ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 303

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
20. studenoga 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2092 оd 17. studenoga 2015. o zabrani ribolova bakalara u norveškim vodama južno od 62° S za plovila koja plove pod zastavom Švedske

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2093 оd 18. studenoga 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 718/2007 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2094 оd 19. studenoga 2015. o nadoknadi odobrenih sredstava prenesenih iz financijske godine 2015. u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

7

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2095 оd 19. studenoga 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

11

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2096 od 16. studenoga 2015. o stajalištu Europske unije o Osmoj revizijskoj konferenciji Konvencije o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju (BTWC)

13

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2097 оd 26. listopada 2015. o osnivanju Integriranog sustava za promatranje tokova ugljika kao Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2098 оd 13. studenoga 2015. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7716)

35

 

*

Odluka Komisije (EU) 2015/2099 оd 18. studenoga 2015. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2100 оd 18. studenoga 2015. o odobrenju metoda ocjenjivanja trupova svinja u Latviji i stavljanju izvan snage Odluke 2005/307/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7986)

101

 

*

Odluka (EU) 2015/2101 Europske središnje banke od 5. studenoga 2015. o izmjeni Odluke (EU) 2015/774 o programu kupnje vrijednosnih papira javnog sektora na sekundarnim tržištima (ESB/2015/33)

106

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene odluke Vijeća 2011/848/ZVSP od 16. prosinca 2011. o provedbi Odluke 2010/788/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga ( SL L 335, 17.12.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 18/Sv. 10 od 22. travnja 2013.)

108

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2092

оd 17. studenoga 2015.

o zabrani ribolova bakalara u norveškim vodama južno od 62° S za plovila koja plove pod zastavom Švedske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) 2015/104 (2) utvrđuju se kvote za 2015.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, za ulove stoka iz Priloga ovoj Uredbi ostvarene plovilima koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2015.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti aktivnosti ribolova za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2015. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok koji je u njemu naveden smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Aktivnosti ribolova za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

João AGUIAR MACHADO

Glavni direktor za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2015/104 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2015. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije, o izmjeni Uredbe (EU) br. 43/2014 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 779/2014 (SL L 22, 28.1.2015., str. 1.).


PRILOG

Br.

57/TQ104

Država članica

Švedska

Stok

COD/04-N.

Vrsta

Bakalar (Gadus morhua)

Zona

Norveške vode južno od 62° S

Datum zabrane

19.10.2015.


20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2093

оd 18. studenoga 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 718/2007 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (1), a posebno njezin članak 3. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1085/2006 (Uredba o programu IPA) utvrđuju se ciljevi i glavna načela pretpristupne pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim državama kandidatkinjama. Detaljna pravila za provedbu pretpristupne pomoći određena su Uredbom Komisije (EZ) br. 718/2007 (2).

(2)

Iako se Uredba o programu IPA primjenjivala samo do 31. prosinca 2013., njome se još uvijek uređuje provedba proračunskih obveza preuzetih do 31. prosinca 2013. Nadalje, člankom 212. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3) predviđa se da se članak 166. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (4) nastavlja primjenjivati na one proračunske obveze koja su dostupne do 31. prosinca 2018.

(3)

Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 omogućeno je da Komisija uspostavi i upravlja uzajamnim fondovima Unije za vanjsko djelovanje. Takvi uzajamni fondovi Unije mogu biti prikladan način provedbe pretpristupne pomoći u svrhu ostvarivanja ciljeva Uredbe o programu IPA, a posebno onih koji se provode u okviru njezinih komponenti Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, Regionalni razvoj i Razvoj ljudskih potencijala.

(4)

Korištenje uzajamnog fonda Unije za vanjsko djelovanje može biti prikladan način provedbe pomoći u kontekstu krize u Siriji. Od početka te krize Turska je poduzela izuzetne napore u prihvaćanju izbjeglica čiji je broj prešao 2 milijuna osoba u listopadu 2015. Kao posljedica toga, zemlja se susreće s izazovom da odgovori na kratkoročne humanitarne potrebe izbjeglica, uključujući maloljetnike i ranjive osobe, te je istodobno suočena s više srednjoročnih i dugoročnih izazova, posebno u regijama koje prihvaćaju većinu izbjeglica, a koji se odnose na socijalne usluge, konkurentnost i infrastrukturu kao i dostupnost obrazovanja, uključujući i za izbjeglice.

(5)

Učinkovitost pomoći koju je Unija pružila Turskoj u okviru komponenti Regionalni razvoj i Razvoja ljudskih potencijala programa IPA mogla bi se povećati u pogledu suočavanja s prethodno navedenim izazovima ako bi se provela pomoć putem regionalnog uzajamnog fonda osnovanog kao odgovor na krizu u Siriji. Regionalni uzajamni fond osnovan je Odlukom C(2014) 9615 (5) na razdoblje od 60 mjeseci. Svi financijski doprinosi Unije regionalnom uzajamnom fondu trebali bi biti u skladu s odgovarajućim financijskim instrumentima kojima mu se doprinosi, uključujući u pogledu zemljopisnog područja primjene.

(6)

Komponentom Regionalni razvoj programa IPA može se doprinijeti financiranju vrsta aktivnosti koje su predviđene Uredbom (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Te vrste aktivnosti uključuju promicanje: inovacija i poduzetništva; ulaganja povezanih s vodoopskrbom te gospodarenjem vodom i otpadom; obrade otpadnih voda i kakvoće zraka; ulaganja u obrazovanje, uključujući strukovno osposobljavanje te ulaganja u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koja pridonosi regionalnom i lokalnom razvoju.

(7)

Komponentom Razvoj ljudskih potencijala programa IPA može se doprinijeti financiranju vrsta aktivnosti koje su predviđene Uredbom (EZ) br. 1081/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Te vrste aktivnosti uključuju mjere kojima je cilj povećanje sudjelovanja u obrazovanju i cjeloživotnom osposobljavanju, uključujući aktivnosti kojima je cilj smanjiti učestalost ranog napuštanja školovanja te povećati dostupnost osnovnog, strukovnog i visokoškolskog obrazovanja i osposobljavanja.

(8)

S obzirom na sve prethodno navedeno, primjereno je omogućiti korištenje uzajamnih fondova Unije, osnovanih u skladu s člankom 187. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, za provedbu pretpristupne pomoći.

(9)

Posebno je potrebno pružiti pravila koja se odnose na planiranje, programiranje, izvješćivanje, praćenje i sastavljanje zahtjeva za plaćanje kao i na upravljanje doprinosom iz uzajamnog fonda Unije prilikom postizanja ciljeva pretpristupne pomoći u okviru odgovarajućih programskih područja, a posebno u pogledu proračunske provedbe, promidžbe i prihvatljivosti.

(10)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ona bi trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora IPA-e II uspostavljenog člankom 13. Uredbe (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(12)

Uredbu (EZ) br. 718/2007 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 718/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

U članak 65. dodaje se novi stavak 4.:

„4.   U okviru ove komponente pomoć se može provoditi i doprinosom uzajamnom fondu Unije za vanjsko djelovanje (doprinos uzajamnom fondu) osnovanom u skladu s člankom 187. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (9), a u svrhu ostvarivanju ciljeva utvrđenih u odgovarajućim programima u okviru odgovarajućeg programskog područja.

(9)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).”"

2.

U članku 147. stavku 1. točka (c) mijenja se kako slijedi:

(a)

Točka vii. zamjenjuje se kako slijedi:

„vii.

ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje, uključujući strukovno osposobljavanje”;

(b)

Dodaje se točka viii.:

„viii.

ulaganja u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu koja pridonose regionalnom i lokalnom razvoju.”

3.

Umeće se sljedeći članak 159.a:

„Članak 159.a

Doprinos uzajamnom fondu Unije za vanjsko djelovanje

1.   U okviru komponenti Regionalni razvoj i Razvoj ljudskih potencijala u svrhu postizanju ciljeva utvrđenih u odgovarajućem operativnom programu unutar odgovarajućeg programskog područja, operacije se mogu provoditi putem doprinosa uzajamnim fondovima EU-a.

2.   U vezi s doprinosom uzajamnom fondu, odgovarajući operativni program mora sadržavati samo navedene informacije:

(a)

sažetak procjene usklađenosti tog doprinosa s ciljevima uzajamnog fonda;

(b)

u okviru komponente Regionalni razvoj, informacije o prioritetnoj osi pojedinačne operacije upućujući također i na druge prioritetne osi u pogledu prihvatljivog izdatka koji može pokrivati i udio troškova upravljanja uzajamnog fonda kako je predviđeno člankom 187. stavkom 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

(c)

u okviru komponente Razvoj ljudskih potencijala, informacije o mjeri za pojedinačnu operaciju u okviru odgovarajuće prioritetne osi upućujući također i na druge mjere u okviru te prioritetne osi u pogledu prihvatljivog izdatka koji može pokrivati i udio troškova upravljanja uzajamnog fonda kako je predviđeno člankom 187. stavkom 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

(d)

utvrđivanje uzajamnog fonda kao krajnjeg korisnika;

(e)

iznos doprinosa.

3.   Članci 150. i 157. ne primjenjuju se na doprinose uzajamnom fondu.

4.   Doprinos uzajamnom fondu ne podliježe kontrolama ex ante u skladu s člankom 14.; praćenju sektorskog odbora za praćenje u skladu s člancima 59., 167. i 169.; postupku odabira operacija predviđenom člankom 158. te ocjenama u skladu s člankom 166.

5.   Odgovarajućim sporazumom o financiranju između Komisije i zemlje korisnice utvrđuju se detaljna provedbena pravila povezana s doprinosom uzajamnom fondu. Prema potrebi, ta se pravila mogu utvrđivati i odgovarajućim operativnim programom.

Detaljna provedbena pravila posebno se odnose na:

(a)

obveze nadležnih tijela u zemlji korisnici;

(b)

izvješćivanje, evaluaciju i praćenje;

(c)

odredbe kojima se zahtijeva povrat ukupnog ili djelomičnog iznosa doprinosa, ovisno o slučaju, odgovarajućem programu u slučaju likvidacije uzajamnog fonda u skladu s člankom 187. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

6.   Izdaci povezani s doprinosima uzajamnom fondu prihvatljivi su od datuma osnutka uzajamnog fonda.

Po završetku, ovjerenom izjavom o izdacima predstavlja se ukupan iznos doprinosa koji je operativni odbor uzajamnog fonda odlučio dodijeliti pojedinačnim aktivnostima do 31. prosinca 2017. u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih u odgovarajućem programu i unutar odgovarajućeg programskog područja.

7.   Na zahtjev za privremeno plaćanje doprinosa uzajamnom fondu iz proračunskih obveza preuzetih do 31. prosinca 2012. ne primjenjuje se članak 161. stavak 1. treći podstavak zadnja rečenica.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje potvrđuje ovjerenom izjavom o izdacima koja se dostavlja do 31. prosinca 2015. da je doprinos uplaćen uzajamnom fondu koji je utvrđen u odgovarajućem programu.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 210, 31.7.2006., str. 82.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (SL L 170, 29.6.2007., str. 1.).

(3)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 248, 16.9.2002., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije C(2014)9615 od 10. prosinca 2014. o uspostavi Europskog regionalnog uzajamnog fonda Unije kao odgovor na krizu u Siriji, „fond Madad”.

(6)  Uredba (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni razvoj (SL L 210, 31.7.2006., str. 1.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1081/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom socijalnom fondu (SL L 210, 31.7.2006., str. 12.).

(8)  Uredba (EU) br. 231/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) (SL L 77, 15.3.2014., str. 11.).


20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2094

оd 19. studenoga 2015.

o nadoknadi odobrenih sredstava prenesenih iz financijske godine 2015. u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 26. stavak 6.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) odobrena sredstva za koja nije preuzeta obveza, a koja se odnose na aktivnosti financirane iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 mogu se prenijeti u sljedeću financijsku godinu. Takav prijenos ograničen je na 2 % početnih odobrenih sredstava i iznos prilagodbe izravnih plaćanja iz članka 8. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1307/2013 (3) koji je primijenjen tijekom prethodne financijske godine. Kao rezultat toga može doći do dodatnog plaćanja krajnjim korisnicima koji podliježu toj prilagodbi.

(2)

U skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, odstupajući od članka 169. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, države članice vraćaju prijenos iz članka 169. stavka 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 krajnjim korisnicima koji podliježu stopi prilagodbe u financijskoj godini na koju se odobrena sredstva prenose. Ta nadoknada primjenjuje se isključivo na krajnje korisnike u državama članicama u kojima se financijska disciplina primjenjivala (4) prethodne financijske godine.

(3)

Pri utvrđivanju iznosa prijenosa koji treba vratiti, u skladu s člankom 26. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1306/2013 treba uzeti u obzir iznose pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru iz članka 25. te Uredbe, koji nisu stavljeni na raspolaganje za krizne mjere do kraja financijske godine.

(4)

U skladu s člankom 1. stavkom 1. Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1227/2014 (5) financijska disciplina primjenjuje se na izravna plaćanja za kalendarsku godinu 2014. radi utvrđivanja pričuve za krize u iznosu od 433 milijuna EUR. Pričuva za krize nije upotrijebljena u financijskoj godini 2015.

(5)

Na temelju izjava država članica o rashodima za razdoblje od 16. listopada 2014. do 15. listopada 2015. stvarno primijenjeno smanjenje financijske discipline država članica u financijskoj godini 2015. iznosi 409,8 milijuna EUR.

(6)

Slijedom toga, neiskorištena odobrena sredstva koja odgovaraju iznosu financijske discipline primijenjene u financijskoj godini 2015. od 409,8 milijuna EUR, što je i dalje unutar granice od 2 % početnih odobrenih sredstava, mogu se prenijeti u financijsku godinu 2016. nakon odluke Komisije u skladu s člankom 169. stavkom 3. petim podstavkom Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

(7)

Kako bi se osiguralo da nadoknada tih odobrenih sredstava krajnjim korisnicima ostane proporcionalna iznosu prilagodbe financijske discipline, primjereno je da Komisija utvrdi iznose koji su na raspolaganju državama članicama za nadoknadu.

(8)

Kako države članice ne bi morale izvršiti dodatno plaćanje te nadoknade, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. prosinca 2015. Slijedom toga, iznosi utvrđeni ovom Uredbom konačni su i primjenjuju se, ne dovodeći u pitanje primjenu smanjenja u skladu s člankom 41. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013, na sve druge ispravke koji su uzeti u obzir u odluci o mjesečnim plaćanjima za rashode koje su agencije za plaćanja država članica ostvarile u listopadu 2015., u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1306/2013, na sve odbitke i dodatna plaćanja u skladu s člankom 18. stavkom 4. te Uredbe te na sve odluke koje će se donijeti u okviru postupka poravnanja računa.

(9)

U skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 odobrena sredstva za koja nije preuzeta obveza mogu se prenijeti samo na sljedeću financijsku godinu. Stoga je primjereno da Komisija utvrdi datume prihvatljivosti za rashode država članica povezane s nadoknadom u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, uzimajući u obzir poljoprivrednu financijsku godinu kako je definirana u članku 39. te Uredbe.

(10)

Kako bi se uzeli u obzir kratko razdoblje između obavješćivanja o izvršenju odobrenih sredstava EFJP-a za 2015. u okviru podijeljenog upravljanja za razdoblje od 16. listopada 2014. do 15. listopada 2015. koje provode države članice i potreba da se ova Uredba počne primjenjivati od 1. prosinca 2015., ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iznosi odobrenih sredstava koji će se prenijeti iz financijske godine 2015. u skladu s člankom 169. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a koji su u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013 stavljeni na raspolaganje državama članicama za nadoknadu krajnjim korisnicima koji u financijskoj godini 2016. podliježu stopi prilagodbe utvrđeni su u Prilogu ovoj Uredbi.

Iznosi koji će biti preneseni podliježu odluci Komisije o prijenosu u skladu s člankom 169. stavkom 3. petim podstavkom Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 2.

Rashodi država članica povezani s nadoknadom prenesenih odobrenih sredstava prihvatljivi su za financiranje Unije samo ako su odgovarajući iznosi korisnicima plaćeni prije 16. listopada 2016.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 347.

(2)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013., str. 608.).

(4)  Financijska disciplina ne primjenjuje se u financijskoj godini 2015. u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1227/2014 od 17. studenoga 2014. o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 za kalendarsku godinu 2014. i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 879/2014 (SL L 331, 18.11.2014., str. 6.).


PRILOG

Iznosi raspoloživi za nadoknadu prenesenih odobrenih sredstava

(Iznosi u EUR)

Belgija

6 288 982

Češka

10 759 194

Danska

10 873 619

Njemačka

58 750 752

Estonija

1 169 016

Irska

12 903 416

Grčka

16 705 610

Španjolska

53 390 829

Francuska

88 569 550

Italija

31 012 148

Cipar

358 950

Latvija

1 312 744

Litva

3 277 932

Luksemburg

383 255

Mađarska

13 724 881

Malta

34 561

Nizozemska

9 323 434

Austrija

6 729 968

Poljska

22 604 718

Portugal

6 448 884

Slovenija

876 855

Slovačka

5 282 221

Finska

5 438 416

Švedska

7 499 878

Ujedinjena Kraljevina

36 083 758


20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2095

оd 19. studenoga 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

50,7

MA

75,7

MK

43,3

ZZ

56,6

0707 00 05

AL

73,2

TR

142,8

ZZ

108,0

0709 93 10

MA

52,9

TR

165,7

ZZ

109,3

0805 20 10

CL

185,6

MA

92,5

TR

83,5

ZZ

120,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

66,7

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

97,0

ZZ

97,0

0806 10 10

BR

288,7

EG

234,4

PE

283,2

TR

177,6

ZZ

246,0

0808 10 80

CA

158,0

CL

84,3

MK

29,8

NZ

161,0

ZA

158,6

ZZ

118,3

0808 30 90

BA

92,6

CN

74,3

TR

123,7

ZZ

96,9


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/13


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/2096

od 16. studenoga 2015.

o stajalištu Europske unije o Osmoj revizijskoj konferenciji Konvencije o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju (BTWC)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Europsko vijeće donijelo je 12. prosinca 2003. Strategiju EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje čiji je cilj, među ostalim, jačanje Konvencije o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju („BTWC”), nastavljanje promišljanja o provjeri BTWC-a, podupiranje univerzalizacije i nacionalne provedbe BTWC-a, među ostalim kaznenim zakonodavstvom i jačanjem sukladnosti s tom konvencijom.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda („VSUN”) 28. travnja 2004. jednoglasno je donijelo Rezoluciju 1540 (2004.) u kojoj su širenje oružja za masovno uništenje i sredstava njegove isporuke opisani kao prijetnja međunarodnom miru i sigurnosti. Provedbom odredaba te rezolucije doprinosi se provedbi BTWC-a.

(3)

VSUN donio je 26. kolovoza 1988. Rezoluciju 620 (1988), kojom se, među ostalim, poziva glavnog tajnika da hitno provede istrage o navodima u vezi s mogućom uporabom kemijskog, bakteriološkog (biološkog) ili toksičnog oružja, koja može predstavljati povredu Protokola o zabrani uporabe u ratu zagušljivih, otrovnih ili sličnih plinova i bakterioloških metoda ratovanja („Ženevski protokol iz 1925.”). Opća skupština donijela je 20. rujna 2006. Globalnu strategiju Ujedinjenih naroda za borbu protiv terorizma, priloženu njezinoj Rezoluciji 60/288 od 8. rujna 2006., u kojoj države članice Ujedinjenih naroda („UN”) pozivaju glavnog tajnika da ažurira popis stručnjaka i laboratorija, kao i tehničke smjernice i postupke, koji su mu na raspolaganju za pravovremenu i učinkovitu istragu navodne uporabe.

(4)

Vijeće je 27. veljače 2006. donijelo Zajedničku akciju 2006/184/ZVSP (1) u pogledu BTWC-a s ciljevima promicanja univerzalnosti BTWC-a i podupiranja njegove provedbe od strane država stranaka kako bi se osiguralo da države stranke prenesu međunarodne obveze iz BTWC-a u svoje nacionalno zakonodavstvo i administrativne mjere.

(5)

Usporedno sa Zajedničkom akcijom 2006/184/ZVSP Europska unija donijela je Akcijski plan o biološkom i toksičnom oružju (2) u kojem su se države članice obvezale svake godine u travnju UN-u podnijeti izvješća s rezultatima o mjerama za izgradnju povjerenja (confidence building measures – „CBM-ovi”), a glavnom tajniku UN-a popise relevantnih stručnjaka i laboratorija kako bi se olakšale eventualne istrage o navodnoj uporabi kemijskog ili biološkog oružja.

(6)

Vijeće je 20. ožujka 2006. donijelo Zajedničko stajalište 2006/242/ZVSP (3) o Šestoj revizijskoj konferenciji BTWC-a.

(7)

Vijeće je 10. studenoga 2008. donijelo Zajedničku akciju 2008/858/ZVSP (4) u pogledu BTWC-a s ciljevima promicanja univerzalnosti BTWC-a, podupiranja provedbe BTWC-a od strane država stranaka, promicanja podnošenja izjava o CBM-ovima od strane država stranaka te podupiranja procesa BTWC-a u razdoblju između zasjedanja.

(8)

Vijeće je 18. srpnja 2011. donijelo Odluku 2011/429/ZVSP (5) o stajalištu Unije za Sedmu revizijsku konferenciju BTWC-a.

(9)

Na Sedmoj revizijskoj konferenciji BTWC-a odlučeno je da se mandat Odjela za potporu provedbi („ISU”) produlji za dodatno petogodišnje razdoblje (2012.–2016.) te da se njegove zadaće prošire na provedbu odluke o uspostavi baze podataka o zahtjevima i ponudama za pomoć i upravljanju njome te olakšavanje s time povezane razmjene informacija među državama strankama, kao i, prema potrebi, na potporu provedbi odluka i preporuka Sedme revizijske konferencije od strane država stranaka.

(10)

Na Sedmoj revizijskoj konferenciji odlučeno je da će se Osma revizijska konferencija održati u Ženevi najkasnije u 2016. i da bi na toj konferenciji trebalo preispitati funkcioniranje BTWC-a, uzimajući u obzir, među ostalim:

i.

nova znanstvena i tehnološka dostignuća relevantna za BTWC;

ii.

napredak koji su države stranke ostvarile u provedbi obveza u okviru BTWC-a;

iii.

napredak u provedbi odluka i preporuka dogovorenih na Sedmoj revizijskoj konferenciji.

(11)

Vijeće je 23. srpnja 2012. donijelo Odluku 2012/421/ZVSP (6) u pogledu BTWC-a s ciljevima promicanja univerzalnosti BTWC-a, podupiranja provedbe BTWC-a od strane država stranaka, promicanja podnošenja izjava o CBM-ovima od strane država stranaka i podupiranja procesa BTWC-a u razdoblju između zasjedanja.

(12)

S obzirom na sljedeću revizijsku konferenciju BTWC-a koja će se održati od studenoga do prosinca 2016. primjereno je ažurirati stajalište Unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU

Članak 1.

Uoči i tijekom Osme revizijske konferencije o Konvenciji o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju („BTWC”), Unija posebno radi na osiguravanju da se države stranke posvete sljedećim prioritetima:

(a)

izgradnji i održavanju povjerenja u sukladnost nizom posebnih mjera opisanih u ovoj Odluci;

(b)

podupiranju nacionalne provedbe, među ostalim snažnijom suradnjom s nevladinim dionicima;

(c)

podupiranju mehanizma glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za istrage o navodnoj uporabi biološkog oružja i agensa daljnjim razvojem njegovih operativnih sposobnosti kao sredstva jačanja članaka VI. i VIII. BTWC-a; i

(d)

promicanju univerzalnosti BTWC-a.

Cilj je Unije preispitati funkcioniranje BTWC-a i procesa u razdoblju između zasjedanja 2012.–2015., promicati konkretna djelovanja i istražiti mogućnosti daljnjeg jačanja BTWC-a. Unija će u tom pogledu na Osmoj revizijskoj konferenciji u 2016. iznijeti konkretne prijedloge s ciljem njihovog donošenja na toj konferenciji.

Članak 2.

Za potrebe ciljeva utvrđenih u članku 1. Unija:

(a)

na Osmoj revizijskoj konferenciji doprinosi cjelovitom preispitivanju funkcioniranja BTWC-a, uključujući provedbu preuzetih obveza država stranaka u okviru BTWC-a, te provedbe programa za razdoblje između zasjedanja 2012.–2015. i njegovih rezultata;

(b)

u razdoblju između Osme i Devete revizijske konferencije podupire novi sadržajni program rada, kojim se uklanjaju nedostaci prethodnih programa za razdoblje između zasjedanja, putem donošenja poboljšanih aranžmana za daljnji napredak u okviru tog programa rada, s ciljem jačanja djelotvornosti BTWC-a;

(c)

podupire Devetu revizijsku konferenciju BTWC-a koja se treba održati najkasnije 2021.;

(d)

gradi konsenzus za uspješan rezultat Osme revizijske konferencije na temelju okvira uspostavljenog na prijašnjim konferencijama te, među ostalim, promiče sljedeća ključna pitanja:

i.

iako Unija priznaje da u ovoj fazi nema konsenzusa u vezi s provjerom, to ostaje središnji element cjelovitog i djelotvornog režima za razoružanje i neširenje oružja, te ona svejedno radi na utvrđivanju alternativa koje u novom programu za razdoblje između zasjedanja i nakon njega mogu doprinijeti povećanju povjerenja u sukladnost i djelotvornoj provedbi predmeta i svrhe BTWC-a; države članice trebale bi moći dokazati sukladnost, među ostalim, putem interaktivnih razmjena informacija (poput obveznih ili dobrovoljnih izjava) i poboljšane transparentnosti u vezi s vlastitim sposobnostima, aktivnostima i djelovanjima, uključujući dobrovoljne i druge mjere na licu mjesta u skladu s dogovorom; prijedlozi izneseni tijekom programa za razdoblje između zasjedanja 2012.–2015. i rezultati tog programa predstavljaju temelj za taj rad;

ii.

podupiranje i jačanje, kada je to potrebno, nacionalnih provedbenih mjera, uključujući upravno, pravosudno i kazneno zakonodavstvo te nadzora nad patogenim mikroorganizmima i toksinima u okviru BTWC-a; moglo bi se razmotriti daljnje djelovanje te bi se mogle donijeti odluke o načinima i sredstvima za poboljšanje nacionalne provedbe: stupanje u kontakt i suradnja s nevladinim dionicima na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini u vezi s njihovom ulogom u promicanju ciljeva BTWC-a i njegove provedbe; kontinuirana potpora za donošenje odgovarajućih normi u području mjera za biološku zaštitu i biološku sigurnost; podizanje svijesti među relevantnim stručnjacima u privatnom i javnom sektoru; programi osposobljavanja i obrazovanja za osobe koje imaju pristup biološkim agensima i toksinima koji su relevantni za BTWC; promicanje kulture odgovornosti među relevantnim nacionalnim stručnjacima i dobrovoljan razvoj, donošenje i proglašavanje kodeksâ ponašanja; promicanje sukladnosti s obvezama iz rezolucija VSUN-a 1540 (2004.) i 1673 (2006.) kada je to relevantno za uklanjanje opasnosti od nabave ili uporabe biološkog ili toksičnog oružja u terorističke svrhe, uključujući opasnost od pristupa nedržavnih aktera materijalima, opremi i znanju koji bi se mogli upotrijebiti u usavršavanju i proizvodnji biološkog i toksičnog oružja;

iii.

univerzalno poštovanje BTWC-a od strane svih država, među ostalim pozivanjem svih država koje nisu stranke BTWC-a da mu bez odgode pristupe i da se pravno obvežu na razoružanje u odnosu na biološko i toksično oružje i njihovo neširenje; i, u očekivanju pristupa tih država BTWC-u, poticanjem tih država da sudjeluju kao promatrači na sastancima država stranaka BTWC-a i da dobrovoljno provode odredbe BTWC-a, te davanjem preporuka za donošenje akcijskog plana o univerzalizaciji, koji koordinira ISU i koji se evaluira tijekom posebnih zasjedanja na sastancima u razdoblju između zasjedanja;

iv.

rad na proglašavanju zabrane biološkog i toksičnog oružja univerzalno obvezujućim pravilom međunarodnog prava, među ostalim, putem univerzalizacije BTWC-a;

v.

napore za poboljšanje transparentnosti i izgradnju povjerenja u sukladnost, među ostalim, putem potrebnih i ostvarivih revidiranja trenutačnih CBM-ova; Unija je spremna raditi na poboljšanju CBM-ova utvrđivanjem mjera za povećanje njihove izravne važnosti za osnovne ciljeve transparentnosti i izbjegavanja sumnji i zabrinutosti; daljnje podupiranje dobrovoljnog postupka stručnog preispitivanja kao vrijednog alata za povećanje transparentnosti među državama strankama, čime se poboljšava povjerenje u sukladnost s BTWC-om i jača nacionalna provedba putem razmjene najbolje prakse, podizanja svijesti dionika u vezi sa zahtjevima provedbe i povećanja međunarodne suradnje u tom području;

vi.

jačanje operativnih sposobnosti mehanizma glavnog tajnika UN-a za istrage o navodnoj uporabi kemijskog i biološkog oružja, među ostalim, putem povećanja broja osposobljenih stručnjaka, osposobljavanja i češće provedbe teorijskih i praktičnih vježbi; zasebno provedenim radom može se pomoći daljnjem jačanju članka VI. i neizravno članka VII. BTWC-a;

vii.

donošenje odluka o pružanju pomoći i koordinaciji u kontekstu članka VII. BTWC-a s relevantnim organizacijama na zahtjev bilo koje države stranke u slučaju navodne uporabe biološkog ili toksičnog oružja, uključujući poboljšanje nacionalnih sposobnosti za praćenje, otkrivanje i dijagnosticiranje bolesti te javnih zdravstvenih sustava kao prve crte obrane;

viii.

poboljšanje transparentnosti o suradnji i pomoći u vezi s člankom X. BTWC-a i uzimanje u obzir mandatâ, rada i stručnog znanja drugih međunarodnih organizacija; Unija će i dalje podupirati konkretnu provedbu članka X. BTWC-a putem svojih raznih programa pomoći te je spremna nastaviti rad na postizanju zajedničkog razumijevanja koje čini temelj za djelotvorno djelovanje u odnosu na suradnju u miroljubive svrhe u okviru BTWC-a; mogla bi se razmotriti daljnja djelovanja te bi se mogle donijeti odluke o jačanju međunarodne suradnje, pomoći i razmjeni u biološkim znanostima i tehnologiji za miroljubive svrhe, o promicanju jačanja sposobnosti u području praćenja, otkrivanja i dijagnosticiranja te suzbijanja zaraznih bolesti; Unija će nastaviti podupirati rad trenutačne baze podataka za suradnju i pomoć i, prema potrebi, tražiti načine za poboljšanje njezine korisnosti; podupiranje, među ostalim, programa Globalnog partnerstva G7, relevantnih programa Unije i ciljeva Programa globalne zdravstvene zaštite usmjerenih na podupiranje provedbe međunarodnih zdravstvenih propisa i razoružanje, kontrolu i sigurnost osjetljivih materijala, postrojenja i stručnosti, prema potrebi;

ix.

podupiranje postupka učestalijih i usmjerenijih procjena relevantnih znanstvenih i tehnoloških dostignuća, koja mogu biti relevantna za BTWC; takvim postupkom mogu se obuhvatiti osnivanje stalne savjetodavne funkcije za znanost i tehnologiju u ISU-u i sadržajniji postupak preispitivanja kao središnji element u novom programu rada za razdoblje između zasjedanja, kako bi se na integriraniji i usklađeniji način obuhvatili relevantni događaji i rad međunarodnih akademija i država stranaka.

Članak 3.

Kako bi se pojačala sukladnost, Unija promiče pojačanu važnost i sveobuhvatnost obrazaca za CBM-ove:

(a)

pregledavanjem godišnjih obrazaca za CBM-ove kao redovitog alata za nacionalne izjave o provedbi i sukladnosti te njihovim daljnjim razvijanjem imajući taj cilj u vidu;

(b)

smanjenjem preostale složenosti obrazaca za CBM-ove na najmanju moguću mjeru i uklanjanjem potencijalnih nejasnoća;

(c)

podupiranjem snažnije uloge ISU-a u potpori nacionalnih kontaktnih točaka pri sastavljanju njihovih CBM-ova putem regionalnih seminara i osposobljavanja za elektroničko podnošenje obrazaca za CBM-ove;

(d)

radom na povećanju sudjelovanja u CBM-ovima, kvalitete i sveobuhvatnosti CBM-ova proširenjem funkcionalnosti elektroničkog sustava za CBM-ove i stavljanjem tog sustava, kao i vodiča za CBM-ove, na raspolaganje na internetskoj stranici BTWC-a na svim službenim jezicima UN-a.

Članak 4.

Osim ciljeva utvrđenih u članku 1., Unija podupire jačanje uloge ISU-a. Unija posebno podupire:

(a)

produljenje mandata ISU-a za daljnjih pet godina;

(b)

uključivanje daljnjih aktivnosti u mandat ISU-a radi pružanja potpore provedbi revidiranog i ojačanog programa rada za razdoblje između zasjedanja, kao što je predloženo dolje u članku 5.;

(c)

razvoj djelotvornijeg sustava za preispitivanje znanstvenih i tehnoloških dostignuća i njihova utjecaja na BTWC uspostavom, među ostalim, stalne savjetodavne i komunikacijske funkcije za znanost i tehnologiju u ISU-u;

(d)

donošenje akcijskog plana o univerzalizaciji koji koordinira ISU;

(e)

ulogu ISU-a u podupiranju nacionalnih kontaktnih točaka država stranaka u sastavljanju i podnošenju obrazaca za CBM-ove kako je navedeno u članku 3.;

(f)

odgovarajuće povećanje broja postojećeg osoblja ISU-a radi ispunjavanja novih ciljeva i provedbe aktivnosti navedenih u ovom članku.

Članak 5.

Kako bi poduprla preispitivanje i jačanje programa za razdoblje između zasjedanja, Unija posebno:

(a)

podupire sljedeće teme za novi program za razdoblje između zasjedanja bilo kao teme za razdoblje između zasjedanja, bilo putem posebnih radnih skupina ili oboje:

i.

nacionalna provedba i sukladnost;

ii.

daljnji rad na CBM-ovima nakon Osme revizijske konferencije;

iii.

pomoć i suradnja na temelju članka VII. BTWC-a,

iv.

dostignuća u području znanosti i tehnologije;

v.

preispitivanje postupka savjetodavnog odbora;

vi.

univerzalizacija kako je predloženo u članku 6.

(b)

podupire razvoj nacionalnih regulatornih okvira o biološkoj sigurnosti i biološkoj zaštiti; iako odgovarajuće norme za biološku sigurnost i biološku zaštitu za laboratorije ni u kojem slučaju nisu zamjena za režim sukladnosti, donošenje i promicanje takvih normi mogu dugoročno pomoći pojedinačnim državama strankama u provedbi njihovih obveza u okviru BTWC-a; također bi, uz druge mjere, mogle biti koristan alat za pomoć pri dokazivanju sukladnosti; rasprava o ovoj temi, među ostalim, s relevantnim laboratorijima, udrugama za biološku sigurnost i industrijom, mogla bi biti dio novog programa rada za razdoblje između zasjedanja;

(c)

podupire dobrovoljne vježbe stručnog preispitivanja u kojima sudjeluju države stranke u kontekstu BTWC-a; cilj je vježbe stručnog preispitivanja poboljšati nacionalnu provedbu i osigurati sukladnost putem razmjena informacija i poboljšane transparentnosti u pogledu, primjerice, sposobnosti, aktivnosti i djelovanja za provedbu i namjera u svrhu sukladnosti;

(d)

podupire jačanje ovlasti za odlučivanje procesa u razdoblju između zasjedanja istraživanjem niza alternativa, kao što su jasno utvrđene ovlasti za odlučivanje u specifičnim područjima rada.

Članak 6.

Kako bi poduprla univerzalnost BTWC-a, Unija:

(a)

podupire donošenje akcijskog plana o univerzalizaciji s konkretnim koracima i aktivnostima, koji koordinira ISU; akcijskim planom mogle bi biti obuhvaćene aktivnosti kao što su događanja u svrhu informiranja, zajednički demarševi, prevođenje relevantnih dokumenata, poticaji kao što je razmjena informacija o ponudama za pomoć; taj bi se akcijski plan evaluirao i, kada je to potrebno, mijenjao na svakom sastanku država stranaka;

(b)

podupire organiziranje posebnih zasjedanja ili sastanaka radnih skupina o univerzalizaciji tijekom procesa u razdoblju između zasjedanja kako bi se koordinirale aktivnosti informiranja između različitih aktera i planirale regionalne inicijative.

Članak 7.

Unija podupire napore radi jačanja mehanizma glavnog tajnika UN-a za istrage o navodnoj uporabi kemijskog i biološkog oružja, a posebno osiguravanjem djelotvornosti odredaba tog mehanizma i poduzimanjem praktičnih koraka s tim ciljem, kao što je pružanja potpore za programe osposobljavanja, uključujući organiziranje vježbi i razvoj sustava analitičkih laboratorija.

Članak 8.

Unija podupire napore za jačanje članka VII. BTWC-a na Osmoj revizijskoj konferenciji, uzimajući u obzir ostale napore u izgradnji međunarodnih sposobnosti za odgovor na izbijanje zaraznih bolesti.

Članak 9.

Djelovanje koje Unija poduzima u svrhe navedene u ovoj Odluci obuhvaća:

(a)

podnošenje od strane Unije i njezinih država članica, a na temelju stajališta određenog u ovoj Odluci, prijedlogâ za specifične, praktične i izvedive aranžmane za djelotvorno jačanje provedbe BTWC-a, na razmatranje državama strankama BTWC-a na Osmoj revizijskoj konferenciji;

(b)

prema potrebi, demarševe Visokog predstavnika ili delegacija Unije;

(c)

izjave Visokog predstavnika ili delegacije Unije pri Ujedinjenim narodima uoči i tijekom Osme revizijske konferencije.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Zajednička akcija Vijeća 2006/184/ZVSP od 27. veljače 2006. u potporu Konvenciji o biološkom i toksičnom oružju, u okviru Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (SL L 65, 7.3.2006., str. 51.).

(2)  SL C 57, 9.3.2006., str. 1.

(3)  Zajedničko stajalište Vijeća 2006/242/ZVSP od 20. ožujka 2006. o revizijskoj konferenciji Konvencije o biološkom i toksičnom oružju (BTWC) koja će se održati 2006. (SL L 88, 25.3.2006., str. 65.).

(4)  Zajednička akcija Vijeća 2008/858/ZVSP od 10. studenoga 2008. u potporu Konvenciji o biološkom i toksičnom oružju (BTWC), u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (SL L 302, 13.11.2008., str. 29.).

(5)  Odluka Vijeća 2011/429/ZVSP od 18. srpnja 2011. o stajalištu Europske unije za Sedmu revizijsku konferenciju država stranaka Konvencije o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha bakteriološkog (biološkog) i toksičnog oružja te o njihovu uništavanju (BTWC) (SL L 188, 19.7.2011., str. 42.).

(6)  Odluka Vijeća 2012/421/ZVSP od 23. srpnja 2012. u potporu Konvenciji o biološkom i toksičnom oružju (BTWC), u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (SL L 196, 24.7.2012., str. 61.).


20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/19


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2097

оd 26. listopada 2015.

o osnivanju Integriranog sustava za promatranje tokova ugljika kao Konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (ICOS ERIC)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 723/2009 od 25. lipnja 2009. o pravnom okviru Zajednice za Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ERIC) (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Kraljevina Belgija, Savezna Republika Njemačka, Francuska Republika, Talijanska Republika, Republika Finska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška i Kraljevina Švedska zatražile su od Komisije osnivanje Integriranog sustava za promatranje tokova ugljika kao Konzorcija europskih istraživačkih struktura (ICOS ERIC). Švicarska Konfederacija sudjelovat će u ICOS ERIC-u kao promatrač.

(2)

Kraljevina Belgija, Savezna Republika Njemačka, Francuska Republika, Talijanska Republika, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška i Kraljevina Švedska složile su se da će Republika Finska biti država članica domaćin ICOS ERIC-a.

(3)

Komisija je u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 723/2009 ocijenila zahtjev i zaključila da ispunjava uvjete utvrđene u toj Uredbi.

(4)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 20. Uredbe (EZ) br. 723/2009,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Osniva se Integrirani sustav za promatranje tokova ugljika kao Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura pod nazivom ICOS ERIC.

2.   Statut ICOS ERIC-a utvrđen je u Prilogu. Statut se redovito ažurira i javno je dostupan na internetskoj stranici ICOS ERIC-a i u njegovu zakonskom sjedištu.

3.   Bitni elementi statuta za čije je izmjene potrebno odobrenje Komisije u skladu s člankom 11. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 723/2009 predviđeni su člancima 1., 2., 16., 18., 19., 22., 23. i 24.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 206, 8.8.2009., str. 1.


PRILOG

STATUT INTEGRIRANOG SUSTAVA ZA PROMATRANJE TOKOVA UGLJIKA KAO KONZORCIJA EUROPSKIH ISTRAŽIVAČKIH INFRASTRUKTURA (ICOS ERIC)

KRALJEVINA BELGIJA

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA

FRANCUSKA REPUBLIKA

TALIJANSKA REPUBLIKA

REPUBLIKA FINSKA

KRALJEVINA NIZOZEMSKA

KRALJEVINA NORVEŠKA

KRALJEVINA ŠVEDSKA

dalje u tekstu: „članovi”

i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

dalje u tekstu: „promatrač”,

BUDUĆI DA su članovi uvjereni da je rješavanje problema klimatskih promjena koje proizlaze iz antropogenih emisija stakleničkih plinova globalni izazov te da su potrebni istraživanje i trajno, dugoročno promatranje kako bi se poboljšalo razumijevanje emisija (stakleničkih plinova), njihovih ponora, utjecaja na zemaljske sustave i mogućnosti upravljanja;

UZIMAJUĆI U OBZIR da je promatranje ključnih klimatskih varijabli, uključujući stakleničke plinove, potrebno za potporu radu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i Međuvladinog odbora za klimatske promjene (IPCC);

NAGLAŠAVAJUĆI da UNFCCC poziva svoje stranke na promicanje sustavnog promatranja stakleničkih plinova i suradnju pri promatranju putem suradnje s Globalnim sustavom motrenja klime (GCOS), sastavnicom Globalnog sustava svih sustava motrenja Zemlje (GEOSS) koja se odnosi na motrenje klime;

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost nacionalnog istraživanja stakleničkih plinova i istraživačkog kapaciteta za promatranje te potrebu za uspostavljanjem koordinacije na europskoj razini kao istraživačke infrastrukture za Integrirani sustav za promatranje tokova ugljika (ICOS);

BUDUĆI DA članovi žele omogućiti da se istraživanjem poboljša razumijevanje regionalnih proračuna izvora i ponora stakleničkih plinova, njihovih ljudskih i prirodnih pokretača te kontrolnih mehanizama razvojem preciznog i dugoročnog promatranja stakleničkih plinova;

BUDUĆI DA članovi žele omogućiti pristup podacima iz ICOS-a širokim zajednicama korisnika, povezati istraživanje, obrazovanje i inovacije kojima se promiče tehnološki razvoj te dati neovisne podatke kako bi se pridonijelo analizi inventara emisija;

TRAŽEĆI od Europske komisije da uspostavi infrastrukturu ICOS kao Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura (ICOS ERIC),

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Naziv, zakonsko sjedište i radni jezik

1.   Uspostavlja se Integrirani sustav za promatranje tokova ugljika kao Konzorcij europskih istraživačkih infrastruktura „ICOS ERIC”.

2.   ICOS ERIC ima svoje zakonsko sjedište u Helsinkiju, Finska („država domaćin”).

3.   Radni je jezik ICOS ERIC-a engleski.

Članak 2.

Zadaci i aktivnosti

1.   Glavni je zadatak ICOS ERIC-a uspostaviti distribuiranu istraživačku infrastrukturu Integriranog sustava za promatranje tokova ugljika (ICOS RI) te koordinirati rad ICOS RI-ja, dostavljati informacije iz ICOS RI-ja zajednicama korisnika te integrirati i analizirati podatke iz sustavâ za promatranje stakleničkih plinova.

2.   ICOS ERIC omogućuje učinkovit pristup dosljednim i preciznim podacima kako bi se olakšalo istraživanje višestupanjske analize emisija stakleničkih plinova, njihovih ponora i pokretačkih procesa stavljanjem na raspolaganje protokolâ za mjerenje, dugoročnih podataka i podatkovnih proizvoda. Tehnološki razvoji i demonstracije povezani sa stakleničkim plinovima promiču se kombinacijom istraživanja, obrazovanja i inovacija. U tu svrhu ICOS ERIC poduzima i koordinira određene aktivnosti, uključujući među ostalim:

(a)

kvantifikaciju atmosferskih koncentracija stakleničkih plinova te zemaljskih i oceanskih tokova u Europi i ključnim regijama od europskog interesa, uključujući sjeverni Atlantski ocean;

(b)

pomaganje europskim istraživačkim programima i projektima;

(c)

doprinos mobilnosti znanja i/ili istraživača unutar europskog istraživačkog prostora (EIP) i većoj upotrebi intelektualnog potencijala diljem Europe;

(d)

koordinaciju i potporu razvoju tehnologije i protokolâ za kvalitetno i ekonomično mjerenje koncentracija stakleničkih plinova i tokova koje se također treba promicati izvan europskih granica;

(e)

pružanje pravodobnih informacija bitnih za donošenje politika i odluka u području stakleničkih plinova;

(f)

olakšavanje analize sekvestracije ugljika i/ili aktivnosti za smanjenje emisija stakleničkih plinova na razini globalnog atmosferskog sastava, uključujući raspored izvora i ponora po geografskim regijama i sektorima aktivnosti;

(g)

pomaganje ciljevima ICOS RI-ja za uspostavljanje predloška za budući razvoj sličnih integriranih i operativnih mreža za promatranje stakleničkih plinova izvan Europe;

(h)

znanstvenu procjenu i procjenu upravljanja u pogledu aktivnosti, strateške usmjerenosti i funkcioniranja svih sastavnica ICOS RI-ja koje provode vanjski ocjenjivači.

3.   ICOS ERIC radi na negospodarskoj osnovi. Radi daljnjeg poticanja inovacija te prijenosa znanja i tehnologije mogu se obavljati ograničene gospodarske aktivnosti pod uvjetom da su usko povezane s glavnim zadatkom i da se njima ne ugrožava njegovo ispunjenje.

POGLAVLJE 2.

ČLANOVI I PROMATRAČI

Članak 3.

Članstvo, promatrač i subjekt koji zastupa

1.   Sljedeći subjekti mogu postati članovi ili promatrači ICOS ERIC-a:

(a)

države članice Unije;

(b)

pridružene zemlje;

(c)

treće zemlje osim pridruženih zemalja;

(d)

međuvladine organizacije.

2.   Subjekti iz stavka 1. mogu postati članovi ICOS ERIC-a ako pridonose radu ICOS ERIC-a i/ili ako se u njima nalaze glavno postrojenje ICOS-a i/ili nacionalne mreže ICOS-a.

3.   Među članovima ICOS ERIC-a nalaze se najmanje jedna država članica i dvije druge zemlje koje su države članice ili pridružene zemlje.

4.   Države članice ili pridružene zemlje zajedno moraju imati većinu glasačkih prava u Skupštini. Skupština utvrđuje sve promjene glasačkih prava koje su potrebne kako bi se osiguralo da ICOS ERIC u svakom trenutku ispunjava taj zahtjev.

5.   Člana ili promatrača može zastupati jedan javni subjekt ili više njih, uključujući regije ili subjekte iz privatnog sektora koji pružaju javne usluge, po vlastitom izboru, a koje taj član ili promatrač imenuje u skladu s vlastitim pravilima i postupcima. Član ili promatrač u pisanom obliku obavješćuje predsjednika Skupštine o svim promjenama povezanima sa subjektom koji ga zastupa.

6.   Članovi i promatrači te subjekti koji ih zastupaju navedeni su u Prilogu 1. Prilog 1. ažurira predsjednik Skupštine ili bilo koja osoba koju je on ovlastio.

Članak 4.

Primanje članova i promatrača

1.   Primanje članova mora biti u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

subjekt iz članka 3. stavka 2. podnosi pisani zahtjev predsjedniku Skupštine;

(b)

u zahtjevu se opisuje kako će podnositelj zahtjeva biti uključen u ICOS RI, kako će sudjelovati u ostvarivanju zadataka i aktivnosti ICOS ERIC-a opisanih u članku 2. te kako će ispuniti obveze navedene u članku 6. stavku 2.;

(c)

Skupština mora odobriti primanje novih članova.

2.   Primanje promatrača mora biti u skladu sa sljedećim uvjetima:

(a)

subjekt iz članka 3. stavka 3. podnosi pisani zahtjev predsjedniku Skupštine;

(b)

u zahtjevu se opisuje kako će podnositelj zahtjeva biti uključen u ICOS RI, hoće li sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i zadataka ICOS ERIC-a opisanih u članku 2. te kako će ispuniti obveze promatrača navedene u članku 6. stavku 4.;

(c)

Skupština mora odobriti primanje promatrača.

3.   Promatrač može biti primljen na najviše tri godine. Na zahtjev promatrača Skupština može to početno razdoblje produljiti jednom u istom trajanju. U iznimnim slučajevima Skupština može odobriti više od jednog produljenja statusa promatrača.

Članak 5.

Istupanje člana ili promatrača/prekid članstva ili statusa promatrača

1.   Nijedan član ne može istupiti unutar pet godina od stupanja na snagu Odluke Komisije o osnivanju ICOS ERIC-a, osim ako Skupština prihvati zahtjev člana za ranije istupanje.

2.   Nakon razdoblja navedenog u stavku 1. član može istupiti na kraju financijske godine pod uvjetom da je priopćio svoju namjeru da istupi slanjem službenog zahtjeva predsjedniku Skupštine dvanaest mjeseci unaprijed.

3.   Promatrač može istupiti na kraju financijske godine pod uvjetom da je priopćio svoju namjeru da istupi slanjem službenog zahtjeva predsjedniku Skupštine šest mjeseci unaprijed.

4.   Član ili promatrač koji istupa mora ispuniti sve obveze, uključujući financijske obveze, koje su nastale prije njegova istupanja.

5.   Skupština može prekinuti članstvo ili status promatrača ako su ispunjeni sljedeći kumulativni uvjeti:

(a)

član ili promatrač ozbiljno krši jednu ili više obveza iz ovog Statuta;

(b)

član ili promatrač nije to kršenje ispravio u roku od šest mjeseci od primitka obavijesti o kršenju u pisanom obliku; i

(c)

član ili promatrač dobio je priliku iznijeti Skupštini svoje stajalište o predstojećoj odluci o prekidu.

Članak 6.

Prava i obveze članova i promatrača

1.   U prava članova ubrajaju se:

(a)

pravo imenovanja subjekata koji ih zastupaju;

(b)

pravo sudjelovanja i glasovanja na Skupštini;

(c)

pravo na pristup uslugama i aktivnostima koje koordinira ICOS ERIC za svoju istraživačku zajednicu.

2.   Svaki član mora:

(a)

platiti godišnju članarinu navedenu u Prilogu 2.;

(b)

ovlastiti svoje predstavnike koji prisustvuju na Skupštini za takvo zastupanje;

(c)

osigurati primjenu odgovarajućih standarda i alata u radu nacionalnih mreža ICOS-a;

(d)

osigurati potrebnu infrastrukturu i sredstva za rad nacionalnih mreža ICOS-a i glavnih postrojenjâ ICOS-a koja se u njemu nalaze;

(e)

promicati upotrebu koordiniranih podataka i usluga ICOS ERIC-a među istraživačima u svojoj zemlji te prikupljati povratne informacije i zahtjeve korisnika.

3.   U prava promatrača ubrajaju se:

(a)

pravo imenovanja subjekata koji ih zastupaju;

(b)

pravo prisustvovanja sjednicama Skupštine bez glasačkih prava.

Promatrač može imati i druga prava koja mu daje Skupština u skladu s postupkom utvrđenim u internim pravilima.

4.   Svaki promatrač mora:

(a)

platiti godišnji doprinos promatrača naveden u Prilogu 2.;

(b)

ispuniti sve druge obveze dogovorene između promatrača i ICOS ERIC-a koje je potvrdila Skupština.

POGLAVLJE 3.

UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE ICOS ERIC-om

Članak 7.

Upravljanje

1.   ICOS ERIC mora imati sljedeća tijela: Skupštinu, Znanstveni savjetodavni odbor, Etički savjetodavni odbor i glavnog direktora kojeg podupire Odbor za istraživačku infrastrukturu ICOS-a. Skupština može osnovati druga savjetodavna tijela koja smatra primjerenima.

2.   Sklopit će se posebni sporazumi koji opisuju uloge i obveze, uključujući financijske obveze, između ICOS ERIC-a i subjekata odgovornih za upravljanje glavnim postrojenjima ICOS-a i nacionalnim mrežama ICOS-a.

Članak 8.

Skupština: sastav, sjednice i postupci

1.   Skupština je upravljačko tijelo ICOS ERIC-a i sastoji se od predstavnika članova i promatrača ICOS ERIC-a. Svaki član može imati najviše tri predstavnika. Promatrač u Skupštini može imati jednog predstavnika.

2.   Skupština među predstavnicima bira predsjednika i zamjenika predsjednika na mandat od dvije godine koji se može obnoviti dva puta.

3.   Predsjednik saziva Skupštinu i njome predsjeda. U njegovoj odsutnosti Skupštinom predsjeda zamjenik predsjednika.

4.   Skupština zasjeda najmanje jednom godišnje, odgovorna je za opći smjer i nadzor ICOS ERIC-a te odlučuje o strateškom usmjerenju i strukturi ICOS RI-ja.

5.   Izvanrednu sjednicu Skupštine može zatražiti najmanje jedna trećina članova.

6.   Člana može zastupati drugi član ako se o tome u pisanom obliku obavijesti predsjednik Skupštine. Član može zastupati samo jednog drugog člana.

7.   Odluke Skupštine mogu se donositi i pisanim postupkom.

8.   Skupština donosi svoj poslovnik.

Članak 9.

Glasačka prava

1.   Svaki član ima najmanje jedan glas kojem se dodaje dodatni glas ako je član domaćin glavnog postrojenja ICOS-a, portala o ugljiku ili sjedišta te dodatni glas ako je član domaćin četiri stanice ICOS-a prve kategorije koje pripadaju barem dvjema različitim vrstama (atmosferska, ekosustav, oceanska stanica). Svaki član ima najviše tri glasa.

2.   Članovi s više od jednog glasa ne mogu raspodijeliti svoje glasove.

3.   Predsjednik, ili u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika, nema glasačka prava. Član iz kojeg potječe predsjednik/zamjenik predsjednika može imenovati drugog člana svojim predstavnikom.

Članak 10.

Odluke

1.   Za postizanje kvoruma moraju biti prisutne dvije trećine svih članova.

2.   Skupština odlučuje o sljedećim pitanjima jednoglasnom odlukom zastupljenih članova:

(a)

prijedlozima za izmjenu Statuta ICOS ERIC-a;

(b)

likvidaciji ICOS ERIC-a.

3.   Skupština odlučuje o sljedećim pitanjima dvotrećinskom većinom glasova zastupljenih članova:

(a)

odobrenju godišnjeg financijskog izvještaja ICOS ERIC-a;

(b)

prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu ICOS RI-ja;

(c)

odobrenju godišnjih planova rada, uzimajući u obzir proračune i okvirne petogodišnje financijske planove glavnih postrojenja ICOS-a;

(d)

odobrenju godišnjeg proračuna;

(e)

odobrenju strategije ICOS ERIC-a;

(f)

donošenju vlastitog poslovnika;

(g)

donošenju internih pravila;

(h)

imenovanju i smjeni glavnog direktora te imenovanju i smjeni članova Odbora za istraživačku infrastrukturu ICOS-a;

(i)

imenovanju i smjeni Znanstvenog savjetodavnog odbora ICOS ERIC-a;

(j)

odobrenju novih članova i promatrača;

(k)

prekidu statusa člana ili promatrača;

(l)

odobrenju svih većih sporazuma koji su od velike važnosti za rad ICOS RI-ja;

(m)

uspostavi savjetodavnih tijela;

(n)

produljenju trajanja ICOS ERIC-a.

4.   Odluke Skupštine o sljedećim pitanjima donose se (a) dvotrećinskom većinom glasova zastupljenih članova i (b) dvotrećinskom većinom godišnjih članarina plaćenih za posljednju punu financijsku godinu:

(a)

iznosu godišnjih članarina. Svaku promjenu u strukturi članarine koja rezultira povećanim doprinosom za potporu nekoj od sljedećih sastavnica ICOS RI-ja (sjedište, portal o ugljiku ili glavno postrojenje ICOS-a) mora odobriti član u kojem se taj objekt nalazi;

(b)

odluci o priznavanju važnosti glavnih postrojenja ICOS-a za rad ICOS RI-ja;

(c)

odobrenju ranijeg istupanja člana iz članka 5. stavka 1.

5.   Svaka druga odluka Skupštine donosi se običnom većinom glasova zastupljenih članova.

Članak 11.

Glavni direktor

1.   Glavnog direktora ICOS ERIC-a imenuje Skupština u skladu s postupkom koji sama utvrđuje. Mandat glavnog direktora traje pet godina i može se dva puta obnoviti.

2.   Glavni direktor pravni je zastupnik ICOS ERIC-a.

3.   Glavni direktor zadužen je za svakodnevno upravljanje ICOS ERIC-om i odgovoran za provedbu odluka Skupštine, uključujući godišnji plan rada i godišnji proračun te nadzor i koordinaciju aktivnosti ICOS RI-ja.

4.   Sjedište je glavnog direktora u zakonskom sjedištu ICOS ERIC-a i on je odgovoran za upravljanje osobljem i aktivnostima sjedišta i portala o ugljiku u skladu s proračunom ICOS ERIC-a.

Članak 12.

Znanstveni savjetodavni odbor

1.   Skupština osniva neovisni Znanstveni savjetodavni odbor.

2.   Skupština odlučuje o članarini i poslovniku Znanstvenog savjetodavnog odbora te ih uključuje u interna pravila.

3.   Znanstveni savjetodavni odbor mora:

(a)

pratiti znanstvenu kvalitetu aktivnosti ICOS RI-ja;

(b)

davati povratne informacije i preporuke za razvoj aktivnosti ICOS RI-ja;

(c)

svake godine Skupštini iznositi preporuke.

Članak 13.

Etički savjetodavni odbor

1.   Skupština osniva neovisni Etički savjetodavni odbor koji savjetuje i periodički izvješćuje o etičkim pitanjima. Etički savjetodavni odbor sastoji se od tri do pet neovisnih osoba.

2.   Skupština odlučuje o članarini i poslovniku Etičkog savjetodavnog odbora te ih uključuje u interna pravila.

Članak 14.

Odbor za istraživačku infrastrukturu ICOS-a

1.   Mora postojati Odbor za istraživačku infrastrukturu ICOS-a (Odbor za ICOS RI) za ICOS ERIC. U odboru za ICOS RI nalazi se po jedan predstavnik sjedišta, portala o ugljiku, svakog glavnog postrojenja ICOS-a i skupštine svake nadzorne stanice, a potonje se sastoje od znanstvenih i tehničkih stručnjaka iz nacionalnih mreža ICOS-a.

2.   Odbor za ICOS RI donosi svoj poslovnik.

3.   Glavni direktor savjetuje se s Odborom za ICOS RI o svim općim pitanjima, uključujući sastavljanje prijedloga za Skupštinu za sastavljanje i izmjenu godišnjih planova rada koji se odnose na ICOS RI kako bi se osigurala dosljednost, usklađenost i stabilnost usluga istraživačke infrastrukture.

4.   Sjednice Odbora za ICOS RI saziva glavni direktor.

POGLAVLJE 4.

DOPRINOSI, ODGOVORNOST, OSIGURANJE I IZVJEŠĆIVANJE

Članak 15.

Doprinosi i načela financiranja

1.   Članovi i promatrači plaćaju godišnji doprinos kako je opisano u Prilogu 2.

2.   Godišnji su doprinosi članova i promatrača u novčanom obliku. Načela za plaćanje doprinosa utvrđena su u Prilogu 2. i dodatno će se definirati u internim pravilima.

3.   Doprinose koji nisu godišnji doprinosi ICOS ERIC-u članovi i promatrači mogu davati pojedinačno ili u suradnji s drugim članovima, promatračima ili trećim stranama.

4.   ICOS ERIC može primati i donacije, darove i ostale doprinose nakon što to odobri Skupština.

5.   Sredstva ICOS ERIC-a upotrebljavaju se za ciljeve utvrđene ovim Statutom.

6.   Financijska godina ICOS ERIC-a počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca svake godine.

7.   Uz financijska izvješća ICOS ERIC-a prilaže se izvješće o upravljanju proračunskim sredstvima i financijskom upravljanju u financijskoj godini.

8.   ICOS ERIC podliježe pravnim zahtjevima mjerodavnog prava u vezi s pripremom, podnošenjem, revizijom i objavljivanjem financijskih izvješća.

Članak 16.

Odgovornost i osiguranje

1.   ICOS ERIC odgovara za svoje dugove.

2.   Financijska odgovornost članova za dugove ICOS ERIC-a ograničena je ovisno o njihovim pojedinačnim godišnjim financijskim doprinosima.

3.   ICOS ERIC ugovara odgovarajuće osiguranje za pokrivanje rizika svojih aktivnosti.

Članak 17.

Izvješćivanje

1.   ICOS ERIC podnosi godišnje izvješće o radu koje posebno sadržava znanstvene, operativne i financijske aspekte njegovih aktivnosti. Izvješće odobrava Skupština te se šalje Komisiji i nadležnim tijelima javne vlasti u roku od šest mjeseci nakon završetka financijske godine na koju se izvješće odnosi. Izvješće je dostupno javnosti.

2.   ICOS ERIC izvješćuje Komisiju o svim okolnostima koje bi mogle ozbiljno ugroziti ostvarenje zadaća ICOS ERIC-a ili ometati ICOS ERIC u ispunjavanju uvjeta utvrđenih Uredbom (EZ) br. 723/2009.

POGLAVLJE 5.

POLITIKE

Članak 18.

Politika postupanja s podacima i politika zaštite prava intelektualnog vlasništva

1.   Podaci ICOS RI-ja te prava intelektualnog vlasništva i ostala znanja povezana s podacima ICOS RI-ja te proizvedena i razvijena u ICOS RI-ju pripadaju subjektu ili osobi koji su ih stvorili. Upotrebu podataka ICOS RI-ja ICOS ERIC-u odobravaju pružatelji podataka u skladu s uvjetima određenima u dokumentu o politici postupanja s podacima ICOS-a.

2.   ICOS ERIC donosi zajednička načela i pravila kako bi osigurao pristup znanstvenim saznanjima ICOS RI-ja. Pružatelji podataka i autori moraju biti navedeni na odgovarajući način.

Članak 19.

Politika pristupa za korisnike i politika širenja podataka

1.   ICOS ERIC utvrđuje sigurne, pravedne i transparentne postupke kako bi omogućio pristup podacima ICOS-a svim korisnicima podataka.

2.   Ako istraživački pristup objektima i uslugama ICOS RI-ja treba biti ograničen zbog kapaciteta, kriteriji odabira temelje se na znanstvenoj izvrsnosti prijedloga u skladu s postupkom utvrđenim u internim pravilima.

3.   Pružatelji podataka i ICOS ERIC moraju poticati istraživače na javnu objavu rezultata svojih istraživanja i tražiti od istraživača u državama članicama da daju svoje rezultate na raspolaganje putem ICOS ERIC-a.

4.   Kako bi obavijestio razne ciljne skupine, ICOS ERIC mora upotrijebiti više kanala, primjerice internetske portale, biltene, radionice, sudjelovanje na konferencijama, članke u časopisima i dnevnim novinama.

Članak 20.

Procjena

1.   Neovisni će odbor najkvalitetnijih međunarodnih vanjskih ocjenjivača, koji imenuje Skupština, svakih pet godina provoditi:

(a)

znanstvenu procjenu i procjenu upravljanja u pogledu aktivnosti ICOS ERIC-a;

(b)

procjenu aktivnosti ICOS RI-ja, znanstvene i strateške usmjerenosti i funkcioniranja svih sastavnica ICOS RI-ja.

Odbor posebnu pozornost posvećuje ispunjenju zahtjeva korisnika.

2.   Skupštinu se izvješćuje o rezultatima procjena iz stavka 1.

Članak 21.

Zapošljavanje

ICOS ERIC je poslodavac koji pruža jednake mogućnosti. Sva se otvorena radna mjesta u ICOS ERIC-u javno oglašavaju.

Članak 22.

Politika nabave i oslobođenje od plaćanja poreza

1.   ICOS ERIC s kandidatima i ponuđačima za nabavu postupa jednako i bez diskriminacije, bez obzira na to imaju li poslovni nastan u Europskoj uniji. U politici nabave ICOS ERIC-a poštuju se načela transparentnosti, nediskriminacije i konkurencije.

2.   Glavni direktor odgovoran je za sve nabave ICOS ERIC-a. Natječaji se objavljuju na internetskim stranicama ICOS ERIC-a i na državnim područjima članova i promatrača. Odluka o dodjeli ugovora za nabavu objavljuje se i sadržava puno obrazloženje. ICOS ERIC utvrđuje vlastitu politiku nabave.

3.   Nabava koju provode članovi i promatrači za potrebe aktivnosti ICOS ERIC-a provodi se uzimajući u obzir potrebe ICOS ERIC-a, tehničke uvjete i specifikacije koje izdaju nadležna tijela.

4.   Politika nabave ICOS ERIC-a upotrebljava se za cijeli ICOS RI ako je moguće.

5.   Oslobođenja od plaćanja poreza na osnovi članka 143. stavka 1. točke (g) i članka 151. stavka 1. točke (b) Direktive Vijeća 2006/112/EZ (1) te u skladu s člancima 50. i 51. Provedbene odluke Vijeća (EU) br. 282/2011 (2) ograničena su na porez na dodanu vrijednost za robu i usluge namijenjene službenoj uporabi u okviru ICOS ERIC-a koje premašuju iznos od 250 EUR i u cijelosti ih je platio i nabavio ICOS ERIC. Oslobođenja od plaćanja poreza primjenjuju se na negospodarske aktivnosti. Ne primjenjuju se na gospodarske aktivnosti. Ta se oslobođenja ne primjenjuju na nabave pojedinačnih članova. Dodatnih ograničenja nema.

POGLAVLJE 6.

TRAJANJE, LIKVIDACIJA, SPOROVI, ODREDBE POVEZANE S OSNIVANJEM

Članak 23.

Trajanje

ICOS ERIC osniva se na početni rok od 20 godina koji se može produljiti odlukom Skupštine.

Članak 24.

Likvidacija i nesolventnost

1.   Za likvidaciju ICOS ERIC-a potrebna je odluka Skupštine u skladu s člankom 10. stavkom 2. točkom (b) koja se priopćava Europskoj komisiji u roku od deset dana nakon njezina donošenja.

2.   Imovina preostala nakon plaćanja dugova ICOS ERIC-a raspodijelit će se među članovima razmjerno njihovu cjelokupnom doprinosu ICOS ERIC-u u pet uzastopnih godina prije likvidacije.

3.   Bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju u roku od deset dana nakon završetka postupka likvidacije, ICOS ERIC o tome mora obavijestiti Komisiju.

4.   ICOS ERIC prestaje postojati na dan kad Europska komisija objavi odgovarajuću obavijest u Službenom listu Europske unije.

5.   U bilo kojem trenutku, u slučaju da ne može platiti svoje dugove, ICOS ERIC o tome odmah obavješćuje Komisiju.

Članak 25.

Interna pravila

Ovaj se Statut provodi internim pravilima koje donosi Skupština.

Članak 26.

Izmjene Statuta

1.   Izmjene Skupštini može predložiti bilo koji član ili glavni direktor.

2.   Prijedloge izmjena ovog Statuta može donijeti Skupština te ih predati Europskoj komisiji u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 723/2009.

Članak 27.

Mjerodavno pravo

Osnivanje i unutarnje funkcioniranje ICOS ERIC-a uređuje se:

(a)

pravom Unije, posebno Uredbom (EZ) br. 723/2009;

(b)

pravom države domaćina u slučaju da pitanje nije uređeno (ili je tek djelomično uređeno) pravom Unije;

(c)

ovim Statutom i njegovim provedbenim pravilima.

Članak 28.

Sporovi

1.   Sud Europske unije nadležan je za sudske sporove između članova u vezi s ICOS ERIC-om te između članova i ICOS ERIC-a, kao i za svaki spor u kojem je Unija stranka.

2.   Zakonodavstvo Unije o nadležnosti primjenjuje se na sporove između ICOS ERIC-a i trećih strana. U slučajevima koji nisu obuhvaćeni zakonodavstvom Unije, sud nadležan za rješavanje takvih sporova određuje se u skladu s pravom države domaćina.

Članak 29.

Dostupnost Statuta

Statut se redovito ažurira i javno je dostupan na internetskoj stranici ICOS ERIC-a i u njegovu zakonskom sjedištu.

Članak 30.

Odredbe o osnivanju

1.   Država domaćin saziva osnivačku sjednicu Skupštine što je prije moguće nakon stupanja na snagu odluke Komisije o osnivanju ICOS ERIC-a.

2.   Prije osnivačke sjednice i najkasnije 45 kalendarskih dana nakon stupanja na snagu Odluke Komisije o osnivanju ICOS ERIC-a, država domaćin obavješćuje članove i promatrače koji osnivaju ICOS ERIC, kako su navedeni u Prilogu 1., o svim posebnim hitnim pravnim radnjama koje trebaju poduzeti u ime ICOS ERIC-a. Ako nijedan član ne podnese prigovor u roku od pet radnih dana od primitka obavijesti, pravnu radnju poduzima osoba koju je za to propisno ovlastila država domaćin.


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23.3.2011., str. 1.).

PRILOG 1.

ČLANOVI I PROMATRAČI TE SUBJEKTI KOJI IH TRENUTAČNO ZASTUPAJU

U ovom su Prilogu navedeni članovi, promatrači i subjekti koji ih zastupaju.

ČLANOVI

Država ili međuvladina organizacija

Subjekt koji ih zastupa

KRALJEVINA BELGIJA

BELGIJSKI URED ZA ZNANSTVENU POLITIKU (BELSPO)

REPUBLIKA FINSKA

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I KULTURE;

MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJE

FRANCUSKA REPUBLIKA

FRANCUSKO POVJERENSTVO ZA ALTERNATIVNE OBLIKE ENERGIJE I ATOMSKU ENERGIJU (CEA);

NACIONALNI CENTAR ZA ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA (CNRS);

FRANCUSKI NACIONALNI INSTITUT ZA POLJOPRIVREDNA ISTRAŽIVANJA (INRA)

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA

SAVEZNO MINISTARSTVO PROMETA (BMVI)

TALIJANSKA REPUBLIKA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA TERRA E TECNOLOGIE AMBIENTALI (CNR-DTA);

CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC);

ICOS-IT, ZAJEDNIČKA ISTRAŽIVAČKA JEDINICA

KRALJEVINA NIZOZEMSKA

NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (NWO)

KRALJEVINA NORVEŠKA

NORVEŠKO VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJA

KRALJEVINA ŠVEDSKA

ŠVEDSKO VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJA

PROMATRAČI

Država ili međuvladina organizacija

Subjekt koji ih zastupa

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

ETH ZURICH

PRILOG 2.

GODIŠNJI DOPRINOSI

UVOD

Osiguranje resursa za nacionalne mreže ICOS-a organizira se na nacionalnoj razini, a financijska sredstva nisu uključena u doprinose domaćina. Glavna postrojenja ICOS-a, koja rade izvan ICOS ERIC-a kao nacionalni ili višenacionalni konzorciji, financiraju većim dijelom države domaćini, a manjim dijelom ICOS ERIC preraspodjelom godišnjih doprinosa. Integrirane aktivnosti ICOS ERIC-a financiraju se godišnjim doprinosima i premijama domaćina.

NAČELA

Godišnja članarina za ICOS ERIC temelji se na sljedećim varijablama:

zajedničkom osnovnom doprinosu (50 % zajedničkih doprinosa),

zajedničkom doprinosu iz BND-a (50 % zajedničkih doprinosa),

doprinosima od stanica.

Države domaćini obvezne su plaćati premiju domaćina za ICOS ERIC (sjedište, portal o ugljiku).

Promatrač plaća godišnji doprinos promatrača na temelju iste metode izračuna kao za članarine.

Član ili promatrač koji pristupa ICOS ERIC-u plaća puni godišnji doprinos za godinu pristupanja.

Skupština odlučuje o godišnjim doprinosima međuvladinih organizacija.

Proračun i aktivnosti ICOS ERIC-a prilagodit će se prihodima.

Početne obveze

Prije isteka početnog petogodišnjeg razdoblja Skupština odlučuje o metodi izračuna za sljedeća razdoblja.

(a)

Početna je obveza za članove pet godina (osim ako Skupština odluči drugačije). Za promatrače nema početne obveze.

(b)

Okvirna struktura prihoda ICOS ERIC-a u pet godina prikazana je u nastavku (tablica 1.) i temelji se na procijenjenom sudjelovanju zemalja koje su potpisale Pismo namjere.

(c)

Najveća relativna premija domaćina u prvom petogodišnjem proračunu sjedišta ili portala o ugljiku ne može biti veća od 80 % godišnjeg proračuna svake sastavnice.

(d)

Početni ukupni petogodišnji proračun za ICOS RI detaljno je razrađen u financijskom planu (njegovo se mjesto treba odrediti).

(e)

Godišnji doprinosi navedeni su u tablici 2. Napomena: proračun je procijenjen na temelju namjere zemalja da sudjeluju u ICOS ERIC-u 2013. Revidirat će se na prvoj Skupštini na temelju završne članarine.

Tablica 1.

Plan strukture prihoda i rashoda ICOS ERIC-a za prvih pet godina, izračunano na temelju procjena iz tablice 2.

Prihod u tisućama EUR

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Zajednički osnovni doprinos

166

154

154

154

154

Zajednički doprinos iz BND-a

176

171

171

171

171

Doprinos od stanica

616

859

859

859

859

Premije domaćina (sjedište)

950

950

950

950

950

Premije domaćina (portal o ugljiku)

859

859

859

859

859

Ukupno

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993

 

 

 

 

 

 

Rashodi u tisućama EUR

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Aktivnosti sjedišta i zajedničke aktivnosti

1 135

1 126

1 126

1 126

1 126

Aktivnosti portala o ugljiku

1 016

1 008

1 008

1 008

1 008

Aktivnosti glavnih postrojenja

616

859

859

859

859

Ukupno

2 767

2 993

2 993

2 993

2 993


Tablica 2.

Procijenjeni godišnji doprinosi i premije domaćina za ICOS ERIC za prvih pet godina rada

Član/promatrač* (država)

Godišnji doprinos

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Belgija

UKUPNO

57 836

95 199

95 199

95 199

95 199

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

7 625

7 407

7 407

7 407

7 407

Doprinos od stanica

31 750

70 650

70 650

70 650

70 650

Finska

UKUPNO

112 938

133 009

133 009

133 009

133 009

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

3 877

3 766

3 766

3 766

3 766

Doprinos od stanica

90 600

112 100

112 100

112 100

112 100

Premija domaćina

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Francuska

UKUPNO

163 087

182 067

182 067

182 067

182 067

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

42 026

40 825

40 825

40 825

40 825

Doprinos od stanica

102 600

124 100

124 100

124 100

124 100

Premija domaćina

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Njemačka

UKUPNO

205 424

288 461

288 461

288 461

288 461

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

54 012

52 468

52 468

52 468

52 468

Doprinos od stanica

132 950

218 850

218 850

218 850

218 850

Italija

UKUPNO

95 052

92 796

92 796

92 796

92 796

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

32 790

31 853

31 853

31 853

31 853

Doprinos od stanica

43 800

43 800

43 800

43 800

43 800

Nizozemska

UKUPNO

57 237

66 314

66 314

66 314

66 314

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

12 375

12 021

12 021

12 021

12 021

Doprinos od stanica

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

Premija domaćina

139 338

139 338

139 338

139 338

139 338

Norveška

UKUPNO

89 285

109 272

109 272

109 272

109 272

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

6 773

6 579

6 579

6 579

6 579

Doprinos od stanica

64 050

85 550

85 550

85 550

85 550

Švedska (1)

UKUPNO

123 133

153 851

153 851

153 851

153 851

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

7 472

7 258

7 258

7 258

7 258

Doprinos od stanica

97 200

129 450

129 450

129 450

129 450

Premija domaćina

719 259

719 259

719 259

719 259

719 259

Švicarska*

UKUPNO

54 114

63 281

63 281

63 281

63 281

Zajednički osnovni doprinos

18 462

17 143

17 143

17 143

17 143

Zajednički doprinos iz BND-a

9 253

8 988

8 988

8 988

8 988

Doprinos od stanica

26 400

37 150

37 150

37 150

37 150

SVEUKUPNO

2 766 703

2 992 848

2 992 848

2 992 848

2 992 848


(1)  Ukupni godišnji doprinos Švedske neće biti veći od 7 750 000 SEK.


20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/35


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2098

оd 13. studenoga 2015.

o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7716)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 52.,

nakon savjetovanja s Odborom za poljoprivredne fondove,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 31. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 (2) te od 1. siječnja 2015. u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 1306/2013, Komisija mora provesti potrebne provjere i obavijestiti države članice o rezultatima tih provjera, uzeti u obzir primjedbe država članica, pokrenuti dvostranu raspravu u svrhu postizanja dogovora s predmetnim državama članicama te ih formalno obavijestiti o svojim zaključcima.

(2)

Države članice imale su mogućnost zatražiti pokretanje postupka mirenja. Ta je mogućnost iskorištena u nekim slučajevima te je Komisija ispitala izvješća o rezultatima tog postupka.

(3)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 financirati se mogu samo oni poljoprivredni izdatci koji su nastali na način koji ne predstavlja povredu prava Unije.

(4)

S obzirom na provedene provjere, rezultate dvostranih rasprava i postupaka mirenja, dio izdataka koje su prijavile države članice ne ispunjava taj uvjet i stoga se ne može financirati u okviru EFJP-a i EPFRR-a.

(5)

Trebalo bi navesti iznose koji se ne mogu financirati na teret EFJP-a i EPFRR-a. Ti se iznosi ne odnose na izdatke nastale više od dvadeset i četiri mjeseca prije pisane obavijesti o rezultatima provjera koju Komisija šalje državama članicama.

(6)

U pogledu slučajeva obuhvaćenih ovom Odlukom, Komisija je u sažetom izvješću obavijestila države članice o procjeni iznosa koji se moraju isključiti na temelju neusklađenosti s pravom Unije.

(7)

Ova Odluka ne dovodi u pitanje ni jedan financijski zaključak koji Komisija može donijeti na temelju presuda Suda Europske unije u predmetima koji se vode pred Sudom na dan 1. rujna 2015.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iznosi koji su navedeni u Prilogu, a koji se odnose na izdatke akreditiranih agencija za plaćanja država članica prijavljene u okviru EFJP-a ili EPFRR-a, isključuju se iz financiranja Unije.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Bugarskoj, Češkoj Republici, Kraljevini Danskoj, Saveznoj Republici Njemačkoj, Irskoj, Helenskoj Republici, Kraljevini Španjolskoj, Francuskoj Republici, Talijanskoj Republici, Republici Latviji, Republici Litvi, Kraljevini Nizozemskoj, Portugalskoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Kraljevini Švedskoj, Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2015.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (SL L 209, 11.8.2005., str. 1.).


PRILOG

Proračunska stavka: 05070107

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

PT

Nepravilnosti

2011.

Ti su predmeti izbjegli pravilo 50–50 zbog izmjene prvog upravnog ili sudskog nalaza

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 88 813,21

0,00

– 88 813,21

 

Certificiranje

2011.

Najvjerojatnija pogreška, EFJP izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 337 112,22

0,00

– 337 112,22

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatak u LPIS-u, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

842 101,13

0,00

842 101,13

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatak u LPIS-u, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

128,16

0,00

128,16

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatak u LPIS-u, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

772 454,04

0,00

772 454,04

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatak u LPIS-u, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 18,01

0,00

– 18,01

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatak u LPIS-u, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

717 437,91

0,00

717 437,91

 

 

 

 

 

Ukupno PT:

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

1 906 177,80

0,00

1 906 177,80

Proračunska stavka: 6701

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DE

Certificiranje

2010.

Poznata pogreška, EFJP izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 264 813,77

0,00

– 264 813,77

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Mecklenburg-Vorpommern: postupci povlačenja prije stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 585/2011

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 4 917,03

0,00

– 4 917,03

 

Certificiranje

2010.

Najvjerojatnija pogreška u populaciji EFJP izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 97 582,36

0,00

– 97 582,36

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nepostojanje ekstrapolacije rezultata provjera na licu mjesta, godine podnošenja zahtjeva: 2010.–2012.

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 93 482,99

0,00

– 93 482,99

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nepostojanje ekstrapolacije rezultata provjera na licu mjesta, godine podnošenja zahtjeva: 2010.–2012.

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 36 627,26

0,00

– 36 627,26

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Porajnje-Falačka: sustav upravljanja i kontrole prije stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 585/2011

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 194 499,62

0,00

– 194 499,62

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2011.

Nedostatci u priznavanju proizvođačke organizacije 139040000019 – regija Mecklenburg-Vorpommern

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 129 432,74

0,00

– 129 432,74

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2012.

Nedostatci u priznavanju proizvođačke organizacije 139040000019 – regija Mecklenburg-Vorpommern

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 147 300,28

0,00

– 147 300,28

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2013.

Nedostatci u priznavanju proizvođačke organizacije 139040000019 – regija Mecklenburg-Vorpommern

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 150 064,03

0,00

– 150 064,03

 

_Povrat sredstava

2014.

Neopravdano zaustavljanje povrata sredstava

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 2 481 722,50

0,00

– 2 481 722,50

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatak u obilježjima krajolika, godine podnošenja zahtjeva: 2009.–2011.

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 370 623,93

0,00

– 370 623,93

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatak u obilježjima krajolika, godine podnošenja zahtjeva: 2009.–2011.

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 357 838,28

0,00

– 357 838,28

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatak u obilježjima krajolika, godine podnošenja zahtjeva: 2009.–2011.

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 105 163,65

0,00

– 105 163,65

 

 

 

 

 

Ukupno DE:

EUR

– 4 434 068,44

0,00

– 4 434 068,44

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

ES

Certificiranje

2011.

poznata pogreška

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 998,89

0,00

– 3 998,89

 

Ostale izravne potpore – biljni proizvodi (POSEI)

2008.

Nedostatci SIGPAC-a koji utječu na područnu dodatnu pomoć za banane

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 135 979,57

0,00

– 135 979,57

 

Ostale izravne potpore – biljni proizvodi (POSEI)

2009.

Nedostatci SIGPAC-a koji utječu na područnu dodatnu pomoć za banane

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 308 720,40

0,00

– 308 720,40

 

Ostale izravne potpore – POSEI

2010.

Nedostatci SIGPAC-a koji utječu na područnu dodatnu pomoć za banane

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 306 723,00

0,00

– 306 723,00

 

Ostale izravne potpore – POSEI

2011.

Nedostatci SIGPAC-a koji utječu na područnu dodatnu pomoć za banane

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 123 456,00

0,00

– 123 456,00

 

Ostale izravne potpore – POSEI

2012.

Nedostatci SIGPAC-a koji utječu na područnu dodatnu pomoć za banane

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 122 037,12

0,00

– 122 037,12

 

 

 

 

 

Ukupno ES:

EUR

– 1 000 914,98

0,00

– 1 000 914,98

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2013.

Nedostatci u kontroli mjera za goveda (teletina) na temelju članka 68. Uredbe (EZ) br. 73/2009

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 406 858,17

0,00

– 406 858,17

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2014.

Nedostatci u kontroli mjera za goveda (teletina) na temelju članka 68. Uredbe (EZ) br. 73/2009

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 442 175,48

0,00

– 442 175,48

 

Vino – restrukturiranje

2009.

Isplata potpore prije završetka mjera restrukturiranja

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 606 952,96

0,00

– 606 952,96

 

Vino – restrukturiranje

2010.

Isplata potpore prije završetka mjera restrukturiranja

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 4 372 246,97

0,00

– 4 372 246,97

 

Vino – restrukturiranje

2011.

Isplata potpore prije završetka mjera restrukturiranja

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 5 707 849,36

0,00

– 5 707 849,36

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

– 11 536 082,94

0,00

– 11 536 082,94

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GB

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2005.

Neprihvatljivi izdatci

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 465 892,11

– 54 831,07

– 1 411 061,04

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2006.

Neprihvatljivi izdatci

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 242 089,88

– 46 800,46

– 195 289,42

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2007.

Neprihvatljivi izdatci

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 233 634,25

– 238 484,38

– 995 149,87

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2008.

Neprihvatljivi izdatci (isključenje)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 13 400,14

0,00

– 13 400,14

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2009.

Neprihvatljivi izdatci (isključenje)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 59 288,47

0,00

– 59 288,47

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2010.

Neprihvatljivi izdatci (isključenje)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 22 715,72

0,00

– 22 715,72

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2008.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 16 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 656 140,55

0,00

– 3 656 140,55

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2009.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 16 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 6 184 584,80

0,00

– 6 184 584,80

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2010.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 16 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 480 891,95

0,00

– 3 480 891,95

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2011.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 16 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 427 546,59

0,00

– 427 546,59

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2012.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (100 % isključenje 16 neusklađenih proizvođačkih organizacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 147,73

0,00

– 2 147,73

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2008.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 3 667 910,51

0,00

– 3 667 910,51

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2009.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 7 235 505,78

0,00

– 7 235 505,78

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2010.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 4 245 105,28

0,00

– 4 245 105,28

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2011.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 543 884,27

0,00

– 543 884,27

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2012.

Neusklađenost s kriterijima za priznavanje proizvođačkih organizacija (ekstrapolacija)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 26 234,21

0,00

– 26 234,21

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2008.

Nedostatci u ključnim kontrolama programa za tekuće poslovanje proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 116 828,27

– 733 745,12

– 383 083,15

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2009.

Nedostatci u ključnim kontrolama programa za tekuće poslovanje proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 2 321 311,07

– 1 347 937,91

– 973 373,16

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2010.

Nedostatci u ključnim kontrolama programa za tekuće poslovanje proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 230 356,65

– 774 871,30

– 455 485,35

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2011.

Nedostatci u ključnim kontrolama programa za tekuće poslovanje proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 132 682,06

– 97 143,08

– 35 538,98

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2012.

Nedostatci u ključnim kontrolama programa za tekuće poslovanje proizvođačkih organizacija

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 4 552,41

– 2 838,19

– 1 714,22

 

 

 

 

 

Ukupno GB:

EUR

– 37 312 702,70

– 3 296 651,51

– 34 016 051,19

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GR

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2014.

Izmjene unesene u izjave nakon roka

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 106 702,00

0,00

– 106 702,00

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

Izmjene unesene u izjave nakon roka

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 98 796,62

0,00

– 98 796,62

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2013.

Izmjene unesene u izjave nakon roka

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 17 215,35

0,00

– 17 215,35

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

Stopa kontrole za program za ovce i koze

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 485 838,55

0,00

– 485 838,55

 

Prava

2012.

Konverzije posebnih prava

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 10 821,89

0,00

– 10 821,89

 

Prava

2013.

Konverzije posebnih prava

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 55 395,36

0,00

– 55 395,36

 

Prava

2011.

Konverzije posebnih prava

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 5 204,47

0,00

– 5 204,47

 

Nepravilnosti

2012.

Kašnjenja u postupku povrata (predmet 154141)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 941 437,40

0,00

– 941 437,40

 

Nepravilnosti

2012.

Kašnjenja u postupku povrata (predmet 162561)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 842 096,15

0,00

– 842 096,15

 

Nepravilnosti

2012.

Kašnjenja u postupku povrata (predmet 162861)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 552 487,95

0,00

– 552 487,95

 

Nepravilnosti

2012.

Kašnjenja u postupku povrata (predmet 163981)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 279 013,86

0,00

– 279 013,86

 

Nepravilnosti

2012.

Kašnjenja u postupku povrata (predmet 164801)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 27 440,99

0,00

– 27 440,99

 

Nepravilnosti

2012.

Kašnjenja u postupku povrata (predmet 47761)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 452 069,58

0,00

– 452 069,58

 

Nepravilnosti

2012.

Kašnjenja u postupku povrata (predmet 47781)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 1 080 514,89

0,00

– 1 080 514,89

 

Prava

2011.

Nacionalna pričuva u 2010. – ugovor o kratkoročnom zakupu

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 95 815,50

– 95 815,50

0,00

 

Prava

2012.

Nacionalna pričuva u 2010. – ugovor o kratkoročnom zakupu

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 83 079,90

– 83 079,90

0,00

 

Prava

2013.

Nacionalna pričuva u 2010. – ugovor o kratkoročnom zakupu

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 89 037,30

0,00

– 89 037,30

 

Nepravilnosti

2012.

Neizvješćivanje u Prilogu III. (predmeti EL/1995/002)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 666 519,52

0,00

– 666 519,52

 

Nepravilnosti

2012.

Neizvješćivanje u Prilogu III. (predmeti EL/1997/078/J)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 700 033,30

0,00

– 700 033,30

 

Promotivne mjere

2008.

neprimjenjivanje čl. 25. Uredbe (EZ) br. 501/2008

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 18 671,28

0,00

– 18 671,28

 

Promotivne mjere

2009.

neprimjenjivanje čl. 25. Uredbe (EZ) br. 501/2008

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 129 920,48

0,00

– 129 920,48

 

Promotivne mjere

2010.

neprimjenjivanje čl. 25. Uredbe (EZ) br. 501/2008

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 200 612,64

0,00

– 200 612,64

 

Promotivne mjere

2011.

neprimjenjivanje čl. 25. Uredbe (EZ) br. 501/2008

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 228 647,15

0,00

– 228 647,15

 

Promotivne mjere

2012.

neprimjenjivanje čl. 25. Uredbe (EZ) br. 501/2008

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 83 658,55

0,00

– 83 658,55

 

Nepravilnosti

2012.

Nedostatci postupaka upravljanja dugom

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 5 993 214,33

– 417 506,08

– 5 575 708,25

 

 

 

 

 

Ukupno GR:

EUR

– 13 244 245,01

– 596 401,48

– 12 647 843,53

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

IE

Ostale izravne potpore – energetski usjevi

2009.

Godina podnošenja zahtjeva: 2008., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – potpora za energetske usjeve

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 31,05

0,00

– 31,05

 

Ostale izravne potpore

2009.

Godina podnošenja zahtjeva: 2008., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – ostale izravne potpore (proteinski usjevi)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 6,11

0,00

– 6,11

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2009.

Godina podnošenja zahtjeva: 2008., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – program jedinstvenih plaćanja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 13 797 397,95

– 236 510,85

– 13 560 887,10

 

Ostale izravne potpore

2010.

Godina podnošenja zahtjeva: 2009., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – ostale izravne potpore (proteinski usjevi)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 34,45

0,00

– 34,45

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Godina podnošenja zahtjeva: 2009., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – program jedinstvenih plaćanja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 12 885 281,59

– 220 875,62

– 12 664 405,97

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2011.

Godina podnošenja zahtjeva: 2010., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – službena razvojna pomoć iz čl. 68. (program za pašne ovce)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 38 235,25

0,00

– 38 235,25

 

Ostale izravne potpore

2011.

Godina podnošenja zahtjeva: 2010., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – ostale izravne potpore (proteinski usjevi)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 11,11

0,00

– 11,11

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Godina podnošenja zahtjeva: 2010., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – program jedinstvenih plaćanja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 10 322 794,07

– 176 950,23

– 10 145 843,84

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

Godina podnošenja zahtjeva: 2011., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – službena razvojna pomoć iz čl. 68. (program za pašne ovce)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 38 060,15

0,00

– 38 060,15

 

Ostale izravne potpore

2012.

Godina podnošenja zahtjeva: 2011., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – ostale izravne potpore (proteinski usjevi)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 7,78

0,00

– 7,78

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Godina podnošenja zahtjeva: 2011., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – program jedinstvenih plaćanja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 9 441 799,89

– 161 848,49

– 9 279 951,40

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2013.

Godina podnošenja zahtjeva: 2012., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – službena razvojna pomoć iz čl. 68. (program za pašne ovce)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 38 125,91

0,00

– 38 125,91

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Godina podnošenja zahtjeva: 2012., nedostatci LPIS-a i provjera na licu mjesta – program jedinstvenih plaćanja

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 9 180 051,51

– 157 361,68

– 9 022 689,83

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Isplate prije dovršetka unakrsnih provjera

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 52 583,00

0,00

– 52 583,00

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Nedostatci u LPIS-u – godina podnošenja zahtjeva: 2013. – koeficijent slabe prihvatljivosti

PROCIJENJENI POSTOTAK

0,15 %

EUR

– 1 794 724,38

0,00

– 1 794 724,38

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2015.

Nedostatci u LPIS-u – godina podnošenja zahtjeva: 2014. – koeficijent slabe prihvatljivosti

PAUŠALNA

0,15 %

EUR

– 1 751 128,17

0,00

– 1 751 128,17

 

 

 

 

 

Ukupno IE:

EUR

– 59 340 272,37

– 953 546,87

– 58 386 725,50

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

IT

Certificiranje

2009.

nepravilna primjena propisa

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 10 762 502,00

0,00

– 10 762 502,00

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Odbitak već ubrane proizvodnje. Smjernica talijanskih nadležnih tijela iz lipnja 2011. nije bila primjerena za omogućavanje izvođenja kontrola u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 585/2011

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 405 166,99

– 1 143,95

– 404 023,04

 

Prava

2010.

Neprimjereno područje određivanja sektora agruma (odvajanje)

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 2 452 251,96

– 237,00

– 2 452 014,96

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2010.

Nepravilan izračun smanjenja i isključenja – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69. sektor goveda)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 465 893,60

0,00

– 465 893,60

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2011.

Nepravilan izračun smanjenja i isključenja – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69. sektor goveda)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 15 678,19

0,00

– 15 678,19

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2012.

Nepravilan izračun smanjenja i isključenja – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69. sektor goveda)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 4 528,20

0,00

– 4 528,20

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2013.

Nepravilan izračun smanjenja i isključenja – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69. sektor goveda)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

45,16

0,00

45,16

 

Voće i povrće – izvanredne mjere potpore

2011.

Provjere na licu mjesta koje izvode talijanski inspektori nisu sustavno uzimane u obzir prilikom izračuna potpora koje treba isplatiti.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 22 879,01

0,00

– 22 879,01

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2010.

Nije postignuta minimalna stopa provjera na licu mjesta – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69. ovce/koze, godina podnošenja zahtjeva: 2009.)

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 28 020,72

0,00

– 28 020,72

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2011.

Nije postignuta minimalna stopa provjera na licu mjesta – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69. ovce/koze, godina podnošenja zahtjeva: 2009.)

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 144,92

0,00

– 144,92

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2012.

Nije postignuta minimalna stopa provjera na licu mjesta – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69. ovce/koze, godina podnošenja zahtjeva: 2009.)

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 34,58

0,00

– 34,58

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2011.

Provjere na licu mjesta: nije postignuta minimalna stopa i u utvrđivanju vremenskih rokova ne pridržava se regulatornih odredaba (čl. 68. ovce/koze)

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 162 507,94

0,00

– 162 507,94

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

Provjere na licu mjesta: nije postignuta minimalna stopa i u utvrđivanju vremenskih rokova ne pridržava se regulatornih odredaba (čl. 68. ovce/koze)

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 13 957,29

0,00

– 13 957,29

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2011.

u utvrđivanju vremenskih rokova provjera na licu mjesta ne pridržava se regulatornih odredaba – nepravilan izračun smanjenja i isključenja (čl. 68. sektor goveda) – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 688 755,50

0,00

– 688 755,50

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

u utvrđivanju vremenskih rokova provjera na licu mjesta ne pridržava se regulatornih odredaba – nepravilan izračun smanjenja i isključenja (čl. 68. sektor goveda) – nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 28 700,82

0,00

– 28 700,82

 

Višestruka sukladnost

2010.

Djelomični obuhvat SMR-a 1 i SMR-a 5, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 382 708,89

0,00

– 382 708,89

 

Višestruka sukladnost

2011.

Djelomični obuhvat SMR-a 1 i SMR-a 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 420 298,75

0,00

– 420 298,75

 

Višestruka sukladnost

2012.

Djelomični obuhvat SMR-a 1 i SMR-a 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 376 732,38

0,00

– 376 732,38

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2010.

Nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69 ovce/koze, godina podnošenja zahtjeva: 2009.)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 10 716,99

0,00

– 10 716,99

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2011.

Nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69 ovce/koze, godina podnošenja zahtjeva: 2009.)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 15,45

0,00

– 15,45

 

Ostale izravne potpore – članak 69. Uredbe (EZ) br. 1782/2003 – samo ovce i goveda

2013.

Nedostatci uzorkovanja za procjenu rizika (čl. 69 ovce/koze, godina podnošenja zahtjeva: 2009.)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 66,66

0,00

– 66,66

 

Višestruka sukladnost

2009.

Ozbiljni nedostatci kontrola višestruke sukladnosti koje su provele veterinarske službe, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 6 698 435,55

– 212 378,16

– 6 486 057,39

 

Višestruka sukladnost

2010.

Ozbiljni nedostatci kontrola višestruke sukladnosti koje su provele veterinarske službe, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 6 193 786,19

– 124 718,00

– 6 069 068,19

 

Višestruka sukladnost

2011.

Ozbiljni nedostatci kontrola višestruke sukladnosti koje su provele veterinarske službe, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 6 803 948,36

– 24 060,82

– 6 779 887,54

 

Višestruka sukladnost

2010.

Nedostatci kontrole i sankcija za SMR-ove povezane sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 880 348,63

– 1 453,94

– 878 894,69

 

Višestruka sukladnost

2011.

Nedostatci kontrole i sankcija za SMR-ove povezane sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 946 039,32

– 1 115,13

– 944 924,19

 

Višestruka sukladnost

2012.

Nedostatci kontrole i sankcija za SMR-ove povezane sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 891 273,37

– 3 350,40

– 887 922,97

 

Višestruka sukladnost

2009.

Nedostatci kontrola SMR-a 1 i SMR-a 5, u unakrsnom izvješćivanju iz provjera prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 735 874,46

0,00

– 2 735 874,46

 

Višestruka sukladnost

2010.

Nedostatci kontrola SMR-a 1 i SMR-a 5, u unakrsnom izvješćivanju iz provjera prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 2 688 492,98

0,00

– 2 688 492,98

 

Višestruka sukladnost

2011.

Nedostatci kontrola SMR-a 1 i SMR-a 5, u unakrsnom izvješćivanju iz provjera prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 3 141 614,53

0,00

– 3 141 614,53

 

 

 

 

 

Ukupno IT:

EUR

– 47 221 329,07

– 368 457,40

– 46 852 871,67

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

LT

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

Povrati sredstava za neprihvatljive životinje

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 23 166,73

0,00

– 23 166,73

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

Utvrđivanje vremenskih rokova i izvođenje provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 458 039,67

– 1 158,34

– 456 881,33

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2013.

Utvrđivanje vremenskih rokova i izvođenje provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 656 708,32

0,00

– 656 708,32

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatak kvalitete LPIS-a, 2011.

PROCIJENJENI IZNOS

0,00 %

EUR

– 305 140,28

– 47 262,68

– 257 877,60

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2010.

Nedostatak kvalitete LPIS-a i unakrsnih provjera, 2009.

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 3 281 119,25

– 201 760,71

– 3 079 358,54

 

Ostale izravne potpore – energetski usjevi

2010.

Nedostatak kvalitete LPIS-a i unakrsnih provjera, 2009.

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 26 419,79

– 1 258,91

– 25 160,88

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Nedostatak kvalitete LPIS-a i unakrsnih provjera, 2010.

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 1 411 640,83

– 239 125,42

– 1 172 515,41

 

 

 

 

 

Ukupno LT:

EUR

– 6 162 234,87

– 490 566,06

– 5 671 668,81

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

NL

Certificiranje

2011.

Neprimjenjivanje regulatornih sankcija u potporama po površini

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 266 945,16

– 533,89

– 266 411,27

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2008.

Neopravdano priznate i stoga neprihvatljive proizvođačke organizacije (korisnici)

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 3 634 876,03

0,00

– 3 634 876,03

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2009.

Neopravdano priznate i stoga neprihvatljive proizvođačke organizacije (korisnici)

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 9 676 043,02

0,00

– 9 676 043,02

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2009.

Neopravdano priznate i stoga neprihvatljive proizvođačke organizacije (korisnici)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 22 444 064,75

0,00

– 22 444 064,75

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2010.

Neopravdano priznate i stoga neprihvatljive proizvođačke organizacije (korisnici)

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 5 091 421,28

– 1 060 066,47

– 4 031 354,81

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2010.

Neopravdano priznate i stoga neprihvatljive proizvođačke organizacije (korisnici)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 10 185 726,00

0,00

– 10 185 726,00

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2011.

Neopravdano priznate i stoga neprihvatljive proizvođačke organizacije (korisnici)

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 138 726,75

– 79 662,72

– 59 064,03

 

Voće i povrće – programi za tekuće poslovanje

2011.

Neopravdano priznate i stoga neprihvatljive proizvođačke organizacije (korisnici)

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 796 627,19

0,00

– 796 627,19

 

Certificiranje

2011.

Nezabilježena kamata

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 36 000,00

0,00

– 36 000,00

 

 

 

 

 

Ukupno NL:

EUR

– 52 270 430,18

– 1 140 263,08

– 51 130 167,10

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

RO

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2011.

Neprimjenjivanje sankcija kada se nepravilnosti odnose na najviše tri životinje

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 1 304 365,59

0,00

– 1 304 365,59

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2011.

Neusklađenost rasporeda i kvalitete provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 1 121 615,69

– 107 659,09

– 1 013 956,60

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2012.

Neusklađenost rasporeda i kvalitete provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

141,59

0,00

141,59

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2013.

Neusklađenost rasporeda i kvalitete provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 364,79

0,00

– 364,79

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2011.

Isplata za neidentificirane životinje

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 57 984,66

0,00

– 57 984,66

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2011.

Problemi povezani s točnosti informacija u bazi podataka

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 411 471,90

0,00

– 411 471,90

 

Ostale izravne potpore – članci 68.–72. Uredbe (EZ) br. 73/2009

2011.

Provjera razdoblja obveznog držanja

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 379 359,70

0,00

– 379 359,70

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Nedostatci provjera na licu mjesta – daljinsko istraživanje

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 7 858 523,78

0,00

– 7 858 523,78

 

 

 

 

 

Ukupno RO:

EUR

– 11 133 544,52

– 107 659,09

– 11 025 885,43

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

SI

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Godina podnošenja zahtjeva: 2012. – nepostojanje postupka kontrole

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 42 615,90

0,00

– 42 615,90

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Godina podnošenja zahtjeva: 2012. – nedostatci administrativnih provjera

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 45 828,58

0,00

– 45 828,58

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Godina podnošenja zahtjeva: 2013. – nepostojanje postupka kontrole

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 45 519,08

0,00

– 45 519,08

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2014.

Godina podnošenja zahtjeva: 2013. – nedostatci administrativnih provjera

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 63 146,69

0,00

– 63 146,69

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2015.

Godina podnošenja zahtjeva: 2014. – nepostojanje postupka kontrole

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 34 211,94

0,00

– 34 211,94

 

 

 

 

 

Ukupno SI:

EUR

– 231 322,19

0,00

– 231 322,19

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

SK

Proizvodno nevezane izravne potpore

2011.

Godina podnošenja zahtjeva: 2010., makadamske pristupne ceste

PROCIJENJENI POSTOTAK

0,53 %

EUR

– 1 401 828,52

0,00

– 1 401 828,52

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Godina podnošenja zahtjeva: 2010., makadamske pristupne ceste

PROCIJENJENI POSTOTAK

0,53 %

EUR

– 2 086,31

0,00

– 2 086,31

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Godina podnošenja zahtjeva: 2010., makadamske pristupne ceste

PROCIJENJENI POSTOTAK

0,53 %

EUR

– 667,32

0,00

– 667,32

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2012.

Godina podnošenja zahtjeva: 2011., makadamske pristupne ceste

PROCIJENJENI POSTOTAK

0,53 %

EUR

– 1 526 916,92

0,00

– 1 526 916,92

 

Proizvodno nevezane izravne potpore

2013.

Godina podnošenja zahtjeva: 2011., makadamske pristupne ceste

PROCIJENJENI POSTOTAK

0,53 %

EUR

– 2 259,74

0,00

– 2 259,74

 

Promotivne mjere

2009.

neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi

PAUŠALNA

25,00 %

EUR

– 126 925,93

0,00

– 126 925,93

 

Promotivne mjere

2010.

neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi

PAUŠALNA

25,00 %

EUR

– 159 294,03

0,00

– 159 294,03

 

Promotivne mjere

2011.

neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi

PAUŠALNA

25,00 %

EUR

– 159 932,04

0,00

– 159 932,04

 

Promotivne mjere

2012.

neusklađenost s pravilima o javnoj nabavi

PAUŠALNA

25,00 %

EUR

– 13 699,20

0,00

– 13 699,20

 

 

 

 

 

Ukupno SK:

EUR

– 3 393 610,01

0,00

– 3 393 610,01


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

– 247 280 757,28

– 6 953 545,49

– 240 327 211,79

Proračunska stavka: 6711

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

BG

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2010.

nedostatak procjene opravdanosti troškova za određene izdatke

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 492,07

0,00

– 1 492,07

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2011.

nedostatak procjene opravdanosti troškova za određene izdatke

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 12 519,61

0,00

– 12 519,61

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2012.

nedostatak procjene opravdanosti troškova za određene izdatke

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 90 416,27

0,00

– 90 416,27

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2013.

nedostatak procjene opravdanosti troškova za određene izdatke

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 62 350,34

0,00

– 62 350,34

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2014.

nedostatak procjene opravdanosti troškova za određene izdatke

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 150 179,56

0,00

– 150 179,56

 

 

 

 

 

Ukupno BG:

EUR

– 316 957,85

0,00

– 316 957,85

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

CZ

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007.–2013.)

2013.

Ispravak razdoblja od 15.10.2013. do 20.12.2013. (na temelju podataka iz države članice). Prijevremeno umirovljenje: prenositelji su morali biti mlađi od 40 godina u vrijeme prijenosa, u odnosu na mlađe od 50 godina kako se zahtijeva u čl. 23. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1698/2005. Nije navedeno u PRR-u.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 14 647,37

0,00

– 14 647,37

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007.–2013.)

2011.

Prijevremeno umirovljenje: prenositelji su morali biti mlađi od 40 godina u vrijeme prijenosa, u odnosu na mlađe od 50 godina kako se zahtijeva u čl. 23. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1698/2005. Tijekom revizije nisu dostavljeni dokazi da je to pravilo odobreno u PRR-u.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 151 171,36

0,00

– 151 171,36

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007.–2013.)

2012.

Prijevremeno umirovljenje: prenositelji su morali biti mlađi od 40 godina u vrijeme prijenosa, u odnosu na mlađe od 50 godina kako se zahtijeva u čl. 23. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1698/2005. Tijekom revizije nisu dostavljeni dokazi da je to pravilo odobreno u PRR-u.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 212 512,83

0,00

– 212 512,83

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007.–2013.)

2013.

Prijevremeno umirovljenje: prenositelji su morali biti mlađi od 40 godina u vrijeme prijenosa, u odnosu na mlađe od 50 godina kako se zahtijeva u čl. 23. stavku 3. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1698/2005. Tijekom revizije nisu dostavljeni dokazi da je to pravilo odobreno u PRR-u.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 205 967,69

0,00

– 205 967,69

 

 

 

 

 

Ukupno CZ:

EUR

– 584 299,25

0,00

– 584 299,25

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DE

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2009.

nedostatci primjene kriterija odabira

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 290 608,56

0,00

– 290 608,56

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2010.

nedostatci primjene kriterija odabira

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 092 608,83

0,00

– 1 092 608,83

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2011.

nedostatci primjene kriterija odabira

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 981 768,94

0,00

– 1 981 768,94

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2012.

nedostatci primjene kriterija odabira

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 2 410 717,05

0,00

– 2 410 717,05

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2013.

nedostatci primjene kriterija odabira

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 1 947 327,97

0,00

– 1 947 327,97

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – javni korisnici

2014.

nedostatci primjene kriterija odabira

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

3 111,05

0,00

3 111,05

 

 

 

 

 

Ukupno DE:

EUR

– 7 719 920,30

0,00

– 7 719 920,30

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

DK

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2012.

Nedostatne kontrole usklađenosti (čl. 24. Uredbe (EU) br. 65/2011) realnosti potraživanih izdataka, opravdanosti troškova, javne nabave i sukoba interesa.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 324 089,65

0,00

– 324 089,65

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2013.

Nedostatne kontrole usklađenosti (čl. 24. Uredbe (EU) br. 65/2011) realnosti potraživanih izdataka, opravdanosti troškova, javne nabave i sukoba interesa.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 428 721,76

0,00

– 428 721,76

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2014.

Nedostatne kontrole usklađenosti (čl. 24. Uredbe (EU) br. 65/2011) realnosti potraživanih izdataka, opravdanosti troškova, javne nabave i sukoba interesa.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 131 564,91

0,00

– 131 564,91

 

 

 

 

 

Ukupno DK:

EUR

– 884 376,32

0,00

– 884 376,32

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

ES

Certificiranje

2011.

ispravak najvjerojatnije pogreške – EPFRR u IAKS-u

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

 

 

 

 

 

Ukupno ES:

EUR

– 55 030,29

0,00

– 55 030,29

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

FR

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2012.

posjeti in situ nisu sustavno izvedeni (mjera 216)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 11 434,58

0,00

– 11 434,58

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2013.

posjeti in situ nisu sustavno izvedeni (mjera 216)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 33 209,47

0,00

– 33 209,47

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere koje nisu povezane s površinom)

2014.

posjeti in situ nisu sustavno izvedeni (mjera 216)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 50 695,41

0,00

– 50 695,41

 

 

 

 

 

Ukupno FR:

EUR

– 95 339,46

0,00

– 95 339,46

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

GB

Certificiranje

2013.

Značajna pogreška u EPFRR-u izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 540 233,64

0,00

– 540 233,64

 

Certificiranje

2013.

Značajna pogreška u EPFRR-u izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 25 764,39

0,00

– 25 764,39

 

Certificiranje

2013.

Značajna pogreška u EPFRR-u izvan IAKS-a

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 25 390,97

0,00

– 25 390,97

 

 

 

 

 

Ukupno GB:

EUR

– 591 389,00

0,00

– 591 389,00

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

IE

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2012.

Mjera za stvaranje i razvoj poduzetnika (čl. 54. Uredbe (EZ) br. 1698/2005) – nedostatne provjere statusa mikro poduzeća

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 200 155,65

0,00

– 200 155,65

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2013.

Mjera za stvaranje i razvoj poduzetnika (čl. 54. Uredbe (EZ) br. 1698/2005) – nedostatne provjere statusa mikro poduzeća

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 478 780,92

0,00

– 478 780,92

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2014.

Mjera za stvaranje i razvoj poduzetnika (čl. 54. Uredbe (EZ) br. 1698/2005) – nedostatne provjere statusa mikro poduzeća

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 549 115,18

0,00

– 549 115,18

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2011.

Nedostatci u primjeni pravila nabave – dodjela ugovora na temelju nejasnih kriterija u jednom pojedinačnom spisu

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 4 852,32

0,00

– 4 852,32

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2009.

Godina podnošenja zahtjeva: 2008., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (područja s težim uvjetima gospodarenja)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 714 399,67

0,00

– 1 714 399,67

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2009.

Godina podnošenja zahtjeva: 2008., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (program zaštite ruralnog okoliša (REPS) i program agrookolišnih mogućnosti (AEOS))

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 66 865,56

0,00

– 66 865,56

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2009.

Godina podnošenja zahtjeva: 2009., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (područja s težim uvjetima gospodarenja)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 520 656,39

0,00

– 1 520 656,39

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2009.

Godina podnošenja zahtjeva: 2009., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (program zaštite ruralnog okoliša (REPS) i program agrookolišnih mogućnosti (AEOS))

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 179 980,41

0,00

– 179 980,41

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2010.

Godina podnošenja zahtjeva: 2010., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (područja s težim uvjetima gospodarenja)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 364 366,71

0,00

– 1 364 366,71

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2010.

Godina podnošenja zahtjeva: 2010., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (program zaštite ruralnog okoliša (REPS) i program agrookolišnih mogućnosti (AEOS))

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 236 073,74

0,00

– 236 073,74

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Godina podnošenja zahtjeva: 2011., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (područja s težim uvjetima gospodarenja)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 333 446,32

0,00

– 1 333 446,32

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Godina podnošenja zahtjeva: 2011., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (program zaštite ruralnog okoliša (REPS) i program agrookolišnih mogućnosti (AEOS))

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 287 555,15

0,00

– 287 555,15

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Godina podnošenja zahtjeva: 2012., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (područja s težim uvjetima gospodarenja)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 340 180,07

0,00

– 1 340 180,07

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Godina podnošenja zahtjeva: 2012., nedostatci LPIS-a – potpore po površini za ruralni razvoj (RDA) (program zaštite ruralnog okoliša (REPS) i program agrookolišnih mogućnosti (AEOS))

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 328 219,99

0,00

– 328 219,99

 

Certificiranje

2013.

Poznata pogreška EPFRR-a u IAKS-u

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 1 211,83

0,00

– 1 211,83

 

 

 

 

 

Ukupno IE:

EUR

– 9 605 859,91

0,00

– 9 605 859,91

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

IT

Certificiranje

2009.

nepravilna primjena propisa

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 125 974,50

0,00

– 125 974,50

 

Višestruka sukladnost

2010.

Djelomični obuhvat SMR-a 1 i SMR-a 5, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 7 347,29

0,00

– 7 347,29

 

Višestruka sukladnost

2011.

Djelomični obuhvat SMR-a 1 i SMR-a 5, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 20 685,88

0,00

– 20 685,88

 

Višestruka sukladnost

2012.

Djelomični obuhvat SMR-a 1 i SMR-a 5, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 32 511,67

0,00

– 32 511,67

 

Višestruka sukladnost

2009.

Ozbiljni nedostatci kontrola višestruke sukladnosti koje su provele veterinarske službe, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 573 661,08

– 892,12

– 572 768,96

 

Višestruka sukladnost

2010.

Ozbiljni nedostatci kontrola višestruke sukladnosti koje su provele veterinarske službe, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 800 975,78

0,00

– 800 975,78

 

Višestruka sukladnost

2011.

Ozbiljni nedostatci kontrola višestruke sukladnosti koje su provele veterinarske službe, poljoprivrednici sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

10,00 %

EUR

– 762 639,35

0,00

– 762 639,35

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Nedostatci administrativnih provjera i provjera na licu mjesta za gustoću stoke. Zakašnjele provjere na licu mjesta. Nedostatci u nadzoru delegiranih tijela.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 111 793,76

0,00

– 111 793,76

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Nedostatci administrativnih provjera i provjera na licu mjesta za gustoću stoke. Zakašnjele provjere na licu mjesta. Nedostatci u nadzoru delegiranih tijela.

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 61 496,87

0,00

– 61 496,87

 

Višestruka sukladnost

2011.

Nedostatci kontrole i sankcija za SMR-ove povezane sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 46 561,33

– 1 119,09

– 45 442,24

 

Višestruka sukladnost

2012.

Nedostatci kontrole i sankcija za SMR-ove povezane sa životinjama, godina podnošenja zahtjeva: 2011.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 76 916,15

– 953,50

– 75 962,65

 

Višestruka sukladnost

2009.

Nedostatci kontrola SMR-a 1 i SMR-a 5, u unakrsnom izvješćivanju iz provjera prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2008.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 234 303,18

0,00

– 234 303,18

 

Višestruka sukladnost

2010.

Nedostatci kontrola SMR-a 1 i SMR-a 5, u unakrsnom izvješćivanju iz provjera prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 347 673,88

0,00

– 347 673,88

 

Višestruka sukladnost

2011.

Nedostatci kontrola SMR-a 1 i SMR-a 5, u unakrsnom izvješćivanju iz provjera prihvatljivosti, poljoprivrednici bez životinja, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

– 352 136,53

0,00

– 352 136,53

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Nedostatak provjere gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 4,65

0,00

– 4,65

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Nedostatak provjere gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 313 048,72

0,00

– 313 048,72

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Nedostatak provjere gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 352 773,96

0,00

– 352 773,96

 

 

 

 

 

Ukupno IT:

EUR

– 4 220 504,58

– 2 964,71

– 4 217 539,87

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

LT

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2010.

Nedostatak kvalitete LPIS-a i unakrsnih provjera, 2009.

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 1 145 990,95

– 51 831,00

– 1 094 159,95

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Nedostatak kvalitete LPIS-a i unakrsnih provjera, 2010.

PROCIJENJENI IZNOS

 

EUR

– 412 802,18

– 79 666,44

– 333 135,74

 

 

 

 

 

Ukupno LT:

EUR

– 1 558 793,13

– 131 497,44

– 1 427 295,69

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

LV

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – tehnička pomoć (2007.–2013.)

2013.

Nepravilna primjena postupka javne nabave: ispravak od 25 % za projekt „Održavanje i razvoj IT sustava LAD IS” (vidjeti i predmet DAS – PF-5632/13 ERS-a)

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 498 505,85

0,00

– 498 505,85

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Neprovjeravanje gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta

EKSTRAPOLIRANO

100,00 %

EUR

– 29 310,56

0,00

– 29 310,56

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Neprovjeravanje gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta

EKSTRAPOLIRANO

100,00 %

EUR

– 65 278,19

0,00

– 65 278,19

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2013.

Neprovjeravanje gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta

EKSTRAPOLIRANO

100,00 %

EUR

– 45 310,95

0,00

– 45 310,95

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2014.

Neprovjeravanje gustoće stoke tijekom provjera na licu mjesta

EKSTRAPOLIRANO

100,00 %

EUR

– 30 357,83

0,00

– 30 357,83

 

 

 

 

 

Ukupno LV:

EUR

– 668 763,38

0,00

– 668 763,38

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

NL

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2010.

Nedostatci provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 86,40

0,00

– 86,40

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Nedostatci provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 330 117,34

– 8 059,23

– 322 058,11

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2012.

Nedostatci provjera na licu mjesta

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 571 007,66

– 9 020,17

– 561 987,49

 

 

 

 

 

Ukupno NL:

EUR

– 901 211,40

– 17 079,40

– 884 132,00

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

PT

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2012.

Nedostatak u postupcima javne nabave

JEDNOKRATNA

0,00 %

EUR

– 755 474,00

0,00

– 755 474,00

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007.–2013.)

2011.

Nepostojanje propisne analize rizika

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 591 526,25

0,00

– 591 526,25

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 – mjere s paušalnim potporama (2007.–2013.)

2012.

Nepostojanje propisne analize rizika

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 222 147,37

0,00

– 222 147,37

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2011.

Projekt nije proveden.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 2 836,62

0,00

– 2 836,62

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 4 LEADER (2007.–2013.)

2011.

Projekt nije propisno proveden.

JEDNOKRATNA

 

EUR

– 48 188,16

0,00

– 48 188,16

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2011.

Uzorkovanje provjera na licu mjesta – neprimjerena populacija

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 600 000,00

– 600 000,00

0,00

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2012.

Uzorkovanje provjera na licu mjesta – neprimjerena populacija

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 399 652,45

– 399 652,45

0,00

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2011.

Uzorkovanje provjera na licu mjesta – neprimjerena populacija

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 339 403,96

0,00

– 1 339 403,96

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2012.

Uzorkovanje provjera na licu mjesta – neprimjerena populacija

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 700 538,13

0,00

– 700 538,13

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2010.

Kriteriji za MSP-ove nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 300 370,16

0,00

– 300 370,16

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2011.

Kriteriji za MSP-ove nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 916 906,93

0,00

– 916 906,93

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2012.

Kriteriji za MSP-ove nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 914 418,58

0,00

– 914 418,58

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 1 + 3 – mjere usmjerene na ulaganja (2007.–2013.)

2013.

Kriteriji za MSP-ove nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 1 014 498,08

0,00

– 1 014 498,08

 

Ulaganje u ruralni razvoj u okviru EPFRR-a – privatni korisnici

2014.

Kriteriji za MSP-ove nisu provjereni

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 286 087,86

0,00

– 286 087,86

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2010.

Nedostatak u LPIS-u, ruralni razvoj, godina podnošenja zahtjeva: 2009.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

72 795,61

0,00

72 795,61

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2010.

Nedostatak u LPIS-u, ruralni razvoj, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

166 439,32

0,00

166 439,32

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2011.

Nedostatak u LPIS-u, ruralni razvoj, godina podnošenja zahtjeva: 2010.

PAUŠALNA

5,00 %

EUR

72 077,07

0,00

72 077,07

 

 

 

 

 

Ukupno PT:

EUR

– 7 780 736,55

– 999 652,45

– 6 781 084,10

Država članica

Mjera

FG

Razlog

Vrsta

Ispravak (%)

Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

SE

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2010.

neprovjeravanje usklađenosti s ograničenjima gnojiva (program za teže prirodne uvjete gospodarenja)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 354 006,62

0,00

– 354 006,62

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2011.

neprovjeravanje usklađenosti s ograničenjima gnojiva (program za teže prirodne uvjete gospodarenja)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 827 791,97

0,00

– 827 791,97

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2012.

neprovjeravanje usklađenosti s ograničenjima gnojiva (program za teže prirodne uvjete gospodarenja)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 721 063,75

0,00

– 721 063,75

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2013.

neprovjeravanje usklađenosti s ograničenjima gnojiva (program za teže prirodne uvjete gospodarenja)

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 209 252,91

0,00

– 209 252,91

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2010.

u provjerama na licu mjesta nisu pobrojana goveda u okviru programa za teže prirodne uvjete gospodarenja i dvije agrookolišne podmjere

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 238 730,60

– 85 805,23

– 152 925,37

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2011.

u provjerama na licu mjesta nisu pobrojana goveda u okviru programa za teže prirodne uvjete gospodarenja i dvije agrookolišne podmjere

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 594 957,98

– 66 052,41

– 528 905,57

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2012.

u provjerama na licu mjesta nisu pobrojana goveda u okviru programa za teže prirodne uvjete gospodarenja i dvije agrookolišne podmjere

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 559 641,69

– 93 237,95

– 466 403,74

 

Ruralni razvoj u okviru EPFRR-a, os 2 (2007.–2013., mjere povezane s površinom)

2013.

u provjerama na licu mjesta nisu pobrojana goveda u okviru programa za teže prirodne uvjete gospodarenja i dvije agrookolišne podmjere

PAUŠALNA

2,00 %

EUR

– 189 317,63

– 9,76

– 189 307,87

 

 

 

 

 

Ukupno SE:

EUR

– 3 694 763,15

– 245 105,35

– 3 449 657,80


Valuta

Iznos

Odbitci

Financijski učinak

EUR

– 38 677 944,57

– 1 396 299,35

– 37 281 645,22


20.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 303/75


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2099

оd 18. studenoga 2015.

o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7891)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 propisuje se da se posebna mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a utvrđuju prema skupinama proizvoda.

(3)

Odlukom Komisije 2006/799/EZ (2) i Odlukom Komisije 2007/64/EZ (3) uspostavljena su ekološka mjerila i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije za sredstva za poboljšavanje tla odnosno uzgojne supstrate koji vrijede do 31. prosinca 2015.

(4)

Kako bi se bolje odrazilo stanje na tržištu za ove skupine proizvoda te uzele u obzir inovacije do kojih je došlo zadnjih godina, smatra se primjerenim objediniti obje skupine proizvoda u jednu skupinu i njezinu području primjene dodati malč s obzirom na to da se malč smatra vrstom poboljšivača tla s posebnim karakteristikama i funkcijama.

(5)

Revidirana mjerila te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije trebali bi vrijediti četiri godine od datuma donošenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za ovu skupinu proizvoda. Ovim se mjerilima nastoji promicati recikliranje materijala te upotreba obnovljivih i recikliranih materijala te tako smanjiti uništavanje okoliša i onečišćenje tla i vode određivanjem strogih graničnih vrijednosti za koncentracije onečišćujućih tvari u konačnom proizvodu.

(6)

Odluku 2006/799/EZ i Odluku 2007/64/EZ treba stoga zamijeniti ovom Odlukom.

(7)

Proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za sredstva za poboljšavanje tla i uzgojne supstrate prema mjerilima koja su utvrđena Odlukom 2006/799/EZ odnosno Odlukom 2007/64/EZ trebalo bi omogućiti prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda revidiranim mjerilima i zahtjevima.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010.,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Skupinom proizvoda „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” obuhvaćeni su uzgojni supstrati, organski poboljšivači tla i organski malč.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„uzgojni supstrat” znači materijal koji se upotrebljava kao podloga za razvoj korijenja u kojoj se uzgajaju biljke;

2.

„mineralni uzgojni supstrat” znači uzgojni supstrat u čijem su sastavu samo minerali;

3.

„poboljšivač tla” znači materijal, osim vapnenačkog materijala, koji se tlu dodaje in situ, a glavna mu je funkcija održavanje ili poboljšanje njegovih fizikalnih i/ili kemijskih i/ili bioloških svojstava;

4.

„organski poboljšivač tla” znači poboljšivač tla koji sadržava ugljonosne materijale čija je glavna funkcija povećanje količine organske tvari u tlu;

5.

„malč” znači vrsta poboljšivača tla koji se upotrebljava kao zaštitni nastor oko biljaka u površinskom sloju tla čije su specifične funkcije sprečavanje gubitka vlage, reguliranje rasta korova te smanjenje erozije tla;

6.

„organski malč” znači malč koji sadržava ugljonosne materijale dobivene iz biomase;

7.

„sastojak” znači svaki ulazni materijal koji se može upotrijebiti kao sastavni dio proizvoda;

8.

„organski sastojak” znači sastojak koji sadržava ugljonosne materijale;

9.

„porodica proizvoda” znači niz proizvoda koji se sastoje od istih sastojaka;

10.

„godišnja proizvodnja” znači godišnja proizvodnja porodice proizvoda;

11.

„godišnja količina ulaznog materijala” znači godišnja količina materijala koji se obrađuju u postrojenjima za obradu otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla;

12.

„šarža” znači količina robe proizvedene istim postupkom u istim uvjetima te označene na jednak način i za koju se pretpostavlja da ima jednaka svojstva;

13.

„biološki otpad” znači biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, otpaci hrane i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih objekata i objekata maloprodaje te sličan otpad iz postrojenja za preradu hrane;

14.

„biomasa” znači biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog podrijetla iz poljoprivrede (uključujući tvari životinjskog i biljnog podrijetla), šumarstva i s njima povezanih industrija, uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskog i komunalnog otpada.

Članak 3.

Da bi mu se dodijelio znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, proizvod mora pripadati skupini proizvoda „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” prema definiciji iz članka 1. ove Odluke te biti sukladan s mjerilima i s njima povezanim zahtjevima u pogledu procjene i verifikacije koji su utvrđeni u Prilogu.

Članak 4.

Mjerila za skupinu proizvoda „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” te povezani zahtjevi u pogledu procjene i verifikacije vrijede četiri godine od datuma donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Za administrativne potrebe skupini proizvoda „uzgojni supstrati, poboljšivači tla i malč” dodjeljuje se brojčana oznaka „048”.

Članak 6.

Odluka 2006/799/EZ i Odluka 2007/64/EZ stavljaju se izvan snage.

Članak 7.

1.   Odstupajući od članka 6., zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „poboljšivači tla” ili „uzgojni supstrati” koji su podneseni prije datuma donošenja ove Odluke ocjenjuju se u skladu s uvjetima utvrđenima Odlukom 2006/799/EZ odnosno Odlukom 2007/64/EZ.

2.   Zahtjevi za znak za okoliš EU-a za proizvode koji su obuhvaćeni skupinom proizvoda „poboljšivači tla” ili „uzgojni supstrati” podneseni u roku od dva mjeseca od datuma donošenja ove Odluke mogu se temeljiti na mjerilima iz Odluke 2006/799/EZ odnosno Odluke 2007/64/EZ ili na mjerilima utvrđenima ovom Odlukom. Ti se zahtjevi ocjenjuju u skladu s mjerilima na kojima se temelje.

3.   Potvrde za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s mjerilima utvrđenima Odlukom 2006/799/EZ i Odlukom 2007/64/EZ mogu se upotrebljavati 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. studenoga 2015.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2006/799/EZ od 3. studenoga 2006. o uspostavljanju revidiranih ekoloških mjerila i s njima povezanih zahtjeva u vezi s ocjenjivanjem i provjeravanjem za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice sredstvima za poboljšavanje tla (SL L 325, 24.11.2006., str. 28.).

(3)  Odluka Komisije 2007/64/EZ od 15. prosinca 2006. o utvrđivanju revidiranih ekoloških mjerila i, s njima povezanih, zahtjeva za ocjenjivanje i verifikaciju za dodjelu znaka zaštite okoliša Zajednice za uzgojne supstrate (SL L 32, 6.2.2007., str. 137.).


PRILOG

OKVIR

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč:

Mjerilo 1.

– Sastojci

Mjerilo 2.

– Organski sastojci

Mjerilo 3.

– Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci

Mjerilo 3.1.

– Potrošnja energije i emisije CO2

Mjerilo 3.2.

– Mjesta vađenja minerala

Mjerilo 3.3

– Upotreba mineralnih uzgojnih supstrata i njihovo zbrinjavanje nakon upotrebe

Mjerilo 4.

– Reciklirani/oporabljeni materijali i organski materijali u uzgojnim supstratima

Mjerilo 5.

– Ograničavanje opasnih tvari

Mjerilo 5.1.

– Teški metali

Mjerilo 5.2.

– Policiklički aromatski ugljikovodici

Mjerilo 5.3.

– Opasne tvari i smjese

Mjerilo 5.4.

– Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

Mjerilo 5.5.

– Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

Mjerilo 6.

– Stabilnost

Mjerilo 7.

– Fizički zagađivači

Mjerilo 8.

– Organska tvar i suha tvar

Mjerilo 9.

– Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

Mjerilo 10.

– Reakcija biljaka

Mjerilo 11.

– Svojstva uzgojnih supstrata

Mjerilo 12.

– Pružanje informacija

Mjerilo 13.

– Informacije na znaku za okoliš EU-a

Tablica 1.

Primjenjivost različitih mjerila na svaku vrstu proizvoda obuhvaćenog područjem primjene

Mjerilo

Uzgojni supstrati

Poboljšivači tla

Malč

Mjerilo 1. – Sastojci

x

x

x

Mjerilo 2. – Organski sastojci

x

x

x

Mjerilo 3.1. – Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci: potrošnja energije i emisije CO2

x

 

 

Mjerilo 3.2. – Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci: mjesta vađenja minerala

x

x

x

Mjerilo 3.3 – Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci: upotreba mineralnih uzgojnih supstrata i njihovo zbrinjavanje nakon upotrebe

x

 

 

Mjerilo 4. – Reciklirani/oporabljeni materijali i organski materijali u uzgojnim supstratima

x

 

 

Mjerilo 5. – Ograničavanje opasnih tvari

 

 

 

Mjerilo 5.1. – Teški metali

x

x

x

Mjerilo 5.2. – Policiklički aromatski ugljikovodici

x

x

x

Mjerilo 5.3. – Opasne tvari i smjese

x

x

x

Mjerilo 5.4. – Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

x

x

x

5.5. – Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

x

x

x

Mjerilo 6. – Stabilnost

x

x

x

Mjerilo 7. – Fizički zagađivači

x

x

x

Mjerilo 8. – Organska tvar i suha tvar

 

x

x

Mjerilo 9. – Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

x

x

 

Mjerilo 10. – Reakcija biljaka

x

x

 

Mjerilo 11. – Svojstva uzgojnih supstrata

x

 

 

Mjerilo 12. – Pružanje informacija

x

x

x

Mjerilo 13. – Informacije na znaku za okoliš EU-a

x

x

x

ZAHTJEVI U POGLEDU PROCJENE I VERIFIKACIJE

Za svako mjerilo navedeni su specifični zahtjevi za procjenu i verifikaciju.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži dostavljanje izjava, dokumenata, analiza, izvješća o ispitivanjima ili drugih dokaza kojima se dokazuje sukladnost s mjerilima, ti dokazi mogu, prema potrebi, potjecati od podnositelja zahtjeva i/ili njegova ili njegovih dobavljača.

Nadležna tijela prvenstveno priznaju potvrde koje izdaju tijela akreditirana u skladu s relevantnom usklađenom normom za ispitne i umjerne laboratorije te verifikacije tijela akreditiranih u skladu s relevantnom usklađenom normom za tijela koja certificiraju proizvode, postupke i usluge.

Prema potrebi, osim ispitnih metoda navedenih za svako mjerilo mogu se koristiti i druge metode ako ih nadležno tijelo koje procjenjuje zahtjev prihvati kao jednakovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi zatražiti popratnu dokumentaciju i mogu provoditi neovisne verifikacije.

Preduvjet je da proizvod ispunjava sve odgovarajuće pravne zahtjeve zemlje (zemalja) u kojoj (kojima) se taj proizvod namjerava staviti na tržište. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti proizvoda s tim zahtjevom.

Uzorkovanje se provodi u skladu s normom EN 12579 (poboljšivači tla i uzgojni supstrati; uzorkovanje). Uzorci se pripremaju u skladu s normom EN 13040 (poboljšivači tla i uzgojni supstrati; priprema uzorka za kemijsko i fizikalno ispitivanje, određivanje sadržaja suhe tvari i vlage te specifične gustoće).

Za godinu podnošenja zahtjeva učestalost uzorkovanja i ispitivanja mora ispunjavati zahtjeve iz Dodatka 1. Za iduće godine učestalost uzorkovanja i ispitivanja konačnih proizvoda mora ispunjavati zahtjeve iz Dodatka 2. Različita učestalost uzorkovanja i ispitivanja određena je za sljedeće vrste postrojenja:

:

1. tip

:

postrojenja za obradu otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla,

:

2. tip

:

postrojenja za proizvodnju u kojima se koriste materijali iz postrojenja 1. tipa,

:

3. tip

:

postrojenja za proizvodnju u kojima se ne koriste materijali dobiveni od otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla.

Za postrojenja 2. tipa učestalost uzorkovanja i ispitivanja za godinu podnošenja zahtjeva i sljedeće godine ista je kao i učestalost za 3. tip ako njihovi dobavljači materijala dobivenih od otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla ispunjavaju mjerila za znak za okoliš EU-a za poboljšivače tla. Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima dobivena od dobavljača te dokumentaciju kako bi se osigurala sukladnost dobavljača s mjerilima za znak za okoliš EU-a. Nadležno tijelo može proglasiti valjanima učestalost uzorkovanja i ispitivanja u okviru nacionalnog ili regionalnog zakonodavstva i norme kako bi se osiguralo da dobavljači materijala dobivenih od otpada ili nusproizvoda životinjskog podrijetla ispunjavaju mjerila za znak za okoliš EU-a. Ako se proizvod sastoji od materijala životinjskog podrijetla ili ga sadržava, upućuje se na mikrobiološke norme i zdravstvene kontrole životinja i ljudi određene Uredbom Komisije (EU) br. 142/2011 (2).

Mjerilo 1. – Sastojci

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Prihvaćaju se organski i/ili mineralni sastojci.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu popis sastojaka proizvoda.

Mjerilo 2. – Organski sastojci

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Mjerilo 2.1.

Konačni proizvod ne smije sadržavati treset.

Mjerilo 2.2.

1.

Sljedeći su materijali dopušteni organski sastojci konačnog proizvoda:

materijali dobiveni recikliranjem biootpada iz odvojeno skupljenog otpada, kako je određeno člankom 3. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3),

materijali dobiveni iz nusproizvoda životinjskog podrijetla 2. i 3. kategorije, kako je utvrđeno člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te tehničkim normama koje su utvrđene provedbom Uredbe (EU) br. 142/2011,

materijali dobiveni iz fekalija, slama i drugi neopasni poljoprivredni ili šumski materijal, kako je određeno člankom 2. stavkom 1. točkom (f) Direktive 2008/98/EZ,

materijali dobiveni iz bilo kojeg drugog nusproizvoda biomase, kako je određeno člankom 5. Direktive 2008/98/EZ, koji nisu gore navedeni, podložno odredbama točke 2. i podmjerila 2.3.,

materijali dobiveni recikliranjem ili oporabom bilo koje druge otpadne biomase koja nije gore navedena, podložno odredbama točke 2. i podmjerila 2.3.

2.

Sljedeći materijali nisu dopušteni organski sastojci konačnog proizvoda:

materijali koji su u cijelosti ili djelomično dobiveni iz organskog dijela miješanog komunalnog otpada iz kućanstva odvojenog mehaničkom, fizikalno-kemijskom, biološkom i/ili ručnom obradom,

materijali koji su u cijelosti ili djelomično dobiveni od muljeva dobivenih obradom komunalne kanalizacijske vode i muljeva dobivenih iz industrije papira,

materijali koji su u cijelosti ili djelomično dobiveni od muljeva osim onih dopuštenih mjerilom 2.3.,

materijali koji su u cijelosti ili djelomično dobiveni od nusproizvoda životinjskog podrijetla 1. kategorije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.

Mjerilo 2.3.

Materijali dobiveni recikliranjem ili oporabom muljeva dopušteni su jedino ako muljevi ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

ako su određeni kao jedna od sljedećih vrsta otpada prema europskom popisu otpada, kako je određeno Odlukom Komisije 2000/532/EZ (5) i navedeno u Tablici 2.:

Tablica 2.

Dopušteni muljevi i njihove oznake prema europskom popisu otpada

0203 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka prilikom pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana, konzerviranja, proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca, pripremanja melase i fermentacije

0204 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka prilikom proizvodnje šećera

0205 02

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka prilikom proizvodnje mljekarskih proizvoda

0206 03

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka u pekarstvu i slastičarstvu

0207 05

muljevi od obrade efluenata na mjestu njihova nastanka prilikom proizvodnje alkoholnih i bezalkoholnih pića (osim kave, čaja, i kakaa)

(b)

muljevi su razdvojeni prema izvoru, što znači da nije došlo do miješanja s efluentima ili muljevima izvan određenog proizvodnog procesa.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu informacije o podrijetlu svih organskih sastojaka proizvoda i izjavu o sukladnosti s gore navedenim zahtjevom.

Mjerilo 3. – Mineralni uzgojni supstrati i mineralni sastojci

Mjerilo 3.1. Potrošnja energije i emisije CO2

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na mineralne uzgojne supstrate.

U proizvodnji ekspandiranih minerala i mineralne vune poštuju se sljedeći pragovi povezani s potrošnjom energije i emisijama CO2:

potrošnja energije/proizvod ≤ 11 GJ/t proizvoda,

emisije CO2/proizvod ≤ 0,8 t CO2/t proizvoda.

Omjer potrošnja energije/proizvod računa se kao godišnji prosjek kako slijedi:

Formula

pri čemu:

n je broj godina razdoblja u kojemu se računa prosjek

i je svaka godina razdoblja u kojemu se računa prosjek

Production je proizvodnja mineralne vune ili ekspandiranih minerala u tonama u godini i

F je godišnja potrošnja goriva u procesu proizvodnje u godini i

Elgrid je godišnja potrošnja električne energije iz mreže u godini i

Hcog je godišnja potrošnja korisne topline iz kogeneracije u godini i

Elcog je godišnja potrošnja električne energije iz kogeneracije u godini i

Ref Ηη i Ref Εη su referentne vrijednosti učinkovitosti za odvojenu proizvodnju toplinske i električne energije kako je određeno Direktivom 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) te izračunato u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2011/877/EU (7)

PEScog je ušteda primarne energije kogeneracijskog postrojenja kako je definirana Direktivom 2012/27/EU u godini i

Omjer emisije CO2/proizvod računa se kao godišnji prosjek kako slijedi:

Formula

pri čemu:

n je broj godina razdoblja u kojemu se računa prosjek

i je svaka godina razdoblja u kojemu se računa prosjek

Production je proizvodnja mineralne vune u tonama u godini i

Direct CO2 su emisije CO2 kako su određene Uredbom Komisije (EU) br. 601/2012 (8) u godini i

Indirect CO2 su neizravne emisije CO2 zbog konačne godišnje potrošnje energije za godinu i te se računaju kako slijedi:

Formula

pri čemu:

FEgrid je prosječni intenzitet ugljika električne mreže u EU-u prema metodologiji MEErP (9) (0,384 t CO2/MWhe = 0,107 t CO2/GJe)

FEfuel cog je faktor emisije CO2 goriva potrošenog u kogeneracijskom postrojenju

Izravne emisije CO2 prate se u skladu s Uredbom (EU) br. 601/2012.

Omjeri potrošnja energije/proizvod i emisije CO2/proizvod računa se za razdoblje od zadnjih pet godina prije podnošenja zahtjeva. Ako postrojenje radi manje od pet godina na dan podnošenja zahtjeva, omjer se računa kao godišnji prosjek tog razdoblja rada, koje mora biti najmanje godinu dana.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izjavu u kojoj je sljedeće:

omjer potrošnja energije (GJ)/proizvod (tona),

omjer emisije CO2 (tona)/proizvod (tona),

izravne emisije CO2 (tone) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

neizravne emisije CO2 (tone) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

potrošeno gorivo, potrošnja svakog goriva (GJ), podproces(i) proizvodnje prilikom kojeg (kojih) je gorivo potrošeno, za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

potrošnja električne energije iz mreže (GJ konačne energije) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

potrošnja korisne topline iz kogeneracije (GJ konačne energije) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

potrošnja električne energije iz kogeneracije (GJ konačne energije) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

referentne vrijednosti učinkovitosti za odvojenu proizvodnju toplinske i električne energije,

ušteda primarne energije (%) kogeneracije za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

goriva upotrijebljena u kogeneraciji i njihov udjel u mješavini goriva za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek.

Uz izjave moraju se dostaviti sljedeći dokumenti:

izvješće o godišnjim emisijama u skladu s Uredbom (EU) br. 601/2012 za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

verifikacijsko izvješće kojim se potvrđuje da je izvješće o godišnjim emisijama zadovoljavajuće u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 600/2012 (10) za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

evidencija o potrošnji električne energije iz mreže koju dostavlja dobavljač za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek,

evidencija o potrošnji korisne topline i električne energije iz kogeneracije, i na lokaciji i kupljene, za svaku godinu razdoblja u kojemu se računa prosjek.

Mjerilo 3.2. Mjesta vađenja minerala

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Dobiveni minerali mogu biti sastojci konačnog proizvoda pod uvjetom:

1.

(unutar EU-a): ako su dobiveni s područja mreže Natura 2000 koja se sastoje od posebnih zaštićenih područja u skladu s Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11) o očuvanju divljih ptica te posebnih područja očuvanja u skladu s Direktivom Vijeća 92/43/EEZ (12) o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, da je vađenje ocijenjeno i odobreno u skladu s odredbama članka 6. Direktive 92/43/EEZ i uzimajući u obzir smjernice Europske komisije o neenergetskom vađenju minerala i mreži Natura 2000 (13);

2.

(izvan EU-a): ako su dobiveni sa zaštićenih područja određenih u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemalja podrijetla odnosno zemalja izvoznica, da je vađenje ocijenjeno i odobreno u skladu s odredbama kojima se daje jamstvo istovjetno onomu pod točkom 1).

Procjena i verifikacija:

Ako se vađenje minerala obavilo u područjima mreže Natura 2000 (u EU-u) ili u zaštićenim područjima određenima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemalja podrijetla odnosno zemalja izvoznica (izvan EU-a), podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s tim zahtjevom koju izdaju nadležna tijela ili preslik odobrenja koji izdaju nadležna tijela.

Mjerilo 3.3. Upotreba mineralnih uzgojnih supstrata i njihovo zbrinjavanje nakon upotrebe

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na mineralne uzgojne supstrate.

Mineralni uzgojni supstrati daju se na korištenje samo za profesionalne hortikulturne primjene.

Podnositelj zahtjeva nudi kupcima strukturiranu uslugu prikupljanja i recikliranja, pri čemu se mogu angažirati treći pružatelji usluga. Usluga prikupljanja i recikliranja pokriva najmanje 70 % volumnog udjela prodaje proizvoda koju podnositelj zahtjeva ostvari diljem Europske unije.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izjavu da se mineralni uzgojni supstrati nude na korištenje samo za profesionalne hortikulturne primjene. Informacije koje se daju krajnjem korisniku sadržavaju izjavu o profesionalnoj hortikulturnoj primjeni proizvoda.

Podnositelj zahtjeva izvješćuje nadležno tijelo o mogućnostima izbora u pogledu usluge strukturiranog prikupljanja i recikliranja te rezultata realizirane odnosno realiziranih mogućnosti. Podnositelj zahtjeva dostavlja posebno sljedeću dokumentaciju i informacije:

dokumentaciju povezanu s ugovorom između proizvođača i pružatelja usluga,

opis prikupljanja, prerade i odredišta,

godišnji pregled ukupne količine prodanih uzgojnih supstrata u državama članicama Europske unije te godišnji pregled količine prodaje u područjima onih država članica u kojima se nudi prikupljanje i obrada,

u slučaju novih sudionika dostavlja se procjena godišnjeg pregleda ukupne količine prodanih uzgojnih supstrata u državama članicama Europske unije te procjena godišnjeg pregleda količine prodaje u područjima onih država članica u kojima se nudi prikupljanje i obrada. Stvarni se podaci dostavljaju godinu dana nakon dodjele znaka za okoliš EU-a.

Mjerilo 4. – Reciklirani/oporabljeni materijali i organski materijali u uzgojnim supstratima

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na uzgojne supstrate.

Proizvodi uzgojnih supstrata moraju sadržavati minimalni postotak recikliranih/oporabljenih ili organskih sastojaka, kako slijedi:

(a)

uzgojni supstrat mora sadržavati najmanje 30 % organskih sastojaka (izraženo kao obujam organskih sastojaka po ukupnom obujmu konačnog proizvoda); ili

(b)

mineralni uzgojni supstrat mora sadržavati mineralne sastojke proizvedene u postupku u kojemu se upotrebljava najmanje 30 % recikliranih materijala (izraženo kao suha masa recikliranih/oporabljenih materijala po ukupnoj suhoj masi ulaznih materijala).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva navodi sljedeće informacije:

za slučaj (a): obujam organskih sastojaka prijavljenih u okviru mjerila 1. po ukupnom obujmu konačnog proizvoda, ili

za slučaj (b): suhu masu recikliranih/oporabljenih materijala po ukupnoj suhoj masi ulaznih materijala.

Za slučaj (b) podnositelj zahtjeva također prijavljuje sljedeće informacije o mineralnim sastojcima:

ulazne sirovine, suhu masu ulaznih sirovina po ukupnoj suhoj masi ulaznih materijala i podrijetlo svake ulazne sirovine, te

reciklirane/oporabljene ulazne materijale, suhu masu ulaznih recikliranih/oporabljenih materijala po ukupnoj suhoj masi ulaznih materijala i podrijetlo svih ulaznih recikliranih/oporabljenih materijala.

Mjerilo 5. – Ograničavanje opasnih tvari

Mjerilo 5.1. Granične vrijednosti za teške metale

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

(a)   Poboljšivači tla, malč i organski sastojci uzgojnih supstrata

Za poboljšivače tla, malč i organske sastojke uzgojnih supstrata udio sljedećih elemenata u konačnom proizvodu ili sastojku ne smije premašiti vrijednosti iz Tablice 3., izmjerene kao suha masa proizvoda.

Tablica 3.

Granične vrijednosti teških metala za poboljšivače tla, malč i organske sastojke uzgojnih supstrata

Teški metal

Najveći dopušteni udio u proizvodu (mg/kg suhe mase)

Kadmij (Cd)

1

Ukupni krom (Cr)

100

Bakar (Cu)

100

Živa (Hg)

1

Nikal (Ni)

50

Olovo (Pb)

100

Cink (Zn)

300

(b)   Uzgojni supstrati

Za uzgojne supstrate, uključujući mineralne uzgojne supstrate, udio sljedećih elemenata u konačnom proizvodu ne smije premašiti vrijednosti iz Tablice 4., izmjerene kao suha masa proizvoda.

Tablica 4.

Granične vrijednosti teških metala za uzgojne supstrate, uključujući mineralne uzgojne supstrate

Teški metal

Najveći dopušteni udio u proizvodu (mg/kg suhe mase)

Kadmij (Cd)

3

Ukupni krom (Cr)

150

Bakar (Cu)

100

Živa (Hg)

1

Nikal (Ni)

90

Olovo (Pb)

150

Cink (Zn)

300

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u odgovarajućim normama EN iz Tablice 5. U slučaju organskih sastojaka uzgojnih supstrata izvješća o ispitivanjima mogu dostaviti dobavljači.

Tablica 5.

Uobičajene metode vađenja i mjerenja teških metala

Teški metali

Metoda mjerenja

Metoda vađenja

Kadmij (Cd)

EN 13650

Za poboljšivače tla, malč, organske sastojke uzgojnih supstrata i uzgojne supstrate, osim mineralnih uzgojnih supstrata:

EN 13650 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – ekstrakcija elemenata topivih u zlatotopki.

Za mineralne uzgojne supstrate:

EN 13651 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – ekstrakcija hranjivih tvari i elemenata topivih u kalcijevom kloridu/DTPA-u (CAT).

Ukupni krom (Cr)

EN 13650

Bakar (Cu)

EN 13650

Živa (Hg)

EN 16175 (14)

Nikal (Ni)

EN 13650

Olovo (Pb)

EN 13650

Cink (Zn)

EN 13650

Mjerilo 5.2. Granične vrijednosti za policikličke aromatske ugljikovodike (PAU)

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč, uz izuzetak mineralnih uzgojnih supstrata.

Udio sljedećih policikličkih aromatskih ugljikovodika u konačnom proizvodu ne smije premašiti vrijednost iz Tablice 6., izmjerenu kao suha masa proizvoda.

Tablica 6.

Granična vrijednost za policikličke aromatske ugljikovodike (PAU)

Onečišćujuća tvar

Najveći dopušteni udio u proizvodu (mg/kg suhe mase)

PAU16

6

PAU16= zbroj naftalena, acenaftilena, acenaftena, fluorena, fenantrena, antracena, fluorantena, pirena, benzo[a]antracena, krizena, benzo[b]fluorantena, benzo[k]fluorantena, benzo[a]pirena, indeno[1,2,3-cd]pirena, dibenzo[a,h]antracena i benzo[ghi]perilena

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u CEN/TS 16181. Mulj, obrađen biološki otpad i tlo – određivanje policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU) plinskom kromatografijom (GC) i tekućinskom kromatografijom visoke djelotvornosti (HPLC) ili jednakovrijednom metodom.

Mjerilo 5.3. Opasne tvari i smjese

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Konačni proizvod ne smije se razvrstati i označiti kao akutno toksičan, specifično toksičan za ciljane organe, kao tvar koja izaziva preosjetljivost dišnih putova ili kože, kao karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan, kao opasan po okoliš, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (15).

Proizvod ne smije sadržavati tvari ili smjese razvrstane kao toksične, opasne po okoliš, kao tvari koje izazivaju preosjetljivost dišnih putova ili kože, kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 te kako se tumače prema oznakama upozorenja navedenima u Tablici 7. Ovaj zahtjev mora ispunjavati svaki namjerno dodan sastojak čija je koncentracija viša od 0,010 % masenog udjela (pri mokroj masi) u proizvodu. Ako se odrede strože opće ili specifične granične vrijednosti koncentracije u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, one imaju prednost u odnosu na krajnju graničnu vrijednost od 0,010 % masenog udjela (pri mokroj masi) koja je gore navedena.

Tablica 7.

Ograničeno razvrstavanje i kategorizacija opasnosti

Akutna toksičnost

1. i 2. kategorija

3. kategorija

H300 Smrtonosno ako se proguta

H301 Otrovno ako se proguta

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom

H311 Otrovno u dodiru s kožom

H330 Smrtonosno ako se udiše

H331 Otrovno ako se udiše

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

EUH070 Otrovno u dodiru s očima

Specifična toksičnost za ciljane organe

1. kategorija

2. kategorija

H370 Uzrokuje oštećenje organa

H371 Može uzrokovati oštećenje organa

H372 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

1.A kategorija

1.B kategorija:

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H334: Ako se udiše, može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

H334: Ako se udiše, može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

Karcinogen, mutagen ili reproduktivno toksičan

1.A i 1.B kategorija

2. kategorija

H340 Može izazvati genetska oštećenja

H341 Sumnja na moguća genetska oštećenja

H350 Može uzrokovati rak

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka

H350i Može uzrokovati rak ako se udiše

 

H360F Može štetno djelovati na plodnost

H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

H360D Može naškoditi nerođenom djetetu

H361d Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

H360FD Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu

H361fd Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

H360Fd Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom

H360Df Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost

 

Opasno za vodeni okoliš

1. i 2. kategorija

3. i 4. kategorija

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke za vodeni okoliš

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

 

Opasno za ozonski sloj

H420 Opasno za ozonski sloj

 

Najnovija pravila o razvrstavanju koja je usvojila Unija imaju prednost pred navedenim oznakama upozorenja. U skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 podnositelji zahtjeva stoga osiguravaju da se sva razvrstavanja temelje na najnovijim pravilima razvrstavanja, označivanja i pakiranja tvari i smjesa.

Oznake upozorenja obično se odnose na tvari. Međutim, kad nije moguće dobiti informacije o tvarima, primjenjuju se pravila za razvrstavanje smjesa.

Tvari ili smjese čija se svojstva mijenjaju obradom tako da više nisu bioraspoložive ili se kemijski izmijene tako da se ukloni ranije utvrđena opasnost izuzete su iz mjerila 5.3.

Ovo se mjerilo ne primjenjuje na konačne proizvode koji se sastoje od:

materijala koji nisu obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1907/2006, u skladu s njezinim člankom 2. stavkom 2.,

tvari koje su obuhvaćene člankom 2. stavkom 7. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 u kojoj se određuju mjerila za izuzimanje tvari iz Priloga V. te Uredbe od zahtjeva za registraciju, daljnje korisnike i evaluaciju.

Kako bi se odredilo primjenjuje li se to izuzeće, podnositelj zahtjeva provjerava sve namjerno dodane tvari čija je koncentracija viša od 0,010 % masenog udjela (pri mokroj masi).

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva provjerava prisutnost tvari i smjesa koje se mogu razvrstati s pomoću oznaka upozorenja navedenih u ovom mjerilu. Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izjavu o sukladnosti proizvoda s ovim mjerilom.

Izjava sadržava povezanu dokumentaciju, kao što su izjave o sukladnosti koje potpisuju dobavljači, kojom se potvrđuje da tvari, smjese ili materijali nisu razvrstani ni u koji razred opasnosti koji se povezuje s oznakama upozorenja iz Tablice 7. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, u mjeri u kojoj se to može utvrditi najmanje na temelju informacija dostavljenih u skladu sa zahtjevima iz Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Dostavljene informacije odnose se na oblike ili fizikalna stanja tvari ili smjesa upotrijebljenih u konačnom proizvodu.

Kao potpora izjavi o razvrstavanju ili nerazvrstavanju za svaku tvar i smjesu dostavljaju se sljedeće tehničke informacije:

i.

za tvari koje nisu registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 ili koje još nisu razvrstane prema usklađenoj klasifikaciji CLP (razvrstavanje, označivanje i pakiranje): informacije u skladu sa zahtjevima iz Priloga VII. toj Uredbi;

ii.

za tvari koje su registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 i koje ne udovoljavaju zahtjevima za klasifikaciju CLP (razvrstavanje, označivanje i pakiranje): informacije na temelju registracijskog dosjea predviđenog Uredbom o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) kojima se potvrđuje da tvar nije razvrstana;

iii.

za tvari čije je razvrstavanje usklađeno ili imaju vlastito razvrstavanje: sigurnosno-tehnički listovi ako su dostupni. Ako nisu dostupni ili tvar ima vlastito razvrstavanje, dostavljaju se informacije koje se odnose na razvrstavanje tvari prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

iv.

za smjese: sigurnosno-tehnički listovi ako su dostupni. Ako nisu dostupni, dostavlja se izračun za razvrstavanje smjese u skladu s pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008, zajedno s informacijama koje se odnose na razvrstavanje smjesa prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Za materijale od kojih se sastoji konačni proizvod te za tvari i smjese koje se koriste pri oblikovanju i obradi materijala koji ostaju u konačnom proizvodu u koncentraciji iznad granične vrijednosti od 0,010 % masenog udjela (pri mokroj masi) dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi, osim ako se primjenjuje niža opća ili specifična granična vrijednost koncentracije u skladu s člankom 10. Uredbe br. 1272/2008.

Sigurnosno-tehnički listovi ispunjavaju se u skladu s uputama iz odjeljaka 10., 11. i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova). Nepotpune sigurnosno-tehničke listove potrebno je nadopuniti informacijama iz izjava dobavljača kemijskih tvari.

Informacije o bitnim svojstvima tvari mogu se dobiti i drugim sredstvima osim ispitivanjima, primjerice primjenom alternativnih metoda poput in vitro metoda, kvantitativnim modelima odnosa strukture i djelovanja ili primjenom grupiranja i analogije u skladu s Prilogom XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Izričito se potiče razmjena relevantnih podataka duž lanca opskrbe.

Za mineralnu vunu podnositelj zahtjeva dostavlja i sljedeće:

(a)

potvrdu kojom se dobiva pravo na upotrebu žiga Europskog odbora za certificiranje proizvoda od mineralne vune (EUCEB) kako bi se dokazala sukladnost s napomenom Q u okviru Uredbe (EZ) br. 1272/2008; te

(b)

izvješće o ispitivanjima u skladu s normom ISO 14184-1. Tekstil. Određivanje formaldehida. Dio 1.: Slobodni i hidrolizirani formaldehid.

Mjerilo 5.4. Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Konačni proizvod ne smije sadržavati ni jednu namjerno dodanu posebno zabrinjavajuću tvar s popisa iz članka 59. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 prisutnu u konačnom proizvodu u koncentracijama > 0,010 % pri mokroj masi.

Procjena i verifikacija

Na dan podnošenja zahtjeva upućuje se na najnoviji popis posebno zabrinjavajućih tvari. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom 5.4., zajedno s povezanom dokumentacijom, uključujući izjave o sukladnosti koje potpisuju dobavljači materijala i preslike odgovarajućih sigurnosno-tehničkih listova za tvari ili smjese u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 za tvari ili smjese. Granične vrijednosti koncentracije navode se u sigurnosno-tehničkim listovima u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za tvari i smjese.

Mjerilo 5.5. Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč, uz iznimku mineralnih uzgojnih supstrata.

Udio primarnih patogena u konačnom proizvodu ne smije premašiti razine iz Tablice 8.

Tablica 8.

Granične vrijednosti za E. coli i Salmonella spp.

Patogen

Granične vrijednosti

E. coli

1 000 CFU/g svježe mase

Salmonella spp.

nije prisutna u 25 g svježe mase

CFU= jedinice koje čine kolonije

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u Tablici 9.

Tablica 9.

Standardna metoda ispitivanja za E. coli i Salmonella spp.

Parametar

Metoda ispitivanja

E. coli

CEN/TR 16193 Mulj, obrađen biološki otpad i tlo. Otkrivanje i prebrojavanje Escherichia coli ili ekvivalenta

Salmonella spp.

ISO 6579 Mikrobiologija hrane za ljude i hrane za životinje – horizontalna metoda za otkrivanje Salmonella spp.

Mjerilo 6. – Stabilnost

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč, uz izuzetak malča koji se potpuno sastoji od lignoceluloznih sastojaka i mineralnih uzgojnih supstrata.

Poboljšivači tla i malč za neprofesionalnu primjenu te uzgojni supstrati za sve primjene moraju zadovoljiti jedan od zahtjeva iz Tablice 10.

Tablica 10.

Zahtjevi u pogledu stabilnosti poboljšivača tla i malča za neprofesionalne primjene te uzgojnih supstrata za sve primjene

Parametar stabilnosti

Zahtjev

Najviši respirometrijski indeks

15 mmol O2/kg organske tvari/h

Razina najmanje stabilnosti, prema testu Rottegrad, prema potrebi

IV (porast temperature prilikom ispitivanja samozagrijavanja od najviše 20 °C iznad okolne temperature)

Poboljšivači tla i malč za profesionalne primjene moraju zadovoljiti jedan od zahtjeva iz Tablice 11.

Tablica 11.

Zahtjevi u pogledu stabilnosti poboljšivača tla i malča za profesionalne primjene

Parametar stabilnosti

Zahtjev

Najviši respirometrijski indeks

25 mmol O2/kg organske tvari/h

Razina najmanje stabilnosti, prema testu Rottegrad, prema potrebi

III (porast temperature prilikom ispitivanja samozagrijavanja od najviše 30 °C iznad okolne temperature)

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u Tablici 12.

Tablica 12.

Standardna metoda ispitivanja stabilnosti

Parametar

Metoda ispitivanja

Respirometrijski indeks

EN 16087-1 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – određivanje aerobne biološke aktivnosti. Brzina apsorpcije kisika (OUR)

Rottegrad

EN 16087-2 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati. Određivanje aerobne biološke aktivnosti. Ispitivanje samozagrijavanja komposta

Mjerilo 7. – Fizički zagađivači

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč, uz izuzetak mineralnih uzgojnih supstrata.

Udio stakla, metala i plastike veličine komadića > 2 mm u konačnom proizvodu ne smije premašiti 0,5 % suhe mase.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u tehničkoj specifikaciji CEN/TS 16202 (Mulj, obrađen biološki otpad i tlo – određivanje nečistoća i kamenja) ili nekim drugim jednakovrijednim postupkom ispitivanja koji odobrava nadležno tijelo.

Mjerilo 8. – Organska tvar i suha tvar

Ovo se mjerilo primjenjuje na poboljšivače tla i malč.

Udio organske tvari u konačnom proizvodu, izražen kao gubitak pri izgaranju, mora iznositi najmanje 15 % suhe mase.

Udio suhe tvari u konačnom proizvodu mora biti najmanje 25 % svježe mase.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješća o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u Tablici 13.

Tablica 13.

Standardne metode ispitivanja za suhu tvar i organsku tvar

Parametar

Metoda ispitivanja

Suha tvar (% svježe mase)

EN 13040 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati. Priprema uzoraka za kemijska i fizikalna ispitivanja, određivanje sadržaja suhe tvari i vlage te specifične gustoće.

Organska tvar, izražena kao gubitak zbog izgaranja (% suhe mase)

EN 13039 Poboljšivači tla i uzgojni supstrati. Određivanje sadržaja organske tvari i pepela.

Mjerilo 9. – Održivo sjemenje korova i biljne presadnice

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate i poboljšivače tla, uz izuzetak mineralnih uzgojnih supstrata.

Konačni proizvodi ne smiju sadržavati više od dvije jedinice održivog sjemenja korova i biljnih presadnica po litri.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u tehničkoj specifikaciji CEN/TS 16201 (Mulj, obrađen biološki otpad i tlo – određivanje održivog sjemenja korova i biljnih presadnica) ili nekim drugim jednakovrijednim postupkom ispitivanja koji odobrava nadležno tijelo.

Mjerilo 10. – Reakcija biljaka

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate i poboljšivače tla.

Konačni proizvodi ne smiju negativno utjecati na klijanje biljaka ili njihov naknadni rast.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu valjano ispitivanje provedeno u skladu s postupkom ispitivanja navedenom u normi EN 16086-1 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – određivanje reakcije biljaka – Dio 1.: Ispitivanje rasta kineskog kupusa u loncu).

Mjerilo 11. – Svojstva uzgojnih supstrata

Ovo se mjerilo primjenjuje samo na uzgojne supstrate.

Mjerilo 11.1. Električna vodljivost

Električna vodljivost konačnog proizvoda mora biti niža od 100 mS/m.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u normi EN 13038 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – određivanje električne vodljivosti).

Mjerilo 11.2. pH

pH vrijednost konačnog proizvoda mora biti u rasponu od 4 do 7.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenom u normi EN 13037 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – određivanje vrijednosti pH).

Mjerilo 11.3. Udio natrija

Udio natrija u vodenom ekstraktu konačnog proizvoda ne smije premašiti 150 mg/l svježeg proizvoda.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u normi EN 13652 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – ekstrakcija hranjivih tvari i elemenata topivih u vodi).

Mjerilo 11.4. Udio klorida

Udio klorida u vodenom ekstraktu konačnog proizvoda ne smije premašiti 500 mg/l svježeg proizvoda.

Procjena i verifikacija

Podnositelj zahtjeva dostavlja nadležnom tijelu izvješće o ispitivanjima provedenima u skladu s postupkom ispitivanja navedenim u normi EN 13652 (Poboljšivači tla i uzgojni supstrati – ekstrakcija hranjivih tvari i elemenata topivih u vodi).

Mjerilo 12. – Pružanje informacija

Ovo se mjerilo primjenjuje na uzgojne supstrate, poboljšivače tla i malč.

Sljedeće se informacije dostavljaju s proizvodom, bilo na ambalaži ili u popratnim letcima.

Mjerilo 12.1. Poboljšivači tla

(a)

Naziv i adresa tijela odgovornog za stavljanje na tržište;

(b)

deskriptor kojim se proizvod označava prema vrsti, uključujući izraz „POBOLJŠIVAČ TLA”;

(c)

identifikacijska oznaka šarže;

(d)

količina (masa);

(e)

raspon udjela vlage;