ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 75

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
22. ožujka 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/414 od 10. ožujka 2016. o ovlašćivanju Republike Austrije da potpiše i ratificira Hašku konvenciju od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima te Malte da pristupi toj Konvenciji u interesu Europske unije

1

 

 

Konvencija o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima

3

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/415 оd 21. ožujka 2016. o povlačenju prihvaćanja preuzimanja obveze za dva proizvođača izvoznika i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/577/EZ o prihvaćanju preuzimanja obveza u pogledu antidampinškog postupka u vezi s uvozom amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije

10

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/416 оd 21. ožujka 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

14

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/417 оd 17. ožujka 2016. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1509)

16

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/418 оd 18. ožujka 2016. o sukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone u 2016. godini na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1583)  ( 1 )

57

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/419 оd 18. ožujka 2016. o nesukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone za 2016. u skladu s člankom 17. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1588)  ( 1 )

60

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/420 оd 18. ožujka 2016. o nesukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone u 2015. godini na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1592)  ( 1 )

63

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/421 оd 18. ožujka 2016. o neusklađenosti jediničnih cijena za naplatnu zonu Švicarska za 2015. i 2016. na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1594)  ( 1 )

66

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/422 оd 18. ožujka 2016. o sukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone u 2015. godini na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1595)  ( 1 )

68

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/423 оd 18. ožujka 2016. o ovlašćivanju određenih laboratorija u Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Sjedinjenim Američkim Državama za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće pasa, mačaka i pitomih vretica (priopćeno pod dokumentom C(2016) 1609)  ( 1 )

70

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2016/113 оd 28. siječnja 2016. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz čeličnih šipki visoke otpornosti na zamor za armirani beton podrijetlom iz Narodne Republike Kine ( SL L 23, 29.1.2016. )

72

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/414

od 10. ožujka 2016.

o ovlašćivanju Republike Austrije da potpiše i ratificira Hašku konvenciju od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima te Malte da pristupi toj Konvenciji u interesu Europske unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 81. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (1),

budući da:

(1)

Haškom konvencijom od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima („Konvencija”) pojednostavljeni su načini slanja sudskih i izvansudskih dokumenata među državama ugovornicama. Njome se na taj način olakšava pravosudna suradnja u prekograničnim građanskim i trgovačkim sporovima.

(2)

Mnoge zemlje, uključujući države članice osim Republike Austrije i Malte, stranke su Konvencije. Republika Austrija i Malta iskazale su interes da postanu stranke Konvencije. U interesu je Unije da sve države članice budu stranke Konvencije. Osim toga, u okviru vanjske politike Unije u području građanskog pravosuđa, Unija promiče pristupanje trećih država Konvenciji i njenu ratifikaciju od strane tih država.

(3)

Unija ima vanjsku nadležnost u pogledu Konvencije u mjeri u kojoj odredbe Konvencije utječu na pravila utvrđena u određenim odredbama zakonodavstva Unije ili u mjeri u kojoj se pristupanjem dodatnih država članica Konvenciji mijenja opseg određenih odredaba zakonodavstva Unije, kao što je članak 28. stavak 4. Uredbe (EU) 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(4)

Konvencijom nije dopušteno sudjelovanje organizacijama za regionalnu gospodarsku integraciju kao što je Unija. Zbog toga Unija nema mogućnost pristupiti Konvenciji.

(5)

Vijeće bi stoga trebalo ovlastiti Republiku Austriju da potpiše i ratificira Konvenciju te Maltu da pristupi Konvenciji u interesu Unije. Države članice zadržavaju svoju nadležnost u onim područjima Konvencije koja ne utječu na pravila Unije ili ne mijenjaju njihov opseg u skladu s člankom 3. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(6)

Ujedinjena Kraljevina i Irska obvezane su Uredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te stoga sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke.

(7)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke te je ona ne obvezuje niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Vijeće ovlašćuje Republiku Austriju da potpiše i ratificira Hašku konvenciju od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima te Maltu da pristupi toj Konvenciji u interesu Europske unije.

Tekst Konvencije priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Republika Austrija poduzima potrebne korake radi polaganja svoje isprave o ratifikaciji Konvencije kod Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske u razumnom roku i najkasnije do 31. prosinca 2017.

2.   Republika Austrija obavješćuje Vijeće i Komisiju o datumu polaganja svoje isprave o ratifikaciji.

Članak 3.

1.   Nakon što ova Odluka počne proizvoditi učinke Malta obavješćuje Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske o datumu na koji će se Konvencija početi primjenjivati na Maltu.

2.   Malta jednako tako obavješćuje Vijeće i Komisiju o datumu iz stavka 1.

Članak 4.

Ova Odluka proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena Malti i Republici Austriji.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Još nije objavljeno.

(2)  Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (SL L 324, 10.12.2007., str. 79.).


22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/3


PRIJEVOD

KONVENCIJA

o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima

(Sklopljena 15. studenoga 1965.)

DRŽAVE POTPISNICE OVE KONVENCIJE,

Želeći stvoriti odgovarajuće mehanizme kako bi se osiguralo da primatelj bude pravodobno obaviješten o sudskim i izvansudskim dokumentima koji se dostavljaju u inozemstvo,

Želeći u tu svrhu poboljšati organizaciju uzajamne pravne pomoći pojednostavljenjem i ubrzanjem postupka,

Odlučile su o tome sklopiti Konvenciju, te su se sporazumjele o sljedećim odredbama:

Članak 1.

Ova se Konvencija primjenjuje u svim slučajevima, u građanskim i trgovačkim stvarima, kad je potrebno poslati sudski ili izvansudski dokument na dostavu u inozemstvo.

Ova se Konvencija ne primjenjuje kad nije poznata adresa osobe kojoj je potrebno dostaviti dokument.

POGLAVLJE I.

SUDSKI DOKUMENTI

Članak 2.

Svaka će država ugovornica odrediti središnje tijelo koje će preuzeti zaprimanje zamolnica za dostavu koje se upućuju iz drugih država ugovornica, te postupati u skladu s odredbama članka 3. – 6.

Svaka će država središnje tijelo organizirati u skladu sa svojim pravom.

Članak 3.

Tijelo ili sudski službenik nadležan prema pravu države iz koje dokumenti potječu proslijedit će središnjem tijelu zamoljene države zamolnicu, sastavljenu prema oglednom primjerku priloženom ovoj Konvenciji, bez zahtijevanja legalizacije ili neke druge odgovarajuće formalnosti.

Zamolnici se prilaže dokument koji je potrebno dostaviti ili njegova preslika. I zamolnica i dokument šalju se u dva primjerka.

Članak 4.

Ako središnje tijelo smatra da zamolnica nije u skladu s odredbama ove Konvencije, o tome će bez odgode obavijestiti podnositelja zamolnice i navesti svoje prigovore na zamolnicu.

Članak 5.

Središnje tijelo zamoljene države sâmo će izvršiti dostavu dokumenta ili će se pobrinuti da dostavu izvrši odgovarajuća agencija, bilo:

(a)

na način propisan njenim unutarnjim pravom za dostavu dokumenata u domaćim postupcima osobama koje se nalaze na njenom državnom području, ili

(b)

na osobit način koji zatraži podnositelj zamolnice, osim ako je takav način nespojiv s pravom zamoljene države.

U slučaju iz podstavka (b) stavka 1. ovoga članka, dokument se uvijek može dostaviti isporukom primatelju koji ga dobrovoljno primi.

Ako se dokument dostavlja prema podstavku 1. stavku 1. ovoga članka, središnje tijelo može zahtijevati da dokument bude sastavljen na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika zamoljene države, odnosno da bude preveden na taj jezik.

Zajedno s dokumentom koji je potrebno dostaviti, dostavlja se i dio zamolnice koji sadrži sažetak tog dokumenta i to na obrascu priloženom ovoj Konvenciji.

Članak 6.

Središnje tijelo zamoljene države ili bilo koje tijelo koje je ona odredila u tu svrhu ispunit će obrazac potvrde prema oglednom primjerku u dodatku ove Konvencije.

U toj će se potvrdi navesti da je dokument dostavljen, te će biti naznačen način, mjesto i datum dostave, te osoba kojoj je dokument dostavljen. Ako dokument nije dostavljen, u potvrdi će se navesti razlozi koji su spriječili dostavu.

Podnositelj zamolnice može zatražiti da potvrdu koju nije ispunilo središnje tijelo ili sudsko tijelo supotpiše jedno od tih tijela.

Potvrda se prosljeđuje izravno podnositelju zamolnice.

Članak 7.

Standardne odredbe iz oglednog primjerka koji se nalazi u dodatku ove Konvencije u svim će slučajevima biti napisane na francuskom ili engleskom jeziku. One mogu biti napisane i na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika države iz koje dokumenti potječu.

Odgovarajuća prazna polja ispunjavaju se bilo na jeziku zamoljene države ili na francuskom ili engleskom jeziku.

Članak 8.

Svaka će država ugovornica biti slobodna izvršiti dostavu sudskih dokumenata osobama u inozemstvu, bez primjene ikakve prisile, izravno putem svojih diplomatskih ili konzularnih predstavnika.

Bilo koja država može izjaviti da se protivi takvoj dostavi na svome državnom području, osim ako se dokument dostavlja državljaninu države iz koje dokumenti potječu.

Članak 9.

Osim toga, svaka država ugovornica slobodna je upotrijebiti, u svrhu dostave, konzularni put za prosljeđivanje dokumenata tijelima druge države ugovornice koja je ova u tu svrhu odredila.

Ako to zahtijevaju izvanredne okolnosti, svaka država ugovornica može u istu svrhu upotrijebiti i diplomatski put.

Članak 10.

Uz uvjet da se država odredišta ne usprotivi, ova Konvencije ne zadire u:

(a)

slobodu slanja sudskih dokumenata izravno osobama u inozemstvu, putem pošte,

(b)

slobodu sudskih službenika, dužnosnika ili drugih nadležnih osoba države podrijetla da dostavu sudskih dokumenata vrše izravno posredstvom sudskih službenika, dužnosnika ili drugih nadležnih osoba države odredišta,

(c)

slobodu svake osobe koja ima interes u sudskom postupku da dostavu izvrši izravno posredstvom sudskih službenika, dužnosnika ili drugih nadležnih osoba države odredišta.

Članak 11.

Ova Konvencija ne sprječava dogovor dvije ili više država ugovornica da, u svrhu dostave sudskih dokumenata, dopuste neke druge puteve slanja, pored onih koji su predviđeni prethodnim člancima, a osobito izravnu komunikaciju između svojih nadležnih tijela.

Članak 12.

Dostava sudskih dokumenata koji dolaze iz države ugovornice ne podliježe nikakvom plaćanju ili povratu pristojbi ili troškova za usluge koje je pružila zamoljena država.

Podnositelj zamolnice plaća ili nadoknađuje troškove nastale:

(a)

angažiranjem sudskog službenika ili osobe nadležne prema pravu države odredišta,

(b)

upotrebom nekog od osobitih načina dostave.

Članak 13.

Ako je zamolnica za dostavu u skladu s odredbama ove Konvencije, zamoljena država može odbiti postupiti po njoj jedino ako smatra da bi postupanje po njoj povrijedilo njezin suverenitet ili ugrozilo njezinu sigurnost.

Ona ne može odbiti postupiti po zamolnici samo zbog toga što se, u skladu sa svojim unutarnjim pravom, poziva na isključivu nadležnost u odnosu na predmet dotičnoga spora, odnosno ako njeno unutarnje pravo ne bi dopustilo spor na kojem se zamolnica temelji.

U slučaju odbijanja, središnje tijelo će bez odgode obavijestiti podnositelja zamolnice i navesti razloge odbijanja.

Članak 14.

Poteškoće koje mogu nastati u vezi sa slanjem sudskih dokumenata na dostavu riješit će se diplomatskim putem.

Članak 15.

Ako se, u svrhu dostave prema odredbama ove Konvencije, u inozemstvo trebao poslati sudski poziv ili jednakovrijedni dokument, a tuženik nije pristupio, presuda se neće donijeti sve dok se ne utvrdi da je:

(a)

dokument dostavljen na način koji je prema unutarnjem pravu zamoljene države propisan za dostavu dokumenata u domaćim sporovima osobama koje se nalaze na njenom državnom području, ili

(b)

dokument stvarno bio isporučen tuženiku ili u njegov stan na neki drugi način predviđen ovom Konvencijom,

te da je i u jednom i u drugom slučaju dostava ili isporuka izvršena dostatno na vrijeme da tuženiku omogući obranu.

