ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 3

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 59.
6. siječnja 2016.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/4 оd 5. siječnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bitnih zahtjeva u pogledu zaštite okoliša ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2016/5 оd 5. siječnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu provedbe bitnih zahtjeva za zaštitu okoliša ( 1 )

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/6 оd 5. siječnja 2016. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 322/2014 ( 1 )

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/7 оd 5. siječnja 2016. o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi ( 1 )

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/8 оd 5. siječnja 2016. o određivanju tehničkih specifikacija ad hoc modula za 2017. o samozapošljavanju ( 1 )

35

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/9 оd 5. siječnja 2016. o zajedničkoj dostavi i razmjeni podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ( 1 )

41

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/10 оd 5. siječnja 2016. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

46

 

 

DIREKTIVE

 

*

Provedbena direktiva Komisije (EU) 2016/11 оd 5. siječnja 2016. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja ( 1 )

48

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/4

оd 5. siječnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bitnih zahtjeva u pogledu zaštite okoliša

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

budući da:

(1)

Člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008 zahtijeva se da proizvodi, dijelovi i uređaji budu u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite okoliša iz svezaka I. i II. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (dalje u tekstu „Čikaška konvencija”), kako se primjenjuju na dan 17. studenoga 2011., osim dodataka tom Prilogu.

(2)

Svesci I. i II. Priloga 16. Čikaškoj konvenciji izmijenjeni su 2014. uvođenjem novih norma za buku.

(3)

Uredbu (EZ) br. 216/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenju koje je izdala Europska agencija za sigurnost zračnog prometa u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008 stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Proizvodi, dijelovi i uređaji moraju biti u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite okoliša iz izmjene 11-B Sveska I. i izmjene 8. Sveska II. Priloga 16. Čikaškoj konvenciji, kako se primjenjuju na dan 1. siječnja 2015., osim dodataka Prilogu 16.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 13.3.2008., str. 1.


6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/5

оd 5. siječnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu provedbe bitnih zahtjeva za zaštitu okoliša

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zrakoplovstva i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

budući da:

(1)

Člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008 zahtijeva se da proizvodi, dijelovi i uređaji budu u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite okoliša iz svezaka I. i II. Priloga 16. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (dalje u tekstu „Čikaška konvencija”), kako se primjenjuju na dan 17. studenoga 2011., osim dodataka tom Prilogu. Ti zahtjevi preneseni su u pravo Unije Uredbom Komisije (EU) br. 748/2012. (2)

(2)

Svesci I. i II. Priloga 16. Čikaškoj konvenciji izmijenjeni su 2014. uvođenjem novih norma za buku.

(3)

Uredbu (EU) br. 748/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom temelje se na mišljenju koje je izdala Europska agencija za sigurnost zračnog prometa u skladu s člankom 17. stavkom 2. točkom (b) i člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu I. (Part 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 točka 21.A.18. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Zahtjevi u vezi s bukom koji se primjenjuju za izdavanje certifikata tipa za zrakoplov propisani su u skladu s odredbama poglavlja 1. dijela II. sveska I. Priloga 16. Čikaškoj konvenciji i:

1.

za podzvučne mlazne zrakoplove u poglavljima 2., 3., 4. i 14. dijela II. sveska I., prema potrebi;

2.

za propelerske zrakoplove u poglavljima 3., 4., 5., 6., 10. i 14. dijela II. sveska I., prema potrebi;

3.

za helikoptere u poglavljima 8. i 11. dijela II. sveska I., prema potrebi;

4.

za nadzvučne zrakoplove u poglavlju 12. dijela II. sveska I., prema potrebi; i

5.

za zrakoplove s nagibnim rotorom u poglavlju 13. dijela II. sveska I., prema potrebi.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 13.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 748/2012 od 3. kolovoza 2012. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (SL L 224, 21.8.2012., str. 1.).


6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/6

оd 5. siječnja 2016.

o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 322/2014

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku ii.,

budući da:

(1)

Člankom 53. Uredbe (EZ) br. 178/2002 propisuje se mogućnost donošenja odgovarajućih hitnih mjera Unije za hranu i hranu za životinje uvezene iz treće zemlje radi zaštite javnog zdravlja, zdravlja životinja ili zaštite okoliša kada se taj rizik ne može na zadovoljavajući način ukloniti mjerama koje su pojedinačno poduzele države članice.

(2)

Nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima 11. ožujka 2011. Komisija je obaviještena da su razine radionuklida u određenim prehrambenim proizvodima podrijetlom iz Japana premašile razine djelovanja u hrani koje se primjenjuju u Japanu. Ta kontaminacija može predstavljati prijetnju javnom zdravlju i zdravlju životinja u Uniji te je stoga donesena Provedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 (2). Ta je Uredba zamijenjena Provedbenom uredbom (EU) br. 961/2011 (3) koja je kasnije zamijenjena Provedbenom uredbom (EU) br. 284/2012 (4). Ta je Uredba zamijenjena Provedbenom uredbom (EU) br. 996/2012 (5) koja je kasnije zamijenjena Provedbenom uredbom (EU) br. 322/2014 (6).

(3)

Budući da Provedbena uredba (EU) br. 322/2014 predviđa da se u njoj navedene mjere preispitaju do 31. ožujka 2015. te kako bi se uzelo u obzir daljnji razvoj situacije i podatke za 2014. o pojavi radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani, primjereno je staviti izvan snage Provedbenu uredbu (EU) br. 322/2014 te donijeti novu uredbu.

(4)

Postojeće mjere preispitane su i u obzir se uzelo više od 81 000 podataka o pojavi radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani osim govedine te više od 237 000 podataka o pojavi radioaktivnosti u govedini koje su japanska nadležna tijela dostavila o četvrtoj sezoni uzgoja nakon nesreće.

(5)

Alkoholna pića obuhvaćena oznakama KN 2203 do 2208 više nisu izrijekom isključena iz područja primjene s obzirom na zahtjeve u pogledu uzorkovanja i analize, a i izjava se primjenjuje na utvrđeni popis hrane i hrane za životinje.

(6)

Podaci koje su dostavila japanska nadležna tijela dokazuju da više nije potrebno zahtijevati uzorkovanje i analizu hrane za životinje i hrane podrijetlom iz prefektura Aomori i Saitama u pogledu pojave radioaktivnosti prije izvoza u Uniju.

(7)

Za hranu za životinje i prehrambene proizvode podrijetlom iz prefekture Fukushima u tekućoj reviziji za ukidanje zahtjeva uzorkovanja i analize prije izvoza u Uniju za tu hranu za životinje i prehrambene proizvode korišten je kriterij da japanska nadležna tijela nisu utvrdila nesukladnost dvije uzastopne godine (2013. i 2014.). Za ostalu hranu i hranu za životinje podrijetlom iz te prefekture, primjereno je zadržati zahtjev uzorkovanja i analize prije izvoza u Uniju.

(8)

Odredbe ove Uredbe primjereno je iznijeti na način kojim se prefekture iz kojih se istu hranu za životinje i hranu mora uzorkovati i analizirati prije izvoza u Uniju udružuju kako bi se omogućila jednostavnija primjena ove Uredbe.

(9)

U pogledu prefektura Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Iwate i Chiba trenutačno se zahtijevaju uzorkovanje i analiza gljiva, proizvoda ribarstva, riže, soje, heljde te određenog jestivog divljeg bilja i njihovih prerađevina i proizvoda koji se iz njih dobivaju, prije njihova izvoza u Uniju. Isti se zahtjevi primjenjuju na složene prehrambene proizvode koji sadržavaju više od 50 % tih proizvoda. Podaci o pojavi za četvrtu sezonu uzgoja dokazuju da je za znatan broj tih proizvoda za prehranu životinja i prehrambenih proizvoda primjereno više ne zahtijevati uzorkovanje i analizu prije njihova izvoza u Uniju.

(10)

U pogledu prefektura Akita, Yamagata i Nagano trenutačno se zahtijevaju uzorkovanje i analiza gljiva i određenog jestivog divljeg bilja i njihovih prerađevina i proizvoda koji se iz njih dobivaju, prije njihova izvoza u Uniju. Podaci o pojavi za četvrtu sezonu uzgoja dokazuju da je za jednu od jestivih divljih biljaka primjereno više ne zahtijevati uzorkovanje i analizu prije izvoza u Uniju. S druge strane, zbog pronalaska nesukladnosti u jednoj određenoj jestivoj divljoj biljci primjereno je zahtijevati uzorkovanje i analizu te jestive divlje biljke koje potječu iz tih prefektura.

(11)

Podaci o pojavi za četvrtu sezonu uzgoja dokazuju da je primjereno zadržati obvezu uzorkovanja i analize prije izvoza u Uniju za gljive podrijetlom iz prefektura Shizuoka, Yamanashi i Niigata. Zbog pronalaska nesukladnosti u jednoj određenoj jestivoj divljoj biljci primjereno je zahtijevati uzorkovanje i analizu te jestive divlje biljke koja potječe iz tih prefektura.

(12)

Kontrole koje se obavljaju pri uvozu pokazuju da japanska nadležna tijela pravilno provode posebne uvjete predviđene zakonodavstvom Unije, a nesukladnosti u kontroli pri uvozu nije bilo više od tri godine. Stoga je primjereno zadržati nisku učestalost kontrola pri uvozu i više ne zahtijevati da države članice o svim rezultatima analiza obavješćuju Komisiju svaka tri mjeseca kroz Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

(13)

Prijelazne mjere predviđene japanskim zakonodavstvom, utvrđene u Prilogu III. Provedbenoj Uredbi (EU) br. 322/2014, više nisu od važnosti za hranu za životinje i hranu koja se trenutačno uvozi iz Japana i stoga se ne bi više trebale spominjati u ovoj Uredbi.

