ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 283

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
29. listopada 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1939 оd 9. listopada 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Latvijas lielie pelēkie zirņi (ZOI))

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1940 оd 28. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina sklerocija glavice raži na određenim neprerađenim žitaricama te odredaba o praćenju i izvješćivanju ( 1 )

3

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1941 оd 28. listopada 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

7

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/1942 od 26. listopada 2015. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Glavnog vijeća Svjetske trgovinske organizacije o zahtjevu Sjedinjenih Država za izuzeće WTO-a radi produljenja programa AGOA

9

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1943 оd 27. listopada 2015. o izmjeni Provedbene odluke 2014/909/EU produljenjem razdoblja primjene zaštitnih mjera s obzirom na pojavu etinioze u Italiji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7330)  ( 1 )

11

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1944 оd 28. listopada 2015. o izmjeni Provedbene odluke Komisije 2012/807/EU o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika

13

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 303/14/COL od 15. srpnja 2014. o odobrenju odstupanja Norveškoj od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. Akta iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena) [2015/1945]

18

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 545/14/COL od 8. prosinca 2014. o odobrenju odstupanja Islandu od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. Akta iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, s izmjenama) i stavljanju izvan snage Odluke Kolegija br. 362/14/COL od 14. rujna 2014. [2015/1946]

22

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1939

оd 9. listopada 2015.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Latvijas lielie pelēkie zirņi (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Latvije za upis naziva „Latvijas lielie pelēkie zirņi” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Latvijas lielie pelēkie zirņi” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Latvijas lielie pelēkie zirņi” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.6. Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. listopada 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 189, 6.6.2015., str. 11.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1940

оd 28. listopada 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina sklerocija glavice raži na određenim neprerađenim žitaricama te odredaba o praćenju i izvješćivanju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđuju se najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

(2)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu („CONTAM”) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) donio je mišljenje o alkaloidima glavice raži u hrani i hrani za životinje (3). Odbor CONTAM utvrdio je akutnu referentnu dozu skupine od 1 μg/kg tjelesne težine i prihvatljivi dnevni unos skupine od 0,6 μg/kg tjelesne težine.

(3)

Prisutnost alkaloida glavice raži u zrnju žitarica do određene je mjere povezana s prisutnošću sklerocija glavice raži u zrnju žitarica. Taj odnos nije apsolutan jer alkaloidi glavice raži mogu biti prisutni i u prašini iz sklerocija glavice raži koja se adsorbira u zrnje žitarica. Stoga je važno utvrditi najveće dopuštene količine sklerocija glavice raži kao prvi korak te prikupljati dodatne podatke o prisutnosti alkaloida glavice raži u žitaricama i proizvodima od žitarica. Međutim potvrđuje se da sukladnost s najvećom dopuštenom količinom sklerocija glavice raži ne jamči nužno sigurnost hrane u pogledu prisutnosti alkaloida glavice raži. Stoga bi nadležna tijela mogla poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s člankom 14. stavkom 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4) kako bi se uvela ograničenja u pogledu stavljanja hrane na tržište ili kako bi se zahtijevalo povlačenje takve hrane s tržišta ako se ustanovi da hrana nije sigurna zbog razine alkaloida glavice raži unatoč sukladnosti s najvećom dopuštenom količinom sklerocija glavice raži.

(4)

Potrebno je utvrditi na koji bi se stadij u postupku stavljanja na tržište trebale primjenjivati najveće dopuštene količine sklerocija glavice raži jer se postupcima čišćenja i razvrstavanja može smanjiti njegova prisutnost. Primjereno je najveće dopuštene količine sklerocija glavice raži primjenjivati na zrnje žitarica u istom stadiju u postupku stavljanja na tržište kao i kad je riječ o drugim mikotoksinima.

(5)

Na temelju iskustva s primjenom Uredbe (EZ) br. 1881/2006 primjereno je pojasniti termin „prvi stupanj prerade”, posebno u pogledu sustava integrirane proizvodnje i prerade te u pogledu ljuštenja.

(6)

Važno je prikupiti podatke o prisutnosti alkaloida glavice raži u žitaricama i proizvodima od žitarica kako bi se ustanovilo kakav je odnos između prisutnosti alkaloida glavice raži i prisutnosti sklerocija glavice raži. O rezultatima u pogledu alkaloida glavice raži trebalo bi izvijestiti do 30. rujna 2016. kako bi se omogućilo utvrđivanje primjerenih i ostvarivih najvećih dopuštenih količina alkaloida glavice raži, čime bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi.

(7)

Iako je važno nastaviti primjenjivati preventivne mjere u cilju izbjegavanja i smanjenja kontaminacije okratoksinom A, nije potrebno svake godine izvješćivati o rezultatima, ishodu istraga i napretku u primjeni preventivnih mjera. Primjereno je ažurirati odredbe o praćenju i izvješćivanju kako su utvrđene u članku 9. Uredbe (EZ) br. 1881/2006.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1881/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

Članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

Praćenje i izvješćivanje

1.   Države članice prate razine nitrata u povrću koje može sadržavati znatne količine, a posebno u zelenom lisnatom povrću, i redovito dostavljaju rezultate EFSA-i.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju sažetak rezultata u pogledu aflatoksinâ koji su dobiveni u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 884/2014 (5), a EFSA-u izvješćuju o podacima o pojedinačnim pojavama.

