ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 141

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
28. svibnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/837 od 21. travnja 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014.–2021., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014.–2021., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda

1

 

 

Sporazum između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizumu EGP-a za razdoblje 2014.–2021.

3

 

 

Sporazum između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014.–2021.

11

 

 

Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda

18

 

 

Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

22

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/838 od 23. svibnja 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

26

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/839 od 23. svibnja 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

28

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2016/840 od 27. svibnja 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

30

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2016/841 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 329/2007 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/842 оd 27. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 167/2008 u pogledu naziva nositelja odobrenja i trgovačkog naziva kokcidiostatika ( 1 )

47

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/843 оd 27. svibnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

49

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije (EU) 2016/844 оd 27. svibnja 2016. o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove ( 1 )

51

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/845 od 23. svibnja 2016. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog u skladu s Okvirnim sporazumom između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u odnosu na donošenje poslovnika Zajedničkog odbora i osnivanje specijaliziranih radnih skupina i donošenje njihovih nadležnosti

66

 

*

Odluka (EU, Euratom) 2016/846 predstavnika vlada država članica od 24. svibnja 2016. o imenovanju sudaca Općeg suda

76

 

*

Odluka (EU, Euratom) 2016/847 predstavnika vlada država članica od 24. svibnja 2016. o imenovanju suca Općeg suda

77

 

*

Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2016/848 od 25. svibnja 2016. o imenovanju člana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora kojeg je predložila Kraljevina Danska

78

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP

79

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

125

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/851 оd 26. svibnja 2016. o izmjeni Priloga Odluci 2009/719/EZ u pogledu ovlašćivanja Hrvatske da revidira svoj godišnji program praćenja GSE-a (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3097)  ( 1 )

131

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/837

od 21. travnja 2016.

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014.–2021., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014.–2021., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Još uvijek postoji potreba za smanjivanjem gospodarskih i socijalnih razlika unutar Europskog gospodarskog prostora. Imajući to u vidu, trebalo bi uspostaviti novi mehanizam za financijske doprinose država EFTA-e koje su članice EGP-a i novi norveški financijski mehanizam.

(2)

Vijeće je 7. listopada 2013. ovlastilo Komisiju za otvaranje pregovora s Islandom, Kneževinom Lihtenštajnom i Kraljevinom Norveškom o sporazumu o budućim financijskim doprinosima država EFTA-e koje su članice EGP-a gospodarskoj i socijalnoj koheziji u Europskom gospodarskom prostoru. Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila Sporazum između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014.–2021. On će biti u obliku protokola, pod brojem 38.c, uz Sporazum o EGP-u. Komisija je u ime Unije u pregovorima dogovorila i Sporazum između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014.–2021.

(3)

Posebne odredbe o uvozu u Uniju određenih riba i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Islanda i Norveške, utvrđene u dodatnim protokolima uz njihove sporazume o slobodnoj trgovini s Europskom ekonomskom zajednicom, prestale su važiti 30. travnja 2014. te bi ih trebalo preispitati u skladu s člankom 1. tih protokola. Komisija je stoga u pregovorima dogovorila nove dodatne protokole uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda.

(4)

Zamjena postojećih financijskih mehanizama novim mehanizmima, koji se odnose na druga vremenska razdoblja, druge iznose sredstava i druge provedbene odredbe, te obnova i produljenje koncesija u pogledu određene ribe i proizvoda ribarstva, predstavljaju kao cjelina važan razvoj pridruživanja s državama EFTA-e koje su članice EGP-a, što opravdava pozivanje na članak 217. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(5)

Svakim od navedenih sporazumima i dodatnih protokola predviđa se privremena primjena prije njihova stupanja na snagu.

(6)

Te bi sporazume i dodatne protokole trebalo potpisati i privremeno primjenjivati do završetka postupaka potrebnih za njihovo sklapanje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potpisivanje Sporazuma između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014.–2021., Sporazuma između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014.–2021., Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške te Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda odobrava se u ime Unije, podložno sklapanju navedenih sporazuma i dodatnih protokola.

Tekstovi sporazuma i dodatnih protokola priloženi su ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje sporazuma i dodatnih protokola u ime Unije.

Članak 3.

Sporazum između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014.–2021. i Sporazum između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014.–2021. primjenjuju se privremeno, u skladu s člankom 3. odnosno člankom 11. stavkom 3. tih sporazuma, od prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon polaganja posljednje obavijesti u tu svrhu, do završetka postupaka potrebnih za sklapanje navedenih sporazuma.

Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške primjenjuje se privremeno, od prvog dana trećeg mjeseca koji slijedi nakon polaganja posljednje obavijesti u tu svrhu, u skladu s člankom 5. stavkom 3. navedenog protokola.

Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda primjenjuje se privremeno, od prvog dana trećeg mjeseca koji slijedi nakon polaganja posljednje obavijesti u tu svrhu, u skladu s člankom 4. stavkom 3. navedenog protokola.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. travnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

G.A. VAN DER STEUR


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/3


SPORAZUM

između Europske unije, Islanda, Kneževine Lihtenštajna i Kraljevine Norveške o financijskom mehanizumu EGP-a za razdoblje 2014.–2021.

EUROPSKA UNIJA,

ISLAND,

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

KRALJEVINA NORVEŠKA,

BUDUĆI DA su se stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”) usuglasile o potrebi za smanjivanjem gospodarskih i socijalnih razlika između svojih regija s ciljem promicanja trajnog i uravnoteženog jačanja međusobnih trgovinskih i gospodarskih odnosa,

BUDUĆI DA su, kako bi doprinijele tom cilju, države EFTA-e uspostavile financijski mehanizam u kontekstu Europskoga gospodarskog prostora,

BUDUĆI DA su odredbe kojima se uređuje financijski mehanizam EGP-a za razdoblje 2004.–2009. utvrđene u Protokolu 38.a i Dopuni Protokolu 38.a uz Sporazum o EGP-u,

BUDUĆI DA su odredbe kojima se uređuje financijski mehanizam EGP-a za razdoblje 2009.–2014. utvrđene u Protokolu 38.b i Dopuni Protokolu 38.b uz Sporazum o EGP-u,

BUDUĆI DA još uvijek postoji potreba za smanjivanjem gospodarskih i socijalnih razlika unutar Europskoga gospodarskog prostora te bi stoga trebalo uspostaviti novi mehanizam za financijske doprinose država EFTA-e koje su članice EGP-a za razdoblje 2014.–2021.,

ODLUČILI SU SKLOPITI SLJEDEĆI SPORAZUM:

Članak 1.

Tekst članka 117. Sporazuma o EGP-u zamjenjuje se sljedećim:

„Odredbe kojima se uređuju financijski mehanizmi utvrđene su u Protokolu 38, Protokolu 38.a, Dopuni Protokolu 38.a, Protokolu 38.b, Dopuni Protokolu 38.b i Protokolu 38.c.”

Članak 2.

Iza Protokola 38.b uz Sporazum o EGP-u umeće se novi Protokol 38.c. Tekst Protokola 38.c nalazi se u Prilogu ovom Sporazumu.

Članak 3.

Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu s vlastitim postupcima. Isprave o ratifikaciji ili odobrenju polažu se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon polaganja posljednje isprave o ratifikaciji ili odobrenju.

Do završetka postupaka iz stavaka 1. i 2. ovaj se Sporazum privremeno primjenjuje od prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon polaganja posljednje obavijesti u tu svrhu.

Članak 4.

Ovaj Sporazum, koji je sastavljen u jednom izvorniku na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom, islandskom i norveškom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan, pohranjuje se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije, koje svakoj od stranaka ovog Sporazuma dostavlja po jedan ovjereni primjerak.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image


PRILOG

PROTOKOL 38.C

o financijskom mehanizmu EGP-a (2014.–2021.)

Članak 1.

1.   Island, Lihtenštajn i Norveška („države EFTA-e”) doprinose smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i jačanju svojih odnosa s državama korisnicama putem financijskih doprinosa u prioritetnim sektorima navedenima u članku 3.

2.   Svi programi i aktivnosti koji se financiraju iz financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014.–2021. temelje se na zajedničkim vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Članak 2.

1.   Ukupni financijski doprinos predviđen u članku 1. iznosi 1 548,1 milijuna EUR i stavlja se na raspolaganje u godišnjim obrocima od 221,16 milijuna EUR u razdoblju od 1. svibnja 2014. do uključivo 30. travnja 2021.

2.   Ukupni iznos sastoji se od sredstava koja se dodjeljuju pojedinim zemljama kako je navedeno u članku 6. i globalnog fonda za regionalnu suradnju kako je navedeno u članku 7.

Članak 3.

1.   Sredstva koja se dodjeljuju pojedinim zemljama stavljaju se na raspolaganje za sljedeće prioritetne sektore:

(a)

inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;

(b)

socijalnu uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;

(c)

okoliš, energiju, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo;

(d)

kulturu, civilno društvo, dobro upravljanje, temeljna prava i slobode;

(e)

pravosuđe i unutarnje poslove.

Programska područja unutar prioritetnih sektora u kojima se navode ciljevi i područja potpore utvrđena su u Prilogu ovom Protokolu.

2.

(a)

Prioritetni se sektori, u skladu s postupkom iz članka 10. stavka 3., odabiru, koncentriraju i prilagođavaju s obzirom na različite potrebe svake države korisnice, uzimajući u obzir njezinu veličinu te iznos doprinosa.

(b)

10 % ukupnih sredstava koja se dodjeljuju pojedinim zemljama izdvaja se za fond za civilno društvo te se stavlja na raspolaganje u skladu s ključem raspodjele iz članka 6.

Članak 4.

1.   Za postizanje usredotočenosti na prioritetne sektore i osiguravanje učinkovite provedbe, u skladu s općim ciljevima iz članka 1. te uzimajući u obzir strategiju Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast, uključujući usmjerenost na zapošljavanje, nacionalne prioritete, preporuke za pojedinačne zemlje i sporazume o partnerstvu u okviru kohezijske politike EU-a sklopljene s Europskom komisijom, države EFTA-e sa svakom državom korisnicom sklapaju memorandum o razumijevanju u skladu s člankom 10. stavkom 3.

2.   Savjetovanja s Europskom komisijom održavaju se na strateškoj razini te tijekom pregovora o memorandumima o razumijevanju kako je određeno u članku 10. stavku 3., s ciljem promicanja komplementarnosti i sinergija s kohezijskom politikom EU-a, kao i istraživanja mogućnosti za primjenu financijskih instrumenata radi povećanja učinka financijskih doprinosa.

Članak 5.

1.   Doprinos EFTA-e, u odnosu na programe u okviru dodjele sredstava pojedinim zemljama za koje su države korisnice odgovorne za provedbu, ne premašuje 85 % troškova programa, osim ako su države EFTA-e odlučile drukčije.

2.   Pravila koja se primjenjuju na državne potpore moraju se poštovati.

3.   Odgovornost država EFTA-e za projekte ograničena je na omogućivanje sredstava u skladu s dogovorenim planom. Neće se preuzimati odgovornost prema trećim osobama.

Članak 6.

Sredstva koja se dodjeljuju pojedinim zemljama stavljaju se na raspolaganje za sljedeće države korisnice: Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku, Estoniju, Grčku, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju, prema sljedećoj raspodjeli:

Država korisnica

Sredstva (u milijunima EUR)

Bugarska

115,0

Hrvatska

56,8

Cipar

6,4

Češka

95,5

Estonija

32,3

Grčka

116,7

Mađarska

108,9

Latvija

50,2

Litva

56,2

Malta

4,4

Poljska

397,8

Portugal

102,7

Rumunjska

275,2

Slovačka

54,9

Slovenija

19,9

Članak 7.

1.   U okviru globalnog fonda za regionalnu suradnju stavlja se na raspolaganje iznos od 55,25 milijuna EUR. Njime se doprinosi postizanju ciljeva financijskog mehanizma EGP-a kako je definirano u članku 1.

2.   70 % sredstava stavlja se na raspolaganje za promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja mladih, s posebnim naglaskom na sljedeća područja:

(a)

programe mobilnosti u području osposobljavanja i zapošljavanja za mlade ljude, usredotočujući se posebno na mlade koji nisu zaposleni odnosno koji nisu u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja;

(b)

programe dvojnog učenja, naukovanja, uključivanje mladih;

(c)

dijeljenje znanja, razmjenu najbolje prakse i uzajamno učenje među organizacijama/ustanovama koje pružaju usluge zapošljavanja mladih.

Taj dio sredstava stavlja se na raspolaganje za projekte koji uključuju države korisnice i druge države članice EU-a u kojima je stopa nezaposlenosti mladih iznad 25 % (Eurostatova referentna godina 2013.), a u njima sudjeluju najmanje dvije zemlje od kojih je barem jedna država korisnica. Države EFTA-e mogu sudjelovati kao partneri.

3.   30 % sredstava stavlja se na raspolaganje za regionalnu suradnju u okviru prioritetnih sektora navedenih u članku 3., posebno za dijeljenje znanja, razmjenu najbolje prakse i izgradnju institucija.

Taj dio sredstava stavlja se na raspolaganje za projekte koji uključuju države korisnice i susjedne treće zemlje. U projektima sudjeluju najmanje tri zemlje od kojih su barem dvije države korisnice. Države EFTA-e mogu sudjelovati kao partneri.

Članak 8.

Države EFTA-e do 2020. provode reviziju na sredini razdoblja s ciljem preraspodjele sredstava za koja nije preuzeta obveza unutar sredstava dodijeljenih pojedinačnim državama korisnicama.

Članak 9.

1.   Financijski doprinos predviđen u ovom Protokolu blisko se koordinira s bilateralnim doprinosom iz Norveške predviđenim norveškim financijskim mehanizmom.

2.   Države EFTA-e posebno osiguravaju da su postupci za prijavu i načini provedbe za oba financijska mehanizma iz prethodnog stavka u osnovi jednaki.

3.   Sve važne promjene u kohezijskoj politici Europske unije uzimaju se, prema potrebi, u obzir.

Članak 10.

Na provedbu financijskog mehanizma EGP-a primjenjuje se sljedeće:

1.

Najviši stupanj transparentnosti, odgovornosti i troškovne učinkovitosti primjenjuje se u svim fazama provedbe, kao i načela dobrog upravljanja, partnerstva i višerazinskog upravljanja, održivog razvoja te ravnopravnosti između muškaraca i žena i nediskriminacije.

Ciljevi financijskog mehanizma EGP-a ostvaruju se u okviru bliske suradnje država korisnica i država EFTA-e.

2.

(a)

Države EFTA-e upravljaju globalnim fondom za regionalnu suradnju kako je naveden u članku 7. stavku 1. i odgovorne su za njegovu provedbu, uključujući upravljanje i kontrolu;

(b)

države EFTA-e upravljaju fondom za civilno društvo kako je naveden u članku 3. stavku 2. točki (b) i odgovorne su za njegovu provedbu, uključujući upravljanje i kontrolu, osim ako je drukčije dogovoreno u memorandumu o razumijevanju kako je određeno u članku 10. stavku 3.

3.

Države EFTA-e sa svakom državom korisnicom sklapaju memorandum o razumijevanju koji se odnosi na odgovarajuću dodjelu sredstava pojedinoj zemlji, osim u okviru fonda iz stavka 2. točke (a), u kojem se utvrđuju višegodišnji programski okvir i strukture za upravljanje i kontrolu.

(a)

Na temelju memorandumâ o razumijevanju države korisnice podnose prijedloge za određene programe državama EFTA-e koje navedene prijedloge ocjenjuju i odobravaju te sklapaju sporazume o bespovratnim sredstvima s državama korisnicama za svaki program. Na izričit zahtjev država EFTA-e ili dotične države korisnice Europska komisija pregledava prijedlog za određeni program prije njegova donošenja kako bi se osigurala usklađenost s kohezijskom politikom Europske unije.

(b)

Za provedbu dogovorenih programa odgovorne su države korisnice koje osiguravaju odgovarajući sustav upravljanja i kontrole kako bi se osigurali dobra provedba i upravljanje.

(c)

Države EFTA-e mogu provoditi kontrole u skladu sa svojim internim zahtjevima. Države korisnice pružaju svu potrebnu pomoć, informacije i dokumentaciju u tu svrhu.

(d)

Države EFTA-e mogu suspendirati financiranje i zahtijevati povrat sredstava u slučaju nepravilnosti.

(e)

Partnerstva se, prema potrebi, upotrebljavaju tijekom pripreme, provedbe, praćenja i ocjenjivanja financijskog doprinosa kako bi se osiguralo široko sudjelovanje. Partneri mogu obuhvaćati, među ostalim, tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kao i privatni sektor, civilno društvo i socijalne partnere u državama korisnicama i državama EFTA-e.

(f)

Svaki projekt u sklopu višegodišnjeg programskog okvira u državama korisnicama može se provoditi suradnjom, među ostalim, subjekata sa sjedištem u državama korisnicama i državama EFTA-e, u skladu s važećim pravilima o javnoj nabavi.

4.

Troškove upravljanja država EFTA-e pokriva ukupni iznos iz članka 2. stavka 1. te se navode u odredbama za provedbu iz stavka 5. ovog članka.

5.

Države EFTA-e osnivaju odbor za cjelokupno upravljanje financijskim mehanizmom EGP-a. Daljnje odredbe za provedbu financijskog mehanizma EGP-a izdat će države EFTA-e nakon savjetovanja s državama korisnicama kojima može pomagati Europska komisija. Države EFTA-e nastoje izdati navedene odredbe prije potpisivanja memorandumâ o razumijevanju.

6.

Države EFTA-e izvješćuju o svojem doprinosu ciljevima financijskog mehanizma EGP-a i, prema potrebi, jedanaest tematskih ciljeva u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.–2020 (1).

Članak 11.

Po završetku razdoblja utvrđenog u članku 2. i ne dovodeći u pitanje prava i obveze u okviru Sporazuma, ugovorne stranke u kontekstu članka 115. Sporazuma preispituju potrebu za smanjivanjem gospodarskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru.

PRILOG PROTOKOLU 38.C

Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost

1.

Poslovni razvoj, inovacije i MSP-ovi

2.

Istraživanje

3.

Obrazovanje, stipendije, naukovanja i poduzetništvo mladih

4.

Ravnoteža između posla i privatnog života

Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva

5.

Izazovi u europskom javnom zdravstvu

6.

Osnaživanje i uključivanje Roma

7.

Djeca i mladi kojima prijeti siromaštvo

8.

Sudjelovanje mladih na tržištu rada

9.

Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo

10.

Okoliš i ekosustavi

11.

Obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, energetska sigurnost

12.

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode

13.

Kulturno poduzetništvo, kulturna baština i kulturna suradnja

14.

Civilno društvo

15.

Dobro upravljanje, odgovorne institucije, transparentnost

16.

Ljudska prava – provedba na nacionalnoj razini

Pravosuđe i unutarnji poslovi

17.

Azil i migracije

18.

Zatvorske službe i pritvor

19.

Međunarodna policijska suradnja i borba protiv kriminala

20.

Djelotvornost i učinkovitost pravosudnog sustava, jačanje vladavine prava

21.

Obiteljsko i rodno uvjetovano nasilje

22.

Sprečavanje katastrofa i pripravnost


(1)  1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; 2. poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te njezine uporabe i kvalitete; 3. jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća („MSP-ovi”), poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture; 4. podršku prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima; 5. promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika i upravljanje njima; 6. očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; 7. promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža; 8. promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage; 9. promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije; 10. ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; 11. jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i dionika te učinkovite javne uprave.


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/11


SPORAZUM

između Kraljevine Norveške i Europske unije o norveškom financijskom mehanizmu za razdoblje 2014.–2021.

Članak 1.

1.   Kraljevina Norveška doprinosi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika u Europskom gospodarskom prostoru i jačanju odnosa s državama korisnicama putem zasebnog norveškog financijskog mehanizma u prioritetnim sektorima navedenima u članku 3.

2.   Svi programi i aktivnosti koje se financiraju iz norveškog financijskog mehanizma za razdoblje 2014.–2021. temelje se na zajedničkim vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina.

Članak 2.

1.   Ukupni financijski doprinos predviđen u članku 1. iznosi 1 253,7 milijuna EUR i stavlja se na raspolaganje u godišnjim obrocima od 179,1 milijun EUR u razdoblju od 1. svibnja 2014. do uključivo 30. travnja 2021.

2.   Ukupni iznos sastoji se od sredstava koja se dodjeljuju pojedinim zemljama kako je navedeno u članku 6. i globalnog fonda za regionalnu suradnju kako je navedeno u članku 7.

Članak 3.

1.   Sredstva koja se dodjeljuju pojedinim zemljama stavljaju se na raspolaganje za sljedeće prioritetne sektore:

(a)

inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;

(b)

socijalnu uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;

(c)

okoliš, energiju, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo;

(d)

kulturu, civilno društvo, dobro upravljanje, temeljna prava i slobode;

(e)

pravosuđe i unutarnje poslove.

Programska područja unutar prioritetnih sektora u kojima se navode ciljevi i područja potpore utvrđena su u Prilogu ovom Sporazumu.

2.

(a)

Prioritetni se sektori, u skladu s postupkom iz članka 10. stavka 3., odabiru, koncentriraju i prilagođavaju s obzirom na različite potrebe svake države korisnice, uzimajući u obzir njezinu veličinu te iznos doprinosa.

(b)

1 % ukupnih sredstava koja se dodjeljuju pojedinim zemljama izdvaja se za fond za promicanje dostojanstvenog rada i trostranog dijaloga te se stavlja na raspolaganje u skladu s ključem raspodjele iz članka 6.

(c)

Potiču se suradnja s civilnim društvom, prekogranična suradnja i suradnja sa susjednim trećim zemljama.

Članak 4.

1.   Za postizanje usredotočenosti na prioritetne sektore i osiguravanje učinkovite provedbe, u skladu s općim ciljevima iz članka 1. te uzimajući u obzir strategiju Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast, uključujući usmjerenost na zapošljavanje, nacionalne prioritete, preporuke za pojedinačne zemlje i sporazume o partnerstvu u okviru kohezijske politike EU-a, sklopljene s Europskom komisijom, Kraljevina Norveška sa svakom državom korisnicom sklapa memorandum o razumijevanju u skladu s člankom 10. stavkom 3.

2.   Savjetovanja s Europskom komisijom održavaju se na strateškoj razini te tijekom pregovora o memorandumima o razumijevanju kako je određeno u članku 10. stavku 3., s ciljem promicanja komplementarnosti i sinergija s kohezijskom politikom EU-a, kao i istraživanja mogućnosti za primjenu financijskih instrumenata radi povećanja učinka financijskih doprinosa.

Članak 5.

1.   Doprinos iz Kraljevine Norveške, u odnosu na programe u okviru dodjele sredstava pojedinim zemljama za koje su države korisnice odgovorne za provedbu, ne premašuje 85 % troškova programa, osim ako je Kraljevina Norveška odlučila drukčije.

2.   Pravila koja se primjenjuju na državne potpore moraju se poštovati.

3.   Odgovornost Kraljevine Norveške za projekte ograničena je na omogućivanje sredstava u skladu s dogovorenim planom. Neće se preuzimati odgovornost prema trećim osobama.

Članak 6.

Sredstva koja se dodjeljuju pojedinim zemljama, stavljaju se na raspolaganje sljedećim državama korisnicama: Bugarskoj, Hrvatskoj, Cipru, Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvu, Malti, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji, prema sljedećoj raspodjeli:

Država korisnica

Sredstva (u milijunima EUR)

Bugarska

95,1

Hrvatska

46,6

Cipar

5,1

Češka

89,0

Estonija

35,7

Mađarska

105,7

Latvija

51,9

Litva

61,4

Malta

3,6

Poljska

411,5

Rumunjska

227,3

Slovačka

58,2

Slovenija

17,8

Članak 7.

1.   U okviru globalnog fonda za regionalnu suradnju stavlja se na raspolaganje iznos od 44,75 milijuna EUR. Njime se doprinosi postizanju ciljeva norveškog financijskog mehanizma kako je definirano u članku 1.

2.   60 % sredstava stavlja se na raspolaganje za promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja mladih, s posebnim naglaskom na sljedeća područja:

(a)

programe mobilnosti u području osposobljavanja i zapošljavanja za mlade ljude, usredotočujući se posebno na mlade koji nisu zaposleni odnosno koji nisu u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja;

(b)

programe dvojnog učenja, naukovanja, uključivanje mladih;

(c)

dijeljenje znanja, razmjenu najbolje prakse i uzajamno učenje među organizacijama/ustanovama koje pružaju usluge zapošljavanja mladih.

Taj dio sredstava stavlja se na raspolaganje za projekte koji uključuju države korisnice i druge države članice EU-a u kojima je stopa nezaposlenosti mladih iznad 25 % (Eurostatova referentna godina 2013.), a u njima sudjeluju najmanje dvije zemlje od kojih je barem jedna država korisnica. Norveški subjekti mogu sudjelovati kao partneri.

3.   40 % sredstava stavlja se na raspolaganje za regionalnu suradnju u okviru prioritetnih sektora navedenih u članku 3., posebno za dijeljenje znanja, razmjenu najbolje prakse i izgradnju institucija.

Taj dio sredstava stavlja se na raspolaganje za projekte koji uključuju države korisnice i susjedne treće zemlje. U projektima sudjeluju najmanje tri države od kojih su barem dvije države korisnice. Norveški subjekti mogu sudjelovati kao partneri.

Članak 8.

Kraljevina Norveška do 2020. provodi reviziju na sredini razdoblja s ciljem preraspodjele sredstava za koja nije preuzeta obveza unutar sredstava dodijeljenih pojedinim državama korisnicama.

Članak 9.

1.   Financijski doprinos predviđen člankom 1. blisko se koordinira s doprinosom država EFTA-e predviđenim financijskim mehanizmom EGP-a.

2.   Kraljevina Norveška posebno osigurava da su postupci za prijavu i načini provedbe za oba financijska mehanizma iz prethodnog stavka u osnovi jednaki.

3.   Sve važne promjene u kohezijskoj politici Europske unije uzimaju se, prema potrebi, u obzir.

Članak 10.

Na provedbu norveškog financijskog mehanizma primjenjuje se sljedeće:

1.

Najviši stupanj transparentnosti, odgovornosti i troškovne učinkovitosti primjenjuje se u svim fazama provedbe, kao i načela dobrog upravljanja, partnerstva i višerazinskog upravljanja, održivog razvoja te ravnopravnosti između muškaraca i žena i nediskriminacije.

Ciljevi norveškog financijskog mehanizma ostvaruju se u okviru bliske suradnje država korisnica i Kraljevine Norveške.

2.

Kraljevina Norveška upravlja sljedećim fondovima i odgovorna je za njihovu provedbu, što podrazumijeva i upravljanje i kontrolu:

(a)

globalnim fondom za regionalnu suradnju iz članka 7. stavka 1.;

(b)

fondom za promicanje dostojanstvenog rada i trostranog dijaloga iz članka 3. stavka 2. točke (b).

3.

Kraljevina Norveška sa svakom državom korisnicom sklapa memorandum o razumijevanju koji se odnosi na odgovarajuću dodjelu sredstava pojedinoj zemlji osim u okviru fondova iz stavka 2., u kojem se utvrđuju višegodišnji programski okvir i strukture za upravljanje i kontrolu.

(a)

Na temelju memorandumâ o razumijevanju države korisnice podnose prijedloge za određene programe Kraljevini Norveškoj koja navedene prijedloge ocjenjuje i odobrava te sklapa sporazume o bespovratnim sredstvima s državama korisnicama za svaki program. Na izričit zahtjev Kraljevine Norveške ili dotične države korisnice Europska komisija pregledava prijedlog za određeni program prije njegova donošenja kako bi se osigurala usklađenost s kohezijskom politikom Europske unije.

(b)

Za provedbu dogovorenih programa odgovorne su države korisnice koje osiguravaju odgovarajući sustav upravljanja i kontrole kako bi se osigurali dobra provedba i upravljanje.

(c)

Kraljevina Norveška može provoditi kontrole u skladu sa svojim nacionalnim zahtjevima. Države korisnice pružaju svu potrebnu pomoć, informacije i dokumentaciju u tu svrhu.

(d)

Kraljevina Norveška može suspendirati financiranje i zahtijevati povrat sredstava u slučaju nepravilnosti.

(e)

Partnerstva se, prema potrebi, primjenjuju tijekom pripreme, provedbe, praćenja i ocjenjivanja financijskog doprinosa kako bi se osiguralo široko sudjelovanje. Partneri mogu obuhvaćati, među ostalim, tijela na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kao i privatni sektor, civilno društvo i socijalne partnere u državama korisnicama i Kraljevini Norveškoj.

(f)

Svaki projekt u sklopu višegodišnjeg programskog okvira u državama korisnicama može se provoditi suradnjom, među ostalim, subjekata sa sjedištem u državama korisnicama i Kraljevini Norveškoj, u skladu s važećim pravilima o javnoj nabavi.

4.

Troškove upravljanja Kraljevine Norveške pokriva ukupni iznos iz članka 2. stavka 1. te se navode u odredbama za provedbu iz stavka 5. ovog članka.

5.

Kraljevina Norveška, ili subjekt koji ona imenuje, odgovorna je za ukupno upravljanje norveškim financijskim mehanizmom. Daljnje odredbe za provedbu norveškog financijskog mehanizma izdat će Kraljevina Norveška nakon savjetovanja s državama korisnicama kojima može pomagati Europska komisija. Kraljevina Norveška nastoji izdati navedene odredbe prije potpisivanja memorandumâ o razumijevanju.

6.

Kraljevina Norveška izvješćuje o svojem doprinosu ciljevima norveškog financijskog mehanizma i, prema potrebi, jedanaest tematskih ciljeva u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje 2014.–2020. (1).

Članak 11.

1.   Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu s vlastitim postupcima. Isprave o ratifikaciji ili odobrenju polažu se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

2.   Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon polaganja posljednje isprave o ratifikaciji ili odobrenju.

3.   Do završetka postupaka iz stavaka 1. i 2., ovaj se Sporazum privremeno primjenjuje od prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon polaganja posljednje obavijesti u tu svrhu.