(14)

Primjereno je predvidjeti preispitivanje odredaba ove Uredbe kad budu dostupni rezultati uzorkovanja i analiza pojave radioaktivnosti u hrani za životinje i hrani u petoj sezoni uzgoja (2015.) nakon nesreće, odnosno do 30. lipnja 2016. Kriteriji za preispitivanje određuju se u trenutku preispitivanja.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na hranu za životinje i hranu u smislu članka 1. stavka 2. Uredbe Vijeća (Euratom) br. 3954/87 (7) (dalje u tekstu „proizvodi”) podrijetlom ili poslane iz Japana, izuzevši:

(a)

proizvode koji su ubrani i/ili prerađeni prije 11. ožujka 2011.;

(b)

osobne pošiljke hrane za životinje i hrane životinjskog podrijetla obuhvaćene člankom 2. Uredbe Komisije (EZ) 206/2009 (8);

(c)

osobne pošiljke hrane za životinje i hrane koje nisu životinjskog podrijetla i nisu namijenjene u komercijalne svrhe nego fizičkim osobama samo za osobnu potrošnju i uporabu. U slučaju nedoumice na primatelju pošiljke leži teret dokazivanja.

Članak 2.

Definicija

Za potrebe ove Uredbe, „pošiljka” znači:

za proizvode za koje uzorkovanje i analizu zahtijeva članak 5., količinu bilo koje hrane za životinje ili hrane obuhvaćene ovom Uredbom istog razreda ili opisa koju pokriva isti dokument (ili dokumenti), koja se prevozi istim prijevoznim sredstvom i koja dolazi iz iste prefekture Japana,

za druge proizvode obuhvaćene ovom Uredbom, količinu bilo koje hrane za životinje ili hrane obuhvaćene ovom Uredbom, koju pokriva isti dokument (ili dokumenti), koja se prevozi istim prijevoznim sredstvom i dolazi iz jedne ili više prefektura Japana, unutar ograničenja utvrđenih izjavom iz članka 5.

Članak 3.

Uvoz u Uniju

Proizvodi se u Uniju smiju uvesti samo ako su u skladu s ovom Uredbom.

Članak 4.

Najveće dopuštene razine cezija-134 i cezija-137

Proizvodi moraju biti u skladu s najvećom dopuštenom razinom zbroja cezija-134 i cezija-137 kako je utvrđeno Prilogom I.

Članak 5.

Izjava za određene proizvode

1.   Svaka pošiljka gljiva, ribe i proizvoda ribarstva s iznimkom Jakovljeve kapice, riže, soje, (japanske) Kaki jabuke, japanskog ili velikog lopuha (fuki) (Petasites japonicus), Aralia spp., bambusovih izdanaka, orlove paprati, japanske kraljevske paprati, nojeve paprati i koshiabure ili od njih dobivenih proizvoda ili složene hrane za životinje ili hrane koja sadrži više od 50 % tih proizvoda, podrijetlom ili poslanih iz Japana mora biti popraćena valjanom deklaracijom sastavljenom i potpisanom u skladu s člankom 6.

2.   Izjava iz stavka 1. potvrđuje da su proizvodi sukladni s važećim zakonodavstvom u Japanu.

3.   Izjavom iz stavka 1. nadalje se potvrđuje sljedeće:

(a)

proizvod je ubran i/ili prerađen prije 11. ožujka 2011.; ili

(b)

proizvod ne potječe iz i nije poslan ni iz jedne od prefektura navedenih u Prilogu II. (9) za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda; ili

(c)

proizvod se otprema iz, ali ne potječe iz jedne od prefektura navedenih u Prilogu II. za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda i nije bio izložen radioaktivnosti tijekom prolaska; ili

(d)

proizvod potječe iz jedne od prefektura navedenih u Prilogu II. za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda i priloženo je analitičko izvješće koje sadrži rezultate uzorkovanja i analize; ili

(e)

ako je podrijetlo proizvoda ili sastojaka koji su u njemu prisutni u količini većoj od 50 % nepoznato, uz proizvod je priloženo analitičko izvješće koje sadržava rezultate uzorkovanja i analize.

4.   Uz ribu i proizvode ribarstva ulovljene ili ubrane u obalnim vodama prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba ili Iwate prilaže se izjava iz stavka 1. i analitičko izvješće koje sadrži rezultate uzorkovanja i analize, bez obzira na to gdje se takvi proizvodi istovaruju.

Članak 6.

Sastavljanje i potpisivanje izjave

1.   Izjava iz članka 5. sastavlja se u skladu s obrascem utvrđenim Prilogom III.

2.   Za proizvode iz članka 5. stavka 3. točaka (a), (b) i (c) izjavu potpisuje ovlašteni predstavnik japanskog nadležnog tijela ili ovlašteni predstavnik službe koju je ovlastilo japansko nadležno tijelo u nadležnosti i pod nadzorom japanskog nadležnog tijela.

3.   Za proizvode iz članka 5. stavka 3. točaka (d) i (e) i članka 5. stavka 4. izjavu potpisuje ovlašteni predstavnik japanskog nadležnog tijela i uz nju je priloženo analitičko izvješće koje sadržava rezultate uzorkovanja i analize.

Članak 7.

Identifikacija

Svaka pošiljka proizvoda iz članka 5. stavka 1. identificira se s pomoću oznake koja se navodi na izjavi iz članka 5., na analitičkom izvješću iz članka 6. stavka 3., na Zajedničkom dokumentu o ulasku ili Zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku iz članka 9. stavka 2. i na zdravstvenoj potvrdi koja je priložena uz pošiljku.

Članak 8.

Granične inspekcijske postaje i određeno ulazno mjesto

1.   Pošiljke proizvoda iz članka 5. stavka 1. moraju ući u Uniju kroz određeno ulazno mjesto u smislu točke (b) članka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 (10) („određeno ulazno mjesto”).

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pošiljke proizvoda iz članka 5. stavka 1. iz područja primjene Direktive 97/78/EZ (11). Te pošiljke moraju ući u Uniju preko granične inspekcijske postaje u smislu članka 2. stavka 2. točke (g) navedene Direktive.

Članak 9.

Prethodna obavijest

1.   Subjekti u poslovanju s hranom za životinje i hranom ili njihovi predstavnici dostavljaju prethodnu obavijest o dolasku svake pošiljke proizvoda iz članka 5. stavka 1.

2.   Za potrebe prethodne obavijesti, subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njihovi predstavnici moraju ispuniti:

(a)

za proizvode neživotinjskoga podrijetla: dio I. zajedničkog ulaznog dokumenta (CED) iz članka 3. točke (a) Uredbe (EZ) br. 669/2009, uzimajući u obzir napomene za smjernice za CED utvrđene Prilogom II. toj Uredbi; za potrebe ove Uredbe, rubrika I.13 ZUD-a može sadržavati više od jedne oznake robe;

(b)

za ribu i riblje proizvode: zajednički veterinarski dokument o ulasku (ZVDU) utvrđen u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 136/2004 (12).

Predmetni dokument prosljeđuje se nadležnom tijelu na određenom ulaznom mjestu ili graničnoj inspekcijskoj postaji najmanje dva radna dana prije fizičkog dolaska pošiljke.

Članak 10.

Službene kontrole

1.   Nadležna tijela granične inspekcijske postaje ili određena ulazna mjesta provode sljedeće kontrole proizvoda iz članka 5. stavka 1.:

(a)

dokumentacijske preglede svih pošiljaka;

(b)

nasumične identifikacijske i nasumične fizičke preglede, uključujući laboratorijsku analizu pojave cezija-134 i cezija-137. Rezultat analize mora biti dostupan u roku od najviše pet radnih dana.

2.   U slučaju da se rezultatima laboratorijske analize osiguraju dokazi da su jamstva pružena u izjavi iz članka 5. lažna, izjava se smatra nevažećom, a pošiljka hrane za životinje i hrane nije u skladu s ovom Uredbom.

Članak 11.

Troškovi

Sve troškove nastale zbog službenih kontrola iz članka 10. i svih mjera poduzetih nakon utvrđivanja nesukladnosti snose subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje.

Članak 12.

Puštanje u slobodan promet

1.   Puštanje u slobodan promet svake pošiljke proizvoda iz članka 5. stavka 1. ovisi o tome je li subjekt u poslovanju s hranom za životinje ili hranom ili njegov predstavnik carinskim tijelima predočio (u fizičkom ili elektroničkom obliku) CED koji je uredno popunilo nadležno tijelo nakon što su provedene sve službene kontrole. Carinska tijela puštaju pošiljku u slobodan promet samo ako je u polju II.14. CED-a navedena povoljna odluka nadležnog tijela te ako je potpisana u polju II.21. CED-a.

2.   Stavak 1. ne primjenjuje se na pošiljke proizvoda iz članka 5. stavka 1. iz područja primjene Direktive 97/78/EZ. Puštanje u slobodan promet tih pošiljaka podliježe Uredbi (EZ) br. 136/2004.

Članak 13.

Nesukladni proizvodi

Proizvodi koji nisu u skladu s ovom Uredbom ne stavljaju se u slobodan promet. Ti se proizvodi zbrinjavaju na siguran način ili se vraćaju u Japan.

Članak 14.

Preispitivanje

Ova Uredba preispituje se do 30. lipnja 2016.

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

Provedbena uredba (EU) br. 322/2014 stavlja se izvan snage.

Članak 16.

