ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 157

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
23. lipnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/960 od 19. lipnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) 2015/104 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/961 od 22. lipnja 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

20

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/962 оd 18. prosinca 2014. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu ( 1 )

21

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/963 оd 22. lipnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

32

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/964 оd 22. lipnja 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 442/2009 otvorene u sektoru svinjskog mesa

34

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/965 оd 22. lipnja 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinske kvote koja je Uredbom (EZ) br. 536/2007 otvorena za meso peradi podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

36

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/966 оd 22. lipnja 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 539/2007 otvorene u sektoru jaja i za albumin iz jaja

38

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/967 оd 22. lipnja 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 1384/2007 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Izraela

40

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/968 оd 22. lipnja 2015. o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) br. 412/2014 otvorene za jaja, proizvode od jaja i albumin iz jaja podrijetlom iz Ukrajine

42

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/969 od 19. lipnja 2015. o produljenju mandata voditelja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/970 od 22. lipnja 2015. o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini

45

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/971 od 22. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

50

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/972 od 22. lipnja 2015. o pokretanju vojne operacije Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2015/973 od 22. lipnja 2015. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

52

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/974 оd 17. lipnja 2015. o odobravanju državama članicama da donesu određena odstupanja u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4087)

53

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/975 оd 19. lipnja 2015. o mjeri zabrane stavljanja na tržište udarne bušilice koju u Španjolsku uvozi HIDALGO'S GROUP, Španjolska, koju je Španjolska poduzela u skladu s Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

PREPORUKE

 

*

Preporuka Komisije (EU) 2015/976 оd 19. lipnja 2015. o praćenju prisutnosti tropanskih alkaloida u hrani ( 1 )

97

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

*

Odluka br. 1/2014 Vijeća za pridruživanje EU-a i Ukrajine od 15. prosinca 2014. o donošenju njegova poslovnika i poslovnika Odbora za pridruživanje i pododborâ [2015/977]

99

 

*

Odluka br. 2/2014 Vijeća za pridruživanje EU-a i Ukrajine od 15. prosinca 2014. o osnivanju dvaju pododbora [2015/978]

110

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme ( SL L 189, 27.6.2014. )

112

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/960

od 19. lipnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) 2015/104 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES) objavilo je u lipnju 2014. znanstvene savjete o stoku lubina u sjeveroistočnom Atlantiku te je potvrdilo da taj stok od 2012. naglo opada. Osim toga, Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) ocijenio je u kojoj je mjeri lubin zaštićen postojećim nacionalnim mjerama te navedene mjere općenito smatra nedjelotvornima. Lubin je vrsta koja kasno sazrijeva i sporo raste. Trenutačno je ribolovna smrtnost lubina u sjeveroistočnom Atlantiku četiri puta viša od razine kojom bi se osigurao maksimalni održivi prinos (NOP).

(2)

Provedbenom uredbom (EU) 2015/111 (1), koja se temelji na članku 12. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), Komisija je donijela hitne mjere za smanjenje ribolovne smrtnosti uzrokovane plovilima za ribolov pelagijskih vrsta koja ciljaju agregacije lubina u mrijestu. Ta je provedbena uredba prestala važiti 30. travnja 2015.

(3)

Uredba Vijeća (EU) 2015/104 (3) izmijenjena je Uredbom Vijeća (EU) 2015/523 (4) s ciljem smanjenja utjecaja rekreacijskog ribolova na ribolovnu smrtnost.

(4)

Potrebno je dodatno smanjenje ulova te bi ulov ciljanoga gospodarskog ribolova stoga trebalo smanjiti uvođenjem mjesečnih ograničenja ulova u divizijama ICES-a IV.b i IV.c te VII.d, VII.e, VII.f i VII.h. U divizijama ICES-a VII.a i VII.g mjesečna ograničenja ulova trebala bi se primjenjivati samo u teritorijalnom moru Ujedinjene Kraljevine. Takvim smanjenjem ulova trebalo bi omogućiti ribarima da prilagode svoje sadašnje ribolovne aktivnosti kako bi se izbjegao ulov lubina, a da im se pritom dopusti zadržati razinu slučajnog usputnog ulova.

(5)

Osim toga, mjere očuvanja koje je poduzela Irska, to jest zabrane lova, zadržavanja na plovilu, prekrcavanja, premještanja ili iskrcavanja lubina, trebalo bi održati i proširiti kako bi se njima obuhvatila sva plovila Unije aktivna u divizijama ICES-a VII.b, VII.c, VII.j i VII.k. Te bi se mjere trebale primjenjivati i u divizijama ICES-a VII.a i VII.g, uz iznimku voda unutar 12 nautičkih milja od polazne crte pod suverenitetom Ujedinjene Kraljevine, gdje se primjenjuje režim mjesečnih ograničenja ulova.

(6)

Ulov lubina trebalo bi pratiti na mjesečnoj osnovi prikupljanjem podataka od država članica.

(7)

Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Lokalne vlade Grenlanda, s druge strane (5), te Protokolom o ribolovnim mogućnostima i financijskom doprinosu koji su predviđeni tim sporazumom (6), predviđeno je da Unija treba dobiti 7,7 % ukupnog dopuštenog ulova (TAC) kapelina u vodama Grenlanda u zonama ICES-a V. i XIV.

(8)

Uredbom (EU) 2015/104 utvrđena je kvota Unije od 0 tona za 2015. za stok kapelina u navedenim vodama Grenlanda.

(9)

Unija je 13. svibnja 2015. primila informacije od strane grenlandskih tijela da je TAC za kapelin u vodama Grenlanda u potpodručjima ICES-a V. i XIV. utvrđen za razdoblje od 20. lipnja 2015. do 30. travnja 2016. te je Uniji ponuđena kvota od 23 100 tona. Primjereno je utvrditi i raspodijeliti ribolovne mogućnosti Unije na odgovarajući način.

(10)

U okviru godišnjih savjetovanja o ribarstvu između Unije i Norveške Unija se obvezala pružiti Norveškoj za 2015. dodatnu količinu od 20 000 tona kapelina u vodama Grenlanda u zoni ICES-a XIV. Primjereno je dodijeliti tu količinu iz kvote Unije dostupne u tim vodama. Ograničenja ulova kapelina predviđena ovom Uredbom trebala bi se primjenjivati od 20. lipnja 2015.

(11)

Norveška je pristala na povećanje kvota Unije za sljedeće stokove: za bakalar u norveškim vodama u zonama I. i II. za 1 512 tona; za koljaka u norveškim vodama u zonama I. i II. za 88 tona; za manjića u norveškim vodama u zoni IV. za 150 tona; i za koljaka u zoni IV. i vodama Unije u zoni II.a za 250 tona. Stoga bi na odgovarajući način trebalo ažurirati pripadajuće tablice TAC-ova.

(12)

Potrebno je razjasniti da se 5 % fleksibilnosti među područjima (poseban uvjet) za ražu vijošarku primjenjuje samo na kvotu usputnog ulova raže vijošarke.

(13)

Mogu se dozvoliti određeni ulovi psa butora, uz zadržavanje zabrane lova na psa butora pomoću parangala.

(14)

Stranke Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) nisu mogle postići dogovor o odgovarajućoj mjeri upravljanja za škarpinu u međunarodnim vodama potpodručja ICES-a I. i II. za 2015. te je ICES savjetovao da preporučena razina ulova za sve stranke ne bi trebala premašivati 30 000 tona. Uzimajući u obzir da se ribolov tog stoka odvija i u vodama obalnih država i u međunarodnim vodama, Unija je na godišnjem sastanku NEAFC-a u studenom 2014. preporučila donošenje mjere kojom se taj ribolov ograničava na 19 500 tona. U nedostatku mjere upravljanja NEAFC-a, kao u 2014., ribolov u međunarodnim vodama za 2015. trebalo bi ograničiti na 19 500 tona za plovila svih stranaka NEAFC-a koja obavljaju ribolov u tom području, uključujući plovila Unije.

(15)

Savjetovanja u vezi s ribolovnim mogućnostima za stok škarpine u norveškim vodama u zonama I. i II. nastavit će se u 2015. Ograničenja ulova za taj stok utvrdit će se tijekom 2015., uzimajući u obzir ishod tih savjetovanja.

(16)

Kako bi se ispravno odrazilo raspodjelu alata španjolske ribarske flote koja se bavi izlovom plavoperajne tune za 2015., potrebno je izmijeniti Prilog IV. Uredbi (EU) 2015/104 u kojem se utvrđuju ograničenja za plavoperajnu tunu u pogledu ribolova, uzgoja i tova.

(17)

Plovilo koje plovi pod zastavom Francuske i koje lovi tropske tune u području primjene Konvencije Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) nedavno je registrirano pod zastavom Italije. Odgovarajući kapacitet izražen u bruto tonaži dodijeljen Francuskoj u Prilogu VI. Uredbi (EU) 2015/104 trebalo bi stoga prenijeti Italiji. Taj prijenos ne premašuje ograničenja kapaciteta za Italiju koja su utvrđena u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1380/2013 niti ne utječe na ograničenja kapaciteta koja je utvrdio IOTC.

(18)

Trebalo bi izvršiti neke ispravke Uredbe (EU) 2015/104 kako bi se osiguralo da ukupne kvote država članica zbog zaokruživanja ne premaše kvotu dostupnu za Uniju te također kako bi se riješile tipografske netočnosti ili se dodale oznake za izvješćivanje.

(19)

Uredbu (EU) 2015/104 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(20)

Potrebno je da se mjere uključene u ovu Uredbu počnu primjenjivati što je prije moguće. Ova bi Uredba stoga trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Uredbi (EU) 2015/104 umeće se sljedeći članak:

„Članak 9.a

Mjere koje se odnose na lubin

1.   Plovilima Unije zabranjuje se obavljati ribolov, zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati količine lubina koje premašuju granice navedene u stavku 2. ulovljene u sljedećim područjima:

(a)

divizije ICES-a IV.b, IV.c, VII.d, VII.e, VII.f i VII.h;

(b)

vode unutar 12 nautičkih milja od polazne crte pod suverenitetom Ujedinjene Kraljevine u divizijama ICES-a VII.a i VII.g.

2.   Za potrebe stavka 1. primjenjuju se sljedeća ograničenja ulova:

Kategorija i oznaka alata (7)

Najveći dopušteni ulov lubina po plovilu po kalendarskom mjesecu (u kg)

Pelagijske koće ili pelagijske povlačne mreže, uključujući OTM i PTM

1 500

Sve vrste pridnenih povlačnih mreža uključujući danske/škotske potegače, uključujući OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS i TB

1 800

Sav GN, sav ribolov lebdećim mrežama i (trostrukim) mrežama stajaćicama, uključujući GTR, GNS, GND, FYK, FPN i FIX

1 000

Sav ribolov parangalima ili štapovima, uključujući LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX i LLS

1 300

Okružujuće mreže plivarice, oznake alata PS i LA

3 000

3.   Za plovila Unije koja upotrebljavaju više od jednog alata u jednom kalendarskom mjesecu primjenjuje se najniže ograničenje ulova utvrđeno u stavku 2. za svaki alat.

4.   Ograničenja ulova utvrđena u stavku 2. nisu prenosiva iz jednog mjeseca u drugi niti s jednog plovila na drugo.

5.   Plovilima Unije zabranjuje se zadržavati na plovilu, prekrcavati, premještati ili iskrcavati lubine ulovljene u divizijama ICES-a VII.b, VII.c, VII.j i VII.k, kao i u vodama divizija ICES-a VII.a i VII.g koje su udaljene više od 12 nautičkih milja od polazne crte pod suverenitetom Ujedinjene Kraljevine.

6.   Države članice izvješćuju Komisiju o ulovu lubina po vrsti alata najkasnije 20 dana od kraja svakog mjeseca.”.

Članak 2.

1.   Prilog I.A Uredbi (EU) 2015/104 mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.   Prilog I.B Uredbi (EU) 2015/104 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

3.   Prilog I.C Uredbi (EU) 2015/104 mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi.

4.   Prilog I.D Uredbi (EU) 2015/104 mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi.

5.   Prilog I.F Uredbi (EU) 2015/104 mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi.

6.   Prilog IV. Uredbi (EU) 2015/104 zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

7.   Prilog VI. Uredbi (EU) 2015/104 zamjenjuje se tekstom iz Priloga VII. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 19. lipnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. REIRS


(1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/111 od 26. siječnja 2015. o utvrđivanju mjera za ublažavanje ozbiljne ugroze očuvanja stokova brancina (Dicentrarchus labrax) u Keltskom moru, kanalu La Manche, Irskom moru i južnom Sjevernom moru (SL L 20, 27.1.2015., str. 31.).

(2)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2015/104 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2015. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije, o izmjeni Uredbe (EU) br. 43/2014 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 779/2014 (SL L 22, 28.1.2015., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) 2015/523 od 25. ožujka 2015. o izmjeni uredaba (EU) br. 43/2014 i (EU) 2015/104 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti (SL L 84, 28.3.2015., str. 1.).

(5)  SL L 172, 30.6.2007., str. 4.

(6)  SL L 293, 23.10.2012., str. 5.

(7)  Prema oznakama ribolovnog alata FAO alpha 3.


PRILOG I.

1.

Tablica za ribolovne mogućnosti za koljaka (Melanogrammus aeglefinus) u zoni IV. i vodama Unije u zoni II.a zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

IV.; u vodama Unije u II.a

(HAD/2AC4.)

Belgija

254

 

 

Danska

1 745

 

 

Njemačka

1 111

 

 

Francuska

1 936

 

 

Nizozemska

190

 

 

Švedska

176

 

 

Ujedinjena Kraljevina

28 785

 

 

Unija

34 197

 

 

Norveška

6 514

 

 

TAC

40 711

 

Analitički TAC

Primjenjuje se članak 7. stavak 3. ove Uredbe

u okviru ograničenja gore spomenutih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od dolje navedenih količina:

 

norveške vode u IV. (HAD/*04N-)

Unija

25 252

2.

Tablica za ribolovne mogućnosti za manjić (Molva molva) u norveškim vodama u zoni IV. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

manjić

Molva molva

Zona:

norveške vode u IV.

(LIN/04-N.)

Belgija

8

 

 

Danska

965

 

 

Njemačka

27

 

 

Francuska

11

 

 

Nizozemska

2

 

 

Ujedinjena Kraljevina

87

 

 

Unija

1 100

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

3.

Tablica za ribolovne mogućnosti za raže i voline (Rajiformes) u vodama Unije u zonama VI.a, VI.b, od VII.a do VII.c i od VII.e do VII.k zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

Voline i raže

Rajiformes

Zona:

vode Unije u VI.a, VI.b, VII.a – c i VII.e – k

(SRX/67AKXD)

Belgija

725 (1)  (2)  (3)

 

 

Estonija

4 (1)  (2)  (3)

 

 

Francuska

3 255 (1)  (2)  (3)

 

 

Njemačka

10 (1)  (2)  (3)

 

 

Irska

1 048 (1)  (2)  (3)

 

 

Litva

17 (1)  (2)  (3)

 

 

Nizozemska

3 (1)  (2)  (3)

 

 

Portugal

18 (1)  (2)  (3)

 

 

Španjolska

876 (1)  (2)  (3)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 076 (1)  (2)  (3)

 

 

Unija

8 032 (1)  (2)  (3)

 

 

TAC

8 032 (3)

 

Zaštitni TAC

Primjenjuje se članak 11. ove Uredbe.

4.

Tablica za ribolovne mogućnosti za voline i raže (Rajiformes) u vodama Unije u zoni VII.d zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

Voline i raže

Rajiformes

Zona:

vode Unije u VII.d

(SRX/07D.)

Belgija

72 (4)  (5)  (6)

 

 

Francuska

602 (4)  (5)  (6)

 

 

Nizozemska

4 (4)  (5)  (6)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

120 (4)  (5)  (6)

 

 

Unija

798 (4)  (5)  (6)

 

 

TAC

798 (6)

 

Zaštitni TAC

5.

Tablica za ribolovne mogućnosti za voline i raže (Rajiformes) u vodama Unije u zonama VIII. i IX. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

Voline i raže

Rajiformes

Zona:

vode Unije u VIII. i IX.

(SRX/89-C.)

Belgija

7 (7)  (8)

 

 

Francuska

1 298 (7)  (8)

 

 

Portugal

1 051 (7)  (8)

 

 

Španjolska

1 057 (7)  (8)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

7 (7)  (8)

 

 

Unija

3 420 (7)  (8)

 

 

TAC

3 420 (8)

 

Zaštitni TAC

6.

Prva bilješka u tablici za ribolovne mogućnosti za kostelja (Squalus acanthias) u vodama Unije u zonama II.a i IV. i prva bilješka u tablici za ribolovne mogućnosti za kostelja (Squalus acanthias) u vodama Unije i međunarodnim vodama u I., V., VI., VII., VIII., XII. i XIV. zamjenjuju se kako slijedi:

„Kostelj se neće ciljano loviti u područjima obuhvaćenima ovim TAC-om. Pri njihovu slučajnom ulovu u okviru ribarstva koje ne podliježe obvezi iskrcavanja, primjercima se ne smije nauditi te ih se odmah vraća u more. Prethodnim se odredbama ne dovode u pitanje zabrane navedene u člancima 12. i 44. ove Uredbe za područja koja su u njima utvrđena.”

7.

Tablica za ribolovne mogućnosti za norvešku ugoticu i pripadajući usputni ulov (Trisopterus esmarki) u zoni III.a, vodama Unije u zonama II.a i IV. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

norveška ugotica i pripadajući usputni ulov

Trisopterus esmarki

Zona:

III.a, vode Unije u II.a i IV.

(NOP/2A3A4.)

Danska

127 882 (9)

 

 

Njemačka

24 (9)  (10)

 

 

Nizozemska

94 (9)  (10)

 

 

Unija

128 000 (9)  (11)

 

 

Norveška

15 000

 

 

Farski otoci

7 000 (12)

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

8.

Tablica za ribolovne mogućnosti za druge vrste u norveškim vodama u zoni IV. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

Druge vrste

Zona:

norveške vode u IV.

(OTH/04-N.)

Belgija

40

 

 

Danska

3 624

 

 

Njemačka

409

 

 

Francuska

168

 

 

Nizozemska

290

 

 

Švedska

nije relevantno (13)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2 719

 

 

Unija

7 250 (14)

 

 

TAC

nije relevantno

 

Zaštitni TAC

(1)  Ulov male raže (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/67AKXD), plave raže (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/67AKXD), sitnooke raže (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), raže smeđe (Raja circularis) (RJI/67AKXD) i raže (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) prijavljuje se zasebno.

(2)  Poseban uvjet: od čega se do 5 % može izloviti u vodama Unije u VII.d (SRX/*07D.), ne dovodeći u pitanje zabrane navedene u člancima 12. i 44. ove Uredbe za područja koja su u njima utvrđena. Ulov male raže (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/*07D.), plave raže (Raja brachyura) (RJH/*07D.), raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/*07D.), sitnooke raže (Raja microocellata) (RJE/*07D.), raže smeđe (Raja circularis) (RJI/*07D.) i raže (Raja fullonica) (RJF/*07D.) prijavljuje se zasebno. Taj poseban uvjet ne primjenjuje se na ražu vijošarku (Raja undulata).

(3)  Ne primjenjuje se na ražu vijošarku (Raja undulata). Ova se vrsta neće ciljano loviti u područjima obuhvaćenima ovim TAC-om. U slučajevima kada ne podliježe obvezi iskrcavanja, usputni ulov raže vijošarke u zoni VII.e može se iskrcati samo u komadu ili bez utrobe i pod uvjetom da ne iznosi više od 20 kilograma žive vage po izlasku u ribolov. Ulov ne premašuje kvote prikazane u dolje navedenoj tablici. Prethodnim se odredbama ne dovode u pitanje zabrane navedene u člancima 12. i 44. ove Uredbe za područja koja su u njima utvrđena. Usputni ulovi raže vijošarke prijavljuju se odvojeno pod sljedećom oznakom: (RJU/67AKXD). U okviru ograničenja gore spomenutih kvota ne smije se izloviti više od dolje navedenih količina raže vijošarke:

Vrsta:

raža vijošarka

Raja undulata

Zona:

vode Unije u VII.e

(RJU/67AKXD)

Belgija

9

 

 

Estonija

0

 

 

Francuska

41

 

 

Njemačka

0

 

 

Irska

13

 

 

Litva

0

 

 

Nizozemska

0

 

 

Portugal

0

 

 

Španjolska

11

 

 

Ujedinjena Kraljevina

26

 

 

Unija

100

 

 

TAC

100

 

Zaštitni TAC

Poseban uvjet: od čega se do 5 % može izloviti u vodama Unije u VII.d i.prijavljuje se pod sljedećom oznakom: (RJU/*07D.). Ovim posebnim uvjetom ne dovode se u pitanje zabrane navedene u člancima 12. i 44. ove Uredbe za područja koja su u njima utvrđena.

(4)  Ulov male raže (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/07D.), plave raže (Raja brachyura) (RJH/07D.), raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/07D.), sitnooke raže (Raja microocellata) (RJE/07D.) i raže vijošarke (Raja undulata) (RJU/07D.) prijavljuje se zasebno.

(5)  Poseban uvjet: od čega se do 5 % može izloviti u vodama Unije u VI.a, VI.b, VII.a – c i VII.e – k (SRX/*67AKD). Ulov male raže (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), raže kamenice (Raja clavata) (RJC/*67AKD), plave raže (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), raže crnopjege (Raja montagui) (RJM/*67AKD) i sitnooke raže (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) prijavljuje se zasebno. Taj poseban uvjet ne primjenjuje se na ražu vijošarku (Raja undulata).

(6)  Ne primjenjuje se na ražu vijošarku (Raja undulata). Ova se vrsta neće ciljano loviti u područjima obuhvaćenima ovim TAC-om. U slučajevima kada ne podliježe obvezi iskrcavanja, usputni ulov raže vijošarke u području obuhvaćenom ovim TAC-om može se iskrcati samo u komadu ili bez utrobe i pod uvjetom da ne iznosi više od 20 kilograma žive vage po izlasku u ribolov. Ulov ne premašuje kvote prikazane u dolje navedenoj tablici. Prethodnim se odredbama ne dovode u pitanje zabrane navedene u člancima 12. i 44. ove Uredbe za područja koja su u njima utvrđena. Usputni ulovi raže vijošarke prijavljuju se odvojeno pod sljedećom oznakom: (RJU/07D.). U okviru ograničenja gore spomenutih kvota ne smije se izloviti više od dolje navedenih količina raže vijošarke:

Vrsta:

raža vijošarka

Raja undulata

Zona:

vode Unije u VII.d

(RJU/07D.)

Belgija

1

 

 

Francuska

8

 

 

Nizozemska

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

2

 

 

Unija

11

 

 

TAC

11

 

Zaštitni TAC

Poseban uvjet: od čega se do 5 % može izloviti u vodama Unije u VII.e i.prijavljuje se pod sljedećom oznakom: (RJU/*67AKD). Ovim posebnim uvjetom ne dovode se u pitanje zabrane navedene u člancima 12. i 44. ove Uredbe za područja koja su u njima utvrđena.

(7)  Ulovi male raže (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), plave raže (Raja brachyura) (RJH/89-C.) i raže kamenice (Raja clavata) (RJC/89-C.) prijavljuju se zasebno.

(8)  Ne primjenjuje se na ražu vijošarku (Raja undulata). Ova se vrsta neće ciljano loviti u područjima obuhvaćenima ovim TAC-om. U slučajevima kada ne podliježe obvezi iskrcavanja, usputni ulov raže vijošarke u području VIII. može se iskrcati samo u komadu ili bez utrobe i pod uvjetom da ne iznosi više od 20 kilograma žive vage po izlasku u ribolov. Ulovi ne premašuju kvote prikazane u dolje navedenoj tablici. Prethodnim se odredbama ne dovode u pitanje zabrane navedene u člancima 12. i 44. ove Uredbe za područja koja su u njima utvrđena. Usputni ulovi raže vijošarke prijavljuju se odvojeno pod sljedećom oznakom: (RJU/89-C.). U okviru ograničenja gore spomenutih kvota ne smije se izloviti više od dolje navedenih količina raže vijošarke:

Vrsta:

raža vijošarka

Raja undulata

Zona:

vode Unije u VIII.

(RJU/89-C.)

Belgija

0

 

 

Francuska

9

 

 

Portugal

8

 

 

Španjolska

8

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

 

 

Unija

25

 

 

TAC

25

 

Zaštitni TAC

(9)  Ne dovodeći u pitanje obvezu iskrcavanja, ulov pišmolja može ulaziti u najviše 5 % kvote (OT2/*2A3A4), pod uvjetom da se ukupno najviše 9 % te kvote za norvešku ugoticu knjiži obuhvaćanjem ovih ulova i usputnih ulova onih vrsta koje se knjiže prema članku 15. stavku 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(10)  Kvota se smije loviti samo u vodama Unije u ICES-ovim zonama II.a, III.a i IV.

(11)  Kvota Unije smije se loviti samo od 1. siječnja do 31. listopada 2015.

(12)  Upotrebljava se odvajajuća rešetka. Uključuje maksimum od 15 % neizbježnih usputnih ulova (NOP/*2A3A4), koji se pribrajaju ovoj kvoti.

(13)  Kvota koju Norveška obično dodijeli Švedskoj za „druge vrste”.

(14)  Uključujući i ribarstvo koje nije posebno navedeno. Prema potrebi je moguće uvesti iznimke nakon savjetovanja.


PRILOG II.

1.

Tablica za ribolovne mogućnosti za haringu (Clupea harengus) u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama I. i II. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

haringa

Clupea harengus

Zona:

vode Unije i međunarodne vode u I. i II.

(HER/1/2-)

Belgija

6 (1)

 

 

Danska

6 314 (1)

 

 

Njemačka

1 105 (1)

 

 

Španjolska

21 (1)

 

 

Francuska

272 (1)

 

 

Irska

1 634 (1)

 

 

Nizozemska

2 259 (1)

 

 

Poljska

319 (1)

 

 

Portugal

21 (1)

 

 

Finska

98 (1)

 

 

Švedska

2 339 (1)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

4 036 (1)

 

 

Unija

18 424 (1)

 

 

Farski otoci

9 000 (2)  (3)

 

 

TAC

nije utvrđeno

 

Analitički TAC

2.

Tablica za ribolovne mogućnosti za bakalar (Gadus morhua) u norveškim vodama u zonama I. i II. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

bakalar

Gadus morhua

Zona:

norveške vode u I. i II.

(COD/1N2AB.)

Njemačka

2 663

 

 

Grčka

330

 

 

Španjolska

2 970

 

 

Irska

330

 

 

Francuska

2 444

 

 

Portugal

2 970

 

 

Ujedinjena Kraljevina

10 329

 

 

Unija

22 036

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

3.

Tablica za ribolovne mogućnosti za kapelin (Mallotus villosus) u grenlandskim vodama u zonama V. i XIV. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

Kapelin

Mallotus villosus

Zona:

grenlandske vode u V. i XIV.

(CAP/514GRN)

Danska

2 635

 

 

Njemačka

115

 

 

Švedska

189

 

 

Ujedinjena Kraljevina

25

 

 

Sve države članice

136 (4)

 

 

Unija

3 100 (5)

 

 

Norveška

20 000

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

4.

Tablica za ribolovne mogućnosti za koljaka (Melanogrammus aeglefinus) u norveškim vodama u zonama I. i II. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

koljak

Melanogrammus aeglefinus

Zona:

norveške vode u I. i II.

(HAD/1N2AB.)

Njemačka

276

 

 

Francuska

166

 

 

Ujedinjena Kraljevina

846

 

 

Unija

1 288

 

 

TAC

nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

5.

Tablica za ribolovne mogućnosti za škarpinu (Sebastes spp.) u norveškim vodama u zonama I. i II. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

škarpina

Sebastes spp.

Zona:

norveške vode u I. i II.

(RED/1/2AB.)

Unija

treba utvrditi

 

 

TAC

nije relevantno

 

 

6.

Tablica za ribolovne mogućnosti za škarpinu (Sebastes spp.) u međunarodnim vodama u zonama I. i II. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

Škarpina

Sebastes spp.

Zona:

međunarodne vode u I. i II.

