ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 87

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
2. travnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/479 оd 1. travnja 2016. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u određenim pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/480 оd 1. travnja 2016. o uspostavljanju zajedničkih pravila za međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1213/2010 ( 1 )

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/481 оd 1. travnja 2016. o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

24

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/482 оd 1. travnja 2016. o zatvaranju interventnog otkupa obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni za razdoblje intervencije koje završava 30. rujna 2016. i o otvaranju natječajnog postupka za otkup

26

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/483 оd 1. travnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

29

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU, Euratom) 2016/484 predstavnika vlada država članica od 23. ožujka 2016. o imenovanju sudaca Općeg suda

31

 

*

Odluka (EU, Euratom) 2016/485 predstavnika vlada država članica od 23. ožujka 2016. o imenovanju sudaca Općeg suda

33

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije ( SL L 343, 29.12.2015. )

35

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije ( SL L 343, 29.12.2015. )

35

 

*

Ispravak Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ ( SL L 158, 30.4.2004. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 05/Sv. 02 od 21. studenoga 2012.)

36

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/479

оd 1. travnja 2016.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u određenim pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđuje se popis prehrambenih aditiva odobrenih u Uniji za uporabu u hrani te uvjeti njihove uporabe.

(2)

Taj se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) na inicijativu Komisije ili na zahtjev.

(3)

Dana 25. ožujka 2013. podnesen je zahtjev za odobrenje uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila u određenim pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera obuhvaćenih potkategorijom hrane 14.1.5.2 „Ostalo” Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008. Zahtjev je potom stavljen na raspolaganje državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(4)

Steviol glikozidi sastojci su bez kalorijske vrijednosti i slatkog okusa, koji se mogu upotrebljavati kao zamjena za kalorične šećere u određenim pićima, čime se smanjuje kalorijski sadržaj tih proizvoda. Dakle, steviol glikozidi daju tim pićima sladak okus bez dodavanja kalorija konačnom proizvodu, čime se potrošačima nude proizvodi umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera, u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1333/2008.

(5)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Komisija je dužna zatražiti mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane („Agencija”) kako bi ažurirala popis prehrambenih aditiva Unije iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(6)

Godine 2010. Agencija je donijela znanstveno mišljenje (3) o sigurnosti steviol glikozida za predložene uporabe kao prehrambenog aditiva (E 960) te utvrdila prihvatljivi dnevni unos (PDU) od 4 mg/kg tjelesne mase na dan, izražen kao ekvivalenti steviola. S obzirom na predloženo proširenje uporabe kao prehrambenog aditiva Agencija je revidirala procjenu izloženosti steviol glikozidima i izrazila svoja mišljenja 2. svibnja 2014. (4) i 30. lipnja 2015. (5). U pogledu tog proširenja uporabe Agencija je zaključila da su procjene izloženosti ispod vrijednosti PDU-a za sve dobne skupine, osim za malu djecu u gornjem rasponu procjena visoke razine (95. percentil), u jednoj zemlji. Izračuni izloženosti koje je proveo institut Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu pokazali su da predloženo proširenje uporabe nije imalo utjecaja na 95. percentil izloženosti u male djece dobi od dvije godine do šest godina u Nizozemskoj te da bezalkoholna pića i aromatizirani fermentirani mliječni proizvodi i dalje najviše pridonose izloženosti steviol glikozidima u toj dobnoj skupini.

(7)

Budući da potkategorija hrane 14.1.5.2 obuhvaća proizvode koji nisu namijenjeni maloj djeci (12 do 35 mjeseci), predložene uporabe i razine uporabe steviol glikozida (E 960) kao sladila ne predstavljaju sigurnosni rizik.

(8)

Stoga je primjereno odobriti uporabu steviol glikozida (E 960) kao sladila dodanih pićima umanjene energetske vrijednosti ili bez dodatka šećera u potkategoriji hrane 14.1.5.2 „Ostalo”: kava, čaj i biljne infuzije (najveća dopuštena količina 30 mg/l), aromatizirana instant-kava i aromatizirani instant-kapučino (najveća dopuštena količina 30 mg/l) i pića na bazi slada te pića s okusom kapučina/čokolade (najveća dopuštena količina 20 mg/l).

(9)

Stoga bi Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2010.; 8(4):1537.

(4)  EFSA Journal 2014.; 12(5):3639.

(5)  EFSA Journal 2015.; 13(6):4146.


PRILOG

Dio E Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U potkategoriji hrane 14.1.5.2 „Ostalo” nakon unosa za „E 491-495 Esteri sorbitana” umeću se sljedeći unosi za E 960:

 

„E 960

Steviol glikozidi

30

(60) (93)

samo kava, čaj i biljne infuzije, umanjene kalorijske vrijednosti ili bez dodatka šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

30

(60) (93)

samo aromatizirana instant-kava i aromatizirani instant-kapučino, umanjene kalorijske vrijednosti ili bez dodatka šećera

 

E 960

Steviol glikozidi

20

(60) (93)

samo pića na bazi slada i s okusom čokolade/kapučina, umanjene kalorijske vrijednosti ili bez dodatka šećera”

2.

U potkategoriji 14.1.5.2. „Ostalo” dodaju se sljedeće bilješke:

„(60):

Izraženi kao ekvivalenti steviola

(93):

Najveća dopuštena količina primjenjuje se na gotova pića (npr. u limenci) i njihove mješavine i koncentrate nakon pripreme i spremne za potrošnju.”


2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/480

оd 1. travnja 2016.

o uspostavljanju zajedničkih pravila za međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1213/2010

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (1), a posebno njezin članak 16. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 utvrđeno je da svaka država članica vodi nacionalni elektronički registar poduzeća cestovnog prijevoza kojima je nadležno tijelo izdalo dozvole za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika. Relevantni podaci sadržani u nacionalnom elektroničkom registru dostupni su svim nadležnim tijelima ostalih država članica. Člankom 16. stavcima 5. i 6. Uredbe (EZ) br. 1071/2009. propisano je međusobno povezivanje nacionalnih elektroničkih registara do 31. prosinca 2012., u skladu sa zajedničkim pravilima koje je Komisija u tu svrhu ovlaštena donositi. Na temelju tih ovlasti Komisija je donijela Uredbu (EU) br. 1213/2010 (2) radi olakšavanja međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara u okviru sustava razmjena poruka naziva ERRU (Europski registar cestovnih prijevoznika). Sustav je pušten u rad 31. prosinca 2012.

(2)

Tijekom posljednje tri godine rada sustava ERRU Komisija je zajedno sa stručnjacima iz država članica utvrdila određeni broj aspekata povezanih s njegovom praktičnom primjenom koji nisu u potpunosti usklađeni s administrativnim postupcima u državama članicama.

(3)

Stoga je potrebno ukloniti nedostatke zamijećene u svakodnevnom korištenju sustavom ERRU, čime će se sustav uskladiti s odgovarajućim odredbama Uredbe (EZ) br. 1071/2009, Uredbe (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Uredbe (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4), te osigurati jednaka uporaba sustava ERRU u svim nadležnim tijelima na području EU-a. Osim toga, potrebno je prilagoditi postojeća pravila tehničkom i znanstvenom napretku.

(4)

Imajući u vidu razvrstavanje teških povreda pravila Unije, Uredbom Komisije (EU) 2016/403 (5) utvrđen je novi popis kategorija, vrsta i stupnjeva težine teških povreda pravila Unije koja, uz one iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1071/2009, mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika ili upravitelja prijevoza. Stoga je u okviru sustava ERRU potrebno omogućiti prijenos informacija o novom popisu povreda.

(5)

Odredbe o zaštiti osobnih podataka, posebno odredbe utvrđene Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6), primjenjuju se na obradu svih osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1071/2009. Države članice posebno moraju uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere za sprječavanje zlouporabe osobnih podataka.

(6)

Ako je primjenjivo, odredbe o zaštiti osobnih podataka utvrđene Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (7) primjenjuju se na obradu svih osobnih podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1071/2009.

(7)

Zbog velikog broja promjena koje je potrebno primijeniti na zajednička pravila za provedbu međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara, potrebno je zamijeniti Uredbu (EU) br. 1213/2010 novim aktom. Uredbu (EU) br. 1213/2010 stoga bi trebalo staviti izvan snage.

(8)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu povezivanja nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika sa sustavom za razmjenu poruka ERRU, kako je utvrđeno u članku 16. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe uz definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 primjenjuju se i sljedeće definicije:

(a)

„ERRU (Europski registar cestovnih prijevoznika)” znači sustav međusobnog povezivanja nacionalnih elektroničkih registara, uspostavljen u skladu s člankom 16. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1071/2009;

(b)

„asinkrono sučelje” znači proces u kojem se poruka kao odgovor na zahtjev vraća novom HTTP vezom;

(c)

„opće pretraživanje” znači poruka sa zahtjevom koju država članica upućuje svim drugim državama članicama;

(d)

„centralno čvorište” znači informacijski sustav koji omogućuje usmjeravanje poruka sustava ERRU među državama članicama;

(e)

„PSO” znači potvrda o stručnoj osposobljenosti iz članka 8. stavka 8. Uredbe (EZ) br. 1071/2009;

(f)

„država članica u kojoj je počinjena povreda” znači država članica u kojoj je cestovni prijevoznik počinio povredu;

(g)

„država članica poslovnog nastana” znači država članica u kojoj poduzeće ima poslovni nastan;

(h)

„nacionalni sustav” znači informacijski sustav uspostavljen u svakoj državi članici za slanje, obradu i odgovaranje na poruke sustava ERRU;

(i)

„sinkrono sučelje” znači proces u kojem se poruka kao odgovor na zahtjev vraća istom HTTP vezom kojom je zahtjev poslan;

(j)

„država članica koja upućuje zahtjev” znači država članica koja upućuje zahtjev ili obavijest, koji se zatim prosljeđuju državi članici koja odgovara na zahtjev;

(k)

„država članica koja odgovara na zahtjev” znači država članica kojoj se upućuje zahtjev ili obavijest iz sustava ERRU.

Članak 3.

Obveza povezivanja s ERRU-om

Države članice provode povezivanje nacionalnih elektroničkih registara iz članka 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 sa sustavom ERRU u skladu s postupcima i tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe.

Članak 4.

Tehničke specifikacije

ERRU mora ispunjavati tehničke specifikacije utvrđene u prilozima od I. do VII. ove Uredbe.

Članak 5.

Upotreba ERRU-a

1.   Pri razmjeni informacija u sustavu ERRU nadležna tijela dužna su pridržavati se postupka utvrđenog u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

2.   Države članice dužne su svojim kontrolnim tijelima nadležnim za preglede na cesti omogućiti pristup provjeri licencije Zajednice u sustavu ERRU.

3.   Ako je u preglede na cesti uključeno nekoliko nacionalnih kontrolnih tijela, država članica odlučuje kojem od tih tijela odobrava pristup naveden u stavku 2.

Članak 6.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EU) br. 1213/2010 stavlja se izvan snage na dan početka primjene ove Uredbe. Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 30. siječnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 300, 14.11.2009., str. 51.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1213/2010 od 16. prosinca 2010. o uspostavljanju zajedničkih pravila o međusobnom povezivanju nacionalnih elektroničkih registara cestovnih prijevoznika (SL L 335, 18.12.2010., str. 21.)

(3)  Uredba (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (SL L 300, 14.11.2009., str. 72.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1073/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup međunarodnom tržištu usluga prijevoza običnim i turističkim autobusima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 (SL L 300, 14.11.2009., str. 88.).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2016/403 оd 18. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EZ) br.1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu klasifikacije teških povreda pravila Unije koje mogu dovesti do gubitka dobrog ugleda cestovnog prijevoznika te o izmjeni Priloga III. Direktivi 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 74, 19.3.2016., str. 8.).

(6)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.)

(7)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).


PRILOG I.

OPĆI ASPEKTI SUSTAVA ERRU

1.   ARHITEKTURA

Sustav ERRU sastoji se od sljedećih dijelova:

1.1.

centralnog čvorišta, koje mora biti u mogućnosti primiti zahtjev države članice koja upućuje zahtjev te ga provjeriti i obraditi prosljeđivanjem državama članicama koje odgovaraju na zahtjev. Centralno čvorište će pričekati odgovor svih država članica, konsolidirati sve odgovore i konsolidirani odgovor proslijediti državi članici koja upućuje zahtjev;

1.2.

nacionalnih sustava država članica koji moraju biti opremljeni sučeljem koje je u mogućnosti slati zahtjeve centralnom čvorištu i primati odgovarajuće odgovore. Nacionalni sustavi mogu za prijenos poruka centralnom čvorištu i primanje poruka iz njega upotrebljavati softver koji je vlasništvo proizvođača ili komercijalni softver;

1.3.

kao alternativa dijelovima iz točke 1.1., države članice mogu primjenjivati kompatibilne komercijalne mreže za međusobnu razmjenu poruka. U tom slučaju svako će nadležno tijelo dostaviti centralnom čvorištu statističke podatke o porukama razmijenjenim u okviru te mreže.

2.   UPRAVLJANJE

2.1.   Centralnim čvorištem upravlja Komisija koja je odgovorna za tehnički rad i održavanje centralnog čvorišta.

2.2.   U centralnom se čvorištu podaci pohranjuju najdulje šest mjeseci, osim evidencijskih i statističkih podataka navedenih u Prilogu VII.

2.3.   Centralno čvorište ne smije omogućavati pristup osobnim podacima, osim u slučaju ovlaštenog osoblja Komisije ako su ti podaci potrebni u svrhu održavanja i otklanjanja poteškoća.

