ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 266

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
13. listopada 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/1828 od 12. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 оd 23. travnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

3

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1830 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1831 оd 7. listopada 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

14

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1832 оd 12. listopada 2015. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe eritritola (E 968) kao pojačivača okusa u aromatiziranim pićima smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanih šećera ( 1 )

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1833 оd 12. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

29

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1834 оd 12. listopada 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

53

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1835 od 12. listopada 2015. o utvrđivanju statuta, sjedišta i načina djelovanja Europske obrambene agencije

55

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1836 od 12. listopada 2015. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

75

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1837 od 12. listopada 2015. o potpori Unije djelatnostima Pripremne komisije Organizacije Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) radi jačanja njezinih sposobnosti praćenja i provjeravanja i u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

83

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1838 od 12. listopada 2015. o izmjeni Odluke 2013/391/ZVSP o potpori praktičnoj provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004) o suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje i načinâ njegove isporuke

96

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1828

od 12. listopada 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 36/2012 (2) provodi se većina mjera predviđenih u Odluci 2013/255/ZVSP.

(2)

Vijeće je 12. listopada 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1836 (3) o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP. Odlukom (ZVSP) 2015/1836 utvrđuju se kriteriji za uvrštavanje na popis osoba, subjekata i tijela u prilozima I. i II. te odluke. Razlozi za ta uvrštavanja na popis navedeni su u uvodnim izjavama Odluke (ZVSP) 2015/1836 i Odluke 2013/255/ZVSP.

(3)

Mjere zamrzavanja imovine obuhvaćene su područjem primjene Ugovora te je stoga, posebno kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti u svim državama članicama ujednačeno primjenjuju, za njihovu provedbu potrebno djelovanje na razini Unije.

(4)

Uredbu (EU) br. 36/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 36/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 15. dodaju se sljedeći stavci:

„1.a   Popis u Prilogu II. također uključuje fizičke ili pravne osobe, subjekte i tijela za koje je Vijeće u skladu s člankom 28. stavkom 2. Odluke Vijeća 2013/255/ZVSP (4) utvrdilo da su obuhvaćeni jednom od sljedećih kategorija:

(a)

vodeće poslovne osobe koje djeluju u Siriji;

(b)

članovi obitelji Assad ili Makhlouf;

(c)

ministri sirijske vlade koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(d)

članovi sirijskih oružanih snaga s činom pukovnika ili na pukovničkom ili višem položaju nakon svibnja 2011.;

(e)

članovi sirijskih sigurnosnih i obavještajnih službi koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(f)

članovi paravojnih postrojbi povezanih s režimom;

(g)

osobe, subjekti, jedinice, agencije, tijela ili institucije koji djeluju u sektoru širenja kemijskog oružja;

i fizičke ili pravne osobe i subjekti povezane s njima te na koje se članak 21. ove Uredbe ne primjenjuje.

1.b   Osobe, subjekti i tijela unutar jedne od kategorija iz stavka 1.a ne uključuju se niti zadržavaju na popisu osoba, subjekata i tijela iz Priloga II. ako postoji dovoljno informacija o tome da nisu, ili da više nisu, povezani s režimom ili da na njega ne utječu ili ne predstavljaju stvaran rizik izbjegavanja.

(4)  Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 147, 1.6.2013., str. 14.).”."

2.

Članak 32. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Vijeće o svojoj odluci o uvrštavanju iz stavka 1. ovog članka, uključujući razloge za uvrštavanje, obavješćuje dotičnu osobu, subjekt ili tijelo neposredno, ako je adresa poznata, ili putem objave obavijesti, i na taj način toj osobi, subjektu ili tijelu daje mogućnost da se očituje. Posebno, kada su osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis u Prilogu II. na temelju toga što su obuhvaćeni jednom od kategorija osoba, subjekata ili tijela navedenih u članku 15. stavku 1.a, ta osoba, subjekt ili tijelo mogu podnijeti dokaze i očitovanja o tome zašto smatraju da, iako su obuhvaćeni tom kategorijom, njihovo uvrštavanje na popis nije opravdano.”.

3.

Naslov Priloga II. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela iz članka 14., članka 15. stavka 1. točke (a) i članka 15. stavka 1.a”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (SL L 16, 19.1.2012., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1836 od 12. listopada 2015. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (vidjeti stranicu 75. ovoga Službenog lista).


13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1829

оd 23. travnja 2015.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 (1), a posebno njezin članak 7. stavak 2., članak 11. stavak 1., članak 13. stavak 1. drugi podstavak i članak 15. stavak 8.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (2), a posebno njezin članak 64. stavak 6. točku (a) i članak 66. stavak 3. točku (d),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1144/2014 stavljena je izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2008 (3) te su utvrđena nova pravila u skladu s kojima se mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima i određenim prehrambenim proizvodima dobivenima od poljoprivrednih proizvoda, koje se provode na unutarnjem tržištu ili u trećim zemljama, mogu u cijelosti ili djelomično financirati iz proračuna Unije.

(2)

Pravila utvrđena u ovoj Uredbi odnose se uglavnom na jednostavne programe kojima upravljaju države članice. Na programe u kojima sudjeluje više korisnika, kojima izravno upravlja Komisija, trebala bi se primjenjivati Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Neovisno o tome, uvjeti uz koje organizacija predlagateljica može predložiti program, utvrđeni u članku 1. ove Uredbe, trebali bi se primjenjivati i na programe u kojima sudjeluje više korisnika i na jednostavne programe.

(3)

Člankom 7. Uredbe (EU) br. 1144/2014 utvrđen je popis organizacija predlagateljica. Potrebno je utvrditi uz koje uvjete svaka kategorija organizacije predlagateljice može podnijeti prijedlog programa informiranja i promocije za sufinanciranje sredstvima Unije. Kako bi se osiguralo da su organizacije predlagateljice reprezentativne za dotični sektor, važno je utvrditi potrebnu razinu reprezentativnosti. Po mogućnosti bi se primjenjivalo jednostavno pravilo o zastupljenosti većine sektora.

(4)

Mjere informiranja i promocije koje sufinancira Unija trebale bi biti usmjerene na otvaranje novih tržišta u trećim zemljama te bi ih trebao provoditi veći broj organizacija. Kako bi se potaknulo tržišno natjecanje i osigurao najširi mogući pristup Unijinu sustavu promocije, pravila bi trebalo utvrditi tako da se osigura da za isti program promocije organizacija ne može primiti potporu više od dva puta uzastopno.

(5)

U cilju odabira tijela zaduženih za provedbu jednostavnih programa, organizacije predlagateljice moraju osigurati najbolju vrijednost za novac. Pri tome moraju izbjegavati svaki sukob interesa. Ako je organizacija predlagateljica javnopravno tijelo u smislu članka 2. stavka 1. točke 4. Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5), primjenjivat će se pravila koja su predviđena tom Direktivom i prenesena u nacionalno zakonodavstvo.

(6)

Unijinim sustavom promocije trebali bi se dopunjivati i jačati sustavi kojima upravljaju države članice, a sam bi sustav trebao biti usmjeren na poruku Unije. U tom pogledu, mjerama informiranja i promocije koje sufinancira Unija trebala bi se prikazati posebna dimenzija Unije, za što je potrebno utvrditi neophodne kriterije.

(7)

Do danas su u gotovo dvije trećine programa provedenih na unutarnjem tržištu organizacije predlagateljice bile usmjerene samo na državu članicu podrijetla. Nadalje, uz određene uvjete podrijetlo proizvoda sada može biti vidljivo na informativnom i promotivnom materijalu. Kako bi se osigurala stvarna dodana vrijednost Unije, trebalo bi proširiti ciljna tržišta programa koje sufinancira Unija i koji se provode na unutarnjem tržištu te ih se ne bi smjelo ograničiti na državu članicu podrijetla organizacije predlagateljice, osim ako se programima prenosi poruka o europskim sustavima kvalitete ili dobrim prehrambenim navikama u skladu s Bijelom knjigom Europske komisije o strategiji o zdravstvenim problemima povezanima s prehranom, prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću (6).

(8)

Kako bi se izbjegla preklapanja s mjerama promocije koje se financiraju u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7), iz financiranja u skladu s ovom Uredbom potrebno je isključiti programe koji imaju samo lokalni učinak te dati prednost programima koji će imati znatne razmjere u smislu prekograničnog obuhvata, prije svega na unutarnjem tržištu.

(9)

Mjere informiranja i promocije koje sufinancira Unija ne bi trebale biti usmjerene na robne marke ili podrijetlo, već bi se njima trebala prenositi poruka Unije. U tom pogledu, mjere informiranja i promocije na unutarnjem tržištu kojima je obuhvaćen sustav iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1144/2014 trebale bi prenositi poruku o značajkama tih sustava ili jamstvima koja oni pružaju, ciljajući prije svega na podizanje razine svijesti i prepoznavanja sustava kvalitete Unije.

(10)

Radi informiranja potrošača trebalo bi propisati da svaka informacija o utjecaju proizvoda na zdravlje treba imati priznatu znanstvenu osnovu i da treba biti u skladu s Prilogom Uredbi (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili da je trebaju prihvatiti nacionalna tijela nadležna za javno zdravlje u državi u kojoj se operacije provode.

(11)

S obzirom na posebnu prirodu mjera promocije trebalo bi utvrditi pravila o prihvatljivosti troškova koji za korisnika nastaju pri provedbi programa.

(12)

Jednostavne bi programe trebalo financirati na temelju Uredbe (EU) br. 1306/2013. Člankom 19. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (9) predviđa se da pristojbe povezane s jamstvima snosi strana koja daje jamstvo. U skladu s člankom 126. stavkom 3. drugim podstavkom točkom (a) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, koja bi se trebala primjenjivati na programe u kojima sudjeluje više korisnika, troškove povezane s jamstvom za pretfinanciranje koje je dao korisnik bespovratnih sredstava trebalo bi smatrati prihvatljivima za financiranje sredstvima Unije. Kako bi se osiguralo jednako postupanje u okviru jednostavnih programa i programa u kojima sudjeluje više korisnika koje može podnijeti ista organizacija predlagateljica, trebalo bi odstupiti od članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) br. 907/2014 i dopustiti da troškovi jamstava budu prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije.

(13)

Za učinkovitu zaštitu financijskih interesa Unije trebalo bi donijeti odgovarajuće mjere za suzbijanje prijevare i teškog nemara. U tu bi svrhu trebalo odrediti administrativne sankcije uzimajući u obzir načela učinkovitosti, odvraćanja i proporcionalnosti. Za administrativne sankcije na temelju ove Uredbe trebalo bi smatrati da u dovoljnoj mjeri odvraćaju od namjernog neispunjivanja obveza.

(14)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti Uredbu Komisije (EZ) br. 501/2008 (10) o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 3/2008 trebalo bi staviti izvan snage. No trebalo bi je i dalje primjenjivati na programe odabrane na temelju njezinih odredaba,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uvjeti uz koje organizacija predlagateljica može predložiti jednostavni program ili program u kojem sudjeluje više korisnika

1.   Organizacije predlagateljice iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1144/2014 mogu podnijeti prijedlog programa informiranja i promocije uz uvjet da su reprezentativne za dotični sektor ili proizvod kako slijedi:

(a)

trgovinska ili međutrgovinska organizacija osnovana u državi članici ili na razini Unije, kako je navedena u članku 7. stavku 1. točki (a) odnosno točki (b) Uredbe (EU) br. 1144/2014, smatra se reprezentativnom za sektor obuhvaćen programom:

i.

ako predstavlja najmanje 50 % broja proizvođača ili 50 % obujma ili vrijednosti utržive proizvodnje dotičnog proizvoda odnosno proizvodâ ili sektora u dotičnoj državi članici ili na razini Unije; ili

ii.

ako je riječ o sektorskoj organizaciji koju je država članica priznala u skladu s člankom 158. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11) ili u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. (12);

(b)

skupina, kako je utvrđena u članku 3. točki 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (13) i navedena u članku 7. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1144/2014, smatra se reprezentativnom za naziv koji je zaštićen na temelju Uredbe (EU) br. 1151/2012 i obuhvaćen programom ako predstavlja najmanje 50 % obujma ili vrijednosti utržive proizvodnje proizvoda odnosno proizvodâ čiji je naziv zaštićen;

(c)

organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1144/2014 smatraju se reprezentativnima za proizvod odnosno proizvode ili sektor obuhvaćene programom ako ih je država članica priznala u skladu s člancima 154. ili 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili člankom 14. Uredbe (EU) br. 1379/2013;

(d)

uz iznimku programa koji su provedeni nakon gubitka povjerenja potrošača, tijelo poljoprivredno-prehrambenog sektora iz članka 7. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 1144/2014 reprezentativno je za sektor odnosno sektore obuhvaćene programom ako su u njegovu članstvu predstavnici tog proizvoda odnosno proizvodâ ili sektora.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (a) podtočke i. i točke (b), smiju se prihvatiti niži pragovi ako u podnesenom prijedlogu organizacija predlagateljica pokaže da postoje posebne okolnosti, uključujući dokaze o strukturi tržišta, kojima bi se opravdalo postupanje s organizacijom predlagateljicom kao reprezentativnom za dotični proizvod odnosno proizvode ili sektor.

3.   Organizacija predlagateljica dužna je imati na raspolaganju potrebna tehničke, financijske i stručne resurse za učinkovitu provedbu programa.

4.   Organizacija predlagateljica ne smije primiti potporu više od dva puta uzastopno za programe informiranja i promocije za isti proizvod ili sustav, provedene na istom geografskom tržištu.

Članak 2.

Odabir tijela zaduženih za provedbu jednostavnih programa

1.   Organizacije predlagateljice moraju odabrati tijela zadužena za provedbu jednostavnih programa osiguravajući najbolju vrijednost za novac. Pritom moraju poduzeti sve mjere za sprječavanje situacija u kojima bi nepristrana i objektivna provedba programa mogli biti ugrožena iz razloga povezanih s ekonomskim interesom, političkom ili nacionalnom pripadnosti, obiteljskim ili prijateljskim odnosima ili drugim zajedničkim interesima („sukob interesa”).

2.   Ako je organizacija predlagateljica javnopravno tijelo u smislu članka 2. stavka 1. točke 4. Direktive 2014/24/EU, ona mora odabrati tijela zadužena za provedbu jednostavnih programa u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za prenošenje te Direktive.

Članak 3.

Prihvatljivost jednostavnih programa

1.   Da bi bili prihvatljivi, za jednostavne programe mora vrijediti sljedeće:

(a)

moraju biti u skladu s pravom Unije kojim se uređuju dotični proizvodi i njihovo stavljanje na tržište;

(b)

moraju biti znatnih razmjera, prije svega u smislu mjerljivog prekograničnog učinka. Kada je riječ o unutarnjem tržištu, to znači da će se program provoditi u najmanje dvije države članice, uz proračunska sredstva koja su primjereno raspodijeljena uzimajući posebno u obzir veličinu tržišta u svakoj dotičnoj državi članici, ili da će se provoditi u jednoj državi članici ako je ona različita od države članice podrijetla organizacije odnosno organizacija predlagateljica. Taj se zahtjev ne odnosi na programe kojima se prenosi poruka o sustavima kvalitete Unije iz članka 5. stavka 4. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 1144/2014 ni na programe kojima se prenosi poruka o dobrim prehrambenim navikama;

(c)

moraju imati dimenziju Unije, i u pogledu sadržaja poruke i učinka, te prije svega pružati informacije o europskim proizvodnim standardima, kvaliteti i sigurnosti europskih prehrambenih proizvoda te o europskim prehrambenim navikama i kulturi, promicati imidž europskih proizvoda na unutarnjem tržištu i međunarodnim tržištima, podizati razinu svijesti o europskim proizvodima i logotipima u široj javnosti te u komercijalnim poduzećima. Osobito za programe na unutarnjem tržištu kojima je obuhvaćen jedan ili više sustava iz članka 5. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1144/2014, to znači da se u svojoj glavnoj poruci Unije moraju usmjeriti na taj sustav odnosno sustave. Ako u okviru programa jedan proizvod ili više njih ilustriraju taj sustav odnosno sustave, pojavljuju se kao sekundarna poruka povezana s glavnom porukom Unije.

2.   Nadalje, ako se poruka koja se prenosi programom odnosi na informacije o utjecaju na zdravlje, za tu poruku mora vrijediti sljedeće:

(a)

kada je riječ o unutarnjem tržištu, mora biti u skladu s Prilogom Uredbi (EZ) br. 1924/2006 ili je mora prihvatiti nacionalno tijelo nadležno za javno zdravlje u državi članici u kojoj se operacije provode;

(b)

kada je riječ o trećim zemljama, mora je prihvatiti nacionalno tijelo nadležno za javno zdravlje u zemlji u kojoj se operacije provode.

Članak 4.

Troškovi jednostavnih programa prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije

1.   Troškovi prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije jesu troškovi koji ispunjuju sve sljedeće kriterije:

(a)

riječ je o stvarnim troškovima organizacije predlagateljice koji su nastali pri provedbi programa, uz iznimku troškova povezanih sa završnim izvješćima i evaluacijom;

(b)

navedeni su u procijenjenom ukupnom proračunu programa;

(c)

potrebni su za provedbu programa koji je predmet sufinanciranja;

(d)

može ih se utvrditi i provjeriti, posebno zato što su knjiženi u poslovne knjige organizacije predlagateljice i utvrđeni u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima države članice u kojoj organizacija predlagateljica ima poslovni nastan;

(e)

ispunjuju zahtjeve primjenjivog poreznog i socijalnog zakonodavstva;

(f)

razumni su, opravdani i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.

2.   U pozivu za podnošenje prijedloga iz članka 8. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1144/2014 moraju se utvrditi kategorije troškova koje se smatraju prihvatljivima za financiranje sredstvima Unije.

Prihvatljive su međutim sljedeće kategorije troškova:

(a)

odstupajući od članka 19. stavka 4. Uredbe (EU) br. 907/2014, troškovi koji se odnose na unaprijed dano jamstvo koje pruža banka ili financijska institucija i koje polaže organizacija predlagateljica ako je to jamstvo obvezno u skladu s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1144/2014;

(b)

troškovi koji se odnose na vanjske revizije ako su one obvezne uz zahtjeve za plaćanja;

(c)

troškovi osoblja ograničeni na plaće, doprinose za socijalno osiguranje i druge troškove uključene u naknade za osoblje zaduženo za provedbu programa, koji proizlaze iz primjenjivog nacionalnog propisa ili ugovora o radu, troškovi fizičkih osoba koje rade na temelju izravnog ugovora s organizacijom predlagateljicom koji nije ugovor o radu ili koje je uputila treća osoba uz naknadu;

(d)

porez na dodanu vrijednost („PDV”) ako se na temelju primjenjivog nacionalnog zakonodavstva o PDV-u ne može osigurati njegov povrat i ako ga plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba definirana u članku 13. stavku 1. prvom podstavku Direktive Vijeća 2006/112/EZ (14);

(e)

troškovi studija evaluacije učinaka mjera informiranja i promocije iz članka 15. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1144/2014, koje provodi neovisno i kvalificirano vanjsko tijelo.

3.   Neizravni prihvatljivi troškovi određuju se primjenom paušalnog iznosa od 4 % ukupnih izravnih prihvatljivih troškova osoblja organizacije predlagateljice.

Članak 5.

Administrativne sankcije koje se odnose na jednostavne programe

1.   U slučaju nepravilnosti organizaciji predlagateljici određuje se administrativna sankcija koja se sastoji od plaćanja dvostrukog iznosa razlike između početno plaćenog ili zatraženog iznosa i iznosa koji je stvarno trebao biti dodijeljen.

2.   U slučaju teškog propusta, prije svega ponavljanja nepravilnosti iz stavka 1. ili ako se utvrdi da je organizacija predlagateljica teško prekršila svoje obveze u postupku odabira programa ili njihovih operacija, organizaciji predlagateljici onemogućuje se pravo sudjelovanja u mjerama informiranja i promocije u razdoblju od tri godine od datuma utvrđivanja povrede.

Članak 6.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 501/2008 stavlja se izvan snage. No i dalje je primjenjiva na programe koji su u skladu s njezinim odredbama odobreni prije 1. prosinca 2015.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2015. na prijedloge programa podnesene od 1. prosinca 2015. nadalje.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 56.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 3, 5.1.2008., str. 1.).

(4)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(5)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.). Direktiva 2004/18/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od 18. travnja 2016.

(6)  COM(2007) 279 završna verzija, 30.5.2007.

(7)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (SL L 404, 30.12.2006., str. 9.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(10)  Uredba Komisije (EZ) br. 501/2008 od 5. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 147, 6.6.2008., str. 3.).

(11)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

(12)  Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (SL L 354, 28.12.2013., str. 1.).

(13)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

(14)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).


13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/9


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1830

оd 8. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 75. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EEZ) br. 2568/91 (2) određena su fizikalno-kemijska i organoleptička svojstva maslinova ulja i ulja komine maslina te utvrđene metode procjene tih svojstava. Te metode i granične vrijednosti za svojstva ulja redovno se ažuriraju na temelju mišljenja kemijskih stručnjaka i u skladu s obavljenim radom u okviru Međunarodnog vijeća za masline (IOC).

(2)

Kako bi se osigurala provedba na razini Unije najnovijih međunarodnih standarda koje je uspostavio IOC, potrebno je prilagoditi donje granične vrijednosti za linolnu kiselinu utvrđene u napomeni uz drugu tablicu u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2568/91. Osim toga, upućivanje na 2015. u rasporedu za postupno smanjivanje granice etilnih estera masnih kiselina za ekstra djevičansko maslinovo ulje navedeno u tom Prilogu treba zamijeniti upućivanjem na 2016.

(3)

Metoda otkrivanja prisutnosti stranih ulja u maslinovim uljima utvrđena u Prilogu XX.a Uredbi (EEZ) br. 2568/91 više se ne upotrebljava. Napomenu uz prvu tablicu u Prilogu I. toj Uredbi u kojoj se navodi ta metoda potrebno je stoga izbrisati.

(4)

Uredbu (EEZ) br. 2568/91 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EEZ) br. 2568/91 zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 248, 5.9.1991., str. 1.).


PRILOG

PRILOG I.

SVOJSTVA MASLINOVA ULJA

Kategorija

Etilni esteri masnih kiselina (FAEE) (*)

Kiselost

(%) (*)

Peroksidni broj

mEq O2/kg (*)

Voskovi

mg/kg (**)

2-gliceril monopalmitat

(%)

Stigmastadieni

mg/kg (1)

Razlika: ECN42 (HPLC) i ECN42

(teoretski izračun)

K232 (*)

K268 ili K270 (*)

Delta-K (*)

Organoleptičko ocjenjivanje

Medijan mana (Mm) (*)

Organoleptičko ocjenjivanje

Medijan voćnosti (Mv) (*)

1.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

FAEE ≤ 40 mg/kg (godina usjeva 2013.–2014.) (2)

FAEE ≤ 35 mg/kg (godina usjeva 2014.–2016.)

FAEE ≤ 30 mg/kg (godine usjeva nakon 2016.)

≤ 0,8

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9 ako je ukupni % palmitinske kiseline ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Mm = 0

Mv > 0

≤ 1,0 ako je ukupni % palmitinske kiseline > 14 %

2.

Djevičansko maslinovo ulje

≤ 2,0

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9 ako je ukupni % palmitinske kiseline ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Mm ≤ 3,5

Mv > 0

≤ 1,0 ako je ukupni % palmitinske kiseline > 14 %

3.

Maslinovo ulje lampante

> 2,0

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (3)

≤ 0,9 ako je ukupni % palmitinske kiseline ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ |0,3|

Mm > 3,5 (4)

≤ 1,1 ako je ukupni % palmitinske kiseline > 14 %

4.

Rafinirano maslinovo ulje

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9 ako je ukupni % palmitinske kiseline ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1 ako je ukupni % palmitinske kiseline > 14 %

5.

Maslinovo ulje koje se sastoji od rafiniranih i djevičanskih maslinovih ulja

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9 ako je ukupni % palmitinske kiseline ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0 ako je ukupni % palmitinske kiseline > 14 %

6.

Sirovo ulje komine maslina

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350 (5)

≤ 1,4

≤ |0,6|

7.

Rafinirano ulje komine maslina

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,4

≤ |0,5|

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Ulje komine maslina

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,2

≤ |0,5|

≤ 1,70

≤ 0,18


Kategorija

Sastav masnih kiselina (6)

Ukupni transoleinski izomeri

(%)

Ukupni translinolni i translinolenski izomeri

(%)

Sastav sterola

Ukupni steroli

(mg/kg)

Eritrodiol i uvaol

(%) (**)

Miristinska

(%)

Linolenska

(%)

Arahinska

(%)

Eikozenska

(%)

Behenska

(%)

Lignocerinska

(%)

Kolesterol

(%)

Brasikasterol

(%)

Kampesterol (7)

(%)

Stigmasterol

(%)

App β-sitosterol (8)

(%) (**)

Delta-7-stigmastenol (7)

(%)

1.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

> 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Djevičansko maslinovo ulje

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Maslinovo ulje lampante

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (9)

4.

Rafinirano maslinovo ulje

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Maslinovo ulje koje se sastoji od rafiniranih i djevičanskih maslinovih ulja

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Sirovo ulje komine maslina

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (10)

7.

Rafinirano ulje komine maslina

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Ulje komine maslina

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< kamp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

Napomene:

(a)

Rezultati analiza moraju biti izraženi onim brojem decimalnih mjesta kojim je izražena granična vrijednost za pojedino svojstvo. Posljednja se znamenka mora uvećati za jednu jedinicu ako je znamenka koja slijedi veća od 4.

(b)

Ako najmanje jedno od svojstava ne odgovara navedenim vrijednostima, za svrhu ove Uredbe kategorija ulja može se promijeniti ili se ulje može deklarirati kao onečišćeno.

(c)

Ako je svojstvo koje se odnosi na kvalitetu ulja označeno jednom zvjezdicom (*), time se podrazumijeva sljedeće: – kod maslinova ulja lampante moguće je da se istodobno oba navedena ograničenja razlikuju od navedenih vrijednosti, – kod djevičanskih maslinovih ulja, ako se najmanje jedno od tih ograničenja razlikuje od navedenih vrijednosti, kategorija se ulja mijenja, iako se i dalje svrstava u jednu od kategorija djevičanskih maslinovih ulja.

(d)

Ako je svojstvo označeno s dvije zvjezdice (**), to znači da je za sve tipove ulja komine maslina moguće da se istodobno oba navedena ograničenja razlikuju od navedenih vrijednosti.

Dodatak

SHEMA ODLUČIVANJA

Shema odlučivanja povezana s kampesterolom za djevičanska i ekstra djevičanska maslinova ulja:

Image

Drugi parametri moraju biti u skladu s ograničenjima utvrđenima u ovoj Uredbi.

Shema odlučivanja povezana s delta-7-stigmastenolom za:

ekstra djevičanska i djevičanska maslinova ulja

Image

Drugi parametri moraju biti u skladu s ograničenjima utvrđenima u ovoj Uredbi.

ulja komine maslina (sirova i rafinirana)

Image


(1)  Ukupni izomeri koji bi se mogli (ili ne) odijeliti kapilarnom kolonom.

(2)  Ovo se ograničenje primjenjuje na maslinova ulja proizvedena od 1. ožujka 2014.

(3)  Ulja s udjelom voskova između 300 mg/kg i 350 mg/kg smatraju se maslinovim uljima lampante ako je ukupni udjel alifatskih alkohola manji od ili jednak 350 mg/kg ili ako je udjel eritrodiola i uvaola manji od ili jednak 3,5 %.

(4)  Medijan mana može biti manji od ili jednak 3,5, a medijan voćnosti jednak 0.

(5)  Ulja s udjelom voskova između 300 mg/kg i 350 mg/kg smatraju se sirovim uljima komine maslina ako je ukupni udjel alifatskih alkohola iznad 350 mg/kg i ako je udjel eritrodiola i uvaola veći od 3,5 %.

(6)  Udjel drugih masnih kiselina (%): palmitinska: 7,50-20,00; palmitoleinska: 0,30-3,50; heptadekanska: ≤ 0,30; heptadecenska: ≤ 0,30; stearinska: 0,50-5,00; oleinska: 55,00-83,00; linolna: 2,50-21,00.

(7)  Vidjeti Dodatak ovom Prilogu.

(8)  App β-sitosterol: Delta-5,23-stigmastadienol + klerosterol + beta-sitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.

(9)  Ulja s udjelom voskova između 300 mg/kg i 350 mg/kg smatraju se maslinovim uljima lampante ako je ukupni udjel alifatskih alkohola manji od ili jednak 350 mg/kg ili ako je udjel eritrodiola i uvaola manji od ili jednak 3,5 %.

(10)  Ulja s udjelom voskova između 300 mg/kg i 350 mg/kg smatraju se sirovim uljima komine maslina ako je ukupni udjel alifatskih alkohola iznad 350 mg/kg i ako je udjel eritrodiola i uvaola veći od 3,5 %.


13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1831

оd 7. listopada 2015.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 13. stavak 2. drugi podstavak, članak 14. stavak 1. drugi podstavak i članak 25.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1144/2014 stavlja se izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2008 (2) i utvrđuju nova pravila o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama. Njome se Komisija ujedno ovlašćuje za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom području. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje i ujednačena primjena novog pravnog okvira, takvim se aktima moraju donijeti određena pravila. Tim bi se aktima trebala zamijeniti Uredba Komisije (EZ) br. 501/2008 (3) koja je stavljena izvan snage Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1829 (4).

(2)

Mjere informiranja i promocije ne bi trebale biti usmjerene na podrijetlo. Međutim, na temelju članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1144/2014 pod određenim uvjetima moguće je navesti podrijetlo proizvoda. Potrebno je utvrditi pravila, posebno kako bi se osiguralo da upućivanje na podrijetlo ne ugrožava glavnu poruku Unije u programu.

(3)

Kako bi se spriječilo dovođenje ciljne publike u zabludu zbog razlike između generičke kampanje koja se odnosi na podrijetlo i kampanje koja se odnosi na određene proizvode registrirane na temelju sustava kvalitete Unije sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, upućivanje na podrijetlo trebalo bi ograničiti isključivo na nacionalno podrijetlo. Međutim, uzimajući u obzir popis prihvatljivih sustava utvrđenih u članku 5. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1144/2014, potrebno je omogućiti da se za te posebne programe podrijetlo navodi drugačijim pojmovima osim nacionalnim podrijetlom. Uz to, potrebno je omogućiti navođenje nadnacionalnog podrijetla kao što su nordijsko, alpsko ili mediteransko jer su to zajednička upućivanja u cijeloj Europi.

