ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 39

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
16. veljače 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/197 оd 3. veljače 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Cochinilla de Canarias (ZOI))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/198 оd 3. veljače 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Abricots rouges du Roussillon (ZOI)]

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/199 оd 9. veljače 2016. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Mojama de Isla Cristina (ZOZP)]

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/200 оd 15. veljače 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na objavu omjera financijske poluge institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

5

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/201 оd 15. veljače 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

26

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/202 od 12. veljače 2016. o utvrđivanju stajališta koja treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za SGP osnovanog privremenim sporazumom s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane o donošenju njegova poslovnika

28

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/203 od 12. veljače 2016. o stajalištu koje treba u ime Europske unije zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u (statistika o troškovima zdravstvene zaštite)

36

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/204 od 12. veljače 2016. o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u (ultraširoki pojas)

39

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/205 od 12. veljače 2016. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Republika Austrija

43

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2016/206 od 12. veljače 2016. o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Republika Austrija

44

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/207 od 15. veljače 2016. o izmjeni Odluke 2013/233/ZVSP o misiji Europske unije za pomoć u integriranom upravljanju granicama u Libiji (EUBAM Libya)

45

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/208 od 15. veljače 2016. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/260 o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za ljudska prava

47

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/209 оd 12. veljače 2016. o zahtjevu za normizaciju upućenom europskim organizacijama za normizaciju u pogledu inteligentnih prometnih sustava (ITS) u gradskim područjima radi potpore Direktivi 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 808)  ( 1 )

48

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka Vijeća (EU) 2016/210 od 12. veljače 2016. o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (osmi ERF) za financijsku godinu 2014.

59

 

*

Preporuka Vijeća (EU) 2016/211 od 12. veljače 2016. o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (deveti ERF) za financijsku godinu 2014.

60

 

*

Preporuka Vijeća (EU) 2016/212 od 12. veljače 2016. o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (deseti ERF) za financijsku godinu 2014.

61

 

*

Preporuka Vijeća (EU) 2016/213 od 12. veljače 2016. o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (jedanaesti ERF) za financijsku godinu 2014.

62

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/197

оd 3. veljače 2016.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Cochinilla de Canarias (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Španjolske za upis naziva „Cochinilla de Canarias” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Cochinilla de Canarias” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Cochinilla de Canarias” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 2.12. Košenil iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 324, 2.10.2015., str. 33.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/198

оd 3. veljače 2016.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Abricots rouges du Roussillon (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Francuske za upis naziva „Abricots rouges du Roussillon” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Abricots rouges du Roussillon” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Abricots rouges du Roussillon” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 327, 3.10.2015., str. 10.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/199

оd 9. veljače 2016.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Mojama de Isla Cristina (ZOZP)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Španjolske za upis naziva „Mojama de Isla Cristina” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Mojama de Isla Cristina” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Mojama de Isla Cristina” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi te proizvodi dobiveni od njih iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 323, 1.10.2015., str. 11.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/200

оd 15. veljače 2016.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda s obzirom na objavu omjera financijske poluge institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 451. stavak 2. treći podstavak,

budući da:

(1)

Cilj je jedinstvenih obrazaca za objavu pomoći pri poboljšanju transparentnosti i usporedivosti iznosa omjera financijske poluge. Stoga bi pravila za objavu omjera financijske poluge institucija nad kojima se provodi nadzor u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2) trebala biti u skladu s međunarodnim standardima kako su navedeni u revidiranom regulatornom okviru Basel III za omjer financijske poluge i zahtjeve za objavu Bazelskog odbora za nadzor banaka (BCBS) koji je prilagođen kako bi se u obzir uzeo regulatorni okvir Unije i njegove specifičnosti, kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 575/2013.

(2)

Zbog istih razloga poboljšanja transparentnosti i usporedivosti iznosa omjera financijske poluge, primjereno je da se u jednome od obrazaca za objavu omjera financijske poluge navede raščlamba mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge koja je dovoljno detaljna da se utvrdi glavni sastav omjera financijske poluge te bilančna izloženost, što je obično najveći dio mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge.

(3)

Člankom 429. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/62 (3), više se ne zahtijeva izračun omjera financijske poluge kao jednostavne aritmetičke sredine mjesečnih omjera financijske poluge za tromjesečje, već se zahtijeva izračun samo na kraju tromjesečja. Zbog toga više ne bi trebalo biti nikakve potrebe da nadležna tijela daju odobrenje za izračun omjera financijske poluge na kraju tromjesečja iz članka 499. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013. Stoga jedinstveni obrasci za objavu u kojima se objavljuje omjer financijske poluge više ne moraju uključivati specifikacije o tome kako institucije primjenjuju članak 499. stavak 3.

(4)

Ako u skladu s člankom 13. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije imaju obvezu objaviti sve informacije o omjeru financijske poluge na potkonsolidiranoj razini te kako bi administrativno opterećenje ostalo razmjerno ciljevima pravila o objavi omjera financijske poluge, tim se pravilima od tih institucija ne bi trebalo zahtijevati popunjavanje i objavljivanje obrasca pod nazivom „LRSpl” na potkonsolidiranoj razini. Zahtijeva se da se taj obrazac za objavu popuni i objavi na konsolidiranoj razini, jer njegova objava na potkonsolidiranoj razini ne bi osigurala nikakve znatne dodane vrijednosti, s obzirom na to da je dodatna raščlamba mjere ukupne izloženosti za potkonsolidiranu razinu već osigurana popunjavanjem obrasca pod nazivom „LRCom”. Osim toga, objavom obrasca LRSpl moglo bi se dodatno znatno opteretiti institucije jer odnosni okvir nadzornog izvješćivanja ne omogućuje jednostavno kreiranje takvog obrasca, koji se ne primjenjuje na potkonsolidiranoj razini.

(5)

Opseg konsolidacije i metode vrednovanja za računovodstvene potrebe i za regulatorne potrebe mogu se razlikovati te se zbog toga razlikuju i informacije koje se upotrebljavaju za izračun omjera financijske poluge i informacije koje se upotrebljavaju u objavljenim financijskim izvještajima. Kako bi se pokazale te razlike, potrebno je objaviti i razliku između vrijednosti u financijskim izvještajima i vrijednosti u okviru regulatornog opsega konsolidacije elemenata u financijskim izvještajima koji se upotrebljavaju za izračunavanje omjera financijske poluge. Stoga u obrascu treba prikazati i usklađenost između ta dva elementa.

(6)

Kako bi se olakšala usporedivost objavljenih informacija, trebalo bi osigurati i jedinstveni obrazac i detaljne upute za opis i objavu postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom pretjerane financijske poluge te čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge.

(7)

Članak 451. stavak 1. Uredbe (EU) 575/2013 počeo se primjenjivati 1. siječnja 2015. Kako bi se osiguralo da institucije što je prije moguće na učinkovit i usklađen način izvrše obvezu objave informacija povezanih s omjerom financijske poluge u cijeloj Uniji, potrebno je zahtijevati da institucije što je ranije moguće počnu upotrebljavati obrasce za objavu tih informacija.

(8)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Europskoj komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

(9)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Objava omjera financijske poluge i primjena članka 499. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju relevantne informacije o omjeru financijske poluge i primjeni članka 499. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je navedeno u članku 451. stavku 1. točki (a) te Uredbe, popunjavanjem i objavom redaka 22 i EU-23 u obrascu pod nazivom „LRCom” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

Članak 2.

Promjena odluke o tome koji omjer financijske poluge objaviti

1.   Ako u skladu s člankom 499. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije promijene svoj izbor omjera financijske poluge koji će se objaviti, objavljuju usklađenost informacija o svim omjerima financijske poluge objavljenima do trenutka te promjene, popunjavanjem i objavljivanjem obrazaca „LRSum”, „LRCom”, „LRSpl” i „LRQua” iz Priloga I., za svaki od referentnih datuma koji odgovara omjerima financijske poluge objavljenima do trenutka promjene.

2.   Institucije objavljuju stavke iz stavka 1. u prvoj objavi nakon promjene izbora omjera financijske poluge.

Članak 3.

Raščlamba mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge

1.   Institucije objavljuju raščlambu mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge kako je navedeno u članku 451. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, popunjavajući i objavljujući obje sljedeće stavke:

(a)

retke 1 do EU-19b u obrascu pod nazivom „LRCom” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.;

(b)

retke EU-1 do EU-12 u obrascu pod nazivom „LRSpl” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (b), kada se od institucija temeljem članka 13. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013 zahtijeva da objave informacije na potkonsolidiranoj osnovi, tada se od njih ne zahtijeva da popune i objave obrazac pod nazivom „LRSpl” iz Priloga I. na potkonsolidiranoj osnovi.

Članak 4.

Usklađenost omjera financijske poluge s objavljenim financijskim izvještajima

1.   Institucije objavljuju usklađenost mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge s relevantnim informacijama u objavljenim financijskim izvještajima, kako je navedeno u članku 451. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, popunjavajući i objavljujući obrazac pod nazivom „LRSum” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

2.   Ako institucije ne objavljuju financijske izvještaje na razini primjene iz Priloga II. dijela 1. točke 6. od njih se ne zahtijeva da popune i objave obrazac pod nazivom „LRSum” iz Priloga I.

Članak 5.

Objava iznosa fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati

Institucije objavljuju, ako je primjenjivo, iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati iz članka 451. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013, popunjavajući i objavljujući redak EU-24 u obrascu pod nazivom „LRCom” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

Članak 6.

Objava kvalitativnih informacija o riziku prekomjerne financijske poluge i čimbenicima koji utječu na omjer financijske poluge

Institucije objavljuju opis postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge i čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge, kako je navedeno u članku 451. stavku 1. točkama (d) i (e) Uredbe (EU) br. 575/2013, popunjavajući i objavljujući obrazac pod nazivom „LRQua” iz Priloga I., u skladu s uputama iz Priloga II.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/62 od 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (SL L 11, 17.1.2015., str. 37.).

(4)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


PRILOG I.

Omjer financijske poluge u skladu s CRR-om – obrazac za objavu

Referentni datum

 

Naziv subjekta

 

Razina primjene

 


Omjer financijske poluge u skladu s CRR-om – obrazac za objavu

 

 

Primjenjivi iznos

1

Ukupna imovina prema objavljenim financijskim izvještajima

 

2

Usklađenje za subjekte koji su konsolidirani za računovodstvene potrebe, ali su izvan opsega regulatorne konsolidacije

 

3

(Usklađenje za fiducijarnu imovinu priznatu u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, ali isključenu iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013)

 

4

Usklađenja za izvedene financijske instrumente

 

5

Usklađenje za transakcije financiranja vrijednosnih papira (SFT)

 

6

Usklađenje za izvanbilančne stavke (odnosno konverzija izvanbilančnih izloženosti u istovjetne iznose kredita)

 

EU-6a

(Usklađenje za unutargrupne izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013)

 

EU-6b

(Usklađenje za izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013)

 

7

Ostala usklađenja

 

8

Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge

 


Tablica LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge

 

 

Izloženosti omjera financijske poluge u skladu s CRR-om

Bilančne izloženosti (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira)

1

Bilančne stavke (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu, ali uključujući kolateral)

 

2

(Iznosi imovine koja je odbijena pri utvrđivanju osnovnog kapitala)

 

3

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu) (zbroj redaka 1 i 2)

 

Izloženosti izvedenica

4

Trošak zamjene povezan sa svim transakcijama s izvedenicama (odnosno umanjeno za priznate novčane varijacijske marže)

 

5

Iznos faktora uvećanja za potencijalnu buduću izloženost primjenjivu na sve transakcije s izvedenicama (metoda tržišne vrijednosti)

 

EU-5a

Izloženost koja se utvrđuje metodom originalne izloženosti

 

6

Uvećanje za kolateral pružen u vezi s ugovorima o izvedenicama ako je odbijen od imovine iskazane u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom

 

7

(Odbici imovine potraživanja za novčanu varijacijsku maržu u transakcijama s izvedenicama)

 

8

(Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženostima iz trgovanja poravnanim preko klijenta)

 

9

Prilagođena efektivna zamišljena vrijednost prodanih kreditnih izvedenica

 

10

(Prilagođeni efektivni zamišljeni prijeboji i odbici faktora uvećanja za prodane kreditne izvedenice)

 

11

Ukupne izloženosti izvedenica (zbroj redaka 4 do 10)

 

Izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira

12

Bruto vrijednost imovine iz transakcije financiranja vrijednosnih papira (bez priznavanja netiranja), nakon usklađenja za transakcije koje se evidentiraju na datum trgovanja

 

13

(Netirani iznosi novčanih dugovanja i potraživanja povezanih s bruto vrijednošću imovine uključene u transakciju financiranja vrijednosnih papira)

 

14

Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane za imovinu uključenu u transakciju financiranja vrijednosnih papira

 

EU-14a

Odstupanje za transakcije financiranja vrijednosnih papira: Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane u skladu s člankom 429.b stavkom 4. i člankom 222. Uredbe (EU) br. 575/2013

 

15

Izloženosti transakcija u kojima sudjeluje agent

 

EU-15a

(Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženošću transakcija financiranja vrijednosnih papira poravnanih preko klijenta)

 

16

Ukupne izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (zbroj redaka 12 do 15a)

 

Ostale izvanbilančne izloženosti

17

Izvanbilančne izloženosti u bruto zamišljenom iznosu

 

18

(Usklađenja za konverziju u iznose istovjetne kreditu)

 

19

Ostale izvanbilančne izloženosti (zbroj redaka 17 i 18)

 

Izuzete izloženosti u skladu s člankom 429. stavcima 7. i 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne)

EU-19a

(Izuzete unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne)

 

EU-19b

(Izloženosti koje se izuzimaju u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne))

 

Kapital i mjera ukupne izloženosti

20

Osnovni kapital

 

21

Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge (zbroj redaka 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b)

 

Omjer financijske poluge

22

Omjer financijske poluge

 

Odabir prijelaznih aranžmana i iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati

EU-23

Odabir prijelaznih režima za definiciju mjere kapitala

 

EU-24

Iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 575/2013

 


Tablica LRSpl: Podjela bilančnih izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti)

 

 

Izloženosti omjera financijske poluge u skladu s CRR-om

EU-1

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i izuzete izloženosti), od čega:

 

EU-2

Izloženosti iz knjige trgovanja

 

EU-3

Izloženosti iz knjige pozicija kojima se ne trguje; od čega:

 

EU-4

Pokrivene obveznice

 

EU-5

Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama

 

EU-6

Izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao središnje države

 

EU-7

Institucije

 

EU-8

Osigurane nekretninama

 

EU-9

Izloženosti prema stanovništvu

 

EU-10

Trgovačka društva

 

EU-11

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

 

EU-12

Ostale izloženosti (npr. prema vlasničkim ulaganjima, sekuritizacijske izloženosti i prema ostaloj imovini)

 

Omjer financijske poluge u skladu s CRR-om – obrazac za objavu

Tablica LRQua: Polja za slobodni unos teksta za objavu podataka o kvalitativnim stavkama

 

Stupac

 

Slobodni format

Redak

 

1

Opis postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge

 

2

Opis čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge

 


PRILOG II.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA U PRILOGU I.

DIO 1.: OPĆE UPUTE

1.   Pravila i referentni podaci

1.1   Pravila

1.

U uputama se primjenjuje sljedeća opća bilješka: {obrazac;redak}.

2.

Kada se u uputama upućuje na rubriku (rubrike) u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 primjenjuje se sljedeća bilješka: {Prilog XI. SupRep;obrazac;redak;stupac}.

3.

Za potrebe objavljivanja omjera financijske poluge, pojam „od čega” odnosi se na stavku koja je podgrupa kategorije više razine izloženosti.

4.

Kao što je to slučaj sa svim naslovima tih redaka, institucije u redcima {LRCom;2}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;10}, {LRCom;13}, {LRCom;EU-15a}, {LRCom;18}, {LRCom;EU-19a}, i {LRCom;EU-19b} iskazuju vrijednosti u zagradama jer vrijednosti iskazane u tim redcima umanjuju izloženost omjera financijske poluge. Institucije osiguravaju da te vrijednosti negativno pridonose iznosima koje treba iskazati u {LRCom; 3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19} i {LRCom;21}.

1.2   Referentni podaci

5.

U rubriku „Referentni datum” institucije unose datum na koji se odnose svi podaci koje iskazuju u obrascima LRSum, LRCom i LRSpl. Taj je datum zadnji kalendarski dan trećeg mjeseca odnosnog tromjesečja.

6.

U rubriku „Naziv subjekta” institucije unose naziv subjekta na koji se odnose podaci navedeni u obrascima LRSum, LRCom, LRSpl i LRQua.

7.

U rubrici „Razina primjene” institucije navode razinu primjene koja je osnova za podatke navedene u obrascima. Pri popunjavanju te rubrike institucije biraju jedno od sljedećeg:

konsolidirana,

pojedinačna,

potkonsolidirana.

1.3   Referentni podaci

8.

Za potrebe ovog Priloga i povezanih obrazaca, primjenjuju se sljedeće kratice:

CRR je kratica je za Uredbu o kapitalnim zahtjevima i znači Uredba (EU) br. 575/2013.

SFT je kratica za transakciju financiranja vrijednosnih papira i znači „repo transakcije, transakcije pozajmljivanja vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani ili od druge ugovorne strane, transakcije s dugim rokom namire te maržni krediti” iz Uredbe (EU) br. 575/2013.

DIO 2.: UPUTE ZA POJEDINAČNE OBRASCE

2.   Obrazac LRSum: Sažetak usklađenosti izloženosti računovodstvene vrijednosti imovine i omjera financijske poluge

9.

Institucije primjenjuju upute navedene u ovom odjeljku kako bi popunile obrazac LRSum u Prilogu I.

 

Pravna osnova i upute

Redak

 

{1}

Ukupna imovina prema objavljenim financijskim izvještajima

Institucije iskazuju ukupnu imovinu kako je objavljena u njihovim financijskim izvještajima u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 77. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{2}

Usklađenja za subjekte koji su konsolidirani u računovodstvene svrhe, ali su izvan opsega regulatorne konsolidacije

Institucije objavljuju razliku između vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge kako je iskazana u {LRSum;8} i ukupne računovodstvene vrijednosti imovine kako je iskazana u {LRSum;1} koja proizlazi iz razlika između računovodstvenog opsega konsolidacije i regulatornog opsega konsolidacije.

Ako to usklađenje dovodi do povećanja izloženosti, institucije to iskazuju kao pozitivan iznos. Ako to usklađenje dovodi do smanjenja izloženosti, institucije to iskazuju kao negativan iznos.

{3}

(Usklađenje za fiducijarnu imovinu priznatu u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom, ali isključenu iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013)

Institucije objavljuju iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013.

S obzirom na to da to usklađenje umanjuje mjeru ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije vrijednost iskazanu u ovom retku stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{4}

Usklađenja za izvedene financijske instrumente

Za kreditne izvedenice i ugovore navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013 institucije objavljuju razliku između računovodstvene vrijednosti izvedenica koje su priznate kao imovina i vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge kako je utvrđena primjenom članka 429. stavka 4. točke (b), članka 429. stavka 9. u vezi s člankom 429.a, člankom 429. stavkom 11. točkama (a) i (b) te člankom 429. stavkom 12. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ako to usklađenje dovodi do povećanja izloženosti, institucije to iskazuju kao pozitivan iznos. Ako to usklađenje dovodi do smanjenja izloženosti, institucije taj iznos stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{5}

Usklađenje za transakcije financiranja vrijednosnih papira (SFT)

Za transakcije financiranja vrijednosnih papira institucije objavljuju razliku između računovodstvene vrijednosti transakcija financiranja vrijednosnih papira koje su priznate kao imovina i vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge kako je utvrđena primjenom članka 429. stavka 4. točaka (a) i (c) u vezi s člankom 429.b, člankom 429. stavkom 5. točkama (c) i (d), člankom 429. stavkom 8. te člankom 429. stavkom 11. točkama (c) do (f) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ako to usklađenje dovodi do povećanja izloženosti, institucije to iskazuju kao pozitivan iznos. Ako to usklađenje dovodi do smanjenja izloženosti, institucije taj iznos stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{6}

Usklađenje za izvanbilančne stavke (odnosno konverzija izvanbilančnih izloženosti u istovjetne iznose kredita)

Institucije objavljuju razliku između vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge kako je iskazana u {LRSum;8} i ukupne knjigovodstvene vrijednosti imovine kako je iskazana u {LRSum;1} koja proizlazi iz uključivanja izvanbilančnih stavki u mjeru ukupne izloženosti financijske poluge.

S obzirom na to da to usklađenje povećava mjeru ukupne izloženosti omjera financijske poluge, iskazuje se kao pozitivan iznos.

{EU-6a}

(Usklađenje za izuzete unutargrupne izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013)

Članak 429. stavak 7. i članak 113. stavak 6. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju dio bilančne izloženosti isključene iz ukupne mjere izloženosti financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 113. stavka 6. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 i ako su nadležna tijela dala odobrenje.

S obzirom na to da to usklađenje umanjuju mjeru ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije vrijednost iskazanu u ovom retku stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{EU-6b}

(Usklađenje za izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013)

Članak 429. stavak 14. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju dio bilančne izloženosti isključene iz mjere ukupne izloženosti financijske poluge u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 podložno ispunjenju uvjeta navedenih u tom članku i ako su nadležna tijela dala odobrenje.

S obzirom na to da to usklađenje umanjuje mjeru ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije vrijednosti iskazane u ovom retku stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{7}

Ostala usklađenja

Institucije uključuju svaku preostalu razliku između vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge iskazane u {LRSum;8} i ukupne računovodstvene vrijednosti imovine iskazane u LRSum{1} koja nije uključena u {LRSum;2}, {LRSum;3}, {LRSum;4}, {LRSum;5}, {LRSum;6}, {LRSum;EU-6a} ili {LRSum;EU-6b}. To može uključivati, na primjer, iznose imovine koji su odbijeni od osnovnog kapitala i koji su stoga oduzeti od mjere ukupne izloženosti omjera financijske poluge prema {LRCom;2}.

Ako ta usklađenja dovode do povećanja izloženosti, institucije to iskazuju kao pozitivan iznos. Ako ta usklađenja dovode do smanjenja izloženosti, institucije taj iznos stavljaju u zagrade (što označava negativan iznos).

{8}

Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge

Institucije objavljuju iznos iskazan u {LRCom;21}.

3.   Obrazac LRCom: Zajednička objava omjera financijske poluge

10.

Institucije primjenjuju upute navedene u ovom odjeljku kako bi popunile obrazac LRCom u Prilogu I.

Redak

Pravna osnova i upute

{1}

Bilančne stavke (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu, ali uključujući kolateral)

Članak 429. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju svu imovinu osim ugovora navedenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013, kreditnih izvedenica, transakcija financiranja vrijednosnih papira i fiducijarne imovine u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013. Institucije određuju vrijednost te imovine na temelju načela utvrđenih u članku 429. stavku 5. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u okviru transakcija financiranja vrijednosnih papira i zadržan u bilanci (što znači da računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira nisu ispunjeni).

{2}

(Iznosi imovine koja je odbijena pri utvrđivanju osnovnog kapitala)

Članak 429. stavak 4. točka (a) i članak 499. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos regulatornih vrijednosnih usklađenja iznosa osnovnog kapitala u skladu s odabirom izvršenim u skladu s člankom 499. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je iskazan u {LRCom;EU-23}.

Točnije, institucije objavljuju vrijednost zbroja svih vrijednosnih usklađenja imovine koja se zahtijevaju u:

člancima 32. do 35. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili

člancima 36. do 47. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili

člancima 56. do 60. Uredbe (EU) br. 575/2013,

ovisno o tome što se primjenjuje.

Ako je odlučeno da se objavi osnovni kapital u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije uzimaju u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka utvrđena u člancima 48., 49. i 79. Uredbe (EU) br. 575/2013, ne uzimajući u obzir odstupanje iz poglavlja 1. i 2. glave I. dijela desetog Uredbe (EU) br. 575/2013. S druge strane, ako je odlučeno da se objavi osnovni kapital u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 institucije uzimaju u obzir izuzeća, alternative odbicima i izuzeća od takvih odbitaka utvrđena u člancima 48., 49. i 79. Uredbe (EU) br. 575/2013, uzimajući u obzir odstupanja utvrđena u poglavljima 1. i 2. glave I. dijela desetog Uredbe (EU) br. 575/2013.

Kako bi izbjegle dvostruko obračunavanje, institucije pri izračunu vrijednosti izloženosti u redcima 1., 4. i 12. ne iskazuju usklađenja koja su već primijenjena u skladu s člankom 111. Uredbe (EU) br. 575/2013 niti iskazuju usklađenje kojima se ne odbija vrijednost određene imovine.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;3}).

{3}

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice, transakcije financiranja vrijednosnih papira i fiducijarnu imovinu) (zbroj redaka 1 i 2)

Zbroj {LRCom;1} i {LRCom;2}. Institucije uzimaju u obzir da {LRCom;2} negativno doprinosi tom zbroju.

{4}

Trošak zamjene povezan sa svim transakcijama s izvedenicama (odnosno umanjeno za priznate novčane varijacijske marže)

Članci 274., 295., 296., 297., 298., 429.a i članak 429.a stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju sadašnji trošak zamjene kako je utvrđeno u članku 274. stavku 1. za ugovore navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013 te kreditne izvedenice, uključujući one izvanbilančne. Ti troškovi zamjene umanjuju se za priznatu novčanu varijacijsku maržu u skladu s člankom 429.a stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri čemu se ne uzima u obzir novčana varijacijska marža primljena u izuzetoj strani transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom u skladu s člankom 429. stavkom 11. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Kako je utvrđeno u članku 429.a stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije mogu uzeti u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju u skladu s člankom 295. Uredbe (EU) br. 575/2013. Netiranje između različitih kategorija proizvoda ne primjenjuje se. Međutim, institucije mogu izvršiti netiranje unutar kategorije proizvoda iz članka 272. stavka 25. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013. i kreditnih izvedenica kada one podliježu sporazumu o netiranju između različitih kategorija proizvoda iz članka 295. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije uključuju sve kreditne izvedenice, a ne samo one u knjizi trgovanja.

Institucije u ovu ćeliju ne uključuju ugovore koji se mjere primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 8. i člankom 275. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{5}

Iznos faktora uvećanja za potencijalnu buduću izloženost primjenjivu na sve transakcije s izvedenicama (metoda tržišne vrijednosti)

Članci 274., 295., 296., 297., 298., članak 299. stavak 2. te članak 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju faktor uvećanja za potencijalnu buduću izloženost ugovora navedenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013 te kreditnih izvedenica, uključujući i one izvanbilančne koje se izračunavaju u skladu s metodom tržišne vrijednosti (članak 274. Uredbe (EU) br. 575/2013 za ugovore navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 575/2013 te članak 299. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 za kreditne izvedenice) te primjenjuju pravila o netiranju u skladu s člankom 429.a stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013. Pri utvrđivanju vrijednosti izloženosti tih ugovora institucije mogu uzeti u obzir učinke ugovora o obnovi i ostalih sporazuma o netiranju u skladu s člankom 295. Uredbe (EU) br. 575/2013. Netiranje između različitih kategorija proizvoda ne primjenjuje se. Međutim, institucije mogu izvršiti netiranje unutar kategorije proizvoda iz članka 272. stavka 25. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013. i kreditnih izvedenica kada one podliježu sporazumu o netiranju između različitih kategorija proizvoda iz članka 295. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

U skladu s člankom 429.a stavkom 1. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri utvrđivanju potencijalne buduće izloženosti kreditnih izvedenica institucije primjenjuju načela utvrđena u članku 299. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 na sve svoje kreditne izvedenice, a ne samo one koje su raspoređene u knjigu trgovanja.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju ugovore koji se mjere primjenom metode originalne izloženosti u skladu s člankom 429.a stavkom 8. i člankom 275. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-5a}

Izloženost koja se utvrđuje metodom originalne izloženosti

Članak 429.a stavak 8. i članak 275. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju mjeru izloženosti ugovora navedenih u točkama 1. i 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 575/2013 koja se izračunava u skladu s metodom originalne izloženosti iz članka 275. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije koje primjenjuju metodu originalne izloženosti ne umanjuju mjeru izloženosti za iznos varijacijske marže primljene u novcu u skladu s člankom 429.a stavkom 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije koje ne primjenjuju metodu originalne izloženosti u toj rubrici ne iskazuju ništa.