2.4.   Države članice odgovorne su za:

2.4.1.

uspostavu nacionalnih sustava i upravljanje njima, uključujući sučelje s centralnim čvorištem;

2.4.2.

instaliranje i održavanje hardvera i softvera svojih nacionalnih sustava, bilo softvera koji je vlasništvo proizvođača ili komercijalnog softvera;

2.4.3.

ispravnu interoperabilnost svojih nacionalnih sustava s centralnim čvorištem, uključujući upravljanje porukama o pogrešci primljenima od centralnog čvorišta;

2.4.4.

poduzimanje svih mjera za osiguravanje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti informacija;

2.4.5.

djelovanje nacionalnih sustava u skladu s razinama usluga navedenima u Prilogu VI.

2.5.   Internetski portal MOVEHUB

Komisija osigurava mrežnu aplikaciju sa sigurnim pristupom, koja se naziva „internetski portal MOVEHUB” i omogućuje barem sljedeće usluge:

(a)

statistiku dostupnosti usluga sustava država članica;

(b)

obavijesti o održavanju centralnog čvorišta i nacionalnih sustava država članica;

(c)

skupna izvješća;

(d)

upravljanje kontaktima;

(e)

XSD sheme.

2.6.   Upravljanje kontaktima

Funkcija upravljanja kontaktima omogućuje svakoj državi članici upravljanje podacima za kontakt političkih, poslovnih, operativnih i tehničkih korisnika iz te države članice, pri čemu je nadležno tijelo svake države članice odgovorno za održavanje svojih kontakata. Upravljanjem kontaktima omogućit će se pregledavanje podataka za kontakt iz ostalih država članica, ali ne i njihovo uređivanje.


PRILOG II.

FUNKCIONALNOSTI SUSTAVA ERRU

1.

Sustavom ERRU moraju se pružiti sljedeće funkcionalnosti:

1.1.

Provjera dobrog ugleda: omogućuje državi članici koja upućuje zahtjev slanje upita jednoj ili svim državama članicama koja odgovaraju na zahtjev, u svrhu utvrđivanja sposobnosti upravitelja prijevoza te odobrenja za obavljanje djelatnosti prijevoznika.

1.2.

Obavijest o povredi: omogućuje državi članici u kojoj je počinjena povreda obavještavanje države članice poslovnog nastana o teškoj povredi koju je počinio prijevoznik, kako je navedeno u članku 6. stavku 2. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1071/2009. Osim toga omogućuje državi članici u kojoj je počinjena povreda da zatraži izricanje kazni prijevozniku u državi članici njegova poslovnog nastana.

1.3.

Provjera licencije Zajednice: omogućuje državi članici koja upućuje zahtjev slanje upita državi članici koja odgovara na zahtjev (to jest državi članici poslovnog nastana) u svrhu utvrđivanja posluje li prijevoznik na temelju valjane licencije Zajednice.

2.

Uključit će se i druge vrste poruka koje se smatraju prikladnima za učinkovito funkcioniranje sustava ERRU, primjerice obavijesti o pogreškama.


PRILOG III.

ODREDBE O PORUKAMA U ERRU-u

1.   OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI

1.1.   Centralno čvorište osiguravat će sinkrono i asinkrono sučelje za razmjenu poruka. Države članice mogu izabrati najprikladniju tehnologiju sučelja za vlastite aplikacije.

1.2.   Sve poruke razmijenjene između centralnog čvorišta i nacionalnih sustava moraju biti kodirane prema standardu UTF-8.

1.3.   Države članice pobrinut će se da njihovi nacionalni sustavi mogu primati i obrađivati poruke koje sadržavaju znakove grčkog alfabeta ili ćirilice.

2.   STRUKTURA XML PORUKA I DEFINICIJA SUSTAVA (XSD)

2.1.   Opća struktura XML poruka mora biti u skladu s formatom definiranim XSD shemama ugrađenima u centralno čvorište.

2.2.   Centralno čvorište i nacionalni sustavi šalju i primaju poruke koje su u skladu s XSD shemom poruke.

2.3.   Nacionalni sustavi morat će omogućiti slanje, primanje i obradu svih poruka koje odgovaraju bilo kojoj od funkcionalnosti navedenih u Prilogu II.

2.4.   XML poruke obuhvaćaju barem minimalne zahtjeve utvrđene u Dodatku ovom Prilogu.

Dodatak

Minimalni zahtjevi za sadržaj XML poruka

Standardno zaglavlje

Obvezno

Verzija

Službena verzija XML specifikacija navest će se u nazivnom prostoru (namespace) definiranom u XSD shemi poruke i u atributu verzija u elementu zaglavlja svake XML poruke. Broj verzije („n.m”) definirat će se kao fiksna vrijednost pri svakom generiranju datoteke s XML definicijom sustava (xsd).

Da

Ispitni identifikator

Neobvezna identifikacijska oznaka za ispitivanje. Inicijator ispitivanja popunit će identifikacijsku oznaku i svi će sudionici u radnom tijeku proslijediti odnosno vratiti istu identifikacijsku oznaku. U produkciji je treba ignorirati i ne upotrebljava se ako je navedena.

Ne

Tehnički identifikator

Univerzalni jedinstveni identifikator (UUID) za identifikaciju svake pojedinačne poruke. Pošiljatelj generira UUID i popunjava ovaj atribut. Ti se podaci ne upotrebljavaju ni u kakvom poslovnom svojstvu.

Da

Identifikator radnog tijeka

Identifikator radnog tijeka je univerzalni jedinstveni identifikator (UUID) i trebala bi ga generirati država članica koja upućuje zahtjev. Ta se identifikacijska oznaka zatim upotrebljava u svim porukama za povezivanje radnog tijeka.

Da

Vrijeme slanja

Datum i vrijeme (po sustavu UTC) kada je poruka poslana.

Da

Prekoračenje vremena

Neobavezni atribut datuma i vremena (u UTC formatu). Tu će vrijednost odrediti čvorište za proslijeđene zahtjeve. Time će se državu članicu koja odgovara na zahtjev obavijestiti o trenutku prekoračenja vremena za zahtjev. Ta vrijednost nije potrebna u MS2TCN_<x>_Req kao ni u porukama odgovora. Vrijednost nije obavezna, tako da se ista definicija zaglavlja može upotrebljavati za sve vrste poruka bez obzira na to je li atribut vrijednosti prekoračenja vremena (timeoutValue) potreban ili ne.

Ne

Pošiljatelj

Oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države članice koja šalje poruku ili „EU”.

Da

Primatelj

Oznaka ISO 3166-1 alpha-2 države članice kojoj se šalje poruka ili „EU”.

Da

Provjera dobrog ugleda

Zahtjev za provjeru dobrog ugleda

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj za identifikaciju svakog pojedinačnog zahtjeva.

Da

Nadležno tijelo koje upućuje zahtjev

Nadležno tijelo koje je izdalo zahtjev za pretraživanje.

Da

Podaci o upravitelju prijevoza

Da, ako nema podataka o PSO-u

Prezime

Prezime(na) upravitelja prijevoza kako je navedeno u PSO-u.

Da

Ime

Ime upravitelja prijevoza kako je navedeno u potvrdi o stručnoj osposobljenosti.

Da

Datum rođenja

Datum rođenja upravitelja prijevoza u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Mjesto rođenja

Mjesto rođenja upravitelja prijevoza.

Ne

Podaci o PSO-u

Da, ako nema podataka o upravitelju prijevoza

Broj PSO-a

Broj potvrde o stručnoj osposobljenosti.

Da

Datum izdavanja PSO-a

Datum izdavanja PSO-a u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Država izdavanja PSO-a

Država izdavanja PSO-a u formatu ISO 3166-1 alpha 2.

Da


Odgovor na zahtjev za provjeru dobrog ugleda

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj koji odgovara identifikatoru predmeta zahtjeva.

Da

Nadležno tijelo koje upućuje zahtjev

Nadležno tijelo koje je izdalo zahtjev za pretraživanje.

Da

Nadležno tijelo koje odgovara na zahtjev

Nadležno tijelo koje je odgovorilo na zahtjev za pretraživanje.

Da

Oznaka statusa

Oznaka statusa pretraživanja (npr. pronađeno, nije pronađeno, pogreška itd.).

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne

Pronađeni podaci o upravitelju prijevoza

Da, ako je pronađena oznaka statusa

Prezime

Prezime(na) upravitelja prijevoza kako je upisano u registru.

Da

Ime

Ime upravitelja prijevoza kako je upisano u registru.

Da

Datum rođenja

Datum rođenja upravitelja prijevoza u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD) kako je upisano u registru.

Da

Mjesto rođenja

Mjesto rođenja upravitelja prijevoza kako je upisano u registru.

Da

Broj PSO-a

Broj potvrde o stručnoj osposobljenosti kako je upisano u registru.

Da

Datum izdavanja PSO-a

Datum izdavanja PSO-a u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD) kako je upisano u registru.

Da

Država izdavanja PSO-a

Država izdavanja PSO-a u formatu ISO 3166-1 alpha 2 kako je upisano u registru.

Da

Ukupni broj upravljanih prijevoznika

Broj prijevoznika povezanih s upraviteljem prijevoza.

Da

Ukupni broj upravljanih vozila

Ukupni broj vozila povezanih s upraviteljem prijevoza.

Da

Sposobnost

Proglašavanje osobe „sposobnom” ili „nesposobnom”.

Da

Datum do kojeg je osoba proglašena nesposobnom

Datum do kojeg je upravitelj prijevoza proglašen nesposobnim, u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD). Primjenjuje se ako je osoba proglašena nesposobnom.

Ne

Metoda pretraživanja

Metoda primijenjena za pronalaženje upravitelja prijevoza: NYSIIS, PSO, prilagođeno pretraživanje.

Da

Prijevoznik (za svakog pronađenog upravitelja prijevoza)

Da, ako je broj upravljanih prijevoznika > 0

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika (ime i pravni oblik) kako je upisano u registru.

Da

Adresa prijevoznika

Adresa prijevoznika (adresa, poštanski broj, mjesto, država) kako je upisano u registru.

Da

Broj licencije Zajednice

Serijski broj prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru.

Da

Status licencije Zajednice

Status prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru.

Da

Upravljana vozila

Broj upravljanih vozila kako je upisano u registru.

Da

Obavijest o povredi

Zahtjev za obavijest o povredi

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj za identifikaciju svakog pojedinačnog zahtjeva.

Da

Tijelo koje dostavlja obavijest

Nadležno tijelo koje izdaje obavijest o povredi.

Da

Prijevoznik

Da

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika za kojeg se upisuje povreda.

Da

Broj licencije Zajednice

Serijski broj ovjerene vjerodostojne preslike prijevoznikove licencije Zajednice.

Da

Registracijski broj vozila

Registracijski broj vozila kojim je počinjena povreda.

Da

Država registracije vozila

Država u kojoj je vozilo registrirano.

Da

Teška povreda

Da

Datum povrede

Datum povrede u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Kategorija

Kategorija povrede:

NTP – najteža povreda

VTP – vrlo teška povreda

TP – teška povreda

Da

Vrsta povrede

U skladu s razvrstavanjem iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1071/2009 i Priloga I. Uredbi (EU) 2016/403.

Da

Datum provjere

Datum provjere tijekom koje je ustanovljena povreda, u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Izrečena kazna (za svaku tešku povredu)

Da

Identifikator izrečene kazne

Serijski broj pojedinačne izrečene kazne.

Da

Datum konačne odluke

Datum konačne odluke o izrečenoj kazni u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Da

Vrsta izrečene kazne

Izjava izricanja kazne:

101 – „Upozorenje”

201 – „Privremena zabrana kabotaže”

202 – „Novčana kazna”

203 – „Zabrana”

204 – „Imobilizacija”

102 – „Ostalo”

Da

Datum početka

Datum početka izrečene kazne u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Ne

Datum završetka

Datum završetka izrečene kazne u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Ne

Izvršeno

Da/Ne

Da

Zatražene kazne (za svaku tešku povredu)

Ne

Identifikator zatražene kazne

Serijski broj pojedinačne zatražene kazne.

Da

Vrsta zatražene kazne

Izjava izricanja kazne:

101 – „Upozorenje”

301 – „Privremeno povlačenje nekih ili svih ovjerenih vjerodostojnih preslika licencije Zajednice”

302 – „Trajno povlačenje nekih ili svih ovjerenih vjerodostojnih preslika licencije Zajednice”

303 – „Privremeno povlačenje licencije Zajednice”

304 – „Trajno povlačenje licencije Zajednice”

305 – „Obustava izdavanja potvrda za vozača”

306 – „Povlačenje potvrda za vozača”

307 – „Postavljanje dodatnih uvjeta za izdavanje potvrda za vozače radi sprječavanja zlouporabe”

Da

Trajanje

Trajanje zatražene kazne (u kalendarskim danima).

Ne


Odgovor na zahtjev za obavijest o povredi

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj koji odgovara identifikatoru predmeta zahtjeva.

Da

Izvorno tijelo

Nadležno tijelo koje je izdalo izvornu obavijest o povredi.

Da

Tijelo izdavatelj licencija

Nadležno tijelo koje odgovara na obavijest o povredi.

Da

Oznaka statusa

Oznaka statusa odgovora u vezi s povredom (npr. pronađeno, nije pronađeno, pogreška itd.).

Da

Poruka o statusu

Opis statusa s objašnjenjem (ako je potrebno).

Ne

Prijevoznik

Da

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika kako je upisano u registru.

Da

Izrečena kazna

Ne

Identifikator izrečene kazne

Serijski broj pojedinačnih izrečenih kazni (naveden u identifikatoru zatražene kazne ili u obavijesti o povredi).

Da

Tijelo koje izriče kaznu

Ime tijela koje izriče kaznu.

Da

Izrečeno

Da/Ne

Da

Vrsta izrečene kazne

Izjava izricanja kazne:

101 – „Upozorenje”

301 – „Privremeno povlačenje nekih ili svih ovjerenih vjerodostojnih preslika licencije Zajednice”

302 – „Trajno povlačenje nekih ili svih ovjerenih vjerodostojnih preslika licencije Zajednice”

303 – „Privremeno povlačenje licencije Zajednice”

304 – „Trajno povlačenje licencije Zajednice”

305 – „Obustava izdavanja potvrda za vozača”

306 – „Povlačenje potvrda za vozača”

307 – „Postavljanje dodatnih uvjeta za izdavanje potvrda za vozače radi sprječavanja zlouporabe”

102 – „Ostalo”

Da

Datum početka

Datum početka izrečene kazne u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Ne

Datum završetka

Datum završetka izrečene kazne u formatu ISO 8601 (GGGG-MM-DD).

Ne

Razlog

Obrazloženje neizricanja kazne.

Ne


Potvrda primitka obavijesti o povredi

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj koji odgovara identifikatoru predmeta obavijesti ili odgovora.

Da

Oznaka statusa

Oznaka statusa potvrde.

Da

Poruka o statusu

Niz znakova poruke o statusu.

Ne

Izvorno tijelo

Za IN_Ack: u propisima ovaj je okvir označen kao „Identifikator odredišnog nadležnog tijela”.

Za IR_Ack: u propisima ovaj je okvir označen kao „Identifikator nadležnog tijela koje potvrđuje”.

Da

Tijelo izdavatelj licencija

Za IN_Ack: u propisima ovaj je okvir označen kao „Identifikator nadležnog tijela koje potvrđuje”.

Za IR_Ack: u propisima ovaj je okvir označen kao „Identifikator nadležnog tijela odredišta”.

Da

Vrsta potvrde

Određivanje vrste potvrda.

Moguće vrijednosti su:

„IN_Ack”

„IR_Ack”

Da

Provjera licencije Zajednice

Zahtjev za provjeru licencije Zajednice

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj za identifikaciju svakog pojedinačnog zahtjeva.

Da

Izvorno tijelo

Tijelo koje izdaje zahtjev za pretraživanje.

Ne

Prijevoznik

Da

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika za kojeg su zatraženi podaci o licenciji Zajednice.

Da

Broj licencije Zajednice

Serijski broj ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice za koju su zatraženi podaci.

Da

Registracijski broj vozila

Registracijski broj vozila za koje je izdana ovjerena vjerodostojna preslika licencije Zajednice.

Ne


Odgovor na zahtjev za provjeru licencije Zajednice

Obvezno

Identifikator predmeta

Serijski ili referentni broj za identifikaciju svakog pojedinačnog zahtjeva.

Da

Izvorno tijelo

Tijelo koje je izdalo zahtjev za pretraživanje.

Ne

Prijevoznik

Da

Ime prijevoznika

Ime prijevoznika (ime i pravni oblik) kako je upisano u registru.

Da

Adresa prijevoznika

Adresa prijevoznika (adresa, poštanski broj, mjesto, država) kako je upisano u registru.

Da

Podaci o licenciji Zajednice

Da

Broj licencije

Serijski broj prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru.

Da

Status licencije

Status prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru:

„Aktivna”

„Privremeno povučena”

„Trajno povučena”

„Istekla”

„Izgubljena/ukradena”

„Poništena”

„Vraćena”.

Da

Vrsta licencije

Vrsta licencije Zajednice kako je upisano u registru. Izjava o:

„licenciji Zajednice za prijevoz putnika”

„nacionalnoj licenciji za prijevoz putnika”

„licenciji Zajednice za prijevoz robe”

„nacionalnoj licenciji za prijevoz robe”

Da

Datum početka

Datum početka valjanosti licencije Zajednice.

Da

Datum isteka

Datum isteka licencije Zajednice.

Da

Datum trajnog povlačenja

Datum trajnog povlačenja licencije Zajednice.

Ne

Datum privremenog povlačenja

Datum privremenog povlačenja licencije Zajednice.

Ne

Datum isteka privremenog povlačenja

Datum na koji istječe privremeno povlačenje licencije Zajednice.

Ne

Upravljana vozila

Broj upravljanih vozila kako je upisano u registru.

Da

Podaci o ovjerenoj vjerodostojnoj preslici

Da

Broj licencije

Serijski broj ovjerene vjerodostojne preslike prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru (broj licencije naveden u zahtjevu).

Da

Status licencije

Status ovjerene vjerodostojne preslike prijevoznikove licencije Zajednice kako je upisano u registru:

„Aktivna”

„Privremeno povučena”

„Trajno povučena”

„Istekla”

„Izgubljena/ukradena”

„Poništena”

„Vraćena”.

Da

Vrsta licencije

Vrsta ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice kako je upisano u registru. Izjava o:

„licenciji Zajednice za prijevoz putnika”

„nacionalnoj licenciji za prijevoz putnika”

„licenciji Zajednice za prijevoz robe”

„nacionalnoj licenciji za prijevoz robe”.

Da

Datum početka

Datum početka valjanosti ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice.

Da

Datum isteka

Datum isteka ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice.

Da

Datum trajnog povlačenja

Datum trajnog povlačenja ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice

Ne

Datum privremenog povlačenja

Datum privremenog povlačenja ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice

Ne

Datum isteka privremenog povlačenja

Datum na koji istječe privremeno povlačenje ovjerene vjerodostojne preslike licencije Zajednice.

Ne


PRILOG IV.

USLUGE TRANSLITERACIJE I SUSTAVA NYSIIS

1.   Algoritam NYSIIS koji se primjenjuje u centralnom čvorištu upotrebljava se za kodiranje imena svih upravitelja prijevoza u nacionalnom registru.

2.   Države članice trebale bi se uvijek služiti NYSIIS ključem kao primarnim mehanizmom pretraživanja pri traženju upravitelja prijevoza u registru primjenom funkcionalnosti provjere dobrog ugleda.

3.   Osim toga, države članice mogu upotrebljavati prilagođeni algoritam za dobivanje dodatnih rezultata.

4.   Rezultati pretraživanja bit će popraćeni navodom o mehanizmu pretraživanja kojim je pojedinačni rezultat dobiven, to jest NYSIIS, PSO ili prilagođeni.


PRILOG V.

SIGURNOSNI ZAHTJEVI

1.   Za razmjenu poruka između centralnog čvorišta i nacionalnih sustava uvijek se upotrebljava protokol HTTPS.

2.   U nacionalnim sustavima upotrebljavat će se certifikati PKI koje izdaje Komisija za potrebe zaštite prijenosa poruka između nacionalnih sustava i čvorišta.

3.   Nacionalni sustavi primjenjuju barem certifikate s algoritmom raspršivanja potpisa SHA-2 (SHA-256) i dužinom javnog ključa od 2 048 bita.


PRILOG VI.

RAZINE USLUGA

1.   Nacionalni sustavi moraju pružati sljedeće minimalne razine usluga:

1.1.

moraju biti dostupni 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu;

1.2.

njihova se dostupnost prati porukama koje centralno čvorište šalje u redovitim vremenskim razmacima (engl: heartbeat messages);

1.3.

njihova stopa dostupnosti mora iznositi 98 %, u skladu sa sljedećom tablicom (iznosi su zaokruženi na najbližu prikladnu jedinicu):

Dostupnost od

znači nedostupnost od

dnevno

mjesečno

godišnje

98 %

0,5 sati

15 sati

7,5 dana

Države članice potiču se na održavanje dnevne stope dostupnosti. Međutim, poznato je da je prilikom određenih nužnih aktivnosti, primjerice tijekom održavanja sustava, sustav nedostupan više od 30 minuta. No, mjesečne i godišnje stope dostupnosti obvezne su.

1.4.

moraju odgovoriti na najmanje 98 % zahtjeva koji su im proslijeđeni u jednom kalendarskom mjesecu;

1.5.

pri slanju odgovora na zahtjev za provjeru dobrog ugleda, potvrda obavijesti o povredi i odgovora na zahtjev za provjeru licencije Zajednice u skladu s Prilogom VIII.:

1.5.1.

na zahtjeve moraju odgovoriti u roku od 10 sekundi;

1.5.2.

prekoračenje vremena za zahtjeve (vrijeme u kojem podnositelj zahtjeva može čekati odgovor) ne smije prijeći 20 sekundi;

1.5.3.

moraju biti u mogućnosti obraditi šest zahtjeva u sekundi;

1.6.

nacionalni sustavi neće slati više od dva zahtjeva u sekundi čvorištu sustava ERRU;

1.7.

svaki nacionalni sustav mora biti u stanju prevladati potencijalne tehničke probleme centralnog čvorišta ili nacionalnih sustava u ostalim državama članicama. One uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

(a)

gubitak veze s centralnim čvorištem;

(b)

slučajeve kada nije primljen odgovor na zahtjev;

(c)

primanje odgovora nakon prekoračenja vremena poruke;

(d)

primanje nezatraženih poruka;

(e)

primanje neispravnih poruka.

2.   Centralno čvorište mora:

2.1.

omogućiti stopu dostupnosti od 98 %;

2.2.

obavještavati nacionalne sustave o svim pogreškama, bilo porukom odgovora ili namjenskom porukom o pogrešci. Nacionalni sustavi moraju primiti te namjenske poruke o pogrešci i imati eskalacijski tijek rada za poduzimanje odgovarajućih mjera za ispravljanje prijavljene pogreške.

3.   Održavanje

Države članice putem mrežne aplikacije obavješćuju ostale države članice i Komisiju o svim uobičajenim postupcima održavanja najmanje tjedan dana prije početka tih postupaka, ako je to tehnički moguće.


PRILOG VII.

EVIDENTIRANJE I STATISTIKA

1.   U ovom Prilogu navedeni su detalji o evidentiranju i statističkim podacima prikupljenima u centralnom čvorištu, ne u državama članicama.

2.   Kako bi se osigurala privatnost, podaci za statističke svrhe anonimni su. Identifikacijski podaci koji se odnose na određenog upravitelja prijevoza, prijevoznika ili PSO neće biti dostupni za statističke svrhe.

3.   Evidencijske informacije moraju sadržavati podatke o svim transakcijama za potrebe nadzora i otklanjanja grešaka te omogućiti pripremu statistika o tim transakcijama.

4.   Osobni se podaci ne smiju zadržavaju u datotekama dulje od šest mjeseci. Statistički će se podaci čuvati neograničeno.

5.   Statistički podaci koji se upotrebljavaju za izvješćivanje uključuju:

(a)

državu članicu koja upućuje zahtjev;

(b)

državu članicu koja odgovara na zahtjev;

(c)

vrstu poruke;

(d)

oznaku statusa odgovora;

(e)

datum i vrijeme poruka;

(f)

vrijeme odgovora.


PRILOG VIII.

UPOTREBA ERRU-a

1.   PROVJERA DOBROG UGLEDA UPRAVITELJA PRIJEVOZA

U skladu s člankom 11. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1071/2009, pri provjeri primjenom sustava ERRU u svrhu utvrđivanja je li upravitelj prijevoza u nekoj od država članica proglašen nesposobnim upravljati prijevoznim djelatnostima prijevoznika, države članice provode opsežnu provjeru dobrog ugleda slanjem zahtjeva za provjeru dobrog ugleda. Države članice koje odgovaraju na zahtjev to čine slanjem odgovora na zahtjev za provjeru dobrog ugleda.

2.   RAZMJENA INFORMACIJA O POVREDAMA

2.1.   Pri razmjeni informacija primjenom sustava ERRU, u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 ili člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1073/2009, država članica u kojoj je počinjena povreda obavješćuje državu članicu poslovnog nastana u slučaju jedne ili više povreda koje je počinio prijevoznik, u okviru članka 16. Uredbe (EZ) br. 1071/2009. Obavješćivanje se provodi slanjem zahtjeva za obavijest o povredi.

2.2.   Zahtjev za obavijest o povredi šalje se što je ranije moguće, a najkasnije u roku od šest tjedana od donošenja konačne odluke o tom predmetu. Obavijest mora sadržavati detalje o povredi te, ako takve kazne postoje, status izrečenih i zatraženih kazni u državi članici poslovnog nastana.

2.3.   Država članica poslovnog nastana što je ranije moguće odgovara na zahtjev za obavijest o povredi slanjem odgovora na taj zahtjev, a najkasnije u roku od šest tjedana od donošenja konačne odluke o tom predmetu, u kojem navodi koje od kazni koje je zatražila država članica u kojoj je počinjena povreda su eventualno izrečene. Ako kazne nisu izrečene, odgovor na zahtjev za obavijest o povredi mora sadržavati obrazloženje takvog postupanja.

2.4.   U svim slučajevima obavijest o povredi mora se potvrditi potvrdom obavijesti o povredi.

3.   PROVJERA LICENCIJE ZAJEDNICE

3.1.   Pri provjeri raspoloživosti licencije Zajednice navedene u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1072/2009 i u Uredbi (EZ) br. 1073/2009, država članica može u zahtjevu za provjeru licencije Zajednice upućenom državi članici poslovnog nastana zatražiti informacije o licenciji Zajednice navedene u članku 16. stavku 2. točki (d) Uredbe (EZ) br. 1071/2009.

3.2.   Država članica poslovnog nastana odgovara slanjem odgovora na zahtjev za provjeru licencije Zajednice.


2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/481

оd 1. travnja 2016.

o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1), a posebno njezine članke od 247. do 249.,

budući da:

(1)

Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) kojom se utvrđuje Carinski zakonik Unije primjenjuje se od 1. svibnja 2016. Tom se uredbom zamjenjuje Uredba (EEZ) br. 2913/92 s učinkom od 1. svibnja 2016. Njome se dodjeljuju i prava Komisiji da donosi delegirane akte kako bi dopunila određene sporedne elemente Carinskog zakonika Unije, kao i provedbene akte kako bi osigurala jedinstvene uvjete za njegovu provedbu.

(2)

Komisija je izvršila svoje delegirane ovlasti donošenjem Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (3). Komisija je ispravno izvršila svoje delegirane ovlasti donošenjem Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 (4). Obje se uredbe također trebaju primjenjivati od 1. svibnja 2016.

(3)

Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 (5) o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe (EZ) br. 2913/92 postaje suvišna od datuma početka primjene Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 i Provedbene uredbe (EU) 2015/2447 te se stoga treba staviti izvan snage s učinkom od tog datuma.

(4)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 2454/93 stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).

(5)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).


2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/482

оd 1. travnja 2016.

o zatvaranju interventnog otkupa obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni za razdoblje intervencije koje završava 30. rujna 2016. i o otvaranju natječajnog postupka za otkup

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (2), a posebno njezin članak 3. stavak 6.,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) br. 1272/2009 od 11. prosinca 2009. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu otkupa i prodaje poljoprivrednih proizvoda u okviru javne intervencije (3), a posebno njezin članak 14. i članak 16. stavak 2. točku (a),

budući da:

(1)

U skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1549 (4) javna intervencija za obrano mlijeko u prahu dostupna je do 30. rujna 2016.

(2)

Na temelju obavijesti koje dostavljaju države članice 1. travnja 2016. u skladu s člankom 13. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1272/2009, čini se da je ukupna količina obranog mlijeka u prahu ponuđenog za intervenciju po fiksnoj cijeni od 1. siječnja 2016. premašila ograničenje od 109 000 tona utvrđeno u članku 3. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1370/2013. Stoga bi interventni otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni trebalo zatvoriti za razdoblje intervencije koje završava 30. rujna 2016., trebalo bi utvrditi koeficijent dodjele za količine ponuđene interventnim agencijama država članica 31. ožujka 2016. te odbiti ponude koje su primile interventne agencije država članica 1. travnja 2016. i nakon tog datuma.

(3)

U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1272/2009, obrano mlijeko u prahu ponuđeno za intervenciju mora biti pakirano u vreće neto težine 25 kilograma. Stoga bi ponuđene količine obranog mlijeka u prahu na koje utječe koeficijent dodjele trebalo zaokružiti naniže na najbliži višekratnik količine od 25 kg.

(4)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1370/2013 potrebno je otvoriti natječajni postupak za obrano mlijeko u prahu kako bi se utvrdila maksimalna otkupna cijena.

(5)

U glavi II. poglavlju I. odjeljku III. Uredbe (EU) br. 1272/2009 utvrđuju se pravila koja treba slijediti kada Komisija otvara interventni otkup proizvoda iz članka 11. Uredbe (EU) br. 1308/2013 natječajnim postupkom.

(6)

U skladu s člankom 16. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1272/2009 trebalo bi odrediti razdoblja za podnošenje ponuda.

(7)

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1272/2009 trebalo bi odrediti rok do kojeg interventne agencije obavješćuju Komisiju o svim prihvatljivim ponudama.

(8)

Radi učinkovitog upravljanja države članice trebale bi za obavješćivanje Komisije upotrebljavati informacijske sustave u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (5).

(9)

Budući da interventne agencije ubrzo nakon objave ove Uredbe moraju obavijestiti ponuđače o zatvaranju interventnog otkupa po fiksnoj cijeni i o koeficijentu dodjele, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zatvaranje interventnog otkupa po fiksnoj cijeni

1.   Interventni otkup obranog mlijeka u prahu po fiksnoj cijeni zatvoren je za razdoblje intervencije koje završava 30. rujna 2016.

Ukupna količina ponuda obranog mlijeka u prahu za intervenciju koje su interventne agencije država članica primile od svakog ponuđača 31. ožujka 2016. prihvaća se nakon množenja koeficijentom dodjele od 60,09 % i zaokruživanja naniže na najbliži višekratnik količine od 25 kg.

2.   Odbijaju se ponude po fiksnoj cijeni koje su interventne agencije država članica primile 1. travnja 2016. i nakon tog datuma do 30. rujna 2016.

Članak 2.

Otvaranje natječajnog postupka

Interventni otkup obranog mlijeka u prahu natječajnim postupkom iznad ograničenja utvrđenog u članku 3. stavku 1. točki (c) Uredbe (EU) br. 1370/2013 otvoren je do 30. rujna 2016. pod uvjetima utvrđenima u glavi II. poglavlju I. odjeljku III. Uredbe (EU) br. 1272/2009 i u ovoj Uredbi.

Članak 3.

Podnošenje ponuda

1.   Rok za podnošenje ponuda za prvi pojedinačni natječaj jest 19. travnja 2016. u 12.00 sati (po briselskom vremenu).

Krajnji rok za podnošenje ponuda za naknadne pojedinačne ponude jest prvog i trećeg utorka u mjesecu u 12.00 sati (po briselskom vremenu).

Ako je utorak državni praznik, rok je 12.00 sati (po briselskom vremenu) prethodnog radnog dana.

2.   Ponude se dostavljaju interventnim agencijama koje su odobrile države članice (6).

Članak 4.

Obavješćivanje Komisije

Obavijest predviđena člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1272/2009 podnosi se do 16.00 sati (po briselskom vremenu) na dan krajnjeg roka za podnošenje ponuda iz članka 3. ove Uredbe, u skladu s Uredbom (EZ) br. 792/2009.

Odstupajući od članka 18. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1272/2009, ako država članica ne obavijesti Komisiju o prihvatljivoj ponudi u rokovima iz prvog stavka, smatra se da je Komisija dobila izvješće koje pokazuje da nema prodaje.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 346, 20.12.2013., str. 12.

(3)  SL L 349, 29.12.2009., str. 1.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1549 оd 17. rujna 2015. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda u obliku produljenja razdoblja javne intervencije za maslac i obrano mlijeko u prahu u 2015. te pomicanja razdoblja javne intervencije za maslac i obrano mlijeko u prahu u 2016. (SL L 242, 18.9.2015., str. 28.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

(6)  Adrese interventnih agencija dostupne su na web-mjestu Europske komisije CIRCA http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.


2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/483

оd 1. travnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

268,0

MA

91,6

TR

105,4

ZZ

155,0

0707 00 05

MA

83,3

TR

141,1

ZZ

112,2

0709 93 10

EG

44,3

MA

93,7

TR

124,9

ZZ

87,6

0805 10 20

EG

47,4

IL

76,6

MA

61,5

TN

70,5

TR

72,9

ZA

47,6

ZZ

62,8

0805 50 10

MA

85,6

TR

61,0

ZZ

73,3

0808 10 80

BR

98,1

CL

113,6

CN

124,1

US

141,2

ZA

71,2

ZZ

109,6

0808 30 90

AR

101,9

CL

122,1

ZA

106,1

ZZ

110,0


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/31


ODLUKA (EU, Euratom) 2016/484 PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA

od 23. ožujka 2016.

o imenovanju sudaca Općeg suda

PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 19.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 254. i 255.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 48. Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije, kako je izmijenjen Uredbom (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća (1), predviđa se da se Opći sud od 25. prosinca 2015. sastoji od četrdeset sudaca. U članku 2. točki (a) navedene Uredbe utvrđuje se trajanje mandata dvanaest dodatnih sudaca na način da se kraj njihovih mandata podudara s djelomičnim zamjenama u Općem sudu koje će se provesti 1. rujna 2016. i 1. rujna 2019.

(2)

G. Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, g. Zoltán CSEHI, g. Constantinos ILIOPOULOS, gđa Anna MARCOULLI, gđa Nina PÓŁTORAK, g. Dean SPIELMANN i g. Virgilijus VALANČIUS predloženi su kao kandidati za mjesta dodatnih sudaca Općeg suda.

(3)

Odbor osnovan u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dao je mišljenje o prikladnosti g. Leopolda CALVO-SOTELA IBÁÑEZ-MARTÍNA, g. Zoltána CSEHIJA, g. Constantinosa ILIOPOULOSA, gđe Anne MARCOULLI, gđe Nine PÓŁTORAK, g. Deana SPIELMANNA i g. Virgilijusa VALANČIUSA za obnašanje dužnosti sudaca Općeg suda,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sucima Suda za razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Odluke do 31. kolovoza 2016. imenuju se:

g. Zoltán CSEHI,

g. Constantinos ILIOPOULOS,

gđa Anna MARCOULLI,

gđa Nina PÓŁTORAK,

g. Dean SPIELMANN.

Članak 2.

Sucima Suda za razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Odluke do 31. kolovoza 2019. imenuju se:

g. Leopoldo CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN,

g. Virgilijus VALANČIUS.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2016.

Predsjednik

P. DE GOOIJER


(1)  Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije (SL L 341 od 24.12.2015., str. 14.).


2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/33


ODLUKA (EU, Euratom) 2016/485 PREDSTAVNIKA VLADA DRŽAVA ČLANICA

od 23. ožujka 2016.

o imenovanju sudaca Općeg suda

PREDSTAVNICI VLADA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 19.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 254. i 255.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a stavak 1.,

budući da:

(1)

Mandati četrnaestero sudaca Općeg suda istječu 31. kolovoza 2016. Trebalo bi provesti imenovanja za razdoblje od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2022.

(2)

Predloženo je da se g. Stenu FRIMODTU NIELSENU, g. Dimitriosu GRATSIASU, g. Marcu JAEGERU, g. Viktoru KREUSCHITZU, g. Savvasu S. PAPASAVVASU i g. Marcu VAN DER WOUDEU produlji mandat.

(3)

Osim toga, gđa Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK i g. Paul NIHOUL predloženi su kao kandidati za mjesta sudaca Općeg suda.

(4)

Odbor osnovan u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dao je mišljenje o prikladnosti g. Stena FRIMODTA NIELSENA, g. Dimitriosa GRATSIASA, g. Marca JAEGERA, gđe Krystyne KOWALIK-BAŃCZYK, g. Viktora KREUSCHITZA, g. Paula NIHOULA, g. Savvasa S. PAPASAVVASA i g. Marca VAN DER WOUDEA za obnašanje dužnosti sudaca Općeg suda,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sucima Općeg suda za razdoblje od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2022. imenuju se:

g. Sten FRIMODT NIELSEN,

g. Dimitrios GRATSIAS,

g. Marc JAEGER,

gđa Krystyna KOWALIK-BAŃCZYK,

g. Viktor KREUSCHITZ,

g. Paul NIHOUL,

g. Savvas S. PAPASAVVAS,

g. Marc VAN DER WOUDE.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. ožujka 2016.

Predsjednik

P. DE GOOIJER


Ispravci

2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/35


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije

( Službeni list Europske unije L 343 od 29. prosinca 2015. )

Na stranici 109., u sadržaju, „Prilog 22-13 – Izjava na računu” briše se.

Na stranici 514., Prilog 22-13 briše se.


2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/35


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije

( Službeni list Europske unije L 343 od 29. prosinca 2015. )

Na stranici 565., članak 2. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma puštanja u uporabu prve faze nadogradnje sustava OTI i sustava Surveillance 2 ne primjenjuju se oznake i formati iz Priloga A, već se primjenjuju oznake i formati iz priloga 2. do 5. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/341 (1).

Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma nadogradnje sustava AEO, ne primjenjuju se oznake i formati iz Priloga A, već se primjenjuju oznake i formati iz priloga 6. i 7. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

Odstupajući od stavka 2. ovog članka, do datumâ puštanja u uporabu ili nadogradnje odgovarajućih informatičkih sustava iz Priloga 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, države članice nisu obvezne primjenjivati formate i oznake iz Priloga B.

Do datumâ puštanja u uporabu ili nadogradnje odgovarajućih informatičkih sustava iz Priloga 1. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341, na formate i oznake potrebne za deklaracije, obavijesti i dokaz o carinskom statusu primjenjuju se zahtjevi u pogledu podataka utvrđeni u Prilogu 9. Delegiranoj uredbi (EU) 2016/341.

Do datuma puštanja u uporabu automatiziranog sustava izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije i datuma nadogradnje nacionalnih sustava za uvoz, navedenih u Prilogu Provedbenoj odluci Komisije 2014/255/EU (2), države članice moraju osigurati da oznake i formati za obavijesti o podnošenju robe omogućuju podnošenje robe u skladu s člankom 139. Zakonika.”

Na stranici 565., bilješka 1. zamjenjuje se sljedećom:

„(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 оd 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operativni te o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (SL L 69, 15.3.2016., str. 1.).”


2.4.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 87/36


Ispravak Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na području države članice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ

( Službeni list Europske unije L 158 od 30. travnja 2004. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 05/Sv. 02 od 21. studenoga 2012.)

Direktiva 2004/38/EZ glasi kako slijedi:

„DIREKTIVA 2004/38/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2004.

o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 12., 18., 40., 44. i 52.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

Građanstvom Unije dodjeljuje se svakom građaninu Unije temeljno i osobno pravo slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, koje je podložno ograničenjima i uvjetima utvrđenima u Ugovoru i mjerama donesenima za njegovu provedbu.

(2)

Slobodno kretanje osoba predstavlja jednu od temeljnih sloboda unutarnjeg tržišta, koje obuhvaća područje bez unutarnjih granica na kojem je sloboda osigurana u skladu s odredbama Ugovora.

(3)

Građanstvo Unije trebalo bi predstavljati temeljni status državljana država članica kada ostvaruju svoje pravo na slobodno kretanje i boravak. Stoga je potrebno kodificirati i preispitati postojeće instrumente Zajednice koji se zasebno bave radnicima, samozaposlenim osobama, kao i studentima te drugim osobama koje nisu zaposlene, kako bi se pojednostavnilo i ojačalo pravo na slobodno kretanje i boravak svih građana Unije.

(4)

Kako bi se prevladao takav sektorski i fragmentarni pristup pravu na slobodno kretanje i boravak te olakšalo ostvarivanje ovog prava, potreban je jedinstveni zakonodavni akt radi izmjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1612/68 od 15. listopada 1968. o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice (5) te stavljanja izvan snage sljedećih akata: Direktive Vijeća 68/360/EEZ od 15. listopada 1968. o ukidanju ograničenja kretanja i boravka unutar Zajednice za radnike država članica i njihove obitelji (6), Direktive Vijeća 73/148/EEZ od 21. svibnja 1973. o ukidanju ograničenja kretanja i boravka u Zajednici za državljane država članica u vezi s poslovnim nastanom i pružanjem usluga (7), Direktive Vijeća 90/364/EEZ od 28. lipnja 1990. o pravu na boravak (8), Direktive Vijeća 90/365/EEZ od 28. lipnja 1990. o pravu na boravak zaposlenika i samozaposlenih osoba koji su se prestali baviti profesionalnom djelatnošću (9) i Direktive Vijeća 93/96/EEZ od 29. listopada 1993. o pravu na boravak studenata (10).

(5)

Pravo svih građana Unije slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica trebalo bi, kako bi se moglo ostvarivati pod objektivnim uvjetima slobode i dostojanstva dodijeliti i članovima njihovih obitelji, bez obzira na njihovo državljanstvo. Za potrebe ove Direktive, definicijom ‚člana obitelji’ trebalo bi također obuhvatiti registriranog partnera, ako je zakonodavstvom države članice domaćina registrirano partnerstvo izjednačeno s brakom.

(6)

Kako bi se sačuvalo jedinstvo obitelji u širem smislu i ne dovodeći u pitanje zabranu diskriminacije na temelju državljanstva, država članica domaćin trebala bi na temelju svog nacionalnog zakonodavstva ispitati položaj osoba koje nisu obuhvaćene definicijom članova obitelji prema ovoj Direktivi i koje zbog toga ne uživaju automatsko pravo na ulazak u državu članicu domaćina i boravak u njoj, kako bi odlučila može li odobriti ulazak i boravak tim osobama, uzimajući pritom u obzir njihovu vezu s građaninom Unije i sve ostale okolnosti, kao što su njihova financijska ili fizička ovisnost o građaninu Unije.

(7)

Trebalo bi jasno utvrditi formalnosti povezane sa slobodnim kretanjem građana Unije na državnom području država članica, ne dovodeći u pitanje odredbe koje se primjenjuju pri nadzoru državne granice.

(8)

Kako bi se olakšalo slobodno kretanje članovima obitelji koji nisu državljani države članice, oni članovi obitelji koji su već dobili boravišnu iskaznicu trebali bi biti izuzeti od zahtjeva za ishođenjem ulazne vize u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (11) ili, prema potrebi, važećeg nacionalnog zakonodavstva.

(9)

Građani Unije trebali bi imati pravo na boravak u državi članici domaćinu u razdoblju koje ne prelazi tri mjeseca, a da pritom ne podliježu bilo kakvim uvjetima ili formalnostima osim zahtjevu da imaju važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, ne dovodeći u pitanje povoljnije postupanje koje se primjenjuje na tražitelje zaposlenja, u skladu sa sudskom praksom Suda.

(10)

Osobe koje ostvaruju pravo na boravak ne bi, međutim, trebale postati prekomjeran teret za sustav socijalne pomoći države članice domaćina tijekom prvotnog razdoblja boravka. Pravo na boravak građana Unije i članova njihovih obitelji u razdobljima duljima od tri mjeseca trebalo bi stoga podlijegati određenim uvjetima.

(11)

Temeljno i osobno pravo na boravak u drugoj državi članici za građane Unije proizlazi neposredno iz Ugovora i ne ovisi o ispunjavanju administrativnih postupaka.

(12)

Za razdoblja boravka dulja od tri mjeseca, države članice trebale bi imati mogućnost zahtijevati prijavljivanje građana Unije kod nadležnih tijela u mjestu boravka, što se dokazuje potvrdom o prijavi izdanom u tu svrhu.

(13)

Zahtjev u pogledu boravišne iskaznice trebalo bi ograničiti na članove obitelji građana Unije koji nisu državljani države članice za razdoblja boravka dulja od tri mjeseca.

(14)

Kako bi se izbjegle različite upravne prakse ili tumačenja koja predstavljaju neprimjerenu prepreku za ostvarivanje prava na boravak građana Unije i članova njihovih obitelji, trebalo bi sveobuhvatno utvrditi koje su isprave potrebne nadležnim tijelima za izdavanje potvrde o prijavi ili boravišne iskaznice.

(15)

Članovima obitelji trebalo bi pružiti pravnu zaštitu u slučaju smrti građanina Unije, razvoda braka, poništenja braka ili prestanka registriranog partnerstva. Stoga bi trebalo poduzeti mjere kako bi se, uz poštovanje obiteljskog života i ljudskog dostojanstva, a pod određenim uvjetima i radi zaštite od zlouporabe, u tim slučajevima osiguralo da članovi obitelji koji već borave na državnom području države članice domaćina zadrže pravo na boravak isključivo na osobnoj osnovi.

(16)

Sve dok nositelji prava na boravak ne postanu prekomjeran teret za sustav socijalne pomoći države članice domaćina, oni ne bi smjeli biti protjerani. Stoga mjera protjerivanja ne bi smjela biti automatska posljedica korištenja sustavom socijalne pomoći. Država članica domaćin trebala bi ispitati radi li se u konkretnom slučaju o privremenim poteškoćama i uzeti u obzir trajanje boravka, osobne okolnosti i iznos odobrene pomoći, kako bi procijenila je li nositelj prava postao prekomjeran teret za njezin sustav socijalne pomoći te pokrenula njegovo protjerivanje. Mjera protjerivanja ni u kojem se slučaju ne bi smjela donijeti protiv radnika, samozaposlenih osoba i tražitelja zaposlenja, kako je to utvrdio Sud, osim zbog razloga javnog poretka ili javne sigurnosti.

(17)

Uživanje stalnog boravka građana Unije koji su se odlučili trajno nastaniti u državi članici domaćinu pojačalo bi osjećaj građanstva Unije i ključna je komponenta u promicanju socijalne kohezije koja je jedan od temeljnih ciljeva Unije. Pravo na stalni boravak trebalo bi stoga utvrditi za sve građane Unije i članove njihovih obitelji koji su boravili u državi članici domaćinu u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Direktivi tijekom neprekidnog razdoblja od pet godina i protiv kojih nije izrečena mjera protjerivanja.

(18)

Kako bi ono predstavljalo pravi instrument za integraciju u društvo države članice domaćina u kojoj građanin Unije boravi, jednom stečeno pravo na stalni boravak ne bi smjelo podlijegati nikakvim uvjetima.

(19)

Trebalo bi zadržati određene pogodnosti specifične za građane Unije koji su radnici ili samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji, kojima se tim osobama može omogućiti stjecanje prava na stalni boravak i prije nego što su u državi članici domaćinu boravili pet godina, jer one predstavljaju stečena prava koja su im dodijeljena Uredbom Komisije (EEZ) broj 1251/70 od 29. lipnja 1970. o pravu radnika da ostanu na državnom području države članice nakon što su u toj državi bili zaposleni (12) i Direktivom Vijeća 75/34/EEZ od 17. prosinca 1974. o pravu državljana države članice da ostanu na državnom području druge države članice nakon što su u njoj obavljali djelatnost u svojstvu samozaposlene osobe. (13).

(20)

U skladu sa zabranom diskriminacije na temelju državljanstva, svi građani Unije i članovi njihovih obitelji koji borave u određenoj državi članici na temelju ove Direktive trebali bi u toj državi članici uživati jednako postupanje kao državljani na područjima obuhvaćenima Ugovorom, podložno specifičnim odredbama koje su izričito predviđene u Ugovoru i u sekundarnom pravu.

(21)

Međutim, državi članici domaćinu trebalo bi prepustiti odluku hoće li građanima Unije koji nisu radnici ili samozaposlene osobe ili osobe koje zadržavaju taj status i članovima njihovih obitelji odobriti socijalnu pomoć tijekom prva tri mjeseca boravka odnosno tijekom duljeg razdoblja ako je riječ o tražiteljima zaposlenja ili, prije nego što su ostvarili pravo na stalni boravak, pomoć za uzdržavanje u svrhu školovanja, uključujući strukovno osposobljavanje.

(22)

Ugovorom je omogućeno uvođenje ograničenja prava na slobodno kretanje i boravak zbog razloga javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja. Kako bi se osigurala stroža definicija okolnosti i postupovnih jamstava podložno kojima se građanima Unije i članovima njihovih obitelji može odbiti ulazak ili mogu biti protjerani, ova Direktiva trebala bi zamijeniti Direktivu Vijeća 64/221/EEZ od 25. veljače 1964. godine o koordiniranju posebnih mjera o kretanju i boravku stranih državljana koje su opravdane razlozima javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja (14).

(23)

Protjerivanje građana Unije i članova njihovih obitelji zbog razloga javnog poretka ili javne sigurnosti jest mjera koja može znatno štetiti osobama koje su, koristeći se pravima i slobodama koji su im dodijeljeni Ugovorom, postale istinski integrirane u državu članicu domaćina. Opseg tih mjera trebalo bi stoga ograničiti u skladu s načelom proporcionalnosti kako bi se uzeli u obzir stupanj integracije dotičnih osoba, duljina njihovog boravka u državi članici domaćinu, njihova dob, zdravstveno stanje, obiteljske i ekonomske prilike i veze s njihovom zemljom podrijetla.

(24)

U skladu s time, što je viši stupanj integracije građana Unije i članova njihovih obitelji u državu članicu domaćina, to viši trebao bi biti stupanj zaštite od protjerivanja. Samo bi se u iznimnim okolnostima, ako postoje prisilni razlozi javne sigurnosti, trebale poduzimati mjere protjerivanja protiv građana Unije koji su puno godina boravili na državnom području države članice domaćina, a naročito ako su ondje rođeni i boravili cijeli život. Osim toga, takve iznimne okolnosti trebale bi se također primjenjivati na mjere protjerivanja protiv maloljetnika, kako bi se zaštitile njihove veze s obitelji, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta od 20. studenoga 1989.

(25)

Također bi trebalo detaljno utvrditi postupovna jamstva kako bi se osigurala visoka razina zaštite prava građana Unije i članova njihovih obitelji u slučaju odbijanja ulaska u drugu državu članicu ili boravka u njoj, kao i kako bi se održalo načelo prema kojem svako djelovanje nadležnih tijela mora biti dostatno obrazloženo.

(26)

Građanima Unije i članovima njihovih obitelji kojima je zabranjen ulazak u drugu državu članicu ili boravak u njoj trebali bi, u svakom slučaju, biti dostupni postupci sudske zaštite.

(27)

U skladu sa sudskom praksom Suda kojom se državama članicama zabranjuje donošenje odluka kojima se osobama obuhvaćenima ovom Direktivom doživotno zabranjuje pristup njihovom državnom području, trebalo bi potvrditi pravo građana Unije i članova njihovih obitelji kojima je zabranjen pristup državnom području države članice na podnošenje novog zahtjeva nakon isteka razumnog roka, a u svakom slučaju nakon trogodišnjeg razdoblja od izvršenja konačne odluke o zabrani.

(28)

Države članice trebale bi imati mogućnost donošenja potrebnih mjera radi zaštite od zlouporabe prava ili prevare, posebice fiktivnih brakova ili drugih oblika veza sklopljenih isključivo u svrhu uživanja prava na slobodno kretanje i boravak.

(29)

Ova Direktiva ne bi smjela utjecati na povoljnije nacionalne odredbe.

(30)

S ciljem ispitivanja načina na koji se može dalje olakšati ostvarivanje prava na slobodno kretanje i boravak, Komisija bi trebala pripremiti izvješće kako bi se provela evaluacija mogućnosti iznošenja svih potrebnih prijedloga u tu svrhu, posebno o produljenju trajanja razdoblja bezuvjetnog boravka.

(31)

Ova je Direktiva u skladu s temeljnim pravima i slobodama, te načelima koja su priznata osobito u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. U skladu sa zabranom diskriminacije sadržanoj u Povelji, države članice trebale bi provoditi ovu Direktivu bez diskriminacije među nositeljima prava iz ove Direktive na osnovama kao što su spol, rasa, boje kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetske karakteristike, jezik, vjeroispovijed ili uvjerenja, političko ili drugo mišljenje, pripadnost etničkoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju:

(a)

uvjeti pod kojima građani Unije i članovi njihovih obitelji ostvaruju pravo na slobodno kretanje i boravak unutar državnog područja država članica;

(b)

pravo na stalni boravak na državnom području država članica za građane Unije i članove njihovih obitelji;

(c)

ograničenja prava navedenih u točkama (a) i (b) ovog članka zbog razloga javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

1.

‚građanin Unije’ znači svaka osoba s državljanstvom države članice;

2.

‚član obitelji’ znači:

(a)

bračni drug;

(b)

partner s kojim je građanin Unije sklopio registrirano partnerstvo na temelju zakonodavstva države članice, ako je zakonodavstvom države članice domaćina registrirano partnerstvo izjednačeno s brakom, i u skladu s uvjetima utvrđenima u relevantnom zakonodavstvu države članice domaćina;

(c)

izravni potomci koji nisu navršili 21. godinu ili su uzdržavanici, kao i oni bračnog druga ili partnera u smislu točke (b) ovog članka;

(d)

izravni srodnici u uzlaznoj liniji koji su uzdržavanici, kao i oni bračnoga druga ili partnera u smislu točke (b) ovog članka;

3.

‚Država članica domaćin’ znači država članica u koju se useljava građanin Unije kako bi ostvario svoje pravo na slobodno kretanje i boravak.

Članak 3.

Nositelji prava

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na sve građane Unije koji se useljavaju ili borave u državi članici različitoj od one čiji su državljani i na članove njihovih obitelji, u smislu članka 2. točke 2. ove Direktive, koji ih prate ili im se pridružuju.

2.   Ne dovodeći u pitanje bilo koje osobno pravo na slobodno kretanje i boravak koje dotične osobe imaju, država članica domaćin u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom olakšava ulazak i boravak sljedećim osobama:

(a)

svim ostalim članovima obitelji koji nisu obuhvaćeni definicijom iz članka 2. točke 2. ove Direktive, bez obzira na njihovo državljanstvo, koji su u zemlji iz koje dolaze uzdržavanici ili članovi kućanstva građanina Unije koji je nositelj primarnog prava na boravak, ili kada je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga nužno da građanin Unije osobno njeguje dotičnog člana obitelji;

(b)

partneru s kojim je građanin Unije u trajnoj vezi, uz odgovarajuću potvrdu.

Država članica domaćin poduzima opsežno ispitivanje osobnih okolnosti i obrazlaže svako odbijanje ulaska ili boravka tim osobama.

POGLAVLJE II.

PRAVO NA IZLAZAK I ULAZAK

Članak 4.

Pravo na izlazak

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe o putnim ispravama koje se primjenjuju pri nadzoru državne granice, svi građani Unije s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom te članovi njihovih obitelji koji nisu državljani države članice i koji imaju važeću putovnicu, imaju pravo napustiti državno područje države članice radi putovanja u drugu državu članicu.

2.   Od osoba na koje se primjenjuje stavak 1. ne smije se zahtijevati izlazna viza niti jednakovrijedna formalnost.

3.   Države članice u skladu sa svojim zakonodavstvom vlastitim državljanima izdaju i produljuju osobnu iskaznicu ili putovnicu u kojima je naznačeno njihovo državljanstvo.

4.   Putovnica mora važiti najmanje za sve države članice te za zemlje kroz koje nositelj isprave mora proći kada putuje među državama članicama. Ako zakonodavstvom države članice nije predviđeno izdavanje osobne iskaznice, rok važenja za svaku izdanu ili produljenu putovnicu iznosi najmanje pet godina.

Članak 5.

Pravo na ulazak

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe o putnim ispravama koje se primjenjuju pri nadzoru državne granice, države članice odobravaju ulazak na svoje državno područje građanima Unije s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom te članovima obitelji koji nisu državljani države članice s važećom putovnicom.

Od građana Unije ne smije se zahtijevati ulazna viza niti jednakovrijedna formalnost.

2.   Od članova obitelji koji nisu državljani države članice zahtijeva se ulazna viza samo u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2001 ili, prema potrebi, nacionalnim zakonodavstvom. Za potrebe ove Direktive, posjedovanje važeće boravišne iskaznice iz članka 10. ove Direktive oslobađa te članove obitelji od obveze pribavljanja vize.

Države članice tim osobama osiguravaju sva sredstva za pribavljanje potrebnih viza. Te vize izdaju se bez naknade, što je prije moguće i po žurnom postupku.

3.   Država članica domaćin ne stavlja ulazni ili izlazni pečat u putovnicu članova obitelji koji nisu državljani države članice, pod uvjetom da oni predoče boravišnu iskaznicu predviđenu u članku 10.

4.   Kada građanin Unije ili član obitelji koji nije državljanin države članice nema potrebne putne isprave odnosno, ako se to zahtijeva, potrebne vize, dotična država članica tim osobama, prije nego što ih vrati, pruža svaku razumnu mogućnost da pribave potrebne isprave ili da im se isprave dostave u razumnom roku ili da drugim sredstvima potvrde ili dokažu da uživaju pravo na slobodno kretanje i boravak.

5.   Država članica može od dotične osobe zahtijevati da prijavi svoju prisutnost na njezinom državnom području u razumnom i nediskriminirajućem roku. Nepoštovanje ovog zahtjeva može dovesti do proporcionalnih i nediskriminirajućih sankcija protiv dotične osobe.

POGLAVLJE III.

PRAVO NA BORAVAK

Članak 6.

Pravo na boravak do tri mjeseca

1.   Građani Unije imaju pravo na boravak na državnom području druge države članice u razdoblju do tri mjeseca bez bilo kakvih uvjeta ili formalnosti, osim zahtjeva da imaju važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

2.   Odredbe stavka 1. primjenjuju se i na članove obitelji koji imaju važeću putovnicu, a nisu državljani države članice te su u pratnji građanina Unije ili mu se pridružuju.

Članak 7.

Pravo na boravak dulji od tri mjeseca

1.   Svi građani Unije imaju pravo na boravak na državnom području druge države članice u razdoblju duljem od tri mjeseca ako:

(a)

su radnici ili samozaposlene osobe u državi članici domaćinu; ili

(b)

imaju dostatna sredstva za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi postali teret za sustav socijalne pomoći države članice domaćina tijekom svog razdoblja boravka te su sveobuhvatno zdravstveno osigurani u državi članici domaćinu; ili

(c)

su upisani u privatnu ili javnu ustanovu, ovlaštenu ili financiranu od države članice domaćina na temelju njezinog zakonodavstva ili upravne prakse, s glavnom svrhom školovanja, uključujući strukovno osposobljavanje, te

su sveobuhvatno zdravstveno osigurani u državi članici domaćinu, te putem izjave ili drugim jednakovrijednim sredstvom, relevantnom nacionalnom tijelu zajamče da imaju dostatna sredstva za sebe i članove svoje obitelji kako tijekom svojeg razdoblja boravka ne bi postali teret za sustav socijalne pomoći države članice domaćina; ili

(d)

su članovi obitelji u pratnji građanina Unije ili se pridružuju građaninu Unije koji ispunjava uvjete iz točke (a), (b) ili (c).

2.   Pravo na boravak predviđeno u stavku 1. obuhvaća članove obitelji koji nisu državljani države članice, a koji su u pratnji građanina Unije ili mu se pridružuju u državi članici domaćinu, pod uvjetom da taj građanin Unije ispunjava uvjete iz stavka 1. točke (a), (b) ili (c).

3.   Za potrebe stavka 1. točke (a), građanin Unije koji više nije radnik ili samozaposlena osoba zadržava status radnika ili samozaposlene osobe ako je:

(a)

privremeno nesposoban za rad zbog bolesti ili nesreće;

(b)

propisno evidentirani kao nesvojevoljno nezaposlen nakon što je dulje od godinu dana bio zaposlen te se prijavio kao tražitelj zaposlenja u nadležnom uredu za zapošljavanje;

(c)

propisno evidentiran kao nesvojevoljno nezaposlen nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju kraćem od godinu dana ili je postao nesvojevoljno nezaposlen tijekom prvih dvanaest mjeseci te je prijavljen kao tražitelj zaposlenja u nadležnom uredu za zapošljavanje. U ovom slučaju on zadržava status radnika tijekom najmanje šest mjeseci;

(d)

započeo strukovno osposobljavanje. Uvjet za zadržavanje statusa radnika jest postojanje veze između osposobljavanja i prethodnog zaposlenja, osim ako je dotična osoba nesvojevoljno nezaposlena.

4.   Odstupajući od stavka 1. točke (d) i stavka 2., samo bračni drug, registrirani partner u smislu članka 2. stavka 2. točke (b) te uzdržavana djeca imaju pravo na boravak kao članovi obitelji građanina Unije koji ispunjava uvjete iz stavka 1. točke (c). Članak 3. stavak 2. primjenjuje se na njegove uzdržavane izravne srodnike u uzlaznoj liniji te one njegovog bračnog druga ili registriranog partnera.

Članak 8.

Administrativne formalnosti za građane Unije

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 5., ako su razdoblja boravka dulja od tri mjeseca, država članica domaćin može od građana Unije zahtijevati da se prijave kod nadležnih tijela.

2.   Rok za prijavu ne smije biti kraći od tri mjeseca od datuma dolaska. Potvrda o prijavi izdaje se odmah uz navođenje imena i adrese osobe koja se prijavljuje i datuma prijave. Nepoštovanje zahtjeva u pogledu prijave može dovesti do proporcionalnih i nediskriminirajućih sankcija protiv dotične osobe.

3.   Za izdavanje potvrde o prijavi, država članica smije zahtijevati samo da:

građani Unije na koje se primjenjuje članak 7. stavak 1. točka (a) predoče važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, potvrdu poslodavca o zapošljavanju ili potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da su samozaposlene osobe,

građani Unije na koje se primjenjuje članak 7. stavak 1. točka (b) predoče važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu te pruže dokaz da ispunjavaju uvjete utvrđene u toj odredbi,

građani Unije na koje se primjenjuje članak 7. stavak 1. točka (c) predoče važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, pruže dokaz o upisu u ovlaštenu ustanovu i dokaz o sveobuhvatnom zdravstvenom osiguranju te izjavu ili jednakovrijedno sredstvo iz članka 7. stavka 1. točke (c). Države članice ne smiju zahtijevati da se u toj izjavi upućuje na bilo koji određeni iznos.

4.   Države članice ne smiju utvrditi fiksni iznos koji smatraju ‚dostatnim sredstvima’, nego moraju u obzir uzeti osobni položaj dotične osobe. U svakom slučaju, taj iznos ne smije biti viši od praga ispod kojeg državljani države članice domaćina stječu pravo na socijalnu pomoć ili, kada to mjerilo nije primjenjivo, viši od najniže mirovine iz socijalnog osiguranja koju isplaćuje država članica domaćin.

5.   Za izdavanje potvrde o prijavi članovima obitelji građanina Unije, koji su sami građani Unije, države članice mogu zahtijevati predočavanje sljedećih isprava:

(a)

važeće osobne iskaznice ili putovnice;

(b)

isprave kojom se potvrđuje postojanje obiteljske veze ili registriranog partnerstva;

(c)

prema potrebi, potvrde o prijavi građanina Unije u čijoj su pratnji ili kojem se pridružuju;

(d)

u slučajevima iz članka 2. stavka 2. točaka (c) i (d), dokumentiranih dokaza da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u toj odredbi;

(e)

u slučajevima iz članka 3. stavka 2. točke (a), isprave koje je izdalo nadležno tijelo u zemlji podrijetla ili zemlji iz koje dolaze, kojom se potvrđuje da su uzdržavanici ili članovi kućanstva građanina Unije ili dokaza o postojanju ozbiljnih zdravstvenih razloga zbog kojih je nužno da građanin Unije osobno njeguje dotičnog člana obitelji;

(f)

u slučajevima iz članka 3. stavka 2. točke (b), dokaz o postojanju trajne veze s građaninom Unije.

Članak 9.

Administrativne formalnosti za članove obitelji koji nisu državljani države članice

1.   Država članica izdaje boravišnu iskaznicu članovima obitelji građanina Unije koji nisu građani države članice, ako je planirano razdoblje boravka dulje od tri mjeseca.

2.   Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice ne smije biti kraći od tri mjeseca od datuma dolaska.

3.   Nepoštovanje obveze podnošenja zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice može dovesti do proporcionalnih i nediskriminirajućih sankcija protiv dotične osobe.

Članak 10.

Izdavanje boravišne iskaznice

1.   Pravo na boravak članova obitelji građanina Unije koji nisu državljani države članice evidentira se izdavanjem isprave pod nazivom ‚Boravišna iskaznica za člana obitelji građanina Unije’ najkasnije šest mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva. Potvrda o podnošenju zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice izdaje se odmah.

2.   Države članice za izdavanje boravišne iskaznice zahtijevaju predočavanje sljedećih isprava:

(a)

važeće putovnice;

(b)

isprave kojom se potvrđuje postojanje obiteljske veze ili registriranog partnerstva;

(c)

potvrde o prijavi ili ako sustav prijava ne postoji, bilo kojeg drugog dokaza o boravku u državi članici domaćinu za građanina Unije u čijoj su pratnji ili kojem se pridružuju;

(d)

u slučajevima iz članka 2. stavka 2. točaka (c) i (d), dokumentiranih dokaza da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u toj odredbi;

(e)

u slučajevima iz članka 3. stavka 2. točke (a), isprave koju je izdalo nadležno tijelo u zemlji podrijetla ili zemlji iz koje dolaze, kojom se potvrđuje da su uzdržavanici ili članovi kućanstva građanina Unije ili dokaza o postojanju ozbiljnih zdravstvenih razloga zbog kojih je nužno da građanin Unije osobno njeguje dotičnog člana obitelji;

(f)

u slučajevima iz članka 3. stavka 2. točke (b), dokaza o postojanju trajne veze s građaninom Unije.

Članak 11.

Važenje boravišne iskaznice

1.   Boravišna iskaznica predviđena u članku 10. stavku 1. važeća je pet godina od datuma izdavanja ili tijekom predviđenog razdoblja boravka građanina Unije, ako je to razdoblje kraće od pet godina.

2.   Na važenje boravišne iskaznice ne utječu privremene odsutnosti koje ne premašuju šest mjeseci tijekom godine dana ili dulje odsutnosti zbog obvezne vojne službe ili jedna odsutnost od najviše 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga poput trudnoće ili rođenja djeteta, ozbiljne bolesti, školovanja ili strukovnog osposobljavanja ili premještaja u drugu državu članicu ili treću zemlju.

Članak 12.

Zadržavanje prava na boravaka članova obitelji u slučaju smrti ili odlaska građanina Unije

1.   Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak, smrt građanina Unije ili njegov odlazak iz države članice domaćina ne utječe na pravo na boravak članova njegove obitelji koji su državljani države članice.

Prije stjecanja prava na stalni boravak dotične osobe moraju ispuniti uvjete utvrđene u članku 7. stavku 1. točki (a), (b), (c) ili (d).

2.   Ne dovodeći u pitanje podstavak 2., smrt građanina Unije nema za posljedicu gubitak prava na boravak članova njegove obitelji koji nisu državljani države članice i koji su boravili u državi članici domaćinu kao članovi obitelji najmanje godinu dana prije smrti građanina Unije.

Prije stjecanja prava na stalni boravak, pravo na boravak dotičnih osoba podliježe zahtjevu da one mogu dokazati da su radnici ili samozaposlene osobe ili da imaju dovoljno sredstava za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi postali teret za sustav socijalne pomoći države članice domaćina tijekom svojeg razdoblja boravka te da su sveobuhvatno zdravstveno osigurani u državi članici domaćinu ili da u državi članici domaćinu već imaju status člana obitelji osobe koja udovoljava tim zahtjevima. ‚Dostatna sredstva’ jesu ona utvrđena su u članku 8. stavku 4.

Takvi članovi obitelji zadržavaju svoje pravo na boravak isključivo na osobnoj osnovi.

3.   Odlazak građana Unije iz države članice domaćina ili njegova smrt nema za posljedicu gubitak prava na boravak njegove djece ili roditelja koji ima faktično skrbništvo nad djecom, bez obzira na njihovo državljanstvo, ako djeca borave u državi članici domaćinu i upisana su u obrazovnu ustanovu u svrhu obrazovanja i to sve do završetka njihovog školovanja.

Članak 13.

Zadržavanje prava na boravak članova obitelji u slučaju razvoda braka, poništenja braka ili prestanka registriranog partnerstva

1.   Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak, razvod braka, poništenje braka građanina Unije ili prestanak njegovog registriranog partnerstva kako je navedeno u članku 2. točki 2(b) ne utječu na pravo na boravak članova njegove obitelji koji su državljani države članice.

Prije stjecanja prava na stalni boravak, dotične osobe moraju ispuniti uvjete utvrđene u članku 7. stavku 1. točki (a), (b), (c) ili (d).

2.   Ne dovodeći u pitanje drugi podstavak, razvod braka, poništenje braka ili prestanak registriranog partnerstva iz članka 2. točke 2(b) nema za posljedicu gubitak prava na boravak članova obitelji građanina Unije koji nisu državljani države članice, ako:

(a)

su prije pokretanja postupka za razvod ili poništenje braka ili prestanak registriranog partnerstva iz članka 2. točke 2(b), brak ili registrirano partnerstvo trajali najmanje tri godine, a od toga najmanje jednu godinu u državi članici domaćinu; ili

(b)

dogovorom između bračnih drugova ili partnera iz članka 2. točke 2(b) ove Direktive ili po odluci suda, bračni drug ili partner koji nije državljanin države članice ima skrbništvo nad djecom građanina Unije; ili

(c)

je to potrebno zbog iznimno teških okolnosti, na primjer ako je osoba bila žrtva obiteljskog nasilja dok su brak ili registrirano partnerstvo postojali; ili

(d)

dogovorom između bračnih partnera ili partnera iz članka 2. točke 2(b) ove Direktive ili po odluci suda, bračni drug ili partner koji nije državljanin države članice ima pravo posjetiti maloljetno dijete, ako je sud odlučio da se posjete moraju obaviti u državi članici domaćinu, i to toliko dugo koliko je to potrebno.

Prije stjecanja prava na stalni boravak, pravo na boravak dotičnih osoba podliježe zahtjevu da one mogu dokazati da su radnici ili samozaposlene osobe ili da imaju dostatna sredstava za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi postali teret za sustav socijalne pomoći države članice domaćina tijekom svojeg razdoblja boravka te da su sveobuhvatno zdravstveno osigurani u državi članici domaćinu ili da u državi članici domaćinu već imaju status člana obitelji osobe koja udovoljava tim zahtjevima. ‚Dostatna sredstva’ jesu ona utvrđena u članku 8. stavku 4.

Takvi članovi obitelji zadržavaju svoje pravo na boravak isključivo na osobnoj osnovi.

Članak 14.

Zadržavanje prava na boravak

1.   Građani Unije i članovi njihovih obitelji imaju pravo na boravak predviđeno u članku 6. tako dugo dok ne postanu prekomjeran teret za sustav socijalne pomoći države članice domaćina.

2.   Građani Unije i članovi njihovih obitelji imaju pravo na boravak predviđeno u člancima 7., 12. i 13. tako dugo dok ispunjavaju uvjete navedene u tim člancima.

U posebnim slučajevima, ako postoji opravdana sumnja da građani Unije ili članovi njihovih obitelji ne ispunjavaju uvjete navedene u člancima 7., 12. i 13., države članice mogu provjeriti jesu li ti uvjeti ispunjeni. Ta se provjera ne provodi sustavno.

3.   Mjera protjerivanja ne smije biti automatska posljedica okolnosti da se građanin Unije ili član njegove obitelji koristi sustavom socijalne pomoći države članice domaćina.

4.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. i ne dovodeći u pitanje odredbe poglavlja VI., mjera protjerivanja se ni u kojem slučaju ne može izreći protiv građana Unije ili članova njihovih obitelji ako:

(a)

su dotični građani Unije radnici ili samozaposlene osobe; ili

(b)

su građani Unije ušli na državno područje države članice domaćina u potrazi za poslom. U tom slučaju građani Unije i članovi njihovih obitelji ne smiju biti protjerani tako dugo dok građani Unije mogu pružiti dokaz da i dalje traže posao i da imaju stvarne izglede za zaposlenje.

Članak 15.

Postupovna jamstva

1.   Postupci predviđeni člancima 30. i 31. primjenjuju se po analogiji na sve odluke kojima se ograničava slobodno kretanje građana Unije i članova njihovih obitelji zbog razloga koji nisu javni poredak, javna sigurnost ili javno zdravlje.

2.   Istek osobne iskaznice ili putovnice na temelju koje je dotična osoba ušla u državu članicu domaćina i na temelju koje joj je izdana potvrda o prijavi ili boravišna iskaznica ne predstavlja osnovu za protjerivanje iz države članice domaćina.

3.   Država članica domaćin u kontekstu odluke o protjerivanju na koju se primjenjuje stavak 1. ne smije zabraniti ulazak.

POGLAVLJE IV.

PRAVO NA STALNI BORAVAK

Odjeljak I.

Stjecanje prava

Članak 16.

Opće pravilo za građane Unije i članove njihovih obitelji

1.   Građanin Unije koji je u neprekidnom razdoblju od pet godina zakonito boravio u državi članici domaćinu, ondje ima pravo na stalni boravak. Ovo pravo ne podliježe uvjetima predviđenima u poglavlju III.

2.   Stavak 1. primjenjuje se i na članove obitelji koji nisu državljani države članice i koji su zakonito boravili s građaninom Unije u državi članici domaćinu u neprekidnom razdoblju od 5 godina.

3.   Na neprekidnost boravka ne utječu privremene odsutnosti koje ne premašuju ukupno šest mjeseci tijekom godine dana ili dulje odsutnosti zbog obvezne vojne službe ili jedna odsutnost od najviše 12 uzastopnih mjeseci zbog važnih razloga poput trudnoće ili rođenja djeteta, ozbiljne bolesti, školovanja ili strukovnog osposobljavanja ili premještaja u drugu državu članicu ili treću zemlju.

4.   Kada je pravo na stalni boravka jednom stečeno, može se izgubiti samo ako odsutnost iz države članice domaćina traje dulje od dvije uzastopne godine.

Članak 17.

Iznimke za osobe koje više ne rade u državi članici domaćinu i članove njihovih obitelji

1.   Odstupajući od članka 16., pravo na stalni boravak u državi članici domaćinu uživaju i prije isteka neprekidnog razdoblja od pet godina boravka:

(a)

radnici ili samozaposlene osobe koji su u trenutku prestanka rada navršili dob za stjecanje prava na starosnu mirovinu utvrđenu zakonodavstvom te države članice ili radnici koji prekinu plaćeno zaposlenje radi odlaska u prijevremenu mirovinu, pod uvjetom da su u toj državi članici radili najmanje prethodnih dvanaest mjeseci i neprekidno boravili u njoj dulje od tri godine.

Ako zakonodavstvom države članice domaćina za određene kategorije samozaposlenih osoba nije predviđeno pravo na starosnu mirovinu, smatra se da je dobni uvjet ispunjen kada dotična osoba navrši 60 godina;

(b)

radnici ili samozaposlene osobe koji su neprekidno boravili u državi članici domaćinu dulje od dvije godine te su prestali raditi zbog trajne nesposobnosti za rad.

Ako je ta nesposobnost posljedica nesreće na radu ili profesionalne bolesti na temelju koje dotične osobe ostvaruju pravo na novčanu pomoć koju u potpunosti ili dijelom isplaćuje ustanova u državi članici domaćinu, ne zahtijeva se nikakav uvjet koji se odnosi na duljinu boravka;

(c)

radnici ili samozaposlene osobe koji nakon tri godine neprekidnog radnog odnosa i boravka u državi članici domaćinu rade u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe u drugoj državi članici, a pritom su zadržali mjesto boravka u državi članici domaćinu u koju se u pravilu vraćaju svaki dan ili najmanje jednom tjedno.

Za potrebe stjecanja prava iz točaka (a) i (b), razdoblja zaposlenosti u državi članici u kojoj dotična osoba radi smatraju se razdobljima provedenima u državi članici domaćinu.

Razdoblja nesvojevoljne nezaposlenosti koja su propisno evidentirana u nadležnom uredu za zapošljavanje, razdoblja izostanka s rada za koje osoba ne odgovara, te izostanci s rada ili prekid rada zbog bolesti ili nesreće, smatraju se razdobljima zaposlenosti.

2.   Uvjeti koji se odnose na duljinu boravka i duljinu zaposlenosti utvrđeni u stavku 1. točki (a) te uvjet koji se odnosi na duljinu boravka utvrđen u stavku 1. točki (b) ne primjenjuju se ako je bračni drug ili partner radnika ili samozaposlene osobe, kako je navedeno u članku 2. točki 2(b), državljanin države članice domaćina ili je izgubio državljanstvo te države članice udajom/ženidbom za tog radnika ili samozaposlenu osobu.

3.   Bez obzira na državljanstvo, članovi obitelji radnika ili samozaposlene osobe koji s njim borave na državnom području države članice domaćina, imaju pravo na stalni boravak u toj državi članici ako je sâm radnik ili samozaposlena osoba stekao pravo na stalni boravak u toj državi članici na temelju stavka 1.

4.   Međutim, u slučaju smrti radnika ili samozaposlene osobe dok je još u radnom odnosu, ali prije stjecanja statusa stalnog boravka u državi članici domaćinu na temelju stavka 1., članovi njegove obitelji koji s njim borave u državi članici domaćinu ondje stječu pravo na stalni boravak pod uvjetom da:

(a)

je radnik ili samozaposlena osoba u vrijeme smrti neprekidno boravio na državnom području te države članice dvije godine; ili

(b)

je smrt nastupila zbog nesreće na radu ili profesionalne bolesti; ili

(c)

je preživjeli bračni drug izgubio državljanstvo te države članice ženidbom/udajom za radnika ili samozaposlenu osobu.

Članak 18.

Stjecanje prava na stalni boravak određenih članova obitelji koji nisu državljani države članice

Ne dovodeći u pitanje članak 17., članovi obitelji građana Unije na koje se primjenjuju članak 12. stavak 2. i članak 13. stavak 2., a koji ispunjavaju uvjete utvrđene u tim odredbama, stječu pravo na stalni boravak nakon što su zakonito boravili u državi članici domaćinu u razdoblju od pet uzastopnih godina.

Odjeljak II.

Administrativne formalnosti

Članak 19.

Isprava kojom se građanima Unije potvrđuje stalni boravak

1.   Države članice građanima Unije koji imaju pravo na stalni boravak na zahtjev izdaju ispravu kojom se potvrđuje stalni boravak, a nakon provjere duljine boravka.

2.   Isprava kojom se potvrđuje stalni boravak izdaje se u što kraćem roku.

Članak 20.

Iskaznica stalnog boravka za članove obitelji koji nisu državljani države članice

1.   Države članice izdaju članovima obitelji koji nisu državljani države članice, a imaju pravo na stalni boravak, iskaznicu stalnog boravka u roku od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva. Iskaznica stalnog boravka produljuje se automatski svakih deset godina.

2.   Zahtjev za izdavanje iskaznice stalnog boravka podnosi se prije isteka boravišne iskaznice. Nepoštovanje obveze podnošenja zahtjeva za izdavanje iskaznice stalnog boravka može dovesti do proporcionalnih i nediskriminirajućih sankcija protiv dotične osobe.

3.   Prekid boravka koji nije dulji od dvije uzastopne godine ne utječe na važenje iskaznice stalnog boravka.

Članak 21.

Neprekidnost boravka

Za potrebe ove Direktive, neprekidnost boravka može se dokazivati bilo kojim dokaznim sredstvom koje se koristi u državi članici domaćinu. Neprekidnost boravka prekida se svakom odlukom o protjerivanju koja je propisno izvršena protiv dotične osobe.

POGLAVLJE V.

ZAJEDNIČKE ODREDBE O PRAVU NA BORAVAK I PRAVU NA STALNI BORAVAK

Članak 22.

Teritorijalno područje primjene

Pravo na boravak i pravo na stalni boravak proteže se na čitavo državno područje države članice domaćina. Države članice mogu teritorijalno ograničiti pravo na boravak i pravo na stalni boravak samo ako se ta ograničenja primjenjuju i na njihove vlastite državljanine.

Članak 23.

Povezana prava

Bez obzira na svoje državljanstvo, članovi obitelji građanina Unije koji imaju pravo na boravak ili pravo na stalni boravak u državi članici imaju ondje pravo na zaposlenje ili samozaposlenje.

Članak 24.

Jednako postupanje

1.   Podložno specifičnim odredbama koje su izričito predviđene u Ugovoru i sekundarnom pravu, svi građani Unije koji na temelju ove Direktive borave na državnom području države članice domaćina imaju pravo na postupanje koje je jednako postupanju prema državljanima te države članice unutar područja primjene Ugovora. Ovo pravo proširuje se i na članove obitelji koji nisu državljani države članice i koji imaju pravo na boravak ili stalni boravak.

2.   Odstupajući od stavka 1., država članica domaćin nije dužna odobriti pravo na socijalnu pomoć tijekom prva tri mjeseca boravka odnosno, prema potrebi, tijekom duljeg razdoblja predviđenog u članku 14. stavku 4. točki (b), niti je, prije stjecanja prava na stalni boravak, dužna odobriti pomoć za uzdržavanje u svrhu školovanja, uključujući strukovno osposobljavanje, u obliku studentskih stipendija ili studentskih zajmova, osobama koje nisu radnici, samozaposlene osobe, osobama koje zadržavaju taj status i članovima njihovih obitelji.

Članak 25.

Opće odredbe u vezi s boravišnim ispravama

1.   Posjedovanje potvrde o prijavi kako je navedeno u članku 8., isprave kojom se potvrđuje stalni boravak, potvrde o podnošenju zahtjeva za izdavanje boravišne iskaznice člana obitelji, boravišne iskaznice ili iskaznice stalnog boravka ni u kojem slučaju ne predstavlja preduvjet za ostvarivanje prava ili za obavljanje administrativnih formalnosti jer se svojstvo korisnika prava može dokazati bilo kojim drugim dokaznim sredstvom.

2.   Sve isprave navedene u stavku 1. izdaju se bez naknade ili uz naknadu koja nije viša od one koja se zahtijeva od državljana za izdavanje sličnih isprava.

Članak 26.

Provjere

Države članice mogu provjeravati poštuju li se zahtjevi koji proizlaze iz njihovog nacionalnog zakonodavstva, u skladu s kojima su strani državljani dužni uvijek kod sebe imati potvrdu o prijavi ili boravišnu iskaznicu, pod uvjetom da isti zahtjev vrijedi za njihove vlastite državljane u vezi s njihovom osobnom iskaznicom. U slučaju nepoštovanja ovog zahtjeva država članica može izricati sankcije koje su iste kao one koje izriče vlastitim državljanima kada oni kod sebe nemaju svoju osobnu iskaznicu.

POGLAVLJE VI.

OGRANIČENJA PRAVA NA ULAZAK I PRAVA NA BORAVAK ZBOG RAZLOGA JAVNOG PORETKA, JAVNE SIGURNOSTI ILI JAVNOG ZDRAVLJA

Članak 27.

Opća načela

1.   Podložno odredbama ovog poglavlja, države članice mogu ograničiti slobodu kretanja i boravka građanima Unije i članovima njihovih obitelji, bez obzira na njihovo državljanstvo, zbog razloga javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja. Na ove razloge ne može se pozivati u gospodarske svrhe.

2.   Mjere poduzete zbog razloga javnog poretka ili javne sigurnosti moraju biti u skladu s načelom proporcionalnosti i temeljiti se isključivo na osobnom ponašanju dotičnog pojedinca. Ranije osuđujuće kaznene presude same po sebi ne predstavljaju razloge za poduzimanje takvih mjera.

Osobno ponašanje dotičnog pojedinca mora predstavljati stvarnu, trenutačnu i dostatno ozbiljnu prijetnju koja utječe neki od temeljnih interesa društva. Obrazloženja koja nisu povezana s pojedinačnim slučajem ili se odnose na opću prevenciju nisu prihvatljiva.

3.   Kako bi se utvrdilo predstavlja li dotična osoba opasnost za javni poredak ili javnu sigurnost, država članica domaćin može pri izdavanju potvrde o prijavi ili ako sustav prijava ne postoji, najkasnije tri mjeseca od datuma dolaska te osobe na njezino državno područje ili od datuma kada je ta osoba prijavila svoju prisutnost na državnom području, kako je predviđeno u članku 5. stavku 5., ili pri izdavanju boravišne iskaznice, ako to smatra ključnim, zahtijevati od države članice podrijetla i, ako je to potrebno, od drugih država članica da joj dostave informacije iz ranije kaznene evidencije za tu osobu. Takvi zahtjevi ne smiju postati rutina. Država članica kojoj je zahtjev upućen mora odgovoriti u roku od dva mjeseca.

4.   Država članica koja je izdala putovnicu ili osobnu iskaznicu dopušta imatelju isprave protjeranom iz druge države članice zbog razloga javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja, da ponovno uđe na njezino državno područje bez bilo kakvih formalnosti, čak i ako isprava više nije važeća ili je državljanstvo imatelja isprave sporno.

Članak 28.

Zaštita od protjerivanja

1.   Prije donošenja odluke o protjerivanju zbog razloga javnog poretka ili javne sigurnosti, država članica domaćin uzima u obzir činjenice kao što su duljina boravka pojedinca na njezinom državnom području, dob, zdravstveno stanje, obiteljske i ekonomske prilike, socijalna i kulturalna integracija u državu članicu domaćina i opseg njegovih veza sa zemljom podrijetla.

2.   Država članica domaćin ne smije donijeti odluku o protjerivanju protiv građana Unije ili članova njihovih obitelji, bez obzira na njihovo državljanstvo, koji imaju pravo na stalni boravak na njezinom državnom području, osim zbog ozbiljnih razloga zaštite javnog poretka ili javne sigurnosti.

3.   Odluka o protjerivanju ne smije se donijeti protiv građana Unije, osim ako se takva odluka temelji na prisilnim razlozima javne sigurnosti, kako su ih utvrdile države članice, ako:

(a)

su boravili u državi članici domaćinu tijekom prethodnih deset godina; ili

(b)

su maloljetnici, osim ako je protjerivanje u najboljem interesu djeteta, kako je predviđeno u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta od 20. studenoga 1989.

Članak 29.

Javno zdravlje

1.   Jedine bolesti koje opravdavaju mjere kojima se ograničava sloboda kretanja jesu potencijalno epidemiološke bolesti, kako su utvrđene mjerodavnim instrumentima Svjetske zdravstvene organizacije, te druge zarazne bolesti ili zarazne bolesti čiji su uzročnici paraziti, ako protiv tih bolesti država članica domaćin donosi mjere za zaštitu svojih državljana.

2.   Bolesti koje su se pojavile nakon razdoblja od tri mjeseca od datuma dolaska u državu članicu ne predstavljaju razlog za protjerivanje s državnog područja.

3.   Ako postoje ozbiljne indicije da je to potrebno, država članica može unutar tri mjeseca od datuma dolaska od osoba koje imaju pravo na boravak zahtijevati da se podvrgnu besplatnom liječničkom pregledu kako bi se potvrdilo da ne boluju od neke od bolesti iz stavka 1. Takvi liječnički pregledi ne smiju biti rutinski.

Članak 30.

Obavijest o odlukama

1.   Dotične osobe obavješćuje se u pisanom obliku o svakoj odluci donesenoj u skladu s člankom 27. stavkom 1. i to na način da mogu shvatiti njezin sadržaj i učinke.

2.   Dotične osobe obavješćuje se precizno i u cijelosti o razlozima javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja na kojima se temelji odluka donesena u njihovom slučaju, osim ako je to protivno interesima državne sigurnosti.

3.   U obavijesti se navodi sud ili upravno tijelo kojem ta osoba može podnijeti žalbu, rok za žalbu i, prema potrebi, rok u kojem osoba mora napustiti državno područje države članice. Osim u propisno obrazloženim hitnim slučajevima, rok za napuštanje državnog područja ne može biti kraći od mjesec dana od datuma obavijesti.

Članak 31.

Postupovna jamstva

1.   Dotične osobe imaju pristup postupcima sudske i, prema potrebi, upravne zaštite u državi članici domaćinu radi podnošenja žalbe ili zahtjeva za preispitivanje protiv bilo koje odluke donesene zbog razloga javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

2.   Ako se uz žalbu protiv odluke o protjerivanju ili uz zahtjev za preispitivanje odluke o protjerivanju podnosi i prijedlog za izdavanje privremene mjere radi suspenzije izvršenja te odluke, efektivno udaljavanje s državnog područja ne može se provesti sve dok nije donesena odluka o privremenoj mjeri, osim:

kada se odluka o protjerivanju temelji na prethodnoj sudskoj odluci; ili

kada su dotične osobe prethodno imale pristup sudskom preispitivanju; ili

kada se odluka o protjerivanju temelji na prisilnim razlozima javne sigurnosti iz članka 28. stavka 3.

3.   U postupcima pravne zaštite omogućuje se ispitivanje zakonitosti odluke, kao i činjenica te okolnosti na kojima se predložena mjera temelji. Tim postupcima osigurava se da odluka ne bude neproporcionalna, a posebno s obzirom na zahtjeve utvrđene u članku 28.

4.   Države članice mogu dotičnom pojedincu zabraniti pristup svojem državnom području dok traje postupak pravne zaštite, ali ne smiju tog pojedinca spriječiti da osobno iznese svoju obranu, osim ako njegova prisutnost može uzrokovati ozbiljne poteškoće za javni poredak i javnu sigurnost ili kada se žalba ili sudsko preispitivanje odnose na odbijanje ulaska na državno područje.

Članak 32.

Trajanje zabrane pristupa

1.   Osobe kojima je zbog razloga javnog poretka ili javne sigurnosti zabranjen pristup državnom području mogu podnijeti zahtjev za ukidanje zabrane pristupa nakon proteka razumnoga roka, ovisno o okolnostima, a u svakom slučaju nakon tri godine od izvršenja konačne odluke o zabrani koja je valjano donesena u skladu s pravom Zajednice i to iznošenjem dokaza s ciljem utvrđivanja da je u međuvremenu došlo do bitne promjene okolnosti na kojima se temeljila odluka o zabrani pristupa.

Dotična država članica donosi odluku o zahtjevu u roku od šest mjeseci od podnošenja zahtjeva.

2.   Osobe iz stavka 1. nemaju pravo ulaska na državno područje dotične države članice tako dugo dok se njihov zahtjev razmatra.

Članak 33.

Protjerivanje kao kazna ili pravna posljedica

1.   Država članica domaćin ne može donijeti odluku o protjerivanju kao kaznu ili kao pravnu posljedicu kazne zatvora, osim ako su ispunjeni zahtjevi iz članaka 27., 28. i 29.

2.   Ako se odluka o protjerivanju, kako je predviđeno u stavku 1., izvršava nakon više od dvije godine od njezina donošenja, država članica provjerava predstavlja li dotična osoba trenutačnu i stvarnu prijetnju za javni poredak i javnu sigurnost te procjenjuje je li nakon donošenja odluke o protjerivanju došlo do bitne promjene okolnosti.

POGLAVLJE VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Obavješćivanje javnosti

Države članice šire informacije o pravima i obvezama građana Unije i članova njihovih obitelji u pogledu pitanja obuhvaćenih ovom Direktivom, a posebno putem kampanja osvješćivanja javnosti posredstvom nacionalnih i lokalnih sredstava javnog priopćavanja te drugih komunikacijskih sredstava.

Članak 35.

Zlouporaba prava

Države članice mogu donijeti potrebne mjere radi odbijanja, ukidanja ili opoziva prava koja proizlaze iz ove Direktive u slučaju zlouporabe prava ili prijevare, poput fiktivnih brakova. Sve su takve mjere proporcionalne i podliježu postupovnim jamstvima predviđenima u člancima 30. i 31.

Članak 36.

Sankcije

Države članice utvrđuju odredbe o sankcijama koje se primjenjuju na povrede nacionalnih pravila donesenih u svrhu provedbe ove Direktive te poduzimaju mjere potrebne za njihovu primjenu. Utvrđene sankcije moraju biti učinkovite i proporcionalne. Države članice najkasnije do 30. travnja 2006. obavješćuju Komisiju o ovim odredbama, a u slučaju naknadnih promjena što je prije moguće.

Članak 37.

Povoljnije nacionalne odredbe

Odredbe ove Direktive ne utječu na zakone ili druge propise država članica koji su povoljniji za osobe obuhvaćene ovom Direktivom.

Članak 38.

Stavljanje izvan snage

1.   Članci 10. i 11. Uredbe (EEZ) br. 1612/68 stavljaju se izvan snage s učinkom od 30. travnja 2006.

2.   Direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ stavljaju se izvan snage s učinkom od 30. travnja 2006.

3.   Upućivanja na odredbe i direktive stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Direktivu.

Članak 39.

Izvješće

Komisija najkasnije do 30. travnja 2008. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive, zajedno sa svim potrebnim prijedlozima, posebno u vezi s mogućnošću produljenja razdoblja tijekom kojeg građani Unije i članovi njihovih obitelji mogu boraviti na državnom području države članice domaćina bez bilo kakvih uvjeta. Države članice Komisiji dostavljaju informacije potrebne za sastavljanje izvješća.

Članak 40.

Prenošenje

1.   Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 30. travnja 2006.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva, zajedno s tablicom u kojoj je prikazano podudaranje odredaba ove Direktive s donesenim nacionalnim odredbama.

Članak 41.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 42.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2004.

Za Europski Parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL”.


(1)  SL C 270 E, 25.9.2001., str. 150.

(2)  SL C 149, 21.6.2002., str. 46.

(3)  SL C 192, 12.8.2002., str. 17.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 11. veljače 2003. (SL C 43 E, 19.2.2004., str. 42.), Zajedničko stajalište Vijeća od 5. prosinca 2003. (SL C 54 E, 2.3.2004., str. 12.) i Stajalište Europskog parlamenta od 10. ožujka 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(5)  SL L 257, 19.10.1968., str. 2. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 2434/92 (SL L 245, 26.8.1992., str. 1.).

(6)  SL L 257, 19.10.1968., str. 13. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 2003.

(7)  SL L 172, 28.6.1973., str. 14.

(8)  SL L 180, 13.7.1990., str. 26.

(9)  SL L 180, 13.7.1990., str. 28.

(10)  SL L 317, 18.12.1993., str. 59.

(11)  SL L 81, 21.3.2001., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 453/2003 (SL L 69, 13.3.2003., str. 10.).

(12)  SL L 142, 30.6.1970., str. 24.

(13)  SL L 14, 20.1.1975., str. 10.

(14)  SL 56, 4.4.1964., str. 850. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 75/35/EEZ (SL 14, 20.1.1975., str. 14.).