ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 125

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
13. svibnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/709 оd 26. siječnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju uvjeti primjene odstupanja u pogledu valuta u kojima je raspoloživost likvidne imovine ograničena ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/710 оd 12. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu tvari bakrov karbonat ( 1 )

6

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/711 оd 12. svibnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

9

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/712 od 12. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2014/486/ZVSP o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine)

11

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/713 od 12. svibnja 2016. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/851/ZVSP o vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz somalsku obalu

12

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/714 оd 11. svibnja 2016. o produljenju djelovanja koje je Nizozemska poduzela za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda VectoBacWG i Aqua-K-Othrine u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2682)

14

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/715 оd 11. svibnja 2016. o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2684)

16

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/716 оd 11. svibnja 2016. o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2012/733/EU o provedbi Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te ponovne uspostave EURES-a (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2772)  ( 1 )

24

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

13.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/709

оd 26. siječnja 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju uvjeti primjene odstupanja u pogledu valuta u kojima je raspoloživost likvidne imovine ograničena

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 419. stavak 5.,

budući da:

(1)

Bazelski odbor za nadzor banaka uspostavio je međunarodne standarde u pogledu koeficijenta likvidnosne pokrivenosti i alata za praćenje likvidnosnog rizika (2) (standardi BCBS-a).

(2)

Kako bi se osigurao učinkovit nadzor i primjena odstupanja iz članka 419. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 i učinkovito praćenje usklađenosti institucija sa zahtjevima koji se primjenjuju na ta odstupanja, u skladu sa standardima BCBS-a, institucije bi, kada namjeravaju primijeniti ta odstupanja ili kada namjeravaju napraviti bitnu promjenu primjene tih odstupanja, trebale o tome obavijestiti nadležna tijela.

(3)

Standardima BCBS-a uspostavljaju se vodeća načela za nadzorna tijela u nadležnostima s likvidnom imovinom koja nije dovoljno kvalitetna. U skladu s načelom 3. tih vodećih načela za nadzorna tijela, prije primjene bilo kakvog odstupanja institucije bi, kako bi dokazale utemeljene potrebe, trebale poduzeti razumne korake, koliko je to moguće, kako bi se osiguralo da se upotrebljava kvalitetna likvidna imovina i kako bi se smanjila ukupna razina likvidnosnog rizika te imovine radi poboljšavanja usklađenosti sa zahtjevom likvidnosne pokrivenosti.

(4)

U skladu s načelima 1. i 4. vodećih načela za nadzorna tijela utvrđenim u standardima BCBS-a potrebno je pobrinuti se da institucije ne primjenjuju odstupanja kao ekonomski izbor kojim maksimalno povećavaju svoj profit odabirom alternativne kvalitetne likvidne imovine primarno na temelju prinosa. U skladu s tim načelima isto je tako potrebno uspostaviti mehanizam za ograničavanje uporabe odstupanja kako bi se ublažili rizici od nedovoljnih rezultata alternativne imovine. Uzimajući u obzir standarde BCBS-a ujedno je važno osigurati odgovarajuće korektivne faktore za potrebe odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 i uspostaviti pravila o naknadi za potrebe odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (b) te Uredbe. Posebno bi, u pogledu odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, kako bi se osiguralo da je cijena koju institucija plaća za kreditnu liniju središnje banke pravedna, naknada trebala biti sastavljena od dva dijela. Prvim bi se dijelom trebao kompenzirati veći prinos zarađen od imovine za osiguranje kreditne linije kako bi se osiguralo da cijene odražavaju pogodnosti koje se obračunavaju neovisno o iznosu koji se trenutačno podiže. Drugi bi dio trebao odražavati iznos kreditne linije koja se povlači.

(5)

U skladu s načelom 2. vodećih načela za nadzorna tijela utvrđenih u standardima BCBS-a, uporabu odstupanja trebalo bi ograničiti za sve institucije s izloženostima u relevantnoj valuti. U skladu s člankom 419. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 primijenjena odstupanja obrnuto su proporcionalna raspoloživosti relevantne imovine. Iz tih razloga, uporaba odstupanja trebala bi biti ograničena na postotak neto likvidnosnih odljeva kreditne institucije u relevantnoj valuti, što odgovara relevantnom nedostatku likvidne imovine u toj valuti.

(6)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) dostavilo Komisiji.

(7)

EBA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo uspostavljene u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(8)

U skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Komisija je potvrdila, uz izmjene, nacrt regulatornog standarda koji joj je podnijela EBA, nakon što je EBA-i vratila nacrt regulatornog standarda s objašnjenjem razloga za izmjene. EBA je dostavila službeno mišljenje u prilog tim izmjenama,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti za primjenu odstupanja iz članka 419. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu valuta u kojima je raspoloživost likvidne imovine ograničena.

Članak 2.

Obavijest o odstupanju

1.   Kreditna institucija obavještava nadležno tijelo da namjerava primijeniti jedno odstupanje ili oba odstupanja iz članka 419. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Obavijest se dostavlja u pisanom obliku 30 dana prije datuma prve primjene odstupanja.

Kada institucija namjerava bitno izmijeniti svoju primjenu odstupanja o kojima je poslana obavijest u skladu s prvim podstavkom, o tome 30 dana prije datuma prve primjene takve promjene obavještava nadležno tijelo.

U izuzetnim okolnostima kada zbog iznenadnih promjena situacije na tržištu, idiosinkratičnih događaja ili drugih čimbenika koje institucija ne može kontrolirati nije moguće nadležna tijela obavijestiti o bitnoj promjeni 30 dana prije njezine prve primjene, institucije nadležnim tijelima dostavljaju prethodnu obavijest prije primjene bitne promjene. U prethodnoj obavijesti opisuje se priroda bitne promjene te daje naznaka opsega u kojem bi se to odstupanje moglo primjenjivati, izražena kao postotak likvidne imovine koji institucija mora imati kako bi ispunila zahtjev likvidnosne pokrivenosti. Prethodna obavijest dopunjava se obaviješću u skladu s drugim podstavkom u roku od 30 dana od prve primjene bilo kojeg odstupanja.

