ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 326

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
11. prosinca 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2303 оd 28. srpnja 2015. o dopuni Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju definicije i usklađuje dodatni nadzor koncentracije rizika i unutargrupnih transakcija ( 1 )

34

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2304 оd 10. prosinca 2015. o odobrenju pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze i endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivenog od Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 kao dodatka hrani za purane za tov i za rasplod (nositelj odobrenja Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

39

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2305 оd 10. prosinca 2015. o odobrenju pripravka endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4) dobivenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) kao dodatka hrani za piliće za tov, manje značajne vrste peradi za tov i odbijenu prasad te o izmjeni uredaba (EZ) br. 2148/2004 i (EZ) br. 1520/2007 (nositelj odobrenja Huvepharma NV) ( 1 )

43

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2306 оd 10. prosinca 2015. u pogledu odobrenja L-cistein hidroklorid monohidrata kao dodatka hrani za mačke i pse ( 1 )

46

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2307 оd 10. prosinca 2015. o odobrenju menadion natrijeva bisulfita i menadion nikotinamid bisulfita kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

49

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2308 оd 10. prosinca 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

54

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2309 od 10. prosinca 2015. o promicanju učinkovitih kontrola izvoza oružja

56

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2310 od 10. prosinca 2015. o izmjeni Odluke 2013/189/ZVSP o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu

64

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2311 оd 9. prosinca 2015. o izmjeni provedbenih odluka (EU) 2015/1500 i (EU) 2015/2055 o zaštitnim mjerama protiv bolesti kvrgave kože u Grčkoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 8585)  ( 1 )

65

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/608 оd 14. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ukrajinu i Izrael na popisu trećih zemalja, odobrenja programa kontrole salmonele kod kokoši nesilica u Ukrajini, zahtjeva veterinarskog certificiranja povezanih s newcastleskom bolešću i zahtjeva prerade za proizvode od jaja ( SL L 101, 18.4.2015. )

68

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1884 od 20. listopada 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Kanadu i Sjedinjene Američke Države na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Uniju u vezi s izbijanjem visokopatogene influence ptica u tim zemljama ( SL L 276, 21.10.2015. )

69

 

*

Ispravak Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 ( SL L 304, 22.11.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv.20 od 26. srpnja 2013.)

73

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

DIREKTIVE

11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/1


DIREKTIVA (EU) 2015/2302 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 25. studenoga 2015.

o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/314/EEZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 90/314/EEZ (3) utvrđuje se niz važnih prava potrošača u odnosu na putovanja u paket aranžmanima, posebno u pogledu zahtjeva u vezi s informiranjem, odgovornosti trgovaca u odnosu na izvršenje paket aranžmana i u pogledu zaštite u slučaju nesolventnosti organizatora ili prodavatelja. Međutim, zakonodavni okvir potrebno je prilagoditi razvoju tržišta kako bi ga učinili prikladnijim za unutarnje tržište, uklonili nejasnoće i riješili probleme povezane sa zatvaranjem pravnih praznina.

(2)

Turizam ima važnu ulogu u gospodarstvu Unije, a putovanja, odmori i kružna putovanja u paket aranžmanima („paket aranžmani”) čine znatan udio tržišta usluga putovanja. Od donošenja Direktive 90/314/EEZ došlo je do znatnih promjena na tom tržištu. Internet je, uz tradicionalne distribucijske lance, postao sve važniji medij putem kojeg se usluge putovanja nude ili prodaju. Usluge putovanja ne kombiniraju se samo u obliku tradicionalnih unaprijed utvrđenih paket aranžmana, nego se često kombiniraju na način da se prilagode kupcu. Mnoge od tih kombinacija usluga putovanja nalaze se, u pravnom smislu, u „sivoj zoni” ili nisu jasno obuhvaćene Direktivom 90/314/EEZ. Ova Direktiva ima za cilj prilagoditi područje zaštite kako bi se u obzir uzeo taj razvoj, poboljšati transparentnost te povećati pravnu sigurnost za putnike i trgovce.

(3)

Člankom 169. stavkom 1. i člankom 169. stavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da Unija treba, mjerama usvojenim na temelju članka 114. UFEU-a, doprinositi ostvarivanju visoke razine zaštite potrošača.

(4)

Direktivom 90/314/EEZ državama članicama daje se široko diskrecijsko pravo u pogledu prenošenja. Zbog toga među zakonodavstvima država članica i dalje postoje znatne razlike. Pravna rascjepkanost dovodi do većih troškova za poduzeća i prepreka za one koji žele prekogranično poslovati te se time potrošačima ograničava izbor.

(5)

U skladu s člankom 26. stavkom 2. i člankom 49. UFEU-a unutarnje tržište treba obuhvaćati područje bez unutarnjih granica na kojem se osiguravaju slobodno kretanje robe i usluga te sloboda poslovnog nastana. Usklađivanje prava i obveza iz ugovora o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, kojim se uspostavlja odgovarajuća ravnoteža između visoke razine zaštite potrošača i konkurentnosti poduzeća, potrebno je za uspostavu stvarnog unutarnjeg potrošačkog tržišta na tom području.

(6)

Prekogranični potencijal tržišta putovanja u paket aranžmanima u Uniji trenutačno nije u cijelosti iskorišten. Neujednačenost pravila o zaštiti putnika u različitim državama članicama putnike iz jedne države članice odvraća od kupnje paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana u drugoj državi članici te isto tako odvraća organizatore i prodavatelje u jednoj državi članici od prodaje takvih usluga u drugoj državi članici. Kako bi se putnicima i trgovcima omogućilo da u potpunosti ostvare korist od unutarnjeg tržišta, istodobno osiguravajući visoku razinu zaštite potrošača širom Unije, potrebno je dalje približiti zakonodavstva država članica koja se odnose na paket aranžmane i povezane putne aranžmane.

(7)

Većina putnika koji kupuju paket aranžmane ili povezane putne aranžmane jesu potrošači u smislu prava Unije u području potrošača. Istodobno nije uvijek jednostavno razlikovati potrošače od predstavnika malih poduzeća ili osoba koje putovanja povezana sa svojom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću rezerviraju istim kanalima za rezervacije kao i potrošači. Takvim je putnicima često potrebna slična razina zaštite. Za razliku od toga, postoje poduzeća ili organizacije koje organiziraju putne aranžmane na temelju općeg sporazuma, koji je često sklopljen za brojne putne aranžmane ili za određeno razdoblje, primjerice s putničkom agencijom. Za drugu navedenu vrstu putnih aranžmana nije potrebna razina zaštite koja je namijenjena potrošačima. Stoga bi se ova Direktiva trebala primjenjivati na osobe na poslovnim putovanjima, uključujući osobe koje se bave slobodnim zanimanjima ili samozaposlene osobe ili druge fizičke osobe, kad oni ne organiziraju takve putne aranžmane na temelju općeg sporazuma. Kako bi se izbjeglo zamjenu s definicijom pojma „potrošač”, koju se upotrebljava u drugom zakonodavstvu Unije, osobe zaštićene temeljem ove Direktive trebalo bi navoditi kao „putnike”.

(8)

Budući da se usluge putovanja mogu kombinirati na više različitih načina, primjereno je paket aranžmanima smatrati sve kombinacije usluga putovanja koje imaju obilježja koja putnici obično povezuju s paket aranžmanima, posebno kada se pojedinačne usluge putovanja kombiniraju u jedinstven proizvod usluga putovanja za čije pravilno izvršenje odgovornost preuzima organizator. U skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije (4) ne bi smjelo biti važno kombiniraju li se usluge putovanja prije bilo kakvog kontakta s putnikom ili se to čini na zahtjev odnosno u skladu s izborom putnika. Ista načela trebalo bi primjenjivati neovisno o tome je li rezervacija obavljena putem trgovca u poslovnici ili online.

(9)

U svrhu transparentnosti paket aranžmane trebalo bi razlikovati od povezanih putnih aranžmana kod kojih online trgovci ili trgovci u poslovnici putnicima omogućuju kupnju usluga putovanja što dovodi do toga da putnik sklapa ugovore s različitim pružateljima usluga putovanja, između ostalog putem povezanih postupaka rezerviranja; ti ugovori nemaju obilježja paket aranžmana i na njih ne bi bilo primjereno primjenjivati sve obveze koje se primjenjuju na paket aranžmane.

(10)

S obzirom na razvoj tržišta primjereno je podrobnije definirati paket aranžmane na temelju alternativnih objektivnih kriterija koji se većinom odnose na način na koji se usluge putovanja prikazuju ili kupuju i u slučajevima u kojima putnici mogu opravdano očekivati da će biti zaštićeni ovom Direktivom. Tako je, primjerice, u slučaju kad su različite vrste usluga putovanja kupljene u svrhu istog putovanja ili odmora na jednoj prodajnoj točki, a te su usluge odabrane prije nego što ih putnik pristane platiti, to jest u okviru istog postupka rezerviranja, ili u slučaju kada se takve usluge nude, prodaju ili naplaćuju po paušalnoj ili ukupnoj cijeni, kao i u slučaju kada se takve usluge oglašavaju ili prodaju pod nazivom „paket aranžman” ili pod sličnim nazivom koji ukazuje na blisku povezanost između dotičnih usluga putovanja. Takvi slični nazivi mogli bi biti, na primjer, „kombinirana ponuda”, „sve uključeno u cijenu” ili „aranžman u koji je sve uključeno”.

(11)

Trebalo bi precizirati da bi usluge putovanja koje se kombiniraju nakon sklapanja ugovora kojim trgovac putniku daje pravo da bira između različitih vrsta usluga putovanja, kao u slučaju poklon-paketa u okviru paket aranžmana, predstavljaju paket aranžman. Štoviše, kombinaciju usluga putovanja trebalo bi smatrati paket aranžmanom kad su ime putnika, podaci o plaćanju i adresa e-pošte dostavljeni među trgovcima te kad je drugi ugovor sklopljen najkasnije 24 sata nakon potvrde rezervacije prve usluge putovanja.

(12)

Istodobno, povezane putne aranžmane trebalo bi razlikovati od usluga putovanja koje putnici rezerviraju pojedinačno, često u različita vremena, čak za potrebe istog putovanja ili odmora. Online povezane putne aranžmane trebalo bi također razlikovati od povezanih internetskih stranica čiji cilj nije sklapanje ugovora s putnikom te od poveznica putem kojih se putnike tek općenito informira o daljnjim uslugama putovanja, na primjer kad hotel ili organizator događaja na svojoj internetskoj stranici navede popis svih operatora koji nude usluge prijevoza do hotela ili mjesta događaja neovisno o bilo kojoj rezervaciji ili ako se za oglašavanje na internetskim stranicama upotrebljavaju kolačići i metapodaci.

(13)

Trebalo bi utvrditi posebna pravila i za trgovce u poslovnicama i za online trgovce koji putnicima, prilikom pojedinačnog posjeta ili kontakta s njihovom prodajnom točkom, pomažu pri sklapanju zasebnih ugovora s pojedinačnim pružateljima usluga, te za online trgovce koji, primjerice, putem povezanih postupaka online rezerviranja ciljano omogućuju kupnju najmanje jedne dodatne usluge putovanja od drugog trgovca, ako je ugovor sklopljen najkasnije 24 sata nakon potvrde rezervacije prve usluge putovanja. Takvo omogućivanje često će se temeljiti na komercijalnoj vezi koja uključuje naknadu, između trgovca koji omogućuje kupnju dodatnih usluga putovanja i drugog trgovca, neovisno o metodi izračuna takve naknade koja se, primjerice, može temeljiti na broju posjeta putem poveznice ili na prometu. Ta bi se pravila, primjerice, primjenjivala u slučaju kada uz potvrdu rezervacije prve usluge putovanja, poput leta ili putovanja vlakom, putnik dobije i poziv da rezervira dodatnu uslugu putovanja dostupnu na odabranom odredištu, na primjer smještaj u hotelu, s poveznicom na internetske stranice za rezerviranje drugog pružatelja usluga ili posrednika. Dok takvi aranžmani ne bi trebali predstavljati paket aranžmane u smislu ove Direktive, u okviru kojih je za pravilno izvršenje svih usluga putovanja odgovoran jedan organizator, takvi povezani aranžmani predstavljaju alternativni poslovni model koji je često u bliskoj konkurenciji s paket aranžmanima.

(14)

Kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje i zaštitili putnici, obveza pružanja dostatnih dokaza o jamčevini za povrat plaćanja i repatrijacije putnika u slučaju nesolventnosti trebala bi se odnositi i na povezane putne aranžmane.

(15)

Samostalna kupnja usluge putovanja kao pojedinačne usluge putovanja ne bi trebala predstavljati niti paket aranžman niti povezani putni aranžman.

(16)

Kako bi se putnicima pružila jasnija slika i omogućila bolja upućenost pri biranju između različitih vrsta putnih aranžmana koji su u ponudi, trgovce bi trebalo obvezati da, prije nego što putnik pristane platiti, na jasan i lako uočljiv način navedu nude li paket aranžman ili povezani putni aranžman te da pruže informacije o odgovarajućoj razini zaštite. Izjava trgovca o pravnoj prirodi proizvoda iz područja usluga putovanja koji se stavlja na tržište trebala bi odgovarati stvarnoj pravnoj prirodi dotičnog proizvoda. Odgovarajuća tijela nadležna za izvršavanje trebala bi intervenirati ako trgovci putnicima ne pružaju točne informacije.

(17)

U svrhu utvrđivanja radi li se o paket aranžmanu ili povezanom putnom aranžmanu trebalo bi uzimati u obzir samo kombinaciju različitih vrsta usluga putovanja, poput smještaja, pružanja usluga autobusnog, željezničkog, brodskog ili zračnog prijevoza putnika, kao i usluga iznajmljivanja motornih vozila ili određenih motocikala. Smještaj u boravišne svrhe, između ostalog za dugotrajne jezične tečajeve, ne bi trebalo smatrati smještajem u smislu ove Direktive. Financijske usluge poput putnih osiguranja ne bi trebalo smatrati uslugama putovanja. Osim toga, usluge koje su neodvojivi dio druge usluge putovanja ne bi same po sebi trebalo smatrati uslugama putovanja. To uključuje, primjerice, prijevoz prtljage u okviru prijevoza putnika, manje usluge prijevoza, kao što su prijevoz putnika kao dio razgledavanja s vodičem ili transferi između hotela i zračne luke ili željezničkog kolodvora, obroke, pića i čišćenje u okviru smještaja, ili pristup objektima na istoj lokaciji poput bazena, saune, prostora za wellness ili teretane za goste hotela. To također znači da se smještaj, sam po sebi, ne bi trebao smatrati uslugom putovanja u slučajevima u kojima se, za razliku od slučaja kružnog putovanja, noćenje pruža kao dio cestovnog, željezničkog, brodskog ili zračnog prijevoza putnika ako je jasno da je prijevoz glavna sastavnica.

(18)

Druge turističke usluge koje nisu neodvojivi dio prijevoza putnika, smještaja ili iznajmljivanja motornih vozila ili određenih motocikala mogu, primjerice, biti ulaznice za koncerte, sportske događaje, izlete ili zabavne parkove, razgledavanja s vodičem, propusnice za skijališta i iznajmljivanje sportske opreme kao što je oprema za skijanje ili wellness tretmani. Međutim, ako se takve usluge kombiniraju samo s jednom uslugom putovanja druge vrste, na primjer sa smještajem, to bi trebalo dovesti do sastavljanja paket aranžmana ili povezanog putnog aranžmana samo ako one čine znatan dio vrijednosti paket aranžmana ili povezanog putnog aranžmana ili ako su oglašavane kao bitno obilježje putovanja ili odmora ili na neki drugi način predstavljaju njihovo bitno obilježje. Ako udio drugih turističkih usluga u vrijednosti kombinacije iznosi 25 % ili više, trebalo bi smatrati da te usluge predstavljaju znatan dio vrijednosti paket aranžmana ili povezanog putnog aranžmana. Trebalo bi precizirati da, kada se nakon dolaska putnika u hotel druge turističke usluge dodaju, primjerice, smještaju u hotelu rezerviranom kao pojedinačna usluga, to ne bi trebalo predstavljati paket aranžman. To ne bi trebalo dovesti do zaobilaženja ove Direktive na način da organizatori ili prodavatelji putniku unaprijed ponude izbor dodatnih turističkih usluga, a potom mu sklapanje ugovora za te usluge ponude tek nakon što je počelo izvršenje prve usluge putovanja.

(19)

Budući da je potreba za zaštitom putnika u slučaju kratkih putovanja manja, te kako bi se izbjeglo nepotrebno opterećenje za trgovce, iz područja primjene ove Direktive trebalo bi isključiti putovanja koja traju kraće od 24 sata i u koja nije uključen smještaj, kao i paket aranžmane ili povezane putne aranžmane koje se povremeno i na neprofitnoj osnovi nudi ili omogućuje i to samo ograničenoj skupini putnika. Druga spomenuta vrsta putovanja može, primjerice, uključivati putovanja koja humanitarne organizacije, sportski klubovi ili škole organiziraju za svoje članove ne više od nekoliko puta godišnje i to bez da ih nude javno. Odgovarajuće informacije o tom isključenju trebalo bi staviti na raspolaganje javnosti kako bi se osiguralo da trgovci i putnici budu primjereno informirani o tome da navedeni paket aranžmani ili povezani putni aranžmani nisu obuhvaćeni ovom Direktivom.

(20)

Ovom se Direktivom ne bi trebalo dovoditi u pitanje nacionalno ugovorno pravo za one aspekte koji nisu uređeni ovom Direktivom.

(21)

Države članice trebale bi i dalje biti nadležne, u skladu s pravom Unije, za primjenu odredaba ove Direktive u područjima koja ne ulaze u njezino područje primjene. Države članice stoga mogu, u odnosu na ugovore koji ne ulaze u područje primjene ove Direktive, održati ili uvesti nacionalno zakonodavstvo koje odgovara odredbama ove Direktive ili pojedinim njezinim odredbama. Na primjer, države članice mogu održati ili uvesti odgovarajuće odredbe za određene samostalne ugovore o pojedinačnim uslugama putovanja (poput iznajmljivanja kuća za odmor) ili za paket aranžmane i povezane putne aranžmane koje se na neprofitnoj osnovi nudi ili omogućuje ograničenoj skupini putnika i to samo povremeno ili za paket aranžmane i povezane putne aranžmane koji obuhvaćaju razdoblje kraće od 24 sata i ne uključuju smještaj.

(22)

Glavna značajka paket aranžmana jest to da je jedan trgovac kao organizator odgovoran za pravilno izvršenje usluga paket aranžmana kao cjeline. Trgovcu, obično poslovnici turističke agencije ili online turističkoj agenciji, trebalo bi omogućiti djelovanje u svojstvu običnog prodavatelja ili posrednika te ga osloboditi od odgovornosti kao organizatora samo u slučajevima kada u svojstvu organizatora paket aranžmana djeluje drugi trgovac. Odluka o tome djeluje li trgovac kao organizator za dotični paket aranžman trebala bi ovisiti o sudjelovanju tog trgovca u sastavljanju paket aranžmana, a ne o načinu na koji trgovac opisuje svoju poslovnu djelatnost. Pri razmatranju je li trgovac organizator ili prodavatelj ne bi trebalo biti važno djeluje li taj trgovac na strani ponude ili se predstavlja kao agent koji djeluje za putnika.

(23)

Direktivom 90/314/EEZ državama članicama dano je diskrecijsko pravo da odrede trebaju li prodavatelji, organizatori ili i prodavatelji i organizatori biti odgovorni za pravilno izvršenje paket aranžmana. Ta je fleksibilnost u pojedinim državama članicama dovela do nejasnoća u pogledu pitanja koji je trgovac odgovoran za izvršenje relevantnih usluga putovanja. Stoga bi u ovoj Direktivi trebalo precizirati da su organizatori odgovorni za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket aranžmanu osim ako se nacionalnim pravom predviđa da su odgovorni i organizator i prodavatelj.

(24)

U odnosu na paket aranžmane prodavatelji bi, zajedno s organizatorom, trebali biti odgovorni za pružanje predugovornih informacija. Kako bi se olakšala komunikacija, posebice u prekograničnim slučajevima, putnici bi trebali moći stupiti u kontakt s organizatorom i putem prodavatelja kod kojeg su kupili paket aranžman.

(25)

Putnici bi trebali dobiti sve potrebne informacije prije kupnje paket aranžmana, bilo da se on prodaje putem sredstava daljinske komunikacije, u poslovnici ili putem drugih vrsta distribucije. Pri pružanju takvih informacija trgovac bi trebao uzeti u obzir specifične potrebe putnika koji su posebno ranjivi zbog svoje dobi ili fizičke slabosti, a koje je trgovac mogao razumno predvidjeti.

(26)

Ključne informacije, primjerice o glavnim značajkama usluga putovanja ili cijenama, koje se kao dio predugovornih informacija navode u oglasima, na internetskim stranicama organizatora ili u brošurama, trebale bi biti obvezujuće osim ako organizator pridrži pravo izmijeniti te elemente i osim ako je putnik o tim izmjenama na jasan, razumljiv i lako uočljiv način obaviješten prije sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu. Međutim, s obzirom na nove komunikacijske tehnologije koje omogućuju lako ažuriranje, više nema potrebe za utvrđivanjem posebnih pravila za brošure, ali je primjereno osigurati da se putnika obavijesti o izmjenama predugovornih informacija. Uvijek bi trebalo biti moguće izmijeniti predugovorne informacije ako su se obje stranke ugovora o putovanju u paket aranžmanu o tome izričito suglasile.

(27)

Zahtjevi u vezi s informiranjem utvrđeni u ovoj Direktivi jesu iscrpni, ali se njima ne bi trebali dovoditi u pitanje zahtjevi u vezi s informiranjem utvrđeni u drugom zakonodavstvu Unije koje se primjenjuje (5).

(28)

Organizatori bi trebali pružiti opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s vizama. Informacije o približnom trajanju razdoblja potrebnih za pribavljanje viza mogu se pružiti u obliku upućivanja na službene informacije odredišne zemlje.

(29)

Uzimajući u obzir posebnosti ugovora o putovanju u paket aranžmanu, trebalo bi utvrditi prava i obveze ugovornih stranaka u razdoblju prije i razdoblju nakon početka paket aranžmana, posebno ako se paket aranžman ne izvršava pravilno ili ako se promijene određene okolnosti.

(30)

Budući da se paket aranžmani često kupuju puno prije njihova izvršenja, može doći do nepredviđenih događaja. Stoga bi putnik pod određenim uvjetima trebao imati pravo prenijeti ugovor o putovanju u paket aranžmanu na drugog putnika. U takvim bi situacijama organizator trebao moći ostvariti povrat svojih troškova, primjerice ako podugovaratelj zahtijeva naknadu za promjenu imena putnika ili poništavanje vozne karte i izdavanje nove.

(31)

Putnici bi također trebali moći raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koju se može opravdati, uzimajući u obzir očekivanu uštedu troškova i prihod od pružanja usluga putovanja drugom korisniku. Oni bi trebali imati i pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora ako izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći znatno utječu na izvršenje paket aranžmana. To može, primjerice obuhvaćati ratovanje, druge ozbiljne sigurnosne probleme kao što su terorizam, značajni rizici za ljudsko zdravlje poput izbijanja teške bolesti na odredištu putovanja, ili prirodne katastrofe poput poplava i potresa ili vremenski uvjeti zbog kojih nije moguće sigurno putovati na odredište dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket aranžmanu.

(32)

U određenim situacijama organizator bi također trebao imati pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana i bez plaćanja odštete, primjerice ako se ne dostigne minimalni broj sudionika i ako je ta mogućnost pridržana u ugovoru. Organizator bi u tom slučaju trebao vratiti sva plaćanja izvršena u vezi s paket aranžmanom.

