ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 241

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
17 rujna 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1536 оd 16. rujna 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na usklađivanje pravila o kontinuiranoj plovidbenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008, kritične poslove održavanja i praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova ( 1 )

16

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1537 оd 16. rujna 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

49

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/131 оd 23. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja ( SL L 23, 29.1.2015. )

51

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

DIREKTIVE

17.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 241/1


DIREKTIVA (EU) 2015/1535 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. rujna 2015.

o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 114., 337. i 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenja Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) doživjela je brojne značajne izmjene (4).U interesu jasnoće i svrhovitosti, spomenutu bi Direktivu trebalo kodificirati.

(2)

Unutarnje tržište obuhvaća prostor bez unutarnjih granica u kojemu je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Stoga je zabrana količinskog ograničenja kretanja robe te mjera koje imaju jednak učinak jedno od osnovnih načela Unije.

(3)

S ciljem promicanja nesmetanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta trebalo bi osigurati najveću moguću transparentnost nacionalnih inicijativa za utvrđivanje tehničkih propisa.

(4)

Prepreke trgovini koje proizlaze iz tehničkih propisa za proizvode mogu se dopustiti samo ako su nužne za zadovoljenje bitnih zahtjeva i kada su opravdane javnim interesom čije su glavno jamstvo.

(5)

Bitno je da Komisija prije donošenja tehničkih odredaba ima na raspolaganju potrebne informacije. Od država članica, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj Uniji (UEU), zahtijeva se da Komisiji olakšaju tu zadaću te je stoga trebaju obavijestiti o svojim projektima u području tehničkih propisa.

(6)

Sve države članice također trebaju biti obaviještene o tehničkim propisima koje planiraju donijeti druge države članice.

(7)

Cilj je unutarnjeg tržišta stvoriti okruženje koje potiče konkurentnost poduzetnika. Osiguravanje veće količine informacija jedan od načina da se poduzetnicima pomogne da bolje iskoriste prednosti tog tržišta. Stoga je potrebno predvidjeti redovitu objavu naslova priopćenih nacrta i utvrditi odredbe o povjerljivosti tih nacrta kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo da ocijene utjecaj tehničkih propisa koje predlažu druge države članice.

(8)

U interesu pravne sigurnosti primjereno je da države članice javno obznane donošenje nacionalnog tehničkog propisa u skladu sa službenim postupkom utvrđenim u ovoj Direktivi.

(9)

Tehnički propisi za proizvode obuhvaćaju mjere čija je svrha osigurati pravilno funkcioniranje tržišta odnosno njegov daljnji razvoj, koje uključuju povećanje transparentnosti nacionalnih namjera i proširenje kriterija i uvjeta na temelju kojih se ocjenjuje potencijalni učinak predloženih propisa na tržište.

(10)

Stoga je potrebno ocijeniti sve zahtjeve koji su utvrđeni za pojedini proizvod i uzeti u obzir trendove nacionalnih postupaka regulacije proizvoda.

(11)

Zahtjevi koji se odnose na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište uključuju i zahtjeve različite od tehničkih specifikacija, koji bi mogli utjecati na slobodu kretanja proizvoda odnosno stvoriti prepreke pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(12)

Potrebno je pojasniti pojam de facto tehničkog propisa. Konkretno, odredbe kojima javna vlast upućuje na tehničke specifikacije i druge zahtjeve odnosno potiče na njihovo poštovanje, kao i odredbe o proizvodima koje se povezuju s javnom vlašću, u javnom interesu tim zahtjevima odnosno specifikacijama daju veću obvezujuću vrijednost od one koju bi oni inače imali na temelju svoga privatnog podrijetla.

(13)

Komisiji i državama članicama također treba dati dovoljno vremena da predlože izmjene planirane mjere kako bi se uklonile odnosno smanjile prepreke slobodnom kretanju robe do kojih bi mogla dovesti ta mjera.

(14)

Predmetna država članica kod utvrđivanja konačnog teksta predviđene mjere mora uzeti u obzir te izmjene.

(15)

Unutarnjemu tržištu svojstveno je da Komisija donosi, odnosno predlaže donošenje obvezujućih akata, posebno u slučajevima kada države članice ne mogu provesti načelo uzajamnog priznavanja. Utvrđeno je određeno privremeno razdoblje mirovanja kako bi se spriječilo da države članice uvođenjem nacionalnih mjera ugroze donošenje obvezujućih akata Europskog parlamenta i Vijeća, odnosno Komisije u tom istom području.

(16)

Dotična država članica treba, na temelju općih obveza utvrđenih u članku 4. stavku 3. UEU, odgoditi provedbu planirane mjere do isteka roka koji je potreban da se zajednički ispitaju predložene izmjene ili da se izradi zakonodavni akt ili donese obvezujući akt Komisije.

(17)

Nakon što Vijeće donese stajalište u prvom čitanju o prijedlogu Komisije, države članice trebale bi se suzdržati od donošenja tehničkih propisa u tom sektoru kako bi Europskom parlamentu i Vijeću olakšale donošenje mjera.

(18)

Potrebno je predvidjeti stalni odbor čije članove imenuju države članice i koji ima zadaću surađivati u nastojanjima Komisije da se umanje negativni učinci na slobodno kretanje.

(19)

Ova Direktiva ne bi trebala dovoditi u pitanje obveze država članica u vezi s rokovima za prenošenje direktiva u unutarnje pravo određenih u Prilogu III. dijelu B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„proizvod” znači svaki industrijski i poljoprivredni proizvod, uključujući ribarske proizvode;

(b)

„usluga” znači svaka usluga informacijskog društva, to jest svaka usluga koja se obično pruža uz naknadu, na daljinu, elektroničkim sredstvima te na osobni zahtjev primatelja usluga.

Za potrebe ove definicije:

i.

„na daljinu” znači da se usluga pruža bez da su strane istodobno prisutne,

ii.

„elektroničkim sredstvima” znači da se usluga na početku šalje i prima na odredištu pomoću elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i pohranu podataka te u potpunosti šalje, prenosi i prima telegrafski, radio vezom, optičkim sredstvima ili ostalim elektromagnetnim sredstvima,

iii.

„na osobni zahtjev primatelja usluga” znači da se usluga pruža prijenosom podataka na osobni zahtjev.

Indikativna lista usluga koje ova definicija ne obuhvaća nalazi se u Prilogu I.;

(c)

„tehnička specifikacija” znači specifikacija sadržana u dokumentu kojim se utvrđuju svojstva koja mora imati određeni proizvod, kao što su razine kakvoće, radne značajke, sigurnost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji se odnose na naziv pod kojim se proizvod prodaje, terminologiju, simbole, ispitivanje i metode ispitivanja, pakiranje, obilježavanje i označivanje te postupke ocjene sukladnosti proizvoda.

Izraz „tehnička specifikacija” također obuhvaća proizvodne metode i postupke koji se koriste kod poljoprivrednih proizvoda iz članka 38. stavka 1. drugog podstavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), proizvoda namijenjenih prehrani ljudi i životinja te lijekova kako je definirano u članku 1. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) kao i proizvodne metode i postupke koji se koriste kod drugih proizvoda, ako oni imaju učinak na svojstva tih proizvoda;

(d)

„ostali zahtjevi” znači zahtjev za proizvod različit od tehničke specifikacije koji utječe na životni ciklus proizvoda nakon njegova stavljanja na tržište, a posebno je uveden radi zaštite potrošača odnosno okoliša, kao što su uvjeti uporabe, recikliranja, ponovne uporabe i odlaganja, ako ti uvjeti mogu značajno utjecati na sastav ili prirodu proizvoda, odnosno njegovu prodaju;

(e)

„propis o uslugama” znači zahtjev opće naravi koji se odnosi na uspostavljanje i obavljanje uslužnih djelatnosti u okviru značenja iz točke (b), posebno odredbi koje se odnose na pružatelja usluga, usluge i primatelja usluga, isključujući sva pravila koja nisu izričito usmjerena na usluge definirane u toj točki.

Za potrebe ove definicije:

i.

smatra se da se neki propis izričito odnosi na usluge informacijskog društva kada je, s obzirom na njegovo obrazloženje i praktični dio, specifičan cilj i svrha svih ili nekih njegovih pojedinačnih odredbi regulirati takve usluge na eksplicitan i ciljani način;

ii.

neće se smatrati da je neki propis izričito usmjeren na usluge informacijskog društva ako na te usluge utječe samo posredno i usputno;

(f)

„tehnički propis” znači tehničke specifikacije i ostali zahtjevi ili propisi koji se odnose na usluge, uključujući odgovarajuće administrativne odredbe pridržavanje kojih je obavezno, de jure ili de facto, kada je riječ o stavljanju na tržište, pružanju neke usluge, poslovnom nastanu nekog operatera usluga ili korištenju u nekoj državi članici ili najvećem dijelu iste, kao i zakonima i drugim propisima država članica, osim onih navedenih u članku 7. koji zabranjuju proizvodnju, uvoz, marketing ili korištenje nekog proizvoda ili zabranjuju pružanje ili korištenje neke usluge ili poslovni nastan kao operatera usluga.

De facto tehnički propisi uključuju:

i.

zakone i druge propise neke države članice koji se odnose na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama ili na profesionalne kodekse ili kodekse prakse koji se sa svoje strane odnose na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili propise o uslugama, pridržavanje kojih ostavlja dojam usklađenosti s obvezama što ih nameću gore spomenuti zakoni i drugi propisi;

ii.

dobrovoljne sporazume u kojima je ugovorna stranka neko državno tijelo, a koji u općem interesu osiguravaju poštovanje tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili propisa koji se odnose na usluge, uz izuzeće specifikacija iz natječaja za javne nabave;

iii.

tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili pravila o uslugama povezane s fiskalnim ili financijskim mjerama koje utječu na potrošnju proizvoda ili usluga kroz poticanje pridržavanja takvih tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili propisa o uslugama; nisu uključene tehničke specifikacije ili drugi zahtjevi ili propisi o uslugama povezani s nacionalnim sustavima socijalnog osiguranja.

Ovo uključuje tehničke propise koje nameću službe imenovane od strane država članica, a koji se nalazi na popisu uspostavljenom i ažuriranom prema potrebi od strane Komisije u okviru Odbora spomenutog u članku 2.

Isti postupak koristi se također za izmjenu te liste;

(g)

„nacrt tehničkog propisa” znači tekst neke tehničke specifikacije ili drugog zahtjeva ili propisa o uslugama, uključujući administrativne odredbe, formulirane s ciljem njihova donošenja ili donošenja u obliku nekog tehničkog propisa, koji je u fazi pripreme tijekom koje se još uvijek mogu napraviti bitne izmjene.

2.   Ova se Direktiva ne odnosi na:

(a)

usluge radijskog emitiranja;

(b)

usluge televizijskog emitiranja obuhvaćene člankom 1. stavkom 1. točkom (e) Direktive 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6).

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na pravila koja se odnose na pitanja obuhvaćena zakonodavstvom Unije iz područja telekomunikacijskih usluga, kako su predviđene Direktivom 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (7).

4.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na pravila koja se odnose na pitanja obuhvaćena zakonodavstvom Unije iz područja financijskih usluga, kako su netaksativno navedene u popisu koji se nalazi u Prilogu II. ovoj Direktivi.

5.   Uz izuzetak članka 5. stavka 3., ova se Direktiva ne primjenjuje na pravila koja donesu uređena tržišta ili su donesena za uređena tržišta u smislu Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) ili koja donesu uređena tržišta ili su donesena za druga tržišta ili tijela koja se bave klirinškim poslovima ili namirom na tim tržištima.

6.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na mjere koje države članice uvode na temelju Ugovora radi zaštite osoba, posebno radnika, prilikom uporabe proizvoda, ako te mjere ne utječu na proizvode.

Članak 2.

Uspostavlja se stalni odbor koji se sastoji od predstavnika država članica koji u svome radu mogu zatražiti pomoć stručnjaka odnosno savjetnika; predsjedatelj odbora jest predstavnik Komisije.

Odbor izrađuje svoj poslovnik.

Članak 3.

1.   Odbor se sastaje najmanje dvaput godišnje.

Odbor se sastaje u posebnom sastavu kako bi razmotrio pitanja koja se odnose na usluge informacijskog društva.

2.   Komisija odboru podnosi izvješće o provedbi i primjeni postupaka utvrđenih u ovoj Direktivi i podnosi prijedloge s ciljem uklanjanja postojećih odnosno predvidljivih prepreka trgovini.

3.   Odbor daje mišljenje o informacijama i prijedlozima iz stavka 2. i može u tom pogledu posebno predložiti da Komisija:

(a)

prema potrebi osigura da države članice u pitanju najprije između sebe odluče o odgovarajućim mjerama kako bi se izbjeglo stvaranje prepreka trgovini;

(b)

poduzme sve potrebne mjere;

(c)

odredi područja u kojima se usklađivanje čini nužnim te prema potrebi provede odgovarajuće usklađivanje u danom sektoru.

4.   Komisija se mora savjetovati s odborom:

(a)

prilikom odlučivanja o stvarnom sustavu koji će se primjenjivati na razmjenu informacija predviđenu ovom Direktivom kao i svim izmjenama tog sustava;

(b)

prilikom nadziranja primjene sustava uspostavljenog ovom Direktivom.

5.   Komisija se može savjetovati s Odborom o svim prednacrtima tehničkih propisa koje primi.

6.   Pitanja u vezi s provedbom ove Direktive mogu se dostaviti odboru na zahtjev predsjedatelja ili države članice.

7.   Rad odbora kao i informacije koje mu se dostavljaju su povjerljive.

Međutim, odbor i nacionalne vlasti mogu, uz provedbu potrebnih mjera predostrožnosti, zatražiti stručno mišljenje fizičkih i pravnih osoba, uključujući osobe iz privatnog sektora.

8.   Kada je riječ o propisima koji se odnose na usluge, Komisija i Odbor mogu se savjetovati s fizičkim ili pravnim osobama iz industrije ili iz akademske zajednice, a kada je to moguće i predstavničkim tijelima koja su sposobna dati stručno mišljenje o socijalnim i društvenim ciljevima i posljedicama bilo kojeg nacrta propisa koji se odnosi na usluge te uzeti u obzir njihov savjet kad god se to od njih traži.

Članak 4.

Države članice dostavljaju Komisiji u skladu s člankom 5. stavkom 1. sve zahtjeve dostavljene institucijama za normizaciju za pripremu tehničkih specifikacija ili norme za određene proizvode sa svrhom donošenja tehničkih propisa za takve proizvode u obliku nacrta tehničkih propisa i navode razloge za njihovo donošenje.

Članak 5.

1.   Pridržavajući se članka 7., države članice Komisiji bez odlaganja dostavljaju sve nacrte tehničkih propisa, osim ako se njima u cijelosti prenosi tekst međunarodne ili europske norme, u kom su slučaju dovoljne informacije o toj normi; one Komisiji istodobno dostavljaju obrazloženje u kojemu navode razloge za donošenje tehničkog propisa, ako ti razlozi već nisu pojašnjeni u nacrtu.

Države članice, tamo gdje je to primjereno i ako to nisu prije učinile, istodobno dostavljaju Komisiji i tekst osnovnih zakonodavnih odnosno regulatornih odredaba koje se prvenstveno i izravno tiču dotičnih propisa, ako je poznavanje tog teksta potrebno za ocjenu implikacija nacrta tehničkog propisa.

Država članica Komisiji ponovno dostavlja nacrt tehničkih propisa u skladu s gore navedenim uvjetima iz prvog i drugog podstavka ovog stavka svaki put kada unese izmjene kojima se značajno mijenja njegov opseg ili skraćuje prvobitni raspored provedbe odnosno utvrđuju dodatne specifikacije i zahtjevi ili postojeće specifikacije i zahtjevi čine restriktivnijima.

Ako se nacrtom tehničkih propisa posebno želi ograničiti prodaja odnosno uporaba kemijske tvari, pripravka ili proizvoda zbog javnog zdravlja odnosno zaštite potrošača ili okoliša, države članice također šalju sažetak svih relevantnih podataka o toj tvari, pripravku odnosno proizvodu te poznatim i raspoloživim nadomjescima odnosno upute na te podatke, ako su te informacije raspoložive, te priopćuju očekivane učinke mjere na javno zdravlje, zaštitu potrošača i okoliša, zajedno s analizom rizika koja se prema potrebi obavlja u skladu s općim načelima ocjene rizika kemijskih tvari, kako je navedeno u relevantnom dijelu odjeljka II.3 Priloga XV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

Komisija o nacrtu tehničkih propisa i svim dokumentima koji su joj dostavljeni bez odlaganja obavješćuje ostale države članice; ona nacrt može uputiti i odboru iz članka 2. ove Direktive radi dobivanja njegova mišljenja te prema potrebi i odboru koji je nadležan za predmetno područje.

Kada su u pitanju tehničke specifikacije ili drugi zahtjevi ili pravila o uslugama iz članka 1. stavka 1. točke (f) drugog podstavka podtočke iii. ove Direktive, Komisija i države članice mogu dostaviti svoje podrobne primjedbe i mišljenja samo u vezi s aspektom mjere koji bi mogao ometati trgovinu, ali ne i u vezi s fiskalnim odnosno financijskim aspektima mjere.

2.   Komisija i države članice svoje primjedbe dostavljaju državi članici koja je poslala nacrt tehničkog propisa; ta država članica ih prilikom izrade tehničkog propisa uzima u obzir u najvećoj mogućoj mjeri.

3.   Države članice Komisiji bez odlaganja dostavljaju konačan tekst tehničkog propisa.

4.   Informacije koje se dostavljaju na temelju ovog članka nisu povjerljive, osim ako država članica koja ih je dostavila to izričito zahtijeva. Svi se takvi zahtjevi obrazlažu.

U takvom slučaju odbor iz članka 2. i državna tijela mogu zatražiti stručni savjet fizičkih i pravnih osoba iz privatnog sektora nakon što provedu odgovarajuće mjere predostrožnosti.

5.   Ako je nacrt tehničkog propisa sastavni dio mjera koje se Komisiji dostavljaju u fazi nacrta na temelju nekog drugog akta Unije, države članice informacije iz stavka 1. mogu dostaviti na temelju tog drugog akta, ali pritom moraju formalno naznačiti da ta dostava informacija također predstavlja i dostavu za potrebe ove Direktive.

Ako se Komisija ne očituje o nacrtu tehničkog propisa na temelju ove Direktive, to ne dovodi u pitanje odluke koje bi se mogle donijeti na temelju drugih akata Unije.

Članak 6.

1   Države članice odgađaju usvajanje nacrta tehničkog propisa do isteka roka od tri mjeseca od dana kada je Komisija primila informacije iz članka 5. stavka 1.

2.   Države članice odgađaju:

za 4 mjeseca donošenje nacrta tehničkog propisa u obliku dobrovoljnog sporazuma u smislu članka 1. stavka 1. točke (f) drugog podstavka podtočke ii.,

ne dovodeći u pitanje stavke 3., 4. i 5. ovog članka, za šest mjeseci donošenje bilo kojeg drugog nacrta tehničkog propisa osim nacrta propisa o uslugama,

od datuma kada Komisija primi priopćenje spomenuto u članku 5. stavku 1. ako Komisija ili druga država članica u roku od tri mjeseca od tog datuma dostavi detaljno mišljenje o tome da bi predviđena mjera mogla stvoriti prepreke slobodnom kretanju robe u okviru unutarnjeg tržišta,

ne dovodeći u pitanje stavke 4. i 5., za četiri mjeseca od donošenja bilo kojeg nacrta pravila o uslugama, od datuma kada Komisija primi priopćenje spomenuto u članku 5. stavku 1. ako Komisija ili druga država članica u roku od tri mjeseca od tog datuma dostavi detaljno mišljenje o tomu da bi predviđena mjera mogla stvoriti prepreke slobodnom kretanju usluga ili slobodi poslovnog nastana operatera usluga u okviru unutarnjeg tržišta.

Što se nacrta propisa o uslugama tiče, podrobna mišljenja Komisije ili država članica ne smiju utjecati na mjere kulturne politike, posebno u audiovizualnoj sferi, koje bi države članice mogle usvojiti u skladu s pravom Unije, uzimajući u obzir svoje lingvističke razlike, specifične nacionalne i regionalne karakteristike te kulturnu baštinu.

Država članica o kojoj je riječ podnosi izvješće Komisiji o postupku koji predlaže kako bi se takva podrobna mišljenja prihvatila. Komisija daje svoj komentar na tu reakciju.

U odnosu na propise koji se odnose na usluge, ta država članica, kada je to primjereno, navodi razloge zbog kojih se takva podrobna mišljenja ne mogu uzeti u obzir.

3.   Uz izuzetak nacrta propisa o uslugama, države članice odgađaju donošenje nacrta tehničkog propisa za dvanaest mjeseci od datuma kada Komisija primi priopćenje navedeno u članku 5. stavku 1. ove Direktive ako u roku od tri mjeseca od toga datuma Komisija najavi svoju namjeru da predloži i donese neku direktivu, propis ili odluku o tom pitanju u skladu s člankom 288. UFEU-a.

4.   Države članice odgađaju usvajanje nacrta tehničkog propisa do isteka roka od dvanaest mjeseci od datuma kada je Komisija primila priopćenje iz članka 5. stavka 1. ove Direktive ako u roku od tri mjeseca od toga datuma Komisija obznani da se nacrt tehničkog propisa odnosi na pitanje koje je obuhvaćeno prijedlogom direktive, uredbe ili odluke, koji je podnijela Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s člankom 288. UFEU-a.

5.   Ako Vijeće usvoji stajalište u prvom čitanju u razdoblju mirovanja iz stavaka 3. i 4., taj se rok, podložno stavku 6., produžuje na 18 mjeseci.

6.   Obveze iz stavaka 3., 4. i 5. prestaju:

(a)

ako Komisija obavijesti države članice da je odustala od prijedloga za donošenje obvezujućeg akta Unije odnosno donošenja takvog akta;

(b)

ako Komisija obavijesti države članice da je povukla nacrt odnosno prijedlog;

(c)

ako Europski parlament i Vijeće ili Komisija donesu obvezujući akt Unije.

7.   Stavci od 1. do 5. ne primjenjuju se u slučajevima kada je:

(a)

neka država članica zbog hitnih razloga nastalih zbog ozbiljnih i nepredvidljivih okolnosti koje se odnose na zaštitu javnog zdravlja i sigurnosti, zaštitu životinja ili očuvanje biljaka, ili na propise o uslugama kao i zbog državne politike, posebno zaštite maloljetnika, obavezna pripremiti tehničke propise u vrlo kratkom vremenu kako bi ih odmah donijela i uvela bez mogućnosti ikakvih konzultacija; ili

(b)

neka država članica zbog hitnih razloga nastalih zbog ozbiljnih okolnosti koje se odnose na zaštitu sigurnosti i integriteta financijskog sustava, posebno zaštitu deponenata, investitora i osiguranih osoba, obavezna odmah donijeti i provesti pravila o financijskim uslugama.

U priopćenju navedenom u članku 5., ta država članica navodi razloge hitnosti mjera koje je poduzela. Komisija, što je prije moguć,e daje svoje mišljenje o tom priopćenju. Poduzima odgovarajuće korake u slučajevima kada se ovaj postupak nepravilno koristi. Komisija redovito obavješćuje Europski parlament.

Članak 7.

1.   Članci 5. i 6. ne primjenjuju se na zakone i druge propise država članica te dobrovoljne sporazume na osnovi kojih države članice:

(a)

poštuje obvezujuće akte Unije rezultat čega je donošenje tehničkih specifikacija ili propisa koji se odnose na usluge;

(b)

ispunjava obveze koje nastaju na temelju međunarodnih sporazuma i čiji rezultat je donošenje zajedničkih tehničkih specifikacija ili pravila koja se odnose na usluge u Uniji;

(c)

koriste zaštitne klauzule predviđene obvezujućim aktima Unije;

(d)

primjenjuju članak 12. stavak 1. Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10);

(e)

isključivo provode odluke Suda Europske Unije;

(f)

ograničiti se na izmjene nekog tehničkog propisa u smislu članka 1. stavka 1. točke (f) s, u skladu sa zahtjevom Komisije, radi uklanjanja neke prepreke trgovini ili, kada je riječ o pravilima koja se odnose na usluge, slobodnom kretanju usluga ili slobodi poslovnog nastana operatera usluga.

2.   Članak 6. ne primjenjuje se na zakone i druge propise država članica kojima se zabranjuje proizvodnja ako oni ne sprečavaju slobodno kretanje proizvoda.

3.   Članak 6. stavci od 3. do 6. ne odnose se na dobrovoljne sporazume navedene u članku 1. stavku 1. točki (f) drugog podstavka podtočke ii.

4.   Članak 6. ne odnosi se na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili pravila koja se odnose na usluge spomenute u članku 1. stavku 1. točki (f) drugog podstavka podtočke ii.

Članak 8.

Komisija svake dvije godine podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o rezultatima primjene ove Direktive.

Komisija objavljuje godišnje statističke podatke o primljenim obavijestima u Službenom listu Europske unije.

Članak 9.

Kada države članice donose tehnički propis, taj propis prilikom njegove službene objave sadrži uputu na ovu Direktivu ili se uz njega navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 10.

Direktiva 98/34/EZ, izmijenjena aktima navedenim u Prilogu III. dijelu A se stavlja izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u vezi s rokovima za prijenos navedenih direktiva koji su utvrđeni u Prilogu III. dijelu B Direktive koja je stavljena izvan snage i u Prilogu III. dijelu B ove Direktive.

Upućivanja na direktive i odluke stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom utvrđenom u Prilogu IV.

Članak 11.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 12.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. rujna 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  Mišljenje od 14. srpnja 2010. (SL C 44, 11.2.2011., str. 142.) i mišljenje od 26. veljače 2014. (SL C 214, 8.7.2014., str. 55.).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. srpnja 2015.

(3)  Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih standarda i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 204, 21.7.1998., str. 37.). Izvorni naziv bio je „Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa”. Izmijenjen je Direktivom 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. srpnja 1998. o izmjeni Direktive 98/34/EZ o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih normi i propisa (SL L 217, 5.8.1998., str. 18.).

(4)  Vidjeti Prilog III., dio A.

(5)  Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67.).

(6)  Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010., str. 1.).

(7)  Direktiva 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (SL L 108, 24.4.2002., str. 33.).

(8)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

(9)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(10)  Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (SL L 11, 15.1.2002., str. 4.).


PRILOG I.

Indikativna lista usluga koje nisu obuhvaćene člankom 1. točkom (b) drugim podstavkom

1.   Usluge koje se ne pružaju „na daljinu”

Usluge koje se pružaju u fizičkoj prisutnosti pružatelja i primatelja, čak i kada se koriste elektroničke naprave:

(a)

medicinski pregledi ili tretmani u liječničkoj ordinaciji kod kojih se koristi elektronička oprema u fizičkoj prisutnosti pacijenta;

(b)

konzultiranje elektroničkog kataloga u nekom dućanu u prisutnosti kupca;

(c)

rezervacija zrakoplovnih karata u putničkoj agenciji kada je kupac fizički prisutan, pomoću mreže računala;

(d)

elektroničke igre na raspolaganju u videoigraonici kada je korisnik fizički prisutan.

2.   Usluge koje se ne pružaju „elektroničkim sredstvima”

usluge čiji sadržaj je materijalan čak i kada se pružaju putem elektroničkih naprava:

(a)

automati za izdavanje gotovine ili karata (novčanice, željezničke karte);

(b)

pristup cestovnim mrežama, parkiralištima automobila itd., naplate za korištenje, čak i kada se elektroničke naprave nalaze na ulazu/izlazu koje kontrolira pristup i/ili osiguravaju točno plaćanje,

samostalne (off-line) usluge: distribucija CD romova ili programska podrška (softver) na disketama,

usluge koje se ne pružaju putem sustava elektroničke obrade/inventure:

(a)

usluge glasovne telefonije;

(b)

usluge telefaksa/teleksa;

(c)

usluge koje se pružaju glasovnom telefonijom ili faksom;

(d)

liječničke konzultacije telefonom/telefaksom;

(e)

konzultacije odvjetnika telefonom/telefaksom;

(f)

neposredni marketing telefonom/telefaksom.

3.   Usluge koje se ne pružaju „na osobni zahtjev primatelja usluga”

Usluge koje se pružaju prijenosom podataka bez da simultani primitak osobno traži neograničeni broj individualnih primatelja (transmisija s jedne točke na više točaka):

(a)

usluge televizijskog emitiranja (uključujući usluge na zahtjev – near-video on-demand usluge), obuhvaćene točkom (e) stavka 1. članka 1. Direktive 2010/13/EU;

(b)

usluge radijskog emitiranja;

(c)

teletekst.


PRILOG II.

Indikativni popis financijskih usluga obuhvaćenih člankom 1. stavkom 4.

Investicijske usluge,

Poslovi osiguranja i reosiguranja,

Bankovne usluge,

Poslovi povezani s mirovinskim fondovima,

Usluge povezane s trgovanjem budućnicama ili opcijama.

Takve usluge posebno uključuju:

(a)

investicijske usluge spomenute u Prilogu Direktivi 2004/39/EZ; usluge poduzeća koja se bave zajedničkim ulaganjima;

(b)

usluge obuhvaćene aktivnostima koje podliježu međusobnom priznavanju, navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1);

(c)

poslovi osiguranja i reosiguranja navedeni u Direktivi 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).


(1)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupu aktivnostima kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru kreditnih institucija i investicijskih društava, koja izmjenjuje Direktivu 2002/87/EZ i stavlja izvan snage direktive 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(2)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (preinačeno) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).


PRILOG III.

DIO A

Direktive stavljene izvan snage s popisom naknadnih izmjena

(predviđeno člankom 10.)

Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 204, 21.7.1998., str. 37.)

 

Direktiva 98/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 217, 5.8.1998., str. 18.)

 

Prilog II, dio 1, glava H Pristupnog ugovora iz 2004

(SL L 236, 23.9.2003., str. 68.)

Samo u pogledu upućivanja, u točki 2., na Direktivu 98/34/EZ

Direktiva Vijeća 2006/96/EZ

(SL L 363, 20.12.2006., str. 81.)

Samo u pogledu upućivanja, u članku 1., na Direktivu 98/34/EZ

Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(SL L 316, 14.11.2012., str. 12.)

Samo članak 26. stavak 2.

DIO B

Rokovi za prijenos u unutarnje pravo

(predviđeno člankom 10.)

Direktiva

Rokovi za prenošenje

98/34/EZ

98/48/EZ

5. kolovoza 1999.

2006/96/EZ

1. siječnja 2007.


PRILOG IV.

Korelacijska tablica

Direktiva 98/34/EZ

Ova Direktiva

Članak 1., prvi stavak, uvodna rečenica

Članak 1., stavak 1., uvodna rečenica

Članak 1., prvi stavak, točka 1.

Članak 1., stavak 1., točka (a)

Članak 1., prvi stavak, točka 2., prvi podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (b), prvi podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 2., drugi podstavak, prva alineja

Članak 1., stavak 1., točka (b), drugi podstavak, točka i.

Članak 1., prvi stavak, točka 2., drugi podstavak, druga alineja

Članak 1., stavak 1., točka (b), drugi podstavak, točka ii.

Članak 1., prvi stavak, točka 2., drugi podstavak, treća alineja

Članak 1., stavak 1., točka (b), drugi podstavak, točka iii.

Članak 1., prvi stavak, točka 2., treći podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (b), treći podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 2., četvrti podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., stavak 2., uvodna rečenica

Članak 1., prvi stavak, točka 2., četvrti podstavak, prva alineja

Članak 1., stavak 2., točka (a)

Članak 1., prvi stavak, točka 2., četvrti podstavak, druga alineja

Članak 1., stavak 2., točka (b)

Članak 1., prvi stavak, točka 3.

Članak 1., stavak 1., točka (c)

Članak 1., prvi stavak, točka 4.

Članak 1., stavak 1., točka (d)

Članak 1., prvi stavak, točka 5., prvi podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (e), prvi podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 5., drugi podstavak

Članak 1., stavak 3.

Članak 1., prvi stavak, točka 5., treći podstavak

Članak 1., stavak 4.

Članak 1., prvi stavak, točka 5., četvrti podstavak

Članak 1., stavak 5.

Članak 1., prvi stavak, točka 5., peti podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., stavak 1., točka (e), drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., prvi stavak, točka 5., peti podstavak, prva alineja

Članak 1., stavak 1., točka (e), drugi podstavak, točka i.

Članak 1., prvi stavak, točka 5., peti podstavak, druga alineja

Članak 1., stavak 1., točka (e), drugi podstavak, točka ii.

Članak 1., prvi stavak, točka 11., prvi podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (f), prvi podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 11., drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., stavak 1., točka (f), drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 1., prvi stavak, točka 11., drugi podstavak, prva alineja

Članak 1., stavak 1., točka (f), drugi podstavak, točka i.

Članak 1., prvi stavak, točka 11., drugi podstavak, druga alineja

Članak 1., stavak 1., točka (f), drugi podstavak, točka ii.

Članak 1., prvi stavak, točka 11., drugi podstavak, treća alineja

Članak 1., stavak 1., točka (f), drugi podstavak, točka iii.

Članak 1., prvi stavak, točka 11., treći podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (f), treći podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 11., četvrti podstavak

Članak 1., stavak 1., točka (f), četvrti podstavak

Članak 1., prvi stavak, točka 12.

Članak 1., stavak 1., točka (g)

Članak 1., drugi stavak

Članak 1., stavak 6.

Članak 5.

Članak 2.

Članak 6., stavak 1. i 2.

Članak 3., stavak 1. i 2.

Članak 6., stavak 3., uvodna rečenica

Članak 3., stavak 3., uvodna rečenica

Članak 6., stavak 3., druga alineja

Članak 3., stavak 3., točka (a)

Članak 6., stavak 3., treća alineja

Članak 3., stavak 3., točka (b)

Članak 6., stavak 3., četvrta alineja

Članak 3., stavak 3., točka (c)

Članak 6., stavak 4., uvodna rečenica

Članak 3., stavak 4., uvodna rečenica

Članak 6., stavak 4., točka (c)

Članak 3., stavak 4., točka (a)

Članak 6., stavak 4., točka (d)

Članak 3., stavak 4., točka (b)

Članak 6., stavak 5. do 8.

Članak 3., stavak 5. do 8.

Članak 7.

Članak 4.

Članak 8.

Članak 5.

Članak 9., stavak 1. do 5.

Članak 6., stavak 1. do 5.

Članak 9., stavak 6., uvodna rečenica

Članak 6., stavak 6., uvodna rečenica

Članak 9., stavak 6., prva alineja

Članak 6., stavak 6., točka (a)

Članak 9., stavak 6., druga alineja

Članak 6., stavak 6., točka (b)

Članak 9., stavak 6., treća alineja

Članak 6., stavak 6., točka (c)

Članak 9., stavak 7., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 6., stavak 7., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 9., stavak 7., prvi podstavak, prva alineja

Članak 6., stavak 7., prvi podstavak, točka (a)

Članak 9., stavak 7., prvi podstavak, druga alineja

Članak 6., stavak 7., prvi podstavak, točka (b)

Članak 9., stavak 7., drugi podstavak

Članak 6., stavak 7., drugi podstavak

Članak 10., stavak 1., uvodna rečenica

Članak 7., stavak 1., uvodna rečenica

Članak 10., stavak 1., prva alineja

Članak 7.., stavak 1., točka (a)

Članak 10., stavak 1., druga alineja

Članak 7., stavak 1., točka (b)

Članak 10., stavak 1., treća alineja

Članak 7., stavak 1., točka (c)

Članak 10., stavak 1., četvrta alineja

Članak 7., stavak 1., točka (d)

Članak 10., stavak 1., peta alineja

Članak 7., stavak 1., točka (e)

Članak 10., stavak 1., šesta alineja

Članak 7., stavak 1., točka (f)

Članak 10., stavak 2., 3. i 4.

Članak 7., stavak 2., 3. i 4.

Članak 11., prva rečenica

Članak 8., prvi stavak

Članak 11., druga rečenica

Članak 8., drugi stavak

Članak 12.

Članak 9.

Članak 13.

Članak 10.

Članak 14.

Članak 11.

Članak 15.

Članak 12.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog I.

Prilog VI.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

17.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 241/16


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1536

оd 16. rujna 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na usklađivanje pravila o kontinuiranoj plovidbenosti s Uredbom (EZ) br. 216/2008, kritične poslove održavanja i praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a osobito njezin članak 5. stavak 5. i članak 8. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014 (2) uspostavljaju se detaljna pravila o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja.

(2)

U Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008 utvrđuju se zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost za operacije zrakoplova, uključujući zahtjeve za organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti složenih zrakoplova na motorni pogon i zrakoplova kojima se upravlja u komercijalne svrhe. Uredbu (EU) br. 1321/2014 trebalo bi stoga ažurirati kako bi se osigurala provedba tih zahtjeva.

(3)

Potrebno je utvrditi uvjete prema kojima zračni prijevoznici licencirani u skladu s Uredbom (EZ) 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3) mogu upravljati zrakoplovima registriranima u trećoj zemlji kako bi se osiguralo da su zadovoljeni mjerodavni temeljni zahtjevi navedeni u Prilogu IV. Uredbi (EZ) 216/2008.

(4)

Potrebno je osigurati jedinstvenu primjenu zahtjeva programa praćenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova u Uniji. U tu svrhu, trebalo bi izmijeniti odredbe iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 1321/2014 u odnosu na provedbu programa praćenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova od strane nadležnih tijela.

(5)

Potrebno je umanjiti rizike povezane s provođenjem održavanja te posebice osigurati da predmetne osobe i organizacije provode potrebne mjere kako bi se otkrile pogreške učinjene tijekom provođenja održavanja, a koje mogu utjecati na sigurnost letenja. Stoga bi trebalo izmijeniti zahtjeve za provođenje održavanja navedene u Prilogu I. i Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1321/2014.

(6)

Uredbu (EU) br. 1321/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Zrakoplovnoj industriji i upravama država članica treba osigurati dovoljno vremena za prilagodbu izmijenjenom zakonodavnom okviru. Stoga bi za ovu Uredbu u cijelosti trebalo predvidjeti odgođeni datum primjene.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora Europske agencije za sigurnost zračnog prometa podnesenim u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1321/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Sadržaj i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju zajednički tehnički zahtjevi i administrativni postupci za osiguravanje:

(a)

kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, uključujući i sve komponente za ugradnju u zrakoplov, koji je:

i.

registriran u nekoj državi članici, osim kada je regulatorni sigurnosni nadzor nad njime prenesen na treću zemlju te se njime ne koristi operator iz EU-a; ili

ii.

registriran u nekoj trećoj zemlji i njime se koristi operator iz EU-a, osim kada je regulatorni sigurnosni nadzor nad njime prenesen na državu članicu;

(b)

sukladnosti s temeljnim zahtjevima navedenima u Uredbi (EZ) br. 216/2008 za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova registriranih u trećoj zemlji i komponenata za ugradnju u zrakoplov za koje regulatorni sigurnosni nadzor nije prenesen na državu članicu, a koje je licencirani zračni prijevoznik zakupio bez posade u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(4)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).”"

2.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

‚operacija komercijalnog zračnog prijevoza’ znači operacija zrakoplova namijenjena prijevozu putnika, tereta ili pošte uz naplatu ili drugu vrstu naknade;”

(b)

dodaju se sljedeće točke:

„(n)

‚kritični posao održavanja’ znači posao održavanja koji obuhvaća sklop sustava ili smetnje u sustavu ili bilo kojem dijelu zrakoplova, motora ili propelera koji bi, u slučaju pogreške tijekom funkcioniranja, mogli izravno ugroziti sigurnost letenja;

(o)

‚komercijalne specijalizirane operacije’ znači one operacije koje podliježu uvjetima dijela ORO, poddijela SPO navedenima u Prilogu III. Uredbi Komisije (EU) br. 965/2012 (5);

(p)

‚ograničene operacije’ znači operacije zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon za:

i.

letove privatnih osoba koje dijele trošak, uz uvjet da izravan trošak dijele svi koji se nalaze u zrakoplovu, uključujući i pilota, a broj osoba koje dijele izravan trošak ograničen je na šest;

ii.

letačka natjecanja ili zrakoplovne priredbe, uz uvjet da je naknada ili druga vrijedna nagrada pružena za takve letove ograničena na pokrivanje izravnih troškova i doprinos proporcionalan godišnjim troškovima kao i da nagrade nisu veće vrijednosti od one koju je naznačilo nadležno tijelo;

iii.

uvodne letove, skakanje padobranom ili letove jedrilicama koje obavlja organizacija za osposobljavanje koja svoje sjedište ima u jednoj od država članica i odobrena je u skladu s Uredbom (EU) br. 1178/2011 (6) ili organizacija stvorena s ciljem promicanja letačkog sporta ili rekreativnog letenja, uz uvjet da organizacija zrakoplovom upravlja na osnovi vlasništva ili zakupa zrakoplova bez posade, da se letom ne stvara dobit koja se razdjeljuje izvan organizacije te da, kada su god uključene osobe koje nisu članovi te organizacije, takav let predstavlja tek sporednu aktivnost te organizacije.

Za potrebe ove Uredbe, ‚ograničene operacije’ ne smatraju se operacijama komercijalnog zračnog prijevoza ili komercijalnog specijaliziranog prijevoza;

(q)

‚uvodni let’ znači ‚uvodni let’ kako je definirano u članku 2. stavku 9. Uredbe (EU) br. 965/2012;

(r)

‚natjecateljski let’ znači ‚natjecateljski let’ kako je definirano u članku 2. stavku 10. Uredbe (EU) br. 965/2012;

(s)

‚zrakoplovna priredba’ znači ‚zrakoplovna priredba’ kako je definirano u članku 2. stavku 11. Uredbe (EU) br. 965/2012.

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.)."

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 25.11.2011., str. 1.).”"

3.

Članak 3. is izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Kontinuirana plovidbenost zrakoplova iz članka 1. točke (a) i komponenti za ugradnju u zrakoplov zajamčena je u skladu s odredbama Priloga I.

2.   Organizacije i osoblje uključeni u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova iz članka 1. točke (a) i komponenti za ugradnju u zrakoplov, uključujući održavanje, moraju biti u skladu s Prilogom I. i, gdje je to primjenjivo, odredbama utvrđenima u člancima 4. i 5.

3.   Odstupanjem od stavka 1., kontinuirana plovidbenost zrakoplova iz članka 1. točke (a) koji imaju dozvolu za letenje osigurava se na temelju posebnih postupaka za održavanje kontinuirane plovidbenosti, kako je definirano u dozvoli za letenje izdanoj u skladu s Prilogom I. (dio 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Kontinuirana plovidbenost zrakoplova iz članka 1. točke (b) i komponenti za ugradnju u zrakoplov zajamčena je u skladu s odredbama Priloga V.a.”

4.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

„1.   Odobrenje organizacije za održavanje izdaje se u skladu s odredbama Priloga I. poddijela F ili Priloga II.”

5.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (c):

„c)

odredbe iz Priloga V.a za zrakoplove registrirane u nekoj trećoj zemlji i koje su bez posade zakupili zračni prijevoznici licencirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 do 25. kolovoza 2017.”

(b)

umeće se sljedeći stavak 2.a:

„2.a.   Odstupajući od stavka 1., zahtjevi za zrakoplove koji se koriste za komercijalne specijalizirane operacije i operacije komercijalnog zračnog prijevoza osim onih koje provode zračni prijevoznici licencirani u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, navedeni u Uredbi (EU) br. 965/2012 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 379/2014 (7) primjenjuju se od 21. travnja 2017.

Do tada:

odredbe Priloga I. točke M.A.201.(f) primjenjuju se na složene zrakoplove na motorni pogon kojima se koriste operatori od kojih je država članica zatražila da posjeduju potvrdu za komercijalne operacije osim zračnih prijevoznika licenciranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 te na komercijalne organizacije za osposobljavanje (ATO),

odredbe Priloga I. točke M.A.201.(h) odnose se na zrakoplove koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon kojima se koriste operatori od kojih je država članica zatražila da posjeduju potvrdu za komercijalne operacije osim zračnih prijevoznika licenciranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 te na komercijalne organizacije za osposobljavanje (ATO),

odredbe Priloga I. točke M.A.306.(a) odnose se na zrakoplove kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i zrakoplove kojima se koriste operatori od kojih je država članica zatražila da posjeduju potvrdu za komercijalne operacije,

odredbe Priloga I. točke M.A.801.(c) odnose se na zrakoplove ELA1 kojima se ne koriste zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i kojima se ne koriste komercijalne organizacije za osposobljavanje (ATO),

odredbe Priloga I. točke M.A.803.(b) odnose se na jednostavne zrakoplove na motorni pogon najviše dopuštene mase pri uzlijetanju (MTOM) od 2 730 kg i manje, jedrilice, motorne jedrilice ili balone kojima se ne koristi licencirani zračni prijevoznik u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, ili operatori od kojih je država članica zatražila da posjeduju potvrdu za komercijalne aktivnosti ili komercijalne organizacije za osposobljavanje (ATO),

odredbe Priloga I. točke M.A.901.(g) odnose se na zrakoplove ELA1 kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, operatori od kojih je država članica zatražila da posjeduju potvrdu za komercijalne aktivnosti ili komercijalne organizacije za osposobljavanje (ATO).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 379/2014 оd 7. travnja 2014. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 965/2012 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 123, 24.4.2014., str. 1.).”"

6.

Prilog I. (dio M) mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

7.

Prilog II. (dio 145.) mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

8.

Prilog III. (dio 66.) mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

9.

Tekst naveden u Prilogu IV. ovoj Uredbi umeće se kao Prilog V.a (dio T).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 25. kolovoza 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1008/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u Zajednici (SL L 293, 31.10.2008., str. 3.).


PRILOG I.

Prilog I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Sadržaj se mijenja kako slijedi:

(a)

Naslov točke M.A.306. zamjenjuje se sljedećim: „M.A.306. Sustav tehničke knjige zrakoplova”;

(b)

Dodatak I. zamjenjuje se sljedećim: „Dodatak I. Ugovor za vođenje kontinuirane plovidbenosti”.

2.

U točki M.1. točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

za odobrenje programa održavanja,

i.

tijelo koje je imenovala država članica u kojoj je zrakoplov registriran; ili

ii.

u dogovoru s državom članicom u kojoj je zrakoplov registriran prije odobrenja programa održavanja:

(a)

tijelo koje je imenovala država u kojoj operator ima glavno mjesto poslovanja ili poslovni nastan ili boravište; ili

(b)

tijelo odgovorno za nadzor nad organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova ili s kojom je vlasnik sklopio ograničeni ugovor u skladu s točkom M.A.201.(i)3.”

3.

U točki M.A.201. točke (d), (e), (f), (g), (h), (i) i (j) zamjenjuju se sljedećim:

„(d)

Zapovjednik zrakoplova ili, u slučaju zračnih prijevoznika licenciranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, operator, odgovoran je za zadovoljavajuće obavljanje pretpoletnog pregleda. Taj pregled mora obaviti pilot ili druga osposobljena osoba, ali ga ne mora obaviti odobrena organizacija za održavanje ili osoblje kvalificirano u skladu s dijelom 66.

(e)

U slučaju zrakoplova kojim se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, operator je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova kojim upravlja i mora:

1.

osigurati da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki (a);

2.

imati odobrenje, kao dio svjedodžbe zračnog prijevoznika, kao organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu s dijelom M.A. poddijelom G za zrakoplove kojima upravlja; i

3.

imati odobrenje u skladu s dijelom 145. ili sklopiti ugovor s takvom organizacijom u skladu s točkom M.A.708.(c).

(f)

Za složene zrakoplove na motorni pogon koji se koriste za operacije komercijalnog specijaliziranog prijevoza ili operacije komercijalnog zračnog prijevoza, osim operacija zračnih prijevoznika licenciranih u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 ili komercijalnih odobrenih organizacija (ATO) za osposobljavanje, operator jamči:

1.

da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku (a);

2.

da poslove povezane s kontinuiranom plovidbenošću provodi odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti. Ako operator nema odobrenje u svojstvu organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti, on sklapa pisani ugovor s takvom organizacijom u skladu s Dodatkom I.; i

3.

da organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti iz stavka 2. ima odobrenje u skladu s dijelom 145. za održavanje zrakoplova i komponenti za ugradnju u zrakoplov ili je sklopila ugovor s takvim organizacijama u skladu s točkom M.A.708.(c).

(g)

Za složene zrakoplove na motorni pogon koji nisu obuhvaćeni točkama (e) ili (f) vlasnik jamči:

1.

da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku (a);

2.

da poslove povezane s kontinuiranom plovidbenošću provodi odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti. Ako vlasnik nema odobrenje u svojstvu organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti, vlasnik sklapa pisani ugovor s takvom organizacijom u skladu s Dodatkom I.; i

3.

da organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti iz stavka 2. ima odobrenje u skladu s dijelom 145. za održavanje zrakoplova i komponenti za ugradnju u zrakoplov ili je sklopila ugovor s takvim organizacijama u skladu s točkom M.A.708.(c).

(h)

Za zrakoplove koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon koji se koriste za operacije komercijalnog specijaliziranog prijevoza ili operacije komercijalnog zračnog prijevoza, osim operacija licenciranih zračnih prijevoznika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 ili komercijalnih odobrenih organizacija za osposobljavanje (ATO), operator jamči:

1.

da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki (a);

2.

da poslove povezane s kontinuiranom plovidbenošću provodi odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti. Ako operator nema odobrenje u svojstvu organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti, on sklapa pisani ugovor s takvom organizacijom u skladu s Dodatkom I.; i

3.

da organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti iz točke 2. ima odobrenje u skladu s dijelom M poddijelom F ili dijelom 145. za održavanje zrakoplova i komponenti za ugradnju u zrakoplov ili je sklopila ugovor s takvim organizacijama u skladu s točkom M.A.708.(c).

(i)

Za zrakoplove koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon i nisu obuhvaćeni točkama (e) ili (h) ili se koriste za ‚ograničene operacije’, vlasnik je odgovoran za osiguravanje da se let ne provodi ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki (a). U tu svrhu vlasnik:

1.

ugovara poslove povezane s kontinuiranom plovidbenošću s odobrenom organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti sklapanjem pisanog ugovora u skladu s Dodatkom I., kojim se odgovornost za izvršavanje tih zadaća prenosi na organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti; ili

2.

vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova pod svojom odgovornošću, bez sklapanja ugovora s odobrenom organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti; ili

3.

vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova pod svojom odgovornošću i sklapa ograničeni ugovor za izradu programa održavanja i njegovo odobrenje u skladu s točkom M.A.302. s:

odobrenom organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti, ili

u slučaju ELA 2 zrakoplova, s organizacijom za održavanje iz dijela 145. ili dijela M.A. poddijela F.

Tim ograničenim ugovorom prenosi se odgovornost za razvoj i, osim u slučaju kada vlasnik daje izjavu u skladu s M.A.302.(h), obradu odobrenja programa održavanja na organizaciju s kojom je ugovor sklopljen.

(j)

Vlasnik/operator osigurava da svakoj osobi koju je ovlastilo nadležno tijelo bude dopušten pristup bilo kojem njegovom objektu, zrakoplovu ili dokumentu povezanom s njegovim aktivnostima, uključujući sve podugovorene aktivnosti, radi utvrđivanja sukladnosti s ovim dijelom.”

4.

Točka M.A.301. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

otklanjanjem svih kvarova i oštećenja koji utječu na siguran rad, u skladu s podacima navedenima u točki M.A.304. i/ili točki M.A.401., kako je primjereno, uvažavajući listu minimalne opreme (MEL) i listu odstupanja konfiguracije, ako je primjenjivo;”;

(b)

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

za sve složene zrakoplove na motorni pogon ili zrakoplove kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, analizom djelotvornosti odobrenog programa održavanja zrakoplova iz točke M.A.302.;”;

(c)

točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

uvođenjem izvedbene politike za neobavezne preinake i/ili preglede, za sve složene zrakoplove na motorni pogon ili zrakoplove kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008”.

5.

Točka M.A.302. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Kada kontinuiranu plovidbenost zrakoplova vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s dijelom A poddijelom G ovog Priloga (dio M) ili kada postoji ograničeni ugovor između vlasnika i te organizacije u skladu s točkom M.A.201.(i)3., program održavanja zrakoplova i njegove izmjene mogu se odobriti u okviru postupka neizravnog odobrenja.

i.

U tom slučaju, postupak neizravnog odobravanja utvrđuje organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti kao dio priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti, a odobrava ga nadležno tijelo odgovorno za tu organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti;

ii.

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti ne upotrebljava postupak neizravnog odobravanja kada ta organizacija nije pod nadzorom države članice u kojoj je zrakoplov registriran, osim ako postoji ugovor u skladu s točkom M.1. stavkom 4.(ii) kojim se odgovornost za odobrenje programa održavanja zrakoplova prenosi na nadležno tijelo odgovorno za organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti.”;

(b)

točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

Za složene zrakoplove na motorni pogon, kada se program održavanja temelji na logici grupe za vođenje održavanja ili na praćenju stanja, program održavanja zrakoplova uključuje program pouzdanosti.”

6.

U točki M.A.305. točka 2. točke (b) zamjenjuje se sljedećim:

„2.

tehničke knjige operatora, kada se to zahtijeva točkom M.A.306.”

7.

Točka M.A.306. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„M.A.306   

Sustav tehničke knjige zrakoplova”;

(b)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, operacija komercijalnog specijaliziranog prijevoza i operacija komercijalnih odobrenih organizacija za osposobljavanje (ATO), pored zahtjeva iz dijela M.A.305., operator koristi sustav tehničke knjige koji sadrži sljedeće informacije za svaki zrakoplov:

1.

podatke o svakom letu, koji su potrebni kako bi se osigurala kontinuirana sigurnost leta; i

2.

valjanu potvrdu o otpuštanju zrakoplova u uporabu; i

3.

valjanu izjavu o održavanju u kojem se navodi status održavanja zrakoplova s obzirom na to koje planirano ili izvanredno održavanje predstoji, osim što nadležno tijelo može pristati na to da se izjava o održavanju pohranjuje negdje drugdje; i

4.

sva neprovedena odgođena uklanjanja kvarova koja utječu na rad zrakoplova; i

5.

sve potrebne naputke o ugovorima za podršku održavanju.”

8.

Točka M.A.402. zamjenjuje se sljedećim:

„M.A.402.   Provođenje održavanja

Osim za održavanje koje provodi organizacija za održavanje s odobrenjem u skladu s Prilogom II. (dio 145.), sve osobe ili organizacije koje provode održavanje moraju:

(a)

biti kvalificirane za izvršene zadatke kako je zahtijevano u ovom dijelu;

(b)

osigurati da je područje u kojem se provodi održavanje organizirano i čisto bez prljavštine i zagađenja;

(c)

koristiti metode, tehnike, standarde i upute utvrđene u podacima za održavanje iz točke M.A.401.;

(d)

koristiti alate, opremu i materijale utvrđene u podacima za održavanje iz točke M.A.401. Ako je potrebno, alati i oprema kontroliraju se i kalibriraju prema službeno priznatom standardu;

(e)

osigurati da se održavanje provodi u skladu s ograničenjima zaštite okoliša utvrđenima u podacima za održavanje iz točke M.A.401.;

(f)

osigurati da se u slučaju lošeg vremena ili dugotrajnog održavanja koriste odgovarajući prostori;

(g)

osigurati da su rizik od višestrukih pogrešaka tijekom održavanja i rizik od ponavljanja pogrešaka u istovjetnim poslovima održavanja svedeni na najmanju moguću mjeru;

(h)

osigurati da se metoda otkrivanja pogrešaka provodi nakon izvršenja svih kritičnih poslova održavanja; i

(i)

nakon završetka održavanja provesti opću provjeru kako bi se osiguralo da na zrakoplovu ili komponenti nema nikakvog alata, opreme i ostalih stranih dijelova i materijala, te da su svi pristupni paneli koje su skinuti ponovno montirani.”

9.

U točki M.A.403. točke (b) i (c) zamjenjuju se sljedećima:

„(b)

Samo ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde u skladu s točkama M.A.801.(b)1, M.A.801.(b)2, M.A.801.(c), M.A.801.(d) ili s Prilogom II. (dio 145.) može odlučiti, koristeći podatke o održavanju iz točke M.A.401., ugrožava li neki kvar zrakoplova ozbiljno sigurnost letenja i prema tome odlučiti kada i koji se postupak uklanjanja kvara mora poduzeti prije daljnjeg leta, a koje je popravke moguće odgoditi. Međutim, to ne vrijedi kada pilot ili ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde koristi popis minimalne opreme.

(c)

Svaki kvar zrakoplova koji ne bi ozbiljno ugrozio sigurnost letenja uklonit će se što je prije izvedivo, nakon datuma kad je kvar zrakoplova uočen i unutar vremena utvrđenog u podacima za održavanje ili u popisu minimalne opreme.”

10.

U točki M.A.502. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Odstupajući od točke (a) i točke M.A.801.(b)2., održavanje komponente dok je ona ugrađena ili privremeno odstranjena iz zrakoplova ELA1 kojim se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, koje se obavlja u skladu s podacima za održavanje komponente, može obavljati ovlašteno osoblje iz točke M.A.801.(b)2., osim za:

1.

obnavljanje komponenata, osim motora i elisa; i

2.

obnavljanje motora i elisa za zrakoplove koji nisu CS-VLA, CS-22 i LSA.

Održavanje komponente koje se provodi u skladu s točkom (d) ne zahtijeva izdavanje EASA obrasca 1., nego podliježe zahtjevima za otpuštanje zrakoplova u uporabu predviđenima točkom M.A.801.”

11.

U točki M.A.504. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Neispravne komponente moraju se identificirati i pohraniti na sigurno mjesto pod nadzorom odobrene organizacije za održavanje dok se ne donese odluka o budućem statusu tih komponenti. Ipak, za zrakoplove kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, osoba ili organizacija koja je proglasila komponentu neispravnom može nakon identificiranja te komponente kao neispravne, prenijeti skrb za tu komponentu na vlasnika zrakoplova, pod uvjetom da se taj prijenos evidentira u knjizi zrakoplova ili knjizi motora ili knjizi komponente.”

12.

Točka M.A.601. zamjenjuje se sljedećim:

„M.A.601   Područje primjene

Ovim poddijelom utvrđuju se zahtjevi koje organizacija mora ispuniti da bi se kvalificirala za izdavanje ili produžavanje odobrenja za održavanje zrakoplova koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon i komponenti koje se ugrađuju u njega, a kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008.”

13.

Točka M.A.606. mijenja se kako slijedi:

Točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

Organizacija za održavanje treba imati na raspolaganju dovoljno osoblja za izdavanje potvrda iz točaka M.A.612. i M.A.613. o otpuštanju zrakoplova i komponenti u uporabu. Ono mora ispunjavati zahtjeve iz članka 5. Uredbe (EU) br. 1321/2014.”

14.

U točki M.A.703. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Ne uzimajući u obzir točku (a), za licencirane zračne prijevoznike u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, odobrenje je dio svjedodžbe zračnog prijevoznika koju izdaje nadležno tijelo za zrakoplov kojim upravlja.”

15.

U točki M.A.704. točki (a) točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

popis odobrenih programa održavanja zrakoplova ili, za zrakoplove kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, popis ‚generičkih’ i ‚osnovnih’ programa održavanja.”

16.

Točka M.A.706. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Za licencirane zračne prijevoznike u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 odgovorni rukovoditelj iz točke (a) osoba je koja također ima statutarnu ovlast osigurati da se sve aktivnosti operatora mogu financirati i provoditi prema standardu koji se zahtijeva za izdavanje potvrde zračnog operatora.”;

(b)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Za licencirane zračne prijevoznike u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, odgovorni rukovoditelj imenuje nositelja tog položaja. Ta je osoba odgovorna za vođenje i nadzor aktivnosti kontinuirane plovidbenosti u skladu s točkom (c).”;

(c)

točka (k) zamjenjuje se sljedećim:

„(k)

Za složene zrakoplove na motorni pogon i za zrakoplove kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, organizacija utvrđuje i nadzire stručnost osoblja uključenog u vođenje kontinuirane plovidbenosti, pregled plovidbenosti i/ili nadzor kvalitete u skladu s postupkom i standardom koje je odobrilo nadležno tijelo.”

17.

Točka M.A.707. mijenja se kako slijedi:

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Kako bi dobila odobrenje za obavljanje provjera plovidbenosti i, ako je primjereno, za izdavanje dozvola za letenje, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora raspolagati odgovarajućim osobljem za provjeru plovidbenosti za izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti ili preporuka iz odjeljka A poddijela I i, ako je primjereno, za izdavanje dozvola za letenje u skladu s točkom M.A.711.(c):

1.

Za zrakoplove kojima se koristi licencirani zračni prijevoznik u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i zrakoplove s najvišom masom pri uzlijetanju većom od 2 730 kg, osim balona, to osoblje mora imati:

(a)

najmanje pet godina iskustva u području kontinuirane plovidbenosti; i

(b)

odgovarajuću dozvolu u skladu s Prilogom III. (dio 66.) ili diplomu iz zrakoplovstva ili istovrijednu nacionalnu diplomu;

(c)

formalno osposobljavanje za održavanje zrakoplova; i

(d)

položaj u odobrenoj organizaciji s odgovarajućim odgovornostima;

(e)

bez obzira na točke od (a) do (d), zahtjev utvrđen u točki M.A.707.(a)1.(b) može se zamijeniti s pet godina iskustva na području kontinuirane plovidbenosti, uz one koji se zahtijevaju točkom M.A.707.(a)1.(a).

2.

Za zrakoplove kojima se ne koristi licencirani zračni prijevoznik u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 s najvišom masom pri uzlijetanju jednakom ili manjom od 2 730 kg, te za balone, to osoblje mora imati:

(a)

najmanje tri godine iskustva u području kontinuirane plovidbenosti; i

(b)

odgovarajuću dozvolu u skladu s Prilogom III. (dio 66.) ili diplomu iz zrakoplovstva ili istovrijednu nacionalnu diplomu; i

(c)

odgovarajuće osposobljavanje za održavanje zrakoplova; i

(d)

položaj u odobrenoj organizaciji s odgovarajućim odgovornostima;

(e)

bez obzira na točke od (a) do (d) zahtjev utvrđen u točki M.A.707.(a)2.(b) može se zamijeniti s četiri godina iskustva u području kontinuirane plovidbenosti, uz one koji se zahtijevaju točkom M.A.707.(a)2.(a).”

18.

Točka M.A.708. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (b) točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

podnosi program održavanja zrakoplova i njegove izmjene nadležnom tijelu na odobrenje, osim ako to nije obuhvaćeno postupkom neizravnog odobravanja u skladu s točkom M.A.302.(c), a za zrakoplove kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 dostavlja kopiju tog programa vlasniku ili nadležnom operatoru u skladu s točkom M.A.201.;”;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

U slučaju složenih zrakoplova na motorni pogon ili zrakoplova koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz, ili zrakoplova koji se koriste za operacije komercijalnog specijaliziranog prijevoza i operacije komercijalne odobrene organizacije za osposobljavanje (ATO), kad organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti nije na odgovarajući način odobrena prema dijelu 145. ili dijelu M.A. poddijelu F, organizacija mora u suradnji s operatorom sklopiti pisani ugovor za održavanje s odobrenom organizacijom iz dijela 145. ili dijela M.A. poddijela F ili drugim operatorom, navodeći zadatke navedene u točkama M.A.301.-2., M.A.301.-3., M.A.301.-5. i M.A.301.-6., čime se osigurava da cjelokupno održavanje provodi odobrena organizacija za održavanje iz dijela 145. ili dijela M.A. poddijela F i utvrđuje podrška funkcijama kakvoće iz točke M.A.712.(b).”;

(c)

dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

Bez obzira na točku (c), ugovor može biti u obliku pojedinačnih radnih naloga naslovljenih na organizaciju za održavanje iz dijela 145. ili dijela M.A. poddijela F u slučaju:

1.

zrakoplova kojem je potrebno neplanirano linijsko održavanje;

2.

održavanja komponenti, uključujući održavanje motora.”

19.

U točki M.A.709. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Za zrakoplove kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti može razviti ‚osnovne’ i/ili ‚generičke’ programe održavanja kako bi se omogućilo početno odobrenje i/ili proširenje opsega odobrenja bez potrebe sklapanja ugovora iz Dodatka I. ovom Prilogu (dio M). Međutim, ti ‚osnovni’ i/ili ‚generički’ programi održavanja ne isključuju potrebu pravovremenog uspostavljanja odgovarajućeg programa za održavanje zrakoplova u skladu s točkom M.A.302. prije ostvarenja povlastica iz točke M.A.711.”

20.

U točki M.A.711. točki (a), točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.

voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, osim onih kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, kako je navedeno u potvrdi o odobrenju;

2.

voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, kad je to navedeno i u njegovoj potvrdi o odobrenju i u njegovoj svjedodžbi zračnog prijevoznika (AOC).”

21.

U točki M.A.712. točke (e) i (f) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

Za licencirane zračne prijevoznike u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, sustav kakvoće prema dijelu M.A. poddijelu G sastavni je dio operatorova sustava kvalitete.

(f)

U slučaju male organizacije koja ne obavlja vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, sustav kvalitete može se zamijeniti redovitim organizacijskim provjerama koje podliježu odobrenju nadležnog tijela, osim kada organizacija izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti za zrakoplov s najvišom masom pri uzlijetanju većom od 2 730 kg, osim balona. U slučaju nepostojanja sustava kvalitete, organizacija ne sklapa ugovore s drugim strankama za poslove vođenja kontinuirane plovidbenosti.”

22.

U točki M.A.801. točke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

Odstupajući od točke M.A.801.(b)2. za zrakoplove ELA1 koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu, operacijama komercijaliziranog specijaliziranog prijevoza ili operacijama komercijalne odobrene organizacije za osposobljavanje (ATO), poslove složenog održavanja zrakoplova navedene u Dodatku VII. može potvrditi osoblje za izdavanje potvrda iz točke M.A.801.(b)2.

(d)

Odstupajući od točke M.A.801.(b), u nepredviđenim okolnostima kada je zrakoplov prizemljen na lokaciji na kojoj nema organizacije za održavanje koja je odgovarajuće odobrena u skladu s ovim Prilogom ili Prilogom II. (dio 145.), niti je na raspolaganju odobreno ovlašteno osoblje, vlasnik može ovlastiti bilo koju osobu s najmanje tri godine odgovarajućeg iskustva na održavanju koja ima odgovarajuću kvalifikaciju da obavi održavanje u skladu sa standardima navedenima u poddijelu D ovog Priloga i otpusti zrakoplov u uporabu. U tom slučaju vlasnik mora:

1.

pribaviti i čuvati u evidenciji zrakoplova detalje o cjelokupnom obavljenom poslu i o kvalifikacijama koje ima osoba koja je izdala potvrdu; i

2.

osigurati da svako takvo održavanje prvom prilikom, ali najkasnije u roku od sedam dana, ponovno provjeri i potvrdi odgovarajuće ovlaštena osoba iz točke M.A.801.(b) ili organizacija odobrena u skladu s odjeljkom A poddijelom F ovog Priloga (dio M) ili s Prilogom II. (dio 145.); i

3.

obavijestiti u roku od sedam dana organizaciju odgovornu za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova ako je s njom sklopljen ugovor u skladu s točkom M.A.201.(i) ili, u nedostatku takvog ugovora, nadležno tijelo, o davanju tog ovlaštenja za izdavanje potvrde;”.

23.

U točki M.A.803. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Za bilo koji jednostavan zrakoplov na motorni pogon s najvišom masom pri uzlijetanju jednakom ili manjom od 2 730 kg, jedrilicu, motornu jedrilicu ili balon koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu, operacijama komercijaliziranog specijaliziranog prijevoza ili operacijama komercijalne odobrene organizacije za osposobljavanje (ATO), pilot-vlasnik može izdati potvrdu o otpuštanju u uporabu nakon ograničenog održavanja koje obavlja pilot-vlasnik, kako je navedeno u Dodatku VIII.”

24.

Točka M.A.901. mijenja se kako slijedi:

(a)

točke (c), (d) i (e) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

Za sve zrakoplove kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i zrakoplove s najvišom masom pri uzlijetanju većom od 2 730 kg osim balona, koji su u kontroliranom okruženju, organizacija iz točke (b) koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, ako je odobrena na odgovarajući način i ako je u skladu s točkom (k), može:

1.

izdavati potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.A.710.; i

2.

za potvrde o provjeri plovidbenosti koje je izdala, kad je zrakoplov ostao u kontroliranom okruženju, dvaput produžiti valjanost potvrde o provjeri plovidbenosti, svaki put za razdoblje od jedne godine.

(d)

Za sve zrakoplove kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i zrakoplove s najvišom masom pri uzlijetanju većom od 2 730 kg, osim balona, koji

i.

nisu u kontroliranom okruženju; ili

ii.

čiju kontinuiranu plovidbenost vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja nema ovlast za obavljanje provjere plovidbenosti;

potvrdu o provjeri plovidbenosti izdaje nadležno tijelo nakon zadovoljavajuće procjene na temelju preporuke koju je dala organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odgovarajuće odobrene u skladu s odjeljkom A poddijelom G ovog Priloga (dio M), poslane zajedno sa zahtjevom vlasnika ili operatora. Ta se preporuka mora temeljiti na provjeri plovidbenosti izvedenoj u skladu s točkom M.A.710.

(e)

Za zrakoplove kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 s najvišom masom pri uzlijetanju jednakom ili manjom od 2 730 kg i balone, bilo koja organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je odobrena u skladu s odjeljkom A poddijelom G ovog Priloga (Dio M) i koju imenuje vlasnik ili operator, ako je odobrena na odgovarajući način i ako je u skladu s točkom (k), može:

1.

izdati potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.A.710.; i

2.

za potvrde o provjeri plovidbenosti koje je izdala, kad je zrakoplov ostao u kontroliranom okruženju pod njezinim vođenjem, dvaput produžiti valjanost potvrde o provjeri plovidbenosti, svaki put za razdoblje od jedne godine;”;

(b)

točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

Odstupajući od točaka M.A.901.(e) i M.A.901.(i)2., za zrakoplove ELA 1 koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu, operacijama komercijalnog specijaliziranog prijevoza ili operacijama komercijalne odobrene organizacije za osposobljavanje (ATO), potvrdu o provjeri plovidbenosti može izdati i nadležno tijelo nakon zadovoljavajuće procjene, temeljene na preporuci ovlaštenog osoblja koju je formalno odobrilo nadležno tijelo i koja je u skladu s odredbama Priloga III. (dio 66.), kao i sa zahtjevima utvrđenima u točki M.A.707.(a)2(a), poslanoj zajedno sa zahtjevom vlasnika ili operatora. Ta se preporuka temelji na provjeri plovidbenosti izvedenoj u skladu s točkom M.A.710. i ne smije se izdavati za više od dvije uzastopne godine;”.

25.

U točki M.B.105. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Kako bi pridonijela poboljšanju zračne sigurnosti, nadležna tijela međusobno razmjenjuju sve potrebne informacije u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 216/2008.”.

26.

Točke M.B.303. i M.B.304. zamjenjuju se sljedećim:

„M.B.303.   Praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova

(a)

Nadležno tijelo s pomoću pristupa utemeljenog na riziku izrađuje program provjere za praćenje statusa plovidbenosti zrakoplova iz flote koju vodi u svom registru.

(b)

Program provjere uključuje preglede uzoraka proizvoda zrakoplova i obuhvaća sve aspekte ključnih elemenata rizika za plovidbenost.

(c)

Provjera proizvoda usmjerena je na uzorak postignutih standarda plovidbenosti, na temelju primjenjivih zahtjeva, i označivanje svih nalaza.

(d)

Svi se nalazi kategoriziraju prema zahtjevima iz ovog dijela i potvrđuju pisanim putem odgovornoj osobi ili organizaciji u skladu s točkom M.A.201. Nadležno tijelo uspostavlja postupak za analizu nalaza u odnosu na njihov značaj za sigurnost.

(e)

Nadležno tijelo evidentira sve nalaze i postupke zaključivanja.

(f)

Ako se tijekom provjera zrakoplova otkriju dokazi koji ukazuju na nesukladnost s ovim ili bilo kojim drugim dijelom, nalaz se obrađuje kako je propisano u mjerodavnom dijelu.

(g)

Ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća primjena propisa, nadležna tijela razmjenjuju informacije o nesukladnosti utvrđenoj u skladu s točkom (f) s drugim nadležnim tijelima.

M.B.304.   Trajno i privremeno oduzimanje

Nadležno tijelo:

(a)

privremeno oduzima potvrdu o provjeri plovidbenosti iz utemeljenih razloga u slučaju potencijalne opasnosti po sigurnost; ili

(b)

privremeno ili trajno oduzima potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.B.903.(1).”

27.

U točki M.B.701. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Za licencirane zračne prijevoznike u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 nadležno tijelo prima na odobrenje, uz početni zahtjev za svjedodžbu zračnog prijevoznika i, prema potrebi, svaku izmjenu za koju se podnosi zahtjev i za svaki tip zrakoplova koji će se koristiti:

1.

priručnik o vođenju kontinuirane plovidbenosti;

2.

program zračnog prijevoznika za održavanje zrakoplova;

3.

tehničku knjigu zrakoplova;

4.

ako je prikladno, tehničku specifikaciju ugovora o održavanju između organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti i organizacije za održavanje odobrene u skladu s dijelom 145.”

28.

U točki M.B.703. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

U slučaju licenciranog zračnog prijevoznika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008, podaci sadržani na obrascu EASA 14. bit će uključeni u svjedodžbu zračnog prijevoznika.”

29.

U točki M.B.902. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Nadležno tijelo mora imati odgovarajuće osoblje za obavljanje provjere plovidbenosti.

1.

Za sve zrakoplove kojima se koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i zrakoplove s najvišom masom pri uzlijetanju većom od 2 730 kg, osim balona, to osoblje mora imati:

(a)

najmanje pet godina iskustva u području kontinuirane plovidbenosti; i

(b)

odgovarajuću licencu u skladu s Prilogom III. (dio 66.), ili nacionalno priznatu kvalifikaciju osoblja za održavanje koja odgovara kategoriji zrakoplova (kada se u članku 5. stavku 6. upućuje na nacionalna pravila) ili diplomu iz područja zrakoplovstva ili jednakovrijednu potvrdu; i

(c)

formalnu obuku za održavanje zrakoplova; i

(d)

položaj s odgovarajućim odgovornostima.

Bez obzira na gornje točke od (a) do (d), zahtjevi utvrđeni u točki M.B.902.(b)1b mogu se zamijeniti s pet godina iskustva u kontinuiranoj plovidbenosti uz one koji se već zahtijevaju točkom M.B.902.(b)1a.

2.

za zrakoplove kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 s najvišom masom pri uzlijetanju jednakom ili manjom od 2 730 kg te za balone, to osoblje mora imati:

(a)

najmanje tri godine iskustva u području kontinuirane plovidbenosti; i

(b)

odgovarajuću licencu u skladu s Prilogom III. (dio 66.), ili nacionalno priznatu kvalifikaciju osoblja za održavanje koja odgovara kategoriji zrakoplova (kada se u članku 5. stavku 6. upućuje na nacionalna pravila) ili diplomu iz područja zrakoplovstva ili jednakovrijednu potvrdu; i

(c)

odgovarajuću obuku za održavanje zrakoplova; i

(d)

položaj s odgovarajućim odgovornostima.

Bez obzira na gornje točke od (a) do (d), zahtjevi utvrđeni u točki M.B.902.(b)2.b mogu se zamijeniti s četiri godine iskustva u kontinuiranoj plovidbenosti, uz one koji se već zahtijevaju točkom M.B.902.(b)2.a”.

30.

Dodatak I. zamjenjuje se sljedećim:

„Dodatak I.

Ugovor za vođenje kontinuirane plovidbenosti

1.

Kad vlasnik/operator u skladu s točkom M.A.201. sklopi ugovor s organizacijom za provođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenom u skladu s dijelom M. poddijelom G za provođenje poslova povezanih s vođenjem kontinuirane plovidbenosti, vlasnik/operator na zahtjev nadležnog tijela šalje primjerak ugovora nadležnom tijelu države članice u kojoj je zrakoplov registriran nakon što ga potpišu obje stranke.

2.

Potrebno je sastaviti ugovor u kojem će se uzeti u obzir zahtjevi iz dijela M i utvrditi obveze potpisnika u odnosu na kontinuiranu plovidbenost zrakoplova.

3.

Ugovor sadrži najmanje:

registraciju zrakoplova,

tip zrakoplova,

serijski broj zrakoplova,

podatke o vlasniku zrakoplova ili registriranom zakupniku ili o društvu uključujući adresu,

podatke o organizaciji za vođenje kontinuirane plovidbenosti uključujući adresu,

vrstu operacije.

4.

U ugovoru se navodi sljedeće:

‚Vlasnik/operator organizaciji povjerava vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, izradu programa održavanja koji odobravaju nadležna tijela kako je navedeno u dijelu M.1. i organizaciju održavanja zrakoplova prema navedenom programu održavanja.

Prema tom se ugovoru oba potpisnika obvezuju ispuniti svoje obveze iz ovog ugovora.

Vlasnik/operator potvrđuje da, prema svojim saznanjima, sve informacije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova koje su dane organizaciji za vođenje kontinuirane plovidbenosti jesu i bit će točne i da se zrakoplov neće mijenjati bez prethodnog odobrenja organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

U slučaju da bilo koji potpisnik ne poštuje ovaj ugovor, on će postati ništavan. U tom slučaju vlasnik/operator zadržava potpunu odgovornost za svaki zadatak povezan s kontinuiranom plovidbenosti zrakoplova i vlasnik se obvezuje u roku od dva puna tjedna obavijestiti o tome nadležna tijela države članice u kojoj je izvršena registracija.’

5.

Kad vlasnik/operator sklopi ugovor s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu s točkom M.A.201., obveze svake stranke međusobno se dijele kako slijedi:

5.1

Obveze organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti:

1.

imati tip zrakoplova unutar svog odobrenja;

2.

poštovati niže navedene uvjete za održavanje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova:

(a)

izraditi program održavanja zrakoplova, uključujući bilo koji izrađeni program pouzdanosti, ako je to primjereno;

(b)

navesti poslove održavanja (u programu održavanja) koje može obavljati pilot-vlasnik u skladu s točkom M.A.803.(c);

(c)

organizirati odobrenje programa za održavanje zrakoplova;

(d)

kada on bude odobren, dostaviti primjerak programa za održavanje zrakoplova vlasniku/operatoru;

(e)

organizirati premošćujući inspekcijski pregled s prethodnim programom održavanja zrakoplova;

(f)

organizirati da cjelokupno održavanje obavlja odobrena organizacija za održavanje;

(g)

organizirati da se primjenjuju sve važeće direktive o plovidbenosti;

(h)

organizirati da sve kvarove koji se otkriju tijekom planiranog održavanja, tijekom provjere plovidbenosti ili o kojima izvijesti vlasnik, popravi odobrena organizacija za održavanje, koordinirati planirano održavanje, primjenu direktiva o plovidbenosti, zamjenu dijelova s ograničenim vijekom trajanja i zahtjeve za pregled komponenata;

(i)

obavijestiti vlasnika svaki put kada zrakoplov treba dovesti odobrenoj organizaciji za održavanje;

(j)

voditi svu tehničku dokumentaciju;

(k)

arhivirati svu tehničku dokumentaciju;

3.

organizirati odobrenje svih izmjena na zrakoplovu u skladu s Prilogom I. (dio 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 prije nego što se realiziraju;

4.

organizirati odobrenje svih popravaka na zrakoplovu u skladu s Prilogom I. (dio 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 prije nego što se izvedu;

5.

obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran svaki put kada vlasnik ne doveze zrakoplov odobrenoj organizaciji za održavanje kako to zahtijeva odobrena organizacija;

6.

obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran svaki put kada se ne poštuje postojeći ugovor;

7.

osigurati provođenje provjere plovidbenosti zrakoplova kada je to potrebno i osigurati izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti ili slanje preporuke nadležnom tijelu države članice u kojoj je zrakoplov registriran;

8.

u roku od deset dana poslati kopiju svake izdane ili produžene potvrde o provjeri plovidbenosti nadležnom tijelu države članice u kojoj je zrakoplov registriran;

9.

obaviti cjelokupno izvješćivanje o događajima koji se obvezno traže važećim propisima;

10.

obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran svaki put kad bilo koja stranka otkaže postojeći ugovor;

5.2.

Obveze vlasnika/operatora:

1.

mora općenito razumjeti odobreni program održavanja;

2.

mora općenito razumjeti ovaj Prilog (dio M);

3.

mora dovesti zrakoplov odobrenoj organizaciji za održavanje koja je dogovorena s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti u određeno vrijeme koje je utvrđeno u zahtjevu organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti;

4.

ne smije modificirati zrakoplov bez prethodnog savjetovanja s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti;

5.

mora obavijestiti organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti o svim izvanrednim održavanjima koja su izvedena bez znanja i nadzora organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti;

6.

mora podnijeti izvješće organizaciji za vođenje kontinuirane plovidbenosti kroz knjigu zrakoplova o svim kvarovima otkrivenima tijekom operacija;

7.

mora obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran svaki put kad bilo koja stranka otkaže postojeći ugovor;

8.

mora obavijestiti organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti i nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran svaki put kada se zrakoplov proda;

9.

mora obaviti cjelokupno izvješćivanje o događajima koje se obvezno traži važećim propisima;

10.

mora redovito obavješćivati organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti o satima letenja zrakoplova i bilo kojim drugim podacima o uporabi, kako je dogovoreno s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti;

11.

mora unijeti u knjige potvrdu o otpuštanju u uporabu, kako je navedeno u točki M.A.803.(d), kada održavanje obavlja pilot-vlasnik ne prelazeći ograničenja popisa poslova održavanja koji je naveden u odobrenom programu održavanja, kako je utvrđeno u točki M.A.803.(c);

12.

obavijestiti organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti najkasnije 30 dana nakon svakog održavanja koje je obavio pilot-vlasnik u skladu s točkom M.A.305.(a).”

31.

Dodatak VI. zamjenjuje se sljedećim:

Dodatak VI.

Odobrenje organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti iz Priloga I. (dio M) poddijela G

Image

Image

32.

U Dodatku VIII.: Ograničeno održavanje koje obavlja pilot-vlasnik, točka 1. točke (b) zamjenjuje se sljedećim:

„1.

kritičan je posao održavanja”.


PRILOG II.

Prilog II. (dio 145.) Uredbi (EU) br. 1321/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Sadržaj se mijenja kako slijedi:

(a)

Dodaje se točka 145.A.48 kako slijedi:

„145.A.48.

Provođenje održavanja

2.

U točki 145.A.30. točke (h) i (i) zamjenjuju se sljedećim:

„(h)

Svaka organizacija koja održava zrakoplove, osim ako je navedeno drukčije u stavku (j):

1.

u slučaju baznog održavanja složenih zrakoplova na motorni pogon, ima ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde za odgovarajući tip zrakoplova stručno osposobljeno kao kategorija C u skladu s dijelomza 66. i točkom 145.A.35. Osim toga, organizacija treba imati dovoljno osoblja ovlaštenog za odgovarajući tip zrakoplova stručno osposobljeno kao kategorija B1, B2, prema potrebi u skladu s dijelom 66. i točkom 145.A.35. kao podrška osoblju kategorije C koje izdaje potvrde;

i.

Osoblje za podršku kategorije B1 i B2 jamči izvođenje svih relevantnih zadataka ili pregleda prema traženom standardu prije nego što osoblje kategorije C koje izdaje potvrde izda potvrdu o otpuštanju u uporabu;

ii.

organizacija vodi evidenciju o tom pomoćnom osoblju kategorije B1 i B2;

iii.

Osoblje kategorije C koje izdaje potvrde jamči sukladnost sa stavkom (i) i da su svi radovi koje zahtijeva korisnik izvršeni u okviru određene provjere u okviru baznog održavanja ili paketu radova, te procjenjuje i utjecaj svih radova koji nisu obavljeni s namjenom da se zatraži njihovo dovršenje ili da se s operatorom dogovori odlaganje tih radova do neke druge utvrđene provjere ili vremenskog roka;

2.

u slučaju baznog održavanja zrakoplova koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, ima:

i.

ovlašteno osoblje s odgovarajućim ovlaštenjem za zrakoplov, stručno osposobljeno kao kategorija B1, B2, B3, prema potrebi, u skladu s Prilogom III. (dio 66.) i točkom 145.A.35; ili

ii.

ovlašteno osoblje s odgovarajućim ovlaštenjem za zrakoplov, stručno osposobljeno kao kategorija C kojem pomaže osoblje za podršku kako je određeno u točki 145.A.35(a)i.

(i)

Ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde za komponente ispunjava odredbe članka 5. stavka 6. Uredbe (EU) br. 1321/2014.”

3.

Umeće se sljedeća točka 145.A.48:

„145.A.48   Provođenje održavanja

Organizacija utvrđuje postupke kojima osigurava:

(a)

da se nakon završetka cjelokupnog održavanja provodi opća provjera kako bi se osiguralo da na zrakoplovu ili komponenti nema nikakvog alata, opreme i drugih stranih dijelova i materijala, te da su sve pristupne ploče koje su skinute ponovno montirane;

(b)

da se metoda otkrivanja pogrešaka provodi nakon izvršenja svih ključnih poslova održavanja;

(c)

da se rizik od višestrukih pogrešaka tijekom održavanja i rizik od ponavljanja pogrešaka u istovjetnim poslovima održavanja svedu na najmanju moguću mjeru; i

(d)

da se procijeni šteta i izvrše preinake i popravci uz korištenje podataka navedenih u točki M.A.304.”

4.

U točki 145.A.65 točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Organizacija utvrđuje postupke dogovorene s nadležnim tijelom uzimajući u obzir ljudski čimbenik i radne učinke osoblja kako bi osigurala dobru praksu održavanja i sukladnost s primjenjivim zahtjevima utvrđenima u točkama 145.A. 25. do 145.A.95. Postupcima iz ove točke:

1.

osigurava se da organizacija i organizacija koja zahtijeva održavanje dogovore jasan radni nalog ili ugovor kako bi se jasno utvrdilo održavanje koje se mora obaviti tako da je moguće zrakoplov i komponente otpustiti u uporabu u skladu s točkom 145.A.50.; i

2.

obuhvaćaju se svi aspekti provođenja održavanja, uključujući pružanje i nadzor specijaliziranih usluga, i uspostavljaju standardi prema kojima organizacija namjerava raditi.”


PRILOG III.

Prilog III. (dio 66.) Uredbi Komisije (EU) br. 1321/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

U točki 66.A.30 točki (a), točke 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„3.

za kategoriju C u pogledu složenih zrakoplova na motorni pogon:

i.

tri godine iskustva provođenja ovlasti kategorija B1.1, B1.3 ili B2 na složenim zrakoplovima na motorni pogon ili kao osoblje za podršku u skladu s točkom 145.A.35, ili kombinacija oboje; ili

ii.

pet godina iskustva provođenja ovlasti kategorija B1.2 ili B 1.4 na složenim zrakoplovima na motorni pogon ili kao osoblje za podršku u skladu s točkom 145.A.35, ili kombinacija oboje;

4.

za kategoriju C u pogledu zrakoplova koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon: tri godine iskustva provođenja ovlasti kategorije B1 ili B2 na zrakoplovima koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon ili kao osoblje za podršku u skladu s točkom 145.A.35(a), ili kombinacija oboje;”.

2.

U točki 66.A.70. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

Odstupajući od točke (c) za zrakoplove kojima se ne koriste licencirani zračni prijevoznici u skladu s Uredbom (EZ) br. 1008/2008 i koji nisu složeni zrakoplovi na motorni pogon, dozvola za održavanje zrakoplova sadržava ograničenja u skladu s točkom 66.A.50 kako bi se osiguralo da ovlasti osoblja koje izdaje dozvole koje se primjenjuju u državi članici prije stupanja na snagu ove Uredbe i ovlasti iz konvertirane dozvole za održavanje zrakoplova iz dijela 66. ostanu iste.”

3.

Dodatak V. zamjenjuje se sljedećim:

Dodatak V.

Obrazac zahtjeva – EASA obrazac 19.

Image

Image

4.

Dodatak VI. zamjenjuje se sljedećim:

Dodatak VI.

Dozvola za održavanje zrakoplova iz Priloga III. (dio 66.):

Image

Image


PRILOG IV.

Sljedeći Prilog V.a (dio T) dodaje se Uredbi (EU) br. 1321/2014:

„PRILOG V.a

DIO T

Sadržaj

T.1.

Nadležno tijelo

Odjeljak A –

Tehnički zahtjevi

Poddio A –

OPĆENITO

T.A.101.

Područje primjene

Poddio B –

ZAHTJEVI

T.A.201.

Odgovornosti

Poddio E –

ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

Poddio G –

DODATNI ZAHTJEVI ZA ORGANIZACIJE ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI ODOBRENE U SKLADU S PRILOGOM I. (DIO M) PODDIJELOM G

T.A.701.

Područje primjene

T.A.704.

Priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti

T.A.706.

Zahtjevi u vezi osoblja

T.A.708.

Vođenje kontinuirane plovidbenosti

T.A.709.

Dokumentacija

T.A.711.

Ovlasti

T.A.712.

Sustav kvalitete

T.A.714.

Čuvanje dokumentacije

T.A.715.

Kontinuirana valjanost odobrenja

T.A.716.

Nalazi

Odjeljak B –

Postupci za nadležna tijela

Poddio A –

OPĆENITO

T.B.101.

Područje primjene

T.B.102.

Nadležno tijelo

T.B.104.

Čuvanje dokumentacije

Poddio B –

ODGOVORNOST

T.B.201.

Odgovornosti

T.B.202.

Nalazi

Poddio G –

DODATNI ZAHTJEVI ZA ORGANIZACIJE ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI ODOBRENE U SKLADU S PRILOGOM I. (DIO M) PODDIJELOM G

T.B.704.

Kontinuirani nadzor

T.B.705.

Nalazi

T.1.   Nadležno tijelo

Za potrebe ovog dijela nadležno tijelo za nadzor zrakoplova i organizacija je tijelo koje imenuje država članica koja je operatoru izdala svjedodžbu zračnog prijevoznika.

ODJELJAK A

TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODDIO A

OPĆENITO

T.A.101.   Područje primjene

U ovom se dijelu utvrđuju zahtjevi za osiguravanje da se kontinuirana plovidbenost zrakoplova iz članka 1. točke (b) vodi u skladu s bitnim zahtjevima iz Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008.

Također se utvrđuju uvjeti koje trebaju zadovoljiti osobe ili organizacije odgovorne za vođenje kontinuirane plovidbenosti i održavanje tih zrakoplova.

PODDIO B

KONTINUIRANA PLOVIDBENOST

T.A.201.   Odgovornosti

1.

(a)

Operator je odgovoran za plovidbenost zrakoplova i osigurava da se njime ne koristi osim ako: zrakoplov ima certifikat tipa koji je izdala ili potvrdila Agencija;

(b)

zrakoplov je u stanju plovidbenosti;

(c)

zrakoplov ima valjanu potvrdu o plovidbenosti koja je izdana u skladu s Prilogom 8. ICAO-u;

(d)

održavanje zrakoplova izvodi se u skladu s programom održavanja koji mora biti u skladu sa zahtjevima države u kojoj je zrakoplov registriran i primjenjivim zahtjevima Priloga 6. ICAO-u;

(e)

svi kvarovi ili oštećenja koja utječu na siguran rad zrakoplova popravljeni su prema standardu koji je prihvatljiv državi u kojoj je zrakoplov registriran;

(f)

zrakoplov je u skladu sa svim primjenjivim elementima:

i.

direktivom o plovidbenosti ili zahtjevom za kontinuiranu plovidbenost koje je izdala ili donijela država u kojoj je zrakoplov registriran; i

ii.

obveznim sigurnosnim informacijama koje je izdala Agencija, uključujući direktive o plovidbenosti;

(g)

poslije održavanja koje je izvela ovlaštena organizacija u skladu sa zahtjevima države u kojoj je zrakoplov registriran, za zrakoplov je izdana potvrda o otpuštanju u uporabu. Potpisana potvrda o otpuštanju u uporabu ponajprije sadržava osnovne podatke o obavljenom održavanju;

(h)

prije svakog leta zrakoplov se pregledava u okviru pretpoletnog pregleda;

(i)

sve preinake i popravci u skladu su sa zahtjevima za plovidbenost koje je utvrdila država u kojoj je zrakoplov registriran;

(j)

evidencija zrakoplova dostupna je dok informacije u njoj ne budu nadomještene novim informacijama, jednakima po opsegu i razini detalja, ali ne kraće od 24 mjeseca:

1.

ukupno vrijeme uporabe (sati, ciklusi, kalendarsko vrijeme, prema potrebi) zrakoplova i svih komponenti s ograničenim vijekom trajanja;

2.

trenutačni status sukladnosti sa zahtjevima iz točke T.A.201.1.(f);

3.

trenutačni status sukladnosti s programom održavanja;

4.

trenutačni status preinaka i popravaka uz odgovarajuće pojedinosti i prateće podatke radi dokazivanja da udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u državi u kojoj je zrakoplov registriran.

2.

Poslove navedene u točki T.A.201.1. kontrolira operatorova organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti. Za te potrebe, ta organizacija ispunjava dodatne zahtjeve iz dijela T.A. poddio G

3.

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti iz točke 2. osigurava da održavanje i otpuštanje zrakoplova obavlja organizacija za održavanje koja ispunjava zahtjeve iz poddijela E. Za te potrebe, kada organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti sama ne ispunjava zahtjeve iz poddijela E, ona sklapa ugovor s takvim organizacijama.

PODDIO E

ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti osigurava da zrakoplov i njegove komponente održavaju organizacije koje ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

1.

organizacija ima odobrenje za organizaciju za održavanje koje je izdano ili prihvatljivo u državi u kojoj je zrakoplov registriran;

2.

opseg odobrenja organizacije uključuje odgovarajuće sposobnosti za zrakoplov i/ili komponente;

3.

organizacija ima uspostavljen sustav izvješćivanja o događajima kojim se osigurava da se svako utvrđeno stanje zrakoplova ili komponente koje ugrožava sigurnost leta prijavi operatoru, nadležnom tijelu operatora, organizaciji odgovornoj za projektiranje tipa ili dodatno projektiranje tipa i organizaciji za vođenje kontinuirane plovidbenosti;

4.

organizacija ima izrađeni priručnik koji sadržava opis svih postupaka organizacije.

PODDIO G

DODATNI ZAHTJEVI ZA ORGANIZACIJE ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI ODOBRENE U SKLADU S PRILOGOM I. (DIO M) PODDIJELOM G

T.A.701.   Područje primjene

Ovim se poddijelom utvrđuju zahtjevi koje organizacija odobrena u skladu s dijelom M poddijelom G mora ispuniti uz zahtjeve iz dijela M za kontrolu poslova navedenih u točki T.A.201.

T.A.704.   Priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti

Pored zahtjeva iz točke M.A.704. priručnik sadržava postupke kojima se utvrđuje kako organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti osigurava sukladnost s dijelom T.

T.A.706.   Zahtjevi za osoblje

Pored zahtjeva iz točke M.A.706., osoblje iz točaka M.A.706.(c) i (d) mora imati odgovarajuće znanje o primjenjivim propisima trećih zemalja.

T.A.708.   Vođenje kontinuirane plovidbenosti

Bez obzira na točku M.A.708., za zrakoplove kojima se upravlja u skladu sa zahtjevima dijela T odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti:

(a)

osigurava otpremu zrakoplova do organizacije za održavanje kad god je to potrebno;

(b)

osigurava da se sve održavanje obavlja u skladu s programom održavanja;

(c)

osigurava primjenu obveznih informacija iz točke T.A.201.1.(f);

(d)

osigurava da sve kvarove otkrivene tijekom planiranog održavanja ili prijavljene kvarove popravi organizacija za održavanje u skladu s podacima za održavanje prihvatljivima državi u kojoj je zrakoplov registriran;

(e)

koordinira planirano održavanje, primjenu obveznih informacija iz točke T.A.201.1.(f), zamjenu dijelova s ograničenim vijekom trajanja i pregled komponenti kako bi osigurala uredno obavljanje radova;

(f)

vodi i arhivira evidenciju o kontinuiranoj plovidbenosti zahtijevanu točkom T.A.201.1.(j);

(g)

osigurava da preinake i popravci budu odobreni u skladu sa zahtjevima države u kojoj je zrakoplov registriran.

T.A.709.   Dokumentacija

Bez obzira na točke M.A.709.(a) i (b), za svaki zrakoplov vođen u skladu sa zahtjevima dijela T, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti čuva i koristi primjenjive podatke za održavanje prihvatljive državi u kojoj je zrakoplov registriran.

T.A.711.   Ovlasti

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s dijelom M pododjeljkom G može obavljati zadatke navedene u točki T.A.708. za zrakoplove uvrštene u njezinu svjedodžbu zračnog prijevoznika, pod uvjetom da organizacija ima uspostavljene postupke za osiguravanje sukladnosti s dijelom T koje je odobrilo nadležno tijelo.

T.A.712.   Sustav kvalitete

Uz zahtjev iz točke M.A.712. organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti osigurava da se sustavom kvalitete prati da se sve aktivnosti iz ovog pododjeljka obavljaju u skladu s odobrenim postupcima.

T.A.714.   Vođenje evidencije

Uz zahtjev iz točke M.A.714.(a) organizacija vodi evidenciju zahtijevanu u točki T.A.201.1.(j).

T.A.715.   Kontinuirana valjanost odobrenja

Pored uvjeta iz točke M.A.715.(a) za organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu s ovim pododjeljkom, odobrenje ostaje valjano pod uvjetom da:

(a)

organizacija ispunjava primjenjive zahtjeve iz dijela T; i

(b)

organizacija osigurava da svakoj osobi koju je ovlastilo nadležno tijelo bude dopušten pristup bilo kojem njezinom objektu ili dokumentu povezanom s njezinim aktivnostima, uključujući sve podugovorene aktivnosti, radi utvrđivanja sukladnosti s ovim dijelom.

T.A.716.   Nalazi

Nakon primitka obavijesti o nalazima u skladu s točkom T.B.705., nositelj odobrenja organizacije za održavanje utvrđuje plan za korektivni postupak i podnosi dokaze o korektivnim radnjama na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar vremenskog razdoblja dogovorenog s tim tijelom.

ODJELJAK B

DODATNI POSTUPCI ZA NADLEŽNA TIJELA

PODDIO A

OPĆENITO

T.B.101.   Područje primjene

Ovim se odjeljkom utvrđuju upravni zahtjevi koje moraju poštovati nadležna tijela zadužena za primjenu i provođenje dijela T odjeljka A.

T.B.102.   Nadležno tijelo

1.   Općenito

Država članica imenuje nadležno tijelo kojemu su dodijeljene odgovornosti iz točke T.1. To nadležno tijelo utvrđuje dokumentirane postupke i organizacijsku strukturu.

2.   Sredstva

Broj osoblja treba biti primjeren provođenju zahtjeva kako je navedeno u ovom dijelu.

3.   Osposobljenost i osposobljavanje

Sve osoblje uključeno u aktivnosti iz dijela T mora biti na odgovarajući način osposobljeno i posjedovati prikladno znanje, iskustvo, početnu obuku i kontinuiranu obuku za provođenje povjerenih mu zadataka.

4.   Postupci

Nadležno tijelo utvrđuje postupke koji detaljno opisuju kako se postiže sukladnost s ovim dijelom.

T.B.104.   Vođenje evidencije

1.

Primjenjuju se zahtjevi iz točaka M.B.104.(a), (b) i (c) Priloga I.

2.

Minimalna evidencija za nadzor nad svakim zrakoplovom uključuje barem presliku:

(a)

potvrde o plovidbenosti zrakoplova;

(b)

sve relevantne korespondencije koja se odnosi na zrakoplov;

(c)

izvješća o svim pregledima i istraživanjima provedenima na zrakoplovu;

(d)

podataka o svim postupcima izuzeća i prisilnog provođenja.

3.

Evidencija iz točke M.B.104. stavlja se na raspolaganje drugim državama članicama, Agenciji ili državi u kojoj je zrakoplov registriran na njihov zahtjev.

4.

Evidencija iz točke 2. čuva se četiri godine nakon završetka razdoblja zakupa bez osoblja.

T.B.105.   Međusobna razmjena informacija

Primjenjuju se zahtjevi iz točke M.B.105. Priloga I.

PODDIO B

ODGOVORNOST

T.B.201.   Odgovornosti

1.

Nadležno tijelo iz točke T.1. odgovorno je za provođenje pregleda i ispitivanja, uključujući provjeru zrakoplova, radi provjere sukladnosti sa zahtjevima iz ovog dijela.

2.

Nadležno tijelo provodi preglede i ispitivanja prije odobrenja ugovora o zakupu bez posade u skladu s točkom ARO.OPS.110.(a)1. radi provjere sukladnosti sa zahtjevima iz točke T.A.201.

3.

Nadležno tijelo prema potrebi osigurava koordinaciju s državom u kojoj je zrakoplov registriran kako bi izvršilo dužnosti nadzora nad zrakoplovom iz Priloga V.a (dio T).

T.B.202.   Nalazi

1.

Nalaz 1. stupnja je svako značajno nepoštovanje zahtjeva iz dijela T kojim se smanjuje sigurnosni standard i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

2.

Nalaz 2. stupnja je svako nepoštovanje zahtjeva iz dijela T kojim bi se mogao smanjiti sigurnosni standard i eventualno ugroziti sigurnost leta.

3.

Kada se pri inspekciji, istrazi, provjeri zrakoplova ili na drugi način dođe do nekog nalaza, nadležno tijelo:

(a)

poduzima potrebne mjere poput prizemljenja zrakoplova kako bi spriječile daljnje nesukladnosti;

(b)

zahtijeva poduzimanje korektivnih postupaka primjerenih prirodi nalaza.

4.

Za nalaze 1. stupnja nadležno tijelo zahtijeva poduzimanje primjerenih korektivnih postupaka prije daljnjeg leta i obavješćuje državu u kojoj je zrakoplov registriran.

PODDIO G

DODATNI ZAHTJEVI ZA ORGANIZACIJE ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI ODOBRENE U SKLADU S PRILOGOM I. (DIO M) PODDIJELOM G

T.B.702.   Početno odobrenje

Uz zahtjev iz točke M.B.702., ako priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti sadrži postupke za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova navedenih u članku 1. točki (b), nadležno tijelo utvrđuje jesu li ti postupci u skladu s dijelom T i provjerava ispunjava li organizacija zahtjeve iz dijela T.

T.B.704.   Kontinuirani nadzor

Uz zahtjev iz točke M.B.704., odgovarajući uzorak zrakoplova iz članka 1. točke (b) kojima upravlja organizacija mora se pregledati svakih 24 mjeseca.

T.B.705.   Nalazi

Uz zahtjev iz točke M.B.705., za organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova iz članka 1. točke (b) nadležno tijelo također poduzima mjere kada se pri provjeri, inspekcijskom pregledu na stajanci ili na drugi način putem pronađu dokazi nesukladnosti sa zahtjevima iz dijela T.”


17.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 241/49


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1537

оd 16. rujna 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


Ispravci

17.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 241/51


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/131 оd 23. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

( Službeni list Europske unije L 23 od 29. siječnja 2015. )

Naslovnica i stranica 1., naslov:

umjesto:

„Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/131 оd 23. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja”

treba stajati:

„Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/131 оd 26. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja”

Stranica 2., potpis:

umjesto:

„Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2015.”

treba stajati:

„Sastavljeno u Bruxellesu 26. siječnja 2015.”