Svaka država ugovornica slobodna je izjaviti da, unatoč odredbama stavka 1. ovoga članka, sudac može donijeti presudu čak i ako nije zaprimljena potvrda o dostavi ili isporuci, ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

ako je dokument poslan na jedan od načina predviđenih ovom Konvencijom,

(b)

ako je od datuma slanja dokumenta proteklo razdoblje ne kraće od šest mjeseci, koje sudac u dotičnom slučaju smatra odgovarajućim,

(c)

ako nije zaprimljena potvrda bilo koje vrste, mada su poduzeti svi razumni napori kako bi se pribavila putem nadležnih vlasti zamoljene države.

Unatoč odredbama prethodnih stavaka, sudac može u hitnom slučaju izdati bilo koju privremenu ili zaštitnu mjeru.

Članak 16.

Ako se, u svrhu dostave prema odredbama ove Konvencije, u inozemstvo trebao poslati sudski poziv ili jednakovrijedni dokument, te ako je donesena presuda protiv tuženika koji nije pristupio, sudac je ovlašten osloboditi tuženika učinaka proteka roka za žalbu protiv presude ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

ako tuženik, bez ikakve svoje krivnje, nije znao za dokument na vrijeme dostatno za obranu, ili ako nije znao za presudu na vrijeme dostatno za žalbu, i

(b)

ako je tuženik u odnosu na osnovanost zahtjeva odgovorio prima facie obranom.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje može se podnijeti samo u razumnom roku nakon što je tuženik saznao za presudu.

Svaka država ugovornica može izjaviti da se neće postupati po zahtjevu ako je podnesen nakon proteka roka koji će se navesti u toj izjavi, ali koji u svakom slučaju ne može biti kraći od godine dana nakon datuma donošenja presude.

Ovaj se članak ne primjenjuje na presude koje se odnose na status ili poslovnu sposobnost osoba.

POGLAVLJE II.

IZVANSUDSKI DOKUMENTI

Članak 17.

Izvansudski dokumenti koje su izdala tijela i sudski službenici države ugovornice mogu se slati u svrhu dostave u drugu državu ugovornicu na načine i prema odredbama ove Konvencije.

POGLAVLJE III.

OPĆE ODREDBE

Članak 18.

Svaka država ugovornica može, pored središnjega tijela, odrediti i druga tijela, te utvrditi opseg njihove nadležnosti.

Podnositelj zamolnice, međutim, u svim slučajevima ima pravo zamolnicu izravno uputiti središnjem tijelu.

Savezne države bit će slobodne odrediti više središnjih tijela.

Članak 19.

U mjeri u kojoj unutarnje pravo države ugovornice, u svrhu dostave na svom državnom području, dopušta, pored onih predviđenih u prethodnim člancima, i druge načine slanja dokumenata koji dolaze iz inozemstva, ova Konvencija ne zadire u te odredbe.

Članak 20.

Ova Konvencija ne sprječava sporazum između dvije ili više država ugovornica o neprimjeni odredbi koje se odnose na:

(a)

potrebu slanja dva primjerka dokumenata, kako predviđa stavak 2. članak 3.,

(b)

uvjete koji se odnose na jezik iz stavka 3. članka 5. i članka 7.,

(c)

odredbe stavka 4. članka 5.,

(d)

odredbe stavka 2. članka 12.

Članak 21.

Svaka će država ugovornica, u vrijeme polaganja svoje isprave o ratifikaciji ili pristupanju, ili na neki kasniji datum, obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske o sljedećem –

(a)

određivanju tijela, u skladu s člankom 2. i 18.,

(b)

određivanju tijela nadležnog za ispunjavanje potvrde u skladu s člankom 6.,

(c)

određivanju tijela nadležnog za zaprimanje dokumenata poslanih konzularnim putem, u skladu s člankom 9.

Jednako tako, svaka će država ugovornica, tamo gdje je to primjereno, ministarstvo obavijestiti o:

(a)

protivljenju uporabi načina slanja prema članku 8. i 10.,

(b)

izjavama prema stavku 2. članka 15. i stavku 3. članka 16.,

(c)

svim promjenama u odnosu na naprijed navedena određivanja, protivljenja i izjave.

Članak 22.

Ako su stranke ove Konvencije ujedno i stranke jedne ili obiju konvencija o građanskom postupku potpisanih u Haagu 17. srpnja 1905. i 1. ožujka 1954., ova će Konvencija u njihovim međusobnim odnosima zamijeniti članke 1. – 7. starijih konvencija.

Članak 23.

Ova Konvencija ne utječe na primjenu članka 23. Konvencije o građanskom postupku potpisane u Haagu 17. srpnja 1905. niti članka 24. Konvencije o građanskom postupku potpisane u Haagu 1. ožujka 1954.

Ti će se članci, međutim, primjenjivati jedino ako se koriste načini komunikacije istovjetni onima koji su predviđeni tim konvencijama.

Članak 24.

Dodatni sporazumi između stranaka konvencija iz 1905. i 1954. smatrat će se jednako primjenjivima na ovu Konvenciju, osim ako se stranke nisu drukčije sporazumjele.

Članak 25.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 22. i 24., ova Konvencija ne odstupa od konvencija koje sadrže odredbe o stvarima koje uređuje ova Konvencija, a kojih su države ugovornice stranke ili kojih će postati stranke.

Članak 26.

Ova je Konvencija otvorena za potpisivanje državama zastupljenim na Desetom zasjedanju Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu.

Ona podliježe ratifikaciji, a isprave o ratifikaciji polažu se kod Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske.

Članak 27.

Ova Konvencija stupa na snagu šezdesetog dana nakon polaganja treće isprave o ratifikaciji iz stavka 2. članka 26.

Za svaku državu ugovornicu koja je poslije toga ratificira, Konvencija stupa na snagu šezdesetog dana nakon polaganja njene isprave o ratifikaciji.

Članak 28.

Svaka država koja nije bila zastupljena na Desetom zasjedanju Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu ovoj Konvenciji može pristupiti nakon što ona stupi na snagu u skladu sa stavkom 1. članka 27. Isprava o pristupanju polaže se kod Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske.

Za takvu će državu Konvencija stupiti na snagu ako ne bude prigovora države koja je Konvenciju ratificirala prije tog polaganja, notificiranog Ministarstvu vanjskih poslova Nizozemske u roku od šest mjeseci od datuma kad ju je to ministarstvo obavijestilo o takvom pristupanju.

Ako ne bude takvog prigovora, Konvencija će za državu koja pristupa stupiti na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon proteka posljednjeg razdoblja iz prethodnoga stavka.

Članak 29.

Svaka država može, u vrijeme potpisivanja, ratifikacije ili pristupanja, izjaviti da se primjena ove Konvencije proširuje na sva područja za čije je međunarodne odnose nadležna, odnosno na jedno ili više njih. Takva izjava proizvodi pravne učinke na dan stupanja Konvencije na snagu za dotičnu državu.

U bilo koje vrijeme nakon toga, takva se proširenja primjene moraju notificirati Ministarstvu vanjskih poslova Nizozemske.

Za područja spomenuta u takvom proširenju primjene Konvencija stupa na snagu šezdesetog dana od notifikacije iz prethodnoga stavka.

Članak 30.

Ova će Konvencija ostati na snazi pet godina nakon datuma njenog stupanja na snagu u skladu s stavkom 1. člankom 27., čak i za države koje su je ratificirale ili su joj pristupile naknadno.

Ako se ne otkaže, ona se prešutno produžuje svakih pet godina.

Svaki se otkaz notificira Ministarstvu vanjskih poslova Nizozemske najkasnije šest mjeseci prije proteka razdoblja od pet godina.

On se može ograničiti na neka od područja na koje se Konvencija primjenjuje.

Otkaz proizvodi pravne učinke samo u odnosu na državu koja ga je notificirala. Za druge države ugovornice Konvencija ostaje na snazi.

Članak 31.

Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske obavijestit će države iz članka 26. i države koje su Konvenciji pristupile u skladu s člankom 28. o sljedećem:

(a)

potpisima i ratifikacijama iz članka 26.,

(b)

datumu stupanja ove Konvencije na snagu u skladu sa stavkom 1. članka 27.,

(c)

pristupanjima iz članka 28. i datumima kad oni počinju proizvoditi pravne učinke,

(d)

proširenjima iz članka 29. i datumima kad ona počinju proizvoditi pravne učinke,

(e)

određivanjima, protivljenjima i izjavama iz članka 21.

(f)

otkazima iz stavka 3. članka 30.

U potvrdu toga su niže potpisani, za to propisno ovlašteni, potpisali ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Haagu 15. studenoga 1965. na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom jedinom primjerku koji se pohranjuje u arhiv Vlade Nizozemske, i čiji će se ovjerovljeni prijepis diplomatskim putem dostaviti svakoj od država koje su bile zastupljene na Desetom zasjedanju Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu.

 


UREDBE

22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/415

оd 21. ožujka 2016.

o povlačenju prihvaćanja preuzimanja obveze za dva proizvođača izvoznika i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/577/EZ o prihvaćanju preuzimanja obveza u pogledu antidampinškog postupka u vezi s uvozom amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 8.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

A.   POSTOJEĆE MJERE

(1)

Vijeće je Uredbom (EZ) br. 2022/95 (2) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije. Nakon revizije radi isteka mjera i privremene revizije Vijeće je Uredbom (EZ) br. 658/2002 (3) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije. Nakon druge revizije radi isteka mjera i privremene revizije Vijeće je Uredbom (EZ) br. 661/2008 (4) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije. Nakon još jedne revizije radi isteka mjera Komisija je Provedbenom uredbom (EU) br. 999/2014 (5) uvela konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz amonijevog nitrata podrijetlom iz Rusije.

(2)

Komisija je Odlukom 2008/577/EZ (6) („Odluka”) prihvatila preuzimanje obveze u vezi cijene („preuzimanje obveze”) među ostalim od ruskih proizvođača JSC Acron i JSC Dorogobuzh, članova holdinga Acron (dalje u tekstu zajednički „Acron”), u vezi s uvozom amonijevog nitrata koji ta trgovačka društva proizvode i prodaju prvom nezavisnom kupcu u Uniji.

(3)

Istom je Odlukom Komisija prihvatila i preuzimanje obveze od ukrajinskog trgovačkog društva Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy. Mjere o uvozu amonijevog nitrata podrijetlom iz Ukrajine istekle su 17. lipnja 2012. (7) te je tako i povezano preuzimanje obveze isteklo istog dana.

(4)

Istom je Odlukom Komisija prihvatila i preuzimanje obveze od grupacije EuroChem. Komisija je Odlukom 2012/629/EU (8) povukla prihvaćanje preuzimanja obveze koje je ponudila grupacija EuroChem zbog nepraktičnosti preuzimanja obveze.

(5)

Preuzimanje obveze prihvaćeno od Acrona temelji se na tri elementa, a to su 1. indeksacija najnižih cijena u skladu s javnim međunarodnim kotiranjima, 2. kvantitativni prag i 3. obveza da proizvode obuhvaćene preuzimanjem obveza neće prodavati istim kupcima u Europskoj uniji kojima prodaje druge proizvode, uz izuzetak određenih drugih proizvoda za koje se Acron obvezao da će poštovati određene režime cijena.

(6)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi (14) Odluke 2008/577/EZ, pri prihvaćanju preuzimanja obveze prodajna struktura Acrona bila je takva da je Komisija smatrala da je rizik od izbjegavanja preuzimanja obveza ograničen.

B.   PROMIJENJENE OKOLNOSTI

Acronovi poslovni odnosi

(7)

Acron je u svibnju 2012. obavijestio Komisiju da namjerava steći udio u kemijskom poduzeću u Uniji. U kolovozu 2012. Acron je Komisiju obavijestio o promjeni svoje korporativne strukture, to jest o tome da je stekao manjinske udjele u tom kemijskom poduzeću u Uniji te je naveo da ta korporativna promjena ne utječe na provedbu preuzimanja obveze. Nakon procjene dokaza koje je dostavio Acron, Komisija prvotno nije smatrala da ta promjena Acronove korporativne strukture ima utjecaja na preuzimanje obveze. Međutim iz novih dokaza koji su trenutačno na raspolaganju Komisiji vidljivo je da je Acron dostavio nepotpune informacije kada je prvotno obavijestio Komisiji o promjeni svoje strukture. Konkretno, Komisija nije bila obaviještena o tome da taj proizvođač iz Unije proizvodi i prodaje ne samo kemijske proizvode, već i gnojiva, među ostalim i amonijev nitrat. Nadalje, iz dokaza koji su trenutačno na raspolaganju Komisiji vidljivo je da se Acronov dionički udio dodatno povećao nakon što je Komisija u kolovozu 2012. o njemu obaviještena.

Početna ocjena

(8)

Komisija je analizirala posljedice dokaza koji su joj na raspolaganju i ocijenila da postoji visoki rizik od unakrsne naknade. Doista, ako pogon za proizvodnju i prodaju gnojiva u Uniji, u kojoj je Acron stekao udjele, proda bilo koji svoj proizvod istom kupcu kao i Acron, cijene takvih transakcija mogle bi se odrediti tako da se nadoknadi najniža cijena uvoza uvjetovana preuzimanjem obveze. Međutim takva se naknada ne bi mogla ustanoviti aktivnostima praćenja jer struktura cijena za većinu proizvoda koje proizvodi pogon za proizvodnju i prodaju gnojiva u kojem je Acron stekao udjele ne podliježe ni jednom javno dostupnom izvoru. Stoga nije moguće procijeniti odgovaraju li cijene koje je kupac platio vrijednosti proizvoda ili je njima uzet u obzir potencijalni rabat kako bi se nadoknadile transakcije uvjetovane preuzimanjem obveze za koje se mora poštovati najniža cijena uvoza. Sukladno tome, praćenje preuzimanja obveze postalo bi nepraktično i ne bi funkcioniralo.

(9)

Komisija je o tome obavijestila Acron i najavila da, s obzirom na okolnosti opisane u uvodnim izjavama (7) i (8), smatra da bi se preuzimanje obveze trebalo povući. Acronu je omogućeno iznošenje primjedbi.

C.   PISANI PODNESCI I SASLUŠANJE

(10)

Acron je podnio pisane podneske i omogućeno mu je saslušanje. U odgovoru na dokument o objavi Acron je ponovno naveo tvrdnje koje je već podnio kada je prvotno obaviješten o nepoštovanju preuzimanja obveze zbog njegova dioničkog udjela u poduzeću koje proizvodi gnojivo sa sjedištem u Uniji. Te su tvrdnje razmotrene u dokumentu o objavi i u ovoj Uredbi.

(11)

Nekoliko je stranaka poslalo pisane podneske Komisiji i podržalo Acronovo stajalište (međutim njima nisu bili upućeni Komisijin dokument o objavi i zahtjev za iznošenje primjedbi). Te su stranke izjavile da nisu sudjelovale u praksi unakrsne naknade s Acronom. Međutim takve izjave same po sebi ne smanjuju rizik od unakrsne naknade. U svakom slučaju, stalna je praksa Komisije da ne prihvaća preuzimanje obveze u vezi cijene ako je rizik od unakrsne naknade visok, neovisno o tome je li uistinu bilo unakrsne naknade.

(12)

Acron je izjavio da je postupao u dobroj vjeri kada je Komisiju, u skladu s definicijom povezane stranke i na temelju klauzule 5.14. preuzimanja obveze, obavijestio o promjenama u svojoj korporativnoj strukturi.

(13)

Osim toga, Acron je tvrdio da ga se treba smatrati financijskim ulagateljem u trgovačko društvo u Uniji te da svojim dioničkim udjelom Acron ostvaruje samo ograničena zakonska prava u odlučivanju te stoga Acron ne stječe kontrolu nad trgovačkim društvom u Uniji u smislu prava Unije u području tržišnog natjecanja.

(14)

Acron je naglasio da pravo Unije i nacionalna prava u području tržišnog natjecanja ne dopuštaju razmjenu poslovno osjetljivih informacija ni koordinaciju prodaje sa svojim konkurentima u Uniji ili drugdje, što bi bilo neophodno za svaku unakrsnu naknadu.

(15)

Komisija smatra da bi Acronove tvrdnje trebalo odbaciti zbog sljedećih razloga.

(16)

Prvo, preuzimanje obveze koje nudi Acron sadržava definiciju povezane stranke. Kako je određeno klauzulom 1. preuzimanja obveze, udio od najmanje 5 % u dionicama drugog trgovačkog društva dovoljan je da se vlasnik dionica smatra povezanom strankom; to je referentna vrijednost koja bi se trebala uzeti u obzir pri procjeni mogućnosti praćenja i izvedivosti preuzimanja obveze.

(17)

Nadalje, Komisija ponovno navodi probleme unakrsne naknade iz uvodne izjave (8). Osim toga, ne može se isključiti da bi na neke kotacije cijena (koje su temelj mehanizma indeksacije cijena preuzimanja obveze) mogla utjecati prodaja povezanog proizvođača u Uniji.

(18)

Sam je Acron priznao da dionički udio u proizvođaču u Uniji navodi na pretpostavku, iako oborivu, da postoji rizik od unakrsne naknade. Razmatranja temeljena na pravu u području tržišnog natjecanja, bez obzira na to radi li se o nacionalnom ili pravu Unije, da takvo ponašanje teoretski nije u Acronovu interesu nisu relevantna za procjenu mogućnosti praćenja i praktičnosti preuzimanja obveze. Takva razmatranja sama po sebi uistinu ne smanjuju rizik od unakrsne naknade.

(19)

Acron je tvrdio da unakrsna naknada nije ni u njegovu komercijalnom interesu ni u komercijalnom interesu povezanog proizvođača u Uniji. Ta izjava sama po sebi ne smanjuje rizik od unakrsne naknade, posebno zato što se pojam komercijalnog interesa ne može procijeniti na apstraktan način. Nadalje, u skladu s procjenom Komisije, ne može se isključiti postojanje poticaja za unakrsnu naknadu jer i povezani proizvođač u Uniji i Acron u Uniji prodaju druge proizvode osim amonijevog nitrata potencijalno istim kupcima. Bilo bi nepraktično, ako ne i nemoguće, pratiti takvu prodaju u Uniji. U tom pogledu valja uzeti u obzir složenu strukturu Acronove grupe trgovačkih društava i one povezanog proizvođača u Uniji. Stoga postoji visoki rizik od unakrsne naknade s prodajom amonijevog nitrata ili drugih proizvoda istim kupcima.

(20)

Drugo, na proizvođača sa sjedištem u Uniji ne mogu se primjenjivati aktivnosti praćenja jer on ne može biti stranka u preuzimanju obveze zato što u skladu s člankom 8. Osnovne uredbe preuzimanja obveze mogu ponuditi samo izvoznici.

(21)

Treće, čak i da proizvođač iz Unije može biti stranka u preuzimanju obveze, quod non, praćenje takvog preuzimanja obveze bilo bi nepraktično kako je prethodno navedeno u uvodnim izjavama 8. i 19.

(22)

Stoga se na temelju raspoloživih dokaza zaključuje da zbog promjene Acronove korporativne strukture postoji visoki rizik od unakrsne naknade i da preuzimanje obveze prihvaćene od Acrona postaje nepraktično te bi se stoga trebalo povući.

(23)

Konačno, Acron je predložio primjenu dodatnog mehanizma praćenja u kontekstu preuzimanja obveze. Točnije, Acron je ponudio da će Komisiji redovito dostavljati revidirani izvještaj o novčanim tokovima između dvije grupe trgovačkih društava. Međutim, tim novim mehanizmom praćenje preuzimanja obveze bilo bi još složenije i teže, a utvrđeni rizici i problemi unakrsne naknade ne bi se smanjili.

(24)

Ni jedna Acronova tvrdnja nije takva da bi izmijenila procjenu Komisije prema kojoj je praćenje preuzimanja obveze postalo nepraktično.

D.   STAVLJANJE IZVAN SNAGE ODLUKE 2008/577/EZ

(25)

Komisija je stoga, u skladu s člankom 8. stavkom 9. Osnovne uredbe te u skladu s relevantnim klauzulama preuzimanja obveze kojima je Komisija ovlaštena jednostrano povući preuzimanje obveze, zaključila da bi prihvaćanje preuzimanja obveze koje je ponudio Acron trebalo povući te da bi Odluku Komisije 2008/577/EZ trebalo staviti izvan snage. U skladu s time, konačna antidampinška pristojba uvedena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 999/2014 trebala bi se primjenjivati na uvoz dotičnog proizvoda koji proizvodi Acron (dodatna oznaka TARIC A532),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Povlači se prihvaćanje preuzimanja obveze povezano s trgovačkim društvima JSC Acron, Veliky Novgorod, Rusija i JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Rusija, članovima holdinga Acron, u vezi s uvozom amonijevog nitrata koji ta trgovačka društva proizvode i prodaju prvom nezavisnom kupcu u Uniji (dodatna oznaka TARIC A532).

Članak 2.

Odluka 2008/577/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  SL L 198, 23.8.1995., str. 1.

(3)  SL L 102, 18.4.2002., str. 1.

(4)  SL L 185, 12.7.2008., str. 1.

(5)  SL L 280, 24.9.2014., str. 19.

(6)  SL L 185, 12.7.2008., str. 43.

(7)  SL C 171, 16.6.2012., str. 25.

(8)  SL L 277, 11.10.2012., str. 8.


22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/416

оd 21. ožujka 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

125,9

MA

88,1

TR

110,3

ZZ

108,1

0707 00 05

MA

83,5

TR

140,8

ZZ

112,2

0709 93 10

MA

56,0

TR

162,4

ZZ

109,2

0805 10 20

EG

45,9

IL

76,9

MA

55,3

TN

69,6

TR

64,8

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

138,5

TR

73,5

ZZ

106,0

0808 10 80

BR

87,2

US

133,3

ZA

110,3

ZZ

110,3

0808 30 90

AR

143,9

CL

163,8

CN

106,6

TR

153,6

ZA

99,9

ZZ

133,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/16


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/417

оd 17. ožujka 2016.

o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1509)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, litavskom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 52.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 (2) te od 1. siječnja 2015. u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija mora provesti potrebne provjere i obavijestiti države članice o rezultatima tih provjera, uzeti u obzir primjedbe država članica, pokrenuti dvostranu raspravu u svrhu postizanja dogovora s predmetnim državama članicama te ih formalno obavijestiti o svojim zaključcima.

(2)

Države članice imale su mogućnost zatražiti pokretanje postupka mirenja. Ta je mogućnost iskorištena u nekim slučajevima te je Komisija ispitala izvješća o rezultatima tog postupka.

(3)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 financirati se mogu samo oni poljoprivredni izdatci koji su nastali na način koji ne predstavlja povredu prava Unije.

(4)

S obzirom na provedene provjere, rezultate dvostranih rasprava i postupaka mirenja dio izdataka koje su prijavile države članice ne ispunjava taj uvjet i stoga se ne može financirati u okviru EFJP-a i EPFRR-a.

(5)

Trebalo bi navesti iznose koji se ne mogu financirati na teret EFJP-a i EPFRR-a. Ti se iznosi ne odnose na izdatke nastale više od dvadeset i četiri mjeseca prije pisane obavijesti o rezultatima provjera koju Komisija šalje državama članicama.

(6)

U pogledu slučajeva obuhvaćenih ovom Odlukom Komisija je u sažetom izvješću obavijestila države članice o procjeni iznosa koji se moraju isključiti na temelju neusklađenosti s pravom Unije.

(7)

Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje ni jedan financijski zaključak koji Komisija može donijeti na temelju presuda Suda Europske unije u predmetima koji se vode pred Sudom na dan 31. prosinca 2015.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iznosi koji su navedeni u Prilogu, a koji se odnose na izdatke akreditiranih agencija za plaćanja država članica prijavljene u okviru EFJP-a ili EPFRR-a, isključuju se iz financiranja Unije.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Kraljevini Danskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Litvi, Kraljevini Nizozemskoj, Republici Austriji, Republici Poljskoj, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Finskoj, Kraljevini Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2016.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, 11.8.2005., str. 1.).


PRILOG

Proračunska stavka: 05070107

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DE

Škrob

2003.

Povrat na temelju presude u predmetu T-557/13

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

1 901 395,66

0,00

1 901 395,66

 

Škrob

2004.

Povrat na temelju presude u predmetu T-557/13

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

1 883 474,60

0,00

1 883 474,60

 

Škrob

2005.

Povrat na temelju presude u predmetu T-557/13

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

2 408 081,08

0,00

2 408 081,08

 

 

 

 

 

Ukupno DE:

EUR

6 192 951,34

0,00

6 192 951,34

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GR

Višestruka sukladnost

2009.

Povrat na temelju presude u predmetu T-107/14

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

4 936 572,90

55 807,14

4 880 765,76

 

Višestruka sukladnost

2010.

Povrat na temelju presude u predmetu T-107/14

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

547,38

751,51

– 204,13

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – osim ovaca i goveda

2007.

Povrat na temelju presude u predmetu T-241/13

JEDNOKRATNA

 

EUR

358 518,51

0,00

358 518,51

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – osim ovaca i goveda

2008.

Povrat na temelju presude u predmetu T-241/13

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 12,58

0,00

– 12,58

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – osim ovaca i goveda

2009.