(RED/1/2INT)

Unija

nije relevantno (6)  (7)

 

 

TAC

19 500

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


(1)  Kod prijavljivanja ulova Komisiji također se prijavljuju količine izlovljene u svakom od sljedećih područja: regulacijsko područje NEAFC-a i vode Unije.

(2)  Može se loviti u vodama Unije sjeverno od 62° S.

(3)  Ubraja se u ograničenja ulova Farskih otoka.

Poseban uvjet:

u okviru ograničenja gore spomenutih kvota, u sljedećim se zonama ne smije izloviti više od dolje navedenih količina:

norveške vode sjeverno od 62° S i u ribolovnoj zoni oko otoka Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

II., V.b sjeverno od 62° S (vode Farskih otoka) (HER/*25B-F)

Belgija

3

Danska

3 084

Njemačka

540

Španjolska

10

Francuska

133

Irska

798

Nizozemska

1 104

Poljska

156

Portugal

10

Finska

48

Švedska

1 143

Ujedinjena Kraljevina

1 971

(4)  Danska, Njemačka, Švedska i Ujedinjena Kraljevina mogu imati pristup kvoti koja se odnosi na „sve države članice” samo nakon što iscrpe vlastitu kvotu. Međutim, države članice s više od 10 % kvote Unije nemaju pristup kvoti koja se odnosi na „sve države članice”.

(5)  Za razdoblje ribolova od 20. lipnja do 30. travnja sljedeće godine.

(6)  Ribolov je dozvoljen samo u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. Ribolov se zabranjuje kada ugovorne stranke NEAFC-a u potpunosti iskoriste TAC. Komisija obavješćuje države članice o datumu kada je tajništvo NEAFC-a obavijestilo ugovorne stranke NEAFC-a da je TAC u potpunosti iskorišten. Od tog datuma države članice zabranjuju usmjereni ribolov škarpine plovilima koja plove pod njihovom zastavom.

(7)  Plovila ograničavaju svoj usputni ulov škarpine u ostalim vrstama ribolova na najviše 1 % ukupnog ulova koji se zadržava na plovilu.


PRILOG III.

Tablica za ribolovne mogućnosti za lignjuna (Illex illecebrosus) u podzonama NAFO-a 3 i 4 zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

lignjun

Illex illecebrosus

Zona:

podzone NAFO-a 3 i 4

(SQI/N34.)

Estonija

128 (1)

 

 

Latvija

128 (1)

 

 

Litva

128 (1)

 

 

Poljska

227 (1)

 

 

Unija

nije relevantno (1)  (2)

 

 

TAC

34 000

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


(1)  Ribolov dozvoljen između 1. srpnja i 31. prosinca 2015.

(2)  Udio Unije nije određen. Tonaža u iznosu od 29 458 tona na raspolaganju je Kanadi i državama članicama Unije, izuzev Estonije, Latvije, Litve i Poljske.


PRILOG IV.

Tablica za ribolovne mogućnosti za tunja dugokrilca (Thunnus alalunga) u Atlantskom oceanu sjeverno od 5° S zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

tunj dugokrilac

Thunnus alalunga

Zona:

Atlantski ocean, sjeverno od 5° S

(ALB/AN05N)

Irska

2 510,64 (2)

 

 

Španjolska

17 690,59 (2)

 

 

Francuska

4 421,71 (2)

 

 

Ujedinjena Kraljevina

195,89 (2)

 

 

Portugal

2 120,3 (2)

 

 

Unija

26 939,13 (1)

 

 

TAC

28 000

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


(1)  Broj plovila Unije koja love tunja dugokrilca kao ciljnu vrstu u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 520/2007 [1] jest kako slijedi: 1 253

[1]

Uredba Vijeća (EZ) br. 520/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju tehničkih mjera za očuvanje određenih stokova visoko migratornih vrsta (SL L 123, 12.5.2007., str. 3.).

(2)  Raspodjela između država članica najvećeg broja ribarskih plovila koja plove pod zastavom neke države članice s odobrenjem za ribolov tunja dugokrilca kao ciljne vrste u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 520/2007.

Država članica

Najveći broj plovila

Irska

50

Španjolska

730

Francuska

151

Ujedinjena Kraljevina

12

Portugal

310


PRILOG V.

1.

Tablica za ribolovne mogućnosti za alfonsine (Beryx spp.) u SEAFO-u zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

alfonsini

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

Zaštitni TAC

2.

Tablica za ribolovne mogućnosti za atlantskog zrcalara (Hoplostethus atlanticus) u poddiviziji B1 SEAFO-a zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Vrsta:

atlantski zrcalar

Hoplostethus atlanticus

Zona:

poddivizija B1 SEAFO-a (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (3)

 

Zaštitni TAC

(1)  U diviziji B1 ne može se uhvatiti više od 132 tone (ALF/*F47NA).

(2)  Za potrebe ovog TAC-a, područje u kojem je dozvoljen ribolov definirano je na sljedeći način:

njegova zapadna granica nalazi se na 0° istočne zemljopisne dužine,

njegova sjeverna granica nalazi se na 20° južne zemljopisne širine,

njegova južna granica nalazi se na 28° južne zemljopisne širine, a

njegova istočna granica nalazi se na vanjskim granicama namibijskog IGP-a.

(3)  Osim za usputni ulov od 4 tone (ORY/*F47NA).


PRILOG VI.

Prilog IV. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG IV.

PODRUČJE PRIMJENE KONVENCIJE ICCAT-a  (1)

1.   Najveći broj brodova Unije s mamcima i brodova Unije s povlačnim povrazima koji imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u istočnom Atlantiku

Francuska

37

Unija

37

2.   Najveći broj obalnih malih ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u Sredozemnome moru

Španjolska

84

Francuska

94

Italija

30

Cipar

6 (2)

Malta

28 (3)

Unija

242

3.   Najveći broj plovila Unije koja imaju odobrenje za aktivan ribolov plavoperajne tune veličine između 8 kg/75 cm i 30 kg/115 cm u Jadranskome moru za potrebe uzgoja

Hrvatska

11

Italija

12

Unija

23

4.   Najveći broj i ukupni kapacitet u bruto tonaži ribarskih plovila svake države članice koja mogu dobiti odobrenje za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, prijevoz ili iskrcavanje plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru

Tablica A

Broj ribarskih plovila (4)

 

Cipar (5)

Grčka (6)

Hrvatska

Italija

Francuska

Španjolska

Malta (7)

Plovila s mrežama plivaricama

1

1

11

12

17

6

1

Plovila s parangalima

6 (8)

0

0

30

8

59

28

Brod s mamcima

0

0

0

0

8

15

0

Brod s ručnim povrazima

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Koćarica

0

0

0

0

57

0

0

Druga plovila za mali ribolov (10)

0

21

0

0

94

273

0


Tablica B

Ukupni kapacitet u bruto tonaži

 

Cipar

Hrvatska

Grčka

Italija

Francuska

Španjolska

Malta

Plovila s mrežama plivaricama

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

Plovila s parangalima

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

Brodovi s mamcima

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

Brodovi s ručnim povrazima

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

Koćarice

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

Druga plovila za mali ribolov

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

treba utvrditi

5.   Najveći broj klopki koje se rabe u ribolovu na plavoperajnu tunu u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru koje odobrava svaka država članica

Broj klopki (11)

Španjolska

5

Italija

6

Portugal

2

6.   Najveći kapacitet ribogojilišta i tovilišta za plavoperajnu tunu za svaku državu članicu zasebno i najveći unos divlje ulovljene plavoperajne tune koji svaka država članica može dodijeliti svojim ribogojilištima u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru

Tablica A

Najveći kapacitet ribogojilišta i kapacitet tovilišta za tune

 

Broj ribogojilišta

Kapacitet (u tonama)

Španjolska

14

11 852

Italija

15

13 000

Grčka

2

2 100

Cipar

3

3 000

Hrvatska

7

7 880

Malta

8

12 300


Tablica B

Najveći unos divlje ulovljene plavoperajne tune (u tonama)

Španjolska

5 855

Italija

3 764

Grčka

785

Cipar

2 195

Hrvatska

2 947

Malta

8 768


(1)  Brojke prikazane u odjeljcima 1., 2. i 3. mogu se smanjiti kako bi se uskladile s međunarodnim obvezama Unije.

(2)  Ova brojka može se povećati za 10 ako Cipar odluči zamijeniti plivarice s 10 plovila s parangalom kako je navedeno u bilješci 5. uz tablicu A u odjeljku 4.

(3)  Ova brojka može se povećati za 10 ako Malta odluči zamijeniti plivarice s 10 plovila s parangalom kako je navedeno u bilješci 7. uz tablicu A u odjeljku 4.

(4)  Brojke u ovoj tablici A odjeljka 4. mogu se dodatno povećati pod uvjetom da je to u skladu s međunarodnim obvezama Unije.

(5)  Jedno plovilo srednje veličine s mrežama plivaricama može se zamijeniti s najviše 10 plovila s parangalom.

(6)  Jedno plovilo srednje veličine s mrežama plivaricama može se zamijeniti s najviše 10 plovila za mali ribolov ili s jednim malim plovilom s mrežama plivaricama i trima plovilima za mali ribolov.

(7)  Jedno plovilo srednje veličine s mrežama plivaricama može se zamijeniti s najviše 10 plovila s parangalom.

(8)  Višenamjenska plovila koja rabe više vrsta ribolovnih alata.

(9)  Plovila s povlačnim povrazom koja obavljaju ribolov u istočnom Atlantiku.

(10)  Višenamjenska plovila koja rabe više vrsta ribolovnih alata (parangal, ručni povraz, povlačni povraz).

(11)  Ova brojka može se dodatno povećati pod uvjetom da je to u skladu s međunarodnim obvezama Unije.”.


PRILOG VII.

Prilog VI. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

PODRUČJE PRIMJENE KONVENCIJE IOTC-a

1.

Najveći broj plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov na tropsku tunu na području primjene Konvencije IOTC-a

Država članica

Najveći broj plovila

Kapacitet (bruto tonaža)

Španjolska

22

61 364

Francuska

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italija

1

2 137

Unija

55

110 511

2.

Najveći broj plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov igluna (sabljarke) i tunja dugokrilca na području primjene Konvencije IOTC-a

Država članica

Najveći broj plovila

Kapacitet (bruto tonaža)

Španjolska

27

11 590

Francuska

41 (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Ujedinjena Kraljevina

4

1 400

Unija

87

27 797

3.

Plovila iz točke 1. imaju odobrenje i za ribolov igluna (sabljarke) i tunja dugokrilca na području primjene Konvencije IOTC-a.

4.

Plovila iz točke 2. imaju odobrenje i za ribolov tropske tune na području primjene Konvencije IOTC-a.”.


(1)  Ova brojka ne uključuje plovila registrirana u Mayotteu; može se povećati u budućnosti u skladu s planom razvoja flote Mayottea.


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/20


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/961

od 22. lipnja 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012.

(2)

Jednu osobu trebalo bi ukloniti s popisa fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja kako je navedeno u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012.

(3)

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.


PRILOG

Ime sljedeće osobe i povezani unos brišu se s popisa navedenog u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012:

A.   Osobe

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/21


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/962

оd 18. prosinca 2014.

o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pružanja usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za uvođenje inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (1), a posebno njezin članak 7.,

budući da:

(1)

U članku 3. točki (b) Direktive 2010/40/EU kao prioritetna mjera utvrđeno je pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu za razvoj i uporabu specifikacija i normi.

(2)

Prema članku 6. stavku 1. Direktive 2010/40/EU, Komisija mora donijeti specifikacije potrebne kako bi se osigurala usklađenost, interoperabilnost i kontinuitet pri uvođenju i operativnoj uporabi inteligentnih prometnih sustava (ITS) za pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu. Ova Uredba ima za cilj poboljšati dostupnost, razmjenu, ponovnu uporabu i ažuriranje cestovnih i prometnih podataka potrebnih za pružanje visokokvalitetnih i kontinuiranih usluga prometnih informacija u realnom vremenu u cijeloj Uniji.

(3)

Člankom 5. Direktive 2010/40/EU predviđa se da bi se specifikacije donesene u skladu s člankom 6. te Direktive trebale primjenjivati na aplikacije i usluge ITS-a ako se primjenjuju ne dovodeći u pitanje pravo svake države članice da sama odluči o uvođenju takvih aplikacija i usluga na svojem državnom području.

(4)

Te bi se specifikacije trebale primjenjivati na pružanje svih usluga prometnih informacija u realnom vremenu, ne dovodeći u pitanje posebne specifikacije donesene u drugim aktima na temelju Direktive 2010/40/EU, posebno Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 885/2013 (2) i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 886/2013 (3).

(5)

Tržište za pružanje usluga prometnih informacija u realnom vremenu već postoji u Uniji i u interesu je korisnika i potrošača kao i pružatelja tih usluga da se stvore odgovarajući okvirni uvjeti za to tržište kako bi se moglo očuvati i dalje razvijati na inovativne načine. U pogledu pružanja usluga prometnih informacija u realnom vremenu, Direktivom 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđena su minimalna pravila za ponovnu uporabu informacija javnog sektora diljem Unije. S obzirom na ponovnu uporabu podataka u posjedu tijela nadležnih za ceste i javnih operatora cestovnog prometa, pravila utvrđena ovom Uredbom, posebno ona koja se odnose na ažuriranje podataka, primjenjuju se ne dovodeći u pitanje pravila utvrđena Direktivom 2003/98/EZ.

(6)

Direktivom 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) uspostavlja se infrastruktura prostornih podataka Europske unije kako bi se omogućila njihova razmjena i pristup javnosti prostornim podacima (uključujući prostorne podatke koji se odnose na prometne mreže) diljem Unije s ciljem podupiranja politika Unije u području okoliša te politika i aktivnosti koje mogu imati utjecaj na okoliš. Specifikacije koje su navedene u ovoj Uredbi trebale bi biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u Direktivi 2007/2/EZ i njezinim provedbenim aktima, posebno u Uredbi Komisije (EU) br. 1089/2010 (6). Proširenjem primjene tih specifikacija na sve vrste statičnih cestovnih podataka također bi se moglo promicati daljnje usklađivanje u tom području.

(7)

Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) utvrđuje se infrastruktura cestovnog prometa koja je dio osnovne i sveobuhvatne transeuropske prometne mreže. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati na sveobuhvatnu transeuropsku cestovnu mrežu kako je definirano u Uredbi (EU) br. 1315/2013 budući da se u sklopu te mreže odvija većina međunarodnog cestovnog prijevoza. S obzirom na to da je većina autocesta već uključena u te mreže, druge autoceste također bi trebale biti obuhvaćene ovom Uredbom radi dosljednosti za sudionike u cestovnom prometu. Vanjski utjecaji prometa i druge poteškoće pri upravljanju prometom, poput zagušenja, onečišćenja zraka i buke, nisu ograničeni na transeuropsku cestovnu mrežu ili na autoceste. Zapravo, značajan udio čestih prometnih gužvi odvija se u gradskim područjima. Stoga bi državama članicama trebalo dopustiti da primjenjuju ove specifikacije na odabranim cestama koje nisu dio transeuropske cestovne mreže i mreže autocesta i koje su odredile kao prioritetna područja. S obzirom na to da se prometni tokovi neprestano mijenjaju, državama članicama trebalo bi dopustiti da ažuriraju ta prioritetna područja.

(8)

Statični prometni podaci, dinamični podaci o stanju na cestama i prometni podaci imaju različita svojstva i trebali bi biti u skladu s odgovarajućim zahtjevima. S obzirom na raznolikost izvora podataka, od infrastrukture na temelju senzora do vozila koja djeluju kao senzori, važno je da se specifikacije primjenjuju na relevantne kategorije podataka, bez obzira na izvor podataka i tehnologiju koja se upotrebljava za stvaranje ili ažuriranje podataka.

(9)

U slučaju da dođe do obrade osobnih podataka, ta bi obrada trebala biti nepovratno anonimizirana ako je moguće. Osim toga, podaci bi se trebali obrađivati u skladu s pravom Unije, kako je utvrđeno, posebno, u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8) te u Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) kao i u nacionalnim zakonodavstvima u vezi s tim. Trebalo bi se također pridržavati načela ograničenja svrhe i smanjenja količine podataka.

(10)

Bude li se usluga informiranja u budućnosti temeljila na prikupljanju podataka, uključujući zemljopisnu lokaciju, od samih krajnjih korisnika ili putem kooperativnih sustava, tada bi krajnje korisnike trebalo jasno informirati o prikupljanju takvih podataka, dogovorima povezanima s prikupljanjem podataka i potencijalnom praćenju, kao i koliko se dugo podaci čuvaju. Javna i privatna poduzeća koja se bave prikupljanjem podataka kao što su operatori cestovnog prometa, pružatelji usluga i automobilska industrija trebala bi provesti adekvatne tehničke mjere kojima će se osigurati anonimnost podataka dobivenih od krajnjih korisnika ili njihovih vozila.

(11)

Kako bi se razvilo usklađeno i neprekinuto pružanje usluga prometnih informacija u realnom vremenu, države članice trebale bi se osloniti na postojeća tehnička rješenja i norme europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju, poput DATEX II (CEN/TS 16157 i naknadno nadograđene verzije) i ISO normi. Za one vrste podataka za koje ne postoji standardizirani format, trebalo bi potaknuti države članice i dionike na suradnju kako bi se postigao dogovor o definiciji i formatu podataka te o metapodacima.

(12)

Nekoliko metoda dinamičnog utvrđivanja lokacije već postoji u Uniji te se primjenjuje u državama članicama. Uporaba različitih metoda utvrđivanja lokacije i dalje bi trebala biti dopuštena. Države članice i dionike, međutim, trebalo bi poticati da surađuju s ciljem postizanja dogovora o dopuštenim metodama za utvrđivanje položaja, ako je potrebno uz pomoć europskih tijela za normizaciju.

(13)

Dostupnost i redovito ažuriranje statičnih cestovnih podataka od strane tijela nadležnih za ceste i operatora cestovnog prometa ključni su za omogućavanje izrade ažuriranih i točnih digitalnih zemljopisnih karata koje su ključne za pouzdane aplikacije ITS-a. Proizvođače digitalnih zemljopisnih karata trebalo bi poticati da pravovremeno integriraju ažuriranja statičnih cestovnih podataka u svoju postojeću kartu i usluge ažuriranja zemljopisne karte. Radi usklađivanja s javnim politikama poput sigurnosti cestovnog prometa, tijela javne vlasti trebala bi biti u mogućnosti zatražiti od pružatelja usluga i proizvođača digitalnih zemljopisnih karata da isprave netočnosti u svojim podacima.

(14)

Dostupnost točnih i ažuriranih statičnih prometnih podataka, dinamičnih podataka o stanju na cestama i prometnih podataka ključna je za pružanje usluga prometnih informacija u realnom vremenu u cijeloj Uniji. Relevantne podatke prikupljaju i pohranjuju tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga prometnih informacija u realnom vremenu. Kako bi se omogućila jednostavna razmjena i ponovno korištenje tih podataka za pružanje takvih usluga, tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga prometnih informacija u realnom vremenu trebali bi učiniti podatke, odgovarajuće metapodatke i informacije o kvaliteti podataka dostupnima drugim tijelima nadležnima za ceste, operatorima cestovnog prometa, pružateljima usluga prometnih informacija u realnom vremenu i proizvođačima digitalnih zemljopisnih karata putem nacionalne ili zajedničke pristupne točke. Pristupna točka može biti u obliku repozitorija, registra, internetskog portala ili slično, ovisno o vrsti podataka. Države članice trebale bi objediniti postojeće javne i privatne pristupne točke u jednu točku kojom bi se omogućio pristup svim vrstama relevantnih i raspoloživih podataka koje su obuhvaćene područjem primjene ovih specifikacija. Državama članicama trebalo bi dopustiti da surađuju jedne s drugima kako bi uspostavile zajedničke pristupne točke za dostupne podatke uključenih država članica. Države članice trebale bi moći odlučiti da se koriste pristupnim točkama uspostavljenima u okviru drugih delegiranih akata donesenih na temelju Direktive 2010/40/EU kao nacionalnim pristupnim točkama za podatke obuhvaćene područjem primjene ove Uredbe.

(15)

Kako bi se tijelima nadležnima za ceste, operatorima cestovnog prometa, pružateljima usluga i proizvođačima digitalnih karata omogućilo uspješno i isplativo otkrivanje i uporaba odgovarajućih podataka, potrebno je primjereno opisati sadržaj i strukturu tih podataka uporabom odgovarajućih metapodataka.

(16)

Tim se specifikacijama ne bi trebalo obvezivati tijela nadležna za ceste ili operatore cestovnog prometa i pružatelje usluga da počnu prikupljati neke podatke koje još ne prikupljaju ili da digitaliziraju podatke koji još nisu dostupni u strojno čitljivom formatu. Posebni zahtjevi koji se odnose na ažuriranje statičnih cestovnih podataka, dinamičnih podataka o stanju na cestama i prometnih podataka trebali bi se primjenjivati samo na podatke koji se prikupljaju i na raspolaganju su u strojno čitljivom formatu. Jednako tako, države članice trebalo bi poticati da traže ekonomične načine za digitalizaciju postojećih statičnih cestovnih podataka koji odgovaraju njihovim potrebama.

(17)

Tim specifikacijama ne bi trebalo obvezati tijela nadležna za ceste ili operatore cestovnog prometa na oblikovanje ili provedbu planova protoka prometa i privremenih mjera upravljanja prometom. Njima ne bi trebalo obvezati pružatelje usluga da međusobno razmjenjuju bilo kakve podatke s drugim pružateljima usluga. Pružatelji usluga trebali bi moći sklapati međusobne komercijalne ugovore za ponovnu uporabu relevantnih podataka.

(18)

Države članice i dionike ITS-a trebalo bi poticati da surađuju kako bi se dogovorili o zajedničkim definicijama kvalitete podataka s ciljem uporabe zajedničkih pokazatelja za kvalitetu podataka u cijelom vrijednosnom lancu prometnih podataka, kao što su cjelovitost, točnost i ažurnost podataka, o načinu dobivanja podataka i metodama utvrđivanja lokacije, kao i o provjerama kvalitete koje se primjenjuju. Također bi ih trebalo potaknuti da nastave rad na uspostavi povezanih metoda mjerenja i praćenja kvalitete različitih vrsta podataka. Države članice trebalo bi poticati da međusobno razmjenjuju znanja, iskustva i najbolje prakse u tom području.

(19)

Uzima se u obzir da uporaba cestovnih i prometnih podataka i usluga prometnih informacija u realnom vremenu koje pružaju privatni pružatelji usluga može predstavljati troškovno učinkovit način za tijela nadležna za ceste da poboljšaju upravljanje prometom kao i upravljanje infrastrukturom i njezino održavanje. Međutim, posebne uvjete koji se primjenjuju na uporabu ili na ponovnu uporabu takvih podataka i povezanih usluga trebalo bi prepustiti dotičnim strankama ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2003/98/EZ.

(20)

Privatni pružatelji usluga mogu upotrebljavati statične cestovne podatke, dinamične podatke o stanju na cestama i prometne podatke koje prikupljaju tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa kao ulazne podatke za vlastite usluge prometnih informacija u realnom vremenu. Posebne uvjete koji se primjenjuju na ponovnu uporabu tih podataka trebalo bi prepustiti dotičnim strankama ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2003/98/EZ.

(21)

Kako bi se osigurala pravilna provedba tih specifikacija, države članice trebale bi ocijeniti sukladnost sa zahtjevima koji se odnose na dostupnost, razmjenu, ponovnu uporabu i ažuriranje cestovnih i prometnih podataka od strane tijela nadležnih za ceste, operatora cestovnog prometa, proizvođača digitalnih zemljopisnih karata i pružatelja usluga. U tu svrhu nadležna tijela trebala bi se moći osloniti na izjave o sukladnosti utemeljene na dokazima koje su predala tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa, proizvođači digitalnih zemljopisnih karata i pružatelji usluga.

(22)

Tim se specifikacijama ne ograničava sloboda izražavanja radiopostaja ako ih se ne obvezuje da zauzmu bilo kakav poseban stav s obzirom na informacije koje treba objaviti i ako se državama članicama ostavlja dovoljno prostora kako bi se uzele u obzir njihove nacionalne ustavne tradicije u pogledu slobode izražavanja radiopostaja.

(23)

U skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (10) obavljeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, koji je iznio mišljenje 17. lipnja 2015.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju specifikacije potrebne kako bi se osigurali dostupnost, razmjena, ponovna uporaba i ažuriranje cestovnih i prometnih podataka od strane tijela nadležnih za ceste, operatora cestovnog prometa i pružatelja usluga za pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu.

Ona se primjenjuje na sveobuhvatnu transeuropsku cestovnu mrežu, kao i na autoceste koje nisu uključene u tu mrežu i na prioritetna područja koja su odredila nacionalna tijela ako smatraju da je to potrebno.

Primjenjuje se u skladu s člankom 5. Direktive 2010/40/EU.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 4. Direktive 2010/40/EU.

Primjenjuju se i sljedeće definicije:

1.

„osnovna transeuropska cestovna mreža” znači cestovna prometna infrastruktura koja je dio osnovne mreže kako je definirano u Uredbi (EU) br. 1315/2013;

2.

„sveobuhvatna transeuropska cestovna mreža” znači cestovna prometna infrastruktura koja je dio sveobuhvatne mreže kako je definirano u Uredbi (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;

3.

„autocesta” znači cesta koju je kao takvu označila država članica u kojoj se nalazi;

4.

„prioritetna područja” znači cestovne dionice koje nisu dio sveobuhvatne transeuropske cestovne mreže i nisu autoceste i koje su, na temelju razine čestih prometnih gužvi ili drugih pitanja upravljanja prometom, odredile nacionalne vlasti, posebno u urbanim područjima, ako smatraju da je to potrebno;

5.

„dostupnost podataka” znači mogućnost traženja i dobivanja podataka u bilo kojem trenutku u strojno čitljivom obliku;

6.

„statični cestovni podaci” znači cestovni podaci koji se ne mijenjaju često ili redovito, kako je navedeno u točki 1. Priloga;

7.

„dinamični podaci o stanju na cestama” znači podaci koji se mijenjaju često ili redovito i opisuju stanje na cestama, kako je navedeno u točki 2. Priloga;

8.

„prometni podaci” znači podaci o karakteristikama cestovnog prometa, kako je navedeno u točki 3. Priloga;

9.

„ažuriranje podataka” znači svaka preinaka postojećih podataka, uključujući brisanje ili umetanje novih ili dodatnih elemenata;

10.

„prometne informacije u realnom vremenu” znači informacije koje proizlaze iz svih statičnih cestovnih podataka, dinamičnih podataka o stanju na cestama, prometnih podataka ili njihove kombinacije, a koje su korisnicima i krajnjim korisnicima dala na raspolaganje tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa ili pružatelji usluga putem bilo kojeg sredstva komunikacije;

11.

„usluga prometnih informacija u realnom vremenu” znači usluga ITS-a koja korisnicima i krajnjim korisnicima odmah pruža prometne informacije u realnom vremenu;

12.

„tijelo nadležno za ceste” znači svako javno tijelo koje je nadležno za planiranje, nadzor ili upravljanje cestama u okviru svoje mjesne nadležnosti;

13.

„operator cestovnog prometa” znači svaki javni ili privatni subjekt koji je odgovoran za održavanje i upravljanje cestama;

14.

„pružatelj usluge” znači svaki javni ili privatni pružatelj usluga prometnih informacija u realnom vremenu korisnicima i krajnjim korisnicima, isključujući samo prijenos informacija;

15.

„korisnik” znači bilo koje tijelo nadležno za ceste, operatori cestovnog prometa, pružatelji usluga i proizvođači digitalnih zemljopisnih karata;

16.

„krajnji korisnik” znači svi korisnici cesta, fizičke ili pravne osobe koje imaju pristup uslugama prometnih informacija u realnom vremenu;

17.

„pristupna točka” znači digitalno sučelje u kojem su statični cestovni podaci, dinamični podaci o stanju na cestama i prometni podaci zajedno s odgovarajućim metapodacima dostupni korisnicima za ponovnu uporabu ili u kojem su izvori tih podataka i njihovi metapodaci dostupni za ponovnu uporabu korisnicima;

18.

„metapodaci” znači strukturiran opis sadržaja podataka za lakše pronalaženje i uporabu tih podataka;

19.

„usluge pronalaženja” znači usluge kojima se omogućuje pretraživanje traženih podataka na temelju sadržaja odgovarajućih metapodataka te prikazivanje takvih sadržaja;

20.

„privremene mjere upravljanja prometom” znači privremene mjere namijenjene rješavanju određenog prometnog poremećaja i osmišljene, na primjer, za kontrolu i usmjeravanje protoka prometa;

21.

„planovi protoka prometa” znači trajne mjere upravljanja prometom koje su oblikovali upravitelji prometa za kontrolu i usmjeravanje protoka prometa u odnosu na stalne ili česte prometne poremećaje.

Članak 3.

Nacionalne pristupne točke

1.   Svaka država članica uspostavlja nacionalnu pristupnu točku. Nacionalne pristupne točke čine jedinstvenu točku pristupa cestovnim i prometnim podacima za korisnike, uključujući ažurirane podatke koje su dostavila tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga i koje se odnose na državno područje dotične države članice.

2.   Postojeće nacionalne pristupne točke koje su uspostavljene u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz drugih delegiranih akata donesenih na temelju Direktive 2010/40/EU mogu se upotrebljavati kao nacionalne pristupne točke ako države članice to smatraju prikladnim.

3.   Nacionalnim pristupnim točkama korisnicima se osiguravaju odgovarajuće usluge pronalaženja.

4.   Tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa, u suradnji s proizvođačima digitalnih zemljopisnih karata i pružateljima usluga, osiguravaju pružanje odgovarajućih metapodataka kako bi se korisnicima omogućilo da otkriju i upotrijebe skupove podataka kojima se pristupa preko nacionalne pristupne točke.

5.   Dvije ili više država članica mogu osnovati zajedničku pristupnu točku.

Članak 4.

Dostupnost, razmjena i ponovna uporaba statičnih cestovnih podataka

1.   U svrhu olakšavanja pružanja usklađenih, interoperabilnih i kontinuiranih usluga prometnih informacija u realnom vremenu u cijeloj Uniji, tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa stavljaju na raspolaganje statične podatke koje prikupljaju i ažuriraju u skladu s člankom 8. u standardiziranom obliku, ako je dostupan, ili u nekom drugom strojno čitljivom obliku.

2.   Podaci iz stavka 1. i s njima povezani metapodaci, uključujući informacije o njihovoj kvaliteti, moraju biti dostupni za razmjenu i ponovnu uporabu bilo kojem proizvođaču digitalnih zemljopisnih karata i pružatelju usluga u Uniji:

(a)

bez diskriminacije;

(b)

unutar roka kojim se osigurava pravovremeno pružanje usluga prometnih informacija u realnom vremenu;

(c)

preko nacionalne ili zajedničke pristupne točke iz članka 3.

(d)

Tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa, proizvođači digitalnih zemljopisnih karata i pružatelji usluga uporabom statičnih cestovnih podataka iz stavka 1. surađuju kako bi osigurali da se o eventualnim netočnostima vezanima uz statične cestovne podatke bez odlaganja obavijeste tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa od kojih podaci potječu.

3.   Kada pružatelji usluga upotrebljavaju statične cestovne podatke iz stavka 1. koje stavljaju na raspolaganje tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa, uzimaju u obzir, koliko je to moguće, sve planove protoka prometa koje su razvila nadležna tijela.

Članak 5.

Dostupnost, razmjena i ponovna uporaba dinamičnih podataka o stanju na cestama

1.   U svrhu olakšavanja pružanja usklađenih, interoperabilnih i kontinuiranih usluga prometnih informacija u realnom vremenu u cijeloj Uniji, tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa pružaju dinamične podatke o stanju na cestama koje prikupljaju i ažuriraju u skladu s člankom 9. u formatu DATEX II (CEN/TS 16157 i naknadno nadograđene verzije) ili bilo kojem drugom strojno čitljivom formatu koji je u potpunosti sukladan i interoperabilan s formatom DATEX II.

2.   Podaci iz stavka 1. i povezani metapodaci, uključujući informacije o njihovoj kvaliteti, moraju biti dostupni za razmjenu i ponovnu uporabu svakom pružatelju usluga unutar Unije:

(a)

bez diskriminacije;

(b)

unutar roka kojim se osigurava pravovremeno pružanje usluga prometnih informacija u realnom vremenu;

(c)

preko nacionalne ili zajedničke pristupne točke iz članka 3.

3.   Kada pružatelji usluga upotrebljavaju dinamične podatke o stanju na cestama iz stavka 1. koje stavljaju na raspolaganje tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa, oni uzimaju u obzir, koliko je to moguće, sve privremene mjere upravljanja prometom koje su poduzela nadležna tijela.

Članak 6.

Dostupnost, razmjena i ponovna uporaba prometnih podataka

1.   U svrhu olakšavanja pružanja usklađenih, interoperabilnih i kontinuiranih usluga prometnih informacija u realnom vremenu u cijeloj Uniji, tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa pružaju prometne podatke koje prikupljaju i ažuriraju u skladu s člankom 10. u formatu DATEX II (CEN/TS 16157 i naknadno nadograđene verzije) ili bilo kojem drugom strojno čitljivom formatu koji je u potpunosti kompatibilan i interoperabilan s formatom DATEX II.

2.   Podaci iz stavka 1. i povezani metapodaci, uključujući informacije o njihovoj kvaliteti, moraju biti dostupni za razmjenu i ponovnu uporabu svakom pružatelju usluga unutar Unije:

(a)

bez diskriminacije;

(b)

unutar roka kojim se osigurava pravovremeno pružanje usluga prometnih informacija u realnom vremenu;

(c)

preko nacionalne ili zajedničke pristupne točke iz članka 3.

3.   Za potrebe optimiziranja upravljanja prometom, tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa mogu zatražiti od pružatelja usluga da dostave prometne podatke koje prikupljaju i ažuriraju u skladu s člankom 10. Ti se podaci dostavljaju u formatu DATEX II (CEN/TS 16157 i naknadno nadograđene verzije) ili bilo kojem drugom strojno čitljivom formatu koji je u potpunosti kompatibilan i interoperabilan s formatom DATEX II preko pristupne točke iz članka 3. zajedno s odgovarajućim metapodacima, uključujući informacije o njihovoj kvaliteti.

Članak 7.

Ažuriranje podataka

Usluge prometnih informacija u realnom vremenu temelje se na ažuriranju statičnih cestovnih podataka, dinamičnih podataka o stanju na cestama i prometnih podataka ili bilo koje kombinacije tih podataka. Tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga redovito ažuriraju sve podatke u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima 8. do 10. Tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga moraju pravodobno ispraviti nepravilnosti otkrivene u njihovim podacima ili one na koje su im ukazali korisnici i krajnji korisnici.

Članak 8.

Ažuriranje statičnih cestovnih podataka

1.   Ažuriranja statičnih cestovnih podataka odnose se na barem sljedeće parametre:

(a)

vrstu statičnih cestovnih podataka kako je navedeno u točki 1. Priloga na koju se ažuriranje odnosi;

(b)

lokaciju stanja na koje se odnosi ažuriranje;

(c)

vrstu ažuriranja (izmjena, umetanje ili brisanje);

(d)

opis ažuriranja;

(e)

datum ažuriranja podataka;

(f)

datum i vrijeme kad se promjena u određenom stanju dogodila ili se predviđa da će se dogoditi;

(g)

kvalitetu ažuriranja podataka.

Lokacija stanja na koje se odnosi ažuriranje određuje se standardiziranom ili bilo kojom drugom općeprihvaćenom metodom dinamičnog utvrđivanja lokacije kojom se omogućuje nedvosmisleno dekodiranje i tumačenje te lokacije.

2.   Tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa osiguravaju pravovremeno ažuriranje statičnih cestovnih podataka i, ako su poznati i mogući, unaprijed korisnicima stavljaju na raspolaganje ta ažuriranja.

3.   Kada proizvođači digitalnih karata i pružatelji usluga upotrebljavaju ažuriranja statičnih cestovnih podataka, oni moraju osigurati da se ta ažuriranja obrađuju pravovremeno kako bi informacije bile dostupne krajnjim korisnicima bez odgode.

Članak 9.

Ažuriranje dinamičnih podataka o stanju na cestama

1.   Ažuriranja dinamičnih podataka o stanju na cestama odnose se na barem sljedeće parametre:

(a)

vrstu dinamičnih podataka o stanju na cestama kako je navedeno u točki 2. Priloga na koju se ažuriranje odnosi i, prema potrebi, njegov kratak opis;

(b)

lokaciju događaja ili stanja na koje se odnosi ažuriranje;

(c)

vrijeme pojavljivanja događaja ili stanja na koje se odnosi ažuriranje;

(d)

kvalitetu ažuriranja podataka.

Lokacija događaja ili stanja na koje se odnosi ažuriranje određuje se standardiziranom ili bilo kojom drugom općeprihvaćenom metodom dinamičnog utvrđivanja lokacije kojom se omogućuje nedvosmisleno dekodiranje i tumačenje te lokacije.

2.   Tijela nadležna za ceste i operatori cestovnog prometa osiguravaju pravovremeno ažuriranje dinamičnih podataka o stanju na cestama i, ako su poznati i mogući, unaprijed korisnicima stavljaju na raspolaganje ta ažuriranja.

3.   Prometne informacije u realnom vremenu moraju se na odgovarajući način izmijeniti ili povući u najkraćem mogućem roku nakon promjene predmetnih dinamičnih podataka o stanju na cestama.

4.   Kada pružatelji usluga upotrebljavaju ažuriranja dinamičnih podataka o stanju na cestama, oni moraju osigurati da se ta ažuriranja obrađuju pravovremeno kako bi informacije bile dostupne krajnjim korisnicima bez odgode.

Članak 10.

Ažuriranje prometnih podataka

1.   Ažuriranje prometnih podataka uključuje barem sljedeće parametre:

(a)

vrstu prometnih podataka kako je navedeno u točki 3. Priloga na koju se ažuriranje odnosi i, prema potrebi, njegov kratak opis;

(b)

lokaciju događaja ili stanja na koje se odnosi ažuriranje;

(c)

kvalitetu ažuriranja podataka.

Lokacija događaja ili stanja na koje se odnosi ažuriranje određuje se standardiziranom ili bilo kojom drugom općeprihvaćenom metodom dinamičnog utvrđivanja lokacije koja omogućuje nedvosmisleno dekodiranje i tumačenje te lokacije.

2.   Operatori cestovnog prometa i pružatelji usluga moraju na odgovarajući način izmijeniti ili povući prometne informacije u realnom vremenu u najkraćem mogućem roku nakon promjene predmetnih prometnih podataka.

3.   Kada pružatelji usluga upotrebljavaju ažuriranja prometnih podataka, oni moraju osigurati da se ta ažuriranja obrađuju pravovremeno kako bi informacije bile dostupne krajnjim korisnicima bez odgode.

Članak 11.

Procjena sukladnosti

1.   Države članice procjenjuju poštuju li tijela nadležna za ceste, operatori cestovnog prometa, proizvođači digitalnih zemljopisnih karata i pružatelji usluga zahtjeve iz članaka od 3. do 10. u skladu sa stavcima 2. i 3.

2.   Kako bi izvršila tu procjenu, nadležna tijela država članica mogu od tijela nadležnih za ceste, operatora cestovnog prometa, proizvođača digitalnih zemljopisnih karata i pružatelja usluga zatražiti sljedeće dokumente:

(a)

opis cestovnih i prometnih podataka, digitalne zemljopisne karte ili usluge prometnih informacija u realnom vremenu koje nude kao i informacije o njihovoj kvaliteti i uvjetima za ponovnu uporabu tih podataka;

(b)

na dokazima utemeljenu izjavu o usklađenosti sa zahtjevima iz članaka od 3. do 10.

3.   Države članice nasumično provjeravaju ispravnost izjava iz točke (b) stavka 2.

Članak 12.

Izvješćivanje

1.   Najkasnije do 13. srpnja 2017. države članice dostavljaju Komisiji izvješće o mjerama koje su poduzete, ako postoje, za uspostavu nacionalne pristupne točke i o načinima njezina rada te, prema potrebi, popis autocesta koje nisu uključene u sveobuhvatnu transeuropsku cestovnu mrežu i identificirana prioritetna područja.

2.   Najkasnije do 13. srpnja 2018. i svake dvije kalendarske godine nakon toga države članice Komisiji dostavljaju izvješće koje sadržava sljedeće informacije:

(a)

napredak u pogledu dostupnosti, razmjene i ponovne uporabe vrsta cestovnih i prometnih podataka navedenih u Prilogu;

(b)

zemljopisno područje te sadržaj cestovnih i prometnih podataka u sklopu usluga prometnih informacija u realnom vremenu i njihovu kvalitetu, uključujući kriterije za utvrđivanje kvalitete te načine njezina praćenja;

(c)

rezultate procjene sukladnosti iz članka 11. sa zahtjevima utvrđenima u člancima od 3. do 10.;

(d)

prema potrebi, opis promjena nacionalne ili zajedničke pristupne točke;

(e)

prema potrebi, opis promjena prioritetnih područja.

Članak 13.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 13. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 207, 6.8.2010., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 885/2013 оd 15. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za kamione i gospodarska vozila (SL L 247, 18.9.2013., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 886/2013 оd 15. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na podatke i postupke za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti (SL L 247, 18.9.2013., str. 6.).

(4)  Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 31.12.2003., str. 90.).

(5)  Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108, 25.4.2007., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (SL L 323, 8.12.2010., str. 11.).

(7)  Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama EU-a za razvoj transeuropske prometne mreže i o stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013., str. 1.).

(8)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(9)  Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).

(10)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka od strane institucija i tijela Zajednice i slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).


PRILOG

KATEGORIJE PODATAKA

(kako je navedeno u člancima 2., 8., 9., 10. i 12.)

1.

Vrste statičnih cestovnih podataka ponajprije su:

(a)

veze cestovne mreže te njihova fizička svojstva, kao što su:

i.

geometrija;

ii.

širina ceste;

iii.

broj voznih trakova;

iv.

nagibi;

v.

raskrižja;

(b)

razred ceste;

(c)

prometni znakovi koji odražavaju prometne propise i utvrđuju opasnosti, kao što su:

i.

uvjeti pristupa za tunele;

ii.

uvjeti pristupa za mostove;

iii.

trajna ograničenja pristupa;

iv.

ostali prometni propisi;

(d)

ograničenja brzine;

(e)

planovi protoka prometa;

(f)

propisi u vezi s isporukom tereta;

(g)

položaj postaja za naplatu cestarine;

(h)

identifikacija cesta za koje se naplaćuje cestarina, fiksna naknada za korištenje cesta koja se primjenjuje i dostupne metode plaćanja;

(i)

položaj parkirališta i područja usluga;

(j)

položaj postaja za punjenje električnih vozila i uvjeti njihove uporabe;

(k)

položaj postaja za komprimirani prirodni plin, ukapljeni prirodni plin, ukapljeni naftni plin;

(l)

položaj postaja javnog prijevoza i točki presjedanja;

(m)

položaj područja isporuke.

2.

Vrste dinamičnih podataka o stanju na cestama ponajprije su:

(a)

zatvorene ceste;

(b)

zatvoreni vozni trakovi;

(c)

zatvoreni mostovi;

(d)

zabrane pretjecanja za teška teretna vozila;

(e)

radovi na cesti;

(f)

nesreće i nezgode;

(g)

dinamična ograničenja brzine;

(h)

smjer vožnje na voznim trakovima kojima se vozi u oba smjera;

(i)

loši uvjeti na cesti;

(j)

privremene mjere upravljanja prometom;

(k)

promjenjive naknade za korištenje cesta i dostupne metode plaćanja;

(l)

dostupnost parkirališnih mjesta;

(m)

raspoloživost područja isporuke;

(n)

cijena parkiranja;

(o)

dostupnost postaja za punjenje električnih vozila;

(p)

vremenski uvjeti koji utječu na površinu ceste i vidljivost.

Ti kratkoročni podaci ne moraju biti uključeni u ažuriranja digitalnih zemljopisnih karata jer se ne smatraju promjenama trajne prirode.

3.

Vrste prometnih podataka ponajprije su:

(a)

intenzitet prometa;

(b)

brzina;

(c)

mjesto i trajanje prometnih zastoja;

(d)

vrijeme putovanja;

(e)

vrijeme čekanja na graničnim prijelazima s državama koje nisu članice EU-a.


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/963

оd 22. lipnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

141,5

MK

69,6

TR

82,4

ZZ

97,8

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

112,4

ZZ

112,4

0805 50 10

AR

92,6

BO

147,3

BR

107,1

ZA

145,0

ZZ

123,0

0808 10 80

AR

168,8

BR

101,6

CL

135,7

NZ

159,8

US

148,3

ZA

125,0

ZZ

139,9

0809 10 00

TR

252,1

ZZ

252,1

0809 29 00

TR

331,3

ZZ

331,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/964

оd 22. lipnja 2015.

o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 442/2009 otvorene u sektoru svinjskog mesa

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 442/2009 (2) otvorene su godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda iz sektora svinjskog mesa. Kvotama iz dijela B. Priloga I. navedenoj Uredbi upravlja se u skladu s metodom simultane kontrole.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. lipnja 2015. za podrazdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. manje su od raspoloživih količina. Stoga je potrebno odrediti količine za koje nisu podneseni zahtjevi i dodati ih količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozne dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2015., navedene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 442/2009 od 27. svibnja 2009. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice u sektoru svinjskog mesa (SL L 129, 28.5.2009., str. 13.).


PRILOG

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje je potrebno dodati količini raspoloživoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015.

(u kg)

09.4038

8 581 250

09.4170

1 230 500

09.4204

1 156 000


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/965

оd 22. lipnja 2015.

o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinske kvote koja je Uredbom (EZ) br. 536/2007 otvorena za meso peradi podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 536/2007 (2) otvorena je godišnja carinska kvota za uvoz proizvoda iz sektora mesa peradi podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. lipnja 2015. za podrazdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. manje su od raspoloživih količina. Stoga je potrebno odrediti količine za koje nisu podneseni zahtjevi i dodati ih količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozne dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 536/2007, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2015., navedene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 536/2007 od 15. svibnja 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom za meso peradi dodijeljenoj Sjedinjenim Američkim Državama (SL L 128, 16.5.2007., str. 6.).


PRILOG

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količini raspoloživoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015.

(u kg)

09.4169

5 336 250


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/38


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/966

оd 22. lipnja 2015.

o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 539/2007 otvorene u sektoru jaja i za albumin iz jaja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 539/2007 (2) otvorene su godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda iz sektora jaja i albumina iz jaja.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. lipnja 2015. za podrazdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. manje su od raspoloživih količina. Stoga je potrebno odrediti količine za koje nisu podneseni zahtjevi i dodati ih količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozne dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 539/2007, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2015., navedene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 539/2007 od 15. svibnja 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama u sektoru jaja i za albumin iz jaja (SL L 128, 16.5.2007., str. 19.).


PRILOG

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količini raspoloživoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015.

(protuvrijednost jaja u ljusci u kg)

09.4015

27 000 000

09.4401

795 000

09.4402

3 100 000


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/40


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/967

оd 22. lipnja 2015.

o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinskih kvota koje su Uredbom (EZ) br. 1384/2007 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Izraela

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1384/2007 (2) otvorene su godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda iz sektora mesa peradi podrijetlom iz Izraela.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. lipnja 2015. za podrazdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. manje su od raspoloživih količina. Stoga je potrebno odrediti količine za koje nisu podneseni zahtjevi i dodati ih količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozne dozvole u skladu s Uredbom (EZ) br. 1384/2007, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2015., navedene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1384/2007 od 26. studenoga 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2398/96 o otvaranju i upravljanju određenim kvotama za uvoz u Zajednicu proizvoda od mesa peradi podrijetlom iz Izraela (SL L 309, 27.11.2007., str. 40.).


PRILOG

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količini raspoloživoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015.

(u kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 830 000


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/42


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/968

оd 22. lipnja 2015.

o određivanju količina koje je potrebno dodati količini utvrđenoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) br. 412/2014 otvorene za jaja, proizvode od jaja i albumin iz jaja podrijetlom iz Ukrajine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 2. i 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 412/2014 (2) otvorene su godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda iz sektora jaja i albumina iz jaja podrijetlom iz Ukrajine.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. lipnja 2015. za podrazdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2015. manje su od raspoloživih količina. Stoga je potrebno odrediti količine za koje nisu podneseni zahtjevi i dodati ih količini utvrđenoj za sljedeće podrazdoblje kvote.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine za koje nisu podneseni zahtjevi za uvozne dozvole u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 412/2014, koje je potrebno dodati podrazdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2015., navedene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 412/2014 od 23. travnja 2014. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za jaja, proizvode od jaja i albumine podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama (SL L 121, 24.4.2014., str. 32.).


PRILOG

Redni br.

Količine za koje nije podnesen zahtjev koje treba dodati količini raspoloživoj za podrazdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2015.

(protuvrijednost jaja u ljusci u kg)

09.4275

1 087 500

09.4276

2 250 000


ODLUKE

23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/44


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2015/969

od 19. lipnja 2015.

o produljenju mandata voditelja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (1) (EULEX KOSOVO)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Zajedničku akciju Vijeća 2008/124/ZVSP od 4. veljače 2008. o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (2), a posebno njezin članak 12. stavak 2.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 12. stavka 2. Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP Politički i sigurnosni odbor (PSO) ovlašten je, u skladu s člankom 38. Ugovora, donositi odgovarajuće odluke za potrebe obavljanja političkog nadzora i strateškog usmjeravanja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX KOSOVO), uključujući odluku o imenovanju voditelja misije.

(2)

Vijeće je 12. lipnja 2014. donijelo Odluku 2014/349/ZVSP (3) o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP i produljenju trajanja misije EULEX KOSOVO do 14. lipnja 2016.

(3)

PSO je 9. listopada 2014. donio Odluku 2014/707/ZVSP (EULEX KOSOVO/2/2014) (4) kojom je veleposlanik Gabriele MEUCCI imenovan voditeljem misije EULEX KOSOVO do 14. lipnja 2015.

(4)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku predložio je 15. lipnja 2015. produljenje mandata veleposlanika Gabrielea MEUCCIJA kao voditelja misije EULEX KOSOVO do 14. lipnja 2016.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat veleposlanika Gabrielea MEUCCIJA kao voditelja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu (EULEX KOSOVO) produljuje se do 14. lipnja 2016.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 15. lipnja 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2015.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjedatelj

W. STEVENS


(1)  Nazivom „Kosovo” ne dovode se u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s RVSUN-om 1244 (1999) i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

(2)  SL L 42, 16.2.2008., str. 92.

(3)  Odluka Vijeća 2014/349/ZVSP od 12. lipnja 2014. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 174, 13.6.2014., str. 42.).

(4)  Odluka Političkog 2014/707/ZVSP i sigurnosnog odbora EULEX KOSOVO/2/2014 od 9. listopada 2014. o imenovanju voditelja Misije Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 295, 11.10.2014., str. 59.).


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/45


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/970

od 22. lipnja 2015.

o produljenju mandata posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2. i članak 33.,

uzimajući u obzir prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. prosinca 2014. usvojilo zaključke u kojima je naveden novi pristup Unije Bosni i Hercegovini.

(2)

Vijeće je 19. siječnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/77 (1) o imenovanju g. Lars-Gunnara WIGEMARKA posebnim predstavnikom Europske unije (PPEU) u Bosni i Hercegovini.

(3)

Mandat PPEU-a istječe 30. lipnja 2015.

(4)

Mandat PPEU-a trebalo bi produljiti za dodatno razdoblje od četiri mjeseca.

(5)

PPEU će provoditi mandat u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla otežati ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su navedeni u članku 21. Ugovora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Posebni predstavnik Europske unije

Mandat g. Lars-Gunnara WIGEMARKA kao posebnog predstavnika Europske unije (PPEU) produljuje se do 31. listopada 2015. Vijeće može donijeti odluku o ranijem završetku mandata PPEU-a na temelju procjene Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) i prijedloga visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP).

Članak 2.

Ciljevi politike

Mandat PPEU-a temelji se na sljedećim ciljevima politike Unije u Bosni i Hercegovini (BiH): daljnjem napretku u procesu stabilizacije i pridruživanja, za stabilnu, održivu, mirnu, multietničku i ujedinjenu BiH koja mirno surađuje sa svojim susjedima i koja se nepovratno nalazi na putu prema članstvu u Uniji. Unija će također nastaviti podupirati provedbu Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) u BiH.

Članak 3.

Mandat

Kako bi postigao ciljeve politike, PPEU ima sljedeći mandat:

(a)

ponuditi savjete i pomoć Unije u političkom procesu;

(b)

osigurati dosljednost i usklađenost djelovanja Unije;

(c)

olakšati napredak u političkim, gospodarskim i europskim prioritetima;

(d)

pratiti i savjetovati izvršna i zakonodavna tijela na svim razinama vlasti u BiH te održavati kontakt s tijelima i političkim strankama u BiH;

(e)

osigurati provedbu napora Unije u cijelom nizu aktivnosti u području vladavine prava i reformi sigurnosnog sektora, promicati cjelokupnu koordinaciju napora Unije u rješavanju problema organiziranog kriminala i korupcije te pružati lokalne političke smjernice za te napore te, u tom kontekstu, prema potrebi VP-u i Komisiji davati procjene i savjete;

(f)

pružiti potporu pojačanoj i učinkovitijoj suradnji između kaznenog pravosuđa i policije u BiH,

(g)

ne dovodeći u pitanje vojni zapovjedni lanac, ponuditi zapovjedniku snaga EU-a političke smjernice za vojna pitanja sa stajališta lokalne politike, a posebno u vezi s osjetljivim operacijama, odnosima s lokalnim tijelima i lokalnim medijima. Savjetovati se sa zapovjednikom snaga EU-a prije političkog djelovanja koje može utjecati na sigurnosno stanje;

(h)

koordinirati i provoditi napore Unije u komuniciranju pitanja u vezi s Unijom prema javnosti u BiH;

(i)

promicati proces integracije s EU-om ciljanom javnom diplomacijom i aktivnostima Unije u vezi sa širenjem koje su osmišljene za osiguravanje šireg razumijevanja i potpore javnosti BiH o pitanjima koja su povezana s EU-om, uključujući angažiranje lokalnih čimbenika u području civilnog društva;

(j)

doprinositi razvoju i konsolidaciji poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u BiH u skladu s politikom ljudskih prava Unije i smjernicama Unije o ljudskim pravima;

(k)

raditi s odgovarajućim tijelima BiH na njihovoj punoj suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ);

(l)

u skladu s procesom integracije s Unijom, savjetovati, pomagati, olakšavati i pratiti politički dijalog o potrebnim ustavnim promjenama;

(m)

održavati bliske kontakte i savjetovanja s visokim predstavnikom u BiH i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama koje djeluju u zemlji;

(n)

prema potrebi, pružati savjete VP-u o fizičkim ili pravnim osobama na koje bi se mogle primjenjivati mjere ograničavanja s obzirom na stanje u BiH;

(o)

ne dovodeći u pitanje primjenljive zapovjedne lance, pomagati osigurati da se svi instrumenti Unije na terenu primjenjuju usklađeno radi ostvarivanja ciljeva politike Unije.

Članak 4.

Provedba mandata

1.   PPEU je odgovoran za provedbu mandata, djelujući u okviru ovlasti VP-a.

2.   PSO održava povlaštenu povezanost s PPEU-om i glavna je točka PPEU-a za kontakt s Vijećem. PSO pruža PPEU-u strateško vodstvo i političko usmjeravanje u okviru njegova mandata, ne dovodeći u pitanje ovlasti VP-a.

3.   PPEU djeluje u bliskoj koordinaciji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD) i njezinim relevantnim odjelima.

Članak 5.

Financiranje

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s mandatom PPEU-a u razdoblju od 1. srpnja 2015. do 31. listopada 2015. iznosi 1 700 000 EUR.

2.   Rashodima se upravlja u skladu s postupcima i pravilima koji se primjenjuju na opći proračun Unije. Državljanima zemalja regije Zapadnog Balkana dopušteno je natjecati se za ugovore.

3.   Upravljanje izdacima podliježe ugovoru između PPEU-a i Komisije. PPEU za sve rashode odgovara Komisiji.

Članak 6.

Ustrojavanje i sastav tima

1.   PPEU-u se dodjeljuje posebno osoblje koje mu pomaže u provedbi njegovog mandata i doprinosi usklađenosti, vidljivosti i učinkovitosti općeg djelovanja Unije u BIH. PPEU je, u granicama svojeg mandata i odgovarajućih raspoloživih financijskih sredstava, odgovoran za uspostavu svojeg tima. U tim su uključeni članovi koji su stručnjaci za pojedina politička pitanja, u skladu s potrebama mandata. PPEU o sastavu svojeg tima odmah obavješćuje Vijeće i Komisiju.

2.   Države članice, institucije Unije i ESVD mogu predložiti upućivanje osoblja za rad s PPEU-om. Plaće takvog upućenog osoblja pokriva dotična država članica, dotična institucija Unije, odnosno ESVD. Stručnjaci koje su države članice uputile institucijama Unije ili ESVD-u također se mogu uputiti PPEU-u. Međunarodno ugovorno osoblje mora imati državljanstvo države članice.

3.   Sveukupno upućeno osoblje ostaje pod upravnom nadležnošću države članice ili institucije Unije koja ga upućuje ili ESVD-a i izvršava svoje dužnosti i djeluje u interesu mandata PPEU-a.

Članak 7.

Povlastice i imuniteti PPEU-a i njegovog osoblja

Povlastice, imuniteti i dodatna jamstva potrebna za dovršetak i neometano funkcioniranje misije PPEU-a i članova njegova osoblja prema potrebi se usuglašavaju sa strankama domaćinima. Države članice i ESVD u tu svrhu osiguravaju svu potrebnu potporu.

Članak 8.

Sigurnost klasificiranih podataka EU-a

PPEU i članovi njegova tima dužni su poštovati sigurnosna načela i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (2).

Članak 9.

Pristup informacijama i logistička potpora

1.   Države članice, Komisija i Glavno tajništvo Vijeća osiguravaju PPEU-u pristup svim relevantnim podacima.

2.   Izaslanstva Unije i/ili države članice prema potrebi osiguravaju logističku potporu u regiji.

Članak 10.

Sigurnost

U skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja koje je razmješteno izvan Unije u operativnom svojstvu na temelju glave V. Ugovora, PPEU u skladu s mandatom PPEU-a i sigurnosnom situacijom na području za koje je odgovoran poduzima sve opravdane praktične mjere za sigurnost cjelokupnog osoblja za koje je PPEU izravno nadležan, posebno tako da:

(a)

uspostavlja poseban sigurnosni plan na temelju uputa ESVD-a koji uključuje posebne mjere za fizičku zaštitu, organizacijsku sigurnost i sigurnost postupaka, za upravljanje sigurnim kretanjem osoblja na područje za koje je odgovoran i unutar njega, kao i za upravljanje situacijama u kojima je ugrožena sigurnost, te krizni plan i plan za evakuaciju;

(b)

osigurava da je cjelokupno osoblje koje je razmješteno izvan Unije pokriveno osiguranjem od visokog rizika, u skladu s uvjetima na području za koje je odgovoran;

(c)

osigurava da svi članovi tima PPEU-a koji trebaju biti razmješteni izvan Unije, uključujući lokalno ugovorno osoblje, dobiju odgovarajuće sigurnosno osposobljavanje prije ili nakon dolaska na područje za koje je odgovoran, na temelju stupnjeva rizika određenih za to područje;

(d)

osigurava provedbu svih dogovorenih preporuka koje su pripremljene na temelju redovitih sigurnosnih procjena te za Vijeće, VP-a i Komisiju priprema pisana izvješća o provedbi tih preporuka i o ostalim sigurnosnim pitanjima u okviru izvješća o napretku i izvješća o provedbi mandata.

Članak 11.

Izvješćivanje

PPEU redovito priprema pisana i usmena izvješća za VP-a i PSO. PPEU također prema potrebi izvješćuje radne skupine Vijeća. Redovita izvješća šalju se putem mreže COREU. PPEU može pripremati izvješća za Vijeće za vanjske poslove. U skladu s člankom 36. Ugovora, PPEU smije sudjelovati u informiranju Europskog parlamenta.

Članak 12.

Koordinacija

1.   PPEU doprinosi jedinstvu, dosljednosti i učinkovitosti djelovanja Unije i pomaže osigurati da svi instrumenti Unije i djelovanja država članica djeluju dosljedno kako bi se postigli politički ciljevi Unije. Aktivnosti PPEU-a se prema potrebi koordiniraju s onima Komisije, kao i s aktivnostima ostalih PPEU-a koji djeluju u toj regiji. PPEU priprema redovite informativne sastanke za misije država članica i za delegacije Unije.

2.   Na terenu održava bliska veza sa šefovima delegacija Unije u regiji i šefovima misija država članica. Oni ulažu sve napore da bi pomogli PPEU-u u provedbi mandata. PPEU također održava kontakt s međunarodnim i regionalnim sudionicima na terenu, a posebno održava blisku koordinaciju s visokim predstavnikom u BiH.

3.   U potporu operacijama Unije za upravljanje krizama, PPEU, zajedno s ostalim sudionicima Unije koji su prisutni na terenu, poboljšava širenje i razmjenu informacija među sudionicima Unije s ciljem postizanja visokog stupnja zajedničke osviještenosti i procjene stanja.

Članak 13.

Pomoć u vezi sa zahtjevima

PPEU i njegovo osoblje pružaju pomoć u pribavljanju elemenata za odgovor na bilo koje zahtjeve i obveze koji proizlaze iz mandata prethodnih PPEU-ova u BiH te osiguravaju administrativnu pomoć i pristup relevantnim spisima za tu svrhu.

Članak 14.

Preispitivanje

Provedba ove Odluke i njezina usklađenost s ostalim doprinosima Unije u regiji redovito se preispituju. PPEU do kraja rujna 2015. podnosi Vijeću, VP-u i Komisiji izvješće o provedbi mandata.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2015.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/77 od 19. siječnja 2015. o imenovanju posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini (SL L 13, 20.1.2015., str. 7.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/50


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/971

od 22. lipnja 2015.

o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Odluku 2014/512/ZVSP (1).

(2)

Europsko vijeće dogovorilo se 19. ožujka 2015. da će biti poduzete potrebne mjere kako bi se trajanje mjera ograničavanja jasno povezalo s potpunom provedbom, do 31. prosinca 2015., sporazumâ iz Minska.

(3)

Odluku 2014/512/ZVSP trebalo bi produljiti za još šest mjeseci kako bi Vijeće moglo ocijeniti provedbu sporazumâ iz Minska.

(4)

Odluku 2014/512/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 9. stavak 1. Odluke 2014/512/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ova Odluka primjenjuje se do 31. siječnja 2016.”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/51


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/972

od 22. lipnja 2015.

o pokretanju vojne operacije Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2015/778 od 18. svibnja 2015. o vojnoj operaciji Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED) (1), a posebno njezin članak 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/778.

(2)

Slijedom preporuke zapovjednika operacije, operaciju EUNAVFOR MED trebalo bi pokrenuti 22. lipnja 2015.

(3)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane. Stoga Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje, a ne sudjeluje ni u financiranju ove operacije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobravaju se plan operacije i pravila o vojnom djelovanju za vojnu operaciju Europske unije na južnom središnjem Sredozemlju (EUNAVFOR MED).

Članak 2.

1.   Operacija EUNAVFOR MED pokreće se 22. lipnja 2015.

2.   U skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke (ZVSP) 2015/778 Vijeće procjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za prijelaz iz prve u daljnje faze, uzimajući u obzir bilo koju primjenjivu rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a i pristanak dotičnih obalnih država. Podložno toj procjeni Vijeća i u skladu s člankom 6. stavkom 1. Odluke (ZVSP) 2015/778, Politički i sigurnosni odbor ima ovlast za donošenje odluke o trenutku prijelaza između različitih faza operacije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 122, 19.5.2015., str. 31.


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/52


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/973

od 22. lipnja 2015.

o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1), a posebno njezin članak 30. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/255/ZVSP.

(2)

Jednu osobu trebalo bi ukloniti s popisa fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja kako je navedeno u Prilogu I. Odluci 2013/255/ZVSP.

(3)

Odluku 2013/255/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2013/255/ZVSP mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 22. lipnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.


PRILOG

Ime sljedeće osobe i povezani unos brišu se s popisa navedenog u Prilogu I. Odluci 2013/255/ZVSP:

A   Osobe

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

).

23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/53


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/974

оd 17. lipnja 2015.

o odobravanju državama članicama da donesu određena odstupanja u skladu s Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o kopnenom prijevozu opasnih tvari

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4087)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (1), a posebno njezin članak 6. stavke 2. i 4.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. odjeljku I.3., Prilogu II. odjeljku II.3. i Prilogu III. odjeljku III.3. Direktive 2008/68/EZ nalaze se popisi nacionalnih odstupanja kojima se dopušta da se uzmu u obzir posebne nacionalne okolnosti. Određene države članice zatražile su jedno nacionalno odstupanje i nekoliko izmjena odobrenih odstupanja.

(2)

Ta bi odstupanja trebalo odobriti.

(3)

S obzirom na to da Prilog I. odjeljak I.3., Prilog II. odjeljak II.3. i Prilog III. odjeljak III.3. treba zbog toga prilagoditi, primjereno je, radi jasnoće, zamijeniti ih u cijelosti.

(4)

Direktivu 2008/68/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za prijevoz opasnih tvari uspostavljenog Direktivom 2008/68/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice navedene u Prilogu ovlaštene su da za prijevoz opasnih tvari unutar svojeg državnog područja provode odstupanja utvrđena u tom Prilogu.

Ta odstupanja primjenjuju se bez diskriminacije.

Članak 2.

Prilog I. odjeljak I.3., Prilog II. odjeljak II.3. i Prilog III. odjeljak III.3. Direktive 2008/68/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2015.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 260, 30.9.2008., str. 13.


PRILOG

Prilog I., Prilog II. i Prilog III. Direktivi 2008/68/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. odjeljak I.3. zamjenjuje se sljedećim:

„I.3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja za države članice za prijevoz opasnih tvari unutar njihova državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2008/68/EZ.

Označavanje odstupanja: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= cesta

a/bi/bii= članak 6. stavak 2. točka (a)/točka (b) podtočka i./točka (b) podtočka ii.

MS= kratica za državu članicu

nn= redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/68/EZ

BE Belgija

RO–a–BE–1

Predmet: klasa 1. – Male količine.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: 1.1.3.6. ograničava količinu eksploziva za rudarstvo koji se mogu prevoziti u običnom vozilu na 20 kg.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: operaterima skladišta koja su udaljena od mjesta opskrbe može se odobriti prijevoz najviše 25 kg dinamita ili snažnih eksploziva i 300 detonatora u običnim motornim vozilima, podložno uvjetima koje utvrđuje služba za eksplozive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Article 111 de l'arrêté royal de 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO–a–BE– 2

Predmet: prijevoz praznih neočišćenih spremnika u kojima su se nalazili proizvodi različitih klasa.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: oznaka na prijevoznoj ispravi ‚neočišćena prazna ambalaža koja je sadržavala proizvode različitih klasa’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: odstupanje 6-97:

Napomene: Odstupanje koje je Komisija registrirala pod brojem 21 (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-a-BE-3

Predmet: usvajanje RO–a–UK–4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-a-BE-4

Predmet: izuzeće od svih zahtjeva ADR-a vezanih za nacionalni prijevoz najviše 1 000 rabljenih ionskih detektora dima od privatnih kućanstava do pogona za obradu u Belgiji preko mjesta za prikupljanje predviđenih u scenariju selektivnog prikupljanja detektora dima.

Upućivanje na ADR: svi zahtjevi

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ:

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: kućanska uporaba ionskih detektora dima nije podložna, u radiološkom smislu, propisanom nadzoru kada se radi o detektoru dima odobrenog tipa. Prijevoz tih detektora dima krajnjem korisniku također je izuzet od zahtjeva ADR-a. (vidjeti 2.2.7.1.2.(d)).

Direktivom 2002/96/EZ (o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi) zahtijeva se selektivno prikupljanje rabljenih detektora dima za obradu sklopnih ploča i odstranjivanje radioaktivnih tvari iz ionskih detektora dima. Kako bi se omogućilo takvo selektivno prikupljanje, razvijen je program kojim se privatna kućanstva potiču da donose svoje rabljene detektore dima na sabirno mjesto, odakle se ti detektori mogu prevoziti do postrojenja za obradu, ponekad preko drugog sabirnog mjesta ili privremenog skladišta.

Na sabirnim mjestima na raspolaganju će biti metalna ambalaža za najviše 1 000 detektora dima. Jedna takva ambalaža s detektorima dima može se prevesti sa sabirnih mjesta zajedno s drugim otpadom do privremenog skladišta ili postrojenja za obradu. Ambalaža se označuje natpisom ‚detektor dima’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: program za selektivno prikupljanje detektora dima jedan je od uvjeta za ukidanje odobrenih instrumenata koji su predviđeni u članku 3.1.d.2. kraljevske uredbe od 20. srpnja 2001. opća uredba za zaštitu od zračenja.

Napomene: ovo je odstupanje potrebno kako bi se omogućilo selektivno prikupljanje korištenih ionskih detektora dima.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

DE Njemačka

RO-a-DE-1

Predmet: mješovito pakiranje i mješoviti utovar automobilskih dijelova klasifikacije 1.4G zajedno s određenim opasnim tvarima (n4).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10. i 7.5.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o mješovitom pakiranju i mješovitom utovaru.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: sredstva s UN brojevima 0431 i 0503 mogu se utovariti zajedno s određenim opasnim tvarima (proizvodi vezani za proizvodnju automobila) u određenim količinama navedenim u izuzeću. Ne smije se prijeći vrijednost 1 000 (usporedivo s 1.1.3.6.4.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Napomene: ovo je izuzeće potrebno kako bi se omogućila brza dostava sigurnosnih automobilskih dijelova, ovisno o lokalnoj potražnji. Zbog širokog raspona proizvoda, skladištenje tih proizvoda u lokalnim autoservisima nije uobičajeno.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–DE–2

Predmet: izuzeće od zahtjeva prema kojemu je za određene količine opasnih tvari, kako je određeno u 1.1.3.6. (n1), potrebno nositi prijevoznu ispravu i izjavu pošiljatelja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6. i 5.4.1.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: sadržaj prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za sve klase osim klase 7: nije potrebna prijevozna isprava ako količina robe koja se prevozi ne prelazi količine navedene u 1.1.3.6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Napomene: informacije koje su osigurane označivanjem i obilježavanjem ambalaže smatraju se dostatnima za nacionalni prijevoz, budući da prijevozna isprava nije uvijek prikladna kada se radi o lokalnoj distribuciji.

Odstupanje koje je Komisija registrirala pod brojem 22 (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-DE-3

Predmet: prijevoz mjernih posuda i pumpi za gorivo (praznih, neočišćenih).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: odredbe za UN brojeve 1202, 1203 i 1223.

Sadržaj Priloga Direktivi: pakiranje, označivanje, isprave, upute za prijevoz i rukovanje, upute za posadu vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: specifikacija primjenjivih propisa i dodatnih odredaba za primjenu odstupanja; do 1 000 l: usporedivo s propisima za praznu, neočišćenu ambalažu; iznad 1 000 l: usklađenost s određenim propisima za spremnike; prijevoz samo praznih i neočišćenih.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Napomene: popis br. 7, 38, 38a.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–DE–5

Predmet: dopuštenje za kombinirano pakiranje.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10.4. MP2

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana kombiniranog pakiranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 1.4S, 2, 3 i 6.1; odobrenje za kombinirano pakiranje predmeta klase 1.4S (naboji za malo oružje), raspršivača (klasa 2) i sredstava za čišćenje i obradu klase 3 i klase 6.1 (navedeni UN brojevi) kao kompleta za prodaju u kombiniranom pakiranju u pakirnoj skupini II. i u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Napomene: popis br. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

DK Danska

RO-a-DK-2

Predmet: cestovni prijevoz paketa koji sadrže eksplozivne tvari i paketa koji sadrže detonatore u istom vozilu.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o mješovitom pakiranju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pri prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu moraju se poštovati pravila ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Napomene: postoji praktična potreba za mogućnosti pakiranja eksplozivnih tvari zajedno s detonatorima u istom vozilu prilikom prijevoza takve robe od mjesta skladištenja do mjesta rada i natrag.

Prilikom izmjene danskog zakonodavstva o prijevozu opasnih tvari, danska će nadležna tijela dopustiti takav prijevoz pod sljedećim uvjetima:

1.

Ne prevozi se više od 25 kg eksplozivnih tvari iz skupine D.

2.

Ne prevozi se više od 200 komada detonatora iz skupine B.

3.

Detonatori i eksplozivne tvari moraju biti pakirani odvojeno u ambalaži s certifikatom UN-a, u skladu s pravilima iz Direktive 2000/61/EZ o izmjeni Direktive 94/55/EZ.

4.

Udaljenost između pakiranja koja sadrže detonatore i pakiranja koja sadrže eksplozivne tvari mora biti najmanje 1 metar. Ta udaljenost mora ostati tolika čak i nakon naglog kočenja. Pakiranje koje sadrži eksplozivne tvari i pakiranje koje sadrži detonatore moraju biti smješteni tako da ih je moguće brzo ukloniti iz vozila.

5.

Moraju se poštovati sva ostala pravila koja se odnose na cestovni prijevoz opasnih tvari.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-DK-3

Predmet: cestovni prijevoz pakiranja i proizvoda koji sadrže otpad ili ostatke opasnih tvari određenih klasa iz kućanstava i poduzeća radi odlaganja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: Dijelovi i poglavlja 2., 3., 4.1., 5.1., 5.2., 5.4., 6., 8.1. i 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o klasifikaciji, posebne odredbe, odredbe o pakiranju, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže, opći zahtjevi za prijevozne jedinice i opremu u vozilu te zahtjevi za osposobljavanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: unutarnja ambalaža i proizvodi koji sadrže otpad ili ostatke opasnih tvari određenih klasa, prikupljeni od privatnih kućanstava ili poduzeća radi odlaganja, mogu se pakirati zajedno u određenoj vanjskoj ambalaži i/ili prepakirati i prevoziti u skladu s posebnim postupcima za pošiljke, uključujući posebna ograničenja za pakiranje i označivanje. Količina opasnih tvari za unutarnju ambalažu, vanjsku ambalažu i/ili prijevoznu jedinicu je ograničena.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Napomene: upravitelji otpadom ne mogu primjenjivati sve odredbe iz Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ kada je otpad s ostacima opasnih tvari prikupljen od privatnih kućanstava i poduzeća za prijevoz radi odlaganja. Otpad se obično nalazi u ambalaži koja je bila prodana u maloprodaji.

Datum isteka: 1. siječnja 2019.

FI Finska

RO-a-FI-1

Predmet: prijevoz određenih količina opasnih tvari u autobusima i malih količina niskoradioaktivnih tvari za potrebe zdravstvene skrbi i istraživanja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1., 5.4.;

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o pakiranju, dokumentacija.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušten je prijevoz opasnih tvari u autobusima, u količinama koje ne prelaze ograničenja navedena u 1.1.3.6., najveće neto mase 200 kg, bez prijevozne isprave i bez ispunjavanja svih zahtjeva o pakiranju. Vozilo koje prevozi niskoaktivni radioaktivni materijal najveće težine 50 kg za potrebe zdravstvene skrbi i istraživanja ne mora biti označeno i opremljeno u skladu s ADR-om.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-FI-2

Predmet: opis praznih cisterni u prijevoznoj ispravi.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6.

Sadržaj Priloga Direktivi: posebne odredbe za praznu, neočišćenu ambalažu, vozila, spremnike, cisterne, baterijska vozila i višedjelne kontejnere za plin (‚MEGC’).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: u slučaju praznih, neočišćenih vozila cisterni u kojima su se prevozile dvije ili više tvari UN brojeva 1202, 1203 i 1223, opis u prijevoznim ispravama može se dopuniti riječima ‚tvar kojom je spremnik zadnji put napunjen’ zajedno s nazivom proizvoda koji ima najniže plamište; ‚prazno vozilo cisterna, 3., tvar kojom je spremnik zadnji put napunjen: UN 1203 motorni benzin, II.’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-FI-3

Predmet: označivanje i obilježavanje prijevozne jedinice za eksplozive.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe o označivanju narančastom pločom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevozne jedinice (obično dostavna vozila) kojima se prevoze male količine eksploziva (najviše 1 000 kg (neto)) do kamenoloma i na radilišta mogu se na prednjem i stražnjem dijelu označiti pločicom prema uzorku br. 1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

FR Francuska

RO-a-FR-2

Predmet: prijevoz otpada koji nastaje tijekom pružanja zdravstvene skrbi i kod kojega postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja ili jednaka 15 kg.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva ADR-a za prijevoz otpada nastalog tijekom pružanja zdravstvene skrbi kod kojeg postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja ili jednaka 15 kg.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 12.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–FR–5

Predmet: prijevoz opasnih tvari vozilima javnog putničkog prijevoza (18).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: prijevoz putnika i opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz opasnih tvari osim onih klase 7, koje su odobrene u sredstvima javnog prijevoza kao ručna prtljaga: primjenjuju se samo odredbe koje se odnose na pakiranje, obilježavanje i označivanje pakiranja navedene u 4.1., 5.2. i 3.4.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Napomene: u ručnoj prtljazi dopušteno je nositi samo one opasne tvari koje su za osobnu ili vlastitu profesionalnu uporabu. Dopušteni su prenosivi plinski spremnici za bolesnike s respiratornim smetnjama u količini potrebnoj za jedno putovanje.

Datum isteka: 28 February 2022

RO-a-FR-6

Predmet: prijevoz malih količina opasnih tvari za vlastite potrebe (18).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: obveza posjedovanja prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz malih količina opasnih tvari za vlastite potrebe, osim onih klase 7, koje ne prelaze ograničenja navedena u 1.1.3.6., ne podliježe obvezi posjedovanja prijevozne isprave predviđene u 5.4.1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Datum isteka: 28 February 2022

RO-a-FR-7

Predmet: cestovni prijevoz uzoraka kemijskih tvari, smjesa i proizvoda koji sadrže opasne tvari za potrebe nadzora nad tržištem.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: Dijelovi 1. do 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe, klasifikacija, posebne odredbe i izuzeća u vezi s prijevozom opasnih tvari pakiranih u ograničenim količinama, odredbe o upotrebi ambalaže i spremnika, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu ambalaže, odredbe o uvjetima prijevoza, rukovanju, utovaru i istovaru, zahtjevi u vezi s prijevoznom opremom i prijevoznim operacijama, zahtjevi u vezi s konstrukcijom i homologacijom vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: uzorci kemijskih tvari, smjesa i proizvoda koji sadrže opasne tvari, a prevoze se za analizu kao dio djelatnosti nadzora nad tržištem, pakiraju se u kombiniranoj ambalaži. Moraju biti u skladu s pravilima o maksimalnim količinama za unutarnju ambalažu, ovisno o vrsti opasne tvari. Vanjska ambalaža mora biti u skladu sa zahtjevima za krute plastične kutije (4H2, poglavlje 6.1. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ). Vanjska ambalaža mora imati oznaku iz odjeljka 3.4.7. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ i tekst ‚Uzorci za analizu’(na francuskom: ‚Echantillons destinés à l'analyse’) Ako su te odredbe ispunjene, prijevoz ne podliježe odredbama iz Priloga I. odjeljka I.1. Direktive 2008/68/EZ.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Napomene: izuzeće iz odjeljka 1.1.3 Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ ne predviđa prijevoz uzoraka opasnih tvari uzetih za analizu od nadležnih tijela ili u njihovo ime. Kako bi osigurala učinkoviti nadzor nad tržištem, Francuska je uvela postupak na temelju sustava koji se primjenjuje na ograničene količine radi osiguravanja sigurnosti prijevoza uzoraka koji sadrže opasne tvari. Kako nije uvijek moguće primijeniti odredbe iz tablice A, ograničenje količine za unutarnju ambalažu definirano je na operativniji način.

Datum isteka: 1. siječnja 2019.

HU Mađarska

RO-a-HU-1

Predmet: donošenje RO-a-DE-2

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

RO–a-HU-2

Predmet: donošenje RO-a-UK-4

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

IE Irska

RO-a-IE-1

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 5.4.0. ADR-a što se tiče prijevozne isprave za prijevoz pesticida klase 3 prema ADR-u, koji su navedeni u 2.2.3.3. kao pesticidi FT2 (plamište < 23 oC) i ADR klase 6.1., koji su navedeni u 2.2.61.3. kao pesticidi T6, tekući (plamište nije niže od 23 oC), ako količine opasnih tvari koje se prevoze ne prelaze količine utvrđene u 1.1.3.6. ADR-a.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za prijevoznom ispravom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevozna isprava nije potrebna za prijevoz pesticida klasa 3. i 6.1. ADR-a, u slučaju kada količina opasnih tvari koje se prevoze ne prelazi količine navedene u 1.1.3.6. ADR-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(9) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004’.

Napomene: nepotreban i prestrogi zahtjev za lokalni prijevoz i isporuku takvih pesticida.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-IE-4

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 5.3., 5.4., 7. i Priloga B ADR-u, u vezi s prijevozom boca s plinom za dodavanje pićima u slučaju kada se one prevoze u istom vozilu kao i pića (za koja će se koristiti).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3., 5.4., 7. i Prilog B.

Sadržaj Priloga Direktivi: označivanje vozila, dokumentacija koju je potrebno nositi u vozilu i odredbe o prijevoznoj opremi i prijevozu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva iz 5.3., 5.4., 7. i Priloga B ADR-u u vezi s prijevozom boca s plinom za dodavanje pićima u slučaju kada se one prevoze u istom vozilu kao i pića (za koja će se koristiti).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: glavna se djelatnost sastoji od distribucije paketa pića, koja nisu tvari u skladu s ADR-om, zajedno s malim količinama malih spremnika punjenih plinom za dodavanje pićima.

Ranije prema članku 6. stavku 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–IE–5

Predmet: za nacionalni prijevoz u Irskoj, izuzeće od zahtjeva za izradu i ispitivanje posuda i odredaba o njihovoj uporabi iz 6.2. i 4.1. ADR-a, za plinske boce i tlačne posude punjene plinom klase 2, koje su se prevozile multimodalnim prijevozom, uključujući pomorski prijevoz, u slučaju i. kada se te plinske boce i tlačne posude izrađuju, ispituju i upotrebljavaju u skladu s kodeksom IMDG; ii. kada se te plinske boce i tlačne posude ne pune iznova u Irskoj nego se vraćaju nominalno prazne u državu u kojoj je započeo njihov multimodalni prijevoz; i iii. kada se te plinske boce i tlačne posude distribuiraju lokalno u malim količinama.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.4.2., 4.1. i 6.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe koje se odnose na multimodalni prijevoz, uključujući pomorski prijevoz, upotrebu plinskih boca i tlačnih posuda za plinove klase 2 prema ADR-u, i izradu i ispitivanje tih plinskih boca i tlačnih posuda za plinove klase 2 prema ADR-u.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe 4.1. i 6.2. ne primjenjuju se na plinske boce i tlačne posude punjene plinom klase 2, pod uvjetom i. da su te plinske boce i tlačne posude izrađene i ispitane u skladu s kodeksom IMDG; ii. da se te plinske boce i tlačne posude upotrebljavaju u skladu s kodeksom IMDG; iii. da su te plinske boce i tlačne posude bile prevezene do pošiljatelja multimodalnim prijevozom, uključujući pomorski prijevoz; iv. da se prijevoz tih plinskih boca i tlačnih posuda od primatelja multimodalnog prijevoza (iz iii.) do krajnjeg korisnika sastoji od samo jednog putovanja, izvedenog u istom danu; v. da se te plinske boce i tlačne posude ne pune ponovno unutar države i da se vrate nominalno prazne u državu iz koje je započeo njihov multimodalni prijevoz (iz iii.); i vi. da se te plinske boce i tlačne posude distribuiraju lokalno unutar države u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: plinovi sadržani u tim plinskim bocama i tlačnim posudama imaju specifikacije koje zahtijeva krajnji korisnik, zbog čega ih je potrebno uvoziti iz područja na kojima se ne primjenjuje ADR. Nakon upotrebe, te nominalno prazne boce i tlačne posude moraju se vratiti u državu podrijetla radi ponovnog punjenja posebno specificiranim plinovima – ne smiju se ponovno puniti unutar Irske niti u bilo kojem drugom dijelu na području ADR-a. Iako nisu u skladu s ADR-om, one su u skladu s Kodeksom IMDG i prihvaćene su u smislu tog Kodeksa. Multimodalni prijevoz koji započinje izvan područja ADR-a mora završiti u objektima uvoznika, odakle se te boce i tlačne posude distribuiraju u malim količinama lokalno unutar Irske do krajnjeg korisnika. Navedeni prijevoz unutar Irske spada u izmijenjeni članak 6. stavak 9. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO–a–IE–6

Predmet: izuzeće od nekih odredaba Priloga I., odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ o pakiranju, označivanju i etiketiranju za prijevoz malih količina (manje od ograničenja u 1.1.3.6.) pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe, klasificiranih kao 1.3G, 1.4G i 1.4S klase 1. Priloga I., odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ, s identifikacijskim oznakama tvari UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ili UN 0507, do vojarne ili vojnog područja radi odlaganja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: dijelovi 1., 2., 4., 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: Opće odredbe. Razvrstavanje. Odredbe o pakiranju. Postupci za pošiljke. Izrada i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe Priloga I., odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EC o pakiranju, označivanju i etiketiranju za prijevoz pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe, a koji su označeni brojevima UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 ili UN 0507, do vojarne ili vojnog područja, ne primjenjuju se ako su ispunjene opće odredbe o ambalaži Priloga I., odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EC-a te ako su u prijevoznu ispravu uključene dodatne informacije. To se izuzeće primjenjuje samo na lokalni prijevoz malih količina pirotehničkih proizvoda kojima je istekao rok upotrebe do vojarne ili vojnog područja radi sigurnog odlaganja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Napomene: Napomene: prijevoz malih količina brodskih pirotehničkih proizvoda kojima je ‚istekao rok upotrebe’, posebno kad se prikupljaju od vlasnika turističkih brodova i opskrbljivača brodova, do vojarne ili vojnog područja radi sigurnog odlaganja, stvara poteškoće, posebno u vezi sa zahtjevima u pogledu pakiranja. Izuzeće se odnosi na male količine (manje od onih navedenih u 1.1.3.6.) u lokalnom prijevozu kojim su obuhvaćeni svi brojevi UN dodijeljeni pomorskim pirotehničkim proizvodima.

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

UK Ujedinjena Kraljevina

RO–a–UK–1

Predmet: prijevoz određenih predmeta koji sadrže radioaktivne tvari niskog rizika, kao što su zidni satovi, ručni satovi, detektori dima, kazaljke kompasa (E1).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: većina zahtjeva ADR-a

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi koji se odnose na prijevoz materijala klase 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: potpuno izuzeće od odredaba nacionalnog zakonodavstva za određene komercijalne proizvode koji sadrže ograničene količine radioaktivnog materijala. (Svijetleća naprava koju treba nositi osoba; u bilo kojem vozilu ili željezničkom vozilu najviše 500 detektora dima za kućnu uporabu čija pojedinačna aktivnost ne prelazi 40 kBq; ili u bilo kojem vozilu ili željezničkom vozilu najviše pet svijetlećih naprava s plinovitim tricijem čija pojedinačna aktivnost ne prelazi 10 GBq).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Napomene: ovo odstupanje je kratkoročna mjera, koja neće biti potrebna nakon što se u ADR uključe slične izmjene propisa Međunarodne agencije za atomsku energiju (‚IAEA’).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-2

Predmet: izuzeće od zahtjeva za nošenje prijevozne isprave za određene količine opasnih tvari (osim klase 7.) kako je određeno u 1.1.3.6. (E2).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.2. i 1.1.3.6.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeće od određenih zahtjeva za određene količine po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nije potrebno nositi prijevoznu ispravu za ograničene količine, osim kada su one dio većega tereta.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Napomene: ovo je izuzeće primjereno za nacionalni prijevoz, u kojemu, u slučajevima lokalne distribucije, prijevozna isprava nije uvijek primjerena.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-3

Predmet: izuzeće od zahtjeva prema kojemu vozila koja prevoze niskoradioaktivni materijal moraju biti opremljena protupožarnom opremom (E4).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev prema kojemu vozila moraju biti opremljena protupožarnom opremom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zahtjev prema kojemu vozila moraju biti opremljena aparatima za gašenje požara ne vrijedi kada se prevoze isključivo pakiranja koja su izuzeta (UN 2908, 2909, 2910 i 2911).

Zahtjev se ograničava ako se prevozi samo mali broj paketa.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Napomene: nošenje protupožarne opreme u praksi se ne zahtijeva za prijevoz tvari UN brojeva 2908, 2909, 2910, UN 2911, koje se često mogu prevoziti u malim vozilima.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-4

Predmet: distribucija tvari u unutarnjoj ambalaži maloprodaji ili korisnicima (isključujući one klasa 1., 4.2., 6.2. i 7.) od lokalnih distribucijskih skladišta do maloprodaje ili korisnika i od maloprodaje do krajnjih korisnika (N1).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ambalaži se ne moraju dodijeliti oznake RID-a/ADR-a ili UN-a ili ih na drugi način obilježiti ako sadrži tvari kako je utvrđeno u Dodatku 3.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Napomene: zahtjevi ADR-a nisu primjereni za završne faze prijevoza od distribucijskog skladišta do maloprodaje ili korisnika ili od maloprodaje do krajnjeg korisnika. Svrha je ovog odstupanja dopustiti da se unutarnje pakiranje robe koja se distribuira u maloprodaji, u posljednjoj fazi puta lokalne distribucije prevozi bez vanjske ambalaže.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-5

Predmet: dozvoliti različite ‚najveće ukupne količine po prijevoznoj jedinici’ za tvari klase 1. u kategorijama 1. i 2. iz Tablice u 1.1.3.6.3. (N10).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6.3. i 1.1.3.6.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća u vezi s količinama koje se prevoze po prijevoznoj jedinici.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: propisuje pravila u pogledu izuzeća za ograničene količine i mješoviti utovar eksploziva.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Napomene: kako bi se dopustilo različita količinska ograničenja za tvari klase 1., i to ‚50’ za kategoriju 1. i ‚500’ za kategoriju 2. Za izračun mješovitih tereta, faktori množenja su ‚20’ za prijevoznu kategoriju 1. i ‚2’ za prijevoznu kategoriju 2.

Ranije prema članku 6. stavku 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-6

Predmet: povećanje najveće neto mase eksplozivnih predmeta dozvoljenih u vozilima EX/II. (N13).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.5.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja količina eksplozivnih tvari i predmeta koji se prevoze.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ograničenja količina eksplozivnih tvari i predmeta koji se prevoze.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Napomene: propisima Ujedinjene Kraljevine dopušta se najveća neto masa od 5 000 kg u vozilima tipa II. za skupine sukladnosti 1.1C, 1.1D, 1.1E i 1.1J.

Mnogi proizvodi klase 1.1C, 1.1D, 1.1E i 1.1J koji se prevoze po Europskoj uniji veliki su ili glomazni i duži su od oko 2,5 m. To su prvenstveno eksplozivni predmeti za vojnu uporabu. Ograničenja u vezi s izradom vozila EX/III (koja moraju biti zatvorena vozila) znatno otežavaju utovar i istovar takvih proizvoda. Za neke je proizvode potrebna posebna oprema za utovar i istovar na početku i na kraju putovanja. U praksi, takva oprema rijetko postoji. U Ujedinjenoj Kraljevini upotrebljava se malo vozila tipa EX/III, i za industriju bi bilo vrlo zahtjevno tražiti izradu dodatnih posebnih vozila tipa EX/III za prijevoz te vrste eksploziva.

U Ujedinjenoj Kraljevini vojne eksplozive prevoze uglavnom komercijalni prijevoznici, pa stoga ne mogu koristiti izuzeća za vojna vozila iz Direktive 2008/68/EZ. Kako bi riješila taj problem, Ujedinjena Kraljevina uvijek je dopuštala prijevoz do 5 000 kg takvih proizvoda u vozilima EX/II. Sadašnje ograničenje nije uvijek dostatno, jer neki proizvod može sadržavati više od 1 000 kg eksploziva.

Od 1950. dogodile su se samo dvije nezgode (obje 1950-ih godina) u kojima se radilo o eksplozivu za miniranje težine više od 5 000 kg. Nezgode su bile uzrokovane zapaljenjem gume i vrućim ispušnim sustavom koji je zapalio ceradu. Do požara je moglo doći i s manjim teretom. Nije bilo smrtnih slučajeva niti povrijeđenih.

Iskustvo pokazuje da nije vjerojatno da će se pravilno zapakirani eksplozivni proizvodi aktivirati zbog udara, npr. zbog sudara vozila. Dokazni materijal iz vojnih izvješća i sudski podaci o ispitivanju projektila na udare pokazuju da je za aktivaciju streljiva potrebna brzina udara veća od one koja nastaje pri ispitivanju 12-metarskim padom.

To ne bi utjecalo na sadašnje sigurnosne standarde.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-7

Predmet: izuzeće od zahtjeva u vezi s nadzorom za male količine određenih tvari klase 1. (N12).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.4. i 8.5. S1(6).

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s nadzorom vozila kojima se prevoze određene količine opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: osigurava objekte za sigurno parkiranje i nadzor, ali ne zahtijeva stalni nadzor određenih tereta klase 1., kako se to zahtijeva ADR-om u 8.5 S1(6).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Napomene: zahtjevi iz ADR-a u vezi s nadzorom nisu uvijek provedivi u nacionalnom kontekstu.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-8

Predmet: smanjenje ograničenja u vezi s prijevozom mješovitih tereta eksploziva i eksploziva s drugim opasnim tvarima u vagonima, vozilima i kontejnerima (N4/5/6).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.1. i 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja za određene vrste mješovitog tereta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nacionalno je zakonodavstvo manje restriktivno u pogledu mješovitog utovara eksploziva pod uvjetom da se takav prijevoz može izvesti bez rizika.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Napomene: Ujedinjena Kraljevina želi dopustiti neke promjene u pravilima o kombiniranju eksploziva s drugim eksplozivima i eksploziva s drugim opasnim tvarima. Svaka promjena bit će količinski ograničena za jedan ili više sastavnih dijelova tereta i bit će dozvoljena samo pod uvjetom da ‚se poduzmu sve razumno izvedive mjere kako bi se spriječilo da eksplozivi dođu u dodir s bilo kojom vrstom takvih tvari, ili da eksplozivi na kakav drugi način ugroze takve tvari ili da takve tvari ugroze njih’.

Primjeri odstupanja koje bi Ujedinjena Kraljevina mogla dopustiti su:

1.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ili 0361 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima kojima je u klasifikaciji dodijeljen broj UN 1942. Količina UN 1942 koju je dopušteno prevoziti ograničava se kao da se radi o eksplozivu 1.1D.

2.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ili 0453 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima (osim zapaljivih plinova, zaraznih tvari i toksičnih tvari) u prijevoznoj kategoriji 2 ili s opasnim tvarima u prijevoznoj kategoriji 3 ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremnina opasnih tvari u prijevoznoj kategoriji 2 ne prelazi 500 kg ili litara te da ukupna neto masa takvih eksploziva ne prelazi 500 kg.

3.

Eksplozivi iz 1.4G mogu se prevoziti u istom vozilu sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima u prijevoznoj kategoriji 2 ili s nezapaljivim, neotrovnim plinovima u prijevoznoj kategoriji 3, ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremnina sveukupnih opasnih tvari ne prelazi 200 kg ili litara te da ukupna neto masa eksploziva ne prelazi 20 kg.

4.

Eksplozivni proizvodi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0106, 0107 ili 0257 mogu se prevoziti s eksplozivnim proizvodima skupine kompatibilnosti D, E ili F, čiji su sastavni dio. Ukupna količina eksploziva brojeva UN 0106, 0107 ili 0257 ne smije prelaziti 20 kg.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-9

Predmet: alternativa isticanju narančastih ploča u slučaju malih pošiljki radioaktivnog materijala u malim vozilima.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za isticanjem narančastih ploča na malim vozilima kojima se prevozi radioaktivni materijal.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušta bilo koja odstupanja koja su odobrena u skladu s ovim postupkom. Traži se sljedeće odstupanje:

Vozila moraju:

(a)

biti označena u skladu s primjenjivim odredbama stavka 5.3.2. ADR-a; ili

(b)

u slučaju vozila koje prevozi najviše deset paketa koji sadrže nefisilni ili fisilni materijal koji nije radioaktivan, i ako zbroj prijevoznih indeksa tih paketa ne prelazi 3, vozilo može alternativno biti označeno natpisom u skladu sa zahtjevima koji su propisani u nacionalnom zakonodavstvu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-a-UK-10

Predmet: prijevoz otpada koji nastaje tijekom pružanja zdravstvene skrbi i kod kojega postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čija je masa manja ili jednaka 15 kg.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: sve odredbe

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: izuzeće od zahtjeva iz Priloga I. odjeljka I.1. za prijevoz otpada nastalog tijekom pružanja zdravstvene skrbi kod kojeg postoji opasnost od zaraze, obuhvaćenog UN brojem 3291, čije je masa manja ili jednaka 15 kg.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: ovo se odstupanje namjerava izdati na temelju propisa The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Datum isteka: 1. siječnja 2017.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Direktive 2008/68/EZ

BE Belgija

RO-bi-BE-4

Predmet: prijevoz opasnih tvari u cisternama do mjesta za uništenje spaljivanjem.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupajući od tablice iz 3.2. u određenim se uvjetima dopušta uporaba kontejnera cisterni oznake L4BH umjesto cisterne oznake L4DH za prijevoz tekućine koja reagira s vodom, toksične, III., n.d.n.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dérogation 01 – 2002.

Napomene: ova se uredba može koristiti samo za prijevoz opasnog otpada na male udaljenosti.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-5

Predmet: prijevoz otpada do pogona za zbrinjavanje otpada.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.2., 5.4., 6.1. (ranija uredba: A5, 2X14, 2X12).

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, označivanje i zahtjevi u vezi s pakiranjem.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: umjesto klasificiranja otpada u skladu s ADR-om, otpad se razvrstava u različite skupine (zapaljiva otapala, boje, kiseline, akumulatori itd.) kako bi se izbjegle opasne reakcije unutar iste skupine. Zahtjevi u vezi s proizvodnjom ambalaže manje su ograničavajući.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Napomene: ova se uredba može koristiti za prijevoz malih količina otpada do pogona za zbrinjavanje otpada.

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-6

Predmet: donošenje RO–bi–SE–5

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-7

Predmet: donošenje RO–bi–SE–6

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO–bi–BE–8

Predmet: donošenje RO–bi–UK–2

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 30. lipnja 2020.

RO-bi-BE-9

Predmet: donošenje RO–bi–SE–3.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Datum isteka: 15. siječnja 2018.

RO-bi-BE-10

Predmet: prijevoz u neposrednoj blizini industrijskih lokacija uključujući prijevoz javnim cestama.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupanja se tiču dokumentacije, označivanja i obilježavanja paketa i potvrde o osposobljenosti vozača.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route

Napomene: u sljedećem popisu navodi se broj odstupanja u nacionalnom zakonodavstvu, dopuštena udaljenost i uključene opasne tvari.

odstupanje 2-2001

:

300 m (klase 3., 6.1. i 8.) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 6-2004

:

Najviše 5 km (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 7-2005

:

prelazak javne ceste (UN 1202) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 1-2006

:

600 m (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 13-2007

:

8 km (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 2-2009

:

350 m (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 3-2009

:

Najviše 4,5 km (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 5-2009

:

Najviše 4,5 km (kemikalije u paketima) – datum isteka: 30. lipnja 2015.

odstupanje 9-2009

:

najviše 20 km (klasa 2. u paketima) – datum isteka: 9. rujna 2015.

odstupanje 16-2009

:

200 m (IBC) – datum isteka: 15. siječnja 2018.

Datum isteka: 15. siječnja 2018.

DE Njemačka

RO-bi-DE-1

Predmet: ukidanje određenih navoda u prijevoznoj ispravi (n2).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: sadržaj prijevozne isprave.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za sve klase osim klase 1. (osim 1.4S), 5.2. i 7.:

U prijevoznoj ispravi nije potrebno navesti podatke:

(a)

o primatelju u slučaju lokalne distribucije (osim za ukupni teret i za prijevoz određenim smjerovima);

(b)

o količini i vrstama pakiranja, ako se ne primjenjuje 1.1.3.6. i ako je vozilo u skladu sa svim odredbama iz Priloga A i B;

(c)

za prazne neočišćene spremnike dostatna je prijevozna isprava tvar kojom je spremnik zadnji put napunjen.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Napomene: primjena svih odredaba u vezi s tom vrstom prijevoza ne bi bila izvediva.

Komisija je ovo odstupanje registrirala pod brojem 22. (u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ).

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-3

Predmet: prijevoz pakiranog opasnog otpada.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1. do 5.;

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 2. do 6.1., 8. i 9.: kombinirano pakiranje i prijevoz opasnog otpada u pakiranjima i IBC-ima; otpad se mora pakirati u unutarnju ambalažu (kako je prikupljen) i kategorizirati u posebne skupine otpada (izbjegavanje opasnih reakcija unutar pojedinačne skupine otpada); uporaba posebnih pisanih uputa koje se odnose na skupine otpada i koje služe kao teretni list; prikupljanje kućanskog i laboratorijskog otpada itd.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Napomene: popis br. 6*.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-4

Predmet: donošenje RO-bi-BE-1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: —

Datum isteka: 1. siječnja 2017.

RO-bi-DE-5

Predmet: lokalni prijevoz tvari UN broja 3343 (nitroglicerinska smjesa, desenzitivizirana tekuća, zapaljiva, koja nije drugdje navedena, s najviše 30 % masenog udjela nitroglicerina) u kontejnerima cisternama, odstupajući od pododjeljka 4.3.2.1.1. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 4.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o upotrebi kontejnera cisterni.

Sadržaj nacionalnih zakonskih odredaba: lokalni prijevoz nitroglicerina (UN 3343) u kontejnerima cisternama, na kratke udaljenosti, podložno ispunjenju sljedećih uvjeta:

1.   Zahtjevi za spremnike-kontejnere

1.1.

Mogu se upotrebljavati samo spremnici-kontejneri posebno odobreni za tu svrhu, koji u svakom drugom smislu ispunjavaju odredbe u pogledu izrade, opreme, odobrenja za konstrukcijski model, ispitivanja, etiketiranja i rada iz poglavlja 6.8. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ.

1.2.

Mehanizam za zatvaranje spremnika-kontejnera mora imati sustav za otpuštanje tlaka koji popušta pri unutarnjem tlaku od 300 kPa (3 bara) iznad uobičajenog tlaka i pritom oslobađa otvor okrenut prema gore, s područjem otpuštanja tlaka od najmanje 135 cm2 (promjer 132 mm). Otvor se nakon aktiviranja ne smije ponovno zatvoriti. Kao sigurnosna naprava, može se upotrijebiti jedan ili više sigurnosnih elemenata koji se jednako ponašaju pri aktivaciji, te imaju odgovarajuće područje otpuštanja tlaka. Za tip izrade sigurnosne naprave mora se uspješno provesti ispitivanje tipa i homologacija, što obavlja nadležno tijelo.

2.   Etiketiranje

Svaki spremnik-kontejner mora se označiti na obje strane oznakom opasnosti u skladu s predloškom 3 iz pododjeljka 5.2.2.2.2. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ.

3.   Operativne odredbe

3.1.

Treba osigurati da je nitroglicerin tijekom prijevoza ravnomjerno raspoređen u flegmatizatoru i da ne može doći do razdvajanja tih dviju tvari.

3.2.

Za vrijeme utovara i istovara nije dopušteno zadržavanje u ili na vozilu, osim radi upravljanja opremom za utovar i istovar.

3.3.

Na mjestu istovara spremnici-kontejneri moraju se potpuno isprazniti. Ako se ne mogu potpuno isprazniti, nakon istovara moraju se čvrsto zatvoriti do ponovnog punjenja.

Prvotna uputa na nacionalne zakonske odredbe: odstupanje Sjeverne Rajne-Vestfalije

Napomene: ovo se odnosi na lokalni prijevoz u kontejnerima cisternama na male udaljenosti kao dio industrijskog procesa između dviju fiksnih proizvodnih lokacija. Radi proizvodnje farmaceutskog proizvoda, proizvodna lokacija A, u okviru prijevoza u skladu s propisima, isporučuje u 600-litrenim spremnicima-kontejnerima otopinu smole, zapaljivu (UN 1866), pakirna skupina II., proizvodnoj lokaciji B. Tu se dodaje otopina nitroglicerina i obavlja miješanje, čime nastaje ljepljiva smjesa koja sadrži nitroglicerin, desentizirana, tekuća, zapaljiva, koja nije drugdje specificirana, s najviše 30 % nitroglicerina po masi (UN 3343) za daljnju upotrebu. Povratni prijevoz te tvari do proizvodne lokacije A također se obavlja u gore navedenim spremnicima-kontejnerima, koje je nadležno tijelo posebno pregledalo i odobrilo za tu specifičnu prijevoznu operaciju i koji nose oznaku spremnika L10DN.

Kraj razdoblja valjanosti: 1. siječnja 2017.

RO-bi-DE-6

Predmet: donošenje RO–bi–SE–6.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DE-7

Predmet: donošenje RO-bi-BE-10.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 20. ožujka 2021.

DK Danska

RO-bi-DK-1

Predmet: UN 1202, 1203, 1223 i klasa 2 – bez prijevozne isprave.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: potrebna je prijevozna isprava.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: kod prijevoza proizvoda od mineralnih ulja iz klase 3., UN brojeva 1202, 1203 i 1223 i plinova iz klase 2. u vezi s njihovom distribucijom (roba koja se isporučuje dvama ili većem broju primatelja i prikupljanje vraćene robe u sličnim situacijama), prijevozna isprava se ne zahtijeva pod uvjetom da pisane upute, uz informacije koje se zahtijevaju u ADR-u, sadrže i informacije o UN broju, imenu i klasi.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Napomene: Napomene: razlog za nacionalno odstupanje jest što se razvojem elektroničke opreme omogućuje, na primjer, naftnim kompanijama koje koriste takvu opremu, da vozilima kontinuirano šalju informacije o kupcima. Kako te informacije nisu dostupne na početku prijevoza nego se vozilu upućuju tijekom prijevoza, prijevoznu ispravu nije moguće ispuniti prije početka prijevoza. Takve su vrste prijevoza ograničene na ograničena područja.

Za Dansku vrijedi odstupanje za sličnu odredbu u skladu s člankom 6. stavkom 10. Direktive 94/55/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-2

Predmet: donošenje RO–bi–SE–6

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, as amended.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-3

Predmet: donošenje RO–bi–UK–1

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, s izmjenama.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-DK-4

Predmet: cestovni prijevoz opasnih tvari određenih klasa iz privatnih kućanstava i poduzeća do obližnjih sabirnih mjesta ili privremenih postrojenja za obradu radi odlaganja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: Dijelovi 1. do 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće odredbe, odredbe o klasifikaciji, posebne odredbe, odredbe o pakiranju, postupci za pošiljke, zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže, odredbe o uvjetima prijevoza, utovaru i istovaru i rukovanju, zahtjevi za posade vozila, opremu, rad i dokumentaciju, te zahtjevi u vezi s konstrukcijom i homologacijom vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: opasne tvari iz privatnih kućanstava i poduzeća mogu se pod određenim uvjetima prevoziti do obližnjih sabirnih mjesta ili privremenih postrojenja za obradu radi odlaganja. Moraju biti ispunjene različite odredbe, ovisno o svojstvima i opasnostima u vezi s prijevozom; npr. količina opasnih tvari po unutarnjoj ambalaži, po vanjskoj ambalaži i/ili po prijevoznoj jedinici, te je li prijevoz opasnih tvari sporedna djelatnost u odnosu na glavnu djelatnost poduzeća ili ne.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Napomene: upravitelji otpadom i poduzeća ne mogu primjenjivati sve odredbe iz Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ kada se otpad koji može sadržavati ostatke opasnih tvari prevozi iz privatnih kućanstava i/ili poduzeća do obližnjih sabirnih mjesta radi odlaganja. Otpad je obično ambalaža koja je prvotno bila prevezena u skladu s izuzećem iz pododjeljka 1.1.3.1.(c) Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ i/ili prodana u maloprodaji. Međutim, izuzeće 1.1.3.1.(c) ne primjenjuje se na prijevoz do sabirnih mjesta za otpad, a odredbe iz poglavlja 3.4. Priloga I. odjeljka I.1. Direktivi 2008/68/EZ nisu prikladne za prijevoz otpadne unutarnje ambalaže.

Datum isteka: 1. siječnja 2019.

EL Grčka

RO-bi-EL-1

Predmet: odstupanje od sigurnosnih zahtjeva za fiksne cisterne (vozila cisterne) registrirane prije 31. prosinca 2001., za lokalni prijevoz ili za male količine nekih kategorija opasnih tvari.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.6.3.6., 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., 6.8.2.1.17. – 6.8.2.1.22., 6.8.2.1.28., 6.8.2.2., 6.8.2.2.1., 6.8.2.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu, opremanje, homologaciju, preglede i ispitivanja te označivanje fiksnih cisterni (vozila cisterni), prijenosnih cisterni i kontejnera cisterni te cisterni s izmjenjivim tijelima, izrađenim od metala, te baterijskih vozila i višeelementnih plinskih kontejnera (MEGC-ova).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijelazna odredba: fiksne cisterne (vozila cisterne), cisterne s izmjenjivim tijelima i kontejneri cisterne koji su prvi put registrirani u Grčkoj između 1. siječnja 1985. i 31. prosinca 2001. mogu se i dalje koristiti. Ta se prijelazna odredba odnosi na vozila za prijevoz sljedećih opasnih tvari (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Namjera je da se njome reguliraju male količine ili lokalni prijevoz, za vozila registrirana tijekom tog razdoblja. Ta prijelazna odredba vrijedi za vozila cisterne koja su prilagođena u skladu sa:

1.

Stavci ADR-a u vezi s pregledima i ispitivanjima: 6.8.2.4.2., 6.8.2.4.3., 6.8.2.4.4., 6.8.2.4.5., (ADR 1999: 211.151., 211.152., 211.153., 211.154.).

2.

Minimalna debljina plašta od mekog čelika je 3 mm za cisterne zapremnine do 3 500 litara i najmanje 4 mm za cisterne s pregradama kapaciteta do 6 000 litara, bez obzira na vrstu i debljinu pregradnih stijena.

3.

Ako je upotrijebljeni materijal aluminij ili neki drugi metal, cisterne moraju ispunjavati zahtjeve u pogledu debljine i druge tehničke specifikacije koje proistječu iz tehničkih nacrta koje su odobrila lokalna nadležna tijela države u kojoj su cisterne ranije bile registrirane. Ako takvih tehničkih nacrta nema, cisterne moraju ispunjavati zahtjeve iz 6.8.2.1.17. (211.127.).

4.

Cisterne moraju ispunjavati zahtjeve iz graničnih stavaka 211.128., 6.8.2.1.28. (211.129.), stavka 6.8.2.2. s podstavcima 6.8.2.2.1. i 6.8.2.2.2. (211.130., 211.131.).

Preciznije, vozila cisterne s masom manjom od 4 tone, koja se upotrebljavaju samo za lokalni prijevoz plinskog ulja (UN 1202), prvi put registrirana prije 31. prosinca 2002., ako im je debljina plašta manja od 3 mm, mogu se upotrebljavati samo ako se preinače sukladno graničnom stavku 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Zahtjevi za izradu, opremanje, nadzor i ispitivanje fiksnih cisterni (vozila cisterni) i prijenosnih spremnika koji su u prometu, za neke kategorije opasnih tvari).

Datum isteka: 30. lipnja 2016.

RO-bi-EL-2

Predmet: odstupanje od zahtjeva za izradu osnovnog vozila, u pogledu vozila namijenjenih za lokalni prijevoz opasnih tvari koja su prvi put registrirana prije 31. prosinca 2001.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: ADR 2001: 9.2., 9.2.3.2., 9.2.3.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u pogledu izrade osnovnih vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupanje se primjenjuje na vozila namijenjena za lokalni prijevoz opasnih tvari (kategorije UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 i 3257) koja su prvi put registrirana prije 31. prosinca 2001.

Vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima iz dijela 9. (od 9.2.1. do 9.2.6.) Priloga B Direktivi 94/55/EZ uz sljedeće iznimke.

Sukladnost sa zahtjevima iz 9.2.3.2. potrebna je samo u slučajevima kada je vozilo tvornički opremljeno protublokirnim kočnim sustavom; vozilo mora biti opremljeno sustavom za kontinuirano kočenje, kako je definirano u 9.2.3.3.1., ali ne mora nužno biti u skladu s 9.2.3.3.2. i 9.2.3.3.3.

Električno napajanje tahografa mora biti omogućeno preko sigurnosne zapreke koja je izravno spojena na akumulator (granični stavak 220 514.), a električna oprema mehanizma za podizanje osovine podvozja mora biti postavljena na istom mjestu na kojem je bila prvobitno tvornički ugrađena, te mora biti zaštićena u primjerenom nepropusno zatvorenom kućištu (granični stavak 220 517.).

Posebno, vozila cisterne s maksimalnom masom manjom od 4 tone, koja su namijenjena za lokalni prijevoz dizelskog loživog ulja (UN: 1202) moraju ispunjavati zahtjeve iz 9.2.2.3., 9.2.2.6., 9.2.4.3. i 9.2.4.5., ali ne nužno i druge.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tehnički zahtjevi za vozila koja su već u upotrebi i koja su namijenjena za lokalni prijevoz određenih kategorija opasnih tvari).

Napomene: broj vozila je mali u usporedbi s ukupnim brojem vozila koja su već registrirana, a osim toga, ona su namijenjena samo za lokalni prijevoz. Oblik zatraženog odstupanja, veličina predmetnog voznog parka i vrsta robe koja se prevozi ne ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

Datum isteka: 30. lipnja 2016.

ES Španjolska

RO-bi-ES-2

Predmet: posebna oprema za distribuciju bezvodnog amonijaka.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 6.8.2.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: kako bi se izbjegao bilo kakav gubitak sadržaja u slučaju oštećenja vanjskih priključnih elemenata (cijevi, bočnih zapornih uređaja), unutarnji zaporni ventil i njegovo ležište moraju biti zaštićeni od opasnosti odvrtanja zbog vanjskih udara ili moraju biti projektirani tako da odolijevaju takvim udarima. Uređaji za punjenje i pražnjenje (uključujući prirubnice i čepove s navojem) te zaštitne kapice (ako postoje) moraju biti takvi da ih se može osigurati od bilo kakvog neželjenog otvaranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: cisterne koje se upotrebljavaju u poljoprivredne svrhe za distribuciju i primjenu bezvodnog amonijaka, koje su stavljene u uporabu prije 1. siječnja 1997., mogu se opremiti vanjskim sigurnosnim priključcima, umjesto unutarnjih, pod uvjetom da pružaju zaštitu koja je najmanje jednaka zaštiti koju osigurava stijenka cisterne.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Napomene: prije 1. siječnja 1997. vrsta cisterne opremljena vanjskim sigurnosnim elementima koristila se isključivo u poljoprivredi za primjenu bezvodnog amonijaka izravno na zemlju. Različite cisterne takve vrste još su i danas u upotrebi. Rijetko se pune nalaze u cestovnom prometu i koriste se isključivo za rasipanje umjetnih gnojiva na velikim poljoprivrednim gospodarstvima.

Datum isteka: 28 February 2022

FI Finska

RO-bi-FI-1

Predmet: izmjena informacija u prijevoznoj ispravi za eksplozivne tvari.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.2.1.(a)

Sadržaj Priloga Direktivi: posebne odredbe za klasu 1.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: u prijevoznoj ispravi umjesto stvarne neto mase eksplozivnih tvari dopušteno je koristiti broj detonatora (1 000 detonatora odgovara 1 kg eksploziva).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Napomene: te se informacije smatraju dostatnima za nacionalni prijevoz. Ovo se odstupanje koristi uglavnom za industriju eksploziva pri lokalnom prijevozu malih količina.

Komisija je ovo odstupanje registrirala pod brojem 31.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FI-2

Predmet: donošenje RO–bi–SE–10

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FI-3

Predmet: donošenje RO–bi–DE–1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo:

Datum isteka: 28 February 2022

FR Francuska

RO-bi-FR-1

Predmet: upotreba pomorske isprave kao prijevozne isprave za kratka putovanja nakon iskrcaja s plovila.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: informacije koje treba navesti u dokumentu koji se koristi kao prijevozna isprava za opasne tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pomorska isprava koristi se kao prijevozna isprava u krugu od 15 km.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 23-4.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-FR-3

Predmet: prijevoz fiksnih spremnika za ukapljeni naftni plin (18).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz fiksnih spremnika za ukapljeni naftni plin podliježe posebnim propisima. Primjenjuje se samo na kratke udaljenosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 30.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

HU Mađarska

RO–bi-HU--1

Predmet: donošenje RO-bi-BE-1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

IE Irska

RO-bi-IE-3

Predmet: izuzeće kojim se dopušta utovar i istovar opasnih tvari, za koje vrijedi posebna odredba CV1 iz 7.5.11. ili S1 iz 8.5., na javnom mjestu bez posebnog dopuštenja nadležnih tijela.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5. i 8.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: dodatne odredbe u pogledu utovara, istovara i rukovanja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupajući od zahtjeva iz 7.5.11. ili 8.5., dopušta se utovar i istovar opasnih tvari na javnom mjestu bez posebne dozvole nadležnog tijela.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(5) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: za nacionalni prijevoz unutar države, ova odredba predstavlja vrlo veliko opterećenje za nadležna tijela.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-6

Predmet: izuzeće od zahtjeva iz 4.3.4.2.2. prema kojemu savitljive cijevi za punjenje i pražnjenje, koje nisu trajno spojene na spremnik vozila cisterne, tijekom prijevoza budu prazne.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: upotreba vozila cisterni.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: savitljive cijevi na kolutima (uključujući fiksne cijevi s kojima su povezane) koje su ugrađene na vozila cisterne koja se koriste za maloprodajnu distribuciju naftnih derivata identifikacijskih brojeva tvari UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 i UN 1978 ne moraju biti prazne tijekom cestovnog prijevoza, pod uvjetom da su poduzete odgovarajuće mjere za sprečavanje gubitka sadržaja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Regulation 82(8) of the ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: savitljive cijevi ugrađene na vozila cisterne za dostavu kućanstvima moraju biti pune u svakome trenutku, čak i tijekom prijevoza. Taj sustav za istakanje poznat je kao ‚mokri’ sustav, koji zahtijeva da brojač i crijevo na vozilu-cisterni budu puni, kako bi se osiguralo da kupcu bude isporučena točna količina proizvoda.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-7

Predmet: izuzeće od nekih zahtjeva iz 5.4.0., 5.4.1.1.1. i 7.5.11. ADR-a za prijevoz gnojiva koja sadrže amonijev nitrat UN broja 2067 u rasutom stanju, od luka do primatelja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.0., 5.4.1.1.1. i 7.5.11.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjev za posebnom prijevoznom ispravom, u kojoj je navedena točna ukupna količina za konkretan utovar, za svaki prijevoz; i zahtjev da vozilo bude očišćeno prije i nakon svakog puta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: predloženo odstupanje kojim bi se dopustile izmjene zahtjeva ADR-a u vezi s prijevoznom ispravom i čišćenjem vozila; kako bi se uzeli u obzir praktični vidovi prijevoza robe u rasutom stanju od luke do primatelja.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Proposed amendment to ‚Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004’.

Napomene: odredbama ADR-a zahtijeva se (a) posebna prijevozna isprava, u kojoj je navedena ukupna masa opasnih tvari koje se prevoze u pojedinačnom utovaru; i (b) posebna odredba ‚CV24’ o čišćenju za svaki pojedini teret koji se prevozi između luke i primatelja tijekom iskrcaja broda za prijevoz rasutih tereta. Budući da je prijevoz lokalan i budući da se radi o iskrcaju broda za prijevoz rasutih tereta, što podrazumijeva višekratne utovare (istoga dana ili uzastopnih dana) za prijevoz iste tvari između broda za prijevoz rasutih tereta i primatelja, jedna bi prijevozna isprava s približnom ukupnom masom svakog utovara trebala biti dostatna i ne bi trebalo zahtijevati ispunjavanje posebne odredbe ‚CV24’.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-IE-8

Predmet: prijevoz opasnih tvari između privatnih prostora i drugog vozila u neposrednoj blizini prostora ili između dvaju dijelova privatnih prostora smještenih u neposrednoj blizini, ali koji su razdvojeni javnom cestom.

Upućivanje na Prilog Direktivi: Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1 Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za cestovni prijevoz opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: neprimjenjivanje propisa ako se vozilo koristi za prijevoz opasnih tvari

(a)

između privatnih prostora i drugog vozila u neposrednoj blizini tih privatnih prostora ili

(b)

između dvaju dijelova privatnih prostora smještenih u međusobnoj neposrednoj blizini, ali koji mogu biti razdvojeni javnom cestom,

pod uvjetom da se prijevoz obavlja najizravnijim putem.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Napomene: Različite situacije mogu nastati ako se tvari prevoze između dvaju dijelova privatnih prostora ili između privatnih prostora i pridruženog vozila koji su razdvojeni javnom cestom. Taj oblik prijevoza ne predstavlja prijevoz opasnih tvari u uobičajenom smislu riječi, te propise koji se odnose na prijevoz opasnih tvari ne treba primijeniti. Vidjeti i RO-bi-SE-3 i RO-bi-UK-1.

Datum isteka: 30. siječnja 2020.

NL Nizozemska

RO-bi-NL-13

Predmet: Program prijevoza opasnog kućanskog otpada iz 2015.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.6., 3.3., 4.1.4., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.10., 5.1.2., 5.4.0., 5.4.1., 5.4.3., 6.1., 7.5.4., 7.5.7., 7.5.9., 8. i 9.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća za određene količine; posebne odredbe; upotreba ambalaže; upotreba skupne ambalaže; dokumentacija; izrada i ispitivanje ambalaže; utovar, istovar i rukovanje; posada; oprema; rad; vozila i dokumentacija; izrada i homologacija vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odredbe u vezi s prijevozom malog prikupljenog opasnog otpada iz kućanstava i iz poduzeća pohranjenog u prikladnom pakiranju najvećeg kapaciteta od 60 litara. Zbog malih količina otpada u pojedinom slučaju i zbog različitih svojstava raznovrsnih tvari, nije moguće obavljati prijevozne operacije potpuno u skladu s pravilima ADR-a. Stoga se u skladu s gore navedenim sustavom propisuje pojednostavljena inačica koja odstupa od određenih odredaba u ADR-u.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Program prijevoza opasnog kućanskog otpada iz 2015.

Napomene: program je uspostavljen kako bi se pojedincima i poduzećima omogućilo odlaganje malog kemijskog otpada na istoj lokaciji. Dotične tvari sastavljene su od ostataka tvari, kao što su otpadne boje. Razina opasnosti svodi se na najmanju mjeru izborom prijevoznog sredstva, uključujući, između ostalog, upotrebu posebnih elemenata za prijevoz i natpisa ‚zabranjeno pušenje’ te žutog bljeskajućeg svjetla, jasno vidljivog javnosti. Od presudne je važnosti, što se tiče prijevoza, da je zajamčena sigurnost. To se može postići, na primjer, tako da se tvari prevoze u nepropusno zatvorenim pakiranjima kako bi se izbjeglo rasipanje ili opasnost od curenja otrovnih para ili njihovog nakupljanja u vozilu. U vozilu su uključene jedinice prikladne za pohranu različitih kategorija otpada, koje osiguravaju zaštitu od klizanja i slučajnog pomicanja, te nenamjernog otvaranja. Istodobno, usprkos malim količinama otpada, prijevoznik mora imati potvrdu o stručnoj osposobljenosti, zbog različitih vrsta uključenih tvari. Zbog toga što pojedinci nemaju dovoljno znanja o razinama opasnosti u vezi s tim tvarima, treba osigurati pisane upute, kako je propisano u Prilogu sustavu.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

PT = Portugal

RO-bi-PT-1

Predmet: prijevozna dokumentacija za tvari UN broja 1965.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s prijevoznom dokumentacijom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pravilno otpremno ime koje se navodi u prijevoznoj ispravi, kako je predviđeno u odjeljku 5.4.1. RPE-a (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), za komercijalne butan i propan plinove koji su obuhvaćeni skupnom rubrikom ‚UN br. 1965 smjesa plinovitih ugljikovodika, tekuća, n.d.n.’, i prevoze se u cilindričnim spremnicima, može se zamijeniti drugim trgovačkim nazivima, kako slijedi:

 

‚UN 1965 butan’ u slučaju smjesa A, A01, A02 i A0, kako je opisano u pododjeljku 2.2.2.3. RPE-a, koje se prevoze u cilindričnim spremnicima;

 

‚UN 1965 propan’ u slučaju smjese C, kako je opisano u pododjeljku 2.2.2.3. RPE-a, koja se prevozi u cilindričnim spremnicima.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Despacho DGTT 7560/2004, 16. travnja 2004., u skladu s člankom 5., br. 1, Decreto-Lei br. 267-A/2003 od 27. listopada.

Napomene: priznaje se važnost toga da se gospodarskim subjektima olakša ispunjavanje prijevoznih isprava za opasne tvari, pod uvjetom da to ne utječe na sigurnost tih radnji.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-PT-2

Predmet: prijevozna dokumentacija za prazne neočišćene cisterne i kontejnere.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoznom dokumentacijom.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za povratni prijevoz praznih cisterni i kontejnera u kojima su se prevozile opasne tvari, prijevozna isprava navedena u odjeljku 5.4.1. RPE-a može se zamijeniti prijevoznom ispravom izdanom za neposredno prethodni prijevoz kojim su te tvari isporučene.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Despacho DGTT 15162/2004, 28. srpnja 2004., u skladu s člankom 5., br. 1, Decreto-Lei br. 267-A/2003, od 27. listopada.

Napomene: obveza prema kojoj prijevoz praznih cisterni i kontejnera u kojima su se nalazile opasne tvari treba biti popraćen prijevoznom ispravom u skladu s RPE-om u nekim slučajevima uzrokuje praktične poteškoće, koje je moguće svesti na najmanju moguću mjeru ne dovodeći u pitanje sigurnost.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

SE Švedska

RO-bi-SE-1

Predmet: prijevoz opasnog otpada do pogona za zbrinjavanje opasnog otpada.

Uputa na Prilog I. odjeljak I.1 Direktivi 2008/68/EZ: Dio 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz ambalaža koje sadrže otpadne opasne tvari provodi se u skladu s odredbama ADR-a od kojih je dozvoljeno samo nekoliko izuzeća. Izuzeća nisu dozvoljena za sve vrste tvari i proizvoda.

Glavna izuzeća su:

Male ambalaže (manje od 30 kg) otpadnih opasnih tvari mogu se pakirati u ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže, bez ispunjavanja odredbi iz pododjeljaka 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. Priloga I. odjeljka I.1. ove Direktive. Ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže nije potrebno ispitivati jer se pripremaju za prijevoz s reprezentativnim uzorkom malih unutarnjih ambalaža.

To je dozvoljeno pod uvjetom da:

ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže u skladu su s vrstom koja je ispitana i odobrena prema ambalažnoj skupini I. ili II. primjenjivih odredbi odjeljaka 6.1., 6.5. ili 6.6. Priloga I. odjeljka I.1. ove Direktive;

male ambalaže pakiraju se s upijajućim materijalom koji zadržava sve slobodne tekućine koje bi mogle istjecati u vanjske ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže tijekom prijevoza; i

ambalaže, IBC-ovi ili velike ambalaže koji se pripremaju za prijevoz imaju bruto masu ne veću od dozvoljene bruto mase navedene u UN oznaci tipa izvedbe za ambalažne skupine I. ili II. za ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže; i

sljedeća rečenica uključena je u prijevoznu ispravu: ‚Pakirano u skladu s dijelom 16. ADR-S-a’

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S — posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: Pododjeljke 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. Priloga I. odjeljka I.1. ove Direktive teško je primijeniti jer se ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže ispituju s reprezentativnim uzorkom otpada, što je teško prethodno predvidjeti.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-2

Predmet: ime i adresa pošiljatelja u prijevoznoj ispravi.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: opće informacije koje je potrebno navesti u prijevoznoj ispravi.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: u nacionalnom zakonodavstvu navodi se da nije potrebno navoditi ime i adresu pošiljatelja ako se prazna neočišćena ambalaža vraća u sklopu distribucijskog sustava.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: prazna neočišćena ambalaža koja se vraća u većini slučajeva i dalje sadrži male količine opasnih tvari.

Ovo se odstupanje koristi uglavnom u industriji pri povratu praznih neočišćenih plinskih spremnika u zamjenu za pune.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-3

Predmet: prijevoz opasnih tvari u neposrednoj blizini industrijskog/industrijskih područja, uključujući prijevoz javim cestama između različitih dijelova takvih područja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz u neposrednoj blizini industrijskog/industrijskih područja, uključujući prijevoz javim cestama između različitih dijelova takvih područja. Odstupanja se odnose na etiketiranje i označivanje pakiranja te na prijevozne isprave, potvrdu o osposobljenosti vozača i potvrdu o homologaciji u skladu s 9.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: postoji nekoliko situacija u kojima se opasne tvari prevoze između objekata koji se nalaze na suprotnim stranama javne ceste. Takav oblik prijevoza nije prijevoz opasnih tvari na privatnoj cesti, pa stoga mora biti povezan s odgovarajućim zahtjevima. Usporedi također s člankom 6. stavkom 14. Direktive 96/49/EZ.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-4

Predmet: prijevoz opasnih tvari koje su zaplijenila nadležna tijela.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: odstupanja od pravila mogu se dopustiti ako su potaknuta razlozima zaštite na radu, rizicima prilikom istovara, pribavljanjem dokaza itd.

Odstupanja od propisa dopuštaju se samo ako su tijekom uobičajenih uvjeta prijevoza postignute zadovoljavajuće razine sigurnosti.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: ova odstupanja mogu primijeniti samo tijela koja plijene opasne tvari.

Ovo je odstupanje namijenjeno za lokalni prijevoz, npr. robe koju je zaplijenila policija, poput eksploziva ili ukradene imovine. Problem s tom vrstom robe je u tome što nikad nije moguće sa sigurnošću odrediti klasifikaciju. Osim toga, roba često nije zapakirana, označena ili etiketirana u skladu s ADR-om. Policija svake godine obavi nekoliko stotina takvih prijevoza. U slučaju krijumčarenog alkoholnog pića, ono se mora prevesti od mjesta na kojemu je zaplijenjeno do objekta za skladištenje dokaza i potom do objekta za uništenje; potonja dva objekta mogu biti prilično udaljena jedan od drugog. Dozvoljena odstupanja su: a) ne mora biti označen svaki paket; i (b) nije potrebno koristiti odobrenu ambalažu. Međutim, svaka paleta koja sadrži takve pakete mora biti točno etiketirana. Svi ostali zahtjevi moraju biti ispunjeni. Godišnje ima otprilike 20 takvih prijevoza.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-5

Predmet: prijevoz opasnih tvari u lukama i u njihovoj neposrednoj blizini.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.1.2., 8.1.5., 9.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: dokumenti koji se moraju nositi u prijevoznoj jedinici; svaka prijevozna jedinica kojom se prevoze opasne tvari mora biti opremljena određenom opremom; homologacija vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva:

Dokumenti se ne moraju nalaziti u prijevoznoj jedinici (osim potvrde o osposobljenosti vozača).

Prijevozna jedinica ne mora biti opremljena opremom navedenom u 8.1.5.

Za traktore nije potrebna potvrda o homologaciji.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: usporedi Direktivu 96/49/EZ, članak 6. stavak 14.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-6

Predmet: potvrda o osposobljavanju inspektora za ADR.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.2.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: vozači vozila moraju pohađati tečajeve za osposobljavanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: inspektori koji obavljaju godišnji tehnički pregled vozila ne moraju polaziti tečajeve osposobljavanja spomenute u 8.2. niti imati potvrdu o osposobljenosti za ADR.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: u nekim slučajevima vozila koja se pregledavaju na tehničkom pregledu mogu kao teret imati opasne tvari, npr. neočišćene prazne cisterne.

Zahtjevi iz 1.3. i 8.2.3. još uvijek se primjenjuju.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-7

Predmet: lokalna distribucija tvari i predmeta UN brojeva 1202, 1203 i 1223 u cisternama.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.1.6., 5.4.1.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: za prazne, neočišćene cisterne i kontejnere cisterne opis mora biti u skladu s 5.4.1.1.6. Imena i adrese višestrukih primatelja mogu se unijeti u druge dokumente.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: za prazne neočišćene cisterne ili kontejnere cisterne nije potreban opis u prijevoznoj ispravi u skladu s 5.4.1.1.6. ako je količina tvari u planu utovara označena s 0. Imena i adrese primatelja nije potrebno navesti ni u jednom dokumentu koji se nalazi u vozilu.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-9

Predmet: lokalni prijevoz koji se odnosi na poljoprivredne lokacije ili gradilišta.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4., 6.8. i 9.1.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: prijevozna isprava; izrada cisterni; certifikat o homologaciji.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz koji se odnosi na poljoprivredne lokacije ili gradilišta ne mora zadovoljiti neke propise:

(a)

deklaracija opasne robe nije potrebna;

(b)

stariji spremnici/kontejneri koji nisu izrađeni u skladu sa 6.8. nego u skladu sa starijim nacionalnim zakonodavstvom, a pričvršćeni su na vagonet za posadu, mogu se i dalje koristiti;

(c)

starija vozila-cisterne, koja ne ispunjavaju zahtjeve iz 6.7. ili 6.8., namijenjena za prijevoz tvari iz UN 1268, 1999, 3256 i 3257, s opremom za radove na površinskom sloju ceste ili bez te opreme, mogu se i dalje koristiti za lokalni prijevoz i u neposrednoj blizini radova na cesti;

(d)

nije potrebna potvrda o homologaciji za vagonet za posadu ili vozila-cisterne s opremom za radove na površinskom sloju ceste ili bez te opreme.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: vagonet za posadu je vrsta karavana za radnu posadu, s prostorom za posadu, za koji je pričvršćena cisterna/kontejner bez certifikata o homologaciji za dizelsko gorivo namijenjeno za rad šumarskih traktora.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-10

Predmet: prijevoz eksploziva u cisternama.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.4.

Sadržaj Priloga Direktivi: eksplozivi se mogu pakirati samo u skladu s 4.1.4.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nadležno državno tijelo izdaje certifikat o homologaciji vozila namijenjenih za prijevoz eksploziva u cisternama. Prijevoz u cisterni dopušten je samo za one eksplozive koji su navedeni u uredbi ili uz posebno odobrenje nadležnoga tijela.

Vozilo natovareno eksplozivima u cisternama mora biti označeno i etiketirano u skladu s 5.3.2.1.1., 5.3.1.1.2. i 5.3.1.4. Samo jedno vozilo u prijevoznoj jedinici smije sadržavati opasne tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S – Posebni propisi za domaći cestovni prijevoz opasnih tvari koji su izdani u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari i švedskim propisom SÄIFS 1993:4.

Napomene: ovo se primjenjuje samo na nacionalni prijevoz i kada je prijevoz većinom lokalne prirode. Dotični propisi bili su na snazi prije nego što je Švedska pristupila Europskoj uniji.

Prijevoz eksploziva u vozilima-cisternama obavljaju samo dvije tvrtke. U skoroj budućnosti očekuje se prijelaz na emulzije.

Staro odstupanje br. 84.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-11

Predmet: Vozačka dozvola.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi u vezi s osposobljavanjem posade vozila.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: osposobljavanje vozača nije dozvoljeno ni na jednom od vozila iz 8.2.1.1.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S — posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: lokalni prijevoz.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-SE-12

Predmet: prijevoz pirotehničkih sredstava za zabavu UN broja 0335.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: Prilog B, 7.2.4., V2 (1)

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbe o upotrebi vozila EX/II. i EX/III.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: pri prijevozu pirotehničkih sredstava za zabavu UN broja 0335, posebna odredba V2 (1) iz 7.2.4. primjenjuje se samo kada je neto sadržaj eksploziva veći od 3 000 kg (4 000 kg s prikolicom), pod uvjetom da su pirotehnička sredstva za zabavu razvrstana pod UN brojem 0335 u skladu s preuzetom klasifikacijskom tablicom pirotehničkih sredstava za zabavu iz 2.1.3.5.5. četrnaestog izmijenjenog izdanja preporuka UN-a.

Preporuke za prijevoz opasnih tvari.

Takvo se razvrstavanje obavlja u dogovoru s nadležnim tijelom. Provjera razvrstavanja obavlja se u prijevoznoj jedinici.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S — posebni propisi za nacionalni cestovni prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: prijevoz pirotehničkih sredstava za zabavu vremenski je ograničen na dva kratka razdoblja u godini, na prijelazu u novu godinu i na prijelazu iz travnja u svibanj. Prijevoz od pošiljatelja do terminala može se bez većih poteškoća izvesti postojećim voznim parkom vozila koja imaju homologaciju EX. Međutim, distribucija pirotehničkih sredstava za zabavu od terminala do trgovačkih središta i povrat viškova natrag do terminala ograničen je zbog nedostatka vozila s homologacijom EX. Prijevoznici nisu zainteresirani ulagati u takve homologacije budući da ne mogu povratiti svoje troškove. To ugrožava opstanak pošiljatelja pirotehničkih sredstava za zabavu budući da oni ne mogu dostaviti svoje proizvode na tržište.

Pri primjeni ovog odstupanja, klasifikacija pirotehničkih proizvoda za zabavu mora biti izvedena na temelju standardnog popisa u Preporukama UN-a, kako bi se dobila najažurnija moguća klasifikacija.

Slična vrsta izuzeća postoji za pirotehničke proizvode za zabavu iz UN 0336, a to je izuzeće uključeno u posebnu odredbu 651, 3.3.1. ADR-a iz 2005.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

UK Ujedinjena Kraljevina

RO-bi-UK-1

Predmet: prelazak vozila koja prevoze opasne tvari (N8) preko javnih cesta.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za prijevoz opasnih tvari javnim cestama.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: neprimjenjivanje propisa o opasnim tvarima na prijevoz unutar privatnog posjeda koji je razdvojen cestom. Za klasu 7., to se odstupanje ne odnosi na odredbe Propisa o radioaktivnom materijalu (cestovni prijevoz) iz 2002.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Napomene: lako može doći do situacije u kojoj se roba premješta između objekata privatnog posjeda smještenih na dvije strane ceste. To nije prijevoz opasnih tvari javnom cestom u uobičajenom smislu, te se u tom slučaju ne primjenjuje nijedna odredba propisa o opasnim tvarima.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-2

Predmet: izuzeće od zabrane prema kojoj vozač ili njegov pomoćnik ne smiju otvarati pakete opasnih tvari u lokalnom distribucijskom lancu od lokalnog distribucijskog skladišta do maloprodaje ili do krajnjeg korisnika i od maloprodaje do krajnjeg korisnika (osim za klasu 7.) (N11).

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 8.3.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana prema kojoj vozač ili njegov pomoćnik ne smiju otvarati pakete opasnih tvari.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zabrana otvaranja paketa kvalificirana je klauzulom ‚osim kada ga je za to ovlastio operator vozila’.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Napomene: ako se zabrana iz Priloga tumači doslovno kako je sročena, može izazvati ozbiljne probleme u maloprodajnoj distribuciji.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-3

Predmet: odredbe za alternativan prijevoz drvenih bačvi koje sadrže tvari UN broja 3065 pakirne skupine III.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.4., 4.1., 5.2. i 5.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušta prijevoz alkoholnih pića s više od 24 %, ali ne više od 70 % volumnog udjela alkohola (pakirna skupina III.) u drvenim bačvama koje nisu odobrene od strane UN-a bez oznaka opasnosti, podložno strožim zahtjevima u pogledu utovara i vozila.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Napomene: ovo je proizvod visoke vrijednosti, za koji se vladi plaća trošarina i koji se od destilerije do carinskih skladišta mora prevoziti u sigurnim, zapečaćenim vozilima s carinskim plombama. U dodatnim zahtjevima za osiguravanje sigurnosti uzima se u obzir smanjenje zahtjeva u vezi s pakiranjem i označavanjem

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-4

Predmet: donošenje RO–bi–SE–12

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RO-bi-UK-5

Predmet: prikupljanje rabljenih baterija radi zbrinjavanja ili recikliranja.

Upućivanje na Prilog I. odjeljak I.1. Direktivi 2008/68/EZ: prilozi A i B.

Sadržaj Priloga Direktivi: posebna odredba 636.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: dopušta sljedeće alternativne uvjete za posebnu odredbu 636 poglavlja 3.3.:

upotrijebljene litijeve ćelije i baterije (UN 3090 i UN 3091) koje su prikupljene i predane za prijevoz radi odlaganja između sabirnog mjesta i privremenog postrojenja za obradu, zajedno s ostalim nelitijevim ćelijama ili baterijama (UN 2800 i UN 3028), ne podliježu drugim odredbama ADR-a ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

moraju biti pakirane u metalnim bačvama IH2 ili kutijama 4H2 u skladu s razinom kvalitete ambalažne skupine II. za krute tvari;

 

u svakom pojedinom paketu ne smije biti više od 5 % litijevih i litij-ionskih baterija;

 

maksimalna bruto masa svakog pakiranja ne smije prelaziti 25 kg;

 

ukupna količina pakiranja po prijevoznoj jedinici ne smije prelaziti 333 kg;

 

ne smiju se prevoziti druge opasne tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Napomene: sabirna mjesta obično su u maloprodajnim trgovinama i nije praktično osposobljavati velik broj ljudi za sortiranje i pakiranje upotrijebljenih baterija u skladu s ADR-om. Sustav u Ujedinjenoj Kraljevini djelovao bi u skladu sa smjernicama koje su određene programom ‚Waste and Resources Action Programme’ te bi uključivao nabavu prikladne ambalaže u skladu s ADR-om i odgovarajuće upute.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.”

2.

U Prilogu II. odjeljak II.3. zamjenjuje se sljedećim:

„II. 3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja za države članice za prijevoz opasnih tvari unutar njihova državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2008/68/EZ.

Označavanje odstupanja: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= željeznica

a/bi/bii= članak 6. stavak 2. točka (a)/točka (b) podtočka i./točka (b) podtočka ii.

MS= kratica za državu članicu

nn= redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (a) Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-a-DE-2

Predmet: dopuštenje za kombinirano pakiranje.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 4.1.10.4. MP2.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana kombiniranog pakiranja.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Klase 1.4S, 2., 3. i 6.1.: dozvola za kombinirano pakiranje predmeta klase 1.4S (naboji za malo oružje), raspršivača (klasa 2.) i sredstava za čišćenje i obradu klase 3. i 6.1. (navedeni UN brojevi) kao kompleta za prodaju u kombiniranom pakiranju u pakirnoj skupini II. i u malim količinama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Napomene: popis br. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

FR Francuska

RA-a-FR-3

Predmet: prijevoz za potrebe željezničkog prijevoznika.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.4.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: informacije o opasnim materijalima koje moraju biti navedene na teretnom listu.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: prijevoz za potrebe željezničkog prijevoznika količina koje ne prelaze ograničenja utvrđena u 1.1.3.6. ne podliježe obvezi deklaracije tereta.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 20.2.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-FR-4

Predmet: izuzeće od zahtjeva za označivanje određenih poštanskih vagona.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: obveza pričvršćivanja oznaka na stranice vagona.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: označiti se moraju samo oni poštanski vagoni koji prevoze više od 3 tone materijala iz iste klase (osim 1., 6.2. ili 7.).

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 21.1.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

SE Švedska

RA-a-SE-1

Predmet: željeznički vagon u kojemu se prevoze opasne tvari kao hitna roba nije potrebno obilježiti oznakama.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: na željezničkim vagonima u kojima se prevoze opasne tvari moraju se nalaziti oznake.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: željeznički vagon u kojemu se prevoze opasne tvari kao hitna roba nije potrebno obilježiti oznakama.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Napomene: u RID-u postoje količinska ograničenja za robu koja je označena kao hitna roba. Stoga se radi o malim količinama.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

UK Ujedinjena Kraljevina

RA-a-UK-1

Predmet: prijevoz predmeta koji sadrže radioaktivan materijal niskog rizika, kao što su zidni satovi, ručni satovi, detektori dima, kazaljke kompasa.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: većina zahtjeva RID-a.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi koji se odnose na prijevoz materijala klase 7.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: potpuno izuzeće od odredaba nacionalnog zakonodavstva za određene komercijalne proizvode koji sadrže ograničene količine radioaktivnog materijala.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Napomene: ovo je odstupanje kratkoročna mjera koja neće biti potrebna kada se u RID ugrade slične izmjene propisa IAEA-e.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-2

Predmet: smanjenje ograničenja u vezi s prijevozom mješovitih tereta eksploziva i eksploziva s drugim opasnim tvarima u vagonima, vozilima i kontejnerima (N4/5/6).

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.2.1. i 7.5.2.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ograničenja za određene vrste mješovitog tereta.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: nacionalno je zakonodavstvo manje restriktivno u pogledu mješovitog utovara eksploziva pod uvjetom da se takav prijevoz može izvesti bez rizika.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Napomene: Ujedinjena Kraljevina želi dopustiti neka odstupanja od pravila o kombiniranju eksploziva s drugim eksplozivima i eksploziva s drugim opasnim tvarima. Svako će odstupanje biti količinski ograničeno u jednom ili više sastavnih dijelova tereta i bilo bi dopušteno samo ako ‚se poduzmu sve razumno izvedive mjere kako bi se spriječilo da eksplozivi dođu u dodir s bilo kojom takvom tvari ili da na neki drugi način ugroze takve tvari ili da takve tvari ugroze njih’.

Primjeri odstupanja koje bi Ujedinjena Kraljevina mogla dopustiti su:

1.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ili 0361 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima kojima je u klasifikaciji dodijeljen broj UN 1942. Količina UN 1942 koja se smije prevoziti ograničava se kao da se radi o eksplozivu 1.1D.

2.

Eksplozivi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ili 0453 mogu se prevoziti u istom vozilu s opasnim tvarima (osim zapaljivih plinova, zaraznih tvari i toksičnih tvari) u prijevoznoj kategoriji 2 ili s opasnim tvarima u prijevoznoj kategoriji 3 ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremnina opasnih tvari u prijevoznoj kategoriji 2 ne prelazi 500 kg ili litara te da ukupna neto masa takvih eksploziva ne prelazi 500 kg.

3.

Eksplozivi iz 1.4G mogu se prevoziti u istom vozilu sa zapaljivim tekućinama i zapaljivim plinovima u prijevoznoj kategoriji 2. ili s nezapaljivim, neotrovnim plinovima u prijevoznoj kategoriji 3., ili u bilo kojoj kombinaciji tih tvari, pod uvjetom da ukupna masa ili zapremnina sveukupnih opasnih tvari ne prelazi 200 kg ili litara te da ukupna neto masa eksploziva ne prelazi 20 kg.

4.

Eksplozivni proizvodi kojima su u klasifikaciji dodijeljeni brojevi UN 0106, 0107 ili 0257 mogu se prevoziti s eksplozivnim proizvodima skupine kompatibilnosti D, E ili F, čiji su sastavni dio. Ukupna količina eksploziva brojeva UN 0106, 0107 ili 0257 ne smije prelaziti 20 kg.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-3

Predmet: dozvoliti drukčiju najveću ukupnu količinu po prijevoznoj jedinici za tvari klase 1. u kategorijama 1. i 2. iz tablice u 1.1.3.1.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1.1.3.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: izuzeća koja se odnose na vrstu prijevoza.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: utvrđivanje pravila u pogledu izuzeća za ograničene količine i mješoviti utovar eksploziva.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Napomene: dozvoliti drukčija količinska ograničenja i faktore množenja za mješoviti utovar tvari klase 1., tj. ‚50’ za kategoriju 1. i ‚500’ za kategoriju 2. Za potrebe izračuna mješovitih tereta, faktori za množenje su ‚20’ za prijevoznu kategoriju 1. i ‚2’ za prijevoznu kategoriju 2.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-4

Predmet: usvajanje RA–a–FR–6.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 5.3.1.3.2.

Sadržaj Priloga Direktivi: ublažavanje zahtjeva za pričvršćivanje oznake u slučaju kombiniranog cestovnog i željezničkog prijevoza

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zahtjev za označivanje ne primjenjuje se u slučajevima kada su oznake na vozilu jasno vidljive.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Napomene: ovo je uvijek bila nacionalna odredba Ujedinjene Kraljevine.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-a-UK-5

Predmet: distribucija robe u unutarnjoj ambalaži do maloprodaje ili korisnika (isključujući onu klasa 1., 4.2., 6.2., i 7.) od lokalnih distribucijskih skladišta do maloprodaje ili korisnika i od maloprodaje do krajnjih korisnika.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 6.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: ambalaži nije potrebno dodijeliti oznake RID-a/ADR-a ili UN-a.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Napomene: zahtjevi RID-a nisu primjereni za zadnje faze prijevoza od distribucijskog skladišta do maloprodaje ili korisnika ili od maloprodaje do krajnjeg korisnika. Svrha je ovog odstupanja dopustiti da se unutarnje pakiranje robe za distribuciju u maloprodaji na željezničkoj dionici lokalnog distribucijskog prijevoza prevozi bez vanjske ambalaže.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-bi-DE-2

Predmet: prijevoz pakiranog opasnog otpada.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 1. do 5.;

Sadržaj Priloga Direktivi: klasifikacija, pakiranje i označivanje.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klase 2. do 6.1., 8. i 9.: kombinirano pakiranje i prijevoz opasnog otpada u pakiranjima i IBC-ima; otpad se mora pakirati u unutarnju ambalažu (kako je prikupljen) i kategorizirati u određene skupine otpada (izbjegavanje opasnih reakcija unutar pojedine skupine otpada); uporaba posebnih pisanih uputa koje se odnose na skupine otpada i koje služe kao teretni list; prikupljanje kućanskog i laboratorijskog otpada itd.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Napomene: popis br. 6*.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-bi-DE-3

Predmet: lokalni prijevoz UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom), klasa 4.2., pakirna skupina I., u željezničkim vagonima s cisternama.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 6.8., 6.8.2.3.

Sadržaj Priloga Direktivi: Odredbe za konstrukciju cisterni i vagona s cisternama. U poglavlju 6.8. pododjeljku 6.8.2.3. zahtijeva se homologacija za cisterne koje prevoze UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom).

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz UN 1381 (fosfor, žuti, pod vodom), klasa 4.2., pakirna skupina I., na kratkim udaljenostima (od Sassnitz-Mukran do Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz i Bitterfeld) u željezničkim vagonima s cisternama, koji su izrađeni u skladu s ruskim standardima. Prijevoz tereta podliježe dodatnim operativnim odredbama koje propisuju nadležna tijela za sigurnost.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Datum isteka: 30. siječnja 2020. (odobrenje produženo)

DK Danska

RA-bi-DK-1

Predmet: prijevoz opasnih tvari u tunelima

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5.

Sadržaj Priloga Direktivi: utovar, istovar i sigurnosne udaljenosti.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zakonodavstvom se propisuje alternativne odredbe umjesto onih iz Priloga II. odjeljka II.1. Direktive 2008/68/EZ u pogledu prijevoza kroz željeznički tunel na stalnoj poveznici ispod tjesnaca Veliki Belt. Te alternativne odredbe odnose se samo na obujam tereta i udaljenost između tereta opasnih tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebœlt og Øresund, 15 February 2005.

Napomene:

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

RA-bi-DK-2

Predmet: prijevoz opasnih tvari u tunelima

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 7.5

Sadržaj Priloga Direktivi: utovar, istovar i sigurnosne udaljenosti.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: zakonodavstvo predviđa alternativne odredbe umjesto onih iz Priloga II. odjeljka II.1 Direktivi 2008/68/EZ u pogledu prijevoza kroz željeznički tunel na stalnoj poveznici kroz Øresund. Te alternativne odredbe odnose se samo na obujam tereta i udaljenost između tereta opasnih tvari.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebœlt og Øresund, 15 February 2005.

Napomene:

Datum isteka: 28 February 2022

SE Švedska

RA-bi-SE-1

Predmet: prijevoz opasnog otpada do pogona za zbrinjavanje opasnog otpada.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: Dio 5. i 6.

Sadržaj Priloga Direktivi: zahtjevi za izradu i ispitivanje ambalaže.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: Prijevoz ambalaža koje sadržavaju otpadne opasne tvari provodi se u skladu s odredbama ove Direktive od koje je dozvoljeno samo nekoliko izuzeća. Izuzeća nisu dozvoljena za sve vrste tvari i proizvoda.

Glavna izuzeća su:

Male ambalaže (manje od 30 kg) otpadnih opasnih tvari mogu se pakirati u ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže, bez ispunjavanja odredbi iz pododjeljaka 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. Priloga II. odjeljka II.1. ove Direktive. Ambalaže, uključujući IBC-ove i velike ambalaže nije potrebno ispitivati jer se pripremaju za prijevoz s reprezentativnim uzorkom malih unutarnjih ambalaža.

To je dozvoljeno pod uvjetom da:

ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže u skladu su s vrstom koja je ispitana i odobrena prema ambalažnoj skupini I. ili II. primjenjivih odredbi odjeljaka 6.1, 6.5. ili 6.6. Priloga II. odjeljka II.1. ove Direktive;

male ambalaže pakiraju se s upijajućim materijalom koji zadržava sve slobodne tekućine koje bi mogle istjecati u vanjske ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže tijekom prijevoza; i

ambalaže, IBC-ovi ili velike ambalaže koji se pripremaju za prijevoz imaju bruto masu ne veću od dozvoljene bruto mase navedene u UN oznaci tipa izvedbe za ambalažne skupine I. ili II. za ambalaže, IBC-ove ili velike ambalaže; i

sljedeća rečenica uključena je u prijevoznu ispravu ‚Pakirano u skladu s dijelom 16. RID-S-a’

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Dodatak S — posebni propisi za nacionalni željeznički prijevoz opasnih tvari doneseni u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari.

Napomene: Pododjeljke 6.1.5.2.1., 6.1.5.8.2., 6.5.6.1.2., 6.5.6.14.2., 6.6.5.2.1. i 6.6.5.4.3. Priloga II. odjeljka II.1. ove Direktive teško je primijeniti jer se ambalaže, IBC-ovi i velike ambalaže ispituju s reprezentativnim uzorkom otpada, što je teško prethodno predvidjeti.

Datum isteka: 30. lipnja 2021.

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke ii. Direktive 2008/68/EZ

DE Njemačka

RA-bii-DE-1

Predmet: lokalni prijevoz vodikovog cijanida UN broja 1051, stabiliziranog, tekućeg, koji sadrži 1 % ili manje masenog udjela vode, u željezničkim vagonima s cisternama, odstupajući od Priloga II. odjeljka II.1 pododjeljka 4.3.2.1.1. Direktivi 2008/68/EZ.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1 Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 4.3.2.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: zabrana prijevoza UN 1051 (vodikov cijanid), stabiliziranog, tekućeg, koji sadrži 1 % ili manje masenog udjela vode

Sadržaj nacionalnih zakonskih odredaba: lokalni prijevoz željeznicom na posebno određenim rutama, koji je dio određenog industrijskog procesa i odvija se pod strogim nadzorom i pod jasno navedenim uvjetima. Prijevoz se obavlja u vagonima-cisternama koji imaju posebnu dozvolu za tu namjenu, te čija se konstrukcija i oprema stalno prilagođavaju u skladu s najnovijom sigurnosnom tehnologijom (npr. opremanje odbojnicima u skladu s TE 22). Prijevozni proces detaljno je uređen dodatnim operativnim odredbama o sigurnosti u dogovoru s nadležnim tijelima za sigurnost i zaštitu od opasnosti, a nadziru ga nadležna nadzorna tijela.

Prvotna uputa na nacionalne zakonske odredbe: odstupanje br. E 1/97 (4. izmijenjena verzija), Savezni ured za željeznice

Kraj razdoblja valjanosti: 1. siječnja 2017.

RA-bii-DE-2

Predmet: lokalni prijevoz UN 1402 (kalcijev karbid) na određenim rutama, pakirna skupina I., u kontejnerima na vagonima.

Upućivanje na Prilog II. odjeljak II.1. Direktivi 2008/68/EZ: 3.2., 7.3.1.1.

Sadržaj Priloga Direktivi: Opće odredbe za prijevoz tereta u rasutom stanju. Poglavlje 3.2., tablica A ne dopušta prijevoz kalcijevog karbida u rasutom stanju.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: lokalni prijevoz UN 1402 (kalcijev karbid) željeznicom, pakirna skupina I., na posebno određenim rutama, kao dio utvrđenog industrijskog procesa, koji se strogo nadzire pod jasno određenim uvjetima. Teret se prevozi u vagonima u kontejnerima izrađenima za tu namjenu. Prijevoz tereta podliježe dodatnim operativnim odredbama koje propisuju nadležna tijela za sigurnost.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Datum isteka: 15. siječnja 2018.”

3.

U Prilogu III. odjeljak III.3. zamjenjuje se sljedećim:

„III. 3.   Nacionalna odstupanja

Odstupanja za države članice za prijevoz opasnih tvari unutar njihova državnog područja na temelju članka 6. stavka 2. Direktive 2008/68/EZ.

Označavanje odstupanja: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= unutarnji plovni putovi

a/bi/bii= članak 6. stavak 2. točka (a)/točka (b) podtočka i./točka (b) podtočka ii.

MS= kratica za državu članicu

nn= redni broj

Na temelju članka 6. stavka 2. točke (b) podtočke i. Direktive 2008/68/EZ

BG Bugarska

IW-bi-BG-1

Predmet: klasifikacija i pregled plovila za opskrbu gorivom

Upućivanje na Prilog III. odjeljak III.1. Direktivi 2008/68/EZ: Poglavlje 1.15.:

Sadržaj Priloga Direktivi: odredbama poglavlja 1.15.: priznavanje klasifikacijskih društava, određuje se da klasifikacijsko društvo, radi priznavanja, mora proći postupak za priznavanje klasifikacijskih društava naveden u odjeljku 1.15.2.

Sadržaj nacionalnog zakonodavstva: klasifikacija i pregled plovila za opskrbu gorivom čija je namjena prijevoz naftnih proizvoda, koji plove u vodama bugarskih riječnih luka ili u drugim vodama pod izravnom jurisdikcijom tih luka, koje obavlja klasifikacijsko društvo koje nije priznato u skladu s poglavljem 1.15. Priloga III. odjeljka III.1. Direktivi 2008/68/EZ, dopušteni su pod uvjetom da nije ugrožena sigurnost.

Početno upućivanje na nacionalno zakonodavstvo: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Odluka br. 16 od 20. lipnja 2006. o prijevozu opasnih tvari morem i unutarnjim plovnim putovima i rukovanju tim tvarima; Odluka br. 4 od 9. siječnja 2004. o priznavanju društava za pregled brodova i provjeru vlasnika brodova).

Napomene: odstupanje se primjenjuje samo na brodove koji plove u lučkim područjima ili u drugim područjima pod izravnom nadležnošću tih luka.

Datum isteka: 15. siječnja 2018.”


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/96


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/975

оd 19. lipnja 2015.

o mjeri zabrane stavljanja na tržište udarne bušilice koju u Španjolsku uvozi HIDALGO'S GROUP, Španjolska, koju je Španjolska poduzela u skladu s Direktivom 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 4086)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima i o izmjeni Direktive 95/16/EZ (1), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

budući da:

(1)

Španjolska je obavijestila Komisiju o mjeri zabrane stavljanja na tržište udarne bušilice, tipa Dayron/70000, koju u Španjolsku uvozi HIDALGO'S GROUP, Španjolska.

(2)

Udarna bušilica ima oznaku CE, u skladu s Direktivom 2006/42/EZ.

(3)

Razlog za poduzimanje mjere bila je neusklađenost udarne bušilice s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz Priloga I. Direktivi 2006/42/EZ, točkama 1.3.2. – Rizik od puknuća tijekom rada, 1.7.3. – Označivanje strojeva i 1.7.4.2. – Sadržaj uputa, jer alat nije zadovoljio na ispitivanju izdržljivosti pri kojem je puknuo okvir, zbog čega postoji opasnost od posjekotina i/ili pristupa aktivnim dijelovima.

(4)

Španjolska je obavijestila distributera i uvoznika o nedostacima. Uvoznik je dobrovoljno poduzeo potrebne mjere za uklanjanje neusklađenog proizvoda s tržišta.

(5)

Dostupnom dokumentacijom, izraženim mišljenjima i mjerama koje su poduzele uključene stranke potvrđeno je da udarna bušilica tipa Dayron/70000 ne ispunjava osnovne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve iz Direktive 2006/42/EZ. Stoga je primjereno smatrati mjeru koju je poduzela Španjolska opravdanom,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mjera zabrane stavljanja na tržište udarne bušilice tipa Dayron/70000, koju u Španjolsku uvozi HIDALGO'S GROUP, Španjolska, koju je poduzela Španjolska, opravdana je.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2015.

Za Komisiju

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  SL L 157, 9.6.2006., str. 24.


PREPORUKE

23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/97


PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2015/976

оd 19. lipnja 2015.

o praćenju prisutnosti tropanskih alkaloida u hrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Znanstveni odbor za kontaminante u prehrambenom lancu („CONTAM”) Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) donio je mišljenje o tropanskim alkaloidima u hrani i hrani za životinje (1).

(2)

Najviše se istraživalo tropanske alkaloide (-)-hiosciamin i (-)-skopolamin. Atropin je racemična smjesa (-)-hiosciamina i (+)-hiosciamina od kojih samo (-)-enantiomer hiosciamina pokazuje antikolinergičko djelovanje.

(3)

Dobro je poznata prisutnost tropanskih alkaloida u rodu Datura. Datura stramonium široko je rasprostranjena u umjerenim i tropskim regijama i iz tog razloga sjemenke biljke Datura stramonium pronađene su kao nečistoće u sjemenkama lana, soji, sirku, prosu, suncokretu i heljdi te njihovim proizvodima. Sjemenke biljke Datura stramonium ne mogu se lako ukloniti iz sirka, prosa i heljde sortiranjem i čišćenjem.

(4)

Potrebno je više podataka o prisutnosti tropanskih alkaloida u hrani. Potrebno je i shvatiti poljoprivredne uvjete pod kojima se tropanski alkaloidi pojavljuju u poljoprivrednim sirovinama.

(5)

Stoga je primjereno preporučiti praćenje prisutnosti tropanskih alkaloida u hrani,

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.

Države članice trebale bi uz aktivno sudjelovanje subjekata u poslovanju s hranom provoditi praćenje prisutnosti tropanskih alkaloida u hrani, a posebno za:

žitarice i proizvode dobivene od žitarica, posebno (po redoslijedu važnosti)

heljda, sirak, proso, kukuruz te brašno od heljde, sirka, prosa i kukuruza

hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

žitne pahuljice za doručak

proizvodi mlinarske industrije

žitarice za prehranu ljudi

proizvode bez glutena

dodatke prehrani, čajeve i biljne infuzije

mahunarke (bez mahuna), sjemenke mahunarki i uljarice te proizvode dobivene od njih.

2.

Trebalo bi analizirati barem tropanske alkaloide atropin i skopolamin te, ako je moguće, zasebno analizirati enantiomere hiosciamina i analizirati druge tropanske alkaloide.

3.

Kako bi se osigurala reprezentativnost uzoraka u seriji, države članice trebale bi slijediti postupke uzorkovanja utvrđene u Uredbi Komisije (EZ) br. 401/2006 (2).

4.

Kao metodu analize za praćenje bilo bi poželjno upotrebljavati tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti – masenu spektrometriju/(masenu spektrometriju) (HPLC-MS/(MS) ili, ako HPLC-MS/(MS) nije moguća, upotrijebiti plinsku kromatografiju – masenu spektrometriju (GC-MS).

Granica kvantifikacije (LOQ) za atropin (racemična smjesa enantiomera hiosciamina) i skopolamin trebala bi biti niža od 5 μg/kg i ne viša od 10 μg/kg za poljoprivredne sirovine, sastojke, dodatke prehrani i biljne čajeve te bi trebala biti niža od 2 μg/kg za gotove prehrambene proizvode (npr. žitne pahuljice za doručak) i 1 μg/kg za hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu.

5.

Države članice trebale bi uz aktivno sudjelovanje subjekata u poslovanju s hranom provesti ispitivanja za utvrđivanje poljoprivrednih uvjeta koji dovode do prisutnosti tropanskih alkaloida u hrani, ako se primijete znatne razine tropanskih alkaloida.

6.

Države članice trebale bi osigurati da se EFSA-i analitički rezultati dostavljaju redovito, a najkasnije do listopada 2016., u formatu za podnošenja podataka EFSA-e u skladu sa zahtjevima iz Smjernica EFSA-e za standardni opis uzorka (SSD) za hranu i hranu za životinje (3) te njezinim dodatnim posebnim zahtjevima za izvješćivanje.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  Odbor CONTAM EFSA-e (Znanstveni odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu), 2013. Znanstveno mišljenje o tropanskim alkaloidima u hrani i hrani za životinje. EFSA Journal 2013.;11(10):3386, 113 str. doi:10.2903/j.efsa.2013.3386.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9.3.2006., str. 12.).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/99


ODLUKA br. 1/2014 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-A I UKRAJINE

od 15. prosinca 2014.

o donošenju njegova poslovnika i poslovnika Odbora za pridruživanje i pododborâ [2015/977]

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU-a i UKRAJINE,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (1) („Sporazum”), a posebno njegov članak 462.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 486. Sporazuma, dijelovi Sporazuma privremeno se primjenjuju od 1. studenoga 2014.

(2)

U skladu s člankom 462. stavkom 2. Sporazuma, Vijeće za pridruživanje utvrđuje svoj poslovnik.

(3)

U skladu s člankom 464. stavkom 1. Sporazuma, Vijeću za pridruživanje u obavljanju njegovih zadaća pomaže Odbor za pridruživanje, dok, u skladu s člankom 465. stavkom 1. Sporazuma, Vijeće za pridruživanje u svojem poslovniku utvrđuje zadaće i način rada Odbora za pridruživanje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Donose se poslovnik Vijeća za pridruživanje i poslovnik Odbora za pridruživanje i pododborâ, kako su navedeni u Prilogu I. odnosno Prilogu II.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2014.

Za Vijeće za pridruživanje

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 161, 29.5.2014., str. 3.


PRILOG I.

POSLOVNIK VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE

Članak 1.

Opće odredbe

1.   Vijeće za pridruživanje osnovano u skladu s člankom 461. stavkom 1. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane („Sporazum”), obavlja svoje dužnosti kako je predviđeno u člancima 461. i 463. Sporazuma.

2.   Kako je predviđeno člankom 5. stavkom 1. Sporazuma, stranke vode politički dijalog u okviru redovitih sastanaka na vrhu. U skladu s člankom 5. stavkom 2. Sporazuma, politički dijalog na ministarskoj razini vodi se sporazumno u okviru Vijeća za pridruživanje iz članka 460. Sporazuma i u okviru redovitih sastanaka predstavnika stranaka na razini ministara vanjskih poslova.

3.   Kako je predviđeno člankom 462. stavkom 1. Sporazuma, Vijeće za pridruživanje sastoji se od članova Vijeća Europske unije i članova Europske komisije, s jedne strane, te članova vlade Ukrajine, s druge strane. Pri određivanju sastava Vijeća za pridruživanje uzimaju se u obzir posebna pitanja o kojima će se raspravljati na svakom sastanku. Vijeće za pridruživanje sastaje se na ministarskoj razini.

4.   Kako je predviđeno člankom 463. stavkom 1. Sporazuma te za potrebe postizanja ciljeva iz Sporazuma, Vijeće za pridruživanje ovlašteno je donositi odluke koje su obvezujuće za stranke. Vijeće za pridruživanje poduzima odgovarajuće mjere za provedbu svojih odluka, uključujući, ako je potrebno, davanjem ovlasti posebnim tijelima osnovanima u okviru ovog Sporazuma da djeluju u njegovo ime. Vijeće za pridruživanje također može davati preporuke. Ono donosi svoje odluke i preporuke sporazumom između stranaka nakon zaključenja odgovarajućih internih postupaka za njihovo donošenje. Vijeće za pridruživanje može delegirati svoje ovlasti Odboru za pridruživanje.