(33)

Organizatorima bi u određenim slučajevima trebalo dopustiti unošenje jednostranih izmjena u ugovor o putovanju u paket aranžmanu. Međutim, putnici bi trebali imati pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu ako se izmjenama znatno mijenja bilo koja od glavnih značajki usluga putovanja. Takav primjerice može biti slučaj ako se snižava kvalitetu ili vrijednost usluga putovanja. Promjene vremena polaska ili dolaska naznačene u ugovoru o putovanju u paket aranžmanu trebalo bi smatrati značajnima ako bi one putniku, primjerice, prouzročile znatne neugodnosti ili dodatne troškove, na primjer ponovno dogovaranje prijevoza ili smještaja. Povećanja cijena trebala bi biti moguća samo ako je došlo do promjene u trošku goriva ili drugih izvora energije za prijevoz putnika, promjene poreza ili naknada koje je uvela treća osoba koja nije izravno uključena u izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket aranžmanu odnosno promjene deviznih tečajeva koji su relevantni za paket aranžman i samo ako je u ugovoru izričito pridržana mogućnost takvog povećanja cijene te navedeno da putnik ima pravo na sniženje cijene koje odgovara sniženju tih troškova. Ako organizator predloži povećanje cijene od više od 8 % ukupne cijene, putnik bi trebao imati pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

(34)

Primjereno je utvrditi posebna pravila o pravnoj zaštiti za slučaj nesukladnosti pri izvršenju ugovora o putovanju u paket aranžmanu. Putnik bi trebao imati pravo na rješavanje problemâ, a kada znatan dio usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket aranžmanu nije moguće pružiti, putniku bi trebalo ponuditi odgovarajuće alternativne aranžmane. Ako organizator ne ispravi nesukladnost u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik bi trebao moći to učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. U određenim slučajevima određivanje roka ne bi trebalo biti potrebno, posebice ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah. To bi se primjerice primjenjivalo u slučaju kad zbog kašnjenja autobusa koji osigurava organizator putnik mora putovati taksijem kako bi na vrijeme stigao na svoj let. Putnici bi također trebali imati pravo na sniženje cijene, raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu i/ili naknadu štete. Naknadom štete trebalo bi obuhvatiti i nematerijalnu štetu, poput naknade za gubitak zadovoljstva u vezi s putovanjem ili odmorom zbog znatnih problema pri izvršenju odgovarajućih usluga putovanja. Putnik bi trebao biti dužan obavijestiti organizatora, bez nepotrebnog odgađanja i uzimajući u obzir okolnosti slučaja, o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom izvršenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu. Neobavješćivanje može biti uzeto u obzir pri utvrđivanju primjerenog sniženja cijene ili primjerene naknade štete ako se takvom obaviješću mogla izbjeći ili umanjiti šteta.

(35)

Kako bi se osigurala dosljednost, primjereno je odredbe ove Direktive uskladiti s međunarodnim konvencijama kojima se uređuju usluge putovanja i sa zakonodavstvom Unije o pravima putnika. Kada je organizator odgovoran za neizvršenje ili nepravilno izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket aranžmanu, organizator bi trebao moći pozvati se na ograničenja odgovornosti pružatelja usluga utvrđena u međunarodnim konvencijama kao što su Montrealska konvencija iz 1999. o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (6), Konvencija iz 1980. o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) (7) te Atenska konvencija iz 1974. o prijevozu putnika i njihove prtljage morem (8). Ako zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati pravodoban povratak putnika u mjesto polazišta, organizator bi trebao snositi troškove potrebnog smještaja putnika tijekom razdoblja koje ne premašuje tri noći po putniku osim ako su dulja razdoblja predviđena u postojećem ili budućem zakonodavstvu Unije o pravima putnika.

(36)

Ovom se Direktivom ne bi smjelo utjecati na pravo putnika na podnošenje zahtjeva u skladu i s ovom Direktivom i s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije ili u skladu s međunarodnim konvencijama, tako da putnici i dalje mogu svoje zahtjeve upućivati organizatoru, prijevozniku ili bilo kojoj drugoj odgovornoj stranci odnosno, prema potrebi, bilo kojim odgovornim strankama. Trebalo bi precizirati da bi odštetu ili sniženje cijene koji se odobravaju u skladu s ovom Direktivom i odštetu ili sniženje cijene koji se odobravaju u skladu s drugim relevantnim zakonodavstvom Unije ili u skladu s međunarodnim konvencijama trebalo oduzeti jedne od drugih kako bi se izbjeglo prekomjernu odštetu. Odgovornošću organizatora ne bi se smjelo dovoditi u pitanje pravo traženja regresne naknade od trećih osoba, uključujući pružatelje usluga.

(37)

Ako se putnik tijekom putovanja ili odmora nađe u poteškoćama, organizator bi trebao biti dužan pružiti mu primjerenu pomoć bez nepotrebnog odgađanja. Takva pomoć bi se, prema potrebi, trebala sastojati uglavnom od pružanja informacija o pitanjima poput zdravstvenih usluga, lokalnih tijela i konzularne pomoći, kao i od praktične pomoći, primjerice u vezi sa sredstvima daljinske komunikacije i alternativnim putnim aranžmanima.

(38)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 18. ožujka 2013. naslovljenoj „Zaštita putnika u slučaju nesolventnosti zračnog prijevoznika” utvrdila mjere za poboljšanje zaštite putnika u slučaju nesolventnosti zračnog prijevoznika, uključujući bolje izvršavanje Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (9) i Uredbe (EZ) br. 1008/2008 te uključivanjem dionika iz industrijskog sektora, a u slučaju neuspjeha tih mjera moglo bi se razmotriti odgovarajuću zakonodavnu mjeru. Ta se Komunikacija odnosi na kupnju jedne pojedinačne sastavnice, to jest usluga zračnog prijevoza, te se zbog toga ne odnosi na zaštitu u slučaju nesolventnosti za paket aranžmane i za povezane putne aranžmane.

(39)

Države članice trebale bi osigurati da putnici koji kupuju paket aranžman imaju punu zaštitu u slučaju nesolventnosti organizatora. Države članice u kojima organizatori imaju poslovni nastan trebale bi osigurati da oni, u slučaju nesolventnosti organizatora, pruže jamčevinu za povrat svih plaćanja izvršenih od strane putnika ili u ime putnika te za repatrijaciju putnika ako paket aranžman uključuje prijevoz putnika. Međutim, trebalo bi biti moguće putnicima ponuditi nastavak paket aranžmana. Iako zadržavaju diskrecijsko pravo u vezi s načinom na koji treba organizirati zaštitu u slučaju nesolventnosti, države članice trebale bi osigurati da zaštita bude djelotvorna. Djelotvornost podrazumijeva da bi zaštita trebala postati dostupna čim se, uslijed problema organizatora s likvidnošću, usluge putovanja ne izvršavaju, neće biti izvršene ili će tek djelomično biti izvršene, ili ako pružatelji usluga zahtijevaju od putnika da za te usluge plate. Države članice trebale bi moći zahtijevati da organizatori putnicima izdaju potvrdu u kojoj se navodi da oni imaju izravan, na pravu utemeljen zahtjev protiv pružatelja zaštite u slučaju nesolventnosti.

(40)

Kako bi zaštita u slučaju nesolventnosti bila djelotvorna, ona bi trebala pokrivati predvidive iznose plaćanja na koje utječe nesolventnost trgovca i, prema potrebi, predvidivi trošak repatrijacija. To znači da bi zaštita trebala biti dostatna da pokrije sva predvidiva plaćanja izvršena od strane ili u ime putnika u vezi s paket aranžmanima u vrhuncu sezone, uzimajući u obzir razdoblje između primitka tih plaćanja i završetka putovanja ili odmora, kao i, prema potrebi, predvidivi trošak repatrijacija. To će općenito značiti da jamčevina mora pokriti dostatno visoki postotak organizatorovog prometa s obzirom na paket aranžmane te može ovisiti o čimbenicima poput vrste prodanih paket aranžmana, uključujući način prijevoza, odredište putovanja i bilo koja pravna ograničenja ili obveze organizatora u vezi s iznosima predujmova koje on smije primiti i njihovog rasporeda prije početka paket aranžmana. Iako se potreban iznos pokrića može izračunati na temelju najnovijih podataka o poslovanju, primjerice na temelju prometa ostvarenog u posljednjoj poslovnoj godini, organizatore bi ipak trebalo obvezati da prilagode zaštitu za slučaj nesolventnosti u slučaju povećanih rizika, uključujući znatno povećanje prodaje paket aranžmana. Međutim, djelotvorna zaštita u slučaju nesolventnosti ne bi trebala značiti da se moraju uzimati u obzir vrlo niski rizici, kao što je primjerice istovremena nesolventnost više najvećih organizatora, ako bi to nerazmjerno utjecalo na trošak zaštite i tako umanjilo njezinu djelotvornost. U takvim slučajevima jamstvo za povrat moguće je ograničiti.

(41)

S obzirom na razlike u nacionalnom pravu i praksi u odnosu na stranke ugovora o putovanju u paket aranžmanu i primitak plaćanja izvršenih od strane ili u ime putnika, državama članicama trebalo bi dopustiti da od prodavateljâ zahtijevaju i ugovaranje zaštite u slučaju nesolventnosti.

(42)

U skladu s Direktivom 2006/123/EZ, primjereno je utvrditi pravila kako bi se spriječilo da obveze u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti djeluju kao prepreka slobodnom kretanju usluga i slobodi poslovnog nastana. Države članice trebalo bi stoga obvezati da priznaju zaštitu u slučaju nesolventnosti prema pravu države članice u kojoj se poslovni nastan nalazi. Kako bi se u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti olakšali administrativna suradnja i nadzor nad organizatorima te, prema potrebi, prodavateljima, koji djeluju u različitim državama članicama, države članice trebalo bi obvezati da odrede središnje kontaktne točke.

(43)

Trgovce koji omogućuju povezane putne aranžmane trebalo bi obvezati da obavijeste putnike o tome da oni ne kupuju paket aranžman i da su za pravilno izvršenje njihovih ugovora odgovorni isključivo pojedinačni pružatelji usluga putovanja. Trgovce koji omogućuju povezane putne aranžmane trebalo bi također obvezati da pruže zaštitu u slučaju nesolventnosti za povrat plaćanja koja su primili i, ako su odgovorni za prijevoz putnika, za repatrijaciju putnika, te bi oni trebali na odgovarajući način obavijestiti putnike. Trgovci odgovorni za izvršenje pojedinačnih ugovora koji su dio povezanog putnog aranžmana podliježu općem zakonodavstvu Unije o zaštiti potrošača i sektorskom zakonodavstvu Unije.

(44)

Prilikom utvrđivanja pravila o sustavima zaštite u slučaju nesolventnosti za paket aranžmane i povezane putne aranžmane države članice ne bi trebalo sprečavati da uzmu u obzir posebnu situaciju manjih poduzeća, istodobno osiguravajući jednaku razinu zaštite za putnike.

(45)

Putnike bi trebalo zaštititi od pogrešaka do kojih dolazi u postupku rezerviranja paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana.

(46)

Trebalo bi potvrditi da se putnici ne mogu odreći prava koja proizlaze iz ove Direktive i da organizatori ili trgovci koji omogućuju povezane putne aranžmane ne smiju izbjegavati svoje obveze tvrdeći da djeluju samo kao pružatelj usluge putovanja, posrednik ili u bilo kojem drugom svojstvu.

(47)

Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za povrede nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva i osigurati da se one provode. Te bi sankcije trebale biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

(48)

Zbog donošenja ove Direktive potrebno je prilagoditi određene zakonodavne akte Unije o zaštiti potrošača. Posebno bi trebalo precizirati da se Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (10) primjenjuje na povrede ove Direktive. Također, uzimajući u obzir činjenicu da se Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća (11) u svojem sadašnjem obliku ne primjenjuje na ugovore obuhvaćene Direktivom 90/314/EEZ, potrebno je izmijeniti Direktivu 2011/83/EU kako bi se osiguralo da se ona i dalje primjenjuje na pojedinačne usluge putovanja koje su dio povezanog putnog aranžmana ako te pojedinačne usluge nisu na neki drugi način isključene iz područja primjene Direktive 2011/83/EU, te da se određena prava potrošača utvrđena u toj Direktivi primjenjuju i na paket aranžmane.

(49)

Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje pravila o zaštiti osobnih podataka utvrđena u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (12) niti pravila Unije o međunarodnom privatnom pravu, uključujući Uredbu (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (13).

(50)

Trebalo bi precizirati da bi se regulatorni zahtjevi ove Direktive u odnosu na zaštitu u slučaju nesolventnosti i informacije u vezi s povezanim putnim aranžmanima trebali primjenjivati i na trgovce koji nemaju poslovni nastan u državi članici, a koji svoje djelatnosti, u smislu Uredbe (EZ) br. 593/2008 i Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (14), na bilo koji način usmjeravaju na jednu ili na više država članica.

(51)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i ostvarivanju visoke te što jedinstvenije razine zaštite potrošača, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegovog opsega on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(52)

Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela koja su priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ovom se Direktivom posebno poštuje sloboda poduzetništva utvrđena u članku 16. Povelje, uz osiguravanje visoke razine zaštite potrošača unutar Unije, u skladu s člankom 38. Povelje.

(53)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije o dokumentima s objašnjenjima od 28. rujna 2011. (15), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama prenošenja priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava odnos između sastavnica direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata prenošenja. U pogledu ove Direktive zakonodavac smatra da je dostava takvih dokumenata opravdana.

(54)

Direktivu 90/314/EEZ trebalo bi stoga staviti izvan snage,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE I RAZINA USKLAĐENOSTI

Članak 1.

Predmet

Svrha ove Direktive jest doprinijeti pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i ostvarivanju visoke i što jedinstvenije razine zaštite potrošača približavanjem određenih aspekata zakona i drugih propisa država članica u vezi s ugovorima između putnika i trgovaca o putovanjima u paket aranžmanu i povezanim putnim aranžmanima.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na paket aranžmane koje trgovci nude na prodaju ili prodaju putnicima i na povezane putne aranžmane koje trgovci omogućuju putnicima.

2.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a)

paket aranžmane i povezane putne aranžmane koji obuhvaćaju razdoblje kraće od 24 sata osim ako je uključeno noćenje;

(b)

paket aranžmane i povezane putne aranžmane koje se omogućuje povremeno i na neprofitnoj osnovi i to samo ograničenoj skupini putnika;

(c)

paket aranžmane i povezane putne aranžmane kupljene na temelju općeg sporazuma za organiziranje poslovnih putovanja između trgovca i druge fizičke ili pravne osobe koja djeluje u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću.

3.   Ovom se Direktivom ne utječe na opće nacionalno ugovorno pravo, poput pravila o valjanosti, sastavljanju ili učinku ugovora, ako aspekti općeg ugovornog prava nisu uređeni u ovoj Direktivi.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„usluga putovanja” znači:

(a)

prijevoz putnika;

(b)

smještaj koji nije neodvojivi dio prijevoza putnika i nije u boravišne svrhe;

(c)

iznajmljivanje automobila, drugih motornih vozila u smislu članka 3. stavka 11. Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (16) ili motocikala za koje se zahtijeva vozačka dozvola kategorije A u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (c) Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (17);

(d)

bilo koja druga turistička usluga koja nije neodvojivi dio usluge putovanja u smislu točaka (a), (b) ili (c);

2.

„paket aranžman” znači kombinacija najmanje dviju različitih vrsta usluga putovanja za potrebe istog putovanja ili odmora ako:

(a)

te usluge kombinira jedan trgovac, između ostalog na zahtjev ili u skladu s izborom putnika, prije nego što je sklopljen jedinstveni ugovor o svim uslugama; ili

(b)

neovisno o tome jesu li sklopljeni zasebni ugovori s pojedinačnim pružateljima usluga putovanja, ako se te usluge:

i.

kupuju na jednoj prodajnoj točki i ako su odabrane prije nego što je putnik pristao platiti;

ii.

nude, prodaju ili naplaćuju po paušalnoj ili ukupnoj cijeni;

iii.

oglašavaju ili prodaju pod nazivom „paket aranžman” ili pod sličnim nazivom;

iv.

kombiniraju nakon sklapanja ugovora kojim trgovac putniku daje pravo da bira između različitih vrsta usluga putovanja; ili

v.

kupuju od pojedinačnih trgovaca putem povezanih postupaka online rezerviranja kada trgovac s kojim je sklopljen prvi ugovor dostavlja ime putnika, podatke o plaćanju i adresu e-pošte drugom trgovcu ili trgovcima, a ugovor s drugim trgovcem ili trgovcima sklopljen je najkasnije 24 sata nakon potvrde rezervacije prve usluge putovanja.

Kombinacija usluga putovanja kada se najviše jednu vrstu usluga putovanja, kako je navedeno u točki 1. točkama (a), (b) i (c), kombinira s jednom ili više turističkih usluga, kako je navedeno u točki 1. točki (d), nije paket aranžman ako zadnje navedene usluge:

(a)

ne čine znatan dio vrijednosti kombinacije, nisu oglašavane kao bitno obilježje kombinacije niti na neki drugi način predstavljaju bitno obilježje kombinacije; ili

(b)

su odabrane i kupljene tek nakon što je počelo izvršenje usluge putovanja, kako je navedeno u točki 1. točkama (a), (b) ili (c);

3.

„ugovor o putovanju u paket aranžmanu” znači ugovor o paket aranžmanu kao cjelini ili, ako se paket aranžman pruža u okviru zasebnih ugovora, svi ugovori koji obuhvaćaju usluge putovanja uključene u paket aranžman;

4.

„početak paket aranžmana” znači početak izvršenja usluga putovanja uključenih u paket aranžman;

5.

„povezani putni aranžman” znači najmanje dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili odmora koje ne predstavljaju paket aranžman, i koji za posljedicu imaju sklapanje zasebnih ugovora s pojedinačnim pružateljima usluga putovanja, ako trgovac:

(a)

prilikom jednog posjeta svojoj prodajnoj točki ili jednog kontakta s njome putnicima omogućuje zaseban odabir i zasebno plaćanje svake usluge putovanja; ili

(b)

omogućuje ciljanu kupnju najmanje jedne dodatne usluge putovanja od drugog trgovca ako je ugovor s tim drugim trgovcem sklopljen najkasnije 24 sata nakon potvrde rezervacije prve usluge putovanja.

Ako je kupljena najviše jedna vrsta usluge putovanja, kako je navedeno u točki 1. točkama (a), (b) ili (c) i jedna ili više turističkih usluga, kako je navedeno u točki 1. točki (d), one ne predstavljaju povezani putni aranžman ako zadnje navedene usluge ne čine znatan dio kombinirane vrijednosti usluga i nisu oglašavane kao bitno obilježje kombinacije niti na neki drugi način predstavljaju bitno obilježje putovanja ili odmora.

6.

„putnik” znači svaka osoba koja želi sklopiti ugovor u okviru područja primjene ove Direktive ili koja ima pravo putovati na temelju ugovora sklopljenog u okviru područja primjene ove Direktive;

7.

„trgovac” znači svaka fizička ili svaka pravna osoba, neovisno o tome je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja u vezi s ugovorima obuhvaćenima ovom Direktivom djeluje, između ostalog i putem drugih osoba koje djeluju u njezino ime ili za njezin račun, u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću, bilo da djeluje u svojstvu organizatora, prodavatelja, trgovca koji omogućuje povezani putni aranžman ili kao pružatelj usluge putovanja;

8.

„organizator” znači trgovac koji izravno ili putem drugog trgovca odnosno zajedno s drugim trgovcem kombinira i prodaje ili nudi na prodaju paket aranžmane ili trgovac koji dostavlja podatke o putniku drugom trgovcu u skladu s točkom 2. točkom (b) podtočkom v.;

9.

„prodavatelj” znači trgovac koji nije organizator, a koji prodaje ili nudi na prodaju paket aranžmane koje kombinira organizator;

10.

„poslovni nastan” znači poslovni nastan kako je definiran u članku 4. točki 5. Direktive 2006/123/EZ;

11.

„trajni nosač podataka” znači svako sredstvo koje putniku ili trgovcu omogućuje pohranu informacija koje su mu osobno upućene i kojima može naknadno pristupati tijekom određenog vremena u svrhe za koje su te informacije namijenjene i koje omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija;

12.

„izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći” znači situacija izvan kontrole stranke koja se poziva na takvu situaciju i čije se posljedice nisu mogle izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere;

13.

„nesukladnost” znači neizvršenje ili nepravilno izvršenje usluga putovanja uključenih u paket aranžman;

14.

„maloljetnik” znači svaka osoba mlađa od 18 godina;

15.

„prodajna točka” znači svaki maloprodajni objekt, bilo nekretnina ili pokretnina, ili internetska stranica za maloprodaju ili sličan online sustav za prodaju, između ostalog kad se internetske stranice za maloprodaju ili online sustavi za prodaju putnicima predstavljaju kao jedinstven sustav, uključujući telefonsku službu;

16.

„repatrijacija” znači povratak putnika na mjesto polazišta ili na drugo mjesto o kojem su se ugovorne stranke suglasile.

Članak 4.

Razina usklađenosti

Osim ako je u ovoj Direktivi drukčije predviđeno, države članice u svojem nacionalnom pravu ne održavaju niti u njega uvode odredbe koje odstupaju od odredaba utvrđenih u ovoj Direktivi, uključujući strože ili manje stroge odredbe kojima bi se osigurala različita razina zaštite putnika.

POGLAVLJE II.

OBVEZE U VEZI S INFORMIRANJEM I SADRŽAJ UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU

Članak 5.

Predugovorne informacije

1.   Države članice osiguravaju da, prije nego što se putnik obveže bilo kojim ugovorom o putovanju u paket aranžmanu ili bilo kojom odgovarajućom ponudom, organizator, kao i prodavatelj ako se paket aranžman prodaje putem prodavatelja, putniku pruže odgovarajuće standardne informacije putem odgovarajućeg obrasca kako je naveden u Prilogu I. dijelu A ili dijelu B, te sljedeće informacije ako su one relevantne za paket aranžman:

(a)

glavne značajke usluga putovanja:

i.

odredište/odredišta, plan putovanja i razdoblja boravka, s datumima te, ako je uključen smještaj, broj uključenih noćenja;

ii.

sredstva, značajke i kategorije prijevoza, mjesto polaska i povratka s datumom i vremenom, odnosno mjesta i trajanje usputnog zaustavljanja te prometne veze.

Ako točno vrijeme još nije određeno, organizator i, prema potrebi, prodavatelj obavješćuju putnika o približnom vremenu polaska i povratka;

iii.

lokacija, glavne karakteristike i, prema potrebi, turistička kategorija smještaja u skladu s pravilima odredišne zemlje;

iv.

plan prehrane;

v.

posjeti, izlet/izleti ili druge usluge uključene u ukupnu cijenu dogovorenu za paket aranžman;

vi.

ako to nije očito iz konteksta, informacija o tome pruža li se putniku neka od usluga putovanja u okviru grupe i, ako je slučaj takav te kada je to moguće, informacija o približnoj veličini grupe;

vii.

ako putnikovo korištenje drugim turističkim uslugama ovisi o djelotvornoj usmenoj komunikaciji, jezik na kojem će te usluge biti pružene; i

viii.

jesu li putovanje ili odmor općenito prikladni za osobe sa smanjenom pokretljivošću te na zahtjev putnika precizne informacije o prikladnosti putovanja ili odmora uzimajući u obzir potrebe putnika;

(b)

tvrtka i geografska adresa organizatora te, prema potrebi, prodavatelja, kao i njihov telefonski broj i, prema potrebi, adresa e-pošte;

(c)

ukupna cijena paket aranžmana uključujući poreze i, prema potrebi, sve dodatne naknade, pristojbe i ostale troškove ili, ako te troškove nije moguće u razumnoj mjeri izračunati prije sklapanja ugovora, naznaku vrste dodatnih troškova koje će putnik možda morati snositi;

(d)

načine plaćanja, uključujući bilo koji iznos ili postotak cijene koje treba platiti kao predujam te raspored plaćanja preostalog iznosa, ili financijska jamstava koja putnik treba platiti ili osigurati;

(e)

najmanji broj osoba potreban za ostvarivanje paket aranžmana i rok iz članka 12. stavka 3. točke (a) prije početka paket aranžmana za mogući raskid ugovora ako taj broj ne bude dosegnut;

(f)

opće informacije o uvjetima odredišne zemlje u vezi s putovnicama i vizama, uključujući približno trajanje razdoblja za pribavljanje viza te informacije o zdravstvenim formalnostima odredišne zemlje;

(g)

informacija da putnik može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora ili, prema potrebi, standardnih naknada za raskid ugovora koje zahtijeva organizator, u skladu s člankom 12. stavkom 1.;

(h)

informacije o neobveznom ili obveznom osiguranju radi pokrivanja troška raskida ugovora od strane putnika ili troška pružanja pomoći, uključujući repatrijaciju, u slučaju nesreće, bolesti ili smrti.

Za ugovore o putovanju u paket aranžmanu sklopljene telefonom organizator i, prema potrebi, prodavatelj, pružaju putniku standardne informacije navedene u Prilogu I. dijelu B i informacije navedene u prvom podstavku točkama od (a) do (h).

