ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 294

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
11. studenoga 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2002 оd 10. studenoga 2015. o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/2003 оd 10. studenoga 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu ( 1 )

32

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2004 оd 10. studenoga 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

50

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2005 od 10. studenoga 2015. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu

53

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2006 od 10. studenoga 2015. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Rog Afrike

58

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2007 od 10. studenoga 2015. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini

64

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2008 od 10. studenoga 2015. o izmjeni Odluke 2010/452/ZVSP o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia

69

 

*

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2015/2009 od 10. studenoga 2015. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Poljskoj

70

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2002

оd 10. studenoga 2015.

o izmjeni priloga I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (1), a posebno njezin članak 58. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) 1357/2014 (2) o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) izmjenjuju se definicije opasnih svojstava otpada radi usklađivanja s promjenama uvedenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Tom su izmjenom opasna svojstva H 1 – H 15 preimenovana u HP 1 – HP 15 kako bi se izbjegla moguća zabuna ili zamjena s oznakama upozorenja određenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Ta se Uredba primjenjuje od 1. lipnja 2015.

(2)

U Prilogu I.C Uredbi (EZ) br. 1013/2006, u kojem se daju konkretne upute za ispunjavanje obrazaca obavijesti i dokumenata o prometu, poziva se na stare nazive opasnih svojstava pa bi stoga Prilog trebalo ažurirati.

(3)

Odlukom Komisije 2014/955/EU (5) zamjenjuje se otpad s popisa u Prilogu Odluci Komisije 2000/532/EZ (6) kako bi se u njemu odrazio tehnički i znanstveni napredak. Odluka 2014/955/EU primjenjuje se od 1. lipnja 2015.

(4)

U dijelu 2. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 navodi se otpad s popisa u Prilogu Odluci 2000/532/EZ. Zbog izmjene Odluke 2000/532/EZ trebalo bi Prilog V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 prilagoditi tim promjenama. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati od istog datuma, kao i Uredba (EU) br. 1357/2014 i Odluka 2014/955/EU.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1013/2006 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 39. Direktive 2008/98/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 190, 12.7.2006., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (SL L 365, 19.12.2014., str. 89.).

(3)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(5)  Odluka Komisije 2014/955/EU оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 370, 30.12.2014., str. 44.).

(6)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).


PRILOG

Prilozi I.C i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 mijenjaju se kako slijedi:

1.

U točki IV.25. Priloga I.C točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

Potpoglavlje (viii.): Ako je primjenjivo, ovdje navedite odgovarajuću H-oznaku ili odgovarajuće H-oznake, odnosno oznake koje označavaju opasna svojstva otpada (vidjeti popis skraćenica i oznaka koji je priložen uz obrazac obavijesti). Ako nema opasnih svojstava koja su obuhvaćena Baselskom konvencijom, ali je otpad opasan u skladu s Prilogom III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, navedite HP-oznaku ili HP-oznake u skladu s Prilogom III. i nakon HP-oznake upišite ‚EU’ (npr. HP 14 EU).”

2.

U Prilogu V. dio 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Dio 2.

Otpad naveden u Prilogu Odluci 2000/532/EZ  (1)

01

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ISTRAŽIVANJA I KOPANJA RUDA, ISKOPAVANJA KAMENA I FIZIČKOG I KEMIJSKOG OBRAĐIVANJA RUDA

01 01

otpad od iskapanja minerala

01 01 01

otpad od iskapanja metalnih mineralnih sirovina

01 01 02

otpad od iskapanja nemetalnih mineralnih sirovina

01 03

otpad od fizičke i kemijske prerade metalnih mineralnih sirovina

01 03 04*

kisela jalovina od prerade sulfidne rude

01 03 05*

ostala jalovina koja sadržava opasne tvari

01 03 06

jalovina koja nije navedena pod 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07*

ostali otpad od fizičke i kemijske prerade metalnih mineralnih sirovina koji sadržava opasne tvari

01 03 08

otpad u obliku prašine i praha koji nije naveden pod 01 03 07

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje aluminija koji nije naveden pod 01 03 10

01 03 10*

crveni mulj iz proizvodnje aluminija koji sadržava opasne tvari koje nisu otpad naveden pod 01 03 07

01 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

01 04

otpad od fizičke i kemijske prerade nemetalnih mineralnih sirovina

01 04 07*

otpad od fizičke i kemijske prerade nemetalnih mineralnih sirovina koji sadržava opasne tvari

01 04 08

otpadni šljunak i drobljeni kamen koji nisu navedeni pod 01 04 07

01 04 09

otpadni pijesak i glina

01 04 10

otpad u obliku prašine i praha koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 11

otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 12

jalovina i drugi otpad od ispiranja i čišćenja minerala koji nisu navedeni pod 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

otpad od rezanja i piljenja kamena koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

01 05

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja

01 05 04

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava slatku vodu

01 05 05*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava ulja

01 05 06*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava opasne tvari

01 05 07

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržavaju barit i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržavaju kloride i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02

OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE

02 01

otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva

02 01 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 01 02

otpadna životinjska tkiva

02 01 03

otpadna biljna tkiva

02 01 04

otpadna plastika (osim ambalaže)

02 01 06

životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) te otpadne vode, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka

02 01 07

otpad iz šumarstva

02 01 08*

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu koji sadržava opasne tvari

02 01 09

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu koji nije naveden pod 02 01 08

02 01 10

otpadni metal

02 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 02

otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i ostale hrane životinjskog podrijetla

02 02 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 02 02

otpadna životinjska tkiva

02 02 03

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 02 04

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 03

otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca, pripremanja melase i fermentacije

02 03 01

muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

02 03 02

otpad od sredstava za konzerviranje

02 03 03

otpad od ekstrakcije otapalom

02 03 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 03 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 04

otpad od proizvodnje šećera

02 04 01

zemlja od čišćenja i pranja repe

02 04 02

kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom

02 04 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 05

otpad iz proizvodnje mljekarskih proizvoda

02 05 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 05 02

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 06

otpad iz pekarstva i slastičarstva

02 06 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 06 02

otpad od sredstava za konzerviranje

02 06 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 07

otpad nastao proizvodnjom alkoholnih i bezalkoholnih pića (osim kave, čaja i kakaa)

02 07 01

otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina

02 07 02

otpad od destilacije alkohola

02 07 03

otpad od kemijske obrade

02 07 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 07 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

03

OTPAD OD PRERADE DRVA I PROIZVODNJE PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

03 01

Otpad od prerade drva i proizvodnje ploča i namještaja

03 01 01

otpadna kora i pluto

03 01 04*

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji sadržavaju opasne tvari

03 01 05

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04

03 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

03 02

otpad od zaštite drva

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drva

03 02 02*

organo-klorna sredstva za zaštitu drva

03 02 03*

organo-metalna sredstva za zaštitu drva

03 02 04*

anorganska sredstva za zaštitu drva

03 02 05*

ostala sredstva za zaštitu drva koja sadržavaju opasne tvari

03 02 99

sredstva za zaštitu drva koja nisu specificirana na drugi način

03 03

otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona

03 03 01

otpadna kora i drvo

03 03 02

muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)

03 03 05

muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira

03 03 07

mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona

03 03 08

otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenih recikliranju

03 03 09

otpadni vapneni mulj

03 03 10

škart od vlakana, muljevi od vlakana, punila i premaza iz mehaničke separacije

03 03 11

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 03 03 10

03 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

04

OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

04 01

otpad iz kožarske i krznarske industrije

04 01 01

otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom

04 01 02

otpad od krečenja sirove kože

04 01 03*

otpad od odmašćivanja koji sadržava otapala bez tekuće faze

04 01 04

tekućine od štavljenja koje sadržavaju krom

04 01 05

tekućine od štavljenja koje ne sadržavaju krom

04 01 06

muljevi, posebno od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka, koji sadržavaju krom

04 01 07

muljevi, posebno od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka, koji ne sadržavaju krom

04 01 08

otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah od poliranja) koja sadržava krom

04 01 09

otpad od obrade i završne obrade

04 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

04 02

otpad iz tekstilne industrije

04 02 09

otpad od složenih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

04 02 14*

otpad od završne obrade koji sadržava organska otapala

04 02 15

otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14

04 02 16*

bojila i pigmenti, koji sadržavaju opasne tvari

04 02 17

bojila i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16

04 02 19*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

04 02 20

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 04 02 19

04 02 21

otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih vlakana

04 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05

OTPAD OD PRERADE NAFTE, PROČIŠĆIVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA

05 01

otpad od prerade nafte

05 01 02*

muljevi od odsoljavanja

05 01 03*

talozi s dna spremnika

05 01 04*

kiseli muljevi iz alkilacije

05 01 05*

razlivena nafta

05 01 06*

zauljeni muljevi od održavanja uređaja i opreme

05 01 07*

kiseli katrani

05 01 08*

ostali katrani

05 01 09*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

05 01 10

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 05 01 09

05 01 11*

otpad od čišćenja goriva lužinama

05 01 12*

ulja koja sadržavaju kiseline

05 01 13

muljevi od pripreme napojne vode za kotlove

05 01 14

otpad iz rashladnih stupova

05 01 15*

istrošene gline za filtraciju

05 01 16

otpad koji sadržava sumpor iz procesa odsumporavanja nafte

05 01 17

Bitumen

05 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05 06

otpad od pirolitičke obrade ugljena

05 06 01*

kiseli katrani

05 06 03*

ostali katrani

05 06 04

otpad iz rashladnih stupova

05 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05 07

otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina

05 07 01*

otpad koji sadržava živu

05 07 02

otpad koji sadržava sumpor

05 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06

OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

06 01

otpad od proizvodnje, formulacije, opskrbe i uporabe (PFOU) kiselina

06 01 01*

sumporna i sumporasta kiselina

06 01 02*

solna kiselina

06 01 03*

fluorovodična kiselina

06 01 04*

fosforna i fosforasta kiselina

06 01 05*

nitratna i nitritna kiselina

06 01 06*

ostale kiseline

06 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 02

otpad od PFOU lužina

06 02 01*

kalcijev hidroksid

06 02 03*

amonijev hidroksid

06 02 04*

natrijev i kalijev hidroksid

06 02 05*

ostale lužine

06 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 03

otpad od PFOU soli i njihovih otopina i metalnih oksida

06 03 11*

krute soli i otopine koje sadržavaju cijanide

06 03 13*

krute soli i otopine koje sadržavaju teške metale

06 03 14

krute soli i otopine koje nisu navedene pod 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

metalni oksidi koji sadržavaju teške metale

06 03 16

metalni oksidi koji nisu navedeni pod 06 03 15

06 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 04

otpad koji sadržava metale koji nije naveden pod 06 03

06 04 03*

otpad koji sadržava arsen

06 04 04*

otpad koji sadržava živu

06 04 05*

otpad koji sadržava ostale teške metale

06 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

06 05 02*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

06 05 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 06 05 02

06 06

otpad od PFOU kemikalija sa sumporom, kemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja

06 06 02*

otpad koji sadržava opasne sulfide

06 06 03

otpad koji sadržava sulfide i koji nije naveden pod 06 06 02

06 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 07

Otpad od PFOU halogena i kemijskih procesa s halogenima

06 07 01*

otpad od elektrolize koji sadržava azbest

06 07 02*

aktivni ugljen od proizvodnje klora

06 07 03*

mulj barijevog sulfata koji sadržava živu

06 07 04*

otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselina

06 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 08

otpad od PFOU silicija i silicijevih spojeva

06 08 02*

otpad koji sadržava opasne klorosilane

06 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 09

otpad od PFOU kemikalija s fosforom i kemijskih procesa s fosforom

06 09 02

šljaka koja sadržava fosfor

06 09 03*

otpad od reakcija na bazi kalcija, koji sadržava opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima

06 09 04

otpad od reakcija na bazi kalcija, koji nije naveden pod 06 09 03

06 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 10

otpad od PFOU kemikalija s dušikom, kemijskih procesa s dušikom i proizvodnje umjetnih gnojiva

06 10 02*

otpad koji sadržava opasne tvari

06 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 11

otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i sredstava za bojenje

06 11 01

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titanovog dioksida

06 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 13

otpad iz anorganskih kemijskih procesa koji nije specificiran na drugi način

06 13 01*

anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drva i drugi biocidi

06 13 02*

istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)

06 13 03

ugljeno crnilo

06 13 04*

otpad iz prerade azbesta

06 13 05*

čađa

06 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07

OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

07 01

Otpad nastao proizvodnjom, formulacijom, opskrbom i uporabom (PFOU) osnovnih organskih kemikalija

07 01 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 01 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 01 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 01 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 01 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 01 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 01 11

07 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 02

otpad iz PFOU plastike, sintetske gume i umjetnih vlakana

07 02 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 02 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 02 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 02 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 02 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 02 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 02 11

07 02 13

otpadna plastika

07 02 14*

otpad od dodataka koji sadržava opasne tvari

07 02 15

otpad od dodataka koji nije naveden pod 07 02 14

07 02 16*

otpad koji sadržava opasne silikone

07 02 17

otpad koji sadržava silikone osim onog koji je naveden pod 07 02 16

07 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 03

otpad iz PFOU organskih boja i pigmenata (osim 06 11)

07 03 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 03 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 03 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 03 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 03 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 03 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 03 11

07 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 04

otpad iz PFOU organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08 i 02 01 09), zaštitu drva (osim 03 02) i drugih biocida

07 04 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 04 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 04 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 04 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 04 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 04 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 04 11

07 04 13*

kruti otpad koji sadržava opasne tvari

07 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 05

Otpad iz PFOU farmaceutskih proizvoda

07 05 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 05 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 05 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 05 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 05 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 05 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11

07 05 13*

kruti otpad koji sadržava opasne tvari

07 05 14

kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13

07 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 06

otpad iz PFOU masti, masnoće, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetike

07 06 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 06 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 06 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 06 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 06 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 06 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11

07 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 07

otpad iz PFOU finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način

07 07 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 07 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 07 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 07 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 07 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 07 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11

07 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08

OTPAD NASTAO PROIZVODNJOM, FORMULACIJOM, OPSKRBOM I UPORABOM (PFOU) PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH BOJA

08 01

otpad iz PFOU i nastao uklanjanjem boja i lakova

08 01 11*

otpadne boje i lakovi koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 12

otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11

08 01 13*

muljevi od boja ili lakova koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 14

muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13

08 01 15*

vodeni muljevi koji sadržavaju boje ili lakove koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 16

vodeni muljevi koji sadržavaju boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15

08 01 17*

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 18

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadržavaju boje ili lakove koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 20

vodene suspenzije koje sadržavaju boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19

08 01 21*

otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova

08 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 02

otpad iz PFOU drugih premaza (uključujući keramičke materijale)

08 02 01

otpadni prah za premazivanje

08 02 02

vodeni muljevi koji sadržavaju keramičke materijale

08 02 03

vodene suspenzije koje sadržavaju keramičke materijale

08 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 03

otpad iz PFOU tiskarskih boja

08 03 07

vodeni muljevi koji sadržavaju tiskarske boje

08 03 08

vodeni tekući otpad koji sadrži tiskarske boje

08 03 12*

otpadne tiskarske boje koje sadržavaju opasne tvari

08 03 13

otpadne tiskarske boje koje nisu navedene pod 08 03 12

08 03 14*

muljevi od tiskarskih boja koji sadržavaju opasne tvari

08 03 15

muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14

08 03 16*

otpadne otopine za graviranje

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadržavaju opasne tvari

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17

08 03 19*

disperzivno ulje

08 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 04

otpad nastao iz PFOU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)

08 04 09*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 10

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja nisu navedena pod 08 04 09

08 04 11*

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 12

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11

08 04 13*

vodeni muljevi koji sadržavaju ljepila ili sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 14

vodeni muljevi koji sadržavaju ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13

08 04 15*

vodeni tekući otpad koji sadržava ljepila ili sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 16

vodeni tekući otpad koji sadržava ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15

08 04 17*

kolofonij ulje

08 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 05

otpad koji nije specificiran na drugi način u 08

08 05 01*

otpadni izocijanati

09

OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

otpad iz fotografske industrije

09 01 01*

razvijači i aktivatori na bazi vode

09 01 02*

razvijači za offset ploče na bazi vode

09 01 03*

razvijači na bazi otapala

09 01 04*

otopine za fiksiranje

09 01 05*

otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje

09 01 06*

otpad koji sadržava srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegova nastanka

09 01 07

fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra

09 01 08

fotografski film i papir koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra

09 01 10

fotografski aparati za jednokratnu uporabu bez baterija

09 01 11*

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadržavaju baterije navedene pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03

09 01 12

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadržavaju baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11

09 01 13*

vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06

09 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

10 01

otpad iz elektrana i ostalih postrojenja za sagorijevanje (osim 19)

10 01 01

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04)

10 01 02

lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

10 01 03

lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drva

10 01 04*

lebdeći pepeo od izgaranja ulja i prašina iz kotla

10 01 05

kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 07

muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 09*

sumporna kiselina

10 01 13*

lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo

10 01 14*

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja koje sadrže opasne tvari

10 01 15

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja koji nisu navedeni pod 10 01 14

10 01 16*

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadržava opasne tvari

10 01 17

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16

10 01 18*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadržava opasne tvari

10 01 19

otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

10 01 21

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 10 01 20

10 01 22*

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadržavaju opasne tvari

10 01 23

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22

10 01 24

pijesci iz fluidiziranog sloja

10 01 25

otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen

10 01 26

otpad od obrade rashladne vode

10 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 02

otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 01

otpad od prerade šljake

10 02 02

neprerađena šljaka

10 02 07*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 02 08

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07

10 02 10

ogorine

10 02 11*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 02 12

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11

10 02 13*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 02 14

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 02 13

10 02 15

ostali muljevi i filtarski kolači

10 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 03

otpad iz termičke metalurgije aluminija

10 03 02

istrošene anode

10 03 04*

šljaka iz primarne proizvodnje

10 03 05

otpadna glinica

10 03 08*

šljaka iz sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 03 09*

crna drozga iz sekundarne proizvodnje

10 03 15*

plivajuća pjena koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama

10 03 16

plivajuća pjena koja nije navedena pod 10 03 15

10 03 17*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava katran

10 03 18

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17

10 03 19*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 03 20

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 03 19

10 03 21*

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadržavaju opasne tvari

10 03 22

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21

10 03 23*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 03 24

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 03 23

10 03 25*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 03 26

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25

10 03 27*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 03 28

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 03 27

10 03 29*

otpad od obrade šljake koja sadržava soli i obrade crne drozge, koji sadržava opasne tvari

10 03 30

otpad od obrade šljake koja sadržava soli i obrade crne drozge, koji nije naveden pod 10 03 29

10 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 04

otpad iz termičke metalurgije olova

10 04 01*

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02*

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 03*

kalcijev arsenat

10 04 04*

prašina iz dimnih plinova

10 04 05*

ostale čestice i prašina

10 04 06*

kruti otpad od obrade plinova

10 04 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 04 09*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 04 10

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 04 09

10 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 05

otpad iz termičke metalurgije cinka

10 05 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 05 03*

prašina iz dimnih plinova

10 05 04

ostale čestice i prašina

10 05 05*

kruti otpad od obrade plinova

10 05 06*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 05 08*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 05 09

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 05 08

10 05 10*

drozga i plivajuća pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

10 05 11

drozga i plutajuća pjena koje nisu navedene pod 10 05 10

10 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 06

otpad iz termičke metalurgije bakra

10 06 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 02

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 03*

prašina iz dimnih plinova

10 06 04

ostale čestice i prašina

10 06 06*

kruti otpad od obrade plinova

10 06 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 06 09*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 06 10

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 06 09

10 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 07

otpad iz termičke obrade srebra, zlata i platine

10 07 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 02

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 03

kruti otpad od obrade plinova

10 07 04

ostale čestice i prašina

10 07 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 07 07*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 07 08

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 07 07

10 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 08

otpad iz termičke obrade ostalih obojenih metala

10 08 04

čestice i prašina

10 08 08*

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 08 09

ostala šljaka

10 08 10*

drozga i plivajuća pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

10 08 11

drozga i plutajuća pjena koje nisu navedene pod 10 08 10

10 08 12*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava katran

10 08 13

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12

10 08 14

otpadne anode

10 08 15*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 08 16

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 08 15

10 08 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 08 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17

10 08 19*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 08 20

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 08 19

10 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 09

otpad od lijevanja željeznih komada

10 09 03

šljaka iz visoke peći

10 09 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 09 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05

10 09 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 09 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 09 07

10 09 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 09 10

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 09 09

10 09 11*

ostale čestice koje sadržavaju opasne tvari

10 09 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11

10 09 13*

otpadna veziva koja sadržavaju opasne tvari

10 09 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13

10 09 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadržavaju opasne tvari

10 09 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15

10 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 10

otpad od lijevanja obojenih metala

10 10 03

šljaka iz visoke peći

10 10 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 10 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 10 05

10 10 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 10 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 10 07

10 10 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 10 10

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 10 09

10 10 11*

ostale čestice koje sadržavaju opasne tvari

10 10 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11

10 10 13*

otpadna veziva koja sadržavaju opasne tvari

10 10 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13

10 10 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadržavaju opasne tvari

10 10 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15

10 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 11

otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla

10 11 05

čestice i prašina

10 11 09*

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade koji sadržava opasne tvari

10 11 10

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade koji nije naveden pod 10 11 09

10 11 11*

otpadno staklo u malim česticama i stakleni prah koji sadržavaju teške metale (npr. iz katodnih cijevi)

10 11 12

otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11

10 11 13*

mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadržava opasne tvari

10 11 14

mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13

10 11 15*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadržava opasne tvari

10 11 16

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15

10 11 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 11 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 11 17

10 11 19*

kruti otpad od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržava opasne tvari

10 11 20

kruti otpad od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nije naveden pod 10 11 19

10 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 12

otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala

10 12 01

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade

10 12 03

čestice i prašina

10 12 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 12 06

odbačeni kalupi

10 12 08

otpad od keramike, cigli, pločica i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)

10 12 09*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 12 10

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 12 09

10 12 11*

otpad od glaziranja koji sadržava teške metale

10 12 12

otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11

10 12 13

mulj od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

10 12 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 13

otpad od proizvodnje cementa, vapna i gipsa te predmeti i proizvodi dobiveni od njih

10 13 01

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade

10 13 04

otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna

10 13 06

čestice i prašina (osim 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 13 09*

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji sadržava azbest

10 13 10

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji nije naveden pod 10 13 09

10 13 11

otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 13 13

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 13 12

10 13 14

otpadni beton i betonski mulj

10 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 14

otpad iz krematorija

10 14 01*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadržava živu

11

OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJE OBOJENIH METALA

11 01

otpad od kemijske površinske obrade i zaštite metala i drugih materijala (npr. galvanskih postupaka, postupaka pocinčavanja, dekapiranja, jetkanja, fosfatiranja, alkalnog odmašćivanja, anodiziranja)

11 01 05*

kiseline za dekapiranje

11 01 06*

kiseline koje nisu specificirane na drugi način

11 01 07*

lužine za dekapiranje

11 01 08*

muljevi od fosfatiranja

11 01 09*

muljevi i filtarski kolači, koji sadržavaju opasne tvari

11 01 10

muljevi i filtarski kolači koji nisu navedeni pod 11 01 09

11 01 11*

vodene tekućine za ispiranje koje sadržavaju opasne tvari

11 01 12

vodene tekućine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11

11 01 13*

otpad od odmašćivanja koji sadržava opasne tvari

11 01 14

otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13

11 01 15*

eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača, koji sadrže opasne tvari

11 01 16*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

11 01 98*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

11 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11 02

otpad iz postupaka hidrometalurgije obojenih metala

11 02 02*

muljevi od hidrometalurgije cinka (uključujući jarozit, getit)

11 02 03

otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju

11 02 05*

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra koji sadrži opasne tvari

11 02 06

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra koji nije naveden pod 11 02 05

11 02 07*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

11 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11 03

muljevi i krute tvari od postupaka temperiranja

11 03 01*

otpad koji sadržava cijanide

11 03 02*

ostali otpad

11 05

otpad iz galvanizacijskih procesa pri povišenoj temperaturi

11 05 01

tvrdi cink

11 05 02

cinkov pepeo

11 05 03*

kruti otpad od obrade plinova

11 05 04*

iscrpljena kupka

11 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

12

OTPAD OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

12 01

otpad od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike

12 01 01

strugotine i otpiljci koji sadržavaju željezo

12 01 02

prašina i čestice koje sadržavaju željezo

12 01 03

strugotine i otpiljci obojenih metala

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

12 01 05

strugotine i otpiljci od plastike

12 01 06*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja sadržavaju halogene (osim emulzija i otopina)

12 01 07*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja ne sadržavaju halogene (osim emulzija i otopina)

12 01 08*

emulzije i otopine za strojnu obradu koje sadržavaju halogene

12 01 09*

emulzije i otopine za strojnu obradu koje ne sadržavaju halogene

12 01 10*

sintetska ulja za strojnu obradu

12 01 12*

istrošeni voskovi i masti

12 01 13

otpad od zavarivanja

12 01 14*

muljevi od strojne obrade koji sadržavaju opasne tvari

12 01 15

muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14

12 01 16*

otpad od pjeskarenja koji sadržava opasne tvari

12 01 17

otpadni materijal od pjeskarenja koji nije naveden pod 12 01 16

12 01 18*

metalni mulj (mulj od brušenja, vlačnog glačanja i poliranja) koji sadržava ulje

12 01 19*

biološki lako razgradivo strojno ulje

12 01 20*

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji sadrže opasne tvari

12 01 21

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20

12 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

12 03

otpad od postupaka odmašćivanja vodom i parom (osim 11)

12 03 01*

vodene tekućine za ispiranje

12 03 02*

otpad od odmašćivanja parom

13

OTPADNA ULJA I OTPADNA TEKUĆA GORIVA (OSIM JESTIVIH ULJA I ONIH IZ POGLAVLJA 05, 12 I 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže PCB-ove

13 01 04*

klorirane emulzije

13 01 05*

neklorirane emulzije

13 01 09*

klorirana hidraulička ulja na bazi minerala

13 01 10*

neklorirana hidraulička ulja na bazi minerala

13 01 11*

sintetska hidraulička ulja

13 01 12*

biološki lako razgradiva hidraulička ulja

13 01 13*

ostala hidraulička ulja

13 02

otpadna ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 04*

klorirana ulja na bazi minerala za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 05*

neklorirana ulja na bazi minerala za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 06*

sintetska ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 07*

biološki lako razgradiva ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 08*

ostala ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 01*

izolacijska ulja ili ulja za prijenos topline koja sadrže PCB-ove

13 03 06*

klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, koja nisu navedena pod 13 03 01

13 03 07*

neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala

13 03 08*

sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 09*

biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 10*

ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 04

kaljužna ulja

13 04 01*

kaljužna ulja iz riječnih plovila

13 04 02*

kaljužna ulja iz odvodnih kanala u pristaništima

13 04 03*

kaljužna ulja iz drugih plovila

13 05

sadržaj separatora ulja i vode

13 05 01*

krute tvari iz pješčanih komora i separatora ulja i vode

13 05 02*

muljevi iz separatora ulja i vode

13 05 03*

muljevi iz hvatača ulja

13 05 06*

ulje iz separatora ulja i vode

13 05 07*

zauljena voda iz separatora ulja i vode

13 05 08*

mješavine otpada iz pješčanih komora i separatora ulja i vode

13 07

otpad tekućih goriva

13 07 01*

loživo ulje i dizel

13 07 02*

benzin

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mješavine)

13 08

uljni otpad koji nije specificiran na drugi način

13 08 01*

muljevi ili emulzije iz desalinizatora

13 08 02*

ostale emulzije

13 08 99*

otpad koji nije specificiran na drugi način

14

OTPADNA ORGANSKA OTAPALA, RASHLADNI I POTISNI MEDIJI (OSIM 07 I 08)

14 06

otpadna organska otapala, rashladna sredstva i sredstva za pjenjenje/potiskivanje aerosola

14 06 01*

klorofluorougljici, HCFC, HFC

14 06 02*

ostala halogenirana otapala i mješavine otapala

14 06 03*

ostala otapala i mješavine otapala

14 06 04*

muljevi ili kruti otpad koji sadržavaju halogenirana otapala

14 06 05*

muljevi ili kruti otpad koji sadržavaju ostala otapala

15

AMBALAŽNI OTPAD; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE DRUGDJE SPECIFICIRANA

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno prikupljen komunalni ambalažni otpad)

15 01 01

ambalaža od papira i kartona

15 01 02

ambalaža od plastike

15 01 03

ambalaža od drva

15 01 04

ambalaža od metala

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

15 01 06

miješana ambalaža

15 01 07

staklena ambalaža

15 01 09

tekstilna ambalaža

15 01 10*

ambalaža koja sadržava ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadržava opasnu krutu poroznu matricu (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje te zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

15 02 03

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje te zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02

16

OTPAD KOJI NIJE SPECIFICIRAN DRUGDJE NA POPISU

16 01

dotrajala vozila različitih prijevoznih sredstava (uključujući tešku mehanizaciju) i otpad od rastavljanja dotrajalih vozila i održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03

istrošene gume

16 01 04*

dotrajala vozila

16 01 06

dotrajala vozila koja ne sadržavaju tekućine ni druge opasne komponente

16 01 07*

filtri za ulje

16 01 08*

komponente koje sadržavaju živu

16 01 09*

komponente koje sadržavaju PCB-ove

16 01 10*

eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)

16 01 11*

kočne obloge koje sadržavaju azbest

16 01 12

kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11

16 01 13*

tekućine za kočnice

16 01 14*

antifriz tekućine koje sadržavaju opasne tvari

16 01 15

antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14

16 01 16

spremnici za tekući plin

16 01 17

željezni metali

16 01 18

obojeni metali

16 01 19

plastika

16 01 20

staklo

16 01 21*

opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

komponente koje nisu specificirane na drugi način

16 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

16 02

otpad od električne i elektroničke opreme

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadržavaju PCB-ove

16 02 10*

odbačena oprema koja sadržava PCB-ove ili je onečišćena njima, a nije navedena pod 16 02 09

16 02 11*

odbačena oprema koja sadržava klorofluorougljike, HCFC, HFC

16 02 12*

odbačena oprema koja sadržava slobodni azbest

16 02 13*

odbačena oprema koja sadržava opasne komponente (2) koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

16 02 16

komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15

16 03

serije koje ne udovoljavaju specifikaciji i nekorišteni proizvodi

16 03 03*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

16 03 04

anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03

16 03 05*

organski otpad koji sadržava opasne tvari

16 03 06

organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05

16 03 07*

metalna živa

16 04

otpad od eksplozivnih sredstava

16 04 01*

otpadno streljivo

16 04 02*

pirotehnički otpad

16 04 03*

ostali otpad od eksplozivnih sredstava

16 05

plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadržavaju opasne tvari

16 05 05

plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04

16 05 06*

laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija

16 05 07*

odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

16 05 08*

odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

16 05 09

odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08

16 06

baterije i akumulatori

16 06 01*

olovne baterije

16 06 02*

nikal-kadmij baterije

16 06 03*

baterije koje sadržavaju živu

16 06 04

alkalne baterije (osim 16 06 03)

16 06 05

ostale baterije i akumulatori

16 06 06*

odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora

16 07

otpad nastao čišćenjem spremnika za transport i skladištenje i bačava (osim 05 i 13)

16 07 08*

otpad koji sadržava ulja

16 07 09*

otpad koji sadržava druge opasne tvari

16 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

16 08

istrošeni katalizatori

16 08 01

istrošeni katalizatori koji sadržavaju zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07)

16 08 02*

istrošeni katalizatori koji sadržavaju opasne prijelazne metale ili opasne spojeve prijelaznih metala

16 08 03

istrošeni katalizatori koji sadržavaju prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način

16 08 04

istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07)

16 08 05*

istrošeni katalizatori koji sadržavaju fosfornu kiselinu

16 08 06*

istrošene tekućine korištene kao katalizatori

16 08 07*

istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima

16 09

oksidansi

16 09 01*

permanganati, na primjer kalijev permanganat

16 09 02*

kromati, na primjer kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromat

16 09 03*

peroksidi, na primjer vodikov peroksid

16 09 04*

oksidansi koji nisu specificirani na drugi način

16 10

vodeni tekući otpad za obradu izvan mjesta nastanka

16 10 01*

vodeni tekući otpad koji sadržava opasne tvari

16 10 02

vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01

16 10 03*

vodeni koncentrati koji sadržavaju opasne tvari

16 10 04

vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03

16 11

otpad od obloga i vatrostalnih materijala

16 11 01*

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječu iz metalurških postupaka koji sadržavaju opasne tvari

16 11 02

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječu iz metalurških postupaka i nisu navedeni pod 16 11 01

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni otpad koji potječu iz metalurških postupaka koji sadržavaju opasne tvari

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nisu navedeni pod 16 11 03

16 11 05*

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji sadržavaju opasne tvari

16 11 06

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI OTPAD OD ISKAPANJA ONEČIŠĆENOG TLA)

17 01

beton, cigle, pločice i keramika

17 01 01

beton

17 01 02

cigle

17 01 03

pločice i keramika

17 01 06*

mješavine ili odvojene frakcije betona, cigle, pločica i keramike, koje sadržavaju opasne tvari

17 01 07

mješavine betona, cigle, pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

17 02

drvo, staklo i plastika

17 02 01

drvo

17 02 02

staklo

17 02 03

plastika

17 02 04*

staklo, plastika i drvo koji sadržavaju opasne tvari ili su onečišćeni opasnim tvarima

17 03

bitumenozne smjese, ugljeni katran i proizvodi koji sadržavaju katran

17 03 01*

mješavine bitumena koje sadržavaju ugljeni katran

17 03 02

mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01

17 03 03*

ugljeni katran i proizvodi koji sadržavaju katran

17 04

metali (uključujući njihove legure)

17 04 01

bakar, bronca, mjed

17 04 02

aluminij

17 04 03

olovo

17 04 04

cink

17 04 05

željezo i čelik

17 04 06

kositar

17 04 07

miješani metali

17 04 09*

metalni otpad onečišćen opasnim tvarima

17 04 10*

kablovi koji sadržavaju ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

17 04 11

kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10

17 05

zemlja (uključujući iskope tla s kontaminiranih lokacija), kamenje i mulj od jaružanja

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadržavaju opasne tvari

17 05 04

zemlja i kamenje, osim onih koji su navedeni pod 17 05 03

17 05 05*

mulj od jaružanja koji sadržava opasne tvari

17 05 06

mulj od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05

17 05 07*

željeznički tucanik koji sadržava opasne tvari

17 05 08

željeznički tucanik koji nije naveden pod 17 05 07

17 06

izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadržavaju azbest

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadržavaju azbest

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

građevinski materijali koji sadržavaju azbest

17 08

građevinski materijal na bazi gipsa

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja

17 09 01*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava živu

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava PCB (na primjer sredstva za brtvljenje koja sadržavaju PCB, podne obloge na bazi smola koje sadržavaju PCB, izolirajući elementi ostakljenja koji sadržavaju PCB, kondenzatori koji sadržavaju PCB)

17 09 03*

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadržava opasne tvari

17 09 04

miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI ILI ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (OSIM OTPADA IZ KUHINJA I RESTORANA KOJI NE POTJEČE IZ NEPOSREDNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE)

18 01

otpad od porodništva, dijagnoze, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03)

18 01 02

dijelovi tijela i organi, uključujući vrećice i konzerviranu krv (osim 18 01 03)

18 01 03*

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 01 04

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje ne mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije (npr. zavoji, gips, posteljina, odjeća za jednokratnu upotrebu, pelene)

18 01 06*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

18 01 07

kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06

18 01 08*

citotoksici i citostatici

18 01 09

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08

18 01 10*

amalgamski otpad iz stomatološke zaštite

18 02

otpad od istraživanja, dijagnoze, liječenja ili prevencije bolesti u životinja

18 02 01

oštri predmeti (osim 18 02 02)

18 02 02*

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 02 03

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje ne mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 02 05*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

18 02 06

kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05

18 02 07*

citotoksici i citostatici

18 02 08

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07

19

OTPAD IZ POSTROJENJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, POSTROJENJA ZA PROČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NJIHOVOG NASTANKA I PRIPREME VODE ZA PIĆE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 02

željezni materijali izdvojeni iz pepela s ložišta

19 01 05*

filtarski kolači od obrade plinova

19 01 06*

vodeni tekući otpad od obrade plinova i drugi vodeni tekući otpad

19 01 07*

kruti otpad od obrade plinova

19 01 10*

istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinova

19 01 11*

pepeo s ložišta i šljaka koji sadržavaju opasne tvari

19 01 12

pepeo s ložišta i šljaka koji nisu navedeni pod 19 01 11

19 01 13*

lebdeći pepeo koji sadržava opasne tvari

19 01 14

lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13

19 01 15*

prašina iz kotlova koja sadržava opasne tvari

19 01 16

prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15

19 01 17*

otpad od pirolize koji sadržava opasne tvari

19 01 18

otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17

19 01 19

pijesci iz fluidiziranog sloja

19 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 02

otpad od fizičko/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanje kroma, cijanida, neutralizaciju)

19 02 03

prethodno izmiješani otpad koji se sastoji samo od neopasnog otpada

19 02 04*

prethodno izmiješani otpad koji se sastoji od najmanje jedne vrste opasnog otpada

19 02 05*

muljevi od fizikalno-kemijske obrade koji sadržavaju opasne tvari

19 02 06

muljevi od fizičko/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05

19 02 07*

ulja i koncentrati iz separacije

19 02 08*

tekući zapaljivi otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 09*

kruti zapaljivi otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 10

zapaljivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 03

stabilizirani/solidificirani otpad

19 03 04*

otpad označen kao opasan, djelomično stabiliziran, koji nije naveden pod 19 03 08

19 03 05

stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04

19 03 06*

solidificirani otpad koji je označen kao opasan

19 03 07

solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06

19 03 08*

djelomično stabilizirana živa

19 04

Vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

19 04 01

vitrificirani otpad

19 04 02*

lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03*

nevitrificirana čvrsta faza

19 04 04

vodeni tekući otpad od temperiranja vitrificiranog otpada

19 05

otpad od aerobne obrade krutog otpada

19 05 01

nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

19 05 02

nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada

19 05 03

kompost koji nije u skladu sa specifikacijom

19 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 06

otpad od anaerobne obrade otpada

19 06 03

matičnica od anaerobne obrade komunalnog otpada

19 06 04

proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada

19 06 05

matičnica od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

19 06 06

proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

19 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 07

procjedne vode sa odlagališta otpada

19 07 02*

procjedne vode s odlagališta otpada koje sadržavaju opasne tvari

19 07 03

procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02

19 08

otpad iz postrojenja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način

19 08 01

ostaci na sitima/rešetima

19 08 02

otpad iz pjeskolova

19 08 05

muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

19 08 06*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

19 08 07*

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

19 08 08*

otpad iz membranskih sustava koji sadržava teške metale

19 08 09

mješavine masti i ulja iz separatora ulja i vode koje sadržavaju samo jestivo ulje i masnoće

19 08 10*

mješavine masti i ulja iz separatora ulja i vode koje nisu navedene pod 19 08 09

19 08 11*

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 08 12

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 11

19 08 13*

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 08 14

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 13

19 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 09

otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijske svrhe

19 09 01

kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja

19 09 02

muljevi od bistrenja voda

19 09 03

muljevi od dekarbonizacije

19 09 04

istrošeni aktivni ugljen

19 09 05

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

19 09 06

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

19 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 10

otpad od usitnjavanja otpada koji sadržava metale

19 10 01

otpad od željeza i čelika

19 10 02

otpad od obojenih metala

19 10 03*

laka frakcija i prašina koje sadržavaju opasne tvari

19 10 04

laka frakcija i prašina koje nisu navedene pod 19 10 03

19 10 05*

ostale frakcije koje sadržavaju opasne tvari

19 10 06

ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05

19 11

otpad od regeneracije ulja

19 11 01*

istrošene gline za filtraciju

19 11 02*

kiseli katrani

19 11 03*

vodeni tekući otpad

19 11 04*

otpad od pročišćavanja goriva lužinama

19 11 05*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

19 11 06

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 19 11 05

19 11 07*

otpad od pročišćavanja dimnih plinova

19 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. izdvajanja, drobljenja, kompaktiranja, peletiziranja) koji nije specificiran na drugi način

19 12 01

papir i karton

19 12 02

željezni metali

19 12 03

obojeni metali

19 12 04

plastika i guma

19 12 05

staklo

19 12 06*

drvo koje sadržava opasne tvari

19 12 07

drvo koje nije navedeno pod 19 12 06

19 12 08

tekstil

19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamenje)

19 12 10

zapaljivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadržava opasne tvari

19 12 12

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11

19 13

otpad od sanacije tla i podzemnih voda

19 13 01*

kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji sadržava opasne tvari

19 13 02

kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01

19 13 03*

muljevi nastali pri sanaciji tla koji sadržavaju opasne tvari

19 13 04

muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03

19 13 05*

muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 13 06

muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05

19 13 07*

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji sadrže opasne tvari

19 13 08

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji nisu navedeni pod 19 13 07

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTVA I SLIČAN OTPAD IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE I INSTITUCIJA) UKLJUČUJUĆI I ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE

20 01

odvojeno sakupljene frakcije (osim 15 01)

20 01 01

papir i karton

20 01 02

staklo

20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

20 01 10

odjeća

20 01 11

tekstil

20 01 13*

otapala

20 01 14*

kiseline

20 01 15*

lužine

20 01 17*

fotografske kemikalije

20 01 19*

pesticidi

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadržava živu

20 01 23*

odbačena oprema koja sadržava klorofluorougljike

20 01 25

jestiva ulja i masti

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

20 01 27*

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koji sadrže opasne tvari

20 01 28

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koji nisu navedeni pod 20 01 27

20 01 29*

deterdženti koji sadržavaju opasne tvari

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29

20 01 31*

citotoksici i citostatici

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadržavaju te baterije

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadržava opasne komponente (3)

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

drvo koje sadržava opasne tvari

20 01 38

drvo koje nije navedeno pod 20 01 37

20 01 39

plastika

20 01 40

metali

20 01 41

otpad od čišćenja dimnjaka

20 01 99

ostale frakcije koje nisu specificirane na drugi način

20 02

vrtni otpad i otpad iz parkova (uključujući i otpad s groblja)

20 02 01

biorazgradivi otpad

20 02 02

zemlja i kamenje

20 02 03

ostali otpad koji nije biorazgradiv

20 03

ostali komunalni otpad

20 03 01

miješani komunalni otpad

20 03 02

otpad s tržnica

20 03 03

ostaci od čišćenja ulica

20 03 04

muljevi iz septičkih jama

20 03 06

otpad nastao čišćenjem kanalizacije

20 03 07

glomazni otpad

20 03 99

komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način”


(1)  Otpad označen zvjezdicom smatra se opasnim u skladu s Direktivom 2008/98/EZ. Pri identifikaciji otpada na popisu u nastavku relevantni su odjeljci ‚Definicije‘, ‚Procjena i klasifikacija‘ i ‚Popis otpada‘ u Prilogu Odluci 2000/532/EZ.

(2)  Opasni sastavni dijelovi električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije spomenute u 16 06 i označene kao opasne; živine prekidače, staklo iz katodnih cijevi i ostalo aktivno staklo itd.

(3)  Opasni sastavni dijelovi električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije spomenute u 16 06 i označene kao opasne; živine prekidače, staklo iz katodnih cijevi i ostalo aktivno staklo itd.


11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/32


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2003

оd 10. studenoga 2015.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o informacijskom društvu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 808/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o statistici Zajednice o informacijskom društvu (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 808/2004 uspostavlja se zajednički okvir za sustavnu izradu europske statistike o informacijskom društvu.

(2)

Potrebne su provedbene mjere kako bi se utvrdili podaci koji će se dostaviti za pripremu statistike u Modulu 1.: „Poduzeća i informacijsko društvo” i u Modulu 2.: „Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo” te odredili rokovi za njihov prijenos.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Podaci koji se prenose za izradu europske statistike o informacijskom društvu iz članka 3. stavka 2. i članka 4. Uredbe (EZ) br. 808/2004 navedeni su u Modulu 1.: „Poduzeća i informacijsko društvo” iz Priloga I. i Modulu 2.: „Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo” iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 143, 30.4.2004., str. 49.


PRILOG I.

Modul 1.: Poduzeća i informacijsko društvo

A.   Teme i njihove značajke

1.

Teme s popisa u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 808/2004 koje će biti obuhvaćene za referentnu godinu 2016. su sljedeće:

(a)

sustavi IKT-a i njihova primjena u poduzećima;

(b)

korištenje internetom i drugim elektroničkim mrežama u poduzećima;

(c)

e-trgovina;

(d)

e-poslovanje i organizacijski aspekti;

(e)

osposobljenost za rad s IKT-om u jedinici poduzeća i potražnja za stručnim znanjem IKT-a;

(f)

prepreke za upotrebu IKT-a, interneta i ostalih elektroničkih mreža te e-trgovine i e-poslovanja;

(g)

dostupnost i upotreba tehnologija koje omogućuju pristup internetu ili drugim mrežama s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (sveprisutna mrežna povezivost).

2.

Prikupljaju se sljedeće značajke poduzeća:

(a)

sustavi IKT-a i njihova primjena u poduzećima

i.

za sva poduzeća:

korištenje računalima;

ii.

za poduzeća koja se koriste računalima:

(nije obvezno) zaposlene osobe ili postotak ukupnog broja zaposlenih osoba koje se koriste računalom u poslovne svrhe;

(b)

korištenje internetom i drugim elektroničkim mrežama u poduzećima

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

pristup internetu,

izdavanje ili slanje računa;

ii.

za poduzeća koja imaju pristup internetu:

zaposlene osobe ili postotak ukupnog broja zaposlenih osoba koje se koriste računalom s pristupom internetu u poslovne svrhe,

internetska veza: DSL ili neka druga fiksna širokopojasna veza,

internetska veza: mobilna širokopojasna veza preko prijenosnog uređaja koji se koristi mobilnim telefonskim mrežama („3G” ili „4G”),

(nije obvezno) internetska veza: mobilna širokopojasna veza preko prijenosnog računala koje se koristi mobilnim telefonskim mrežama („3G” ili „4G”),

(nije obvezno) internetska veza: mobilna širokopojasna veza preko ostalih prijenosnih uređaja poput pametnih telefona koji se koriste mobilnim telefonskim mrežama („3G” ili „4G”),

zaposlene osobe ili postotak ukupnog broja zaposlenih osoba koje se koriste prijenosnim uređajem dobivenim od poduzeća koji omogućuje internetsku vezu preko mobilnih telefonskih mreža u poslovne svrhe,

osiguravanje prenosivih uređaja koji omogućuju mobilnu internetsku vezu zaposlenima u poslovne svrhe,

postojanje internetske stranice,

korištenje društvenim mrežama ne samo u svrhu objavljivanja plaćenih oglasa,

korištenje blogovima i mikroblogovima poduzeća ne samo u svrhu objavljivanja plaćenih oglasa,

korištenje internetskim stranicama za razmjenu multimedijalnih sadržaja ne samo u svrhu objavljivanja plaćenih oglasa,

korištenje alatima wikija za razmjenu znanja ne samo u svrhu objavljivanja plaćenih oglasa;

iii.

značajke koje se prikupljaju za poduzeća koja imaju DSL ili neku drugu fiksnu širokopojasnu internetsku vezu:

ugovorom zajamčena najveća brzina preuzimanja pri najbržoj internetskoj vezi u Mbit/s: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [≥100];

iv.

za poduzeća koja imaju internetske stranice informacije o pružanju sljedećih usluga:

opis robe ili usluga, cjenici,

elektroničko naručivanje ili rezervacija ili predbilježba,

mogućnost da posjetitelji putem interneta sami prilagode ili osmisle robu ili usluge,

praćenje ili stanje narudžbi,

personalizirani sadržaj na internetskim stranicama za redovite/česte posjetitelje,

poveznice ili upućivanje na profile poduzeća na društvenim medijima,

(nije obvezno) oglašavanje slobodnih radnih mjesta ili prijava na raspisane natječaje elektroničkim putem;

v.

za poduzeća koja zaposlenima pružaju prenosive uređaje koji omogućuju mobilnu internetsku vezu u poslovne svrhe:

osiguravanje prenosivih uređaja s pristupom sustavu e-pošte poduzeća,

osiguravanje prenosivih uređaja s pristupom dokumentima poduzeća i mogućnošću njihove izmjene,

osiguravanje prenosivih uređaja radi korištenja programskim aplikacijama poduzeća;

(c)

e-trgovina

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

primitak narudžbi za robu ili usluge putem internetskih stranica ili aplikacije u prethodnoj kalendarskoj godini,

primitak narudžbi za robu ili usluge u obliku poruka EDI (prodaja EDI) u prethodnoj kalendarskoj godini,

(nije obvezno) slanje narudžbi za robu ili usluge putem internetskih stranica, aplikacije ili u obliku poruka EDI u prethodnoj kalendarskoj godini;

ii.

za poduzeća koja su narudžbe primila putem internetskih stranica ili aplikacije u prethodnoj kalendarskoj godini:

vrijednost ili postotak u ukupnom prometu prodaje e-trgovine na temelju narudžbi poslanih putem internetskih stranica ili aplikacije u prethodnoj kalendarskoj godini,

postotak prodaje e-trgovine (promet) potrošačima („B2C”) na temelju narudžbi putem internetskih stranica ili aplikacije u prethodnoj kalendarskoj godini,

postotak prodaje e-trgovine (promet) drugim poduzećima („B2B”) i prodaje e-trgovine tijelima javne vlasti („B2G”) na temelju narudžbi putem internetskih stranica ili aplikacije u prethodnoj kalendarskoj godini,

(nije obvezno) korištenje internetskih sustava plaćanja za prodaju putem internetskih stranica ili aplikacije, tj. plaćanje je uključeno u postupak narudžbe,

(nije obvezno) korištenje sustava plaćanja nepovezanih s internetom za prodaju putem internetskih stranica ili aplikacije, tj. plaćanje nije uključeno u postupak narudžbe;

iii.

za poduzeća koja su primila narudžbe za proizvode ili usluge u obliku poruka EDI:

vrijednost ili postotak u ukupnom prometu prodaje e-trgovine na temelju narudžbi primljenih u obliku poruka EDI u prethodnoj kalendarskoj godini;

iv.

za poduzeća koja su narudžbe poslala putem internetskih stranica, aplikacije ili poruka EDI sljedeće informacije nisu obvezne:

slanje narudžbi za robu ili usluge putem internetskih stranica ili aplikacije u prethodnoj kalendarskoj godini,

slanje narudžbi za robu ili usluge u obliku poruka EDI u prethodnoj kalendarskoj godini,

slanje narudžbi putem internetskih stranica, aplikacije ili u obliku poruka EDI za robu ili usluge u vrijednosti od najmanje 1 % ukupne vrijednosti kupovine u prethodnoj kalendarskoj godini;

(d)

e-poslovanje i organizacijski aspekti

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

(nije obvezno) analize velike količine podataka korištenjem vlastitih podataka poduzeća s pametnih uređaja ili senzora kao izvora podataka tijekom prethodne kalendarske godine,

(nije obvezno) analize velike količine podataka korištenjem geolokacijskih podataka kao izvora podataka tijekom prethodne kalendarske godine,

(nije obvezno) analize velike količine podataka korištenjem podataka s društvenih medija kao izvora podataka tijekom prethodne kalendarske godine,

(nije obvezno) analize velike količine podataka drugih izvora podataka koji nisu navedeni u ovoj točki tijekom prethodne kalendarske godine;

ii.

za poduzeća koja analiziraju velike količine podataka:

(nije obvezno) zaposlenici poduzeća obavljaju analize velikih količina podataka,

(nije obvezno) korištenje vanjskih pružatelja usluga za analize velikih količina podataka;

iii.

za poduzeća koja se koriste računalima:

izdavanje/slanje svih vrsta računa u elektroničkom ili papirnatom obliku drugim poduzećima tijekom prethodne kalendarske godine,

izdavanje/slanje svih vrsta računa u elektroničkom ili papirnatom obliku tijelima javne vlasti tijekom prethodne kalendarske godine,

izdavanje/slanje svih vrsta računa u elektroničkom ili papirnatom obliku privatnim korisnicima tijekom prethodne kalendarske godine,

postotak svih računa primljenih u obliku e-računa standardne strukture pogodne za automatsku obradu tijekom prethodne kalendarske godine,

postotak svih računa primljenih u papirnatom ili elektroničkom obliku koji nije pogodan za automatsku obradu tijekom prethodne kalendarske godine;

iv.

za poduzeća koja su izdavala/slala račune drugim poduzećima ili tijelima javne vlasti tijekom prethodne kalendarske godine:

postotak svih računa izdanih/poslanih u obliku e-računa standardne strukture pogodne za automatsku obradu drugim poduzećima ili tijelima javne vlasti tijekom prethodne kalendarske godine,

postotak svih računa izdanih/poslanih u elektroničkom obliku koji nije pogodan za automatsku obradu drugim poduzećima ili tijelima javne vlasti tijekom prethodne kalendarske godine,

postotak svih računa koji su izdani/poslani samo u papirnatom obliku drugim poduzećima ili tijelima javne vlasti tijekom prethodne kalendarske godine;

(e)

osposobljenost za rad s IKT-om u jedinici poduzeća i potražnja za stručnim znanjem IKT-a

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

zapošljavanje IKT stručnjaka,

omogućivanje svake vrste obuke u svrhu razvoja vještina u području IKT-a za IKT stručnjake u prethodnoj kalendarskoj godini,

omogućivanje svake vrste obuke u svrhu razvoja vještina u području IKT-a za ostale zaposlene osobe u prethodnoj kalendarskoj godini,

zapošljavanje ili pokušaj zapošljavanja IKT stručnjaka u prethodnoj kalendarskoj godini,

obavljanje sljedećih funkcija IKT-a u prethodnoj kalendarskoj godini („Obavljali su ih uglavnom naši zaposlenici uključujući one zaposlene u matičnom poduzeću ili povezanim poduzećima”; „Obavljalo ih je uglavnom vanjsko poduzeće”, „Nije primjenjivo”):

održavanje infrastrukture IKT-a (serveri, računala, pisači, mreže),

podrška za uredski softver,

razvoj softvera/sustava poslovnog upravljanja,

podrška za softver/sustave poslovnog upravljanja,

razvoj internetskih aplikacija,

podrška za internetske aplikacije,

sigurnost i zaštita podataka;

ii.

za poduzeća koja se koriste računalima i koja su zaposlila ili pokušala zaposliti IKT stručnjake u prethodnoj kalendarskoj godini:

slobodna radna mjesta za IKT stručnjake koja je bilo teško popuniti;

(f)

prepreke za upotrebu IKT-a, interneta i ostalih elektroničkih mreža te e-trgovine i e-poslovanja

i.

za poduzeća koja se koriste računalima:

(nije obvezno) prepreke uslijed neprikladnosti roba ili usluga za internetsku prodaju koje ograničavaju ili sprečavaju njihovu prodaju putem internetskih stranica ili aplikacije,

(nije obvezno) prepreke uslijed problema povezanih s logistikom koje sprečavaju ili ograničavaju prodaju putem internetskih stranica ili aplikacije,

(nije obvezno) prepreke uslijed problema povezanih s plaćanjem koje sprečavaju ili ograničavaju prodaju putem internetskih stranica ili aplikacije,

(nije obvezno) prepreke uslijed problema u pogledu sigurnosti IKT-a ili zaštite podataka koje sprečavaju ili ograničavaju prodaju putem internetskih stranica ili aplikacije,

(nije obvezno) prepreke uslijed problema povezanih s pravnim okvirom koje sprečavaju ili ograničavaju prodaju putem internetskih stranica ili aplikacije,

(nije obvezno) prepreke uslijed problema povezanih s previsokim troškovima ulaganja u usporedbi s očekivanim koristima koje sprečavaju ili ograničavaju prodaju putem internetskih stranica ili aplikacije;

(g)

pristup i korištenje tehnologijama kojima se omogućuje spajanje na internet ili na druge mreže s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (sveprisutna povezivost)

i.

za poduzeća koja imaju pristup internetu:

omogućivanje daljinskog pristupa sustavu elektroničke pošte, dokumentima ili aplikacijama poduzeća,

plaćanje oglašavanja na internetu,

korištenje usluga računalstva u oblaku, isključujući besplatne usluge;

ii.

za poduzeća koja plaćaju oglašavanje na internetu korištenjem bilo koje od sljedećih metoda ciljanog oglašavanja:

metoda oglašavanja koja se temelji na sadržaju internetske stranice ili ključnim riječima koje pretražuju korisnici,

metoda oglašavanja koja se temelji na praćenju prethodnih aktivnosti ili profila korisnika interneta,

metoda oglašavanja koja se temelji na geolokaciji korisnika interneta,

sve druge metode ciljanog oglašavanja na internetu koje nisu prethodno navedene;

iii.

za poduzeća koja imaju pristup internetu i koja kupuju usluge računalstva u oblaku:

korištenje elektroničke pošte kao usluga računalstva u oblaku,

korištenje uredskog softvera kao usluga računalstva u oblaku,

korištenje hostinga za baze podataka poduzeća kao usluga računalstva u oblaku,

pohranjivanje datoteka kao usluga računalstva u oblaku,

korištenja financijskih ili računovodstvenih programskih aplikacija kao usluga računalstva u oblaku,

korištenje programa za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) kao usluga računalstva u oblaku,

korištenje računalne snage za rad softvera poduzeća kao usluga računalstva u oblaku,

korištenje usluga računalstva u oblaku koje se dostavljaju putem zajedničkih poslužitelja pružateljâ usluga,

korištenje usluga računalstva u oblaku koje se dostavljaju putem poslužitelja pružateljâ usluga namijenjenih isključivo poduzećima.

3.

Iz alternativnih izvora za sva poduzeća prikupljaju se sljedeće osnovne značajke:

glavna gospodarska djelatnost poduzeća u prethodnoj kalendarskoj godini,

prosječan broj zaposlenih osoba u prethodnoj kalendarskoj godini,

ukupna vrijednost prometa bez PDV-a u prethodnoj kalendarskoj godini.

B.   Pokrivenost

Značajke utvrđene u poglavlju A točkama 2. i 3. prikupljaju se za sljedeće kategorije poduzeća:

1.

Gospodarska djelatnost: poduzeća razvrstana u sljedeće kategorije NACE Rev. 2.:

Kategorija NACE-a

Opis

Odjeljak C

„Prerađivačka industrija”

Odjeljci D, E

„Opskrba električnom energijom, plinom, parom i vodom, uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom”

Odjeljak F

„Građevinarstvo”

Odjeljak G

„Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala”

Odjeljak H

„Prijevoz i skladištenje”

Odjeljak I

„Djelatnosti pružanja usluga smještaja i prehrane”

Odjeljak J

„Informacije i komunikacije”

Odjeljak L

„Poslovanje nekretninama”

Podjela 69.–74.

„Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti”

Odjeljak N

„Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti”

Skupina 95.1

„Popravak računala i komunikacijske opreme”

2.

Veličina poduzeća: poduzeća s 10 ili više zaposlenika. Podaci o poduzećima s manje od 10 zaposlenih osoba nisu obvezni.

3.

Zemljopisni opseg: poduzeća koja se nalaze u bilo kojem dijelu državnog područja države članice.

C.   Referentna razdoblja

Referentno razdoblje je godina 2015. za značajke koje se odnose na prethodnu kalendarsku godinu. Za ostale je značajke referentno razdoblje 2016. godina.

D.   Raščlamba podataka

Sljedeće osnovne značajke dostavljaju se u pogledu tema i njihovih značajki navedenih u naslovu 2. dijela A:

1.

Raščlamba gospodarskih djelatnosti: prema sljedećim agregatima NACE Rev. 2.:

Agregacija prema NACE-u Rev. 2.

za mogući izračun nacionalnih agregata

 

10–18

 

19–23

 

24–25

 

26–33

 

35–39

 

41–43

 

45–47

 

47

 

49–53

 

55

 

58–63

 

68

 

69–74

 

77–82

 

26.1–26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Agregacija prema NACE-u Rev. 2.

za mogući izračun europskih agregata

 

10–12

 

13–15

 

16–18

 

26

 

27–28

 

29–30

 

31–33

 

45

 

46

 

55–56

 

58–60

 

61

 

62–63

 

77–78 + 80–82

 

79

 

95.1

2.

Raščlamba prema razredu veličina: podaci se moraju raščlaniti prema sljedećim razredima veličine po broju zaposlenih:

Razred veličina

 

10 ili više zaposlenih osoba

 

od 10 do 49 zaposlenih osoba

 

od 50 do 249 zaposlenih osoba

 

250 ili više zaposlenih osoba

Ako je potrebno, raščlamba podataka dostavlja se u skladu sa sljedećom tablicom:

Razred veličina

 

Manje od 10 zaposlenih osoba (nije obvezno)

 

Manje od 5 zaposlenih osoba (nije obvezno)

 

Od 5 do 9 zaposlenih osoba (nije obvezno)

E.   Periodičnost

Podaci koji se zahtijevaju u ovom Prilogu dostavljaju se jednokratno za 2016. godinu.

F.   Rokovi za prijenos podataka

1.

Agregirani podaci iz članka 6. i Priloga I. (6) Uredbe (EZ) br. 808/2004, koji su prema potrebi označeni kao povjerljivi ili nepouzdani, šalju se Eurostatu do 5. listopada 2016. Do tog datuma skup podataka mora biti finaliziran, potvrđen i prihvaćen.

2.

Metapodaci iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 808/2004 šalju se Eurostatu do 31. svibnja 2016.

3.

Izvješće o kvaliteti iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 808/2004 šalje se Eurostatu do 5. studenoga 2016.

4.

Podaci i metapodaci dostavljaju se Eurostatu koristeći usluge jedinstvene ulazne točke u skladu sa standardom razmjene koji je odredio Eurostat. Metapodaci i izvješće o kvaliteti šalju se u standardnoj strukturi metapodataka koju je odredio Eurostat.


PRILOG II.

Modul 2.: Pojedinci, kućanstva i informacijsko društvo

A.   Teme i njihove značajke

1.

Teme s popisa u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 808/2004 koje će biti obuhvaćene za referentnu godinu 2016. su sljedeće:

(a)

pristup pojedinaca i/ili kućanstava sustavima IKT-a i njihova primjena;

(b)

korištenje internetom i drugim elektroničkim mrežama za različite namjene od strane pojedinaca i/ili u kućanstvima;

(c)

sigurnost i povjerenje u primjeni IKT-a;

(d)

znanja i vještine IKT-a;

(e)

prepreke za korištenje IKT-om i internetom;

(f)

korištenje IKT-om od strane pojedinaca za razmjenu informacija i usluga s vladama i javnim upravama (e-uprava);

(g)

pristup i korištenje tehnologija koje omogućavaju spajanje na internet ili na druge mreže s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (sveprisutna povezivost).