Prijelazna odredba

Odstupajući od članka 3., proizvodi se u Uniju mogu uvoziti pod sljedećim uvjetima:

(a)

ako su u skladu s Provedbenom Uredbom (EU) br. 322/2014; i

(b)

iz Japana su izašli prije stupanja na snagu ove Uredbe ili su izašli iz Japana nakon stupanja na snagu ove Uredbe, ali prije 1. veljače 2016. i uz njih je priložena izjava u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 322/2014 koja je izdana prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 17.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2011 od 25. ožujka 2011. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslanih iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (SL L 80, 26.3.2011., str. 5.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 961/2011 od 27. rujna 2011. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslanih iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 297/2011. SL L 252, 28.9.2011., str. 10.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 284/2012 od 29. ožujka 2012. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslanih iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 961/2011 (SL L 92, 30.3.2012., str. 16.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 996/2012 od 26. listopada 2012. o uvođenju posebnih uvjeta za uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslanih iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 284/2012 (SL L 299, 27.10.2012., str. 31.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 322/2014 od 28. ožujka 2014. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslanih iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima (SL L 95, 29.3.2014., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (Euratom) br. 3954/87 od 22. prosinca 1987. o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (SL L 371, 30.12.1987., str. 11.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 206/2009 od 5. ožujka 2009. o uvozu u Zajednicu osobnih pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 136/2004 (SL L 77, 24.3.2009., str. 1.).

(9)  Popisom proizvoda iz Priloga II. ne dovode se u pitanje zahtjevi iz Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (SL L 43, 14.2.1997., str. 1.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskoga podrijetla te o izmjeni Odluke 2006/504/EZ (SL L 194, 25.7.2009., str. 11.).

(11)  Direktiva Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (SL L 24, 30.1.1998., str. 9.).

(12)  Uredba Komisije (EZ) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. o postupcima za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja (SL L 21, 28.1.2004., str. 11.).


PRILOG I.

Najveće dopuštene razine za hranu  (1) (Bq/kg) predviđene japanskim zakonodavstvom

 

Hrana za dojenčad i malu djecu

Mlijeko i napitci na mliječnoj osnovi

Mineralna voda i slična pića i čaj dobiven od nefermentiranih listova

Ostala hrana

Zbroj cezija-134 i cezija-137

50 (2)

50 (2)

10 (2)

100 (2)


Najveće dopuštene razine za hranu za životinje  (3) (Bq/kg) predviđene japanskim zakonodavstvom

 

Hrana za stoku i konje

Hrana za svinje

Hrana za perad

Hrana za ribu (5)

Zbroj cezija-134 i cezija-137

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Za sušene proizvode namijenjene potrošnji u rekonstituiranom stanju najveće se razine primjenjuju na rekonstituirani proizvod kakav je spreman za potrošnju.

Za sušene gljive primjenjuje se rekonstituirajući faktor 5.

Za čaj se najveća dopuštena razina primjenjuje na oparak od nefermentiranih listića čaja. Za sušeni je čaj faktor prerade 50 i zato najveća dopuštena razina od 500 Bq/kg za sušene listiće čaja osigurava da razina u oparku čaja ne premašuje najveću dopuštenu razinu od 10 Bq/kg.

(2)  Kako bi se osigurala usklađenost s najvećim dopuštenim razinama koje se trenutačno primjenjuju u Japanu, ove vrijednosti privremeno zamjenjuju vrijednosti utvrđene Uredbom (Euratom) br. 3954/87.

(3)  Najveće se razine odnose na hranu za životinje s udjelom vlage od 12 %.

(4)  Kako bi se osigurala usklađenost s najvećim dopuštenim razinama koje se trenutačno primjenjuju u Japanu, ovim se vrijednostima privremeno zamjenjuju vrijednosti utvrđene Uredbom Komisije (Euratom) br. 770/90 od 29. ožujka 1990. o utvrđivanju maksimalne dopuštene razine radioaktivne kontaminacije hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo kojeg drugog radiološkog izvanrednog događaja (SL L 83, 30.3.1990., str. 78.).

(5)  Uz iznimku hrane za ukrasne ribice.


PRILOG II.

Hrana za životinje i hrana koja se obvezno uzorkuje i analizira na prisutnost cezija-134 i cezija-137 prije izvoza u Uniju

(a)

proizvodi podrijetlom iz prefekture Fukushima:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80,

riba i proizvodi ribarstva razvrstani u oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 i 1605 s izuzetkom Jakovljevih kapica razvrstani u oznake KN 0307 21, 0307 29 i 1605 52 00,

riža i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 i 1905 90,

soja i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 1201 90, 1208 10 i 1507,

veliki lopuh ili japanski lopuh (fuki) (Petasites japonicus) i od njega nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 i 2005 91,

orlova paprat (Pteridium aquilinum) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

japanska kraljevska paprat (Osmunda japonica) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

nojeva paprat (Matteuccia struthioptheris) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

(japanska) Kaki jabuka (Diospyrossp.) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0810 70 00, 0810 90, 0811 90, 0812 90 i 0813 50;

(b)

proizvodi podrijetlom iz prefektura Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba ili Iwate:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80,

riba i proizvodi ribarstva razvrstani u oznake KN 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 i 1605 s izuzetkom Jakovljevih kapica razvrstani u oznake KN 0307 21, 0307 29 i 1605 52 00,

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 i 2005 91,

orlova paprat (Pteridium aquilinum) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

japanska kraljevska paprat (Osmunda japonica) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

nojeva paprat (Matteuccia struthioptheris) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

(c)

proizvodi podrijetlom iz prefektura Akita, Yamagata ili Nagano:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80,

Aralia spp. i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

bambusovi izdanci (Phyllostacys pubescens) i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 i 2005 91,

japanska kraljevska paprat (Osmunda japonica) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

(d)

proizvodi podrijetlom iz prefektura Yamanashi, Shizuoka ili Niigata:

gljive i od njih dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 i 2005 99 80,

koshiabura (izdanak biljke Eleuterococcus sciadophylloides) i od nje dobiveni proizvodi razvrstani u oznake KN 0709 99, 0710 80, 0711 90 i 0712 90;

(e)

složeni proizvodi koji sadržavaju više od 50 % proizvoda navedenih u točkama od (a) do (d) ovoga Priloga.


PRILOG III.

Izjava za uvoz u Uniju

…(Proizvod i zemlja podrijetla)

Identifikacijska oznaka serijeBroj izjave

U skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/6 o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima

(ovlašteni predstavnik iz članka 6. stavaka 2. i 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/6)

IZJAVLJUJE da su … …(proizvodi iz članka 5. stavka 1. Provedbene uredbe (EU) 2016/6) iz ove pošiljke koja se sastoji od: … …(opis pošiljke, proizvoda, broj i vrsta pakiranja, bruto ili neto masa) koje je u …(mjesto utovara) dana …(datum utovara) utovario …(naziv prijevoznika) upućeni u …(odredišno mjesto i država) i dolaze iz pogona … …(naziv i adresa objekta)

u skladu s važećim zakonodavstvom u Japanu u pogledu najvećih dopuštenih razina za zbroj cezija-134 i cezija-137.

IZJAVLJUJE da se pošiljka odnosi na:

gljive, ribu i proizvode ribarstva, rižu, soju, (japanske) Kaki jabuke, japanski ili veliki lopuh (fuki), biljku Aralia spp., bambusove izdanke, orlovu paprat, japansku kraljevsku paprat, nojevu paprat i koshiaburu ili od njih dobiven proizvod ili složenu hranu za životinje ili hranu koja sadržava više od 50 % tih proizvoda koji su ubrani i/ili prerađeni prije 11. ožujka 2011.;

gljive, ribu i proizvode ribarstva, rižu, soju, (japanske) Kaki jabuke, japanski ili veliki lopuh (fuki), biljku Aralia spp., bambusove izdanke, orlovu paprat, japansku kraljevsku paprat, nojevu paprat i koshiaburu ili od njih dobiven proizvod ili složenu hranu za životinje ili hranu koja sadržava više od 50 % tih proizvoda koji nisu podrijetlom ili poslani iz jedne od prefektura nabrojanih u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6 za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda;

gljive, ribu i proizvode ribarstva, rižu, soju, (japanske) Kaki jabuke, japanski ili veliki lopuh (fuki), biljku Aralia spp., bambusove izdanke, orlovu paprat, japansku kraljevsku paprat, nojevu paprat i koshiaburu ili od njih dobiven proizvod ili složenu hranu za životinje ili hranu koja sadržava više od 50 % tih proizvoda, koji se otpremaju iz, ali ne potječu iz jedne od prefektura navedenih u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6 za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda i nisu bili izloženi radioaktivnosti tijekom prolaska;

gljive, ribu i proizvode ribarstva, rižu, soju, (japanske) Kaki jabuke, japanski ili veliki lopuh (fuki), biljku Aralia spp., bambusove izdanke, orlovu paprat, japansku kraljevsku paprat, nojevu paprat i koshiaburu ili od njih dobiven proizvod ili složenu hranu za životinje ili hranu koja sadržava više od 50 % tih proizvoda, koji potječu iz jedne od prefektura nabrojanih u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2016/6 za koje se zahtijeva uzorkovanje i analiza tog proizvoda, te koji su uzorkovani dana …(datum), te podvrgnuti laboratorijskoj analizi dana …(datum) u …(naziv laboratorija), radi utvrđivanja razine radionuklida, cezija-134 i cezija-137. Analitičko izvješće nalazi se u privitku;

gljive, ribu i proizvode ribarstva, rižu, soju, (japanske) Kaki jabuke, japanski ili veliki lopuh (fuki), biljku Aralia spp., bambusove izdanke, orlovu paprat, japansku kraljevsku paprat, nojevu paprat i koshiaburu ili od njih dobiven proizvod ili složenu hranu ili hranu koja sadržava više od 50 % tih proizvoda kao sastojak ili sastojke nepoznatog podrijetla koji su uzorkovani dana …(datum) i ispitani laboratorijskom analizom dana …(datum) u …(naziv laboratorija), radi utvrđivanja razine radionuklida, cezija-134 i cezija-137. Analitičko izvješće nalazi se u privitku.

