ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 72

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
17. ožujka 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/378 оd 11. ožujka 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s rokovima, formatom i predloškom za podnošenje obavijesti nadležnim tijelima u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/379 оd 11. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine

13

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/380 оd 16. ožujka 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

51

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/381 od 14. ožujka 2016. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Odbora za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke

53

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/382 оd 15. ožujka 2016. o mjeri koju je poduzela Njemačka u skladu s Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kojom zabranjuje stavljanje na tržište jednog tipa stroja za skidanje izolacije sa žica (prioćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1520)  ( 1 )

57

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2016 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 7. ožujka 2016. o odobrenjima za odstupanja od Financijskog pravilnika Centra za razvoj poduzetništva (CDE) [2016/383]

59

 

*

Odluka br. 2/2016 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 7. ožujka 2016. o imenovanju člana upravnog odbora Centra za razvoj poduzetništva (CDE) [2016/384]

61

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EU-a i Norveške br. 1/2016 od 8. veljače 2016. o izmjeni Protokola 3 uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje [2016/385]

63

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EU-a i Islanda br. 1/2016 od 17. veljače 2016. o izmjeni Protokola 3 uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje [2016/386]

66

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom ( SL L 13, 17.1.2014. )

69

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/378

оd 11. ožujka 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s rokovima, formatom i predloškom za podnošenje obavijesti nadležnim tijelima u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (1), a posebno njezin članak 4. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala dosljednost obveza izvješćivanja i smanjilo administrativno opterećenje subjekata koji podliježu tim obvezama, potrebno je uskladiti obveze izvješćivanja u okviru ove Uredbe i u okviru Delegirane uredbe Komisije koja će se donijeti u skladu s člankom 27. stavkom 3. trećim podstavkom Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

Kako bi se nadležnim tijelima i Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) omogućilo da osiguraju kvalitetne podatke i učinkovito praćenje tržišta za potrebe cjelovitosti tržišta, nadležna tijela i ESMA trebali bi moći odmah primiti potpune obavijesti o svakom danu trgovanja.

(3)

U svrhu učinkovite i djelotvorne upotrebe podataka od strane nadležnih tijela, predlošci i formati koji se upotrebljavaju za podnošenje obavijesti o financijskim instrumentima trebali bi biti dosljedni. Poštovanjem relevantnih međunarodnih standarda u pogledu pojedinosti sadržanih u tim obavijestima pridonosi se tim ciljevima.

(4)

Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je ESMA dostavila Komisiji.

(5)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu provedbenog tehničkog standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(6)

Kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje financijskih tržišta, potrebno je da ova Uredba žurno stupi na snagu te da se odredbe utvrđene ovom Uredbom primjenjuju od istog datuma kao i odredbe utvrđene Uredbom (EU) br. 596/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Svakog dana na koji je otvoreno za trgovanje i najkasnije do 21:00 po srednjoeuropskom vremenu, mjesto trgovanja uporabom automatiziranih postupaka svojem nadležnom tijelu dostavlja, u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 596/2014, obavijesti o svim financijskim instrumentima za koje je toga dana do 18:00 po srednjoeuropskom vremenu po prvi put podnesen zahtjev za uvrštenje za trgovanje, koji su uvršteni za trgovanje ili se njima trgovalo na tom mjestu trgovanja, uključujući kada su nalozi ili ponude dani preko njegova sustava, ili se njima prestalo trgovati ili su prestali biti uvršteni za trgovanje na tom mjestu trgovanja.

2.   Obavijesti o financijskim instrumentima za koje je nakon 18:00 po srednjoeuropskom vremenu po prvi put podnesen zahtjev za uvrštenje za trgovanje, koji su uvršteni za trgovanje ili se njima trgovalo na tom mjestu trgovanja, uključujući kada su nalozi ili ponude dani preko njegova sustava, ili se njima prestalo trgovati ili su prestali biti uvršteni za trgovanje na tom mjestu trgovanja, mjesto trgovanja s pomoću automatiziranih postupaka dostavlja nadležnom tijelu najkasnije do 21:00 po srednjoeuropskom vremenu sljedećeg dana na koji je otvoreno za trgovanje.

3.   Obavijesti iz stavaka 1. i 2. nadležna tijela dostavljaju ESMA-i na temelju članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 596/2014 svakog dana najkasnije do 23:59 po srednjoeuropskom vremenu, s pomoću automatiziranih postupaka i sigurnih elektroničkih komunikacijskih kanala uspostavljenih između njih i ESMA-e.

Članak 2.

Sve pojedinosti koje se trebaju uključiti u obavijesti na temelju članka 4. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 596/2014 dostavljaju se, u skladu sa standardima i formatima navedenima u Prilogu ovoj Uredbi, u elektroničkom i strojno čitljivom obliku i u standardnom predlošku u XML formatu u skladu s metodologijom ISO 20022.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. srpnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 173, 12.6.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).


PRILOG

Standardi i formati za podnošenje obavijesti nadležnim tijelima u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014

Tablica 1.

Legenda tablice 3.

SIMBOL

VRSTA PODATKA

DEFINICIJA

{ALPHANUM-n}

Do n alfanumeričkih znakova

Rubrika za slobodan unos teksta.

{CFI_CODE}

6 znakova

Oznaka CFI u skladu s normom ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

dva alfanumerička znaka

dvoslovni kod države, kako je definirano u alpha-2 kodu države u skladu s normom ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

tri alfanumerička znaka

troslovni kod države, kako je definirano u valutnim oznakama u skladu s normom ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Format datuma i vremena u skladu s normom ISO 8601

Datum i vrijeme u sljedećem formatu:

GGGG-MM-DDhh:mm:ss.ddddddZ.

„GGGG” je godina;

„MM” je mjesec;

„DD” je dan;

„T” – znači da se upotrebljava slovo „T”

„ss” je sat;

„mm” je minuta;

„ss.dddddd” je sekunda i dio sekunde;

Z je UTC vrijeme.

Datumi i vremena izvješćuju se u UTC formatu.

{DATEFORMAT}

Format datuma u skladu s normom ISO 8601

Datumi se navode u sljedećem formatu:

GGGG-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimalni broj od ukupno najviše n znamenki od kojih najviše m znamenki može biti dio decimale

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti.

decimalni razdjelnik je „.” (točka);

negativni znakovi imaju predznak „–” (minus);

Vrijednosti se zaokružuju na višu vrijednost, a ne smanjuju na nižu vrijednost.

{INDEX}

Četiri abecedna znaka

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Riznica

„SWAP” – Ugovor o razmjeni

„FUSW” – Terminski ugovor o razmjeni

{INTEGER-n}

Cijeli broj s ukupno najviše n znamenki

Numeričko polje za pozitivne i negativne vrijednosti cijelih brojeva.

{ISIN}

12 alfanumeričkih znakova

Oznaka ISIN, kako je definirano u normi ISO 6166.

{LEI}

20 alfanumeričkih znakova

Identifikator pravne osobe, kako je definirano u normi ISO 17442.

{MIC}

4 alfanumerička znaka

Identifikacijska oznaka tržišta, kako je definirano u normi ISO 10383.

{FISN}

35 alfanumeričkih znakova

Oznaka FISN, kako je definirano u normi ISO 18774.


Tablica 2.

Razvrstavanje robnih izvedenica i izvedenica emisijskih jedinica za tablicu 3. (rubrike 35 – 37)

Osnovni proizvod

Potproizvod

Daljnji potproizvod

„AGRI” – poljoprivredni

„GROS” – žitarice i uljano sjemenje

„FWHT” – pšenično krmivo

„SOYB” – soja

„CORN” – kukuruz

„RPSD” – uljana repica

„RICE” – riža

„OTHR” – ostalo

„SOFT” – meke sirovine

„CCOA” – kakao

„ROBU” – kava robusta

„WHSG” – bijeli šećer

„BRWN” – sirovi šećer

„OTHR” – ostalo

„POTA” – krumpir

 

„OOLI” – maslinovo ulje

„LAMP” – lampante

„DIRY” – mliječni proizvodi

 

„FRST” – šumarski proizvodi

 

„SEAF” – plodovi mora

 

„LSTK” – stoka

 

„GRIN” – žitarice

„MWHT” – pšenica za mljevenje

„NRGY” – energija

„ELEC” – električna energija

„BSLD” – temeljno opterećenje

„FITR” – prava financijskog prijenosa

„PKLD” – vršno opterećenje

„OFFP” – slabije opterećenje

„OTHR” – ostalo

„NGAS” – prirodni plin

„GASP” – GASPOOL

„LNGG” – LNG

„NBPG” – NBP

„NCGG” – NCG

„TTFG” – TTF

„OILP” – nafta

„BAKK” – Bakken

„BDSL” – biodizel

„BRNT” – Brent

„BRNX” – Brent NX

„CNDA” – kanadska

„COND” – kondenzat

„DSEL” – dizel

„DUBA” – Dubai

„ESPO” – ESPO

„ETHA” – etanol

„FUEL” – gorivo

„FOIL” – loživo ulje

„GOIL” – plinsko ulje

„GSLN” – benzin

„HEAT” – ulje za grijanje

„JTFL” – mlazno gorivo

„KERO” – kerozin

„LLSO” – Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” – Mars

„NAPH” – laka frakcija nafte

„NGLO” – NGL

„TAPI” – Tapis

„URAL” – Urals

„WTIO” – WTI

„COAL” – ugljen

„INRG” –Inter Energy

„RNNG” – obnovljiva energija

„LGHT” – laki derivati

„DIST” – destilati

 

„ENVR” – okolišni

„EMIS” – emisije

„CERE” – CER

„ERUE” – ERU

„EUAE” – EUA

„EUAA” – EUAA

„OTHR” – ostalo

„WTHR” – atmosfersko vrijeme

„CRBR” – povezano s ugljenom

 

„FRGT” – teret

„WETF” – mokri

„TNKR” – tankeri

„DRYF” – suhi

„DBCR” – brodovi za prijevoz suhog rasutog tereta

„CSHP” – kontejnerski brodovi

 

„FRTL” – gnojivo

„AMMO” – amonijak

„DAPH” –DAP (diamonijev fosfat)

„PTSH” – potaša

„SLPH” – sumpor

„UREA” – urea

„UAAN” – UAN (urea i amonijev nitrat)

 

„INDP” – industrijski proizvodi

„CSTR” – građevinarstvo

„MFTG” – proizvodnja

 

„METL” – metali

„NPRM” – neplemeniti

„ALUM” – aluminij

„ALUA” – aluminijeva legura

„CBLT” – kobalt

„COPR” – bakar

„IRON” – željezna ruda

„LEAD” – olovo

„MOLY” – molibden

„NASC” – NASAAC

„NICK” – nikal

„STEL” – čelik

„TINN” – kositar

„ZINC” – cink

„OTHR” – ostalo

„PRME” – plemeniti

„GOLD” – zlato

„SLVR” – srebro

„PTNM” – platina

„PLDM” – paladij

„OTHR” – ostalo

„MCEX” – egzotični višestruki proizvodi (Multi Commodity Exotic)

 

 

„PAPR” – papir

„CBRD” – karton

„NSPT” – novinski papir

„PULP” – pulpa

„RCVP” – oporabljeni papir

 

„POLY” – polipropilen

„PLST” – plastika

 

„INFL” – inflacija

 

 

„OEST” – službena ekonomska statistika

 

 

„OTHC” – ostalo C10, kako je definirano u tablici 10.1 odjeljku 10. Priloga III. Delegiranoj uredbi Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za zahtjeve o transparentnosti za mjesta trgovanja i investicijska društva u vezi s obveznicama, strukturiranim financijskim proizvodima, emisijskim jedinicama i izvedenicama.

„DLVR” – ostvarivo

„NDLV” – neostvarivo

 

„OTHR” – ostalo

 

 


Tablica 3.

Standardi i formati za upotrebu u obavijestima koje treba podnijeti u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 596/2014

BR.

RUBRIKA

STANDARDI I FORMATI ZA UPOTREBU U IZVJEŠĆIVANJU

Opće rubrike

1

Identifikacijska oznaka instrumenta

{ISIN}

2

Puni naziv instrumenta

{ALPHANUM-350}

3

Razvrstavanje instrumenata

{CFI_CODE}

4

Pokazatelj robne izvedenice

„true” – Da

„false” – Ne

Rubrike povezane s izdavateljem

5

Identifikator izdavatelja ili operatera mjesta trgovanja.

{LEI}

Rubrike povezane s mjestom trgovanja

6

Mjesto trgovanja

{MIC}

7

Skraćeni naziv financijskog instrumenta

{FISN}

8

Zahtjev za uvrštenje za trgovanje koji je podnio izdavatelj

„true” – Da

„false” – Ne

9

Datum odobrenja za uvrštenje za trgovanje

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum zahtjeva za uvrštenje za trgovanje

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum uvrštenja za trgovanje ili datum prvog trgovanja

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Datum prekida trgovanja

{DATE_TIME_FORMAT}

Rubrike povezane sa zamišljenom vrijednošću

13

Valuta zamišljene vrijednosti 1

{CURRENCYCODE_3}

Rubrike povezane s obveznicama ili drugim oblicima sekuritiziranog duga

14

Ukupni izdani nominalni iznos

{DECIMAL-18/5}

15

Datum dospijeća

{DATEFORMAT}

16

Valuta nominalne vrijednosti

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominalna vrijednost po jedinici/minimalnoj vrijednosti trgovanja

{DECIMAL-18/5}

18

Fiksna stopa

{DECIMAL-11/10}

Izražen u postotku (npr. 7.0 znači 7 %, a 0.3 znači 0,3 %)

19

Identifikator indeksa/referentne vrijednosti obveznice s promjenjivom kamatnom stopom

{ISIN}

20

Naziv indeksa/referentne vrijednosti obveznice s promjenjivom kamatnom stopom

{INDEX}

ili

{ALPHANUM-25} – ako naziv indeksa nije uvršten u popis {INDEX}

21

Rok indeksa/referentne vrijednosti obveznice s promjenjivom kamatnom stopom

{INTEGER-3} + „DAYS” – dani

{INTEGER-3} + „WEEK” – tjedni

{INTEGER-3} + „MNTH” – mjeseci

{INTEGER-3} + „YEAR” – godine

22

Raspon baznih bodova indeksa/referentne vrijednosti obveznice s promjenjivom kamatnom stopom.

