ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 103

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
19. travnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/590 od 11. travnja 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2016/591 od 15. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u pogledu primjenjivih količinskih ograničenja za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 оd 1. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja ( 1 )

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/593 оd 5. travnja 2016. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Olive de Nîmes (ZOI))

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/594 оd 18. travnja 2016. o utvrđivanju obrasca za strukturiranu anketu o krajnjim primateljima hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru operativnih programa Fonda europske pomoći za najpotrebitije u skladu s Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

13

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/595 оd 18. travnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

22

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/596 od 18. travnja 2016. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za središnju Aziju

24

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/597 od 18. travnja 2016. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za bliskoistočni mirovni proces

29

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/598 оd 14. travnja 2016. o odobravanju proširenja uporabe ekstrakta lipida dobivenog od antarktičkog krila (Euphausia superba) kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća

34

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/599 оd 15. travnja 2016. o usklađenosti određenih ciljeva uključenih u revidirane planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2140)  ( 1 )

37

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/600 оd 15. travnja 2016. o izmjeni Odluke 2007/453/EZ u pogledu GSE statusa Rumunjske (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2186)  ( 1 )

41

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/601 оd 15. travnja 2016. o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2187)  ( 1 )

43

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 752/2014 оd 24. lipnja 2014. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 208, 15.7.2014. )

50

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/590

od 11. travnja 2016.

o potpisivanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1., u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Na 21. konferenciji stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (konferencija COP 21), koja je održana u Parizu od 30. studenoga do 12. prosinca 2015., donesen je tekst sporazuma o jačanju odgovora, na globalnoj razini, na opasnost od klimatskih promjena. Pariški sporazum stupit će na snagu tridesetog dana od dana na koji najmanje 55 stranaka Konvencije, koje ukupno odgovaraju za najmanje 55 % procijenjenih ukupnih emisija stakleničkih plinova, polože svoje instrumente ratifikacije, prihvata, odobrenja ili pristupa. Stranke Konvencije uključuju Uniju i njezine države članice.

(2)

Sporazumom se, među ostalim, utvrđuje dugoročni cilj u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2 °C iznad predindustrijske razine te da ga se nastoji zadržati na 1,5 °C iznad predindustrijske razine. Kako bi postigle taj cilj, stranke će pripremati, priopćavati i održavati uzastopne i na nacionalnoj razini određene doprinose.

(3)

Unija i njezine države članice priopćile su 6. ožujka 2015. svoj predviđeni i na nacionalnoj razini određen doprinos, u kojem se navodi predanost postizanju obvezujućeg cilja domaćeg smanjenja emisija stakleničkih plinova za najmanje 40 % do 2030. u odnosu na 1990., kako je navedeno u zaključcima Europskog vijeća od 23. listopada 2014. o okviru klimatske i energetske politike za 2030.

(4)

Sporazum je otvoren za potpisivanje u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku od 22. travnja 2016. do 21. travnja 2017.

(5)

Sporazum je u skladu s ciljevima Unije u pogledu okoliša iz članka 191. Ugovora, odnosno očuvanjem, zaštitom i poboljšanjem kvalitete okoliša; zaštitom ljudskog zdravlja; te promicanjem mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih, odnosno svjetskih problema okoliša, a osobito borbom protiv klimatskih promjena.

(6)

U Uniji postoji zakonodavstvo za provedbu nekih od tih ciljeva. Dio postojećeg zakonodavstva Unije trebat će preispitati radi provedbe određenih odredaba Sporazuma.

(7)

Stoga bi Sporazum trebalo potpisati u ime Unije, podložno njegovu kasnijem sklapanju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Pariškog sporazuma u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (1).

Potpisivanje se odvija u New Yorku 22. travnja 2016. ili u najkraćem mogućem roku nakon toga.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 11. travnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  Tekst Sporazuma objavit će se zajedno s Odlukom o njegovu sklapanju.


UREDBE

19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/3


UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/591

od 15. travnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda u pogledu primjenjivih količinskih ograničenja za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sektor mlijeka i mliječnih proizvoda prolazi kroz dulje razdoblje ozbiljne tržišne neravnoteže. Iako je globalna potražnja za uvozom mlijeka i mliječnih proizvoda u 2015. općenito ostala stabilna u usporedbi s 2014., proizvodnja se znatno povećala u Uniji i u drugim glavnim regijama izvoznicama.

(2)

Ulaganja u kapacitet proizvodnje mlijeka u Uniji, izvršena u okviru pripreme za istek mliječnih kvota s obzirom na pozitivne srednjoročne izglede na svjetskom tržištu, rezultirala su stalnim porastom proizvodnje mlijeka u Uniji. Višak proizvedenih količina mlijeka prerađuje se u proizvode koji se mogu dugoročno pohraniti, kao što su maslac i obrano mlijeko u prahu.

(3)

Cijene maslaca i obranog mlijeka u prahu u Uniji posljedično su se smanjile 2014. i 2015., kada su cijene obranog mlijeka u prahu dosegnule cijenu javne intervencije. Cijene maslaca još uvijek su više od cijene javne intervencije, ali su pod pritiskom smanjenja.

(4)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1370/2013 (1) utvrđena su količinska ograničenja za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni iz te Uredbe. Kada se dosegnu ta ograničenja, otkup se vrši putem natječajnog postupka kako bi se utvrdila maksimalna otkupna cijena.

(5)

Kao izvanredna mjera za osiguravanje neprekinute dostupnosti mehanizma javne intervencije u situaciji tržišnog poremećaja u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1549 (2) pomaknut je početak razdoblja javne intervencije za maslac i obrano mlijeko u prahu u 2016. na 1. siječnja.

(6)

U dodatnom razdoblju javne intervencije otvorenom Delegiranom uredbom (EU) 2015/1549 za 2016. dosegnuta je polovina iznosa količinskog ograničenja određenog Uredbom (EU) br. 1370/2013 za otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni.

(7)

Kako bi se sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda pomoglo u pronalasku nove ravnoteže u teškoj situaciji koja prevladava na tržištu te kako bi se očuvalo povjerenje u učinkovitost mehanizama javne intervencije, prikladno je povećati količinska ograničenja za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni u 2016.

(8)

U slučaju da je natječajni postupak pokrenut prije stupanja na snagu ove Uredbe, količine koje su eventualno otkupljene u okviru tog postupka ne bi se trebale uzeti u obzir za potrebe određivanja raspoloživih količina za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni u 2016.

(9)

Kako bi se osiguralo da privremene mjere predviđene u ovoj Uredbi imaju neposredan učinak na tržište i doprinesu stabilizaciji cijena, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1370/2013 dodaje se sljedeći podstavak:

„Odstupajući od prvog podstavka, u 2016. količinska ograničenja za otkup maslaca i obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni iznose 100 000 tona za maslac i 218 000 tona za obrano mlijeko u prahu. Količine eventualno otkupljene u okviru natječajnog postupka koji je u tijeku 19. travnja 2016. ne ubrajaju se u ta količinska ograničenja.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

A.G. KOENDERS


(1)  Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346, 20.12.2013., str. 12.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1549 оd 17. rujna 2015. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda u obliku produljenja razdoblja javne intervencije za maslac i obrano mlijeko u prahu u 2015. te pomicanja razdoblja javne intervencije za maslac i obrano mlijeko u prahu u 2016. (SL L 242, 18.9.2015., str. 28.).


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/592

оd 1. ožujka 2016.

o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za obvezu poravnanja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2.,

budući da:

(1)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) obaviješteno je o vrstama OTC kreditnih izvedenica koje su središnje druge ugovorne strane ovlaštene poravnati. Za svaku tu vrstu ESMA je procijenila kriterije koji su nužni kako bi one podlijegale obvezi poravnanja, uključujući razinu standardizacije, obujam i likvidnost, te dostupnost podataka o određivanju cijena. U općem cilju smanjenja sistemskog rizika ESMA je utvrdila vrste OTC kreditnih izvedenica koje bi trebale podlijegati obvezi poravnanja u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (EU) br. 648/2012.

(2)

Zajednička i važna značajka OTC kreditnih izvedenica jest rok dospijeća. To je fiksni datum na koji istječe ugovor o kreditnoj izvedenici. To obilježje trebalo bi uzeti u obzir pri definiranju vrsta OTC kreditnih izvedenica koje bi trebale podlijegati obvezi poravnanja.

(3)

Različitim drugim ugovornim stranama potrebni su različiti vremenski rokovi kako bi uspostavile potrebne dogovore o poravnanju OTC kreditnih izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja. Kako bi se osigurala pravilna i pravovremena provedba te obveze, druge ugovorne strane trebalo bi razvrstati u kategorije u kojima druge ugovorne strane koje su dostatno slične počinju podlijegati obvezi poravnanja od istog datuma.

(4)

Prva kategorija trebala bi uključivati financijske druge ugovorne strane i nefinancijske druge ugovorne strane koje su, na dan stupanja na snagu ove Uredbe, klirinški članovi najmanje jedne relevantne središnje druge ugovorne strane i za najmanje jednu vrstu OTC kreditnih izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja jer te druge ugovorne strane već imaju iskustvo s dobrovoljnim poravnanjem i već su uspostavile veze s tim središnjim drugim ugovornim stranama za poravnanje najmanje jedne od tih vrsta. U navedenu prvu kategoriju trebale bi biti uključene i nefinancijske druge ugovorne strane koje su klirinški članovi jer su njihovo iskustvo i priprema povezani sa središnjim poravnanjem usporedivi s onim financijskih drugih ugovornih strana uključenih u tu kategoriju.

(5)

Druga i treća kategorija trebale bi obuhvaćati financijske druge ugovorne strane koje nisu uključene u prvu kategoriju, a grupirale bi se prema svojim razinama pravne i operativne sposobnosti u pogledu OTC izvedenica. Temelj za razlikovanje stupnja pravne i operativne sposobnosti financijskih drugih ugovornih strana trebala bi biti razina aktivnosti u pogledu OTC izvedenica te bi stoga trebalo definirati kvantitativni prag za razgraničenje između druge i treće kategorije na temelju skupnog prosjeka na kraju mjeseca zamišljenog iznosa izvedenica koje nisu centralno poravnane. Taj prag trebalo bi utvrditi na odgovarajućoj razini kako bi se razlikovali manji sudionici na tržištu, a da se i dalje obuhvati znatna razina rizika u drugoj kategoriji. Kako bi se unaprijedila regulatorna konvergencija, a za druge ugovorne strane ograničili troškovi povezani s usklađivanjem, prag bi osim toga trebalo uskladiti s pragom dogovorenim na međunarodnoj razini u pogledu zahtjeva povezanih s maržom za izvedenice koje nisu centralno poravnane. Kao i u tim međunarodnim standardima, u kojim se prag primjenjuje općenito na razini grupe s obzirom na potencijalni zajednički rizik unutar grupe, za investicijske fondove prag bi se trebao primjenjivati posebno za svaki fond jer na obveze fonda obično ne utječu obveze drugih fondova ili njihova upravitelja ulaganja. Stoga bi se prag trebao primjenjivati posebno na svaki fond pod uvjetom da, u slučaju insolventnosti ili stečaja, svaki investicijski fond čini potpuno zaseban i odvojen skup imovine koji ne kolateraliziraju, ne pružaju mu jamstva niti ga podupiru drugi investicijski fondovi ili sam upravitelj ulaganja.