Sastavljeno u …dana …

Pečat i potpis ovlaštenog predstavnika iz članka 6. stavka 2. ili 3. Provedbene uredbe (EU) 2016/6


6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/7

оd 5. siječnja 2016.

o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (1), a posebno njezin članak 59. stavak 2. i Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (2), a posebno njezin članak 80. stavak 3.,

budući da:

(1)

Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU smanjenje je administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) ključni je element tog nastojanja. Standardni obrazac za ESPD trebao bi se stoga izraditi na način da se otkloni potreba za dostavom znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta. Imajući na umu taj cilj, u standardnom obrascu trebali bi biti navedeni i odgovarajući podaci u pogledu subjekata na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako bi se provjera tih podataka mogla provesti zajedno s provjerom u pogledu glavnoga gospodarskog subjekta i pod istim uvjetima.

(2)

ESPD bi također trebao biti dostupan naručiteljima koji podliježu Direktivi 2014/25/EU i koji kriterije za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta predviđene Direktivom 2014/24/EU moraju primijeniti na isti način i pod istim uvjetima kao i javni naručitelji.

(3)

Kako bi se izbjeglo administrativno opterećenje javnih naručitelja i naručitelja te mogući proturječni navodi u pojedinim dokumentima o nabavi, javni naručitelji i naručitelji prethodno bi trebali jasno naznačiti koje podatke gospodarski subjekti moraju navesti u ESPD-u, i to u pozivu za nadmetanje ili upućivanjem u pozivu na druge dijelove dokumentacije o nabavi koju gospodarski subjekti u svakom slučaju moraju detaljno provjeriti u svrhu svojeg sudjelovanja i mogućeg podnošenja ponude.

(4)

ESPD-om bi se, zamjenom raznih neujednačenih nacionalnih osobnih izjava s jednim standardnim obrascem koji je utvrđen na europskoj razini, trebalo pridonijeti i daljnjem pojednostavnjenju za gospodarske subjekte te javne naručitelje i naručitelje. Time bi se pridonijelo smanjenju problema povezanih s preciznom izradom službenih izjava i izjava o suglasnosti kao i jezičnih problema s obzirom na to da će standardni obrazac biti dostupan na službenim jezicima. Stoga bi se ESPD-om trebalo omogućiti povećanje prekograničnog sudjelovanja u postupcima javne nabave.

(5)

Sve obrade i razmjene podataka koje će se provesti u vezi s ESPD-om trebale bi se provesti u skladu s nacionalnim pravilima za provedbu Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3), a posebno s nacionalnim pravilima primjenjivima na obradu podataka povezanih s kaznenim djelima, kaznenim presudama ili sigurnosnim mjerama na temelju članka 8. stavka 5. prethodno navedene Direktive.

(6)

Treba podsjetiti da Komisija preispituje praktičnu primjenu ESPD-a uzimajući u obzir tehnički razvoj baza podataka u državama članicama i o tome izvješćuje Europski parlament i Vijeće do 18. travnja 2017. Pritom Komisija može uzeti u obzir moguće prijedloge za poboljšanje njegove funkcionalnosti u smislu povećavanja mogućnosti za prekogranično sudjelovanje u javnoj nabavi, posebno za MSP-ove, ili potencijalnih pojednostavnjenja unutar okvira utvrđenog Direktivom 2014/24/EU. Može razmotriti i moguće probleme povezane s praksom sustavnog traženja od svih sudionika da dostave potvrde ili druge oblike dokazne dokumentacije u određenom postupku nabave ili praksom utvrđivanja, na diskriminirajući način, gospodarskih subjekata od kojih se takva dokumentacija traži.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za javnu nabavu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Od trenutka stupanja na snagu nacionalnih mjera za provedbu Direktive 2014/24/EU, a najkasnije od 18. travnja 2016., standardni obrazac utvrđen u Prilogu 2. ove Uredbe upotrebljava se za potrebe izrade europske jedinstvene dokumentacije o nabavi iz članka 59. Direktive 2014/24/EU. Upute za njegovu upotrebu utvrđene su u Prilogu 1. ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(2)  SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

(3)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).


PRILOG 1.

Upute

ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe. Kako je predviđeno člankom 59. Direktive 2014/24/EU, to je službena izjava gospodarskog subjekta da se ne nalazi u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti, da ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i da, prema potrebi, ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja inače kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje. Cilj joj je smanjiti administrativno opterećenje koje nastaje zbog zahtjeva za izradu znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s kriterijima za isključivanje i odabir gospodarskog subjekta.

Kako bi se gospodarskim subjektima olakšalo ispunjavanje ESPD-a, države članice mogu objaviti smjernice o upotrebi ESPD-a, primjerice kako bi objasnile koje su odredbe nacionalnog prava važne za dio III., odjeljak A (1) te ustanovile da se službeni popisi odobrenih gospodarskih subjekata ili jednakovrijedne potvrde ne mogu utvrditi ili izdati u određenim državama članicama, ili kako bi definirale koja se upućivanja i podaci moraju navesti kako bi se javnim naručiteljima ili naručiteljima omogućilo dobivanje određene potvrde elektroničkim putem.

Pri pripremi dokumentacije za određeni postupak nabave, u pozivu na nadmetanje, dokumentaciji o nabavi navedenoj u pozivu na nadmetanje ili u pozivu na potvrdu interesa javni naručitelji i naručitelji moraju navesti koje će podatke zahtijevati od gospodarskih subjekata, uključujući izričitu izjavu o tome trebaju li se podaci utvrđeni dijelovima II. i III. (2) navesti u pogledu podugovaratelja na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja (3). Gospodarskim subjektima mogu olakšati ispunjavanje i navođenjem ove informacije izravno u elektroničkoj verziji ESPD-a, na primjer pomoću servisa ESPD-a (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html (4)) koji će službe Komisije besplatno staviti na raspolaganje javnim naručiteljima ili naručiteljima, gospodarskim subjektima, pružateljima elektroničkih usluga i drugim zainteresiranim stranama.

Uz ponude u otvorenim postupcima i zahtjeve za sudjelovanje u ograničenim postupcima, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije mora se priložiti ESPD koji su gospodarski subjekti ispunili kako bi dostavili tražene podatke (5). Osim u slučaju određenih ugovora koji se temelje na okvirnim sporazumima, ponuditelj kojem se namjerava dodijeliti ugovor morat će dostaviti ažurirane potvrde i popratne dokumente.

Države članice mogu propisati upotrebu ESPD-a ili prepustiti tu odluku javnim naručiteljima i naručiteljima, i u okviru postupaka nabave koji ne podliježu detaljnim postupovnim pravilima direktiva 2014/24/EU ili 2014/25/EU ili im podliježu djelomično, primjerice za nabavu ispod odgovarajućih pragova ili nabave podložne posebnim pravilima koja se primjenjuju na socijalne i druge posebne usluge („blagi režim”) (6). Slično tome, države članice mogu propisati upotrebu ESPD-a ili prepustiti tu odluku javnim naručiteljima i naručiteljima, i u vezi s dodjelom ugovorâ o koncesijama, bez obzira na to podliježu li oni odredbama Direktive 2014/23/EU (7) ili ne.

Javni naručitelj ili naručitelj može od bilo kojeg ponuditelja u bilo kojem trenutku postupka zatražiti da dostavi sve tražene potvrde i popratne dokumente ili dio njih ako je to potrebno kako bi se osiguralo pravilno provođenje postupka.

Gospodarske se subjekte može isključiti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju nacionalnog prava u slučajevima ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica pri ispunjavanju ESPD-a ili, općenito, pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti popratne dokumente.

Gospodarski subjekti mogu ponovno upotrijebiti podatke iz ESPD-a koji su već upotrijebili u prethodnom postupku nabave sve dok su ti podaci točni i važni. To najlakše mogu učiniti unošenjem podataka u novi ESPD uz pomoć odgovarajućih funkcija predviđenih za tu svrhu u prethodno navedenom elektroničkom servisu ESPD-a. Naravno, bit će moguća i ponovna upotreba podataka uz pomoć drugih oblika kopiranja podataka, primjerice podataka pohranjenih u računalnoj opremi gospodarskog subjekta (na računalima, tabletima, poslužiteljima …).

U skladu s člankom 59. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2014/24/EU, ESPD se dostavlja isključivo u elektroničkom obliku; međutim, to se može odgoditi najkasnije do 18. travnja 2018. (8) To znači da elektroničke i papirnate verzije ESPD-a mogu postojati istodobno najkasnije do 18. travnja 2018. Spomenutim će se servisom ESPD-a gospodarskim subjektima omogućiti da elektronički ispune svoj ESPD u svim slučajevima, čime im se omogućuje da potpuno iskoriste sve mogućnosti koje se nude (ne samo za ponovnu upotrebu podataka). Kad se upotrebljava u postupcima nabave u kojima je odgođena upotreba elektroničkih sredstava komunikacije (također moguće najkasnije do 18. travnja 2018.), servisom ESPD-a gospodarskim se subjektima omogućuje da ispišu svoj elektronički ispunjen ESPD kao papirnati dokument koji se može proslijediti javnom naručitelju ili naručitelju drugim sredstvima komunikacije osim elektroničkih (9).

Kao što je već spomenuto, ESPD se sastoji od službene izjave gospodarskog subjekta da se ne primjenjuju odgovarajuće osnove za isključenje, da su odgovarajući kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ispunjeni i da će pružiti odgovarajuće podatke koje zahtijeva javni naručitelj ili naručitelj.

Ako su nabave podijeljene u grupe i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (10) se razlikuju od grupe do grupe, za svaku grupu (ili skupinu grupa s istim kriterijima za odabir) treba ispuniti zaseban ESPD.

Osim toga u ESPD-u se utvrđuje tijelo javne vlasti ili treća osoba nadležna za utvrđivanje popratnih dokumenata (11) i on sadržava službenu izjavu da će gospodarski subjekt, na zahtjev i bez odlaganja, moći dostaviti te popratne dokumente.

Javni naručitelji ili naručitelji, samoinicijativno ili na zahtjev država članica (12), mogu ograničiti podatke koje će zahtijevati u vezi s kriterijima za odabir na samo jedno pitanje: ispunjavaju li gospodarski subjekti sve tražene kriterije za odabir (da ili ne). Iako to mogu popratiti zahtjevima za dodatne podatke i/ili dokumentaciju, treba paziti kako bi se izbjeglo pretjerano administrativno opterećenje za gospodarske subjekte sustavnim traženjem od svih sudionika da dostave potvrde ili druge oblike dokazne dokumentacije u određenom postupku nabave ili praksom utvrđivanja, na diskriminirajući način, gospodarskih subjekata od kojih se takva dokumentacija traži.

Obveze javnih naručitelja i naručitelja da preuzmu predmetnu dokumentaciju izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u bilo kojoj državi članici primjenjuju se i kad su podaci koji su prvotno zatraženi u vezi s kriterijima za odabir ograničeni na odgovor da ili ne. Ako se zahtijeva takva elektronička dokumentacija, gospodarski će subjekti u tu svrhu dostaviti javnom naručitelju ili naručitelju podatke potrebne za dobivanje predmetne dokumentacije pri provjeri kriterija odabira, umjesto da ih izravno unose u ESPD.

Ako je javnom naručitelju ili naručitelju elektroničkim putem dostupan izvod iz relevantnog registra, primjerice kaznene evidencije, gospodarski subjekt može navesti mjesto na kojem se podaci mogu pronaći (tj. naziv registra, internetsku adresu, identifikacijski broj predmeta ili dosjea itd.) kako bi javni naručitelj ili naručitelj mogao preuzeti te podatke. Navođenjem tih podataka gospodarski subjekt daje suglasnost da javni naručitelj ili naručitelj preuzme relevantne podatke prema nacionalnim pravilima za provedbu Direktive 95/46/EZ  (13) o obradi osobnih podataka, a posebno posebnih kategorija podataka poput onih o kaznenim djelima, kaznenim presudama ili sigurnosnim mjerama.

U skladu s člankom 64. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća gospodarski subjekti koji su upisani u službene popise odobrenih gospodarskih subjekata ili posjeduju relevantnu potvrdu tijela osnovanih na temelju javnog ili privatnog prava mogu, u pogledu podataka zatraženih u dijelovima III. – V., podnijeti javnom naručitelju ili naručitelju potvrdu o upisu koju je izdalo nadležno tijelo ili potvrdu koju je izdalo nadležno tijelo za potvrđivanje.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD.

Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da javni naručitelj ili naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (14) za svaki subjekt na koji se oslanja.

Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, zajedno sudjeluju u postupku nabave, nužno je dostaviti zaseban ESPD u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

U svim slučajevima u kojima su najmanje dvije osobe članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela gospodarskog subjekta ili u njemu imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili kontrole, svaka će osoba možda morati potpisati isti ESPD, ovisno o nacionalnim pravilima, uključujući ona kojima se uređuje zaštita podataka.

U pogledu potpisivanja ESPD-a napominje se da potpis na ESPD-u možda nije potreban ako se ESPD prenosi kao dio skupa dokumenata čija se vjerodostojnost i cjelovitost osigurava obaveznim potpisom sredstva prijenosa (15).

Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje objavljen u Službenom listu Europske unije, podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a.
Ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU, javni naručitelj ili naručitelj mora unijeti podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave. Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.

ESPD sadržava sljedeće dijelove i odjeljke:

Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju.

Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu.

Dio III. Kriteriji za isključenje:

A: Osnove povezane s kaznenim presudama (njihova je primjena obvezna na temelju članka 57. stavka 1. Direktive 2014/24/EU. Njihova je primjena obvezna i za javne naručitelje u skladu s člankom 80. stavkom 1. drugim podstavkom Direktive 2014/25/EU, dok naručitelji koji nisu javni naručitelji mogu odlučiti hoće li primjenjivati ove kriterije za isključivanje).

B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje (njihova je primjena obvezna na temelju članka 57. stavka 2. Direktive 2014/24/EU u slučaju konačne i obvezujuće odluke. Pod istim uvjetima, njihova je primjena obvezna i za javne naručitelje na temelju članka 80. stavka 1. drugog podstavka Direktive 2014/25/EU, dok naručitelji koji nisu javni naručitelji mogu odlučiti hoće li primjenjivati ove osnove za isključenje. Napominje se da na temelju nacionalnog zakonodavstva određenih država članica isključenje može biti obvezno i kada odluka nije konačna i obvezujuća).

C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem (vidjeti članak 57. stavak 4. Direktive 2014/24/EU) (slučajevi kada se gospodarski subjekti mogu isključiti; države članice mogu učiniti primjenu ovih osnova za isključenje obvezujućom za javne naručitelje. U skladu s člankom 80. stavkom 1. Direktive 2014/25/EU svi naručitelji, bez obzira na to jesu li javni naručitelji ili ne, mogu odlučiti hoće li primjenjivati te osnove za isključenje ili država članica to od njih može zahtijevati).

D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja.

Dio IV. Kriteriji za odabir  (16):

α: Opći navod za sve kriterije za odabir

A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

B: Ekonomska i financijska sposobnost.

C: Tehnička i stručna sposobnost.

D: Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem  (17)  (18).

Dio V. Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja  (19).

Dio VI. Završne izjave.


(1)  Primjerice, da gospodarski subjekti koji su osuđivani u skladu s člancima x, y i z nacionalnog kaznenog zakona moraju navesti tu činjenicu pri ispunjavanju podataka o osuđivanosti zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji ili pranju novca …

(2)  Podaci o osnovama za isključenje.

(3)  Usp. članak 71. stavak 5. treći podstavak Direktive 2014/24/EU i članak 88. stavak 5. treći podstavak Direktive 2014/25/EU.

(4)  Ovo je poveznica na preliminarnu verziju u izradi. Poveznica na cjelovitu stabilnu verziju umetnut će se ili na neki drugi način staviti na raspolaganje kad bude spremna.

(5)  Situacija je složenija u pogledu pregovaračkih postupaka bez prethodne objave propisanih člankom 32. Direktive 2014/24/EU i člankom 50. Direktive 2014/25/EU jer se te odredbe primjenjuju na vrlo različite okolnosti.

Zahtijevanjem ESPD-a stvorilo bi se nepotrebno administrativno opterećenje ili bi to na neki drugi način bilo neprikladno 1) u slučajevima kad može postojati samo jedan predodređeni sudionik (za obje direktive, članak 32. stavak 2. točka (b), stavak 3. točka (b), stavak 3. točka (d) i stavak 5. Direktive 2014/24/EU te članak 50. točke (c), (e), (f) i i. Direktive 2014/25/EU) i 2) zbog žurnosti situacije (članak 32. stavak 2. točka (c) Direktive 2014/24/EU odnosno članak 50. točke (d) i (h) Direktive 2014/25/EU) ili zbog pojedinih značajki transakcija za robu koja kotira i koja se nabavlja na burzi robe (članak 32. stavak 3. točka (c) Direktive 2014/24/EU i članak 50. točka (g) Direktive 2014/25/EU).

S druge strane, funkcija ESPD-a ostvarila bi se u potpunosti i trebalo bi ga se zatražiti u preostalim slučajevima u kojima može sudjelovati najmanje jedan sudionik i nema elementa žurnosti ili određenih značajki transakcije, npr. u pogledu članka 32. stavka 2. točke (a), stavka 3. točke (a) i stavka 4. Direktive 2014/24/EU te članka 50. točaka (a), (b) i (j) Direktive 2014/25/EU.

(6)  Članci 74. – 77. Direktive 2014/24/EU i članci 91. – 94. Direktive 2014/25/EU.

(7)  Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014., str. 1.).

(8)  Usp. članak 90. stavak 3. Direktive 2014/24/EU.

(9)  Moći će stvoriti i ESPD u obliku.pdf koji se može poslati elektronički kao privitak. Kako bi se podaci mogli naknadno ponovno upotrijebiti, gospodarski bi subjekti trebali pohraniti ispunjene ESPD-ove u odgovarajućem elektroničkom obliku (primjerice.xml).

(10)  To može biti slučaj u pogledu najmanjeg traženog prometa koji se u takvim slučajevima mora odrediti u odnosu na najveću procijenjenu vrijednost pojedinačnih grupa.

(11)  Osim ako su javni naručitelji ili naručitelji napomenuli da će opća informacija o ispunjavanju zahtjeva (odgovor „da”/„ne”) biti dovoljna za početak. Vidjeti daljnja objašnjenja o ovoj mogućnosti u nastavku.

(12)  Primjena takvih zahtjeva može biti opća ili ograničena samo na određene situacije, npr. isključivo u otvorenim ili dvofaznim postupcima i samo ako će se svi natjecatelji koji ispunjavaju minimalne zahtjeve pozvati na sudjelovanje.

(13)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(14)  Vidjeti dio II., odjeljak C.

(15)  Na primjer, ako se ponuda i popratni ESPD u otvorenom postupku prenose e-poštom koja ima elektronički potpis traženog oblika, dodatni potpisi na ESPD-u možda nisu potrebni. Upotreba elektroničkog potpisa na ESPD-u također možda nije potrebna ako je ESPD integriran u platformu za elektroničku nabavu za čiju je upotrebu potrebna elektronička ovjera.

(16)  U skladu s člankom 80. stavkom 2. Direktive 2014/25/EU naručitelji, bez obzira na to jesu li javni naručitelji ili ne, mogu odlučiti hoće li primjenjivati kriterije za odabir iz članka 58. Direktive 2014/24/EU (dio IV., odjeljci A, B i C).

(17)  Direktivom 2014/25/EU nije izričito predviđeno da naručitelji trebaju upotrebljavati ESPD u pogledu zahtjeva povezanih sa sustavima za osiguravanje kvalitete i normama upravljanja okolišem (dio IV., odjeljak D), ali se to iz praktičnih razloga ipak treba dopustiti jer su članak 62. Direktive 2014/24/EU i članak 81. Direktive 2014/25/EU uglavnom isti.

(18)  U skladu s člankom 77. stavkom 2. i člankom 78. stavkom 1. Direktive 2014/25/EU naručitelji odabiru sudionike na temelju objektivnih pravila i kriterija. Kao što je prethodno opisano, ti kriteriji u nekim slučajevima mogu biti predviđeni Direktivom 2014/24/EU ili se odnositi na gotovo identične odredbe (vidjeti bilješku 16.). Međutim, ta objektivna pravila i kriteriji mogu biti karakteristični i za određenog naručitelja ili određen postupak nabave. No takvi se slučajevi ne mogu obuhvatiti u standardnom obrascu.

(19)  Direktivom 2014/25/EU nije izričito propisano da naručitelji trebaju upotrebljavati ESPD u pogledu smanjenja broja kvalificiranih natjecatelja (dio V.), ali se to iz praktičnih razloga ipak treba dopustiti jer se člankom 65. Direktive 2014/24/EU i člankom 78. stavkom 2. Direktive 2014/25/EU zahtijeva da se svako takvo smanjenje broja provodi u skladu s objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima ili pravilima.


PRILOG 2.

STANDARDNI OBRAZAC ZA EUROPSKU JEDINSTVENU DOKUMENTACIJU O NABAVI (ESPD)

Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju

Image

Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

Image

Image

Image

Dio III: Osnove za isključenje

Image

Image

Image

Image

Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

Image

Image

Image

Image

Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja

Image

Dio VI. Završne izjave

Image


6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/35


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/8

оd 5. siječnja 2016.

o određivanju tehničkih specifikacija ad hoc modula za 2017. o samozapošljavanju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici, (1) a posebno njezin članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

Radi praćenja napretka prema ostvarenju zajedničkih ciljeva utvrđenih u strategiji Europa 2020. države članice trebale bi Komisiji slati sveobuhvatan skup podataka o samozapošljavanju kojima se omogućuju usporedbe među državama članicama.

(2)

Uredbom Komisije (EU) br. 318/2013 (2) uvodi se ad hoc modul za samozapošljavanje.

(3)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1397/2014 (3) utvrđuju se popis i opis područja specijaliziranih informacija („ad hoc podmoduli”) koja bi trebala biti obuhvaćena ad hoc modulom za 2017. za samozapošljavanje.

(4)

Komisija bi trebala odrediti tehničke specifikacije, filtre, šifre i rokove za slanje podataka u okviru ad hoc podmodula za samozapošljavanje.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehničke specifikacije ad hoc modula za 2017. o samozapošljavanju, filtri, šifre koje treba upotrijebiti i rok do kojeg se rezultati moraju dostaviti Komisiji utvrđuju se u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 77, 14.3.1998., str. 3.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9.4.2013., str. 11.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1397/2014 od 22. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 318/2013 o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 370, 30.12.2014., str. 42.).


PRILOG

U ovom se Prilogu utvrđuju tehnički parametri, filtri i šifre koje treba upotrijebiti u ad hoc modulu o samozapošljavanju predviđenom za provedbu u 2017. Utvrđuju se i datumi za dostavu podataka Komisiji.

Rok za slanje rezultata Komisiji: 31. ožujka 2018.

Filtri i šifre koje treba upotrijebiti za slanje podataka: kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 377/2008 (1).

Stupci rezervirani za neobvezne faktore ponderiranja, za upotrebu u slučajevima poduzorkovanja ili neodaziva: stupci 222–225 sadržavaju cijele brojeve, a stupci 226–227 decimalna mjesta.

1.   Podmodul „Ekonomski ovisna samozaposlenost”

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

MAINCLNT

 

Ekonomska ovisnost

STAPRO = 1,2

211

 

Broj i značaj klijenata u posljednjih 12 mjeseci

 

 

1

Nijedan klijent u posljednjih 12 mjeseci

 

2

Samo jedan klijent u posljednjih 12 mjeseci

3

Od 2 do 9 klijenata u posljednjih 12 mjeseci, ali jedan je prevladavao

4

Od 2 do 9 klijenata u posljednjih 12 mjeseci, ali nijedan nije prevladavao

5

Više od 9 klijenata u posljednjih 12 mjeseci, ali jedan je prevladavao

6

Više od 9 klijenata u posljednjih 12 mjeseci, ali nijedan nije prevladavao

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

WORKORG

 

Organizacijska ovisnost

STAPRO = 1,2 AND MAINCLNT ≠ 1

212

 

Utjecaj na odlučivanje o radnom vremenu

 

 

1

Ispitanik odlučuje

 

2

Jedan ili više klijenata ispitanika odlučuje

3

Neka druga stranka odlučuje

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

2.   Podmodul „Radni uvjeti samozaposlenih osoba”

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

REASSE

 

Glavni razlog samozapošljavanja

STAPRO = 1,2

213

 

Glavni razlog samozapošljavanja u trenutku kada je ispitanik u trenutačnom poslu počeo raditi u svojstvu samozaposlene osobe

 

 

1

Nije mogao naći posao kao zaposlenik

 

2

Bivši poslodavac ispitanika zatražio je od ispitanika da postane samozaposlena osoba

3

To je uobičajena praksa u sektoru rada ispitanika

4

Ukazala se odgovarajuća prilika

5

Ispitanik je preuzeo obiteljsko poduzeće

6

Nije želio i nije namjeravao postati samozaposlena osoba već je počeo raditi u tom svojstvu iz razloga koji prethodno nisu navedeni

7

Htio je biti samozaposlen zbog fleksibilnog radnog vremena

8

Htio je biti samozaposlen iz drugih razloga

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

SEDIFFIC

 

Glavna poteškoća kao samozaposlena osoba

STAPRO = 1,2

214

 

Glavna subjektivna poteškoća s kojom se ispitanik u posljednjih 12 mjeseci susreo radeći u svojstvu samozaposlene osobe

 

 

0

Nedostatak utjecaja na utvrđivanje cijene vlastita rada

 

1

Nedostatak pristupa financiranju poduzeća

2

Zakašnjela plaćanja ili izostanak plaćanja

3

Neprimjerena razina administrativnog opterećenja

4

Nedostatak prihoda u slučaju bolesti

5

Razdoblja financijskih poteškoća

6

Razdoblja bez kupca, poslova ili projekata

7

Ostale poteškoće

8

Nije imao poteškoća

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

REASNOEM

 

Glavni razlog za nezapošljavanje drugih osoba

STAPRO = 2

215

 

Glavni subjektivni razlog za nezapošljavanje drugih osoba

 

 

0

Ispitanik prvenstveno želi zapošljavati sebe

 

1

Nema dovoljno posla

2

Teško je pronaći odgovarajuće osoblje

3

Pravni okvir previše je zamršen

4

Visoki doprinosi za socijalno osiguranje

5

Nije moguće u struci ispitanika

6

Ispitanik radije surađuje s podizvođačima ili ortacima

7

Jedan ili više klijenata ispitanika žele da ispitanik obavlja posao

8

Ostali razlozi

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

BPARTNER

 

Suradnja s poslovnim partnerima

STAPRO = 1,2

216

 

Suradnja sa suvlasnikom i/ili unutar mreže drugih samozaposlenih osoba

 

 

1

Surađuje sa suvlasnikom

 

2

Surađuje unutar mreže drugih samozaposlenih osoba

3

Oboje

4

Nijedno

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

PLANEMPL

 

Planirano zapošljavanje novih osoba ili suradnja s podizvođačima

STAPRO = 1,2

217

 

U sljedećih 12 mjeseci planira zaposliti nove osobe ili sklopiti ugovor o suradnji s podizvođačima

 

 

1

Planira zaposliti samo zaposlenike na neodređeno vrijeme

 

2

Planira zaposliti samo zaposlenike na određeno vrijeme

3

Planira zaposliti i zaposlenike na neodređeno i zaposlenike na određeno vrijeme

4

Planira samo suradnju s podizvođačima

5

Planira suradnju s podizvođačima i zapošljavanje novih osoba

6

Ne planira zaposliti zaposlenike ni sklopiti ugovor o suradnji s podizvođačima

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

3.   Podmodul „Samozaposlene osobe i zaposlenici”

Naziv/stupac

Šifra

Opis

Filtar

JBSATISF

 

Zadovoljstvo poslom

WSTATOR = 1,2

218

 

Razina zadovoljstva poslom u glavnom poslu

 

 

1

Vrlo zadovoljan

 

2

Donekle zadovoljan

3

Uglavnom nezadovoljan

4

Nezadovoljan

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

AUTONOMY

 

Samostalnost u poslu

WSTATOR = 1,2

219

 

Razina utjecaja na sadržaj i redoslijed zadataka u glavnom poslu

 

 

1

Može utjecati na sadržaj i redoslijed zadataka

 

2

Može utjecati na sadržaj, ali ne i na redoslijed zadataka

3

Može utjecati na redoslijed, ali ne i na sadržaj zadataka

4

Ne može utjecati na sadržaj niti na redoslijed zadataka

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

PREFSTAP

 

Poželjni profesionalni status za glavni posao

WSTATOR = 1,2

220

 

Želja ispitanika da radi kao zaposlenik ako je trenutačno samozaposlen ili želja da radi kao samozaposlena osoba ako trenutačno radi kao zaposlenik

 

 

1

Ne želi promijeniti profesionalni status

 

2

Samozaposlen je, ali bi želio raditi kao zaposlenik

3

Radi kao zaposlenik ili radnik u obiteljskom poduzeću, ali bi želio biti samozaposlen

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam

OBSTACSE

 

Glavni razlog što nije postao samozaposlena osoba u glavnom poslu

PREFSTAP = 3

221

 

Glavni razlog što trenutačni zaposlenici ili radnici u obiteljskom poduzeću koji bi željeli biti samozaposleni nisu promijenili profesionalni status

 

 

1

Financijska nesigurnost

 

2

Otežani pristup financiranju poduzeća

3

Previše stresa, odgovornosti ili rizika

4

Niža razina socijalne zaštite

5

Ostali razlozi

9

Nije primjenjivo (nije uključeno u filtar)

Prazno

Nema odgovora/Ne znam


(1)  Uredba Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26.4.2008., str. 57.).


6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/41


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/9

оd 5. siječnja 2016.

o zajedničkoj dostavi i razmjeni podataka u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 132.,

budući da:

(1)

Za potrebe registracije tvari, glave II. i III. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 sadržavaju odredbe kojima se od proizvođača i uvoznika zahtijeva razmjena podataka i zajednička dostava informacija Agenciji.

(2)

Iz iskustva nadležnih tijela stečenog u okviru rokova 2010. i 2013. za registraciju tvari u postupnom uvođenju utvrđenih člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, a i na temelju informacija koje su dobivene izravno od dionika i na radionici o postupku registracije u okviru Uredbe REACH održanoj u Bruxellesu 10. i 11. prosinca 2013. vidjeti se da se odredbe Uredbe (EZ) br. 1907/2006 o zajedničkoj dostavi i razmjeni podataka nisu u potpunosti iskoristile jer je njihova provedba daleko ispod očekivane. To je bilo posebno nepovoljno za mala i srednja poduzeća.

(3)

Kako bi sustav razmjene podataka uspostavljen Uredbom (EZ) br. 1907/2006 učinkovito funkcionirao, potrebno je promicati prakse dobrog upravljanja i osigurati učinkovito djelovanje sporazuma o razmjeni tih podataka. Stoga bi trebalo odrediti pravila za učinkovitu provedbu te Uredbe u pogledu razmjene podataka.

(4)

Troškovi povezani s razmjenom i zajedničkom dostavom informacija, u skladu s člankom 11. stavkom 1., člankom 19. stavkom 1., člankom 27. stavkom 3. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, trebali bi se odrediti na pravedan i transparentan način kojim se ne diskriminira.

(5)

Potrebno je naglasiti da bi u skladu s člankom 27. stavkom 3. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 administrativne troškove i one povezane sa zahtjevima obavješćivanja trebalo podijeliti samo ako su ti troškovi relevantni za informacije koje stranka mora dostaviti u svrhu registracije u skladu s tom Uredbom. Troškovi koji se odnose na zahtjeve obavješćivanja obuhvaćaju sve troškove potrebne za provođenje postojećeg istraživanja ili za provođenje novog istraživanja neovisno o tome odnose li se na pripremanje potrebnih specifikacija, ugovore s laboratorijem ili praćenje rezultata. Trebalo bi uključiti i troškove ispunjavanja zahtjeva obavješćivanja u okviru Uredbe REACH koji se ne odnose na ispitivanja.

(6)

Kako bi se osigurala transparentna i učinkovita razmjena podataka, sve sporazume o razmjeni podataka za potrebe Uredbe (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi oblikovati tako da su svi relevantni troškovi jasno opisani i da se mogu utvrditi. Međutim, ako su stranke u sporazumima o razmjeni podataka koji već postoje na dan stupanja na snagu ove Uredbe zadovoljne funkcioniranjem tih sporazuma, trebalo bi biti moguće odustati od obveze specifikacije troškova ako sve stranke na to pristanu.

(7)

Kako bi se osiguralo da su troškovi razmjene podataka opravdani i na odgovarajući način raspodijeljeni na stranke u sporazumu o razmjeni podataka, te bi stranke trebale voditi godišnju evidenciju nastalih troškova i primljenih nadoknada. U skladu s člankom 27. stavkom 3. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 stranke u postojećim sporazumima o razmjeni podataka trebale bi učiniti sve što je u njihovoj moći da pruže dokaz o troškovima koji su nastali prije stupanja na snagu ove Uredbe.

(8)

Kako bi se osigurala dosljednost s člankom 25. stavkom 3. Uredbe (EZ) 1907/2006 i kako bi se osiguralo da postoji dokumentacija o troškovima svakog istraživanja koje može biti podložno sporazumu o razmjeni podataka, ta godišnja evidencija trebala bi se čuvati najmanje 12 godina nakon što je predano istraživanje u okviru postupka registracije u skladu s tom Uredbom.

(9)

Sporazum o razmjeni podataka trebao bi sadržavati model za podjelu svih relevantnih troškova. Mehanizam nadoknade trebao bi biti predviđen u svakom modelu za podjelu troškova kako bi se omogućila korekcija podjele troškova koje svaki podnositelj registracije plaća kad se drugi podnositelji registracije pridruže tom sporazumu u kasnijoj etapi.

(10)

Kako bi se osiguralo da se strankama u sporazumima o razmjeni podataka koji već postoje na dan stupanja na snagu ove Uredbe ne nametne nepotreban administrativni teret, tim bi se strankama trebalo dopustiti da odustanu od obveze unošenja mehanizma nadoknade u sporazum ako sve stranke u sporazumu na to pristanu. U slučaju takvih sporazuma potencijalnim podnositeljima registracije koji se namjeravaju pridružiti postojećem sporazumu trebalo bi se dopustiti da zatraže unošenje mehanizma nadoknade u sporazum.

(11)

Kako bi se osigurala pravna sigurnost, trebalo bi naglasiti da se u skladu s člankom 50. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 troškovi povezani s odlukom o evaluaciji tvari mogu primijeniti i na podnositelje registracije koji su već prestali sa svojim aktivnostima u skladu s člankom 50. stavcima 2. ili 3. te Uredbe.

(12)

Načelo „jedna tvar, jedna registracija” na kojemu počiva provedba glava II. i III. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi se učvrstiti naglašavanjem uloge Agencije u osiguravanju da sve dostavljene informacije povezane s istom tvari pripadaju istom postupku registracije u skladu s tom Uredbom.

(13)

Ako se za potrebe registracije koju stranka obavlja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 ne zahtijevaju pokusi na kralježnjacima, treba naglasiti da ta stranka nije obvezna razmijeniti podatke s drugim podnositeljima registracije za istu tvar te može odlučiti da će odvojeno dostaviti informacije iz članka 10. točke (a) u skladu s člankom 11. stavkom 3. ili člankom 19. stavkom 2. te Uredbe.

(14)

Kako bi se osigurala dosljednost s načelom „jedna tvar, jedna registracija”, Agencija bi trebala osigurati da odvojeno dostavljanje informacija iz članka 10. točke (a), opravdano u skladu s člankom 11. stavkom 3. ili člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, i dalje pripada postojećem postupku registracije te tvari.

(15)

Kako bi se promicali razvoj i uporaba alternativnih metoda procjene opasnosti tvari te kako bi se pokusi na životinjama sveli na najmanju mjeru, ovom se Uredbom podupire razmjena relevantnih istraživanja (na životinjama i drugih) kojima se ispituje tvar strukturno slična onoj koja se registrira (grupiranje ili analogija).

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom određuju konkretne zadaće i obveze stranaka u sporazumima u kojima se zahtijeva razmjena informacija i podjela s time povezanih troškova u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006.

Članak 2.

Transparentnost

1.   Ako više podnositelja registracije za istu tvar ili sudionika u forumu za razmjenu informacija o tvari (SIEF) mora razmijeniti informacije u skladu sa svojim zadaćama iz Uredbe (EZ) br. 1907/2006, oni poduzimaju sve što je u njihovoj moći da sklope sporazum o razmjeni informacija. Taj sporazum o razmjeni podataka, kojim su obuhvaćene samo osobe ili subjekti podložni toj Uredbi, mora biti jasan i razumljiv svim strankama te sadržavati sljedeće dijelove:

(a)

specifikaciju podataka koji će se razmijeniti, uključujući trošak svakog pojedinog podatka, opis u kojemu se navode zahtjevi obavješćivanja iz Uredbe (EZ) br. 1907/2006 na koje se odnosi svaki trošak te obrazloženje o tome kako podaci koji će se razmijeniti zadovoljavaju zahtjeve obavješćivanja;

(b)

specifikaciju i obrazloženje svih troškova povezanih sa sklapanjem sporazuma o razmjeni podataka i upravljanjem njime te sa zajedničkom dostavom informacija podnositelja registracije za istu tvar kako se zahtijeva Uredbom (EZ) br. 1907/2006 (dalje u tekstu: „administrativni troškovi”) koji se primjenjuju na taj sporazum o razmjeni podataka;

(c)

model za podjelu troškova u koji je uključen mehanizam nadoknade.

2.   Ako sporazum o razmjeni podataka već postoji na dan stupanja na snagu ove Uredbe, stranke u tom sporazumu mogu jednoglasnim pristankom odustati od svoje obveze da specificiraju podatke kako je opisano u stavku 1. točkama (a) i (b).

Potencijalnog podnositelja registracije tvari za koju su prethodni podnositelji registracije već sklopili sporazum o razmjeni podataka koji zatraži da se istraživanje ili niz istraživanja podijeli u skladu s člancima 27. i 30. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ne obvezuje postojeće oslobođenje od obveze osim ako prethodnim podnositeljima registracije dostavi potpisani pristanak, te ima pravo zatražiti specifikaciju kako je opisano u stavku 1. točkama (a) i (b).