3.   Države članice i stručne organizacije dionika svake godine Komisiji dostavljaju rezultate provedenih istraživanja i podatke o napretku u pogledu primjene preventivnih mjera za izbjegavanje kontaminacije deoksinivalenolom, zearalenonom, fumonizinom B1 i B2 te toksinima T-2 i HT-2. Komisija te rezultate stavlja na raspolaganje državama članicama. O povezanim podacima o pojavi izvješćuje se EFSA-u.

4.   Državama članicama i stručnim organizacijama dionika preporučuje se da prate prisutnost alkaloida glavice raži u žitaricama i proizvodima od žitarica.

Državama članicama i stručnim organizacijama dionika preporučuje se da o svojim rezultatima u pogledu alkaloida glavice raži izvijeste EFSA-u do 30. rujna 2016. Ti rezultati uključuju podatke o pojavi i konkretne informacije o odnosu između prisutnosti sklerocija glavice raži i razine pojedinačnih alkaloida glavice raži.

Komisija te rezultate stavlja na raspolaganje državama članicama.

5.   Države članice i stručne organizacije dionika mogu izvijestiti EFSA-u o podacima o pojavi koje prikupe za kontaminante koji nisu navedeni u stavcima 1. do 4.

6.   Podaci o pojavnosti EFSA-i se dostavljaju u formatu za podnošenje podataka EFSA-e u skladu sa zahtjevima iz Smjernica EFSA-e za standardni opis uzorka (SSD) za hranu i hranu za životinje (6) te njezinim dodatnim posebnim zahtjevima za izvješćivanje za posebne kontaminante. Stručne organizacije dionika podatke o pojavi EFSA-i mogu, ako je to prikladno, dostaviti u pojednostavnjenom formatu za podnošenje podataka, koji definira EFSA.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EZ) br. 884/2014 od 13. kolovoza 2014. o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1152/2009 (SL L 242, 14.8.2014., str. 4.)."

(6)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm”"

2.

Prilog se izmjenjuje u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  Znanstveni odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu (CONTAM); Znanstveno mišljenje o alkaloidima glavice raži u hrani i hrani za životinje. EFSA Journal 2012.;10(7):2798. (158 str.) doi:10.2903/j.efsa.2012.2798. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U odjeljku 2. dodaje se sljedeći unos 2.9.:

„2.9.

Sklerocij glavice raži i alkaloidi glavice raži

 

2.9.1.

Sklerocij glavice raži

 

2.9.1.1.

Neprerađene žitarice (18), osim kukuruza i riže

0,5 g/kg (1)

2.9.2.

Alkaloidi glavice raži (2)

 

2.9.2.1.

Neprerađene žitarice (18), osim kukuruza i riže

 (3)

2.9.2.2.

Proizvodi od meljave žitarica, osim od meljave kukuruza i riže

 (3)

2.9.2.3.

Kruh (uključujući male pekarske proizvode), kolači, keksi, snack proizvodi od žitarica, žitarice za doručak i tjestenina

 (3)

2.9.2.4.

Hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

 (3)

2.

Bilješka 18. zamjenjuje se sljedećom:

„(18)

Najveća dopuštena količina primjenjuje se na neprerađene žitarice koje se stavljaju na tržište za prvi stupanj prerade.

‚Prvi stupanj prerade’ znači svaka fizikalna ili toplinska obrada zrna ili na zrnu, osim sušenja. Postupci čišćenja, uključujući ljuštenje, sortiranja i sušenja ne smatraju se ‚prvim stupnjem prerade’ ako cijelo zrno ostane netaknuto nakon čišćenja i sortiranja.

Ljuštenje je čišćenje žitarica snažnim četkanjem i/ili ribanjem.

Ako se ljuštenje primjenjuje u prisutnosti sklerocija glavice raži, žitarice se prije ljuštenja moraju podvrgnuti prvom koraku čišćenja. Nakon ljuštenja, koje se provodi uz usisivač prašine, provodi se razvrstavanje po bojama prije meljave.

Sustavi integrirane proizvodnje i prerade označuju sustave u kojima su sve dolazne serije žitarica očišćene, razvrstane i obrađene u istom pogonu. U takvim sustavima integrirane proizvodnje i prerade najveća dopuštena količina primjenjuje se na neprerađene žitarice nakon čišćenja i razvrstavanja, ali prije prvog stupnja prerade.

Subjekti u poslovanju s hranom osiguravaju sukladnost svojim postupkom u okviru HACCP-a, pri čemu se utvrđuje i provodi učinkovit postupak praćenja na toj kritičnoj kontrolnoj točki.”


(1)  Uzorkovanje se provodi u skladu s točkom B Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 401/2006 (SL L 70, 9.3.2006., str. 12.).

Analiza se provodi mikroskopskim pregledom.

(2)  Zbroj 12 alkaloida glavice raži: ergokristin/ergokristinin; ergotamin/ergotaminin; ergokriptin/ergokriptinin; ergometrin/ergometrinin; ergozin/ergozinin; ergokornin/ergokorninin.

(3)  Prikladne i ostvarive najveće dopuštene količine kojima bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi razmotrit će se za te relevantne kategorije hrane do 1. srpnja 2017.”