(6)

Određeni alternativni investicijski fondovi nisu obuhvaćeni definicijom financijskih drugih ugovornih strana na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012, iako imaju sličan stupanj operativne sposobnosti u pogledu ugovora o OTC izvedenicama kao alternativni investicijski fondovi koju su obuhvaćeni tom definicijom. Stoga bi alternativni investicijski fondovi klasificirani kao nefinancijske druge ugovorne strane trebali biti uključeni u iste kategorije drugih ugovornih strana kao alternativni investicijski fondovi klasificirani kao financijske druge ugovorne strane.

(7)

Četvrta kategorija trebala bi uključivati nefinancijske druge ugovorne strane koje nisu uključene u ostale kategorije, s obzirom na to da su njihovo iskustvo i operativna sposobnost u pogledu OTC izvedenica i centralnog poravnanja ograničeniji nego u ostalih kategorija drugih ugovornih strana.

(8)

Datumom od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za druge ugovorne strane u prvoj kategoriji trebala bi se uzeti u obzir činjenica da one možda nemaju potrebne postojeće veze sa središnjim drugim ugovornim stranama za sve vrste koje podliježu obvezi poravnanja. Osim toga, druge ugovorne strane u toj kategoriji čine pristupne točke za poravnanje za druge ugovorne strane koje nisu klirinški članovi te se kao posljedica stupanja na snagu obveze poravnanja očekuje znatno povećanje poravnanja klijenata i neizravnog poravnanja klijenata. Konačno, na tu prvu kategoriju drugih ugovornih strana već otpada znatan udio obujma već poravnanih OTC kreditnih izvedenica, a obujam transakcija koje treba poravnati znatno će se povećati nakon dana od kojeg obveza poravnanja iz ove Uredbe počne proizvoditi učinke. Stoga bi trebalo utvrditi razuman vremenski rok od šest mjeseci u kojem će se druge ugovorne strane iz prve kategorije pripremiti za poravnanje dodatnih vrsta, riješiti povećanje poravnanja klijenata i neizravnog poravnanja klijenata te se prilagoditi povećanom obujmu transakcija koje treba poravnati. Nadalje, datumom od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za druge ugovorne strane u prvoj kategoriji trebala bi se uzeti u obzir i činjenica poravnava li već više od jedne središnje druge ugovorne strane istu vrstu OTC izvedenica u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe. Osobito, ako postoji znatan broj drugih ugovornih strana koje istodobno nastoje uspostaviti dogovore o poravnanju s istom središnjom drugom ugovornom stranom, to bi značilo da je potrebno više vremena nego ako bi druge ugovorne strane mogle odabrati među nekoliko središnjih drugih ugovornih strana za uspostavu dogovora o poravnanju. Stoga bi se trebalo odobriti dodatno razdoblje od tri mjeseca kako bi se osigurala pravilna provedba obveze poravnanja.

(9)

Datumom od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za druge ugovorne strane u drugoj i trećoj kategoriji trebala bi se uzeti u obzir činjenica da će većina njih ostvariti pristup središnjoj drugoj ugovornoj strani tako što će postati klijenti ili neizravni klijenti klirinškog člana. Za taj postupak moglo bi biti potrebno od 12 do 18 mjeseci, ovisno o pravnoj i operativnoj sposobnosti drugih ugovornih strana i njihovoj razini pripreme u pogledu uspostave dogovora s klirinškim članovima potrebnih za poravnanje ugovora. Nadalje, datumom od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za druge ugovorne strane u drugoj i trećoj kategoriji trebala bi se uzeti u obzir i činjenica poravnava li već više od jedne središnje druge ugovorne strane istu vrstu OTC izvedenica u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe. Osobito, ako postoji znatan broj drugih ugovornih strana koje istodobno nastoje uspostaviti dogovore o poravnanju s istom središnjom drugom ugovornom stranom, to bi značilo da je potrebno više vremena nego ako bi druge ugovorne strane mogle odabrati među nekoliko središnjih drugih ugovornih strana za uspostavu dogovora o poravnanju. Stoga bi se trebalo odobriti dodatno razdoblje od tri mjeseca kako bi se osigurala pravilna provedba obveze poravnanja.

(10)

Datumom od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za druge ugovorne strane u četvrtoj kategoriji trebala bi se uzeti njihova pravna i operativna sposobnost te činjenica da je njihovo iskustvo u pogledu OTC izvedenica i centralnog poravnanja ograničenije nego u ostalih kategorija drugih ugovornih strana.

(11)

Za ugovore o OTC izvedenicama sklopljene između druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji i druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji, a koje pripadaju istoj grupi, u cijelosti su obuhvaćene istom konsolidacijom i podliježu odgovarajućim centraliziranim postupcima ocjene, mjerenja i kontrole rizika, trebalo bi odrediti odgođeni datum primjene obveze poravnanja. Odgođenom primjenom trebalo bi se osigurati da ti ugovori ne podliježu obvezi poravnanja u ograničenom vremenskom razdoblju dok nema provedbenih akata na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, čime su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama navedeni u Prilogu ovoj Uredbi i u pogledu područja sudske nadležnosti u kojem druga ugovorna strana koja nije iz Unije ima poslovni nastan. Nadležna tijela trebala bi moći unaprijed provjeriti da druge ugovorne strane koje sklapaju te ugovore pripadaju istoj grupi i ispunjuju ostale uvjete unutargrupnih transakcija na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012.

(12)

Za razliku od OTC izvedenica kod kojih su druge ugovorne strane nefinancijske druge ugovorne strane, ako su druge ugovorne strane u ugovorima o OTC izvedenicama financijske druge ugovorne strane, Uredbom (EU) br. 648/2012 zahtijeva se primjena obveze poravnanja na ugovore sklopljene nakon obavješćivanja ESMA-e koje slijedi nakon odobrenja izdanog središnjoj drugoj ugovornoj strani za poravnanje određene vrste OTC izvedenica, ali prije datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke, pod uvjetom da je to opravdano s obzirom na preostalo dospijeće takvih ugovora na dan od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke. Primjenom obveze poravnanja na te ugovore trebao bi se nastojati ostvariti cilj osiguranja jedinstvene i usklađene primjene Uredbe (EU) br. 648/2012. Trebala bi služiti postizanju financijske stabilnosti i smanjenju sistemskog rizika te osiguranju jednakih konkurentskih uvjeta za sudionike na tržištu kada se odredi da vrsta ugovora o OTC izvedenicama podliježe obvezi poravnanja. Stoga bi minimalno preostalo dospijeće trebalo utvrditi na razini kojom će se osigurati ostvarenje tih ciljeva.

(13)

Prije nego što regulatorni tehnički standardi doneseni na temelju članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 stupe na snagu, druge ugovorne strane ne mogu predvidjeti hoće li ugovori o OTC izvedenicama koje sklapaju podlijegati obvezi poravnanja na dan od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke. Ta nesigurnost ima znatan učinak na sposobnost sudionika na tržištu da točno odrede cijenu ugovora o OTC izvedenicama koje sklapaju jer centralno poravnani ugovori podliježu različitom režimu kolaterala nego ugovori koji nisu centralno poravnani. Uvođenjem prethodnog poravnanja ugovora o OTC izvedenicama sklopljenih prije stupanja na snagu ove Uredbe, bez obzira na njihovo preostalo dospijeće na dan od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke, mogla bi se ograničiti mogućnost drugih ugovornih strana da se primjereno zaštite od tržišnih rizika te utjecati na funkcioniranje tržišta i financijsku stabilnost ili spriječiti te druge ugovorne strane u obavljanju njihovih uobičajenih djelatnosti tako što će ih zaštititi drugim primjerenim sredstvima.

(14)

Nadalje, ugovori o OTC izvedenicama sklopljeni nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a prije nego što obveza poravnanja proizvodi učinke, ne bi smjeli podlijegati obvezi poravnanja do trenutka kada druge ugovorne strane u tim ugovorima budu mogle utvrditi kategoriju kojoj pripadaju i središnju drugu ugovornu stranu dostupnu za poravnanje tih ugovora, podliježu li obvezi poravnanja za određeni ugovor, uključujući njihove unutargrupne transakcije, te prije nego što budu mogle provesti potrebne dogovore za sklapanje tih ugovora uzimajući u obzir obvezu poravnanja. Stoga, kako bi se održalo uredno funkcioniranje i stabilnost tržišta te jednaki konkurentski uvjeti među drugim ugovornim stranama, primjereno je smatrati da ti ugovori ne bi smjeli podlijegati obvezi poravnanja, bez obzira na njihova preostala dospijeća.

(15)

Ugovori o OTC izvedenicama sklopljeni nakon obavješćivanja ESMA-e koje slijedi nakon odobrenja izdanog središnjoj drugoj ugovornoj strani za poravnanje određene vrste OTC izvedenica, ali prije datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke, ne bi smjeli podlijegati obvezi poravnanja ako nisu u znatnoj mjeri relevantni za sistemski rizik ili ako bi uvođenje obveze poravnanja za te ugovore moglo na drugi način ugroziti jedinstvenu i usklađenu primjenu Uredbe (EU) br. 648/2012. Kreditni rizik druge ugovorne strane povezan s ugovorima o OTC kreditnim izvedenicama s dužim preostalim dospijećima ostaje na tržištu u duljem razdoblju nego onaj povezan s OTC kreditnim izvedenicama s kratkim preostalim dospijećima. Uvođenje obveze poravnanja za ugovore s kratkim preostalim dospijećima značilo bi opterećenje za druge ugovorne strane u nesrazmjeru s razinom smanjenja rizika. Osim toga, OTC kreditne izvedenice s kratkim preostalim dospijećima čine relativno mali udio ukupnog tržišta te stoga i relativno mali udio ukupnog sistemskog rizika povezanog s tim tržištem. Stoga bi se minimalna preostala dospijeća trebala utvrditi na razini kojom će se osigurati da ugovori s preostalim dospijećima ne dužim od nekoliko mjeseci ne podliježu obvezi poravnanja.

