ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 101

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Godište 59.
16. travnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/581 od 11. travnja 2016. o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Istočne Republike Urugvaja na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

1

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/582 оd 15. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 u pogledu analize anorganskog arsena, olova i policikličkih aromatskih ugljikovodika i određenih izvedbenih kriterija za analizu ( 1)

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/583 оd 15. travnja 2016. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku ( 1)

7

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/584 оd 15. travnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

10

 

 

DIREKTIVE

 

*

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2016/585 оd 12. veljače 2016. o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo, kadmij, šestovalentni krom i polibromirane difeniletere (PBDE) u rezervnim dijelovima koji su dobiveni iz medicinskih proizvoda ili elektronskih mikroskopa i upotrebljavaju se za njihov popravak ili obnovu ( 3)

12

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/586 оd 14. travnja 2016. o tehničkim standardima za mehanizam za ponovno punjenje elektroničkih cigareta (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2093)  ( 1)

15

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/587 оd 14. travnja 2016. o odobrenju tehnologije koja se upotrebljava u učinkovitim vanjskim svjetlima vozila sa svjetlosnim diodama kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1)

17

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/588 оd 14. travnja 2016. o odobrenju tehnologije upotrijebljene u 12-voltnim učinkovitim alternatorima kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1)

25

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 ( SL L 69, 15.3.2016. )

33

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

 

(3)   Tekst važan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/581

od 11. travnja 2016.

o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Istočne Republike Urugvaja na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. srpnja 2013. ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s određenim drugim zemljama članicama Svjetske trgovinske organizacije na temelju članka XXIV. stavka 6. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u okviru pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2)

Pregovore je vodila Komisija u okviru pregovaračkih smjernica koje je donijelo Vijeće.

(3)

Ti su pregovori završeni i Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Istočne Republike Urugvaja na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. GATT-a iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji parafiran je 18. prosinca 2015.

(4)

Sporazum bi trebalo potpisati,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje u ime Unije Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Istočne Republike Urugvaja na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. GATT-a iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji, podložno sklapanju navedenog Sporazuma (1).

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 11. travnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  Tekst Sporazuma bit će objavljen zajedno s odlukom o njegovu sklapanju.


UREDBE

16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/582

оd 15. travnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 333/2007 u pogledu analize anorganskog arsena, olova i policikličkih aromatskih ugljikovodika i određenih izvedbenih kriterija za analizu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (1) a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 333/2007 (2) utvrđuju se metode uzorkovanja i analitičke metode za službenu kontrolu razina određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Najveće dopuštene količine za određene kontaminante u hrani utvrđene su Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (3). Uredbom Komisije (EU) 2015/1006 (4) izmijenjena je Uredba (EZ) br. 1881/2006 kako bi se utvrdile najveće dopuštene količine anorganskog arsena te je stoga primjereno utvrditi posebni postupak u pogledu analize za anorganski arsen.

(3)

Ažurirana je norma EN 13804 povezana s određivanjem elemenata i njihove kemijske vrste te je stoga primjereno na odgovarajući način ažurirati upućivanje na tu normu.

(4)

Najviše dopuštene razine policikličkih aromatskih ugljikovodika u kakau u zrnu i od njega dobivenim proizvodima moraju se utvrditi na temelju masti. Testovi učinkovitosti za policikličke aromatske ugljikovodike koje je proveo referentni laboratorij Europske unije upućuju na razlike u utvrđivanju udjela masti. Stoga je primjereno uskladiti pristup za utvrđivanje udjela masti.

(5)

Na temelju mišljenja referentnog laboratorija Europske unije u pogledu teških metala u hrani i hrani za životinje primjereno je izmijeniti definiciju granice kvantifikacije i izvedbene kriterije povezane s granicom detekcije za analitičke metode za olovo, kadmij, živu i anorganski kositar.

(6)

Primjereno je odredbe povezane s metodama uzorkovanja i analitičkim metodama primjenjivati i izvan okvira službenih kontrola.

(7)

Uredbu (EZ) br. 333/2007 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 333/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu razina elemenata u tragovima i procesnih kontaminanata u hrani”.

2.

U članku 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Uzorkovanje i analiza za kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, anorganskog arsena, 3-MCPD-a i policikličkih aromatskih ugljikovodika navedenih u odjeljcima 3., 4. i 6. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 provode se skladu s Prilogom ovoj Uredbi”.

3.

Prilog se izmjenjuje u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD-a i benzo(a)pirena u hrani (SL L 88, 29.3.2007., str. 29.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2015/1006 оd 25. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina anorganskog arsena u hrani (SL L 161, 26.6.2015., str. 14.).


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 333/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

Točka C.2.2.1. zamjenjuje se sljedećim:

„C.2.2.1.   Poseban postupak za olovo, kadmij, živu, anorganski kositar i anorganski arsen

Analitičar mora osigurati zaštitu uzorka od onečišćenja za vrijeme pripreme uzorka. Kad je god moguće, uređaji i oprema koji dolaze u doticaj s uzorkom ne smiju sadržavati metale čija se prisutnost utvrđuje te moraju biti načinjeni od inertnih materijala, npr. plastike, poput polipropilena, politetrafluoretilena (PTFE) itd. Njih je potrebno očistiti kiselinom kako bi se umanjila opasnost od onečišćenja. Za rezanje rubova može se uporabiti visokokvalitetni nehrđajući čelik.

Postoji veći broj valjanih posebnih postupaka za pripremu uzorka koji se mogu koristiti za proizvode koji se razmatraju. Za aspekte koji nisu posebno obuhvaćeni ovom Uredbom, utvrđeno je da je norma CEN ‚Hrana. Određivanje elemenata i njihove kemijske vrste. Opća načela i posebni zahtjevi’ (*1) zadovoljavajuća, ali i druge metode pripreme uzorka jednako su valjane.

U slučaju anorganskog kositra, treba obratiti pozornost na to da se sav materijal unese u otopinu jer je poznato da često dolazi do gubitaka, posebno zbog hidrolize netopivog oblika Sn(IV) kositrova oksida.

(*1)  Norma EN 13804:2013, ‚Hrana. Određivanje elemenata i njihove kemijske vrste. Opća načela i posebni zahtjevi’, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.”"

2.

U točki C.2.2.2. Poseban postupak za policikličke aromatske ugljikovodike, dodaje se sljedeći stavak:

„Za analizu policikličkih aromatskih ugljikovodika u kakau i od njega dobivenim proizvodima, utvrđivanje udjela masti provodi se u skladu sa službenom metodom AOAC 963.15 za utvrđivanje udjela masti u kakau u zrnu i od njega dobivenim proizvodima. Moguće je primijeniti jednakovrijedan postupak utvrđivanja udjela masti za koji se može dokazati da se upotrijebljenim postupkom za utvrđivanje udjela masti dobiva jednaka (jednakovrijedna) vrijednost udjela masti.”

3.

U točki C.3.1. Definicije, definicija za LOQ zamjenjuje se sljedećom definicijom:

„‚LOQ’

=

granica kvantifikacije, najmanji sadržaj analita koji se može izmjeriti s opravdanom statističkom sigurnošću. Ako su točnost i preciznost stalno u području raspona oko granice detekcije, granica kvantifikacije brojčano je jednakovrijedna deseterostrukoj standardnoj devijaciji od srednje vrijednosti dobivene slijepim probama matrice (n ≥ 20).”

4.

U točki C.3.3.1. Izvedbeni kriteriji, točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Izvedbeni kriteriji za analitičke metode za olovo, kadmij, živu, anorganski kositar i arsen

Tablica 5.

Parametar

Kriterij

Primjenjivost

Hrana navedena u Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez spektralnih interferencija ili utjecaja matrice

Ponovljivost (RSDr)

HORRATr manje od 2

Obnovljivost (RSDR)

HORRATR manje od 2

Iskorištenje

Primjenjuju se odredbe točke D.1.2.

LOD

= tri desetine LOQ-a

LOQ

Anorganski kositar

≤ 10 mg/kg

Olovo

ML ≤ 0,01 mg/kg

0,01 < ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ dvije trećine ML-a

≤ dvije petine ML-a

≤ jedna petina ML-a

Kadmij, živa, anorganski arsen

ML je < 0,100 mg/kg

ML je ≥ 0,100 mg/kg

≤ dvije petine ML-a

≤ jedna petina ML-a”

5.

Točka C.3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„C.3.2.   Opći zahtjevi

Analitičke metode koje se upotrebljavaju za potrebe kontrole hrane u skladu su s odredbama Priloga III. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

Analitičke metode za ukupni kositar primjerene su za kontrolu razina anorganskog kositra.

Za analizu olova u vinu primjenjuju se metode i pravila koje je utvrdio OIV (*2), u skladu s člankom 80. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1308/2013 (*3).