Članak 12.

Ovaj Sporazum, koji je sastavljen u jednom izvorniku na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i norveškom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan, pohranjuje se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije, koje svim strankama Sporazuma dostavlja po jedan ovjereni primjerak.

Съставено в Брюксел на трети май две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Utferdiget i Brussel den tredje mai to tusen og seksten.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


(1)  1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija; 2. poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji te njezine uporabe i kvalitete; 3. jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća („MSP-ovi”) poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture; 4. podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima; 5. promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika i upravljanje njima; 6. očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa; 7. promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u infrastrukturi ključnih mreža; 8. promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage; 9. promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svake diskriminacije; 10. ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje; 11. jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i dionika te učinkovite javne uprave.


PRILOG

SPORAZUMU IZMEĐU KRALJEVINE NORVEŠKE I EUROPSKE UNIJE O NORVEŠKOM FINANCIJSKOM MEHANIZMU ZA RAZDOBLJE 2014.–2021.

Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost

1.

Poslovni razvoj, inovacije i MSP-ovi

2.

Istraživanje

3.

Obrazovanje, stipendije, naukovanja i poduzetništvo mladih

4.

Ravnoteža između posla i privatnog života

5.

Socijalni dijalog – dostojanstveni rad

Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva

6.

Izazovi u europskom javnom zdravstvu

7.

Osnaživanje i uključivanje Roma

8.

Djeca i mladi kojima prijeti siromaštvo

9.

Sudjelovanje mladih na tržištu rada

10.

Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo

11.

Okoliš i ekosustavi

12.

Obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, energetska sigurnost

13.

Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama

Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje te temeljna prava i slobode

14.

Kulturno poduzetništvo, kulturna baština i kulturna suradnja

15.

Civilno društvo

16.

Dobro upravljanje, odgovorne institucije, transparentnost

17.

Ljudska prava – provedba na nacionalnoj razini

Pravosuđe i unutarnji poslovi

18.

Azil i migracije

19.

Zatvorske službe i pritvor

20.

Međunarodna policijska suradnja i borba protiv kriminala

21.

Djelotvornost i učinkovitost pravosudnog sustava, jačanje vladavine prava

22.

Obiteljsko i rodno uvjetovano nasilje

23.

Sprečavanje katastrofa i pripravnost


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/18


DODATNI PROTOKOL

uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda

EUROPSKA UNIJA

i

ISLAND

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda potpisan 22. srpnja 1972. te postojeće aranžmane za trgovinu ribom i proizvodima ribarstva između Islanda i Zajednice,

UZIMAJUĆI U OBZIR Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda o posebnim odredbama primjenjivima za razdoblje 2009. – 2014. na uvoz u Uniju određene ribe i proizvoda ribarstva, a posebno njegov članak 1.,

UZIMAJUĆI U OBZIR Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda zbog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a posebno njegov članak 2.,

ODLUČILI SU SKLOPITI OVAJ PROTOKOL:

Članak 1.

1.   Posebne odredbe koje se primjenjuju na uvoz u Europsku uniju određene ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Islanda utvrđene su u ovom Protokolu i njegovu Prilogu. Godišnje carinske kvote oslobođene od carine utvrđene su u Prilogu ovom Protokolu. Te carinske kvote primjenjuju se od dana početka privremene primjene ovog Protokola, u skladu s postupcima utvrđenima u članku 4. stavku 3., do 30. travnja 2021.

2.   Na završetku tog razdoblja ugovorne će stranke procijeniti potrebu za zadržavanjem posebnih odredbi iz stavka 1. i, ako je potrebno, preispitati kvote uzimajući u obzir sve relevantne interese.

Članak 2.

1.   Carinske kvote otvaraju se na dan početka privremene primjene ovog Protokola, u skladu s postupcima utvrđenima u članku 4. stavku 3.

2.   Količine carinskih kvota utvrđene su u Prilogu ovom Protokolu. Prva carinska kvota dostupna je od datuma početka privremene primjene ovog Protokola do 30. travnja 2017. Od 1. svibnja 2017. nadalje naknadne carinske kvote dodjeljuju se svake godine od 1. svibnja do 30. travnja, do kraja razdoblja iz članka 1. ovog Protokola.

3.   Količine carinskih kvota za razdoblje od 1. svibnja 2014. do početka privremene primjene ovog Protokola razmjerno se dodjeljuju i stavljaju na raspolaganje za ostatak razdoblja iz članka 1. ovog Protokola.

Članak 3.

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju za carinske kvote navedene u Prilogu ovom Protokolu jesu ona utvrđena u Protokolu 3. uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Islanda koji je potpisan 22. srpnja 1972.

Članak 4.

1.   Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Protokol u skladu s vlastitim postupcima. Isprave o ratifikaciji ili odobrenju polažu se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

2.   Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon polaganja posljednje isprave o ratifikaciji ili odobrenju.

3.   Do završetka postupaka iz stavaka 1. i 2. ovaj se Protokol privremeno primjenjuje od prvog dana trećeg mjeseca koji slijedi nakon polaganja posljednje obavijesti u tu svrhu.

Članak 5.

Ovaj Protokol, koji je sastavljen u jednom izvorniku na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i islandskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan, pohranjuje se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije, koje svakoj od stranaka dostavlja po jedan ovjereni primjerak.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image


PRILOG

POSEBNE ODREDBE IZ ČLANKA 1. PROTOKOLA

Uz važeće trajne carinske kvote oslobođene od carine, Europska unija otvara sljedeće godišnje carinske kvote oslobođene od carine za proizvode podrijetlom iz Islanda:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Godišnja (1.5.–30.4.) količina carinske kvote u neto masi ako nije drukčije određeno (*)

0303 51 00

Sleđevi (haringe) vrste Clupea harengus i Clupea pallasii, smrznuti, osim jetre i ikre (1)

950 tona

0306 15 90

Smrznuti škampi (norveški rakovi) (Nephrops norvegicus)

1 000  tona

0304 49 50

Fileti škarpine (Sebastes spp.), svježi ili rashlađeni

2 000  tona

1604 20 90

Ostali pripravci od ribe

2 500  tona


(1)  Povlastica carinske kvote ne dodjeljuje se proizvodima koji su deklarirani za puštanje u slobodni promet u razdoblju od 15. veljače do 15. lipnja.

(*)  Količine se dodaju u skladu s člankom 2. stavkom 3. Dodatnog protokola.


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/22


DODATNI PROTOKOL

uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške

EUROPSKA UNIJA

i

KRALJEVINA NORVEŠKA

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške potpisan 14. svibnja 1973., dalje u tekstu „Sporazum”, te postojeće aranžmane za trgovinu ribom i proizvodima ribarstva između Norveške i Zajednice,

UZIMAJUĆI U OBZIR Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške o posebnim odredbama primjenjivima za razdoblje 2009.–2014. na uvoz u Uniju određene ribe i proizvoda ribarstva, a posebno njegov članak 1.,

UZIMAJUĆI U OBZIR Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške zbog pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a posebno njegove članke 2. i 3.,

ODLUČILE SU SKLOPITI OVAJ PROTOKOL:

Članak 1.

1.   Posebne odredbe koje se primjenjuju na uvoz u Europsku uniju određene ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom iz Norveške utvrđene su u ovom Protokolu i njegovu Prilogu.

2.   Godišnje carinske kvote oslobođene od carine utvrđene su u Prilogu ovom Protokolu. Te kvote odnose se na razdoblje od 1. svibnja 2014. do 30. travnja 2021. Iznos kvota preispituje se do kraja tog razdoblja uzimajući u obzir sve relevantne interese.

Članak 2.

1.   Carinske kvote otvaraju se na dan početka privremene primjene ovog Protokola, u skladu s postupcima utvrđenima u članku 5. stavku 3.

2.   Prva carinska kvota dostupna je od datuma početka privremene primjene ovog Protokola do 30. travnja 2017. Od 1. svibnja 2017. nadalje naknadne carinske kvote dodjeljuju se svake godine od 1. svibnja do 30. travnja, do kraja razdoblja iz članka 1. ovog Protokola.

3.   Količine carinskih kvota za razdoblje od 1. svibnja 2014. do početka privremene primjene ovog Protokola razmjerno se dodjeljuju i stavljaju na raspolaganje za ostatak razdoblja iz članka 1. ovog Protokola.

Članak 3.

Norveška poduzima potrebne korake kako bi se osigurao nastavak aranžmana kojim se omogućuje slobodan provoz ribe i proizvoda ribarstva iskrcanih u Norveškoj s plovila koja plove pod zastavom države članice Europske unije.

Uzimajući u obzir razdoblje od 1. svibnja 2014. do početka privremene primjene ovog Protokola u kojem nije postojao aranžman u pogledu provoza, aranžman se primjenjuje sedam godina od dana početka privremene primjene ovog Protokola.

Članak 4.

Pravila o podrijetlu koja se primjenjuju za carinske kvote navedene u Prilogu ovom Protokolu jesu ona utvrđena u Protokolu 3. uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške koji je potpisan 14. svibnja 1973.

Članak 5.

1.   Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Protokol u skladu s vlastitim postupcima. Isprave o ratifikaciji ili odobrenju polažu se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

2.   Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon polaganja posljednje isprave o ratifikaciji ili odobrenju.

3.   Do završetka postupaka iz stavaka 1. i 2. ovaj se Protokol privremeno primjenjuje od prvog dana trećeg mjeseca koji slijedi nakon polaganja posljednje obavijesti u tu svrhu.

Članak 6.

Ovaj Protokol, koji je sastavljen u jednom izvorniku na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i norveškom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan, pohranjuje se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije, koje svakoj od stranaka dostavlja po jedan ovjereni primjerak.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


PRILOG

POSEBNE ODREDBE IZ ČLANKA 1. PROTOKOLA

Uz važeće trajne carinske kvote oslobođene od carine, Europska unija otvara sljedeće godišnje carinske kvote oslobođene od carine za proizvode podrijetlom iz Norveške:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Godišnja (1.5.–30.4.) količina carinske kvote u neto masi ako nije drukčije određeno (*)

0303 19 00

Ostale smrznute salmonide

2 000 tona

0303 51 00

Sleđevi (haringe) vrste Clupea harengus i Clupea pallasii, smrznuti, osim jetre i ikre (1)

26 500 tona

0303 54 10

Skuša vrste Scomber scombrus i Scomber japonicus, smrznuta, cijela, osim jetre i ikre (1)

25 000 tona

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Skuša, smrznuti fileti i smrznuti komadi

11 300 tona

0303 55 30

Čileanski šnjur (Trachurus murphyi), smrznuti

2 200 tona

ex 0303 55 90

Ostala riba, smrznuta, osim šnjura (šaruna) (Caranx trachurus)

0303 56 00

Kobija (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Ostala riba, smrznuta

0303 82 00

Raže i voline (Rajidae)

0303 89 55

Orada (komarča) (Sparus aurata)

0303 89 90

Ostala riba, smrznuta

Svi proizvodi, osim jetre i ikre

0304 86 00

Smrznuti fileti sleđa (haringe) vrste Clupea harengus i Clupea pallasii

55 600 tona

ex 0304 99 23

Smrznuti komadi sleđa (haringe) vrste Clupea harengus i Clupea pallasii  (1)

ex 0304 49 90

Svježi fileti sleđa (haringe) vrste Clupea harengus i Clupea pallasii

9 000 tona

ex 0304 59 50

Svježi komadi sleđa (haringe) vrste Clupea harengus i Clupea pallasii

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Kozice i škampi, očišćeni i smrznuti, pripremljeni ili konzervirani

7 000 tona

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Sleđ (haringa), začinjen i/ili ukiseljen u octu, u salamuri

11 400 tona neto ocijeđene mase

0305 10 00

Riblje brašno, krupica i pelete od ribe, uporabljivi za ljudsku prehranu

1 000 tona


(1)  Povlastica carinske kvote ne dodjeljuje se proizvodima koji su deklarirani za puštanje u slobodni promet u razdoblju od 15. veljače do 15. lipnja.

(*)  Količine se dodaju u skladu s člankom 2. stavkom 3. Dodatnog protokola.


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/26


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/838

od 23. svibnja 2016.

o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom, kao i njegovim člankom 218. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 10. svibnja 2010. ovlastilo Komisiju da započne pregovore s Gruzijom za sklapanje novog sporazuma između Unije i Gruzije kojim se zamjenjuje Sporazum o partnerstvu i suradnji (2).

(2)

Ti su pregovori uspješno okončani te je Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane („Sporazum”) parafiran 29. studenoga 2013.

(3)

U skladu s Odlukom Vijeća br. 2014/494/EU (3) Sporazum je potpisan 27. lipnja 2014., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(4)

U skladu s člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, primjereno je da Vijeće ovlasti Komisiju da odobri izmjene Sporazuma koje treba usvojiti Odbor za pridruživanje u svojem sastavu za trgovinu, kako je navedeno u članku 408. stavku 4. Sporazuma, prema prijedlogu Pododbora za oznake zemljopisnog podrijetla u skladu s člankom 179. Sporazuma.

(5)

Primjereno je odrediti odgovarajuće postupke za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene na temelju Sporazuma.

(6)

Sporazum ne bi trebalo tumačiti na način da se njime dodjeljuju prava ili nameću obveze na koje se može izravno pozivati pred sudovima Unije ili država članica.

(7)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane („Sporazum”), odobrava se u ime Unije (4).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 431. stavku 1. Sporazuma (5).

Članak 3.

Za potrebe članka 179. Sporazuma, izmjene Sporazuma putem odluka Pododbora za oznake zemljopisnog podrijetla odobrava Komisija u ime Unije. Kada zainteresirane strane ne mogu postići dogovor nakon prigovora koji se odnose na oznaku zemljopisnog podrijetla, Komisija usvaja stajalište na temelju postupka utvrđenog u članku 57. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

Članak 4.

1.   Ime zaštićeno na temelju pododjeljka 3. „Oznake zemljopisnog podrijetla” glave IV. poglavlja 9. Sporazuma može koristiti bilo koji gospodarski subjekt koji stavlja na tržište poljoprivredne proizvode, prehrambene proizvode, vina, aromatizirana vina ili jaka alkoholna pića koji su u skladu s odgovarajućom specifikacijom.

2.   U skladu s člankom 175. Sporazuma, države članice i institucije Unije provode zaštitu predviđenu u člancima od 170. do 174. Sporazuma, uključujući na zahtjev zainteresirane strane.

Članak 5.

Sporazum se ne tumači na način da se njime dodjeljuju prava ili nameću obveze na koje se može izravno pozivati pred sudovima Unije ili država članica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Suglasnost dana 18. prosinca 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 205, 4.8.1999., str. 3.).

(3)  Odluka Vijeća br. 2014/494/EU od 16. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (SL L 261, 30.8.2014., str. 1.).

(4)  Sporazum je objavljen u Službenom listu Europske unije (SL L 261, 30.8.2014., str. 4.) zajedno s odlukom o potpisivanju.

(5)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će u Službenom listu Europske unije datum stupanja na snagu Sporazuma.

(6)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/28


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/839

od 23. svibnja 2016.

o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom, kao i njegovim člankom 218. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Vijeće je 15. lipnja 2009. ovlastilo Komisiju da započne pregovore s Republikom Moldovom za sklapanje novog sporazuma između Unije i Republike Moldove kojim se zamjenjuje Sporazum o partnerstvu i suradnji (2).

(2)

Ti su pregovori uspješno okončani te je Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane („Sporazum”) parafiran 29. studenoga 2013.

(3)

U skladu s Odlukom Vijeća 2014/492/EU (3) Sporazum je potpisan 27. lipnja 2014., podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(4)

U skladu s člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, primjereno je da Vijeće ovlasti Komisiju da odobri izmjene Sporazuma koje treba usvojiti Odbor za pridruživanje u svojem sastavu za trgovinu, kako je navedeno u članku 438. stavku 4. Sporazuma, prema prijedlogu Pododbora za oznake zemljopisnog podrijetla u skladu s člankom 306. Sporazuma.

(5)

Primjereno je odrediti odgovarajuće postupke za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene na temelju Sporazuma.

(6)

Sporazum ne bi trebalo tumačiti na način da se njime dodjeljuju prava ili nameću obveze na koje se može izravno pozivati pred sudovima Unije ili država članica.

(7)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane („Sporazum”), odobrava se u ime Unije (4).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 464. stavku 1. Sporazuma (5).

Članak 3.

Za potrebe članka 306. Sporazuma, izmjene Sporazuma putem odluka Pododbora za oznake zemljopisnog podrijetla odobrava Komisija u ime Unije. Kada zainteresirane strane ne mogu postići dogovor nakon prigovora koji se odnose na oznaku zemljopisnog podrijetla, Komisija usvaja stajalište na temelju postupka utvrđenog u članku 57. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

Članak 4.

1.   Ime zaštićeno na temelju pododjeljka 3. „Oznake zemljopisnog podrijetla” glave V. poglavlja 9. Sporazuma može koristiti bilo koji gospodarski subjekt koji stavlja na tržište poljoprivredne proizvode, prehrambene proizvode, vina, aromatizirana vina ili jaka alkoholna pića koja su u skladu s odgovarajućom specifikacijom.

2.   U skladu s člankom 301. Sporazuma, države članice i institucije Unije provode zaštitu predviđenu u člancima od 297. do 300. Sporazuma, uključujući na zahtjev zainteresirane strane.

Članak 5.

Sporazum se ne tumači na način da se njime dodjeljuju prava ili nameću obveze na koje se može izravno pozivati pred sudovima Unije ili država članica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Suglasnost dana 13. studenoga 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu)..

(2)  Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Moldove (SL L 181, 24.6.1998., str. 3. ).

(3)  Odluka Vijeća 2014/492/EU od 16. lipnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (SL L 260, 30.8.2014., str. 1.).

(4)  Sporazum je objavljen u Službenom listu Europske unije (SL L 260, 30.8.2014., str. 3.) zajedno s odlukom o potpisivanju.

(5)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će u Službenom listu Europske unije datum stupanja na snagu Sporazuma.

(6)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).


UREDBE

28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/30


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/840

od 27. svibnja 2016.

o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012.

(2)

Dvije se osobe više ne bi trebale nalaziti na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012.

(3)

Podatke koji se odnose na određene osobe navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi ažurirati.

(4)

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

A.G. KOENDERS


(1)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.


PRILOG

I.

Unosi za sljedeće osobu brišu se s popisa navedenog u odjeljku A Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012.:

 

Br. 15. Mohamed Farahat (a.k.a. Muhammad Farahat)

 

Br. 17. Muhammad (Image) Nasif (Image) (također poznat kao Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (Image)

II.

Unosi za osobe navedene u nastavku, kako su navedeni u odjeljku A Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012., zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Naziv

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

8.

Rami (

Image

) Makhlouf (

Image

)

Rođen: 10. srpnja 1969.

Mjesto rođenja: Damask

Putovnica br. 454224

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji s interesima u sektorima telekomunikacija, financijskih usluga, prijevoza i nekretnina; ima financijske interese u Syriatelu, vodećem operateru mobilne telefonije u Siriji, te u investicijskim fondovima Al Mashreq, Bena Properties i Cham Holding, i/ili drži vodeće i izvršne položaje u tim poduzećima.

Svojim poslovnim interesima financira i podupire sirijski režim.

Utjecajan je član obitelji Makhlouf i blisko je povezan s obitelji Assad; bratić predsjednika Bashara Al-Assada.

9.5.2011.

18.

Mohammed (

Image

) Hamcho (

Image

)

Rođen: 20. svibnja 1966.;

Putovnica br. 002954347

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji s interesima u sektoru inženjerstva i građevinskom sektoru, medijskom, ugostiteljskom i zdravstvenom sektoru. Ima financijske interese u nizu poduzeća u Siriji i/ili drži vodeće i izvršne položaje u tim poduzećima, posebno u Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project i Syria Metal industries.

Ima važnu ulogu u poslovnoj zajednici u Siriji kao glavni tajnik Gospodarske komore Damaska (na taj ga je položaj u prosincu 2014. imenovao tadašnji ministar gospodarstva Khodr Orfali), predsjednik bilateralnih poslovnih vijeća Kine i Sirije (od ožujka 2014.) i predsjednik Sirijskog vijeća za metal i čelik (od prosinca 2015.).

Ima bliske poslovne veze s ključnim osobama sirijskog režima, uključujući Mahera Al-Assada.

Mohammed Hamcho ostvaruje koristi od sirijskog režima i podupire ga svojim poslovnim interesima te je povezan s osobama koje ostvaruju koristi od režima i podupiru ga.

27.1.2015.

22.

Ihab (

Image

) (također poznat kao Ehab, Iehab) Makhlouf (

Image

)

Rođen: 21. siječnja 1973.

Mjesto rođenja: Damask

Putovnica br. N002848852

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji. Ihab Makhlouf potpredsjednik je i dioničar Syriatela, vodećeg operatera mobilne telefonije u Siriji. Ima poslovne interese i u nekoliko drugih sirijskih poduzeća i subjekata, među ostalim u Ramak Construction Co i Syrian International Private University for Science and Technology (Sirijsko privatno sveučilište za znanost i tehnologiju – SIUST).

Kao potpredsjednik Syriatela, koji znatan dio svoje dobiti ugovorom o licenciji prenosi sirijskoj vladi, Ihab Makhlouf također izravno podupire sirijski režim.

Utjecajan je član obitelji Makhlouf i blisko je povezan s obitelji Assad; bratić predsjednika Bashara Al-Assada

23.5.2011.

28.

Khalid (

Image

) (također poznat kao Khaled) Qaddur (

Image

) (također poznat kao Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u sektorima telekomunikacija, nafte i industrije plastike i s bliskim poslovnim vezama s Maherom Al-Assadom.

Svojim poslovnim aktivnostima ostvaruje koristi od sirijskog režima i podupire ga.

Suradnik Mahera Al-Assada, među ostalim putem svojih poslovnih aktivnosti.

27.1.2015.

29.

Ra'if (

Image

) Al-Quwatly (

Image

) (a.k.a. Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)

Rođen: 3.2.1967.;

Mjesto rođenja: Damask

Poslovni suradnik Maherom Al-Assada i odgovoran je za upravljanje nekima od njegovih poslovnih interesa; pruža financiranje za režim.

23.6.2011.

32.

Mohammed (

Image

) Makhlouf (

Image

) (također poznat kao Abu Rami)

Rođen: 19.10.1932.

Mjesto rođenja: Latakia, Sirija

Utjecajan član obitelji Makhlouf, poslovni suradnik i otac Ramija, Ihaba i Iyada Makhloufa. Blisko povezan s obitelji Assad i ujak Bashara i Mahira al-Assada. Poznat i kao Abu Rami.

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u različitim sektorima sirijskog gospodarstva, uključujući interese i/ili znatan utjecaj u poduzeću General Organisation of Tobacco i u sektorima nafte, plina, oružja i bankarskom sektoru.

Uključen u poslovne aktivnosti nabave oružja i bankarstva u korist Assadovog režima. S obzirom na opseg njegovih poslovnih i političkih veza s režimom pruža potporu sirijskom režimu i ostvaruje koristi od njega.

1.8.2011.

33.

Ayman (

Image

) Jabir (

Image

) (također poznat kao Aiman Jaber)

Mjesto rođenja: Latakia

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, uključen u sektore čelika, medija, potrošne robe i nafte, među ostalim u trgovanje tom robom. Ima financijske interese u nizu poduzeća i subjekata u Siriji i/ili vodeće izvršne položaje u tim poduzećima, posebno u poduzećima Al Jazira (također Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV, i Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber je putem svojeg poduzeća Al Jazira olakšao uvoz nafte iz Overseas Petroleum Trading u Siriju.

Ayman Jaber svojim poslovnim interesima ostvaruje koristi od režima i podupire ga.

Pruža izravnu potporu aktivnostima paravojnih postrojbi povezanih s režimom poznatih pod nazivom Shabiha i/ili Suqur as-Sahraa i ima vodeću ulogu u tim aktivnostima.

Suradnik Ramija Makhloufa putem svojih poslovnih aktivnosti i suradnik Mahera Al-Assada putem svoje uloge u paravojnim postrojbama povezanima s režimom.

27.1.2015.

41.

Ali (

Image

) Douba (

Image

)

Rođen: 1933.

Mjesto rođenja: Karfis, Sirija

Odgovoran za ubojstva u Hami 1980., ponovno pozvan u Damask kao poseban savjetnik predsjednika Bashara Al-Assada.

23.8.2011.

48.

Samir (

Image

) Hassan (

Image

)

 

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u nizu sektora sirijskog gospodarstva. Posjeduje udjele u poduzećima Amir Group i Cham Holdings, dvama konglomeratima s interesima u sektorima nekretnina, turizma, prijevoza i financija, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća. Od ožujka 2014. predsjednik je bilateralnih poslovnih vijeća zadužen za Rusiju nakon što ga je na taj položaj imenovao ministar gospodarstva Khodr Orfali.

Samir Hasan novčanim donacijama potpomaže ratne napore režima.

Samir Hasan povezan je s osobama koje ostvaruju koristi od režima ili ga podupiru. Posebno je povezan s Ramijem Makhloufom i Issamom Anboubom, koje je Vijeće uvrstilo na popis, te ostvaruje koristi od sirijskog režima.

27.9.2014.

108.

Mohammad (

Image

) (također poznat kao Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (

Image

)

Rođen: 1945.

Mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar financija, na položaju do 9. veljače 2013. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

1.12.2011.

111.

Joseph (

Image

) Suwaid (

Image

)

Rođen: 1958.

Mjesto rođenja: Damask

Bivši državni ministar, na položaju barem do 21. siječnja 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

23.3.2012.

112.

Hussein (

Image

) (također poznat kao Hussain) Mahmoud (

Image

) Farzat (

Image

) (također poznat kao: Hussein Mahmud Farzat)

Rođen: 1957.

Mjesto rođenja: Hama

Bivši državni ministar, na položaju barem do 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

23.3.2012.

114.

Emad (

Image

) Abdul-Ghani (

Image

) Sabouni (

Image

) (također poznat kao: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Rođen: 1964.

Mjesto rođenja: Damask

Bivši ministar telekomunikacija i tehnologije, na položaju barem do travnja 2014. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

27.2.2012.

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Rođen: 1966.

Mjesto rođenja: Tartous

Bivši ministar informiranja. Kao bivši ministar u vladi suodgovoran je za nasilnu represiju režima nad civilnim stanovništvom.

23.9.2011.

192.

Hashim Anwar al-Aqqad također poznat kao Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Rođen: 1961.

Mjesto rođenja: Mohagirine, Sirija

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u nizu sektora sirijskog gospodarstva. Posjeduje udjele u poduzeću Anwar Akkad Sons Group (AASG) i njegovu društvu kćeri United Oil, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća. AASG je konglomerat s interesima u sektorima kao što su nafta, plin, kemikalije, osiguranje, industrijski strojevi, nekretnine, turizam, izložbe, izvođenje radova, osiguranje i medicinska oprema.

Hashim Anwar al-Aqqad također je djelovao kao član sirijskog parlamenta već 2012.

Al-Aqqad nije mogao ostati uspješan bez pomoći režima. S obzirom na opseg njegovih poslovnih i političkih veza s režimom pruža potporu sirijskom režimu i ostvaruje koristi od njega.

23.7.2014.

201.

Wael Abdulkarim

(također poznat kao Wael Al Karim)

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damask Sirija

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, u industriji nafte, kemikalija i proizvodnoj industriji. Posebno predstavlja poduzeće Abdulkarim Group, također poznato kao Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group vodeći je proizvođač maziva, masti i industrijskih kemikalija u Siriji.

7.3.2015.

203.

George Haswani

(također poznat kao Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Sirija

Vodeći poslovni čovjek koji djeluje u Siriji, s interesima i/ili aktivnostima u sektoru inženjerstva, građevinskom sektoru te sektoru nafte i plina. Posjeduje udjele u nizu poduzeća i subjekata u Siriji, posebno u HESCO Engineering and Construction Company, velikom poduzeću za inženjerstvo i graditeljstvo, i/ili ima znatan utjecaj na ta poduzeća.

George Haswani blisko je povezan sa sirijskim režimom. Pruža potporu sirijskom režimu te ostvaruje koristi od njega svojom ulogom posrednika u poslovima putem kojih sirijski režim kupuje naftu od organizacije ISIL. Također ostvaruje korist od režima putem povoljnog tretmana, među ostalim dodjelom ugovora (kao podizvođaču) s poduzećem Stroytransgaz, velikom ruskom naftnom kompanijom.

7.3.2015.


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/36


UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/841

od 27. svibnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 329/2007 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2016/849 od 27. svibnja 2016. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. svibnja 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/849.

(2)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 329/2007 (2) provode se mjere predviđene u Odluci Vijeća (ZVSP) 2016/849.

(3)

Odlukom (ZVSP) 2016/849 zabranjuje se nabava, prodaja ili prijenos u Demokratsku Narodnu Republiku Koreju („Sjeverna Koreja”) dodatnih predmeta, materijala i opreme u vezi s robom i tehnologijom s dvojnom namjenom. Njome se također zabranjuje prijenos financijskih sredstava u Sjevernu Koreju i iz nje, osim u slučaju posebnog prethodnog odobrenja, kao i ulaganja Sjeverne Koreje i njezinih državljana na područjima pod nadležnošću država članica te ulaganja državljana ili subjekata Unije u Sjevernu Koreju. Nadalje, njome se zabranjuje slijetanje na državno područje država članica, polijetanje s njega ili njegovo prelijetanje svakom zrakoplovu kojim upravljaju sjevernokorejski prijevoznici ili koji potječe iz Sjeverne Koreje te ulazak u luke država članica svakom plovilu koje je u vlasništvu Sjeverne Koreje, kojim ona upravlja ili čiju posadu čine državljani Sjeverne Koreje. Njome se uvodi zabrana uvoza luksuzne robe iz Sjeverne Koreje te zabrana pružanja financijske potpore trgovini sa Sjevernom Korejom. Također se uvodi prethodno ugovorno izuzeće od obveze zamrzavanja financijskih sredstava i gospodarskih izvora određenih osoba i subjekata iz Sjeverne Koreje.

(4)

Uredbu (EZ) br. 329/2007 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 329/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. dodaju se sljedeće točke:

„10.

‚investicijske usluge’ znači sljedeće usluge i aktivnosti:

(a)

zaprimanje i prijenos naloga u vezi s jednim ili više financijskih instrumenata;

(b)

izvršavanje naloga u ime klijenta;

(c)

trgovanje za svoj račun;

(d)

upravljanje portfeljem;

(e)

investicijsko savjetovanje;

(f)

pokroviteljstvo izdanja financijskih instrumenata i/ili plasiranje financijskih instrumenata s čvrstom obvezom preuzimanja;

(g)

plasiranje financijskih instrumenata bez čvrste obveze preuzimanja;

(h)

sve usluge u vezi s uvrštavanjem za trgovanje na uređenom tržištu ili trgovanje na multilateralnoj trgovinskoj platformi;

11.

‚prijenos financijskih sredstava’ znači:

(a)

svaka transakcija koja se obavlja u ime platitelja preko pružatelja platnih usluga elektroničkim sredstvima, s ciljem da se financijska sredstva stave na raspolaganje primatelju plaćanja pri pružatelju platnih usluga, neovisno o tome jesu li platitelj i primatelj plaćanja ista osoba;

(b)

svaka transakcija uporabom neelektroničkih sredstava, npr. gotovinom, čekovima ili računovodstvenim nalozima, a s ciljem da se financijska sredstva stave na raspolaganje primatelju plaćanja neovisno o tome jesu li platitelj i primatelj plaćanja ista osoba.

12.

‚primatelj plaćanja’ znači fizička ili pravna osoba koja je predviđeni primatelj prenesenih financijskih sredstava;

13.

‚platitelj’ znači osoba koja ima račun za plaćanje te odobrava prijenos financijskih sredstava s tog računa, ili, ako nema računa za plaćanje, koja izdaje nalog za prijenos financijskih sredstava;

14.

‚pružatelj platnih usluga’ znači kategorije pružatelja platnih usluga iz članka 1. stavka 1. Direktive 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*), fizičke ili pravne osobe koje uživaju izuzeće na temelju članka 26. Direktive 2007/64/EZ te pravne osobe koje uživaju izuzeće na temelju članka 9. Direktive 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (**), koje pružaju usluge prijenosa financijskih sredstava.

(*)  Direktiva 2007/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu i o izmjeni direktiva 97/7/EZ, 2002/65/EZ, 2005/60/EZ i 2006/48/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 97/5/EZ (SL L 319, 5.12.2007., str. 1.)."

(**)  Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.).”"

2.

U članku 2. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Zabranjuje se:

(a)

uvoz, kupnja ili prijenos zlata, rude titanija, rude vanadija i rijetkih zemnih minerala kako su navedeni u Prilogu I.C, ili ugljena, željeza i željezne rude kako su navedeni u Prilogu I.D, iz Sjeverne Koreje, bez obzira na to potječu li iz Sjeverne Koreje;

(b)

uvoz, kupnja ili prijenos naftnih derivata, kako su navedeni u Prilogu I.F, iz Sjeverne Koreje, bez obzira na to potječu li iz Sjeverne Koreje;

(c)

svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz točaka (a) i (b).

Prilogom I.C obuhvaćeni su zlato, rude titanija, rude vanadija i rijetki zemni minerali iz stavka 4. točke (a).

Prilogom I.D obuhvaćeni su ugljen, željezo i željezna ruda iz stavka 4. točke (a).

Prilogom I.F obuhvaćeni su naftni derivati iz stavka 4. točke (b).”

3.

Članak 3.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.a

1.   Odstupajući od članka 2. stavka 1. i članka 3. stavka 1., odgovarajuće nadležno tijelo države članice, kako je utvrđeno na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II., može odobriti, pod uvjetima koje smatra primjerenima, izravnu ili neizravnu nabavu, prodaju, prijenos ili izvoz predmeta i tehnologije, uključujući softver, iz članka 2. stavka 1. ili pomoć ili usluge posredovanja iz članka 3. stavka 1. ako su ta roba i tehnologija, pomoć ili usluge posredovanja namijenjene za prehrambene, poljoprivredne, medicinske ili druge humanitarne svrhe.

2.   Dotična država članica u roku od četiri tjedna obavješćuje druge države članice i Komisiju o odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.

3.   Odstupajući od članka 2. stavka 1. točke (a) te članka 3. stavka 1. točaka (a) i (b), odgovarajuće nadležno tijelo države članice, kako je utvrđeno na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II., može odobriti tamo navedene transakcije pod uvjetima koje smatra primjerenima i ako je Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo zahtjev.

4.   Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svakom zahtjevu za odobrenje koji je podnijelo Vijeću sigurnosti UN-a na temelju stavka 3.”

4.

Članak 3.b zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.b

1.   Uz obvezu pružanja informacija prije dolaska i odlaska nadležnim carinskim tijelima, kako je određeno u relevantnim odredbama o ulaznim i izlaznim skraćenim deklaracijama, kao i o carinskim deklaracijama u Uredbi (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (***), Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2015/2446 (****) i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2015/2447 (*****), osoba koja pruža informacije iz stavka 2. ovog članka izjavljuje je li roba obuhvaćena Zajedničkim popisom vojne opreme ili ovom Uredbom te, ako je za njihov izvoz potrebno odobrenje, navodi osobitosti robe i tehnologije obuhvaćene izdanom izvoznom dozvolom.

2.   Potrebni dodatni elementi iz ovog članka podnose se uporabom carinske deklaracije ili, ako takva deklaracija ne postoji, u bilo kojem drugom pisanom obliku, prema potrebi.

(***)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)."

(****)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.)."

(*****)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).”"

5.

Članak 3.c briše se.

6.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

1.   Zabranjeno je:

(a)

izravno ili neizravno prodavati, nabavljati, prenositi ili izvoziti luksuznu robu, kako je navedena u Prilogu III., u Sjevernu Koreju;

(b)

izravno ili neizravno kupovati, uvoziti ili prenositi luksuznu robu, kako je navedena u Priloga III., iz Sjeverne Koreje bez obzira na to potječe li iz Sjeverne Koreje;

(c)

svjesno i namjerno sudjelovati u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz točaka (a) i (b).

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (b), zabrana navedena u toj točki ne primjenjuje se na osobne predmete putnikâ ili robu nekomercijalne prirode za osobnu uporabu putnikâ koja je dio njihove prtljage.

3.   Zabrane iz stavka 1. točaka (a) i (b) ne primjenjuju se na robu koja je potrebna za službene svrhe diplomatskih ili konzularnih misija država članica u Sjevernoj Koreji ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, ni na osobne predmete njihova osoblja.

4.   Odgovarajuće nadležno tijelo države članice, kako je utvrđeno na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II., može odobriti, pod uvjetima koje smatra primjerenima, transakciju u pogledu robe navedene u Prilogu III. točki 17., pod uvjetom da je ta roba za humanitarne svrhe.”

7.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

1.   Teret u Uniji ili u provozu kroz Uniju, uključujući zračne luke, morske luke i slobodne zone, kako je navedeno u člancima od 243. do 249. Uredbe (EU) br. 952/2013. podliježe inspekciji kako bi se osiguralo da ne sadržava predmete zabranjene rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Uredbom ako:

(a)

se teret prevozi iz Sjeverne Koreje;

(b)

se teret prevozi u Sjevernu Koreju;

(c)

su za teret posredovali ili su ga omogućili Sjeverna Koreja ili njezini državljani ili pojedinci ili subjekti koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama, ili subjekti u njihovu vlasništvu ili pod njihovim nadzorom;

(d)

su za teret posredovale ili su ga omogućile osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu IV.;

(e)

se teret prevozi plovilom pod zastavom Sjeverne Koreje ili zrakoplovom registriranim u Sjevernoj Koreji, ili plovilom ili zrakoplovom bez državne pripadnosti.

2.   Ako teret nije obuhvaćen područjem primjene stavka 1., teret u Uniji ili u provozu kroz Uniju, uključujući zračne luke, morske luke i slobodne zone, podliježe inspekciji ako postoje opravdani razlozi za sumnju da bi mogao sadržavati predmete čije su prodaja, nabava, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Uredbom u sljedećim okolnostima:

(a)

teret se prevozi iz Sjeverne Koreje;

(b)

teret se prevozi u Sjevernu Koreju; ili

(c)

za teret su posredovali ili su ga omogućili Sjeverna Koreja ili njezini državljani ili pojedinci ili subjekti koji djeluju u njihovo ime.

3.   Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanje nepovredivost i zaštita diplomatskih i konzularnih torbi predviđena Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. i Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963.

4.   Zabranjuje se pružanje usluga opskrbe gorivom ili drugim potrepštinama ili bilo kojih drugih usluga plovilima Sjeverne Koreje ako pružatelji usluga imaju informacije, uključujući one od nadležnih carinskih tijela koje se temelje na informacijama prije dolaska i odlaska iz članka 3.a stavka 1., na temelju kojih se može opravdano posumnjati da se na plovilima nalaze predmeti čija su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Uredbom, osim ako je pružanje takvih usluga potrebno za humanitarne svrhe.”

8.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 5.b

1.   Zabranjeno je na području Unije prihvatiti ili odobriti ulaganja u bilo koju poslovnu djelatnost ako takva ulaganja dolaze od:

(a)

osoba, subjekata ili tijela Vlade Sjeverne Koreje;

(b)

Radničke partije Koreje;

(c)

državljana Sjeverne Koreje;

(d)

pravnih osoba, subjekata ili tijela registriranih ili osnovanih u skladu sa zakonima Sjeverne Koreje;

(e)

osoba, subjekata ili tijela koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama;

(f)

pravnih osoba, subjekata ili tijela čiji su oni vlasnici ili koji su pod njihovim nadzorom.

2.   Zabranjeno je:

(a)

osnovati zajednički pothvat ili preuzeti ili proširiti vlasnički interes, uključujući preuzimanjem u cijelosti ili stjecanjem dionica ili drugih vrijednosnih papira kojima se stječu udjeli, u bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. točaka od (a) do (f) koji su uključeni u sjevernokorejske programe ili aktivnosti povezane s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništenje, ili u aktivnosti rudarenja, rafiniranja i kemijskih industrija;

(b)

odobriti financiranje ili financijsku pomoć bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1. točaka od (d) do (f) ili u dokazanu svrhu financiranja takvih pravnih osoba, subjekata ili tijela;

(c)

pružati investicijske usluge izravno povezane s aktivnostima iz točaka (a) i (b) ovog stavka.

Članak 5.c

1.   Zabranjuju se prijenosi financijskih sredstava u Sjevernu Koreju i iz nje, osim ako se odnose na transakciju iz stavka 3.

2.   Kreditnim i financijskim institucijama koje su obuhvaćene područjem primjene članka 16. zabranjuje se sklapanje ili nastavak sudjelovanja u transakcijama s:

(a)

kreditnim i financijskim institucijama sa sjedištem u Sjevernoj Koreji;

(b)

podružnicama ili društvima kćerima, koji su obuhvaćeni područjem primjene članka 16., kreditnih i financijskih institucija sa sjedištem u Sjevernoj Koreji, kako su navedene u Prilogu VI.;

(c)

podružnicama ili društvima kćerima, koji nisu obuhvaćeni područjem primjene članka 16., kreditnih i financijskih institucija sa sjedištem u Sjevernoj Koreji, kako su navedene u Prilogu VI.;

(d)

kreditnim i financijskim institucijama koje nemaju sjedište u Sjevernoj Koreji i koje nisu obuhvaćene područjem primjene članka 16., ali su pod nadzorom osoba, subjekata ili tijela sa sjedištem u Sjevernoj Koreji, kako su navedeni u Prilogu VI.,

osim ako su takve transakcije obuhvaćene područjem primjene stavka 3. te su odobrene u skladu sa stavkom 4. točkom (a), ili se za njih ne zahtijeva odobrenje u skladu sa stavkom 4. točkom (b).

3.   Sljedeće transakcije mogu biti odobrene u skladu sa stavkom 4. točkom (a):

(a)

transakcije povezane s hranom, zdravstvenom skrbi ili medicinskom opremom ili u poljoprivredne ili humanitarne svrhe;

(b)

transakcije povezane s osobnim doznakama;

(c)

transakcije povezane s ostvarivanjem izuzeća predviđenih u ovoj Uredbi;

(d)

transakcije povezane s posebnim trgovinskim ugovorom koji nije zabranjene ovom Uredbom;

(e)

transakcije povezane s diplomatskom ili konzularnom misijom ili međunarodnom organizacijom koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, ako su takve transakcije namijenjene upotrebi za službene svrhe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije;

(f)

transakcije potrebne isključivo radi provedbe projekata koje financira Unija ili njezine države članice u razvojne svrhe, koje su izravno namijenjene potrebama civilnog stanovništva ili promicanju nuklearnog razoružanja;

(g)

transakcije povezane s plaćanjima za podmirivanje potraživanja prema Sjevernoj Koreji, njezinim državljanima ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima registriranima ili osnovanima u skladu s pravom Sjeverne Koreje, i transakcije slične prirode kojima se ne doprinosi aktivnostima zabranjenima ovom Uredbom, na pojedinačnoj osnovi i ako je dotična država članica obavijestila druge države članice i Komisiju najmanje 10 dana o izdavanju odobrenja.

4.   Za transakcije iz stavka 3.koje obuhvaćaju prijenose financijskih sredstava u Sjevernu Koreju i iz nje čija je vrijednost:

(a)

viša od 15 000 EUR ili njezine protuvrijednosti potrebno je prethodno odobrenje odgovarajućeg nadležnog tijela države članice, kako je utvrđeno na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II. ovoj Uredbi;

(b)

jednaka ili niža od 15 000 EUR ili njezine protuvrijednosti nije potrebno prethodno odobrenje.

5.   Prethodno odobrenje nije potrebno za bilo koju transakciju ili prijenos financijskih sredstava koji su potrebni za službene svrhe diplomatske ili konzularne misije države članice ili međunarodne organizacije koje uživaju imunitet u Sjevernoj Koreji u skladu s međunarodnim pravom.

6.   Države članice obavješćuju jedna drugu i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 4. točke (a).

7.   Za transakcije obuhvaćene područjem primjene stavka 3., kreditne i financijske institucije iz članka 16. dužne su u svojim aktivnostima s kreditnim i financijskim institucijama iz stavka 2. točaka od (a) do (d):

(a)

primjenjivati mjere temeljite identifikacije stranaka uspostavljene na temelju članaka 8. i 9. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (******);

(b)

osigurati usklađenost s postupcima za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma uspostavljenima na temelju Direktive 2005/60 EZ i Uredbe (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (*******);

(c)

zahtijevati da se uz prijenose financijskih sredstava dostave podaci o platiteljima, kako se zahtijeva na temelju Uredbe (EZ) br. 1781/2006, i podaci o primateljima plaćanja, kao što su ime primatelja plaćanja i broj računa za plaćanje primatelja plaćanja te, prema potrebi, jedinstvena identifikacijska oznaka transakcije, te odbiti izvršiti transakciju ako bilo koji od tih podataka nedostaje ili su podaci nepotpuni;

(d)

čuvati evidenciju transakcija u skladu s člankom 30. točkom (b) Direktive 2005/60/EZ;

(e)

ako imaju opravdane razloge za sumnju da bi se sredstvima moglo doprinijeti sjevernokorejskim programima ili aktivnostima povezanima s nuklearnim programom, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništenje („financiranje širenja naoružanja”), bez odgode obavijestiti nadležnu financijsko-obavještajnu jedinicu (FIU) kako je definirana Direktivom 2005/60/EZ ili drugo nadležno tijelo koje je odredila dotična država članica, kako je utvrđeno na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II., ne dovodeći u pitanje članak 3. stavak 1. ili članak 6.;

(f)

bez odgode prijaviti sve sumnjive transakcije, uključujući neuspjele transakcije;

(g)

suzdržati se od izvršavanja transakcija za koje opravdano sumnjaju da bi mogle biti povezane s financiranjem širenja naoružanja sve dok se ne dovrše potrebne radnje u skladu s točkom (e) te dok se ne postigne usklađenost s uputama relevantnog FIU-a ili nadležnog tijela.

Za potrebe ovog stavka, FIU ili drugo nadležno tijelo koje djeluje kao nacionalni centar za primanje i analizu sumnjivih transakcija prima izvješća o mogućem financiranju širenja naoružanja te ima izravan ili neizravan te pravodoban pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o provedbi zakonodavstva koje su mu potrebne kako bi pravilno obavljalo tu funkciju, uključujući analizu izvješća o sumnjivim transakcijama.

8.   Zahtjev za prethodno odobrenje iz stavka 3. primjenjuje se bez obzira na to je li prijenos financijskih sredstava izvršen jednom transakcijom ili u nekoliko transakcija koje se čine povezanima. Za potrebe ove Uredbe, izraz „transakcije koje se čine povezanima” uključuje:

(a)

niz uzastopnih prijenosa koje izvrši ista kreditna ili financijska institucija obuhvaćena područjem primjene stavka 2., ili koji se izvrše prema njoj, ili koje izvrši isti sjevernokorejski državljanin, subjekt ili tijelo, ili koje se izvrše prema njemu, a u vezi s jednom obvezom prijenosa financijskih sredstava, pri čemu je svaki pojedinačni prijenos ispod 15 000 EUR, ali zajednički ispunjavaju kriterije za odobrenje;

(b)

lanac prijenosa koji uključuje različite pružatelje platnih usluga, ili fizičke ili pravne osobe, ali je povezan s ispunjavanjem jedne obveze prijenosa financijskih sredstava.

9.   Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana iz ovog članka.

(******)  Direktiva 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.)."

(*******)  Uredba (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o podacima o uplatitelju koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava (SL L 345, 8.12.2006., str. 1.).”"

9.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

1.   Odstupajući od članka 6., nadležna tijela država članica, kako su utvrđena na internetskim stranicama navedenima u Prilogu II., mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene prije datuma kada su osoba, subjekt ili tijelo iz članka 6. uvršteni na popis, ili su predmet sudske, upravne ili arbitražne presude donesene prije tog datuma;

(b)

financijska sredstva ili gospodarski izvori trebaju se upotrebljavati isključivo za podmirivanje potraživanja koja su osigurana takvom odlukom ili priznata kao valjana u takvoj presudi, unutar granica određenih primjenjivim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba koje imaju takva potraživanja;

(c)

odluka ili presuda nije u korist osobe, subjekta ili tijela navedenog u prilogu IV., V. ili V.a;

(d)

priznavanje odluke ili presude nije u suprotnosti s javnim poretkom dotične države članice; i

(e)

dotična država članica obavijestila je Odbor za sankcije o odluci ili presudi u pogledu osoba, subjekata i tijela iz Priloga IV.

2.   Odstupajući od članka 6. i pod uvjetom da plaćanje koje izvrši osoba, subjekt ili tijelo iz Priloga V. dospijeva na temelju ugovora ili sporazuma koji je sklopila dotična osoba, subjekt ili tijelo ili na temelju obveze koja im je nastala, prije datuma na koji su ta osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis, nadležna tijela država članica, kako su utvrđena na internetskim stranicama navedenima u Priloga II., mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju prikladnima, oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetom da je dotično nadležno tijelo utvrdilo sljedeće:

(a)

ugovor nije povezan ni s jednim predmetom, operacijom, uslugom ili transakcijom iz članka 2. stavka 1. točke (a), članka 2. stavka 3. i članka 3.; i

(b)

osoba, subjekt ili tijelo iz Priloga V. nisu izravno ili neizravno primili plaćanje.

3.   Dotična država članica najmanje 10 dana prije izdavanja odobrenja na temelju stavka 2. obavješćuje ostale države članice i Komisiju o toj odluci i o svojoj namjeri da izda odobrenje.”

10.

Članak 9.b zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.b

1.   Zabranjeno je pružati financiranje ili financijsku pomoć za trgovinu sa Sjevernom Korejom, uključujući odobravanje izvoznih kredita, jamstava ili osiguranja osobama ili tijelima uključenima u takvu trgovinu ako bi se takvom financijskom potporom moglo doprinijeti sljedećem:

(a)

sjevernokorejskim programima povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima i drugim aktivnostima zabranjenima ovom Uredbom;

(b)

zaobilaženju zabrane iz točke (a).

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se u odnosu na ugovore i sporazume za pružanje financijske potpore sklopljene prije 29. svibnja 2016.

3.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se u odnosu na pružanje financijske potpore za trgovinu hranom te u poljoprivredne, medicinske ili druge humanitarne svrhe.”

11.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 9.c

1.   Ne udovoljava se nijednom zahtjevu u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, uključujući zahtjeve za odštetu ili druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za nadoknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, posebno financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

osobe, subjekti ili tijela uvršteni na popis koji su navedeni u prilogu IV. ili V.;

(b)

bilo koja druga osoba, subjekt ili tijelo iz Sjeverne Koreje, uključujući Vladu Sjeverne Koreje i njezina javna tijela, korporacije i agencije; ili

(c)

bilo koja osoba, subjekt ili tijelo koje djeluje putem ili u ime jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točaka (a) i (b) ili u njihovo ime.

2.   Smatra se da su na izvršenje ugovora ili transakcije utjecale mjere uvedene ovom Uredbom ako postojanje ili sadržaj zahtjeva izravno ili neizravno proizlazi iz tih mjera.

3.   U svakom postupku za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjavanje zahtjeva nije zabranjeno stavkom 1. snosi osoba koja traži izvršenje zahtjeva.

4.   Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo osoba, subjekata i tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.”

12.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

1.   Zamrzavanjem financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanjem stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, koje je provedeno u dobroj vjeri na osnovi toga da je takvo djelovanje u skladu s ovom Uredbom, ne nastaje nikakva odgovornost fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koje ga provodi, ili njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da je zamrzavanje ili zadržavanje tih financijskih sredstava i gospodarskih izvora posljedica nemara.

2.   Djelovanja fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela ne podrazumijevaju nikakvu odgovornost s njihove strane ako nisu znali niti su imali opravdanog razloga sumnjati da bi njihova djelovanja mogla značiti kršenje mjera iz ove Uredbe.”

13.

Članak 11.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.a

1.   Zabranjeno je pružati pristup lukama na području Unije bilo kojem plovilu:

(a)

koje je u vlasništvu Sjeverne Koreje, kojim ona upravlja ili čiju posadu čine državljani Sjeverne Koreje;

(b)

za koje postoje opravdani razlozi za sumnju da je izravno ili neizravno u vlasništvu ili pod nadzorom osobe ili subjekta iz Priloga IV.;

(c)

za koje postoje opravdani razlozi za sumnju da sadržava predmete čiji su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Uredbom;

(d)

koje je odbilo inspekciju nakon što je takvu inspekciju odobrila država pod čijom zastavom to plovilo plovi ili u kojoj je registrirano; ili

(e)

koje je bez državne pripadnosti i koje je odbilo inspekciju u skladu s člankom 5. stavkom 1.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se:

(a)

u izvanrednoj situaciji;

(b)

u slučaju kad se pomorsko plovilo vrati u luku radi inspekcije; ili

(c)

ako se plovilo vraća u luku polaska.

3.   Odstupajući od zabrane iz stavka 1., odgovarajuće nadležno tijelo države članice, kako je utvrđeno na internetskim stranicama navedenima u Priloga II., može odobriti pristajanje pomorskog plovila u luku u sljedećim slučajevima:

(a)

Odbor za sankcije unaprijed je utvrdio da je to potrebno za humanitarne svrhe ili za druge svrhe koje su u skladu s ciljevima Rezolucije Vijeća sigurnost UN-a 2270 (2016); ili

(b)

država članica unaprijed je utvrdila da je to potrebno za humanitarne svrhe ili za druge svrhe koje su u skladu s ciljevima ove Uredbe.

4.   Zrakoplovima kojima upravljaju sjevernokorejski prijevoznici ili koji potječu iz Sjeverne Koreje zabranjeno je polijetanje s područja Unije, slijetanje na njega ili njegovo prelijetanje.

5.   Stavak 4. ne primjenjuje se:

(a)

ako zrakoplov slijeće radi inspekcije;

(b)

u slučaju prisilnog slijetanja.

6.   Odstupajući od stavka 4., odgovarajuće nadležno tijelo države članice, kako je utvrđeno na internetskim stranicama navedenima u Priloga II., može odobriti polijetanje zrakoplova s područja Unije, slijetanje na njega ili njegovo prelijetanje ako je to nadležno tijelo unaprijed utvrdilo da je to potrebno za humanitarne svrhe ili za druge svrhe koje su u skladu s ciljevima ove Uredbe.”

14.

Članak 11.c briše se.

15.

Tekst iz Priloga ovoj Uredbi dodaje se kao Prilog I.f.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

A.G. KOENDERS


(1)  Vidjeti str. 79. ovog Službenog lista.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 329/2007 od 27. ožujka 2007. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (SL L 88, 29.3.2007., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG I.F

NAFTNI DERIVATI IZ ČLANKA 2. STAVKA 4.

 

2707

Ulja i ostali proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi; slični proizvodi kod kojih je masa aromatskih sastojaka veća od mase nearomatskih sastojaka

 

2709

Nafta i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, sirova

 

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; pripravci koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom od 70 % ili većim naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koja čine osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja

 

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

 

2712 10

vazelin

 

2712 20

parafinski vosak s masenim udjelom ulja manjim od 0,75 %

Ex

2712 90

ostalo

 

2713

Naftni koks, naftni bitumen i ostali ostaci od nafte ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Ex

2714

Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenski ili uljni škriljevci i katranski pijesak; asfaltiti i asfaltne stijene

Ex

2715

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, naftnog bitumena, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (na primjer, bitumenski kit, „cutback”)

 

 

koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala

 

3403 11

– –

pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

 

3403 19

– –

ostalo

 

 

ostalo

Ex

3403 91

– –

pripravci za obradu tekstila, kože, krzna ili drugog materijala

Ex

3403 99

– –

ostalo

 

 

– – – –

Kemijski proizvodi ili pripravci koji se sastoje pretežno od organskih spojeva, koji nisu spomenuti ni uključeni na drugom mjestu

Ex

3824 90 92

– – – – –

u tekućem obliku pri 20 °C

Ex

3824 90 93

– – – – –

ostalo

Ex

3824 90 96

– – – –

ostalo

 

3826 00 10

monoalkilni esteri masnih kiselina, s volumnim udjelom estera 96,5 % ili većim (FAMAE)

 

3826 00 90

ostalo”


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/47


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/842

оd 27. svibnja 2016.

o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 167/2008 u pogledu naziva nositelja odobrenja i trgovačkog naziva kokcidiostatika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 društvo KRKA d.d. podnijelo je zahtjev za promjenu naziva nositelja odobrenja iz Uredbe Komisije (EZ) br. 167/2008 (2) o odobrenju kokcidiostatika (Kokcisan 120G).

(2)

Podnositelj zahtjeva tvrdi da je, s učinkom od 5. veljače 2016., prenio prava stavljanja na tržište dodatka hrani Kokcisan 120G na društvo Huvepharma EOOD. Osim toga, Huvepharma EOOD kao novi vlasnik prava stavljanja na tržište dodatka hrani zahtijeva promjenu trgovačkog naziva dodatka hrani. Podnositelj zahtjeva dostavio je relevantne podatke kojima podupire svoj zahtjev.

(3)

Predložene promjene uvjeta odobrenja posve su administrativne prirode i ne podrazumijevaju novu procjenu predmetnog dodatka. Europska agencija za sigurnost hrane obaviještena je o zahtjevu.

(4)

Kako bi se taj dodatak hrani mogao stavljati na tržište pod nazivom Huvepharma EOOD i pod novim trgovačkim nazivom, potrebno je izmijeniti uvjete odobrenja.

(5)

Uredbu (EZ) br. 167/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi bilo potrebno odmah primjenjivati izmjene Uredbe (EZ) br. 167/2008 predviđene ovom Uredbom, primjereno je osigurati prijelazno razdoblje tijekom kojega se mogu potrošiti postojeće zalihe dodatka te premiksa i krmnih smjesa koji sadržavaju dodatak.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 167/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U drugom stupcu, riječi „KRKA, d.d. Novo Mesto, Slovenija” zamjenjuju se riječima „Huvepharma EOOD, Bugarska”.

2.

U trećem stupcu, riječi „Kokcisan 120G” zamjenjuju se riječima „Huvesal 120 G”.

Članak 2.

Postojeće zalihe dodatka te premiksa i krmnih smjesa koji sadržavaju dodatak, koje su u skladu s odredbama koje se primjenjuju prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe, mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati do njihova isteka.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 167/2008 od 22. veljače 2008. o novom odobrenju na deset godina za kokcidiostatik kao dodatak hrani za životinje (SL L 50, 23.2.2008., str. 14.).


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/49


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/843

оd 27. svibnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

428,2

MA

117,9

TR

60,8

ZZ

202,3

0707 00 05

TR

99,6

ZZ

99,6

0709 93 10

TR

99,6

ZZ

99,6

0805 10 20

EG

47,2

IL

42,6

MA

59,4

TR

68,5

ZA

77,6

ZZ

59,1

0805 50 10

AR

171,6

TR

143,1

ZA

177,5

ZZ

164,1

0808 10 80

AR

109,4

BR

107,5

CL

126,5

CN

102,3

NZ

149,7

US

192,9

ZA

112,3

ZZ

128,7

0809 29 00

TR

531,7

US

855,4

ZZ

693,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


DIREKTIVE

28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/51


DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/844

оd 27. svibnja 2016.

o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2.,

budući da:

(1)

Izmijenjene su određene međunarodne konvencije, kako su definirane u članku 2. točki (a) Direktive 2009/45/EZ.

(2)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive 2009/45/EZ priloge toj Direktivi moguće je izmijeniti kako bi se primijenile izmjene međunarodnih konvencija.

(3)

Direktivu 2009/45/EZ stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) koji je osnovan u skladu s Uredbom (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog I. Direktivi 2009/45/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. srpnja 2017. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose te odredbe, one pri službenoj objavi sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 163, 25.6.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 2099/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. studenoga 2002. o osnivanju Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova (COSS) i o izmjeni uredaba o pomorskoj sigurnosti i sprečavanju onečišćenja s brodova (SL L 324, 29.11.2002., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Direktivi 2009/45/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U Poglavlju II-1.:

(a)

dodaje se pravilo II-1/A-1/4.

„4.   Zaštita od buke

BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.1.

Brodovi bruto tonaže 1 600 ili veće moraju se izgraditi na način kojim će se smanjiti razina buke na brodu i zaštititi osoblje od buke u skladu s Kodeksom IMO-a o razini buke na brodovima, koji je rezolucijom MSC.337(91) donio Odbor za pomorsku sigurnost i u skladu s izmjenama koje donese IMO.”;

(b)

pravilo II-1/C/6.2.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„.2.2.

imati sposobnost zakretanja kormila iz položaja od 35° na jednoj strani do 35° na drugoj strani pri najvećem gazu broda i najvećoj brzini u plovidbi naprijed te pod istim uvjetima iz položaja od 35° na bilo kojoj strani do 30° na drugoj strani za najviše 28 sekundi. Ako je dokazivanje ispunjavanja ovog zahtjeva nepraktično tijekom pokusne plovidbe pri najvećem gazu broda i brzini plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu, ispunjavanje ovog uvjeta moguće je neovisno o datumu izgradnje broda dokazati jednom od sljedećih metoda:

.1.

tijekom pokusne plovidbe brod je na ravnoj kobilici i kormilo je potpuno uronjeno pri brzini plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu; ili

.2.

ako potpuno uranjanje kormila tijekom pokusne plovidbe nije moguće, potrebno je izračunati brzinu plovidbe naprijed na temelju uronjene površine lista kormila u uvjetima predloženog pokusnog opterećenja. Izračunana brzina plovidbe naprijed mora rezultirati silom i zakretnim momentom na glavni kormilarski uređaj čije su vrijednosti najmanje jednake vrijednostima koje bi nastale pri pokusnoj plovidbi pri najvećem gazu broda i brzini plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu; ili

.3.

sila i zakretni moment na kormilu pri opterećenjima u pokusnoj plovidbi pouzdano su izračunani i ekstrapolirani za najveće opterećenje. Brzina broda mora odgovarati najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu brodskog vijka.”;

(c)

pravilo II-1/C/6.3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„.2.

imati sposobnost zakretanja kormila iz položaja od 15° na jednoj strani do 15° na drugoj strani za najviše 60 sekundi pri najvećem gazu broda i polovini najveće brzine u plovidbi naprijed ili 7 čvorova, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća. Ako je dokazivanje ispunjavanja ovog zahtjeva nepraktično tijekom pokusne plovidbe pri najvećem gazu broda i polovini brzine plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu ili 7 čvorova, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća, ispunjavanje ovog uvjeta moguće je neovisno o datumu izgradnje broda dokazati jednom od sljedećih metoda:

.1.

tijekom pokusne plovidbe brod je u ravnoj kobilici i kormilo je potpuno uronjeno pri polovini brzine plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu ili 7 čvorova, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća; ili

.2.

ako potpuno uranjanje kormila tijekom pokusne plovidbe nije moguće, potrebno je izračunati brzinu plovidbe naprijed na temelju uronjene površine lista kormila u predloženim uvjetima pokusnog opterećenja. Izračunana brzina plovidbe naprijed mora rezultirati silom i zakretnim momentom na glavni kormilarski uređaj čije su vrijednosti najmanje jednake vrijednostima koje bi nastale pri pokusnoj plovidbi pri najvećem gazu broda i polovini brzine plovidbe naprijed koja odgovara najvećem stalnom broju okretaja glavnog stroja i najvećem nazivnom usponu ili 7 čvorova, ovisno o tome koja je od tih vrijednosti veća; ili

.3.

sila i zakretni moment na kormilu pri opterećenjima u pokusnoj plovidbi pouzdano su izračunani i ekstrapolirani za najveće opterećenje.”;

(d)

u pravilu II-1/C/15 podnaslov se zamjenjuje sljedećim:

„NOVI BRODOVI KLASE B, C I D KOJI NISU OBUHVAĆENI PRAVILOM II-1/A-1/4”.

2.

U Poglavlju II-2.:

(a)

dodaju se sljedeća pravila II-2/A/2.28. i II-2/A/2.29.:

„.28.

protupožarna zaklopka znači, u smislu primjene pravila II-2/B/9.a, uređaj ugrađen u ventilacijskom kanalu koji je u uobičajenim okolnostima otvoren i dopušta protok zraka u kanalu, a u slučaju požara se zatvara i sprečava protok u kanalu, čime ograničava širenje požara. Prethodno navedenoj definiciji pridružuju se i sljedeći povezani pojmovi:

.1.

automatska protupožarna zaklopka znači protupožarna zaklopka koja se sama zatvara ako je izložena produktima požara;

.2.

ručna protupožarna zaklopka znači protupožarna zaklopka koju osoblje može ručno otvoriti ili zatvoriti na samoj zaklopci; i

.3.

daljinski upravljana protupožarna zaklopka znači protupožarna zaklopka koju osoblje može zatvoriti s pomoću upravljača udaljenog od upravljane zaklopke.

.29.

protudimna zaklopka znači, u smislu primjene pravila II-2/B/9.a, uređaj ugrađen u ventilacijskom kanalu koji je u uobičajenim okolnostima otvoren i dopušta protok zraka u kanalu, a u slučaju požara zatvara se i sprečava protok u kanalu čime ograničava protok dima i vrućih plinova. Protudimna zaklopka nije namijenjena doprinošenju cjelovitosti protupožarne konstrukcije kroz koju prolazi ventilacijski kanal. Prethodno navedenoj definiciji pridružuju se i sljedeći povezani pojmovi:

.1.

automatska protudimna zaklopka znači protudimna zaklopka koja se sama zatvara ako je izložena produktima požara;

.2.

ručna protudimna zaklopka znači protudimna zaklopka koju osoblje može ručno otvoriti ili zatvoriti na samoj zaklopci; i

.3.

daljinski upravljana protudimna zaklopka znači protudimna zaklopka koju osoblje može zatvoriti s pomoću upravljača udaljenog od upravljane zaklopke.”;

(b)

pravilo II-2/A/6.8.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„.1.

dijelovi koji predstavljaju opasnost od požara u strojevima s unutarnjim izgaranjem koji se upotrebljavaju za glavni poriv broda i za stvaranje energije te, u slučaju brodova izgrađenih 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma, dijelovi koji predstavljaju opasnost od požara u svim strojevima s unutarnjim izgaranjem”;

(c)

uvodni tekst pravila II-2/A/11.1. zamjenjuje se sljedećim:

„.1.

Na brodovima izgrađenima prije 1. srpnja 2019. komplet opreme za vatrogasce mora sadržavati:”;

(d)

dodaju se sljedeća pravila II-2/A/11.1.1.3. i II-2/A/11.1.a:

„.1.3.

Samostalni aparat za disanje sa stlačenim zrakom koji je dio kompleta opreme za vatrogasce do 1. srpnja 2019. mora ispunjavati odredbe poglavlja 3. stavka 2.1.2.2. Kodeksa o sustavima za zaštitu od požara.

.1.a

Za brodove izgrađene 1. srpnja 2019. ili nakon tog datuma, komplet opreme za vatrogasce mora ispunjavati odredbe Kodeksa o sustavima za zaštitu od požara.”;

(e)

umeće se sljedeće pravilo II-2/A/11.4.a:

„4.a

Komunikacijski uređaj za vatrogasce:

Na brodovima koji moraju biti opremljeni najmanje jednim kompletom opreme za vatrogasce i izgrađeni su 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma, svaka skupina vatrogasaca mora biti opremljena najmanje dvama prijenosnim radiotelefonskim primoodašiljačima. Na brodovima s pogonom na UNP ili na ro-ro putničkim brodovima sa zatvorenim ro-ro prostorijama ili prostorijama posebne kategorije, ti prijenosni radiotelefonski primoodašiljači moraju biti u potpunosti sigurni ili opremljeni zaštitom od eksplozije. Brodovi izgrađeni prije 1. siječnja 2018. moraju ispunjavati zahtjeve iz ovog pravila najkasnije do prvog pregleda nakon 1. srpnja 2019.”;

(f)

dodaje se sljedeće pravilo II-2/A/15.2.6.:

„.6.

Na brodovima koji podliježu pravilu II-2/A/11, cilindri uređaja za disanje koji se upotrebljavaju tijekom vježbi moraju se napuniti ili zamijeniti prije isplovljenja.”;

(g)

pravilo II-2/B/5.1. zamjenjuje se sljedećim:

„.1.

Osim ispunjavanja posebnih odredaba za protupožarnu klasu pregrada i paluba navedenih u drugim pravilima ovog dijela, najmanja protupožarna klasa pregrada i paluba mora biti u skladu s tablicama 5.1. ili 5.1.(a) i 5.2 ili 5.2.(a), prema potrebi.

Pri odobravanju strukturnih sigurnosnih mjera za protupožarnu zaštitu na novim brodovima potrebno je uzeti u obzir opasnost od prijenosa topline između toplinskih mostova na mjestima križanja i na krajnjim točkama propisanih toplinskih pregrada.”;

(h)

u pravilu II-2/B/5.4. nakon tablice 5.1. umeće se sljedeća tablica 5.1.(a):

„Sljedeća tablica primjenjuje se na SVE BRODOVE KLASE B, C I D IZGRAĐENE 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

Tablica 5.1.(a)

Protupožarna klasa pregrada koje odjeljuju susjedne prostorije

Prostori

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Upravljačke postaje

(1)

A-0e

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Hodnici

(2)

 

Ce

B-0e

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0d

*

A-30

Prostorije nastambi

(3)

 

 

Ce

A-0e

B-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

A-0d

Stubišta

(4)

 

 

 

A-0e

B-0e

A-0e

B-0e

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0d

*

A-30

Službene prostorije (mala opasnost od požara)

(5)

 

 

 

 

Ce

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Prostorije strojeva kategorije A

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Ostale prostorije strojeva

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

Prostori za teret

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Službene prostorije (velika opasnost od požara)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

Otvorene palube

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Prostori posebne kategorije i ro-ro prostori

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30”

(i)

u pravilu II-2/B/5.4. nakon tablice 5.2. umeće se sljedeća tablica 5.2(a):

„Sljedeća tablica primjenjuje se na SVE BRODOVE KLASE B, C I D IZGRAĐENE 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

Tablica 5.2(a)

Protupožarna klasa paluba koje odjeljuju susjedne prostorije

Prostori ispod↓

Prostori → iznad

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Upravljačke postaje

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Hodnici

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Prostorije nastambi

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0d

Stubišta

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Službene prostorije (mala opasnost od požara)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Prostorije strojeva kategorije A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

Ostale prostorije strojeva

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Prostori za teret

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Službene prostorije (velika opasnost od požara)

(9)

A-60

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-30

A-0d

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Otvorene palube

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Prostori posebne kategorije i ro-ro prostori

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0d

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

Napomene koje se odnose na tablice 5.1., 5.1(a), 5.2 i 5.2(a), prema potrebi:

(a)

Radi pojašnjenja što se primjenjuje vidjeti pravila II-2/B/3 i 8.

(b)

Ako su prostorije iste kategorije, a u tablici je navedena oznaka b, klasa protupožarne izolacije navedena u tablici obvezna je samo ako susjedne prostorije imaju različitu namjenu, npr. u kategoriji (9). Kuhinja uz kuhinju ne zahtijeva pregradu, ali kuhinja uz spremište boja zahtijeva pregradu ‚A-0’.

(c)

Pregrade između kormilarnice i navigacijske kabine mogu biti klase ‚B-0’.

(d)

Vidjeti stavak.2.3. i .2.4. ovog pravila.

(e)

Pri primjeni pravila 2.1.2. oznake ‚B-0’ i ‚C’ u tablici 5.1. i 5.1.a označavaju klasu ‚A-0’.

(f)

Ako prostorije strojeva kategorije (7) imaju malu ili nikakvu opasnost od požara, nije nužno postaviti protupožarnu izolaciju.

(*)

Zvjezdica u tablici znači da konstrukcija mora biti izrađena od čelika ili drugog jednakovrijednog materijala, ali ne mora biti klase ‚A’. Međutim, na brodovima izgrađenim 1. siječnja 2003. ili nakon tog datuma, kojima paluba osim za prostore kategorije (10) ima otvore za prolaz električnih kabela, cijevi i ventilacijskih kanala, ti prolazi moraju biti nepropusni kako bi se spriječio prolaz plamena i dima. Konstrukcije između upravljačkih postaja (generatora u nuždi) i otvorene palube mogu imati otvore za dovod zraka bez sredstava za zatvaranje, osim ako je ugrađen sustav za gašenje požara plinom. Pri primjeni pravila II-2/B/2.1.2. zvjezdica u tablici 5.2.i 5.2.(a) označava klasu ‚A-0’, osim za kategorije (8) i (10).”;

(j)

dodaje se sljedeće pravilo II-2/B/6.3.4.:

„BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.3.4.

Nužno je osigurati dva puta bijega iz glavne radionice u prostoriji strojeva. Barem jednim od tih putova bijega mora se osigurati stalna zaštita od požara do sigurnog prostora izvan prostorije strojeva.”;

(k)

naslov pravila II-2/B/9 zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Sustavi ventilacije za brodove izgrađene prije 1. siječnja 2018. (pravilo 32.)”;

(l)

umeće se sljedeće pravilo II-2/B/9.a:

9.a   Sustavi ventilacije na brodovima

BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.1.   Općenito

.1.

Ventilacijski kanali, uključujući jednostruke i dvostruke stijenke kanala moraju biti izrađeni od čelika ili jednakovrijednog materijala, osim kratkih savitljivih valovitih komora najveće duljine 600 mm koje služe za spajanje na ventilacijski sustav u prostorijama uređaja za klimatizaciju. Ako nije izričito drukčije određeno u stavku .1.6., za izgradnju ventilacijskih kanala, uključujući izolacije, smiju se upotrebljavati samo vatrootporni materijali. No kanali najveće duljine 2 m i najveće slobodne površine poprečnog presjeka 0,02 m2 (slobodna površina poprečnog presjeka površina je izračunana na temelju unutarnjih dimenzija samog kanala, bez izolacije, čak i kod predizoliranih kanala) ne moraju biti izrađeni od čelika ili jednakovrijednog materijala ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

.1.

kanali moraju biti izrađeni od vatrootpornog materijala koji može imati unutarnju ili vanjsku oblogu sa svojstvom sporog širenja plamena te u svakom slučaju moraju imati toplinsku vrijednost najviše 45 MJ/m2 površine za upotrijebljenu debljinu. Toplinska vrijednost izračunava se u skladu s preporukama koje je objavila Međunarodna organizacija za normizaciju, a posebno u skladu s normom ISO 1716:2002 ‚Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda – određivanje toplinskog potencijala’.;

.2.

kanali se smiju upotrebljavati samo na kraju uređaja za ventilaciju; i

.3.

moraju biti udaljeni najmanje 600 mm, mjereno duž kanala, od otvora u konstrukciji klase ‚A’ ili ‚B’, uključujući neprekinuti strop klase ‚B’.

.2.

Sljedeći uređaji moraju se ispitati u skladu s Kodeksom o postupcima ispitivanja vatrootpornosti:

.1.

protupožarne zaklopke, uključujući njihove uređaje za upravljanje, iako ispitivanja nisu obvezna za zaklopke smještene na donjem dijelu kanala u odsisnim kanalima iz prostora kuhinje, koji moraju biti izrađeni od čelika i moraju zaustaviti propuh u kanalu; i

.2.

prolazi kanala kroz konstrukcije klase ‚A’, iako ispitivanja nisu obvezna ako su čelični rukavci izravno spojeni na ventilacijske kanale prirubnicama na zakovice ili vijke ili zavarivanjem.

.3.

Protupožarne zaklopke moraju biti lako dostupne. Ako su protupožarne zaklopke smještene iza stropova ili obloga, ti stropovi ili obloge moraju imati grotla za pregled na kojima je pločica s identifikacijskim brojem protupožarne zaklopke. Identifikacijski broj protupožarne zaklopke mora se nalaziti i na svakom dostupnom uređaju za daljinsko upravljanje.

.4.

Ventilacijski kanali moraju imati prikladno smještena grotla za pregled i čišćenje. Grotla moraju biti smještena u blizini protupožarnih zaklopki.

.5.

Glavni ulazi i izlazi ventilacijskih sustava moraju imati mogućnost zatvaranja izvan prostorija koje se ventiliraju. Uređaji za zatvaranje moraju biti lako dostupni, jasno i trajno označeni te na njima mora biti prikazano jesu li u otvorenom položaju.

.6.

Zapaljive brtve nisu dopuštene na prirubnim spojevima ventilacijskih kanala unutar 600 mm od otvora u konstrukcijama klase ‚A’ ili ‚B’ te na kanalima za koje je propisana konstrukcija klase ‚A’.

.7.

Između dva zatvorena prostora nisu dopušteni ventilacijski otvori ili kanali za zračnu ravnotežu, osim kako je propisano pravilom II-2/B/7.7.

.2.   Razmještaj kanala

.1.

Sustavi ventilacije za prostorije strojeva kategorije A, prostore za vozila, ro-ro prostore, kuhinje, prostorije posebne kategorije i prostore za teret moraju, u pravilu, biti odvojeni međusobno, kao i odvojeni od ventilacijskih sustava koji služe drugim prostorima. No ventilacijski sustavi kuhinje na putničkim brodovima koji prevoze najviše 36 putnika ne moraju biti potpuno odvojeni, već mogu imati zasebne kanale iz ventilacijske jedinice koja služi drugim prostorima. U tom slučaju, automatska protupožarna zaklopka mora biti postavljena na ventilacijskom kanalu kuhinje u blizini ventilacijske jedinice.

.2.

Kanali za ventilaciju prostorija strojeva kategorije ‚A’, kuhinja, prostore za vozila, ro-ro prostora za teret ili prostorija posebne kategorije ne smiju prolaziti kroz prostorije nastambi, službene prostorije ili upravljačke postaje, osim ako ispunjavaju uvjete navedene u stavku.2.4.

.3.

Kanali za ventilaciju prostorija nastambi, službenih prostorija i upravljačkih postaja ne smiju prolaziti kroz prostorije strojeva kategorije ‚A’, kuhinje, prostore za vozila, ro-ro prostore za teret ili prostore posebne kategorije, osim ako ispunjavaju uvjete navedene u stavku.2.4.

.4.

Kako je dopušteno odredbama stavaka.2.2. i .2.3., kanali moraju biti:

.1.1.

izrađeni od čelika debljine najmanje 3 mm za kanale slobodnog poprečnog presjeka manjeg od 0,075 m2, najmanje 4 mm za kanale slobodnog poprečnog presjeka između 0,075 m2 i 0,45 m2 te najmanje 5 mm za kanale slobodnog poprečnog presjeka većeg od 0,45 m2;

.1.2.

poduprti i učvršćeni na odgovarajući način;

.1.3.

opremljeni automatskim protupožarnim zaklopkama u blizini pregrada kroz koje prolaze; i

.1.4.

obloženi izolacijom klase ‚A-60’ od pregrada prostora koje poslužuju do točke najmanje 5 m iza svake protupožarne zaklopke;

ili

.2.1.

izrađeni od čelika u skladu sa stavcima.2.4.1.1. i .2.4.1.2. i

.2.2.

obloženi izolacijom klase ‚A-60’ od prostora kroz koje prolaze, osim kanala koji prolaze kroz prostore kategorija (9) ili (10), kako je propisano pravilom II-2/B/4.2.2.

.5.

U smislu stavaka.2.4.1.4. i .2.4.2.2., kanali moraju biti izolirani duž cijele vanjske površine poprečnog presjeka. Kanali koji se nalaze izvan utvrđenog prostora, ali se na njega naslanjaju i s njim dijele najmanje jednu površinu smatraju se kanalima koji prolaze kroz taj prostor i moraju biti izolirani preko površine koju dijele s tim prostorom u razmaku od 450 mm iza kanala (nacrti takvog rasporeda nalaze se u Usuglašenim tumačenjima poglavlja II-2 konvencije SOLAS (MSC.1/Circ.1276)).

.6.

Ako ventilacijski kanal mora prolaziti kroz konstrukciju glavne vertikalne zone, uz konstrukciju se mora postaviti automatska protupožarna zaklopka. Zaklopka mora imati i mogućnost ručnog zatvaranja s obje strane konstrukcije. Upravljački uređaj mora biti lako dostupan i jasno označen. Kanal između konstrukcije i zaklopke mora biti izrađen od čelika u skladu sa stavcima .2.4.1.1. i .2.4.1.2. te obložen izolacijom koja odgovara najmanje protupožarnoj klasi konstrukcije kroz koju prolazi. Zaklopka se mora postaviti barem s jedne strane konstrukcije s vidljivim indikatorom koji pokazuje je li zaklopka u otvorenom položaju.

.3.   Detalji protupožarnih zaklopki i prolaza kanala

.1.

Kanali koji prolaze kroz konstrukcije klase ‚A’ moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

.1.

na mjestima gdje tanki limeni kanal slobodne površine presjeka najviše 0,02 m2 prolazi kroz konstrukcije klase ‚A’, otvor mora biti obložen čeličnim rukavcem debljine najmanje 3 mm i duljine najmanje 200 mm, po mogućnosti podijeljenim na 100 mm duljine sa svake strane pregrade ili, kad je riječ o palubi, mora biti potpuno položen na donjoj strani palube kroz koju prolazi.

.2.

Ako ventilacijski kanali slobodne površine poprečnog presjeka od 0,02 m2 do 0,075 m2 prolaze kroz konstrukcije klase ‚A’, njihovi otvori moraju biti obloženi čeličnim rukavcem. Debljina čeličnih rukavaca mora biti najmanje 3 mm, a duljina najmanje 900 mm. Ako prolaze kroz pregrade, te su obloge po mogućnosti podijeljene na 450 mm duljine sa svake strane pregrade. Ti kanali ili rukavci tih kanala moraju imati protupožarnu izolaciju. Izolacija mora imati najmanje istu protupožarnu klasu kao konstrukcija kroz koju kanal prolazi; i

.3.

automatske protupožarne zaklopke moraju se postaviti u sve kanale slobodne površine poprečnog presjeka većeg od 0,075 m2 koji prolaze kroz konstrukcije klase ‚A’. Sve zaklopke moraju biti ugrađene u blizini konstrukcije kroz koju prolaze te kanal između zaklopke i konstrukcije mora biti izrađen od čelika u skladu sa stavcima.2.4.2.1. i .2.4.2.2. Protupožarna zaklopka mora raditi automatski, ali mora imati i mogućnost ručnog zatvaranja s obje strane konstrukcije. Zaklopka mora biti opremljena vidljivim indikatorom koji pokazuje je li zaklopka u otvorenom položaju. Međutim, protupožarne zaklopke nisu obvezne za kanale koji prolaze kroz prostorije s konstrukcijom klase ‚A’ ako ne služe tim prostorijama i ako imaju istu protupožarnu klasu kao konstrukcije kroz koje prolaze. Kanal površine poprečnog presjeka većeg od 0,075 m2 ne smije se dijeliti na manje kanale na točki prolaska kroz konstrukciju klase ‚A’ i zatim ponovno vratiti u izvorni kanal kroz konstrukciju kako bi se izbjegla obveza ugradnje zaklopke propisana ovom odredbom.

.2.

Ventilacijski kanali sa slobodnom površinom poprečnog presjeka većom od 0,02 m2 koji prolaze kroz pregrade klase ‚B’ moraju biti obloženi čeličnim rukavcem duljine 900 mm, po mogućnosti podijeljenim na 450 mm duljine sa svake strane pregrade, osim ako je kanal na toj duljini izrađen od čelika.

.3.

Sve protupožarne zaklopke moraju imati mogućnost ručnog upravljanja. Zaklopke moraju imati mogućnosti izravnog mehaničkog otpuštanja ili zatvaranja električnim, hidrauličkim ili pneumatskim putem. Sve zaklopke moraju imati mogućnost upravljanja s obje strane konstrukcije. Automatske protupožarne zaklopke, uključujući zaklopke s daljinskim upravljanjem, moraju imati sigurnosni mehanizam koji će u slučaju požara zatvoriti zaklopku čak i ako dođe do kvara električnog, hidrauličnog ili pneumatskog sustava. Daljinski upravljane protupožarne zaklopke moraju imati mogućnost ručnog otvaranja na samoj zaklopci.

.4.   Ventilacijski sustavi putničkih brodova koji prevoze više od 36 putnika

.1.

Osim što moraju ispunjavati zahtjeve navedene u odjeljcima.1,.2 i .3, ventilacijski sustavi putničkih brodova koji prevoze više od 36 putnika moraju ispunjavati i sljedeće zahtjeve:

.1.

Općenito, ventilatori moraju biti raspoređeni tako da kanali koji sežu do različitih prostorija ostanu unutar glavne vertikalne zone.

.2.

Rovovi stubišta moraju imati zaseban sustav ventilatora i kanala (odsisnih i dobavnih) koji se ne smije upotrebljavati za nijedan drugi prostor u sustavu ventilacije.

.3.

Neovisno o njegovu poprečnom presjeku, svaki kanal koji poslužuje više od jednog međupalublja za smještaj, službene prostorije ili upravljačke postaje mora u blizini prolaza kroz svaku palubu takvih prostora biti opremljen automatskom protudimnom zaklopkom koju je moguće ručno zatvoriti na zaštićenoj palubi iznad zaklopke. Ako ventilator poslužuje više od jednog međupalublja kroz zasebne kanale u glavnoj vertikalnog zoni te je svaki dodijeljen jednom međupalublju, svaki kanal mora biti opremljen ručnom protudimnom zaklopkom u blizini ventilatora.

.4.

Ako je potrebno, vertikalni kanali se izoliraju u skladu s tablicama 4.1. i 4.2. Kanali se po potrebi izoliraju za palube između prostora koje poslužuju i prostora koji se uzima u obzir.

.5.   Odsisni kanali iz kuhinjskih štednjaka

.1.   Zahtjevi za putničke brodove koji prevoze više od 36 putnika

.1.

Osim što moraju ispunjavati zahtjeve navedene u odjeljcima .1, .2 i .3, odsisni kanali iz kuhinjskih štednjaka moraju biti izgrađeni u skladu sa stavcima .2.4.2.1. i .2.4.2.2. te obloženi izolacijom klase ‚A-60’ u prostorijama nastambi, službenim prostorijama ili upravljačkim postajama kroz koje prolaze. Moraju biti i opremljeni:

.1.

odvajačem masnoća koji se može lako skinuti radi čišćenja, osim ako nije ugrađen neki drugi sustav za uklanjanje masnoća;

.2.

automatski i daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom na donjem kraju kanala na spoju kanala i nape kuhinjskog štednjaka te daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom u gornjem dijelu kanala u blizini izlaza kanala;

.3.

ugrađenim uređajem za gašenje požara u samom kanalu. Sustavi za gašenje požara moraju ispunjavati odredbe preporuka koje je objavila Međunarodna organizacija za normizaciju, a posebno norme ISO 15371:2009 ‚Brodovi i pomorska tehnologija – Protupožarni sustavi za zaštitu opreme za kuhanje u brodskoj kuhinji’;

.4.

daljinski upravljanim uređajem za zaustavljanje odsisnih i dobavnih ventilatora, za upravljanje protupožarnim zaklopkama navedenima u stavku .5.1.1.2. i za upravljanje sustavom za gašenje požara, koji mora biti smješten izvan kuhinje u blizini ulaza u kuhinju. Ako sustav ventilacije ima više kanala, mora zajedno s prethodno navedenim daljinski upravljanim uređajem imati mogućnost daljinskog zatvaranja svih ogranaka glavnog odsisnog kanala prije ispuštanja sredstva za gašenje požara u sustav; i

.5.

imati prikladno smještena grotla za pregled i čišćenje, uključujući jedno u blizini odsisnog ventilatora i jedno u donjem dijelu gdje se nakuplja masnoća.

.2.

Ako prolaze kroz prostorije nastambi ili prostore u kojima se nalaze zapaljivi materijali, odsisni kanali iz opreme za kuhanje ugrađene na otvorenim palubama moraju ispunjavati odredbe stavka.5.1.1., kako je primjenjivo.

.2.   Zahtjevi za brodove koji prevoze najviše 36 putnika

Ako prolaze kroz prostorije nastambi ili prostore u kojima se nalaze zapaljivi materijali, odsisni kanali iz kuhinjskih štednjaka moraju biti izgrađeni u skladu sa stavcima .2.4.1.1. i .2.4.1.2. Svaki odsisni kanal mora biti opremljen:

.1.

odvajačem masnoća koji se može lako skinuti radi čišćenja;

.2.

automatski i daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom na donjem kraju kanala na spoju kanala i nape kuhinjskog štednjaka te daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom u gornjem dijelu kanala u blizini izlaza kanala;

.3.

uređajem za isključivanje odsisnih i dobavnih ventilatora kojim se upravlja iz kuhinje; i

.4.

ugrađenim uređajem za gašenje požara u samom kanalu.

.6.   Ventilacijske prostorije koje poslužuju prostorije strojeva kategorije ‚A’ u kojima se nalaze strojevi s unutarnjim izgaranjem

.1.

Ako ventilacijska prostorija poslužuje samo takve prostorije strojeva i nema protupožarne konstrukcije između ventilacijske prostorije i prostorije strojeva, uređaji za zatvaranje ventilacijskih kanala ili kanala koji poslužuju prostorije strojeva moraju se nalaziti izvan ventilacijske prostorije ili prostorije strojeva.

.2.

Ako ventilacijska prostorija poslužuje takve prostorije strojeva i druge prostorije te je odvojena od prostorije strojeva konstrukcijom klase ‚A-0’, uključujući prolaze, uređaji za zatvaranje ventilacijskih kanala ili kanala koji poslužuju prostorije strojeva mogu se nalaziti u ventilacijskoj prostoriji.

.7.   Ventilacijski sustavi praonica u putničkim brodovima koji prevoze više od 36 putnika

Odsisni kanali iz praonica u sušionice prostorija kategorije (13), kako je utvrđeno pravilom II-2/B/.2.2. moraju biti opremljeni:

.1.

filtrima koji se mogu lako skinuti radi čišćenja;

.2.

automatski i daljinski upravljanom protupožarnom zaklopkom smještenom na donjem kraju kanala;

.3.

daljinski upravljanim uređajem za zaustavljanje odsisnih i dobavnih ventilatora unutar prostora te za upravljanje protupožarnim zaklopkama navedenima u stavku .7.2. i

.4.

prikladno smještenim grotlima za pregled i čišćenje.”;

(m)

dodaju se sljedeća pravila II-2/B/13.4., II-2/B/13.5. i II-2/B/13.6.:

„BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.4.

U skladu s odgovarajućim odredbama pravila II-2/A/9 nužno je ugraditi sustav za otkrivanje požara i protupožarni alarm odobrenog tipa u prostorima strojeva u kojima:

.4.1.

je odobrena ugradnja automatskih i daljinski upravljanih sustava i opreme u prostorije umjesto stalne prisutnosti osoblja; i

.4.2.

su glavni porivni strojevi i pripadajući strojevi, uključujući glavni izvor električne energije, opremljeni određenim stupnjem automatskog ili daljinskog upravljanja te su pod stalnim nadzorom osoblja u upravljačkoj prostoriji.

.5.

U skladu s odgovarajućim odredbama pravila II-2/A/9 nužno je ugraditi sustav za otkrivanje požara i protupožarni alarm odobrenog tipa u zatvorenim prostorima u kojima se nalaze uređaji za spaljivanje.

.6.

Kad je riječ o ugrađenom sustavu za otkrivanje požara i protupožarnom alarmu propisanima pravilima II-2/B/13.4. i 13.5., primjenjuju se sljedeće odredbe:

 

Sustav za otkrivanje požara mora biti tako izveden i detektori tako postavljeni da se nastanak požara može brzo otkriti u bilo kojem dijelu prostorije i pod bilo kojim uobičajenim uvjetima rada strojeva i vrstama ventilacije prema mogućem rasponu temperature u prostoriji. Sustavi za otkrivanje požara koji imaju samo toplinske detektore nisu dopušteni, osim u prostorijama ograničene visine i ako je njihova upotreba posebno primjerena. Sustav za otkrivanje mora aktivirati zvučni i svjetlosni alarm različit od alarma svakog drugog sustava kojim se ne dojavljuje požar, na dovoljno mjesta kako bi se osiguralo da odgovorni časnik stroja čuje i primijeti alarme na zapovjedničkom mostu.

 

Ako zapovjednički most nije pod nadzorom posade, alarm se mora oglasiti na mjestu gdje je odgovorni član posade na dužnosti.

 

Nakon postavljanja, sustav se mora ispitati pod raznim uvjetima rada stroja i ventilacije.”;

(n)

pravilo II-2/B/14.1.1.2. zamjenjuje se sljedećim:

„.2.

Zahtjevi iz pravila II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 i II-2/B/9.a za održavanje protupožarne cjelovitosti vertikalnih zona moraju se jednako primijeniti na palube i pregrade koje čine granice međusobnog razdvajanja horizontalnih zona te razdvajanja od ostalih dijelova broda.”;

(o)

pravilo II-2/B/14.1.2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„.2.

Na novim brodovima izgrađenim prije 1. siječnja 2018. i koji prevoze najviše 36 putnika te na postojećim brodovima klase B koji prevoze više od 36 putnika, granične pregrade prostorija posebne kategorije moraju se izolirati u skladu sa zahtjevima za prostorije kategorije (11) iz tablice 5.1. u pravilu II-2/B/5, a horizontalne pregrade u skladu sa zahtjevima za prostorije kategorije (11) iz tablice 5.2. u pravilu II-2/B/5. Na brodovima izgrađenim 1. siječnja 2018. ili nakon tog datuma i koji prevoze najviše 36 putnika, granične pregrade prostorija posebne kategorije moraju se izolirati u skladu sa zahtjevima za prostorije kategorije (11) iz tablice 5.1.a u pravilu II-2/B/5, a horizontalne pregrade u skladu sa zahtjevima za prostorije kategorije (11) iz tablice 5.2.a u pravilu II-2/B/5.”

3.

U Poglavlju III.:

(a)

tablica u pravilu III/2.6. zamjenjuje se sljedećim:

„Prostori

B

C

D

Broj osoba (N)

Broj putnika (P)

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

> 250

≤ 250

Kapacitet plovila za preživljavanje (1)  (2)  (3)  (4):

 

 

 

 

 

 

postojeći brodovi

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

1,10 N

novi brodovi

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

1,25 N

Brodice za prikupljanje (4)  (5)

1

1

1

1

1

1

Kolutovi za spašavanje (6)

8

8

8

4

8

4

Prsluci za spašavanje (8)  (9)  (12)  (13)

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

1,05 N

Prsluci za spašavanje za djecu (9)  (13)

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

0,10 P

Prsluci za spašavanje za dojenčad (10)  (13)

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

0,025 P

Rakete s padobranom (7)

12

12

12

12

6

6

Sprave za dobacivanje konopa (14)

1

1

1

1

Radarski transponderi

1

1

1

1

1

1

VHF primoodašiljači

3

3

3

3

3

2

(b)

umeće se sljedeće pravilo III/9/2.a:

„.2.a

Najkasnije do sljedećeg zakazanog dokovanja nakon 1. siječnja 2018., ali ne kasnije od 1. srpnja 2019., uređaji za otpuštanje brodica za spašavanje pod opterećenjem koji ne ispunjavaju odredbe stavaka od 4.4.7.6.4. do 4.4.7.6.6. Kodeksa LSA moraju se zamijeniti opremom koja ispunjava odredbe Kodeksa (*).

(*)  Vidjeti preporuke Guidelines for evaluation and replacement of lifeboat release and retrieval systems (MSC.1/Circ.1392).”;"

(c)

umeće se sljedeće pravilo III/10.a:

10.a   Spašavanje osoba iz vode

BRODOVI KLASE B, C I D IZGRAĐENI 1. SIJEČNJA 2018. ILI NAKON TOG DATUMA:

.1.

Svi brodovi moraju imati vlastite prilagođene planove i postupke spašavanja osoba iz vode, uzimajući u obzir smjernice koje je razvio IMO (**). Planovima i postupcima utvrđuju se oprema namijenjena za spašavanje i mjere koje se poduzimaju za smanjivanje rizika kojem je posada izložena tijekom spašavanja. Brodovi izgrađeni prije 1. siječnja 2018. moraju ispunjavati ovaj zahtjev do prvog redovitog ispitivanja sigurnosne opreme ili ispitivanja za obnavljanje.

.2.

Ro-ro putnički brodovi koji ispunjavaju odredbe pravila II/5-1.4. smatraju se brodovima koji ispunjavaju ovo pravilo.

(**)  Vidjeti preporuke Guidelines for the development of plans and procedures for recovery of persons from the water (MSC.1/Circ.1447).”;"

(d)

umeće se sljedeće pravilo III/13.9.:

„.9.

Članovi posade zaduženi za ulazak u zatvoreni prostor ili spašavanje sudjeluju u vježbama spašavanja na brodu koje se održavaju najmanje jednom godišnje i za koje vremenski razmak između održavanja određuje administracija:

.1.   Vježbe ulaska u zatvoreni prostor i spašavanja

.1.

Vježbe ulaska u zatvoreni prostor i spašavanja trebalo bi planirati i provoditi na siguran način, uzimajući u obzir, gdje je potrebno, smjernice u preporukama IMO-a (***).

.2.

Svaka vježba ulaska u zatvoreni prostor i spašavanja uključuje:

.1.

provjeru i uporabu osobne zaštitne opreme nužne za ulazak;

.2.

provjeru i uporabu komunikacijske opreme i postupaka;

.3.

provjeru i uporabu instrumenata za mjerenje atmosferskih uvjeta u zatvorenim prostorima;

.4.

provjeru i uporabu opreme i postupaka za spašavanje; i

.5.

upute o tehnikama pružanja prve pomoći i oživljavanja

(***)  Vidjeti preporuke Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships koje je rezolucijom A.1050(27) donio IMO.”;"

(e)

umeće se sljedeće pravilo III/14:

14.   Evidencija (pravilo 19.5.)

NOVI I POSTOJEĆI BRODOVI KLASE B, C I D:

.1.

Datumi održavanja vježbi okupljanja, detalji svih vježbi napuštanja broda i protupožarnih vježbi, vježbi ulaska u zatvoreni prostor i spašavanja, vježbi s ostalim uređajima za spašavanje i obuke na brodu bilježe se u brodski dnevnik koji može propisati administracija. Ako puni zbor, vježba ili obuka nije održana u zakazano vrijeme, takav se događaj zapisuje u brodski dnevnik uz navođenje okolnosti i opsega provedene vježbe okupljanja, vježbe ili obuke.”


(1)  Plovila za preživljavanje mogu biti brodice za spašavanje ili splavi za spašavanje ili njihova kombinacija u skladu s odredbama iz pravila III/2.2. Ako je to opravdano vrstom putovanja u zaklonjenom području i/ili povoljnim klimatskim uvjetima u području plovidbe, administracija države zastave može uzimajući u obzir preporuke IMO-a iz okružnice MSC/Circ.1046 te, ako to ne odbije država članica domaćin, prihvatiti:

(a)

otvorene dvostrane napuhavajuće splavi za spašavanje koje nisu u skladu s odjeljkom 4.2. ili 4.3. Međunarodnog kodeksa o sredstvima za spašavanje (Kodeks LSA) ako te splavi u potpunosti ispunjavaju zahtjeve iz Priloga 10. Kodeksu o brzim plovilima iz 1994. ili, za brodove izgrađene 1. siječnja 2012. ili nakon tog datuma, zahtjeve iz priloga 11. Kodeksu o brzim plovilima iz 2000.;

(b)

splavi za spašavanje koje nisu u skladu sa zahtjevima iz stavka 4.2.2.2.1. i 4.2.2.2.2. Kodeksa LSA o izolaciji dna splavi za spašavanje od hladnoće.

Plovila za preživljavanje za postojeće brodove klase B, C i D moraju ispunjavati odgovarajuća pravila Konvencije SOLAS 74. za postojeće brodove s izmjenama od 17. ožujka 1998. Ro-ro putnički brodovi moraju ispunjavati zahtjeve iz pravila III/5-1, kako je primjenjivo.

Jedan ili nekoliko brodskih sustava za napuštanje broda koji su u skladu s odjeljkom 6.2. Kodeksa LSA mogu biti zamjena za jednakovrijedan kapacitet splavi za spašavanje utvrđen u tablici, uključujući i njegove uređaje za spuštanje, kako je primjenjivo.

(2)  Plovila za preživljavanje moraju, koliko je to moguće, biti jednako raspoređena s obje strane broda.

(3)  Ukupni kapacitet plovila za preživljavanje, uključujući dodatne splavi za spašavanje, mora biti u skladu sa zahtjevima u prethodnoj tablici, to jest 1,10 N = 110 % i 1,25 N = 125 % ukupnog broja osoba (N) koje je brod ovlašten prevoziti. Na brodu mora biti dovoljan broj plovila za preživljavanje kako bi se u slučaju gubitka ili onesposobljavanja nekog od plovila za preživljavanje osiguralo da se u preostalim plovilima za preživljavanje može smjestiti ukupni broj osoba koje je brod ovlašten prevoziti. Ako zahtjev za pohranu splavi za spašavanje iz pravila III/7.5. nije ispunjen, mogu se zahtijevati dodatne splavi za spašavanje.

(4)  Broj brodica za spašavanje i/ili brodica za prikupljanje mora biti dovoljan da se osigura da svaka od njih, ako brod napusti ukupni broj osoba koje je brod ovlašten prevoziti, može prikupiti najviše devet splavi za spašavanje.

(5)  Uređaji za spuštanje brodica za prikupljanje moraju ispunjavati zahtjeve pravila III/10.

Ako brodica za prikupljanje ispunjava zahtjeve odjeljka 4.5. ili 4.6. Kodeksa LSA, može biti uključena u kapacitet plovila za preživljavanje naveden u prethodnoj tablici.

Brodica za spašavanje može biti prihvaćena kao brodica za prikupljanje pod uvjetom da njezini uređaji za spuštanje i podizanje ispunjavaju zahtjeve brodice za prikupljanje.

Ako je propisano opremanje ro-ro putničkog broda takvom brodicom, najmanje jedna brodica za prikupljanje mora biti brza brodica za prikupljanje u skladu sa zahtjevima iz pravila III/5-1.3.

Ako administracija države zastave smatra da je postavljanje brodice za prikupljanje ili brze brodice za prikupljanje na brodu fizički nemoguće, takav se brod može osloboditi od te obveze ako ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

(a)

brod je opremljen sredstvima koja omogućuju podizanje nemoćne osobe iz vode;

(b)

podizanje nemoćne osobe može se nadzirati sa zapovjedničkog mosta; i

(c)

brod ima takve manevarske sposobnosti da se može približiti osobama i podići ih u najgorim mogućim uvjetima.

(6)  Najmanje jedan kolut za spašavanje sa svake strane mora biti opremljen plutajućim konopom za spašavanje čija duljina nije manja od dvostruke visine na kojoj je smješten iznad vodne linije pri stanju najmanjeg operativnoga gaza broda ili 30 metara, ovisno o tome što je veće.

Dva koluta za spašavanje moraju imati samoaktivirajući dimni signal i samoaktivirajuće svjetlo te moraju imati mogućnost brzog otpuštanja sa zapovjedničkog mosta. Preostali koluti za spašavanje moraju imati samoupaljiva svjetla u skladu s odredbama iz stavka 2.1.2. Kodeksa LSA.

(7)  U skladu sa zahtjevima iz odjeljka 3.1. Kodeksa LSA, rakete s padobranom moraju biti smještene na zapovjedničkom mostu ili u njegovoj blizini.

(8)  Napuhavajući prsluk za spašavanje mora se predvidjeti za svaku osobu koja mora obavljati zadaće u izloženim područjima na brodu. Ti napuhavajući prsluci za spašavanje mogu biti uključeni u ukupni broj prsluka za spašavanje propisanih ovom Direktivom.

(9)  Broj prsluka za spašavanje prikladnih za djecu mora iznositi najmanje 10 % broja putnika na brodu ili više ako je to potrebno kako bi se osigurao prsluk za spašavanje za svako dijete.

(10)  Broj prsluka za spašavanje za dojenčad mora iznositi najmanje 2,5 % broja putnika na brodu ili više ako je to potrebno kako bi se osigurao prsluk za spašavanje za svako dojenče.

(11)

Svi brodovi moraju imati dovoljan broj prsluka za spašavanje za osobe na straži i za uporabu na udaljenim postajama za ukrcaj u plovila za preživljavanje. Prsluci za spašavanje za osobe na straži moraju biti smješteni na mostu, u upravljačkoj prostoriji strojarnice i na svim drugim mjestima na kojima su osobe na straži.

Najkasnije do prvog pregleda nakon 1. siječnja 2012. svi putnički brodovi moraju ispunjavati odredbe bilješki 12. i 13.

(12)  Ako predviđeni prsluci za spašavanje za odrasle nisu izrađeni tako da odgovaraju osobama težine do 140 kg i s opsegom prsnog koša do 1 750 mm, na brodu mora postojati dovoljan broj odgovarajućih dodataka s pomoću kojih se ti prsluci mogu pričvrstiti za te osobe.

(13)  Na svim putničkim brodovima svaki prsluk za spašavanje mora biti opremljen svjetlom u skladu sa zahtjevima iz stavka 2.2.3. Kodeksa LSA. Svi ro-ro putnički brodovi moraju ispunjavati zahtjeve pravila III/5.5.2.

(14)  Brodovi duljine manje od 24 m ne moraju biti opremljeni spravama za dobacivanje konopa.”;


ODLUKE

28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/66


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/845

od 23. svibnja 2016.

o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog u skladu s Okvirnim sporazumom između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u odnosu na donošenje poslovnika Zajedničkog odbora i osnivanje specijaliziranih radnih skupina i donošenje njihovih nadležnosti

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 207. i 212., u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane (1) („Sporazum”) stupio je na snagu 1. lipnja 2014.

(2)

Kako bi se doprinijelo učinkovitoj provedbi Sporazuma, njegov institucionalni okvir trebalo bi što je prije moguće upotpuniti donošenjem odluke Zajedničkog odbora o donošenju svojega poslovnika.

(3)

U skladu s člankom 44. Sporazuma osnovan je Zajednički odbor kako bi se osiguralo, među ostalim, pravilno funkcioniranje i provedba Sporazuma („Zajednički odbor”).

(4)

Kako bi se doprinijelo učinkovitoj provedbi Sporazuma, trebalo bi donijeti poslovnik Zajedničkog odbora.

(5)

Kako bi se omogućile rasprave na razini stručnjaka u ključnim područjima obuhvaćenima područjem primjene Sporazuma, trebalo bi osnovati specijalizirane radne skupine.

(6)

Stoga bi se stajalište Unije u Zajedničkom odboru u pogledu donošenja poslovnika Zajedničkog odbora i osnivanja specijaliziranih radnih skupina trebalo temeljiti na priloženom nacrtu odluka Zajedničkog odbora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje u ime Europske unije treba donijeti u Zajedničkom odboru osnovanom na temelju članka 44. Sporazuma u odnosu na:

(a)

donošenje poslovnika Zajedničkog odbora; i

(b)

osnivanje specijaliziranih radnih skupina i donošenje njihovih nadležnosti

temelji se na nacrtu odluka Zajedničkog odbora priloženom ovoj Odluci.

2.   Predstavnici Unije u Zajedničkom odboru mogu dogovoriti manje izmjene nacrta odluka bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2014/278/EU od 12. svibnja 2014. o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (SL L 145, 16.5.2014., str. 1.).


NACRT

ODLUKE br. 1/2016 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-a I REPUBLIKE KOREJE

od …

o donošenju svojeg poslovnika

ZAJEDNIČKI ODBOR EU-a I REPUBLIKE KOREJE,

uzimajući u obzir Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane („Sporazum”), a posebno njegov članak 44.,

budući da:

(1)

Sporazum je stupio na snagu 1. lipnja 2014.

(2)

Kako bi se doprinijelo učinkovitoj provedbi Sporazuma, trebalo bi donijeti poslovnik Zajedničkog odbora,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Jedini članak

Donosi se Poslovnik Zajedničkog odbora kako je utvrđen u Prilogu ovoj Odluci.

Sastavljeno u …

Za Zajednički odbor EU-a i Republike Koreje

Predsjednik

PRILOG

POSLOVNIK ZAJEDNIČKOG ODBORA

Članak 1.

Sastav i predsjednik

1.   Zajednički odbor osnovan na temelju članka 44. Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane (dalje u tekstu: „Sporazum”) obavlja svoje zadaće u skladu s člankom 44. Sporazuma.

2.   Zajednički odbor sastoji se od predstavnika obiju stranaka na odgovarajućoj razini.

3.   Zajedničkim odborom naizmjence predsjedvaa svaka stranka na razdoblje od jedne kalendarske godine. Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku ili ministar vanjskih poslova Republike Koreje predsjedavaju Zajedničkim odborom. Predsjednik može delegirati svoje ovlasti.

4.   Prvo razdoblje počinje na dan prvog sastanka Zajedničkog odbora i završava 31. prosinca iste godine.

Članak 2.

Sastanci

1.   Zajednički odbor uobičajeno se sastaje jedanput godišnje. Sastanak Zajedničkog odbora saziva predsjednik, a održava se naizmjence u Bruxellesu i Seoulu na datum utvrđen uzajamnim dogovorom. Izvanredni sastanci Zajedničkog odbora mogu se održati na zahtjev bilo koje od stranaka ako se stranke tako dogovore.

2.   Zajednički odbor uobičajeno se sastaje na razini viših dužnosnika, osim ako se stranke drukčije dogovore.

Članak 3.

Javnost

Sastanci Zajedničkog odbora nisu javni, osim ako je drukčije odlučeno.

Članak 4.

Sudionici

1.   Prije svakog sastanka Tajništvo obavješćuje predsjednika o predviđenom sastavu delegacije svake stranke.

2.   Prema potrebi i na temelju uzajamnog dogovora stranaka može se uputiti poziv stručnjacima ili predstavnicima drugih tijela da prisustvuju sastancima Zajedničkog odbora kao promatrači ili kako bi pružili informacije o određenoj temi.

Članak 5.

Tajništvo

Predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje i predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Republike Koreje djeluju zajednički kao tajnici Zajedničkog odbora. Sva dolazna i odlazna komunikacija predsjednika Zajedničkog odbora prosljeđuje se tajnicima. Korespondencija predsjednika Zajedničkog odbora može se odvijati pisanim putem u bilo kojem obliku, uključujući i elektroničku poštu.

Članak 6.

Dnevni red sastanaka

1.   Predsjednik izrađuje privremeni dnevni red za svaki sastanak. Privremeni dnevni red prosljeđuje se, zajedno sa svim relevantnim dokumentima, drugoj stranci najkasnije 15 dana prije početka sastanka.

2.   Na privremeni dnevni red uvrštavaju se točke podnesene predsjedniku najkasnije 21 dan prije početka sastanka.

3.   Zajednički odbor donosi dnevni red na početku svakog sastanka. U dnevni red moguće je uvrstiti točku koja nije uvrštena na privremeni dnevni red ako su se obje stranke o tome sporazumjele.

4.   U dogovoru s objema strankama predsjednik može skratiti rok iz stavka 1. kako bi se uzeli u obzir zahtjevi pojedinog slučaja.

Članak 7.

Zapisnik

1.   Nacrt zapisnika svakog sastanka zajednički sastavljaju dva tajnika, obično u roku od 30 kalendarskih dana od završetka sastanka. Nacrt zapisnika temelji se na predsjednikovu sažetku zaključaka Zajedničkog odbora.

2.   Zapisnik odobravaju obje stranke u roku od 45 kalendarskih dana od datuma sastanka ili do datuma o kojem su se stranke sporazumjele. Kad se postigne sporazum o nacrtu zapisnika predsjednik i tajnici potpisuju dva primjerka izvornika. Svaka stranka dobiva jedan primjerak izvornika.

Članak 8.

Vijećanje

1.   Ako Zajednički odbor donosi odluke ili preporuke, takvi akti imaju naziv „odluka” odnosno „preporuka”, iza kojeg slijedi serijski broj, datum donošenja i opis predmeta. U svakoj se odluci navodi datum njezina stupanja na snagu. Odluke i preporuke Zajedničkog odbora donose se uzajamnim dogovorom stranaka.

2.   Zajednički odbor može donositi odluke ili davati preporuke pisanim postupkom ako se obje stranke tako dogovore. Uzajamnim dogovorom stranaka može se predvidjeti rok za dovršetak pisanog postupka, nakon čijeg isteka predsjednik Zajedničkog odbora može izjaviti, osim ako jedna od stranaka priopći suprotno, da je postignut uzajamni dogovor stranaka.

3.   Vjerodostojnost odluka i preporuka koje donosi Zajednički odbor potvrđuje se dvama primjercima izvornicima koje potpisuje predsjednik Zajedničkog odbora.

4.   Svaka stranka može odlučiti o objavljivanju odluka i preporuka Zajedničkog odbora u svojim službenim publikacijama.

Članak 9.

Korespondencija

1.   Korespondencija naslovljena na Zajednički odbor šalje se tajniku jedne od stranaka, koji će zatim obavijestiti drugog tajnika.

2.   Tajništvo osigurava da se korespondencija naslovljena na Zajednički odbor proslijedi predsjedniku i prema potrebi pošalje svim članovima kao dokumentacija iz članka 10. ovog Poslovnika.

3.   Korespondenciju predsjednika Zajedničkog odbora Tajništvo šalje strankama i prema potrebi svim članovima kao dokumente iz članka 10. ovog Poslovnika.

Članak 10.

Dokumentacija

1.   Kada se vijećanja Zajedničkog odbora temelje na pisanim popratnim dokumentima, takvi se dokumenti numeriraju te ih Tajništvo šalje svim članovima.

2.   Svaki je tajnik odgovoran za prosljeđivanje dokumenata odgovarajućim članovima koji pripadaju njegovoj strani u Zajedničkom odboru i njihovo sustavno umnožavanje za drugog tajnika.

Članak 11.

Troškovi

1.   Svaka stranka podmiruje troškove nastale na temelju sudjelovanja na sastancima Zajedničkog odbora u pogledu osoblja, putovanja i boravka kao i u pogledu poštanskih i telekomunikacijskih usluga.

2.   Troškove povezane s organizacijom sastanaka i umnožavanjem dokumenata podmiruje stranka koja je domaćin sastanka.

Članak 12.

Izmjena Poslovnika

Ovaj se Poslovnik može izmijeniti uzajamnim dogovorom stranaka u skladu s člankom 8.

Članak 13.

Specijalizirane radne skupine

1.   Zajednički odbor može odlučiti osnovati dodatne specijalizirane radne skupine kako bi mu pomogle u izvršavanju njegovih dužnosti.

2.   Zajednički odbor može odlučiti o ukidanju bilo koje postojeće specijalizirane radne skupine, utvrditi ili izmijeniti njezinu nadležnost ili osnovati dodatne specijalizirane radne skupine.

3.   Specijalizirane radne skupine izvješćuju zajednički odbor nakon svakog svojeg sastanka.

4.   Specijalizirane radne skupine nemaju pravo donositi odluke, ali mogu podnijeti svoje preporuke Zajedničkom odboru.


NACRT

ODLUKE br. 2/2016 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-a I REPUBLIKE KOREJE

od …

o osnivanju specijaliziranih radnih skupina i donošenju njihovih nadležnosti

ZAJEDNIČKI ODBOR EU-a I REPUBLIKE KOREJE,

uzimajući u obzir Okvirni sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), a posebno njegov članak 44. te članak 13. Poslovnika Zajedničkog odbora,

budući da:

(1)

Kako bi se omogućile rasprave na stručnoj razini u ključnim područjima obuhvaćenima područjem primjene Sporazuma, trebalo bi osnovati specijalizirane radne skupine. Naknadnim dogovorom stranaka može se izmijeniti popis specijaliziranih radnih skupina kao i nadležnost pojedinih specijaliziranih radnih skupina.

(2)

Na temelju članka 13. Poslovnika Zajedničkog odbora Zajednički odbor može osnovati specijalizirane radne skupine kako bi mu pomogle u obavljanju njegovih zadaća,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Jedini članak

Osnivaju se specijalizirane radne skupine navedene u popisu u Prilogu I. ovoj Odluci. Nadležnost specijaliziranih radnih skupina utvrđuje se kako je opisano u Prilogu II. ovoj Odluci.

Sastavljeno u …

Za Zajednički odbor EU-a i Republike Koreje

Predsjednik

PRILOG I.

SPECIJALIZIRANE RADNE SKUPINE ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-A I REPUBLIKE KOREJE

1.

Specijalizirana radna skupina za energetiku, okoliš i klimatske promjene;

2.

Specijalizirana radna skupina za borbu protiv terorizma.

PRILOG II.

NADLEŽNOST SPECIJALIZIRANIH RADNIH SKUPINA OSNOVANIH U SKLADU S OKVIRNIM SPORAZUMOM IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE KOREJE, S DRUGE STRANE

Članak 1.

1.   Na svojim sastancima svaka se specijalizirana radna skupina može baviti provedbom Sporazuma u područjima za koja je nadležna.

2.   Specijalizirane radne skupine mogu raspravljati i o temama ili posebnim projektima povezanima s relevantnim područjem bilateralne suradnje.

3.   Na zahtjev jedne od stranaka mogu raspravljati i o pojedinačnim slučajevima.

Članak 2.

Specijalizirane radne skupine djeluju pod nadzorom Zajedničkog odbora. One izvješćuju predsjednika Zajedničkog odbora te mu šalju svoje zapisnike i zaključke u roku od 30 kalendarskih dana nakon svakog sastanka.

Članak 3.

Specijalizirane radne skupine sastavljene su od predstavnika stranaka.

Uz suglasnost stranaka, specijalizirane radne skupine mogu prema potrebi na svoje sastanke pozvati stručnjake te ih saslušati u vezi s pojedinim točkama na dnevnom redu svojih sastanaka.

Članak 4.

Specijaliziranim radnim skupinama naizmjence predsjedaju stranke u skladu s Poslovnikom Zajedničkog odbora

Članak 5.

Predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje i predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Republike Koreje djeluju zajednički kao tajnici specijaliziranih radnih skupina. Sva komunikacija povezana s određenim specijaliziranim radnim skupinama prosljeđuje se dvama tajnicima.

Članak 6.

1.   Specijalizirane radne skupine sastaju se kada je to potrebno, u skladu s dogovorom stranaka i na temelju pisanog zahtjeva jedne od stranaka. Svaki se sastanak održava na mjestu i na datum o kojima se stranke dogovore.

2.   Nakon što zaprimi zahtjev jedne stranke za sastanak specijalizirane radne skupine tajnik druge stranke odgovara u roku od 15 radnih dana.

3.   U posebno hitnim slučajevima sastanci specijaliziranih radnih skupina mogu se sazvati i u kraćem roku ako se tako dogovore obje stranke.

4.   Prije svakog sastanka predsjednika se izvješćuje o predviđenom sastavu delegacija obiju stranaka.

5.   Sastanke specijaliziranih radnih skupina zajednički sazivaju dva tajnika.

Članak 7.

Točke koje treba uvrstiti na dnevni red podnose se tajnicima najmanje 15 radnih dana prije datuma predmetnog sastanka specijalizirane radne skupine. Sva popratna dokumentacija dostavlja se tajnicima najmanje 10 radnih dana prije sastanka. Tajnici će priopćiti nacrt dnevnog reda najkasnije pet radnih dana prije sastanka. Dnevni red konačno se potvrđuje dogovorom obiju stranaka. U iznimnim okolnostima i u skladu s dogovorom stranaka točke se mogu dodati na dnevni red i u kraćem roku.

Članak 8.

Na svakom se sastanku vodi zapisnik.

Ako nije drukčije odlučeno, sastanci specijaliziranih radnih skupina nisu javni.


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/76


ODLUKA (EU, Euratom) 2016/846 PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA

od 24. svibnja 2016.

o imenovanju sudaca Općeg suda

PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 19.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 254. i 255.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 48. Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije, kako je izmijenjen Uredbom (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća (1), predviđa se da se počevši od 25. prosinca 2015. Opći sud sastoji od četrdeset sudaca. U članku 2. točki (a) navedene Uredbe utvrđuje se trajanje mandata dvanaest dodatnih sudaca na način da se kraj njihovih mandata podudara s djelomičnim zamjenama u Općem sudu koje će se provesti 1. rujna 2016. i 1. rujna 2019.

(2)

Gđa Inga REINE, g. Fredrik SCHALIN i g. Peter George XUEREB predloženi su kao kandidati za mjesta dodatnih sudaca Općeg suda.

(3)

Odbor osnovan člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dao je mišljenje o prikladnosti gđe Inge REINE, g. Fredrika SCHALINA i g. Petera Georgea XUEREBA za obnašanje dužnosti sudaca Općeg suda,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sucima Općeg suda za razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Odluke do 31. kolovoza 2019. imenuju se:

gđa Inga REINE,

g. Fredrik SCHALIN,

g. Peter George XUEREB.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. svibnja 2016.

Predsjednik

P. DE GOOIJER


(1)  Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (SL L 341 od 24.12.2015., str. 14.).


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/77


ODLUKA (EU, Euratom) 2016/847 PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA

od 24. svibnja 2016.

o imenovanju suca Općeg suda

PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 19.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 254. i 255.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

budući da:

(1)

Mandati četrnaestero sudaca Općeg suda istječu 31. kolovoza 2016. Trebalo bi provesti imenovanja za razdoblje od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2022.

(2)

G. Lauri MADISE predložen je u svrhu obnavljanja njegova mandata.

(3)

Odbor uspostavljen člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dostavio je mišljenje o prikladnosti g. Laurija MADISEA za obnašanje dužnosti suca Općeg suda,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Lauri MADISE imenuje se za suca Općeg suda za razdoblje od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2022.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. svibnja 2016.

Predsjednik

P. DE GOOIJER


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/78


ODLUKA VIJEĆA (EU, Euratom) 2016/848

od 25. svibnja 2016.

o imenovanju člana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora kojeg je predložila Kraljevina Danska

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 302.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog danske vlade,

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. rujna 2015. donijelo Odluku (EU, Euratom) 2015/1600 (1), a 1. listopada 2015. Odluku (EU, Euratom) 2015/1790 (2) o imenovanju članova Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje od 21. rujna 2015. do 20. rujna 2020.

(2)

Mjesto člana Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora postalo je slobodno istekom mandata g. Mikkela DALSGAARDA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Klaus MATTHIESEN, Head of Negotiations, Confederation of Professionals in Denmark (FTF), imenuje se članom Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora do kraja tekućeg mandata koji istječe 20. rujna 2020.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2015/1600 od 18. rujna 2015. o imenovanju članova Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje od 21. rujna 2015. do 20. rujna 2020. (SL L 248, 24.9.2015., str. 53.).

(2)  Odluka Vijeća (EU, Euratom) 2015/1790 od 1. listopada 2015. o imenovanju članova Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora za razdoblje od 21. rujna 2015. do 20. rujna 2020. (SL L 260, 7.10.2015., str. 23.).


28.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 141/79


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/849

od 27. svibnja 2016.

o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/183/ZVSP

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. prosinca 2010. donijelo Odluku 2010/800/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje („DNRK”), kojom se, među ostalim, provode Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („RVSUN-ovi”) 1718 (2006) i RVSUN 1874 (2009).

(2)

Vijeće sigurnosti UN-a 7. ožujka 2013. usvojilo je RVSUN 2094 (2013), u kojoj se najoštrije osuđuje nuklearni pokus koji je DNRK proveo 12. veljače 2013. kršeći relevantne RVSUN-ove i uz njihovo grubo nepoštovanje.

(3)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/183/ZVSP (2), kojom je zamijenjena Odluka 2010/800/ZVSP i kojom se, među ostalim, provode RVSUN-ovi 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) i 2094 (2013).

(4)

Vijeće sigurnosti UN-a 2. ožujka 2016. usvojilo je RVSUN 2270 (2016) u kojem je izrazilo najozbiljniju zabrinutost zbog nuklearnog pokusa koji je DNRK proveo 6. siječnja 2016. kršeći relevantne RVSUN-ove, osudilo lansiranje koje je DNRK proveo 7. veljače 2016. koristeći se tehnologijom balističkih projektila i kojim su ozbiljno prekršeni relevantni RVSUN-ovi te je utvrdilo da i dalje postoji jasna prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti u regiji i šire.

(5)

Vijeće je 31. ožujka 2016. donijelo Odluku (ZVSP) 2016/476 (3) kojom je izmijenjena Odluka 2013/183/ZVSP i kojom se provodi RVSUN 2270 (2016).

(6)

S obzirom na na djelovanja DNRK-a ranije ove godine, za koja se smatra da predstavljaju ozbiljnu prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti u regiji i šire, Vijeće je odlučilo uvesti dodatne mjere ograničavanja.

(7)

RVSUN-om 2270 (2016), u kojem je izražena velika zabrinutost zbog toga što je DNRK prodajom oružja ostvario prihode koji su preusmjereni u razvoj nuklearnog oružja i balističkih projektila, predviđeno je da bi ograničenjima u pogledu oružja trebalo obuhvatiti sve vrsta oružja i srodnih materijala, uključujući malo i lako oružje i srodni materijal. Njime se također zabrane dodatno proširuju na prijenos i nabavu svih predmeta koji bi mogli doprinijeti razvoju operativnih sposobnosti oružanih snaga DNRK-a ili doprinijeti izvozu kojim se podupiru ili jačaju operativne sposobnosti oružanih snaga druge države članice UN-a izvan DNRK-a.

(8)

U RVSUN-u 2270 (2016) navodi se da se zabranom nabave tehničke pomoći povezane s oružjem državama članicama UN-a zabranjuje da budu domaćini instruktorima, savjetnicima ili drugim službenicima za potrebe vojnog, paravojnog ili policijskog osposobljavanja.

(9)

RVSUN-om 2270 (2016) potvrđuje se da se zabrane prijenosa, nabave i pružanja tehničke pomoći u vezi s određenom robom primjenjuju i na slanje predmetâ u DNRK ili iz njega radi popravka, servisiranja, obnove, testiranja, obrnutog inženjeringa i marketinga, bez obzira na to prenosi li se vlasništvo ili kontrola, te se naglašava da se mjere zabrane izdavanja viza primjenjuju i na svakog pojedinca koji putuje u te svrhe.

(10)

Vijeće smatra da je primjereno zabraniti isporuku, prodaju ili prijenos DNRK-u dodatnih predmeta, materijala i opreme u vezi s robom i tehnologijom s dvojnom namjenom.

(11)

RVSUN-om 2270 (2016) proširuje se popis pojedinaca i subjekata koji podliježu mjerama zamrzavanja imovine i zabrane izdavanja viza te se predviđa da se zamrzavanje imovine primjenjuje u odnosu na subjekte Vlade DNRK-a ili Radničke stranke Koreje ako država članica UN-a utvrdi da su oni povezani s nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima relevantnim RVSUN-ovima.

(12)

RVSUN-om 2270 (2016), u kojem se izražava zabrinutost da DNRK zloupotrebljava povlastice i imunitete koje su mu dodijeljene Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima i Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima, utvrđuju se dodatne mjere s ciljem sprječavanja diplomata DNRK-a ili vladinih predstavnika ili pojedinaca iz trećih država da postupaju u ime pojedinaca ili subjekata uvrštenih na popis ili po njihovu nalogu ili da obavljaju zabranjene aktivnosti.

(13)

RVSUN-om 2270 (2016) dodatno se pojašnjava opseg obveze država članica UN-a da spriječe specijalizirano osposobljavanje državljana DNRK-a u određenim osjetljivim disciplinama.

(14)

RVSUN-om 2270 (2016) ujedno se proširuje područje primjene mjera koje se primjenjuju na prometni i financijski sektor.

(15)

U kontekstu mjera primjenjivih na financijski sektor Vijeće smatra da je primjereno zabraniti prijenose sredstava u DNRK i iz njega, osim u slučaju posebnog prethodnog odobrenja, te zabraniti ulaganja DNRK-a na područjima pod nadležnošću država članica i ulaganja državljana ili subjekata država članica u DNRK.

(16)

Uz mjere koje su predviđene u relevantnom RVSUN-u države članice trebale bi uskratiti odobrenje za slijetanje na svoje državno područje, polijetanje s njega ili njegovo prelijetanje svakom zrakoplovu kojim upravljaju prijevoznici DNRK-a ili koji potječu iz DNRK-a. Države članice također bi trebale zabraniti ulazak u svoje luke svakom plovilu koje je u vlasništvu DNRK-a, kojim upravlja DNRK ili čiju posadu čine državljani DNRK.

(17)

RVSUN-om 2270 (2016) zabranjuje se nabava određenih minerala i izvoz zrakoplovnoga goriva.

(18)

Vijeće smatra da bi zabranu izvoza luksuzne robe trebalo proširiti kako bi se zabranom obuhvatio uvoz takve robe iz DNRK-a.

(19)

RVSUN-om 2270 (2016) dodatno se proširuju zabrane pružanja financijske potpore trgovini s DNRK-om.

(20)

Nadalje, Vijeće smatra da je prikladno te zabrane proširiti i na pružanje javne financijske potpore trgovini s DNRK-om, osobito kako bi se izbjegao bilo kakav oblik financijske potpore koja bi doprinijela aktivnostima DNRK-a relevantnima za širenje nuklearnog oružja ili razvoju sustavâ za ispaljivanje nuklearnog oružja.

(21)

U RVSUN-u 2270 (2016) podsjeća se da je Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF) pozvala zemlje da primijene pojačanu dužnu pažnju i djelotvorne protumjere kako bi zaštitile područja pod svojom nadležnošću od nezakonite financijske aktivnosti DNRK-a te je države članice UN-a pozvala da primijene Preporuku br. 7 FATF-a, zabilješku o tumačenju te preporuke i povezane smjernice kako bi djelotvorno provele ciljane financijske sankcije u vezi sa širenjem oružja.

(22)

U RVSUN-u 2270 (2016) također se ističe da mjere koje se njime uvode nisu usmjerene na izazivanje negativnih humanitarnih posljedica za civilno stanovništvo DNRK-a ni negativnog utjecaja na aktivnosti koje nisu zabranjene relevantnim RVSUN-ovima ni na rad međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija koje provode aktivnosti pružanja pomoći i humanitarne aktivnosti u DNRK-u za dobrobit civilnog stanovništva.

(23)

U RVSUN-u 2270 (2016) izražava se predanost mirnom, diplomatskom i političkom rješenju stanja. Njime se potvrđuje potpora šestostranim pregovorima i poziva se na nastavak tih pregovora.

(24)

U RVSUN-u 2270 (2016) potvrđuje se da će se djelovanja DNRK-a kontinuirano preispitivati te da je Vijeće sigurnosti UN-a spremno, prema potrebi, ojačati, izmijeniti, suspendirati ili ukinuti mjere ovisno o usklađenosti DNRK-a te je odlučno poduzeti daljnje značajne mjere u slučaju daljnjih nuklearnih pokusa ili lansiranja od strane DNRK-a.

(25)

Vijeće je u veljači 2016. provelo preispitivanje u skladu s člankom 22. stavkom 2. Odluke 2013/183/ZVSP i člankom 6. stavcima 2. i 2.a. Uredbe (EZ) br. 329/2007 (4) te je potvrdilo da osobe i subjekti koji su navedeni u Prilogu II. toj odluci te u Prilogu V. toj uredbi trebaju ostati navedeni u njima.

(26)

Ovom Odlukom poštuju se temeljna prava i načela priznata posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a osobito pravo na djelotvoran pravni lijek i na pravično suđenje, pravo na vlasništvo i pravo na zaštitu osobnih podataka. Ova bi se Odluka trebala primjenjivati u skladu s tim pravima i načelima.

(27)

Ovom Odlukom također se u potpunosti poštuju obveze država članica na temelju Povelje Ujedinjenih naroda i pravno obvezujuća narav RVSUN-ova.

(28)

Radi jasnoće bi Odluku 2013/183/ZVSP trebalo staviti izvan snage i zamijeniti je novom odlukom.

(29)

Radi provedbe određenih mjera potrebno je dodatno djelovanje Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.

OGRANIČENJA UVOZA I IZVOZA

Članak 1.

1.   Zabranjena je izravna ili neizravna nabava, prodaja, prijenos ili izvoz sljedećih predmeta i tehnologije, uključujući programsku opremu, u DNRK od strane državljana država članica ili preko državnih područja država članica ili s tih područja, ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica, bez obzira na to potječu li s državnih područja država članica:

(a)

oružja i srodnih materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i rezervne dijelove za sve prethodno navedeno, osim nevojnih vozila koja su izrađena od materijala za balističku zaštitu ili su opremljena njima te su namijenjena isključivo za zaštitu osoblja Unije i njenih država članica u DNRK-u;

(b)

svih predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije, kako su utvrđeni od strane Vijeća sigurnosti UN-a ili Odbora osnovanog na temelju stavka 12. RVSUN-a 1718 (2006) („Odbor za sankcije”) u skladu sa stavkom 8. točkom (a) podtočkom ii. RVSUN-a 1718 (206), stavkom 5. točkom (b) RVSUN-a 2087 (2013) i stavkom 20. RVSUN-a 2094 (2013), koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje;

(c)

određenih drugih predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje ili koji bi mogli doprinijeti njenim vojnim aktivnostima, uključujući svu robu i tehnologiju s dvojnom namjenom navedenu u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 428/2009 (5);

(d)

svih dodatnih predmeta, materijala i opreme u vezi s robom i tehnologijom s dvojnom namjenom; Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ova točka;

(e)

određenih ključnih komponenata sektora balističkih projektila, kao što su određene vrste aluminija koje se upotrebljavaju u sustavima balističkih projektila; Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ova točka;

(f)

bilo kojih drugih predmeta koji bi mogli doprinijeti programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, aktivnostima zabranjenima RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom, ili izbjegavanju mjera uvedenih tim RVSUN-ovima ili ovom Odlukom; Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ova točka;

(g)

bilo kojih drugih predmeta, osim hrane ili lijekova, ako država članica utvrdi da bi mogli izravno doprinijeti razvoju operativnih sposobnosti oružanih snaga DNRK-a ili izvozu kojim se podupiru ili jačaju operativne sposobnosti oružanih snaga druge države izvan DNRK-a.

2.   Također je zabranjeno:

(a)

pružanje tehničkog osposobljavanja, savjetovanje, pružanje usluga, pomoći ili brokerskih usluga, ili drugih usluga posredovanja, koji se odnose na predmete ili tehnologiju iz stavka 1. ili na dostavljanje, proizvodnju, održavanje ili uporabu tih predmeta, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, tijelu ili subjektu u DNRK-u ili za korištenje u DNRK-u;

(b)

pružanje financiranja ili financijske pomoći koji se odnose na predmete ili tehnologiju iz stavka 1., uključujući posebno donacije, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za bilo kakvu prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz tih predmeta ili te tehnologije ili za pružanje povezanog tehničkog osposobljavanja, savjetovanja, pružanja usluga, pomoći ili brokerskih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u DNRK-u ili za korištenje u DNRK-u;

(c)

sudjelovanje, svjesno ili namjerno, u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana iz točaka (a) i (b).

3.   Također je zabranjena nabava iz DNRK-a od strane državljana država članica, ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica, predmeta i tehnologije iz stavka 1., kao i pružanje državljanima država članica od strane DNRK-a tehničkog osposobljavanja, savjetovanja, usluga, pomoći, financiranja i financijske pomoći iz stavka 2., bez obzira na to potječu li s državnog područja DNRK-a.

Članak 2.

Mjere uvedene člankom 1. stavkom 1. točkom (g) ne primjenjuju se na opskrbu nekim predmetom, njegovu prodaju ili prijenos ni na njegovu nabavu:

(a)

ako država članica utvrdi da takva aktivnost služi isključivo u humanitarne svrhe ili isključivo za osiguravanje osnovnih sredstava za život kojima se osobe ili subjekti iz DNRK-a neće koristiti za ostvarivanje prihoda te da nije povezana ni s jednom od aktivnosti zabranjenih RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom, pod uvjetom da država članica prethodno obavijesti Odbor za sankcije o takvom utvrđenju, kao i o mjerama poduzetima kako bi se spriječilo preusmjeravanje tih predmeta u takve druge svrhe; ili

(b)

ako Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdi da određena opskrba, prodaja ili prijenos ne bi bili protivni ciljevima RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016).

Članak 3.

1.   Zabranjena je izravna ili neizravna prodaja, kupnja, prijevoz ili brokering zlata i plemenitih metala, kao i dijamanata, prema, od ili za Vladu DNRK-a, njena javna tijela, korporacije i agencije ili Središnju banku DNRK-a, kao i prema, od ili za osobe ili subjekte koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili subjekte koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom.

2.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.

Članak 4.

1.   Zabranjena je nabava iz DNRK-a od strane državljana država članica, ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica, zlata, rude titanija, rude vanadija i rijetkih zemnih minerala, bez obzira na to potječu li s državnog područja DNRK-a.

2.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.

Članak 5.

Zabranjeno je dostavljanje novootisnutih ili novoiskovanih ili neizdanih novčanica ili kovanica denominiranih u valuti DNRK-a Središnjoj banci DNRK-a ili u njezinu korist.

Članak 6.

1.   Zabranjeno je izravna ili neizravna nabava, prodaja ili prijenos luksuzne robe u DNRK od strane državljana država članica ili preko državnih područja država članica ili s tih područja, ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica, bez obzira na to potječu li s državnog područja država članica.

2.   Zabranjen je uvoz, kupnja ili prijenos luksuzne robe iz DNRK-a.

3.   Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnose stavci 1. i 2.

Članak 7.

1.   Zabranjena je nabava iz DNRK-a od strane državljana država članica, ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica, ugljena, željeza i željezne rude, bez obzira na to potječu li s državnog područja DNRK-a. Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj stavak.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se u odnosu na ugljen za koji država članica koja ga nabavlja na temelju vjerodostojnih informacija potvrdi da potječe izvan DNRK-a te da se prevozio kroz DNRK samo radi izvoza iz luke Rajin (Rason), pod uvjetom da država članica prethodno obavijesti Odbor za sankcije i da takve transakcije nisu povezane s ostvarivanjem prihoda za nuklearne programe ili programe balističkih projektila DNRK-a ili za druge aktivnosti zabranjene RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se u odnosu na transakcije za koje se utvrdi da su namijenjene isključivo za osiguravanje osnovnih sredstava za život te nisu povezane s ostvarivanjem prihoda za nuklearne programe ili programe balističkih projektila DNRK-a ili za druge aktivnosti zabranjene RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom.

Članak 8.

1.   Zabranjena je prodaja DNRK-u ili opskrba DNRK-a zrakoplovnim gorivom, uključujući avionski benzin, naftno mlazno gorivo, kerozinsko mlazno gorivo i kerozinsko raketno gorivo, od strane državljana država članica ili s državnih područja država članica, ili uz uporabu plovila ili zrakoplova pod zastavom država članica, bez obzira na to potječe li s državnih područja država članica.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi prethodno iznimno odobrio prijenos takvih proizvoda DNRK-u za provjerene temeljne humanitarne potrebe i podložno posebnim aranžmanima za djelotvorno praćenje isporuke i korištenja.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na prodaju zrakoplovnoga goriva civilnim putničkim zrakoplovima izvan DNRK-a, ili njihovu opskrbu zrakoplovnim gorivom, isključivo za potrošnju tijekom leta u DNRK i povratnog leta.

Članak 9.

Zabranjen je uvoz, kupnja ili prijenos iz DNRK-a naftnih derivata koji nisu obuhvaćeni RVSUN-om 2270 (2016). Unija poduzima potrebne mjere radi utvrđivanja relevantnih predmeta na koje se odnosi ovaj članak.

POGLAVLJE II.

OGRANIČENJA FINANCIJSKE POTPORE ZA TRGOVINU

Članak 10.

1.   Države članice ne pružaju javnu financijsku potporu za trgovinu s DNRK-om, uključujući dodjelu izvoznih kredita, jamstava ili osiguranja, svojim državljanima ili subjektima koji su uključeni u takvu trgovinu. To ne utječe na obveze koje su nastale prije stupanja na snagu ove Odluke, pod uvjetom da se takvom financijskom potporom ne doprinosi programima ili aktivnostima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili drugim aktivnostima koje su zabranjene RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom.

2.   Zabranjeno je pružanje privatne financijske potpore za trgovinu s DNRK-om, uključujući dodjelu izvoznih kredita, jamstava ili osiguranja, državljanima ili subjektima država članica koji su uključeni u takvu trgovinu ako bi ta financijska potpora mogla doprinijeti programima ili aktivnostima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili drugim aktivnostima koje su zabranjene RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom, ili izbjegavanju mjera uvedenih navedenim RVSUN-ovima ili ovom Odlukom.

3.   Stavci 1. i 2. ne odnose na trgovinu u prehrambene, poljoprivredne, medicinske i druge humanitarne svrhe.

POGLAVLJE III.

OGRANIČENJA ULAGANJA

Članak 11.

1.   Zabranjena su ulaganja na područjima pod nadležnošću država članica od strane DNRK-a, njegovih državljana ili subjekata osnovanih u DNRK-u ili koji su pod njegovom nadležnošću, ili od strane osoba ili subjekata koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili od strane subjekata koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom.

2.   Zabranjeno je sljedeće:

(a)

stjecanje ili povećanje udjela u subjektima u DNRK-u, ili subjektima DNRK-a ili subjektima u vlasništvu DNRK-a izvan DNRK-a, koji su uključeni u aktivnosti koje uključuju programe ili aktivnosti DNRK-a povezanie s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništenje, ili u aktivnosti rudarenja, rafiniranja i kemijskih industrija, uključujući stjecanje takvih subjekata u cijelosti te stjecanje udjela ili drugih vlasničkih vrijednosnih papira;

(b)

pružanje bilo kakvog financiranja ili financijske pomoći subjektima u DNRK-u, ili subjektima DNRK-a ili subjektima u vlasništvu DNRK-a izvan DNRK-a, koji su uključeni u aktivnosti iz točke (a) ili za dokumentiranu svrhu financiranja takvih subjekata u DNRK-u;

(c)

udruživanje u bilo kakav zajednički pothvat sa subjektima u DNRK-u koji su uključeni u aktivnosti iz točke (a) ili s bilo kojim poduzećem kćeri ili podružnicom pod njihovom kontrolom;

(d)

pružanje investicijskih usluga izravno povezanih s aktivnostima iz točaka od (a) do (c).

POGLAVLJE IV.

FINANCIJSKI SEKTOR

Članak 12.

Države članice ne prihvaćaju nove obveze za subvencije, financijsku pomoć ili koncesijske zajmove za DNRK, pa tako ni putem sudjelovanja u međunarodnim financijskim institucijama, osim za humanitarne i razvojne svrhe koje su izravno namijenjene potrebama civilnog stanovništva ili promicanje nuklearnog razoružanja. Države članice također posvećuju pažnju smanjivanju sadašnjih obveza te, ako je moguće, njihovu okončanju.

Članak 13.

Radi sprječavanja pružanja financijskih usluga ili prijenosa na državno područje država članica, preko tog državnog područja ili s njega, ili državljanima država članica ili subjektima osnovanima prema njihovu pravu ili od strane tih državljana ili subjekata, ili osobama ili financijskim institucijama pod njihovom nadležnošću, bilo koje financijske ili druge imovine ili izvora, uključujući veće količine gotovine, koji bi mogli doprinijeti programima ili aktivnostima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom, ili izbjegavanju mjera uvedenih tim RVSUN-ovima ili ovom Odlukom, primjenjuje se sljedeće:

1.

Ne provodi se nikakav prijenos sredstava u DNRK ili iz njega, osim u slučaju transakcija koje su obuhvaćene područjem primjene točke 3. i koje su odobrene u skladu s točkom 4.

2.

Financijske institucije pod nadležnošću država članica ne obavljaju transakcije, ili ne nastavljaju sudjelovati u transakcijama, s:

(a)

bankama sa sjedištem u DNRK-u uključujući Središnju banku DNRK-a;

(b)

podružnicama ili društvima kćerima, u nadležnosti država članica, banaka sa sjedištem u DNRK-u;

(c)

podružnicama ili društvima kćerima, izvan nadležnosti država članica, banaka sa sjedištem u DNRK-u; ili

(d)

financijskim subjektima koji nemaju sjedište u DNRK-u i nisu pod nadležnošću država članica, ali ih kontroliraju osobe ili subjekti sa sjedištem u DNRK-u,

osim ako su takve transakcije obuhvaćene područjem primjene točke 3. i odobrene su u skladu s točkom 4.

3.

Sljedeće se transakcije mogu provoditi, podložno prethodnom odobrenju iz točke 4.:

(a)

transakcije povezane s hranom, zdravstvenom skrbi ili medicinskom opremom, ili u poljoprivredne ili humanitarne svrhe;

(b)

transakcije povezane s osobnim doznakama;

(c)

transakcije povezane s ostvarivanjem izuzeća predviđenih u ovoj Odluci;

(d)

transakcije povezane s posebnim trgovinskim ugovorom koji nije zabranjen na temelju ove Odluke;

(e)

transakcije povezane s diplomatskom ili konzularnom misijom ili međunarodnom organizacijom koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom, ako su takve transakcije namijenjene upotrebi za službene svrhe diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije;

(f)

transakcije koje su potrebne isključivo radi provedbe projekata koje financira Unija ili njezine države članice u razvojne svrhe, koje su izravno namijenjene potrebama civilnog stanovništva ili promicanju nuklearnog razoružanja;

(g)

transakcije povezane s podmirenjem potraživanja prema DNRK-u ili osobama ili subjektima iz DNRK-a, na pojedinačnoj osnovi i ako se te transakcije prijave deset dana prije odobrenja, te transakcije slične prirode koje ne doprinose aktivnostima koje su zabranjene na temelju ove Odluke.

4.

Za sve prijenose sredstava u DNRK ili iz njega za transakcije iz točke 3. zahtijeva se prethodno odobrenje nadležnog tijela dotične države članice ako su veći od 15 000 EUR. Relevantna država članica obavješćuje ostale države članice o svakom izdanom odobrenju.

5.

Prethodno odobrenje iz točke 4. ne zahtijeva se za prijenose sredstava ili transakcije koji su potrebni za službene svrhe diplomatske ili konzularne misije države članice u DNRK-u.

6.

Od financijskih institucija zahtijeva se u okviru njihovih aktivnosti s bankama i financijskim institucijama kako je navedeno u točki 2.:

(a)

da stalno prate aktivnosti na računima, pa tako i putem programa za pažljivo provjeravanje stranaka te u skladu s njihovim obvezama u vezi s pranjem novca i financiranjem terorizma;

(b)

da zahtijevaju da na platnim nalozima budu ispunjeni svi podaci koji se odnose na izdavatelja i primatelja određene transakcije koja se treba obaviti te, a ako ti podaci nisu dostavljeni, da odbiju tu transakciju;

(c)

da čuvaju sve evidencije transakcija tijekom razdoblja od pet godina te da ih na zahtjev daju na raspolaganje nacionalnim tijelima;

(d)

da bez odgode obavješćuju Financijsku obavještajnu jedinicu (FOJ) ili drugo nadležno tijelo koje je odredila dotična država članica ako sumnjaju ili imaju opravdane razloge sumnjati da sredstva doprinose programima ili aktivnostima DRNK-a u vezi s nuklearnim oružjem ili balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje; FOJ ili drugo nadležno tijelo moraju imati pravovremeni izravni ili neizravni pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su im potrebne radi odgovarajućeg obavljanja te funkcije, uključujući analizu izvješća o sumnjivim transakcijama.

Članak 14.

1.   Na državnim područjima država članica zabranjeno je otvaranje podružnica, društava kćeri ili predstavništava banaka DNRK-a, uključujući Središnju banku DNRK-a, njezine podružnice i društva kćeri, te drugih financijskih subjekata iz članka 13. točke 2.

2.   Postojeće podružnice, društva kćeri ili predstavništva zatvaraju se u roku od 90 dana od donošenja RVSUN-a 2270 (2016).

3.   Osim ako to prethodno odobri Odbor za sankcije, bankama DNRK-a, uključujući Središnju banku DNRK-a, njene podružnice i društva kćeri, i drugim financijskim subjektima iz članka 13. točke 2. zabranjeno je:

(a)

osnivanje novih zajedničkih pothvata s bankama pod nadležnošću država članica;

(b)

imati vlasničke udjele u bankama pod nadležnošću država članica;

(c)

uspostavljanje ili održavanje korespondentskih bankovnih odnosa s bankama pod nadležnošću država članica.

4.   Postojeći zajednički pothvati, vlasnički udjeli i korespondentski bankovni odnosi s bankama DNRK-a okončavaju se u roku od 90 dana od donošenja RVSUN-a 2270 (2016).

5.   Financijskim institucijama na državnom području država članica ili pod njihovom nadležnošću zabranjeno je otvaranje predstavništava, društava kćeri, podružnica ili bankovnih računa u DNRK-u.

6.   Postojeća predstavništva, društva kćeri ili bankovni računi u DNRK-u zatvaraju se u roku od 90 dana od donošenja RVSUN-a 2270 (2016) ako relevantna država članica ima vjerodostojne informacije na temelju kojih postoje opravdani razlozi za sumnju da bi takve financijske usluge mogle doprinijeti nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016).

7.   Stavak 6. ne primjenjuje se ako Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdi da su takva predstavništva, društva kćeri ili računi potrebni za dostavu humanitarne pomoći, za aktivnosti diplomatskih misija u DNRK-u na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i Bečke konvencije o konzularnim odnosima, za aktivnosti UN-a ili njegovih specijaliziranih agencija ili povezanih organizacija, ili bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016).

8.   Postojeća predstavništva, društva kćeri ili bankovni računi u DNRK-u zatvaraju se u roku ako relevantna država članica ima vjerodostojne informacije na temelju kojih postoje opravdani razlozi za sumnju da bi takve financijske usluge mogle doprinijeti nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima ovom Odlukom.

9.   Država članica može odobriti izuzeće od stavka 8. ako na pojedinačnoj osnovi utvrdi da su takva predstavništva, društva kćeri ili računi potrebni za dostavu humanitarne pomoći, za aktivnosti diplomatskih misija u DNRK-u na temelju Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i Bečke konvencije o konzularnim odnosima, za aktivnosti UN-a ili njegovih specijaliziranih agencija ili povezanih organizacija, ili bilo koju drugu svrhu koja je u skladu s ovom Odlukom. Dotična država članica unaprijed obavješćuje ostale države članice o svojoj namjeri da odobri izuzeće.

Članak 15.

Zabranjena je izravna ili neizravna prodaja ili kupnja, kao i brokering ili pomoć u izdavanju, državnih obveznica DNRK-a ili obveznica s jamstvom države izdanih nakon 18. veljače 2013. prema ili od Vlade DNRK-a, njenih javnih tijela, korporacija i agencija, Središnje banke DNRK-a ili banaka sa sjedištem u DNRK-u, ili podružnica i društava kćeri banaka koje imaju sjedište u DNRK-u, a koje su pod nadležnošću država članica ili su izvan nadležnosti država članica, ili financijskih subjekata koje nemaju sjedište u DNRK-u i nisu pod nadležnošću država članica, ali ih kontroliraju osobe ili subjekti koji imaju sjedište u DNRK-u, kao i svih osoba ili subjekata koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili subjekata u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom.

POGLAVLJE V.

PROMETNI SEKTOR

Članak 16.

1.   Države članice, u skladu sa svojim nacionalnim tijelima i zakonodavstvom te u skladu s međunarodnim pravom, uključujući Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima i Bečku konvenciju o konzularnim odnosima, provjeravaju sav teret na svojem državnom području koji odlazi u DNRK ili dolazi iz DNRK-a, ili koji se provozi njihovim državnim područjem, među ostalim u svojim zračnim lukama, morskim lukama i slobodnim trgovinskim zonama, ili teret za koji posreduju ili ga omogućuju DNRK ili državljani DNRK-a, ili osobe ili subjekti koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili subjekti u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, ili osobe ili subjekti navedeni u Prilogu I., ili teret koji se prevozi u zrakoplovima ili na pomorskim plovilima pod zastavom DNRK-a, u svrhu osiguravanja da se nijedan predmet ne prenosi kršeći RVSUN-ove 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016).

2.   Države članice, u skladu sa svojim nacionalnim tijelima i zakonodavstvom te u skladu s međunarodnim pravom, uključujući Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima i Bečku konvenciju o konzularnim odnosima, provjeravaju sav teret na svojem državnom području koji odlazi u DNRK ili dolazi iz DNRK-a, ili koji se provozi njihovim državnim područjem, ili teret za koji posreduju ili ga omogućuju DNRK ili državljani DNRK-a, ili osobe ili subjekti koji postupaju u njihovo ime, među ostalim u svojim zračnim lukama i morskim lukama, ako imaju informacije na temelju kojih postoje opravdani razlozi za sumnju da teret sadrži predmete čija su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Odlukom.

3.   Države članice provjeravaju plovila na otvorenom moru, uz pristanak države pod čijom zastavom plove, ako imaju informacije na temelju kojih postoje opravdani razlozi za sumnju da se u teretu tih plovila nalaze predmeti čija su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Odlukom.

4.   Države članice surađuju, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, prilikom provjera an temelju stavaka od 1. do 3.

5.   Od zrakoplova i plovila koji prenose teret prema DNRK-u i iz njega zahtijevaju se dodatne informacije prije dolaska ili prije odlaska u pogledu sve robe koja se unosi u državu članicu ili se iz nje iznosi.

6.   U slučaju provjera iz stavaka od 1. do 3. države članice oduzimaju i uništavaju predmete čija su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni na temelju ove Odluke u skladu sa stavkom 14. RVSUN-a 1874 (2009) i stavkom 8. RVSUN-a 2087 (2013).

7.   Države članice odbijaju ulazak u svoje luke svakom plovilu koje odbije provjeru nakon što je tu provjeru odobrila država pod čijom zastavom plovi, ili ako je plovilo koje plovi pod zastavom DNRK-a odbilo provjeru na temelju stavka 12. RVSUN-a 1874 (2009).

8.   Stavak 7. ne primjenjuje se ako se ulazak zahtijeva za potrebe provjere, ili u hitnim slučajevima ili u slučaju vraćanja u izvorno pristanište plovila.

Članak 17.

1.   Države članice uskraćuju odobrenje za slijetanje na svoje državno područje, polijetanje s njega ili njegovo prelijetanje, svakom zrakoplovu kojim upravljaju prijevoznici DNRK-a ili koji potječe iz DNRK-a u skladu sa svojim nacionalnim tijelima i zakonodavstvom te u skladu s međunarodnim pravom, osobito relevantnim međunarodnim sporazumima o civilnom zrakoplovstvu.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju prisilnog slijetanja ili slijetanja u svrhu provjere.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju da relevantna država članica prethodno utvrdi da je takav ulazak potreban u humanitarne svrhe ili u bilo koje druge svrhe u skladu s ciljevima ove Odluke.

Članak 18.

1.   Države članice zabranjuju ulazak u svoje luke svakom plovilu koje je u vlasništvu DNRK-a, kojim upravlja DNRK ili čiju posadu čine državljani DNRK.

2.   Države članice zabranjuju ulazak u svoje luke svakom plovilu ako imaju informacije na temelju kojih postoje opravdani razlozi za sumnju da je plovilo izravno ili neizravno u vlasništvu ili pod kontrolom osobe ili subjekta navedenog u Prilogu I., II. ili III. ili sadrži teret čija su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju nužde, u slučaju povratka u luku podrijetla plovila, ako se ulazak zahtijeva za potrebe provjere ili ako relevantna država članica prethodno utvrdi da je takav ulazak potreban u humanitarne svrhe ili u bilo koje druge svrhe u skladu s ciljevima ove Odluke.

4.   Stavak 2. ne primjenjuje se u slučaju nužde, u slučaju povratka u luku podrijetla plovila, ako se ulazak zahtijeva za potrebe provjere ili ako Odbor za sankcije prethodno utvrdi da je takav ulazak potreban u humanitarne svrhe ili u bilo koje druge svrhe u skladu s ciljevima RVSUN-a 2270 (2016) ili ako relevantna država članica prethodno utvrdi da je takav ulazak potreban u humanitarne svrhe ili u bilo koje druge svrhe u skladu s ciljevima ove Odluke. Dotična država članica obavješćuje ostale države članice o svakom ulasku koji je odobrila.

Članak 19.

Državljanima država članica, ili s državnih područja država članica, zabranjeno je pružanje usluga opskrbe ili opskrbe brodskim zalihama ili pružanje drugih usluga za plovila DNRK-a, ako imaju informacije na temelju kojih postoje opravdani razlozi za sumnju da ta plovila prevoze predmete čija su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni ovom Odlukom, osim ako je pružanje takvih usluga potrebno zbog humanitarnih razloga ili dok teret ne bude provjeren te prema potrebi zaplijenjen i uništen, u skladu s člankom 16. stavcima 1., 2., 3. i 6.

Članak 20.

1.   Zabranjen je najam ili čarter plovila ili zrakoplova pod zastavom države članice ili pružanje usluga posade DNRK-u, svim osobama ili subjektima navedenima u Prilogu I., II. ili III., bilo kojim drugim subjektima DNRK-a, bilo kojim drugim osobama ili subjektima za koje države članice utvrde da su pomagali u izbjegavanju sankcija ili kršenju odredaba RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ove Odluke, svim osobama ili subjektima koji postupaju u ime ili po nalogu bilo kojeg od prethodno navedenih, ili svim subjektima koji su u vlasništvu ili pod kontrolom bilo kojeg od prethodno navedenih.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na najamili čarter ili pružanje usluga posade ako je relevantna država članica prethodno obavijestila Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi te je Odboru za sankcije dostavila informacije kojima se dokazuje da takve aktivnosti služe isključivo za osiguravanje osnovnih sredstava za život kojima se osobe ili subjekti iz DNRK-a neće koristiti za ostvarivanje prihoda te informacije o mjerama poduzetima kako bi se spriječilo da takve aktivnosti doprinose kršenjima odredaba RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016).

3.   Država članica može odobriti izuzeće od stavka 1. ako na pojedinačnoj osnovi utvrdi da takve aktivnosti služe isključivo za osiguravanje osnovnih sredstava za život kojima se osobe ili subjekti iz DNRK-a neće koristiti za ostvarivanje prihoda te ako ima informacije o mjerama poduzetima kako bi se spriječilo da takve aktivnosti doprinose kršenjima odredaba ove Odluke. Dotična država članica unaprijed obavješćuje ostale države članice o svojoj namjeri da odobri izuzeće.

Članak 21.

Države članice brišu iz registra svako plovilo koje je u vlasništvu DNRK-a, kojim upravlja DNRK ili čiju posadu čine državljani DNRK te ne registriraju nijedno takvo plovilo koje je iz registra izbrisala druga država na temelju stavka 19. RVSUN-a 2270 (2016).

Članak 22.

1.   Zabranjeno je registrirati plovila u DNRK-u, pribaviti odobrenje za plovilo da se koristi zastavom DNRK-a ili imati u vlasništvu, iznajmljivati, upravljati ili pružati bilo kakve usluge klasifikacije plovila, certificiranja ili povezane usluge, ili osigurati bilo koje plovilo pod zastavom DNRK-a.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na aktivnosti o kojima je Odbor za sankcije prethodno obaviješten na pojedinačnoj osnovi, pod uvjetom da je relevantna država članica Odboru za sankcije dostavila detaljne informacije o aktivnostima, uključujući imena osoba i subjekata koji u njima sudjeluju, informacije kojima se dokazuje da takve aktivnosti služe isključivo za osiguravanje osnovnih sredstava za život koje osobe ili subjekti iz DNRK-a neće upotrebljavati za ostvarivanje prihoda te informacije o mjerama poduzetima kako bi se spriječilo da takve aktivnosti doprinose kršenjima odredaba RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) i 2270 (2016).

POGLAVLJE VI.

OGRANIČENJA ULASKA I BORAVIŠTA

Članak 23.

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere radi sprječavanja ulaska na svoja državna područja ili tranzita preko svojih državnih područja:

(a)

osoba koje su Odbor za sankcije ili Vijeće sigurnosti UN-a uvrstili na popis kao odgovorne, među ostalim davanjem potpore ili promicanjem, za politike DNRK-a koje se odnose na programe povezane s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, kao i članova njihovih obitelji, ili osoba koje postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, kako su navedene u Prilogu I.;

(b)

osoba koje nisu obuhvaćene Prilogom I., kako su navedene u Prilogu II.:

i.

koje su odgovorne, među ostalim davanjem potpore ili promicanjem, za politike DNRK-a koje se odnose na programe povezane s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili osoba koje postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu;

ii.

koje pružaju financijske usluge ili prijenos na državno područje država članica, preko tog državnog područja ili s njega, ili u to uključuju državljane država članica ili subjekte osnovane prema njihovom zakonodavstvu, ili osobe ili financijske institucije na njihovu državnom području, financijske ili druge imovine ili izvora koji bi mogli doprijeti programima DRNK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje;

iii.

koje su uključene, među ostalim i pružanjem financijskih usluga, u nabavu u DNRK ili iz njega oružja i srodnih materijala svih vrsta, ili u nabavu u DNRK predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije koji bi mogli doprinijeti programima DRNK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje;

(c)

osoba koje nisu obuhvaćene Prilogom I. ni Prilogom II., a postupaju u ime ili po nalogu osobe ili subjekta navedenog u Prilogu I. ili Prilogu II. ili osoba koje pomažu u izbjegavanju sankcija ili kršenju odredaba RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ove Odluke, kako su navedene u Prilogu III. ovoj Odluci.

2.   Stavak 1. točka (a) ne primjenjuje se ako Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdi da je takvo putovanje opravdano zbog humanitarne pomoći, uključujući vjerske dužnosti, ili ako Odbor za sankcije zaključi da bi izuzimanje na drugi način doprinijelo ciljevima RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016).

3.   Stavak 1. ne obvezuje državu članicu da odbije ulazak vlastitim državljanima na svoje državno područje.

4.   Stavak 1. ne dovodi u pitanje slučajeve kada je država članica vezana obvezom međunarodnog prava, posebno:

(a)

kao zemlja domaćin međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao zemlja domaćin međunarodne konferencije koju saziva ili čiji je pokrovitelj UN;

(c)

u skladu s multilateralnim sporazumom o dodijeljenim privilegijama i imunitetima;

(d)

prema Ugovoru o mirenju (Lateranski pakt) iz 1929. koji su sklopile Sveta stolica (Država Vatikanskog Grada) i Italija.

5.   Za stavak 4. također se smatra da se primjenjuje u slučajevima kada je država članica zemlja domaćin Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS).

6.   Vijeće se propisno obavješćuje o svim slučajevima u kojima država članica odobrava izuzeće na temelju stavka 4. ili 5.

7.   Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih u stavku 1. točki (b) ako je putovanje opravdano iz hitnih humanitarnih razloga ili zbog sudjelovanja na međuvladinim sastancima te sastancima koje podupire ili čiji je domaćin Unija, ili čiji je domaćin država članica koja predsjedava OESS-om, kada se vodi politički dijalog kojim se izravno promiču ciljevi politika mjera ograničavanja, uključujući demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava u DNRK-u.

8.   Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 7. obavješćuje Vijeće o tome u pisanom obliku. Izuzeće se smatra odobrenim, osim ako jedna ili više članica Vijeća iznesu prigovor u pisanom obliku u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedna ili više članica Vijeća ulože prigovor, Vijeće kvalificiranom većinom može odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

9.   Stavak 1. točka (c) ne primjenjuje se u slučaju tranzita predstavnika Vlade DNRK-a u sjedište UN-a radi obavljanja poslova UN-a.

10.   U slučajevima kada, na temelju stavaka 4., 5., 7. i 9., država članica odobri ulazak na svoje državno područje ili tranzit preko njega osobama navedenima u Prilogu I., II. ili III., odobrenje je ograničeno na svrhu za koju je izdano i na osobe na koje se odnosi.

11.   Države članice prate i ograničavaju ulazak na svoje državno područje ili tranzit preko njega za osobe koje postupaju u ime osobe ili subjekta uvrštenog na popis iz Priloga I. ili po njihovu nalogu.

Članak 24.

1.   Države članice protjeruju sa svojih državnih područja u svrhu repatrijacije u DNRK državljane DNRK-a za koje su utvrdile da postupaju u ime ili po nalogu osobe ili subjekta navedenog u Prilogu I. ili Prilogu II., ili za koje su utvrdile da pomažu u izbjegavanju sankcija ili u kršenju odredaba RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ove Odluke, u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnimm pravom.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je prisutnost osobe potrebna zbog provedbe sudskog postupka ili isključivo u medicinske, sigurnosne ili druge humanitarne svrhe.

Članak 25.

1.   Države članice protjeruju sa svojih državnih područja u svrhu repatrijacije u DNRK diplomate, predstavnike vlade ili druge državljane DNRK-a koji postupaju u službenom svojstvu za koje su utvrdile da postupaju u ime ili po nalogu osobe ili subjekta navedenog u Prilogu I., II. ili III. ili osobe ili subjekta koji pomažu u izbjegavanju sankcija ili kršenju odredaba RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ove Odluke, u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnim pravom.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju tranzita predstavnika Vlade DNRK-a u sjedište UN-a ili u druge objekte UN-a radi obavljanja poslova UN-a.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je prisutnost osobe potrebna zbog provedbe sudskog postupka ili isključivo u medicinske, sigurnosne ili druge humanitarne svrhe, ili ako je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdio da bi protjerivanje osobe bilo protivno ciljevima RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) i 2270 (2016) ili je država članica na pojedinačnoj osnovi utvrdila da bi protjerivanje osobe bilo protivno ciljevima ove Odluke. Dotična država članica obavješćuje ostale države članice o svakoj odluci da ne protjera osobu iz stavka 1.

Članak 26.

1.   Države članice protjeruju sa svojih državnih područja državljane trećih zemalja za koje su utvrdile da postupaju u ime ili po nalogu osobe ili subjekta navedenog u Prilogu I. ili II. ili pomažu u izbjegavanju sankcija ili kršenju odredaba RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ove Odluke, u svrhu repatrijacije u državu čiji su državljani, u skladu s važećim nacionalnim i međunarodnim pravom.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se ako je prisutnost osobe potrebna zbog provedbe sudskog postupka ili isključivo u medicinske, sigurnosne ili druge humanitarne svrhe, ili ako je Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi utvrdio da bi protjerivanje osobe bilo protivno ciljevima RVSUN-ova 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) i 2270 (2016) ili ako je država članica na pojedinačnoj osnovi utvrdila da bi protjerivanje osobe bilo protivno ciljevima ove Odluke. Dotična država članica obavješćuje ostale države članice o svakoj odluci da ne protjera osobu iz stavka 1.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju tranzita predstavnika Vlade DNRK-a u sjedište UN-a ili u druge objekte UN-a radi obavljanja poslova UN-a.

POGLAVLJE VII.

ZAMRZAVANJE SREDSTAVA I GOSPODARSKIH IZVORA

Članak 27.

1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su ili u posjedu ili pod kontrolom, izravno ili neizravno, sljedećih osoba i subjekata:

(a)

osoba i subjekata koje je na popis uvrstio Odbor za sankcije ili Vijeće sigurnosti UN-a zbog uključenosti u programe ili pružanja podrške, među ostalim nezakonitim sredstvima, programima DRNK-a povezanima s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili osoba ili subjekata koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili tijela koja su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, među ostalim nezakonitim sredstvima, kako su navedeni u Prilogu I.;

(b)

osoba i subjekata koji nisu obuhvaćeni Prilogom I., kako su navedeni u Prilogu II., koji:

i.

su odgovorni, među ostalim davanjem potpore ili promicanjem, za programe DRNK-a povezane s nuklearnim naoružanjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili osoba ili subjekata koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili tijela koja su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, među ostalim nezakonitim sredstvima;

ii.

pružaju financijske usluge ili prijenos na državno područje država članica, preko tog državnog područja ili s njega, ili u to uključuju državljane država članica ili subjekte osnovane prema njihovom zakonodavstvu, ili osobe ili financijske institucije na njihovu državnom području, financijske ili druge imovine ili izvora koji bi mogli doprinijeti programima DRNK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili osoba ili subjekata koje postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili tijela koja su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom;

iii.

su uključeni, među ostalim i pružanjem financijskih usluga, u nabavu u DNRK ili iz njega oružja i srodnih materijala svih vrsta ili nabavu u DNRK predmeta, materijala, opreme, robe i tehnologije koji bi mogli doprinijeti programima DRNK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje;

(c)

osoba i subjekata koji nisu obuhvaćeni Prilogom I. ni Prilogom II., a postupaju u ime ili po nalogu osobe ili subjekta navedenog u Prilogu I. ili Prilogu II. ili osoba koje pomažu u izbjegavanju sankcija ili kršenju odredaba RVSUN-a 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ove Odluke, kako su navedeni u Prilogu III. ovoj Odluci;

(d)

subjekata Vlade DNRK-a ili Radničke stranke Koreje, ili osoba ili subjekata koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili subjekata u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom, za koje država članica utvrdi da su povezani s nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016).

2.   Nikakva sredstva ili gospodarski izvori ne stavljaju se izravno ili neizravno na raspolaganje osobama ili subjektima iz stavka 1. niti u njihovu korist.

3.   Mogu se dozvoliti izuzeća za sredstva i gospodarske izvore koji su:

(a)

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te komunalna davanja;

(b)

isključivo namijenjeni plaćanju opravdanih honorara ili naknada za troškove povezane s pružanjem pravnih usluga; ili

(c)

isključivo namijenjeni za plaćanje pristojbi ili troškova usluga, u skladu s nacionalnim propisima, ili za redovno vođenje ili čuvanje zamrznutih sredstava i gospodarskih izvora,

nakon što je dotična država članica, ako je potrebno, obavijestila Odbor za sankcije o namjeri da dozvoli pristup tim sredstvima i gospodarskim izvorima, te ako Odbor za sankcije u roku pet radnih dana od te obavijesti nije donio negativnu odluku.

4.   Izuzeća su također dozvoljena za sredstva i gospodarske izvore koji su:

(a)

potrebni za izvanredne troškove. Ako je potrebno, dotična država članica najprije obavješćuje i dobiva odobrenje od Odbora za sankcije; ili

(b)

predmetom založnog prava ili odluke u sudskom, upravnom ili arbitražnom postupku te se u tom slučaju sredstva i gospodarski izvori mogu koristiti za izvršavanje tog založnog prava ili odluke, pod uvjetom da je založno pravo nastalo ili odluka izrečena prije datuma na koji je Odbor za sankcije, Vijeće sigurnosti UN-a ili Vijeće osobu ili subjekt iz stavka 1. uvrstilo na popis te da nisu u korist osobe ili subjekta iz stavka 1. Ako je potrebno, dotična država članica o tome najprije obavješćuje Odbor za sankcije.

5.   Stavak 2. se ne primjenjuje na priljeve na zamrznute račune koji su:

(a)

kamate ili drugi prihodi na te račune; ili

(b)

dospjela plaćanja prema ugovorima, sporazumima ili obvezama koji su sklopljeni odnosno koje su nastale prije datuma kada su ti računi postali predmetom mjera ograničavanja,

pod uvjetom da se na te kamate ili druge prihode i plaćanja i dalje primjenjuje stavak 1.

6.   Stavkom 1. osobu ili subjekt uvrštene na popis iz Priloga II. ne sprečava se da izvrše uplatu dospjelu prema ugovoru koji je sklopljen prije uvrštenja te osobe ili subjekta na popis, pod uvjetom da je relevantna država članica utvrdila:

(a)

da se ugovor ne odnosi ni na jedan od zabranjenih predmeta, materijala, opreme, robe, tehnologija, pomoći, osposobljavanja, financijske pomoći, ulaganja, brokeringa ili usluga iz članka 1.;

(b)

da osoba ili subjekt iz stavka 1. nisu izravno ili neizravno primili plaćanje;

te nakon što relevantna država članica obavijesti o namjeri da izvrši ili primi takvu uplatu ili prema potrebi odobri odmrzavanje sredstava ili gospodarskih izvora u tu svrhu deset radnih dana prije takvog odobrenja.

7.   U pogledu Korejskog nacionalnog osiguravajućeg društva (KNIC):

(a)

Relevantne države članice mogu odobriti primitak od strane osoba i subjekata iz Unije plaćanja koja izvršava KNIC pod uvjetom:

i.

da plaćanje dospijeva:

(a)

u skladu s odredbama ugovora o uslugama osiguranja koje pruža KNIC potrebnima za aktivnosti osobe ili subjekta iz Unije u DNRK-u, ili

(b)

u skladu s odredbama ugovora o uslugama osiguranja koje pruža KNIC u vezi sa štetom koju je bilo koja od stranaka takvog ugovora prouzročila na području Unije;

ii.

da osoba ili subjekt iz stavka 1. nisu izravno ili neizravno primili plaćanje; i

iii.

da plaćanje nije izravno ili neizravno povezano s aktivnostima zabranjenima ovom Odlukom.

(b)

Relevantna država članica može ovlastiti osobe i subjekte iz Unije da izvrše plaćanja KNIC-u isključivo u svrhu dobivanja usluga osiguranja potrebnih za aktivnosti takvih osoba ili subjekata u DNRK-u pod uvjetom da te aktivnosti nisu zabranjene ovom Odlukom.

(c)

Takva odobrenja nisu potrebna za plaćanja koja izvršava KNIC ili koja su izvršena KNIC-u, a potrebna su za službene svrhe diplomatske ili konzularne misije države članice u DNRK-u.

(d)

Stavkom 1. KNIC se ne sprečava u izvršenju plaćanja dospjelog na temelju ugovora sklopljenog prije nego što je on uvršten na popis, pod uvjetom da je relevantna država članica utvrdila:

i.

da se ugovor ne odnosi ni na jedan od zabranjenih predmeta, materijala, opreme, robe, tehnologija, pomoći, osposobljavanja, financijske pomoći, ulaganja, brokeringa ili usluga iz ove Odluke;

ii.

da osoba ili subjekt iz stavka 1. nisu izravno ili neizravno primili plaćanje;

Država članica obavješćuje druge države članice o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog stavka.

Članak 28.

Članak 27. stavak 1. točka (d) ne primjenjuje se u odnosu na sredstva, drugu financijsku imovinu ili gospodarske izvore koji su potrebni za obavljanje aktivnosti misija DNRK-a pri UN-u i njegovim specijaliziranim agencijama i povezanim organizacijama ili drugih diplomatskih i konzularnih misija DNRK-a, ni u odnosu na bilo koja sredstva, drugu financijsku imovinu ili gospodarske izvore za koje Odbor za sankcije na pojedinačnoj osnovi prethodno utvrdi da su potrebni za dostavu humanitarne pomoći, nuklearno razoružanje ili za bilo koju drugu svrhu u skladu s ciljevima RVSUN-a 2270 (2016).

Članak 29.

1.   Predstavništva subjekata navedenih Prilogu I. zatvaraju se.

2.   Subjektima navedenima u Prilogu I. kao i osobama ili subjektima koji postupaju za njih ili u njihovo ime zabranjeno je izravno ili neizravno sudjelovanje u zajedničkim pothvatima ili bilo kojim drugim poslovnim aranžmanima.

POGLAVLJE VIII.

DRUGE MJERE OGRANIČAVANJA

Članak 30.

Države članice poduzimaju potrebne mjere radi osiguravanja budnosti i sprječavanja da državljani DNRK-a na njihovim državnim područjima ili uz pomoć njihovih državljana sudjeluju u specijaliziranim podučavanjima ili osposobljavanjima u disciplinama koje bi doprinijele aktivnostima DNRK-a relevantnima u vezi sa širenjem nuklearnog oružja i razvoju sustavâ za ispaljivanje nuklearnog oružja, uključujući podučavanja ili osposobljavanja u naprednoj fizici, naprednim računalnim simulacijama i s time povezanim računalnim znanostima, geoprostornoj navigaciji, nuklearnom inženjerstvu, svemirskom inženjerstvu, zrakoplovnom inženjerstvu i s time povezanim disciplinama.

Članak 31.

Države članice u skladu s međunarodnim pravom osiguravaju pojačanu budnost u odnosu na diplomatsko osoblje DNRK-a kako bi se spriječilo da te osobe doprinose nuklearnim programima ili programima balističkih projektila DNRK-a ili drugim aktivnostima zabranjenima RVSUN-om 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016) ili ovom Odlukom, ili izbjegavanju mjera uvedenih tim RVSUN-ovima ili ovom Odlukom.

POGLAVLJE IX.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ne odobravaju se nikakvi zahtjevi u vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično utjecale mjere uvedene na temelju RVSUN-a 1718 (2006) 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) ili 2270 (2016), uključujući mjere Unije ili bilo koje države članice u skladu s, ili kako se zahtijeva, relevantnim odlukama Vijeća sigurnosti UN-a ili mjerama obuhvaćenima ovom Odlukom, ili u bilo kakvoj vezi s provedbom tih odluka odnosno mjera, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, kao što su zahtjev za naknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

(a)

osobe ili subjekti uvršteni na popis koji su navedeni u Prilogu I., II. ili III.;

(b)

bilo koja druga osoba ili subjekt u DNRK-u, uključujući Vladu DNRK-a, njezina javna tijela, korporacije i agencije; ili

(c)

bilo koja osoba ili subjekt koji djeluje putem ili u ime jedne od osoba ili subjekata iz točke (a) ili (b).

Članak 33.

1.   Vijeće donosi izmjene Priloga I. na temelju utvrđenja Vijeća sigurnosti UN-a ili Odbora za sankcije.

2.   Vijeće, djelujući jednoglasno na prijedlog država članica ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, utvrđuje popise iz priloga II. ili III. i donosi njihove izmjene.

Članak 34.

1.   Ako Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije uvrsti osobu ili subjekt na popis, Vijeće tu osobu ili subjekt uvrštava u Prilog I.

2.   Ako Vijeće odluči da osobu ili subjekt podvrgnuti mjerama iz članka 23. stavka 1. točke (b) ili (c) ili članka 27. stavka 1. točke (b), ono na odgovarajući način mijenja prilog II. ili III.

3.   Vijeće dostavlja svoju odluku osobi ili subjektu iz stavaka 1. i 2., uključujući razloge za uvrštavanje na popis, bilo izravno, ako je adresa poznata, ili objavljivanjem obavijesti, pružajući toj osobi ili subjektu mogućnost iznošenja primjedaba.

4.   Kada su dostavljene primjedbe ili kada su izneseni bitni novi dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku te na odgovarajući način obavješćuje osobu ili subjekt.

Članak 35.

1.   Prilozi I., II. i III. uključuju razloge za uvrštavanje na popis osoba i subjekata, kako su ih u pogledu Priloga I. dostavili Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije.

2.   Prilozi I., II. i III. također uključuju, ako su dostupne, informacije potrebne za utvrđivanje identiteta dotičnih osoba ili subjekata, kako su ih u pogledu Priloga I. dostavili Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije. U pogledu osoba takve informacije mogu uključivati imena i prezimena, uključujući druga imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu, ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. U pogledu subjekata takve informacije mogu uključivati naziv, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa u registar i mjesto obavljanja djelatnosti. Prilog I. također uključuje datum uvrštenja na popis od strane Vijeća sigurnosti UN-a ili Odbora za sankcije.

Članak 36.

1.   Ova se Odluka preispituje te, ako je potrebno, mijenja, posebno u pogledu kategorija osoba, subjekata ili predmeta ili dodatnih osoba, subjekata ili predmeta na koje se ove mjere ograničavanja odnose, ili u skladu s relevantnim RVSUN-ovima.

2.   Mjere iz članka 23. stavka 1. točaka (b) i (c) te članka 27. stavka 1. točaka (b) i (c) redovito se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci. Prestaju se primjenjivati u pogledu dotičnih osoba i subjekata ako Vijeće utvrdi, u skladu s postupkom iz članka 33. stavka 2., da uvjeti za njihovu primjenu više nisu ispunjeni.

Članak 37.

Odluka 2013/183/ZVSP stavlja se izvan snage.

Članak 38.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

A.G. KOENDERS


(1)  Odluka Vijeća 2010/800/ZVSP od 22. prosinca 2013. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2006/795/ZVSP (SL L 341, 23.12.2010., str. 32.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/183/ZVSP od 22. travnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje i o stavljanju izvan snage Odluke 2010/800/ZVSP (SL L 111, 23.4.2013., str. 52.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/476 od 31. ožujka 2016. o izmjeni Odluke 2013/183/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (SL L 85, 1.4.2016., str. 38.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 329/2007 od 27. ožujka 2007. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje (SL L 88, 29.3.2007., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).


PRILOG I.

Popis osoba iz članka 23. stavka 1. točke (a) te osoba i subjekata iz članka 27. stavka 1. točke (a)

A.   Osobe

 

Ime

Drugo ime

Datum rođenja

Datum uvrštenja na popis UN-a

Obrazloženje

1.

Yun Ho-jin

također poznat kao Yun Ho-chin

13.10.1944.

16.7.2009.

Direktor Namchongang Trading Corporation; nadzire uvoz predmeta potrebnih za program obogaćivanja urana.

2.

Re Je-Son

Korejsko ime:

Image;

Kinesko ime:

Image

Drugo ime: Ri Che Son

1938.

16.7.2009.

Ministar industrije za atomsku energiju od travnja 2014. Bivši direktor General Bureau of Atomic Energy (GBAE), glavne agencije koja upravlja nuklearnim programom DNRK-a; olakšavao je provedbu više pothvata u nuklearnom području, između ostalog upravljanje Centrom za nuklearna istraživanja GBAE-a Yongbyon i Namchongang Trading Corporation.

3.

Hwang Sok-hwa

 

 

16.7.2009.

Direktor Glavnog ureda za atomsku energiju (GBAE); uključen u nuklearni program Demokratske Narodne Republike Koreje; kao šef Ureda za znanstveno usmjeravanje u GBAE, djelovao u znanstvenom odboru u okviru Zajedničkog instituta za nuklearno istraživanje.

4.

Ri Hong-sop

 

1940.

16.7.2009.

Bivši direktor Nuklearnog istraživačkog centra u Yongbyonu, nadzirao tri ključna objekta koja sudjeluju u proizvodnji plutonija namijenjenoga za proizvodnju oružja: objekt za proizvodnju goriva, nuklearni reaktor i objekt za preradu

5.

Han Yu-ro

 

 

16.7.2009.

Direktor Korea Ryongaksan General Trading Corporation; uključen u program Demokratske Narodne Republike Koreje za balističke projektile.

6.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch'ang-Ho

Broj putovnice: 381420754

Datum izdavanja putovnice: 7.12.2011.

Datum isteka putovnice: 7.12.2016.

datum rođenja: 18.6.1964.; mjesto rođenja Kaesong, DNRK

22.1.2013.

Viši dužnosnik i voditelj centra za satelitski nadzor u Korejskom odboru za svemirsku tehnologiju.

7.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

19.2.1968.;

ili datum rođenja: 1965. ili 1966.

22.1.2013.

Glavni direktor postaje za lansiranje satelita Sohae i voditelj centra za lansiranje satelita u kojem su izvršena lansiranja 13. travnja i 12. prosinca 2012.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su

Chang, Myong Ho

4.6.1954.;

Broj putovnice: 645120196

22.1.2013.

Ra Ky'ong-Su službenik je banke Tanchon Commercial Bank (TCB). Na toj funkciji omogućivao je transakcije za TCB. Odbor za sankcije uvrstio je Tanchon na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom takvog oružja.

9.

Kim Kwang-il

 

1.9.1969.;

Broj putovnice: PS381420397

22.1.2013.

Kim Kwang-il službenik je banke Tanchon Commercial Bank (TCB). Na toj funkciji omogućivao je transakcije za TCB i Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Odbor za sankcije uvrstio je Tanchon na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja. KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK-u.

10.

Yo'n Cho'ng Nam

 

 

7.3.2013.

Glavni predstavnik za Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK-u.

11.

Ko Ch'o'l-Chae

 

 

7.3.2013.

Zamjenik glavnog predstavnika za Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK-u.

12.

Mun Cho'ng-Ch'o'l

 

 

7.3.2013.

Mun Cho'ng-Ch'o'l dužnosnik je TCB-a. Na toj funkciji omogućivao je transakcije za TCB. Odbor za sankcije uvrstio je Tanchon na popis u travnju 2009. kao glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Datum rođenja: 12.10.1954.;

Državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Choe Chun-sik bio je ravnatelj Second Academy of Natural Sciences (Druga akademija prirodnih znanosti, SANS) te voditelj programa dalekometnih projektila DNRK-a.

14.

Choe Song Il

 

Broj putovnice: 472320665

Datum isteka: 26.9.2017.;

Broj putovnice: 563120356

državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Predstavnik banke Tanchon Commercial Bank u Vijetnamu.

15.

Hyon Kwang II

Hyon Gwang Il

Datum rođenja: 27.5.1961.;

Državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Hyon Kwang II direktor je odjela za znanstveni razvoj u National Aerospace Development Administration (Nacionalna uprava za svemirski razvoj).

16.

Jang Bom Su

Jang Pom Su

Datum rođenja: 15.4.1957.;

Državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Predstavnik banke Tanchon Commercial Bank u Siriji.

17.

Jang Yong Son

 

Datum rođenja: 20.2.1957.;

državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Predstavnik Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) u Iranu.

18.

Jon Myong Guk

Cho 'n Myo 'ng-kuk

Broj putovnice: 4721202031;

Datum isteka putovnice: 21.12.2017.;

državljanstvo: DNRK;

Datum rođenja: 18.10.1976.

2.3.2016.

Predstavnik banke Tanchon Commercial Bank u Siriji.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji

Broj putovnice: PS472330208;

Datum isteka putovnice: 4.7.2017.;

državljanstvo: DNRK;

2.3.2016.

Kang Mun Kil provodio je aktivnosti nabave nuklearnog materijala kao predstavnik poduzeća Namchongang, također poznatog pod nazivom Namhung.

20.

Kang Ryong

 

Datum rođenja: 21.8.1969.;

državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Predstavnik Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) u Siriji.

21.

Kim Jung Jong

Kim Chung Chong

Broj putovnice: 199421147 Datum isteka putovnice: 29.12.2014.;

Broj putovnice: 381110042, Datum isteka putovnice: 25.1. 2016.;

Broj putovnice: 563210184, Datum isteka putovnice: 18.6.2018.;

Datum rođenja: 7.11.1966.,

državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Predstavnik banke Tanchon Commercial Bank u Vijetnamu.

22.

Kim Kyu

 

Datum rođenja: 30.7.1968.;

Državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Službenik za vanjske odnose Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k; Kim Tong-Myong; Kim Jin-Sok; Kim, Hyok-Chol

Datum rođenja: 1964.;

Državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Kim Tong My'ong predsjednik je banke Tanchon Commercial Bank te je obnašao različite funkcije u banci Tanchon Commercial Bank barem od 2002. Također je bio uključen u upravljanje poslovanjem Amrogganga.

24.

Kim Yong Chol

 

Datum rođenja: 18.2.1962.;

državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Predstavnik KOMID-a u Iranu.

25.

Ko Tae Hun

Kim Myong Gi

Broj putovnice: 563120630;

Datum isteka putovnice: 20.3.2018.;

datum rođenja: 25.5. 1972.;

državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Predstavnik banke Tanchon Commercial Bank.

26.

Ri Man Gon

 

Datum rođenja: 29.10.1945.;

Broj putovnice: P0381230469;

Datum isteka putovnice: 6.4. 2016.;

državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Ri Man Gon ministar je odjela za industriju streljiva (Munitions Industry Department).

27.

Ryu Jin

 

Datum rođenja: 7.8.1965.;

Broj putovnice: 563410081;

državljanstvo: DNRK

2.3.2016.

Predstavnik KOMID-a u Siriji.

28.

Yu Chol U

 

državljanstvo: DNRK

 

Yu Chol U direktor je National Aerospace Development Administration (Nacionalna uprava za svemirski razvoj).

B.   Subjekti

 

Naziv

Drugo ime

Lokacija

Datum uvrštenja na popis UN-a

Druge informacije

1.

Korea Mining Development Trading Corporation

također poznat kao CHANGGWANG SINYONG CORPORATION; također poznat kao EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION; također poznat kao DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION; također poznat kao „KOMID”

Središnji distrikt, Pjongjang, DNRK

24.4.2009.

Važan trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem.

2.

Korea Ryonbong General Corporation

također poznat kao KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION;

prije poznat kao LYON-GAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION

distrikt Pot'onggang, Pjongjang, DNRK; Rakwon- dong,

distrikt Pothonggang, Pjongjang, DNRK

24.4.2009.

Obrambeni konglomerat specijaliziran za nabavu robe za obrambenu industriju DNRK-a i za potporu toj zemlji u prodaji robe povezane s vojskom.

3.

Tanchon Commercial Bank

prije poznat kao CHANGGWANG CREDIT BANK; prije poznat kao KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK

Saemul 1- Dong

distrikt Pyongchon, Pjongjang, DNRK

24.4.2009.

Glavni financijski subjekt DNRK-a odgovoran za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezane sa sastavljanjem i proizvodnjom tog oružja.

4.

Namchongang Trading Corporation

NCG; NAMCHONGANG TRADING;NAM CHON GANG CORPORATION; NOMCHONGANG TRADING CO.; NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION; Namhung Trading Corporation

Pjongjang, DNRK

16.7.2009.

Namchongang je trgovinsko poduzeće sa sjedištem u DNRK koje je podređeno Glavnom uredu za atomsku energiju (General Bureau of Atomic Energy, GBAE). Namchongang je sudjelovao u nabavi japanskih vakuumskih pumpi otkrivenih u nuklearnom objektu DNRK-a, kao i narudžbama nuklearnog materijala povezanima s njemačkim dobavljačem. Nadalje je uključen u kupnju aluminijskih cijevi i druge opreme posebno pogodne za program obogaćivanja urana od kraja 1990-tih. Njegov predstavnik bivši je diplomat koji je 2007. radio kao predstavnik DNRK-a tijekom inspekcije nuklearnih objekata u Yongbyonu u okviru Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE). Aktivnosti poduzeća Namchongang u pogledu širenja oružja daju povoda za veliku zabrinutost s obzirom na prošle aktivnosti DNRK-a u širenju oružja.

5.

Hong Kong Electronics

također poznat kao HONG KONG ELECTRONICS KISH CO

Sanaee St., Kish Island, Iran.

16.7.2009.

U vlasništvu ili pod kontrolom, ili djeluje ili navodno djeluje u ime ili u korist Tanchon Commercial Bank i KOMID-a. Hong Kong Electronics od 2007. prenio je milijune dolara iz fondova za širenje oružja u korist Tanchon Commercial Bank i KOMID-a (oba je na popis uvrstio Odbor za sankcije u travnju 2009.). Hong Kong Electronics omogućivao je protok novca iz Irana u DNRK u ime KOMID-a.

6.

Korea Hyoksin Trading Corporation

također KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION

Rakwon-dong, distrikt Pothonggang, Pjongjang, DNRK.

16.7.2009.

Poduzeće DNRK-a sa sjedištem u Pyongyangu, koje je podređeno Korea Ryonbong General Corporationu (uvršteno na popis od strane Odbora za sankcije u travnju 2009.) i uključeno u razvoj oružja za masovno uništavanje.

7.

General Bureau of Atomic Energy (GBAE)

također General Department of Atomic Energy (GDAE)

Haeudong, distrikt Pyongchon, Pjongjang, DNRK.

16.7.2009.

GBAE je odgovoran za nuklearni program DNRK-a, koji uključuje Nuklearni istraživački centar u Yongbyonu i njegov istraživački reaktor za proizvodnju plutonija 5 MWe (25 MWt), kao i objekte za proizvodnju i preradu goriva.

GBAE je imao sastanke i rasprave s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju na temu nuklearnog oružja. GBAE je vodeća vladina agencija DNRK-a za nadzor nad nuklearnim programima, uključujući rad Nuklearnog istraživačkog centra u Yongbyonu.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

 

Pjongjang, DNRK.

16.7.2009.

Korea Tangun Trading Corporation podređen je Drugoj akademiji prirodnih znanosti DNRK-a i prvenstveno je zadužen za nabavu robe i tehnologija kojima se podupiru programi DNRK-a za istraživanje i razvoj u području obrane, uključujući, ali ne ograničavajući se na, programe povezane s oružjem za masovno uništenje i sustav ispaljivanja te nabavu, uključujući materijale koji su pod nadzorom ili zabranjeni u okviru odgovarajućih multilateralnih nadzornih režima.

9.

Korean Committee for Space Technology

DPRK Committee for Space Technology;

Department of Space Technology of the DPRK; Committee for Space Technology; KCST

Pjongjang, DNRK

22.1.2013.

Korean Committee for Space Technology (KCST) preko centra za nadzor satelita i područja za lansiranje u Sohae koordinirao je lansiranje satelita DNRK-a 13. travnja 2012. i 12. prosinca 2012.

10.

Bank of East Land

Dongbang Bank;

Tongbang U'Nhaeng;

Tongbang Bank

P.O.32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Pyongyang, DPRK.

22.1.2013.

Financijska institucija DNRK-a Bank of East Land omogućuje transakcije u vezi s oružjem proizvođaču oružja i izvozniku Green Pine Associated Corporation (Green Pine) te mu pruža i drugu potporu. Bank of East Land aktivno je surađivao s korporacijom Green Pine u prijenosu sredstava i izbjegavanju sankcija. Godine 2007. i 2008. Bank of East Land omogućivao je transakcije u kojima su sudjelovali Green Pine i iranske financijske institucije, uključujući Bank Melli i Bank Sepah. Vijeće sigurnosti uvrstilo je Bank Sepah na popis Rezolucijom 1747 (2007) zbog pružanja potpore iranskom programu balističkih projektila. Korporaciju Green Pine Odbor za sankcije uvrstio je na popis u travnju 2012.

11.

Korea Kumryong Trading Corporation

 

 

22.1.2013.

Upotrebljava se kao drugi naziv za Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) radi provođenja aktivnosti nabave. KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK-u.

12.

Tosong Technology Trading Corporation

 

Pjongjang, DNRK

22.1.2013.

The Korea Mining Development Corporation (KOMID) matično je društvo korporacije Tosong Technology Trading Corporation. KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK-u.

13.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation; Ryonha Machinery Corporation; Ryonha Machinery;

Ryonha Machine Tool; Ryonha Machine Tool Corporation; Ryonha Machinery Corp; Ryonhwa Machinery Joint Venture Corporation; Ryonhwa Machinery JV; Huichon Ryonha Machinery General Plant; Unsan; Unsan Solid Tools; i Millim Technology Company

Tongan-dong, središnji distrikt, Pjongjang, DNRK; Mangungdae- gu, Pjongjang, DNRK; distrikt Mangyongdae, Pjongjang, DNRK.

Adrese e-pošte: ryonha@sili-bank.com; sjc-117@hot-mail.com; and millim@sili-bank.com

Telefonski brojevi: 850-2-18111; 850-2-18111-8642; i 850 2 18111-3818642

Broj telefaksa: 850-2-381-4410

22.1.2013.

Korea Ryonbong General Corporation matično je društvo korporacije Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., obrambeni je konglomerat specijaliziran za nabavu robe za obrambenu industriju DNRK-a i za potporu toj zemlji u prodaji robe povezane s vojskom.

14.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited; Leader (Hong Kong) International Trading Limited

LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong, China.

22.1.2013.

Leader International (poduzeće iz Hong Konga, registarski broj 1177053), omogućuje pošiljke u ime Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem DNRK-a i njezin glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem.

15.

Green Pine Associated Corporation

Cho'ngsong United Trading Company; Chongsong Yonhap; Ch'o'ngsong Yo'nhap; Chosun Chawo'n Kaebal T'uja Hoesa; Jindallae; Ku'm- haeryong Company LTD; Natural Resources Development and Investment Corporation; Saeingp'il Company

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, DPRK;

Nungrado, Pyongyang, DPRK

2.5.2015.

Green Pine Associated Corporation („Green Pine”) preuzeo je brojne aktivnosti Korea Mining Development Trading

Corporation (KOMID). KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK-u.

Green Pine također je odgovoran za oko polovicu oružja i srodnog materijala koji se izvoze iz DNRK-a.

Korporacija Green Line bila je određena za sankcije zbog izvoza oružja ili srodnog materijala iz Sjeverne Koreje. Korporacija Green Pine specijalizirana je za proizvodnju pomorskih vojnih plovila i oružja, kao što su podmornice, vojna plovila i raketni sustavi, te je izvozila torpeda i pružala tehničku pomoć iranskim poduzećima povezanima s obrambenim sektorom.

16.

Amroggang Development Banking Corporation

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Pyongyang, DPRK

2.5.2012.

Korporacija Amroggang koja je osnovana godine 2006., povezana je s Tanchon Commercial Bank kojom upravljaju dužnosnici banke Tanchon. Banka Tanchon uključena je u prodaju balističkih projektila KOMID-a te je također uključena u transakcije u vezi s balističkim projektilima KOMID-a iranskom Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Odbor za sankcije uvrstio je Tanchon Commercial Bank na popis u travnju 2009. Najvažniji je financijski subjekt DNRK-a za prodaju konvencionalnog oružja, balističkih projektila i robe povezanima sa sastavljanjem i izradom takvog oružja. KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK-u. Vijeće sigurnosti Rezolucijom 1737 (2006) uvrstilo je SHIG među subjekte koji su uključeni u iranski program balističkih projektila.

17.

Korea Heungjin Trading Company

Hunjin Trading Co.; Korea Henjin Trading Co.; Korea Hengjin Trading Company

Pyongyang, DPRK.

2.5.2012.

KOMID upotrebljava korejsko poduzeće Heungjin Trading Company za trgovinu. Sumnja se da je uključeno u nabavku robe povezane s projektilima iranskom Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Heungjin je povezan s KOMID-om, preciznije uredom KOMID-a za nabavu. Uz pomoć Heungjina nabavljene su napredne digitalne kontrolne jedinice s aplikacijama za razvoj projektila. KOMID, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., glavni je trgovac oružjem i glavni izvoznik robe i opreme povezane s balističkim projektilima i konvencionalnim oružjem u DNRK-u. Vijeće sigurnosti Rezolucijom 1737 (2006) uvrstilo je SHIG među subjekte koji su uključeni u iranski program balističkih projektila.

18.

Second Academy of Natural Sciences

2nd Academy of Natural Sciences; Che 2 Chayon Kwahakwon; Academy of Natural Sciences; Chayon Kwahak-Won; National Defense Academy;

Kukpang Kwahak-Won; Second Academy of Natural Sciences Research Institute; Sansri

Pyongyang, DPRK

7.3.2013.

Druga akademija prirodnih znanosti (Second Academy of Natural Sciences) organizacija je na razini države koja je odgovorna za istraživanje i razvoj naprednih sustava oružja DNRK-a, uključujući projektile i vjerojatno nuklearno oružje. Second Academy of Natural Sciences upotrebljava brojne podređene organizacije radi dobivanja tehnologije, opreme i informacija iz inozemstva, uključujući Tangun Trading Corporation, radi upotrebe u raketnom, a vjerojatno i u programu nuklearnog naroužanja DNRK-a. Odbor za sankcije uvrstio je u srpnju 2009. na popis Tangun Trading Corporation, prvenstveno odgovoran za nabavu robe i tehnologije za potporu obrambenih programa DNRK-a za istraživanje i razvoj, uključujući, ali ne ograničavajući se na oružje za masovno uništavanje, programe sustava ispaljivanja i nabavu, uključujući materijale koji su pod nadzorom ili zabranjeni u okviru odgovarajućih multilateralnih nadzornih režima.

19.

Korea Complex Equipment Import Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK.

7.3.2013.

Korea Ryonbong General Corporation matično je društvo Korea Complex Equipment Import Corporation. Korea Ryonbong General Corporation, koji je Odbor za sankcije uvrstio na popis u travnju 2009., obrambeni je konglomerat specijaliziran za nabavu robe za obrambenu industriju DNRK-a i za potporu toj zemlji u prodaji robe povezane s vojskom.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

 

Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, DPRK;

Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang.

28.7.2014.

Ocean Maritime Management Company, Limited (IMO broj: 1790183) upravlja plovilom Chong Chon Gang. Imao je ključnu ulogu u organiziranju pošiljke skrivenog tereta oružja i srodnog materijala s Kube u DNRK u srpnju 2013. Kao takav, Ocean Maritime Management Company, Limited doprinio je aktivnostima koje su zabranjene rezolucijama, odnosno embargom na oružje uvedenim Rezolucijom 1718 (2006), kako je izmijenjena Rezolucijom 1874 (2009) i doprinio izbjegavanju mjera uvedenih tim rezolucijama.

Plovila s IMO brojem:

 

 

 

 

(a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016.

 

(b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016.

 

(c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016.

 

(d)

Dawnlight

9110236

 

 

2.3.2016.

 

(e)

Ever Bright 88 (J Star)

8914934

 

 

2.3.2016.

 

(f)

Gold Star 3 (benevolence)

8405402

 

 

2.3.2016.

 

(g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016.

 

(h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016.

 

(i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016.

 

(j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016.

 

(k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016.

 

(l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016.

 

(m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016.

 

(n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016.

 

(o)

Orion Star (Richocean)

9333589

 

 

2.3.2016.

 

(p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016.

 

(q)

RaNam 3

9314650

 

 

2.3.2016.

 

(r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016.

 

(s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016.

 

(t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016.

 

(u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016.

 

(v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016.

 

(w)

South Hill 5

9138680

 

 

2.3.2016.

 

(x)

Tan Chon (Ryong Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016.

 

(y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016.

 

(z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016.

 

(aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016.

 

21.

Academy of National Defense Science

 

Pyongyang, DPRK

2.3.2016.

Academy of National Defense Science uključen je u napore DNRK-a s ciljem jačanja razvoja programa balističkih projektila i nuklearnog oružja.

22.

Chongchongang Shipping Company

Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.

Adresa: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, DPRK; Alternativna adresa: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, DPRK; IMO broj: 5342883

2.3.2016.

Chongchongang Shipping Company svojim plovilom Chong Chon Gang pokušala je u srpnju 2013. izravno uvesti nezakonitu pošiljku konvencionalnog oružja u DNRK.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

DCB; Taedong Credit Bank

Adresa: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK; Alternativna adresa: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DPRK; SWIFT: DCBK KKPY

2.3.2016.

Daedong Credit Bank pružao je financijske usluge poduzeću Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) i banci Tanchon Commercial Bank. Od najkasnije 2007. banka DCB omogućavala je stotine financijskih transakcija vrijednih milijune dolara u ime poduzeća KOMID i banke Tanchon Commercial Bank. U nekim slučajevima banka DCB svjesno je omogućavala transakcije upotrebljavajući obmanjujuće financijske prakse.

24.

Hesong Trading Company

 

Pyongyang, DPRK

2.3.2016.

The Korea Mining Development Corporation (KOMID) matično je društvo korporacije Hesong Trading Corporation.

25.

Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC)

KKBC

Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016.

Banka KKBC pruža financijske usluge kao potporu banci Tanchon Commercial Bank i poduzeću Korea Hyoksin Trading Corporation, podređenom subjektu poduzeća Korea Ryonbong General Corporation. Tanchon Commercial Bank koristila se korporacijom KKBC za olakšavanje prijenosa sredstava vjerojatno u iznosu od nekoliko milijuna dolara, uključujući prijenose koji uključuju sredstva povezana s Korea Mining Development Corporation.

26.

Korea Kwangsong Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016.

Korea Ryonbong General Corporation matično je društvo Korea Kwangsong Trading Corporation.

27.

Ministry of Atomic Energy Industry (Ministarstvo industrije za atomsku energiju)

MAEI

Haeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK

2.3.2016.

Ministry of Atomic Energy Industry (Ministarstvo industrije za atomsku energiju) osnovano je 2013. u svrhu modernizacije industrije za atomsku energiju DNRK-a kako bi se povećala proizvodnja nuklearnog materijala, poboljšala njegova kvaliteta te dodatno razvila neovisna nuklearna industrija DNRK-a. MAEI je stoga poznat kao ključan igrač u razvoju nuklearnog oružja u DNRK-u te je zadužen za svakodnevno upravljanje programom nuklearnog oružja u zemlji, a druge organizacije u vezi s nuklearnim oružjem djeluju u njegovu okviru. U okviru tog ministarstva djeluje niz organizacija i istraživačkih centara u vezi s nuklearnim oružjem, kao i dva odbora: Isotope Application Committee (Odbor za primjenu izotopa) i Nuclear Energy Committee (Odbor za nuklearnu energiju). MAEI također upravlja nuklearnim istraživačkim centrom u Yongbyunu, za koji se zna da se ondje nalaze postrojenja DNRK-a za plutonij. Nadalje, u izvješću Povjerenstva stručnjaka za 2015. navodi se da Ri Je-son, bivši direktor Glavnog ureda za atomsku energiju (GBAE) kojeg je 2009. na popis uvrstio Odbor osnovan u skladu s rezolucijom 1718 (2006) zbog sudjelovanja u programima u vezi s nuklearnim oružjem ili podupiranja tih programa, imenovan voditeljem MAEI-a 9. travnja 2014.

28.

Munitions Industry Department

Military Supplies Industry Department

Pyongyang, DPRK

2.3.2016.

Munitions Industry Department uključen je u ključne aspekte raketnog programa DNRK-a. MID je odgovoran za nadziranje razvoja balističkih projektila DNRK-a, među ostalim Taepo Dong-2. MID nadzire proizvodnju oružja i programe istraživanja i razvoja DNRK-a, uključujući program balističkih projektila DNRK-a. Second Economic Committee (Drugi gospodarski odbor) i Second Academy of Natural Sciences (Druga akademija prirodnih znanosti), koji su također uvršteni na popis u kolovozu 2010., podređeni su MID-u. Posljednjih godina MID je radio na razvoju cestovno mobilnog interkontinentalnog balističkog projektila (ICBM) KN08.

29.

National Aerospace Development Administration (Nacionalna uprava za svemirski razvoj)

NADA

DNRK

2.3.2016.

NADA je uključena u razvoj svemirske znanosti i tehnologije DNRK-a, uključujući lansiranja satelita i raketa-nosača.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

DPRK

2.3.2016.

Vladin subjekt DNRK-a.

31.

Reconnaissance General Bureau

Chongch'al Ch'ongguk; KPA Unit 586; RGB

Hyongjesan- Guyok, Pyongyang, DPRK; Alternativna adresa: Nungrado, Pyongyang, DPRK

2.3.2016.

Reconnaissance General Bureau jest glavna obavještajna organizacija DNRK-a, osnovana početkom 2009. udruživanjem postojećih obavještajnih organizacija Radničke stranke Koreje, Odjela za operacije i Ureda 35 te ureda Reconnaissance Bureau Narodne armije Koreje. Reconnaissance General Bureau trguje konvencionalnim oružjem i nadzire poduzeće za konvencionalno oružje DNRK-a Green Pine Associated Corporation.

32.

Drugi gospodarski odbor

 

Kangdong, DPRK

2.3.2016.

Second Economic Committee (Drugi gospodarski odbor) uključen je u ključne aspekte raketnog programa Sjeverne Koreje. Second Economic Committee (Drugi gospodarski odbor) odgovoran je za nadzor proizvodnje balističkih projektila u DNRK-u i upravlja aktivnostima KOMID-a.


PRILOG II.

Popis osoba iz članka 23. stavka 1. točke (b) te osoba i subjekata iz članka 27. stavka 1. točke (b)

I.

Osobe i subjekti odgovorni za programe DNRK-a povezane s nuklearnim oružjem, balističkim projektilima ili drugim oružjem za masovno uništavanje, ili osobe ili subjekti koji postupaju u njihovo ime ili po njihovu nalogu, ili subjekti koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovom kontrolom.

A.   Osobe

 

Ime

Drugo ime

Datum rođenja

Datum uvrštenja na popis

Obrazloženje

1.

CHON Chi Bu

 

 

22.12.2009.

Član Glavnog ureda za atomsku energiju, bivši tehnički direktor u Yongbyonu.

2.

CHU Kyu-Chang

JU Kyu-Chang

Datum rođenja: 25.11.1928.

Mjesto rođenja: provincija South Hamgyo'ng

22.12.2009.

Član Nacionalne komisije za obranu, ključnog tijela za pitanja nacionalne obrane u DNRK-u. Bivši ravnatelj odjela za streljivo Centralnog komiteta Radničke stranke Koreje. Kao takav odgovoran za pružanje potpore programima DNRK-a povezanima s nuklearnim oružjem, balističkim raketama ili drugim oružjem za masovno uništavanje te za njihovo promicanje.

3.

HYON Chol-hae

 

1934. (Mandžurija, Kina)

22.12.2009.

Zamjenik direktora Odjela za vanjsku politiku narodnih oružanih snaga (vojni savjetnik pokojnog Kim Jong Ila).

4.

KIM Yong-chun

Young-chun

4.3.1935.

broj putovnice: 554410660

22.12.2009.

Potpredsjednik Nacionalne obrambene komisije, ministar narodnih oružanih snaga, posebni savjetnik pokojnog Kim Jong Ila za nuklearnu strategiju.

5.