ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 307

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
25. studenoga 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obavijest o stupanju na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane

1

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/2169 od 1. listopada 2015. o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane

2

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2170 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora ( 1 )

5

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2171 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora ( 1 )

7

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2172 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora ( 1 )

9

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2173 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 11 ( 1 )

11

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2174 оd 24. studenoga 2015. o indikativnoj zbirci ekoloških dobara i usluga, formatu za dostavljanje podataka za europske ekonomske račune okoliša i o načinima, strukturi i učestalosti izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim ekonomskim računima okoliša ( 1 )

17

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2175 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

23

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/2176 od 23. studenoga 2015. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Europskog odbora za izradu standarda unutarnje plovidbe (CESNI) i na plenarnoj sjednici Središnje komisije za plovidbu Rajnom (CCNR) o donošenju standarda za tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe

25

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2177 оd 20. studenoga 2015. o izuzimanju traženja nafte i plina u Portugalu od primjene Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 8043)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/1


Obavijest o stupanju na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane

Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane (1), potpisan u Bruxellesu 6. listopada 2010., stupit će na snagu 13. prosinca 2015.


(1)  SL L 127, 14.5.2011., str. 6.


25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/2


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/2169

od 1. listopada 2015.

o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91., članak 100. stavak 2., članak 167. stavak 3. i članak 207. u vezi s njegovim člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. travnja 2007. ovlastilo Komisiju da u ime Europske unije i njezinih država članica u pregovorima dogovori sporazum o slobodnoj trgovini s Republikom Korejom, u daljnjem tekstu „Koreja”.

(2)

Ti su pregovori završeni, a Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u daljnjem tekstu „Sporazum”, parafiran je 15. listopada 2009.

(3)

U skladu s Odlukom Vijeća 2011/265/EU od 16. rujna 2010. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane i Republike Koreje, s druge strane (1), Sporazum je potpisan u ime Unije 6. listopada 2010. podložno njegovu kasnijem sklapanju te se primjenjuje na privremenoj osnovi.

(4)

Sporazum bi trebalo odobriti.

(5)

Sporazumom se ne utječe na prava ulagatelja država članica da iskoriste svaki povoljniji tretman predviđen u bilo kojem sporazumu povezanom s ulaganjem kojeg su država članica i Koreja stranke.

(6)

Na temelju članka 218. stavka 7. Ugovora, primjereno je da Vijeće ovlasti Komisiju da odobri određene ograničene izmjene Sporazuma. Komisiju bi trebalo ovlastiti da ukine pravo na koprodukcije kako je predviđeno člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture osim ako Komisija odluči da bi se pravo trebalo zadržati, a Vijeće to odobri u skladu s posebnim postupkom potrebnim i zbog osjetljive naravi tog elementa Sporazuma i zbog toga što Sporazum treba sklopiti Unija i njezine države članice. Osim toga, Komisiju bi trebalo ovlastiti da odobri izmjene koje Radna skupina za oznake zemljopisnog podrijetla treba donijeti na temelju članka 10.25. Sporazuma.

(7)

Primjereno je utvrditi relevantne postupke za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla koje su zaštićene na temelju Sporazuma,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane (2), odobrava se u ime Unije.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća imenuje jednu ili više osoba da uime Unije dostavi obavijest iz članka 15.10.2. Sporazuma radi izražavanja pristanka Unije da se obveže Sporazumom.

Članak 3.

1.   Komisija obavješćuje Koreju o namjeri Unije da ne produlji razdoblje prava na koprodukciju u skladu s člankom 5. Protokola o suradnji u području kulture slijedom postupka utvrđenog u članku 5. stavku 8. navedenog Protokola, osim ako se Vijeće, na prijedlog Komisije, odluči zadržati pravo četiri mjeseca prije kraja takvog razdoblja prava. Ako Vijeće pristane zadržati pravo, ta odredba ponovno postaje primjenjiva na kraju obnovljenog razdoblja prava. O nastavku razdoblja prava, Vijeće odlučuje jednoglasno.

2.   Za potrebe članka 10.25. Sporazuma Komisija u ime Unije odobrava izmjene Sporazuma koje se temelje na odlukama Radne skupine za oznake zemljopisnog podrijetla. Ako zainteresirane strane ne mogu postići dogovor nakon primjedbi koje se odnose na oznaku zemljopisnog podrijetla, Komisija donosi takvo stajalište na temelju postupka iz članka 15. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (3). Razdoblje iz članka 5. stavka 6. Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4), određuje se u trajanju od mjesec dana.

Članak 4.

1.   Svaki gospodarski subjekt koji na tržište stavlja poljoprivredne proizvode, prehrambene proizvode, vina, aromatizirana vina ili jaka alkoholna pića u skladu s odgovarajućom specifikacijom može upotrebljavati ime zaštićeno u skladu s pododjeljkom C „Oznake zemljopisnog podrijetla” poglavlja 10. Sporazuma.

2.   Države članice i institucije Unije, među ostalim i na zahtjev zainteresirane strane, provode zaštitu predviđenu člancima od 10.18. do 10.23. Sporazuma.

Članak 5.

Vijeće, djelujući u skladu s Ugovorom, određuje stajalište koje o odlukama koje proizvode pravne učinke Unija treba zauzeti u Odboru za suradnju u području kulture. Visoki dužnosnici Komisije i država članica koji imaju stručno znanje i iskustvo u pitanjima i praksi u području kulture predstavljaju Uniju u Odboru za suradnju u području kulture, te iznose stajalište Unije u skladu s Ugovorom.

Članak 6.

Članak 247.a Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (5) odredba je koja se može primijeniti u svrhu donošenja potrebnih provedbenih pravila za primjenu pravila iz Priloga II(a) Protokola uz Sporazum, o definiciji „proizvodâ s podrijetlom” i metodama administrativne suradnje.

Članak 7.

Sporazum se ne smije tumačiti kao da se njime dodjeljuju prava ili nameću obveze na koje se može izravno pozvati pred sudovima i tribunalima Unije ili država članica.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 1. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

É. SCHNEIDER


(1)  SL L 127, 14.5.2011., str. 1.

(2)  Sporazum je objavljen u SL L 127, 14.5.2011., str. 1. zajedno s odlukom o potpisivanju.

(3)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(5)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.


UREDBE

25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2170

оd 24. studenoga 2015.

o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (1), a posebno njezin članak 6.,

budući da:

(1)

Odlukom 94/800/EZ (2) Vijeće je sklopilo Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”) (3). Sporazum bi se trebao primjenjivati na sve ugovore o javnoj nabavi čija vrijednost doseže ili prelazi iznose (dalje u tekstu „pragovi”) utvrđene u Sporazumu i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva Direktive 2014/24/EU omogućiti javnim naručiteljima koji primjenjuju tu Direktivu da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uskladiti pragove utvrđene navedenom Direktivom za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom kako bi se osiguralo da odgovaraju pragovima iz Sporazuma, izraženima u eurima i zaokruženima na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura.

(3)

Radi dosljednosti, primjereno je uskladiti i pragove u Direktivi 2014/24/EU koji nisu obuhvaćeni Sporazumom. Direktivu 2014/24/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da se izračun izmijenjenih pragova mora izvršiti na temelju srednje vrijednosti eura tijekom određenog razdoblja koje završava 31. kolovoza, a izmijenjene pragove objavljuje se u Službenom listu Europske unije početkom studenoga, za donošenje ove uredbe trebao bi se primijeniti hitni postupak,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Direktiva 2014/24/EU mijenja se kako slijedi:

1.

članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) iznos „5 186 000 EUR” zamjenjuje se s „5 225 000 EUR”;

(b)

u točki (b) iznos „134 000 EUR” zamjenjuje se sa „135 000 EUR”;

(c)

u točki (c) iznos „207 000 EUR” zamjenjuje se s „209 000 EUR”;

2.

prvi stavak članka 13. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) iznos „5 186 000 EUR” zamjenjuje se s „5 225 000 EUR”;

(b)

u točki (b) iznos „207 000 EUR” zamjenjuje se s „209 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(2)  Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986.–1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

(3)  Sporazum je višestrani sporazum u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je Sporazuma uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama.


25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2171

оd 24. studenoga 2015.

o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o postupcima nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (1), a posebno njezin članak 17.,

budući da:

(1)

Odlukom 94/800/EZ (2) Vijeće je sklopilo Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”) (3). Sporazum bi se trebao primjenjivati na sve ugovore o javnoj nabavi čija vrijednost doseže ili prelazi iznose (dalje u tekstu „pragovi”) utvrđene u Sporazumu i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva Direktive 2014/25/EU omogućiti naručiteljima koji primjenjuju tu Direktivu da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uskladiti pragove utvrđene navedenom Direktivom za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom kako bi se osiguralo da odgovaraju pragovima iz Sporazuma, izraženima u eurima i zaokruženima na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura.

(3)

Radi dosljednosti, primjereno je uskladiti i pragove u Direktivi 2014/25/EU koji nisu obuhvaćeni Sporazumom. Direktivu 2014/25/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da se izračun izmijenjenih pragova mora izvršiti na temelju srednje vrijednosti eura tijekom određenog razdoblja koje završava 31. kolovoza, a izmijenjene pragove objavljuje se u Službenom listu Europske unije početkom studenoga, za donošenje ove uredbe trebao bi se primijeniti žurni postupak,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 15. Direktive 2014/25/EU mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a) iznos „414 000 EUR” zamjenjuje se s „418 000 EUR”;

(b)

u točki (b) iznos „5 186 000 EUR” zamjenjuje se s „5 225 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 94, 28.3.2014., str. 243.

(2)  Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

(3)  Sporazum je višestrani sporazum u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je Sporazuma uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama.


25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/9


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2172

оd 24. studenoga 2015.

o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o dodjeli ugovorâ o koncesiji (1), a posebno njezin članak 9.,

budući da:

(1)

Odlukom 94/800/EZ (2) Vijeće je sklopilo Sporazum o javnoj nabavi (dalje u tekstu „Sporazum”) (3). Sporazum bi se trebao primjenjivati na sve ugovore o javnoj nabavi čija vrijednost doseže ili prelazi iznose (dalje u tekstu „pragovi”) utvrđene u Sporazumu i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva Direktive 2014/23/EU omogućiti naručiteljima i javnim naručiteljima koji primjenjuju tu Direktivu da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. Kako bi se to postiglo, trebalo bi uskladiti pragove utvrđene navedenom Direktivom za ugovore o javnoj nabavi koji su obuhvaćeni i Sporazumom kako bi se osiguralo da odgovaraju pragovima iz Sporazuma, izraženima u eurima i zaokruženima na najbližu nižu vrijednost u tisućama eura.

(3)

Radi dosljednosti, primjereno je uskladiti i pragove u Direktivi 2014/23/EU koji nisu obuhvaćeni Sporazumom. Direktivu 2014/23/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da se izračun izmijenjenih pragova mora izvršiti na temelju srednje vrijednosti eura tijekom određenog razdoblja koje završava 31. kolovoza, a izmijenjene pragove objavljuje se u Službenom listu Europske unije početkom studenoga, za donošenje ove uredbe trebao bi se primijeniti žurni postupak,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 8. stavku 1. Direktive 2014/23/EU iznos „5 186 000 EUR” zamjenjuje se s „5 225 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 94, 28.3.2014., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986.–1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

(3)  Sporazum je višestrani sporazum u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Cilj je Sporazuma uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama.


25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/11


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2173

оd 24. studenoga 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 11

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) doneseni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Dana 6. svibnja 2014. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je izmjene međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 11 Zajednički poslovi pod nazivom Obračunavanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju. Izmjenama se pružaju nove smjernice o računovodstvenom tretmanu stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju u kojem djelatnost zajedničkog upravljanja čini poslovnu jedinicu.

(3)

Izmjene MSFI-ja 11 sadržavaju upućivanja na MSFI 9 koji se trenutačno ne može primjenjivati jer ga Unija još nije donijela. Stoga bi se svako upućivanje na MSFI 9 iz Priloga ovoj Uredbi trebalo tumačiti kao upućivanje na međunarodni računovodstveni standard (MRS 39) Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje.

(4)

U okviru savjetovanja s Europskom savjetodavnom skupinom za financijsko izvještavanje potvrđeno je da izmjene MSFI-ja 11 ispunjavaju kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 11 Zajednički poslovi izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

2.   Svako upućivanje na MSFI 9 iz Priloga ovoj Uredbi tumači se kao upućivanje na MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo dužno je primijeniti izmjene iz članka 1. najkasnije od datuma početka svoje prve financijske godine koja počinje 1. siječnja 2016. ili poslije.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29.11.2008., str. 1.).


PRILOG

Obračunavanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju

(Izmjene MSFI-ja 11)

„Umnožavanje je dopušteno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava pridržana su izvan EGP-a, s iznimkom prava na umnožavanje za osobne potrebe ili drugih primjerenih korištenja. Dodatne informacije mogu se zatražiti od IASB-a na stranici www.iasb.org.”

Izmjene MSFI-ja 11 Zajednički poslovi

Dodaje se točka 21.A. Točke 20. – 21. uključene su radi lakšeg snalaženja, ali nisu izmijenjene.

Zajedničko upravljanje

20.

Zajednički upravitelj dužan je po osnovi svojeg udjela u zajedničkom poslu iskazati:

(a)

svoju imovinu, uključujući svoj udjel u eventualnoj zajedničkoj imovini;

(b)

svoje obveze, uključujući svoj udjel u eventualnim zajedničkim obvezama;

(c)

svoje prihode od prodaje svojeg udjela u rezultatu zajedničkog upravljanja;

(d)

svoj udjel u prihodima od prodaje rezultata koje je ostvarilo zajedničko upravljanje; i

(e)

svoje rashode, uključujući svoj udjel u eventualnim zajedničkim rashodima.

21.

Zajednički upravitelj dužan je imovinu, obveze, prihode i rashode koji se odnose na njegov udjel u zajedničkom upravljanju obračunati sukladno MSFI-jevima koji se primjenjuju na određenu imovinu, određene obveze, prihode i rashode.

21.A

Ako subjekt stječe udjel u zajedničkom upravljanju čija aktivnost čini poslovnu jedinicu u smislu MSFI-ja 3, subjekt je dužan primjenjivati, u mjeri svojega udjela u skladu s točkom 20., sva načela obračuna poslovnih spajanja iz MSFI-ja 3 i drugih MSFI-jeva koja nisu u suprotnosti sa smjernicama iz ovog MSFI-ja te objaviti informacije koje se u tim MSFI-jevima zahtijevaju u vezi s poslovnim spajanjima. To se primjenjuje na stjecanje početnog udjela i dodatnih udjela u zajedničkom upravljanju čija aktivnost čini poslovnu jedinicu. Obračunavanje stjecanja udjela u takvom zajedničkom upravljanju utvrđeno je u točkama B.33.A – B.33.D.

U Dodatku B izmjenjuje se glavni naslov prije točke B.34 te se dodaju točke B.33.A – B.33.D i pripadajući naslovi.

Financijski izvještaji strana u zajedničkom poslu (točke 21.A – 22.).

Obračunavanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju

B.33.A

Ako subjekt stječe udjel u zajedničkom upravljanju čija aktivnost čini poslovnu jedinicu u smislu MSFI-ja 3, subjekt je dužan primjenjivati, u mjeri svojega udjela u skladu s točkom 20., sva načela obračuna poslovnih spajanja iz MSFI-ja 3 i drugih MSFI-jeva koja nisu u suprotnosti sa smjernicama iz ovog MSFI-ja te objaviti informacije koje se u tim MSFI-jevima zahtijevaju u vezi s poslovnim spajanjima. Načela obračuna poslovnih spajanja koja nisu u suprotnosti sa smjernicama iz ovog MSFI-ja uključuju, ali nisu ograničena na sljedeće:

(a)

mjerenje utvrdive imovine i obveza po poštenoj vrijednosti, osim stavaka za koje su u MSFI-ju 3 i drugim MSFI-jevima predviđene iznimke;

(b)

priznavanje troškova povezanih sa stjecanjem kao rashoda tijekom razdoblja u kojima su troškovi nastali, a usluge primljene, osim troškova izdavanja dužničkih ili vlasničkih vrijednosnih papira koji se priznaju u skladu s MRS-om 32 Financijski instrumenti: prezentiranje i MSFI-jem 9; (1)

(c)

priznavanje odgođene porezne imovine i odgođenih poreznih obveza koji proizlaze iz početnog priznavanja imovine ili obveza, osim odgođenih poreznih obveza koje proizlaze iz početnog priznavanja goodwilla, kako je predviđeno MSFI-jem 3 i MRS-om 12 Porezi na dobit za poslovna spajanja;

(d)

priznavanje viška prenesene naknade u odnosu na neto iznose (zabilježene na datum stjecanja) utvrdive stečene imovine i preuzetih obveza, ako postoje, kao goodwilla; i

(e)

podvrgavanje jedinice koja stvara novac i kojoj je goodwill dodijeljen provjeri umanjenja vrijednosti najmanje jednom godišnje i kadgod postoji naznaka da bi vrijednost jedinice mogla biti umanjena, u skladu sa zahtjevima MRS-a 36 Umanjenje imovine u pogledu goodwilla stečenog poslovnim spajanjem.

B.33.B

Točke 21.A i B.33.A primjenjuju se i na uspostavu zajedničkog upravljanja ako i isključivo ako se u trenutku njegove uspostave doprinos jedne od strana koje sudjeluju u zajedničkom upravljanju sastoji od postojeće poslovne jedinice u smislu MSFI-ja 3. Međutim, te se točke ne primjenjuju na uspostavu zajedničkog upravljanja ako mu u trenutku njegove uspostave sve strane koje sudjeluju u zajedničkom upravljanju pridonose samo imovinom ili skupinama imovine koje ne čine poslovne jedinice.

B.33.C

Zajednički upravitelj može povećati vlastiti udjel u zajedničkom upravljanju čija aktivnost čini poslovnu jedinicu u smislu MSFI-ja 3 stjecanjem dodatnog udjela u zajedničkom upravljanju. U takvim slučajevima prethodno stečeni udjeli u zajedničkom upravljanju ne mjere se ponovno ako zajednički upravitelj zadržava zajedničku kontrolu.

B.33.D

Točke 21.A i B.33A – B.33.C ne primjenjuju se na stjecanje udjela u zajedničkom upravljanju ako su strane koje dijele zajedničku kontrolu, uključujući subjekt koji stječe udjel u zajedničkom upravljanju, i prije i nakon stjecanja pod zajedničkom kontrolom iste krajnje strane ili strana koje imaju kontrolu te ako ta kontrola nije privremena.

U Dodatku C dodaju se točka C.1.AA i točka C.14.A te pripadajući naslovi.

DATUM UČINKA

C.1.AA

Publikacijom Obračunavanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju (Izmjene MSFI-ja 11), objavljenom u svibnju 2014., izmijenjen je naslov nakon točke B.33 te su dodane točke 21.A, B.33.A – B.33.D i C.1.AA s pripadajućim naslovima. Subjekt je te izmjene dužan primjenjivati prospektivno u godišnjim razdobljima koja započinju 1. siječnja 2016. ili kasnije. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt započne s primjenom tih izmjena u ranijem razdoblju, dužan je tu činjenicu objaviti.

Obračunavanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju

C.14.A

Publikacijom Obračunavanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju (Izmjene MSFI-ja 11), objavljenom u svibnju 2014., izmijenjen je naslov nakon točke B.33 te su dodane točke 21.A, B.33.A – B.33.D, C.1.AA i pripadajući naslovi. Subjekt je te izmjene dužan primjenjivati prospektivno za stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju čije aktivnosti čine poslovne jedinice u smislu MSFI-ja 3, u slučaju stjecanja ostvarenih od početka prvog razdoblja primjene tih izmjena. Kao posljedica toga iznosi priznati za stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju u prethodnim razdobljima ne moraju se usklađivati.

Posljedične izmjene MSFI-ja 1 Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Dodaje se točka 39.W.

DATUM UČINKA

39.W

Publikacijom Obračunavanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju (Izmjene MSFI-ja 11), objavljenom u svibnju 2014., izmijenjena je točka C.5. Navedenu izmjenu subjekt primjenjuje u godišnjim razdobljima koja počinju 1. siječnja 2016. ili nakon tog datuma. Ako povezane izmjene MSFI-ja 11 iz publikacije Obračunavanje stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju (Izmjene MSFI-ja 11) subjekt primjenjuje na ranije razdoblje, izmjena točke C.5 primjenjuje se u tom ranijem razdoblju.

U Dodatku C izmjenjuje se točka C.5.

Dodatak C

Izuzeća za poslovna spajanja

C.5

Izuzeće za prošla poslovna spajanja primjenjuje se i na prošla stjecanja ulaganja u pridružene subjekte, udjela u zajedničkim pothvatima i udjela u zajedničkom upravljanju čija aktivnost čini poslovnu jedinicu u smislu MSFI-ja 3. Nadalje, datum određen u pogledu točke C.1 jednako se primjenjuje na sva takva stjecanja.


(1)  Ako subjekt primjenjuje ove izmjene, ali još ne primjenjuje MSFI 9, svako se upućivanje na MSFI 9 u ovim izmjenama tumači kao upućivanje na MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje.


25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2174

оd 24. studenoga 2015.

o indikativnoj zbirci ekoloških dobara i usluga, formatu za dostavljanje podataka za europske ekonomske račune okoliša i o načinima, strukturi i učestalosti izvješća o kvaliteti u skladu s Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim ekonomskim računima okoliša

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša (1), a posebno njezin članak 3. stavak 5., članak 6. stavak 2. i članak 7. stavak 3.,

budući da:

(1)

Europski ekonomski računi okoliša uspostavljeni Uredbom (EU) br. 691/2011 sastoje se od modula, uključujući posebno modul za račune sektora ekoloških dobara i usluga u Prilogu V.

(2)

Komisija bi do 31. prosinca 2015. trebala uspostaviti indikativnu zbirku ekoloških dobara i usluga i gospodarskih djelatnosti koje će biti obuhvaćene Prilogom V.

(3)

U skladu s člankom 6. Uredbe (EU) br. 691/2011 države članice trebale bi dostaviti statističke podatke u elektroničkom obliku u skladu s odgovarajućim tehničkim formatom koji utvrđuje Komisija. Inicijativu razmjene statističkih podataka i metapodataka (SDMX) o statističkim i tehničkim standardima za razmjenu i dijeljenje podataka i metapodataka pokrenuli su Banka za međunarodne namire, Europska središnja banka, Komisija (Eurostat), Međunarodni monetarni fond, Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), Ujedinjeni narodi i Svjetska banka. U SDMX-u su utvrđeni statistički i tehnički standardi za razmjenu službenih statističkih podataka. Stoga je potrebno uvesti tehnički format u skladu s tim standardima. Državama bi trebalo dati smjernice o provedbi tih formata u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe. Te smjernice trebala bi uspostaviti Komisija (Eurostat) u uskoj suradnji s državama članicama u okviru europskog statističkog sustava.

(4)

Primjenom jedinstvenog standarda za razmjenu i dostavu podataka za statistiku koji je obuhvaćen Uredbom (EU) br. 691/2011 pozitivno bi se pridonijelo postupku integracije poslovnog procesa u tom području statistike.

(5)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 691/2011 države članice trebale bi Komisiji (Eurostat) dostaviti izvješće o kvaliteti dostavljenih podataka.

(6)

U skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 691/2011, Komisija bi trebala donijeti provedbene akte radi utvrđivanja načina, strukture i učestalosti izvješća o kvaliteti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Indikativna zbirka ekoloških dobara i usluga i gospodarskih djelatnosti

Indikativna zbirka ekoloških dobara i usluga i gospodarskih djelatnosti utvrđena je kako je navedeno u Prilogu.

Članak 2.

Tehnički format za dostavljanje podataka

Države članice dostavljaju podatke propisane Uredbom (EU) br. 691/2011 koristeći se formatima podataka koji su u skladu s SDMX-om. Komisija (Eurostat) stavlja na raspolaganje iscrpnu dokumentaciju o tim formatima.

Članak 3.

Načini, struktura i učestalost izvješća o kvaliteti

1.   Države članice svake godine dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješća o kvaliteti podataka dostavljenih u skladu s Uredbom (EU) br. 691/2011 s istim rokovima za dostavu koji su predviđeni u prilozima I. do VI., odjeljku 4. te Uredbe.

2.   Izvješća o kvaliteti sadržavaju sljedeće podatke:

(a)

kvalitetu izvora korištenih za podatke dostavljene u skladu s Uredbom (EU) br. 691/2011;

(b)

prilagodbe osnovnih statističkih podataka radi usklađivanja rezultata s pojmovima i definicijama računa ili iz drugih metodoloških razloga;

(c)

ocjenu i pripremu podataka koji se ne mogu izvući izravno iz statističkih izvora;

(d)

prekide u vremenskom nizu kao posljedica promjena metodologije ili izvora podataka i koraci koji se poduzimaju u cilju osiguranja što bolje usporedivosti vremenskih nizova.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 192, 22.7.2011., str. 1.


PRILOG

U cilju olakšavanja ujednačene primjene Prilog V. Uredbi (EU) br. 691/2011, ovim se Prilogom utvrđuje indikativna zbirka ekoloških dobara i usluga i gospodarskih djelatnosti. Zbirka se sastoji od popisa ekoloških dobara i usluga i popisa gospodarskih djelatnosti.

Dobra, usluge i gospodarske djelatnosti trebali bi biti od nacionalne važnosti. Nacionalna važnost može se procijeniti na temelju sljedećeg:

(a)

proizvodnja dobara i usluga i gospodarske djelatnosti statistički su značajni u državi;

(b)

postoje izvori podataka za procjenu dobara, usluga i gospodarskih djelatnosti.

Indikativna zbirka nije iscrpna i ne isključuje postojanje drugih ekoloških dobara, usluga i gospodarskih djelatnosti od nacionalne važnosti.

Ekološka dobra i usluge

ekološki poljoprivredni (biljke i stoka) proizvodi i proizvodi akvakulture i pomoćne usluge,

ogrjevno drvo; ostalo drvo ako je u skladu s mjerama održivosti,

usluge obnove rudnika,

usluge prikupljanja drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda,

električna prijevozna oprema i energetski učinkovitija prijevozna oprema; ispušne cijevi i njihovi dijelovi (i filtri za čestice),

instrumenti, strojevi i uređaji za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina,

septičke jame, rupičasta vjedra i slični predmeti za filtriranje vode na ulazu u odvode; pumpe za pročišćavanje otpadnih voda, vozila za prikupljanje otpadnih voda i čišćenje odvoda, aktivni ugljen za filtriranje vode,

cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo,

vreće i vrećice kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kante, kutije, spremnici i ostale posude za skladištenje i prijevoz otpada; ploče, blokovi i slični predmeti od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojeni mineralnim vezivima; palionice i strojevi za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima),

olovni spremnici za radioaktivni otpad,

usluge održavanja i popravka za smanjivanje gubitka vode,

posebna oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: npr. sustavi za skladištenje bioplina, kotlovi na drva i ostali uređaji, solarne ploče i fotonaponske ćelije, hidraulične turbine i vodenična kola, vjetroturbine,

biogoriva,

ugljen ako je u skladu s mjerama održivosti,

proizvodi za toplinsku i zvučnu izolaciju prvenstveno u zgradama: npr. proizvodi od pluta, prozori s tri izolacijska sloja, izolacijski materijali za fasade, krovove i drugi elementi zgrada, kao što su materijali izrađeni od staklene vune, kamene vune, celuloze, polimera i poliuretana i ostali,

obnovljeni drveni spremnici,

posebna oprema proizvedena za zaštitu okoliša i proizvodi za upravljanje resursima: npr. termostati za reguliranje grijanja i hlađenja, termostatski ventili, toplinske crpke, kondenzacijski kotlovi, solarni grijači vode,

svjetiljke s izbojem kao svjetiljke niskog pritiska (npr. kompaktne fluorescentne svjetiljke) i najučinkovitiji kućanski aparati,

regenerirana guma u osnovnim oblicima ili u pločama, listovima ili trakama, vreće i torbe od biološke plastike,

strojevi za oporabu metala,

usluge održavanja, popravka i instalacije ekoloških proizvoda,

električna struja, plin i toplina iz obnovljivih izvora,

desalinizirana voda i prikupljena kišnica; održavanje vodovodnih cijevi radi smanjivanja gubitka vode,

usluge odvodnje: prikupljanje, prijevoz i pročišćavanje otpadnih voda, rad, održavanje i čišćenje sustava odvodnje,

usluge prikupljanja, obrade i odlaganja opasnog i neopasnog otpada,

usluge obrade i odlaganja nuklearnog otpada,

usluge oporabe materijala; sekundarne sirovine,

usluge sanacije i čišćenja tla, podzemnih i površinskih voda,

usluga sanacije i čišćenja zraka,

ostale usluge sanacije i posebne kontrole onečišćenja,

energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetska obnova postojećih zgrada,

usluge održavanja i popravka vodovodnih mreža,

sustavi za obradu otpadnih voda i otpada i sustavi odvodnje,

elektrane na obnovljive izvore energije, uključujući postavljanje fotonaponskih ploča,

radovi zvučne izolacije,

inženjerske i arhitektonske usluge za energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetsku obnovu postojećih zgrada,

inženjerske i arhitektonske usluge za projekte obnovljive energije,

inženjerske i arhitektonske usluge za projekte gospodarenja vodom, otpadnim vodama i otpadom,

usluge tehničke inspekcije cestovnih vozila u pogledu emisija u zrak,

usluge istraživanja i razvoja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima,

usluge ekološkog savjetovanja,

sakupljanje javnog otpada i otpada s ulica,

administrativne usluge za zaštitu okoliša i upravljanje resursima,

usluge osposobljavanja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima,

usluge zaštite okoliša koje pruža članska organizacija,

usluge prirodnih rezervata, uključujući očuvanje divljih životinja.

Ekološke gospodarske djelatnosti

djelatnosti ekološke poljoprivrede (biljke i stoka) i akvakulture i pomoćne usluge,

ogrjevno drvo; proizvodnja ostalih vrsta drva ako je u skladu s mjerama održivosti,

obnova rudnika,

prikupljanje drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda,

proizvodnja električne prijevozne opreme i energetski učinkovitije prijevozne opreme; ispušnih cijevi i njihovih dijelova (i filtara za čestice),

proizvodnja instrumenata, strojeva i uređaja za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina;

proizvodnja septičkih jama, rupičastih vjedara i sličnih predmeta za filtriranje vode na ulazu u odvode; pumpi za pročišćavanje otpadnih voda, vozila za prikupljanje otpadnih voda i čišćenje odvoda, aktivnog ugljena za filtriranje vode,

proizvodnja cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo,

proizvodnja vreća i vrećica kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kanti, kutija, spremnika i ostalih posuda za spremanje i prijevoz otpada; ploča, blokova i sličnih predmeta od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojenih mineralnim vezivima; palionica i strojeva za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima),

proizvodnja olovnih spremnika za radioaktivni otpad,

djelatnosti održavanja i popravka za smanjivanje gubitka vode,

proizvodnja posebne opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: npr. sustavi skladištenja bioplina, kotlovi na drva i ostali uređaji, solarne ploče i fotonaponske ćelije, hidraulične turbine i vodenična kola, vjetroturbine,

proizvodnja biogoriva,

proizvodnja ugljena koja je u skladu s mjerama održivosti,

proizvodnja proizvoda za toplinsku i zvučnu izolaciju u zgradama: npr. proizvoda od pluta, prozora s tri izolacijska sloja, izolacijskih materijala za fasade, krovove i drugih elemenata zgrada, kao što su materijali izrađeni od staklene vune, kamene vune, celuloze, polimera i poliuretana i ostali,

obnavljanje drvenih spremnika,

proizvodnja posebne opreme proizvedene za zaštitu okoliša i upravljanje resursima: npr. termostata za regulaciju grijanja i hlađenja, termostatskih ventila, toplinskih crpki, kondenzacijskih kotlova, solarnih grijača vode,

proizvodnja svjetiljki s izbojem kao svjetiljki niskog pritiska (npr. kompaktne fluorescentne svjetiljke) i najučinkovitijih kućanskih aparata,

proizvodnja regenerirane gume u osnovnim oblicima ili u pločama, listovima ili trakama, vreća i torbi od biološke plastike,

proizvodnja strojeva za oporabu metala,

djelatnosti održavanja, popravka i instalacije ekoloških proizvoda,

proizvodnja električne struje, plina i topline iz obnovljivih izvora,

desalinizacija vode i prikupljanje kišnice; održavanje vodovodnih cijevi radi smanjivanja gubitka vode,

pružanje usluga odvodnje: npr. prikupljanje, prijevoz i obrada otpadnih voda, rad, održavanje i čišćenje sustava odvodnje,

pružanje usluga prikupljanja, obrade i odlaganja opasnog i neopasnog otpada,

pružanje usluga obrade i odlaganja nuklearnog otpada,

pružanje usluga oporabe materijala; proizvodnja sekundarnih sirovina,

pružanje usluga sanacije i čišćenja tla, podzemnih i površinskih voda,

pružanje usluga sanacije i čišćenja zraka,

pružanje ostalih usluga sanacije i posebne kontrole onečišćenja,

izgradnja energetski učinkovitih i pasivnih zgrada i energetska obnova postojećih zgrada,

održavanje i popravljanje vodovodnih mreža,

izgradnja postrojenja za obradu otpadnih voda i otpada i sustava odvodnje,

izgradnja elektrana na obnovljive izvore energije, uključujući postavljanje fotonaponskih ploča,

radovi zvučne izolacije,

inženjerske i arhitektonske usluge za energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetsku obnovu postojećih zgrada,

inženjerske i arhitektonske usluge za projekte obnovljive energije,

inženjerske i arhitektonske usluge za projekte gospodarenja vodom, otpadnim vodama i otpadom,

usluge tehničke inspekcije cestovnih vozila u pogledu emisija u zrak,

usluge istraživanja i razvoja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima,

usluge ekološkog savjetovanja,

sakupljanje javnog otpada i otpada s ulica,

administrativne usluge za zaštitu okoliša i upravljanje resursima,

usluge osposobljavanja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima,

usluge zaštite okoliša koje pruža članska organizacija,

usluge prirodnih rezervata, uključujući očuvanje divljih životinja.


25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/23


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2175

оd 24. studenoga 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

66,1

MA

79,5

ZZ

72,8

0707 00 05

AL

78,9

MA

96,4

TR

143,5

ZZ

106,3

0709 93 10

AL

59,9

MA

69,6

TR

167,3

ZZ

98,9

0805 20 10

MA

87,2

ZZ

87,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

60,8

ZZ

60,8

0805 50 10

AR

61,0

TR

97,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AU

166,8

CA

159,7

CL

85,1

MK

36,9

NZ

173,1

US

107,0

ZA

166,3

ZZ

127,8

0808 30 90

BA

88,1

CN

64,0

TR

124,6

ZZ

92,2


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/25


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/2176

od 23. studenoga 2015.

o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Europskog odbora za izradu standarda unutarnje plovidbe (CESNI) i na plenarnoj sjednici Središnje komisije za plovidbu Rajnom (CCNR) o donošenju standarda za tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Djelovanje Unije u sektoru unutarnje plovidbe trebalo bi biti usmjereno na osiguranje jednoobraznosti u razvoju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe koja treba primjenjivati u Uniji.

(2)

Europski odbor za izradu standarda unutarnje plovidbe (CESNI) osnovan je 3. lipnja 2015. u okviru Središnje komisije za plovidbu Rajnom (CCNR) radi razvoja tehničkih standarda za unutarnje plovne putove u različitim područjima, posebno u pogledu plovila, informacijske tehnologije i posade.

(3)

Očekuje se da će CESNI na svom sastanku 26. studenoga 2015. donijeti standard o tehničkim pravilima za plovila unutarnje plovidbe („standard”). Na plenarnoj sjednici CCNR-a izmijenit će se zakonodavni okvir CCNR-a, to jest Pravilnik o inspekcijskim pregledima brodova koji plove Rajnom („RVIR”), kako bi se njime uputilo na standard koji bi time postao obvezujući u okviru primjene Revidirane konvencije za plovidbu Rajnom.

(4)

Standardom se utvrđuju jedinstvena tehnička pravila potrebna radi osiguranja sigurnosti plovila unutarnje plovidbe. On sadrži odredbe u pogledu brodogradnje, opremanja plovila unutarnje plovidbe i opreme za ta plovila, posebne odredbe u pogledu određenih kategorija plovila kao što su putnički brodovi, potiskivani sastavi i kontejnerski brodovi, odredbe u pogledu identifikacije plovila, obrazaca svjedodžbi i upisnika, prijelazne odredbe te upute za primjenu standarda. Direktivom 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1) osigurava se da se svjedodžbe Unije za unutarnju plovidbu izdaju za plovila koja su sukladna s tehničkim pravilima za plovila unutarnje plovidbe utvrđenima u Prilogu II. toj Direktivi, za koja je utvrđena jednakovrijednost s tehničkim pravilima utvrđenima u primjeni Revidirane konvencije za plovidbu Rajnom. Osim toga, Komisija je 10. rujna 2013. donijela prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive 2006/87/EZ, u kojem se uzimaju u obzir razvojna postignuća koja u ovom području proizlaze iz rada međunarodnih organizacija u primjeni tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe, a posebno iz rada CCNR-a.

(5)

Stoga će standard o tehničkim pravilima za plovila unutarnje plovidbe koji treba donijeti pod pokroviteljstvom CCNR-a utjecati na Direktivu 2006/87/EZ kao i na predvidljivi razvoj pravne stečevine u ovom području.

(6)

Revizija RVIR-a kojom se namjerava olakšati izravno upućivanje na standard nije dovršena u okviru CCNR-a. Međutim, kako bi se standard uzeo u obzir čak i prije nego što se izravno upućivanje može uključiti u RVIR, primjereno je u RVIR uključiti pojedinačne odredbe, između ostalog odredbe koje se odnose na ukapljeni prirodni plin (LNG).

(7)

Unija nije članica CCNR-a ni CESNI-ja. Stoga je potrebno da Vijeće ovlasti države članice za izražavanje stajališta Unije u pogledu tog standarda u okviru tih tijela,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije na sastanku CESNI-ja 26. studenoga 2015. jest da se izrazi suglasnost s donošenjem europskog standarda kojim se utvrđuju tehnička pravila za plovila unutarnje plovidbe (ES-TRIN) 2015/1.

2.   Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije na sastanku plenarne sjednice CCNR-a 3. prosinca 2015. jest da se podrže samo one pojedinačne izmjene RVIR-a koje su u skladu s ES-TRIN 2015/1. To posebice uključuje donošenje odredaba o pogonu plovila na LNG.

Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije na naknadnom sastanku plenarne sjednice CCNR-a jest da se izrazi suglasnost s izmjenom RVIR-a s ciljem upućivanja na ES-TRIN 2015/1 kada bude provedena potrebna revizija RVIR-a.

Članak 2.

1.   Države članice izražavaju stajalište Unije kako je navedeno u članku 1. stavku 1., djelujući zajednički u interesu Unije.

2.   Države članice koje su članice CCNR-a izražavaju stajalište Unije kako je navedeno u članku 1. stavku 2., djelujući zajednički u interesu Unije.

Članak 3.

Manje promjene stajališta navedenih u članku 1. mogu se dogovoriti bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

C. MEISCH


(1)  Direktiva 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 82/714/EEZ (SL L 389, 30.12.2006., str. 1.).


25.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 307/27


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2177

оd 20. studenoga 2015.

o izuzimanju traženja nafte i plina u Portugalu od primjene Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 8043)

(Vjerodostojan je samo tekst na portugalskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (1), a posebno njezin članak 30. stavak 4.,

uzimajući u obzir zahtjev koji je e-poštom 28. srpnja 2015. dostavilo poduzeće ENI PORTUGAL B.V.,

budući da:

I.   ČINJENICE

(1)

Dana 28. srpnja 2015. poduzeće ENI PORTUGAL B.V. (dalje u tekstu: „podnositelj zahtjeva”) podnijelo je Komisiji porukom e-pošte službeni zahtjev u skladu s člankom 35. stavkom 1. Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2). Zahtjev je popraćen obrazloženim i utemeljenim stajalištem koje je 16. srpnja 2015. donijelo portugalsko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja. U skladu sa zahtjevom, od Komisije je zatraženo da potvrdi da se odredbe Direktive 2004/17/EZ i postupci nabave iz te Direktive ne primjenjuju na traženje nafte i plina u Portugalu.

II.   PRAVNI OKVIR

(2)

Do stavljanja izvan snage Direktiva 2004/17/EZ primjenjuje se na dodjelu ugovora za traženje nafte i plina, osim ako je ta djelatnost izuzeta u skladu s člankom 30. te Direktive. Međutim, kad je riječ o postupku, odredbe Direktive 2014/25/EU primjenjuju se na zahtjeve za izuzeće jer materijalni uvjeti za dodjelu izuzeća ostaju nepromijenjeni u pogledu sadržaja.

(3)

U skladu s člankom 30. Direktive 2004/17/EZ ugovori kojima se namjerava omogućiti obavljanje jedne od djelatnosti koje se spominju u člancima 3.–7. te Direktive nisu predmet te Direktive ako je ta djelatnost, u državi članici u kojoj se obavlja, izravno izložena natjecanju na tržištima kojima pristup nije ograničen. Izravno izlaganje tržišnom natjecanju ocjenjuje se na temelju objektivnih kriterija, uzimajući u obzir posebne značajke predmetnog sektora. Smatra se da pristup predmetnom tržištu nije ograničen ako je država članica provela i primjenjuje zakonodavstvo Unije u pogledu otvaranja relevantnog tržišta, kako je utvrđeno u Prilogu XI. Direktivi 2004/17/EZ. U skladu s Prilogom XI. točkom G, Direktiva 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) relevantan je propis Unije u pogledu otvaranja tržišta za traženje i vađenje nafte ili plina.

(4)

Portugal je Direktivu 94/22/EZ prenio u nacionalno zakonodavstvo (4) te primijenio. Stoga se smatra da pristup tržištu za traženje i vađenje nafte ili plina nije ograničen u skladu s člankom 30. stavkom 3. prvim podstavkom Direktive 2004/17/EZ.

(5)

Kako bi se utvrdilo je li relevantna djelatnost izložena izravnom natjecanju na tržištima na koja se ova Odluka odnosi, potrebno je uzeti u obzir tržišni udio glavnih sudionika i stupanj koncentracije tih tržišta.

(6)

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje primjena pravila o tržišnom natjecanju.

III.   OCJENA

(7)

Podnositelj zahtjeva naručitelj je u smislu članka 2. stavka 2. točke (b) Direktive 2004/17/EZ. Podnositelja zahtjeva ne može se smatrati javnim naručiteljem ili javnim poduzećem. Podnositelj zahtjeva obavlja djelatnost traženja nafte i plina iz članka 7. Direktive 2004/17/EZ. Usto, djeluje na temelju posebnih prava stečenih 18. prosinca 2014. Ta posebna prava obuhvaćaju ugovore o koncesiji za blokove Santola, Lavagante i Gamba koje je osigurao podnositelj zahtjeva. Početne su ugovore o koncesiji 1. veljače 2007. potpisali portugalska država i Harman Resources Ltd. (80 %), Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) (10 %) te Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (10 %). Dana 25. ožujka 2010. ugovori o koncesiji dodijeljeni su poduzećima Petrobras International Baspetro B.V. (50 %) i Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) (50 %). Konačno, izmjenom od 18. prosinca 2014. navedene su ugovorne pozicije dodijeljene poduzećima Eni Portugal B.V. (70 %) i Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) (30 %).

(8)

Zahtjev je ograničen na traženja nafte i plina. Poduzeća Eni Portugal B.V. i Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A. (Galp) udružena su u zajednički pothvat u kojem je podnositelj zahtjeva nositelj projekta te je nadležan za traženje, procjenu, razvoj, proizvodnju i stavljanje izvan pogona. Podnositelj zahtjeva odgovoran je za sve nabave koje su potrebne za razvoj djelatnosti traženja i proizvodnje.

(9)

Prema utvrđenoj praksi Komisije (5) traženje nafte i prirodnog plina trebalo bi smatrati jedinstvenim tržištem proizvoda jer nije moguće odmah utvrditi hoće li traženje rezultirati pronalaskom nafte ili prirodnog plina. Štoviše, u skladu s tom praksom, trebalo bi se smatrati da to tržište po svom zemljopisnom opsegu obuhvaća cijeli svijet. S obzirom na to da nema naznaka da bi u ovom slučaju definicija geografskog opsega tržišta bila drugačija, treba je zadržati za potrebe ove Odluke.

(10)

Tržišni udjeli subjekata koji se bave traženjem mogu se mjeriti u odnosu na tri varijable: kapitalne rashode, dokazane rezerve i očekivanu proizvodnju.

(11)

Uporaba kapitalnih rashoda za mjerenje tržišnih udjela subjekata na tržištu traženja smatra se, međutim, neprikladnom zbog raspona razlika između potrebnih razina ulaganja koje mogu biti potrebne u različitim zemljopisnim područjima. Druga dva parametra, to jest dokazane rezerve i očekivana proizvodnja, obično se primjenjuju za procjenu tržišnih udjela gospodarskih subjekata u tom sektoru (6).

(12)

Dokazane i vjerojatne svjetske rezerve nafte i plina 2014. iznosile su 209 934 817 170 standardnih kubičnih metara ekvivalentne nafte (7). U Portugalu je 2014. dodijeljeno ukupno 12 (8) koncesija za traženje, a nije izbušena ni jedna bušotina. U Portugalu trenutačno nema dokazanih rezervi nafte i plina.

(13)

U prethodne tri financijske godine podnositelj zahtjeva uopće nije proizveo ni naftu ni prirodni plin u Portugalu ili u bilo kojoj drugoj državi; međutim, procjenjuje se da takvo traženje može dovesti do mogućeg otkrića ugljikovodika od približno [… standardnih kubičnih metara] u dubokom podmorju državnog područja Portugala na mjestima gdje je dopušteno traženje (9). Matično društvo Eni S.p.A. na svjetskom je tržištu za traženje dokazanih i vjerojatnih rezervi nafte i plina 2014. imalo udio od 0.9 % (10).

(14)

Tržište traženja nije jako koncentrirano. Osim poduzeća u državnom vlasništvu, na tom su tržištu karakteristično prisutna velika poduzeća, kao što su ExxonMobil, Chevron, Shell, BP i Total. Na svjetskom su tržištu za traženje nafte i prirodnog plina velika poduzeća 2014. imala sljedeće udjele: 2,8 % (ExxonMobil), 2,1 % (Chevron), 1,9 % (Shell), 1,4 % (BP), 1,4 % (Total). Kad je riječ o poduzećima u državnom vlasništvu, njihovi su udjeli na svjetskom tržištu za traženje nafte i prirodnog plina sljedeći: 13,6 % (Saudi Aramco), 7,4 % (Gazprom), 4,8 % (Qatar Petroleum), 4,7 % (National Iranian Oil Company) (11). Poduzeće Eni S.p.A. ima 0,9 % tržišnog udjela u dokazanim i vjerojatnim svjetskim rezervama nafte i prirodnog plina. Kad je riječ o državnom području EU-a, poduzeće Eni S.p.A. ima 4 % tržišnog udjela u dokazanim i vjerojatnim rezervama nafte i prirodnog plina (12). Ti su elementi pokazatelji izravne izloženosti tržišnom natjecanju.

IV.   ZAKLJUČAK

(15)

Na temelju razmatranja iz uvodnih izjava 1.–14., trebalo bi smatrati da je uvjet izravnog izlaganja tržišnom natjecanju utvrđen u članku 30. stavku 1. Direktive 2004/17/EZ u Portugalu ispunjen.

(16)

S obzirom na to da se uvjet neograničenog pristupa tržištu smatra ispunjenim, Direktiva 2004/17/EZ ne bi se trebala primjenjivati kad naručitelji dodjeljuju ugovore koji su namijenjeni omogućivanju traženja nafte i prirodnog plina u Portugalu, ni kad su projektni natječaji organizirani za obavljanje takve djelatnosti na tom zemljopisnom području.

(17)

Ova se Odluka temelji na pravnom i činjeničnom stanju od 29. srpnja 2015. do 11. rujna 2015. kako proizlazi iz informacija koje je dostavio podnositelj zahtjeva. Odluka može biti izmijenjena ne budu li se, uslijed znatnih promjena pravnog ili činjeničnog stanja, više ispunjavali uvjeti za primjenjivost članka 30. stavka 1. Direktive 2004/17/EZ.

(18)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora za ugovore o javnoj nabavi,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Direktiva 2004/17/EZ ne primjenjuje se na ugovore koje dodjeljuju naručitelji i koji su namijenjeni omogućivanju traženja nafte i prirodnog plina u Portugalu.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Portugalskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2015.

Za Komisiju

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  SL L 134, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

(3)  Direktiva 94/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 1994. o uvjetima za davanje i korištenje odobrenja za traženje, istraživanje i proizvodnju ugljikovodika (SL L 164, 30.6.1994., str. 3.).

(4)  Zakon br. 109/94 od 26. travnja (Decreto-Lei n.o 109/94 de 26 de Abril); Ministarska odluka br. 790/94 od 5. rujna (Portaria n.o 790/94 de 5 de Septembro).

(5)  Vidjeti Odluku Komisije 2004/284/EZ od 29. rujna 1999. kojom se koncentraciju proglašava sukladnom sa zajedničkim tržištem i Sporazumom o EGP-u (predmet br. IV/M/1383 – Exxon/Mobil) (SL L 103, 7.4.2004., str. 1.); Odluku Komisije 2001/45/EZ od 29. rujna 1999. kojom se koncentraciju proglašava sukladnom sa zajedničkim tržištem i Sporazumom o EGP-u (predmet br. IV M.1532 – BP Amoco/Arco) (SL L 18, 19.1.2001., str. 1.); Odluku Komisije od 6. ožujka 2002. kojom se koncentraciju proglašava sukladnom sa zajedničkim tržištem (predmet br. COMP/M.2681 CONOCO/PHILIPS PETROLEUM) (SL C 79, 3.4.2002., str. 12.); Odluku Komisije od 20. studenoga 2003. kojom se koncentraciju proglašava sukladnom sa zajedničkim tržištem (predmet br. COMP/M.3294 EXXONMOBIL/BEB) (SL C 8, 13.1.2004., str. 7.); Odluku Komisije od 3. svibnja 2007. kojom se koncentraciju proglašava sukladnom sa zajedničkim tržištem (predmet br. COMP/M.4545 STATOIL/HYDRO) (SL C 130, 12.6.2007., str. 8.); Odluku Komisije od 19. studenoga 2007. kojom se koncentraciju proglašava sukladnom sa zajedničkim tržištem (predmet br. COMP/M/4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) (SL C 31, 5.2.2008., str. 2.).

(6)  Vidjeti posebno točke 25. i 27. Odluke 2004/284/EZ te naknadne odluke, među ostalim predmet br. COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO.

(7)  Prema podacima poduzeća Wood Mackenzie koje navodi podnositelj zahtjeva.

(8)  To uključuje duboke odobalne blokove, koncesiju Barreiro, kao i blokove Caranguejo i Sapateira u Algarvskom slijevu za koje su koncesije već dodijeljene ali ugovori o koncesiji još nisu potpisani.

(9)  [… povjerljive informacije].

(10)  Vidjeti bilješku 7.

(11)  Vidjeti bilješku 7.

(12)  Vidjeti bilješku 7.