Analitičke metode za ukupni arsen primjerene su za potrebe testiranja za kontrolu razina anorganskog arsena. Ako je ukupna koncentracija arsena ispod najviše dopuštene razine za anorganski arsen, nije potrebno dodatno testiranje te se smatra da je uzorak u skladu s najvišom dopuštenom razinom za anorganski arsen. Ako je ukupna koncentracija arsena na najvišoj dopuštenoj razini za anorganski arsen ili iznad nje, provodi se dodatno testiranje kako bi se utvrdilo je li koncentracija anorganskog arsena iznad najviše dopuštene razine za anorganski arsen.

(*2)  Organisation internationale de la vigne et du vin."

(*3)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).”"16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/583

оd 15. travnja 2016.

o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 8. stavak 5. i članak 9. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1332/2011 (2) zahtijeva se da zrakoplovi na turbinski pogon s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju (MCTOM) većom od 5 700 kg ili u kojima je dopušten prijevoz više od 19 putnika budu opremljeni novom programskom verzijom 7.1 sustava za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS II) kako bi se izbjeglo sudare u zraku. Taj se zahtjev primjenjuje i na operatore određenih zrakoplova registriranih u trećoj zemlji.

(2)

Uredbom (EU) br. 1332/2011 zahtijeva se i da zračni prijevoznici Unije koji podliježu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (3) ugrade novu programsku verziju 7.1 sustava ACAS II u svoje zrakoplove. Međutim, ta je odredba zastarjela jer se Uredba (EEZ) br. 3922/91 više ne primjenjuje na te operatore jer je njezin Prilog III. izbrisan. Na te operatore sada se primjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 (4) koja sadržava nužna pravila u tom pogledu. Zastarjelu odredbu Uredbe (EU) br. 1332/2011 stoga bi trebalo brisati.

(3)

Uredba (EU) br. 1332/2011 sadržava pravila o operativnim postupcima primjenjivima u situacijama kada sustav ACAS II daje indikaciju letačkoj posadi kojom se preporučuje manevar kojim će se osigurati odmicanje zrakoplova od svih prijetnji ili zadržavanje postojećeg razmaka (indikacija obveznog vertikalnog razdvajanja). Budući da su ta pravila sigurnosno ključna i za pilote i za kontrolore, posebno u pogledu veze između njih, bolje se rješavaju Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012 (5). Stoga bi pravila povezana s takvim operativnim postupcima trebalo brisati iz Uredbe (EU) br. 1332/2011.

(4)

Uredbu (EU) br. 1332/2011 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenju (6) koje je izdala Europska agencija za sigurnost zračnog prometa u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1332/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

Briše se članak 4.

2.

U članku 5. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Članak 3. primjenjuje se od 1. ožujka 2012.

3.   Odstupajući od stavka 2., u slučaju zrakoplova koji ima individualnu svjedodžbu o plovidbenosti izdanu prije 1. ožujka 2012. članak 3. primjenjuje se od 1. prosinca 2015.”.

3.

Prilog se zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. kolovoza 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1332/2011 od 16. prosinca 2011. o zahtjevima uporabe zajedničkoga zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku (SL L 336, 20.12.2011., str. 20.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3922/91 od 16. prosinca 1991. o usklađivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva (SL L 373, 31.12.1991., str. 4.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. rujna 2012. o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi te o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1035/2011 i uredaba (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010 (SL L 281, 13.10.2012., str. 1.).

(6)  Mišljenje Europske agencije za sigurnost zračnog prometa br. 04/2014 od 16. prosinca 2014. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012 o utvrđivanju zajedničkih pravila zračnog prometa i operativnih odredaba u vezi s uslugama i postupcima u zračnoj plovidbi (SERA dio C).


PRILOG

„PRILOG

Sustav za izbjegavanje sudara u zraku (ACAS) II

(Dio-ACAS)

AUR.ACAS.1005 Zahtjev radnih svojstava

1.

Sljedeći zrakoplovi na turbinski pogon opremljeni su sustavom logike za izbjegavanje sudara ACAS II verzije 7.1:

(a)

zrakoplovi s najvećom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 5 700 kg;

(b)

zrakoplovi u kojima je dopušten prijevoz više od 19 putnika.

2.

Zrakoplovi koji nisu navedeni u točki 1., ali koji su dobrovoljno opremljeni sustavom ACAS II, opremaju se programom logike za izbjegavanje sudara verzije 7.1.

3.

Točka 1. ne primjenjuje se na sustave bespilotnih zrakoplova.

AUR.ACAS.1010 Osposobljavanje za sustav ACAS II

Operatori utvrđuju operativne postupke i programe osposobljavanja za sustav ACAS II kako bi se letačka posada na odgovarajući način osposobila za izbjegavanje sudara i za uporabu opreme ACAS II.”


16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/584

оd 15. travnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. travnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

279,2

MA

93,6

SN

175,5

TR

94,1

ZZ

160,6

0707 00 05

MA

80,7

TR

119,1

ZZ

99,9

0709 93 10

MA

94,0

TR

137,2

ZZ

115,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

77,8

MA

55,6

TR

38,9

ZZ

55,2

0808 10 80

AR

89,5

BR

98,6

CL

121,6

CN

131,9

US

155,0

ZA

81,6

ZZ

113,0

0808 30 90

AR

102,2

CL

106,8

CN

90,5

ZA

111,1

ZZ

102,7


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


DIREKTIVE

16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/12


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/585

оd 12. veljače 2016.

o izmjeni, u svrhe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo, kadmij, šestovalentni krom i polibromirane difeniletere (PBDE) u rezervnim dijelovima koji su dobiveni iz medicinskih proizvoda ili elektronskih mikroskopa i upotrebljavaju se za njihov popravak ili obnovu

(Tekst važan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU zabranjuje se uporaba olova, kadmija, šestovalentnog kroma i polibromiranih difeniletera (PBDE) u električnoj i elektroničkoj opremi stavljenoj na tržište.

(2)

Načini obnove postoje za slikovnu opremu, kao što su slikovni uređaji za magnetsku rezonanciju, uređaji za računalnu tomografiju, in vitro dijagnostički proizvodi i uređaji za praćenje pacijenata, te za elektronske mikroskope. Neki od rezervnih dijelova dobivenih od takve opreme koji se ponovno iskoriste za obnovu sadržavat će male količine olova, kadmija, šestovalentnog kroma ili polibromiranih difeniletera.

(3)

Izuzećem iz točke 31. Priloga IV. Direktivi 2011/65/EU ne dopušta se uporaba rezervnih dijelova dobivenih iz korištene opreme koja još nije stavljena na tržište Unije, čime se ograničava dostupnost rezervnih dijelova dobivenih iz takve opreme.

(4)

Usporedba učinaka na okoliš uporabe obnovljenih dijelova u navedenim slučajevima s učincima na okoliš zamjene obnovljenih dijelova novima pokazuje da bi ukupni negativni učinci koje bi zamjena imala na okoliš, zdravlje i sigurnost potrošača bili veći od ukupne koristi.

(5)

S obzirom na to da će se ograničenja tvari početi primjenjivati na različitu navedenu opremu na različite datume, kako je određeno člankom 4. stavkom 3. Direktive 2011/65/EU, za svaku bi vrstu opreme trebalo odrediti poseban datum prestanka valjanosti izuzeća.

(6)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Kako bi se osigurao neometan prijelaz tržišnih subjekata s postojećih na odredbe utvrđene ovom Direktivom te kako bi se spriječili poremećaji na jedinstvenom tržištu, primjereno je odrediti datum za istovremenu primjenu nacionalnih odredaba u državama članicama, čime se osigurava i razumno razdoblje nakon datuma prijenosa,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog IV. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice do 28. veljače 2017. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 6. studenoga 2017.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

Prilog IV. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako slijedi:

1.

točka 31. se briše;

2.

dodaje se sljedeća točka 31.a:

„31.a

Olovo, kadmij, šestovalentni krom i polibromirani difenileteri (PBDE) u rezervnim dijelovima koji su dobiveni iz medicinskih proizvoda, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, ili elektronskih mikroskopa i njihovih dodataka i upotrebljavaju se za njihov popravak ili obnovu, uz uvjet da se ponovna uporaba odvija u povratnim zatvorenim sustavima poslovanja među poduzećima, koji se mogu provjeravati, te da se potrošača obavijesti o svakoj ponovnoj uporabi dijelova.

Istječe:

(a)

21. srpnja 2021. za uporabu u medicinskim proizvodima koji nisu in vitro dijagnostički medicinski proizvodi;

(b)

21. srpnja 2023. za uporabu u in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima;

(c)

21. srpnja 2024. za uporabu u elektronskim mikroskopima i njihovim dodacima.”


ODLUKE

16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/15


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/586

оd 14. travnja 2016.

o tehničkim standardima za mehanizam za ponovno punjenje elektroničkih cigareta

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2093)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (1), a posebno njezin članak 20. stavak 13.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 20. stavkom 3. točkom (g) Direktive 2014/40/EU, države članice dužne su osigurati da elektroničke cigarete i njihovi spremnici za ponovno punjenje imaju mehanizam koji osigurava ponovno punjenje bez curenja.