2.   U odnosu na paket aranžmane, kako su definirani u članku 3. točki 2. točki (b) podtočki v., organizator i trgovac kojima se podaci dostavljaju osiguravaju da, prije nego što se putnik obveže ugovorom ili bilo kojom odgovarajućom ponudom, i jedan i drugi putniku pruže informacije navedene u stavku 1. prvom podstavku točkama od (a) do (h) ovog članka ako je to relevantno za odgovarajuće usluge putovanja koje oni nude. Organizator istodobno, putem obrasca navedenog u Prilogu I. dijelu C, također pruža standardne informacije.

3.   Informacije iz stavaka 1. i 2. moraju se pružiti na jasan, razumljiv i lako uočljiv način. Kada se te informacije pružaju u pisanom obliku, one moraju biti čitljive.

Članak 6.

Obvezujući karakter predugovornih informacija i sklapanje ugovora o putovanju u paket aranžmanu

1.   Države članice osiguravaju da informacije koje se putniku pružaju u skladu s člankom 5. stavkom 1. prvim podstavkom točkama (a), (c), (d), (e) i (g) čine sastavni dio ugovora o putovanju u paket aranžmanu i da se ne mijenjaju osim ako se ugovorne stranke o tome izričito drukčije suglase. Organizator i, prema potrebi, prodavatelj, na jasan, razumljiv i lako uočljiv način dostavljaju putniku, prije sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu, sve izmjene predugovornih informacija.

2.   Ako organizator i, prema potrebi, prodavatelj, nisu ispunili zahtjeve u vezi s informiranjem o dodatnim naknadama, pristojbama ili ostalim troškovima iz članka 5. stavka 1. prvog podstavka točke (c) prije sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu, putnik ne snosi te naknade, pristojbe ili ostale troškove.

Članak 7.

Sadržaj ugovora o putovanju u paket aranžmanu i dokumenti koje treba dostaviti prije početka paket aranžmana

1.   Države članice osiguravaju da ugovori o putovanju u paket aranžmanu budu sastavljeni na jasnom i razumljivom jezikom te da budu čitljivi ako su u pisanom obliku. Pri sklapanju ugovora o putovanju u paket aranžmanu ili bez nepotrebnog odgađanja nakon njegova sklapanja, organizator ili prodavatelj putniku pružaju primjerak ugovora ili potvrdu o tom ugovoru na trajnom nosaču podataka. Putnik ima pravo zahtijevati primjerak u papirnatom obliku ako je ugovor o putovanju u paket aranžmanu sklopljen u istovremenoj fizičkoj prisutnosti stranaka.

U odnosu na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija, kako su definirani u članku 2. točki 8. Direktive 2011/83/EU, putniku se pruža primjerak ugovora o putovanju u paket aranžmanu ili potvrda o tom ugovoru u papirnatom obliku ili, ako se putnik s time složi, na drugom trajnom nosaču podataka.

2.   U ugovoru o putovanju u paket aranžmanu ili potvrdi o tom ugovoru navodi se puni sadržaj dogovora koji uključuje sve informacije iz članka 5. stavka 1. prvog podstavka točaka od (a) do (h) i sljedeće informacije:

(a)

posebni zahtjevi putnika koje je organizator prihvatio;

(b)

informacija o tome da je organizator:

i.

odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom u skladu s člankom 13.; i

ii.

dužan pružiti pomoć ako se putnik nađe u poteškoćama u skladu s člankom 16.;

(c)

naziv subjekta zaduženog za zaštitu u slučaju nesolventnosti i njegove podatke za kontakt, uključujući njegovu geografsku adresu, te, prema potrebi, naziv nadležnog tijela koje je dotična država članica imenovala u tu svrhu i njegove podatke za kontakt;

(d)

ime, adresu, telefonski broj, adresu e-pošte i, prema potrebi, broj telefaksa lokalnog predstavnika organizatora, kontaktne točke ili druge službe koji putniku omogućuju da brzo stupi u kontakt s organizatorom i učinkovito komunicira s njime, kako bi zatražio pomoć ako se nađe u poteškoćama ili kako bi se požalio na svaku nesukladnost koju utvrdi tijekom izvršenja paket aranžmana;

(e)

informacija da putnik mora prijaviti svaku nesukladnost koju utvrdi tijekom izvršenja paket aranžmana u skladu s člankom 13. stavkom 2.;

(f)

ako maloljetnici bez pratnje roditelja ili druge ovlaštene osobe putuju na temelju ugovora o putovanju u paket aranžmanu koji uključuje smještaj, informacije kojima se omogućuje izravan kontakt s maloljetnikom ili osobom odgovornom za maloljetnika u mjestu boravka maloljetnika;

(g)

informacije o dostupnim unutarnjim postupcima za rješavanje pritužbi i mehanizmima za alternativno rješavanje sporova („ARS”) na temelju Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća (18) te prema potrebi o subjektu za ARS kojim je trgovac obuhvaćen te o platformi za online rješavanje sporova na temelju Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (19);

(h)

informacije o pravu putnika da ugovor prenese na drugog putnika u skladu s člankom 9.

3.   U odnosu na paket aranžmane kako su definirani u članku 3. točki 2. točki (b) podtočki v. trgovac kojem su podaci dostavljeni obavješćuje organizatora o sklapanju ugovora koji dovodi do sastavljanja paket aranžmana. Trgovac organizatoru pruža informacije potrebne da bi on mogao ispuniti svoje obveze kao organizator.

Čim je organizator primio obavijest da je paket aranžman sastavljen, organizator putniku na trajnom nosaču podataka pruža informacije iz stavka 2. točaka od (a) do (h).

4.   Informacije iz stavaka 2. i 3. pružaju se na jasan, razumljiv i lako uočljiv način.

5.   Organizator pravovremeno prije početka paket aranžmana dostavlja putniku potrebne priznanice, vaučere i karte, informacije o predviđenim vremenima polaska i, prema potrebi, roku za registraciju, kao i o predviđenim vremenima za mjesta usputnog zaustavljanja, prometnim vezama i dolasku.

Članak 8.

Teret dokaza

U pogledu ispunjavanja zahtjeva u vezi s informiranjem utvrđenih u ovom poglavlju teret dokaza je na trgovcu.

POGLAVLJE III.

IZMJENE UGOVORA O PUTOVANJU U PAKET ARANŽMANU PRIJE POČETKA PAKET ARANŽMANA

Članak 9.

Prijenos ugovora o putovanju u paket aranžmanu na drugog putnika

1.   Države članice osiguravaju da putnik može, nakon što je o tome na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka paket aranžmana obavijestio organizatora, prenijeti ugovor o putovanju u paket aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor. Obavijest poslana najkasnije sedam dana prije početka paket aranžmana se u svakom slučaju smatra obaviješću u razumnom roku.

2.   Prenositelj i primatelj ugovora o putovanju u paket aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa koji se duguje i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa. Organizator obavješćuje prenositelja o stvarnim troškovima prijenosa. Ti troškovi ne smiju biti nerazumni i ne smiju premašiti stvarni trošak organizatora zbog prijenosa ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

3.   Organizator prenositelju pruža dokaze za dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Članak 10.

Izmjena cijene

1.   Države članice osiguravaju da se nakon sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu cijene smiju povećati samo ako je ugovorom izričito pridržana ta mogućnost te se u njemu navodi da putnik ima pravo na sniženje cijene u skladu sa stavkom 4. U tom se slučaju u ugovoru o putovanju u paket aranžmanu navodi način izračunavanja korekcija cijene. Povećanja cijene moguća su isključivo kao izravna posljedica promjena:

(a)

cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troška goriva ili drugih izvora energije;

(b)

visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama; ili

(c)

deviznih tečajeva koji su relevantni za paket aranžman.

2.   Ako povećanje cijene iz stavka 1. ovog članka premaši 8 % ukupne cijene paket aranžmana, primjenjuje se članak 11. stavci od 2. do 5.

3.   Povećanje cijene, bez obzira na njegovu veličinu, moguće je samo ako organizator na trajnom nosaču podataka i najkasnije 20 dana prije početka paket aranžmana o tome na jasan i razumljiv način obavijesti putnika, uz obrazloženje tog povećanja i izračun.

4.   Ako je ugovorom o putovanju u paket aranžmanu utvrđena mogućnost povećanja cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene koje odgovara bilo kojem sniženju troškova iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) do kojeg dođe nakon sklapanja ugovora i prije početka paket aranžmana.

5.   U slučaju sniženja cijene organizator ima pravo oduzeti stvarne administrativne troškove od iznosa povrata koji duguje putniku. Organizator na zahtjev putnika pruža dokaze za te administrativne troškove.

Članak 11.

Izmjena ostalih uvjeta ugovora o putovanju u paket aranžmanu

1.   Države članice osiguravaju da prije početka paket aranžmana organizator ne smije jednostrano izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket aranžmanu izuzev cijene, u skladu s člankom 10., osim ako:

(a)

je organizator to pravo pridržao u ugovoru;

(b)

je izmjena beznačajna; i

(c)

organizator na jasan, razumljiv i lako uočljiv način obavijesti putnika o izmjeni, na trajnom nosaču podataka.

2.   Ako je organizator prije početka paket aranžmana prisiljen znatno izmijeniti bilo koju od glavnih značajki usluga putovanja, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. prvom podstavku točki (a), ili ne može ispuniti posebne zahtjeve, kako su navedeni u članku 7. stavku 2. točki (a), ili predloži povećanje cijene paket aranžmana za više od 8 % u skladu s člankom 10. stavkom 2., putnik može u razumnom roku koji odredi organizator:

(a)

prihvatiti predloženu izmjenu; ili

(b)

raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

Ako putnik raskine ugovor o putovanju u paket aranžmanu, putnik može prihvatiti, u slučaju da mu ga organizator ponudi, zamjenski paket aranžman, ako je moguće, jednake ili više kvalitete.

3.   Organizator putnika bez nepotrebnog odgađanja na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavješćuje o:

(a)

predloženim izmjenama iz stavka 2. i, prema potrebi, u skladu sa stavkom 4., njihovu utjecaju na cijenu paket aranžmana;

(b)

razumnom roku u kojem putnik mora organizatora obavijestiti o svojoj odluci u skladu sa stavkom 2.;

(c)

posljedicama u slučaju da putnik ne odgovori u roku iz točke (b), u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom; i

(d)

ponuđenom zamjenskom paket aranžmanu i njegovoj cijeni, kad je to primjenjivo.

4.   Ako izmjene ugovora o putovanju u paket aranžmanu iz stavka 2. prvog podstavka ili zamjenskom paket aranžmanu iz stavka 2. drugog podstavka za posljedicu imaju paket aranžman niže kvalitete ili cijene, putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene.

5.   Ako se ugovor o putovanju u paket aranžmanu raskine u skladu sa stavkom 2. prvim podstavkom točkom (b) ovog članka, a putnik ne prihvati zamjenski paket aranžman, organizator bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od najviše četrnaest dana nakon što je ugovor raskinut, vraća sva plaćanja izvršena od strane putnika ili u ime putnika. Članak 14. stavci 2., 3., 4., 5. i 6. primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 12.

Raskid ugovora o putovanju u paket aranžmanu i pravo odustajanja prije početka paket aranžmana

1.   Države članice osiguravaju da putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana. Ako putnik raskine ugovor o putovanju u paket aranžmanu u skladu s ovim stavkom, putnik može biti dužan organizatoru platiti primjerenu naknadu za raskid ugovora koju se može opravdati. Ugovorom o putovanju u paket aranžmanu mogu se utvrditi razumne standardne naknade za raskid ugovora koje se temelje na trenutku raskida ugovora prije početka paket aranžmana i očekivanim uštedama troškova te prihodu od pružanja usluga putovanja drugom korisniku. U nedostatku standardnih naknada za raskid ugovora, iznos naknade za raskid ugovora odgovara cijeni paket aranžmana umanjenoj za uštede troškova i prihod od pružanja usluga putovanja drugom korisniku. Na zahtjev putnika organizator pruža obrazloženje za iznos naknada za raskid ugovora.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu prije početka paket aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na izvršenje paket aranžmana ili koje znatno utječu na prijevoz putnika na odredište. U slučaju raskida ugovora o putovanju u paket aranžmanu u skladu s ovim stavkom putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu.

3.   Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu i pružiti putniku puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket aranžman, ali ne odgovara za dodatnu odštetu ako:

(a)

je broj osoba koje su prijavljene za paket aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

i.

20 dana prije početka paket aranžmana u slučaju putovanja koja traju više od šest dana;

ii.

sedam dana prije početka paket aranžmana u slučaju putovanja koja traju između dva i šest dana;

iii.

48 sati prije početka paket aranžmana u slučaju putovanja koja traju manje od dva dana;

ili

(b)

organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako on putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket aranžmana.

4.   Organizator pruža sve povrate koje se zahtijeva u skladu sa stavcima 2. i 3. ili na temelju stavka 1. nadoknađuje sva plaćanja izvršena od strane putnika ili u ime putnika za paket aranžman, koji su umanjeni za primjerenu naknadu za raskid ugovora. Takvi povrati ili naknade isplaćuju se putniku bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana nakon što je ugovor o putovanju u paket aranžmanu raskinut.

5.   U odnosu na ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija države članice mogu u svojem nacionalnom zakonodavstvu predvidjeti da putnik ima pravo, u roku od 14 dana nakon sklapanja ugovora, odustati od ugovora o putovanju u paket aranžmanu bez navođenja razloga.

POGLAVLJE IV.

IZVRŠENJE PAKET ARANŽMANA

Članak 13.

Odgovornost za izvršenje paket aranžmana

1.   Države članice osiguravaju da je za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket aranžmanu odgovoran organizator, bez obzira na to mora li te usluge izvršiti sam organizator ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga putovanja.

Države članice mogu održati ili uvesti u svoje nacionalno pravo odredbe prema kojima je i prodavatelj odgovoran za izvršenje paket aranžmana. Odredbe članka 7. i poglavlja III., ovog poglavlja i poglavlja V. koje se primjenjuju na organizatora u tom se slučaju mutatis mutandis primjenjuju i na prodavatelja.

2.   Putnik bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima obavješćuje organizatora o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom izvršenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket aranžmanu.

3.   Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket aranžmanu, organizator ispravlja tu nesukladnost osim ako to:

(a)

nije moguće; ili

(b)

za sobom povlači nerazmjerne troškove, uzimajući u obzir opseg nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

Ako organizator, u skladu s točkom (a) ili točkom (b) prvog podstavka ovog stavka, ne ispravi nesukladnost, primjenjuje se članak 14.

4.   Ne dovodeći u pitanje izuzeća utvrđena u stavku 3., ako organizator ne ispravi nesukladnost u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Nije potrebno da putnik odredi rok ako organizator odbije ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.

5.   Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti kako je dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket aranžmanu, organizator nudi, bez dodatnih troškova za putnika, odgovarajuće alternativne aranžmane, kad je to moguće, jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, za nastavak paket aranžmana, uključujući u slučaju kada putniku nije pružen povratak u mjesto polazišta, onako kako je dogovoreno.

Ako predloženi alternativni putni aranžmani za posljedicu imaju paket aranžman niže kvalitete od one navedene u ugovoru o putovanju u paket aranžmanu, organizator putniku odobrava primjereno sniženje cijene.

Putnik može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu usporedivi s onim što je bilo dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket aranžmanu ili ako je odobreno sniženje cijene neadekvatno.

6.   Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket aranžmana i ako organizator nije uspio ispraviti nesukladnost u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s člankom 14.

Ako nije moguće osigurati alternativne aranžmane ili ako putnik odbije predložene alternativne aranžmane u skladu sa stavkom 5. trećim podstavkom ovog članka, putnik ima pravo, prema potrebi, na sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s člankom 14., bez raskidanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Ako paket aranžman uključuje prijevoz putnikâ, organizator u slučajevima iz prvog i drugog podstavka osigurava i repatrijaciju putnika jednakovrijednim prijevozom, bez nepotrebnog odgađanja i bez dodatnih troškova za putnika.

7.   Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati povratak putnika kako je dogovoreno u ugovoru o putovanju u paket aranžmanu, organizator snosi troškove nužnog smještaja, ako je moguće jednakovrijedne kategorije, tijekom razdoblja koje ne premašuje tri noći po putniku. Ako su u zakonodavstvu Unije o pravima putnika koje se primjenjuje na relevantna prijevozna sredstva za povratak putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja.

8.   Ograničenje troškova iz stavka 7. ovog članka ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, kako je definirano u članku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice i maloljetnike bez pratnje, kao ni na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć pod uvjetom da je organizator o njihovim posebnim potrebama obaviješten najmanje 48 sati prije početka paket aranžmana. Organizator se ne može pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti u skladu sa stavkom 7. ovog članka ako se dotični pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu sa zakonodavstvom Unije koje se primjenjuje.

Članak 14.

Sniženje cijene i naknada štete

1.   Države članice osiguravaju da putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost osim ako organizator dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku.

2.   Putnik ima pravo na primjerenu naknadu od organizatora za svaku štetu koju putnik pretrpi kao rezultat bilo koje nesukladnosti. Naknada štete isplaćuje se bez nepotrebnog odgađanja.

3.   Putnik nema pravo na naknadu štete ako organizator dokaže da:

(a)

se nesukladnost može pripisati putniku;

(b)

se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna; ili

(c)

je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

4.   Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Uniju ograničuju opseg odštete koju je dužan platiti pružatelj usluge koji pruža uslugu putovanja koja je dio paket aranžmana ili uvjeti pod kojima je on dužan platiti tu odštetu, ista se ograničenja primjenjuju na organizatora. Ako se međunarodnim konvencijama koje ne obvezuju Uniju ograničuje odšteta koju je dužan platiti pružatelj usluge, države članice na odgovarajući način mogu ograničiti odštetu koju je dužan platiti organizator. U ostalim se slučajevima ugovorom o putovanju u paket aranžmanu može ograničiti odštetu koju je dužan platiti organizator ako se to ograničenje ne primjenjuje na tjelesne ozljede ili štetu prouzročenu namjerno ili nemarom te ako odšteta ne iznosi manje od trostruke ukupne cijene paket aranžmana.

5.   Nijednim pravom na odštetu ili sniženje cijene u skladu s ovom Direktivom ne utječe se na prava putnika u skladu s Uredbom (EZ) br. 261/2004, Uredbom (EZ) br. 1371/2007, Uredbom (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (20), Uredbom (EU) br. 1177/2010 i Uredbom (EU) br. 181/2011 i u skladu s međunarodnim konvencijama. Putnici imaju pravo podnijeti zahtjeve u skladu s ovom Direktivom i u skladu s tim uredbama i međunarodnim konvencijama. Odšteta ili sniženje cijene koji se odobravaju u skladu s ovom Direktivom i odšteta ili sniženje cijene koji se odobravaju u skladu s tim uredbama i međunarodnim konvencijama oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjeglo prekomjernu odštetu.

6.   Rok zastare za podnošenje zahtjevâ u skladu s ovim člankom ne smije biti kraći od dvije godine.

Članak 15.

Mogućnost stupanja u kontakt s organizatorom putem prodavatelja

Ne dovodeći u pitanje članak 13. stavak 1. drugi podstavak, države članice osiguravaju da putnik svoje poruke, zahtjeve ili pritužbe u vezi s izvršenjem paket aranžmana može uputiti izravno prodavatelju kod kojeg je taj paket aranžman kupljen. Prodavatelj te poruke, zahtjeve ili pritužbe bez nepotrebnog odgađanja prosljeđuje organizatoru.

U svrhu poštovanja rokova ili rokova zastare primitak poruka, zahtjeva ili pritužbi iz prvog podstavka od strane prodavatelja smatra se primitkom obavijesti od strane organizatora.

Članak 16.

Obveza pružanja pomoći

Države članice osiguravaju da organizator putniku u poteškoćama pruži primjerenu pomoć bez nepotrebnog odgađanja, između ostalog u okolnostima iz članka 13. stavka 7., a posebice:

(a)

pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći; i

(b)

pomaganjem putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana.

Organizator za takvu pomoć može naplatiti razumnu naknadu ako je putnik poteškoću prouzročio namjerno ili svojim nemarom. Ta naknada ni u kojem slučaju ne premašuje stvarne troškove organizatora.

POGLAVLJE V.

ZAŠTITA U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI

Članak 17.

Djelotvornost i opseg zaštite u slučaju nesolventnosti

1.   Države članice osiguravaju da organizatori koji imaju poslovni nastan na njihovu državnom području pruže jamčevinu za povrat svih plaćanja izvršenih od strane putnika ili u ime putnika ako se odgovarajuće usluge ne izvršavaju uslijed nesolventnosti organizatora. Ako je u ugovor o putovanju u paket aranžmanu uključen prijevoz putnika, organizatori pružaju jamčevinu i za repatrijaciju putnika. Može se ponuditi nastavak paket aranžmana.

Organizatori koji nemaju poslovni nastan u državi članici i koji prodaju ili nude na prodaju paket aranžmane u državi članici ili koji na bilo koji način usmjeravaju takve djelatnosti na državu članicu, dužni su pružiti jamčevinu u skladu sa zakonodavstvom te države članice.

2.   Jamčevina iz stavka 1. jest djelotvorna i pokriva razumno predvidive troškove. Ona pokriva iznose plaćanja izvršenih od strane putnika ili u ime putnika u vezi s paket aranžmanima, uzimajući u obzir duljinu razdoblja između predujmova i završnih plaćanja i završetka paket aranžmana, kao i procijenjeni trošak repatrijacija u slučaju nesolventnosti organizatora.

3.   Zaštitom u slučaju nesolventnosti koju pruža organizator koriste se putnici bez obzira na njihovo mjesto prebivališta, mjesto polaska ili na to gdje je paket aranžman prodan i neovisno o tome u kojoj se državi članici nalazi subjekt nadležan za nesolventnost.

4.   Ako na izvršenje paket aranžmana utječe nesolventnost organizatora, jamčevina je dostupna besplatno radi osiguranja repatrijacija i, prema potrebi, radi financiranja smještaja prije repatrijacije.

5.   Za usluge putovanja koje nisu izvršene, povrati se pružaju bez nepotrebnog odgađanja nakon zahtjeva putnika.

Članak 18.

Uzajamno priznavanje zaštite u slučaju nesolventnosti i administrativna suradnja

1.   Države članice kao ispunjenje zahtjeva svojih nacionalnih mjera kojima se prenosi članak 17. priznaju svaku zaštitu u slučaju nesolventnosti koju organizator pruža u skladu s takvim mjerama države članice u kojoj on ima poslovni nastan.

2.   Države članice određuju središnje kontaktne točke kako bi olakšale administrativnu suradnju i nadzor nad organizatorima koji posluju u različitim državama članicama. One dostavljaju podatke za kontakt tih kontaktnih točaka svim ostalim državama članicama i Komisiji.

3.   Središnje kontaktne točke jedna drugoj stavljaju na raspolaganje sve potrebne informacije o svojim nacionalnim zahtjevima u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti i informacije o identitetu jednog ili više subjekata nadležnih za nesolventnost za određene organizatore koji na njihovu državnom području imaju poslovni nastan. Te kontaktne točke jedna drugoj omogućuju pristup svim dostupnim registrima s popisima organizatora koji su usklađeni s njihovim obvezama u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti. Svi takvi registri javno su dostupni, uključujući online.

4.   Ako država članica ima dvojbe u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti koju pruža organizator, ona traži pojašnjenje od države članice u kojoj organizator ima poslovni nastan. Države članice na zahtjeve drugih država članica odgovaraju što je brže moguće, uzimajući u obzir hitnost i složenost predmeta. Prvi odgovor se u svakom slučaju izdaje najkasnije u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva.

POGLAVLJE VI.

POVEZANI PUTNI ARANŽMANI

Članak 19.

Zaštita u slučaju nesolventnosti i zahtjevi u vezi s informiranjem za povezane putne aranžmane

1.   Države članice osiguravaju da trgovci koji omogućuju povezane putne aranžmane pruže jamčevinu za povrat svih plaćanja koja prime od putnika ako se usluga putovanja koja je dio povezanog putnog aranžmana ne izvršava uslijed njihove nesolventnosti. Ako su takvi trgovci stranka koja je odgovorna za prijevoz putnika, jamčevina pokriva i repatrijaciju putnika. Članak 17. stavak 1. drugi podstavak, članak 17. stavci od 2. do 5. i članak 18. primjenjuju se mutatis mutandis.

2.   Prije nego što se putnik obveže bilo kojim ugovorom koji dovodi do sastavljanja povezanog putnog aranžmana ili bilo kojom odgovarajućom ponudom, trgovac koji omogućuje povezane putne aranžmane, između ostalog onda kad trgovac nema poslovni nastan u državi članici, ali na bilo koji način usmjerava takve djelatnosti na državu članicu, izjavljuje na jasan, razumljiv i lako uočljiv način da:

(a)

putnik neće moći ostvariti korist ni od jednog od prava koja se primjenjuju isključivo na paket aranžmane u okviru ove Direktive i da će svaki pružatelj usluga biti isključivo odgovoran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s ugovorom; i

(b)

će putnik moći ostvariti korist od zaštite u slučaju nesolventnosti u skladu sa stavkom 1.

Kako bi ispunio obveze iz ovog stavka, trgovac koji omogućuje povezane putne aranžmane pruža putniku informacije putem odgovarajućeg standardnog obrasca navedenog u Prilogu II. ili, ako specifična vrsta povezanog putnog aranžmana nije obuhvaćena nijednim od obrazaca navedenih u tom Prilogu, pruža informacije sadržane u njima.

3.   Ako trgovac koji omogućuje povezane putne aranžmane ne ispuni zahtjeve navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka, u odnosu na usluge putovanja obuhvaćene povezanim putnim aranžmanom primjenjuju se prava i obveze utvrđeni u člancima 9. i 12. te poglavlju IV.

4.   Ako je povezani paket aranžman rezultat sklapanja ugovora između putnika i trgovca koji ne omogućuje povezani putni aranžman, taj trgovac obavješćuje trgovca koji omogućuje povezani putni aranžmana o sklapanju relevantnog ugovora.

POGLAVLJE VII.

OPĆE ODREDBE

Članak 20.

Posebne obveze prodavatelja kada organizator ima poslovni nastan izvan Europskoga gospodarskog prostora

Ne dovodeći u pitanje članak 13. stavak 1. drugi podstavak, ako organizator ima poslovni nastan izvan Europskoga gospodarskog područja, prodavatelj s poslovnim nastanom u državi članici podliježe obvezama utvrđenima za organizatore u poglavljima IV. i V. osim ako prodavatelj pruži dokaze da organizator ispunjava obveze iz tih poglavlja.

Članak 21.

Odgovornost za pogreške pri rezerviranju

Države članice osiguravaju da je trgovac odgovoran za sve pogreške do kojih je došlo zbog tehničkih kvarova na sustavu rezervacija koje se mogu njemu pripisati i, ako je trgovac pristao organizirati rezerviranje paket aranžmana ili usluga putovanja koje su dio povezanog putnog aranžmana, za pogreške nastale tijekom postupka rezerviranja.

Trgovac nije odgovoran za pogreške pri rezerviranju koje se mogu pripisati putniku ili koje su prouzročene izvanrednim okolnostima koje se nisu mogle izbjeći.

Članak 22.

Pravo na regresnu naknadu

U slučajevima u kojima organizator ili, u skladu s člankom 13. stavkom 1. drugim podstavkom ili člankom 20., prodavatelj plaća odštetu, odobrava sniženje cijene ili ispunjava druge obveze kojima on podliježe u skladu s ovom Direktivom, države članice osiguravaju da organizator ili prodavatelj ima pravo tražiti regresnu naknadu od svake treće osobe koja je doprinijela događaju koji je prouzročio odštetu, sniženje cijene ili druge obveze.

Članak 23.

Obvezujuća priroda Direktive

1.   Izjava organizatora paket aranžmana ili trgovca koji omogućuje povezani putni aranžman o tome da djeluje isključivo kao pružatelj usluga putovanja, kao posrednik ili u bilo kojem drugom svojstvu ili o tome da paket aranžman ili povezani putni aranžman ne predstavlja paket aranžman ili povezani putni aranžman ne oslobađa tog organizatora ili trgovca od obveza koje su im nametnute u skladu s ovom Direktivom.

2.   Putnici se ne mogu odreći prava koja su im dodijeljena nacionalnim mjerama kojima se prenosi ova Direktiva.

3.   Ugovorni aranžmani ili izjave putnika koji predstavljaju izravno ili neizravno odricanje od prava koja se putnicima dodjeljuju na temelju ove Direktive ili predstavljaju ograničavanje tih prava odnosno kojima se nastoji zaobići primjena ove Direktive, nisu obvezujući za putnika.

Članak 24.

Izvršavanje

Države članice osiguravaju postojanje odgovarajućih i djelotvornih sredstava za osiguravanje poštovanja ove Direktive.

Članak 25.

Sankcije

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na povrede nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se one provode. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 26.

Izvješćivanje od strane Komisije i preispitivanje

Do 1. siječnja 2019. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o odredbama ove Direktive koje se primjenjuju na online rezervacije obavljene na različitim prodajnim točkama i kvalificiranje takvih rezervacija kao paket aranžmana, povezanih putnih aranžmana ili samostalnih usluga putovanja, a posebno o definiciji paket aranžmana određenoj u članku 3. točki 2. točki (b) podtočki v. te o tome je li potrebno prilagoditi ili proširiti tu definiciju.

Do 1. siječnja 2021. Komisija podnosi opće izvješće o primjeni ove Direktive Europskom parlamentu i Vijeću.

Izvješćima iz prvog i drugog stavka prilažu se, prema potrebi, zakonodavni prijedlozi.

Članak 27.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2011/83/EU

1.   Točka 5. Priloga Uredbi (EZ) br. 2006/2004 zamjenjuje se sljedećim:

„5.

Direktiva (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća (21)

2.   Članak 3. stavak 3. točka (g) Direktive 2011/83/EU zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

o paket aranžmanima kako su definirani u članku 3. točci 2. Direktive (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća (22).

Članak 6. stavak 7., članak 8. stavci 2. i 6. i članci 19., 21. i 22. ove Direktive primjenjuju se mutatis mutandis na paket aranžmane kako su definirani u članku 3. točki 2. Direktive (EU) 2015/2302 u odnosu na putnike kako su definirani u članku 3. točki 6. te Direktive.

POGLAVLJE VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Prenošenje

1.   Države članice do 1. siječnja 2018. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera.

2.   Države članice te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2018.

3.   Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

4.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 29.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 90/314/EEZ stavlja se izvan snage od 1. srpnja 2018.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom navedenom u Prilogu III.

Članak 30.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 31.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 25. studenoga 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  SL C 170, 5.6.2014., str. 73.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 12. ožujka 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 18. rujna 2015. (SL C 360, 30.10.2015., str. 1.). Stajalište Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Direktiva Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima (SL L 158, 23.6.1990., str. 59.).

(4)  Vidjeti presudu Suda od 30. travnja 2002. Club Tour, Viagens e Turismo SA/Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido i Club Med Viagens Ld.a, C-400/00, ECLI:EU:C:2002:272.

(5)  Vidjeti Direktivu 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL L 178, 17.7.2000., str. 1.) i Direktivu 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27.12.2006., str. 36.), kao i Uredbu (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi liste Zajednice koja sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ (SL L 344, 27.12.2005., str. 15.), Uredbu (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26.7.2006., str. 1),Uredbu (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.)., Uredbu (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.), Uredbu (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 334, 17.12.2010., str. 1.). te Uredbu (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 55, 28.2.2011., str. 1.).

(6)  Odluka Vijeća 2001/539/EZ od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za ujednačavanje određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL L 194, 18.7.2001., str. 38.).

(7)  Odluka Vijeća 2013/103/EU od 16. lipnja 2011. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički promet o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. (SL L 51, 23.2.2013., str. 1.).

(8)  Odluka Vijeća 2012/22/EU od 12. prosinca 2011. o pristupanju Europske unije Protokolu iz 2002. uz Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974., izuzev njegovih članaka 10. i 11. (SL L 8, 12.1.2012., str. 1.).

(9)  Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL L 46, 17.2.2004., str. 1.).

(10)  Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.).

(11)  Direktiva 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 304, 22.11.2011., str. 64.).

(12)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(13)  Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).

(14)  Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.).

(15)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.

(16)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(17)  Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (SL L 403, 30.12.2006., str. 18.).

(18)  Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, 18.6.2013., str. 63.).

(19)  Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova) (SL L 165, 18.6.2013., str. 1.).

(20)  Uredba (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća (SL L 131, 28.5.2009., str. 24.).


PRILOG I.

Dio A

Obrazac sa standardnim informacijama za ugovore o putovanju u paket aranžmanu kad je moguća upotreba poveznica

Kombinacija usluga putovanja koja vam je ponuđena jest paket aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302.

Vi ćete stoga ostvariti korist od svih prava EU-a koja se primjenjuju na paket aranžmane. Poduzeće XY/poduzeća XY bit će u cijelosti odgovorno/odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline.

Osim toga, poduzeće XY/poduzeća XY ima/imaju uspostavljenu zakonom propisanu zaštitu za naknadu vaših plaćanja i osiguravanje vaše repatrijacije u slučaju da postane nesolventno/postanu nesolventna.

Više informacija o najvažnijim pravima u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302 [treba navesti u obliku poveznice]

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

 

Najvažnija prava u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302

Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

Putnici dobivaju broj telefona za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

Putnici mogu prenijeti paket aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

Cijenu paket aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijene goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket aranžmana trgovac odgovoran za paket aranžman otkaže paket aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket aranžman.

Osim toga, putnici u bilo kojem trenutku prije početka paket aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koju se može opravdati.

Ako nakon početka paket aranžmana značajne elemente paket aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanjâ. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj, postane nesolventan nakon početka paket aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. XY ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod YZ-a [subjekt koji pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti, npr. jamstveni fond ili osiguravajuće društvo]. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (podaci za kontakt, uključujući naziv, geografsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti XY-a.

 

Direktiva (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo [POVEZNICA]

Dio B

Obrazac sa standardnim informacijama za ugovor o putovanju u paket aranžmanu u situacijama koje nisu situacije obuhvaćene dijelom A

Kombinacija usluga putovanja koja vam je ponuđena jest paket aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302.

Vi ćete stoga ostvariti korist od svih prava EU-a koja se primjenjuju na paket aranžmane. Poduzeće XY/poduzeća XY bit će u cijelosti odgovorno/odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline.

Osim toga, poduzeće XY/poduzeća XY ima/imaju uspostavljenu zakonom propisanu zaštitu za naknadu vaših plaćanja putnika i, ako je prijevoz uključen u paket aranžman, osiguravanje vaše repatrijacije u slučaju da postane nesolventno/postanu nesolventna.

Najvažnija prava u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302

Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Uvijek postoji barem trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

Putnici mogu prenijeti paket aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

Cijenu paket aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijene goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket aranžmana trgovac odgovoran za paket aranžman otkaže paket aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket aranžman.

Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koju se može opravdati.

Ako nakon početka paket aranžmana značajne elemente paket aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanjâ. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj, postane nesolventan nakon početka paket aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. XY ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod YZ-a [subjekt koji pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti, npr. jamstveni fond ili osiguravajuće društvo]. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (podaci za kontakt, uključujući naziv, geografsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti XY-a.

[Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo.]

Dio C

Obrazac sa standardnim informacijama u slučaju kada organizator dostavlja podatke drugom trgovcu u skladu s člankom 3. točkom 2. točkom (b) podtočkom v.

Ako sklopite ugovor s poduzećem AB najkasnije 24 sata nakon primitka potvrde rezervacije od poduzeća XY, usluga putovanja koju pružaju XY i AB predstavljat će paket aranžman u smislu Direktive (EU) 2015/2302.

Vi ćete stoga ostvariti korist od svih prava EU-a koja se primjenjuju na paket aranžmane. Poduzeće/poduzeća XY bit će u cijelosti odgovorno/odgovorna za pravilno izvršenje paket aranžmana kao cjeline.

Osim toga, poduzeće XY ima uspostavljenu zakonom propisanu zaštitu za naknadu vaših plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket aranžman, osiguravanje vaše repatrijacije u slučaju da postane nesolventno/postanu nesolventna.

Više informacija o najvažnijim pravima u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302 [treba navesti u obliku poveznice]

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

 

Najvažnija prava u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302

Putnici će dobiti sve bitne informacije o uslugama putovanja prije sklapanja paket aranžmana.

Uvijek postoji barem trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.

Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turističkom agencijom.

Putnici mogu prenijeti paket aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.

Cijenu paket aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijene goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket aranžmana trgovac odgovoran za paket aranžman otkaže paket aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.

Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket aranžman.

Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koju se može opravdati.

Ako nakon početka paket aranžmana značajne elemente paket aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.

Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.

Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.

Ako organizator, ili u pojedinim državama članicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat plaćanjâ. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj, postane nesolventan nakon početka paket aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. XY ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod YZ-a [subjekt koji pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti, npr. jamstveni fond ili osiguravajuće društvo]. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (podaci za kontakt, uključujući naziv, geografsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti XY-a.

 

Direktiva (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo [POVEZNICA]


PRILOG II.

Dio A

Obrazac sa standardnim informacijama u slučaju kada je trgovac koji omogućuje online povezani putni aranžman u smislu članka 3. točke 5. točke (a) prijevoznik koji prodaje povratnu kartu

Ako nakon odabira i plaćanja jedne usluge putovanja rezervirate dodatne usluge putovanja za vaše putovanje ili odmor putem našeg poduzeća/XY-a, NEĆETE ostvariti korist od prava koja se primjenjuju na paket aranžmane u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.

Stoga naše poduzeće/XY neće biti odgovorno/odgovoran za pravilno izvršenje tih dodatnih usluga putovanja. Molimo vas da u slučaju problema stupite u kontakt s relevantnim pružateljem usluga.

Međutim, ako rezervirate bilo koje dodatne usluge putovanja tijekom istog posjeta internetskim stranicama za rezervacije našeg poduzeća/internetskim stranicama za rezervacije XY-a, usluge putovanja postat će dio povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju XY, kao što se to zahtijeva pravom EU-a, ima uspostavljenu zaštitu za povrat vaših plaćanja XY-u za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti XY-a te, prema potrebi, za vašu repatrijaciju. Molimo vas da uzmete u obzir da se time ne osigurava povrat u slučaju nesolventnosti relevantnog pružatelja usluga.

Više informacija o zaštiti u slučaju insolventnosti [treba navesti u obliku poveznice]

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

XY ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod YZ-a [subjekt koji pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti, npr. jamstveni fond ili osiguravajuće društvo].

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (podaci za kontakt, uključujući naziv, geografsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti XY-a.

Napomena: ovom zaštitom u slučaju nesolventnosti nisu obuhvaćeni ugovori sa strankama koje nisu XY, koje je moguće izvršiti usprkos nesolventnosti XY-a.

Direktiva (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo [POVEZNICA]

Dio B

Obrazac sa standardnim informacijama u slučaju kada je trgovac koji omogućuje online povezani putni aranžman u smislu članka 3. točke 5. točke (a) trgovac koji nije prijevoznik koji prodaje povratnu kartu

Ako nakon odabira i plaćanja za jednu uslugu putovanja rezervirate dodatne usluge putovanja za vaše putovanje ili odmor putem našeg poduzeća/XY-a, NEĆETE ostvariti korist od prava koja se primjenjuju na paket aranžmane u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.

Stoga naše poduzeće/XY neće biti odgovorno/odgovoran za pravilno izvršenje pojedinačnih usluga putovanja. Molimo vas da u slučaju problema stupite u kontakt s relevantnim pružateljem usluga.

Međutim, ako rezervirate bilo koje dodatne usluge putovanja tijekom istog posjeta internetskim stranicama za rezervacije našeg poduzeća/internetskim stranicama za rezervacije XY-a, usluge putovanja postat će dio povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju XY, kao što se to zahtijeva pravom EU-a, ima uspostavljenu zaštitu za povrat vaših plaćanja XY-u za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti XY-a te, prema potrebi, za vašu repatrijaciju. Molimo vas da uzmete u obzir da se time ne osigurava povrat u slučaju nesolventnosti relevantnog pružatelja usluga.

Više informacija o zaštiti u slučaju insolventnosti [treba navesti u obliku poveznice]

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

XY ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod YZ-a [subjekt koji pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti, npr. jamstveni fond ili osiguravajuće društvo].

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (podaci za kontakt, uključujući naziv, geografsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ako su usluge putovanja uskraćene zbog nesolventnosti XY-a.

Napomena: ovom zaštitom u slučaju nesolventnosti nisu obuhvaćeni ugovori sa strankama koje nisu XY koje je moguće izvršiti usprkos nesolventnosti XY-a.

Direktiva (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo [POVEZNICA]

Dio C

Obrazac sa standardnim informacijama u slučaju povezanih putnih aranžmana u smislu članka 3. točke 5. točke (a) kad se ugovori sklapaju uz istovremenu fizičku prisutnost trgovca (koji nije prijevoznik koji prodaje povratnu kartu) i putnika

Ako nakon odabira i plaćanja za jednu uslugu putovanja rezervirate dodatne usluge putovanja za vaše putovanje ili odmor putem našeg poduzeća/XY-a, NEĆETE ostvariti korist od prava koja se primjenjuju na paket aranžmane u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.

Stoga naše poduzeće/XY neće biti odgovorno/odgovoran za pravilno izvršenje pojedinačnih usluga putovanja. Molimo vas da u slučaju problema stupite u kontakt s relevantnim pružateljem usluga.

Međutim, ako rezervirate bilo koje dodatne usluge putovanja tijekom istog posjeta ili kontakta s našim poduzećem, usluge putovanja postat će dio povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju XY, kao što se to zahtijeva pravom EU-a, ima uspostavljenu zaštitu za povrat vaših plaćanja XY-u za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti XY-a te, prema potrebi, za vašu repatrijaciju. Molimo vas da uzmete u obzir da se time ne osigurava povrat u slučaju nesolventnosti relevantnog pružatelja usluga.

XY ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod YZ-a [subjekt koji pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti, npr. jamstveni fond ili osiguravajuće društvo].

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (podaci za kontakt, uključujući naziv, geografsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti XY-a.

Napomena: ovom zaštitom u slučaju nesolventnosti nisu obuhvaćeni ugovori sa strankama koje nisu XY koje je moguće izvršiti usprkos nesolventnosti XY-a.

[Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo.]

Dio D

Obrazac sa standardnim informacijama u slučaju kada je trgovac koji omogućuje online povezani putni aranžman u smislu članka 3. točke 5. točke (b) prijevoznik koji prodaje povratnu kartu

Ako rezervirate dodatne usluge putovanja za svoje putovanje ili odmor putem ove poveznice/ovih poveznica, NEĆETE ostvariti korist od prava koja se primjenjuju na paket aranžmane u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.

Stoga naše poduzeće XY neće biti odgovorno za pravilno izvršenje tih dodatnih usluga putovanja. Molimo vas da u slučaju problema stupite u kontakt s relevantnim pružateljem usluga.

Međutim, ako rezervirate dodatne usluge putovanja putem ove poveznice/ovih poveznica najkasnije 24 sata nakon primitka potvrde rezervacije od našeg poduzeća XY, te usluge putovanja postat će dio povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju XY, kao što se to zahtijeva pravom EU-a, ima uspostavljenu zaštitu za povrat vaših plaćanja XY-u za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti XY-a te, prema potrebi, za vašu repatrijaciju. Molimo vas da uzmete u obzir da se time ne osigurava povrat u slučaju nesolventnosti relevantnog pružatelja usluga.

Više informacija o zaštiti u slučaju insolventnosti [treba navesti u obliku poveznice]

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

XY ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod YZ-a [subjekt koji pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti, npr. jamstveni fond ili osiguravajuće društvo].

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (podaci za kontakt, uključujući naziv, geografsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ako su usluge putovanja uskraćene zbog nesolventnosti XY-a.

Napomena: ovom zaštitom u slučaju nesolventnosti nisu obuhvaćeni ugovori sa strankama koje nisu XY koje je moguće izvršiti usprkos nesolventnosti XY-a.

Direktiva (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo [POVEZNICA]

Dio E

Obrazac sa standardnim informacijama u slučaju kad je trgovac koji omogućuje online povezani putni aranžman u smislu članka 3. točke 5. točke (b) trgovac koji nije prijevoznik koji prodaje povratnu kartu

Ako rezervirate dodatne usluge putovanja za svoje putovanje ili odmor putem ove poveznice/ovih poveznica, NEĆETE ostvariti korist od prava koja se primjenjuju na putnike u paket aranžmanima u skladu s Direktivom (EU) 2015/2302.

Stoga naše poduzeće/XY neće biti odgovorno/odgovoran za pravilno izvršenje tih dodatnih usluga putovanja. Molimo vas da u slučaju problema stupite u kontakt s relevantnim pružateljem usluga.

Međutim, ako rezervirate dodatne usluge putovanja putem ove poveznice/ovih poveznica najkasnije 24 sata nakon primitka potvrde rezervacije od našeg poduzeća/XY-a, te usluge putovanja postat će dio povezanog putnog aranžmana. U tom slučaju XY, kao što se to zahtijeva pravom EU-a, ima uspostavljenu zaštitu za povrat vaših plaćanja XY-u za usluge koje nisu izvršene zbog nesolventnosti XY-a te, prema potrebi, za vašu repatrijaciju. Molimo vas da uzmete u obzir da se time ne osigurava povrat u slučaju nesolventnosti relevantnog pružatelja usluga.

Više informacija o zaštiti u slučaju insolventnosti [treba navesti u obliku poveznice]

Klikom na poveznicu putnik će dobiti sljedeće informacije:

XY ugovorio je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod YZ-a [subjekt koji pruža zaštitu u slučaju nesolventnosti, npr. jamstveni fond ili osiguravajuće društvo].

Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom ili, prema potrebi, s nadležnim tijelom vlasti (podaci za kontakt, uključujući naziv, geografsku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj) ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti XY-a.

Napomena: ovom zaštitom u slučaju nesolventnosti nisu obuhvaćeni ugovori sa strankama koje nisu XY koje je moguće izvršiti usprkos nesolventnosti XY-a.

Direktiva (EU) 2015/2302 kako je prenesena u nacionalno pravo/nacionalna prava [POVEZNICA]


PRILOG III.

Korelacijska tablica

Direktiva Vijeća 90/314/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. točka 1.

Članak 3. točka 2. i članak 2. stavak 2. točka (a)

Članak 2. točka 2.

Članak 3. točka 8.

Članak 2. točka 3.

Članak 3. točka 9.

Članak 2. točka 4.

Članak 3. točka 6.

Članak 2. točka 5.

Članak 3. točka 3.

Članak 3. stavak 1.

Obrisan

Članak 3. stavak 2.

Obrisan, ali glavni dijelovi ugrađeni u članke 5. i 6.

Članak 4. stavak 1. točka (a)

Članak 5. stavak 1. točka (f)

Članak 4. stavak 1. točka (b)

Članak 5. stavak 1. točka (h), članak 7. stavak 2. točke (d) i (f) i članak 7. stavak 4.

Članak 4. stavak 2. točka (a)

Članak 7. stavak 2.

Članak 4. stavak 2. točka (b)

Članak 5. stavak 3. i članak 7. stavci 1. i 4.

Članak 4. stavak 2. točka (c)

Obrisan

Članak 4. stavak 3.

Članak 9.

Članak 4. stavak 4.

Članak 10.

Članak 4. stavak 5.

Članak 11. stavci 2. i 3.

Članak 4. stavak 6.

Članak 11. stavci 2., 3. i 4. i članak 12. stavci 3. i 4.

Članak 4. stavak 7.

Članak 13. stavci 5., 6. i 7.

Članak 5. stavak 1.

Članak 13. stavak 1.

Članak 5. stavak 2.

Članak 14. stavci 2., 3. i 4. i članak 16.

Članak 5. stavak 3.

Članak 23. stavak 3.

Članak 5. stavak 4.

Članak 7. stavak 2. točka (e) i članak 13. stavak 2.

Članak 6.

Članak 13. stavak 3.

Članak 7.

Članak 17. i članak 18.

Članak 8.

Članak 4.

Članak 9. stavak 1.

Članak 28. stavak 1.

Članak 9. stavak 2.

Članak 28. stavak 4.

Članak 10.

Članak 31.

Prilog, točka (a)

Članak 5. stavak 1. točka (a) podtočka i.

Prilog, točka (b)

Članak 5. stavak 1. točka (a) podtočka ii.

Prilog, točka (c)

Članak 5. stavak 1. točka (a) podtočka iii.

Prilog, točka (d)

Članak 5. stavak 1. točka (e)

Prilog, točka (e)

Članak 5. stavak 1. točka (a) podtočka i.

Prilog, točka (f)

Članak 5. stavak 1. točka (a) podtočka v.

Prilog, točka (g)

Članak 5. stavak 1. točka (b)

Prilog, točka (h)

Članak 5. stavak 1. točka (c) i članak 10. stavak 1.