29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1941

оd 28. listopada 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. listopada 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

44,1

MA

94,4

MK

57,3

TR

107,9

ZZ

75,9

0707 00 05

AL

50,7

TR

112,1

ZZ

81,4

0709 93 10

MA

124,7

TR

146,0

ZZ

135,4

0805 50 10

AR

130,2

TR

108,6

UY

83,2

ZA

133,8

ZZ

114,0

0806 10 10

BR

281,6

EG

210,3

LB

234,5

MK

68,5

PE

75,0

TR

176,1

ZZ

174,3

0808 10 80

AL

23,1

AR

137,9

CL

106,3

NZ

139,1

ZA

147,2

ZZ

110,7

0808 30 90

TR

135,5

ZZ

135,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/9


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/1942

od 26. listopada 2015.

o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Glavnog vijeća Svjetske trgovinske organizacije o zahtjevu Sjedinjenih Država za izuzeće WTO-a radi produljenja programa AGOA

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom IX. stavcima 3. i 4. Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije („Sporazum o WTO-u”) utvrđeni su postupci za odobravanje izuzeća koja se odnose na multilateralne trgovinske sporazume iz Priloga 1.A ili 1.B ili 1.C Sporazumu o WTO-u i njihovih priloga.

(2)

Sjedinjenim Državama 27. svibnja 2009. odobreno je izuzeće od obveza na temelju članka I. stavka 1. i članka XIII. stavaka 1. i 2. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. („GATT iz 1994.”), kojim je obuhvaćeno razdoblje do 30. rujna 2015.

(3)

U skladu s člankom IX. stavkom 3. Sporazuma o WTO-u Sjedinjene Države podnijele su zahtjev za izuzeće od svojih obveza na temelju članka I. stavka 1. i članka XIII. stavaka 1. i 2. GATT-a iz 1994. do 30. rujna 2025., u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se Sjedinjenim Američkim Državama omogućilo da nastave osiguravati bescarinsko postupanje u odnosu na prihvatljive proizvode podrijetlom iz zemalja korisnica supsaharske Afrike koje su određene u skladu sa zakonom o gospodarskom rastu i mogućnostima u Africi (AGOA).

(4)

Odobravanje zahtjeva Sjedinjenih Država za izuzeće WTO-a ne bi negativno utjecalo ni na gospodarstvo Europske unije ni na trgovinske odnose s korisnicima izuzeća. Osim toga, Unija općenito podupire djelovanja za smanjenje siromaštva i promicanje stabilnosti i održivog gospodarskog razvoja u zemljama korisnicama.

(5)

Stoga je primjereno utvrditi stajalište koje treba zauzeti u ime Unije u okviru Glavnog vijeća WTO-a da se podrži zahtjev Sjedinjenih Država za izuzeće,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Glavnog vijeća Svjetske trgovinske organizacije je da se podrži zahtjev Sjedinjenih Država za izuzeće od svojih obveza na temelju članka I. stavka 1. i članka XIII. stavaka 1. i 2. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. do 30. rujna 2025., u skladu s uvjetima zahtjeva Sjedinjenih Država za izuzeće.

Ovo stajalište izrazit će Komisija.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxemoburgu 26. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

C. DIESCHBOURG


29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/11


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1943

оd 27. listopada 2015.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/909/EU produljenjem razdoblja primjene zaštitnih mjera s obzirom na pojavu etinioze u Italiji

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 7330)

(Vjerodostojan je samo tekst na talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/909/EU (3) uspostavljene su određene zaštitne mjere nakon obavijesti Italije o prisutnosti etinioze (Aethina tumida) u regijama Kalabriji i Siciliji. Primjenjuje se do 30. studenoga 2015.

(2)

Italija je 16. rujna 2015. obavijestila Komisiju da su na temelju pregleda i epidemioloških istraga provedenih u skladu s Provedbenom Odlukom 2014/909/EU te aktivnog nadzora u pogledu pojave etinioze u predmetnim talijanskim regijama u Kalabriji utvrđene nove zaraze.

(3)

Međunarodnim normama koje je utvrdila Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) preporučuju se godišnji pregledi koje se provode prije nego što područje ponovno dobije svoj status područja slobodnog od bolesti. Teško je ustanoviti točan epidemiološki razvoj zaraze etiniozom s obzirom na to da simptomi mogu proći nezapaženo, a takve zaraze mogu zahvatiti i kolonije divljih pčela. Prethodno prijavljene zaraze u Italiji u 2014. utvrđene su tijekom jeseni, u razdoblju od rujna do prosinca. Stoga bi tekući i budući godišnji pregledi trebali pokrivati cijelo jesensko razdoblje 2015. odnosno 2016.

(4)

Imajući na umu da epidemiološka situacija u tim regijama Italije još nije utvrđena i da ne postoje dodatne informacije o tekućim i budućim pregledima, čak je potrebno i produljiti primjenu mjera predviđenih Provedbenom Odlukom 2014/909/EU na još nekoliko mjeseci nakon očekivanog završetka sljedeće pčelarske sezone krajem studenoga 2016.

(5)

U svjetlu novih informacija o epidemiološkoj situaciji u pogođenim talijanskim regijama trebalo bi u bilo kojem trenutku preispitati razdoblje primjene i postojeće mjere.

(6)

Provedbenu odluku 2014/909/EU trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbene odluke 2014/909/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ova se Odluka primjenjuje do 31. ožujka 2017.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Talijanskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/909/EU od 12. prosinca 2014. o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na potvrđene pojave etinioze u Italiji (SL L 359, 16.12.2014., str. 161.).


29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/13


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1944

оd 28. listopada 2015.

o izmjeni Provedbene odluke Komisije 2012/807/EU o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezin članak 95.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2012/807/EU (2) uspostavlja se posebni program kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika.

