ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 71

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
16. ožujka 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/342 od 12. veljače 2016. o sklapanju u ime Unije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane ( 1 )

1

 

 

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova, s druge strane  ( 1 )

3

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) ( SL L 341, 24.12.2015. )

322

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1287/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Programa za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME) (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1639/2006/EZ ( SL L 347, 20.12.2013. )

323

 


 

(1)   Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

16.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/342

od 12. veljače 2016.

o sklapanju u ime Unije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova (*), s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 37. u vezi s člankom 31. stavkom 1.,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 217. u vezi s člankom 218. stavkom 7., člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom i. te člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/1988 (1), Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, i Kosova („Sporazum”), potpisan je u ime Unije 22. listopada 2015. podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(2)

Unija i Kosovo imaju snažne veze te dijele iste vrijednosti i želju za daljnjim jačanjem tih veza i uspostavom bliskog i trajnog odnosa temeljenog na uzajamnosti i zajedničkom interesu, što bi Kosovu trebalo omogućiti da dodatno ojača i proširi svoje odnose s Unijom.

(3)

„Prvi sporazum o načelima kojima se uređuje normalizacija odnosa” postignut je 19. travnja 2013. u okviru dijaloga uz posredovanje EU-a.

(4)

Sporazumom se predviđa pridruživanje između Unije i Kosova koje uključuje uzajamna prava i obveze, zajednička djelovanja i posebni postupak. Ujedno sadrži i odredbe obuhvaćene područjem primjene glave V. poglavlja 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Unije. Odluka o sklapanju Sporazuma stoga bi se trebala temeljiti na pravnoj osnovi kojom se predviđa pridruživanje što će Uniji omogućiti preuzimanje obveza u svim područjima obuhvaćenima Ugovorima te na pravnoj osnovi za sporazume u područjima obuhvaćenima glavom V. poglavljem 2. UEU-a.

(5)

Riječ je o sporazumu koji sklapa samo EU. Obveze i suradnja koje Unija preuzima na temelju ovog Sporazuma odnose se samo na područja obuhvaćena pravnom stečevinom EU-a ili postojećim politikama Unije. Potpisivanjem i sklapanjem ovog Sporazuma kao sporazuma koji sklapa samo EU ne dovodi se u pitanje priroda i područje primjene sličnih sporazuma o kojima se treba pregovarati u budućnosti. Njime se u pitanje ne dovode ni ovlasti institucija EU-a koje su im dodijeljene Ugovorima ni stajališta institucija i država članica EU-a o nadležnostima. Sporazumom se predviđa široka suradnja u različitim područjima politike, među ostalim i pravosuđu i unutarnjim poslovima.

(6)

Sklapanjem Sporazuma ne dovodi se u pitanje stajalište država članica o statusu Kosova, o kojemu će odlučivati u skladu sa svojom nacionalnom praksom i međunarodnim pravom.

(7)

Nadalje, ni jedan pojam, formulacija ili definicija iz ove Odluke i priloženog teksta Sporazuma, kao ni pozivanje na potrebnu pravnu osnovu za sklapanje Sporazuma ne znači priznanje Kosova kao neovisne države od strane Unije ni priznanje neovisnosti Kosova od strane pojedinih država članica ako nisu prethodno donijele takvu odluku.

(8)

Sklapanje Sporazuma u pogledu pitanja iz nadležnosti Europske zajednice za atomsku energiju podliježe posebnom postupku.

(9)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se sklapanje u ime Unije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, i Kosova u odnosu na dijelove obuhvaćene UEU-om i Ugovorom o funkcioniranju Europske unije.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije daje obavijest predviđenu člankom 144. Sporazuma (2).

Članak 3.

1.   Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje u ime Unije predsjeda visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u skladu s njegovim odgovornostima temeljem Ugovora te u svojstvu predsjednika Vijeća za vanjske poslove.

Odborom za stabilizaciju i pridruživanje predsjeda predstavnik Komisije.

2.   Komisija je ovlaštena odobravati u ime Unije izmjene Sporazuma kada je predviđeno da ih donosi Odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

Članak 4.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje stajalište država članica i Unije o statusu Kosova.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(*)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(1)  SL L 290, 6.11.2015., str. 4.

(2)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će dan stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.


16.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 71/3


SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Kosova (*), s druge strane

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija” ili „EU” i EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU, dalje u tekstu „Euratom”

s jedne strane, i

KOSOVO (*),

s dr.uge strane,

dalje u tekstu zajedno „stranke”,

S OBZIROM na snažne veze između stranaka i njihove zajedničkenjihovu želju za jačanjem tih veza i uspostavom bliskog i trajnog odnosa temeljenog na uzajamnosti i obostranom interesu, što bi Kosovu trebalo omogućiti daljnje jačanje i širenje odnosa s EU-om,

S OBZIROM na značenje ovog Sporazuma, u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja sa zapadnim Balkanom, za uspostavu i konsolidaciju stabilnoga europskog poretka utemeljenog na suradnji, kojemu je EU glavno uporište,

S OBZIROM na spremnost EU-a da poduzme konkretne korake za ostvarivanje europske perspektive Kosova i njegovo približavanje EU-u u skladu s perspektivom regije integracijom Kosova u političku i gospodarsku maticu Europe njegovim trenutačnim sudjelovanjem u procesu stabilizacije i pridruživanja s ciljem ispunjavanja odgovarajućih kriterija i uvjeta procesa stabilizacije i pridruživanja, podložno uspješnoj provedbi ovoga Sporazuma, osobito u vezi s regionalnom suradnjom. Taj će proces dovesti do jačanja europske perspektive Kosova i njegovog približavanja EU-u, ako to objektivne okolnosti dopuštaju i Kosovo ispuni kriterije koje je odredilo Europsko vijeće u Kopenhagenu od 21. do 22. lipnja 1993. te gore navedene uvjete,

S OBZIROM na predanost stranaka da primjerenim sredstvima doprinesu političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilizaciji Kosova i regije razvitkom civilnog društva i demokratizacijom, izgradnjom institucija i reformom javne uprave, regionalnom trgovinskom integracijom te pojačanom gospodarskom suradnjom, suradnjom u raznim područjima, među ostalim, u području pravosuđa i unutarnjih poslova, te jačanjem sigurnosti,

S OBZIROM na predanost stranaka jačanju političkih i gospodarskih sloboda kao temelja ovog Sporazuma, te njihovu predanost poštovanju ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina te ranjivih skupina,

S OBZIROM na predanost stranaka institucijama koje se temelje na vladavini prava, te dobrom upravljanju i demokratskim načelima putem višestranačkoga sustava sa slobodnim i poštenim izborima,

S OBZIROM na predanost stranaka poštovanju načela Povelje Ujedinjenih naroda, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), osobito onih sadržanih u Završnom aktu Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi iz 1975. (dalje u tekstu „Helsinški završni akt”) te u Pariškoj povelji za novu Europu iz 1990.,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI opredjeljenost stranaka za ispunjenje međunarodnih obveza, posebno, ali ne samo u vezi sa zaštitom ljudskih prava i zaštitom pripadnika manjina i ranjivih skupina te s tim u vezi imajući u vidu da se Kosovo obvezalo poštovati odgovarajuće međunarodne instrumente,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI pravo na povratak svih izbjeglica i interno raseljenih osoba te na zaštitu njihove imovine i drugih povezanih ljudskih prava;

S OBZIROM na predanost stranaka načelima slobodnoga tržišnoga gospodarstva i održivom razvoju, kao i spremnost EU-a da doprinese gospodarskim reformama na Kosovu,

S OBZIROM na predanost stranaka slobodnoj trgovini, sukladnoj s odgovarajućim načelima Svjetske trgovinske organizacije (dalje u tekstu „WTO”) koja se trebaju provoditi na transparentan i nediskriminirajući način,

S OBZIROM na predanost stranaka daljnjem razvoju redovnoga političkog dijaloga o pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući regionalne aspekte,

S OBZIROM na važnost koju stranke pridaju borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije te osnaživanju suradnje u borbi protiv terorizma u skladu s pravnom stečevinom EU-a, te sprečavanju nezakonitih migracija istodobno podržavajući mobilnost u zakonitom i sigurnom okruženju,

UVJERENE da će ovaj Sporazum stvoriti novo ozračje za gospodarske odnose između stranaka, a posebno za razvoj trgovine i ulaganja, što su presudni čimbenici za restrukturiranje i osuvremenjivanje gospodarstva,

IMAJUĆI na umu predanost Kosova približavanju svojeg zakonodavstva u relevantnim područjima zakonodavstvu EU-a te za njegovoj učinkovitoj provedbi;

VODEĆI RAČUNA o volji EU-a da pruži odlučnu potporu provedbi reforme te da u tom nastojanju upotrijebi sve raspoložive instrumente suradnje, kao i tehničke, financijske i gospodarske pomoći na sveobuhvatnoj indikativnoj i višegodišnjoj osnovi, ako to objektivne okolnosti dopuštaju,

PRIMJEĆUJUĆI da se ovim Sporazumom ne dovode u pitanje stajališta o statusu Kosova te da je u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i s mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova,

Primjećujući da se obveze i suradnja koje Unija treba preuzeti na temelju ovog Sporazuma odnose samo na područja obuhvaćena pravnom stečevinom EU-a ili postojećim politikama Unije,

PRIMJEĆUJUĆI da se unutarnji postupci država članica Europske unije (dalje u tekstu „države članice”) mogu primjenjivati pri primanju dokumenata koje su izdala tijela Kosova na temelju ovog Sporazuma,

PRIMJEĆUJUĆI da su u tijeku pregovori o osnivanju Prometne zajednice sa zapadnim Balkanom,

PODSJEĆAJUĆI na Zagrebački sastanak na vrhu iz 2000., na kojemu je pozvano na daljnje jačanje odnosa procesom stabilizacije i pridruživanja te na pojačanu regionalnu suradnju,

PODSJEĆAJUĆI da je na sastanku Europskog vijeća u Solunu od 19. do 20. lipnja 2003. ojačan proces stabilizacije i pridruživanja kao okvir politike za odnose EU-a sa zapadnim Balkanom te je naglašena perspektiva integriranja u EU na temelju njihova pojedinačnog napretka u procesu reformi te postignuća,

PODSJEĆAJUĆI na obveze Kosova u okviru Srednjoeuropskog ugovora o slobodnoj trgovini potpisanog 19. prosinca 2006. u Bukureštu, sklopljenog radi jačanja sposobnosti regije da privuče ulaganja i poboljša izglede za njezino integriranje u globalno gospodarstvo, ako to objektivne okolnosti dopuštaju,

ŽELEĆI uspostaviti tješnju kulturnu suradnju i razviti razmjene informacija,

PRIMJEĆUJUĆI da ako u okviru ovog Sporazuma stranke odluče sklopiti posebne sporazume u području sloboda, sigurnosti i pravde koje EU treba sklopiti na temelju dijela tri. glave V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, odredbe takvih budućih posebnih sporazuma ne bi obvezivale Ujedinjenu Kraljevinu i/ili Irsku, osim ako EU, istodobno s Ujedinjenom Kraljevinom i/ili Irskom u pogledu njihovih prethodnih bilateralnih odnosa, obavijesti Kosovo da su takvi budući sporazumi postali obvezujući za Ujedinjenu Kraljevinu i/ili Irsku kao dio EU-a u skladu s Protokolom br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde priloženom Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije. Isto tako, sve naknadne unutarnje mjere EU-a koje treba donijeti u skladu s gore navedenom glavom V. za provedbu ovog Sporazuma ne bi obvezivale Ujedinjenu Kraljevinu i/ili Irsku, osim ako su priopćili svoju želju da sudjeluju u takvim mjerama ili da ih prihvate u skladu s Protokolom br. 21. Primjećujući i da bi takvi budući sporazumi ili takve naknadne unutarnje mjere EU-a bile obuhvaćene Protokolom br. 22 o stajalištu Danske priloženom tim Ugovorima.

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

1.   Uspostavlja se pridruživanje između EU-a, s jedne strane, i Kosova, s druge strane.

2.   Ciljevi tog pridruživanja su sljedeći:

(a)

poduprijeti napore Kosova u jačanju demokracije i vladavine prava;

(b)

doprinijeti političkoj, gospodarskoj i institucionalnoj stabilnosti Kosova te stabilizaciji regije;

(c)

pružiti prikladan okvir za politički dijalog koji omogućuje razvoj bliskih političkih odnosa između stranaka;

(d)

poduprijeti napore Kosova u razvoju njegove gospodarske i međunarodne suradnje, ako to objektivne okolnosti dopuštaju, među ostalim, približavanjem njegova zakonodavstva zakonodavstvu EU-a;

(e)

poduprijeti napore Kosova da završi prijelaz na tržišno gospodarstvo koje funkcionira;

(f)

promicati skladne gospodarske odnose i postupno razvijati područje slobodne trgovine između EU-a i Kosova;

(g)

razvijati regionalnu suradnju u svim područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom.

Članak 2.

Nijedan pojam, formulacija ili definicija iz ovog Sporazuma, te njegovi prilozi i protokoli, ne predstavljaju priznavanje Kosova od strane EU-a kao neovisne države niti predstavljaju priznavanje Kosova od strane pojedinačnih država članica u tom svojstvu ako same nisu poduzele takav korak.

GLAVA I.

OPĆA NAČELA

Članak 3.

Temelj politika EU-a i Kosova čine poštovanje demokratskih načela i ljudskih prava, proglašenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda iz 1948. i utvrđenih u Konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950., Helsinškom završnom aktu i Pariškoj povelji za novu Europu, poštovanje načela međunarodnog prava, uključujući punu suradnju s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i njegovim rezidualnim mehanizmom Međunarodnim kaznenim sudom, te poštovanje vladavine prava kao i načela tržišnog gospodarstva, u skladu s Dokumentom Bonske konferencije o gospodarskoj suradnji Konferencije za europsku sigurnost i suradnju, te predstavljaju ključne elemente ovog Sporazuma.

Članak 4.

Kosovo se obvezuje poštovati međunarodno pravo i instrumente, posebno, među ostalim, u odnosu na zaštitu ljudskih i temeljnih prava, zaštitu pripadnika manjina te bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.

Članak 5.

Kosovo se obvezuje na trajni angažman za postizanje vidljivog i održivog napretka u odnosima sa Srbijom te na učinkovitu suradnju s važećom misijom u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike, kako je nadalje definirano u članku 13. Te obveze predstavljaju ključna načela ovog Sporazuma i temelji su razvoja odnosa i suradnje između stranaka. U slučaju da Kosovo ne ispunjava te obveze, EU može poduzeti mjere koje smatra potrebnima, uključujući suspenziju čitavog Sporazuma ili njegova dijela.

Članak 6.

Stranke ponovno potvrđuju da najteža kaznena dijela koja se tiču međunarodne zajednice kao cjeline ne bi trebala ostati nekažnjena te da bi treblo osigurati njihov progon poduzimanjem mjera na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

U tom pogledu, Kosovo se posebno obvezuje u potpunosti surađivati s MKSJ-om i njegovim rezidualnim mehanizmom te u svim ostalim istragama i progonima koji se provode pod međunarodnim pokroviteljstvom.

Kosovo se obvezuje poštovati Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda te u tom pogledu poduzeti potrebne korake za njegovu provedbu na domaćoj razini.

Članak 7.

Razvoj regionalne suradnje i dobrosusjedskih odnosa te poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, ključni su za proces stabilizacije i pridruživanja. Sklapanje i provedba ovog Sporazuma odvijaju se u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja i temelje se na postignućima Kosova.

Članak 8.

Kosovo se obvezuje nastaviti poticati suradnju i dobrosusjedske odnose u regiji uz odgovarajuću razinu obostranih koncesija u vezi s kretanjem osoba, robe, kapitala i usluga te razvoj projekata od zajedničkog interesa u raznim područjima, uključujući vladavinu prava. Ta obveza ključan je činitelj u razvoju odnosa i suradnje između stranaka i time doprinosi regionalnoj stabilnosti.

Članak 9.

Pridruživanje se provodi postupno i u potpunosti se ostvaruje u razdoblju od deset godina.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje (dalje u tekstu „VSP”), osnovano na temelju članka 126., preispituje jednom godišnje provedbu ovog Sporazuma te donošenje i uvođenje pravnih, upravnih, institucionalnih i gospodarskih reformi na Kosovu. To se preispitivanje obavlja u skladu s preambulom i općim načelima ovog Sporazuma. Usklađeno je s mehanizmima uspostavljenima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja, posebno s izvješćem o napretku u procesu stabilizacije i pridruživanja.

VSP će na temelju tog preispitivanja davati preporuke i može donositi odluke.

Ako se preispitivanjem uoče određene poteškoće, one se mogu uputiti mehanizmima za rješavanje sporova uspostavljenima ovim Sporazumom.

VSP temeljito preispituje provedbu ovog Sporazuma najkasnije pete godine nakon njegova stupanja na snagu. Na temelju tog preispitivanja VSP ocjenjuje napredak koji je Kosovo postiglo te može donijeti odluke kojima se uređuje postupak pridruživanja koji iz njega proizlazi. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje poduzima slične korake prije kraja desete godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma. Na temelju rezultata preispitivanja, VSP može odlučiti produžiti razdoblje iz prvog stavka za najviše pet godina. U nedostatku takvih odluka VSP-a, ovaj Sporazum nastavlja se provoditi kako je u u njemu usuglašeno.

Gor navedeno preispitivanje ne primjenjuje se na slobodno kretanje robe, za što je predviđen poseban raspored u glavi IV.

Članak 10.

Ovaj je Sporazum u cijelosti usklađen i provodi se u skladu s odgovarajućim odredbama sporazumâ WTO-a, posebno člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (GATT iz 1994.) i člankom V. Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS).

GLAVA II.

POLITIČKI DIJALOG

Članak 11.

1.   Politički dijalog između stranaka dodatno se razvija u kontekstu ovog Sporazuma. Taj dijalog prati i učvršćuje uzajamno približavanje EU-a i Kosova te doprinosi uspostavi bliskih veza solidarnosti i novih oblika suradnje između stranaka.

2.   Političkim se dijalogom namjerava posebno promicati:

(a)

sudjelovanje Kosova u međunarodnoj demokratskoj zajednici, ako to objektivne okolnosti dopuštaju;

(b)

napredak Kosova u ostvarivanju europske perspektive i približavanju EU-u, u skladu s europskom perspektivom regije, na temelju vlastitih zasluga i u skladu s obvezama Kosova iz članka 5. ovog Sporazuma;

(c)

sve veće približavanje određenim mjerama zajedničke vanjske i sigurnosne politike, posebno mjerama ograničavanja koje EU poduzima protiv trećih zemalja, fizičkih ili pravnih osoba ili nedržavnih subjekatat e razmjenom informacija prema potrebi, i posebno o pitanjima koja će vjerojatno znatno utjecati na stranke;

(d)

učinkovitu, uključivu i reprezentativnu regionalnu suradnju i razvoj dobrosusjedskih odnosa na zapadnom Balkanu.

Članak 12.

Stranke održavaju dijalog o politikama o ostalim pitanjima obuhvaćenima ovim Sporazumom.

Članak 13.

1.   Politički dijalog i dijalog o politikama, prema potrebi, doprinose postupku normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.

2.   Kako je predviđeno člankom 5., Kosovo se obvezuje nastaviti svoj angažman prema vidljivom i održivom napretku u odnosima sa Srbijom. Tim se procesom osigurava da obje stranke mogu nastaviti svojim europskim putem, izbjegavajući pritom da jedna blokira drugu u tim naporima, te bi postupno trebao voditi do cjelokupne normalizacije odnosa između Kosova i Srbije u obliku pravno obvezujućeg sporazuma, s mogućnošću potpunog ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza.

3.   U tom okviru Kosovo mora trajno:

(a)

u dobroj vjeri provoditi sve sporazume postignute u dijalogu sa Srbijom;

(b)

u potpunosti poštovati načela uključive regionalne suradnje;

(c)

rješavati putem dijaloga i u duhu kompromisa ostala neriješena pitanja na temelju praktičnih i održivih rješenja i surađivati sa Srbijom u potrebnim tehničkim i pravnim pitanjima;

(d)

učinkovito surađivati s važećom misijom zajedničke sigurnosne i obrambene politike te aktivno doprinositi potpunom i nesmetanom provođenju njezina mandata na Kosovu.

4.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje redovito preispituje napredak u tom procesu te može o njemu odlučivati i izdavati preporuke. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može pomoći u tom procesu u skladu s člankom 129.

Članak 14.

1.   Politički dijalog i dijalog o politikama odvijaju se u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, koje ima opću nadležnost za svako pitanje koje bi stranke željele pred njega iznijeti.

2.   Na zahtjev svake od stranaka ti se dijalozi mogu odvijati i u sljedećim oblicima:

(a)

kada je potrebno, na sastancima visokih dužnosnika koji predstavljaju Kosovo, s jedne strane, i Visokog predstavnika za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i/ili predstavnika Komisije, s druge strane;

(b)

služeći se u najvećoj mogućoj mjeri svim odgovarajućim kanalima između stranaka, uključujući odgovarajuće kontakte u zemljama izvan EU-a i u međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim forumima, ako to objektivne okolnosti dopuštaju;

(c)

svim drugim sredstvima koja bi korisno doprinijela učvršćivanju, razvoju i unapređenju tih dijaloga, uključujući ona utvrđena u Solunskoj agendi, usvojenoj u zaključcima Europskog vijeća u Solunu 19. i 20. lipnja 2003.

Članak 15.

Politički dijalog na parlamentarnoj razini odvija se u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje osnovanog na temelju članka 132.

GLAVA III.

REGIONALNA SURADNJA

Članak 16.

Sukladno svojoj opredijeljenosti iz članaka 5. i 13., za međunarodni i regionalni mir i stabilnost te za razvoj dobrosusjedskih odnosa, Kosovo aktivno promiče regionalnu suradnju. EU može poduprijeti te napore odgovarajućim instrumentima te potporom za projekte s regionalnom ili prekograničnom dimenzijom/dimenzijom preko granične crte.

Kada god Kosovo namjerava jačati suradnju s jednom od zemalja iz članaka 17., 18. i 19., o tome obavješćuje EU te se s njime savjetuje u skladu s odredbama utvrđenima u glavi X.

Kosovo nastavlja provoditi Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini.

Članak 17.

Suradnja sa zemljama koje su potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Nakon potpisivanja ovog Sporazuma i ako to objektivne okolnosti dopuštaju, Kosovo započinje pregovore sa zemljama koje su već potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU-om s ciljem sklapanja bilateralnih konvencija o regionalnoj suradnji, čiji je cilj povećanje opsega suradnje između tih zemalja.

Glavni su elementi tih konvencija:

(a)

politički dijalog;

(b)

uspostava područja slobodne trgovine, u skladu s odgovarajućim odredbama WTO-a;

(c)

uzajamni ustupci u pogledu kretanja radnika, poslovnog nastana, pružanja usluga, tekućih plaćanja i kretanja kapitala te drugih politika koje se odnose na kretanje osoba na razini predviđenoj sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je ta zemlja sklopila s EU-om;

(d)

odredbe o suradnji na drugim područjima, bez obzira jesu li obuhvaćena ovim Sporazumom, posebno u području slobode, sigurnosti i pravde.

Prema potrebi, te konvencije sadrže odredbe o stvaranju potrebnih institucionalnih mehanizama.

Te se konvencije sklapaju u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 18.

Suradnja sa zemljama koje su obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja

Kosovo provodi regionalnu suradnju sa zemljama koje su obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja u nekim ili svim područjima suradnje obuhvaćenima ovim Sporazumom te ostalim područjima povezanima s procesom stabilizacije i pridruživanja, poglavito u onima od zajedničkoga interesa. Takva suradnja trebala bi uvijek biti u skladu s načelima i ciljevima ovog Sporazuma.

Članak 19.