Prilog, točka (i)

Članak 5. stavak 1. točka (d)

Prilog, točka (j)

Članak 7. stavak 2. točka (a)

Prilog, točka (k)

Članak 13. stavak 2.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/34


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2303

оd 28. srpnja 2015.

o dopuni Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju definicije i usklađuje dodatni nadzor koncentracije rizika i unutargrupnih transakcija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 21.a stavak 1.a,

budući da:

(1)

Trebalo bi utvrditi regulatorne tehničke standarde kako bi se preciznije formulirale definicije iz članka 2. Direktive 2002/87/EZ i kako bi se osiguralo pravilno usklađivanje odredaba o dodatnom nadzoru koje su donesene u skladu s člancima 7. i 8. te Direktive te njezinim Prilogom II.

(2)

Važno je pružiti dodatne pojedinosti u pogledu elemenata koji se moraju uzeti u obzir za potrebe izvješćivanja o značajnim unutargrupnim transakcijama i značajnim koncentracijama rizika.

(3)

Na temelju članaka 7. i 8. Direktive 2002/87/EZ države članice obvezne su zahtijevati da regulirani subjekti ili mješoviti financijski holdinzi ispune određene obveze izvješćivanja. Takvo bi izvješćivanje trebalo biti usklađeno kako bi se koordinatorima i drugim relevantnim nadležnim tijelima pomoglo pri utvrđivanju relevantnih pitanja te kako bi se omogućila učinkovitija razmjena informacija. Radi postizanja veće usklađenosti izvješća o značajnim koncentracijama rizika i značajnim unutargrupnim transakcijama, regulirani subjekti i mješoviti financijski holdinzi trebali bi koordinatorima dostavljati barem određene standardizirane osnovne informacije.

(4)

Člancima 7. i 8. Direktive 2002/87/EZ koordinatori su ovlašteni i za praćenje značajnih koncentracija rizika i značajnih unutargrupnih transakcija te za utvrđivanje vrsta rizika i transakcija o kojima su regulirani subjekti u financijskom konglomeratu dužni izvješćivati. Koordinatori su ovlašteni i za određivanje pragova. U cilju usklađivanja tih odredaba trebalo bi utvrditi metodologiju kojom bi se koordinatorima i drugim relevantnim nadležnim tijelima pomoglo pri izvršavanju njihovih zadaća.

(5)

Postojeće mjere za dodatni nadzor koncentracije rizika i unutargrupnih transakcija razlikuju se diljem Unije. Trebalo bi utvrditi niz osnovnih nadzornih mjera u vezi s dodatnim nadzorom koncentracije rizika i unutargrupnih transakcija, uvažavajući pritom postojeći pravni okvir Unije i nacionalne pravne okvire. Uzimajući u obzir te osnovne mjere, nadležna tijela osigurat će jednake uvjete te će omogućiti usklađivanje nadzorne prakse diljem Unije.

(6)

Zahtjevi utvrđeni u pogledu reguliranih subjekata ili mješovitih financijskih holdinga nadovezuju se na postojeće sektorske zahtjeve u području koncentracije rizika i unutargrupnih transakcija te ih se ne bi smjelo smatrati dupliciranjem tih zahtjeva.

(7)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji su Komisiji dostavila europska nadzorna tijela (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala).

(8)

Europska nadzorna tijela provela su otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala su moguće povezane troškove i koristi te su zatražila očitovanja odgovarajućih interesnih skupina u skladu s člankom 37. uredaba (EU) br. 1093/2010 (2), (EU) br. 1094/2010 (3) i (EU) br. 1095/2010 (4) Europskog parlamenta i Vijeća,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom propisuju se pravila u pogledu sljedećeg:

(a)

utvrđivanja preciznije formulacije definicija „unutargrupnih transakcija” i „koncentracije rizika” iz članka 2. točaka 18. i 19. Direktive 2002/87/EZ utvrđivanjem kriterija na temelju kojih će se one smatrati značajnima;

(b)

usklađivanja odredaba donesenih u skladu s člancima 7. i 8. Direktive 2002/87/EZ i njezinim Prilogom II. u pogledu sljedećeg:

i.

informacija koje će regulirani subjekti ili mješoviti financijski holdinzi morati podnositi koordinatoru ili drugim relevantnim nadležnim tijelima u svrhu nadzora koncentracije rizika i unutargrupne transakcije;

ii.

metodologije koju će koordinator i relevantna nadležna tijela primjenjivati za potrebe utvrđivanja vrsta značajne koncentracije rizika i značajnih unutargrupnih transakcija;

iii.

nadzornih mjera koje će primjenjivati nadležna tijela kako je navedeno u članku 7. stavku 3. i članku 8. stavku 3. Direktive 2002/87/EZ.

Članak 2.

Značajne unutargrupne transakcije

1.   Značajne unutargrupne transakcije mogu uključivati sljedeće transakcije unutar financijskog konglomerata:

(a)

ulaganja i salda među društvima, uključujući nekretnine, obveznice, vlasnički kapital, zajmove, hibridne i podređene instrumente, kolateralizirane dužničke instrumente, ugovore o centralizaciji upravljanja imovinom ili novcem ili o podjeli troškova, programe mirovinskog osiguranja, pružanje usluga upravljanja, potpore poslovanju ili drugih usluga, dividende, plaćanje kamata i druga potraživanja;

(b)

jamstva, preuzete obveze, akreditive i druge izvanbilančne transakcije;

(c)

transakcije s izvedenicama;

(d)

kupnju, prodaju ili najam imovine i obveza;

(e)

unutargrupne naknade povezane s ugovorima o distribuciji;

(f)

transakcije namijenjene prijenosu izloženosti riziku među subjektima unutar financijskog konglomerata, uključujući transakcije sa subjektima posebne namjene ili pomoćnim subjektima;

(g)

poslove osiguranja, reosiguranja i retrocesije;

(h)

transakcije koje se sastoje od nekoliko povezanih transakcija pri kojima se imovina ili obveze prenose na subjekte izvan financijskog konglomerata, ali se izloženost riziku u konačnici ponovno prenosi na financijski konglomerat.

2.   U vezi s reguliranim subjektima i mješovitim financijskim holdinzima, pri utvrđivanju vrsta značajnih unutargrupnih transakcija, određivanju ogovarajućih pragova, razdoblja za izvješćivanje o značajnim unutargrupnim transakcijama i nadzoru značajnih unutargrupnih transakcija, koordinator i druga relevantna nadležna tijela dužni su uzeti u obzir posebno sljedeće:

(a)

posebnu strukturu financijskog konglomerata, složenost unutargrupnih transakcija, poseban zemljopisni položaj druge ugovorne strane te je li druga ugovorna strana regulirani subjekt ili ne;

(b)

moguće učinke širenja unutar financijskog konglomerata;

(c)

moguće zaobilaženje sektorskih pravila;

(d)

moguće sukobe interesa;

(e)

stanje solventnosti i likvidnosti druge ugovorne strane;

(f)

transakcije među subjektima koji pripadaju različitim sektorima financijskog konglomerata, ako već nisu prijavljene na sektorskoj razini;

(g)

transakcije unutar financijskog sektora, koje nisu već prijavljene u skladu s odredbama sektorskih pravila.

3.   Koordinator i druga relevantna nadležna tijela dužni su se usuglasiti u pogledu oblika i sadržaja izvješća o značajnim unutargrupnim transakcijama, uključujući jezik, datume dostave i komunikacijske kanale.

4.   Koordinator i druga relevantna nadležna tijela dužni su od reguliranih subjekata ili mješovitih financijskih holdinga zahtijevati najmanje sljedeće informacije:

(a)

datume i iznose značajnih transakcija, nazive i matične brojeve društava ili druge identifikacijske brojeve relevantnih subjekata grupe i drugih ugovornih strana, uključujući, ako je primjenjivo, identifikator pravne osobe (LEI);

(b)

kratak opis značajnih unutargrupnih transakcija u skladu s vrstama transakcija iz stavka 1.;

(c)

ukupan obujam svih značajnih unutargrupnih transakcija određenog financijskog konglomerata unutar danog izvještajnog razdoblja;

(d)

informacije o načinu na koji se upravlja sukobima interesa i rizicima širenja na razini financijskog konglomerata povezanima sa značajnim unutargrupnim transakcijama, uzimajući u obzir strategiju financijskog konglomerata za kombiniranje djelatnosti u sektorima usluga bankarstva, osiguranja i ulaganja ili sektorsku samoprocjenu vlastitih rizika u kojoj je razmotreno upravljanje sukobima interesa i rizicima širenja povezanima sa značajnim unutargrupnim transakcijama.

5.   Transakcije koje se izvršavaju kao dio jedinstvenog ekonomskog posla zbrajaju se za potrebe izračuna pragova u skladu s člankom 8. stavkom 2. Direktive 2002/87/EZ.

Članak 3.

Značajna koncentracija rizika

1.   Kada je riječ o reguliranim subjektima i mješovitim financijskim holdinzima, u sljedećim se slučajevima smatra da značajna koncentracija rizika proizlazi iz izloženosti riziku drugih ugovornih strana koje nisu dio financijskog konglomerata:

(a)

ako su te izloženosti riziku izravne ili neizravne;

(b)

ako su te izloženosti riziku bilančne ili izvanbilančne stavke;

(c)

ako se te izloženosti riziku odnose na regulirane i neregulirane subjekte, iste ili različite financijske sektore u financijskom konglomeratu;

(d)

ako se te izloženosti riziku sastoje od kombinacije ili međudjelovanja izloženosti iz točaka (a), (b) ili (c).

2.   Smatra se da rizik druge ugovorne strane ili kreditni rizik uključuje posebno rizike povezane s međusobno povezanim drugim ugovornim stranama u grupi koje nisu dio financijskog konglomerata, uključujući akumuliranje izloženosti prema tim drugim ugovornim stranama.

3.   U vezi s reguliranim subjektima i mješovitim financijskim holdinzima, pri utvrđivanju vrsta značajne koncentracije rizika, određivanju ogovarajućih pragova, razdoblja za izvješćivanje o značajnoj koncentraciji rizika i nadzoru značajne koncentracije rizika koordinator i druga relevantna nadležna tijela dužni su uzeti u obzir posebno sljedeće:

(a)

stanje solventnosti i likvidnosti na razini financijskog konglomerata i pojedinačnih subjekata unutar financijskog konglomerata;

(b)

veličinu, složenost i posebnu strukturu financijskog konglomerata, uključujući postojanje subjekata posebne namjene, pomoćnih subjekata, subjekata trećih zemalja;

(c)

posebnu strukturu za upravljanje rizikom financijskog konglomerata i značajke sustava upravljanja;

(d)

diversifikaciju izloženosti financijskog konglomerata i njegova investicijskog portfelja;

(e)

diversifikaciju financijskih djelatnosti financijskog konglomerata s obzirom na zemljopisna područja i linije poslovanja;

(f)

odnos, korelaciju i međudjelovanje čimbenika rizika u okviru subjekata u financijskom konglomeratu;

(g)

moguće učinke širenja unutar financijskog konglomerata;

(h)

moguće zaobilaženje sektorskih pravila;

(i)

moguće sukobe interesa;

(j)

razinu ili obujam rizika;

(k)

moguće akumuliranje i međudjelovanje izloženosti subjekata koji pripadaju različitim financijskim sektorima financijskog konglomerata, ako već nije prijavljeno na sektorskoj razini;

(l)

izloženosti unutar financijskog sektora financijskog konglomerata, koje se ne prijavljuju u skladu s odredbama sektorskih pravila.

4.   Koordinator i druga relevantna nadležna tijela dužni su se usuglasiti u pogledu oblika i sadržaja izvješća o značajnoj koncentraciji rizika, uključujući jezik, datume dostave i komunikacijske kanale.

5.   Koordinator i druga relevantna nadležna tijela dužni su od reguliranih subjekata ili mješovitih financijskih holdinga zahtijevati najmanje sljedeće informacije:

(a)

opis značajne koncentracije rizika u skladu s vrstama rizika iz stavka 1.;

(b)

raščlambu značajne koncentracije rizika prema drugim ugovornim stranama i grupama međusobno povezanih drugih ugovornih strana, zemljopisnim područjima, gospodarskim sektorima, valutama, pri čemu je potrebno navesti nazive, matične brojeve društava ili druge identifikacijske brojeve relevantnih društava grupe financijskog konglomerata i njihovih odgovarajućih drugih ugovornih strana, uključujući, ako je primjenjivo, identifikator pravne osobe (LEI);

(c)

ukupan iznos svake značajne koncentracije rizika na kraju određenog izvještajnog razdoblja izmjeren u skladu s primjenjivim sektorskim pravilima;

(d)

ako je primjenjivo, iznos značajne koncentracije rizika uzimajući u obzir tehnike smanjenja rizika i faktore ponderiranja rizika;

(e)

informacije o načinu na koji se upravlja sukobima interesa i rizicima širenja na razini financijskog konglomerata povezanima sa značajnom koncentracijom rizika, uzimajući u obzir strategiju financijskog konglomerata za kombiniranje djelatnosti u sektorima usluga bankarstva, osiguranja i ulaganja ili sektorsku samoprocjenu vlastitih rizika u kojoj je razmotreno upravljanje sukobima interesa i rizicima širenja povezanima sa značajnom koncentracijom rizika.

Članak 4.

Nadzorne mjere

Neovisno o mogućim drugim nadzornim ovlastima koje su im dodijeljene, nadležna tijela dužna su prije svega

1.

od reguliranih subjekata ili mješovitih financijskih holdinga, ako je primjereno, zahtijevati sljedeće:

(a)

da izvršavaju unutargrupne transakcije financijskog konglomerata po tržišnim uvjetima ili da prijave unutargrupne transakcije koje se ne izvršavaju po tržišnim uvjetima;

(b)

da odobre unutargrupne transakcije financijskog konglomerata posebnim unutarnjim postupcima koji uključuju njegovo upravljačko tijelo kako je navedeno u članku 3. stavku 1. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili njegov upravni, upravljački ili nadzorni organ kako je naveden u članku 40. Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6);

(c)

da o značajnoj koncentraciji rizika i značajnim unutargrupnim transakcijama izvješćuju češće nego što je to propisano člankom 7. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 2. Direktive 2002/87/EZ;

(d)

da uspostave dodatno izvješćivanje o značajnoj koncentraciji rizika i značajnim unutragrupnim transakcijama financijskog konglomerata;

(e)

da ojačaju postupke upravljanja rizikom i unutarnje kontrolne mehanizme financijskog konglomerata;

(f)

da iznesu ili poboljšaju planove za ponovno osiguranje sukladnosti s nadzornim zahtjevima te da utvrde rok za njihovu provedbu;

2.

odrediti odgovarajuće pragove radi utvrđivanja i nadzora značajne koncentracije rizika i značajnih unutargrupnih transakcija.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 35, 11.2.2003., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(3)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(5)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(6)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/39


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2304

оd 10. prosinca 2015.

o odobrenju pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze i endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivenog od Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 kao dodatka hrani za purane za tov i za rasplod (nositelj odobrenja Adisseo France S.A.S.)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze EC 3.2.1.8 i endo-1,3(4)-beta-glukanaze EC 3.2.1.6 dobivenog od Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. te Uredbe.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobrenje pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze EC 3.2.1.8 i endo-1,3(4)-beta-glukanaze EC 3.2.1.6 dobivenog od Talaromyces versatilis IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 kao dodatka hrani za životinje za sve glavne i manje značajne vrste peradi za tov uzgajane za nesenje i rasplod te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/661 (2) uporaba tog pripravka odobrena je na deset godina za piliće za tov, piliće uzgajane za nesenje te manje značajne vrste peradi za tov i uzgajane za nesenje.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 28. travnja 2015. (3) zaključila da pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze EC 3.2.1.8 i endo-1,3(4)-beta-glukanaze EC 3.2.1.6 dobiven od Talaromyces versatilis IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 u predloženim uvjetima uporabe nema štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš te da se njime znatno poboljšava omjer utroška hrane i prirasta tjelesne mase kod purana za tov. Taj se zaključak primjenjuje i na purane uzgajane za rasplod. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Ona je potvrdila i izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje u hrani za životinje koju je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Ocjenom pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze i endo-1,3(4)-beta-glukanaze utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „tvari za poticanje probavljivosti”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/661 od 28. travnja 2015. o odobrenju pripravka endo-1,4-beta-ksilanaze i endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivenog od Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 kao dodatka hrani za piliće za tov, piliće uzgajane za nesenje te manje značajne vrste peradi za tov i za nesenje (nositelj odobrenja Adisseo France S.A.S.) (SL L 110, 29.4.2015., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2014.; 13(5):4106.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Ime nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: tvari za poticanje probavljivosti.

4a22

Adisseo France S.A.S.

Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

i

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

Sastav dodatka hrani za životinje

Pripravak endo-1,4-beta-ksilanaze (EC 3.2.1.8) i endo-1,3(4)-beta-glukanaze (EC 3.2.1.6) dobiven od Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 najmanje aktivnosti od:

kruti oblik: endo-1,4-beta-ksilanaza 22 000 VJ (1)/g i endo-1,3(4)-beta-glukanaza 15 200 VJ/g,

tekući oblik: endo-1,4-beta-ksilanaza aktivnosti od 5 500 VJ/ml i endo-1,3(4)-beta-glukanaza 3 800 VJ/ml.

Značajka aktivne tvari

Endo-1,4-beta-ksilanaza (EC 3.2.1.8) i endo-1,3(4)-beta-glukanaza (EC 3.2.1.6) dobivene od Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 i Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702.

Analitička metoda  (2)

Za kvantifikaciju aktivnosti endo-1,4-beta-ksilanaze:

viskozimetrijska metoda temeljena na smanjenju viskoznosti nastale djelovanjem endo-1,4-beta-ksilanaze na supstrat koji sadržava ksilan (arabinoksilan pšenice).

Za kvantifikaciju aktivnosti endo-1,3(4)-beta-glukanaze:

viskozimetrijska metoda temeljena na smanjenju viskoznosti nastale djelovanjem endo-1,3(4)-beta-glukanaze na supstrat glukana (betaglukan ječma) pri pH 5,5 i 30 °C.

Purani za tov

Purani uzgajani za rasplod

Endo-1,4-beta-ksilanaza 1 100 VJ

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza 760 VJ

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri peletiranju.

2.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

31. prosinca 2025.


(1)  1 VJ (viskozimetrijska jedinica) količina je enzima koja hidrolizira supstrat (betaglukan ječma, odnosno arabinoksilan pšenice) i tako smanjuje viskoznost otopine, pri čemu nastaje promjena relativne fluidnosti od 1 (bezdimenzionalna jedinica)/min pri 30 °C i pH 5,5.

(2)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/43


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2305

оd 10. prosinca 2015.

o odobrenju pripravka endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4) dobivenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) kao dodatka hrani za piliće za tov, manje značajne vrste peradi za tov i odbijenu prasad te o izmjeni uredaba (EZ) br. 2148/2004 i (EZ) br. 1520/2007 (nositelj odobrenja Huvepharma NV)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

U skladu s Direktivom 70/524/EEZ pripravak endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4) dobiven od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (bivši naziv Trichoderma longibrachiatum) (dalje u tekstu „pripravak naveden u Prilogu”) odobren je bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za piliće za tov Uredbom Komisije (EZ) br. 2148/2004 (3) te za odbijenu prasad Uredbom Komisije (EZ) br. 1520/2007 (4). Taj je pripravak nakon toga uvršten u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s člankom 7. te Uredbe podnesen je zahtjev za ponovnu procjenu pripravka endo-1,4-betaglukanaze (EC 3.2.1.4) dobivenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (bivši naziv Trichoderma longibrachiatum) kao dodatka hrani za piliće za tov, manje značajne vrste peradi za tov i odbijenu prasad. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se taj dodatak razvrsta u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 17. travnja 2013. (5) i 10. ožujka 2015. (6) zaključila da pripravak endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4) dobiven od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (bivši naziv Trichoderma longibrachiatum) u predloženim uvjetima uporabe nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je zaključila i da uporaba tog pripravka može biti učinkovita kod pilića za tov i odbijene prasadi. Stav je Agencije i da se zaključci o učinkovitosti mogu primijeniti na manje značajne vrste peradi za tov. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Ona je potvrdila i izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje u hrani za životinje koju je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjenom pripravka endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4) dobivenog od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) (bivši naziv Trichoderma longibrachiatum) utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za odobrenje propisani člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Uredbe (EZ) br. 2148/2004 i (EZ) br. 1520/2007 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjivanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „tvari za poticanje probavljivosti”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 2148/2004

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 2148/2004 briše se unos o E 1616, endo-1,4-beta-glukanazi.

Članak 3.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1520/2007

Uredba (EZ) br. 1520/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. briše se.

2.

Prilog V. briše se.

Članak 4.

Prijelazne mjere

Pripravak naveden u Prilogu i hrana za životinje koja taj pripravak sadržava, a koji su proizvedeni i označeni prije 30. lipnja 2016. u skladu s pravilima primjenjivima prije 31. prosinca 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 2148/2004 od 16. prosinca 2004. o trajnim i privremenim odobrenjima određenih dodataka hrani za životinje i odobrenju novih korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje (SL L 370, 17.12.2004., str. 24.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1520/2007 od 19. prosinca 2007. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje (SL L 335, 20.12.2007., str. 17.).

(5)  EFSA Journal 2013.; 11(7):3207.

(6)  EFSA Journal 2015.; 13(3):4054.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Ime nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

Jedinice aktivnosti/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: tvari za poticanje probavljivosti

4a1616

Huvepharma NV

Endo-1,4-beta-glukanaza

EC 3.2.1.4

Sastav dodatka hrani za životinje

Pripravak endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4) dobiven od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142) najmanje aktivnosti od 2 000 CU (1)/g (kruti i tekući oblik).

Karakteristike aktivne tvari

Endo-1,4-beta-glukanaza (EC 3.2.1.4) dobivena od Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD142).

Analitička metoda  (2)

Za određivanje endo-1,4-beta-glukanaze u dodatku hrani za životinje, premiksima i hrani za životinje:

kolorimetrijska metoda koja se temelji na kvantifikaciji obojenih fragmenata topljivih u vodi (azurin) dobivenih djelovanjem endo-1,4-beta-glukanaze na celulozu križno vezanu na azurin.

Pilići za tov i manje značajne vrste peradi za tov

500 CU

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri peletiranju.

2.

Radi sigurnosti pri rukovanju upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

3.

Za uporabu u odbijenoj prasadi do približno 35 kg.

31. prosinca 2025.

Odbijena prasad

350


(1)  CU količina je enzima koja oslobađa 0,128 mikromola reducirajućih šećera (ekvivalenti glukoze) iz beta-glukana ječma po minuti pri pH 4,5 i 30 °C.

(2)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/46


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2306

оd 10. prosinca 2015.

u pogledu odobrenja L-cistein hidroklorid monohidrata kao dodatka hrani za mačke i pse

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna ocjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

U skladu s Direktivom 70/524/EEZ L-cistein hidroklorid monohidrat odobren je bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za sve životinjske vrste. Taj je proizvod nakon toga unesen u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za ponovnu ocjenu L-cistein hidroklorid monohidrata kao dodatka hrani za mačke i pse. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se taj dodatak razvrsta u kategoriju dodataka „osjetilni dodaci”. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 10. listopada 2013. (3) zaključila da L-cistein hidroklorid monohidrat u predloženim uvjetima upotrebe u hrani za životinje nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je dodala da su L-cistin i L-cistein hidroklorid arome odobrene za upotrebu u hrani čija je učinkovitost dokazana, međutim nije jasno upotrebljava li se L-cistein hidroklorid monohidrat kao aroma u hrani za kućne ljubimce na način na koji se upotrebljava u hrani. Uzimajući u obzir dokaze koje je dostavio podnositelj zahtjeva, Agencija je zaključila i da se učinkovitost L-cistein hidroklorid monohidrata u pogledu konačne koncentracije u hrani za životinje ne može procijeniti. Međutim, Agencija je izjavila i da je taj dodatak odobren za upotrebu u hrani te stoga nisu potrebni dodatni dokazi o njegovoj djelotvornosti kada je njegova funkcija u hrani za životinje jednaka kao u hrani. Uzimajući u obzir dodatne dokaze koje je dostavio podnositelj zahtjeva, Komisija je zaključila da, iako L-cistein hidroklorid monohidrat ima drugačiju kemijsku strukturu u usporedbi s L-cistinom i L-cistein hidrokloriod, činjenica da je taj dodatak monohidrat ne utječe na njegovu učinkovitost. Komisija je također zaključila da su razine upotrebe tog aditiva veće od uobičajenih i najvećih razina upotrebe u hrani za različite vrste proizvoda te da stoga postoji dovoljno dokaza za djelotvornost te tvari.

