ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 287

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
31. listopada 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/1961 od 26. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/104 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1962 оd 28. listopada 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

6

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1963 оd 30. listopada 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz acesulfam kalija podrijetlom iz Narodne Republike Kine

52

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1964 оd 30. listopada 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

65

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/1965 od 27. listopada 2015. o prihvaćanju doprinosa Švicarske savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/4/2015)

67

 

*

Odluka Komisije (EU) 2015/1966 od 9. srpnja 2014. o državnoj potpori SA.34118 (2012/C ex 2011/N) koju Njemačka planira provesti u korist društava Porsche Leipzig GmbH i Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4075)  ( 1 )

68

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

31.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1961

od 26. listopada 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) 2015/104 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Prema najnovijim znanstvenim savjetima Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES), u zonama ICES-a III.a haringa je unutar sigurnih bioloških granica, u smislu članka 4. stavka 18. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1). Taj bi stok stoga trebalo odrediti u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EU) 2015/104 (2) za potrebe primjene odstupanja predviđenog člankom 15. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(2)

Najnoviji znanstveni savjeti ICES-a također ukazuju na to da se ukupni dopušteni ulov (TAC) za haringu u 2015. može u ograničenoj mjeri povećati u zonama ICES-a VII.g, VII.h, VII.j i VII.k i da je to povećanje u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike utvrđenima u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(3)

Budući da je stok iverka zlatopjega u zoni ICES-a VII.d testiran u 2015. Sada, savjeti u pogledu najvećeg održivog prinosa te najnoviji znanstveni savjeti iz ICES-a ukazuju na značajno povećanje stoka. Jedna od posljedica te povećane količine jest da postoje značajne količine odbačenog usputnog ulova iverka zlatopjega. Stoga je primjereno povećati TAC za iverak zlatopjeg u zonama ICES-a VII.d i VII.e na razinu na kojoj bi se količina odbačenog ulova smanjila bez negativnog utjecaja na stok iverka zlatopjega ili druge stokove u istom području.

(4)

ICES je 30. lipnja 2015. izdao savjet vezano za papalinu u vodama Unije u zoni ICES-a II.a i na potpodručju ICES-a IV. za razdoblje od srpnja 2015. do lipnja 2016. Tim se savjetom dopušta ukupni željeni ulov od 506 000 tona, a on je uglavnom takav zbog rekordno visoke obnove, novih procjena smrtnosti te ažuriranih podataka za model.

(5)

TAC za papalinu u vodama Unije u zoni ICES-a II.a i na potpodručju ICES-a IV. za 2015. trenutačno je utvrđen na 227 000 tona Uredbom (EU) 2015/104. Na temelju savjeta ICES-a od 30. lipnja 2015., taj bi TAC trebalo povećati radi optimiziranja izlovljavanja tog stoka.

(6)

Budući da je savjetom ICES-a od 30. lipnja 2015. obuhvaćeno razdoblje od srpnja 2015. do lipnja 2016., za povećanje ribolovnih mogućnosti za 2015. u obzir bi trebalo uzeti samo dio najvećeg iznosa ulova koji je savjetovao ICES.

(7)

TAC za norvešku ugoticu u zoni ICES-a III.a i vodama Unije u zoni II.a i potpodručju IV. trenutačno se primjenjuje od 1. siječnja do 31. listopada 2015. Budući da će savjet ICES-a biti objavljen tek u posljednjem tromjesečju 2015., razdoblje primjene trenutačnog ukupnog dopuštenog ulova za norvešku ugoticu trebalo bi produžiti do kraja 2015.

(8)

Nakon prijenosa od Norveške, plovilima Unije bit će dopušteno uloviti 1 500 tona škarpine u vodama Norveške na potpodručjima ICES-a I. i II.

(9)

Uredbu (EU) 2015/104 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) 2015/104 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I.A mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica za ribolovne mogućnosti za haringu (Clupea harengus) u III.a zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

haringa (3)

Clupea harengus

Zona:

III.a

(HER/03A.)

Danska

18 034 (4)

 

 

Njemačka

289 (4)

 

 

Švedska

18 865 (4)

 

 

Unija

37 188 (4)

 

 

Norveška

5 816

 

 

Farski otoci

600 (5)

 

 

TAC

43 604

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Primjenjuje se članak 7. stavak 3. ove Uredbe.

(b)

tablica za ribolovne mogućnosti za haringu (Clupea harengus) u VII.g, VII.h, VII.j i VII.k zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

VII.g (6), VII.h (6), VII.j (6) i VII.k (6)

(HER/7G-K.)

Njemačka

213

 

 

Francuska

1 185

 

 

Irska

16 591

 

 

Nizozemska

1 185

 

 

Ujedinjena Kraljevina

24

 

 

Unija

19 198

 

 

TAC

19 198

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 3. ove Uredbe.

(c)

tablica s ribolovnim mogućnostima za iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa) u VII.d i VII.e zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

iverak zlatopjeg

Pleuronectes platessa

Zona:

VII.d i VII.e

(PLE/7DE.)

Belgija

1 018 (7)

 

 

Francuska

3 395 (7)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1 810 (7)

 

 

Unija

6 223

 

 

TAC

6 223

 

Analitički TAC

(d)

tablica za ribolovne mogućnosti za papalinu (Sprattus sprattus) i pripadajući usputni ulov u vodama Unije u II.a i IV. zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

papalina i pripadajući usputni ulov

Sprattus sprattus

Zona:

vode Unije u II.a i IV.

(SPR/2AC4-C)

Belgija

3 929 (8)

 

 

Danska

310 987 (8)

 

 

Njemačka

3 929 (8)

 

 

Francuska

3 929 (8)

 

 

Nizozemska

3 929 (8)

 

 

Švedska

1 330 (8)  (9)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

12 967 (8)

 

 

Unija

341 000

 

 

Norveška

9 000

 

 

TAC

350 000

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 3. ove Uredbe.

(e)

briše se bilješka 3. u tablici za ribolovne mogućnosti za norvešku ugoticu (Trisopterus esmarki) i pripadajući usputni ulov u III.a, vodama Unije u II.a i IV.

2.

U Prilogu I.B, tablica za ribolovne mogućnosti za škarpinu (Sebastes spp.) u norveškim vodama na potpodručjima ICES-a I. i II. zamjenjuje se sljedećom:

„Vrsta:

škarpina

Sebastes spp.

Zona:

norveške vode u I. i II.

(RED/1N2AB.)

Njemačka

766

 

 

Španjolska

95

 

 

Francuska

84

 

 

Portugal

405

 

 

Ujedinjena Kraljevina

150

 

 

Unija

1 500

 

 

TAC

Nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 26. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

C. DIESCHBOURG


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Uredba Vijeća (EU) 2015/104 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2015. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije, o izmjeni Uredbe (EU) br. 43/2014 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 779/2014 (SL L 22, 28.1.2015., str. 1.).

(3)  Ulovi haringe ulovljene mrežama oka veličine 32 mm ili većeg.

(4)  Poseban uvjet: najviše 50 % ove količine može se uloviti u vodama Unije u IV. (HER/*04-C.).

(5)  Smije se izlovljavati samo u Skagerraku (HER/*03AN.).”

(6)  Ova je zona povećana za područje omeđeno:

na sjeveru geografskom širinom 52° 30′ S,

na jugu geografskom širinom 52° 00′ S,

na zapadu obalom Irske,

na istoku obalom Ujedinjene Kraljevine.”

(7)  Uz ovu kvotu, država članica može plovilima koja plove pod njezinom zastavom te koja sudjeluju u ispitivanjima o potpuno dokumentiranom ribarstvu dodijeliti dodatnu količinu unutar ukupnog ograničenja od 1 % kvote dodijeljene toj državi članici, pod uvjetima utvrđenima u glavi II. poglavlju II. ove Uredbe.”

(8)  Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, ulov iverka i pišmolja može ulaziti u najviše 2 % kvote (OTH/*2AC4C), pod uvjetom da se sveukupno najviše 9 % ove kvote za papaline knjiži obuhvaćanjem ovih ulova i usputnih ulova onih vrsta koje se knjiže prema članku 15. stavku 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(9)  Uključujući hujicu.”


31.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1962

оd 28. listopada 2015.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 5., članak 8. stavak 2., članak 9. stavak 10., članak 15. stavak 9., članak 21. stavak 7., članak 22. stavak 7., članak 24. stavak 8., članak 33. stavak 10., članak 37. stavak 4., članak 58. stavak 9., članak 60. stavak 7., članak 64. stavak 2., članak 73. stavak 9., članak 74. stavak 6., članak 76. stavak 4., članak 78. stavak 2., članak 92. stavak 5., članak 105. stavak 6., članak 106. stavak 4., članak 111. stavak 3., članak 116. stavak 6. i članak 117. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (2), a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) stavljena je izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 (4). Odgovarajuće upute u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 404/2011 (5) potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(2)

Komisija je razvila novi alat za razmjene podataka koji je potrebno upotrebljavati za sve elektroničke razmjene podataka iz članaka 33., 111. i 116. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 (u daljnjem tekstu „Uredba o kontroli”) i članka 13. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

(3)

Identifikacijski broj broda Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Rezolucije A.1078 (28) koju je IMO donio 4. prosinca 2013. i iz odredaba poglavlja XI.-1. Uredbe 3. Konvencije SOLAS iz 1974. trebalo bi primijeniti na ribarska plovila Unije gdje god obavljaju ribolov i na ribarska plovila trećih zemalja koja obavljaju ribolov u vodama Unije. Taj identifikacijski broj omogućit će točnu identifikaciju plovila, praćenje i provjeru njihovih aktivnosti tijekom vremena, bez obzira na bilo koju promjenu naziva, vlasništva ili zastavu te će osigurati sljedivost proizvoda ribarstva u cijelom tržišnom lancu, posebno u slučajevima u kojima plovila mogu biti uključena u ribolovne aktivnosti NNN.

(4)

Komisija je razvila novi format za slanje podataka iz sustava za praćenja plovila (VMS), koji je potrebno upotrebljavati za sve elektroničke razmjene podataka iz članka 111. i 116. Uredbe o kontroli. Stoga bi članke 24. i 28. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo izmijeniti, a Prilog V. Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 izbrisati.

(5)

Člankom 14. stavkom 2. točkom (d) Uredbe o kontroli zahtijeva se da očevidnik o ribolovu sadržava datum isplovljavanja plovila iz luke. Kako bi osigurali da se sve poruke koje se odnose na isti izlazak u ribolov mogu identificirati i povezati, zapovjednici plovila koji trebaju evidentirati i poslati podatke iz očevidnika elektroničkim putem trebali bi poslati poruku o polasku nadležnim tijelima države članice koja je država zastave kao prvu poruku prije početka svake ribolovne operacije i svakog naknadnog slanja. Članak 47. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo bi stoga izmijeniti.

(6)

Pravila za razmjenu podataka među državama članicama i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila iz članaka 111. i 116. Uredbe o kontroli i članka 13. Uredbe (EZ) br. 1006/2008 treba izmijeniti kako bi se uzeli u obzir novi zakonski zahtjevi, razvoj novih tehnologija i formata te međunarodne norme. Potrebno je utvrditi opća načela za elektroničko slanje, postupke za ispravke i norme koji se upotrebljavaju za razmjenu informacija o sustavu za praćenje plovila, ribolovnim i prodajnim aktivnostima, prijavi ulova te postupke za provedbu promjena formata. Stoga bi članke 43., 45., 91. i Prilog XII. Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 trebalo prilagoditi i uspostaviti nova pravila.

(7)

Izravna elektronička razmjena podataka iz sustava za praćenje plovila u stvarnom vremenu i sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli zahtijeva daljnje usklađivanje. Država članica koja je država zastave trebala bi osigurati automatsko slanje podataka iz sustava za elektroničko bilježenje i slanje podataka u stvarnom vremenu obalnoj državi članici, koje je dobila od svojih ribarskih plovila o tome kada obavljaju ribolov u vodama te obalne države članice. Članak 44. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo bi stoga izmijeniti.

(8)

Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6) izmijenjena je Uredba o kontroli kojom se uvode pravila o informacijama koje treba dostaviti potrošačima proizvoda ribarstva i akvakulture i o kontroli proizvoda ribarstva i akvakulture koji podliježu mehanizmu skladištenja. Članke 66., 67. i 112. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo bi uskladiti s tim novim pravilima, a članak 68. izbrisati.

(9)

Odbitak vode ili leda ne bi trebalo primjenjivati na pelagičke vrste namijenjene za iskrcaje u industrijske svrhe, uzimajući u obzir specifičnosti takvih aktivnosti u pogledu skladištenja i rukovanja ribom. U okviru dogovora u ribarstvu između Europske unije, Farskih otoka i Norveške o upravljanju ribljim stokovima u vodama sjeveroistočnog Atlantika u razdoblju od 2014. do 2018. donesena je slična odredba za pelagičke vrste namijenjene za iskrcaje u industrijske svrhe, kao i nova mjera o vaganju i inspekcijom pregledu iskrcaja haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke. Članke 74., 78., 79., 80., 82., 83., 85., 88., 89. i 107. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 trebalo bi stoga uskladiti s tim novim pravilima.

(10)

Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (7) osiguravaju se mjere za potporu provedbe sustava nadzora, inspekcije i provedbe propisa Unije te za uređenje prekida, suspenzije ili ispravaka financijskih mjera Unije i briše članak 103. Uredbe o kontroli. Stoga bi u Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 trebalo izbrisati članak 96., poglavlje I. glave VIII. i Prilog XXXI.

(11)

Člankom 33. stavkom 10. Uredbe o kontroli i člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1006/2008 ovlašćuje se Komisija da donese formate za prijenos podataka povezanih s ulovom i ribolovnim naporom. Pravila navedena u tom području Uredbom Komisije (EZ) br. 500/2001 (8) o osiguravanju učinkovitog prijenosa ukupnih podataka o ulovu iz članka 33. stavaka 2. i 4. Uredbe o kontroli i članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1006/2008 sada su pravno i tehnički zastarjela. Stoga bi trebalo upotrebljavati međunarodne norme za elektroničko dostavljanje ukupnih podataka o ulovu i staviti izvan snage Uredbu (EZ) br. 500/2001.

(12)

Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća (9) uvela su se nova pravila o odvojenom evidentiranju ulova ribe ispod dopuštene veličine u skladu s obvezama izvješćivanja i dodjeli bodova za novi teški prekršaj obveza o iskrcaju ulova ribe ispod dopuštene veličine. Priloge VI., VII., X., XXIII., XXVI., XXVII. i XXX. Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 trebalo bi uskladiti s tim novim pravilima.

(13)

Preporukama GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 i GFCM/36/2012/2 Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja („GFCM”) donijela je posebne odredbe o osnivanju GFCM očevidnika o ribolovu i izvješća o ulovu crvenog koralja, usputnog ulova i puštanja morskih ptica, medvjedica, morskih kornjača i kitova u očevidnik. Priloge VI., VII. i X. Provedbenoj uredbi (EU) br. 404/2011 trebalo bi uskladiti s tim novim pravilima.

(14)

Provedbenu uredbu (EU) br. 404/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Članak 90. stavak 1. točka (c) i članak 92. stavak 1. Uredbe o kontroli, kako su izmijenjeni člankom 7. stavcima 14. i 15. Uredbe (EU) 2015/812, primjenjuju se od 1. siječnja 2017. Dodjela bodova za teške prekršaje u vezi s tim odredbama trebala bi stupiti na snagu istodobno.

(16)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011

Provedbena uredba (EU) br. 404/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U čitavom se tekstu pojmovi „ribarsko plovilo EU-a”, „ribarska plovila EU-a” i „vode EU-a” zamjenjuju pojmovima „ribarsko plovilo Unije”, „ribarska plovila Unije” i „vode Unije” te se kao posljedica takve zamjene obavljaju sve potrebne gramatičke prilagodbe.

2.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

‚ribarsko plovilo Unije’ znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice i registrirano je u Uniji;”

(b)

točka 2 zamjenjuje se sljedećim:

„2.

‚vode Unije’ znači vode kako su definirane člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Uredbe (EZ) br. 1380/2013 (10);

(10)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).”"

3.

U članku 3., stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Ukupni kapacitet koji odgovara povlasticama za ribolov što ih je izdala država članica, izražen u bruto tonaži (GT) ili kilovatima (kW), ni u jednom trenutku ne smije biti veći od najvećeg dopuštenog kapaciteta koji je za predmetnu državu članicu utvrđen u skladu s člankom 22. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013.”

4.

U članku 6. dodaje se sljedeći stavak:

„Od 1. siječnja 2016. režim identifikacijskog broja broda Međunarodne pomorske organizacije, kako je donesen Rezolucijom A.1078 (28) 4. prosinca 2013. i naveden u poglavlju XI.-1. Uredbe 3. Konvencije SOLAS iz 1974., primjenjuje se na:

(a)

ribarska plovila Unije ili ribarska plovila pod kontrolom gospodarskih subjekata Unije u čarter aranžmanu, od 100 tona brutotonaže ili 100 tona bruto registrirane tonaže ili više, ili čija duljina preko svega iznosi 24 metra ili više, koja obavljaju ribolov isključivo u vodama Unije.

(b)

sva ribarska plovila Unije ili ribarska plovila pod kontrolom gospodarskih subjekata Unije u čarter aranžmanu čija duljina preko svega iznosi 15 metara ili više, koja obavljaju ribolov izvan voda Unije.

(c)

sva ribarska plovila trećih zemalja kojima je odobreno obavljati ribolovne aktivnosti u vodama Unije.”

5.

U članku 24., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   VMS sustavom svake države članice koja je država zastave osigurava se da se podaci o ribarskim plovilima tih država članica, a koji se u skladu s člankom 19. ove Uredbe, moraju dostavljati dok su ona u vodama obalne države članice, automatski prenose CPR-u te obalne države članice. Takvi se podaci prosljeđuju CPR-u obalne države odmah nakon što ih primi CPR države članice koja je država zastave.”

6.

Članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28.

Pristup podacima od strane Komisije

U skladu s člankom 111. stavkom 1. točkom (a) Uredbe o kontroli Komisija može zahtijevati od država članica da osiguraju da se za određenu skupinu plovila i tijekom određenog vremena Komisiji ili tijelu koje je ona odredila automatski prenose podaci koji se trebaju dostavljati u skladu s člankom 19. ove Uredbe. Takvi se podaci prosljeđuju Komisiji ili tijelu koje je ona imenovala odmah nakon što ih primi CPR države članice koja je država zastave.”

7.

Članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 30.

Obrasci očevidnika o ribolovu, prekrcajnih deklaracija i iskrcajnih deklaracija u papirnatom obliku

1.   U vodama Unije, očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku popunjavaju i dostavljaju zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s obrascem iz Priloga VI.

2.   Odstupajući od stavka 1., za ribarska plovila Unije koja obavljaju dnevne izlaske u ribolov u Sredozemnom moru, očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku mogu popuniti i dostaviti zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s obrascem iz Priloga VII.

3.   Očevidnik o ribolovu, prekrcajnu deklaraciju i iskrcajnu deklaraciju u papirnatom obliku popunjavaju i dostavljaju zapovjednici ribarskih plovila Unije u skladu s člankom 31. ove Uredbe i obrascima u prilozima VI. i VII. kada ribarska plovila Unije obavljaju ribolovne aktivnosti u vodama treće zemlje, u vodama koje regulira regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu ili u vodama izvan voda Unije koje ne regulira regionalna organizacija za upravljanje u ribarstvu, osim ako treća zemlja ili pravila dotične regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu izričito ne zahtijevaju korištenje drukčije vrste očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije ili iskrcajne deklaracije. Ako treća zemlja ne propiše određenu vrstu očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije ili iskrcajne deklaracije, ali zahtijeva podatke drukčije od onih koje zahtijevaju pravila Unije, ti se podaci moraju bilježiti.

4.   Zapovjednici ribarskih plovila Unije koji ne podliježu članku 15. Uredbe o kontroli mogu nastaviti do 31. prosinca 2017. upotrebljavati papirnate obrasce za očevidnik o ribolovu, prekrcajne deklaracije i iskrcajne deklaracije prije 1. siječnja 2016.”

8.

U članku 37. dodaje se sljedeći stavak:

„Očevidnik o ribolovu, prekrcajna deklaracija i iskrcajna deklaracija popunjavaju se u elektroničkom obliku u skladu s uputama iz Priloga X.”

9.

Članak 43. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 43.

Obvezni podaci pri razmjeni informacija među državama članicama

Podatkovni elementi koje zapovjednici plovila moraju zabilježiti u očevidnik o ribolovu, prekrcajnoj deklaraciji, prethodnoj obavijesti i iskrcajnoj deklaraciji obvezno se navode i pri razmjeni podataka među državama članicama.”

10.

Članak 44. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 44.

Pristup podacima

1.   Kad ribarsko plovilo, koje plovi pod zastavom države članice, obavlja ribolovne aktivnosti u vodama Unije obalne države članice, država zastave odmah po primitku šalju obvezne elektroničke podatke iz očevidnika o ribolovu o tekućem izlasku u ribolov, počevši od posljednjeg odlaska iz luke, toj obalnoj državi članici.

2.   Sve dok ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice obavlja ribolov u vodama Unije druge obalne države članice, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje sve obvezne elektroničke podatke iz očevidnika o ribolovu toj obalnoj državi članici. Država članica koja je država zastave šalje i ispravke u vezi s trenutnim izlaskom u ribolov iz članka 47. stavka 2. ove Uredbe.

3.   Kad se iskrcajne ili prekrcajne operacije odvijaju u luci druge obalne države članice od države članice koja je država zastave, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje sve obvezne elektroničke podatke o iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji toj obalnoj državi članici.

4.   Kad je država članica koja je države zastave obaviještena da ribarsko plovilo koje plovi pod njezinom zastavom namjerava ući u luku druge obalne države članice, država članica koja je država zastave odmah po primitku šalje elektroničku prethodnu obavijest toj obalnoj državi članici.

5.   Kada po izlasku u ribolov ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice uđe u vode Unije druge obalne države članice ili kada su obalnoj državi članici poslani neki od podataka iz stavaka 3. ili 4. o konkretnom izlasku na more, država članica koja je država zastave dopušta pristup svim elektroničkim podacima o ribolovnoj aktivnosti iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli o tom izlasku u ribolov od odlaska do završetka iskrcaja i šalje podatke na zahtjev te obalne države članice. Pristup ostaje otvoren najmanje trideset i šest mjeseci nakon početka izlaska u ribolov.

6.   Država članica koja je država zastave ribarskog plovila, kojeg pregledava druga država članica u skladu s člankom 80. Uredbe o kontroli, šalje na zahtjev države članice koja obavlja inspekcijski pregled elektroničke podatke o ribolovnoj aktivnosti iz članka 111. stavka 1. Uredbe o kontroli za tekući izlazak u ribolov od odlaska do trenutka zahtjeva.

7.   Zahtjevi iz stavaka 5. i 6. u elektroničkom su obliku i u njima se navodi treba li u odgovoru dostaviti izvorne podatke s ispravcima ili samo objedinjene podatke. Odgovor na zahtjev generira se automatski i šalje ga bez odlaganja država članica kojoj je upućen zahtjev.

8.   U okviru zajedničkih planova upotrebe sredstava ili drugih dogovorenih zajedničkih inspekcijskih aktivnosti, države članice daju pristup podacima iz sustava za praćenje plovila, očevidnicima o ribolovu, prekrcajnim deklaracijama, prethodnim obavijestima i iskrcajnim deklaracija na zahtjev drugih država članica koje obavljaju inspekcijske preglede na moru.

9.   Zapovjednici ribarskih plovila Unije moraju u svakom trenutku imati siguran pristup podacima iz njihovog elektroničkog očevidnika o ribolovu, prekrcajne deklaracije, prethodne obavijesti i iskrcajne deklaracije koji su pohranjeni u bazi podataka države članice koja je država zastave.”

11.

Članak 45. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 45.

Razmjena podataka među državama članicama

Države članice:

(a)

osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu zabilježeni u računalno čitljivom obliku te sigurno spremljeni i čuvani u računalnim bazama podataka najmanje tri godine.

(b)

poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se podaci upotrebljavaju jedino u svrhe predviđene ovom Uredbom i

(c)

poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi zaštitile te podatke od svakog slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.”

12.

U članku 47., umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Zapovjednik ribarskog plovila Unije šalje elektroničku poruku o odlasku nadležnim tijelima države članice koja je država zastave prije odlaska iz luke i prije početka bilo kojeg drugog elektroničkog slanja u vezi izlaska u ribolov.”

13.

Članak 60. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako se radnjom poduzetom u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 šteta ne ispravi u cijelosti ili djelomično, Komisija, nakon što primi obavijest iz članka 59. ove Uredbe, poduzima što je moguće prije potrebnu mjeru kako bi se ispravila prouzročena šteta.”;

(b)

u stavku 2., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

prema potrebi, koje su države članice premašile svoje ribolovne mogućnosti (države članice s premašenjem) i opseg premašenja (eventualno smanjen kroz razmjene kvota u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;”

14.

Članak 66. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 66.

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuje se sljedeća definicija:

 

‚Proizvodi ribarstva i akvakulture’ znači svi proizvodi koji su obuhvaćeni poglavljem 3. tarifnim podbrojem 1212 21 00 poglavlja 12. i tarifnim brojevima 1604 i 1605 poglavlja 16. kombinirane nomenklature utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (11).

(11)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.) i Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1101/2014 оd 16. listopada 2014. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 312, 31.10.2014., str. 1.).”"

15.

Članak 67. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.   Podaci navedeni u članku 58. stavku 5. Uredbe o kontroli ne primjenjuju se na proizvode ribarstva i akvakulture obuhvaćene tarifnim brojevima 1604 i 1605 poglavlja 16. kombinirane nomenklature.”

(b)

stavak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„13.   Za potrebe članka 58. stavka 5. Uredbe o kontroli podaci o području u kojem su proizvodi ulovljeni ili uzgojeni odnose se na:

(a)

odgovarajuće zemljopisno područje, kako je definirano člankom 4. stavkom 30. Uredbe o kontroli, za ulove stokova ili skupine stokova za koje je zakonodavstvom Unije utvrđena kvota i/ili najmanja dopuštena lovna veličina.

(b)

za ulove drugih stokova ili skupina stokova, proizvodi ribarstva ulovljeni u slatkim vodama i proizvodi akvakulture, naziv ulova ili proizvodno područje u skladu s člankom 38. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1379/2013 (12).

(12)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).”"

16.

Članak 68. briše se;

17.

U članku 74., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ne dovodeći u pitanje posebna pravila koja se primjenjuju na pelagičke vrste iz članaka 78. do 89. ove Uredbe koje se iskrcavaju u rasutom stanju kako bi se prevezle na mjesto prvog stavljanja na tržište, skladištenja ili prerade, odbitak vode i leda od ukupne mase ne smije biti veći od 2 %. U svim slučajevima postotak odbitka vode i leda bilježi se na potvrdi o vaganju zajedno s masom. Kod nepelagičkih vrsta nema odbitka vode ili leda za istovare za industrijske svrhe.”

18.

Članak 78. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 78.

Područje primjene postupaka vaganja za ulove haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke

Pravila utvrđena ovim poglavljem primjenjuju se na vaganje ulova haringe (Clupea harengus), skuše (Scomber scombrus), šnjura (Trachurus spp.) i ugotice pučinke (Micromesistius poutassou) koji se iskrcavaju u Uniji ili ih iskrcavaju ribarska plovila Unije u trećim zemljama, a ulovljeni su:

(a)

ako je riječ o haringama u ICES-ovim zonama I., II., III.a, IV., V.b, VI. i VII.;

(b)

ako je riječ o skušama u ICES-ovim zonama II.a, III.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., XII., XIV. i u vodama Unije na CECAF-ovom području;

(c)

ako je riječ o šnjurima u ICES-ovim zonama II.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., X, XII., XIV. i u vodama EU-a na CECAF-ovom području;

(d)

ako je riječ o ugotici pučinki u ICES-ovim zonama II.a, III.a, IV., V.b, VI., VII., VIII., IX., XII., XIV. i u vodama Unije na CECAF-ovom području;

kada količine po iskrcaju prelaze 10 tona.”

19.

Naslov članka 79. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 79.

Luke za vaganje ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke”

20.

U članku 80. stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

količinama haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke izraženim u kilogramima žive mase, koje su zadržane na plovilu;”

21.

