ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 263

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
8. listopada 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/1794 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. o izmjeni direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/1795 od 1. listopada 2015. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.–2020.)

6

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/1796 od 1. listopada 2015. o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju

8

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/1797 od 7. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

10

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1798 оd 2. srpnja 2015. o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 625/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku ( 1 )

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1799 оd 5. listopada 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1800 оd 6. listopada 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1801 оd 7. listopada 2015. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2015. zbog prekomjernog izlova prethodnih godina

19

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1802 оd 7. listopada 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

29

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1803 оd 7. listopada 2015. o utvrđivanju postotka prihvaćanja za izdavanje izvoznih dozvola, odbijanju zahtjeva za izvozne dozvole i suspenziji podnošenja zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote

31

 

 

III.   Drugi akti

 

 

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 245/2014 od 13. studenoga 2014. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u [2015/1804]

33

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 246/2014 od 13. studenoga 2014. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u [2015/1805]

35

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 247/2014 od 13. studenoga 2014. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1806]

36

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 248/2014 od 13. studenoga 2014. izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1807]

38

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 249/2014 od 13. studenoga 2014. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1808]

40

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 250/2014 od 13. studenoga 2014. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1809]

42

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 251/2014 od 13. studenoga 2014. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1810]

44

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 252/2014 od 13. studenoga 2014. o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1811]

46

 

*

Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 253/2014 od 13. studenoga 2014. o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1812]

47

 

*

Odluka Nadzornog tijela EFTA-e br. 30/15/COL od 27. siječnja 2015. o odobrenju triju odstupanja koja je zatražila Kneževina Lihtenštajn povezanih s člankom 30., člankom 36. stavkom 2. i točkom 1.1.3.6.3.b Priloga 5. lihtenštajnskom Pravilniku od 3. ožujka 1998. o cestovnom prijevozu opasnih tvari (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS), na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Akta iz točke 13.c poglavlja I. Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari) [2015/1813]

49

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

DIREKTIVE

8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/1


DIREKTIVA (EU) 2015/1794 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 6. listopada 2015.

o izmjeni direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 153. stavak 2. točku (b), u vezi s člankom 153. stavkom 1. točkama (b) i (e),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovitim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Na temelju članka 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) Europski parlament i Vijeće mogu, u skladu s redovitim zakonodavnim postupkom, direktivama donijeti minimalne uvjete koji se postupno primjenjuju, s ciljem poboljšanja uvjeta rada i informiranja radnika te savjetovanja s njima. Takvim direktivama mora se izbjegavati uvođenje nerazmjernih troškova ili administrativnih, financijskih i pravnih ograničenja na način kojim bi se zadržavali stvaranje i razvoj malih i srednjih poduzeća koja su pokretačka snaga održivog rasta i stvaranja radnih mjesta.

(2)

Direktivama 2008/94/EZ (4), 2009/38/EZ (5) i 2002/14/EZ (6) Europskog parlamenta i Vijeća te direktivama Vijeća 98/59/EZ (7) i 2001/23/EZ (8) određeni pomorci se ili isključuju iz njihovog opsega, ili se u njima državama članicama dopušta da ih isključe.

(3)

Komisija je u Komunikaciji od 21. siječnja 2009. pod nazivom „Strateški ciljevi i preporuke za politiku pomorskog prometa EU-a do 2018.” naglasila važnost uspostave integriranog pravnog okvira kako bi se pomorski sektor učinio konkurentnijim.

(4)

Postojanje i/ili mogućnost uvođenja isključenjâ mogu spriječiti pomorce u potpunom uživanju njihovih prava na poštene i pravične radne uvjete i na informiranje i savjetovanje ili ograničiti potpuno uživanje tih prava. Ako postojanje i/ili mogućnost uvođenja isključenjâ nisu opravdani objektivnim razlozima i ako se pomorce ne tretira jednako, trebalo bi izbrisati odredbe kojima se takva isključenja dopuštaju.

(5)

Trenutačno pravno stanje, koje je djelomično rezultat posebne prirode pomorskog zanimanja, omogućuje nejednak tretman iste kategorije radnika od strane različitih država članica, ovisno o tome primjenjuju li one isključenja i neobvezna isključenja koja su dopuštena važećim zakonodavstvom. Znatan broj država članica uopće ne upotrebljava ta neobvezna isključenja ili ih upotrebljava samo u ograničenom opsegu.

(6)

Komisija je u Komunikaciji od 10. listopada 2007. pod nazivom „Integrirana pomorska politika za Europsku uniju” istaknula da se ta politika temelji na jasnom priznanju da su sva pitanja koja se odnose na europske oceane i mora međusobno povezana te da se politike povezane s morem moraju razvijati na koherentan način ako se njima žele postići željeni rezultati. Komisija je također naglasila potrebu za povećanjem broja i kvalitete pomorskih radnih mjesta za građane Unije te važnost poboljšanja uvjeta rada na plovilima, među ostalim ulaganjem u istraživanje, obrazovanje, osposobljavanje, zdravlje i sigurnost.

(7)

Ova je Direktiva u skladu sa strategijom Europa 2020. i njezinim ciljevima zapošljavanja te sa strategijom koju je Komisija utvrdila u Komunikaciji od 23. studenoga 2010. pod nazivom „Program za nove vještine i radna mjesta: Europski doprinos punoj zaposlenosti”.

(8)

Takozvano plavo gospodarstvo čini znatan dio gospodarstva Unije u obliku radnih mjesta i bruto dodane vrijednosti.

(9)

U skladu s člankom 154. stavkom 2. UFEU-a Komisija se savjetovala sa socijalnim partnerima na razini Unije o mogućem smjeru djelovanja Unije u ovom području.

(10)

Socijalni partneri u pomorskom sektoru, u okviru svojeg socijalnog dijaloga, postigli su zajednički dogovor koji ima iznimnu važnost za ovu Direktivu. Tim se zajedničkim dogovorom postiže dobra ravnoteža između potrebe poboljšanja uvjeta rada pomoraca i potrebe odgovarajućeg uzimanja u obzir posebnih obilježja tog sektora.

(11)

S obzirom na posebnu prirodu pomorskog sektora i posebne uvjete rada radnika obuhvaćenih isključenjima koja su ukinuta ovom Direktivom, potrebno je prilagoditi pojedine odredbe direktiva koje se mijenjaju ovom Direktivom tako da odražavaju posebnosti dotičnog sektora.

(12)

Uzimajući u obzir tehnološki razvoj u posljednjih nekoliko godina, posebno u pogledu komunikacijske tehnologije, zahtjeve u vezi s informiranjem i savjetovanjem trebalo bi ažurirati i primjenjivati na najprikladniji način, među ostalim upotrebom novih tehnologija za daljinsku komunikaciju i poboljšanjem dostupnosti interneta te osiguranjem njegove razumne upotrebe na plovilima, kako bi se poboljšalo provedbu ove Direktive.

(13)

Prava pomoraca obuhvaćena ovom Direktivom koja države članice pružaju u nacionalnom zakonodavstvu kojim se provode direktive 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ ne bi smjela biti narušena. Provedba ove Direktive ne bi smjela poslužiti kao opravdanje za bilo kakav povratak na stanje koje bi bilo lošije od stanja koje već prevladava u svakoj državi članici.

(14)

Konvencijom o radu pomoraca iz 2006. Međunarodne organizacije rada nastoje se ostvariti kako dostojni radni i životni uvjeti za pomorce, osiguravanjem zdravstvenih i sigurnosnih standarda, poštenih uvjeta zaposlenja i stručnog osposobljavanja te poštenog tržišnog natjecanja za brodovlasnike putem globalne primjene te Konvencije, tako i zajamčiti ravnopravni uvjeti na međunarodnoj razini u pogledu pojedinih, ali ne svih, prava zaposlenika, bez obzira na nacionalnost ili zastavu plovila. Tom konvencijom, Direktivom Vijeća 2009/13/EZ (9) te direktivama 2009/16/EZ (10) i 2013/54/EU (11) Europskog parlamenta i Vijeća utvrđena su prava pomoraca na pristojne uvjete rada u širokom rasponu područja te se tim aktima pomorcima osiguravaju koherentna prava i zaštita na radu i pruža doprinos stvaranju ravnopravnih uvjeta, među ostalim unutar Unije.

(15)

Unija bi trebala nastojati poboljšati uvjete rada i života na brodovima te iskoristiti potencijal za inovacije kako bi pomorski sektor postao privlačniji za pomorce Unije, među ostalim za mlade radnike.

(16)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest poboljšanje uvjeta rada pomoraca i informiranje pomoraca te savjetovanje s njima ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka djelovanja on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(17)

Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, a posebno pravo na informiranje i savjetovanje u poduzeću i pravo na poštene i pravične radne uvjete. Ovu Direktivu trebalo bi provoditi u skladu s tim pravima i načelima.

(18)

Direktive 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjena Direktive 2008/94/EZ

Članak 1. stavak 3. Direktive 2008/94/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako se takva odredba već primjenjuje u njihovu nacionalnom zakonodavstvu, države članice mogu i dalje iz opsega ove Direktive isključiti radnike u kućanstvu koje zapošljava fizička osoba.”

Članak 2.

Izmjene Direktive 2009/38/EZ

Direktivu 2009/38/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavak 7. briše se.

2.

U članku 10. stavku 3. dodaju se sljedeći podstavci:

„Član posebnog pregovaračkog tijela ili Europskog radničkog vijeća ili njegov zamjenik, koji je član posade pomorskog plovila, ima pravo sudjelovati na sastanku posebnog pregovaračkog tijela ili Europskog radničkog vijeća ili na bilo kojem drugom sastanku predviđenom postupcima uspostavljenima na temelju članka 6. stavka 3. ako se u vrijeme održavanja sastanka taj član ili zamjenik ne nalazi na moru ili u luci u zemlji koja nije zemlja u kojoj brodarsko poduzeće ima sjedište.

Ako je to moguće, sastanci se planiraju kako bi se olakšalo sudjelovanje članova ili njihovih zamjenika, koji su članovi posada pomorskih plovila.

U slučajevima u kojima član posebnog pregovaračkog tijela ili Europskog radničkog vijeća ili njegov zamjenik, koji je član posade pomorskog plovila, ne može prisustvovati sastanku, razmatra se, ako je to moguće, mogućnost upotrebe novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija.”

Članak 3.

Izmjena Direktive 2002/14/EZ

Članak 3. stavak 3. Direktive 2002/14/EZ briše se.

Članak 4.

Izmjene Direktive 98/59/EZ

Direktiva 98/59/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 2. točka (c) briše se.

2.

U članku 3. stavku 1. iza drugog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„Ako se planirano kolektivno otkazivanje odnosi na članove posade pomorskog plovila, poslodavac to priopćuje nadležnom tijelu države čiju zastavu plovilo vije.”

Članak 5.

Izmjena Direktive 2001/23/EZ

Članak 1. stavak 3. Direktive 2001/23/EZ zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ova se Direktiva primjenjuje na prijenos pomorskih plovila koji je dio prijenosa poduzeća, pogona ili dijela poduzeća ili pogona u smislu stavaka 1. i 2., pod uvjetom da se preuzimatelj nalazi odnosno da poduzeće, pogon ili dio poduzeća ili pogona koje se prenosi ostaje na teritorijalnom području primjene Ugovora.

Ova se Direktiva ne primjenjuje ako se predmet prijenosa sastoji isključivo od jednog ili više pomorskih plovila.”

Članak 6.

Razina zaštite

Provedba ove Direktive ni u kom slučaju ne smije biti razlog za snižavanje opće razine zaštite osoba obuhvaćenih ovom Direktivom, koju države članice već pružaju u područjima obuhvaćenima direktivama 2008/94/EZ, 2009/38/EZ, 2002/14/EZ, 98/59/EZ i 2001/23/EZ.

Članak 7.

Izvješćivanje od strane Komisije

Komisija, nakon savjetovanja s državama članicama i socijalnim partnerima na razini Unije, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i primjeni članaka 4. i 5. do 10. listopada 2019.

Članak 8.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 10. listopada 2017. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području obuhvaćenom ovom Direktivom.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 10.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 6. listopada 2015.

Za Europski Parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  SL C 226, 16.7.2014., str. 35.

(2)  SL C 174, 7.6.2014., str. 50.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 8. srpnja 2015.(još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 18. rujna 2015.

(4)  Direktiva 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca (SL L 283, 28.10.2008., str. 36.).

(5)  Direktiva 2009/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o osnivanju Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka koji obuhvaća poduzeća i skupine poduzeća na razini Zajednice radi obavješćivanja i savjetovanja radnika (SL L 122, 16.5.2009., str. 28.).

(6)  Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici (SL L 80, 23.3.2002., str. 29.).

(7)  Direktiva Vijeća 98/59/EZ od 20. srpnja 1998. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje (SL L 225, 12.8.1998., str. 16.).

(8)  Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona (SL L 82, 22.3.2001., str. 16.).

(9)  Direktiva Vijeća 2009/13/EZ od 16. veljače 2009. o provedbi Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006. i izmjeni Direktive 1999/63/EZ (SL L 124, 20.5.2009., str. 30.).

(10)  Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke (SL L 131, 28.5.2009., str. 57.).

(11)  Direktiva 2013/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o nekim nadležnostima države zastave za usklađivanje s Konvencijom o radu pomoraca i njezinu provedbu, 2006. (SL L 329, 10.12.2013., str. 1.).


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/6


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/1795

od 1. listopada 2015.

o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.–2020.)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 186. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i člankom 218. stavkom 8. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.–2020.) („Sporazum”) potpisan je u ime Unije 17. prosinca 2014. u skladu s Odlukom Vijeća (EU) 2015/209 (1), podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(2)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.–2020.) odobrava se u ime Unije (2).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije daje obavijest predviđenu člankom 5. stavkom 2. Sporazuma (3).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 1. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

É. SCHNEIDER


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2015/209 od 10. studenoga 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Farskih otoka kojim se Farski otoci pridružuju Obzoru 2020. – Okvirnom programu za istraživanje i inovacije (2014.–2020.) (SL L 35, 11.2.2015., str. 1.).

(2)  Sporazum je objavljen u SL L 35 od 11.2.2015. zajedno s odlukom o potpisivanju.

(3)  Datum stupanja na snagu Sporazuma objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/8


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/1796

od 1. listopada 2015.

o sklapanju Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 186., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a), člankom 218. stavkom 7. i člankom 218. stavkom 8. prvim podstavkom,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir pristanak Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju („Sporazum”), potpisan je u ime Unije 5. prosinca 2014., u skladu s Odlukom Vijeća 2014/953/EU (1).

(2)

Sporazum je u ime Europske zajednice za atomsku energiju sklopljen 5. prosinca 2014. u skladu s Odlukom Vijeća 2014/954/Euratom (2).

(3)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju, ovime se odobrava u ime Unije (3).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije daje obavijest predviđenu člankom 15. stavkom 1. prvim podstavkom Sporazuma (4).

Članak 3.

Komisija donosi stajalište Unije koje treba zauzeti u ime Unije u Istraživačkom odboru Švicarske i Zajednica u pogledu odluka tog Odbora donesenih na temelju članka 5. stavka 2. Sporazuma.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 1. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

É. SCHNEIDER


(1)  Odluka Vijeća 2014/953/EU od 4. prosinca 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju (SL L 370, 30.12.2014., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/954/Euratom od 4. prosinca 2014. kojom se Europskoj komisiji odobrava sklapanje, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju (SL L 370, 30.12.2014., str. 19.).

(3)  Sporazum je objavljen u SL L 370 od 30.12.2014. zajedno s odlukom o potpisivanju.

(4)  Datum stupanja Sporazuma na snagu objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


UREDBE

8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/10


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1797

od 7. listopada 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/1764 od 1. listopada 2015. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP od o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Uredba (EU) br. 833/2014 izmijenjena je 8. rujna i 4. prosinca 2014. uredbama Vijeća (EU) br. 960/2014 (3) odnosno (EU) br. 1290/2014 (4).

(3)

Vijeće je 1. listopada 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/1764 radi dopuštanja nekih operacija koje se tiču određene pirotehnike sa Zajedničkog popisa robe vojne namjene Europske unije potrebnih za upotrebu lansera kojima upravljaju pružatelji usluga lansiranja država članica ili oni koji imaju poslovni nastan u državi članici ili za potrebe lansiranjâ u sklopu svemirskih programa Unije, njezinih država članica ili Europske svemirske agencije ili za napajanje satelita gorivom od strane proizvođačâ satelitâ s poslovnim nastanom u državi članici,

(4)

Neke od tih izmjena obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga je, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(5)

Uredbu (EU) br. 833/2014 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članak 4. Uredbe (EU) br. 833/2014 umeću se sljedeći stavci:

„2.a   Zabrane iz stavka 1. točaka (a) i (b) ne primjenjuju se na izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi sa sljedećim operacijama:

(a)

prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom hidrazina (CAS 302-01-2) koncentracije od 70 % ili veće, pod uvjetom da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na količinu hidrazina izračunanu u skladu s lansiranjem ili lansiranjima ili satelitima za koje je izrađen i koja ne prelazi ukupnu količinu od 800 kg za svako pojedinačno lansiranje ili satelit;

(b)

uvozom, kupnjom ili prijevozom nesimetričnog dimetil hidrazina (CAS 57-14-7);

(c)

prodajom, opskrbom, prijenosom ili izvozom te uvozom, kupnjom ili prijevozom monometil hidrazina (CAS60-34-4), pod uvjetom da se ta tehnička pomoć, financiranje ili financijska pomoć odnosi na količinu monometil hidrazina izračunanu u skladu s lansiranjem ili lansiranjima ili satelitim za koje je izrađen,

u mjeri u kojoj su tvari navedene u točkama (a), (b) i (c) ovog stavka namijenjene za upotrebu lansirnih sustava kojima upravljaju europski pružatelji usluga lansiranja, za potrebe lansiranjâ u sklopu europskih svemirskih programa ili za opskrbu satelitâ gorivom od strane europskih proizvođačâ satelitâ.

2.b   Izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći u vezi s operacijama iz stavka 2.a točaka (a), (b) i (c) podliježe prethodnoj dozvoli nadležnih tijela.

Podnositelji zahtjeva za izdavanje dozvole nadležnim tijelima dostavljaju sve relevantne informacije koje su potrebne.

Nadležna tijela obavješćuju Komisiju o svim izdanim dozvolama.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 9. listopada 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. listopada 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 257, 2.10.2015., str. 42.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 960/2014 od 8. rujna 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 271, 12.9.2014., str. 3.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) br. 1290/2014 od 4. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini i o izmjeni Uredbe (EU) br. 960/2014 o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 (SL L 349, 5.12.2014., str. 20.).


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/12


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1798

оd 2. srpnja 2015.

o ispravku Delegirane uredbe (EU) br. 625/2014 o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 410. stavak 2.,

budući da:

(1)

Pogreška se pojavljuje u naslovu Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 625/2014 (2) u verzijama na bugarskom, estonskom, engleskom, francuskom, latvijskom, litavskom mađarskom i malteškom jeziku.

(2)

Pogreška se pojavljuje u članku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) br. 625/2014 u verzijama na grčkom, engleskom, francuskom, talijanskom, latvijskom, mađarskom i malteškom jeziku.

(3)

U verzijama na estonskom, grčkom, engleskom, francuskom, hrvatskom, talijanskom, mađarskom, poljskom, rumunjskom, finskom i švedskom jeziku Delegirane uredbe (EU) br. 625/2014 pogrešna je struktura rečenice u članku 15. stavku 1.

(4)

Pogreška se pojavljuje u članku 16. stavku 3. Delegirane uredbe (EU) br. 625/2014 u verzijama na engleskom, francuskom, latvijskom i malteškom jeziku.

(5)

U verzijama na bugarskom, španjolskom, češkom, njemačkom, estonskom, grčkom, engleskom, francuskom, hrvatskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, finskom i švedskom jeziku Delegirane uredbe (EU) br. 625/2014, pogrešna je struktura rečenice u članku 22. stavku 1. točki (b).

(6)

Članak 23. stavak 2. Delegirane uredbe (EU) br. 625/2014 svih jezičnih verzija sadržava točku (c), što je pogrešno i ta bi točka trebala biti poseban stavak tog članka. Tekst bi trebalo ispraviti kako bi bilo jasno da se materijalno značajni podatci ne moraju dostavljati u svim okolnostima na razini pojedinačnog kredita i da se u određenim okolnostima može smatrati dovoljnim dostaviti materijalno značajne podatke na agregiranoj osnovi.

(7)

Stoga bi Uredbu (EU) br. 625/2014 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Ova se Uredba temelji na izvornom nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) dostavilo Komisiji.

(9)

Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) provelo je otvoreno javno savjetovanje o izvornom nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, napravilo analizu mogućih povezanih troškova i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) br. 625/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Odnosi se samo na bugarsku, estonsku, englesku, francusku, latvijsku, litavsku, mađarsku i maltešku jezičnu verziju.

2.

odnosi se samo na grčku, englesku, francusku, talijansku, latvijsku, mađarsku i maltešku jezičnu verziju.

3.

Članak 15. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako ne postoje informacije o specifičnim izloženostima koje je potrebno sekuritizirati, uključujući ako izloženosti nastaju prije njihove sekuritizacije ili ako se mogu zamijeniti postojećom obnovljivom sekuritizacijom, smatra se da je institucija ispunila svoje obveze dubinske analize iz članka 406. Uredbe (EU) br. 575/2013 za svaku od svojih pojedinačnih sekuritizacijskih pozicija na temelju relevantnih kriterija za priznavanje tih izloženosti.”

4.

Odnosi se samo na englesku, francusku, latvijsku i maltešku jezičnu verziju.

5.

Članak 22. stavak 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

koji su se od načina predviđenih u članku 405. stavku 1. drugom podstavku točkama (a), (b), (c), (d) ili (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 primijenili na zadržavanje neto ekonomskog udjela;”.

6.

Članak 23.stavak 2. ispravlja se kako slijedi:

(a)

odnosi se samo na bugarsku, češku, dansku, estonsku, englesku, francusku, talijansku, mađarsku, maltešku, nizozemskom, portugalsku, rumunjsku i slovačku jezičnu verziju;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim novim stavkom 2.a:

„2.a   Materijalno značajni podaci u pogledu pojedinačnih odnosnih izloženosti općenito se moraju dostaviti za svaki kredit pojedinačno; međutim, u nekim se slučajevima ti podaci dostavljeni na agregiranoj osnovi mogu smatrati dovoljnima. Pri procjenjivanju jesu li podaci dostavljeni na agregiranoj osnovi dovoljni, čimbenici koje je potrebno uzeti u obzir uključuju granularnost odnosnog skupa i informaciju o tome temelji li se upravljanje izloženostima u tom skupu na samom skupu ili ovisi o svakom pojedinačnom kreditu.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 625/2014 оd 13. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku (SL L 174, 13.6.2014., str. 16.).

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1799

оd 5. listopada 2015.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu (1) tablice u Prilogu ovoj Uredbi potrebno je razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca (2), a na temelju obrazloženja navedenog u stupcu (3) te tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije izdane za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. listopada 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Heinz ZOUREK

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod u obliku praha, pripremljen za maloprodaju u plastičnoj kutiji koja sadržava 300 g proizvoda. Preporučena dnevna doza (10 g) sastoji od sljedećeg (u miligramima):

aminokiseline (mješavina arginina i citrulina)

5 200

vitamin C (kao askorbinska kiselina)

500

L-taurin

300

vitamin E (kao D-alfa-tokoferil acetat)

90

alfa-lipoična kiselina

10

folna kiselina

0,4

matičnjak

50

kalcij (kao CaCO3)

66

Proizvod sadržava i male količine limunske kiseline, sukraloze i silicijeva dioksida.

Prema oznaci proizvod je dodatak prehrani namijenjen prehrani ljudi kojim se pridonosi brizi za tijelo i cjeloživotnoj dobrobiti.

Navedena preporučena dnevna doza iznosi 10 g (2 žličice).

2106 90 92

Razvrstavanje se utvrđuje općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, točkom (a) dodatne napomene 1. uz poglavlje 30. i na temelju naziva oznaka KN 2106, 2106 90 i 2106 90 92.

Proizvod je pripravak označen kao dodatak prehrani namijenjen prehrani ljudi koji sadržava vitamine i aminokiseline.

Proizvod nije namijenjen dijagnosticiranju, liječenju, izlječenju ili sprečavanju bolesti u smislu tarifnog broja 3004. Iako sadržava znatno višu razinu vitamina C i E od preporučene dnevne doze, ne ispunjava zahtjeve iz točke (a) dodatne napomene 1. uz poglavlje 30. Stoga je razvrstavanje proizvoda u oznaku KN 3004 isključeno.

Budući da se proizvod stavlja u ambalažu s naznakom održavanja općeg zdravlja ili dobrobiti, to je prehrambeni proizvod nespomenut niti uključen na drugom mjestu (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava za tarifni broj 2106, drugi stavak, točku 16.).

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 2106 90 92 kao „ostali prehrambeni proizvodi”.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1800

оd 6. listopada 2015.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi potrebno je razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2., a na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. te tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije izdane za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. listopada 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Heinz ZOUREK

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Prijenosni elektronički uređaj dimenzija 7 × 60 × 110 mm i težine 100 g koji se sastoji od sljedećih glavnih sastavnih dijelova u zajedničkome plastičnom kućištu:

LED pokaznik u boji sa zaslonom osjetljivim na dodir s dijagonalnim mjerama zaslona 8,9 cm (3,5 inča) i rezolucijom od 960 × 640 piksela,

središnja procesorska jedinica,

memorija RAM od 256 MB,

kapacitet za pohranu od 32 GB,

modul za bežično povezivanje s drugim uređajima i s internetom,

punjiva litijeva baterija,

zvučnik,

mikrofon i

kamera za snimanje videa i fotografija.

Opremljen je sljedećim sučeljima:

priključak za punjenje uređaja i spajanje na druge uređaje, na primjer stroj za automatsku obradu podataka (ADP) i

3,5-milimetarski priključak.

Uređaj korisniku omogućuje, među ostalim, povezivanje s internetom, preuzimanje, izvršavanje i izmjenu programskih aplikacija, primanje i slanje e-pošte, igranje igara te preuzimanje, snimanje i reprodukciju glazbe, videa i fotografija.

8471 30 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 3 uz odsjek XVI, napomenom 5(A) uz poglavlje 84 i nazivom oznaka KN 8471 i 8471 30 00.

Uređaj je konstruiran za obavljanje dviju ili više dopunskih ili alternativnih funkcija u smislu napomene 3 uz odsjek XVI (obrada podataka, komunikacija putem bežične mreže, snimanje i reprodukcija zvuka i videa, snimanje videa i fotografija, prikazivanje fotografija i videa).

S obzirom na objektivna svojstva uređaja, a posebno njegove mogućnosti preuzimanja, pohrane, izmjene i izvršavanja programa, glavna mu je funkcija obrada podataka (vidjeti i mišljenja o razvrstavanju Harmoniziranog sustava 8471.30/2., 3. i 4.). Ostale se funkcije smatraju sekundarnima.

Uređaj se stoga razvrstava u oznaku KN 8471 30 00 – prijenosni strojevi za automatsku obradu podataka, mase ne veće od 10 kg, koji se sastoje barem od središnje procesorske jedinice, tipkovnice i pokaznika.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/19


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1801

оd 7. listopada 2015.

o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2015. zbog prekomjernog izlova prethodnih godina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (1), a posebno njezin članak 105. stavke 1., 2. i 3.,

budući da:

(1)

Ribolovne kvote za 2014. godinu utvrđene su:

Uredbom Vijeća (EU) br. 1262/2012 (2),

Uredbom Vijeća (EU) br. 1180/2013 (3),

Uredbom Vijeća (EU) br. 24/2014 (4), i

Uredbom Vijeća (EU) br. 43/2014 (5).

(2)

Ribolovne kvote za 2015. godinu utvrđene su:

Uredbom Vijeća (EU) br. 1221/2014 (6),

Uredbom Vijeća (EU) br. 1367/2014 (7),

Uredbom Vijeća (EU) 2015/104 (8), i

Uredbom Vijeća (EU) 2015/106 (9).

(3)

U skladu s člankom 105. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, ako utvrdi da je neka država članica prekoračila ribolovne kvote koje su joj dodijeljene, Komisija smanjuje buduće ribolovne kvote te države članice.

(4)

Člankom 105. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 predviđeno je da se ta smanjenja moraju provesti sljedeće godine ili sljedećih godina primjenom odgovarajućih faktora množenja utvrđenih u toj Uredbi.

(5)

Određene države članice prekoračile su svoje ribolovne kvote za 2014. godinu. Stoga je zbog prekomjernog izlova stokova primjereno smanjiti ribolovne kvote koje su im dodijeljene u 2015. i, prema potrebi, u sljedećim godinama.

(6)

Španjolska je 2012. prekoračila svoju kvotu za škampe u zonama IX. i X.; u vodama EU-a u području CECAF-a 34.1.1 (NEP/93411). Smanjenje kvote od 75,45 tona koje je proizašlo iz tog prekoračenja primjenjivalo se 2013. i na zahtjev Španjolske raspoređeno je na tri godine s početkom 2013. Preostalo godišnje smanjenje španjolske kvote za stok NEP/93411 iznosi 19 tona u 2015., ne dovodeći u pitanje bilo koju daljnju prilagodbu kvote.

(7)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 871/2014 (10) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1360/2014 (11) predviđena su smanjenja ribolovnih kvota za određene zemlje i vrste u 2014. Međutim kod nekih su država članica smanjenja kvota koja su se trebala primijeniti za neke vrste bila viša nego kvote koje su im 2014. bile na raspolaganju te se stoga nisu mogla provesti u cijelosti te godine. Kako bi se osiguralo da se u takvim slučajevima smanjenje za odgovarajuće stokove provede u cijelosti, preostale količine trebale bi se uzeti u obzir pri određivanju smanjenja kvote za 2015. i, prema potrebi, kvota za sljedeće godine.

(8)

Smanjenja ribolovnih kvota, kako su previđena ovom Uredbom, trebala bi se primjenjivati ne dovodeći u pitanje smanjenja primjenjivih na kvote za 2015. u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 165/2011 (12) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 185/2013 (13).

(9)

Budući da se kvote izražavaju u tonama ili komadima, količine manje od jedne tone ili jednog komada se ne razmatraju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ribolovne kvote utvrđene uredbama (EU) br. 1221/2014, (EU) br. 1367/2014, (EU) 2015/104 i (EU) 2015/106 za 2015. smanjuju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Stavak 1. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje smanjenja kvota predviđena Uredbom (EU) br. 165/2011 i Provedbenom uredbom (EU) br. 185/2013.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. listopada 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1262/2012 od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za plovila EU-a za određene dubokomorske riblje stokove za 2013. i 2014. (SL L 356, 22.12.2012., str. 22.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 1180/2013 od 19. studenoga 2013. o utvrđivanju za 2014. ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkom moru (SL L 313, 22.11.2013., str. 4.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) br. 24/2014 od 10. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnom moru (SL L 9, 14.1.2014., str. 4.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EU) br. 1221/2014 od 10. studenoga 2014. o utvrđivanju za 2015. ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkom moru i o izmjeni uredaba (EU) br. 43/2014 i (EU) br. 1180/2013 (SL L 330, 15.11.2014., str. 16.).

(7)  Uredba Vijeća (EU) br. 1367/2014 od 15. prosinca 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2015. i 2016. (SL L 366, 20.12.2014., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EU) 2015/104 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2015. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije, o izmjeni Uredbe (EU) br. 43/2014 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 779/2014 (SL L 22, 28.1.2015., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća (EU) 2015/106 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnom moru za 2015. (SL L 19, 24.1.2015., str. 8.).

(10)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 871/2014 оd 11. kolovoza 2014. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2014. zbog prekomjernog izlova prethodnih godina (SL L 239, 12.8.2014., str. 14.).

(11)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1360/2014 od 18. prosinca 2014. o smanjenju ribolovnih kvota za određene stokove u 2014. zbog prelova drugih stokova u prethodnim godinama i o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 871/2014 u pogledu količina koje će se smanjiti u narednim godinama (SL L 365, 19.12.2014., str. 106.).

(12)  Uredba Komisije (EU) br. 165/2011 od 22. veljače 2011. o smanjenju određenih kvota za izlov skuše dodijeljenih Španjolskoj za 2011. i naredne godine zbog prelova u 2010. (SL L 48, 23.2.2011., str. 11.).

(13)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 185/2013 od 5. ožujka 2013. o predviđanju odbitaka od određenih ribolovnih kvota za skušu dodijeljenih Španjolskoj za 2013. i naredne godine radi prekomjernog ribolova u 2009. (SL L 62, 6.3.2013., str. 62.).


PRILOG

SMANJENJE KVOTA ZA STOKOVE KOJI SU PREKOMJERNO IZLOVLJENI

Država članica

Oznaka vrste

Oznaka područja

Naziv vrste

Naziv područja

Početna kvota u 2014.

Dopušteni iskrcaji u 2014. (ukupna prilagođena količina u tonama) (1)

Ukupni ulov u 2014. (količina u tonama)

Iskorištenost kvote s obzirom na dopušteni iskrcaj (%)

Prekomjerni izlov povezan s dopuštenim iskrcajem (količina u tonama)

Faktor množenja (2)

Dodatni faktor množenja (3)  (4)

Ostatak smanjenja iz 2014. (5)

Preostalo za smanjenje (6)

Smanjenja za provedbu u 2015. (kol. u tonama)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Iverak zlatopjeg

VII.h, VII.j i VII.k

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

List obični

VIII.a i VIII.b

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Voline i raže

Vode Unije u zoni VII.d

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Voline i raže

vode Unije u VI.a, VI.b, VII.a–c i VII.e–k

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Bakalar

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Haringa

III.a

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Haringa

IV., VII.d te vode Unije u zoni II.a

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Haringa

Vode Unije i norveške vode u zoni IV. sjeverno od 53° 30′ S

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Sjeverna kozica

III.a

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Hujice

Vode Unije na području upravljanja hujicom 2

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Papalina i pripadajući usputni ulov

Vode Unije u zonama II.a i IV.

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Alfonsini (ribe roda Beryx)

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII. i XII.

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX. i X.

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Plavi iglan

Atlantski ocean

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Dubokomorski morski psi

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII., VIII. i IX.

0

0

3,039

nije primjenjivo

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII. i IX.

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Grenlandska ploča

Norveške vode u zonama I. i II.

/

0

22,685

nije primjenjivo

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Koljak

VII.b–k, VIII., IX. i X.; vode Unije, CECAF 34.1.1

/

0

3,075

nije primjenjivo

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Škamp

IX. i X.; vode Unije, CECAF 34.1.1

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Ostale vrste

Norveške vode u zonama I. i II.

/

0

26,744

nije primjenjivo

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56–14

Crni bakalar (koljuška)

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, XII. i XIV.

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V.b, VI., VII.

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VI., VII. i VIII.

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

List obični

VIII.a i VIII.b

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A + C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Voline i raže

Vode Unije u zonama VIII. i IX.

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Kljovan

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Bijeli iglan

Atlantski ocean

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Voline i raže

Vode Unije u zoni VII.d

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Voline i raže

Vode Unije u zonama II.a i IV.

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Iverak zlatopjeg

VII.h, VII.j i VII.k

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07A.

List obični

VII.a

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Voline i raže

vode Unije u VI.a, VI.b, VII.a–c i VII.e–k

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Grenlandska ploča

NAFO 3LMNO

22,000

0

0

nije primjenjivo

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Haringa

pododjeljak 28.1

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Oslić

III.a; vode Unije u pododjeljcima 22–32

/

0

1,655

nije primjenjivo

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Škarpina

Norveške vode u zonama I. i II.

/

0

2,798

nije primjenjivo

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Grdobina

VIII.c, IX. i X.; vode Unije, CECAF 34.1.1

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Plavoperajna tuna

Atlantski ocean, istočno od 45° Z i Sredozemno more

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Koljak

Norveške vode u zonama I. i II.

/

0

26,816

nije primjenjivo

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Crni bakalar (koljuška)

Norveške vode u zonama I. i II.

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Voline i raže

Vode Unije u zonama VIII. i IX.

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Bakalar

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Morski pas/kostelj

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., V., VI., VII., VIII., XII. i XIV.

0

0

1,027

nije primjenjivo

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Grenlandska ploča

Grenlandske vode u zonama V. i XIV.

189,000

0

0

nije primjenjivo

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Skuša

VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama II.a, XII. i XIV.

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Norveška ugotica

III.a; Vode Unije u zonama II.a i IV.

/

0

14,000

nije primjenjivo

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Iverak zlatopjeg

VII.d i VII.e

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

List obični

VII.f i VII.g

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Voline i raže

Vode Unije u zoni VII.d

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Ugotica pučinka

Norveške vode u zonama II. i IV.

0

0

22,204

nije primjenjivo

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  Kvote dostupne državama članicama u skladu s odgovarajućim uredbama o ribolovnim mogućnostima nakon uzimanja u obzir trgovine ribolovnim mogućnostima u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.), prijenosa kvota u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.) ili ponovne dodjele i smanjenja ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 37. i 105. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009.

(2)  Kako je navedeno u članku 105. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1224/2009. Smanjenje kvota jednako prelovu od × 1,00 primjenjuje se u svim slučajevima u kojima prelov iznosi 100 tona ili manje.

(3)  Kako je navedeno u članku 105. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

(4)  Slovo „A” znači da je primijenjen dodatni faktor množenja 1,5 zbog uzastopnog prekomjernog izlova 2012., 2013. i 2014. godine. Slovo „C” znači da je primijenjen dodatni faktor množenja 1,5 jer stok podliježe višegodišnjem planu.

(5)  Preostale količine koje se ne mogu odbiti u 2014. u skladu s Uredbom (EU) br. 871/2014 jer nije bilo dostupne kvote ili je nije bilo dovoljno.

(6)  Preostale količine povezane s prekomjernim izlovom u godinama prije stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1224/2009 koje se ne mogu odbiti od nekog drugog stoka.

(7)  Na zahtjev Španjolske smanjenja preostala iz 2013. raspoređena su na tri godine.

(8)  Ta količina više nije dostupna nakon zahtjeva Ujedinjene Kraljevine za prijenos u skladu s Uredbom (EZ) br. 847/96, a koji se primjenjuje nakon Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1170 (SL L 189, 17.7.2015., str. 2.).


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1802

оd 7. listopada 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. listopada 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

54,3

MA

178,5

MK

46,1

TR

81,7

ZZ

90,2

0707 00 05

AL

27,7

TR

107,9

ZZ

67,8

0709 93 10

TR

129,9

ZZ

129,9

0805 50 10

AR

126,0

BO

160,8

CL

149,1

TR

95,0

UY

86,6

ZA

139,8

ZZ

126,2

0806 10 10

BR

257,8

EG

189,0

MK

96,2

TR

161,0

ZA

128,8

ZZ

166,6

0808 10 80

CL

127,8

MK

23,1

NZ

144,3

US

137,2

ZA

136,4

ZZ

113,8

0808 30 90

AR

131,8

TR

130,8

XS

87,9

ZA

149,1

ZZ

124,9


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/31


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1803

оd 7. listopada 2015.

o utvrđivanju postotka prihvaćanja za izdavanje izvoznih dozvola, odbijanju zahtjeva za izvozne dozvole i suspenziji podnošenja zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 951/2006 od 30. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera (2), a posebno njezin članak 7.e u vezi s člankom 9. stavkom 1.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 139. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 šećer koji je proizveden tijekom tržišne godine i premašuje kvotu iz članka 136. te Uredbe smije se izvoziti samo u okviru količinskog ograničenja koje utvrđuje Komisija.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1164 od 15. srpnja 2015. o određivanju količinskog ograničenja za izvoz šećera i izoglukoze izvan kvote do kraja tržišne godine 2015./2016. (3) utvrđuju se takva količinska ograničenja.

(3)

Količine šećera koje su obuhvaćene zahtjevima za izvozne dozvole premašuju količinsko ograničenje određeno Provedbenom uredbom (EU) 2015/1164. Stoga je potrebno odrediti postotak prihvaćanja za količine za koje je zahtjev podnesen od 1. do 2. listopada 2015. U skladu s tim svi se zahtjevi za izvozne dozvole za šećer podneseni nakon 2. listopada 2015. trebaju odbiti, a podnošenje zahtjeva za izvozne dozvole treba se suspendirati,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Izvozne dozvole za šećer izvan kvote za koje su zahtjevi podneseni od 1. do 2. listopada 2015. izdaju se za količine za koje su podneseni zahtjevi, pomnožene s postotkom prihvaćanja od 32,928064 %.

2.   Zahtjevi za izvozne dozvole za šećer izvan kvote podneseni 5., 6., 7., 8. i 9. listopada 2015. ovime se odbijaju.

3.   Podnošenje zahtjeva za izvozne dozvole za šećer izvan kvote suspendira se za razdoblje od 12. listopada 2015. do 30. rujna 2016.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. listopada 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 178, 1.7.2006., str. 24.

(3)  SL L 188, 16.7.2015., str. 28.


III. Drugi akti

EUROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/33


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 245/2014

od 13. studenoga 2014.

o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u [2015/1804]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama i uredbi Komisije (EZ) br. 251/2009 i (EU) br. 275/2010 u pogledu serija podataka koji se prikupljaju i mjerila za ocjenu kvalitete strukturnih poslovnih statistika (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XXI. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog XXI. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U točkama 1. (Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća) i 1.l (Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32014 R 0446: Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. (SL L 132, 3.5.2014., str. 13.).”

2.

U točki 1.l (Uredba Komisije (EZ) br. 251/2009) riječi „9C i 9D” zamjenjuju se riječima „9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9M i 9P”.

3.

U točki 1.m (Uredba Komisije (EU) br. 275/2010) dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32014 R 0446: Uredbom Komisije (EU) br. 446/2014 od 2. svibnja 2014. (SL L 132, 3.5.2014., str. 13.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) br. 446/2014 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 14. studenoga 2014. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (2).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 132, 3.5.2014., str. 13.

(2)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/35


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 246/2014

od 13. studenoga 2014.

o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u [2015/1805]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 439/2014 od 29. travnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 250/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim poslovnim statistikama u pogledu definicija obilježja i tehničkog formata za slanje podataka (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XXI. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Prilogu XXI. Sporazumu o EGP-u u točki 1.k (Uredba Komisije (EZ) br. 250/2009) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32014 R 0439: Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 439/2014 od 29. travnja 2014. (SL L 128, 30.4.2014., str. 72.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) br. 439/2014 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 14. studenoga 2014. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (2).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 128, 30.4.2014., str. 72.

(2)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/36


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 247/2014

od 13. studenoga 2014.

o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1806]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Norveška je sudjelovala u aktivnostima iz Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i financijski im je doprinosila, putem uključivanja te Uredbe u Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u.

(2)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u radi uključivanja Uredbe (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

Primjereno je da države EFTA-e počnu sudjelovati u aktivnostima iz Uredbe (EU) br. 1285/2013 od 1. siječnja 2014., neovisno o tome kada je ova Odluka donesena, ili o tome je li ispunjenje ustavnih zahtjeva za ovu Odluku, ako oni postoje, priopćeno nakon 10. srpnja 2014.

(4)

Subjekti s poslovnim nastanom u državama EFTA-e trebali bi imati pravo sudjelovati u aktivnostima započetima prije stupanja na snagu ove Odluke. Troškovi tih aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima pod istim uvjetima koji se primjenjuju na troškove subjekata s poslovnim nastanom u državama članicama EU-a pod uvjetom da ova Odluka stupi na snagu prije završetka dotičnog djelovanja.

(5)

Sporazum o suradnji u području satelitske navigacije između Europske unije i njezinih država članica i Kraljevine Norveške (3), potpisan 22. rujna 2010., privremeno se primjenjuje od 1. svibnja 2011.

(6)

Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u bi stoga trebalo izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2014. Međutim, sudjelovanje Islanda u tom programu trebalo bi zbog gospodarskih ograničenja privremeno suspendirati,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 1. Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u iza stavka 8.a umeće se sljedeće:

„8.aa

(a)

Države EFTA-e od 1. siječnja 2014. sudjeluju u aktivnostima koje mogu proizaći iz sljedećih akata Unije:

32013 R 1285: Uredba (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 20.12.2013., str. 1.).

(b)

Države EFTA-e financijski doprinose aktivnostima iz točke (a) u skladu s člankom 82. stavkom 1. točkom (a) Sporazuma i Protokolom 32 uz Sporazum.

(c)

Trošak proširenja geografske pokrivenosti sustava EGNOS na državna područja država EFTA-e koje sudjeluju u aktivnostima snose države EFTA-e kao dio financijskog doprinosa aktivnostima iz točke (a). Takvo proširenje pokrivenosti ovisi o tehničkoj izvedivosti i ne odgađa proširenje geografske pokrivenosti sustava EGNOS na cjelokupno državno područje država članica EU-a koje je geografski smješteno u Europi.

(d)

Na razini projekta, institucije, poduzeća, organizacije i državljani država EFTA-e imaju prava iz članka 81. točke (d) Sporazuma.

(e)

Troškovi tih aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima od početka djelovanja u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima ili predmetne odluke o bespovratnim sredstvima pod uvjetom da Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 247/2014 od 13. studenoga 2014. stupi na snagu prije završetka djelovanja.

(f)

Države EFTA-e u potpunosti sudjeluju u svim odborima Unije koji pomažu Europskoj komisiji u upravljanju aktivnostima iz točke (a) te njihovu razvoju i provedbi, no nemaju pravo glasa.

Sudjelovanje država EFTA-e u odborima Unije i skupinama stručnjaka koji pomažu Europskoj komisiji osobito u sigurnosnim aspektima aktivnosti iz točke (a) uređuje se u poslovniku tih odbora i skupina.

(g)

Ovaj se stavak ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(h)

U pogledu Islanda, primjena ovog stavka se suspendira sve dok Zajednički odbor EGP-a ne odluči drukčije.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana koji slijedi nakon zadnje obavijesti u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma o EGP-u (4)

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 196, 24.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 1.

(3)  SL L 283, 29.10.2010., str. 12.

(4)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/38


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 248/2014

od 13. studenoga 2014.

izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1807]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

Uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Norveška je sudjelovala i financijski doprinijela aktivnostima Europskih programa globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) koji proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i nastavit će sudjelovati i financijski doprinositi aktivnostima koje proizlaze iz Uredbe (EU) br. 1285/2013 (2) uključivanjem tih uredaba u Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u.

(2)

Norveška i Island zainteresirane su za sve usluge koje će se nuditi preko sustava uspostavljenog u sklopu programa Galileo, uključujući javnu reguliranu uslugu (PRS).

(3)

Stoga je prikladno proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u kako bi se uključilo Odluku br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javnoj reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo (3).

(4)

Norveška pod uvjetima iz članka 3. stavka 5. Odluke br. 1104/2011/EU može postati sudionik PRS-a.

(5)

Sporazum između Kraljevine Norveške i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu povjerljivih informacija (4), potpisan 22. studenoga 2004., primjenjuje se od 1. prosinca 2004.

(6)

Sporazum o suradnji u području satelitske navigacije između Europske unije i njezinih država članica i Kraljevine Norveške (5), potpisan 22. rujna 2010., privremeno se primjenjuje od 1. svibnja 2011.

(7)

Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u stoga bi trebalo izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 1. Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u iza stavka 8.c umeće se sljedeći stavak:

„8.ab

(a)

Države EFTA-e sudjeluju u aktivnostima koje mogu proizlaziti iz sljedećeg akta Unije:

32011 D 1104: Odluka br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javnoj reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo (SL L 287, 4.11.2011., str. 1.).

(b)

Države EFTA-e mogu postati sudionici PRS-a podložno sklapanju sporazumâ iz članka 3. stavka 5. točaka (a) i (b) Odluke br. 1104/2011/EU.

(c)

Sudjelovanje država EFTA-e u raznim odborima i skupinama stručnjaka povezanima s PRS-om uređuje se u odgovarajućim poslovnicima.

(d)

Članak 10. Odluke br. 1104/2011/EU ne primjenjuje se na države EFTA-e.

(e)

Ovaj se stavak ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(f)

Što se tiče Islanda, ovaj se stavak suspendira sve dok Zajednički odbor EGP-a ne odluči drukčije.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan nakon posljednje obavijesti na temelju članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (6).

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i u Dodatku o EGP-u Službenog lista Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 196, 24.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 347, 20.12.2013., str. 1.

(3)  SL L 287, 4.11.2011., str. 1.

(4)  SL L 362, 9.12.2004., str. 29.

(5)  SL L 283, 29.10.2010., str. 12.

(6)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/40


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 249/2014

od 13. studenoga 2014.

o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1808]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u radi uključivanja Uredbe (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 (1).

(2)

Primjereno je da države EFTA-e počnu sudjelovati u aktivnostima iz Uredbe (EU) br. 377/2014 od 1. siječnja 2014. čak i ako je Odluka Zajedničkog odbora EGP-a priložena ovoj Odluci donesena, ili ako je ispunjenje ustavnih zahtjeva za tu Odluku Zajedničkog odbora EGP-a, ako oni postoje, priopćeno nakon 10. srpnja 2014.

(3)

Subjekti s poslovnim nastanom u državama EFTA-e trebali bi imati pravo sudjelovati u aktivnostima započetima prije stupanja na snagu ove Odluke. Troškovi tih aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima pod istim uvjetima koji se primjenjuju na troškove subjekata s poslovnim nastanom u državama EU-a pod uvjetom da ova Odluka stupi na snagu prije završetka dotičnog djelovanja.

(4)

Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2014.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Iza stavka 8.c članka 1. Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u umeće se sljedeći stavak:

„8.d

(a)

Države EFTA-e od 1. siječnja 2014. sudjeluju u aktivnostima koje mogu proizaći iz sljedećih akata Unije:

32014 R 0377: Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o uspostavi programa Copernicus i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 911/2010 (SL L 122, 24.4.2014., str. 44.).

(b)

Države EFTA-e financijski doprinose aktivnostima iz točke (a) u skladu s člankom 82. stavkom 1. točkom (a) Sporazuma i Protokolom 32 uz Sporazum.

(c)

Troškovi tih aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima od početka djelovanja u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima ili predmetne odluke o bespovratnim sredstvima pod uvjetom da Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 249/2014 od 13. studenoga 2014. stupi na snagu prije završetka djelovanja.

(d)

Države EFTA-e u potpunosti sudjeluju u svim odborima Unije koji pomažu Europskoj komisiji u upravljanju aktivnostima iz točke (a) te njihovu razvoju i provedbi, no nemaju pravo glasa.

(e)

Ovaj se stavak ne primjenjuje na Norvešku i Lihtenštajn.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon zadnje obavijesti u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma o EGP-u (2).

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 122, 24.4.2014., str. 44.

(2)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/42


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 250/2014

od 13. studenoga 2014.

o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1809]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Primjereno je nastaviti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u u pogledu djelovanja Unije koja se financiraju iz općeg proračuna Unije, a odnose se na uspostavu, funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta.

(2)

Primjereno je da se ta suradnja nastavi i nakon 31. prosinca 2013., neovisno o tome kada je ova Odluka donesena, ili o tome je li ispunjenje ustavnih zahtjeva za ovu Odluku, ako oni postoje, priopćeno nakon 10. srpnja 2014.

(3)

Subjekti s poslovnim nastanom u državama EFTA-e trebali bi imati pravo sudjelovati u aktivnostima započetima prije stupanja na snagu ove Odluke. Troškovi tih aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014., mogu se smatrati prihvatljivima pod istim uvjetima koji se primjenjuju na troškove subjekata s poslovnim nastanom u državama članicama EU-a pod uvjetom da ova Odluka stupi na snagu prije završetka dotičnog djelovanja.

(4)

Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u bi stoga trebalo izmijeniti kako bi se omogućio nastavak te proširene suradnje nakon 31. prosinca 2013.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 7. Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Nakon stavka 8. umeće se sljedeći stavak:

„9.   Države EFTA-e od 1. siječnja 2014. sudjeluju u djelovanjima Unije povezanima sa sljedećim proračunskim linijama koje su uključene u opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2014.:

Proračunska linija 02.03.01: ‚Funkcioniranje i razvoj unutarnjeg tržišta, posebno u područjima prijavljivanja, certificiranja i sektorskog usklađivanja’,

Proračunska linija 12.02.01: ‚Uspostava i razvoj unutarnjeg tržišta’.

Troškovi aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima od početka djelovanja u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima ili predmetne odluke o bespovratnim sredstvima pod uvjetom da Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 250/2014 od 13. studenoga 2014. stupi na snagu prije završetka djelovanja.”

2.

Riječi „stavci 5., 6., 7. i 8.” u stavcima 3. i 4. zamjenjuju se riječima „stavci 5. do 9.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana koji slijedi nakon zadnje obavijesti u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma o EGP-u (1).

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/44


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 251/2014

od 13. studenoga 2014.

o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1810]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u radi uključivanja Uredbe (EU) br. 254/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o višegodišnjem programu za potrošače za razdoblje 2014. – 2020. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1926/2006/EZ (1).

(2)

Primjereno je da države EFTA-e počnu sudjelovati u aktivnostima iz Uredbe (EU) br. 254/2014 od 1. siječnja 2014., neovisno o tome kada je ova Odluka donesena, ili o tome je li ispunjenje ustavnih zahtjeva za ovu Odluku, ako oni postoje, priopćeno nakon 10. srpnja 2014.

(3)

Subjekti s poslovnim nastanom u državama EFTA-e trebali bi imati pravo sudjelovati u aktivnostima započetima prije stupanja na snagu ove Odluke. Troškovi tih aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima pod istim uvjetima koji se primjenjuju na troškove subjekata s poslovnim nastanom u državama članicama EU-a pod uvjetom da ova Odluka stupi na snagu prije završetka dotičnog djelovanja.

(4)

Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u bi stoga trebalo izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2014.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 6. Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

Iza stavka 3.a umeće se sljedeći stavak:

„3.b   Države EFTA-e sudjeluju, s učinkom od 1. siječnja 2014., u sljedećem programu:

32014 R 0254: Uredba (EU) br. 254/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o višegodišnjem programu za potrošače za razdoblje 2014. – 2020. i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1926/2006/EZ (SL L 84, 20.3.2014., str. 42.).

Troškovi tih aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima od početka djelovanja u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima ili predmetne odluke o bespovratnim sredstvima pod uvjetom da Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 251/2014 od od 13. studenoga 2014. stupi na snagu prije završetka djelovanja.

Lihtenštajn se izuzima iz sudjelovanja u tom programu te se oslobađa od financijskog doprinosa tom programu.”

2.

Tekst stavka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Države EFTA-e financijski doprinose aktivnostima iz stavaka 3., 3.a i 3.b u skladu s člankom 82. stavkom 1. točkom (a) Sporazuma.”

3.

Tekst stavka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Od početka suradnje u aktivnostima iz stavaka 3., 3.a i 3.b države EFTA-e u potpunosti sudjeluju u odborima EZ-a i drugim tijelima koja pomažu Komisiji EZ-a u upravljanju aktivnostima ili razvoju aktivnosti, no nemaju pravo glasa.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana koji slijedi nakon zadnje obavijesti u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma o EGP-u (2).

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 84, 20.3.2014., str. 42.

(2)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/46


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 252/2014

od 13. studenoga 2014.

o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1811]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u kako bi se obuhvatila Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 573/2014/EU od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (1).

(2)

Protokol 31. uz Sporazum o EGP-u trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Protokolu 31. uz Sporazum o EGP-u nakon članka 15. stavka 8. umeće se sljedeći stavak:

„9.

Države EFTA-e sudjeluju u suradnji predviđenoj sljedećim aktom EU-a:

32014 D 0573: Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 573/2014/EU od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje (JSZ-ova) (SL L 159, 28.5.2014., str. 32.).

Države EFTA-e u potpunosti sudjeluju u Odboru mreže, no nemaju pravo glasa.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon posljednje obavijesti u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma o EGP-u (2)

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 159, 28.5.2014., str. 32.

(2)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/47


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 253/2014

od 13. studenoga 2014.

o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [2015/1812]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u radi uključivanja Uredbe (EU) br. 282/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1350/2007/EZ (1).

(2)

Primjereno je da države EFTA-e počnu sudjelovati u aktivnostima iz Uredbe (EU) br. 282/2014 od 1. siječnja 2014., neovisno o tome kada je ova Odluka donesena, ili o tome je li ispunjenje ustavnih zahtjeva za ovu Odluku, ako oni postoje, priopćeno nakon 10. srpnja 2014.

(3)

Subjekti s poslovnim nastanom u državama EFTA-e trebali bi imati pravo sudjelovati u aktivnostima započetima prije stupanja na snagu ove Odluke. Troškovi tih aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima pod istim uvjetima koji se primjenjuju na troškove subjekata s poslovnim nastanom u državama članicama EU-a pod uvjetom da ova Odluka stupi na snagu prije završetka dotičnog djelovanja.

(4)

Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u bi stoga trebalo izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2014.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U članku 16. stavku 1. Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32014 R 0282: Uredba (EU) br. 282/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o uspostavi trećeg Programa djelovanja Unije u području zdravlja (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1350/2007/EZ (SL L 86, 21.3.2014., str. 1.).

Troškovi aktivnosti čija je provedba započela nakon 1. siječnja 2014. mogu se smatrati prihvatljivima od početka djelovanja u okviru sporazuma o bespovratnim sredstvima ili predmetne odluke o bespovratnim sredstvima pod uvjetom da Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 253/2014 od 13. studenoga 2014. stupi na snagu prije završetka djelovanja.

Lihtenštajn se izuzima iz sudjelovanja u tom programu te se oslobađa od financijskog doprinosa tom programu.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana koji slijedi nakon zadnje obavijesti u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma o EGP-u (2).

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. studenoga 2014.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Kurt JÄGER


(1)  SL L 86, 21.3.2014., str. 1.

(2)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.


8.10.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 263/49


ODLUKA NADZORNOG TIJELA EFTA-e

br. 30/15/COL

od 27. siječnja 2015.

o odobrenju triju odstupanja koja je zatražila Kneževina Lihtenštajn povezanih s člankom 30., člankom 36. stavkom 2. i točkom 1.1.3.6.3.b Priloga 5. lihtenštajnskom Pravilniku od 3. ožujka 1998. o cestovnom prijevozu opasnih tvari (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS), na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Akta iz točke 13.c poglavlja I. Priloga XIII. Sporazumu o Europskom gospodarskom prostoru (Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari) [2015/1813]

NADZORNO TIJELO EFTA-e,

uzimajući u obzir Akt iz točke 13.c poglavlja I. Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (dalje u tekstu „Direktiva”), kako je prilagođena Protokolom 1. uz Sporazum o EGP-u, a posebno člancima 6. i 9.,

uzimajući u obzir odluke Stalnog odbora br. 3/12/SC i 4/12/SC,

uzimajući u obzir Odluku Nadzornog tijela EFTA-e br. 295/14/COL od 16. srpnja 2014. (br. spisa 710373) da Odboru za promet EFTA-e dostavi nacrte mjera koje treba poduzeti Nadzorno tijelo EFTA-e u pogledu zahtjeva Lihtenštajna te kojom se nadležnom članu Kolegija daje ovlast za donošenje konačne odluke ako Odbor za promet EFTA-e jednoglasno odobri nacrt odluke,

budući da:

1.   POSTUPAK

Dopisom Tijelu od 20. prosinca 2013. (br. spisa 694300) lihtenštajnska je vlada zatražila četiri odstupanja na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive. Odstupanja kako ih je zatražio Lihtenštajn utvrđena su u članku 29., članku 30. i članku 36. stavku 2. te točki 1.1.3.6.3. b Priloga 5. Pravilniku od 3. ožujka 1998. o cestovnom prijevozu opasnih tvari (LR 741.621., kako je zadnje izmijenjen) (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) (dalje u tekstu „Pravilnik”) i odnose se na prijevoz eksploziva, poduzeća za pregled cisterni, posebno stručno osposobljavanje vozača i cisterne na gradilištima.

Lihtenštajnska je vlada 2014. zaprimila dodatna objašnjenja u neformalnim komunikacijama od 20. veljače (br. spisa 700062), 21. veljače (br. spisa 700131), 12. ožujka (br. spisa 702345), 27. ožujka (br. spisa 703760), 9. svibnja (br. spisa 707772), 14. svibnja (br. spisa 708302) i 16. svibnja (br. spisa 708667).

Ugovorom o uslugama od 4. ožujka 2014. (br. spisa 700047) Tijelo je angažiralo DNV GL AS (dalje u tekstu „DNV”) da procijeni hoće li zatražena odstupanja biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u članku 6. stavku 2. točki (a) Direktive, s naglaskom na svim mogućim i stvarnim rizicima koji proizlaze iz odstupanja, na tome hoće li odstupanja dovesti do niže, više ili jednake razine sigurnosti te, prema potrebi, na utvrđivanju mogućih mjera za smanjenje rizika. Dana 16. travnja 2014. DNV je Tijelu podnio preliminarno izvješće (br. spisa 706289). Dana 23. svibnja 2014. DNV je dostavio svoje završno izvješće (br. spisa 709161).

Nakon procjene odstupanja koja je zatražio Lihtenštajn, Tijelo je zaključilo da se samo odredbe u članku 30., članku 36. stavku 2. i točki 1.1.3.6.3.b Priloga 5. Pravilniku smatraju odstupanjima u smislu članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive, dok se članak 29. Pravilnika, koji se odnosi na eksplozive u jednom otvorenim prijevoznim ambalažama, ne smatra odstupanjem (1).

Dana 16. srpnja 2014. Tijelo je Odboru za promet EFTA-e podnijelo tri nacrta mjera (br. spisa 706153) koje Tijelo treba poduzeti u pogledu zahtjeva za odstupanje koji je podnio Lihtenštajn na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive.

Nacrti mjera podneseni 16. srpnja 2014. Odboru za promet EFTA-e glase:

1.

Članak 30. Pravilnika, poduzeća za pregled cisterni:

Prema mišljenju Odbora za promet EFTA-e zahtjev za odstupanje povezan s člankom 30. Pravilnika, koji se odnosi na poduzeća za pregled cisterni, treba odobriti uz uvjet da su vozači prošli posebno stručno osposobljavanje CITEC (2).

Datum isteka: 26. rujna 2015.

2.

Članak 36. stavak 2. Pravilnika, posebno stručno osposobljavanje vozača:

Prema mišljenju Odbora za promet EFTA-e zahtjev za odstupanje treba odbiti, osim ako lihtenštajnska vlada dokaže da je stručno osposobljavanje koje provodi BBT (3) u skladu sa stručnim osposobljavanjem ADR (4).

3.

Točka 1.1.3.6.3.b Priloga 5. Pravilniku, cisterne na gradilištima:

Prema mišljenju Odbora za promet EFTA-e zahtjev za odstupanje povezan s točkom 1.1.3.6.3.b Priloga 5. Pravilniku, koji se odnosi na cisterne na gradilištima, treba odobriti uz uvjet da su plaštevi cisterni koji se upotrebljavaju dvostruki plaštevi.

Datum isteka: 26. rujna 2015.

Dopisom od 16. srpnja 2014. (br. spisa 716061) Tijelo je obavijestilo države EFTA-e o nacrtima mjera koje treba poduzeti Odbor za promet EFTA-e te je pozvalo države EFTA-e da procijene obavijest Lihtenštajna i nacrt mišljenja Odbora za promet EFTA-e. Nadalje, Tijelo je u tom dopisu predložilo da se mišljenje Odbora za promet EFTA-e treba dobiti pisanim postupkom, uzimajući u obzir članke 1. i 2. Odluke Stalnog odbora država EFTA-e br. 4/2012/SC od 26. listopada 2012. Tijelo je od država EFTA-e zatražilo da mu dostave sve primjedbe koje imaju u vezi s nacrtom mišljenja Odbora za promet EFTA-e od 25. kolovoza 2014.

Dopisom od 21. kolovoza 2014. (br. spisa 720223) norveška vlada obavijestila je Tijelo da nema primjedbi na nacrt mišljenja Odbora za promet EFTA-e. Dopisom od 22. kolovoza 2014. (br. spisa 719910) lihtenštajnska vlada podnijela je primjedbe na nacrt mišljenja Odbora za promet EFTA-e. Islandska vlada nije dostavila nikakav odgovor.

Na temelju zaprimljenih primjedbi Tijelo je revidiralo i izmijenilo nacrt mišljenja prvotno dostavljen Odboru za promet EFTA-e u skladu s Odlukom br. 295/14/COL od 16. srpnja 2014. Tijelo je revidiralo i razdoblje trajanja odstupanja u skladu s člankom 6. stavkom 3. Direktive. Tijelo je u revidiranom i izmijenjenom nacrtu mišljenja navelo da zatražena odstupanja treba bezuvjetno odobriti.

Dopisom od 24. studenoga 2014. (br. spisa 730389) Tijelo je Odboru za promet EFTA-e dostavilo revidirani i izmijenjeni nacrt mišljenja te je od država EFTA-e zatražilo da Tijelu podnesu svoje primjedbe na revidirani i izmijenjeni nacrt mišljenja Odbora za promet EFTA-e do kraja radnog vremena 12. prosinca 2014.

Dopisom od 5. prosinca 2014. (br. spisa 731864) lihtenštajnska vlada obavijestila je Tijelo da nema daljnjih primjedbi te je zatražila od Tijela da poštuje prijedloge Odbora za promet EFTA-e i odobri zatražena odstupanja. Dopisom od 11. prosinca 2014. (br. spisa 732607) norveška vlada obavijestila je Tijelo da nema primjedbi na nacrt mišljenja Odbora za promet EFTA-e. Islandska vlada nije dostavila nikakav odgovor.

2.   OCJENA

Slijedom objašnjenja i novih informacija koje je lihtenštajnska vlada dostavila u svojim primjedbama na nacrt mišljenja od 22. kolovoza 2014., Tijelo je zaključilo da tri odstupanja koja se nalaze u članku 30., članku 36. stavku 2. i točki 1.1.3.6.3. b Priloga 5. Pravilniku treba odobriti.

U pogledu prvog zahtjeva za odstupanje lihtenštajnska je vlada u svojem dopisu od 22. kolovoza 2014. objasnila da svi vozači iz poduzeća za pregled cisterni u Lihtenštajnu koja posluju u skladu s uvjetima iz članka 30. VTTGS-a trebaju proći program stručnog osposobljavanja CITEC koji traje tri tjedna i odnosi se na aspekte povezane sa sigurnošću i zaštitom okoliša u okviru njihovih profesionalnih aktivnosti. Lihtenštajnska je vlada dodatno navela da svaki vozač iz lihtenštajnskih poduzeća za pregled cisterni posjeduje takozvanu švicarsku saveznu potvrdu o stručnosti u području sigurnosti cisterni (Spezialist/-in für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis). Stoga, s obzirom na to su vozači prošli posebno stručno osposobljavanje CITEC, predmetno odstupanje ne ugrožava sigurnost. Sukladno tome Tijelo smatra da zahtjev za odstupanje u pogledu članka 30. Pravilnika treba odobriti.

U pogledu drugog zahtjeva za odstupanje lihtenštajnska je vlada u svojem dopisu od 22. kolovoza 2014. dostavila nove informacije kojima je potkrijepila svoju tvrdnju da je dozvola BBT-a jednakovrijedna stručnom osposobljavanju ADR za vozače. Tijelo stoga smatra da su ove dodatne informacije dovoljne za dokazivanje jednakovrijednosti u ovom pogledu jer je imateljima dozvole BBT-a dopušten prijevoz tvari koje pripadaju klasi 1 ADR-a, a stručnom obukom za dobivanje dozvole BBT-a pokriveni su svi relevantni aspekti koji su nužni za prijevoz takvih tvari.

Naposljetku, u pogledu trećeg zahtjeva za odstupanje lihtenštajnska je vlada u svojim pisanim primjedbama od 22. kolovoza 2014. potvrdila da predmetne cisterne na gradilištima imaju dvostruki plašt jer se sastoje od unutarnjeg spremnika i zatvorenog vanjskog sabirnog bazena (određene kao takve u točki 6.14.1.1. Priloga 5. VTTGS-u). Sukladno tome Tijelo smatra da treba odobriti i zahtjev za odstupanje u pogledu točke 1.1.3.6.3.b Priloga 5. Pravilniku.

Zaključno, Tijelo smatra da se odobrenjem ovih odstupanja neće ugroziti sigurnost te da tri predmetna zahtjeva za odstupanje ispunjavaju uvjete iz članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive. Stoga odstupanja iz članka 30., članka 36. stavka 2. i točke 1.1.3.6.3.b Priloga 5. Pravilniku treba odobriti. Tijelo zbog toga odobrava odstupanje kako je zatraženo, na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive. Odstupanje vrijedi u razdoblju od šest godina, kako je predviđeno člankom 6. stavkom 3. Direktive. Tijelo može, u skladu s člankom 6. stavkom 4. Direktive, obnoviti svoje odobrenje.

Iz tih razloga Nadzorno tijelo EFTA-e, u skladu s člankom 6. Akta iz točke 13.c poglavlja I. Priloga XIII. Sporazumu o EGP-u, Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari, kako je prilagođena Protokolom 1. uz Sporazum o EGP-u,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se odstupanja koja je zatražila Kneževina Lihtenštajn povezana s člankom 30., člankom 36. stavkom 2. i točkom 1.1.3.6.3.b Priloga 5. lihtenštajnskom Pravilniku od 3. ožujka 1998. o cestovnom prijevozu opasnih tvari (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS).

Članak 2.

Odstupanja utvrđena u članku 1. ove Odluke objavljuju se u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u njegovom Dodatku o EGP-u u skladu s točkom 6. Protokola 1. uz Sporazum o EGP-u.

Članak 3.

Odstupanja utvrđena u članku 1. ove Odluke vrijede u razdoblju od šest godina.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena Kneževini Lihtenštajn i stupa na snagu nakon što ta država o njoj bude obaviještena.

Članak 5.

Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. siječnja 2015.

Za Nadzorno tijelo EFTA-e

Helga JÓNSDÓTTIR

Član Kolegija

Xavier LEWIS

Direktor


(1)  Na procjenu se upućuje u Odluci br. 295/14/COL.

(2)  CITEC: švicarsko Udruženje za zaštitu voda i sigurnost cisterni (Association pour la protection des eaux et la sécurité des citernes)

(3)  BBT: švicarski Savezni ured za stručnu izobrazbu i tehnologiju (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie)

(4)  ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari