ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 176

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
7. srpnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1086 оd 2. srpnja 2015. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Abondance (ZOI))

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1087 оd 2. srpnja 2015. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salsiccia di Calabria (ZOI))

3

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/1088 оd 3. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na olakšavanje postupaka održavanja za zrakoplove općeg zrakoplovstva

4

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1089 оd 6. srpnja 2015. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2015. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i o utvrđivanju udjela za posebnu rezervu za razminirano područje za Hrvatsku

29

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1090 оd 6. srpnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

38

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 740/2014 od 8. srpnja 2014. o provedbi Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus ( SL L 200, 9.7.2014. )

40

 

*

Ispravak Provedbene odluke Vijeća 2014/439/ZVSP od 8. srpnja 2014. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa ( SL L 200, 9.7.2014. )

41

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

7.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1086

оd 2. srpnja 2015.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Abondance (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Francuske za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Abondance”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1107/96 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen nijedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Abondance” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. srpnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1107/96 od 12. lipnja 1996. o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 (SL L 148, 21.6.1996., str. 1.).

(3)  SL C 74, 3.3.2015., str. 11.


7.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1087

оd 2. srpnja 2015.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Salsiccia di Calabria (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Italije za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Salsiccia di Calabria”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 134/98 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Salsiccia di Calabria” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. srpnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 134/98 od 20. siječnja 1998. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti u skladu s postupkom utvrđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 (SL L 15, 21.1.1998., str. 6.).

(3)  SL C 77, 5.3.2015., str. 12.


7.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1088

оd 3. srpnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1321/2014 u odnosu na olakšavanje postupaka održavanja za zrakoplove općeg zrakoplovstva

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1321/2014 (2) utvrđuju se provedbena pravila o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove.

(2)

Potrebno je smanjiti složenost tih provedbenih pravila kako bi ih se prilagodilo u pogledu opasnosti povezanih s različitim kategorijama zrakoplova i vrstama operacija te posebno kako bi se smanjile opasnosti povezane sa zrakoplovima općeg zrakoplovstva radi olakšavanja postupaka održavanja što će dovesti do veće fleksibilnosti i smanjenja troškova za vlasnike dotičnih zrakoplova.

(3)

Osim toga, s obzirom na to da neke potvrde, kako su utvrđene u Dodacima Prilozima Uredbi Komisije (EZ) br. 2042/2003 (3), sadržavaju upućivanja na tu Direktivu, koja je preinačena Uredbom (EU) br. 1321/2014, potrebno je ta upućivanja ažurirati.

(4)

Uredbu (EU) br. 1321/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Europske agencije za sigurnost zračnog prometa podnesenim u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 65. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1321/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. sljedeća točka (ka) umeće se nakon točke (k):

„(ka)

‚zrakoplov ELA2’ znači sljedeći europski laki zrakoplov s posadom:

i.

zrakoplov čija je najveća dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) 2 000 kg ili manje koji nije razvrstan kao kompleksni zrakoplov na motorni pogon;

ii.

jedrilica ili jedrilica s pomoćnim motorom čiji je MTOM 2 000 kg ili manje;

iii.

balon;

iv.

zračni brod uzgonjen vrućim zrakom;

v.

zračni brod uzgonjen plinom koji je u skladu sa sljedećim karakteristikama:

3 % maksimalne statičke težine,

ne-vektorski potisak (osim povratnog potiska),

konvencionalan i jednostavan projekt konstrukcije, kontrolnog sustava i sustava baloneta, te

komande bez serva;

vi.

vrlo laki rotokopter.”

2.

U članku 3. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Programi održavanja odobreni u skladu sa zahtjevima koji su se primjenjivali prije 27. srpnja 2015. smatraju se odobrenima u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi.”

3.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točki (b) nadnevak „28. rujna 2015.” zamjenjuje se nadnevkom „28. rujna 2016.”;

(b)

u stavku 4. „Uredba (EZ) br. 2042/2003” zamjenjuje se s „Uredba (EU) br. 1149/2011”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.   Odstupajući od stavka 1.:

(a)

nadležna tijela ili, prema potrebi, organizacije mogu nastaviti izdavati potvrde, prethodno izdanje, kako je utvrđeno u Dodatku III. Prilogu I. (dio M) ili Dodatku II. i Dodatku III. Prilogu IV. (dio 147.) Uredbi (EU) br. 1321/2014, na snazi prije 27. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015.;

(b)

potvrde izdane prije 1. siječnja 2016. ostaju valjane dok se ne promijene, privremeno ili trajno oduzmu.”

4.

Prilog I. (dio M) mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

5.

Prilog II. (dio 145.) mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

6.

Prilog IV. (dio 147.) mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 362, 17.12.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. studenoga 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (SL L 315, 28.11.2003., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Sadržaj se mijenja kako slijedi:

i.

točka M.A.607. zamjenjuje se sljedećim:

„M.A.607.

Ovlašteno osoblje i osoblje za provjeru plovidbenosti”;

ii.

točka M.A.614. zamjenjuje se sljedećim:

„M.A.614.

Evidencija o održavanju i provjeri plovidbenosti”.

2.

Točka M.A.201. mijenja se kako slijedi:

i.

U podtočki (a), stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

se održavanje zrakoplova ne obavlja u skladu s programom održavanja kako je utvrđeno u točki M.A.302.”;

ii.

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

Kako bi se ispunile odgovornosti iz točke (a),

i.

vlasnik zrakoplova može ugovoriti poslove povezane s kontinuiranom plovidbenošću s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenom u skladu s odjeljkom A poddijelom G ovog Priloga (dio M). U tom slučaju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti preuzima odgovornost za ispravno obavljanje tih poslova. Ugovor opisan u Dodatku I. upotrebljava se u tom slučaju;

ii.

vlasnik koji odluči voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova pod vlastitom odgovornošću, bez ugovora u skladu s Dodatkom I., može ipak sklopiti ograničeni ugovor za razvoj programa održavanja i obradu njegova odobrenja u skladu s točkom M.A.302. s:

organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti, odobrenom u skladu s odjeljkom A poddijelom G ovog Priloga (dio M), ili

u slučaju zrakoplova ELA2 koji nisu uključeni u komercijalne operacije, organizacijom za održavanje iz dijela 145. ili M.A. poddijela F.

U tom slučaju, ograničenim ugovorom prenosi se odgovornost za razvoj i, osim u slučaju kada vlasnik daje izjavu u skladu s M.A.302.(h), obradu odobrenja programa održavanja na organizaciju s kojom je ugovor sklopljen.”

3.

U točki M.A.301. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

izvođenjem cjelokupnog održavanja, u skladu s programom održavanja zrakoplova prema dijelu M.A.302.;”

4.

Točka M.A.302. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki (c) prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Kada kontinuiranu plovidbenost zrakoplova vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A poddijelom G ovog Priloga (dio M) ili kada postoji ograničeni ugovor između vlasnika i te organizacije u skladu s točkom M.A.201.(e) podtočkom ii., program održavanja zrakoplova i njegove izmjene mogu se odobriti u okviru postupka neizravnog odobrenja.”;

ii.

dodaju se točke (h) i (i) kako slijedi:

„(h)

U slučaju zrakoplova ELA1 koji nisu uključeni u komercijalne operacije, usklađenost s točkama (b), (c), (d), (e) i (g) može se zamijeniti usklađenošću sa svim sljedećim uvjetima:

1.

U programu održavanja zrakoplova jasno se određuje vlasnik i konkretni zrakoplov na koji se program odnosi, uključujući svaki ugrađeni motor i elisu.

2.

Program održavanja zrakoplova je:

usklađen s ‚programom minimalnog pregleda’, iz točke (i) koji odgovara određenom zrakoplovu, ili

usklađen s točkama (d) i (e).

Program za održavanje nije manje ograničavajući od ‚programa minimalnog pregleda’.

3.

Program održavanja zrakoplova uključuje sve obvezne zahtjeve za kontinuiranu plovidbenost kao što su naredbe o plovidbenosti koje se ponavljaju, odjeljak o ograničenjima plovidbenosti u uputama za kontinuiranu plovidbenost ili posebni zahtjevi za održavanje iz liste podataka certifikata tipa.

Osim toga, u programu održavanja zrakoplova određuju se svi dodatni poslovi održavanja koje treba obaviti zbog posebnog tipa zrakoplova, konfiguracije zrakoplova te vrste i specifičnosti operacije. Moraju se uzeti u obzir najmanje sljedeći elementi:

posebna ugrađena oprema i preinake zrakoplova,

popravci ugrađeni u zrakoplov,

komponente s ograničenim vijekom trajanja i ključne komponente za sigurnost letenja,

preporuke za održavanje, kao što je vrijeme između remonta (TBO), preporučeno u servisnim biltenima, servisnim dopisima i ostalim neobveznim servisnim informacijama,

primjenjive operativne naredbe/zahtjevi povezani s periodičnim pregledom određene opreme,

posebna operativna odobrenja,

uporaba zrakoplova i operativno okruženje,

održavanje koje obavlja pilot-vlasnik (ako je primjenjivo).

4.

Ako program održavanja nije odobrilo nadležno tijelo (izravno ili ako ga nije odobrila organizacija iz dijela M.A. poddijela G u okviru neizravnog postupka odobrenja), program održavanja zrakoplova sadržava potpisanu izjavu u kojoj vlasnik izjavljuje da je to program održavanja zrakoplova za određenu registraciju zrakoplova te on izjavljuje da je u potpunosti odgovoran za njegov sadržaj i, posebno, za sva odstupanja u odnosu na preporuke nositelja odobrenja projekta.

5.

Program održavanja zrakoplova provjerava se najmanje jednom godišnje. Tu provjeru programa održavanja provodi:

osoba koja provodi provjeru plovidbenosti zrakoplova u skladu s točkom M.A.710.(ga), ili

organizacija iz dijela M.A. poddijela G koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova u onim slučajevima kada provjera programa održavanja nije provedena zajedno s provjerom plovidbenosti.

Ako se u okviru provjere otkriju odstupanja na zrakoplovu povezana s manjkavostima u sadržaju programa održavanja, osoba koja provodi provjeru obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj je izvršena registracija, a vlasnik mijenja program održavanja prema dogovoru s takvim nadležnim tijelom.

(i)

U slučaju zrakoplova ELA1, osim zračnih brodova koji nisu uključeni u komercijalne operacije, ‚minimalni program pregleda’ na koji se upućuje u točki (h) ispunjuje sljedeće uvjete:

1.

Njime su obuhvaćeni sljedeći intervali pregleda:

za zrakoplove ELA1 i motorne jedrilice (TMG) ELA1 svaki godišnji interval ili interval svakih 100 sati, ovisno o tome što nastupi prije. U pogledu tog intervala može se dopustiti odstupanje od jednog mjeseca ili 10 sati pod uvjetom da se sljedeći interval računa počevši od datuma ili sati prema izvornom rasporedu,

za jedrilice ELA1, jedrilice s pomoćnim motorom ELA1 osim motorne jedrilice (TMG) i balone ELA1, svaki godišnji interval. U pogledu tog intervala može se dopustiti odstupanje od jednog mjeseca pod uvjetom da se sljedeći interval računa počevši od datuma prema izvornom rasporedu.

2.

Njime je obuhvaćeno sljedeće:

poslovi servisiranja prema zahtjevima nositelja odobrenja projekta,

pregled oznaka,

provjera evidencije o vaganju i vaganje u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 965/2012 (1), točkom NCO.POL.105.,

ispitivanje funkcionalnosti transpondera (ako postoji),

ispitivanje funkcionalnosti pitot statičkog sustava.

U slučaju zrakoplova ELA1:

operativna provjera za snagu i okretaje u minuti, magnete, tlak goriva i ulja, temperature motora,

za motore opremljene automatskom kontrolom motora, objavljeni postupak probe motora,

za motore sa sustavom podmazivanja sa suhim karterom s turbopuhalima i motore s tekućim hlađenjem, operativna provjera znakova koji upućuju na poremećaje u cirkulaciji tekućine.

Pregled stanja i spojeva strukturalnih elemenata, sustava i komponenata koje se odnose na sljedeća područja:

Za zrakoplove ELA1:

konstrukcija zrakoplova,

putnička i pilotska kabina,

podvozje,

krila i središnji dio,

komande leta,

repna površina,

avionika i električni sustav,

pogonski sustav,

spojke i mjenjačke kutije,

elisa,

razni sustavi kao što je BRS padobranski sustav.

Za ELA1 jedrilice i ELA1 motorne jedrilice:

konstrukcija zrakoplova,

putnička i pilotska kabina,

podvozje,

krila i središnji dio,

repna površina,

avionika i električni sustav,

pogonski sustav (ako je primjenjivo),

razni sustavi kao što je odvojivi balast, padobran za kočenje i kontrole te sustav vodenog balasta.

Za balone ELA1 uzgonjene vrućim zrakom:

kupola,

plamenik,

košara,

spremnici goriva,

oprema i instrumenti.

Za balone ELA1 uzgonjene plinom:

kupola,

košara,

oprema i instrumenti.

Dok se ovom Uredbom ne odredi „minimalni program pregleda’ za zračne brodove, program održavanja mora biti usklađen s točkama (d) i (e).

(1)  Uredba Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 296, 25.10.2012., str. 1.).”"

5.

U točki M.A.604. točki (a), točke 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„5.

popis ovlaštenog osoblja i, ako je primjenjivo, osoblja za provjeru plovidbenosti i osoblja odgovornog za razvoj i obradu programa održavanja, s njihovim opsegom odobrenja, i;

6.

popis lokacija na kojima se obavlja održavanje, zajedno s općenitim opisom objekata, i;”.

6.

Točka M.A.606. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

Potrebno je dokazati i zabilježiti osposobljenost cjelokupnog osoblja uključenog u održavanje, provjere plovidbenosti i razvoj programa održavanja.”;

ii.

dodaju se točke (i) i (j) kako slijedi:

„(i)

Ako organizacija provodi provjere plovidbenosti i izdaje odgovarajuću potvrdu o provjeri plovidbenosti za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije u skladu s točkom M.A.901.(l), mora imati osoblje za provjeru plovidbenosti koje je osposobljeno i ovlašteno u skladu s točkom M.A.901.(l)1.

(j)

Ako je organizacija uključena u razvoj i obradu odobrenja programa održavanja za ELA2 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije u skladu s M.A.201(e) podtočkom ii., mora imati osposobljeno osoblje koje mora biti u stanju pokazati potrebno znanje i iskustvo.”

7.

Točka M.A.607. mijenja se kako slijedi:

i.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„M.A.607.   Ovlašteno osoblje i osoblje za provjeru plovidbenosti”;

ii.

u točki (b) prva rečenica drugog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

„O svim takvim slučajevima mora se izvijestiti nadležno tijelo u roku od sedam dana nakon izdavanja takvog ovlaštenja za izdavanje potvrde.”;

iii.

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Odobrena organizacija za održavanje bilježi sve podatke o ovlaštenom osoblju i osoblju za provjeru plovidbenosti te vodi važeći popis cjelokupnog ovlaštenog osoblja i osoblja za provjeru plovidbenosti zajedno s njihovim opsegom odobrenja, i to kao dio priručnika organizacije u skladu s točkom M.A.604.(a)5.”

8.

Točka M.A.614. mijenja se kako slijedi:

i.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„M.A.614.   Evidencija o održavanju i provjeri plovidbenosti”;

ii.

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Odobrena organizacija za održavanje bilježi sve podatke o provedenim radovima. Potrebno je čuvati evidenciju za dokazivanje da su ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrde o otpuštanju u uporabu, uključujući dokumente za otpuštanje u uporabu od podizvođača, i za izdavanje svih potvrda o provjeri plovidbenosti i preporuka.”;

iii.

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

Odobrena organizacija za održavanje čuva primjerak cjelokupne dokumentacije o održavanju i svih pratećih podataka o održavanju tri godine od datuma kad su zrakoplov ili komponenta zrakoplova na koju se radovi odnose otpušteni u uporabu iz odobrene organizacije za održavanje. Osim toga, čuva primjerak cjelokupne dokumentacije povezane s izdavanjem preporuka i potvrda o provjeri plovidbenosti tri godine od datuma izdavanja te osigurava njihov primjerak vlasniku zrakoplova.

1.

Dokumentacija iz ove točke pohranjuje se na način koji jamči zaštitu od oštećenja, izmjene i krađe.

2.

Sva računalna oprema koja se upotrebljava za osiguravanje sigurnosne kopije pohranjuje se na nekoj lokaciji različitoj od one koja sadržava radne podatke i to u okruženju koje jamči da će ostati u dobrom stanju.

3.

Kad odobrena organizacija za održavanje prestane s radom, sva dokumentacija o održavanju, koja obuhvaća posljednje tri godine, šalje se posljednjem vlasniku ili korisniku dotičnog zrakoplova ili komponente ili se čuva na način kako je utvrdilo nadležno tijelo.”

9.

U točki M.A.615. dodaju se točke (e) i (f) kako slijedi:

„(e)

ako ima posebno odobrenje za to, za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije,

1.

provoditi provjere plovidbenosti i izdavati odgovarajuću potvrdu o provjeri plovidbenosti pod uvjetima navedenima u točki M.A.901.(l); i

2.

provoditi provjere plovidbenosti i izdavati odgovarajuće preporuke pod uvjetima navedenima u točki M.A.901.(l) i M.A.904.(a)2. i (b).

(f)

razviti program održavanja i obraditi njegovo odobrenje u skladu s točkom M.A.302. za ELA2 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije, pod uvjetima navedenima u točki M.A.201.(e) podtočki ii., ograničeno na tipove/grupu zrakoplova navedene u potvrdi o odobrenju.

Organizacija održava zrakoplov ili komponentu za koji je odobrena samo kad su raspoloživi svi potrebni objekti, oprema, alati, materijal, podaci za održavanje i osoblje koje izdaje potvrde.”

10.

U točki M.A.617. točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

objekti, oprema, alati, materijal, postupci, opseg radova, osoblje koje izdaje potvrde i osoblje za provjeru plovidbenosti koji bi mogli utjecati na odobrenje.”

11.

U točki M.A.707. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Osoblju za provjeru plovidbenosti, koje je imenovala organizacija odobrena za kontinuiranu plovidbenost, organizacija odobrena za kontinuiranu plovidbenost može izdati ovlaštenje samo kada nadležno tijelo to službeno prihvati nakon zadovoljavajućeg okončanja provjere plovidbenosti pod nadzorom nadležnog tijela ili pod nadzorom osoblja za provjeru plovidbenosti organizacije u skladu s postupkom koji je odobrilo nadležno tijelo.”

12.

Točka M.A.710. mijenja se kako slijedi:

i.

iza točke (g) umeće se sljedeća točka (ga):

„(ga)

Za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije za koje je program održavanja zrakoplova uspostavljen u skladu s M.A.302.(h), program održavanja zrakoplova pregledava se zajedno s provjerom plovidbenosti. Taj će pregled obaviti osoba koja je provela provjeru plovidbenosti.”;

ii.

točka (h) zamjenjuje se sljedećim:

„(h)

Ako je ishod provjere plovidbenosti nejasan ili ako se pregledom iz točke M.A.710.(ga) otkriju odstupanja na zrakoplovu povezana s manjkavostima u sadržaju programa održavanja, o tome organizacija obavješćuje nadležno tijelo u najkraćem mogućem roku, ali u svakom slučaju u roku od 72 sata od trenutka kad organizacija utvrdi stanje na koje se pregled odnosi. Potvrda o provjeri plovidbenosti ne izdaje se dok nisu zaključeni svi nalazi.”

13.

Točka M.A.901. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Potvrda o provjeri plovidbenosti izdaje se u skladu s Dodatkom III. (obrazac EASA 15.a, 15.b ili 15.c) nakon dovršenja zadovoljavajuće provjere plovidbenosti. Potvrda o provjeri plovidbenosti vrijedi jednu godinu;”;

ii.

dodaje se točka (l) kako slijedi:

„(l)

Za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije, organizacija za održavanje iz dijela 145. ili M.A. poddijela F koja provodi godišnji pregled iz programa održavanja može, ako je odobreno na odgovarajući način, provesti provjeru plovidbenosti i izdati odgovarajuću potvrdu o provjeri plovidbenosti pod sljedećim uvjetima:

1.

Organizacija imenuje osoblje za provjeru plovidbenosti koje zadovoljava sve sljedeće uvjete:

(a)

osoblje za provjeru plovidbenosti posjeduje ovlaštenje za osoblje za provjeru plovidbenosti za odgovarajući zrakoplov;

(b)

osoblje za provjeru plovidbenosti ima najmanje tri godine iskustva kao osoblje koje izdaje potvrde;

(c)

osoblje za provjeru plovidbenosti neovisno je o procesu vođenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova koje se provjerava ili ima sveukupnu ovlast nad procesom vođenja kontinuirane plovidbenosti čitavog zrakoplova koji se provjerava;

(d)

osoblje za provjeru plovidbenosti steklo je odgovarajuće znanje o dijelovima ovog Priloga (dio M) o vođenju kontinuirane plovidbenosti;

(e)

osoblje za provjeru plovidbenosti steklo je dokazano znanje o postupcima organizacije za održavanje potrebno za provjeru plovidbenosti i izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti;

(f)

osoblje za provjeru plovidbenosti službeno je prihvatilo nadležno tijelo nakon provođenja provjere plovidbenosti pod nadzorom nadležnog tijela ili pod nadzorom osoblja za provjeru plovidbenosti organizacije u skladu s postupkom koji je odobrilo nadležno tijelo;

(g)

osoblje za provjeru plovidbenosti provelo je barem jednu provjeru plovidbenosti u posljednjih dvanaest mjeseci.

2.

Provjera plovidbenosti provodi se u isto vrijeme kao i godišnji pregled iz programa održavanja, a provodi ga ista osoba koja odobrava takav godišnji pregled, uz mogućnost primjene odredbe M.A.710.(d) o anticipaciji provjere u roku od najviše 90 dana.

3.

Provjera plovidbenosti uključuje i potpunu dokumentiranu provjeru u skladu s točkom M.A.710.(a).

4.

Provjera plovidbenosti uključuje fizički pregled zrakoplova u skladu s točkama M.A.710.(b) i (c).

5.

Potvrdu o provjeri plovidbenosti, obrazac EASA 15.c, u ime organizacije za održavanje izdaje osoba koja je provela provjeru plovidbenosti kad se uvjeri da:

(a)

provjera plovidbenosti izvedena je u potpunosti i na zadovoljavajući način; i

(b)

program održavanja pregledan je u skladu s točkom M.A.710.(ga); i

(c)

nema nesukladnosti za koju se zna da ugrožava sigurnost leta.

6.

Preslika svake potvrde o provjeri plovidbenosti koja je izdana šalje se nadležnom tijelu države članice u kojoj je zrakoplov registriran u roku od 10 dana od dana izdavanja.

7.

Nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran obavješćuje se u roku od 72 sata ako je organizacija zaključila da je provjera plovidbenosti nejasna ili da pregled iz točke M.A.901.(l)5.(b) otkrije odstupanja na zrakoplovu povezana s manjkavostima u sadržaju programa održavanja.

8.

U priručniku organizacije za održavanja opisano je sljedeće:

(a)

postupci za provođenje provjera plovidbenosti i izdavanje odgovarajuće potvrde o provjeri plovidbenosti;

(b)

imena osoblja koje izdaje potvrde ovlaštenog za provođenje provjera plovidbenosti i izdavanje odgovarajuće potvrde o provjeri plovidbenosti;

(c)

postupke za pregled programa održavanja.”

14.

U točki M.A.904. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Kada se uvjeri da je zrakoplov u skladu s odgovarajućim zahtjevima, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti ili organizacija za održavanje, ako je primjereno, šalje dokumentiranu preporuku za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti državi članici u kojoj je zrakoplov registriran.”

15.

Točka M.B.301. zamjenjuje se sljedećim:

„M.B.301.   Program održavanja

(a)

Osim u onim slučajevima kad je vlasnik dao izjavu za program održavanja u skladu s točkom M.A.302.(h), nadležno tijelo provjerava je li program održavanja usklađen s točkom M.A.302.

(b)

Osim ako je navedeno drukčije u točkama M.A.302.(c) i M.A.302.(h), program održavanja i njegove izmjene izravno odobrava nadležno tijelo.

(c)

U slučaju neizravnog odobrenja, postupke programa održavanja odobrava nadležno tijelo priručnikom o vođenju kontinuirane plovidbenosti.

(d)

Radi odobravanja programa održavanja prema točki (b) ove točke, nadležno tijelo mora imati pristup svim podacima koji se zahtijevaju u točkama M.A.302.(d), (e), (f) i (h).”

16.

U Dodatku II., točka 5. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (x) polja 12. „Napomene” zamjenjuje se sljedećim:

„(x)

za organizacije za održavanje odobrene u skladu s poddijelom F Priloga I. (dio M), izjava o potvrdi o otpuštanju komponente u uporabu iz točke M.A.613.:

‚Potvrđuje se da je, ako u ovom polju nije drukčije navedeno, rad naveden u polju 11. i opisan u ovom polju obavljen u skladu sa zahtjevima iz odjeljka A pododjeljka F Priloga I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014 te da se u vezi s tim radom element smatra spremnim za otpuštanje u uporabu. OVO NIJE OTPUŠTANJE U UPORABU NA TEMELJU PRILOGA II. (DIO 145.) UREDBI (EU) BR. 1321/2014.’”;

ii.

polje 14.a zamjenjuje se sljedećim:

„Označite odgovarajući kvadratić ili kvadratiće koji označavaju propise koji se primjenjuju na obavljeni rad. Ako se označi kvadratić ‚ostali propisi navedeni su u polju 12.’, tada u polju 12. moraju biti navedeni propisi drugih nadležnih tijela za plovidbenost. Mora se označiti najmanje jedan kvadratić, a mogu se označiti i oba, kako je primjereno.

Za sva održavanja koja obavljaju organizacije za održavanje odobrene u skladu s odjeljkom A pododjeljkom F Priloga I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014, mora se označiti kvadratić ‚ostali propisi navedeni su u polju 12.’ i izjava o potvrdi o otpuštanju u uporabu u polju 12. U tom slučaju je izjava ‚osim ako u ovom polju nije drukčije navedeno’ namijenjena za rješavanje sljedećih slučajeva:

(a)

ako održavanje nije moglo biti završeno;

(b)

ako je održavanje odstupilo od standarda koji se zahtijeva Prilogom I. (dio M);

(c)

ako je održavanje obavljeno u skladu s nekim drugim zahtjevom, a ne onim koji je naveden u Prilogu I. (dio M). U tom slučaju u polju 12. navodi se određeni nacionalni propis.

Za sva održavanja koja obavljaju organizacije za održavanje odobrene u skladu s odjeljkom A Priloga II. (dio 145.) Uredbi (EU) br. 1321/2014, izjava ‚osim ako nije drukčije navedeno u polju 12.’ namijenjena je za rješavanje sljedećih slučajeva:

(a)

ako održavanje nije moglo biti završeno;

(b)

ako je održavanje odstupilo od standarda koji se zahtijeva Prilogom II. (dio 145.);

(c)

ako je održavanje obavljeno u skladu s nekim drugim zahtjevom, a ne onim koji je naveden u Prilogu II. (dio 145.). U tom slučaju u polju 12. navodi se određeni nacionalni propis.”

17.

Dodatak III. mijenja se kako slijedi:

i.

obrazac EASA 15.b i obrazac EASA 15.a zamjenjuju se sljedećim:

Image

Image

ii.

dodaje se EASA obrazac 15.c kako slijedi:

Image

18.

U Dodatku IV., tablica u točki 13. mijenja se kako slijedi:

i.

kvadratići koji pripadaju pod klasu „zrakoplov” zamjenjuju se sljedećim:

„KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJE

BAZNO

LINIJSKO

ZRAKOPLOV

A1 Avioni iznad 5 700 kg

[Ovlaštenje rezervirano za organizacije za održavanje odobrene u skladu s Prilogom II. (dio 145.)]

[Navodi se proizvođač ili grupa ili serija ili tip aviona i/ili poslovi održavanja]

Primjer: Airbus serije A320

[DA/NE] (*)

[DA/NE] (*)

A2 Avioni s 5 700 kg ili manje

[Navodi se proizvođač ili grupa ili serija ili tip aviona i/ili poslovi održavanja]

Primjer: DHC-6 Twin Otter serija

Navedite je li izdavanje preporuka i potvrda o provjeri plovidbenosti ovlašteno ili ne (moguće samo za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije)

[DA/NE] (*)

[DA/NE] (*)

A3 Helikopteri

[Navodi se proizvođač ili grupa ili serija ili tip helikoptera i/ili posao (poslovi) održavanja]

Primjer: Robinson R44

[DA/NE] (*)

[DA/NE] (*)

A4 Zrakoplovi osim A1, A2 i A3

[Navodi se kategorija zrakoplova (jedrilica, balon, zračni brod itd.), proizvođač ili grupa ili serija ili tip i/ili posao (poslovi) održavanja]

Navedite je li izdavanje preporuka i potvrda o provjeri plovidbenosti ovlašteno ili ne (moguće samo za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije)

[DA/NE] (*)

[DA/NE] (*)”

ii.

na dnu tablice dodaje se sljedeća bilješka:

„(*)

Prekrižiti nepotrebno”.

19.

Dodatak V. zamjenjuje se sljedećim:

Dodatak V.

Odobrenje organizacije za održavanje iz Priloga I. (dio M) poddijela F

Image

Image

20.

U Dodatku VIII., točka (b) mijenja se kako slijedi:

i.

dodaje se sljedeća točka 9.:

„9.

dio godišnje provjere ili provjere nakon 100 sati iz programa minimalne inspekcije opisanog u M.A.302. podtočki (i)”;

ii.

treća rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Mjerila 1. do 9. ne mogu se zamijeniti manje ograničavajućim uputama izdanima u skladu s točkom ‚M.A.302.(d) Program održavanja’.”PRILOG II.

Prilog II. (dio-145) Uredbi (EU) br. 1321/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Sadržaj dijela 145. mijenja se kako slijedi:

i.

dodaje se točka 145.A.36. kako slijedi:

„145.A.36

Evidencija osoblja za provjeru plovidbenosti”;

ii.

točka 145.A.55. zamjenjuje se sljedećim:

„145.A.55.

Evidencija o održavanju i provjeri plovidbenosti”.

2.

Točka 145.A.30. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki (e) prva rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Organizacija utvrđuje i kontrolira stručnost osoblja uključenog u bilo kakvo održavanje, razvoj programa održavanja, provjere plovidbenosti, upravljanje i/ili provjeru kakvoće u skladu s postupkom i prema standardu koje je donijelo nadležno tijelo.”;

ii.

u točki (j)5. prva rečenica drugog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

„O svim takvim slučajevima kako su navedeni u ovoj točki mora se izvijestiti nadležno tijelo u roku od sedam dana nakon izdavanja takvog ovlaštenja za izdavanje potvrde.”;

iii.

dodaju se sljedeće točke (k) i (l):

„(k)

Ako organizacija provodi provjere plovidbenosti i izdaje odgovarajuću potvrdu o provjeri plovidbenosti za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije u skladu s točkom M.A.901.(l), mora imati osoblje za provjeru plovidbenosti koje je osposobljeno i ovlašteno u skladu s točkom M.A.901.(l)1;

(l)

Ako je organizacija uključena u razvoj i obradu odobrenja programa održavanja za ELA2 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije u skladu s M.A.201(e) podtočkom ii., mora imati osposobljeno osoblje koje mora biti u stanju pokazati potrebno znanje i iskustvo.”

3.

Umeće se sljedeća točka 145.A.36:

„145.A.36   Evidencija osoblja za provjeru plovidbenosti

Organizacija mora zabilježiti sve podatke o osoblju za provjeru plovidbenosti te voditi važeći popis cjelokupnog osoblja za provjeru plovidbenosti zajedno s njihovim opsegom odobrenja, i to kao dio priručnika organizacije u skladu s točkom 145.A.70(a)6.

Organizacija čuva evidenciju najmanje tri godine nakon što osoblje iz ove točke prestane biti zaposleno (ili angažirano na ugovor ili kao volonteri) u organizaciji ili nakon što se ovlaštenje povuče. Osim toga, organizacija za održavanje na zahtjev osigurava osoblju iz ove točke presliku njihove osobne evidencije pri odlasku iz organizacije.

Osoblju iz ove točke se na zahtjev omogućuje pristup njihovoj osobnoj dokumentaciji.”

4.

Točka 145.A.55. mijenja se kako slijedi:

i.

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„145.A.55.   Evidencija o održavanju i provjeri plovidbenosti”;

ii.

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Organizacija bilježi sve podatke o provedenim radovima održavanja. Organizacija u najmanju ruku čuva evidenciju potrebnu za dokazivanje da su ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrde za otpuštanje u uporabu, uključujući dokumente za otpuštanje u uporabu od podizvođača, i za izdavanje svih potvrda o provjeri plovidbenosti i preporuka.”;

iii.

u točki (c) prva rečenica zamjenjuje se sljedećom:

„Organizacija čuva presliku svih detaljnih dokumentacija o održavanju i svih pratećih podataka o održavanju tri godine od datuma kad je organizacija otpustila u uporabu zrakoplov ili komponentu na koju se radovi odnose. Osim toga, čuva primjerak cjelokupne dokumentacije povezane s izdavanjem potvrda o provjeri plovidbenosti i preporuka tri godine od datuma izdavanja te dostavlja njihov primjerak vlasniku zrakoplova.”;

iv.

u podtočki (c), točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Kad organizacija odobrena u skladu s ovim Prilogom (dio 145.) prekine s radom, sva pohranjena dokumentacija o održavanju koja obuhvaća posljednje tri godine šalje se posljednjem vlasniku ili korisniku dotičnog zrakoplova ili komponente ili se čuva na način koji je utvrdilo nadležno tijelo.”

5.

Točka (a) točke 145.A.70. mijenja se kako slijedi:

i.

točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

popis osoblja koje izdaje potvrde, pomoćnog osoblja i, ako je primjenjivo, osoblja za provjeru plovidbenosti i osoblja odgovornog za razvoj i obradu programa održavanja, s njihovim opsegom odobrenja;”;

ii.

točka 12. zamjenjuje se sljedećim:

„12.

postupke i sustav kakvoće koje je organizacija utvrdila prema točkama od 145.A.25. do 145.A.90. i bilo koji dodatni postupak koji se primjenjuje u skladu s Prilogom I. (dio M)”.

6.

U točki 145.A.75. dodaju se sljedeće točke (f) i (g):

„(f)

ako ima posebno odobrenje za to, za ELA1 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije,

1.

provoditi provjere plovidbenosti i izdavati odgovarajuću potvrdu i provjeri plovidbenosti pod uvjetima navedenima u točki M.A.901.(l); i

2.

provoditi provjere plovidbenosti i izdavati odgovarajuću preporuku pod uvjetima navedenima u točki M.A.901.(l) i M.A.904.(a)2. i (b).

(g)

razviti program održavanja i obraditi njegovo odobrenje u skladu s točkom M.A.302 za ELA2 zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalne operacije, pod uvjetima navedenima u točki M.A.201.(e) podtočki ii., ograničeno na tipove/grupu zrakoplova navedene u potvrdi o odobrenju.”

7.

U točki 145.A.85. točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.

objekti, oprema, alati, materijal, postupci, opseg radova, osoblje koje izdaje potvrde i osoblje za provjeru plovidbenosti koji bi mogli utjecati na odobrenje.”

8.

Dodatak III. zamjenjuje se sljedećim:

Dodatak III.

Odobrenje organizacije za održavanje iz Priloga II. (dio 145.)

Image

Image


PRILOG III.

Prilog IV. (dio 147.) Uredbi (EU) br. 1321/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Dodatak II. zamjenjuje se sljedećim:

Dodatak II.

Potvrda o odobrenju organizacije za osposobljavanje iz Priloga IV. (dio 147.) – EASA obrazac 11.

Image

Image

2.

U Dodatku III., EASA obrasci 148. i 149. zamjenjuju se sljedećim:

Dodatak III.

Potvrda o priznavanju iz Priloga IV. (dio 147.) – EASA obrasci 148. i 149.

Image

Image


7.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/29


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1089

оd 6. srpnja 2015.

o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2015. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i o utvrđivanju udjela za posebnu rezervu za razminirano područje za Hrvatsku

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (1), a posebno njezin članak 20. stavak 3., članak 22. stavak 1., članak 36. stavak. 4., članak 42. stavak 2., članak 47. stavak 3., članak 49. stavak 2., članak 51. stavak 4. i članak 53. stavak 7.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013, Hrvatska je do 31. siječnja 2015. obavijestila Komisiju o područjima utvrđenima u skladu s člankom 57.a stavkom 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (2) koja su se ponovno počela upotrebljavati za poljoprivredne djelatnosti u kalendarskoj godini 2014. U tu je obavijest uključen i broj prava na plaćanje koja su poljoprivrednicima dostupna 31. prosinca 2014. te preostali nepotrošeni iznos u posebnoj rezervi za razminirano područje na taj datum.

(2)

U skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013, Komisija je naknadno izračunala iznose koje treba dodati za kalendarsku godinu 2015. nadalje iznosima nacionalnih gornjih granica iz Priloga II. toj Uredbi kako bi se financirala potpora koja se dodjeljuje za razminirana područja u okviru programa navedenih u Prilogu I. toj Uredbi. To povećanje, koje je Delegiranom Uredbom Komisije (EU) 2015/851 (3) dodano nacionalnoj gornjoj granici za Hrvatsku određenoj u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1307/2013, iznosi 700 000 EUR u 2015.

(3)

U skladu s člankom 20. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013, Komisija mora odrediti udio koji se primjenjuje na to povećanje u cilju uključivanja dobivenog iznosa u posebnu rezervu za razminirano područje u svrhu dodjele prava na plaćanje za ta područja. Taj se udio mora izračunati na temelju omjera između gornje granice za program osnovnih plaćanja za 2015. i nacionalne gornje granice za tu godinu utvrđene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1307/2013 i ne uzimajući u obzir povećanje dodano Delegiranom Uredbom (EU) 2015/851.

(4)

Za svaku državu članicu koja provodi program osnovnih plaćanja predviđen u glavi III. poglavlju 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnju nacionalnu gornju granicu iz članka 22. stavka 1. te Uredbe za 2015. na način da od godišnje nacionalne gornje granice iz Priloga II. toj Uredbi oduzme utvrđenu gornju granicu u skladu s člancima 42., 47., 49., 51. i 53. te Uredbe. U skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013, treba uzeti u obzir svako povećanje koje države članice primjenjuju u skladu s tom odredbom.

(5)

Za svaku državu članicu koja provodi program jedinstvenih plaćanja po površini predviđen u glavi III. poglavlju 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnju nacionalnu gornju granicu iz članka 36. stavka 4. te Uredbe za 2015. na način da od godišnje nacionalne gornje granice iz Priloga II. toj Uredbi oduzme utvrđenu gornju granicu u skladu s člancima 42., 47., 49., 51. i 53. te Uredbe.

(6)

Za svaku državu članicu koja provodi preraspodjelu plaćanja predviđenu u glavi III. poglavlju 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnju nacionalnu gornju granicu iz članka 42. stavka 2. te Uredbe za 2015. na temelju postotka koji su države članice priopćile u skladu s člankom 42. stavkom 1. te Uredbe.

(7)

U pogledu plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš predviđenog u glavi III. poglavlju 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 u 2015., godišnje nacionalne gornje granice iz članka 47. stavka 3. te Uredbe za 2015. moraju se izračunati u skladu s člankom 47. stavkom 1. te Uredbe i iznositi do 30 % nacionalne gornje granice odgovarajuće države članice kao što je utvrđeno u Prilogu II. toj Uredbi.

(8)

Za države članice koje dodjeljuju plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima predviđeno u glavi III. poglavlju 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnje nacionalne gornje granice iz članka 49. stavka 2. te Uredbe za 2015. na temelju postotka koji su odgovarajuće države članice priopćile u skladu s člankom 49. stavkom 1. te Uredbe.

(9)

U pogledu plaćanja za mlade poljoprivrednike predviđenog u glavi III. poglavlju 5. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnje nacionalne gornje granice iz članka 51. stavka 4. te Uredbe za 2015. na temelju postotka koji su države članice priopćile u skladu s člankom 51. stavkom 1. te Uredbe i na temelju najvišeg iznosa od 2 % određenog u istoj odredbi.

(10)

Ako ukupni iznos plaćanja za mlade poljoprivrednike za koja su u 2015. u državi članici podneseni zahtjevi premašuje gornju granicu utvrđenu u skladu s člankom 51. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 za tu državu članicu, razliku mora financirati država članica u skladu s člankom 51. stavkom 2. te Uredbe poštujući najviši iznos utvrđen člankom 51. stavkom 1. te Uredbe. Radi jasnoće primjereno je odrediti taj najviši iznos za svaku državu članicu.

(11)

Za svaku državu članicu koja u 2015. dodjeljuje dobrovoljno proizvodno vezanu potporu predviđenu u glavi IV. poglavlju 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Komisija mora odrediti godišnju nacionalnu gornju granicu iz članka 53. stavka 7. te Uredbe za 2015. na temelju postotka koji je odgovarajuća država članica priopćila na temelju članka 54. stavka 1. te Uredbe.

(12)

Za 2015. provedba programa izravne potpore predviđenih Uredbom (EU) br. 1307/2013 započela je 1. siječnja 2015. Radi dosljednosti između primjenjivosti te Uredbe za godinu podnošenja zahtjeva 2015. i primjenjivosti odgovarajućih gornjih granica proračuna ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za izravna plaćanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Udio iz članka 20. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 iznosi 43,3496 % za 2015. U skladu s tim, svota koja se uključuje u posebnu nacionalnu rezervu za razminirano područje Hrvatske, kako bi se dodijelila prava na plaćanja za područja iz članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013, iznosi 303 447 EUR.

Članak 2.

1.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2015. za program osnovnih plaćanja iz članka 22. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki I. Priloga ovoj Uredbi.

2.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2015. za program jedinstvenih plaćanja po površini iz članka 36. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki II. Priloga ovoj Uredbi.

3.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2015. za preraspodjelu plaćanja iz članka 42. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki III. Priloga ovoj Uredbi.

4.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2015. za plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš iz članka 47. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki IV. Priloga ovoj Uredbi.

5.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2015. za plaćanje za područja s prirodnim ograničenjima iz članka 49. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki V. Priloga ovoj Uredbi.

6.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2015. za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki VI. Priloga ovoj Uredbi.

7.   Najviši iznosi za 2015. za plaćanje za mlade poljoprivrednike iz članka 51. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđeni su u točki VII. Priloga ovoj Uredbi.

8.   Godišnje nacionalne gornje granice za 2015. za dobrovoljno proizvodno vezanu potporu iz članka 53. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1307/2013 utvrđene su u točki VIII. Priloga ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 608.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851 оd 27. ožujka 2015. o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike (SL L 135, 2.6.2015., str. 8.).


PRILOG

I.   GORNJE GRANICE PRORAČUNA ZA PROGRAM OSNOVNIH PLAĆANJA IZ ČLANKA 22. STAVKA 1. UREDBE (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

Belgija

231 512

Danska

565 119

Njemačka

3 063 113

Irska

828 305

Grčka

1 205 698

Španjolska

2 809 785

Francuska

3 577 319

Hrvatska

79 648

Italija

2 345 126

Luksemburg

22 859

Malta

648

Nizozemska

521 770

Austrija

471 284

Portugal

279 102

Slovenija

74 803

Finska

267 423

Švedska

383 289

Ujedinjena Kraljevina

2 114 466

II.   GORNJE GRANICE PRORAČUNA ZA PROGRAM JEDINSTVENIH PLAĆANJA PO POVRŠINI IZ ČLANKA 36. STAVKA 4. UREDBE (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

Bugarska

305 708

Češka

462 980

Estonija

75 485

Cipar

31 041

Latvija

96 858

Litva

159 842

Mađarska

737 469

Poljska

1 544 022

Rumunjska

721 556

Slovačka

247 436

III.   GORNJE GRANICE PRORAČUNA ZA PRERASPODJELU PLAĆANJA IZ ČLANKA 42. STAVKA 2. UREDBE (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

Belgija

48 911

Bugarska

55 917

Njemačka

343 894

Francuska

365 837

Hrvatska

18 374

Litva

62 684

Poljska

280 424

Rumunjska

92 345

IV.   GORNJE GRANICE PRORAČUNA ZA PLAĆANJE ZA POLJOPRIVREDNE PRAKSE KORISNE ZA KLIMU I OKOLIŠ IZ ČLANKA 47. STAVKA 3. UREDBE (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

Belgija

157 097

Bugarska

237 273

Češka

253 456

Danska

261 225

Njemačka

1 473 832

Estonija

34 313

Irska

364 501

Grčka

576 590

Španjolska

1 452 797

Francuska

2 190 642

Hrvatska

55 121

Italija

1 170 612

Cipar

15 235

Latvija

54 313

Litva

125 367

Luksemburg

10 081

Mađarska

403 724

Malta

1 572

Nizozemska

224 795

Austrija

207 920

Poljska

1 013 581

Portugal

169 745

Rumunjska

535 028

Slovenija

41 396

Slovačka

131 490

Finska

157 000

Švedska

209 067

Ujedinjena Kraljevina

951 997

V.   GORNJE GRANICE PRORAČUNA ZA PLAĆANJE ZA PODRUČJA S PRIRODNIM OGRANIČENJIMA IZ ČLANKA 49. STAVKA 2. UREDBE (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

Danska

2 857

VI.   GORNJE GRANICE PRORAČUNA ZA PLAĆANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE IZ ČLANKA 51. STAVKA 4. UREDBE (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

Belgija

9 898

Bugarska

3 717

Češka

1 690

Danska

17 415

Njemačka

49 128

Estonija

343

Irska

24 300

Grčka

38 439

Španjolska

96 853

Francuska

73 021

Hrvatska

3 675

Italija

39 020

Cipar

508

Latvija

2 716

Litva

7 313

Luksemburg

504

Mađarska

2 691

Malta

21

Nizozemska

14 986

Austrija

13 861

Poljska

33 786

Portugal

11 316

Rumunjska

32 000

Slovenija

1 380

Slovačka

2 403

Finska

5 233

Švedska

13 938

Ujedinjena Kraljevina

54 261

VII.   NAJVIŠI IZNOSI ZA PLAĆANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE IZ ČLANKA 51. STAVKA 1. UREDBE (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

Belgija

10 473

Bugarska

15 818

Češka

16 897

Danska

17 415

Njemačka

98 255

Estonija

2 288

Irska

24 300

Grčka

38 439

Španjolska

96 853

Francuska

146 043

Hrvatska

3 675

Italija

78 041

Cipar

1 016

Latvija

3 621

Litva

8 358

Luksemburg

672

Mađarska

26 915

Malta

105

Nizozemska

14 986

Austrija

13 861

Poljska

67 572

Portugal

11 316

Rumunjska

35 669

Slovenija

2 760

Slovačka

8 766

Finska

10 467

Švedska

13 938

Ujedinjena Kraljevina

63 466

VIII.   GORNJE GRANICE PRORAČUNA ZA DOBROVOLJNO PROIZVODNO VEZANU POTPORU IZ ČLANKA 53. STAVKA 7. UREDBE (EU) br. 1307/2013

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

Belgija

87 237

Bugarska

118 636

Češka

126 728

Danska

24 135

Estonija

4 237

Irska

3 000

Grčka

141 600

Španjolska

584 919

Francuska

1 095 321

Hrvatska

27 560

Italija

429 224

Cipar

4 000

Latvija

27 157

Litva

62 684

Luksemburg

160

Mađarska

201 862

Malta

3 000

Nizozemska

3 500

Austrija

14 554

Poljska

506 791

Portugal

117 535

Rumunjska

219 064

Slovenija

20 698

Slovačka

56 970

Finska

104 667

Švedska

90 596

Ujedinjena Kraljevina

52 600


7.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/38


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1090

оd 6. srpnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. srpnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

20,6

MA

149,4

MK

73,7

ZZ

81,2

0709 93 10

TR

117,8

ZZ

117,8

0805 50 10

AR

108,6

BO

144,3

UY

135,9

ZA

138,2

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

114,8

BR

103,0

CL

130,3

NZ

155,0

US

117,1

ZA

125,9

ZZ

124,4

0808 30 90

AR

117,6

CL

134,8

NZ

235,1

ZA

113,5

ZZ

150,3

0809 10 00

IL

315,1

TR

245,3

ZZ

280,2

0809 29 00

TR

267,3

ZZ

267,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

181,4

ZZ

181,4

0809 40 05

CL

126,8

IL

241,9

ZZ

184,4


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


Ispravci

7.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/40


Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 740/2014 od 8. srpnja 2014. o provedbi Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

( Službeni list Europske unije L 200 od 9. srpnja 2014. )

Stranica 2., Prilog, točka II., jedini unos (kako je ispravljeno ispravkom objavljenim u SL L 328, 13.11.2014., str. 60.):

umjesto:

 

„Ime

Ime

(bjelaruski način pisanja)

Ime

(ruski način pisanja)

Obrazloženje

233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Sudac na regionalnom sudu u Šklovu. U siječnju 2012. odlučio je premjestiti bivšeg predsjedničkog kandidata i opozicijskog aktivista N. Statkevicha u zatvor zatvorenog tipa u Mogilovu samo na osnovi navodnog kršenja zatvorskih pravila u kažnjeničkoj koloniji IK-17 u Šklovu. Tom su odlukom prekršena ljudska prava Statkevicha koji je, između ostaloga, bio izložen pomanjkanju sna i prijetnjama zdravlju.”

treba stajati:

 

„Imena

Transkripcija bjelaruskog načina pisanja

Transkripcija ruskog načina pisanja

Imena

(bjelaruski način pisanja)

Imena

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje u popis

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Sudac na regionalnom sudu u Šklovu. U siječnju 2012. odlučio je premjestiti bivšeg predsjedničkog kandidata i opozicijskog aktivista N. Statkevicha u zatvor zatvorenog tipa u Mogilovu samo na osnovi navodnog kršenja zatvorskih pravila u kažnjeničkoj koloniji IK-17 u Šklovu. Tom su odlukom prekršena ljudska prava Statkevicha koji je, između ostaloga, bio izložen pomanjkanju sna i prijetnjama zdravlju.”


7.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 176/41


Ispravak Provedbene odluke Vijeća 2014/439/ZVSP od 8. srpnja 2014. o provedbi Odluke 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa

( Službeni list Europske unije L 200 od 9. srpnja 2014. )

Stranica 14., Prilog, točka II., jedini unos (kako je ispravljeno ispravkom objavljenim u SL L 328, 13.11.2014., str. 61.):

umjesto:

 

„Ime

Ime

(bjelaruski način pisanja)

Ime

(ruski način pisanja)

Obrazloženje

233.

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

Sudac na regionalnom sudu u Šklovu. U siječnju 2012. odlučio je premjestiti bivšeg predsjedničkog kandidata i opozicijskog aktivista N. Statkevicha u zatvor zatvorenog tipa u Mogilovu samo na osnovi navodnog kršenja zatvorskih pravila u kažnjeničkoj koloniji IK-17 u Šklovu. Tom su odlukom prekršena ljudska prava Statkevicha koji je, između ostaloga, bio izložen pomanjkanju sna i prijetnjama zdravlju.”

treba stajati:

 

„Imena

Transkripcija bjelaruskog načina pisanja

Transkripcija ruskog načina pisanja

Imena

(bjelaruski način pisanja)

Imena

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi za uvrštenje u popis

233.

Volkau, Vital Mikalayevich

Volkov, Vitaliy Nikolayevich

Волкаў, Віталь Мiкалаевiч

Волков, Виталий Николаевич

 

Sudac na regionalnom sudu u Šklovu. U siječnju 2012. odlučio je premjestiti bivšeg predsjedničkog kandidata i opozicijskog aktivista N. Statkevicha u zatvor zatvorenog tipa u Mogilovu samo na osnovi navodnog kršenja zatvorskih pravila u kažnjeničkoj koloniji IK-17 u Šklovu. Tom su odlukom prekršena ljudska prava Statkevicha koji je, između ostaloga, bio izložen pomanjkanju sna i prijetnjama zdravlju.”