(2)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) utvrđuje se obveza iskrcavanja za pelagijski ribolov kako bi se smanjile trenutačne visoke razine neželjenog ulova i postupno eliminirao odbačeni ulov. Pojedinosti provedbe obveze iskrcavanja određene su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1393/2014 (4) o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u sjeverozapadnim vodama i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1394/2014 (5) o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u jugozapadnim vodama. Potrebno je provoditi kontrolu i inspekciju poštovanja obveze iskrcavanja. Stoga je male pelagijske vrste navedene u članku 15. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 potrebno uključiti u posebni program kontrole i inspekcije kako bi se dotičnim državama članicama omogućilo provođenje učinkovitih i djelotvornih zajedničkih aktivnosti inspekcije i nadzora.

(3)

Skuša i haringa široko su rasprostranjene migratorne vrste. Kako bi se uskladili postupci kontrole i inspekcije povezani s ribolovom skuše i haringe u vodama koje graniče sa zapadnim vodama, primjereno je u posebni program kontrole i inspekcije uključiti ICES zonu IV.a, kako je utvrđena u Uredbi (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(4)

Kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti natjecanja tijekom uvođenja obveze iskrcavanja, primjereno je zadržati posebni program kontrole i inspekcije do 31. prosinca 2018.

(5)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 850/98 (7), a posebno njezinom glavom III.a utvrđuju se mjere za smanjenje odbačenog ulova. Posebnim programom kontrole i inspekcije trebalo bi se osigurati poštovanje zabrane povećanja vrijednosti ulova, odredaba o izmjeni mjesta ribolova i zabrane ispadanja.

(6)

U skladu s provedbenim odlukama Komisije 2013/305/EU (8) i 2013/328/EU (9) o uspostavljanju posebnog programa kontrole i inspekcije za Baltičko i Sjeverno more, države članice Komisiji podnose godišnja izvješća. Izvješće o posebnom programu kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama trebalo bi se podnositi jednako često.

(7)

Tijekom savjetovanja u pogledu upravljanja skušom za 2015. održanog između Norveške, Unije i Farskih otoka znatno su smanjeni pokazatelji za inspekciju iskrcaja haringe, skuše i šaruna jer se oni odsad temelje na procjeni rizika, dok je njihova primjena proširena na iskrcaj ugotice pučinke. Ciljne pokazatelje u Prilogu II. Provedbene odluke 2012/807/EU stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2012/807/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Provedbena odluka Komisije 2012/807/EU od 19. prosinca 2012. o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika i u sjevernom Sjevernom moru”.

2.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom uspostavlja posebni program kontrole i inspekcije koji se primjenjuje na stokove skuše, haringe, šaruna, ugotice pučinke, kljunčice, inćuna, srebrnjaka, srdele i papaline u vodama EU-a na ICES potpodručjima V., VI., VII., VIII. i IX. i u vodama EU-a na CECAF području 34.1.11. (dalje u tekstu: ‚zapadne vode’) te na stokove skuše i haringe u vodama EU-a u ICES zoni IV.a (dalje u tekstu: ‚sjeverno Sjeverno more’).”.

3.

U članku 2. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Poseban program kontrole i inspekcije primjenjuje se do 31. prosinca 2018.”.

4.

U članku 3. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

obveze izvješćivanja koje se primjenjuju na ribolovne aktivnosti u zapadnim vodama i vodama sjevernog Sjevernog mora, posebno pouzdanost zabilježenih i prijavljenih informacija;”.

5.

U članku 3. stavku 2., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

obveze iskrcavanja cjelokupnog ulova vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (10) te mjere za smanjenje odbačenog ulova iz glave III.a Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 (11);

(10)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.)."

(11)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).”."

6.

U članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Od 2016. nadalje države članice dostavljaju informacije iz stavka 1. na godišnjoj osnovi, do 31. siječnja nakon svake kalendarske godine.”.

(7)

Prilog II. zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2012/807/EU od 19. prosinca 2012. o uspostavi posebnog programa kontrole i inspekcije za pelagijski ribolov u zapadnim vodama sjeveroistočnog Atlantika (SL L 350, 20.12.2012., str. 99.).

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1393/2014 оd 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u sjeverozapadnim vodama (SL L 370, 30.12.2014., str. 25.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1394/2014 оd 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u jugozapadnim vodama (SL L 370, 30.12.2014., str. 31.).

(6)  Uredba (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).

(8)  Provedbena odluka Komisije 2013/305/EU od 21. lipnja 2013. o utvrđivanju posebnog programa kontrole i inspekcije za ribarstvo koje iskorištava bakalar, haringu, losos i papalinu u Baltičkom moru (SL L 170, 22.6.2013., str. 66.).

(9)  Provedbena odluka Komisije 2013/328/EU od 25. lipnja 2013. o utvrđivanju posebnog programa kontrole i inspekcije za ribarstvo koje iskorištava bakalar, iverak i list u Kattegatu, Sjevernom moru, Skagerraku, istočnom Engleskom kanalu, vodama na zapadu Škotske i u Irskom moru (SL L 175, 27.6.2013., str. 61.).


PRILOG

Prilog II. Provedbenoj odluci 2012/807/EU zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„PRILOG II.