Suradnja sa zemljama kandidatkinjama za pristupanje EU-u koje nisu obuhvaćene procesom stabilizacije i pridruživanja

Kosovo jača suradnju te, ako objektivne okolnosti to dopuste, sklapa konvencije o suradnji sa svakom zemljom kandidatkinjom za pristupanje EU-u koja nije obuhvaćena procesom stabilizacije i pridruživanja u područjima suradnje obuhvaćenima ovim Sporazumom te ostalim područjima od zajedničkog interesa za Kosovo i te zemlje. Cilj takvih konvencija trebalo bi biti postupno usklađivanje bilateralnih odnosa između Kosova i tih zemalja s odgovarajućim dijelom odnosa između EU-a i Kosova.

GLAVA IV.

SLOBODNO KRETANJE ROBE

Članak 20.

1.   EU i Kosovo postupno uspostavljaju područje slobodne trgovine tijekom razdoblja od najviše deset godina, počevši od stupanja na snagu ovog Sporazuma, u skladu s ovim Sporazumom i u skladu s GATT-om iz 1994. te odredbama sadržanima u odgovarajućim sporazumima WTO-a. Pritom uzimaju u obzir posebne zahtjeve utvrđene u stavcima od 2. do 6. ovog članka.

2.   Kombinirana nomenklatura primjenjuje se na razvrstavanje robe u trgovini među strankama.

3.   Za potrebe ovog Sporazuma, carine i davanja s istovrsnim učinkom kao carine uključuju svaku carinu ili davanje bilo kakve vrste koji su uvedeni u vezi s uvozom ili izvozom robe, uključujući svaki oblik dodatnog poreza ili dodatne naknade u vezi s takvim uvozom ili izvozom, ali ne uključuju:

(a)

davanja jednaka unutarnjem porezu uvedenom u skladu sa stavkom 2. članka III. GATT-a iz 1994.;

(b)

antidampinške ili kompenzacijske mjere;

(c)

pristojbe ili davanja razmjerna troškovima pružene usluge.

4.   Osnovna carina, na koju se trebaju primjenjivati uzastopna tarifna sniženja određena u ovom Sporazumu, za svaki proizvod jest:

(a)

za EU, Zajednička carinska tarifa EU-a uspostavljena na temelju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1) koja se stvarno primjenjuje erga omnes na dan potpisivanja ovog Sporazuma;

(b)

za Kosovo, tarifa koju Kosovo primjenjuje od 31. prosinca 2013.

5.   Ako se nakon potpisivanja ovog Sporazuma bilo koje tarifno sniženje primjenjuje na osnovi erga omnes, takve snižene carine zamjenjuju osnovne carine iz stavka 4. od dana primjene takvog sniženja.

6.   EU i Kosovo međusobno se obavješćuju o svojim osnovnim carinama i svim njihovim promjenama.

POGLAVLJE I.

Industrijski proizvodi

Članak 21.

Definicija

1.   Ovo poglavlje primjenjuje se na proizvode podrijetlom iz EU-a ili s Kosova navedene u poglavljima od 25. do 97. kombinirane nomenklature, uz izuzetak proizvoda navedenih u Prilogu I. stavku I. točki ii. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi.

2.   Trgovina proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju odvija se među strankama u skladu s tim Ugovorom.

Članak 22.

Koncesije EU-a za industrijske proizvode

1.   1. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carine na uvoz u EU industrijskih proizvoda podrijetlom s Kosova i davanja s istovrsnim učinkom.

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz u EU industrijskih proizvoda podrijetlom s Kosova i mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 23.

Koncesije Kosova za industrijske proizvode

1.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se carine na uvoz na Kosovo industrijskih proizvoda podrijetlom iz EU-a, osim proizvoda navedenih u Prilogu I.

2.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se davanja s istovrsnim učinkom kao carine na uvoz na Kosovo industrijskih proizvoda podrijetlom iz EU-a.

3.   Carine na uvoz na Kosovo industrijskih proizvoda podrijetlom iz EU-a navedenih u Prilogu I. postupno se snižavaju i ukidaju u skladu s rasporedom navedenim u tom Prilogu.

4.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma ukidaju se količinska ograničenja na uvoz na Kosovo industrijskih proizvoda podrijetlom iz EU-a i mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 24.

Carine i ograničenja izvoza

1.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma EU i Kosovo u međusobnoj trgovini ukidaju sve carine na uvoz i davanja s istovrsnim učinkom.

2.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma EU i Kosovo međusobno ukidaju sva količinska ograničenja izvoza i mjere s istovrsnim učinkom.

Članak 25.

Brža sniženja carina

Kosovo izražava svoju spremnost sniziti carine u trgovini s EU-om brže od onoga kako je predviđeno člankom 23. ako njegovo opće gospodarsko stanje i stanje u dotičnom gospodarskom sektoru to dopuštaju.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje u vezi s tim analizira stanje i daje odgovarajuće preporuke.

POGLAVLJE II.

Poljoprivreda I ribarstvo

Članak 26.

Definicija

1.   Ovo poglavlje primjenjuje se na trgovinu poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva podrijetlom iz EU-a ili s Kosova.

2.   Pojam „poljoprivredni proizvodi i proizvodi ribarstva” odnosi se na proizvode navedene u poglavljima od 1. do 24. kombinirane nomenklature (2) i na proizvode navedene u Prilogu I. stavku I. točki ii. Sporazuma WTO-a o poljoprivredi.

3.   Ta definicija uključuje ribu i proizvode ribarstva obuhvaćene poglavljem 3. tarifnim brojem 1604 (Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja) i 1605 (Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci, pripremljeni ili konzervirani (osim dimljenih)) i tarifnim podbrojevima 0511 91 (Otpaci riba), 2301 20 (Brašno, krupica i pelete od ribe ili od ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka, neuporabljivi za prehranu ljudi) i ex 1902 20 („punjena tjestenina s masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka većim od 20 %”).

Također uključuje tarifne podbrojeve 1212 21 00 (Morske alge i ostale alge), ex 1603 00 (Ekstrakti i sokovi od riba, rakova, mekušaca ili od drugih vodenih beskralješnjaka) i ex 2309 90 10 (Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja: topive tvari od riba), te 1504 10 i 1504 20 (masti i ulja i njihove frakcije, od riba, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani):

ulja i njihove frakcije od riblje jetre;

masti i ulja i njihove frakcije, od ribe, osim od riblje jetre).

Članak 27.

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

Protokolom I utvrđuju se trgovinski dogovori za prerađene poljoprivredne proizvode koji su u njemu navedeni.

Članak 28.

Koncesije EU-a za uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom s Kosova

1.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma EU ukida sva količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom s Kosova.

2.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma EU ukida carine i davanja s istovrsnim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom s Kosova, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 0102 (žive životinje vrsta goveda), 0201 (meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno), 0202 (meso od životinja vrste goveda, smrznuto), 1701 (šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza u krutom stanju), 1702 (ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili bojila; umjetni med, neovisno je li pomiješan s prirodnim medom ili ne; karamel) i 2204 (vino od svježega grožđa, uključujući pojačano vino; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009) kombinirane nomenklature.

Za proizvode obuhvaćene poglavljima 7. i 8. kombinirane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primjenu ad valorem carina i specifičnih carina, ukidanje se primjenjuje samo na ad valorem dio carine.

3.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma EU utvrđuje carine koje se primjenjuju na uvoz u EU proizvoda od mlade govedine (baby-beef) utvrđenih u Prilogu II., koji su podrijetlom s Kosova, na 20 % ad valorem carine i 20 % specifične carine utvrđene u Zajedničkoj carinskoj tarifi, u okviru godišnje carinske kvote od 475 tona iskazanih u težini trupova.

Članak 29.

Koncesije Kosova za poljoprivredne proizvode

1.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo ukida sva količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom na uvoz poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz EU-a.

2.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo:

(a)

ukida carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz EU-a, osim onih navedenih u Prilogu III.;

(b)

postupno ukida carine koje se primjenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz EU-a, navedenih u Prilogu III.a, III.b i III.c, u skladu s rasporedom utvrđenim u tom prilogu.

3.   Carina primjenjiva na određene proizvode iz Priloga III.d jest osnovna carina koja se primjenjuje na Kosovu od 31. prosinca 2013.

Članak 30.

Protokol o vinu i jakim alkoholnim pićima

Dogovori koji se primjenjuju na vina i jaka alkoholna pića iz Protokola II. utvrđeni su u tom Protokolu.

Članak 31.

Koncesije EU-a za ribu i proizvode ribarstva

1.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma EU ukida sva količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom na uvoz ribe i proizvoda ribarstva podrijetlom s Kosova.

2.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma EU ukida sve carine i mjere s istovrsnim učinkom na ribu i proizvode ribarstva podrijetlom s Kosova, osim onih navedenih u Prilogu IV. Proizvodi navedeni u Prilogu IV. podliježu odredbama koje su utvrđene u tom Prilogu.

Članak 32.

Koncesije Kosova za ribu i proizvode ribarstva

1.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo ukida sva količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom na uvoz ribe i proizvode ribarstva podrijetlom iz EU-a.

2.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo ukida sve carine i mjere s istovrsnim učinkom na ribu i proizvode ribarstva podrijetlom iz EU-a, osim onih navedenih u Prilogu V. Proizvodi navedeni u Prilogu V. podliježu odredbama koje su utvrđene u tom Prilogu.

Članak 33.

Odredba o preispitivanju

Uzimajući u obzir opseg trgovine poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva između stranaka, njihovu posebnu osjetljivost, pravila zajedničkih politika EU-a te politike poljoprivrede i ribarstva Kosova, ulogu poljoprivrede i ribarstva u gospodarstvu Kosova, kao i razvoj događaja u okviru WTO-a, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje najkasnije u roku od tri godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma propisno i na uzajamnoj osnovi za svaki pojedinačni proizvod ispituje mogućnosti za odobravanje daljnjih uzajamnih koncesija s ciljem postizanja veće liberalizacije trgovine poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva.

Članak 34.

Zaštitna odredba u vezi s poljoprivredom i ribarstvom

Neovisno o drugim odredbama ovog Sporazuma, a posebno članak 43., te s obzirom na osobitu osjetljivost tržišta poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, ako uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne stranke koji su predmet koncesija odobrenih na temelju članaka 27., 28., 29., 30., 31. i 32. prouzroči ozbiljan poremećaj tržišta ili domaćih regulatornih mehanizama u bilo kojoj od stranaka, stranke odmah započinju savjetovanja u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. Do postizanja takvog rješenja dotična stranka može poduzeti odgovarajuće mjere koje smatra potrebnima.

Članak 35.

Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne proizvode i proizvode ribarstva te prehrambene proizvode, osim vina i jakih alkoholnih pića

1.   Kosovo pruža zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a registriranih u EU-u na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (3), u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku. Oznake zemljopisnog podrijetla Kosova prihvatljive su za registraciju u EU-u prema uvjetima utvrđenima u toj Uredbi.

2.   Oznake zemljopisnog podrijetla iz stavka 1. zaštićene su od:

(a)

svake izravne ili neizravne komercijalne upotrebe zaštićenog naziva:

i.

za usporedive proizvode koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićenog naziva; ili

ii.

ako takva upotreba iskorištava ugled oznake zemljopisnog podrijetla;

(b)

svake zlouporabe, imitacije ili aluzije, čak kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden, ili ako mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično;

(c)

svake druge oznake koja je lažna ili dovodi u zabludu, vezano za izvornost, podrijetlo, svojstva ili bitne značajke proizvoda na unutarnjem ili vanjskom pakiranju, promidžbenom materijalu ili dokumentima povezanim s tim proizvodom te pakiranje proizvoda u ambalažu kojom se može stvoriti pogrešan dojam u vezi s njegovim podrijetlom;

(d)

svakog drugog postupka kojim se potrošača može dovesti u zabludu o pravom podrijetlu sličnog proizvoda.

3.   Naziv predložen za registraciju koji je u cijelosti ili djelomično homoniman s već zaštićenim nazivom ne zaštićuje se, osim ako postoji dovoljno razlika u praksi između uvjeta lokalne i tradicionalne uporabe i prezentacije homonima koji je naknadno zaštićen i naziva koji je već zaštićen, uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem jednakog tretmana dotičnih proizvođača te da se potrošače ne dovodi u zabludu. Homonim kojim se potrošač dovodi u zabludu da proizvodi potječu iz drugog područja ne registrira se čak i ako je taj naziv točan, s obzirom na stvarno područje, regiju ili mjesto podrijetla dotičnih proizvoda.

4.   Kosovo odbija registraciju žiga čija upotreba odgovara slučajevima iz stavka 2.

5.   Žigovi čija upotreba odgovara slučajevima iz stavka 2. koji su registrirani na Kosovu ili utvrđeni upotrebom prestaju se upotrebljavati pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma. Međutim, to se ne primjenjuje na žigove registrirane na Kosovu i žigove utvrđene upotrebom koji su vlasništvo državljana trećih zemalja, pod uvjetom da svojom naravi ničime ne dovode u zabludu javnost u pogledu kvalitete, specifikacije i zemljopisnog podrijetla robe.

6.   Svaka upotreba oznaka zemljopisnog podrijetla zaštićenih u skladu sa stavkom 1. kao izraza uvriježenih u svakodnevnom govoru kao uobičajeni naziv za takvu robu ili za proizvode koju su zakonito stavljeni na tržište s tim izrazom na Kosovu prestaje najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

7.   Kosovo osigurava da roba koja se izvozi iz njegova područja pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma ne krši odredbe ovog članka.

8.   Kosovo osigurava zaštitu iz stavaka od 1. do 7. na vlastitu inicijativu kao i na zahtjev zainteresirane stranke.

POGLAVLJE III.

Zajedničke odredbe

Članak 36.

Područje primjene

Ovo poglavlje primjenjuje se na trgovinu svim proizvodima između stranaka, osim ako je drukčije predviđeno ovim poglavljem ili Protokolom I.

Članak 37.

Povoljnije koncesije

Odredbama ove glave ni na koji način ne utječe se na jednostranu primjenu povoljnijih mjera bilo koje stranke.

Članak 38.

Mirovanje

1.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma u trgovini između EU-a i Kosova ne smiju se uvesti nikakve nove carine na uvoz ili na izvoz ili davanja s istovrsnim učinkom, niti se one koje se već primjenjuju smiju povećavati.

2.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma u trgovini između EU-a i Kosova ne smije se uvesti nikakvo novo količinsko ograničenje uvoza ili izvoza ni mjera s istovrsnim učinkom, niti se postojeće smiju učiniti restriktivnijima.

3.   Ne dovodeći u pitanje koncesije odobrene na temelju članaka 28., 29., 30., 31. i 32. te u mjeri u kojoj to ne utječe na režim uvoza iz prilogâ od II. do V. i Protokola I., stavcima 1. i 2. ovog članka ni na koji način ne ograničava se vođenje politika EU-a i Kosova u području poljoprivrede i ribarstva ni poduzimanje bilo kakvih mjera na temelju tih politika.

Članak 39.

Zabrana fiskalne diskriminacije

1.   EU i Kosovo suzdržavaju se od uvođenja bilo koje mjere ili prakse unutarnje fiskalne naravi kojom se izravno ili neizravno uspostavlja diskriminacija između proizvoda jedne stranke i sličnih proizvoda podrijetlom iz područja druge stranke. Ako takva mjera ili praksa već postoji, EU i Kosovo je, prema potrebi, stavlja izvan snage ili ukida.

2.   Za proizvode koji se izvoze na područje jedne stranke ne ostvaruje se povrat unutarnjih neizravnih poreza u iznosu koji premašuje iznos neizravnog poreza koji je uveden za njih.

Članak 40.

Carine fiskalne naravi

Odredbe o ukidanju carina na uvoz primjenjuju se i na carine fiskalne naravi.

Članak 41.

Carinske unije, područja slobodne trgovine, prekogranični režimi/režimi preko granične crte

1.   Ovim se Sporazumom ne isključuje očuvanje ili uspostava carinskih unija, područja slobodne trgovine ili dogovora vezanih za prekograničnu trgovinu/trgovinu preko granične crte, osim ako se njima mijenjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

2.   Tijekom prijelaznog razdoblja navedenog u članku 20., ovaj Sporazum ne utječe na provedbu posebnih povlaštenih dogovora kojima se uređuje kretanje robe, koji su utvrđeni prekograničnim sporazumima/sporazumima preko granične crte prethodno sklopljenima između jedne ili više država članica i Kosova, ili koji proizlaze iz bilateralnih konvencija navedenih u glavi III. koje je Kosovo sklopilo radi promicanja regionalne trgovine.

3.   U okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje održavaju se savjetovanja između stranaka u vezi sa sporazumima iz stavaka 1. i 2. i, ako je to zatraženo, u vezi s drugim bitnim pitanjima koja se odnose na njihove trgovinske politike prema trećim zemljama. Posebno u slučaju pristupanja treće zemlje EU-u, takva savjetovanja održavaju se kako bi se osiguralo uzimanje u obzir međusobnih interesa EU-a i Kosova navedenih u ovom Sporazumu.

Članak 42.

Damping i subvencije

1.   Nijednom odredbom ovog Sporazuma ne sprečava se bilo koju stranku da poduzima zaštitne trgovinske mjere u skladu sa stavkom 2. ovog članka i člankom 43.

2.   Ako jedna stranka ustanovi da se u trgovini s drugom strankom provodi damping i/ili subvencioniranje protiv kojeg se mogu uvesti kompenzacijske mjere, ta stranka može protiv takvog djelovanja poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa Sporazumom WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. ili u skladu sa Sporazumom WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama te s odgovarajućim unutarnjim zakonodavstvom vezanim za te sporazume.

Članak 43.

Zaštitna klauzula

1.   Stranke su suglasne da se primjenjuju pravila i načela članka XIX. GATT-a iz 1994. i Sporazuma o zaštitnim mjerama.

2.   Neovisno o stavku 1. stranka uvoznica može poduzeti odgovarajuće bilateralne zaštitne mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima ovim člankom ako se bilo koji proizvod jedne stranke uvozi na područje druge stranke u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima da to uzrokuje ili bi moglo prouzročiti:

(a)

ozbiljnu štetu domaćoj industriji sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području stranke uvoznice; ili

(b)

ozbiljne poremećaje u bilo kojem sektoru gospodarstva ili poteškoće koje bi mogle dovesti do ozbiljnog pogoršanja gospodarskoga stanja u nekoj regiji stranke uvoznice.

3.   Bilateralne zaštitne mjere usmjerene na uvoz iz druge stranke ne smiju premašiti ono što je potrebno za rješavanje problema, kako je utvrđeno u stavku 2., do kojih je došlo zbog primjene ovog Sporazuma. Donesene zaštitne mjere sastoje se od suspenzije povećanja ili smanjenja margina povlastica predviđenih ovim Sporazumom za dotični proizvod do najvećeg ograničenja koje odgovara osnovnoj carini iz članka 20. stavka 4. točaka (a) i (b) te članka 20. stavka 5., za taj proizvod. Takve mjere sadržavaju jasne elemente koji postupno vode njihovu ukidanju najkasnije do kraja utvrđenog razdoblja i ne smiju se provoditi dulje od dvije godine.

U krajnje izvanrednim okolnostima, mjere se mogu produžiti za dodatno razdoblje od najviše dvije godine. Na uvoz proizvoda koji je prethodno podlijegao takvoj mjeri ne smije se primjenjivati bilateralna zaštitna mjera kroz vremensko razdoblje jednako vremenskom razdoblju tijekom kojeg je mjera prethodno bila primjenjivana, pod uvjetom da je razdoblje neprimjenjivanja barem dvije godine od isteka mjere.

4.   U slučajevima navedenima u ovom članku, prije poduzimanja mjera koje se njime predviđaju ili u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 5. točka (b) ovog članka, EU ili Kosovo u najkraćem mogućem roku Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje dostavljaju sve odgovarajuće podatke potrebne za temeljito ispitivanje situacije, s ciljem pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za stranke.

5.   Za provedbu stavaka 1., 2., 3. i 4. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

problemi koji nastanu zbog okolnosti navedenih u ovom članku upućuju se bez odlaganja na razmatranje Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, koje može donijeti bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih problema.

Ako Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ili stranka izvoznica nisu donijeli odluku kojom se otklanjaju ti problemi ili ako nije pronađeno drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Vijeću za stabilizaciju i pridruživaje, stranka uvoznica može donijeti odgovarajuće mjere radi otklanjanja problema u skladu s ovim člankom. Pri odabiru zaštitnih mjera, prednost se mora dati mjerama koje najmanje ometaju funkcioniranje režima utvrđenih ovim Sporazumom. Zaštitnim mjerama zadržava se razina/margina povrlastica odobrena na temelju ovog Sporazuma.

(b)

Ako zbog iznimnih i kritičnih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nije moguće prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, ovisno o slučaju, dotična stranka može, u situacijama navedenima u ovom članku, odmah primijeniti privremene mjere koje su potrebne za rješavanje te situacije i o tome bez odlaganja obavješćuje drugu stranku.

Zaštitne mjere odmah se prijavljuju Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje i o njima se provode periodična savjetovanja u okviru toga tijela, posebno radi utvrđivanja vremenskog rasporeda njihova ukidanja, čim okolnosti to dopuste.

6.   Ako EU ili Kosovo na uvoz proizvoda koji bi mogli izazvati probleme navedene u ovom članku primijeni administrativni postupak čija je svrha brzo pružanje podataka o kretanju trgovinskih tokova, o tome obavješćuje drugu stranku.

Članak 44.

Klauzula o nestašici

1.   Ako postupanje u skladu s ovom glavom dovodi do:

(a)

ozbiljne nestašice ili opasnosti od nestašice prehrambenih ili drugih proizvoda bitnih za stranku izvoznicu; ili

(b)

ponovnog izvoza u treću zemlju proizvoda za koji stranka izvoznica primjenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mjere ili davanja s istovrsnim učinkom te ako gore navedene situacije izazovu ili bi mogle izazvati veće poteškoće za stranku izvoznicu,

ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima i u skladu s postupcima utvrđenima ovim člankom.

2.   Pri odabiru mjera prednost se mora dati mjerama koje najmanje ometaju funkcioniranje režima iz ovog Sporazuma. Takve se mjere ne smiju primjenjivati na način koji bi predstavljao sredstvo za proizvoljnu ili neopravdanu diskriminaciju u slučajevima u kojima prevladavaju jednaki uvjeti ili sredstvo prikrivenog ograničavanja trgovine te se ukidaju kada okolnosti više ne opravdavaju njihovu primjenu.

3.   Prije poduzimanja mjera predviđenih stavkom 1. ili u najkraćem mogućem roku u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 4., EU ili Kosovo dostavljaju Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje sve odgovarajuće podatke s ciljem pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za stranke. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može se usuglasiti o svim sredstvima koja su potrebna za otklanjanje poteškoća. Ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta VSP-u ne postigne dogovor, stranka izvoznica može na izvoz dotičnog proizvoda primijeniti mjere iz ovoga članka.

4.   Ako zbog iznimnih i kritičnih okolnosti koje zahtijevaju hitno djelovanje nije moguće prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, ovisno o slučaju, EU ili Kosovo može odmah primijeniti mjere opreza koje su potrebne za rješenje situacije i o tome bez odlaganja obavješćuje drugu stranku.

5.   Sve mjere primijenjene na temelju ovog članka odmah se prijavljuju Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje i o njima se provode periodična savjetovanja u okviru tog tijela, posebno radi utvrđivanja vremenskog rasporeda njihova ukidanja, čim okolnosti to dopuste.

Članak 45.

Državni monopoli

U odnosu na državne monopole tržišne naravi Kosovo osigurava da nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma ne postoji diskriminacija između državljana država članica i građana Kosova u pogledu uvjeta pod kojima se roba nabavlja i stavlja na tržište.

Članak 46.