(16)

Druge ugovorne strane u trećoj kategoriji snose relativno ograničeni udio ukupnog sistemskog rizika i imaju niži stupanj pravne i operativne sposobnosti u pogledu OTC izvedenica nego druge ugovorne strane u prvoj i drugoj kategoriji. Ključni elementi ugovora o OTC izvedenicama, uključujući određivanje cijena OTC kreditnih izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja i sklopljeni prije nego što ta obveza proizvodi učinke, morat će se prilagoditi u kratkom roku kako bi se uključilo poravnanje koje će se provesti tek nekoliko mjeseci nakon sklapanja ugovora. Postupak prethodnog poravnanja povezan je s bitnim prilagodbama modela za određivanje cijena i izmjenama dokumentacije tih ugovora o OTC izvedenicama. Druge ugovorne strane u trećoj kategoriji imaju vrlo ograničenu mogućnost za uključivanje prethodnog poravnanja u svoje ugovore o OTC izvedenicama. Stoga bi se uvođenjem poravnanja ugovora o OTC izvedenicama sklopljenih prije nego što obveza poravnanja proizvodi učinke za te druge ugovorne strane moglo ograničiti njihovu mogućnost primjerene zaštite od rizika te utjecati na funkcioniranje i stabilnost tržišta ili ih se spriječiti u obavljanju svojih uobičajenih djelatnosti ako ne mogu nastaviti zaštitu. Stoga ugovori o OTC izvedenicama koje su druge ugovorne strane u trećoj kategoriji sklopile prije nego što obveza poravnanja proizvodi učinke ne bi smjeli podlijegati obvezi poravnanja.

(17)

Osim toga, ugovori o OTC izvedenicama sklopljeni između drugih ugovornih strana koje pripadaju istoj grupi mogu biti izuzeti od poravnanja, ako su ispunjeni određeni uvjeti, kako bi se izbjeglo ograničavanje učinkovitosti postupaka za upravljanje rizikom unutar grupe, a time i ugrožavanje ostvarenja općeg cilja Uredbe (EU) br. 648/2012. Stoga unutargrupne transakcije koje ispunjuju određene uvjete i koje su sklopljene prije datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za te transakcije ne bi smjele podlijegati obvezi poravnanja.

(18)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je ESMA podnijela Komisiji.

(19)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojima se temelji ova Uredba, analizirala moguće povezane troškove i koristi, zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane na temelju članka 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2) te se savjetovala s Europskim odborom za sistemske rizike,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Vrste OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja

Vrste OTC izvedenica navedene u Prilogu podliježu obvezi poravnanja.

Članak 2.

Kategorije drugih ugovornih strana

1.   Za potrebe članaka 3. i 4. druge ugovorne strane koje podliježu obvezi poravnanja podijeljene su na sljedeće kategorije:

(a)

prva kategorija, koja obuhvaća druge ugovorne strane koje su na dan stupanja na snagu ove Uredbe klirinški članovi, u smislu članka 2. stavka 14. Uredbe (EU) br. 648/2012, za najmanje jednu vrstu OTC izvedenica navedenih u Prilogu ovoj Uredbi, najmanje jedne središnje druge ugovorne strane odobrene za rad ili priznate prije datuma poravnanja najmanje jedne od tih vrsta OTC izvedenica;

(b)

druga kategorija, koja obuhvaća druge ugovorne strane koje ne pripadaju 1. kategoriji, a pripadaju grupi čiji skupni prosjek na kraju mjeseca preostalog bruto zamišljenog iznosa izvedenica koje nisu centralno poravnane za siječanj, veljaču i ožujak 2016. iznosi više od 8 milijardi EUR i koje su jedno od sljedećeg:

i.

financijske druge ugovorne strane;

ii.

alternativni investicijski fondovi, kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), koji su nefinancijske druge ugovorne strane;

(c)

treća kategorija, koja obuhvaća druge ugovorne strane koje ne pripadaju prvoj ili drugoj kategoriji i koje su jedno od sljedećeg:

i.

financijske druge ugovorne strane;

ii.

alternativni investicijski fondovi, kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU, koji su nefinancijske druge ugovorne strane;

(d)

četvrta kategorija, koja obuhvaća nefinancijske druge ugovorne strane koje ne pripadaju prvoj, drugoj ili trećoj kategoriji.

2.   Kako bi se za grupu izračunao skupni prosjek na kraju mjeseca preostalog bruto zamišljenog iznosa iz stavka 1. točke (b), u izračun se uključuju sve izvedenice te grupe koje nisu centralno poravnane, uključujući valutne terminske ugovore, ugovore o razmjeni i valutne ugovore o razmjeni.

3.   Ako su druge ugovorne strane alternativni investicijski fondovi, kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU, ili subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire, kako su definirani u članku 1. stavku 2. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), prag od 8 milijardi EUR iz ovog članka stavka 1. točke (b) primjenjuje se pojedinačno na razini fonda.

Članak 3.

Datumi od kojih obveza poravnanja proizvodi učinke

1.   U pogledu ugovora koji pripadaju vrsti OTC izvedenica navedenoj u Prilogu, obveza poravnanja proizvodi učinke:

(a)

9. veljače 2017. za druge ugovorne strane u prvoj kategoriji;

(b)

9. kolovoza 2017. za druge ugovorne strane u drugoj kategoriji;

(c)

9. veljače 2018. za druge ugovorne strane u trećoj kategoriji;

(d)

9. svibnja 2019. za druge ugovorne strane u četvrtoj kategoriji.

Ako se ugovor sklapa između dviju drugih ugovornih strana koje pripadaju različitim kategorijama drugih ugovornih strana, datum od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke za taj ugovor jest kasniji datum.

2.   Odstupajući od stavka 1. točaka (a), (b) i (c), u pogledu ugovora koji pripadaju vrsti OTC izvedenica navedenoj u Prilogu i koji su sklopljeni između drugih ugovornih strana, osim drugih ugovornih strana iz četvrte kategorije koje su dio iste grupe i ako jedna druga ugovorna strana ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a druga u Uniji, obveza poravnanja proizvodi učinke:

(a)

9. svibnja 2019. ako nije donesena odluka o istovrijednosti na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te Uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje; ili

(b)

kasnijeg od sljedećih datuma ako je donesena odluka o istovrijednosti na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te Uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje:

i.

60 dana od dana stupanja na snagu odluke donesene na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za potrebe članka 4. te Uredbe kojom su obuhvaćeni ugovori o OTC izvedenicama iz Priloga ovoj Uredbi u pogledu relevantne treće zemlje;

ii.

datum od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke na temelju stavka 1.

To odstupanje primjenjuje se samo ako druge ugovorne strane ispunjuju sljedeće uvjete:

(a)

druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji jest financijska druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana;

(b)

druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji jest:

i.

financijska druga ugovorna strana, nefinancijska druga ugovorna strana, financijski holding, financijska institucija ili društvo za pomoćne usluge na koje se primjenjuju odgovarajući bonitetni zahtjevi, dok je druga ugovorna strana iz točke (a) financijska druga ugovorna strana;

ii.

financijska druga ugovorna strana ili nefinancijska druga ugovorna strana, dok je druga ugovorna strana iz točke (a) nefinancijska druga ugovorna strana;

(c)

obje druge ugovorne strane u cijelosti su obuhvaćene istom konsolidacijom u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 648/2012;

(d)

obje druge ugovorne strane podliježu odgovarajućim centraliziranim postupcima ocjene, mjerenja i kontrole rizika;

(e)

druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji obavijestila je u pisanom obliku svoje nadležno tijelo da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u točkama (a), (b), (c) i (d), a nadležno tijelo potvrdilo je u roku od 30 kalendarskih dana od primitka obavijesti da su ti uvjeti ispunjeni.

Članak 4.

Minimalno preostalo dospijeće

1.   Za financijske druge ugovorne strane u prvoj kategoriji minimalno preostalo dospijeće iz članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 648/2012, na dan kada obveza poravnanja proizvodi učinke, jest:

(a)

pet godina i tri mjeseca za ugovore sklopljene ili obnovljene prije 9. listopada 2016. koji pripadaju vrstama u tablici iz Priloga;

(b)

šest mjeseci za ugovore sklopljene ili obnovljene dana 9. listopada 2016. ili nakon tog dana koji pripadaju vrstama u tablici iz Priloga.

2.   Za financijske druge ugovorne strane u drugoj kategoriji minimalno preostalo dospijeće iz članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 648/2012, na dan kada obveza poravnanja proizvodi učinke, jest:

(a)

pet godina i tri mjeseca za ugovore sklopljene ili obnovljene prije 9. listopada 2016. koji pripadaju vrstama u tablici iz Priloga;

(b)

šest mjeseci za ugovore sklopljene ili obnovljene dana 9. listopada 2016. ili nakon tog dana koji pripadaju vrstama u tablici iz Priloga.

3.   Za financijske druge ugovorne strane u trećoj kategoriji i za transakcije navedene u članku 3. stavku 2. ove Uredbe sklopljene između financijskih drugih ugovornih strana, minimalno preostalo dospijeće iz članka 4. stavka 1. točke (b) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 648/2012, na dan kada obveza poravnanja proizvodi učinke, jest pet godina i tri mjeseca.

4.   Ako se ugovor sklapa između dviju financijskih drugih ugovornih strana koje pripadaju različitim kategorijama ili između dviju financijskih drugih ugovornih strana uključenih u transakcije navedene u članku 3. stavku 2., minimalno preostalo dospijeće koje se uzima u obzir za potrebe ovog članka jest dulje primjenjivo preostalo dospijeće.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(4)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).


PRILOG

Vrste ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja

Europski netranširani indeks vrsta ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Oznaka

Vrsta

Podvrsta

Geografska zona

Referentni indeks

Valuta namire

Serija

Rok dospijeća

B.1.1.

Indeks ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Netranširani indeks

Europa

iTraxx Europe Main

EUR

od 17. nadalje

5 godina

B.1.2.

Indeks ugovora o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza

Netranširani indeks

Europa

iTraxx Europe Crossover

EUR

od 17. nadalje

5 godina


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/593

оd 5. travnja 2016.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Olive de Nîmes (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Francuske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Olive de Nîmes”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 991/2010 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Olive de Nîmes” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. travnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 991/2010 od 4. studenoga 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Olive de Nîmes (ZOI)) (SL L 288, 5.11.2010., str. 12.).

(3)  SL C 358, 30.10.2015., str. 11.


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/594

оd 18. travnja 2016.

o utvrđivanju obrasca za strukturiranu anketu o krajnjim primateljima hrane i/ili osnovne materijalne pomoći u okviru operativnih programa Fonda europske pomoći za najpotrebitije u skladu s Uredbom (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (1), a posebno njezin članak 17. stavak 4.,

nakon savjetovanja s Odborom za Fond europske pomoći za najpotrebitije,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 223/2014 zahtijeva se da upravljačko tijelo operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć („OP I”) 2017. i 2022. provede strukturiranu anketu o krajnjim primateljima.