U članku 82., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje se nalaze na plovilu, a koje su prijavljene prije iskrcaja u skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (c) ove Uredbe, moraju biti jednake količinama koje su zabilježene u popunjenom očevidniku o ribolovu.”

22.

Naslov članka 83. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 83.

Javni objekti za vaganje svježe haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke”

23.

Članak 85. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 85.

Vaganje zamrznute ribe

Ako se važu iskrcane količine zamrznute haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke, masa zamrznute ribe iskrcane u kašetama određuje se po vrsti u skladu s člankom 73. ove Uredbe.”

24.

Članak 86. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 86.

Vođenje evidencije o vaganju

Sve evidencije o vaganju predviđene člankom 84. stavkom 3. i člankom 85. ove Uredbe i kopije svih prijevoznih dokumenata u okviru plana kontrole ili zajedničkog programa kontrole iz članka 79. stavka 1. ove Uredbe čuvaju se najmanje tri godine.”

25.

Članak 88. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 88.

Unakrsne provjere

Dok se ne uspostavi računalna baza podataka u skladu s člankom 109. Uredbe o kontroli, nadležna tijela obavljaju administrativne unakrsne provjere svih iskrcaja uspoređujući:

(a)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u prethodnoj obavijesti o iskrcaju iz članka 80. stavka 1. točke (c) ove Uredbe s količinama zabilježenima u očevidniku o ribolovu;

(b)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u očevidniku o ribolovu s količinama navedenima u iskrcajnoj deklaraciji;

(c)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u iskrcajnoj deklaraciji s količinama navedenima u potvrdi o preuzimanju ili u prodajnom listu;

(d)

područje ulova koje je navedeno u očevidniku o ribolovu dotičnog plovila s podacima sustava VMS za dotično plovilo.”

26.

Članak 89. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 89.

Kontrola vaganja

1.   Vaganje ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke s određenog plovila kontrolira se po vrstama. U slučaju plovila koja s pomoću crpke istovaruju ulov na obalu, nadzire se vaganje cijelog istovara. U slučaju iskrcaja smrznute haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke, broje se sve kašete te se kontrolira metoda izračunavanja prosječne neto mase kašeta predviđena Prilogom XVIII.

2.   Uz podatke iz članka 88. ove Uredbe provjeravaju se i uspoređuju sljedeći podaci:

(a)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u evidencijama o vaganju kod privatnih ili javnih objekata za vaganje i količine pojedinih vrsta koje su navedene u potvrdi o preuzimanju ili u prodajnom listu;

(b)

za svaku vrstu posebno, količine haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke koje su navedene u svim prijevoznim dokumentima u okviru plana kontrole ili zajedničkog programa kontrole iz članka 79. stavka 1. ove Uredbe;

(c)

jedinstveni identifikacijski brojevi cisterni koji su navedeni u evidenciji u skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom (b) ove Uredbe.

3.   Po završetku istovara obavlja se provjera kako bi se utvrdilo da na plovilu nije ostala nijedna riba koja podliježe posebnim pravilima u ovom odjeljku.

4.   Sve aktivnosti kontrole koje su obuhvaćene ovim člankom i člankom 107. ove Uredbe moraju se dokumentirati. Ta se dokumentacija čuva najmanje tri godine.”

27.

U glavi IV., naslov poglavlja III. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE III.

Prodajni listovi i potvrde o preuzimanju”

28.

U članku 90., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U prodajnom listu i potvrdi o preuzimanju navodi se broj jedinki u skladu s člankom 64. stavkom 1. točkom (f) i člankom 66. stavkom 3. točkom (e) Uredbe o kontroli ako se dotična kvota određuje na temelju broja jedinki.”

29.

Članak 91. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 91.

Formati prodajnih listova i potvrda o preuzimanju

1.   Države članice određuju koji se format upotrebljava za popunjavanje i dostavljanje prodajnih listova i potvrdi o preuzimanju između registriranih kupaca, registriranih aukcijskih centara ili drugih tijela ili osoba odobrenih od strane država članica i nadležnih tijela iz članaka 63. i 67. Uredbe o kontroli.

2.   Podatkovni elementi koje sukladno pravilima Unije registrirani kupci, registrirani aukcijski centri ili druga tijela ili osobe odobrene od strane država članica moraju bilježiti u svojim prodajnim listovima ili potvrdama o preuzimanju moraju se navesti i pri razmjeni podataka među državama članicama.

3.   Podatke iz članka 111. stavka 2. Uredbe o kontroli, koje je država članica poslala za operacije u prethodna trideset i šest mjeseca na čijem je državnom području obavljena prva prodaja ili preuzimanje, dostavit će dotična država članica na zahtjev države članice koja je država zastave ili država članica na čijem su državnom području iskrcani proizvodi ribarstva. Odgovor na zahtjev generira se automatski i šalje bez odlaganja.

4.   Države članice:

(a)

osiguravaju da podaci primljeni u skladu s ovim poglavljem budu zabilježeni u računalno čitljivom obliku te sigurno spremljeni i čuvani u računalnim bazama podataka najmanje tri godine;

(b)

poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se podaci upotrebljavaju jedino u svrhe predviđene ovom Uredbom i

(c)

poduzimaju sve potrebne tehničke mjere kako bi zaštitile te podatke od svakog slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnoga gubitka, oštećenja, širenja ili neovlaštenog pregledavanja.

5.   U svakoj je državi članici jedinstveno tijelo iz članka 5. stavka 5. Uredbe o kontroli odgovorno za slanje, primanje, upravljanje i obradu svih podataka obuhvaćenih ovim poglavljem.

6.   Države članice razmjenjuju kontakt podatke tijela iz stavka 5. i u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe o tome obavješćuju Komisiju i tijelo koje je ona odredila.

7.   O svim izmjenama podataka iz stavaka 5. i 6. obavješćuje se Komisija, tijelo koje je ona odredila i ostale države članice prije nego što te izmjene stupe na snagu.”

30.

Članak 96. stavlja se izvan snage.

31.

Članak 107. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 107.

Inspekcijski nadzor iskrcaja određenih pelagičkih vrsta

Kod iskrcaja ulova haringe, skuše, šnjura i ugotice pučinke iz članka 78. ove Uredbe, nadležna tijela države članice osiguravaju da se u potpunosti pregleda najmanje 7,5 % iskrcanih količina te vrste i najmanje 5 % iskrcaja te ribe.”

32.

Članak 112. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 112.

Kontrola proizvoda ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja

Službene osobe provjeravaju ispunjavaju li proizvodi ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja iz članka 30. Uredbe (EU) br. 1379/2013 uvjete iz tog članka 30. i članka 67. Uredbe (EU) br. 508/2014 (13).

(13)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).”"

33.

U članku 126. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako se tijekom jednog inspekcijskog pregleda utvrdi da je ista fizička ili pravna osoba koja je ovlaštenik povlastice počinila dva ili više teških prekršaja, ovlašteniku povlastice za ribolov se u skladu sa stavkom 1. za svaki dotični teški prekršaj dodjeljuje do najviše 12 kaznenih bodova za sve takve prekršaje.”

34.

U članku 131., stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Ako se povlastica za ribolov privremeno ili trajno oduzme u skladu s člankom 129. stavkom 1. ili 2. ove Uredbe, ribarsko plovilo na koje se odnosi privremeno ili trajno oduzeta povlastica za ribolov u nacionalnom se registru iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 navodi kao plovilo bez povlastice za ribolov. To se plovilo navodi kao takvo i u registru ribarske flote Unije iz članka 24. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

2.   Trajno oduzimanje povlastice za ribolov u skladu s člankom 129. stavkom 2. ove Uredbe ne utječe na gornje granice ribolovnog kapaciteta iz članka 22. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013 koje su dodijeljene državi članici koja je izdala povlasticu.”

35.

U glavi VIII. briše se poglavlje I.

36.

U članku 139., stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Opseg prekomjernog iskorištenja ribolovnih mogućnosti određuje se u odnosu na ribolovne mogućnosti koje su dotičnoj državi članici na raspolaganju na kraju svakog dotičnog razdoblja, pri čemu se uzimaju u obzir razmjene ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, prijenosi kvota u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 (14), preraspodjela raspoloživih ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 37. Uredbe o kontroli i smanjenje ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 105., 106. i 107. Uredbe o kontroli.

3.   Razmjena ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 za određeno razdoblje ne dopušta se nakon zadnjeg dana prvog mjeseca nakon isteka tog razdoblja.

(14)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).”"

37.

U glavi IX. umeće se sljedeće poglavlje I.a:

„POGLAVLJE I.a

Pravila za razmjenu podataka

Članak 146.a.

Ovim se poglavljem utvrđuju detaljna pravila za razmjenu podataka iz članaka 111. i 116. Uredbe o kontroli, kao i obavijesti o podacima o ulovu iz članka 33. stavaka 2. i 4. Uredbe o kontroli i članka 13. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (15).

Članak 146.b

Definicije

Za potrebe ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚Prijenosni sloj’ znači elektronička mreža za razmjene podataka u ribarstvu koju je Komisija stavila na raspolaganje svim državama članicama i tijelu koje je ona odredila za razmjenu podataka na standardiziran način.

(b)

‚Izvješće’ znači informacije zabilježene u elektroničkom obliku.

(c)

‚Poruka’ znači izvješće u formatu za slanje.

(d)

‚Zahtjev’ znači elektronička poruka s upitom za komplet izvješća.

Članak 146.c

Opća načela

1.   Sve se poruke izmjenjuju na temelju standarda Centra za olakšavanje trgovine i elektroničkog poslovanja Ujedinjenih naroda (UN/CEFACT) P1000. Upotrebljavaju se samo polja s podacima, ključne komponente, objekti i dobro formatirane poruke proširivog jezika za označavanje podataka (XML) prema XML definiciji sustava (XSD) na temelju UN/CEFACT-ovih standardizacijskih knjižnica.

2.   Formati izvješća temelje se na UN/CEFACT-ovim normama iz Priloga XII. i dostupni su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

3.   XSD i oznake na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo upotrebljavaju se za sve poruke.

4.   Datum i vrijeme šalju se prema usklađenom svjetskom vremenu (UTC).

5.   Sva izvješća imaju jedinstveni identifikator izvješća.

6.   Jedinstveni jasno čitljiv identifikator izlaska u ribolov upotrebljava se za povezivanje podataka iz očevidnika o ribolovu s podacima o iskrcajnoj deklaraciji, prekrcajnoj deklaraciji, prodajnom listu, potvrdi o preuzimanju i prijevoznom dokumentu.

7.   Izvješća o ribarskim plovilima Unije uključuju identifikacijski broj plovila iz članka 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 (16).

8.   Države članice upotrebljavaju provedbene dokumente dostupne na web-mjestu Europske komisije za ribarstvo kako bi osigurale razmjenu poruka.

Članak 146.d

Slanje podataka

1.   Sva su slanja u potpunosti automatizirana i neposredna te upotrebljavaju transportni sloj.

2.   Prije slanja poruke, pošiljatelj vrši automatsku provjeru da bi potvrdio da je poruka točna prema minimalnom setu pravila za utvrđivanje i potvrđivanje dostupnih u registru matičnih podataka na web-mjestu Europske komisije za ribarstvo.

3.   Primatelj obavješćuje pošiljatelja o primitku poruke slanjem povratne poruke na temelju norme UN/CEFACT P1000-1: Opća načela. Poruke sustava za praćenje plovila i odgovori na zahtjev ne primaju povratnu poruku.

4.   Kada se pojavi tehnički kvar na strani pošiljatelja i pošiljatelj ne može više razmjenjivati poruke, pošiljatelj o tom problemu obavješćuje sve primatelje. Pošiljatelj odmah poduzima odgovarajuće mjere kako bi ispravio problem. Sve poruke koje moraju biti dostavljene primatelju pohranjuju se dok se problem ne riješi.

5.   Kada se pojavi tehnički kvar na strani primatelja i primatelj ne može više razmjenjivati poruke, primatelj o tom problemu obavješćuje sve pošiljatelje. Primatelj odmah poduzima odgovarajuće mjere kako bi ispravio problem.

6.   Nakon popravka kvara sustava povezanog s pošiljateljem, pošiljatelj šalje neposlane poruke u najkraćem mogućem roku. Može se primijeniti ručni postupak praćenja.

7.   Nakon popravka kvara sustava povezanog s primateljem, poruke koje nedostaju dostupne su na zahtjev. Može se primijeniti ručni postupak praćenja.

8.   Svi primatelji i pošiljatelji poruka te Komisija utvrđuju reverzibilne postupke za kontinuitet poslovanja.

Članak 146.e

Ispravci

Ispravci izvješća bilježe se u istom formatu kao i izvorno izvješće uz naznaku da je izvješće ispravak na temelju norme UN/CEFACT P1000-1: Opća načela.

Članaka 146.f

Razmjena podataka iz sustava za praćenje plovila

1.   Format koji se upotrebljava za izvješćivanje podataka iz sustava za praćenje plovila među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila jest područje pozicije plovila XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 7.

2.   Sustavi države članice koja je država zastave mogu poslati poruke iz sustava praćenja plovila.

3.   Sustavi države članice koja je država zastave mogu odgovoriti na zahtjeve za podatke iz sustava praćenja plovila za izlaske u ribolov koji su započeli tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.g

Razmjena podataka o ribolovnoj aktivnosti

1.   Format koji se upotrebljava za razmjenu podataka iz očevidnika o ribolovu, podataka iz prethodne obavijesti, podataka iz prekrcajne deklaracije i podataka iz iskrcajne deklaracije iz članaka 15., 17., 22. i 24. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, jest područje ribolovne aktivnosti XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 3.

2.   Sustavi države članice koja je država zastave mogu poslati poruke o ribolovnoj aktivnosti kao i odgovoriti na zahtjeve o podacima o ribolovnoj aktivnosti za izlaske u ribolov koji su započeli tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.h

Razmjena podataka u vezi s prodajom

1.   Format koji se upotrebljava za razmjenu podataka o prodajnim listovima i podataka o potvrdi o preuzimanju iz članaka 63. i 67. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, jest prodajno područje XML definicije sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 5.

2.   Kada se razmjenjuju podaci iz prijevoznog dokumenta iz članka 68. Uredbe o kontroli među državama članicama, kao i između država članica i Komisije ili tijela koje je ona odredila, format koji se upotrebljava temelji se i na normi UN/CEFACT P1000 – 5.

3.   Sustavi države članice mogu poslati poruke o prodajnim listovima i potvrda o preuzimanju kao i odgovarati na zahtjeve za podacima iz prodajnih listova i potvrdi o preuzimanju za operacije koje su se odvijale tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Članak 146.i

Slanje ukupnih podataka o ulovu

1.   Države članice koje su države zastave upotrebljavaju XML definiciju sustava na temelju norme UN/CEFACT P1000 – 12 kao format za slanje Komisiji ukupnih podataka o ulovu iz članka 33. stavaka 2. i 4. Uredbe o kontroli i članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

2.   Podaci iz izvješća o ulovu objedinjuju se po mjesecu u kojem su vrste ulovljene.

3.   Količine iz izvješća o ulovu temelje se na iskrcanim količinama. Kada se izvješće o ulovu treba dostaviti u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1006/2008, a prije istovara, mora se dostaviti izvješće o procjeni ulova s naznakom ‚zadržan na plovilu’. Ispravak s točnom masom i mjestom iskrcaja šalje se prije 15. u mjesecu nakon iskrcaja.

4.   Kada se zakonodavstvom Unije zahtijeva izvješćivanje o stokovima ili vrstama u višestrukim izvješćima o ulovu s različitim razinama objedinjavanja, o tim se stokovima ili vrstama izvješćuje samo u propisano najdetaljnijim izvješćima.

Članak 146.j

Promjene XML formata i provedbenih dokumenata

1.   Komisija će u dogovoru s državama članicama odlučiti o izmjenama XML formata i provedbenih dokumenata koji se trebaju upotrebljavati za sve elektroničke razmjene podataka među državama članicama te između država članica, Komisije ili tijela koje je ona odredila, uključujući izmjene koje proizlaze iz članaka 146.f, 146.g i 146.h.

2.   Izmjene formata iz stavka 1. moraju biti jasno istaknute u registru matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo i označene datumom na koji izmjena stupa na snagu. Te izmjene stupaju na snagu najranije šest mjeseci i najkasnije 18 mjeseci nakon njihova donošenja. Komisija utvrđuje vrijeme u dogovoru s državama članicama.

(15)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2874/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.)."

(16)  Uredba Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.).”"

38.

U članku 164., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija ili tijelo koje je ona odredila mogu u okviru partnerskih sporazuma o održivom ribarstvu ili partnerskih sporazuma o ribarstvu sklopljenih između Unije i trećih zemalja ili u okviru regionalnih organizacija za upravljanje u ribarstvu ili sličnih dogovora u kojima je Unija ugovorna strana ili neugovorna surađujuća strana priopćavati drugim stranama u tim sporazumima, organizacijama ili dogovorima relevantne informacije o nepoštovanju pravila zajedničke ribarstvene politike ili teškim prekršajima iz članka 42. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1005/2008 i članka 90. stavka 1. Uredbe o kontroli, pod uvjetom da to dopusti država članica koja je dostavila informacije i u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 45/2001 (17).

(17)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).”"

39.

Prilog V. briše se.

40.

Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

41.

Prilog VII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

42.

Prilozi VIII. i IX. brišu se.

43.

Prilog X. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi.

44.

Prilog XII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

45.

Prilog XXIII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovoj Uredbi.

46

Prilog XXVI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Uredbi;

47.

Prilog XXVII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

48.

Prilog XXX. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VIII. ovoj Uredbi;

49.

Prilog XXXI. briše se.

Članak 2.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 500/2001 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Međutim, članak 146.d stavak 1. primjenjuje se od 1. siječnja 2016. U skladu s člankom 11. Uredbe (EU) 2015/812, podatak 5. iz Priloga XXX. u vezi s teškim prekršajima za neispunjavanje obveza istovara ribe ispod dopuštene veličine primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  SL L 286, 29.10.2008., str. 33.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru Zajedničke ribarstvene politike (SL L 358, 31.12.2002., str. 59.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149, 20.5.2014., str. 1.).

(8)  Uredba Komisije (EZ) br. 500/2001 od 14. ožujka 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2847/93 o nadzoru ulova s ribarskih plovila Zajednice u vodama trećih zemalja i na otvorenim morima (SL L 73, 15.3.2001., str. 8.).

(9)  Uredba (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu obveze iskrcavanja, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (SL L 133, 29.5.2015., str. 1.).


PRILOG I.

PRILOG VI.

OBRAZAC KOMBINIRANOG OČEVIDNIKA O RIBOLOVU, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I PREKRCAJNE DEKLARACIJE UNIJE

Image


PRILOG II.

PRILOG VII.

OBRAZAC KOMBINIRANOG OČEVIDNIKA O RIBOLOVU, ISKRCAJNE DEKLARACIJE I PREKRCAJNE DEKLARACIJE UNIJE

(SREDOZEMNO MORE – DNEVNI IZLASCI U RIBOLOV)

Image


PRILOG III.

„PRILOG X.

UPUTE ZAPOVJEDNICIMA RIBARSKIH PLOVILA KOJI SU OBVEZNI POPUNJAVATI I DOSTAVLJATI OČEVIDNIK O RIBOLOVU, ISKRCAJNU ILI PREKRCAJNU DEKLARACIJU

Sljedeći opći i osnovni podaci o plovilu ili plovilima bilježe se u očevidniku o ribolovu u skladu s člancima 14., 15., 21., 22., 23. i 24. Uredbe o kontroli i glave III. poglavlja I., II. i III. ove Uredbe, ne dovodeći u pitanje druge posebne elemente ili pravila propisana zakonodavstvom Unije ili koja zahtijevaju nacionalna tijela države članice ili treće zemlje ili regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

1.   UPUTE KOJE SE ODNOSE NA OČEVIDNIK O RIBOLOVU

Zapovjednik (zapovjednici) svih ribarskih plovila koji sudjeluje (sudjeluju) u ribolovu u paru vodi (vode) očevidnik o ribolovu u kojemu navodi (navode) ulovljene količine koje su zadržane na plovilu, i to tako da se ulovi ne računaju dvostruko.

U očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku bilježe se na svakoj stranici obvezni podatkovni elementi tijekom istog izlaska u ribolov.

Podaci o ribarskom plovilu (plovilima) i datumima izlaska u ribolov

Referentni broj u očevidniku

o ribolovu u

papirnatom obliku

Podatkovni element

(O = obvezno)

(N = neobvezno)

(CIF = obvezno, prema potrebi)

Opis i/ili vrijeme bilježenja

(1)

Ime ribarskog plovila, (O)

Međunarodni pozivni znak (znakovi), (O)

Broj (brojevi) CFR (O)

Broj (brojevi) GFCM, ICCAT (obvezno, prema potrebi)

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

Ovi podaci upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku ispod podataka o plovilu za koje se vodi očevidnik o ribolovu.

Identifikacijski broj plovila iz registra flote Zajednice (CFR) je jedinstveni broj koji je država članica dodijelila plovilu Unije kada ribarsko plovilo po prvi put ulazi u flotu Unije (1).

Broj GFCM-ovog ili ICCAT-ovog registra unosi se za ribarska plovila koja obavljaju regulirane ribolovne aktivnosti izvan voda Unije (CIF).

(2)

Vanjska identifikacijska oznaka (O)

Vanjska registracijska slova i brojevi koji su istaknuti na boku trupa.

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

(3)

Ime i adresa zapovjednika plovila (O)

Navodi se ime, prezime i detaljna adresa zapovjednika plovila (ulica, broj, grad, poštanski broj, država članica ili treća zemlja).

U slučaju operacija koje se obavljaju u paru s drugim plovilom, upisuju se isti podaci i za drugo ribarsko plovilo.

(4)

Datum, vrijeme i polazna luka (O)

Upisuje se u papirnatom obliku u očevidnik o ribolov prije nego što ribarsko plovilo napusti luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a vrijeme se upisuje u SS-MM po lokalnom vremenu.

Elektronička poruka o odlasku šalje se prije nego što ribarsko plovilo napusti luku. Datum i vrijeme upisuju se kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(5)

Datum, vrijeme i luka povratka (O)

Upisuje se u papirnatom obliku u očevidniku o ribolov prije nego što ribarsko plovilo uđe u luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu.

Elektronička poruka o povratku šalje se prije nego što ribarsko plovilo uđe u luku. Datum i predviđeno vrijeme upisuju se kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(6)

Datum, vrijeme i iskrcajna luka, ako se razlikuju od onih navedenih pod (5) (O)

Upisuje se u očevidnik u ribolovu prije nego što ribarsko plovilo uđe u iskrcajnu luku. Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a predviđeno vrijeme upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

(7)

Datum, vrijeme i mjesto prekrcaja,

Ime, vanjska identifikacijska oznaka, međunarodni pozivni znak, zastava, broj CRF ili IMO i luka i odredišna država plovila na koje je obavljen prekrcaj (O)

Upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku u slučaju prekrcaja prije početka operacije.

Datum se upisuje u obliku DD-MM-GGGG, a vrijeme se upisuje u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Za elektronički očevidnik o ribolovu, luka se upisuje upotrebom oznaka objavljenih na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Treća zemlja upisuje se upotrebom troslovne oznake država ISO-3166.

Za plovila Unije upisuje se broj pod kojim je plovilo upisano u registar flote Zajednice (CFR). Za plovila trećih zemalja upisuje se broj Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

Kada je zemljopisna pozicija obvezna, upisuje se širina i dužina u stupnjevima i minutama bez GPS-a i u decimalnim stupnjevima i minutama s GPS-om (format WGS 84).

Podaci o ribolovnom alatu

(8)

Tip ribolovnog alata (O)

Tip alata navodi se korištenjem šifri iz stupca 1. u Prilogu XI.

(9)

Veličina oka mrežnog tega

Navodi se u milimetrima (rastegnuto oko mrežnog tega).

(10)

Dimenzije ribolovnog alata (O)

Dimenzije ribolovnog alata kao što je veličina i broj navode se u skladu sa specifikacijama iz stupca 2. u Prilogu XI.

(11)

Datum (O)

Za svaki dan proveden na moru u novi se redak (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili izvješće (elektronički očevidnik o ribolovu) upisuje odgovarajući datum.

Prema potrebi, u novi redak upisuje se datum za svaku ribolovnu operaciju.

(12)

Broj ribolovnih operacija (O)

Broj ribolovnih operacija navodi se u skladu sa specifikacijama iz stupca 3. u Prilogu XI. (O).

(13)

Trajanje ribolova (O)

Vrijeme postavljanja i izvlačenja ribolovnog alata (CIF)

Ribolovna dubina (CIF)

Ukupno vrijeme (O)

Ukupno vrijeme za sve aktivnosti povezane s ribolovnim operacijama (traženje ribe, spuštanje, povlačenje i izvlačenje aktivnog ribolovnog alata, postavljanje, potapanje, vađenje i ponovno postavljanje pasivnog ribolovnog alata te vađenje eventualnog ulova iz ribolovnog alata i mreža za držanje ribe ili prebacivanje ulova iz transportnog kaveza u kaveze za tov i uzgoj) navodi se u minutama i jednako je broju sati provedenih na moru od kojih se odbije vrijeme provedeno u plovidbi do ribolovnih područja, između ribolovnih područja i povratku iz njih, kao i vrijeme dok je plovilo obavljalo manevre izbjegavanja, bilo neaktivno ili čekalo na popravak.

Vrijeme postavljanja i izvlačenja ribolovnog alata upisuje se u SS-MM po lokalnom vremenu (očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku) ili kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC) za elektronički očevidnik o ribolovu.

Ribolovna dubina upisuje se kao prosječna dubina u metrima.

(14)

Pozicija i zemljopisno područje ribolova (O)

Kao područje na kojemu je ostvaren ulov navodi se područje na kojemu je ostvarena većina ulova do najsitnijih detalja, ako su podaci raspoloživi.

Primjeri:

 

U vodama sjeveroistočnog Atlantika (FAO-ovo područje 27), do ICES-ovog odjeljka i statističkog pravokutnika (npr. IV.a 41E7, VIII-b 20E8). ICES-ovim statističkim pravokutnicima određena je mreža koja pokriva područje između 36° N i 85°30′ N i 44° W i 68°30′ E. Redovi zemljopisne širine s intervalima od 30′ označeni su (dvoznamenkastim) brojevima od 01 do 99. Stupovi zemljopisne dužine s intervalima od 1° označeni su prema numeričkom sustavu počevši s A0 do M8 upotrebom različitog slova za svaki blok od 10°, osim I.

 

U vodama Sredozemlja i Crnog mora (FAO-ovo područje 37), do GFCM-ovog zemljopisnog potpodručja i statističkog pravokutnika (npr. 7 M27B9). Brojevi pravokutnika u GFCM-ovoj statističkoj mreži peteroznamenkasta su oznaka: i. Širina se sastoji od troznamenkaste oznake (jedno slovo i dva broja). Najveći raspon od M00 (30° N) do M34 (47°30′ N), ii. Duljina se sastoji od slova i broja. Raspon slova je od A do J, a raspon broja od 0 do 9. Najveći raspon od A0 (6° W) do J5 (42° E).

 

U vodama sjeverozapadnog Atlantika uključujući NAFO (FAO-ovo područje 21) i vodama istočnog središnjeg Atlantika uključujući CECAF (FAO-ovo područje 34), do FAO-ovog odjeljka ili pododjeljka (npr. 21.3.M ili 34.3.5).

 

Za ostala FAO-ova područja, do FAO-ovog potpodručja ako su podaci raspoloživi (npr. FAO 31 za zapadni središnji Atlantik i FAO 51.6 za zapadni Indijski ocean).

Nije obvezno, ali mogu se navesti podaci za sve statističke pravokutnike u kojima je ribarsko plovilo obavljalo aktivnosti tijekom dana (O).

U GFCM-ovim i ICCAT-ovim područjima upisuje se zemljopisna pozicija (širina/duljina) za svaku ribolovnu operaciju ili u podne ako tijekom tog dana nije obavljen nikakav ribolov.

Kada je zemljopisna pozicija obvezna, upisuje se širina i dužina u stupnjevima i minutama ako se ne upotrebljuje GPS i u decimalnim stupnjevima i minutama s pomoću GPS-a (format WGS 84).