Pravila o podrijetlu

Osim ako je drukčije predviđeno ovim Sporazumom, Protokolom III. utvrđuju se pravila o podrijetlu radi provedbe ovog Sporazuma.

Članak 47.

Dopuštena ograničenja

Ovim Sporazumom ne isključuju se zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili provoza robe koje su opravdane razlozima javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka; zaštite blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti ili zaštite intelektualnog, industrijskog ili trgovačkog vlasništva ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, te zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između stranaka.

Članak 48.

Uskraćivanje administrativne suradnje

1.   Stranke su suglasne da je administrativna suradnja ključna za provedbu i kontrolu povlaštenog postupanja odobrenog na temelju ove glave i naglašavaju svoju predanost borbi protiv nepravilnosti i prijevare u carinskim i povezanim pitanjima.

2.   Ako stranka na temelju objektivnih informacija utvrdi uskraćivanje administrativne suradnje i/ili nepravilnosti ili prijevaru u skladu prema ovoj glavi, ta stranka (u ovom članku „dotična stranka”) može privremeno suspendirati odgovarajuće povlašteno postupanje u odnosu na dotični proizvod ili proizvode u skladu s ovim člankom.

3.   Za potrebe ovog članka nepostojanje administrativne suradnje, među ostalim, znači:

(a)

višekratno neispunjenje obveza provjere podrijetla dotičnog(-ih) proizvoda;

(b)

višekratno odbijanje ili nepotrebno odlaganje izvršavanja i/ili dostave rezultata naknadne provjere dokaza o podrijetlu;

(c)

višekratno odbijanje ili nepotrebno odlaganje izdavanja dozvole za misije administrativne suradnje za provjeru vjerodostojnosti dokumenata ili točnosti informacija koje su važne za dotični povlašteni tretman.

Za potrebe ovog članka, nepravilnosti ili prijevara, među ostalim, mogu biti utvrđeni u slučaju brzog povećavanja uvoza robe, bez zadovoljavajućeg objašnjenja, koji premašuje uobičajenu razinu proizvodnje i izvozne sposobnosti druge stranke koji su povezani s objektivnim informacijama povezanima s nepravilnosti ili prijevarom.

4.   Primjena privremene suspenzije podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

stranka koja na temelju objektivnih informacija utvrdi uskraćivanje administrativne suradnje i/ili nepravilnosti ili prijevaru, odmah obavješćuje Odbor za stabilizaciju i pridruživanje o svojim nalazima, zajedno s objektivnim informacijama, te započinje savjetovanja s drugom strankom u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje na temelju svih odgovarajućih informacija i objektivnih nalaza, s ciljem pronalaženja rješenja koje je prihvatljivo za obje stranke.

(b)

ako su stranke započele savjetovanja u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u skladu s točkom (a) te se u roku od tri mjeseca od obavijesti nisu usuglasile o prihvatljivom rješenju, dotična stranka može privremeno suspendirati povlašteno postupanje odobreno za dotični(-e) proizvod(-e). O privremenoj se suspenziji odmah obavješćuje Odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

(c)

privremene suspenzije na temelju ovog članka ograničene su na nužni minimum koji je potreban kako bi se zaštitili financijski interesi dotične stranke. Te privremene suspenzije ne smiju premašiti razdoblje od šest mjeseci, koje može biti produljeno. O privremenim se suspenzijama odmah nakon njihova usvajanja obavješćuje Odbor za stabilizaciju i pridruživanje. One podliježu periodičnim savjetovanjima u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, posebno s ciljem njihova ukidanja čim prestanu uvjeti za njihovu primjenu.

5.   Istodobno s obavješćivanjem Odbora za stabilizaciju i pridruživanje na temelju stavka 4. točke (a), dotična stranka u svojem službenom listu objavljuje obavijest za uvoznike. U toj obavijesti za uvoznike trebalo bi biti navedeno da za dotični proizvod na temelju objektivnih informacija postoji dokaz o nepostojanju administrativne suradnje i/ili nepravilnostima ili prijevari.

Članak 49.

U slučaju da nadležna tijela učine pogrešku u propisnom upravljanju povlaštenim sustavom izvoza, a posebno u primjeni Protokola III., i ako zbog te pogreške nastanu posljedice u području uvoznih carina, stranka koja je suočena s takvim posljedicama može od Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje zatražiti da ispita mogućnosti donošenja svih odgovarajućih mjera za rješenje te situacije.

GLAVA V.

POSLOVNI NASTAN, PRUŽANJE USLUGA I KAPITAL

Članak 50.

Definicija

Za potrebe ovog Sporazuma:

(1)

„trgovačko društvo EU-a” odnosno „trgovačko društvo Kosova” znači trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom neke države članice odnosno Kosova, čije se registrirano sjedište, središnje mjesto upravljanja ili glavno mjesto poslovanja nalazi na području EU-a odnosno Kosova. Međutim, ako trgovačko društvo ima samo svoje registrirano sjedište na području EU-a odnosno Kosova, to se trgovačko društvo smatra trgovačkim društvom EU-a odnosno trgovačkim društvom Kosova ako je njegovo poslovanje stvarno i trajno povezano s gospodarstvom jedne od država članica odnosno Kosova;

(2)

„društvo kći” trgovačkog društva znači trgovačko društvo koje je pod stvarnom kontrolom drugog trgovačkog društva;

(3)

„podružnica” trgovačkog društva znači mjesto obavljanja poslovne djelatnosti koje nema pravnu osobnost te ima trajni karakter, kao što je produžetak matičnog društva, ima upravu i materijalnu opremu za vođenje poslovnih pregovora s trećim osobama tako da se treće osobe ne moraju obraćati izravno matičnom društvu, iako znaju da će se prema potrebi uspostaviti pravna veza s matičnim društvom, nego mogu poslovati na mjestu poslovanja koje predstavlja njegov produžetak;

(4)

„poslovni nastan” znači pravo pokretanja gospodarskih djelatnosti osnivanjem društava, uključujući društva kćeri i podružnice u EU-u odnosno na Kosovu;

(5)

„poslovanje” znači obavljanje gospodarskih djelatnosti;

(6)

„gospodarske djelatnosti” u načelu obuhvaća djelatnosti industrijske, trgovačke i profesionalne naravi te obrtničke djelatnosti;

(7)

„građanin EU-a” i „građanin Kosova” znači fizička osoba koja je državljanin jedne od država članica ili građanin Kosova;

(8)

„financijske usluge” znači djelatnosti opisane u Prilogu VI.

POGLAVLJE I.

Poslovni nastan

Članak 51.

1.   Kosovo trgovačkim društvima EU-a olakšava pokretanje poslovanja na svojem području. U tu svrhu, stupanjem na snagu ovog Sporazuma Kosovo odobrava:

(a)

u pogledu poslovnoga nastana trgovačkih društva EU-a na području Kosova, tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji daje vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojem trgovačkom društvu iz treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji;

(b)

u pogledu poslovanja društava kćeri i podružnica trgovačkih društava EU-a na području Kosova nakon što uspostave poslovni nastan, tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji daje vlastitim trgovačkim društvima i podružnicama ili bilo kojemu društvu kćeri i podružnici bilo kojeg trgovačkoga društva iz bilo koje treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji.

2.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma EU odobrava:

(a)

u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava Kosova tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji EU daje vlastitim trgovačkim društvima ili bilo kojem trgovačkom društvu iz treće zemlje, ovisno o tome koji je bolji;

(b)

u pogledu poslovanja društava kćeri i podružnica trgovačkih društava Kosova s poslovnim nastanom na njegovu području, tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji EU daje vlastitim trgovačkim društvima i podružnicama ili bilo kojem društvu kćeri i podružnici trgovačkog društva iz bilo koje treće zemlje s poslovnim nastanom na njegovu području, ovisno o tome koji je bolji.

3.   Stranke ne smiju donositi nikakve nove propise ili mjere kojima se uvodi diskriminacija u pogledu poslovnog nastana trgovačkih društava druge stranke na njihovu području ili u pogledu njihovog poslovanja, nakon što uspostave poslovni nastan, u odnosu na vlastita trgovačka društva.

4.   Neovisno o ovom članku,

(a)

stupanjem na snagu ovog Sporazuma, društva kćeri i podružnice trgovačkih društava EU-a imaju pravo korištenja i uzimanja u najam nekretnina na Kosovu;

(b)

u roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma, društva kćeri i podružnice trgovačkih društava EU-a imaju pravo stjecanja i uživanja vlasničkih prava na nekretninama kao i trgovačka društva Kosova, a u pogledu javnih dobara/dobara od općeg interesa, jednaka prava koja uživaju trgovačka društva Kosova kada su ta prava potrebna za obavljanje gospodarskih djelatnosti zbog kojih su osnovana.

Članak 52.

1.   Podložno članku 54. svaka stranka može urediti poslovni nastan i poslovanje trgovačkih društava na svojem području, ako se tim propisima trgovačka društva druge stranke ne diskriminiraju u usporedbi s njezinim vlastitim trgovačkim društvima.

2.   U pogledu financijskih usluga, neovisno o odredbama ovog Sporazuma, ni jednu se stranku ne smije sprečavati da poduzima mjere opreza, uključujući mjere za zaštitu ulagatelja, deponenata, ugovaratelja osiguranja ili osoba prema kojima neki pružatelj financijskih usluga ima fiducijarnu obvezu, ili pak mjere kojima se jamči cjelovitost i stabilnost financijskog sustava. Takve mjere ne smiju služiti kao sredstvo izbjegavanja obveza koje je stranka preuzela ovim Sporazumom.

3.   Ništa se u ovom Sporazumu ne smije tumačiti na način da se od bilo koje stranke zahtijeva otkrivanje podataka povezanih s poslovima i računima pojedinačnih klijenata, kao ni bilo kojeg povjerljivog ili nejavnog podatka u posjedu javnih subjekata.

Članak 53.

1.   Ovim poglavljem ne dovode se u pitanje odredbe Ugovora o osnivanju Prometne zajednice sa zapadnim Balkanom i Multilateralnog sporazuma o uspostavi Zajedničkog europskog zračnog prostora potpisanog 9. lipnja 2006. (4).

2.   U okviru prometne politike EU-a Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može u posebnim slučajevima dati preporuke za poboljšanje poslovnog nastana i poslovanja u područjima koja su obuhvaćena stavkom 1.

3.   Ovo poglavlje se ne primjenjuje na pomorski promet.

Članak 54.

1.   Člancima 51. i 52. ne sprečava se bilo koju stranku da primjenjuje posebna pravila koja se odnose na poslovni nastan i poslovanje na njezinim području podružnica trgovačkih društava druge stranke koje nisu osnovane na području prve stranke, pod uvjetom da su ta pravila opravdana pravnim ili tehničkim razlikama između tih podružnica i podružnica trgovačkih društava osnovanih na njezinu području ili iz opreza u slučaju financijskih usluga.

2.   Razlika u tretmanu ne smije premašiti ono što je nužno s obzirom na navedene pravne ili tehničke razlike ili iz opreza u slučaju financijskih usluga.

POGLAVLJE II.

Pružanje usluga

Članak 55.

1.   Trgovačko društvo EU-a s poslovnim nastanom na području Kosova ili trgovačko društvo Kosova s poslovnim nastanom u EU-u ima pravo zapošljavati na području EU-a i Kosova izravno ili u svojim društvima kćerima ili podružnicama, u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi na području domaćinu poslovnog nastana, zaposlenike koji su građani EU-a odnosno Kosova, pod uvjetom da su oni ključno osoblje kako je definirano u stavku 2. te da ih zapošljavaju isključivo trgovačka društva, društva kćeri ili podružnice.

2.   Ključno osoblje gore navedenih trgovačkih društava, dalje u tekstu „organizacije”, jesu „osobe premještene unutar društva” kako je definirano u točki (c) i koje pripadaju sljedećim kategorijama, pod uvjetom da je ta organizacija pravna osoba te da su dotične osobe u njoj zaposlene ili su u njoj bile partneri (osim većinskih dioničara) najmanje godinu dana neposredno prije premještaja:

(a)

osobe na vodećim položajima u organizaciji, koje u prvom redu upravljaju poslovanjem poslovne jedinice i koje se uglavnom nalaze pod općim nadzorom ili rukovodstvom uprave ili dioničara društva, odnosno jednakovrijednog tijela, uključujući:

i.

upravljanje odjelom ili pododjelom poslovne jedinice;

ii.

praćenje i nadziranje rada drugih zaposlenika koji obavljaju nadzorne, stručne ili voditeljske poslove;

iii.

osobne ovlasti za zapošljavanje i otpuštanje djelatnika, odnosno davanje preporuka u vezi sa zapošljavanjem, otpuštanjem ili drugim kadrovskim poslovima;

(b)

osobe koje rade u organizaciji i koje posjeduju posebna znanja, ključna za pružanje usluga, istraživačku opremu, tehnike ili rukovođenje poslovne jedinice. Osim znanja usko povezanih s tom poslovnom jedinicom, ocjena takvih znanja može odražavati i visok stupanj stručne osposobljenosti u odnosu na određenu vrstu posla ili djelatnosti koja zahtijeva točno određeno stručno znanje, uključujući članstvo u ovlaštenoj struci;

(c)

„osoba premještena unutar društva” znači fizička osoba koja radi u određenoj organizaciji na području jedne od stranaka, ali je zbog obavljanja gospodarskih djelatnosti privremeno premještena na područje druge stranke. Ta organizacija mora imati svoje glavno mjesto poslovanja na području jedne od stranaka, a premještaj se mora obaviti u poslovnu jedinicu (podružnicu, društvo kći) te organizacije, koja u stvarnosti obavlja slične gospodarske djelatnosti na području druge stranke.

3.   Ulazak i privremena prisutnost građana EU-a ili Kosova na području EU-a odnosno Kosova dopušteni su ako su ti predstavnici trgovačkih društava osobe koje u trgovačkom društvu imaju vodeći položaj kako je definiran u stavku 2. točki (a) te da su nadležne za uspostavu društva kćeri ili podružnice nekog društva Kosova u EU-u, ili društva kćeri ili podružnice nekog društva EU-a u državi članici odnosno Kosovu u slučaju kada:

(a)

ti predstavnici nisu uključeni u obavljanje izravne prodaje ili u pružanje usluga i ne primaju naknadu od izvora koji je smješten na području domaćinu poslovne jedinice; i

(b)

to trgovačko društvo svoje glavno mjesto poslovanja ima izvan EU-a odnosno Kosova te u državi članici odnosno Kosovu nema drugog predstavnika, ured, podružnicu ili društvo kćer.

Članak 56.

Kako bi se građanima EU-a i Kosova olakšalo pokretanje i bavljenje zakonski uređenim profesionalnim djelatnostima na Kosovu odnosno u EU-u, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispituje koji su koraci potrebni za uzajamno priznavanje kvalifikacija. U tu svrhu ono može poduzeti sve potrebne mjere.

Članak 57.

U roku od šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje modalitete za proširenje odredbi ovog poglavlja na građane EU-a i Kosova u pogledu privremenog ulaska i boravka pružatelja usluga koji imaju poslovni nastan kao samozaposleni na području bilo koje od stranaka, te koji su s krajnjim potrošačem u toj stranci u dobroj vjeri sklopile ugovor o pružanju usluga kojim se zahtijeva njihova privremena prisutnost u toj stranci radi izvršavanja ugovora o pružanju usluga.

Članak 58.

1.   U skladu sa stavcima 2. i 3., EU i Kosovo obvezuju se poduzeti potrebne korake kako bi postupno omogućavali da usluge pružaju trgovačka društva EU-a odnosno Kosova ili građani EU-a odnosno Kosova s poslovnim nastanom na području stranke kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namijenjene.

2.   Usporedo s procesom liberalizacije iz stavka 1., stranke dopuštaju privremeno kretanje fizičkih osoba koje pružaju usluge ili onih koje pružatelj usluga zapošljava kao ključno osoblje kako je definirano člankom 55., uključujući fizičke osobe koje su predstavnici trgovačkog društva ili građane EU-a ili Kosova i koje traže privremeni ulazak radi vođenja pregovora o prodaji usluga ili sklapanja ugovora o prodaji usluga za tog pružatelja usluga kada ti predstavnici nisu uključeni u obavljanje izravne prodaje korisnicima ili samostalno pružanje usluga.

3.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje nakon pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma poduzima mjere koje su potrebne za postupnu provedbu stavaka 1. i 2. Pritom uzima u obzir napredak koji je Kosovo postiglo u približavanju svojih zakona s pravnom stečevinom EU-a.

Članak 59.

1.   Stranke ne smiju poduzimati nikakve mjere ni radnje kojima bi, u usporedbi sa stanjem zatečenim na dan koji prethodi danu stupanja na snagu ovog Sporazuma, znatno više ograničile uvjete pod kojima usluge pružaju građani ili trgovačka društva EU-a i građani ili trgovačka društva Kosova s stalnim boravištem ili poslovnim nastanom u stranci kojoj ne pripada osoba kojoj su te usluge namijenjene.

2.   Ako jedna stranka smatra da mjere koje je druga stranka uvela nakon stupanja Sporazuma na snagu dovode do stanja koje je u pogledu pružanja usluga znatno više ograničeno od stanja zatečenog na dan stupanja Sporazuma na snagu, ona može od druge stranke zahtijevati da započne savjetovanja.

Članak 60.

U pogledu pružanja prometnih usluga između EU-a i Kosova primjenjuju se ove odredbe:

(1)

U pogledu zračnog prometa, uvjeti obostranog pristupa tom tržištu uređuju se Multilateralnim sporazumom o uspostavi Zajedničkog europskog zračnog prostora.

(2)

U pogledu kopnenog prometa, uvjeti uzajamnog pristupa tržištu i cestovnog provoza u cestovnom prometu uređuju se Ugovorom o osnivanju Prometne zajednice.

(3)

Kosovo se obvezuje svoje zakonodavstvo, uključujući administrativne, tehničke i druge propise, prilagoditi zakonodavstvu EU-a koje se u bilo kojem trenutku primjenjuje u području zračnog i kopnenog prometa, i to u onoj mjeri u kojoj to proširuje liberalizaciju i međusobni pristup tržištima stranaka te olakšava kretanje putnika i robe.

(4)

Kosovo se obvezuje poštovati sve međunarodne konvencije u vezi s cestovnom sigurnošću, posebno pridajući pažnju sporazumnoj sveobuhvatnoj mreži transportnog opservatorija jugoistočne Europe.

(5)

Ovo se poglavlje ne primjenjuje na pomorske usluge.

POGLAVLJE III.

Provozni promet

Članak 61.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

provozni promet EU-a: prijevoz, koji obavlja prijevoznik s poslovnim nastanom u EU-u, robe u provozu kroz područje Kosova na relaciji prema državi članici ili iz nje;

(2)

provozni promet Kosova: prijevoz, koji obavlja prijevoznik s poslovnim nastanom na Kosovu, robe u provozu s Kosova kroz područje EU-a i s odredištem u trećoj zemlji ili prijevoz robe iz treće zemlje s odredištem na Kosovu;

Članak 62.

Opće odredbe

1.   Ovo poglavlje prestaje se primjenjivati nakon stupanja na snagu Ugovora o osnivanju Prometne zajednice.

2.   Stranke su suglasne odobriti neograničen pristup provoznom prometu EU-a kroz Kosovo i provoznom prometu Kosova kroz EU s učinkom od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3.   Ako se kao posljedica prava odobrenih na temelju stavka 2. ovog članka provozni promet tegljača iz EU-a toliko poveća da izazove ili da prijeti izazivanjem ozbiljne štete cestovnoj infrastrukturi i/ili protoku prometa na tim pravcima i ako se pod istim uvjetima pojave isti problemi na području EU-a blizu granice/granične crte Kosova, to se pitanje podnosi Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u skladu s člankom 128. Sporazuma. Stranke mogu predložiti iznimne, privremene i nediskriminirajuće mjere koje su potrebne kako bi se ograničila ili ublažila takva šteta.

4.   Stranke su dužne suzdržati se od poduzimanja bilo kakvog jednostranog djelovanja koje bi moglo voditi diskriminaciji između prijevoznika ili vozila iz EU-a i prijevoznika ili vozila s Kosova. Stranke poduzimaju sve korake potrebne za olakšavanje cestovnog prijevoza prema području druge stranke ili kroz njega.

Članak 63.

Pojednostavljenje formalnosti

1.   Stranke su suglasne pojednostaviti protok robe željeznicom i cestom, bilo bilateralan ili u provozu.

2.   Stranke su suglasne poduzeti zajedničko djelovanje, u mjeri u kojoj je to potrebno, za donošenje daljnjih mjera pojednostavljenja i njihovo poticanje.

POGLAVLJE IV.

Tekuća plaćanja I kretanje kapitala

Članak 64.

Stranke se obvezuju dopustiti sva plaćanja i prijenose na tekući račun bilance plaćanja između EU-a i Kosova u slobodno konvertibilnoj valuti, u skladu člankom VIII. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda.

Članak 65.

1.   U pogledu transakcija na kapitalnom računu i financijskom računu bilance plaćanja, stranke od stupanja na snagu ovog Sporazuma osiguravaju slobodno kretanje kapitala koji se odnosi na izravna ulaganja u društva koja su osnovana u skladu s primjenjivim pravom i ulaganja koja su obavljena u skladu s poglavljem I. glave V., kao i likvidaciju ili povrat tih ulaganja i bilo kakve dobiti koja iz njih proizlazi.

2.   U pogledu transakcija na kapitalnom i financijskom računu bilance plaćanja, stranke od stupanja na snagu ovog Sporazuma osiguravaju slobodno kretanje kapitala s obzirom na kredite koji se odnose na trgovačke transakcije ili pružanje usluga, uključujući financijske zajmove i kredite, u kojima sudjeluje osoba s boravištem u jednoj od stranaka. Ovim člankom nisu obuhvaćena portfeljna ulaganja, prije svega stjecanje udjela na tržištu kapitala s isključivom namjerom ostvarivanja financijskog ulaganja bez namjere utjecajanja na upravljanje i kontrolu poduzeća.

3.   U roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Kosovo se obvezuje odobriti nacionalni tretman građanima EU-a pri stjecanju nekretnine na njegovu području.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., stranke ne smiju uvesti nikakva nova ograničenja na kretanje kapitala i tekuća plaćanja između osoba s boravištem u EU-u odnosno na Kosovu, a postojeća rješenja ne smiju se dodatno ograničavati.

5.   Ne dovodeći u pitanje ovaj članak i članak 64., kada u iznimnim okolnostima kretanje kapitala uzrokuje ozbiljne poteškoće ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnih poteškoća u funkcioniranju tečajne politike ili monetarne politike u EU-u ili na Kosovu, EU odnosno Kosovo može poduzeti zaštitne mjere u pogledu kretanja kapitala između EU-a i Kosova za razdoblje ne dulje od šest mjeseci, ako su takve mjere nužne.

6.   Stranke se međusobno savjetuju s ciljem olakšavanja kretanja kapitala između EU-a i Kosova radi promicanja ciljeva ovog Sporazuma.

Članak 66.

1.   Tijekom prve godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo poduzima mjere kojima se dopušta stvaranje potrebnih uvjeta za daljnju postupnu primjenu pravila EU-a o slobodnom kretanju kapitala.

2.   Po isteku druge godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje detaljne modalitete potpune primjene pravila EU-a o kretanju kapitala na Kosovu.

POGLAVLJE V.

Opće odredbe

Članak 67.

1.   Ova se glava primjenjuje podložno ograničenjima zbog javnog poretka, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

2.   Ova glava ne primjenjuje se na aktivnosti koje su na području bilo koje stranke povezane, makar i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlasti.

Članak 68.