(2)

Člankom 20. stavkom 13. Direktive 2014/40/EU Komisija se ovlašćuje da provedbenim aktom utvrdi tehničke standarde za mehanizam za ponovno punjenje elektroničkih cigareta.

(3)

U pogledu toksičnosti tekućina koje sadržavaju nikotin i koje se upotrebljavaju u elektroničkim cigaretama i spremnicima za ponovno punjenje, prikladno je osigurati da se elektroničke cigarete mogu ponovno puniti tako da se smanji rizik doticaja s kožom i slučajnog gutanja takvih tekućina.

(4)

Na temelju povratnih informacija dionika i rada vanjskog izvođača utvrđeni su tehnički standardi čija je namjena osigurati da mehanizmi za ponovno punjenje koji udovoljuju zahtjevima pružaju dovoljnu zaštitu od curenja.

(5)

Utvrđeni tehnički standardi sastoje se i od mjera kojima se osigurava da su potrošači na odgovarajući način obaviješteni o radu mehanizma za ponovno punjenje kako bi se osiguralo ponovno punjenje bez curenja.

(6)

Dionici mogu Komisiji dostaviti informacije o alternativnim mehanizmima koje su razvili kako bi osigurali ponovno punjenje bez curenja, što može dovesti do revizije ove Odluke.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 25. Direktive 2014/40/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju tehnički standardi za mehanizam za ponovno punjenje elektroničkih cigareta proizvedenih u Uniji ili uvezenih u nju.

Članak 2.

Zahtjevi za mehanizam za ponovno punjenje

1.   Države članice osiguravaju da se ponovno punjive elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje stavljaju na tržište samo ako mehanizam s pomoću kojeg se pune elektroničke cigarete ispunjuje jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

uključuje uporabu spremnika za ponovno punjenje sa sigurno pričvršćenom mlaznicom dužine najmanje 9 mm, koja je uža od otvora spremnika elektroničke cigarete s kojom se upotrebljava i dobro prianja uz taj otvor, te ima mehanizam za nadzor protoka koji samo pri atmosferskom tlaku od 20 °C ± 5 °C u okomitom položaju ispušta najviše 20 kapi tekućine za punjenje u minuti;

(b)

radi s pomoću priključnog sustava koji ispušta tekućine za punjenje u spremnik elektroničke cigarete samo kada su elektronička cigareta i spremnik za ponovno punjenje spojeni.

2.   Države članice osiguravaju da ponovno punjive elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje uključuju odgovarajuće upute za ponovno punjenje, uključujući grafičke prikaze, u okviru uputa za korištenje utvrđenih u skladu s člankom 20. stavkom 4. točkom (a) podtočkom i. Direktive 2014/40/EU.

U uputama za korištenje ponovno punjivih elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje s mehanizmom navedenim u stavku 1. točki (a) navedene su širina mlaznice ili širina otvora spremnika na način kojim se potrošačima omogućuje da utvrde kompatibilnost spremnikâ za punjenje i elektroničkih cigareta.

U uputama za korištenje ponovno punjivih elektroničkih cigareta i spremnika za ponovno punjenje s mehanizmom navedenim u stavku 1. točki (b) navedene su vrste priključnog sustava s kojim su takve elektroničke cigarete i spremnici za ponovno punjenje kompatibilni.

Članak 3.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. travnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 127, 29.4.2014., str. 1.


16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/17


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/587

оd 14. travnja 2016.

o odobrenju tehnologije koja se upotrebljava u učinkovitim vanjskim svjetlima vozila sa svjetlosnim diodama kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (1), a posebno njezin članak 12. stavak 4.,

budući da:

(1)

Zahtjev proizvođača Mazda Motor Europe GmbH od 7. srpnja 2015. za odobrenje svjetala sa svjetlosnim diodama (LED) i zahtjev društva Honda od 8. siječnja 2016. za odobrenje učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama ocijenjeni su u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009, Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 725/2011 (2) i Tehničkim smjernicama za pripremu zahtjeva za odobrenje inovativnih tehnologija u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009.

(2)

Informacijama dostavljenima u zahtjevima društava Mazda i Honda dokazuje se da su ispunjeni uvjeti i kriteriji iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i članaka 2. i 4. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011. Stoga bi učinkovita vanjska svjetla sa svjetlosnim diodama društava Mazda i Honda trebalo odobriti kao inovativne tehnologije.

(3)

Komisija je provedbenim odlukama 2014/128/EU (3), (EU) 2015/206 (4) i (EU) 2016/160 (5) odobrila tri zahtjeva povezana s tehnologijama kojima se poboljšava učinkovitost sustava vanjskih svjetala. Na temelju iskustva stečenog ocjenjivanjem tih zahtjeva, kao i zahtjeva društava Mazda i Honda, na zadovoljavajući je način nedvojbeno dokazano da učinkovita vanjska svjetla sa svjetlosnim diodama, uključujući jedno od ili prikladnu kombinaciju učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama kao što su kratka svjetla, duga svjetla, prednja pozicijska svjetla, prednja i stražnja svjetla za maglu, prednji i stražnji pokazivači smjera, osvjetljenje registarskih tablica te svjetla za vožnju unatrag ispunjavaju kriterije iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011 te da se njima postiže smanjenje emisija CO2 od najmanje 1 g CO2/km u odnosu na osnovni paket vanjskih svjetala s istom kombinacijom svjetala vozila.

(4)

Stoga je primjereno proizvođačima omogućiti da potvrde uštede CO2 ostvarene upotrebom učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama koja ispunjavaju te uvjete. Kako bi se osiguralo da se za certifikaciju predlažu samo vanjska svjetla sa svjetlosnim diodama koja ispunjavaju te uvjete, proizvođač treba zahtjevu za certifikaciju podnesenom homologacijskom tijelu priložiti izvješće o provjeri koje je izradilo neovisno tijelo za provjeru.

(5)

Ako homologacijsko tijelo utvrdi da svjetla sa svjetlosnim diodama ne ispunjavaju uvjete za certifikaciju, zahtjev za certifikaciju ušteda trebalo bi odbaciti.

(6)

Primjereno je odobriti metodologiju ispitivanja za utvrđivanje ušteda CO2 ostvarenih upotrebom vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama.

(7)

Da bi se utvrdile uštede CO2 ostvarene upotrebom vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama, potrebno je odrediti osnovnu tehnologiju u usporedbi s kojom će se ocjenjivati učinkovitost svjetala sa svjetlosnim diodama. Prema stečenom iskustvu prikladno je razmotriti halogensku rasvjetu kao osnovnu tehnologiju.

(8)

Uštede ostvarene upotrebom vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama mogu se djelomično dokazati ispitivanjem iz Priloga XII. Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (6). Stoga je potrebno osigurati da se to uzme u obzir u metodologiji ispitivanja ušteda CO2 ostvarenih upotrebom vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama.

(9)

Kako bi se olakšalo šire uvođenje vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama u nova vozila, proizvođač bi trebao imati i mogućnost zatražiti certifikaciju ušteda CO2 ostvarenih upotrebom nekoliko vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama podnošenjem jednog zahtjeva za certifikaciju. Međutim, u slučaju korištenja tom mogućnošću, primjereno je osigurati primjenu mehanizma za poticanje uvođenja samo onih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama kojima se postiže najveća učinkovitost.

(10)

Za potrebe utvrđivanja opće oznake eko-inovacije koja će se upotrebljavati u odgovarajućim homologacijskim dokumentima u skladu s prilozima I., VIII. i IX. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7) trebalo bi utvrditi pojedinačnu oznaku koja će se upotrebljavati za inovativnu tehnologiju za vanjska svjetla sa svjetlosnim diodama,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrenje

Tehnologija koja se upotrebljava u Mazdinim svjetlima sa svjetlosnim diodama (LED) i u Hondinim svjetlima sa svjetlosnim diodama odobrava se kao inovativna tehnologija u smislu članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009.

Članak 2.

Zahtjev za certifikaciju ušteda CO2

1.   Proizvođač može podnijeti zahtjev za certifikaciju ušteda CO2 ostvarenih upotrebom jednog vanjskog svjetla sa svjetlosnim diodama ili više njih namijenjenih za uporabu u vozilima kategorije M1 koja uključuju jedno od sljedećih svjetala sa svjetlosnim diodama ili njihovu kombinaciju:

(a)

kratko svjetlo;

(b)

dugo svjetlo;

(c)

prednje pozicijsko svjetlo;

(d)

prednje svjetlo za maglu;

(e)

stražnje svjetlo za maglu;

(f)

prednji pokazivač smjera;

(g)

stražnji pokazivač smjera;

(h)

osvjetljenje registarskih tablica;

(i)

svjetlo za vožnju unatrag.

Svjetlom sa svjetlosnim diodama ili kombinacijom svjetala sa svjetlosnim diodama koja sačinjavaju učinkoviti sustav vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama postiže se najmanje ušteda CO2 iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 725/2011.

2.   Zahtjevu za certifikaciju ušteda ostvarenih upotrebom jednog učinkovitog vanjskog svjetla sa svjetlosnim diodama ili više njih prilaže se neovisno izvješće o provjeri kojim se potvrđuje da to svjetlo ili ta svjetla ispunjavaju uvjete navedene u stavku 1.

3.   Homologacijsko tijelo odbija zahtjev za certifikaciju ako utvrdi da jedno vanjsko svjetlo sa svjetlosnim diodama ili više njih ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1.

Članak 3.

Potvrda ušteda CO2

1.   Smanjenje emisija CO2 ostvarenih upotrebom učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama iz članka 2. stavka 1. utvrđuje se metodologijom iz Priloga.

2.   Ako proizvođač podnosi zahtjev za certifikaciju ušteda CO2 ostvarenih upotrebom više učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama iz članka 2. stavka 1. u odnosu na jednu izvedbu vozila, homologacijsko tijelo određuje koje je ispitano učinkovito vanjsko svjetlo sa svjetlosnim diodama ostvarilo najniže uštede CO2 i bilježi najnižu vrijednost u odgovarajućim homologacijskim dokumentima. Ta se vrijednost navodi u potvrdi o sukladnosti u skladu s člankom 11. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011.

Članak 4.

Oznaka eko-inovacije

Oznaka eko-inovacije br. 19 unosi se u homologacijsku dokumentaciju u kojoj se upućuje na ovu Odluku u skladu s člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 140, 5.6.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 725/2011 od 25. srpnja 2011. o uspostavljanju postupka za odobravanje i certifikaciju inovativnih tehnologija za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila sukladno Uredbi (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 194, 26.7.2011., str. 19.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/128/EU od 10. ožujka 2014. o odobrenju modula „E-Light” svjetlosnih dioda kratkih svjetala kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 70, 11.3.2014., str. 30.).

(4)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/206 оd 9. veljače 2015. o odobrenju učinkovite vanjske rasvjete uz uporabu svjetlosnih dioda društva Daimler AG kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 33, 10.2.2015., str. 52.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/160 оd 5. veljače 2016. o odobrenju učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama društva Toyota Motor Europe kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 31, 6.2.2016., str. 70.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

(7)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).


PRILOG

METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE UŠTEDA CO2 OSTVARENIH UPOTREBOM VANJSKIH SVJETALA VOZILA SA SVJETLOSNIM DIODAMA (LED)

1.   UVOD

Kako bi se utvrdilo smanjenje emisija CO2 koje se može pripisati paketu učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama koji se sastoji od odgovarajuće kombinacije svjetala vozila iz članka 2. namijenjenih za uporabu u vozilima kategorije M1, potrebno je odrediti sljedeće:

1.

uvjete ispitivanja;

2.

opremu za ispitivanje;

3.

utvrđivanje uštede energije;

4.

izračun uštede CO2;

5.

izračun statističke pogreške.

2.   SIMBOLI, PARAMETRI I MJERNE JEDINICE

Latinski simboli

Formula

uštede CO2 [g CO2/km]

CO2

ugljični dioksid

CF

faktor konverzije (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] kako je definiran u tablici 3.

m

broj učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama koja čine paket

n

broj mjerenja uzorka

P

potrošnja energije svjetla vozila [W]

Formula

standardna devijacija potrošnje energije svjetla sa svjetlosnim diodama [W]

Formula

standardna devijacija prosječne potrošnje energije svjetla sa svjetlosnim diodama [W]

Formula

standardna devijacije ukupnih ušteda CO2 [g CO2/km]

UF

faktor korištenja [-] kako je definiran u tablici 4.

v

srednja brzina vožnje u novom europskom voznom ciklusu (NEDC) [km/h]

VPe

potrošnja stvarne energije [l/kWh] kako je definirana u tablici 2.

Image

osjetljivost izračunatih ušteda CO2 u odnosu na potrošnju energije svjetla sa svjetlosnim diodama

Grčki simboli

Δ

razlika

ηA

učinkovitost alternatora [%]

Indeksi

Indeks (i) odnosi se na svjetla vozila

Indeks (j) odnosi se na mjerenje uzorka

EI

eko-inovacija

RW

stvarni uvjeti

TA

homologacijski uvjeti

B

osnova

3.   UVJETI ISPITIVANJA

Uvjetima ispitivanja moraju se ispuniti zahtjevi iz Pravilnika UN/ECE br. 112 (1) o jedinstvenim odredbama koje se odnose na homologaciju glavnih svjetala motornih vozila koja emitiraju asimetrični kratki ili dugi svjetlosni snop, ili oba, opremljenih žaruljama sa žarnom niti i/ili modulima svjetlosnih dioda (LED). Potrošnja energije utvrđuje se u skladu s točkom 6.1.4. Pravilnika UN/ECE br. 112 te točkama 3.2.1. i 3.2.2. Priloga 10. tom Pravilniku.

4.   OPREMA ZA ISPITIVANJE

Upotrebljava se sljedeća oprema, kako je prikazano na slici:

jedinica za opskrbu energijom (tj. izvor struje s podešavanjem napona),

dva digitalna multimetra, jedan za mjerenje jakosti istosmjerne struje, a drugi za mjerenje napona istosmjerne struje. Na slici je prikazana moguća ispitna shema kada je voltmetar istosmjerne struje integriran u jedinicu za opskrbu energijom.

Image

Ispitna shema

Ampermetar

Izvor struje s podešavanjem napona

LED žarulja

5.   MJERENJA I UTVRĐIVANJE UŠTEDA ENERGIJE

Za svako se učinkovito vanjsko svjetlo sa svjetlosnim diodama uključeno u paket struja mjeri kako je prikazano na slici pri naponu od 13,2 V. LED module kojima upravlja elektronički uređaj za upravljanje izvorom svjetlosti mjeri se kako odredi podnositelj zahtjeva.

Proizvođač može zatražiti da se provedu druga mjerenja jakosti struje s drugim dodatnim naponima. U tom slučaju proizvođač mora homologacijskom tijelu predati provjerenu dokumentaciju o potrebi obavljanja tih drugih mjerenja. Mjerenja jakosti struje pri svakom od tih dodatnih napona treba provesti uzastopno najmanje pet (5) puta. Korišteni naponi i izmjerena jakost struje bilježe se s preciznošću od četiri decimale.

Potrošnja energije određuje se množenjem korištenog napona s izmjerenom jakosti struje. Treba izračunati prosječnu potrošnju energije za svako učinkovito vanjsko svjetlo sa svjetlosnim diodama (Formula). Svaka vrijednost mora se izraziti s preciznošću od četiri decimale. Ako se za opskrbu LED žarulja električnom strujom upotrebljava koračni motor ili elektronički regulator, električno opterećenje te komponente ne uzima se u obzir pri mjerenju.

Konačne uštede energije za svako učinkovito vanjsko svjetlo sa svjetlosnim diodama (ΔPi) izračunavaju se s pomoću sljedeće formule:

Formula 1

Formula

gdje je potrošnja energije odgovarajućeg osnovnog svjetla vozila definirana u tablici 1.

Tablica 1.

Potrebna snaga za različita osnovna svjetla vozila

Svjetlo vozila

Ukupna električna energija (PB)

[W]

kratko svjetlo

137

dugo svjetlo

150

prednje pozicijsko svjetlo

12

osvjetljenje registarske pločice

12

prednje svjetlo za maglu

124

stražnje svjetlo za maglu

26

prednji pokazivač smjera

13

stražnji pokazivač smjera

13

svjetlo za vožnju unatrag

52

6.   IZRAČUN UŠTEDA CO2

Ukupne uštede CO2 ostvarene upotrebom paketa rasvjete izračunavaju se s pomoću formule 2.

Formula 2

Formula

gdje je

v

:

srednja brzina vožnje u ciklusu NEDC [km/h], koja iznosi 33,58 km/h

ηA

:

učinkovitost alternatora [%], koja iznosi 67 %

VPe

:

potrošnja stvarne energije [l/kWh] kako je definirana u tablici 2.

Tablica 2.

Potrošnja stvarne energije

Vrsta motora

Potrošnja stvarne energije (VPe)

[l/kWh]

benzinski

0,264

motor s turbokompresorom

0,280

dizelski

0,220

CF

:

faktor konverzije (l/100 km) – (g CO2/km) [g CO2/l] kako je definiran u tablici 3.

Tablica 3.

