ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 252

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
29 rujna 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1720 оd 14. rujna 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ZOI))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1721 оd 22. rujna 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1722 оd 22. rujna 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1723 оd 22. rujna 2015. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1724 оd 23. rujna 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Silter (ZOI))

11

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1725 оd 28. rujna 2015. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za etil lauroil arginat (E 243) ( 1 )

12

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1726 оd 28. rujna 2015. o odobrenju 2-metilizotiazol-3(2H)-ona kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 13 ( 1 )

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1727 оd 28. rujna 2015. o odobrenju 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenola kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2 i 4 ( 1 )

17

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1728 оd 28. rujna 2015. o odobrenju IPBC-a kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 13

21

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1729 оd 28. rujna 2015. o odobrenju kalijeva sorbata kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 8 ( 1 )

24

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1730 оd 28. rujna 2015. o odobrenju vodikova peroksida kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ( 1 )

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1731 оd 28. rujna 2015. o odobrenju medetomidina kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21 ( 1 )

33

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1732 оd 28. rujna 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

37

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1733 оd 28. rujna 2015. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 8. do 14. rujna 2015. u okviru carinskih kvota otvorenih Uredbom (EZ) br. 891/2009 u sektoru šećera i o obustavi podnošenja zahtjeva za takve dozvole

40

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/1734 od 18. rujna 2015. o utvrđivanju stajališta koje treba donijeti u ime Europske unije na 12. Općoj skupštini Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka

43

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1735 оd 24. rujna 2015. o točnom položaju općeg upozorenja i informativne poruke na duhanu za samostalno motanje koji se stavlja na tržište u vrećicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 6455)  ( 1 )

49

 

*

Provedbena odluka komisije (EU) 2015/1736 оd 28. rujna 2015. o neodobravanju triflumurona kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

56

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1737 оd 28. rujna 2015. o odgodi isteka odobrenja bromadiolona, klorofacinona i kumatetralila za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 14 ( 1 )

58

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1720

оd 14. rujna 2015.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Grčke za upis naziva „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής” (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής” (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής” (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.5. Ulja i masnoće (maslac, margarin, ulje itd.) iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 143, 30.4.2015., str. 23.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1721

оd 22. rujna 2015.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87 potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su Opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi potrebno je razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2., a na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. te tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije izdane za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice iz Priloga razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Heinz ZOUREK

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Cijele kućice (Meretrix meretrix, Meretrix lyrata) u školjki, koje su bile podvrgnute toplinskom tretmanu i zatim zamrznute, tijesno upakirane u mrežice, prezentirane u pakiranjima od 10 kg.

Tijekom toplinskog tretmana kućice se uranja u vodu na temperaturi između 98 °C i 100 °C tijekom najmanje 7 minuta. Tijekom tog uranjanja temperatura u unutrašnjosti kućica doseže najmanje 90 °C tijekom 90 sekundi.

Proizvod nije prikladan za neposrednu potrošnju.

1605 56 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature i tekstom oznaka KN 1605 i 1605 56 00.

Jednostavno šurenje (blanširanje) koje se sastoji od blagog toplinskog tretmana koji ne obuhvaća kuhanje ne isključuje razvrstavanje u poglavlje 3. (vidjeti i Napomene s objašnjenjem kombinirane nomenklature za poglavlje 3., Općenito, točka 2.). Međutim, kućice koje su bile podvrgnute toplinskom tretmanu kojim temperatura u unutrašnjosti kućica doseže najmanje 90 °C tijekom 90 sekundi ne mogu se smatrati blanširanim nego kuhanim kućicama.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 1605 56 00 kao pripremljene kućice.


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1722

оd 22. rujna 2015.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87 potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi potrebno je razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2., a na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. te tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije izdane za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Heinz ZOUREK

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod u obliku kreme pripremljen za pojedinačnu prodaju u plastičnoj posudi koja sadržava 227 g.

Proizvod se sastoji od vode, estera masnih kiselina, dimetikona, biljnog ulja, emulgatora, glicerina, arome, konzervansa, ugušćivača i bojila.

Pakiranje proizvoda ne odgovara pakiranju za pojedinačnu prodaju proizvoda za njegu kože jer je proizvod uglavnom namijenjen senzualnoj masaži i stimulaciji.

3307 90 00

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s općim pravilima 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 3. uz poglavlje 33. i tekstom oznaka KN 3307 i 3307 90 00.

Proizvod se ne može smatrati pripravkom za njegu kože u skladu s oznakom KN 3304 jer nije pripremljen u pakiranjima za pojedinačnu prodaju proizvoda za njegu kože (vidjeti i Objašnjenja Harmoniziranog sustava (HSEN) za tarifni broj 3304, dio A, točku 3.).

Proizvod je prikladan za upotrebu kao drugi kozmetički pripravak i pripremljen je u pakiranja za pojedinačnu prodaju za takvu upotrebu (vidjeti napomenu 3. uz poglavlje 33. i HSEN za poglavlje 33., Općenito, četvrti stavak, točku (a)).

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 3307 90 00 kao drugi kozmetički pripravak.


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1723

оd 22. rujna 2015.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

1.

Radi osiguravanja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87 potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

2.

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

3.

U skladu s navedenim općim pravilima robu opisanu u stupcu 1. tablice u Prilogu ovoj Uredbi potrebno je razvrstati u odgovarajuće oznake KN iz stupca 2., a na temelju obrazloženja navedenog u stupcu 3. te tablice.

4.

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije izdane za robu na koju se odnosi ova Uredba, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

5.

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznake KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Heinz ZOUREK

Glavni direktor za oporezivanje i carinsku uniju


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje (oznaka KN)

Razlozi

(1)

(2)

(3)

1.

Proizvod stehiometrijskog sastava koji sadržava magnezijev aluminat (magnezijev aluminijev oksid) kristalne strukture spinela, kemijski određeni proizvod u obliku nepravilnih granula, grudica ili praha. Proizvod ima maseni udio magnezija, izračunatog kao magnezijev oksid, od približno 28 % te maseni udio aluminija, izračunatog kao aluminijev oksid, od približno 72 %.

Proizvod se upotrebljava u proizvodnji vatrostalnih opeka i pločica koje se rabe u industriji čelika.

Proizvod se dobiva kemijskom reakcijom magnezijeva oksida i aluminijeva oksida do koje dolazi taljenjem u rotacijskoj peći.

2841 90 85

Razvrstavanje se utvrđuje općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, napomenom 1. uz poglavlje 28. i na temelju naziva oznaka KN 2841, 2841 90 i 2841 90 85.

Proizvod se dobiva kemijskom reakcijom do koje dolazi taljenjem sirovina u rotacijskoj peći. To je stehiometrijska smjesa (kemijski određena) u kojoj se brojevi atoma prisutnih elemenata mogu izraziti kao omjer malih cijelih brojeva. To nije mineralna sirovina ili ruda i zato ne može biti razvrstana u poglavlja 25. ili 26.

Proizvodi u obliku nepravilnih granula, grudica ili praha sirovina su za proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 6815. Razvrstavanje u tarifni broj 6815 isključeno je jer proizvodi nisu gotovi proizvodi ni poluproizvodi.

Zbog svojeg stehiometrijskog sastava proizvod je u skladu s napomenom 1. točkom (a) poglavlja 28. u kojoj se utvrđuje da se tarifni brojevi iz tog poglavlja primjenjuju samo na kemijski određene spojeve (tj. na one koji imaju stehiometrijski sastav).

Kao kemijski određeni proizvod, spinel se razvrstava kao anorganski kemijski proizvod iz poglavlja 28. u skladu sa svojim kemijskim sastavom.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 2841 90 85 kao ostale soli oksikovinskih ili peroksikovinskih kiselina.

2.

Proizvod nestehiometrijskog sastava s masenim udjelom magnezija, izračunatim kao magnezijev oksid, od približno 20–35 % te masenim udjelom aluminija, izračunatim kao aluminijev oksid, od približno 58–78 %. Proizvod ima kristalnu strukturu spinela i oblik nepravilnih granula, grudica ili praha.

Proizvod se upotrebljava u proizvodnji vatrostalnih opeka i pločica koje se rabe u industriji čelika.

Proizvod se dobiva kemijskom reakcijom magnezijeva oksida i aluminijeva oksida do koje dolazi taljenjem u rotacijskoj peći.

3824 90 96

Razvrstavanje se utvrđuje općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i na temelju naziva oznaka KN 3824, 3824 90 i 3824 90 96.

Proizvod se dobiva kemijskom reakcijom do koje dolazi taljenjem sirovina u rotacijskoj peći. To nije mineralna sirovina ili ruda i zato ne može biti razvrstana u poglavlja 25. ili 26.

Zbog svojeg nestehiometrijskog sastava proizvod nije u skladu s napomenom 1. točkom (a) poglavlja 28. u kojoj se utvrđuje da se tarifni brojevi iz tog poglavlja primjenjuju samo na kemijski određene spojeve (tj. na one koji imaju stehiometrijski sastav) te je stoga isključen iz poglavlja 28.

Proizvodi u obliku nepravilnih granula, grudica ili praha sirovina su za proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 6815. Ne razvrstavaju se u tarifni broj 6815 jer nisu gotovi proizvodi ni poluproizvodi.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 3824 90 96 kao ostali kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu.

3.

Proizvod naziva „taljeni magnezijev oksid krom” u obliku nepravilnih sivih granula, fragmenata ili praha različitih veličina zrna, nestehiometrijskog sastava magnezijeva oksida i kromova oksida. Proizvod ima kristalnu strukturu spinela i upotrebljava se u proizvodnji vatrostalnih opeka i pločica koje se rabe u industriji čelika.

Proizvod se dobiva taljenjem magnezijeva oksida i kromove rude u elektrolučnoj peći.

3824 90 96

Razvrstavanje se utvrđuje općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature i na temelju naziva oznaka KN 3824, 3824 90 i 3824 90 96.

Proizvod se dobiva kemijskom reakcijom do koje dolazi taljenjem sirovina u elektrolučnoj peći. To nije mineralna sirovina ili ruda i zato ne može biti razvrstan u poglavlja 25. ili 26.

Zbog svojeg nestehiometrijskog sastava proizvod nije u skladu s napomenom 1. točkom (a) poglavlja 28. u kojoj se utvrđuje da se tarifni brojevi iz tog poglavlja primjenjuju samo na kemijski određene spojeve (tj. na one koji imaju stehiometrijski sastav) te je stoga isključen iz poglavlja 28.

Proizvodi u obliku nepravilnih granula, grudica ili praha sirovina su za proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 6815. Ne razvrstavaju se u tarifni broj 6815 jer nisu gotovi proizvodi ni poluproizvodi.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 3824 90 96 kao ostali kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu.


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1724

оd 23. rujna 2015.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Silter (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Italije za upis naziva „Silter” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Silter” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Silter” (ZOI) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.3. Sirevi iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 142, 29.4.2015., str. 29.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/12


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1725

оd 28. rujna 2015.

o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 231/2012 o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specifikacija za etil lauroil arginat (E 243)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima (1), a posebno njezin članak 14.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1331/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o uspostavi zajedničkog postupka odobravanja prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma (2), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (3) utvrđuju se specifikacije za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(2)

Te se specifikacije mogu ažurirati u skladu sa zajedničkim postupkom iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1331/2008 na poticaj Komisije ili nakon podnošenja zahtjeva.

(3)

Dana 17. studenoga 2014. podnesen je zahtjev za izmjenu specifikacija za prehrambeni aditiv etil lauroil arginat (E 243). Zahtjev je stavljen na raspolaganje državama članicama u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1331/2008.

(4)

Postojećom specifikacijom određuje se da je etil lauroil arginat sintetiziran esterifikacijom arginina s etanolom, za kojom slijedi reakcija estera s lauroil kloridom. Nastali etil lauroil arginat dobiva se kao hidrokloridna sol, koja se filtrira i suši.

(5)

Podnositelj zahtjeva dokazao je da je trenutačna definicija preširoka i da bi trebala sadržavati podatke o temperaturi i pH vrijednosti, koje je sadržavao prvotni zahtjev i koji su važni za postizanje profila jednakog onome koji je ocijenila Europska agencija za sigurnost hrane u svojem mišljenju o sigurnosti uporabe etil lauroil arginata kao prehrambenog konzervansa (4).

(6)

Uredbu (EU) br. 231/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 231/2012 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 354, 31.12.2008., str. 16.

(2)  SL L 354, 31.12.2008., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).

(4)  EFSA Journal (2007.) 511, 1–27.


PRILOG

U Prilogu Uredbi (EU) br. 231/2012 u unosu za E 243 etil lauroil arginat definicija se zamjenjuje sljedećom:

Definicija

Etil lauroil arginat sintetiziran je esterifikacijom arginina s etanolom, za kojom slijedi reakcija estera s lauroil kloridom, u vodenom mediju pri kontroliranoj temperaturi između 10 i 15 °C i s pH vrijednošću između 6,7 i 6,9. Nastali etil lauroil arginat dobiva se kao hidrokloridna sol, koja se filtrira i suši.”


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1726

оd 28. rujna 2015.

o odobrenju 2-metilizotiazol-3(2H)-ona kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 13

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđuje se popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti zbog mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima ili njihova uključivanja u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(2)

Na tom se popisu nalazi i 2-metilizotiazol-3(2H)-on.

(3)

2-metilizotiazol-3(2H)-on ocijenjen je u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u vrsti proizvoda 13, sredstva za zaštitu tekućina za obradu metala, kako je definirana u Prilogu V. toj Direktivi i koja odgovara vrsti proizvoda 13 kako je definirana u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(4)

Slovenija je određena kao nadležno ocjenjivačko tijelo te je 11. travnja 2012. Komisiji podnijela izvješće o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama, u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1451/2007 (4).

(5)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014, Odbor za biocidne proizvode sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije 2. listopada 2014., uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(6)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 13 i sadržavaju 2-metilizotiazol-3(2H)-on ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, pod uvjetom da se zadovolje određeni uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(7)

Stoga je primjereno odobriti uporabu 2-metilizotiazol-3(2H)-ona u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 13, podložno zadovoljenju posebnih uvjeta iz Priloga.

(8)

Budući da 2-metilizotiazol-3(2H)-on ispunjuje kriterije prema kojima se tvari razvrstavaju kao tvari koje izazivaju preosjetljivost kože, 1.A potkategorija, kako su definirane u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5), predmeti koji su tretirani 2-metilizotiazol-3(2H)-onom ili ga sadržavaju trebali bi biti na prikladan način označeni pri stavljanju na tržište.

(9)

Prije odobrenja aktivne tvari trebalo bi zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

2-metilizotiazol-3(2H)-on odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 13, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavno ispitivanje svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima navedenima u Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti

2-metilizotiazol-3(2H)-on

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

2-metilizotiazol-3(2H)-on

EZ br.: 220-239-6

CAS br.: 2682-20-4

95 % masenog udjela

1. listopada 2016.

30. rujna 2026.

13

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Proizvodi se moraju upotrebljavati uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu ako se izloženost ne može na neki drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu;

2.

kad je riječ o rizicima za profesionalne korisnike, dodavanje proizvoda u tekućine za obradu metala obavlja se poluautomatski ili automatski, osim ako se može dokazati da se rizici mogu smanjiti na prihvatljivu razinu na neki drugi način;

3.

kad je riječ o rizicima za profesionalne korisnike, na deklaracijama i, ako su dostupni, na sigurnosno-tehničkim listovima navodi se da se sačuvane tekućine za obradu metala upotrebljavaju u poluautomatskim ili automatskim strojevima, osim ako se može dokazati da se rizici mogu smanjiti na prihvatljivu razinu na neki drugi način.

Stavljanje na tržište tretiranih predmeta podliježe sljedećem uvjetu:

Osoba odgovorna za stavljanje na tržište predmeta koji je tretiran 2-metilizotiazol-3(2H)-onom ili ga sadržava mora osigurati da su na deklaraciji tog tretiranog predmeta navedene informacije iz članka 58. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 528/2012.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1727

оd 28. rujna 2015.

o odobrenju 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenola kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2 i 4

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđuje se popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Na tom popisu nalazi se i 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol.

(2)

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol ocijenjen je u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u vrsti proizvoda 1 (biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi), vrsti proizvoda 2 (dezinfekcijska sredstva i drugi biocidni proizvodi za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu) i vrsti proizvoda 4 (dezinfekcijska sredstva u području hrane i hrane za životinje), kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrstama proizvoda 1, 2 i 4, kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Austrija je određena kao nadležno ocjenjivačko tijelo te je 13. veljače 2013. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1451/2007 (4) Komisiji podnijela izvješća o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 4. prosinca 2014. sastavio je mišljenja Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjima može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrstama proizvoda 1, 2 i 4 te sadržavaju 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, uz uvjet da se zadovolje određeni uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2 i 4 podložno sukladnosti s određenim specifikacijama i uvjetima.

(7)

U mišljenjima je zaključeno da 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol ispunjava kriterije za utvrđivanje vrlo bioakumulativnih (vB) i otrovnih (T) tvari u skladu s Prilogom XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(8)

Budući da bi, u skladu s člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012, tvari čije su ocjenjivanje države članice dovršile do 1. rujna 2013. trebalo odobriti u skladu s Direktivom 98/8/EZ, odobrenje bi trebalo vrijediti 10 godina u skladu s praksom utvrđenom Direktivom 98/8/EZ.

(9)

No za potrebe članka 23. Uredbe (EU) br. 528/2012 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. točke (d) te Uredbe i zbog toga bi ga trebalo smatrati potencijalnom tvari za zamjenu.

(10)

Za uporabu u vrsti proizvoda 4 ocjenjivanje se nije odnosilo na ugradnju biocidnih proizvoda koji sadržavaju 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol u materijale i predmete koji, izravno ili neizravno, dolaze u dodir s hranom u smislu Uredbe (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Možda će se za takve materijale trebati odrediti posebna ograničenja migracije u hranu, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1935/2004. Stoga ovim odobrenjem nije obuhvaćena takva uporaba osim ako je Komisija odredila ograničenja ili je prema toj Uredbi određeno da takva ograničenja nisu potrebna.

(11)

Budući da 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol ispunjava kriterije za utvrđivanje vrlo bioakumulativnih (vB) tvari, proizvode koji su tretirani 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenolom ili koji ga sadržavaju trebalo bi pri njihovu stavljanju na tržište propisno označiti.

(12)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za poduzimanje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2 i 4, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Minimalni stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol (DCPP)

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol

EZ br.: 429-290-0

CAS br.: 3380-30-1

995 g/kg

1. prosinca 2016.

30. studenoga 2026.

1

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol smatra se potencijalnom tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 528/2012.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost treba posvetiti izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Stavljanje na tržište tretiranih proizvoda podliježe sljedećem uvjetu:

Osoba nadležna za stavljanje na tržište proizvoda koji je tretiran 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenolom ili koji ga sadržava dužna je osigurati da su na deklaraciji tog tretiranog proizvoda navedene informacije navedene u članku 58. stavku 3. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 528/2012.

2

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol smatra se potencijalnom tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 528/2012.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost treba posvetiti izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećem uvjetu:

Za profesionalne korisnike trebaju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu, proizvodi se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

Stavljanje na tržište tretiranih proizvoda podliježe sljedećem uvjetu:

Osoba nadležna za stavljanje na tržište proizvoda koji je tretiran 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenolom ili koji ga sadržava dužna je osigurati da su na deklaraciji tog tretiranog proizvoda navedene informacije navedene u članku 58. stavku 3. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 528/2012.

4

5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenol smatra se potencijalnom tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 528/2012.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost treba posvetiti izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

za proizvode čiji se ostatci mogu nalaziti u hrani ili hrani za životinje treba provjeriti je li potrebno odrediti nove ili izmijeniti postojeće maksimalne razine ostataka (MRO) u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) ili Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i poduzeti sve odgovarajuće mjere za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da se ne prekorače primjenjivi MRO-ovi;

2.

proizvodi se ne ugrađuju u materijale ili predmete koji dolaze u dodir s hranom u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004, osim ako je Komisija utvrdila posebna ograničenja migracije 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenola u hranu ili je u skladu s tom Uredbom odlučeno da navedena ograničenja nisu potrebna.

Stavljanje na tržište tretiranih proizvoda podliježe sljedećem uvjetu:

Osoba nadležna za stavljanje na tržište proizvoda koji je tretiran 5-kloro-2-(4-klorofenoksi)fenolom ili koji ga sadržava dužna je osigurati da su na deklaraciji tog tretiranog proizvoda navedene informacije navedene u članku 58. stavku 3. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 528/2012.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.).

(3)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/21


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1728

оd 28. rujna 2015.

o odobrenju IPBC-a kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 13

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđuje se popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Na tom popisu nalazi se i IPBC.

(2)

IPBC je ocijenjen u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u vrsti proizvoda 13 (sredstva za zaštitu tekućina za obradu metala), kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 13, kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Danska je određena kao nadležno ocjenjivačko tijelo te je 23. kolovoza 2013. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1451/2007 (4) Komisiji podnijela izvješće o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 3. prosinca 2014. sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 13 i koji sadržavaju IPBC ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, uz uvjet da se zadovolje određeni uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti IPBC za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 13 podložno sukladnosti s određenim specifikacijama i uvjetima.

(7)

Budući da IPBC ispunjuje kriterije za razvrstavanje kao tvar koja izaziva preosjetljivost kože 1. kategorije kako je definirano u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5), proizvode koji su tretirani IPBC-om ili koji ga sadržavaju trebalo bi pri njihovu stavljanju na tržište propisno označiti.

(8)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za poduzimanje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

IPBC se odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 13, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Minimalni stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti

IPBC

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

3-jodo-2-propinilbutilkarbamat

EZ br.: 259-627-5

CAS br.: 55406-53-6

980 g/kg

1. prosinca 2016.

30. studenoga 2026.

13

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost treba posvetiti izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

Za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Proizvodi se moraju upotrebljavati uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu ako se izloženost ne može smanjiti na prihvatljivu razinu na neki drugi način.

2.

S obzirom na rizike za profesionalne korisnike, dodavanje proizvoda u tekućine za obradu metala mora se obavljati poluautomatski ili automatski, osim ako se može dokazati da se rizici mogu smanjiti na prihvatljivu razinu na drugi način.

Stavljanje na tržište tretiranih proizvoda podliježe sljedećem uvjetu:

Osoba nadležna za stavljanje na tržište proizvoda koji je tretiran 3-jodo-2-propinilbutilkarbamatom ili koji ga sadržava dužna je osigurati da su na deklaraciji tog tretiranog proizvoda navedene informacije navedene u članku 58. stavku 3. drugom podstavku Uredbe (EU) br. 528/2012.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1729

оd 28. rujna 2015.

o odobrenju kalijeva sorbata kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 8

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđuje se popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Na tom popisu nalazi se i kalijev sorbat.

(2)

Kalijev sorbat ocijenjen je u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u vrsti proizvoda 8 (sredstva za zaštitu drva), kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 8, kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Njemačka je određena kao nadležno ocjenjivačko tijelo te je 10. listopada 2010. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1451/2007 (4) Komisiji podnijela izvješće o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 4. prosinca 2014. sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 8 i koji sadržavaju kalijev sorbat ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, uz uvjet da se zadovolje određeni uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti kalijev sorbat za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 8, podložno sukladnosti s određenim specifikacijama i uvjetima.

(7)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za poduzimanje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kalijev sorbat odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 8, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Minimalni stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti

Kalijev sorbat

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

2,4-heksadienska kiselina, kalijeva sol (1:1), (2E, 4E)

EZ br.: 246-376-1

CAS br.: 24634-61-5

990 g/kg

1. prosinca 2016.

30. studenoga 2026.

8

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost treba posvetiti izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

za industrijske ili profesionalne korisnike trebaju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu, proizvodi se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu;

2.

moraju se poduzeti odgovarajuće mjere za smanjenje rizika kako bi se zaštitile podzemne vode. Prije svega, na deklaracijama i, prema potrebi, na sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda potrebno je navesti sljedeće:

(a)

da se industrijska uporaba vrši u zatvorenom prostoru ili na ograđenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi;

(b)

svježe obrađeno drvo nakon obrade treba se pohraniti ispod krova i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječilo izravno ispiranje u tlo ili vodu;

(c)

moguće ostatke nakon uporabe proizvoda potrebno je prikupiti za ponovnu uporabu ili odlaganje.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1730

оd 28. rujna 2015.

o odobrenju vodikova peroksida kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2, 3, 4, 5 i 6

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđuje se popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti zbog mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Taj popis uključuje vodikov peroksid.

(2)

Vodikov peroksid ocijenjen je u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u vrsti proizvoda 1, biocidnim pripravcima za osobnu higijenu ljudi, u vrsti proizvoda 2, dezinfekcijskim sredstvima i drugim biocidnim pripravcima za uporabu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu, u vrsti proizvoda 3, biocidnim pripravcima u veterinarskoj higijeni, u vrsti proizvoda 4, dezinfekcijskim sredstvima na području hrane i hrane za životinje, u vrsti proizvoda 5, dezinfekcijskim sredstvima za pitku vodu, i u vrsti proizvoda 6, konzervansima za gotove proizvode, kako su definirane u Prilogu V. toj Direktivi i koje odgovaraju vrstama proizvoda 1, 2, 3, 4, 5 i 6 kako su definirane u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Finska je određena kao nadležno ocjenjivačko tijelo te je 2. kolovoza 2013. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1451/2007 (4) Komisiji podnijela izvješća o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 2. veljače 2015. sastavio je mišljenja Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjima može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrstama proizvoda 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i sadržavaju vodikov peroksid ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, pod uvjetom da se zadovolje određeni uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Primjereno je stoga odobriti vodikov peroksid za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2, 3, 4, 5 i 6 podložno zadovoljenju određenih specifikacija i uvjeta.

(7)

Za uporabu u vrsti proizvoda 4 ocjenjivanje se nije odnosilo na ugradnju biocidnih proizvoda koji sadržavaju vodikov peroksid u materijale i predmete koji, izravno ili neizravno, dolaze u dodir s hranom u smislu Uredbe (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Možda će se za takve materijale trebati odrediti specifična ograničenja migracije u hranu, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1935/2004. Stoga se ovim odobrenjem ne bi trebala obuhvaćati takva uporaba osim ako je Komisija odredila ograničenja ili je prema toj Uredbi određeno da takva ograničenja nisu potrebna.

(8)

Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6) o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva primjenjuje se na vodikov peroksid.

(9)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Vodikov peroksid odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 1, 2, 3, 4, 5 i 6, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L 338, 13.11.2004., str. 4.).

(6)  Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (SL L 39, 9.2.2013., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti

Vodikov peroksid

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

Vodikov peroksid

EZ br.: 231-765-0

CAS br.: 7722-84-1

Aktivna tvar, kako je proizvedena, vodena je otopina koja sadržava 350-< 700 g/kg (maseni udio od 35-< 70 %) vodikova peroksida.

Teoretska (izračunana) specifikacija suhe tvari: najmanja čistoća vodikova peroksida iznosi 995 g/kg (maseni udio od 99,5 %).

1. veljače 2017.

31. siječnja 2027.

1.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

odobrenja za biocidne proizvode ne dovode u pitanje Uredbu (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva;

2.

za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere za rukovanje koncentriranim proizvodima.

2.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

odobrenja za biocidne proizvode ne dovode u pitanje Uredbu (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva;

2.

za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Proizvodi se moraju upotrebljavati uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

3.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

odobrenja za biocidne proizvode ne dovode u pitanje Uredbu (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva;

2.

za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Proizvodi se moraju upotrebljavati uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

4.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

odobrenja za biocidne proizvode ne dovode u pitanje Uredbu (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva;

2.

za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Proizvodi se moraju upotrebljavati uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu;

3.

proizvodi se ne ugrađuju u materijale ili predmete koji dolaze u dodir s hranom u smislu članka 1. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1935/2004, osim ako je Komisija utvrdila posebna ograničenja migracije vodikova peroksida u hranu ili je u skladu s tom Uredbom odlučeno da navedena ograničenja nisu potrebna.

5.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

odobrenja za biocidne proizvode ne dovode u pitanje Uredbu (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva;

2.

za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Proizvodi se moraju upotrebljavati uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.

6.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

odobrenja za biocidne proizvode ne dovode u pitanje Uredbu (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva;

2.

za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Proizvodi se moraju upotrebljavati uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1731

оd 28. rujna 2015.

o odobrenju medetomidina kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 90. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) Ujedinjena Kraljevina primila je 27. travnja 2009. zahtjev za uvrštenje aktivne tvari medetomidin u Prilog I. toj Direktivi za uporabu u vrsti proizvoda 21, proizvodi za suzbijanje obrastanja, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 21 kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(2)

Medetomidin 14. svibnja 2000. nije bio na tržištu kao aktivna tvar biocidnog proizvoda.

(3)

Ujedinjena Kraljevina je 12. ožujka 2014. Europskoj agenciji za kemikalije podnijela izvješće o procjeni zajedno sa svojim preporukama, u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(4)

Mišljenje Europske agencije za kemikalije sastavio je 3. veljače 2015. Odbor za biocidne proizvode, uzimajući pritom u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 21 i koji sadržavaju medetomidin ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 19. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 528/2012, pod uvjetom da se zadovolje određeni uvjeti koji se odnose na njihovu uporabu.

(6)

Primjereno je stoga odobriti medetomidin za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21 podložno zadovoljenju određenih specifikacija i uvjeta.

(7)

U mišljenju je navedeno da je medetomidin zbog svojih značajki vrlo postojan (vP) i otrovan (T) u skladu s kriterijima utvrđenima u Prilogu XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Osim toga, u mišljenju je navedeno da aktivna tvar sadržava znatan udio neaktivnih izomera ili nečistoća.

(8)

Medetomidin ispunjuje uvjete iz članka 10. stavka 1. točaka (d) i (f) Uredbe (EU) br. 528/2012 i stoga bi ga trebalo smatrati potencijalnom tvari za zamjenu.

(9)

U skladu s člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012 odobrenje aktivne tvari koja se smatra potencijalnom tvari za zamjenu trebalo bi biti za razdoblje od najviše sedam godina.

(10)

Budući da medetomidin ispunjuje kriterije kao vrlo postojan (vP) u skladu s Prilogom XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, tretirani proizvodi koji su tretirani medetomidinom ili ga sadržavaju trebali bi biti propisno označeni kada se stavljaju na tržište.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Medetomidin se odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Minimalni stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti

Medetomidin

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol

EZ br.: nema podataka

CAS br.: 86347-14-0

99,5 % masenog udjela.

Medetomidin se proizvodi kao racemična smjesa R- i S-enantiomera: deksmedetomidina i levomedetomidina.

1. siječnja 2016.

31. prosinca 2022.

21

Medetomidin se smatra potencijalnom tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkama (d) i (f) Uredbe (EU) br. 528/2012.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja biocidnih proizvoda podliježu sljedećim uvjetima:

1.

Za industrijske ili profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu, proizvodi se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

2.

Osobe koje stavljaju proizvode koji sadržavaju medetomidin na tržište za neprofesionalne korisnike moraju osigurati da su uz proizvode priložene i odgovarajuće rukavice. Na deklaracijama i, ako su dostupne, na uputama za uporabu mora biti navedeno mora li se koristiti neka druga osobna zaštitna oprema.

3.

Na deklaracijama i, ako su dostupne, na uputama za uporabu mora biti navedeno da se proizvod mora čuvati izvan dohvata djece dok se tretirane površine ne osuše.

4.

Na deklaracijama i, ako su dostupni, na sigurnosno-tehničkim listovima odobrenih proizvoda mora biti navedeno da će se aktivnosti primjene, održavanja i popravka vršiti u zatvorenom prostoru na ograđenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi ili na tlu pokrivenom nepropusnim materijalom kako bi se spriječilo izravno ispiranje i minimizirale emisije u okoliš te da se svi ostatci ili otpad koji sadržavaju medetomidin moraju prikupljati za ponovnu uporabu ili odlaganje.

5.

Za proizvode čiji se ostatci mogu nalaziti u hrani ili hrani za životinje treba provjeriti je li potrebno odrediti nove ili izmijeniti postojeće maksimalne razine ostataka (MRO-ovi) u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) ili Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i poduzeti sve odgovarajuće mjere za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da se ne prekorače primjenjivi MRO-ovi.

Stavljanje tretiranih proizvoda na tržište podliježe sljedećem uvjetu:

Osoba odgovorna za stavljanje na tržište tretiranog proizvoda koji je tretiran medetomidinom ili ga sadržava dužna je osigurati da su na oznaci tog tretiranog proizvoda navedeni podatci iz članka 58. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 528/2012.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.).

(3)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1732

оd 28. rujna 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

196,8

MK

50,7

TR

81,7

XS

45,1

ZZ

93,6

0707 00 05

MK

34,4

TR

137,2

ZZ

85,8

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 50 10

AG

150,3

AR

141,0

BO

143,0

CL

169,0

EG

55,4

UY

77,1

ZA

120,5

ZZ

122,3

0806 10 10

EG

172,8

MK

32,3

TR

135,4

ZZ

113,5

0808 10 80

AR

264,2

CL

141,4

NZ

136,7

US

107,9

UY

48,0

ZA

144,4

ZZ

140,4

0808 30 90

AR

132,1

CL

148,3

NZ

175,8

TR

127,4

ZA

220,9

ZZ

160,9

0809 30 10, 0809 30 90

MK

82,9

TR

144,7

ZZ

113,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

47,1

XS

61,9

ZZ

54,2


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/40


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1733

оd 28. rujna 2015.

o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 8. do 14. rujna 2015. u okviru carinskih kvota otvorenih Uredbom (EZ) br. 891/2009 u sektoru šećera i o obustavi podnošenja zahtjeva za takve dozvole

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 891/2009 (2) otvorene su godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda od šećera.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 8. do 14. rujna 2015. za podrazdoblje od 1. do 31. listopada 2015. premašuju količine raspoložive u okviru rednih brojeva 09.4320 i 09.4321. Stoga je potrebno odrediti u kojoj se mjeri mogu izdavati uvozne dozvole tako da se odredi koeficijent dodjele koji će se primjenjivati na zatražene količine, izračunan u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3). Podnošenje novih zahtjeva za te redne brojeve trebalo bi obustaviti do isteka razdoblja kvote.

(3)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 8. do 14. rujna 2015. za podrazdoblje od 1. do 31. listopada 2015. jednake su količinama raspoloživima u okviru rednih brojeva 09.4317 i 09.4319. Podnošenje novih zahtjeva za te redne brojeve trebalo bi obustaviti do isteka razdoblja kvote.

(4)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 891/2009 od 8. do 14. rujna 2015. množe se s koeficijentima dodjele utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Podnošenje novih zahtjeva za uvozne dozvole obustavlja se do isteka razdoblja kvote 2015./2016. za redne brojeve iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 891/2009 od 25. rujna 2009. o otvaranju i predviđanju upravljanja određenim carinskim kvotama Zajednice u sektoru šećera (SL L 254, 26.9.2009., str. 82.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).


PRILOG

„Šećer iz koncesija CXL”

Razdoblje kvote 2015./2016.

Zahtjevi podneseni od 8. do 14. rujna 2015.

Redni br.

Zemlja

Koeficijent dodjele (%)

Novi zahtjevi

09.4317

Australija

Obustavljeni

09.4318

Brazil

09.4319

Kuba

Obustavljeni

09.4320

Sve treće zemlje

6,204204

Obustavljeni

09.4321

Indija

7,773027

Obustavljeni


„Šećer s Balkana”

Razdoblje kvote 2015./2016.

Zahtjevi podneseni od 8. do 14. rujna 2015.

Redni br.

Zemlja

Koeficijent dodjele (%)

Novi zahtjevi

09.4324

Albanija

09.4325

Bosna i Hercegovina

09.4326

Srbija

09.4327

bivša jugoslavenska republika Makedonija


Prijelazne mjere, „Šećer iz iznimnog uvoza” i „Industrijski šećer”

Razdoblje kvote 2015./2016.

Zahtjevi podneseni od 8. do 14. rujna 2015.

Redni br.

Tip

Koeficijent dodjele (%)

Novi zahtjevi

09.4380

Iznimni uvoz

09.4390

Industrijski šećer


ODLUKE

29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/43


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/1734

od 18. rujna 2015.

o utvrđivanju stajališta koje treba donijeti u ime Europske unije na 12. Općoj skupštini Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je pristupila Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. („Konvencija COTIF”), Odlukom Vijeća 2013/103/EU (1).

(2)

Sve države članice, uz iznimku Cipra i Malte, ugovorne su stranke Konvencije COTIF i primjenjuju je.

(3)

Očekuje se da će Opća skupština, osnovana u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom (a) Konvencije COTIF („Opća skupština”), na svojoj 12. sjednici koja se treba održati od 29. do 30. rujna 2015. odlučiti o određenim izmjenama Konvencije COTIF kao i njezinih dodataka D (Jedinstvena pravila o ugovorima za korištenje vozila u međunarodnom željezničkom prometu – CUV), F (Jedinstvena pravila o vrednovanju tehničkih standarda i donošenju jedinstvenih tehničkih propisa primjenjivih na željeznička sredstva namijenjena korištenju u međunarodnom prometu – APTU) i G (Jedinstvena pravila o tehničkom odobrenju za prihvatljivost željezničkih sredstava namijenjenih za korištenje u međunarodnom prometu – ATMF).

(4)

Stajalište Unije o određenim pitanjima trebalo bi donijeti na temelju članka 218. stavka 9. Ugovora s obzirom na to da su odluke o tim izmjenama koje treba donijeti Opća skupština akti koji proizvode pravne učinke, a njihov predmet je u nadležnosti Unije.

(5)

Ciljevi su izmjena Konvencije COTIF ažuriranje zadaća Odbora tehničkih stručnjaka i upućivanje na definiciju „posjednika” u skladu s pravom Unije te izmjena određenih pravila o financiranju, reviziji i izvješćivanju Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF), kao i određene manje administrativne promjene.

(6)

Cilj izmjena Dodatka D (CUV) koje je predstavio glavni tajnik OTIF-a pojašnjenje je uloge posjednika i subjekta nadležnog za održavanje u ugovorima o korištenju vozila u međunarodnom željezničkom prometu.

(7)

Cilj izmjena dodataka F (APTU) i G (ATMF) pojašnjenje je njihova područja primjene brisanjem upućivanja na „druga željeznička sredstva”.

(8)

Izmjene dodataka D (CUV), F (APTU) i G (ATMF) Konvenciji COTIF kao i određene izmjene same Konvencije COTIF u nadležnosti su Unije i u skladu su s pravom i strateškim ciljevima Unije te bi ih stoga Unija trebala podržati.

(9)

Stajalište Unije na 12. Općoj skupštini trebalo bi se stoga temeljiti na Prilogu ovoj Odluci,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije na 12. Općoj skupštini u okviru Konvencije COTIF jest u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

2.   Predstavnici Unije u Općoj skupštini mogu dogovoriti manje izmjene dokumenata navedenih u Prilogu ovoj Odluci bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Odluke 12. Opće skupštine se nakon donošenja objavljuju u Službenom listu Europske unije uz navođenje datuma njihova stupanja na snagu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. rujna 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

C. DIESCHBOURG


(1)  Odluka Vijeća 2013/103/EU od 16. lipnja 2011. o potpisivanju i sklapanju Sporazuma između Europske unije i Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz o pristupanju Europske unije Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 9. svibnja 1980., kako je izmijenjena Protokolom iz Vilniusa od 3. lipnja 1999. (SL L 51, 23.2.2013., str. 1.).


PRILOG

1.   Referentni dokumenti

Dokumenti koji se odnose na reviziju COTIF-a i njegovih dodataka dostupni su na internetskoj stranici OTIF-a:

http://www.otif.org/en/law/general-assembly/working-documents-concerning-revision-of-cotif.html.

2.   Komentari i stajališta o točkama dnevnog reda

Točka 1. Izbor predsjedatelja i potpredsjedatelja

Dokument: nema.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 2. Usvajanje dnevnog reda

Dokumenti: AG 12/2, AG 12/2 Add.1.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 3. Osnivanje Odbora za ovlaštenja

Dokument: nema.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 4. Organizacija rada i imenovanje svih potrebnih odbora

Dokument: nema.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 5. Izbor glavnog tajnika na razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2018.

Dokumenti: AG 12/5, AG 12/5.1, AG 12/5.2.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Oba su kandidata državljani država članica EU-a (Austrije i Francuske).

Točka 6. Članice OTIF-a – opća situacija

Dokument: AG 12/6.

Glasačka prava koristi: nije primjenjivo.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 7. Proračunski okvir

Dokumenti: AG 12/7.1, AG 12/7.2.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 8. Djelomična revizija COTIF-a – temeljne Konvencije

Dokumenti: AG 12/8, AG 12/8 Add. 1, AG 12/8 Add. 2.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište:

 

Izmjene članka 3. (Međunarodna suradnja) treba podržati (urednička izmjena kojom se upućivanje na „Europske zajednice” zamjenjuje upućivanjem na „Europsku uniju”).

 

Izmjene članka 12. (Izvršenje presuda. Prilog) treba podržati jer se njima mijenja definicija „posjednika” u skladu s pravom EU-a.

 

Izmjene članka 20. (Odbor tehničkih stručnjaka) treba podržati jer su potrebne za ažuriranje jedinstvenih pravila APTU i ATMF kako bi bila u skladu s pravom EU-a.

Druge izmjene: nema stajališta EU-a.

Točka 9. Djelomična revizija Dodatka B (CIM UR)

Dokument: AG 12/9.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: uzeti u obzir izvješće glavnog tajnika o napretku i nastavku rada na reviziji tog Dodatka.

Točka 10. Djelomična revizija Dodatka D (CUV UR)

Dokumenti: AG 12/10, AG 12/10 Add. 1, AG 12/10 Add. 2, AG 12/10 Add. 3.

Glasačka prava koristi: EU.

Koordinirano stajalište:

 

Izmjene članka 9. i Izvješća s obrazloženjem treba podržati u skladu sa stajalištem EU-a na 25. sjednici Odbora za reviziju OTIF-a (1) jer se njima, u skladu s pravom EU-a, razjašnjavaju uloge posjednika i subjekta nadležnog za održavanje.

 

O novom članku 1.a koji je predložila Njemačka u dokumentu AG 12/10 Add. 3. raspravljala je na sastanku 26. studenoga 2014. radna skupina EU-a sastavljena od predstavnika država članica i predstavnika željezničkog sektora te je prijedlog podržala. Slična odredba postoji i u CIM-u (članak 2. – Odredbe javnog prava). Stoga i taj prijedlog treba podržati.

Točka 11. Djelomična revizija Dodatka F (APTU UR)

Dokument: AG 12/11.

Glasačka prava koristi: EU.

Koordinirano stajalište: treba podržati izmjenu članka 3. čiji je cilj razjašnjavanje područja primjene brisanjem riječi „druga željeznička sredstva”, kao i odgovarajuću izmjenu Izvješća s obrazloženjem.

Točka 12. Revizija Dodatka G (ATMF UR)

Dokument: AG 12/12.

Glasačka prava koristi: EU.

Koordinirano stajalište: treba podržati izmjene članaka 1. i 3. čiji je cilj razjašnjavanje područja primjene brisanjem riječi „druga željeznička sredstva”, kao i odgovarajuću izmjenu Izvješća s obrazloženjem.

Točka 13. Revidirano i konsolidirano Izvješće s obrazloženjem

Dokumenti: AG 12/13, AG 12/13 Add. 1.–10.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: primiti na znanje revidirano i konsolidirano Izvješće s obrazloženjem te ovlastiti glavnog tajnika da uvrsti objašnjenja koja je usvojila ova Opća skupština, a koja se odnose na izmjene COTIF-a i njegovih dodataka koje je usvojila ova Opća skupština. Međutim, izraz „…primijeniti na aktivnosti ECM-a, ili …” u objašnjenjima u članku 3.a stavku 10. drugoj rečenici treba izbrisati. Nadalje, u njemačkoj verziji objašnjenja u članku 15. stavku 1. drugoj rečenici treba izmijeniti kako slijedi:

„In Übereinstimmung mit den gängigen Verfahren verschiedener Vertragsstaaten und zur expliziteren Klarstellung der Pflichten des Halters, obliegt dem Halter die Verpflichtung, den ihm zugeordneten Fahrzeugen eine ECM zuzuweisen.”

Točka 14. Jedinstveni propisi za željeznice

Dokument: AG 12/14.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 15. Izvješće o aktivnostima Upravnog odbora u razdoblju od 1. listopada 2012. do 30. rujna 2015.

Dokument: AG 12/15.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 16. Biranje članova Upravnog odbora na razdoblje od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2018. (sastav i predsjedatelj)

Dokument: AG 12/16.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 17. Predviđeni datum održavanja 13. sjednice Opće skupštine

Dokument: nema.

Glasačka prava koristi: nije primjenjivo.

Koordinirano stajalište: nema.

Točka 18. Razno

Dokument: nije dostupan.

Glasačka prava koristi: utvrđuje se na licu mjesta prema potrebi.

Koordinirano stajalište: utvrđuje se na licu mjesta prema potrebi.

Točka 19. Svi mandati Opće skupštine

Dokument: nije dostupan.

Glasačka prava koristi: utvrđuje se na licu mjesta prema potrebi.

Koordinirano stajalište: utvrđuje se na licu mjesta prema potrebi.

Točka 20. Izvješća odbora, ako su potrebna

Dokument: nije dostupan.

Glasačka prava koristi: utvrđuje se na licu mjesta prema potrebi.

Koordinirano stajalište: utvrđuje se na licu mjesta prema potrebi.

Točka 21. Donošenje odluka, dodjela mandata, donošenje preporuka i drugih dokumenata Opće skupštine (završni dokument)

Dokument: nije dostupan.

Glasačka prava koristi: države članice.

Koordinirano stajalište: utvrđuje se na licu mjesta.


(1)  Odluka Vijeća 2014/699/EU od 24. lipnja 2014. o utvrđivanju stajališta koje treba donijeti u ime Europske unije na 25. sjednici Odbora za reviziju OTIF-a u pogledu određenih izmjena Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) i njezinih dodataka (SL L 293, 9.10.2014., str. 26.).


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/49


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1735

оd 24. rujna 2015.

o točnom položaju općeg upozorenja i informativne poruke na duhanu za samostalno motanje koji se stavlja na tržište u vrećicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 6455)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda te o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (1), a posebno njezin članak 9. stavak 6.,

budući da:

(1)

Direktivom 2014/40/EU određuju se nova pravila o zdravstvenim upozorenjima koja se stavljaju na duhanske proizvode za pušenje, uključujući opća upozorenja i informativne poruke, te se posebice navodi da ta upozorenja i poruke moraju pokriti 50 % površine na kojoj su otisnuti. Trebao bi se utvrditi točan položaj tih upozorenja na duhanu za samostalno motanje koji se stavlja na tržište u vrećicama. Vrećice mogu biti u obliku pravokutnog džepa s preklopom koji pokriva otvor („pravokutna vrećica”) ili samostojeće vrećice.

(2)

Pravokutne vrećice mogu biti takve da se preklop potpuno omata oko nje, a obično se otvara u dva koraka, ili s ravnim donjim dijelom s preklopom koji se ne omata, a obično se otvara u jednom koraku. Veliki se broj tih vrećica sastoji od omota od prozirne plastike s papirnatim umetkom na koji se mogu otisnuti zdravstvena upozorenja. U nekim su slučajevima vrećice s preklopom koji se potpuno omata oko nje izrađene od polietilenskog materijala, polipropilenskog materijala ili plastificirane folije, što bi, prema informacijama iz industrije, trebalo redizajnirati kako bi se omogućio tisak na obje strane preklopa, posebice ako vrećica nije višeslojna.

(3)

Kako bi se osiguralo da su zdravstvena upozorenja smještena na istom mjestu na svim pravokutnim vrećicama te da su opće upozorenje i informativna poruka lako vidljivi, trebalo bi ih otisnuti na površinama koje postanu vidljive kada se jedinično pakiranje potpuno otvori.

(4)

Za pakiranja koja su izrađena od polietilenskog materijala, polipropilenskog materijala ili plastificirane folije, ondje gdje postoji mogućnost prelijevanja tinte, ako je unutarnji dio preklopa koji se potpuno omata oko nje otisnut, trebalo bi odobriti prijelazno razdoblje kako bi se premjestilo opće upozorenje i informativnu poruku i tako izbjegao tisak na površine koje dolaze u izravan dodir s duhanom. Time bi se industriji trebalo omogućiti dovoljno vremena da postupak proizvodnje prilagodi novim pravilima. Troškovi u vezi s tim prilagodbama ne smatraju se nerazmjernima u odnosu na prednosti u pogledu poboljšane vidljivosti upozorenja kada se pakiranje potpuno otvori.

(5)

Najprimjereniji položaj za opće upozorenje i informativnu poruku na samostojećim vrećicama jest na donjem dijelu vrećice, posebice jer su unutarnje površine zaklonjene sadržajem vrećice.

(6)

Dimenzije upozorenja izračunavaju se prema dimenzijama površina kada je pakiranje zatvoreno, u skladu s člankom 8. stavkom 5. Direktive 2014/40/EU.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 25. Direktive 2014/40/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom uspostavljaju pravila o točnom položaju općih upozorenja i informativnih poruka na duhanu za samostalno motanje koji se stavlja na tržište u vrećicama.

Članak 2.

Položaj općeg upozorenja i informativne poruke na pravokutnim vrećicama

1.   Za duhan za samostalno motanje u pravokutnim džepovima s preklopom koji pokriva otvor („pravokutne vrećice”) opće upozorenje i informativna poruka otisnuti su na dvije površine koje postaju vidljive kada je jedinično pakiranje potpuno otvoreno, kao što je prikazano u dijelovima 1. i 2. Priloga.

Opće upozorenje i informativna poruka smještaju se na gornji rub i pokrivaju 50 % odgovarajuće površine na koju su otisnuti, kao što je prikazano u dijelovima 1. i 2. Priloga.

Opće upozorenje tiska se na gornju površinu.

2.   Odstupajući od stavka 1., do 20. svibnja 2018. sljedeća se pravila primjenjuju na duhan za samostalno motanje u pravokutnim vrećicama čiji se preklop potpuno omata oko nje, izrađene od polietilenskog materijala, polipropilenskog materijala ili plastificirane folije, kao što je prikazano u dijelu 3. Priloga:

(a)

informativna poruka može biti smještena na površinu koja postaje vidljiva kada se jedinično pakiranje djelomično odmota;

(b)

opće upozorenje može biti smješteno na donju površinu koja postaje vidljiva kada se jedinično pakiranje potpuno otvori;

(c)

unutarnji dio preklopa koji postaje vidljiv kada je jedinično pakiranje potpuno otvoreno ostaje neotisnut i ne koristi ga se ni za jednu drugu namjenu;

(d)

opće upozorenje i informativna poruka smještaju se na gornji rub odgovarajuće površine na koju su otisnuti.

Članak 3.

Položaj općeg upozorenja i informativne poruke na samostojećim vrećicama

1.   Za duhan za samostalno motanje u samostojećim vrećicama opće upozorenje i informativna poruka smještaju se na površine na donjem dijelu samostojeće vrećice koje postaju vidljive kada je vrećica polegnuta („dno jediničnog pakiranja”), kao što je prikazano u dijelu 4. Priloga.

2.   Opće upozorenje tiska se na površinu iznad pregiba na dnu jediničnog pakiranja, a informativna poruka na površinu ispod pregiba. I opće upozorenje i informativna poruka moraju pokriti 50 % odgovarajućih površina na kojima su otisnuti. Površine se izračunavaju u odnosu na dimenzije nakon što se rubovi zapečate.

Članak 4.

Prijelazne odredbe

Duhan za samostalno motanje u vrećicama koji se proizvodi ili pušta u slobodnu prodaju do 20. svibnja 2018. i označuje općim upozorenjem i informativnom porukom u skladu s člankom 2. stavkom 2. može se staviti na tržište do 20. svibnja 2019.

Članak 5.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. rujna 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 127, 29.4.2014., str. 1.


PRILOG

Grafički prikaz točnog položaja općeg upozorenja i informativne poruke iz članaka 2. i 3.

1.   VREĆICA S RAVNIM DONJIM DIJELOM (ČLANAK 2. STAVAK 1.)

Image Image

2.   VREĆICA S PREKLOPOM KOJI SE POTPUNO OMATA OKO NJE (ČLANAK 2. STAVAK 1.)

Image Image

3.   VREĆICA S PREKLOPOM KOJI SE POTPUNO OMATA OKO NJE (ALTERNATIVNI POLOŽAJ, ČLANAK 2. STAVAK 2.)

Image Image

4.   SAMOSTOJEĆA VREĆICA (ČLANAK 3.)

Image Image

29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/56


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1736

оd 28. rujna 2015.

o neodobravanju triflumurona kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđuje se popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti zbog mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Na tom popisu nalazi se i triflumuron.

(2)

Triflumuron je ocijenjen u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u vrsti proizvoda 18, insekticidima, akaricidima i proizvodima za suzbijanje drugih člankonožaca, kako je definirana u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 18, kako je definirana u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Italija je određena kao nadležno ocjenjivačko tijelo te je 30. rujna 2008. podnijela Komisiji izvješća o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama, u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1451/2007 (4).

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 3. veljače 2015. sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

Prema tom mišljenju, ne može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju za vrstu proizvoda 18 i sadržavaju triflumuron ispuniti uvjete predviđene člankom 5. Direktive 98/8/EZ. Procjenom scenarija u sklopu procjene rizika za okoliš utvrdilo se postojanje neprihvatljivih rizika za vodni i kopneni okoliš.

(6)

Stoga nije primjereno odobriti uporabu triflumurona u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Triflumuron (EZ br. 264-980-3; CAS br. 64628-44-0) ne odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).


29.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 252/58


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1737

оd 28. rujna 2015.

o odgodi isteka odobrenja bromadiolona, klorofacinona i kumatetralila za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 14

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 14. stavak 5.,

budući da:

(1)

Aktivne tvari bromadiolon, klorofacinon i kumatetralil bile su uključene u Prilog I. Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 14, i u skladu s člankom 86. Uredbe (EU) br. 528/2012 smatraju se odobrenima na temelju te Uredbe, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga I. toj Direktivi.

(2)

Valjanost njihova odobrenja isteći će 30. lipnja 2016. U skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 podneseni su zahtjevi za obnovu odobrenja tih aktivnih tvari.

(3)

Zbog utvrđenih rizika pri korištenju aktivnih tvari bromadiolona, klorofacinona i kumatetralila obnova njihova odobrenja podliježe ocjeni jedne ili više alternativnih aktivnih tvari. Osim toga, zbog tih svojstava, odobrenje tih aktivnih tvari može se obnoviti samo ako se dokaže da je ispunjen barem jedan od uvjeta iz prvog podstavka članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(4)

Komisija je pokrenula studiju o mjerama za smanjenje rizika koje se mogu primijeniti na antikoagulantne rodenticide radi predlaganja najprikladnijih mjera za ublažavanje rizika povezanih sa svojstvima tih aktivnih tvari.

(5)

Podnositeljima zahtjeva za obnovu odobrenja tih aktivnih tvari treba omogućiti da se u svojem zahtjevu pozovu na zaključke te studije. Nadalje, zaključke te studije treba uzeti u obzir pri odlučivanju o obnovi odobrenja svih antikoagulantnih rodenticida.

(6)

Kako bi se olakšalo preispitivanje i usporedbu rizika i koristi svih antikoagulantnih rodenticida, kao i mjera za smanjenje rizika koje se na njih primjenjuju, ocjena bromadiolona, klorofacinona i kumatetralila treba se odgoditi dok ne bude podnesen posljednji zahtjev za obnovu posljednjeg antikoagulantnog rodenticida. Očekuje se da će zahtjevi za obnovu odobrenja posljednjih antikoagulantnih rodenticida, odnosno brodifakuma, varfarina i varfarin natrija, biti podneseni do 31. srpnja 2015.

(7)

Stoga, zbog razloga izvan kontrole podnositelja zahtjeva, valjanost odobrenja bromadiolona, klorofacinona i kumatetralila vjerojatno će isteći prije nego što bude donesena odluka o obnovi njihova odobrenja. Primjereno je stoga odgoditi datum isteka valjanosti odobrenja tih aktivnih tvari za razdoblje dovoljno za razmatranje zahtjeva.

(8)

Osim isteka valjanosti odobrenja, te tvari trebaju ostati odobrene u skladu sa specifikacijama i uvjetima iz Priloga I. Direktivi 98/8/EZ.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Datum isteka valjanosti odobrenja bromadiolona, klorofacinona i kumatetralila za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 14 odgađa se do 30. lipnja 2018.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).