ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 181

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
9. srpnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1100 оd 7. srpnja 2015. o obvezama izvješćivanja država članica u okviru nadzora željezničkog tržišta ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1101 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za difenkonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam i pendimetalin u određenim proizvodima ili na njima ( 1 )

27

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1102 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije ( 1 )

54

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1103 оd 8. srpnja 2015. o odobrenju beta-karotena kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

57

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1104 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 237/2012 u pogledu novog oblika alfa-galaktozidaze (EC 3.2.1.22) dobivene od Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) i endo-1,4-beta-glukanaze (EC 3.2.1.4) dobivene od Aspergillus niger (CBS 120604) (nositelj odobrenja Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

61

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1105 оd 8. srpnja 2015. o izdavanju odobrenja za pripravak od Bifidobacterium animalis ssp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius ssp. salivarius DSM 16351 i Enterococcus faecium DSM 21913 kao dodatka hrani za piliće uzgajane za nesenje i manje značajne vrste peradi osim za nesenje, odobrenja tog dodatka hrani za životinje za uporabu u vodi za piće za piliće za tov i izmjeni Uredbe (EU) br. 544/2013 u pogledu najveće dopuštene količine tog dodatka hrani za životinje u potpunoj krmnoj smjesi i njegove kompatibilnosti s kokcidiostaticima (nositelj odobrenja Biomin GmbH) ( 1 )

65

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1106 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni provedbenih uredbi (EU) br. 540/2011 i (EU) br. 1037/2012 u pogledu uvjeta odobrenja aktivne tvari izopirazam ( 1 )

70

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1107 оd 8. srpnja 2015. o odobravanju osnovne tvari Salix spp cortex u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

72

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1108 оd 8. srpnja 2015. o odobravanju osnovne tvari ocat u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

75

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1109 оd 8. srpnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

78

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1110 оd 8. srpnja 2015. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 26. lipnja 2015. do 3. srpnja 2015. u okviru carinske kvote koja je Uredbom (EZ) br. 969/2006 otvorena za kukuruz

80

 

 

ODLUKE

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1111 оd 7. srpnja 2015. o usklađenosti zajedničkog prijedloga koji su dotične države članice podnijele za produženje željezničkog teretnog koridora Sjeverno more – Baltik u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4507)

82

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

9.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1100

оd 7. srpnja 2015.

o obvezama izvješćivanja država članica u okviru nadzora željezničkog tržišta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog Europskog željezničkog prostora (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6.,

budući da:

(1)

U svrhu nadzora željezničkog tržišta u članku 15. stavku 5. Direktive 2012/34/EU državama su članicama propisane obveze izvješćivanja o korištenju mreža i razvoju okvirnih uvjeta u željezničkom sektoru.

(2)

Komisija bi na temelju podataka koje su dostavile države članice trebala svake dvije godine izvijestiti Europski parlament i Vijeće o temama iz članka 15. stavka 4. Direktive 2012/34/EU.

(3)

Države članice već nekoliko godina dobrovoljno dostavljaju Komisiji nužne podatke. Kako bi se osiguralo da podaci koje dostavljaju države članice budu dosljedni i usporedivi, potrebna su detaljna pravila za sadržaj i oblik tih podataka.

(4)

Ovom se Uredbom uspostavlja obrazac koji države članice trebaju ispuniti jedanput godišnje radi nadzora tehničkih i gospodarskih uvjeta te tržišnih promjena u željezničkom sektoru u Uniji.

(5)

Države bi članice trebale radi prikupljanja podataka za upitnik surađivati sa socijalnim partnerima, korisnicima, regulatornim tijelima i drugim relevantnim nadležnim tijelima na nacionalnoj razini.

(6)

Pri odlučivanju o sadržaju podataka koje treba dostaviti upitnikom Komisija uzima u obzir postojeće izvore podataka i podatke koji su već dostavljeni u okviru sadašnjih obveza izvješćivanja kako bi smanjila dodatno opterećenje željezničke industrije i država članica što je više moguće. Komisija posebno, kad je god to moguće, upotrebljava podatke dostavljene na temelju pravnih akata popisanih u nastavku:

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1108/70 (2), kad je riječ o ulaganjima u željezničku infrastrukturu;

Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (3), kad je riječ o podacima o količinama prometa na željezničkoj mreži i o podacima o nesrećama;

Uredba Komisije (EZ) br. 1708/2005 (4), a posebno njezini prilozi I. i II., kad je riječ o podacima o željezničkom prijevozu putnika;

Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (5), kad je riječ o godišnjim izvješćima o kvaliteti usluge koja trebaju objavljivati željeznički prijevoznici; i

Uredba Komisije (EU) br. 1300/2014 (6), kad je riječ o inventarima imovine koje države članice moraju uspostaviti radi nadzora i ocjene napretka pristupačnosti željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću.

(7)

Europska mreža željezničkih regulatornih tijela trebala bi blisko sudjelovati u provedbi obveza izvješćivanja iz članka 15. Direktive 2012/34/EU i u ažuriranju metodologije za prikupljanje podataka.

(8)

Upitnik iz Priloga trebalo bi upotrebljavati za prikupljanje podataka od izvještajne godine 2015. Budući da će nakon stupanja na snagu ove Uredbe države članice možda trebati prilagoditi postojeće mehanizme za prikupljanje podataka, prijelazno je razdoblje nužno za prve dvije godine izvješćivanja. Kako bi se izbjeglo pogrešno tumačenje, važno je da tijekom prijelaznog razdoblja država članice izvješćuju Komisiju o razlikama u sadržaju ili obliku podataka u odgovarajućim dijelovima upitnika.

(9)

Na zahtjev željezničkog prijevoznika na kojeg se upitnik odnosi, ako je opravdano potrebom za poslovnom tajnom, države članice mogu Komisiji dostaviti podatke zatražene u točki 7. upitnika u pseudoanonimnom obliku.

(10)

Podaci prikupljeni na temelju ove Uredbe trebali bi biti dostupni svim zainteresiranim stranama, osim ako je to onemogućeno potrebom za zaštitom poslovne tajne.

(11)

Metodologije, definicije i metode prikupljanja podataka mogu se s vremenom razvijati zbog tehničkog i znanstvenog napretka. Također, zbog promjena na željezničkom tržištu i zbog poboljšane dostupnosti podataka moglo bi postati poželjno povećati ili smanjiti područje obuhvaćeno upitnikom. Trebalo bi stoga redovito ažurirati Prilog ovoj Uredbi kako bi se uzeli u obzir ti razvoji u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 62. stavka 3. Direktive 2012/34/EU.

(12)

Komisija se savjetovala sa socijalnim partnerima iz željezničkog sektora i korisnicima putem radne skupine za nadzor željezničkog tržišta. Savjetovala se i s europskom mrežom željezničkih regulatornih tijela.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 62. stavka 1. Direktive 2012/34/EU,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavljaju sadržaj i oblik podataka koje države članice dostavljaju Komisiji na temelju obveza izvješćivanja radi nadzora željezničkog tržišta.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (7), iz članka 2. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (8) te iz članka 3. Direktive 2013/34/EU.

Primjenjuju se i sljedeće definicije:

(a)

„naknade za pristup pruzi” (TAC) znači naknade naplaćene za minimalni pristupni paket iz točke 1. Priloga II. Direktivi 2012/34/EU;

(b)

„usluge velikih brzina” znači usluge željezničkog prijevoza putnika koje se pružaju željezničkim vozilima velikih brzina, među kojima su nagibni vlakovi, koja se kreću najmanje 200 km/h tijekom barem jednog dijela pružanja usluge; usluga se ne mora uvijek pružati na infrastrukturi za velike brzine;

(c)

„konvencionalne usluge prijevoza za velike udaljenosti” znači usluge željezničkog prijevoza putnika koje nisu gradske, prigradske ni regionalne usluge prijevoza, kao ni usluge velikih brzina;

(d)

„kolodvor” znači lokacija na željezničkoj pruzi s koje počinje, na kojoj se zaustavlja ili na kojoj završava usluga prijevoza putnika željeznicom;

(e)

„robni terminal” znači mjesto opremljeno za manipulaciju i skladištenje intermodalnih prijevoznih jedinica, pri čemu je najmanje jedan od načina prijevoza željeznički prijevoz;

(f)

„ukupna subvencija od države” u kontekstu ugovora znači ukupan iznos sredstava koje je država pristala platiti upravitelju infrastrukture za cijelo ugovorno razdoblje;

(g)

„nadzorno tijelo” znači tijelo koje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom provjerava da upravitelj infrastrukture poštuje ugovor;

(h)

„kolosijek” znači par tračnica po kojima se mogu kretati željeznička vozila;

(i)

„namjenska pruga velikih brzina” znači pruga koja je posebno izgrađena za promet pri brzinama koje su uglavnom jednake ili veće od 250 km/h na njezinim glavnim dionicama; ona može sadržavati povezne pruge na kojima se brzina smanjuje zbog lokalnih uvjeta;

(j)

„čvorište” znači važna točka na željezničkoj mreži na kojoj se spaja više željezničkih pruga;

(k)

„usluga međunarodnog prijevoza putnika” znači usluga prijevoza putnika pri kojoj vlak prelazi barem jednu granicu države članice i kojom se putnici prevoze između kolodvora u različitim državama;

(l)

„usluga domaćeg prijevoza putnika” znači usluga prijevoza putnika isključivo unutar granica jedne države članice;

(m)

„usluga domaćeg prijevoza tereta” znači usluga prijevoza tereta isključivo unutar granica jedne države članice;

(n)

„dodjela trase” znači odluka o dodjeli pojedinačnih trasa za vožnju vlaka; dodjela trase za svaki vlak koji prometuje u okviru redovitog voznog reda računa se kao odvojena dodjela trase;

(o)

„trasa prema voznom redu” znači trasa dodijeljena na temelju pravila o izradi rasporeda iz članka 45. Direktive 2012/34/EU;

(p)

„ad hoc trasa” znači trasa dodijeljena na temelju zahtjeva za trasu iz članka 48. Direktive 2012/34/EU;

(q)

„odbijena dodjela trase” znači zahtjev za dodjelu trase koji je upravitelj infrastrukture odbio nakon postupka usuglašavanja iz članka 46. stavka 1. Direktive 2012/34/EU; svako otkazivanje vlaka koji prometuje u okviru redovitog voznog reda računa se kao odbijena dodjela trase;

(r)

„održavanje” znači materijalni rashod upravitelja infrastrukture proizašao iz održavanja stanja i sposobnosti postojeće infrastrukture;

(s)

„obnova” znači investicijski rashod za velike zamjenske radove na postojećoj infrastrukturi kojima se ne mijenja njezina opća izvedba;

(t)

„modernizacija” znači investicijski rashod za velike radove kojima se postojeća infrastruktura mijenja radi poboljšanja njezine izvedbe;

(u)

„nova infrastruktura” znači investicijski rashod za projekte kojima se grade nova infrastrukturna postrojenja;

(v)

„javna sredstva” u kontekstu infrastrukturnih rashoda znači sredstva dobivena izravno iz bespovratnih sredstava iz javnih potpora;

(w)

„vlastita sredstva” znači sredstva iz prihoda upravitelja infrastrukture ili operatora uslužnih objekata iz naknada za pristup i ostalog;

(x)

„prihod” znači ukupne naknade naplaćene za pružanje usluga željezničkog prijevoza u izvještajnom razdoblju; u njemu se ne nalaze ostali prihodi, među kojima su prihodi od ugostiteljskih i kolodvorskih usluga i usluga u vozilu;

(y)

„provoz” znači prijevoz kroz zemlju između mjesta utovara/ukrcaja i mjesta istovara/iskrcaja pri čemu su oba mjesta izvan te zemlje;

(z)

„željeznički promet na nacionalnom području” znači svako kretanje željezničkih vozila unutar granica jedne zemlje bez obzira na zemlju u kojoj su ta vozila registrirana;

(aa)

„kašnjenje” znači vremenska razlika između vremena određenog u voznom redu vlaka i stvarnog vremena prolaska vlaka kroz određeno mjesto na trasi na kojem su zabilježeni podaci o prolasku;

(bb)

„otkazana usluga” znači vlak koji je otkazan tijekom prometovanja zbog razloga povezanih sa željezničkom uslugom, među kojima su propuštanje zaustavljanja predviđenog u voznom redu u slučaju preusmjeravanja vlaka ili zamjena željezničke usluge prijevoza cestovnom;

(cc)

„prosječna brzina prema voznom redu” znači brzina koja se izračunava tako što se ukupna dužina putovanja podijeli s vremenom putovanja iz voznog reda;

(dd)

„subvencija za obvezu obavljanja javnih usluga” ili „naknada za PSO” znači financijska korist koju je tijekom izvještajnog razdoblja nadležno tijelo izravno ili neizravno dodijelilo iz javnih sredstava za rad željezničkih usluga na temelju obveze obavljanja javnih usluga;

(ee)

„komercijalne usluge” znači sve usluge prijevoza putnika koje nisu obuhvaćene uslugama koje se pružaju na temelju obveze obavljanja javnih usluga;

(ff)

„glavni željeznički prijevoznik” znači najveći željeznički prijevoznik na temelju putničkih ili tonskih kilometara;

(gg)

„aktivna dozvola” znači dozvola dodijeljena željezničkom prijevozniku koji je započeo s radom i koji nije prestao s radom u razdobljima koja su odredile države članice u skladu s člankom 24. stavkom 4. Uredbe 2012/34/EU;

(hh)

„pasivna dozvola” znači dozvola dodijeljena željezničkom prijevozniku koji nije započeo s radom ili koji je prestao s radom u razdobljima koja su odredile države članice u skladu s člankom 24. stavkom 4. Uredbe 2012/34/EU te dozvola koja je privremeno oduzeta ili ukinuta;

(ii)

„pristojba za dobivanje dozvole” znači sve pristojbe koje tijelo za izdavanje dozvola naplaćuje za obradu zahtjeva;

(jj)

„razdoblje dobivanja dozvole” znači vremensko razdoblje između datuma kad je podnesen potpun zahtjev za dozvolu i datuma konačne odluke;

(kk)

„ekvivalent punog radnog vremena” znači ukupni radni sati, uključujući prekovremene, odrađeni tijekom jedne godine podijeljeni s prosječnim brojem godišnje odrađenih sati u punom radnom vremenu;

(ll)

„ranžirni kolodvor” znači mjesto ili dio mjesta opremljen kolosijecima ili drugom opremom za ranžirne operacije, uključujući prebacivanje.

Članak 3.

Prikupljanje i dostavljanje podataka

1.   Svake godine do 31. prosinca države članice Komisiji dostavljaju podatke iz upitnika iz Priloga koji se odnose na tu godinu.

2.   Svaka država članica Komisiji dostavlja podatke o željezničkom prometu na svom području.

3.   Ako ne posluje samo u jednoj državi članici, željeznički prijevoznik nacionalnim nadležnim tijelima mora dostaviti odvojene podatke za svaku državu članicu u kojoj posluje.

4.   Države članice mogu prikupiti neophodne podatke iz kombinacije sljedećih izvora:

(a)

obvezna prikupljanja podataka;

(b)

upravni podaci, uključujući podatke koje su prikupili zavodi za statistiku i ostala tijela:

(c)

statističke procjene, pri čemu se objašnjavaju korištene metode;

(d)

podaci koje dostavljaju relevantne industrijske organizacije ili druge zainteresirane strane; i

(e)

ad hoc studije.

Subjekti koji posjeduju relevantne podatke dostavljaju te podatke na zahtjev.

5.   Kako bi pomogla državama članicama u osiguravanju kvalitete i usporedivosti podataka, Komisija može sastaviti materijale s metodološkim smjernicama u kojima će se uzeti u obzir najbolja praktična rješenja koja primjenjuju nacionalna nadležna tijela i profesionalne organizacije u željezničkoj industriji.

6.   Države članice dostavljaju podatke Komisiji putem upitnika u elektroničkom obliku koji Komisija treba objaviti na svojim internetskim stranicama.

7.   Države članice i Komisija poštuju poslovnu tajnu dostavljenih podataka.

Članak 4.

Prijelazne odredbe

1.   Države članice osiguravaju da će se njihovim rješenjem za prikupljanje podataka najkasnije do izvještajne godine 2017. podaci moći dostavljati u skladu sa sadržajem i oblikom utvrđenim u Prilogu. Ponovno se ocjenjuje potreba za prilagodbom Priloga u područjima u kojima države članice uoče znatne poteškoće u usklađivanju rješenja za prikupljanje podataka ili izraze zabrinutost u pogledu relevantnosti ili nužnosti određenih kategorija podataka.

2.   U slučajevima u kojima tijekom prijelaznog razdoblja države članice ne mogu dostaviti podatke u skladu sa sadržajem i oblikom utvrđenim u Prilogu, one dostavljaju podatke u najsličnijem obliku podataka i ukazuju na neusklađenosti pri dostavljanju.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 32.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 1108/70 od 4. lipnja 1970. o uvođenju računovodstvenog sustava izdataka za infrastrukturu u željezničkom i cestovnom prometu te prometu unutarnjim vodnim putovima (SL L 130, 15.6.1970., str. 4.).

(3)  Uredba (EZ) br. 91/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o statistici željezničkog prijevoza (SL L 14, 21.1.2003., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1708/2005 od 19. listopada 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2494/95 vezano uz zajedničko referentno razdoblje indeksa za harmoniziran indeks potrošačkih cijena, i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2214/96 (SL L 274, 20.10.2005., str. 9.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu (SL L 315, 3.12.2007., str. 14.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1300/2014 оd 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (SL L 356, 12.12.2014., str. 110.).

(7)  Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (SL L 276, 20.10.2010., str. 22.).


PRILOG

UPITNIK ZA NADZOR ŽELJEZNIČKOG TRŽIŠTA

Kontekst

Država članica:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NO

Izvještajno razdoblje: ☐ ☐ /☐ ☐ /☐ ☐ – ☐ ☐ /☐ ☐ /☐ ☐

Odgovorno tijelo:

E-adresa za kontakt:

Države članice čija nacionalna valuta nije euro za pretvaranje novčane vrijednosti svoje valute u euro trebaju upotrebljavati prosječni tečaj za izvještajno razdoblje. U kućice u nastavku upišite upotrijebljeni tečaj.

1 ☐ ☐ ☐ = ☐,☐ ☐ ☐ ☐ EUR

Pitanja označena zvjezdicom (*) nisu obvezna.

Ako se u obvezama izvješćivanja u ovom Prilogu spominju željeznički prijevoznici, te se obveze ne odnose na željezničke prijevoznike koji pružaju samo usluge gradskog, prigradskog ili regionalnog prijevoza na lokalnim ili regionalnim samostalnim mrežama iz članka 2. stavka 1. Direktive 2012/34/EU.

1.   Naplata za korištenje infrastrukture

1.1.   Prosječne naknade za pristup pruzi (TAC) po vlak-kilometru za različite kategorije vlakova

U tablici se popunjavaju samo kategorije vlakova u uporabi u državi članici koja sastavlja izvješće. Ako se ne mogu izračunati aritmetički prosjeci, može se dati procjena naknada za pristup pruzi za različite kategorije vlakova. Metode upotrijebljene za izračunavanje ili procjenjivanje naknada treba objasniti u okviru 1.5. (1)

Kategorija vlaka

(samo ako je u uporabi u državi članici koja sastavlja izvješće)

Naknade za pristup pruzi, bez dodataka

(EUR/vlak-kilometar)

Usluge prijevoza putnika:

Putnički vlak kojim se pružaju prigradske i regionalne usluge

☐☐☐,☐☐

Putnički vlak kojim se pružaju konvencionalne usluge prijevoza za velike udaljenosti

☐☐☐,☐☐

Putnički vlak kojim se pružaju usluge velikih brzina na namjenskim prugama velikih brzina

☐☐☐,☐☐

Usluge prijevoza tereta:

Teretni vlak od 1 000 bruto tona

☐☐☐,☐☐

Teretni vlak od 1 600 bruto tona

☐☐☐,☐☐

Teretni vlak od 6 000 bruto tona

☐☐☐,☐☐

1.2.   Prihodi upravitelja infrastrukture iz naknada za infrastrukturu, kolodvore i terminale

Treba izvijestiti samo o naknadama koje su prikupili upravitelji infrastrukture. Među njima se nalaze naknade prikupljene za kolodvorske objekte i robne terminale u vlasništvu ili pod upravom upravitelja infrastrukture.

 

Prihod

(u tisućama EUR)

Usluge prijevoza putnika:

Ukupni prihodi od naknada za pristup pruzi, uključujući dodatke

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ukupni prihodi od naknada za kolodvore

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od toga:

Naknade za kolodvore za prigradske i regionalne vlakove (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Naknade za kolodvore za konvencionalne vlakove za velike udaljenosti i vlakove velikih brzina (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ostale naknade prikupljene od željezničkih prijevoznika koji pružaju uslugu prijevoza putnika

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Usluge prijevoza tereta:

Ukupni prihodi od naknada za pristup pruzi, uključujući dodatke

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ukupni prihodi od naknada za teretne terminale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ostale naknade prikupljene od željezničkih prijevoznika koji pružaju uslugu prijevoza tereta

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ukupni prihodi koje su prikupili upravitelji infrastrukture

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Glavne karakteristike ugovora sklopljenih u skladu s člankom 30. stavkom 2. Direktive 2012/34/EU

Upravitelj infrastrukture

(naziv)

Obuhvaćena dužina mreže

(km)

Datum početka

Datum završetka

Jesu li pokazatelji učinkovitosti mreže ugovoreni (2)?

Ako jesu, navedite ih

Ukupne subvencije od države (u tisućama EUR)

Postoji li tijelo koje prati izvršenje ugovora?

Ako postoji, navedite ga

(naziv)

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

1.4.   Smanjivanje buke

Postoje li obvezujuća pravila (na snazi ili koja će se uvesti) kojima se željeznički prijevoznici i/ili upravitelji infrastrukture obvezuju na poduzimanje mjera za smanjivanje izloženosti stanovništva buci željezničkog prometa? Među tim mjerama mogu biti ograničavanje količine prometa, bukobrani ili naknade za pristup pruzi diferencirane s obzirom na buku usmjerene na ubrzavanje opremanja teretnih vagona „tihim” kočnim umecima.

☐ DA ☐ NE

Ako je odgovor da, navedite ih:

1.5.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

objasnite kako su izračunati prosječni TAC-ovi po vlak-kilometru u tablici 1.1. i navedite koji su sastavni dijelovi naknada uključeni,

navedite dodaju li se na prijavljene TAC-ove dodaci,

ako je u prikupljanju podataka upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup,

navedite jesu li primijenjeni TAC-ovi diferencirani s obzirom na ERTMS (3).

 

2.   Dodjela kapaciteta

2.1.   Zakrčene dionice infrastrukture

Navedite sljedeće podatke za zakrčene dionice, u skladu s definicijom u članku 47. stavku 1. Direktive 2012/34/EU, koje se odnose na stanje na kraju izvještajnog razdoblja.

Ukupna dužina kolosijeka na koje utječe zakrčenost (km)

☐☐☐☐☐☐

od toga:

Namjenske pruge velikih brzina (km)

☐☐☐☐☐☐

Željeznički teretni koridori (km)

☐☐☐☐☐☐

 

Broj zakrčenih čvorišta

☐☐☐

2.2.   Prioritetne usluge

Navedite rangiranje (pri čemu 1 znači najviši prioritet) željezničkih usluga u slučaju kad država članica mora odrediti prioritete pri dodjeli infrastrukturnog kapaciteta, dakle, u okviru postupka raspoređivanja i usuglašavanja i u slučajevima privremenih kapacitetnih ograničenja ili smetnji. Ako bilo koja usluga s popisa ne ispunjava uvjete pravila o određivanju prioriteta, u kućicu upišite križ („x”).

Usluge koje se pružaju na temelju obveza obavljanja javnih usluga (PSO)

Domaće usluge velikih brzina

Ostale domaće usluge prijevoza putnika

Međunarodne usluge prijevoza putnika

Domaće usluge prijevoza tereta

Međunarodne usluge prijevoza tereta

Ostale usluge

Navedite ih:

2.3.   Uspješne i odbijene dodjele trasa za različite usluge

U tablici se popunjavaju samo kategorije vlakova u uporabi u državi članici koja sastavlja izvješće. Navedite sljedeće podatke za stanja nakon postupka raspoređivanja i usuglašavanja iz članaka 45. i 46. Direktive 2012/34/EU.

Usluga

Redovite trase

Ad hoc trase

Uspješne dodjele trasa

(broj)

Odbijene dodjele trasa

(broj)

Uspješne dodjele trasa

(broj)

Odbijene dodjele trasa

(broj)

Ukupne usluge prijevoza putnika:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Domaće prigradske i regionalne

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Domaće konvencionalne za velike daljine

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Domaće velikih brzina

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Međunarodne

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ukupne usluge prijevoza tereta:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Domaće

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Međunarodne

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od toga:

Trase koje su dodijelila tijela željezničkih teretnih koridora koja rade na temelju načela „sve na jednom mjestu”

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

ako je u prikupljanju podataka upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup,

ukratko opišite kriterije za davanje prednosti koje upravitelji infrastrukture upotrebljavaju za dodjelu trasa u odnosu na okolnosti pod kojima se ti kriteriji primjenjuju, dakle, u okviru postupka raspoređivanja i usklađivanja i u slučaju privremenih kapacitetnih ograničenja ili smetnji,

navedite jesu li se upotrebljavale pristojbe kojima se odražava manjak kapaciteta iz članka 31. stavka 4. Direktive 2012/34/EU,

navedite jesu li pripremljeni i ostvareni planovi povećanja kapaciteta iz članka 51. Direktive 2012/34/EU.

 

3.   Infrastrukturni rashodi

Za izvještajno razdoblje navedite rashode glavnih upravitelja željezničke infrastrukture i drugih vlasnika kolodvora i robnih terminala. Ako je riječ o rascjepkanim tržištima, opseg izvješćivanja može se ograničiti na rashode vlasnika glavnih kolodvora i robnih terminala (4). Ako je riječ o intermodalnim kolodvorima i terminalima, navedite samo dio rashoda koji se odnosi na željeznički prijevoz.

3.1.   Pregled rashoda na željezničku infrastrukturu

(u tisućama EUR)

 

Održavanje

Obnova

Modernizacija

Nova infrastruktura

Konvencionalne pruge

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Namjenske pruge velikih brzina

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Glavni kolodvori

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Glavni robni terminali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ukupan rashod

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Izvori financiranja za rashode na različite sastavne dijelove infrastrukture  (5)

(u tisućama EUR)

 

Javna sredstva

Fondovi EU-a

Vlastita sredstva

Postojeća infrastruktura, uključujući glavne kolodvore i robne terminale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nova infrastruktura

Konvencionalne pruge i namjenske pruge velikih brzina

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Glavni kolodvori

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Glavni robni terminali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ukupan rashod

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

ako je u prikupljanju podataka upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup,

uputite na strategiju za razvoj infrastrukture objavljenu na temelju članka 8. stavka 1. Direktive 2012/34/EU.

 

4.   Prihodi i količina prometa

4.1.   Prihodi i količina prometa ostvareni uslugama prijevoza putnika i tereta

Kako bi se osiguralo podudaranje količine prometa i prijavljenih prihoda, u ovoj se tablici izvješćuje samo o prihodu ostvarenom u željezničkom prometu na nacionalnom području države. Prema potrebi mogu se upotrijebiti statističke procjene. Ako još nisu dostupne službene statistike o količini prometa, mogu se dati preliminarne vrijednosti koje će se poslije prilagoditi.

Usluge prijevoza putnika:

Ukupni prihodi željezničkih prijevoznika iz pružanja usluga prijevoza (u tisućama EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ukupna količina prometa (u tisućama vlak-kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Ukupna količina prometa (u milijunima putničkih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Ukupna količina prometa za domaće usluge (u milijunima putničkih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Ukupna količina prometa za međunarodne usluge (u milijunima putničkih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Ukupna količina prometa za tranzitne usluge (u milijunima putničkih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Prihodi i količina prometa usluga na temelju PSO-a i komercijalnih usluga

Usluge na temelju PSO-a:

Prihodi od karata (u tisućama EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Subvencije za PSO (u tisućama EUR) (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Količina prometa (u milijunima putničkih kilometara) (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Komercijalne usluge:

Prihodi od karata (u tisućama EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Količina prometa (u milijunima putničkih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Usluge prijevoza tereta:

Ukupni prihodi željezničkih prijevoznika iz pružanja usluga prijevoza (u tisućama EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ukupna količina prometa (u tisućama vlak-kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Ukupna količina prometa (u milijunima tonskih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Ukupna količina prometa za domaće usluge (u milijunima tonskih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Ukupna količina prometa za međunarodne usluge (u milijunima tonskih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

Ukupna količina prometa za tranzitne usluge (u milijunima tonskih kilometara)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

za iznose unesene za prihode iz željezničkog prometa na nacionalnom području navedite temelje li se na prijavljenim iznosima ili na procjenama. Ako je upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup,

navedite je li u ulaznim podacima bilo nedostataka ili nedosljednosti.

 

5.   Kvaliteta željezničkih usluga

U tablicama se popunjavaju samo kategorije vlakova u uporabi u državi članici koja sastavlja izvješće.

5.1.   Točnost i otkazivanje usluga prijevoza putnika

Usluge prijevoza putnika:

Ukupni broj usluga

Broj vlakova koji je stigao na vrijeme

(kašnjenje od najviše 5 minuta)

Broj otkazanih usluga

Prigradske i regionalne usluge

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvencionalne usluge za velike udaljenosti i usluge velikih brzina

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Točnost i otkazivanje usluga prijevoza tereta  (8)

Usluge prijevoza tereta:

Ukupni broj usluga

Broj vlakova koji je stigao na vrijeme

(kašnjenje od najviše 15 minuta)

Broj otkazanih usluga

Domaće usluge

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Međunarodne usluge

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Prosječna brzina teretnih vlakova prema voznom redu (*)

Usluge prijevoza tereta:

Prosječna brzina prema voznom redu (km/h)

Domaće usluge

☐☐☐

Međunarodne usluge

☐☐☐

5.4.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

ako je u prikupljanju podataka upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup,

objasnite kako je izmjereno „kašnjenje” vlaka (na primjer, mjerenjem samo na krajnjim točkama ili uzimanjem prosjeka svih zaustavljanja s voznog reda),

navedite referencije za izvješća o nadzoru učinkovitosti i ispitivanja o zadovoljstvu korisnika koja objavljuje upravni odbor željezničkog teretnog koridora na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (9),

navedite referencije za sva druga nedavno obavljena ispitivanja o kvaliteti usluga prijevoza tereta i putnika.

 

6.   Obveze obavljanja javnih usluga (PSO)

6.1.   Količina prometa i isplaćene subvencije za usluge koje se pružaju u okviru obveze obavljanja javnih usluga u različitim segmentima tržišta

U tablici se popunjavaju samo kategorije vlakova u uporabi u državi članici koja sastavlja izvješće.

 

Količina prometa

(u milijunima putničkih kilometara)

Količina prometa (u tisućama vlak-kilometara)

Subvencije za PSO (10) (u tisućama EUR)

Ukupno

od toga:

dodijeljeno konkurentnim javnim natječajem

dodijeljeno izravno

Ukupne usluge na temelju PSO-a

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od toga:

Prigradske i regionalne usluge

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvencionalne za velike udaljenosti

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Velikih brzina

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od toga:

Međunarodne usluge koje se pružaju na temelju PSO-a

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Pristup željezničkim vozilima u okviru usluga na temelju PSO-a

Navedite sljedeće podatke koji se odnose na svaki ugovor o obavljanju javnih usluga dodijeljen u izvještajnom razdoblju.

 

Opis (obuhvaćene regije ili pruge)

Trajanje (u godinama)

Količina prometa u ugovoru (u tisućama vlak-kilometara godišnje)

Prijevoznik (naziv)

Je li ugovor dodijeljen na temelju konkurentnog javnog natječaja?

Odredbe o željezničkim vozilima

Jesu li definirane u specifikaciji javnog natječaja?

Opis (11)

1.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

2.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

3.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

6.3.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

ako je u prikupljanju podataka upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup.

 

7.   Stupanj otvorenosti tržišta

Navedite željezničke prijevoznike s tržišnim udjelom od najmanje 1 %. Ako postoji više od deset prijevoznika čiji je tržišni udio 1 % ili veći, navedite samo deset najvećih. Tržišni udio ostalih željezničkih prijevoznika navodi se kao zbroj pod „Ostali”.

Ako se zbog poslovne tajne ne smije navesti ime željezničkog prijevoznika, upotrijebite pseudonime, na primjer „ŽP 1”, „ŽP 2” itd. Ako ta mjera nije dovoljna za rješavanje problema s poslovnom tajnom, moguće je dodatno grupiranje tržišnih udjela željezničkih prijevoznika osim u slučaju glavnog ili povijesnog.

7.1.   Putničko tržište – usluge na temelju PSO-a

Željeznički prijevoznik

(naziv ili pseudonim)

Tržišni udio usluga na temelju PSO-a

(postotak) (12)

Glavni ili povijesni željeznički prijevoznik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali željeznički prijevoznici:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Putničko tržište – komercijalne usluge

Željeznički prijevoznik

(naziv ili pseudonim)

Tržišni udio komercijalnih usluga

(postotak) (13)

Glavni ili povijesni željeznički prijevoznik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali željeznički prijevoznici:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Tržište prijevoza tereta

Željeznički prijevoznik

(naziv ili pseudonim)

Tržišni udio usluga prijevoza tereta

(postotak) (14)

Glavni ili povijesni željeznički prijevoznik:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali željeznički prijevoznici:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

ako je u prikupljanju podataka upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup,

navedite jesu li se u izvještajnom razdoblju na tržištima prijevoza tereta ili putnika pojavili novi veliki željeznički prijevoznici.

 

8.   Stupanj usklađenosti i zakonodavne promjene (*)

Informacije o stupnju pravne usklađenosti već su dostupne Komisiji jer države članice izvješćuju Komisiju nakon prenošenja zakonodavstva.

U ovom se odjeljku državama članicama omogućuje komentiranje o svim otvorenim pitanjima povezanima sa željezničkim tržištem EU-a i s promjenama nacionalnih propisa o željeznici.

8.1.   Dodatne napomene (*):

 

9.   Izdavanje dozvola

9.1.   Broj dozvola izdanih željezničkim prijevoznicima  (15)

Broj aktivnih dozvola na početku izvještajnog razdoblja (A)

☐☐☐☐

Broj dozvola koje su privremeno oduzete ili ukinute u izvještajnom razdoblju (16) (B)

☐☐☐☐

Broj dozvola odobrenih u izvještajnom razdoblju (C)

☐☐☐☐

Broj aktivnih dozvola na kraju izvještajnog razdoblja (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Broj pasivnih dozvola na kraju izvještajnog razdoblja

☐☐☐☐

9.2.   Pristojbe i rokovi za dobivanje dozvole

Prosječna pristojba za izdavanje dozvole (u eurima)

☐☐☐☐☐☐

Prosječan rok za dobivanje dozvole (u kalendarskim danima)

☐☐☐

9.3.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

ako je u prikupljanju podataka upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup.

 

10.   Zapošljavanje i društveni uvjeti

10.1.   Spolna i dobna struktura zaposlenika u željezničkom sektoru

Navedite sljedeće podatke za stanje na kraju izvještajnog razdoblja. Ako bilo koji prijevoznik pruža usluge i u neželjezničkim sektorima, broj zaposlenih može se navesti na temelju procjene ukupnog broja zaposlenika koji su uključeni u pružanje usluga povezanih sa željeznicom.

 

Ukupno

(ekvivalent punog radnog vremena)

Muškarci (%)

Žene (%)

 

< 30 godina (%)

30 – 50 godina (%)

> 50 godina (%)

Ukupno osoblje povijesnog ili ostalih glavnih željezničkih prijevoznika (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

od toga:

Strojovođe

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Ukupno osoblje ostalih željezničkih prijevoznika

☐☐☐☐☐☐

 

od toga:

Strojovođe

☐☐☐☐☐☐

Ukupno osoblje glavnih upravitelja infrastrukture

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Ukupno osoblje ostalih upravitelja infrastrukture

☐☐☐☐☐☐

 

Osoblje ostalih trgovačkih društava koja pružaju usluge povezane sa željezničkim prometom (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

od toga:

 

Kolodvori (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Robni terminali (*)

☐☐☐☐☐☐

Održavanje željezničkih vozila (*)

☐☐☐☐☐☐

Održavanje infrastrukture (*)

☐☐☐☐☐☐

Specijalizirane organizacije za osposobljavanje (*)

☐☐☐☐☐☐

Posuđivanje strojovođa (*)

☐☐☐☐☐☐

Opskrba energijom (*)

☐☐☐☐☐☐

Usluge čišćenja željezničkih vozila (*)

☐☐☐☐☐☐

Ostalo (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Zaposlenici po vrsti ugovora

Navedite sljedeće podatke za stanje na kraju izvještajnog razdoblja.

 

Ugovori o radu na neodređeno vrijeme

A (19)

(%)

Ugovori o radu na određeno vrijeme

B

(%)

 

Ugovori o radu za nepuno radno vrijeme

(%)

Pripravnici i vježbenici

(%)

Ukupno osoblje povijesnog ili ostalih glavnih željezničkih prijevoznika (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

od toga:

Strojovođe

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Ukupno osoblje glavnih upravitelja infrastrukture

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

ako je u prikupljanju podataka upotrijebljeno uzorkovanje ili procjenjivanje, ukratko objasnite odabrani pristup,

navedite detalje programa i aktivnosti za osposobljavanje namijenjenih zaposlenima u željeznici,

navedite je li nadležno tijelo iskoristilo pravo na temelju članka 4. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća (21) o pravima radnika i društvenim standardima primjenjivima na pružatelje javnih usluga,

ako su u tablici 10.1. uneseni podaci o „osoblju ostalih trgovačkih društava koja pružaju usluge povezane sa željezničkim prometom”, ukratko objasnite koja su trgovačka društva uvrštena.

 

11.   Uslužni objekti

11.1.   Vlasništvo nad uslužnim objektima i upravljanje

Za potrebe ovog upitnika uslužnim se objektima smatraju oni definirani u Prilogu II. Direktivi 2012/34/EU. Navedite broj objekata u uporabi pod svakom vrstom vlasništva ili upravljanja.

Infrastrukturni objekt

Vlasništvo

Upravitelj

Povijesni željeznički prijevoznik i s njim povezana trgovačka društva (22)

Ostala trgovačka društva

Povijesni željeznički prijevoznik i s njim povezana društva

Ostala trgovačka društva

Upravitelji infrastrukture

Željeznički prijevoznici

Integrirana društva (23)

Država (24)

Ostalo

Upravitelji infrastrukture

Željeznički prijevoznici

Integrirana društva

Država

Ostalo

Ukupan broj kolodvora

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Kolodvori s više od 25 000 putnika dnevno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Kolodvori s 10 000 – 25 000 putnika dnevno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Kolodvori s 1 000 – 10 000 putnika dnevno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Kolodvori s manje od 1 000 putnika dnevno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Robni terminali

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Ranžirni kolodvori

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Objekti za održavanje

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Morska i riječna lučka postrojenja povezana sa željezničkim uslugama

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Objekti za opskrbu gorivom

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Broj prigovora u vezi s uslužnim objektima

Navedite broj prigovora zbog pristupa objektima, visine naknada i kvalitete pružene usluge.

Prigovori koje trenutačno razmatra regulatorno tijelo

☐☐☐

Odluke o prigovorima donesene u izvještajnom razdoblju

☐☐☐

11.3.   Opis prigovora:

Navedite kratak i općenit opis najvažnijih predmeta (do deset) o kojima je odlučeno u izvještajnom razdoblju. Navedite dovodi li se u pitanje bilo kojim prigovorom tumačenje pravne stečevine o željeznicama te ukratko navedite koje se mjere predlažu za rješavanje situacije.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Dodatne napomene (*):

Navedite dodatne napomene, među ostalim o sljedećim točkama:

tijekom prijelaznog razdoblja iz članka 4. Uredbe, obavijestite ako dostavljeni podaci ne ispunjavaju u potpunosti zahtjeve u pogledu sadržaja i/ili oblika,

napišite jeste li se kad savjetovali s regulatornim tijelima ostalih država članica.

 


(1)  S obzirom na različitost pristupa koji se mogu odabrati za izračun naknada za pristup pruzi, podaci različitih država članica u tablici ne moraju biti usporedivi te će prije svega biti korisni za praćenje kretanja u svakoj državi članici.

(2)  Kao što je navedeno u točki 3. Priloga V. Direktivi 2012/34/EU.

(3)  Europski sustav upravljanja željezničkim prometom.

(4)  Za potrebe upitnika „glavnim kolodvorima” smatraju se kolodvori kojima se koristi više od 10 000 putnika po radnom danu, a „glavnim robnim terminalima” robni terminali s kapacitetom većim od 100 000 kontejnera godišnje ili prometom tereta većim od milijun tona godišnje.

(5)  Iznos ukupnog rashoda u tablicama 3.1. i 3.2. u pravilu trebao bi biti otprilike jednak.

(6)  Navedeni iznos treba biti jednak iznosu navedenom u tablici 6.1. Plaćanje za koncesiju koje prijevoznik plaća javnom tijelu treba se voditi kao „negativna” subvencija za PSO.

(7)  Navedeni iznos treba biti jednak iznosu navedenom u tablici 6.1.

(8)  Samo za usluge s voznim redom.

(9)  Uredba (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (SL L 276, 20.10.2010., str. 22.).

(10)  Plaćanje za koncesiju koje prijevoznik plaća javnom tijelu treba se voditi kao „negativna” subvencija za PSO.

(11)  Dogovorene odredbe o željezničkim vozilima za svaki ugovor, na primjer, jesu li u vlasništvu, subvencionirana od ili pod jamstvom tijela koje sklapa ugovor; pruža li ih željeznički prijevoznik ili su u najmu.

(12)  Na temelju putničkih kilometara pruženih na nacionalnom području u izvještajnom razdoblju. Zbroj stupca treba biti 100 %.

(13)  Na temelju putničkih kilometara pruženih na nacionalnom području u izvještajnom razdoblju. Zbroj stupca treba biti 100 %.

(14)  Na temelju tonskih kilometara pruženih na nacionalnom području u izvještajnom razdoblju. Zbroj stupca treba biti 100 %.

(15)  Države članice neće morati ispunjavati ovaj odjeljak nakon što informacije o dozvolama željezničkih prijevoznika za sve države članice postanu dostupne u bazi podataka za interoperabilnost i sigurnost Europske agencije za željeznicu (ERADIS).

(16)  Isključujući dozvole koje su ponovno aktivirane u izvještajnom razdoblju.

(17)  Opseg izvješćivanja treba obuhvatiti barem 50 % tržišta (na temelju putničkih i tonskih kilometara).

(18)  Ako nije uključeno u prethodno navedeno osoblje željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture.

(19)  A + B = 100 %.

(20)  Opseg izvješćivanja treba obuhvatiti barem 50 % tržišta (na temelju putničkih i tonskih kilometara).

(21)  Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3.12.2007., str. 1.).

(22)  Uključujući integrirane upravitelje infrastrukture i holdinge.

(23)  Uključujući nepovijesnog željezničkog prijevoznika i upravitelje infrastrukture koji su dio integriranog društva.

(24)  Nacionalna, regionalna i lokalna državna tijela.


9.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 181/27


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1101

оd 8. srpnja 2015.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za difenkonazol, fluopikolid, fluopiram, izopirazam i pendimetalin u određenim proizvodima ili na njima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO-ovi) za pendimetalin utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-ovi za difenkonazol, fluopikolid, fluopiram i izopirazam utvrđeni su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005.

(2)

U okviru postupka odobrenja uporabe sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar difenkonazol na salatama, matovilcu, širokolisnoj endiviji, rikoli i bosiljku podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-ova u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(3)

U pogledu fluopikolida takav je zahtjev podnesen za češnjake i ljutike. U pogledu fluopirama takav je zahtjev podnesen za marelice, breskve, šljive, jagodičasto voće, druge sitne plodove i bobice pod brojčanom oznakom 0154000, drugo korjenasto i gomoljasto povrće pod brojčanom oznakom 0213000, patlidžane, širokolisnu endiviju, špinat, cikoriju, grah (bez mahuna), grašak (s mahunama), sjemenke lana, sjemenke maka, sjemenke gorušice, zubasti lanak, biljne infuzije (osušeno korijenje), hmelj, začine (korijen ili podanak (rizom)) i korijen cikorije. U pogledu izopirazama takav je zahtjev podnesen za rajčice, patlidžane i tikvenjače. U pogledu pendimetalina takav je zahtjev podnesen za mrkve, celere korjenaše, hren, pastrnjake, korijen peršina, turovac/bijeli korijen, stočne korabe, repu, začine od korijena i podanaka (rizoma) te korijen cikorije.

(4)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 te su zahtjeve ocijenile dotične države članice i Komisiji dostavile izvješća o ocjeni.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu: „Agencija”, ocijenila je zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno ispitavši opasnosti za potrošače i, prema potrebi, za životinje, te je dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ovima (2). Ta je mišljenja dostavila Komisiji i državama članicama te ih je učinila dostupnima javnosti.

(6)

Agencija je u svojim obrazloženim mišljenjima zaključila da dostavljeni podaci u pogledu uporabe fluopirama na marelicama i korijenu cikorije nisu dostatni za utvrđivanje novih MRO-ova. Na temelju relevantnog obrazloženog mišljenja uporaba difenkonazola na salati i rikoli ne zahtijeva izmjenu postojećih MRO-ova. U pogledu uporabe pendimetalina na začinima od korijena i podanaka (rizoma), država članica koja vrši ocjenu potvrdila je da nema odobrene uporabe na tim kulturama. Postojeći MRO-ovi stoga bi trebali ostati nepromijenjeni.

(7)

U pogledu fluopikolida Agencija je ocijenila zahtjev u cilju utvrđivanja MRO-a za crveni luk koji proizlazi iz uporabe u EU-u te dala obrazloženo mišljenje o predloženom MRO-u (3). Iako je preporučila zadržavanje maksimalne razine ostataka za potrebe Codexa (CXL) koja je utvrđena za tu kulturu na razini od 1 mg/kg Uredbom Komisije (EU) br. 520/2011 (4), potvrdila je da bi za crveni luk bio primjeren MRO na razini od 0,3 mg/kg ako se temelji isključivo na dobroj poljoprivrednoj praksi u Uniji. U skladu s postojećim smjernicama EU-a o ekstrapolaciji MRO-ova primjereno je utvrditi tu vrijednost MRO-a od 0,3 mg/kg za češnjake i ljutike.

(8)

U pogledu fluopirama podnositelj zahtjeva pojasnio je da se dobra poljoprivredna praksa za breskve odnosi i na sjeverni i na južni dio EU-a. Nadalje, pružio je dodatne informacije koje opisuju plan pokusa i dobru poljoprivrednu praksu za jagodičasto voće. S obzirom na to, primjereno je utvrditi MRO-ove na razini od 1,5 mg/kg za breskve i 3 mg/kg za jagodičaste plodove.

(9)

U pogledu svih ostalih zahtjeva Agencija je zaključila da su svi uvjeti s obzirom na podatke ispunjeni i da su izmjene MRO-ova koje su zatražili podnositelji zahtjeva prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju ocjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Agencija je uzela u obzir najnovije informacije o toksikološkim svojstvima tvari. Opasnost od prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa (PDU) ili akutne referentne doze (ARD) nije utvrđena ni pri izlaganju tim tvarima tijekom cijelog životnog vijeka konzumiranjem svih prehrambenih proizvoda koji ih mogu sadržavati ni pri kratkoročnom izlaganju zbog znatnog konzumiranja dotičnih kultura i proizvoda.

(10)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-ova ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(11)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Znanstvena izvješća Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dostupna su na internetu: http://www.efsa.europa.eu:

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za difenkonazol u salati i drugom salatnom bilju uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice) te u bosiljku (metvici). EFSA Journal 2014.;12(10):3882 (26 str.).

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za fluopiram u raznim kulturama. EFSA Journal 2014.;12(12):3947 [33 str.].

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za izopirazam u raznim kulturama. EFSA Journal 2015.;13(1):3994 (25 str.).

 

Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za pendimetalin u raznim kulturama. EFSA Journal 2014.;12(4):3620 (32 str.).

(3)  Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za fluopikolid u rotkvama, crvenom luku, kelju i krumpirima. EFSA Journal 2012.;10(2):2581 (39 str.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 520/2011 od 25. svibnja 2011. o izmjeni Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na maksimalne razine ostataka za benalaksil, boskalid, buprofezin, karbofuran, karbosulfan, cipermetrin, fluopikolid, heksitiazoks, indoksakarb, metaflumizon, metoksifenozid, parakvat, prokloraz, spirodiklofen, protiokonazol i zoksamid u ili na nekim proizvodima (SL L 140, 27.5.2011., str. 2.).


PRILOG

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

U Prilogu II. stupac za pendimentalin zamjenjuje se sljedećim:

„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (2)

Pendimetalin (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

PLODOVI, SVJEŽI ILI SMRZNUTI; ORAŠASTI PLODOVI

0,05 (1)

0110000

Agrumi

 

0110010

Grejpovi

 

0110020

Naranče

 

0110030

Limuni

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Ostalo

 

0120000

Orašasti plodovi

 

0120010

Bademi

 

0120020

Brazilski orasi

 

0120030

Indijski oraščići

 

0120040

Kesteni

 

0120050

Kokosovi orasi

 

0120060

Lješnjaci

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

0120080

Pekan orasi

 

0120090

Pinjoli

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orasi

 

0120990

Ostalo

 

0130000

Jezgričavi plodovi

 

0130010

Jabuke

 

0130020

Kruške

 

0130030

Dunje

 

0130040

Mušmule

 

0130050

Nešpule/japanske mušmule

 

0130990

Ostalo

 

0140000

Koštuničavi plodovi

 

0140010

Marelice

 

0140020

Trešnje (slatke)

 

0140030

Breskve

 

0140040

Šljive

 

0140990

Ostalo

 

0150000

Bobičasti i sitni plodovi

 

0151000

(a)

grožđe

 

0151010

Stolno grožđe

 

0151020

Vinsko grožđe

 

0152000

(b)

jagode

(+)

0153000

(c)

jagodičasti plodovi

 

0153010

Kupine

 

0153020

Ostružnice

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

0153990

Ostalo

 

0154000

(d)

drugi sitni plodovi i bobice

 

0154010

Borovnice

 

0154020

Brusnice

 

0154030

Ribizi (bijeli, crni i crveni)

 

0154040

Ogrozdi (crveni, zeleni i žuti)

 

0154050

Šipci

 

0154060

Dudovi (bijeli i crni)

 

0154070

Azarole/mediteranske mušmule/mušmulasti glogovi

 

0154080

Bobice bazge

 

0154990

Ostalo

 

0160000

Ostali plodovi s

 

0161000

(a)

jestivom korom

 

0161010

Datulje

 

0161020

Smokve

 

0161030

Stolne masline

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambole

 

0161060

Kakiji/japanske jabuke

 

0161070

Jamuni

 

0161990

Ostalo

 

0162000

(b)

nejestivom korom, manji

 

0162010

Kiviji (crveni, zeleni i žuti)

 

0162020

Liči

 

0162030

Marakuje

 

0162040

Indijske smokve/plodovi kaktusa

 

0162050

Zvjezdaste jabuke

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kakiji

 

0162990

Ostalo

 

0163000

(c)

nejestivom korom, veći

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaje

 

0163050

Narovi/šipci

 

0163060

Tropske jabuke

 

0163070

Guave

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Kruhovci

 

0163100

Duriani

 

0163110

Bodljikave anone/guanabane

 

0163990

Ostalo

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0211000

(a)

krumpiri

0,05 (1)

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,05 (1)

0212010

Kasave/manioke

 

0212020

Slatki krumpiri

 

0212030

Bljuštevi

 

0212040

Marante

 

0212990

Ostalo

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikle

0,05 (1)

0213020

Mrkve

0,7

0213030

Celeri korjenaši

0,2

0213040

Hrenovi

0,7

0213050

Čičoke

0,05 (1)

0213060

Pastrnjaci

0,7

0213070

Korijeni peršina

0,7

0213080

Rotkve

0,05 (1)

0213090

Turovci/bijeli korijeni

0,7

0213100

Stočne korabe

0,4

0213110

Repa

0,4

0213990

Ostalo

0,05 (1)

0220000

Lukovičasto povrće

0,05 (1)

0220010

Češnjaci

(+)

0220020

Crveni luk

(+)

0220030

Ljutike

(+)

0220040

Mladi luk i velški luk

 

0220990

Ostalo

 

0230000

Plodovito povrće

0,05 (1)

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

0231010

Rajčice

(+)

0231020

Paprike

(+)

0231030

Patlidžani

(+)

0231040

Bamije

 

0231990

Ostalo

 

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

(+)

0232010

Krastavci

 

0232020

Mali krastavci za kiseljenje

 

0232030

Tikvice

 

0232990

Ostalo

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

(+)

0233010

Dinje

 

0233020

Bundeve

 

0233030

Lubenice

 

0233990

Ostalo

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

0,05 (1)

0241010

Brokula

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

0,05 (1)

0242010

Kelj pupčar

 

0242020

Glavati kupus

 

0242990

Ostalo

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

0,5

0243010

Pekinški kupus

 

0243020

Kelj

 

0243990

Ostalo

 

0244000

(d)

korabe

0,3

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

0251010

Matovilac

0,6

0251020

Salata

0,05 (1)

0251030

Širokolisna endivija

0,05 (1)

0251040

Vrtne grbice te ostale klice i izdanci

0,6

0251050

Barica

0,05 (1)

0251060

Rikola

0,6

0251070

Crvena gorušica

0,05 (1)

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

0,6

0251990

Ostalo

0,05 (1)

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,05 (1)

0252010

Špinat

 

0252020

Tušt

 

0252030

Blitva

 

0252990

Ostalo

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,05 (1)

0254000

(d)

potočarke

0,05 (1)

0255000

(e)

cikorije

0,05 (1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvatovi

 

0256010

Vrtna krasuljica

0,6

0256020

Vlasac

0,6

0256030

Lišće celera

0,6

0256040

Peršin

2

0256050

Kadulja

2

0256060

Ružmarin

0,6

0256070

Majčina dušica/timijan

0,6

0256080

Bosiljak i jestivi cvatovi

0,6

0256090

Lovor

0,6

0256100

Estragon

0,6

0256990

Ostalo

0,6

0260000

Mahunarke

0,05 (1)

0260010

Grah (s mahunama)

 

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0260030

Grašak (s mahunama)

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0260050

Leća

 

0260990

Ostalo

 

0270000

Stabljičasto povrće

 

0270010

Šparoge

0,05 (1)

0270020

Karde

0,05 (1)

0270030

Trakasti celeri

0,1

0270040

Slatki komorač

0,1

0270050

Artičoke

0,05 (1) (+)

0270060

Poriluci

0,05 (1) (+)

0270070

Rabarbara

0,05 (1)

0270080

Mladice bambusa

0,05 (1)

0270090

Palmine srčike

0,05 (1)

0270990

Ostalo

0,05 (1)

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,05 (1)

0280010

Kultivirane gljive

 

0280020

Divlje gljive

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,05 (1)

0300000

MAHUNARKE

0,15

0300010

Grah

 

0300020

Leća

 

0300030

Grašak

 

0300040

Lupine

 

0300990

Ostalo

 

0400000

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA

0,05 (1)

0401000

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

 

0401020

Kikiriki

 

0401030

Sjemenke maka

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0401070

Soja

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0401120

Sjemenke borača

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

0401150

Ricinus

 

0401990

Ostalo

 

0402000

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Koštice uljne palme

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo

 

0500000

ŽITARICE

0,05 (1)

0500010

Ječam

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0500030

Kukuruz

 

0500040

Proso

 

0500050

Zob

 

0500060

Riža

 

0500070

Raž

 

0500080

Sirak

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Ostalo

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

0610000

Čajevi

0,05 (1)

0620000

Zrna kave

0,05 (1)

0630000

Biljne infuzije iz

 

0631000

(a)

cvjetova

0,05 (1)

0631010

Rimska kamilica

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruža

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo

 

0632000

(b)

listovi i začinsko bilje

0,05 (1)

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate čaj/maté

 

0632990

Ostalo

 

0633000

(c)

korijeni

0,5

0633010

Odoljen

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Ostalo

 

0639000

(d)

svi drugi dijelovi biljke

0,05 (1)

0640000

Kakao u zrnu

0,05 (1)

0650000

Rogač

0,05 (1)

0700000

HMELJ

0,05 (1)

0800000

ZAČINI

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05 (1)

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Celer

 

0810040

Korijandar

 

0810050

Kumin

 

0810060

Kopar

 

0810070

Komorač

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo

 

0820000

Začini od plodova

0,05 (1)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski papar

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

0820990

Ostalo

 

0830000

Začini od kore

0,05 (1)

0830010

Cimet

 

0830990

Ostalo

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (1)

0840020

Đumbir

0,05 (1)

0840030

Kurkuma

0,05 (1)

0840040

Hren

(+)

0840990

Ostalo

0,05 (1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05 (1)

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo

 

0860000

Začini od tučka

0,05 (1)

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo

 

0870000

Začini od ljuski

0,05 (1)

0870010

Muškatni orah

 

0870990

Ostalo

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

 

0900010

Korijeni šećerne repe

0,05 (1)

0900020

Šećerne trske

0,05 (1)

0900030

Korijeni cikorije

0,2

0900990

Ostalo

0,05 (1)

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

Tkiva

0,01 (1)

1011000

(a)

svinje

 

1011010

Mišić

 

1011020

Masno tkivo

 

1011030

Jetra

(+)

1011040

Bubreg

(+)

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1011990

Ostalo

 

1012000

(b)

goveda

 

1012010

Mišić

 

1012020

Masno tkivo

 

1012030

Jetra

(+)

1012040

Bubreg

(+)

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1012990

Ostalo

 

1013000

(c)

ovce

 

1013010

Mišić

 

1013020

Masno tkivo

 

1013030

Jetra

(+)

1013040

Bubreg

(+)

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1013990

Ostalo

 

1014000

d)

koze

 

1014010

Mišić

 

1014020

Masno tkivo

 

1014030

Jetra

(+)

1014040

Bubreg

(+)

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1014990

Ostalo

 

1015000

(e)

konja

 

1015010

Mišić

 

1015020

Masno tkivo

 

1015030

Jetra

 

1015040

Bubreg

 

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1015990

Ostalo

 

1016000

(f)

peradi

 

1016010

Mišić

 

1016020

Masno tkivo

 

1016030

Jetra

(+)

1016040

Bubreg

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1016990

Ostalo

 

1017000

(g)

ostale kopnene životinje iz uzgoja

 

1017010

Mišić

 

1017020

Masno tkivo

 

1017030

Jetra

 

1017040

Bubreg

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

1017990

Ostalo

 

1020000

Mlijeko

0,01 (1)

1020010

Krava

 

1020020

Ovca

 

1020030

Koza

 

1020040

Kobila

 

1020990

Ostalo

 

1030000

Ptičja jaja

0,01 (1)

1030010

Kokoš

 

1030020

Patka

 

1030030

Guska

 

1030040

Prepelica

 

1030990

Ostalo

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva

0,05 (1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01 (1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01 (1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01 (1)

(2)

U dijelu A Priloga III. stupci za difenkonazol, fluopikolid, fluopiram i izopirazam zamjenjuju se sljedećim:

„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (4)

Difenkonazol

Fluopikolid

Fluopiram (R)

Izopirazam

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

PLODOVI, SVJEŽI ILI SMRZNUTI; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

0110000

Agrumi

0,6

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0110010

Grejpovi

 

 

 

 

0110020

Naranče

 

 

 

 

0110030

Limuni

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,05 (3)

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0120010

Bademi

 

 

0,05

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

0,05

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

0,05

 

0120040

Kesteni

 

 

0,05

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

0,04

 

0120060

Lješnjaci

 

 

0,05

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

0,05

 

0120080

Pekan orasi

 

 

0,05

 

0120090

Pinjoli

 

 

0,05

 

0120100

Pistacije

 

 

0,05

 

0120110

Orasi

 

 

0,05

 

0120990

Ostalo

 

 

0,05

 

0130000

Jezgričavi plodovi

0,8

0,01 (3)

 

0,7

0130010

Jabuke

 

 

0,6

 

0130020

Kruške

 

 

0,5

 

0130030

Dunje

 

 

0,5

 

0130040

Mušmule

 

 

0,5

 

0130050

Nešpule/japanske mušmule

 

 

0,5

 

0130990

Ostalo

 

 

0,5

 

0140000

Koštuničavi plodovi

 

0,01 (3)

 

 

0140010

Marelice

0,5

 

0,7

0,01 (3)

0140020

Trešnje (slatke)

0,3

 

1,5

0,01 (3)

0140030

Breskve

0,5

 

1,5

1,5

0140040

Šljive

0,5

 

0,5

0,01 (3)

0140990

Ostalo

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0150000

Bobičasti i sitni plodovi

 

 

 

0,01 (3)

0151000

(a)

grožđe

3

2

1,5

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

 

0152000

(b)

jagode

0,4

0,01 (3)

2

 

0153000

(c)

jagodičasti plodovi

 

0,01 (3)

3

 

0153010

Kupine

1,5

 

 

 

0153020

Ostružnice

0,1

 

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

1,5

 

 

 

0153990

Ostalo

0,1

 

 

 

0154000

(d)

drugi sitni plodovi i bobice

 

0,01 (3)

3

 

0154010

Borovnice

0,1

 

 

 

0154020

Brusnice

0,1

 

 

 

0154030

Ribizi (bijeli, crni i crveni)

0,2

 

 

 

0154040

Ogrozdi (crveni, zeleni i žuti)

0,1

 

 

 

0154050

Šipci

0,1

 

 

 

0154060

Dudovi (bijeli i crni)

0,1

 

 

 

0154070

Azarole/mediteranske mušmule/mušmulasti glogovi

0,8

 

 

 

0154080

Bobice bazge

0,1

 

 

 

0154990

Ostalo

0,1

 

 

 

0160000

Ostali plodovi s

 

0,01 (3)

 

 

0161000

(a)

jestivom korom

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0161010

Datulje

0,1

 

 

 

0161020

Smokve

0,1

 

 

 

0161030

Stolne masline

2

 

 

 

0161040

Kumkvati

0,6

 

 

 

0161050

Karambole

0,1

 

 

 

0161060

Kakiji/japanske jabuke

0,8

 

 

 

0161070

Jamuni

0,1

 

 

 

0161990

Ostalo

0,1

 

 

 

0162000

(b)

nejestivom korom, manji

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0162010

Kiviji (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

0162030

Marakuje

 

 

 

 

0162040

Indijske smokve/plodovi kaktusa

 

 

 

 

0162050

Zvjezdaste jabuke

 

 

 

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kakiji

 

 

 

 

0162990

Ostalo

 

 

 

 

0163000

(c)

nejestivom korom, veći

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163020

Banane

0,1

 

0,8

0,05

0163030

Mango

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163040

Papaje

0,2

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163050

Narovi/šipci

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163060

Tropske jabuke

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163070

Guave

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163080

Ananasi

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163090

Kruhovci

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163100

Duriani

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163110

Bodljikave anone/guanabane

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0163990

Ostalo

0,1

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

 

0211000

(a)

krumpiri

0,1

0,03

0,1

0,01 (3)

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,1

0,01

0,1

0,01 (3)

0212010

Kasave/manioke

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpiri

 

 

 

 

0212030

Bljuštevi

 

 

 

 

0212040

Marante

 

 

 

 

0212990

Ostalo

 

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0,15

 

0,2

0213010

Cikle

0,4

 

0,3

 

0213020

Mrkve

0,4

 

0,4

 

0213030

Celeri korjenaši

2

 

0,3

 

0213040

Hrenovi

0,4

 

0,3

 

0213050

Čičoke

0,4

 

0,3

 

0213060

Pastrnjaci

0,4

 

0,3

 

0213070

Korijeni peršina

0,4

 

0,3

 

0213080

Rotkve

0,4

 

0,3

 

0213090

Turovci/bijeli korijeni

0,4

 

0,3

 

0213100

Stočne korabe

0,4

 

0,3

 

0213110

Repa

0,4

 

0,3

 

0213990

Ostalo

0,4

 

0,3

 

0220000

Lukovičasto povrće

 

 

 

0,01 (3)

0220010

Češnjaci

0,5

0,3

0,1

 

0220020

Crveni luk

0,5

1

0,1

 

0220030

Ljutike

0,5

0,3

0,1

 

0220040

Mladi luk i velški luk

9

10

2

 

0220990

Ostalo

0,5

0,01 (3)

0,1

 

0230000

Plodovito povrće

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

1

 

 

0231010

Rajčice

2

 

0,9

0,5

0231020

Paprike

0,8

 

0,8

0,09

0231030

Patlidžani

0,6

 

0,9

0,5

0231040

Bamije

0,05 (3)

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0231990

Ostalo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,3

0,5

0,5

0,4

0232010

Krastavci

 

 

 

 

0232020

Mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

0232030

Tikvice

 

 

 

 

0232990

Ostalo

 

 

 

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,2

0,5

0,4

0,3

0233010

Dinje

 

 

 

 

0233020

Bundeve

 

 

 

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

0233990

Ostalo

 

 

 

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

 

 

0,01 (3)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

2

0,2

 

0241010

Brokula

1

 

 

 

0241020

Cvjetača

0,2

 

 

 

0241990

Ostalo

0,05 (3)

 

 

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

0,2

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

0,2

0,2

 

0242020

Glavati kupus

 

0,2

0,3

 

0242990

Ostalo

 

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

2

 

 

 

0243010

Pekinški kupus

 

2

0,7

 

0243020

Kelj

 

2

0,1 (+)

 

0243990

Ostalo

 

0,1

0,1 (+)

 

0244000

(d)

korabe

0,05 (3)

0,03

0,1 (+)

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

0,01 (3)

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

 

 

 

0251010

Matovilac

7

9

15

 

0251020

Salata

3

9

15

 

0251030

Širokolisna endivija

0,7

1,5

1,5

 

0251040

Vrtne grbice te ostale klice i izdanci

0,05 (3)

9

15

 

0251050

Barica

0,05 (3)

9

15

 

0251060

Rikola

2

9

15

 

0251070

Crvena gorušica

0,05 (3)

9

15

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

0,05 (3)

9

15

 

0251990

Ostalo

0,05 (3)

9

15

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

 

4

 

 

0252010

Špinat

2

 

0,2

 

0252020

Tušt

2

 

0,1 (+)

 

0252030

Blitva

0,2

 

0,1 (+)

 

0252990

Ostalo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0254000

(d)

potočarke

0,5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0255000

(e)

cikorije

0,08

0,01 (3)

0,15

 

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvatovi

 

9

0,1 (+)

 

0256010

Vrtna krasuljica

10

 

 

 

0256020

Vlasac

2

 

 

 

0256030

Lišće celera

10

 

 

 

0256040

Peršin

10

 

 

 

0256050

Kadulja

2

 

 

 

0256060

Ružmarin

2

 

 

 

0256070

Majčina dušica/timijan

2

 

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvatovi

10

 

 

 

0256090

Lovor

2

 

 

 

0256100

Estragon

2

 

 

 

0256990

Ostalo

2

 

 

 

0260000

Mahunarke

 

0,01 (3)

 

0,01 (3)

0260010

Grah (s mahunama)

1

 

0,9

 

0260020

Grah (bez mahuna)

1

 

0,15

 

0260030

Grašak (s mahunama)

1

 

0,4

 

0260040

Grašak (bez mahuna)

1

 

0,15

 

0260050

Leća

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0260990

Ostalo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

 

0270000

Stabljičasto povrće

 

 

 

0,01 (3)

0270010

Šparoge

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270020

Karde

4

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270030

Trakasti celeri

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270040

Slatki komorač

5

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0270050

Artičoke

1

0,01 (3)

0,5

 

0270060

Poriluci

0,5

1,5

0,7

 

0270070

Rabarbara

0,3

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270080

Mladice bambusa

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270090

Palmine srčike

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

 

0270990

Ostalo

0,05 (3)

0,01 (3)

0,1 (+)

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,05 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0300000

MAHUNARKE

 

0,01 (3)

0,4

0,01 (3)

0300010

Grah

0,05 (3)

 

 

 

0300020

Leća

0,05 (3)

 

 

 

0300030

Grašak

0,1

 

 

 

0300040

Lupine

0,05 (3)

 

 

 

0300990

Ostalo

0,05 (3)

 

 

 

0400000

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA

 

0,01 (3)

 

 

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

0,2

 

0,3

0,4

0401020

Kikiriki

0,05 (3)

 

0,03

0,01 (3)

0401030

Sjemenke maka

0,05 (3)

 

0,3

0,4

0401040

Sjemenke sezama

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401050

Sjemenke suncokreta

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401060

Sjemenke uljane repice

0,5

 

0,6

0,4

0401070

Soja

0,05 (3)

 

0,2

0,01 (3)

0401080

Sjemenke gorušice

0,2

 

0,3

0,4

0401090

Sjemenke pamuka

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401100

Bučine sjemenke

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401110

Sjemenke šafranike

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401120

Sjemenke borača

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

0,05 (3)

 

0,3

0,01 (3)

0401140

Sjemenke konoplje

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401150

Ricinus

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0401990

Ostalo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0402000

Plodovi uljarica

 

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0402010

Masline za proizvodnju ulja

2

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

0,05 (3)

 

 

 

0402030

Plodovi uljne palme

0,05 (3)

 

 

 

0402040

Kapok

0,05 (3)

 

 

 

0402990

Ostalo

0,05 (3)

 

 

 

0500000

ŽITARICE

 

0,01 (3)

 

 

0500010

Ječam

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500030

Kukuruz

0,05 (3)

 

0,02

0,01 (3)

0500040

Proso

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0500050

Zob

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,6

0500060

Riža

3

 

0,01 (3)

0,01 (3)

0500070

Raž

0,1

 

0,8

0,2

0500080

Sirak

0,05 (3)

 

1,5

0,01 (3)

0500090

Pšenica

0,1

 

0,8

0,2

0500990

Ostalo

0,05 (3)

 

0,1 (+)

0,01 (3)

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

 

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0610000

Čajevi

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0620000

Zrna kave

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0630000

Biljne infuzije iz

20

 

 

 

0631000

(a)

cvjetova

 

 

0,1 (+)

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

0631990

Ostalo

 

 

 

 

0632000

(b)

listovi i začinsko bilje

 

 

0,1 (+)

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

 

0632990

Ostalo

 

 

 

 

0633000

(c)

korijeni

 

 

2,5

 

0633010

Odoljen

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Ostalo

 

 

 

 

0639000

(d)

svi drugi dijelovi biljke

 

 

0,1 (+)

 

0640000

Kakao u zrnu

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0650000

Rogač

0,05 (3)

 

0,01 (3)

 

0700000

HMELJ

0,05 (3)

0,7

3

0,01 (3)

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,3

0,02 (3)

0,1 (+)

0,01 (3)

0810010

Anis

 

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

0810030

Celer

 

 

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

0810990

Ostalo

 

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,3

0,02 (3)

 

0,01 (3)

0820010

Piment

 

 

0,01 (3)

 

0820020

Sečuanski papar

 

 

0,01 (3)

 

0820030

Kim

 

 

0,1 (+)

 

0820040

Kardamom

 

 

0,01 (3)

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

0,01 (3)

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

0,01 (3)

 

0820070

Vanilija

 

 

0,01 (3)

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

0,01 (3)

 

0820990

Ostalo

 

 

0,01 (3)

 

0830000

Začini od kore

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0830010

Cimet

 

 

 

 

0830990

Ostalo

 

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840020

Đumbir

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840030

Kurkuma

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostalo

0,3

0,02 (3)

0,3

0,01 (3)

0850000

Začini od pupoljaka

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

0850990

Ostalo

 

 

 

 

0860000

Začini od tučka

0,3

0,02 (3)

0,01 (3)

0,01 (3)

0860010

Šafran