5.   Stranke ovog poslovnika jednake su onima navedenima u članku 482. Sporazuma.

Članak 2.

Predsjedanje

Stranke naizmjence predsjedaju Vijećem za pridruživanje na razdoblje od 12 mjeseci. Prvo razdoblje započinje na dan prvog sastanka Vijeća za pridruživanje, a završava 31. prosinca iste godine.

Članak 3.

Sastanci

1.   Vijeće za pridruživanje sastaje se barem jednom godišnje te kada to okolnosti zahtijevaju, na temelju međusobnog dogovora stranaka. Osim ako se stranke drukčije dogovore, sastanak Vijeća za pridruživanje održava se na uobičajenom mjestu za sastanke Vijeća Europske unije.

2.   Svaka sjednica Vijeća za pridruživanje održava se na datum koji dogovore stranke.

3.   Sastanke Vijeća za pridruživanje zajednički sazivaju tajnici Vijeća za pridruživanje u dogovoru s predsjednikom Vijeća za pridruživanje najkasnije 30 kalendarskih dana prije datuma sastanka.

Članak 4.

Zastupanje

1.   Ako nisu u mogućnosti prisustvovati sastanku, članovi Vijeća za pridruživanje mogu biti zastupani. Ako član želi da ga na sastanku mijenja zastupnik, ime svojeg zastupnika pisanim putem priopćuje predsjedniku Vijeća za pridruživanje prije sastanka na kojem će ga taj zastupnik mijenjati.

2.   Zastupnik člana Vijeća za pridruživanje ostvaruje sva prava tog člana.

Članak 5.

Delegacije

1.   Članove Vijeća za pridruživanje mogu pratiti dužnosnici. Prije svakog sastanka Tajništvo Vijeća za pridruživanje obavješćuje predsjednika Vijeća za pridruživanje o predviđenom sastavu delegacije svake stranke.

2.   Vijeće za pridruživanje može dogovorom između stranaka pozvati predstavnike drugih tijela stranaka ili nezavisne stručnjake u predmetnom području da prisustvuju njegovim sastancima kao promatrači ili kako bi pružili informacije o određenim pitanjima. Stranke se dogovaraju o uvjetima pod kojima ti promatrači mogu prisustvovati sastancima.

Članak 6.

Tajništvo

Dužnosnik Glavnog tajništva Vijeća Europske unije i dužnosnik Ukrajine djeluju zajednički kao tajnici Vijeća za pridruživanje.

Članak 7.

Korespondencija

1.   Korespondencija naslovljena na Vijeće za pridruživanje šalje se tajniku iz Unije ili Ukrajine, koji će zatim obavijestiti drugog tajnika.

2.   Tajnici Vijeća za pridruživanje osiguravaju da se korespondencija proslijedi predsjedniku Vijeća za pridruživanje i da se, prema potrebi, uputi članovima Vijeća za pridruživanje.

3.   Korespondencija koja se na taj način upućuje šalje se, prema potrebi, Glavnom tajništvu Europske komisije, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, stalnim predstavništvima država članica pri Europskoj uniji i Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije, kao i Misiji Ukrajine pri Europskoj uniji.

4.   Priopćenja predsjednika primateljima šalju tajnici u ime predsjednika. Takva priopćenja upućuju se, prema potrebi, članovima Vijeća za pridruživanje kako je predviđeno u stavku 3.

Članak 8.

Povjerljivost

Osim ako su stranke drukčije odlučile, sastanci Vijeća za pridruživanje nisu javni. Kada jedna stranka Vijeću za pridruživanje dostavi informacije označene kao povjerljive, druga stranka s njima postupa kao s takvima.

Članak 9.

Dnevni red sastanaka

1.   Predsjednik Vijeća za pridruživanje sastavlja privremeni dnevni red za svaki sastanak. Tajnici Vijeća za pridruživanje šalju ga primateljima iz članka 7. najkasnije 15 kalendarskih dana prije sastanka.

2.   Privremeni dnevni red sadržava točke u vezi s kojima je predsjednik zaprimio zahtjev za uključivanje u dnevni red najkasnije 21 kalendarski dan prije početka sastanka. Te točke uvrštavaju se u privremeni dnevni red samo ako su odgovarajući popratni dokumenti poslani tajnicima prije dana slanja dnevnog reda.

3.   Vijeće za pridruživanje donosi dnevni red na početku svakog sastanka. U dnevni red moguće je uključiti bilo koju točku koja se ne nalazi na privremenom dnevnom redu ako se stranke tako dogovore.

4.   U savjetovanju sa strankama, predsjednik može skratiti rokove navedene u stavku 1. kako bi se u obzir uzeli zahtjevi određenog slučaja.

Članak 10.

Zapisnik

1.   Nacrt zapisnika svakog sastanka zajedno sastavljaju tajnici Vijeća za pridruživanje.

2.   U pravilu se u zapisniku u vezi sa svakom točkom dnevnog reda navodi sljedeće:

(a)

dokumentacija koja je podnesena Vijeću za pridruživanje;

(b)

izjave čije je uključivanje u zapisnik zatražio član Vijeća za pridruživanje; i

(c)

pitanja koja su dogovorile stranke, kao što su donesene odluke, dogovorene izjave i svi zaključci.

3.   Nacrt zapisnika podnosi se na odobrenje Vijeću za pridruživanje. Vijeće za pridruživanje odobrava taj nacrt zapisnika na svojem sljedećem sastanku. Taj nacrt zapisnika može se odobriti i pisanim putem.

Članak 11.

Odluke i preporuke

1.   Vijeće za pridruživanje donosi odluke i daje preporuke međusobnim dogovorom stranaka te nakon zaključenja odgovarajućih internih postupaka.

2.   Vijeće za pridruživanje može donositi odluke ili davati preporuke i pisanim postupkom ako se stranke tako dogovore. U tu svrhu predsjednik Vijeća za pridruživanje tekst prijedloga pisanim putem upućuje njegovim članovima u skladu s člankom 7., s rokom od najmanje 21 kalendarskog dana unutar kojeg članovi iznose sve željene rezerve ili izmjene. U savjetovanju sa strankama predsjednik može skratiti gore navedeni rok kako bi se u obzir uzeli zahtjevi određenog slučaja.

3.   Akti Vijeća za pridruživanje, u smislu članka 463. stavka 1. Sporazuma, naslovljuju se kao „Odluka” odnosno „Preporuka”, nakon čega se navodi serijski broj, datum njihova donošenja i opis njihova predmeta. Te odluke i preporuke Vijeća za pridruživanje potpisuje predsjednik i ovjeravaju ih tajnici Vijeća za pridruživanje. Te odluke i preporuke upućuju se svim primateljima iz članka 7. ovog poslovnika. Svaka stranka može donijeti odluku o objavljivanju odluka i preporuka Vijeća za pridruživanje u svojim službenim publikacijama.

4.   Svaka odluka Vijeća za pridruživanje stupa na snagu na dan njezina donošenja osim ako je u odluci drukčije predviđeno.

Članak 12.

Jezici

1.   Službeni jezici stranaka službeni su jezici Vijeća za pridruživanje.

2.   Osim ako je drukčije odlučeno, Vijeće za pridruživanje u svojim se vijećanjima oslanja na dokumentaciju pripremljenu na tim jezicima.

Članak 13.

Troškovi

1.   Svaka stranka snosi sve troškove nastale njezinim sudjelovanjem na sastancima Vijeća za pridruživanje, kako u vezi s izdacima u pogledu osoblja, putovanja i dnevnica, tako i u vezi s poštanskim i telekomunikacijskim izdacima.

2.   Izdatke u vezi s tumačenjem na sastancima, prevođenjem i umnožavanjem dokumenata snosi Unija. U slučaju da Ukrajina zahtijeva tumačenje ili prijevod na druge jezike i s drugih jezika osim onih predviđenih člankom 12., troškove u vezi s tim snosi Ukrajina.

3.   Druge izdatke koji se odnose na praktičnu organizaciju sastanaka snosi stranka koja je domaćin sastanka.

Članak 14.

Odbor za pridruživanje

1.   U skladu s člankom 464. stavkom 1. Sporazuma, Odbor za pridruživanje pomaže Vijeću za pridruživanje pri obavljanju njegovih zadaća. Odbor za pridruživanje sastoji se od predstavnika stranaka, u načelu na razini viših državnih službenika.

2.   Odbor za pridruživanje priprema sastanke i vijećanja Vijeća za pridruživanje, prema potrebi provodi odluke Vijeća za pridruživanje i općenito osigurava kontinuitet odnosa pridruživanja i pravilno funkcioniranje Sporazuma. Odbor za pridruživanje razmatra sva pitanja koja mu Vijeće za pridruživanje uputi te sva ostala pitanja koja mogu nastati tijekom provedbe Sporazuma. Odbor za pridruživanje podnosi Vijeću za pridruživanje na odobravanje prijedloge ili sve nacrte odluka ili preporuka. U skladu s člankom 465. stavkom 2. Sporazuma, Vijeće za pridruživanje može delegirati Odboru za pridruživanje ovlast za donošenje odluka.

3.   Odbor za pridruživanje donosi odluke i daje preporuke za koje je ovlašten Sporazumom.

4.   Kada se u Sporazumu upućuje na obvezu savjetovanja ili mogućnost savjetovanja ili kada se stranke međusobnim dogovorom odluče uzajamno savjetovati, takvo se savjetovanje može održati u okviru Odbora za pridruživanje, osim ako je drukčije predviđeno u Sporazumu. Savjetovanje se može nastaviti u okviru Vijeća za pridruživanje ako se stranke tako dogovore.

Članak 15.

Izmjena poslovnika

Ovaj se poslovnik može izmijeniti u skladu s člankom 11.


PRILOG II.

POSLOVNIK ODBORA ZA PRIDRUŽIVANJE I PODODBORÂ

Članak 1.

Opće odredbe

1.   Odbor za pridruživanje, osnovan u skladu s člankom 464. stavkom 1. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane („Sporazum”), pomaže Vijeću za pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti te obavlja zadaće predviđene Sporazumom i zadaće koje mu dodijeli Vijeće za pridruživanje. U skladu s člankom 465. stavkom 1. Sporazuma, Vijeće za pridruživanje u svojem poslovniku utvrđuje zadaće i način rada Odbora za pridruživanje.

2.   Odbor za pridruživanje priprema sastanke i vijećanja Vijeća za pridruživanje, prema potrebi provodi odluke Vijeća za pridruživanje i općenito osigurava kontinuitet odnosa pridruživanja i pravilno funkcioniranje Sporazuma. Odbor za pridruživanje razmatra sva pitanja koja mu Vijeće za pridruživanje uputi te sva ostala pitanja koja mogu nastati tijekom svakodnevne provedbe Sporazuma. Odbor za pridruživanje podnosi Vijeću za pridruživanje prijedloge ili sve nacrte odluka ili preporuka za donošenje.

3.   Kako je predviđeno člankom 464. stavkom 2. Sporazuma, Odbor za pridruživanje sastoji se od predstavnika stranaka, u načelu na razini viših državnih službenika, koji su odgovorni za posebna pitanja o kojima se raspravlja na pojedinim sastancima.

4.   U skladu s člankom 465. stavkom 4. Sporazuma, kada Odbor za pridruživanje u sastavu za trgovinu, kako je naveden u članku 465. stavku 4. Sporazuma („Odbor za pridruživanje u sastavu za trgovinu”), obavlja zadaće koje su mu dodijeljene na temelju glave IV. Sporazuma, sastavljen je od visokih dužnosnika Europske komisije i Ukrajine koji su odgovorni za trgovinu i pitanja povezana s trgovinom. Predstavnik Europske komisije ili Ukrajine koji je odgovoran za trgovinu i pitanja povezana s trgovinom djeluje kao predsjednik Odbora za pridruživanje u skladu s člankom 2. ovog poslovnika. Na sastancima će prisustvovati i predstavnik Europske službe za vanjsko djelovanje.

5.   Kako je predviđeno člankom 465. stavkom 3. Sporazuma, Odbor za pridruživanje ovlašten je donositi odluke u slučajevima predviđenima u Sporazumu i u područjima za koja mu je Vijeće za pridruživanje delegiralo svoje ovlasti. Te su odluke obvezujuće za stranke, koje poduzimaju odgovarajuće mjere za njihovu provedbu. Odbor za pridruživanje donosi odluke sporazumom između stranaka nakon zaključenja odgovarajućih internih postupaka potrebnih za njihovo donošenje.

6.   Stranke ovog poslovnika definiraju se kako je predviđeno člankom 482. Sporazuma.

Članak 2.

Predsjedanje

Stranke naizmjence predsjedaju Odborom za pridruživanje na razdoblje od 12 mjeseci. Prvo razdoblje započinje na dan prvog sastanka Vijeća za pridruživanje, a završava 31. prosinca iste godine.

Članak 3.

Sastanci

1.   Osim ako su se stranke drukčije dogovorile, Odbor za pridruživanje sastaje se redovito, a najmanje jednom godišnje. Posebne sjednice Odbora za pridruživanje mogu se održati na zahtjev bilo koje stranke ako se stranke tako dogovore.

2.   Svaki sastanak Odbora za pridruživanje saziva njegov predsjednik na mjestu i u vrijeme o kojima se stranke dogovore. Obavijest o sazivanju sastanka izdaje Tajništvo Odbora za pridruživanje najkasnije 28 kalendarskih dana prije početka sastanka, osim ako se stranke drukčije dogovore.

3.   Odbor za pridruživanje u sastavu za trgovinu sastaje se najmanje jednom godišnje i kada to okolnosti zahtijevaju. Svaki sastanak saziva predsjednik Odbora za pridruživanje u sastavu za trgovinu na mjestu, u vrijeme i na način o kojima se stranke dogovore. Obavijest o sazivanju sastanka izdaje Tajništvo Odbora za pridruživanje u sastavu za trgovinu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka sastanka, osim ako se stranke drukčije dogovore.

4.   Kad god je to moguće, redovni sastanak Odbora za pridruživanje saziva se pravodobno prije redovnog sastanka Vijeća za pridruživanje.

5.   Iznimno i ako se stranke tako dogovore, sastanci Odbora za pridruživanje mogu se održati bilo kojim dogovorenim tehnološkim sredstvima, kao što je videokonferencija.

Članak 4.

Delegacije

Prije svakog sastanka Tajništvo Odbora za pridruživanje obavješćuje stranke o predviđenom sastavu delegacija koje će sa svake strane prisustvovati sastanku.

Članak 5.

Tajništvo

1.   Dužnosnik Unije i dužnosnik Ukrajine djeluju zajednički kao tajnici Odbora za pridruživanje i zajednički obavljaju tajničke poslove, osim ako je ovim poslovnikom drukčije predviđeno, u duhu obostranog povjerenja i suradnje.

2.   Dužnosnik Europske komisije i dužnosnik Ukrajine odgovorni za trgovinu i pitanja povezana s trgovinom zajednički djeluju kao tajnici Odbora za pridruživanje u sastavu za trgovinu.

Članak 6.

Korespondencija

1.   Korespondencija naslovljena na Odbor za pridruživanje šalje se tajniku Odbora za pridruživanje jedne od stranaka, koji će zatim obavijestiti drugog tajnika.

2.   Tajništvo Odbora za pridruživanje osigurava da se korespondencija naslovljena na Odbor za pridruživanje prosljeđuje predsjedniku Odbora za pridruživanje i prema potrebi upućuje kao dokumenti iz članka 7.

3.   Korespondenciju predsjednika Tajništvo šalje strankama u ime predsjednika. Takva korespondencija upućuje se, prema potrebi, kako je predviđeno u članku 7.

Članak 7.

Dokumenti

1.   Dokumenti se upućuju putem tajnikâ Odbora za pridruživanje.

2.   Svaka stranka šalje svoje dokumente svojem tajniku. Tajnik te dokumente prosljeđuje tajniku druge stranke.

3.   Tajnik Unije upućuje dokumente relevantnim predstavnicima Unije te u takvu korespondenciju sustavno uključuje i tajnika Ukrajine.

4.   Tajnik Ukrajine upućuje dokumente relevantnim predstavnicima Ukrajine te u takvu korespondenciju sustavno uključuje i tajnika Unije.

Članak 8.

Povjerljivost

Osim ako stranke drukčije odluče, sastanci Odbora za pridruživanje nisu javni. Kada jedna stranka Odboru za pridruživanje dostavi informacije označene kao povjerljive, druga stranka s njima postupa kao s takvima.

Članak 9.

Dnevni red sastanaka

1.   Tajništvo Odbora za pridruživanje na temelju prijedloga stranaka sastavlja privremeni dnevni red za svaki sastanak Odbora za pridruživanje, kao i nacrt operativnih zaključaka, kako je predviđeno u članku 10. Privremeni dnevni red sadržava točke u vezi s kojima je Tajništvo Odbora za pridruživanje od jedne od stranaka zaprimilo zahtjev za uključivanje u dnevni red, popraćen odgovarajućim dokumentima, najkasnije 21 kalendarski dan prije dana sastanka.

2.   Privremeni dnevni red, zajedno s odgovarajućim dokumentima, upućuje se kako je predviđeno u članku 7. najkasnije 15 kalendarskih dana prije dana početka sastanka.

3.   Odbor za pridruživanje donosi dnevni red na početku svakog sastanka. U dnevni red moguće je uključiti točke koje se ne nalaze na privremenom dnevnom redu ako se stranke tako dogovore.

4.   Predsjednik sastanka Odbora za pridruživanje može nakon dogovora s drugom strankom na ad hoc osnovi pozvati predstavnike drugih tijela stranaka ili nezavisne stručnjake u predmetnom području da prisustvuju sastancima kako bi pružili informacije o određenim pitanjima. Stranke osiguravaju da ti promatrači ili stručnjaci poštuju sve zahtjeve o povjerljivosti.

5.   U savjetovanju sa strankama predsjednik sastanka Odbora za pridruživanje može skratiti rokove predviđene u stavcima 1. i 2. kako bi se u obzir uzele posebne okolnosti.

Članak 10.

Zapisnik i operativni zaključci

1.   Nacrt zapisnika svakog sastanka Odbora za pridruživanje zajedno sastavljaju tajnici Odbora za pridruživanje.

2.   U pravilu se u zapisniku u vezi sa svakom točkom dnevnog reda navodi sljedeće:

(a)

popis sudionika sastanka, popis dužnosnika u njihovoj pratnji i popis svih eventualnih promatrača ili stručnjaka koji su prisustvovali sastanku;

(b)

dokumentacija koja je podnesena Odboru za pridruživanje;

(c)

izjave čije je uključivanje u zapisnik zatražio Odbor za pridruživanje; i

(d)

operativni zaključci sa sastanka, kako je predviđeno u stavku 4.

3.   Nacrt zapisnika podnosi se na odobrenje Odboru za pridruživanje. Odbor za pridruživanje odobrava taj nacrt zapisnika na svojem sljedećem sastanku. Taj nacrt zapisnika može se odobriti i pisanim putem. Nacrt zapisnika Odbora za pridruživanje u sastavu za trgovinu odobrava se u roku od 28 kalendarskih dana od svakog sastanka. Primjerak se šalje svim primateljima iz članka 7.

4.   Nacrt operativnih zaključaka svakog sastanka sastavlja tajnik Odbora za pridruživanje stranke koja predsjeda Odborom za pridruživanje te se on upućuje strankama zajedno s dnevnim redom, u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije dana početka sastanka. Taj se nacrt ažurira tijekom sastanka tako da Odbor za pridruživanje, osim ako se stranke drukčije dogovore, na kraju sastanka donosi operativne zaključke u koje se uvrštavaju daljnja djelovanja o kojima su se stranke dogovorile. Nakon usuglašavanja, operativni zaključci prilažu se zapisniku, a njihova se provedba preispituje na bilo kojem sljedećem sastanku Odbora za pridruživanje. U tu svrhu Odbor za pridruživanje usvaja predložak kojim se omogućuje praćenje svakog djelovanja u odnosu na određeni rok.

Članak 11.

Odluke i preporuke

1.   Odbor za pridruživanje donosi odluke u posebnim slučajevima kad mu je Sporazumom dodijeljena ovlast za donošenje odluka ili kad mu je takvu ovlast delegiralo Vijeće za pridruživanje. Odbor za pridruživanje također daje preporuke. Odluke se donose, a preporuke daju međusobnim dogovorom stranaka te nakon zaključenja odgovarajućih internih postupaka. Svaku odluku ili preporuku potpisuje predsjednik Odbora za pridruživanje i ovjeravaju tajnici Odbora za pridruživanje.

2.   Odbor za pridruživanje može donositi odluke ili davati preporuke pisanim postupkom ako se stranke tako dogovore. Pisani postupak sastoji se od razmjene nota između tajnika, koji djeluju u dogovoru sa strankama. U tu svrhu, tekst prijedloga upućuje se u skladu s člankom 7. s rokom od najmanje 21 kalendarskog dana unutar kojeg se iznose sve rezerve ili izmjene. U savjetovanju sa strankama predsjednik može skratiti rokove navedene u ovom stavku kako bi se u obzir uzele posebne okolnosti. Nakon što se postigne dogovor o tekstu, odluku ili preporuku potpisuje predsjednik i ovjeravaju ih tajnici.

3.   Akti Odbora za pridruživanje naslovljuju se kao „Odluka” odnosno „Preporuka”. Svaka odluka stupa na snagu na dan njezina donošenja osim ako je u odluci drukčije predviđeno.

4.   Odluke i preporuke upućuju se strankama.

5.   Svaka stranka može donijeti odluku o objavljivanju odluka i preporuka Odbora za pridruživanje u svojim službenim publikacijama.

Članak 12.

Izvješća

Odbor za pridruživanje na svakom redovnom sastanku Vijeća za pridruživanje izvješćuje Vijeće za pridruživanje o svojim aktivnostima i aktivnostima svojih pododbora, radnih skupina i drugih tijela.

Članak 13.

Jezici

1.   Službeni jezici stranaka službeni su jezici Odbora za pridruživanje.

2.   Radni jezici Odbora za pridruživanje su engleski i ukrajinski. Osim ako se drukčije odluči, Odbor za pridruživanje u svojim se vijećanjima oslanja na dokumentaciju pripremljenu na tim jezicima.

Članak 14.

Troškovi

1.   Svaka stranka snosi sve troškove nastale njezinim sudjelovanjem na sastancima Odbora za pridruživanje, kako u vezi s izdacima u pogledu osoblja, putovanja i dnevnica, tako i u vezi s poštanskim i telekomunikacijskim izdacima.

2.   Izdatke povezane s organizacijom sastanaka i umnožavanjem dokumenata snosi stranka koja je domaćin sastanka.

3.   Izdatke povezane s tumačenjem na sastancima te prevođenjem dokumenata na engleski i ukrajinski ili s engleskog i ukrajinskog kako je navedeno u članku 13. stavku 1. snosi stranka koja je domaćin sastanka.

Izdatke povezane s tumačenjem i prevođenjem na druge jezike ili s njih snosi izravno stranka koja to zatraži.

4.   U slučaju da je potreban prijevod dokumenata na službene jezike Unije, izdatke u vezi s tim snosi Unija.

Članak 15.

Izmjena poslovnika

Ovaj se poslovnik može izmijeniti odlukom Vijeća za pridruživanje u skladu s člankom 465. stavkom 1. Sporazuma.

Članak 16.

Pododbori, posebni odbori ili tijela

1.   U skladu s člankom 466. stavcima 1. i 3. Sporazuma, Odbor za pridruživanje može odlučiti osnovati bilo koji pododbor u određenim područjima koji je potreban za provedbu Sporazuma, osim onih koji su predviđeni Sporazumom, kako bi Odboru za pridruživanje pomogao pri obavljanju njegovih dužnosti. Odbor za pridruživanje može odlučiti ukinuti bilo koji takav pododbor, kao i utvrditi ili izmijeniti njegov poslovnik. Osim ako se drukčije odluči, svaki takav pododbor djeluje pod nadležnošću Odbora za pridruživanje, kojem podnosi izvješće nakon svakog sastanka.

2.   Osim ako je drukčije predviđeno Sporazumom ili dogovoreno u Vijeću za pridruživanje, ovaj se poslovnik primjenjuje mutatis mutandis na svaki pododbor kako je naveden u stavku 1.

3.   Sastanci pododborâ mogu se održavati fleksibilno kada se ukaže potreba, osobno, u Bruxellesu ili u Ukrajini, ili primjerice putem videokonferencije. Pododbori djeluju kao platforma za praćenje napretka u približavanju u određenim područjima, za rasprave o određenim pitanjima i izazovima koji proizlaze iz tog procesa te za formuliranje preporuka i operativnih zaključaka.

4.   Tajništvo Odbora za pridruživanje prima primjerak sve relevantne korespondencije, dokumenata i komunikacije koji se odnose na svaki pododbor, posebni odbor ili tijelo.

5.   Osim ako je Sporazumom drukčije predviđeno ili ako su se stranke u okviru Vijeća za pridruživanje drukčije dogovorile, svaki pododbor, posebni odbor ili tijelo ovlašten je samo za davanje preporuka Odboru za pridruživanje.

Članak 17.

Ovaj se poslovnik primjenjuje mutatis mutandis na Odbor za pridruživanje u sastavu za trgovinu, osim ako je drukčije predviđeno.


23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/110


ODLUKA br. 2/2014 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-A I UKRAJINE

od 15. prosinca 2014.

o osnivanju dvaju pododbora [2015/978]

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU-a i UKRAJINE,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane (1) („Sporazum”), a posebno njegov članak 466.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 486. Sporazuma, dijelovi Sporazuma privremeno se primjenjuju od 1. studenoga 2014.

(2)

U skladu s člankom 466. stavkom 2. Sporazuma, Vijeće za pridruživanje može odlučiti o osnivanju posebnih odbora ili tijela u određenim područjima koji su potrebni za provedbu Sporazuma kako bi pomogli Vijeću za pridruživanje pri obavljanju njegovih dužnosti.

(3)

Kako bi se omogućile rasprave na stručnoj razini u ključnim područjima obuhvaćenima područjem privremene primjene Sporazuma, trebalo bi osnovati dva pododbora.

(4)

Uz dogovor stranaka trebalo bi biti moguće izmijeniti popis pododborâ i djelokrug pojedinih pododbora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Osnivaju se pododbori navedeni u Prilogu.

Članak 2.

Poslovnici pododborâ navedenih u Prilogu uređeni su člankom 16. poslovnika Odbora za pridruživanje i pododborâ kako je donesen Odlukom br. 1/2014 Vijeća za pridruživanje EU-a i Ukrajine.

Članak 3.

Uz dogovor stranaka mogu se izmijeniti popis pododborâ naveden u Prilogu i djelokrug pojedinih pododbora navedenih u Prilogu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2014.

Za Vijeće za pridruživanje

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 161, 29.5.2014., str. 3.


PRILOG

POPIS PODODBORA

(1)

Pododbor za slobodu, sigurnost i pravdu

(2)

Pododbor za gospodarsku suradnju i suradnju u drugim sektorima


Ispravci

23.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 157/112


Ispravak Direktive 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme

( Službeni list Europske unije L 189 od 27. lipnja 2014. )

Na stranici 184., u članku 14. stavku 7.:

umjesto:

„7.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. ovog članka, nadležna tijela mogu u opravdanim slučajevima … s obzirom na koje se nisu primijenili postupci iz stavaka 1. i 2. ovog članka, a čija je uporaba namijenjena za potrebe provođenja eksperimenata.”;

treba stajati:

„7.   Odstupajući od stavaka od 1. do 6. ovog članka, nadležna tijela mogu u opravdanim slučajevima … s obzirom na koje se nisu primijenili postupci iz stavaka od 1. do 6. ovog članka, a čija je uporaba namijenjena za potrebe provođenja eksperimenata.”

Na stranici 200., u članku 48. stavku 2.:

umjesto:

„2.   Države članice ne sprečavaju stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu tlačne opreme ili sklopova obuhvaćenih Direktivom 97/23/EZ, koja je u skladu s tom Direktivom i koja je stavljena na tržište prije 1. lipnja 2015.”;

treba stajati:

„2.   Države članice ne sprečavaju stavljanje na tržište i/ili stavljanje u uporabu tlačne opreme ili sklopova obuhvaćenih Direktivom 97/23/EZ, koji su u skladu s tom direktivom i koji su stavljeni na tržište prije 19. srpnja 2016.”