(5)

Agencija je zaključila da neće doći do sigurnosnih rizika za potrošače ako se poduzmu odgovarajuće mjere zaštite. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Ocjenom L-cistein hidroklorid monohidrata utvrdilo se da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti upotrebu L-cistein hidroklorid monohidrata kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi.

(7)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja za L-cistein hidroklorid monohidrat bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvar navedena u Prilogu, koja pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „osjetilni dodaci” i funkcionalnoj skupini „aromatske tvari”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1.   Tvar navedena u Prilogu i premiksi koji tu tvar sadržavaju, a koji su proizvedeni i označeni prije 30. lipnja 2016. u skladu s pravilima primjenjivima prije 31. prosinca 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Hrana za kućne ljubimce i krmiva koji sadržavaju tvar navedenu u Prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 31. prosinca 2017. u skladu s pravilima primjenjivima prije 31. prosinca 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2013.;11(10):3437


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija: osjetilni dodaci. Funkcionalna skupina: aromatske tvari.

2b920

L-cistein hidroklorid monohidrat

Sastav dodatka hrani za životinje

L-cistein hidroklorid monohidrat

Karakteristike aktivne tvari

L-cistein hidroklorid monohidrat

C3H7NO2S·HClH2O

CAS br.: 7048-04-6

L-cistein hidroklorid monohidrat u krutom stanju, proizveden hidrolizom keratina iz ptičjeg perja.

Čistoća: najmanje 98,5 % sadržaja.

Metoda analize  (1)

Za kvantifikaciju L-cistein hidroklorid monohidrata u dodatku hrani za životinje: titrimetrija, Europska farmakopeja (Ph. Eur. 6.0, metoda 01/2008:0895).

Za kvantifikaciju cist(e)ina (uključujući L-cistein hidroklorid monohidrat) u premiksima i krmnim smjesama:: metoda kromatografije izmjene iona s postkolonskom derivatizacijom i fotometrijskim otkrivanjem: Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (2) (Prilog III., F).

Mačke i psi

1.

U uputama za upotrebu dodatka i premiksa potrebno je navesti sljedeće:

uvjete pohrane,

dodavanje L-cistein hidroklorid monohidrata ovisi o potrebama mačaka i pasa za aminokiselinama koje sadržavaju sumpor te o razini drugih aminokiselina koje sadržavaju sumpor u dozi.

2.

Radi sigurnosti pri rukovanju se nosi zaštita za dišne organe, zaštitne naočale i rukavice.

31. prosinca 2025.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009., str.1.).


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/49


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2307

оd 10. prosinca 2015.

o odobrenju menadion natrijeva bisulfita i menadion nikotinamid bisulfita kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna ocjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

U skladu s Direktivom 70/524/EEZ vitamin K odobren je bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za sve životinjske vrste. Taj je proizvod nakon toga unesen u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za ponovnu ocjenu upotrebe vitamina K3 u obliku menadion natrijeva bisulfita i menadion nikotinamid bisulfita kao dodataka hrani za sve životinjske vrste. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se ti dodaci razvrstaju u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 16. siječnja 2014. (3) zaključila da menadion natrijev bisulfit i menadion nikotinamid bisulfit u predloženim uvjetima upotrebe u hrani za životinje nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš.

(5)

Agencija je zaključila i da su menadion natrijev bisulfit i menadion nikotinamid bisulfit učinkoviti izvori vitamina K. te da neće doći do sigurnosnih rizika za potrošače ako se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Ocjenom menadion natrijeva bisulfita i menadion nikotinamid bisulfita utvrdilo se da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti upotrebu menadion natrijeva bisulfita i menadion nikotinamid bisulfita kako su navedeni u Prilogu ovoj Uredbi.

(7)

Iako je podnositelj zahtjeva povukao zahtjev za upotrebu menadion natrijeva bisulfita u vodi za piće, taj se dodatak može upotrebljavati u krmnim smjesama koje se potom primjenjuju putem vode.

(8)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja za menadion natrijev bisulfit i menadion nikotinamid bisulfit bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Prijelazne mjere

1.   Tvari navedene u Prilogu i premiksi koji te tvari sadržavaju, koji su proizvedeni i označeni prije 30. lipnja 2016. u skladu s pravilima primjenjivima prije 31. prosinca 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u Prilogu, koji su proizvedeni i označeni prije 31. prosinca 2016. u skladu s pravilima primjenjivima prije 31. prosinca 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni za životinje koje služe za proizvodnju hrane.

3.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvar navedenu u Prilogu, koji su proizvedeni i označeni prije 31. prosinca 2017. u skladu s pravilima primjenjivima prije 31. prosinca 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal 2014.;12(1):3532.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka.

3a710

„Menadion natrijev bisulfit” ili „vitamin K3

Sastav dodatka hrani za životinje

Menadion natrijev bisulfit

Krom ≤ 45 mg/kg

Karakteristike aktivne tvari

Menadion natrijev bisulfit

C11H9NaO5S·3H2O

CAS br.: 6147-37-1

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 96 % menadion natrijeva bisulfita, što odgovara najmanje 50 % menadiona.

Metoda analize  (1)

Za određivanje menadion natrijeva bisulfita u dodatku hrani za životinje: spektrofotometrijska metoda s pomoću vidljivog detektora na 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Za određivanje menadion natrijeva bisulfita u premiksima i krmnim smjesama: tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti normalnih faza povezan s UV detektorom – odluka 29/04/2010, Talijanski službeni list br. 120, 25.5.2010.

Sve životinjske vrste

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodataka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti.

3.

Ako se navodi količina dodatka, upotrebljava se sljedeća istovrijednost: 1 mg vitamina K3 = 1 mg menadiona = 2 mg menadion natrijeva bisulfita.

4.

Poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se izbjegle emisije kroma u zrak i spriječilo izlaganje udisanjem ili preko kože. Ako takve mjere nisu tehnički izvedive ili nisu dovoljne, poduzimaju se zaštitne mjere u skladu s nacionalnim propisima kojima se provodi zakonodavstvo Unije u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, uključujući direktive Vijeća 89/391/EEZ (2), 89/656/EEZ (3), 92/85/EEZ (4) i 98/24/EZ (5) te Direktivu 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6).

5.

U skladu s Direktivom Vijeća 89/686/EEZ (7), pri rukovanju se nose odgovarajuće zaštitne rukavice te zaštita za disanje i za oči.

31. prosinca 2025.

3a711

„Menadion nikotinamid bisulfit” ili „vitamin K3

Sastav dodatka hrani za životinje

Menadion nikotinamid bisulfit

Krom ≤ 142 mg/kg

Karakteristike aktivne tvari

Menadion nikotinamid bisulfit

C11H9O5S·C6H7N2O

CAS br.: 73581-79-0

Proizveden kemijskom sintezom

Čistoća: najmanje 96 % menadion nikotinamid bisulfita, što odgovara najmanje 43,9 % menadiona i najmanje 31,2 % nikotinamida

Metoda analize  (1)

Za određivanje menadion nikotinamid bisulfita u dodatku hrani za životinje: spektrofotometrijska metoda s pomoću vidljivog detektora na 635 nm (VDLUFA -Bd.III 13.7.1).

Za određivanje menadion nikotinamid bisulfita u premiksima i krmnim smjesama: tekućinski kromatograf visoke djelotvornosti normalnih faza – odluka 29/04/2010, Talijanski službeni list br. 120, 25.5.2010.

Sve životinjske vrste

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi u obliku premiksa.

2.

U uputama za uporabu dodataka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti.

3.

Ako se navodi količina dodatka, upotrebljava se sljedeća istovrijednost: 1 mg vitamina K3 = 1 mg menadiona = 2,27 mg menadion nikotinamid bisulfita.

4.

Poduzimaju se odgovarajuće mjere kako bi se izbjegle emisije kroma u zrak i spriječilo izlaganje udisanjem ili preko kože. Ako takve mjere nisu tehnički izvedive ili nisu dovoljne, poduzimaju se zaštitne mjere u skladu s nacionalnim propisima kojima se provodi zakonodavstvo Unije u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, uključujući direktive 89/391/EEZ, 89/656/EEZ, 92/85/EEZ, 98/24/EZ i 2004/37/EZ.

5.

U skladu s Direktivom 89/686/EEZ, pri rukovanju se nose odgovarajuće zaštitne rukavice te zaštita za disanje i za oči.

31. prosinca 2025.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.).

(3)  Direktiva Vijeća 89/656/EEZ od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (SL L 393, 30.12.1989., str. 18.).

(4)  Direktiva Vijeća 92/85/EEZ od 19. listopada 1992. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile ili doje (SL L 348, 28.11.1992., str. 1.).

(5)  Direktiva Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (SL L 131, 5.5.1998., str. 11.).

(6)  Direktiva 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu (SL L 158, 30.4.2004., str. 50.).

(7)  Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (SL L 399, 30.12.1989., str. 18.).


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/54


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2308

оd 10. prosinca 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

94,8

TR

83,5

ZZ

89,2

0707 00 05

MA

90,3

TR

152,1

ZZ

121,2

0709 93 10

MA

61,3

TR

151,4

ZZ

106,4

0805 10 20

MA

71,7

TR

62,0

ZA

67,0

ZW

32,0

ZZ

58,2

0805 20 10

MA

73,5

ZZ

73,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

83,1

ZA

96,8

ZZ

90,0

0805 50 10

TR

94,3

ZZ

94,3

0808 10 80

AU

155,4

CL

80,0

NZ

213,1

US

119,6

ZA

187,3

ZZ

151,1

0808 30 90

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/56


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/2309

od 10. prosinca 2015.

o promicanju učinkovitih kontrola izvoza oružja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 26. stavak 2. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

U Europskoj sigurnosnoj strategiji koju su donijeli šefovi država i vlada 12. prosinca 2003. naznačeno je pet glavnih izazova na koje Unija treba odgovoriti: terorizam, širenje oružja za masovno uništenje, regionalni konflikti, nefunkcioniranje države i organizirani kriminal. Posljedice nekontroliranog optjecaja konvencionalnog oružja od presudne su važnosti za četiri od pet navedenih izazova. U toj se strategiji naglašava važnost kontrola izvoza za ograničavanje širenja oružja.

(2)

Unija je 5. lipnja 1998. donijela politički obvezujući Kodeks ponašanja pri izvozu oružja, kojim se utvrđuju zajednička mjerila za reguliranje zakonite trgovine konvencionalnim oružjem.

(3)

Strategijom EU-a za suzbijanje nezakonitog gomilanja malog i lakog oružja (SALW) i pripadajućeg streljiva te trgovanja njima, koju je Europsko vijeće donijelo 15. i 16. prosinca 2005., predviđa se da Unija, na regionalnoj i međunarodnoj razini, podržava jačanje kontrola izvoza i promicanje mjerila Kodeksa ponašanja pri izvozu oružja s pomoću, među ostalim, pružanja pomoći zemljama koje nisu zemlje EU-a u izradi relevantnog domaćeg zakonodavstva te promicanjem mjera za poboljšanje transparentnosti.

(4)

Kodeks ponašanja pri izvozu oružja zamijenjen je 8. prosinca 2008. Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/ZVSP (1) koje je pravno obvezujuće i kojim se uspostavlja osam mjerila na osnovi kojih treba ocjenjivati zahtjeve za izvoz konvencionalnog oružja. Ono također uključuje mehanizam obavješćivanja i savjetovanja za odbijanja izvoza oružja i mjere transparentnosti poput godišnje objave godišnjeg izvješća EU-a o izvozu oružja. Određen broj zemalja koje nisu zemlje EU-a uskladio se sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP.

(5)

U članku 11. Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP navodi se da države članice trebaju ulagati najveće moguće napore da i druge države koje izvoze vojnu tehnologiju ili opremu potaknu na primjenu mjerila tog Zajedničkog stajališta.

(6)

Opća skupština UN-a usvojila je Ugovor o trgovini oružjem (UTO) 2. travnja 2013. te je on stupio na snagu 24. prosinca 2014. UTO-om se nastoji ojačati transparentnost i odgovornost u trgovini oružjem. UTO-om se, kao i Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP, utvrđuje određeni broj mjerila za procjenu rizika na osnovi kojih je potrebno ocjenjivati izvoz oružja. Unija konkretno podupire učinkovitu provedbu i univerzalizaciju UTO-a putem svog posebnog programa donesenog u okviru Odluke Vijeća 2013/768/ZVSP (2). Tim se programom pomaže određenom broju zemalja koje nisu zemlje EU-a, na njihov zahtjev, u jačanju njihovih sustava za kontrolu prijenosa oružja u skladu sa zahtjevima UTO-a.

(7)

Stoga je važno osigurati komplementarnost između aktivnosti informiranja i aktivnosti za pomoć predviđenih u ovoj Odluci i onih predviđenih u Odluci 2013/768/ZVSP. Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Srbija, Crna Gora, Kosovo (3), Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Tunis, Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruzija, Republika Moldova, Ukrajina, Benin, Burkina Faso, Kabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bisau, Liberija, Mali, Niger, Nigerija, Senegal, Sijera Leone, Togo, Mauritanija, Kamerun, Čad i Kina utvrđeni su kao korisnici u okviru ove Odluke. Kada je to relevantno, korisnike utvrđene ovom Odlukom koji nisu poduzeli nikakav korak prema potpisivanju UTO-a i pristupu UTO-u, trebalo bi potaknuti da to učine putem aktivnosti koje se provode u okviru ove Odluke. Isto bi tako, kada je to relevantno, trebalo potaknuti korisnike koji su potpisali UTO, ali ga još nisu ratificirali da ga ratificiraju. Ako bude uspješno provedena, ova bi Odluka stoga također mogla funkcionirati kao poveznica prema pojačanoj pomoći povezanoj s UTO-om u skladu s Odlukom 2013/768/ZVSP.

(8)

Aktivnosti Unije kojima se promiču učinkovite i transparentne kontrole izvoza oružja razvijene su od 2008. na temelju Zajedničke akcije Vijeća 2008/230/ZVSP (4) i odluka 2009/1012/ZVSP (5) i 2012/711/ZVSP (6). Tim se aktivnostima posebno podupire daljnja regionalna suradnja, pojačana transparentnost i veća odgovornost u skladu s načelima Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP i u njemu utvrđenih mjerila za procjenu rizika. Dotične aktivnosti tradicionalno su usmjerene prema trećim zemljama iz istočnog i južnog susjedstva Unije.

(9)

Unija je posljednjih godina također pružala pomoć za poboljšanje kontrola izvoza robe dvojne namjene u zemljama koje nisu zemlje EU-a, u okviru projekata poduzetih u sklopu financijskih instrumenata Unije koji nisu obuhvaćeni proračunom zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP). Ta su nastojanja nastavljena u okviru inicijative za centre izvrsnosti. Trebalo bi osigurati koordinaciju s tim aktivnostima koje su važne za kontrole izvoza robe dvojne namjene.

(10)

Vijeće je povjerilo tehničku provedbu odluka 2009/1012/ZVSP i 2012/711/ZVSP njemačkom Saveznom uredu za gospodarstvo i kontrolu izvoza (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – „BAFA”). BAFA je uspješno dovršila organizaciju svih aktivnosti predviđenih u tim odlukama. BAFA je ujedno provedbena agencija za projekte kojima se podupire učinkovita provedba Ugovora o trgovini oružjem u okviru Odluke 2013/768/ZVSP. S obzirom na navedeno, odabir BAFA-e kao provedbene agencije za aktivnosti Unije u okviru ove Odluke opravdan je njezinim dokazanim iskustvom, kvalifikacijama i potrebnom stručnošću u cjelokupnom rasponu relevantnih aktivnosti Unije povezanih s kontrolom izvoza oružja. Odabirom BAFA-e olakšat će se pronalaženje sinergija između programa informiranja u vezi s UTO-om i aktivnosti na temelju ove Odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U svrhu promicanja mira i sigurnosti te u skladu s Europskom sigurnosnom strategijom, Unija radi na ostvarenju sljedećih ciljeva:

(a)

promicanju učinkovitih kontrola izvozâ oružja od strane zemalja koje nisu zemlje EU-a u skladu s načelima navedenima u Zajedničkom stajalištu 2008/944/ZVSP i Ugovoru o trgovini oružjem te ostvarenju, prema potrebi, komplementarnosti i sinergija s projektima pomoći Unije u području kontrola izvoza robe dvojne namjene;

(b)

davanju potpore nastojanjima zemalja koje nisu zemlje EU-a na domaćoj i regionalnoj razini kako bi trgovina konvencionalnim oružjem postala odgovornija i transparentnija.

2.   Unija radi na ostvarenju ciljeva iz stavka 1. putem sljedećih projektnih aktivnosti:

(a)

daljnjim promicanjem, među zemljama koje nisu zemlje EU-a, mjerila i načela navedenih u Zajedničkom stajalištu 2008/944/ZVSP i Ugovoru o trgovini oružjem na temelju postignuća ostvarenih putem provedbe odluka 2012/711/ZVSP i 2009/1012/ZVSP te Zajedničke akcije 2008/230/ZVSP;

(b)

pružanjem pomoći zemljama koje nisu zemlje EU-a u izradi, ažuriranju i provedbi, prema potrebi, odgovarajućih zakonodavnih i administrativnih mjera kojima je cilj uspostava učinkovitog sustava kontrola izvoza konvencionalnog oružja;

(c)

pružanjem pomoći korisnicima u osposobljavanju službenika za izdavanje dozvola i službenika za izvršavanje zakonodavstva radi osiguranja odgovarajuće provedbe i izvršavanja kontrola izvoza oružja;

(d)

promicanjem transparentnosti i odgovornosti u međunarodnoj trgovini oružjem, među ostalim putem pružanja potpore nacionalnim i regionalnim mjerama za promicanje transparentnosti i odgovarajuće provjere pri izvozima konvencionalnog oružja;

(e)

poticanjem korisnika koji još nisu poduzeli nikakve korake prema potpisivanju UTO-a i pristupu UTO-u, da se pridruže UTO-a te poticanjem potpisnika da ga ratificiraju;

(f)

promicanjem daljnjeg razmatranja rizika preusmjeravanja oružja i njegova ublažavanja, iz perspektive i uvoza i izvoza.

Detaljan opis projektnih aktivnosti iz ovog stavka naveden je u Prilogu.

Članak 2.

1.   Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) odgovoran je za provedbu ove Odluke.

2.   Tehničku provedbu projektnih aktivnosti iz članka 1. stavka 2. izvršava BAFA.

3.   BAFA svoje zadaće obavlja pod odgovornošću Visokog predstavnika. U tu svrhu Visoki predstavnik sklapa potrebne aranžmane s BAFA-om.

Članak 3.

1.   Referentni financijski iznos za provedbu projektnih aktivnosti iz članka 1. stavka 2. jest 999 000 EUR.

2.   Rashodima koji se financiraju iz iznosa određenog u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na proračun Unije.

3.   Komisija nadzire ispravnost upravljanja referentnim financijskim iznosom iz stavka 1. U tu svrhu ona sklapa sporazum o financiranju s BAFA-om. Sporazumom se utvrđuje da BAFA mora osigurati da vidljivost doprinosa Unije bude u skladu s njegovom veličinom.

4.   Komisija nastoji sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. što je prije moguće nakon stupanja na snagu ove Odluke. Ona obavješćuje Vijeće o svim problemima u tom procesu i o datumu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

Visoki predstavnik izvješćuje Vijeće o provedbi ove Odluke na temelju redovitih izvješća koja priprema BAFA. Ta su izvješća temelj za evaluaciju koje provodi Vijeće. Komisija izvješćuje o financijskim aspektima provedbe projektnih aktivnosti iz članka 1. stavka 2.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Prestaje važiti 30 mjeseci nakon datuma sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3. ili šest mjeseci nakon dana njezina donošenja ako sporazum o financiranju nije sklopljen unutar tog razdoblja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

F. BAUSCH


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/768/ZVSP оd 16. prosinca 2013. o aktivnostima EU-a za potporu provedbi Ugovora o trgovini oružjem u okviru Europske sigurnosne strategije (SL L 341, 18.12.2013., str.56.).

(3)  Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244(1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(4)  Zajednička akcija Vijeća 2008/230/ZVSP od 17. ožujka 2008. o potpori aktivnostima EU-a s ciljem promicanja kontrole izvoza oružja te načela i kriterija Kodeksa ponašanja EU-a pri izvozu oružja među trećim zemljama (SL L 75, 18.3.2008., str. 81.).

(5)  Odluka Vijeća 2009/1012/ZVSP od 22. prosinca 2009. o potpori aktivnostima EU-a s ciljem promicanja kontrole izvoza oružja te načela i kriterija Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP među trećim zemljama (SL L 348, 29.12.2009., str. 16.).

(6)  Odluka Vijeća 2012/711/ZVSP od 19. studenoga 2012. o potpori aktivnostima Unije radi promicanja kontrole izvoza oružja te načela i kriterija Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP u trećim zemljama (SL L 321, 20.11. 2012., str. 62.).


PRILOG

PROJEKTNE AKTIVNOSTI IZ ČLANKA 1. STAVKA 2.

1.   CILJEVI

Ciljevi ove Odluke jesu promicanje poboljšanih kontrola prijenosa oružja i podupiranje nastojanja, na domaćoj i regionalnoj razini, kako bi međunarodna trgovina konvencionalnim oružjem postala odgovornija i transparentnija. Ti bi ciljevi, prema potrebi, trebali uključivati promicanje načela i kriterija navedenih u Zajedničkom stajalištu 2008/944/ZVSP i Ugovoru o trgovini oružjem. Trebalo bi raditi na ostvarenju tih ciljeva putem nastojanja, prema potrebi, za komplementarnošću i sinergijom s projektima pomoći Unije u području kontrola izvoza robe dvojne namjene.

Radi postizanja gore navedenih ciljeva Unija bi trebala nastaviti promicati norme Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP, oslanjajući se na postignuća ostvarena putem provedbe odluka 2012/711/ZVSP, 2009/1012/ZVSP i Zajedničke akcije 2008/230/ZVSP. U tu bi svrhu trebalo pružiti pomoć korisnicima u izradi, ažuriranju i provedbi, prema potrebi, odgovarajućih zakonodavnih i administrativnih mjera kojima se podupire učinkovit sustav kontrola prijenosa konvencionalnog oružja. Također bi trebalo pružiti potporu u pogledu procjene i ublaživanja rizika preusmjeravanja oružja.

Potporu bi trebalo pružiti i osposobljavanju službenika za izdavanje dozvola i službenika za izvršavanje zakonodavstva odgovornih za provedbu i izvršavanje kontrola prijenosa oružja te nacionalnim i regionalnim mjerama kojima se promiču transparentnost i odgovarajuća provjera izvozâ konvencionalnog oružja. Nadalje, trebalo bi promicati kontakte s privatnim sektorom i sukladnost s relevantnim nacionalnim pravnim i administrativnim odredbama kojima se regulira prijenos oružja.

2.   ODABIR PROVEDBENE AGENCIJE

Provedba ove Odluke povjerena je BAFA-i. BAFA će, prema potrebi, partnerski surađivati s agencijama za kontrolu izvoza država članica, relevantnim regionalnim i međunarodnim organizacijama, trustovima mozgova, istraživačkim institutima te nevladinim organizacijama.

BAFA ima iskustvo najviše razine u pružanju pomoći pri kontroli izvoza te u aktivnostima informiranja. To je iskustvo stekla u svim relevantnim područjima strateške kontrole izvoza u pogledu robe povezane s KBRN-om, robe dvojne namjene te oružja. BAFA je putem tih programa i aktivnosti stekla detaljno znanje o sustavima kontrole izvoza većine korisnika obuhvaćenih ovom Odlukom.

U odnosu na pomoć za kontrolu izvoza oružja te informiranje BAFA je uspješno dovršila provedbu odluka 2009/1012/ZVSP i 2012/711/ZVSP. BAFA je također nadležna za tehničku provedbu programa potpore provedbi UTO-a uspostavljenog Odlukom 2013/768/ZVSP.

BAFA je time u jedinstvenoj poziciji za utvrđivanje snaga i slabosti sustavâ kontrole izvoza korisnika aktivnosti predviđenih u ovoj Odluci. Stoga je najsposobnija za olakšavanje sinergija među različitim programima pomoći pri kontroli izvoza oružja i programima informiranja, kao i za izbjegavanje nepotrebnog udvostručenja napora.