(4)

Mjere informiranja i promocije ne bi trebale biti usmjerene na robne marke. Međutim, na temelju članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1144/2014 moguće je navesti robne marke proizvoda tijekom određenih radnji i pod određenim uvjetima. Prikazivanje robnih marki trebalo bi ograničiti na predstavljanja i degustacije, odnosno aktivnosti posebno osmišljene za povećanje prodaje, te na odgovarajući informativni i promotivni materijal koji se prikazuje tijekom tih posebnih aktivnosti. Potrebno je uspostaviti pravila kako bi se osiguralo da su sve robne marke jednako vidljive i da im je grafička prezentacija manja od prezentacije glavne poruke Unije u kampanji. Kako bi se osiguralo da mjere ne budu usmjerene na robne marke, potrebno je utvrditi pravila kojima se osigurava prikazivanje nekoliko robnih marki, osim u opravdanim okolnostima, te ograničenje površine namijenjene robnim markama na određeni postotak reklamne površine koji ne smije prijeći.

(5)

Uredbom (EU) br. 1144/2014 omogućuje se organizacijama predlagateljicama da provode određene dijelove svojih programa. Potrebno je utvrditi detaljna pravila za primjenu tih odredaba.

(6)

Jednostavni programi moraju se provoditi pod zajedničkim upravljanjem država članica i Unije u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), dok se programi u kojima sudjeluje više korisnika financiraju na temelju pravila o izravnom upravljanju u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Budući da organizacija predlagateljica može imati jednostavne programe i programe u kojima sudjeluje više korisnika, razlika u pravilima o provedbi za oba programa trebala bi biti što manja. U tu svrhu jednostavni programi podliježu pravilima koja su istovjetna s odredbama Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a odnose se na bespovratna sredstva za programe s više korisnika kao što je, primjerice, izostanak obveze podnošenja osiguranja kako bi se osigurala zadovoljavajuća provedba ugovora.

(7)

Države članice odgovorne su za pravilnu provedbu jednostavnih programa koje odabire Komisija. Potrebno je predvidjeti odredbe za imenovanje nacionalnih tijela nadležnih za provedbu ove Uredbe. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti, potrebno je utvrditi pravila o sklapanju ugovora za provedbu odabranih jednostavnih programa. U tu svrhu, Komisija bi trebala državama članicama dostaviti primjer ugovora i odrediti razuman rok za sklapanje ugovora. Međutim, s obzirom na različite vrste mjera koje se programom mogu predvidjeti, datum početka provedbe programa trebao bi biti fleksibilan.

(8)

U interesu dobrog financijskog upravljanja, organizacije predlagateljice i provedbena tijela trebala bi biti obvezna voditi evidenciju i ostalu prateću dokumentaciju potrebnu za dokazivanje ispravne provedbe programa i prihvatljivosti prijavljenih troškova za financiranje Unije.

(9)

Države članice trebale bi kontrolirati provedbu jednostavnih programa u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013. Isto tako, trebalo bi od njih zahtijevati odobrenje odabira provedbenog tijela prije sklapanja ugovora s predmetnom organizacijom predlagateljicom i provjeru svih zahtjeva za plaćanje prije nego što se plaćanje izvrši. Uz iznimku zahtjeva za isplatu predujma, svi zahtjevi za plaćanje trebali bi uključivati financijsko izvješće u kojem se prijavljuju i navode svi prihvatljivi troškovi koje snosi organizacija predlagateljica, izvješće o tehničkoj provedbi programa te evaluacijsko izvješće za podnošenje zahtjeva za plaćanje preostalog iznosa.

(10)

U cilju pojednostavnjenja i smanjenja administrativnog opterećenja, razdoblja na koja se odnose privremena izvješća i odgovarajući zahtjevi za plaćanje trebala bi iznositi jednu godinu. Uz to, kada se traži povrat određenih iznosa potrebno je dostaviti potvrdu o financijskim izvještajima koju izdaje neovisni i kvalificirani revizor. Potvrda bi državama članicama trebala služiti kao dokaz prihvatljivosti prijavljenih troškova.

(11)

Kako bi države članice mogle provjeriti je li materijal izrađen u kontekstu provedbe programa u skladu sa zakonodavstvom Unije kako je utvrđeno u članku 14. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1144/2014, a osobito primjenjuju li se odredbe koje se odnose na glavnu poruku Unije, navođenje podrijetla i prikaz robnih marki, potrebno je utvrditi odredbe kojima se zahtijeva da se korišteni materijal, uključujući vizualni, predoči državi članici.

(12)

Kako bi se organizacijama predlagateljicama osigurala likvidna sredstva, potrebno je utvrditi mehanizme za plaćanje predujmova. Kako bi se učinkovito zaštitili financijski interesi Unije, plaćanje predujma trebalo bi uvjetovati polaganjem osiguranja. To osiguranje trebalo bi ostati na snazi do plaćanja preostalog iznosa kada se obračunava predujam. Budući da bi se organizacije predlagateljice s poslovnim nastanom u državama članicama koje primaju financijsku pomoć mogle suočiti s poteškoćama pri polaganju osiguranja za cijeli iznos koji se može isplatiti kao predujam, potrebno je utvrditi posebne odredbe kojima im se omogućuje primanje predujmova u dva dijela.

(13)

U interesu dobrog financijskog upravljanja, potrebno je utvrditi odredbe kojima se zahtijeva da predujmovi i plaćanja tijekom provedbe budu niži od ukupnog doprinosa Unije sa sigurnosnom maržom.

(14)

S obzirom na iskustva, potrebno je utvrditi sadržaj kontrola na terenu koje države članice moraju provoditi te osobito njihovu učestalost, opseg i mjesto. Stoga je primjereno zahtijevati da svaki program podliježe kontroli na terenu barem jednom tijekom njegove provedbe. Uzimajući u obzir činjenicu da se aktivnosti informiranja i promocije provode u različito vrijeme i često su ograničenog trajanja te činjenicu da se određeni programi provode izvan države članice iz koje potječe organizacija predlagateljica ili izvan Unije, kontrole na terenu provode se u prostorijama organizacije predlagatelja i, prema potrebi, u prostorijama provedbenog tijela.

(15)

Kamatna stopa u slučaju neopravdanih plaćanja trebala bi se uskladiti s odgovarajućom kamatnom stopom primjenjivom na programe u kojima sudjeluje više korisnika.

(16)

Kako bi se ocijenila učinkovitost i djelotvornost programa informiranja i promocije, potrebno je utvrditi odredbe kojima se zahtijeva odgovarajuće praćenje i ocjenjivanje programa te cjelokupnog učinka politike promocije kako od organizacije predlagateljice tako i od država članica.

(17)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju provedbena pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1144/2014 u pogledu vidljivosti podrijetla i robnih marki u jednostavnim programima i programima u kojima sudjeluje više korisnika te pravila na temelju kojih se organizacijama predlagateljicama može odobriti provedba određenih dijelova jednostavnih programa.

Isto tako utvrđuju se posebna pravila za sklapanje ugovora, upravljanje, praćenje i kontrole za jednostavne programe i sustave pokazatelja za procjenu utjecaja programa informiranja i promocije.

POGLAVLJE II.

ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA JEDNOSTAVNE PROGRAME I PROGRAME U KOJIMA SUDJELUJE VIŠE KORISNIKA

ODJELJAK 1.

Vidljivost podrijetla

Članak 2.

Opći zahtjevi za navođenje podrijetla na svakom informativnom i promotivnom materijalu

1.   Glavna poruka programa jest poruka Unije i nije usmjerena na određeno podrijetlo.

2.   Svako navođenje podrijetla ispunjava sljedeće kumulativne uvjete:

(a)

ne dovodi do ograničenja slobode kretanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje predstavlja povredu članka 34. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

(b)

ne potiče potrošače na kupnju domaćih proizvoda isključivo zbog njihova podrijetla i ne upućuje samo na podrijetlo, već i na posebna svojstva proizvoda; i

(c)

dopunjuje glavnu poruku Unije.

3.   Glavna poruka Unije u programu ne smije se zasjeniti materijalom koji je povezan s podrijetlom kao što su slike, boje, simboli ili glazba. Podrijetlo se navodi na površini odvojenoj od one koja je namijenjena glavnoj poruci Unije.

4.   Navođenje podrijetla na informativnom i promotivnom materijalu ograničava se na vizualni materijal. Podrijetlo se ne navodi na audio materijalu.

Članak 3.

Posebno navođenje podrijetla na informativnom i promotivnom materijalu kako je navedeno u točkama (a) i (b) članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1144/2014

1.   Navođenje podrijetla na informativnom i promotivnom materijalu kako je navedeno u članku 4. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1144/2014 ograničava se na nacionalno podrijetlo, odnosno naziv države članice, ili na zajedničko nadnacionalno podrijetlo. Navođenje podrijetla može biti eksplicitno ili implicitno.

2.   Poštuju se uvjeti utvrđeni u članku 4. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1144/2014 i uzima se u obzir isticanje teksta ili simbola, uključujući slike i općeniti prikaz, koji se odnose na podrijetlo u usporedbi s važnošću teksta ili simbola koji se odnose na glavnu poruku Unije u programu.

Članak 4.

Navođenje podrijetla na informativnom i promotivnom materijalu koje se odnosi na sustave prihvatljive na temelju članka 5. stavka 4. točaka (c) i (d) Uredbe (EU) br. 1144/2014

1.   U mjerama informiranja i promocije koje se odnose na sustave prihvatljive na temelju članka 5. stavka 4. točke (c) Uredbe (EU) br. 1144/2014, naziv najudaljenijih regija može se navesti u obliku odgovarajućih grafičkih simbola pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u Delegiranoj uredbi Komisije (EZ) br. 179/2014 (7), te na povezanim vizualnim materijalima pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 4. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1144/2014.

2.   Odstupajući od članka 3. stavka 1., u mjerama informiranja i promocije koje upućuju na sustave prihvatljive na temelju članka 5. stavka 4. točke (d) Uredbe (EU) br. 1144/2014 čiji se naziv odnosi na podrijetlo, može se navesti to posebno podrijetlo pod uvjetom da ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 4. stavku 2. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1144/2014.

ODJELJAK 2.

Vidljivost robnih marki

Članak 5.

Opći zahtjevi

1.   Robne marke iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1144/2014 jesu žigovi kako su definirani u člancima 4. i 66. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 (8) ili u članku 2. Direktive 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9).

2.   Robne marke promoviranih proizvoda organizacija predlagateljica vidljive su samo tijekom predstavljanja i degustacija.

Primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„predstavljanja” znači sva sredstva predstavljanja prednosti proizvoda ili sustava potencijalnom potrošaču na sajmovima ili poslovnim događanjima te na internetskim stranicama radi poticanja na kupnju proizvoda;

(b)

„degustacije” znači svaka aktivnost na sajmovima ili poslovnim događanjima te na prodajnim mjestima gdje potencijalni potrošač može kušati proizvod.

3.   Robne marke mogu isto tako biti vidljive na informativnom i promotivnom materijalu koji se prikazuje ili dijeli tijekom predstavljanja i degustacija.

4.   Organizacije predlagateljice koje prikazuju robne marke moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)

u zahtjevu za program obrazlažu zašto je potrebno navođenje robne marke kako bi se ispunili ciljevi kampanje te potvrđuju da je prikazivanje robnih marki ograničeno na predstavljanja i degustacije;

(b)

čuvaju dokaze o tome da su svi članovi predmetne organizacije predlagateljice imali jednake mogućnosti prikazivanja svojih robnih marki;

(c)

osiguravaju da:

i.

se robne marke prikazuju zajedno i jednako vidljivo na površini odvojenoj od one koja je namijenjena glavnoj poruci Unije;

ii.

prikazivanje robnih marki ne umanjuje glavnu poruku Unije;

iii.

se glavna poruka Unije ne zasjeni prikazivanjem materijala za robne marke kao što su slike, boje, simboli;

iv.

je prikazivanje robnih marki ograničeno na vizualni materijal, isključujući promidžbene proizvode i maskote, u formatu manjem od glavne poruke Unije. Robne marke se ne navode na audio materijalu.

Članak 6.

Posebni zahtjevi

1.   Tijekom predstavljanja i degustacija robne marke mogu se prikazati samo kako slijedi:

(a)

zajedno na banner oglasu na prednjem dijelu pulta na štandu ili istovjetnom nosaču. Taj banner oglas ne zauzima više od 5 % ukupne površine prednjeg dijela pulta na štandu ili istovjetnom nosaču; ili

(b)

pojedinačno, na odvojenim i identičnim izlagačkim strukturama na neutralan i identičan način, na prednjem dijelu pulta na izlagačkoj strukturi ili istovjetnom nosaču za svaku robnu marku. U tom slučaju, prikaz naziva robne marke ne zauzima više od 5 % ukupne površine prednjeg dijela pulta na izlagačkoj strukturi ili istovjetnom nosaču.

2.   Na internetskim stranicama robne se marke smiju prikazivati samo zajedno na jedan od sljedećih načina:

(a)

na banner oglasu smještenom na dnu internetske stranice koji ne zauzima više od 5 % ukupne površine internetske stranice i svaka je robna marka manja od amblema Unije koji se odnosi na sufinanciranje Unije;

(b)

na vlastitoj internetskoj stranici koja nije početna stranica na neutralan i istovjetan način za svaku robnu marku.

3.   Na tiskanom materijalu koji se dijeli tijekom predstavljanja ili degustacija, robne marke smiju se prikazivati samo zajedno na banner oglasu na dnu stranice koji ne zauzima više od 5 % ukupne površine te stranice.

Članak 7.

Broj robnih marki koje će se prikazivati

1.   Prikazuje se najmanje pet robnih marki.

2.   Odstupajući od stavka 1., može se prikazati manje od pet robnih marki pod uvjetom da su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

(a)

za proizvod ili sustav koji je predmet programa u državi članici podrijetla organizacije predlagateljice robnih marki ima manje;

(b)

iz opravdanih razloga nije bilo moguće organizirati program s više proizvoda ili više zemalja kojim bi se moglo prikazati više robnih marki.

3.   Organizacija predlagateljica dokazuje da su uvjeti iz stavka 2. ispunjeni i osigurava sve potrebne dokumente, uključujući dokaze da se kontaktiralo i s drugim organizacijama predlagateljicama i da im je predmetna organizacija predlagateljica predložila da zajedno uspostave program s više proizvoda ili više zemalja, te obrazlaže zašto takav program nije ostvaren.

4.   Ako se prikazuje manje od pet robnih marki, primjenjuju se pravila utvrđena u članku 6. te se površina namijenjena robnim markama razmjerno smanjuje.

Članak 8.

Navođenje sustava prihvatljivih na temelju članka 5. stavka 4. točke (d) Uredbe (EU) br. 1144/2014 koji su registrirani kao žigovi

Ako se program odnosi na sustav iz članka 5. stavka 4. točke (d) Uredbe (EU) br. 1144/2014, članci 5., 6. i 7. ne primjenjuju se na nazive i logotipe onih sustava koji su registrirani kao žigovi.

POGLAVLJE III.

UPRAVLJANJE JEDNOSTAVNIM PROGRAMIMA

ODJELJAK 1.

Provedba i financiranje programa

Članak 9.

Imenovanje nadležnih tijela

Države članice imenuju nadležna nacionalna tijela zadužena za provođenje ove Uredbe.

Komisiji dostavljaju naziv i sve pojedinosti o imenovanim tijelima i svim izmjenama.

Komisija objavljuje te podatke u odgovarajućem obliku.

Članak 10.

Sklapanje ugovora

1.   Čim Komisija donese provedbeni akt iz članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1144/2014, preslike odabranih programa prosljeđuje predmetnim državama članicama.

2.   Države članice odmah obavješćuju predmetne organizacije predlagateljice jesu li njihovi zahtjevi prihvaćeni ili ne.

3.   Države članice sklapaju ugovore o provedbi programa s odabranim organizacijama predlagateljicama u roku od 90 kalendarskih dana od objave akta Komisije iz članka 11. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1144/2014 pod uvjetom da su provedbena tijela iz članka 13. te Uredbe odabrana u skladu s postupkom predviđenim u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829. Nakon tog roka ugovori se ne mogu sklapati bez prethodnog odobrenja Komisije.

4.   Datum početka provedbe programa prvi je dan u mjesecu koji slijedi nakon datuma potpisivanja ugovora. Međutim, datum početka može se odgoditi za razdoblje do 6 mjeseci, osobito kako bi se uzela u obzir sezona proizvoda obuhvaćenog programom ili sudjelovanje na određenom događanju ili sajmu.

5.   Države članice upotrebljavaju obrasce ugovora koje osigurava Komisija.

6.   Prema potrebi, države članice mogu izmijeniti određene uvjete u obrascima ugovora radi usklađivanja s nacionalnim zakonima pod uvjetom da se time ne krši zakonodavstvo Unije.

Članak 11.

Provedba programa od strane organizacija predlagateljica

Organizacija predlagateljica može sama provesti određene dijelove jednostavnog programa pod sljedećim uvjetima:

(a)

organizacija predlagateljica ima najmanje tri godine iskustva u provođenju mjera informiranja i promocije; i

(b)

organizacija predlagateljica osigurava da troškovi mjere koju planira provesti sama nisu veći od uobičajenih tržišnih cijena.

Članak 12.

Obveze u pogledu informacija i evidencija

1.   Organizacije predlagateljice ažuriraju informacije i obavješćuju predmetnu državu članicu o događajima i okolnostima koje bi mogle utjecati na provedbu programa ili financijske interese Unije.

2.   Organizacije predlagateljice i provedbena tijela vode evidenciju i ostalu prateću dokumentaciju kojom se dokazuje ispravna provedba programa i prihvatljivost prijavljenih troškova, osobito sljedeće:

(a)

za stvarne troškove: odgovarajuću evidenciju i drugu prateću dokumentaciju kao dokaz za prijavljene troškove, kao što su ugovori, podugovori, računi i računovodstvena evidencija. Praksama troškovnog računovodstva i postupcima unutarnje kontrole omogućuje se izravno usklađivanje prijavljenih iznosa, iznosa iskazanih u njihovim poslovnim knjigama te iznosa prikazanih u pratećoj dokumentaciji.

U pogledu troškova osoblja, organizacije predlagateljice i provedbena tijela vode evidenciju radnog vremena o broju prijavljenih sati. U slučaju nepostojanja pouzdane evidencije radnog vremena o satima provedenima u radu na aktivnosti, država članica može prihvatiti alternativne dokaze o broju prijavljenih sati ako ih smatra dovoljno uvjerljivima.

Za osobe koje rade isključivo na programu nije potrebno vođenje evidencije o radnom vremenu, već potpisana izjava kojom se potvrđuje da su predmetne osobe radile isključivo na aktivnosti;

(b)

za paušalne troškove: odgovarajuću evidenciju i drugu prateću dokumentaciju kao dokaz prihvatljivosti troškova na temelju koji se izračunava paušalna stopa.

Članak 13.

Isplata predujma

1.   Organizacija predlagateljica može u roku od 30 dana od datuma potpisivanja ugovora iz članka 10., podnijeti zahtjev za isplatu predujma predmetnoj državi članici zajedno s osiguranjem predviđenim u stavku 2. ovog članka.

2.   Uvjet za isplatu predujma je da organizacija predlagateljica položi osiguranje jednako iznosu tog predujma u korist države članice u skladu s poglavljem IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (10).

3.   Isplata predujma iznosi najviše 20 % najvećeg financijskog doprinosa Unije kako je navedeno u članku 15. Uredbe (EU) br. 1144/2014.

4.   Država članica isplaćuje predujam u roku od 30 dana od datuma primitka osiguranja predviđenog u stavku 2. ili u roku od 30 dana od datuma koji je 10 dana prije datuma početka provedbe programa, ovisno o tome što je nastupilo kasnije.

5.   Predujam se obračunava po plaćanju preostalog iznosa.

6.   Odstupajući od stavaka 1. i 5. ovog članka, organizacije predlagateljice s poslovnim nastanom u državama članicama koje primaju financijsku pomoć u skladu s člankom 15. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1144/2014 mogu podnijeti zahtjev za isplatu predujma u dva dijela. Podnositelji zahtjeva koji odaberu tu mogućnost podnose zahtjev za prvi dio isplate predujma u roku predviđenom u stavku 1. ovog članka. Zahtjev za preostali dio predujma može se podnijeti tek nakon što se obračuna prvi dio predujma.

Članak 14.

Zahtjev za plaćanja tijekom provedbe

1.   Osim u zadnjoj godini provedbe programa, zahtjeve za plaćanje financijskog doprinosa Unije tijekom provedbe organizacija predlagateljica podnosi državama članicama u roku od 60 dana od datuma na koji je završila provedba programske godine.

2.   Takvi zahtjevi obuhvaćaju prihvatljive troškove nastale tijekom predmetne godine te su popraćeni privremenim izvješćem koje se sastoji od periodičnog financijskog izvješća i periodičnog tehničkog izvješća.

3.   Periodično financijsko izvješće iz stavka 2. obuhvaća sljedeće:

(a)

financijski izvještaj svake organizacije predlagateljice s detaljno iskazanim prihvatljivim troškovima obuhvaćenima programom i izjavom kojom se potvrđuje:

da su dostavljene informacije potpune, pouzdane i točne,

da su prijavljeni troškovi prihvatljivi u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829,

da se troškovi mogu potkrijepiti prikladnim evidencijama i pratećom dokumentacijom koja se sastavlja na zahtjev ili u okviru kontrola predviđenih ovom Uredbom;

(b)

potvrdu o financijskim izvještajima koju za predmetnu organizaciju predlagateljicu sastavlja ovlašteni vanjski revizor, ako financijski doprinos Unije prema stvarnim troškovima programa iznosi 750 000 EUR ili više, a iznos financijskog doprinosa Unije prema stvarnim troškovima koji je zatražen kao plaćanje tijekom provedbe 325 000 EUR ili više. Potvrdom se dokazuje prihvatljivost troškova predložena u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829 i poštovanje obveza utvrđenih u članku 12. stavku 2. ove Uredbe;

(c)

preslike odgovarajućih računa i pratećih dokumenata kojima se dokazuje prihvatljivost troškova ako se ne traži potvrda iz točke (b).

4.   Periodično tehničko izvješće iz stavka 2. sadržava sljedeće:

(a)

preslike svih korištenih vizualnih i drugih materijala koji još nisu poslani državi članici;

(b)

opis aktivnosti provedenih u razdoblju na koje se odnosi plaćanje tijekom provedbe, pri čemu se upotrebljavaju pokazatelji ostvarenja i rezultata programa iz članka 22.; i

(c)

obrazloženje svih razlika između aktivnosti planiranih u programu i njihovih očekivanih ostvarenja i rezultata te onih stvarno provedenih ili ostvarenih.

Članak 15.

Zahtjev za plaćanje preostalog iznosa

1.   Zahtjeve za plaćanje preostalog iznosa organizacija predlagateljica podnosi državi članici u roku od 90 dana od završetka programa obuhvaćenog ugovorom iz članka 10.

2.   Zahtjev se smatra prihvatljivim ako je popraćen konačnim privremenim izvješćem, konačnim izvješćem i studijom procjene rezultata mjera informiranja i promocije.

3.   Konačno privremeno izvješće iz stavka 2. odnosi se na zadnju godinu provedbe programa. Organizacije predlagateljice u svojim financijskim izvještajima potvrđuju da su svi prihodi iskazani.

4.   Konačno izvješće iz stavka 2. obuhvaća sljedeće:

(a)

konačno financijsko izvješće s konačnim sažetkom financijskog izvještaja koje izrađuje organizacija predlagateljica, a objedinjuje financijske izvještaje za sva plaćanja tijekom provedbe i iskazuje sve nastale izdatke;

(b)

konačno tehničko izvješće sadržava:

i.

pregled provedenih aktivnosti te ostvarenja i rezultata programa upotrebljavajući pokazatelje iz članka 22.; i

ii.

sažetak za objavu.

5.   Studiju procjene rezultata mjera informiranja i promocije iz stavka 2. provodi neovisno vanjsko tijelo. To tijelo upotrebljava pokazatelje iz članka 22.

Članak 16.

Plaćanja države članice

1.   Plaćanja tijekom provedbe i plaćanja predujmova iz članaka 13. i 14. zajedno ne iznose više od 90 % ukupnog financijskog doprinosa Unije iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1144/2014.

2.   Države članice vrše plaćanja iz članaka 13. i 14. u roku od 60 dana od primitka zahtjeva za plaćanje pod uvjetom da su provedene sve kontrole u skladu s ovom Uredbom.

3.   Ako su potrebne daljnje administrativne kontrole ili kontrole na terenu iz članaka 19. i 20., država članica može produljiti rok iz stavka 2. obavješćivanjem organizacije predlagateljice.

Članak 17.

Odbijanje neprihvatljivih troškova i povrat neopravdanih plaćanja

1.   U trenutku plaćanja tijekom provedbe, konačnog plaćanja ili nakon izvršenja tih plaćanja, države članice odbijaju sve troškove koji se smatraju neprihvatljivima, osobito nakon kontrola predviđenih ovom Uredbom.

2.   Organizacija predlagateljica vrši povrat neopravdanog plaćanja u skladu s odjeljkom 1. poglavlja III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 (11).

Primjenjuje se kamatna stopa utvrđena u članku 83. stavku 2. točki (b) Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 (12).

ODJELJAK 2.

Kontrola provedbe programa i obavijesti država članica

Članak 18.

Provjere postupka odabira provedbenih tijela

Prije potpisivanja ugovora iz članka 10., države članice provjeravaju jesu li provedbena tijela odabrana u skladu s natječajnim postupkom predviđenim u članku 2. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829.

Članak 19.

Administrativne kontrole jednostavnih programa

1.   Tijekom administrativnih kontrola države članice sustavno provjeravaju zahtjeve za plaćanje, osobito izvješća koja prate zahtjeve i prihvatljivost troškova u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829.

2.   Države članice zahtijevaju sve dodatne informacije koje smatraju potrebnima i, prema potrebi, provode daljnje kontrole, osobito u sljedećim slučajevima:

(a)

kada tražena izvješća nisu dostavljena ili nisu potpuna;

(b)

kada administrativna provjera potvrde o financijskim izvještajima nije dovoljan dokaz prihvatljivosti troškova u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829 i o poštovanju obveza iz članka 12. stavka 2. ove Uredbe; ili

(c)

kada postoji sumnja u prihvatljivost troškova prijavljenih u financijskim izvještajima.

Članak 20.

Kontrole na terenu jednostavnih programa

1.   Države članice zahtjeve za plaćanje namijenjene kontroli odabiru na temelju analize rizika.

Kod odabira se osigurava da se svaki jednostavni program podliježe kontrolama na terenu najmanje jednom tijekom svoje provedbe između prvog plaćanja tijekom provedbe i plaćanja preostalog iznosa.

2.   Kontrole na terenu sastoje se od tehničkih i računovodstvenih kontrola u prostorijama organizacije predsjedateljice i, prema potrebi, provedbenog tijela. Države članice provjeravaju:

(a)

jesu li dostavljene informacije i dokumenti točni;

(b)

jesu li troškovi prijavljeni u skladu s člankom 4. Delegirane uredbe (EU) 2015/1829 i člankom 12. stavkom 2. ove Uredbe;

(c)

jesu li ispunjene sve obveze utvrđene u ugovoru iz članka 10.;

(d)

poštuju li se članci 10. i 15. Uredbe (EU) br. 1144/2014.

Ne dovodeći u pitanje Uredbu Komisije (EZ) br. 1848/2006 (13), države članice prvom prilikom obavješćuju Komisiju o svim nepravilnostima otkrivenima tijekom kontrola.

Kontrole na terenu mogu se ograničiti na uzorak koji obuhvaća najmanje 30 % prihvatljivih troškova. Takav uzorak je pouzdan i reprezentativan.

Ako se utvrdi nesukladnost, država članica provjerava sve dokumente povezane s prijavljenim troškovima ili se rezultati uzorka ekstrapoliraju.

3.   Države članice o svakoj kontroli na terenu sastavljaju izvješće. U tom se izvješću jasno navodi opseg i rezultati provedenih kontrola.

Članak 21.

Obavješćivanje Komisije o jednostavnim programima

1.   U pogledu svih plaćanja koja su izvršena za jednostavne programe, do 15. srpnja svake godine, države članice obavješćuju Komisiju o sljedećim podacima koji obuhvaćaju prethodnu kalendarsku godinu:

(a)

financijska provedba i pokazatelji ostvarenja kako je navedeno u članku 22.;

(b)

utjecaj programa procijenjen s pomoću sustava pokazatelja iz članka 22.;

(c)

rezultati administrativnih kontrola i kontrola na terenu provedenih u skladu s člancima 19. i 20.

2.   Obavijesti se šalju elektroničkim sredstvima upotrebljavajući tehničke specifikacije za prijenos podataka koje osigurava Komisija.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Sustav pokazatelja za procjenu utjecaja programa informiranja i promocije

1.   Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za procjenu utjecaja programa informiranja i promocije na temelju sustava pokazatelja. Taj sustav obuhvaća sljedeće tri skupine pokazatelja učinka: pokazatelje ostvarenja, rezultata i utjecaja.

(a)

Pokazatelji ostvarenja mjere stupanj provedbe aktivnosti predviđenih u svakom programu.

(b)

Pokazatelji rezultata mjere izravne i neposredne učinke aktivnosti.

(c)

Pokazatelji utjecaja mjere koristi izvan neposrednih učinaka.

2.   U svakom prijedlogu programa informiranja i promocije koji organizacija predlagateljica podnese Komisiji navodi se koji će se pokazatelji iz svake skupine pokazatelja učinka upotrebljavati za procjenu utjecaja programa. Organizacija predlagateljica, prema potrebi, upotrebljava pokazatelje utvrđene u Prilogu ili može upotrebljavati druge pokazatelje ako može dokazati da su zbog naravi predmetnog programa ti pokazatelji prikladniji.

Članak 23.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2015. na prijedloge programa podnesene od 1. prosinca 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 56.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 3, 5.1.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 501/2008 od 5. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 147, 6.6.2008., str. 3.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1829 od 23. travnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (vidjeti str. 3. ovoga Službenog lista).

(5)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 179/2014 od 6. studenoga 2013. o dopuni Uredbe (EU) br. 228/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu registra subjekata, iznosa potpore za stavljanje na tržište proizvoda izvan regije, logotipa, oslobođenja od uvoznih carina za određena goveda i financiranja određenih mjera koje se odnose na posebne mjere za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 63, 4.3.2014., str. 3.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, 24.3.2009., str. 1.).