Ribolovna zona treće zemlje, područje regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu i otvoreno more: navesti ribolovnu zonu (zone) država koje nisu države članice ili područje (područja) regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu ili vode koje nisu pod suverenošću ili jurisdikcijom neke države ili nisu regulirane od strane regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, upotrebom ISO-3166 troslovne oznake država ili ostale oznake objavljene na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo, npr. NOR = Norveška, NAFO = XNW, NEAFC = XNE i XIN za otvoreno more.

(15)(16)

Količine ulovljene i zadržane na plovilu (O)

Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

Ulov pojedine vrste upisuje se u kilogramima ekvivalenta žive mase.

Upisuju se sve količine svake vrste ulovljene i zadržane na plovilu iznad 50 kg ekvivalenta žive mase. Prag od 50 kg primjenjuje se čim ulovi vrste premaše 50 kg. Te količine uključuju i količine namijenjene prehrani posade plovila.

Ulovi zakonom dopuštenih veličina upisuju se s pomoću opće oznake LSC.

Ulovi ispod najmanje referentne veličine za očuvanje upisuju se odvojeno od ulova zakonom dopuštenih veličina s pomoću opće oznake BMS.

Ako se ulovi drže u kašetama, kutijama, posudama, vrećama, blokovima ili drugim spremnicima, neto masa korištene jedinice bilježi se u kilogramima žive mase te se navodi točan broj upotrijebljenih jedinica.

Umjesto toga, ulov zadržan na plovilu u takvim jedinicama može se zabilježiti u kilogramima žive mase (O).

U Baltičkom moru (samo za losos) i na području GFCM-a (samo za tune, sabljarke i vrlo migratorne morske pse) i, prema potrebi, u drugim područjima, upisuje se i broj ribe ulovljene po danu.

Ako je premalo stupaca, upotrebljava se nova stranica.

(15)(16)

Procjena odbačenog ulova (O)

Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

Odbačeni ulov pojedine vrste upisuje se u kilogramima ekvivalenta žive mase.

Vrste koje ne podliježu obvezi iskrcavanja:

 

Za svaku se vrstu upisuju količine odbačenog ulova iznad 50 kg ekvivalenta žive mase slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova s pomoću opće oznake DIS.

 

Na isti način bilježe se i odbačeni ulovi vrsta koje su ulovljene kako bi se upotrebljavale kao živi mamci i navedene su u očevidniku o ribolovu.

Vrste koje imaju koristi od izuzeća obveze iskrcavanja  (2):

 

Za svaku se vrstu bilježe količine odbačenog ulova u cijelosti slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova s pomoću opće oznake DIS.

 

Količine odbačenog ulova svake vrste na koju se primjenjuju izuzeća de minimis bilježe se u cijelosti slijedeći pravila utvrđena za bilježenje ulova odvojeno od ostalog odbačenog ulova s pomoću opće oznake DIM.

(15)(16)

Ulovi, slučajni ulovi i puštanje drugih morskih organizama ili životinja (O)

U GFCM-ovom području, sljedeći se podaci bilježe odvojeno za svaki ulov ili slučajni ulov:

dnevni ulovi crvenog koralja, uključujući ribolovnu aktivnost po području i dubini,

slučajni ulov i puštanje morskih ptica,

slučajni ulov i puštanje medvjedica,

slučajni ulov i puštanje morskih kornjača,

slučajni ulov i puštanje kitova.

Prema potrebi, puštene morske životinje upisuju se s pomoću opće oznake RET.

Upotrebljavaju se FAO-ove troznamenkaste šifre za vrste ili ako nisu raspoložive, šifre objavljene na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

2.   UPUTE KOJE SE ODNOSE NA ISKRCAJNU/PREKRCAJNU DEKLARACIJU

Kod iskrcanih ili prekrcanih proizvoda ribarstva na plovilu ulova, na plovilu s kojeg je obavljen prekrcaj ili na plovilu na kojem je obavljen prekrcaj, i ako su proizvodi ponderirani s pomoću sustava odobrenih od strane nadležnih tijela država članica, u iskrcajnoj ili prekrcajnoj deklaraciji za svaku se vrstu navodi stvarna masa iskrcanih ili prekrcanih količina, izražena kao masa proizvoda u kilogramima, zajedno sa sljedećim podacima:

(a)

Prezentiranje ribe (referentni broj (17) u očevidniku u ribolovu u papirnatom obliku) korištenjem šifri iz tablice 1. Priloga I. (O);

(b)

Mjerna jedinica za iskrcane ili prekrcane količine (referentni broj (18) u očevidniku u ribolovu u papirnatom obliku); navodi se masa jedinice izražena kao masa proizvoda u kilogramima. Ova jedinica može biti drugačija od one koja je navedena u očevidniku o ribolovu (O);

(c)

Ukupna masa pojedine iskrcane ili prekrcane vrste (referentni broj u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku (19)); navodi se masa stvarno iskrcanih ili prekrcanih količina za sve vrste (O);

Ulovi zakonom dopuštenih veličina upisuju se s pomoću opće oznake LSC. Ulovi ispod najmanje referente veličine za očuvanje upisuju se odvojeno od ulova zakonom dopuštenih veličina s pomoću opće oznake BMS. Upotrebljavaju se FAO-ove troslovne šifre za vrste.

(d)

Masa odgovara masi proizvoda onakvog kakav je iskrcan, tj. nakon obrade na plovilu. Nadležna tijela u državama članicama kasnije upotrebljavaju relevantne pretvorbene faktore kako bi izračunala ekvivalent žive mase u skladu s člankom 49. ove Uredbe;

(e)

Potpis zapovjednika plovila (referentni broj (20) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku) (O);

(f)

Potpis, ime i adresa agenta i promatrača, prema potrebi (referentni broj (21) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku);

(g)

Područje na kojem je ostvaren ulov: FAO-ovo područje, potpodručje i pododjeljak, ICES-ovo područje, NAFO, NEAFC-ovo potpodručje, CECAF-ovo područje, GFCM-ovo potpodručje ili ribolovna zona treće zemlje (referentni broj (22) u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku). Primjenjuje se na isti način kao i za gornje podatke o poziciji i zemljopisnom području (O).

3.   DODATNE UPUTE ZA BILJEŽENJE RIBOLOVNOG NAPORA U OČEVIDNIK O RIBOLOVU

U očevidnik u ribolovu zapovjednici ribarskih plovila Unije bilježe sljedeće dodatne podatke o vremenu provedenom u ribolovu obuhvaćenom režimom upravljanja ribolovnim naporom:

(a)

Svi podaci koji se zahtijevaju u okviru ovog odjeljka upisuju se u očevidnik o ribolovu u papirnatom obliku između referentnih brojeva (15 i (16).

(b)

Vrijeme se upisuje kao usklađeno svjetsko vrijeme (UTC).

(c)

Širina i dužina upisuju se u stupnjevima i minutama bez GPS-a i u decimalnim stupnjevima i minutama (format WGS 84) s GPS-om.

(d)

Vrste se navode korištenjem FAO-ovih troslovnih šifri za riblje vrste.

3.1   Podaci o ribolovnom naporu

(a)   Prolazak kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

Ako odobreno ribarsko plovilo prolazi kroz zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom, ali u toj zoni ne obavlja ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

datum i vrijeme svakog ulaska/izlaska,

pozicija pri svakom ulasku i izlasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku ulaska,

riječ ‚prolazak’.

b)   Ulazak u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom

Kada ribarsko plovilo ulazi u zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj će vjerojatno obavljati ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

riječ ‚ulazak’,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

vrijeme ulaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku ulaska i

ciljane vrste.

c)   Izlazak iz zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom

Ako ribarsko plovilo napušta zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj je obavljalo ribolovne aktivnosti i ako ulazi u drugu zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj namjerava obavljati ribolovne aktivnosti, u očevidniku o ribolovu u papirnatom obliku popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

riječ ‚ulazak’,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

nova zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

vrijeme izlaska/ulaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska/ulaska i

ciljane vrste.

Ako ribarsko plovilo napušta zonu obuhvaćenu režimom upravljanja ribolovnim naporom u kojoj je obavljalo ribolovne aktivnosti i u toj zoni neće obavljati daljnje ribolovne aktivnosti, popunjava se dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

riječ ‚izlazak’,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

vrijeme odlaska,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska i

ciljane vrste.

d)   Ribolovne aktivnosti u više zona  (3).

Ako ribarsko plovilo obavlja ribolovne aktivnosti u više zona, mora se popuniti dodatni redak ili deklaracija u elektroničkom obliku. Upisuju se sljedeći podaci:

datum,

riječi ‚u više zona’,

vrijeme prvog izlaska i zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija pri prvom ulasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

vrijeme zadnjeg ulaska i zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija pri zadnjem izlasku, određena zemljopisnom širinom i dužinom,

ulov zadržan na plovilu, po vrstama, u trenutku izlaska/ulaska i

ciljane vrste.

e)   Dodatni podaci o ribarskim plovilima koja upotrebljavaju mirujuće ribolovne alate:

Kada ribarsko plovilo postavlja ili ponovo postavlja mirujuće ribolovne alate, upisuju se sljedeći podaci:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

riječi ‚postavljanje’ ili ‚ponovno postavljanje’,

vrijeme.

Kada ribarsko plovilo završi operacije s mirujućim ribolovnim alatom:

datum,

zona obuhvaćena režimom upravljanja ribolovnim naporom,

pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom,

riječ ‚završetak’,

vrijeme.

3.2   Podaci o slanju poruke o kretanju plovila

Ako je ribarsko plovilo koje obavlja ribolovne aktivnosti obvezno dostaviti nadležnim tijelima izvješće o ribolovnom naporu u skladu s člankom 28. Uredbe o kontroli, bilježe se i sljedeći podaci uz one iz stavka 3.1.:

(a)

datum i vrijeme slanja poruke;

(b)

pozicija ribarskog plovila određena zemljopisnom širinom i dužinom;

(c)

sredstvo slanja poruke i, prema potrebi, korištena radiostanica i

(d)

odredište (odredišta) poruke.”


(1)  Kako je navedeno u članku 10. Uredbe Komisije (EZ) br. 26/2004 od 30. prosinca 2003. o registru ribarske flote Zajednice (SL L 5, 9.1.2004., str. 25.)

(2)  Iz članka 15. stavka 4. i članka 15. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/812 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015., a posebno:

vrste čiji je ribolov zabranjen i koje su identificirane kao takve zakonskim aktom Unije donesenim u području zajedničke ribarstvene politike;

vrste za koje znanstveni dokazi pokazuju visoke stope preživljavanja, uzimajući u obzir karakteristike alata, ribarske prakse i ekosustava;

ulovi koji spadaju pod izuzeća de minimis;

riba na kojoj su vidljiva oštećenja koja su prouzročili grabežljivci.

(3)  Plovila koja u zoni obuhvaćenoj režimom upravljanja ribolovnim naporom ostaju na udaljenosti do 5 nautičkih milja s bilo koje strane crte koja razdvaja dvije zone obuhvaćene režimom upravljanja ribolovnim naporom moraju zabilježiti svoj prvi ulazak i zadnji izlazak u razdoblju od 24 sata.


PRILOG IV.

„PRILOG XII.

NORME ZA ELEKTRONIČKU RAZMJENU PODATAKA

Format za elektroničku razmjenu podataka temelji se na UN/CEFACT normi P1000. Razmjene podataka o sličnim poslovnim aktivnostima svrstane su u domene i navedene u dokumentima o specifikacijama za poslovne zahtjeve (BRS).

Standardi su dostupni za:

 

P1000 – 1; Opća načela

 

P1000 – 3; Domena ribolovne aktivnosti

 

P1000 – 5; Domena prodaje

 

P1000 – 7; Domena pozicije plovila

 

P1000 – 12; Domena izvješća o ukupnim podacima o ulovu

Dokumenti o specifikacijama za poslovne zahtjeve i prijevod u računalno čitljivom obliku (XML definicija sustava) dostupni su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu podataka dostupni su na tom web-mjestu.”


PRILOG V.

„PRILOG XXIII.

POPIS PODATAKA POTREBNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O NADZORU KOJA SE ODNOSE NA UOČAVANJE I DETEKCIJU RIBARSKIH PLOVILA

Opće informacije

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu

2.

Datum i vrijeme uočavanja ili detekcije (UTC)

3.

Država članica podrijetla i ime jedinstvenog tijela

4.

Vrsta i identifikacija nadzorne letjelice:

5.

Pozicija i lokacija nadzorne letjelice u vremenu uočavanja ili detekcije

Podaci o ribarskom plovilu

6.

Država zastave

7.

Ime

8.

Luka upisa i vanjski registracijski broj

9.

Međunarodni pozivni znak

10.

Broj Međunarodne pomorske organizacije

11.

Broj iz registra flote Zajednice

12.

Opis

13.

Vrsta

14.

Početna pozicija i lokacija u trenutku uočavanja ili detekcije

15.

Početni smjer i brzina u trenutku uočavanja ili detekcije

16.

Aktivnost

Ostale informacije

17.

Sredstvo uočavanja ili detekcije

18.

Kontakt s plovilom

19.

Podaci o komunikaciji s plovilom

20.

Dokaz o uočavanju ili detekciji

21.

Napomene

22.

Dodaci

23.

Službena osoba koja podnosi izvješće i potpis

Upute za ispunjavanje izvješća o nadzoru

1.

Dostaviti što je moguće opsežnije informacije.

2.

Pozicija određena zemljopisnom širinom i dužinom i detaljna lokacija (ICES-ovo područje, GFCM-ovo zemljopisno potpodručje, NAFO-ovo, NEAFC-ovo ili CACAF-ovo potpodručje, FAO-ovo područje, potpodručje i odjeljak i na kopnu, u luci).

3.

Država zastave, ime plovila, luka upisa, vanjski registracijski broj, međunarodni pozivni znak i IMO broj: dobiju se na temelju zapažanja ili detekcije plovila ili na temelju radioveze s plovilom (mora se navesti izvor informacija).

4.

Opis plovila (ako je uočeno vizualno): raspoznavajuće oznake, prema potrebi: navesti jesu li ime plovila i luka upisa bili vidljivi ili ne. Zabilježite boju trupa i nadgrađa, broj jarbola, poziciju mosta i duljinu dimnjaka itd.

5.

Tip plovila i opaženi ribolovni alat: npr. plovilo s parangalima, koćarica, brod-tvornica, transportni brod (FAO-ova međunarodna standardna statistička klasifikacija ribarskih plovila).

6.

Aktivnost uočenog ili detektiranog plovila, prema potrebi: izvješće za svaku aktivnost ako je plovilo obavljalo ribolov, postavljalo ribolovni alat, izvlačilo, prekrcavalo, prebacivalo, potezalo, provozilo, bilo usidreno ili bilo koje druge aktivnosti (navesti detaljno) uključujući datum, vrijeme, poziciju, smjer i brzinu plovila za svaku aktivnost.

7.

Sredstvo uočavanja ili detekcije prema potrebi: podaci o načinu uočavanja ili detekcije kao što je vizualno, sustavom VMS, radarom, radiom ili drugo (navesti detaljno)

8.

Kontakt s plovilom: navesti je li bilo kontakta (DA/NE) i način komunikacije (radio ili drugo, navesti detaljno).

9.

Podaci o komunikaciji: ukratko navesti svaku komunikaciju s plovilom te navesti ime, državljanstvo i funkciju koju je (su) navela (navele) osoba (osobe) s uočenog/detektiranog plovila s kojima je bio uspostavljen kontakt.

10.

Dokaz o uočavanju ili detekciji: navesti je li uočavanje ili detekcija zabilježeno fotografijom, videozapisom, audiozapisom ili izvješćem u pisanom obliku.

11.

Napomene: navesti sve druge napomene.

12.

Dodaci: prema potrebi, priložiti fotografiju ili nacrt plovila (nacrtati profil plovila i označiti bilo koje prepoznatljive strukture, profil, jarbole i oznake koje bi se mogle upotrijebiti za identifikaciju).

Detaljne upute koje se upotrebljavaju za popunjavanje izvješća dostupne su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Pravila za elektroničku razmjenu izvješća o nadzoru:

Za elektroničku razmjenu izvješća o nadzoru, XML definicija sustava dostupna je na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu dostupni su na tom web-mjestu.”


PRILOG VI.

„PRILOG XXVI.

OBRAZAC IZVJEŠĆA PROMATRAČA ZADUŽENOG ZA NADZOR

PODACI O PROMATRAČU

Ime

 

Imenovan od strane (nadležno tijelo)

 

Poslan od strane (poslodavac)

 

Datum početka

 

Datum završetka

 


PODACI O RIBARSKOM PLOVILU

Vrsta

 

Država zastave

 

Ime

 

Broj iz registra flote Zajednice

 

Vanjske identifikacijske oznake

 

IRCS

 

Broj IMO

 

Snaga porivnog motora

 

Duljina preko svega

 


VRSTE RIBOLOVNIH ALATA NA PLOVILU

1.

 

2.

 

3.

 


UOČENI ALAT KORIŠTEN TIJEKOM IZLASKA U RIBOLOV

1.

 

2.

 

3.

 


PODACI O RIBOLOVNIM OPERACIJAMA

Referentni broj ribolovne operacije (prema potrebi)

 

Datum

 

Vrsta korištenog ribolovnog alata

 

Dimenzije

 

Veličina oka mrežnog oka

 

Dodaci

 

Vrijeme početka operacije

Vrijeme završetka operacije

 

Pozicija na početku operacije

 

Dubina na početku operacije

 

Dubina na završetku operacije

 

Pozicija na završetku operacije

 


ULOVI

Vrsta

Zadržano

Odbačeno

Procijenjene količine svake vrste u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjene količine ciljanih vrsta u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjene količine ciljanih vrsta u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

Procijenjena ukupna masa ulova u kg ekvivalenta žive mase

Najmanja referentna veličina za očuvanje

 

 

 

Ispod najmanje referentne veličine za očuvanje

 

 

 

UOČENE NESUKLADNOSTI
SAŽETAK NA KRAJU IZLASKA U RIBOLOV

POTPIS PROMATRAČA

DATUM”


PRILOG VII.

„PRILOG XXVII.

IZVJEŠĆA O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

OSNOVNI PODACI POTREBNI ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA O INSPEKCIJSKOM PREGLEDU

Upute za ispunjavanje izvješća o nadzoru:

Dostaviti što je moguće opsežnije informacije. Informacije se unose prema potrebi i raspoloživosti. Detaljne upute koje se upotrebljavaju za popunjavanje izvješća dostupne su na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo.

Pravila za elektroničku razmjenu izvješća o inspekcijskom pregledu:

Za elektroničku razmjenu izvješća o inspekcijskom pregledu, XML definicija sustava dostupna je na stranici registra matičnih podataka web-mjesta Europske komisije za ribarstvo. I provedbeni dokumenti koji se upotrebljavaju za razmjenu dostupni su na tom web-mjestu.

MODUL 1.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA NA MORU

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (1)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo  (1)

3.

Inspekcijsko plovilo (zastava, ime i vanjski registracijski broj) (1)

4.

Međunarodni pozivni znak (1)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (početak) (1)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (1)

7.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (1)

8.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (1)

9.

Pozicija inspekcijskog plovila (širina, dužina) (1)

10.

Lokacija inspekcijskog plovila (detaljno ribolovno područje) (1)

11.

Glavni inspektor (1)

12.

Državljanstvo

13.

Inspektor br. 2. (1)

14.

Državljanstvo

15.

Podaci o ribarskom plovilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (ime, vanjski registracijski broj, zastava)  (1)

16.

Pozicija i lokacija plovila, ako je drukčija od inspekcijskog plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (1)

17.

Tip plovila (1)

18.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (1)

19.

Međunarodni pozivni znak (1)

20.

Broj Međunarodne pomorske organizacije (1)

21.

Broj iz registra flote Zajednice (1)

22.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (1)

23.

Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (1)

24.

Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (1)

25.

Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (1)

26.

Radiopoziv prije ukrcavanja

27.

Očevidnik o ribolovu popunjen prije inspekcijskog pregleda

28.

Ljestve za penjanje na plovilo (1)

29.

Identifikacija inspektora

30.

Prekršaji ili zapažanja  (1)

31.

Pregled dokumenata i odobrenja  (1)

32.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (1)

33.

Provjera snage porivnog motora

34.

Podaci o povlastici za ribolov (1)

35.

Podaci o odobrenju za ribolov (1)

36.

VMS u funkciji (1)

37.

Daljinsko elektroničko praćenje u funkciji (1)

38.

Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (1)

39.

Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (1)

40.

Referentna oznaka prethodne obavijesti (1)

41.

Svrha obavijesti (1)

42.

Potvrda o skladištu za ribu

43.

Plan slaganja tereta

44.

Tablice za određivanje visine praznog prostora u rashladnim tankovima s morskom vodom

45.

Certifikat za sustave vaganja na plovilu

46.

Članstvo u organizaciji proizvođača

47.

Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (1)

48.

Prekršaji ili zapažanja  (1)

49.

Inspekcijski pregled ulova  (1)

50.

Podaci o ulovu na plovilu (vrste, količine u ekvivalentu žive mase, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (1)

51.

Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (1)

52.

Odvojeno evidentiranje ribe čije su veličine ispod minimalnih (1)

53.

Odvojeno držanje pridnenih stokova obuhvaćenih višegodišnjim planovima (1)

54.

Odvojeno držanje ribe čije su veličine ispod minimalnih (1)

55.

Kontrolno vaganje, brojanje spremnika/kašeta, tablice za određivanje visine praznog prostora ili uzorkovanje

56.

Podaci o evidentiranju odbačenog ulova (vrste, količine) (1)

57.

Prekršaji ili zapažanja  (1)

58.

Inspekcijski pregled ribolovnog alata  (1)

59.

Podaci o ribolovnom alatu (vrsta) (1)

60.

Podaci o dodatku (dodacima) za mrežu ili uređaju (uređajima) (vrsta) (1)

61.

Podaci o veličini oka mrežnog teka ili dimenziji (1)

62.

Podaci o koncu (vrsta, debljina) (1)

63.

Označavanje ribolovnog alata

64.

Prekršaji ili zapažanja  (1)

65.

Primjedbe inspektora  (1)

66.

Primjedbe zapovjednika plovila  (1)

67.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere)  (1)

68.

Potpis inspektora  (1)

69.

Potpis zapovjednika plovila  (1)

MODUL 2.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA KOD PRETOVARA

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (2)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo  (2)

3.

Inspekcijsko plovilo (zastava, ime i vanjski registracijski broj) (2)

4.

Međunarodni pozivni znak (2)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (početak) (2)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (2)

7.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (2)

8.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (2)

9.

Pozicija inspekcijskog plovila (širina, dužina) (2)

10.

Lokacija inspekcijskog plovila (detaljno ribolovno područje) (2)

11.

Lokacija luke (3)

12.

Određena luka (2)

13.

Glavni inspektor (2)

14.

Državljanstvo

15.

Inspektor br. 2. (2)

16.

Državljanstvo

17.

Podaci o ribarskom plovilu s kojega se obavlja prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, zastava)  (2)

18.

Pozicija i lokacija plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (2)

19.

Tip plovila (2)

20.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (2)

21.

Međunarodni pozivni znak (2)

22.

Broj Međunarodne pomorske organizacije (2)

23.

Broj iz registra flote Zajednice (2)

24.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (2)

25.

Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (2)

26.

Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (2)

27.

Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (2)

28.

Provjera sustava VMS prije ukrcaja

29.

Očevidnik o ribolovu popunjen prije prekrcaja (2)

30.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

31.

Pregled dokumenata i odobrenja  (2)

32.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (2)

33.

Podaci o povlastici za ribolov (2)

34.

Podaci o odobrenju za ribolov (2)

35.

Podaci o odobrenju za prekrcaj (2)

36.

VMS u funkciji

37.

Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (2)

38.

Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (2)

39.

Referentna oznaka prethodne obavijesti (2)

40.

Svrha prethodne obavijesti (uključujući režim NNN) (2)

41.

Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (3)

42.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

43.

Inspekcijski pregled ulova  (2)

44.

Podaci o ulovu na plovilu (prije prekrcaja) (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (2)

45.

Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (2)

46.

Podaci o prekrcanom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (2)

47.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

48.

Podaci o ribarskom plovilu na koje je obavljen prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, zastava)  (2)

49.

Pozicija i lokacija plovila (širina, dužina, detaljno ribolovno područje) (2)

50.

Tip plovila (2)

51.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (2)

52.

Međunarodni pozivni znak (2)

53.

Broj Međunarodne pomorske organizacije (2)

54.

Broj iz registra flote Zajednice (2)

55.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (2)

56.

Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (2)

57.

Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (2)

58.

Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (2)

59.

Provjera sustava VMS prije ukrcaja

60.

Očevidnik o ribolovu popunjen prije prekrcaja (2)

61.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

62.

Pregled dokumenata i odobrenja  (2)

63.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (2)

64.

Podaci o povlastici za ribolov (2)

65.

VMS u funkciji

66.

Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (2)

67.

Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (2)

68.

Referentna oznaka prethodne obavijesti (2)

69.

Svrha prethodne obavijesti (2)

70.

Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (luka, država i datum) (3)

71.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

72.

Inspekcijski pregled ulova  (2)

73.

Podaci o ulovu na plovilu (prije prekrcaja) (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (2)

74.

Podaci o primljenom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (2)

75.

Prekršaji ili zapažanja  (2)

76.

Primjedbe inspektora  (2)

77.

Primjedbe zapovjednika plovila  (2)

78.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere)  (2)

79.

Potpis inspektora  (2)

80.

Potpis zapovjednika plovila  (2)

MODUL 3.: INSPEKCIJSKI PREGLED RIBARSKOG PLOVILA U LUCI ILI PRI ISKRCAJU, A PRIJE PRVE PRODAJE

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (4)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo  (4)  (5)

3.

Datum inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (4)  (5)

4.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (4)  (5)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (4)  (5)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (4)  (5)

7.

Lokacija luke (4)  (5)

8.

Određena luka (4)  (5)

9.

Glavni inspektor (4)

10.

Državljanstvo

11.

Inspektor br. 2. (4)

12.

Državljanstvo

13.

Podaci o ribarskom plovilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (ime, vanjski registracijski broj, zastava)  (4)  (5)

14.

Tip plovila (4)  (5)

15.

Identifikacijski broj potvrde o registraciji (4)  (5)

16.

Međunarodni pozivni znak (4)  (5)

17.

Broj Međunarodne pomorske organizacije (4)  (5)

18.

Broj iz registra flote Zajednice (4)

19.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (4)  (5)

20.

Podaci o stvarnom vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (4)  (5)

21.

Podaci o zakupniku (ime, državljanstvo i adresa) (4)

22.

Podaci o agentu (ime, državljanstvo i adresa) (4)

23.

Podaci o zapovjedniku plovila (ime, državljanstvo i adresa) (4)

24.

Provjera sustava VMS prije uplovljavanja u luku (4)  (5)

25.

Očevidnik o ribolovu popunjen prije dolaska

26.

Identifikacija inspektora

27.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

28.

Pregled dokumenata i odobrenja  (4)  (5)

29.

Identifikacijski broj potvrde o upisu plovila (4)

30.

Podaci o povlastici za ribolov (4)  (5)

31.

Podaci o odobrenju za ribolov (4)  (5)

32.

Podaci o luci pristupa i dozvoli za iskrcaj (4)  (5)

33.

Broj (brojevi) lista (listova) iz očevidnika o ribolovu u papirnatom obliku (4)

34.

Referentna oznaka elektroničkog očevidnika o ribolovu (4)

35.

Referentna oznaka prethodne obavijesti (4)  (5)

36.

Svrha prethodne obavijesti (uključujući režim NNN) (4)  (5)

37.

Potvrda o skladištu za ribu

38.

Plan slaganja tereta

39.

Tablice za određivanje visine praznog prostora u rashladnim tankovima s morskom vodom

40.

Certifikat za sustave vaganja na plovilu

41.

Članstvo u organizaciji proizvođača

42.

Podaci o zadnjoj luci uplovljavanja (datum, država i luka) (4)  (5)

43.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

44.

Inspekcijski pregled ulova  (4)  (5)

45.

Podaci o ulovu na plovilu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (4)  (5)

46.

Dopušteno odstupanje za pojedinu vrstu (4)

47.

Odvojeno evidentiranje ribe čije su veličine ispod minimalnih (4)

48.

Podaci o istovarenom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (4)  (5)

49.

Provjerena najmanja referentna veličina za očuvanje (4)

50.

Označivanje

51.