3.   KOORDINACIJA S DRUGIM PROJEKTIMA POMOĆI UNIJE U PODRUČJU KONTROLA IZVOZA

Iskustvo prijašnjih Unijinih aktivnosti informiranja u području kontrola izvoza koje obuhvaćaju i robu dvojne namjene i konvencionalno oružje pokazalo je da bi trebalo težiti sinergiji i komplementarnosti. Stoga bi se aktivnosti iz točaka od 4.2.1. do 4.2.3. trebale provoditi, prema potrebi, zajedno s ostalim aktivnostima kontrole izvoza robe dvojne namjene koje se financiraju putem financijskih instrumenata Unije koji nisu obuhvaćeni proračunom ZVSP-a. Posebno bi trebalo razmotriti mogućnost održavanja događanja u neposrednom slijedu. To bi trebalo učiniti uz potpuno poštovanje pravnih i financijskih ograničenja utvrđenih za uporabu relevantnih financijskih instrumenata Unije.

4.   OPIS PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

4.1.   Ciljevi projekta

Glavni je cilj pružiti tehničku pomoć određenom broju korisnika koji su pokazali spremnost da razviju svoje norme i prakse u vezi s kontrolom izvoza oružja. Kako bi se to realiziralo, aktivnostima koje treba poduzeti obratit će se pozornost na status korisnika, posebno u pogledu:

mogućeg članstva ili zahtjeva za članstvo u međunarodnim sustavima kontrole izvoza koji se odnose na prijenos konvencionalnog oružja te robe i tehnologija dvojne namjene,

kandidatura za članstvo u Uniji te pitanja jesu li ti korisnici službeni kandidati ili potencijalni kandidati,

stajališta o UTO-u.

Ako su dotični korisnici samo potpisnici UTO-a, aktivnostima bi trebalo, ako je to moguće, nastojati bolje utvrditi prepreke za ratifikaciju, posebno kada su te prepreke tehničke prirode i kada se odnose na nedostatke ili potrebe u provedbenim kapacitetima. Trebalo bi, prema potrebi, promicati moguću potporu Unije u okviru Odluke Vijeća 2013/768/ZVSP. Ako dotični korisnici nisu poduzeli korake prema potpisivanju i ratifikaciji UTO-a te pristupu UTO-u, aktivnostima bi trebalo promicati pristup UTO-u, po mogućnosti uz podršku drugih korisnika koji su ratificirali UTO.

Drugi komplementarni cilj jest senzibilizacija određenog broja korisnika u pogledu procjene rizika preusmjeravanja oružja i smanjenja preusmjeravanja oružja, iz perspektive i uvoza i izvoza. Aktivnosti pokrenute tim komplementarnim ciljem osobito će omogućiti povezivanje kontrola prijenosa oružja s drugim projektima kojima je cilj sprečavanje preusmjeravanja oružja, poput aktivnosti povezanih s fizičkom sigurnosti i upravljanjem zalihama (PSSM) te aktivnosti za potporu sljedivosti oružja i streljiva.

4.2.   Opis projekta

4.2.1.   Regionalne radionice

Projekt će se sastojati od najviše šest dvodnevnih radionica, kojima se pruža osposobljavanje u relevantnim područjima kontrola izvoza konvencionalnog oružja.

Sudionici u radionici (do 30 sudionika) mogli bi biti vladini službenici te službenici za izdavanje dozvola i službenici za izvršavanje zakonodavstva obuhvaćenih korisnika. Prema potrebi mogu biti pozvani i predstavnici parlamenata te predstavnici industrije i civilnog društva.

Osposobljavanje će provoditi stručnjaci iz nacionalnih administracija država članica, uključujući bivše službenike, predstavnici zemalja koje su se uskladile sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP, predstavnici privatnog sektora i civilnog društva.

Radionice se mogu održati na lokaciji koju odredi Visoki predstavnik uz savjetovanje s Radnom skupinom Vijeća za izvoz konvencionalnog oružja (COARM).

Regionalne radionice organizirat će se kako slijedi:

(a)

do dvije radionice u jugoistočnoj Europi;

(b)

do dvije radionice za istočnoeuropske i kavkaske zemlje obuhvaćene europskom politikom susjedstva;

(c)

do dvije radionice za sjevernoafričke sredozemne zemlje obuhvaćene europskom politikom susjedstva.

Ta regionalna raspodjela od po dvije radionice po regiji možda se neće postići ako okolnosti nisu povoljne, primjerice ako broj sudionika bude neočekivano mali, ako ne bude ozbiljne ponude za domaćinstvo radionica od strane korisnika u regiji ili ako dođe do udvostručavanja s obzirom na druge aktivnosti drugih pružatelja aktivnosti informiranja. U slučaju takvog neodržavanja radionica u jednoj ili dvije regije broj radionica u ostalim regijama može se u skladu s time povećati do ukupne gornje granice od šest radionica.

4.2.2.   Studijski posjeti

Projekt će se sastojati od najviše šest dvodnevnih studijskih posjeta vladinih službenika te službenika za izdavanje dozvola i službenika za izvršavanje zakonodavstva relevantnim tijelima država članica. Studijskim posjetima trebalo bi obuhvatiti barem tri korisnika te bi oni trebali uključivati barem jednog korisnika koji nije ratificirao UTO.

4.2.3.   Pojedinačna pomoć korisnicima

Projekt će se sastojati od radionica u trajanju od najviše 30 dana za pojedinačne korisnike, koje će se po mogućnosti održavati na području korisnika, i u kojima će sudjelovati vladini službenici te službenici za izdavanje dozvola i službenici za izvršavanje zakonodavstva. Ovisno o točnim potrebama i dostupnosti stručnjaka korisnika te stručnjaka država članica EU-a dodijelit će se ukupno dostupnih 30 dana, pri čemu je dvodnevni format najmanji, a petodnevni najveći.

Svoja znanja predstavit će stručnjaci iz nacionalnih administracija država članica (uključujući bivše službenike), predstavnici zemalja koje su se uskladile sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP ili predstavnici privatnog sektora i civilnog društva.

Te radionice za pojedinačnu pomoć uglavnom će se održavati na zahtjev korisnika. One su namijenjene rješavanju specifičnih pitanja ili specifičnih potreba koje je istaknuo korisnik, primjerice na marginama regionalne radionice ili tijekom redovitih kontakata sa stručnjacima Unije i s provedbenom agencijom.

4.2.4.   Primjena kontrolnih popisa

Provedbena agencija uspostavlja skupinu tehničkih stručnjaka za primjenu kontrolnih popisa za izvoz. Stručnjaci se biraju iz najvećeg mogućeg broja država članica.

Broj od 100 radnih sati (na temelju standardnih naknada za stručnjake navedenih u točki 5.) bit će dostupan kako bi se stručnjacima (ovisno o njihovoj dostupnosti) dodijelili zahtjevi za primjenu kontrolnih popisa koje su podnijela relevantna tijela korisnika. Provedbena agencija osmislit će obrasce za takve zahtjeve, vodeći računa o neformalnoj prirodi mišljenja o rejtingu i pitanju povjerljivosti.

4.2.5.   Događaj završnog ocjenjivanja

Kako bi se osigurala završna evaluacija aktivnosti u okviru ove Odluke organizirat će se dvodnevni događaj u Bruxellesu, uz zajedničko sudjelovanje korisnika i država članica, ako je moguće neposredno nakon sastanka COARM-a.

Bit će pozvana najviše dva predstavnika (vladini službenici, službenici za izdavanje dozvola i službenici za izvršavanje zakonodavstva) svakog korisnika iz točke 6.1.

4.2.6.   Aktivnosti povezane s preusmjeravanjem oružja

Ovaj će se projekt sastojati od dviju radionica za zapadnoafričke zemlje i zemlje Sahela te za Kinu kako slijedi:

jedna dvodnevna uvodna radionica za najviše dva predstavnika korisnika;

jedna dvodnevna završna radionica za najviše tri predstavnika korisnika.

Radionice bi se trebale održati u zapadnoafričkim zemljama i zemljama Sahela.

5.   NAKNADE ZA STRUČNJAKE

Naknade za stručnjake dostupne su za aktivnosti iz točaka od 4.2.2. do 4.2.4. Što se tiče aktivnosti iz točke 4.2.4., naknade za stručnjake raspodijelit će se prema broju sati, ovisno o stvarnom vremenu (u satima) utrošenom na zahtjeve za identifikaciju robe. Očekuje se najviše 100 naknada za stručnjake (800 sati).

6.   KORISNICI

6.1.   Korisnici aktivnosti iz točaka od 4.2.1. do 4.2.5.

i.

korisnici iz jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo*);

ii.

sjevernoafričke sredozemne zemlje obuhvaćene europskom politikom susjedstva (Alžir, Egipat, Libija, Maroko i Tunis);

iii.

istočnoeuropske i kavkaske zemlje obuhvaćene europskom politikom susjedstva (Armenija, Azerbajdžan, Bjelarus, Gruzija, Republika Moldova i Ukrajina).

6.2.   Korisnici aktivnosti iz točke 4.2.6.

Zemlje ECOWAS-a (Benin, Burkina Faso, Kabo Verde, Côte d'Ivoire, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja Bisau, Liberija, Mali, Niger, Nigerija, Senegal, Sijera Leone, Togo); Mauritanija, Kamerun, Čad, Kina.

6.3.   Izmjena kruga korisnika

Radna skupina COARM može, na prijedlog Visokog predstavnika, odlučiti izmijeniti popis korisnika na temelju odgovarajućeg obrazloženja.

7.   REZULTATI PROJEKATA I POKAZATELJI PROVEDBE

Uz događaj završnog ocjenjivanja iz točke 4.2.5. pri procjeni rezultata projekata u obzir će se uzeti sljedeće:

7.1.   Pojedinačna procjena korisnika

Po završetku aktivnosti provedbena agencija predaje ESVD-u i Komisiji izvješće o napretku za svakog od korisnika iz točke 6.1. To će se izvješće pripremiti u suradnji s dotičnim delegacijama EU-a te će se u njemu dati pregled aktivnosti koje su se održale tijekom važenja ove Odluke. U izvješću će se također dati procjena kapaciteta korisnika koji su namijenjeni kontrolama prijenosa oružja. Ako je korisnik stranka UTO-a, procjenom će se obuhvatiti pitanje kako se postojećim kapacitetima omogućuje provedba UTO-a.

7.2.   Procjena učinka i pokazatelji provedbe

Učinak aktivnosti predviđenih ovom Odlukom trebalo bi tehnički procijeniti nakon njihova dovršetka za korisnike iz točke 6.1. Procjenu učinka provest će Visoki predstavnik, u suradnji s COARM-om i, prema potrebi, s dotičnim delegacijama EU-a, kao i s ostalim relevantnim dionicima.

U tu će se svrhu upotrijebiti sljedeći pokazatelji:

pitanje postojanja odgovarajućih unutarnjih propisa o kontrolama prijenosa oružja te pitanje jesu li oni u skladu, odnosno do koje su mjere u skladu, s odredbama Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP, među ostalim, primjena mjerila procjene, provedba zajedničkog popisa robe vojne namjene EU-a, izvješćivanje;

ako su dostupne, informacije o slučajevima izvršavanja;

pitanje postojanja sposobnosti korisnika da prijavi izvoz i/ili uvoz oružja, uzimajući u obzir, među ostalim, registar UN-a, godišnje izvješćivanje u okviru UTO-a, nacionalna izvješća;

pitanje je li se korisnika službeno uskladilo sa Zajedničkim stajalištem 2008/944/ZVSP, odnosno namjerava li se službeno uskladiti s njime.

Izvješća o pojedinačnoj procjeni iz točke 7.1. trebala bi, prema potrebi, upućivati na te pokazatelje provedbe.

8.   PROMICANJE UPORABE INTERNETSKOG PORTALA EU-a ZA INFORMIRANJE

Internetski portal predviđen u Odluci 2012/711/ZVSP razvijen je kao resurs u vlasništvu EU-a (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Portal funkcionira kao zajednička platforma za sve EU-ove programe informiranja (dvojna namjena, oružje, UTO). Aktivnosti navedene u točkama od 4.2.1. do 4.2.5. jačaju svijest o internetskom portalu EU-a za informiranje i promiču njegovu uporabu. Sudionike u aktivnostima informiranja trebalo bi obavijestiti o dijelu internetskog portala na kojem se moguće registrirati i koji nudi stalni pristup resursima, dokumentima i podacima za kontakt. Isto tako, trebalo bi promicati uporabu internetskog portala među drugim službenicima koji nisu mogli izravno sudjelovati u aktivnostima za pomoć i aktivnostima informiranja.

9.   VIDLJIVOST EU-a

Provedbena agencija poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi se dao publicitet činjenici da Europska unija financira određeno djelovanje. Takve će se mjere provoditi u skladu s Priručnikom za komunikaciju i vidljivost vanjskog djelovanja EU-a koji je objavila Europska komisija. Agencija će stoga osigurati vidljivost doprinosa Unije primjerenim brendiranjem i oglašavanjem, ističući ulogu Unije i jačajući svijest o razlozima za Odluku, kao i potpori koju Unija daje Odluci te rezultatima te potpore. Na materijalu nastalom tijekom projekta bit će vidljivo istaknuta zastava Unije u skladu s relevantnim smjernicama Unije.

S obzirom da se planirane aktivnosti razlikuju u opsegu i karakteru, upotrebljavat će se cijeli niz promidžbenih alata koji uključuju: tradicionalne medije, internetske stranice, društvene medije, informativne i promidžbene materijale, uključujući infografike, letke, biltene, priopćenja za medije te druge, prema potrebi. Publikacije i javna događanja organizirani u okviru projekta bit će brendirani na odgovarajući način.

10.   TRAJANJE

Sveukupno procijenjeno trajanje projekta iznosit će 24 mjeseca.

11.   IZVJEŠĆIVANJE

Provedbena agencija priprema redovna tromjesečna izvješća, među ostalim nakon dovršetka svake od aktivnosti. Izvješća se podnose Visokom predstavniku najkasnije šest tjedana nakon dovršetka relevantnih aktivnosti.

12.   UKUPNI PROCIJENJENI TROŠAK PROJEKTA I FINANCIJSKI DOPRINOS UNIJE

Ukupni procijenjeni trošak projekta iznosi 1 110 000 EUR uz sufinanciranje od strane Njemačke. Ukupni procijenjeni trošak projekta koji financira EU iznosi 999 000 EUR.


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/64


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/2310

od 10. prosinca 2015.

o izmjeni Odluke 2013/189/ZVSP o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/189/ZVSP o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (1).

(2)

Vijeće je 22. srpnja 2014. donijelo Odluku 2014/491/ZVSP o izmjeni Odluke 2013/189/ZVSP (2).

(3)

Odlukom 2013/189/ZVSP, kako je izmijenjena Odlukom 2014/491/ZVSP, predviđa se financijski referentni iznos za prvih dvanaest mjeseci od 1. kolovoza 2013. do 31. srpnja 2014. te za naknadno razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2015.

(4)

Upravni odbor, osnovan Odlukom 2013/189/ZVSP, 25. ožujka 2014. složio se da bi razdoblje obuhvaćeno sporazumom o financiranju trebalo biti usklađeno s razdobljem godišnjeg financijskog izvještavanja, koje teče od 1. siječnja do 31. prosinca, kako bi od 2016. nadalje bio potreban samo jedan financijski izvještaj.

(5)

Trebalo bi stoga utvrditi novi financijski referentni iznos za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016.

(6)

Odluku 2013/189/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 16. stavak 2. Odluke 2013/189/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom prvih dvanaest mjeseci nakon sklapanja sporazuma o financiranju iz stavka 3. iznosi 535 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom razdoblja od 1. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2015. iznosi 756 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom razdoblja od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. iznosi 630 000 EUR.

O financijskim referentnim iznosima namijenjenima pokrivanju rashoda EASO-a za naredna razdoblja odlučuje Vijeće.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

F. BAUSCH


(1)  Odluka Vijeća 2013/189/ZVSP od 22. travnja 2013. o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO) i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2008/550/ZVSP (SL L 112, 24.4.2013., str. 22.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/491/ZVSP od 22. srpnja 2014. o izmjeni Odluke 2013/189/ZVSP o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO) (SL L 218, 24.7.2014., str. 6.).


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/65


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2311

оd 9. prosinca 2015.

o izmjeni provedbenih odluka (EU) 2015/1500 i (EU) 2015/2055 o zaštitnim mjerama protiv bolesti kvrgave kože u Grčkoj

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 8585)

(Vjerodostojan je samo tekst na grčkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/119/EEZ od 17. prosinca 1992. o uvođenju općih mjera Zajednice za suzbijanje određenih bolesti životinja i posebnih mjera koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja (3), a posebno njezin članak 19. stavak 1. točku (a), stavak 3. točku (a) i stavak 6.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (4), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Direktivom 92/119/EEZ utvrđuju se opće mjere za suzbijanje određenih bolesti životinja. One obuhvaćaju mjere koje treba poduzeti u slučaju sumnje na bolest kvrgave kože ili potvrde njezine prisutnosti na gospodarstvu, mjere koje treba poduzeti u ograničenim područjima i druge dodatne mjere za suzbijanje bolesti. Tim se mjerama, kao dopuna drugim mjerama nadzora, osigurava i hitno cijepljenje u slučaju izbijanja bolesti kvrgave kože.

(2)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/1500 (5) utvrđuju se sveobuhvatne zaštitne mjere i ograničenja kretanja te otpreme goveda i njihova sjemena, kao i stavljanja na tržište određenih proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih područja Grčke pogođenih bolešću kvrgave kože.

(3)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/2055 (6) utvrđuju se uvjeti za uspostavljanje programa hitnog cijepljenja goveda protiv bolesti kvrgave kože u Grčkoj. Nadalje, Provedbenom odlukom (EU) 2015/2055 izmijenjene su određene odredbe Provedbene odluke (EU) 2015/1500 te je prošireno ograničeno područje kako bi njome uz regionalnu jedinicu Evros bile obuhvaćene i regionalne jedinice Rodopi, Xanthi, Kavala i Limnos.

(4)

Grčka nadležna tijela 19. listopada 2015. obavijestila su Komisiju o dodatnim izbijanjima bolesti u regionalnoj jedinici Chalkidiki i ponovno, 21. listopada 2015., o namjeri primjene cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože u regionalnim jedinicama Chalkidiki, Thessaloniki i Kilkis te 11. studenoga o namjeri primjene cijepljenja u regionalnim jedinicama Drama i Serres. To zahtijeva proširenje ograničenog područja utvrđenog u Prilogu Provedbenoj odluci (EU) 2015/1500, kao i područja u kojem se cijepljenje može provesti, kako je utvrđeno u Prilogu I. Provedbenoj odluci (EU) 2015/2055.

(5)

Provedbenu odluku (EU) 2015/1500 i Provedbenu odluku (EU) 2015/2055 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj odluci (EU) 2015/1500 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG

OGRANIČENA PODRUČJA IZ ČLANKA 2. STAVKA (b)

Sljedeće regionalne jedinice u Grčkoj:

regionalna jedinica Evros

regionalna jedinica Rodopi

regionalna jedinica Xanthi

regionalna jedinica Kavala

regionalna jedinica Chalkidiki

regionalna jedinica Thessaloniki

regionalna jedinica Kilkis

regionalna jedinica Limnos

regionalna jedinica Drama

regionalna jedinica Serres.”

Članak 2.

Prilog I. Provedbenoj odluci (EU) 2015/2055 zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG I.

Sljedeće regionalne jedinice u Grčkoj:

regionalna jedinica Evros

regionalna jedinica Rodopi

regionalna jedinica Xanthi

regionalna jedinica Kavala

regionalna jedinica Chalkidiki

regionalna jedinica Thessaloniki

regionalna jedinica Kilkis

regionalna jedinica Limnos

regionalna jedinica Drama

regionalna jedinica Serres.”

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Helenskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 62, 15.3.1993., str. 69.

(4)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1500 оd 7. rujna 2015. o određenim privremenim zaštitnim mjerama protiv bolesti kvrgave kože u Grčkoj i ukidanju Provedbene odluke (EU) 2015/1423 (SL L 234, 8.9.2015., str. 19.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2055 od 10. studenoga 2015. o utvrđivanju uvjeta za uspostavljanje programa hitnog cijepljenja goveda protiv bolesti kvrgave kože u Grčkoj i o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2015/1500 (SL L 300, 17.11.2015., str. 31.)..


Ispravci

11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/68


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/608 оd 14. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ukrajinu i Izrael na popisu trećih zemalja, odobrenja programa kontrole salmonele kod kokoši nesilica u Ukrajini, zahtjeva veterinarskog certificiranja povezanih s newcastleskom bolešću i zahtjeva prerade za proizvode od jaja

( Službeni list Europske unije L 101 od 18. travnja 2015. )

Na stranici 4. u članku 2.:

umjesto:

„Dio 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.”;

treba stajati:

„Prilozi I. i III. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.”


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/69


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1884 od 20. listopada 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Kanadu i Sjedinjene Američke Države na popisu trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Uniju u vezi s izbijanjem visokopatogene influence ptica u tim zemljama

( Službeni list Europske unije L 276 od 21. listopada 2015. )

Na stranici 32. Priloga u vezi s izmjenama koje se trebaju unijeti u dio 1. Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008 u pogledu zamjene unosa za „CA – Kanada” u retku koji se odnosi na oznaku CA-2.2:

umjesto:

„CA – Kanada

CA-2.2

Područje u provinciji Ontariju unutar sljedećih granica:

od raskrižja cesta County Road 119, County Road 64 i 25th Line,

na sjever cestom 25th Line do raskrižja s cestom Road 68, na istok cestom Road 68 do drugog raskrižja s cestom 25th Line pa na sjever cestom 25th Line do ceste 74 Road,

na istok cestom 74 Road od ceste 25th Line do ceste 31st Line,

na sjever cestom 31st Line od ceste 74 Road do ceste 78 Road,

na istok cestom 78 Road od ceste 31st Line do ceste 33rd Line,

na sjever cestom 33rd Line od ceste 78 Road do ceste 84 Road,

na istok cestom 84 Road od ceste 33rd Line do ceste Highway 59,

na jug cestom Highway 59 od ceste 84 Road do ceste Road 78,

na istok cestom Road 78 od ceste Highway 59 do ceste 13th Line,

na jug cestom 13 Line od ceste 78 Road do ceste Oxford Road 17,

na istok cestom Oxford Road 17 od ceste 13 Line do ceste Oxford Road 4,

na jug cestom Oxford Road 4 od ceste Oxford Road 17 do okružne ceste 15,

na istok cestom County Road 15, preko ceste Highway 401, od ceste Oxford Road 4 do ceste Middletown Line,

na jug cestom Middletown Line, preko ceste Highway 403, od ceste County Road 15 do ceste Old Stage Road,

na zapad cestom Old Stage Road od ceste Middletown Line do ceste County Road 59,

na jug cestom County Road 59 od ceste Old Stage Road do ceste Curries Road,

na zapad cestom Curries Road od ceste County Road 59 do ceste Cedar Line,

na jug cestom Cedar Line od ceste Curries Road do ceste Rivers Road,

na jugozapad cestom Rivers Road od ceste Cedar Line do ceste Foldens Line,

na sjeverozapad cestom Foldens Line od ceste Rivers Road do ceste Sweaburg Road,

na jugozapad cestom Sweaburg Road od ceste Foldens Line do ulice Harris Street,

na sjeverozapad ulicom Harris Street od ceste Sweaburg Road do ceste Highway 401,

na zapad cestom Highway 401 od ulice Harris Street do ulice Ingersoll Street (cesta County Road 10),

na sjever ulicom Ingersoll Street (cesta County Road 10) od ceste Highway 401 do ceste County Road 119,

cestom County Road 119 od ulice Ingersoll Street (cesta County Road 10) do početne točke na raskrižju cesta County Road 119 i 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015.

8.10.2015.