{INTEGER-5}

23

Nadređenost obveznice

„SNDB” – nadređeni dug

„MZZD” – mezaninski dug

„SBOD” – podređeni dug

„JUND” – mlađi dug

Rubrike povezane s izvedenicama i sekuritiziranim izvedenicama

24

Datum isteka

{DATEFORMAT}

25

Multiplikator cijene

{DECIMAL-18/17}

26

Oznaka odnosnog instrumenta

{ISIN}

27

Izdavatelj odnosnog instrumenta

{LEI}

28

Naziv odnosnog indeksa

{INDEX}

ili

{ALPHANUM-25} – ako naziv indeksa nije uvršten u popis {INDEX}

29

Rok odnosnog indeksa

{INTEGER-3} + „DAYS” – dani

{INTEGER-3} + „WEEK” – tjedni

{INTEGER-3} + „MNTH” – mjeseci

{INTEGER-3} + „YEAR” – godine

30

Vrsta opcije

„PUTO” – opcija prodaje

„CALL” – opcija kupnje

„OTHR” – kada se ne može utvrditi je li riječ o opciji kupnje ili prodaje

31

Izvršna cijena

{DECIMAL-18/13} ako je cijena izražena u monetarnoj vrijednosti

{DECIMAL-11/10} ako je cijena izražena u postotku ili prinosu

{DECIMAL-18/17} ako je cijena izražena u baznim bodovima

„PNDG” ako cijena nije dostupna

32

Valuta izvršne cijene

{CURRENCYCODE_3}

33

Način izvršenja opcije

„EURO” – europski

„AMER” – američki

„ASIA” – azijatski

„BERM” – bermudski

„OTHR” – svi drugi načini

34

Vrsta namire

„PHYS” – fizička

„CASH” – u gotovini

„OPTN” – prema izboru za drugu ugovornu stranu ili kada određuje treća strana

Robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica

35

Osnovni proizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Osnovni proizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica.

36

Potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica.

37

Daljnji potproizvod

Dopuštene su samo vrijednosti u stupcu „Daljni potproizvod” u tablici u kojoj su razvrstane robne izvedenice i izvedenice emisijskih jedinica.

38

Vrsta transakcije

„FUTR” – budućnosnice

„OPTN” – opcije

„TAPO” – TAPOS

„SWAP” – ugovori o razmjeni

„MINI” – Minis

„OTCT” – OTC

„ORIT” – Outright

„CRCK” – Crack

„DIFF” – diferencijalna

„OTHR” – ostalo

39

Vrsta konačne cijene

„ARGM” – Argus/McCloskey

„BLTC” – Baltic

„EXOF” – Exchange

„GBCL” – GlobalCOAL

„IHSM” – IHS McCloskey

„PLAT” – Platts

„OTHR” – ostalo

Kamatne izvedenice

Rubrike u ovom odjeljku trebale bi se ispuniti samo za instrumente koji kao odnosni instrument imaju kamatni nefinancijski instrument.

40

Referentna stopa

{INDEX}

ili

{ALPHANUM-25} – ako referentna stopa nije uvrštena u popis {INDEX}

41

Rok ugovora o kamatnoj stopi

{INTEGER-3} + „DAYS” – dani

{INTEGER-3} + „WEEK” – tjedni

{INTEGER-3} + „MNTH” – mjeseci

{INTEGER-3} + „YEAR” – godine

42

Valuta zamišljene vrijednosti 2

{CURRENCYCODE_3}

43

Fiksna stopa platne strane 1

{DECIMAL -11/10}

Izražen u postotku (npr. 7.0 znači 7 %, a 0.3 znači 0,3 %)

44

Fiksna stopa platne strane 2

{DECIMAL -11/10}

Izražen u postotku (npr. 7.0 znači 7 %, a 0.3 znači 0,3 %)

45

Promjenjiva stopa platne strane 2

{INDEX}

ili

{ALPHANUM-25} – ako referentna stopa nije uvrštena u popis {INDEX}

46

Rok ugovora o kamatnoj stopi platne strane 2

{INTEGER-3} + „DAYS” – dani

{INTEGER-3} + „WEEK” – tjedni

{INTEGER-3} + „MNTH” – mjeseci

{INTEGER-3} + „YEAR” – godine

Valutne izvedenice

Rubrike u ovom odjeljku trebale bi se ispuniti samo za instrumente koji kao odnosni instrument imaju valutni nefinancijski instrument.

47

Valuta zamišljenog iznosa 2

{CURRENCYCODE_3}

48

Vrsta valutne razmjene

„FXCR” – unakrsna valutna razmjena

„FXEM” – valutna razmjena na tržištima u nastajanju

„FXMJ” – Majors


17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/379

оd 11. ožujka 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 684/2009 u pogledu podataka koje je potrebno podnijeti u okviru računalne obrade postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 29. stavak 1.,

budući da:

(1)

Prilozima Uredbi Komisije (EZ) br. 684/2009 (2) utvrđuju se struktura i sadržaj elektroničkih poruka koji se upotrebljavaju za potrebe kretanja trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine i kodovi potrebni za popunjavanje određenih polja za unos podataka u navedenim porukama.

(2)

Kako bi se nadležnim tijelima države članice otpreme i države članice izvoza olakšalo praćenje gospodarskih subjekata te osigurala usklađenost podataka između države članice otpreme i države članice izvoza u koju će se trošarinska roba u sustavu odgode plaćanja izvoziti u skladu s člankom 21. stavkom 5. Direktive 2008/118/EZ, pošiljatelju bi se trebalo omogućiti da navede registracijski i identifikacijski broj gospodarskog subjekta (EORI broj), kako je definiran u članku 1. stavku 18. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (3), podnositelja izvozne carinske deklaracije.

(3)

Kako bi se osigurala cjelovitost brojčanih podataka popunjavanje dijelova podataka pogrešnim nultim vrijednostima ne bi trebalo biti dopušteno.

(4)

U skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 436/2009 (4) određeni navodi povezani s proizvodima od grožđa i vina, prvenstveno zaštićena oznaka izvornosti i zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, godina berbe i sorta vinove loze, moraju se potvrditi na pratećem dokumentu. Ako se namjerava upotrebljavati računalni sustav, trebalo bi stoga prilagoditi sadržaj elektroničkog administrativnog dokumenta kako bi se omogućilo bilježenje tih navoda.

(5)

U skladu s odredbama članka 12. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5) o jakom alkoholnom piću koje je dozrijevalo pod nadzorom nadležnog tijela starost jakog alkoholnog pića može se navesti kod opisivanja, prezentiranja ili označivanja. U elektroničkom administrativnom dokumentu treba stoga izmijeniti opis podatkovnih elemenata povezanih s jakim alkoholnim pićima.

(6)

Za otkazivanje kretanja potrebno je navesti šifru razloga otkazivanja u poruci o otkazivanju. Moguće su vrijednosti te šifre jednoznamenkaste. Određeni podatkovni element ne bi stoga trebao biti duži od jedne znamenke.

(7)

U slučaju kretanja energenata unutar sustava odgode plaćanja trošarine morem ili unutarnjim vodenim putovima do primatelja koji nije definitivno poznat u trenutku kada pošiljatelj podnosi elektronički trošarinski dokument, nadležna tijela države članice otpreme u skladu s člankom 22. Direktive 2008/118/EZ mogu dopustiti pošiljatelju da izostavi podatke o primatelju. Stoga se zahtjevi u pogledu identifikacije gospodarskog subjekta ne bi trebali primjenjivati kada je kretanje energenata unutar sustava odgode plaćanja razdvojeno u skladu s člankom 23. Direktive 2008/118/EZ i primatelj nije definitivno poznat.

(8)

Uredba Vijeća 95/59/EZ (6) stavljena je izvan snage i zamijenjena Direktivom Vijeća 2011/64/EU (7). Radi jasnoće bi u Uredbi (EZ) br. 684/2009 trebalo ažurirati upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage.

(9)

Uredbu (EZ) br. 684/2009 trebalo bi stoga u skladu s tim izmijeniti.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za trošarine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 684/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 9, 14.1.2009., str. 12.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 684/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2008/118/EZ s obzirom na računalnu obradu postupaka za kretanje trošarinske robe u sustavu odgode plaćanja trošarine (SL L 197, 29.7.2009., str. 24.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.).

(5)  Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13.2.2008., str. 16.).

(6)  Direktiva Vijeća 95/59/EZ od 27. studenog 1995. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (SL L 291, 6.12.1995., str. 40.).

(7)  Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (SL L 176, 5.7.2011., str. 24.).


PRILOG I.

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 684/2009 tablice od 1. do 6. zamjenjuju se sljedećim:

„Tablica 1.

(iz članka 3. stavka 1. i članka 8. stavka 1.)

Nacrt elektroničkog trošarinskog dokumenta i elektronički trošarinski dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

DODATAK

R

 

 

 

 

a

Vrsta poruke

R

 

Moguće vrijednosti su:

1

=

standardno podnošenje (koje se koristi u svim slučajevima osim kada se podnošenje odnosi na izvoz s kućnim carinjenjem)

2

=

podnošenje za izvoz s kućnim carinjenjem.

Vrsta poruke ne smije biti navedena ni u e-TD-u kojem je dodijeljena jedinstvena referentna oznaka (JRO) ni na papirnatom dokumentu iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

n1

 

b

Oznaka naknadnog podnošenja

D

‚R’ za podnošenje e-TD-a za kretanje koje je započelo uz primjenu papirnatog dokumenta iz članka 8. stavka 1.

Moguće vrijednosti su:

0

=

pogrešno

1

=

ispravno.

Vrijednost po zadanim postavkama je ‚pogrešno’.

Taj dio podataka ne smije biti naveden ni u e-TD-u kojem je dodijeljen JRO ni na papirnatom dokumentu iz članka 8. stavka 1.

n1

1

KRETANJE TROŠARINSKE ROBE e-TD

R

 

 

 

 

a

Šifra odredišta

R

 

Navesti odredište kretanja koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1

=

trošarinsko skladište (podtočka i. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

2

=

registrirani primatelj (podtočka ii. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

3

=

privremeni registrirani primatelj (podtočka ii. članka 17. stavka 1. točke (a) i članka 19. stavka 3. Direktive 2008/118/EZ),

4

=

direktna isporuka (članak 17. stavak 2. Direktive 2008/118/EZ),

5

=

izuzeti primatelj (podtočka iv. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

6

=

izvoz (podtočka iii. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

8

=

nepoznato odredište (primatelj nepoznat; članak 22. Direktive 2008/118/EZ).

n1

 

b

Trajanje kretanja

R

 

Navesti uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost, iskazano u satima (S) ili danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (primjeri: S12 ili D04). Navod za ‚S’ treba biti manji od ili jednak 24. Navod za ‚S’ treba biti manji od ili jednak 92.

an3

 

c

Organizacija prijevoza

R

 

Navesti osobu koja je odgovorna za organizaciju prvog prijevoza koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1

=

pošiljatelj,

2

=

primatelj,

3

=

vlasnik robe,

4

=

drugo.

n1

 

d

JRO

R

Dodjeljuju nadležna tijela države članice otpreme nakon validacije nacrta e-TD-a

Vidjeti Popis šifri 2. iz Priloga II.

an21

 

e

Datum i vrijeme validacije e-TD-a

R

Dodjeljuju nadležna tijela države članice otpreme nakon validacije nacrta e-TD-a

Navedeno je vrijeme lokalno vrijeme.

dateTime

 

f

Slijedni broj

R

Dodjeljuju nadležna tijela države članice otpreme nakon validacije nacrta e-TD-a i za svaku promjenu odredišta

Označava se s 1 pri početnoj validaciji i zatim se povećava za 1 u svakom e-TD-u koji izrađuju nadležna tijela države članice otpreme nakon svake promjene odredišta.

n..2

 

g

Datum i vrijeme validacije e-TD-a

C

Datum i vrijeme validacije poruke o promjeni odredišta u Tablici 3. dodjeljuju nadležna tijela države članice otpreme u slučaju promjene odredišta.