Institucije u ovoj rubrici ne uključuju ugovore koji se mjere primjenom metode tržišne vrijednosti u skladu s člankom 429.a stavkom 1. i člankom 274. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{6}

Uvećanje za kolateral pružen u vezi s ugovorima o izvedenicama ako je odbijen od imovine iskazane u bilanci u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom

Članak 429.a stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos svih kolaterala pruženih u vezi s ugovorima o izvedenicama ako se pružanjem tih kolaterala smanjuje iznos imovine na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira, kako je utvrđeno u članku 429.a stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju inicijalnu maržu za transakcije s izvedenicama s kvalificiranom središnjom drugom ugovornom stranom poravnane preko klijenta ili priznatu novčanu varijacijsku maržu, kako je utvrđeno u članku 429.a stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{7}

(Odbici imovine potraživanja za novčanu varijacijsku maržu u transakcijama s izvedenicama)

Članak 429.a stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju potraživanja za varijacijsku maržu plaćenu u novcu drugoj ugovornoj strani u transakcijama s izvedenicama ako se od institucije, na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira, zahtijeva da ta potraživanja prizna kao imovinu, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 429.a stavka 3. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Objavljeni iznos uključuje se i u {LRCom;1}.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;11}).

{8}

(Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženostima iz trgovanja poravnanim preko klijenta)

Članak 429. stavak 11. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju izuzete izloženosti iz trgovanja prema kvalificiranoj središnjoj drugoj ugovornoj strani povezane s transakcijama izvedenicama poravnanim preko klijenta ako te stavke ispunjavaju uvjete iz članka 306. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Dio prethodno spomenutog iznosa koji je povezan s troškom zamjene objavljuje se neumanjen za novčanu varijacijsku maržu.

Objavljeni iznos uključuje se, na odgovarajući način, i u: {LRCom;1}, {LRCom;4}, {LRCom;5} i {LRCom;EU-5a}.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;11}).

{9}

Prilagođena efektivna zamišljena vrijednost prodanih kreditnih izvedenica

Članak 429.a stavci 5. do 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju postavljenu gornju granicu zamišljene vrijednosti prodanih kreditnih izvedenica (tj. kada institucija pruža kreditnu zaštitu drugoj ugovornoj strani) kako je utvrđeno u članku 429.a stavcima (5) do (7) Uredbe (EU) br. 575/2013.

{10}

(Prilagođeni efektivni zamišljeni prijeboji i odbici faktora uvećanja za prodane kreditne izvedenice)

Članak 429.a stavci 5. do 7. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju postavljenu gornju granicu zamišljene vrijednosti kupljenih kreditnih izvedenica (tj. kada institucija kupuje kreditnu zaštitu od druge ugovorne strane) s istim referentnim nazivima kao kod kreditnih izvedenica koje je institucija prodala, ako je preostali rok dospijeća kupljene zaštite jednak ili dulji od preostalog roka dospijeća prodane zaštite. Stoga vrijednost neće biti veća od vrijednosti unesene u {LRCom;9} za isti referentni naziv.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;11}).

{11}

Ukupne izloženosti izvedenica (zbroj redaka 4 do 10)

Zbroj {LRCom;4}, {LRCom;5}, {LRCom;EU-5a}, {LRCom;6}, {LRCom;7}, {LRCom;8}, {LRCom;9} i {LRCom;10}. Institucije uzimaju u obzir da {LRCom;7}, {LRCom;8} i {LRCom;10} negativno doprinose tom zbroju.

{12}

Bruto vrijednost imovine iz transakcije financiranja vrijednosnih papira (bez priznavanja netiranja), nakon usklađenja za transakcije koje se evidentiraju na datum trgovanja

Članak 4. stavak 1. točka (77)., članak 206. te članak 429.b stavak 5. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju računovodstvenu bilančnu vrijednost na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira za transakcije financiranja vrijednosnih papira, kako za one koje su obuhvaćene, tako i za one koje nisu obuhvaćene standardiziranim sporazumom o netiranju koji je prihvatljiv u skladu s člankom 206. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako su ugovori u bilanci priznati kao imovina bez preuzimanja bonitetnih učinaka ili učinaka računovodstvenog netiranja ili učinaka smanjenja rizika (odnosno uz ispravak računovodstvene bilančne vrijednosti za učinke računovodstvenog netiranja ili smanjenja rizika).

Osim toga, ako se u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom transakcija financiranja vrijednosnih papira evidentira na datum trgovanja, institucije poništavaju sve knjigovodstvene unose koji su nastali zbog tog načela knjiženja u skladu s člankom 429.b stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju primljenu gotovinu ili vrijednosni papir koji je dostavljen drugoj ugovornoj strani u prethodno navedenim transakcijama ili zadržan u bilanci (odnosno, nisu ispunjeni računovodstveni kriteriji za prestanak priznavanja).

{13}

(Netirani iznosi novčanih dugovanja i potraživanja povezanih s bruto vrijednošću imovine uključene u transakciju financiranja vrijednosnih papira)

Članak 4. stavak 1. točka (77), članak 206., članak 429. stavak 5. točka (d), članak 429. stavak 8. te članak 429.b stavak 5. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos novčanih dugovanja povezanih s bruto vrijednošću imovine uključene u transakciju financiranja vrijednosnih papira koja je netirana u skladu s člankom 429. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;16}).

{14}

Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane za imovinu uključenu u transakciju financiranja vrijednosnih papira

Članak 429.b stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju faktor uvećanja za kreditni rizik druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnih papira, uključujući one koji se vode izvanbilančno, utvrđene u skladu s člankom 429.b stavkom 2. ili 3. Uredbe (EU) br. 575/2013, prema potrebi.

Institucije u ovu rubriku uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije financiranja vrijednosnih papira u kojima djeluju kao agent, ako institucija klijentu ili drugoj ugovornoj strani pruža osiguranje ili jamstvo koje je ograničeno na bilo koju razliku između vrijednosti vrijednosnog papira ili novca koji je klijent pozajmio i vrijednosti kolaterala što ga je dužnik osigurao u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013. Institucije umjesto toga te stavke uključuju u {LRCom;15}.

{EU-14a}

Odstupanje za transakcije financiranja vrijednosnih papira: Izloženost kreditnom riziku druge ugovorne strane u skladu s člankom 429.b stavkom 4. i člankom 222. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Članak 429.b stavak 4. i članak 222. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju faktor uvećanja za transakcije financiranja vrijednosnih papira, uključujući one koje se vode izvanbilančno, koji se izračunava u skladu s člankom 222. Uredbe (EU) br. 575/2013, pri čemu primjenjivi ponder rizika iznosi minimalno 20 %.

Institucije u ovu rubriku uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije za koje se faktor uvećanja koji je dio vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge utvrđuje u skladu s metodom definiranom u članku 429.b stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

{15}

Izloženosti transakcija u kojima sudjeluje agent

Članak 429.b stavci 2. i 3. te stavak 6. točka (a) Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju vrijednost izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira u kojima djeluju kao agent, ako institucija klijentu ili drugoj ugovornoj strani pruža osiguranje ili jamstvo koje je ograničeno na bilo koju razliku između vrijednosti vrijednosnog papira ili novca koji je klijent pozajmio i vrijednosti kolaterala što ga je dužnik osigurao u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013., koja se sastoji samo od faktora uvećanja koji se utvrđuje, prema potrebi, u skladu s člankom 429.b stavkom 2. ili 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Institucije u ovu rubriku ne uključuju transakcije u skladu s člankom 429.b stavkom 6. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-15a}

(Izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom povezana s izloženošću transakcija financiranja vrijednosnih papira poravnanih preko klijenta)

Članak 429. stavak 11. i članak 306. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju izuzetu stranu transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom poravnanu preko klijenta za izloženosti iz trgovanja povezane s transakcijama financiranja vrijednosnih papira, ako te stavke ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 306. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ako je izuzeta strana transakcije sa središnjom drugom ugovornom stranom vrijednosni papir, ona se ne uključuje u ovu rubriku, osim ako je to ponovno založeni vrijednosni papir koji je, na temelju primjenjivog računovodstvenog okvira (tj. u skladu s prvom rečenicom članka 111. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013) uključen u punom iznosu.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;16}).

{16}

Ukupne izloženosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (zbroj redaka 12 do 15a)

Institucije objavljuju iznos iskazan u {LRCom; 12}, {LRCom;EU-12a}, {LRCom;13}, {LRCom;14}, {LRCom;15} i {LRCom;EU-15a}.

Institucije uzimaju u obzir da {LRCom;13} i {LRCom;EU-15a} negativno doprinose tom zbroju.

{17}

Izvanbilančne izloženosti u bruto zamišljenom iznosu

Članak 429. stavak 10. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju nominalnu vrijednost svih izvanbilančnih stavki, kako je definirano u članku 429. stavku 10. Uredbe (EU) br. 575/2013, prije bilo kojeg usklađenja za konverzijske faktore.

{18}

(Usklađenja za konverziju u iznose istovjetne kreditu)

Članak 429. stavak 10. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije uključuju razliku između nominalne vrijednosti izvanbilančnih stavki iskazanih u {LRCom;17} i vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge izvanbilančnih stavki kako je uključena u {LRCom;19}.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti financijske poluge, vrijednost iskazana u ovoj rubrici negativno doprinosi zbroju koji se iskazuje u {LRCom;19}.

{19}

Ostale izvanbilančne izloženosti (zbroj redaka 17 i 18)

Članak 429. stavak 10., članak 111. stavak 1. te članak 166. stavak 9. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju vrijednosti izloženosti omjera financijske poluge za izvanbilančne stavke utvrđene u skladu s člankom 429. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 uzimajući u obzir odgovarajuće konverzijske faktore.

Institucije uzimaju u obzir da {LRCom;18} negativno doprinosi tom zbroju.

{EU-19a}

(Izuzete unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) u skladu s člankom 429. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne))

Članak 429. stavak 7. i članak 113. stavak 6. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju izloženosti koje nisu konsolidirane na primjenjivoj razini konsolidacije, za koje može biti koristan tretman utvrđen člankom 113. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 113. stavka 6. točaka (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 i ako su nadležna tijela dala odobrenje.

Objavljeni iznos mora biti uključen i u prethodno navedene odgovarajuće rubrike, kao da se izuzeće ne primjenjuje.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;21}).

{EU-19b}

(Izloženosti koje se izuzimaju u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 (bilančne i izvanbilančne))

Članak 429. stavak 14. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju izloženosti koje se izuzimaju u skladu s člankom 429. stavkom 14. Uredbe (EU) br. 575/2013 podložno ispunjenju uvjeta navedenih u tom članku i ako su nadležna tijela dala odobrenje.

Objavljeni iznos mora biti uključen i u prethodno navedene odgovarajuće rubrike, kao da se izuzeće ne primjenjuje.

S obzirom na to da se time umanjuje mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge, institucije u ovoj rubrici stavljaju vrijednost u zagrade (što znači da ona negativno doprinosi iznosu koji se iskazuje u {LRCom;21}).

{20}

Osnovni kapital

Članak 429. stavak 3. i članak 499. stavci 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos osnovnog kapitala koji se izračunava u skladu s odlukom institucije donesenom u skladu s člankom 499. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, kako je iskazan u {LRCom;EU-23}.

Točnije, ako je institucija odlučila objaviti osnovni kapital u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013, objavljuje iznos osnovnog kapitala izračunan u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 575/2013, ne uzimajući u obzir odstupanja utvrđena u poglavljima 1. i 2. glave I. dijela desetog Uredbe (EU) br. 575/2013.

S druge strane, ako je institucija odlučila objaviti osnovni kapital u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, objavljuje iznos osnovnog kapitala izračunan u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 575/2013, nakon što uzme u obzir odstupanja utvrđena u poglavljima 1. i 2. glave I. dijela desetog Uredbe (EU) br. 575/2013.

{21}

Mjera ukupne izloženosti omjera financijske poluge (zbroj redaka 3, 11, 16, 19, EU-19a i EU-19b)

Institucije objavljuju zbroj {LRCom;3}, {LRCom;11}, {LRCom;16}, {LRCom;19}, {LRCom;EU-19a} i {LRCom;EU-19b}.

Institucije uzimaju u obzir da {LRCom; EU-19a} i {LRCom; EU-19b} negativno doprinose tom zbroju.

{22}

Omjer financijske poluge

Institucije objavljuju {LRCom;20} podijeljeno s {LRCom;21} izraženo u postotku.

{EU-23}

Odabir prijelaznih režima za definiciju mjere kapitala

Članak 499. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije navode svoju odluku o prijelaznim režimima u vezi s kapitalom u svrhu zahtjeva za objavljivanje objavom jedne od sljedećih dviju oznaka:

„Potpuno usklađeno”, ako je institucija odlučila objaviti omjer financijske poluge u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

„Prijelazno razdoblje”, ako je institucija odlučila objaviti omjer financijske poluge u skladu s člankom 499. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-24}

Iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013

Institucije objavljuju iznos fiducijarnih stavki koje su se prestale priznavati u skladu s člankom 429. stavkom 13. Uredbe (EU) br. 575/2013.

4.   Obrazac LRSpl: Podjela bilančnih izloženosti (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira)

11.

Institucije primjenjuju upute navedene u ovom odjeljku kako bi popunile obrazac LRSpl u Prilogu I.

 

Pravna osnova i upute

Redak

 

{EU-1}

Ukupne bilančne izloženosti (isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira), od čega:

Institucije objavljuju zbroj {LRSpl; EU-2} i {LRSpl; EU-3}.

{EU-2}

Izloženosti iz knjige trgovanja

Institucije objavljuju izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;070;010}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine u knjizi trgovanja, isključujući izvedenice i transakcije financiranja vrijednosnih papira.

{EU-3}

Izloženosti knjige pozicija kojima se ne trguje; od čega:

Institucije objavljuju zbroj {LRSpl;EU-4}, {LRSpl;EU-5}, {LRSpl;EU-6}, {LRSpl;EU-7}, {LRSpl;EU-8}, {LRSpl;EU-9}, {LRSpl;EU-10}, {LRSpl;EU-11} i {LRSpl;EU-12}.

{EU-4}

Pokrivene obveznice

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;080;010} i {LR4;080;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine koja je u obliku pokrivenih obveznica.

{EU-5}

Izloženosti koje se tretiraju kao izloženosti prema središnjim državama

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;090;010} i {LR4;090;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti prema subjektima koji se tretiraju kao države na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-6}

Izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao države

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;140;010} i {LR4;140;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) samouprave i lokalnim tijelima, multilateralnim razvojnim bankama, međunarodnim organizacijama i subjektima javnog sektora koji se ne tretiraju kao države na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013.

{EU-7}

Institucije

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;180;010} i {LR4;180;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti prema institucijama.

{EU-8}

Osigurane nekretninama

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;190;010} i {LR4;190;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine, koje su izloženosti osigurane nekretninama.

{EU-9}

Izloženosti prema stanovništvu

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;210;010} i {LR4;210;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine, koje su izloženost prema stanovništvu.

{EU-10}

Trgovačka društva

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;230;010} i {LR4;230;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine, koje su izloženost prema trgovačkim društvima (tj. financijskim i nefinancijskim).

{EU-11}

Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;280;010} i {LR4;280;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti imovine, koje su u statusu neispunjavanja obveza.

{EU-12}

Ostale izloženosti (npr. prema vlasničkim ulaganjima, sekuritizacijske izloženosti i prema ostaloj imovini)

Institucije objavljuju zbroj izloženosti kako je definirano u Prilogu XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014 {LR4;290;010} i {LR4;290;020}, što je ukupna vrijednost izloženosti ostalih izloženosti knjige pozicija kojima se ne trguje (npr. prema vlasničkim ulaganjima, sekuritizacijske izloženosti i prema ostaloj imovini) na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013. Institucije uključuju imovinu koja se odbija pri utvrđivanju osnovnog kapitala te se stoga iskazuje u {LRCom; 2}, osim ako je ta imovina uključena u {LRSpl; EU-2} do {LRSpl; EU-12}.

5.   Obrazac LRQua: Polja za slobodni unos teksta za objavu podataka o kvalitativnim stavkama

12.

Institucije popunjavaju obrazac LRQua iz Priloga I. primjenom sljedećeg:

 

Pravna osnova i upute

Redak

 

{1}

Opis postupaka koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge

Članak 451. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 575/2013

„Postupci koji se primjenjuju za upravljanje rizikom prekomjerne financijske poluge” uključuju sve relevantne informacije o:

(a)

postupcima i resursima koji se primjenjuju za procjenu rizika prekomjerne financijske poluge;

(b)

kvantitativnim alatima, ako ih ima, koji se primjenjuju za procjenu rizika prekomjerne financijske poluge, uključujući detaljne podatke o mogućim internim ciljevima te o tome upotrebljavaju li se neki drugi pokazatelji osim omjera financijske poluge iz Uredbe (EU) br. 575/2013;

(c)

načinima na koji se ročne neusklađenosti i opterećenje imovine uzimaju u obzir pri upravljanju rizikom prekomjerne financijske poluge;

(d)

postupcima za reakciju na promjene omjera financijske poluge, uključujući postupke i rokove za moguće povećanje osnovnog kapitala radi upravljanja rizikom prekomjerne financijske poluge ili postupcima i rokovima za usklađenje nazivnika omjera financijske poluge (mjera ukupne izloženosti) radi upravljanja rizikom prekomjerne financijske poluge.

{2}

Opis čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge

Članak 451. stavak 1. točka (e) Uredbe (EU) br. 575/2013

„Opis čimbenika koji su utjecali na omjer financijske poluge tijekom razdoblja na koje se odnosi objavljeni omjer financijske poluge” uključuje sve značajne podatke o:

(a)

kvantificiranju promjene omjera financijske poluge od prethodnog referentnog datuma objavljivanja;

(b)

glavnim činiteljima omjera financijske poluge od prethodnog referentnog datuma objavljivanja, uz objašnjenja:

(1)

prirode promjene te je li promjena u brojniku omjera, u nazivniku omjera ili oboje;

(2)

je li promjena nastupila zbog interne strateške odluke te, ako jest, je li se ta strateška odluka izravno odnosila na omjer financijske poluge ili je samo neizravno utjecala na omjer financijske poluge;

(3)

najznačajnijih vanjskih čimbenika koji se odnose na gospodarsko i financijsko okruženje koje je utjecalo na omjer financijske poluge.


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/201

оd 15. veljače 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

EG

86,9

IL

236,2

MA

94,9

TR

99,2

ZZ

129,3

0707 00 05

MA

84,6

TR

174,3

ZZ

129,5

0709 93 10

MA

37,9

TR

160,6

ZZ

99,3

0805 10 20

BR

63,2

EG

46,6

IL

113,9

MA

61,6

TN

52,4

TR

60,1

ZZ

66,3

0805 20 10

IL

124,0

MA

89,9

TR

84,6

ZZ

99,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

69,8

IL

149,6

MA

143,0

TR

50,4

ZZ

103,2

0805 50 10

IL

106,9

MA

89,2

TR

97,9

ZZ

98,0

0808 10 80

CA

138,9

CL

93,0

US

153,9

ZZ

128,6

0808 30 90

CL

233,5

CN

78,4

ZA

100,1

ZZ

137,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/28


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/202

od 12. veljače 2016.

o utvrđivanju stajališta koja treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za SGP osnovanog privremenim sporazumom s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane o donošenju njegova poslovnika

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 207. i 209. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/152/EZ od 20. studenoga 2008. o potpisivanju i privremenoj primjeni privremenog sporazuma s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane (1),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Privremeni sporazum s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu (SGP) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”) potpisan je 15. siječnja 2009. i privremeno se primjenjuje od 4. kolovoza 2014.

(2)

Člankom 92. Sporazuma osnovan je Odbor za SGP koji je odgovoran za upravljanje Sporazumom i izvršavanje svih zadataka navedenih u njemu.

(3)

Člankom 92. Sporazuma također je predviđeno da se stranke trebaju dogovoriti o sastavu, ustroju i radu Odbora za SGP.

(4)

Unija bi trebala odrediti stajalište koje treba zauzeti u odnosu na donošenje poslovnika Odbora za SGP,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za SGP osnovanog privremenim sporazumom s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane, o donošenju njegova poslovnika, temelji se na nacrtu odluke Odbora za SGP priloženom ovoj Odluci.

Manje izmjene nacrta odluke koje ne uključuju suštinske izmjene odobravaju se bez nove odluke Vijeća.

Članak 2.

Odluka Odbora za SGP se nakon donošenja objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  SL L 57, 28.2.2009., str. 1.


NACRT

ODLUKE br. …/2015 ODBORA ZA SGP

osnovanog privremenim sporazumom s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane,

od …

o donošenju njegova poslovnika

ODBOR ZA SGP,

uzimajući u obzir privremeni sporazum s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je potpisan u Bruxellesu 15. siječnja 2009. i privremeno se primjenjuje od 4. kolovoza 2014., a posebno njegov članak 92.,

budući da:

(1)

u skladu s uvjetima Sporazuma i ove Odluke stranku Srednja Afrika čini Republika Kamerun,

(2)

Sporazumom je predviđeno da se stranke trebaju dogovoriti o sastavu, ustroju i radu Odbora za SGP,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Poslovnik Odbora za SGP utvrđuje se kako je naveden u Prilogu.

Taj se poslovnik utvrđuje ne dovodeći u pitanje posebna pravila predviđena Sporazumom ili ona koja bi mogao donijeti Odbor za SGP.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu od potpisivanja.

Sastavljeno u: …, …

Za Republiku Kamerun

Za Europsku uniju


PRILOG

POSLOVNIK ODBORA ZA SGP

osnovanog privremenim sporazumom s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Zadaci Odbora za SGP

Odbor za SGP odgovoran je za upravljanje svim područjima obuhvaćenima Sporazumom i za izvršavanje svih zadataka navedenih u tom Sporazumu.

Zadaci Odbora za SGP su osobito sljedeći:

1.

Na području trgovine:

(a)

praćenje i osiguranje provedbe i primjerene primjene Sporazuma. U tu svrhu on proučava i preporučuje prioritetna područja za suradnju;

(b)

procjena rezultata postignutih u okviru Sporazuma i provedba, prema potrebi, poboljšanja Sporazuma;

(c)

poduzimanje svih djelovanja s ciljem izbjegavanja i/ili rješavanja sporova koji proizlaze iz tumačenja ili primjene Sporazuma;

(d)

praćenje razvoja regionalne integracije te gospodarskih i trgovinskih odnosa među strankama;

(e)

praćenje i procjenjivanje utjecaja provedbe Sporazuma na održivi razvoj stranaka;

(f)

raspravljanje o djelovanjima kojima se mogu promicati trgovina, ulaganja i poslovne mogućnosti među strankama te poduzimanje takvih djelovanja;

(g)

raspravljanje o svim pitanjima koja proizlaze iz Sporazuma i svim ostalim pitanjima koja bi mogla ugroziti postizanje njegovih ciljeva.

2.

Na području razvojne suradnje:

(a)

osiguranje primjene odredaba o razvojnoj suradnji koje su obuhvaćene područjem primjene Sporazuma;

(b)

praćenje i koordiniranje provedbe odredaba o suradnji navedenih u Sporazumu s drugim partnerima;

(c)

periodično preispitivanje prioriteta razvoja navedenih u Sporazumu te, prema potrebi, davanje preporuka o uključivanju novih prioriteta;

(d)

osiguranje provedbe dokumenta sa zajedničkim smjetnicama priloženog Sporazumu.

POGLAVLJE II.

ORGANIZACIJA

Članak 2.

Sastav i predsjedanje

1.   Odbor za SGP sastavljen je od predstavnika članica Vijeća Europske unije i predstavnika Europske komisije, s jedne strane, i predstavnika Republike Kameruna, s druge strane, na ministarskoj razini ili razini visokih dužnosnika.

2.   Upućivanje na „stranke” u ovom poslovniku u skladu je s definicijom utvrđenom u članku 95. Sporazuma.

3.   Odborom za SGP naizmjenično u razdobljima od 12 mjeseci predsjedaju predstavnik Europske unije i predstavnik Republike Kameruna. Mandat koji se preklapa s prvim razdobljem počinje na dan prvog sastanka Odbora za SGP i završava 31. prosinca sljedeće godine. Predstavnik Republike Kameruna prvi predsjeda Odborom.

Članak 3.

Promatrači

1.   Predstavnike Komisije ekonomske i monetarne zajednice Srednje Afrike (CEMAC) i Glavnog tajništva Ekonomske zajednice srednjoafričkih država (CEEAC) poziva se da sudjeluju na svim sastancima Odbora za SGP u svojstvu promatrača.

2.   Stranke mogu odlučiti na sastanke Odbora za SGP pozvati, u svojstvu promatrača, predstavnike civilnog društva i privatnog sektora, kao i stručnjake ili svaku drugu osobu po vlastitom izboru.

3.   Odbor za SGP može odlučiti za promatrače zatvoriti svaki dio sastanka tijekom kojeg se raspravlja o osjetljivim pitanjima kao i donošenja odluka Odbora.

Članak 4.

Tajništvo

Funkciju tajništva Odbora za SGP naizmjenično u razdobljima od 12 mjeseci obavljaju Europska komisija u ime Europske unije i Republika Kamerun. Ta razdoblja preklapaju se s naizmjeničnim predsjedanjem Odborom za SGP.

Članak 5.

Pododbori

Za djelotvornu provedbu svojih zadataka Odbor za SGP može pod svojom nadležnošću osnovati pododbore koji su odgovorni za rješavanje specifičnih pitanja iz Sporazuma. U tu svrhu Odbor za SGP utvrđuje sastav i zadatke navedenih pododbora.

POGLAVLJE III.

RAD

Članak 6.

Odluke i preporuke

1.   Odbor za SGP odluke i preporuke donosi konsenzusom.

2.   Odbor za SGP može odlučiti bilo koje opće pitanje koje se pojavi u okviru Sporazuma, a koje je u zajedničkom interesu država AKP-a i Europske unije, uputiti Vijeću ministara AKP-EU, utvrđenom u članku 15. Sporazuma o partnerstvu između članica Afričke, karipske i pacifičke skupine država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum iz Cotonoua”).

3.   U razdoblju između sastanaka, Odbor za SGP može donositi odluke ili preporuke pisanim postupkom, ako obje stranke to dogovore. Pisani postupak sastoji se od razmjene nota među strankama.

4.   Odluke ili preporuke Odbora za SGP naslovljuju se kao „Odluka” odnosno „Preporuka”, nakon čega se navode redni broj, datum donošenja i naznaka predmeta. U svakoj odluci navodi se dan stupanja na snagu.

5.   Odluke i preporuke koje donese Odbor za SGP ovjeravaju predstavnik Europske komisije u ime Europska unije i predstavnik Republike Kameruna.

6.   Odluke i preporuke se strankama šalju kao dokumenti Odbora za SGP.

Članak 7.

Korespondencija

1.   Sva korespondencija naslovljena na Odbor za SGP dostavlja se njegovu tajništvu.

2.   Tajništvo osigurava da sva korespondencija naslovljena na Odbor za SGP bude dostavljena predsjedniku Odbora i da se, prema potrebi, razašilje fokalnoj točki svake stranke utvrđenoj u članku 92. Sporazuma kao dokumenti iz članka 10. ovog poslovnika,.

3.   Tajništvo šalje fokalnoj točki svake stranke korespondenciju predsjedništva Odbora za SGP irazašilje je, prema potrebi, ostalim članovima Odbora za SGP kao dokumente iz članka 10. ovog poslovnika.

Članak 8.

Sastanci

1.   Odbor za SGP sastaje se u redovnim intervalima koji ne premašuju razdoblje od godine dana i održava izvanredne sastanke kada to okolnosti zahtijevaju, ako se stranke tako zajednički odluče.

2.   Svaki sastanak Odbora za SGP održava se na mjestu i u vrijeme o kojima stranke zajednički odluče.

3.   Sastanke Odbora za SGP saziva stranka koja njime predsjeda, nakon savjetovanja s drugom strankom.

4.   Pozivi se sudionicima šalju najkasnije 15 dana prije svakog sastanka.

Članak 9.

Delegacije

Prije svakog sastanka predsjednika Odbora za SGP obavješćuje se o planiranom sastavu delegacija Europske unije i Republike Kameruna i o eventualnim promatračima.

Članak 10.

Dokumentacija

Ako se vijećanja Odbora za SGP temelje na pisanim popratnim dokumentima, tajništvo te dokumente označuje brojevima te ih razašilje kao dokumente Odbora za SGP najmanje 14 dana prije početka sastanka.

Članak 11.

Dnevni red sastanaka

1.   Tajništvo Odbora za SGP na temelju prijedlogâ stranaka sastavlja privremeni dnevni red za svaki sastanak. Tajništvo Odbora za SGP najkasnije 15 dana prije početka sastanka šalje privremeni dnevni red fokalnoj točki svake stranke.