1.   Za potrebe ove glave, nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava stranke da primjenjuju svoje zakone i propise koji se odnose na ulazak i boravak, zapošljavanje, radne uvjete, poslovni nastan fizičkih osoba i pružanje usluga, posebno u mjeri u kojoj se to odnosi na odobravanje, obnavljanje ili odbijanje boravišnih dozvola, uz uvjet da se takve mjere ne primjenjuju na način kojim se poništavaju ili umanjuju koristi koje druga stranka ima na temelju određene odredbe ovog Sporazuma i pravne stečevine EU-a. Ovom odredbom ne dovodi se u pitanje primjena članka 67.

2.   Ova glava ne primjenjuje se na mjere koje utječu na fizičke osobe koje traže pristup tržištu zapošljavanja bilo koje od stranaka, niti se primjenjuje na mjere koje se odnose na državljanstvo, boravište ili trajno zapošljavanje.

Članak 69.

Ova glava također se primjenjuje na trgovačka društva koja su pod kontrolom i isključivo u zajedničkom vlasništvu društava ili građana EU-a te društava ili građana Kosova.

Članak 70.

1.   Tretman najpovlaštenije nacije, odobren u skladu s ovom glavom, ne primjenjuje se na porezne povlastice koje stranke pružaju ili će pružati u budućnosti na temelju sporazuma čija je svrha izbjeći dvostruko oporezivanje ili druge porezne dogovore.

2.   Ova glava ne smije se tumačiti tako da stranke sprečava u donošenju ili provođenju mjera čiji je cilj sprečavanje izbjegavanja ili utaje poreza na temelju poreznih odredaba sporazumâ o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih poreznih dogovora ili domaćeg fiskalnog zakonodavstva.

3.   Ova dr glava ne smije tumačiti kao sprečavanje stranaka da u primjeni relevantnih odredaba svojeg fiskalnog zakonodavstva razlikuju porezne obveznike koji nisu u istoj situaciji, posebno s obzirom na njihovo mjesto boravišta.

Članak 71.

1.   Stranke nastoje, kada god je to moguće, izbjeći uvođenje mjera ograničavanja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, za potrebe bilance plaćanja. Stranka koja donese takve mjere dostavlja drugoj stranci, u najkraćem mogućem roku, raspored njihova ukidanja.

2.   Ako se jedna ili više država članica ili Kosovo suoče s ozbiljnim poteškoćama u pogledu bilance plaćanja ili s prijetnjom takvih poteškoća, EU i Kosovo mogu, u skladu s uvjetima utvrđenima u Sporazumu WTO-a, donijeti mjere ograničavanja, uključujući mjere koje se odnose na uvoz, koje imoraju imati ograničeno trajanje i ne smiju prelaziti ono što je nužno da bi se popravila bilanca plaćanja. EU i Kosovo o tome odmah obavješćuju drugu stranku.

Članak 72.

Ova glava postupno se prilagođava, posebno u kontekstu zahtjeva koji proizlaze iz članka V. GATS-a.

Članak 73.

Ovim Sporazumom ne dovodi se u pitanje primjena, od strane bilo koje stranke, svake mjere koja je potrebna za sprečavanje izbjegavanja njezinih mjera koje se odnose na pristup trećih zemalja njezinu tržištu na temelju ovog Sporazuma.

GLAVA VI.

PRIBLIŽAVANJE ZAKONODAVSTVA KOSOVA PRAVNOJ STEČEVINI EU-A, IZVRŠAVANJE ZAKONODAVSTVA I PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Članak 74.

1.   Stranke priznaju važnost približavanja postojećeg zakonodavstva na Kosovu zakonodavstvu EU-a te njegove učinkovite provedbe. Kosovo nastoji osigurati postupnu sukladnost postojećeg prava i budućeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a. Kosovo se obvezuje osigurati pravilnu provedbu i izvršavanje postojećeg prava i budućeg zakonodavstva.

2.   To približavanje započinje danom potpisivanja Sporazuma i postupno se proširuje na sve elemente pravne stečevine EU-a iz ovog Sporazuma do kraja prijelaznog razdoblja utvrđenog u članku 9.

3.   Približavanje će se u svojoj ranoj fazi usredotočiti na temeljne elemente pravne stečevine EU-a u području unutarnjeg tržišta, u području slobode, sigurnosti i pravde te na područja povezana s trgovinom. U kasnijoj fazi Kosovo se usredotočuje na preostale dijelove pravne stečevine EU-a.

Približavanje se provodi na temelju programa koji se treba usuglasiti između Europske komisije i Kosova.

4.   Kosovo u dogovoru s Europskom komisijom definira i modalitete praćenja provedbe približavanja zakonodavstva i radnji koje treba poduzimati u vezi s njegovim izvršavanjem, uključujući napore Kosova u reformi pravosuđa radi provođenja njegova cjelokupnog pravnog okvira.

Članak 75.

Tržišno natjecanje i druge gospodarske odredbe

1.   U mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između EU-a i Kosova, sljedeće se smatra nespojivim s ispravnim funkcioniranjem ovog Sporazuma:

(a)

svi sporazumi među poduzećima, odluke udruženja poduzeća i usklađena djelovanja između poduzeća čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja;

(b)

zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili više poduzeća na području EU-a ili Kosova u cjelini ili u njegovu značajnom dijelu;

(c)

svaka državna potpora kojom se narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja davanjem prednosti određenim poduzećima ili određenim proizvodima.

2.   Svako postupanje suprotno ovom članku procjenjuje se na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EU-u, posebno članaka 101., 102., 106. i 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i instrumenata za tumačenje koje su donijele institucije EU-a.

3.   Stranke osiguravaju da neovisnom tijelu budu povjerene ovlasti potrebne za punu primjenu stavka 1. točaka (a) i (b) ovog članka u pogledu privatnih i javnih poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna prava.

4.   Kosovo osigurava da neovisnom tijelu budu povjerene ovlasti potrebne za punu primjenu stavka 1. točke (c). To tijelo, među ostalim, mora imati ovlasti za odobravanje programa državne potpore i pojedinačnih bespovratnih sredstava potpore, u skladu sa stavkom 2., kao i ovlasti za određivanje povrata državne potpore koja je nezakonito dodijeljena.

5.   EU, s jedne strane, i Kosovo, s druge strane, osiguravaju transparentnost u području državne potpore, među ostalim, dostavom drugoj stranci redovitog godišnjeg izvješća ili drugog odgovarajućeg dokumenta u skladu s metodologijom i predstavljenom analizom EU-a o državnim potporama. Na zahtjev jedne od stranaka, druga stranka dostavlja informacije o određenim pojedinačnim slučajevima državne potpore.

6.   Kosovo utvrđuje sveobuhvatan popis programa potpore i takve programe potpore usklađuje s kriterijima iz stavka 2. u roku od najviše tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

7.

(a)

(a) Za potrebe primjene stavka 1. točke (c), stranke prihvaćaju da se tijekom prvih pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka državna potpora koju dodjeljuje Kosovo procjenjuje uzimajući u obzir činjenicu da se Kosovo smatra područjem koje je istovjetno područjima EU-a opisanima u članku 107. stavku 3. točki (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(b)

(b) U roku od četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Kosovo Europskoj komisiji dostavlja svoje iznose BDP-a po glavi stanovnika, usklađene na razini NUTS-a II. Tijelo iz stavka 4. i Europska komisija potom zajedno ocjenjuju prihvatljivost regija Kosova i najveći iznos potpore, s ciljem izrade regionalne karte potpora na temelju odgovarajućih smjernica EU-a.

8.   U vezi s proizvodima iz glave IV. poglavlja II.:

(a)

ne primjenjuje se stavak 1. točka (c) ovog članka;

(b)

svako postupanje suprotno stavku 1. točki (a) ovog članka ocjenjuje se prema kriterijima koje je utvrdio EU na temelju članaka 42. i 43. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i posebnih instrumenata EU-a koji su doneseni na toj osnovi.

9.   Ako bilo koja od stranaka smatra da je određeno postupanje nespojivo s uvjetima stavka 1., ona može poduzeti odgovarajuće mjere nakon savjetovanja u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje ili nakon trideset radnih dana od upućivanja na takva savjetovanja. Ovim člankom ne dovodi se u pitanje i ni na koji način ne utječe na kompenzacijske mjere koje poduzimaju EU ili Kosovo u skladu s GATT-om iz 1994. i Sporazumom WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama te s povezanim unutarnjim zakonodavstvom.

Članak 76.

Javna poduzeća

Do kraja treće godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo na javna poduzeća i poduzeća kojima su dodijeljena posebna i isključiva prava primjenjuje načela određena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, s posebnim upućivanjem na njegov članak 106.

Posebna prava javnih poduzeća tijekom prijelaznog razdoblja ne uključuju mogućnost uvođenja količinskih ograničenja ili mjera s istovrsnim učinkom na uvoz iz EU-a na Kosovo.

Članak 77.

Općeniti aspekti intelektualnog vlasništva

1.   Na temelju ovog članka i Priloga VII., stranke potvrđuju važnost koju pridaju osiguravanju odgovarajuće i učinkovite zaštite i provedbe prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva.

2.   Kosovo poduzima sve potrebne mjere kako bi najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma jamčilo razinu zaštite prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva sličnu onoj koja postoji u EU-u, uključujući učinkovita sredstva za ostvarivanje takvih prava.

3.   Kosovo se obvezuje poštovati multilateralne konvencije o pravima intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva iz Priloga VII. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti obvezati Kosovo na poštovanje određenih multilateralnih konvencija u tom području.

Članak 78.

Trgovinski aspekti intelektualnog vlasništva

1.   Od stupanja na snagu ovog Sporazuma, stranke međusobno trgovačkim društvima i građanima odobravaju tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji odobravaju bilo kojoj trećoj zemlji na temelju bilateralnih sporazuma u pogledu priznavanja i zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva.

2.   Ako se pojave problemi u području intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva koji utječu na trgovinske uvjete, oni se na zahtjev bilo koje stranke hitno upućuju Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje, radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja.

Članak 79.

Javna nabava

1.   EU i Kosovo smatraju da je željeni cilj otvaranje postupka za dodjelu ugovora o javnoj nabavi na temelju nediskriminacije i uzajamnosti, posebno u skladu s pravilima WTO-a.

2.   Od stupanja na snagu ovog Sporazuma, trgovačkim društvima Kosova, bez obzira imaju li poslovni nastan u EU-u ili ne, odobrava se pristup postupcima za dodjelu ugovora u EU-u u skladu s pravilima o nabavi u EU-u, uz tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji se odobrava trgovačkim društvima EU-a.

Gore navedene odredbe primjenjuju se i na ugovore u sektoru komunalnih usluga nakon što Kosovo donese zakonodavstvo kojim se u to područje uvode pravila EU-a. EU periodično ispituje je li Kosovo doista uvelo takvo zakonodavstvo.

3.   Od stupanja na snagu ovog Sporazuma, trgovačkim društvima EU-a s poslovnim nastanom na Kosovu prema poglavlju I. glave V. odobrava se pristup postupcima za dodjelu ugovora na Kosovu uz tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji se odobrava trgovačkim društvima Kosova.

4.   Od stupanja na snagu ovog Sporazuma, trgovačkim društvima EU-a bez poslovnog nastana na Kosovu prema poglavlju I. glave V. odobrava se pristup postupcima za dodjelu ugovora na Kosovu uz tretman koji nije manje povoljan od tretmana koji se odobrava trgovačkim društvima Kosova i EU-a s poslovnim nastanom na Kosovu osim cjenovnih povlastica opisanih u stavku 5.

5.   Od stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo pretvara u cjenovne povlastice sve postojeće povlastice za trgovačka društva Kosova ili trgovačka društva EU-a s poslovnim nastanom na Kosovu i za ugovore dodijeljene prema postupcima u kojima se poštuje kriterij gospodarski najpovoljnije ponude ili ponude s najnižom cijenom te ih u roku od pet godina postupno smanjuje u skladu sa sljedećim rasporedom:

povlastice ne premašuju 15 % do kraja druge godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma;

povlastice ne premašuju 10 % do kraja treće godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma;

povlastice ne premašuju 5 % do kraja četvrte godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma; i

povlastice će se potpuno ukinuti najkasnije do kraja pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

6.   U roku od dvije godine od stupanja na snagu Sporazuma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može preispitati povlastice iz stavka 5. i odlučiti skratiti razdoblja iz stavka 5.

7.   U roku od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo donosi zakonodavstvo za provedbu proceduralnih standarda predviđenih u pravnoj stečevini EU-a.

8.   Kosovo Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje dostavlja godišnja izvješća o mjerama koje je poduzelo za povećanje transparentnosti i osiguranje učinkovitog sudskog preispitivanja odluka donesenih u području javne nabave.

9.   Članci od 50. do 66. primjenjuju se u pogledu poslovnog nastana, poslovanja te pružanja usluga između EU-a i Kosova. U odnosu na zapošljavanje i kretanje radnika povezano s izvršavanjem ugovora o javnoj nabavi, pravna stečevina EU-a povezana s državljanima trećih zemalja primjenjuje se na građane Kosova u EU-u. U pogledu građana EU-a na Kosovu u odnosu na zapošljavanje i kretanje radnika povezano s izvršavanjem ugovora o javnoj nabavi, Kosovo radnicima koji su državljani države članice odobrava recipročna prava slična onima građanima Kosova u EU-u.

Članak 80.

Normizacija, mjeriteljstvo, akreditacija i ocjenjivanje sukladnosti

1.   Kosovo poduzima potrebne mjere kako bi postupno postiglo usklađenost sa horizontalnim i sektorskim zakonodavstvom EU-a o sigurnosti proizvoda i postiglo europske standarde u infrastrukturi kvalitete, kao što je normizacija, mjeriteljstvo, akreditacija i ocjenjivanje sukladnosti.

2.   U tu svrhu stranke nastoje:

(a)

promicati uporabu tehničkih propisa EU-a, europskih normi i postupaka ocjenjivanja sukladnosti;

(b)

pružati pomoć u poticanju razvoja infrastrukture za kvalitetu: normizacije, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti;

(c)

promicati suradnju Kosova s organizacijama koje su povezane s normizacijom, ocjenjivanjem sukladnosti, mjeriteljstvom i sličnim funkcijama (npr. CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EURAMET) (5), ako to objektivne okolnosti dopuštaju;

(d)

prema potrebi, sklopiti Sporazum o ocjenjivanju sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda nakon što zakonodavni okvir i postupci Kosova budu dostatno usklađeni s takvim okvirom i postupcima EU-a te kada bude raspoloživo odgovarajuće stručno znanje.

Članak 81.

Zaštita potrošača

Stranke surađuju s ciljem približavanja zakonodavstva Kosova o zaštiti potrošača pravnoj stečevini EU-a kako bi osigurale:

(a)

politiku aktivne zaštite potrošača, u skladu s pravom EU-a, uključujući veću informiranost i razvoj neovisnih organizacija na Kosovu;

(b)

usklađivanje zakonodavstva u području zaštite potrošača na Kosovu sa zakonodavstvom koje je na snazi u EU-u;

(c)

učinkovitu pravnu zaštitu potrošača radi poboljšanja kvalitete potrošačke robe i održavanja odgovarajućih sigurnosnih standarda;

(d)

praćenje pravila od strane nadležnih tijela i osiguravanje pristupa odgovarajućim pravnim sredstvima u slučaju sporova;

(e)

razmjenu podataka o opasnim proizvodima.

Članak 82.

Radni uvjeti i jednake mogućnosti

Kosovo postupno usklađuje svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU-a u području radnih uvjeta, posebno zdravlja i sigurnosti na radu, te u području jednakih mogućnosti.

GLAVA VII.

SLOBODA, SIGURNOST I PRAVDA

Članak 83.

Jačanje institucija i vladavine prava

U svojoj suradnji u području slobode, sigurnosti i pravde, stranke posebnu važnost pridaju učvršćivanju vladavine prava i jačanju institucija na svim razinama uprave općenito, a posebno u izvršavanju zakonodavstva i pravosuđu. Suradnjom se prije svega želi ojačati neovisnost, nepristranost i odgovornost kosovskog pravosuđa i unaprijediti njegova učinkovitost, razviti odgovarajuće strukture za policiju, tužitelje i suce i ostala pravosudna tijela i tijela za provedbu zakona kako bi ih se na odgovarajući način pripremilo za suradnju u građanskim, trgovačkim i kaznenim stvarima te im se omogućilo da na učinkovit način sprečavaju, istražuju, podnose kaznene prijave te donose presude o organiziranom kriminalu, korupciji i terorizmu.

Članak 84.

Zaštita osobnih podataka

Stranke surađuju u području zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka kako bi Kosovo postiglo razinu zaštite osobnih podataka koja odgovara pravnoj stečevini EU-a. Kosovo se obvezuje osigurati dostatne financijske i ljudske resurse za jedno ili više neovisnih nadzornih tijela radi učinkovitog praćenja i jamčenja izvršavanja nacionalnog zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka.

Članak 85.

Vize, upravljanje granicom/graničnom crtom, azil i migracije

Stranke surađuju u područjima viza, nadzora granice/granične crte, azila i migracija te uspostavljaju okvir za suradnju u tim područjima, uključujući suradnju na regionalnoj razini, uzimajući u obzir i u cijelosti koristeći ostale postojeće inicijative u tom području prema potrebi.

Suradnja u pitanjima iz stavka 1. temelji se na međusobnim savjetovanjima i uskoj koordinaciji između stranaka te može uključivati tehničku i administrativnu pomoć u:

(a)

razmjeni statističkih podataka i informacija o zakonodavstvu i praksi;

(b)

izradi zakonodavstva;

(c)

povećanju učinkovitosti institucija,

(d)

osposobljavanja osoblja;

(e)

zaštiti putnih isprava i otkrivanju lažnih isprava;

(f)

upravljanju nadzorom granice/granične crte.

Suradnja se posebno usredotočuje:

(a)

na područje azila, na donošenje i provedbu zakonodavstva od strane Kosova kako bi se postigli standardi Konvencije o statusu izbjeglica, potpisane u Ženevi 28. srpnja 1951. i Protokola o statusu izbjeglica potpisanog u New Yorku 31. siječnja 1967., čime se osigurava poštovanje načela „zabrane vraćanja”, kao i drugih prava podnositelja zahtjeva za azil i izbjeglica;

(b)

na područje zakonitih migracija, na pravila o prihvatu te na prava i status prihvaćenih osoba. U odnosu na migracije, stranke su suglasne pružiti pravedan tretman osobama koje nisu građani EU-a koje zakonito borave na državnom području države članice ili na Kosovu te istražiti mogućnosti za utvrđivanje mjera za pružanje poticaja i potpore za djelovanje Kosova s ciljem promicanja integracije osoba koje nisu građani EU-a koje zakonito borave na Kosovu.

Članak 86.

Zakonite migracije

Stranke surađuju radi pružanja podrške Kosovu u približavanju njegova zakonodavstva pravnoj stečevini EU-a o zakonitim migracijama.

Stranke prihvaćaju da građani Kosova, prema pravnoj stečevini EU-a, imaju prava, posebno u području radnih uvjeta, primitaka od rada i otpuštanja s radnoga mjesta, spajanja obitelji, dugoročnog boravka, studenata, istraživača i visokokvalificiranih zaposlenika, sezonskih radnika, osoba premještenih unutar društva i mirovina. Stranke također prihvaćaju da se time ne dovode u pitanje uvjeti i modaliteti primjenjivi u svakoj državi članici.

U roku od četiri godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma Kosovo odobrava recipročna prava građanima EU-a u područjima iz drugog stavka. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ispituje mjere koje su potrebne za tu svrhu. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može razmotriti sva ostala pitanja u vezi s provedbom ovom članka.

Članak 87.

Sprečavanje i kontrola nezakonitog useljavanja

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje zajedničke mjere koje stranke mogu poduzeti radi sprečavanja i kontrole nezakonitog useljavanja, uključujući trgovinu i krijumčarenje ljudima osiguravajući poštovanje i zaštitu temeljnih prava migranata i pomoć migrantima u nevolji.

Članak 88.

Ponovni prihvat

Stranke, s ciljem suradnje radi sprečavanja i kontrole nezakonitog useljavanja, te na zahtjev i bez dodatnih formalnosti:

(a)

ponovno prihvaćaju sve građane Kosova ili EU-a koji se nezakonito nalaze u drugoj stranci;

(b)

ponovno prihvaćaju osobe koje nisu građani EU-a i osobe bez državljanstva koje su na državno područje države članice ušle preko Kosova ili na Kosovo preko državnog područja države članice.

Kosovo svojim građanima osigurava odgovarajuće identifikacijske isprave i pruža im administrativnu pomoć potrebnu za tu svrhu.

Stranke su suglasne istražiti mogućnosti za započinjanje pregovora radi zaključivanja sporazuma o reguliranju posebnih postupaka za ponovni prihvat osoba iz prvog stavka točaka (a) i (b).

Kosovo istražuje mogućnosti sklapanja sporazumâ o ponovnom prihvatu, ako to objektivne okolnosti dopuštaju, sa zemljama koje sudjeluju u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje te se obvezuje poduzeti sve mjere potrebne za osiguravanje fleksibilne i brze provedbe tih sporazuma. EU će istražiti mogućnosti pružanja pomoći navedenim zemljama u tom postupku ako to objektivne okolnosti dopuštaju.

Članak 89.

Pranje novca i financiranje terorizma

Stranke surađuju radi sprečavanja upotrebe njihovih financijskih sustava za pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti općenito, a posebno kaznenih djela povezanih s drogom, kao i za financiranje terorizma.

Suradnja u tom području uključuje administrativnu i tehničku pomoć Kosovu radi razvoja provedbe propisa te učinkovitog funkcioniranja odgovarajućih standarda i mehanizama za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma istovjetnih onima koje su donijeli EU i ostali međunarodni forumi u tom području, a posebno Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF).

Članak 90.

Suradnja u vezi s nedopuštenim drogama

Stranke surađuju kako bi osigurale uravnoteženi i jedinstveni pristup u pitanju droga. Politike i djelovanja u području droga usmjerene su na jačanje struktura Kosova za borbu protiv nedopuštenih droga i njihovih prekursora, smanjenje opskrbe, trgovine i potražnje za nedopuštenim drogama te uspješno nošenje sa zdravstvenim i socijalnim posljedicama zlouporabe droga, kao i učinkovitiju kontrolu prekursora.

Stranke se dogovaraju o potrebnim načinima suradnje za postizanje tih ciljeva. Djelovanja se temelje na zajednički usuglašenim načelima, u skladu sa Strategijom EU-a u području droga 2013.–2020. i svim naknadnim dokumentima.

Članak 91.

Sprečavanje i borba protiv organiziranog kriminala i drugih nezakonitih aktivnosti

Stranke surađuju s ciljem jačanja struktura Kosova za borbu protiv kriminalnih aktivnosti, posebno organiziranog kriminala, korupcije i ostalih oblika teških kaznenih djela s prekograničnom dimenzijom/dimenzijom preko granične crte, te za njihovo sprečavanje. Kosovo se obvezuje poštovati mjerodavne međunarodne konvencije i instrumente u tom području. Promiče se regionalna suradnja u borbi protiv organiziranog kriminala.

U pogledu krivotvorenja novca na Kosovu, Kosovo blisko surađuje s EU-om u borbi protiv krivotvorenja novčanica i kovanica te kako bi se njihovo krivotvorenje suzbilo i kaznilo. Na razini aktivnosti sprečavanja, Kosovo se usredotočuje na provođenje mjera istovrsnih mjerama utvrđenima u odgovarajućem zakonodavstvu EU-a te se obvezuje poštovati odgovarajuće međunarodne konvencije i instrumente u tom području. Kosovo može dobiti podršku EU-a za razmjenu, pomoć i osposobljavanje u području zaštite od krivotvorenja novca.

Članak 92.

Borba protiv terorizma

Stranke surađuju s ciljem jačanja struktura Kosova za sprečavanje i suzbijanje terorističkih djela i njihovo financiranje, posebno onih s prekograničnom dimenzijom/dimenzijom preko granične crte. Suradnja u ovom kontekstu mora biti sukladna s vladavinom prava, ljudskim pravima i temeljnim slobodama, međunarodnim pravom o izbjeglicama i međunarodnim humanitarnim pravom. Kosovo se obvezuje poštovati mjerodavne međunarodne konvencije i instrumente u tom području.