Navedeno je vrijeme lokalno vrijeme.

dateTime

2

GOSPODARSKI SUBJEKT – pošiljatelj

R

 

 

 

 

a

Trošarinski broj gospodarskog subjekta

R

 

Navesti važeći trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog pošiljatelja iz SEED registra.

an13

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

3

GOSPODARSKI SUBJEKT – mjesto otpreme

C

‚R’ ako je u polju 9d navedena šifra polazišta ‚1’

 

 

 

a

Trošarinski broj trošarinskog skladišta

R

 

Navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta otpreme iz SEED registra.

an13

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

O

 

 

an..182

 

c

Ulica

O

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

an..11

 

e

Poštanski broj

O

 

an..10

 

f

Grad

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

4

CARINSKI URED otpreme – uvoz

C

‚R’ ako je u polju 9d navedena šifra polazišta ‚2’

 

 

 

a

Šifra carinskog ureda

R

 

Navesti šifru carinskog ureda nadležnog za puštanje robe u slobodan promet. Vidjeti Popis šifri 5. iz Priloga II.

Navesti šifru carinskog ureda koji se nalazi na popisu carinskih ureda.

an8

5

GOSPODARSKI SUBJEKT – primatelj

C

‚R’, osim za vrstu poruke ‚2 — Podnošenje za izvoz uz kućno carinjenje’ ili za šifru odredišta 8

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a)

 

 

 

a

Identifikacijski broj gospodarskog subjekta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2, 3 i 4

‚O’ za šifru odredišta 6

taj se dio podataka ne primjenjuje na šifru odredišta 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a)

Za šifre odredišta:

1, 2, 3 i 4: navesti važeći trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja iz SEED registra

6: navesti PDV identifikacijski broj osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

an..16

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

h

EORI broj

C

‚O’ za šifru odredišta 6

taj se dio podataka ne primjenjuje na šifru odredišta 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a)

Navesti EORI broj osobe odgovorne za podnošenje izvozne carinske deklaracije u skladu s člankom 21. stavkom 5. Direktive 2008/118/EZ.

an..17

6

DODATNI PODACI – primatelj

C

‚O’ za šifru odredišta 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a)

 

 

 

a

Šifra države članice

R

 

Navesti državu članicu odredišta koristeći šifru države članice s Popisa šifri 3. iz Priloga II.

a2

 

b

Serijski broj potvrde o oslobođenju

D

‚R’ ako je serijski broj naveden u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine utvrđenoj u Uredbi Komisije (EZ) br. 31/96 (1)

 

an..255

7

GOSPODARSKI SUBJEKT – mjesto isporuke

C

‚R’ za šifre odredišta 1 i 4

‚O’ za šifre odredišta 2, 3 i 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a)

Navesti stvarno mjesto isporuke trošarinske robe.

Za šifru odredišta 2 podatkovni skup:

‚O’ za e-TD jer država članica otpreme može u ovo polje upisati adresu registriranog primatelja utvrđenog u SEED registru

ne odnosi se na nacrt e-TD-a.

 

 

a

Identifikacijski broj gospodarskog subjekta

C

‚O’ za šifru odredišta 1

‚O’ za šifre odredišta 2, 3 i 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a)

Za šifre odredišta:

1: navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta iz SEED registra

2, 3 i 5: navesti PDV identifikacijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski broj.

an..16

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2, 3 i 5

‚O’ za šifru odredišta 4

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a)

 

an..182

 

c

Ulica

C

Za polja 7c, 7e i 7f:

‚R’ za šifre odredišta 2, 3, 4 i 5

‚O’ za šifru odredišta 1

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a)

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

an..11

 

e

Poštanski broj

C

 

an..10

 

f

Grad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

8

CARINSKI URED – mjesto isporuke

C

‚R’ u slučaju izvoza (šifra odredišta 6)

(vidjeti šifre odredišta u polju 1 a)

 

 

 

a

Šifra carinskog ureda

R

 

Navesti šifru carinskog ureda izvoza kojem se podnosi izvozna carinska deklaracija. Vidjeti Popis šifri 5. iz Priloga II.

Navesti šifru carinskog ureda koji se nalazi na popisu carinskih ureda za izvoz.

an8

9

e-TD

R

 

 

 

 

a

Lokalni referentni broj

R

 

Jedinstveni serijski broj koji pošiljatelj dodjeljuje e-TD-u, a kojim se pošiljka označava u evidenciji pošiljatelja

an..22

 

b

Broj računa

R

 

Navesti broj računa koji se odnosi na robu. Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj dostavnice ili bilo kojeg drugog transportnog dokumenta.

an..35

 

c

Datum računa

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’.

Datum dokumenta iz polja 9b.

Datum

 

d

Šifra polazišta

R

 

Moguće vrijednosti za polazište kretanja su:

1

=

polazište – trošarinsko skladište (u okolnostima iz članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ)

2

=

polazište – uvoz (u okolnostima iz članka 17. stavka 1. točke (b) Direktive 2008/118/EZ).

n1

 

e

Datum otpreme

R

 

Datum na koji kretanje započinje u skladu s člankom 20. stavkom 1. Direktive 2008/118/EZ Ovaj datum ne može biti kasniji od 7 dana od datuma podnošenja nacrta e-TD-a. Datum otpreme može biti prošli datum u slučaju iz članka 26. Direktive 2008/118/EZ.

Datum

 

f

Vrijeme otpreme

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’.

Datum na koji kretanje započinje u skladu s člankom 20. stavkom 1. Direktive 2008/118/EZ. Navedeno je vrijeme lokalno vrijeme.

Vrijeme

 

g

Početni JRO

D

Navode nadležna tijela države članice otpreme nakon validacije novih e-TD-a koja slijedi nakon validacije poruke o ‚Razdvajanju pošiljke’ (Tablica 5.).

Potrebno je navesti JRO zamijenjenog e-TD-a.

an21

9.1

UVOZNI JCD

C

‚R’ ako je u polju 9d navedena šifra polazišta ‚2’

 

9X

 

a

Broj uvoznog JCD-a

R

Broj JCD-a navodi ili pošiljatelj u vrijeme podnošenja nacrta e-TD-a ili nadležna tijela države članice otpreme nakon validacije nacrta e-TD-a.

Navesti broj (brojeve) jedinstvene carinske deklaracije (ili više njih) koja se koristi za puštanje robe u slobodan promet.

an..21

10

Nadležni CARINSKI URED otpreme

R

 

 

 

 

a

Šifra carinskog ureda

R

 

Navesti šifru carinskog ureda nadležnog tijela u državi članici otpreme odgovornog za trošarinski nadzor u mjestu otpreme. Vidjeti Popis šifri 5. iz Priloga II.

an8

11

JAMSTVO ZA KRETANJE

R

 

 

 

 

a

Šifra davatelja jamstva

R

 

Navesti osobe koje su odgovorne za davanje jamstva koristeći šifru davatelja jamstva s Popisa šifri 6. iz Priloga II.

n..4

12

GOSPODARSKI SUBJEKT – davatelj jamstva

C

‚R’ ako se primjenjuje jedna od šifri davatelja jamstva: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 ili 1234

(vidjeti šifru davatelja jamstva s Popisa šifri 6. iz Priloga II.)

Navesti prijevoznika i/ili vlasnika robe ako su davatelji jamstva.

2X

 

a

Trošarinski broj gospodarskog subjekta

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’.

Navesti važeći trošarinski broj iz SEED registra ili PDV identifikacijski broj prijevoznika ili vlasnika trošarinske robe.

an13

 

b

PDV broj

O

an..14

 

c

Naziv gospodarskog subjekta

C

Za polja 12c, d, f i g:

‚O’ ako je podnesen trošarinski broj gospodarskog subjekta, a ako to nije slučaj, onda ‚R’

 

an..182

 

d

Ulica

C

 

an..65

 

e

Kućni broj

O

 

an..11

 

f

Poštanski broj

C

 

an..10

 

g

Grad

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

13

PRIJEVOZ

R

 

 

 

 

a

Šifra načina prijevoza

R

 

Navesti šifru načina prijevoza u trenutku početka kretanja koristeći šifre s Popisa šifri 7. iz Priloga II.

n..2

 

b

Dodatne informacije

C

‚R’ ako je šifra načina prijevoza ‚drugo’,

inače ‚O’

Navesti tekstualni opis načina prijevoza.

an..350

 

c

Dodatni podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

14

GOSPODARSKI SUBJEKT – Organizator prijevoza

C

‚R’ za identifikaciju osobe odgovorne za organizaciju prvog prijevoza ako je vrijednost u polju 1c ‚3’ ili ‚4’

 

 

 

a

PDV broj

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’.

 

an..14

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

15

GOSPODARSKI SUBJEKT – prvi prijevoznik

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’.

Identifikacija osobe koja obavlja prvi prijevoz

 

 

a

PDV broj

O

 

 

an..14

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

16

PODACI O PRIJEVOZU

R

 

 

99X

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

R

 

Navesti šifru (šifre) prijevoznog sredstva koja se odnosi na vrstu prijevoza navedenu u polju 13a.

Vidjeti Popis šifri 8. iz Priloga II.

n..2

 

b

Identitet prijevoznog sredstva

C

‚R’ ako je šifra prijevoznog sredstva nije 5

(vidjeti polje 16a)

Navesti registracijsku oznaku prijevoznog sredstva ako šifra prijevoznog sredstva nije 5.

an..35

 

c

Identitet trgovačke plombe

D

‚R’ ako se upotrebljavaju trgovačke plombe

Navesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se upotrebljavaju za pečaćenje prijevoznog sredstva.

an..35

 

d

Podaci o plombi

O

 

Navesti sve dodatne podatke o tim trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).

an..350

 

e

Podaci o plombi_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

f

Dodatne informacije

O

 

Navesti sve dodatne podatke o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima.

an..350

 

g

Dodatni podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

17

e-TD stavke

R

 

Potrebno je upotrijebiti zaseban podatkovni skup za svaki proizvod koji je sastavni dio pošiljke.

999x

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

R

 

Navesti jedinstveni slijedni broj stavke počevši od 1.

n..3

 

b

Šifra trošarinskog proizvoda

R

 

Navesti odgovarajuću šifru trošarinskog proizvoda, vidjeti Popis šifri 11. iz Priloga II.

an4

 

c

Tarifna oznaka KN

R

 

Navesti tarifnu oznaku KN koja se primjenjuje na dan otpreme.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n8

 

d

Količina

R

 

Navesti količinu (izraženu u mjernoj jedinici koja se odnosi na šifru proizvoda — vidjeti popise šifri 11. i 12. iz Priloga II.)

Za kretanje prema registriranom primatelju iz članka 19. stavka 3. Direktive 2008/118/EZ količina ne smije prelaziti količinu za koju je dobio odobrenje.

Za kretanje prema izuzetim organizacijama iz članka 12. Direktive 2008/118/EZ količina ne smije prelaziti količinu prijavljenu u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..15,3

 

e

Bruto težina

R

 

Navesti bruto težinu pošiljke (trošarinska roba s pakiranjem).

n..15,2

 

f

Neto težina

R

 

Navesti težinu trošarinske robe bez pakiranja (za alkohol i alkoholna pića, energente i za sve duhanske prerađevine osim cigareta).

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..15,2

 

g

Udio alkohola

C

‚R’ ako se primjenjuje na navedenu trošarinsku robu

Navesti udio alkohola (volumni postotak alkohola mjeren pri temperaturi od 20 °C) ako je primjenjivo u skladu s Popisom šifri 11. iz Priloga II.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..5,2

 

h

Stupanj Platoa

D

‚R’ ako država članica otpreme i/ili država članica odredišta oporezuje pivo prema stupnju Platoa

Za pivo navesti stupanj Platoa ako država članica otpreme i/ili država članica odredišta oporezuju pivo po toj osnovi. Vidjeti Popis šifri 11. iz Priloga II.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..5,2

 

i

Fiskalna oznaka

O

 

Navesti sve dodatne podatke o fiskalnim oznakama koje zahtijeva država članica odredišta.

an..350

 

j

Fiskalna oznaka_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

k

Korištenje fiskalne oznake

D

‚R’ ako se upotrebljavaju fiskalne oznake

Navesti ‚1’ ako je roba označena fiskalnim oznakama ili ‚0’ ako roba nije označena fiskalnim oznakama.

n1

 

l

Oznaka podrijetla

O

 

To se polje može koristiti za certificiranje:

1.

u slučaju određenih vina, s obzirom na zaštićenu oznaku izvornosti ili zemljopisnog podrijetla (ZOI ili ZOZP) te godinu berbe i vrstu (vrste) vina, u skladu s člancima 24. i 31. Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 (2), certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće: ‚Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u skladu s mjerama predviđenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.’ Ako proizvod nosi oznaku ZOI ili ZOZP uz nju se navodi naziv (nazivi) ZOI-a ili ZOZP-a i registarski broj (brojevi) kako je utvrđeno člankom 18. Uredbe Komisije (EZ) br. 607/2009 (4).

2.

u slučaju određenih jakih alkoholnih pića čija prodaja ovisi o kategoriji ili kategorijama kojima pripada, oznaci zemljopisnog podrijetla (ZO) ili starosti proizvoda u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom Unije o jakim alkoholnim pićima (posebno s člankom 4., člankom 12. stavkom 3. i člankom 15. te Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5)) certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće: ‚Ovime se potvrđuje da se opisani proizvod označava i prodaje u skladu sa zahtjevima utvrđenima člankom 4., člankom 12. stavkom 3. i člankom 15. te Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 110/2008 i njezinim delegiranim i provedbenim aktima.’

3.

za pivo koje je proizvedeno u maloj neovisnoj pivovari, kako je utvrđeno u Direktivi Vijeća 92/83/EEZ (6), a za koje se traži snižena stopa trošarine u državi članici odredišta certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće: ‚Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u maloj neovisnoj pivovari’.