2.   Privremeni dnevni red sadržava točke u vezi s kojima je tajništvo zaprimilo zahtjev za uključivanje na dnevni red najkasnije 21 dan prije početka sastanka, pri čemu se na privremeni dnevni red uključuju samo one točke za koje su odgovarajući popratni dokumenti zaprimljeni u tajništvu najkasnije na dan slanja navedenog dnevnog reda.

3.   Odbor za SGP donosi dnevni red na početku svakog sastanka. Točke koje se ne nalaze na privremenom dnevnom redu mogu se uključiti na dnevni red ako se stranke tako dogovore.

4.   Predsjednik Odbora za SGP može, u dogovoru sa strankama, pozvati stručnjake da prisustvuju sastancima Odbora za SGP kako bi pružili informacije o specifičnim temama.

5.   Tajništvo može, u dogovoru sa strankama, skratiti rokove naznačene u stavcima 1. i 2. kako bi se u obzir uzeli zahtjevi određenog slučaja.

Članak 12.

Zapisnik

1.   Na kraju svakog sastanka sastavlja se sažetak zaključaka koji potpisuju članovi Odbora za SGP.

2.   Tajništvo sastavlja nacrt zapisnika sa svakog sastanka najkasnije u roku od mjesec dana.

3.   U zapisniku se, u pravilu, sažeto navodi svaka točka dnevnog reda i prema potrebi navode:

(a)

svi dokumenti podneseni Odboru za SGP;

(b)

sve izjave čije unošenje je zahtijevao član Odbora za SGP;

(c)

donesene odluke, dane preporuke, dogovorene izjave i doneseni zaključci o određenim točkama.

4.   Zapisnik također sadržava popis sudionika Odbora za SGP, kao i popis članova delegacija u njihovoj pratnji te popis eventualnih promatrača na sastanku.

5.   Obje stranke odobravaju zapisnik u pisanom obliku, u roku od dva mjeseca od datuma sastanka. Dva primjerka zapisnika nakon odobravanja potpisuje tajništvo, a svaka stranka dobiva po jedan izvornik tog vjerodostojnog dokumenta.

Članak 13.

Javnost

1.   Osim ako stranke drukčije odluče, sastanci Odbora za SGP nisu javni.

2.   Svaka stranka može odlučiti da objavi odluke Odbora za SGP u svojim službenim publikacijama.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Pravila o jezicima

1.   Radni jezici Odbora za SGP službeni su jezici koji su zajednički strankama.

2.   Odbor za SGP se u svojim vijećanjima i pri donošenju odluka i preporuka oslanja na dokumente i prijedloge izrađene na jednom od jezika na koje se upućuje u stavku 1.

Članak 15.

Troškovi

1.   Svaka stranka snosi troškove koji nastanu kao rezultat njenog sudjelovanja na sastancima Odbora za SGP, kako u pogledu troškova osoblja, putovanja i boravka tako i u pogledu poštanskih i telekomunikacijskih troškova.

2.   Troškove povezane s organizacijom sastanaka i umnožavanjem dokumenata snosi stranka koja organizira sastanak.

3.   Troškove povezane s usmenim prevođenjem na sastancima te prevođenjem odluka i preporuka na radne jezike Odbora za SGP snosi stranka koja organizira sastanak. Troškove povezane s usmenim prevođenjem te prevođenjem odluka i preporuka na druge službene jezike Europske unije snosi Europska unija.

Članak 16.

Izmjena poslovnika

Ovaj se Poslovnik može izmijeniti odlukom Odbora za SGP donesenom u skladu s njegovim člankom 6. stavkom 1.


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/36


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/203

od 12. veljače 2016.

o stajalištu koje treba u ime Europske unije zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u (statistika o troškovima zdravstvene zaštite)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (2) („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2)

U skladu s člankom 98. Sporazuma o EGP-u, Zajednički odbor EGP-a može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Prilog XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u.

(3)

Uredbu Komisije (EU) 2015/359 (3) treba uključiti u Sporazum o EGP-u. Podaci o skrbi u dnevnoj bolnici i modelima financiranja poduzeća kao i podaci o izvanbolničkoj i skrbi o dnevnoj bolnici nisu dostupni u Lihtenštajnu. Stoga bi ga trebalo izuzeti od obveze pružanja tih podataka.

(4)

Prilog XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Stajalište Unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o predloženoj izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

(2)  SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

(3)  Uredba Komisije (EU) 2015/359 оd 4. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistika o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite (SL L 62, 6.3.2015., str. 6.).


NACRT

ODLUKE ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. …/2016

od

o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2015/359 оd 4. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistika o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XXI. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Nakon točke 18.z5 Priloga XXI. Sporazumu o EGP-u (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 205/2014) umeće se sljedeća točka:

„18.z6

32015 R 0359: Uredba Komisije (EU) 2015/359 оd 4. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1338/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu statistika o troškovima i financiranju zdravstvene zaštite (SL L 62, 6.3.2015., str. 6.)

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe tumače se uz sljedeće prilagodbe:

(a)

Lihtenštajn se izuzima od zahtjeva za pružanje podataka o kurativnoj skrbi u dnevnoj bolnici (HC.1.2), koji će biti uključeni u podatke o izvanbolničkoj kurativnoj skrbi (HC.1.3), rehabilitacijskoj skrbi u dnevnoj bolnici (HC.2.2.), koji će biti uključeni u podatke o izvanbolničkoj rehabilitacijskoj skrbi (HC.2.3), i dugotrajnoj (zdravstvenoj) skrbi u dnevnoj bolnici (HC3.2), koji će biti uključeni u podatke o izvanbolničkoj dugotrajnoj (zdravstvenoj) skrbi (HC.3.3).

(b)

Lihtenštajn se izuzima od zahtjeva za pružanje podataka o modelima financiranja poduzeća (HF.2.3). Zajednički odbor EGP-a preispituje ovo izuzeće svaki put kad iz podataka koje podnosi Lihtenštajn bude očito da troškovi modela financiranja poduzeća u Lihtenštajnu više nisu zanemarivi.”.

Članak 2.

Tekstovi Uredbe (EU) 2015/359 na islandskom i norveškom jeziku koje treba objaviti u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu […] pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (2).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

[…]

Tajnici Zajedničkog odbora EGP-a

[…]


(1)  SL L 62, 6.3.2015., str. 6.

(2)  [Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni su zahtjevi navedeni.]


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/39


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/204

od 12. veljače 2016.

o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a u vezi s izmjenom Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u (ultraširoki pojas)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. o rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (2) („Sporazum o EGP-u”) stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

(2)

U skladu s člankom 98. Sporazuma o EGP-u, Zajednički odbor EGP-a može odlučiti izmijeniti, među ostalim, Prilog XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u.

(3)

Provedbena odluka Komisije 2014/702/EU (3) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u. Gustoća radiofrekvencijskih veza u blizini zračnih luka na Islandu i u Norveškoj te razina njihove uporabe veće su nego u EU-u. Kako bi se izbjegla pojava štetnih smetnji u radiofrekvencijskim vezama nacionalnih mobilnih operatera, Island i Norveška trebali bi se izuzeti iz obveze omogućavanja uporabe pojasa od 6,0 do 8,5 GHz za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u zrakoplovima.

(4)

Prilog XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje u ime Unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o predloženoj izmjeni Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora EGP-a priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

(2)  SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/702/EU od 7. listopada 2014. o izmjeni Odluke 2007/131/EZ o dopuštanju usklađene uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u Zajednici (SL L 293, 9.10.2014., str. 48.).


NACRT

ODLUKE ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. …/2016

od

o izmjeni Priloga XI. (Elektronička komunikacija, audiovizualne usluge i informacijsko društvo) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena odluka Komisije 2014/702/EU od 7. listopada 2014. o izmjeni Odluke 2007/131/EZ od veljače 2007. o dopuštanju usklađene uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u Zajednici (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XI. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Točka 5.cw (Odluka Komisije 2007/131/EZ) Priloga XI. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Dodaje se sljedeći tekst:

„Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Odluke tumače se uz sljedeću prilagodbu:

Island i Norveška izuzimaju se iz obveze omogućavanja uporabe pojasa od 6,0 do 8,5 GHz za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom u zrakoplovima.”

2.

Dodaje se sljedeća alineja:

„—

32014 D 0702: Provedbenom odlukom Komisije 2014/702/EU od 7. listopada 2014. (SL L 293, 9.10.2014., str. 48.).”

Članak 2.

Tekstovi Provedbene odluke 2014/702/EU na islandskom i norveškom jeziku koje treba objaviti u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu […] pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (2).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu […]

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

[…]

Tajnici Zajedničkog odbora EGP-a

[…]


(1)  SL L 293, 9.10.2014., str. 48.

(2)  [Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni su zahtjevi navedeni.]


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/43


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/205

od 12. veljače 2016.

o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Republika Austrija

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog austrijske vlade,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. siječnja 2015., 5. veljače 2015. i 23. lipnja 2015. donijelo odluke (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) i (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.

(2)

Mjesto zamjenika člana Odbora regija postalo je slobodno istekom mandata g. Michaela SCHICKHOFERA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeća osoba imenuje se zamjenikom člana Odbora regija do kraja tekućeg mandata, koji istječe 25. siječnja 2020.:

Mag. Doris KAMPUS, Landesrätin in der steirischen Landesregierung.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 20, 27.1.2015., str. 42.).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 31, 7.2.2015., str. 25.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2015/994 od 23. lipnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 159, 25.6.2015., str. 70.).


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/44


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2016/206

od 12. veljače 2016.

o imenovanju zamjenika člana Odbora regija, kojeg je predložila Republika Austrija

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog austrijske vlade,

budući da:

(1)

Vijeće je 26. siječnja 2015., 5. veljače 2015. i 23. lipnja 2015. donijelo odluke (EU) 2015/116 (1), (EU) 2015/190 (2) i (EU) 2015/994 (3) o imenovanju članova i zamjenikâ članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.

(2)

Mjesto zamjenika člana Odbora regija postalo je slobodno istekom mandata g. Johannesa PEINSTEINERA,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeća osoba imenuje se zamjenikom člana Odbora regija do kraja tekućeg mandata koji istječe 25. siječnja 2020.:

Dr. Carmen KIEFER, Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Kuchl.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 20, 27.1.2015., str. 42.).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 31, 7.2.2015., str. 25.).

(3)  Odluka Vijeća (EU) 2015/994 od 23. lipnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020. (SL L 159, 25.6.2015., str. 70.).


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/45


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/207

od 15. veljače 2016.

o izmjeni Odluke 2013/233/ZVSP o misiji Europske unije za pomoć u integriranom upravljanju granicama u Libiji (EUBAM Libya)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/233/ZVSP (1) kojom se uspostavlja misija Europske unije za pomoć u integriranom upravljanju granicama u Libiji (EUBAM Libya).

(2)

Vijeće je 7. prosinca 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/2276 (2) o izmjeni i produljenju Odluke 2013/233/ZVSP, kojom se osobito predviđaju produljenje i financijski referentni iznos za razdoblje do 21. veljače 2016.

(3)

Zbog stanja u Libiji, Unija se treba pripremiti za moguću civilnu misiju upravljanja krizom u vezi s izgradnjom civilnih kapaciteta i pomoći u području reforme sigurnosnog sektora u zemlji.

(4)

Trenutno pružanje civilnog kapaciteta planiranja bit će brojčano ograničeno, iako se može povećati s obzirom na razvoj okolnosti te na suglasnost Političkog i sigurnosnog odbora.

(5)

Odluku 2013/233/ZVSP trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Misija EUBAM Libya provodit će se u kontekstu stanja koje se može pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su utvrđeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka Vijeća 2013/233/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 2. dodaje se sljedeći stavak:

„Misijom EUBAM Libya pomagat će se procesu planiranja sveobuhvatne reforme sektora civilne sigurnosti s ciljem pripremanja moguće civilne misije upravljanja krizom u vezi s izgradnjom civilnih kapaciteta i pomoći.”;

2.

u članku 3. stavku 1.dodaje se sljedeća točka:

„(d)

obavješćivati planiranje EU-a o mogućoj civilnoj misiji upravljanja krizom u vezi s izgradnjom civilnih kapaciteta i pomoći u području reforme sigurnosnog sektora i pri tome tijesno surađivati s misijom UNSMIL i doprinositi njezinim naporima te održavati vezu s legitimnim libijskim tijelima i drugim relevantnim sigurnosnim sugovornicima.”;

3.

u članku 13. stavku 1. dodaje se sljedeći stavak:

„Financijski referentni iznos za pokrivanje troškova povezanih s misijom EUBAM Libya za razdoblje od 22. veljače 2016. do 21. kolovoza 2016. iznosi 4 475 000 EUR.”;

4.

u članku 16. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se do 21. kolovoza 2016.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 22. veljače 2016.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2013/233/ZVSP od 22. svibnja 2013. o misiji Europske unije za pomoć u integriranom upravljanju granica u Libiji (EUBAM Libya) (SL L 138, 24.5.2013., str. 15.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2276 od 7. prosinca 2015. o izmjeni i produljenju Odluke 2013/233/ZVSP o misiji Europske unije za pomoć u integriranom upravljanju granicama u Libiji (EUBAM Libya) (SL L 322, 8.12.2015., str. 51.).


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/47


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/208

od 15. veljače 2016.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/260 o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za ljudska prava

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2. i članak 33.,

uzimajući u obzir prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 25. srpnja 2012. donijelo Odluku 2012/440/ZVSP (1) o imenovanju g. Stavrosa LAMBRINIDISA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) za ljudska prava.

(2)

Vijeće je 17. veljače 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/260 (2) o produljenju mandata PPEU-a do 28. veljače 2017.

(3)

Odlukom (ZVSP) 2015/260 određen je financijski referentni iznos koji treba obuhvatiti razdoblje od 1. ožujka 2015. do 29. veljače 2016. Potrebno je utvrditi novi financijski referentni iznos za razdoblje od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2017.

(4)

U skladu s time Odluku (ZVSP) 2015/260 trebalo bi izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 5. Odluke (ZVSP) 2015/260 stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2017. iznosi 825 000 EUR.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2012/440/ZVSP od 25. srpnja 2012. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za ljudska prava (SL L 200, 27.7.2012., str. 21.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/260 od 17. veljače 2015. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za ljudska prava (SL L 43, 18.2.2015., str. 29.).