GLAVA VIII.

POLITIKE SURADNJE

Članak 93.

EU i Kosovo uspostavljaju blisku suradnju čiji je cilj doprinos razvoju i rastu Kosova. Tom suradnjom jačaju se postojeće gospodarske veze na najširoj mogućoj osnovi, u korist obje stranke.

Oblikuju se politike i druge mjere koje će dovesti do održivog gospodarskog i socijalnog razvoja Kosova. Tim se politikama mora osigurati i potpuno uključivanje pitanja okoliša i klime od samoga početka te njihovo povezivanje sa zahtjevima skladnog društvenog razvoja.

Politike suradnje uključuju se u regionalni okvir suradnje. Posebna se pozornost posvećuje mjerama koje mogu ojačati suradnju između Kosova i susjednih zemalja, čime će se doprinijeti regionalnoj stabilnosti. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje prioritete između i u okviru politika suradnje opisanih u ovoj glavi.

Članak 94.

Ekonomska i trgovinska politika

EU i Kosovo olakšavaju proces gospodarskih reformi surađujući na poboljšavanju razumijevanja temelja njihovih gospodarstava te formuliranju i provedbi ekonomske politike u tržišnom gospodarstvu.

U tu svrhu EU i Kosovo surađuju kako bi:

(a)

razmijenili informacije o makroekonomskim rezultatima i izgledima te o strategijama za razvoj;

(b)

zajednički analizirali pitanja od obostranog interesa, uključujući podršku ekonomskoj politici i njezinu provedbu; i

(c)

promicali širu suradnju radi ubrzavanja pritjecanja znanja i iskustva te pristupa novim tehnologijama.

Kosovo teži uspostavi funkcionirajućeg tržišnog gospodarstva te postupnom usklađenju svojih politika politikama ekonomske i monetarne unije koje su usmjerene na stabilnost. EU može, na zahtjev tijela Kosova, pružiti pomoć namijenjenu za potporu naporima Kosova u tom pogledu.

Cilj suradnje je i jačanje vladavine prava u području poslovanja stvaranjem stabilnog i nediskriminirajućeg pravnog okvira povezanog s trgovinom.

Suradnja u tom području uključuje razmjenu informacija o načelima i funkcioniranju ekonomske i monetarne unije.

Članak 95.

Suradnja u području statistike

Suradnja između stranaka prvenstveno je usredotočena na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u području statistike. Ona je posebno usmjerena na izradu učinkovitog i održivog statističkog sustava na Kosovu kojime se mogu pružati pouzdani, objektivni i točni podaci, usporedivi s europskom statistikom, potrebni za planiranje i praćenje procesa tranzicije i reforme na Kosovu. Njome se želi omogućiti Zavodu za statistiku Kosova da bolje udovoljava potrebama svojih klijenata (u javnoj upravi i u privatnom sektoru). Statistički sustav mora biti usklađen sa statističkim načelima Kodeksa prakse europske statistike i temeljnim statističkim načelima UN-a, odredbama europskog prava u području statistike, te se razvija prema primjeni pravne stečevine EU-a u području statistike. Stranke posebno surađuju kako bi osigurale povjerljivost pojedinačnih podataka, postupno povećale prikupljanje i slanje podataka Europskom statističkom sustavu te razmjenjivale informacije o metodama, prijenosu znanja i iskustva te osposobljavanju.

Članak 96.

Bankovne usluge, usluge osiguranja i ostale financijske usluge

Suradnja između EU-a i Kosova usredotočena je na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u područjima bankovnih usluga, usluga osiguranjai financijskih usluga. Stranke surađuju s ciljem uspostave i razvoja prikladnog okvira za poticanje sektorâ bankovnih usluga, usluga osiguranja i financijskih usluga na Kosovu koji se temelji na poštenom tržišnom natjecanju i osiguravanju potrebnih podjednakih konkurentskih uvjeta.

Članak 97.

Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru i vanjska revizija

Suradnja između stranaka usredotočena je na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u područjima unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru. Stranke posebno surađuju radi daljnjeg razvoja provedbe učinkovite unutarnje kontrole i sustava funkcionalno neovisne unutarnje revizije u javnom sektoru na Kosovu u skladu s međunarodno prihvaćenim okvirom i dobrim praksama EU-a.

Kako bi se mogle preuzeti odgovornosti koordiniranja i usklađivanja koje proizlaze iz gore navedenih zahtjeva, suradnja se usredotočuje i na uspostavu i jačanje središnjih jedinica za usklađivanje financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije.

U području unutarnje revizije, stranke posebno surađuju radi daljnjeg razvoja funkcije neovisne unutarnje revizije na Kosovu u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima i dobrim praksama EU-a. Suradnja je usredotočena i na jačanje kapaciteta ureda glavnog revizora.

Članak 98.

Poticanje i zaštita ulaganja

Suradnja između stranaka u području promicanja i zaštite ulaganja usmjerena je na zaštitu izravnih stranih ulaganja te na stvaranje povoljne klime za domaća i strana privatna ulaganja što je ključno za gospodarski i industrijski oporavak Kosova. Poseban cilj suradnje za Kosovo je poboljšati pravni okvir koji pogoduje ulaganjima i štiti ih.

Članak 99.

Suradnja u području industrije

Suradnja je usmjerena na promicanje modernizacije i restrukturiranje industrije i pojedinih sektora na Kosovu. Usmjerena je i na osiguranje postojanja uvjeta za konkurentnost industrije Kosova pod uvjetima kojima se osigurava zaštita okoliša.

Suradnjom se uzimaju u obzir regionalni aspekti industrijskog razvoja, promičući, prema potrebi, prekogranična partnerstva/partnerstva preko granične crte. Tim se inicijativama posebno može uspostaviti odgovarajući okvir za poduzeća, radipoboljšavanja upravljanja, znanja i iskustva te promicanja tržištâ, tržišnu transparentnost i poslovno okruženje. Posebna pažnja posvećuje se uspostavi učinkovitih aktivnosti za promicanje izvoza na Kosovu.

U suradnji se uzima u obzir pravna stečevina EU-a u području industrijske politike.

Članak 100.

Mala i srednja poduzeća

Suradnjom između stranaka teži se razvijanju i jačanju malih i srednjih poduzeća (MSP) u privatnom sektoru, poticanju okruženja koje pogoduje pokretanju i razvoju poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća, te poticanju okruženja koje pogoduje suradnji među poduzećima. Suradnja je usklađena s načelima Akta o malom poduzetništvu i u obzir uzima prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u području MSP-a.

Članak 101.

Turizam

Suradnjom između stranaka u području turizma želi se:

(a)

osigurati uravnotežen i održiv razvoj turizma i povezanih pitanja;

(b)

ojačati protok informacija o turizmu (pomoću međunarodnih mreža, banaka podataka itd.),

(c)

poticati razvoj infrastrukture koja pogoduje ulaganjima u sektor turizma.

Suradnja je usmjerena na proučavanje mogućnosti za zajedničke aktivnosti i jačanje suradnje između turističkih poduzeća, stručnjaka i institucija te njihovih nadležnih agencija u području turizma, kao i na prijenos stručnog znanja i iskustva (kroz osposobljavanje, razmjene, seminare). U suradnji se uzima u obzir pravna stečevina EU-a u području turizma.

Suradnja može biti uključena u regionalni okvir suradnje.

Članak 102.

Poljoprivreda i poljoprivredno-industrijski sektor

Suradnja između stranaka razvija se u svim prioritetnim područjima povezanima s pravnom stečevinom EU-a u području poljoprivrede, te u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, sigurnosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne zaštite. Suradnja je posebno usmjerena na modernizaciju i restrukturiranje poljoprivrede i poljoprivredno-industrijskog sektora Kosova, posebno radi ispunjavanja sanitarnih zahtjeva EU-a, poboljšanja gospodarenja vodama i ruralnog razvoja kao i razvoja povezanih aspekata sektora šumarstva Kosova, te na podupiranje postupnog približavanja zakonodavstva i praksi Kosova pravnoj stečevini EU-a.

Članak 103.

Ribarstvo

Stranke ispituju mogućnost određivanja područja od zajedničkog interesa u sektoru akvakulture i ribarstva. U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u navedenim područjima te načela upravljanja i očuvanja ribolovnih resursa na temelju pravila koja su razvile nadležne međunarodne i regionalne organizacije za ribarstvo.

Članak 104.

Carina

Stranke uspostavljaju suradnju u ovom području kako bi se jamčilo poštovanje svih odredaba koje trebaju biti donesene u području trgovine i kako bi postiglo približavanje carinskog sustava Kosova carinskom sustavu EU-a, čime se pomaže otvaranju puta mjerama liberalizacije planiranima na temelju ovog Sporazuma te postupnom približavanju carinskoga zakonodavstva Kosova pravnoj stečevini EU-a.

U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u području carine.

Pravila o međusobnoj administrativnoj pomoći između stranaka u području carina utvrđena su u Protokolu IV.

Članak 105.

Oporezivanje

EU surađuje s Kosovom radi pružanja podrške njegovom razvoju u područja oporezivanja, uključujući mjere usmjerene na daljnju reformu fiskalnog sustava Kosova i preustroj porezne uprave radi osiguranja učinkovitosti ubiranja poreza i borbe protiv poreznih prijevara.

U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u području oporezivanja i suzbijanja štetne konkurencije u oporezivanju. Kosovo pri pripremi zakonodavstva o uklanjanju štetne konkurencije u oporezivanju u obzir uzima načela Kodeksa ponašanja za poslovno oporezivanje koji je donijelo Vijeće i predstavnici vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća 1. prosinca 1997. (6)

Suradnja je usmjerena na promicanje načela dobrog upravljanja u poreznim pitanjima, transparentnosti, razmjene informacija i poštenog poreznog tržišnog natjecanja na Kosovu, radi olakšanja provedbe mjera kojima se sprečavaju porezne prijevare, utaje ili izbjegavanje poreza.

Članak 106.

Socijalna suradnja

Stranke surađuju kako bi olakšale reformu politike zapošljavanja na Kosovu, u kontekstu ojačanih gospodarskih reformi i integracije te radi pružanja podrške uključivom rastu. Suradnjom se također nastoji potaknuti socijalni dijalog te postupno pravno približavanje zakonodavstva Kosova pravnoj stečevini EU-a u području rada, zdravlja, sigurnosti na radu i jednakih mogućnosti za žene i muškarce, za osobe s invaliditetom i za pripadnike manjinskih skupina i ostalih ranjivih skupina, uzimajući kao primjer postojeću razinu zaštite u EU-u. Ona može također uključivati prilagodbu Kosova s pravnom stečevinom EU-a u području radnog prava i u vezi s radnim uvjetima žena. Suradnjom se promiče donošenje politike o sveobuhvatnom socijalnom uključivanju i politike borbe protiv diskriminacije na Kosovu. Suradnja obuhvaća utvrđivanje sustava socijalne zaštite na Kosovu kojim se može podržati zapošljavanje i uključiv rast.

Stranke surađuju radi osiguravanja približavanja zakonodavstva Kosova pravnoj stečevini EU-a kako bi se poboljšalo zdravlje stanovništva i spriječile bolesti, razvile neovisne i učinkovite administrativne strukture i provedbene ovlasti za osiguravanje temeljnih zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva, zaštite prava pacijenata, zaštite građana od zdravstvenih prijetnji i bolesti, i promicanje zdravog života.

Kosovo poštuje međunarodne konvencije i druge instrumente u tim područjima. U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u tim područjima.

Članak 107.

Obrazovanje i osposobljavanje

Stranke surađuju radi podizanja razine općeg obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na Kosovu, kao i politike prema mladima i rada mladih kao sredstva promicanja razvoja vještina, zapošljivosti, socijalne uključenosti i gospodarskog razvoja na Kosovu. Prioritet u sustavu visokog obrazovanja postizanje je dostatnih standarda kvalitete institucija i programa usklađenih s ciljevima Bolonjskog procesa i Bolonjske deklaracije.

Stranke također surađuju s ciljem osiguravanja pristupa svim razinama obrazovanja i osposobljavanja na Kosovu bez ikakve diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije. Suradnjom se nastoji posvetiti pozornost potrebama studenata s invaliditetom na Kosovu.

Suradnja je usmjerena i na razvoj kapaciteta u istraživanju i inovacijama, prije svega zajedničkim projektima u istraživanju i inovacijama sa svim dionicima te osiguravanjem prijenosa znanja i iskustva.

Odgovarajući programi i instrumenti EU-a doprinose unaprjeđenju struktura i aktivnosti povezanih s obrazovanjem, osposobljavanjem, istraživanjem i inovacijama na Kosovu.

U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u tom području.

Članak 108.

Suradnja u području kulture

Stranke se obavezuju promicati suradnju u području kulture. Suradnja služi za jačanje kapaciteta kulturne politike Kosova, jačanje kapaciteta subjekata u kulturi i povećanje međusobnog razumijevanja među pojedincima, pripadnicima manjina i narodima. Suradnjom se podupiru institucijske reforme za promicanje kulturološke raznolikosti na Kosovu, među ostalim na temelju načela ugrađenih u Konvenciju Unesco-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja donesene u Parizu 20. listopada 2005.

Članak 109.

Suradnja u području audiovizualnih usluga

Stranke surađuju na promicanju audiovizualne industrije u Europi i na poticanju koprodukcija u sektorima kinematografije i audiovizualnih medija.

Suradnja bi, među ostalim, mogla uključivati programe i mogućnosti za osposobljavanje novinara i stručnjaka u području audiovizualnih medija, kao i tehničku pomoć Kosovu u području javnih i privatnih medija, a radi jačanja njihove neovisnosti, profesionalizma i veza s europskim medijima.

Kosovo se obvezuje prilagoditi svoje politike zakonskog uređenja sadržajnih aspekata prekograničnog radiodifuzijskog emitiranja/radiodifuzijskog emitiranja preko granične crte politikama EU-a te uskladiti svoje zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU-a. Kosovo pridaje posebnu pozornost pitanjima povezanima sa stjecanjem prava intelektualnoga vlasništva nad programima i emisijama te osiguranju i osnaživanju neovisnosti mjerodavnih regulatornih tijela.

Članak 110.

Informacijsko društvo

Suradnja se razvija u svim područjima povezanima s pravnom stečevinom EU-a u vezi s informacijskim društvom. Suradnjom se uglavnom pruža podrška postupnom približavanju politika i zakonodavstva Kosova u tom sektoru s politikama i zakonodavstvom EU-a.

Stranke surađuju i s ciljem razvoja informacijskog društva na Kosovu. Globalni će ciljevi biti nastavak pripreme društva u cjelini za digitalno doba, kao i utvrđivanje mjera za osiguravanje interoperabilnosti mreža i usluga.

Članak 111.

Elektroničke komunikacijske mreže i usluge

Suradnja je prvenstveno usredotočena na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u tom području.

Stranke posebno jačaju suradnju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga elektroničkih komunikacija, s krajnjim ciljem da Kosovo usvoji pravnu stečevinu EU-a u tom sektoru pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, pridajući posebnu pozornost osiguranju i jačanju neovisnosti odgovarajućih regulatornih tijela.

Članak 112.

Informacije i komunikacije

Stranke poduzimaju mjere potrebne za poticanje međusobne razmjene informacija. Prioritet imaju programi čiji je cilj pružanje javnosti osnovnih informacija o EU-u, a specijaliziranih informacija stručnim krugovima na Kosovu.

Članak 113.

Promet

Suradnja između stranaka usredotočena je na prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u području prometa.

Suradnja može osobito biti usmjerena na restrukturiranje i moderniziranje prometng sustava Kosova i poboljšanje povezane infrastrukture (uključujući regionalne veze koje je utvrdio transportni opservatorij jugoistočne Europe), unapređenje slobodnog kretanja putnika i robe, postizanje standarda koji su interoperabilni s onima koji prevladavaju u EU-u i s njima su usporedivi te prilagođavanja prometnog zakonodavstva prometnom zakonodavstvu EU-a, ako to objektivne okolnosti dopuštaju.

Suradnja je usmjerena na doprinos postupnom zajedničkom pristupu prometnim tržištima i prometnoj infrastrukturi EU-a i Kosova kako je predviđeno ovim Sporazumom, razvoju prometnog sustava Kosova koji je interoperabilan i prilagođen sustavu EU-a te poboljšanju zaštite okoliša u području prometa.

Članak 114.

Energetika

U skladu s odgovarajućom pravnom stečevinom EU-a stranke razvijaju i jačaju suradnju u području energetike u skladu s načelima tržišnog gospodarstva i Ugovora o osnivanju energetske zajednice potpisanog 25. listopada 2005. u Ateni (7). Suradnja se razvija radi postupne integracije Kosova u europska tržišta energije.

Suradnja može uključivati pomoć Kosovu posebno u pogledu:

(a)

poboljšanja i diversifikacije opskrbe te poboljšanja pristupa tržištu energije, u skladu s pravnom stečevinom EU-a o sigurnosti opskrbe i regionalne energetske strategije energetske zajednice, primjenjujući pravila EU-a i europska pravila o provozu, prijenosu i distribuciji te ponovnoj uspostavi regionalno važnih elektroenergetskih veza sa susjednim zemljama;

(b)

pomoći Kosovu u provedbi pravne stečevine EU-a o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i učinka potrošnje energije na okoliš, te s tim u vezi promicanja štednje energije, učinkovitosti energije, obnovljive energije i proučavanja učinka proizvodnje i potrošnje energije na okoliš;

(c)

oblikovanja okvirnih uvjeta za restrukturiranje energetskih društava i suradnje među poduzećima u tom sektoru u skladu s pravilima o unutarnjem tržištu energije o izdvajanju.

Članak 115.

Okoliš

Stranke razvijaju i jačaju suradnju u području zaštite okoliša s ključnom zadaćom zaustavljanja daljnjeg uništavanja okoliša te započinju s poboljšanjem postojećeg stanja okoliša, a s ciljem održivog razvoja Kosova. Stranke surađuju u području kvalitete zraka i vode (među ostalim u pogledu radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju), osnovnih sigurnosnih standarda za zaštitu zdravlja od opasnosti od izloženosti ionizirajućem zračenju, svih vrsta gospodarenja otpadom (uključujući odgovorno i sigurno gospodarenje radioaktivnim otpadom) i zaštiti prirode, praćenju i smanjenju industrijskih emisija, osiguravajući sigurnost na industrijskim postrojenjima, te razvrstavanja i sigurnog rukovanja kemikalijama na Kosovu.

Stranke posebno uspostavljaju suradnju s ciljem jačanja administrativnih struktura i postupaka Kosova radi osiguranja strateškog planiranja u području okoliša i koordinacije između relevantnih činitelja te su usredotočene na postupno približavanje zakonodavstva Kosova pravnoj stečevini EU-a i, gdje je primjenjivo, pravnom stečevinom Euratoma. Suradnja se također može usredotočiti na izradu strategija Kosova za znatno smanjenje lokalnog, regionalnog i prekograničnog onečišćenja zraka i vode/onečišćenja zraka i vode preko granične crte, uspostavu okvira za učinkovitu, čistu, održivu i obnovljivu proizvodnju i potrošnju energije te provođenje procjena utjecaja na okoliš i strateških procjena okoliša.

Članak 116.

Klimatske promjene

Stranke surađuju radi pružanja podrške Kosovu u izradi klimatske politike i uvrštavanja klimatskog pitanja u politike energetike, prometa, industrije, poljoprivrede, obrazovanja i ostalih relevantnih politika. Takvom suradnjom podržava se postupno približavanje zakonodavstva Kosova pravnoj stečevini EU-a o promjeni klime, posebno učinkovito praćenje, izvješćivanje i provjeravanje emisija stakleničkih plinova. Takvom suradnjom također se pomaže Kosovu u utvrđivanju odgovarajućih administrativnih kapaciteta i postupaka suradnje između svih odgovarajućih sudionika kako bi se omogućilo donošenje i provedba politike o niskim emisijama ugljika i politike rasta otpornog na klimatske promjene. Stranke surađuju kako bi pomogle Kosovu u sudjelovanju u globalnim i regionalnim naporima za ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu tim promjenama, ako objektivne okolnosti to dopuštaju.

Članak 117.

Civilna zaštita

Stranke razvijaju i jačaju suradnju u sprečavanju prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem, pripremama za njih i reakcijama na njih. Suradnja je posebno usredotočena na kapacitete civilne zaštite i na postupno približavanje Kosova pravnoj stečevini EU-a povezanoj s upravljanjem katastrofama.

Suradnja se može usredotočiti na sljedeće prioritete:

(a)

rano obavješćivanje i upozorenje o nepogodama; uključenost Kosova u europske sustave ranog obavješćivanja i alate za praćenje;

(b)

uspostavljanje učinkovite komunikacije od 24 sata dnevno između hitnih služba Kosova i Europske komisije;

(c)

osiguranje suradnje u slučaju velikih kriznih situacija te olakšavanje pružanja i primanja pomoći i osiguravanja pomoći;

(d)

poboljšavanje baze znanja o katastrofama i opasnostima te razvoj procjene rizika od katastrofa na razini cijelog Kosova i planova za upravljanje katastrofama;

(e)

provođenje najboljih praksi i smjernica u području sprečavanja katastrofa, pripravnosti i reakcija.

Članak 118.

Istraživanje i tehnološki razvoj

Stranke potiču suradnju u području civilnih znanstvenih istraživanja i tehnološkog razvoja na temelju uzajamne koristi i, uzimajući u obzir raspoloživost izvora, odgovarajući pristup njihovim programima, podložno postojanju odgovarajuće razine učinkovite zaštite prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva.

U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u području istraživanja i tehnološkog razvoja.

Članak 119.

Regionalni i lokalni razvoj

Stranke nastoje identificirati mjere za jačanje suradnje u području regionalnog i lokalnog razvoja čiji je cilj doprinijeti gospodarskom razvoju i smanjiti regionalne nejednakosti. Posebna pozornost posvećuje se prekograničnoj suradnji/suradnji preko granične crte, transnacionalnoj suradnji te međuregionalnoj suradnji.

U suradnji se uzimaju u obzir prioritetna područja povezana s pravnom stečevinom EU-a u području regionalnog razvoja.

Članak 120.

Javna uprava

Cilj suradnje i dijaloga osigurati je daljnji razvoj stručne, učinkovite i odgovorne javne uprave na Kosovu, nadovezujući se na napore u reformi koji su dosad poduzeti u tom području, uključujući one povezane s postupkom decentralizacije i osnivanjem novih općina. Cilj suradnje je prije svega podržati provedbu vladavine prava, uredno funkcioniranje institucija u korist svih stanovnika Kosova u cjelini te neometani razvoj odnosa između EU-a i Kosova.

Suradnja u tom području uglavnom je usredotočena na izgradnju institucija, uključujući izradu i provedbu transparentnih i nepristranih postupaka zapošljavanja koji se temelje na zaslugama na središnjoj i lokalnoj razini, upravljanje ljudskim resursima te razvoj karijere u javnoj službi, stalno osposobljavanje i promicanje etike u javnoj upravi. Suradnja uključuje povećanje učinkovitosti i kapaciteta neovisnih tijela nužnih za funkcioniranje javne uprave i za učinkovite sustave provjera i ravnoteža.

GLAVA IX.

FINANCIJSKA SURADNJA

Članak 121.

Radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma i u skladu s člancima 7., 122., 123. i 125., Kosovo od EU-a može primiti financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava i zajmova, uključujući zajmove Europske investicijske banke. Financijska pomoć EU-a uvjetovana je daljnjim napretkom u ispunjavanju političkih kriterija iz Kopenhagena. U obzir se uzima činjenica ispunjava li Kosovo obveze iz ovog Sporazuma te godišnje izvješće o napretku o Kosovu. Financijska pomoć EU-a podliježe i uvjetima Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, posebno u odnosu na obveze primatelja da izvrše demokratske, gospodarske i institucionalne reforme. Financijska pomoć dodijeljena Kosovu mora biti usmjerena na utvrđene potrebe, usuglašene prioritete, sposobnost apsorbiranja i otplate te mjere koje se poduzimaju za reformu i restrukturiranje gospodarstva.

Članak 122.

Financijska pomoć se u obliku bespovratnih sredstava pruža u skladu s odgovarajućom uredbom Europskog parlamenta i Vijeća u višegodišnjem indikativnom okviru i na temelju godišnjih ili višegodišnjih programa koje je utvrdio EU nakon savjetovanja s Kosovom.

Članak 123.

Financijska pomoć može obuhvatiti sve odgovarajuće sektore suradnje, posebno pridajući pažnju području slobode, sigurnosti i pravde, približavanju zakonodavstva pravnoj stečevini EU-a, društvenom i gospodarskom razvoju, dobrom upravljanju, reformi javne uprave, te energetici i poljoprivredi.

Članak 124.

Na zahtjev Kosova i u slučaju posebne potrebe, EU može u koordinaciji s međunarodnim financijskim institucijama ispitati mogućnost iznimne dodjele makrofinancijske pomoći, podložno određenim uvjetima te uzimajući u obzir raspoloživost svih financijskih sredstava. Ta se pomoć oslobađa podložno ispunjenju uvjeta koje treba utvrditi u kontekstu programa o kojem se usuglašavaju Kosovo i Međunarodni monetarni fond.

Članak 125.

Radi omogućavanja optimalnog korištenja raspoloživih sredstava, stranke osiguravaju da se financijska pomoć EU-a pruža u bliskoj koordinaciji s takvom pomoći iz drugih izvora poput država članica, zemalja izvan EU-a i međunarodnih financijskih institucija.

U tu svrhu Kosovo redovito razmjenjuje informacije o svim izvorima pomoći.

GLAVA X.

INSTITUCIONALNE, OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 126.

Osniva se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje (VSP) koje nadzire primjenu i provedbu ovog Sporazuma. Sastaje se na odgovarajućoj razini u redovitim razmacima i saziva izvanredne sastanke kada to okolnosti zahtijevaju. Ispituje sva važna pitanja koja se pojave u okviru ovog Sporazuma i sva druga pitanja od zajedničkog interesa.

Članak 127.

1.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje sastoji se od predstavnika EU-a, s jedne strane, i Kosova, s druge strane.

2.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje utvrđuje svoj poslovnik.

3.   Članovi Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje mogu, u skladu s uvjetima koji trebaju biti utvrđeni u njegovu poslovniku, urediti da ih zastupaju predstavnici.

4.   Vijećem za stabilizaciju i pridruživanje naizmjence predsjedavaju predstavnik EU-a i predstavnik Kosova, u skladu s odredbama koje će se utvrditi njegovim poslovnikom.

5.   Europska investicijska banka sudjeluje u radu Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje kao promatrač u pitanjima koja se odnose na nju.

Članak 128.

Za potrebe postizanja ciljeva ovog Sporazuma, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje ima ovlast donositi odluke u okviru područja primjene ovog Sporazuma i u slučajevima predviđenima ovim Sporazumom. Donesene odluke obvezujuće su za stranke koje poduzimaju mjere koje su potrebne za provedbu takvih odluka. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može davati i odgovarajuće preporuke. Svoje odluke i preporuke sastavlja međusobnim sporazumom između stranaka.

Članak 129.

1.   Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje koji čine predstavnici EU-a, s jedne strane, te Kosova, s druge strane.

2.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje svojim poslovnikom utvrđuje dužnosti Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koje uključuju pripremu sastanaka Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, te određuje način rada Odbora.

3.   Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može delegirati bilo koju svoju ovlast Odboru za stabilizaciju i pridruživanje. U tom slučaju Odbor za stabilizaciju i pridruživanje svoje odluke donosi u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 128.

Članak 130.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može osnivati pododbore i posebne skupine. Prije kraja prve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje osniva potrebne pododbore za odgovarajuću provedbu ovog Sporazuma.

Osniva se pododbor koji će rješavati pitanja migracija.

Članak 131.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti osnovati druge posebne odbore ili tijela koja mu mogu pomoći u obavljanju dužnosti. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje u svojem poslovniku određuje sastav i dužnosti takvih odbora ili tijela i način njihova rada.

Članak 132.

Osniva se Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje (dalje u tekstu: „Parlamentarni odbor”). To je forum za održavanje sastanaka i razmjenu stajališta između članova Europskog parlamenta i članova parlamenta Kosova. Sastaje se u vremenskim razmacima koje sam odredi, ali najmanje jedanput godišnje.

Parlamentarni odbor čine članovi Europskog parlamenta i članovi parlamenta Kosova.

Parlamentarni odbor donosi svoj poslovnik.

Parlamentarnim odborom naizmjence predsjedavaju član Europskog parlamenta i član parlamenta Kosova, u skladu s odredbama koje će biti utvrđene u njegovu poslovniku.

Parlamentarni odbor može davati preporuke Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje.

Članak 133.

U okviru područja primjene ovog Sporazuma, stranke se obvezuju fizičkim i pravnim osobama druge stranke osigurati pristup bez diskriminacije odgovarajućim pravnim sredstvima za obranu svojih prava.

Članak 134.

Ovim sporazumom ne sprečava se bilo koju od stranaka da poduzme sve mjere koje smatra potrebnima kako bi spriječila otkrivanje informacija suprotno svojim temeljnim sigurnosnim interesima.

Članak 135.

1.   U područjima koja su obuhvaćena ovim Sporazumom:

(a)

mjere koje provodi Kosovo u odnosu na EU ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili njihovih trgovačkih društava,

(b)

mjere koje EU primijeni u odnosu na Kosovo ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između građana Kosova, kao ni između kosovskih trgovačkih društava.

2.   Stavkom 1. ne dovode se u pitanje posebne odredbe sadržane u ovom Sporazumu, uključujući posebno članak 70. stavak 3.

Članak 136.

1.   Stranke poduzimaju sve opće ili konkretne mjere potrebne za ispunjavanje svojih obveza prema ovom Sporazumu. Osiguravaju da se postignu ciljevi određeni u ovom Sporazumu.

2.   Stranke su suglasne da će se odmah savjetovati na zahtjev jedne od stranaka putem odgovarajućih kanala kako bi raspravile o svakom pitanju koje se odnosi na tumačenje ili provedbu ovog Sporazuma i drugih odgovarajućih aspekata odnosa između stranaka.

3.   Svaka stranka upućuje Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje svaki spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma. U tom slučaju primjenjuje se članak 137. odnosno Protokol V.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje može riješiti spor obvezujućom odlukom.

4.   Ako jedna od stranaka smatra da druga stranka nije ispunila obvezu prema ovom Sporazumu, može poduzeti odgovarajuće mjere. Prije nego što to učini, osim u slučajevima posebne žurnosti, ta stranka Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje dostavlja sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi traženja rješenja prihvatljivog strankama.

Pri odabiru mjera prednost se mora dati onim mjerama koje najmanje narušavaju funkcioniranje ovog Sporazuma. O tim se mjerama odmah obavješćuje Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje i, ako to druga stranka zatraži, one postaju predmet savjetovanja unutar Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, Odbora za stabilizaciju i pridruživanje ili bilo kojeg drugog tijela osnovanog na temelju članka 130. ili 131.

5.   Odredbama stavaka 2., 3. i 4. ovog članka ni na koji način ne utječe se na članke 34., 42., 43., 44. i 48. te Protokol III. niti se oni dovode u pitanje (Definicija pojma „proizvodi s podrijetlom” i načini administrativne suradnje).

6.   Stavci 3. i 4. ovog članka primjenjuju se podložno člancima 5. i 13.

Članak 137.

1.   U slučaju nastanka spora između stranaka u pogledu tumačenja ili provedbe ovog Sporazuma, bilo koja stranka dostavlja drugoj stranci i Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje formalni zahtjev za rješavanje spornog pitanja.

Ako jedna od stranaka smatra da mjera koju je donijela druga stranka ili nedjelovanje druge stranke predstavlja kršenje njezinih obveza prema ovom Sporazumu, formalni zahtjev za rješavanje spora sadržava razloge za ovakvo mišljenje i, ovisno o slučaju, navod da stranka može donijeti mjere kako je predviđeno u članku 136. stavku 4.

2.   Stranke nastoje spor riješiti savjetovanjima u dobroj vjeri u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i u drugim tijelima, kako je predviđeno stavkom 3., radi postizanja uzajamno prihvatljiva rješenja u najkraćem mogućem roku.

3.   Stranke Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje dostavljaju sve odgovarajuće informacije potrebne za detaljno ispitivanje situacije.

Sve dok spor ne bude riješen, o njemu se raspravlja na svakom sastanku Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje, osim ako je pokrenut arbitražni postupak kako je predviđeno u Protokolu V. Spor se smatra riješenim kada Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje donese obvezujuću odluku o rješavanju pitanja kako je predviđeno u članku 136. stavku 3. ili kada objavi da spor više ne postoji.

Savjetovanja o sporu također se mogu održati na bilo kojem sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje ili na sastanku bilo kojeg drugog odgovarajućeg odbora ili tijela osnovanog na temelju članka 130. i 131, prema dogovoru između stranaka ili na zahtjev bilo koje od stranaka. Savjetovanja se također mogu održati u pisanom obliku.

Sve informacije otkrivene tijekom savjetovanja ostaju povjerljive.

4.   U vezi s pitanjima u okviru područja primjene Protokola V., svaka stranka može sporno pitanje podnijeti na rješavanje arbitražom, u skladu s tim Protokolom, ako stranke nisu uspjele riješiti spor u roku od dva mjeseca nakon pokretanja postupka za rješavanje spora u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Članak 138.

Sve dok se ne postignu jednaka prava pojedinaca i gospodarskih subjekata prema ovom Sporazumu, ovaj Sporazum ne utječe na prava koja su im osigurana postojećim sporazumima obvezujućima za jednu ili više država članica, s jedne strane, i za Kosovo, s druge strane.

Članak 139.

Prilozi od I. do VII., protokoli I., II., III. IV., i V. te Izjava čine sastavni dio ovog Sporazuma.

Članak 140.

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum slanjem obavijesti o tome drugoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje važiti šest mjeseci nakon datuma takve obavijesti.

Svaka stranka može suspendirati cijeli ovaj Sporazum ili njegov dio, s trenutnim učinkom, u slučaju kada druga stranka ne poštuje jedan od njegovih bitnih elemenata.

EU može poduzeti mjere koje smatra prikladnima, uključujući suspendiranje cijelog ovog Sporazuma ili njegova dijela, s trenutnim učinkom, u slučaju da Kosovo ne poštuje jedno od njegovih bitnih načela utvrđenih u člancima 5. i 13.

Članak 141.

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područja na koja se primjenjuju Ugovor o Europskoj uniji, Ugovor o funkcioniranju Europske unije i Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju te pod uvjetima utvrđenima u tim ugovorima, i na područje Kosova, s druge strane.

Članak 142.

Glavno tajništvo Vijeća Europske unije depozitar je ovog Sporazuma.

Članak 143.

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na albanskom, bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, srpskom, španjolskom, švedskom, talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Članak 144.

Stranke odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu obavijestile o okončanju postupaka iz prvog stavka.

Съставено в Страсбург на двадесет и седми октомври две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Estrasburgo, el veintisiete de octubre de dos mil quince.

Ve Štrasburku dne dvacátého sedmého října dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Strasbourg den syvogtyvende oktober to tusind og femten.

Geschehen zu Strassburg am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Strasbourgis.

Έγινε στο Στρασβούργο, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Strasbourg on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and fifteen.

Fait à Strasbourg, le vingt-sept octobre deux mille quinze.

Sastavljeno u Strasbourgu dvadeset sedmog listopada dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Strasburgo, addì ventisette ottobre duemilaquindici.

Strasbūrā, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Strasbūre.

Kelt Strasbourgban, a kéteze-tizenötödik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Strasburgu, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Straatsburg, de zevenentwintigste oktober tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Strasburgu dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Estrasburgo, em vinte e sete de outubro de dois mil e quinze.

Întocmit la Strasbourg la douăzeci și șapte octombrie două mii cincisprezece.

V Štrasburgu dvadsiateho siedmeho októbra dvetisíctridsať.

V Strasbourgu, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Strasbourgissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Strasbourg den tjugosjunde oktober år tjugohundrafemton.

Nënshkruar në Strazburg më njëzet e shtatë tetor, dy mijë e pesëmbëdhjetë.

Potpisano u Strazburgu dvadeset sedmog Oktobra dve hiljade petnaeste.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Europian

Za Evropsku Uniju

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell’energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F’isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atomienergiajärjestön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Për Komunitetin Evropian për Energji Atomike

Za Evropsku Zajednicu za Atomsku Energiju

Image

Për Kosovën (**)

Za Kosovo (***)

Image

Image


(*)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(2)  Upućivanja na oznake proizvoda i opise u skladu su s kombiniranom nomenklaturom primjenjivanom 2014. godine na temelju Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. listopada 2013. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL EU L 290, 31.10.2013., str. 1.).

(3)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(4)  SL EU L 285, 16.10.2006., str. 3.

(5)  Europski odbor za normizaciju, Europski odbor za elektrotehničku normizaciju, Europski institut za telekomunikacijske norme, Europska suradnja za akreditaciju, Europska suradnja u zakonskom mjeriteljstvu, Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta.

(6)  Zaključci sastanka Vijeća Ecofin 1. prosinca 1997. u vezi s politikom oporezivanja (SL EU C 2, 6.1.1998., str. 1.).

(7)  SL L 198, 20.7.2006., str. 18.

(**)  Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimin ndaj statusit dhe është në përputhje me Rezolutën 1244/1999 dhe Opinionin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

(***)  Ovaj naziv ne prejudicira stavove о statusu i u skladu je sa RSBUN 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog Suda Pravde о deklaraciji о nezavisnosti Kosova.


POPIS PRILOGA, PROTOKOLA I IZJAVA

PRILOZI

Prilog I. (članak 23.)

Carinske koncesije Kosova za industrijske proizvode iz EU-a

Prilog II. (članak 28.)

Definicija proizvoda od „mlade govedine”

Prilog III. (članak 29.)

Carinske koncesije Kosova za poljoprivredne proizvode iz EU-a

Prilog IV. (članak 31.)

Koncesije EU-a za proizvode ribarstva iz Kosova

Prilog V. (članak 32.)

Carinske koncesije Kosova za ribu i proizvode ribarstva iz EU-a

Prilog VI. (članak 50.)

Poslovni nastan: financijske usluge

Prilog VII. (članak 77.)

Prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva

PROTOKOLI

Protokol I. (članak 27.)

Trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima između EU-a i Kosova

Protokol II. (članak 30.)

Vina, jaka alkoholna pića i aromatizirana vina

Protokol III. (članak 46.)

O pojmu „proizvodi s podrijetlom”

Protokol IV. (članak 104.)

Uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima

Protokol V. (članak 136.)

Rješavanje sporova

IZJAVE

Zajednička izjava


PRILOG I.

PRILOG I.a

CARINSKE KONCESIJE KOSOVA ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ EU-A

Iz članka 23.

Osnovna carina na koju se trebaju primjenjivati uzastopna carinska sniženja utvrđena u ovom Prilogu osnovna je carina od 10 % koja se na Kosovu primjenjuje od 31. prosinca 2013. Carinske stope smanjuju se kako slijedi:

(a)

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 80 % osnovne carine, tj. bit će 8 %;

(b)

1. siječnja prve godine nakon dana stupanja na snagu ovog Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 60 % osnovne carine, tj. bit će 6 %;

(c)

1. siječnja druge godine nakon dana stupanja na snagu ovog Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 40 % osnovne carine, tj. bit će 4 %;

(d)

1. siječnja treće godine nakon dana stupanja na snagu ovog Sporazuma uvozna će se carina smanjiti na 20 % osnovne carine, tj. bit će 2 %;

(e)

1. siječnja četvrte godine nakon dana stupanja na snagu ovog Sporazuma ukinut će se preostale uvozne carine.

Oznaka

Opis (1)

2501 00

Sol (uključujući sol za jelo i denaturiranu sol) i čisti natrijev klorid, neovisno jesu li u vodenoj otopini ili sadrže dodane tvari protiv grudanja ili za poboljšanje sipkosti ili ne; morska voda

 

-

obična sol (uključujući sol za jelo i denaturiranu sol) i čisti natrijev klorid, neovisno jesu li u vodenoj otopini ili sadrže li dodane tvari protiv grudanja ili za poboljšanje sipkosti ili ne

 

- -

ostalo

2501 00 51

- - -

denaturirana ili za industrijsku uporabu (uključujući rafinaciju), osim za konzerviranje ili pripremu prehrambenih proizvoda za ljudsku ili životinjsku potrošnju

 

- - -

ostalo

2501 00 91

- - - -

sol pogodna za prehranu ljudi

2501 00 99

- - - -

ostalo

2505

Prirodni pijesak svih vrsta, neovisno je li obojeni ili ne, osim pijeska koji sadrži kovine iz poglavlja 26.

2505 10 00

-

silikatni i kremeni pijesak

2506

Kvarc (osim prirodnog pijeska); kvarcit, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne

2506 10 00

-

kvarc

2507 00

Kaolin i ostale kaolinske gline, neovisno jesu li kalcinirani ili ne

2507 00 80

-

ostale kaolinske gline

2508

Ostale gline (osim ekspandiranih glina iz tarifnog broja 6806 ), andaluzit, cijanit i silimanit, neovisno jesu li kalcinirani ili ne; mulit; šamotne ili dinas-zemlje

2508 10 00

-

bentonit

2508 40 00

-

ostale gline

2508 70 00

-

šamotne i dinas zemlje

2515

Mramor, travertin, ekozin i ostale vrste vapnenačkog kamena za spomenike ili za građevinarstvo, relativne gustoće 2,5 ili veće, i te alabaster, neovisno jesu li grubo uobličeni ili samo rezani, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne

2517

Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, vrsta koje se obično rabi kao agregate za beton, za nasipanje cesta ili željezničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni bjeluci i kremen, neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne; makadam od troske ili sličnog industrijskog otpada, neovisno sadrži li materijale iz prvog dijela naziva tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah, od kamena iz tarifnog broja 2515 ili 2516 , neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne

2517 10

-

obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, vrsta koja se obično rabi kao agregate za beton, za nasipanje cesta ili željezničkih pruga, te za druga nasipanja, krupni bjeluci i kremen, neovisno jesu li toplinski obrađeni ili ne

2517 10 20

- -

vapnenac, dolomit i ostali vapnenački kamen, lomljen ili drobljen

2517 30 00

-

termakadam

2520

Sirova sadra; anhidrit; pečena sadra (koja se sastoji od kalcinirane sirove sadre ili kalcijevog sulfata), neovisno je li obojena ili ne, sa ili bez malih količina ubrzivača ili usporivača

2522

Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno, osim kalcijevog oksida i hidroksida iz tarifnog broja 2825

2522 20 00

-

gašeno vapno

2523

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi, neovisno jesu li obojene ili u obliku klinkera ili ne

2523 10 00

-

cement u obliku klinkera

2526

Prirodni steatit, neovisno je li grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika ili ne; milovka (talk)

2526 20 00

-

drobljeni ili u prahu

2530

Mineralne tvari nespomenute niti uključene na drugom mjestu

2530 90 00

-

ostalo

3001

Žlijezde i ostali organi za organoterapijsku uporabu, sušeni, neovisno jesu li u prahu ili ne; ekstrakti od žlijezda ili drugih organa ili od njihovih izlučevina, za organoterapijsku uporabu; heparin i njegove soli; ostale ljudske ili životinjske tvari pripremljene za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, nespomenute niti uključene na drugom mjestu

3001 20

-

ekstrakti žlijezda ili drugih organa ili od njihovih izlučevina

3001 20 10

- -

ljudskog podrijetla

3001 90

-

ostalo

 

- -

ostalo

3001 90 91

- - -

heparin i njegove soli

3001 90 98

- - -

ostalo

3002

Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu; antiserumi te ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi

3002 10

-

antiserumi, ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način

3002 30 00

-

cjepiva za veterinarsku uporabu

3002 90

-

ostalo

3002 90 30

- -

životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičnu ili dijagnostičku uporabu

3002 90 50

- -

kulture mikroorganizama

3002 90 90

- -

ostalo

3003

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002 , 3005 ili 3006 ) koji se sastoje od dvaju ili više sastojaka pomiješanih za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, nepripremljeni u odmjerene doze niti u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju

3003 10 00

-

koji sadrže peniciline ili njihove derivate, sa strukturom penicilinske kiseline, ili streptomicine i njihove derivate

3003 20 00

-

koji sadrže druge antibiotike

 

-

koji sadrže hormone ili druge proizvode iz tarifnog broja 2937 , ali ne sadrže antibiotike

3003 31 00

- -

koji sadrže inzulin

3003 40

-

koji sadrže alkaloide ili njihove derivate ali ne sadrže hormone i druge proizvode iz tarifnog broja 2937 niti antibiotike

3003 90 00

-

ostalo

3004

Lijekovi (osim proizvoda iz tarifnih brojeva 3002 , 3005 ili 3006 ) koji se sastoje od pomiješanih ili nepomiješanih proizvoda za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, pripremljeni u odmjerene doze (uključujući i one u oblicima za transdermalni sustav primjene) ili u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju

 

-

koji sadrže hormone ili druge proizvode iz tarifnog broja 2937 , ali ne sadrže antibiotike

3004 32 00

- -

koji sadrže kortikosteroidne hormone, njihove derivate ili strukturne analoge

3004 50 00

-

ostali lijekovi koji sadrže vitamine ili druge proizvode iz tarifnog broja 2936

3004 90 00

-

ostalo

3005

Vata, gaza, zavoji i slični proizvodi (npr. pripremljeni zavoji, flasteri, pripremljeni oblozi), impregnirani, premazani ili prevučeni farmaceutskim tvarima ili pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju za kiruršku, medicinsku, zubarsku ili veterinarsku uporabu

3005 90

-

ostalo

 

- -

ostalo

 

- - -

od tekstilnih materijala

3005 90 50

- - - -

ostalo

3006

Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 u ovom poglavlju

3006 10

-

sterilni kirurški katgut, slični sterilni materijali za kirurško šivanje (uključujući sterilni apsorpcijski konac za kirurgiju ili zubarstvo) i sterilni ljepljivi materijali za kirurško zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilni tamponi; sterilna apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja u kirurgiji i zubarstvu; sterilne ljepljive barijere za kirurgiju ili zubarstvo, neovisno jesu li apsorpcijske ili ne

3006 10 10

- -

sterilni kirurški katgut

3006 20 00

-

reagensi za određivanje krvnih grupa

3006 30 00

-

kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja; dijagnostički reagensi pripremljeni za primjenu na pacijentima

3006 50 00

-

kutije i kompleti za prvu pomoć

3006 60 00

-

kemijska sredstva za kontracepciju na temelju hormona, ostalih proizvoda iz tarifnog broja 2937 ili na osnovi spermicida

3006 70 00

-

gel-preparati namijenjeni za uporabu u humanoj ili veterinarskoj medicini, za mazanje pojedinih dijelova tijela kod kirurških operacija, fizikalnih pregleda ili kao kontaktno sredstvo između tijela i medicinskog instrumenta

 

-

ostalo

3006 92 00

- -

farmaceutski otpad

3208

Premazne boje i lakovi (uključujući emajle) na osnovi sintetičkih polimera ili kemijski modificiranih prirodnih polimera, dispergirani ili otopljeni u nevodenom mediju; otopine određene napomenom 4 uz ovo poglavlje