4.

za etilni alkohol koji je destiliran u maloj destileriji, kako je utvrđeno u Direktivi 92/83/EEZ, za koji se traži snižena stopa trošarine u državi članici odredišta certificiranje se provodi tako da se navede sljedeće: ‚Ovime se potvrđuje da je opisani proizvod proizveden u maloj neovisnoj pivovari’.

an..350

 

m

Oznaka podrijetla_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

n

Veličina proizvođača

O

 

Za pivo ili jaka alkoholna pića za koje je naveden certifikat u polju 17l (Oznaka podrijetla) navesti godišnju proizvodnju ostvarenu u prethodnoj godini u hektolitrima piva odnosno u hektolitrima čistog alkohola.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..15

 

o

Gustoća

C

‚R’ ako se primjenjuje na navedenu trošarinsku robu

Navesti gustoću pri temperaturi od 15 °C ako je primjenjivo u skladu s Popisom šifri 11. iz Priloga II.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..5,2

 

p

Trgovački opis

O

Država članica otpreme može odlučiti da taj podatak bude obvezan.

Navesti trgovački opis robe radi identifikacije proizvoda koji se prevoze.

‚R’ za prijevoz na veliko vina navedenih u stavcima 1. do 9., 15. i 16. Dijela II. Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 1308/2013 za koja opis proizvoda sadržava opcionalne pojedinosti navedene u članku 120. te Uredbe pod uvjetom da su prikazane na etiketama ili ih se planira prikazati na etiketama.

an..350

 

q

Trgovački opis_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

r

Robna marka proizvoda

D

‚R’ ako trošarinska roba ima robnu marku Država članica otpreme može odlučiti da robna marka proizvoda koji se prevoze ne mora biti navedena ako je ista navedena na računu ili bilo kojem drugom komercijalnom dokumentu u polju 9.b.

Navesti robnu marku robe ako je primjenjivo.

an..350

 

s

Robna marka proizvoda_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

17.1

PAKIRANJE

R

 

 

99X

 

a

Šifra vrste pakiranja

R

 

Navesti vrstu pakiranja koristeći jednu od šifri s Popisa šifri 9. iz Priloga II.

an2

 

b

Broj pakiranja

C

‚R’ ako je označeno s ‚Brojivo’

Navesti broj pakiranja ako je pakiranje brojivo u skladu s Popisom šifri 9. iz Priloga II.

n..15

 

c

Identitet trgovačke plombe

D

‚R’ ako se koriste trgovačke plombe

Navesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se upotrebljavaju za pečaćenje pakiranja.

an..35

 

d

Podaci o plombi

O

 

Navesti sve dodatne podatke o tim trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).

an..350

 

e

Podaci o plombi_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

17.2

VINO

D

‚R’ za vina navedena u Dijelu XII. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1308/2013

 

 

 

a

Kategorija vina

R

 

Za vina navedena u Dijelu XII. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1308/2013 navesti jednu od sljedećih vrijednosti:

1

=

vino bez ZOI/ZOZP,

2

=

sortno vino bez ZOI/ZOZP,

3

=

vino sa ZOI ili ZOZP,

4

=

uvezeno vino,

5

=

drugo.

n1

 

b

Šifra vinorodne zone

D

‚R’ za vino kojim se trguje na veliko (količina veća od 60 litara)

Navesti vinorodnu zonu iz koje potječe proizvod koji se prevozi u skladu s Dodatkom 1. Prilogu VII. Uredbi (EZ) br. 1308/2013.

n..2

 

c

Treća država podrijetla

C

‚R’ ako je u polju 17.2a navedena kategorija vina ‚4’ (vino iz uvoza)

Navesti ‚šifru države’ navedenu na Popisu šifri 4. iz Priloga II., ali ne s Popisa šifri 3. iz Priloga II i osim ‚šifre države’‚GR’.

a2

 

d

Ostali podaci

O

 

 

an..350

 

e

Ostali podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

17.2.1

Šifra postupka TEHNOLOŠKE OBRADE VINA

D

‚R’ za vino kojim se trguje na veliko (količina veća od 60 litara)

 

99X

 

a

Šifra postupka tehnološke obrade vina

R

 

Navesti jednu ili više ‚šifri postupka tehnološke obrade vina’ u skladu s popisom pod točkom 1.4. (b) pod točkom B Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 436/2009.

n..2

18

Potvrda o dokumentu

O

 

 

9X

 

a

Kratki opis dokumenta

C

‚R’, osim ako se upotrebljava polje 18c

Navesti opis bilo koje potvrde koja se odnosi na robu koja se prevozi, primjerice potvrde koje se odnose na oznaku podrijetla navedenu u polju 17l.

an..350

 

b

Kratki opis dokumenta_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

c

Uputa na dokument

C

‚R’, osim ako se upotrebljava polje 18c

Navesti uputu na sve potvrde koje se odnose na robu koja se prevozi.

an..350

 

d

Uputa na dokument_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2


Tablica 2.

(iz članka 4. stavka 1.)

Otkazivanje

A

B

C

D

E

F

G

1

DODATAK

R

 

 

 

 

a

Datum i vrijeme otkazivanja

C

Dodjeljuju nadležna tijela države članice otpreme nakon verifikacije valjanosti nacrta poruke o otkazivanju

Navedeno je vrijeme lokalno vrijeme.

dateTime

2

KRETANJE TROŠARINSKE ROBE e-TD

R

 

 

 

 

a

JRO

R

 

Navesti JRO e-TD-a čije se otkazivanje traži.

an21

3

Otkazivanje

R

 

 

 

 

a

Razlozi otkazivanja

R

 

Navesti razlog otkazivanja e-TD-a koristeći šifre s Popisa šifri 10. iz Priloga II.

n1

 

b

Dodatne informacije

C

‚R’ ako je šifra razloga otkazivanja 0

‚O’ ako je šifra razloga otkazivanja 1, 2, 3 ili 4.

(vidjeti polje 3a)

Navesti sve dodatne informacije u vezi s otkazivanjem e-TD-a.

an..350

 

c

Dodatni podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2


Tablica 3.

(iz članka 5. stavka 1. i članka 8. stavka 2.)

Promjena odredišta

A

B

C

D

E

F

G

1

DODATAK

R

 

 

 

 

a

Datum i vrijeme validacije promjene odredišta

C

Dodjeljuju nadležna tijela države članice otpreme nakon validacije nacrta poruke o promjeni odredišta

Navedeno je vrijeme lokalno vrijeme.

dateTime

2

Ažuriranje e-TD-a

R

 

 

 

 

a

Slijedni broj

C

Dodjeljuju nadležna tijela države članice otpreme nakon validacije nacrta poruke o promjeni odredišta

Označava se s 1 pri početnoj validaciji e-TD-a i zatim se povećava za 1 nakon svake promjene odredišta.

n..2

 

b

JRO

R

 

Navesti JRO e-TD-a čije je odredište izmijenjeno.

an21

 

c

Trajanje kretanja

D

‚R’ kada se trajanje kretanja mijenja nakon promjene odredišta

Navesti uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost, iskazano u satima (S) ili danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (primjeri: S12 ili D04). Navod za ‚S’ treba biti manji od ili jednak 24. Navod za ‚S’ treba biti manji od ili jednak 92.

an3

 

d

Promjena organizacije prijevoza Organizacija

D

‚R’ kada se mijenja osoba odgovorna za organizaciju prijevoza nakon promjene odredišta

Navesti osobu koja je odgovorna za organizaciju prijevoza koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1

=

pošiljatelj,

2

=

primatelj,

3

=

vlasnik robe,

4

=

drugo.

n1

 

e

Broj računa

D

‚R’ kada se račun mijenja nakon promjene odredišta

Navesti broj računa koji se odnosi na robu. Ako račun još nije ispostavljen, potrebno je navesti broj dostavnice ili bilo kojeg drugog transportnog dokumenta.

an..35

 

f

Datum računa

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’ kada se broj računa mijenja nakon promjene odredišta.

Datum dokumenta iz polja 2e

datum

 

g

Šifra načina prijevoza

D

‚R’ kada se način prijevoza mijenja nakon promjene odredišta

Navesti vrstu pakiranja koristeći šifre s Popisa šifri 7. iz Priloga II.

n..2

 

h

Dodatne informacije

C

‚R’ ako je šifra načina prijevoza ‚drugo’,

Navesti tekstualni opis načina prijevoza.

an..350

 

i

Dodatni podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

3

PROMJENA odredišta

R

 

 

 

 

a

Šifra odredišta

R

 

Navesti novo odredište kretanja koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1

=

trošarinsko skladište (podtočka i. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

2

=

registrirani primatelj (podtočka ii. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

3

=

privremeni registrirani primatelj (podtočka ii. članka 17. stavka 1. točke (a) i članka 19. stavka 3. Direktive 2008/118/EZ),

4

=

direktna isporuka (članak 17. stavak 2. Direktive 2008/118/EZ),

6

=

izvoz (podtočka iii. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ).

n1

4

GOSPODARSKI SUBJEKT – novi primatelj

D

‚R’ kada se primatelj mijenja nakon promjene odredišta

 

 

 

a

Identifikacijski broj gospodarskog subjekta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2, 3 i 4

‚O’ za šifru odredišta 6

(vidjeti šifre odredišta u polju 3a)

Za šifre odredišta:

1, 2, 3 i 4: navesti važeći trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja iz SEED registra

6: navesti PDV identifikacijski broj osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

an..16

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

h

EORI broj

C

‚O’ za šifru odredišta 6

taj se dio podataka ne primjenjuje na šifre odredišta 1, 2, 3 i 4

(vidjeti šifre odredišta u polju 3a)

Navesti EORI broj osobe odgovorne za podnošenje izvozne carinske deklaracije u skladu s člankom 21. stavkom 5. Direktive 2008/118/EZ.

an..17

5

GOSPODARSKI SUBJEKT – mjesto isporuke

C

‚R’ za šifre odredišta 1 i 4

‚O’ za šifre odredišta 2 i 3

(vidjeti šifre odredišta u polju 3a)

Navesti stvarno mjesto isporuke trošarinske robe.

Za šifru odredišta 2 podatkovni skup:

‚O’ za e-TD jer država članica otpreme može u ovo polje upisati adresu registriranog primatelja utvrđenog u SEED registru

ne odnosi se na nacrt poruke o promjeni odredišta.

 

 

a

Identifikacijski broj gospodarskog subjekta

C

‚O’ za šifru odredišta 1

‚O’ za šifre odredišta 2 i 3

(vidjeti šifre odredišta u polju 3a)

Za šifre odredišta:

1: navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta iz SEED registra

2 i 3: navesti PDV identifikacijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski broj.

an..16

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2 i 3

‚O’ za šifru odredišta 4

(vidjeti šifre odredišta u polju 3 a)

 

an..182

 

c

Ulica

C

Za polja 5c, 5e i 5f:

‚R’ za šifre odredišta 2, 3 i 4

‚O’ za šifru odredišta 1

(vidjeti šifre odredišta u polju 3 a)

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

an..11

 

e

Poštanski broj

C

 

an..10

 

f

Grad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

6

CARINSKI URED — mjesto isporuke

C

‚R’ u slučaju izvoza (šifra odredišta 6)

(vidjeti šifre odredišta u polju 3a)

 

 

 

a

Šifra carinskog ureda

R

 

Navesti šifru carinskog ureda izvoza kojem se podnosi izvozna carinska deklaracija u skladu s člankom 161. stavkom 5. Uredbe (EEZ) br. 2913/92. Vidjeti Popis šifri 5. iz Priloga II.

Navesti šifru carinskog ureda koji se nalazi na popisu carinskih ureda za izvoz.

an8

7

GOSPODARSKI SUBJEKT – novi organizator prijevoza

C

‚R’ za identifikaciju osobe odgovorne za organizaciju prvog prijevoza ako je vrijednost u polju 2d ‚3’ ili ‚4’

 

 

 

a

PDV broj

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’.

 

an..14

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

8

GOSPODARSKI SUBJEKT – novi prijevoznik

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’ kada se prijevoznik mijenja nakon promjene odredišta.

Identifikacija nove osobe koja obavlja prijevoz.

 

 

a

PDV broj

O

 

 

an..14

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

9

PODACI O PRIJEVOZU

D

‚R’ kada se nakon promjene odredišta promijene podaci o prijevozu

 

99X

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

R

 

Navesti šifru (šifre) prijevoznih sredstava koja se odnosi na vrstu prijevoza navedenu u polju 2g, vidjeti Popis šifri 8. iz Priloga II.

n..2

 

b

Identitet prijevoznog sredstva Jedinice

C

‚R’ ako je šifra prijevoznog sredstva nije 5

(vidjeti polje 9 a)

Navesti registracijsku oznaku prijevoznog sredstva kada šifra prijevoznog sredstva nije 5.

an..35

 

c

Identitet trgovačke Žig

D

‚R’ ako se upotrebljavaju trgovačke plombe

Navesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se upotrebljavaju za pečaćenje prijevoznog sredstva.

an..35

 

d

Podaci o plombi

O

 

Navesti sve dodatne podatke o tim trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).

an..350

 

e

Podaci o plombi_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika, vidjeti Popis šifri 1. iz Priloga II.

a2

 

f

Dodatni Informacije

O

 

Navesti sve dodatne podatke o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima.

an..350

 

g

Dodatni podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2


Tablica 4.