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/48


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/209

оd 12. veljače 2016.

o zahtjevu za normizaciju upućenom europskim organizacijama za normizaciju u pogledu inteligentnih prometnih sustava (ITS) u gradskim područjima radi potpore Direktivi 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 808)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 10. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 8. Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2), Komisija može zahtijevati od europskih organizacija za normizaciju da razviju norme potrebne za osiguravanje interoperabilnosti, kompatibilnosti i kontinuiteta pri uvođenju i operativnoj uporabi ITS-a. Područje primjene tih normi utvrđeno je člancima 2. i 3., člankom 4. stavkom 1. te Prilogom I. Direktivi 2010/40/EU te obuhvaća specifična prioritetna područja i prioritetne mjere u području ITS-a. U Prilogu I. posebno je istaknuta i potreba za gradskim i međugradskim sučeljima za razmjenu podataka te za interoperabilnosti i kompatibilnosti urbanog aspekta u okviru sveobuhvatne europske arhitekture ITS-a.

(2)

Područje primjene specifikacija koje su već donesene u skladu s člankom 6. Direktive 2010/40/EU (3) uglavnom se odnosi na transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T). Međutim, Direktivom 2010/40/EU potvrđena je potreba za sučeljima između gradskih i međugradskih područja kojima se omogućuje interoperabilnost i kontinuitet prekograničnih usluga i onih među mrežama. Gradska područja definirana su kao neobavezna „prioritetna područja” za provedbu specifikacija u pogledu pružanja usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu. Prvi i posljednji kilometri putovanja obično su u gradskim područjima te su stoga ključni za pružanje informacija o multimodalnim putovanjima u cijeloj Europskoj uniji, čime se doprinosi neometanoj mobilnosti.

(3)

U okviru općih ciljeva ITS-a utvrđenih Direktivom 2010/40/EU, kad je riječ o urbanom aspektu, predviđene su posebne mjere navedene u Akcijskom planu za ITS (2008.) (4) i Akcijskom planu za gradsku mobilnost (2009.) (5). Komisija je 2010. osnovala Stručnu skupinu za gradski ITS (6) u čijem radu sudjeluju predstavnici lokalnih vlasti i njihovi glavni partneri, iz područja istraživanja i industrije te tijela nadležnih za promet, prijevoznici, iz normizacijskih tijela itd. Ta Stručna skupina za gradski ITS pripremila je smjernice za uvođenje ključnih aplikacija gradskog ITS-a (to jest: informacije o multimodalnosti, napredne prodaje karata, upravljanja prometom i urbane logistike), prikupila niz najboljih praksi i razmotrila potrebu daljnje normizacije u području gradskog ITS-a.

(4)

Komisija je u svojem Paketu za gradsku mobilnost (7) donesenom u prosincu 2013. ponovno istaknula da je potrebno poboljšati učinkovitost i sigurnost gradske mobilnosti te najavila planirane mjere i preporuke za države članice u nizu područja, uključujući urbanu logistiku, reguliranje pristupa gradovima i naplatu cestarina, koordinirano uvođenje gradskih inteligentnih prometnih sustava te sigurnost u gradskom prometu.

(5)

Direktivom 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) propisano je da tijela javne vlasti objave geografske informacije o prometnoj mreži. Taj se digitalni mrežni grafikon može unaprijediti kako bi se koristio kao zajednički sustav utvrđivanja lokacije za pouzdane usluge ITS-a. Prilikom unaprjeđivanja trebalo bi uzeti u obzir postojeće standarde, posebno standard GDF (Geographic Data File) (9).

(6)

U svojoj Komunikaciji „Sprječavanje ovisnosti o dobavljačima: izgradnja otvorenih sustava IKT-a boljom primjenom normi u javnoj nabavi” (10) i popratnom radnom dokumentu službi Komisije „Vodič za javnu nabavu informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) koje se temelje na normama – elementi dobre prakse” (11), Komisija ističe prednosti primjene normi i otvorenih specifikacija kako bi se izbjegla ovisnost o dobavljačima tehnoloških rješenja i potaknula primjena isplativijih rješenja.

(7)

Namjera da se zatraže europske norme i europski normizacijski dokumenti radi potpore Direktivi 2010/40/EU iskazana je u točkama 2.4.10. (12) i 3.3.8. (13) dvaju uzastopnih godišnjih programa rada Unije za europsku normizaciju.

(8)

Komisija je utvrdila smjernice (14) za izvršenje zahtjeva za normizaciju, a europske organizacije za normizaciju pristale su primjenjivati te smjernice pri izvršavanju zahtjeva za normizaciju.

(9)

Provedeno je savjetovanje s europskim organizacijama za normizaciju, europskim organizacijama dionika normizacije koje financira Unija i Europskim odborom za ITS osnovanim na temelju članka 15. Direktive 2010/40/EU.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 22. Uredbe (EU) br. 1025/2012,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zatražene aktivnosti normizacije

Europski odbor za normizaciju (CEN), Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (Cenelec) i Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI), dalje u tekstu: „europske organizacije za normizaciju”, pozivaju se da izrade nacrt novih europskih normi i europskih normizacijskih dokumenata za informacije o multimodalnosti, upravljanje prometom i urbanu logistiku u području gradskog ITS-a radi potpore provedbi članka 8. Direktive 2010/40/EU. Zatražene europske norme i europski normizacijski dokumenti navedeni su u tablicama 1., 2., 3. i 4. Priloga II. i moraju ispunjavati zahtjeve navedene u Prilogu I.

Članak 2.

Utvrđivanje programa rada

Europske organizacije za normizaciju pripremaju zajednički program rada u kojemu se navode svi dokumenti, nadležna tehnička tijela i vremenski raspored izvedbe radova u skladu s rokovima utvrđenima u Prilogu II. Europske organizacije za normizaciju Komisiji dostavljaju program rada do 31. srpnja 2016. te Komisiji omogućuju pristup općem projektnom planu.

Europske organizacije za normizaciju mogu odlučiti koliko je europskih normi i europskih normizacijskih dokumenata potrebno za izvršavanje zahtjeva iz članka 1.

Članak 3.

Suglasnost o programu rada

Europske organizacije za normizaciju u svojem se programu rada pridržavaju mogućih prioriteta koje je za izvršavanje zahtjeva iz članka 1. navela Komisija.

Europske organizacije za normizaciju moraju obavijestiti Komisiju o svim izmjenama programa rada.

Programu rada mogu se dodati novi predmeti europskih normi ili europskih normizacijskih dokumenata ako su u Prilogu I. navedeni zahtjevi za te predmete te ako se ti predmeti odnose na prioritetna područja i prioritetne mjere navedene u člancima 2. i 3. te u Prilogu I. Direktivi 2010/40/EU, te ako je Komisija odobrila to dodavanje nakon provedenog savjetovanja i nakon obavješćivanja Odbora osnovanog na temelju članka 22. Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Članak 4.

Izvješćivanje

Europske organizacije za normizaciju Komisiji dostavljaju godišnja izvješća o izvršavanju zahtjeva iz članka 1. Te organizacije dostavljaju Komisiji prvo zajedničko godišnje izvješće do 30. ožujka 2017.

Europske organizacije za normizaciju Komisiji dostavljaju završno izvješće do 30. lipnja 2019. Završno izvješće sadržava kriterije za mjerenje uspješnosti normizacije u područjima informacija o multimodalnosti, upravljanja prometom i urbane logistike te za mjerenje razine sudjelovanja dionika tijekom normizacijskih aktivnosti koje se zahtijevaju u članku 1.

Članak 5.

Valjanost

Ako u roku od mjesec dana nakon njegova primitka ni jedna europska organizacija za normizaciju ne prihvati zahtjev iz članka 1., taj zahtjev ne može biti osnova za izradu usklađenih normi i europskih normizacijskih dokumenata.

Članak 6.

Zahtjevi interoperabilnosti

Zatražene europske norme i europski normizacijski dokumenti pripremaju se tako da budu sukladni i usklađeni sa zahtjevima delegiranih akata koje je Komisija donijela u skladu s Direktivom 2010/40/EU, a posebno specifikacijama u pogledu pružanja usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu donesenima 18. prosinca 2014. (15) te specifikacijama za pružanje informacija o multimodalnim putovanjima u cijeloj Europskoj uniji (16).

Članak 7.

Adresati

Ova je Odluka upućena Europskom odboru za normizaciju, Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju i Europskom institutu za telekomunikacijske norme.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Komisiju

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  SL L 316, 14.11.2012., str. 12.

(2)  Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (SL L 207, 6.8.2010., str. 1.).

(3)  Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 305/2013 (SL L 91, 3.4.2013., str. 1.), (EU) br. 885/2013 (SL L 247, 18.9.2013., str. 1.), (EU) br. 886/2013 (SL L 247, 18.9.2013., str. 6.), i (EU) 2015/962 (SL L 157, 23.6.2015., str. 21.).

(4)  COM(2008) 886 završna verzija.

(5)  COM(2009) 490 završna verzija.

(6)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2520

(7)  http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/ump_en.htm

(8)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(9)  ISO (14825:2004) kojim je posebno opisana cestovna infrastruktura za potrebe ITS-a i uključuje opsežan zajednički sustav utvrđivanja lokacije.

(10)  COM(2013) 455 završna verzija.

(11)  SWD(2013) 224 završna verzija.

(12)  COM(2013) 561 završna verzija.

(13)  COM(2014) 500 završna verzija.

(14)  SWD(2015) 205 završna verzija od 27. listopada 2015., Priručnik o europskoj normizaciji u prilog zakonodavstvu i politikama Unije, dio III. Smjernice za izvršavanje zahtjeva za normizaciju.

(15)  C(2014) 9672 završna verzija.

(16)  Aktivnosti u tijeku. Specifikacije predviđene krajem 2015. i početkom 2016.


PRILOG I.

ZAHTJEVI ZA EUROPSKE NORME I EUROPSKE NORMIZACIJSKE DOKUMENTE

1.   OPĆI ZAHTJEVI

1.1.   Opći zahtjevi za utvrđivanje programa rada

Stručna skupina za gradski ITS (1) preporučila je bolju integraciju urbanog aspekta u aktivnosti europske normizacije i usmjeravanje aktivnosti normizacije na specifična područja radi utvrđivanja potrebnih sučelja između gradskih i međugradskih područja.

Osim toga, stručna skupina preporučila je da se u postupak normizacije ITS-a uključe lokalne vlasti i stručnjaci sa specifičnim znanjima u području gradske infrastrukture.

Stoga se program rada na temelju ovog zahtjeva utvrđuje imajući u vidu:

usmjerenost na tri prioritetna područja ITS-a: usluge informacija o multimodalnosti, upravljanje prometom, uključujući reguliranje pristupa, te gradsku logistiku uključujući upravljanje parkirališnim prostorom. Kako bi se omogućila povezanost ITS-a (izbjegavajući izoliranje ili ovisnost o pružatelju), europske organizacije za normizaciju dokazuju međusobnu povezanost prethodno navedenih triju područja u okviru šire arhitekture gradskog ITS-a te ugrađuju tu povezanost i sučelja u ostale povezane aplikacije ITS-a (koje nisu izravno obuhvaćene ovim zahtjevom),

potrebu rješavanja niza potreba korisnika (od potrošača do operatora i pružatelja), različitih okruženja (uključujući sučelja između gradskih i međugradskih područja) i različitih vrsta vozila, načina prijevoza ili usluga mobilnosti (uključujući usluge za osobe s otežanim kretanjem) koje su povezane s tri prethodno navedena područja. U tu svrhu europske organizacije za normizaciju poziva se na suradnju s relevantnim tijelima koja zastupaju urbanu mobilnost i zainteresirana su za gradski ITS, poput skupina i organizacija za koordinaciju normizacije, lokalnih okvira za normizaciju, platformi stručnjaka i dionika, udruženja gradova i regija, udruga korisnika, prijevoznika i zastupnika pružatelja usluga. Te dionike mogu pozvati na sudjelovanje u njihovim aktivnostima i pružanje doprinosa u izradi njihovih dokumenata. One pokazuju kako se odgovarajući stručnjaci (za gradska područja) i dionici uključuju u svim fazama postupka (planiranje, izrada normi, uvođenje). Trebalo bi u obzir uzeti različite lokalne situacije i politike. Posebno je, gdje je god to moguće, potrebno tijekom provedbe ovog zahtjeva predvidjeti dobrovoljne pokuse s pilot-gradovima,

uspostavljanje potrebnih organizacijskih mjera za potporu djelotvorne suradnje i dobre koordinacije u svim inicijativama i radnim skupinama za normizaciju ITS-a.

1.2.   Opći zahtjevi za tražene dokumente

1.2.1.   Usklađenost

Zatražene europske norme i europski normizacijski dokumenti razvijaju se u skladu s:

načelima navedenim u Prilogu II. Direktivi 2010/40/EU,

načelima propisa o zaštiti osobnih podataka (Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) i prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (3)),

načelima e-dostupnosti i lakšeg pristupa internetu (Komunikacija „Prema dostupnom informacijskom društvu” (4))

1.2.2.   Usklađivanje

Stručna skupina za gradski ITS-a naglasila je da bi normizacijskim aktivnostima trebalo obuhvatiti postojeće nedostatke te nadograditi i dopuniti važeće norme.

Stoga bi zatražene europske norme i europske normizacijske dokumente trebalo u najvećoj mogućoj mjeri ponovno upotrijebiti, uskladiti i povezati sa sljedećim postojećim normama, specifikacijama i projektima: projektima CIVITAS (5), Savjetodavnom skupinom CAPITAL CIVITAS ITS (6), projektom Poticanja otvorenih specifikacija i normi u Europi (POSSE) (7), projektom OPTICITIES (8), projektom FREILOT, koordinacijskom skupinom Pametnih gradovi i zajednica, normizacijskim zahtjevom M/453 o kooperativnim sustavima (9), platformom kooperativnog ITS-a, strateškom i tehničkom skupinom projekta DATEX II (10), programom upravljanja prometom u gradovima (UTMC) (11), udruženjem gradova s otvorenim prometnim sustavima (OCA) (12) i otvorenim komunikacijskim sučeljem za sustave nadzora cestovnog prometa (OCIT) (13), projektom FRAME (14), projektom Co-Cities (15), projektom europske mreže digitalne infrastrukture za inteligentne prometne sustave (EDITS) (16), projektom europskog autobusnog sustava budućnosti (EBSF) (17), vokabularom podatkovnog kataloga (DCAT) (18), normiranim prostornim podacima i geoprostornom normizacijom te važećim nacionalnim normama (19).

U tom kontekstu u zatraženim europskim normama i europskim normizacijskim dokumentima trebalo bi radi poticanja interoperabilnosti, konzistentnosti i kontinuiteta usluga predvidjeti ponovnu uporabu, usklađivanje ili povezivanje s postojećim referentnim podatkovnim modelima, zajedničkim podatkovnim rječnicima i zahtjevima u pogledu strukture metapodataka.

1.2.3.   Provedivost

Stručna skupina za gradski ITS pored normi preporučila je razmatranje načina potpore fleksibilnijem i manje ograničavajućem normizacijskim dokumentu kako bi se bolje pratio brzi razvoj u tehnološkom okruženju ITS-a.

Stoga bi zatražene europske norme i europski normizacijski dokumenti trebali odgovarati potrebama različitih korisnika i različitih gradova te biti jednostavno provedivi.

Time se u najvećoj mogućoj mjeri trebaju uključiti sljedeći aspekti:

1.

naslijeđeni sustavi i postojeći protokoli, isplativi smjerovi migracija, poslovni modeli i smjernice za pružatelje;

2.

posebne potrebe korisnika, poduzeća i operatora, uključujući mala i srednja poduzeća;

3.

izvedive i besplatno dostupne smjernice, popisi oznaka, skupovi podataka, alati i postupci za potporu u operativnoj provedbi i ispitivanjima usklađenosti;

4.

dostupnost podataka, pristup, kvaliteta, pouzdanost i točnost.

2.   ZAHTJEVI ZA OSNAŽIVANJE KOMPATIBILNOSTI I DOSLJEDNOSTI S VAŽEĆIM NORMAMA I TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA

Provjerava se dosljednost europskih, međunarodnih ili drugih normi koje se primjenjuju na svjetskoj razini (osim rada organizacija CEN, Cenelec i ETSI potrebno je u obzir uzeti i rad u okviru organizacija i projekata DATEX II, UTMC, OTS, ISO, IEC, ITU itd.) te se procjenjuju mogući nedostaci i predlažu kompatibilna ili otvorena rješenja za usklađivanje i osnaživanje važećih normi ili razvoj novih interoperabilnih normi i ostalih specifikacija, prema potrebi. Postojeća rješenja trebala bi biti polazište za razvoj novih normi i specifikacija te je u okviru tog razvoja potrebno utvrditi zahtjeve u pogledu arhitekture ili povezanosti.

U području javnog prijevoza, a posebno kad je riječ o informacijama o multimodalnosti i naprednoj prodaji karata, potreba za dosljednošću tiče se širokog spektra normi i tehničkih specifikacija, a posebno sljedećih: Transmodel (20), IFOPT (21), SIRI (22), NETEX (23), IOPTA (24), ISO (25).

Sve nove norme i specifikacije za vozila na alternativna goriva i njihovu infrastrukturu trebale bi biti kompatibilne i komplementarne s normom ETSI TS 101 556-3 (26).

Osim toga, u obzir je potrebno uzeti i eventualno dodatno razviti prilagodljivost općih normi na gradsko okruženje. To se posebno odnosi na DATEX II (27) u pogledu razmjene podataka o prometu opisane specifičnim profilima. Riječ je o preduvjetu za utvrđivanje interoperabilnosti i kontinuiteta usluga između gradskih i međugradskih okruženja i mreža. Taj se zadatak najbolje može obaviti tako da se osigura bliska suradnja sa strateškom skupinom i tehničkom skupinom projekta DATEX II.

U sklopu aktivnosti koje su provedene u skladu s tim ovlastima potrebno je predvidjeti buduće uvođenje kooperativnih sustava u gradskim područjima. Bit će povezano s prethodnim aktivnostima normizacije u području komunikacije između vozila te vozila i infrastrukture u okviru zahtjeva za normizaciju M/453 kojima zajednički upravljaju CEN i ETSI te rezultatima kontinuiranog rada stručnjaka u kooperativnoj platformi ITS-a koju je Komisija uspostavila u studenome 2014. (posebno njezine radne skupine za normizaciju i poslovne modele) (28).

3.   POSEBNI ZAHTJEVI ZA ZATRAŽENE DOKUMENTE

3.1.   Utvrđivanje niza relevantnih primjera uporabe ugrađenih u arhitekturu gradskog ITS-a i potpora provedbi normi i ostalih specifikacija

U cilju razvoja pragmatičnog pristupa, aktivnosti u okviru ovog zahtjeva provode se na temelju čestih primjera uporabe i tiču se usluga informacija o multimodalnosti, upravljanja prometom uključujući reguliranje pristupa i gradske logistike uključujući upravljanje parkirališnim prostorom. Prilikom definiranja ili odabira tih primjera potrebno je uravnotežiti potrebe korisnika, trendove u urbanoj mobilnosti, razvoj tehnologije, financijsku održivost i prioritete politike (na primjer sigurnost u cestovnom prometu). Određivanje prioriteta tih primjera uporabe i njihova moguća međuovisnost obrazlaže se zajedno s programom rada.

Primjeri uporabe ugrađuju se u arhitekturu gradskog ITS-a (logička struktura i poveznice između normi i specifikacija te njihovih dionika) i obuhvaćaju cijeli informacijski lanac u svakom od tri prethodno navedena područja i uklapanje u opću europsku arhitekturu ITS-a. Stoga je takva arhitektura gradskog ITS-a dosljedna modelu e-FRAME (29).

Tim sveobuhvatnim i sustavnim pregledom pružit će se potpora suradnji dionika, kao i razvoju ili osnaživanju međusobno kompatibilnih i komplementarnih normi i ostalih specifikacija, čime će se omogućiti povezivanje ITS-a.

U dokumentu o strategiji uvođenja navodi se način poticanja jednostavnog uvođenja takvih normi i ostalih specifikacija s pomoću uvođenja usluga informacija o multimodalnosti, mjera upravljanja prometom i aktivnosti u području gradske logistike. U tu svrhu ključne će biti spoznaje iz primjera uporabe, sudjelovanje odgovarajućih dionika i pružanje realističnih smjernica za provedbu.

3.2.   Rješenja za usluge informacija o multimodalnosti kojima se doprinosi neometanoj mobilnosti

Jedno od najvažnijih tekućih pitanja je fragmentiranost usluga informiranja o prometu i putovanju te nedostatak interoperabilnih informacija o multimodalnosti i usluga planiranja za cijelu Europu i koje bi uključivale prve i posljednje kilometre putovanja zajedno s dionicom velike udaljenosti od točke A do točke B. Raspon raspoloživih podataka o uslugama mobilnosti nužno je proširiti i omogućiti njihovu dostupnost u standardiziranom obliku kako bi se omogućilo njihovo uvođenje u inovativne usluge informacija o prometu i putovanju. Samo bi se sveobuhvatnim uslugama informacija o multimodalnosti korisniku pružio potpuni raspon odabira putovanja i ruta te doprinijelo optimalnim odabirima mogućnosti mobilnosti, potaknulo održivije prakse u putovanjima i prijevozni sustav u cjelini učinilo učinkovitijim i pristupačnijim za korisnike.

Moraju se osigurati (to jest ostvariti gdje je potrebno) kompatibilni formati podataka, otvorena i dokumentirana sučelja i protokoli za razmjenu relevantnih podataka te njihovo integriranje u multimodalne skupove podataka i (postojeće) informacije o multimodalnosti i usluge planiranja (uključujući integriranu prodaju karata). Ključno je da se važećim i novim normama te ostalim specifikacijama, zajedno s dodatnim sučeljima i protokolima gdje je to potrebno, omogući djelotvorno integriranje ili povezivanje različitih aspekata ili blokova informacija o multimodalnosti i usluga planiranja.

3.3.   Rješenja za upravljanje prometom, uključujući reguliranje pristupa

U prošlosti su sustavi upravljanja prometom uglavnom bili usmjereni na međusobno povezivanje upravljačkih središta, no neprekidno se razvijaju i u novije vrijeme ostvaruju veću kooperativnost sustava (uključujući terenske uređaje), mreža i operatora. Zbog toga se razvijaju odgovarajuće norme, sučelja i/ili protokoli za potporu rješenjima kooperativne kontrole i upravljanja prometom na različitim geografskim razinama ili u različitim gradskim upravnim područjima (na primjer rješenja usporavanja prometa u malim gradskim četvrtima, upravljanje prelijevanjem prometa u prigradska područja i učinkovita integracija gradskih čvorišta s međugradskim koridorima).

Postoji niz različitih metoda upravljanja cestovnom mrežom i rješavanja zagušenja i ometanja prometa (na primjer planiranih i neplaniranih događaja, nesreća, poplava, požara itd.) primjenom upravljanja prometom na učinkovit i inovativan način. Na primjer, niz gradova uveo je različite mjere preusmjeravanja prometa, uvođenja prioritetnih pravaca i reguliranja pristupa, uključujući upravljanje križanjima usmjereno na sva vozila ili određene podskupove vozila (na primjer preusmjeravanja, prioritetne kolne trake, zeleni valovi, naplata cestarina, zone niskih emisija, zone male brzine, pješačke zone itd.). No te se mjere nažalost ne primjenjuju uvijek na sveobuhvatan i koordiniran način te se često ne uzimaju u obzir sustavi informiranja o prometu usmjereni na korisnike (na primjer navigacijski uređaji). U cilju ostvarivanja opće učinkovitosti informacija o prometu i upravljanja prometom u gradskim područjima, uključujući uvođenje i primjenu reguliranja pristupa, potrebno je s jedne strane utvrditi dosljedne specifikacije, kompatibilne norme i praktična sučelja za potporu interoperabilnosti podataka potrebnih za pružanje ažuriranih informacija o prometu, te s druge strane optimizirati različite mjere upravljanja prometom i prioriteta, zajedno s odgovarajućim normiranim tehnološkim rješenjima za prepoznavanje vozila (to jest kategorije vozila, emisijskog razreda, vrste hitnosti, faktora nosivosti).

Osiguravaju se (to jest ostvaruju gdje je potrebno) kompatibilni formati podataka, otvorena i dokumentirana sučelja i protokoli za razmjenu relevantnih podataka neovisno o njihovu izvoru (na primjer senzori, promjenjivi podaci o automobilu, prometna upravljačka središta) i njihovo integriranje u postojeće i buduće sustave informiranja o prometu i aktivnosti upravljanja prometom, za razne cestovne mreže uključujući gradsko-međugradske poveznice.

3.4.   Rješenja za gradsku logistiku uključujući upravljanje parkirališnim prostorom

Procjenjuje se da u gradskim okruženjima traženje parkirališnih mjesta i raspodjela teretnog prometa pogoršavaju prometne gužve. Stoga bi pružanje informacija o raspoloživosti parkirališnih mjesta u realnom vremenu i mogućnost jednostavnog rezerviranja doprinijelo ublažavanju tog problema. Trebalo bi primijeniti različite pristupe za potrebe sektora logistike i teretnih vozila ili tereta (na primjer za alternativna goriva, hlađenu robu, povratnu logistiku ili otpad, opasne terete).

Osiguravaju se (to jest ostvaruju gdje je potrebno) kompatibilni formati podataka, otvorena i dokumentirana sučelja i protokoli za razmjenu relevantnih podataka neovisno o njihovu izvoru i njihovo integriranje u postojeće i buduće sustave informiranja o prometu i aktivnosti upravljanja prometom, za razne cestovne mreže uključujući poveznice između gradskih i međugradskih područja.

4.   ZAHTJEVI ZA NAKNADNA PREISPITIVANJA ZATRAŽENIH DOKUMENATA

Nakon donošenja zatraženih europskih normi i europskih normizacijskih dokumenata europske organizacije za normizaciju najmanje jednom u dvije godine preispituju popis sintaksi i s njima povezanih mapiranja u tim dokumentima radi osiguravanja toga da doneseni propisi odražavaju najnoviji razvoj tehnologije i sadržavaju najkvalitetnije sintakse. Posebnu pozornost potrebno je obratiti na uklapanje naslijeđenih sustava ili migraciju s naslijeđenih sustava te osiguravanje kompatibilnosti za provedbu.


(1)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2520

(2)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(3)  COM(2012) 11 završna verzija – 2012/0011.

(4)  COM(2008) 804 završna verzija.

(5)  http://www.civitas.eu/display-all-projects

(6)  http://www.civitas.eu/

(7)  www.posse-openits.eu

(8)  http://www.opticities.com/

(9)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/standardisation_mandate_en.pdf

(10)  www.datex2.eu

(11)  http://www.utmc.eu/

(12)  www.oca-ev.info

(13)  www.ocit.org/

(14)  http://www.frame-online.net/

(15)  www.co-cities.eu

(16)  www.cei.int

(17)  http://www.ebsf.eu/

(18)  http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/

(19)  Na primjer „Intermodal verkehrsgraph graphenintegrationsplattform (GIP)” http://www.fsv.at/shop/produktdetail.aspx?IDProdukt=837823b7-8697-45e8-9dc6-063924066176

(20)  Transmodel, europski referentni model podataka za javni prijevoz, EN 12896:2006 (Transmodel 5.1) i EN 12896:2014 (Transmodel V6: dijelovi od 1. do 3.).

(21)  IFOPT, (EN 28701) europska norma o definiranju modela za identifikaciju nepomičnih objekata u javnom prijevozu (na primjer zaustavnih točaka, zaustavnih prostora, postaja, putanja usmjeravanja pješaka, ulaza itd.), što je trenutačno integrirano u EN 12896: 2014.

(22)  SIRI (FprEN 15531-1 do 3 i CEN/TS 15531-4 i 5) europska norma o definiranju sučelja servisa za informiranje o statusu javnoga prijevoza u realnom vremenu.

(23)  NeTEX se temelji na Transmodelu 5.1 te je proširen dodatnim konceptima iz IFOPT-a i SIRI-a te se sastoji od tri dijela: 1. dio – Mreža javnog prijevoza, 2. dio – Redovi vožnje i 3. dio – Cijene karata:

CEN/TS 16614-1, Razmjena podataka o mreži i redovima vožnje – 1. dio: Topologija mreže (NeTEx),

CEN/TS 16614-2, Razmjena podataka o mreži i redovima vožnje – 2. dio: Podaci o redovima vožnje (NeTEx),

WI 00278330 (prCEN/TS 16614-3), Razmjena podataka o mreži i redovima vožnje – 3. dio: Podaci o cijenama karata (NeTEx).

(24)  IOPTA, Interoperabilne primjene u javnom prijevozu, EN 15320 tumačen zajedno s EN 1545 o sustavima identifikacijskih kartica – Primjene u kopnenom prijevozu.

(25)  EN ISO 24014-1:2007, Javni prijevoz – Interoperabilni sustav upravljanja naplatom – 1. dio: Arhitektura

CEN ISO/TR, 24014-2:2013, Javni prijevoz – Interoperabilni sustav upravljanja naplatom – 2. dio: Poslovna praksa (ISO/TR 24014-2:2013),

ISO/IEC 14443 Beskontaktne kartice s integriranim sklopom – Beskontaktne kartice, dijelovi od 1. do 4.,

ISO/IEC 18092 Komunikacija bliskog polja.

(26)  ETSI TS 101 556-3 V1.1.1 (2014-10); Inteligentni prometni sustavi (ITS); Komunikacija vozila s infrastrukturom; 1. dio: „Specifikacija obavještavanja o postajama za punjenje električnih vozila”; i 3. dio: „Komunikacijski sustav za planiranje i rezerviranje napajanja električnih vozila primjenom bežičnih mreža”.

(27)  CEN/TS 16157 dijelovi od 1. do 6.: Inteligentni transportni sustavi – DATEX II specifikacija za razmjenu podataka za upravljanje prometom i informiranje

(28)  http://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/c-its-deployment-platform_en.htm

(29)  http://www.frame-online.net/?q=e-frame-project.html


PRILOG II.

EUROPSKE NORME I EUROPSKI NORMIZACIJSKI DOKUMENTI TE ROKOVI ZA DONOŠENJE

1.   PRIMJERI UPORABE, ARHITEKTURA GRADSKOG ITS-A I PROVEDBA

Tablica 1.

Zatražene nove europske norme i europski normizacijski dokumenti za primjere uporabe, arhitekturu gradskog ITS-a i provedbu

Referentne informacije

Rok za donošenje (1)

Europski normizacijski dokument o primjerima uporabe u kojemu se razmatraju tri područja ovog zahtjeva i naglašava njihova moguća međuovisnost

12 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju

Europski normizacijski dokument za arhitekturu gradskog ITS-a u kojem su obuhvaćena tri područja ovog zahtjeva i istaknute veze ili sučelja s pridruženim aplikacijama ITS-a, kao i kompatibilnost ili dosljednost s postojećim normama, tehničkim specifikacijama i podatkovnim modelima

12 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju

Europski normizacijski dokument o strategiji uvođenja uključujući praktične smjernice za provedbu europskih normi iz ovog zahtjeva

39 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju

2.   USLUGE INFORMACIJA O MULTIMODALNOSTI, DOPRINOS NEOMETANOJ MOBILNOSTI

Tablica 2.

Zatražene nove europske norme i europski normizacijski dokumenti za usluge informacija o multimodalnosti

Referentne informacije

Rok za donošenje

Europske norme za:

nove usluge mobilnosti poput zajedničkog korištenja automobilom, zajedničke vožnje, korištenja javnim biciklima, integriranja prigradskih parkirališta s javnim prijevozom („park and ride”), iznajmljivanja gradskih bicikala itd.,

infrastrukturu za alternativna goriva uključujući informacije o lokaciji i dostupnosti postaja, modelima napajanja i kapacitetima postaja, (integriranim) modelima plaćanja itd.

39 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju

Europski normizacijski dokument o referentnom podatkovnom modelu, zajedničkom podatkovnom rječniku i strukturi metapodataka za usluge informacija o multimodalnosti

39 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju

3.   UPRAVLJANJE PROMETOM UKLJUČUJUĆI REGULIRANJE PRISTUPA

Tablica 3.

Zatražene nove europske norme i europski normizacijski dokumenti za upravljanje prometom uključujući reguliranje pristupa

Referentne informacije

Rok za donošenje

Europske norme za:

skup mjera upravljanja prometom (kojima se obuhvaća potrebna infrastruktura/statičke informacije na cesti, dinamičke informacije o stanju na cesti, podaci o prometu ili podaci o nadzoru prometa, podaci o vremenskim uvjetima),

skup mjera preusmjeravanja prometa, uvođenja prioritetnih pravaca i reguliranja pristupa, uključujući upravljanje križanjima (popraćeno podacima za prepoznavanje vozila). Posebno bi trebalo razmotriti različite modele naplate cestarine ovisno o kategoriji korisnika uvedene u nizu gradova, kao i modalitete uporabe posebnih kolnih traka za različita vozila (na primjer teretna vozila, vozila javnog prijevoza, vozila hitne pomoći)

39 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju

Europske norme ili europski normizacijski dokumenti o referentnom podatkovnom modelu, zajedničkom podatkovnom rječniku i strukturi metapodataka za upravljanje prometom uključujući reguliranje pristupa

39 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju

4.   GRADSKA LOGISTIKA UKLJUČUJUĆI UPRAVLJANJE PARKIRALIŠNIM PROSTOROM

Tablica 4.

Zatražene nove europske norme i europski normizacijski dokumenti za gradsku logistiku uključujući upravljanje parkirališnim prostorom

Referentne informacije

Rok za donošenje

Europske norme za:

inteligentna rješenja parkiranja lakih vozila, dostavnih vozila i kamiona. Trebalo bi razmotriti mogućnost proširivanja postojećih tehničkih specifikacija ili profila u pogledu parkiranja (2) ili njihovo prilagođavanje potrebama u gradskim područjima,

informacije o teretnim prostorima i usluge rezervacija za specifična teretna vozila i sektor logistike. U predloženim normama i specifikacijama potrebno je u obzir uzeti infrastrukturu i vozila (uključujući prepoznavanje vozila i/ili tereta, gdje je potrebno). Osim toga, trebalo bi razmotriti uporabu vozila na alternativna goriva za gradsku logistiku i opcije za njihovo punjenje (na primjer tijekom utovara/istovara na određenim mjestima)

39 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju

Europski normizacijski dokument o referentnom podatkovnom modelu, zajedničkom podatkovnom rječniku i strukturi metapodataka za gradsku logistiku uključujući upravljanje parkirališnim prostorom

39 mjeseci nakon priopćenja o ovoj Odluci europskim organizacijama za normizaciju


(1)  Donošenje znači trenutak kada relevantna europska organizacija za normizaciju omogući dostupnost norme svojim članovima ili javnosti.

(2)  DATEX II specifikacija za razmjenu podataka za upravljanje prometom i informiranje – CEN/TS 16157 6. dio – Proširivanje parkiranja.


PREPORUKE

16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/59


PREPORUKA VIJEĆA (EU) 2016/210

od 12. veljače 2016.

o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (osmi ERF) za financijsku godinu 2014.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Četvrtu konvenciju AKP-EEZ-a potpisanu u Loméu 15. prosinca 1989. (1) i izmijenjenu Sporazumom potpisanim na Mauricijusu 4. studenoga 1995. (2),

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju i upravljanju potporom Zajednice u okviru Drugog financijskog protokola uz Četvrtu konvenciju AKP-EZ-a (3) ( „Unutarnji sporazum”) kojim se, među ostalim, uspostavlja osmi Europski razvojni fond (osmi ERF), a posebno njegov članak 33. stavak 3.,

uzimajući u obzir Financijsku uredbu od 16. lipnja 1998. koja se primjenjuje na suradnju u financiranju razvoja u okviru Četvrte konvencije AKP-EZ-a (4), a posebno njezine članke od 66. do 74.,

razmotrivši račun prihoda i rashoda i bilancu stanja koja se odnosi na operacije osmog ERF-a na dan 31. prosinca 2014. i godišnje izvješće Revizorskog suda o djelatnostima koje se financiraju iz 8., 9., 10. i 11. Europskog razvojnog fonda (ERF-ovi), što se tiče financijske godine 2014., zajedno s odgovorima Komisije sadržanima u tom godišnjem izvješću (5),

budući da:

(1)

Na temelju članka 33. stavka 3. Unutarnjeg sporazuma, Europski parlament treba, na preporuku Vijeća, Komisiji dati razrješnicu za financijsko upravljanje osmim ERF-om.

(2)

Sveukupna provedba operacija osmog ERF-a tijekom financijske godine 2014. od strane Komisije je zadovoljavajuća,

PREPORUČUJE da Europski parlament Komisiji izda razrješnicu u vezi s provedbom operacija osmog ERF-a za financijsku godinu 2014.

 

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  SL L 229, 17.8.1991., str. 3.

(2)  SL L 156, 29.5.1998., str. 3.

(3)  SL L 156, 29.5.1998., str. 108.

(4)  SL L 191, 7.7.1998., str. 53.

(5)  SL C 373, 10.11.2015., str. 289.


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/60


PREPORUKA VIJEĆA (EU) 2016/211

od 12. veljače 2016.

o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (deveti ERF) za financijsku godinu 2014.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica afričke, karipske i pacifičke skupine država, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (1) i izmijenjen Sporazumom potpisanim u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (2),

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju i upravljanju potporom Zajednice u okviru Financijskog protokola Sporazuma o partnerstvu između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske zajednice i njezinih država članica potpisanog u Cotonouu (Benin) 23. lipnja 2000. i o dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i područjima na koja se primjenjuje četvrti dio Ugovora o EZ-u (3) („Unutarnji sporazum”) kojim se uspostavlja, među ostalim, deveti Europski razvojni fond (deveti ERF), a posebno njegov članak 32. stavak 3.,

uzimajući u obzir Financijsku uredbu od 27. ožujka 2003. koja se primjenjuje na 9. Europski razvojni fond (4), a posebno njezine članke od 96. do 103.,

razmotrivši račun prihoda i rashoda i bilancu stanja koja se odnosi na operacije devetog ERF-a na dan 31. prosinca 2014. i godišnje izvješće Revizorskog suda o djelatnostima koje se financiraju iz 8., 9., 10. i 11. Europskog razvojnog fonda (ERF-ovi), što se tiče financijske godine 2014., zajedno s odgovorima Komisije sadržanima u tom godišnjem izvješću (5),

budući da:

(1)

Na temelju članka 32. stavka 3. Unutarnjeg sporazuma, Europski parlament treba, na preporuku Vijeća, Komisiji dati razrješnicu za financijsko upravljanje devetim ERF-om.

(2)

Sveukupna provedba operacija devetog ERF-a tijekom financijske godine 2014. od strane Komisije je zadovoljavajuća,

PREPORUČUJE da Europski parlament Komisiji izda razrješnicu u vezi s provedbom operacija devetog ERF-a za financijsku godinu 2014.

 

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.

(2)  SL L 209, 11.8.2005., str. 27.

(3)  SL L 317, 15.12.2000., str. 355.

(4)  SL L 83, 1.4.2003., str. 1.

(5)  SL C 373, 10.11.2015., str. 289.


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/61


PREPORUKA VIJEĆA (EU) 2016/212

od 12. veljače 2016.

o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (deseti ERF) za financijsku godinu 2014.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (1) i izmijenjen sporazumom potpisanim u Luxembourgu 25. lipnja 2005. (2),

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica, koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju potpore Zajednice unutar višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2008. do 2013. u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EZ-a i o dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i područjima na koja se primjenjuje četvrti dio Ugovora o EZ-u (3) ( „Unutarnji sporazum”), kojim se uspostavlja, među ostalim, deseti Europski razvojni fond (deseti ERF), a posebno njegov članak 11. stavak 8.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 215/2008 od 18. veljače 2008. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na deseti Europski razvojni fond (4), a posebno njezine članke od 142. do 144.,

razmotrivši račun prihoda i rashoda i bilancu stanja koja se odnosi na operacije desetog ERF-a na dan 31. prosinca 2014. i godišnje izvješće Revizorskog suda o djelatnostima koje se financiraju iz 8., 9., 10. i 11. Europskog razvojnog fonda (ERF-ovi), što se tiče financijske godine 2014., zajedno s odgovorima Komisije sadržanima u tom godišnjem izvješću (5),

budući da:

(1)

Na temelju članka 11. stavka 8. Unutarnjeg sporazuma, Europski parlament treba, na preporuku Vijeća, Komisiji dati razrješnicu za financijsko upravljanje desetim ERF-om.

(2)

Sveukupna provedba operacija desetog ERF-a tijekom financijske godine 2014. od strane Komisije je zadovoljavajuća,

PREPORUČUJE da Europski parlament Komisiji izda razrješnicu u vezi s provedbom operacija desetog ERF-a za financijsku godinu 2014.

 

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.

(2)  SL L 209, 11.8.2005., str. 27.

(3)  SL L 247, 9.9.2006., str. 32.

(4)  SL L 78, 19.3.2008., str. 1.

(5)  SL C 373, 10.11.2015., str. 289.


16.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/62


PREPORUKA VIJEĆA (EU) 2016/213

od 12. veljače 2016.

o razrješnici koja se daje Komisiji u vezi s provedbom operacija Europskog razvojnog fonda (jedanaesti ERF) za financijsku godinu 2014.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu 23. lipnja 2000. (1), kako je zadnje izmijenjen,

uzimajući u obzir Unutarnji sporazum između predstavnika vlada država članica Europske unije, koji su se sastali u okviru Vijeća, o financiranju potpore Europske unije unutar višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. u skladu sa Sporazumom o partnerstvu AKP-EZ-a i o dodjeljivanju financijske pomoći prekomorskim zemljama i područjima na koja se primjenjuje četvrti dio Ugovora o funkcioniranju Europske unije (2) („Unutarnji sporazum”), kojim se uspostavlja, među ostalim, jedanaesti Europski razvojni fond (jedanaesti ERF), a posebno njegov članak 11. stavak 7.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2015/323 od 2. ožujka 2015. o financijskoj uredbi koja se primjenjuje na 11. europski razvojni fond (3), a posebno njezine članke od 43. do 45.,

razmotrivši račun prihoda i rashoda i bilancu stanja koja se odnosi na operacije jedanaestog ERF-a na dan 31. prosinca 2014. i godišnje izvješće Revizorskog suda o djelatnostima koje se financiraju iz 8., 9., 10. i 11. Europskog razvojnog fonda (ERF-ovi), što se tiče financijske godine 2014., zajedno s odgovorima Komisije sadržanima u tom godišnjem izvješću (4),

budući da:

(1)

Na temelju članka 11. stavka 7. Unutarnjeg sporazuma, Europski parlament treba, na preporuku Vijeća, Komisiji dati razrješnicu za financijsko upravljanje jedanaestim ERF-om.

(2)

Sveukupna provedba operacija jedanaestog ERF-a tijekom financijske godine 2014. od strane Komisije je zadovoljavajuća,

PREPORUČUJE da Europski parlament Komisiji izda razrješnicu u vezi s provedbom operacija jedanaestog ERF-a za financijsku godinu 2014.

 

Sastavljeno u Bruxellesu 12. veljače 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.

(2)  SL L 210, 6.8.2013., str. 1.

(3)  SL L 58, 3.3.2015., str. 17.

(4)  SL C 373, 10.11.2015., str. 289.