3208 90

-

ostalo

 

- -

otopine određene napomenom 4 uz ovo poglavlje

3208 90 19

- - -

ostalo

 

- -

ostalo

3208 90 91

- - -

na osnovi sintetičkih polimera

3303 00

Parfemi i toaletne vode

3303 00 90

-

toaletne vode

3304

Proizvodi za uljepšavanje ili šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući pripravke za zaštitu od sunca ili pripravke za tamnjenje; pripravci za manikuru ili pedikuru

 

-

ostalo

3304 91 00

- -

puderi, neovisno jesu li komprimirani ili ne

3306

Pripravci za higijenu usta ili zubi, uključujući paste i praškove za fiksiranje umjetnog zubala; konac za čišćenje prostora između zubi (zubni konac), u pakiranjima za pojedinačnu prodaju

3306 10 00

-

pripravci za čišćenje zubi

3307

Pripravci prije brijanje, za brijanje ili nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, pripravci za kupanje, pripravci za depilaciju te ostali parfumerijski, kozmetički ili toaletni pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, neovisno jesu li parfimirani ili imaju dezinfekcijska svojstva ili ne

3307 20 00

-

dezodoransi i antiperspiranti za osobnu uporabu

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci koje se rabi kao sapun, u obliku štapića, koluta, lijevanih ili oblikovanih komada, neovisno sadrže li sapun ili ne; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci za pranje kože, u obliku tekućine ili kreme i pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, neovisno sadrže li sapun ili ne; papir, vata, pust i netkani materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom

 

-

sapun; organski površinski aktivni proizvodi i pripravci, obliku štapića, koluta, lijevanih ili oblikovanih komada te papir, vata, pust i netkani tekstilni materijali, impregnirani ili premazani sapunom ili deterdžentom

3401 19 00

- -

ostalo

3401 20

-

sapun u ostalim oblicima

3401 20 10

- -

ljuskice, listići, granule ili prah

3403

Pripravci za podmazivanje (uključujući rezna ulja, pripravke za otpuštanje vijaka ili matica, pripravke protiv hrđe ili korozije i pripravke za odvajanje kalupa, na osnovi sredstava za podmazivanje) i pripravci vrsta koje se rabi za nauljivanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ali isključujući pripravke s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, kao osnovnim sastojcima, 70 % ili većim

3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi

3405

Politure i laštila, za obuću, pokućstvo, podove, karoserije, staklo ili kovine, paste i praškovi za ribanje te slični pripravci (neovisno jesu li u obliku papira, vate, pusta, netkanih materijala, celularne plastične mase ili celularne gume, impregniranih ili prevučenih takvim pripravcima, ili ne), osim voskova iz tarifnog broja 3404

3405 10 00

-

politure, laštila i slični pripravci za obuću i kožu

3405 20 00

-

politure, laštila i slični pripravci za održavanje drvenog pokućstva, podova i ostale drvenarije

3405 40 00

-

paste, praškovi i ostali pripravci za ribanje

3405 90

-

ostalo

3405 90 10

- -

za poliranje kovina

3407 00 00

Mase za modeliranje, uključujući one pripremljene za zabavu djece; pripravci poznati kao „zubarski vosak” ili „smjese za zubne otiske”, pripravljeni u setovima, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju ili u obliku pločica, potkovica, štapića i sličnim oblicima; ostali pripravci za uporabu u zubarstvu na osnovi sadre (pečene sadre ili kalcijevog sulfata)

3605 00 00

Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tarifnog broja 3604

3606

Ferocerij i ostale piroforne slitine u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedeni u napomeni 2 uz ovo poglavlje

3606 10 00

-

tekuća goriva ili ukapljena plinovita goriva, što se rabe za upaljače cigareta i slične upaljače, u posudama obujma ne većeg od 300 cm3

3606 90

-

ostalo

3606 90 90

- -

ostalo

3801

Umjetni grafit; koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika, u obliku paste, blokova, ploča ili drugih poluproizvoda

3801 10 00

-

umjetni grafit

3801 30 00

-

ugljikove paste za elektrode i slične paste za oblaganje peći

3801 90 00

-

ostalo

3802

Aktivni ugljen; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjski ugljen, uključujući istrošeni

3806

Kolofonij i smolne kiseline te njihovi derivati; kolofonijski špirit i kolofonijska ulja; tekuće smole

3806 30 00

-

smolni esteri

3806 90 00

-

ostalo

3807 00

Drvni katran; ulja od drvnog katrana; drvni kreozot; drvna nafta; biljne smole; pivarska smola i slični pripravci na osnovi kolofonija, smolnih kiselina ili biljnih smola

3807 00 90

-

ostalo

3809

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila te drugi proizvodi i pripravci (na primjer, sredstva za apreturu i nagrizanje), vrsta koje se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

 

-

ostalo

3809 91 00

- -

vrsta koje se rabi u tekstilnoj ili sličnim industrijama

3809 92 00

- -

vrsta koje se rabi u papirnoj ili sličnim industrijama

3809 93 00

- -

vrsta koje se rabi u kožarskoj ili sličnim industrijama

3810

Pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih površina; talitelji i drugi pomoćni pripravci za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje; prah i paste za meko lemljenje, tvrdo lemljenje ili zavarivanje koje se sastoje od kovina i drugih materijala; pripravci vrsta koje se rabi kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

3810 10 00

-

pripravci za luženje (dekapiranje) kovinskih površina; prah i paste za lemljenje ili zavarivanje koje se sastoje od kovina i drugih materijala

3810 90

-

ostalo

3810 90 90

- -

ostalo

3812

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; antioksidacijski pripravci i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase

3812 20

-

složeni plastifikatori za gumu ili plastične mase

3812 20 90

- -

ostalo

3812 30

-

antioksidacijski pripravci i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase

3812 30 80

- -

ostalo

3813 00 00

Pripravci i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene protupožarne granate

3815

Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3815 90

-

ostalo

3815 90 90

- -

ostalo

3818 00

Kemijski elementi dopirani za uporabu u elektrotehnici, u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici

3818 00 10

-

dopirani silicij

3819 00 00

Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulične prijenose, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 %

3820 00 00

Pripravci protiv smrzavanja i pripremljene tekućine za odleđivanje

3821 00 00

Pripremljene podloge za razvoj ili održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih stanica

3824

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili jezgre; kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one koji se sastoje od mješavine prirodnih proizvoda), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

3824 10 00

-

pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili ljevaoničke jezgre

 

-

mješavine koje sadrže halogenirane derivate metana, etana ili propana

3824 78 00

- -

koje sadrže perfluorugljike (PFC) ili fluorugljikovodike (HFC), ali koje ne sadrže klorfluorugljike (CFC) ili klorfluorugljikovodike (HCFC)

3824 79 00

- -

ostalo

3824 90

-

ostalo

3824 90 10

- -

petrolejski sulfonati, osim petrolejskih sulfonata alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina; tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih minerala, njihove soli

3824 90 35

- -

antikorozijski pripravci, koji kao aktivne tvari sadrže amine

3824 90 40

- -

anorganska složena otapala i razrjeđivači za lakove i slične proizvode

 

- -

ostalo

3824 90 45

- - -

pripravci za sprečavanje taloženja i uklanjanje kamenca i slični pripravci

3824 90 55

- - -

mješavine mono-, di- i tri estera masnih kiselina glicerola (emulgatori za masti)

 

- - -

proizvodi i pripravci za farmaceutsku i kiruršku uporabu

3824 90 62

- - - -

međuproizvodi iz proizvodnje soli monensina

3824 90 64

- - - -

ostalo

3824 90 70

- - -

sredstva protiv zapaljivosti, protiv vlage i slična sredstva za uporabu u građevinarstvu

 

- - -

ostalo

3824 90 75

- - - -

litij-niobat „wafer”, nedopiran

3824 90 80

- - - -

mješavine derivata amina iz dimerizacije masnih kiselina, srednje molekularne mase od 520 ili veće ali ne veće od 550

3824 90 85

- - - -

3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5-ilamin, u obliku otopine u toluenu

3824 90 87

- - - -

mješavine koje se sastoje pretežito od (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il)metil metil metilfosfonata i bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosforinan-5-il)metil] etilfosfonata i mješavine koje se sastoje pretežito od dimetil metilfosfonata, oksirana i fosforovog oksida (P2O5)

3825

Ostatni produkti kemijske ili srodnih industrija, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; gradski otpad; kanalizacijski mulj; ostali otpad naveden u napomeni 6 uz ovo poglavlje

 

-

otpadna organska otapala

3825 49 00

- -

ostalo

3825 90

-

ostalo

3825 90 90

- -

ostalo

3826 00

Biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70 %

3826 00 10

-

monoalkilni esteri masnih kiselina, s volumnim udjelom estera 96,5 % ili većim (FAMAE)

3918

Podne obloge od plastičnih masa, neovisno jesu li samoljepljive ili ne, u svitcima ili u obliku ploča; zidne ili stropne tapete, definirane u napomeni 9 uz ovo poglavlje

3919

Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i ostali slični ravni oblici, od plastičnih masa, neovisno jesu li u svicima ili ne

4004 00 00

Otpaci, odresci i lomljevina, od kaučuka (osim tvrde gume) i prah i granule dobiveni od tih proizvoda

4006

Ostali oblici (na primjer, šipke, cijevi i profili) te gotovi proizvodi (na primjer, diskovi i prstenovi), od nevulkaniziranog kaučuka

4008

Ploče, listovi, vrpce, šipke i profilni oblici, od vulkaniziranog kaučuka (gume) osim od tvrde gume

 

-

od celularnog vulkaniziranog kaučuka (gume)

4008 11 00

- -

ploče, listovi i vrpce

4008 19 00

- -

ostalo

 

-

od necelularnog vulkaniziranog kaučuka (gume)

4008 21

- -

ploče, listovi i vrpce

4008 21 10

- - -

podne obloge i otirači

4009

Cijevi i crijeva, od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume, sa ili bez pribora (na primjer, spojnice, koljena, prirubnice)

 

-

neojačane niti drukčije kombinirane s drugim materijalima

4009 11 00

- -

bez pribora

 

-

ojačane ili drukčije kombinirane samo s kovinama

4009 21 00

- -

bez pribora

 

-

ojačane ili drukčije kombinirane samo s tekstilnim materijalima

4009 31 00

- -

bez pribora

 

-

ojačane ili drukčije kombinirane s ostalim materijalima

4009 41 00

- -

bez pribora

4010

Transportne trake i pogonsko remenje od vulkaniziranog kaučuka (gume)

 

-

transportne trake

4010 11 00

- -

ojačane samo s kovinama

4010 19 00

- -

ostalo

 

-

pogonsko remenje

4010 32 00

- -

beskrajno pogonsko remenje trapezoidnog poprečnog presjeka (V-remenje), osim V-orebrenog, vanjskog opsega većeg od 60 cm ali ne većeg od 180 cm

4010 33 00

- -

beskrajno pogonsko remenje trapezoidnog poprečnog presjeka (V-remenje), V-orebreno, vanjskog opsega većeg od 180 cm ali ne većeg od 240 cm

4010 34 00

- -

beskrajno pogonsko remenje trapezoidnog poprečnog presjeka (V-remenje), osim V-orebrenog, vanjskog opsega većeg od 180 cm ali ne većeg od 240 cm

4010 36 00

- -

beskrajno sinkrono remenje, vanjskog opsega većeg od 150 cm ali ne većeg od 198 cm

4014

Higijenski ili farmaceutski proizvodi (uključujući dude), od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume, sa ili bez pribora od tvrde gume

4014 10 00

-

prezervativi

4016

Ostali proizvodi od vulkaniziranog kaučuka (gume), osim od tvrde gume

 

-

ostalo

4016 91 00

- -

podne obloge, prostirke i otirači

4016 95 00

- -

ostali proizvodi za napuhavanje

4016 99

- -

ostalo

 

- - -

za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705

4016 99 52

- - - -

dijelovi sastavljeni od vulkaniziranog kaučuka (gume) i kovina

4201 00 00

Sedlarski i remenarski proizvodi za sve vrste životinja (uključujući konope za hamove, uzice za vođenje, koljenice, brnjice, podmetače i jastuke za sedla, torbe-bisage, kapute za pse i slično), od bilo kojeg materijala

4202

Škrinje, kovčezi, kovčezi za kozmetiku, poslovne torbe, torbe za spise (aktovke), školske torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, futrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške, futrole za pištolje i slični spremnici; putne torbe, izolirane torbe za hranu i piće, toaletne torbice, naprtnjače, ručne torbe, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole za mape, futrole za cigarete, vrećice za duhan, torbe za alat, sportske torbe, omotači za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona, ili u cijelosti ili pretežito presvučeni tim materijalima ili papirom

 

-

škrinje, kovčezi, kovčezi za kozmetiku, poslovne torbe, torbe za spise (aktovke), školske torbe i slični spremnici

4202 11

- -

s vanjskom površinom od kože ili od umjetne kože

4202 12

- -

s vanjskom površinom od plastičnih masa ili od tekstilnih materijala

4202 19

- -

ostalo

 

-

ručne torbe, neovisno imaju li rameni remen ili ne, uključujući i one bez ručki

4202 21 00

- -

s vanjskom površinom od kože ili od umjetne kože

4202 22

- -

s vanjskom površinom od folije od plastične mase ili od tekstilnih materijala

4202 29 00

- -

ostalo

 

-

proizvodi vrsta koje se najčešće nosi u džepu ili u ručnoj torbi

4202 31 00

- -

s vanjskom površinom od kože ili od umjetne kože

4202 32

- -

s vanjskom površinom od folije od plastičnih masa ili od tekstilnih materijala

4202 32 90

- - -

od tekstilnih materijala

4202 39 00

- -

ostalo

 

-

ostalo

4202 91

- -

s vanjskom površinom od kože ili od umjetne kože

4202 92

- -

s vanjskom površinom od folije od plastičnih masa ili od tekstilnih materijala

 

- - -

od folije od plastičnih masa

4202 92 11

- - - -

putne torbe, toaletne torbice, naprtnjače i sportske torbe

4202 92 19

- - - -

ostalo

 

- - -

od tekstilnih materijala

4202 92 91

- - - -

putne torbe, toaletne torbice, naprtnjače i sportske torbe

4202 92 98

- - - -

ostalo

4202 99 00

- -

ostalo

4203

Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili od umjetne kože

4203 10 00

-

odjeća

 

-

rukavice s prstima, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju

4203 29

- -

ostalo

4203 30 00

-

remeni i remeni za streljivo

4203 40 00

-

ostali pribor za odjeću

4205 00

Ostali proizvodi od kože ili od umjetne kože

 

-

vrsta koje se rabi u strojevima ili mehaničkim uređajima ili za druge tehničke uporabe

4205 00 11

- -

transportne vrpce i pogonsko remenje

4205 00 90

-

ostalo

4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne, debljine veće od 6 mm

4407 10

-

crnogorico

 

- -

ostalo

 

- - -

ostalo

4407 10 93

- - - -

bor vrste Pinus sylvestris L.

4411

Ploče vlaknatice od drva ili od drugih ligninskih materijala, neovisno jesu li aglomerirane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima ili ne

 

-

ostalo

4411 93

- -

gustoće veće od 0,5 g/cm3 ali ne veće od 0,8 g/cm3

4411 93 10

- - -

mehanički neobrađene niti površinski prevučene

4806

Biljni pergament papir, papir otporan na mast, paus papir, kristal papir i ostali satinirani prozirni ili providni papiri, u svitcima ili listovima

4806 40

-

kristal papir i ostali satinirani prozirni ili providni papiri

4806 40 10

- -

kristal papir

4810

Papir i karton, premazan s jedne ili s obje strane kaolinom (china clay) ili drugim anorganskim tvarima, sa ili bez veziva, ali bez drugog premaza, neovisno je li površinski obojen, površinski ukrašen ili tiskan ili ne, u svitcima ili pravokutnim (uključujući kvadratnim) listovima, svih veličina

 

-

kraft papir i karton, osim vrsta koje se rabi za pisanje, tiskanje ili za ostale grafičke namjene

4810 32

- -

jednolično bijeljen u masi i s masenim udjelom drvnih vlakana dobivenih kemijskim postupkom većim od 95 % u ukupnom sadržaju vlakana, mase veće od 150 g/m2

4810 32 90

- - -

ostalo

4823

Ostali papir, karton, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana, izrezani u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od papirne mase, papira, kartona, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana

 

-

poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično, od papira ili kartona

4823 61 00

- -

od bambusa

5512

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom sintetičkih rezanih vlakana 85 % ili većim

 

-

s masenim udjelom poliesterskih rezanih vlakana 85 % ili većim

5512 19

- -

ostalo

 

-

s masenim udjelom akrilnih ili modakrilnih rezanih vlakana 85 % ili većim

5512 29

- -

ostalo

5512 29 90

- - -

ostalo

5513

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom tih vlakana manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, mase ne veće od 170 g/m2

 

-

obojene

5513 21 00

- -

od poliesterskih rezanih vlakana, platnenog tkanja

 

-

tiskane

5513 41 00

- -

od poliesterskih rezanih vlakana, platnenog tkanja

5513 49 00

- -

ostale tkanine

5514

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana, s masenim udjelom tih vlakana manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom, mase veće od 170 g/m2

 

-

obojene

5514 23 00

- -

ostale tkanine od poliesterskih rezanih vlakana

5514 29 00

- -

ostale tkanine

 

-

tiskane

5514 42 00

- -

tronitnog ili četveronitnog keper tkanja, uključujući križni keper, od poliesterskih rezanih vlakana

5514 43 00

- -

ostale tkanine od poliesterskih rezanih vlakana

5515

Ostale tkanine od sintetičkih rezanih vlakana

 

-

od poliesterskih rezanih vlakana

5515 11

- -

u mješavini pretežito ili samo s rezanim vlaknima od viskoznog rajona

5515 11 90

- - -

ostalo

5515 12

- -

u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim filamentima

5515 12 90

- - -

ostalo

5515 19

- -

ostalo

5515 19 90

- - -

ostalo

 

-

ostale tkanine

5515 99

- -

ostalo

5515 99 80

- - -

ostalo

5516

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana

 

-

s masenim udjelom umjetnih rezanih vlakana manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s umjetnim ili sintetičkim filamentima

5516 23

- -

od pređa različitih boja

5516 23 10

- - -

žakarske tkanine širine 140 cm ili veće (tkanine za madrace)

 

-

s masenim udjelom umjetnih rezanih vlakana manjim od 85 %, u mješavini pretežito ili samo s pamukom

5516 43 00

- -

od pređa različitih boja

 

-

ostalo

5516 93 00

- -

od pređa različitih boja

5601

Vata od tekstilnih materijala i proizvodi od vate; tekstilna vlakna, dužine ne veće od 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala

 

-

vata; ostali proizvodi od vate

5601 21

- -

od pamuka

5601 29 00

- -

ostalo

5601 30 00

-

tekstilni flok, prah i nope

5602

Pust, neovisno je li impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran ili ne

5602 10

-

iglani pust i materijali dobivani preplitanjem vlakana iz koprene („stitch-bonded”)

 

- -

neimpregnirani, neprevučeni, neprekriveni i nelaminirani

 

- - -

iglani pust

5602 10 19

- - - -

od ostalih tekstilnih materijala

 

- - -

materijali dobiveni preplitanjem vlakana iz koprene („stitch-bonded”)

5602 10 38

- - - -

od ostalih tekstilnih materijala

5602 10 90

- -

impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani

 

-

ostali pust, neimpregniran, neprevučen, neprekriven niti laminiran

5602 29 00

- -

od ostalih tekstilnih materijala

5602 90 00

-

ostalo

5603

Netkani materijali, neovisno je li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani ili ne

 

-

od sintetičkih ili umjetnih filamenata

5603 11

- -

mase ne veće od 25 g/m2

5603 12

- -

mase veće od 25 g/m2, ali ne veće od 70 g/m2

5603 13

- -

mase veće od 70 g/m2, ali ne veće od 150 g/m2

5603 14

- -

mase veće od 150 g/m2

 

-

ostalo

5603 91

- -

mase ne veće od 25 g/m2

5603 91 10

- - -

prevučeni ili prekriveni

5603 92

- -

mase veće od 25 g/m2, ali ne veće od 70 g/m2

5603 92 10

- - -

prevučeni ili prekriveni

5603 93

- -

mase veće od 70 g/m2, ali ne veće od 150 g/m2

5603 94

- -

mase veće od 150 g/m2

5603 94 90

- - -

ostalo

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom

5604 90

-

ostalo

5604 90 90

- -

ostalo

5605 00 00

Metalizirana pređa, neovisno je li obavijena ili ne, koja se sastoji od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 , kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom

5606 00

Obavijena pređa, obavijene vrpce i slični oblici iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405 (osim pređe iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjske dlake); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

5606 00 10

-

efektna pređa s petljama

 

-

ostalo

5606 00 91

- -

obavijena pređa

5607

Konopi, uzice i užad, neovisno jesu li upleteni ili opleteni ili ne, te neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi gumom ili plastičnom masom ili ne

 

-

od sisala i ostalih tekstilnih vlakana iz porodice Agave

5607 29 00

- -

ostalo

 

-

od polietilena ili polipropilena

5607 41 00

- -

konopi za vezanje ili baliranje

5607 49

- -

ostalo

5607 50

-

od ostalih sintetičkih vlakana

5607 90

-

ostalo

5607 90 90

- -

ostalo

5608

Uzlani mrežasti proizvodi od konopa, uzica ili užadi; gotove ribarske mreže i ostale gotove mreže, od tekstilnog materijala

 

-

od umjetnog ili sintetičkog tekstilnog materijala

5608 19

- -

ostalo

 

- - -

gotove mreže

 

- - - -

od najlona ili drugih poliamida

5608 19 19

- - - - -

ostalo

5608 19 30

- - - -

ostalo

5608 19 90

- - -

ostalo

5609 00 00

Proizvodi od pređa, vrpca i sličnih proizvoda iz tarifnog broja 5404 ili 5405 , konopa, uzica ili užadi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

5702

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, tkani, nedobiveni tafting-postupkom niti flokirani, neovisno jesu li dovršeni ili ne, uključujući „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i slične ručno tkane pokrivače

5702 50

-

ostali, bez flora, nedovršeni

 

- -

od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

5702 50 31

- - -

od polipropilena

5702 50 39

- - -

ostalo

5703

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, dobiveni tafting-postupkom, neovisno jesu li dovršeni ili ne

5703 30

-

od ostalih umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

 

- -

od polipropilena

5703 30 12

- - -

ploče, površine ne veće od 1 m2

 

- -

ostalo

5703 30 82

- - -

ploče, površine ne veće od 1 m2

5801

Tkanine s florom i tkanine od šenil-pređe, osim tkanina iz tarifnog broja 5802 ili 5806

5801 10 00

-

od vune ili fine životinjske dlake

 

-

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

5801 31 00

- -

tkanine s nerazrezanim florom od potke

5801 32 00

- -

rebraste tkanine s razrezanim florom od potke

5801 36 00

- -

tkanine od šenil pređe

5801 37 00

- -

tkanine s florom od osnove

5802

Frotir za ručnike i slični tkani frotir materijali, osim uskih tkanina iz tarifnog broja 5806 ; tafting tekstilni materijali, osim proizvoda iz tarifnog broja 5703

5802 20 00

-

frotir za ručnike i slični tkani frotir materijali, od ostalih tekstilnih materijala

5804

Til i ostali mrežasti materijali, osim tkanih, pletenih ili kukičanih materijala; čipka u metraži, vrpcama ili motivima, osim materijala iz tarifnih brojeva 6002 do 6006

5804 10

-

til i ostali mrežasti materijali

5804 10 90

- -

ostalo

5806

Uske tkanine, osim proizvoda iz tarifnog broja 5807 ; uski materijali koji se sastoje samo od međusobno slijepljenih niti osnove („bolducs”)