(9)  Direktiva 2008/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL L 299, 8.11.2008., str. 25.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, pravila o kontroli, jamstava i transparentnosti (SL L 255, 28.8.2014., str. 59.).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(13)  Uredba Komisije (EZ) br. 1848/2006 od 14. prosinca 2006. o nepravilnostima i povratu pogrešno plaćenih iznosa u vezi s financiranjem zajedničke poljoprivredne politike te organizaciji informacijskog sustava u tom području i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 595/91 (SL L 355, 15.12.2006., str. 56.).


PRILOG

Popis pokazatelja za procjenu utjecaja programa informiranja i promocije iz članka 22.

Sustav pokazatelja povezan s djelovanjem organizacije predlagateljice u okviru programa informiranja i promocije ne obuhvaća nužno sve čimbenike koji bi mogli nastupiti i utjecati na ostvarenje, rezultate i utjecaj operativnog programa. U tom kontekstu, informacije dobivene na temelju pokazatelja trebalo bi tumačiti u svjetlu kvantitativnih i kvalitativnih informacija o drugim ključnim čimbenicima koji pridonose uspjehu ili neuspjehu provedbe programa.

1.

Pokazatelji ostvarenja su na primjer:

broj organiziranih događanja,

broj spotova emitiranih na TV ili radio postaji ili oglasa objavljenih u tisku ili na internetu,

broj priopćenja za medije,

veličina ciljne skupine određenih aktivnosti (na primjer broj stručnjaka kojima je upućen promotivni materijal),

broj pretplatnika na obavijesti i novosti e-poštom.

2.

Pokazatelji rezultata su na primjer:

broj profesionalaca/stručnjaka/uvoznika/potrošača koji su sudjelovali u događanjima (kao što su seminari, radionice, degustacije itd.),

broj profesionalaca/stručnjaka/uvoznika/potrošača do kojih je dospio oglas na TV/radio postaji te u tisku ili na internetu,

broj profesionalaca/stručnjaka/uvoznika/potrošača koji su sudjelovali u događanjima i kontaktirali s organizacijama potrošača/proizvođačima,

broj neplaćenih članaka objavljenih u tisku u razdoblju obuhvaćenom izvješćem kampanje informiranja,

broj posjetitelja internetske stranice ili sviđanja na stranici Facebook,

vrijednost isječaka iz medija.

3.

Pokazatelji utjecaja su na primjer:

prodajni trendovi sektora u godini nakon promotivnih kampanja u regiji u kojoj su provedene u usporedbi s prethodnom godinom i u usporedbi s općenitim prodajnim trendovima na predmetnom tržištu,

potrošački trendovi za proizvod u toj zemlji,

vrijednost i obujam izvoza promoviranih proizvoda iz Unije,

promjene tržišnog udjela proizvoda Unije,

razvoj prosječne prodajne cijene izvoznog proizvoda u zemlji u kojoj su provedene kampanje,

promjena razine prepoznatljivosti logotipa sustava kvalitete Unije,

promjena imidža kvalitetnih proizvoda Unije,

jačanje svijesti o suštinskim vrijednostima/ostalim prednostima poljoprivrednih proizvoda Unije kako je navedeno u članku 3. točki (a) Uredbe (EU) br. 1144/2014,

jačanje povjerenja potrošača nakon provedbe programa,

povrat ulaganja (ROI).


13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/27


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1832

оd 12. listopada 2015.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe eritritola (E 968) kao pojačivača okusa u aromatiziranim pićima smanjene energetske vrijednosti ili bez dodanih šećera

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 10. stavak 3.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 utvrđen je popis prehrambenih aditiva Unije odobrenih za uporabu u hrani i uvjeti njihove uporabe.

(2)

Taj se popis može ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) na inicijativu Komisije ili na temelju zahtjeva.

(3)

Dana 28. svibnja 2014. podnesen je zahtjev za odobrenje uporabe eritritola (E 968) kao pojačivača okusa u aromatiziranim pićima, u kategoriji hrane 14.1.4 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008. Zahtjev je potom stavljen na raspolaganje državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(4)

Zahtjev za uporabu eritritola (E 968) podnosi se u svrhu poboljšanja okusnog profila i osjeta koji u ustima ostavljaju pića smanjene energetske vrijednosti i pića bez dodanih šećera na način da njihov okus nalikuje okusu proizvoda koji sadržavaju šećer. Eritritol u malim količinama djeluje kao pojačivač okusa i pomaže u ublažavanju neželjenih okusa i zaostale slatkoće koji su povezani s uporabom vrlo intenzivnih sladila u tim pićima. Stoga bi korist za potrošače bila dostupnost ukusnijih pića smanjene energetske vrijednosti odnosno ukusnijih pića bez dodanih šećera.

(5)

Godine 2003. Znanstveni odbor za hranu zaključio je da je eritritol (E 968) siguran za uporabu u hrani. Odobrenjem koje je Unija dala za eritritol (E 968) još nije obuhvaćena njegova uporaba u pićima jer je u mišljenju Znanstvenog odbora za hranu stajalo da pri konzumiranju eritritola u pićima, posebice kod mlade populacije, može doći do prekoračenja granične vrijednosti iznad koje ta tvar ima laksativni učinak.

(6)

Dana 12. veljače 2015. Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) izdala je mišljenje (3) o sigurnosti predloženog proširenja uporabe eritritola (E 968) kao prehrambenog aditiva. Agencija je zaključila da akutna, jednokratna konzumacija eritritola u bezalkoholnim pićima pri najvećoj razini od 1,6 % ne povećava rizik od laksativnog učinka. Agencija je svoj zaključak temeljila na podacima koji uključuju procjenu izloženosti uzimajući u obzir predloženu najveću razinu od 1,6 % eritritola u bezalkoholnim pićima, povijest uporabe eritritola, karakteristike njegove apsorpcije i nepostojanje štetnih učinaka (uključujući i laksativni učinak) nakon izlaganja toj tvari.

(7)

Stoga je primjereno odobriti uporabu eritritola (E 968) kao pojačivača okusa u aromatiziranim pićima, u kategoriji hrane 14.1.4 Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 u najvećoj količini od 1,6 %.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1333/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  Uredba (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (SL L 354, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  EFSA Journal (2015.); 13(3):4033.


PRILOG

Dio E Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

U kategoriji hrane 14.1.4: „Aromatizirana pića” unos za skupinu I. Aditivi mijenja se kako slijedi:

 

„Skupina I.

Aditivi

 

 

E 420, E421, E 953, E965, E 966 i E 967 ne smiju se upotrebljavati

E 968 ne smije se upotrebljavati osim ako je drukčije predviđeno u ovoj kategoriji hrane”

(b)

U kategoriji hrane 14.1.4: „Aromatizirana pića”, iza unosa za E 962 ubacuje se sljedeći unos:

 

„E 968

Eritritol

16 000

 

samo proizvodi sa smanjenom energetskom vrijednosti ili bez dodanih šećera, samo kao pojačivač okusa”


13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1833

оd 12. listopada 2015.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 91. prvi stavak točku (d) i drugi stavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EEZ) br. 2568/91 (2) određena su fizikalno-kemijska i organoleptička svojstva maslinova ulja i ulja komine maslina te su utvrđene metode procjene tih svojstava. Te metode redovito se ažuriraju na temelju mišljenja kemijskih stručnjaka i u skladu s obavljenim radom u okviru Međunarodnog vijeća za masline („IOC”).

(2)

Kako bi se na razini Unije osigurala provedba najnovijih međunarodnih standarda koje je utvrdio IOC, trebalo bi ažurirati određene metode analize utvrđene u Uredbi (EEZ) br. 2568/91.

(3)

Na temelju stečenog iskustva čini se da metoda za određivanje stranih biljnih ulja u maslinovim uljima može dati lažno pozitivne rezultate. Stoga bi trebalo izbrisati upućivanja na tu metodu.

(4)

Uredbu (EEZ) br. 2568/91 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 2568/91 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

prvi podstavak mijenja se kako slijedi:

i.

točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

za određivanje sastava masnih kiselina, metoda utvrđena u Prilogu X.;”;

ii.

točka (l) zamjenjuje se sljedećim:

„(l)

za određivanje sadržaja alifatskih i triterpenskih alkohola, metoda utvrđena u Prilogu XIX.;”;

(b)

drugi podstavak briše se;

2.

Sažetak Prilogâ mijenja se kako slijedi:

(a)

upućivanje na Prilog X.A i Prilog X.B, uključujući naslove tih Priloga, zamjenjuju se sljedećim:

„Prilog X.: Određivanje metilnih estera masnih kiselina plinskom kromatografijom”;

(b)

u upućivanju na Prilog XIX., naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Određivanje sadržaja alifatskih i triterpenskih alkohola kapilarnom plinskom kromatografijom”;

(c)

upućivanje na Prilog XX.a briše se;

3.

Dodatak 1. Prilogu I.b mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

4.

Prilog V. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

5.

Prilog IX. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi;

6.

Prilozi X.A i X.B zamjenjuju se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi;

7.

Prilog XII. izmjenjuje se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi;

8.

Prilog XIX. izmjenjuje se u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi;

9.

Prilog XX.a briše se.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 248, 5.9.1991., str. 1.).


PRILOG I.

U Dodatku 1. Priloga I.b Uredbi (EEZ) br. 2568/91 tablica podudarnosti mijenja se kako slijedi:

1.

retci koji se odnose na trans-izomere masnih kiselina i sadržaj masnih kiselina zamjenjuju se sljedećim:

„—

Trans-izomeri masnih kiselina

Prilog X.

Određivanje metilnih estera masnih kiselina plinskom kromatografijom

Sadržaj masnih kiselina

Prilog X.

Određivanje metilnih estera masnih kiselina plinskom kromatografijom”

2.

redak koji se odnosi na alifatske alkohole zamjenjuje se sljedećim:

„—

Alifatski i triterpenski alkoholi

Prilog XIX.

Određivanje sadržaja alifatskih i triterpenskih alkohola kapilarnom plinskom kromatografijom”


PRILOG II.

U Prilogu V. Uredbi (EEZ) br. 2568/91 točka 6.2. zamjenjuje se sljedećim:

„6.2.

Izračunati postotak svakog pojedinačnog sterola iz omjera površine relevantnog pika prema ukupnoj površini pikova za sterole:

Formula

pri čemu je:

Ax

=

površina pika za x;

ΣA

=

ukupna površina pikova za sterole.”


PRILOG III.

„PRILOG IX.

SPEKTROFOTOMETRIJSKO ISPITIVANJE U ULTRALJUBIČASTOM PODRUČJU

UVOD

Spektrofotometrijskim ispitivanjem u ultraljubičastom području mogu se dati informacije o kvaliteti masti, njezinoj očuvanosti i promjenama koje su uzrokovane tehnološkim procesima. Do apsorpcija na valnim duljinama utvrđenima u ovoj metodi dolazi zbog prisutnosti konjugiranih dienskih i trienskih sustava koji nastaju kao posljedica oksidacijskih procesa i/ili postupaka rafiniranja. Te se apsorpcije iskazuju kao specifične ekstinkcijeFormula (ekstinkcija 1 %-tnog masenog udjela otopine masti u određenom otapalu, u kiveti od 10 mm) što se uobičajeno označava s K (naziva se i ‚koeficijentom ekstinkcije’).

1.   OPSEG

U ovom se Prilogu opisuje postupak provođenja spektrofotometrijske analize maslinovog ulja u ultraljubičastom području.

2.   PRINCIP METODE

Uzorak se otapa u propisanom otapalu, a sposobnost apsorpcije otopine mjeri se na utvrđenim valnim duljinama u odnosu na čisto otapalo.

Specifične ekstinkcije na 232 nm i 268 nm u izo-oktanu ili na 232 nm i 270 nm u cikloheksanu izračunavaju se za koncentraciju 1 %-tnog masenog udjela u kiveti od 10 mm.

3.   OPREMA

3.1.   Spektrofotometar pogodan za mjerenja na valnim duljinama ultraljubičaste svjetlosti (220 nm do 360 nm), s mogućnošću očitavanja pojedinačnih nanometrijskih jedinica. Preporučuju se redovite provjere radi postizanja točnosti i obnovljivosti sposobnosti apsorpcije i ljestvica valnih duljina te za rasipnu svjetlost.

3.1.1.   Ljestvica valnih duljina: Ona se može provjeriti upotrebom referentnog materijala koji se sastoji od filtra od optičkog stakla koje sadržava holmijev oksid ili otopinu holmijevog oksida (zapečaćen ili nezapečaćen) s jasnim apsorpcijskim frekvencijama. Referentni materijali namijenjeni su provjeri i baždarenju ljestvica valnih duljina vidljivih i ultraljubičastih spektrofotometara s nominalnim spektralnim frekvencijskim širinama od 5 nm ili manje. Mjerenja se provode u odnosu na zrak kao slijepu probu u intervalu valnih duljina od 640 do 240 nm, u skladu s uputama priloženim referentnim materijalima. Provodi se ispravljanje bazne linije s praznim putem snopa pri svakoj promjeni širine procjepa. Standardne valne duljine navedene su u certifikatu referentnog materijala.

3.1.2.   Ljestvica apsorpcije: Ona se može provjeriti upotrebom komercijalno dostupnog zapečaćenog referentnog materijala koji se sastoji od kisele otopine kalijeva dikromata u određenim koncentracijama i potvrđenim vrijednostima apsorpcije pri njihovim λmax (četiri otopine kalijeva dikromata u perklornoj kiselini zapečaćenog u četiri UV kvarcne kivete za mjerenje referentne vrijednosti linearnosti i fotometrijske točnosti u UV-području). Otopine kalijevog dikromata mjere se u odnosu na slijepu probu kiseline koja se primjenjuje nakon ispravljanja bazne linije u skladu s uputama priloženim referentnom materijalu. Vrijednosti apsorpcije navedene su u certifikatu referentnog materijala.

U cilju provjeravanja odziva fotoćelije i fotomultiplikatora druga je mogućnost postupiti na sljedeći način: odvagnuti 0,2000 g čistog kalijevog kromata za spektrofotometriju i otopiti ga u 0,05 mol/l otopini kalijevog hidroksida u graduiranoj tikvici volumena 1 000 ml i nadopuniti do oznake. Uzeti točno 25 ml dobivene otopine, staviti ju u graduiranu tikvicu volumena 500 ml i razrijediti do oznake upotrebljavajući istu otopinu kalijevog hidroksida.

Izmjeriti ekstinkciju tako dobivene otopine na 275 nm, upotrebljavajući otopinu kalijevog hidroksida kao referentnu. Ekstinkcija izmjerena upotrebom kivete od 1 cm treba biti 0,200 ± 0,005.

3.2.   Pravokutne kvarcne kivete, s poklopcima, pogodne za mjerenja na valnim duljinama ultraljubičaste svjetlosti (220 do 360 nm) s duljinom optičke putanje od 10 mm. Kivete napunjene vodom ili drugim prikladnim otapalom ne bi trebale pokazivati međusobne razlike u ekstinkciji veće od 0,01 ekstinkcijskih jedinica.

3.3.   Odmjerne tikvice od 25 ml s jednom oznakom, klase A.

3.4.   Analitička vaga s mogućnošću očitanja uz odstupanje do 0,0001 g

4.   REAGENSI

Tijekom analize, osim ako nije drukčije navedeno, upotrebljavati isključivo reagense priznate analitičke čistoće te destiliranu ili demineraliziranu vodu ili vodu jednakovrijedne čistoće.

Otapalo: Izo-oktan (2,2,4-trimetilpentan) za mjerenja na 232 nm i 268 nm i cikloheksan za mjerenja na 232 nm i 270 nm, sa sposobnošću apsorpcije manjom od 0,12 na 232 nm i manjom od 0,05 na 270 nm u odnosu na destiliranu vodu, izmjereno u kiveti od 10 mm.

5.   POSTUPAK

5.1.   Uzorak mora biti savršeno homogen i bez lebdećih nečistoća. U protivnom, mora ga se profiltrirati kroz papir na temperaturi od približno 30 °C.

5.2.   Od tako pripremljenog uzorka precizno odvagnuti približno 0,25 g (uz odstupanje do 1 mg) tako pripremljenog uzorka u graduiranoj tikvici od 25 ml, nadopuniti propisanim otapalom do oznake i homogenizirati. Dobivena otopina mora biti savršeno bistra. Ako je došlo do opalescencije ili zamućenosti, brzo profiltrirati kroz papir.

NAPOMENA: U pravilu je masa od 0,25 – 0,30 g dostatna za mjerenja sposobnosti apsorpcije djevičanskog ili ekstra djevičanskog maslinovog ulja na 268 nm i 270 nm. Za mjerenja na 232 nm uobičajeno je potrebno 0,05 g uzorka te se tako u pravilu pripremaju dvije različite otopine. Za mjerenja sposobnosti apsorpcije ulja komine maslina, rafiniranih maslinovih ulja i krivotvorenih maslinovih ulja, a zbog njihove veće sposobnosti apsorpcije, u pravilu je potrebna manja količina uzorka, npr. 0,1 g.

5.3.   Prema potrebi ispraviti baznu liniju (220 – 290 nm) otapalom u obje kvarcne kivete (uzorak i referenca), potom napuniti kvarcnu kivetu uzorka dobivenom ispitnom otopinom i izmjeriti ekstinkcije na 232, 268 ili 270 nm u odnosu na otapalo koje je upotrijebljeno kao referenca.

Očitane vrijednosti ekstinkcije moraju biti unutar intervala od 0,1 do 0,8 ili unutar linearnog raspona spektrofotometra koji treba provjeriti. Ako nije tako, mjerenja se moraju ponoviti upotrebljavajući, prema potrebi, otopine veće ili manje koncentracije.

5.4.   Nakon mjerenja sposobnosti apsorpcije na 268 ili 270 nm izmjeriti sposobnost apsorpcije pri λmax, λmax + 4 i λmax – 4. Te se vrijednosti sposobnosti apsorpcije upotrebljavaju radi određivanja odstupanja u specifičnoj ekstinkciji (ΔΚ).

NAPOMENA: smatra se da λmax iznosi 268 nm za izo-oktan koji se upotrebljava kao otapalo te 270 nm za cikloheksan.

6.   ISKAZIVANJE REZULTATA

6.1.   Zabilježiti specifične ekstinkcije (koeficijente ekstinkcije) na različitim valnim duljinama, izračunate kako slijedi:

Formula

pri čemu je:

=

specifična ekstinkcija na valnoj duljini λ;

=

ekstinkcija mjerena na valnoj duljini λ;

c

=

koncentracija otopine u g/100 ml;

s

=

duljina puta kvarcne kivete u cm;

iskazano s dva decimalna mjesta.

6.2.   Odstupanje specifične ekstinkcije (ΔΚ)

Odstupanje apsolutne vrijednosti ekstinkcije (ΔΚ) iskazuje se kao:

Formula

pri čemu je Km specifična ekstinkcija na valnoj duljini za maksimalnu apsorpciju na 270 nm i 268 nm ovisno o upotrijebljenom otapalu.

Rezultati trebaju biti iskazani s dva decimalna mjesta.”


PRILOG IV.

PRILOG X.

ODREĐIVANJE METILNIH ESTERA MASNIH KISELINA PLINSKOM KROMATOGRAFIJOM

1.   OPSEG

Ovim se Prilogom daju smjernice za određivanje plinskom kromatografijom slobodnih i vezanih masnih kiselina u biljnim mastima i uljima nakon njihovog pretvaranja u metilne estere masnih kiselina (engl. fatty acid methyl esters – FAME).

Vezane masne kiseline triacilglicerola (engl. triacylglycerols – TAGs) te, ovisno o metodi esterifikacije, slobodne masne kiseline (engl. free fatty acids – FFA) pretvaraju se u metilne estere masnih kiselina (FAME) koji se određuju kapilarnom plinskom kromatografijom.

Metodom koja je opisana u ovom Prilogu dozvoljava se određivanje FAME-a od C12 do C24, uključujući zasićene, cis- i trans-jednostruko nezasićene i cis- i trans-višestruko nezasićene metilne estere masnih kiselina.

2.   PRINCIP

Plinska kromatografija (engl. Gas chromatography – GC) upotrebljava se za kvantitativnu analizu FAME-a. Metilne estere masnih kiselina (FAME) priprema se u skladu s dijelom A. Zatim ih se injektira u injektor u kojem isparavaju. Odjeljivanje FAME-a izvršava se na analitičkoj koloni specifičnog polariteta i duljine. Plameno-ionizacijski detektor (engl. Flame Ionisation Detector – FID) upotrebljava se za uočavanje FAME-a. Uvjeti analize navedeni su u dijelu B.

Vodik ili helij mogu se upotrebljavati kao plin nosač (mobilna faza) u plinskoj kromatografiji FAME-a s FID-om. Vodik ubrzava odjeljivanje i daje oštrije pikove. Stacionarna faza je mikroskopski sloj tankog tekućeg filma na inertnoj čvrstoj površini od kvarca.

Kako prolaze kroz kapilarnu kolonu, hlapivi spojevi koje se analizira međusobno djeluju sa stacionarnom fazom ostavljajući premaz na unutarnjoj površini kolone. Zbog takvog različitog međusobnog djelovanja različitih spojeva oni eluiraju u različito vrijeme koje se naziva retencijskim vremenom spoja za dani skup analitičkih parametara. Usporedba retencijskih vremena upotrebljava se za identifikaciju različitih spojeva.

DIO A.

PRIPREMA METILNIH ESTERA MASNIH KISELINA IZ MASLINOVOG ULJE I ULJA KOMINE MASLINA

1.   OPSEG

U ovom se dijelu navodi način pripreme metilnih estera masnih kiselina. Njime su obuhvaćene metode pripreme metilnih estera masnih kiselina iz maslinovog ulja i ulja komine maslina.

2.   PODRUČJE PRIMJENE

Priprema metilnih estera masnih kiselina iz maslinovog ulja i ulja komine maslina vrši se postupkom transesterifikacije s otopinom kalijevog hidroksida u metanolu na sobnoj temperaturi. Pitanje potrebe za pročišćavanjem uzorka prije transesterifikacije ovisi o sadržaju slobodnih masnih kiselina u uzorku i analitičkom parametru koji treba odrediti, a koji je moguće odabrati u skladu sa sljedećom tablicom:

Kategorija ulja

Metoda

Djevičansko maslinovo ulje kiselosti ≤ 2,0 %

1.

Masne kiseline

2.

Trans-masne kiseline

3.

ΔECN42 (nakon pročišćavanja silikagelom ekstrakcijom na čvrstoj fazi)

Rafinirano maslinovo ulje

Maslinovo ulje koje se sastoji od rafiniranog maslinovog ulja i djevičanskih maslinovih ulja

Rafinirano ulje komine maslina

Ulje komine maslina

Djevičansko maslinovo ulje kiselosti > 2,0 %

Sirovo ulje komine maslina

1.

Masne kiseline (nakon pročišćavanja silikagelom ekstrakcijom na čvrstoj fazi)

2.

Trans-masne kiseline (nakon pročišćavanja silikagelom ekstrakcijom na čvrstoj fazi)

3.

ΔECN42 (nakon pročišćavanja silikagelom ekstrakcijom na čvrstoj fazi)

3.   METODOLOGIJA

3.1.   Transesterifikacija s otopinom kalijevog hidroksida u metanolu na sobnoj temperaturi

3.1.1.   Princip

Metilni esteri formiraju se transesterifikacijom s otopinom kalijevog hidroksida u metanolu, kao međuprodukti prije nego što nastupi saponifikacija.

3.1.2.   Reagensi

3.1.2.1.   Metanol koji ne sadržava više od 0,5 % (m/m) vode.

3.1.2.2.   Heksan, kromatografske čistoće.

3.1.2.3.   Heptan, kromatografske čistoće.

3.1.2.4.   Dietilni eter, stabiliziran za analizu.

3.1.2.5.   Aceton, kromatografske čistoće.

3.1.2.6.   Otapalo za eluiranje za čišćenje ulja kolonskom/SPE kromatografijom, smjesa heksana/dietil etera 87/13 (v/v).

3.1.2.7.   Kalijev hidroksid, otopina u metanolu koncentracije oko 2 mol/l: otopiti 11,2 g kalijevog hidroksida u 100 ml metanola.

3.1.2.8.   Silikagel ulošci, 1 g (6 ml) za ekstrakciju na čvrstu fazu.

3.1.3.   Oprema

3.1.3.1.   Epruvete volumena 5 ml s navojnim čepom s PTFE spojem.

3.1.3.2.   Graduirane ili automatske pipete od 2 ml i 0,2 ml.

3.1.4.   Pročišćavanje uzoraka ulja

Prema potrebi se uzorak pročišćava prolaskom ulja kroz silikagel uloške za ekstrakciju na čvrstu fazu. Silikagel uložak (3.1.2.8.) se stavi u vakuumski instrument za eluaciju i ispere pod vakuumom sa 6 ml heksana (3.1.2.2.); ispiranje se odvija bez vakuuma. Zatim se otopina ulja (približno 0,12 g) u 0,5 ml heksana (3.1.2.2.) stavi u kolonu. Kad otopina prodre u silikagel, eluira se pod vakuumom s 10 ml smjese heksana/dietil etera (87:13 v/v) (3.1.2.6.). Ukupni eluat se homogenizira i podjeli na dva po volumenu približno jednaka dijela. Alikvot se upari do suhoće rotirajućim isparivačem pod sniženim tlakom na sobnoj temperaturi. Ostatak se otopi u 1 ml heptana te je otopina spremna za analizu masnih kiselina plinskom kromatografijom. Drugi alikvot se upari, a ostatak otopi u 1 ml acetona za analizu triglicerida HPLC metodom, ako je potrebno.

3.1.5.   Postupak

U epruvetu s navojnim čepom volumena 5 ml (3.1.3.1.) odvagati oko 0,1 g uzorka ulja. Dodati 2 ml heptana (3.1.2.2.) i protresti. Dodati 0,2 ml otopine kalijevog hidroksida u metanolu (3.1.2.7.), zatvoriti čepom s PTFE spojem, čvrsto zatvoriti i jako tresti 30 sekundi. Ostaviti da se slegne dok se gornja otopina ne razbistri. Dekantirati gornji sloj koji sadržava metilne estere. Heptanska otopina spremna je za injektiranje u plinski kromatograf. Preporučuje se čuvanje otopine u hladnjaku do plinsko-kromatografske analize. Ne preporučuje se čuvanje otopine dulje od 12 sati.

DIO B.

ANALIZA METILNIH ESTERA MASNIH KISELINA PLINSKOM KROMATOGRAFIJOM

1.   OPSEG

U ovom se dijelu daju opće smjernice za primjenu kapilarne plinske kromatografije radi utvrđivanja kvalitativnog i kvantitativnog sastava smjese metilnih estera masnih kiselina dobivenih u skladu s metodom utvrđenom u dijelu A.

Ovaj se dio ne primjenjuje na polimerizirane masne kiseline.

2.   REAGENSI

2.1.   Plin nosač

Inertni plin (helij ili vodik), temeljito osušen, sa sadržajem kisika manjim od 10 mg/kg.

Napomena 1.:

Vodikom se može udvostručiti brzina analize, no opasan je. Dostupni su sigurnosni uređaji.

2.2.   Pomoćni plinovi

2.2.1.   Vodik (čistoće ≥ 99,9 %), bez organskih nečistoća.

2.2.2.   Zrak ili kisik, bez organskih nečistoća.

2.2.3.   Dušik (čistoće > 99 %).

2.3.   Referentni standard

Smjesa metilnih estera čistih masnih kiselina ili metilnih estera masti poznatog sastava, po mogućnosti nalik onoj masne tvari koju se analizira. Cis-izomeri i trans-izomeri oktadecenoičnih, oktadekadienoičnih i oktadekatrienoičnih metilnih estera korisni su za identifikaciju trans-izomera nezasićenih kiselina.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti sprečavanju oksidacije višestruko nezasićenih masnih kiselina.

3.   OPREMA

Navedene upute odnose se na uobičajenu opremu koja se upotrebljava za plinsku kromatografiju, uključujući kapilarne kolone i plameno-ionizacijski detektor.

3.1.   Plinski kromatograf

Plinski kromatograf treba sadržavati sljedeće elemente.

3.1.1.   Sustav za injektiranje

Upotrijebiti sustav za injektiranje s kapilarnim kolonama, u kojem slučaju sustav za injektiranje treba biti izrađen posebno za upotrebu s takvim kolonama. Po vrsti injektor može biti s dijeljenjem uzorka ili bez dijeljenja uzorka u koloni.

3.1.2.   Peć

Peć je u stanju zagrijati kapilarnu kolonu na temperaturu od najmanje 260 °C i održavati željenu temperaturu unutar 0,1 °C. Ovaj posljednji zahtjev posebno je važan kad se upotrebljava kvarcna cijev.

U svim se slučajevima preporučuje upotreba zagrijavanja programiranom temperaturom, a posebno za masne kiseline koje imaju manje od 16 atoma ugljika.

3.1.3.   Kapilarna kolona

3.1.3.1.   Cijev, izrađena od materijala koji je inertan u odnosu prema tvari koja će se analizirati (uobičajeno, staklo ili kvarc). Unutarnji promjer je između 0,20 i 0,32 mm. Unutarnju površinu obrađuje se na odgovarajući način (na primjer pripremanje površine, deaktiviranje) prije nanošenja premaza stacionarne faze. Za masne kiseline i cis- i trans-izomere masnih kiselina dostatna je duljina od 60 m.

3.1.3.2.   Prikladne su i vezane odnosno umrežene stacionarne faze tipa polarni polisiloksan (cijanosilikoni).

Napomena 2.:

Postoji opasnost od mogućnosti da polarni polisiloksani prouzroče poteškoće pri identificiranju i odjeljivanju linolenske kiseline i C20 kiselina.

Premazi su tanki, odnosno, od 0,1 do 0,2 μm.

3.1.3.3.   Sastavljanje i kondicioniranje kolone

Uvažavati normalne mjere predostrožnosti pri sastavljanju kapilarnih kolona, odnosno namještanje kolone u peći (nositelj), odabir i sastavljanje priključaka (čvrsto zabrtvljeni da ne bi došlo do curenja), pozicioniranje krajeva kolone u injektoru i na detektoru (smanjivanje slobodnog (neiskorištenog) volumena). Kolonu staviti pod struju plina nosača (na primjer 0,3 bar (30 kPa) za kolonu duljine 25 m i unutarnjeg promjera 0,3 mm).