Faktor konverzije goriva

Vrsta goriva

Faktor konverzije (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

[g CO2/l]

benzin

2 330

dizel

2 640

UF

:

faktor korištenja svjetla vozila [-] kako je definiran u tablici 4.

Tablica 4.

Faktor korištenja različitih svjetala vozila

Svjetlo vozila

Faktor korištenja (UF)

[-]

kratko svjetlo

0,33

dugo svjetlo

0,03

prednje pozicijsko svjetlo

0,36

osvjetljenje registarske pločice

0,36

prednje svjetlo za maglu

0,01

stražnje svjetlo za maglu

0,01

prednji pokazivač smjera

0,15

stražnji pokazivač smjera

0,15

svjetlo za vožnju unatrag

0,01

7.   IZRAČUN STATISTIČKE POGREŠKE

Potrebno je kvantificirati statističke pogreške u rezultatima metodologije ispitivanja prouzročene mjerenjima. Za svako se učinkovito vanjsko svjetlo sa svjetlosnim diodama uključeno u paket standardna devijacija računa kako je utvrđeno u formuli 3.

Formula 3

Formula

gdje je:

n

:

broj mjerenja uzorka, koji iznosi najmanje 5

Standardna devijacija potrošnje energije za svako učinkovito vanjsko svjetlo sa svjetlosnim diodama (Formula) dovodi do pogreške u uštedama CO2 (Formula). Ta se pogreška izračunava s pomoću formule 4.

Formula 4

Image

8.   STATISTIČKA ZNAČAJNOST

Za svaki tip, varijantu i izvedbu vozila u koje je ugrađena kombinacija učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama potrebno je dokazati da pogreška u izračunu ušteda CO2 izračunata s pomoću formule 4 nije veća od razlike između ukupnih ušteda CO2 i najnižeg praga uštede utvrđenog u članku 9. stavku 1. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011 (vidjeti formulu 5).

Formula 5

Formula

gdje je:

MT

:

najniži prag [g CO2/km], koji iznosi 1 g CO2/km

Ako su ukupne uštede emisija CO2 ostvarene upotrebom paketa učinkovitih vanjskih svjetala sa svjetlosnim diodama, kao rezultat izračuna s pomoću formule 5, ispod praga navedenog u članku 9. stavku 1. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011, primjenjuje se članak 11. stavak 2. drugi podstavak te Uredbe.


(1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. siječnja 2013.


16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/25


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/588

оd 14. travnja 2016.

o odobrenju tehnologije upotrijebljene u 12-voltnim učinkovitim alternatorima kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (1), a posebno njezin članak 12. stavak 4.,

budući da:

(1)

Zahtjev za odobrenje za visokoučinkoviti alternator marke Valeo s visokoučinkovitim diodama koji je 3. studenoga 2015. podnio dobavljač Valeo Equipments Electriques Moteur i zahtjev za odobrenje za učinkoviti alternator marke Bosch s MOS upravljanim diodama (MGD) koji je 10. lipnja 2015. podnio dobavljač Robert Bosch GmbH ocijenjeni su u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009, Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 725/2011 (2) i Tehničkim smjernicama za pripremu zahtjeva za odobrenje inovativnih tehnologija u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009.

(2)

Na temelju informacija dostavljenih u zahtjevima Valea i Boscha dokazano je da su ispunjeni uvjeti i kriteriji iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i članaka 2. i 4. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011. Stoga bi učinkovite alternatore marki Valeo i Bosch trebalo odobriti kao inovativne tehnologije.

(3)

Provedbenim odlukama 2013/341/EU (3), 2014/465/EU (4), (EU) 2015/158 (5), (EU) 2015/295 (6) i (EU) 2015/2280 (7) Komisija je odobrila šest zahtjeva u pogledu tehnologija kojima se poboljšava učinkovitost alternatora. Na temelju iskustva stečenog iz ocjenjivanja tih zahtjeva za odobrenje te iz zahtjeva Valea i Boscha nedvojbeno je i na zadovoljavajući način dokazano da 12-voltni (12 V) alternator s minimalnom učinkovitošću od 73,4 % do 74,2 %, ovisno o pogonskom sklopu, i masom koja za najviše 3 kg premašuje masu osnovnog alternatora ispunjava kriterije iz članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009 i Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011 te postiže smanjenje emisija CO2 od barem 1 g CO2/km u odnosu na osnovni alternator s učinkovitošću od 67 %.

(4)

Stoga je prikladno omogućiti proizvođačima certifikaciju ušteda CO2 ostvarenih 12-voltnim učinkovitim alternatorima koji ispunjavaju te uvjete. Kako bi se osiguralo da se za certifikaciju predlažu samo alternatori sukladni s tim uvjetima, proizvođač mora homologacijskom tijelu zajedno sa zahtjevom za certifikaciju dostaviti izvješće o provjeri, koje je sastavilo neovisno ovlašteno tijelo za provjeru, u kojem se potvrđuje sukladnost.

(5)

Ako homologacijsko tijelo utvrdi da 12-voltni alternator ne ispunjava uvjete za certifikaciju, zahtjev za certifikaciju uštede trebalo bi odbiti.

(6)

Trebalo bi odobriti ispitnu metodologiju za utvrđivanje ušteda CO2 ostvarenih 12-voltnim učinkovitim alternatorima.

(7)

Kako bi se utvrdile uštede CO2 ostvarene 12-voltnim učinkovitim alternatorom, nužno je definirati osnovnu tehnologiju koja bi trebala poslužiti kao mjerilo za učinkovitost alternatora. Na temelju stečenog iskustva prikladna osnovna tehnologija je 12-voltni alternator s učinkovitošću od 67 %.

(8)

Ušteda ostvarena 12-voltnim učinkovitim alternatorom može se djelomično dokazati ispitivanjem iz Priloga XII. Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (8). Zbog toga je nužno to djelomično obuhvaćanje uzeti u obzir u ispitnoj metodologiji za uštede CO2 ostvarene 12-voltnim učinkovitim alternatorima.

(9)

Kako bi se 12-voltni učinkoviti alternatori što više primjenjivali u novim vozilima, proizvođaču bi se trebalo omogućiti i da zatraži certifikaciju ušteda CO2 za nekoliko 12-voltnih učinkovitih alternatora jednim zahtjevom za certifikaciju. Međutim, ako se upotrijebi ta mogućnost, trebalo bi se pobrinuti da se primijeni mehanizam kojim će se potaknuti primjena samo najučinkovitijih alternatora.

(10)

Za potrebe određivanja opće oznake eko-inovacije koja će se upotrebljavati u odgovarajućim homologacijskim dokumentima u skladu s prilozima I., VIII. i IX. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) trebalo bi utvrditi pojedinačnu oznaku koja će se upotrebljavati za inovativnu tehnologiju za 12-voltne učinkovite alternatore,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrenje

Tehnologija upotrijebljena u visokoučinkovitom alternatoru marke Valeo s visokoučinkovitim diodama i u učinkovitom alternatoru marke Bosch s MOS upravljanim diodama odobrava se kao inovativna tehnologija u smislu članka 12. Uredbe (EZ) br. 443/2009.

Članak 2.

Zahtjev za certifikaciju ušteda CO2

1.   Proizvođač može zatražiti certifikaciju ušteda CO2 ostvarenih 12-voltnim (V) učinkovitim alternatorima namijenjenima za uporabu u vozilima kategorije M1 ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

taj se sastavni dio upotrebljava isključivo za punjenje akumulatora vozila i za napajanje električnog sustava vozila dok motor s unutarnjim sagorijevanjem radi;

(b)

masa učinkovitog alternatora ne smije za više od 3 kg premašiti masu osnovnog alternatora od 7 kg;

(c)

učinkovitost učinkovitog alternatora je barem:

i.

73,8 % za vozila s benzinskim motorom;

ii.

73,4 % za vozila s benzinskim motorom i turbopunjačem;

iii.

74,2 % za vozila s dizelskim motorom.

2.   Uz zahtjev za certifikaciju ušteda ostvarenih učinkovitim alternatorima dostavlja se neovisno izvješće o provjeri kojim se potvrđuje da su alternatori sukladni s uvjetima propisanima u stavku 1.

3.   Homologacijsko tijelo mora odbiti zahtjev za certifikaciju ako utvrdi da alternatori nisu sukladni s uvjetima propisanima u stavku 1.

Članak 3.

Certifikacija ušteda CO2

1.   Smanjenje emisija CO2 zbog upotrebe učinkovitog alternatora iz članka 2. stavka 1. utvrđuje se primjenom metodologije iz Priloga.

2.   Ako proizvođač podnese zahtjev za certifikaciju ušteda CO2 iz članka 2. stavka 1. za više od jednog učinkovitog alternatora za jednu izvedbu vozila, homologacijsko tijelo mora utvrditi kojim se od ispitanih alternatora postižu najmanje uštede CO2 i zabilježiti najnižu vrijednost u odgovarajuću homologacijsku dokumentaciju. Ta se vrijednost navodi u certifikatu o sukladnosti u skladu s člankom 11. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011.

Članak 4.

Oznaka eko-inovacije

Oznaka eko-inovacije br. 17 unosi se u homologacijsku dokumentaciju uz svako upućivanje na ovu Odluku u skladu s člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 140, 5.6.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 725/2011 od 25. srpnja 2011. o uspostavljanju postupka za odobravanje i certifikaciju inovativnih tehnologija za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila sukladno Uredbi (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 194, 26.7.2011., str. 19.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2013/341/EU od 27. lipnja 2013. o odobrenju alternatora Valeo Efficient Generation Alternator kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 179, 29.6.2013., str. 98.).

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/465/EU оd 16. srpnja 2014. o odobrenju učinkovitog alternatora DENSO kao inovativne tehnologije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Provedbene odluke Komisije 2013/341/EU (SL L 210, 17.7.2014., str. 17.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/158 оd 30. siječnja 2015. o odobrenju dvaju visokoučinkovitih alternatora proizvođača Robert Bosch GmbH kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 26, 31.1.2015., str. 31.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/295 оd 24. veljače 2015. o odobrenju učinkovitog alternatora MELCO GXi kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 53, 25.2.2015., str. 11.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2280 оd 7. prosinca 2015. o odobrenju učinkovitog alternatora DENSO kao inovativne tehnologije za smanjivanje emisija CO2 iz osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 322, 8.12.2015., str. 64.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

(9)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).


PRILOG

METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANJE UŠTEDA CO2 OSTVARENIH 12-VOLTNIM UČINKOVITIM ALTERNATOROM

1.   UVOD

Kako bi se utvrdila ušteda CO2 koja se može pripisati uporabi učinkovitog alternatora u vozilu kategorije M1, nužno je odrediti sljedeće:

1.

uvjete ispitivanja;

2.

ispitnu opremu;

3.

utvrđenu učinkovitost učinkovitog alternatora i osnovnog alternatora;

4.

izračun ušteda CO2;

5.

izračun statističke pogreške.

Simboli, parametri i mjerne jedinice

Simboli na latinici

Formula

uštede CO2 (g CO2/km)

CO2

ugljikov dioksid

CF

faktor konverzije (l/100 km) – (g CO2/km) (g CO2/l) kako je definiran u tablici 3

h

frekvencija kako je definirana u tablici 1

I

jakost struje pri kojoj se provodi mjerenje (A)

m

broj mjerenja uzorka

M

zakretni moment (Nm)

n

frekvencija rotacije (min– 1) kako je definirana u tablici 1

P

snaga (W)

Formula

standardna devijacija učinkovitosti ekoinovativnog alternatora (%)

Formula

standardna devijacija prosječne učinkovitosti ekoinovativnog alternatora (%)

Formula

standardna devijacija ukupnih ušteda CO2 (g CO2/km)

U

ispitni napon pri kojem se provodi mjerenje (V)

v

srednja brzina vožnje u novom europskom voznom ciklusu (NEDC) (km/h)

VPe

potrošnja stvarne energije (l/kWh) kako je definirana u tablici 2

Image

osjetljivost izračunate uštede CO2 u odnosu na učinkovitost ekoinovativnog alternatora

Grčki simboli

Δ

razlika

η

učinkovitost osnovnog alternatora (%)

ηEI

učinkovitost učinkovitog alternatora (%)

Formula

prosječna učinkovitost ekoinovativnog alternatora u radnoj točki i (%)

Indeksi

Indeks i odnosi se na radnu točku

Indeks j odnosi se na mjerenje uzorka

EI

ekoinovativni

m

mehanički

RW

stvarni uvjeti

TA

homologacijski uvjeti

B

osnovni

2.   ISPITNI UVJETI

Ispitni uvjeti moraju ispunjavati zahtjeve iz norme ISO 8854:2012 (1).

Ispitna oprema

Ispitna oprema mora biti u skladu sa specifikacijama iz norme ISO 8854:2012.

3.   MJERENJA I UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI

Učinkovitost učinkovitog alternatora utvrđuje se u skladu s normom ISO 8854:2012, uz iznimku elemenata navedenih u ovome stavku.

Mjerenja se provode u različitim radnim točkama i, kako je definirano u tablici 1. Jakost struje alternatora definira se kao pola nazivne struje u svim radnim točkama. Za svaku je brzinu potrebno održavati stalni napon i izlaznu struju alternatora, a napon treba iznositi 14,3 V.

Tablica 1.

Radne točke

Radna točka

i

Vrijeme zadržavanja

(s)

Frekvencija rotacije

ni (min– 1)

Frekvencija

hi

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

Učinkovitost se izračunava formulom 1.

Formula 1.

Formula

Sva mjerenja učinkovitosti moraju se provesti uzastopno najmanje pet (5) puta. Mora se izračunati prosjek mjerenja na svakoj radnoj točki (Formula).

Učinkovitost ekoinovativnog alternatora (ηEI) izračunava se formulom 2.

Formula 2.

Formula

Učinkovitim alternatorom ostvaruje se ušteda mehaničke snage u stvarnim uvjetima (ΔPmRW) i homologacijskim uvjetima (ΔPmTA), kako je definirano u formuli 3.

Formula 3.

ΔPm = ΔPmRW – ΔPmTA

Pri tome se ušteda mehaničke snage u stvarnim uvjetima (ΔPmRW) izračunava formulom 4, a ušteda mehaničke snage u homologacijskim uvjetima (ΔPmTA) formulom 5.

Formula 4.

Formula

Formula 5.

Formula

pri čemu je

PRW

:

potrebna snaga u „stvarnim” uvjetima (W), a iznosi 750 W

PTA

:

potrebna snaga u homologacijskim uvjetima (W), a iznosi 350 W

ηB

:

učinkovitost osnovnog alternatora (%), a iznosi 67 %

Izračun ušteda CO2

Uštede CO2 učinkovitog alternatora izračunavaju se sljedećom formulom.

Formula 6.

Formula

pri čemu je

v

:

srednja brzina vožnje u NEDC-u (km/h), koja iznosi 33,58 km/h;

VPe

:

potrošnja stvarne energije iz tablice 2

Tablica 2.

Potrošnja stvarne energije

Vrsta motora

Potrošnja stvarne energije (VPe)

(l/kWh)

benzinski

0,264

benzinski s turbopunjačem

0,280

dizelski

0,220

CF

:

faktor naveden u 3

Tablica 3.

Faktor konverzije goriva

Vrsta goriva

Faktor konverzije (l/100 km) – (g CO2/km) (CF)

(g CO2/l)

benzinski

2 330

dizel

2 640

Izračun statističke pogreške

Statističke pogreške u rezultatima ispitne metodologije uzrokovane mjerenjima moraju se kvantificirati. Za svaku se radnu točku izračunava standardna devijacija prema sljedećoj formuli:

Formula 7.

Formula

Standardna devijacija vrijednosti učinkovitosti učinkovitog alternatora (Formula) izračunava se formulom 8:

Formula 8.

Formula

Standardna devijacija učinkovitosti alternatora (Formula) dovodi do pogreške u izračunu ušteda CO2 (Formula). Ta se pogreška izračunava u skladu s formulom 9:

Formula 9.

Image

Statistička značajnost

Za svaki se tip, varijantu i izvedbu vozila s učinkovitim alternatorom mora dokazati da pogreška u uštedama CO2 izračunanih formulom 9. nije veća od razlike između ukupnih ušteda CO2 i praga najmanje uštede propisanog u članku 9. stavku 1. Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011 (vidjeti formulu 10.).

Formula 10.

Formula

pri čemu je

MT

:

minimalni prag (g CO2/km) koji iznosi 1 g CO2/km

Izvješće o ispitivanju i ocjenjivanju

Izvješće mora uključivati:

model i masu ispitanih alternatora,

opis ispitne platforme,

ispitne rezultate (izmjerene vrijednosti),

izračunane rezultate i odgovarajuće formule.

Učinkoviti alternator za ugradnju u vozila

Homologacijsko tijelo mora potvrditi uštede CO2 na temelju mjerenja učinkovitog alternatora i osnovnog alternatora primjenom ispitne metodologije iz ovog Priloga. Ako su uštede emisije CO2 ispod praga propisanog u članku 9. stavku 1., primjenjuje se članak 11. stavak 2. drugi podstavak Provedbene uredbe (EU) br. 725/2011.


(1)  ISO 8854:2012 Cestovna vozila – Alternatori s regulatorima – Metode ispitivanja i opći zahtjevi. Referentni broj ISO 8854:2012, objavljeno 1. lipnja 2012.


Ispravci

16.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 101/33


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446

( Službeni list Europske unije L 69 od 15. ožujka 2016. )

Na stranici 39. prilozi 2., 3., 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

PRILOG 2

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OBVEZUJUĆE TARIFNE INFORMACIJE (OTI)

1. Podnositelj zahtjeva (puno ime i adresa)

Broj telefona:

Broj telefaksa:

Carinski broj/broj EORI:

Za službenu uporabu

Registracijski broj:

Mjesto primitka:

Datum primitka:

godina mjesec dan

Jezik zahtjeva za OTI:

Skeniranje slika:

Da # … Ne

Datum izdavanja:

godina mjesec dan

Službenik koji izdaje dokument:

Svi uzorci vraćeni:

2. Korisnik (puno ime i adresa)

(Povjerljivo)

Broj telefona:

Broj telefaksa:

Carinski broj/broj EORI:

Važna napomena

Potpisivanjem deklaracije podnositelj prihvaća odgovornost za istinitost i potpunost podataka navedenih na ovom obrascu i svim dodatnim listovima koji su mu priloženi. Podnositelj zahtjeva suglasan je da se ove informacije i sve fotografije, nacrti, brošure itd. mogu pohraniti u bazi podataka Europske komisije te da se podaci, uključujući sve fotografije, nacrte, brošure itd., koji su priloženi zahtjevu ili koje dobije (ili može dobiti) uprava, a koji u poljima 2. i 9. zahtjeva nisu označeni kao povjerljivi, mogu javno objaviti na internetu.

3. Zastupnik ili predstavnik (puno ime i adresa)

Broj telefona:

Broj telefaksa:

Carinski broj/broj EORI:

4. Ponovno izdavanje OTI-ja

Ako podnosite zahtjev za ponovno izdavanje OTI-ja, ispunite ovo polje.

Referentni broj OTI-ja:

Vrijedi od:

godina mjesec dan

Oznaka nomenklature:

5. Carinska nomenklatura

Označite nomenklaturu u koju se roba razvrstava:

Harmonizirani sustav (HS)

Kombinirana nomenklatura (CN)

TARIC

Nomenklatura za subvencije

Ostalo (navesti):

6. Vrsta transakcije

Odnosi li se zahtjev na stvarno predviđeni uvoz ili izvoz?

Da Ne

7. Predviđeno razvrstavanje

Označite nomenklaturu u koju se, prema vašem mišljenju, roba treba razvrstati:

Oznaka nomenklature:

8. Opis robe

Navedite, prema potrebi, detaljne podatke o sastavu robe, upotrijebljenu metodu analize, vrstu upotrijebljenog proizvodnog postupka, vrijednost (uključujući sastavne dijelove), uporabu robe, uobičajeni trgovački naziv te, prema potrebi, način pakiranja robe za maloprodaju u slučaju setova (ako je potrebno više prostora za opis, upotrijebite zaseban list).

Image

Tekst slike

9. Trgovački naziv i dodatni podaci (*) (Povjerljivo)

10. Uzorci i ostalo

Označite je li nešto od sljedećeg priloženo vašem zahtjevu.

Opis

Brošure

Fotografije

Uzorci

Ostalo

Želite li da vam se uzorci vrate?

Da Ne

Posebni troškovi koje su carinska tijela imala zbog provedbe analiza, vještačenja ili vraćanja uzoraka mogu se naplatiti podnositelju zahtjeva.

11. Ostali zahtjevi za izdavanje OTI-ja (*) i ostali izdani OTI-ji (*)

Navedite jeste li u drugom carinskom uredu ili drugoj državi članici već zatražili OTI ili vam je OTI već izdan za jednaku ili sličnu robu.

Da Ne

Ako je odgovor potvrdan, navedite pojedinosti i priložite preslik OTI-ja:

Država zahtjeva:

Mjesto podnošenja zahtjeva:

Dat. Podnoš. zahtjeva:

godina mjesec dan

Referentni broj OTI-ja:

Dat. početka valjanosti:

godina mjesec dan

Oznaka nomenklature:

Zemlja podnošenja zahtjeva:

Mjesto podnošenja zahtjeva:

Dat. podnošenja zahtjeva:

godina mjesec dan

Referentni broj OTI-ja:

Datum početka valjanosti: godina mjesec dan

godina mjesec dan

Oznaka nomenklature:

12. OTI izdan drugim korisnicima (*)

Navedite je li, prema vašem saznanju, OTI za jednake ili slične proizvode već izdan drugim korisnicima.

Da Ne

Ako je odgovor potvrdan, navedite pojedinosti:

Zemlja izdavanja:

Broj OTI-ja:

Dat. poč. valjanosti:

godina mjesec dan

Oznaka nomenklature:

Zemlja izdavanja:

Broj OTI-ja:

Dat. početka valjanosti:

godina mjesec dan

Oznaka nomenklature:

13. Datum i potpis

Vaša oznaka:

Datum:

godina mjesec dan

Potpis:

Za službenu uporabu:

(*) Ako je potrebno više prostora za podatke, upotrijebite zaseban list.

PRILOG 3

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA – ODLUKA O OBVEZUJUĆOJ TARIFNOJ INFORMACIJI

OTI

1

1. Nadležno carinsko tijelo

2. Broj OTI-ja

PRIMJERAK ZA KORISNIKA

3. Korisnik (naziv i adresa) povjerljivo

4. Datum početka valjanosti

Važna napomena

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 34. stavaka 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ova obvezujuća tarifna informacija vrijedi tri godine od datuma početka valjanosti.

Dostavljene informacije pohranit će se u bazi podataka Europske komisije za potrebe primjene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, a podaci o OTI-ju, uključujući sve fotografije, slike, brošure itd., ali isključujući informacije sadržane u poljima 3. i 8., mogu se javno objaviti na internetu.

Korisnik ima pravo žalbe na ovu obvezujuću tarifnu informaciju.

5. Datum i broj zahtjeva

6. Razvrstavanje robe u carinsku nomenklaturu

1

7. Opis robe

8. Trgovački naziv i dodatni podaci povjerljivo

9. Pravna osnova razvrstavanja robe

10. Ova odluka o OTI-ju izdaje se na temelju sljedećih podataka i materijala koje je podnio podnositelj zahtjeva:

Opis

Brošure

Fotografije

Uzorci

Ostalo

Mjesto: Potpis

Datum: Pečat

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA – ODLUKA O OBVEZUJUĆOJ TARIFNOJ INFORMACIJI

OTI

2

1. Nadležno carinsko tijelo

2. Broj OTI-ja

PRIMJERAK ZA KOMISIJU

3. Korisnik (naziv i adresa) povjerljivo

4. Datum početka valjanosti

Važna napomena

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 34. stavaka 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ova obvezujuća tarifna informacija vrijedi tri godine od datuma početka valjanosti.

Dostavljene informacije pohranit će se u bazi podataka Europske komisije za potrebe primjene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, a podaci o OTI-ju, uključujući sve fotografije, slike, brošure itd., ali isključujući informacije sadržane u poljima 3. i 8., mogu se javno objaviti na internetu.

Korisnik ima pravo žalbe na ovu obvezujuću tarifnu informaciju.

5. Datum i broj zahtjeva

6. Razvrstavanje robe u carinsku nomenklaturu

2

7. Opis robe

8. Trgovački naziv i dodatni podaci povjerljivo

9. Pravna osnova razvrstavanja robe

10. Ova odluka o OTI-ju izdaje se na temelju sljedećih podataka i materijala koje je podnio podnositelj zahtjeva:

Opis

Brošure

Fotografije

Uzorci

Ostalo

Mjesto: Potpis

Datum: Pečat

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA – ODLUKA O OBVEZUJUĆOJ TARIFNOJ INFORMACIJI

OTI

3

1. Nadležno carinsko tijelo

2. Broj OTI-ja

PRIMJERAK ZA DRŽAVU ČLANICU

3. Korisnik (naziv i adresa) povjerljivo

4. Datum početka valjanosti

Važna napomena

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 34. stavaka 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ova obvezujuća tarifna informacija vrijedi tri godine od datuma početka valjanosti.

Dostavljene informacije pohranit će se u bazi podataka Europske komisije za potrebe primjene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, a podaci o OTI-ju, uključujući sve fotografije, slike, brošure itd., ali isključujući informacije sadržane u poljima 3. i 8., mogu se javno objaviti na internetu.

Korisnik ima pravo žalbe na ovu obvezujuću tarifnu informaciju.

5. Datum i broj zahtjeva

6. Razvrstavanje robe u carinsku nomenklaturu

3

7. Opis robe

8. Trgovački naziv i dodatni podaci povjerljivo

9. Pravna osnova razvrstavanja robe

10. Ova odluka o OTI-ju izdaje se na temelju sljedećih podataka i materijala koje je podnio podnositelj zahtjeva:

Opis

Brošure

Fotografije

Uzorci

Ostalo

Mjesto: Potpis

Datum: Pečat

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA – ODLUKA O OBVEZUJUĆOJ TARIFNOJ INFORMACIJI

OTI

4

11. Za dodatne informacije kontaktirati nadležno carinsko tijelo

(naziv, puna adresa, telefon, telefaks)

12. Broj OTI-ja

PRIMJERAK ZA KOMISIJU

13. Jezik

4

14. Ključne riječi:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA – ODLUKA O OBVEZUJUĆOJ TARIFNOJ INFORMACIJI

OTI

5

11. Za dodatne informacije kontaktirati nadležno carinsko tijelo

(naziv, puna adresa, telefon, telefaks)

12. Broj OTI-ja

PRIMJERAK ZA DRŽAVU ČLANICU

13. Jezik

5

14. Ključne riječi:

bg

fi

nl

cs

fr

pl

da

hr

pt

de

hu

ro

el

it

sk

en

lt

sl

es

lv

sv

et

mt

PRILOG 4

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA

ZAHTJEV ZA DONOŠENJE ODLUKE O OBVEZUJUĆOJ TARIFNOJ INFORMACIJI (OTI)

1. Podnositelj (obvezno)

Naziv: (povjerljivo)

Ulica i broj:

Zemlja:

Poštanski broj:

Mjesto:

Identifikacija podnositelja zahtjeva:

Broj EORI:

Za službenu uporabu

Registracijski broj:

Nacionalni referentni broj (ako postoji):

Mjesto primitka:

Datum primitka:

godina mjesec dan

Status zahtjeva:

2. Mjesto gdje se vodi ili je dostupna glavna raču-novodstvena evidencija u carinske svrhe

(ako se razlikuje od sadašnjeg)

Ulica i broj:

Zemlja:

Poštanski broj:

Mjesto:

6. Vrsta transakcije (obvezno)

Navedite planirate li upotrijebiti odluku o OTI-ju koja se donosi na temelju ovog zahtjeva za neki od sljedećih carinskih postupaka:

3. Carinski zastupnik (ako postoji)

Naziv:

Ulica i broj:

Zemlja:

Poštanski broj:

Mjesto:

Identifikacija zastupnika:

Broj EORI:

7. Carinska nomenklatura (obvezno)

Označite nomenklaturu u koju se roba razvrstava:

Kombinirana nomenklatura (KN)

TARIC

Nomenklatura za subvencije

Ostalo (navesti):

4. Osoba za kontakt nadležna za zahtjev

(obvezno)

Ime:

Broj telefona:

Broj telefaksa:

Adresa e-pošte:

8. Oznaka robe

Navedite tarifnu oznaku carinske nomenklature u koju bi se prema podnositelju roba trebala razvrstati.

5. Ponovno izdavanje odluke o OTI-ju (obvezno)

Navedite odnosi li se zahtjev na ponovno izdavanje odluke o OTI-ju.

Da Ne

Ako je odgovor potvrdan, navedite odgovarajuće pojedinosti.

Referentni broj odluke o OTI-ju:

Vrijedi od:

godina mjesec dan

Oznaka robe:

9. Opis robe (obvezno)

Detaljan opis robe kojim se omogućuje njezino prepoznavanje i određivanje njezina razvrstavanja u carinsku nomenklaturu. Opis robe trebao bi uključivati i podatke o sastavu robe te svim metodama analize koje se upotrebljavaju za određivanje sastava robe ako je razvrstavanje ovisno o njemu. Sve podatke koje podnositelj zahtjeva smatra povjerljivima potrebno je unijeti u polje 8. Trgovački naziv i dodatne informacije

Puštanje u slobodni promet

Da Ne

Posebni postupci

(Navedite)

Da Ne

Izvoz

Da Ne

Image

Tekst slike

10. Trgovački naziv i dodatni podaci (*) (povjerljivo)

Navedite sve podatke za koje podnositelj zahtjeva želi da se smatraju povjerljivima, uključujući žig i broj modela robe.

11. Uzorci i ostalo

Navedite jesu li kao prilozi priloženi uzorci, fotografije, brošure ili drugi dostupni dokumenti koji mogu biti od pomoći carinskim tijelima pri određivanju pravilnog razvrstavanja robe u carinsku nomenklaturu.

Uzorci Fotografije Brošure Ostalo

Želite li da vam se uzorci vrate?

Da Ne

Posebni troškovi koje su carinska tijela imala zbog provedbe analiza, vještačenja ili vraćanja uzoraka mogu se naplatiti podnositelju zahtjeva.

12. Ostali zahtjevi za izdavanje OTI-ja i ostali izdani OTI-ji

Navedite jeste li u drugom carinskom uredu ili drugoj državi članici već zatražili OTI ili su vam već izdani OTI-ji za jednaku ili sličnu robu.

Da Ne

Ako je odgovor potvrdan, navedite pojedinosti:

Zemlja podnošenja zahtjeva:

Mjesto podnošenja zahtjeva:

Datum podnošenja zahtjeva:

godina mjesec dan

Referentni broj odluke o OTI-ju:

Dat. stup. na snagu odluke:

godina mjesec dan

Oznaka robe:

Zemlja podnošenja zahtjeva:

Mjesto podnošenja zahtjeva:

Datum podnošenja zahtjeva:

godina mjesec dan

Referentni broj odluke o OTI-ju:

Dat. stup. na snagu odluke:

godina mjesec dan

Oznaka robe:

13. Odluke o OTI-ju izdane korisnicima (obvezno)

Navedite jesu li, prema vašem saznanju, OTI-ji za jednaku ili sličnu robu već izdani drugim korisnicima.

Da Ne

Ako je odgovor potvrdan, navedite pojedinosti:

Referentni broj odluke o OTI-ju:

Dat. stup. na snagu odluke:

godina mjesec dan

Oznaka robe:

Referentni broj odluke o OTI-ju:

Dat. stup. na snagu odluke:

godina mjesec dan

Oznaka robe:

14. Imate li saznanja o bilo kakvim pravnim ili upravnim postupcima koji se odnose na razvrstavanje u carinsku tarifu, a koji su u tijeku u EU-u, ili o sudskoj odluci o razvrstavanju u carinsku tarifu koja je već donesena u EU-u u vezi s robom opisanom u poljima 9. i 10.?

(obvezno)

Da Ne

Ako je odgovor potvrdan, navedite pojedinosti:

Država:

Naziv suda:

Adresa suda:

Referentni broj predmeta:

15. Datum i potpis (obvezno)

Datum:

godina mjesec dan

Potpis:

Važna napomena

Potpisivanjem ovog zahtjeva podnositelj prihvaća odgovornost za istinitost i potpunost podataka sadržanih u njemu, kao i za sve dodatne informacije dostavljene uz ovaj zahtjev. Podnositelj zahtjeva suglasan je da se ovi podaci i sve fotografije, slike, brošure itd. mogu pohraniti u bazi podataka Europske komisije te da se podaci, uključujući sve fotografije, slike, brošure itd., koji su priloženi ovom zahtjevu ili koje dobije (ili može dobiti) uprava, a koji u poljima 1., 2. i 8. ovog zahtjeva nisu označeni kao povjerljivi, mogu javno objaviti na internetu.

16. Dodatne informacije

PRILOG 5

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA – ODLUKA O OBVEZUJUĆOJ TARIFNOJ INFORMACIJI

OTI

1. Carinsko tijelo nadležno za donošenje odluke

2. Referentni broj odluke o OTI-ju

3. Korisnik (povjerljivo)

Naziv:

Ulica i broj:

Zemlja:

Poštanski broj:

Mjesto:

Identifikacija podnositelja zahtjeva:

Br. EORI:

4. Razdoblje valjanosti

Važna napomena

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 34. stavaka 4. i 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ova obvezujuća tarifna informacija vrijedi tri godine od datuma početka valjanosti.

Dostavljene informacije pohranit će se u bazi podataka Europske komisije za potrebe primjene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, a podaci o OTI-ju, uključujući sve fotografije, slike, brošure itd., ali isključujući informacije sadržane u poljima 3. i 8., mogu se javno objaviti na internetu.

Korisnik ima pravo žalbe na ovu obvezujuću tarifnu informaciju.

5. Datum i registracijski broj zahtjeva

Registracijski broj:

6. Oznaka robe

7. Opis robe

8. Trgovački naziv i dodatni podaci (povjerljivo)

9. Pravna osnova razvrstavanja robe

10. Ova odluka o OTI-ju izdaje se na temelju sljedećih podataka i materijala koje je podnio podnositelj zahtjeva:

Opis

Brošure

Fotografije

Uzorci

Ostalo

Mjesto: Potpis

Datum: Pečat

godina

mjesec

dan

Dat. stup. na snagu odluke:

Dat. isteka valjanosti odluke:

Dat. završ. produlj. primjene:

Količina:

Razlog poništenja:

godina

mjesec

dan

Datum:

Image

Tekst slike

EUROPSKA UNIJA – ODLUKA O OBVEZUJUĆOJ TARIFNOJ INFORMACIJI

OTI

11. Ključne riječi:

12. Slike