(iz drugog podstavka članka 5. stavka 3., članka 5. stavka 6. i članka 6. stavka 2. točke (b))

Obavijest o promjeni odredišta/obavijest o razdvajanju pošiljke

A

B

C

D

E

F

G

1

 

OBAVIJEST O TROŠARINI

R

 

 

 

 

a

Vrsta obavijesti

R

Navode nadležna tijela države članice odredišta (u slučaju obavijesti o promjeni odredišta) ili države članice otpreme (u slučaju obavijesti o razdvajanju pošiljke)

Navesti razloge obavješćivanja koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1

=

promjena odredišta

2

=

razdvajanje pošiljke

n1

 

b

Datum i vrijeme obavijesti

R

Navode nadležna tijela države članice odredišta (u slučaju obavijesti o promjeni odredišta) ili države članice otpreme (u slučaju obavijesti o razdvajanju pošiljke)

Navedeno je vrijeme lokalno vrijeme.

dateTime

 

c

JRO

R

Navode nadležna tijela države članice odredišta (u slučaju obavijesti o promjeni odredišta) ili države članice otpreme (u slučaju obavijesti o razdvajanju pošiljke)

Navesti JRO e-TD-a za koji se podnosi obavijest

an21

 

d

Slijedni broj

R

Navode nadležna tijela države članice odredišta (u slučaju obavijesti o promjeni odredišta) ili države članice otpreme (u slučaju obavijesti o razdvajanju pošiljke)

Navesti slijedni broj e-TD-a

Označava se s 1 pri početnoj potvrdi valjanosti e-TD-a i zatim se povećava za 1 nakon svake promjene odredišta.

n..2

2

 

POČETNI JRO

C

‚R’ ako je vrsta obavijesti navedena u polju 1a 2

Navode nadležna tijela države članice otpreme

 

9X

 

a

JRO

R

Navode nadležna tijela države članice otpreme

 

an21


Tablica 5.

(iz članka 6. stavka 1. i članka 8. stavka 2.)

Razdvajanje pošiljke

A

B

C

D

E

F

G

1

e-TD razdvajanje pošiljke

R

 

 

 

 

a

Početni JRO

R

 

Navesti JRO e-TD-a za koji se traži razdvajanje.

Vidjeti Popis šifri 2. iz Priloga II.

an21

2

Država članica razdvajanja pošiljke

R

 

 

 

 

a

Šifra države članice

R

 

Navesti državu članicu na čijem se području vrši razdvajanje kretanja koristeći šifru države članice s Popisa šifri 3. iz Priloga II.

a2

3

e-TD podaci o razdvajanju

R

 

Razdvajanje pošiljke postiže se potpunom zamjenom dotičnog e-TD-a s dva ili nekoliko novih.

9X

 

a

Lokalni referentni broj

R

 

Jedinstveni serijski broj koji pošiljatelj dodjeljuje e-TD-u, a kojim se pošiljka označava u evidenciji pošiljatelja

an..22

 

b

Trajanje kretanja

D

‚R’ kada se trajanje kretanja mijenja nakon razdvajanja pošiljke

Navesti uobičajeno vremensko trajanje kretanja uzimajući u obzir vrstu prijevoza i udaljenost, iskazano u satima (S) ili danima (D) nakon čega slijedi dvoznamenkasti broj (primjeri: S12 ili D04). Navod za ‚S’ treba biti manji od ili jednak 24. Navod za ‚S’ treba biti manji od ili jednak 92.

an3

 

c

Promjena organizacije prijevoza

D

‚R’ kada se zbog razdvajanja pošiljke promijeni osoba odgovorna za organizaciju prijevoza

Navesti osobu koja je odgovorna za organizaciju prvog prijevoza koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1

=

pošiljatelj,

2

=

primatelj,

3

=

vlasnik robe,

4

=

drugo.

n1

3.1

PROMJENA odredišta

R

 

 

 

 

a

Šifra odredišta

R

 

Navesti novo odredište kretanja koristeći jednu od sljedećih vrijednosti:

1

=

trošarinsko skladište (podtočka i. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

2

=

registrirani primatelj (podtočka ii. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

3

=

privremeni registrirani primatelj (podtočka ii. članka 17. stavka 1. točke (a) i članka 19. stavka 3. Direktive 2008/118/EZ),

4

=

direktna isporuka (članak 17. stavak 2. Direktive 2008/118/EZ),

6

=

izvoz (podtočka iii. članka 17. stavka 1. točke (a) Direktive 2008/118/EZ),

8

=

nepoznato odredište (primatelj nepoznat; članak 22. Direktive 2008/118/EZ).

n1

3.2

GOSPODARSKI SUBJEKT – novi primatelj

C

‚O’ ako je šifra odredišta drugačija od 8

(vidjeti šifre odredišta u polju 3.1a)

Za šifre odredišta:

1, 2, 3, 4 i 6: podatak je ‚R’ u slučaju promjene primatelja nakon razdvajanja pošiljke

 

 

a

Identifikacijski broj gospodarskog subjekta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2, 3 i 4

‚O’ za šifru odredišta 6

taj se dio podataka ne primjenjuje na šifru odredišta 8

(vidjeti šifre odredišta u polju 3.1a)

Za šifru odredišta:

1, 2, 3 i 4: navesti važeći trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja iz SEED registra

6: navesti PDV identifikacijski broj osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

an..16

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

h

EORI broj

C

‚O’ za šifru odredišta 6

taj se dio podataka ne primjenjuje na šifre odredišta 1, 2, 3, 4 i 8

(vidjeti šifre odredišta u polju 3.1a)

Navesti EORI broj osobe odgovorne za podnošenje izvozne carinske deklaracije u skladu s člankom 21. stavkom 5. Direktive 2008/118/EZ.

an..17

3.3

GOSPODARSKI SUBJEKT – mjesto isporuke

C

‚R’ za šifre odredišta 1 i 4

‚O’ za šifre odredišta 2 i 3

(vidjeti šifre odredišta u polju 3.1a)

 

 

 

a

Identifikacijski broj gospodarskog subjekta

C

‚O’ za šifru odredišta 1

‚O’ za šifre odredišta 2 i 3

(vidjeti šifre odredišta u polju 3.1a)

Za šifre odredišta:

1: navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta iz SEED registra

2 i 3: navesti PDV identifikacijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski broj.

an..16

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2 i 3

‚O’ za šifru odredišta 4

(vidjeti šifre odredišta u polju 3.1a)

 

an..182

 

c

Ulica

C

Za polja 3.3c, 3.3e i 3.3f:

‚R’ za šifre odredišta 2, 3 i 4

‚O’ za šifru odredišta 1

(vidjeti šifre odredišta u polju 3.1a)

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

an..11

 

e

Poštanski broj

C

 

an..10

 

f

Grad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

3.4

CARINSKI URED — mjesto isporuke

C

‚R’ u slučaju izvoza (šifra odredišta 6)

(vidjeti šifre odredišta u polju 3.1a)

 

 

 

a

Šifra carinskog ureda

R

 

Navesti šifru carinskog ureda izvoza kojem se podnosi izvozna carinska deklaracija u skladu s člankom 161. stavkom 5. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

Vidjeti Popis šifri 5. iz Priloga II.

Navesti šifru carinskog ureda koji se nalazi na popisu carinskih ureda za izvoz.

an8

3.5

GOSPODARSKI SUBJEKT – novi organizator prijevoza

C

‚R’ za identifikaciju osobe odgovorne za organizaciju prvog prijevoza ako je vrijednost u polju 3c ‚3’ ili ‚4’

 

 

 

a

PDV broj

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’.

 

an..14

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

3.6

GOSPODARSKI SUBJEKT – novi prijevoznik

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude ‚R’ kada se nakon razdvajanja pošiljke promijeni prijevoznik.

Identifikacija osobe koja obavlja prvi prijevoz.

 

 

a

PDV broj

O

 

 

an..14

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

3.7

PODACI O PRIJEVOZU

D

‚R’ kada se nakon razdvajanja pošiljke promijene podaci o prijevozu

 

99X

 

a

Šifra prijevoznog sredstva

R

 

Navesti šifru ili šifre prijevoznih sredstava. Vidjeti Popis šifri 8. iz Priloga II.

n..2

 

b

Identitet prijevoznog sredstva

C

‚R’ ako je šifra prijevoznog sredstva nije 5

(vidjeti polje 3.7a)

Navesti registracijsku oznaku prijevoznog sredstva kada šifra prijevoznog sredstva nije 5.

an..35

 

c

Identitet trgovačke plombe

D

‚R’ ako se upotrebljavaju trgovačke plombe

Navesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se upotrebljavaju za pečaćenje prijevoznog sredstva.

an..35

 

d

Podaci o plombi

O

 

Navesti sve dodatne podatke o tim trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).

an..350

 

e

Podaci o plombi_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

f

Dodatne informacije

O

 

Navesti sve dodatne podatke o prijevozu, npr. identitet svakog sljedećeg prijevoznika, informacije o sljedećim prijevoznim sredstvima.

an..350

 

g

Dodatni podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

3.8

e-TD stavke

R

 

Potrebno je koristiti zaseban podatkovni skup za svaki proizvod koji je sastavni dio pošiljke.

999x

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

R

 

Navesti jedinstveni referentni broj stavke proizvoda u prvotnom razdvojenom e-TD-u. Jedinstveni referentni broj stavke mora biti jedinstven za svako polje‚e-TD podataka o razdvajanju pošiljke’.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..3

 

b

Šifra trošarinskog proizvoda

R

 

Navesti odgovarajuću šifru trošarinskog proizvoda, vidjeti Popis šifri 11. iz Priloga II.

an..4

 

c

Tarifna oznaka KN

R

 

Navesti tarifnu oznaku KN koja se primjenjuje na dan podnošenja poruke o razdvajanju pošiljke.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n8

 

d

Količina

R

 

Navesti količinu (izraženu u mjernoj jedinici koja se odnosi na šifru proizvoda — vidjeti popise šifri 11. i 12. iz Priloga II.)

Za kretanje prema registriranom primatelju iz članka 19. stavka 3. Direktive 2008/118/EZ količina ne smije prelaziti količinu za koju je dobio odobrenje.

Za kretanje prema izuzetim organizacijama iz članka 12. Direktive 2008/118/EZ količina ne smije prelaziti količinu prijavljenu u potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..15,3

 

e

Bruto težina

R

 

Navesti bruto težinu pošiljke (trošarinska roba s pakiranjem).

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..15,2

 

f

Neto težina

R

 

Navesti težinu trošarinske robe bez pakiranja.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..15,2

 

i

Fiskalna oznaka

O

 

Navesti sve dodatne podatke o fiskalnim oznakama koje zahtijeva država članica odredišta.

an..350

 

j

Fiskalna oznaka_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

k

Korištenje fiskalne oznake

D

‚R’ ako se upotrebljavaju fiskalne oznake

Navesti ‚1’ ako je roba označena fiskalnim oznakama ili ‚0’ ako roba nije označena fiskalnim oznakama.

n1

 

o

Gustoća

C

‚R’ ako se primjenjuje na navedenu trošarinsku robu

Navesti gustoću pri temperaturi od 15 °C ako je primjenjivo u skladu s Popisom šifri 11. iz Priloga II.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..5,2

 

p

Trgovački opis

O

Država članica otpreme može odlučiti da ovaj podatak bude obvezan.

Navesti trgovački opis robe radi identifikacije proizvoda koji se prevoze.

an..350

 

q

Trgovački opis_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

r

Robna marka proizvoda

D

‚R’ ako trošarinska roba ima robnu marku

Navesti robnu marku robe ako je primjenjivo.

an..350

 

s

Robna marka proizvoda_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

3.8.1

PAKIRANJE

R

 

 

99X

 

a

Šifra vrste pakiranja

R

 

Navesti vrstu pakiranja koristeći jednu od šifri s Popisa šifri 9. iz Priloga II.

an2

 

b

Broj pakiranja

C

‚R’ ako je označeno s ‚Brojivo’

Navesti broj pakiranja ako je pakiranje brojivo u skladu s Popisom šifri 9. iz Priloga II.

n..15

 

c

Identitet trgovačke plombe

D

‚R’ ako se upotrebljavaju trgovačke plombe

Navesti identifikaciju trgovačkih plombi ako se upotrebljavaju za pečaćenje prijevoznog sredstva.

an..35

 

d

Podaci o plombi

O

 

Navesti sve dodatne podatke o tim trgovačkim plombama (npr. vrsta plombe).

an..350

 

e

Podaci o plombi_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2


Tablica 6.

(iz članka 7. i članka 8. stavka 3.)

Potvrda o primitku/Potvrda o izvozu

A

B

C

D

E

F

G

1

DODATAK

R

 

 

 

 

a

Datum i vrijeme validacije potvrde o primitku/izvozu

C

Dodjeljuju nadležna tijela države članice odredišta/izvoza nakon validacije potvrde o primitku/potvrde o izvozu

Navedeno je vrijeme lokalno vrijeme.

dateTime

2

KRETANJE TROŠARINSKE ROBE e-TD

R

 

 

 

 

a

JRO

R

 

Navesti slijedni broj e-TD-a Vidjeti Popis šifri 2. iz Priloga II.

an21

 

b

Slijedni broj

R

 

Navesti slijedni broj e-TD-a

Označava se s 1 pri početnoj potvrdi valjanosti e-TD-a i zatim se povećava za 1 nakon svake promjene odredišta.

n..2

3

GOSPODARSKI SUBJEKT – primatelj

C

‚R’ , osim za vrstu poruke ‚2 – podnošenje za izvoz s kućnim carinjenjem’ u odgovarajućem elektroničkom trošarinskom dokumentu

 

 

 

a

Identifikacijski broj gospodarskog subjekta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2, 3 i 4

‚O’ za šifru odredišta 6

ne primjenjuje se na šifru odredišta 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1a Tablice 1.)