(2)

Ta strukturirana anketa o krajnjim primateljima jedan je od instrumenata za ocjenjivanje Fonda za europsku pomoć najugroženijima („FEAD”). Kako bi se osigurali visokokvalitetni rezultati ankete te njezin doprinos ocjenjivanju FEAD-a, potrebno je utvrditi obrazac kojim se omogućuje prikupljanje podataka na razini Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Strukturirana anketa o krajnjim primateljima iz članka 17. stavka 4. Uredbe (EU) br. 223/2014 provodi se u skladu s predloškom iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 72, 12.3.2014., str. 1.


PRILOG

STRUKTURIRANA ANKETA O FEAD-u – PITANJA

Ime ispitivača :

[puno ime ispitivača; ako je nekoliko osoba vodilo razgovor, ovdje je potrebno navesti sve njih]

Mjesto :

[adresa na kojoj se provodi anketa]

Organizacija :

[naziv partnerske organizacije od koje je krajnji primatelj primio pomoć]

Datum :

[datum ankete u formatu dd/mm/gggg]

Vrijeme :

[vrijeme ankete u formatu ss:mm]

A.   PITANJA O OPSEGU POMOĆI KOJU JE PARTNERSKA ORGANIZACIJA PRUŽILA KRAJNJIM PRIMATELJIMA (1)

A1.   Koja se vrsta pomoći u okviru FEAD-a raspodjeljuje krajnjim korisnicima i koliko često?

 

Svakodnevno

Tjedno

Mjesečno

Drugo

Paketi hrane (2)

 

 

 

(navesti)

Obroci

 

 

 

(navesti)

Roba koja se raspodjeljuje djeci

 

 

 

(navesti)

Roba koja se raspodjeljuje beskućnicima

 

 

 

(navesti)

Drugo (treba navesti)

[navesti vrstu]

[navesti vrstu]

[navesti vrstu]

[navesti vrstu i učestalost]


A2.   Koje su vrste pratećih mjera za krajnje primatelje kada primaju pomoć u okviru FEAD-a?

Savjeti za pripremu i skladištenje hrane, kuharske radionice, obrazovne aktivnosti za promicanje zdrave prehrane ili savjeti o načinu smanjenja rasipanja hrane

 

Savjeti za osobnu higijenu

 

Preusmjeravanje na nadležne službe (npr. socijalne/administrativne)

 

Individualno savjetovanje i radionice

 

Psihološka i psihoterapijska podrška

 

Savjeti za upravljanje kućnim proračunom

 

Drugo (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne postoji

 


A3.   Pruža li partnerska organizacija krajnjim primateljima i nematerijalnu pomoć koja nije sufinancirana iz FEAD-a?

Da

Ne

 

 


A3.a   Ako pruža, koju vrstu pomoći pruža partnerska organizacija osim one u okviru FEAD-a?

Paketi hrane

 

Obroci

 

Roba koja se raspodjeljuje djeci

 

Roba koja se raspodjeljuje beskućnicima

 

Ostala roba

[navesti vrstu]

B.   PITANJA ZA KRAJNJEG PRIMATELJA

B1.   Jeste li muško ili žensko?

Muško

Žensko

 

 


B2.   Možete li mi reći koliko imate godina?

15 ili manje

16–24

25–49

50–64

65 ili više

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 

 

 


B3.   Možete li mi reći jeste li samohrani roditelj?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B4.   Možete li mi reći koju vrstu pomoći upravo primate (ili ćete ju sada primiti)?

 

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

Paketi hrane

 

 

 

 

Obroci

 

 

 

 

Oprema za novorođenčad

 

 

 

 

Školske torbe

 

 

 

 

Pisaći pribor, vježbenice, olovke, pribor za slikanje i druga potrebna školska oprema (ne uključuje odjeću)

 

 

 

 

Sportska oprema (sportska obuća, dresovi, kupaći kostimi …)

 

 

 

 

Odjeća (zimski kaput, obuća, školska uniforma …)

 

 

 

 

Vreće za spavanje/pokrivači

 

 

 

 

Kuhinjska oprema (lonci, tave, pribor za jelo …)

 

 

 

 

Tekstil za domaćinstvo (ručnici, posteljina)

 

 

 

 

Higijenski proizvodi (kutija prve pomoći, sapun, četkica za zube, britvica za jednokratnu uporabu …)

 

 

 

 

Ostale kategorije robe

[Ispuniti tekstualno polje]


B5.   Možete li mi reći tko je primatelj te pomoći?

Vi

Druge osobe u Vašem kućanstvu

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

Ako je odgovor na pitanje B5 samo „Vi”, preskočite pitanje B6.

B6.   Možete li mi reći hoće li i druge osobe imati koristi od te pomoći i ako hoće, možete li navesti njihov broj (ne uključujući sebe) i spol te njihovu dob?

 

Muško

Žensko

5 ili manje

 

 

6–15

 

 

16–24

 

 

25–49

 

 

50–64

 

 

65 ili više

 

 

Ne želi dati odgovor

 

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 


B7.   Možete li mi reći je li ovo prvi put da ste dobili ovu pomoć?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

Ako je odgovor na pitanje B7 „Da”, „Ne želi dati odgovor” ili „Ne zna ili ne razumije pitanje”, prijeđite izravno na pitanje B9.

B8.   Možete li mi reći koliko često dobivate tu pomoć?

Svakodnevno

Tjedno

Mjesečno

Drugo

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 

 


B9.   Znate li kada ćete ponovno zatrebati istu pomoć?

Sutra

Tijekom sljedećeg tjedna

Tijekom sljedećeg mjeseca

Drugo

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 

 


B10.   Možete li mi reći jeste li se suočili s nekim poteškoćama u pogledu dobivanja ove pomoći?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B10.a   Ako jeste, možete li mi reći o kakvim je poteškoćama riječ?

Potrebno je dobiti neke dokumente od nacionalnih, regionalnih ili lokalnih ureda

 

Potrebno je prijeći dugi put

 

Psihološke prepreke

 

Drugo (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne želi dati odgovor

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 


B11.   Možete li mi reći je li pomoć koja je pružena u okviru FEAD-a donijela promjenu Vama ili članovima Vašeg kućanstva?

Da

Djelomično

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 


B11.a   Ako je odgovor „Ne” ili „Djelomično”, možete li mi reći zašto?

Nedovoljna količina hrane/robe

 

Nedovoljna učestalost raspodjele hrane/robe

 

Nedovoljna kvaliteta hrane/robe

 

Potrebna je druga vrsta pomoći (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne želi dati odgovor

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 


B12.   Jeste li si Vi ili Vaše kućanstvo prije godinu dana mogli priuštiti kupnju hrane/robe koje ste upravo primili?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B13.   Možete li mi reći primate li Vi i/ili drugi članovi Vašeg kućanstva pomoć od drugih organizacija?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B13.a   Ako primate, možete li mi reći kakvu vrstu pomoći primate od drugih organizacija?

 

Da

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

Paketi hrane

 

 

 

Obroci

 

 

 

Oprema za novorođenčad

 

 

 

Školske torbe

 

 

 

Pisaći pribor, vježbenice, olovke, pribor za slikanje i druga potrebna školska oprema (ne uključuje odjeću)

 

 

 

Sportska oprema (sportska obuća, dresovi, kupaći kostimi …)

 

 

 

Odjeća (zimski kaput, obuća, školska uniforma …)

 

 

 

Vreće za spavanje/pokrivači

 

 

 

Kuhinjska oprema (lonci, tave, pribor za jelo …)

 

 

 

Tekstil za domaćinstvo (ručnici, posteljina)

 

 

 

Higijenski proizvodi (kutija prve pomoći, sapun, četkica za zube, britvica za jednokratnu uporabu …)

 

 

 

Drugo

[Ispuniti tekstualno polje]


B14.   Ako ste (sada ili u prošlosti) dobili savjete ili smjernice od te organizacije, možete li ih ukratko opisati?

Savjeti za pripremu i skladištenje hrane, kuharske radionice, obrazovne aktivnosti za promicanje zdrave prehrane ili savjeti o načinu smanjenja rasipanja hrane

 

Savjeti za osobnu higijenu

 

Preusmjeravanje na nadležne službe (npr. socijalne/administrativne)

 

Individualno savjetovanje i radionice

 

Psihološka i psihoterapijska podrška

 

Savjeti za upravljanje kućnim proračunom

 

Ostalo (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne želi dati odgovor

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 


B15.   Možete li mi reći jesu li Vam ti savjeti ili smjernice koristili ili ne?

Vrlo korisni

Donekle korisni

Ne osobito korisni

Nimalo korisni

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 

 

 


B16.   Možete li mi reći ostvarujete li prihode od rada?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B17.   Možete li mi reći primate li neke druge prihode ili naknade?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B18.   Možete li mi reći ostvaruju li članovi Vašeg kućanstva prihode od rada?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B19.   Možete li mi reći primaju li članovi Vašeg kućanstva neke druge prihode ili naknade?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B20.   Možete li mi reći jeste li državljanin ove zemlje?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B21.   Ako niste, možete li mi reći jeste li državljanin neke druge države članice EU-a?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B22.   Možete li mi reći jeste li tražitelj azila ili izbjeglica?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B23.   Možete li mi reći imate li gdje stanovati?

Da

Ne

Ne želi dati odgovor

Ne zna ili ne razumije pitanje

 

 

 

 


B23.a   Ako imate, možete li mi reći gdje stanujete?

Vlastiti ili unajmljeni stan ili kuća, sam ili s obitelji

 

Zajednički stan s prijateljima i drugim osobama

 

Institucionalni dom za dugotrajni boravak (dom za starije osobe, samohrane majke, tražitelje azila)

 

Sklonište

 

Ruševna kuća ili sirotinjska četvrt

 

Pokretna kuća/prikolica

 

Izbjeglički kamp

 

Drugo (treba navesti)

[Ispuniti tekstualno polje]

Ne želi dati odgovor

 

Ne zna ili ne razumije pitanje

 


(1)  Pitanja se odnose na pomoć pruženu na mjestu raspodjele gdje se vode razgovori.

(2)  Definicija onoga što se smatra paketom hrane može se odrediti na razini partnerske organizacije/tijela za provedbu operacija/upravljačkog tijela. Paketi ne moraju biti standardizirane veličine ni sadržaja.


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/595

оd 18. travnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. travnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

279,2

MA

98,8

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

165,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

115,3

ZZ

98,0

0709 93 10

MA

99,6

TR

137,2

ZZ

118,4

0805 10 20

CR

66,6

EG

46,5

IL

77,6

MA

56,9

TR

38,9

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

107,0

BR

106,3

CL

120,8

CN

131,9

US

140,4

ZA

80,5

ZZ

114,5

0808 30 90

AR

104,9

CL

120,4

CN

77,1

ZA

111,1

ZZ

103,4


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/24


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/596

od 18. travnja 2016.