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

 

 

S1, ST1”;

treba stajati:

„CA – Kanada

‚CA-2.2

Područje u provinciji Ontariju unutar sljedećih granica:

od raskrižja cesta County Road 119, County Road 64 i 25th Line,

na sjever cestom 25th Line do raskrižja s cestom Road 68, na istok cestom Road 68 do drugog raskrižja s cestom 25th Line pa na sjever cestom 25th Line do ceste 74 Road,

na istok cestom 74 Road od ceste 25th Line do ceste 31st Line,

na sjever cestom 31st Line od ceste 74 Road do ceste 78 Road,

na istok cestom 78 Road od ceste 31st Line do ceste 33rd Line,

na sjever cestom 33rd Line od ceste 78 Road do ceste 84 Road,

na istok cestom 84 Road od ceste 33rd Line do ceste Highway 59,

na jug cestom Highway 59 od ceste 84 Road do ceste Road 78,

na istok cestom Road 78 od ceste Highway 59 do ceste 13th Line,

na jug cestom 13 Line od ceste 78 Road do ceste Oxford Road 17,

na istok cestom Oxford Road 17 od ceste 13 Line do ceste Oxford Road 4,

na jug cestom Oxford Road 4 od ceste Oxford Road 17 do okružne ceste 15,

na istok cestom County Road 15, preko ceste Highway 401, od ceste Oxford Road 4 do ceste Middletown Line,

na jug cestom Middletown Line, preko ceste Highway 403, od ceste County Road 15 do ceste Old Stage Road,

na zapad cestom Old Stage Road od ceste Middletown Line do ceste County Road 59,

na jug cestom County Road 59 od ceste Old Stage Road do ceste Curries Road,

na zapad cestom Curries Road od ceste County Road 59 do ceste Cedar Line,

na jug cestom Cedar Line od ceste Curries Road do ceste Rivers Road,

na jugozapad cestom Rivers Road od ceste Cedar Line do ceste Foldens Line,

na sjeverozapad cestom Foldens Line od ceste Rivers Road do ceste Sweaburg Road,

na jugozapad cestom Sweaburg Road od ceste Foldens Line do ulice Harris Street,

na sjeverozapad ulicom Harris Street od ceste Sweaburg Road do ceste Highway 401,

na zapad cestom Highway 401 od ulice Harris Street do ulice Ingersoll Street (cesta County Road 10),

na sjever ulicom Ingersoll Street (cesta County Road 10) od ceste Highway 401 do ceste County Road 119,

cestom County Road 119 od ulice Ingersoll Street (cesta County Road 10) do početne točke na raskrižju cesta County Road 119 i 25th Line.

WGM

VIII

P2

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.4.2015.

8.10.2015.

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

SRP, SRA

A

 

S1, ST1”.


11.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/73


Ispravak Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004

( Službeni list Europske unije L 304 od 22. studenoga 2011. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv.20 od 26. srpnja 2013.)

1.

Pojam „netolerancija” zamjenjuje se pojmom „intolerancija” u cijeloj Uredbi u odgovarajućem gramatičkom obliku.

2.

Riječi „poslovanju hranom” zamjenjuju se riječima „poslovanju s hranom” u cijeloj Uredbi.

3.

Stranica 168., uvodna izjava 3., prva rečenica:

umjesto:

„…visoka razina zaštite potrošača…”;

treba stajati:

„…visoka razina zaštite zdravlja potrošača…”.

4.

Stranica 168., uvodna izjava 7., prva rečenica:

umjesto:

„…informacija o hranjivim vrijednostima na prepakiranoj hrani.”;

treba stajati:

„…informacija o hranjivim vrijednostima na pretpakiranoj hrani.”

5.

Stranica 171., uvodna izjava 33., prva rečenica:

umjesto:

„Nepovlaštena pravila Unije o podrijetlu robe…”;

treba stajati:

„Pravila Unije o nepovlaštenom podrijetlu robe…”.

6.

Stranica 171., uvodna izjava 34., zadnja rečenica:

umjesto:

„…tako da budu informirani pri odabiru.”;

treba stajati:

„…tako da budu informirani pri odabiru hrane.”

7.

Stranica 171., uvodna izjava 35., druga rečenica:

umjesto:

„…dopustiti navođenje hranjive vrijednosti po obroku ili jedinici konzumacije…”;

treba stajati:

„…dopustiti nutritivnu deklaraciju po obroku ili jedinici konzumacije…”.

8.

Stranica 172., uvodna izjava 41., treća rečenica:

umjesto:

„Stoga bi se informacije o hranjivim vrijednostima trebale navoditi u istom vidnom polju.”;

treba stajati:

„Stoga bi se nutritivna deklaracija trebala navoditi u istom vidnom polju.”

9.

Stranica 173., uvodna izjava 54., prva rečenica:

umjesto:

„Neredovito i često ažuriranje zahtjeva o informacijama o hrani može uzrokovati značajno opterećenje subjekata u poslovanju hranom, a posebno malih i srednjih poduzeća, dodatnom administracijom,”;

treba stajati:

„Neredovito i često ažuriranje zahtjeva o informacijama o hrani može uzrokovati značajno opterećenje poduzeća za poslovanje s hranom, a posebno malih i srednjih poduzeća, dodatnom administracijom.”

10.

Stranica 174., članak 2. stavak 1. točka (a):

umjesto:

„…iz članka 2. i stavaka 1., 2., 3., 7., 8. i 18. članka 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002;”;

treba stajati:

„…iz članka 2. i članka 3. točaka 1., 2., 3., 7., 8. i 18. Uredbe (EZ) br. 178/2002;”.

11.

Stranica 175., članak 2. stavak 2. točka (e):

umjesto:

„…tako da se sadržaj ne može biti promijenjen…”;

treba stajati:

„…tako da sadržaj ne može biti promijenjen…”.

12.

Stranica 175., članak 2. stavak 2. točka (j):

umjesto:

„…riječi, podaci, trgovački nazivi, trgovački nazivi, nazivi robnih marki…”;

treba stajati:

„…riječi, podaci, trgovački nazivi, nazivi robnih marki…”.

13.

Stranica 175., članak 2. stavak 2. točka (k):

umjesto:

„…koje se mogu pročitati tekst s jedne točke gledanja;”;

treba stajati:

„…koje se mogu pročitati s jedne točke gledanja;”.

14.

Stranica 175., članak 2. stavak 2. točka (n):

umjesto:

„(n)

‚pravni naziv’ je naziv hrane propisan…”;

treba stajati:

„(n)

‚propisani naziv’ je naziv hrane propisan…”.

15.

Stranica 176., članak 3. stavak 2.:

umjesto:

„…računa o zaštiti legitimnih interesa proizvođača te poticati promocija kvalitetnih proizvoda.”;

treba stajati:

„…računa o potrebi zaštite legitimnih interesa proizvođača te promicanja proizvodnje kvalitetnih proizvoda.”

16.

Stranica 177., članak 5.:

umjesto:

„…nakon savjetovanja s Europskog agencijom za sigurnost hrane (‚Agencija’).”;

treba stajati:

„…nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane (‚Agencija’).”

17.

Stranica 177., članak 7. stavak 1. točka (a):

umjesto:

„…roka trajanja, zemlje ili mjesta podrijetla, načina proizvodnje;”;

treba stajati:

„…roka trajanja, zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla, načina proizvodnje;”.

18.

Stranica 177., članak 7. stavak 1. točka (d):

umjesto:

„…kada je u stvarnosti sastojak koji je inače prirodno prisutan ili korišten u toj hrani…”;

treba stajati:

„…kada je u stvarnosti sastavni dio koji je inače prirodno prisutan ili sastojak koji se uobičajeno koristi u toj hrani…”.

19.

Stranica 178., članak 8. stavak 7. prvi podstavak točka (b):

umjesto:

„…za pripremu, obradu, odvajanje ili rezanje.”;

treba stajati:

„…za pripremu, obradu, raspodjelu ili rezanje.”

20.

Stranica 178., članak 8. stavak 7. drugi podstavak:

umjesto:

„Ne dovodeći u pitanje prvi stavak, subjekti (…) u kojoj se prepakirana hrana prezentira radi stavljanja na tržište.”;

treba stajati:

„Neovisno o prvom podstavku, subjekti (…) u kojoj se pretpakirana hrana prezentira radi stavljanja na tržište.”

21.

Stranica 178., članak 9. stavak 1. točka (i):

umjesto:

„(i)

zemlju ili mjesto podrijetla…”;

treba stajati:

„(i)

zemlju podrijetla ili mjesto podrijetla…”.

22.

Stranica 178., članak 9. stavak 1. točka (j):

umjesto:

„(j)

upute za upotrebu ili pripremu, kada u nedostatku…”;

treba stajati:

„(j)

upute za upotrebu, kada u nedostatku…”.

23.

Stranica 178., članak 9. stavak 3. drugi podstavak:

umjesto:

„…ako je time postignuta ista razina informacija kao riječima i brojkama…”;

treba stajati:

„…ako je time postignuta ista razina informiranja kao riječima i brojkama…”.

24.

Stranica 180., članak 17. stavak 3.:

umjesto:

„3.   U iznimnim se slučajevima, naziv hrane iz države članice u kojoj je hrana proizvedena, ne smije se koristiti pri stavljanju na tržište u državi članici u kojoj se hrana na koju se odnosi taj naziv razlikuje u po svojem sastavu ili tehnologiji proizvodnje od hrane poznate pod tim nazivom u onoj mjeri da odredbe stavka 2. ovog članka nisu dovoljne da bi osigurale točno informiranje potrošača.”;

treba stajati:

„3.   U iznimnim slučajevima, naziv hrane iz države članice u kojoj je hrana proizvedena ne smije se koristiti pri stavljanju na tržište u državi članici u kojoj se hrana na koju se odnosi taj naziv razlikuje po svojem sastavu ili tehnologiji proizvodnje od hrane poznate pod tim nazivom u onoj mjeri da odredbe stavka 2. nisu dovoljne da bi osigurale točno informiranje potrošača u državi članici u kojoj se hrana stavlja na tržište.”

25.

Stranica 181., članak 19. stavak 1. točka (d):

umjesto:

„…izuzev svježeg sira i topljenog sira…”;

treba stajati:

„…izuzev svježeg sira i prerađenog sira…”.

26.

Stranica 181., članak 20. točka (a):

umjesto:

„…dijelovi sastojka koji privremeno izdvojeni tijekom…”;

treba stajati:

„…dijelovi sastojka koji su privremeno izdvojeni tijekom…”.

27.

Stranica 181., članak 20. točka (c):

umjesto:

„…tvari koje nisu prehrambenim aditivi, ali se koriste…”;

treba stajati:

„…tvari koje nisu prehrambeni aditivi, ali se koriste…”.

28.

Stranica 182., članak 21. stavak 1. četvrti podstavak:

umjesto:

„…navesti ako se naziv hrane jasno upućuje na tu tvar ili proizvod.”;

treba stajati:

„…navesti ako naziv hrane jasno upućuje na tu tvar ili proizvod.”

29.

Stranica 182., članak 21. stavak 2. prvi podstavak:

umjesto:

„…i uzeli u obzir tehnički napredak i znanstvene spoznaje, Komisija mora…”;

treba stajati:

„…i uzeli u obzir najnoviji znanstveni napredak i tehničke spoznaje, Komisija mora…”.

30.

Stranica 183., članak 26. stavak 2. točka (a):

umjesto:

„…u pogledu stvarne zemlje ili mjesta podrijetla hrane (…) potječe iz druge zemlje ili mjesta podrijetla;”;

treba stajati:

„…u pogledu stvarne zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane (…) potječe iz druge zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla;”.

31.

Stranica 183., članak 26. stavak 3. prvi podstavak:

umjesto:

„3.   Ako su zemlja ili mjesto podrijetla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji ili mjestu podrijetla glavnoga sastojka hrane:

(a)

treba navesti i zemlju ili mjesto podrijetla glavnog sastojka; ili

(b)

treba navesti da se zemlja ili mjesto podrijetla glavnoga sastojka razlikuju od zemlje ili mjesta podrijetla hrane.”;

treba stajati:

„3.   Ako su zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji podrijetla ili mjestu podrijetla glavnoga sastojka hrane:

(a)

treba navesti i zemlju podrijetla ili mjesto podrijetla glavnog sastojka; ili

(b)

treba navesti da se zemlja podrijetla ili mjesto podrijetla glavnoga sastojka razlikuju od zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla hrane.”

32.

Stranica 183., članak 26. stavak 4.:

umjesto:

„…obveznoga navođenja zemlje ili mjesta podrijetla za proizvode iz te točke.”;

treba stajati:

„…obveznoga navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za proizvode iz te točke.”

33.

Stranica 183., članak 26. stavak 5. uvodni tekst:

umjesto:

„…obveznom navođenju zemlje ili mjesta podrijetla za…”;

treba stajati:

„…obveznom navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za…”.

34.

Stranica 183., članak 26. stavak 6.:

umjesto:

„…navođenju zemlje ili mjesta podrijetla za meso koje se koristi kao sastojak.”;

treba stajati:

„…navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla za meso koje se koristi kao sastojak.”

35.

Stranica 183., članak 26. stavak 7. prvi podstavak:

umjesto:

„…obveznog navođenja države ili mjesta podrijetla te…”;

treba stajati:

„…obveznog navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla te…”.

36.

Stranica 183., članak 26. stavak 9. uvodni tekst:

umjesto:

„…načine navođenja zemlje ili mjesta podrijetla te hrane…”;

treba stajati:

„…načine navođenja zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla te hrane…”.

37.

Stranica 185., članak 33. stavak 1., uvodni tekst:

umjesto:

„…članka 30. stavaka 1. do 5. mogu se izraziti po obroku i/ili jedinici konzumacije (…) broj obroka i ili jedinica konzumacije:”;

treba stajati:

„… članka 30. stavaka 1. do 5. mogu izraziti po obroku i/ili jedinici konzumacije (…) broj obroka ili jedinica konzumacije:”.

38.

Stranica 185., članak 33. stavak 1. točka (c):

umjesto:

„(c)

pored ili umjesto oblika izražavanja a na 100 g…”;

treba stajati:

„(c)

pored ili umjesto oblika izražavanja na 100 g…”.

39.

Stranica 186., članak 34. stavak 6.:

umjesto:

„…navoda nutritivne deklaracije u skladu s u oblicima iz…”;

treba stajati:

„…navoda nutritivne deklaracije u skladu s oblicima iz…”.

40.

Stranica 186., članak 35. stavak 2. prva rečenica:

umjesto:

„…jednoga ili više oblika izražavanja ili prezentiranja hranjivih vrijednosti za koje smatraju…”;

treba stajati:

„…jednoga ili više dodatnih oblika izražavanja ili prezentiranja nutritivne deklaracije za koje smatraju…”.

41.

Stranica 189., članak 49., uvodni tekst:

umjesto:

„Prvi i drugi podstavak članka 7. …”;

treba stajati:

„Prvi i drugi stavak članka 7. …”.

42.

Stranica 192., Prilog I. točka 8.:

umjesto:

„…su sve monosaharidi…”;

treba stajati:

„…su svi monosaharidi…”.

43.

Stranica 194., Prilog III. točka 2.3., drugi stupac, prva i druga rečenica:

umjesto:

„izvor fenilanina”;

treba stajati:

„izvor fenilalanina”.

44.

Stranica 194., Prilog III. točka 3.3., drugi stupac, druga rečenica:

umjesto:

„Ako popis sastojaka ne postoji, ta se napomena navodi nakon naziva hrane.”;

treba stajati:

„Ako popis sastojaka ne postoji, taj navod mora biti uz naziv hrane.”

45.

Stranica 195., Prilog III. točka 4.2., drugi stupac:

umjesto:

„…kofein. Ni preporučuje se djeci…”;

treba stajati:

„…kofein. Ne preporučuje se djeci…”.

46.

Stranica 195., Prilog III., točka 5., naslov:

umjesto:

„5.

Hrana s dodanim fitosterolima, esterima fitosterola, fitostanolima i esterima fitostanola”;

treba stajati:

„5.

Hrana s dodanim fitosterolima, esterima fitosterola, fitostanolima ili esterima fitostanola”.

47.

Stranica 195., Prilog III., točka 5.1, drugi stupac, podtočka 2.:

umjesto:

„…navodi su u sklopu popisa sastojaka;”;

treba stajati:

„… navodi se u sklopu popisa sastojaka;”.

48.

Stranica 195., Prilog III., točka 6., naslov:

umjesto:

„6.

Smrznuto meso, pripravci od smrznutog mesa i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva”;

treba stajati:

„6.

Smrznuto meso, smrznuti mesni pripravci i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva”.

49.

Stranica 195., Prilog III. točka 6.1., prvi stupac:

umjesto:

„6.1.

Smrznuto meso, pripravci od smrznutog mesa i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva.”;

treba stajati:

„6.1.

Smrznuto meso, smrznuti mesni pripravci i smrznuti neprerađeni proizvodi ribarstva.”

50.

Stranica 195., Prilog III. točka 6.1., drugi stupac:

umjesto:

„datum smrzavanja ili datum prvoga smrzavanja ako je…”;

treba stajati:

„datum zamrzavanja ili datum prvoga zamrzavanja ako je…”.

51.

Stranica 196., Prilog IV., naslov:

umjesto:

„DEFINICIJA X VISINE”;

treba stajati:

„DEFINICIJA VISINE x”.

52.

Stranica 196., Prilog IV., podnaslov:

umjesto:

„X VISINA”;

treba stajati:

„VISINA x”.

53.

Stranica 197., Prilog V., naslov:

umjesto:

„HRANA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAHTJEV OBVEZNOG NAVOĐENJA HRANJIVIH VRIJEDNOSTI”;

treba stajati:

„HRANA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAHTJEV OBVEZNOG NAVOĐENJA NUTRITIVNE DEKLARACIJE”.

54.

Stranica 198., Prilog VI. dio A točka 4., uvodni tekst:

umjesto:

„…očekuje da se uobičajeno koriste ili da su prirodno prisutni, zamijenjeni drugim sastavnim dijelom ili sastojkom, na etiketi, pored popisa sastojaka, treba jasno navesti…”;

treba stajati:

„…očekuje da se uobičajeno koristi ili da je prirodno prisutan, zamijenjen drugim sastavnim dijelom ili sastojkom, na etiketi, kao dodatak popisu sastojaka, treba jasno navesti…”.

55.

Stranica 198., Prilog VI. dio A točka 5.:

umjesto:

„…uključujući hidrolizirane bjelančevine podrijetlom od druge životinje…”;

treba stajati:

„… uključujući hidrolizirane bjelančevine, podrijetlom od druge životinje…”.

56.

Stranica 198., Prilog VI. dio A točka 6. prva rečenica:

umjesto:

„…u obliku komada, odreska, dijela ili obroka mesa…”;

treba stajati:

„…u obliku komada, odreska, dijela, obroka ili trupa mesa…”.

57.

Stranica 198., Prilog VI. dio A točka 6. druga rečenica:

umjesto:

„…komada, odreska, dijela, porcije, fileta ili čitavoga proizvoda ribarstva.”;

treba stajati:

„…komada, odreska, dijela, obroka, fileta ili čitavoga proizvoda ribarstva.”

58.

Stranica 200., Prilog VI. dio B točka 3.:

umjesto:

„…i to s nacionalnim oznaka koje nije moguće…”;

treba stajati:

„…i to s nacionalnom oznakom koju nije moguće…”.

59.

Stranica 200., Prilog VI. dio C, naslov:

umjesto:

„DIO B – POSEBNI ZAHTJEVI U VEZI S OZNAČIVANJEM CRIJEVA ZA KOBASICE”;

treba stajati:

„DIO C – POSEBNI ZAHTJEVI U VEZI S OZNAČIVANJEM OVITKA ZA KOBASICE”.

60.

Stranica 200., Prilog VI. dio C:

umjesto:

„Ako crijevo za kobasice nije jestivo, to je potrebno navesti.”;

treba stajati:

„Ako ovitak za kobasice nije jestiv, to je potrebno navesti.”

61.

Stranica 201., Prilog VII. dio A točka 4., prvi stupac:

umjesto:

„4.

Voće, povrće ili gljive, kod kojih niti jedno ne prevladava značajno s obzirom na masu i koji se koriste u udjelima koji mogu biti promjenjivi,koje se koristi u mješavini kao sastojci hrane.”;

treba stajati:

„4.

Voće, povrće ili gljive, od kojih niti jedno ne prevladava značajno s obzirom na masu i koji se koriste u udjelima koji mogu biti promjenjivi, a koriste se u mješavini kao sastojci hrane.”

62.

Stranica 202., Prilog VII. dio A točka 9., drugi stupac, prva rečenica:

umjesto:

„…te može slijediti napomena ‚u različitim udjelima’.”;

treba stajati:

„…te može slijediti napomena ‚u promjenjivim udjelima’.”

63.

Stranica 202., Prilog VII. dio B točka 2., drugi stupac, prva rečenica:

umjesto:

„…zajedno s opisom ‚životinjsko’, ili navođenjem…”;

treba stajati:

„…zajedno s pridjevom ‚životinjska’, ili navođenjem…”.

64.

Stranica 202., Prilog VII. dio B točka 9., prvi stupac:

umjesto:

„…u proizvodnji gumene baze za žvakaće gume”;

treba stajati:

„…u proizvodnji gumi baze za žvakaće gume”.

65.

Stranica 202., Prilog VII. dio B točka 9., drugi stupac:

umjesto:

„‚Gumena baza’”;

treba stajati:

„‚Gumi baza’”.

66.

Stranica 203., Prilog VII. dio B točka 15., prvi stupac:

umjesto:

„15.

Prešani, ekstrahirani ili rafinirani kakaov maslac”;

treba stajati:

„15.

Prešani, ekspeler ili rafinirani kakaov maslac”.

67.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Tvar protiv zgrudnjavanja”;

treba stajati:

„Tvar za sprečavanje zgrudnjavanja”.

68.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Tvar o za zadržavanje vlage”;

treba stajati:

„Tvar za povećanje volumena”.

69.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Pojačivač okusa/arome”;

treba stajati:

„Pojačivač arome”.

70.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Tvar o za poliranje”;

treba stajati:

„Tvar za poliranje”.

71.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Tvar o za zadržavanje vlage”;

treba stajati:

„Tvar za zadržavanje vlage”.

72.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„Sladilo (tvar za zaslađivanje)”;

treba stajati:

„Sladilo”.

73.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„(1)

Nije potrebno navesti naziv aditiva ili E broj”;

treba stajati:

„(1)

Samo za prerađene sireve i proizvode na bazi prerađenih sireva”.

74.

Stranica 204. Prilog VII. dio C:

umjesto:

„(2)

Samo za topljene sireve i proizvode na bazi topljenih sireva”;

treba stajati:

„(2)

Nije potrebno navesti naziv aditiva ili E broj”.

75.

Stranica 204., Prilog VII. dio E točka 1.:

umjesto:

„…ili uobičajen i to s prema njegovoj ukupnoj masi…”;

treba stajati:

„…ili uobičajen i to prema njegovoj ukupnoj masi…”.

76.

Stranica 205., Prilog VIII. točka 2. podtočka (b):

umjesto:

„(b)

dodanih vitamina i minerala ako se na tu tvar odnosi prehrambena tvrdnja.”;

treba stajati:

„(b)

dodanih vitamina i minerala ako se na tu tvar odnosi nutritivna deklaracija.”

77.

Stranica 206., Prilog IX., točka 5., treća rečenica:

umjesto:

„…kao mješavine i, također, zamrznute ili brzo smrznute…”;

treba stajati:

„…kao mješavine i, također, smrznute ili brzo smrznute…”.

78.

Stranica 207., Prilog X. točka 1. podtočka (c), u svim trima alinejama:

umjesto:

„čiji”;

treba stajati:

„čija”.

79.

Stranica 207., Prilog X. točka 1. podtočka (d) treća alineja:

umjesto:

„—

pića koja sadrže 10 % vol ili više alkohola,”;

treba stajati:

„—

pića koja sadrže 10 % vol. ili više alkohola,”.

80.

Stranica 208., Prilog X. točka 2. podtočka (d):

umjesto:

„(d)

‚upotrijebiti do’ datum navodi se na svakoj pojedinačnoj pretpakiranoj porciji.”;

treba stajati:

„(d)

‚upotrijebiti do’ datum navodi se na svakom pojedinačnom pretpakiranom obroku.”

81.

Stranica 210., Prilog XII., u cijeloj tablici:

umjesto:

„vol”;

treba stajati:

„vol.”

82.

Stranica 210., Prilog XII., tablica, točka 2., prvi stupac:

umjesto:

„…voćna vina od jabuke, kruške, voćnih vina i sličnih pića dobivenih od voća različitog od grožđa…”;

treba stajati:

„…voćna vina od jabuke, kruške, voćna vina i slična pića dobivena od voća različitog od grožđa…”.

83.

Stranica 211., Prilog XIII. dio B, tablica, naslov prvog stupca:

umjesto:

„Energetska vrijednost ili hranjiva tvar”;

treba stajati:

„Energija ili hranjiva tvar”.

84.

Stranica 213., Prilog XV., naslov:

umjesto:

„NAVOĐENJE I PREZENTIRANJE HRANJIVIH VRIJEDNOSTI”;

treba stajati:

„NAVOĐENJE I PREZENTIRANJE NUTRITIVNE DEKLARACIJE”.

85.

Stranica 213., Prilog XV., tekst ispod naslova:

umjesto:

„Mjerne jedinice koje se upotrebljavaju u navodu o hranjivim vrijednostima za energiju…”;

treba stajati:

„Mjerne jedinice koje se upotrebljavaju u nutritivnoj deklaraciji za energiju…”.

86.

Stranica 213., Prilog XV., tablica, naslov prvog stupca:

umjesto:

„energetska vrijednost”;

treba stajati:

„energija”.