Kontrolno vaganje, brojanje spremnika/kašeta ili kontrolno uzorkovanje pri istovaru

52.

Brodsko skladište pregledano nakon istovara

53.

Ulov izvagan pri iskrcaju

54.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

55.

Podaci o prekrcaju za ulove primljene s drugih ribarskih plovila  (4)  (5)

56.

Podaci o ribarskom plovilu s kojega se obavlja prekrcaj (ime, vanjski registracijski broj, međunarodni pozivni znak, broj Međunarodne pomorske organizacije, broj iz registra flote Zajednice, zastava) (4)  (5)

57.

Podaci o prekrcajnoj deklaraciji (4)  (5)

58.

Podaci o prekrcanom ulovu (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova) (4)  (5)

59.

Ostala dokumentacija o ulovu (potvrde o ulovu) (4)  (5)

60.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

61.

Inspekcijski pregled ribolovnog alata  (4)  (5)

62.

Podaci o ribolovnom alatu (tip) (4)  (5)

63.

Podaci o dodatku (dodacima) za mrežu ili uređaju (uređajima) (4)  (5)

64.

Podaci o veličini oka mrežnog tega ili dimenziji (4)  (5)

65.

Podaci o koncu (vrsta, debljina) (4)  (5)

66.

Označavanje ribolovnog alata

67.

Prekršaji ili zapažanja  (4)  (5)

68.

Stanje što se tiče zona RFMO u kojima je obavljen ribolov ili aktivnosti povezane s ribolovom (uključujući i uvrštenost na bilo koji popis ribarskih plovila koja obavljaju nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov (NNN)  (4)  (5)

69.

Primjedbe inspektora  (4)

70.

Primjedbe zapovjednika plovila  (4)  (5)

71.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere)  (4)

72.

Potpis inspektora  (4)  (5)

73.

Potpis zapovjednika plovila  (4)  (5)

MODUL 4.: INSPEKCIJSKI PREGLED NA TRŽNICI/U OBJEKTU

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (6)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo  (6)

3.

Datum inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (6)

4.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak inspekcijskog pregleda) (6)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (6)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak inspekcijskog pregleda) (6)

7.

Lokacija luke (6)

8.

Glavni inspektor (6)

9.

Državljanstvo

10.

Inspektor br. 2. (6)

11.

Državljanstvo

12.

Identifikacija inspektora

13.

Podaci o inspekcijskom pregledu na tržnici ili u objektu (ime i adresa)  (6)

14.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (6)

15.

Podaci o zastupniku vlasnika (ime, državljanstvo i adresa) (6)

16.

Podaci o pregledanim proizvodima ribarstva (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov)  (6)

17.

Registrirani kupac, aukcijski centar ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (ime, državljanstvo i adresa) (6)

18.

Provjerena najmanja referentna veličina za očuvanje (6)

19.

Označivanje zbog sljedivosti (6)

20.

Zajednički standardi stavljanja proizvoda na tržište (6)

21.

Kategorije veličine

22.

Kategorije svježine

23.

Pregledani proizvodi ribarstva koji podliježu mehanizmu skladištenja

24.

Proizvodi ribarstva izvagani prije prodaje

25.

Sustavi vaganja umjereni i zapečaćeni

26.

Prekršaji ili zapažanja  (6)

27.

Pregled dokumenata povezanih s pregledanim proizvodima ribarstva  (6)

28.

Podaci o iskrcajnim deklaracijama

29.

Podaci o potvrdama o preuzimanju

30.

Podaci o prijevoznom dokumentu

31.

Podaci o računima dobavljača i prodajnim listovima

32.

Podaci o potvrdi o ulovu (ribolov NNN)

33.

Podaci o uvozniku (ime, državljanstvo i adresa) (6)

34.

Prekršaji ili zapažanja  (6)

35.

Primjedbe inspektora  (6)

36.

Primjedbe korisnika plovila  (6)

37.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere)  (6)

38.

Potpis inspektora  (6)

39.

Potpis korisnika plovila  (6)

MODUL 5.: INSPEKCIJSKI PREGLED PRIJEVOZNOG SREDSTVA

1.

Referentna oznaka izvješća o inspekcijskom pregledu  (7)

2.

Država članica i inspekcijsko tijelo (*)

3.

Datum inspekcijskog pregleda (početak) (*)

4.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (početak) (*)

5.

Datum inspekcijskog pregleda (završetak) (*)

6.

Vrijeme inspekcijskog pregleda (završetak) (*)

7.

Lokacija inspekcijskog pregleda (adresa) (*)

8.

Glavni inspektor (*)

9.

Državljanstvo

10.

Inspektor br. 2. (*)

11.

Državljanstvo

12.

Identifikacija inspektora

13.

Podaci o vozilu koje je predmet inspekcijskog pregleda (vrsta i državljanstvo) (*)

14.

Identifikacija vučnog vozila (broj registracijske pločice) (*)

15.

Identifikacija prikolice (broj registracijske pločice) (*)

16.

Podaci o vlasniku (ime, državljanstvo i adresa) (*)

17.

Podaci o vozaču (ime, državljanstvo i adresa) (*)

18.

Pregled dokumenata povezanih s proizvodima ribarstva (*)

19.

Proizvodi ribarstva izvagani prije prijevoza (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov) (*)

20.

Odredište vozila (*)

21.

Podaci o prijevoznom dokumentu

22.

Elektronički prijenos prijevoznog dokumenta državi članici koja je država zastave

23.

Očevidnik o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov, koji je priložen uz prijevozni dokument

24.

Elektronički prijenos očevidnika o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov državi članici koja je država zastave

25.

Ostali dokumenti o ulovu priloženi uz prijevozni dokument (potvrda o ulovu)

26.

Prijevozni dokument koji je prije dolaska primila država članica koja vrši iskrcaj ili stavljanje proizvoda na tržište

27.

Podaci o iskrcajnim deklaracijama

28.

Podaci o potvrdama o preuzimanju

29.

Unakrsna provjera preuzimanja s iskrcajnom deklaracijom

30.

Podaci o prodajnom listu ili računima

31.

Označivanje zbog sljedivosti

32.

Vaganje uzorka kašeta/spremnika

33.

Sustavi vaganja umjereni i zapečaćeni

34.

Evidencija o vaganju

35.

Vozilo ili spremnik zapečaćen

36.

Podaci o plombi navedeni u prijevoznom dokumentu

37.

Inspekcijsko tijelo koje je stavilo plombe (*)

38.

Stanje plombi *

39.

Prekršaji ili zapažanja (*)

40.

Proizvodi ribarstva koji se prevoze prije vaganja (vrste, količine mase proizvoda, uključujući ribe čije su veličine ispod minimalnih, područje ulova, identifikacija plovila s kojeg potječe ulov) (*)

41.

Odredište vozila (*)

42.

Podaci o prijevoznom dokumentu

43.

Elektronički prijenos prijevoznog dokumenta državi članici koja je država zastave

44.

Očevidnik o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov, koji je priložen uz prijevozni dokument

45.

Elektronički prijenos očevidnika o ribolovu plovila s kojeg potječe ulov državi članici koja je država zastave

46.

Prijevozni dokument koji je prije dolaska primila država članica koja vrši iskrcaj ili stavljanje proizvoda na tržište

47.

Podaci o iskrcajnim deklaracijama

48.

Vaganje proizvoda ribarstva po dolasku na odredište prate nadležna tijela države članice

49.

Registrirani kupac, aukcijski centar ili druga tijela ili osobe koji su odgovorni za prvo stavljanje na tržište proizvoda ribarstva (ime, državljanstvo i adresa) (*)

50.

Vozilo ili spremnik zapečaćen

51.

Podaci o plombi navedeni u prijevoznom dokumentu

52.

Inspekcijsko tijelo koje je stavilo plombe (*)

53.

Stanje plombi (*)

54.

Prekršaji ili zapažanja (*)

55.

Primjedbe inspektora (*)

56.

Primjedbe prijevoznika (*)

57.

Poduzeta (poduzete) mjera (mjere) (*)

58.

Potpis inspektora (*)

59.

Potpis prijevoznika (*)


(1)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

(2)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

(3)  Dodatni podaci u slučaju nadzora države luke

(4)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

(5)  Dodatni podaci u slučaju nadzora države luke

(6)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe

(7)  Obvezni podaci koji se prikupljaju i bilježe u bazu podataka u skladu s člankom 118. ove Uredbe”


PRILOG VIII.

„PRILOG XXX.

KAZNENI BODOVI KOJI SE DODJELJUJU ZA TEŠKE PREKRŠAJE

Br.

Teški prekršaj

Bodovi

1

Neispunjavanje obveze bilježenja i dostavljanja podataka o ulovu i podataka povezanih s ulovom, između ostalih i podataka koji se moraju prenositi putem sustava za satelitsko praćenje plovila

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

3

2

Upotreba zabranjenog ribolovnog alata ili alata koji ne ispunjava zahtjeve propisane zakonodavstvom Unije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

4

3

Krivotvorenje ili sakrivanje oznaka, identiteta ili registracije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

4

Prikrivanje, nedopušteno mijenjanje ili uništavanje dokaza povezanih s istragom

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

5

Ukrcaj, prekrcaj ili iskrcaj riba čije su veličine ispod minimalnih veličina propisanih važećim zakonodavstvom ili neispunjavanje obveza iskrcaja riba čije su veličine ispod minimalnih veličina

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom i. Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

6

Obavljanje ribolovnih aktivnosti na području regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu na način koji nije u skladu s mjerama za očuvanje i gospodarenje resursima koje je donijela ta organizacija ili na način kojim krši te mjere

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (k) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

5

7

Obavljanje ribolova bez važeće povlastice, odobrenja ili dozvole za ribolov koju je izdala država zastave ili odgovarajuća obalna država

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

8

Obavljanje ribolova na području zabrane ribolova ili u razdoblju zabrane ribolova, bez kvote ili nakon iscrpljenja kvote, ili na nedopuštenim dubinama

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

6

9

Ciljani ribolov stoka za koji je na snazi moratorij ili zabrana ribolova

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

10

Sprečavanje službenih osoba u obavljanju njihovih dužnosti pri provjeravanju sukladnosti s važećim mjerama očuvanja i gospodarenja resursima ili sprečavanje promatrača u obavljanju njihovih dužnosti pri promatranju poštovanja važećih pravila Unije

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

11

Prekrcavanje ulova na ribarska plovila za koja je utvrđeno da se bave ribolovom NNN u smislu Uredbe (EZ) br. 1005/2008, posebno ona koja su uvrštena na Unijin popis plovila NNN ili na popis plovila NNN regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu, sudjelovanje u zajedničkim ribolovnim operacijama s takvim plovilima, pomaganjem takvim plovilima ili opskrbljivanje takvih plovila

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (j) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7

12

Upotreba ribarskog plovila koje nema državnu pripadnost i koje je, stoga, prema međunarodnom pravu plovilo bez državne pripadnosti

(članak 90. stavak 1. Uredbe o kontroli zajedno s člankom 42. stavkom 1. točkom (a) i člankom 3. stavkom 1. točkom (l) Uredbe (EZ) br. 1005/2008)

7”


31.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/52


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1963

оd 30. listopada 2015.

o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz acesulfam kalija podrijetlom iz Narodne Republike Kine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

budući da:

1.   POSTUPAK

1.1.   Privremene mjere

(1)

Europska komisija („Komisija”) 22. svibnja 2015. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/787 („Privremena uredba”), (2) uvela je privremenu antidampinšku pristojbu na uvoz acesulfam kalija podrijetlom iz Narodne Republike Kine („dotična zemlja” ili „NRK”) te acesulfam kalija podrijetlom iz Narodne Republike Kine sadržanog u određenim pripravcima i/ili mješavinama.

(2)

Ispitni postupak pokrenut je 4. rujna 2014. nakon zahtjeva koji je 22. srpnja 2014. podnijelo društvo Celanese Sales Germany GmbH („podnositelj zahtjeva”). Podnositelj zahtjeva prethodno je imao naziv Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH do promjene naziva 1. kolovoza 2015. Podnositelj zahtjeva jedini je proizvođač acesulfam kalija (ili „Ace-K”) u Uniji te stoga čini 100 % ukupne proizvodnje sladila Ace-K u Uniji.

(3)

Kako je utvrđeno uvodnom izjavom 16. Privremene uredbe, ispitnim postupkom o dampingu i šteti obuhvaćeno je razdoblje od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014. („razdoblje ispitnog postupka”). Ispitivanjem kretanja važnih za procjenu štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2011. do kraja razdoblja ispitnog postupka („razmatrano razdoblje”).

1.2.   Daljnji postupak

(4)

Nakon objave bitnih činjenica i razmatranja na temelju kojih je uvedena privremena antidampinška pristojba („privremena objava”) nekoliko zainteresiranih strana dostavilo je pisane podneske u kojima su iznijele stavove o privremenim nalazima. Saslušanje je odobreno svim zainteresiranim stranama koje su ga zatražile.

(5)

Podnositelj zahtjeva zatražio je saslušanje službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima („službenik za saslušanje”). Saslušanje je održano 8. srpnja 2015. Podnositelj zahtjeva osporio je nekoliko aspekata privremenih utvrđivanja, posebno u pogledu prilagodbi koje su izvršene u izračunima dampinške marže i marže štete.

(6)

Komisija je razmotrila pisane i usmene primjedbe zainteresiranih strana te je, prema potrebi, u skladu s tim izmijenila privremene nalaze.

(7)

Komisija je sve strane obavijestila o bitnim činjenicama i razmatranjima na temelju kojih je namjeravala uvesti konačnu antidampinšku pristojbu na uvoz sladila Ace-K podrijetlom iz NRK-a i konačno naplatiti iznose osigurane privremenom pristojbom („konačna objava”). Svim je stranama dano razdoblje unutar kojeg su mogle iznijeti primjedbe na konačnu objavu. Na zahtjev podnositelja zahtjeva održano je još jedno saslušanje službenika za saslušanja 22. rujna 2015.

(8)

Primjedbe koje su dostavile zainteresirane strane razmotrene su i, prema potrebi, uzete u obzir.

1.3.   Odabir uzorka

(9)

Budući da nije bilo primjedaba u pogledu odustajanja od odabira uzorka s obzirom na ograničeni broj nepovezanih uvoznika i proizvođača izvoznika u NRK-u koji su se javili, potvrđuju se privremeni nalazi u uvodnim izjavama 7. do 11. Privremene uredbe.

2.   DOTIČNI PROIZVOD I ISTOVJETNI PROIZVOD

(10)

Dotični proizvod, kako je utvrđen u uvodnoj izjavi 17. Privremene uredbe, bio je acesulfam kalij (kalijeva sol 6-metil-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-on 2,2-dioksid; CAS RN 55589-62-3) podrijetlom iz Narodne Republike Kine te acesulfam kalij podrijetlom iz Narodne Republike Kine sadržan u određenim pripravcima i/ili mješavinama, koji je trenutačno obuhvaćen oznakama KN ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (oznaka TARIC 2934999021), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 i ex 3824 90 96.

(11)

Kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 18. Privremene uredbe, Ace-K se upotrebljava kao umjetno sladilo u širokom rasponu primjena, na primjer u hrani, piću i farmaceutskim proizvodima.

(12)

Nakon uvođenja privremenih mjera carinska tijela različitih država članica i Švicarske izrazila su zabrinutost u pogledu poteškoća s provedbom koje su prouzročene uključivanjem sladila Ace-K u pripravcima i/ili mješavinama u definiciju dotičnog proizvoda. U ispitnom postupku pokazalo se da se ti pripravci i/ili mješavine koje sadržavaju sladilo Ace-K de facto nisu uvozili tijekom razdoblja ispitnog postupka. Komisija je zaključila da zbog nedostatka uvoza pripravke i mješavine nije potrebno uključiti u definiciju opsega proizvoda. To pojašnjenje ne utječe na nalaze o dampingu, šteti, uzročnosti i interesu Unije. Iako je Komisija tijekom ispitnog postupka utvrdila određene djelatnosti jednog proizvođača iz Unije povezane s razvojem jedne mješavine, njihov je utjecaj isključen iz analize već u privremenoj fazi jer su te djelatnosti bile izvanredne. Stoga se pojašnjenje odnosi samo na Ace-K u pripravcima i/ili mješavinama i ne utječe bitno na područje primjene postupka niti privremene nalaze o dampingu i šteti.

(13)

S obzirom na znatne poteškoće s provedbom o kojima su izvijestila carinska tijela mogućim rizicima provedbe povezanima s pretvorbom čistih oblika sladila Ace-K u pripravke i/ili mješavine nije opravdano njihovo uključivanje. Uključivanje pripravaka i mješavina stoga nije prikladno.

(14)

Definiciju dotičnog proizvoda stoga je potrebno pojasniti na način da se odnosi samo na acesulfam kalij (kalijevu sol 6-metil-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-on 2,2-dioksid; CAS RN 55589-62-3) podrijetlom iz Narodne Republike Kine („proizvod iz ispitnog postupka”), koji je trenutačno obuhvaćen oznakom KN ex 2934 99 90 (oznaka TARIC 2934999021) („dotični proizvod”). Acesulfam kalij obično se naziva i acesulfam K ili Ace-K. Ako su privremene antidampinške pristojbe na te pripravke i/ili mješavine uvedene, potrebno ih je osloboditi.

(15)

Komisija u tom pogledu nije primila nikakve primjedbe. Stoga se potvrđuju zaključci iz uvodne izjave 19. Privremene uredbe.

3.   DAMPING

3.1.   Uobičajena vrijednost

(16)

Nijedan od kineskih proizvođača sladila Ace-K nije zatražio primjenu tretmana tržišnoga gospodarstva te se stoga njihove domaće prodajne cijene ili trošak proizvodnje nisu mogli upotrijebiti za utvrđivanje uobičajene vrijednosti. Tijekom razdoblja ispitnog postupka sladilo Ace-K proizvodilo se samo u NRK-u i Uniji. Stoga se uobičajenu vrijednost nije moglo utvrditi na temelju cijene ili izračunane vrijednosti u trećoj zemlji tržišnoga gospodarstva ili cijene iz te treće zemlje u druge zemlje, uključujući Uniju.

(17)

Stoga se u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (a) Osnovne uredbe uobičajena vrijednost morala utvrditi na „nekoj drugoj razumnoj osnovi”.

(18)

U tu je svrhu Komisija kao početnu točku za utvrđivanje uobičajene vrijednosti upotrijebila stvarno plaćenu ili naplativu cijenu u Uniji za istovjetni proizvod, tj. prodajne cijene industrije Unije u Uniji, a potom je tu cijenu prilagodila kako bi uklonila učinak triju elemenata koji su postojali samo za industriju Unije i odražavali određene strukture oblikovanja cijene te djelatnosti povezane s vrlo specifičnim i drukčijim proizvodom koji je razvio podnositelj zahtjeva.

(19)

U ispitnom postupku zaista su u određivanju cijene dotičnog proizvoda u ovom slučaju utvrđene posebne strukture koje se odnose na količine i vrste kupaca, razlike u kvaliteti te izvanredne troškove koji su povezani s novim, vrlo specifičnim i drukčijim proizvodom koji je razvio samo podnositelj zahtjeva. Komisija je stoga uvela odgovarajuće prilagodbe kako bi se odražavale te posebne strukture i uobičajena vrijednost odredila na razumnoj osnovi.

(20)

Podnositelj zahtjeva osporavao je te prilagodbe svojih cijena za potrebe utvrđivanja uobičajene vrijednosti, tvrdeći da nisu ispravne prema uvjetima iz članka 2. stavka 10. Osnovne uredbe.

(21)

U prethodnim primjedbama zahtijeva se pojašnjenje Komisijina pristupa u usporedbi s pristupom koji je opisan u Privremenoj uredbi. Doista, pri upućivanju na uvodne izjave 26. i 27. Privremene uredbe potrebno je pojasniti da su te tri prilagodbe opisane u nastavku u uvodnim izjavama 23. do 38. uključene u određivanje uobičajene vrijednosti na „nekoj drugoj razumnoj osnovi” u skladu s člankom 2. stavkom 7. točkom (a) Osnovne uredbe. Stoga nije bilo bitno izvršiti prilagodbu uobičajene vrijednosti za usporedbu s izvoznom cijenom, već dobiti uobičajenu vrijednost na razumnoj osnovi u izostanku odgovarajuće treće zemlje tržišnoga gospodarstva koju bi se moglo upotrijebiti kao analognu zemlju. Cijene industrije Unije zaista su upotrijebljene samo kao početna točka u postupku utvrđivanja razumne uobičajene vrijednosti, a prilagodbe su bile potrebne kako bi se dobila ta razumna uobičajena vrijednost.

(22)

Stoga se odbija tvrdnja da ne postoji pravna osnova za te prilagodbe.

3.1.1.   Prilagodba za razinu trgovine

(23)

Nakon privremene objave podnositelj zahtjeva, iako se složio da je prilagodba bila opravdana jer je izvozna prodaja iz Kine izvršavana uglavnom prema trgovcima u Uniji, dok je prodaja proizvođača iz Unije izvršavana uglavnom prema krajnjim kupcima, doveo je u pitanje visinu prilagodbe koja izvršena kako bi se dobila uobičajena vrijednost na razini trgovaca. Zbog ograničene prisutnosti prodaje distributerima na popisu prodaje industrije Unije ti se podaci nisu mogli upotrijebiti za utvrđivanje odgovarajuće stope prilagodbe za te razlike u razini trgovine te je stoga stopa prilagodbe privremeno izračunana na temelju razlike u cijeni između kineske prodaje trgovcima i krajnjim korisnicima. Podnositelj zahtjeva osporavao je tvrdnju da je riječ o odgovarajućoj osnovi i iznio je primjedbu da je razinu prilagodbe trgovine bilo potrebno odrediti s pomoću bruto marže koju su ostvarila tri velika distributera iz Unije u industriji sastojaka hrane, od kojih su svi distribuirali Ace-K.

(24)

Komisija je prihvatila da je u ovom slučaju prikladnije izračunati stopu prilagodbe na temelju bruto marži koje su ostvarili odgovarajući distributeri. Međutim, metodologija koju je predložio podnositelj zahtjeva imala je nedostatke jer je samo jedan od distributera koje je naveo podnositelj zahtjeva surađivao, a podaci su se odnosili na sve proizvode kojima su trgovali ti uvoznici, od kojih većina nije dotični proizvod. Stoga je Komisija prilagodila predloženu metodologiju kako bi uključila podatke koji su provjereni tijekom ispitnog postupka i koji se odnose samo na Ace-K. Komisija je u tu svrhu odredila bruto maržu koju su ostvarili svi uvoznici koji surađuju. Ta se marža odnosi samo na distribuciju sladila Ace-K. Ta revidirana metodologija dovela je do revidirane razine stope prilagodbe trgovine u usporedbi sa stopom prilagodbe koja je upotrijebljena u privremenoj fazi. Ta je revidirana stopa primijenjena i odražava se u dampinškoj marži u tablici u uvodnoj izjavi 53. u nastavku.

(25)

Jedan kineski proizvođač izvoznik iznio je primjedbu u pogledu činjenice da mu nije objavljena privremena stopa prilagodbe za razlike u razini trgovine. Ta stopa više nije bitna jer je zamijenjena kako je objašnjeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 24. U svakom slučaju, s obzirom na to da se privremena prilagodba temeljila na podacima dvaju kineskih proizvođača izvoznika koji surađuju, a koji su prodavali trgovcima i korisnicima, točan je iznos dio povjerljivih poslovnih podataka i ne može se objaviti.

3.1.2.   Prilagodba za razliku u kvaliteti i percepcija te razlike na tržištu

(26)

U pogledu prilagodbe koja se odnosi na kvalitetu podnositelj zahtjeva najprije je tvrdio da nije bilo nikakve razlike u kvaliteti između kineskog proizvoda i istovjetnog proizvoda koji je proizvodio proizvođač iz Unije te da stoga prilagodba nije bila opravdana. Nadalje, podnositelj zahtjeva doveo je u pitanje reprezentativnost dokaza na temelju kojih je Komisija uključila razlike u kvaliteti i percepciju tih razlika na tržištu pri utvrđivanju uobičajene vrijednosti.

(27)

U tom je pogledu potrebno istaknuti da su postojali različiti podnesci u kojima se upućivalo na razlike u kvaliteti i/ili percepcije razlika u kvaliteti na tržištu između kineskog proizvoda i istovjetnog proizvoda u Uniji. De facto, podaci koje je podnositelj zahtjeva dostavio u fazi podnošenja zahtjeva i podaci koji se nalaze na njegovu web-mjestu jasno su upućivali na postojanje razlike u kvaliteti. Neki podnesci, uglavnom ograničeni, uključuju izvješća o ispitivanju i pisane podneske primljene od zainteresiranih strana. Stoga se smatra da je reprezentativnost dokaza na temelju kojih je zaključeno da je doista postojala stvarna i/ili percipirana razlika u kvaliteti između uvezenog proizvoda i sladila Ace-K koje je proizveo proizvođač iz Unije dostatna.

(28)

Nadalje, na temelju specifikacija proizvoda prikupljenih tijekom posjeta radi provjere industrije Unije te kineskih proizvođača i uvoznika potvrđena je ta razlika u kvaliteti jer su u njima otkrivene znatne razlike u smislu normi za čistoću između proizvoda koji je prodavao podnositelj zahtjeva i proizvoda koji su prodavali proizvođači izvoznici. Prilagodba je stoga bila opravdana.

(29)

Štoviše, iznos prilagodbe temelji se na isključivoj kvantifikaciji razlike u kvaliteti u spisu s ograničenim pristupom, koji je dostavljen u podnesku same industrije Unije. Komisija je utvrdila i da je trošak ispitivanja i poboljšanja normi kvalitete sladila Ace-K koji je prodavao jedan kineski proizvođač, kako je provjeren na licu mjesta u poslovnim prostorima uvoznika koji surađuje, približno istog iznosa kao prilagodba koju je izvršila Komisija, čime je potvrđeno da je iznos prilagodbe razuman.

(30)

Jedan kineski proizvođač izvoznik tvrdio je da kvaliteta njegova sladila Ace-K nije niža samo u usporedbi s kvalitetom proizvođača iz Unije, već i u usporedbi s kvalitetom njegovih dvaju kineskih konkurenata. Tvrdio je da bi stoga prilagodba za kvalitetu koja je izvršena za njegov proizvod trebala biti viša. Dokazi koji to potkrjepljuju odnosili su se na izvješća o ispitivanju u kojima se njegov proizvod uspoređivao s proizvodom jednog drugog kineskog proizvođača izvoznika koji surađuje i na izjavu koju je dao uvoznik u Uniji. Taj je uvoznik izjavio da je dotični proizvod kupio od tog određenog kineskog proizvođača po nižoj cijeni jer je njegov proizvod navodno niže kvalitete u usporedbi s proizvodom njegova kineskog konkurenta.

(31)

Ta tvrdnja nije prihvaćena jer dostavljena izvješća o ispitivanju imaju datum koji prethodi razdoblju ispitnog postupka. Kvaliteta dotičnog proizvoda kineskog proizvođača izvoznika mogla se od tada i poboljšati. Nadalje, iako je tvrdnja o lošijoj kvalitete iznesena u odnosu na oba ostala dva kineska proizvođača koji surađuju, u izvješćima o ispitivanju proizvodi kineskog proizvođača koji je iznio prethodnu tvrdnju uspoređeni su samo s jednim od ostalih kineskih proizvođača koji surađuju. Osim toga, izjava koju je izdao uvoznik odnosila se samo na proizvod kineskog proizvođača koji je iznio prethodnu tvrdnju i jednog od ostalih kineskih proizvođača koji surađuju. Osim toga, nisu dostavljeni nikakvi dokazi kojima se potkrepljuje ta izjava, a koji se mogu provjeriti (kao što su računi u kojima se navodi niža kvaliteta i/ili kupovne cijene).

(32)

Na temelju prethodno navedenog Komisija smatra da je izvršena prilagodba za kvalitetu opravdana i na odgovarajućoj razini. Stoga je prilagodba cijena Unije kako bi se odražavale razlike u kvaliteti potvrđena.

3.1.3.   Prilagodba za troškove istraživanja i razvoja te stavljanja proizvoda na tržište povezana s djelatnostima za vrlo specifičan i drukčiji proizvod koji je razvio podnositelj zahtjeva

(33)

Nakon privremene objave podnositelj zahtjeva iznio je primjedbu da Komisija nije pružila nikakvo objašnjenje zašto su troškovi povezani s njegovim nedavno razvijenim proizvodom odbijeni od uobičajene vrijednosti te je tvrdio da prilagodba nije bila opravdana.