Za šifre odredišta:

1, 2, 3 i 4: navesti važeći trošarinski broj ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja iz SEED registra

6: navesti PDV identifikacijski broj osobe koja zastupa pošiljatelja u carinskom uredu izvoza.

an..16

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

R

 

 

an..182

 

c

Ulica

R

 

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

 

an..11

 

e

Poštanski broj

R

 

 

an..10

 

f

Grad

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

 

h

EORI broj

C

‚O’ za šifru odredišta 6

taj se dio podataka ne primjenjuje na šifre odredišta 1, 2, 3, 4, 5 i 8

(vidjeti šifre odredišta u polju 1.a Tablice 1.)

Navesti EORI broj osobe odgovorne za podnošenje izvozne carinske deklaracije u skladu s člankom 21. stavkom 5. Direktive 2008/118/EZ.

an..17

4

GOSPODARSKI SUBJEKT – mjesto isporuke

C

‚R’ za šifre odredišta 1 i 4

‚O’ za šifre odredišta 2, 3 i 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1.a Tablice 1.)

Navesti stvarno mjesto isporuke trošarinske robe.

 

 

a

Identifikacijski broj gospodarskog subjekta

C

‚O’ za šifru odredišta 1

‚O’ za šifre odredišta 2, 3 i 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1.a Tablice 1.)

Za šifre odredišta:

1: navesti važeći trošarinski broj trošarinskog skladišta odredišta iz SEED registra

2, 3 i 5: navesti PDV identifikacijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski broj.

an..16

 

b

Naziv gospodarskog subjekta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2, 3 i 5

‚O’ za šifru odredišta 4

(vidjeti šifre odredišta u polju 1.a Tablice 1.)

 

an..182

 

c

Ulica

C

Za polja 4c, 4e i 4f:

‚R’ za šifre odredišta 2, 3, 4 i 5

‚O’ za šifru odredišta 1

(vidjeti šifre odredišta u polju 1.a Tablice 1.)

 

an..65

 

d

Kućni broj

O

 

an..11

 

e

Poštanski broj

C

 

an..10

 

f

Grad

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

5

CARINSKI URED – mjesto odredišta

C

‚R’ za šifre odredišta 1, 2, 3, 4 i 5

(vidjeti šifre odredišta u polju 1.a Tablice 1.)

 

 

 

a

Šifra carinskog ureda

R

 

Navesti šifru carinskog ureda nadležnih tijela države članice odredišta odgovornog za nadzor u mjestu odredišta. Vidjeti Popis šifri 5. iz Priloga II.

an8

6

POTVRDA o primitku/izvozu

R

 

 

 

 

a

Datum dolaska trošarinske robe

R

 

Datum na koji kretanje započinje u skladu s člankom 20. stavkom 2. Direktive 2008/118/EZ.

Datum

 

b

Opći zaključci o primitku

R

 

Moguće vrijednosti su:

1

=

potvrda prihvaćena i zadovoljavajuća,

2

=

potvrda prihvaćena iako nije zadovoljavajuća,

3

=

potvrda odbijena,

4

=

potvrda djelomično odbijena,

21

=

izlazak prihvaćen i zadovoljavajuć,

22

=

izlazak prihvaćen iako nije zadovoljavajuć,

23

=

izlazak odbijen.

n..2

 

c

Dodatne informacije

O

 

Navesti sve dodatne podatke vezane uz primitak trošarinske robe.

an..350

 

d

Dodatni podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2

7

STAVKE POTVRDE o primitku/izvozu

C

‚R’ ako vrijednosti Općih zaključaka o primitku nisu 1 i 21

(Vidjeti polje 6b)

 

999x

 

a

Jedinstveni referentni broj stavke

R

 

Navesti jedinstveni referentni broj stavke odgovarajućeg e-TD-a (polje 17.a tablice 1.) s obzirom na isti trošarinski proizvod kao u povezanom e-TD-u za koji se primjenjuje šifra koja nije 1 ni 21.

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..3

 

b

Indikator manjka ili viška

D

‚R’ kada se za odgovarajuću stavku utvrdi manjak ili višak

Moguće vrijednosti su sljedeće:

S

=

manjak

E

=

višak.

a1

 

c

Utvrđen manjak ili višak

C

‚R’ ako je indikator u polju 7b naveden

Navesti količinu (izraženu u mjernoj jedinici koja se odnosi na šifru proizvoda — vidjeti popise šifri 11. i 12. iz Priloga II.)

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..15.3

 

d

Šifra trošarinskog proizvoda

R

 

Navesti odgovarajuću šifru trošarinskog proizvoda, vidjeti Popis šifri 11. iz Priloga II.

an4

 

e

Odbijena količina

C

‚R’ ako je šifra Općih zaključaka o primitku 4

(Vidjeti polje 6b)

Navesti količinu za svaku stavku za koju je količina trošarinske robe odbijena (izraženu u mjernoj jedinici koja se odnosi na šifru proizvoda – vidjeti popise šifri 11. i 12. iz Priloga II.).

Vrijednost tog dijela podataka mora biti veća od 0.

n..15.3

7.1

RAZLOG NEZADOVOLJSTVA

D

‚R’ za svaku stavku za koju se primjenjuje šifra 2, 3, 4, 22 ili 23 Općih zaključaka o primitku

(vidjeti polje 6b)

 

9X

 

a

Razlog nezadovoljstva

R

 

Moguće vrijednosti su sljedeće:

0

=

drugo,

1

=

višak,

2

=

manjak,

3

=

oštećena roba,

4

=

oštećena plomba,

5

=

prijava ECS-a,

7

=

količina veća od količine navedene u privremenom odobrenju.

n1

 

b

Dodatne informacije

C

‚R’ ako je šifra razloga nezadovoljstva 0

‚O’ ako je šifra razloga otkazivanja 1, 2, 3, 4, 5 ili 7.

(vidjeti polje 7.1a)

Navesti sve dodatne podatke vezane uz primitak trošarinske robe.

an..350

 

c

Dodatni podaci_LNG

C

‚R’ ako se primjenjuje odgovarajuće tekstualno polje

Navesti šifru jezika s Popisa šifri 1. iz Priloga II. radi definiranja jezika koji se koristi u ovom podatkovnom skupu.

a2”


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 31/96 od 10. siječnja 1996. o potvrdi o oslobođenju od plaćanja trošarine (SL L 8, 11.1.1996., str. 11.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru (SL L 128, 27.5.2009., str. 15.).

(3)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 67.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina (SL L 193, 24.7.2009., str. 60.).

(5)  Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića (SL L 39, 13.2.2008., str. 16.).

(6)  Direktiva Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (SL L 316, 31.10.1992., str. 21.).


PRILOG II.

Tablica iz točke 11. (Trošarinski proizvod) Priloga II. Uredbi (EZ) 684/2009 zamjenjuje se sljedećim:

(1)

u retku u kojem se navodi šifra trošarinskog proizvoda T200 unos za „Opis” zamjenjuje se sljedećim:

„Cigarete, kako je utvrđeno člankom 3. Uredbe Vijeća 2011/64/EU (*), i proizvodi koji se smatraju cigaretama u skladu s člankom 2. stavkom 2. te Direktive,

(*)  Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (SL L 176, 5.7.2011., str. 24.).”;"

(2)

u retku u kojem se navodi šifra trošarinskog proizvoda T300 unos za „Opis” zamjenjuje se sljedećim:

„Cigare i cigarilosi, kako je utvrđeno člankom 4. Direktive 2011/64/EU.”;

(3)

u retku u kojem se navodi šifra trošarinskog proizvoda T400 unos za „Opis” zamjenjuje se sljedećim:

„Sitno rezani duhan za savijanje cigareta, kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 2. Direktive 2011/64/EU.”;

(4)

u retku u kojem se navodi šifra trošarinskog proizvoda T500 unos za „Opis” zamjenjuje se sljedećim:

„Duhan za pušenje, kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 1. Direktive 2011/64/EU, osim sitno rezanog duhana za savijanje cigareta, kako je utvrđeno člankom 5. stavkom 2. te Direktive, i proizvoda koji se smatraju duhanom za pušenje, osim sitno rezanog duhana za savijanje cigareta u skladu s člankom 2. stavkom 2. te Direktive.”.17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/51


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/380

оd 16. ožujka 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. ožujka 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

236,2

MA

101,5

SN

176,8

TN

107,9

TR

93,2

ZZ

143,1

0707 00 05

MA

84,5

TR

148,3

ZZ

116,4

0709 93 10

MA

59,8

TR

156,6

ZZ

108,2

0805 10 20

EG

48,7

IL

72,6

MA

59,7

TN

66,6

TR

64,7

ZZ

62,5

0805 50 10

MA

141,2

TR

94,8

ZZ

118,0

0808 10 80

BR

88,6

US

171,8

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

111,3

CL

168,4

CN

73,0

TR

153,6

ZA

101,4

ZZ

121,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/53


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/381

od 14. ožujka 2016.

o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Odbora za nadzor države luke Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. i članak 218. stavak 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Pomorska sigurnost, sprečavanje onečišćenja te uvjeti života i rada na brodu mogu se učinkovito poboljšati pomoću drastičnog smanjenja broja nedovoljno kvalitetnih brodova u vodama pod nadležnošću država članica, strogom primjenom relevantnih konvencija, međunarodnih kodeksa i rezolucija.

(2)

Dok je za praćenje usklađenosti brodova s međunarodnim standardima za sigurnost, sprečavanje onečišćenja te uvjete života i rada na brodu odgovorna u prvom redu država zastave, za održavanje stanja broda i brodske opreme nakon pregleda radi usklađivanja sa zahtjevima konvencija koje se primjenjuju na taj brod odgovorna je brodska kompanija. Međutim, neke države zastave napravile su velike propuste u provedbi i izvršavanju tih međunarodnih standarda.

(3)

Stoga bi i države luke, kao drugu crtu obrane od upotrebe nedovoljno kvalitetnih brodova, trebale osigurati praćenje usklađenosti s međunarodnim standardima za sigurnost, sprečavanje onečišćenja te uvjete života i rada na brodu, uzimajući u obzir to da inspekcijski nadzor države luke nije pregled i da odgovarajući obrasci inspekcijskog nadzora nisu svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu. Usklađenim pristupom učinkovitom izvršavanju tih međunarodnih standarda od strane obalnih država članica Unije na brodove koji plove u vodama pod njihovom nadležnošću i koriste se njihovim lukama trebalo bi izbjeći narušavanje tržišnog natjecanja.

(4)

Direktivom 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) utvrđen je sustav Unije za nadzor države luke tako što je preformulirano i ojačano prijašnje zakonodavstvo Unije u tom području koje je na snazi od 1995. Sustav Unije temelji se na već postojećoj strukturi Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke („Pariški memorandum o suglasnosti”), koji je potpisan u Parizu 26. siječnja 1982.

(5)

S obzirom na države članice Unije, Direktivom 2009/16/EZ određeni postupci, alati i aktivnosti Pariškog memoranduma o suglasnosti učinkovito se uključuju u područje primjene prava Unije. Na temelju te Direktive određene odluke koje donese odgovarajuće nadležno tijelo Pariškog memoranduma o suglasnosti obvezujuće su za države članice Unije.

(6)

Odbor za nadzor države luke („PSCC”) Pariškog memoranduma o suglasnosti sastaje se jednom godišnje i tijekom svojih vijećanja odlučuje o određenim pitanjima koja imaju pravne učinke.

(7)

U skladu s člankom 218. stavkom 9. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Vijeće na prijedlog Komisije donosi odluku o stajalištu koje u ime Unije treba donijeti tijelo osnovano sporazumom, kada je to tijelo pozvano donositi akte koji proizvode pravne učinke.

(8)

Budući da interna pravila Pariškog memoranduma o suglasnosti otežavaju utvrđivanje stajališta koje treba donijeti u ime Unije u skladu s člankom 218. stavkom 9. UFEU-a pravodobno za svaki pojedinačni sastanak PSCC-a, u ovom je slučaju učinkovito utvrditi takvo stajalište na višegodišnjoj osnovi, koje sadržava vodeća načela i smjernice, zajedno s okvirom za njegovo godišnje preciznije određivanje. Istodobno, većina tema o kojima se raspravlja na pojedinačnim sastancima PSCC-a odnosi se na pitanja nadzora države luke i u pravilu je obuhvaćena jedinstvenim pravnim aktom Unije, odnosno Direktivom 2009/16/EZ. Stoga je u posebnim okolnostima koje se primjenjuju na Pariški memorandum o suglasnosti moguće utvrditi opće stajalište koje treba donijeti u ime Unije za više tih sastanaka.

(9)

Unija nije ugovorna stranka Pariškog memoranduma o suglasnosti. Stoga je potrebno da Vijeće ovlasti države članice da djeluju u skladu sa stajalištem koje treba donijeti u ime Unije i izraze suglasnost da budu obvezane odlukama koje donese PSCC.

(10)

Pokazalo se da sadašnja metoda sastavljanja bijele, sive i crne liste država zastava ima nesrazmjerne i neželjene posljedice za države zastave s malim flotama. Istodobno, napredak u razvoju alternativne metode izračuna spor je. Stoga je važno brzo razviti alternativnu metodu kako bi se osigurala pravednost.

(11)

Tehničke rasprave i suradnja s trećim zemljama članicama Pariškog memoranduma o suglasnosti u okviru PSCC-a veoma su važne za osiguravanje učinkovitosti i dobrog funkcioniranja Pariškog memoranduma o suglasnosti.

(12)

Ova Odluka trebala bi obuhvatiti razdoblje od 2016. do 2019.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru godišnjeg sastanka PSCC-a Pariškog memoranduma o suglasnosti kada je to tijelo pozvano donositi odluke koje proizvode pravne učinke navedeno je u Prilogu I.

Članak 2.

Godišnje preciznije određivanje stajališta koje treba donijeti u ime Unije u okviru godišnjeg sastanka PSCC-a Pariškog memoranduma o suglasnosti provodi se u skladu s Prilogom II.

Članak 3.

Države članice koje obvezuje Pariški memorandum o suglasnosti djeluju u skladu sa stajalištem koje treba donijeti u ime Unije kako je navedeno u članku 1., djelujući zajednički u interesu Unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2016.

Prestaje važiti 31. prosinca 2019.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

M.H.P. VAN DAM


(1)  Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (SL L 131, 28.5.2009., str. 57.).


PRILOG I.

STAJALIŠTE KOJE TREBA DONIJETI U IME UNIJE U OKVIRU ODBORA ZA NADZOR DRŽAVE LUKE PARIŠKOG MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O NADZORU DRŽAVE LUKE

Vodeća načela

U okviru PSCC-a Pariškog memoranduma o suglasnosti, države članice koje obvezuje Pariški memorandum o suglasnosti, djelujući zajednički u interesu Unije:

(a)

djeluju u skladu s ciljevima koji se žele postići Direktivom 2009/16/EZ, a to su ponajprije poboljšanje pomorske sigurnosti, sprečavanje onečišćenja te uvjeta života i rada na brodu s pomoću drastičnog smanjenja broja nedovoljno kvalitetnih brodova, strogom primjenom relevantnih konvencija, međunarodnih kodeksa i rezolucija;

(b)

promiču provedbu usklađenog pristupa, od strane članica Pariškog memoranduma o suglasnosti, učinkovitom izvršavanju međunarodnih standarda na brodove koji plove u vodama pod njihovom nadležnošću i koriste se njihovim lukama;

(c)

surađuju u okviru Pariškog memoranduma o suglasnosti kako bi uspostavile sveobuhvatni sustav inspekcijskih pregleda i ravnopravno podijelile teret inspekcijskih pregleda, posebno donošenjem godišnje obveze pregleda utvrđene u skladu s dogovorenom metodologijom navedenom u Prilogu 11. Pariškom memorandumu o suglasnosti;

(d)

rade u okviru Pariškog memoranduma o suglasnosti kako bi održale odgovarajuća nadležna tijela kojima se dodjeljuje, na primjer zapošljavanjem, potreban broj osoblja, posebice stručno osposobljenih inspektora, za inspekcijski pregled brodova;

(e)

osiguravaju da su mjere donesene u okviru Pariškog memoranduma o suglasnosti u skladu s međunarodnim pravom, a posebno s relevantnim konvencijama, međunarodnim kodeksima i rezolucijama koji se odnose na pomorsku sigurnost, sprečavanje onečišćenja te uvjete života i rada na brodu;

(f)

promiču razvoj zajedničkih pristupa s drugim tijelima koja provode nadzor države luke;

(g)

osiguravaju dosljednost s drugim politikama Unije, ponajprije u područjima vanjskih odnosa, sigurnosti, okoliša i drugima.

Smjernice

Države članice koje obvezuje Pariški memorandum o suglasnosti, djelujući zajednički u interesu Unije, nastoje poduprijeti sljedeća djelovanja u okviru Pariškog memoranduma o suglasnosti:

A.

s ciljem osiguranja nesmetanog funkcioniranja, iz godine u godinu, sustava Unije za nadzor države luke u skladu s Direktivom 2009/16/EZ, donošenje:

1.

sljedećih elemenata profila rizičnosti broda koji se primjenjuju za ciljani odabir plovilâ za inspekcijski pregled:

(a)

bijele, sive i crne liste zastava u skladu s formulom razvijenom Pariškim memorandumom o suglasnosti i navedenom u Prilogu Uredbi Komisije (EU) br. 801/2010 (1);

(b)

popisa rezultata priznatih organizacija u skladu s metodologijom koju je donio PSCC na 37. sjednici u svibnju 2004. (točka 4.5.2. dnevnog reda);

(c)

prosječnog omjera nedostataka i zabrana plovidbe za formulu rezultata kompanije na temelju Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 802/2010 (2);

2.

promjena ili ažuriranja postupaka i smjernica Pariškog memoranduma o suglasnosti koji imaju pravne učinke i koji su u skladu s ciljevima koji se žele postići Direktivom 2009/16/EZ, a to su ponajprije poboljšanje pomorske sigurnosti, sprečavanje onečišćenja te uvjeta života i rada na brodu;

B.

što brže mogući razvoj alternativne metode sastavljanja bijele, sive i crne liste država zastave kako bi se osigurala njezina pravednost, bez obzira na veličinu flote.


(1)  Uredba Komisije (EU) br. 801/2010 od 13. rujna 2010. o provedbi članka 10. stavka 3. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s kriterijima države zastave (SL L 241, 14.9.2010., str. 1.).

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 802/2010 od 13. rujna 2010. o provedbi članka 10. stavka 3. i članka 27. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na rezultate kompanije (SL L 241, 14.9.2010., str. 4.).


PRILOG II.

GODIŠNJE PRECIZNIJE ODREĐIVANJE STAJALIŠTA KOJE TREBA DONIJETI U IME UNIJE U OKVIRU ODBORA ZA NADZOR DRŽAVE LUKE PARIŠKOG MEMORANDUMA O SUGLASNOSTI O NADZORU DRŽAVE LUKE

Prije svakog godišnjeg sastanka PSCC-a Pariškog memoranduma o suglasnosti poduzimaju se potrebni koraci kako bi se u stajalištu koje treba izraziti u ime Unije uzele u obzir sve relevantne informacije dostavljene Europskoj komisiji kao i svi dokumenti o kojima treba raspravljati koji su u nadležnosti Unije, u skladu s vodećim načelima i smjernicama navedenima u Prilogu I.

U tu svrhu i na temelju tih informacija, službe Komisije pravodobno prije sastanka PSCC-a dostavljaju Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima na razmatranje i odobrenje pripremni dokument u kojemu su navedeni detalji predviđenog stajališta Unije.


17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/57


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/382

оd 15. ožujka 2016.

o mjeri koju je poduzela Njemačka u skladu s Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kojom zabranjuje stavljanje na tržište jednog tipa stroja za skidanje izolacije sa žica

(prioćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1520)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. stavku 2. Direktive 2006/42/EZ Njemačka je obavijestila Komisiju o mjeri zabrane stavljanja na tržište stroja za skidanje izolacije sa žica tipa QJ-001 koji proizvodi poduzeće Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing China i distribuira poduzeće Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin.

(2)

Razlog za poduzimanje mjere bila je neusklađenost tog stroja za skidanje izolacije sa žica s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima navedenima u Prilogu I. Direktivi 2006/42/EZ.

(3)

U odjeljku 1.2.4.3. („Zaustavljanje u slučaju opasnosti”) Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ propisuje se da strojevi moraju biti opremljeni jednim ili više uređaja za zaustavljanje u slučaju opasnosti, kako bi se omogućilo otklanjanje stvarne opasnosti ili prijetnje. Primjenjuju se sljedeće iznimke: (a) strojevi kod kojih uređaj za zaustavljanje u slučaju opasnosti ne bi smanjio rizik jer ne bi smanjio vrijeme zaustavljanja ili ne bi omogućio primjenu posebnih mjera nužnih za uklanjanje rizika, (b) prijenosni ručni i/ili ručno upravljani strojevi. Stroj za skidanje izolacije sa žica ne podliježe iznimkama i nije opremljen uređajem za zaustavljanje u slučaju opasnosti.

(4)

U odjeljku 1.3.7. („Rizici povezani s pokretnim dijelovima”) Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ propisano je da strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da sprječavaju rizik od dodira koji bi mogao uzrokovati nesreću ili moraju biti opremljeni štitnicima ili zaštitnim uređajima ako takav rizik postoji. Zabilježeni su sljedeći nedostaci stroja za skidanje izolacije sa žica:

rizik od pokretnih dijelova zbog nepostojanja zaštitnih uređaja, konkretno rizik od nezaštićenog klinastog remena,

nedovoljna udaljenost od zone opasnosti, konkretno moguće je rukama posegnuti u prostor valjaka za kablove ako se osoba ne pridržava sigurne udaljenosti.

(5)

U odjeljku 1.7.1. („Informacije i upozorenja na strojevima”) Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ propisano je da sve pisane ili verbalne informacije i upozorenja moraju biti izraženi na službenom jeziku ili jezicima Zajednice, koje u skladu s Ugovorom može odrediti država članica u kojoj se strojevi plasiraju na tržište i/ili puštaju u pogon, a na zahtjev mogu biti popraćeni i inačicama na bilo kojem drugom službenom jeziku ili jezicima Zajednice, koje razumiju operateri. U slučaju stroja za skidanje izolacije sa žica upozorenja u priručniku navedena su samo na engleskom jeziku.

(6)

U odjeljku 1.7.4.2. („Sadržaj uputa”) Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ navedene su informacije koje svaki priručnik mora sadržavati. Priručnik za upotrebu stroja za skidanje izolacije sa žica ne sadržava informacije o preostalim rizicima koji postoje unatoč postojećim mjerama sigurne konstrukcije, sigurnosne zaštite i primjene dodatnih zaštitnih mjera ni informacije o razini jakosti zvuka, kako je propisano u odjeljku 1.7.4.2. točki (l). Nacrti, dijagrami, opisi i objašnjenja potrebni za uporabu, održavanje i popravak stroja te provjeru ispravnosti rada stroja, zahtijevani u odjeljku 1.7.4.2. točki (e) uglavnom nedostaju ili su nejasni.

(7)

Komisija je pozvala Fringo GmbH&Co.KG i Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing na očitovanje o mjeri koju je poduzela Njemačka. Odgovor nije zaprimiljen.

(8)

Razmatranjem dokaza koje su dostavila njemačka nadležna tijela potvrđuje se da stroj za skidanje izolacije sa žica tipa QJ-001 koji proizvodi poduzeće Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing China i distribuira poduzeće Fringo GmbH&Co.KG Germany nije usklađen s temeljnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točke (a) Direktive 2006/42/EZ i da zbog toga postoji ozbiljan rizik od ozljede za korisnike. Stoga je mjeru koju je poduzela Njemačka primjereno smatrati opravdanom,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mjera koju je poduzela Njemačka radi zabrane stavljanja na tržište stroja za skidanje izolacije sa žica tipa QJ-001 koji proizvodi poduzeće Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing China i distribuira poduzeće Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlin, je opravdana.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2016.

Za Komisiju

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  SL L 157, 9.6.2006., str. 24.


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/59


ODLUKA br. 1/2016 ODBORA VELEPOSLANIKA AKP-a I EU-a

od 7. ožujka 2016.

o odobrenjima za odstupanja od Financijskog pravilnika Centra za razvoj poduzetništva (CDE) [2016/383]

ODBOR VELEPOSLANIKA AKP-a I EU-a,

uzimajući u obzir Prilog III. Sporazumu o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane (1), a posebno njegov članak 2. stavak 6.,

uzimajući u obzir Odluku br. 5/2004 Odbora veleposlanika AKP-a i EZ-a od 17. prosinca 2004. u pogledu Financijskog pravilnika Centra za razvoj poduzetništva (2),

budući da:

(1)

Prilogom III. Sporazumu o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane („Sporazum o partnerstvu AKP-a i EU-a”) zahtijeva se da Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a nadzire ukupnu strategiju CDE-a te rad izvršnog odbora.

(2)

U Prilogu III. Sporazumu o partnerstvu AKP-a i EU-a od izvršnog odbora CDE-a zahtijeva se da „propisuje financijska pravila i pravila o ljudskim resursima, kao i pravilnik o radu”.

(3)

Statutom i Poslovnikom Centra za razvoj poduzetništva, donesenima Odlukom br. 8/2005 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a (3) („Statut CDE-a”), i Odlukom br. 5/2004 Odbora veleposlanika AKP-a i EZ-a („Financijski pravilnik CDE-a”) (4) pruža se zaštita u smislu informacija koje se odnose na Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a te nadzora koji taj odbor provodi.

(4)

Na 39. sjednici, održanoj 19. i 20. lipnja 2014. u Nairobiju, Vijeće ministara AKP-a i EU-a dogovorilo se u Zajedničkoj izjavi da će nastaviti provedbu propisanog zatvaranja CDE-a i izmijeniti Prilog III. Sporazumu o partnerstvu AKP-a i EU-a te, u tu svrhu, Odboru veleposlanika AKP-a i EU-a delegirati ovlasti za poduzimanje daljnjih koraka u cilju donošenja potrebnih odluka.

(5)

Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a u svojoj Odluci br. 4/2014 (5) podsjetio je da pri zatvaranju CDE-a treba poštovati nadležnosti nadzornih tijela CDE-a utvrđene u Prilogu III. Sporazumu o partnerstvu AKP-a i EU-a te detaljne aranžmane utvrđene u Zajedničkoj izjavi Vijeća ministara AKP-a i EU-a.

(6)

U zahtjevu izvršnog odbora CDE-a iz dopisa poslanog Odboru veleposlanika AKP-a i EU-a 19. listopada 2015. objašnjeno je da izvršni odbor CDE-a u kontekstu zatvaranja CDE-a želi odstupiti od članka 27. stavaka 1. i 5. Financijskog pravilnika CDE-a i za to odstupanje traži prethodno odobrenje nadzornih tijela.

(7)

Za izmjene Financijskog pravilnika CDE-a i Pravilnika o osoblju CDE-a ili odstupanje od tih pravilnika (6), ovisno o potrebama koje mogu nastati u provedbi pravilnog postupka zatvaranja CDE-a, potreban je fleksibilan postupak.

(8)

Radi osiguranja efikasnijeg postupka u kontekstu zatvaranja CDE-a treba prilagoditi zahtjev za imenovanje revizorskog društva na trogodišnje razdoblje, kako je određen u članku 27. stavku 1. Financijskog pravilnika CDE-a, i zahtjev u skladu s kojim to društvo mora svake godine sastaviti obvezno izvješće o reviziji u skladu s člankom 27. stavkom 5. tog pravilnika CDE-a,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a daje pozitivno mišljenje u pogledu odstupanja od članka 27. stavaka 1. i 5. Financijskog pravilnika CDE-a s trenutačnim učinkom.

2.   Odstupajući od članka 27. stavka 1. Financijskog pravilnika CDE-a, CDE može imenovati revizorsko društvo na razdoblje od četiri godine, kojim će se obuhvatiti financijske godine od 2013. do 2016. To revizorsko društvo bit će odabrano u skladu s postupcima javne nabave predviđenima u Financijskom pravilniku CDE-a.

Odstupajući od članka 27. stavka 5. Financijskog pravilnika CDE-a, za godine koje još nisu revidirane pokrenut će se višegodišnja revizija te će se izvršnom odboru CDE-a predstaviti jedinstveno konačno izvješće o reviziji.

Članak 2.

Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a odobrava izvršnom odboru CDE-a odstupanje od Financijskog pravilnika CDE-a i Pravilnika o osoblju CDE-a i/ili izmjenu tih pravilnika ovisno o potrebama koje mogu nastati u provedbi pravilnog postupka zatvaranja CDE-a. Izvršni odbor CDE-a bez odgode obavješćuje Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a o svakoj takvoj odluci o odstupanju i/ili izmjeni pravilnika CDE-a.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2016.

Za Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a

Predsjednik

P. DE GOOIJER


(1)  Sporazum potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (SL L 317, 15.12.2000., str. 3.), kako je izmijenjen Sporazumom potpisanim u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (SL L 209, 11.8.2005., str. 27.) i Sporazumom potpisanim u Ougadougouu 22. lipnja 2010. (SL L 287, 4.11.2010., str. 3.).

(2)  SL L 70, 9.3.2006., str. 52.

(3)  SL L 66, 8.3.2006., str. 16.

(4)  Odluka br. 5/2004 Odbora veleposlanika AKP-a i EZ-a od 17. prosinca 2004. o Financijskom pravilniku Centra za razvoj poduzetništva (SL L 70, 9.3.2006., str. 52.).

(5)  SL L 330, 15.11.2014., str. 61.

(6)  SL L 348, 30.12.2005., str. 54.


17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/61


ODLUKA br. 2/2016 ODBORA VELEPOSLANIKA AKP-a I EU-a

od 7. ožujka 2016.

o imenovanju člana upravnog odbora Centra za razvoj poduzetništva (CDE) [2016/384]

ODBOR VELEPOSLANIKA AKP-a I EU-a,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (1), kako je prvi put izmijenjen u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (2) i drugi put u Ouagadougouu 22. lipnja 2010. (3), a posebno članak 2. stavak 6. njegova Priloga III.,

uzimajući u obzir Odluku br. 8/2005 Odbora veleposlanika AKP-a i EZ-a od 20. srpnja 2005. o Statutu i Poslovniku Centra za razvoj poduzetništva (CDE) (4), a posebno njezin članak 9. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 9. Statuta i Poslovnika Centra za razvoj poduzetništva (CDE) utvrđuje se da Odbor veleposlanika imenuje članove upravnog odbora na razdoblje od najviše pet godina.

(2)

Mandat triju članova upravnog odbora Centra za razvoj poduzetništva iz AKP-a imenovanih Odlukom br. 3/2013 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 30. srpnja 2013. (5), koja je izmijenjena Odlukom br. 2/2014 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a (6), istječe 6. rujna 2018. ili u trenutku zatvaranja Centra, pri čemu se u obzir uzima raniji datum.

(3)

Jedno mjesto postalo je slobodno ostavkom jednog od njegovih članova.

(4)

Stoga je potrebno imenovati novog člana upravnog odbora za preostalo razdoblje mandata,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Sljedeća osoba imenuje se članom upravnog odbora CDE-a na mjesto gđe Marije MACHAILO-ELLIS:

g. Lekwalo Leta MOSIENYANE.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje naknadne odluke koje će Odbor možda morati donijeti u okviru svojih nadležnosti, za preostalo vrijeme tekućeg mandata, tj. do 6. rujna 2018. ili do trenutka zatvaranja Centra, pri čemu se u obzir uzima raniji datum, upravni odbor CDE-a čine sljedeći članovi:

 

g. Jacek ADAMSKI

 

g. Martin BENKO

 

gđa Nicole BOLLEN

 

g. John Atkins ARUHURI

 

g. Lekwalo Leta MOSIENYANE

 

g. Félix MOUKO.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja. Moguće ju je preispitati u svakom trenutku, u skladu sa situacijom u Centru.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. ožujka 2016.

Za Odbor veleposlanika AKP-a i EU-a

Predsjednik

P. DE GOOIJER


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.

(2)  Sporazum o izmjeni Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (SL L 209, 11.8.2005., str. 27.).

(3)  Sporazum o drugoj izmjeni Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. i prvi put izmijenjen u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (SL L 287, 4.11.2010., str. 3.).

(4)  SL L 66, 8.3.2006., str. 16.

(5)  SL L 263, 5.10.2013., str. 18.

(6)  Odluka br. 2/2014 Odbora veleposlanika AKP-a i EU-a od 5. kolovoza 2014. o imenovanju članova upravnog odbora Centra za razvoj poduzetništva (CDE) (SL L 245, 20.8.2014., str. 9.).


17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/63


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-a I NORVEŠKE br. 1/2016

od 8. veljače 2016.

o izmjeni Protokola 3 uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje [2016/385]

ZAJEDNIČKI ODBOR,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške, potpisan u Bruxellesu 14. svibnja 1973. (1) („Sporazum”), a posebno njegov članak 11.,

uzimajući u obzir Protokol 3. uz Sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje (2) („Protokol 3”),

budući da:

(1)

U članku 11. Sporazuma upućuje se na Protokol 3., kojim se utvrđuju pravila podrijetla i predviđa kumulacija podrijetla između EU-a, Norveške, Švicarske (uključujući Lihtenštajn), Islanda, Turske, Farskih otoka i sudionika u Barcelonskom procesu, odnosno Alžira, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Maroka, Palestine (3), Sirije i Tunisa.

(2)

Člankom 39. Protokola 3 predviđa se da Zajednički odbor predviđen u članku 29. Sporazuma može odlučiti izmijeniti odredbe tog Protokola.

(3)

Regionalnom konvencijom o paneuro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (4) („Konvencija”) protokole o pravilima podrijetla koji su trenutačno na snazi u zemljama paneuromediteranskog područja nastoji se zamijeniti jedinstvenim pravnim aktom.

(4)

EU i Norveška potpisali su Konvenciju 15. lipnja 2011.

(5)

EU i Norveška položili su kod depozitara Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 9. studenoga 2011. Slijedom toga Konvencija je primjenom njezina članka 10. stavka 3. stupila na snagu 1. svibnja 2012. u odnosu na EU i 1. siječnja 2012. u odnosu na Norvešku.

(6)

Konvencijom su sudionici u procesu stabilizacije i pridruživanja i Republika Moldova uključeni u paneuromediteransko područje kumulacije podrijetla.

(7)

Protokol 3. uz Sporazum stoga bi trebalo izmijeniti kako bi se uključilo upućivanje na Konvenciju,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol 3. uz Sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2016.

Za Zajednički odbor

Predsjednik

Petros SOURMELIS


(1)  SL L 171, 27.6.1973., str. 2.

(2)  SL L 117, 2.5.2006., str. 2.

(3)  Ovaj se naziv ne tumači kao da se njime priznaje Država Palestina niti se njime dovode u pitanje pojedinačna stajališta država članica u tom pogledu.

(4)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


PRILOG

Protokol 3

o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila podrijetla

Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) („Konvencija”).

Sva upućivanja na „odgovarajući ugovor” u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

Sporovi u vezi s postupcima provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja traže provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu te provjere podnose se Zajedničkom odboru.

U svakom slučaju rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se na temelju zakonodavstva te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako EU ili Norveška depozitaru Konvencije dostave pismenu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., EU i Norveška odmah započinju pregovore o pravilima podrijetla radi provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu takvih novodogovorenih pravila podrijetla, na ovaj Sporazum i dalje se primjenjuju pravila podrijetla iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima podrijetla iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena dvostrana kumulacija samo između EU-a i Norveške.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, kada kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, EU, Tursku, sudionike u procesu stabilizacije i pridruživanja i Republiku Moldovu, dokaz podrijetla može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/66


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-a I ISLANDA br. 1/2016

od 17. veljače 2016.

o izmjeni Protokola 3 uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje [2016/386]

ZAJEDNIČKI ODBOR,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda, potpisan u Bruxellesu 22. srpnja 1972. (1) („Sporazum”), a posebno njegov članak 11.,

uzimajući u obzir Protokol 3 uz Sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje („Protokol 3”),

budući da:

(1)

U članku 11. Sporazuma upućuje se na Protokol 3 kojim se utvrđuju pravila podrijetla i predviđa kumulacija podrijetla između EU-a, Islanda, Švicarske (uključujući Lihtenštajn), Norveške, Turske, Farskih otoka i sudionika u Barcelonskom procesu, odnosno Alžira, Egipta, Izraela, Jordana, Libanona, Maroka, Palestine (2), Sirije i Tunisa.

(2)

Člankom 39. Protokola 3 predviđa se da Zajednički odbor predviđen u članku 30. Sporazuma može odlučiti izmijeniti odredbe tog Protokola.

(3)

Regionalnom konvencijom o paneuro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (3) („Konvencija”) protokole o pravilima podrijetla koji su trenutačno na snazi u zemljama paneuro-mediteranskog područja nastoji se zamijeniti jedinstvenim pravnim aktom.

(4)

EU i Island potpisali su Konvenciju 15. lipnja 2011. odnosno 30. lipnja 2011.

(5)

EU i Island položili su pri depozitaru Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 12. ožujka 2012. Slijedom toga Konvencija je primjenom njezina članka 10. stavka 3. stupila na snagu 1. svibnja 2012. u odnosu na EU i Island.

(6)

Konvencijom su sudionici u procesu stabilizacije i pridruživanja i Republika Moldova uključeni u paneuro-mediteransko područje kumulacije podrijetla.

(7)

Protokol 3. uz Sporazum stoga bi trebalo izmijeniti kako bi se uključilo upućivanje na Konvenciju,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol 3. uz Sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2016.

Za Zajednički odbor

Predsjednik

Petros SOURMELIS


(1)  SL L 301, 31.12.1972., str. 2.

(2)  Ovaj se naziv ne tumači kao da se njime priznaje država Palestina niti se njime dovode u pitanje pojedinačna stajališta država članica u tom pogledu.

(3)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


PRILOG

Protokol 3

o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila podrijetla

Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) („Konvencija”).

Sva upućivanja na „odgovarajući ugovor” u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuro-mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

Sporovi u vezi s postupcima provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja traže provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu te provjere podnose se Zajedničkom odboru.

U svakom slučaju rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se na temelju zakonodavstva te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako EU ili Island depozitaru Konvencije dostave pismenu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., EU i Island odmah započinju pregovore o pravilima podrijetla radi provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu takvih novodogovorenih pravila podrijetla na ovaj Sporazum i dalje se primjenjuju pravila podrijetla iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima podrijetla iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena dvostrana kumulacija samo između EU-a i Islanda.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, kada kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, EU, Tursku, sudionike u procesu stabilizacije i pridruživanja i Republiku Moldovu, dokaz podrijetla može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


Ispravci

17.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 72/69


Ispravak Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom

( Službeni list Europske unije L 13 od 17. siječnja 2014. )

Na stranici 26., u članku 58. točki (d) podtočki iii.:

umjesto:

„iii.

stručnjak za medicinsku fiziku sudjeluje u drugim medicinskim radiološkim aktivnostima koje nisu pokrivene točkama (a) i (b) radi konzultiranja i savjetovanja o pitanjima u vezi sa zaštitom od zračenja kod medicinskog izlaganja.”;

treba stajati:

„iii.

stručnjak za medicinsku fiziku prema potrebi sudjeluje u drugim medicinskim radiološkim aktivnostima koje nisu pokrivene podtočkama i. i ii. radi konzultiranja i savjetovanja o pitanjima u vezi sa zaštitom od zračenja kod medicinskog izlaganja;”.