Povrat na temelju presude u predmetu T-241/13

JEDNOKRATNA

 

EUR

1 066,26

0,00

1 066,26

 

 

 

 

 

Ukupno GR:

EUR

5 296 692,47

56 558,65

5 240 133,82

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

NL

Nepravilnosti

2007.

Povrat na temelju presude u predmetu T-126/14

JEDNOKRATNA

 

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78

 

 

 

 

 

Ukupno NL:

EUR

4 703 231,78

0,00

4 703 231,78


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

16 192 875,59

56 558,65

16 136 316,94

Proračunska stavka: 05040501

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FI

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2009.

Povrat na temelju presude u predmetu T-124/14

JEDNOKRATNA

 

EUR

32 799,76

0,00

32 799,76

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2010.

Povrat na temelju presude u predmetu T-124/14

JEDNOKRATNA

 

EUR

255 575,05

0,00

255 575,05

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2011.

Povrat na temelju presude u predmetu T-124/14

JEDNOKRATNA

 

EUR

301 891,12

0,00

301 891,12

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2012.

Povrat na temelju presude u predmetu T-124/14

JEDNOKRATNA

 

EUR

337 561,65

0,00

337 561,65

 

 

 

 

 

Ukupno FI:

EUR

927 827,58

0,00

927 827,58

GR

Višestruka sukladnost

2010.

Povrat na temelju presude u predmetu T-107/14

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

201 962,44

0,00

201 962,44

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2009.

Povrat na temelju presude u predmetu T-346/13

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

959 020,82

0,00

959 020,82

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2010.

Povrat na temelju presude u predmetu T-346/13

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

992 833,01

0,00

992 833,01

 

 

 

 

 

Ukupno GR:

EUR

2 153 816,27

0,00

2 153 816,27


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

3 081 643,85

0,00

3 081 643,85

Proračunska stavka: 6701

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

BE

Nepravilnosti

2012.

Poravnanje računa

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 9 601 619,00

0,00

– 9 601 619,00

 

Nepravilnosti

2006.

Neizvješćivanje o kamatama (2006.)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 3 717 323,80

0,00

– 3 717 323,80

 

Nepravilnosti

2007.

Neizvješćivanje o kamatama (2007.)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 1 331,61

0,00

– 1 331,61

 

 

 

 

 

Ukupno BE:

EUR

– 13 320 274,41

0,00

– 13 320 274,41

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DK

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Priznavanje i operativni program: provjere vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište i glavnih aktivnosti organizacije proizvođača

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 153 323,91

– 7 977,91

– 145 346,00

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Priznavanje i operativni programi: provjere vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište i glavnih aktivnosti organizacije proizvođača

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 98 614,78

0,00

– 98 614,78

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Priznavanje i operativni programi: provjere vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište i glavnih aktivnosti organizacije proizvođača

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 638,51

0,00

– 1 638,51

 

Voće i povrće – operativni programi, uključujući povlačenja

2014.

Priznavanje i operativni programi: provjere vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište i glavnih aktivnosti organizacije proizvođača

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 409,20

0,00

– 409,20

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Priznavanje organizacija proizvođača

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 159 558,14

0,00

– 159 558,14

 

 

 

 

 

Ukupno DK:

EUR

– 413 544,54

– 7 977,91

– 405 566,63

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DE

Certificiranje

2010.

Nepodmirene financijske pogreške iz prethodnih godina

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 7 427,16

0,00

– 7 427,16

 

Certificiranje

2011.

Nepodmirene financijske pogreške iz prethodnih godina

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 84,61

0,00

– 84,61

 

Certificiranje

2012.

Nepodmirene financijske pogreške iz prethodnih godina

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 363,89

0,00

– 363,89

 

 

 

 

 

Ukupno DE:

EUR

– 7 875,66

0,00

– 7 875,66

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

ES

Nepravilnosti

2007.

Primjena novog prvog upravnog ili sudskog nalaza (PACA)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 28 221,44

0,00

– 28 221,44

 

Nepravilnosti

2008.

Primjena novog prvog upravnog ili sudskog nalaza (PACA)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 19 882,61

0,00

– 19 882,61

 

Nepravilnosti

2009.

Primjena novog prvog upravnog ili sudskog nalaza (PACA)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 50 479,42

0,00

– 50 479,42

 

Nepravilnosti

2010.

Primjena novog prvog upravnog ili sudskog nalaza (PACA)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 712,91

0,00

– 3 712,91

 

Certificiranje

2011.

Ispravci povezani s financijskom godinom 2009.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 46 445,53

0,00

– 46 445,53

 

Nepravilnosti

2007.

Kašnjenja u postupku povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 24 376,08

0,00

– 24 376,08

 

Nepravilnosti

2008.

Kašnjenja u postupku povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 17 173,48

0,00

– 17 173,48

 

Nepravilnosti

2009.

Kašnjenja u postupku povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 43 601,28

0,00

– 43 601,28

 

Nepravilnosti

2010.

Kašnjenja u postupku povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 207,00

0,00

– 3 207,00

 

Nepravilnosti

2007.

Izračun kamata za financijske godine 2006. i 2007.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 23 059,55

0,00

– 23 059,55

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 47 510,41

0,00

– 47 510,41

 

Vino – restrukturiranje

2009.

Nedostatci u ključnoj kontroli: prekomjerna naknada paušalnih stopa

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 59 660,14

0,00

– 59 660,14

 

Vino – restrukturiranje

2010.

Nedostatci u ključnoj kontroli: prekomjerna naknada paušalnih stopa

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 392 719,07

0,00

– 1 392 719,07

 

Vino – restrukturiranje

2011.

Nedostatci u ključnoj kontroli: prekomjerna naknada paušalnih stopa

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 2 440 054,08

– 5,65

– 2 440 048,43

 

Vino – restrukturiranje

2012.

Nedostatci u ključnoj kontroli: prekomjerna naknada paušalnih stopa

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 13 697 204,46

0,00

– 13 697 204,46

 

Vino – restrukturiranje

2013.

Nedostatci u ključnoj kontroli: prekomjerna naknada paušalnih stopa

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 16 379 396,64

– 2 665,74

– 16 376 730,90

 

 

 

 

 

Ukupno ES:

EUR

– 34 276 704,10

– 2 671,39

– 34 274 032,71

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FI

Certificiranje

2011.

Ispravak zbog nepokretanja postupaka povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 7 835,62

0,00

– 7 835,62

 

Certificiranje

2012.

Ispravak zbog nepokretanja postupaka povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 11 413,17

0,00

– 11 413,17

 

Certificiranje

2013.

Ispravak zbog nepokretanja postupaka povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 271,91

0,00

– 1 271,91

 

 

 

 

 

Ukupno FI:

EUR

20 520,70

0,00

20 520,70

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Nepravilnosti

2009.

Iznos čiji se povrat ne može osigurati zbog stečaja korisnika. Međutim, zbog kasnog odgovora organizacija proizvođača nije sudjelovala u stečajnom postupku

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 40 352,24

0,00

– 40 352,24

 

Nepravilnosti

2009.

Dugovi čiji iznosi nisu uzeti u obzir u tablici iz Priloga III., a zatim nisu naplaćeni zbog odluke države članice ili za koje se kašnjenja u postupku povrata mogu pripisati državi članici

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 268 314,30

0,00

– 3 268 314,30

 

Nepravilnosti

2010.

Kašnjenja u praćenju potencijalnih dugova

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 4 375 725,65

0,00

– 4 375 725,65

 

Nepravilnosti

2010.

Sankcije EPFRR-a koje su netočno izračunane ili nisu upisane u tablicu iz Priloga III.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 794,08

0,00

– 794,08

 

Nepravilnosti

2010.

Financijski ispravci povezani s nepravilnostima EFJP-a: zaustavljanje postupaka povrata nije obrazloženo na odgovarajući način, a dug nije evidentiran

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 800,42

0,00

– 1 800,42

 

Nepravilnosti

2009.

FR19: Predmet u okviru kojeg je neizvršavanje povrata posljedica nemara države članice (predmet br. FR/1998/054); FR20: Predmet u okviru kojeg se izbjegla primjena pravila 50/50 zbog netočnog prvog upravnog ili sudskog nalaza u tablici iz Priloga III. (predmet br. SHSP1999900001)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 904 968,31

0,00

– 1 904 968,31

 

Nepravilnosti

2009.

Kamate nisu bile evidentirane u tablici u Prilogu III., čime se izbjegla primjena pravila 50/50

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 6 370,48

0,00

– 6 370,48

 

Višestruka sukladnost

2011.

Preblag sustav sankcija, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 13 900 346,00

– 27 800,69

– 13 872 545,31

 

Višestruka sukladnost

2012.

Preblag sustav sankcija, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 015 760,00

– 22 903,73

– 4 992 856,27

 

Višestruka sukladnost

2013.

Preblag sustav sankcija, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 883 866,00

– 26 488,62

– 5 857 377,38

 

Nepravilnosti

2010.

Nemar tijelâ države članice u postupku povrata: agencija za plaćanja nije sudjelovala u stečajnom postupku dužnika

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 44 471,48

0,00

– 44 471,48

 

Nepravilnosti

2009.

Neizračunavanje kamata na iznose čiji je povrat osiguran (maslac za izradu peciva)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 264 337,54

0,00

– 264 337,54

 

Nepravilnosti

2010.

Neizračunavanje kamata na mjeru za maslac za izradu peciva

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 96 600,46

0,00

– 96 600,46

 

Višestruka sukladnost

2011.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 15 999 850,09

– 287 378,67

– 15 712 471,42

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

2 342,47

0,00

2 342,47

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 707,23

0,00

– 707,23

 

Višestruka sukladnost

2010.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 167 635,51

– 8 744,49

– 158 891,02

 

Višestruka sukladnost

2011.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 44 605,02

– 11 415,70

– 33 189,32

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 15 835 116,53

– 136 742,25

– 15 698 374,28

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 2 104,03

– 110,28

– 1 993,75

 

Višestruka sukladnost

2011.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 253 702,72

– 11 415,70

– 242 287,02

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 60 987,30

– 33,15

– 60 954,15

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 15 882 638,43

– 346 705,47

– 15 535 932,96

 

Nepravilnosti

2009.

Postupci povrata poništeni iz formalnih razloga ako se nemar mogao pripisati državi članici.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 71 193,30

0,00

– 71 193,30

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

– 83 119 904,65

– 879 738,75

– 82 240 165,90

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GB

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci povezani sa sustavom identifikacije zemljišnih parcela (LPIS) i izostanak povrata, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 41 356 361,86

0,00

– 41 356 361,86

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci povezani sa sustavom identifikacije zemljišnih parcela (LPIS) i izostanak povrata, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 37 543,55

0,00

– 37 543,55

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci povezani sa sustavom identifikacije zemljišnih parcela (LPIS) i izostanak povrata, godina podnošenja zahtjeva: 2013.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 40 099 448,21

0,00

– 40 099 448,21

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2015.

Nedostatci povezani sa sustavom identifikacije zemljišnih parcela (LPIS) i izostanak povrata, godina podnošenja zahtjeva: 2014.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 38 524 608,30

0,00

– 38 524 608,30

 

 

 

 

 

Ukupno GB:

EUR

– 120 017 961,92

0,00

– 120 017 961,92

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GR

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nema ekstrapolacije rezultata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 6 095,07

0,00

– 6 095,07

 

Nepravilnosti

2013.

Kašnjenja u postupcima povrata i nemar u praćenju dugova.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 203 932,27

0,00

– 203 932,27

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nepravilna primjena očite pogreške

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 30 000,00

0,00

– 30 000,00

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nepravilna primjena sankcija za zakašnjele zahtjeve

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 985,65

0,00

– 985,65

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Neubiranje od stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 585/2011 – opseg provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 240 659,00

0,00

– 240 659,00

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostatci u definiranju prihvatljivih trajnih pašnjaka

PAUŠALNA

25,00 %

EUR

– 99 103 011,64

0,00

– 99 103 011,64

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u definiranju prihvatljivih trajnih pašnjaka, očite pogreške i nedostatci u daljinskom praćenju provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 30 531 692,80

0,00

– 30 531 692,80

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u definiranju prihvatljivih trajnih pašnjaka, očite pogreške i nedostatci u daljinskom praćenju provjera na licu mjesta

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 37 163 161,78

0,00

– 37 163 161,78

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Nedostaci u daljinskom praćenju provjera na licu mjesta

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 564 313,10

0,00

– 564 313,10

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Postupci povlačenja od stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 585/2011

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 84 786,51

0,00

– 84 786,51

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Postupci povlačenja prije stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 585/2011

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 28 125,34

0,00

– 28 125,34

 

 

 

 

 

Ukupno GR:

EUR

– 167 956 763,16

0,00

– 167 956 763,16

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

IT

Višestruka sukladnost

2010.

Primjena odstupanja, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 65 691,69

– 10,44

– 65 681,25

 

Višestruka sukladnost

2011.

Primjena odstupanja, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 88 702,46

– 11,88

– 88 690,58

 

Višestruka sukladnost

2009.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 884 942,56

– 3 768,57

– 2 881 173,99

 

Višestruka sukladnost

2010.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 389 806,32

– 3 342,68

– 1 386 463,64

 

Višestruka sukladnost

2011.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 243 958,54

– 3 694,76

– 1 240 263,78

 

Višestruka sukladnost

2010.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 591 374,91

– 397,18

– 590 977,73

 

Višestruka sukladnost

2011.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 649 949,87

– 218,52

– 649 731,35

 

Mlijeko – kvota

2012.

Ispravak pristojbe za mlijeko

JEDNOKRATNA

 

EUR

229 851,79

229 851,79

0,00

 

Nepravilnosti

2011.

Netočno izvješćivanje u tablici iz Priloga III. i nemar u postupku povrata.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 470 744,00

0,00

– 5 470 744,00

 

Financijska revizija – kašnjenja u plaćanju i rokovi plaćanja

2012.

Kašnjenje u plaćanju

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 6 172 870,18

– 6 305 956,88

133 086,70

 

Nepravilnosti

2013.

Nemar u postupku povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 63 891 740,43

0,00

– 63 891 740,43

 

Višestruka sukladnost

2009.

Prethodni ispravci, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

0,00

– 372,46

372,46

 

Višestruka sukladnost

2009.

Prethodni ispravci, godina podnošenja zahtjeva 2008.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

0,00

– 6 991,99

6 991,99

 

Višestruka sukladnost

2010.

Prethodni ispravci, godina podnošenja zahtjeva 2009.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

0,00

– 67,76

67,76

 

Višestruka sukladnost

2010.

Prethodni ispravci, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

0,00

– 2 534,97

2 534,97

 

Višestruka sukladnost

2009.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 625 639,55

– 63,25

– 625 576,30

 

Višestruka sukladnost

2010.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 602 924,23

– 214,77

– 602 709,46

 

Višestruka sukladnost

2009.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 917 822,51

0,00

– 1 917 822,51

 

Višestruka sukladnost

2010.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 533 726,99

0,00

– 1 533 726,99

 

Višestruka sukladnost

2011.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 081 038,12

0,00

– 1 081 038,12

 

 

 

 

 

Ukupno IT:

EUR

– 87 981 080,57

– 6 097 794,32

– 81 883 286,25

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

NL

Certificiranje

2013.

Financijski ispravak

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 692 849,00

0,00

– 2 692 849,00

 

Voće i povrće – operativni programi

2010.

Nedostatne provjere u pogledu priznavanja, financijske godine 2010. – 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 267 405,71

– 13 670,46

– 1 253 735,25

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Nedostatne provjere u pogledu priznavanja, financijske godine 2010. – 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 682 681,34

0,00

– 3 682 681,34

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Nedostatne provjere u pogledu priznavanja, financijske godine 2010. – 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 608 143,33

0,00

– 2 608 143,33

 

Voće i povrće – operativni programi

2013.

Nedostatne provjere u pogledu priznavanja, financijske godine 2010. – 2013.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 362 117,22

0,00

– 362 117,22

 

Voće i povrće – operativni programi uključujući povlačenja

2014.

Nedostatne provjere u pogledu priznavanja, financijska godina 2014.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 26 061,78

0,00

– 26 061,78

 

 

 

 

 

Ukupno NL:

EUR

– 10 639 258,38

– 13 670,46

– 10 625 587,92

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

PT

Certificiranje

2009.

Iznosi koji su evidentirani u knjizi dužnika, a nisu naplaćeni

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 101 980,26

0,00

– 101 980,26

 

Certificiranje

2012.

Poznata pogreška, EFJP IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 343,56

0,00

– 343,56

 

Certificiranje

2012.

Najvjerojatnija pogreška za EFJP izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 240 677,39

0,00

– 240 677,39

 

Ostale izravne potpore – članci 68. – 72. Uredbe br. 73/2009

2011.

Neprovođenje provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 126 701,30

0,00

– 126 701,30

 

Ostale izravne potpore – članci 68. – 72. Uredbe br. 73/2009

2012.

Neprovođenje provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 99 604,68

0,00

– 99 604,68

 

Ostale izravne potpore – članci 68. – 72. Uredbe br. 73/2009

2013.

Neprovedba provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 159 456,24

0,00

– 159 456,24

 

 

 

 

 

Ukupno PT:

EUR

– 728 763,43

0,00

– 728 763,43

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

RO

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Neubiranje EHEC

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 260,03

0,00

– 260,03

 

Nepravilnosti

2013.

Postupak povrata nije pokrenut u roku od godinu dana od upravnog ili sudskog nalaza (PACA)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 758,63

0,00

– 5 758,63

 

Nepravilnosti

2014.

Postupak povrata nije pokrenut u roku od godinu dana od upravnog ili sudskog nalaza (PACA)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 12 741,33

0,00

– 12 741,33

 

Voće i povrće – operativni programi

2011.

Nedostatci povezani s priznavanjem organizacija proizvođača

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 8 275,06

0,00

– 8 275,06

 

Voće i povrće – operativni programi

2012.

Nedostatci povezani s priznavanjem organizacija proizvođača

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 56 494,53

0,00

– 56 494,53

 

 

 

 

 

Ukupno RO:

EUR

– 83 529,58

0,00

– 83 529,58

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

SE

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Godina podnošenja zahtjeva: 2011., nedostatci povezani s ažuriranjem LPIS-a nakon provjere na licu mjesta, nepostojanje retroaktivnih povrata sredstava, nedostatci povezani s unakrsnim provjerama, neusklađeni zahtjevi u papirnatom obliku

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 851 382,71

0,00

– 851 382,71

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Godina podnošenja zahtjeva: 2012., nedostatci povezani s ažuriranjem LPIS-a nakon provjere na licu mjesta, nepostojanje retroaktivnih povrata sredstava

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 831 883,84

0,00

– 831 883,84

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Godina podnošenja zahtjeva: 2013., nepostojanje retroaktivnih povrata sredstava

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 414 905,24

0,00

– 414 905,24

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Godina podnošenja zahtjeva: 2013., nedostatci u analizi rizika u pogledu daljinskog praćenja + nije se ocjenjivala ni ažurirala

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 8 811 286,44

0,00

– 8 811 286,44

 

 

 

 

 

Ukupno SE:

EUR

– 10 909 458,23

0,00

– 10 909 458,23


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

– 529 475 639,33

– 7 001 852,83

– 522 473 786,50

Proračunska stavka: 6711

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

AT

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2012.

Opseg provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 70 795,87

0,00

– 70 795,87

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2013.

Opseg provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 142 245,32

0,00

– 142 245,32

 

 

 

 

 

Ukupno AT:

EUR

– 213 041,19

0,00

– 213 041,19

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DE

Certificiranje

2011.

Financijske pogreške u populaciji EPFRR izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 232 843,16

0,00

– 232 843,16

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2013.

Poznata pogreška u upravljanju mjerom 323-C

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 24 474,17

0,00

– 24 474,17

 

Certificiranje

2013.

Poznate pogreške iz dokaznog ispitivanja populacije IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 19 704,48

0,00

– 19 704,48

 

Certificiranje

2013.

Najvjerojatnija pogreška iz dokaznog ispitivanja populacije IAKS

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 268 082,29

0,00

– 268 082,29

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2013.

Nepostojanje postupka javne nabave nakon kupnje informatičkih alata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 706 123,93

0,00

– 2 706 123,93

 

Certificiranje

2009.

Nepodmirene financijske pogreške iz prethodne godine

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 069,40

0,00

– 5 069,40

 

Certificiranje

2010.

Nepodmirene financijske pogreške iz prethodne godine

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 4 538,21

0,00

– 4 538,21

 

Certificiranje

2011.

Nepodmirene financijske pogreške iz prethodne godine

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 365,82

0,00

– 365,82

 

Certificiranje

2012.

Nepodmirene financijske pogreške iz prethodne godine

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 560,65

0,00

– 560,65

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2012.

Nepravilno procijenjeni i ispitani postupci javne nabave

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 841 263,73

0,00

– 841 263,73

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2013.

Nepravilno procijenjeni i ispitani postupci javne nabave

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 543 911,96

0,00

– 1 543 911,96

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2014.

Nepravilno procijenjeni i ispitani postupci javne nabave

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 441 912,56

0,00

– 1 441 912,56

 

Certificiranje

2012.

Pregled statističkih podataka o kontrolama

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 69 518,37

0,00

– 69 518,37

 

 

 

 

 

Ukupno DE:

EUR

– 7 158 368,73

0,00

– 7 158 368,73

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

ES

Certificiranje

2011.

Ispravak poznate pogreške, EPFRR u IAKS-u

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 916,99

0,00

– 2 916,99

 

Certificiranje

2011.

Ispravak poznate pogreške, EPFRR izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 013,25

0,00

– 5 013,25

 

Certificiranje

2011.

Ispravak najvjerojatnije pogreške, EPFRR u IAKS-u

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 20 953,46

0,00

– 20 953,46

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Plaćanja za podmjeru povezanu sa zaštitom okoliša u poljoprivredi – „ekološki uzgoj”

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 9 130,61

0,00

– 9 130,61

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Plaćanja korisnicima prije finalizacije provjera na licu mjesta (mjere povezane sa zaštitom okoliša u poljoprivredi)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 106 066,65

0,00

– 106 066,65

 

 

 

 

 

Ukupno ES:

EUR

– 144 080,96

0,00

– 144 080,96

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FI

Certificiranje

2011.

Ispravak zbog nepokretanja postupaka povrata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

 

 

 

 

 

Ukupno FI:

EUR

– 28 672,16

– 108,34

– 28 563,82

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Certificiranje

2010.

Plaćanje šest umjesto pet godišnjih premija za travu

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 12 978,78

0,00

– 12 978,78

 

Certificiranje

2010.

Ispravak najvjerojatnije pogreške u populaciji EPFRR izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 270 251,62

0,00

– 1 270 251,62

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2010.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 143 933,09

– 143 933,09

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2010.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 359 832,71

0,00

– 359 832,71

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2010.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 20 653,38

0,00

– 20 653,38

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2011.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 653 002,96

– 653 002,96

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2011.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 632 507,39

– 9 777,90

– 1 622 729,49

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2011.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 131 070,04

0,00

– 131 070,04

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2012.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 714 128,24

– 714 128,24

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2012.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 785 320,60

0,00

– 1 785 320,60

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2012.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 149 439,53

0,00

– 149 439,53

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2013.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 179 735,46

– 179 735,46

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2013.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 449 338,69

0,00

– 449 338,69

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2013.

Kriteriji prihvatljivosti nisu provjereni

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 44 643,36

0,00

– 44 643,36

 

Certificiranje

2010.

Poznata pogreška u populaciji EPFRR izvan IAKS-a: PDV se sufinancira sredstvima EU-a za javna tijela

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 813 607,17

0,00

– 813 607,17

 

Višestruka sukladnost

2010.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 728 973,79

– 87 084,56

– 641 889,23

 

Višestruka sukladnost

2011.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 276 681,27

– 98 285,34

– 178 395,93

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 20 437,53

0,00

– 20 437,53

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 667,67

0,00

– 667,67

 

Višestruka sukladnost

2011.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 729 955,39

0,00

– 729 955,39

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 694 669,61

– 128 311,12

– 566 358,49

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 2 004,69

0,00

– 2 004,69

 

Višestruka sukladnost

2012.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 445 542,80

0,00

– 445 542,80

 

Višestruka sukladnost

2013.

Neutvrđivanje dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, neodgovarajuće provjere na licu mjesta za zakonom propisane zahtjeve o upravljanju (SMR) 1, 2 i 5, godina podnošenja zahtjeva: 2012.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 618 564,62

– 95 434,72

– 523 129,90

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2010.

Opravdanost troškova nije provjerena

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 466 051,99

– 466 051,99

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2010.

Opravdanost troškova nije provjerena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 165 129,98

– 200 489,14

– 964 640,84

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2011.

Opravdanost troškova nije provjerena

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 318 962,23

– 1 318 962,23

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2011.

Opravdanost troškova nije provjerena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 297 405,58

– 67 253,62

– 3 230 151,96

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2012.