CILJNA REFERENTNA MJERILA

1.   Razina inspekcija na moru (uključujući nadzor iz zraka, prema potrebi)

U pogledu inspekcijskih pregleda na moru kojima se podvrgavaju ribarska plovila koja unutar područja obavljaju ribolov haringe, skuše, šaruna, inćuna i ugotice pučinke moraju se na godišnjoj razini postići sljedeća ciljna referentna mjerila (1), ako su inspekcijski pregledi na moru bitni za fazu u proizvodnom lancu ribolova i dio su strategije upravljanja rizicima:

Referentna mjerila po godini (2)

Razina procijenjenog rizika za ribarska plovila u skladu s člankom 5. stavkom 2.

visoka

vrlo visoka

Ribolov br. 1

Haringa, skuša, šarun

Inspekcija na moru za najmanje 5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Inspekcija na moru za najmanje 7,5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚vrlo visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Ribolov br. 2

Inćun

Inspekcija na moru za najmanje 2,5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Inspekcija na moru za najmanje 5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚vrlo visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Ribolov br. 3

Ugotica pučinka

Inspekcija na moru za najmanje 5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

Inspekcija na moru za najmanje 7,5 % izlazaka u ribolov ribarskih plovila razine ‚vrlo visokog rizika’ za ribolov navedenih vrsta

2.   Razina inspekcija na kopnu (uključujući kontrolu i inspekcije dokumenata u lukama ili pri prvoj prodaji)

U pogledu inspekcijskih pregleda na kopnu (uključujući kontrole dokumenata i inspekcijske preglede u lukama ili pri prvoj prodaji) kojima se podvrgavaju ribarska plovila i drugi gospodarski subjekti koji su unutar područja uključeni u ribolov haringe, skuše, šaruna, inćuna i ugotice pučinke moraju se na godišnjoj razini postići sljedeća ciljna referentna mjerila (3), ako su inspekcijski pregledi na kopnu bitni s obzirom za fazu u proizvodnom lancu ribolova/trgovine i dio su strategije upravljanja rizicima:

Referentna mjerila po godini (4)

Razina rizika za ribarska plovila i/ili druge gospodarske subjekte (prvi kupac)

visoka

vrlo visoka

Ribolov br. 1

Haringa, skuša, šarun

Inspekcijski pregled u luci za najmanje 7,5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚visokog rizika’

Inspekcijski pregled u luci za najmanje 7,5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚vrlo visokog rizika’

Ribolov br. 2

Inćun

Inspekcijski pregled u luci za najmanje 2,5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚visokog rizika’

Inspekcijski pregled u luci za najmanje 5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚vrlo visokog rizika’

Ribolov br. 3

Ugotica pučinka

Inspekcijski pregled u luci za najmanje 7,5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚visokog rizika’

Inspekcijski pregled u luci za najmanje 7,5 % ukupnih količina koje su iskrcala ribarska plovila ‚vrlo visokog rizika’

Inspekcije koje su obavljene nakon iskrcaja ili pretovara posebno se upotrebljavaju kao dodatni mehanizam unakrsne provjere pouzdanosti zabilježenih i priopćenih informacija o ulovima i iskrcajima.”.


(1)  Za plovila koja na moru provode manje od 24 sata po ribolovnom putovanju, ciljna referentna mjerila mogu se u skladu sa strategijom upravljanja rizikom smanjiti za pola.

(2)  Izraženo u % izlazaka u ribolov u području (kada se ribolov provodi mrežama s veličinom mrežnog oka koja omogućuje ulov dotične vrste kao ciljne vrsta) koji su obavljeni ribarskim plovilima visokog/vrlo visokog rizika po godini.

(3)  Za plovila koja iskrcavaju manje od 10 tona po iskrcaju, ciljna referentna mjerila mogu se u skladu sa strategijom upravljanja rizikom smanjiti za pola.

(4)  Izraženo u % količina koje su iskrcala ribarska plovila visokog/vrlo visokog rizika po godini.


III. Drugi akti

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/18


ODLUKA NADZORNOG TIJELA EFTA-e

br. 303/14/COL

od 15. srpnja 2014.

o odobrenju odstupanja Norveškoj od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. Akta iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena) [2015/1945]

NADZORNO TIJELO EFTA-e,

uzimajući u obzir članak 14. stavke 6. i 7. Akta iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, kako je prilagođen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 163/2011 od 19. prosinca 2011., Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, kako je izmijenjena; te točku FCL.740.A Priloga I. Aktu iz točke 66.ne Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, kako je prilagođena Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 146/2013 od 15. srpnja 2013., Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za na članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, kako je izmijenjena; kako su prilagođeni Sporazumu o EGP-u njegovim Protokolom 1.,

uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet EFTA-e doneseno 28. ožujka 2014.,

budući da:

(1)

Norveška je zatražila primjenu odstupanja od zajedničkih pravila sigurnosti zračnog prometa sadržanih u pravilima o primjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(2)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. te Uredbe, kako je prilagođena, Nadzorno tijelo EFTA-e procijenilo je na temelju preporuka Europske agencije za sigurnost zračnog prometa potrebu za zatraženim odstupanjem i razinu zaštite koja iz toga proizlazi. Tijelo zaključuje da će se ovom promjenom postići stupanj zaštite jednak stupnju postignutom primjenom zajedničkih pravila sigurnosti zračnog prometa, pod uvjetom da su zadovoljeni određeni uvjeti. Procjena odstupanja i uvjeti priloženi njenoj primjeni, opisani su u Prilogu ovoj Odluci kojom se odobrava odstupanje.

(3)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena, o odstupanju odobrenom jednoj državi članici obavješćuju se sve države članice koje također imaju pravo primjene tog odstupanja.

(4)

U skladu s člankom 1. Odluke Zajedničkog odbora EGP-a br. 163/2011 od 19. prosinca 2011. i točkom 3. podtočkama (a) i (e) njezina Priloga, izraz „država(e) članica(e)” obuhvaća, uz značenje iz Uredbe, i države EFTA-e te Europska komisija podatke o takvoj odluci primljene od Nadzornog tijela EFTA-e dostavlja državama članicama EU-a.

(5)

Ovu Odluku, stoga, treba dostaviti svim državama članicama EFTA-e i Europskoj komisiji kako bi ju mogla poslati državama članicama EU-a.

(6)

Opis odstupanja te s njim vezani uvjeti trebali bi biti takvi da omoguće drugim državama članicama u smislu Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena, primjenu te mjere kada su u istoj situaciji, a da ne traže dodatno odobrenje Nadzornog tijela EFTA-e ili Komisije, ovisno o slučaju. Međutim, države članice smislu Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena, trebaju objaviti primjenu odstupanja jer ono može imati učinak i izvan te države.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz EFTA-e,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Norveška može odstupiti od zahtjeva iz točke FCL.740.A Priloga I. (dio FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 kako je izmijenjena, kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Sve države članice, u smislu Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena, imaju pravo primijeniti iste mjere iz članka 1., kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci i podliježu obvezi obavješćivanja utvrđenoj u članku 14. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Norveškoj. Vjerodostojna je na engleskom jeziku.

Članak 4.

Ova se Odluka priopćuje Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Europskoj komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2014.

Za Nadzorno tijelo EFTA-e

Helga JÓNSDÓTTIR

Član Kolegija

Xavier LEWIS

Direktor


PRILOG

ODSTUPANJE KRALJEVINE NORVEŠKE OD UREDBE KOMISIJE (EU) br. 1178/2011  (1) U VEZI S ODREĐENIM SATIMA LETA ZA OVLAŠTENJE ZA ODREĐENE KLASE

1.   OPIS ZAHTJEVA

Točka FCL.740.A podtočka (b) Priloga I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 glasi:

„(b)

Produžavanje ovlaštenja za klasu jednopilotnog jednomotornog aviona.

1.

Ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona i TMG ovlaštenja. Za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona ili TMG-a podnositelj zahtjeva mora:

i.

unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, položiti provjeru stručnosti s ispitivačem u odgovarajućoj klasi u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu; ili

ii.

unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, naletjeti 12 sati na relevantnoj klasi uključujući:

6 sati kao PIC,

12 polijetanja i 12 slijetanja i

let osposobljavanja u trajanju od najmanje 1 sat s FI ili CRI instruktorom. Podnositelji zahtjeva mogu biti izuzeti od ovog leta ako su položili provjeru stručnosti za klasu ili za tip ili ispit praktične osposobljenosti na drugoj klasi ili tipu aviona.

2.

Kada podnositelji zahtjeva imaju oba ovlaštenja – za jednomotorni klipni avion-(kopno) za klasu i ovlaštenje za TMG, mogu ispuniti zahtjeve u (1) u bilo kojoj klasi i steći produžavanje valjanosti za oba ovlaštenja.

3.

Klasa jednopilotnih jednomotornih turboelisnih aviona-(kopno). Za produžavanje valjanosti ovlaštenja za klasu jednopilotnih jednomotornih turboelisnih aviona-(kopno), podnositelj zahtjeva mora u roku od tri mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na odgovarajućoj klasi aviona u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu.”

Dopisom od 6. prosinca 2013. vlada Kraljevine Norveške („Norveška”) obavijestila je Nadzorno tijelo EFTA-e („Tijelo”) i Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) o svojoj namjeri da odstupi od ove odredbe Uredbe (EU) br. 1178/2011 na temelju članka 14. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je izmijenjena (2).

2.   OCJENA ZAHTJEVA

2.1.   Potreba

Tijelo smatra primjerenim dopustiti uzajamno priznavanje dijela određenog naleta u zrakoplovima za koje je potrebno ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona (SEP) za kopno i za klasu jednomotornog klipnog aviona za more u cilju obnove oba ovlaštenja na osnovi iskustva Uredbom (EU) br. 1178/2011 nije riješena ova situacija te nije osigurana jasnoća za pilote amfibijskih aviona, što stvara nepotrebno opterećenje za nositelje dozvole.

2.2.   Ujednačenost stupnja zaštite

Norveška je potrebu za odstupanjem od predmetnih propisa obrazložila na sljedeći način. Upravljanje zrakoplovom koji pokreće jedan klipni motor zahtijeva da piloti imaju valjano ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona (SEP) uključenu u dozvolu iz dijela-FCL. Dio-FCL dio sadržava odredbe za dva ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona (SEP). Ovlaštenje za jednomotorni klipni avion (kopno) za kopnene avione (s kotačima ili skijama na postolju) te ovlaštenje za jednomotorni klipni avion (more) za hidroavione (s trupom ili plovcima). U dijelu-FCL nema posebne odredbe za amfibijske avione (koji mogu promijeniti konfiguraciju tijekom leta za rad na kopnu ili vodi). Nadalje, pilot koji želi produljiti povlastice bilo kojeg ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona, mora poštivati FCL.740.A podtočku (b) Priloga I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

Osim toga, Norveška je navela da je već prihvaćeno da se amfibijski avion može upotrebljavati za produljenje oba ovlaštenja upravljajući njime kao kopnenim avionom i kao hidroavionom, kako bi se zadovoljili zahtjevi. Za amfibiju će značajke zrakoplova za sate leta na ruti biti istovjetne. Samo se taksiranje, polijetanje te faza slijetanja/izlaska razlikuju. Odredbama točke FCL.740.A podtočke (b)2. već se priznaje da se iskustvo stečeno u zrakoplovima koji pripadaju klasi jednomotornog klipnog aviona (kopno) ili klasi motorne jedrilice može koristiti za produljenje ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona i motorne jedrilice. U zahtjevima se treba odražavati što je zajedničko, a što se razlikuje između klasa.

Agencija se nakon izvršenog uvida u zahtjev za odstupanje složila da nije potrebno zahtijevati da pilot s ovlaštenjima za obje klase ispuni sve zahtjeve za iskustvo letenja navedene u točki FCL.740.A podtočki (b) u kopnenim avionima i u hidroavionima te da to predstavlja neopravdani teret nositelju dozvole.

Agencija je, nadalje, primijetila da je u okviru tekućeg zadatka za donošenje pravila FCL.002već predložila izmjena odredbe točke FCL.740A podtočke (b) kako bi se uključile odredbe za produživanje na temelju iskustva u slučaju da pilot posjeduje ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona (kopno) i ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona (more).

U skladu s time, Agencija je u svojoj preporuci za primjenu Uredbe (EZ) br. 216/2008 članka 14. stavka 6. zaključila da će se norveškim prijedlogom zadržati razina zaštite.

3.   OPIS ODSTUPANJA

Predloženo odstupanje od odredaba točke FCL.740.A podtočke (b) Priloga I. (dio-FCL) Uredbi (EU) br. 1178/2011 namijenjeno je da bi se omogućilo da se zapovjednicima aviona pet od šest sati leta u jednoj klasi prizna i u drugoj.

Stoga se odredbe točke FCL.740.A podtočke (b)3. Priloga I. (FCL dio) Uredbi (EU) br. 1178/2011 primjenjuju sa sljedećim podstavkom:

„(3)

Kada podnositelj zahtjeva ima ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona za kopno i za klasu jednomotornog klipnog aviona za more, mogu zadovoljiti zahtjeve točke FCL.740. podtočke (b) 1. ii. za produljenje oba ovlaštenja postizanjem, unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, 12 sati naleta na relevantnoj klasi uključujući:

6 sati kao zapovjednik jednomotornog klipnog aviona (PIC) od kojih najmanje 1 sat treba biti u kopnenom avionu ili u amfibiji kojom se upravlja kao kopnenim avionom i najmanje 1 sat u hidroavionu ili u amfibiji kojom se upravlja kao hidroavionom; te

12 polijetanja i slijetanja na kopno i 12 polijetanja i slijetanja na vodu; te

let osposobljavanja u trajanju od najmanje 1 sat s FI ili CRI instruktorom. Taj se let u svrhu osposobljavanja može izvršiti u jednomotornom klipnom avionu, hidroavionu ili amfibiji. Podnositelji su zahtjeva izuzeti od tog leta ako su položili provjeru stručnosti za klasu ili za tip ili ispit praktične osposobljenosti ili procjenu stručnosti na drugoj klasi ili tipu aviona.”

4.   UVJETI VEZANI UZ PRIMJENU ODSTUPANJA

Ovo se odstupanje primjenjuje na nositelje dozvola izdanih u skladu s Prilogom I. (FCL dio) Uredbi (EU) br. 1178/2011.

5.   OPĆA PRIMJENJIVOST ODSTUPANJA

Sve države članice EFTA-e mogu primjenjivati ovo odstupanje pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti opisani u točki 4.


(1)  Akt iz točke 66.ne Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u (Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenog 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, s izmjenama) kako je prilagođen Sporazumu o EGP-u njegovim Protokolom 1.

(2)  Akt iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ kako je izmijenjena) kako je prilagođen Sporazumu o EGP-u njegovim Protokolom 1.


29.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/22


ODLUKA NADZORNOG TIJELA EFTA-e

br. 545/14/COL

od 8. prosinca 2014.

o odobrenju odstupanja Islandu od određenih zajedničkih pravila o sigurnosti zračnog prometa u skladu s člankom 14. stavkom 6. Akta iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, s izmjenama) i stavljanju izvan snage Odluke Kolegija br. 362/14/COL od 14. rujna 2014. [2015/1946]

NADZORNO TIJELO EFTA-e,

Uzimajući u obzir članak 14. stavke 6. i 7. Akta iz točke 66.n Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, kako je prilagođen odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 163/2011 od 19. prosinca 2011., Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ, s izmjenama; i članak CAT.POL.A. 210, točku (b) podtočku 2., točku (b) podtočku 4. i točku (b) podtočku 5. Priloga IV. Aktu iz točke 66.nf Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, kako je prilagođen odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 147/2013 od 15. srpnja 2013., Uredba (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, s izmjenama; oba kako su prilagođena Sporazumu o EGP-u njegovim Protokolom 1.

Uzimajući u obzir mišljenje Odbora za promet EFTA-e doneseno 3. rujna 2014.

budući da:

(1)

Island je zatražio primjenu određenih odstupanja od zajedničkih pravila sigurnosti zračnog prometa sadržanih u pravilima o primjeni Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(2)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. te Uredbe, kako je prilagođen, Nadzorno tijelo EFTA-e je procijenilo potrebu za zatraženim odstupanjem i razinu zaštite koja iz toga proizlazi, na temelju preporuka Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, izdanih 17. lipnja 2011., 31. srpnja 2014. i 12. studenoga 2014. Tijelo zaključuje da će se ovom promjenom postići stupanj zaštite jednak stupnju postignutom primjenom zajedničkih pravila sigurnosti zračnog prometa, pod uvjetom da su zadovoljeni određeni uvjeti.

(3)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođen, Nadzorno tijelo EFTA-e obavješćuje sve države članice EFTA-e, koje također imaju pravo primjene tog odstupanja.

(4)

U skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 216/2008, s izmjenama, kada Europska Komisija i Nadzorno tijelo EFTA-e razmjenjuju informacije o odluci donesenoj u skladu s člankom 14. stavkom 7., Europska komisija dostavlja informacije primljene od Nadzornog tijela EFTA-e državama članicama EU-a i Nadzorno tijelo EFTA-e dostavlja podatke primljene od Europske komisije državama članicama EFTA-e.

(5)

Opis odstupanja, kao i s njime povezani uvjeti, trebaju biti takvi da omoguće drugim državama članicama EFTA-e da, kada se nađu u istoj situaciji, primjene tu mjeru bez daljnjeg odobrenja Nadzornog tijela EFTA-e. Međutim, države članice EFTA-e dužne su objaviti primjenu odstupanja jer ono može imati učinak i izvan te države.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz EFTA-e,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovom Odlukom, Odluka br. 362/14/COL stavlja se izvan snage.

Članak 2.

Island može odstupiti od zahtjeva iz članka CAT.POL.A. 210, točke (b) podtočke 2., točke (b) podtočke 4. i točke (b) podtočke 5. Priloga IV. Uredbe (EU) br. 965/2012, kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci, pod uvjetom da uvjeti navedeni u odjeljku 2. Priloga ove Odluke budu ispunjeni.

Članak 3.

Sve članice EFTA-e imaju pravo primijeniti sve mjere iz članka 2., kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci i podliježu obvezi obavješćivanja utvrđenoj u članku 14. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 216/2008, kako je prilagođena.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Islandu. Vjerodostojna je na engleskom jeziku.

Članak 5.

Ova se Odluka priopćuje Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Europskoj komisiji.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2014.

Za Nadzorno tijelo EFTA-e

Helga JÓNSDÓTTIR

Član Kolegija

Xavier LEWIS

Direktor


PRILOG

ODSTUPANJE ISLANDA OD UREDBE KOMISIJE (EU) br. 965/2012 U POGLEDU NADVISIVANJA PREPREKA PRI POLIJETANJU U ZRAČNOJ LUCI ÍSAFJÖRÐUR, ISLAND (BIIS)

1.   OPIS ODSTUPANJA

Island može, odstupajući od članka CAT.POL.A. 210, točke (b) podtočke 2., točke (b) podtočke 4. i točke (b) podtočke 5. nadvisivanje prepreka pri polijetanju iz Priloga IV (dio-CAT) Uredbi (EU) br. 965/2012 (1), s izmjenama, dozvoliti zračnom prijevozniku Air Iceland (Flugfélag Íslands) korištenje 25 stupnjeva bočnog nagiba pri 100 milja za njihove zrakoplove F50 i Dash 8 u zračnoj luci Ísafjörður, Island (BIIS), zbog usklađivanja sa zahtjevima za nadvisivanje prepreka pri polijetanju, specificiranima u članku CAT.POL.A.210 iz Priloga IV Uredbi (EU) br. 965/2012.

2.   UVJETI POVEZANI S PRIMJENOM ODSTUPANJA

Izuzeće je ograničeno u pogledu radnih uvjeta u zračnoj luci Ísafjörður, Island (BIIS), u pogledu gornje granice vremenskih minimuma i kriterija vidljivost, vjetra i kriterija kontaminacije uzletno-sletne staze, kako je opisano u operativnom evaluacijskom izvješću Agencije za sigurnost europskog zrakoplovstva, od 17. lipnja 2011.

Ovo se odstupanje primjenjuje na zračnog prijevoznika Air Iceland (Flugfélag Íslands) na temelju dodatnih mjera koje provode zračni prijevoznici za postizanje razine sigurnosti jednake onoj koja se postiže primjenom zajedničkih tehničkih uvjeta i upravnih postupaka navedenih u Uredbi (EU) br. 965/2012, s izmjenama. Dodatne se mjere odnose na izvedbene značajke zrakoplova, odabir posade i osposobljavanje, kvalifikacije posade i razdoblje valjanosti nadležnosti, MEL (Minimum Equipment List) ograničenja zrakoplova, sustav kvalitete zračnog prijevoznika i sustava upravljanja sigurnošću, dodatne operativne postupke i elektroničke upute za rad posade na BIIS-u, opisane su u gore navedenom operativnom evaluacijskom izvješću Agencije za sigurnost europskog zrakoplovstva.


(1)  Akt iz točke 66.nf Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, kako je prilagođen odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 147/2013 od 15. srpnja 2013. (Uredba (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća) kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 800/2013 od 14. kolovoza 2013. i Uredbom (EU) br. 83/2014 od 29. siječnja 2014., prilagođenoga Sporazumu njegovim Protokolom 1 („Uredba (EU) br. 965/2012”).