Institucije svake godine obavještavaju nadležna tijela namjeravaju li nastaviti primjenjivati odstupanje o kojem su dostavila obavijest u skladu s prvim podstavkom.

2.   U obavijesti iz stavka 1. prvog podstavka navode se sljedeće informacije:

(a)

odnosi li se obavijest na odstupanje iz članka 419. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 ili odstupanje iz članka 419. stavka 2. točke (b) te Uredbe ili na oba ta odstupanja;

(b)

potvrda usklađenosti s uvjetima iz članka 419. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 i zahtjevima članka 3. ove Uredbe;

(c)

ako se obavijest odnosi na odstupanje iz članka 419. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013, potvrda usklađenosti sa zahtjevima iz članka 4. ove Uredbe;

(d)

ako se obavijest odnosi na odstupanje iz članka 419. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 potvrda usklađenosti sa zahtjevima iz članaka 5. i 6. ove Uredbe;

(e)

procjena buduće primjene odstupanja od strane institucije u pogledu odstupanja koje će se primjenjivati, izražena kao postotak i njezino variranje tijekom vremena zajedno s usporedbom između likvidnosnog položaja institucije ako primjenjuje odstupanja iz članka 419. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 i njezina likvidnosnog položaja ako ne primjenjuje odstupanja iz tog članka.

Članak 3.

Procjena utemeljenih potreba

Smatra se da institucija ima utemeljene potrebe za likvidnom imovinom za potrebe članka 419. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 samo kada su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

(a)

smanjila je, dobrim upravljanjem likvidnošću, potrebu za likvidnom imovinom u punom opsegu svojeg poslovanja;

(b)

likvidna imovina kojom raspolaže u skladu je s raspoloživošću te imovine u relevantnoj valuti.

Članak 4.

Primjena odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013

1.   Institucija poduzima sve razumne korake kako bi ispunila zahtjev likvidnosne pokrivenosti iz članka 412. Uredbe (EU) br. 575/2013 prije primjene odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (a) te Uredbe.

2.   Institucija će se pobrinuti da je uvijek u mogućnosti operativno identificirati likvidnu imovinu koja se upotrebljava za ispunjivanje zahtjeva likvidnosne pokrivenosti i likvidne imovine koju institucija mora imati kao rezultat primjene odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.   Institucija će se pobrinuti da njezin okvir upravljanja valutnim rizicima zadovoljava sljedeće uvjete:

(a)

valutne neusklađenosti koje proizlaze iz uporabe odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 adekvatno se mjere, prate, kontroliraju i opravdavaju;

(b)

likvidna imovina koja nije u skladu s distribucijom po valuti likvidnosnih odljeva nakon odbijanja priljeva može se likvidirati u valuti države članice relevantnog nadležnog tijela kada god je to potrebno;

(c)

povijesni podaci koji se odnose na razdoblja stresa podržavaju zaključak da je institucija u stanju brzo likvidirati imovinu iz točke (b).

4.   Institucija koja likvidnu imovinu u valuti koja nije valuta države članice relevantnog nadležnog tijela upotrebljava za pokrivanje likvidnosnih potreba u valuti države članice relevantnog nadležnog tijela, uz korektivni faktor koji se primjenjuje u skladu s člankom 418. Uredbe (EU) br. 575/2013, na vrijednost te imovine primjenjuje i korektivni faktor od 8 %.

Ako je likvidna imovina nominirana u valuti kojom se aktivno ne trguje na svjetskim valutnim tržištima, dodatni korektivni faktor bit će veći od sljedeća dva: ili 8 % ili najvećeg mjesečnog tečajnog kretanja između te dvije valute tijekom 10 godina prije relevantnog izvještajnog referentnog datuma.

Ako je valuta države članice relevantnog nadležnog tijela službeno vezana uz drugu valutu u okviru mehanizma u kojem su središnje banke obje valute obvezne podržavati vezanost valuta, institucija može primijeniti korektivni faktor koji je jednak širini raspona deviznog tečaja.

Članak 5.

Primjena odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013

1.   Institucija poduzima sve razumne korake kako bi ispunila zahtjev likvidnosne pokrivenosti iz članka 412. Uredbe (EU) br. 575/2013 prije primjene odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (b) te Uredbe.

2.   Institucija od središnje banke u pogledu valute u kojoj je raspoloživost likvidne imovine ograničena dobiva kreditnu liniju koja zadovoljava sljedeće uvjete:

(a)

u kreditnoj liniji je utvrđeno da institucija ima pravno obvezujuće pravo pristupa kreditnim linijama i to je pravo utvrđeno pisanim sporazumom;

(b)

nakon odluke o davanju kreditne linije, pristup kreditnoj liniji ne podliježe donošenju odluke o kreditu od strane središnje banke;

(c)

institucija može povući sredstva iz kreditnih linija bez odlaganja i najkasnije jedan dan nakon što je o tome obavijestila središnju banku;

(d)

kreditna linija je dostupna u svakom trenutku tijekom razdoblja koje premašuje razdoblje zahtjeva likvidnosne pokrivenosti od 30 dana koje je navedeno u članku 412. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

3.   Institucija u središnju banku polaže cijeli kolateral koji, nakon što središnja banka na njega primijeni korektivni faktor, mora uvijek biti jednak najvećem iznosu koji se može povući s kreditne linije ili veći od njega.

Članak 6.

Naknada koja se plaća za davanje kreditne linije

1.   Institucija plaća naknadu koju određuje središnja banka. Naknada se sastoji od dvije komponente kreditne linije iz članka 5. stavka 2. ove Uredbe i njome se osigurava da primjena odstupanja iz članka 419. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 ne dovede ni do gospodarskih prednosti niti do nepovoljnijeg položaja u odnosu na institucije koje ne primjenjuju odstupanje.

2.   Naknada koja se plaća instituciji za kreditnu liniju zbroj je sljedećih komponenti:

(a)

iznosa koji se temelji na iznosu kreditne linije koja se povlači;

(b)

iznosa koji otprilike odgovara razlici između sljedećega:

i.

prinosa imovine kojom je osigurana kreditna linija;

ii.

prinosa reprezentativnog portfelja imovine vrste iz članka 416. stavka 1. točaka (a) do (d) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Iznos iz prvog podstavka točke (b) može se prilagoditi kako bi se uzelo u obzir sve bitne razlike u kreditnom riziku između skupova imovine navedenih u toj točki.

Članak 7.

Ograničenje uporabe odstupanja

1.   Prilikom primjene odstupanja iz članka 419. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije ne premašuju relevantni postotak koji je u pogledu valute određen provedbenim tehničkim standardima donesenima u skladu s člankom 419. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Za potrebe stavka 1. institucije pri primjeni odstupanja iz članka 419. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 izračunavaju postotak kao postotni udio vrijednosti „X” u vrijednosti „Y” pri čemu je:

(a)

„X” zbroj vrijednosti sve likvidne imovine na koju se primjenjuje odstupanje iz članka 419. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013, nakon primjene korektivnih faktora i najvećeg iznosa koji se može povući s kreditne linije na koju se primjenjuje odstupanje iz članka 419. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

„Y” iznos likvidne imovine koju mora imati institucija kako bi zadovoljila zahtjev likvidnosne pokrivenosti u skladu s člankom 412. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 8.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Bazelski odbor za nadzor banaka, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (Basel III: Koeficijent likvidnosne pokrivenosti i alati za praćenje likvidnosnog rizika), siječanj 2013.

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


13.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/710

оd 12. svibnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu tvari „bakrov karbonat”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 14. u vezi s člankom 17.,

uzimajući u obzir mišljenje Europske agencije za lijekove koje je izdao Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode,

budući da:

(1)

Člankom 17. Uredbe (EZ) br. 470/2009 zahtijeva se da se najveća dopuštena količina rezidua (dalje u tekstu „NDK”) farmakološki djelatnih tvari namijenjenih za uporabu u Uniji u veterinarsko-medicinskim proizvodima za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane ili u biocidnim pripravcima koji se upotrebljavaju u uzgoju životinja utvrdi uredbom.

(2)

U tablici 1. Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 37/2010 (2) utvrđuju se farmakološki djelatne tvari i njihova klasifikacija s obzirom na NDK-ove u hrani životinjskog podrijetla.

(3)

Bakrov karbonat još nije uključen u tu tablicu.

(4)

Zahtjev za određivanje NDK-ova za bakrov karbonat kod svih životinja koje se koriste za proizvodnju hrane podnesen je Europskoj agenciji za lijekove (dalje u tekstu „EMA”).

(5)

Na temelju mišljenja Odbora za veterinarsko-medicinske proizvode EMA je preporučila da određivanje NDK-ova za bakrov karbonat kod svih životinja koje se koriste za proizvodnju hrane nije nužno za zaštitu zdravlja ljudi.

(6)

U skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 470/2009 EMA će razmotriti mogućnost uporabe NDK-ova utvrđenih za farmakološki djelatnu tvar u određenoj hrani za drugu hranu dobivenu od iste vrste životinja ili NDK-ova utvrđenih za farmakološki djelatnu tvar u jednoj vrsti životinja ili više njih za druge vrste životinja.

(7)

S obzirom na mišljenje EMA-e da određivanje NDK-ova za bakrov karbonat kod svih životinja koje se koriste za proizvodnju hrane nije potrebno, ne primjenjuje se članak 5. Uredbe (EZ) br. 470/2009.

(8)

Uredbu (EU) br. 37/2010 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za veterinarsko-medicinske proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 37/2010 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. svibnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 152, 16.6.2009., str. 11.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 37/2010 od 22. prosinca 2009. o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla (SL L 15, 20.1.2010., str. 1.).


PRILOG

U tablici 1. Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 abecednim redom dodaje se unos za sljedeću tvar:

Farmakološki djelatna tvar

Marker rezidua

Vrsta životinje

NDK

Ciljno tkivo

Ostale odredbe (u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 470/2009)

Terapeutska klasifikacija

„Bakrov karbonat

NIJE PRIMJENJIVO

Sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane

NDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

Probavni trakt i metabolizam/mineralni dodaci”


13.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/711

оd 12. svibnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. svibnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

91,1

TR

73,2

ZZ

82,2

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 10 20

EG

55,7

IL

89,2

MA

57,0

TR

35,6

ZA

78,5

ZZ

63,2

0805 50 10

ZA

157,2

ZZ

157,2

0808 10 80

AR

117,9

BR

99,6

CL

115,3

CN

101,6

NZ

134,6

US

163,3

ZA

101,4

ZZ

119,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

13.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/11


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/712

od 12. svibnja 2016.

o izmjeni Odluke 2014/486/ZVSP o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. srpnja 2014. donijelo Odluku 2014/486/ZVSP (1).

(2)

Odlukom 2014/486/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom (ZVSP) 2015/2249 (2), za misiju EUAM Ukraine osiguran je referentni iznos do 30. studenoga 2016. i određen mandat do 30. studenoga 2017.

(3)

Referentni iznos trebalo bi prilagoditi te bi Odluku 2014/486/ZVSP trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 14. stavak 1. Odluke 2014/486/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s misijom EUAM Ukraine do 30. studenoga 2014. iznosi 2 680 000 EUR. Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s misijom EUAM Ukraine za razdoblje od 1. prosinca 2014. do 30. studenoga 2015. iznosi 13 100 000 EUR. Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s misijom EUAM Ukraine za razdoblje od 1. prosinca 2015. do 30. studenoga 2016. iznosi 17 670 000 EUR. Vijeće odlučuje o financijskom referentnom iznosu za sljedeća razdoblja.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2014/486/ZVSP od 22. srpnja 2014. o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (SL L 217, 23.7.2014., str. 42.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2249 od 3. prosinca 2015. o izmjeni Odluke 2014/486/ZVSP o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (SL L 318, 4.12.2015., str. 38.).


13.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/12


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/713

od 12. svibnja 2016.

o izmjeni Zajedničke akcije 2008/851/ZVSP o vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz somalsku obalu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 10. studenoga 2008. donijelo Zajedničku akciju 2008/851/ZVSP (1) kojom je uspostavljena vojna operacija Europske unije Atalanta.

(2)

Vijeće je 21. studenoga 2014. donijelo Odluku 2014/827/ZVSP (2) kojom je izmijenjena Zajednička akcija 2008/851/ZVSP te je operacija Atalanta produljena do 12. prosinca 2016.

(3)

Unija je uspostavila program CRIMARIO za jačanje informiranosti o stanju u pomorstvu na području Indijskog oceana. Operacija Atalanta trebala bi doprinijeti provedbi programa CRIMARIO u okviru svojih sredstava i mogućnosti.

(4)

Operaciji Atalanta trebalo bi dopustiti da s relevantnim partnerima, uz iznimku osobnih podataka, razmjenjuje informacije o nezakonitim ili nedozvoljenim pomorskim aktivnostima prikupljene tijekom rutinskih operacija borbe protiv piratstva.

(5)

Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2244 (2015) produljen je mandat Skupini za praćenje Somalije i Eritreje (SEMG), osobito u pogledu embarga na oružje za Somaliju i uvoza i izvoza somalskog ugljena, te su pozdravljena nastojanja Združenih pomorskih snaga (CMF) na sprečavanju uvoza ugljena u Somaliju i izvoza iz nje te je izražena zabrinutost da se trgovinom ugljenom namiču sredstva za financiranje al-Shabaaba.

(6)

Zajedničku akciju 2008/851/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zajednička akcija 2008/851/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točka (l) zamjenjuje se sljedećim:

„(l)

pomaže putem logističke potpore, pružanja stručnog znanja ili osposobljavanja na moru, na njihov zahtjev i u okviru sredstava i sposobnosti, misiji EUCAP Nestor, misiji EUTM Somalia, posebnom predstavniku EU-a za Rog Afrike i Delegaciji EU-a u Somaliji u pogledu njihovih mandata i područja djelovanja operacije Atalanta te doprinosi provedbi odgovarajućih programa EU-a, a posebno regionalnog programa za pomorsku sigurnost (MASE) iz 10. Europskog razvojnog fonda i programa CRIMARIO;”.

2.

U članku 15. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   VP je ovlašten Združenim pomorskim snagama pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država („CMF”), preko svojeg sjedišta, kao i trećim državama koje ne sudjeluju u CMF-u te međunarodnim organizacijama koje su prisutne u području vojne operacije EU-a, dostaviti klasificirane podatke EU-a i dokumente nastale za potrebe vojne operacije EU-a na razini RESTREINT UE, na temelju reciprociteta, kada je takvo dostavljanje na terenu potrebno zbog operativnih razloga, u skladu sa sigurnosnim pravilima Vijeća i podložno aranžmanima između VP-a i nadležnih tijela gore navedenih trećih stranaka.”.

3.

U članku 15. dodaje se sljedeći stavak:

„4.   Operaciju Atalanta ovlašćuje se da s SEMG-om i CMF-om, uz iznimku osobnih podataka, razmjenjuje informacije o nezakonitim ili nedozvoljenim aktivnostima prikupljene tijekom operacija borbe protiv piratstva.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. svibnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Zajednička akcija Vijeća 2008/851/ZVSP od 10. studenoga 2008. o vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela gusarstva i oružane pljačke na somalskoj obali (SL L 301, 12.11.2008., str. 33.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/827/ZVSP od 21. studenoga 2014. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/851/ZVSP o vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz somalsku obalu (SL L 335, 22.11.2014., str. 19.).


13.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/14


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/714

оd 11. svibnja 2016.

o produljenju djelovanja koje je Nizozemska poduzela za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnih proizvoda VectoBacWG i Aqua-K-Othrine u skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2682)

(Vjerodostojan je samo tekst na nizozemskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1) (dalje u tekstu: „Uredba”), a posebno njezin članak 55. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 55. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe, Nizozemska je 7. listopada 2015. donijela odluku da privremeno, do 1. studenoga 2015., dopusti stavljanje na raspolaganje na tržištu biocidnih proizvoda VectoBacWG i Aqua-K-Othrine za suzbijanje ličinki i odraslih jedinki invazivnih vrsta egzotičnih komaraca Aedes albopictus i Aedes japonicus (dalje u tekstu „komarci”) i njihovu uporabu od strane ovlaštenih korisnika. S obzirom na to da je sezona komaraca završila, nije bilo razloga za produljenje dozvole tijekom zime. Nizozemska je u skladu s člankom 55. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe bez odlaganja obavijestila Komisiju i ostale države članice o djelovanju i razlozima njegova poduzimanja.

(2)

VectoBacWG sadržava aktivnu tvar Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, serotip H14, soj AM65-52 (dalje u tekstu: „Bacillus thuringiensis israelensis”), a Aqua-K-Othrine aktivnu tvar deltametrin, obje namijenjene uporabi u vrsti proizvoda 18 kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi. Prema informacijama koje je dostavila Nizozemska, privremena mjera bila je potrebna radi zaštite javnog zdravlja jer ti komarci, koji su u Nizozemskoj pronađeni u prostorima društava koja trguju gumama, na grobljima i u javnim gradskim vrtovima, mogu biti prijenosnici tropskih bolesti kao što su denga i groznica chikungunya. Trebalo bi u što je moguće većoj mjeri i što prije spriječiti njihovo moguće širenje.

(3)

Komisija je 12. siječnja 2016. primila zahtjev Nizozemske da donese odluku o mogućnosti produljenja mjere u skladu s člankom 55. stavkom 1. trećim podstavkom Uredbe. Zahtjev je podnesen zbog bojazni da u protivnom 1. travnja 2016., kada se očekuje početak nove sezone komaraca, u Nizozemskoj neće biti dostupni odgovarajući alternativni proizvodi za suzbijanje komaraca prijenosnika.

(4)

Obje aktivne tvari, Bacillus thuringiensis israelensis i deltametrin (br. EZ 258-256-6, CAS br. 52918-63-5), ocijenjene su u okviru programa rada za sustavni pregled svih aktivnih tvari koje su prisutne na tržištu 14. svibnja 2000., kako je utvrđeno u članku 89. Uredbe.

(5)

Nakon što su odobrene obje aktivne tvari podneseni su zahtjevi za prvo odobrenje VectoBacWG-a u Grčkoj i Aqua-K-Othrina u Francuskoj, u skladu s člankom 89. stavkom 3. drugim podstavkom Uredbe, koji su još u postupku ocjenjivanja. Očekuje se da će nakon što Grčka i Francuska izdaju odobrenja uslijediti zahtjevi za sekvencijalno međusobno priznavanje u Nizozemskoj u skladu s člankom 33. Uredbe.

(6)

Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti potvrdio je da je došlo do dramatičnog širenja komaraca u cijelom svijetu, osobito kao posljedica ljudskog djelovanja, zbog čega bi mogli postati ozbiljna prijetnja zdravlju.

(7)

Dok se čeka odobrenje VectoBacWG-a i Aqua-K-Othrina u Nizozemskoj u skladu s člankom 33. Uredbe, primjereno je omogućiti Nizozemskoj produljenje privremene mjere za najviše 550 dana.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U skladu s člankom 55. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, Nizozemska može za najviše 550 dana produljiti djelovanje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu VectoBacWG-a koji sadržava Bacillus thuringiensis israelensis i Aqua-K-Othrina koji sadržava deltametrin (br. EZ 258-256-6, CAS br. 52918-63-5) za vrstu proizvoda 18 prema definiciji iz Priloga V. Uredbi (insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca) za suzbijanje komaraca prijenosnika.

Članak 2.

Tijekom provedbe djelovanja iz članka 1. Nizozemska mora osigurati da se uporaba navedenih proizvoda provodi pod nadzorom nadležnog tijela te da proizvode upotrebljavaju isključivo ovlašteni korisnici.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Nizozemskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.


13.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/16


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/715

оd 11. svibnja 2016.

o utvrđivanju mjera u pogledu određenih plodova podrijetlom iz određenih trećih zemalja radi sprečavanja unošenja u Uniju štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa i njegova širenja unutar Unije

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2684)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3. treću rečenicu,

budući da:

(1)

Guignardia citricarpa Kiely (svi sojevi patogeni za rod Citrus) navedena je u Prilogu II. dijelu A odjeljku I. točki (c) podtočki 11. Direktive 2000/29/EZ kao štetni organizam za koji nije poznato da se javlja u Uniji. Od 2011., nakon što je na međunarodnom botaničkom kongresu odobrena nova oznaka za nomenklaturu gljivica, taj se organizam naziva Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, dalje u tekstu „Phyllosticta citricarpa”.

(2)

Zbog ponavljano velikog broja zaustavljanja pošiljki agruma podrijetlom iz Brazila i Južne Afrike, na unošenje agruma u Uniju primjenjuju se posebne mjere. Te su mjere utvrđene Odlukom Komisije 2004/416/EZ (2) za agrume podrijetlom iz Brazila, odnosno Provedbenom odlukom Komisije 2014/422/EU (3) za agrume podrijetlom iz Južne Afrike.

(3)

S obzirom na ponavljana zaustavljanja pošiljki agruma podrijetlom iz Brazila zaraženih organizmom Phyllosticta citricarpa trebalo bi utvrditi odgovarajuće uvjete za registraciju i dokumentaciju prije izvoza tih plodova. Ti uvjeti trebali bi se primjenjivati u slučaju kada su agrumi proizvedeni u mjestu u kojem nisu primijećeni simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa.

(4)

Države članice izvijestile su 2015. o ponavljano velikom broju zaustavljanja pošiljki zaraženih organizmom Phyllosticta citricarpa tijekom uvoza agruma podrijetlom iz Urugvaja. Stoga je potrebno donijeti mjere za te plodove podrijetlom iz Urugvaja, koje bi trebale biti slične mjerama za takve plodove podrijetlom iz Južne Afrike. Budući da je mnogo tih zaustavljanja pošiljki bilo povezano s plodovima Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, uz mjere koje se odnose na sve agrume te bi plodove trebalo testirati i na latentnu infekciju.

(5)

U kontekstu procjene rizika od zaraze koju je provela Europska agencija za sigurnost hrane (4), uvoz agruma namijenjenih isključivo za preradu u sok predstavlja manji rizik prijenosa organizma Phyllosticta citricarpa na podobno bilje domaćina zbog toga što podliježe službenom nadzoru unutar Unije kojim su utvrđeni posebni zahtjevi u pogledu premještanja, prerade, skladištenja, kontejnera, pakiranja i označivanja. Stoga se uvoz može dopustiti uz primjenu blažih zahtjeva.

(6)

Kako bi se navedeni plodovi mogli unijeti u Uniju, trebalo bi osigurati njihovu potpunu sljedivost. Polje proizvodnje, postrojenja za pakiranje i subjekte uključene u rad s navedenim plodovima trebalo bi službeno registrirati. Tijekom premještanja od polja proizvodnje u Uniju navedene plodove trebali bi popratiti dokumenti izdani pod nadzorom odgovarajuće nacionalne organizacije za zaštitu bilja.

(7)

Radi jasnoće zahtjeve utvrđene Odlukom 2004/416/EZ i Provedbenom odlukom 2014/422/EU trebalo bi u jednom aktu zamijeniti novim skupom zahtjeva za agrume podrijetlom iz Brazila, Južne Afrike i Urugvaja. Odluku 2004/416/EZ i Provedbenu odluku 2014/422/EU trebalo bi stoga staviti izvan snage.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom trebale bi se primjenjivati od 1. lipnja 2016. kako bi se nacionalnim organizacijama za zaštitu bilja, nadležnim službenim tijelima i predmetnim subjektima ostavilo dovoljno vremena za prilagodbu na nove zahtjeve.

(9)

Ova bi se Odluka trebala primjenjivati do 31. ožujka 2019.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju mjere u pogledu određenih plodova podrijetlom iz Brazila, Južne Afrike i Urugvaja radi sprečavanja unošenja u Uniju organizma Phyllosticta citricarpa i njegova širenja unutar Unije.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

Phyllosticta citricarpa” znači Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, zvana i Guignardia citricarpa Kiely u skladu s Direktivom 2000/29/EZ;

(b)

„navedeni plodovi” znači plodovi Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovi hibridi, osim plodova Citrus aurantium L. i Citrus latifolia Tanaka, koji potječu iz Brazila, Južne Afrike ili Urugvaja.

POGLAVLJE II.

MJERE ZA NAVEDENE PLODOVE, OSIM PLODOVA NAMIJENJENIH ISKLJUČIVO ZA INDUSTRIJSKU PRERADU U SOK

Članak 3.

Unošenje navedenih plodova u Uniju, osim plodova namijenjenih isključivo za industrijsku preradu u sok

1.   Odstupajući od Priloga IV. dijela A odjeljka I. točaka 16.4. podtočaka (c) i (d) Direktive 2000/29/EZ, navedeni plodovi podrijetlom iz Brazila, Južne Afrike ili Urugvaja, osim plodova namijenjenih isključivo za industrijsku preradu u sok, unose se u Uniju u skladu s člancima 4. do 7. ove Odluke.

2.   Stavak 1. ovog članka primjenjuje se ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Priloga IV. dijela A odjeljka I. točaka 16.1., 16.2., 16.3. i 16.5. Direktive 2000/29/EZ.

Članak 4.

Unošenje navedenih plodova podrijetlom iz Brazila u Uniju

Navedeni plodovi podrijetlom iz Brazila unose se u Uniju samo ako ih prati fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. točki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ, službeno navodeći pod naslovom „Dodatna deklaracija” da simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa nisu primijećeni na mjestu proizvodnje od početka posljednjeg ciklusa vegetacije te da plodovi ubrani na mjestu proizvodnje prilikom primjerenog službenog pregleda nisu pokazivali simptome tog štetnog organizma.

Članak 5.

Unošenje navedenih plodova podrijetlom iz Južne Afrike i Urugvaja u Uniju

Navedene plodove podrijetlom iz Južne Afrike i Urugvaja prati fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. točki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ, u koji su pod naslovom „Dodatna deklaracija” uključeni sljedeći elementi:

(a)

izjava da navedeni plodovi potječu s polja proizvodnje koje je bilo podvrgnuto tretmanima protiv organizma Phyllosticta citricarpa provedenima u odgovarajućem razdoblju od početka zadnjeg ciklusa vegetacije;

(b)

izjava da je odgovarajući službeni pregled proveden na polju proizvodnje tijekom sezone rasta te da kod navedenih plodova nisu otkriveni simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa od početka zadnjeg ciklusa vegetacije;

(c)

izjava da je na putu od dolaska u postrojenja za pakiranje i samog pakiranja uzet uzorak od najmanje 600 plodova svake vrste na 30 tona, ili od njihovih dijelova, odabranih što je više moguće na temelju svih mogućih simptoma zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa; svi uzorkovani plodovi sa simptomima testirani su i utvrđeno je da su slobodni od tog štetnog organizma;

(d)

u slučaju Citrus sinensis (L.) Osbeck „Valencia”, uz izvještaje iz (a), (b) i (c): izjava da je uzorak na 30 tona, ili na njegovom dijelu, testiran na latentnu infekciju i da je utvrđeno da je slobodan od organizma Phyllosticta citricarpa.

Članak 6.

Zahtjevi koji se odnose na preglede navedenih plodova podrijetlom iz Južne Afrike i Urugvaja unutar Unije

1.   Navedeni plodovi podrijetlom iz Južne Afrike i Urugvaja vizualno se pregledavaju na mjestu ulaska ili na odredištu u skladu s Direktivom Komisije 2004/103/EZ (5). Ti pregledi obavljaju se na uzorcima od najmanje 200 plodova svake vrste navedenih plodova na seriju od 30 tona, ili na njezin dio, odabranih na temelju svih mogućih simptoma zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa.

2.   Ako su simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa otkriveni tijekom pregleda iz stavka 1., potvrđuje se ili opovrgava prisutnost tog štetnog organizma testiranjem plodova sa simptomima.

3.   Ako je potvrđena prisutnost organizma Phyllosticta citricarpa, serija iz koje je uzet uzorak podvrgava se mjeri zabrane ulaska u Uniju.

Članak 7.

Zahtjevi u pogledu sljedivosti

Radi sljedivosti navedeni plodovi unose se u Uniju samo ako ispunjuju sljedeće uvjete:

(a)

polje proizvodnje, postrojenja za pakiranje, izvoznici i svi ostali subjekti uključeni u rad s navedenim plodovima službeno su registrirani u tu svrhu;

(b)

tijekom premještanja od polja proizvodnje do mjesta ulaska u Uniju navedene plodove prate dokumenti izdani pod nadzorom nacionalne organizacije za zaštitu bilja;

(c)

u slučaju navedenih plodova podrijetlom iz Južne Afrike i Urugvaja, osim točaka (a) i (b), čuvaju se detaljne informacije o postupcima prije i nakon berbe.

POGLAVLJE III.

MJERE ZA NAVEDENE PLODOVE NAMIJENJENE ISKLJUČIVO ZA INDUSTRIJSKU PRERADU U SOK

Članak 8.

Unošenje u Uniju navedenih plodova namijenjenih isključivo za industrijsku preradu u sok i njihovo premještanje unutar Unije

1.   Odstupajući od Priloga IV. dijela A odjeljka I. točke 16.4. podtočke (d) Direktive 2000/29/EZ, navedeni plodovi podrijetlom iz Brazila, Južne Afrike ili Urugvaja, namijenjeni isključivo za industrijsku preradu u sok, mogu se unijeti u Uniju i premještati unutar Unije samo u skladu s člancima 9. do 17. ove Odluke.

2.   Stavak 1. ovog članka primjenjuje se ne dovodeći u pitanje zahtjeve iz Priloga IV. dijela A odjeljka I. točaka 16.1., 16.2., 16.3. i 16.5. Direktive 2000/29/EZ.

Članak 9.

Fitosanitarni certifikati

1.   Navedene plodove prati fitosanitarni certifikat, kako je navedeno u članku 13. stavku 1. točki ii. prvom podstavku Direktive 2000/29/EZ. Fitosanitarni certifikat uključuje sljedeće elemente pod naslovom „Dodatna deklaracija”:

(a)

izjava da navedeni plodovi potječu s polja proizvodnje koja su bila podvrgnuta odgovarajućim tretmanima protiv organizma Phyllosticta citricarpa provedenima u odgovarajućem razdoblju;

(b)

izjava da je odgovarajući službeni vizualni pregled proveden tijekom pakiranja te da tijekom tog pregleda kod navedenih plodova ubranih na polju proizvodnje nisu otkriveni simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa;

(c)

tekst „Plod namijenjen isključivo za industrijsku preradu u sok”.

2.   Fitosanitarni certifikat uključuje identifikacijske brojeve kontejnera i jedinstvene brojeve na oznakama pojedinačnih pakiranja kako je navedeno u članku 17.

Članak 10.

Zahtjevi u pogledu sljedivosti i premještanja navedenih plodova unutar treće zemlje podrijetla

Radi sljedivosti navedeni plodovi unose se u Uniju samo ako potječu iz službeno registriranog mjesta proizvodnje te ako je izvršena službena registracija premještanja tih plodova od mjesta proizvodnje do točke izvoza u Uniju. Registrirana oznaka proizvodne jedinice navedena je na fitosanitarnom certifikatu iz članka 13. stavka 1. točke ii. prvog podstavka Direktive 2000/29/EZ pod naslovom „Dodatna deklaracija”.

Članak 11.

Mjesta ulaska navedenih plodova

1.   Navedeni plodovi unose se kroz mjesta ulaska koja određuje država članica u kojoj se ta mjesta ulaska nalaze.

2.   Države članice dovoljno unaprijed obavješćuju druge države članice, Komisiju i predmetne treće zemlje o određenim mjestima ulaska, nazivu i adresi službenog tijela na svakome mjestu ulaska.

Članak 12.

Pregledi na mjestima ulaska navedenih plodova

1.   Navedene plodove vizualno pregledava nadležno službeno tijelo na mjestu ulaska.

2.   Ako su tijekom pregleda otkriveni simptomi zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa, testiranjem se potvrđuje ili opovrgava prisutnost tog štetnog organizma. Ako je potvrđena prisutnost štetnog organizma, serija iz koje je uzet uzorak podvrgava se mjeri zabrane ulaska u Uniju.

Članak 13.

Zahtjevi za uvoznike

1.   Uvoznici navedenih plodova obavješćuju o pojedinostima svakog kontejnera prije dolaska u mjesto ulaska nadležno službeno tijelo države članice u kojoj se nalazi mjesto ulaska i, prema potrebi, nadležno službeno tijelo države članice u kojoj će se obaviti prerada.

U toj su obavijesti sadržane sljedeće informacije:

(a)

količina navedenih plodova;

(b)

identifikacijski brojevi kontejnera;

(c)

očekivani datum unosa i mjesto ulaska u Uniju;

(d)

imena, adrese i lokacije objekata iz članka 15.

2.   Uvoznici obavješćuju nadležna službena tijela iz stavka 1. o svim promjenama informacija iz tog stavka čim ti podaci budu poznati, a u svakom slučaju prije dolaska pošiljke na mjesto ulaska.

Članak 14.

Premještanje navedenih plodova unutar Unije

1.   Navedeni plodovi neće se premještati u drugu državu članicu osim države članice kroz koju su uneseni u Uniju, osim ako su nadležna službena tijela predmetnih država članica suglasna s takvim premještanjem.

2.   Nakon pregleda iz članka 12. navedeni plodovi izravno se i bez odgode prevoze u objekte za preradu iz članka 15. ili u objekt za skladištenje. Premještanje navedenih plodova pod nadzorom je nadležnog službenog tijela države članice u kojoj se nalazi mjesto ulaska i, prema potrebi, države članice u kojoj će se obaviti prerada.

3.   Predmetne države članice surađuju kako bi osigurale postupanje u skladu s ovim člankom.

Članak 15.

Zahtjevi koji se odnose na preradu navedenih plodova

1.   Navedeni plodovi prerađuju se u sok u prostorima smještenima na području na kojem se ne proizvode agrumi. Te prostore službeno registrira i u tu svrhu odobrava nadležno službeno tijelo države članice u kojoj se ti prostori nalaze.

2.   Otpad ili nusproizvodi navedenih plodova iskorištavaju se ili uništavaju na državnom području države članice na kojem su ti plodovi prerađeni, na području na kojem se ne proizvode agrumi.

3.   Otpad ili nusproizvodi uništavaju se dubokim zakopavanjem ili se iskorištavaju metodom koju je odobrilo nadležno službeno tijelo države članice u kojoj su navedeni plodovi prerađeni te pod nadzorom tog službenog tijela, na način kojim se sprečava svako moguće širenje zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa.

4.   Obrađivač vodi evidenciju navedenih plodova koji su prerađeni i stavlja je na raspolaganje nadležnom službenom tijelu države članice u kojoj su navedeni plodovi prerađeni. U evidenciji su navedeni brojevi i razlikovne oznake kontejnera, uvezene količine navedenih plodova, količine iskorištenog ili uništenog otpada odnosno iskorištenih ili uništenih nusproizvoda te detaljne informacije o njihovu iskorištenju ili uništenju.

Članak 16.

Zahtjevi koji se odnose na skladištenje navedenih plodova

1.   Ako se navedeni plodovi ne prerade odmah, skladište se u objektu koji je registriralo i u tu svrhu odobrilo nadležno službeno tijelo države članice u kojoj se taj objekt nalazi.

2.   Serije navedenih plodova moguće je i dalje zasebno identificirati.

3.   Navedeni plodovi skladište se na način kojim se sprečava svako moguće širenje zaraze organizmom Phyllosticta citricarpa.

Članak 17.

Kontejneri, pakiranje i označivanje

Navedeni plodovi unose se u Uniju i premještaju unutar Unije ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

pakirani su u pojedinačna pakiranja u kontejneru;

(b)

svaki kontejner i svako pojedinačno pakiranje iz točke (a) nosi oznaku sa sljedećim informacijama:

i.

jedinstveni broj na svakom pojedinačnom paketu;

ii.

deklarirana neto težina plodova;

iii.

oznaka s riječima: „Plod namijenjen isključivo za industrijsku preradu u sok.”

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Obveze izvješćivanja

1.   Države članice uvoznice podnose Komisiji i drugim državama članicama svake godine prije 31. prosinca izvješće koje sadržava informacije o količinama navedenih plodova unesenih u Uniju tijekom prethodne sezone uvoza u skladu s ovom Odlukom.

2.   Države članice na čijem se području navedeni plodovi prerađuju u sok podnose Komisiji i drugim državama članicama svake godine prije 31. prosinca izvješće sa sljedećim elementima:

(a)

količine navedenih plodova prerađenih na njihovom području tijekom prethodne sezone uvoza u skladu s ovom Odlukom;

(b)

količine uništenog otpada ili uništenih nusproizvoda te detaljne informacije o načinu njihova iskorištenja ili uništenja kako je navedeno u članku 15. stavku 3.

3.   Izvješće iz stavka 1. uključuje i rezultate provjera zdravstvenog stanja navedenih plodova obavljenih u skladu s člankom 13. stavkom 1. Direktive 2000/29/EZ i s ovom Odlukom.

Članak 19.

Obavijesti

Države članice odmah obavješćuju Komisiju, druge države članice i predmetnu treću zemlju o potvrđenom otkrivanju organizma Phyllosticta citricarpa.

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2004/416/EZ i Provedbena odluka 2014/422/EU stavljaju se izvan snage.

Članak 21.

Datum primjene

Ova se Odluka primjenjuje od 1. lipnja 2016.

Članak 22.

Datum isteka važenja

Ova Odluka prestaje važiti 31. ožujka 2019.

Članak 23.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2004/416/EZ od 29. travnja 2004. o hitnim mjerama s obzirom na određene agrume podrijetlom iz Brazila (SL L 151, 30.4.2004., str. 76.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/422/EU оd 2. srpnja 2014. o utvrđivanju mjera u pogledu određenih agruma podrijetlom iz Južne Afrike za sprečavanje unošenja u Uniju i širenje unutar Unije Phyllosticte citricarpe (McAlpine) Van der Aa (SL L 196, 3.7.2014., str. 21.).

(4)  Odbor PLH EFSA-e (Odbor EFSA-e za zdravlje bilja), 2014. Znanstveno mišljenje o riziku od organizma Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) na području EU-a kojim se utvrđuju i ocjenjuju mogućnosti smanjenja rizika. EFSA Journal 2014; 12(2):3557, 243 str. doi:10.2903/j.efsa.2014.3557.

(5)  Direktiva Komisije 2004/103/EZ od 7. listopada 2004. o provjerama identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ, koji se mogu obavljati na mjestu koje nije točka ulaza u Zajednicu ili na mjestu u blizini te o navođenju uvjeta koji se odnose na te preglede (SL L 313, 12.10.2004., str. 16.).


13.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 125/24


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/716

оd 11. svibnja 2016.

o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2012/733/EU o provedbi Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te ponovne uspostave EURES-a

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2772)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (1), a posebno njezin članak 38.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća (2) zamjenjuje se regulatorni okvir EURES-a iz poglavlja II. Uredbe (EU) br. 492/2011.

(2)

Provedbenom odlukom Komisije 2012/733/EU (3) utvrđuju se detaljna pravila o funkcioniranju Europske mreže službi za zapošljavanje (mreža EURES), posebno u pogledu popunjavanja slobodnih radnih mjesta i prijava za posao.

(3)

Uredbom (EU) 2016/589 utvrđuju se nova pravila o popunjavanju slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te ponovno uspostavlja mreža EURES uključivanjem svih elemenata obuhvaćenih Provedbenom odlukom 2012/733/EU.

(4)

Provedbenu odluku 2012/733/EU trebalo bi stoga radi pravne sigurnosti i jasnoće staviti izvan snage najkasnije na dan stupanja na snagu Uredbe (EU) 2016/589,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2012/733/EU stavlja se izvan snage s učinkom od 12. svibnja 2016., dana stupanja na snagu Uredbe (EU) 2016/589.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2016.

Za Komisiju

Marianne THYSSEN

Članica Komisije


(1)  SL L 141, 27.5.2011., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2012/733/EU od 26. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te ponovne uspostave EURES-a (SL L 328, 28.11.2012., str. 21.).