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za središnju Aziju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. travnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/598 (1) o imenovanju g. Petera BURIANA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) za središnju Aziju. Mandat PPEU-a istječe 30. travnja 2016.

(2)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za dodatno razdoblje od 10 mjeseci.

(3)

PPEU će provoditi mandat u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

Mandat g. Petera BURIANA kao PPEU-a za središnju Aziju produljuje se do 28. veljače 2017. Vijeće može odlučiti da će mandat PPEU-a završiti ranije, na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

Članak 2.

Ciljevi politike

Mandat PPEU-a temelji se na ciljevima politike Unije u središnjoj Aziji. Ti ciljevi uključuju:

(a)

promicanje dobrih i bliskih odnosa između Unije i zemalja središnje Azije na temelju zajedničkih vrijednosti i interesa kako su određeni u relevantnim sporazumima;

(b)

doprinos jačanju stabilnosti i suradnje među zemljama u regiji;

(c)

doprinos jačanju demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u središnjoj Aziji;

(d)

suočavanje s glavnim prijetnjama, posebno specifičnim problemima koji izravno utječu na Uniju;

(e)

povećanje učinkovitosti i vidljivosti Unije u regiji, između ostalog bliskijom koordinacijom s drugim relevantnim partnerima i međunarodnim organizacijama, kao što su Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Ujedinjeni narodi (UN).

Članak 3.

Mandat

1.   Kako bi postigao ciljeve politike, PPEU ima sljedeći mandat:

(a)

promicati cjelokupnu političku koordinaciju Unije u središnjoj Aziji i pomoći osigurati dosljednost vanjskih djelovanja Unije u regiji;

(b)

u ime VP-a, zajedno s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisijom, pratiti proces provedbe strategije Unije za novo partnerstvo sa središnjom Azijom, što je dopunjeno relevantnim zaključcima Vijeća i naknadnim izvješćima o napretku o provedbi strategije Unije za središnju Aziju, davati preporuke i redovito izvješćivati relevantna tijela Vijeća;

(c)

pomagati Vijeću u daljnjem razvoju sveobuhvatne politike prema središnjoj Aziji;

(d)

podrobno pratiti razvoj političkih događaja u središnjoj Aziji razvijanjem i održavanjem bliskih kontakata s vladama, parlamentima, pravosuđem, civilnim društvom i masovnim medijima;

(e)

poticati Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan na to da surađuju u regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa;

(f)

razvijati odgovarajuće kontakte i suradnju s glavnim zainteresiranim dionicima u regiji te sa svim relevantnim regionalnim i međunarodnim organizacijama;

(g)

doprinositi provedbi politike Unije o ljudskim pravima u regiji u suradnji s PPEU-om za ljudska prava, uključujući smjernice Unije o ljudskim pravima, osobito smjernice Unije o djeci i oružanim sukobima kao i o nasilju nad ženama i djevojčicama te borbi protiv svih oblika njihove diskriminacije, te politike Unije u vezi s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, između ostalog praćenjem i izvješćivanjem o razvoju događaja te oblikovanjem preporuka u vezi s tim;

(h)

doprinositi, u bliskoj suradnji s UN-om i OESS-om, sprečavanju sukoba i njihovu rješavanju razvijajući kontakte s tijelima i drugim lokalnim dionicima kao što su nevladine organizacije, političke stranke, manjine, vjerske skupine i njihovi vođe;

(i)

davati doprinos oblikovanju aspekata zajedničke vanjske i sigurnosne politike u pogledu središnje Azije koji se odnose na energetsku sigurnost, sigurnost granica, borbu protiv teškog kriminala, uključujući droge i trgovinu ljudima kao i upravljanje vodnim resursima, okoliš i klimatske promjene;

(j)

promicati regionalnu sigurnost unutar granica središnje Azije u kontekstu smanjenja međunarodne prisutnosti u Afganistanu.

2.   PPEU podupire rad VP-a i zadržava pregled nad svim aktivnostima Unije u regiji.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedu mandata, djelujući u okviru ovlasti VP-a.

2.   PSO održava povlaštenu povezanost s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakt s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru njegova mandata, ne dovodeći u pitanje ovlasti VP-a.

3.   PPEU djeluje u bliskoj koordinaciji s ESVD-om i njegovim relevantnim odjelima.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. svibnja 2016. do 28. veljače 2017. iznosi 800 000 EUR.

2.   Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   Upravljanje rashodima podliježe ugovoru između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve rashode odgovara Komisiji.

Članak 6.

Ustrojavanje i sastav tima

1.   PPEU je odgovoran za ustrojavanje tima, u granicama mandata PPEU-a i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava. Tim posjeduje stručno znanje o specifičnim pitanjima politika, u skladu s potrebama mandata. PPEU odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju o sastavu tima.

2.   Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja za rad s PPEU-om. Plaće takvog upućenog osoblja pokriva država članica, dotična institucija Unije odnosno ESVD. Stručnjaci koje su države članice uputile u institucije Unije ili u ESVD mogu također biti raspoređeni PPEU-u. Međunarodno ugovorno osoblje mora imati državljanstvo neke od država članica.

3.   Cjelokupno upućeno osoblje ostaje pod administrativnom nadležnošću države članice koja ga upućuje, institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a te obavlja svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

4.   Osoblje PPEU-a smješta se zajedno s relevantnim odjelom ESVD-a kako bi se osigurala usklađenost i dosljednost njihovih aktivnosti.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i osoblja PPEU-a

Povlastice, imuniteti i ostala jamstva potrebna za dovršetak i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova osoblja PPEU-a prema potrebi se usuglašavaju sa zemljama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

PPEU i članovi tima PPEU-a poštuju sigurnosna načela i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (2).

Članak 9.

Pristup informacijama i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija, ESVD i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim relevantnim informacijama.

2.   Delegacije Unije u regiji i/ili države članice prema potrebi pružaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je razmješteno izvan Unije u operativnom svojstvu u okviru glave V. Ugovora, PPEU, u skladu s mandatom PPEU-a i sigurnosnom situacijom na području za koje je odgovoran, poduzima sve razumno izvedive mjere za sigurnost cjelokupnog osoblja za koje je PPEU izravno nadležan, posebno tako da:

(a)

uspostavlja poseban sigurnosni plan na temelju uputa ESVD-a, koji uključuje posebne mjere za fizičku zaštitu, organizacijsku sigurnost i sigurnost postupaka, kojima se uređuje upravljanje sigurnim kretanjem osoblja prema području za koje je odgovoran i unutar njega kao i upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost, te koji uključuje krizni plan i plan za evakuaciju;

(b)

osigurava da je cjelokupno osoblje koje je razmješteno izvan Unije pokriveno osiguranjem od visokog rizika, u skladu s uvjetima na području za koje je odgovoran;

(c)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su pripremljene na temelju redovitih sigurnosnih procjena te Vijeću, VP-u i Komisiji pruža pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i izvješća o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

PPEU redovito pruža usmena i pisana izvješća VP-u i PSO-u. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovita izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pružati izvješća Vijeću za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora PPEU može sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

Članak 12.

Koordinacija

1.   PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti djelovanja Unije i pomaže osigurati da se svi instrumenti Unije i djelovanja država članica koriste dosljedno radi ostvarivanja ciljeva politike Unije. Aktivnosti PPEU-a koordiniraju se s odgovarajućim geografskim odjelom ESVD-a kao i s Komisijom te s aktivnostima PPEU-a za Afganistan. PPEU redovito informira misije država članica i delegacije Unije.

2.   Na terenu se održavaju bliski kontakti sa šefovima misija država članica i šefovima delegacija Unije. Oni ulažu sve napore kako bi pomogli PPEU-u u provedbi mandata. PPEU također održava kontakte s drugim međunarodnim i regionalnim dionicima na terenu.

Članak 13.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU podnosi Vijeću, VP-u i Komisiji izvješće o napretku do kraja kolovoza 2016. te sveobuhvatno izvješće o provedbi mandata do kraja studenoga 2016.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 18. travnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/598 od 15. travnja 2015. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za središnju Aziju (SL L 99, 16.4.2015., str. 25.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/29


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/597

od 18. travnja 2016.

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za bliskoistočni mirovni proces

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. travnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/599 (1) o imenovanju g. Fernanda GENTILINIJA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) za bliskoistočni mirovni proces. Mandat PPEU-a istječe 30. travnja 2016.

(2)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za dodatno razdoblje od 10 mjeseci.

(3)

PPEU će provoditi mandat u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

Mandat g. Fernanda GENTILINIJA kao PPEU-a za bliskoistočni mirovni proces produljuje se do 28. veljače 2017. Vijeće može odlučiti da će mandat PPEU-a završiti ranije, na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

Članak 2.

Ciljevi politike

1.   Mandat PPEU-a temelji se na ciljevima politike Unije u pogledu bliskoistočnog mirovnog procesa.

2.   Opći cilj jest uspostava sveobuhvatnog mira koji bi se trebao postići na temelju dvodržavnog rješenja prema kojem Izrael i demokratska, cjelovita, održiva, mirna i suverena palestinska država žive jedna pored druge unutar sigurnih i priznatih granica te održavaju normalne odnose sa svojim susjedima u skladu s odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN), madridskim načelima, uključujući načelo „zemlja za mir”, mirovnim planom, sporazumima koje su strane prethodno postigle i arapskom mirovnom inicijativom. Uzimajući u obzir različite aspekte izraelsko-arapskih odnosa, regionalna dimenzija ključan je element za postizanje sveobuhvatnog mira.

3.   U postizanju tog cilja prioriteti politike su zadržavanje dvodržavnog rješenja te ponovno pokretanje i podupiranje mirovnog procesa. Jasni parametri kojima se utvrđuje osnova za pregovore ključni su elementi za uspješan ishod, a Unija je utvrdila svoje stajalište u pogledu takvih parametara u zaključcima Vijeća iz prosinca 2009., prosinca 2010. i srpnja 2014. te će ih nastaviti aktivno promicati.

4.   Unija je predana suradnji s dotičnim stranama i s partnerima u međunarodnoj zajednici, između ostalog sudjelovanjem u bliskoistočnom kvartetu („kvartet”) i aktivnim promicanjem odgovarajućih međunarodnih inicijativa za stvaranje nove dinamike u pregovorima.

Članak 3.