Ako se taj zahtjev podnese, prethodni podnositelji registracije:

(a)

specificiraju sve relevantne troškove nastale nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe kako je opisano u stavku 1. točkama (a) i (b);

(b)

dostavljaju dokaz o trošku svakog istraživanja provedenog prije dana stupanja na snagu ove Uredbe i zatraženog u skladu s člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;

(c)

poduzimaju sve što je u njihovoj moći da specificiraju sve druge relevantne troškove, uključujući administrativne troškove i troškove istraživanja koji nisu obuhvaćeni točkom (b), koji su nastali prije dana stupanja na snagu ove Uredbe kako je opisano u stavku 1. točkama (a) i (b).

Specifikacija troškova dostavlja se potencijalnom podnositelju registracije bez nepotrebnog odlaganja.

3.   Ako su podnositelji registracije za istu tvar razmijenili informacije i zajedno ih podnijeli u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, oni na godišnjoj razini dokumentiraju sve dodatne nastale troškove koji su povezani s funkcioniranjem njihova sporazuma o razmjeni podataka.

U godišnjoj su dokumentaciji sadržani dijelovi navedeni u stavku 1. te ona za potrebe mehanizma nadoknade uključuje evidenciju svih nadoknada dobivenih od novih podnositelja registracije.

Ako ne postoji detaljna dokumentacija o nastalim troškovima ili nadoknadi primljenoj prije stupanja na snagu ove Uredbe, stranke u sporazumu čine sve što je u njihovoj moći da prikupe dokaze ili daju najbolji mogući približni prikaz tih troškova i nadoknada za svaku godinu od sklapanja sporazuma.

Podnositelji registracije tu godišnju dokumentaciju čuvaju najmanje 12 godina od posljednjeg dostavljanja istraživanja te je u razumnom roku i u potpunosti uzimajući u obzir zahtjeve povezane s primjenjivim rokovima za registraciju bez nadoknade stavljaju na raspolaganje na zahtjev bilo koje stranke u dotičnom sporazumu o razmjeni podataka.

Članak 3.

Jedna tvar, jedna registracija

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 11. stavak 3. i članak 19. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Agencija osigurava da svi podnositelji registracije za istu tvar pripadaju istom postupku registracije u skladu s tom Uredbom.

2.   Ako Agencija dopusti potencijalnom podnositelju registracije tvari koja je već registrirana da se pozove na tražene informacije u skladu s člankom 27. stavkom 6. i člankom 30. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Agencija osigurava da sve informacije koje taj potencijalni podnositelj registracije naknadno dostavi pripadaju postojećoj zajedničkoj dostavi informacija za tu tvar.

3.   Ako je potencijalni podnositelj registracije ispunio svoje obveze u skladu s člancima 26. ili 29. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 te je utvrdio da se od njega ne traži da podijeli pokuse na kralježnjacima za potrebe svoje registracije, može se pozvati na članak 11. stavak 3. ili članak 19. stavak 2. kako bi odvojeno dostavio sve ili dio relevantnih informacija iz članka 10. točke (a) te Uredbe.

U tom slučaju potencijalni podnositelj registracije obavješćuje sve prethodne podnositelje registracije za tu tvar o svojoj odluci. O tome obavješćuje i Agenciju koja osigurava da ta odvojena dostava informacija, obavljena u skladu s člankom 11. stavkom 3. ili člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, i dalje pripada postojećoj registraciji za tu tvar u skladu sa stavkom 1.

Članak 4.

Pravednost i nediskriminacija

1.   U skladu s člankom 27. stavkom 3. i člankom 30. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 svaki podnositelj registracije za tvar samo mora podijeliti troškove u vezi s informacijama koje on mora dostaviti Agenciji kako bi ispunio zahtjeve u pogledu registracije u skladu s tom Uredbom. Taj se uvjet primjenjuje i na administrativne troškove.

2.   Model za podjelu troškova iz članka 2. stavka 1. točke (c) primjenjuje se na sve podnositelje registracije za tu tvar, uključujući mogućnost da se budući podnositelji registracije pridruže sporazumu o razmjeni podataka u kasnijoj etapi.

Model za podjelu troškova sadržava odredbe za podjelu svih troškova proizašlih iz moguće odluke o evaluaciji tvari, a one vrijede za sve podnositelje registracije za određenu tvar.

Sljedeći se čimbenici također uzimaju u obzir prilikom dogovaranja određenog modela za podjelu troškova: procjena mogućeg broja podnositelja registracije za tu tvar te mogućnost da se u budućnosti odrede dodatni zahtjevi obavješćivanja za tu tvar, osim onih koji proizlaze iz moguće odluke o evaluaciji tvari.

Ako je u modelu za podjelu troškova uzeta u obzir mogućnost da se pokriju troškovi budućih dodatnih zahtjeva obavješćivanja za tu tvar, osim onih koji proizlaze iz moguće odluke o evaluaciji tvari, ta se mogućnost obrazlaže i navodi odvojeno od ostalih troškova u sporazumu o razmjeni podataka.

Prikupljanje informacija za potrebe utvrđivanja da se radi o istovjetnoj tvari ne bi trebalo biti predmetom nikakve podjele troškova između prethodnih i potencijalnih podnositelja registracije.

3.   U skladu s člancima 27. i 30. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, ako se stranke u sporazumu o razmjeni podataka ne mogu dogovoriti o takvome modelu za podjelu troškova, svaki podnositelj registracije plaća jednaki dio troškova koji su potrebni za njegovo sudjelovanje. Nadoknada dijela tih plaćenih troškova svejedno se isplaćuje kao da je postignut dogovor oko mehanizma nadoknade, podložno stavku 4. prvom podstavku.

4.   Mehanizam nadoknade iz članka 2. stavka 1. točke (c) predviđa se u svakom modelu za podjelu troškova i u njega je uključena metoda proporcionalne raspodjele svakom podnositelju registracije njegovog dijela plaćenih troškova ako se potencijalni podnositelj registracije pridruži tom sporazumu u budućnosti.

U mehanizmu nadoknade uzimaju se u obzir i sljedeći čimbenici: mogućnost da se u budućnosti odrede dodatni zahtjevi u pogledu registracije te tvari, osim onih koji proizlaze iz moguće odluke o evaluaciji tvari te ekonomska održivost određenih nadoknada ako su troškovi nadoknade viši od svote koja se treba nadoknaditi.

5.   Ako sporazum o razmjeni podataka već postoji na dan stupanja na snagu ove Uredbe, stranke u tom sporazumu mogu jednoglasnim pristankom odustati od svoje obveze da u model za podjelu troškova unesu mehanizam nadoknade.

Potencijalnog podnositelja registracije koji namjerava sudjelovati u postojećem sporazumu o razmjeni podataka ne obvezuje postojeće oslobođenje od obveze osim ako prethodnim podnositeljima registracije dostavi potpisani pristanak, te ima pravo uključiti mehanizam nadoknade u model za podjelu troškova u skladu s ovom Uredbom.

6.   Od svih podnositelja registracije koji su prestali sa svojim aktivnostima u skladu s člankom 50. stavkom 2. ili 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 svejedno se može zatražiti da podijele troškove proizašle iz odluke o evaluaciji tvari u skladu s člankom 50. stavkom 4. te Uredbe.

Članak 5.

Rješavanje sporova

1.   Prilikom rješavanja spora u pogledu razmjene podataka u skladu s člankom 27. stavkom 5. i člankom 30. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, Agencija uzima u obzir poštuju li stranke obveze iz članaka 2., 3. i 4. ove Uredbe.

2.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje punu i potpunu primjenu prava Europske unije u pogledu tržišnog natjecanja.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.


6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/46


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/10

оd 5. siječnja 2016.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

236,2

MA

77,5

TR

111,7

ZZ

141,8

0707 00 05

MA

88,9

TR

156,8

ZZ

122,9

0709 93 10

MA

43,8

TR

144,8

ZZ

94,3

0805 10 20

EG

53,0

MA

64,8

TR

70,6

ZA

74,1

ZZ

65,6

0805 20 10

IL

171,2

MA

67,7

ZZ

119,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

118,6

MA

86,7

TR

66,6

ZZ

90,6

0805 50 10

TR

96,5

ZZ

96,5

0808 10 80

CL

83,4

US

150,1

ZZ

116,8

0808 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


DIREKTIVE

6.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 3/48


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2016/11

оd 5. siječnja 2016.

o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (1), a posebno njezin članak 24.,

budući da:

(1)

Točkom 2. (b) odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2002/57/EZ utvrđuje se najmanja čistoća sorte sjemena hibrida uljane repice.

(2)

Sadašnji standard čistoće od 90 %, koji se primjenjuje na hibridne sorte proljetne i zimske uljane repice više ne odražava posebne tehničke značajke ni ograničenja u proizvodnji sjemena proljetne uljane repice.

(3)

Uvjeti proizvodnje sjemena predviđeni Direktivom 2002/57/EZ temelje se na međunarodno prihvaćenim standardima o shemama sjemenskog materijala koje je utvrdio OECD (Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj).

(4)

Standard čistoće sorte za sjeme proljetne uljane repice trebalo bi prilagoditi standardu OECD-a.

(5)

Prilog II. Direktivi 2002/57/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjena Priloga II. Direktivi 2002/57/EZ

U odjeljku I. Priloga II. Direktivi 2002/57/EZ točka 2. (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Najmanja čistoća sorte sjemena je:

osnovno sjeme, ženska komponenta: 99,0 %,

osnovno sjeme, muška komponenta: 99,9 %,

certificirano sjeme zimskih sorti uljane repice: 90,0 %,

certificirano sjeme proljetnih sorti uljane repice: 85,0 %.”

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2017.

Kada države članice donose te odredbe, one pri svojoj službenoj objavi sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se to upućivanje uz njih navodi. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 193, 20.7.2002., str. 74.