Opravdanost troškova nije provjerena

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 646 751,71

– 1 646 751,71

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2012.

Opravdanost troškova nije provjerena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 4 116 879,28

– 62 387,68

– 4 054 491,60

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2013.

Opravdanost troškova nije provjerena

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 346 040,61

– 346 040,61

0,00

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2013.

Opravdanost troškova nije provjerena

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 865 101,55

– 58 386,10

– 806 715,45

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

– 25 100 263,32

– 6 276 016,47

– 18 824 246,85

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GB

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007. – 2013.)

2012.

Mjera 413.: jednokratni ispravak zbog nepostojanja provjera opravdanosti troškova te dostupnosti triju ponuda u jednom projektu

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 9 791,59

0,00

– 9 791,59

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007. – 2013.)

2012.

Mjera 411./413.: utvrđeni nedostatci u nekoliko ključnih kontrola (odabir projekta, provjera pouzdanosti podnositelja zahtjeva i dvostrukog financiranja, provjere na licu mjesta)

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 116 143,13

– 489,58

– 115 653,55

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007. – 2013.)

2013.

Mjera 411./413.: utvrđeni nedostatci u nekoliko ključnih kontrola (odabir projekta, provjera pouzdanosti podnositelja zahtjeva i dvostrukog financiranja, provjere na licu mjesta)

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 731 861,46

0,00

– 1 731 861,46

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007. – 2013.)

2014.

Mjera 411./413.: utvrđeni nedostatci u nekoliko ključnih kontrola (odabir projekta, provjera pouzdanosti podnositelja zahtjeva i dvostrukog financiranja, provjere na licu mjesta)

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 748 948,33

0,00

– 748 948,33

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Mjera 214.: nedostatci u administrativnim unakrsnim provjerama gustoće stoke

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 121 252,71

0,00

– 3 121 252,71

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Mjera 214.: nedostatci u administrativnim unakrsnim provjerama gustoće stoke

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 258 827,27

0,00

– 3 258 827,27

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Mjera 214.: nedostatci u administrativnim unakrsnim provjerama gustoće stoke

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 291 507,12

0,00

– 1 291 507,12

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2012.

Mjera 216.: nedostatci u provjeri dvostrukog financiranja, prijave PDV-a, posjeta in situ, opravdanosti troškova, realizacije ulaganja i opsega provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 70 521,65

0,00

– 70 521,65

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2013.

Mjera 216.: nedostatci u provjeri dvostrukog financiranja, prijave PDV-a, posjeta in situ, opravdanosti troškova, realizacije ulaganja i opsega provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 761 093,10

0,00

– 761 093,10

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2014.

Mjera 216.: nedostatci u provjeri dvostrukog financiranja, prijave PDV-a, posjeta in situ, opravdanosti troškova, realizacije ulaganja i opsega provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 733 293,71

0,00

– 733 293,71

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2012.

Mjera 227.: nedostatci u provjerama pouzdanosti podnositelja zahtjeva, posjeta in situ, kontrole realizacije ulaganja i opsega provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 42 403,20

0,00

– 42 403,20

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2013.

Mjera 227.: nedostatci u provjerama pouzdanosti podnositelja zahtjeva, posjeta in situ, kontrole realizacije ulaganja i opsega provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 364 039,25

0,00

– 364 039,25

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2014.

Mjera 227.: nedostatci u provjerama pouzdanosti podnositelja zahtjeva, posjeta in situ, kontrole realizacije ulaganja i opsega provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 366 157,36

0,00

– 366 157,36

 

 

 

 

 

Ukupno GB:

EUR

– 12 615 839,88

– 489,58

– 12 615 350,30

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GR

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2010.

Neodgovarajuća primjena kriterija odabira

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 506 480,19

0,00

– 506 480,19

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2011.

Neodgovarajuća primjena kriterija odabira

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 699 174,68

0,00

– 699 174,68

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2012.

Neodgovarajuća primjena kriterija odabira

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 002 840,61

0,00

– 1 002 840,61

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2013.

Neodgovarajuća primjena kriterija odabira

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 899 008,70

0,00

– 899 008,70

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2011.

Politika sankcioniranja nije učinkovita, razmjerna ni odvraćajuća

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 536 620,15

0,00

– 536 620,15

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2012.

Politika sankcioniranja nije učinkovita, razmjerna ni odvraćajuća

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 100 072,61

0,00

– 100 072,61

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2013.

Politika sankcioniranja nije učinkovita, razmjerna ni odvraćajuća

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 136 263,56

0,00

– 136 263,56

 

 

 

 

 

Ukupno GR:

EUR

– 3 880 460,50

0,00

– 3 880 460,50

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

IT

Višestruka sukladnost

2010.

Primjena odstupanja, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 78 405,91

0,00

– 78 405,91

 

Višestruka sukladnost

2011.

Primjena odstupanja, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 38 637,69

0,00

– 38 637,69

 

Višestruka sukladnost

2009.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 143 572,52

0,00

– 143 572,52

 

Višestruka sukladnost

2010.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 100 094,63

0,00

– 100 094,63

 

Višestruka sukladnost

2011.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 134 296,47

– 3 255,87

– 131 040,60

 

Višestruka sukladnost

2010.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 42 005,10

0,00

– 42 005,10

 

Višestruka sukladnost

2011.

Primjena odstupanja, nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 43 429,85

0,00

– 43 429,85

 

Višestruka sukladnost

2009.

Prethodni ispravci, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

0,00

– 13 570,69

13 570,69

 

Višestruka sukladnost

2010.

Prethodni ispravci, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

0,00

– 12 124,12

12 124,12

 

Višestruka sukladnost

2009.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 19 365,24

0,00

– 19 365,24

 

Višestruka sukladnost

2010.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti i veterinarskim pregledima, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 23 218,80

0,00

– 23 218,80

 

Višestruka sukladnost

2009.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 90 181,34

0,00

– 90 181,34

 

Višestruka sukladnost

2010.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 96 173,02

0,00

– 96 173,02

 

Višestruka sukladnost

2011.

Nedostatci u izvješću o provjerama prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 104 882,23

0,00

– 104 882,23

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 211.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

540,56

0,00

540,56

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 211.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 248 449,43

0,00

– 248 449,43

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 211.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 215 733,48

0,00

– 215 733,48

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 211.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 175 805,33

0,00

– 175 805,33

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 214.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

193,13

0,00

193,13

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 214.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 341 406,39

0,00

– 341 406,39

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 214.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 416 214,54

0,00

– 416 214,54

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 214.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 454 241,45

0,00

– 454 241,45

 

 

 

 

 

Ukupno IT:

EUR

– 2 765 379,73

– 28 950,68

– 2 736 429,05

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

LT

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2009.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 214.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 84 153,64

0,00

– 84 153,64

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007. – 2013., mjere povezane s površinom)

2010.

Nedostatci u provjerama na licu mjesta – mjera 214.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 144 593,73

0,00

– 144 593,73

 

 

 

 

 

Ukupno LT:

EUR

– 228 747,37

0,00

– 228 747,37

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

PL

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2010.

Nedostaci u plaćanjima za program prijevremenog umirovljenja

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 234 331,35

0,00

– 234 331,35

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2010.

Nedostaci u plaćanjima za program prijevremenog umirovljenja

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 515 081,52

0,00

– 3 515 081,52

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2011.

Nedostaci u plaćanjima za program prijevremenog umirovljenja

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 675 353,06

0,00

– 675 353,06

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2011.

Nedostaci u plaćanjima za program prijevremenog umirovljenja

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 10 229 852,44

0,00

– 10 229 852,44

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2012.

Nedostaci u plaćanjima za program prijevremenog umirovljenja

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 717 693,11

0,00

– 717 693,11

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2012.

Nedostaci u plaćanjima za program prijevremenog umirovljenja

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 10 110 275,83

0,00

– 10 110 275,83

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2013.

Nedostaci u plaćanjima za program prijevremenog umirovljenja

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 758 347,29

0,00

– 758 347,29

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2013.

Nedostaci u plaćanjima za program prijevremenog umirovljenja

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 11 230 876,11

0,00

– 11 230 876,11

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2011.

Nedostatci u programu djelomično samoopskrbne poljoprivrede

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 3 614 511,65

0,00

– 3 614 511,65

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2011.

Nedostatci u programu djelomično samoopskrbne poljoprivrede

JEDNOKRATNA

11,00 %

EUR

– 4 467 373,95

0,00

– 4 467 373,95

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2012.

Nedostatci u programu djelomično samoopskrbne poljoprivrede

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 619,90

0,00

– 619,90

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2012.

Nedostatci u programu djelomično samoopskrbne poljoprivrede

JEDNOKRATNA

11,00 %

EUR

– 766,17

0,00

– 766,17

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2013.

Nedostatci u programu djelomično samoopskrbne poljoprivrede

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

7 909,14

0,00

7 909,14

 

Ruralni razvoj EPFRR, os 1 – mjere s paušalnim potporama

2013.

Nedostatci u programu djelomično samoopskrbne poljoprivrede

JEDNOKRATNA

11,00 %

EUR

9 775,34

0,00

9 775,34

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2011.

Nedostatci u kontroli opravdanosti troškova; kontrola kriterija za MSP-ove i opseg provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 046 731,11

0,00

– 2 046 731,11

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2012.

Nedostatci u provjeri opravdanosti troškova; provjera kriterija za MSP-ove i opseg provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 5 369 057,29

0,00

– 5 369 057,29

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2013.

Nedostatci u kontroli opravdanosti troškova; kontrola kriterija za MSP-ove i opseg provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 857 372,46

0,00

– 3 857 372,46

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2014.

Nedostatci u kontroli opravdanosti troškova; kontrola kriterija za MSP-ove i opseg provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 437 316,75

0,00

– 437 316,75

 

 

 

 

 

Ukupno PL:

EUR

– 57 247 875,51

0,00

– 57 247 875,51

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

PT

Certificiranje

2009.

Poznata pogreška u populaciji EPFRR u IAKS-u

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 74 565,74

– 5 457,44

– 69 108,30

 

Certificiranje

2009.

Poznata pogreška u populaciji EPFRR izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 487,20

– 11,93

– 475,27

 

 

 

 

 

Ukupno PT:

EUR

– 75 052,94

– 5 469,37

– 69 583,57

Država članica

Mjera

Financijska godina

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

RO

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2010.

Nedostatne provjere postupka javne nabave

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 3 837 667,96

0,00

– 3 837 667,96

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2011.

Nedostatne provjere postupka javne nabave

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 362 166,32

0,00

– 362 166,32

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2011.

Nedostatne provjere postupka javne nabave

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 30 088 395,70

0,00

– 30 088 395,70

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2012.

Nedostatne provjere postupka javne nabave

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 4 835 357,49

0,00

– 4 835 357,49

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2012.

Nedostatne provjere postupka javne nabave

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 26 711 026,12

0,00

– 26 711 026,12

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007. – 2013.)

2013.

Nedostatne provjere postupka javne nabave

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 15 638 250,66

0,00

– 15 638 250,66

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2010.

Neprimjenjivanje kazne za prekoračenje roka za završetak radova

EKSTRAPOLIRANO

2,44 %

EUR

– 959 810,35

0,00

– 959 810,35

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2011.

Neprimjenjivanje kazne ako se prekorači rok za završetak radova

EKSTRAPOLIRANO

2,44 %

EUR

– 7 525 183,01

0,00

– 7 525 183,01

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2012.

Neprimjenjivanje kazne ako se prekorači rok za završetak radova

EKSTRAPOLIRANO

2,44 %

EUR

– 8 104 689,34

0,00

– 8 104 689,34

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2013.

Neprimjenjivanje kazne ako se prekorači rok za završetak radova

EKSTRAPOLIRANO

2,44 %

EUR

– 5 405 977,31

0,00

– 5 405 977,31

 

Certificiranje

2011.

Kašnjenje u pokretanju postupaka povrata u okviru EPFRR-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 7 084,36

0,00

– 7 084,36

 

 

 

 

 

Ukupno RO:

EUR

– 103 475 608,62

0,00

– 103 475 608,62


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

– 212 933 390,91

– 6 311 034,44

– 206 622 356,47


22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/57


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/418

оd 18. ožujka 2016.

o sukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone u 2016. godini na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1583)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (1), a posebno njezin članak 16. stavak 1.,

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 391/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (2), a posebno njezin članak 17. stavak 1. točku (d),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 391/2013 utvrđuje se zajednički sustav obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi. Zajednički sustav obračuna naknada sastavni je element u ostvarenju ciljeva plana performansi kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 390/2013 (4).

(2)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/132/EU (5) postavljaju se ciljevi performansi na razini Unije, uključujući cilj troškovne učinkovitosti za rutne usluge u zračnoj plovidbi izražen u utvrđenim jediničnim troškovima za pružanje tih usluga, za drugo referentno razdoblje kojim su obuhvaćene godine od 2015. do uključivo 2019.

(3)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkama (b) i (c) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013, Komisija ocjenjuje jedinične cijene za naplatne zone u 2016. godini koje su Komisiji, u skladu sa zahtjevima iz članka 9. stavaka 1. i 2. te Uredbe, do 1. lipnja 2015. dostavile države članice. Tom ocjenom provjerava se sukladnost tih jediničnih cijena s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(4)

Komisija je ocijenila jedinične cijene uz podršku Eurocontrola, to jest njegovog odjela za reviziju performansi i središnjeg ureda za rutne naknade, pritom se služeći podacima i dodatnim informacijama koje su države članice dostavile do 1. lipnja 2015., kao i izvješćima nacionalnih nadzornih tijela o procjeni troškova izuzetih iz mehanizma za podjelu troškova. U ocjeni Komisije u obzir su uzeti i objašnjenja koja su dana i ispravci koji su izvršeni prije savjetodavnog sastanka o jediničnim cijenama rutnih usluga u 2016. održanoga 24. i 25. lipnja 2015. u skladu s primjenom članka 9. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 te ispravci jediničnih cijena koje su države članice izvršile slijedom naknadnih međusobnih kontakata s Komisijom.

(5)

Komisija je na temelju te ocjene utvrdila, u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013, da su jedinične cijene za naplatne zone u 2016. koje su podnijele Austrija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, u skladu s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(6)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013, o tom nalazu treba obavijestiti predmetne države članice,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Jedinične cijene za naplatne zone u 2016. godini utvrđene u Prilogu u skladu su s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

Članak 2.

Ova Odluka upućena je Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Kraljevini Danskoj, Republici Estoniji, Irskoj, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Republici Hrvatskoj, Talijanskoj Republici, Republici Cipru, Republici Latviji, Republici Litvi, Mađarskoj, Republici Malti, Republici Austriji, Republici Poljskoj, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Republici Finskoj, Kraljevini Švedskoj i Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2016.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(2)  SL L 128, 9.5.2013., str. 31.

(3)  Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 128, 9.5.2013., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2014/132/EU оd 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine (SL L 71, 12.3.2014., str. 20.).


PRILOG

 

Naplatna zona

Podnesena rutna jedinična cijena za 2016. godinu u nacionalnoj valuti (*) (ISO oznaka)

1.

Austrija

73,63

2.

Bugarska

44,16

3.

Hrvatska

359,09

4.

Cipar

33,57

5.

Češka

1 160,75

6.

Danska

460,05

7.

Estonija

30,69

8.

Finska

56,23

9.

Grčka

36,02

10.

Mađarska

10 872,57

11.

Italija

80,08

12.

Irska

29,67

13.

Latvija

27,31

14.

Litva

44,90

15.

Malta

25,79

16.

Poljska

145,47

17.

Portugal

39,90

18.

Rumunjska

162,62

19.

Slovačka

52,54

20.

Slovenija

65,38

21.

Španjolska – Kanarski otoci

58,36

22.

Španjolska (kontinentalna)

71,69

23.

Švedska

579,36

24.

Ujedinjena Kraljevina

72,89


(*)  Ove jedinične cijene ne uključuju upravne jedinične cijene iz članka 18. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 primjenjive na države stranke višestranog sporazuma Eurocontrola koji se odnosi na rutne naknade.


22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/60


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/419

оd 18. ožujka 2016.

o nesukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone za 2016. u skladu s člankom 17. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1588)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom, nizozemskom i njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (1), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 391/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (2), a posebno njezin članak 17. stavak 1. točku (e),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 391/2013 utvrđuje se zajednički sustav obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi. Zajednički sustav obračuna naknada važan je za ostvarenje ciljeva plana performansi kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 390/2013 (4).

(2)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/132/EU (5) za drugo su referentno razdoblje, od 2015. do uključivo 2019., utvrđeni ciljevi performansi na razini Unije, među ostalim cilj troškovne učinkovitosti za rutne usluge u zračnoj plovidbi izražen utvrđenim jediničnim troškovima pružanja tih usluga.

(3)

Komisija u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkama (b) i (c) Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013 ocjenjuje jedinične cijene za naplatne zone za 2015. koje su joj do 1. lipnja 2014. dostavile države članice u skladu sa zahtjevima iz članka 9. stavaka 1. i 2. te Uredbe. Ocjenjuje se sukladnost tih jediničnih cijena s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(4)

Komisija je ocijenila jedinične cijene uz potporu Eurocontrolova odjela za reviziju performansi i središnjeg ureda Eurocontrola za rutne naknade, s pomoću podataka i dodatnih informacija koje su do 1. lipnja 2015. dostavile države članice te izvješća nacionalnih nadzornih tijela o ocjeni troškova izuzetih iz mehanizma podjele troškova koja su dostavljena u skladu s člankom 14. stavkom 2. točkom (f) Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013. Komisija je pri ocjenjivanju uzela u obzir i objašnjenja koja je zaprimila i ispravke koji su provedeni prije savjetovanja o jediničnim cijenama za 2016. za rutne usluge održanog 25. i 26. lipnja 2015. u skladu s člankom 9. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013, kao i ispravke jediničnih cijena koje su države članice provele nakon naknadnih kontakata s Komisijom.

(5)

Komisija je na temelju tog ocjenjivanja zaključila, uzimajući u obzir Provedbenu odluku Komisije (EU) 2015/670 (6) i Provedbenu odluku Komisije (EU) 2016/420 (7) te u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (e) Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013, da jedinične cijene za 2016. za naplatne zone Belgije, Luksemburga, Francuske, Njemačke i Nizozemske nisu sukladne s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(6)

Člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013 predviđeno je da nacionalna nadzorna tijela država članica izrađuju planove performansi koji sadržavaju ciljeve sukladne ciljevima performansi na razini cjelokupne Unije. U skladu s člankom 11. stavkom 2. i Prilogom IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 391/2013 jedinične cijene izračunavaju se na temelju rutnih prihvaćenih troškova i prognoziranih jedinica usluga navedenih u planu performansi države članice, tj. rutnih prihvaćenih jediničnih troškova. Dok se ciljevi performansi Belgije, Francuske, Njemačke, Luksemburga i Nizozemske ne usklade s ciljevima na razini Unije, ne može se smatrati da su jedinične cijene izračunane na njihovu temelju sukladne s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(7)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (e) Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013 Komisija o svojim nalazima treba obavijestiti dotične države članice.

(8)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (e) države članice u roku od jednog mjeseca dostavljaju Komisiji revidirane jedinične cijene,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Jedinične cijene za naplatne zone za 2016. utvrđene u Prilogu nisu sukladne s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Kraljevini Belgiji, Saveznoj Republici Njemačkoj, Francuskoj Republici, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i Kraljevini Nizozemskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2016.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(2)  SL L 128, 9.5.2013., str. 31.

(3)  Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 128, 9.5.2013., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2014/132/EU od 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine (SL L 71, 12.3.2014., str. 20.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/670 оd 27. travnja 2015. o sukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone u 2015. godini na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 (SL L 110, 29.4.2015., str. 25.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/420 оd 18. ožujka 2016 o nesukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone u 2015. godini na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 (vidjeti str. 63. ovog Službenog lista).


PRILOG

Dostavljene rutne jedinične cijene za naplatne zone za 2016. za koje je utvrđena nesukladnost

 

Naplatna zona

Dostavljena rutna jedinična cijena za 2016. u nacionalnoj valuti (*) (ISO oznaka)

1

Belgija-Luksemburg

65,41

2

Francuska

67,54

3

Njemačka

82,59

4

Nizozemska

67,00


(*)  Ove jedinične cijene ne uključuju upravne jedinične cijene iz članka 18. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 koje se odnose na države stranke Višestranog sporazuma Eurocontrola koji se odnosi na rutne naknade.


22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/63


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/420

оd 18. ožujka 2016.

o nesukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone u 2015. godini na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1592)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom, njemačkom i nizozemskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (1), a posebno njezin članak 16. stavak 1.,

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 391/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (2), a posebno njezin članak 17. stavak 1. točku (e),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 391/2013 utvrđuje se zajednički sustav obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi. Zajednički sustav obračuna naknada sastavni je element u ostvarenju ciljeva plana performansi kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 390/2013 (4).

(2)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/132/EU (5) postavljaju se ciljevi performansi na razini Unije, uključujući cilj troškovne učinkovitosti za rutne usluge u zračnoj plovidbi izražen u utvrđenim jediničnim troškovima za pružanje tih usluga, za drugo referentno razdoblje kojim su obuhvaćene godine od 2015. do uključivo 2019.

(3)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (c) i člankom 17. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013, Komisija ocjenjuje jedinične cijene za naplatne zone u 2015. godini koje su joj, nakon revizije ciljeva performansi, dostavile države članice na temelju Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/347 (6). Tom ocjenom provjerava se sukladnost tih jediničnih cijena s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(4)

Komisija je ocijenila jedinične cijene uz podršku tijela za reviziju performansi koje ima zadatak pomoći Komisiji u provedbi plana performansi u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013 i uz podršku središnjeg ureda Eurocontrola za rutne naknade te se pritom koristila podacima i dodatnim informacijama koje su države članice dostavile do 1. lipnja 2015., kao i relevantnim informacijama koje su dostavljene u okviru revidiranih planova performansi. U ocjeni su u obzir uzeti i ispravci jediničnih cijena koji su države članice izvršile slijedom naknadnih kontakata između Komisije, tijela za reviziju performansi i predmetnih država članica. Nadalje, u ocjeni jediničnih cijena u 2015. u obzir se uzelo i izvješće tijela za reviziju performansi o revidiranim planovima performansi za drugo referentno razdoblje koje je Komisiji dostavljeno 15. listopada 2015.

(5)

Na temelju tog ocjenjivanja, Komisija je, u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (e) Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013, utvrdila da jedinične cijene za naplatne zone u 2015. godini koje su podnijele Belgija, Francuska, Luksemburg, Nizozemska i Njemačka nisu u skladu s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(6)

Člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013 utvrđeno je da nacionalna nadzorna tijela država članica izrađuju planove performansi koji sadržavaju ciljeve sukladne ciljevima performansi na razini cjelokupne Unije. U skladu s člankom 11. stavkom 2. i Prilogom IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 391/2013, jedinične cijene izračunavaju se na temelju prihvaćenih rutnih troškova i prognoza za jedinice usluga navedenih u planovima performansi pojedinačne države članice, to jest na temelju prihvaćenih rutnih jediničnih troškova. Sve dok se ciljevi performansi za Belgiju, Francusku, Luksemburg, Nizozemsku i Njemačku smatraju nedosljednima s ciljevima performansi na razini cjelokupne Unije, jedinične cijene izračunane na temelju tih vrijednosti ne mogu se smatrati usklađenima s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(7)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (e) Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013, o nalazu Komisije treba obavijestiti predmetne države članice.

(8)

S obzirom na to da revidirani planovi performansi za drugo referentno razdoblje nisu doneseni prije 1. studenoga godine koja je prethodila drugom referentnom razdoblju, podsjeća se na to da, u skladu s člankom 17. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013, države članice trebaju prema potrebi preračunati jedinične cijene za naplatne zone u 2015. na temelju konačnih donesenih planova performansi te prenijeti razliku nastalu zbog privremene primjene jediničnih cijena utvrđenih u ovoj Odluci u izračun jediničnih cijena u sljedećoj godini,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Jedinične cijene za naplatne zone u 2015. godini utvrđene u Prilogu nisu u skladu s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

Članak 2.

Ova Odluka upućena je Kraljevini Belgiji, Saveznoj Republici Njemačkoj, Francuskoj Republici, Velikom Vojvodstvu Luksemburgu i Kraljevini Nizozemskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2016.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(2)  SL L 128, 9.5.2013., str. 31.

(3)  Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 128, 9.5.2013., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2014/132/EU оd 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine (SL L 71, 12.3.2014., str. 20.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/347 оd 2. ožujka 2015. o nedosljednosti određenih ciljeva uključenih u planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje te o donošenju preporuka za reviziju tih ciljeva (SL L 60, 4.3.2015., str. 48.).


PRILOG

Rutne jedinične cijene podnesene za naplatne zone u 2015. godini za koje je utvrđena nesukladnost

 

Naplatna zona

Podnesena rutna jedinična cijena u nacionalnoj valuti (*) (ISO oznaka) za 2015. godinu

1.

Belgija i Luksemburg

68,76

2.

Francuska

69,34

3.

Njemačka

88,22

4.

Nizozemska

66,57


(*)  Ove jedinične cijene ne uključuju upravne jedinične cijene iz članka 18. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013 primjenjive na države stranke višestranog sporazuma Eurocontrola koji se odnosi na rutne naknade.


22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/66


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/421

оd 18. ožujka 2016.

o neusklađenosti jediničnih cijena za naplatnu zonu Švicarska za 2015. i 2016. na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1594)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o zračnom prometu („Sporazum”) (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (2), a posebno njezin članak 16. stavak 1.,

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 391/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (3), a posebno članak 17. stavak 1. točku (e),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 391/2013 utvrđuje se zajednički sustav obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi. Zajednički sustav obračuna naknada sastavni je element u ostvarenju ciljeva plana performansi kako je utvrđeno u članku 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 390/2013 (5).

(2)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/132/EU (6) postavljaju se ciljevi performansi na razini Unije, uključujući cilj troškovne učinkovitosti za rutne usluge u zračnoj plovidbi izražen u utvrđenim jediničnim troškovima za pružanje tih usluga, za drugo referentno razdoblje kojim su obuhvaćene godine od 2015. do uključivo 2019.

(3)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (c) i člankom 17. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013, Komisija ocjenjuje jedinične cijene za naplatne zone za 2015. i 2016. koje su joj, nakon revizije ciljeva performansi, dostavile države članice na temelju Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/347 (7). Tom ocjenom provjerava se usklađenost tih jediničnih cijena s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(4)

Komisija je ocijenila jedinične cijene uz podršku tijela za reviziju performansi koje ima zadatak pomoći Komisiji u provedbi plana performansi u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 i uz podršku središnjeg ureda Eurocontrola za rutne naknade te se pritom koristila podacima i dodatnim informacijama koje je Švicarska dostavila do 1. lipnja 2015. kao i relevantnim informacijama koje su dostavljene u okviru revidiranog plana performansi. Pri ocjeni jediničnih cijena za 2015. i 2016. uzelo se u obzir izvješće tijela za reviziju performansi o revidiranim planovima performansi za drugo referentno razdoblje koje je Komisiji dostavljeno 15. listopada 2015.

(5)

Komisija je na temelju te ocjene utvrdila, u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (e) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013, da jedinične cijene za naplatne zone za 2015. i 2016. koje je dostavila Švicarska nisu u skladu s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(6)

Člankom 11. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 390/2013 predviđa se da nacionalna nadzorna tijela u državama članicama izrađuju planove performansi koji sadržavaju ciljeve sukladne ciljevima performansi na razini cjelokupne Unije. U skladu s člankom 11. stavkom 2. i Prilogom IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. 391/2013 jedinične se cijene izračunavaju na temelju prihvaćenih troškova za rutne usluge i predviđenih jedinica usluga navedenih u planu performansi države članice tj. prihvaćenih jediničnih troškova za rutne usluge. Sve dok se ciljevi performansi Švicarske ne smatraju dosljednima ciljevima na razini Unije, jedinične se cijene izračunane na temelju tih ciljeva ne mogu smatrati u skladu s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(7)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (e) Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013 države članice trebalo bi obavijestiti o nalazima Komisije.

(8)

S obzirom na to da revidirani planovi performansi za drugo referentno razdoblje nisu doneseni prije 1. studenoga godine koja prethodi drugom referentnom razdoblju, podsjeća se na to da u skladu s člankom 17. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013 države članice moraju preračunati jedinične cijene za naplatne zone prema potrebi na temelju konačnih donesenih planova performansi i prenijeti razliku nastalu zbog privremene primjene jediničnih cijena utvrđenih u ovoj Odluci u izračun jediničnih cijena za sljedeću godinu.

(9)

U skladu sa zadnjim odlomkom članka 17. stavka 1. jedinične se cijene određuju u nacionalnoj valuti. Jedinične su cijene iz ove Odluke stoga izražene u švicarskim francima,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Jedinična cijena od 118,97 za 2015. i jedinična cijena od 113,69 za 2016. za naplatnu zonu Švicarska nisu u skladu s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Švicarskoj Konfederaciji.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2016.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 114, 30.4.2002., str. 73.

(2)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(3)  SL L 128, 9.5.2013., str. 31.

(4)  Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 128, 9.5.2013., str. 1.).

(6)  Provedbena odluka Komisije 2014/132/EU оd 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine (SL L 71, 12.3.2014., str. 20.).

(7)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/347 оd 2. ožujka 2015. o nedosljednosti određenih ciljeva uključenih u planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje te o donošenju preporuka za reviziju tih ciljeva (SL L 60, 4.3.2015., str. 48.).


22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/68


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/422

оd 18. ožujka 2016.

o sukladnosti jediničnih cijena za naplatne zone u 2015. godini na temelju članka 17. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1595)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na njemačkom, slovačkom i talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (1), a posebno njezin članak 16. stavak 1.,

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 391/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju zajedničkog sustava obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (2), a posebno njezin članak 17. stavak 1. točku (d),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 391/2013 utvrđuje se zajednički sustav obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi. Zajednički sustav obračuna naknada sastavni je element u ostvarenju ciljeva plana performansi kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 390/2013 (4).

(2)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/132/EU (5) postavljaju se ciljevi performansi na razini Unije, uključujući cilj troškovne učinkovitosti za rutne usluge u zračnoj plovidbi izražen u utvrđenim jediničnim troškovima za pružanje tih usluga, za drugo referentno razdoblje kojim su obuhvaćene godine od 2015. do uključivo 2019.

(3)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (c) i člankom 17. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013, Komisija ocjenjuje jedinične cijene za naplatne zone u 2015. godini koje su joj, nakon revizije ciljeva performansi, dostavile države članice na temelju Provedbene odluke Komisije (EU) 2015/348 (6). Tom ocjenom provjerava se sukladnost tih jediničnih cijena s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(4)

Komisija je ocijenila jedinične cijene uz podršku Eurocontrolova odjela za reviziju performansi i središnjeg ureda Eurocontrola za rutne naknade, pritom se služeći podacima i dodatnim informacijama koje su države članice dostavile do 1. lipnja 2015., kao i relevantnim informacijama koje su dostavljene u okviru planova performansi. U ocjeni su u obzir uzeti i ispravci jediničnih cijena koji su države članice izvršile slijedom naknadnih kontakata s Komisijom. Nadalje, u ocjeni jediničnih cijena u 2015. u obzir se uzelo i izvješće tijela za reviziju performansi o revidiranim planovima performansi za drugo referentno razdoblje koje je Komisiji dostavljeno 15. listopada 2015.

(5)

Na temelju tog ocjenjivanja, Komisija je, u skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (d) Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013, utvrdila da su jedinične cijene za rutne naplatne zone u 2015. godini na području Austrije, Italije i Slovačke u skladu s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

(6)

U skladu s člankom 17. stavkom 1. točkom (d) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013, o tom nalazu treba obavijestiti predmetne države članice.

(7)

Imajući u vidu da su jedinične cijene u 2015. godini izračunane na temelju planova performansi donesenih nakon 1. studenoga godine koja je prethodila drugom referentnom razdoblju, potrebno je podsjetiti da bi razliku u prihodima nastalu privremenom primjenom početne jedinične cijene u 2015. trebalo prenijeti u izračun jedinične cijene u 2016. godini, u skladu s člankom 17. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Jedinične cijene za rutne naplatne zone u 2015. godini utvrđene u Prilogu u skladu su s provedbenim uredbama (EU) br. 390/2013 i (EU) br. 391/2013.

Članak 2.

Ova Odluka upućena je Talijanskoj Republici, Republici Austriji i Slovačkoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2016.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(2)  SL L 128, 9.5.2013., str. 31.

(3)  Uredba (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o utvrđivanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Okvirna uredba) (SL L 96, 31.3.2004., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 390/2013 od 3. svibnja 2013. o utvrđivanju plana performansi za usluge u zračnoj plovidbi i mrežne funkcije (SL L 128, 9.5.2013., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije 2014/132/EU оd 11. ožujka 2014. kojom se postavljaju ciljevi performansi na razini Unije za mrežu za upravljanje zračnim prometom i granične vrijednosti za upozoravanje za drugo referentno razdoblje od 2015. do 2019. godine (SL L 71, 12.3.2014., str. 20.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/348 оd 2. ožujka 2015. o usklađenosti određenih ciljeva uključenih u planove na nacionalnoj razini ili na razini funkcionalnog bloka zračnog prostora dostavljenih u skladu s Uredbom (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s ciljevima performansi na razini Unije za drugo referentno razdoblje (SL L 60, 4.3.2015., str. 55.).


PRILOG

 

Naplatna zona

Rutna jedinična cijena podnesena za 2015. godinu u nacionalnoj valuti (*) (ISO oznaka)

1.

Austrija

73,34

2.

Italija

80,49

3.

Slovačka

54,99


(*)  Ove jedinične cijene ne uključuju upravne jedinične cijene iz članka 18. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 391/2013 primjenjive na države stranke Višestranog sporazuma Eurocontrola koji se odnosi na rutne naknade.


22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/70


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/423

оd 18. ožujka 2016.

o ovlašćivanju određenih laboratorija u Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Sjedinjenim Američkim Državama za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće pasa, mačaka i pitomih vretica

(priopćeno pod dokumentom C(2016) 1609)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odlukom 2000/258/EZ Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Nancy, Francuska, određena je kao poseban institut odgovoran za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće. AFSSA se sada nalazi u sastavu Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) u Francuskoj.

(2)

Odlukom 2000/258/EZ među ostalim se predviđa da ANSES ocjenjuje laboratorije u trećim zemljama koji su podnijeli zahtjev da im se odobri provođenja seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće.

(3)

Nadležno tijelo Egipta podnijelo je zahtjev za odobrenje Veterinarsko-istraživačkog instituta u Gizi (Animal Health Research Institute) te je ANSES za taj laboratorij izradio i Komisiji dostavio pozitivno izvješće o ocjeni s datumom 29. rujna 2015.

(4)

Nadležno tijelo Ujedinjenih Arapskih Emirata podnijelo je zahtjev za odobrenje Središnjeg veterinarsko-istraživačkog laboratorija u Dubaiju (Central Veterinary Research Laboratory) te je ANSES za taj laboratorij izradio i Komisiji dostavio pozitivno izvješće o ocjeni s datumom 29. rujna 2015.

(5)

Nadležno tijelo Sjedinjenih Američkih Država podnijelo je zahtjev za odobrenje Laboratorija za bjesnoću društva Atlanta Health Associates (Atlanta Health Associates Rabies Laboratory) u Cummingu, Laboratorija za virologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta Auburn (Virology Laboratory of Auburn University College of Veterinary Medicine) u Auburnu i Laboratorija za bjesnoću Centara za kontrolu i sprječavanje bolesti (Rabies Laboratory of the Centers for Disease Control and Prevention) u Atlanti (dalje u tekstu: „laboratoriji iz SAD-a”), te je ANSES za laboratorije iz SAD-a izradio i Komisiji dostavio pozitivno izvješće o ocjeni s datumom 29. rujna 2015.

(6)

Veterinarsko-istraživački institut u Gizi, Središnji veterinarsko-istraživački laboratorij u Dubaiju i laboratorije iz SAD-a stoga bi trebalo ovlastiti za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće pasa, mačaka i pitomih vretica.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Odluke 2000/258/EZ, sljedeći laboratoriji ovlašćuju se za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće pasa, mačaka i pitomih vretica:

(a)

Animal Health Research Institute

7 Nadi El-Said Street

P.O. Box 12618

Dokki

Giza

Egipat

(b)

Central Veterinary Research Laboratory

P.O. Box 597

Dubai

Ujedinjeni Arapski Emirati

(c)

Atlanta Health Associates Rabies Laboratory

309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,

Cumming, GA 30040,

Sjedinjene Američke Države

(d)

Auburn University College of Veterinary Medicine

Department of Pathobiology, Virology Laboratory

261 Greene Hall

Auburn, AL 36849

Sjedinjene Američke Države

(e)

Centers for Disease Control and Prevention

Rabies Laboratory

1600 Clifton Road, NE

Atlanta, GA 30333

Sjedinjene Američke Države

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 15. travnja 2016.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 79, 30.3.2000., str. 40.


Ispravci

22.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 75/72


Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2016/113 оd 28. siječnja 2016. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz čeličnih šipki visoke otpornosti na zamor za armirani beton podrijetlom iz Narodne Republike Kine

( Službeni list Europske unije L 23 od 29. siječnja 2016. )

Na stranici 16. u naslovu:

umjesto:

„Uredba Komisije (EU) 2016/113”

treba stajati:

„Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/113”.