(34)

U tom je pogledu najprije potrebno napomenuti da su troškovi nastali u vezi s nedavno razvijenim proizvodom odbijeni dosljedno tijekom cijele analize dampinga i štete jer su ti troškovi povezani s vrlo specifičnim i drukčijim proizvodom koji je razvio podnositelj zahtjeva (vidjeti uvodne izjave 12. do 14.). Oni su izvanredni i jedinstveni za industriju Unije. Potom, s obzirom na to da se novi proizvod još uvijek nalazio u postupku prije potpunog stavljanja na tržište, u razdoblju ispitnog postupka izvršene su samo vrlo ograničene količine prodaje, a prodajne cijene u svakom slučaju nisu bile reprezentativne. Takve troškove nije imao nijedan od kineskih proizvođača izvoznika, koji se smatraju generičkim proizvođačima dotičnog proizvoda. Stoga, kako bi se odredila uobičajena vrijednost u skladu s člankom 2. stavkom 7. Osnovne uredbe na razumnoj osnovi, Komisija je smatrala razumnim izvršiti prilagodbu isključivanjem troškova povezanih s novim proizvodom iz izračuna uobičajene vrijednosti.

(35)

Podnositelj zahtjeva osporavao je i prilagodbu kao takvu na temelju toga što su troškovi odbijeni od cijena, navodeći da za to ne postoji pravna osnova u skladu s člankom 2. stavkom 10. Osnovne uredbe i da je čineći to Komisija „pomiješala kruške i jabuke”. Međutim, kako je objašnjeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 21., uobičajena vrijednost utvrđena je na temelju članka 2. stavka 7. Osnovne uredbe te je utvrđeno da je ta prilagodba bila opravdana prema uvjetima tog članka kako bi se odredila uobičajena vrijednost na razumnoj osnovi. Osim toga, bilo je jasno da su na određivanje cijene industrije Unije utjecali ti troškovi (troškovi istraživanja i razvoja te uglavnom troškovi stavljanja proizvoda na tržište) povezani s novim te vrlo specifičnim i drukčijim proizvodom. U ispitnom postupku zaista se pokazalo da su ti troškovi dodijeljeni djelatnosti koja se odnosi na Ace-K te je stoga logično da ih dotično društvo pri određivanju svoje cijene uzme u obzir kako bi ostvarilo povrat tih troškova. De facto, industrija Unije u svojem je odgovoru na upitnik potvrdila da je trošak proizvodnje čimbenik koji se uzima u obzir pri oblikovanju cijene.

(36)

Podnositelj zahtjeva osporio je i visinu prilagodbe, za koju je smatrao da je bila pretjerana. Tvrdio je da je niži iznos po kilogramu opravdan navodnim razlikama u troškovima razvoja i stavljanja proizvoda na tržište za tržište Unije u usporedbi s ostalim tržištima. U tom je pogledu najprije potrebno istaknuti da podnositelj zahtjeva tu razliku u troškovima po tržištu nije naveo tijekom ispitnog postupka unatoč činjenici da je od njega zatraženo da dostavi raščlambu tih troškova istraživanja i stavljanja proizvoda na tržište. Kao drugo, te se brojke nisu mogle provjeriti tijekom provjere na licu mjesta. To je u suprotnosti s prilagodbom kako ju je izračunala Komisija jer se ta prilagodba temeljila na provjerenim podacima koje je dostavio podnositelj zahtjeva. Komisija stoga smatra da podnositelj zahtjeva nije iznio dokaze da bi razina prilagodbe bila nerazumna. U svakom slučaju, nije se smatralo razboritim ponovno ocijeniti jedan element troškova prodaje te općih i administrativnih troškova na jedan način, a da se isto ne učini i za druge elemente. S obzirom na prethodno navedeno ta se tvrdnja ne može prihvatiti.

(37)

Jedan kineski proizvođač izvoznik zatražio je Komisiju da objavi točan iznos prilagodbe koja je izvršena za djelatnosti povezane s vrlo specifičnim i drukčijim proizvodom koji je razvio podnositelj zahtjeva. Međutim, taj se iznos nije mogao objaviti jer je povjerljiv.

(38)

Iznos triju prilagodbi koje je izvršila Komisija kako bi odredila uobičajenu vrijednost na razumnoj osnovi čini između 25 % i 45 % prodajne cijene industrije Unije u Uniji.

3.1.4.   Tvrdnje u pogledu drugih prilagodbi

(39)

Kako je prethodno objašnjeno, pri određivanju uobičajene vrijednosti na razumnoj osnovi Komisija je kao početnu točku upotrijebila stvarnu prosječnu prodajnu cijenu Unije koja je propisno provjerena.

(40)

Nakon objave privremenih nalaza, industrija Unije osporavala je upotrebu stvarnih prodajnih cijena kao početne točke. Posebno je tvrdila da je tim stvarnim cijenama bilo potrebno dodati „razumnu profitnu maržu”. Prema stajalištu podnositelja zahtjeva, profitna marža ostvarena 2009. (u rasponu od 15 % do 25 %) bila bi „razumna profitna marža” jer podnositelj zahtjeva nije imao vodeći položaj na tržištu zbog toga što je te godine njegov tržišni udio pao na manje od 50 %. Damping i šteta navodno još nisu nastupili 2009.

(41)

U uvodnoj izjavi 66. Privremene uredbe već je objašnjeno da je prodaja proizvođača iz Unije nepovezanim kupcima bila profitabilna. Točna profitabilnost tako izračunane prodaje povjerljiva je za sve strane osim proizvođača iz Unije i stoga je profitabilnost u tablici 10. Privremene uredbe prikazana u obliku indeksa, ali je bila veća od 5 % što je razumno u industriji umjetnih sladila. Podnositelju zahtjeva objavljena je točna brojka. Nadalje, uobičajena vrijednost utvrđena je na temelju članka 2. stavka 7. Osnovne uredbe. Cijene industrije Unije upotrijebljene su kao početna točka i prilagođene za elemente povezane s čimbenicima oblikovanja cijene koji su specifični za industriju Unije i za djelatnosti povezane s vrlo specifičnim i drukčijim proizvodom koji je razvio podnositelj zahtjeva. Ta se metoda smatrala razumnom s obzirom na specifične činjenice ovog predmeta i raspoložive podatke iz spisa. Stoga nije bilo potrebno stvarnu dobit zamijeniti ciljanom dobiti kako bi se odredila uobičajena vrijednost na razumnoj osnovi te ponovno izračunati uobičajenu vrijednost kako je tvrdio podnositelj zahtjeva. Tvrdnja je stoga odbijena.

(42)

Naposljetku, podnositelj zahtjeva utvrdio je pogrešku u računanju koja se odnosi na popis prodaje Unije koji je bio osnova za uobičajenu vrijednost. Ta je pogreška ispravljena i ispravak se odražava u tablici u uvodnoj izjavi 53. u nastavku.

3.1.5.   Primjedbe nakon konačne objave

(43)

U svojem odgovoru na konačnu objavu podnositelj zahtjeva osporavao je da je Komisija izračunala iznos odbitka za razlike u razini trgovine na temelju pune cijene industrije Unije na razini franko tvornica jer je ta cijena uključivala izvanredne troškove istraživanja i razvoja te stavljanja proizvoda na tržište za vrlo specifičan i drukčiji proizvod koji je razvio podnositelj zahtjeva. Smatrao je da taj iznos trebalo primijeniti na prilagođenu cijenu industrije Unije na razini franko tvornica nakon odbitka tih izvanrednih troškova.

(44)

Međutim, razina stope prilagodbe trgovine, kako je objašnjeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 24., ponderirana je prosječna bruto marža koju su uvoznici koji surađuju ostvarili od distribucije sladila Ace-K. Stoga ju je potrebno primijeniti na stvarnu prodajnu cijenu jer predstavlja prilagodbu kako bi se riješile objektivne razlike prodajnih cijena kako su utvrđene na tržištu. Razina prilagodbe trgovine usko je povezana s cijenama kako su zabilježene na tržištu. Ta je tvrdnja stoga odbijena.

(45)

Nakon objave podnositelj zahtjeva ponovio je i da je razinu prilagodbe trgovine trebalo odrediti s pomoću bruto marže koju su ostvarila tri velika distributera iz Unije u industriji sastojaka hrane, od kojih su svi distribuirali Ace-K. Doveo je u pitanje revidiranu metodologiju koju je Komisija primijenila jer bi marža distributera na kojoj se ona temelji uključivala usluge koje distributeri za industriju Unije ne bi morali pružiti, što bi za posljedicu imalo previsoku maržu.

(46)

Međutim, iako su tijekom ispitnog postupka utvrđene određene dodatne usluge, bruto marža utvrđena za distributere nije uključivala te dodatne djelatnosti i stoga se odnosila isključivo na djelatnost trgovanja. Stoga, stopa utvrđena kako bi se uzele u obzir razlike u razini trgovine odnosi se samo na razliku u razini trgovine te se potvrđuje da je tako izračunana stopa prikladnija od stope prema metodologiji koju je predložio podnositelj zahtjeva, kako je već objašnjeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 24. Stoga je tvrdnja podnositelja zahtjeva u pogledu tog pitanja odbijena.

(47)

Podnositelj zahtjeva u svojim je primjedbama na konačnu objavu zatražio i daljnju objavu nekoliko stavki koje se odnose na izvanredne troškove istraživanja i razvoja te stavljanja proizvoda na tržište za vrlo specifičan i drukčiji proizvod koji je razvio podnositelj zahtjeva te na njegove profitne marže. Međutim, budući da su te stavke već objavljene ili ih je sam podnositelj zahtjeva izravno dostavio u svojem odgovoru na upitnik, tijekom posjeta radi provjere i u različitim podnescima podnositelj zahtjeva propisno je obaviješten da već posjeduje sve potrebne podatke te da se nikakva daljnja objava ne smatra potrebnom.

(48)

Tijekom saslušanja službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima nakon konačne objave podnositelj zahtjeva iznio je novu tvrdnju da je razinu prilagodbe trgovine potrebno izraziti kao fiksni iznos po kilogramu. Komisija je napomenula da je u pogledu te primjedbe rok zastare formalno istekao jer je podnesena nakon roka za podnošenje primjedbi o konačnoj objavi. U svakom slučaju, Komisija je smatrala da upotreba postotka za takvu prilagodbu nije nerazumna.

3.1.6.   Zaključak o uobičajenoj vrijednosti

(49)

Budući da nije bilo daljnjih primjedaba u pogledu određivanja uobičajene vrijednosti, potvrđuju se uvodne izjave 22. i 23. Privremene uredbe.

3.2.   Izvozna cijena

(50)

Budući da nije bilo primjedaba u pogledu izvozne cijene, potvrđuje se uvodna izjava 24. privremene Uredbe.

3.3.   Usporedba

(51)

Primjedbe primljene u pogledu prilagodbi uobičajene vrijednosti koje su se u stvarnosti odnosile na utvrđivanje uobičajene vrijednosti riješene su u uvodnim izjavama 20. do 48. Komisija nije primila nikakve daljnje primjedbe. Stoga se potvrđuju zaključci iz uvodnih izjava 25. do 26. Privremene uredbe.

3.4.   Dampinške marže

(52)

Budući da nije bilo drugih primjedaba, potvrđuje se metodologija upotrijebljena za izračun dampinških marži, kako je utvrđeno u uvodnim izjavama 28. do 32. Privremene uredbe.

(53)

Uzimajući u obzir ispravak pogreške u računanju, kako je opisana u uvodnoj izjavi 42., te revidiranu metodologiju za utvrđivanje stope prilagodbe za razlike u razini trgovine, kako je opisana u uvodnoj izjavi 24., konačne dampinške marže, izražene kao postotak cijene CIF (troškovi, osiguranje, vozarina) na granici Unije, neocarinjeno, iznose:

Društvo

Dampinška marža

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

135,6 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd

119,9 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd

64,0 %

Sva ostala društva

135,6 %

4.   ŠTETA

4.1.   Industrija Unije i proizvodnja u Uniji

(54)

Budući da nije bilo primjedaba u pogledu industrije Unije i proizvodnje u Uniji, potvrđuje se uvodna izjava 34. Privremene uredbe.

4.2.   Potrošnja u Uniji

(55)

Budući da nije bilo primjedaba u pogledu potrošnje u Uniji, potvrđuju se uvodne izjave 35. do 37. Privremene uredbe.

4.3.   Uvoz iz dotične zemlje

(56)

Kako je već navedeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 42., ispravljena je pogreška u računanju u popisu prodaje Unije. Taj je ispravak utjecao i na marže sniženja cijene koje su u skladu s tim izmijenjene. Na marže sniženja cijene jednako je tako utjecala revidirana razina stope prilagodbe za razlike u razini trgovine, koja je propisno objašnjena u prethodnoj uvodnoj izjavi 24. Revidirane ponderirane prosječne marže sniženja cijene bile su u rasponu od 32 % do 54 %.

(57)

Nakon objave industrija Unije tvrdila je da se zbog prilagodbe cijene industrije Unije, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 44. Privremene uredbe, maržama sniženja cijene koje je utvrdila Komisija podcjenjivalo stvarno snižavanje cijene. Međutim, te su prilagodbe odgovarajuće jer su izvršene kako bi se cijene industrije Unije svele na razinu na kojoj je moguća primjerena usporedba s cijenama kineskog uvoza.

(58)

Budući da nije bilo daljnjih primjedaba u pogledu uvoza iz dotične zemlje te uz iznimku revidiranih marži sniženja cijene kako je navedeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 56., potvrđuju se zaključci iz uvodnih izjava 38. do 44. Privremene uredbe.

4.4.   Gospodarsko stanje industrije Unije

(59)

Industrija Unije osporavala je isključenje određenih troškova istraživanja i razvoja te stavljanja proizvoda na tržište za potrebe utvrđivanja gospodarskog stanja industrije Unije. Međutim, s obzirom na to da nije bilo dokaza o suprotnom, Komisija smatra da su ti troškovi nastali za vrlo specifičan i drukčiji proizvod koji je razvio podnositelj zahtjeva i da su bili izvanredni te da ih je stoga potrebno zanemariti za potrebe procjene gospodarskog stanja industrije Unije.

(60)

Budući da nije bilo drugih primjedaba u pogledu razvoja pokazatelja štete, potvrđuju se zaključci iz uvodnih izjava 45. do 73. Privremene uredbe.

4.5.   Primjedbe nakon konačne objave

(61)

Nakon konačne objave podnositelj zahtjeva dostavio je primjedbe o određenim prilagodbama cijene industrije Unije na razini franko tvornica koja je upotrijebljena za izračun štete. Te su primjedbe, koje su se odnosile i na izračun uobičajene vrijednosti, riješene u prethodnim uvodnim izjavama 43. do 48. Komisija je primijenila simetriju pri utvrđivanju referentne vrijednosti za izračun o uklanjanju štete.

4.6.   Zaključak o šteti

(62)

Na temelju prethodno navedenog potvrđuju se zaključci iz uvodnih izjava 74. do 82. Privremene uredbe da je industrija Unije pretrpjela materijalnu štetu u smislu članka 3. stavka 5. Osnovne uredbe.

5.   UZROČNOST

(63)

Komisija nije primila primjedbe o privremenim nalazima koji se odnose na uzročno-posljedičnu vezu između dampinga i štete. Stoga se potvrđuje da je dampinški uvoz iz NRK-a prouzročio materijalnu štetu industriji Unije u smislu članka 3. stavka 6. Osnovne uredbe te da nije bilo nikakvih drugih čimbenika koji bi, kao takvi, mogli prekinuti uzročno-posljedičnu vezu između dampinškog uvoza iz NRK-a i štete koju je pretrpjela industrija Unije. Stoga se potvrđuju se zaključci iz uvodnih izjava 97. do 99. Privremene uredbe.

6.   INTERES UNIJE

6.1.   Interes industrije Unije

(64)

Podnositelj zahtjeva osporavao je uvodnu izjavu 102. Privremene uredbe jer smatra da će se prema njoj pristojbama samo djelomično smanjiti pritisak na industriju Unije, što je u suprotnosti s Osnovnom uredbom.

(65)

Potrebno je naglasiti da uvedena pristojba proizlazi iz primjene odredaba Osnovne uredbe. Izraz „djelomično smanjenje pritiska” odnosi se samo na pritisak dampinškog uvoza na cijene jer se očekuje da će se nakon uvođenja mjera cijene uvoza povećati. To se ne odnosi na djelomični oporavak od štete.

(66)

U pogledu interesa industrije Unije nisu primljene daljnje primjedbe ili podaci. Stoga se potvrđuju privremeni nalazi iz uvodnih izjava 101. do 103. Privremene uredbe, kako su prethodno protumačeni.

6.2.   Interes nepovezanih uvoznika

(67)

Budući da nije bilo primjedaba u pogledu interesa nepovezanih uvoznika i trgovaca, potvrđuju se uvodne izjave 104. do 110. Privremene uredbe.

6.3.   Interes korisnika

(68)

Budući da nije bilo primjedaba u pogledu interesa korisnika, potvrđuju se uvodne izjave 111. do 117. Privremene uredbe.

6.4.   Zaključak o interesu Unije

(69)

Budući da nije bilo drugih primjedaba u pogledu interesa Unije, potvrđuju se zaključci iz uvodnih izjava 118. i 119. Privremene uredbe.

7.   KONAČNE ANTIDAMPINŠKE MJERE

7.1.   Razina uklanjanja štete (marža štete)

(70)

Podnositelj zahtjeva tvrdio je da, s obzirom na to da razina uklanjanja štete nije utvrđena dodavanjem ciljne dobiti, privremene pristojbe neće biti dovoljno visoke za uklanjanje cjelokupne štete koju je pretrpjela industrija Unije, kako se zahtijeva člankom 7. stavkom 2. Osnovne uredbe. Točnije, podnositelj zahtjeva osporavao je očekivanja Komisije da će se privremenom razinom mjera industriji Unije omogućiti povrat troškova i ostvarivanje razumne dobiti.

(71)

U tom pogledu i kako je navedeno u uvodnoj izjavi 41., tijekom razdoblja ispitnog postupka industrija Unije ostvarila je, nakon odbitka izvanrednih troškova povezanih s razvojem vrlo specifičnog i drukčijeg proizvoda, razumnu dobit unatoč negativnim kretanjima koja su zabilježena tijekom razmatranog razdoblja. Stoga Komisija ponavlja da nema osnove za dodavanje ciljne dobiti već ostvarenoj dobiti. Na temelju toga očekuje se da bi se pristojbama, na temelju sniženja cijena, uklonila pretrpljena šteta i spriječilo daljnje pogoršanje stanja industrije Unije.

(72)

Kako bi potkrijepio svoj argument, podnositelj zahtjeva usporedio je ovaj ispitni postupak s antidampinškim ispitnim postupkom u pogledu uvoza dicijandiamida podrijetlom iz NRK-a (3). Industrija Unije tvrdila je da pristup primijenjen u tom ispitnom postupku nije primjeren u ovom predmetu i da ga stoga ne bi trebalo primijeniti.

(73)

U ispitnom postupku povezanom s dicijandiamidom tri su značajna aspekta uzeta u obzir kako bi se opravdao primijenjeni pristup: i. mjerama se ne trebaju nadoknaditi čimbenici koji se ne mogu pripisati dampinškom uvozu; ii. dampinška marža izračunana je primjenom prilagođene uobičajene vrijednosti na temelju podataka industrije Unije; i iii. postojala su samo dva izvora nabave dicijandiamida na svijetu. U pogledu trećeg čimbenika Komisija je utvrdila da postoji rizik da bi u slučaju previsokih pristojbi industrija Unije mogla imati monopol na tržištu Unije.

(74)

Stoga je jasno da je stanje koje je postojalo tijekom ispitnog postupka u pogledu dicijandiamida vrlo slično trenutačnom ispitnom postupku. U trenutačnom ispitnom postupku dampinška marža ponovno je izračunana upotrebom uobičajene vrijednosti na temelju podataka industrije Unije s određenim prilagodbama koje su objektivno bile potrebne. Osim toga, postoji i jako mali broj izvora opskrbe u svijetu te rizik od monopola ako se mjere ne izračunaju na pošten i uravnotežen način.

(75)

Stoga Komisija smatra da je u ovom ispitnom postupku sličan pristup opravdan.

(76)

Budući da nije bilo daljnjih primjedaba u pogledu razine uklanjanja štete, potvrđuju se uvodne izjave 121. do 124. Privremene uredbe.

(77)

Kako je opisano u uvodnoj izjavi 42., bilo je potrebno ispraviti pogrešku u računanju u popisu prodaje Unije koja je utjecala i na izračune štete. Nadalje, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 24., revidirana osnova za izračun razine prilagodbe trgovine smatrala se opravdanom. Ispravci su doveli do revidiranih konačnih marži štete kako slijedi:

Društvo

Marža štete

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

126,0 %

Suzhou Hope Technology Co., Ltd

108,6 %

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd

49,7 %

Sva ostala društva

126,0 %

7.2.   Konačne mjere

(78)

S obzirom na donesene zaključke u pogledu dampinga, štete, uzročnosti i interesa Unije i u skladu s člankom 9. stavkom 4. Osnovne uredbe, potrebno je uvesti konačne antidampinške mjere na uvoz dotičnog proizvoda na razini marža štete, u skladu s pravilom niže pristojbe. U ovom su slučaju stope pristojbe revidirane nakon privremene objave jer je pogreška u računanju koja je utjecala na marže dampinga i štete ispravljena te je revidirana prilagodba za razinu trgovine.

(79)

Na temelju prethodno navedenog, stope pristojbi koje će se uvesti određene su kako slijedi:

Društvo

Dampinška marža

(%)

Marža štete

(%)

Konačna antidampinška pristojba

(%)

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

135,6

126,0

126,0

Suzhou Hope Technology Co., Ltd

119,9

108,6

108,6

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd

64,0

49,7

49,7

Sva ostala društva

135,6

126,0

126,0

(80)

Pristojba ostaje fiksni iznos u eurima po kilogramu neto, kako je objašnjeno u uvodnoj izjavi 127. Privremene uredbe, kako bi se osiguralo da carinska tijela dosljedno provode mjere, čak i ako ne postoji upućivanje na Ace-K sadržan u pripravcima i/ili mješavinama.

(81)

Pojedinačne stope antidampinške pristojbe za svako društvo određene u ovoj Uredbi utvrđene su na temelju nalaza ovog ispitnog postupka. Stoga one odražavaju stanje utvrđeno tijekom tog ispitnog postupka u odnosu na ta društva. Te stope pristojbi isključivo se primjenjuju na uvoz dotičnog proizvoda podrijetlom iz dotične zemlje koji proizvode navedeni pravni subjekti. Uvezeni dotični proizvod koji proizvodi bilo koje društvo koje nije posebno navedeno nazivom u izvršnom dijelu ove Uredbe, uključujući subjekte povezane s onima posebno navedenima, trebao bi podlijegati stopi pristojbe koja se primjenjuje na „sva ostala društva”. Ne bi trebao podlijegati nikakvoj drugoj pojedinačnoj stopi antidampinške pristojbe.

(82)

Društvo može zatražiti primjenu tih pojedinačnih stopa antidampinške pristojbe ako naknadno promijeni naziv subjekta. Zahtjev se mora poslati Komisiji (4). Zahtjev mora sadržavati sve bitne podatke kojima se dokazuje da promjena ne utječe na pravo društva na ostvarivanje koristi od stope pristojbe koja se na njega primjenjuje. Ako promjena naziva društva ne utječe na pravo društva na ostvarivanje koristi od stope pristojbe koja se na njega primjenjuje, obavijest o promjeni naziva objavit će se u Službenom listu Europske unije.

(83)

Kako bi se rizik od izbjegavanja mjera zbog velike razlike među stopama pristojbi sveo na najmanju moguću razinu, potrebne su posebne mjere kako bi se osigurala primjena pojedinačnih antidampinških pristojbi. Društva koja imaju pojedinačne antidampinške pristojbe moraju carinskim tijelima država članica predočiti valjani trgovački račun u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 1. stavku 3. Uvoz uz koji nije priložen takav račun podliježe antidampinškoj pristojbi koja se primjenjuje na „sva ostala društva”.

(84)

U slučaju da je to potrebno zbog razvoja uvoza pripravaka i/ili mješavina koje sadržavaju Ace-K u Uniju, ocijenit će se potreba za brzim primjerenim djelovanjem, uključujući pokretanje ispitnog postupka u skladu s člankom 13. Osnovne uredbe.

(85)

Kako bi se osigurala ispravna primjena antidampinških pristojbi, antidampinška pristojba za „sva ostala društva” primjenjivat će se ne samo na proizvođače izvoznike koji ne surađuju u ovom ispitnom postupku, već i na proizvođače koji nisu izvozili u Uniju tijekom razdoblja ispitnog postupka.

7.3.   Preuzimanje obveza

(86)

Dva su kineska proizvođača izvoznika ponudila preuzimanje obveza u pogledu cijene u skladu s člankom 8. stavkom 1. Osnovne uredbe. Nakon saslušanja Komisije jedan od njih podnio je revidiranu ponudu za preuzimanje obveza.

(87)

Komisija je ocijenila ponude i utvrdila određeni broj rizika specifičnih za taj proizvod. Jedan od tih rizika odnosi se na moguće pogrešno razvrstavanje dotičnog proizvoda. Tijekom ispitnog postupka primijećeno je da su proizvodi za prehranu (koji podliježu carini od 6,5 %) pogrešno razvrstavani kao proizvodi za farmaceutske svrhe (koji podliježu carini od 0 %). Jedan od kineskih proizvođača izvoznika tvrdio je da nije sudjelovao u tim praksama. Iako je to možda točno, rizik, kako je utvrđen, postoji i dalje. Isti kineski proizvođač izvoznik ponudio je da Komisiji predoči sve dokumente o carinjenju u slučaju da preuzimanje obveze bude prihvaćeno. Međutim, praćenje plaćanja carina za svaku transakciju bilo bi nerazmjerno opterećujuće.

(88)

Drugi rizik specifičan za proizvod proizlazi iz mogućnosti izmjene dotičnog proizvoda i promjene u pripravke i/ili mješavine zajedno s drugim elementima, kao što su voda i/ili druga sladila. Ta vrsta proizvoda ne podliježe mjerama. Jedan od kineskih proizvođača izvoznika obvezao se da neće izvoziti Ace-K ni u kakvom drugom obliku osim u čistom obliku. U takvom bi scenariju jednako tako bilo potrebno praćenje na način koji bi bio vrlo opterećujući pa čak i neizvediv.

(89)

Komisija je utvrdila dodatne rizike. Osim dotičnog proizvoda, oba proizvođača izvoznika proizvode i prodaju druge proizvode (npr. razne prehrambene aditive) u Uniju, uglavnom trgovcima. Tijekom razdoblja ispitnog postupka jedan od proizvođača izvoznika prodavao je dotični proizvod i druge proizvode istim trgovcima. Takvom se praksom povećava rizik međusobne kompenzacije te bi se zahtijevalo praćenje čitave izvozne prodaje proizvođača izvoznika. Jedan kineski proizvođač izvoznik naveo je da je voljan prestati prodavati korisnicima u Uniji te prekinuti prodavati druge proizvode (tj. proizvode koji nisu dotični proizvod) trgovcima u Uniji koji isto tako nabavljaju Ace-K od tog kineskog proizvođača izvoznika. Nadalje, isti je kineski proizvođač izvoznik naveo da je voljan ograničiti svoj izvoz sladila Ace-K na iscrpan popis trgovaca s poslovnim nastanom u Uniji te prestati prodavati Ace-K u Uniju preko trgovaca s poslovnim nastanom u trećim zemljama. Međutim, za to bi jednako tako bilo potrebno znatno praćenje u mjeri za koju Komisija smatra da je to nepraktično.

(90)

Naposljetku, budući da nijedno društvo nije zatražilo primjenu tretmana tržišnoga gospodarstva, Komisija nije mogla u potpunosti procijeniti pouzdanost financijskih izvještaja koja je, među ostalim, ključna za uspostavu odnosa povjerenja na kojem se temelji preuzimanje obveza.

(91)

Komisija je na temelju prethodno navedenog zaključila da se ponude za preuzimanje obveza ne mogu prihvatiti.

7.4.   Konačna naplata privremenih pristojbi

(92)

S obzirom na utvrđene dampinške marže i na razinu štete nanesene industriji Unije potrebno je konačno naplatiti iznose osigurane privremenom antidampinškom pristojbom, uvedenom na temelju Privremene uredbe, osim onih zaračunanih na Ace-K podrijetlom iz Narodne Republike Kine koji je sadržan u određenim pripravcima i/ili mješavinama, ako takvi postoje.

(93)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz acesulfam kalija (kalijeve soli 6-metil-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-on 2,2-dioksid; CAS RN 55589-62-3) podrijetlom iz Narodne Republike Kine koji je trenutačno obuhvaćen oznakom KN ex 2934 99 90 (oznaka TARIC 2934999021).

2.   Stope konačne antidampinške pristojbe koje se primjenjuju na proizvod opisan u stavku 1. i koji proizvode niže navedena društva, jesu sljedeće:

Društvo

Konačna pristojba – EUR po kg neto

Dodatna oznaka TARIC

Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd

4,58

C046

Suzhou Hope Technology Co., Ltd

4,47

C047

Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd

2,64

C048

Sva ostala društva

4,58

C999

3.   Primjena pojedinačnih stopa antidampinške pristojbe određenih za društva navedena u stavku 2. uvjetuje se predočenjem valjanog računa carinskim tijelima država članica na kojem se mora nalaziti izjava s datumom i potpisom službenika subjekta koji izdaje taj račun, uz naznaku njegova imena i prezimena te funkcije, koja glasi: „Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (obujam) acesulfam kalija prodanog za izvoz u Europsku uniju i navedenog na ovom računu proizvelo društvo (naziv društva i adresa) (dodatna oznaka TARIC) u Narodnoj Republici Kini. Izjavljujem da su podaci navedeni na ovom računu potpuni i ispravni.” Ako se takav račun ne predoči, primjenjuje se pristojba koja se primjenjuje na „sva ostala društva”.

4.   Osim ako je navedeno drukčije, primjenjuju se važeće odredbe u pogledu carinskih pristojbi.

Članak 2.

Konačno se naplaćuje iznos osiguran privremenim antidampinškim pristojbama u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 2015/787, osim pristojbama zaračunanima na Ace-K podrijetlom iz Narodne Republike Kine sadržan u određenim pripravcima i/ili mješavinama.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/787 оd 19. svibnja 2015. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz acesulfam kalija podrijetlom iz Narodne Republike Kine te acesulfam kalija podrijetlom iz Narodne Republike Kine sadržanog u određenim pripravcima i/ili mješavinama (SL L 125, 21.5.2015., str. 15.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2007/1331 od 13. studenoga 2007. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoze dicijandiamida podrijetlom iz Narodne Republike Kine (SL L 296, 15.11.2007., str. 1.)

(4)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgija


31.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/65


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1964

оd 30. listopada 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

45,6

MA

74,9

MK

44,1

TR

97,5

ZZ

65,5

0707 00 05

AL

57,9

TR

112,1

ZZ

85,0

0709 93 10

MA

137,2

TR

150,7

ZZ

144,0

0805 50 10

AR

130,2

TR

112,1

UY

68,0

ZZ

103,4

0806 10 10

BR

263,0

EG

219,7

LB

234,5

MK

68,5

TR

178,7

ZZ

192,9

0808 10 80

AR

137,9

CL

85,3

MK

23,1

NZ

155,1

ZA

147,0

ZZ

109,7

0808 30 90

TR

137,4

ZZ

137,4


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

31.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/67


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2015/1965

od 27. listopada 2015.

o prihvaćanju doprinosa Švicarske savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/4/2015)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/486/ZVSP od 22. srpnja 2014. o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) (1),

budući da:

(1)

Vijeće je na temelju članka 10. stavka 3. Odluke 2014/486/ZVSP ovlastilo Politički i sigurnosni odbor (PSO) za donošenje odgovarajućih odluka o prihvaćanju doprinosa trećih država misiji EUAM Ukraine.

(2)

Zapovjednik civilnih operacija preporučio je da PSO prihvati predloženi doprinos Švicarske misiji EUAM Ukraine i da taj doprinos smatra značajnim.

(3)

Švicarsku bi trebalo izuzeti od financijskih doprinosa operativnom proračunu misije EUAM Ukraine,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Doprinosi trećih država

1.   Doprinos Švicarske misiji EUAM Ukraine prihvaća se i smatra se značajnim.

2.   Švicarska je izuzeta od financijskih doprinosa operativnom proračunu misije EUAM Ukraine.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2015.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjedatelj

W. STEVENS


(1)  SL L 217, 23.7.2014., str. 42.


31.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/68


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1966

od 9. srpnja 2014.

o državnoj potpori SA.34118 (2012/C ex 2011/N) koju Njemačka planira provesti u korist društava Porsche Leipzig GmbH i Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4075)

(Vjerodostojan je samo tekst na njemačkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 108. stavak 2.,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, a posebno njegov članak 62. stavak 1. točku (a),

nakon što je od zainteresiranih strana zatražila da podnesu primjedbe u skladu s prethodno navedenim člancima (1) i uzimajući u obzir njihove primjedbe,

budući da:

1.   POSTUPAK

(1)

Njemačka je elektroničkim putem obavijestila Komisiju (obavijest SANI 6554 od 20. prosinca 2011.) o regionalnoj potpori u smislu Smjernica za nacionalne regionalne potpore u razdoblju 2007. – 2013. (2) (dalje u tekstu: „Smjernice za regionalne potpore”) koja bi se trebala dodijeliti društvima Porsche Leipzig GmbH i Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft za projekt ulaganja u Leipzigu (Saska).

(2)

Dopisom od 11. srpnja 2012. Komisija je obavijestila Njemačku o svojoj odluci od istog dana o namjeri pokretanja postupka u skladu s člankom 108. stavkom 2. UFEU-a u pogledu regionalne potpore projektu ulaganja društava Porsche Leipzig GmbH i Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (dalje u tekstu „Odluka o pokretanju postupka”) kako bi provela dubinsku ocjenu na temelju Komunikacije Komisije o kriterijima dubinske ocjene regionalnih potpora za velike projekte ulaganja (3) (dalje u tekstu „kriteriji za ocjenu”)

(3)

Odluka Komisije o pokretanju službenog istražnog postupka objavljena je u Službenom listu Europske unije od 30. listopada 2012. (4) Komisija je od zainteresiranih strana zatražila da podnesu primjedbe.

(4)

Dopisom od 31. listopada 2012. (2012/116806) Njemačka je dostavila svoje primjedbe i informacije potrebne za dubinsku ocjenu.

(5)

Dopisom od 17. prosinca 2012. (2012/135107) i porukom e-pošte od 4. veljače 2012. Komisija je zatražila dodatne informacije koje je Njemačka dostavila dopisima od 25. siječnja 2013. (2013/008324) i 7. veljače 2013. (2013/013186).

(6)

Primjedbe zainteresiranih strana nisu dostavljene.

2.   OPIS MJERE POTPORE

2.1.   CILJ MJERE

(7)

U cilju poticanja regionalnog razvoja Njemačka namjerava društvima Porsche Leipzig GmbH i Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft odobriti regionalne potpore u obliku izravnih bespovratnih sredstava i subvencije za ulaganje za proizvodnju novog modela vozila. Projekt ulaganja trebao bi se provesti na lokaciji Leipzig (Saska), koja se nalazi u potpomognutom području u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a, u kojem se od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2014. primjenjuje najviša razina regionalnih potpora ulaganju od 20 % (bruto ekvivalent potpore) (5).

2.2.   KORISNIK POTPORE

(8)

Korisnici su potpore Porsche Leipzig GmbH (dalje u tekstu „Porsche Leipzig”) i Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (dalje u tekstu „Porsche AG”). Porsche Leipzig jest društvo kći društva Porsche AG koje je 1. kolovoza 2012. u cijelosti preuzelo društvo Volkswagen Aktiengesellschaft tako da je sada dio koncerna Volkswagen.

(9)

Koncern Volkswagen proizvodi vozila od malih do luksuznih te gospodarskih vozila. Koncern je 2013. činilo 106 tvornica u 19 europskih država i 8 zemalja u Americi, Aziji i Africi u kojima je ukupno bilo zaposleno 572 800 zaposlenika. Iste je godine ukupno 9,7 milijuna vozila bilo isporučeno kupcima u 153 zemlje. Time je koncern ostvario udjel od 12,8 % svjetskog tržišta osobnih vozila (6) i promet od 197 milijardi EUR.

(10)

U 2013. Porsche AG imao je 19 456 zaposlenika diljem svijeta; ukupno je isporučeno 162 145 novih vozila. Ukupan promet iznosio je 14,3 milijardi EUR u 2013.

2.3.   PROJEKT ULAGANJA

(11)

Projekt ulaganja pokrenut je u travnju 2011. Trebao je završiti u svibnju 2014.

(12)

Predmet je projekta ulaganja proširenje postojeće tvornice u Leipzigu radi proizvodnje novog modela osobnog vozila „Porsche Macan”. To je sportsko rekreativno vozilo (SUV, terensko vozilo)/crossover model koji prema kategorizaciji POLK-a pripada segmentu B (osobno vozilo srednje veličine/osobno vozilo srednje klase), a prema kategorizaciji društva IHS Global Insight segmentu SUV-D (standardno sportsko rekreativno vozilo). (7)

(13)

Projektom su obuhvaćena ulaganja u građevine, strojeve, opremu i nematerijalnu imovinu. Predviđeni su izrada školjke automobila i ugradnja opreme te lakiranje za potrebe proizvodnje novog modela. Postojeća tvornica u Leipzigu, u kojoj se do sada obavljalo samo završno sklapanje vozila, u okviru projekta ulaganja proširit će se tako da može obuhvatiti cjelokupnu proizvodnju.

(14)

Trebao bi se ostvariti kapacitet proizvodnje od [40 000 – 100 000] (8) vozila godišnje. Tehnički bi bio moguć najveći kapacitet od [40 000 – 100 000] vozila. Uzimajući u obzir 235 radnih dana, to odgovara […] vozila dnevno. Puni kapacitet proizvodnje trebao bi se ostvariti u prvoj polovini 2014.

(15)

Opravdani troškovi ulaganja u projekt nominalno iznose ukupno 550,08 milijuna EUR; sadašnja vrijednost iznosi (9) 521,56 milijuna EUR. U tablici u nastavku utvrđeni su ukupni opravdani troškovi projekta prema godinama i kategorijama.

Opravdani troškovi ulaganja(nominalni iznos u milijunima EUR)

u milijunima EUR (zaokruženo)

2011.

2012.

2013.

2014.

Ukupno

Građevine

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Vanjski objekti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Strojevi/oprema

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nematerijalna imovina

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Ukupno

[…]

[…]

[…]

[…]

550,08

(16)

Njemačka potvrđuje da će se državne potpore zatražiti isključivo za novu imovinu i da će nematerijalnu imovinu kupiti treće osobe po tržišnim cijenama.

2.4.   FINANCIRANJE PROJEKTA ULAGANJA

(17)

Njemačka potvrđuje da će korisnik potpore osigurati vlastiti iznos koji nije obuhvaćen javnom potporom i koji čini više od 25 % opravdanih troškova.

2.5.   PRAVNA OSNOVA

(18)

Na temelju odgovarajuće nacionalne pravne osnove navedene u nastavku dodjeljuje se sljedeće:

(a)

subvencija za ulaganje u skladu sa Zakonom o subvencioniranju ulaganja iz 2010. (10),

(b)

izravna bespovratna sredstva u skladu s Okvirnim planom za koordinaciju interesa Zajednice „Poboljšanje regionalne gospodarske strukture” iz 2009. (11).

2.6.   MJERA POTPORE

(19)

Korisnik potpore zatražio je izravna bespovratna sredstva 24. ožujka 2011. Banka Sächsische Aufbaubank (SAB) potvrdila je 29. ožujka 2011. da korisnik potpore načelno ima pravo na izravna bespovratna sredstva kao poticaj za provedbu projekta ulaganja. Subvencija za ulaganje dodjeljuje se u slučaju predmetnog projekta samo uz odobrenje Komisije u skladu s poreznim propisom prema kojem u slučaju ispunjenja objektivnih preduvjeta bez daljnje ocjene Njemačke postoji zakonsko pravo na subvenciju za ulaganje. Korisnik potpore stoga nije morao zatražiti subvenciju za ulaganje prije početka radova.

(20)

Njemačka namjerava dodijeliti potporu u iznosu od 43,67 milijuna EUR (sadašnja vrijednost). Budući da sadašnja vrijednost predviđenih ukupnih opravdanih izdataka za projekt iznosi 521,56 milijuna EUR (550 milijuna EUR u nominalnom iznosu), predviđeni intenzitet potpore iznosi 8,37 % bruto ekvivalenta potpore.

(21)

Njemačka je potvrdila da se poticajna sredstva za projekt neće kumulirati s državnom potporom na temelju drugih lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa ili propisa EU-a za pokriće istih opravdanih troškova. Ni sadašnja vrijednost odobrenog najvišeg iznosa potpore ni odobreni intenzitet potpore neće se premašiti ako opravdani troškovi budu odstupali od iznosa procijenjenog u prijavi.

(22)

Izravna bespovratna sredstva i subvencija za ulaganje dodjeljuju se uz uvjet da korisnik potpore ulaganje u potpomognutom području održi najmanje pet godina nakon završetka projekta ulaganja.

2.7.   OPĆE ODREDBE

(23)

Njemačka se obvezala Komisiji

u roku od dva mjeseca nakon dodjele državne potpore dostaviti joj primjerak dokumenata koji su relevantni za mjeru potpore,

od trenutka kada Komisija odobri državnu potporu svakih pet godina dostavljati joj privremeno izvješće (s podatcima o isplaćenim iznosima potpore, provedbi ugovora o državnoj potpori i svim ostalim projektima ulaganja koji se uvode u poslovanje/tvornicu),

u roku od šest mjeseci nakon isplate posljednjeg obroka potpore prema prijavljenom planu isplate dostaviti opsežno završno izvješće.

3.   RAZLOZI POKRETANJA SLUŽBENOG ISTRAŽNOG POSTUPKA

(24)

U svojoj Odluci o pokretanju postupka Komisija je utvrdila da su opći preduvjeti za spojivost s unutarnjim tržištem u skladu sa Smjernicama za regionalne potpore ispunjeni i da prijavljeni iznos potpore i intenzitet dopuštenih najviših iznosa nisu premašeni. Međutim, u okviru svoje privremene procjene nije mogla potvrditi spojivost državne potpore s unutarnjim tržištem u skladu s točkom 68. Smjernica za regionalne potpore.

(25)

U skladu s točkom 68. Smjernica za regionalne potpore Komisija mora pokrenuti službeni istražni postupak i detaljno ispitati proizlazi li iz državne potpore poticaj za ulaganje, je li ona primjerena i koji su njezini pozitivni i negativni učinci ako tržišni udjel korisnika potpore na mjerodavnom proizvodnom i zemljopisnom tržištu prije ili nakon ulaganja iznosi više od 25 % (procjena u skladu s točkom 68. podtočkom (a)) ili ako kapacitet ostvaren na temelju ulaganja čini više od 5 % tržišta te se u apsolutnom ili relativnom smislu smanjuje (procjena u skladu s točkom 68. podtočkom (b)).

(26)

Komisija u okviru svoje prijevremene procjene nije mogla isključiti da se prag tržišnog udjela i povećanja kapaciteta ulaganja koje se provodi na nedovoljno razvijenom tržištu na relevantnim tržištima neće premašiti.

(27)

Posebno je imala sumnje u pogledu razgraničenja mjerodavnog proizvodnog tržišta koje je Njemačka predložila prema kojem je potrebno uključiti cjelokupno tržište osobnih vozila bez ikakve podjele ili, ako se podjela smatra potrebnom, samo segment B u skladu s kategorizacijom POLK-a. U skladu s prethodnom odlukom (12) Komisija je kategorizaciju društva IHS Global Insight za sportsko rekreativna vozila smatrala primjerenijom. Komisija nije mogla sa sigurnošću utvrditi treba li cjelokupno tržište osobnih vozila, samo segment B prema POLK-u ili samo kategoriju SUV-D prema društvu IHS Global Insight za potrebe ulaganja smatrati mjerodavnim proizvodnim tržištem. Stoga je točno razgraničavanje mjerodavnog proizvodnog tržišta ostavila otvorenim i vjerodostojnim drugim rješenjima za razgraničavanje tržišta smatrala cjelokupno tržište osobnih automobila te segment B prema POLK-u i segment SUV-D prema društvu IHS Global Insight.

(28)

Komisija nije mogla donijeti konačnu odluku ni o razgraničenju mjerodavnog zemljopisnog tržišta. Nije mogla utvrditi je li mjerodavnim zemljopisnim tržištem obuhvaćen cijeli Europski gospodarski prostor (EGP), svjetsko tržište, kako je predložila Njemačka, ili barem tržišta EGP-a i Sjeverne Amerike.

(29)

Na temelju analize u skladu s točkom 68. podtočkom (a) Smjernica za regionalne potpore pokazalo se da segment B prema POLK-u na mjerodavnom zemljopisnom tržištu (EGP) ima tržišni udjel od 25 %. (13)

(30)

Analizom u skladu s točkom 68. podtočkom (b) Smjernica za regionalne potpore za tržište EGP-a utvrđeno je da povećanje kapaciteta ostvareno u okviru projekta od […] % u segmentu SUV-D prema društvu IHS Global Insight daleko premašuje prag od 5 %, dok je samo tržište u predmetnom referentnom razdoblju bilo nedovoljno razvijeno. U razdoblju od 2005. do 2010. prosječna godišnja stopa rasta (CAGR) vidljive potrošnje proizvoda u EGP-u iznosila je –0,9 % u odnosu na prosječnu godišnju stopu rasta BDP-a u EGP-u od 1,62 %. (14)

(31)

Budući da Komisija nije mogla nedvojbeno utvrditi da pragovi iz točke 68. podtočaka (a) i (b) Smjernica za regionalne potpore neće biti premašeni, donesena je odluka o pokretanju službenog ispitnog postupka. Pritom se posebno uputilo na to da će se dubinska ocjena projekta ulaganja provesti na temelju kriterija za ocjenu ako Komisija na temelju dobivenih primjedaba ne može nedvojbeno utvrditi hoće li se navedeni pragovi premašiti. Komisija je od Njemačke i svih zainteresiranih strana zatražila da podnesu primjedbe.

4.   PRIMJEDBE ZAINTERESIRANIH STRANA

(32)

Nisu primljene nikakve primjedbe zainteresiranih strana.

5.   PRIMJEDBE NJEMAČKE

5.1.   MJERODAVNO PROIZVODNO TRŽIŠTE

(33)

Njemačka je zadržala stav da segment B prema POLK-u predstavlja primjereno razgraničenje mjerodavnog proizvodnog tržišta, no u tom pogledu nije navela dodatne argumente.

5.2.   MJERODAVNO ZEMLJOPISNO TRŽIŠTE

(34)

Njemačka je zadržala stajalište da je svjetsko tržište ili barem ukupno tržište EGP-a i Sjeverne Amerike potrebno smatrati mjerodavnim zemljopisnim tržištem. Tome u prilog govori i činjenica da se svjetsko tržište opskrbljuje iz jedne proizvodne lokacije.

5.3.   DUBINSKA OCJENA MJERE POTPORE

(35)

Kako bi Komisiji omogućila dubinsku ocjenu, Njemačka je dostavila informacije koje su navedene u nastavku.

5.3.1.   Pozitivni učinci potpore

(36)

Njemačka smatra da se ulaganjem pridonosi regionalnom razvoju grada Leipziga i pokrajine Saske te to potkrjepljuje sljedećim:

U okviru projekta ulaganja zadržala bi se 833 radna mjesta i 29 pripravničkih mjesta te bi se otvorilo 1 040 novih radnih mjesta i 30 novih pripravničkih mjesta.

Osim toga, otvorio bi se velik broj neizravnih radnih mjesta kod dobavljača i pružatelja usluga u regiji. Faktor povećanja radnih mjesta iznosi oko 2,5; (15) to znači da bi se otvorilo oko 2 700 dodatnih neizravnih radnih mjesta. Velik dio tih radnih mjesta ostvario bi se u poslovnoj jedinici korisnika potpore ili u njezinoj neposrednoj blizini. Samo u područjima opskrbe, tehnike, prijevoza i pakiranja otvorilo bi se oko 750 radnih mjesta od 2012. do 2015.

Korisnik potpore aktivno se uključuje u različite inicijative među mrežama i klasterima kojima se potiče razvoj automobilske industrije u regiji (među ostalim, Inicijativa automobilskog klastera istočne Njemačke, ACOD).

Osim toga, korisnik potpore bio je posebno aktivan u području obrazovanja i osposobljavanja svojih zaposlenika. Osim zapošljavanja visoko kvalificiranog osoblja, korisnik potpore potiče i redovito osposobljavanje svojih zaposlenika u okviru unutarnjeg ili vanjskog školovanja.

5.3.2.   Prikladnost potpore

(37)

Njemačka upućuje na to da je Komisija već u svojoj odluci o društvu Dell Products Poland (16) prihvatila da su državne potpore uz druge mjere prikladno sredstvo u cilju poticanja regionalnog razvoja područja u kojima su BDP po stanovniku i razina plaća niži od nacionalnog prosjeka, a stopa nezaposlenosti viša od nacionalnog prosjeka. U 2011. BDP po stanovniku u pokrajini Saskoj iznosio je 73 % njemačkog prosjeka. Stopa nezaposlenosti u 2011. bila je oko 50 % viša od njemačkog prosjeka. Prosječan raspoloživi dohodak stanovnika pokrajine Saske u razdoblju 2007. – 2009. odgovarao je otprilike 82 % njemačkog prosjeka (17).

(38)

Stoga Njemačka prijavljenu potporu smatra prikladnim instrumentom za ostvarenje svojih kohezijskih ciljeva.

5.3.3.   Učinak poticaja/hipotetski scenarij

(39)

Njemačka je dostavila dokaze da je potpora obuhvaćena scenarijem 2. kriterija za ocjenu, da ima učinak poticaja za korisnika potpore u cilju provođenja cjelokupnog ulaganja na lokaciji Leipzig, umjesto da ga se podijeli na [lokaciju 1. u Njemačkoj] i Leipzig (izrada školjke i lakiranje u postojećoj tvornici u [lokaciji 1. u Njemačkoj] i sastavljanje u Leipzigu). Točnije, dostavljena je relevantna, vjerodostojna i važeća poslovna dokumentacija radi pojašnjenja višestupanjskog postupka društva Porsche AG u pogledu donošenja odluke o lokaciji ulaganja. Postupak donošenja odluke opisan je u nastavku.

Postupak donošenja odluke korisnika potpore

(40)

Odluka o ulaganju i lokaciji za projekt Macan donesena je u ožujku 2011. Iako su se Porsche Automobile Holding SE i Volkswagen AG već 2009. sporazumjeli u pogledu integriranog automobilskog koncerna, u fazi pripreme i tijekom donošenja odluke mjerodavna tijela društva Porsche AG sve su odluke relevantne za društvo donijela potpuno neovisno, bez uključivanja u postupke odlučivanja, tijela ili pododbore koncerna Volkswagen.

(41)

Prema Pravilniku o radu Uprave društva Porsche AG sve se odluke (uključujući odluke o lokaciji) o uvođenju novih proizvoda (serija) moraju donijeti na sjednici Pododbora za proizvode (VAP) društva Porsche AG i dostaviti Nadzornom odboru društva Porsche AG na odobrenje.

(42)

Odluka o ulaganju i lokaciji za Macan donesena je u višestupanjskom postupku. Na svakoj su razini provedeni i pojašnjeni usporedni izračuni za različite scenarije proizvodnje na različitim lokacijama u Njemačkoj.

(43)

Postupak (vidjeti u nastavku) pokrenut je [2010.] i završen 15. ožujka 2011. odlukom Nadzornog odbora u korist lokacije u Leipzigu, uz uvjet odobrenja državnih potpora.

(44)

Najprije su ispitana prva četiri od sljedećih scenarija. Scenarij 5. (18) tek je naknadno uključen i predstavljen Pododboru za proizvode [2010.].

Scenarij

Opis scenarija

1.

[lokacija 2. u Njemačkoj]

Proizvodnja i isporuka gotovih vozila iz [lokacija 2. u Njemačkoj]

2.

[lokacija 2. u Njemačkoj]/Porsche Leipzig

Izrada školjke/lakiranje u [lokacija 2. u Njemačkoj], izdvajanje dijelova s greškom i isporuka lakirane karoserije za sastavljanje u Leipzigu

3.

[lokacija 1. u Njemačkoj]/Porsche Leipzig

Izrada školjke/lakiranje u [lokacija 1. u Njemačkoj], odvajanje i isporuka lakirane karoserije za sastavljanje u Leipzigu

4.

[lokacija 3. u Njemačkoj]

Proizvodnja i isporuka gotovih vozila iz [lokacija 3. u Njemačkoj]

5.

Porsche Leipzig

Proizvodnja i isporuka gotovih vozila iz Leipziga

(45)

Njemačka je na temelju poslovne dokumentacije pojasnila da su tijekom planiranja i donošenja odluke provedeni brojni izračuni troškova proizvodnje za predmetnu lokaciju kako bi se za svaki scenarij postigla usporediva točnost. Stoga se u postupku donošenja odluke mijenjala nulta linija kojom se utvrđuje referentni scenarij kojem se u određenom trenutku davala prednost (19).

(46)

Budući da su u društvu Porsche Leipzig za sastavljanje istog izračuna imali manje vremena od drugih lokacija i da su se do tada samo bavili sastavljanjem, nisu imali dovoljno iskustva s detaljnim planiranjem troškova i strukturnih ulaganja kao što su građevine i infrastruktura za lakiranje i izradu karoserije. Na sjednici Pododbora za proizvode [2010.], na kojoj je scenarij 5. prihvaćen kao nulta linija, od društva Porsche Leipzig zatraženo je detaljnije planiranje.

(47)

Tijekom tog daljnjeg detaljnog planiranja postalo je jasno da se na početku pretpostavljena troškovna prednost scenarija 5. u odnosu na scenarij 3. sve više smanjivala i da na kraju više uopće nije postojala nakon što su utvrđeni dodatni troškovi ulaganja koji su u odnosu na scenarij 3. predstavljali znatan nedostatak prouzročen troškovima. Međutim, još uvijek su procjene troškova za scenarije 3. i 5. bile znatno niže u odnosu na druge scenarije.

(48)

Uprava društva Porsche Leipzig počela je ispitivati mogućnost dobivanja državnih potpora kako bi se nadoknadio nedostatak prouzročen troškovima te je uspostavila kontakt s Ministarstvom pokrajine Saske za gospodarstvo, zapošljavanje i promet (njem. Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr; dalje u tekstu „SMWA”).

(49)

Dopisom od 25. veljače 2011. Porsche Leipzig zatražio je od SMWA-a da ispita mogućnost dodjele državne potpore za projekt ulaganja. U tom dopisu upućeno je na činjenicu da još nije donesena odluka o lokaciji i da će se ispitati mogućnost upotrebe potpore za razvoj gospodarstva kako bi se nadoknadili nedostatci lokacije Leipzig. Na sjednici 28. veljače 2011. SMWA-u je predstavljen projekt ulaganja.

(50)

Na svojoj sjednici [2011.] Pododbor za proizvode društva Porsche Leipzig zatražio je ispitivanje dodatnih mogućnosti ušteda kako bi se osigurala konkurentnost scenarija 5. u odnosu na scenarij 3.

(51)

Dopisom od 9. ožujka 2011. SMWA je društvu Porsche Leipzig zajamčio da će podržati projekt ulaganja u cilju obavljanja cjelokupne proizvodnje Macana u Leipzigu u okviru regionalnih mogućnosti za dodjelu poticaja.

(52)

Kao rezultat detaljnih izračuna 15. ožujka 2011. Nadzornom odboru predstavljena je sljedeća usporedba troškova proizvodnje na predmetnim lokacijama prije uključivanja mogućih državnih potpora u izračun:

Scenarij

Troškovi proizvodnje na predmetnim lokacijama u milijunima EUR bez državne potpore, stanje 15. ožujka 2011.

3.

[lokacija 1. u Njemačkoj]/Porsche Leipzig

[…]

5.

Porsche Leipzig

[…]

(53)

Bez državnih potpora time je manjak na lokaciji u okviru scenarija 5. iznosio 65 milijuna EUR u odnosu na scenarij 3.