2.

Prikupljaju se sljedeće značajke:

(a)

pristup pojedinaca i/ili kućanstava sustavima IKT-a i njihova primjena

i.

za sva kućanstva:

pristup internetu kod kuće (putem bilo kojeg uređaja);

ii.

za kućanstva koja imaju pristup internetu:

internetska veza: fiksna širokopojasna veza, npr. DSL, ADSL, VDSL, kabelska, kabelska od optičkih vlakana, satelitska, javna WiFi veza,

internetska veza: mobilna širokopojasna veza (putem mobilne telefonske mreže, barem 3G, npr. UMTS preko (SIM) kartice ili USB memorijskog ključa, mobilni telefon ili pametni telefon kao modem),

(nije obvezno) internetska veza: povezivanje na internet putem standardne telefonske linije ili ISDN-a,

(nije obvezno) internetska veza: mobilna uskopojasna veza (putem mobilne telefonske mreže ispod 3G, npr. 2G+/GPRS preko (SIM) kartice ili USB memorijskog ključa, mobilni telefon ili pametni telefon kao modem);

(b)

korištenje internetom u različite svrhe od strane pojedinaca i/ili u kućanstvima

i.

za sve pojedince:

posljednje korištenje internetom (u zadnja tri mjeseca; prije tri mjeseca do godinu dana; prije više od godinu dana; osoba se nikad nije koristila internetom);

ii.

za sve pojedince koji su se koristili internetom:

posljednja aktivnost povezana s internetskom trgovinom za osobne potrebe (u zadnja tri mjeseca; prije tri mjeseca do godinu dana; prije više od godinu dana; osoba nikada nije kupovala ili naručivala putem interneta);

iii.

za sve pojedince koji su se koristili internetom u zadnja tri mjeseca:

prosječna učestalost korištenja internetom u zadnja tri mjeseca (svaki dan ili gotovo svaki dan; najmanje jedanput tjedno (ali ne svaki dan); manje od jedanput tjedno),

korištenje stolnim računalom za pristup internetu u zadnja tri mjeseca,

korištenje prijenosnim računalom ili netbook računalom za pristup internetu u zadnja tri mjeseca,

korištenje tablet računalom za pristup internetu u zadnja tri mjeseca,

korištenje mobilnim telefonom ili pametnim telefonom za pristup internetu u zadnja tri mjeseca,

korištenje ostalim mobilnim uređajima (npr. reproduktori medijskih sadržaja, igraće konzole, čitač e-knjiga, pametni ručni sat) za pristup internetu u zadnja tri mjeseca,

korištenje pametnim televizorom (izravno povezanim s internetom, npr. putem mreže WiFi, umjesto posebnim uređajem koji ga koristi za veći ekran) za pristup internetu u zadnja tri mjeseca,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe za slanje i primanje elektroničke pošte,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za telefoniranje putem interneta, videopozive (pomoću web-kamere) putem interneta (koristeći aplikacije),

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za sudjelovanje u društvenim mrežama (stvaranje korisničkog profila, pisanje poruka ili drugih priloga),

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za čitanje internetskih vijesti, novina ili časopisa,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za pronalaženje informacija o robi ili uslugama,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za igranje ili preuzimanje igara s interneta,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za slušanje glazbe (npr. web-radio, prijenos glazbe strujanjem),

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za gledanje internetske televizije (uživo ili s vremenskim odmakom) televizijskih kuća,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za gledanje sadržaja komercijalnih pružatelja usluge video na zahtjev,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za gledanje videosadržaja dijeljenih usluga,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za učitavanje sadržaja za razmjenu koji sami oblikujemo (tekst, fotografije, videozapisi, glazba, softver itd.) na bilo koje internetske stranice,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za stvaranje internetskih stranica ili blogova,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za traženje informacija u vezi sa zdravljem,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za dogovaranje termina posjeta liječniku putem internetskih stranica (npr. bolnice ili medicinskom centra),

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za korištenje uslugama povezanima s putovanjem i smještajem,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za prodaju robe ili usluga (npr. putem elektroničkih dražbi),

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za elektroničko bankarstvo,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za korištenje računima za plaćanje radi plaćanja robe ili usluga kupljenih putem interneta,

korištenje internetskim prostorom za pohranu u zadnja tri mjeseca za osobne potrebe, za spremanje dokumenata, slika, glazbe, videosadržaja ili drugih datoteka (npr. Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive),

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za provođenje obrazovnih aktivnosti u edukacijske, stručne ili privatne svrhe u obliku internetskog tečaja,

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za provođenje obrazovnih aktivnosti u edukacijske, stručne ili privatne svrhe: upotreba internetskog materijala za pojedine dijelove tečaja (npr. audiovizualni materijali, softver za internetsko učenje, elektronički udžbenici),

korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za provođenje obrazovnih aktivnosti u edukacijske, stručne ili privatne svrhe: komuniciranje s učiteljima ili učenicima korištenjem edukacijskih internetskih stranica/portala,

(nije obvezno) korištenje internetom u zadnja tri mjeseca za provođenje drugih obrazovnih aktivnosti u edukacijske, stručne ili privatne svrhe;

iv.

za sve pojedince koji su se koristili pametnim televizorom za pristup internetu u zadnja tri mjeseca:

korištenje pametnim televizorom za gledanje internetske televizije (uživo ili s vremenskim odmakom) u zadnja tri mjeseca,

korištenje pametnim televizorom za gledanje ostalog videosadržaja (video na zahtjev ili druge dijeljene usluge) u zadnja tri mjeseca,

korištenje pametnim televizorom za pretraživanje interneta putem aplikacije preglednika u zadnja tri mjeseca,

korištenje pametnim televizorom za korištenje drugim aplikacijama (npr. Skype, Facebook, igre, internetska kupovina) u zadnja tri mjeseca;

v.

za sve pojedince koji su se koristili internetom u zadnjih 12 mjeseci za osobne potrebe:

korištenje internetom za kupnju ili prodaju dionica, obveznica, fondova i drugih ulagačkih usluga u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za kupovinu ili obnovu postojećih polica osiguranja uključujući one u paketu s drugim uslugama (npr. putno osiguranje uz kupovinu avionske karte) u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za uzimanje zajma ili kredita od banaka ili drugih pružatelja financijskih usluga u zadnjih 12 mjeseci;

vi.

za pojedince koji su se u zadnjih 12 mjeseci koristili internetom za aktivnosti povezane s internetskom trgovinom za osobne potrebe:

korištenje internetom za naručivanje hrane ili živežnih namirnica u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje predmeta za kućanstvo u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje lijekova u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje odjeće ili sportske opreme u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje računalnog hardvera u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje elektroničke opreme (uključujući kamere) u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje telekomunikacijskih usluga (npr. TV, širokopojasni priključak, priključak na fiksnu ili mobilnu mrežu, uplata novca za unaprijed plaćene telefonske kartice) u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje smještaja tijekom odmora (hoteli itd.) u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje ostalih putnih usluga (prijevozne karte, najam automobila itd.) u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje ulaznica za događanja u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje filmova ili glazbe u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje knjiga, časopisa ili novina (uključujući elektroničke knjige) u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje elektroničkog nastavnog materijala u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje softvera za videoigre, drugog računalnog softvera i nadogradnje softvera u zadnjih 12 mjeseci,

korištenje internetom za naručivanje ostale robe ili usluga u zadnjih 12 mjeseci,

roba ili usluge kupljene ili naručene u zadnjih 12 mjeseci od nacionalnih dobavljača,

roba ili usluge kupljene ili naručene u zadnjih 12 mjeseci od dobavljača iz drugih država EU-a,

roba ili usluge kupljene ili naručene u zadnjih 12 mjeseci od dobavljača iz ostatka svijeta,

roba ili usluge kupljene ili naručene u zadnjih 12 mjeseci: država podrijetla prodavatelja nije poznata,

broj narudžbi ili roba i usluga kupljenih putem interneta u zadnja tri mjeseca (broj narudžbi/kupovina ili u kategorijama: 1–2 narudžbi/kupnji; između > 2 i 5 narudžbi/kupnji; između > 5 i 10 narudžbi/kupnji, > 10 narudžbi/kupnji),

ukupna vrijednost robe ili usluga (isključujući dionice ili druge financijske usluge) kupljenih putem interneta u zadnja tri mjeseca (iznosi u EUR ili u kategorijama: do 50 EUR, 50 do 100 EUR, od 100 do 500 EUR, od 500 do 1 000 EUR, 1 000 EUR ili više; nepoznato),

(nije obvezno) problemi u internetskoj trgovini: prekid rada internetske stranice tijekom naručivanja ili plaćanja,

(nije obvezno) problemi u internetskoj trgovini: poteškoće u pronalaženju podataka o jamstvima i drugim zakonskim pravima,

(nije obvezno) problemi u internetskoj trgovini: brzina dostave sporija od navedene,

(nije obvezno) problemi u internetskoj trgovini: konačni troškovi viši od navedenih (npr. veći troškovi dostave, neočekivana naplata transakcije),

(nije obvezno) problemi u internetskoj trgovini: dostava pogrešne ili oštećene robe,

(nije obvezno) problemi u internetskoj trgovini: prijevara (npr. robe/usluge nisu primljene, zlouporaba podataka o kreditnoj kartici),

(nije obvezno) problemi u internetskoj trgovini: pritužbe i poteškoće pri povratu ili nezadovoljavajući odgovor nakon pritužbe,

(nije obvezno) problemi u internetskoj trgovini: strani prodavatelj ne trguje u državi kupca,

(nije obvezno) poteškoće pri kupnji na internetu: ostalo,

(nije obvezno) nisu prijavljeni problemi pri kupnji na internetu,

učestalost korištenja informacijama s više internetskih stranica trgovaca na malo, proizvođača ili pružatelja usluga prije internetske kupovine u zadnjih 12 mjeseci, uz navođenje jesu li se te informacije koristile svaki put ili gotovo svaki put, rijetko ili nikada,

učestalost korištenja informacijama s internetskih stranica ili aplikacija za usporedbu cijena ili proizvoda prije internetske kupovine u zadnjih 12 mjeseci, uz navođenje jesu li se te informacije koristile svaki put ili gotovo svaki put, rijetko ili nikada,

učestalost korištenja informacijama iz ocjena potrošača na internetu ili blogova prije internetske kupovine u zadnjih 12 mjeseci, uz navođenje jesu li se te informacije koristile svaki put ili gotovo svaki put, rijetko ili nikada,

roba ili usluge kupljene ili naručene u zadnjih 12 mjeseci klikom na oglas ili izravnom kupovinom putem društvenih medija ili aplikacije;

(c)

sigurnost i povjerenje u primjeni IKT-a

i.

za pojedince koji su se koristili internetom u zadnjih 12 mjeseci:

osobni podaci učinjeni dostupnima putem interneta u zadnjih 12 mjeseci: privatni podaci (npr. ime, datum rođenja, broj osobne iskaznice),

osobni podaci učinjeni dostupnima putem interneta u zadnjih 12 mjeseci: kontakt podaci (npr. adresa, broj telefona, adresa e-pošte),

osobni podaci učinjeni dostupnima putem interneta u zadnjih 12 mjeseci: podaci o plaćanju (npr. broj kreditne ili debitne kartice, broj bankovnog računa),

drugi osobni podaci učinjeni dostupnima putem interneta u zadnjih 12 mjeseci, npr. fotografije, aktualni podaci u vezi sa zdravljem, zaposlenjem, dohotkom,

nikakvi osobni podaci nisu učinjeni dostupnima putem interneta u zadnjih 12 mjeseci,

pročitane izjave o politici poštovanja povjerljivosti podataka prije pružanja osobnih podataka u zadnjih 12 mjeseci,

ograničen pristup zemljopisnom položaju u zadnjih 12 mjeseci,

ograničen pristup profilu ili sadržaju na stranicama društvenih mreža u zadnjih 12 mjeseci,

odbijeno korištenje osobnim podacima u svrhe oglašavanja u zadnjih 12 mjeseci,

provjerena sigurnost internetske stranice na kojoj je trebalo učiniti dostupnima tražene osobne podatke u zadnjih 12 mjeseci (npr. stranice https, sigurnosni logo ili potvrda),

od internetskih stranica ili pretraživača zatražen pristup informacijama o korisniku radi njihova ažuriranja ili brisanja u zadnjih 12 mjeseci,

svijest o tome da se kolačiće može koristiti za praćenje aktivnosti korisnika na internetu, za izradu profila svakog korisnika i oglasa prilagođenih korisnicima,

(nije obvezno) zabrinutost zbog bilježenja aktivnosti na internetu radi prilagođenog oglašavanja, navodeći razinu zabrinutosti (veoma, umjereno, uopće ne),

promijenili postavke internetskog preglednika radi sprečavanja ili ograničavanja količine kolačića na računalu,

korištenje softvera za sprečavanje praćenja;

(d)

znanja i vještine IKT-a

i.

za pojedince koji su se koristili internetom u zadnjih 12 mjeseci:

vještine potrebne za prijenos datoteka između računala i drugih računala,

vještine instaliranja softvera ili aplikacija,

vještine mijenjanja postavki bilo kojeg softvera, uključujući operativni sustav ili programe zaštite,

računalne vještine kopiranja ili premještanja datoteka ili mapa,

vještine korištenja softvera za obradu teksta,

vještine izrade prezentacija ili dokumenata u kojima su integrirani tekst, slike, tablice ili grafički prikazi,

vještine korištenja softvera za izradu tablica sa stupcima i redovima,

vještine uređivanja fotografija, video ili audiosadržaja,

vještine pisanja kodova u programskom jeziku;

ii.

za pojedince koji su se koristili internetom i softverom za izradu tablica sa stupcima i redovima u zadnjih 12 mjeseci:

vještine korištenja naprednim funkcijama softvera za izradu tablica sa stupcima i redovima za organiziranje i analizu podataka, kao što su razvrstavanje, filtriranje, upotreba formula i izrada grafičkih prikaza;

(e)

prepreke za korištenje IKT-om i internetom

i.

za kućanstva bez pristupa internetu, uz navođenje razloga za nemogućnost pristupa internetu:

imaju pristup internetu negdje drugdje,

ne treba im internet, primjerice zato što im nije koristan ili zanimljiv,

troškovi opreme su previsoki,

troškovi pristupa su previsoki (npr. telefonska pretplata ili pretplata na DSL),

nedostatne vještine,

problemi povezani s privatnošću i sigurnošću,

širokopojasni internet nije dostupan u tom području,

drugi razlozi;

(f)

korištenje IKT-om od strane pojedinaca za razmjenu informacija i usluga s vladama i javnim upravama (e-uprava)

i.

za pojedince koji su se koristili internetom u zadnjih 12 mjeseci:

korištenje internetom u zadnjih 12 mjeseci za osobne potrebe, za pribavljanje informacija s internetskih stranica tijelâ javne vlasti ili javnih službi,

korištenje internetom u zadnjih 12 mjeseci za osobne potrebe, za preuzimanje službenih obrazaca s internetskih stranica tijelâ javne vlasti ili javnih službi,

korištenje internetom u zadnjih 12 mjeseci za osobne potrebe, za slanje ispunjenih obrazaca tijelima javne vlasti ili javnim službama;

ii.

za pojedince koji u zadnjih 12 mjeseci nisu za osobne potrebe dostavili ispunjene obrasce tijelima javne vlasti putem internetskih stranica iz sljedećeg razloga:

dostavljanje službenih obrazaca nije bilo potrebno,

iii.

za pojedince koji u zadnjih 12 mjeseci nisu za osobne potrebe dostavili ispunjene obrasce tijelima javne vlasti putem internetskih stranica, iako je dostavljanje službenih obrazaca bilo neophodno, iz sljedećih razloga:

takva internetska usluga nije bila dostupna,

nedostatne vještine ili znanje (npr. nisu znali kako se koristiti stranicom ili je korištenje bilo presloženo),

zabrinutost zbog zaštite i sigurnosti osobnih podataka,

(nije obvezno) nepostojanje elektroničkog potpisa ili elektroničke osobne iskaznice/elektroničkog certifikata koji je potreban za ovjeru/korištenje usluge ili problemi s njim,

druga je osoba to učinila u ime korisnika (npr. konzultant, porezni savjetnik, član rodbine ili obitelji),

drugi razlog ili razlozi zbog kojih tijelima javne vlasti nisu slali ispunjene obrasce putem interneta;

(g)

pristup i korištenje tehnologijama koje omogućavaju spajanje na internet ili na druge mreže s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme (sveprisutna povezivost)

i.

za sve pojedince koji su se koristili internetom u posljednja tri mjeseca:

korištenje mobilnim telefonom ili pametnim telefonom za pristup internetu na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u zadnja tri mjeseca,

korištenje mobilnim telefonom ili pametnim telefonom za pristup internetu putem mobilne telefonske mreže na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u zadnja tri mjeseca,

korištenje mobilnim telefonom ili pametnim telefonom za pristup internetu putem bežične mreže (npr. WiFi) na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u zadnja tri mjeseca,

korištenje prijenosnim računalom (npr. laptop ili tablet) pristup internetu na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u zadnja tri mjeseca,

korištenje prijenosnim računalom (npr. laptop, tablet) za pristup internetu putem mobilne telefonske mreže, pomoću USB ključa, (SIM) kartice, mobilnog telefona ili pametnog telefona kao modema na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u zadnja tri mjeseca,

korištenje prijenosnim računalom (npr. laptop, tablet) za pristup internetu putem bežične mreže (npr. WiFi) na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u zadnja tri mjeseca,

korištenje ostalim mobilnim uređajima (npr. reproduktori medijskih sadržaja, igraće konzole, čitač e-knjiga, pametni ručni sat) za pristup internetu na drugim mjestima osim od kuće ili s posla u zadnja tri mjeseca,

nisu korišteni mobilni uređaji za pristup internetu na drugim mjestima osim od kuće ili s posla.

B.   Pokrivenost

1.

Statističke jedinice za značajke iz poglavlja A točke 2. ovog Priloga koje se odnose na kućanstva, kućanstva su s najmanje jednim članom u dobnoj skupini od 16 do 74 godine.

2.

Statističke jedinice za značajke iz naslova poglavlja A točke 2. ovog Priloga koje se odnose na pojedince, pojedinci su u dobnoj skupini između 16 i 74 godine.

3.

Zemljopisni opseg odnosi se na kućanstva ili pojedince koji žive na bilo kojem dijelu državnog područja predmetne države članice.

C.   Referentno razdoblje

Glavno referentno razdoblje za statističke podatke koji se prikupljaju prvo je tromjesečje 2016.

D.   Društveno-gospodarske značajke

1.

Za teme i njihove značajke iz naslova A točke 2. ovog Priloga koje se odnose na kućanstva prikupljaju se sljedeće osnovne značajke:

(a)

regija stalnog boravišta prema klasifikaciji regija NUTS1;

(b)

(nije obvezno) regija stalnog boravišta prema klasifikaciji NUTS2;

(c)

zemljopisni položaj, odnosno žive li u manje razvijenim područjima, u tranzicijskim područjima ili u razvijenijim područjima;

(d)

stupanj urbanizacije, odnosno žive li u gusto naseljenim područjima, u srednje naseljenim područjima ili u rijetko naseljenim područjima;

(e)

vrsta kućanstva: broj članova kućanstva; (nije obvezno) broj osoba od 16 do 24 godine; (nije obvezno) broj studenata od 16 do 24 godine; (nije obvezno) broj osoba od 25 do 64 godine; (nije obvezno) broj osoba od 65 ili više godina te odvojeno prikupljati: broj djece mlađe od 16 godina, (nije obvezno) broj djece od 14 do 15 godina, (nije obvezno) broj djece od 5 do 13 godina, (nije obvezno) broj djece od 4 godine i mlađe;

(f)

(nije obvezno) mjesečni neto dohodak kućanstva koji se prikuplja kao vrijednost ili razred veličina sukladan dohodovnim kvartilima;

(g)

(nije obvezno) ukupni mjesečni neto dohodak kućanstva prema kvintilima.

2.

Za teme i njihove značajke iz naslova A točke 2. ovog Priloga koje se odnose na pojedince prikupljaju se sljedeće osnovne značajke:

(a)

spol;

(b)

zemlja rođenja navodeći je li osoba rođena u tuzemstvu ili inozemstvu, pri čemu u potonjem slučaju treba navesti je li rođena u državi članici EU-a ili u nekoj drugoj zemlji;

(c)

zemlja državljanstva, bez obzira na to je li osoba državljanin predmetne države ili ne, pri čemu u potonjem slučaju treba navesti je li državljanin države članice EU-a ili neke druge zemlje;

(d)

dob prema navršenim godinama; (nije obvezno) ispod 16 godina i/ili iznad 74 godine, ili oboje;

(e)

(nije obvezno) stvarno bračno stanje, živi li u u izvanbračnoj zajednici ili ne;

(f)

stupanj obrazovanja navodeći najviši stečeni stupanj obrazovanja prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja (ISCED 2011.): niže srednjoškolsko obrazovanje (ISCED 0, 1 ili 2); više srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije ni više niti visoko obrazovanje (ISCED 3 ili 4); više i visoko obrazovanje (ISCED 5, 6, 7 ili 8); nezavršena osnovna škola (ISCED 0); osnovnoškolsko obrazovanje (ISCED 1); niže srednjoškolsko obrazovanje (ISCED 2); više srednjoškolsko obrazovanje (ISCED 3); obrazovanje nakon srednjoškolskog koje nije ni više niti visoko (ISCED 4); kraće više i visoko obrazovanje (ISCED 5); dodiplomski studij ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja (ISCED 6); magisterij ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja (ISCED 7); doktorat ili jednakovrijedni stupanj obrazovanja (ISCED 8);

(g)

zaposlenost navodeći je li osoba zaposlenik ili samozaposlen, uključujući članove obitelji koji pomažu u poslu (nije obvezno: zaposlenik ili samozaposlen u punom radnom vremenu, zaposlenik ili samozaposlen u nepunom radnom vremenu, zaposlenik na neodređeno ili za stalno; zaposlenik na određeno ili s ugovorom o radu na određeno vrijeme; samozaposlen, uključujući članove obitelji koji pomažu u poslu);

(h)

(nije obvezno) gospodarski sektor zapošljavanja:

Područja NACE Rev. 2

Opis

A

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

B, C, D i E

Proizvodnja, rudarstvo i kamenolomi i druge industrije

F

Građevinarstvo

G, H i I

Trgovina na veliko i na malo, prijevoz, djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

J

Informacije i komunikacije

K

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

L

Poslovanje nekretninama

M i N

Poslovne usluge

O, P i Q

Javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

R, S, T i U

Ostale uslužne djelatnosti

(i)

zaposlenost navodeći je li osoba nezaposlena ili student ili iz nekog drugog razloga nije uključena u tržište rada te po potrebi navodeći je li osoba umirovljena ili prijevremeno umirovljena ili se povukla iz posla, ima trajni invaliditet, na odsluženju vojne obveze ili rada za opće dobro, vodi kućanstvo ili iz bilo kojeg drugog razloga nije radno aktivna;

(j)

zanimanje prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja (ISCO-08) navodeći obavlja li osoba fizičke poslove ili druge poslove; radi li u sektoru IKT-a ili izvan njega te po potrebi navodeći sva zanimanja prema ISCO-08 na dvoznamenkastoj razini.

E.   Periodičnost

Podaci se šalju jednokratno za 2016. godinu.

F.   Rokovi za prijenos podataka

1.

Pojedinačni podaci iz članka 6. i Priloga II. (6) Uredbi (EZ) br. 808/2004, koji ne dopuštaju izravnu identifikaciju odnosnih statističkih jedinica, šalju se Eurostatu do 5. listopada 2016. Do tog datuma skup podataka mora biti finaliziran, potvrđen i prihvaćen.

2.

Metapodaci iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 808/2004 šalju se Eurostatu do 31. svibnja 2016.

3.

Izvješće o kvaliteti iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 808/2004 šalje se Eurostatu do 5. studenoga 2016.

4.

Podaci i metapodaci dostavljaju se Eurostatu koristeći usluge jedinstvene ulazne točke u skladu sa standardom razmjene koji je odredio Eurostat. Metapodaci i izvješće o kvaliteti šalju se u standardnoj strukturi metapodataka koju je odredio Eurostat.


11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/50


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2004

оd 10. studenoga 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

49,2

MA

75,6

MK

50,7

TR

74,5

ZZ

62,5

0707 00 05

AL

80,9

JO

229,9

MA

183,4

TR

156,7

ZZ

162,7

0709 93 10

MA

131,4

TR

177,9

ZZ

154,7

0805 20 10

CL

170,3

MA

81,7

PE

166,7

TR

83,5

ZA

150,6

ZZ

130,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CL

184,7

PE

147,1

TR

73,1

ZA

95,1

ZZ

125,0

0805 50 10

TR

105,6

ZZ

105,6

0806 10 10

BR

311,3

EG

226,4

PE

251,0

TR

169,1

ZZ

239,5

0808 10 80

AR

145,7

CA

163,3

CL

84,4

MK

29,8

NZ

142,2

US

146,9

ZA

223,1

ZZ

133,6

0808 30 90

BA

73,9

CN

83,9

TR

135,2

XS

80,0

ZZ

93,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/53


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/2005

od 10. studenoga 2015.

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. srpnja 2013. donijelo Odluku 2013/393/ZVSP (1) o imenovanju g. Franz-Michaela SKJOLDA MELLBINA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) u Afganistanu. Mandat PPEU-a istječe 31. listopada 2015.

(2)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za daljnje razdoblje od šesnaest mjeseci.

(3)

PPEU će provoditi mandat u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su utvrđeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

Mandat g. Franz-Michaela SKJOLDA MELLBINA kao PPEU-a u Afganistanu produljuje se do 28. veljače 2017. Vijeće može donijeti odluku o ranijem završetku mandata PPEU-a na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

Članak 2.

Ciljevi politike

PPEU predstavlja Uniju i promiče ciljeve politike Unije u Afganistanu, u bliskoj koordinaciji s predstavnicima država članica u Afganistanu. Konkretnije, PPEU:

(a)

doprinosi provedbi zajedničke izjave EU-a i Afganistana, strategiji EU-a za Afganistan za 2014. – 2016. te, prema potrebi, Sporazuma o suradnji između EU-a i Afganistana za partnerstvo i razvoj (SSPR);

(b)

podupire politički dijalog Unije i Afganistana;

(c)

podupire središnju ulogu koju imaju Ujedinjeni narodi (UN) u Afganistanu, s posebnim naglaskom na doprinos boljoj koordinaciji međunarodne pomoći, promičući na taj način provedbu priopćenja konferencija iz Bonna, Chicaga, Tokija i Londona, kao i relevantnih rezolucija UN-a.

Članak 3.

Mandat

Kako bi proveo mandat, PPEU, u bliskoj suradnji s predstavnicima država članica u Afganistanu:

(a)

promiče stajališta Unije o političkom procesu i razvoju u Afganistanu;

(b)

održava bliski kontakt s relevantnim afganistanskim institucijama, osobito vladom i parlamentom, kao i lokalnim tijelima te podržava njihov razvoj. Trebalo bi održavati kontakt i s drugim afganistanskim političkim skupinama i drugim relevantnim čimbenicima u Afganistanu, posebno s relevantnim čimbenicima civilnog društva;

(c)

održava bliski kontakt s relevantnim međunarodnim i regionalnim dionicima u Afganistanu, pogotovo s posebnim predstavnikom glavnog tajnika UN-a i visokim civilnim predstavnikom Organizacije sjevernoatlantskog ugovora (NATO) te drugim ključnim partnerima i organizacijama;

(d)

dostavlja informacije o napretku u postizanju ciljeva zajedničke izjave EU-a i Afganistana, strategije EU-a za Afganistan za 2014. – 2016., Sporazuma o suradnji između EU-a i Afganistana za partnerstvo i razvoj (SSPR) te priopćenja konferencija iz Bonna, Chicaga, Tokija i Londona, posebno u vezi sa sljedećim područjima:

i.

izgradnjom civilnih kapaciteta, pogotovo na podnacionalnoj razini;

ii.

dobrim upravljanjem i uspostavom institucija potrebnih za postojanje vladavine prava, posebno neovisnog sudstva;

iii.

izbornim i ustavnim reformama;

iv.

reformama sigurnosnog sektora, uključujući jačanje pravosudnih institucija, vladavine prava, nacionalne vojske i policije, a osobito razvoj civilne policije;

v.

promicanjem rasta, posebno poljoprivredom i ruralnim razvojem,

vi.

poštovanjem međunarodnih obveza Afganistana u području ljudskih prava, uključujući poštovanje prava pripadnika manjina te prava žena i djece,

vii.

poštovanjem demokratskih načela i vladavine prava,

viii.

promicanjem sudjelovanja žena u javnoj upravi, civilnom društvu te, u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1325(2000), u mirovnom procesu,

ix.

poštovanjem međunarodnih obveza Afganistana, uključujući suradnju u međunarodnim nastojanjima u borbi protiv terorizma, nezakonitog trgovanja drogom, trgovanja ljudima te širenja oružja i oružja za masivno uništenje i s njima povezanog materijala,

x.

pružanjem humanitarne pomoći i omogućavanjem urednog povratka izbjeglica i interno raseljenih osoba, i

xi.

jačanjem učinkovitosti prisutnosti i aktivnosti Unije u Afganistanu i, prema zahtjevu Vijeća, doprinosom izradi redovnih izvješća o provedbi strategije EU-a u Afganistanu za 2014. – 2016.;

(e)

aktivno sudjeluje u lokalnim koordinacijskim forumima, poput zajedničkog koordinacijskog i nadzornog odbora, te pritom potpuno informira države članice nesudionice o odlukama donesenima na tim razinama;

(f)

izvještava, u bliskoj vezi s afganistanskim vlastima i s glavnim međunarodnim partnerima, o sudjelovanju i stajalištima Unije na međunarodnim konferencijama u odnosu na Afganistan, a osobito na sljedećoj međunarodnoj ministarskoj konferenciji o Afganistanu u Bruxellesu kojoj će Unija biti sudomaćin;

(g)

aktivno djeluje u promicanju regionalne suradnje relevantnim inicijativama, uključujući istanbulski proces i regionalnu gospodarsku konferenciju o Afganistanu (RECCA);

(h)

doprinosi provedbi politike ljudskih prava Unije i smjernica EU-a o ljudskim pravima, posebno u pogledu žena i djece na područjima zahvaćenim sukobima te osobito praćenjem razvoja događaja i poduzimanjem mjera u tom pogledu;

(i)

podupire, prema potrebi, uključiv mirovni proces pod afganistanskim vodstvom koji će dovesti do političkog rješenja u skladu s „crvenim linijama” dogovorenima na konferenciji u Bonnu.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedbu mandata, djelujući pod nadležnošću VP-a.

2.   PSO održava povlaštenu vezu s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakte s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru njegova mandata, ne dovodeći u pitanje ovlasti VP-a.

3.   PPEU blisko surađuje s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim relevantnim odjelima.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. studenoga 2015. do 28. veljače 2017. iznosi 7 625 000 EUR.

2.   Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   Upravljanje rashodima predmet je ugovora između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve rashode odgovara Komisiji.

Članak 6.

Ustrojavanje i sastav tima

1.   PPEU je, u granicama svojeg mandata i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava, odgovoran za ustrojavanje tima. U taj tim uključeni su stručnjaci za pojedina politička pitanja u skladu s potrebama mandata. PPEU pravodobno i redovito obavješćuje Vijeće i Komisiju o sastavu tima.

2.   Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja na rad s PPEU-om. Plaće takvog upućenog osoblja pokriva dotična država članica, dotična institucija Unije, odnosno ESVD. Stručnjaci koje su države članice uputile institucijama Unije ili ESVD-u također se mogu poslati na rad s PPEU-om. Međunarodno ugovorno osoblje ima državljanstvo jedne države članice.

3.   Sveukupno upućeno osoblje ostaje pod upravnom nadležnošću države članice koja ga upućuje, institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a te provodi svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i osoblja PPEU-a

Povlastice, imuniteti i dodatna jamstva potrebna za dovršetak i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova osoblja PPEU-a prema potrebi se usuglašavaju sa zemljom domaćinom. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

PPEU i članovi njegova tima poštuju sigurnosna načela i minimalne norme utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (2).

Članak 9.

Pristup podacima i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim odgovarajućim informacijama.

2.   Delegacije Unije i/ili države članice prema potrebi osiguravaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je u okviru operativnih sposobnosti na temelju glave V. Ugovora razmješteno izvan Unije, PPEU u skladu s mandatom PPEU-a i sigurnosnim stanjem na području za koje je odgovoran poduzima sve opravdane praktične mjere za sigurnost cjelokupnog osoblja za koje je PPEU izravno nadležan, posebno tako da:

(a)

uspostavlja poseban sigurnosni plan na temelju uputa ESVD-a, koji uključuje posebne mjere za fizičku zaštitu, organizacijsku sigurnost i sigurnost postupaka, kojim se uređuje upravljanje sigurnim kretanjem osoblja prema području za koje je odgovoran i unutar njega, kao i upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost, uključujući krizni plan i plan za evakuaciju;

(b)

osigurava da sve osoblje koje je razmješteno izvan Unije bude pokriveno osiguranjem od visokog rizika, u skladu s uvjetima na području za koje je odgovoran;

(c)

osigurava da svi članovi tima PPEU-a koji se trebaju razmjestiti izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, dobiju odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije ili nakon dolaska na područje za koje je odgovoran, na temelju stupnjeva rizika koje za to područje odredio ESVD;

(d)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su dane na temelju redovitih sigurnosnih procjena, te za Vijeće, VP-a i Komisiju priprema pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješćâ o napretku i o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

PPEU redovito priprema izvješća za VP-a i PSO. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovna izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pripremati izvješća za Vijeće za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora, PPEU smije sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

Članak 12.

Koordinacija

1.   PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti djelovanja Unije i pomaže osigurati da se svi instrumenti Unije i djelovanja država članica dosljedno uključe kako bi se postigli ciljevi politike Unije. Aktivnosti PPEU-a usklađuju se s aktivnostima Komisije, kao i s aktivnostima Delegacije Unije u Pakistanu. PPEU priprema redovite informativne sastanke za misije država članica i za delegacije Unije.

2.   Na terenu se održava bliska suradnja s voditeljima misija država članica te voditeljima misija Unije. Oni ulažu sve napore da bi pomogli PPEU-u u provedbi mandata. PPEU osigurava voditelju policijske misije Europske unije u Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) lokalno političko usmjeravanje. PPEU i zapovjednik civilne operacije prema potrebi međusobno se savjetuju. PPEU također surađuje s drugim međunarodnim i regionalnim čimbenicima na terenu.

Članak 13.

Pomoć u vezi sa zahtjevima

PPEU i njegovo osoblje pružaju pomoć u pribavljanju elemenata za odgovor na sve zahtjeve i obveze koji proizlaze iz mandata prethodnih PPEU-a u Afganistanu te osiguravaju administrativnu pomoć i pristup relevantnim dokumentima za takve svrhe.

Članak 14.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU do kraja lipnja 2016. podnosi Vijeću, VP-u i Komisiji izvješće o napretku, a do kraja studenoga 2016. iscrpno izvješće o provedbi mandata.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  Odluka Vijeća 2013/393/ZVSP od 22. srpnja 2013. o izmjeni Odluke 2013/382/ZVSP o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Afganistanu (SL L 198, 23.7.2013., str. 47.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/58


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/2006

od 10. studenoga 2015.

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije za Rog Afrike

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 8. prosinca 2011. donijelo Odluku 2011/819/ZVSP (1) o imenovanju g. Alexandera RONDOSA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) za Rog Afrike. Mandat PPEU-a istječe 31. listopada 2015.

(2)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za dodatno razdoblje od 16 mjeseci.

(3)

PPEU provodit će svoj mandat u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

Mandat g. Alexandera Rondosa kao PPEU-a za Rog Afrike produljuje se do 28. veljače 2017. Vijeće može donijeti odluku o ranijem završetku mandata PPEU-a na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

Za potrebe mandata PPEU-a, Rog Afrike definira se tako da obuhvaća Republiku Džibuti, Državu Eritreju, Saveznu Demokratsku Republiku Etiopiju, Republiku Keniju, Saveznu Republiku Somaliju, Republiku Sudanu, Republiku Južni Sudan i Republiku Ugandu. Za pitanja od šireg regionalnog značaja, PPEU prema potrebi surađuje sa zemljama i regionalnim subjektima izvan Roga Afrike.

Članak 2.

Ciljevi politike

1.   Mandat PPEU-a temelji se na ciljevima politike Unije za Rog Afrike kako je određeno u Strateškom okviru donesenom 14. studenoga 2011., u Regionalnom akcijskom planu 2015.-2020. za Rog Afrike donesenom 26. listopada 2015. i u odgovarajućim zaključcima Vijeća, to jest da aktivno doprinosi regionalnim i međunarodnim nastojanjima u postizanju miroljubivog suživota i trajnog mira, sigurnosti i razvoja unutar zemalja u regiji i među njima. PPEU nadalje doprinosi poboljšanju kvalitete, jačine, utjecaja i vidljivosti višedimenzionalnog djelovanja Unije na Rogu Afrike.

2.   Ciljevi politike kojima PPEU doprinosi uključuju, među ostalim:

(a)

nastavak stabilizacije Roga Afrike, uzimajući u obzir širu regionalnu dinamiku;

(b)

rješavanje sukoba, osobito onih u Somaliji, Južnom Sudanu i Sudanu, te prevenciju potencijalnih sukoba, i rano upozoravanje na te sukobe, među zemljama u regiji ili unutar njih;

(c)

podršku političkoj, sigurnosnoj i gospodarskoj regionalnoj suradnji;

(d)

poboljšano upravljanje tokovima mješovite migracije od Roga Afrike i unutar tog područja te rješavanje temeljnih uzroka tih tokova.

Članak 3.

Mandat

1.   Kako bi postigao ciljeve politike Unije u odnosu na Rog Afrike, PPEU ima sljedeći mandat:

(a)

na temelju Strateškog okvira i njegova Regionalnog akcijskog plana, surađivati sa svim odgovarajućim dionicima u regiji, vladama, regionalnim tijelima, međunarodnim i regionalnim organizacijama, civilnim društvom i dijasporama, s ciljem unapređivanja ciljeva Unije, i doprinositi boljem razumijevanju uloge Unije u regiji;

(b)

surađivati s glavnim dionicima izvan regije koji imaju utjecaja u Rogu Afrike s ciljem rješavanja pitanjâ u vezi sa širom regionalnom stabilnošću, među ostalim uzimajući u obzir Crveno more i zapadni Indijski ocean. Ti kontakti uključuju suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Perzijskog zaljeva, Egiptom, Turskom i Kinom, regionalne kontakte s Vijećem za suradnju u Zaljevu te interakciju s drugim relevantnim dionicima kako se pojave;

(c)

predstavljati Uniju na odgovarajućim međunarodnim forumima, prema potrebi, i osigurati vidljivost podrške Unije upravljanju krizama te rješavanju i sprečavanju sukoba;

(d)

poticati i podupirati učinkovitu političku i sigurnosnu suradnju te gospodarsku integraciju u regiji kroz partnerstvo Unije s Afričkom unijom (AU) i regionalnim organizacijama, osobito s Međuvladinim tijelom za razvoj (IGAD);

(e)

pratiti politički razvoj događaja u regiji i doprinositi razvoju politike Unije prema regiji, uključujući u odnosu na Somaliju, Sudan, Južni Sudan i Eritreju, granični spor između Etiopije i Eritreje te na provedbu Sporazuma iz Alžira, granični spor između Džibutija i Eritreje, inicijativu bazena Nila i na druga pitanja u regiji koja utječu na njezinu sigurnost, stabilnost i blagostanje;

(f)

istraživati prekogranične izazove, osobito u vezi s migracijom, na zahtjev, sudjelovati u razgovorima o migraciji s relevantnim dionicima te na općenitiji način doprinijeti politikama Unije u vezi s migracijom i izbjeglicama u odnosu na regiju, u skladu s političkim prioritetima Unije, kako bi se pojačala suradnja, između ostalog u vezi s povratom i readmisijom;

(g)

u pogledu Somalije, i djelujući u uskoj koordinaciji s voditeljem Delegacije Unije u Somaliji i odgovarajućim regionalnim i međunarodnim partnerima, uključujući posebnog predstavnika glavnog tajnika Ujedinjenih naroda (UN) za Somaliju, AU i IGAD, nastaviti aktivno doprinositi djelovanjima i inicijativama koje vode daljnjoj stabilizaciji i post-tranzicijskim dogovorima za Somaliju oslanjajući se na Sporazum o novom dogovoru od 2013. i napredak ostvaren u pogledu stvaranja federalne države te s ciljem postizanja vjerodostojnog i uključivog izbornog postupka u Somaliji 2016. Uz to, PPEU će i dalje podupirati razvoj sigurnosnog sektora u Somaliji, među ostalim putem Unijinih misija ZSOP-a razmještenih u regiji;

(h)

u pogledu Sudana i djelujući u bliskoj suradnji s voditeljima Delegacije Unije u Kartumu i pri AU-u u Addis Abebi, doprinositi dosljednosti i učinkovitosti politike Unije prema Sudanu te podupirati politička rješenja za postojeće sukobe u Darfuru, Južnom Kordofanu i Plavom Nilu te nacionalnom pomirenju putem holističkog političkog procesa. U tom pogledu PPEU doprinosi dosljednom međunarodnom pristupu s AU-om, a posebice sa Skupinom visoke razine AU-a za provedbu za Sudan i Južni Sudan (AUHIP), UN-om i drugim vodećim regionalnim i međunarodnim dionicima; imajući na umu potrebu da se pruži potpora miroljubivom suživotu Sudana i Južnog Sudana, posebice provedbom sporazumâ iz Addisa i rješavanjem otvorenih pitanja nakon Sveobuhvatnog mirovnog sporazuma;

(i)

u pogledu Južnog Sudana, oslanjajući se na nedavno potpisan Sporazum o rješavanju sukoba (ARC) u Južnom Sudanu, nastavlja na regionalnoj razini surađivati s posebice IGAD-om, AU-om, UN-om, susjedima Južnog Sudana i drugim vodećim međunarodnim partnerima kako bi se osigurala provedba sporazuma. U tom pogledu PPEU blisko surađuje s voditeljima delegacija EU-a u Jubi i pri AU-u u Addis Abebi;

(j)

pomno pratiti druge prekogranične izazove koji utječu na Rog Afrike, a posebice radikalizaciju i terorizam, no također i pomorsku sigurnost i piratstvo, organizirani kriminal, krijumčarenje oružja i proizvoda od divlje flore i faune, lijekova i druga krijumčarenja i trgovinu njima te sve političke i sigurnosne posljedice humanitarnih kriza;

(k)

promicati pristup humanitarne pomoći u cijeloj regiji;

(l)

doprinositi provedbi Odluke Vijeća 2011/168/ZVSP (2) i politike Unije o ljudskim pravima, u suradnji s PPEU-om za ljudska prava, uključujući smjernice EU-a o ljudskim pravima, osobito smjernice EU-a o djeci i oružanom sukobu, kao i smjernice EU-a o nasilju nad ženama i djevojčicama te borbi protiv svakog oblika njihove diskriminacije te politike Unije u vezi s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1325 (2000), među ostalim praćenjem i izvješćivanjem o razvoju događaja te pripremanjem preporuka u vezi s tim.

2.   Za potrebe provođenja mandata PPEU između ostalog:

(a)

savjetuje i izvješćuje o definiranju stajalištâ Unije na međunarodnim forumima, prema potrebi, s ciljem proaktivnog promicanja sveobuhvatnog političkog pristupa Unije prema Rogu Afrike;

(b)

održava pregled svih aktivnosti Unije.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedbu mandata, djelujući pod nadležnošću VP-a.

2.   PSO održava povlaštenu povezanost s PPEU-om te je glavna točka za kontakt PPEU-a s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru njegovog mandata, ne dovodeći u pitanje ovlasti VP-a.

3.   PPEU djeluje u uskoj koordinaciji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim odgovarajućim odjelima, delegacijama Unije u regiji i Komisijom.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. studenoga 2015. do 28. veljače 2017. iznosi 3 500 000 EUR.

2.   Izdacima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

3.   Upravljanje izdacima podliježe ugovoru između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve izdatke odgovara Komisiji.

Članak 6.

Ustrojavanje i sastav tima

1.   PPEU je, u granicama svojeg mandata i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava, odgovoran za ustrojavanje svojeg tima. U tim su uključeni članovi koji su stručnjaci za pojedina politička i sigurnosna pitanja, u skladu s potrebama mandata. PPEU o sastavu svojeg tima odmah i redovito obavješćuje Vijeće i Komisiju.

2.   Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja na rad kod PPEU-a. Plaće takvog upućenog osoblja pokriva dotična država članica, dotična institucija Unije, odnosno ESVD. Stručnjaci koje su države članice uputile institucijama Unije ili ESVD-u mogu također biti raspoređeni PPEU-u. Međunarodno ugovorno osoblje mora imati državljanstvo države članice.

3.   Sveukupno upućeno osoblje ostaje pod upravnom nadležnošću države članice koja ga upućuje, institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a te izvršava svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

4.   Osoblje PPEU-e smješta se zajedno s relevantnim odjelima ESVD-a ili delegacijama Unije kako bi doprinijelo usklađenosti i dosljednosti njihovih aktivnosti.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i osoblja PPEU-a

Povlastice, imuniteti i dodatna jamstva potrebna za dovršetak i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova osoblja PPEU-a prema potrebi se usuglašavaju sa zemljama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

PPEU i članovi njegove skupine poštuju sigurnosna načela i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (3).

Članak 9.

Pristup podacima i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija, ESVD i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim relevantnim informacijama.

2.   Delegacije Unije u regiji i države članice prema potrebi osiguravaju logističku podršku u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je u okviru operativnih sposobnosti na temelju glave V. Ugovora razmješteno izvan Unije, PPEU, u skladu sa svojim mandatom i na temelju sigurnosnog stanja na području za koje je odgovoran, poduzima sve razumno izvedive mjere za sigurnost osoblja za koje je PPEU izravno nadležan, posebno tako da:

(a)

uspostavlja specifičan sigurnosni plan na temelju smjernica ESVD-a, koji uključuje specifične fizičke, organizacijske i proceduralne mjere kojima se uređuje upravljanje sigurnim kretanjem osoblja na područje za koje je odgovoran i unutar njega, kao i upravljanje sigurnosnim incidentima te uključujući plan za krizne situacije i plan evakuacije;

(b)

osigurava da je sveukupno osoblje koje je razmješteno izvan Unije pokriveno osiguranjem od visokog rizika, u skladu s uvjetima na području za koje je odgovoran;

(c)

osigurava da svi članovi tima PPEU-a koji se trebaju razmjestiti izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, dobiju odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije dolaska ili pri dolasku na područje za koje je odgovoran, na temelju stupnjeva rizika koje za područje te misije određuje ESVD;

(d)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su pripremljene na temelju redovitih sigurnosnih procjena te za Vijeće, VP-a i Komisiju priprema pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

1.   PPEU redovito priprema usmena i pisana izvješća za VP-a i PSO. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovna izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pripremati izvješća za Vijeće za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora, PPEU smije sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

2.   PPEU izvješćuje o najboljem načinu za ostvarenje inicijativa Unije, kao što je doprinos Unije reformama, i uključujući političke aspekte odgovarajućih razvojnih projekata Unije, u koordinaciji s delegacijama Unije u regiji.

Članak 12.

Koordinacija

1.   PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti djelovanjâ Unije i pomaže osigurati da su svi instrumenti Unije kao i djelovanje država članica dosljedno uključeni u postizanje ciljeva politike Unije. Aktivnosti PPEU-a koordiniraju se s aktivnostima delegacija Unije i Komisije. PPEU osigurava redovito informiranje misija država članica i delegacija Unije u regiji.

2.   Na terenu se održava bliska suradnja s voditeljima delegacija Unije i voditeljima misija država članica. Oni ulažu najbolje napore kako bi pomogli PPEU-u u provedbi njegovog mandata. PPEU u uskoj koordinaciji s odgovarajućim delegacijama Unije osigurava lokalno političko vodstvo zapovjedniku snaga operacije EUNAVFOR Atalanta, zapovjedniku misije EU-a EUTM Somalia i voditelju misije EUCAP Nestor. PPEU, zapovjednici operacija EU-a i zapovjednik civilne operacije međusobno se savjetuju prema potrebi.

3.   PPEU blisko surađuje s tijelima uključenih zemalja, UN-om, AU-om, IGAD-om, drugim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim dionicima, a također i s civilnim društvom u regiji.

Članak 13.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU podnosi Vijeću, VP-u i Komisiji izvješće o napretku do kraja lipnja 2016., a do kraja studenoga 2016. iscrpno izvješće o provedbi mandata.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  Odluka Vijeća 2011/819/ZVSP od 8. prosinca 2011. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije za Rog Afrike (SL L 327, 9.12.2011., str. 62.).

(2)  Odluka Vijeća 2011/168/ZVSP od 21. ožujka 2011. o Međunarodnom kaznenom sudu i o stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2003/444/ZVSP (SL L 76, 22.3.2011., str. 56.).

(3)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/64


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/2007

od 10. studenoga 2015.

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 33. i članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 19. siječnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/77 (1) o imenovanju g. Lars-Gunnara WIGEMARKA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) u Bosni i Hercegovini. Mandat PPEU-a istječe 31. listopada 2015.

(2)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za dodatno razdoblje od 16 mjeseci.

(3)

PPEU će provoditi mandat u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla otežati ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su navedeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

Mandat g. Lars-Gunnara WIGEMARKA kao posebnog predstavnika Europske unije (PPEU) u Bosni i Hercegovini produljuje se do 28. veljače 2017. Vijeće može donijeti odluku o ranijem završetku mandata PPEU-a na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

Članak 2.

Ciljevi politike

Mandat PPEU-a temelji se na sljedećim ciljevima politike Europske unije u Bosni i Hercegovini (BiH): daljnjem napretku u procesu stabilizacije i pridruživanja za stabilnu, održivu, mirnu, multietničku i ujedinjenu BiH koja mirno surađuje sa svojim susjedima i koja se nepovratno nalazi na putu prema članstvu u Uniji. Unija će također nastaviti podržavati provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) u BiH.

Članak 3.

Mandat

Kako bi postigao ciljeve politike, PPEU ima sljedeći mandat:

(a)

ponuditi savjete i pomoć Unije u političkom procesu;

(b)

osigurati dosljednost i usklađenost djelovanja Unije;

(c)

olakšati napredak u političkim, gospodarskim i europskim prioritetima;

(d)

pratiti i savjetovati izvršna i zakonodavna tijela na svim razinama vlasti u BiH te održavati kontakt s tijelima i političkim strankama u BiH;

(e)

osigurati provedbu napora Unije u cijelom nizu aktivnosti u području vladavine prava i reformi sigurnosnog sektora, promicati cjelokupnu koordinaciju napora Unije u rješavanju problema organiziranog kriminala i korupcije te pružati lokalne političke smjernice za te napore te, u tom kontekstu, prema potrebi VP-u i Komisiji davati procjene i savjete;

(f)

pružiti podršku pojačanoj i učinkovitijoj suradnji između kaznenog pravosuđa i policije u BiH;

(g)

ne dovodeći u pitanje vojni zapovjedni lanac, ponuditi zapovjedniku snaga EU-a političke smjernice za vojna pitanja sa stajališta lokalne politike, a posebno u vezi s osjetljivim operacijama, odnosima s lokalnim tijelima i lokalnim medijima, savjetovati se sa zapovjednikom snaga EU-a prije političkog djelovanja koje može utjecati na sigurnosno stanje;

(h)

koordinirati i provoditi napore Unije u komuniciranju pitanja u vezi s Unijom prema javnosti u BiH;

(i)

promicati proces integracije s EU-om ciljanom javnom diplomacijom i aktivnostima Unije u vezi sa širenjem koje su osmišljene za osiguravanje šireg razumijevanja i potpore javnosti BiH o pitanjima koja su povezana s EU-om, uključujući angažiranje lokalnih čimbenika u području civilnog društva;

(j)

doprinositi razvoju i konsolidaciji poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u BiH u skladu s politikom ljudskih prava Unije i smjernicama Unije o ljudskim pravima;

(k)

raditi s odgovarajućim tijelima BiH na njihovoj punoj suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ);

(l)

u skladu s procesom integracije s Unijom, savjetovati, pomagati, olakšavati i pratiti politički dijalog o potrebnim ustavnim promjenama;

(m)

održavati bliske kontakte i savjetovanja s visokim predstavnikom u BiH i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama koje djeluju u zemlji;

(n)

prema potrebi, pružati savjete VP-u o fizičkim ili pravnim osobama na koje bi se mogle primjenjivati mjere ograničavanja s obzirom na stanje u BiH;

(o)

ne dovodeći u pitanje primjenljive zapovjedne lance, pomagati osigurati da se svi instrumenti Unije na terenu primjenjuju usklađeno radi ostvarivanja ciljeva politike Unije.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedbu mandata, djelujući u okviru ovlasti VP-a.

2.   PSO održava povlaštenu povezanost s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakt s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru njegova mandata, ne dovodeći u pitanje ovlasti VP-a.

3.   PPEU djeluje u bliskoj koordinaciji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim relevantnim odjelima.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. studenoga 2015. do 28. veljače 2017. iznosi 7 600 000 EUR.

2.   Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije. Sudjelovanje fizičkih i pravnih osoba u dodjeli ugovorâ o javnoj nabavi od strane PPEU-a otvoreno je bez ograničenjâ. Osim toga, pravilo o podrijetlu ne primjenjuje se na robu koju kupuje PPEU.

3.   Upravljanje izdacima podliježe ugovoru između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve rashode odgovara Komisiji.

Članak 6.

Ustrojavanje i sastav tima

1.   PPEU-u se dodjeljuje posebno osoblje koje mu pomaže u provedbi mandata i doprinosi usklađenosti, vidljivosti i učinkovitosti općeg djelovanja Unije u BIH. PPEU je, u granicama mandata i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava, odgovoran za uspostavu tima. U tim su uključeni članovi koji su stručnjaci za pojedina politička pitanja, u skladu s potrebama mandata. PPEU o sastavu tima odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju.

2.   Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja za rad s PPEU-om. Plaće takvog upućenog osoblja pokriva dotična država članica, dotična institucija Unije, odnosno ESVD. Stručnjaci koje su države članice uputile institucijama Unije ili ESVD-u također se mogu uputiti PPEU-u. Međunarodno ugovorno osoblje mora imati državljanstvo države članice.

3.   Sveukupno upućeno osoblje ostaje pod upravnom nadležnošću države članice ili institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a i izvršava svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i osoblja PPEU-a

Povlastice, imuniteti i dodatna jamstva potrebna za dovršetak i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova osoblja PPEU-a prema potrebi se usuglašavaju sa strankama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

PPEU i članovi tima PPEU-a dužni su poštovati sigurnosna načela i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (2).

Članak 9.

Pristup podacima i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim relevantnim podacima.

2.   Izaslanstva Unije i/ili države članice prema potrebi osiguravaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je razmješteno izvan Unije u operativnom svojstvu na temelju glave V. Ugovora, PPEU u skladu s mandatom PPEU-a i sigurnosnom situacijom na području za koje je odgovoran poduzima sve opravdane praktične mjere za sigurnost cjelokupnog osoblja za koje je PPEU izravno nadležan, posebno tako da:

(a)

uspostavlja poseban sigurnosni plan na temelju uputa ESVD-a koji uključuje posebne mjere za fizičku zaštitu, organizacijsku sigurnost i sigurnost postupaka, za upravljanje sigurnim kretanjem osoblja na područje za koje je odgovoran i unutar njega, kao i za upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost te uključujući krizni plan i plan za evakuaciju;

(b)

osigurava da je cjelokupno osoblje koje je razmješteno izvan Unije pokriveno osiguranjem od visokog rizika, u skladu s uvjetima na području za koje je odgovoran;

(c)

osigurava da svi članovi tima PPEU-a koji trebaju biti razmješteni izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, dobiju odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije ili nakon dolaska na područje za koje je odgovoran, na temelju stupnjeva rizika određenih za to područje;

(d)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su pripremljene na temelju redovitih sigurnosnih procjena te za Vijeće, VP-a i Komisiju priprema pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i izvješća o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

PPEU redovito priprema pisana i usmena izvješća za VP-a i PSO. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovna izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pripremati izvješća za Vijeće za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora, PPEU smije sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

Članak 12.

Koordinacija

1.   PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti djelovanja Unije i pomaže osigurati da svi instrumenti Unije i djelovanja država članica djeluju dosljedno kako bi se postigli politički ciljevi Unije. Aktivnosti PPEU-a se prema potrebi koordiniraju s onima Komisije, kao i s aktivnostima ostalih PPEU-a koji djeluju u toj regiji. PPEU priprema redovite informativne sastanke za misije država članica i za delegacije Unije.

2.   Na terenu održava blisku vezu sa šefovima delegacija Unije u regiji i šefovima misija država članica. Oni ulažu sve napore da bi pomogli PPEU-u u provedbi mandata. PPEU također održava kontakt s međunarodnim i regionalnim sudionicima na terenu, a posebno održava blisku koordinaciju s visokim predstavnikom u BiH.

3.   U potporu operacijama Unije za upravljanje krizama, PPEU, zajedno s ostalim sudionicima Unije koji su prisutni na terenu, poboljšava širenje i razmjenu informacija među sudionicima Unije s ciljem postizanja visokog stupnja zajedničke osviještenosti i procjene stanja.

Članak 13.

Pomoć u vezi sa zahtjevima

PPEU i osoblje PPEU-a pružaju pomoć u pribavljanju elemenata za odgovor na bilo koje zahtjeve i obveze koji proizlaze iz mandata prethodnih PPEU-ova u BiH te osiguravaju administrativnu pomoć i pristup relevantnim spisima za tu svrhu.

Članak 14.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU podnosi Vijeću, VP-u, i Komisiji izvješće o napretku do kraja lipnja 2016., a do kraja studenoga 2016. iscrpno izvješće o provedbi mandata.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/77 od 19. siječnja 2015. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini (SL L 13, 20.1.2015., str. 7.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/69


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/2008

od 10. studenoga 2015.

o izmjeni Odluke 2010/452/ZVSP o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 12. kolovoza 2010. donijelo Odluku 2010/452/ZVSP (1) kojom se produljuje Promatračka misija Europske unije u Gruziji („EUMM Georgia” ili „Misija”), uspostavljena Zajedničkom akcijom Vijeća 2008/736/ZVSP (2).

(2)

Vijeće je 16. prosinca 2014. donijelo Odluku 2014/915/ZVSP (3) o izmjeni Odluke 2010/452/ZVSP, kojom se Misija produljuje do 14. prosinca 2016. te se predviđa financijski referentni iznos do 14. prosinca 2015.

(3)

Trebao bi se predvidjeti novi financijski referentni iznos koji pokriva razdoblje od 15. prosinca 2015. do 14. prosinca 2016.

(4)

Odluku 2010/452/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2010/452/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 14. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s Misijom od 15. prosinca 2015. do 14. prosinca 2016. iznosi 17 640 000 EUR.”

2.

U članku 14. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim stavkom:

„2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na opći proračun Unije. Sudjelovanje fizičkih i pravnih osoba u dodjeli ugovorâ o javnoj nabavi od strane misije EUMM Georgia otvoreno je bez ograničenjâ. Osim toga, pravilo o podrijetlu ne primjenjuje se na robu koju kupuje misija EUMM Georgia.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 15. prosinca 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  Odluka Vijeća 2010/452/ZVSP od 12. kolovoza 2010. o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia (SL L 213, 13.8.2010., str. 43.).

(2)  Zajednička akcija Vijeća 2008/736/ZVSP od 15. rujna 2008. o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia (SL L 248, 17.9.2008., str. 26.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/915/ZVSP od 16. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2010/452/ZVSP o Promatračkoj misiji Europske unije u Gruziji, EUMM Georgia (SL L 360, 17.12.2014., str. 56.).


11.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 294/70


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/2009

od 10. studenoga 2015.

o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Poljskoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (1), a posebno njezin članak 33.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 25. stavkom 2. Odluke 2008/615/PUP, dostava osobnih podataka iz te Odluke ne smije se obavljati dok opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u poglavlju 6. te odluke ne budu provedene u nacionalnom pravu državnih područja država članica koje su uključene u takvu dostavu.

(2)

Člankom 20. Odluke Vijeća 2008/616/PUP (2) predviđeno je da se provjera je li navedeni uvjet ispunjen u vezi s automatskom razmjenom podataka sukladno poglavlju 2. Odluke 2008/615/PUP provodi na temelju izvješća o ocjeni temeljenog na upitniku, ocjenjivačkog posjeta i pokusa.

(3)

U skladu s poglavljem 4. točkom 1.1. Priloga Odluci 2008/616/PUP, upitnik koji sastavlja odgovarajuća radna skupina Vijeća odnosi se na svaku automatiziranu razmjenu podataka i država članica mora ga popuniti čim smatra da ispunjava preduvjete za dijeljenje podataka u odgovarajućoj kategoriji podataka.

(4)

Poljska je ispunila upitnik o zaštiti podataka i upitnik o razmjeni daktiloskopskih podataka.

(5)

Poljska je provela uspješan pokus s Austrijom.

(6)

Obavljen je ocjenjivački posjet Poljskoj i austrijska ocjenjivačka skupina sastavila je izvješće o ocjenjivačkom posjetu te ga je proslijedila odgovarajućoj radnoj skupini Vijeća.

(7)

Vijeću je predstavljeno cjelovito izvješće o ocjeni u kojem su sažeti rezultati upitnika, ocjenjivačkog posjeta i pokusa u vezi s razmjenom daktiloskopskih podataka.

(8)

Vijeće je 13. srpnja 2015. zaključilo da je Poljska u potpunosti provela opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u poglavlju 6. Odluke 2008/615/PUP.

(9)

Stoga bi Poljska, za potrebe automatiziranog pretraživanja daktiloskopskih podataka, trebala imati pravo primati i dostavljati osobne podatke na temelju članka 9. Odluke 2008/615/PUP.

(10)

Odluka 2008/615/PUP obvezujuća je za Dansku te ona stoga sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2008/615/PUP.

(11)

Odluka 2008/615/PUP obvezujuća je za Irsku te ona stoga sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2008/615/PUP.

(12)

Odluka 2008/615/PUP nije obvezujuća za Ujedinjenu Kraljevinu te ona stoga ne sudjeluje u donošenju ove Odluke kojom se provodi Odluka 2008/615/PUP, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe automatiziranog pretraživanja daktiloskopskih podataka, Poljska ima pravo primati i dostavljati osobne podatke na temelju članka 9. Odluke 2008/615/PUP od 12. studenoga 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Odluka primjenjuje se u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

P. GRAMEGNA


(1)  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).