Mandat

1.   Kako bi postigao ciljeve politike, PPEU ima sljedeći mandat:

(a)

pružati aktivan i učinkovit doprinos Unije djelovanjima i inicijativama koje vode do konačnog rješavanja izraelsko-palestinskog sukoba na temelju dvodržavnog rješenja te u skladu s parametrima Unije;

(b)

poticati i održavati bliske kontakte sa svim stranama uključenima u mirovni proces, relevantnim političkim dionicima, drugim zemljama regije, članovima kvarteta i drugim relevantnim zemljama, kao i s UN-om i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama, kao što je Liga arapskih država, kako bi zajedno ojačali mirovni proces;

(c)

djelovati, prema potrebi, na način kojim se promiče mogući novi okvir za pregovore i doprinosi tom okviru, uz savjetovanje sa svim ključnim dionicima i državama članicama;

(d)

aktivno podupirati mirovne pregovore između strana i doprinositi tim pregovorima, između ostalog podnošenjem prijedlogâ u ime Unije u kontekstu tih pregovora;

(e)

osiguravati trajnu prisutnost Unije u relevantnim međunarodnim forumima;

(f)

doprinositi upravljanju krizama i njihovu sprečavanju, između ostalog u pogledu Gaze;

(g)

doprinositi, kada se to traži, provedbi međunarodnih sporazuma postignutih između strana te s njima diplomatski surađivati u slučaju neispunjavanja uvjeta iz tih sporazuma;

(h)

doprinositi političkim naporima u svrhu ostvarenja temeljne promjene koja vodi održivom rješenju za Pojas Gaze, koji je sastavni dio buduće palestinske države te čijem bi se rješavanju trebalo pristupiti u pregovorima;

(i)

posvećivati osobitu pažnju čimbenicima koji utječu na regionalnu dimenziju mirovnog procesa, suradnji s arapskim partnerima i provedbi arapske mirovne inicijative;

(j)

konstruktivno surađivati s potpisnicama sporazumâ u okviru mirovnog procesa s ciljem promicanja usklađenosti s temeljnim normama demokracije, uključujući poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i vladavine prava;

(k)

pripremati prijedloge za intervenciju Unije u mirovnom procesu i najbolji način ostvarenja inicijativa Unije te trajnih napora Unije povezanih s mirovnim procesom, kao što je doprinos Unije palestinskim reformama, uključujući političke aspekte relevantnih razvojnih projekata Unije;

(l)

angažirati se na odvraćanju strana od jednostranih djelovanja kojima se ugrožava održivost dvodržavnog rješenja;

(m)

izvješćivati, kao izaslanik u kvartetu, o napretku i razvoju pregovora te doprinositi pripremi sastanaka izaslanika kvarteta na temelju stajalištâ Unije i u koordinaciji s drugim članovima kvarteta;

(n)

doprinositi provedbi politike Unije o ljudskim pravima u suradnji s PPEU-om za ljudska prava, uključujući smjernice Unije o ljudskim pravima, osobito smjernice Unije o djeci i oružanim sukobima, kao i o nasilju nad ženama i djevojčicama te borbi protiv svakog oblika njihove diskriminacije, te politike Unije u vezi s rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000) o ženama, miru i sigurnosti, između ostalog praćenjem i izvješćivanjem o razvoju događaja te oblikovanjem preporuka u vezi s tim;

(o)

doprinositi boljem razumijevanju uloge Unije među nositeljima javnog mišljenja u regiji.

2.   PPEU podupire rad VP-a, istodobno zadržavajući pregled nad svim aktivnostima Unije u regiji povezanima s bliskoistočnim mirovnim procesom.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedbu mandata, djelujući u okviru ovlasti VP-a.

2.   PSO održava povlaštenu povezanost s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakt s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru njegova mandata, ne dovodeći u pitanje ovlasti VP-a.

3.   PPEU djeluje u bliskoj koordinaciji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim relevantnim odjelima.

4.   PPEU djeluje u bliskoj koordinaciji s uredom predstavništva Unije u Jeruzalemu, delegacijom Unije u Tel Avivu te sa svim drugim relevantnim delegacijama Unije u regiji.

5.   PPEU djeluje ponajprije u regiji, istodobno osiguravajući svoju redovitu prisutnost u sjedištu ESVD-a.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. svibnja 2016. do 28. veljače 2017. iznosi 1 250 000 EUR.

2.   Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   Upravljanje rashodima podliježe ugovoru između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve rashode odgovara Komisiji.

Članak 6.

Ustrojavanje i sastav tima

1.   PPEU je odgovoran za ustrojavanje tima u granicama mandata PPEU-a i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava. Tim posjeduje stručno znanje o specifičnim pitanjima politika, u skladu s potrebama mandata. PPEU odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju o sastavu tima.

2.   Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja za rad s PPEU-om. Plaće takvog upućenog osoblja pokriva država članica, dotična institucija Unije odnosno ESVD. Stručnjaci koje su države članice uputile u institucije Unije ili u ESVD mogu također biti raspoređeni PPEU-u. Međunarodno ugovorno osoblje mora imati državljanstvo neke od država članica.

3.   Cjelokupno upućeno osoblje ostaje pod administrativnom nadležnošću države članice koja ga upućuje, institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a te obavlja svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i osoblja PPEU-a

Povlastice, imuniteti i ostala jamstva potrebna za dovršetak i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova osoblja PPEU-a prema potrebi se usuglašavaju sa zemljama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

PPEU i članovi tima PPEU-a poštuju sigurnosna načela i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (2).

Članak 9.

Pristup informacijama i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija, ESVD i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim relevantnim informacijama.

2.   Delegacije Unije u regiji i/ili države članice prema potrebi osiguravaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je razmješteno izvan Unije u operativnom svojstvu u okviru glave V. Ugovora, PPEU, u skladu s mandatom PPEU-a i sa sigurnosnom situacijom na području za koje je odgovoran, poduzima sve razumno izvedive mjere za sigurnost cjelokupnog osoblja za koje je PPEU izravno nadležan, posebno tako da:

(a)

uspostavlja poseban sigurnosni plan na temelju uputa ESVD-a, koji uključuje posebne mjere za fizičku zaštitu, organizacijsku sigurnost i sigurnost postupaka, kojima se uređuje upravljanje sigurnim kretanjem osoblja prema području za koje je odgovoran i unutar njega, kao i upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost, te koji uključuje krizni plan i plan za evakuaciju misije;

(b)

osigurava da je sveukupno osoblje koje je razmješteno izvan Unije pokriveno osiguranjem od visokog rizika, u skladu s uvjetima na području za koje je odgovoran;

(c)

osigurava da svi članovi tima PPEU-a koji se trebaju razmjestiti izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, prođu odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije ili nakon dolaska na područje za koje je odgovoran, na temelju stupnjeva rizika koje za to područje određuje ESVD;

(d)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su pripremljene na temelju redovitih sigurnosnih procjena te Vijeću, VP-u i Komisiji pruža pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i izvješća o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

PPEU redovito pruža usmena i pisana izvješća VP-u i ESVD-u. PPEU redovito izvješćuje PSO dodatno uz minimalne zahtjeve u vezi s izvješćivanjem i utvrđivanjem ciljeva kako je utvrđeno u smjernicama o imenovanju, mandatu i financiranju posebnih predstavnika Unije. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovita izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pružati izvješća Vijeću za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora PPEU može sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

Članak 12.

Koordinacija

1.   PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti djelovanja Unije i pomaže osigurati da se svi instrumenti Unije i djelovanja država članica koriste dosljedno radi ostvarivanja ciljeva politike Unije. Aktivnosti PPEU-a koordiniraju se s aktivnostima Komisije. PPEU redovito informira misije država članica i delegacije Unije.

2.   Na terenu se održavaju bliski kontakti sa šefovima misija država članica, šefovima delegacija Unije i voditeljima misija ZSOP-a. Oni ulažu sve napore kako bi pomogli PPEU-u u provedbi mandata. PPEU, u bliskoj koordinaciji sa šefom delegacije Unije u Tel Avivu i uredom predstavništva Unije u Jeruzalemu, daje lokalne političke smjernice voditeljima Policijske misije Europske unije za palestinska područja (EUPOL COPPS) i Misije pomoći Europske unije za granični prijelaz Rafah (EU BAM Rafah). PPEU također održava kontakte s drugim međunarodnim i regionalnim dionicima na terenu.

Članak 13.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU podnosi Vijeću, VP-u i Komisiji izvješće o napretku do kraja kolovoza 2016. te sveobuhvatno izvješće o provedbi mandata do kraja studenoga 2016.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 18. travnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/599 od 15. travnja 2015. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za bliskoistočni mirovni proces (SL L 99, 16.4.2015., str. 29.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/34


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/598

оd 14. travnja 2016.

o odobravanju proširenja uporabe ekstrakta lipida dobivenog od antarktičkog krila (Euphausia superba) kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (1), a posebno njezin članak 7.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2009/752/EZ (2) odobreno je, u skladu s Uredbom (EZ) 258/97, stavljanje na tržište ekstrakta lipida dobivenog od antarktičkog krila (Euphausia superba) kao novog sastojka hrane za uporabu u određenim prehrambenim proizvodima.

(2)

Dana 11. prosinca 2009. trgovačko društvo Aker BioMarine Antarctic AS obavijestilo je Komisiju da namjerava staviti na tržište ekstrakt lipida dobiven od antarktičkog krila (Euphausia superba) na temelju mišljenja nadležnog tijela za procjenu hrane u Finskoj o njegovoj znatnoj istovjetnosti s ekstraktom lipida dobivenim od antarktičkog krila (Euphausia superba) koji je odobren Odlukom 2009/752/EZ.

(3)

Dana 15. rujna 2014. trgovačko društvo Aker BioMarine Antarctic AS podnijelo je zahtjev nadležnim tijelima u Irskoj za proširenje uporabe ekstrakta lipida dobivenog od antarktičkog krila (Euphausia superba) kao novog sastojka hrane.

(4)

Dana 23. prosinca 2014. nadležno tijelo za procjenu hrane u Irskoj izdalo je izvješće o početnoj procjeni. U tom je izvješću zaključeno da proširenje uporabe ekstrakta lipida dobivenog od antarktičkog krila (Euphausia superba) ispunjuje kriterije za novu hranu iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(5)

Dana 22. siječnja 2015. Komisija je izvješće o početnoj procjeni proslijedila ostalim državama članicama.

(6)

U propisanom roku od 60 dana iz članka 6. stavka 4. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 258/97 uloženi su obrazloženi prigovori. Stoga je podnositelj zahtjeva izmijenio zahtjev u pogledu predloženih kategorija hrane. Tom izmjenom i dodatnim objašnjenjima koje je dostavio podnositelj zahtjeva otklonjena je zabrinutost država članica i Komisije.