5806 10 00

-

uske tkanine s florom (uključujući frotir za ručnike i slične tkane frotir materijale) i tkanine od šenil pređe

 

-

ostale tkanine uske

5806 31 00

- -

od pamuka

5806 32

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

5806 32 10

- - -

s utkanim rubovima

5807

Etikete, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, vrpcama ili izrezani u određene oblike ili veličine, nevezeni

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

 

-

ostali vez

5810 92

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

5810 92 90

- - -

ostalo

5810 99

- -

od ostalih tekstilnih materijala

5810 99 90

- - -

ostalo

5901

Tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, vrsta koje se rabi za vanjske uveze knjiga ili slično; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; „buckram” i slični kruti tekstilni materijali koje se rabi za osnove šešira

5902

Kord-materijali za vanjske pneumatske gume od pređe velike čvrstoće od najlona ili ostalih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona

5902 10

-

od najlona ili drugih poliamida

5902 10 90

- -

ostalo

5903

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

5903 10

-

s poli(vinil kloridom)

5903 10 90

- -

premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani

5903 20

-

s poliuretanom

5903 90

-

ostalo

5904

Linoleum, neovisno je li rezan u oblike ili ne; podni pokrivači dobiveni premazivanjem ili prevlačenjem tekstilne pologe, neovisno jesu li rezani u oblike ili ne

5905 00

Tekstilne zidne obloge

 

-

ostalo

5905 00 90

- -

ostalo

5906

Gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tarifnog broja 5902

5906 10 00

-

ljepljive vrpce širine ne veće od 20 cm

 

-

ostalo

5906 99

- -

ostalo

5906 99 90

- - -

ostalo

5907 00 00

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni ili prekriveni na drugi način; oslikana platna za kazališne kulise, studijske pozadine i slično

5909 00

Cijevi i crijeva, od tekstilnog materijala, sa ili bez podloge, pojačanja ili pribora od drugih materijala

5910 00 00

Transportne vrpce i pogonsko remenje, od tekstilnog materijala, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, ojačani kovinom ili drugim materijalom ili ne

5911

Tekstilni proizvodi i predmeti, za tehničku uporabu, navedeni u napomeni 7 uz ovo poglavlje

5911 10 00

-

tekstilni materijali, pust i tkanine podstavljene pustom, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani kaučukom ili gumom, kožom ili drugim materijalom, vrsta koje se rabi za oblaganje grebenaljki te slični materijali za druge tehničke uporabe, uključujući uske materijale s florom impregnirane s kaučukom ili gumom, za pokrivanje vretena tkalačkih strojeva

5911 20 00

-

tkanine za sita, neovisno jesu li gotove ili ne

 

-

tekstilni materijali i pust, beskrajni ili opremljeni elementima za povezivanje, vrsta koje se rabi u strojevima za proizvodnju papira ili sličnim strojevima (npr. za celulozu ili azbestcement)

5911 32

- -

mase 650 g/m2 ili veće

 

- - -

od svile, umjetnih ili sintetičkih vlakana

5911 32 19

- - - -

ostalo

5911 32 90

- - -

od ostalih tekstilnih materijala

5911 90

-

ostalo

6001

Materijali s florom, uključujući materijale s visokim florom i frotir materijale, pleteni ili kukičani

6001 10 00

-

materijali s visokim florom

 

-

materijali s florom s petljama

6001 21 00

- -

od pamuka

6001 22 00

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

6001 29 00

- -

od ostalih tekstilnih materijala

 

-

ostalo

6001 92 00

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

6001 99 00

- -

od ostalih tekstilnih materijala

6002

Pleteni ili kukičani materijali, širine ne veće od 30 cm, s masenim udjelom elastomerne pređe ili gumenih niti 5 % ili većim, osim onih iz tarifnog broja 6001

6002 40 00

-

s masenim udjelom elastomerne pređe 5 % ili većim, ali bez sadržaja gumenih niti

6005

Pleteni materijali po osnovi (uključujući i dobivene na ‚galloon’ pletaćim strojevima), osim onih iz tarifnih brojeva 6001 do 6004

 

-

od sintetičkih vlakana

6005 32

- -

obojeni

6005 32 90

- - -

ostalo

6006

Ostali pleteni ili kukičani materijali

 

-

od pamuka

6006 23 00

- -

od pređa različitih boja

 

-

od sintetičkih vlakana

6006 31

- -

nebijeljeni ili bijeljeni

6006 33

- -

od pređa različitih boja

6006 33 90

- - -

ostalo

6006 34

- -

tiskani

6006 34 90

- - -

ostalo

6006 90 00

-

ostalo

6102

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, plaštevi, anorci (uključujući skijaške jakne), vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tarifnog broja 6104

6102 90

-

od ostalih tekstilnih materijala

6102 90 90

- -

anorci (uključujući skijaške jakne), vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi

6103

Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za muškarce i dječake, pleteni ili kukičani

 

-

hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače

6103 42 00

- -

od pamuka

6103 43 00

- -

od sintetičkih vlakana

6104

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za žene i djevojčice, pleteni ili kukičani

 

-

haljine

6104 42 00

- -

od pamuka

6107

Gaće, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kukičani

 

-

ostalo

6107 99 00

- -

od ostalih tekstilnih materijala

6108

Kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

 

-

spavaćice i pidžame

6108 39 00

- -

od ostalih tekstilnih materijala

 

-

ostalo

6108 91 00

- -

od pamuka

6203

Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za muškarce ili dječake

 

-

hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače

6203 42

- -

od pamuka

 

- - -

hlače s plastronom i naramenicama

6203 42 59

- - - -

ostalo

6204

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za žene ili djevojčice

 

-

kompleti

6204 21 00

- -

od vune ili fine životinjske dlake

6204 23

- -

od sintetičkih vlakana

6204 23 80

- - -

ostalo

6208

Potkošulje, majice bez rukava i ostale majice, kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, ogrtači za kupajne, kućni ogrtači i slični proizvodi, za žene i djevojčice

 

-

kombinei i podsuknje

6208 11 00

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

6209

Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad

6209 30 00

-

od sintetičkih vlakana

6211

Trenirke, skijaška odijela te kupaće gaće i kostimi; ostala odjeća

 

-

ostala odjeća za muškarce ili dječake

6211 33

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

 

- - -

trenirke s podstavom

6211 33 31

- - - -

s vanjskom površinom od jednog istovjetnog materijala

 

- - - -

ostalo

6211 33 42

- - - - -

donji dijelovi

6211 33 90

- - -

ostalo

6211 39 00

- -

od ostalih tekstilnih materijala

 

-

ostala odjeća, za žene i djevojčice

6211 42

- -

od pamuka

 

- - -

trenirke s podstavom

6211 42 31

- - - -

s vanjskom površinom od jednog istovjetnog materijala

6211 43

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

 

- - -

trenirke podstavljene

 

- - - -

ostalo

6211 43 42

- - - - -

donji dijelovi

6301

Pokrivači (deke) i putne deke

6301 30

-

pokrivači (osim električno grijanih) i putne deke, od pamuka

6301 30 10

- -

pleteni ili kukičani

6301 40

-

pokrivači (osim električno grijanih) i putne deke, od sintetičkih vlakana

6301 40 90

- -

ostalo

6302

Posteljno, stolno, toaletno i kuhinjsko rublje

 

-

ostalo posteljno rublje, tiskano

6302 22

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

6302 22 10

- - -

od netkanih materijala

6302 29

- -

od ostalih tekstilnih materijala

6302 29 90

- - -

od ostalih tekstilnih materijala

 

-

ostalo posteljno rublje

6302 32

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

6302 32 90

- - -

ostalo

 

-

ostalo stolno rublje

6302 51 00

- -

od pamuka

6302 53

- -

od umjetnih ili sintetičkih vlakana

6302 53 10

- - -

od netkanih materijala

6302 59

- -

od ostalih tekstilnih materijala

6302 59 90

- - -

ostalo

 

-

ostalo

6302 91 00

- -

od pamuka

6302 99

- -

od ostalih tekstilnih materijala

6302 99 90

- - -

ostalo

6303

Zavjese (uključujući draperije) i unutarnje rolete; kratke ukrasne draperije za prozore i krevete

 

-

ostalo

6303 92

- -

od sintetičkih vlakana

6303 92 90

- - -

ostalo

6303 99

- -

od ostalih tekstilnih materijala

6303 99 10

- - -

od netkanih materijala

6304

Ostali proizvodi za unutarnje opremanje, isključujući proizvode iz tarifnog broja 9404

 

-

ostalo

6304 91 00

- -

pleteno ili kukičano

6306

Cerade, nadstrešnice i tende za sunce; šatori; jedra za plovila, daske za jedrenje ili suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje

 

-

šatori

6306 22 00

- -

od sintetičkih vlakana

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

6307 10

-

krpe za podove, posuđe, prašinu i slične krpe za čišćenje

6307 10 10

- -

pletene ili kukičane

6307 10 30

- -

od netkanih materijala

6307 90

-

ostalo

 

- -

ostalo

 

- - -

ostalo

6307 90 92

- - - -

jednokratne prostirke izrađene od materijala iz tarifnog broja 5603 , vrsta koje se rabi tijekom kirurških zahvata

6308 00 00

Kompleti koji se sastoje od tkanine i pređe, neovisno sadrže li pribor ili ne, za izradu prostirki, tapiserija, vezenogh stolnog rublja ili salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju

6402

Ostala obuća, s vanjskim potplatom i gornjim dijelom, od gume ili plastične mase

 

-

ostala obuća

6402 99

- -

ostalo

 

- - -

ostalo

 

- - - -

s gornjim dijelom od plastične mase

6402 99 50

- - - - -

papuče i ostala obuća za unutarnje prostore

6403

Obuća s vanjskim potplatom od gume, plastične mase, kože ili umjetne kože i s gornjim dijelom od kože

 

-

ostala obuća s vanjskim potplatom od kože

6403 51

- -

koja pokriva gležanj

6403 51 05

- - -

izrađena s drvenom osnovom, bez unutarnjeg potplata

6403 59

- -

ostalo

 

- - -

ostalo

 

- - - -

ostala, s unutarnjom dužinom od

 

- - - - -

24 cm ili većom

6403 59 99

- - - - - -

ženska

6404

Obuća s vanjskim potplatom od gume, plastične mase, od kože ili umjetne kože i gornjim dijelom od tekstilnog materijala

 

-

obuća s vanjskim potplatom od gume ili plastične mase

6404 19

- -

ostalo

6404 19 10

- - -

papuče i ostala obuća za unutarnje prostore

6404 20

-

obuća s vanjskim potplatom od kože ili umjetne kože

6404 20 10

- -

papuče i ostala obuća za unutarnje prostore

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornje dijelove, neovisno jesu li pričvršćeni na potplat, osim na vanjski potplat, ili ne); izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi te njihovi dijelovi

6406 20

-

vanjski potplati i potpetice od gume ili plastične mase

6501 00 00

Tuljci, konusi i slični proizvodi od pusta, neoblikovani i bez oboda; diskovi i cilindri (uključujući rezane cilindre), od pusta

6504 00 00

Šeširi i ostala pokrivala za glavu, izrađeni uplitanjem ili sastavljanjem vrpca od bilo od kojeg materijala, neovisno jesu li podstavljeni ili ukrašeni ili ne

6505 00

Šeširi i ostala pokrivala za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, pusta ili drugih tekstilnih metražnih materijala (ali ne od vrpca), neovisno jesu li podstavljeni ili ukrašeni ili ne; mreže za kosu od bilo kojeg materijala, neovisno jesu li podstavljene ili ukrašene ili ne

6506

Ostala pokrivala za glavu, neovisno jesu li podstavljena ili ukrašena ili ne

6506 10

-

zaštitna pokrivala

 

-

ostalo

6506 91 00

- -

od gume ili plastične mase

6506 99

- -

od ostalih materijala

6506 99 90

- - -

ostalo

6507 00 00

Vrpce za unutarnje opšivanje, podstave, navlake, osnove, okviri, obodi (šiltovi) i vrpce za vezanje ispod brade, za pokrivala za glavu

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući štapne kišobrane, vrtne suncobrane i slične kišobrane)

6602 00 00

Štapovi za hodanje, štapovi za sjedenje, bičevi, korbači i slično

6603

Dijelovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tarifnog broja 6601 ili 6602

6603 20 00

-

kosturi za kišobrane, uključujući kosture montirane na štapovima

6802

Obrađeni kamen za spomenike ili građevine (osim škriljevca) i proizvodi od njega, osim robe iz tarifnog broja 6801 ; kockice za mozaik i slično, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca), neovisno jesu li na podlozi ili ne; umjetno obojane granule, ljuskice i prah, od prirodnog kamena (uključujući od škriljevca)

 

-

ostali kamen za spomenike ili građevine i proizvodi od njega, jednostavno rezan ili piljen, s ravnom ili poravnatom površinom

6802 21 00

- -

mramor, travertin i alabaster

 

-

ostalo

6802 91 00

- -

mramor, travertin i alabaster

6811

Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa s celuloznim vlaknima i slično

 

-

bez azbesta

6811 82 00

- -

ostale ploče, listovi, pločice i slični proizvodi

6901 00 00

Opeke, blokovi, pločice i ostali keramički proizvodi od silikatnoga fosilnog brašna (na primjer, od kiselgura, tripolita, diatomita) ili sličnih silikatnih zemlji

6902

Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji

6903

Ostali vatrostalni keramički proizvodi (na primjer, retorte, talionički lonci, tave, sapnice, čepovi, podloge, kupele, cijevi, obloge i šipke), osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili sličnih silikatnih zemlji

6903 20

-

s masenim udjelom aluminijevog oksida (Al2O3) ili mješavine ili spoja aluminijevog oksida i silicijevog dioksida (SiO2) većim od 50 %

6903 20 10

- -

s masenim udjelom aluminijevog oksida (Al2O3) manjim od 45 %

6904

Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, nosivi elementi ili ispune i slično

6905

Crijep, dimnjaci, poklopci za dimnjake, dimovodne cijevi, arhitektonski ukrasi i ostali građevinski keramički elementi

6907

Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično, neovisno jesu li na podlozi ili ne

6907 90

-

ostalo

6908

Glazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično, za mozaik, neovisno jesu li na podlozi ili ne

6909

Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku ili drugu tehničku uporabu; keramička korita, vjedra i slične posude vrsta koje se rabi u poljoprivredi; keramički lonci, ćupovi i slični proizvodi vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe

 

-

keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku ili drugu tehničku uporabu

6909 11 00

- -

porculanski

6909 12 00

- -

proizvodi tvrdoće jednake 9 ili veće od po Mohsovoj ljestvici

6909 90 00

-

ostalo

6910

Keramički sudoperi, umivaonici, stupovi za umivaonike, kade, bidei, zahodske školjke, vodokotlići, pisoari i slični sanitarni proizvodi

6911

Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, porculanski

6912 00

Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, osim porculanskih

6913

Statue i ostali ukrasni keramički proizvodi

6914

Ostali keramički proizvodi

7106

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

 

-

ostalo

7106 92 00

- -

poluproizvod

7113

Draguljarski proizvodi i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

 

-

od plemenitih kovina, neovisno jesu li prevučeni ili platirani plemenitim kovinama ili ne

7113 11 00

- -

od srebra, neovisno jesu li prevučeni ili platirani drugim plemenitim kovinama ili ne

7114

Proizvodi zlatarstva ili filigranstva i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od običnih kovina platiranih plemenitim kovinama

 

-

od plemenitih kovina, neovisno jesu li prevučene ili platirane plemenitim kovinama ili ne

7114 11 00

- -

od srebra, neovisno jesu li prevučene ili platirane drugim plemenitim kovinama ili ne

7117

Imitacije draguljarskih proizvoda

 

-

od običnih kovina, neovisno jesu li platirane plemenitim kovinama ili ne

7117 19 00

- -

ostalo

7117 90 00

-

ostalo

7201

Sirovo željezo i zrcalno željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima

7201 20 00

-

nelegirano sirovo željezo s masenim udjelom fosfora većim od 0,5 %

7205

Granule i prah od sirovog željeza, zrcalnog (manganskog) željeza, željeza ili čelika

 

-

prah

7205 29 00

- -

ostalo

7206

Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima (osim željeza iz tarifnog broja 7203 )

7206 90 00

-

ostalo

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranog čelika

 

-

s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %

7207 12

- -

ostali, pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka

7207 12 90

- - -

pretkovani

7210

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm i veće, platirani ili prevučeni

 

-

prevučeni kositrom

7210 12

- -

debljine manje od 0,5 mm

7210 12 80

- - -

ostalo

7210 20 00

-

prevučeni olovom, uključujući i mat lim (prevučen olovom i kositrom)

7210 30 00

-

elektrolitički prevučeni cinkom

 

-

drukčije prevučeni cinkom

7210 41 00

- -

valoviti

7210 50 00

-

prevučeni oksidima kroma ili kromom i oksidima kroma

7210 70

-

obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom

7210 70 10

- -

pokositreni (bijeli) lim, lakirani; prevučeni oksidima kroma ili kromom i oksidima kroma, lakirani

7212

Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni

7212 10

-

prevučeni kositrom

7212 10 90

- -

ostalo

7212 50

-

drukčije prevučeni

7212 50 20

- -

prevučeni oksidima kroma ili kromom i oksidima kroma

 

- -

prevučeni aluminijem

7212 50 69

- - -

ostalo

7212 60 00

-

platirani

7214

Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, ali uključujući one usukane poslije valjanja

7214 10 00

-

kovane

 

-

ostalo

7214 91

- -

pravokutnog (osim kvadratnog) poprečnog presjeka

7214 91 10

- - -

s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %

7214 99

- -

ostalo

 

- - -

s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %

7214 99 10

- - - -

vrsta koje se rabi za armiranje betona

 

- - - -

ostale, kružnog poprečnog presjeka i promjera

7214 99 31

- - - - -

80 mm ili većeg

7214 99 50

- - - -

ostalo

 

- - -

s masenim udjelom ugljika od 0,25 % ili većim

 

- - - -

kružnog poprečnog presjeka, promjera

7214 99 71

- - - - -

80 mm ili većeg

7214 99 79

- - - - -

manjeg od 80 mm

7214 99 95

- - - -

ostalo

7215

Ostale šipke od željeza ili nelegiranog čelika

7215 50

-

ostale, hladno dobivene ili hladno dovršene i dalje neobrađene

 

- -

s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %

7215 50 19

- - -

ostalo

7216

Profili od željeza i nelegiranoga čelika

 

-

L ili T profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine manje od 80 mm

7216 22 00

- -

T profili

 

-

U, I ili H profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine 80 mm ili veće

7216 31

- -

U profili

7216 31 90

- - -

visine veće od 220 mm

7216 32

- -

I profili

 

- - -

visine 80 mm ili veće, ali ne veće od 220 mm

7216 32 11

- - - -

s paralelnim stranicama stopa

7216 32 19

- - - -

ostalo

 

- - -

visine veće od 220 mm

7216 32 99

- - - -

ostalo

7216 33

- -

H profili

7216 33 10

- - -

visine 80 mm ili veće, ali ne veće od 180 mm

7216 40

-

L ili T profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, visine 80 mm ili veće

7216 40 90

- -

T profili

7216 50

-

ostali profili, samo toplovaljani, toplo vučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni

 

- -

ostalo

7216 50 99

- - -

ostalo

 

-

profili, samo hladnodobiveni, hladnooblikovani ili hladnodovršeni i dalje neobradeni

7216 61

- -

dobiveni od plosnatih valjanih proizvoda

7216 61 90

- - -

ostalo

 

-

ostalo

7216 91

- -

hladnodobiveni ili hladnodovršeni, od plosnatih valjanih proizvoda

7216 91 10

- - -

profilirani (rebrasti) limovi

7217

Žica, hladnodobivena, od željeza ili nelegiranog čelika

7217 10

-

neprevučena, neovisno je li polirana ili ne

 

- -

s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %

7217 10 10

- - -

najveće dimenzije poprečnog presjeka manje od 0,8 mm

7217 20

-

prevučena cinkom

 

- -

s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %

7217 20 10

- - -

najveće dimenzije poprečnog presjeka manje od 0,8 mm

7217 90

-

ostalo

7217 90 20

- -

s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25 %

7217 90 90

- -

s masenim udjelom ugljika od 0,6 % ili većim

7218

Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim primarnim oblicima; poluproizvodi od nehrđajućeg čelika

7218 10 00

-

ingoti i drugi primarni oblici

7219

Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine 600 mm i veće

 

-

samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima

7219 14

- -

debljine manje od 3 mm

7219 14 10

- - -

s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim

 

-

samo toplovaljani i dalje neobrađeni, što nisu u kolutima

7219 21

- -

debljine veće od 10 mm

7219 21 10

- - -

s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim

7219 22

- -

debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm

7219 22 10

- - -

s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim

7219 23 00

- -

debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm

 

-

samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni

7219 31 00

- -

debljine 4,75 mm ili veće

7219 32

- -

debljine 3 mm ili veće, ali manje od 4,75 mm

7219 32 10

- - -

s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim

7219 33

- -

debljine veće od 1 mm, ali manje od 3 mm

7219 33 10

- - -

s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim

7219 34

- -

debljine 0,5 mm ili veće, ali ne veće od 1 mm

7219 90

-

ostalo

7219 90 20

- -

perforirani

7220

Plosnati valjani proizvodi od nehrđajućeg čelika, širine manje od 600 mm

7220 20

-

samo hladnovaljani (hladnoreducirani) i dalje neobrađeni

 

- -

debljine 3 mm ili veće, s masenim udjelom nikla

7220 20 29

- - -

manjim od 2,5 %

 

- -

debljine veće od 0,35 mm, ali manje od 3 mm, s masenim udjelom nikla

7220 20 41

- - -

2,5 % ili većim

7223 00

Žica, hladnodobivena, od nehrđajućeg čelika

 

-

s masenim udjelom nikla 2,5 % ili većim

7223 00 19

- -

ostalo

 

-

s masenim udjelom nikla manjim od 2,5 %

7223 00 91

- -

s masenim udjelom kroma 13 % ili većim, ali ne većim od 25 % i masenim udjelom aluminija 3,5 % ili većim, ali ne većim od 6 %

7225

Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine 600 mm i veće

7225 30

-

ostali, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, u kolutima

7225 30 90

- -

ostalo

7225 40

-

ostali, samo toplovaljani i dalje neobrađeni, što nisu u kolutima

 

- -

ostalo

7225 40 40

- - -

debljine veće od 10 mm

7225 40 60

- - -

debljine 4,75 mm ili veće, ali ne veće od 10 mm

 

-

ostalo

7225 92 00

- -

drukčije prevučeni cinkom

7226

Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine manje od 600 mm

 

-

ostalo

7226 99

- -

ostalo

7226 99 30

- - -

drukčije prevučeni cinkom

7226 99 70

- - -

ostalo

7227

Žica, toplovaljana, u nepravilno namotanim kolutima, od ostalih legiranih čelika

7227 90

-

ostalo

7227 90 10

- -

s masenim udjelom bora 0,0008 % ili većim i s masenim udjelom bilo kojeg drugog elementa manjim od minimalno navedenog u napomeni 1 (f) uz ovo poglavlje

7227 90 95

- -

ostalo

7229

Žica, hladnodobivena od ostalih legiranih čelika

7229 90

-

ostalo

7229 90 90

- -

ostalo

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih kolosijeka od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica

7302 10

-

tračnice

7302 10 10

- -

elektrovodljive, s dijelovima od neželjeznih kovina

 

- -

ostalo

 

- - -

nove

7302 10 40

- - - -

tračnice sa žlijebom

7304

Cijevi i šuplji profili, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

 

-

cijevi vrsta koje se rabi za naftovode ili plinovode

7304 19

- -

ostalo

7304 19 90

- - -

vanjskog promjera većeg od 406,4 mm

7306

Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika