ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 239

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
15 rujna 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora ( 1 )

1

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/1514 od 14. rujna 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

30

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1515 оd 5. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu produženja prijelaznog razdoblja koje se odnosi na mirovinske sustave ( 1 )

63

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1516 оd 10. lipnja 2015. o utvrđivanju fiksne stope za operacije financirane iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

65

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1517 оd 11. rujna 2015. o 236. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

67

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1518 оd 14. rujna 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009

69

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1519 оd 14. rujna 2015. o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009

99

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1520 оd 14. rujna 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

140

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1521 od 14. rujna 2015. o stavljanju izvan snage Odluke 2013/320/ZVSP o potpori aktivnostima fizičkog osiguranja zaliha i upravljanja zalihama kako bi se smanjio rizik od nezakonite trgovine malim i lakim oružjem (SALW) te pripadajućim streljivom u Libiji i njezinoj regiji

142

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/1522 od 14. rujna 2015. o utvrđivanju stajališta koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Odbora za javnu nabavu o pristupu Republike Moldove Revidiranom sporazumu o javnoj nabavi

144

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke

146

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/1524 od 14. rujna 2015. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

157

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

DIREKTIVE

15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/1


DIREKTIVA (EU) 2015/1513 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. rujna 2015.

o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 192. stavak 1. i članak 114. u vezi s člankom 1. točkama od 3. do 13. i člankom 2. točkama od 5. do 7. ove Direktive,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Na temelju članka 3. stavka 4. Direktive 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) svaka država članica osigurava da udio energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa 2020. predstavlja najmanje 10 % konačne potrošnje energije u prometu u toj državi članici. Miješanje biogoriva jedna je od metoda dostupnih državama članicama za ostvarenje tog cilja te se očekuje da će ona najviše doprinijeti tom cilju. U Direktivi 2009/28/EZ također se naglašava potreba za energetskom učinkovitosti u sektoru prometa, koja je nužna jer će obvezni ciljni postotak za energiju iz obnovljivih izvora vjerojatno biti sve teže trajno postići bude li ukupna potražnja za energijom u prometu i dalje rasla. Zbog tog se razloga, kao i zbog važnosti energetske učinkovitosti za smanjenje emisija stakleničkih plinova, države članice i Komisija potiču da uvrste detaljnije informacije o mjerama energetske učinkovitosti u sektoru prometa u svoja izvješća koja podnose u skladu s Prilogom IV. Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) i s drugim zakonodavstvom Unije relevantnim za promicanje energetske učinkovitosti u sektoru prometa.

(2)

S obzirom na cilj Unije da dodatno smanji emisije stakleničkih plinova i značajni doprinos goriva namijenjenih uporabi u cestovnom prometu tim emisijama, države članice, u skladu s člankom 7.a stavkom 2. Direktive 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5), od isporučitelja goriva ili energije zahtijevaju da do 31. prosinca 2020. smanje za najmanje 6 % emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici goriva koja u Uniji koriste cestovna vozila, necestovni pokretni strojevi, poljoprivredni i šumski traktori i rekreacijska plovila kad nisu na moru. Miješanje biogoriva jedna je od metoda dostupnih isporučiteljima fosilnih goriva za smanjenje intenziteta stakleničkih plinova isporučenih fosilnih goriva.

(3)

Direktivom 2009/28/EZ utvrđuju se kriteriji održivosti koje biogoriva i tekuća biogoriva moraju ispunjavati kako bi se smatrala dijelom ciljeva iz te direktive te kako bi ispunjavala uvjete za uključenje u programe javne potpore. Ti kriteriji uključuju zahtjeve o minimalnim uštedama emisija stakleničkih plinova koje biogoriva i tekuća biogoriva trebaju ostvariti u usporedbi s fosilnim gorivima. Istovjetni kriteriji održivosti za biogoriva utvrđeni su u Direktivi 98/70/EZ.

(4)

Kada se pašnjaci ili poljoprivredne površine prethodno predviđeni za opskrbu tržišta prehrambenih proizvoda i hrane za životinje pretvaraju u površine za proizvodnju biogoriva, potražnja za drugim proizvodima, koja nema veze s gorivom, i dalje će trebati biti zadovoljena, bilo intenziviranjem postojeće proizvodnje bilo pretvaranjem drugih nepoljoprivrednih površina u površine za poljoprivrednu proizvodnju. U potonjem slučaju radi se o neizravnoj promjeni uporabe zemljišta, a kada to uključuje prenamjenu zemljišta s velikim zalihama ugljika može doći do znatnih emisija stakleničkih plinova. Stoga bi direktive 98/70/EZ i 2009/28/EZ trebalo izmijeniti kako bi se u njih uključile odredbe za rješavanje problema utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta s obzirom na to da trenutačna proizvodnja biogoriva većim dijelom počiva na kulturama s postojećih poljoprivrednih površina. U takvim odredbama trebalo bi uzeti u obzir potrebu zaštite postojećih ulaganja.

(5)

Prema predviđanjima o potražnji biogoriva koja su dostavile države članice te procjenama o emisijama plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta za različite sirovine za proizvodnju biogoriva, izgledno je da su emisije stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta znatne te bi mogle dovesti do poništenja nekih ili svih ušteda emisija stakleničkih plinova pojedinih biogoriva. Razlog je tomu činjenica da se očekuje da će gotovo sva proizvodnja biogoriva u 2020. dolaziti od kultura koje se uzgajaju na površinama koje bi se mogle koristiti za svrhe tržišta prehrambenih proizvoda ili hrane za životinje. Kako bi se smanjile takve emisije, primjereno je na odgovarajući način razlikovati različite skupine kultura kao što su uljarice, šećerne kulture i žitarice te druge kulture bogate škrobom. Nadalje, potrebno je poticati istraživanja i razvoj novih, naprednih biogoriva koja se ne natječu s prehrambenim kulturama te dodatno proučiti utjecaj različitih skupina kultura na izravnu i neizravnu promjenu uporabe zemljišta.

(6)

S ciljem izbjegavanja poticanja namjernog povećanja proizvodnje ostataka prerade na štetu osnovnog proizvoda, iz definicije ostataka prerade trebalo bi isključiti ostatke koji nastaju prilikom postupka proizvodnje koji je u tu svrhu namjerno modificiran.

(7)

Izgledno je da će tekuća obnovljiva goriva biti potrebna u sektoru prometa kako bi se smanjile emisije stakleničkih plinova u tom sektoru. Napredna biogoriva, poput onih proizvedenih od otpada i algi, omogućuju velike uštede emisija stakleničkih plinova s niskim rizikom pojave neizravne promjene uporabe zemljišta te ne predstavljaju izravnu prijetnju poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za svrhe tržišta prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. Stoga je primjereno potaknuti više istraživanja te veći razvoj i proizvodnju tih naprednih biogoriva jer ona trenutačno na tržištu nisu dostupna u velikim količinama, djelomično zbog toga što se za javne subvencije natječu s ustaljenim tehnologijama proizvodnje biogoriva na temelju prehrambenih kultura.

(8)

Poželjno bi bilo već do 2020. postići znatno višu razinu potrošnje naprednih biogoriva u Uniji u usporedbi s trenutačnim trendom. Svaka bi država članica trebala promicati potrošnju naprednih biogoriva i nastojati ostvariti minimalnu razinu potrošnje naprednih biogoriva na svojem državnom području postavljanjem pravno neobvezujućeg nacionalnog cilja koji nastoji postići u okviru obveze osiguravanja da udio energije iz obnovljivih izvora energije u svim oblicima prometa u 2020. predstavlja najmanje 10 % konačne potrošnje energije u prometu u toj državi članici. Kada je to moguće, planove država članica za postizanje svojih nacionalnih ciljeva trebalo bi objaviti radi povećanja transparentnosti i predvidljivosti za tržište.

(9)

Također je prikladno da države članice podnesu izvješće Komisiji o razinama potrošnje naprednih biogoriva na svojem državnom području prilikom postavljanja svojih nacionalnih ciljeva i o svojim postignućima u ostvarenju tih nacionalnih ciljeva u 2020., što bi trebalo objaviti u objedinjenom izvješću kako bi se procijenila učinkovitost mjera uvedenih ovom Direktivom u smanjenju rizika emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta promicanjem naprednih biogoriva. Očekuje se da će napredna biogoriva s malim utjecajem na neizravnu promjenu uporabe zemljišta i velikim ukupnim uštedama emisija stakleničkih plinova te njihovo promicanje i dalje igrati važnu ulogu u dekarbonizaciji prometa te razvoju niskougljičnih prometnih tehnologija i nakon 2020.

(10)

U svojim zaključcima od 23. i 24. listopada 2014. Europsko je vijeće naglasilo važnost smanjenja emisija stakleničkih plinova i rizika povezanih s ovisnošću o fosilnim gorivima u sektoru prometa unutar okvira klimatske i energetske politike do 2030. te je pozvalo Komisiju da dodatno ispita instrumente i mjere za sveobuhvatan i tehnološki neutralan pristup promicanju smanjenja emisija i energetske učinkovitosti u prometu, za promet na električni pogon i za obnovljive izvore energije u prometu i nakon 2020.

(11)

Također je važno da plan za obnovljivu energiju za razdoblje nakon 2020., koji Komisija treba predstaviti 2018. u skladu s člankom 23. stavkom 9. Direktive 2009/28/EZ, uključujući za sektor prometa, bude osmišljen kao dio šire strategije Unije za tehnologije i inovacije povezane s energijom i klimom koja se treba izraditi u skladu sa zaključcima Europskog vijeća od 20. ožujka 2015. Stoga je primjereno pravodobno preispitati učinkovitost poticaja za razvoj i uporabu tehnologija naprednih biogoriva kako bi se pri izradi plana za razdoblje nakon 2020. mogli u potpunosti uzeti u obzir zaključci tog preispitivanja.

(12)

Razlike u procijenjenim emisijama u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta proizlaze iz različitih unosa podataka i ključnih pretpostavki o poljoprivrednom razvoju poput trendova u poljoprivrednim prinosima i produktivnosti, dodjeli suproizvoda i zapaženim stopama globalne promjene uporabe zemljišta i krčenja šuma koji nisu pod nadzorom proizvođača biogoriva. Iako se većina sirovina za proizvodnju biogoriva proizvodi u Uniji, procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta uglavnom se očekuju izvan Unije, u područjima gdje će se najvjerojatnije ostvariti dodatna proizvodnja uz najniže troškove. Posebno, pretpostavke s obzirom na prenamjenu tropskih šuma i isušivanje tresetnog zemljišta izvan Unije snažno utječu na procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta povezane s proizvodnjom biodizela iz uljarica te je stoga najvažnije osigurati da se ti podaci i pretpostavke preispitaju u skladu s najnovijim raspoloživim informacijama o prenamjeni zemljišta i krčenju šuma, uključujući prijenos svakog napretka postignutog u tim područjima u okviru postojećih međunarodnih programa. Komisija bi stoga trebala podnijeti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem na temelju najboljih dostupnih znanstvenih dokaza preispituje učinkovitost mjera uvedenih ovom Direktivom u pogledu ograničavanja emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta povezanih s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva i u kojem preispituje mogućnosti uvođenja čimbenika prilagođenih procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta u odgovarajuće kriterije održivosti.

(13)

Kako bi se osigurala dugoročna konkurentnost bioindustrija te u skladu s Komunikacijom Komisije od 13. veljače 2012. pod nazivom „Inovacijama do održivog rasta: biogospodarstvo za Europu” i Komunikacijom Komisije od 20. rujna 2011. pod nazivom „Plan za Europu učinkovitih resursa”, kojima se promiču integrirane i raznolike biorafinerije diljem Europe, trebalo bi odrediti pojačane mjere na temelju Direktive 2009/28/EZ na način da se prednost daje korištenju biomase kao sirovine koja nema veliku gospodarsku vrijednost za druge uporabe osim uporabe u proizvodnji biogoriva.

(14)

Češće korištenje električne energije iz obnovljivih izvora jest način suočavanja s brojnim izazovima u sektoru prometa, kao i u drugim energetskim sektorima. Stoga je primjereno predvidjeti dodatne mjere za poticanje korištenja električne energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa te povisiti faktore množenja za izračunavanje doprinosa električne energije iz obnovljivih izvora koja se koristi u elektrificiranom željezničkom prometu i koju koriste električna cestovna vozila kako bi se potaklo njihovo korištenje i probijanje na tržište. Nadalje, primjereno je razmotriti dodatne mjere za poticanje energetske učinkovitosti i ušteda energije u sektoru prometa.

(15)

Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) pomaže se približavanju Unije pojmu „društva koje svoj otpad reciklira”, nastojeći stvarati što manje otpada i otpad koristiti kao resurs. Hijerarhijom otpada općenito se utvrđuje redoslijed prioriteta elemenata koji u području zakonodavstva i politike o otpadu predstavljaju najbolje cjelokupno rješenje za okoliš. Države članice trebale bi podržavati uporabu reciklata u skladu s hijerarhijom otpada i s ciljem da postanu društvo koje svoj otpad reciklira, a kad god je to moguće ne bi trebale podržavati odlaganje na odlagališta ili spaljivanje takvih reciklata. Neke od sirovina s niskim rizicima od neizravne promjene uporabe zemljišta mogu se smatrati otpadom. Međutim, one se i dalje mogu koristiti u druge svrhe koje bi predstavljale veći prioritet od oporabe energije u hijerarhiji otpada uspostavljenoj u članku 4. Direktive 2008/98/EZ. Stoga je prikladno da države članice uzmu u obzir načelo hijerarhije otpada u svim poticajnim mjerama za promicanje biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta ili svim mjerama za smanjenje mogućnosti prijevare u vezi s proizvodnjom takvih biogoriva kako mjere korištenja takvih sirovina za proizvodnju biogoriva ne bi bile u suprotnosti s naporima u vezi sa smanjenjem otpada ili povećanjem recikliranja te učinkovitim i održivim korištenjem dostupnih resursa. Države članice mogu u svoja izvješća na temelju Direktive 2009/28/EZ uključiti mjere koje poduzimaju u vezi s tim.

(16)

Minimalni prag za uštedu emisija stakleničkih plinova za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u novim postrojenjima trebalo bi povećati kako bi se poboljšala njihova ukupna bilanca stakleničkih plinova te kako bi se odvratilo od daljnjih ulaganja u postrojenja s niskim uštedama emisija stakleničkih plinova. U okviru tog povećanja predviđena je zaštita ulaganja u kapacitete proizvodnje biogoriva i tekućih biogoriva u skladu s člankom 19. stavkom 6. drugim podstavkom Direktive 2009/28/EZ.

(17)

U svrhu pripreme za prelazak na napredna biogoriva i minimiziranja cjelokupnih utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta, primjereno je ograničiti količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe, koja se mogu smatrati dijelom ciljeva određenih u Direktivi 2009/28/EZ, bez ograničavanja cjelokupnog korištenja takvih biogoriva i tekućih biogoriva. U skladu s člankom 193. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), uspostavom ograničenja na razini Unije ne dovodi se u pitanje mogućnost država članica da postave niže granice za količinu biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe, koja se na nacionalnoj razini mogu smatrati dijelom ciljeva određenih u Direktivi 2009/28/EZ.

(18)

Države članice trebale bi moći odlučiti primijeniti to ograničenje na količinu biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe, koja se mogu smatrati dijelom postizanja cilja utvrđenog u članku 7.a Direktive 98/70/EZ.

(19)

U skladu s potrebom da se ograniči količina biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica kultura te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe, države članice trebale bi nastojati postupno ukidati potporu za potrošnju takvih biogoriva i tekućih biogoriva na razinama koje prelaze to ograničenje.

(20)

Ograničavanje količine biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe, koja se mogu smatrati dijelom ciljeva određenih u Direktivi 2009/28/EZ ne utječe na slobodu država članica da odrede svoj način pridržavanja propisanog udjela konvencionalnih biogoriva unutar ukupnog cilja od 10 %. Posljedično tomu, pristup tržištu biogoriva proizvedenih u postrojenjima koja su u funkciji prije kraja 2013. ostaje potpuno otvoren. Stoga ova Direktiva ne utječe na opravdana očekivanja upravitelja takvih postrojenja.

(21)

Privremene srednje vrijednosti procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta trebale bi biti uvrštene u izvješća isporučitelja goriva i Komisije o emisijama stakleničkih plinova iz biogoriva na temelju Direktive 98/70/EZ, kao i u izvješća Komisije o emisijama stakleničkih plinova iz biogoriva i tekućih biogoriva na temelju Direktive 2009/28/EZ. Biogorivima proizvedenima od sirovina koja ne uzrokuju dodatnu potražnju za zemljištem, poput onih proizvedenih od otpadnih sirovina, trebalo bi dodijeliti emisijski faktor nula.

(22)

Do rizika od neizravne promjene uporabe zemljišta može doći ako se namjenske neprehrambene kulture, koje se uzgajaju prvenstveno u energetske svrhe, uzgajaju na postojećim poljoprivrednim površinama koje se upotrebljavaju za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. Ipak, u usporedbi s kulturama za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje takve namjenske kulture, koje se uzgajaju prvenstveno u energetske svrhe, mogu ostvariti veće prinose i više doprinijeti sanaciji izrazito degradiranog i ozbiljno onečišćenog zemljišta. Međutim, informacije o proizvodnji biogoriva i tekućih biogoriva iz takvih namjenskih kultura i njihovu stvarnom utjecaju na promjenu uporabe zemljišta ograničene su. Stoga bi Komisija također trebala pratiti stanje u Uniji u pogledu proizvodnje i potrošnje biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz takvih namjenskih kultura kao i s time povezane učinke te o tome redovito izvješćivati. Trebalo bi utvrditi postojeće projekte u Uniji i iskoristiti ih za poboljšanje baze informacija u svrhu detaljnije analize rizika i koristi povezanih s okolišnom održivošću.

(23)

Povećanja prinosa u poljoprivrednim sektorima do kojih je došlo zahvaljujući pojačanom istraživanju, tehnološkom razvoju i prijenosu znanja i koja su veća od razina koje bi bile ostvarene da nije bilo programa za promicanje produktivnosti za biogoriva koja se temelje na kulturama za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje, kao i uzgajanje drugog godišnjeg usjeva na područjima koja prethodno nisu korištena za uzgajanje drugog godišnjeg usjeva, mogu doprinijeti ublažavanju neizravne promjene uporabe zemljišta. U mjeri u kojoj konačno ublažavanje učinka neizravne promjene uporabe zemljišta na nacionalnoj razini ili razini projekta može biti kvantificirano, mjere uvedene ovom Direktivom mogle bi odraziti takva poboljšanja produktivnosti kako u smanjenim procijenjenim vrijednostima emisija neizravne promjene uporabe zemljišta tako i u doprinosu biogoriva koje se temelji na kulturama za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje prema udjelu energije iz obnovljivih izvora u prometu koji treba postići u 2020.

(24)

Dobrovoljni programi igraju sve važniju ulogu u pružanju dokaza o sukladnosti sa zahtjevima održivosti utvrđenima u direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ. Stoga je primjereno ovlastiti Komisiju da zahtijeva da dobrovoljni programi, uključujući oni koje je Komisija već priznala u skladu s člankom 7.c stavkom 6. Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 6. Direktive 2009/28/EZ, redovito izvješćuju o svojim aktivnostima. Takva bi izvješća trebala biti javna kako bi se povećala transparentnost i poboljšao nadzor Komisije. Osim toga, takvo izvješćivanje Komisiji bi pružilo potrebne podatke kako bi mogla izvješćivati o radu dobrovoljnih programa s ciljem utvrđivanja najbolje prakse i podnošenja, prema potrebi, prijedloga za daljnje promicanje takve najbolje prakse.

(25)

Kako bi se olakšalo nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, primjereno je razjasniti uvjete pod kojima se primjenjuje načelo uzajamnog priznavanja za sve programe za provjeru usklađenosti s kriterijima održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva utvrđenima u skladu s direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ.

(26)

Dobro upravljanje i pristup temeljen na pravima, kojim su obuhvaćena sva ljudska prava, pri rješavanju pitanja sigurnosti opskrbe hranom i ishrane na svim razinama od ključne su važnosti te bi u slučajevima negativnih učinaka na sigurnost opskrbe hranom i ishrane trebalo težiti koherentnosti različitih politika. U tom su kontekstu od posebne važnosti upravljanje pravima na držanje i uporabu zemljišta te sigurnost tih prava. Stoga bi države članice trebale poštovati načela za odgovorno ulaganje u poljoprivredu i prehrambene sustave, koje je u listopadu 2014. odobrio Odbor za svjetsku sigurnost opskrbe hranom (CFS) Organizacije za hranu i poljoprivredu. Države članice također se potiče da podupiru provedbu dobrovoljnih smjernica o odgovornom upravljanju držanjem zemljišta, ribarstvom i šumarstvom u kontekstu nacionalne sigurnosti opskrbe hranom, koje je CFS usvojio u listopadu 2013. godine.

(27)

Iako su biogoriva koja se temelje na kulturama za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje obično povezana s rizicima neizravne promjene uporabe zemljišta, postoje i iznimke. Države članice i Komisija trebale bi poticati razvoj i korištenje programa koji pouzdano mogu dokazati da proizvodnja određene količine sirovina za proizvodnju biogoriva u određenom projektu nije potisnula proizvodnju u druge svrhe. To može biti slučaj, na primjer, kada je proizvodnja biogoriva jednaka iznosu dodatne proizvodnje postignute kroz ulaganja u poboljšanu produktivnost iznad razina koje bi se inače postigle da nije bilo takvih programa promicanja proizvodnje, ili kada se proizvodnja biogoriva odvija na zemljištu gdje je došlo do izravne promjene uporabe zemljišta bez značajnih negativnih utjecaja na prethodno postojeće usluge ekosustava koje je to zemljište pružalo, uključujući zaštitu zaliha ugljika i biološku raznolikost. Države članice i Komisija trebale bi istražiti mogućnost uspostave kriterija za identifikaciju i certificiranje takvih programa kojima se pouzdano može dokazati da proizvodnja određene količine sirovina za proizvodnju biogoriva u određenom projektu nije potisnula proizvodnju u svrhe koje ne uključuju proizvodnju biogoriva i da je ta sirovina za proizvodnju biogoriva proizvedena u skladu s kriterijima održivosti Unije za biogoriva. U obzir se može uzimati samo količina sirovina koja odgovara stvarnom smanjenju premještanja postignutom u okviru programa.

(28)

Primjereno je uskladiti pravila za korištenje zadanih vrijednosti kako bi se osiguralo jednako postupanje prema proizvođačima, bez obzira na mjesto proizvodnje. Dok treće zemlje smiju koristiti zadane vrijednosti, proizvođači iz Unije obvezni su koristiti stvarne vrijednosti kada su te vrijednosti više od zadanih vrijednosti ili kada država članica nije podnijela izvješće, čime se povećava njihovo administrativno opterećenje. Stoga bi trebalo pojednostaviti postojeća pravila kako korištenje zadanih vrijednosti ne bi bilo ograničeno na područja unutar Unije navedena u popisima iz članka 19. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i članka 7.d stavka 2. Direktive 98/70/EZ.

(29)

Kao posljedica stupanja na snagu UFEU-a, ovlasti dodijeljene Komisiji na temelju direktiva 2009/28/EZ i 98/70/EZ trebaju se uskladiti s člancima 290. i 291. UFEU-a.

(30)

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(31)

Kako bi se omogućila prilagodba Direktive 98/70/EZ tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a s obzirom na dodavanje procijenjenih tipičnih i zadanih vrijednosti za procese dobivanja biogoriva i prilagodbe dozvoljenih analitičkih metoda, u vezi sa specifikacijama goriva, i dopuštenih odstupanja u tlaku pare za benzin koji sadrži bioetanol, kao i s obzirom na utvrđivanje zadanih vrijednosti emisija stakleničkih plinova u pogledu obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu te hvatanja i uporabe ugljika za promet.

(32)

Kako bi se omogućila prilagodba Direktive 2009/28/EZ tehničkom i znanstvenom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a s obzirom na moguće dodavanje na popis sirovina za proizvodnju biogoriva i goriva čiji bi se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. te direktive trebao smatrati dvaput vrednijim od njihova energetskog sadržaja i s obzirom na dodavanje procijenjenih tipičnih i zadanih vrijednosti za procese dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva, kao i s obzirom na prilagodbu energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu, kako je naveden u Prilogu III. Direktivi 2009/28/EZ, znanstvenom i tehničkom napretku.

(33)

Posebno je važno da Komisija pri primjeni direktiva 98/70/EZ i 2009/28/EZ provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(34)

Komisija bi trebala preispitati učinkovitost mjera uvedenih ovom Direktivom, na temelju najboljih i najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, za ograničavanje utjecaja emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta te za pronalaženje načina daljnjeg smanjenja tog utjecaja.

(35)

Važno je da Komisija bez odgode predstavi sveobuhvatan prijedlog ekonomične i tehnološki neutralne politike za razdoblje nakon 2020. kako bi se stvorila dugoročna perspektiva za ulaganja u održiva biogoriva s niskim rizikom pojave neizravne promjene uporabe zemljišta i u druge načine dekarbonizacije sektora prometa.

(36)

U skladu sa Zajedničkom političkom deklaracijom država članica i Komisije o dokumentima s obrazloženjima od 28. rujna 2011. (8)., države članice obvezale su se u opravdanim slučajevima obavijestima o svojim mjerama prenošenja priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava odnos između sastavnih dijelova direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U odnosu na ovu Direktivu zakonodavac smatra da je prosljeđivanje tih dokumenata opravdano.

(37)

S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, to jest osigurati jedinstveno tržište za goriva koja se koriste za cestovni promet i za necestovne pokretne strojeve te osigurati poštovanje minimalnih razina zaštite okoliša pri uporabi tih goriva, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog svojeg opsega i učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(38)

Direktive 98/70/EZ i 2009/28/EZ stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjene Direktive 98/70/EZ

Direktiva 98/70/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaju se sljedeće točke:

„10.

‚obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu’ znači tekuća ili plinovita goriva, koja nisu biogoriva, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa i koja se upotrebljavaju u prometu;

11.

‚kulture bogate škrobom’ znači kulture koje se sastoje uglavnom od žitarica (bez obzira na to koriste li se isključivo zrna ili se koristi cijela biljka, kao u slučaju zelenog kukuruza), gomolja, korjenastih kultura (poput krumpira, čičoka, slatkih krumpira, manioke i jama) te izdanaka korijenja (poput taroa i cocoyama);

12.

‚biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta’ znači biogoriva čije su sirovine proizvedene u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i koje su proizvedene u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva navedenima u članku 7.b;

13.

‚ostaci prerade’ znači tvar koja nije jedan od konačnih proizvoda koji su neposredni cilj proizvodnog postupka; ona nije primarni cilj proizvodnog postupka i postupak nije bio namjerno izmijenjen radi njezine proizvodnje;

14.

‚ostaci iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva’ znači ostaci koji su izravno proizvedeni u okviru djelatnosti poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva; oni ne uključuju ostatke iz povezanih industrija ili prerade.”.

2.

Članak 7.a mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. iza prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„U slučaju isporučitelja biogoriva za uporabu u zračnom prometu, države članice tim isporučiteljima mogu dopustiti da odluče doprinijeti obvezi smanjenja utvrđenoj u stavku 2. ovog članka pod uvjetom da su ta biogoriva u skladu s kriterijima održivosti navedenima u članku 7.b.”;

(b)

u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Države članice mogu predvidjeti da maksimalni doprinos biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno za proizvodnju energije, u svrhu usklađivanja s ciljem navedenim u prvom podstavku ovog stavka, ne prelaze maksimalni doprinos utvrđen u članku 3. stavku 4. drugom podstavku točki (d) Direktive 2009/28/EZ.”;

(c)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Komisija donosi provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. kako bi odredila detaljna pravila za jedinstvenu provedbu stavka 4. ovog članka od strane država članica.”;

(d)

dodaju se sljedeći stavci:

„6.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte najkasnije 31. prosinca 2017. kako bi utvrdila zadane vrijednosti emisija stakleničkih plinova, ako te vrijednosti već nisu utvrđene prije 5. listopada 2015., u vezi sa sljedećim:

(a)

obnovljivim tekućim i plinovitim gorivima nebiološkog podrijetla namijenjenima uporabi u prometu;

(b)

hvatanjem i uporabom ugljika za promet.

7.   Kao dio izvješćivanja iz stavka 1., države članice osiguravaju da isporučitelji goriva nadležnom tijelu koje je odredila država članica podnose godišnje izvješće o proizvodnim procesima dobivanja biogoriva, obujmu biogoriva dobivenih iz sirovina kako je kategorizirano u Prilogu V. dijelu A te o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici, uključujući privremene srednje vrijednosti procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta iz biogoriva. Države članice te podatke dostavljaju Komisiji.”.

3.

Članak 7.b mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ušteda emisija stakleničkih plinova od korištenja biogoriva uzeta u obzir za potrebe iz stavka 1. iznosi barem 60 % za biogoriva proizvedena u postrojenjima u funkciji nakon 5. listopada 2015. Smatra se da je postrojenje u funkciji ako je otpočela fizička proizvodnja biogoriva.

U slučaju postrojenja koja su bila u funkciji 5. listopada 2015. ili prije tog datuma, za potrebe iz stavka 1., biogoriva ostvaruju uštedu emisija stakleničkih plinova od najmanje 35 % do 31. prosinca 2017. i najmanje 50 % od 1. siječnja 2018.

Ušteda emisije stakleničkih plinova ostvarena korištenjem biogoriva izračunava se u skladu s člankom 7.d stavkom 1.”;

(b)

u stavku 3. drugi podstavak briše se;

4.

Članak 7.c mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija donosi provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. radi uspostavljanja popisa odgovarajućih i relevantnih informacija iz prvih dvaju podstavaka ovog stavka. Komisija posebno osigurava da pružanje tih informacija ne predstavlja pretjerano administrativno opterećenje za gospodarske subjekte općenito ili osobito za male poljoprivrednike, organizacije proizvođača i zadruge.”;

(b)

u stavku 5. dodaju se sljedeći podstavci:

„Dobrovoljni programi iz stavka 4. (‚dobrovoljni programi’) redovito, a barem jednom godišnje, objavljuju popis svojih tijela za ovjeravanje koji se koristi za neovisnu reviziju, navodeći za svako tijelo za ovjeravanje koji ga je subjekt ili koje nacionalno javno tijelo priznalo te koji ga subjekt ili koje nacionalno javno tijelo prati.

Osobito kako bi spriječila prijevaru, Komisija može na temelju analize rizika i izvješća iz stavka 6. drugog podstavka ovog članka utvrditi norme neovisne revizije i zahtijevati da svi dobrovoljni programi primjenjuju te norme. To se izvršava putem provedbenih akata donesenih u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. Tim se aktima određuje vremenski okvir prema kojem dobrovoljni programi trebaju provesti te norme. Komisija može staviti izvan snage odluke kojima se priznaju dobrovoljni programi u slučaju da ti programi ne provedu te norme u predviđenom roku.”;

(c)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Odluke na temelju stavka 4. ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. Te su odluke važeće najdulje pet godina.

Komisija zahtijeva da svaki dobrovoljni program o kojem je odluka donesena na temelju stavka 4. do 6. listopada 2016. i zatim svake godine do 30. travnja Komisiji podnese izvješće koje obuhvaća sve točke određene u trećem podstavku ovog stavka. Općenito, izvješće obuhvaća prethodnu kalendarsku godinu. Prvo izvješće obuhvaća najmanje šest mjeseci od 9. rujna 2015. Zahtjev da se podnese izvješće primjenjuje se samo na dobrovoljne programe koji su djelovali najmanje 12 mjeseci.

Komisija do 6. travnja 2017. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću s analizom izvješća iz drugog podstavka ovog stavka, preispitivanjem funkcioniranja sporazumâ iz stavka 4. ili dobrovoljnih programa u odnosu na koje je donesena odluka u skladu s ovim člankom i prepoznatim najboljim praksama. Izvješće se temelji na najboljim dostupnim informacijama, uključujući nakon savjetovanja s dionicima, te na praktičnom iskustvu u primjeni dotičnih sporazuma ili programa. U izvješću se analizira sljedeće:

 

općenito:

(a)

neovisnost, načini i učestalost revizija, u odnosu na ono što je navedeno o tim aspektima u dokumentaciji programa, u trenutku kada je Komisija odobrila predmetni program, te u odnosu na najbolju industrijsku praksu;

(b)

dostupnost, iskustvo i transparentnost prilikom primjene metoda za prepoznavanje i rješavanje slučajeva nesukladnosti, uz obraćanje posebne pozornosti na rješavanje stvarnih ili navodnih ozbiljnih prijestupa od strane članova programa;

(c)

transparentnost, osobito u pogledu dostupnosti programa, dostupnosti prijevoda na službene jezike zemalja i regija iz kojih potječu sirovine, dostupnosti popisa ovlaštenih subjekata i odgovarajućih potvrda te revizorskih izvješća;

(d)

sudjelovanje dionika, osobito u pogledu savjetovanja s autohtonim i lokalnim zajednicama prije donošenja odluke tijekom izrade i preispitivanja programa te tijekom revizija i odgovor na njihove doprinose;

(e)

ukupna stabilnost programa, osobito s obzirom na pravila o akreditaciji, kvalifikaciji i neovisnosti revizora i odgovarajućih programskih tijela;

(f)

ažuriranja programa u odnosu na tržište, količina certificiranih sirovina i biogoriva, po zemlji podrijetla i vrsti, broj sudionika;

(g)

lakoća i učinkovitost provedbe sustava za praćenje dokaza o usklađenosti s kriterijima održivosti koji su u programu određeni za njegove članove, pri čemu bi taj sustav trebao služiti kao sredstvo za sprečavanje prijevarnih radnji posebno s ciljem uočavanja, obrade i naknadnih postupaka u vezi sa slučajevima u kojima se sumnja na prijevaru i druge nepravilnosti te prema potrebi broj otkrivenih slučajeva prijevare ili nepravilnosti;

 

a osobito:

(h)

opcije za subjekte koji će biti ovlašteni za priznavanje i praćenje tijela za ovjeravanje;

(i)

pravila za priznavanje ili akreditaciju tijela za ovjeravanje;

(j)

pravila za provođenje praćenja tijela za ovjeravanje;

(k)

načini olakšavanja ili poboljšanja promicanja najbolje prakse.

Država članica može obavijestiti Komisiju o svojem nacionalnom programu. Komisija daje prednost procjeni takvog programa. Odluka o usklađenosti tako priopćenog nacionalnog programa s uvjetima utvrđenima ovom Direktivom donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. kako bi se olakšalo uzajamno bilateralno i multilateralno priznavanje programa za provjeru usklađenosti s kriterijima održivosti u pogledu biogoriva. Kada je odluka pozitivna, programima utvrđenima u skladu s ovim člankom ne može se odbiti uzajamno priznavanje s programom te države članice u pogledu provjere usklađenosti s kriterijima održivosti navedenima u članku 7.b stavcima od 2. do 5.”;

(d)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Na zahtjev države članice ili na svoju inicijativu Komisija preispituje primjenu članka 7.b u odnosu na izvor biogoriva i u roku od šest mjeseci od primitka zahtjeva odlučuje, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3., smije li dotična država članica biogorivo iz tog izvora uzeti u obzir za potrebe članka 7.a.”.

5.

Članak 7.d mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 3., 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Komisiji se. mogu prijaviti tipične emisije stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih sirovina uključene u izvješća iz stavka 2. kada se radi o državama članicama te u izvješća koja su istovjetna izvješćima iz stavka 2. i koja su sastavila nadležna tijela kada se radi o područjima izvan Unije.

4.   Komisija može odlučiti, putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3., da izvješća iz stavka 3. ovog članka sadrže točne podatke u svrhu mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem sirovina za proizvodnju biogoriva koje se tipično proizvode na tim područjima za potrebe članka 7.b stavka 2.

5.   Komisija najkasnije 31. prosinca 2012., a nakon toga svake dvije godine sastavlja i objavljuje izvješće o procijenjenim tipičnim i zadanim vrijednostima u Prilogu IV. dijelovima B i E, pri čemu se posebna pozornost posvećuje emisijama stakleničkih plinova koje uzrokuju promet i prerada.

Ako je u izvješćima iz prvog podstavka navedeno da će možda biti potrebno prilagoditi procijenjene tipične i zadane vrijednosti u Prilogu IV. dijelovima B i E na temelju najnovijih znanstvenih dokaza, Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću.”;

(b)

stavak 6. briše se;

(c)

u stavku 7. prvi, drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„7.   Komisija nastavlja preispitivati Prilog IV. s ciljem dodavanja, u opravdanim slučajevima, vrijednosti za novu tehnologiju proizvodnje biogoriva za iste ili druge sirovine. Tim preispitivanjem također se u obzir uzima izmjena metodologije utvrđene u Prilogu IV. dijelu C, osobito s obzirom na:

metodu uzimanja u obzir otpadaka i ostataka;

metodu uzimanja u obzir suproizvoda;

metodu za obračunavanje kogeneracije; i

status suproizvoda dodijeljen ostacima poljoprivrednih kultura.

Zadane vrijednosti za biodizel iz otpadnog biljnog ili životinjskog ulja preispituju se što je prije moguće. Ako je u preispitivanju Komisije zaključeno da su potrebni dodaci Prilogu IV., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kako bi se dodale, ali ne i izbrisale ili izmijenile, procijenjene tipične i zadane vrijednosti u Prilogu IV. dijelovima A, B, D i E za proizvodne procese dobivanja biogoriva za koje u tom prilogu još nisu uključene posebne vrijednosti.”;

(d)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Kada je to potrebno kako bi se osigurala jedinstvena primjena Priloga IV. dijela C točke 9., Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se određuju detaljne tehničke specifikacije i definicije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3.”.

6.

U članku 7.e stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Izvješća Komisije Europskom parlamentu i Vijeću iz članka 7.b stavka 7., članka 7.c stavka 2., članka 7.c stavka 9. te članka 7.d stavaka 4. i 5., kao i izvješća i informacije koji se dostavljaju na temelju članka 7.c stavka 3. prvog i petog podstavka i članka 7.d. stavka 2. pripremaju se i prenose za potrebe Direktive 2009/28/EZ i ove Direktive.”.

7.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice prate usklađenost sa zahtjevima iz članaka 3. i 4. u pogledu benzinskog i dizelskog goriva na temelju analitičkih metoda iz Priloga I. odnosno Priloga II.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Svake godine do 31. kolovoza države članice podnose izvješće s nacionalnim podacima o kakvoći goriva za prethodnu kalendarsku godinu. Komisija uspostavlja zajednički format za podnošenje pregleda nacionalnih podataka o kakvoći goriva putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 3. Prvo izvješće podnosi se do 30. lipnja 2002. Od 1. siječnja 2004. format tog izvješća usklađen je s onim opisanim u odgovarajućoj europskoj normi. Osim toga, države članice izvješćuju o ukupnim obujmima benzinskih i dizelskih goriva na tržištu na njihovu državnom području te o obujmima bezolovnog benzina i dizelskih goriva na tržištu s maksimalnim sadržajem sumpora od 10 mg/kg. Nadalje, države članice godišnje izvješćuju o raspoloživosti, na temelju primjerene zemljopisne ujednačenosti, benzinskih i dizelskih goriva s maksimalnim sadržajem sumpora od 10 mg/kg na tržištu unutar njihova državnog područja.”.

8.

U članku 8.a stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   S obzirom na procjenu provedenu primjenom metodologije ispitivanja iz stavka 1., Europski parlament i Vijeće mogu revidirati ograničenje za sadržaj MMT-a u gorivu određeno u stavku 2. na temelju zakonodavnog prijedloga Komisije.”.

9.

U članku 9. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(k)

postupak i obujam proizvodnje biogoriva te emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici, uključujući privremene srednje vrijednosti procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i povezani raspon koji proizlazi iz analize osjetljivosti u skladu s Prilogom V. biogoriva potrošenih u Uniji. Komisija objavljuje podatke o privremenim srednjim vrijednostima procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i povezanom rasponu koji je proizašao iz analize osjetljivosti.”.

10.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Postupak prilagodbe dozvoljenih analitičkih metoda i odobrenih odstupanja tlaka pare.”

(b)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u mjeri potrebnoj za prilagodbu dozvoljenih analitičkih metoda kako bi se osigurala usklađenost s bilo kojom revidiranom verzijom europskih normi iz priloga I. ili II. Komisija je također ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u svrhu prilagodbe odobrenog odstupanja tlaka pare u kPa za sadržaj etanola u benzinu određenog u Prilogu III. u okviru ograničenja određenog u članku 3. stavku 4. prvom podstavku. Takvi delegirani akti ne dovode u pitanje odstupanja odobrena na temelju članka 3. stavka 4.”.

11.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.a

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7.a stavka 6., članka 7.d stavka 7. i članka 10. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 5. listopada 2015.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 7.a stavka 6., članka 7.d stavka 7. i članka 10. stavka 1. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 7.a stavka 6., članka 7.d stavka 7. i članka 10. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”.

12.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Postupak odbora

1.   Osim u slučajevima navedenima u stavku 2., Komisiji pomaže Odbor za kakvoću goriva. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

2.   U vezi s pitanjima koja se odnose na održivost biogoriva i tekućih biogoriva iz članaka 7.b, 7.c i 7.d Komisiji pomaže Odbor za održivost biogoriva i tekućih biogoriva iz članka 25. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbori ne daju nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

(9)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”."

13.

Prilog IV. mijenja se i dodaje se Prilog V. u skladu s Prilogom I. ovoj Direktivi.

Članak 2.

Izmjene Direktive 2009/28/EZ

Direktiva 2009/28/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. drugom stavku dodaju se sljedeće točke:

„(p)

‚otpad’ se definira kao u članku 3. stavku 1. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10); tvari koje su namjerno modificirane ili kontaminirane zbog prilagodbe ovoj definiciji nisu obuhvaćene ovom definicijom;

(q)

‚kulture bogate škrobom’ znači kulture koje se sastoje uglavnom od žitarica (bez obzira na to koriste li se isključivo zrna ili se koristi cijela biljka, kao u slučaju zelenog kukuruza), gomolja, korjenastih kultura (poput krumpira, čičoka, slatkih krumpira, manioke i jama) te izdanaka korijenja (poput taroa i cocoyama);

(r)

‚ligno-celulozni materijal’ znači materijal koji se sastoji od lignina, celuloze i hemiceluloze, poput biomase dobivene iz šuma, drvenih energetskih kultura i šumskih industrijskih ostataka i otpada;

(s)

‚neprehrambeni celulozni materijali’ znači sirovine koje se uglavnom sastoje od celuloze i hemiceluloze te imaju manji udio lignina od ligno-celuloznog materijala; to uključuje ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje (poput slame, kukuruznih stabljika, pljeve i ljusaka), travnate energetske kulture s malim udjelom škroba (poput ljulja, proso trave, trave Miscanthus, divovske trske i pokrovnih usjeva prije i nakon glavnih usjeva), industrijske ostatke (uključujući ostatke kultura za proizvodnju hrane za ljude i hrane za životinje nakon ekstrakcije biljnih ulja, šećera, škroba i proteina) te materijal od biološkog otpada;

(t)

‚ostaci prerade’ znači tvar koja nije jedan od konačnih proizvoda koji su neposredni cilj proizvodnog postupka; ona nije primarni cilj proizvodnog postupka i postupak nije bio namjerno izmijenjen radi njezine proizvodnje;

(u)

‚obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu’ znači tekuća ili plinovita goriva, koja nisu biogoriva, čiji energetski sadržaj potječe iz obnovljivih izvora energije koji nisu biomasa i koja se upotrebljavaju u prometu;

(v)

‚ostaci iz poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva’ znači ostaci koji su izravno proizvedeni u okviru djelatnosti poljoprivrede, akvakulture, ribarstva i šumarstva; oni ne uključuju ostatke iz povezanih industrija ili prerade;

(w)

‚biogoriva i tekuća biogoriva s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta’ znači biogoriva i tekuća biogoriva čije su sirovine proizvedene u okviru programa čija je svrha smanjenje premještanja proizvodnje za potrebe koje nisu potrebe za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva i koja su proizvedena u skladu s kriterijima održivosti za biogoriva i tekuća biogoriva navedenima u članku 17.

(10)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).”."

2.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za potrebe sukladnosti s ciljevima iz prvog podstavka ovog stavka, maksimalni zajednički doprinos iz biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe ne prelazi količinu energije koja odgovara maksimalnom doprinosu kako je određeno u stavku 4. točki (d).”;

(b)

u stavku 4. drugi podstavak mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

pri izračunu nazivnika, tj. ukupne količine energije potrošene u prometu za potrebe prvog podstavka, uzimaju se u obzir samo benzin, dizel, biogoriva potrošena u cestovnom i željezničkom prometu i električna energija, uključujući električna energija za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu;”

ii.

u točki (b) dodaje se sljedeća rečenica:

„Ovom točkom ne dovode se u pitanje točka (d) ovog stavka i članak 17. stavak 1. točka (a);”

iii.

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

pri izračunu doprinosa električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i potrošene u svim vrstama električnih vozila i za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu za potrebe točaka (a) i (b), države članice mogu odlučiti upotrebljavati ili prosječni udio električne energije iz obnovljivih izvora energije u Uniji ili udio električne energije iz obnovljivih izvora energije u svojoj zemlji izmjeren dvije godine prije predmetne godine. Nadalje, pri izračunu potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u elektrificiranom željezničkom prometu, smatra se da je ta potrošnja 2,5 puta veća od energetskog sadržaja električne energije dobivene iz obnovljivih izvora energije. Pri izračunu potrošnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u električnim cestovnim vozilima iz točke (b), smatra se da je potrošnja pet puta veća od energetskog sadržaja električne energije dobivene iz obnovljivih izvora energije.”

iv.

dodaju se sljedeće točke:

„(d)

za izračun biogoriva u brojniku, udio energije iz biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe ne prelazi 7 %, konačne potrošnje energije u prometu u državama članicama u 2020.

Biogoriva proizvedena iz sirovina navedenih u Prilogu IX. ne uračunavaju se u ograničenje iz prvog podstavka ove točke.

Države članice mogu odlučiti da se udio energije iz biogoriva proizvedenih iz kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe, osim žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica, ne uračunava u ograničenje iz prvog podstavka ove točke, pod sljedećim uvjetima:

i.

provjera usklađenosti s kriterijima održivosti navedenima u članku 17. stavcima od 2. do 5. provedena je u skladu s člankom 18.; i

ii.

te se kulture uzgajaju na zemljištu obuhvaćenom Prilogom V. dijelom C točkom 8., a pripadajući bonus ‚eB’ iz Priloga V. dijela C točke 7. uključen je u izračun emisija stakleničkih plinova za potrebe pokazivanja usklađenosti s člankom 17. stavkom 2.

(e)

svaka država članica teži postizanju cilja minimalne razine potrošnje na svojem državnom području biogoriva proizvedenih iz sirovina i drugih goriva, navedenih u Prilogu IX. dijelu A. U tu svrhu svaka država članica do 6. travnja 2017. postavlja nacionalni cilj koji nastoji postići. Referentnu vrijednost za taj cilj, od 0,5 postotnih bodova u energetskom sadržaju udjela energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa u 2020. iz prvog podstavka, treba postići s biogorivima proizvedenima iz sirovina i s drugim gorivima, navedenima u Prilogu IX. dijelu A. Osim toga, biogoriva proizvedena iz sirovina koje nisu navedene u Prilogu IX. koje su nadležna nacionalna tijela definirala kao otpad, ostatke, neprehrambene celuloze ili drvne celuloze i koje se koriste u postojećim postrojenjima prije donošenja Direktive (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća (11) mogu se smatrati dijelom nacionalnog cilja.

Države članice mogu postaviti nacionalni cilj niže od referentne vrijednosti od 0,5 postotnih bodova, na temelju jedne ili više sljedećih osnova:

i.

objektivnih čimbenika poput ograničenog potencijala za održivu proizvodnju biogoriva proizvedenih iz sirovina i drugih goriva, navedenih u Prilogu IX. dijelu A ili ograničene raspoloživosti takvih biogoriva po isplativim tržišnim cijenama;

ii.

specifičnih tehničkih ili klimatskih značajki nacionalnog tržišta za goriva namijenjena uporabi u prometu poput sastava i uvjeta cestovnog voznog parka; ili

iii.

nacionalnih politika kojima se dodjeljuju primjerena financijska sredstva za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja električne energije iz obnovljivih izvora energije u prometu.

Države članice prilikom postavljanja svojih nacionalnih ciljeva omogućuju uvid u dostupne informacije o količinama potrošenog biogoriva iz sirovina i drugih goriva, navedenih u Prilogu IX. dijelu A.

Prilikom utvrđivanja politika za promicanje proizvodnje goriva iz sirovina navedenih u Prilogu IX., države članice na odgovarajući način u obzir uzimaju hijerarhiju otpada uspostavljenu u članku 4. Direktive 2008/98/EZ, uključujući njezine odredbe u vezi s razmatranjem životnog ciklusa o ukupnim utjecajima pri nastanku različitih tijekova otpada i gospodarenja tim tijekovima.

U skladu s člankom 24. ove Direktive Komisija objavljuje:

nacionalne ciljeve država članica,

planove država članica za postizanje nacionalnih ciljeva, ako postoje,

kada je to primjenjivo, osnove za diferencijaciju nacionalnih ciljeva država članica u odnosu na referentnu vrijednost, priopćene u skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive (EU) 2015/1513; i

objedinjeno izvješće o dostignućima država članica u postizanju njihovih nacionalnih ciljeva;

(f)

u svrhu usklađivanja s ciljem iz prvog podstavka, biogoriva proizvedena iz sirovina navedenih u Prilogu IX. smatraju se dvaput vrednijima od njihova energetskog sadržaja.

(11)  Direktiva (EU) 2015/1513 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (SL L 239, 15.9.2015., str. 1.).”;"

(c)

u stavku 4. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija do 31. prosinca 2017. prema potrebi predstavlja prijedlog kojim se, podložno određenim uvjetima, dopušta da se uzme u obzir cjelokupna količina električne energije koja potječe iz obnovljivih izvora korištena za pogon svih vrsta električnih vozila i za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu.”;

(d)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Kako bi smanjile rizik da se jedinstvene pošiljke u Uniju deklariraju više nego jednom, države članice i Komisija nastoje ojačati suradnju između nacionalnih sustava te između nacionalnih sustava i dobrovoljnih programa uspostavljenih u skladu s člankom 18., što prema potrebi uključuje i razmjenu podataka. Kako bi se spriječilo namjerno mijenjanje ili odbacivanje materijala u svrhu potpadanja u okvir Priloga IX., države članice potiču razvoj i korištenje sustava kojima se pronalaze i prate sirovine i biogoriva koja su od njih proizvedena širom čitavog vrijednosnog lanca. Države članice osiguravaju poduzimanje prikladnih mjera u slučaju otkrivanja prijevare. Države članice do 31. prosinca 2017. te nakon toga svake dvije godine izvješćuju o mjerama koje su poduzele ako nisu pružile istovjetne informacije o pouzdanosti i zaštiti od prijevara u njihovim izvješćima o napretku u promicanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora koji se sastavljaju u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (d).

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u svrhu izmjene popisa sirovina iz Priloga IX. dijela A kako bi dodala sirovine, ali ne i kako bi ih uklonila. Komisija donosi zasebni delegirani akt s obzirom na svaku sirovinu koju treba dodati na popis u Prilogu IX. dijelu A. Svaki delegirani akt temelji se na analizi najnovijeg znanstvenog i tehničkog napretka, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ te podupirući zaključak da predmetna sirovina ne stvara dodatnu potražnju za zemljištem niti uzrokuje značajni negativni učinak na tržišta s obzirom na (nus)proizvode, proizvode, otpad i ostatke, da ostvaruje znatne uštede emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima te ne predstavlja rizik u pogledu stvaranja negativnih utjecaja na okoliš i bioraznolikost.”.

3.

U članku 5., stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s prilagodbom energetskog sadržaja goriva namijenjenih uporabi u prometu, kako je naveden u Prilogu III., znanstvenom i tehničkom napretku.”.

4.

U članku 6. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Države članice mogu postići dogovor i postaviti aranžmane za statistički prijenosu određene količine energije iz obnovljivih izvora iz jedne države članice u drugu i urediti sve ostalo oko prijenosa. Prenesena količina:

(a)

odbija se od količine energije iz obnovljivih izvora koja se uzima u obzir pri ocjenjivanju ispunjava li država članica koja obavlja prijenos zahtjeve iz članka 3. stavaka 1., 2. i 4.; i

(b)

dodaje se količini energije iz obnovljivih izvora koja se uzima u obzir pri ocjenjivanju ispunjava li druga država članica koja prihvaća prijenos zahtjeve iz članka 3. stavaka 1., 2. i 4.

2.   Dogovori iz stavka 1. ovog članka s obzirom na članak 3. stavke 1., 2. i 4. mogu trajati godinu dana ili više godina. O njima se obavješćuje Komisija najkasnije tri mjeseca nakon završetka svake godine u kojoj proizvode učinak. Informacije koje se šalju Komisiji sadržavaju količinu i cijenu energije o kojoj je riječ.”.

5.

Članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ušteda emisija stakleničkih plinova od korištenja biogoriva i tekućih biogoriva uzeta u obzir za potrebe iz stavka 1. iznosi barem 60 % za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena u postrojenjima u funkciji nakon 5. listopada 2015. Smatra se da je postrojenje u funkciji ako je započela proizvodnja biogoriva ili tekućih biogoriva.

U slučaju postrojenja koja su bila u funkciji 5. listopada 2015. ili prije tog datuma, za potrebe iz stavka 1.. biogoriva i tekuća biogoriva ostvaruju uštedu emisija stakleničkih plinova od najmanje 35 % do 31. prosinca 2017. i najmanje 50 % od 1. siječnja 2018.

Ušteda emisije stakleničkih plinova od korištenja biogoriva i tekućih biogoriva izračunava se u skladu s člankom 19. stavkom 1.”;

(b)

u stavku 3. drugi podstavak briše se.

6.

Članak 18. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 3. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija donosi provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3. radi uspostavljanja popisa odgovarajućih i relevantnih informacija iz prvih dvaju podstavaka ovog stavka. Komisija posebno osigurava da pružanje tih informacija ne predstavlja pretjerano administrativno opterećenje za gospodarske subjekte općenito ili osobito za male poljoprivrednike, organizacije proizvođača i zadruge.”;

(b)

u stavku 4. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi koji određuju standarde za proizvodnju proizvoda iz biomase sadrže točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. i/ili pružaju dokaze da pošiljke biogoriva ili tekućih biogoriva ispunjavaju kriterije održivosti navedene u članku 17. stavcima 3., 4. i 5. i/ili da materijali nisu namjerno izmijenjeni ili uklonjeni kako bi pošiljka ili njezin dio bili obuhvaćeni Prilogom IX. Komisija može odlučiti da ti programi sadržavaju točne podatke u svrhu izvješćivanja o mjerama poduzetima za očuvanje područja koja u izvanrednim situacijama osiguravaju osnovno funkcioniranje ekosustava (kao što je zaštita slivnog područja i kontrola erozije), za zaštitu tla, vode i zraka, sanaciju degradiranog zemljišta, izbjegavanje prekomjerne potrošnje vode u područjima siromašnima vodom i o pitanjima iz članka 17. stavka 7. drugog podstavka. Komisija isto tako može priznati područja za zaštitu rijetkih, ranjivih ili ugroženih ekosustava ili vrsta koji su kao takvi prepoznati u međunarodnim sporazumima ili uvršteni u popise koje sastavljaju međuvladine organizacije ili Međunarodni savez za očuvanje prirode za potrebe članka 17. stavka 3. točke (b) podtočke ii.”;

(c)

u stavku 5. dodaju se sljedeći podstavci:

„Dobrovoljni programi iz stavka 4. (‚dobrovoljni programi’) redovito, barem jednom godišnje, objavljuju popis svojih tijela za ovjeravanje koji se koristi za neovisnu reviziju i na njemu se za svako tijelo za ovjeravanje navodi koji subjekt ili koje nacionalno javno tijelo ga je priznalo te koji subjekt ili koje nacionalno javno tijelo ga prati.

Osobito kako bi spriječila prijevaru, Komisija može na temelju analize rizika i izvješća iz stavka 6. drugog podstavka ovog članka utvrditi norme neovisne revizije i zahtijevati da svi dobrovoljni programi primjenjuju te norme. To se izvršava putem provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3. Takvim se aktima određuje vremenski okvir prema kojem dobrovoljni programi trebaju provesti te norme. Komisija može staviti izvan snage odluke kojima se priznaju dobrovoljni programi u slučaju da ti programi ne provedu takve norme u predviđenom roku.”;

(d)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Odluke na temelju stavka 4. ovog članka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3. Te su odluke važeće najdulje pet godina.

Komisija zahtijeva da svaki dobrovoljni program o kojem je odluka donesena na temelju stavka 4. podnese izvješće Komisiji do 6. listopada 2016. i zatim svake godine do 30. travnja, koje izvješće obuhvaća sve točke određene u trećem podstavku ovog stavka. Općenito, izvješće obuhvaća prethodnu kalendarsku godinu. Prvo izvješće obuhvaća najmanje šest mjeseci od 9. rujna 2015. Zahtjev da se podnese izvješće primjenjuje se samo na dobrovoljne programe koji su djelovali najmanje 12 mjeseci.

Komisija do 6. travnja 2017. i nakon toga u svojim izvješćima u skladu s člankom 23. stavkom 3. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću s analizom izvješća iz drugog podstavka ovog stavka, preispitivanjem funkcioniranja sporazuma iz stavka 4. ili dobrovoljnih programa u odnosu na koje je donesena odluka u skladu s ovim člankom i prepoznatim najboljim praksama. Izvješće se temelji na najboljim dostupnim informacijama, uključujući nakon savjetovanja s dionicima, te se temelji na praktičnom iskustvu u primjeni dotičnih sporazuma ili programa. U izvješću se analizira sljedeće:

 

općenito:

(a)

neovisnost, načini i učestalost revizija, u o odnosu na ono što je navedeno o tim aspektima u dokumentaciji programa, u trenutku kada je Komisija odobrila predmetni program, te u odnosu na najbolju industrijsku praksu;

(b)

dostupnost, iskustvo i transparentnost prilikom primjene metoda za prepoznavanje i rješavanje slučajeva nesukladnosti, uz obraćanje posebne pozornosti na rješavanje stvarnih ili navodnih ozbiljnih prijestupa od strane članova programa;

(c)

transparentnost, osobito u pogledu dostupnosti programa, dostupnosti prijevoda na službene jezike zemalja i regija iz kojih potječu sirovine, dostupnosti popisa ovlaštenih subjekata i odgovarajućih potvrda te revizorskih izvješća;

(d)

sudjelovanje dionika, osobito u pogledu savjetovanja s autohtonim i lokalnim zajednicama prije donošenja odluke tijekom izrade i preispitivanja programa te tijekom revizija i odgovor na njihove doprinose;

(e)

ukupna stabilnost programa, osobito s obzirom na pravila o akreditaciji, kvalifikaciji i neovisnosti revizora i odgovarajućih programskih tijela;

(f)

ažuriranja programa u odnosu na tržište, količina certificiranih sirovina i biogoriva, po zemlji podrijetla i vrsti, broj sudionika;

(g)

lakoća i učinkovitost provedbe sustava za praćenje dokaza o usklađenosti s kriterijima održivosti koji su u programu određeni za njegove članove, pri čemu bi taj sustav trebao služiti kao sredstvo za sprečavanje prijevarnih radnji posebno s ciljem uočavanja, obrade i naknadnih postupaka u vezi sa slučajevima u kojima se sumnja na prijevaru i druge nepravilnosti te prema potrebi broj otkrivenih slučajeva prijevare ili nepravilnosti;

 

a osobito:

(h)

opcije za subjekte koji će biti ovlašteni za priznavanje i praćenje tijela za ovjeravanje;

(i)

pravila za priznavanje ili akreditaciju tijela za ovjeravanje;

(j)

pravila za provođenje praćenja tijela za ovjeravanje;

(k)

načini olakšavanja ili poboljšanja promicanja najbolje prakse.

Komisija stavlja na raspolaganje izvješća sastavljena u okviru dobrovoljnih programa, prema potrebi u zbirnom obliku ili u cijelosti, o platformi za transparentnost iz članka 24.

Država članica može obavijestiti Komisiju o svojem nacionalnom programu. Komisija daje prednost procjeni takvog programa. Odluka o usklađenosti tako priopćenog nacionalnog programa s uvjetima utvrđenim ovom Direktivom donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3. kako bi se olakšalo uzajamno bilateralno i multilateralno priznavanje programa za provjeru usklađenosti s kriterijima održivosti u pogledu biogoriva i tekućih biogoriva. Kada je odluka pozitivna, programima utvrđenima u skladu s ovim člankom ne može se odbiti uzajamno priznavanje s programom te države članice u pogledu provjere usklađenosti s kriterijima održivosti navedenima u članku 17. stavcima od 2. do 5.”;

(e)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Na zahtjev države članice ili na svoju inicijativu Komisija preispituje primjenu članka 17. u odnosu na izvor biogoriva i u roku od šest mjeseci od primitka zahtjeva odlučuje, u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3., smije li dotična država članica biogorivo iz tog izvora uzeti u obzir za potrebe članka 17. stavka 1.”.

7.

Članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 3., 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Komisiji se. mogu prijaviti tipične emisije stakleničkih plinova iz uzgoja poljoprivrednih sirovina uključene u izvješća iz stavka 2. kada se radi o državama članicama te u izvješća koja su istovjetna izvješćima iz stavka 2. i koja su sastavila nadležna tijela kada se radi o područjima izvan Unije.

4.   Komisija može odlučiti, putem provedbenog akta donesenog u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3., da izvješća iz stavka 3. ovog članka sadrže točne podatke u svrhu mjerenja emisija stakleničkih plinova povezanih s uzgojem sirovina za proizvodnju biogoriva i tekućih biogoriva koje se tipično proizvode na tim područjima za potrebe članka 17. stavka 2.

5.   Komisija najkasnije 31. prosinca 2012., a nakon toga svake dvije godine, sastavlja i objavljuje izvješće o procijenjenim tipičnim i zadanim vrijednostima u Prilogu V. dijelovima B i E, pri čemu se posebna pozornost posvećuje emisijama stakleničkih plinova koje uzrokuju promet i prerada.

Ako je u izvješćima iz prvog stavka navedeno da će možda biti potrebno prilagoditi procijenjene tipične i zadane vrijednosti u Prilogu V. dijelovima B i E na temelju najnovijih znanstvenih dokaza, Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću.”;

(b)

stavak 6. briše se;

(c)

u stavku 7. prvi, drugi i treći podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„7.   Komisija nastavlja preispitivati Prilog V. s ciljem dodavanja, u opravdanim slučajevima, vrijednosti za novu tehnologiju proizvodnje biogoriva za iste ili druge sirovine. Tim preispitivanjem također se u obzir uzima izmjena metodologije utvrđene u Prilogu V. dijelu C, osobito s obzirom na:

metodu uzimanja u obzir otpadaka i ostataka;

metodu uzimanja u obzir suproizvoda;

metodu za obračunavanje kogeneracije; i

status suproizvoda dodijeljen ostacima poljoprivrednih kultura.

Zadane vrijednosti za biodizel iz otpadnog biljnog ili životinjskog ulja preispituju se što je prije moguće. Ako je u preispitivanju Komisije zaključeno da su potrebni dodaci Prilogu V., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 25.a kako bi se dodale, ali ne i izbrisale ili izmijenile, procijenjene tipične i zadane vrijednosti u Prilogu V. dijelovima A, B, D i E za proizvodne procese dobivanja biogoriva i tekućih biogoriva za koje u tom prilogu još nisu uključene posebne vrijednosti.”;

(d)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Kada je to potrebno u svrhu osiguranja jedinstvene primjene Priloga V. dijela C točke 9., Komisija može donijeti provedbene akte u kojima se određuju detaljne tehničke specifikacije i definicije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 3.”.

8.

Članak 21. briše se.

9.

U članku 22. stavku 1. drugi podstavak mijenja se kako slijedi:

(a)

točka i. zamjenjuje se sljedećim:

„(i)

razvoj i udio biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX., uključujući procjenu resursa koja je usmjerena na aspekte održivosti u vezi s učinkom zamjene proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ i načelo višestruke upotrebe biomase, vodeći računa o regionalnim i lokalnim gospodarskim i tehnološkim prilikama, održavanje potrebnih zaliha ugljika u tlu te kvalitetu tla i ekosustava;”;

(b)

dodaje se sljedeća točka:

„(o)

količine biogoriva i tekućih biogoriva, u jedinicama energije koje odgovaraju svakoj kategoriji skupine sirovina navedenih u Prilogu VIII. dijelu A, koje je ta država članica uzela u obzir radi usklađivanja s ciljnim vrijednostima utvrđenima u članku 3. stavcima 1. i 2. te članku 3. stavku 4. prvom podstavku.”.

10.

Članak 23. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. zadnja rečenica briše se;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Pri izvješćivanju o uštedi emisija stakleničkih plinova zbog uporabe biogoriva i tekućih biogoriva, Komisija se služi vrijednostima koje su prijavile države članice u skladu s člankom 22. stavkom 1. točkom (o), uključujući privremene srednje vrijednosti procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i povezani raspon koji proizlazi iz analize osjetljivosti u skladu s Prilogom VIII. Komisija objavljuje podatke o privremenim srednjim vrijednostima procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta i povezanom rasponu koji je proizašao iz analize osjetljivosti. Osim toga, Komisija procjenjuje hoće li se procjena uštede izravnih emisija promijeniti, i na koje načine, kad bi se uzeli u obzir suproizvodi primjenom supstitucijskog pristupa.”;

(c)

u stavku 5. točke (e) i (f) zamjenjuju se sljedećim:

„(e)

dostupnost i održivost biogoriva proizvedenih od sirovina navedenih u Prilogu IX., uključujući procjenu učinka zamjene proizvoda za hranu ljudi i hranu za životinje za potrebe proizvodnje biogoriva, uzimajući u obzir načela hijerarhije otpada uspostavljene u Direktivi 2008/98/EZ, načelo višestruke upotrebe biomase, vodeći računa o regionalnim i lokalnim gospodarskim i tehnološkim prilikama, održavanje potrebnih zaliha ugljika u tlu te kvalitetu tla i ekosustava;

(f)

informacije i analizu dostupnih rezultata znanstvenih istraživanja u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta s obzirom na sve postupke proizvodnje, zajedno s procjenom o tome može li se suziti raspon nesigurnosti prepoznat u analizi koja je temelj procjena emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta te može li se uzeti u obzir mogući utjecaj politika Unije poput okoliša, klime i poljoprivrednih politika; i

(g)

tehnološki razvoj i dostupnost podataka o upotrebi, gospodarskim i okolišnim utjecajima biogoriva i tekućih biogoriva proizvedenih u Uniji iz namjenskih neprehrambenih kultura koje se uzgajaju prvenstveno u energetske svrhe.”;

(d)

u stavku 8. prvom podstavku točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

u pogledu ciljeva iz članka 3. stavka 4., preispitivanjem:

i.

isplativosti mjera koje se trebaju provesti za postizanje tih ciljeva;

ii.

procjene mogućnosti ostvarivanja ciljeva uz istodobno osiguranje održivosti proizvodnje biogoriva u Uniji i u trećim zemljama te uzimajući u obzir gospodarske, okolišne i socijalne utjecaje, uključujući neizravne učinke i utjecaje na biološku raznolikost te komercijalnu raspoloživost biogoriva iz druge generacije;

iii.

utjecaja provedbe ciljeva na raspoloživost prehrambenih proizvoda po pristupačnim cijenama;

iv.

raspoloživosti vozila na električni, hibridni i vodikov pogon na tržištu te metodologije odabrane za izračun udjela potrošnje energije iz obnovljivih izvora u sektoru prometa;

v.

procjene posebnih tržišnih uvjeta, uzimajući pritom ponajprije u obzir tržišta na kojima goriva namijenjena uporabi u prometu predstavljaju više od polovice konačne potrošnje energije te tržišta koja u cijelosti ovise o uvezenim biogorivima;”.

11.

Članak 25. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 25.

Postupak odbora

1.   Osim u slučajevima navedenima u stavku 2., Komisiji pomaže Odbor za obnovljive izvore energije. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (12).

2.   U vezi s pitanjima koja se odnose na održivost biogoriva i tekućih biogoriva, Komisiji pomaže Odbor za održivost biogoriva i tekućih biogoriva. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

3.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako odbori ne daju nikakvo mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

(12)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).”."

12.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 25.a

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5., članka 5. stavka 5. i članka 19. stavka 7. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 5. listopada 2015.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 5., članka 5. stavka 5. i članka 19. stavka 7. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 5., članka 5. stavka 5. i članka 19. stavka 7. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”.

13.

Prilog V. mijenja se i dodaju se prilozi VIII. i IX. u skladu s Prilogom II. ovoj Direktivi.

Članak 3.

Preispitivanje

1.   Komisija najkasnije 31. prosinca 2016. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, uključujući procjenu raspoloživosti nužnih količina isplativih biogoriva na tržištu Unije iz sirovina za koje se ne upotrebljava zemljište ili iz neprehrambenih kultura do 2020. te njihovih okolišnih, gospodarskih i socijalnih utjecaja, uključujući potrebu za dodatnim kriterijima kako bi se osigurala njihova održivost, te procjenu najboljih raspoloživih znanstvenih dokaza o emisijama stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta koje su povezane s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva. Uz izvješće se, prema potrebi, prilažu prijedlozi za daljnje mjere, uzimajući u obzir gospodarske, socijalne i okolišne aspekte.

2.   Na temelju najboljih najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. podnosi izvješće o:

(a)

učinkovitosti mjera, uvedenih ovom Direktivom, u ograničavanju emisija stakleničkih plinova zbog neizravne promjene uporabe zemljišta u vezi s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva. U tom pogledu izvješće također obuhvaća najnovije dostupne informacije u vezi s ključnim pretpostavkama koje utječu na rezultate modela emisija stakleničkih plinova u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta povezanih s proizvodnjom biogoriva i tekućih biogoriva, uključujući mjerene trendove u poljoprivrednim prinosima i produktivnosti, dodjelu suproizvoda i zapažene stope globalne promjene uporabe zemljišta i krčenja šuma te mogući utjecaj politika Unije poput okoliša, klime i poljoprivrednih politika, uključujući dionike u takav postupak preispitivanja;

(b)

učinkovitosti poticaja predviđenih za biogoriva proizvedena iz sirovina za koje se ne upotrebljava zemljište ili iz neprehrambenih kultura na temelju članka 3. stavka 4. Direktive 2009/28/EZ, uključujući i podatak o tome očekuje li se da će Unija u cjelini iskorištavati 0,5 postotnih bodova u energetskom sadržaju udjela energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa u 2020. od biogoriva proizvedenih iz sirovina i iz drugih goriva, navedenih u Prilogu IX. dijelu A;

(c)

utjecaju povećane potražnje za biomasom na sektore koji upotrebljavaju biomasu;

(d)

mogućnosti uspostave kriterija za identifikaciju i certificiranje biogoriva i tekućih biogoriva s niskim rizikom od neizravne promjene uporabe zemljišta proizvedenih u skladu s kriterijima održivosti navedenima u direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ, s ciljem ažuriranja Priloga V. Direktivi 98/70/EZ i Priloga VIII. Direktivi 2009/28/EZ, ako je to potrebno;

(e)

mogućoj gospodarskoj i okolišnoj koristi i rizicima povezanima s povećanom proizvodnjom i upotrebom namjenskih neprehrambenih kultura koje se uzgajaju prvenstveno u energetske svrhe, također upotrebom podataka u vezi s postojećim projektima;

(f)

relativnom udjelu bioetanola i biodizela na tržištu Unije i udjelu energije iz obnovljivih izvora u benzinu. Komisija ocjenjuje i faktore koji utječu na udio energije iz obnovljivih izvora u benzinu, kao i moguće prepreke uporabi. Ocjena uključuje troškove, norme za gorivo, infrastrukturu i klimatske uvjete. Komisija prema potrebi može izraditi preporuke o načinu svladavanja mogućih utvrđenih prepreka; i

(g)

o tome koje su države članice odlučile primijeniti ograničenje količine biogoriva proizvedenih iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe radi postizanja cilja utvrđenog u članku 7.a Direktive 98/70/EZ te o tome je li došlo do problema u primjeni ili postizanju cilja iz članka 7.a Direktive 98/70/EZ. Komisija također ocjenjuje u kojoj se mjeri biogoriva proizvedena iz žitarica i drugih kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica te kultura koje se uzgajaju kao glavne kulture na poljoprivrednoj površini prvenstveno u energetske svrhe isporučuju kako bi se postigao cilj iz članka 7.a Direktive 98/70/EZ u razini većoj od one koja može doprinijeti postizanju ciljeva iz Direktive 2009/28/EZ. Ocjena uključuje procjenu utjecaja neizravne promjene uporabe zemljišta i ekonomičnosti pristupa za koji su se odlučile države članice.

U izvješću se prema potrebi navode i informacije o dostupnosti financiranja i drugih mjera za poticanje ostvarenja udjela od 0,5 postotnih bodova u energetskom sadržaju biogoriva proizvedenih iz sirovina i drugih goriva, navedenih u Prilogu IX. dijelu A, u udjelu energije iz obnovljivih izvora u svim oblicima prometa u Uniji i to čim je prije moguće te ako je to tehnički izvedivo i gospodarski održivo.

Izvješću iz prvog podstavka prema potrebi se prilažu zakonodavni prijedlozi, koji se temelje na najboljim dostupnim znanstvenim dokazima, za:

(a)

uvođenje čimbenika prilagođenih procijenjenih emisija u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta u odgovarajuće kriterije održivosti navedene u direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ;

(b)

uvođenje daljnjih mjera za sprečavanje i suzbijanje prijevara, uključujući dodatne mjere koje treba poduzeti na razini Unije;

(c)

promicanje održivih biogoriva nakon 2020. na tehnološki neutralan način, u kontekstu okvira za klimatske i energetske politike do 2030.

3.   Komisija prema potrebi, s obzirom na izvješća dobrovoljnih programa u skladu s člankom 7.c stavkom 6. drugim podstavkom Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 6. drugim podstavkom Direktive 2009/28/EZ, podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću za izmjenu odredaba tih direktiva u odnosu na dobrovoljne programe s ciljem promicanja najbolje prakse.

Članak 4.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 10. rujna 2017. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva. Tom prilikom države članice obavješćuju Komisiju o svojim nacionalnim ciljevima postavljenima u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (e) Direktive 2009/28/EZ te, prema potrebi, o diferencijaciji svojih nacionalnih ciljeva u odnosu na referentnu vrijednost iz njih te razloge za to.

Države članice 2020. godine izvješćuju Komisiju o svojim dostignućima u postizanju nacionalnih ciljeva postavljenih u skladu s člankom 3. stavkom 4. točkom (e) Direktive 2009/28/EZ, navodeći razloge za bilo kakve nedostatke.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. rujna 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  SL C 198, 10.7.2013., str. 56.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. rujna 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 9. prosinca 2014. (SL C 50, 12.2.2015., str. 1.). Stajalište Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. srpnja 2015.

(3)  Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

(4)  Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

(5)  Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28.12.1998., str. 58.).

(6)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(8)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


PRILOG I.

Prilozi Direktivi 98/70/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu IV. dijelu C točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

Godišnje emisije koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta, el, izračunavaju se jednakomjernim dijeljenjem ukupnih emisija tijekom 20 godina. Za izračun tih emisija primjenjuje se sljedeće pravilo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB , (1)

gdje je

el

=

godišnje emisije stakleničkih plinova koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta (mjerene kao masa (u gramima) ekvivalenta CO2 po jedinici energije biogoriva (u megadžulima)). ‚Kultivirano tlo’ (2) i ‚tlo namijenjeno trajnim kulturama’ (3) smatraju se jednom uporabom zemljišta;

CSR

=

zaliha ugljika po jedinici površine povezana s referentnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Referentnom uporabom zemljišta smatra se uporaba zemljišta u siječnju 2008. ili 20 godina prije nego što je dobivena sirovina, ovisno o tome što je uslijedilo kasnije;

CSA

=

zaliha ugljika po jedinici površine povezana sa stvarnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Ako se zaliha ugljika akumulira tijekom razdoblja duljeg od godinu dana, vrijednost koja se pripisuje CSA jest procijenjena zaliha po jedinici površine nakon 20 godina ili nakon sazrijevanja kulture, ovisno o tome što je uslijedilo prije;

P

=

produktivnost kulture (mjerena kao energija biogoriva po jedinici površine godišnje) i

eB

=

dodatak od 29 gCO2eq/MJ biogoriva ako se biomasa dobiva sa saniranog degradiranog zemljišta pod uvjetima predviđenima u točki 8.

(1)  Kvocijent dobiven dijeljenjem molekularne težine CO2 (44,010 g/mol) s molekularnom težinom ugljika (12,011 g/mol) iznosi 3,664."

(2)  Kultivirano tlo kako ga definira IPCC."

(3)  Trajne kulture definirane su kao višegodišnje kulture čija se stabljika obično ne bere, kao što su kulture kratkih ophodnji i uljana palma.”."

2.

Dodaje se sljedeći prilog:

„PRILOG V.

Dio A. Privremene procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta (gCO2eq/MJ) (4)

Skupina sirovina

Srednja (5)

Interpercentilni raspon dobiven analizom osjetljivosti (6)

Žitarice i druge kulture bogate škrobom

12.

od 8 do 16

Šećerne kulture

13.

od 4 do 17

Uljarice

55.

od 33 do 66

Dio B. Biogoriva za koja se smatra da su procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta jednake nuli

Za biogoriva proizvedena iz sljedećih kategorija sirovina smatrat će se da imaju procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta jednake nuli:

1.

sirovine koje nisu navedene u dijelu A ovog Priloga.

2.

sirovine čija je proizvodnja dovela do izravne promjene uporabe zemljišta, odnosno promjene iz jedne od sljedećih kategorija zemljišta IPCC-a: šumsko zemljište, travnjak, vlažno tlo, naselja ili druga zemljišta, u kultivirano tlo ili tlo namijenjeno trajnim kulturama (7). U takvom bi se slučaju vrijednost emisije u vezi s izravnom promjenom uporabe zemljišta (el) trebala izračunati u skladu s Prilogom IV. dijelom C stavkom 7.

(4)

(+)

Srednje vrijednosti koje su ovdje navedene predstavljaju ponderirani prosjek individualno određenih vrijednosti sirovina. Razmjer vrijednosti u ovom Prilogu ovisi o rasponu pretpostavki (poput tretmana suproizvoda, kretanja u prinosu, zaliha ugljika i uklanjanja drugih proizvoda) korištenih u gospodarskim modelima razvijenim za potrebe njihove procjene. Stoga, iako nije moguće u potpunosti okarakterizirati raspon nesigurnosti povezan s takvim procjenama, provedena je analiza osjetljivosti u vezi s rezultatima na temelju nasumične varijacije ključnih parametara, takozvana analiza Monte Carlo.

(7)

(++)

Trajne kulture definirane su kao višegodišnje kulture čija se stabljika obično ne bere, kao što su kulture kratkih ophodnji i uljana palma.”.


(5)  Srednje vrijednosti koje su ovdje navedene predstavljaju ponderirani prosjek individualno određenih vrijednosti sirovina.

(6)  Ovdje uključeni raspon odražava 90 % rezultata koji koriste petu i devedeset i petu percentilnu vrijednost proizašle iz analize. Peti percentil pokazuje vrijednost ispod koje je pronađeno 5 % zapažanja (tj. 5 % ukupnih korištenih podataka pokazalo je rezultate ispod 8, 4 i 33 gCO2eq/MJ). Devedeset i peti percentil pokazuje vrijednost ispod koje je pronađeno 95 % zapažanja (tj. 5 % ukupnih korištenih podataka pokazali su rezultate iznad 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ).


PRILOG II.

Prilozi Direktivi 2009/28/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu V. dijelu C točka 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.

Godišnje emisije koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta, el, izračunavaju se jednakomjernim dijeljenjem ukupnih emisija tijekom 20 godina. Za izračun tih emisija primjenjuje se sljedeće pravilo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB , (1)

gdje je

el

=

godišnje emisije stakleničkih plinova koje nastaju promjenom zaliha ugljika zbog promjene uporabe zemljišta (mjerene kao masa (u gramima) ekvivalenta CO2 po jedinici energije biogoriva ili tekućeg biogoriva (u megadžulima)). ‚Kultivirano tlo’ (2) i ‚tlo namijenjeno trajnim kulturama’ (3) smatraju se jednom uporabom zemljišta;

CSR

=

zaliha ugljika po jedinici površine povezana s referentnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Referentnom uporabom zemljišta smatra se uporaba zemljišta u siječnju 2008. ili 20 godina prije nego što je dobivena sirovina, ovisno o tome što je uslijedilo kasnije;

CSA

=

zaliha ugljika po jedinici površine povezana sa stvarnom uporabom zemljišta (mjerena kao masa (u tonama) ugljika po jedinici površine, uključujući tlo i vegetaciju). Ako se zaliha ugljika akumulira tijekom razdoblja duljeg od godinu dana, vrijednost koja se pripisuje CSA jest procijenjena zaliha po jedinici površine nakon 20 godina ili nakon sazrijevanja kulture, ovisno o tome što je uslijedilo prije;

P

=

produktivnost kulture (mjerena kao energija biogoriva ili tekućeg biogoriva po jedinici površine godišnje); i

eB

=

dodatak od 29 gCO2eq/MJ biogoriva ili tekućeg biogoriva ako se biomasa dobiva sa saniranog degradiranog zemljišta pod uvjetima predviđenima u točki 8.

(1)  Kvocijent dobiven dijeljenjem molekularne težine CO2 (44,010 g/mol) s molekularnom težinom ugljika (12,011 g/mol) iznosi 3,664."

(2)  Kultivirano tlo kako ga definira IPCC."

(3)  Trajne kulture definirane su kao višegodišnje kulture čija se stabljika obično ne bere, kao što su kulture kratkih ophodnji i uljana palma.”."

2.

Dodaje se sljedeći prilog:

„PRILOG VIII.

Dio A. Privremene procijenjene emisije od sirovina za biogorivo i tekuće biogorivo u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta (gCO2eq/MJ) (4)

Skupina sirovina

Srednja (5)

Interpercentilni raspon dobiven analizom osjetljivosti (6)

Žitarice i druge kulture bogate škrobom

12.

od 8 do 16

Šećerne kulture

13.

od 4 do 17

Uljarice

55.

od 33 do 66

Dio B. Biogoriva i tekuća biogoriva za koja se smatra da su procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta jednake nuli

Za biogoriva i tekuća biogoriva proizvedena iz sljedećih kategorija sirovina smatrat će se da imaju procijenjene emisije u vezi s neizravnom promjenom uporabe zemljišta jednake nuli:

1.

sirovine koje nisu navedene u dijelu A ovog Priloga.

2.

sirovine čija je proizvodnja dovela do izravne promjene uporabe zemljišta, odnosno promjene iz jedne od sljedećih kategorija zemljišta IPCC-a: šumsko zemljište, travnjak, vlažno tlo, naselja ili druga zemljišta, u kultivirano tlo ili tlo namijenjeno trajnim kulturama (7). U takvom bi se slučaju vrijednost emisije u vezi s izravnom promjenom uporabe zemljišta (el) trebala izračunati u skladu s Prilogom V. dijelom C točkom 7.

(4)

(+)

Srednje vrijednosti koje su ovdje navedene predstavljaju ponderirani prosjek individualno određenih vrijednosti sirovina. Razmjer vrijednosti u ovom Prilogu ovisi o rasponu pretpostavki (poput tretmana suproizvoda, kretanja u prinosu, zaliha ugljika i uklanjanja drugih proizvoda) korištenih u gospodarskim modelima razvijenim za potrebe njihove procjene. Stoga, iako nije moguće u potpunosti okarakterizirati raspon nesigurnosti povezan s takvim procjenama, provedena je analiza osjetljivosti u vezi s rezultatima na temelju nasumične varijacije ključnih parametara, takozvana analiza Monte Carlo.

(7)

(++)

Trajne kulture definirane su kao višegodišnje kulture čija se stabljika obično ne bere, kao što su kulture kratkih ophodnji i uljana palma.”.

3.

Dodaje se sljedeći prilog:

„PRILOG IX.

Dio A. Sirovine i goriva čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. prvog podstavka smatra dvaput vrednijim od njihova energetskog sadržaja:

(a)

Alge, ako su uzgojene na zemljištu u ribnjacima ili fotobioreaktorima.

(b)

Dio biomase koji odgovara miješanom gradskom otpadu, a ne sortiranom otpadu iz kućanstava podložno ciljevima recikliranja na temelju članka 11. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/98/EZ.

(c)

Biološki otpad kako je definiran u članku 3. stavku 4. Direktive 2008/98/EZ iz privatnih kućanstava podložan odvojenom prikupljanju kako je utvrđeno u članku 3. stavku 11. te direktive.

(d)

Dio biomase iz industrijskog otpada koji nije pogodan za korištenje u prehrambenom lancu za ljude ili za životinje, uključujući materijale iz sektora trgovine na malo i veletrgovine te poljoprivredno-prehrambenog sektora i sektora ribarstva i akvakulture, isključujući sirovine navedene u dijelu B ovog Priloga.

(e)

Slama.

(f)

Gnojivo i mulj od rafiniranja.

(g)

Tekući otpad od proizvodnje palminog ulja i prazni grozdovi palminog ploda.

(h)

Smola tal ulja.

(i)

Sirovi glicerin.

(j)

Ostaci šećerne trske.

(k)

Otpad od grožđa i vinski talog.

(l)

Orahove ljuske.

(m)

Pljeva.

(n)

Klipovi kukuruza bez zrna.

(o)

Dio biomase iz otpada i ostataka iz šumarstva i industrija koje se temelje na šumarstvu, tj. kora, grane, pretkomercijalna proreda, lišće, iglice, krošnje stabala, piljevina, trijeske od sječe, crni lug, sulfitna lužina, mulj koji sadrži vlakna, lignin i tal ulje.

(p)

Drugi neprehrambeni celulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (s).

(q)

Drugi lignocelulozni materijal kako je definiran u članku 2. drugom stavku točki (r) osim pilanskih i furnirskih trupaca.

(r)

Obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu.

(s)

Hvatanje i uporaba ugljika za promet, ako je izvor energije obnovljiv u skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom (a).

(t)

Bakterije, ako je izvor energije obnovljiv u skladu s člankom 2. drugim stavkom točkom (a).

Dio B. Sirovine čiji se doprinos cilju iz članka 3. stavka 4. prvog podstavka smatra dvaput vrednijim od njihova energetskog sadržaja:

(a)

Korišteno ulje za kuhanje.

(b)

Životinjske masti iz kategorija 1. i 2. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(8)  Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).”."


(5)  Srednje vrijednosti koje su ovdje navedene predstavljaju ponderirani prosjek individualno određenih vrijednosti sirovina.

(6)  Ovdje uključeni raspon odražava 90 % rezultata koji koriste petu i devedeset i petu percentilnu vrijednost proizašle iz analize. Peti percentil pokazuje vrijednost ispod koje je pronađeno 5 % zapažanja (tj. 5 % ukupnih korištenih podataka pokazalo je rezultate ispod 8, 4 i 33 gCO2eq/MJ). Devedeset i peti percentil pokazuje vrijednost ispod koje je pronađeno 95 % zapažanja (tj. 5 % ukupnih korištenih podataka pokazali su rezultate iznad 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ).


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/30


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/1514

od 14. rujna 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (1), a posebno njezin članak 14. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 269/2014.

(2)

Na temelju preispitivanja koje je provelo Vijeće trebalo bi izmijeniti unose u Prilogu i izbrisati unos za jednu preminulu osobu.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 269/2014 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 269/2014 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. rujna 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. ASSELBORN


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.


PRILOG

I.

Sljedeća osoba briše se s popisa navedenog u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014:

Osobe

72.

Oleksiy Borisovych MOZGOVY

II.

Unosi za sljedeće osobe i za jednog subjekta koji su navedeni u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014 zamjenjuju se sljedećim:

Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сер Валерьевич AKCëHOB),

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Datum rođenja: 26.11.1972.

Mjesto rođenja: Beltsy (Bălți), sada Republika Moldova

Aksyonov je 27. veljače 2014. izabran za „predsjednika vlade Krima” u krimskoj Verkhovnoj Radi u prisutnosti proruskih naoružanih osoba. Oleksandr Turchynov je 1. ožujka 2014. njegov „izbor” proglasio protuustavnim. Aktivno je lobirao za „referendum”16. ožujka 2014. Od 9. listopada 2014.„predsjednik” je takozvane „Republike Krima”.

Član predsjedništva ruskog Državnog vijeća.

17.3.2014.

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

(Владимир Андреевич Константинов)

Datum rođenja: 19.11.1956.

Mjesto rođenja: Vladimirovka (također poznato kao Vladimirovca), okrug Slobozia, Moldovski SSR (sada Republika Moldova) ili

Bogomol, Moldovski SSR

U funkciji predsjednika Vrhovnog vijeća Autonomne Republike Krima, Konstantinov je imao važnu ulogu u odlukama koje donosi Verkhovna Rada u vezi s „referendumom” protiv teritorijalne cjelovitosti Ukrajine i pozvao je glasače da glasuju za neovisnost Krima.

17.3.2014.

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Datum rođenja: 15.8.1976.

Mjesto rođenja: Ulan-Ude, ASSR Buryat

(Ruski SFSR)

U svojoj bivšoj funkciji zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara Krima Temirgaliev je imao važnu ulogu u odlukama koje donosi Verkhovna Rada u vezi s „referendumom” protiv teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Aktivno je lobirao za integraciju Krima u Rusku Federaciju.

17.3.2014.

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

(Денис Валентинович Березовский)

Datum rođenja: 15.7.1974.

Mjesto rođenja: Harkiv, Ukrajinski SSR

Berezovskiy je 1. ožujka 2014. imenovan zapovjednikom ukrajinske mornarice, no zatim je položio prisegu krimskim oružanim snagama te je time prekršio svoju prisegu ukrajinskoj mornarici.

Zatim je imenovan zamjenikom zapovjednika crnomorske flote Ruske Federacije.

17.3.2014.

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

(Алексей Михайлович Чалый)

Datum rođenja: 13.6.1961.

Mjesto rođenja: Moskva ili Sevastopolj

Chaliy je 23. veljače 2014. postao „gradonačelnik Sevastopolja” javnim odobravanjem te je prihvatio taj „izbor”. Aktivno je provodio kampanju kako bi Sevastopolj postao odvojen entitet u Ruskoj Federaciji nakon referenduma 16. ožujka 2014. Potpisao je sporazum o pripajanju Republike Krima Rusiji. Predsjedatelj Zakonodavne skupštine grada Sevastopolja.

17.3.2014.

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

(Пётр Анатольевич Зима)

Datum rođenja: 29.3.1965.

„Predsjednik vlade” Aksyonov je 3. ožujka 2014. Zimu imenovao novim načelnikom Sigurnosne službe Krima (SBU), a Zima je prihvatio to imenovanje. On je dobio važne podatke, uključujući pristup bazi podataka Ruske tajne službe (SBU). To je uključivalo podatke o euro-majdanskim aktivistima i borcima za ljudska prava na Krimu. Imao je važnu ulogu u sprečavanju ukrajinskih vlasti da kontroliraju teritorij Krima. Dana 11. ožujka 2014. bivši službenici krimskog SBU-a proglasili su osnivanje neovisne sigurnosne službe Krima.

17.3.2014.

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Datum rođenja: 19.11.1969.

Mjesto rođenja: Izmail, regija Odessa, Ukrajinski SSR ili Odessa

Savjetnik predsjednika Verkhovne Rade Krima, jedan od vodećih organizatora „referenduma”16. ožujka 2014. protiv teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Član Građanskog vijeća takozvane „Republike Krima”.

17.3.2014.

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

(Сергей Павлович Цеков)

Datum rođenja: 29.9.1953. ili 23.9.1953.,

Mjesto rođenja: Simferopol

Kao potpredsjednik Verkhovne Rade Tsekov je zajedno Sergeyjem Aksyonovim pokrenuo nezakonito raspuštanje vlade Autonomne Republike Krima (ARC). U taj je pothvat povukao Vladimira Konstantinova, prijeteći mu razrješenjem. Javno je priznao da su članovi parlamenta na Krimu pokrenuli pozivanje ruskih vojnika na preuzimanje Verkhovne Rade Krima. On je bio jedan od prvih krimskih vođa koji je javno zatražio pripajanje Krima Rusiji.

Član Vijeća federacije Ruske Federacije iz takozvane „Republike Krima”.

17.3.2014.

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

(Виктор Алексеевич Озеров)

Datum rođenja: 5.1.1958.

Mjesto rođenja: Abakan, Khakassia

Predsjedatelj Odbora za sigurnost i obranu Vijeća federacije Ruske Federacije.

Ozerov je 1. ožujka 2014., u ime Odbora za sigurnost i obranu Vijeća Federacije, javno podržao u Vijeću Federacije raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

(Владимир Михайлович Джабаров)

Datum rođenja: 29.9.1952.

Prvi zamjenik predsjedatelja Odbora za međunarodne poslove Vijeća federacije Ruske Federacije.

Dzhabarov je 1. ožujka 2014., u ime Odbora za međunarodne poslove Vijeća Federacije, javno podržao u Vijeću Federacije raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

(Андрей Александрович Клишас)

Datum rođenja: 9.11.1972.

Mjesto rođenja: Sverdlovsk

Predsjedatelj Odbora ustavnog prava Vijeća federacije Ruske Federacije.

Klishas je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini. U javnim izjavama Klishas je nastojao opravdati rusku vojnu intervenciju u Ukrajini tvrdeći da „ukrajinski predsjednik podržava zahtjev krimskih vlasti upućen predsjedniku Ruske Federacije o pružanju sveobuhvatne pomoći u obranu građana Krima”.

17.3.2014.

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

(Николай Иванович Рыжков)

Datum rođenja: 28.9.1929.

Mjesto rođenja: Dyleevka, regija Donjeck, Ukrajinski SSR

Član Odbora za federalna pitanja, regionalnu politiku i Sjever Vijeća federacije Ruske Federacije.

Ryzhkov je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

(Евгений Викторович Бушмин)

Datum rođenja: 4.10.1958.

Mjesto rođenja: Lopatino, regija Sergachiisky, RSFSR

Zamjenik predsjednika Vijeća federacije Ruske Federacije.

Bushmin je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

(Александр Борисович Тотоонов)

Datum rođenja: 3.4.1957.

Mjesto rođenja: Ordzhonikidze, Sjeverna Osetija

Član Odbora za kulturu, znanost i informacije Vijeća federacije Ruske Federacije.

Totoonov je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Datum rođenja: 21.7.1952.

Mjesto rođenja: Zhitnikovskoe, pokrajina Kurgan

Bivši prvi zamjenik predsjedatelja Odbora za parlamentarna pitanja Vijeća federacije.

Panteleev je 1. ožujka 2014. u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

(Сергей Михайлович Миронов)

Datum rođenja: 14.2.1953.

Mjesto rođenja: Pushkin, regija Lenjingrad

Član Vijeća državne Dume; vođa ogranka „Pravedna Rusija” u Dumi Ruske Federacije.

Začetnik zakona kojim se Ruskoj Federaciji dopušta da uključi u svoj sastav, pod izlikom zaštite ruskih građana, teritorije strane zemlje bez pristanka te zemlje ili bez poštovanja međunarodnog ugovora.

17.3.2014.

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

(Сергей Владимирович Железняк)

Datum rođenja: 30.7.1970.

Mjesto rođenja: Sankt-Peterburg (bivši Lenjingrad)

Zamjenik predsjednika državne Dume Ruske Federacije.

Aktivno podržava upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima. Osobno je bio na čelu demonstracija u podršku ruskih oružanih snaga u Ukrajini.

17.3.2014.

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Datum rođenja: 4.1.1968.

Mjesto rođenja: Moskva

Predsjednik Odbora Zajednice neovisnih država (CIS) državne Dume Ruske Federacije (član LDPR-a).

Aktivno podržava upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima.

17.3.2014.

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

(Александр Викторович Витко)

Datum rođenja: 13.9.1961.

Mjesto rođenja: Vitebsk (Bjeloruski SSR)

Zapovjednik crnomorske flote, viceadmiral.

Odgovoran za zapovijedanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinski suvereni teritorij.

17.3.2014.

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Datum rođenja: 2.7.1958.

Mjesto rođenja: Siva, regija Perm, SSSR

Zapovjednik, ruski zapadni vojni okrug, čije su jedinice raspoređene na Krimu. Odgovoran je za dio ruske vojne prisutnosti na Krimu kojom se podriva suverenitet Ukrajine i pomogao je krimskim vlastima u sprečavanju javnih demonstracija protiv koraka koji su vodili „referendumu” i sjedinjavanju s Rusijom.

17.3.2014.

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr

(Александр Викторович Галкин)

Datum rođenja: 22.3.1958.

Mjesto rođenja: Ordzhonikidze, Autonomna Sovjetska Socijalistička Republika Sjeverna Osetija

Ruski južni vojni okrug, čije su jedinice raspoređene u Krimu; crnomorska flota je pod Galkinovim zapovjedništvom; veliki dio kretanja snaga na Krim došao je preko južnog vojnog okruga.

Zapovjednik ruskog južnog vojnog okruga („SMD”). Snage SMD-a raspoređene su na Krimu. Odgovoran je za dio ruske vojne prisutnosti na Krimu kojom se podriva suverenitet Ukrajine i pomogao je krimskim vlastima u sprečavanju javnih demonstracija protiv koraka koji su vodili „referendumu” i sjedinjavanju s Rusijom. Pored toga, crnomorska flota potpada pod kontrolu tog okruga.

17.3.2014.

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Datum rođenja: 21.12.1963.

Mjesto rođenja: Moskva

Potpredsjednik Vlade Ruske Federacije. Javno pozivao na pripojenje Krima.

21.3.2014.

23.

Glazyev, Yurievich Sergey

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Datum rođenja: 1.1.1961.

Mjesto rođenja: Zaporozhye, Ukrajinski SSR

Savjetnik predsjednika Ruske Federacije. Javno pozivao na pripojenje Krima.

21.3.2014.

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (djevojačko Tyutina)

(Валентина Ивановна Матвиенко (djevojačko Тютина))

Datum rođenja: 7.4.1949.,

Mjesto rođenja: Shepetovka, regija Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky), Ukrajinski SSR

Predsjednica Vijeća Federacije. Dana 1. ožujka 2014. u Federalnom vijeću javno je podržala raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

21.3.2014.

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Datum rođenja: 27.10.1954.

Mjesto rođenja: Sankt-Peterburg (bivši Lenjingrad)

Predsjednik državne Dume. Javno je podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini. Javno je podržao ugovor o ponovnom ujedinjenju Rusije i Krima te povezano federalno ustavno pravo.

21.3.2014.

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Datum rođenja: 26.4.1954.

Mjesto rođenja: Moskva

Predsjedničkim dekretom 9. prosinca 2013. imenovan je ravnateljem novinske agencije Ruske Federacije „Rossiya Segodnya”.

Središnja osoba vladine propagande kojom se podržava raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini.

21.3.2014.

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Datum rođenja: 27.3.1963.

Mjesto rođenja: Sevastopolj (Ukrajinski SSR)

Zamjenik zapovjednika crnomorske flote, kontraadmiral,

Odgovoran za zapovijedanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinski suvereni teritorij.

21.3.2014.

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Datum rođenja: 1.9.1956.

Mjesto rođenja: Zaporozhye, Ukrajinski SSR

Zamjenik zapovjednika crnomorske flote, kontraadmiral,

Odgovoran za zapovijedanje ruskim snagama koje su okupirale ukrajinski suvereni teritorij.

21.3.2014.

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Datum rođenja: 21.9.1964.,

Mjesto rođenja: Solntsevo, regija Lipetsk

Pomoćnik Predsjednika Ruske Federacije. Organizirao je proces na Krimu kojim su lokalne krimske zajednice mobilizirane za djelovanja kojima se podrivaju ukrajinske vlasti na Krimu.

21.3.2014.

30.

Mikhail Grigorievich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Datum rođenja: 10.10.1955.

Mjesto rođenja: Simferopol, Krim

Predsjednik krimskog izbornog povjerenstva. Odgovoran je za provedbu krimskog referenduma. Odgovoran je za potpisivanje rezultata referenduma prema ruskom sustavu.

21.3.2014.

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Datum rođenja: 21.8.1946.

Mjesto rođenja: Shmakovka, regija Primorsky

Predsjednik krimskog izbornog povjerenstva. Odgovoran je za provedbu krimskog„referenduma”. Odgovoran je za potpisivanje rezultata „referenduma” prema ruskom sustavu.

21.3.2014.

32.

General pukovnik Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Datum rođenja: 5.12.1959.

Mjesto rođenja: Osh, Kirgiska SSR

Stvarni zapovjednik ruskih postrojbi raspoređenih na terenu na Krimu (koje Rusija i dalje službeno naziva „lokalnim postrojbama za samoobranu”). Zamjenik zapovjednika južnog vojnog okruga.

21.3.2014.

33.

Elena Borisovna Mizulina (djevojačko Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (djevojačko Дмитриева)

Datum rođenja: 9.12.1954.

Mjesto rođenja: Bui, regija Kostroma

Zastupnica državne Dume. Pokretačica i supredlagateljica nedavnih zakonodavnih prijedloga u Rusiji kojima bi se omogućilo regijama u drugim zemljama da se pripoje Rusiji bez prethodnog odobrenja središnjih tijela.

21.3.2014.

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Datum rođenja: 7.11.1958.

Mjesto rođenja: Bandurovo, regija Kirovograd, Ukrajinski SSR

Potpredsjednik Vlade. Odgovoran za nadgledanje integracije pripojene Autonomne Republike Krima u Rusku Federaciju.

29.4.2014.

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Datum rođenja: 15.9.1949.

Mjesto rođenja: Moskva

Opunomoćeni predstavnik predsjednika Ruske Federacije u takozvanom „Krimskom Federalnom Okrugu”, privremeni član Ruskog vijeća sigurnosti. Odgovoran za provedbu ustavnih prerogativa ruskog čelnika države na području pripojene Autonomne Republike Krima.

29.4.2014.

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Datum rođenja: 27.10.1965.

Mjesto rođenja: Lenjingrad

Ministar za krimske poslove. Odgovoran za integraciju pripojene Autonomne Republike Krima u Rusku Federaciju.

29.4.2014.

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Datum rođenja: 22.8.1960.

Mjesto rođenja: Alagir, Sjeverni Osetijski

Autonomni SSR, RSFSR

Guverner ukrajinskog pripojenog grada Sevastopolja.

29.4.2014.

38.

Olga Fedorovna Kovatidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Datum rođenja: 7.5.1962.

Mjesto rođenja: Simferopol, Ukrajinski SSR

Članica Vijeća Ruske Federacije iz pripojene Autonomne Republike Krima.

29.4.2014.

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Datum rođenja: 21.12.1961.

Mjesto rođenja: Tashtagol, SSSR

Zamjenik predsjednika državne Dume, Ujedinjena Rusija. Odgovoran za pokretanje zakonodavstva za integraciju pripojene Autonomne Republike Krima u Rusku Federaciju.

29.4.2014.

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Datum rođenja: 28.3.1957.

Mjesto rođenja: Podolsk, Moskovska oblast

Ravnatelj GRU-a (Glavna obavještajna uprava), zamjenik načelnika glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije, glavni poručnik. Odgovoran za aktivnost dužnosnika GRU-a u istočnoj Ukrajini.

29.4.2014.

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Datum rođenja: 8.9.1955.

Mjesto rođenja: Kazan

Načelnik glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije, prvi zamjenik ministra obrane Ruske Federacije, vojni general. Odgovoran za masovno razmještanje ruskih trupa uz granicu s Ukrajinom i nepoduzimanje koraka za smirivanje situacije.

29.4.2014.

43.

German Prokopiv

 

Aktivni vođa „Garde Luganska”. Sudjelovao u zauzimanju zgrade regionalnog ureda Sigurnosne službe u Lugansku. Blisko je povezan s „Vojskom jugoistoka”.

29.4.2014.

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Datum rođenja: 13.2.1970.

Mjesto rođenja: Luhansk

Jedan od vođa separatističke skupine „Vojska jugoistoka” koja je zauzela zgradu Sigurnosne službe u regiji Lugansk. Umirovljeni časnik. Prije zauzimanja zgrade on i drugi suučesnici posjedovali su oružje koje je navodno nezakonito dobavljeno iz Rusije i od lokalnih zločinačkih skupina.

29.4.2014.

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Datum rođenja: 26.1.1972.

Mjesto rođenja: Donjeck

Bivši čelnik „Narodne Republike Donjecka”, aktivni sudionik i organizator separatističkih djelovanja, koordinator djelovanja „ruskih turista” u Donjecku. Suosnivač „Građanske inicijative Donbasa za Euroazijsku uniju”. Takozvani „predsjednik”„Narodnog vijeća Narodne Republike Donjecka”.

29.4.2014.

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Datum rođenja: 9.5.1981. ili 9.5.1982.

Mjesto rođenja: Makiivka (Donečka oblast)

Jedan od vođa Narodne Republike Donjecka. Sudjelovao u zauzimanju i okupaciji regionalne uprave. Aktivni glasnogovornik separatista. Takozvani zamjenik predsjednika „Narodnog vijeća” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

29.4.2014.

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Datum rođenja: 1.5.1983.

Mjesto rođenja: Khartsyzsk (Donečka oblast)

Jedan od vođa ideološki radikalne organizacije pod nazivom „Narodne paravojne snage Donbasa”. Aktivni sudionik u zauzimanju više državnih zgrada u regiji Donjeck.

29.4.2014.

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин) također poznat kao Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Datum rođenja: 17.12.1970.

Mjesto rođenja: Moskva

Identificiran kao član osoblja Glavne obavještajne uprave glavnog stožera oružanih snaga Ruske Federacije (GRU). Sudjelovao je u incidentima u Sloviansku. Pomoćnik za sigurnosna pitanja Sergeyu Aksionovu, samoproglašenom predsjedniku vlade Krima. Vođa javnog pokreta „Novorossiya”

29.4.2014.

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Datum rođenja: 4.2.1964.

Mjesto rođenja: Alekseevka, regija Saratov.

Prvi zamjenik šefa kabineta Ureda ruskog predsjednika. Nadležan za nadzor političke integracije ukrajinske regije Krima pripojene Ruskoj Federaciji.

12.5.2014.

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Datum rođenja: 15.2.1957.

Mjesto rođenja: Barnaul.

Zapovjednik ruskih zračnih snaga, general pukovnik. U svojoj visokoj funkciji odgovoran je za raspoređivanje ruskih zračnih snaga na Krimu.

12.5.2014.

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Datum rođenja: 19.5.1960.

Mjesto rođenja: Ignatovo,

Vologodska oblast, SSSR.

Predsjednik Odbora za ustavno pravo Dume. Nadležan za olakšavanje donošenja zakonodavstva o pripojenju Krima i Sevastopolja Ruskoj Federaciji.

12.5.2014.

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Datum rođenja: 30.1.1971. ili 16.3.1966.

Mjesto rođenja: Selo Skvortsovo, regija Simferopol, Krim

Načelnik Ureda savezne službe Krima za migraciju. Odgovoran za sustavno i žurno izdavanje ruskih putovnica stanovnicima Krima.

12.5.2014.

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Datum rođenja: 19.12.1962.

Mjesto rođenja: Zaporozhye

Načelnik Ureda savezne službe Sevastopolja za migraciju. Odgovoran za sustavno i žurno izdavanje ruskih putovnica stanovnicima Sevastopolja.

12.5.2014.

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Datum rođenja: 2.5.1965.

Mjesto rođenja: Sloviansk (Donečka oblast)

Bivši samoproglašeni gradonačelnik grada Slavianska. Ponomariov je pozvao Vladimira Putina da pošalje ruske snage da zaštite grad te je kasnije od njega zatražio isporuku oružja. Ponomariovi ljudi uključeni su u otmice (uhvatili su ukrajinsku izvjestiteljicu Irmu Krat i Simona Ostrovskog, izvjestitelja za Vice News, oboje su kasnije pušteni, zadržali su vojne promatrače angažirane na temelju Bečkog dokumenta OESS-a). I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12.5.2014.

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер) također poznat kao Bes (vrag)

Datum rođenja: 30.12.1965.

Mjesto rođenja: Simferopol, Krim

Jedan od vođa samoproglašene paravojne skupine grada Horlivka. Preuzeo je nadzor nad Sigurnosnom službom ukrajinskog ureda u zgradi regije Donjeck te je kasnije zauzeo područni ured Ministarstva unutarnjih poslova u gradu Horlivka. Povezan je s Ihorom Strielkovim pod čijim je zapovjedništvom bio uključen u ubojstvo Volodymyra Rybaka, narodnog zastupnika u Gradskom poglavarstvu, prema SBU-u.

12.5.2014.

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Datum rođenja: 2.6.1970.

Mjesto rođenja: Dnjepropetrovsk

U svojstvu bivšeg zastupnika ukrajinskog parlamenta (Rade) javno je pozivao na stvaranje takozvane „Savezne Republike Nove Rusije”, koja bi se sastojala od jugoistočnih regija Ukrajine. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12.5.2014.

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Datum rođenja: 30.5.1980.,

Mjesto rođenja: Donjeck, Ukrajina

Načelnik Središnjeg izbornog povjerenstva „Narodne Republike Donjeck”. Aktivno je sudjelovao u organiziranju referenduma od 11. svibnja 2014. o samoodređenju „Narodne Republike Donjeck”. Bivši „ministar” rada i socijalne skrbi.

12.5.2014.

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Datum rođenja: 12.1.1981.

Načelnik Središnjeg izbornog povjerenstva „Narodne Republike Lugansk”. Aktivno je sudjelovao u organiziranju referenduma od 11. svibnja 2014. o samoodređenju „Narodne Republike Lugansk”.

12.5.2014.

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Datum rođenja: 18.3.1980.,

Mjesto rođenja: Mikhailovka, regija Voroshilovgrad, Ukrajinski SSR ili Yevpatoria, Ukrajinski SSR

Tužiteljica u Krimu. Aktivno je provodila rusko pripojenje Krima.

12.5.2014.

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Mjesto rođenja: Sevastopolj, Krim

Tužitelj u Sevastopolju. Aktivno je provodio rusko pripojenje Sevastopolja.

12.5.2014.

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Datum rođenja: 25.7.1972.

Mjesto rođenja: Moskva

Bivši takozvani „predsjednik vlade Narodne Republike Donjecka”, kao takav odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka” (npr. 8. srpnja 2014. izjavio je „naša vojska provodi posebnu operaciju protiv ukrajinskih ‚fašista’”), potpisnik Memoranduma o razumijevanju o „novoruskoj uniji”. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12.7.2014.

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Datum rođenja: 18.12.1972.

Mjesto rođenja: Donjeck

Bivši takozvani „ministar sigurnosti Narodne Republike Donjecka”, kao takav odgovoran za separatistička sigurnosna djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

12.7.2014.

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Datum rođenja: 9.10.1975.

Takozvani „de facto zamjenik predsjednika vlade za socijalna pitanja Narodne Republike Donjecka”. Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”.

12.7.2014.

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Datum rođenja: 6.11.1958.

Mjesto rođenja: Donjeck

Takozvani „ministar za informiranje i masovne komunikacije Narodne Republike Donjecka”. Odgovoran za proseparatistička propagandna djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”.

12.7.2014.

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Datum rođenja: 20.1.1964.

Mjesto rođenja: Izhevsk, Ruska Federacija

Takozvani „predsjednik Vijeća ministara Narodne Republike Luganska”, potvrđen 8. srpnja 2014.

Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

12.7.2014.

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Datum rođenja: 25.11.1971.

Mjesto rođenja: Shargun (Uzbekistan)

Takozvani „potpredsjednik Vijeća ministara Narodne Republike Luganska”, (bivši takozvani „predsjednik vlade Narodne Republike Luganska” i bivši glasnogovornik „Vojske jugoistoka”).

Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

Odgovoran za izjavu Vojske jugoistoka da se ukrajinski predsjednički izbori u „Narodnoj Republici Lugansku” ne mogu održati zbog „novog” statusa regije.

12.7.2014.

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Datum rođenja: 7.4.1980. ili 7.4.1979.

Mjesto rođenja: Stakhanov (Luganska oblast)

Takozvani „predsjednik Vrhovnog vijeća Narodne Republike Luganska”.

Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja „Vrhovnog vijeća”, odgovoran za zahtjev Ruskoj Federaciji za priznanje neovisnosti „Narodne Republike Luganska”

Potpisnik Memoranduma o razumijevanju o „novoruskoj uniji”.

12.7.2014.

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Datum rođenja: 13.8.1954.

Mjesto rođenja: Perevalsk (Luganska oblast)

Bivši takozvani „ministar unutarnjih poslova Narodne Republike Luganska”, kao takav, odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

12.7.2014.

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Datum rođenja: 24.6.1964. ili 25.6.1964. ili 26.6.1964.

Mjesto rođenja: Lugansk (moguće u Kelmentsiju, Černjivecka oblasti.)

Bivši takozvani „ministar obrane” i trenutačni takozvani „predsjednik”„Narodne Republike Luganska”.

Odgovoran za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Luganska”.

12.7.2014.

71.

Nikolay KOZITSYN

Datum rođenja: 20.6.1956.

Mjesto rođenja: regija Donjeck

Zapovjednik kozačkih snaga.

Odgovoran za zapovijedanje separatistima u istočnoj Ukrajini u borbi protiv snaga vlade Ukrajine.

12.7.2014.

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Datum rođenja: 1.9.1950.

Mjesto rođenja: Kurumoch, regija Kujbišev

Stalni član Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, direktor vanjske obavještajne službe Ruske Federacije. Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Datum rođenja: 11.7.1951.

Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt-Peterburg).

Stalni član i tajnik Vijeća sigurnosti Ruske Federacije. Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Datum rođenja: 15.11.1951.

Mjesto rođenja: Perm

Stalni član Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, direktor federalne sigurnosne službe (FSB). Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Datum rođenja: 8.10.1956.

Mjesto rođenja: Zhetikara, Kazaški SSR

Stalni član i zamjenik tajnika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije. Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Datum rođenja: 15.12.1950.

Mjesto rođenja: Vladivostok

Stalni član Vijeća sigurnosti Ruske Federacije; Kao član Vijeća sigurnosti koje pruža savjete i koordinira nacionalna sigurnosna pitanja, bio je umiješan u oblikovanje politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Datum rođenja: 17.5.1954.

Zapovjednik pete službe FSB-a, federalne sigurnosne službe Ruske Federacije.

Kao visoki dužnosnik FSB-a, predvodi službu koja je nadležna za nadgledanje obavještajnih operacijae i međunarodne aktivnosti.

25.7.2014.

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Datum rođenja: 10.7.1981.

Mjesto rođenja: Kuibyshev (Samara)

Zastupnik u državnoj Dumi.

Dana 23.5.2014. najavio je otvaranje „de facto veleposlanstva” nepriznate takozvane „Narodne Republike Donjecka” u Moskvi, doprinosi podrivanju ili ugrožavanju teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine.

25.7.2014.

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Datum rođenja: 5.10.1976.

Mjesto rođenja: Tsentaroy.

Predsjednik Republike Čečenije. Kadyrov je davao izjave kojima podupire nezakonito pripojenje Krima, kao i izjave kojima podupire oružanu pobunu u Ukrajini. Dana 14. lipnja 2014. između ostalog je izjavio da će „učiniti sve kako bi pomogao ponovno oživjeti Krim”. U tom kontekstu vršitelj dužnosti voditelja Autonomne Republike Krima dodijelio mu je odlikovanje „za oslobođenje Krima” za potporu koju je dao nezakonitom pripojenju Krima. Osim toga, 1. lipnja 2014. izrazio je spremnost da pošalje 74 tisuće čečenskih dobrovoljaca u Ukrajinu, ako se to od njega zatraži.

25.7.2014.

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Datum rođenja: 23.12.1960.

Mjesto rođenja: Vyselki, regija Krasnodar

Bivši guverner Krasnodarskog kraja.

Vršitelj dužnosti čelnika Autonomne Republike Krima dodijelio mu je odlikovanje „za oslobođenje Krima” za potporu koju je dao nezakonitom pripojenju Krima. Tom prigodom vršitelj dužnosti čelnika Autonomne Republike Krima izjavio je da je Tkachyov bio jedan od prvih koji su izrazili potporu novom „vodstvu” Krima.

25.7.2014.

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Datum rođenja: 10.2.1983.

Mjesto rođenja: Sjeverodonjetsk

Jedan od samozvanih čelnika takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Zatražio je rusku intervenciju u istočnoj Ukrajini, među ostalim razmještanjem ruskih mirovnih snaga. Povezan je s Igorom Strelkovom/Girkinom koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Gubarev je odgovoran za novačenje osoba u oružane snage separatista.

Odgovoran za to što je zajedno s proruskim snagama zauzeo zgradu regionalnih vlasti u Donjecku i sebe proglasio „narodnim guvernerom”.

Iako je uhićen zbog ugrožavanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine, a zatim oslobođen, nastavio je imati istaknutu ulogu u separatističkim djelovanjima i na taj način podrivati teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Datum rođenja: 5.7.1983.

Mjesto rođenja: Kakhovka (oblast Kherson)

U svojstvu bivše takozvane „ministrice vanjskih poslova” bila je odgovorna za obranu takozvane „Narodne Republike Donjecka” te na taj način podrivanje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Ukrajine. Usto se njezin bankovni račun upotrebljava za financiranje nezakonitih separatističkih skupina. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti podržala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

25.7.2014.

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Datum rođenja: 7.2.1960.

Mjesto rođenja: Donjeck

Bivši takozvani „zamjenik ministra obrane” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Povezan je s Igorom Strelkovom/Girkinom koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti Berezin podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. I dalje aktivno podupire separatistička djelovanja i politike.

25.7.2014.

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Datum rođenja: 2.4.1956.

Mjesto rođenja: Odesa

Samozvani „predsjednik” takozvane „Republike Novorusije” koji je pozvao Rusiju da razmjesti postrojbe u Ukrajini. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Datum rođenja: 23.6.1972.

Mjesto rođenja: regija Vinnytsia

Viši pomoćnik Igora Strelkova/Girkina koji je odgovoran za djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Tako je preuzimanjem i obavljanjem te dužnosti Zdriliuk podržao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

25.7.2014.

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(poznat i kao Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Datum rođenja: 19.2.1951.

Mjesto rođenja: Novosibirsk

Bivši „ministar državne sigurnosti” u separatističkoj regiji Pridnjestrovlja. Bivši potpredsjednik vlade Narodne Republike Donjecka odgovoran za sigurnost i izvršavanje zakonodavstva. U tom svojstvu odgovoran je za separatistička „vladina” djelovanja takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”.

25.7.2014.

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Datum rođenja: 31.5.1960.

Mjesto rođenja: Zagorsk (Sergiev Posad)

Kao prvi zamjenik voditelja predsjedničke administracije odgovoran je za davanje uputa ruskim medijskim kućama da izvješćuju na način koji pogoduje separatistima u Ukrajini i pripojenju Krima te tako podupire destabilizaciju istočne Ukrajine i pripojenje Krima.

30.7.2014.

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Datum rođenja: 13.1.1954.

Mjesto rođenja: Dzerzhynsk (Donečka oblast)

Član takozvanog „Narodnog vijeća” i bivši predsjedavajući takozvanog „Vrhovnog vijeća” takozvane „Narodne Republike Donjecka” te je bio na izvorištu politika i organizacije nezakonitog „referenduma” koji je doveo do proglašenja takozvane „Narodne Republike Donjecka”, što je predstavljalo kršenje teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i jedinstva Ukrajine.

30.7.2014.

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Datum rođenja: 27.11.1967.

Mjesto rođenja: Simferopol, Krim

Prihvaćanjem imenovanja takozvanim „ministrom unutarnjih poslova Republike Krim” (Odlukom br. 301) koje mu je 5. svibnja 2014. dodijelio Predsjednik Rusije te djelovanjem u svojstvu takozvanog „ministra unutarnjih poslova” podrivao je teritorijalnu cjelovitost, suverenitet i jedinstvo Ukrajine.

30.7.2014.

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Datum rođenja: 15.12.1951.

Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt Peterburg).

G. Rotenberg dugogodišnji je poznanik predsjednika Putina i njegov bivši partner za sparing u džudu.

Obogatio se tijekom mandata predsjednika Putina. Njegova razina gospodarskog uspjeha može se pripisati utjecaju ključnih donositelja odluka koji mu je pogodovao, posebno pri dodjeli ugovora o javnoj nabavi.

Imao je koristi od bliske osobne veze s ruskim donositeljima odluka jer su mu ruska država ili poduzeća u državnom vlasništvu dodijelili važne ugovore. Njegovim je društvima posebno dodijeljeno nekoliko vrlo unosnih ugovora za pripremu Olimpijskih igara u Sočiju.

Također je vlasnik trgovačkog društva Stroygazmontazh koje je dobilo državni ugovor za gradnju mosta od Rusije do nezakonito pripojene Autonomne Republike Krima te je time konsolidirao njezinu integraciju u Rusku Federaciju, čime se dalje podriva teritorijalna cjelovitost Ukrajine.

Predsjednik je uprave izdavačke kuće Prosvescheniye koja je posebno provela projekt „Djeci Rusije: adresa – Krim”, javnu kampanju čija je namjena bila uvjeriti krimsku djecu da su sada ruski građani koji žive u Rusiji te time poduprijeti politiku ruske vlade da integrira Krim u Rusiju.

30.7.2014.

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич Малофеев)

Datum rođenja: 3.7.1974.

Mjesto rođenja: Puschino

G. Malofeev blisko je povezan s ukrajinskim separatistima u istočnoj Ukrajini i na Krimu. Bivši je poslodavac g. Borodaija, takozvanog predsjednika vlade takozvane „Narodne Republike Donjecka”, te se tijekom razdoblja pripojenja Krima susreo s g. Aksyonovim, takozvanim predsjednikom vlade takozvane „Republike Krima”. Ukrajinska vlada pokrenula je kaznenu istragu njegove navodne materijalne i financijske potpore separatistima. Osim toga, dao je više javnih izjava potpore pripojenju Krima i uključenju Ukrajine u Rusiju te je u lipnju 2014. izjavio da se „cijela Ukrajina ne može uključiti u Rusiju, ali istok (Ukrajine) možda može”.

Stoga g. Malofeev podupire destabilizaciju istočne Ukrajine.

30.7.2014.

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Datum rođenja: 25.7.1951.

Mjesto rođenja: Lenjingrad (Sankt Peterburg).

G. Kovalchuk je dugogodišnji poznanik predsjednika Putina. Suosnivač je takozvanog društva Ozero Dacha, zadruge koja povezuje utjecajnu skupinu pojedinaca bliskih predsjedniku Putinu.

Ostvaruje korist od svojih veza s ruskim donositeljima odluka. Predsjednik je i najveći dioničar društva Bank Rossiya. Godine 2013. bio je vlasnik otprilike 38 % društva Bank Rossiya koje se smatra osobnom bankom visokih dužnosnika Ruske Federacije. Od nezakonitog pripojenja Krima Bank Rossiya otvorila je podružnice diljem Krima i Sevastopolja, čime je konsolidirala njihovu integraciju u Rusku Federaciju.

Osim toga, Bank Rossiya ima važne interese u društvu National Media Group koje nadzire televizijske postaje koje aktivno podupiru politike ruske vlade za destabilizaciju Ukrajine.

30.7.2014.

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич Шамалов)

Datum rođenja: 24.1.1950.

Mjesto rođenja: Bjelarus

G. Shamalov je dugogodišnji poznanik predsjednika Putina. Suosnivač je takozvanog društva Ozero Dacha, zadruge koja povezuje utjecajnu skupinu pojedinaca bliskih predsjedniku Putinu.

Ostvaruje korist od svojih veza s ruskim donositeljima odluka. Drugi je najveći dioničar društva Bank Rossiya te je 2013. posjedovao oko 10 % tog društva koje se smatra osobnom bankom visokih dužnosnika Ruske Federacije. Od nezakonitog pripojenja Krima društvo Bank Rossiya otvorilo je podružnice diljem Krima i Sevastopolja, čime je konsolidiralo njihovu integraciju u Rusku Federaciju.

Osim toga, Bank Rossiya ima važne interese u društvu National Media Group koje s druge strane nadzire televizijske postaje koje aktivno podupiru politike ruske vlade za destabilizaciju Ukrajine.

30.7.2014.

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO

(Александр Владимирович Захарченко)

Datum rođenja: 26.6.1976.

Mjesto rođenja: Donjeck

Dana 7. kolovoza 2014. zamijenio je Alexandera Borodaija kao takozvani „premijer” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Pri preuzimanju i obnašanju te dužnosti Zakharchenko je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

97.

Vladimir KONONOV/također poznat kao „Car”

(Владимир Петровнч Кононов)

Datum rođenja: 14.10.1974.

Mjesto rođenja: Gorsky

Dana 14. kolovoza zamijenio je Igora Strelkova/Girkina kao takozvani „ministar obrane” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Navodno od travnja zapovijeda odredom separatističkih boraca u Donjecku i obećao je „riješiti strateški zadatak odbijanja ukrajinske vojne agresije”. Time je Konokov podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович Руденко)

Datum rođenja: 21.1.1983.

Mjesto rođenja: Debalcevo

Povezan s „Narodnom milicijom Donbasa”. Izjavio je između ostalog da će svoje borbe nastaviti u ostatku zemlje. Time je Rudenko podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Takozvani „narodni zastupnik” u takozvanom „Parlamentu Narodne Republike Donjecka”.

12.9.2014.

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Datum rođenja: 21.6.1973.

Mjesto rođenja: Rostovska oblast (Rusija)

Zamijenio je Marata Bashirova kao takozvani „premijer” takozvane „Narodne Republike Luganska”. Prethodno je djelovao u miliciji Vojske jugoistoka. Time je Tsypkalov podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Datum rođenja: 1.3.1977.

„Ministar unutarnjih poslova” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Povezan s Vladimirom Antyufeyevom koji je odgovoran za separatističke „vladine” aktivnosti takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич Родкин)

Datum rođenja: 23.9.1976.

Mjesto rođenja: Moskva

Moskovski predstavnik takozvane „Narodne Republike Donjecka”. U svojim izjavama između ostalog govorio je o spremnosti milicije da provodi gerilski rat i njihovom osvajanju oružanih sustava ukrajinskih oružanih snaga. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Datum rođenja: 26.7.1956. ili 26.6.1956.

Mjesto rođenja: Cioburciu, okrug Slobozia, sada Republika Moldova

„Zamjenik premijera za socijalna pitanja” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Povezan s Vladimirom Antyufeyevom, koji je odgovoran za separatističke „vladine” aktivnosti takozvane „vlade Narodne Republike Donjecka”. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Štićenik ruskog zamjenika premijera Dmitryja Rogozina. Načelnik uprave Vijeća ministara takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

12.9.2014.

104.

Georgiy L'vovich MURADOV

(Георгий Львович Мурадов)

Datum rođenja: 19.11.1954.

Mjesto rođenja: Kochmes, Komi ASSR

Takozvani „zamjenik premijera” Krima i ovlašteni predstavnik Krima predsjedniku Putinu. Muradov je imao važnu ulogu u konsolidaciji ruske institucionalne kontrole nad Krimom nakon nezakonitog pripojenja. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Datum rođenja: 23.5.1971.

Mjesto rođenja: Džankoj

Takozvani „prvi zamjenik premijera” Krima. Sheremet je odigrao ključnu ulogu u organizaciji i provedbi referenduma od 16. ožujka na Krimu o ujedinjenju s Rusijom. U razdoblju referenduma Sheremet je navodno zapovijedao promoskovskim „samoobrambenim snagama” na Krimu. Time je podupirao djelovanja i politike kojima se podriva teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

12.9.2014.

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович Воробьев)

Datum rođenja: 2.2.1948.

Mjesto rođenja: Krasnojarsk

Zamjenik predsjednika Vijeća federacije Ruske Federacije. Dana 1. ožujka 2014. Vorobiov je u Vijeću Federacije javno podržao raspoređivanje ruskih snaga u Ukrajini. Nakon toga glasovao je za s time povezani dekret.

12.9.2014.

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович Жириновски)

Datum rođenja: 25.4.1946.

Mjesto rođenja: Alma Ata, Kazakstanski SSR

Član Vijeća državne Dume; vođa stranke LDPR. Aktivno je podržavao upotrebu ruskih oružanih snaga u Ukrajini i pripajanje Krima. Aktivno je pozivao na podjelu Ukrajine. U ime stranke LDPR, na čijem je čelu, potpisao je sporazum s tzv. „Narodnom Republikom Donjeck”.

12.9.2014.

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Datum rođenja: 11.8.1949.

Mjesto rođenja: Klin

Zamjenik predsjednika državne Dume. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович Водолацкий)

Datum rođenja: 19.8.1957.

Mjesto rođenja: Stefanidin Dar, regija Rostov

Predsjednik („ataman”) Unije ruskih i stranih kozačkih snaga i zamjenik u državnoj Dumi. Podržao je pripojenje Krima i priznao je da su ruski Kozaci bili aktivno uključeni u ukrajinski sukob na strani separatista koje je podržala Moskva. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович Калашников)

Datum rođenja: 6.8.1960.

Mjesto rođenja: Stepnoy Dvorets

Prvi zamjenik predsjednika Odbora za vanjske poslove državne Dume. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович Никитин)

Datum rođenja: 5.4.1948.

Mjesto rođenja: Opochka

Bivši prvi zamjenik predsjednika Odbora za odnose s državama CIS-a, euroazijske integracije i veze sa sunarodnjacima u državnoj Dumi. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Datum rođenja: 21.3.1964.

Mjesto rođenja: Rudny, regija Kostanai, Kazakstanski SSR

Prvi zamjenik predsjednika Odbora za odnose s državama CIS-a, euroazijske integracije i veze sa sunarodnjacima u državnoj Dumi. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович Мельников)

Datum rođenja: 7.8.1950.

Mjesto rođenja: Bogoroditsk

Prvi zamjenik predsjednika, državna Duma. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович Лебедев)

Datum rođenja: 27.9.1972.

Mjesto rođenja: Moskva

Zamjenik predsjednika, državna Duma. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович Левичев)

Datum rođenja: 28.5.1953.

Mjesto rođenja: Pushkin

Zamjenik predsjednika, državna Duma. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна Журова)

Datum rođenja: 7.1.1972.

Mjesto rođenja: Pavlov-on-the-Neva

Prva zamjenica predsjednika Odbora za vanjske poslove, državna Duma. Dana 20. ožujka 2014. glasovala je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич Haумец)

Datum rođenja: 11.2.1968.

General bojnik ruske vojske. Zapovijeda 76. zračnim odredom koji je uključen u rusku vojnu prisutnost na ukrajinskom državnom području, posebice tijekom nezakonitog pripojenja Krima.

12.9.2014.

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович Чемезов)

Datum rođenja: 20.8.1952.

Mjesto rođenja: Cheremkhovo

Sergei Chemezov jedan je od poznatih bliskih suradnika predsjednika Putina, obojica su bili dužnosnici KGB-a raspoređeni u Dresdenu, te je član Vrhovnog vijeća „Ujedinjene Rusije”. Zahvaljujući vezama s ruskim predsjednikom promaknut je na više pozicije u poduzećima pod državnom kontrolom. Predsjeda konglomeratom Rostec, vodećom ruskom korporacijom za obrambenu i industrijsku proizvodnju pod državnom kontrolom. Slijedom odluke ruske vlade Technoprometexpoort društvo kći Rosteca planira izgradnju energetskog postrojenja na Krimu i time podupire njegovu integraciju u Rusku Federaciju.

Nadalje, Rosoboronexport, društvo kći Rosteca, podržao je integraciju krimskih obrambenih trgovačkih društava u rusku obrambenu industriju, time konsolidirajući nezakonito pripojenje Krima Ruskoj Federaciji.

12.9.2014.

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Datum rođenja: 8.2.1963.

Mjesto rođenja: Kišinjev

Zastupnik u državoj Dumi, predsjednik povjerenstva državne Dume za zakonodavne odredbe o razvoju vojno-industrijskog kompleksa Ruske Federacije. Istaknuti je član „Ujedinjene Rusije” i poduzetnik s velikim ulaganjima u Ukrajini i na Krimu.

Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

12.9.2014.

120.

Serhiy KOZYAKOV (također poznat kao Sergey Kozyakov)

Сергей Козьяков

Datum rođenja: 29.9.1982.

U svojoj ulozi „predsjednika Središnje izborne komisije Luganska” odgovoran je za organiziranje tzv. „izbora”2. studenoga 2014. u tzv. „Narodnoj Republici Lugansk”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj te organiziranjem nezakonitih „izbora”, aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV također poznat kao Oleh AKIMOV

(Олег Константинович Акимов)

Datum rođenja: 15.9.1981.

Mjesto rođenja: Lugansk

Zamjenik „Gospodarske unije Luganska” u „Nacionalnom vijeću” u „Narodnoj Republici Lugansk”. Bio je kandidat na takozvanim „izborima” od 2. studenoga 2014. za položaj „predsjednika” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj te službenim sudjelovanjem kao kandidat na nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN također poznata kao Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN ili Larysa AIRAPETYAN

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Datum rođenja: 21.2.1970.

„Ministrica zdravstva” takozvane „Narodne Republike Lugansk”. Kandidirala se na takozvanim „izborima” od 2. studenoga 2014. za položaj „predsjednice” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.

Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj te službenim sudjelovanjem kao kandidatkinja na nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO također poznat kao Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Datum rođenja: 7.8.1957.

Mjesto rođenja: Donjeck

Zastupnik u „Parlamentu” takozvane „Narodne Republike Donjeck” i radi u Uniji veterana organizacije Berkut u Donbasu. Kandidirao se na takozvanim „izborima” od 2. studenoga 2014. za položaj „predsjednika” takozvane „Narodne Republike Donjeck”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj te službenim sudjelovanjem kao kandidat na nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN također poznat kao Oleksandr KOFMAN

(Александр Игоревич Кофман)

Datum rođenja: 30.8.1977.

Mjesto rođenja: Makiivka (Donečka oblast)

Takozvani „ministar vanjskih poslova” i takozvani „Prvi zamjenik predsjednika”„Parlamenta” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Kandidirao se na takozvanim nezakonitim „izborima” od 2. studenoga 2014. za položaj „predsjednika” takozvane „Narodne Republike Donjecka”. Tim „izborima” krši se ukrajinsko pravo te su stoga nezakoniti.

Sudjelovanjem i obnašanjem te dužnosti te službenim sudjelovanjem kao kandidat na nezakonitim „izborima”, aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич Халиков)

Datum rođenja: 23.2.1969.

Mjesto rođenja: selo Belozere, Romodanovskiy rayon, SSSR

„Prvi zamjenik predsjednika vlade” i bivši „glavni tužitelj” takozvane „Narodne Republike Donjeck”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович Семенов)

Datum rođenja: 3.2.1963.

Mjesto rođenja: Moskva

„Potpredsjednik vlade za financije” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Datum rođenja: 29.8.1969.

„Ministar obrane” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

128.

Lesya LAPTEVA

(Леся Лаптева)

 

„Ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i religije” tzv. „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(također poznat kao Yevhen Eduardovych Mychaylov)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Datum rođenja: 17.3.1963.

Mjesto rođenja: Arkhangelsk

„Voditelj uprave za državna pitanja” tzv. „Narodne Republike Donjeck”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO također poznat kao Vladislav Nykolayevich DEYNEGO

(Владислав Николаевич Дейнего)

Datum rođenja: 12.3.1964.

„Zamjenik predsjednika”„Narodnog vijeća” takozvane „Narodne Republike Lugansk”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao aktivnosti i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

29.11.2014.

133.

Pavel DREMOV također poznat kao Batya

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV

(Павло Леонщович Дрьомов)

Datum rođenja: 22.11.1976.

Mjesto rođenja: Stakhanov

Zapovjednik „Prve kozačke pukovnije”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

134.

Alexey MILCHAKOV također poznat kao Fritz, Srbin

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Datum rođenja: 30.4.1991. ili 30.1.1991.

Mjesto rođenja: Sankt Peterburg

Zapovjednik jedinice „Rusich”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

135.

Arseny PAVLOV također poznat kao Motorola

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (također poznat kao Моторoла)

Datum rođenja: 2.2.1983.

Mjesto rođenja: Ukhta, Komi

Zapovjednik „bataljuna Sparta”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH također poznat kao Givi

(Михаил Сергеевич Толстых)

Datum rođenja: 19.7.1980.

Mjesto rođenja: Ilovaisk

Zapovjednik bataljuna „Somali”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Здуард Александрович Басурин)

Datum rođenja: 27.6.1966. ili 21.6.1966.

Mjesto rođenja: Donjeck

Takozvani „zamjenik zapovjednika” u Ministarstvu obrane takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

Datum rođenja: 20.5.1972. ili 30.5.1972.

Mjesto rođenja: Lugansk

Takozvani „ministar pravosuđa” nezakonite takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

139.

Sergey Anatolievich LITVIN

(Сергей Анатольевич Литвин)

Datum rođenja: 2.7.1973.

Takozvani „zamjenik predsjednika” Vijeća ministara takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Datum rođenja: 20.11.1988.

Mjesto rođenja: Krasnoarmëisk

Takozvana „ministrica pravosuđa” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Datum rođenja: 27.1.1974.

Takozvani „ministar proračuna” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Datum rođenja: 5.1.1967.

Takozvani „ministar proračuna” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

144.

Viktor YATSENKO

(Виктор ЯЦЕНКО)

Datum rođenja: 22.4.1985.

Mjesto rođenja: Kherson

Takozvani „ministar komunikacija” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

146.

Zaur ISMAILOV

(Заур Исмаилов Рауфович)

Datum rođenja: 25.7.1978. (ili 23.3.1975.)

Mjesto rođenja: Krasny Luch, Voroshilovgrad Luhansk

Takozvani „glavni tužitelj” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович Антонов)

Datum rođenja: 15.5.1955.

Mjesto rođenja: Omsk

Zamjenik ministra obrane te je u toj ulozi sudjelovao u pružanju potpore razmještanju ruskih postrojbi u Ukrajini.

Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva obrane u toj ulozi sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович Бахин)

Datum rođenja: 8.5.1956.

Mjesto rođenja: Kaunas, Litva

Prvi zamjenik ministra obrane te je u toj ulozi sudjelovao u pružanju potpore razmještanju ruskih postrojbi u Ukrajini.

Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva obrane u toj ulozi sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Datum rođenja: 9.11.1963.

Mjesto rođenja: NJDR (DDR)

Ravnatelj Glavnog odjela za operacije i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije. U obje uloge aktivno sudjeluje u oblikovanju i provedbi vojne kampanje ruskih snaga u Ukrajini.

Prema utvrđenim aktivnostima glavnog stožera provođenjem operativne kontrole nad oružanim snagama aktivno sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Datum rođenja: 11.9.1937.

Mjesto rođenja: Tchassov Yar, Ukrajina

Zastupnik u državnoj Dumi.

Posjetio je takozvanu „Narodnu Republiku Donjeck” te je tijekom posjeta svojim izjavama podupro separatiste. Također je imenovan počasnim konzulom takozvane „Narodne Republike Donjecka” u Ruskoj Federaciji.

Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

16.2.2015.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Datum rođenja: 14.3.1955.

Mjesto rođenja: Zhilino, regija Kalinjingrad

Prvi zamjenik predsjednika Odbora državne Dume za etnička pitanja.

Osnivač je civilnog pokreta „Krassnaya Moskva – pomoć patriotskoj fronti Crvena Moskva (Red Moscow Patriotic Front Aid)” koji je organizirao javne prosvjede u potporu separatistima, time podupirući politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine. Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt Federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i o stvaranju novih federalnih entiteta u okviru Ruske Federacije – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

16.2.2015.

Subjekti:

33.

Brigada Prizrak

(„Бригада ‚Призрак”)

Oružana separatistička skupina koja je aktivno podupirala djelovanja kojima se podrivaju teritorijalan cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.


15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/63


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1515

оd 5. lipnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu produženja prijelaznog razdoblja koje se odnosi na mirovinske sustave

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 85. stavak 2.,

budući da:

(1)

Središnje druge ugovorne strane posreduju između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta. Kreditni rizik tih drugih ugovornih strana ublažava se polaganjem kolaterala koji se izračunava tako da pokrije sve potencijalne gubitke u slučaju neispunjavanja obveza. Središnje druge ugovorne strane prihvaćaju samo visoko likvidnu imovinu, uglavnom gotovinu, kao kolateral za zadovoljavanje potraživanja varijacijskog iznosa nadoknade kako bi se u slučaju neispunjavanja obveza omogućila brza likvidacija.

(2)

Mirovinski sustavi u brojnim su državama članicama aktivni sudionici na tržištima OTC izvedenica. No mirovinski sustavi obično što je više moguće umanjuju svoje pozicije u gotovini i umjesto toga imaju ulaganja koja donose veće prihode kao što su vrijednosni papiri kako bi umirovljenicima osigurali veće prinose. Subjekti koji upravljaju mirovinskim sustavima čiji je primarni cilj osigurati koristi nakon umirovljenja, obično u obliku isplata do kraja života, ali i u obliku vremenski ograničenih isplata ili jednokratnih isplata, obično drže minimum novčanih sredstava kako bi maksimalizirali učinkovitost i povrat za njihove imatelje polica. Zahtijevati od takvih subjekata središnje poravnanje ugovora o OTC izvedenicama za te bi subjekte značilo pretvaranje značajnog dijela njihove imovine u gotovinu kako bi mogli ispuniti tekuće zahtjeve za iznosom nadoknade središnjih drugih ugovornih strana.

(3)

Člankom 89. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 stoga je predviđeno da se tijekom razdoblja od tri godine nakon stupanja na snagu te Uredbe obveza poravnanja iz članka 4. ne primjenjuje na ugovore o OTC izvedenicama koji objektivno mjerljivo smanjuju investicijske rizike koji su izravno povezani s financijskom solventnošću mirovinskih sustava. Prijelazno razdoblje također se primjenjuje na subjekte osnovane za potrebe pružanja naknade članovima mirovinskih sustava u slučaju neispunjavanja obveza.

(4)

Kako bi se u potpunosti procijenilo trenutačnu situaciju, Komisija je pripremila izvješće u skladu s člankom 85. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 kojim se procjenjuje jesu li središnje druge ugovorne strane uložile potrebne napore da razviju primjerena tehnička rješenja za prijenos negotovinskog kolaterala kao varijacijskog iznosa nadoknade od strane mirovinskih sustava. Kako bi provela tu procjenu, Komisija je naručila osnovnu studiju o rješenjima za polaganje negotovinskog kolaterala središnjim drugim ugovornim stranama od strane mirovinskih sustava te o učinku uklanjanja izuzeća ako nema rješenja u pogledu smanjenja mirovinskog prihoda umirovljenika koji su korisnici takvih mirovinskih sustava.

(5)

U skladu s rezultatima svojeg izvješća Komisija smatra da u ovom trenutku središnje druge ugovorne strane nisu uložile potrebne napore za razvoj primjerenih tehničkih rješenja i da je učinak središnjeg poravnanja ugovora o OTC izvedenicama na mirovine budućih umirovljenika i dalje nepovoljan.

(6)

Stoga je trogodišnje prijelazno razdoblje iz članka 89. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 potrebno produžiti za dvije godine.

(7)

Ova Uredba trebala bi stupiti na snagu što prije kako bi omogućila produženje postojećih prijelaznih razdoblja prije njihova isteka ili što prije nakon njihova isteka. Kasnije stupanje na snagu moglo bi uzrokovati pravne nesigurnosti za mirovinske sustave u pogledu toga trebaju li započeti s pripremama za nadolazeće obveze poravnanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prvi podstavak članka 89. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 zamjenjuje se sljedećim:

„Do 16. kolovoza 2017. obveza poravnanja iz članka 4. neće se primjenjivati na ugovore o OTC izvedenicama koji objektivno mjerljivo smanjuju investicijske rizike koji su izravno povezani s financijskom solventnošću mirovinskih sustava kako su definirani u članku 2. stavku 10. Prijelazno razdoblje također se primjenjuje na subjekte osnovane za potrebe pružanja naknade članovima mirovinskih sustava u slučaju neispunjavanja obveza.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.


15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/65


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1516

оd 10. lipnja 2015.

o utvrđivanju fiksne stope za operacije financirane iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (1), a osobito njezin članak 61. stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013 prihodi ostvareni operacijama moraju se uzeti u obzir pri izračunavanju javnih doprinosa.

(2)

Uredbom (EU) br. 1303/2013 predviđa se primjena fiksnih postotaka prihoda na operacije u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija bez izračunavanja diskontiranih neto prihoda.

(3)

U cilju izbjegavanja prekomjernog financiranja i tržišnih poremećaja te na temelju povijesnih podataka, fiksnu stopu za neto prihode ostvarene u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija trebalo bi utvrditi na razini od 20 %,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se fiksna stopa za operacije u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se unaprijed odredili mogući neto prihodi ostvareni takvim operacijama i utvrdili prihvatljivi izdaci operacija u skladu s člankom 61. stavkom 2. Uredbe(EU) br. 1303/2013.

Članak 2.

U svrhu primjene fiksnog postotka neto prihoda navedenog u članku 61. stavku 3. točki (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013, utvrđuje se fiksna stopa od 20 % za operacije u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 320.


15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/67


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1517

оd 11. rujna 2015.

o 236. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a) i članak 7.a stavak 1.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 3. rujna 2015. odobrio je da se jedna osoba doda na popis osoba, skupina i subjekata na koje se treba primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora, koji je sastavio Odbor za sankcije Al Qaidi.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način ažurirati.

(4)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala odmah stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. rujna 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

voditelj Službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Pod naslovom „Fizičke osobe” u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 dodaje se sljedeći unos:

„Sofiane Ben Goumo (alias (a) Sufyan bin Qumu, (b) Abou Fares al Libi). Datum rođenja: 26.6.1959. Mjesto rođenja: Derna, Libija. Državljanstvo: libijsko. Adresa: Libija. Ostali podaci: (a) Vođa skupine Ansar al Charia Derna. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 3.9.2015.”


15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/69


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1518

оd 14. rujna 2015.

o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 11. stavak 2.,

nakon savjetovanja s državama članicama,

budući da:

1.   POSTUPAK

1.1.   Mjere na snazi

(1)

Vijeće je Uredbom (EZ) br. 599/2009 (2) uvelo konačnu antidampinšku pristojbu u rasponu od 0 EUR do 198,0 EUR po toni na uvoz monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla uobičajeno poznatih kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, većim od 20 %, u tom trenutku obuhvaćenih oznakama KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (oznaka TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (oznaka TARIC 3824909787) i podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država („SAD” ili „dotična zemlja”). Antidampinška pristojba uvedena tom Uredbom dalje u tekstu naziva se „postojeće mjere”.

(2)

Nakon ispitnog postupka protiv izbjegavanja mjera Vijeće je Provedbenom uredbom (EU) br. 444/2011 (3) konačnu antidampinšku pristojbu uvedenu Uredbom (EZ) br. 599/2009 proširilo na uvoz u Uniju biodizela poslanog iz Kanade, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kanade ili ne, osim onog koji su proizvela društva BIOX Corporation, Oakville i Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada. Vijeće je istom Uredbom proširilo i konačnu antidampinšku pristojbu uvedenu Uredbom (EZ) br. 599/2009 na uvoz biodizela u mješavini s masenim udjelom od 20 % ili manjim monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

1.2.   Mjere na snazi u odnosu na ostale treće zemlje

(3)

Izvan područja primjene ovog postupka antidampinške mjere za biodizel trenutačno su na snazi za uvoz iz Argentine i Indonezije (4).

1.3.   Zahtjev za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera

(4)

Nakon objave obavijesti o predstojećem isteku (5) antidampinških mjera na snazi za uvoz biodizela podrijetlom iz SAD-a Europska komisija („Komisija”) zaprimila je zahtjev za reviziju u skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe.

(5)

Zahtjev je 9. travnja 2014. podnio Europski odbor za biodizel („podnositelj zahtjeva” ili „EBB”) u ime proizvođača koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje biodizela u Uniji. Zahtjev se temeljio na pretpostavci da bi istek mjera za posljedicu vjerojatno imao ponavljanje dampinga i štete industriji Unije.

1.4.   Pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera

(6)

Nakon savjetovanja s Odborom osnovanim člankom 15. stavkom 1. Osnovne uredbe Komisija je utvrdila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera te je 10. srpnja 2014. u Obavijesti o pokretanju postupka objavljenoj u Službenom listu Europske unije  (6) („Obavijest o pokretanju postupka”) najavila pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe.

(7)

Komisija je istog dana pokrenula reviziju zbog predstojećeg isteka kompenzacijskih mjera na snazi za uvoz biodizela podrijetlom iz SAD-a. Radi se o usporednom, ali različitom postupku koji je uređen zasebnom Uredbom.

1.5.   Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje

(8)

Ispitnim postupkom o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga i štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014. („razdoblje ispitnog postupka revizije” ili „RIPR”). Ispitivanjem kretanja važnih za procjenu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2011. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije („razmatrano razdoblje”).

1.6.   Zainteresirane strane

(9)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka pozvala sve zainteresirane strane da joj se obrate radi sudjelovanja u ispitnom postupku. Osim toga, Komisija je o pokretanju ispitnog postupka posebno obavijestila podnositelja zahtjeva, druge proizvođače iz Unije koji su joj poznati, proizvođače izvoznike u SAD-u i nadležna tijela SAD-a, uvoznike, dobavljače, korisnike i trgovce koji su joj poznati te udruženja za koja se zna da se pokretanje postupka na njih odnosi te ih je pozvala na sudjelovanje.

(10)

Zainteresirane stranke dobile su priliku dostaviti primjedbe na pokretanje ispitnog postupka i zatražiti saslušanje Komisije i/ili službenika za saslušanja u trgovinskim postupcima.

1.7.   Odabir uzorka

(11)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka navela da bi u skladu s člankom 17. Osnovne uredbe mogla provesti odabir uzorka zainteresiranih strana.

(a)   Odabir uzorka proizvođača iz Unije

(12)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka navela da je odabrala privremeni uzorak proizvođača iz Unije. Komisija je uzorak odabrala na temelju najvećih reprezentativnih obujma proizvodnje i prodaje istodobno osiguravajući zemljopisnu rasprostranjenost. Privremeni uzorak sastojao se od sedam proizvođača iz Unije iz sedam različitih država članica, koji su činili gotovo 30 % proizvodnje biodizela u Uniji. Komisija je pozvala zainteresirane stranke da ulože primjedbe na privremeni uzorak.

(13)

Jedno društvo sa sjedištem u Italiji zatražilo je da bude uključeno u uzorak. Međutim, to je društvo svoju djelatnost započelo tek krajem 2013. nakon što je postrojenje za proizvodnju biodizela preuzelo od drugog talijanskog proizvođača biodizela, uključenog u privremeni uzorak. Zbog nedostatka povijesnih podataka potrebnih za procjenu relevantnih kretanja tijekom razmatranog razdoblja i činjenice da je drugo talijansko društvo već bilo uključeno u privremeni uzorak, odlučeno je da se to društvo ne uključi u uzorak.

(14)

Američki Državni odbor za biodizel (National Biodiesel Board – „NBB”) iznio je primjedbu da se privremeno odabrani uzorak razlikuje od uzorka odabranog u prethodnim ispitnim postupcima u pogledu biodizela i naveo dva društva sa znatnim obujmom proizvodnje i prodaje koji sada nisu uključeni. Međutim, dva društva koja je naveo NBB ili su povezana s nekim drugim društvom s većim obujmom prodaje koje je već uključeno u uzorak ili je obujam njihove prodaje manji od obujma prodaje privremeno odabranog društva u istoj državi članici. Prema tome, uvrštenjem bilo kojeg od tih dvaju društava ne bi se promijenila reprezentativnost privremeno odabranog uzorka. Stoga je potvrđeno da je privremeno odabrani uzorak reprezentativan uzorak industrije Unije.

(15)

Nakon objave Vlada SAD-a tvrdila je da se uzorak koji predstavlja 30 % industrije Unije ne može smatrati reprezentativnim za industriju biodizela u Uniji u cjelini i da je mikroekonomske pokazatelje bilo potrebno šire analizirati. Vlada SAD-a upućuje na nalaz Žalbenog tijela WTO-a u predmetu EZ – Elementi za pričvršćivanje u kojem je uzorak od 27 % smatran malim u odnosu na cjelinu i činio bi najveći udio samo u slučaju podijeljenih industrija.

(16)

Komisija je, za razliku od ispitnog postupka u predmetu Elementi za pričvršćivanje, za potrebe ovog ispitnog postupka definirala industriju Unije kao cjelokupnu industriju, a ne samo kao društva u uzorku (uvodna izjava 93. u nastavku). Nadalje, svi su makroekonomski pokazatelji procijenjeni na temelju cjelokupne industrije, dok su samo neki mikroekonomski pokazatelji analizirani na razini društava u uzorku. Međutim, ukupna analiza stanja industrije Unije temeljila se na procjeni mikroekonomskih i makroekonomskih pokazatelja. U svakom slučaju, industrija Unije smatra se podijeljenom industrijom jer se sastoji od više od 200 proizvođača s poslovnim nastanima po cijeloj Uniji, od kojih su većina mali i srednji poduzetnici. Stoga Komisija zaključuje da je uzorak, koji predstavlja 30 % industrije Unije, reprezentativan i tvrdnja je stoga odbijena.

(b)   Odabir uzorka uvoznika

(17)

Kako bi odlučila hoće li odabir uzorka biti potreban i, ako hoće, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od nepovezanih uvoznika zatražila da dostave podatke navedene u Obavijesti o pokretanju postupka.

(18)

Tek je nekoliko nepovezanih uvoznika dostavilo zatražene podatke i pristalo da ih se uključi u uzorak. S obzirom na njihov malen broj Komisija je odlučila da odabir uzorka nije potreban.

(c)   Odabir uzorka proizvođača izvoznika iz SAD-a

(19)

Kako bi odlučila hoće li odabir uzorka biti potreban i, ako hoće, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od svih proizvođača izvoznika iz SAD-a zatražila da dostave podatke navedene u Obavijesti o pokretanju postupka. Osim toga, Komisija je od misije SAD-a pri Europskoj uniji zatražila da utvrdi ostale proizvođače izvoznike koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u ispitnom postupku, ako postoje, i/ili da s njima stupi u kontakt.

(20)

Iz SAD-a je Komisiji odgovor dostavilo 27 proizvođača, no samo ih je devet dostavilo podatke o izvoznoj i/ili domaćoj prodaji koji su zatraženi u Prilogu I. Obavijesti o pokretanju postupka za potrebe odabira uzorka. Nijedan od njih nije izvozio u Uniju tijekom RIPR-a. Komisija je odabrala uzorak od tri proizvođača izvoznika s najvećim obujmom domaće i izvozne prodaje. U skladu s člankom 17. stavkom 2. Osnovne uredbe provedeno je savjetovanje o odabiru uzorka sa svim proizvođačima izvoznicima za koje se zna da se postupak odnosi na njih te s nadležnim tijelima SAD-a. Nisu dostavljene nikakve primjedbe.

(21)

Nijedan proizvođač u uzorku nije unutar zadanog roka dostavio odgovor na upitnik. Komisija je 7. listopada 2014. tri proizvođača u uzorku obavijestila da nije bilo odgovora.

(22)

Jedan proizvođač izvoznik u uzorku 10. listopada 2014. obavijestio je Komisiju da je odlučio ne odgovoriti na upitnik. Ostala dva proizvođača izvoznika zatražila su razna produženja roka, koja su i bila odobrena, no nije dostavljen nijedan potpun odgovor.

(23)

Komisija je 10. studenoga 2014. dopisom obavijestila tri društva u uzorku da namjerava primijeniti članak 18. Osnovne uredbe i nalaze ispitnog postupka temeljiti na raspoloživim činjenicama. O toj namjeri obaviještena su i nadležna tijela SAD-a. Rok za dostavu primjedaba na dopis bio je 21. studenoga 2014.

(24)

Do 21. studenoga 2014. dva društva u uzorku nisu uopće reagirala, a drugo društvo u uzorku objasnilo je da im je rok za dostavu odgovora bio prekratak.

(25)

Komisija je stoga zaključila da nijedan proizvođač izvoznik u uzorku iz SAD-a nije surađivao u ispitnom postupku revizije zbog predstojećeg isteka mjera. Zbog toga je Komisija odlučila primijeniti odredbe članka 18. Osnovne uredbe i, u skladu s tim, da se nalazi, bili oni pozitivni ili negativni, mogu temeljiti na raspoloživim činjenicama.

(26)

Društvo Cargill Inc. napomenulo je da je Uredbom (EZ) br. 599/2009 uspostavljena dampinška marža de minimis, čime je uvedena stopa konačne antidampinške pristojbe od 0 % za biodizel podrijetlom iz SAD-a, koji to društvo proizvodi i izvozi. Osim toga napomenulo je da, u skladu s nalazima Žalbenog tijela WTO-a u izvješću „Meksiko – riža” (7), proizvođač izvoznik za kojeg u početnom ispitnom postupku nije utvrđeno da vrši damping ne može biti predmet ispitnog postupka revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera.

(27)

Društvo Cargill Inc. zbog toga je zahtijevalo da i dalje bude izuzeto od antidampinških pristojbi bez obzira na ishod revizije zbog predstojećeg isteka mjera. Taj je zahtjev prihvaćen.

1.8.   Odgovori na upitnik i posjeti radi provjere

(28)

Komisija je upitnike poslala proizvođačima iz Unije u uzorku i nepovezanim uvoznicima, trgovcima i korisnicima koji su joj se javili unutar rokova određenih u Obavijesti o pokretanju postupka.

(29)

Komisija je zatražila i provjerila sve podatke koje je smatrala potrebnima za određivanje dampinga, proizišle štete i interesa Unije. Posjeti radi provjere u skladu s člankom 16. Osnovne uredbe obavljeni su u poslovnim prostorijama sljedećih društava:

Proizvođači iz Unije

Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Španjolska,

Biopetrol Rotterdam BV, Rotterdam, Nizozemska,

Diester industrie SAS, Rouen, Francuska,

Novaol S.R.L., Milano, Italija,

Preol a.s., Lovosice, Češka Republika,

Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia, Poljska,

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Leipzig, Njemačka.

1.9.   Objava

(30)

Komisija je 3. lipnja 2015. svim zainteresiranim stranama objavila bitne činjenice i razmatranja na temelju kojih je namjeravala zadržati antidampinške mjere na snazi te je pozvala sve zainteresirane strane da dostave primjedbe. Komisija je razmotrila primjedbe koje su iznijele zainteresirane strane i uzela ih u obzir, kad je to bilo primjereno.

(31)

NBB je nakon konačne objave zatražio saslušanje službenika za saslušanja u trgovinskim postupcima i ono mu je odobreno.

2.   PROIZVOD OBUHVAĆEN REVIZIJOM I ISTOVJETNI PROIZVOD

2.1.   Proizvod obuhvaćen revizijom

(32)

Proizvod obuhvaćen revizijom isti je kao onaj u ispitnom postupku koji je doveo do uvođenja postojećih mjera („početni ispitni postupak”), odnosno monoalkilni esteri masne kiseline i/ili parafinska plinska ulja, dobiveni sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznati kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem većim od 20 %, nefosilnog podrijetla, podrijetlom iz SAD-a, trenutačno obuhvaćeni oznakama KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 i ex 3826 00 90 („proizvod obuhvaćen revizijom”).

(33)

Biodizel je gorivo iz obnovljivih izvora koje se upotrebljava u prometnom sektoru za dizelske motore. Ipak, konvencionalni motori ne mogu raditi na čisti biodizel, nego na mješavinu mineralnog dizela i ograničenog sadržaja biodizela.

(34)

Biodizel koji se proizvodi u SAD-u pretežno je „metilni ester masnih kiselina” (fatty acid methyl ester – FAME) koji se dobiva iz širokog spektra biljnih ulja (sojino i palmino ulje, ulje uljane repice) i upotrijebljenog ulja za prženje, životinjskih masti ili biomase koji služe kao sirovina za biodizel. Pojam „ester” odnosi se na transesterifikaciju biljnih ulja, odnosno miješanje ulja s alkoholom. Pojam „metilni” odnosi se na metanol, koji je najčešće upotrebljavani alkohol u tom postupku, iako se u proizvodnom postupku može upotrijebiti i etanol, čime se dobivaju „etilni esteri masnih kiselina”.

(35)

Sve vrste biodizela i biodizel u mješavinama, unatoč mogućim razlikama u smislu sirovina upotrijebljenih u proizvodnji ili odstupanja u proizvodnim postupcima, imaju jednaka ili vrlo slična osnovna fizička, kemijska i tehnička svojstva te se upotrebljavaju u iste svrhe. Mogućim promjenama proizvoda iz ispitnog postupka ne mijenjaju se njegova osnovna definicija, njegova svojstva ili dojam koji o tom proizvodu imaju različite strane. Posebno sa stajališta krajnjeg korisnika dizelskog goriva nije važno je li mješavina raspoloživa na crpki načinjena od određene sirovine za biodizel.

2.2.   Istovjetni proizvod

(36)

Kao i u početnom ispitnom postupku, biodizel koji se prodaje na domaćem tržištu u SAD-u i američki biodizel koji se prodaje za izvoz imaju ista osnovna fizička i tehnička svojstva i namjene. Slično tome, biodizel koji industrija Unije proizvodi i prodaje u Uniji ima ista osnovna fizička i tehnička svojstva i namjene kao proizvod koji se u Uniju izvozi iz SAD-a. Stoga su to istovjetni proizvodi za potrebe ovog ispitnog postupka u smislu članka 1. stavka 4. Osnovne uredbe.

2.3.   Tvrdnje u pogledu opsega proizvoda

(37)

Vlada SAD-a tvrdila je da je dizel koji se proizvodi iz biomase (8) šira kategorija proizvoda od proizvoda obuhvaćenog revizijom. Međutim, kako je utvrđeno Uredbom o uvođenju kompenzacijskih pristojbi u početnom ispitnom postupku (9), sve vrste biodizela i mješavine biodizela, uključujući dizel proizveden iz biomase, smatraju se biodizelskim gorivima i dio su zakonodavnog paketa koji se odnosi na energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije i alternativna goriva. To je zato što biodizel proizveden iz biomase ima jednaka ili vrlo slična osnovna fizička i tehnička svojstva i namjenu kao biodizel dobiven iz drugih izvora. Nijedna zainteresirana strana nije osporila nalaz iz početnog ispitnog postupka i on nastavlja važiti u ovoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera. Zato Komisija odbija tvrdnju Vlade SAD-a.

3.   VJEROJATNOST NASTAVKA ILI PONAVLJANJA DAMPINGA

(38)

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe Komisija je ispitala postoji li vjerojatnost da će zbog isteka postojećih mjera doći do nastavka ili ponavljanja dampinga.

3.1.   Uvodne napomene

(39)

Zbog izostanka suradnje odabranih proizvođača u uzorku navedenih u prethodnoj uvodnoj izjavi 25., na temelju provjerenih podataka koje su dostavili proizvođači iz SAD-a nije bilo moguće provesti analizu. Zbog toga je Komisija upotrijebila sljedeće izvore podataka: podatke koje su neki proizvođači biodizela iz SAD-a u fazi pokretanja postupka dostavili kao odgovor na upitnike za potrebe odabira uzorka, Eurostat, zahtjev za reviziju zbog predstojećeg isteka mjera, naknadne podneske podnositelja zahtjeva, Državni odbor SAD-a za biodizel, web-mjesta Uprave za informiranje o energetici SAD-a i Ministarstva energetike SAD-a te Komisiju za međunarodnu trgovinu SAD-a.

3.2.   Damping uvoza tijekom RIPR-a

(40)

Nakon uvođenja mjera 2009. uvoz biodizela iz SAD-a u Uniju smanjio se gotovo na nulu, a 2013. i tijekom RIPR-a izvezena je tek vrlo mala količina. U takvim se okolnostima nije smatralo bitnim procijeniti razinu dampinškog uvoza u RIPR-u. Prema tome se može zaključiti da se damping nije nastavio tijekom RIPR-a.

3.3.   Dokaz o vjerojatnosti ponavljanja dampinga

(41)

Komisija je analizirala postoje li dokazi o vjerojatnosti ponavljanja dampinga u slučaju isteka mjere. Posebno su analizirani sljedeći elementi: odnos između cijena proizvoda koji se proizvodi i prodaje u Uniji i onog koji se proizvodi i prodaje u SAD-u, odnos između izvoznih cijena za treće zemlje i cijena u SAD-u, odnos između izvoznih cijena za treće zemlje i razine cijena u Uniji, neiskorišteni kapaciteti te prakse izbjegavanja i apsorpcije mjera.

3.3.1.   Odnos između cijena proizvoda proizvedenog i prodanog u Uniji i u SAD-u

(42)

U izostanku suradnje proizvođača biodizela iz SAD-a službe Komisije upotrijebile su tri izvora informacija za uspostavu cijene domaće prodaje biodizela u SAD-u tijekom RIPR-a: i. odgovore na upitnik koje su u fazi pokretanja postupka za potrebe odabira uzorka dostavili brojni proizvođači biodizela iz SAD-a, ii. podatke koje je dostavio NBB na temelju podataka koje je prikupio istraživač tržišta pod nazivom „Jacobsen” i iii. podatke koje je dostavio podnositelj zahtjeva na temelju podataka koje je prikupila Služba za informacije o cijenama nafte (Oil Price Information Service – OPIS).

(43)

Podatci iz tih triju izvora uključuju različite razine trgovačkih cijena i uvjeta u međunarodnoj trgovini. Međutim, te su vrijednosti vrlo slične. Prosjek je vrijednosti na temelju tih triju izvora 1 196,93 USD po metričkoj toni. Prema prosječnom tečaju eura u odnosu na dolar tijekom RIPR-a (1 EUR = 1,356 USD) taj iznos odgovara domaćoj prodajnoj cijeni u SAD-u od 883 EUR po metričkoj toni (10).

(44)

Prosječna cijena biodizela na razini franko tvornica koji su u Uniji tijekom RIPR-a prodavali proizvođači iz Unije, kako je prikazano u nastavku u tablici 8., iznosila je 905 EUR po metričkoj toni (1 227,18 USD).

(45)

Za ponovni ulazak na tržište Unije proizvođači iz SAD-a morali bi prodavati po cijeni nižoj od 905 EUR po metričkoj toni. Njihovom konačnom cijenom morali bi se pokriti i troškovi prekooceanskog prijevoza tereta i osiguranja te postojeća carinska pristojba (6,5 %) koja se primjenjuje na biodizel. U skladu s podatcima prikupljenima tijekom ispitnog postupka, ti troškovi zajedno bi iznosili oko 100 EUR po metričkoj toni. Komisija je do tog iznosa došla na temelju iznosa carinskih pristojbi, prijevoza i vozarine kako je izračunao NBB (oko 94 EUR) i zaokružila ga na 100 EUR radi pokrivanja i nekih dodatnih troškova nastalih nakon uvoza.

(46)

Slijedom toga, ako proizvođači iz SAD-a ponovno počnu izvoziti u EU, trebali bi izvoziti po cijeni na razini franko tvornica (manjoj od 805 EUR po metričkoj toni), koja bi bila niža od njihove domaće prodajne cijene u SAD-u, tj. bila bi dampinška. Na temelju okolnosti koje su detaljnije opisane u uvodnim izjavama 63. i 71. koje se odnose na izvozne cijene prema trećim zemljama odnosno rezervni kapacitet, vjerojatno je da bi proizvođači iz SAD-a ponovno počeli izvoziti u Uniju ako se dopusti istek mjera na snazi jer bi im se time omogućilo da smanje jedinične troškove proizvodnje kako je detaljnije objašnjeno u nastavku u uvodnoj izjavi 72.

(47)

NBB je nakon konačne objave doveo u pitanje točnost prosječne domaće prodajne cijene koju je utvrdila Komisija i podsjetio da je u jednom od njezinih ranijih podnesaka navedena niža vrijednost (789,36 EUR po metričkoj toni), na temelju cijena koje je dostavilo Ministarstvo energetike SAD-a.

(48)

Komisija tu tvrdnju odbija zbog sljedećih razloga:

(49)

Prosječna cijena koju navodi NBB ne može se smatrati preciznom osnovom jer je to bila maloprodajna cijena, a ne cijena na razini franko tvornica. Točnije, NBB je dostavio prosječnu mjesečnu maloprodajnu cijenu (na crpki) biodizela u SAD-u u srpnju 2014. mjereno kao GGE (Gasoline Gallons Equivalent (GGE) – količina alternativnog goriva potrebnog za dobivanje energije jednake energiji jednog tekućeg galona benzina) i uz upotrebu tečaja u točno određenom trenutku, odnosno 19. rujna 2014.

(50)

Prosječna cijena koju je izračunala Komisija razumna je vrijednost, uzme li se u obzir da su za njezin izračun upotrijebljene najbolje dostupne činjenice jer proizvođači iz SAD-a nisu surađivali. To je prosjek cijena koje su u početnoj fazi prijavili neki proizvođači iz SAD-a, cijena koje je prikupio istraživač tržišta „Jacobsen”, a dostavio ih sam NBB i cijena koje je prikupio OPIS, a dostavio EBB. U nedostatku podataka o količinama na temelju kojih bi se mogla izračunati ponderirana prosječna cijena, to je bio običan prosjek. Ipak, te tri vrijednosti bile su vrlo slične. Uvjeti u međunarodnoj trgovini i razina trgovine nisu bili poznati i nije ih se moglo uzeti u obzir. Međutim, OPIS-ove cijene prilagođene su kako bi se njima u obzir uzeli i razumni troškovi prijevoza unutar SAD-a. S obzirom na znatnu razliku između domaće i izvozne cijene, nikakvom prilagodbom uvjetima u međunarodnoj trgovini i razini trgovine ne bi se promijenio zaključak da bi proizvođači iz SAD-a morali prodavati po dampinškim cijenama ako bi htjeli ponovno početi prodavati u Uniju.

(51)

NBB je osporavao i iznos od 100 EUR po metričkoj toni upotrijebljen za izračunavanje pouzdane prosječne izvozne cijene počevši od prosječne cijene biodizela u Uniji i predložio da se umjesto toga upotrijebi iznos od 110,49 EUR. Kako je navedeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 45., Komisija je upotrijebila iznose koje je NBB predložio za carinske pristojbe, prijevoz i vozarinu. Komisija je za dodatne troškove nakon uvoza upotrijebila iznos niži od 16,69 EUR, kako tvrdi NBB, samo zato što NBB nije dokazao da bi iznos troškova nakon uvoza trebao biti 2 % cijene CIF na granici. U svakom slučaju, razlika između procjene Komisije i procjene NBB-a zanemariva je i njome se ne mijenja zaključak o vjerojatnosti dampinga, uzme li se u obzir i to da precizno izračunavanje dampinga u tom smislu nije bilo obvezno.

(52)

NBB je tvrdio da je, kao i u početnom ispitnom postupku, bilo potrebno odobriti prilagodbu zbog fizičke razlike kako bi se u obzir uzelo činjenicu da je glavna sirovina koja se upotrebljava za proizvodnju biodizela u SAD-u soja, dok je u Uniji glavna sirovina uljana repica, koja je kvalitetnija i iziskuje cjenovnu premiju.

(53)

Ta se tvrdnja mora odbiti. U početnom ispitnom postupku prilagodba je odobrena na temelju usporedbe provjerenih podataka koje su dostavili proizvođači iz SAD-a i iz Unije. Budući da proizvođači iz SAD-a u ovoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera nisu surađivali, Komisija najprije nije mogla utvrditi da bi prilagodbu trebalo odobriti. Drugo, da je prilagodba bilo potrebno odobriti, Komisija ne bi mogla odrediti razinu te prilagodbe. Okolnosti koje su prevladavale tijekom početnog ispitnog postupka promijenile su se, točnije, mješavina sirovina koja se u EU-u i SAD-u upotrebljava za proizvodnju biodizela više nije ista. Nadalje, NBB je zahtijevao prilagodbu od 10 %, ali tu razinu prilagodbe nije potkrijepio.

(54)

NBB i Vlada SAD-a tvrdili su da bi proizvođači iz SAD-a, s obzirom na to da je cijena na domaćem tržištu SAD-a viša nego vjerojatna izvozna cijena u Uniju, povisili svoju domaću prodaju umjesto da izvoze u Uniju, posebno zbog povećane potrošnje u SAD-u.

(55)

Ta je tvrdnja neosnovana i potrebno ju je odbiti. Potrošnja u SAD-u proteklih je godina rasla uglavnom zbog vladinih politika, kao što su poticaji i obvezne ciljne vrijednosti utvrđene koje su utvrđene u Programu za goriva iz obnovljivih izvora i programima subvencija za promicanje proizvodnje i miješanja biodizela. Međutim, na temelju podataka koje je dostavio sam NBB, potrošnja biodizela u SAD-u smanjila se 2014. u odnosu na potrošnju 2013. Nema dokaza da će potrošnja 2015. i 2016 rasti. Naprotiv, iz javno dostupnih podataka (11) proizlazi da će u sljedećim godinama ciljne vrijednosti za obveznu upotrebu goriva dobivenih iz obnovljivih izvora u SAD-u ostati stabilne. Slijedom toga, vjerojatnije je da će sadašnja razina potrošnje u SAD-u ostati stabilna, nego da će rasti. Budući da u SAD-u postoji višak kapaciteta (vidi u nastavku uvodne izjave 69. i sljedeće), proizvođači u SAD-u bit će motivirani izvoziti u Uniju, čak i ako budu prodavali po cijeni nižoj od domaće kojom još uvijek mogu pokriti svoje varijabilne troškove.

(56)

NBB je tvrdio da je Komisija trebala objasniti kako bi se za proizvođače iz SAD-a povećanim obujmom proizvodnje smanjili troškovi proizvodnje. U tom je pogledu potrebno odmah napomenuti da Komisija zbog manjka suradnje nije mogla precizno izračunati učinak koji bi veći obujam proizvodnje imao na troškove proizvođača u SAD-u. Međutim, s ekonomskog stajališta jasno je da se jedinični trošak proizvodnje smanjuje ako se fiksni troškovi raspodijele na veći obujam proizvodnje. To vrijedi čak i ako je glavni dio troškova u proizvodnji biodizela varijabilan i ovisi o tome koje su sirovine upotrijebljene, kako tvrdi NBB. Fiksni troškovi još se uvijek moraju raspodijeliti na ukupan obujam proizvodnje. Iz podataka dobivenih od industrije Unije vidljivo je da troškovi sirovine čine veći dio troškova proizvodnje, no točan postotak ovisi o tome koja se sirovina upotrebljava, u kolikoj je mjeri društvo vertikalno integrirano te o troškovima prodaje te općim i administrativnim troškovima društva. Komisija je u tim okolnostima mogla opravdano pretpostaviti da će se zbog povećane količine proizvodnje za proizvođače iz SAD-a smanjiti troškovi proizvodnje. Tako ne bi bilo jedino ako bi izvozna cijena bila tako mala da se njome ne bi pokrila čak ni cijena upotrijebljene sirovine, no NBB nije dostavio nikakve primjedbe kojima bi potkrijepio takav scenarij.

3.3.2.   Odnos između izvoznih cijena za treće zemlje i cijena u SAD-u

(57)

Još jedan element kojim se opravdava zaključak da je ponavljanje dampinga vjerojatno temelji se na analizi strukture izvoza biodizela iz SAD-a u treće zemlje tijekom RIPR-a. Komisija se poslužila bazom podataka Komisije SAD-a za međunarodnu trgovinu i preuzela podatke o količini i vrijednosti izvoza biodizela pod oznakom HTS 382600 tijekom RIPR-a. Količina izvoza (u metričkim tonama) u sve zemlje (uključujući EU) iznosila je 567 018 tona. Prosječna vrijednost po metričkoj toni tijekom RIPR-a bila je 753,34 EUR franko uz bok broda. Komisija je izračunala prosječnu prodajnu cijenu u američkim dolarima po metričkoj toni i usporedila je s prosječnom domaćom cijenom u SAD-u (utvrđenom kako je objašnjeno u prethodnoj uvodnoj izjavi 42.). Sažetak nalaza naveden je u nastavku.

Tablica 1.

Obujam izvoza iz SAD-a i izvozne cijene tijekom RIPR-a

Zemlje odredišta

Količine izvoza (u metričkim tonama)

Postotak izvoza u sve zemlje

Prosječna vrijednost (USD) po metričkoj toni

Prosječna vrijednost (EUR) po metričkoj toni

Damping kao postotak izvozne cijene

Ukupno Gibraltar (12)

76 266

13

753,19

555,45

59

Ukupno Kanada

247 959

44

1 167,33

860,86

3

Ukupno Australija

4 267

1

1 019,77

752,04

17

Ukupno Malezija

103 773

18

891,44

657,41

34

(58)

S obzirom na prikazano u tablici čini se da proizvođači iz SAD-a trenutačno prodaju u treće zemlje po dampinškim cijenama, pri čemu su te izvozne cijene između 3 % i 59 % niže od domaćih. Stoga je Komisija zaključila da je, s obzirom na to da proizvođači iz SAD-a trenutačno prodaju u treće zemlje po dampinškim cijenama, vjerojatno da bi po dampinškim cijenama izvozili i u EU tako što bi preusmjerili dio svojeg trenutačnog izvoza na druga tržišta.

(59)

NBB je nakon konačne objave postavio pitanje točnosti podataka o izvozu jer oznaka HTS koja se upotrebljava za procjenu obujma izvoza (38 26 00) uključuje i druge proizvode pa se izvozna cijena ne može usporediti s domaćom cijenom biodizela.

(60)

Komisija je tu oznaku upotrijebila zato što je sama Vlada SAD-a u svojem odgovoru na drugi dopunski upitnik od 19. prosinca 2014. izjavila da se ta oznaka upotrebljava od 2012. kako bi se osigurali točni statistički podatci o izvozu biodizela iz SAD-a. Iako se tom oznakom preuveličava vrijednost dotičnog izvezenog proizvoda, ipak se preuveličava u znatno manjoj mjeri nego oznakama koje su upotrebljavale prije toga. Nadležna tijela SAD-a zaključila su da se tom oznakom osigurava relativno točan prikaz vrijednosti izvoza.

(61)

NBB je tvrdio da se domaće cijene koje je izračunala Komisija ne mogu usporediti s izvoznim cijenama navedenima u bazi podataka Komisije SAD-a za međunarodnu trgovinu te da se prema tome dampinške marže koje je izračunala Komisija ne mogu upotrijebiti.

(62)

U reviziji zbog predstojećeg isteka mjere nije potrebno izračunavati nove dampinške marže. U ovom je slučaju nakon uvođenja mjera zaustavljen dampinški uvoz tako da je analiza usmjerena na vjerojatnost ponovnog početka dampinškog izvoza. Komisija je zbog izostanka suradnje proizvođača iz SAD-a upotrijebila dostupne činjenice. U tom su scenariju relevantne izvozne cijene prema trećim zemljama i one se mogu upotrijebiti kao pokazatelj za procjenu onoga što će se dogoditi kad isteknu mjere. Točnije, nije predviđeno da se usporedbom domaćih cijena i izvoznih cijena u treće zemlje izračunaju točne dampinške marže, nego da se dobiju pokazatelji vjerojatnosti ponavljanja dampinga ako se dopusti istek postojećih mjera.

3.3.3.   Odnos između izvoznih cijena za treće zemlje i razine cijena u Uniji

(63)

Tržište EU-a privlačno je tržište za izvoz biodizela iz SAD-a. Na temelju baze podataka Komisije SAD-a za međunarodnu trgovinu iz prethodne uvodne izjave 57. prosječna izvozna cijena za sva odredišta tijekom RIPR-a bila je 1 021,52 USD (753,34 EUR) po metričkoj toni. Najviša prosječna izvozna cijena bila je cijena izvoza u Kanadu (1 167,33 USD ili 860,86 EUR po metričkoj toni), a najniža cijena izvoza u Gibraltar (753,19 USD ili 555,45 EUR po metričkoj toni).

(64)

Ta prosječna izvozna cijena niža je od prosječne cijene biodizela koji su proizvođači iz Unije prodavali u Uniji tijekom RIPR-a (905 EUR po metričkoj toni). Čak i kad bi proizvođači iz SAD-a morali prodavati po cijeni nižoj od 905 EUR po toni kako bi ušli na tržište Unije, i dalje bi imali poticaj za preusmjeravanje dijela trenutačnog izvoza u treće zemlje na tržište Unije jer je ono i dalje privlačnije od tržišta nekih ostalih trećih zemalja.

(65)

NBB i Vlada SAD-a tvrdili su da trenutačna izvozna prodaja SAD-a u treće zemlje neće biti preusmjerena u Uniju jer je najveće pojedinačno izvozno tržište Kanada, u kojoj su cijene više od cijena na razini franko tvornica za Uniju.

(66)

Međutim, Komisija je spomenula „dio trenutačne izvozne prodaje”, a ne cjelokupnu. Komisija nije tvrdila da će proizvođači iz SAD-a prestati izvoziti u Kanadu i tu prodaju preusmjeriti u Uniju. Štoviše, i Kanada se može smatrati privlačnim tržištem za proizvođače iz SAD-a, međutim, to je tržište ograničene veličine u usporedbi s tržištem Unije (13) koje je i dalje najveće svjetsko tržište biodizela.

(67)

NBB je tvrdio i da trenutačni izvoz u Maleziju neće biti preusmjeren u Uniju jer potrošnja u toj zemlji raste, a na uvoz biodizela ne plaćaju se carinske pristojbe.

(68)

Međutim, na temelju prosječnih izvoznih cijena SAD-a u Maleziju, prema podatcima iz baze podataka Komisije SAD-a za međunarodnu trgovinu, čini se da bi za proizvođače iz SAD-a prodaja u Uniju bila profitabilnija nego prodaja u Maleziju, čak i ako se dodaju redovne carinske pristojbe. Kako je prethodno prikazano u tablici 1., izvozne cijene za Maleziju bile su tijekom RIPR-a znatno niže od cijena u Uniji. Osim toga, iako potrošnja u Maleziji možda raste, u Maleziji raste i proizvodnja koja se posebno temelji na palminu ulju. Osim toga, može se opravdano očekivati da će susjedna Indonezija, koja ima znatnu proizvodnju biodizela, povećati svoj izvoz u Maleziju ako se poveća potrošnja. Stoga je tu tvrdnju potrebno odbiti.

3.3.4.   Neiskorišteni kapacitet

(69)

Znatan neiskorišteni kapacitet proizvođača iz SAD-a poticaj je za povećanje proizvodnje i prodaju biodizela na tržištu EU-a po dampinškim cijenama. Zbog izostanka suradnje proizvođača iz SAD-a Komisija je proizvodni kapacitet SAD-a utvrdila na temelju podataka dostupnih na web-mjestima Agencije SAD-a za zaštitu okoliša (EPA) i Uprave SAD-a za informiranje o energetici (EIA).

(70)

Proizvođači biodizela iz SAD-a moraju izvješćivati ta dva nadležna tijela (godišnje odnosno mjesečno) o svojem postojećem i planiranom proizvodnom kapacitetu te o proizvodnji, ulaznim materijalima, zalihama i prodaji biodizela.

(71)

Na temelju podataka EIA-e kapacitet proizvođača biodizela iz SAD-a tijekom RIPR-a iznosio je 7 128 000 tona. Taj je obujam vrlo sličan obujmu iz podataka koje je dostavio NBB, a koji se temelji na podatcima koje su njegovi članovi dostavili EPA-i, tj. 6 963 000 tona.

(72)

Stvarna proizvodnja biodizela u SAD-u tijekom RIPR-a bila je 4 450 000 tona (podatci EIA-e), što odgovara iskorištenosti kapaciteta od 62,4 % i rezervnom kapacitetu od 37,6 %, odnosno 2 678 000 tona. Vjerojatno je da bi se taj rezervni kapacitet upotrijebio za opskrbu tržišta Unije kad bi se dopustilo da mjere isteknu. Proizvođači iz SAD-a zaista mogu jednostavno povećati svoju proizvodnju i izvoziti u EU te pritom ostvariti gospodarsku korist od povećanja stope iskorištenosti kapaciteta i smanjenja jediničnog troška proizvodnje. Ulazak rezervnog kapaciteta SAD-a na tržište Unije imao bi znatan utjecaj jer taj kapacitet iznosi gotovo 22 % potrošnje u Uniji tijekom RIPR-a.

(73)

NBB je u tom pogledu dostavio niz primjedaba. Istaknuo je, kao prvo, da je proizvodni kapacitet SAD-a vjerojatno manji nego što je to smatrala Komisija. Prema tvrdnjama NBB-a brojna postrojenja u SAD-u, iako registrirana, zapravo nisu aktivna i stoga stvarni proizvodni kapacitet iznosi 5 409 000 tona. NBB je prijavio i veću proizvodnju biodizela tijekom RIPR-a koja je dosezala 5 084 000 tona. Zbog toga je NBB tvrdio da je iskorištenost kapaciteta oko 94 % i da postoji malo rezervnog kapaciteta koji bi se mogao upotrijebiti za izvoz u EU ako se mjere stave izvan snage.

(74)

Ta je tvrdnja odbijena. Podatci koje je dostavio NBB nisu se mogli uskladiti sa službeno dostupnim podatcima. Proizvođači biodizela u SAD-u obvezni su mjesečno dostavljati EIA-i obrazac (EIA – 22M „Pregled mjesečne proizvodnje biodizela”) u kojem, među ostalim podatcima, navode godišnji proizvodni kapacitet i svoj poslovni status, poput aktivan, privremeno neaktivan ili trajno obustavio poslovanje. Od siječnja 2013. u registriranom su kapacitetu od mjeseca do mjeseca zabilježene male razlike, ali je sveukupno bio razmjerno stabilan.

(75)

Osim toga, proizvođači biodizela u SAD-u obvezni su EPA-i svake godine, među ostalim podatcima, dostaviti i one o vrsti ili vrstama goriva iz obnovljivih izvora koje će prema očekivanjima proizvesti ili uvesti te o postojećem i planiranom proizvodnom kapacitetu.

(76)

Na taj se način podatak o registriranom kapacitetu koji prijavljuju proizvođači biodizela u SAD-u redovno ažurira i stoga se smatra točnim izvorom. Registrirani kapacitet koji se trenutačno ne upotrebljava ili je neiskorišten ipak se mora uzeti u obzir pri izračunavanju rezervnog kapaciteta koji je na raspolaganju za povećanje proizvodnje i izvoza.

(77)

Štoviše, iz vrijednosti koje o proizvodnom kapacitetu dostavlja NBB već su isključeni podatci o trajno zatvorenom kapacitetu, što je potvrđeno i u podnesku NBB-a. U postrojenjima koja nisu trajno zatvorena proizvodnja može, prema definiciji, ponovno započeti ako se tržišni uvjeti u budućnosti promijene (kao što je otvaranje tržišta Unije). Za ispitivanje „vjerojatnosti ponavljanja” u okviru revizije zbog predstojećeg isteka mjera nužno je razmotriti što bi se u budućnosti moglo dogoditi ako se dopusti istek mjera, a ne samo ocjenjivati stanje tijekom RIPR-a.

(78)

Zbog toga Komisija smatra da je trenutačno registrirani kapacitet čvrsta osnova za izračun ukupnog proizvodnog kapaciteta i rezervnog kapaciteta SAD-a i odbija NBB-ovu tvrdnju.

(79)

Nakon konačne objave NBB je i dalje tvrdio da u proizvodnom kapacitetu nije potrebno uzimati u obzir neiskorišteni kapacitet, čak i ako taj kapacitet nije prijavljen nadležnim tijelima SAD-a kao rastavljen ili trajno zatvoren.

(80)

Međutim, u skladu s uputama EIA-e koje je citirao NBB, „godišnji proizvodni kapacitet [je] količina biodizela koju postrojenje može proizvesti u kalendarskoj godini, uz pretpostavku uobičajenog prekida rada zbog održavanja. To uključuje kapacitet neiskorištenog postrojenja dok se postrojenje ne rastavi ili napusti”. Iz prethodno navedenog očito je da EIA uzima u obzir sva moguća postrojenja koja bi mogla ponovno poslovati. Stoga, suprotno od tvrdnji NBB-a, postrojenja koja nisu rastavljena ili trajno zatvorena mogu po definiciji ponovno pokrenuti proizvodnju ako se uvjeti u budućnosti promijene.

(81)

Zbog toga je Komisija smatrala da je trenutačno registrirani kapacitet bio točna osnova za izračun ukupnog proizvodnog kapaciteta i rezervnog kapaciteta SAD-a.

(82)

NBB je tvrdio i da industrija biodizela u SAD-u nije ustrojena kao izvozna industrija s obzirom na to da većina postrojenja za proizvodnju biodizela u SAD-u godišnje proizvede manje od 15 000 000 galona (55 000 metričkih tona). Navodno ne bi bilo ekonomski izvedivo pohranjivati biodizel proizveden tijekom nekoliko tjedana radi samo jedne izvozne pošiljke.

(83)

I ta je tvrdnja odbijena. Industrija biodizela u SAD-u može izvoziti, a prije uvođenja mjera koje su na snazi proizvođači iz SAD-a izvozili su znatne količine biodizela na tržište Unije, do 1 137 000 tona tijekom razdoblja ispitnog postupka u početnom ispitnom postupku (1. travnja 2007. do 31. ožujka 2008.). Iz toga se vidi da postoje proizvođači u SAD-u čiji je proizvodni kapacitet dovoljno velik da mogu izvoziti. Proizvođači iz SAD-a čiji je pojedinačni proizvodni kapacitet nedovoljan za otpremanje u Uniju nastavit će opskrbljivati domaće tržište, a trgovci mogu objediniti količine proizvedene u nekoliko postrojenja i izvesti ih.

(84)

Iz navedenog se može zaključiti da je rezervni kapacitet industrije biodizela u SAD-u znatan i da je ona stoga vrlo motivirana za ponovni izvoz na tržište EU-a ako se dopusti istek postojećih mjera.

3.3.5.   Praksa izbjegavanja i apsorpcije

(85)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 2., utvrđeno je da se antidampinške mjere uvedene 2009. izbjegavaju pretovarom u Kanadi i mijenjanjem sastava mješavine. Postojanje takve prakse ukazuje na to da postoji interes nekih proizvođača iz SAD-a za ulazak na tržište Unije čak i nakon uvođenja mjera te se to smatra pokazateljem vjerojatnosti buduće dampinške prakse.

(86)

NBB je nakon konačne objave tvrdio da su ti događaji nastupili četiri godine prije RIPR-a i iz njih se ne mogu donositi zaključci o ovom predmetu.

(87)

Komisija je smatrala da postojanje prethodne prakse koju su uveli isti sudionici na tržištu sama po sebi nije odlučujuća, ali se ona svejedno može smatrati pokazateljem snažnog interesa proizvođača iz SAD-a u pogledu ulaska na tržište Unije.

3.3.6.   Ostali elementi

(88)

Tijekom RIPR-a proizvodnja biodizela u SAD-u (4 450 000 tona) bila je manja od potrošnje (4 896 000 tona). Zbog toga se u SAD uvozilo više biodizela nego što se izvozilo. Razlog za to mogao bi se pronaći u nesigurnosti koja se povezuje s ciljnim vrijednostima obvezne proizvodnje biodizela na temelju Programa normi za goriva iz obnovljivih izvora (Renewable Fuel Standard Programme) (1,28 milijardi galona, što odgovara 4 238 000 tona u 2014., a koje su u odnosu na 2013. ostale nepromijenjene) i u mogućnosti da u Programu normi za goriva iz obnovljivih izvora sudjeluje i uvezeni biodizel te da se za njega, kad je na snazi, potražuje porezna olakšica za biodizel iz SAD-a. Ukupni uvoz tijekom RIPR-a iznosio je 1 072 000 tona, a ukupni izvoz 567 000 tona. Međutim, ako raspoloživi proizvodni kapacitet nije bio upotrijebljen za zadovoljenje domaće potražnje tijekom razmatranog razdoblja, nije vjerojatno da će taj raspoloživi proizvodni kapacitet u budućnosti biti upotrijebljen u istu svrhu. Utvrđeno je da je proizvodni kapacitet SAD-a (7 128 000 tona) bio tijekom RIPR-a znatno veći od domaće potrošnje. To znači da će, nastanu li nove mogućnosti na izvoznim tržištima, to biti poticaj za proizvođače iz SAD-a koji će tada vjerojatno iskoristiti svoj rezervni kapacitet. Da su rezervni kapacitet mogli upotrijebiti za zadovoljenje potreba domaće potrošnje, to bi već bili učinili.

(89)

U tom smislu potrebno je napomenuti da je tržište Unije vrlo privlačno jer je najveće na svijetu, a na razini Unije i na nacionalnim razinama postoje poticaji za potrošnju biodizela. Zato bi proizvođačima iz SAD-a odgovaralo da svoj rezervni kapacitet u potpunosti iskoriste i dio svoje manje profitabilne izvozne prodaje u ostale treće zemlje preusmjere na tržište Unije.

(90)

Nakon konačne objave NBB je tvrdio da je iz činjenice da je potrošnja biodizela u SAD-u tijekom RIPR-a bila veća od proizvodnje vidljivo da proizvođači iz SAD-a nemaju rezervni kapacitet koji bi se mogao upotrijebiti za ulazak na tržište Unije ako se dopusti istek mjera.

(91)

Komisija je smatrala da bi rezervni kapacitet utvrđen u SAD-u koji se mogao upotrijebiti za zadovoljenje cjelokupne potrošnje SAD-a, ali se trenutačno u tu svrhu ne upotrebljava, po svemu sudeći bio upotrijebljen za zadovoljenje ostalih tržišta na kojima postoji potražnja, a posebno tržišta Unije na kojem trenutačno nema proizvođača izvoznika iz SAD-a. Komisija je naglasila da je proizvodni kapacitet u SAD-u znatno veći od potrošnje, a neupotrijebljeni je kapacitet, prema tome, na raspolaganju za izvoz u Uniju ako se dopusti istek mjera na snazi.

3.3.7.   Zaključak o vjerojatnosti ponavljanja dampinga

(92)

S obzirom na znatni rezervni kapacitet industrije SAD-a i privlačnost tržišta Unije u smislu veličine i prodajne cijene, a posebno s obzirom na razinu cijena po kojima SAD izvozi u treće zemlje te s obzirom na prethodno zabilježene prakse izbjegavanja Komisija je zaključila da će se dampinški uvoz iz SAD-a vjerojatno ponoviti ako se dopusti istek mjera na snazi.

4.   ŠTETA

4.1.   Definicija industrije Unije i proizvodnje Unije

(93)

Istovjetni je proizvod tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije proizvodilo oko 200 proizvođača iz Unije. Oni čine „industriju Unije” u smislu članka 4. stavka 1. Osnovne uredbe.

(94)

Utvrđeno je da je ukupna proizvodnja u Uniji tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije bila gotovo 11 600 000 tona. Komisija je taj iznos utvrdila na temelju svih raspoloživih podataka o industriji Unije, kao što su podatci dostavljeni u zahtjevu i podatci koje su proizvođači u Uniji dostavili tijekom ispitnog postupka. Kao što je prethodno navedeno u uvodnim izjavama 12.–13., sedam proizvođača iz Unije odabrano je za uzorak koji predstavlja gotovo 30 % ukupne proizvodnje istovjetnog proizvoda u Uniji.

4.2.   Potrošnja u Uniji

(95)

Komisija je potrošnju u Uniji utvrdila na temelju obujma ukupne proizvodnje u Uniji umanjenom za izvoz i uvećanim za uvoz iz trećih zemalja. Obujam uvoza i izvoza dobiven je iz podataka Eurostata.

(96)

Potrošnja u Uniji razvijala se kako slijedi:

Tablica 2.

Potrošnja u Uniji

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Ukupna potrošnja

u Uniji (u metričkim tonama)

11 130 119

11 856 626

11 382 324

12 324 479

Indeks

100

107

102

111

Izvor: podatci industrije Unije, Eurostat

(97)

Na temelju prethodno navedenog potrošnja biodizela u Uniji tijekom razmatranog razdoblja povećala se za 11 %.

4.3.   Uvoz proizvoda obuhvaćenog revizijom iz dotične zemlje

4.3.1.   Obujam i tržišni udio uvoza iz dotične zemlje

(98)

Kako je prethodno navedeno (uvodna izjava 40.), uvoz biodizela iz SAD-a u Uniju prema podatcima Eurostata smanjio se gotovo na nulu nakon uvođenja mjera 2009.

(99)

Uvoz u Uniju iz dotične zemlje i tržišni udio razvijali su se kako slijedi:

Tablica 3.

Obujam uvoza i tržišni udio SAD-a

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

SAD (metričke tone)

2 442

803

7

13

Indeks

100

33

0

1

Tržišni udio

0

0

0

0

Izvor: Eurostat

4.3.2.   Cijene i sniženje cijena

(100)

Tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije uvoz biodizela u Uniju iz SAD-a bio je zanemariv i nije pružao osnovu za smisleni izračun sniženja cijena.

(101)

Stoga je provedena analiza prosječne cijene biodizela koji industrija Unije proizvodi i prodaje u Uniji i prosječne izvozne cijene biodizela koji se iz SAD-a izvozi u treće zemlje u razdoblju ispitnog postupka revizije, na temelju statističkih podataka dobivenih od Komisije SAD-a za međunarodnu trgovinu. Kao je prethodno navedeno (uvodna izjava 63.), prosječna izvozna cijena za sve zemlje bila je oko 753 EUR po metričkoj toni franko uz bok broda. Za izračun vjerojatne i razumne izvozne cijene u Uniju bilo bi potrebno toj prosječnoj izvoznoj cijeni dodati troškove prijevoza i osiguranja te carinske pristojbe od 6,5 % i troškove nakon uvoza, koji se procjenjuju na otprilike 100 EUR po metričkoj toni (vidi prethodnu uvodnu izjavu 45.). Iz toga slijedi da bi se procijenjenom izvoznom cijenom za Uniju snizile cijene u Uniji koja je u razdoblju ispitnog postupka revizije bila 905 EUR.

(102)

NBB je tvrdio da Komisija nije objasnila zašto je upotrijebila prosječne izvozne cijene SAD-a prema trećim zemljama pri utvrđivanju vjerojatne izvozne cijene u Uniju umjesto da je upotrijebila višu izvoznu cijenu prema Kanadi. Osim toga, tvrdi da Komisija nije objasnila osnovu za prilagodbu procijenjene izvozne cijene prema Uniji od 100 EUR i da nije uzela u obzir troškove nakon uvoza te navodne razlike u cijenama zbog različitih sirovina. Kao rezultat toga, analiza sniženja cijena ne bi bila točna.

(103)

Ispitnim postupkom dokazano je, kako je opisano u prethodno navedenoj uvodnoj izjavi 57., da se izvozne cijene SAD-a znatno razlikuju ovisno o odredištu. Stoga je, s obzirom na to da proizvođači iz SAD-a nisu surađivali, a kako bi utvrdila razumnu i vjerojatnu izvoznu cijenu prema Uniji, Komisija tu cijenu utvrdila na temelju prosječne izvozne cijene prema svim odredištima Upotreba samo najviše izvozne cijene, kako je tvrdio NBB, ne bi bila primjerena metoda jednako kao što ne bi bila primjerena ni upotreba najniže izvozne cijene. U pogledu sastavnih dijelova i izvora za prilagodbu od 100 EUR, uključujući troškove nakon uvoza i razlike u cijenama zbog sirovine, NBB je u biti iznio tvrdnje identične onima u pogledu izračuna koji vrijede za damping. Zbog razloga navedenih u prethodnim uvodnim izjavama 51. i 53. te se tvrdnje odbijaju i u pogledu analize sniženja cijena.

4.3.3.   Uvoz iz ostalih trećih zemalja

(104)

Obujam uvoza iz ostalih trećih zemalja tijekom razmatranog razdoblja razvijao se kako slijedi:

Tablica 4.

Uvoz iz trećih zemalja

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Malezija (metričke tone)

16 622

36 543

211 430

314 494

Indonezija (metričke tone)

1 087 517

1 133 946

394 578

204 086

Argentina (metričke tone)

1 422 142

1 475 824

425 239

153 607

Ostali (metričke tone)

139 580

153 529

177 889

206 592

Ukupno (metričke tone)

2 665 861

2 799 842

1 209 136

878 779

Indeks

100

105

45

33

Tržišni udio

24,0 %

23,6 %

10,6 %

7,1 %

Indeks

100

99

44

30

Prosječna cijena

EUR/tona

927

932

779

786

Indeks

100

100

84

85

Izvor: Eurostat

(105)

Obujam biodizela uvezenog iz trećih zemalja osim SAD-a znatno se smanjio tijekom razmatranog razdoblja, što se odražava i u sličnom smanjenju tržišnog udjela. Pad obujma uvoza 2013. podudara se s uvođenjem antidampinških mjera na uvoz biodizela iz Indonezije i Argentine. I prosječna se cijena smanjila za 15 % tijekom istog razdoblja. Kretanje cijena slično je kretanju cijena industrije Unije na tržištu Unije (tablica 8. u nastavku) i uglavnom se može pripisati smanjenju cijena sirovine. Iako su razine cijena približno 13 % ispod prosječne cijene u Uniji, tržišni je udio tog uvoza nizak i nema znatan učinak na industriju Unije.

4.4.   Gospodarsko stanje industrije Unije

4.4.1.   Opće napomene

(106)

U skladu s člankom 3. stavkom 5. Osnovne uredbe ispitani su svi bitni gospodarski pokazatelji koji su utjecali na stanje industrije Unije tijekom razmatranog razdoblja.

(107)

Za potrebe utvrđivanja štete Komisija je razlikovala makroekonomske i mikroekonomske pokazatelje štete. Komisija je ocijenila makroekonomske pokazatelje na temelju podataka o svim proizvođačima u Uniji, a mikroekonomske pokazatelje na temelju provjerenih podataka dobivenih od proizvođača iz Unije u uzorku. Utvrđeno je da su oba skupa podataka reprezentativna za gospodarsko stanje industrije Unije.

(108)

Makroekonomski su pokazatelji sljedeći: proizvodnja, proizvodni kapacitet, iskorištenost kapaciteta, obujam prodaje, tržišni udio, rast, zaposlenost, produktivnost, visina dampinške marže i oporavak od prethodnog dampinga.

(109)

Mikroekonomski su pokazatelji sljedeći: prosječne jedinične cijene, jedinični trošak, troškovi rada, zalihe, profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala.

4.4.2.   Makroekonomski pokazatelji

4.4.2.1.   Proizvodnja, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

(110)

Ukupna proizvodnja Unije, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta razvijali su se tijekom razmatranog razdoblja kako slijedi:

Tablica 5.

Proizvodnja, proizvodni kapacitet i iskorištenost kapaciteta

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Obujam proizvodnje (u metričkim tonama)

8 547 884

9 138 558

10 528 886

11 596 824

Indeks

100

107

123

136

Kapacitet proizvodnje (u metričkim tonama)

16 072 000

16 190 288

16 997 288

16 746 869

Indeks

100

101

106

104

Iskorištenost kapaciteta

53 %

56 %

62 %

69 %

Indeks

100

106

116

130

Izvor: podatci koje je dostavio EBB (podnositelj zahtjeva)

(111)

Iako je proizvodni kapacitet tijekom razmatranog razdoblja bio razmjerno stabilan (+ 4 %), obujam proizvodnje znatno se povećao od 2012. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije. Povećanje obujma proizvodnje dijelom se objašnjava povećanjem potrošnje u Uniji u istom razdoblju, ali se i podudara s uvođenjem antidampinških mjera na uvoz biodizela iz Indonezije i Argentine, što je očigledno imalo pozitivan učinak na obujam proizvodnje industrije Unije.

(112)

Zahvaljujući stabilnom proizvodnom kapacitetu i povećanju obujma proizvodnje, iskorištenost kapaciteta se tijekom razmatranog razdoblja povećala za 30 % i do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije dosegnula je 69 %.

(113)

NBB tvrdi da su u javnim odgovorima na upitnik nekih društava u uzorku vidljive visoke stope iskorištenosti kapaciteta u rasponu od 78 % do najmanje 93 %. Stoga se tvrdi da je niža prosječna stopa iskorištenosti kapaciteta cijele industrije posljedica strukturnih čimbenika, a ne uvoza. U tim okolnostima iskorištenost kapaciteta navodno nije potrebno smatrati pokazateljem da se industrija biodizela u Uniji još uvijek oporavlja od prethodnog dampinga.

(114)

Ta se tvrdnja ne može prihvatiti. Iskorištenost kapaciteta samo je jedan od brojnih makroekonomskih pokazatelja koje Komisija razmatra pri analizi ukupnog stanja industrije Unije. Činjenica da neka društva u uzorku možda imaju više stope iskorištenosti kapaciteta uobičajena je jer se makroekonomski pokazatelji temelje na ponderiranom prosjeku za cijelu industriju Unije. Činjenica da su se neki proizvođači biodizela u Uniji oporavili brže, ili više, od drugih, posebno u jako podijeljenoj industriji, ne čini taj pokazatelj suvišnim za ukupnu procjenu stanja industrije Unije.

4.4.2.2.   Obujam prodaje i tržišni udio

(115)

Obujam prodaje industrije Unije i tržišni udio razvijali su se kako slijedi tijekom razmatranog razdoblja:

Tablica 6.

Obujam prodaje i tržišni udio

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Obujam prodaje na tržištu Unije (metričke tone)

8 497 073

8 863 191

9 741 548

10 966 576

Indeks

100

104

115

129

Tržišni udio

76,3 %

74,8 %

85,6 %

89,0 %

Indeks

100

98

112

117

Izvor: podatci koje je dostavio EBB (podnositelj zahtjeva)

(116)

Obujam prodaje industrije Unije znatno se povećao u skladu s povećanom proizvodnjom tijekom razmatranog razdoblja. Zahvaljujući tome povećao se i njezin tržišni udio na tržištu Unije sa 76 % na početku razmatranog razdoblja na 89 % na kraju razdoblja ispitnog postupka revizije. Pozitivna kretanja obujma prodaje i tržišnog udjela pokazuju da su trenutačne antidampinške i antisubvencijske mjere imale pozitivan učinak na industriju Unije.

4.4.2.3.   Rast

(117)

Tijekom razmatranog razdoblja potrošnja u Uniji povećala se za 11 %, dok se obujam proizvodnje i prodaje povećao svaki za oko 30 %. Povećala se i iskorištenost kapaciteta za oko 30 %, a kapacitet je ostao razmjerno stabilan, uz tek manje povećanje. Istovremeno se tijekom razmatranog razdoblja povećala zaposlenost (tablica 7. u nastavku), a smanjila se razina ulaganja (tablica 11. u nastavku). Sveukupno se može zaključiti da je industrija Unije u razdoblju rasta.

4.4.2.4.   Zaposlenost i produktivnost

(118)

Zaposlenost i produktivnost tijekom razmatranog razdoblja razvijale su se kako slijedi:

Tablica 7.

Zaposlenost i produktivnost

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Broj zaposlenika

2 123

2 125

2 351

2 326

Indeks

100

100

111

110

Produktivnost (u tonama po zaposleniku)

4 021

4 301

4 479

4 986

Indeks

100

107

111

124

Izvor: podatci koje je dostavio EBB (podnositelj zahtjeva)

(119)

Broj zaposlenih u industriji biodizela Unije ostao je stabilan na početku razmatranog razdoblja, ali se nakon toga povećao za 10 % od 2012. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije. To je kretanje potpuno u skladu s kretanjima ostalih pokazatelja štete, kao što su obujam proizvodnje i prodaja, i pokazatelj je oporavka od prethodnog dampinga ili subvencioniranja kroz koji industrija Unije trenutačno prolazi.

(120)

Budući da je povećanje zaposlenosti razmjerno manje nego povećanje proizvodnje biodizela, u skladu s tim je tijekom razmatranog razdoblja poboljšana i produktivnost po zaposleniku za gotovo 25 %, što ukazuje na to da industrija Unije postaje sve učinkovitija.

4.4.2.5.   Visina dampinške marže i oporavak od prethodnog dampinga

(121)

Kako je prethodno navedeno u uvodnoj izjavi 40., uvoz biodizela iz SAD-a praktično je zaustavljen nakon uvođenja mjera 2009. i tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije dampinga nije bilo. Zbog toga se visina dampinga ne može procijeniti. Međutim, iz analize pokazatelja štete vidljivo je da su mjere koje su na snazi protiv SAD-a i naknadno uvedene mjere protiv uvoza iz Argentine i Indonezije imale pozitivan učinak na industriju Unije te se smatra kako se ona nalazi na uzlaznoj putanji oporavka od prethodnog dampinga.

4.4.3.   Mikroekonomski pokazatelji

4.4.3.1.   Cijene i čimbenici koji utječu na cijene

(122)

Ponderirane prosječne jedinične prodajne cijene (na razini franko tvornica) proizvođača iz Unije u uzorku nepovezanim kupcima u Uniji tijekom razmatranog razdoblja razvijale su se kako slijedi:

Tablica 8.

Prodajne cijene u Uniji

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Prosječna jedinična prodajna cijena u Uniji (EUR/metrička tona)

1 105

1 079

964

905

Indeks

100

98

87

82

Jedinični trošak proizvodnje (EUR/metrička tona)

1 107

1 153

969

868

Indeks

100

104

88

78

Izvor: provjereni podatci proizvođača iz Unije u uzorku

(123)

Prosječna prodajna cijena u Uniji tijekom razmatranog razdoblja stalno se smanjivala, a slično je bilo i kretanje jediničnog troška proizvodnje. Budući da se biodizelom trguje kao proizvodom široke potrošnje, industrija Unije nije mogla zadržati višu prodajnu cijenu, nego ju je smanjila u skladu sa smanjenim troškovima proizvodnje. Industrija Unije zbog toga nije u potpunosti iskoristila prednosti nižih troškova sirovine. S druge je strane trošak proizvodnje po proizvedenoj jedinici smanjen nešto više od prosječne jedinične cijene, što je pokazatelj veće učinkovitosti industrije Unije.

4.4.3.2.   Troškovi rada

(124)

Prosječni troškovi rada proizvođača iz Unije u uzorku tijekom razmatranog razdoblja razvijali su se kako slijedi:

Tablica 9.

Prosječni troškovi rada po zaposleniku

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Prosječni troškovi rada po zaposleniku (EUR)

60 866

59 081

60 802

61 807

Indeks

100

97

100

102

Izvor: provjereni podatci proizvođača iz Unije u uzorku

(125)

Prosječni trošak rada po zaposleniku ostao je stabilan tijekom cijelog razmatranog razdoblja.

4.4.3.3.   Zalihe

(126)

Razine zaliha proizvođača iz Unije u uzorku tijekom razmatranog razdoblja razvijale su se kako slijedi:

Tablica 10.

Zalihe

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Završne zalihe (u metričkim tonama)

84 734

118 256

92 825

91 202

Indeks

100

140

110

108

Završne zalihe kao postotak proizvodnje

4

5

4

3

Indeks

100

125

100

75

Izvor: provjereni podatci proizvođača iz Unije u uzorku

(127)

Zalihe su tijekom cijelog razmatranog razdoblja ostale razmjerno stabilne i na uobičajenoj razini.

4.4.3.4.   Profitabilnost, novčani tok, ulaganja, povrat ulaganja i sposobnost prikupljanja kapitala

(128)

Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja proizvođača iz Unije u uzorku tijekom razmatranog razdoblja razvijali su se kako slijedi:

Tablica 11.

Profitabilnost, novčani tok, ulaganja i povrat ulaganja

 

2011.

2012.

2013.

RIPR

Profitabilnost prodaje u Uniji nepovezanim kupcima

(% prodajnog prometa)

2,0

– 1,4

1,1

3,8

Indeks

100

– 70

55

190

Novčani tok (EUR)

67 930 517

1 004 296

135 656 898

66 832 681

Indeks

100

1

200

98

Ulaganja (EUR)

12 122 366

9 859 293

9 133 725

8 314 180

Indeks

100

81

75

69

Povrat ulaganja

(% na neto prodaju)

14,0

– 14,2

12,5

44,2

Indeks

100

– 101

89

315

Izvor: provjereni podatci proizvođača iz Unije u uzorku

(129)

Komisija je utvrdila profitabilnost proizvođača iz Unije u uzorku iskazivanjem neto dobiti prije oporezivanja od prodaje istovjetnog proizvoda nepovezanim kupcima u Uniji kao postotak prometa od te prodaje. Profitabilnost se s 2,0 % 2011. do kraja razdoblja ispitnog postupka revizije povećala na 3,8 %. Međutim, 2012. smanjila se na razinu gubitka (– 1,4 %), što je najvjerojatnije bilo prouzročeno znatnim količinama dampinškog uvoza iz Indonezije i Argentine koji je zamijenio uvoz koji je prethodno dolazio iz SAD-a.

(130)

Neto novčani tok sposobnost je proizvođača iz Unije da samostalno financiraju svoje djelatnosti. Iako za razmatrano razdoblje nije moguće odrediti jasna kretanja, društva u uzorku kroz to su razdoblje zadržala pozitivan novčani tok.

(131)

Tijekom razmatranog razdoblja ulaganja su se smanjila. Ipak, s obzirom na pozitivan novčani tok i znatan rast povrata ulaganja, što je prikazano u prethodnoj tablici, nema pokazatelja da bi industrija Unije bila imala teškoća u prikupljanju kapitala ili daljnjim ulaganjima da su takva ulaganja bila obvezna tijekom razmatranog razdoblja.

(132)

NBB tvrdi da profitabilnost od 3,8 % nije u skladu s njegovim izračunima koji su se temeljili na podatcima iz javnih verzija odgovora na upitnik proizvođača iz EU-a u uzorku i navedenoj profitnoj marži od 8,5 %.

(133)

Komisija je analizirala tu tvrdnju i utvrdila da je NBB dobio drukčiji podatak na temelju metodologije/izračuna koji je bio netočan zbog nekoliko razloga. Prije svega, njegov izračun profitabilnosti za RIPR nije se temeljio na odgovorima na upitnik, kako je tvrdio, nego na podatcima iz uzoraka koji, međutim, ne sadržavaju podatke koji se odnose na RIPR, nego na drugo razdoblje. Zatim, trošak proizvodnje koji je NBB upotrijebio za izračun profitabilnosti temeljio se na trošku proizvodnje za drukčiji uzorak društava upotrijebljen u drugom ispitnom postupku i ne može se stoga jednostavno prenijeti na ovaj ispitni postupak. Konačno, Komisija je utvrdila prosječnu profitnu maržu društava u uzorku na temelju pouzdanih i provjerenih podataka tih društava. Stoga je tvrdnja NBB-a odbijena.

4.4.4.   Zaključak o šteti

(134)

Iz analize gospodarskih pokazatelja vidi se da se tijekom razmatranog razdoblja povećao obujam proizvodnje i prodaje, dok se potrošnja u Uniji povećala u manjoj mjeri. Zbog toga je na tržištu Unije povećan udjel industrije Unije. Istodobno su se u sličnim razinama smanjile prodajne cijene i proizvodni troškovi. Time je industriji Unije onemogućeno da u cijelosti iskoristi povećanje obujma prodaje, iako je znatno smanjen uvoz iz trećih zemalja.

(135)

S druge je strane tijekom razmatranog razdoblja profitabilnost ostala niska, a industrija Unije 2012. čak je pretrpjela gubitke. Čak je i dobit ostvarena tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije, nešto manje od 4 %, znatno manja od dobiti koju bi industrija Unije razumno trebala ostvariti u uobičajenim tržišnim uvjetima Komisija podsjeća i na to da je Vijeće u početnom ispitnom postupku koji je doveo do uvođenja postojećih mjera utvrdilo (ciljnu) dobit od 15 % (14) koju bi industrija Unije razumno trebala ostvariti u izostanku dampinga. U ispitnom postupku u pogledu uvoza biodizela podrijetlom iz Argentine i Indonezije koji je uslijedio razina dobiti za koju se može razumno očekivati da će je industrija Unije ostvariti u izostanku dampinga ipak je blago revidirana naniže, uglavnom zbog pojačanog tržišnog natjecanja na tržištu Unije i zrelosti industrije biodizela u Uniji, i utvrđena je na 11 % (15).

(136)

Nekoliko gospodarskih pokazatelja bitnih za analizu trenutačnog stanja industrije Unije pokazuje pozitivna kretanja i stoga pokazuje da su antidampinške mjere koje su na snazi imale pozitivan učinak na industriju Unije. Međutim, razina dobiti industrije Unije još je uvijek vrlo niska i znatno je ispod ciljne dobiti kako je utvrđena u prethodnim ispitnim postupcima. Osim toga, razina je ulaganja niska i tijekom razmatranog razdoblja smanjila se za 30 %, a iskorištenost kapaciteta, iako raste, još je uvijek ispod 70 % u usporedbi sa stopom iskorištenosti od oko 90 %, koliko je iznosila u vrijeme kad na tržištu Unije nije bilo dampinškog uvoza (2004.–2006.) i kad se stanje u industriji Unije smatralo zdravim (16).

(137)

Na temelju sveukupne analize svih gospodarskih pokazatelja Komisija je zaključila da se industrija Unije još uvijek nije u potpunosti oporavila od učinaka prethodnog dampinga. Gospodarsko i financijsko stanje još je uvijek osjetljivo i postojeća pozitivna kretanja lako bi se mogla preokrenuti ako se dampinški uvoz iz SAD-a ponovi u znatnom obujmu.

5.   VJEROJATNOST PONAVLJANJA ŠTETE

(138)

Kako bi procijenila vjerojatnost ponavljanja štete za industriju Unije ako se dopusti da isteknu postojeće mjere, Komisija je analizirala vjerojatni učinak uvoza iz SAD-a na tržište Unije i na industriju Unije u skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe. Komisija je posebno analizirala vjerojatnost ponavljanja dampinškog uvoza, njegov obujam i vjerojatne razine cijena, rezervni kapacitet, privlačnost tržišta Unije i ponašanje proizvođača iz SAD-a u pogledu određivanja cijena.

(139)

Kako je prethodno zaključeno (u uvodnoj izjavi 92.), vjerojatno je da bi se dampinški uvoz iz SAD-a ponovio kad bi se dopustio istek postojećih mjera. Komisija je utvrdila da proizvođači biodizela iz SAD-a trenutačno vrše damping na tržištima ostalih trećih zemalja po cijenama čija je razina niža od cijena Unije. Budući da su cijene Unije nešto više od onih na tržištima ostalih trećih zemalja, vjerojatno je da barem dio tog izvoza može biti preusmjeren u Uniju ako isteknu postojeće mjere.

(140)

Komisija je utvrdila da proizvođači u SAD-u imaju velik rezervni kapacitet koji iznosi gotovo 2 678 000 tona, što je jednako oko 22 % ukupne potrošnje u Uniji.

(141)

Domaće tržište vjerojatno neće apsorbirati raspoloživi rezervni kapacitet u SAD-u. Proizvođači u SAD-u već danas, unatoč tome što im je kapacitet dostatan, ne zadovoljavaju potpunu potražnju na tržištu SAD-a. Nije vjerojatno da će postojeći rezervni kapacitet biti upotrijebljen za povećanje izvoza u treće zemlje umjesto u Uniju. Trenutačno, kao što je detaljno opisano u prethodnim uvodnim izjavama 42.–63., izvozne cijene SAD-a u treće zemlje prosječno su 15 % niže od prosječnih domaćih cijena na tržištu SAD-a, a niže su i od prosječne cijene u Uniji čak i ako se u obzir uzmu troškovi prijevoza iz SAD-a u Uniju. Stoga je vjerojatno da će proizvođači iz SAD-a za svoj rezervni kapacitet tražiti drugi izlaz.

(142)

Budući da je tržište Unije najveće tržište biodizela u svijetu, na kojem su cijene biodizela podjednake ili nešto više od razine cijena na domaćem tržištu SAD-a, tržište Unije bilo bi vrlo privlačno proizvođačima biodizela u SAD-u.

(143)

Zato je vrlo vjerojatno da će proizvođači iz SAD-a velik dio svojeg rezervnog kapaciteta upotrijebiti za ponovni ulazak na tržište Unije ako se dopusti da postojeće mjere isteknu. Kao što je prethodno utvrđeno (uvodna izjava 46.), proizvođači iz SAD-a vjerojatno će izvoziti biodizel u Uniju po dampinškim razinama cijena kako bi se na tržištu Unije natjecali s proizvođačima iz Unije. S obzirom na njihovo trenutačno ponašanje u pogledu određivanja cijena na drugim izvoznim tržištima (prethodne uvodne izjave 57.–58.) i velik raspoloživi rezervni kapacitet vrlo je vjerojatno da bi na tržište Unije ponovno ušao znatan obujam biodizela iz SAD-a po dampinškim cijenama koje su jednake cijenama u Uniji ili niže od njih.

(144)

Zbog tog bio uvoza nastao znatan pritisak, čak i pritisak na sniženje cijena industrije Unije, koja po trenutačnim razinama cijena ostvaruje tek vrlo malu dobit, znatno manju od ciljne dobiti. Posljedica toga vjerojatno bi bilo smanjenje obujma proizvodnje, prodaje i profitabilnosti te gubitak tržišnog udjela.

(145)

S obzirom na osjetljivo gospodarsko stanje u industriji Unije takav bi vjerojatni scenarij imao znatan nepovoljan učinak na oporavak industrije Unije koji je u tijeku i najvjerojatnije bi prouzročio ponavljanje materijalne štete.

5.1.   Zaključak

(146)

Na temelju prethodno navedenog Komisija je zaključila da bi se materijalna šteta za industriju Unije najvjerojatnije ponovila ako bi se dopustio istek postojećih mjera protiv uvoza biodizela iz SAD-a.

6.   INTERES UNIJE

(147)

U skladu s člankom 21. Osnovne uredbe Komisija je ispitala bi li bilo suprotno interesu Unije zadržati mjere koje su na snazi, unatoč prethodno navedenim nalazima o vjerojatnom ponavljanju štetnog dampinškog uvoza. Utvrđivanje interesa Unije temeljilo se na procjeni svih različitih uključenih interesa, uključujući interese industrije Unije, uvoznika i korisnika biodizela.

6.1.   Interes industrije Unije

(148)

Postojećim se mjerama pridonijelo gotovo potpunom smanjenju dampinškog uvoza iz SAD-a i pomoglo industriji Unije. Iako postoje pozitivni znakovi da se industrija Unije oporavlja od prethodnog dampinga, kao što je povećanje obujma proizvodnje i prodaje, cijene biodizela na tržištu Unije znatno su se smanjile, a profitabilnost je ostala vrlo niska, zbog čega je gospodarsko stanje industrije nestabilno i osjetljivo.

(149)

Ako bi se dopustilo da postojeće mjere isteknu, industrija Unije gotovo bi se sigurno suočila s porastom nepoštenog tržišnog natjecanja u obliku znatnog obujma dampinškog uvoza biodizela iz SAD-a. Time bi se zaustavio oporavak kroz koji Unijina industrija biodizela trenutačno prolazi i vjerojatno prouzročilo ponavljanje materijalne štete. Ukidanje mjera stoga nije u interesu industrije Unije.

6.2.   Interes nepovezanih uvoznika i trgovaca

(150)

Samo su se tri uvoznika/trgovca javila i iznijela svoje stavove. Jedno je društvo tvrdilo da razina trenutačnih pristojbi nije razmjerna i da bi se njihovim proširenjem narušilo i ograničilo tržište, zbog čega bi se cijene povećale, a druga dva društva tvrdila su da se postojećim mjerama nije utjecalo na njihovu djelatnost te su izrazila neutralan stav u pogledu mogućeg proširenja postojećih antidampinških mjera.

(151)

S obzirom na nalaze ovog ispitnog postupka ne postoji temelj za tvrdnju da bi se proširenjem postojećih mjera ograničilo tržište i prouzročilo povećanje cijena. Suprotno tome, tijekom razmatranog razdoblja cijene Unije smanjile su se unatoč mjerama na snazi. Osim toga, industrija Unije sada ima dostatan kapacitet za opskrbu potražnje za biodizelom i rezervni kapacitet za opskrbu budućeg povećanja potražnje. Stoga se te tvrdnje ne smatraju dokazom da bi nastavak postojećih mjera bio protivan interesu uvoznika i/ili trgovaca.

6.3.   Interes korisnika

(152)

Komisiji se javio i svoj stav iznio samo jedan korisnik, naftno društvo koje kupuje biodizel radi miješanja s mineralnim uljima. To društvo izrazito se slagalo sa zadržavanjem postojećih mjera i tvrdilo da bi njihovo ukidanje moglo imati katastrofalan učinak na Unijino tržište biodizela i da bi dovelo do ulaska znatnog obujma dampinškog biodizela, zbog čega bi došlo do ponavljanja velike štete za Unijinu industriju biodizela.

(153)

Ne postoje pokazatelji da se postojećim mjerama negativno utjecalo na korisnike biodizela u Uniji, a posebno ne postoje dokazi da su postojeće mjere imale negativan učinak na njihovu profitabilnost ili poslovanje. U svakom slučaju, zbog stabilnog ili tek blagog povećanja potrošnje biodizela u Uniji industrija Unije raspolaže dostatnim kapacitetom za opskrbu trenutačne i buduće potražnje ako se potražnja dodatno poveća. Zadržavanjem mjera ne bi se prouzročili nedostaci u opskrbi.

(154)

Stoga se može zaključiti da zadržavanje mjera ne bi bilo protivno interesu korisnika.

6.4.   Zaključak o interesu Unije

(155)

Na temelju prethodno navedenoga Komisija je zaključila da ne postoje uvjerljivi razlozi na temelju kojih bi se zaključilo da zadržavanje postojećih mjera na snazi za uvoz biodizela podrijetlom iz SAD-a nije u interesu Unije.

7.   ANTIDAMPINŠKE MJERE

(156)

S obzirom na zaključke u pogledu vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja dampinga i štete, slijedi da je u skladu s člankom 11. stavkom 2. Osnovne uredbe potrebno zadržati antidampinške mjere koje se primjenjuju na uvoz biodizela podrijetlom iz SAD-a, uvedene Uredbom (EZ) br. 599/2009, kako su izmijenjene Provedbenom uredbom (EU) br. 444/2011, na dodatno razdoblje od pet godina.

(157)

Kako je prethodno navedeno u uvodnoj izjavi 2., antidampinške pristojbe na snazi za uvoz biodizela iz SAD-a proširene su kako bi se obuhvatio i uvoz istog proizvoda poslanog iz Kanade, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kanade ili ne, i uvoz u Uniju biodizela u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem od 20 % ili manjim, nefosilnog podrijetla, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

(158)

Antidampinške pristojbe koje je potrebno zadržati i dalje će biti proširene na uvoz biodizela poslanog iz Kanade, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kanade ili ne, te na biodizel u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem od 20 % ili manjim, nefosilnog podrijetla, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

(159)

Proizvođači izvoznici iz Kanade koji su izuzeti od mjera, kako su proširene Provedbenom uredbom (EU) br. 444/2011, izuzimaju se i od mjera koje se uvode ovom Uredbom.

(160)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Uvodi se konačna antidampinška pristojba na uvoz monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja, dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznatih kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem većim od 20 %, nefosilnog podrijetla, podrijetlom iz SAD-a, trenutačno obuhvaćenih oznakama KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (oznaka TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (oznaka TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (oznaka TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (oznaka TARIC 2710201129), ex 2710 20 15 (oznaka TARIC 2710201529), ex 2710 20 17 (oznaka TARIC 2710201729), ex 3824 90 92 (oznaka TARIC 3824909212), ex 3826 00 10 (oznake TARIC 3826001029, 3826001039, 3826001049, 3826001099) i ex 3826 00 90 (oznaka TARIC 3826009019).

2.   Utvrđuju se sljedeće fiksne stope konačne antidampinške pristojbe primjenjive na neto cijenu franko granica Unije, neocarinjeno, proizvoda opisanog u stavku 1. koji su proizvela društva navedena u nastavku:

Društvo

Stopa antidampinške pristojbe u EUR po toni neto

Dodatna oznaka TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Društva navedena u Prilogu I.

115,6

Vidi Prilog I.

Sva druga društva

172,2

A999

Antidampinška pristojba na mješavine primjenjuje se razmjerno masenom udjelu, u mješavini, ukupnog sadržaja monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla (udio biodizela).

3.   U slučaju oštećenja robe prije njezina ulaska u slobodni promet, zbog kojeg je prodavatelj u kupčevu korist prilagodio stvarno plaćenu ili naplativu cijenu i u slučaju uvjeta utvrđenih člankom 145. stavcima 2. i 3. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (17), iznos antidampinške pristojbe utvrđene u stavku 2. umanjuje se za postotak koji predstavlja raspodjelu prilagodbe stvarno plaćenoj ili naplativoj cijeni.

4.   Uvjet za primjenu pojedinačne stope pristojbe određene za društva navedena u stavku 2. jest predočenje valjanoga trgovačkog računa carinskim tijelima država članica koji je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. Ako se ne predoči takav račun, primjenjuje se stopa pristojbe koja se primjenjuje na „sva ostala društva”.

5.   Osim ako je navedeno drukčije, primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje su na snazi u pogledu carinskih pristojbi.

Članak 2.

1.   Konačna antidampinška pristojba koja se primjenjuje na „sva ostala društva” kako je utvrđeno člankom 1. stavkom 2. proširuje se na uvoz u Uniju monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja, dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznatih kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem većim od 20 %, nefosilnog podrijetla, poslanih iz Kanade bez obzira na to imaju li deklarirano podrijetlo iz Kanade ili ne, trenutačno obuhvaćenih oznakama KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (oznaka TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (oznaka TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (oznaka TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (oznaka TARIC 2710201121), ex 2710 20 15 (oznaka TARIC 2710201521), ex 2710 20 17 (oznaka TARIC 2710201721), ex 3824 90 92 (oznaka TARIC 3824909210), ex 3826 00 10 (oznake TARIC 3826001020, 3826001030, 3826001040, 3826001089) i ex 3826 00 90 (oznaka TARIC 3826009011), osim onih koje proizvode društva navedena u nastavku:

Zemlja

Društvo

Dodatna oznaka TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Pristojba koja se proširuje jest pristojba utvrđena člankom 1. stavkom 2. za „sva ostala društva”, odnosno konačna antidampinška pristojba od 172,2 EUR po toni neto.

Antidampinška pristojba na mješavine primjenjuje se razmjerno masenom udjelu, u mješavini, ukupnog sadržaja monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla (udio biodizela).

2.   U slučaju oštećenja robe prije njezina ulaska u slobodni promet, zbog kojeg je prodavatelj u kupčevu korist prilagodio stvarno plaćenu ili naplativu cijenu i u slučaju uvjeta utvrđenih člankom 145. stavcima 2. i 3. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, iznos antidampinške pristojbe utvrđene u članku 1. stavku 2. umanjuje se za postotak koji predstavlja raspodjelu prilagodbe stvarno plaćenoj ili naplativoj cijeni.

3.   Uvjet za primjenu izuzeća odobrenih društvima navedenima u stavku 1. jest predočenje valjanog trgovačkog računa carinskim tijelima država članica koji je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. Ako se takav račun ne predoči, primjenjuje se stopa pristojbe uvedena člankom 1. stavkom 1. za „sva ostala društva”.

4.   Osim ako je navedeno drukčije, primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje su na snazi u pogledu carinskih pristojbi.

Članak 3.

1.   Konačna antidampinška pristojba utvrđena člankom 1. stavkom 2. proširuje se na uvoz u Uniju monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja, dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznatih kao „biodizel”, u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem od 20 % ili manjim, nefosilnog podrijetla, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država trenutačno obuhvaćenih oznakama KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (oznaka TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (oznaka TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (oznaka TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (oznaka TARIC 2710201130), ex 2710 20 15 (oznaka TARIC 2710201530), ex 2710 20 17 (oznaka TARIC 2710201730), ex 3824 90 92 (oznaka TARIC 3824909220), i ex 3826 00 90 (oznaka TARIC 3826009030).

Antidampinška pristojba na mješavine primjenjuje se razmjerno masenom udjelu, u mješavini, ukupnog sadržaja monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla (udio biodizela).

2.   U slučaju oštećenja robe prije njezina ulaska u slobodni promet, zbog kojeg je prodavatelj u kupčevu korist prilagodio stvarno plaćenu ili naplativu cijenu i u slučaju uvjeta utvrđenih člankom 145. stavcima 2. i 3. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, iznos antidampinške pristojbe utvrđene u članku 1. stavku 2. umanjuje se za postotak koji predstavlja raspodjelu prilagodbe stvarno plaćenoj ili naplativoj cijeni.

3.   Uvjet za primjenu pojedinačne stope pristojbe određene za društva navedena u članku 1. stavku 2. jest predočenje valjanog trgovačkog računa carinskim tijelima država članica koji je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu III. Ako se ne predoči takav račun, primjenjuje se stopa pristojbe koja se primjenjuje na „sva ostala društva”.

4.   Osim ako je navedeno drukčije, primjenjuju se odgovarajuće odredbe koje su na snazi u pogledu carinskih pristojbi.

Članak 4.

1.   Zahtjevi za izuzeće od pristojbe proširene člankom 2. stavkom 1. i člankom 3. stavkom 1. dostavljaju se u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Europske unije i mora ih potpisati osoba ovlaštena za zastupanje subjekta koji traži izuzeće. Zahtjev se mora poslati na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1225/2009, Komisija, nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom, može odlukom odobriti izuzeće uvoza društava koja ne izbjegavaju antidampinške mjere uvedene Uredbom (EZ) br. 599/2009 od pristojbe proširene člankom 2. stavkom 1. i člankom 3. stavkom 1.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. rujna 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 599/2009 od 7. srpnja 2009. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 179, 10.7.2009., str. 26.).

(3)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 444/2011 od 5. svibnja 2011. o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 599/2009 o uvozu biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država na uvoz biodizela poslanog iz Kanade, bez obzira na to ima li deklarirano podrijetlo iz Kanade ili ne, i o proširenju konačne antidampinške pristojbe uvedene Uredbom (EZ) br. 599/2009 na uvoz biodizela u mješavini s masenim udjelom biodizela od 20 % ili manjim, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, te o prekidu ispitnog postupka u vezi s uvozom poslanim iz Singapura (SL L 122, 11.5.2011., str. 12.).

(4)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1194/2013 od 19. studenoga 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz biodizela podrijetlom iz Argentine i Indonezije (SL L 315, 26.11.2013., str. 2.).

(5)  Obavijest o predstojećem isteku određenih antidampinških mjera (SL C 289, 4.10.2013., str. 12.).

(6)  Obavijest o pokretanju revizije zbog predstojećeg isteka antidampinških mjera koje se primjenjuju na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL C 217, 10.7.2014., str. 14.).

(7)  Meksiko – konačne antidampinške mjere za govedinu i rižu, WT/DS 295/AB/R, 29. studenoga 2005.

(8)  Na temelju zakonodavstva SAD-a, Zakonika SAD-a glave 26. odjeljka 45K(c)(3), pojam „biomasa” znači sav organski materijal osim – (a) nafte i prirodnog plina (ili bilo kojeg proizvoda koji se iz njih dobiva) i (b) ugljena (uključujući lignit) ili bilo kojeg proizvoda koji se iz njega dobiva.

(9)  Uredba Vijeća (EZ) br. 194/2009 od 11. ožujka 2009. o uvođenju privremene kompenzacijske pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 67, 12.3.2009., str. 50.), uvodna izjava 20.

(10)  Zbog pogreške u pisanju u dokumentu o objavi pogrešno je naveden iznos od 884 EUR.

(11)  Vidi, na primjer: http://biodiesel.org/news/news-display/2014/05/14/biodiesel-producers-hit-hard-by-policy-uncertainty, pristup na dan 6. srpnja 2015.

(12)  Gibraltar nije dio carinskih unija i uvoz proizvoda u Gibraltar ne smatra se stavljanjem proizvoda u slobodni promet u Uniji.

(13)  Potrošnja biodizela u Kanadi 2015. trebala bi biti nešto veća od 300 000 tona. Vidi primjer: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Ottawa_Canada_11-24-2014.pdf, pristup na dan 6. srpnja 2015.

(14)  Uredba (EZ) br. 599/2009, uvodne izjave 181.–183.

(15)  Provedbena uredba (EU) br. 1194/2013, uvodne izjave 202.–208.

(16)  Uredba Komisije (EZ) br. 193/2009 od 11. ožujka 2009. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 67, 12.3.2009., str. 22.).

(17)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).


PRILOG I.

Naziv društva

Grad

Dodatna oznaka TARIC

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy, LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels, Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel, LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels, LLC

Tulsa

A940

ED & F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels, Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel, LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels, LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries, Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents, Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries, Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels, Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy, LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels, LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries, LLC

Wilton

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels, LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County, LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels, Ltd

Houston

A940

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs, Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston, LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

Safe Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel, LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels, Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel, LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy, LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


PRILOG II.

Izjava koju je potpisao službenik subjekta koji izdaje trgovački račun mora biti navedena na valjanom trgovačkom računu iz članka 1. stavka 4. i članka 2. stavka 3. u sljedećem obliku:

Ime i funkcija službene osobe subjekta koji izdaje trgovački račun.

Sljedeća izjava:

„Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (obujam) monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznatih kao ‚biodizel’, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem većim od 20 %, nefosilnog podrijetla, prodanih za izvoz u Europsku uniju i navedenih na ovom računu, proizvelo društvo [naziv trgovačkog društva i adresa] [dodatna oznaka TARIC] u [dotična zemlja ili zemlje]. Izjavljujem da su podaci navedeni na ovom računu potpuni i ispravni.”


PRILOG III.

Izjava potpisana od strane službene osobe subjekta koji izdaje račun mora biti navedena na važećem računu iz članka 3. stavka 3. u sljedećem obliku:

Ime i funkcija službene osobe subjekta koji izdaje trgovački račun.

Sljedeća izjava:

„Ja, niže potpisani, potvrđujem da je (obujam) monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznatih kao ‚biodizel’, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem od 20 % ili manjim, nefosilnog podrijetla, prodanih za izvoz u Europsku uniju i navedenih na ovom računu, proizvelo društvo [naziv trgovačkog društva i adresa] [dodatna oznaka TARIC] u Sjedinjenim Američkim Državama. Izjavljujem da su podaci navedeni na ovom računu potpuni i ispravni.”


15.9.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 239/99


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1519

оd 14. rujna 2015.

o uvođenju konačnih kompenzacijskih pristojbi na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 18. stavak 1.,

budući da:

1.   POSTUPAK

1.1.   Mjere na snazi

(1)

Vijeće je Uredbom (EZ) br. 598/2009 (2) uvelo konačnu kompenzacijsku pristojbu u rasponu od 211,2 EUR do 237 EUR po toni neto na uvoz monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla uobičajeno poznatih kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, većim od 20 %, u tom trenutku obuhvaćenih oznakama KN ex 1516 20 98 (oznaka TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (oznaka TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (oznaka TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (oznaka TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (oznaka TARIC 3824909787) i podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država („SAD” ili „dotična zemlja”). Kompenzacijska pristojba uvedena tom Uredbom dalje u tekstu naziva se „postojeće mjere”.

(2)

Nakon ispitnog postupka protiv izbjegavanja mjera Vijeće je Provedbenom uredbom (EU) br. 443/2011 (3) konačnu kompenzacijsku pristojbu uvedenu Uredbom (EZ) br. 598/2009 proširilo na uvoz u Uniju biodizela otpremljenog iz Kanade, bez obzira na to je li deklariran kao podrijetlom iz Kanade ili ne, osim onog koji su proizvela društva BIOX Corporation, Oakville i Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada. Vijeće je istom Uredbom proširilo i konačnu kompenzacijsku pristojbu uvedenu Uredbom (EZ) br. 598/2009 na uvoz biodizela u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem od 20 % ili manjim, nefosilnog podrijetla, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

1.2.   Mjere na snazi u odnosu na ostale treće zemlje

(3)

Izvan područja primjene ovog postupka antidampinške mjere za biodizel trenutačno su na snazi za izvoz iz Argentine i Indonezije (4).

1.3.   Zahtjev za reviziju

(4)

Nakon objave obavijesti o predstojećem isteku (5) kompenzacijskih mjera koje su na snazi na uvoz biodizela podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, Europska komisija („Komisija”) zaprimila je zahtjev za reviziju u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

(5)

Zahtjev je 9. travnja 2014. podnio Europski odbor za biodizel („podnositelj zahtjeva”) u ime proizvođača iz Unije koji čine više od 25 % ukupne proizvodnje biodizela u Uniji. Zahtjev se temeljio na pretpostavci da bi istek mjera za posljedicu vjerojatno imao ponavljanje subvencioniranja i štete industriji Unije.

1.4.   Pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera

(6)

Nakon savjetovanja s Odborom osnovanim člankom 15. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (6) Komisija je utvrdila da postoje dostatni dokazi koji opravdavaju pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera te je 10. srpnja 2014. u obavijesti objavljenoj u Službenom listu Europske unije („Obavijest o pokretanju postupka”) (7) najavila pokretanje revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe. Komisija je istog dana pokrenula reviziju nakon isteka antidampinških mjera na snazi za uvoz biodizela podrijetlom iz SAD-a. (8) Radi se o usporednom, ali različitom postupku koji je uređen zasebnom Uredbom.

(7)

Komisija je, prije pokretanja revizije zbog predstojećeg isteka mjera i u skladu s člankom 22. stavkom 1. i člankom 10. stavkom 7. Osnovne uredbe, obavijestila Vladu Sjedinjenih Američkih Država („Vlada SAD-a”) da je primila primjereno dokumentirani zahtjev za reviziju i pozvala Vladu SAD-a na savjetovanja u cilju razjašnjavanja situacije u pogledu sadržaja zahtjeva za reviziju i postizanja zajedničkog rješenja. Vlada SAD-a prihvatila je ponuđena savjetovanja te su savjetovanja kasnije održana 3. srpnja 2014. Tijekom savjetovanja nije bilo moguće postići zajedničko rješenje. Međutim, primjereno su uzete u obzir primjedbe koje su dostavila tijela Vlade SAD-a.

1.5.   Razdoblje ispitnog postupka revizije i razmatrano razdoblje

(8)

Ispitnim postupkom o vjerojatnosti nastavka ili ponavljanja subvencije obuhvaćeno je razdoblje od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014. („razdoblje ispitnog postupka revizije” ili „RIPR”). Ispitivanjem kretanja važnih za procjenu vjerojatnosti ponavljanja štete obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2014. („razmatrano razdoblje”).

1.6.   Zainteresirane strane

(9)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka pozvala sve zainteresirane strane da joj se obrate radi sudjelovanja u ispitnom postupku. Osim toga, Komisija je o pokretanju ispitnog postupka posebno obavijestila podnositelja zahtjeva, druge proizvođače iz Unije koji su joj poznati, proizvođače izvoznike u SAD-u i nadležna tijela SAD-a, uvoznike, dobavljače, korisnike i trgovce koji su joj poznati te udruženja za koja se zna da se pokretanje ispitnog postupka na njih odnosi te ih je pozvala na sudjelovanje.

(10)

Zainteresirane strane dobile su priliku dostaviti primjedbe na pokretanje ispitnog postupka i zatražiti saslušanje Komisije i/ili službenika za saslušanja u trgovinskim postupcima.

1.7.   Odabir uzorka

(11)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka navela da bi u skladu s člankom 27. Osnovne uredbe mogla provesti odabir uzorka zainteresiranih strana.

(a)   Odabir uzorka proizvođača iz Unije

(12)

Komisija je u Obavijesti o pokretanju postupka navela da je odabrala privremeni uzorak proizvođača iz Unije. Komisija je uzorak odabrala na temelju najvećih reprezentativnih obujma proizvodnje i prodaje istodobno osiguravajući zemljopisnu rasprostranjenost. Privremeni uzorak sastojao se od sedam proizvođača iz Unije iz sedam različitih država članica, koji su činili gotovo 30 % proizvodnje biodizela u Uniji. Komisija je pozvala zainteresirane strane da ulože primjedbe na privremeni uzorak.

(13)

Jedno društvo sa sjedištem u Italiji zatražilo je da bude uključeno u uzorak. Međutim, to je društvo svoju djelatnost započelo tek krajem 2013. nakon što je postrojenje za proizvodnju biodizela preuzelo od drugog talijanskog proizvođača biodizela, uključenog u privremeni uzorak. Zbog nedostatka povijesnih podataka potrebnih za procjenu relevantnih kretanja tijekom razmatranog razdoblja i činjenice da je drugo talijansko društvo već bilo uključeno u privremeni uzorak, odlučeno je da se to društvo ne uključi u uzorak.

(14)

Američki Državni odbor za biodizel (National Biodiesel Board – „NBB”) iznio je primjedbu da se privremeno odabrani uzorak razlikuje od uzorka odabranog u prethodnim ispitnim postupcima u pogledu biodizela, a posebno je naveo dva društva s povećim obujmom proizvodnje i prodaje koji nisu uključeni u privremeni uzorak. Međutim, dva društva koja je naveo NBB ili su povezana s nekim drugim društvom sa znatnim obujmom prodaje koje je već uključeno u uzorak ili je obujam njihove prodaje manji od obujma prodaje privremeno odabranog društva u istoj državi članici. Prema tome, uvrštenjem bilo kojeg od tih dvaju društava ne bi se promijenila reprezentativnost privremeno odabranog uzorka. Stoga je potvrđeno da je privremeno odabrani uzorak reprezentativan uzorak industrije Unije.

(15)

Nakon konačne objave Vlada SAD-a tvrdila je da se uzorak koji predstavlja 30 % industrije Unije ne može smatrati reprezentativnim za industriju biodizela u Uniji u cjelini i da je mikroekonomske pokazatelje bilo potrebno šire analizirati. Vlada SAD-a upućuje na nalaz Žalbenog tijela WTO-a u predmetu EZ – elementi za pričvršćivanje u kojem je uzorak od 27 % smatran malim u odnosu na cjelinu i činio bi najveći udjel samo u slučaju podijeljenih industrija.

(16)

Komisija je, za razliku od ispitnog postupka u predmetu Elementi za pričvršćivanje, za potrebe ovog ispitnog postupka definirala industriju Unije kao cjelokupnu industriju, a ne samo kao društva u uzorku (uvodna izjava 151. u nastavku). Nadalje, svi su makroekonomski pokazatelji procijenjeni na temelju cjelokupne industrije, dok su samo neki mikroekonomski pokazatelji analizirani na razini društava u uzorku. Međutim, ukupna analiza stanja industrije Unije temeljila se na procjeni mikroekonomskih i makroekonomskih pokazatelja. U svakom slučaju, industrija Unije smatra se podijeljenom industrijom jer se sastoji od više od 200 proizvođača s poslovnim nastanima po cijeloj Uniji, od kojih su većina mali i srednji poduzetnici. Stoga Komisija zaključuje da je uzorak, koji predstavlja 30 % industrije Unije, reprezentativan i tvrdnja je stoga odbijena.

(b)   Odabir uzorka uvoznika

(17)

Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od nepovezanih uvoznika zatražila da dostave podatke određene u Obavijesti o pokretanju postupka.

(18)

Tek je nekoliko nepovezanih uvoznika dostavilo zatražene podatke i pristalo da ih se uključi u uzorak. S obzirom na njihov malen broj Komisija je odlučila da odabir uzorka nije potreban.

(c)   Odabir uzorka proizvođača izvoznika iz SAD-a

(19)

Kako bi odlučila je li odabir uzorka potreban i, ako jest, kako bi odabrala uzorak, Komisija je od svih proizvođača izvoznika iz SAD-a zatražila da dostave podatke navedene u Obavijesti o pokretanju postupka. Osim toga, Komisija je od misije SAD-a pri Europskoj uniji zatražila da utvrdi ostale proizvođače izvoznike koji bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u ispitnom postupku, ako postoje, i/ili da s njima stupi u kontakt.

(20)

Iz SAD-a je Komisiji odgovor dostavilo 27 proizvođača, no samo ih je devet dostavilo podatke o izvoznoj i/ili domaćoj prodaji koji su zatraženi u Prilogu I. Obavijesti o pokretanju postupka za potrebe odabira uzorka. Nijedan od njih nije izvozio u Uniju tijekom RIPR-a. Komisija je odabrala uzorak od tri proizvođača izvoznika s najvećim obujmom domaće i izvozne prodaje. U skladu s člankom 27. stavkom 2. Osnovne uredbe provedeno je savjetovanje o odabiru uzorka sa svim proizvođačima izvoznicima za koje se zna da se postupak odnosi na njih te s nadležnim tijelima SAD-a. Nisu dostavljene nikakve primjedbe.

(21)

Nijedan proizvođač u uzorku nije unutar zadanog roka dostavio odgovor na upitnik. Komisija je 7. listopada 2014. tri proizvođača u uzorku obavijestila da nije bilo odgovora.

(22)

Jedan proizvođač izvoznik u uzorku 10. listopada 2014. obavijestio je Komisiju da je odlučio ne odgovoriti na upitnik. Ostala dva proizvođača izvoznika zatražila su razna produženja roka, koja su i bila odobrena, no nije dostavljen nijedan potpun odgovor.

(23)

Komisija je 10. studenoga 2014. dopisom obavijestila tri društva u uzorku da namjerava primijeniti članak 28. Osnovne uredbe. O namjeri Komisije da primijeni članak 28. Osnovne uredbe obaviještena su i nadležna tijela SAD-a. Rok za dostavu primjedaba na dopis bio je 21. studenoga 2014.

(24)

Do 21. studenoga 2014. dva društva u uzorku nisu uopće reagirala, a drugo društvo u uzorku objasnilo je da im je rok za dostavu odgovora bio prekratak.

(25)

Komisija je stoga zaključila da nijedan proizvođač izvoznik u uzorku iz SAD-a nije surađivao u ispitnom postupku revizije zbog predstojećeg isteka mjera. Zbog toga je Komisija odlučila primijeniti odredbe članka 28. Osnovne uredbe i, u skladu s tim, da se nalazi, bili oni pozitivni ili negativni, mogu temeljiti na raspoloživim činjenicama.

1.8.   Odgovori na upitnik i posjeti radi provjere

(26)

Komisija je primila odgovore na upitnik od nadležnih tijela SAD-a, proizvođača iz Unije u uzorku i četiri korisnika/trgovca.

(27)

Komisija je zatražila i provjerila sve podatke koje je smatrala potrebnima za određivanje subvencioniranja, proizišle štete i interesa Unije.

(28)

Posjeti radi provjere obavljeni su u poslovnim prostorima sljedećih nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država:

 

Savezna nadležna tijela SAD-a

Ministarstvo financija (Department of Treasury – DOT)

Ministarstvo poljoprivrede (Department of Agriculture – USDA)

 

Državna nadležna tijela

Državna nadležna tijela Floride, Tallahassee

Državna nadležna tijela Iowe, Des Moines

Državna nadležna tijela Kansasa, Topeka

Državna nadležna tijela Kentuckyja, Frankfort.

(29)

Posjeti radi provjere obavljeni su u poslovnim prostorima sljedećih proizvođača iz Unije:

Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, Španjolska

Biopetrol Rotterdam BV, Rotterdam, Nizozemska

Diester industrie SAS, Rouen, Francuska

Novaol S.R.L., Milano, Italija

Preol a.s., Lovosice, Češka

Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia, Poljska

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Leipzig, Njemačka.

1.9.   Objava

(30)

Komisija je 3. lipnja 2015. svim zainteresiranim stranama objavila bitne činjenice i razmatranja na temelju kojih je namjeravala zadržati antisubvencijske mjere na snazi te je pozvala sve zainteresirane strane da dostave primjedbe. Komisija je razmotrila primjedbe koje su iznijele zainteresirane strane i uzela ih u obzir, kad je to bilo primjereno.

(31)

Nakon konačne objave NBB je zatražio saslušanje službenika za saslušanje u trgovinskim postupcima i ono mu je odobreno.

2.   PROIZVOD OBUHVAĆEN REVIZIJOM I ISTOVJETNI PROIZVOD

2.1.   Proizvod obuhvaćen revizijom

(32)

Proizvod obuhvaćen revizijom isti je kao onaj u ispitnom postupku koji je doveo do uvođenja postojećih mjera („početni ispitni postupak”), odnosno monoalkilni esteri masne kiseline i/ili parafinska plinska ulja, dobiveni sintezom i/ili hidrotretiranjem, nefosilnog podrijetla, uobičajeno poznati kao „biodizel”, u čistom obliku ili u mješavini s masenim udjelom monoalkilnih estera masnih kiselina i/ili parafinskih plinskih ulja dobivenih sintezom i/ili hidrotretiranjem većim od 20 %, nefosilnog podrijetla, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država („proizvod obuhvaćen revizijom”), trenutačno obuhvaćeni oznakama KN ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 92, ex 3826 00 10 i ex 3826 00 90.

(33)

Biodizel je gorivo iz obnovljivih izvora koje se upotrebljava u prometnom sektoru za dizelske motore. Ipak, konvencionalni motori ne mogu raditi na čisti biodizel, nego na mješavinu mineralnog dizela i ograničenog sadržaja biodizela.

(34)

Biodizel koji se proizvodi u SAD-u pretežno je „metilni ester masnih kiselina” (fatty acid methyl ester – FAME) koji se dobiva iz širokog spektra biljnih ulja (sojino i palmino ulje, ulje uljane repice) i upotrijebljenog ulja za prženje, životinjskih masti ili biomase koji služe kao sirovina za biodizel. Pojam „ester” odnosi se na transesterifikaciju biljnih ulja, odnosno miješanje ulja s alkoholom. Pojam „metilni” odnosi se na metanol, koji je najčešće upotrebljavani alkohol u tom postupku, iako se u proizvodnom postupku može upotrijebiti i etanol, čime se dobivaju „etilni esteri masnih kiselina”.

(35)

Sve vrste biodizela i biodizel u mješavinama, unatoč mogućim razlikama u smislu sirovina upotrijebljenih u proizvodnji ili odstupanja u proizvodnim postupcima, imaju jednaka ili vrlo slična osnovna fizička, kemijska i tehnička svojstva te se upotrebljavaju u iste svrhe. Mogućim promjenama proizvoda iz ispitnog postupka ne mijenjaju se njegova osnovna definicija, njegova svojstva ili dojam koji o tom proizvodu imaju različite strane. Posebno sa stajališta krajnjeg korisnika dizelskog goriva nije važno je li mješavina raspoloživa na crpki načinjena od određene sirovine za biodizel.

2.2.   Istovjetni proizvod

(36)

Kao i u početnom ispitnom postupku, biodizel koji se prodaje na domaćem tržištu u SAD-u i američki biodizel koji se prodaje za izvoz imaju ista osnovna fizička i tehnička svojstva i namjene. Slično tome, biodizel koji industrija Unije proizvodi i prodaje u Uniji ima ista osnovna fizička i tehnička svojstva i namjene kao proizvod koji se u Uniju izvozi iz SAD-a. Stoga su to istovjetni proizvodi za potrebe ovog ispitnog postupka u smislu članka 2. točke (c) Osnovne uredbe.

2.3.   Tvrdnje u pogledu opsega proizvoda

(37)

Vlada SAD-a tvrdila je da je dizel koji se proizvodi iz biomase (9) šira kategorija proizvoda od proizvoda obuhvaćenog revizijom. Međutim, kako je utvrđeno Uredbom o uvođenju kompenzacijskih pristojbi u početnom ispitnom postupku (10), sve vrste biodizela i mješavine biodizela, uključujući dizel proizveden iz biomase, smatraju se biodizelskim gorivima i dio su zakonodavnog paketa koji se odnosi na energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije i alternativna goriva. To je zato što biodizel proizveden iz biomase ima jednaka ili vrlo slična osnovna fizička i tehnička svojstva i namjenu kao biodizel dobiven iz drugih izvora. Nijedna zainteresirana strana nije osporila nalaz iz početnog ispitnog postupka i on nastavlja važiti u ovoj reviziji zbog predstojećeg isteka mjera. Zato je Komisija odbila tvrdnju Vlade SAD-a.

3.   VJEROJATNOST NASTAVKA ILI PONAVLJANJA SUBVENCIJA

3.1.   Uvodne napomene

(38)

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Osnovne uredbe Komisija je ispitala postoji li vjerojatnost da će zbog isteka postojećih mjera doći do nastavka ili ponavljanja subvencioniranja. Pojam ponavljanje podrazumijeva da subvencija ne mora biti na snazi u trenutku pokretanja postupka ili kada se donosi odluka o zadržavanju mjera. Komisija je stoga provjerila i je li vjerojatno ponavljanje subvencija koje su istekle nakon RIPR-a.

(39)

Komisija je analizirala sve programe subvencija utvrđene u zahtjevu za reviziju i od nadležnih tijela SAD-a zatražila da joj dostave podatke o svim drugim eventualnim programima subvencija. Na temelju podataka sadržanih u odgovoru nadležnih tijela SAD-a na upitnik Komisije Komisija je analizirala sljedeće programe koji su bili na snazi tijekom RIPR-a:

 

Savezni programi

(a)

Olakšica za mješavinu biodizela i olakšica za biodizel

(b)

Olakšica u sustavu poreza na dohodak malih proizvođača agro-biodizela

(c)

Olakšica za proizvodnju biogoriva od celuloze

(d)

Program za bioenergiju Ministarstva poljoprivrede SAD-a za napredna biogoriva

 

Državni programi

(a)

Florida: Porezna olakšica za ulaganja u biogoriva Savezne države Floride

(b)

Iowa: Povrat poreza za proizvođače biodizela Savezne države Iowe

(c)

Kansas: Poticaj kvalificiranim proizvođačima biodizelskog goriva Savezne države Kansas

(d)

Kentucky: Porezna olakšica za proizvodnju biodizela Savezne države Kentucky

(40)

Sljedeći programi neće se analizirati dalje u tekstu jer, na temelju podataka koje su dostavila nadležna tijela SAD-a, nisu aktivni, istekli su prije RIPR-a ili na temelju njih proizvođači biodizela iz SAD-a nisu tijekom RIPR-a ostvarili nikakvu korist:

 

Savezni program

Jamstva za zajmove za napredna biogoriva

 

Državni programi

i.

Porezna olakšica za postrojenja za proizvodnju biogoriva Savezne države Alabame

ii.

Rabati i bespovratna sredstva za alternativna goriva Savezne države Arkansas

iii.

Program za razvoj goriva iz obnovljivih izvora Savezne države Illinois

iv.

Porezna olakšica za proizvodnju biodizela Savezne države Indiane

v.

Porezni poticaji za proizvodnju alternativnih goriva Savezne države Kentucky

vi.

Oslobođenje od poreza za opremu koja se upotrebljava za proizvodnju biodizela te biodizel koji se upotrebljava kao gorivo Savezne države Louisiane

vii.

Porezna olakšica za proizvodnju biogoriva Savezne države Maine

viii.

Poticaji za proizvodnju biogoriva Savezne države Maryland

ix.

Poticaji za proizvodnju biogoriva Savezne države Mississippi

x.

Fond za poticaje kvalificiranim proizvođačima biodizela Savezne države Missouri

xi.

Poticaj za imovinu za proizvodnju alternativnih goriva u okviru poreza na imovinu Savezne države Montane

xii.

Porezna olakšica za postrojenja za proizvodnju biogoriva Savezne države Montane

xiii.

Porezna olakšica za ulaganja u proizvodnju biogoriva Savezne države Nebraske

xiv.

Porezna olakšica za proizvodnju biogoriva Savezne države New York

xv.

Olakšica za postrojenja na biodiesel Savezne države Južne Karoline

xvi.

Program poticaja za proizvodnju goriva i biodizela Savezne države Teksas

xvii.

Bespovratna sredstva za proizvodnju biogoriva Savezne države Virginije

xviii.

Zajmovi i bespovratna sredstva za alternativna goriva Savezne države Washington

xix.

Porezna olakšica za proizvodnju biogoriva Savezne države Washington

3.2.   Subvencioniranje uvoza tijekom RIPR-a – Savezni programi

3.2.1.   Olakšica za mješavinu biodizela i olakšica za biodizel

3.2.1.1.   Pravna osnova

(41)

Glava 26. odjeljak 40.A i odjeljci 6426. i 6427. Zakonika SAD-a pravni su temelj za program porezne olakšice za proizvođače mješavina, trgovce na malo i krajnje korisnike biodizela. Njima su predviđene sljedeće olakšice za biodizelsko gorivo:

i.

olakšica za mješavinu biodizela („program 1 USD/galon”);

ii.

olakšica za biodizel;

iii.

olakšica za male proizvođače agro-biodizela.

(42)

Olakšica u sustavu poreza na dohodak malih proizvođača agro-biodizela porezna je olakšica koja se primjenjuje samo na male proizvođače agro-biodizela. Taj se program razmatra u uvodnim izjavama 59. do 63. u nastavku.

3.2.1.2.   Prihvatljivost

(43)

Kako bi bilo prihvatljivo za olakšicu za mješavinu biodizela iz točke i. u prethodnoj uvodnoj izjavi 41., društvo mora proizvoditi mješavinu biodizela i dizelskog goriva, koja se prodaje kao gorivo ili za upotrebu kao gorivo.

(44)

Osoba koja traži poticaj mora pribaviti potvrdu od proizvođača ili uvoznika biodizela kojom se utvrđuje proizvod i postotak biodizela i agro-biodizela (11) u proizvodu. Ta je olakšica u obliku olakšice u sustavu trošarina ili, ako je obveza društva s naslova trošarina manja od ukupne olakšice u sustavu trošarina, to društvo može potraživati preostalu olakšicu kao povrat olakšice u sustavu poreza na dohodak. Povrat olakšice u sustavu poreza na dohodak olakšica je koju porezni obveznik može iskoristiti za porez na dohodak ili izravno plaćanje. Radi se o povratu jer se višak olakšice može isplatiti poreznom obvezniku izravno u novcu ako je olakšica veća od porezne obveze pojedinca.

(45)

Olakšica za biodizel iz točke ii. u prethodnoj uvodnoj izjavi 41. nepovratna je olakšica u sustavu poreza na dohodak za trgovce na malo ili krajnje korisnike čistog biodizela. Olakšica za čisti biodizel dostupna je samo osobi koja stavlja galon čistog biodizela u spremnik za gorivo u vozilu ili ga upotrebljava kao gorivo. Potrebno je napomenuti da bi i proizvođači biodizela koji proizvode vlastiti biodizel mogli ostvariti tu olakšicu. Stoga, kako bi potraživao olakšicu, proizvođač biodizela mora djelovati kao trgovac na malo (stavljati galon biodizela u spremnik za gorivo krajnjeg korisnika) ili krajnji korisnik (npr. stavljati biodizel u vlastita vozila).

3.2.1.3.   Praktična provedba

(46)

Za biodizel koji se miješa s mineralnim dizelskim gorivom može se dobiti olakšica za mješavinu biodizela u sustavu trošarina ili u sustavu poreza na dohodak. Tijekom RIPR-a prevladavala je olakšica od 1 USD po galonu za sve vrste biodizela, tj. uključujući agro-biodizel i dizel dobiven od biomase.

(47)

Konačna porezna olakšica za mješavinu goriva ovisi o udjelu biodizela u toj mješavini. Najmanji zahtjev, koji je ujedno i najčešća praksa, jest dodavanje 0,1 % mineralnog dizela u 99,9 % biodizela (taj se miješani proizvod u SAD-u naziva B99) jer se time osigurava dobivanje najveće porezne olakšice. Udjel biodizela u miješanom proizvodu uvjet je za poreznu olakšicu (npr. 100 galona B99 sadržavat će 99,9 galona biodizela i bit će prihvatljivo za poreznu olakšicu od 99,90 USD). Pretvaranje biodizela iz čistog proizvoda (B100) u miješani proizvod (B99) jednostavan je postupak. Pretpostavlja dodavanje 0,1 % mineralnog dizela u čisti biodizela i ne uključuje veliku promjenu dotičnog proizvoda. Radi se o miješanju zbog kojeg proizvod postaje prihvatljiv za olakšicu.

(48)

Proizvođači biodizela mogu zatražiti poticaj kada sami obavljaju djelatnost miješanja. Proizvođač mora miješati čisti biodizel s mineralnim dizelskim gorivom. U smislu prihvatljivosti za poticaj, ne postoje razlike između miješanog biodizela namijenjenog za domaću prodaju i za izvoznu prodaju.

(49)

Društva koja ne proizvode, nego kupuju čisti biodizel i miješaju ga u mješavinu biodizela isto tako imaju pravo na poreznu olakšicu. Ta društva moraju pribaviti potvrdu od proizvođača ili uvoznika (i, ako je primjenjivo, od svih uključenih preprodavača) biodizela kojom proizvođač u biti potvrđuje da nije potraživao poreznu olakšicu. Ta je potvrda prenosiva i imatelju daje pravo na poreznu olakšicu od 1 USD po galonu čistog biodizela.

(50)

Poticaj se može zatražiti kao olakšica u pogledu obveza u sustavu trošarina ili u sustavu poreza na dohodak ili kao izravna isplata u novcu. Ukupan iznos poticaja ostaje isti (1 USD po galonu) neovisno o tome traži li se taj poticaj u obliku olakšice u sustavu trošarina, olakšice u sustavu poreza na dohodak, izravnog plaćanja poreznom obvezniku ili pak u bilo kojoj kombinaciji prethodno navedenih oblika poticaja.

(51)

Zakonikom SAD-a propisuje se da se olakšica za mješavinu biodizela ne odobrava, osim ako društvo (proizvođač mješavine) koje proizvodi mješavinu biodizela i mineralnog dizela pribavi potvrdu („potvrda za biodizel”) od proizvođača biodizela kojom proizvođač potvrđuje, među ostalim, količinu biodizela na koju se potvrda odnosi te je li biodizel agro-biodizel ili neki drugi biodizel. Ako društvo koje proizvodi biodizel kasnije miješa taj biodizel s mineralnim dizelom i potražuje poreznu olakšicu, to će društvo dostaviti potvrdu za biodizel zajedno s potrebnom dokumentacijom kako bi podnijelo zahtjev za olakšicu. Osoba koja primi potvrdu za biodizel, a kasnije proda biodizel bez proizvodnje mješavine biodizela, dužna je kupcu dostaviti potvrdu za biodizel te „izjavu preprodavača biodizela”. Drugim riječima, društvo koje miješa mješavinu i potražuje poreznu olakšicu može dobiti potvrdu za biodizel izravno od proizvođača biodizela ili neizravno od preprodavača biodizela. Stoga je ta potvrda prenosiva i nositelju daje pravo na poreznu olakšicu u iznosu od 1 USD po galonu za broj galona biodizela koji je podnositelj zahtjeva upotrijebio u proizvodnji bilo kakve mješavine biodizela.

(52)

Tijekom razdoblja revizije nisu postali raspoloživi nikakvi podatci kojima bi se doveo u pitanje zaključak iz početnog ispitnog postupka da je sav biodizel subvencioniran tom poreznom olakšicom.

(53)

U pogledu olakšice za biodizel, za razliku od prethodnog ispitnog postupka kada je prevladavala olakšica od 1 USD po galonu nemiješanog (čistog) agro-biodizela, ili 0,50 USD za svaki galon drugog nemiješanog biodizela, trgovac na malo (ili proizvođač biodizela koji djeluje kao trgovac na malo) ili krajnji korisnik nemiješanog biodizela sada može potraživati 1,00 USD po galonu nemiješanog (čistog) agro-biodizela ili drugih vrsta biodizela te dizela proizvedenog od biomase kao nepovratnu olakšicu u sustavu poreza na dohodak za opće poslovanje. Nepovratna olakšica za opće poslovanje jest olakšica poreza na dohodak dotičnog poslovnog subjekta. Nepovratna je jer, ako su olakšice poslovnog subjekta veće od njegove porezne obveze, višak olakšice ne može se tom poslovnom subjektu isplatiti izravno u novcu. Međutim, prema podatcima koje su dostavila nadležna tijela SAD-a, olakšica u sustavu poreza na dohodak za poslovanje odobrena za jednu godinu može se prenijeti na razdoblje od prethodne dvije godine i sljedećih dvadeset godina.

(54)

Nadležna tijela SAD-a potvrdila su neki proizvođači biodizela ostvarili korist od te olakšice tijekom RIPR-a djelujući kao trgovci na malo ili korisnici, ali nisu mogla utvrditi točnu količinu koristi koje su ti proizvođači primili tijekom RIPR-a.

3.2.1.4.   Zaključak

(55)

Olakšica za mješavinu biodizela te olakšica za biodizel moraju se smatrati fiskalnim poticajem neovisno o tome jesu li odobrene kao plaćanje u novcu (što je moguće samo u slučaju olakšice za mješavinu biodizela) ili se mora izvršiti prijeboj s poreznim obvezama (što se primjenjuje na obje porezne olakšice)

(56)

Komisija smatra da ti programi čine subvenciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočki i. i ii. Osnovne uredbe jer Vlada Sjedinjenih Američkih Država programom daje financijski doprinos u obliku izravnih bespovratnih sredstava (plaćanja u novcu, što je moguće samo u slučaju olakšice za mješavinu biodizela) i odustajanja od naplate prihoda koji bi inače dospjeli na plaćanje (prijeboj poreza) (primjenjivo na obje porezne olakšice). Društva na temelju primljenih poticaja ostvaruju korist.

(57)

Programi su ograničeni na društva koja djeluju u industriji biodizela i stoga se smatraju specifičnima na temelju članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe pa su stoga podložni uvođenju kompenzacijskih mjera.

(58)

Konačno, budući da je programom olakšice za mješavinu biodizela predviđena subvencija od 1 USD po galonu za sve vrste biodizela, Komisija smatra da je tim programom osiguran znatan iznos subvencija proizvođačima izvoznicima biodizela iz SAD-a te je stoga i dalje bio najvažniji program tijekom RIPR-a.

3.2.2.   Olakšica u sustavu poreza na dohodak malih proizvođača agro-biodizela

3.2.2.1.   Pravna osnova

(59)

Glavom 26. odjeljkom 40.A Zakonika SAD-a predviđena je i olakšica u sustavu poreza na dohodak malih proizvođača agro-biodizela.

3.2.2.2.   Prihvatljivost

(60)

Taj je program dostupan samo malim proizvođačima čistog agro-biodizela. Proizvođači mješavina ili trgovci koji kupuju, ali ne proizvode biodizel nisu prihvatljivi za tu olakšicu. Mali proizvođač svaka je osoba čiji proizvodni kapacitet nije veći od 60 milijuna galona agro-biodizela godišnje. Mali proizvođač agro-biodizela može potraživati nepovratnu olakšicu u sustavu poreza na dohodak za opće poslovanje od 0,10 USD za svaki galon proizvedenog agro-biodizela. Kvalificirana proizvodnja proizvođača ne smije biti veća od 15 milijuna galona po svakoj poreznoj godini. Kako bi proizvođač mogao potraživati olakšicu, agro-biodizel mora se upotrebljavati kao gorivo, prodavati za upotrebu kao gorivo ili upotrebljavati za proizvodnju mješavine biodizela i dizelskog goriva koja se upotrebljava kao gorivo ili prodaje za upotrebu kao gorivo. Stoga mali proizvođači agro-biodizela mogu taj program kombinirati s programom olakšice za mješavinu biodizela i tako ukupno dobiti 1,10 USD/galon. Za razliku od njih, veliki proizvođači agro-biodizela prihvatljivi su samo za program olakšice za mješavinu biodizela.

3.2.2.3.   Praktična provedba

(61)

Zahtjevi za nepovratne olakšice u sustavu poreza na dohodak za opće poslovanje podnose se svake godine kada podnositelj zahtjeva podnosi i prijavu poreza na dohodak. Olakšica za svaki galon koji je podnositelj zahtjeva proizveo tijekom odgovarajuće porezne godine, najviše do 15 milijuna galona, prebija se s obvezom koju podnositelj zahtjeva ima s naslova poreza na dobit. Ako je porezna obveza podnositelja zahtjeva manja od iznosa olakšice koja se potražuje, višak se prenosi na sljedeće porezne godine.

3.2.2.4.   Zaključak

(62)

Komisija smatra da taj program čini subvenciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. Osnovne uredbe jer Vlada Sjedinjenih Američkih Država programom daje financijski doprinos u obliku odustajanja od naplate prihoda koji bi inače dospjeli na plaćanje. Društva na temelju primljenih poticaja ostvaruju korist.

(63)

Program je ograničen na društva koja proizvode biodizel i stoga se smatra specifičnim na temelju članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe pa je stoga podložan uvođenju kompenzacijskih mjera.

3.2.3.   Program za bioenergiju za napredna biogoriva

3.2.3.1.   Pravna osnova

(64)

Program za bioenergiju Ministarstva poljoprivrede SAD-a za napredna biogoriva uređen je glavom IX. odjeljkom 9005. Zakona o sigurnosti poljoprivrednih gospodarstava i ulaganju u ruralna područja iz 2002. („Prijedlog zakona o poljoprivrednim gospodarstvima iz 2002.”). Bilo je planirano da taj program istekne 2012., ali je produljen 2013. i kasnije 2014. Zakonom o poljoprivredi iz 2014. program je produljen za dodatnih pet godina, do kraja 2018.

3.2.3.2.   Prihvatljivost

(65)

Tim se programom pružaju izravna bespovratna sredstva proizvođačima naprednih biogoriva, koja se općenito definiraju kao „gorivo dobiveno iz biomase, osim iz škroba od kukuruznog zrna” Tom je definicijom obuhvaćen dizel proizveden iz biomase (12). Najviše pet posto sredstava iz programa može se dodijeliti prihvatljivim proizvođačima čiji kapacitet za rafiniranje premašuje 150 000 000 galona naprednog biogoriva godišnje. Proizvođači mješavina nisu prihvatljivi za ovaj program.

3.2.3.3.   Praktična provedba

(66)

Sudionici primaju izravna plaćanja od države nakon što su podnijeli zahtjev za program. Proizvođači se najprije moraju registrirati pri nadležnom tijelu i potpisati ugovor. Proizvođači moraju podnijeti zahtjeve za plaćanje za svako tromjesečje fiskalne godine kako bi primili plaćanje za proizvodnju naprednog biogoriva za to tromjesečje. Plaćanja se vrše za stvarnu i za povećanu proizvodnju. Plaćanja za stvarnu proizvodnju izračunavaju se tromjesečno za iznos stvarno proizvedenog naprednog biogoriva svakog tromjesečja.

(67)

Plaćanja za povećanu proizvodnju vrše se za količinu prihvatljivog naprednog biogoriva proizvedenog u fiskalnoj godini koja je bila veća od količine proizvedene u prethodnim fiskalnim godinama (od 2009.).

(68)

Sredstva se dijele među svim proizvođačima koji se jave na temelju Btu (13) vrijednosti proizvodnje. Sredstva se podjednako raspoređuju među proizvođačima ovisno o Btu vrijednosti.

3.2.3.4.   Zaključak

(69)

Komisija smatra da taj program čini subvenciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke i. Osnovne uredbe jer Vlada Sjedinjenih Američkih Država programom daje financijski doprinos u obliku izravnih bespovratnih sredstava. Društva na temelju primljenih poticaja ostvaruju korist.

(70)

Program je ograničen na društva koja proizvode biodizel i stoga se smatra specifičnim na temelju članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe pa je stoga podložan uvođenju kompenzacijskih mjera.

3.2.4.   Olakšica za proizvodnju biogoriva od celuloze

3.2.4.1.   Pravna osnova

(71)

Program postoji od 1. siječnja 2009., a uspostavljen je Zakonom o hrani, očuvanju i energiji iz 2008. Nakon 1. siječnja 2011. program je produljen na isti način kao i ostala tri programa (vidjeti pojedinosti u odjeljku 3.4.1. u nastavku). Zakonom donesenim 19. prosinca 2014. program je retroaktivno ponovno uspostavljen za cijelu 2014. (14), ali društva mogu poreznu olakšicu stečenu u okviru tog programa prenijeti na razdoblje do najviše sljedećih 20 godina.

3.2.4.2.   Prihvatljivost

(72)

Ovim je programom predviđena nepovratna olakšica u sustavu poreza na dohodak za opće poslovanje od 1,01 USD po galonu za biodizel druge generacije koji se upotrebljava kao gorivo ili se prodaje za upotrebu kao gorivo. Prihvatljivi su proizvođači, uključujući proizvođače biodizela dobivenog od lignocelulozne ili hemicelulozne tvari koja je raspoloživa na obnovljivoj ili stalnoj osnovi te proizvođače goriva na bazi algi.

3.2.4.3.   Praktična provedba

(73)

Nadležna tijela SAD-a nisu dostavila detaljne brojčane podatke o koristima pruženima tijekom RIPR-a. Tvrdila su da će podatke o koristima za 2013. saznati do listopada 2015., a za 2014. do 2016. Međutim, čini se da u okviru programa proizvođači dizela koji ispunjuju uvjete za gorivo druge generacije nisu ostvarili koristi. To je posljedica činjenice da se dosad takav dizel nije proizvodio u komercijalne svrhe i da su količine koje su se proizvodile i prodavale na tržištu bile prilično zanemarive.

3.2.4.4.   Zaključak

(74)

S obzirom na prethodno navedeno Komisija ne smatra da su tim programom proizvođači biodizela ostvarili koristi tijekom RIPR-a i nije analizirala utjecaj tog programa na mogući nastavak i/ili ponavljanje subvencioniranja.

3.3.   Subvencioniranje uvoza tijekom RIPR-a – državni programi

3.3.1.   Porezna olakšica za ulaganja u biogoriva Savezne države Floride

3.3.1.1.   Pravna osnova

(75)

Pravna osnova ovog programa koji provodi Ministarstvo poljoprivrede i potrošačkih usluga Savezne države Floride jest odjeljak 220.192 Zakona Floride (Florida Statutes).

3.3.1.2.   Prihvatljivost

(76)

Programom porezne olakšice za ulaganja u tehnologije za obnovljivu energiju pruža se godišnja olakšica u sustavu poreza na dobit svim prihvatljivim subjektima za sve kapitalne troškove, troškove poslovanja i održavanja te troškove istraživanja i razvoja koji su nastali između 1. srpnja 2012. i 30. lipnja 2016. u pogledu ulaganja u proizvodnju, skladištenje i distribuciju biodizela, etanola i ostalog obnovljivog goriva u Saveznoj državi Floridi.

3.3.1.3.   Praktična provedba

(77)

Ministarstvo mora primiti zahtjev za poreznu olakšicu najkasnije 1. studenoga svake godine, a zahtjevi se razmatraju po redoslijedu podnošenja. Zahtjevi moraju sadržavati popratnu dokumentaciju za sve prihvatljive troškove. Podnositelji zahtjeva moraju dostaviti i sažetak u kojem opisuju kako se materijali upotrebljavaju s obzirom na ulaganje u proizvodnju, skladištenje i distribuciju biodizela (B10-B100), etanola (E10-E100) ili drugih obnovljivih goriva u Floridi. Osim toga, podnositelji zahtjeva moraju zajedno s ispunjenim zahtjevom dostaviti opis utjecaja projekta na gospodarstvo Floride.

(78)

Programom se nudi godišnja olakšica u okviru poreza na dobit koja iznosi 75 % (do 1 milijun USD po poreznom obvezniku i 10 milijuna USD ukupno po fiskalnoj godini Savezne države) svih kapitalnih troškova, troškova poslovanja i održavanja te troškova istraživanja i razvoja u pogledu ulaganja u proizvodnju, skladištenje i distribuciju, među ostalim, biodizela i ostalog obnovljivog goriva u toj Saveznoj državi. Olakšica iznosi do 1 milijun USD po poreznom obvezniku, a neiskorišteni dio može se prenijeti na buduće razdoblje i iskoristiti u fiskalnim godinama od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2018., nakon čega prijenos olakšice istječe i više se ne može iskoristiti.

3.3.1.4.   Zaključak

(79)

Komisija smatra da taj program čini subvenciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. Osnovne uredbe jer Savezna država Florida programom daje financijski doprinos u obliku odustajanja od naplate prihoda koji bi inače dospjeli na plaćanje. Društva na temelju primljenih poticaja ostvaruju korist.

(80)

Program je ograničen na društva koja proizvode biodizel i druge vrste goriva i stoga se smatra specifičnim na temelju članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe pa je stoga podložan uvođenju kompenzacijskih mjera.

3.3.2.   Povrat poreza za proizvođače biodizela Savezne države Iowe

3.3.2.1.   Pravna osnova

(81)

Pravna osnova ovog programa koji provodi Porezna uprava Savezne države Iowe jest odjeljak 423.4(9) Zakonika Iowe.

3.3.2.2.   Prihvatljivost

(82)

Proizvođač mora biti proizvođač biodizela, registriran pri Agenciji Sjedinjenih Američkih Država za zaštitu okoliša, u skladu s 40 C.F.R. §79.4. Biodizel mora biti za upotrebu u gorivu koje je mješavina biodizela u skladu s odjeljkom 214.A2 Zakonika Iowe. Biodizel mora biti proizveden u Iowi.

3.3.2.3.   Praktična provedba

(83)

Prihvatljivi proizvođači biodizela moraju podnijeti zahtjev za povrat uz navođenje podataka o broju galona biodizela proizvedenog tijekom tromjesečja. Porezna uprava razmatra zahtjev za povrat te, ako ga odobri, izdaje ček s povratom svakom proizvođaču biodizela.

(84)

Zahtjevi za povrat podnose se u travnju, srpnju, listopadu i siječnju svake godine, a čekovi s povratom izdaju se u svibnju, kolovozu, studenome i veljači svake godine.

(85)

Programom se pruža povrat od 0,03 USD po galonu biodizela proizvedenog u Iowi (0,03 USD za 2012., 0,025 USD za 2013. i 0,02 USD za razdoblje od 2014. do 2017.). Povrat je ograničen na prvih 25 milijuna galona proizvedenih u svakom postrojenju.

3.3.2.4.   Zaključak

(86)

Komisija smatra da taj program čini subvenciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. Osnovne uredbe jer Savezna država Iowa programom daje financijski doprinos u obliku odustajanja od naplate prihoda koji bi inače dospjeli na plaćanje. Društva na temelju primljenih poticaja ostvaruju korist.

(87)

Program je ograničen na društva koja proizvode biodizel i druge vrste goriva i stoga se smatra specifičnim na temelju članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe pa je stoga podložan uvođenju kompenzacijskih mjera.

3.3.3.   Poticaj kvalificiranim proizvođačima biodizelskog goriva Savezne države Kansas

3.3.3.1.   Pravna osnova

(88)

Pravnu osnovu za ovaj program koji provodi Porezna uprava Savezne države Kansas čine Zakoni Kansasa (Kansas Statutes Annotated (K.S.A.)) 79-34,155 do 79-34,159 i Upravni propisi Kansasa (Kansas Administrative Regulations (K.A.R.)) 92-27-1 do 92-27-5 Program istječe 1. srpnja 2016.

3.3.3.2.   Prihvatljivost

(89)

Fond za poticaje proizvođačima biodizelskog goriva Savezne države Kansas pruža izravna bespovratna sredstva od 0,30 USD po galonu proizvođačima biodizela s poslovnim nastanom u Saveznoj državi Kansas. Plaćanje poticaja ovisi o raspoloživim sredstvima, a raspodjeljuju se razmjerno, ako je potrebno.

(90)

Program posljednjih godina nije imao dovoljno sredstava i u ovom se trenutku nikakvo financiranje ne planira do 1. srpnja 2015. Program isto tako nije primio nikakva sredstva nakon 1. srpnja 2014. Ipak, nekoliko je proizvođača iz SAD-a ostvarilo korist u okviru tog programa tijekom RIPR-a. Osim toga, ne može se isključiti da bi se dio ili ukupan iznos sredstava predviđenih u zakonskim aktima (875 000 USD po tromjesečju) mogao dodijeliti programu nakon 1. srpnja 2015.

3.3.3.3.   Zaključak

(91)

Komisija smatra da taj program čini subvenciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke i. Osnovne uredbe jer Savezna država Kansas programom daje financijski doprinos u obliku izravnih bespovratnih sredstava. Društva na temelju primljenih poticaja ostvaruju korist.

(92)

Program je ograničen na društva koja proizvode biodizel i druge vrste goriva i stoga se smatra specifičnim na temelju članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe pa je stoga podložan uvođenju kompenzacijskih mjera.

3.3.4.   Porezna olakšica za proizvodnju biodizela Savezne države Kentucky

3.3.4.1.   Pravna osnova

(93)

Pravnu osnovu za ovaj program koji provodi Porezna uprava Savezne države Kentucky čine Revidirani zakoni Kansasa (Kentucky Revised Statues (KRS)) 154.27 i Upravni propisi Kentuckyja (Kentucky Administrative Regulations (KAR)) 307 KAR 1:040.

3.3.4.2.   Prihvatljivost

(94)

Svi proizvođači biodizela, proizvođači mješavine biodizela ili proizvođači obnovljivog dizela s poslovnim nastanom u Kentuckyju imaju pravo na poreznu olakšicu za proizvodnju.

3.3.4.3.   Praktična provedba

(95)

Prihvatljivi podnositelj zahtjeva mora podnijeti zahtjev Poreznoj upravi najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu. Podnositelj zahtjeva mora dostaviti dokaz da proizvedeni biodizel ispunjuje određene zahtjeve u pogledu specifikacija.

(96)

Podnositelj zahtjeva koji potražuje poreznu olakšicu mora svojoj poreznoj prijavi na kojoj se potražuje porezna olakšica priložiti potvrdu o olakšici koju je izdala Uprava.

(97)

Stopa olakšice iznosi jedan dolar (1 USD) po galonu biodizela koji je proizveo proizvođač biodizela, jedan dolar (1 USD) po galonu biodizela koji proizvođač mješavine biodizela upotrebljava u postupku miješanja i jedan dolar (1 USD) po galonu obnovljivog dizela (to jest, dizela iz biomase) koji je proizveo proizvođač obnovljivog dizela, osim ako ukupan iznos odobrene olakšice za sve proizvođače biodizela, proizvođače mješavine biodizela i proizvođače obnovljivog dizela ne premašuje godišnju gornju granicu porezne olakšice za biodizel i obnovljivi biodizel.

(98)

Kombinirana godišnja gornja granica za porezne olakšice za biodizel i obnovljivi biodizel za 2013. i 2014. iznosila je 10 milijuna USD u skladu s Revidiranim zakonima Kansasa 141.422 (1)(c).

(99)

Ako ukupni iznos odobrene olakšice za sve proizvođače biodizela, proizvođače mješavine biodizela i proizvođače obnovljivog dizela premašuje godišnju gornju granicu porezne olakšice za biodizel i obnovljivi biodizel, Uprava određuje iznos olakšice koju prima svaki proizvođač biodizela, proizvođač mješavine biodizela i proizvođač obnovljivog dizela tako da pomnoži godišnju gornju granicu porezne olakšice za biodizel i obnovljivi biodizel razlomkom, čiji je brojnik iznos odobrene olakšice za proizvođača biodizela, proizvođača mješavine biodizela i proizvođača obnovljivog dizela, a nazivnik ukupna odobrena olakšica za sve proizvođače biodizela, proizvođače mješavine biodizela i proizvođače obnovljivog dizela.

3.3.4.4.   Zaključak

(100)

Komisija smatra da taj program čini subvenciju u smislu članka 3. stavka 1. točke (a) podtočke ii. Osnovne uredbe jer Savezna država Kentucky programom daje financijski doprinos u obliku odustajanja od naplate prihoda koji bi inače dospjeli na plaćanje. Društva na temelju primljenih poticaja ostvaruju korist.

(101)

Program je ograničen na društva koja proizvode biodizel i druge vrste goriva i stoga se smatra specifičnim na temelju članka 4. stavka 2. točke (a) Osnovne uredbe pa je stoga podložan uvođenju kompenzacijskih mjera.

3.4.   Vjerojatnost nastavka ili ponavljanja subvencioniranja

(102)

Kao i u početnom ispitnom postupku, glavni je program i dalje bio program olakšice za mješavinu biodizela. Taj je program bio na snazi tijekom RIPR-a, ali je istekao 31. prosinca 2014. Njegov zakonodavni razvoj i vjerojatnost njegova ponovnog uvođenja analiziraju se u nastavku, zajedno s olakšicom za biodizel i olakšicom u sustavu poreza na dohodak malih proizvođača agro-biodizela.

3.4.1.   Istek i produljenje triju saveznih programa

(103)

Ta tri savezna programa (olakšica za mješavinu biodizela, olakšica za biodizel i olakšica za male proizvođača agro-biodizela) donesena su na temelju Zakona o stvaranju radnih mjesta iz 2004. (15) i prvi su put stupili na snagu 1. siječnja 2005. Trebali su prestati vrijediti 31. prosinca 2008. Od tada su trebali prestati vrijediti i produljeni su četiri puta:

i.

prvo je produljenje bilo do 31. prosinca 2009., a doneseno je Javnim zakonom (Public Law) 110-343, potpisanim 3. listopada 2008. („Zakon o hitnoj gospodarskoj stabilizaciji iz 2008.: dio B – Zakon o poboljšanju energije i produljenju poreznih olakšica za proizvodnju energije iz 2008.”);

ii.

drugo je produljenje bilo do 31. prosinca 2011., a doneseno je Javnim zakonom (Public Law) 111-312, potpisanim 17. prosinca 2010. („Zakon o poreznim olakšicama, ponovnom odobrenju osiguranja za slučaj nezaposlenosti i stvaranju radnih mjesta iz 2010.”);

iii.

treće je produljenje bilo do 31. prosinca 2013. (retroaktivno je obuhvatilo i 2012.), a doneseno je Javnim zakonom (Public Law) 112-240, potpisanim 2. siječnja 2013. („Zakon o olakšicama za američke porezne obveznike iz 2012.”);

iv.

četvrto i za sada posljednje produljenje bilo do 31. prosinca 2014., a doneseno je Zakonom o sprječavanju povećanja poreza iz 2014., koji je predsjednik SAD-a potpisao 19. prosinca 2014.

(104)

Stoga tijekom čitavog razdoblja svojega postojanja tri savezna programa ne samo da su stalno bila ponovno uspostavljana, već su i u dva navrata (2013. i 2014.) ponovno uspostavljeni retroaktivno 11 mjeseci nakon što su prestali vrijediti. Stoga su od uvođenja programa 2005. do kraja 2014., jednostavnim produljenjima programa ili produljenjima s retroaktivnim učinkom, ta tri savezna programa bila stalno raspoloživa proizvođačima biodizela iz SAD-a.

(105)

Sredstva za 2014. isplatit će se korisnicima tek u drugoj polovini 2015. (16) jer je rok za podnošenje zahtjeva za retroaktivno uvedeni program produljen do 8. kolovoza 2015.

3.4.2.   Vjerojatnost ponavljanja subvencioniranja u okviru triju saveznih programa

(106)

Komisija smatra da postoji velika vjerojatnost da će tri savezna programa biti ponovno uspostavljena u bližoj budućnosti te da će se njima retroaktivno obuhvatiti razdoblje nakon 31. prosinca 2014. zbog sljedećih razloga:

(107)

Prvo, prethodna četiri produljenja opisana u prethodnom odjeljku 3.4.1. pokazuju ustaljeni obrazac ponovnog uspostavljanja programa.

(108)

Nakon konačne objave NBB je tvrdio da neće postojati ustaljeni obrazac ponovnog uspostavljanja programa jer su se posljednja dva slučaja ponovnog uspostavljanja programa odnosila na prošlo, a ne na buduće razdoblje. Na temelju toga NBB tvrdi da, ako postoji obrazac koji bi se mogao ponoviti u 2015., mogao bi se ponovno uspostaviti za 2015., ali ne i za 2016. Navodno ne bi bilo moguće s dostatnim stupnjem vjerojatnosti predvidjeti da bi biodizel proizveden u SAD-u ostvario koristi od olakšice za mješavinu biodizela ako se proda 2016.

(109)

Tvrdnja NBB-a sadržava netočne činjenice i stoga ju je potrebno odbiti. Samo je posljednjom ponovnom uspostavom programa obuhvaćeno isključivo prošlo razdoblje (2014.), dok su u svim prethodnim slučajevima bila obuhvaćena i buduća razdoblja. Na primjer, ponovnom uspostavom 2. siječnja 2013. retroaktivno je obuhvaćena 2012., ali i cijela 2013. Slično tome, produljenjima 2008. i 2010. obuhvaćene su 2009. odnosno 2011. Stoga, ne samo da postoji obrazac retroaktivnog ponovnog uspostavljanja programa, nego su i u svim prethodnim slučajevima ponovne uspostave, osim 2014., obuhvaćena i buduća razdoblja provedbe programa. U svakom slučaju, nevažno je bi li se sljedećom ponovnom uspostavom programa obuhvatila samo 2015. ili i 2016. Do sada je rezultat prethodnih slučajeva ponovne uspostave bilo stalno subvencioniranje i ništa ne upućuje na to da će se taj obrazac zaustaviti. Stoga je vjerojatno da bi 2016. (i sljedećih nekoliko godina) retroaktivno bila obuhvaćena budućim ponovnim uspostavama, uzimajući u obzir sljedeće elemente:

i.

ustaljeni obrazac ponovnog uspostavljanja programa;

ii.

činjenicu, utvrđenu u uvodnim izjavama 116.–120. u nastavku, da nije bilo promjene cijena biodizela na domaćim tržištima SAD-a nakon prethodnih isteka programa;

iii.

nastavak i neukidanje sredstava za financiranje programa u prošlosti; i

iv.

okolnost da bi, čak i ako ih se ukine, programe trebalo postupno smanjivati.

(110)

NBB je dostavio i niz argumenata u potporu stajalištu da za ponovnu uspostavu triju saveznih programa postoji isključivo mogućnost, ali ne i vjerojatnost. Najprije je citirao izjavu Međunarodnog vijeća za čisti prijevoz (ICCT) u kojoj je navodno navedeno da nema dokaza da je za biodizel još uvijek potrebna porezna olakšica.

(111)

NBB je zatim istaknuo da nedavni Zakon o reformi i produljenju porezne olakšice za biodizel iz 2014. (poznat i pod nazivom „nacrt Prijedloga zakona 2021.”, kojim se predlaže produljenje olakšice u sustavu poreza na dohodak i sustavu trošarina za biodizel do 31. prosinca 2017., nije usvojen u Kongresu. NBB je tvrdio i da se navodno ne očekuje da će Zastupnički dom razmatrati ili donijeti zakon tijekom 2015. kojim bi se nastavila olakšica za biodizel (odnosno mješavinu biodizela).

(112)

Prva se tvrdnja odnosi na izjavu ICCT-a od 31. srpnja 2014. Međutim, nadležna tijela SAD-a nisu slijedila taj savjet i produljila su program na kraju te godine. Slijedom toga, izjavi ICCT-a nije potrebno davati veliku važnost u pogledu vjerojatnosti budućih ponovnih uspostava.

(113)

U pogledu druge izjave nacrt Prijedloga zakona S.2021. (17) nije donesen u Kongresu 2013.–2014. i Zastupnički dom nije odobrio produljenje poreznih olakšica. Međutim, novi nacrt zakona predstavljen je Kongresu 21. svibnja 2015. Njime se predlaže produljenje triju programa subvencija za razdoblje od 31. prosinca 2014. do 31. prosinca 2016. (18) Stoga nije točno da se u zakonodavnom sustavu SAD-a trenutačno ne razmatra nikakav zakonodavni prijedlog. Čak i ako se taj novi zakon ne donese, iskustvo je pokazalo da je u zakonodavnom sustavu SAD-a moguće predložiti i donijeti novi zakon u roku od 18 dana. U skladu s podatcima koje je dostavila Vlada SAD-a Zakon o sprječavanju povećanja poreza iz 2014. prvi je put predstavljen Zastupničkom domu SAD-a tek 1. prosinca 2014., dok je konačna faza u zakonodavnom postupku nastupila već 18 dana kasnije kad je prijedlog zakona postao zakon nakon što ga je predsjednik Obama potpisao 19. prosinca 2014. Štoviše, s obzirom na činjenicu da se u okviru pravnog sustava SAD-a ta produljenja mogu primijeniti retroaktivno, na primjer, ponovnom uspostavom 2013. obuhvaćena je i 2012., novo se produljenje može donijeti i nakon 2015.

(114)

Nakon konačne objave NBB je tvrdio i da se Komisijinom procjenom (vidjeti prethodnu uvodnu izjavu 107. ne ispunjuju pravni uvjeti iz članka 18. stavka 1. Osnovne uredbe kojim se, prema njegovu mišljenju, od Komisije zahtijeva da dokaže da bi istek kompenzacijskih pristojbi doveo do ponavljanja subvencioniranja.

(115)

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Osnovne uredbe potrebno je dokazati vjerojatnost ponavljanja subvencioniranja, čime se nužno podrazumijeva da bi se subvencionirani uvoz u EU nastavio u slučaju izostanka mjera. Kako je detaljno analizirano u odjeljku 3.5. u nastavku, Komisija je utvrdila da je vjerojatno da bi proizvođači biodizela iz SAD-a nastavili u velikim količinama izvoziti biodizel po subvencioniranim cijenama na tržište Unije ako se dopusti istek mjera.

(116)

Drugo, na domaćem tržištu SAD-a nije primijećena promjena cijena biodizela koju bi se moglo povezati s prethodnim istekom programa ili njihovim trenutačnim istekom nakon 31. prosinca 2014. Prema podatcima koje je dostavio NBB (19) domaće cijene biodizela pale su tijekom financijske krize 2008., povećale su se u drugom i trećem tromjesečju 2010. i nakon toga su ostale prilično stabilne do kraja 2013. U prvoj polovini 2014. cijene su se smanjile za oko 30 %, iako se moglo očekivati da će porasti da su proizvođači očekivali da programi neće biti ponovno uspostavljeni. Navedeno pokazuje da su proizvođači biodizela te ostali sudionici na tržištu imali velika očekivanja da će se programi u budućnosti retroaktivno ponovno uspostaviti, uzimajući u obzir sljedeće:

i.

značenje subvencija u usporedbi s prodajnom cijenom biodizela; i

ii.

činjenicu da se u početnom ispitnom postupku otkrilo da neki proizvođači biodizela u svoje cijene izravno uključuju olakšicu za kupca u okviru programa 1 USD/galon (20).

(117)