Kolonu kondicionirati temperaturnim programiranjem peći na 3 °C/min od temperature okoline na temperaturu koja je 10 °C niža od granične temperature raspadanja stacionarne faze. Održavati ovu temperaturu peći jedan sat, dok se bazna linija ne stabilizira. Vratiti ju na 180 °C da bi radila u izotermnim uvjetima.

Napomena 3.:

Odgovarajuće unaprijed kondicionirane kolone dostupne su u slobodnoj trgovini.

3.1.4.   Plameno-ionizacijski detektor i pretvarač s pojačalom

3.2.   Štrcaljka

Štrcaljka ima maksimalni volumen 10 μl i graduirana je s podjelom po 0,1 μl.

3.3.   Sustav prikupljanja podataka

Sustav prikupljanja podataka internetski povezan s detektorima i u kojem se upotrebljava računalni program prikladan za integraciju i normalizaciju pika.

4.   POSTUPAK

Aktivnosti opisane u točkama od 4.1. do 4.3. odnose se na upotrebu plameno-ionizacijskog detektora.

4.1.   Uvjeti ispitivanja

4.1.1.   Odabir optimalnih radnih uvjeta za kapilarne kolone

Zbog učinkovitosti i propusnosti kapilarne kolone odjeljivanje sastojaka i trajanje analize uvelike ovise o brzini protoka plina nosača kroz kolonu. Stoga je potrebno optimizirati radne uvjete djelovanjem na ovaj parametar (ili, jednostavnije, na glavni gubitak kolone), ovisno o tome želi li se poboljšati odjeljivanje ili ubrzati analiza.

Sljedeći su se uvjeti pokazali prikladni za odjeljivanje FAME-ova (C4 do C26). Primjeri kromatograma prikazani su u Dodatku B:

Temperatura injektora:

250 °C

Temperatura detektora:

250 °C

Temperatura peći:

165 °C (8 min) do 210 °C na 2 °C/min

Plin nosač vodik:

pritisak na vrhu kolone, 179 kPa

Ukupni protok:

154,0 ml/min

Omjer razdvajanja:

1:100

Volumen injektiranja:

1 μl

4.1.2.   Određivanje rezolucije (vidi Dodatak A)

Izračunati rezoluciju R dva susjedna pika I i II upotrebljavajući sljedeću formulu:

R = 2 × ((dr(II) d r(I))/(ω(I) + ω(II))) or R = 2 × ((tr(II) t r(I))/(ω(I) + ω(II))) (USP) (engl. United States Pharmacopeia),

ili

R = 1,18 × ((tr(II) – tr(I))/(ω0,5(I) + ω0,5(II))) (EP, BP, JP, DAB) (JP (engl. Japanese Pharmacopeia), EP (fr. Pharmacopée Européenne), BP (engl. British Pharmacopeia))

pri čemu je:

d r(I)

retencijska udaljenost pika I;

d r(II)

retencijska udaljenost pika II;

t r(I)

retencijsko vrijeme pika I;

t r(II)

retencijsko vrijeme pika II;

ω(I)

širina baze pika I;

ω(II)

širina baze pika II;

ω0,5

širina pika određenog spoja, na srednjoj visini pika;

Ako je ω(I) ≈ ω(II), izračunati R upotrebljavajući sljedeće formule:

R = (dr(II) d r(I))/ω = (dr(II) d r(I))/4σ

pri čemu je:

σ

standardno odstupanje (vidi Dodatak A, sliku 1.).

Ako je udaljenost dr između dva pika dr(II) - dr(I) jednaka 4σ, faktor rezolucije R = 1.

Ako dva pika nisu u potpunosti razdvojena, tangente na točkama infleksije dva pika križaju se u točki C. Radi potpunog razdvajanja dva pika udaljenost između dva pika mora biti jednaka:

d r(II) – d r(I) = 6 σ iz čega je R = 1,5 (vidi Dodatak A, sliku 3.).

5.   ISKAZIVANJE REZULTATA

5.1.   Kvalitativna analiza

Identificirati pikove metilnog estera za uzorak iz kromatograma u Dodatku B., slici 1., ako je potrebno interpolacijom ili njihovom usporedbom s referentnim mješavinama smjesa metilnih estera (kako je navedeno u točki 2.3.).

5.2.   Kvantitativna analiza

5.2.1.   Određivanje sastava

Izračunati odlomke mase w i pojedinačnih metilnih estera masnih kiselina, iskazane kao maseni udio metilnih estera, kako slijedi:

5.2.2.   Metoda izračunavanja

5.2.2.1.   Općeniti slučaj

Izračunati sadržaj danog sastojka i, iskazan kao maseni udio metilnih estera, određivanjem postotka kojega predstavlja površina odgovarajućeg pika u odnosu na zbroj površina svih pikova, upotrebljavajući sljedeću formulu:

wi = (Ai/ΣA) × 100

pri čemu je:

Ai

površina ispod pika pojedinačnih metilnih estera masnih kiselina i;

ΣA

zbroj površina pod svim pikovima svih pojedinačnih metilnih estera masnih kiselina.

Rezultate se iskazuje s dva decimalna mjesta.

Napomena 4.:

Za masti i ulja odlomak mase metilnih estera masnih kiselina jednak je odlomku mase triacilglicerola u gramima na 100 g. U slučajevima u kojima ova pretpostavka nije dopuštena, vidi točku 5.2.2.2.

5.2.2.2.   Upotreba korekcijskih faktora

U određenim slučajevima, na primjer kad su prisutne masne kiseline s manje od osam atoma ugljika ili kiselina sa sekundarnim skupinama, vrše se korekcije površine s pomoću specifičnih korekcijskih faktora (Fci). Te se faktore određuje za svaki pojedinačni instrument. U tu se svrhu upotrebljavaju prikladni referentni materijali čiji je sastav masnih kiselina odgovarajućeg raspona.

Napomena 5.:

Ti korekcijski faktori nisu identični teoretskim korekcijskim faktorima FID-a koji su navedeni u Dodatku A s obzirom na to da uključuju i radnu učinkovitost sustava za injektiranje itd. Međutim, u slučaju većih razlika treba provjeriti radnu učinkovitost cijelog sustava.

Za ovu referentnu smjesu maseni udio FAME i zadan je sljedećom formulom:

wi = (mi m) × 100

pri čemu je:

m i

masa FAME i u referentnoj smjesi;

Σm

zbroj masa raznih sastojaka kao FAME-ovi referentne smjese.

Iz kromatograma referentne smjese izračunati postotak po površini za FAME i kako slijedi:

wi = (Ai/ΣA) × 100

pri čemu je:

Ai

površina FAME i u referentnoj smjesi;

ΣA

zbroj svih površina svih FAME-ova referentne smjese.

Korekcijski faktor Fc tada je

Fc = (mi × ΣA)/(Ai/Σm)

Za uzorak maseni udio svakog FAME i je:

wi = (Fi × Ai)/Σ (Fi × Ai)

Rezultate se iskazuje s dva decimalna mjesta.

Napomena 6.:

Izračunata vrijednost odgovara masenom udjelu pojedinačnih masnih kiselina izračunatih kao triacilgliceroli na 100 g masti.

5.2.2.3.   Upotreba internog standarda

U nekim analizama (na primjer gdje nisu sve masne kiseline kvantificirane, kao kad su prisutne kiseline sa četiri i šest ugljika zajedno s kiselinama sa 16 i 18 ugljika, ili kad je potrebno odrediti apsolutnu količinu masnih kiselina u nekom uzorku) potrebno je upotrebljavati interni standard. Često se upotrebljavaju masne kiseline s 5, 15 ili 17 ugljika. Potrebno je odrediti korekcijski faktor (ako postoji) za interni standard.

Maseni udio sastojka i, iskazan kao metilni esteri, zadan je formulom:

wi = (mIS × Fi × Ai)/(m × FIS × AIS)

pri čemu je:

 

A i je površina FAME i;

 

A IS je površina internog standarda;

 

F i je korekcijski faktor masne kiseline i, iskazan kao FAME;

 

F IS je korekcijski faktor internog standarda;

 

m je masa uzorka za ispitivanje u miligramima;

 

m IS je masa internog standarda u miligramima.

Rezultate se iskazuje s dva decimalna mjesta.

6.   IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

U izvješću o ispitivanju navode se metode upotrijebljene za pripremu metilnih estera i za plinsku kromatografsku analizu. Sadržava i sve pojedinosti djelovanja koje nisu navedene u ovoj standardnoj metodi ili se smatraju opcionalnima zajedno s pojedinostima o bilo kojem događaju koji je mogao utjecati na rezultate.

Izvješće o ispitivanju uključuje sve informacije potrebne za potpunu identifikaciju uzorka.

7.   PRECIZNOST

7.1.   Rezultati međulaboratorijskog ispitivanja

Pojedinosti međulaboratorijskog ispitivanja o preciznosti metode navedene se u Prilogu C normi IOC/T.20/dok. br. 33. Vrijednosti izvedene iz ovog međulaboratorijskog ispitivanja možda neće biti primjenjive na raspone koncentracija i matrice koji se razlikuju od zadanih.

7.2.   Ponovljivost

Apsolutna razlika između rezultata dvaju nezavisnih pojedinačnih ispitivanja koje je primjenom iste metode na jednakom ispitnom materijalu u istom laboratoriju u kratkom vremenskom intervalu izvršio isti analitičar upotrebljavajući istu opremu ne smije u više od 5 % slučajeva biti veća od r zadanog u tablicama 1. do 14. u Prilogu C normi IOC/T.20/dok. br. 33.

7.3.   Obnovljivost

Apsolutna razlika između rezultata dvaju nezavisnih pojedinačnih ispitivanja koja su primjenom iste metode na jednakom ispitnom materijalu u različitim laboratorijima izvršili različiti analitičari upotrebljavajući različitu opremu ne smije u više od 5 % slučajeva biti veća od R zadanog u tablicama 1. do 14. u Prilogu C normi IOC/T.20/dok. br. 33.

Dodatak A

Slika 1.

Image

ω0,5 širinom na pola visine trokuta (ABC) i b širinom na pola visine trokuta (NPM).

Slika 2.

Slika 3.

Image

Image

Dodatak B

Slika 1.

Plinsko-kromatografski profil dobiven metodom hladne metilacije iz ulja komine maslina

Image

Kromatografski pikovi odgovaraju metilnim i etilnim esterima, osim ako nije drukčije navedeno.


PRILOG V.

Prilog XII. Uredbi (EEZ) br. 2568/91 mijenja se kako slijedi:

1.

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   SVRHA I OPSEG

Svrha je međunarodne metode, koja je opisana u ovom Prilogu, određivanje postupka ocjenjivanja organoleptičkih svojstava djevičanskog maslinova ulja u smislu točke 1. dijela VIII. Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) te utvrđivanje metode za njegovu klasifikaciju na temelju tih svojstava. Sadržava i upute za neobvezno označivanje.

Opisana metoda primjenjuje se samo na djevičanska maslinova ulja i na klasifikaciju ili označivanje takvog ulja na temelju intenziteta uočenih mana i voćnosti koje je utvrdila skupina odabranih, obučenih i praćenih ocjenjivača koji sačinjavaju komisiju.

Norme IOC-a navedene u ovom Prilogu upotrebljavaju se u njihovoj posljednjoj dostupnoj verziji.

(1)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).”"

2.

Točke 3.2., 3.3. i 3.4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.1.1.   Ostala negativna svojstva

Zagrijano ili zagoreno

Aroma karakteristična za ulja koja su bila izložena pretjeranom i/ili dugotrajnom zagrijavanju tijekom prerade, posebno u slučaju kad se miješanje provodilo u neprikladnim temperaturnim uvjetima.

Sijeno-drvo

Aroma karakteristična za neka ulja proizvedena od maslina koje su se posušile.

Grubo

Osjećaj gustoće i pastoznosti u ustima koji daju pojedina stara ulja.

Strojno ulje

Aroma ulja koja podsjeća na naftu, ulje za podmazivanje ili mineralno ulje.

Biljna voda

Aroma kakvu ulje poprima zbog dužeg dodira s biljnom vodom koja je podvrgnuta fermentacijskim procesima.

Salamura

Aroma ulja dobivenog iz maslina koje su čuvane u salamuri.

Metalno

Aroma koja podsjeća na metal. Karakteristična je za ulja koja su bila u dužem dodiru s metalnim površinama tijekom drobljenja, miješanja, prešanja ili skladištenja.

Oporo

Aroma karakteristična za ulje dobiveno iz maslina koje su prešane na novim filtar-slojnicama. Aroma se može razlikovati ovisno o tome jesu li filtar-slojnice napravljene od zelene trave esparto ili sušene trave esparto.

Crvljivo

Aroma karakteristična za ulje dobiveno iz maslina koje su napale ličinke maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Krastavac

Aroma koja nastaje kad je ulje predugo hermetički zatvoreno, posebno u limenim spremnicima, a pripisuje se stvaranju 2,6 nonadienala.

3.2.   Pozitivna svojstva

Voćno

Skup mirisnih osjeta koji ovisi o sorti karakterističan za ulje od zdravih i svježih maslina, bilo dozrelih ili nedozrelih. Zapaža se izravno i/ili u stražnjem dijelu nosa.

Gorko

Primarni okus karakterističan za ulje dobiveno od zelenih maslina ili maslina koje su tek počele mijenjati boju. Opaža se putem okruženih papila poredanih na jeziku u obliku slova ‚V’.

Oštro

Taktilni osjećaj peckanja svojstven uljima proizvedenima na početku godine usjeva, uglavnom još od nedozrelih maslina. Može se raspoznati po cijeloj usnoj šupljini, a posebno u grlu.

3.3.   Neobvezna terminologija u svrhe označivanja

Predsjednik komisije može na zahtjev izdati potvrdu da ocjenjivana ulja odgovaraju definicijama i rasponima koji na temelju intenziteta i percepcije svojstava odgovaraju sljedećim pridjevima.

Pozitivna svojstva (voćno, gorko, oštro): prema intenzitetu percepcije:

Intenzivno, kad je medijan svojstva veći od 6,

Srednje, kad je medijan svojstva između 3 i 6,

Blago, kad je medijan svojstva manji od 3.

Voćno

Skup mirisnih osjećaja karakterističan za ulja, koji ovisi o sorti masline i nastaje od zdravih i svježih maslina u kojima ne prevladava ni zelena ni zrela voćnost. Zapaža se izravno i/ili u stražnjem dijelu nosa.

Zeleno voćno

Skup mirisnih osjećaja karakterističan za ulja, koji podsjeća na zeleno voće, ovisi o sorti masline i nastaje od zelenih, zdravih i svježih maslina. Zapaža se izravno i/ili u stražnjem dijelu nosa.

Zrelo voćno

Skup mirisnih osjećaja karakterističan za ulja, koji podsjeća na zrelo voće, ovisi o sorti masline i nastaje od zdravih i svježih maslina. Zapaža se izravno i/ili u stražnjem dijelu nosa.

Skladno

Ulje koje ne pokazuje neuravnoteženost, čime se misli na mirisno-okusno i taktilno svojstvo gdje je medijan za svojstva gorčine i/ili oštrine za dvije točke veći od medijana voćnosti.

Blago ulje

Ulje čiji je medijan za svojstva gorčine i oštrine 2 ili manji.”

3.

U točki 7. sljedeća točka umeće se nakon točke 7.1.:

„7.1.1.   Zamjenik predsjednika komisije

Zbog opravdanih razloga predsjednika komisije može zamijeniti njegov zamjenik koji može preuzeti zadatke koji se odnose na provedbu ocjenjivanja. Taj zamjenik mora posjedovati sve bitne vještine koje su potrebne za obavljanje funkcije predsjednika komisije.”

4.

Točka 7.2. zamjenjuje se sljedećim:

„7.2.   Ocjenjivači

Osobe koje kao organoleptički ocjenjivači sudjeluju u organoleptičkim ocjenjivanjima maslinovih ulja moraju to činiti dobrovoljno. Stoga se kandidatima preporučuje da svoj zahtjev podnesu pisanim putem. Kandidate odabire, obučava i nadzire predsjednik komisije u skladu s njihovim sposobnostima razlikovanja sličnih uzoraka; treba imati na umu da će se njihova preciznost poboljšati daljnjom obukom.

Ocjenjivači moraju djelovati kao pravi senzorski promatrači, ostavljajući postrance svoje osobne sklonosti i izvještavajući isključivo o osjećajima koje percipiraju. Zbog toga uvijek moraju raditi u tišini, opušteno i bez žurbe, usmjeravajući pažnju što je više moguće na uzorak koji ocjenjuju.

Za svako organoleptičko ocjenjivanje potrebno je između 8 i 12 ocjenjivača iako je dobro imati nekoliko rezervnih ocjenjivača u slučaju moguće odsutnosti nekih ocjenjivača.”

5.

Točka 9.3. zamjenjuje se sljedećim:

„9.3.   Način na koji predsjednik komisije upotrebljava podatke

Predsjednik komisije skuplja obrasce za ocjenjivanje koje je ispunio svaki ocjenjivač i pregledava intenzitete označene za pojedina svojstva. Ako uoče ikakvu nepravilnost, pozivaju ocjenjivača da ponovno pregleda svoj obrazac za ocjenjivanje i, ako je potrebno, ponovi ocjenjivanje.

Predsjednik komisije unosi podatke ocjenjivanja od svakog člana komisije u računalni program poput onoga propisanog normom IOC/T.20/dok. br. 15 radi statističkog izračunavanja rezultata analize, na temelju izračuna njihovog medijana. Vidi točku 9.4. i Dodatak ovom Prilogu. Podaci za dotični uzorak upisuju se s pomoću matrice koja se sastoji od 9 stupaca koji predstavljaju 9 senzornih svojstava i n linija koje predstavljaju n članova komisije.

Kad se zamijeti mana i nju pod naslov ‚Ostalo’ navede najmanje 50 % članova komisije, predsjednik komisije izračunava medijan te mane i izrađuje odgovarajuću klasifikaciju.

Vrijednost grubog koeficijenta varijacije kojim se utvrđuje klasifikacija (nedostatak najvećeg intenziteta i svojstva voćnosti) ne smije biti veća od 20 %.

U suprotnom predsjednik komisije mora ponoviti ocjenjivanje specifičnog uzorka u drugoj sesiji ocjenjivanja.

Ako se to često događa, predsjedniku komisije preporučuje se da ocjenjivačima pruži dodatnu obuku (IOC/T.20/dok. br. 14, § 5) i da upotrijebi indeks ponovljivosti i indeks odstupanja kako bi provjerio rad komisije (IOC/T.20/dok. br. 14, § 6).”

6.

Točka 9.4. zamjenjuje se sljedećim:

„9.4.   Klasifikacija ulja

Ulje se razvrstava kako slijedi u skladu s medijanom mana i medijanom svojstva voćnosti. Medijan mana definiran je kao medijan mane koja se osjeća najvećim intenzitetom. Medijan mana i medijan svojstva voćnosti iskazuju se do jednog decimalnog mjesta.

Ulje se razvrstava uspoređujući vrijednost medijana mana i medijana svojstva voćnosti s referentnim intervalima navedenima u nastavku. U obzir je uzeta i pogreška metode pri utvrđivanju ograničenja tih intervala koji se stoga smatraju apsolutnima. Programskim paketima omogućuje se prikaz razvrstavanja u obliku statističke tablice ili grafa.

(a)

Ekstra djevičansko maslinovo ulje: medijan mana je 0, a medijan svojstva voćnosti je iznad 0;

(b)

Djevičansko maslinovo ulje: medijan mana je iznad 0, ali ne veći od 3,5, a medijan svojstva voćnosti je iznad 0;

(c)

Maslinovo ulje lampante: medijan mana je iznad 3,5 ili medijan mana je 3,5 ili manji, a medijan voćnosti je jednak 0.

Napomena 1.:

Kad je medijan svojstva oštrine i/ili gorčine veći od 5,0, predsjednik komisije to navodi na potvrdi o ocjenjivanju.

Za ocjenjivanja koja su namijenjena nadziranju sukladnosti provodi se jedno ispitivanje. U slučaju protu-ocjenjivanja predsjednik komisije mora organizirati dva ponavljanja ocjenjivanja u različitim sesijama, medijan svojstava izračunat će se na bazi svih podataka iz obrasca za ocjenjivanje za oba ispitivanja.”

7.

Slika 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Slika 1.

OBRAZAC ZA OCJENJIVANJE DJEVIČANSKOG MASLINOVA ULJA

Intenzitet percepcije mana

Pljesnivo/blatno

 

 

Ustajalo/vlažno/zemljasto

 

 

Vinski/octikavo

kiselo/kiselkasto

 

 

Smrznute masline

(mokro drvo)

 

 

Užeglo

 

 

Ostala negativna svojstva:

 

 

Opis:

Metalno ☐ Suho sijeno ☐ Crvljivo ☐ Grubo ☐

Salamura ☐ Zagrijano ili zagoreno ☐ Biljna voda ☐

Oporo ☐ Krastavac ☐ Strojno ulje ☐

Intenzitet percepcije pozitivnih svojstava

Voćno

 

 

 

Zeleno ☐

Zrelo ☐

Gorko

 

 

Oštro

 

 

 

 

 

Ime ocjenjivača:

 

Šifra ocjenjivača:

Oznaka uzorka:

Potpis:

Datum:

Napomene:”PRILOG VI.

Prilog XIX. Uredbi (EEZ) br. 2568/91 mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„ODREĐIVANJE SADRŽAJA ALIFATSKIH I TRITERPENSKIH ALKOHOLA KAPILARNOM PLINSKOM KROMATOGRAFIJOM”

2.

Točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   PREDMET

Ovim se Prilogom opisuje metoda za određivanje sadržaja alifatskih i triterpenskih alkohola u uljima i mastima.”

3.

Točka 4.11. zamjenjuje se sljedećim:

„4.11.

Referentna otopina za tankoslojnu kromatografiju: C20-C28 alkohola 0,5 % u kloroformu ili alkoholna frakcija dobivena kako je navedeno u točki 5.2. od neosapunjivih tvari ulja komine maslina.”

4.

Točke 5.2.5. i 5.2.6. zamjenjuju se sljedećim:

„5.2.5.

Ploča se blago i jednoliko pošprica otopinom 2′,7′diklorfluoresceina kad se promatra pod ultraljubičastim svjetlom. Vrpcu alifatskih alkohola moguće je identificirati usporedbom sa slojem dobivenim od referentne otopine: rubovi vrpce označe se crnom olovkom; označavajući zajedno vrpcu alifatskih alkohola i vrpcu terpenskih alkohola neposredno iznad nje (napomena 4.)

Napomena 4.:

Vrpce alifatskih alkohola i terpenskih alkohola uzimaju se zajedno zbog mogućih migracija nekih alifatskih alkohola u vrpcu triterpenskih alkohola. Primjer odjeljivanja tankoslojnom kromatografijom prikazan je na slici 1. Dodatka.

5.2.6.

Silikagel koji se nalazi u označenom području sastrugati s pomoću metalne spatule. Tako dobiveni fino usitnjeni materijal unijeti u lijevak za filtriranje (3.7.). Dodati 10 ml vrućeg kloroforma, pažljivo izmiješati metalnom spatulom i filtrirati pod vakuumom, skupljajući filtrat u Erlenmeyerovu tikvicu (3.8.) spojenu na lijevak za filtriranje.

Silikagel u tikvici isprati tri puta dietilnim eterom (približno 10 ml svaki put), skupljajući filtrat u istu tikvicu spojenu na lijevak. Filtrat ispariti do volumena od 4 do 5 ml, prenijeti preostalu otopinu u prethodno izvaganu epruvetu volumena 10 ml (3.9.), sušiti laganim zagrijavanjem pod blagom strujom dušika, otopiti s nekoliko kapi acetona, ponovo sušiti, staviti u peć na 105 °C približno 10 minuta, ostaviti da se ohladi u eksikatoru i izvagati.

Ostatak unutar epruvete sastoji se od alkoholne frakcije.”

5.

Točka 5.4.4. zamjenjuje se sljedećim:

„5.4.4.   Identificiranje pikova.

Identificiranje pojedinačnih pikova provodi se u skladu s retencijskim vremenima i uspoređivanjem sa standardnom TMSE smjesom koju se analizira pri jednakim uvjetima.

Primjeri kromatograma alkoholne frakcije rafiniranog maslinovog ulja prikazani su na slikama 2. i 3. Dodatka.”

6.

Dodatak se zamjenjuje sljedećim:

„Dodatak

Primjer odjeljivanja tankoslojnom kromatografijom i primjeri kromatograma

Slika 1.

Ploče za tankoslojnu kromatografiju neosapunjive frakcije maslinovog ulja eluirane heksanom/dietilnim eterom (65/35)

Image

Slika 2.

Kromatogram alkoholne frakcije rafiniranog maslinovog ulja

Image

Slika 3.

Alifatski i triterpenski alkoholi u rafiniranom maslinovom ulju i maslinovom ulje koje je podvrgnuto dvostrukom centrifugiranju

Image

13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/53


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1834

оd 12. listopada 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. listopada 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

43,7

MA

153,6

MK

56,6

TR

137,2

ZZ

97,8

0707 00 05

AL

31,3

TR

112,1

ZZ

71,7

0709 93 10

TR

132,2

ZZ

132,2

0805 50 10

AR

123,9

CL

149,1

TR

104,0

UY

96,4

ZA

117,0

ZZ

118,1

0806 10 10

BR

259,8

EG

182,2

MA

56,6

MK

95,5

TR

161,1

ZZ

151,0

0808 10 80

AR

258,5

CL

163,3

MK

23,1

NZ

176,4

ZA

141,7

ZZ

152,6

0808 30 90

AR

131,8

CN

65,9

TR

130,4

XS

93,4

ZA

218,5

ZZ

128,0


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/55


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1835

od 12. listopada 2015.

o utvrđivanju statuta, sjedišta i načina djelovanja Europske obrambene agencije

(preinačeno)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. i članak 45.,

budući da:

(1)

Europska obrambena agencija („Agencija”) osnovana je Zajedničkom akcijom Vijeća 2004/551/ZVSP (1) kako bi Vijeće i države članice podupirala u njihovim naporima za poboljšanje obrambenih sposobnosti EU-a u području upravljanja krizama te podržala Europsku sigurnosnu i obrambenu politiku.

(2)

U Europskoj sigurnosnoj strategiji koju je 12. prosinca 2003. odobrilo Europsko vijeće ističe se osnivanje obrambene agencije kao važan element razvoja fleksibilnijih i učinkovitijih europskih vojnih snaga.

(3)

U izvješću o provedbi Europske sigurnosne strategije od 11. prosinca 2008. podupire se vodeća uloga Agencije u procesu razvoja ključnih obrambenih sposobnosti za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP).

(4)

Člankom 45. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) predviđa se da Vijeće odlukom utvrđuje statut, sjedište i načine djelovanja Agencije, u kojoj bi se trebala uzeti u obzir razina učinkovitog sudjelovanja država članica u aktivnostima Agencije.

(5)

Agencija bi trebala doprinijeti provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP), posebno ZSOP-a.

(6)

Struktura Agencije trebala bi joj omogućiti da odgovori na operativne zahtjeve Unije i njezinih država članica u okviru ZSOP-a te, prema potrebi, da obavlja svoje funkcije, surađuje s trećim zemljama, organizacijama i subjektima.

(7)

Agencija bi trebala uspostaviti blisku suradnju s postojećim aranžmanima, grupacijama i organizacijama kao što su one osnovane na temelju Okvirnog sporazuma Pisma namjere („Okvirni sporazum PN”) te Organizacije za zajedničku suradnju u pitanjima naoružanja (Organisation de coopération conjointe en matière d'armement – OCCAR) i Europske svemirske agencije (ESA).

(8)

Agencija bi, u svrhu ispunjenja svoje misije, trebala biti u stanju surađivati i sklapati odgovarajuće aranžmane s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije.

(9)

U skladu s člankom 18. stavkom 2. UEU-a Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) trebao bi imati vodeću ulogu u strukturi Agencije i biti ključna veza između Agencije i Vijeća.

(10)

U skladu sa svojom ulogom političkog nadzora i oblikovanja politike Vijeće bi trebalo Agenciji pružiti smjernice ili upute.

(11)

S obzirom na njihovu prirodu Vijeće bi trebalo jednoglasno odobriti sklapanje administrativnih aranžmana između Agencije i trećih zemalja, organizacija i subjekata.

(12)

Pri donošenju smjernica, uputa i odluka koje se odnose na rad Agencije, Vijeće bi se trebalo sastajati na razini ministara obrane. Sve smjernice, upute ili odluke koje donese Vijeće, a odnose se na rad Agencije, trebale bi biti sastavljene u skladu s člankom 240. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(13)

Nadležnosti pripremnih i savjetodavnih tijela Vijeća, a posebno nadležnosti Odbora stalnih predstavnika na temelju članka 240. UFEU-a, Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) na temelju članka 38. UEU-a i Vojnog odbora EU-a (VOEU) trebale bi ostati nepromijenjene.

(14)

Nacionalni direktori za naoružanje, direktori za sposobnost, direktori za istraživanje i tehnologiju i direktori za obrambenu politiku trebali bi, primati izvješća te u vezi s pitanjima koja su u okviru njihovih nadležnosti doprinositi u pripremi odluka Vijeća koje se odnose na Agenciju.

(15)

Agencija bi trebala imati pravnu osobnost potrebnu za obavljanje svojih zadaća i ostvarivanje svojih ciljeva, zadržavajući pritom bliske veze s Vijećem i poštujući u potpunosti odgovornosti Unije i njezinih institucija.

(16)

Trebalo bi predvidjeti da u proračune kojima upravlja Agencija, za svaki pojedinačni slučaj, iz općeg proračuna Unije mogu pristizati sredstva, uz potpuno poštivanje pravila, postupaka i procesa odlučivanja koji se na to primjenjuju, uključujući članak 41. stavak 2. UEU-a.

(17)

Agencija, iako je otvorena za sudjelovanje svih država članica, trebala bi, također, predvidjeti mogućnost da posebne skupine država članica pokreću ad hoc projekte ili programe.

(18)

Činjenicu da ti ad hoc projekti i programi pripadaju u funkcije i zadaće Agencije podupiru i nastojanja na pojašnjenju statusa tih aktivnosti kao sastavnih dijelova proračuna Agencije. Ta bi činjenica trebala osigurati da se samo one aktivnosti u kojima uloga Agencije u upravljanju projektima ili programima za podršku državama članicama donosi dodanu vrijednost mogu koristiti izuzećem iz članka 3. Protokola br. 7. o povlasticama i imunitetima Europske unije („Protokol br. 7”) priloženog UEU-u i UFEU-u te članka 151. stavka 1. točke (aa) Direktive Vijeća 2006/112/EZ (2). Da bi se takvo izuzeće moglo primijeniti, Agencija mora imati ulogu koja donosi dodanu vrijednost. Izuzeće se, prema tome, ne odnosi i na slučajeve u kojima ta uloga obuhvaća samo nabavljanje robe ili pribavljanje usluga za države članice.

(19)

Podložno odluci Vijeća o uspostavi trajne strukturirane suradnje, u skladu s člankom 42. stavkom 6. i člankom 46. UEU-a te Protokolom br. 10 o trajnoj strukturiranoj suradnji uspostavljenoj na temelju članka 42. UEU-a („Protokol br. 10”) priloženim UEU-u i UFEU-u, Agencija bi trebala podupirati provedbu trajne strukturirane suradnje.

(20)

Agencija bi trebala imati postupke odlučivanja koji joj omogućuju učinkovito izvršavanje njezinih zadaća, poštujući pritom nacionalne sigurnosne i obrambene politike država članica sudionica.

(21)

Agencija bi trebala ispunjavati svoju misiju u potpunosti poštujući članak 40. UEU-a.

(22)

Agencija bi trebala djelovati u potpunosti u skladu sa sigurnosnim standardima i pravilima Vijeća. Agencija bi trebala primjenjivati mjerodavno zakonodavstvo Unije o javnom pristupu dokumentima kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(23)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog UEU-u i UFEU-u Danska ne sudjeluju u izradi i provedbi odluka i akcija Unije koje imaju obrambene implikacije. Danska stoga neće biti obvezana ovom Odlukom.

(24)

Potrebno je unijeti brojne suštinske izmjene u Odluku Vijeća 2011/411/ZVSP (5). Tu bi Odluku radi jasnoće stoga trebalo preinačiti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.

OSNIVANJE, MISIJA I ZADAĆE AGENCIJE

Članak 1.

Osnivanje

1.   Agencija za područje razvoja obrambenih sposobnosti, istraživanje, nabavu i naoružanje (dalje u tekstu „Europska obrambena agencija” ili „Agencija”), kako je prvotno osnovana Zajedničkom akcijom 2004/551/ZVSP, nastavlja djelovati u skladu sa sljedećim odredbama.

2.   Agencija djeluje pod nadležnošću Vijeća kao podrška ZVSP-u i ZSOP-u, unutar jedinstvenog institucionalnog okvira Unije, ne dovodeći u pitanje odgovornosti institucija Unije i tijela Vijeća. Misija Agencije ne dovodi u pitanje ostale nadležnosti Unije, u potpunosti poštujući članak 40. UEU-a.

3.   Agencija je otvorena za sudjelovanje svih država članica koje žele biti njezin dio. Države članice koje već sudjeluju u Agenciji u trenutku donošenja ove Odluke nastavljaju kao države članice sudionice.

4.   Svaka država članica koja želi sudjelovati u Agenciji nakon stupanja na snagu ove Odluke ili se želi povući iz Agencije, o svojoj namjeri obavješćuje Vijeće i VP-a. Sve tehničke i financijske aranžmane potrebne za takvo sudjelovanje ili povlačenje određuje Odbor za usmjeravanje iz članka 8.

5.   Sjedište Agencije je u Bruxellesu.

Članak 2.

Misija

1.   Misija Agencije je podupirati Vijeće i države članice u njihovim naporima za poboljšanje obrambenih sposobnosti Unije u području upravljanja krizama te provođenje ZSOP-a u njegovom sadašnjem i budućem obliku.

2.   Agencija utvrđuje operativne potrebe, promiče mjere za ispunjavanje tih zahtjeva te doprinosi utvrđivanju i, prema potrebi, provedbi bilo koje mjere potrebne za jačanje industrijskih i tehnoloških temelja u sektoru obrane, sudjeluje pri utvrđivanju europske politike sposobnosti i naoružanja te pomaže Vijeću pri procjeni poboljšanja vojnih sposobnosti.

3.   Misija Agencije ne dovodi u pitanje nadležnosti država članica u pitanjima obrane.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„država članica sudionica” znači država članica koja sudjeluje u Agenciji;

(b)

„država članica doprinositeljica” znači država članica sudionica koja doprinosi određenom projektu ili programu Agencije.

Članak 4.

Politički nadzor i aranžmani za izvješćivanje Vijeća

1.   Agencija djeluje pod nadležnošću i političkim nadzorom Vijeća, kojemu dostavlja izvješća i od kojega prima smjernice ili upute u vezi s radom Agencije, osobito u pogledu trogodišnjeg okvira za planiranje.

2.   Agencija o svojim aktivnostima redovito izvješćuje Vijeće, a posebno:

(a)

u studenome svake godine Vijeću podnosi izvješće o aktivnostima Agencije za tu godinu;

(b)

podložno odluci Vijeća o uspostavi trajne strukturirane suradnje, Vijeću najmanje jednom godišnje dostavlja informacije o doprinosu Agencije aktivnostima procjene u kontekstu trajne strukturirane suradnje iz članka 5. stavka 3. točke (f) podtočke ii.

Agencija Vijeću pravovremeno dostavlja informacije o važnim pitanjima koje se prosljeđuju na odluku Odboru za usmjeravanje.

3.   Vijeće jednoglasno i uz savjet PSO-a i, prema potrebi, drugih nadležnih tijela Vijeća, donosi smjernice ili upute u vezi s radom Agencije, a posebno u vezi s njezinim trogodišnjim okvirom za planiranje.

4.   Agencija Vijeću i Komisiji daje preporuke potrebne za provedbu njezine misije.

Članak 5.

Funkcije i zadaće

1.   Agencija u izvršavanju svojih funkcija i zadaća poštuje ostale nadležnosti Unije i institucija Unije.

2.   Izvršavanje funkcija i zadaća od strane Agencije ne dovodi u pitanje nadležnosti država članica u pitanjima obrane.

3.   Podložno nadležnostima Vijeća, zadaća Agencije jest:

(a)

doprinositi utvrđivanju ciljeva vojnih sposobnosti država članica i ocjeni poštovanja obveza povezanih sa sposobnostima koje su preuzele države članice, posebno:

i.

utvrđivanjem budućih zahtjeva Unije u pogledu obrambenih sposobnosti u suradnji s nadležnim tijelima Vijeća, uključujući VOEU, i upotrebom, među ostalim, mehanizma za razvoj sposobnosti (Capability Development Mechanism – CDM) i svih kasnijih mehanizama;

ii.

koordiniranjem provedbe plana za razvoj sposobnosti (Capability Development Plan – CDP) i svih kasnijih planova;

iii.

ocjenjivanjem, prema kriterijima koje države članice trebaju usuglasiti, obveza u pogledu sposobnosti koje su preuzele države članice, među ostalim, kroz proces CDP-a koristeći CDM i bilo koji kasniji mehanizam;

(b)

promicati usklađivanje operativnih potreba i donošenje učinkovitih i usklađenih metoda nabave, posebno:

i.

promicanjem i koordiniranjem usklađivanja vojnih zahtjeva;

ii.

promicanjem ekonomične i učinkovite nabave utvrđivanjem i širenjem najboljih praksi;

iii.

osiguranjem procjene financijskih prioriteta za razvoj i stjecanje sposobnosti;

(c)

predlagati multilateralne projekte radi ispunjenja ciljeva u smislu vojnih sposobnosti, osigurati koordinaciju programa koje provode države članice te upravljati posebnim programima suradnje, posebno:

i.

promicanjem i predlaganjem novih multilateralnih projekata suradnje;

ii.

utvrđivanjem i predlaganjem aktivnosti suradnje u operativnom području;

iii.

radom na koordinaciji postojećih programa koje provode države članice;

iv.

preuzimanjem, na zahtjev država članica, odgovornosti za upravljanje posebnim programima;

v.

pripremanjem, na zahtjev država članica, programâ kojima će, prema potrebi, upravljati OCCAR ili kojima će se upravljati u okviru drugih aranžmana;

(d)

podupirati istraživanja obrambene tehnologije te koordinirati i planirati zajedničke istraživačke aktivnosti i proučavanje tehničkih rješenja za buduće operativne potrebe, posebno:

i.

promicanjem, u suradnji s istraživačkim aktivnostima Unije, tamo gdje je to potrebno, istraživanja usmjerenog ka ispunjavanju budućih zahtjeva vezanih za sposobnosti obrane i sigurnosti te, na taj način, jačanja europskog industrijskog i tehnološkog potencijala u ovom području;

ii.

promicanjem učinkovitijeg ciljanog zajedničkog istraživanja i tehnologije u području obrane;

iii.

ubrzavanjem istraživanja i tehnologije u području obrane putem studija i projekata;

iv.

upravljanjem ugovorima o istraživanju i tehnologiji u području obrane;

v.

suradnjom s Komisijom na maksimalnom iskorištavanju komplementarnosti i sinergije između istraživačkih programa vezanih za obranu i civilni sektor ili sigurnost;

(e)

doprinositi utvrđivanju i, prema potrebi, provedbi svih korisnih mjera za jačanje industrijske i tehnološke osnove obrambenog sektora i za poboljšanje učinkovitosti vojnih izdataka, posebno:

i.

doprinošenjem stvaranju međunarodno konkurentnog europskog tržišta vojne opreme, ne dovodeći u pitanje pravila unutarnjeg tržišta i nadležnosti Komisije u tom području;

ii.

razvojem odgovarajućih politika i strategija u savjetovanju s Komisijom te, prema potrebi, s industrijom;

iii.

bavljenjem, u savjetovanju s Komisijom i u okviru zadaća Agencije, razvojem i usklađivanjem odgovarajućih postupaka na razini čitavog EU-a;

(f)

podložno odluci Vijeća o uspostavi trajne strukturirane suradnje, podupirati tu suradnju, posebno:

i.

poticanjem velikih zajedničkih ili europskih inicijativa za razvoj sposobnosti;

ii.

doprinošenjem redovitoj procjeni doprinosa država članica sudionica s obzirom na sposobnosti, posebno doprinosa koji se daju u skladu s kriterijima koji se, među ostalim, trebaju utvrditi na temelju članka 2. Protokola br. 10 i izvješćivanjem o tome najmanje jednom godišnje;

(g)

raditi na usklađivanju s drugim politikama Unije koje imaju utjecaj na obrambene sposobnosti;

(h)

poticati dublju obrambenu suradnju država članica sudionica, u skladu s Okvirom za politiku sustavne i dugoročne suradnje u području obrane;

(i)

pružati potporu operacijama ZSOP-a, uzimajući u obzir postupke EU-a za upravljanje krizama.

Članak 6.

Pravna osobnost

Agencija posjeduje pravnu osobnost potrebnu za obavljanje svojih zadaća i postizanje svojih ciljeva. Države članice osiguravaju da Agencija uživa najširu pravnu sposobnost koja prema njihovim zakonima može pripasti pravnim osobama. Agencija posebno može stjecati ili raspolagati pokretnom ili nepokretnom imovinom i može biti stranka u pravnom postupku. Agencija ima sposobnost sklapati ugovore s privatnim ili javnim subjektima ili organizacijama.

POGLAVLJE II.

TIJELA I OSOBLJE AGENCIJE

Članak 7.

Ravnatelj Agencije

1.   Ravnatelj Agencije visoki je predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

2.   Ravnatelj Agencije odgovoran je za cjelokupnu organizaciju i funkcioniranje Agencije i osigurava da izvršni direktor, koji izvješća podnosi njemu, provodi smjernice i upute Vijeća i odluke Odbora za usmjeravanje.

3.   Ravnatelj Agencije izvješća Agencije podnosi Vijeću, kako je navedeno u članku 4. stavku 2.

4.   Ravnatelj Agencije odgovoran je za pregovore o administrativnim aranžmanima s trećim zemljama i drugim organizacijama, grupacijama ili subjektima u skladu s uputama Odbora za usmjeravanje. U okviru takvih aranžmana, odobrenih od strane Odbora za usmjeravanje, ravnatelj Agencije odgovoran je za uspostavljanje radnih odnosa s njima.

Članak 8.

Odbor za usmjeravanje

1.   Odbor za usmjeravanje, koji je sastavljen od po jednog predstavnika svake države članice sudionice, koji je ovlašten obvezivati svoju vladu, te predstavnika Komisije, tijelo je Agencije zaduženo za donošenje odluka. Odbor za usmjeravanje djeluje unutar okvira smjernica i uputa Vijeća.

2.   Odbor za usmjeravanje sastaje se na razini ministara obrane država članica sudionica ili njihovih predstavnika. Odbor za usmjeravanje u načelu održava najmanje dva sastanka na razini ministara obrane godišnje.

3.   Sastanke Odbora za usmjeravanje saziva i predsjedava im ravnatelj Agencije. Ako to zatraži država članica sudionica, ravnatelj Agencije saziva sastanak u roku od mjesec dana.

4.   Ravnatelj Agencije može delegirati pravo predsjedanja sastancima Odbora za usmjeravanje na razini predstavnika ministara obrane.

5.   Odbor za usmjeravanje može se sastajati u posebnim sastavima (kao, na primjer, u sastavu nacionalnih direktora za naoružanje, direktora za sposobnost, direktora za istraživanje i tehnologiju ili direktora za obrambenu politiku).

6.   Sastancima Odbora za usmjeravanje nazoče:

(a)

izvršni direktor Agencije iz članka 10. ili njegov/njezin predstavnik;

(b)

predsjednik VOEU-a ili njegov/njezin predstavnik;

(c)

predstavnici Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD).

7.   Odbor za usmjeravanje može, u slučajevima od zajedničkog interesa, odlučiti pozvati:

(a)

glavnog tajnika NATO-a ili predstavnika kojeg on imenuje;

(b)

voditelje/predsjedavatelje drugih aranžmana, grupacija ili organizacija čiji je rad važan za djelovanje Agencije (kao što su one osnovane na temelju Okvirnog sporazuma PN-a, OCCAR-a i ESA-e);

(c)

prema potrebi, predstavnike trećih stranaka.

Članak 9.

Zadaće i ovlasti Odbora za usmjeravanje

1.   U okviru smjernica i uputa Vijeća iz članka 4. stavka 1. Odbor za usmjeravanje:

(a)

odobrava izvješća koja se podnose Vijeću;

(b)

jednoglasno usvaja opći proračun Agencije najkasnije do 31. prosinca svake godine;

(c)

odobrava trogodišnji okvir za planiranje Agencije kojim se utvrđuju prioriteti Agencije u granicama općeg proračuna, uz napomenu da financijske vrijednosti pripisane drugoj i trećoj godini okvira za planiranje služe samo u svrhu planiranja i ne predstavljaju pravno obvezujuće gornje granice;

(d)

odobrava osnivanje ad hoc projekata i programa unutar Agencije u skladu s člankom 19.;

(e)

imenuje izvršnog direktora i njegova zamjenika;

(f)

odlučuje može li Agenciji jedna ili više država članica povjeriti administrativno i financijsko vođenje određenih aktivnosti u okviru njezinih ovlasti u skladu s člankom 17.;

(g)

odobrava svaku preporuku Vijeću ili Komisiji;

(h)

donosi poslovnik Odbora za usmjeravanje;

(i)

može izmijeniti financijske odredbe za provedbu općeg proračuna Agencije;

(j)

može izmijeniti pravila i propise koji se primjenjuju na privremeno i ugovorno osoblje i upućene nacionalne stručnjake;

(k)

određuje tehničke i financijske aranžmane koji se odnose na sudjelovanje ili povlačenje država članica, kako je navedeno u članku 1. stavku 4.;

(l)

donosi upute koje se odnose na pregovore o administrativnim aranžmanima ravnatelja Agencije;

(m)

odobrava ad hoc aranžmane iz članka 23. stavka 1.;

(n)

sklapa administrativne aranžmane između Agencije i trećih stranaka iz članka 26. stavka 1.;

(o)

odobrava godišnja financijska izvješća i bilancu stanja;

(p)

daje svoju suglasnost za odluke povezane s organizacijskim strukturama Agencije;

(q)

odobrava sporazume o razini usluge ili radne aranžmane iz članka 25., osim onih koji su administrativne prirode;

(r)

donosi sve druge odgovarajuće odluke povezane s na izvršavanjem misije Agencije.

2.   Osim ako nije drukčije određeno u ovoj Odluci, Odbor za usmjeravanje donosi odluke kvalificiranom većinom. Glasovi država članica sudionica ponderiraju se u skladu sa člankom 16. stavcima 4. i 5. UEU-a. U glasovanju sudjeluju samo predstavnici država članica sudionica.

3.   Ako predstavnik države članice sudionice u Odboru za usmjeravanje izjavi da se zbog važnih i navedenih razloga nacionalne politike namjerava suprotstaviti donošenju odluke o kojoj se odlučuje kvalificiranom većinom, glasovanje se ne održava. Taj predstavnik može preko ravnatelja Agencije uputiti problem Vijeću s ciljem da prema potrebi Odboru za usmjeravanje dade potrebne smjernice. Alternativno, Odbor za usmjeravanje može odlučiti kvalificiranom većinom da to pitanje uputi na odlučivanje Vijeću odlučuje jednoglasno.

4.   Odbor za usmjeravanje može, na prijedlog izvršnog direktora ili države članice sudionice, odlučiti osnovati:

(a)

odbore za pripremu odluka vezanih za administraciju ili proračun Odbora za usmjeravanje koji se sastoje od predstavnika država članica sudionica i jednog predstavnika Komisije;

(b)

odbore specijalizirane za specifična pitanja unutar ovlasti Agencije. Ti su odbori sastavljeni od predstavnika država članica sudionica i, osim ako Odbor za usmjeravanje ne odluči drukčije, jednog predstavnika Komisije.

U odluci o osnivanju takvih odbora navodi se njihov mandat i trajanje.

Članak 10.

Izvršni direktor

1.   Izvršnog direktora i njegova zamjenika bira i imenuje Odbor za usmjeravanje na preporuku ravnatelja Agencije na razdoblje od tri godine. Odbor za usmjeravanje može to razdoblje produžiti na još dvije godine. Odbor za usmjeravanje i zamjenik djeluju pod nadležnošću ravnatelja Agencije i u skladu s odlukama Odbora za usmjeravanje.

2.   Države članice sudionice kandidaturu podnose ravnatelju Agencije, a on obavješćuje Odbor za usmjeravanje. Organizacija postupka predodabira odgovornost je ravnatelja Agencije.

Ovisno o odobrenju Odbora za usmjeravanje, osniva se savjetodavno povjerenstvo sastavljeno tako da se uspostavi odgovarajuća ravnoteža predstavnika iz ESVD-a, Agencije te država članica sudionica.

Na temelju postupka predodabira ravnatelj Agencije odabire Odboru za usmjeravanje predlaže najmanje dvoje kandidata, preporučujući jednoga.

3.   Izvršni direktor, uz pomoć svog zamjenika, poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao učinkovitost i uspješnost rada Agencije. Izvršni direktor odgovoran je za nadzor i koordinaciju funkcionalnih jedinica radi osiguranja ukupne usklađenosti njihovog rada.

4.   Izvršni direktor odgovoran je za:

(a)

osiguravanje provedbe trogodišnjeg okvira za planiranje Agencije;

(b)

pripremu rada Odbora za usmjeravanje;

(c)

pripremu nacrta godišnjeg općeg proračuna koji se podnosi Odboru za usmjeravanje;

(d)

pripremu trogodišnjeg okvira za planiranje koji se podnosi Odboru za usmjeravanje;

(e)

osiguravanje bliske suradnje s pripremnim tijelima Vijeća, a posebno s PSO-om i VOEU-om, kao i dostavljanje informacija istima;

(f)

pripremu izvješća iz članka 4. stavka 2.;

(g)

pripremu izvještaja o prihodu i izdacima i provedbu općeg proračuna Agencije, kao i proračuna ad hoc projekata i programa povjerenih Agenciji;

(h)

svakodnevno upravljanje Agencijom;

(i)

sve sigurnosne aspekte;

(j)

sva pitanja u vezi s osobljem.

5.   U okviru općeg proračuna Agencije te uzimajući u obzir dogovoren trogodišnji okvir za planiranje, izvršni direktor ima ovlasti za sklapanje ugovora i zapošljavanje osoblja. Izvršni direktor ima iste ovlasti i u pogledu ostalih proračuna definiranih u članku 12., osobito proračuna povezanih s aktivnostima iz poglavlja IV. te svih proračuna koji su nastali na temelju dodatnih prihoda iz članka 15.

6.   Izvršni direktor odgovara Odboru za usmjeravanje.

7.   Izvršni direktor pravni je zastupnik Agencije.

Članak 11.

Osoblje

1.   Osoblje Agencije, uključujući izvršnog direktora, sastoji se od privremenih i ugovornih članova osoblja koji se biraju među kandidatima iz svih država članica sudionica na što široj zemljopisnoj osnovi te iz institucija Unije. Osoblje Agencije bira izvršni direktor na temelju relevantne stručnosti i stručnog znanja te u pravičnim i transparentnim natječajnim postupcima. Izvršni direktor unaprijed objavljuje pojedinosti o svim slobodnim radnim mjestima i kriterije relevantne za selekcijski postupak. U svim slučajevima pri zapošljavanju se mora voditi time da Agenciji osigura usluge osoblja s najvišim standardom sposobnosti i učinkovitosti.

2.   Ravnatelj Agencije, na prijedlog izvršnog direktora i nakon savjetovanja s Odborom za usmjeravanje, imenuje osoblje Agencije na više rukovodeće položaje i obnavlja s njima ugovore.

3.   Osoblje Agencije sastoji se od:

(a)

osoblja koje je Agencija izravno zaposlila na određeno vrijeme, odabranog među državljanima država članica sudionica. Vijeće je jednoglasno donijelo propise koji se odnose na takvo osoblje (6). Odbor za usmjeravanje pregledat će i, prema potrebi, izmijeniti te propise u onoj mjeri u kojoj ga oni za to ovlašćuju;

(b)

nacionalnih stručnjaka koje su države članice sudionice uputile na radna mjesta u organizacijsku strukturu Agencije ili na određene zadaće i projekte. Vijeće je jednoglasno donijelo propise koji se odnose na takvo osoblje (7). Odbor za usmjeravanje pregledat će i, prema potrebi, izmijeniti te propise u onoj mjeri u kojoj ga oni za to ovlašćuju;

(c)

dužnosnika Unije koji su Agenciji upućeni na određeno vrijeme i/ili na određene zadaće ili projekte, prema zahtjevu.

4.   Agencija se također može osloniti na:

(a)

osoblje iz trećih zemalja, organizacija i subjekata koje treće zemlje i plaćaju s kojima je Agencija dogovorila administrativna rješenja prema članku 26. stavku 1. te koji su u Agenciju upućeni s odobrenjem Odbora za usmjeravanje i u skladu s uvjetima koje treba dogovoriti u okviru tih rješenja;

(b)

ugovorne djelatnike i upućene stručnjake, kako bi doprinijeli provedbi jednog ili više ad hoc projekata ili programa Agencije iz poglavlja IV. U tim se slučajevima iz proračuna predmetnih ad hoc projekata ili programa mogu namiriti osnovne plaće ugovornog osoblja i naknade i troškovi upućenih stručnjaka koji na njima rade.

5.   Ukupni broj godina koje bi osoblje trebalo moći raditi u Agenciji na svim radnim mjestima manji je od 10 godina.

6.   Sud Europske unije nadležan je za sve sporove između Agencije i svih osoba na koje se odnose pravila primjenljiva na osoblje Agencije.

POGLAVLJE III.

PRORAČUN I FINANCIJSKA PRAVILA

Članak 12.

Proračun Agencije

Proračun Agencije obuhvaća opći proračun, proračune povezane s aktivnostima iz poglavlja IV. i sve proračune nastale na temelju dodatnih prihoda iz članka 15.

Proračun Agencije sastavlja se u skladu s proračunskim načelima Europske unije (8).

Članak 13.

Opći proračun

1.   Ravnatelj Agencije do 31. ožujka svake godine Odboru za usmjeravanje dostavlja preliminarnu procjenu nacrta općeg proračuna za iduću godinu.

2.   Ravnatelj Agencije do 30. lipnja svake godine Odboru za usmjeravanje predlaže revidiranu preliminarnu procjenu nacrta općeg proračuna za iduću godinu zajedno s nacrtom trogodišnjeg okvira za planiranje.

3.   Ravnatelj Agencije svake godine do 30. rujna predlaže Odboru za usmjeravanje nacrt općeg proračuna zajedno s nacrtom trogodišnjeg okvira za planiranje. Nacrt uključuje:

(a)

odobrena sredstva koja se smatraju potrebnima za:

i.

pokrivanje troškova vođenja Agencije, osoblja i sastanaka;

ii.

osiguravanje vanjskog savjetovanja, osobito operativnih analiza, koje je nužno za obavljanje zadaća Agencije za specifične aktivnosti u zajedničku korist svih država članica sudionica, kako je predviđeno u članku 5.;

(b)

predviđeni prihod potreban za pokrivanje izdataka.

4.   Cilj Odbora za usmjeravanje je osigurati da odobrena sredstva iz stavka 2. točke (a) podtočke ii. predstavljaju značajan udio ukupnih odobrenih sredstava iz tog stavka. Ta odobrena sredstva odražavaju stvarne potrebe i omogućuju Agenciji obavljanje operativne uloge.

5.   Nacrt općeg proračuna popraćen je detaljnim obrazloženjima i planom kadrovske politike.

6.   Odbor za usmjeravanje, djelujući jednoglasno, može odlučiti da nacrt općeg proračuna, osim navedenog, pokriva i određeni projekt ili program, ako je njegov cilj očigledno u interesu svih država članica sudionica.

7.   Odobrena sredstva razvrstavaju se u glave i poglavlja grupiranjem rashoda prema vrsti ili namjeni, a prema potrebi podijeljeni su u članke.

8.   Svaka glava može uključivati poglavlje nazvano „privremena odobrena sredstva”. Ta odobrena sredstva knjiže se gdje postoji istinski utemeljena nejasnoća o iznosu potrebnih odobrenih sredstava ili o opsegu provedbe knjiženih odobrenih sredstava.

9.   Prihodi se sastoje od:

(a)

doprinosa koje, na temelju visine bruto nacionalnog dohotka (BND), plaćaju države sudionice;

(b)

ostalih prihoda.

Nacrt općeg proračuna mora predvidjeti stavke za namjenske troškove, a tamo gdje je to moguće, navodi se i predviđeni iznos.

10.   Odbor za usmjeravanje, djelujući jednoglasno, usvaja nacrt općeg proračuna do 31. prosinca svake godine. Pritom Odborom za usmjeravanje predsjeda ravnatelj Agencije, predstavnik kojeg ravnatelj Agencije imenuje ili član Odbora za usmjeravanje kojeg ravnatelj Agencije zaduži za tu ulogu. Izvršni direktor izjavljuje da je proračun usvojen i obavješćuje države članice sudionice.

11.   Ako na početku financijske godine nacrt općeg proračuna još nije usvojen, iznos jednak najviše jednoj dvanaestini odobrenih proračunskih sredstava za prethodnu financijsku godinu može se utrošiti svaki mjesec za bilo koje poglavlje ili podskupinu proračuna. Međutim, prema ovom aranžmanu, Agenciji se ne stavljaju na raspolaganje odobrena sredstva veća od jedne dvanaestine onih predviđenih u nacrtu općeg proračuna čija je izrada u tijeku. Odbor za usmjeravanje može, djelujući kvalificiranom većinom na prijedlog izvršnog direktora, odobriti potrošnju veću od jedne dvanaestine, pod uvjetom da ukupna odobrena proračunska sredstva za tu financijsku godinu ne premašuju odobrena proračunska sredstva prethodne financijske godine. Izvršni direktor može pozvati na uplatu doprinosa potrebnih za pokrivanje proračunskih sredstava odobrenih na temelju ove odredbe. Ti doprinosi trebaju biti uplaćeni 30 dana nakon upućivanja poziva na uplatu doprinosa.

Članak 14.

Izmjena proračuna

1.   Izvršni direktor može u slučaju neizbježnih, izvanrednih ili nepredviđenih okolnosti Odboru za usmjeravanje predložiti nacrt izmjene proračuna.

2.   Nacrt izmjena proračuna sastavlja se, predlaže i donosi te se o njemu obavješćuje u skladu s istim postupkom kao i za opći proračun. Odbor za usmjeravanje djeluje uzimajući u obzir žurnost postupka.

Članak 15.

Dodatni prihodi

1.   U okviru svoje misije u skladu s člankom 2. Agencija može primati dodatne prihode za posebne namjene:

(a)

iz općeg proračuna Unije za svaki slučaj posebno, u potpunosti poštujući pravila, postupke i procese odlučivanja koji se primjenjuju na proračun;

(b)

od država članica, trećih zemalja i trećih stranaka, osim ako Odbor za usmjeravanje odluči drugačije u roku od jednog mjeseca od primanja takve informacije od Agencije.

2.   Prihodi iz stavka 1. mogu se koristiti samo za posebne namjene za koje su predviđeni.

Članak 16.

Doprinosi i povrati

1.   Određivanje doprinosa ako se primjenjuje ključ za raspodjelu na temelju BND-a:

(a)

Ako se primjenjuje ključ za raspodjelu na temelju BND-a, raspodjela doprinosa među državama članicama od kojih se zahtijeva doprinos utvrđuje se u skladu s ključem za raspodjelu na temelju bruto nacionalnog proizvoda kako je određeno člankom 41. stavkom 2. UEU-a i u skladu s Odlukom Vijeća 2007/436/EZ Euratom (9) ili bilo kojom drugom odlukom koja je može zamijeniti.

(b)

Podaci za izračun svakog doprinosa su podaci određeni u stupcu „BND – vlastita sredstva” u tablici „Sažetak financiranja općeg proračuna po vrsti vlastitih sredstava i po državi članici” koja je dodana zadnjem proračunu Unije. Doprinos svake države članice koja je dužna platiti doprinos razmjeran je udjelu BND-a te države članice u ukupnom zbroju BND-a država članica koje su dužne platiti doprinos.

2.   Raspored plaćanja doprinosa:

(a)

Države članice sudionice plaćaju predviđene doprinose za financiranje općeg proračuna Agencije u tri jednaka obroka, do 15. ožujka, do 15. lipnja i do 15. listopada dotične financijske godine.

(b)

Nakon usvajanja izmijenjenog proračuna dotične države članice plaćaju potrebne doprinose u roku od 60 dana nakon upućivanja poziva na uplatu doprinosa.

(c)

Svaka država članica plaća bankovne naknade povezane s plaćanjem svojih doprinosa.

(d)

Ako godišnji proračun nije usvojen do 30. studenoga, Agencija na zahtjev države članice može izdati pojedinačni privremeni poziv na uplatu doprinosa od te države članice.

Članak 17.

Upravljanje proračunima povezanima s ad hoc aktivnostima od strane Agencije

1.   Odbor za usmjeravanje može, na prijedlog izvršnog direktora ili države članice, odlučiti da države članice mogu Agenciji povjeriti administrativno i financijsko vođenje određenih aktivnosti unutar njezinih ovlasti u skladu s člancima 19. i 20.

2.   Odbor za usmjeravanje može ovlastiti Agenciju, u okviru njezinih ad hoc projekata i programa, a pod uvjetima utvrđenima u aranžmanima koji uređuju predmetne aktivnosti, za sklapanje ugovora i sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava te da od tih država članica unaprijed prikuplja potrebne doprinose kako bi izvršila obveze iz tih ugovora i sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

Članak 18.

Izvršavanje proračuna

1.   Financijske odredbe koje se primjenjuju na opći proračun Agencije određene su u Odluci Vijeća 2007/643/ZVSP (10). Odbor za usmjeravanje, djelujući jednoglasno, prema potrebi, preispituje i mijenja te odredbe.

2.   Odbor za usmjeravanje, djelujući na prijedlog izvršnog direktora, ako je to potrebno, usvaja pravila vezana za izvršenje i nadzor općeg proračuna, posebno u dijelu koji se tiče javne nabave, ne dovodeći u pitanje odgovarajuća pravila Unije. Odbor za usmjeravanje posebno osigurava pravilno pridržavanje zahtjeva sigurnosti opskrbe i zaštite vojnih tajni i prava intelektualnog vlasništva.

3.   Kolegij revizora provjerava račune svih prihoda i rashoda Agencije.

POGLAVLJE IV.

UPRAVLJANJE AGENCIJE AD HOC PROJEKTIMA ILI PROGRAMIMA I NJIHOVIM PRORAČUNIMA

Članak 19.

Ad hoc projekti ili programi kategorije A (s mogućnošću povlačenja – „opt out”) i s njima povezani ad hoc proračuni

1.   Jedna ili više država članica sudionica ili izvršni direktor mogu Odboru za usmjeravanje podnijeti ad hoc projekt ili program u nadležnosti Agencije koji pretpostavlja opće sudjelovanje svih država članica sudionica, navodeći također očekivanu dodanu vrijednost koju donosi Agencija. Odbor za usmjeravanje se obavješćuje o tome je li uz predloženi projekt ili program vezan i njegov ad hoc proračun, kao i o mogućim doprinosima trećih stranaka.

2.   U načelu sve države članice sudionice daju svoj doprinos. One o svojim namjerama po tom pitanju obavješćuju izvršnog direktora.

3.   Uspostavu ad hoc projekta ili programa odobrava Odbor za usmjeravanje.

4.   Odbor za usmjeravanje može, na prijedlog izvršnog direktora ili države članice sudionice, odlučiti o osnivanju odbora koji nadgleda upravljanje i provedbu ad hoc projekta ili programa. Odbor čine predstavnici svake od država članica doprinositeljica, a u slučaju kada Unija doprinosi programu ili projektu i predstavnik Komisije. U odluci Odbora za usmjeravanje navodi se mandat i trajanje odbora.

5.   Države članice doprinositeljice na sastancima u okviru Odbora za usmjeravanje za ad hoc projekt ili program odobravaju:

(a)

pravila koja uređuju upravljanje projektom ili programom;

(b)

ako je potrebno, ad hoc proračun povezan s projektom ili programom, ključ za raspodjelu doprinosa i potrebna provedbena pravila;

(c)

sudjelovanje trećih stranaka u odboru iz stavka 4. Njihovo sudjelovanje ne dovodi u pitanje autonomiju Unije u donošenju odluka.

6.   U slučajevima kada Unija daje doprinos ad hoc projektu ili programu, Komisija sudjeluje u odlukama iz stavka 5., uz puno poštivanje postupaka donošenja odluka koji se primjenjuju na opći proračun Unije.

Članak 20.

Ad hoc projekti ili programi Kategorije B (s mogućnošću uključivanja – „opt in”) i s njima povezani ad hoc proračuni

1.   Jedna ili više država članica sudionica mogu Odbor za usmjeravanje obavijestiti o svojoj namjeri uspostave ad hoc projekta ili programa u nadležnosti Agencije, a tamo gdje je to prikladno, i s njima povezanih ad hoc proračuna, navodeći također očekivanu dodanu vrijednost koju donosi Agencija. Odbor za usmjeravanje se obavješćuje o tome je li uz predloženi projekt ili program vezan i njegov ad hoc proračun, a ako je to potrebno, i o kadrovima potrebnim za takav projekt ili program, kao i o mogućim doprinosima trećih stranaka.

2.   U interesu maksimalnog iskorištavanja prilika za suradnju sve se države članice sudionice pravodobno obavješćuju o ad hoc projektu ili programu, uključujući i osnovu na kojoj se suradnja može proširiti, kako bi svaka država članica sudionica mogla izraziti zanimanje za suradnju. Osim toga, pokretač(i) projekta ili programa nastojat će postići što je moguće veće članstvo. Pokretači sudjelovanje određuju za svaki slučaj posebno.

3.   Ad hoc projekt ili program se tada smatra projektom ili programom Agencije, osim ako Odbor za usmjeravanje ne odredi drukčije u roku od mjesec dana nakon primitka informacija iz stavka 1.

4.   Svaka država članica sudionica koja u kasnijoj fazi iskaže zanimanje za sudjelovanje u ad hoc projektu ili programu o svojim namjerama obavješćuje države članice doprinositeljice. Države članice doprinositeljice u roku od dva mjeseca nakon primitka obavijesti odlučuju među sobom o sudjelovanju dotične države članice poštujući osnovu određenu kada su države članice sudionice bile obaviještene o projektu ili programu.

5.   Države članice doprinositeljice donose odluke potrebne za uspostavu i provedbu ad hoc projekta ili programa, a prema potrebi, i povezanog proračuna. U slučajevima kada Unija daje doprinos takvom projektu ili programu, Komisija sudjeluje u odlukama iz ovog stavka, uz puno poštivanje postupaka donošenja odluka koji se primjenjuju na opći proračun Unije. Države članice doprinositeljice prema potrebi redovito obavješćuju Odbor za usmjeravanje o razvoju događaja vezanih za takav projekt ili program.

Članak 21.

Opseg ad hoc projekata i programa Agencije i s njima povezanih ad hoc proračuna

1.   U okviru opsega misije, funkcija i zadaća Agencije, kako su utvrđeni člankom 2. odnosno člankom 5., te podložno odobrenju ad hoc projekata i programa u skladu s člancima 19. i 20., aktivnosti Agencije među ostalim mogu obuhvaćati:

(a)

nabavu putem ugovora o javnoj nabavi koji se dodjeljuju u skladu s odgovarajućim pravilima Unije kojima je uređena dodjela ugovora o javnoj nabavi;

(b)

bespovratna sredstva dodijeljena u skladu s financijskim odredbama i pravilima iz članka 18.

2.   Ad hoc proračuni povezani s projektima i programima Agencije kojima se upravlja u skladu s člankom 17. prema potrebi sadržavaju odobrena sredstva namijenjena pokrivanju:

(a)

troškova povezanih s pravnim obvezama iz stavka 1.;

(b)

troškova iz članka 13. stavka 3. točke (a) podtočke i. ako su takvi troškovi nastali kao izravna posljedica upravljanja ad hoc dotičnim projektima i programima.

Članak 22.

Doprinosi iz općeg proračuna Unije ad hoc proračunima

Iz općeg proračuna Unije mogu se davati doprinosi ad hoc proračunima koji su uspostavljeni za ad hoc projekte ili programe iz članaka 19. i 20.

Članak 23.

Sudjelovanje trećih stranaka

1.   Treće stranke kao članovi doprinositelji mogu doprinositi određenom ad hoc projektu ili programu koji je uspostavljen u skladu s člankom 19. ili 20. i s njima povezanim proračunima. Odbor za usmjeravanje, ako je to potrebno, djelujući kvalificiranom većinom odobrava ad hoc aranžmane između Agencije i trećih stranaka zasebno za svaki projekt ili program.

2.   Za ad hoc projekte ili programe uspostavljene u skladu s člankom 19. države članice doprinositeljice na sastanku u okviru Odbora za usmjeravanje odobravaju sve potrebne načine suradnje s odgovarajućim trećim strankama u vezi s njihovim doprinosima.

3.   Za projekte uspostavljene u skladu s člankom 20. države članice doprinositeljice odlučuju o svim potrebnim aranžmanima s odgovarajućim trećim strankama u vezi s njihovim doprinosima.

POGLAVLJE V.

ODNOSI S INSTITUCIJAMA, TIJELIMA, UREDIMA I AGENCIJAMA UNIJE

Članak 24.

Odnosi s Komisijom

1.   Komisija je član Odbora za usmjeravanje bez prava glasa i u potpunosti je povezana s radom Agencije, u duhu suradnje i uzajamne koristi.

2.   Agencija razvija radne odnose s Komisijom, a posebno s ciljem razmjene stručnih znanja i savjeta u onim područjima gdje aktivnosti Unije imaju utjecaj na misiju Agencije i gdje su aktivnosti Agencije značajne za aktivnosti Unije.

3.   Između Agencije i Komisije ili između država članica doprinositeljica i Komisije se zajedničkim dogovorom, za svaki slučaj posebno, uspostavljaju potrebni aranžmani za pokriće doprinosa iz općeg proračuna Unije na temelju članaka 15. i 22.

4.   Komisija može sudjelovati u projektima i programima Agencije. U tom slučaju sudjeluje u odlukama iz članka 23. stavaka 2. i 3., ne dovodeći u pitanje suverenu nadležnost država članica u razvoju obrambene sposobnosti.

Članak 25.

Odnosi s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije

1.   Agencija može, u mjeri u kojoj je to važno za izvršavanje njezinih zadaća, uspostaviti i održavati suradnju s institucijama, tijelima, uredima i agencijama osnovanima UEU-om ili UFEU-om ili na temelju tih ugovora.

Agencija prema potrebi s takvim subjektima sklapa sporazume o razini usluge ili radne aranžmane. Takvi radni aranžmani mogu se odnositi na razmjenu operativnih, strateških ili tehničkih informacija, uključujući osobne podatke i klasificirane podatke, u skladu s relevantnim sigurnosnim pravilima.

2.   Subjekti iz stavka 1. mogu sudjelovati u projektima i programima Agencije i u njihovom proračunu.

POGLAVLJE VI.

ODNOSI S TREĆIM ZEMLJAMA, ORGANIZACIJAMA I SUBJEKTIMA

Članak 26.

Administrativni aranžmani i druga pitanja

1.   Za potrebe izvršavanja svoje misije Agencija može sklapati administrativne aranžmane s trećim zemljama, organizacijama i subjektima. Takvi aranžmani posebno obuhvaćaju:

(a)

načelo odnosa između Agencije i treće stranke;

(b)

odredbe o savjetovanju o pitanjima vezanima uz rad Agencije;

(c)

pitanja sigurnosti.

Pritom ona poštuje jedinstveni institucionalni okvir i autonomiju Unije u donošenju odluka. Svaki takav aranžman sklapa Odbor za usmjeravanje na temelju odobrenja Vijeća koje djeluje jednoglasno.

2.   Agencija razvija bliske radne odnose s odgovarajućim elementima OCCAR-a i s onima uspostavljenima na temelju Okvirnog sporazuma PN-a, s ciljem uključivanja tih elemenata i postupnog usvajanja njihovih načela i praksi, prema potrebi i uz zajedničku suglasnost.

3.   Primjenom postupaka CDM-a osigurava se međusobna transparentnost i skladan razvoj u području sposobnosti. Drugi se radni odnosi između Agencije i odgovarajućih tijela NATO-a utvrđuju putem administrativnog aranžmana iz stavka 1., uz puno poštivanje utvrđenog okvira suradnje i savjetovanja između Unije i NATO-a.

4.   S ciljem olakšavanja njihova mogućeg sudjelovanja u projektima i programima te u okviru aranžmana iz stavka 1. Agencija ima pravo uspostaviti radne odnose i s drugim organizacijama i tijelima osim onih iz stavaka 2. i 3.

5.   S ciljem olakšavanja njihova mogućeg sudjelovanja u specifičnim projektima i programima te u okviru aranžmana iz stavka 1. Agencija ima pravo uspostaviti radne odnose s trećim zemljama.

6.   Ako Agencija namjerava uspostaviti nove radne odnose s organizacijama, subjektima ili trećim zemljama kako je opisano u stavcima 4. i 5. ovog članka i u skladu s člankom 7. stavkom 4., prije toga traži odobrenje Odbora za usmjeravanje.

Agencija će Odbor za usmjeravanje obavijestiti i o razvoju uspostavljenih odnosa.

U slučaju da države članice sudionice to zatraže, Agencija s državama članicama sudionicama i organizacijom, subjektom ili trećom zemljom s kojima je ušla u administrativne odnose saziva ad hoc sastanak u svrhu savjetovanja i razmjene informacija o mogućem sudjelovanju te organizacije, subjekta ili treće zemlje u specifičnim projektima i programima.

POGLAVLJE VII.

RAZNE ODREDBE

Članak 27.

Povlastice i imuniteti

1.   Povlastice i imuniteti izvršnog direktora i osoblja Agencije određeni su u Odluci predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća o povlasticama i imunitetima odobrenima Europskoj obrambenoj agenciji i njezinom osoblju, od 10. studenoga 2004.

Prije stupanja na snagu te Odluke, država članica domaćin može izvršnom direktoru i osoblju Agencije odobriti povlastice i imunitete koji su u njoj predviđeni.

2.   Povlastice i imuniteti u Agenciji predviđeni su u Protokolu br. 7.

3.   Poglavito se članak 3. drugi stavak Protokola br. 7 primjenjuje na aktivnosti u kojima uloga Agencije u upravljanju projektima ili programima za podršku državama članicama donosi dodanu vrijednost, a ne na slučajeve kada ta uloga obuhvaća samo nabavljanje robe ili pribavljanje usluga za države članice.

Članak 28.

Klauzula o preispitivanju

Ravnatelj Agencije u roku od pet godina od stupanja na snagu ove Odluke Odboru za usmjeravanje podnosi izvješće o provedbi ove Odluke s ciljem njezina mogućeg preispitivanja od strane Vijeća.

Članak 29.

Pravna odgovornost

1.   Ugovorna odgovornost Agencije uređena je pravom koje se primjenjuje na dotični ugovor.

2.   Sud Europske unije ima nadležnost na temelju bilo koje arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je sklopila Agencija.

3.   Osobna odgovornost osoblja prema Agenciji uređena je odgovarajućim pravilima koja se primjenjuju na Agenciju.

Članak 30.

Pristup dokumentima

Na dokumente Agencije primjenjuju se pravila utvrđena u Uredbi (EZ) br. 1049/2001.

Članak 31.

Zaštita podataka

Pravila utvrđena u Uredbi (EZ) br. 45/2001 primjenjuju se na informacije koje je prikupila Agencija.

Odbor za usmjeravanje, na prijedlog ravnatelja Agencije, usvaja provedbena pravila prema potrebi.

Članak 32.

Sigurnost

1.   Agencija primjenjuje sigurnosne propise Vijeća kako su utvrđeni u Odluci Vijeća 2013/488/EU (11).

2.   Agencija osigurava primjerenu sigurnost u svojoj vanjskoj komunikaciji.

Članak 33.

Uporaba jezika

Uređenje u pogledu uporabe jezika u Agenciji utvrđuje Vijeće, odlučujući jednoglasno.

Članak 34.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2011/411/ZVSP stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Odluku koja je stavljena izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

Članak 35.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Zajednička akcija Vijeća 2004/551/ZVSP od 12. srpnja 2004. o osnivanju Europske obrambene agencije (SL L 245, 17.7.2004., str. 17.).

(2)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(4)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijećaod 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(5)  Odluka Vijeća 2011/411/ZVSP od 12. srpnja 2011. o utvrđivanju statuta, sjedišta i načina djelovanja Europske obrambene agencije te o stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2004/551/ZVSP (SL L 183, 13.7.2011., str. 16.).

(6)  Odluka Vijeća 2004/676/EZ od 24. rujna 2004. o Pravilniku o osoblju Europske obrambene agencije (SL L 310, 7.10.2004., str. 9.).

(7)  Odluka Vijeća 2004/677/EZ od 24. rujna 2004. o pravilima koja se primjenjuju na nacionalne stručnjake i vojno osoblje koji su upućeni Europskoj obrambenoj agenciji (SL L 310, 7.10.2004., str. 64.).

(8)  Načela jedinstva, točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja iz članka 6. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(9)  Odluka Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 163, 23.6.2007., str. 17.).

(10)  Odluka Vijeća 2007/643/ZVSP od 18. rujna 2007. o financijskim pravilima Europske obrambene agencije i pravilima javne nabave te o pravilima o financijskim doprinosima iz operativnog proračuna Europske obrambene agencije (SL L 269, 12.10.2007., str. 1.).

(11)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


PRILOG I.

AKTI STAVLJENI IZVAN SNAGE I NAKNADNE IZMJENE

Zajednička akcija Vijeća 2004/551/ZVSP

SL L 245, 17.7.2004., str. 17.

Zajednička akcija Vijeća 2008/299/ZVSP

SL L 102, 12.4.2008., str. 34.

Odluka Vijeća 2011/411/ZVSP

SL L 183, 13.7.2011., str. 16.


PRILOG II.

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka 2011/411/ZVSP

Ova Odluka

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 3. točka (c)

Članak 4. stavci 3. i 4.

Članak 4. stavak 5.

Članak 4. stavak 3.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 5. stavak 3. točka (g)

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 9. stavak 1. točka (b)

Članak 9. stavak 1. točka (c)

Članak 9. stavak 1. točka (b)

Članak 9. stavak 1. točka (c)

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 11. stavak 1. prva rečenica

Članak 11. stavak 3.

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 11. stavak 2.

Članak 11. stavak 5.

Članak 11. stavak 3. točka (a)

Članak 11. stavak 3. točke (b) i (c)

Članak 11. stavak 4.

Članak 11. stavak 1. druga, treća i četvrta rečenica

Članak 11. stavak 6.

Članak 11. stavak 8.

Članak 11. stavak 4.

Članak 11. stavak 9.

Članak 12.

Članak 12.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 13. stavak 2. točka (a) podtočka ii.

Članak 13. stavak 2. točka (a) podtočka ii.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 14. stavak 3.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16.

Članak 16.

Članak 17.

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 22. stavak 4.

Članak 24. stavak 4. druga rečenica

Članak 23.

Članak 24.

Članak 23. stavak 2.

Članak 24. stavak 4. prva rečenica

Članak 25.

Članak 24.

Članak 26.

Članak 24. stavci od 6. do 8.

Članak 24. stavak 6.

Članak 25.

Članak 27.

Članak 25. stavak prvi

Članak 26.

Članak 28.

Članak 27.

Članak 29.

Članak 28.

Članak 30.

Članak 31.

Članak 29.

Članak 32.

Članak 30.

Članak 33.

Članak 31.

Članak 34.

Članak 32.

Članak 35.


13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/75


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1836

od 12. listopada 2015.

o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 9. svibnja 2011. donijelo Odluku 2011/273/ZVSP (1) o mjerama ograničavanja protiv Sirije.

(2)

Vijeće je od tada nastavilo oštro osuđivati nasilnu represiju protiv civilnog stanovništva u Siriji koju provodi sirijski režim. Vijeće je više puta izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanja stanja u Siriji, osobito zbog raširenih i sustavnih kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava.

(3)

U skladu sa zaključcima Vijeća od 23. siječnja 2012., u kojima je Vijeće potvrdilo predanost Unije nastavljanju politike uvođenja dodatnih mjera protiv režima sve dok represija bude trajala, Vijeće je 14. travnja 2014. izjavilo da će EU nastaviti sa svojom politikom mjera ograničavanja protiv režima sve dok represija bude trajala.

(4)

Vijeće je s velikom zabrinutošću u više navrata istaknulo da je sirijski režim pokušao izbjeći mjere ograničavanja EU-a kako bi nastavio financirati i podupirati režimsku politiku nasilne represije protiv civilnog stanovništva.

(5)

Vijeće napominje da sirijski režim nastavlja provoditi politiku represije te, s obzirom na ozbiljnost situacije koja ne prestaje, Vijeće smatra potrebnim zadržati i osigurati učinkovitost postojećih mjera ograničavanja njihovim daljnjim razvojem, uz zadržavanje ciljanog i diferenciranog pristupa te uzimajući u obzir humanitarne uvjete sirijskog stanovništva. Vijeće smatra da su određene kategorije osoba i subjekata posebno važne za učinkovitost tih mjera ograničavanja, s obzirom na poseban kontekst koji prevladava u Siriji.

(6)

Vijeće je ocijenilo kako, zbog stroge kontrole koju sirijski režim izvršava nad gospodarstvom, unutarnji kadar vodećih poslovnih osoba koje djeluju u Siriji može svoj položaj zadržati samo održavajući blisku suradnju s režimom i uz njegovu potporu te imajući utjecaj u njemu. Vijeće smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se uvela ograničenja prihvata te zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju tim vodećim poslovnim osobama koje djeluju u Siriji, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I., ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, kako bi ih se spriječilo u pružanju materijalne ili financijske potpore režimu te kako bi se njihovim utjecajem povećao pritisak na režim da promijeni svoje politike represije.

(7)

Vijeće je ocijenilo, u kontekstu činjenice da se vlast u Siriji tradicionalno temelji na obiteljskim odnosima, da je moć sadašnjeg sirijskog režima koncentrirana u utjecajnim članovima obitelji Assad i Makhlouf. Vijeće smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju određenim članovima obitelji Assad i Makhlouf, ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I., kako bi se putem članova tih obitelji izravno utjecalo na režim da promijeni svoje politike represije te kako bi se uklonio rizik izbjegavanja mjera ograničavanja pomoću članova obitelji.

(8)

Ministre u sirijskoj vladi trebalo bi smatrati solidarno odgovornima za politiku represije koju provodi sirijski režim. Vijeće je ocijenilo da će bivši ministri sirijske vlade, u posebnom kontekstu sadašnjeg sirijskog režima, vjerojatno imati trajni utjecaj u tom režimu. Vijeće stoga smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju ministrima u sirijskoj vladi i ministrima koji su dužnost obnašali nakon svibnja 2011., ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I.

(9)

Sirijske oružane snage ključno su sredstvo pomoću kojeg režim provodi svoje represivne politike te krši ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo, a njihovi aktivni časnici predstavljaju ozbiljan rizik za daljnja takva kršenja. Nadalje, u posebnom kontekstu sirijskih oružanih snaga, Vijeće je ocijenilo da će bivši viši časnici oružanih snaga vjerojatno imati trajan utjecaj u režimu. Vijeće stoga smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju višim časnicima sirijskih oružanih snaga i bivšim višim časnicima sirijskih oružanih snaga koji su tu dužnost obnašali nakon svibnja 2011., ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I.

(10)

Sirijske obavještajne i sigurnosne službe ključno su sredstvo pomoću kojeg režim provodi svoje represivne politike te krši ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo, a njihovi aktivni službenici predstavljaju ozbiljan rizik za daljnja takva kršenja. Nadalje, u posebnom kontekstu sirijskih obavještajnih i sigurnosnih službi, Vijeće je ocijenilo da će bivši službenici tih službi vjerojatno imati trajan utjecaj u režimu. Vijeće stoga smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju članovima sirijskih obavještajnih i sigurnosnih službi te njihovim bivšim članovima koji su tu dužnost obnašali nakon svibnja 2011., ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I.

(11)

Vijeće je ocijenilo da paravojne postrojbe povezane s režimom podupiru sirijski režim u njegovim represivnim politikama, krše ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo na zapovijed i u ime sirijskog režima te da njihovi članovi predstavljaju ozbiljan rizik za daljnja takva kršenja. Vijeće stoga smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju članovima paravojnih postrojbi povezanih sa sirijskim režimom, ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I.

(12)

Radi sprečavanja kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava uporabom kemijskog oružja u Siriji, Vijeće smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja protiv osoba, subjekata, jedinica, agencija, tijela ili institucija koji djeluju u tom sektoru, a koje je identificiralo Vijeće i koji su navedeni u Prilogu I.

(13)

Mjerama ograničavanja ne dovode se u pitanje povlastice i imuniteti koje uživaju članovi diplomatskih i konzularnih misija akreditirani za određenu državu članicu EU-a, u skladu s međunarodnim pravom, uključujući Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961. i Bečku konvenciju o konzularnim odnosima iz 1963. Nadalje, mjerama ograničavanja ne dovodi se u pitanje obnašanje diplomatskih funkcija i pružanje konzularne pomoći država članica u Siriji.

(14)

Osobe ili subjekti unutar jedne od kategorija iz uvodnih izjava od 6. do 12. ne bi trebali podlijegati mjerama ograničavanja ako postoji dovoljno informacija o tome da nisu, ili da više nisu, povezani s režimom ili da na njega ne utječu ili ne predstavljaju stvaran rizik izbjegavanja.

(15)

Svaka odluka o uvrštenju na popis trebala bi se donijeti na pojedinačnoj osnovi i za svaki pojedini slučaj, vodeći računa o proporcionalnosti mjere.

(16)

Odluku 2013/255/ZVSP (2), koja je zamijenila Odluku 2011/273/ZVSP, trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2013/255/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Dodaju se sljedeće uvodne izjave:

„(3)

Vijeće je s velikom zabrinutošću u više navrata istaknulo da je sirijski režim pokušao izbjeći mjere ograničavanja EU-a kako bi nastavio financirati i podupirati režimsku politiku nasilne represije protiv civilnog stanovništva.

(4)

Vijeće napominje da sirijski režim nastavlja provoditi politiku represije te, s obzirom na ozbiljnost situacije koja ne prestaje, Vijeće smatra potrebnim zadržati i osigurati učinkovitost postojećih mjera ograničavanja njihovim daljnjim razvojem, uz zadržavanje ciljanog i diferenciranog pristupa te uzimajući u obzir humanitarne uvjete sirijskog stanovništva. Vijeće smatra da su određene kategorije osoba i subjekata posebno važne za učinkovitost tih mjera ograničavanja, s obzirom na poseban kontekst koji prevladava u Siriji.

(5)

Vijeće je ocijenilo kako, zbog stroge kontrolu koju sirijski režim izvršava nad gospodarstvom, unutarnji kadar vodećih poslovnih osoba koje djeluju u Siriji može taj položaj zadržati samo održavajući blisku suradnju s režimom i uz njegovu potporu te imajući utjecaj u njemu. Vijeće smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se uvela ograničenja prihvata te zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju tim vodećim poslovnim osobama koje djeluju u Siriji, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I., ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, kako bi ih se spriječilo u pružanju materijalne ili financijske potpore režimu te kako bi se njihovim utjecajem povećao pritisak na režim da promijeni svoje politike represije.

(6)

Vijeće je ocijenilo, u kontekstu činjenice da se vlast u Siriji tradicionalno temelji na obiteljskim odnosima, da je moć sadašnjeg sirijskog režima koncentrirana u utjecajnim članovima obitelji Assad i Makhlouf. Vijeće smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju određenim članovima obitelji Assad i Makhlouf, ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I., kako bi se putem članova tih obitelji izravno utjecalo na režim da promijeni svoje politike represije te kako bi se uklonio rizik izbjegavanja mjera ograničavanja pomoću članova obitelji.

(7)

Ministre u sirijskoj vladi trebalo bi smatrati solidarno odgovornima za politiku represije koju provodi sirijski režim. Vijeće je ocijenilo da će bivši ministri sirijske vlade, u posebnom kontekstu sadašnjeg sirijskog režima, vjerojatno imati trajni utjecaj u tom režimu. Vijeće stoga smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju ministrima u sirijskoj vladi i ministrima koji su dužnost obnašali nakon svibnja 2011., ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I.

(8)

Sirijske oružane snage ključno su sredstvo pomoću kojeg režim provodi svoje represivne politike te krši ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo, a njihovi aktivni časnici predstavljaju ozbiljan rizik za daljnja takva kršenja. Nadalje, u posebnom kontekstu sirijskih oružanih snaga, Vijeće je ocijenilo da će bivši viši časnici oružanih snaga vjerojatno imati trajan utjecaj u režimu. Vijeće stoga smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju višim časnicima sirijskih oružanih snaga i bivšim višim časnicima sirijskih oružanih snaga koji su tu dužnost obnašali nakon svibnja 2011., ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I.

(9)

Sirijske obavještajne i sigurnosne službe ključno su sredstvo pomoću kojeg režim provodi svoje represivne politike te krši ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo, a njihovi aktivni službenici predstavljaju ozbiljan rizik za daljnja takva kršenja. Nadalje, u posebnom kontekstu sirijskih obavještajnih i sigurnosnih službi, Vijeće je ocijenilo da će bivši službenici tih službi vjerojatno imati trajan utjecaj u režimu. Vijeće stoga smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju članovima sirijskih obavještajnih i sigurnosnih službi te njihovim bivšim članovima koji su tu dužnost obnašali nakon svibnja 2011., ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I.

(10)

Vijeće je ocijenilo da paravojne postrojbe povezane s režimom podupiru sirijski režim u njegovim represivnim politikama i krše ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo na zapovijed i u ime sirijskog režima te da njihovi članovi predstavljaju ozbiljan rizik za daljnja takva kršenja. Vijeće stoga smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja kako bi se zamrznula sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju članovima paravojnih postrojbi povezanih sa sirijskim režimom, ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom, te uvesti ograničenja prihvata za takve osobe, koje je identificiralo Vijeće i koje su navedene u Prilogu I.

(11)

Radi sprečavanja kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava uporabom kemijskog oružja u Siriji, Vijeće smatra da bi trebalo predvidjeti mjere ograničavanja protiv osoba, subjekata, jedinica, agencija, tijela ili institucija koji djeluju u tom sektoru, a koje je identificiralo Vijeće i koji su navedeni u Prilogu I.

(12)

Mjerama ograničavanja ne dovode se u pitanje povlastice i imuniteti koje uživaju članovi diplomatskih i konzularnih misija akreditirani za određenu državu članicu EU-a, u skladu s međunarodnim pravom, uključujući Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961. i Bečku konvenciju o konzularnim odnosima iz 1963. Nadalje, mjerama ograničavanja ne dovodi se u pitanje obnašanje diplomatskih funkcija i pružanje konzularne pomoći država članica u Siriji.

(13)

Osobe ili subjekti unutar jedne od kategorija iz uvodnih izjava od 5. do 11. ne bi trebali podlijegati mjerama ograničavanja ako postoji dovoljno informacija o tome da nisu, ili da više nisu, povezani s režimom ili da na njega ne utječu ili ne predstavljaju stvaran rizik izbjegavanja.

(14)

Svaka odluka o uvrštenju na popis trebala bi se donijeti na pojedinačnoj osnovi i za svaki pojedini slučaj, vodeći računa o proporcionalnosti mjere.”.

2.

Uvodna izjava 3. renumerira se kao uvodna izjava 15.

3.

Članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 27.

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoja državna područja ili provoz preko njih osobama odgovornima za nasilnu represiju protiv civilnog stanovništva u Siriji, osobama koje od režima imaju koristi ili taj režim podupiru, te s njima povezanim osobama, kako su navedene u Prilogu I.

2.   U skladu s procjenama i odlukama Vijeća u kontekstu stanja u Siriji kako je navedeno u uvodnim izjavama od 5. do 11., države članice također poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoja državna područja ili provoz preko njih:

(a)

vodećim poslovnim osobama koje djeluju u Siriji;

(b)

članovima obitelji Assad ili Makhlouf;

(c)

ministrima sirijske vlade koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(d)

članovima sirijskih oružanih snaga s činom pukovnika te na pukovničkom ili višem položaju nakon svibnja 2011.;

(e)

članovima sirijskih sigurnosnih i obavještajnih službi koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(f)

članovima paravojnih postrojbi povezanih s režimom; ili

(g)

osobama koje djeluju u sektoru širenja kemijskog oružja,

i osobama povezanima s njima, kako su navedeni u Prilogu I.

3.   Osobe unutar jedne od kategorija iz stavka 2. ne uključuju se niti zadržavaju na popisu osoba i subjekata iz Priloga I. ako postoji dovoljno informacija o tome da nisu, ili da više nisu, povezane s režimom ili da na njega ne utječu ili ne predstavljaju stvaran rizik izbjegavanja.

4.   Svaka odluka o uvrštenju na popis donosi se na pojedinačnoj osnovi i za svaki pojedini slučaj, vodeći računa o proporcionalnosti mjere.

5.   Stavcima 1. i 2. ne obvezuje se državu članicu da vlastitim državljanima odbije ulazak na svoje državno područje.

6.   Stavcima 1. i 2. ne dovode se u pitanje slučajevi u kojima je država članica obvezana međunarodnim pravom, to jest:

(a)

kao zemlja domaćin međunarodne međuvladine organizacije;

(b)

kao zemlja domaćin međunarodne konferencije koju je sazvao UN ili koja je sazvana pod pokroviteljstvom UN-a;

(c)

na temelju multilateralnog sporazuma kojim se dodjeljuju povlastice i imuniteti; ili

(d)

na temelju Sporazuma o pomirenju iz 1929. (Lateranski ugovor) koji su sklopile Sveta Stolica (Država Vatikanskoga Grada) i Italija.

7.   Smatra se da se stavak 6. primjenjuje i u slučajevima kada je država članica zemlja domaćin Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS).

8.   Vijeće se propisno obavješćuje o svim slučajevima u kojima država članica odobri izuzeće na temelju stavka 6. ili 7.

9.   Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih na temelju stavaka 1. i 2. kada je putovanje opravdano nužnim humanitarnim potrebama ili zbog prisustvovanja međuvladinim sastancima, uključujući sastanke koje promiče Unija ili čiji je domaćin država članica koja predsjeda OESS-om, kada se vodi politički dijalog koji izravno promiče demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava u Siriji.

10.   Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 9. o tome obavješćuje Vijeće pisanim putem. Smatra se da je izuzeće odobreno osim ako jedan ili više članova Vijeća podnese pisani prigovor u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Vijeća podnese prigovor, Vijeće može kvalificiranom većinom odlučiti odobriti predloženo izuzeće.

11.   U slučajevima kada, na temelju stavaka od 6. do 10., država članica odobri ulazak na svoje državno područje ili provoz preko njega osobama navedenima u Prilogu I., odobrenje je ograničeno na svrhu za koju je izdano i na osobu na koju se odnosi.”.

4.

Članak 28. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28.

1.   Osobama odgovornima za nasilnu represiju protiv civilnog stanovništva u Siriji, osobama i subjektima koji od režima imaju koristi ili taj režim podupiru, te s njima povezanim osobama i subjektima, kako su navedeni u prilozima I. i II., zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji im pripadaju, ili su u njihovu vlasništvu, drže ih ili su pod njihovom kontrolom.

2.   U skladu s procjenama i odlukama Vijeća u kontekstu stanja u Siriji kako je navedeno u uvodnim izjavama od 5. do 11., sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju ili su u vlasništvu, drže ih ili su pod kontrolom:

(a)

vodećih poslovnih osoba koje djeluju u Siriji;

(b)

članova obitelji Assad ili Makhlouf;

(c)

ministara sirijske vlade koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(d)

članova sirijskih oružanih snaga s činom pukovnika te na pukovničkom ili višem položaju nakon svibnja 2011.;

(e)

članova sirijskih sigurnosnih i obavještajnih službi koji su dužnost obnašali ili obnašaju nakon svibnja 2011.;

(f)

članova paravojnih postrojbi povezanih s režimom; ili

(g)

članova subjekata, jedinica, agencija, tijela ili institucija koji djeluju u sektoru širenja kemijskog oružja,

i osoba povezanih s njima, kako su navedeni u Prilogu I., zamrzavaju se.

3.   Osobe, subjekti ili tijela koji se nalaze u jednoj od kategorija iz stavka 2. ne uključuju se niti zadržavaju na popisu osoba i subjekata iz Priloga I. ako postoji dovoljno informacija o tome da nisu, ili da više nisu, povezani s režimom ili da na njega ne utječu ili ne predstavljaju stvaran rizik izbjegavanja.

4.   Svaka odluka o uvrštenju na popis donosi se na pojedinačnoj osnovi i za svaki pojedini slučaj, vodeći računa o proporcionalnosti mjere.

5.   Fizičkim ili pravnim osobama ili subjektima navedenima u prilozima I. i II., ili u njihovu korist, ne smije se izravno ili neizravno stavljati na raspolaganje nikakva financijska sredstva ili gospodarske izvore.

6.   Nadležno tijelo države članice može, pod uvjetima koje smatra primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, nakon što utvrdi da su ta financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a)

potrebni za zadovoljenje osnovnih potreba osoba navedenih u prilozima I. i II. i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

(b)

namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i naknade za nastale izdatke povezane s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo plaćanju pristojbi ili naknada za usluge rutinskog čuvanja ili upravljanja zamrznutim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima; ili

(d)

potrebni za izvanredne izdatke, pod uvjetom da je nadležno tijelo najmanje dva tjedna prije izdavanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima na temelju kojih smatra da posebno odobrenje treba izdati;

(e)

potrebni za humanitarne svrhe, kao što su isporuka ili olakšavanje isporuke pomoći, uključujući opskrbu lijekova, hranu, humanitarne radnike i povezanu pomoć, te pod uvjetom da se, u slučaju oslobađanja zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, financijska sredstva ili gospodarski izvori oslobađaju za UN radi dostavljanja ili olakšavanja dostavljanja pomoći u Siriji u skladu s Operativnim planom za humanitarnu pomoć Siriji (SHARP);

(f)

trebaju biti doznačeni na račun ili s računa diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije koja uživa imunitet u skladu s međunarodnim pravom, kada su takva plaćanja namijenjena obavljanju službenih zadaća diplomatske ili konzularne misije ili međunarodne organizacije;

(g)

potrebni za evakuacije iz Sirije;

(h)

namijenjeni Središnjoj banci Sirije ili subjektima u sirijskom državnom vlasništvu, kako su navedeni u prilozima I. i II., u svrhu izvršavanja plaćanja u ime Sirijske Arapske Republike OPCW-u za aktivnosti povezane s OPCW-ovom misijom provjeravanja i uništavanjem sirijskog kemijskog oružja, a osobito Posebnom fondu OPCW-a za Siriju za aktivnosti povezane s potpunim uništenjem sirijskog kemijskog oružja izvan državnog područja Sirijske Arapske Republike.

Država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog stavka.

7.   Odstupajući od stavaka 1. i 2., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma na koji je osoba ili subjekt iz stavaka 1. ili 2. uvrštena na popis u Prilogu I. ili Prilogu II. ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili poslije tog datuma;

(b)

financijska sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavat će se isključivo za podmirenje tražbina osiguranih takvom odlukom ili koje su priznate kao valjane takvom odlukom, u okviru ograničenja određenih mjerodavnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju prava osoba s takvim tražbinama;

(c)

odluka nije u korist osobe ili subjekta uvrštenog na popis u Prilogu I. ili Prilogu II.; i

(d)

priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom dotične države članice.

Država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog stavka.

8.   Stavcima 1. i 2. ne sprečava se da osoba ili subjekt uvršten na popis izvrši dospjela plaćanja prema ugovoru sklopljenom prije uvrštenja te osobe ili subjekta na popis, pod uvjetom da je relevantna država članica utvrdila da plaćanje, izravno ili neizravno, ne prima osoba ili subjekt iz stavaka 1. i 2.

9.   Stavcima 1. i 2. ne sprečava se da subjekt uvršten na popis iz Priloga II., tijekom razdoblja od dva mjeseca od datuma njegova uvrštenja na popis, izvrši plaćanje iz zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora koje je taj subjekt primio nakon datuma uvrštenja na popis kada je takvo plaćanje dospjelo na temelju ugovora u vezi s financiranjem trgovine, pod uvjetom da je relevantna država članica utvrdila da plaćanje, izravno ili neizravno, ne prima osoba ili subjekt iz stavka 1. ili 2.

10.   Stavak 5. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune na ime:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

plaćanja dospjelih prema ugovorima i sporazumima koji su sklopljeni ili obvezama koje su nastale prije datuma kad su ti računi postali predmetom ove Odluke,

pod uvjetom da sve takve kamate, drugi prihodi i plaćanja i dalje podliježu stavcima 1. i 2.

11.   Stavci 1., 2. i 5. ne primjenjuju se na prijenos od strane ili preko Središnje banke Sirije financijskih sredstava ili gospodarskih izvora primljenih i zamrznutih nakon datuma njezina uvrštenja na popis, niti na prijenos financijskih sredstava ili gospodarskih izvora Središnjoj banci Sirije ili preko Središnje banke Sirije nakon datuma njezina uvrštenja na popis, kada se takav prijenos odnosi na dospjelo plaćanje od strane financijske institucije koja nije uvrštena na popis u vezi s posebnim trgovinskim ugovorom, pod uvjetom da je relevantna država članica za svaki pojedini slučaj utvrdila da plaćanje, izravno ili neizravno, ne prima osoba ili subjekt iz stavka 1. ili 2.

12.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na prijenos od strane ili preko Središnje banke Sirije zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora kada je svrha tog prijenosa osigurati financijskim institucijama u nadležnosti država članica likvidnost za financiranje trgovine, pod uvjetom da je prijenos odobrila relevantna država članica.

13.   Stavci 1., 2. i 5. ne primjenjuju se na prijenos, od strane ili preko financijskog subjekta uvrštenog na popis iz Priloga I. ili Priloga II., zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora kada se taj prijenos odnosi na plaćanje od strane osobe ili subjekta koji nije uvršten na popis iz Priloga I. ili Priloga II. u vezi s pružanjem financijske potpore sirijskim državljanima koji se školuju, stručno osposobljavaju ili su uključeni u akademska istraživanja u Uniji, pod uvjetom da je relevantna država članica za svaki pojedini slučaj utvrdila da plaćanje, izravno ili neizravno, ne prima osoba ili subjekt iz stavka 1. ili 2.

14.   Stavci 1., 2. i 5. ne primjenjuju se na radnje ili transakcije u vezi s prijevoznikom Syrian Arab Airlines koje se obavljaju isključivo za evakuaciju građana Unije i članova njihovih obitelji iz Sirije.

15.   Stavci 1., 2. i 5. ne primjenjuju se na prijenos od strane ili preko banke Commercial Bank of Syria financijskih sredstava ili gospodarskih izvora primljenih od izvora izvan Unije te zamrznutih nakon datuma njezina uvrštenja na popis niti na prijenos banci Commercial Bank of Syria ili preko banke Commercial Bank of Syria financijskih sredstava ili gospodarskih izvora primljenih od izvora izvan Unije nakon datuma njezina uvrštenja na popis, kada se takav prijenos odnosi na dospjelo plaćanje od strane financijske institucije koja nije uvrštena na popis u vezi s posebnim trgovinskim ugovorom za opskrbu lijekova, hranu, skloništa, sanitarne predmete ili higijenske potrepštine za civilnu upotrebu, pod uvjetom da je relevantna država članica za svaki pojedini slučaj utvrdila da plaćanje, izravno ili neizravno, ne prima osoba ili subjekt iz stavka 1. ili 2.”.

5.

Članak 30. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Vijeće o svojoj odluci o uvrštavanju, uključujući razloge za uvrštavanje, obavješćuje dotičnu osobu, subjekt ili tijelo neposredno, ako je adresa poznata, ili putem objave obavijesti, i na taj način toj osobi, subjektuili tijelu daje mogućnost da se očituje. Posebno, kada su osoba, subjekt ili tijelo uvršteni na popis u Prilogu I. na temelju toga što su obuhvaćeni jednom od kategorija osoba, subjekata ili tijela navedenih u članku 27. stavku 2. ili članku 28. stavku 2., ta osoba, subjekt ili tijelo mogu podnijeti dokaze i očitovanja o tome zašto smatraju da, iako su obuhvaćeni tom kategorijom, njihovo uvrštavanje na popis nije opravdano.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2011/273/ZVSP od 9. svibnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 121, 10.5.2011., str. 11.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 147, 1.6.2013., str. 14.).


13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/83


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1837

od 12. listopada 2015.

o potpori Unije djelatnostima Pripremne komisije Organizacije Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) radi jačanja njezinih sposobnosti praćenja i provjeravanja i u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 26. stavak 2. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Europsko vijeće usvojilo je 12. prosinca 2003. Strategiju EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje („Strategija”), čije poglavlje III. sadrži popis mjera koje treba poduzeti unutar Unije i u trećim zemljama za suzbijanje takvog širenja.

(2)

Unija aktivno provodi Strategiju i primjenjuje mjere iz njezina III. poglavlja, posebno odvajajući financijska sredstva za potporu posebnim projektima koje provode multilateralne institucije kao što je Privremeno tehničko tajništvo (PTS) Organizacije Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO).

(3)

Vijeće je 17. studenoga 2003. donijelo Zajedničko stajalište 2003/805/ZVSP (1) o univerzalizaciji i jačanju multilateralnih sporazuma u području neširenja oružja za masovno uništenje i sredstava njihove isporuke. Navedeno Zajedničko stajalište među ostalim poziva na promicanje potpisivanja i ratifikacije Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT).

(4)

Države potpisnice CTBT-a odlučile su u svrhu učinkovite provedbe CTBT-a osnovati Pripremnu komisiju koja će do uspostavljanja CTBTO-a imati pravnu sposobnost kao međunarodna organizacija.

(5)

Važni ciljevi Strategije su rano stupanje na snagu i univerzalizacija CTBT-a te jačanje sustava praćenja i provjeravanja Pripremne komisije CTBTO-a. U tom kontekstu nuklearni pokusi koje je izvela Demokratska narodna Republika Koreja u listopadu 2006., svibnju 2009. i veljači 2013. dodatno su potvrdili važnost što ranijeg stupanja na snagu CTBT-a i potrebu za ubrzanom nadogradnjom i jačanjem sustava praćenja i provjeravanja u okviru CTBT-a.

(6)

Pripremna komisija CTBTO-a nastoji utvrditi kako se može najbolje pojačati sustav provjeravanja, među ostalim i razvojem mogućnosti za praćenje prisutnosti plemenitih plinova te nastojanjima da se države potpisnice CTBT-a potpuno uključe u provedbu režima provjeravanja.

(7)

U okviru provedbe Strategije Vijeće je donijelo tri Zajedničke akcije i dvije Odluke o potpori djelatnostima Pripremne komisije CTBTO-a, i to Zajedničku akciju 2006/243/ZVSP (2) u području osposobljavanja i povećavanja sposobnosti provjeravanja, zajedničke akcije 2007/468/ZVSP (3) i 2008/588/ZVSP (4) te odluke Vijeća 2010/461/ZVSP (5) i 2012/699/ZVSP (6) radi jačanja sposobnosti praćenja i provjeravanja Pripremne komisije.

(8)

Unija bi tomu i dalje trebala davati potporu.

(9)

Tehnička provedba ove Odluke trebala bi se povjeriti Pripremnoj komisiji CTBTO-a koja je zbog svojeg jedinstvenog stručnog znanja i mogućnosti koje se temelje na mreži Međunarodnog sustava praćenja (IMS), koji obuhvaća više od 280 objekata u 85 zemalja, i Međunarodnog podatkovnog centra jedina međunarodna organizacija sposobna provoditi ovu Odluku te koja za to ima i legitimnost. Projekti koje podupire Unija mogu se financirati jedino putem izvanproračunskih doprinosa Pripremnoj komisiji CTBTO-a,

DONIJELO JE SLJEDEĆU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U svrhu osiguravanja neprekidne praktične provedbe određenih elemenata iz Strategije, Unija podupire djelatnosti Pripremne komisije CTBTO-a radi promicanja sljedećih ciljeva:

(a)

jačanja sposobnosti sustava praćenja i provjeravanja u okviru CTBT-a, među ostalim i u području otkrivanja radionuklida;

(b)

jačanja sposobnosti država potpisnica CTBT-a da ispune obveze provjeravanja u okviru CTBT-a i da bi mogle potpuno iskoristiti sudjelovanje u režimu CTBT-a.

2.   Projekti koje podupire Unija imaju sljedeće specifične ciljeve:

(a)

davanje potpore održavanju sustava praćenja radi boljeg otkrivanja mogućih nuklearnih eksplozija, posebno podupiranjem odabranih pomoćnih seizmoloških postaja te karakterizacije globalne koncentracije radioaktivnog ksenona i smanjenja ksenona, poboljšanju upravljanja virtualnim centrom za iskorištavanje podataka (vDEC) i s njime povezanih djelatnosti, provedbi druge faze restrukturiranja softvera za obradu seizmičkih, hidroakustičkih i infrazvučnih (SHI) podataka Međunarodnog podatkovnog centra (IDC) te povećanju pokrivenosti koda za aplikacije IDC-a;

(b)

jačanje sposobnosti provjeravanja Pripremne komisije CTBTO-a u područjima inspekcijskih pregleda na terenu, posebno podupiranjem razvoja operativnih sposobnosti tijekom inspekcijskih pregleda na terenuputem širenja i nadopune tehničkih mogućnosti sustava multispektralnog i infracrvenog (MSIR) sustava za inspekcijske preglede na terenu;

(c)

davanje potpore promicanju univerzalizacije i stupanju na snagu CTBT-a te dugoročnoj održivosti njegova režima provjeravanja putem informiranja i izgradnje kapaciteta, među ostalim pružanjem podrške osposobljavanju i radionicama u jugoistočnoj Aziji, na Pacifiku i Dalekom istoku (SEAPFE) te Srednjem istoku i u južnoj Aziji (MESA) u svrhu promicanja učinkovitog sudjelovanja u CTBT-u; davanje potpore održavanju sustava za izgradnju kapaciteta; informiranju znanstvene, političke i diplomatske zajednice radi podizanja svijesti o CTBT-u i njegova razumijevanja; te konsolidaciji i proširenju proširenog softverskog paketa nacionalnih podatkovnih centara („NDC-in-a-Box”).

Svrha projekata jest i osigurati vidljivost Unije u pružanju podrške za spomenute aktivnosti, kao i pravilno upravljanje programom u provedbi ove Odluke.

Navedeni projekti provode se u korist svih država potpisnica CTBT-a.

Podroban opis projekata nalazi se u Prilogu.

Članak 2.

1.   Za provedbu ove Odluke odgovoran je Visoki predstavnik Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku (dalje u tekstu „Visoki predstavnik”).

2.   Za tehničku provedbu projekata iz članka 1. stavka 2. nadležna je Pripremna komisija CTBTO-a. Navedenu zadaću izvršava pod nadzorom Visokog predstavnika. Visoki predstavnik se prema potrebi u tu svrhu dogovara s Pripremnom komisijom CTBTO-a.

Članak 3.

1.   Referentni financijski iznos za provedbu projekata iz članka 1. stavka 2. iznosi 3 024 756 EUR.

2.   Rashodima koji se financiraju iz iznosa određenog u stavku 1. upravlja se u skladu s postupcima i pravilima koja se primjenjuju na proračun Unije.

3.   Europska komisija nadzire pravilno upravljanje referentnim financijskim iznosom iz stavka 1. U tu svrhu sklapa sporazum o financiranju s Pripremnom komisijom CTBTO-a. Sporazumom o financiranju određuje se da Pripremna komisija CTBTO-a mora osigurati vidljivost doprinosa Unije razmjerno njegovoj visini.

4.   Nakon stupanja na snagu ove Odluke Europska komisija nastoji što je moguće prije sklopiti sporazum o financiranju iz stavka 3. Ona obavješćuje Vijeće o bilo kakvim poteškoćama u tom postupku i o danu sklapanja sporazuma o financiranju.

Članak 4.

1.   Visoki predstavnik Vijeću podnosi izvješće o provedbi te Odluke na temelju redovitih izvješća koja sastavlja Pripremna komisija CTBTO-a. Ta su izvješća podloga za ocjenjivanje koje provodi Vijeće.

2.   Europska komisija dostavlja informacije o financijskim aspektima provedbe projekata iz članka 1. stavka 2.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Ova Odluka prestaje važiti 24 mjeseca nakon dana sklapanja sporazuma o financiranju iz članka 3. stavka 3. Međutim, Odluka prestaje važiti šest mjeseci nakon stupanja na snagu ne sklopi li se u tom roku sporazum o financiranju.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2003/805/ZVSP od 17. studenoga 2003. o univerzalizaciji i jačanju multilateralnih sporazuma na području neširenja oružja za masovno uništenje i sredstava njihove isporuke (SL L 302, 20.11.2003., str. 34.).

(2)  Zajednička akcija Vijeća 2006/243/ZVSP od 20. ožujka 2006. o potpori aktivnostima Pripremne komisije Organizacije iz Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) u području osposobljavanja jačanja sposobnosti za provjeru te u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje (SL L 88, 25.3.2006., str. 68.).

(3)  Zajednička akcija Vijeća 2007/468/ZVSP od 28. lipnja 2007. o potpori aktivnostima Pripremne komisije Organizacije iz Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) za jačanje njezinih sposobnosti praćenja i provjeravanja te u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje (SL L 176, 6.7.2007., str. 31.).

(4)  Zajednička akcija Vijeća 2008/588/ZVSP od 15. srpnja 2008. o potpori aktivnostima Pripremne komisije Organizacije iz Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) za jačanje njezinih sposobnosti praćenja i provjeravanja te u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje (SL L 189, 17.7.2008., str. 28.).

(5)  Odluka Vijeća 2010/461/ZVSP od 26. srpnja 2010. o potpori aktivnostima Pripremne komisije Organizacije iz Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) za jačanje njezinih sposobnosti praćenja i provjeravanja te u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje (SL L 219, 20.8.2010., str. 7.).

(6)  Odluka Vijeća 2012/699/ZVSP od 13. studenoga 2012. o potpori Unije djelatnostima Pripremne komisije Organizacije ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa radi jačanja njezinih sposobnosti praćenja i provjeravanja i u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništavanje (SL L 314, 14.11.2012., str. 27.).


PRILOG

Potpora Unije djelatnostima Pripremne komisije CTBTO-a s ciljem jačanja njezinih sposobnosti praćenja i provjeravanja, povećavanja izgleda za brzo stupanje na snagu i potpore univerzalizaciji CTBT-a i u okviru provedbe Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje

I.   UVOD

1.   Izgradnja sustava za praćenje i provjeru Pripremne komisije CTBTO-a (Pripremna komisija) koji dobro funkcionira ključni je element za pripremu provedbe CTBT-a nakon njegova stupanja na snagu. Razvijanje sposobnosti Pripremne komisije u praćenju prisutnosti plemenitih plinova važan je instrument kojim se procjenjuje je li u slučaju primijećene eksplozije riječ o nuklearnom pokusu. Osim toga, funkcioniranje i učinkovitost sustava praćenja i provjeravanja u okviru CTBT-a ovise o doprinosu svih država potpisnica CTBT-a. Stoga je važno da se državama potpisnicama omogući potpuno sudjelovanje u sustavu praćenja i provjeravanja u okviru CTBT-a. Rad u okviru provedbe ove Odluke također će biti važan za povećanje izgleda za brzo stupanje na snagu i univerzalizaciju CTBT-a.

Projekti opisani u ovoj Odluci značajno će doprinijeti postizanju ciljeva iz Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje.

2.   S tim ciljem Unija će poduprijeti sljedećih devet projekata:

(a)

održavanje pomoćnih seizmoloških postaja IMS-a Međunarodnog sustava za praćenje (IMS) koje se nalaze u zemljama kojima je potrebna potpora;

(b)

projekt karakterizacije globalne koncentracije radioaktivnog ksenona;

(c)

upravljanje vDEC-om i povezane aktivnosti;

(d)

potporu drugoj fazi restrukturiranja IDC SHI;

(e)

smanjenje ksenona;

(f)

povećanje pokrivenosti koda za aplikacije IDC-a;

(g)

hardverska poboljšanja MSIR sustava za inspekcijske preglede na terenu;

(h)

osposobljavanje i radionice u SEAPFE-u i MESA-u, održavanje sustava za izgradnju kapaciteta te informiranje znanstvene zajednice, političke i diplomatske zajednice;

(i)

prošireni softverski paket nacionalnih podatkovnih centara („Extended NDC-in-a-Box”).

Zahvaljujući povoljnijem političkom okruženju veći su izgledi da CTBT stupi na snagu, što se pokazalo i nedavnim novim potpisivanjima i ratifikacijama CTBT-a, što je učinila i Indonezija, jedna od zemalja na popisu iz Priloga 2. CTBT-u. S obzirom na te pozitivne promjene, u godinama koje slijede još se više i hitnije treba usredotočiti na dovršetak izgradnje režima provjeravanja u okviru CTBT-a, osiguravanje njegove spremnosti i operativne sposobnosti te na nastavak rada usmjerenog na stupanje na snagu i univerzalizaciju CTBT-a. Nuklearni pokusi koje je Demokratska Narodna Republika Koreja provela u listopadu 2006., u svibnju 2009. i u veljači 2013. ne samo da su ukazali na važnost opće zabrane nuklearnih pokusa, već i na potrebu za učinkovitim režimom provjeravanja kojim bi se pratilo poštovanje takve zabrane. Vjerodostojan i potpuno operativan režim provjeravanja u okviru CTBT-a omogućit će međunarodnoj zajednici pouzdan i neovisan način za osiguravanje poštovanja navedene zabrane. Osim toga podaci iz CTBTO-a imaju ključnu ulogu i u pravodobnom upozoravanju na tsunamije te u ocjenjivanju širenja radioaktivnih emisija nakon nuklearne nesreće u Fukushimi u ožujku 2011.

Potporom tim projektima jačaju se ciljevi zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Provedbom tih zahtjevnih projekata značajno će se doprinijeti poboljšanju učinkovitih multilateralnih odgovora na trenutne sigurnosne izazove. Točnije, tim projektima poticat će se ciljevi Strategije EU-a za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje, među ostalim daljnja univerzalizacija i jačanje standarda iz CTBT-a i režima provjeravanja u okviru CTBT-a. Pripremna komisija uspostavlja IMS kako bi osigurala da nijedna nuklearna eksplozija ne ostane neprimijećena. Na temelju svojeg jedinstvenog stručnog znanja putem globalne pomoćne seizmološke mreže IMS-a, koja se sastoji od više od 280 objekata u 85 zemalja, i IDC-a Pripremna komisija jedina je organizacija sposobna provoditi te projekte koji se mogu financirati jedino putem izvanproračunskih doprinosa Pripremnoj komisiji.

Zajedničkim akcijama 2006/243/ZVSP, 2007/468/ZVSP i 2008/588/ZVSP te odlukama 2010/461/ZVSP i /699/ZVSP Unija je poduprla uspostavljanje programa osposobljavanja putem e-učenja, integriranu terensku vježbu 2008. za inspekcijske preglede na terenu i integriranu terensku vježbu 2014. (IFE14), ocjenjivanje, mjerenje, karakterizaciju i smanjenje radioaktivnog ksenona, tehničku pomoć i izgradnju kapaciteta, razvoj kapaciteta za buduće generacije stručnjaka CTBT-a, poboljšanje Modela atmosferskog prijenosa (ATM) i pomoćnih seizmoloških postaja, jačanje suradnje sa znanstvenom zajednicom, jačanje sposobnosti inspekcijskih pregleda na terenu razvojem sustava za otkrivanje plemenitih plinova, kao i pilot-projekt za podršku sudjelovanju stručnjaka iz zemalja u razvoju na tehničkim i političkim sastancima Pripremne komisije. Projekti iz ove Odluke temelje se na projektima iz prethodne Zajedničke akcije i na napretku postignutom njihovom provedbom. Projekti iz ove Odluke određeni su tako da se izbjegnu moguća preklapanja s Odlukom Vijeća 2012/699/ZVSP. Neki od projekata iz ove Odluke sadrže elemente koji su slični mjerama poduzetima u okviru prijašnjih Zajedničkih akcija, ali se razlikuju po materijalnom području primjene ili su usmjereni na neke druge zemlje ili regije.

Kao i za druge dobrovoljne doprinose i doprinose u naravi koje je CTBTO primio kao potporu za svoje aktivnosti od donatora, poput država članica EU-a, država koje nisu članice EU-a, institucija i drugih, za provedbu devet gore navedenih projekata koji podupiru aktivnosti Pripremne komisije i upravljanje njima odgovarat će njezin PTS.

II.   OPIS PROJEKATA

Naslov 1.: Održavanje sustava za praćenje

Ovaj naslov sadrži sljedećih šest sastavnica:

:

Sastavnica 1

:

Održavanje pomoćnih seizmoloških postaja IMS-a koje se nalaze u zemljama kojima je potrebna potpora,

:

Sastavnica 2

:

Projekt karakterizacije globalne koncentracije radioaktivnog ksenona,

:

Sastavnica 3

:

Upravljanje vDEC-om i povezane aktivnosti,

:

Sastavnica 4

:

Potpora za drugu fazu programa restrukturiranja ICD SHI,

:

Sastavnica 5

:

Smanjenje ksenona,

:

Sastavnica 6

:

Povećanje pokrivenosti koda za aplikacije IDC-a.

Sastavnica 1: Održavanje pomoćnih seizmoloških postaja IMS-a koje se nalaze u zemljama kojima je potrebna potpora

1.   Pozadina

Ovim projektom želi se nastaviti pružati pomoć lokalnim tijelima s ciljem poboljšanja funkcioniranja i održivosti certificiranih postaja u pomoćnoj seizmološkoj mreži IMS-a koje se nalaze u zemljama kojima je potrebna potpora.

2.   Opseg projekta

Nekim zemljama ostvarenje visoke razine kvalitete i dostupnosti podataka propisane za pomoćne seizmološke postaje IMS-a predstavlja znatan izazov. Detaljna procjena specifičnih lokalnih uvjeta, ciljana poboljšanja infrastrukture postaja (s obzirom na prethodno operativno iskustvo), rješavanje pitanja zastarijevanja te pružanje pomoći u uspostavljanju odgovarajućih internih dogovora i sporazuma za potporu radu i održavanju poboljšat će sveukupnu održivost postaja i pomoći lokalnim operatorima postaja da osiguraju potrebnu razinu učinkovitosti postaja u budućnosti.

Rad u okviru tog projekta stoga bi se sastojao, među ostalim, od daljnjeg prikupljanja potrebnih činjenica i preispitivanja uvjeta za održivost onih postrojenja unutar pomoćne seizmološke mreže na koje se ovaj projekt usredotočuje, posjeta postajama koji uključuju kalibracije sustava, manje popravke i osposobljavanje operatora, dodatnog osposobljavanja lokalnih operatora postaja, unapređenja infrastrukture i sigurnosnog sustava, unapređenja pomoćnog sustava napajanja ili zamjene zastarjele opreme.

Osim toga, u okviru tog projekta nastavit će se niz ciljanih posjeta lokalnim tijelima u zemljama pomoćnih seizmoloških postaja, s ciljem podizanja svijesti i priznanja obveza u okviru CTBT-a koje se odnose na rad i održavanje objekata IMS-a te radi procjene trenutačnog stanja u kontekstu rada i održavanja postaja i poticanja na osnivanje ili poboljšanje strukture nacionalne potpore i sredstava prema potrebi.

3.   Koristi i rezultati

Održavanje i poboljšanje dostupnosti podataka za pomoćne seizmološke postaje.

Sastavnica 2: Projekt karakterizacije globalne koncentracije radioaktivnog ksenona

1.   Pozadina

Pripremna komisija mjeri radioaktivni ksenon u okolišu pomoću vrlo osjetljivih sustava, što je važan dio režima provjeravanja CTBT-a. CTBTO je uz financijski doprinos Unije u okviru Zajedničke akcije 2008/588/ZVSP kupio dva prijenosna sustava za mjerenje radioizotopa plemenitih plinova 133Xe, 135Xe, 133mXe i 131mXe. Ti se sustavi rabe za mjerenje koncentracije radioaktivnog ksenona u Indoneziji, Japanu i Kuvajtu. U tu svrhu sklopljeni su sporazumi o suradnji s partnerskim institutima.

2.   Opseg projekta

Kako bi se nastavilo s tim mjerenjima, potrebna su financijska sredstva za isporuku mobilnih sustava za mjerenje plemenitih plinova na nove lokacije, kao i za rad tih sustava na jednoj lokaciji u trajanju od najmanje 12 mjeseci radi obuhvaćanja sezonskih varijacija.

Lokaciju u Kuvajtu ne pokrivaju sustavi IMS-a za mjerenje koncentracije plemenitih plinova. Prijenosna stanica u Kuvajtu od velike je važnosti iz perspektive mrežne pokrivenosti u području Perzijskog zaljeva. Budući da se na toj lokaciji može dobiti znatna količina informacija o karakterizaciji globalne koncentracije radioaktivnog ksenona, cilj je da se prvo produži mjerenje u Kuvajtu tijekom razdoblja provedbe ovog projekta.

Mjerenja pomoću drugog sustava započet će u Manadou u Indoneziji u okviru Odluke 2012/699/ZVSP. Produljenjem tog razdoblja mjerenja omogućila bi se karakterizacija te lokacije tijekom cijelog dvanaestomjesečnog ciklusa, obuhvaćajući tako sve sezonske uvjete. Po isteku tog razdoblja mjerenja CTBTO namjerava izvršiti dodatna mjerenja u područjima u kojima podaci o globalnoj koncentraciji radioaktivnog ksenona još nisu potpuno poznati. Prednost se daje lokacijama u blizini ekvatora u Latinskoj Americi, Aziji i Africi.

3.   Koristi i rezultati

Korist koja proizlazi iz projekta jest bolje razumijevanje globalne varijacije prisutnosti plemenitih plinova i bolja pokrivenost mreže za praćenje plemenitih plinova. Po završetku projekata mjerenja CTBTO će moći rabiti te sustave za daljnja istraživanja prisutnosti radioaktivnih plinova na različitim geografskim razinama, kao pomoćne sustave i/ili kao sustave osposobljavanja.

Sastavnica 3: Upravljanje vDEC-om i povezane aktivnosti

1.   Pozadina

IDC održava vDEC koji vanjskim istraživačima, nacionalnim podatkovnim centrima (NDC-ima) i ugovornim izvoditeljima PTS-a omogućuje pristup podacima IMS-a te proizvodima i softveru IDC-a. Virtualni centar za iskorištavanje podataka (vDEC) osnovan je u okviru Odluke 2010/461/ZVSP.

2.   Opseg projekta

Cilj je nastaviti podupirati vDEC kao platformu za zajednička istraživanja koristeći se podacima IMS-a te proizvodima i softverom IDC-a.

3.   Koristi i rezultati

Virtualnim centrom za iskorištavanje podataka (vDEC) podupiru se istraživanja i razvoj naprednih tehnologija za praćenje iz CTBT-a. Time se mladim znanstvenicima i inženjerima te znanstvenicima iz slabije razvijenih zemalja s manje resursa pružaju prilike za istraživanje.

Sastavnica 4: Potpora za drugu fazu programa restrukturiranja ICD SHI

1.   Pozadina

Na temelju početne faze restrukturiranja odabranih dijelova sustava SHI te iskorištavanja znatnih doprinosa u naravi iz SAD-a, PTS je pokrenuo takozvanu drugu fazu programa restrukturiranja IDC SHI. Cilj tog programa jest razviti sveobuhvatnu softversku arhitekturu u svrhu novog razvoja projekata i za unapređenje postojećeg softvera tijekom sljedećih 5 do 7 godina. Druga faza programa restrukturiranja podijeljena je u nekoliko kraćih faza prema metodologiji RUP za razvoj softvera (engl. Rational Unified Process). Bilo je predviđeno je da prva faza RUP-a, poznata kao početna faza, bude gotova 2014., te da dokumenti o zahtjevima i specifikacijama sustava budu dovršeni. Sljedeća faza RUP-a, elaboracija, predviđena je za 2016. i početak 2017. te će uključivati razvoj nacrta softverske arhitekture i razvoj prototipa dovoljnog za smanjenje najvećih rizika utvrđenih u nacrtu. Ključni cilj određivanja sveobuhvatne softverske arhitekture jest da se PTS-u omogući određivanje prioriteta u kontekstu aktivnosti održavanja. Iako su doprinosi u naravi iz SAD-a značajan dio ovog projekta, neophodno je da se sve države članice CTBTO-a uključe u taj postupak. To će se postići redovitim informiranjem radnih skupina i putem tehničkih sastanaka.

2.   Opseg projekta

Cilj je: 1. podržati dva tehnička sastanaka o softverskom inženjeringu; i 2. osigurati ugovorene usluge/kratkoročna imenovanja osoblja za razvoj prototipa.

3.   Koristi i rezultati

Glavni je cilj ovog projekta pružiti moderniji i prilagodljiviji okvir za razvoj i održavanje softvera za idućih 20 godina. Trebao bi rezultirati organizacijom sustava i potpore koja je otpornija na promjene te čije su funkcioniranje i održavanje jeftiniji.

Sastavnica 5: Smanjenje ksenona

1.   Pozadina

Pripremna komisija mjeri radioaktivni ksenon u okolišu pomoću vrlo osjetljivih sustava plemenitih plinova, što je važan dio režima provjeravanja CTBT-a. Trenutačne emisije radioaktivnog ksenona iz radiofarmaceutskih proizvodnih pogona (RPF-i) znatno utječu na razine prisutnosti na postajama za mjerenje plemenitih plinova CTBTO-ova IMS-a.

Uz doprinos primljen iz Unije u okviru Odluke 2012/699/ZVSP, CTBTO je naručio studiju za razvoj tehničkog rješenja koje se može rabiti za smanjenje emisija radioaktivnog ksenona iz RPF-ova. Studiju je proveo Centar za nuklearna istraživanja iz Belgije (SCKߦCEN) i njome omogućio razvoj prototipa sustava hvatanja ksenona na temelju srebrnog zeolita koji je pokazao obećavajuće rezultate.

2.   Opseg projekta

Kako bi se poduprli aktualni napori za smanjenje ksenona i kao daljnje postupanje nakon aktivnosti provedenih na temelju Odluke 2012/699/ZVSP, potrebna su sredstva za daljnji razvoj sustava hvatanja ksenona sa sljedećim glavnim ciljevima:

(a)

provođenje proširene studije prototipa temeljenog na srebrnom zeolitu koji je razvio SCKߦCEN iz Belgije u okviru Odluke 2012/699/ZVSP pod širokim rasponom operativnih uvjeta s ciljem daljnje procjene učinkovitosti sustava;

(b)

proširenje testiranja u dodatnim RPF-ovima putem posebnih projektnih studija i demonstracijskih vježbi u različitim operativnim okruženjima. Budući KAERI RPF u Busanu, Koreja, prikladan je kandidat za takve studije u suradnji sa SCKߦCEN-om iz Belgije;

(c)

ocjena dugoročnog ponašanja odabranih materijala u kontekstu otpornosti na visoke razine zračenja u stvarnom operativnom okruženju. Ono će se provesti kao dio ispitivanja u operativnim uvjetima;

(d)

integracija sustava visokih performansi za praćenje emisija u RPF-ima omogućit će prikupljanje podataka visoke kvalitete koji će se dijeliti s CTBTO-om i državama potpisnicama CTBT-a. Sustavi za otkrivanje temeljit će se na detektoru germanija visoke čistoće s visokom učinkovitošću za analizu radioaktivnog ksenona na različitim razinama aktivnosti;

(e)

razvoj poboljšanih ATM alata za pouzdanu procjenu emisija radioaktivnog ksenona iz RPF-a na postajama IMS-a. Alate će rabiti CTBTO i bit će dostupni državama potpisnicama CTBT-a da bi se omogućila neovisna procjena temeljena na podacima dobivenima postupkom evaluacije emisija otpadnih plinova. Alati će također podržavati prilagodljivu konfiguraciju mreže plemenitih plinova IMS-a.

3.   Koristi i rezultati

Sveobuhvatnim ispitivanjem sustava za smanjenje ksenona pod raznim operativnim uvjetima omogućit će se konačan nacrt konkretnog tehničkog rješenja za smanjenje emisija ksenona iz RPF-ova. Poboljšanom učinkovitošću mreže plemenitih plinova IMS-a državama potpisnicama CTBT-a omogućit će se dobivanje podataka o praćenju veće kvalitete u smislu vrijednosti provjeravanja CTBT-a.

Sastavnica 6: Povećanje pokrivenosti koda za aplikacije IDC-a

1.   Pozadina

Jedinično, integracijsko i regresijsko ispitivanje učestali je, visoko specijalizirani i vremenski zahtjevan zadatak u sklopu održavanja aplikacija za analizu valnih oblika i radionuklida u IDC-u. Opsežno ispitivanje potrebno je pri uvođenju nove verzije operativnog sustava, izdavanju nove verzije aplikacije ili promjenama konfiguracije postojećeg softvera.

Kako je softver prilično složen te se može se pokrenuti u tisućama različitih konfiguracija, a u radu se često oslanja na pristup disku i bazi podataka, razvoj testova također je složen. U većini dosadašnjih ispitivanja stručnjak bi pokrenuo softver u čestim konfiguracijama, pregledao rezultate i usporedio ih s prethodnim i očekivanim rezultatima. Taj manualni postupak teško je ponovljiv i u velikoj se mjeri temelji na dostupnosti ljudskih resursa i na stručnom znanju.

Da bi riješila taj problem, Pripremna komisija započela je u studenom 2013. projekt za utvrđivanje i provedbu okvira za testiranje otvorenog koda kojim bi mogla provesti automatska kontinuirana ispitivanja. Riječ je o trogodišnjem ugovoru potpisanom u studenom 2013. koji ističe u studenom 2016. Pripremna komisija je već ugovorila usluge razvoja softvera u tu svrhu. Sredstva Unije namijenjena su za pokrivanje posljednjeg fakultativnog proširenja postojećeg ugovora koji će biti na snazi od siječnja do studenoga 2016. Okvirom za kontinuirano automatsko testiranje (CATS) također se namjerava olakšati stvaranje i održavanje skupa testirajućih klasa te razvoj početnog skupa integracijskih ispitivanja komponenti za automatsku obradu valnih oblika.

Projekt trenutno napreduje prema planu. Dokument o zahtjevima sustava je dovršen i utvrđena su dva paketa softvera otvorenog koda (Jenkins i FitNesse) koji skupa zadovoljavaju uvjete Pripremne komisije.

2.   Opseg projekta

Cilj ovog projekta daljnji su koraci nakon provedbe CATS-a povećanjem pokrivenosti koda putem razvoja jediničnog, integracijskog i regresijskog ispitivanja, posebno u područjima obrade valnih mreža, softvera za radionuklide te širenja proizvoda i podataka.

3.   Koristi i rezultati

Taj će rad pomoći u uspostavi ponovljivog postupka kontrole kvalitete i povećati učinkovitost IDC-ovih operacija primjene softvera. To će rezultirati kvalitetnijim softverom za automatsku obradu podataka u valnim oblicima i radionuklida te u konačnici boljom uslugom za države članice CTBTO-a, posebno u kontekstu širenja podataka, proizvoda i softvera.

Naslov 2.: Hardverska i softverska poboljšanja sustava MSIR za inspekcijske preglede na terenu

1.   Pozadina

Sustav MSIR, koji je razvio PTS putem financiranja na temelju Odluke 2012/669/ZVSP te nadopunjen doprinosom u naravi za Integriranu terensku vježbu 2014. (IFE14), posjeduje kapacitet za dobivanje spektralnih informacija sa zračne platforme od vidljivog do infracrvenog dijela elektromagnetskog spektra. Sustav čine senzori na stabiliziranom kućištu, pomoćni instrumenti i alati za obradu kojima se crpe podaci relevantni za inspekcijske preglede na terenu.

Nadalje, elementi sustava (softver za planiranje misija, inercijska mjerna jedinica, kontrola sustava, pomoćni pilotski i operatorski navigacijski sustav i video kamera) integrirani su i ispitani u okviru zračne gama-spektrometrijske analize PTS-a koja omogućuje pribavljanje podataka duž prethodno određene linije leta. Ti su elementi dostupni i za ostale zračne operacije inspekcijskih pregleda na terenu, među ostalim početna prelijetanja i aeromagnetsko snimanje.

2.   Opseg projekta

Ciljevi su širenje mogućnosti sustava MSIR te, kao posljedica toga, povećanje sposobnosti inspekcijskog tima za otkrivanje obilježja važnih za inspekcijske preglede na terenu. Sustav MSIR modularne je konstrukcije i mogu mu se dodati dodatne sastavnice kada to dopuste financijska sredstva. Ispitivanje PTS-a dokazalo je vrijednost drugih senzora MSIR-a koji bi dopunjivali postojeću integriranu mrežu senzora. Ovim se prijedlogom nastoji dopuniti sustav dodavanjem namjenskih senzora.

(a)   Multispektralni senzor

PTS-ovo testiranje pomoću sustava doprinosa u naravi potvrdilo je vrijednost prikupljanja podataka u diskretnim spektralnim linijama u bliskom i kratkovalnom infracrvenom području. Nadalje, sudionici na dvama sastancima stručnjaka za inspekcijske preglede na terenu 2011. i 2012. istaknuli su sposobnost detekcije u tom dijelu spektra kao ključni zahtjev zračnog sustava MSIR. Stoga je taj element ključan dio prijedloga.

Hardverska oprema iz doprinosa u naravi koja se rabila tijekom Integrirane terenske vježbe 2014. (IFE14) nije dostupna PTS-u kao dugoročan zajam, a s obzirom na gotovo cjelogodišnju uporabu takvih uređaja mala je vjerojatnost primanja sličnog uređaja putem ugovora o zajmu od države potpisnice CTBT-a. Stoga u okviru prijedloga treba kupiti standardni multispektralni instrument potpuno integriran s postojećim komponentama i koji može otkriti obilježja relevantna za inspekcijske preglede na terenu u bliskom i kratkovalnom infracrvenom području.

(b)   Instrument za mjerenje udaljenosti

Kako je dokazano tijekom različitih praktičnih ispitivanja, laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s mogućnošću skeniranja ugrađen na zračnoj platformi nudi znatne prednosti inspekcijskom timu. Sustav MSIR trenutačno nema kapacitet za prikupljanje podataka o terenu, no mogao bi ga imati doda li mu se laserski uređaj za mjerenje udaljenosti. Takav instrument bi:

omogućio brzo prikupljanje podataka o površini i visini terena koji bi mogli otkriti određena obilježja zaklonjena vegetacijom, a relevantna za inspekcijske preglede na terenu

olakšao ispravak drugih podataka MSIR-a i stvaranje ortorektificiranih slika

omogućio stvaranje trodimenzionalnih modela koji bi inspekcijskim timovima za inspekcijske preglede na terenu još više olakšali proces donošenja odluka i planiranje misije.

Pored služenja sustavu MSIR takav bi se instrument također mogao rabiti kao pomoćna komponenta sustava za mjerenje radionuklida radi pružanja točnih podataka o razmaku od tla radi ispravljanja gama podataka dobivenih tijekom prelijetanja. Takav instrument bio bi posebno važan u području visokog reljefa (kao što pokazuju iskustva tijekom Integrirane terenske vježbe 2014. (IFE14)).

3.   Koristi i rezultati

Učinkovitiji i djelotvorniji sustav MSIR poboljšat će rad inspektora tijekom inspekcije na terenu. Time se podupire politika Unije i odlučnost Unije da CTBT stupi na snagu. Nadalje, projektom se može nadopuniti i daljnje ojačati industrija zračnih senzora u Europi. Nekoliko poduzeća u Uniji pruža proizvode u tom području.

Naslov 3.: Informiranje i izgradnja kapaciteta na razini zemalja

Ovaj naslov sadrži sljedeće dvije sastavnice:

Sastavnica 1

:

Osposobljavanje i radionice u SEAPFE-u i MESA-u, održavanje sustava izgradnje kapaciteta, informiranje znanstvene, političke i diplomatske zajednice

Sastavnica 2

:

Prošireni softver nacionalnih podatkovnih centara („Extended NDC-in-a-Box”)

Sastavnica 1: Osposobljavanje i radionice u SEAPFE-u i MESA-u, održavanje sustava izgradnje kapaciteta, informiranje znanstvene, političke i diplomatske zajednice

1.   Pozadina

PTS je bio uspješan u izgradnji kapaciteta za potporu NDC-ima i autorizaciji korisnika na sustavan način u regijama Afrike, Latinske Amerike i Kariba, istočne Europe te dijelova SEAPFE-a. Potpora Unije znatno je povećala postignute pozitivne rezultate. Logički bi slijedilo proširenje izgradnje kapaciteta na razini zemalja na više zemalja u SEAPFE-u i na MESA-u. Usto, sustavi izgradnje kapaciteta instalirani u nizu zemalja (40 sustava, a u pripremi je još 20 instalacija) neophodni su za održavanje kapaciteta, no često pate od tehničkih poteškoća zbog teških lokalnih klimatskih uvjeta ili infrastrukture. Potreban je neki stupanj održavanja tih sustava kako bi se ostvarila potpuna korist od izgradnje kapaciteta na razini zemalja. Interakcija stručnjaka s Pripremnom komisijom ključna je za održavanje političke potpore i tehničke stručnosti u svim aspektima CTBT-a. Niz redovitih konferencija i događanja za informiranje akademske, diplomatske i znanstvene zajednice (poput dvogodišnje znanstvene i tehnološke konferencije CTBT-a, regionalnih radionica i konferencija CTBT-a, tečajeva CTBT-a o javnoj politici te radionica znanstvenika) služi za izgradnju i održavanje povjerenja u režim provjeravanja i ističe važnost CTBT-a kao okosnice režima globalnog neširenja oružja i razoružavanja. Te aktivnosti također su koristan kanal za uključivanje država iz Priloga 2. koje nisu ratificirale CTBT s ciljem da se unaprijedi njegovo stupanje na snagu.

2.   Opseg projekta

Ovim potprojektom jačaju se prijašnji napori za izgradnju tehničkih kapaciteta na razini zemalja putem potpore osposobljavanju i radionicama u regijama SEAPFE-a i MESE-a kako bi se promicalo učinkovito sudjelovanje zemalja tih regija u CTBT-u. Poseban fokus stavlja se na osposobljavanje analitičara radionuklida na temelju softvera koji je 2013. dodan standardnom softveru nacionalnih podatkovnih centara („NDC-in-a-box”). Tim dvama regijama pridat će se odgovarajuća pozornosti pri odabiru primatelja iz aktivnosti uključenih u deveti projekt o proširenom softveru nacionalnih podatkovnih centara („NDC-in a box”) i njegovu temeljnom elementu, softverskom paketu SeisComp 3. Jedan od glavnih ciljeva je davanje potpore državama potpisnicama CTBT-a u integraciji IMS-a s nacionalnim i regionalnim seizmološkim mrežama i spajanje normalnih rutinskih operacija poput lokalnog i regionalnog praćenje seizmičkih opasnosti s praćenjem nuklearnih eksplozija putem ustanova u kojima se nalaze NDC-ovi. Tražit će se povezanost s druga dva potprojekta u okviru tog prijedloga, na primjer kroz uporabu odgovarajućih zajedničkih materijala u osposobljavanju i radionicama te prikupljanju stečenih saznanja na državnoj razini.

Pružit će se korektivna tehnička podrška za sustave izgradnje kapaciteta koji se učinkovito rabe na nacionalnoj razini, ali koji nisu prošli testove zbog manjih tehničkih prepreka, među ostalim nedostatka odgovarajuće dostupnosti interneta.

Ovim potprojektom također će se povećati svijest i razumijevanje CTBT-a u akademskoj zajednici te među političkim stručnjacima i donositeljima odluka, posebno u državama navedenima u Prilogu 2. koje još nisu ratificirale CTBT, ponudom tečaja i programa osposobljavanja o pitanjima CTBT-a, posebno o znanstvenim i tehničkim aspektima CTBT-a. Posebno će se usredotočiti na zemlje u razvoju i države navedene u Prilogu 2. koje još nisu ratificirale CTBT, u skladu sa strategijama PTS-a za stupanje na snagu i univerzalizaciju CTBT-a.

3.   Koristi i rezultati

Aktivnosti su u skladu s ciljevima Unije time što promiču pojačanu globalnu sigurnost putem povećanja svijesti i razumijevanja CTBT-a te jačanja Zajedničkog stajališta 2003/805/ZVSP i pojačanog informiranja država navedenih u Prilogu 2. CTBT-u, izgradnje kapaciteta na razini zemalja, te usvajanjem u regijama SEAPFE-a i MESA-e.

Sastavnica 2: Prošireni softver nacionalnih podatkovnih centara („Extended NDC-in-a-Box”)

1.   Pozadina

Pripremna komisija bavila se 2013. naporima proširenja svoje trenutačne ponude softvera nacionalnih podatkovnih centara dodatnim softverom koji bi korisnicima omogućio lakše kombiniranje podataka s mreže IMS-a s podacima lokalnih i nacionalnih postaja i značajno poboljšao mogućnosti obrade NDC-ova. U sklopu toga u prosincu 2013. potpisan je ugovor o licenciji s njemačkim istraživačkim centrom za geoznanosti Helmholtz-Centre Potsdam GFZ, što je Pripremnoj komisiji omogućilo distribuciju softvera SeisComp3 autoriziranim korisnicima u sklopu paketa softvera nacionalnih podatkovnih centara u cilju obrade i analize podataka IMS-a. Rad na razvoju softvera za prvo izdanje proširenog softvera nacionalnih podatkovnih centara za alfa ocjenjivače trenutačno se dovršava, a testiranje u NDC-ima je u tijeku. Predstavnici NDC-ova raspravljali su o okviru proširenog softvera nacionalnih podatkovnih centara te razradili i prihvatili zahtjeve tijekom sastanaka DPSS-a na radionici NDC-ova održanoj u Beču od 12. do 16. svibnja 2014. Na kraju projekta isti će predstavnici NDC-a dobiti priliku da kao alfa ocjenjivači ispitaju novu distribuciju softvera na svojim lokacijama. Interes država članica CTBTO-a u definiranju zahtjeva i testiranju je golem unatoč zahtjevima koji se tiču vremena i opreme postavljenima predstavnicima NDC-ova koji sudjeluju u projektu.

2.   Opseg projekta

Ovim potprojektom također će se konsolidirati novi prošireni paket softvera nacionalnih podatkovnih centara kako bi im se olakšalo njegovo usvajanje i pritom osigurala dosljednost s restrukturiranjem softvera IDC-a. Sastoji se od sljedećih sastavnica: (a) rješavanja pitanja povratnih informacija dobivenih tijekom alfa testiranja rješavanjem utvrđenih problema i malim poboljšanjima softvera prema zahtjevima alfa ocjenjivača. Rezultat tog rada trebao bi biti prvo službeno izdanje proširene distribucije softvera nacionalnih podatkovnih centara; i (b) rješavanja pitanja potrebe za osposobljavanjem među NDC-ima, posebno u kontekstu novih alata koji će se uključiti u prošireni paket softvera nacionalnih podatkovnih centara te paketa SeisCom3. To će se postići dvama tečajevima osposobljavanja za analitičare valnih oblika u NDC-ima i dvama tečajevima osposobljavanja posvećenima SeisCompu 3, kao i misijama stručnjaka u nacionalne podatkovne centre kojima je potrebna pomoć na terenu.

3.   Koristi i ishod

Te su aktivnosti u skladu s ciljevima Unije tako što promiču pojačanu globalnu sigurnost putem podizanja svijesti i razumijevanja CTBT-a i jačanja Zajedničkog stajališta 2003/805/ZVSP te putem pojačanog informiranja zemalja iz Priloga 2. CTBT-u i izgradnje kapaciteta na razini zemalja, među ostalim održavanjem sustava za izgradnju kapaciteta te širenja usvajanja softvera nacionalnih podatkovnih centara.

III.   TRAJANJE

Ukupno procijenjeno trajanje provedbe projekata iznosi 24 mjeseci.

IV.   KORISNICI

Korisnici projekata iz ove Odluke su sve države potpisnice CTBT-a i Pripremna komisija.

V.   PROVEDBENI SUBJEKT

Tehnička provedba projekata povjerit će se Pripremnoj komisiji. Projekte će izravno provoditi osoblje Pripremne komisije, stručnjaci iz država potpisnica CTBT-a i ugovorni izvoditelji. Predviđeno je da će se financijska sredstva rabiti za sklapanje ugovora sa savjetnikom za upravljanje projektom koji će biti odgovoran za: asistiranje Pripremnoj komisiji u provedbi ove Odluke, obvezu izvješćivanja tijekom cijelog provedbenog razdoblja, uključujući konačno narativno izvješće i konačno financijsko izvješće; za održavanje arhiva svih dokumenata povezanih s ovom Odlukom, posebno u kontekstu mogućih misija provjere; za osiguranje vidljivosti Unije u svim njezinim aspektima; osiguravanje da su sve aktivnosti povezane s financijama, pravom i nabavom u skladu s sporazumom o financiranju iz članka 3. stavka 3. ove Odluke; i za osiguranje da su sve informacije potpune, točne i pravovremeno dostavljene, uključujući informacije o proračunu.

Provedba projekata bit će u skladu s financijskim i administrativnim okvirnim sporazumom (FAFA) kao i sa sporazumom o financiranju iz članka 3. stavka 3. ove Odluke koji treba sklopiti između Europske komisije i Pripremne komisije.

VI.   TREĆE STRANE KOJE SUDJELUJU

Stručnjaci iz Pripremne komisije i iz država potpisnica CTBT-a mogu se smatrati trećim stranama koje sudjeluju. Oni će raditi na temelju standardnih pravila postupanja koja vrijede za stručnjake iz Pripremne komisije.


13.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 266/96


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/1838

od 12. listopada 2015.

o izmjeni Odluke 2013/391/ZVSP o potpori praktičnoj provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004) o suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje i načinâ njegove isporuke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 31. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. srpnja 2013. donijelo Odluku 2013/391/ZVSP. (1)

(2)

Odlukom Vijeća 2013/391/ZVSP utvrđeno je, za projekte koji su navedeni u toj odluci („projekti”), provedbeno razdoblje od 24 mjeseca od datuma sklapanja sporazuma o financiranju između Komisije i Tajništva UN-a (Ured za poslove razoružanja).

(3)

Agencija za provedbu, odnosno Ured UN-a za poslove razoružanja (UNODA), zatražila je 4. lipnja 2015. odobrenje Unije za produljenje provedbenog razdoblja do 25. travnja 2016. kako bi se omogućio nastavak provedbe projekata nakon prvotnog datuma prestanka važenja.

(4)

U svojem zahtjevu od 4. lipnja 2015. UNODA je naveo da bi se nastavak projekata mogao ostvariti bez ikakvih posljedica u odnosu na sredstva.

(5)

Odluku 2013/391/ZVSP trebalo bi stoga produljiti radi omogućivanja potpune provedbe projekata,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2013/391/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 5., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova Odluka prestaje važiti 25. travnja 2016.”.

2.

U Prilogu, točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   TRAJANJE

Ova Odluka prestat će važiti 25. travnja 2016.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2013/391/ZVSP od 22. srpnja 2013. o potpori praktičnoj provedbi Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1540 (2004.) o suzbijanju širenja oružja za masovno uništenje i načinâ njegove isporuke (SL L 198, 23.7.2013., str. 40.).