(7)

Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđeni su zahtjevi o dodacima prehrani. Uporabu ekstrakta lipida dobivenog od antarktičkog krila (Euphausia superba) trebalo bi odobriti ne dovodeći u pitanje zahtjeve tog zakonodavnog akta.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ekstrakt lipida dobiven od antarktičkog krila (Euphausia superba), kako je naveden u Prilogu I., može se staviti na tržište Unije kao novi sastojak hrane za uporabu utvrđenu u Prilogu II. u najvećoj dopuštenoj količini navedenoj u tom Prilogu, ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2002/46/EZ.

Članak 2.

Oznaka koja se ovom Odlukom odobrava za označivanje prehrambenih proizvoda koji sadržavaju ekstrakt lipida dobiven od antarktičkog krila (Euphausia superba) sljedeća je: „ekstrakt lipida dobiven od raka vrste antarktički kril (Euphausia superba)”.

Članak 3.

Ova je odluka upućena trgovačkom društvu Aker BioMarine Antarctic AS, PO Box 496 NO-1327, Lysaker, Norveška.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. travnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 43, 14.2.1997., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/752/EZ od 12. listopada 2009. o odobravanju stavljanja na tržište ekstrakta lipida dobivenog od arktičkog krila (Euphausia superba) kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 268, 13.10.2009., str. 33.).

(3)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).


PRILOG I.

Specifikacija ekstrakta lipida dobivenog od antarktičkog krila (Euphausia superba)

Opis: Ekstrakt lipida dobiva se od antarktičkog krila (Euphausia superba) podvrgavanjem mljevenog antarktičkog krila postupku ekstrakcije etanolom. Bjelančevine i ostaci antarktičkog krila uklanjanju se iz ekstrakta lipida filtracijom. Etanol i ostatak vode uklanjaju se isparivanjem.

Ispitivanje

Specifikacija

Saponifikacijski broj

Najviše 185 mg KOH/g

Peroksidni broj

Najviše 2 meq O2/kg ulja

Vlaga i hlapljive tvari

Najviše 0,6 (1)

Fosfolipidi

Najmanje 35 % m/m

Transmasne kiseline

Najviše 1 % m/m

Eikozapentaenska kiselina (EPK)

Najmanje 15 % ukupnih masnih kiselina

Dokosaheksaenska kiselina (DHK)

Najmanje 7 % ukupnih masnih kiselina


(1)  Izraženo kao aktivnost vode pri 25 °C.


PRILOG II.

Odobrena uporaba ekstrakta lipida dobivenog od antarktičkog krila (Euphausia superba)

Kategorija hrane

Najveća dopuštena količina

Dodaci prehrani u smislu Direktive 2002/46/EZ.

3 g na dan za opću populaciju

450 mg na dan za trudnice i dojilje

Napomena: Za sve prehrambene proizvode koji sadržavaju ulje bogato DHK-om i EPK-om dobiveno od antarktičkog krila trebala bi se dokazati oksidacijska stabilnost na temelju odgovarajuće metodologije ispitivanja priznate na nacionalnoj/međunarodnoj razini (npr. AOAC).


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/37


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/599

оd 15. travnja 2016.

o usklađenosti određenih ciljeva uključenih u revidirane planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2140)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, hrvatskom, mađarskom, njemačkom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3. točku (c),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (2), a posebno njezin članak 15. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004, države članice trebaju donijeti planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora („FAB”), uključujući obvezujuće nacionalne ciljeve ili ciljeve na razini FAB-ova, pri čemu se osigurava usklađenost s ciljevima performansi na razini Unije. Tom je Uredbom predviđeno i da Komisija ocjenjuje usklađenost tih ciljeva na temelju mjerila ocjenjivanja iz članka 11. stavka 6. točke (d). Detaljna pravila u tom pogledu utvrđena su u Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013.

(2)

Ciljevi performansi na razini Unije u ključnim područjima performansi povezanima sa sigurnošću, okolišem, kapacitetom i troškovnom učinkovitošću za drugo referentno razdoblje 2015.–2019. doneseni su Provedbenom odlukom Komisije 2014/132/EU (3).

(3)

Komisija je 2. ožujka 2015. donijela Provedbenu odluku (EU) 2015/347 (4) o nedosljednosti određenih ciljeva uključenih u početne planove performansi s ciljevima performansi na razini Unije te je utvrdila preporuke za revidiranje tih ciljeva. Ta je Odluka bila upućena Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Cipru, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Austriji, Portugalu, Rumunjskoj, Sloveniji i Slovačkoj te su se njome zahtijevale revizije ciljeva u ključnim područjima performansi povezanima s kapacitetom i/ili troškovnom učinkovitošću.

(4)

Belgija, Bugarska, Češka, Njemačka, Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Cipar, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Austrija, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Slovačka dostavili su do 2. srpnja 2015. revidirane nacionalne planove ili planove funkcionalnih blokova zračnog prostora koji sadržavaju revidirane ciljeve performansi. Španjolska i Portugal dostavili su 4. veljače 2016. izmjenu plana funkcionalnog bloka zračnog prostora s dodatno revidiranim ciljevima performansi.

(5)

Tijelo za reviziju performansi, kojem je povjeren zadatak pružanja pomoći Komisiji u provedbi plana performansi u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013, podnijelo je Komisiji 15. listopada 2015. svoje izvješće o procjeni.

(6)

Procjena revidiranih ciljeva performansi u pogledu njihove usklađenosti s ciljevima performansi na razini Unije provedena je na temelju istih mjerila ocjenjivanja i metodologija koji se upotrebljavaju pri ocjenjivanju prvotno dostavljenih ciljeva performansi.

(7)

Kad je riječ o ključnom području performansi povezanom s kapacitetom, dosljednost revidiranih ciljeva koje su predmetne države članice dostavile za kašnjenje na ruti ATFM-a (Air Traffic Flow Management – upravljanje protokom zračnog prometa) ocijenjena je u skladu s načelom utvrđenim u točki 4. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013 upotrebom odgovarajućih referentnih vrijednosti na razini FAB-a za kapacitet kojima se, ako se primjenjuju, u cijeloj Uniji osigurava ispunjenje cilja performansi na razini Unije, koji je izračunao upravitelj mreže, a naveden je u planu mrežnih operacija (2014.–2018./2019.) u posljednjoj verziji iz lipnja 2014. (Plan mrežnih operacija). Ocjenjivanjem je utvrđeno da su revidirani ciljevi koje su dostavili Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Slovačka i Slovenija u pogledu FABCE-a, Španjolska i Portugal u pogledu SW FAB-a te Bugarska i Rumunjska u pogledu FAB-a Dunav dosljedni s odgovarajućim ciljem performansi na razini Unije.

(8)

Za ključno područje performansi u vezi s troškovnom učinkovitošću, ciljevi koje su dostavile dotične države članice, izraženi u utvrđenim rutnim jediničnim troškovima, ocijenjeni su u skladu s načelima utvrđenima u točki 5. Priloga IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 390/2013, a u vezi s njegovom točkom 1., pri čemu su uzeti u obzir trend utvrđenih rutnih jediničnih troškova u odnosu na drugo referentno razdoblje i kombinirano razdoblje prvog i drugog referentnog razdoblja (2012.–2019.), broj jedinica usluga (prognoza prometa) i razina utvrđenih rutnih jediničnih troškova u usporedbi s državama članicama sa sličnim operativnim i ekonomskim okružjem. Ocjenjivanjem je utvrđeno da su revidirani ciljevi koje su dostavile Austrija i Slovačka u revidiranom planu performansi u pogledu FABCE-a te Italija u revidiranom planu performansi u pogledu Blue Med FAB-a usklađeni s odgovarajućim ciljem performansi na razini Unije.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ciljevi koji su uključeni u revidirane planove performansi, dostavljeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 i navedeni u Prilogu, u skladu su s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje utvrđenima Provedbenom odlukom 2014/132/EU.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Republici Hrvatskoj, Talijanskoj Republici, Mađarskoj, Republici Austriji, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sloveniji i Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2016.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.

(2)  SL L 128, 9.5.2013., str. 1.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/132/EU оd 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine (SL L 71, 12.3.2014., str. 20.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/347 оd 2. ožujka 2015. o nedosljednosti određenih ciljeva uključenih u planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje te o donošenju preporuka za reviziju tih ciljeva (SL L 60, 4.3.2015., str. 48.).


PRILOG

Ciljevi performansi u ključnim područjima performansi povezanima s kapacitetom i troškovnom učinkovitošću uključeni u revidirane planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljeni u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 za koje je utvrđeno da su usklađeni s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje

KLJUČNO PODRUČJE PERFORMANSI POVEZANO S KAPACITETOM

Kašnjenje na ruti upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM) u minutama po letu

DRŽAVA ČLANICA

FAB

CILJ ZA KAPACITET NA RUTI NA RAZINI FAB-a

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Češka

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Hrvatska

Mađarska

Austrija

Slovenija

Slovačka

Bugarska

Dunav

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Rumunjska

Portugal

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Španjolska

KLJUČNO PODRUČJE PERFORMANSI POVEZANO S TROŠKOVNOM UČINKOVITOŠĆU

Legenda:

Oznaka

Stavka

Jedinice

(A)

Ukupni utvrđeni troškovi na ruti

(u nominalnoj vrijednosti i u nacionalnoj valuti)

(B)

Stopa inflacije

(%)

(C)

Indeks inflacije

(100 = 2009.)

(D)

Ukupni utvrđeni troškovi na ruti

(u stvarnim cijenama iz 2009. i u nacionalnoj valuti)

(E)

Ukupni broj jedinica usluga na ruti

(TSU-ovi)

(F)

Utvrđeni jedinični trošak na ruti (DUC)

(u stvarnim cijenama iz 2009. i u nacionalnoj valuti)

BLUE MED FAB

Naplatna zona: Italija – valuta: EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Naplatna zona: Austrija – valuta: EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Naplatna zona: Slovačka – valuta: EUR

 

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/41


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/600

оd 15. travnja 2016.

o izmjeni Odluke 2007/453/EZ u pogledu GSE statusa Rumunjske

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2186)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1), a posebno njezin članak 5. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 999/2001 predviđeno je da se države članice, treće zemlje ili njihove regije („države ili regije”) razvrstava u skladu s njihovim statusom goveđe spongiformne encefalopatije (GSE) u jednu od sljedeće tri kategorije: zanemarivi rizik od GSE-a, kontrolirani rizik od GSE-a i neustanovljeni rizik od GSE-a.

(2)

U Prilogu Odluci Komisije 2007/453/EZ (2) navedene su države ili regije prema svojem GSE statusu.

(3)

Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) ima vodeću ulogu u kategorizaciji država ili regija prema njihovu riziku od GSE-a.

(4)

Glavno vijeće OIE-a odlučilo je u svibnju 2014. Rumunjskoj dodijeliti status zemlje „sa zanemarivim rizikom od GSE-a” u okviru svoje Rezolucije br. 18 – Priznavanje statusa zemalja članica u vezi s rizikom od goveđe spongiformne encefalopatije (3). Znanstvena komisija OIE-a za bolesti životinja suspendirala je Rumunjskoj 27. lipnja 2014. status zemlje sa zanemarivim rizikom od GSE-a nakon što je Rumunjska 20. lipnja 2014. prijavila slučaj atipičnoga GSE-a.

(5)

Glavno vijeće OIE-a izmijenilo je u svibnju 2015. poglavlje o GSE-u Kodeksa o zdravlju kopnenih životinja OIE-a („Kodeks”) i u članak 11.4.1. dodalo sljedeću rečenicu: „Za utvrđivanje službenog statusa rizika od GSE-a, smatra se da GSE ne obuhvaća ‚slučaj atipičnoga GSE-a’ jer se vjeruje da se to stanje u vrlo rijetkim slučajevima spontano javlja kod svih populacija goveda” (4).

(6)

Budući da je Rumunjskoj suspendiran status zemlje sa zanemarivim rizikom od GSE-a nakon otkrivanja slučaja atipičnoga GSE-a te da se u novoj verziji Kodeksa slučaj atipičnoga GSE-a ne priznaje pri utvrđivanju službenog statusa rizika od GSE-a, Znanstvena komisija OIE-a za bolesti životinja odlučila je, s učinkom od 8. prosinca 2015., Rumunjskoj vratiti status zemlje sa zanemarivim rizikom od GSE-a.

(7)

Kako bi se ta odluka uzela u obzir, popis zemalja u Prilogu Odluci 2007/453/EZ trebalo bi stoga izmijeniti.

(8)

Odluku 2007/453/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2007/453/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Unos „— Rumunjska” dodaje se u Dijelu „A. Zemlje ili regije sa zanemarivim rizikom od GSE-a”, nakon „— Portugal” i prije „— Slovenija”.

2.

Unos „— Rumunjska” briše se iz Dijela „B. Zemlje ili regije s kontroliranim rizikom od GSE-a”.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim rizikom od GSE-a (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.).

(3)  http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2014_A_RESO-18_BSE.pdf

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_bse.htm


19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/43


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/601

оd 15. travnja 2016.

o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2187)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ (1), a posebno njezin članak 29. stavak 1. četvrti podstavak i članak 29. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom 96/23/EZ utvrđuju se mjere za praćenje tvari i skupina rezidua navedenih u njezinu Prilogu I. Tom se Direktivom od trećih zemalja iz kojih je državama članicama dozvoljeno uvoziti životinje i proizvode životinjskog podrijetla obuhvaćene tom Direktivom zahtijeva da dostave plan za praćenje rezidua kojim se pružaju tražena jamstva. Taj bi plan trebao sadržavati barem skupine rezidua i tvari koje su navedene u tom Prilogu I.

(2)

Odlukom Komisije 2011/163/EU (2) odobravaju se planovi iz članka 29. Direktive 96/23/EZ („planovi”) koje dostavljaju određene treće zemlje navedene u Prilogu toj Odluci za životinje i proizvode životinjskog podrijetla navedene na popisu u Prilogu I. toj Direktivi.

(3)

U skladu s planovima koje su nedavno dostavile određene treće zemlje i dodatnim informacijama koje je Komisija prikupila od tih trećih zemalja potrebno je ažurirati popis trećih zemalja iz kojih je državama članicama dozvoljeno uvoziti određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla, kako je predviđeno Direktivom 96/23/EZ i trenutačno navedeno u Prilogu Odluci 2011/163/EU („popis”).

(4)

Dominikanska Republika je Komisiji dostavila plan koji se odnosi na med. Tim se planom daju dovoljna jamstva i trebalo bi ga odobriti. Stoga bi u popis trebalo uvrstiti unos o Dominikanskoj Republici koji se odnosi na med.

(5)

Falklandski otoci su Komisiji dostavili plan koji se odnosi na akvakulturu. Tim se planom daju dovoljna jamstva i trebalo bi ga odobriti. Stoga bi u popis trebalo uvrstiti unos o Falklandskim otocima koji se odnosi na akvakulturu.

(6)

Komisija je od Francuske Polinezije zatražila da dostavi informacije o provedbi njezina plana koji se odnosi na med. U svojem su odgovoru nadležna tijela Francuske Polinezije navela da program za praćenje rezidua za med nije pripremljen jer Francuska Polinezija ne planira izvoziti med u EU. Unos za tu treću zemlju koji se odnosi na med trebalo bi izbrisati s popisa. Francuska Polinezija je obaviještena o tome.

(7)

Komisija je od Namibije zatražila da dostavi informacije o provedbi njezinih planova koji se odnose na divljač. U svojem su odgovoru nadležna tijela Namibije navela da program za praćenje rezidua za divljač nije pripremljen jer Namibija ne planira izvoziti divljač u EU. Unos za tu treću zemlju koji se odnosi na divljač trebalo bi izbrisati s popisa. Namibija je obaviještena o tome.

(8)

Republika Koreja je Komisiji dostavila plan koji se odnosi na perad. Tim se planom daju dovoljna jamstva i trebalo bi ga odobriti. Stoga bi u popis trebalo uvrstiti unos o Republici Koreji koji se odnosi na proizvode od peradi.

(9)

Sveti Petar i Mikelon je Komisiji dostavio plan koji se odnosi na perad. Tim se planom daju dovoljna jamstva i trebalo bi ga odobriti. Stoga bi u popis trebalo uvrstiti unos o Svetom Petru i Mikelonu koji se odnosi na proizvode od peradi.

(10)

Uredbom Komisije (EU) br. 206/2010 (3) Singapuru se odobrava unos u Uniju pošiljaka svježeg mesa podrijetlom s Novog Zelanda, koje ispunjavaju uvjete za unos u Uniju i namijenjene su Uniji. Kako bi se odobrila ta aktivnost, unos za Singapur u popisu trebao bi uključivati konje, divljač i divljač iz farmskog uzgoja, ali bi trebao biti ograničen na proizvode od svježeg mesa podrijetlom s Novog Zelanda koji su namijenjeni Uniji i koji se istovaruju, pretovaruju i provoze kroz Singapur sa ili bez skladištenja. Singapur i Novi Zeland obaviješteni su o tome. U popis bi za Singapur trebalo uključiti bilješku kojom se utvrđuje to ograničenje.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2011/163/EU zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

U prijelaznom razdoblju do 15. svibnja 2016. države članice prihvaćaju pošiljke divljači iz Namibije i pošiljke meda iz Francuske Polinezije pod uvjetom da uvoznik može dokazati da su te pošiljke certificirane i otpremljene u Uniju prije 31. ožujka 2016. u skladu s Odlukom 2011/163/EU.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10.

(2)  Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (SL L 73, 20.3.2010., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG

Oznaka ISO 2

Zemlja

Goveda

Ovce/koze

Svinje

Kopitari

Perad

Akvakultura

Mlijeko

Jaja

Kunići

Divljač

Divljač iz farmskog uzgoja

Med

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Armenija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Bangladeš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Bocvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bjelarus

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švicarska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Dominikanska Republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Ekvador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandski otoci

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Farski otoci

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Gambija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenija

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Kirgistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južna Koreja

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Libanon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Crna Gora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Bivša jugoslavenska republika Makedonija (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Republika Unija Mjanmar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Mauricijus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksiko

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezija

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Nova Kaledonija

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Novi Zeland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Filipini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Sveti Petar i Mikelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Otoci Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbija (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Saudijska Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

San Marino

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajland

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunis

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turska

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Sjedinjene Američke Države

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vijetnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Samo devino mlijeko.

(2)  Izvoz u Uniju živih kopitara za klanje (samo životinje koje služe za proizvodnju hrane).

(3)  Treće zemlje koje upotrebljavaju samo sirovinu ili iz država članica ili iz trećih zemalja odobrenih za uvoz takve sirovine u Uniju, u skladu s člankom 2.

(4)  Bivša jugoslavenska republika Makedonija: konačna nomenklatura za ovu zemlju dogovorit će se nakon trenutačnih pregovora na razini UN-a.

(5)  Bez Kosova (ovim nazivom ne dovode se u pitanje stajališta o statusu te se on koristi u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašavanju neovisnosti Kosova).

(6)  Samo za sobove iz područja Murmansk i Yamalo-Nenets.

(7)  U daljnjemu se tekstu Izrael odnosi na Državu Izrael, isključujući područja pod izraelskom upravom od lipnja 1967., to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.

(8)  Samo za proizvode od svježeg mesa podrijetlom s Novog Zelanda koji su namijenjeni Uniji i koji se istovaruju, pretovaruju i provoze kroz Singapur, sa ili bez skladištenja.”


Ispravci

19.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 103/50


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 752/2014 оd 24. lipnja 2014. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća

( Službeni list Europske unije L 208 od 15. srpnja 2014. )

Na stranici 3., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu A, u tablici „Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi”, brojčana oznaka 0100000, stupac 2:

umjesto:

PLODOVI, SVJEŽI ILI SMRZNUTI”;

treba stajati:

VOĆE, SVJEŽE ILI SMRZNUTO”.

Na stranici 4., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu A, u tablici „Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi”, brojčana oznaka 0130000, stupac 3:

umjesto:

Jezgričavi plodovi”;

treba stajati:

Jezgričavo voće”.

Na stranici 5., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu A, u tablici „Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi”, brojčana oznaka 0140000, stupac 3:

umjesto:

Koštuničavi plodovi”;

treba stajati:

Koštuničavo voće”.

Na stranici 5., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu A, u tablici „Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi”, brojčana oznaka 0150000, stupac 3:

umjesto:

Bobičasti i sitni plodovi”;

treba stajati:

Bobičasto i sitno voće”.

Na stranici 5., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu A, u tablici „Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi”, brojčana oznaka 0153000, stupac 3:

umjesto:

„(c)

jagodičasti plodovi”;

treba stajati:

„(c)

jagodičasto voće”.

Na stranici 5., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu A, u tablici „Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi”, brojčana oznaka 0154000, stupac 3:

umjesto:

„(d)

drugi sitni plodovi i bobice”;

treba stajati:

„(d)

drugo sitno voće i bobice”.

Na stranici 6., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu A, u tablici „Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi”, brojčana oznaka 0160000, stupac 3:

umjesto:

Ostali plodovi s”;

treba stajati:

Razno voće s”.

Na stranici 8., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu A, u tablici „Proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla iz članka 2. stavka 1. na koje se primjenjuju MRO-ovi”, brojčana oznaka 0212030, stupac 4:

umjesto:

„Bljuštevi”;

treba stajati:

„Jam”.

Na stranici 36., u Prilogu kojim se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 dijelu B, u tablici „Ostali proizvodi iz članka 2. stavka 1.”, brojčana oznaka 0212030, stupac 3:

umjesto:

„Bljuštevi”;

treba stajati:

„Jam”.