(54)

Budući da se u scenariju 5. ukupni troškovi ulaganja odnose na Leipzig, ukupni troškovi ulaganja u infrastrukturu i proizvodnju u iznosu od 550 milijuna EUR opravdani su. U skladu s tim, državne potpore u okviru važećih odredaba za dodjelu regionalnih potpora mogle bi iznositi 47,5 milijuna EUR. Time bi se neto troškovi proizvodnje (nakon potpore) za scenarij 5. smanjili s […] milijuna EUR na […] milijuna EUR.

(55)

U slučaju scenarija 3. samo bi se mali dio ukupnih troškova ulaganja (za sastavljanje) odnosio na Leipzig; za to bi se mogle dodijeliti potpore u iznosu od 10,02 milijuna EUR. Budući da [lokacija 1. u Njemačkoj] nije potpomognuto područje, ondje se ne isplaćuju regionalne potpore. Time bi se neto troškovi proizvodnje (nakon potpore) za scenarij 3. smanjili s […] milijuna EUR na […] milijuna EUR.

(56)

Iz tablice u nastavku proizlazi da se manjak iz scenarija 5. u odnosu na scenarij 3., uzimajući u obzir potporu, smanjuje sa 65 milijuna EUR na 27,52 milijuna EUR (stanje: ožujak 2011.).

 

Scenarij 3.

Scenarij 5.

Troškovi proizvodnje bez državne potpore

[…] milijuna EUR

[…] milijuna EUR

Nedostatak prouzročen troškovima iz scenarija 5. u odnosu na scenarij 3. bez potpore

65 milijuna EUR

Državna potpora

10,02 milijuna EUR

47,5 milijuna EUR

Troškovi proizvodnje uzimajući u obzir državnu potporu

[…] milijuna EUR

[…] milijuna EUR

Nedostatak prouzročen troškovima iz scenarija 5. u odnosu na scenarij 3. uzimajući u obzir državnu potporu

27,52 milijuna EUR

(57)

Njemačka je uputila na činjenicu da su uz nedostatak prouzročen troškovima u iznosu od 27,52 milijuna EUR u obzir uzeti različiti kvalitativni kriteriji koji idu u prilog scenariju 5.:

Prvo, empirijski podatci iz automobilske industrije pokazali su da bi se obavljanjem cjelokupne proizvodnje na jednoj lokaciji za razliku od podjele proizvodnje na izradu školjke/lakiranje na jednoj lokaciji i sastavljanje na drugoj lokaciji određeni rizici, npr. tijekom prijevoza, sveli na najmanju moguću mjeru.

Drugo, obavljanjem cjelokupne proizvodnje na jednoj lokaciji omogućuje se dinamičko osmišljavanje procesa i odgovarajuća optimizacija postupka izrade.

Treće, obavljanjem cjelokupne proizvodnje na jednoj lokaciji u slučaju bilo kakvih nedostataka njihovi uzroci mogu se brzo utvrditi i ukloniti. Iz iskustva se pokazalo da bi se ukupna stopa pogrešaka mogla smanjiti kad bi zaposlenici koji obavljaju iste poslove zajedno radili na jednoj lokaciji.

Četvrto, odlučujući je čimbenik i imidž trgovačke marke. U tvornici [lokacija 1. u Njemačkoj] uglavnom se proizvode […] vozila, dok je Macan vrhunsko vozilo.

(58)

Na temelju tih izračuna i razmatranja financijski direktor društva Porsche AG najavio je na sjednici Nadzornog odbora od 15. ožujka 2011. da je za razvoj proizvodne lokacije Leipzig potrebno zatražiti regionalne potpore. U skladu sa zapisnikom sa sjednice Nadzornog odbora od 15. ožujka 2011. pojasnio je da konačna odluka o lokaciji ovisi i o odobrenju subvencija.

(59)

Nakon tog pojašnjenja Nadzorni odbor odobrio je scenarij 5. (obavljanje cjelokupne proizvodnje u Leipzigu) pod uvjetom da se mogu zatražiti državne potpore.

(60)

Nakon te donesene uvjetovane odluke Nadzornog odbora od 15. ožujka 2011. Porsche Leipzig podnio je službeni zahtjev za regionalne potpore iz sredstava plana za koordinaciju interesa Zajednice „Poboljšanje regionalne gospodarske strukture” (GRW). Zahtjev je dostavljen banci Sächsische Aufbaubank (SAB) 24. ožujka 2011. U pogledu obveze ulaganja postoje zakonska prava koje u ovom slučaju mora odobriti Komisija. Prethodan zahtjev nije obvezan. U svakom je slučaju u zahtjevu za potporu potrebno navesti očekivani iznos subvencije za ulaganja kako bi se osiguralo da se najviši iznos neće premašiti.

(61)

SAB je 29. ožujka 2011. potvrdio da su projektom ulaganja načelno ispunjeni kriteriji prihvatljivosti.

(62)

Projekt ulaganja pokrenut je u travnju 2011.

(63)

U tablici u nastavku navedene su pojedinačne faze višestupanjskog postupka donošenja odluke:

Datum

 

[2010.]

Sjednica Pododbora za proizvode:

Predstavljeni su samo scenariji 1. – 4.

Pododbor za proizvode donosi odluku o daljnjoj razradi scenarija 1. – 4.

Scenarij 1. definiran je kao nulta linija.

[2010.]

Sjednica Pododbora za proizvode:

Predstavljeni su scenariji 1. – 5.

Scenarij 3. definiran je kao nulta linija.

[2010.]

Sjednica Nadzornog odbora:

Nadzorni odbor donio je odluku o provedbi projekta Macan.

Odluka o lokaciji još nije donesena. Nadzorni odbor zatražio je od Pododbora za proizvode prijedloge lokacija.

Nadzorni odbor pozdravlja scenarij 5.

[2010.]

Sjednica Pododbora za proizvode:

Još uvijek se raspravlja o svih pet scenarija u pogledu lokacije.

Pododbor za proizvode zatražio je daljnju razradu scenarija 5.

Scenarij 5. definiran je kao nulta linija.

[2011.]

Sjednica Pododbora za proizvode:

Pododbor za proizvode potvrđuje da će se prijedlog odluke predstaviti Nadzornom odboru na sljedećoj sjednici Nadzornog odbora na kojoj bi se trebala donijeti odluka o proizvodnoj lokaciji.

Još uvijek se čeka odobrenje Nadzornog odbora.

25. veljače 2011.

Dopis društva Porsche Leipzig upućen SMWA-u:

SMWA se moli da ispita može li se za projekt ulaganja odobriti državna potpora.

[prije 15. ožujka 2011.]

Sjednica Pododbora za proizvode:

Pododbor za proizvode potvrđuje procjene troškova za scenarij 5.

Pododbor za proizvode zahtijeva dodatne uštede.

9. ožujka 2011.

SMWA u dopisu potvrđuje spremnost na pružanje potpore projektu:

SMWA jamči pružanje potpore projektu ulaganja u cilju obavljanja cjelokupne proizvodnje modela Macan u Leipzigu u okviru postojećih regionalnih mogućnosti za dodjelu poticaja.

15. ožujka 2011.

Sjednica Nadzornog odbora:

Nadzorni odbor odobrava obavljanje cjelokupne proizvodnje modela Macan u Leipzigu pod uvjetom da se odobre državne potpore.

24. ožujka 2011.

Službeni zahtjev društva Porsche Leipzig za dio državnih potpora obuhvaćen diskrecijskim ovlastima.

29. ožujka 2011.

Dopis SAB-a:

SAB potvrđuje da su projektom ulaganja načelno ispunjeni uvjeti za stjecanje prava na potporu.

Travanj 2011.

Započeli su radovi na projektu ulaganja.

5.3.4.   Proporcionalnost potpore

(64)

U scenariju 2. u skladu s točkom 22. kriterija za ocjenu „u pravilu se smatra da […] se potporom ispunjuje načelo proporcionalnosti ako ona odgovara razlici između neto troškova poduzeća korisnika nastalih za potrebe ulaganja u potpomognuto područje i neto troškova koji bi mu nastali za potrebe ulaganja u drugo područje/druga područja”. Njemačka upućuje na činjenicu da su se izračuni upotrijebljeni za analizu učinka poticaja mogli uzeti kao osnova i za ocjenu proporcionalnosti potpore.

(65)

U scenariju proizvodnje 5., u odnosu na scenarij 3., bilježi se nedostatak prouzročen troškovima u iznosu od 65 milijuna EUR.

(66)

Čak i kad se u obzir uzme najviša dopuštena potpora u iznosu od 47,5 milijuna EUR (u nominalnom iznosu), nedostatak prouzročen troškovima u slučaju scenarija 5. još uvijek iznosi 27,52 milijuna EUR.

(67)

Stoga Njemačka tvrdi da nije prekoračen iznos naknade jer se potporom ne pokriva u potpunosti nedostatak lokacije tvornice u Leipzigu. Stoga je potpora primjerena.

(68)

Njemačka upućuje na činjenicu da su u društvu Porsche AG pri donošenju odluke o lokaciji uzeli u obzir ne samo financijske nego i kvalitativne kriterije.

5.3.5.   Negativni učinci potpore na tržišno natjecanje i trgovinu

(69)

Njemačka naglašava da regionalna potpora isključivo služi za pokrivanje nedostatka povezanog s lokacijom tvornice u Leipzigu kako bi se nadoknadili dodatni troškovi cjelokupne proizvodnje u Leipzigu u odnosu na scenarij proizvodnje u kojem se izrada školjke i lakiranje obavljaju u [lokacija 1. u Njemačkoj] te se lakirana karoserija šalje na sastavljanje u Leipzig. Budući da je potpora primjerena, ne utječe na tržišno natjecanje. Ulaganje u projekt Macan i učinci na tržišno natjecanje i trgovinu koji iz toga proizlaze nastupili bi u svakom slučaju.

(70)

Stoga Njemačka smatra da potpora u smislu točke 40. kriterija za ocjenu neće negativno utjecati na tržišno natjecanje i trgovinu.

6.   PROCJENA POTPORE I SPOJIVOST MJERE S UNUTARNJIM TRŽIŠTEM

6.1.   POSTOJANJE POTPORE

(71)

Njemačka osigurava financijsku potporu u okviru izravnih bespovratnih sredstava i subvencije za ulaganje. Stoga je to potpora koju dodjeljuje država članica i koja se dodjeljuje putem državnih sredstava u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a.

(72)

Potpora se dodjeljuje društvima kćerima jedne grupacije, koncerna Volkswagen, i stoga je selektivna.

(73)

Financijskom potporom korisnike potpore oslobađa se troškova koje bi inače sami morali snositi. Na taj način stječu gospodarsku prednost u odnosu na svoje konkurente.

(74)

Financijska potpora određena je za ulaganje u automobilski sektor. Budući da se u državama članicama trguje vozilima, mjerom se može narušiti trgovina među državama članicama.

(75)

Mjerom se potiče proizvodnja koncerna Volkswagen i time se narušava odnosno prijeti da će se narušiti tržišno natjecanje.

(76)

Komisija stoga mjeru smatra državnom potporom u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a.

6.2.   ZAKONITOST MJERE POTPORE

(77)

Njemačka je predviđenu mjeru potpore najavila prije njezine provedbe i time ispunila svoju obvezu iz članka 108. stavka 3. UFEU-a te obvezu pojedinačne prijave iz članka 7. točke (e) Uredbe Komisije (EZ) br. 1628/2006 (20) i članka 6. stavka 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 800/2008 (21).

6.3   PRAVNA OSNOVA ZA OCJENU

(78)

Svrha je potpore poticanje regionalnog razvoja. Budući da se Njemačka obvezala odobriti potporu prije 1. srpnja 2014. (uz uvjet odobrenja Komisije ako još nije dobiveno), ocjena spojivosti potpore s unutarnjim tržištem temelji se na Smjernicama za regionalne potpore 2007. – 2013., čija je primjena u skladu s točkom 186. Smjernica za regionalne potpore 2014. – 2020. (22) produljena do 30. lipnja 2014. Za tu ocjenu posebno je potrebno uzeti u obzir odredbe iz odjeljka 4.3. Smjernica za regionalne potpore 2007. – 2013. („Potpore za velike projekte ulaganja”). Ako u okviru službenog istražnog postupka Komisija ne može nedvojbeno utvrditi da se pragovi navedeni u točki 68. podtočki (a) (tržišni udjel) i podtočki (b) (povećanje kapaciteta/tržište) Smjernica za regionalne potpore neće premašiti, provest će se potrebna dubinska ocjena na temelju kriterija dubinske ocjene regionalnih potpora za poticanje velikih projekata ulaganja.

(79)

Komisija mora svoju procjenu provesti u tri faze:

najprije mora potvrditi da je mjera spojiva s općim odredbama Smjernica za regionalne potpore,

zatim mora utvrditi može li se nedvojbeno isključiti da na temelju procjene tržišnog udjela i procjene povećanja kapaciteta u skladu s točkom 68. podtočkama (a) i (b) nije potrebna dubinska ocjena,

na kraju, ovisno o rezultatu procjene provedene u drugoj fazi možda mora uvesti dubinsku ocjenu.

6.4.   SPOJIVOST MJERE S OPĆIM KRITERIJIMA SPOJIVOSTI IZ SMJERNICA ZA REGIONALNE POTPORE

(80)

Komisija je već u uvodnoj izjavi 36. Odluke o pokretanju postupka utvrdila da su u okviru te potpore ispunjeni opći kriteriji iz Smjernica za regionalne potpore u pogledu spojivosti s unutarnjim tržištem. Tijekom službenog istražnog postupka nije utvrđeno ništa čime bi se ta procjena dovela u pitanje. Komisija je posebno utvrdila sljedeće:

Ne postoji nikakva naznaka da se Porsche Leipzig, Porsche AG ili koncern Volkswagen nalaze u financijskim poteškoćama jer nije utvrđen nijedan slučaj naveden u Smjernicama Zajednice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzeća u teškoćama (23). Stoga se koncern, kojem pripada korisnik potpore, uzima u obzir za regionalnu potporu.

Potpora se odobrava u skladu s propisima o skupnom izuzeću kojima se ispunjuju opći kriteriji spojivosti s unutarnjim tržištem koji su utvrđeni u Smjernicama za regionalne potpore.

Budući da projekt ulaganja posebno dovodi do proširenja palete proizvoda u okviru postojeće proizvodne djelatnosti, u kojoj bi se trebao proizvoditi novi model osobnih automobila, Porsche Macan, to je početno ulaganje u smislu točke 34. Smjernica za regionalne potpore.

Opravdani troškovi ulaganja utvrđeni su u skladu sa Smjernicama za regionalne potpore.

Korisnik potpore obvezuje se održati ulaganje u regiji najmanje pet godina nakon dovršetka ulaganja.

Korisnik potpore osigurava vlastiti doprinos koji nije obuhvaćen javnom potporom u iznosu od najmanje 25 % opravdanih troškova.

Ukupni procijenjeni opravdani troškovi projekta iznose 521 559 981,66 EUR (sadašnja vrijednost, umanjena za kamate u trenutku prijave). Ne postoji nikakva naznaka da je korisnik potpore u posljednje tri godine prije početka radova na predmetnom projektu ulaganja dobio regionalne potpore za neki drugi projekt ulaganja. Time planirani projekt ulaganja ne čini jedinstveno ulaganje ni sa kojim prethodnim projektom ulaganja u smislu točke 60. Smjernica za regionalne potpore.

Na temelju postupka prilagodbe u skladu s točkom 67. Smjernica za regionalne potpore dopušteni najviši intenzitet potpore za projekt iznosi 8,37 % bruto ekvivalenta potpore.

Budući da intenzitet planirane potpore (sadašnja vrijednost 43 666 078,75 EUR) ne premašuje dopušteni najviši intenzitet potpore i da se prijavljena potpora ne bi trebala kombinirati s daljnjim regionalnim potporama, predviđeni intenzitet potpora za projekt u skladu je sa Smjernicama za regionalne potpore.

(81)

Na temelju tih razmatranja Komisija je zaključila da su ispunjeni opći kriteriji spojivosti s unutarnjim tržištem utvrđeni u Smjernicama za regionalne potpore.

6.5.   PROCJENA U SKLADU S TOČKOM 68. SMJERNICA ZA REGIONALNE POTPORE

(82)

U uvodnoj izjavi 78. Odluke o pokretanju postupka navodi se sljedeće: „Ako Komisija na temelju primjedaba koje su primljene u vrijeme pokretanja službenog istražnog postupka ne može nedvojbeno utvrditi da se pragovi navedeni u točki 68. podtočkama (a) i (b) neće premašiti, provest će dubinsku ocjenu projekta ulaganja na temelju Komunikacije Komisije o kriterijima dubinske ocjene regionalnih državnih potpora za poticanje velikih projekata ulaganja.” Komisija mora ispitati je li taj zaključak potkrijepljen primljenim primjedbama.

(83)

Njemačka je u svojim primjedbama zadržala svoje stajalište koje je već navedeno u Odluci o pokretanju postupka. Izmjene primjedaba ili informacija koje su primljene već u fazi prije procjene nisu dostavljene. Njemačka je posebno zadržala stav da bi se segment B prema POLK-u trebao smatrati mjerodavnim proizvodnim tržištem (a ne segment SUV-D prema društvu IHS Global Insight) i da bi mjerodavnim zemljopisnim tržištem najmanje trebali biti obuhvaćeni EGP i sjevernoameričko tržište (a ne samo tržište EGP-a). Razgraničenje mjerodavnog zemljopisnog tržišta temelji se prije svega na činjenici da se svjetsko tržište opskrbljuje iz jedne proizvodne lokacije.

(84)

U pogledu mjerodavnog proizvodnog tržišta Komisija je utvrdila sljedeće: Odluka o provedbi detaljnog ispitivanja ne donosi se prije rezultata dubinske ocjene spojivosti s unutarnjim tržištem koja iz nje proizlazi. Prije nego što odobri potporu, Komisija se mora uvjeriti da se pozitivnim doprinosom mjere potpore u svakom slučaju nadoknađuju svi negativni učinci na trgovinu i tržišno natjecanje. Kao temelj za odluku je li potrebna dubinska ocjena spojivosti mjere potpore s unutarnjim tržištem potrebno je stoga što je uže moguće razgraničiti mjerodavno proizvodno tržište uzimajući u obzir posebne značajke planiranog modela vozila.

(85)

U svojoj je Odluci o pokretanju postupka Komisija smatrala da je s obzirom na razlike između sportsko rekreativnih vozila i „normalnih” osobnih vozila u pogledu cijene, veličine, snage motora itd. kategorizacija društva IHS Global Insight primjerenija od podjele prema POLK-u te da ju je stoga potrebno primijeniti na taj projekt. Iz jednakih se razloga u drugom nedavnom predmetu potpore, koji je isto tako uključivao sportsko rekreativna vozila, Komisija oslanjala na kategorizaciju društva IHS Global Insight te nije kao osnovu uzela sveobuhvatniji segment B prema POLK-u (24).

(86)

Za razgraničenje mjerodavnog proizvodnog tržišta za SUV Komisija kategorizaciju društva IHS Global Insight još uvijek smatra primjerenijom od podjele prema POLK-u. Njemačka nije navela dodatne protuargumente. Argument da koncern Volkswagen svoje dugoročno strateško planiranje i analize temelji na kategorizaciji prema POLK-u u ovom slučaju nije relevantan. Osim toga, Komisija tijekom službenog ispitnog postupka nije primila informacije trećih osoba na temelju kojih bi se moglo poboljšati razumijevanje podjele tržišta u pogledu predmetnog tipa osobnog vozila. Stoga je Komisija točno razgraničenje mjerodavnog proizvodnog tržišta ostavila otvorenim. Komisija polazi od vjerodostojnog alternativnog razgraničenja tržišta s pojedinačnim segmentima vozila (a među njima od najmanje podjele za koju postoje podatci) uz kombinirane segmente kao vjerodostojnih mjerodavnih proizvodnih tržišta; (25) segment SUV-D prema društvu IHS Global Insight ne odbacuje se kao vjerodostojan alternativni tržišni segment.

(87)

Komisija je zadržala svoju početnu ocjenu da je EGP ili veće tržište potrebno smatrati mjerodavnim zemljopisnim tržištem. Stoga ne može isključiti da će mjerodavno zemljopisno tržište biti ograničeno na EGP.

(88)

U svojoj Odluci o pokretanju postupka (uvodna izjava 58.) Komisija upućuje na dva službena istražna postupka koja su u tom trenutku bila u tijeku (26), a u kojima se razmatralo pitanje nadilazi li mjerodavno zemljopisno tržište tržište EGP-a. Na temelju zaključaka dubinske ocjene koju su provele službe Komisije nije se moglo isključiti da mjerodavno zemljopisno tržište za predmetne proizvode i referentna razdoblja neće biti veće od tržišta EGP-a. Budući da su obje države članice na koje se odnose te odluke o pokretanju postupka povukle svoje prijave regionalne potpore prije nego što je Komisija odobrila konačne odluke, zaključci dubinskih ocjena u tim slučajevima nisu se mogli potvrditi službenim odlukama.

(89)

Komisija je došla do zaključka da argumenti koje je Njemačka dostavila prije procjene, no koji u okviru službenog istražnog postupka nisu potkrijepljeni dodatnim činjenicama i informacijama, nisu dovoljni kako bi se razriješile sumnje o mogućoj ograničenosti mjerodavnog zemljopisnog tržišta na tržište EGP-a. Komisija je posebno utvrdila sljedeće:

(90)

Činjenicom da veliki proizvođači vozila posluju na međunarodnom tržištu i da sudjeluju u tržišnom natjecanju na svjetskoj razini još se uvijek ne dokazuje da su pojedinačna tržišta integrirana i da čine jedinstveno svjetsko tržište (ili zajedničko tržište EGP-a i Sjeverne Amerike). To vrijedi i za tvrdnju da deset najvećih proizvođača originalne opreme (OEM, eng. Original Equipment Manufacturers) ima proizvodne lokacije i distribucijske sustave diljem svijeta. Nestabilnost stope razmjene Komisija smatra čimbenikom koji je potaknuo OEM-ove da proizvodne pogone uspostave bliže regionalnoj potražnji; isto bi moglo vrijediti za učinkovite zaštitne mjere (visoke uvozne carine za krajnje proizvođače i niže carine za međuproizvode kako bi se potaknula lokalna proizvodnja/završno sklapanje). Treći argument u korist postojanja globaliziranih proizvodnih struktura, iako tržišta nisu integrirana, činjenica je da neke države dozvoljavaju uvoz samo ako se istodobno osnivaju zajednički pothvati u svrhu lokalne proizvodnje. Sama prisutnost velikih dionika i proizvođača u svijetu stoga nije dokaz postojanja svjetskog tržišta (ili tržišta koje nadilazi EGP). Jednako tako ni postojanje distribucijskih sustava diljem svijeta ne dokazuje da je tržište u pogledu razine tržišnog natjecanja globalno (ili da nadilazi EGP). Činjenica da Porsche AG želi opskrbljivati svjetsko tržište iz jedne lokacije nije dostatan dokaz mjerodavnog zemljopisnog tržišta koje nadilazi tržište EGP-a. Činjenica je da je tržište za SUV-D relativno malo u usporedbi s drugim tržišnim segmentima. Stoga bi ekonomija razmjera u tom slučaju mogla koristiti strategiji koja uključuje samo jednu lokaciju. Budući da bi se model trebao prodavati pod markom Porsche i da je visoka kvaliteta luksuznih vozila koje proizvodi Porsche AG sa stajališta njegovih kupaca do sada bila povezana s proizvodnjom u Njemačkoj, druga proizvodna lokacija izvan Njemačke mogla bi negativno utjecati na uspješnu marketinšku strategiju. Sama Njemačka (vidjeti uvodnu izjavu 57.) opravdala je odluku o Leipzigu umjesto [lokacija 1. u Njemačkoj], među ostalim, zaštićenim imenom.

(91)

Osim toga, argument da se velik dio trgovinskih tokova, npr. više od 20 % proizvodnje iz EGP-a, izvozi na sjevernoameričko tržište, nije dostatan dokaz postojanja svjetskog tržišta (odnosno u ovom slučaju tržišta koje nadilazi EGP). Prema procjeni Komisije trgovinski tokovi mogu, doduše, biti poticaj integriranju različitih mjerodavnih zemljopisnih tržišta ako je obujam uvoza i izvoza temelj lokalne proizvodnje i lokalne potrošnje. Postojanje trgovinskih tokova ipak ne može biti dostatan dokaz postojanja integriranog mjerodavnog zemljopisnog tržišta. Čak i ako se proizvodi prevoze između EGP-a i drugih regija, to još uvijek ne znači da su tržišta tako integrirana da tržišni uvjeti (npr. cijene) na jednom tržištu utječu na uvjete na drugom tržištu. To posebno vrijedi u slučaju kad utvrđeni prijevoz proizvoda prije svega obavljaju proizvođači, a ne neovisni špediteri i izvoznici koji sudjeluju u cjenovnoj arbitraži. Određivanje cijena može se u potpunosti odnositi na jedno tržište (npr. visoke cijene na jednom tržištu, niže cijene na drugom) i uopće ne biti prilagođeno uvjetima zamišljenog integriranog tržišta. Analizom trgovinskih tokova ne daje se odgovor na temeljno pitanje razgraničenja tržišta u pogledu mogućnosti sprječavanja povećanja cijena na lokalnom tržištu uvozom ili izvozom. Komisija je utvrdila da Njemačka nije dostavila dodatne empirijske podatke kojima bi potkrijepila postojanje povezanih kretanja cijena ili utjecaj neto uvoza na promjene relativnih cijena. Empirijski podatci dostavljeni u navedenim prethodnim slučajevima nisu relevantni za ovaj slučaj jer su oni uključivali druge tržišne segmente (segment A prema POLK-u) i druga referentna razdoblja.

(92)

Kako je Komisija utvrdila, Porsche planira izvoziti znatan udjel svoje proizvodnje Macana u Kinu. Ta namjera još uvijek sama po sebi nije dokaz postojanja integriranog tržišta.

(93)

Komisija dopušta mogućnost da će se važnost trgovinskih prepreka s vremenom dodatno smanjiti. Međutim, uvjerena je da su prepreke pristupu ciljnim tržištima jedan od najvažnijih čimbenika za proizvodnju u prekomorskim zemljama i odluke o premještanju proizvodnje koje donose proizvođači motornih vozila u EU-u. Zbog visokih carinskih prepreka, prije svega u Aziji, pristup izvoznicima iz EU-a još je uvijek otežan. Druge prepreke, kao što su skupi i diskriminirajući zahtjevi za certificiranje, dodatni zahtjevi za ispitivanje, trošarine itd., u velikoj mjeri utječu na izvoz vozila iz EU-a u južnu Aziju, Kinu i Južnu Ameriku. Komisija potvrđuje da su Sjedinjene Američke Države daleko najvažnije ciljno tržište za cjelokupan izvoz vozila iz EU-a. Međutim, EU i SAD imaju potpuno različite pristupe u pogledu reguliranja i nadzora tržišta. Razlike u reguliranju tržišta i danas su vjerojatno najveća trgovinska prepreka za izvoz vozila iz EU-a u SAD.

(94)

Komisija je uzela u obzir argumente u pogledu sve nižih troškova prijevoza, no nije potpuno uvjerena u njihovu valjanost. U sadašnjoj gospodarskoj situaciji sa sve višim troškovima goriva ne može se jasno utvrditi kako će se sve niži troškovi prijevoza u budućnosti razvijati. Stoga se navedeno buduće sniženje troškova ne može uzeti u obzir.

(95)

Budući da tijekom službenog istražnog postupka nije dobila dodatne dokaze da je mjerodavno zemljopisno tržište veće od EGP-a, Komisija je u svojoj ocjeni zadržala prethodno navedena mišljenja prema kojima je neovisno o odabranom razgraničenju mjerodavnog proizvodnog tržišta EGP ili veće tržište potrebno promatrati kao mjerodavno zemljopisno tržište. Komisija još jednom upućuje na činjenicu da je potrebno utvrditi nadoknađuju li se pozitivnim doprinosom mjere potpore u svakom slučaju svi negativni učinci na trgovinu i tržišno natjecanje. Kao temelj za odluku je li potrebna dubinska ocjena spojivosti mjere potpore s unutarnjim tržištem potrebno je stoga što je uže moguće razgraničiti mjerodavno zemljopisno tržište uzimajući u obzir posebne značajke planiranog modela vozila.

6.5.1.   Zaključak u pogledu tržišnog udjela (točka 68. podtočka (a) Smjernica za regionalne potpore)

(96)

Komisija je u skladu s točkom 68. podtočkom (a) Smjernica za regionalne potpore provela procjenu u svim vjerodostojnim mjerodavnim proizvodnim i zemljopisnim tržištima kako bi utvrdila je li tržišni udjel korisnika potpore prije i nakon ulaganja viši od 25 %.

(97)

Budući da se nije moglo utvrditi postoji li jedno mjerodavno proizvodno i zemljopisno tržište, rezultati za sva vjerodostojna tržišta morali su se uzeti u obzir. U segmentu B prema POLK-u koncern Volkswagen svake godine od 2010. do 2015. ima tržišni udjel veći od [> 25] % u EGP-u. Na temelju toga Komisija je zaključila da će se prag utvrđen u točki 68. podtočki (a) premašiti. S druge strane, u slučaju segmenta SUV-D tržišni udjel neće premašiti prag ni u kojem vjerodostojnom mjerodavnom zemljopisnom tržištu koje se može uzeti u obzir (EGP, EGP + Sjeverna Amerika i svjetsko tržište).

6.5.2.   Zaključak u pogledu kapaciteta proizvodnje na ispodprosječno razvijenom tržištu (točka 68. podtočka (b) Smjernica za regionalne potpore)

(98)

Budući da se nije moglo utvrditi treba li ukupno tržište osobnih vozila bez segmentiranja, samo segment B prema POLK-u ili samo segment SUV-D prema društvu IHS Global Insight smatrati mjerodavnim proizvodnim tržištem, Komisija je morala ispitati čini li kapacitet nastao u okviru projekta, izmjeren na temelju podataka o vidljivoj potrošnji predmetnih proizvoda u EGP-u, više od 5 % svih vjerodostojnih tržišta.

(99)

U slučaju segmenta SUV-D prema društvu IHS Global Insight kapacitet proizvodnje znatno je viši od praga od 5 % ako se kao temelj uzima tržište EGP-a. U Odluci o pokretanju postupka već je u uvodnoj izjavi 72. utvrđeno da se mjerodavno tržište razvijalo ispod prosjeka i da se posljednjih pet godina prije ulaganja čak i smanjivalo.

(100)

Komisija stoga zaključuje da će se prag od 5 % za povećanja kapaciteta na ispodprosječno razvijenom tržištu koji je utvrđen u točki 68. podtočki (b) Smjernica za regionalne potpore u slučaju segmenta SUV-D prema društvu IHS Global Insight na tom tržištu premašiti.

6.5.3.   Zaključak

(101)

Na temelju prethodnih razmatranja Komisija zaključuje da se ne može isključiti da će se pragovi iz točke 68. podtočaka (a) i (b) premašiti. Komisija stoga donosi odluku o provođenju dubinske ocjene nakon pokretanja postupka u skladu s člankom 108. stavkom 2. UFEU-a kako bi utvrdila je li potpora potrebna projektu ulaganja kao učinak poticaja te nadoknađuju li se prednostima mjere potpore nastalo narušavanje tržišnog natjecanja i učinci na trgovinu među državama članicama.

6.6.   DUBINSKA OCJENA MJERE POTPORE

(102)

Dubinska ocjena provodi se na temelju kriterija za ocjenu.

6.6.1.   Pozitivni učinci potpore

6.6.1.1.   Cilj potpore

(103)

Njemačka je pojasnila pozitivne učinke ulaganja na regiju. Predstavljeni su sljedeći pozitivni učinci ulaganja:

Učinci na regionalni razvoj: U okviru projekta ulaganja trebalo bi se otvoriti 1 040 novih radnih mjesta i 30 novih pripravničkih mjesta uz postojećih 833 radnih mjesta i 29 pripravničkih mjesta. Osim toga, računa se na otvaranje najmanje 2 700 neizravnih radnih mjesta. Očekuje se da će se najmanje 744 neizravnih radnih mjesta otvoriti oko predmetne tvornice.

Privlačenje dobavljača i pružatelja usluga iz automobilskog sektora i drugih sektora u regiji: Komisija smatra da projekt ulaganja društva Porsche AG ima važnu ulogu u izgradnji i daljnjem proširenju industrije motornih vozila u pokrajini Saskoj te da će njime u regiju privući dobavljači i pružatelji usluga.

Aktivno sudjelovanje korisnika potpore u različitim mrežama i klasterskim inicijativama: U cilju poticanja ukupnog razvoja industrije motornih vozila u području Leipziga i istočne Njemačke korisnik potpore aktivno sudjeluje u inicijativama među klasterima i mrežama kao što je Inicijativa automobilskog klastera istočne Njemačke (ACOD).

Osposobljavanje: Predviđeno je osposobljavanje zaposlenika u okviru unutarnjih i vanjskih mjera.

(104)

Komisija smatra da je Njemačka dostavila dostatne informacije kao dokaz da će se projektom poticati gospodarski razvoj regije Leipzig.

6.6.1.2.   Prikladnost potpore

(105)

U skladu s točkama 17. i 18. kriterija za ocjenu državne potpore u obliku bespovratnih sredstava za ulaganje nisu jedini instrument za ispravljanje tržišnih nedostataka i poticanje gospodarskog okruženja u područjima u nepovoljnom položaju. Potpore su primjeren instrument ako imaju prednosti u odnosu na druge političke mjere. U skladu s točkom 18. kriterija za ocjenu „primjereni instrumenti” samo su „mjere za koje je država članica u obzir uzela druge političke mogućnosti i dokazala prednosti selektivnog instrumenta kao što je državna potpora za određeno poduzeće”.

(106)

Njemačka se u svojem obrazloženju prikladnosti instrumenta potpore pozvala na gospodarsku situaciji u pokrajini Saskoj i dostavila dokaze da se regija u odnosu na prosječno stanje u drugim njemačkim regijama nalazi u nepovoljnom položaju. U 2011., kad su započeli radovi, BDP po stanovniku u pokrajini Saskoj iznosio je samo 75 % njemačkog prosjeka, a nezaposlenost je bila oko 50 % viša u odnosu na prosjek u zemlji. U razdoblju 2007. – 2009. prosječni raspoloživi dohodak u pokrajini Saskoj iznosio je oko 82 % njemačkog prosjeka. Njemačka tvrdi da je Komisija već prije prepoznala da izravna bespovratna sredstva u takvim gospodarskim uvjetima predstavljaju primjereno sredstvo kako bi se nadoknadio nedostatan razvoj neke regije.

(107)

Uzimajući u obzir socioekonomsku situaciju u regiji Leipzig, koja je zbog svojeg statusa potvrđena kao regija prihvatljiva za potporu u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a s najvišim intenzitetom potpore od 20 %, te u skladu s prethodnim odlukama (npr. u predmetu državne potpore Dell Products Poland) (27), Komisija je suglasna da je dodjela državnih potpora primjeren instrument za postizanje razvojnih ciljeva predmetne regije.

6.6.1.3.   Učinak poticaja/hipotetski scenarij

(108)

Budući da postoje brojni valjani razlozi zbog kojih bi poduzeće trebalo provesti projekt ulaganja u određenoj regiji, čak i ako se ne odobre državne potpore, na temelju kriterija za ocjenu Komisija mora detaljno ispitati je li potpora potrebna kao poticaj za ulaganje. U okviru te dubinske ocjene potrebno je utvrditi pridonosi li se zaista potporom tako da ona tako utječe na ponašanje korisnika potpore da on u predmetnom potpomognutom području izvrši (dodatna) ulaganja. U skladu s točkom 22. kriterija za ocjenu za dva se scenarija može dokazati učinak poticaja: Bez državne potpore ne bi se uopće izvršilo ulaganje jer ono poduzeću ne bi bilo isplativo ni na kojoj lokaciji (scenarij 1.); bez državne potpore ulaganje bi se izvršilo na drugoj lokaciji u EU-u (scenarij 2.).

(109)

U skladu s kriterijima za ocjenu država članica Komisiji mora pokazati da potpora ima učinak poticaja te odgovarajućim dokumentima dokazati da potpora zaista utječe na odluku o ulaganju ili lokaciji. Uz to država članica mora dostaviti detaljan opis hipotetske situacije (u kojoj država članica korisniku ne odobri potporu). Komisiji se scenariji moraju realno prikazati.

(110)

Njemačka smatra da je potpora društvima Porsche Leipzig i Porsche AG obuhvaćena scenarijem 2. Stoga je Njemačka dostavila hipotetski scenarij za konkretno ulaganje i planiranje lokacije za Macan u kojem je razmotreno više mogućih lokacija u Njemačkoj umjesto tvornice u Leipzigu.

(111)

U skladu s kriterijima za ocjenu država članica mora dokazati učinak poticaja. U skladu s točkom 25. kriterija za ocjenu „država članica može dostaviti dokaz učinka poticaja za potporu u obliku poslovne dokumentacije iz koje proizlazi da su troškovi i koristi podružnice u predmetnom potpomognutom području uspoređeni s troškovima i koristima podružnice na drugom području”. Država članica trebala bi dostaviti financijske izvještaje, poslovne planove poduzeća i druge dokumente za različite scenarije ulaganja.

(112)

Njemačka je dostavila sveobuhvatne važeće, vjerodostojne dokumente u kojima je dokumentiran višestupanjski postupak društva Porsche AG u pogledu donošenja odluke o lokaciji projekta ulaganja.

(113)

U skladu s tim ispitano je pet scenarija za proizvodnu lokaciju. Sve lokacije osim Leipziga nalaze se izvan potpomognutih područja u Njemačkoj.

(114)

Tijekom procesa planiranja izvršeni su različiti izračuni i procjene troškova uz sve veću točnost i preciznost. Na temelju toga triput je iznova utvrđen najprimjereniji scenarij, takozvana nulta linija (28). Na temelju dostavljenih dokumenata Komisija zaključuje da su se pri jednakom stupnju točnosti procjena troškova proizvodnje, koji se odnose na neku proizvodnu lokaciju (za sve scenarije primijenjena je jednaka razina prometa), scenarij 3. (izrada školjke i lakiranje u [lokacija 1. u Njemačkoj]. isporuka lakirane karoserije radi sastavljanja u Leipzig) i scenarij 5. (izrada školjke, lakiranje i sastavljanje u Leipzigu) pokazali kao najkonkurentniji scenariji (opcije za lokaciju).

(115)

Kao što je vidljivo iz dokumentacije, stoga su u posljednjoj fazi postupka donošenja odluke međusobno uspoređeni još samo scenariji 3. i 5.

(116)

Kako je pojašnjeno u uvodnoj izjavi 53. ove Odluke, konačne procjene troškova proizvodnje koji su povezani s određenom lokacijom pokazale su nedostatak prouzročen troškovima od 65 milijuna EUR za scenarij 5. (Leipzig) u odnosu na scenarij 3. ([lokacija 1. u Njemačkoj]/Leipzig). Kako bi se nadoknadio nedostatak prouzročen troškovima iz scenarija 5. te s obzirom na buduću službenu odluku Nadzornog odbora o lokaciji projekta ulaganja, Porsche Leipzig ispitao je kod saskih nadležnih tijela mogućnost dobivanja državnih potpora kako bi se projekt ulaganja doveo u Leipzig.

(117)

Dopisom od 25. veljače 2011. Porsche Leipzig zatražio je od SMWA-a da ispita mogućnost dodjele državne potpore za projekt ulaganja. Nakon sastanka predstavnika društva Porsche Leipzig i saskih nadležnih tijela na kojem je Porsche Leipzig pojasnio projekt ulaganja i situaciju u pogledu donošenja odluke, saska nadležna tijela u dopisu od 9. ožujka 2011. pristala su društvu Porsche Leipzig pružiti potporu na projektu ulaganja u cilju obavljanja cjelokupne proizvodnje Macana u Leipzigu u okviru postojećih regionalnih mogućnosti za dodjelu poticaja.

(118)

Kako je pojašnjeno u uvodnoj izjavi 56. ove Odluke, nedostatak prouzročen troškovima iz scenarija 5. smanjio se u odnosu na scenarij 3. na 27,52 milijuna EUR uzimajući u obzir najviši dopušteni iznos potpore. Osim toga, u korist scenarija 5. uzeti su u obzir još neki kvalitativni kriteriji.

(119)

Nadzorni odbor donio je 15. ožujka 2011. odluku o uspostavljanju cjelokupnog projekta ulaganja u Leipzigu (scenarij 5.). Kako je vidljivo iz zapisnika sa sjednice Nadzornog odbora, navedena je odluka donesena pod uvjetom da se odobre državne potpore.

(120)

Nakon donesene uvjetovane odluke Nadzornog odbora Porsche Leipzig podnio je službeni zahtjev za regionalne potpore 24. ožujka 2011. Banka Sächsische Aufbaubank pisanim je putem 29. ožujka 2011. potvrdila da su projektom ulaganja načelno ispunjeni uvjeti za stjecanje prava na potporu. Nakon te službene potvrde u travnju 2011. započeli su radovi na projektu ulaganja.

(121)

Nakon prethodnih napomena Komisija je u skladu s točkom 20. kriterija za ocjenu utvrdila da su ispunjeni opći kriteriji za službenu ocjenu učinka poticaja iz točke 38. Smjernica za regionalne potpore. Korisnik potpore podnio je zahtjev za regionalnu potporu, a nadležno je tijelo prije početka radova povezanih s projektom ulaganja pisanim putem potvrdilo da su projektom načelno ispunjeni uvjeti za stjecanje prava na potporu. Osim toga, Njemačka je dostavila jasne dokaze da je potpora zaista imala ulogu u donošenju odluke o lokaciji. Odluka društva Porsche AG o premještanju cjelokupne proizvodnje Macana u Leipzig donesena je tek nakon primitka potvrde da se može računati na državne potpore i potporu nadležnih tijela u projektu te nakon što je Nadzorni odbor odobrio lokaciju uz uvjet dobivanja državne potpore. Komisija smatra da je hipotetski scenarij koji je Njemačka dostavila u skladu s točkama 23. i 25. kriterija za ocjenu realan i da je potkrijepljen vjerodostojnim i važećim dokumentima. U skladu s tim potpora zaista ima (znatan) učinak poticaja. Smanjenjem nedostatka prouzročenog troškovima u korist Leipziga potpora je utjecala na donošenje odluke poduzeća korisnika o lokaciji. Bez potpore ulaganje se ne bi izvršilo u Leipzigu.

6.6.1.4.   Proporcionalnost potpore

(122)

Da bi potpora bila proporcionalna, visinu i intenzitet potpore potrebno je smanjiti na najnižu razinu koja je nužna za provedbu projekta ulaganja u potpomognutoj regiji.

(123)

Općenito se regionalna potpora smatra primjerenom obujmu problema u potpomognutim regijama ako ne premašuje gornje granice za dodjelu potpore, uključujući automatsku, postupnu prilagodbu gornjih granica za velike projekte ulaganja (koji su već navedeni na važećoj karti potpomognutih područja). U ovom slučaju intenzitet potpore nije viši od regionalnih gornjih granica potpore, ispravljenih u okviru mehanizma prilagodbe na koji je već upućeno u uvodnoj izjavi 80.

(124)

Uz opće načelo proporcionalnosti utvrđeno u Smjernicama za regionalne potpore u kriterijima za ocjenu predviđena je dubinska ocjena. U skladu sa scenarijem 2. kriterija za ocjenu potpora se smatra primjerenom ako odgovara razlici između neto troškova korisnika potpore nastalih za potrebe ulaganja u potpomognuto područje i neto troškova koji bi nastali za potrebe ulaganja na alternativnoj lokaciji.

(125)

Iz dokumenata koje je dostavila Njemačka proizlazi da je potpora ograničena na potreban iznos jer razlika između troškova za scenarij 3. i scenarij 5. nije premašena. Iz konačnog izračuna vidljivo je da će scenarij 5. čak i s potporom biti nominalno skuplji za 27,5 milijuna EUR (bez potpore za 65 milijuna EUR) od scenarija 3. Uzimajući u obzir određene strateške prednosti koje se ne mogu količinski odrediti (druga tvornica za cjelokupnu proizvodnju pod markom Porsche), aspekte kvalitete (izbjegavanje rizika zbog prijevoza između [lokacija 1. u Njemačkoj] i Leipziga) i prednosti koje donosi imidž ([…]), koji su jednako tako utjecali na odluku o lokaciji u Leipzigu, Njemačka preostali nedostatak prouzročen troškovima smatra opravdanim.

(126)

Budući da je potpora ograničena na iznos koji je potreban kako bi se nadoknadili dodatni neto troškovi na projektu ulaganja na lokaciji Leipzig u odnosu na alternativnu lokaciju, Komisija smatra da je proporcionalnost potpore dokazana.

6.6.2.   Negativni učinci potpore na tržišno natjecanje i trgovinu

(127)

Točka 40. kriterija za ocjenu glasi: „Ako se na temelju hipotetske analize ipak može zaključiti da bi se ulaganje izvršilo i bez potpore, iako možda na nekoj drugoj lokaciji (scenarij 2.), i potpora odgovara načelu primjerenosti, naznake za moguća narušavanja tržišnog natjecanja (npr. veći tržišni udjel i povećanje kapaciteta na tržištu koje raste ispod prosjeka) bile bi bez potpore u načelu jednake.”

(128)

Budući da se odluka o ulaganju temelji na scenariju 2. i da je potpora ograničena na najmanju mjeru, nisu se mogli utvrditi nikakvi negativni učinci na trgovinu i tržišno natjecanje. Ulaganje bi se izvršilo na drugoj lokaciji i u svakom bi slučaju došlo do jednakog narušavanja tržišnog natjecanja. Stoga Komisija smatra da potpora nema negativne učinke na tržišno natjecanje.

(129)

U skladu s točkom 53. kriterija za ocjenu „[…] procjena, prema kojoj bi se ulaganje bez potpore izvršilo u području u nepovoljnijem položaju (nedostatci koji se više odnose na regiju – viši najviši intenzitet regionalnih potpora) ili u području čiji se regionalni nedostatci u jednako velikoj mjeri uzimaju u obzir kao nedostatci ciljnog područja (jednaki najviši intenzitet regionalnih potpora), u okviru ispitivanja ukupnog učinka predstavlja negativan aspekt koji se teško može nadoknaditi pozitivnim aspektima jer je on u suprotnosti sa svrhom regionalne potpore”.

(130)

Budući da ništa ne upućuje na to da bi se ulaganje izvršilo u drugoj potpomognutoj regiji s višim ili jednakim najvišim intenzitetom potpora (ili da se razmatra lokacija izvan Njemačke), Komisija smatra da potpora nema učinak smanjenja kohezije koji bi bio u suprotnosti sa stvarnom svrhom regionalne potpore.

6.7.   USKLAĐIVANJE

(131)

Nakon što je utvrđeno da potpora predstavlja poticaj za izvršenje ulaganja u predmetnoj regiji i da je primjerena, međusobno se procjenjuju pozitivni i negativni učinci.

(132)

Procjena je pokazala da mjera potpore ima učinak poticaja za ulaganje kojim se osigurava znatan doprinos razvoju regije u nepovoljnom položaju koja je u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a prihvatljiva za potporu, a da to pritom ne utječe negativno na neku regiju s jednakim ili višim najvišim intenzitetom potpore (ne postoji učinak smanjenja kohezije). Komisija procjenjuje da je ulaganje u područje u nepovoljnijem položaju važnije za koheziju Unije od jednakog ulaganja u područje u manje nepovoljnom položaju. Komisija uzima u obzir točku 53. kriterija za ocjenu prema kojoj „s obzirom na pozitivne učinke regionalne potpore kojima se samo nadoknađuje razlika neto troškova u odnosu na razvijeniju alternativnu lokaciju ulaganja […] u okviru ispitivanja ukupnog učinka u pravilu [se] smatra da su oni važniji od mogućih negativnih učinaka novog ulaganja na alternativnoj lokaciji”.

(133)

Na temelju prethodnih razmatranja Komisija nadalje smatra da će se u slučaju potpore koja odgovara razlici između neto troškova projekta ulaganja na odabranoj lokaciji i neto troškova na razvijenijoj alternativnoj lokaciji pozitivnim učincima u pogledu ciljeva i proporcionalnosti (vidjeti prethodno navedeno) nadoknaditi negativni učinci na trgovinu na alternativnoj lokaciji.

(134)

U skladu s točkom 68. Smjernica za regionalne potpore i uzimajući u obzir dubinsku ocjenu koja je provedena na temelju kriterija za ocjenu Komisija zaključuje da je potpora nužna za ulaganja kao učinak poticaja i da će se prednostima mjere potpore nadoknaditi narušavanje tržišnog natjecanja koje je iz toga nastalo i učinci na trgovinu među državama članicama.

7.   ZAKLJUČAK

(135)

Komisija zaključuje da su planiranom regionalnom potporom ulaganju u korist društava Porsche Leipzig GmbH i Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, koja je dodijeljena prije 1. srpnja 2014. uz uvjet odobrenja Komisije, ispunjeni svi preduvjeti u skladu sa Smjernicama za regionalne potpore i kriterijima za ocjenu te se stoga u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a ona može smatrati spojivom s unutarnjim tržištem,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Državna potpora koju Njemačka planira dodijeliti u korist društava Porsche Leipzig GmbH i Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft u iznosu od 43 666 078,75 EUR (sadašnja vrijednost, umanjena u trenutku prijave) s najvišim intenzitetom potpore od 8,37 % bruto ekvivalenta potpore u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a spojiva je s unutarnjim tržištem.

2.   Odobrava se davanje potpore navedene u članku 1. stavku 1. ako je dodijeljena prije 1. srpnja 2014.

Članak 2.

Njemačka je obvezna Komisiji dostaviti sljedeće:

u roku od dva mjeseca nakon dodjele državne potpore primjerak dokumenata koji su relevantni za mjeru potpore,

od trenutka kada Komisija odobri državnu potporu svakih pet godina privremeno izvješće (s podatcima o isplaćenim iznosima potpore, izvršenju ugovora o državnoj potpori i svim ostalim projektima ulaganja koji se uvode u poslovanje/tvornicu),

u roku od šest mjeseci nakon isplate posljednjeg obroka potpore prema prijavljenom planu isplate opsežno završno izvješće.

Članak 3.

Ova Odluka upućena je Saveznoj Republici Njemačkoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. srpnja 2014.

Za Komisiju

Joaquín ALMUNIA

Potpredsjednik


(1)  SL C 333, 30.10.2012., str. 17.

(2)  SL C 54, 4.3.2006., str. 13.

(3)  SL C 223, 16.9.2009., str. 3.

(4)  Vidjeti bilješku 1.

(5)  Leipzig je „regija statističkog učinka”; vidjeti Odluku Komisije od 8. studenoga 2006. u predmetu državne potpore N 459/06 – Nacionalna karta potpomognutih područja u Njemačkoj u razdoblju 2007. – 2013. (SL C 295, 5.12.2006., str. 6.). Na temelju odredbe o izuzećima u skladu s člankom 107. stavkom 3. slovom (c) Leipzig se uzima u obzir za regionalne potpore s najvećim intenzitetom potpore od 20 % u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2014.

(6)  Njemačka je potvrdila da su dostavljenim podatcima o tržištu obuhvaćena sva vozila koja je koncern Volkswagen proizveo i prodao, dok se podatci o tržišnom udjelu odnose samo na osobna vozila.

(7)  POLK i IHS Global Insight velike su agencije za ispitivanje tržišta koje analiziraju tržište vozila.

(8)  Poslovna tajna

(9)  Izračun sadašnjih vrijednosti navedenih u ovoj Odluci temelji se na osnovnoj stopi od 2,05 % koja je vrijedila u trenutku prijave (prosinac 2011.) kojoj je u skladu s Komunikacijom Komisije o reviziji metode za određivanje referentnih kamatnih i diskontnih stopa (SL C 14, 19.1.2008., str. 6.) dodano 100 baznih bodova.

(10)  Sažetak Zakona o subvencioniranju ulaganja iz 2010. Komisija je objavila pod brojem X 167/08 (SL C 280, 20.11.2009., str. 5.).

(11)  Sažetak Okvirnog plana za koordinaciju interesa Zajednice „Poboljšanje regionalne gospodarske strukture” objavljen je pod brojem XR 31/07 (SL C 102, 5.5.2007., str. 11.).

(12)  Vidjeti Odluku Komisije C(2011) 6479 završna verzija od 20. rujna 2011. (N 559/10 – Ujedinjena Kraljevina – Veliki projekt ulaganja – Jaguar Cars) (SL C 22, 27.1.2012., str. 2.).

(13)  Od 2010. do 2015., tj. od godine prije početka do godine nakon završetka ulaganja, tržišni udjel koncerna Volkswagen u segmentu B prema POLK-u u spojenom tržištu EGP-a i Sjeverne Amerike te u segmentu SUV-D prema društvu IHS Global Insight, ne samo u EGP-u, nego i u EGP-u i Sjevernoj Americi zajedno, iznosi manje od 25 %.

(14)  U segmentu B prema POLK-u povećanje kapaciteta bilo je ispod praga od 5 %.

(15)  Svoju pretpostavku o faktoru povećanja broja radnih mjesta od 2,5 Njemačka temelji na empirijskim podatcima koji su objavljeni u usporednim studijama; vidjeti Meißner (2009.): Automobilproduktion in der Prozess- oder Wertschöpfungskette, prezentacija od 28. listopada 2009. u Brandenburgu; Kleinhenz, Heblich, Gold (2006.): Das BMW Werk Regensburg – Wirtschaftliche und soziale Vernetzung in der Region; University of South Carolina (2002.): The Economic Impact of BMW on South Carolina; Woodward, Guimaraes (2008.): BMW in South Carolina: The Economic Impact of a Leading Sustainable Enterprise; Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbH (2011.): Gute Wachstumsperspektiven trotz zukünftiger Herausforderungen; Gehrke, Krawczyk et al. (2009.): Die Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft im europäischen Kontext.

(16)  C46/2008, Odluka od 23. rujna 2009. (SL L 29, 2.2.2010., str. 8.), uvodna izjava 171.

(17)  Izvor: Ured za statistiku pokrajine Saske (srpanj 2012.), Savezni ured za statistiku (Statistički ljetopis 2012.) – BDP po stanovniku; Savezna agencija za zapošljavanje – nezaposlenost po stanovniku u postotcima; Statistički ljetopis za pokrajinu Sasku 2011. – raspoloživi dohodak po stanovniku.

(18)  Scenarij 5. najprije nije razmatran jer se smatrao neisplativim. Na temelju inicijative Uprave društva Porsche GmbH društvo Porsche Leipzig moglo je to osporiti nakon privremenog izračuna troškova proizvodnje na predmetnoj lokaciji provedenog u kratkom roku.

(19)  Pododbor za proizvode nultu liniju temeljio je [2010.] na scenariju 1., [2010.] na scenariju 3. i [2010.] na scenariju 5.

(20)  Uredba Komisije (EZ) br. 1628/2006 od 24. listopada 2006. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora na nacionalne regionalne potpore namijenjene ulaganju (SL L 302, 1.11.2006., str. 29.).

(21)  Uredba Komisije (EZ) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (SL L 214, 9.8.2008., str. 3.).

(22)  SL C 209, 23.7.2013., str. 1.

(23)  SL C 244, 1.10.2004., str. 2.

(24)  Vidjeti bilješku 11.

(25)  Odluke o državnoj potpori: SA.30340 Fiat Powertrain Technologies, Odluka od 9. veljače 2011. (C(2011) 612) (SL C 151, 21.5.2011., str. 5.); SA.32169 Volkswagen Sachsen, Odluka od 13. srpnja 2011. (C(2011) 4935) (SL C 361, 10.12.2011., str. 17.).

(26)  SA.27913 – C 31/2009, Mađarska – Veliki projekt ulaganja – Državna potpora za Audi Hungaria Motor Kft, Odluka od 28. listopada 2009. (C(2009) 8131) (SL C 64, 16.3.2010., str. 15.); Odluka o produljenju od 6. srpnja 2010. (C(2010) 4474) (SL C 243, 10.9.2010., str. 4.); Odluka od 13. srpnja 2011. (C(2011) 4935), u SA.32169 – C/2011 – Njemačka – Veliki projekt ulaganja – Državna potpora za Volkswagen Sachsen (SL C 361, 10.12.2011., str. 17.).

(27)  Vidjeti bilješku 15.

(28)  Vidjeti bilješku 17.