ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 144

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
10. lipnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/884 оd 8. lipnja 2015. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i postupaka potrebnih za sustav povezivanja registara utvrđen Direktivom 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

1

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/885 оd 9. lipnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

10

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Komisije (EU) 2015/886 оd 8. lipnja 2015. o izmjeni Odluke 2014/312/EU o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 3782)  ( 1 )

12

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/887 оd 9. lipnja 2015. o priznavanju sustava Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited za dokazivanje usklađenosti s kriterijima održivosti prema direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2012/427/EU

17

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

10.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/884

оd 8. lipnja 2015.

o utvrđivanju tehničkih specifikacija i postupaka potrebnih za sustav povezivanja registara utvrđen Direktivom 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. drugog stavka Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (1), a posebno njezin članak 4.c,

budući da:

(1)

Člankom 4.c Direktive 2009/101/EZ od Komisije se zahtijeva donošenje tehničkih specifikacija i postupaka za sustav povezivanja registara utvrđen tom Direktivom.

(2)

Sustav povezivanja registara treba koristiti i za provedbu određenih zahtjeva utvrđenih Direktivom Vijeća 89/666/EEZ (2) i Direktivom 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(3)

Da bi se uspostavio sustav povezivanja registara, potrebno je utvrditi i donijeti tehničke specifikacije i postupke kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti za provedbu sustava, istodobno uzimajući u obzir razlike u tehničkim značajkama registara država članica.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za povezivanja središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tehničke specifikacije i postupci za sustav povezivanja registara iz članka 4.a stavka 2. Direktive 2009/101/EZ utvrđeni su u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 258, 1.10.2009., str. 11.

(2)  Direktiva Vijeća 89/666/EEZ od 21. prosinca 1989. o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države (SL L 395, 30.12.1989., str. 36.).

(3)  Direktiva 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o prekograničnim spajanjima društava kapitala (SL L 310, 25.11.2005., str. 1.).


PRILOG

o utvrđivanju tehničkih specifikacija i postupaka iz članka 1.

Smatra se da upućivanja na „registre” u ovom tekstu uvijek podrazumijevaju „središnje registre, trgovačke registre i registre trgovačkih društava”.

Sustav povezivanja registara naziva se Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS).

1.   Metode komuniciranja

BRIS se koristi metodama elektroničke komunikacije temeljenim na uslugama, poput web-usluga, za potrebe povezivanja registara.

Komunikacija između portala i platforme te između registra i platforme mora biti komunikacija „jedan na jedan”. Komunikacija platforme s registrima može biti „jedan na jedan” ili „jedan na više”.

2.   Komunikacijski protokoli

Za komunikaciju između portala, platforme, registara i neobaveznih točaka pristupa sustavu upotrebljavaju se sigurnosni internetski protokoli poput HTTPS-a.

Za prijenos strukturiranih podataka i metapodataka upotrebljavaju se standardni komunikacijski protokoli poput protokola SOAP (Single Object Access Protocol).

3.   Sigurnosni standardi

Za komunikaciju i distribuciju podataka putem BRIS-a tehničke mjere za osiguravanje minimalnih sigurnosnih standarda informacijske tehnologije uključuju:

(a)

mjere za osiguravanje povjerljivosti informacija, među ostalim i korištenje sigurnim kanalima (HTTPS);

(b)

mjere za osiguravanje cjelovitosti podataka tijekom razmjene;

(c)

mjere za osiguravanje neporecivosti podrijetla pošiljatelja informacija unutar BRIS-a i nepobitnost primitka informacija;

(d)

mjere za osiguravanje bilježenja sigurnosnih događaja u skladu s priznatim međunarodnim preporukama za sigurnosne standarde informacijske tehnologije;

(e)

mjere za osiguravanje provjere autentičnosti i autorizacije svih registriranih korisnika te mjere za provjeru identiteta sustava povezanih s portalom, platformom ili registrima u okviru BRIS-a.

4.   Metode razmjene informacija između registra trgovačkog društva i registra podružnice

Za razmjenu informacija između registra trgovačkog društva i registra podružnice kako je navedeno u članku 3.d Direktive 2009/101/EZ i u članku 5.a Direktive 89/666/EEZ upotrebljava se sljedeća metoda:

(a)

registar trgovačkog društva bez odgađanja stavlja na raspolaganje platformi informacije o otvaranju i okončanju svih likvidacijskih ili stečajnih postupaka i o brisanju trgovačkog društva („otkrivene informacije”);

(b)

u cilju osiguravanja primitka objavljenih informacija bez odgađanja, registar podružnice zahtijeva te informacije od platforme. Taj se zahtjev može sastojati od navođenja platformi trgovačkih društava o kojima registar podružnice želi primiti objavljene informacije;

(c)

na temelju tog zahtjeva platforma osigurava da registar podružnice ima pristup objavljenim informacijama bez odgađanja.

Moraju se utvrditi odgovarajuće tehničke mjere i postupci za rješavanje svih pogrešaka u komunikaciji između registra i platforme.

5.   Popis podataka koji se razmjenjuju između registara

5.1   Obavijest o otkrivanju podataka o podružnici

Za potrebe ovog Priloga, razmjena informacija između registara iz članka 3.d Direktive 2009/101/EZ i članka 5.a Direktive 89/666/EEZ naziva se „obavijest o otkrivanju podataka o podružnici”. Postupak zbog kojeg se izdaje ta obavijest naziva se „otkrivanje podataka o podružnici”.

Za svaku obavijest o otkrivanju podataka o podružnici iz članka 3.d Direktive 2009/101/EZ i članka 5.a Direktive 89/666/EEZ države članice razmjenjuju sljedeće podatke:

Vrsta podatka

Opis

Kardinalnost (1)

Dodatni opis

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme slanja obavijesti

1

Datum i vrijeme

Organizacija koja izdaje obavijest

Naziv/identifikator organizacije koja izdaje ovu obavijest

1

Struktura podataka o stranci

Upućivanje na zakonodavstvo

Upućivanje na mjerodavno nacionalno zakonodavstvo ili zakonodavstvo EU-a

0…n

Tekst

Podaci povezani s postupkom

 

1

Skupina elemenata

Datum stupanja na snagu

Datum kad je postupak koji utječe na trgovačko društvo stupio na snagu

1

Datum

Vrsta postupka

Vrsta postupka koji dovodi do otkrivanja podataka o podružnici iz članka 5.a stavka 1. Direktive 89/666/EEZ

1

Oznaka

(otvaranje likvidacijskog postupka

okončanje likvidacijskog postupka

otvaranje i okončanje likvidacijskog postupka

obustava likvidacijskog postupka

otvaranje stečajnog postupka

okončanje stečajnog postupka

otvaranje i okončanje stečajnog postupka

obustava stečajnog postupka

brisanje)

Podaci o trgovačkom društvu

 

1

Skupina elemenata

EUID

Jedinstveni identifikator trgovačkog društva koje je predmet ove obavijesti

1

Identifikator

Za strukturu EUID-a vidjeti odjeljak 8. ovog Priloga

Druga identifikacijska oznaka

Ostali identifikatori trgovačkog društva (npr. identifikator pravne osobe)

0…n

Identifikator

Pravni oblik

Vrsta pravnog oblika

1

Oznaka

Kako je određeno u članku 1. Direktive 2009/101/EZ

Naziv

Naziv trgovačkog društva koje je predmet ove obavijesti

1

Tekst

Registrirano sjedište

Registrirano sjedište trgovačkog društva

1

Tekst

Naziv registra

Naziv registra u kojem je trgovačko društvo registrirano

1

Tekst

Obavijest može sadržavati i tehničke podatke potrebne za pravilan prijenos poruke.

Razmjena informacija uključuje i tehničke poruke potrebne za potvrdu primitka, bilježenje i izvješćivanje.

5.2   Obavijest o prekograničnom spajanju

Za potrebe ovog Priloga, razmjena informacija između registara iz članka 13. Direktive 2005/56/EZ naziva se „obavijest o prekograničnom spajanju”. Za svaku obavijest o prekograničnom spajanju iz članka 13. Direktive 2005/56/EZ države članice razmjenjuju sljedeće podatke:

Vrsta podatka

Opis

Kardinalnost

Dodatni opis

Datum i vrijeme izdavanja

Datum i vrijeme slanja obavijesti

1

Datum i vrijeme

Organizacija koja izdaje obavijest

Organizacija koja je izdala ovu obavijest

1

Struktura podataka o stranci

Organizacija primateljica

Organizacije kojima je ova obavijest upućena

1

Struktura podataka o stranci

Upućivanje na zakonodavstvo

Upućivanje na mjerodavno nacionalno zakonodavstvo ili zakonodavstvo EU-a

0…n

Tekst

Podaci o spajanju

 

1

Skupina elemenata

Datum stupanja na snagu

Datum kada je spajanje stupilo na snagu

1

Datum

Vrsta spajanja

Vrsta spajanja kako je utvrđeno u članku 2. stavku 2. Direktive 2005/56/EZ

1

Oznaka

(prekogranično spajanje preuzimanjem

prekogranično spajanje osnivanjem novog društva

prekogranična spajanja društva u potpunom vlasništvu)

Trgovačko društvo nastalo prekograničnim spajanjem

 

1

Skupina elemenata

EUID

Jedinstveni identifikator trgovačkog društva nastalog spajanjem

1

Identifikator

Za strukturu EUID-a vidjeti odjeljak 8. ovog Priloga

Druge identifikacijske oznake

Ostali identifikatori

0…n

Identifikator

Pravni oblik

Vrsta pravnog oblika

1

Oznaka

Kako je određeno u članku 1. Direktive 2009/101/EZ

Naziv

Naziv trgovačkog društva nastalog spajanjem

1

Tekst

Registrirano sjedište

Registrirano sjedište trgovačkog društva nastalog spajanjem

1

Tekst

Naziv registra

Naziv registra u kojem je trgovačko društvo nastalo spajanjem registrirano

1

Tekst

Društvo koje se spaja

 

1…n

Skupina elemenata

EUID

Jedinstveni identifikator trgovačkog društva koje se spaja

1

Identifikator

Za strukturu EUID-a vidjeti odjeljak 8. ovog Priloga

Druge identifikacijske oznake

Ostali identifikatori

0…n

Identifikator

Pravni oblik

Vrsta pravnog oblika

1

Oznaka

Kako je određeno u članku 1. Direktive 2009/101/EZ

Naziv

Naziv trgovačkog društva koje sudjeluje u spajanju

1

Tekst

Registrirano sjedište

Registrirano sjedište trgovačkog društva koje sudjeluje u spajanju

0…1

Tekst

Naziv registra

Naziv registra u kojem je trgovačko društvo koje sudjeluje u spajanju registrirano

1

Tekst

Obavijest može sadržavati i tehničke podatke potrebne za pravilan prijenos poruke.

Razmjena informacija uključuje i tehničke poruke potrebne za potvrdu primitka, bilježenje i izvješćivanje.

6.   Struktura standardnog formata poruke

Razmjena informacija između registara, platforme i portala temelji se na standardnim metodama strukturiranja podataka i oblikuje se u standardnom formatu poruke kao što je XML.

7.   Podaci za platformu

Da bi platforma mogla vršiti svoje funkcije dostavljaju se sljedeće vrste podataka:

(a)

podaci kojima se omogućuje identifikacija sustava koji su spojeni s platformom. Ti podaci mogu se sastojati od URL-ova ili drugih brojeva ili oznaka kojima se jedinstveno identificira svaki sustav u okviru BRIS-a;

(b)

indeks pojedinosti navedenih u članku 3.c stavku 2 Direktive 2009/101/EZ. Ti se podaci upotrebljavaju kako bi se osigurali dosljedni i brzi rezultati usluge pretraživanja. Ako podaci nisu stavljeni na raspolaganje platformi za potrebe indeksiranja, države članice za potrebe usluge pretraživanja stavljaju te pojedinosti na raspolaganje na način kojim se jamči ista razina usluge kakvu osigurava platforma;

(c)

jedinstveni identifikatori trgovačkih društava iz članka 3. stavka 1. Direktive 2009/101/EZ i jedinstveni identifikatori podružnica iz članka 1. stavka 4. Direktive 89/666/EEZ. Ti se identifikatori upotrebljavaju za osiguravanje interoperabilnosti registara preko platforme;

(d)

svi ostali operativni podaci koji su potrebni za platformu kako bi se osiguralo pravilan i učinkovit rad usluge pretraživanja te interoperabilnost registara. Ti podaci mogu uključivati popise oznaka, referentne podatke, glosare i povezane prijevode tih metapodataka, kao i podatke o bilježenju i izvješćivanju.

Podaci i metapodaci kojima platforma raspolaže obrađuju se i pohranjuju u skladu sa sigurnosnim standardima opisanima u odjeljku 3. ovog Priloga.

8.   Struktura i upotreba jedinstvenog identifikatora

Jedinstveni identifikator za potrebe komunikacije između registara naziva se EUID (Europski jedinstveni identifikator).

Struktura EUID-a bit će usklađena s normom ISO 6523 te će sadržavati sljedeće elemente:

Element EUID-a

Opis

Dodatni opis

Oznaka države

Elementi koji omogućuju određivanje države članice u kojoj se nalazi registar

Obvezno

Identifikator registra

Elementi koji omogućuju određivanje izvornog nacionalnog registra trgovačkog društva odnosno podružnice

Obvezno

Registracijski broj

Broj trgovačkog društva/podružnice znači registracijski broj trgovačkog društva/podružnice u izvornom nacionalnom registru

Obvezno

Verifikacijska znamenka

Elementi koji omogućuju sprječavanje pogrešaka pri identifikaciji

Nije obvezno

EUID se upotrebljava za nedvojbeno identificiranje trgovačkih društava i podružnica za potrebe razmjene informacija između registara preko platforme.

9.   Načini rada sustava i usluga informacijske tehnologije koje platforma omogućuje

Za distribuciju i razmjenu informacija, sustav se temelji na sljedećem tehničkom načinu rada:

Image

Za dostavu poruka na odgovarajućem jeziku platforma dostavlja referentne podatke, kao što su popisi oznaka, kontrolirani rječnici i glosari. Oni se prema potrebi prevode na službene jezike EU-a. Ako je moguće, upotrebljavaju se priznate norme i standardizirane poruke.

Komisija će državama članicama dostaviti dodatne pojedinosti o tehničkom načinu rada i uvođenju usluga informacijske tehnologije koje pruža platforma.

10.   Kriteriji pretraživanja

Za pretraživanje mora biti odabrana najmanje jedna država.

Portal osigurava sljedeće usklađene kriterije pretraživanja:

naziv trgovačkog društva;

registracijski broj. Ovo se odnosi na registracijski broj trgovačkog društva ili podružnice u nacionalnom registru.

Na portalu mogu biti dostupni dodatni kriteriji pretraživanja.

11.   Načini plaćanja

Sustavom se korisnicima omogućuje da vrše internetska plaćanja s pomoću često korištenih načina plaćanja kao što su kreditne i debitne kartice za dokumente i pojedinosti za koje države članice naplaćuju naknade, a koji su dostupni na portalu e-pravosuđa putem BRIS-a.

Sustavom se mogu omogućiti i zamjenske metode internetskog plaćanja, kao što su bankovni prijenosi ili virtualni novčanici (polog).

12.   Oznake pojašnjenja

Za pojedinosti i vrste dokumenata navedene u članku 2. Direktive 2009/101/EZ države članice osiguravaju sljedeće oznake pojašnjenja:

(a)

kratki naziv svake pojedinosti i dokumenta (na primjer „Društveni ugovor”);

(b)

prema potrebi, kratak opis sadržaja svakog dokumenta ili pojedinosti uključujući, prema potrebi, informacije o pravnoj vrijednosti dokumenta.

13.   Dostupnost usluga

Razdoblje pružanje usluga je 24 sata dnevno sedam dana u tjednu uz stopu dostupnosti sustava od najmanje 98 %, ne računajući planirano održavanje.

Države članice obavješćuju Komisiju o aktivnostima održavanja kako slijedi:

(a)

pet radnih dana prije za radnje održavanja kojima se može uzrokovati nedostupnost od najviše četiri sata;

(b)

10 radnih dana prije za radnje održavanja kojima se može uzrokovati nedostupnost od najviše 12 sati;

(c)

30 radnih dana prije za održavanje prostorije s računalnom infrastrukturom kojim se može uzrokovati nedostupnost od najviše šest dana godišnje.

U mjeri u kojoj je to moguće, radnje održavanja zakazuju se izvan radnog vremena (19:00 – 8:00 po srednjoeuropskom vremenu).

Ako države članice imaju fiksna tjedna razdoblja pružanja usluge, one obavještavaju Komisiju o danu i vremenu kada su predviđena ta fiksna tjedna razdoblja. Ne dovodeći u pitanje obveze iz točaka od (a) do (c), ako sustavi država članica postanu nedostupni tijekom tog fiksnog razdoblja, države članice mogu odlučiti ne obavijestiti Komisiju o svakom pojedinom slučaju.

U slučaju neočekivanog tehničkog kvara sustava država članica, one obavješćuju Komisiju bez odlaganja o nedostupnosti svojih sustava i, ako je poznato, o predviđenom vremenu nastavka pružanja usluga.

U slučaju neočekivanog kvara središnje platforme ili portala, Komisija bez odlaganja obavješćuje države članice o nedostupnosti platforme ili portala i, ako je poznato, o predviđenom vremenu nastavka pružanja usluga.

14.   Neobavezne točke pristupa

14.1   Postupak

Države članice dostavljaju podatke o planiranom vremenskom rasporedu uspostavljanja neobaveznih točaka pristupa, broju neobaveznih točaka pristupa koje će se spajati s platformom i podatke za kontakt osobe ili osoba koje se može kontaktirati u svrhu uspostave tehničkog priključka.

Komisija osigurava državama članicama potrebne tehničke pojedinosti i potporu za testiranje i puštanje u rad priključka svake neobavezne točke pristupa na platformu.

14.2   Tehnički zahtjevi

Za priključenje neobaveznih točaka pristupa na platformu države članice moraju poštovati mjerodavne tehničke specifikacije utvrđene u ovom Prilogu, uključujući sigurnosne zahtjeve za prijenos podataka putem neobaveznih točaka pristupa.

Ako je potrebno vršiti plaćanje putem neobavezne točke pristupa, države članice osiguravaju načine plaćanja po svojem izboru i rješavaju povezane operacije plaćanja.

Države članice provode odgovarajuće ispitivanje prije puštanja priključka na platformu u rad i prije svih znatnih promjena postojećeg priključka.

Nakon uspješnog priključenja neobavezne točke pristupa na platformu, države članice obavještavaju Komisiju o svim budućim znatnim promjenama točke pristupa koje mogu utjecati na rad platforme, a posebice o zatvaranju točke pristupa. Države članice dostavljaju dostatne tehničke pojedinosti u vezi s promjenom kako bi omogućile pravilnu integraciju svih povezanih promjena.

Države članice na svakoj neobaveznoj točki pristupa navode da je usluga pretraživanja osigurana putem sustava povezivanja registara.


(1)  Kardinalnost 0 znači da podaci nisu obvezni. Kardinalnost 1 znači da su podaci obvezni. Kardinalnost 0…n ili 1…n znači da se može pružiti više podataka.


10.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/10


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/885

оd 9. lipnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. lipnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

128,2

MK

79,9

TN

138,3

TR

72,2

ZZ

104,7

0707 00 05

MK

39,4

TR

121,3

ZZ

80,4

0709 93 10

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

111,5

BO

147,7

TR

67,0

ZA

137,7

ZZ

116,0

0808 10 80

AR

104,6

BR

94,4

CL

154,9

NZ

140,2

US

124,3

ZA

128,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

266,2

ZZ

266,2

0809 29 00

TR

451,2

US

525,9

ZZ

488,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

10.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/12


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/886

оd 8. lipnja 2015.

o izmjeni Odluke 2014/312/EU o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 3782)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2014/312/EU (2) predviđa se prijelazno razdoblje za proizvođače čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku pripremu kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda tako da budu sukladni s revidiranim kriterijima i zahtjevima. Međutim, države članice obavijestile su Komisiju da zbog velikog broja proizvoda i dodatnih zahtjeva u dodijeljenih 12 mjeseci neće moći provjeriti proizvode sa znakom za okoliš. Za osiguravanje neometanog prijelaza potrebno je dodatno razdoblje.

(2)

Tehnički stručnjaci obavijestili su Komisiju i neke države članice da sadašnji tekst članka 2. točke 14. nije jasan. Navedenom definicijom omogućuje se pogrešno tumačenje u vezi s upućivanjem na „polarne sustave”. Izraz „polarni sustav” koji se odnosi na analitički sustav, a ne na sustav za premazivanje potrebno je razjasniti. Nadalje, preporučeno je da se u definiciji navede dodatni tehnički parametar, tlak pare. Svaka promjena u tekstu članka 2. točke 14. koja se odnosi na hlapive organske spojeve (HOS) mora se radi dosljednosti i jasnoće odražavati i u tekstu članka 2. točke 13.

(3)

Na temelju rasprava Odbora Europske unije za znak za okoliš održanih u studenome 2014. i u okviru foruma nadležnog tijela potrebno je razjasniti da se kriterij 3.(a) i s njim povezana referenca iz tablice 2. odnose na poluprozirne, a ne na adhezivne temeljne premaze ili bilo kakve druge prozirne premaze.

(4)

Radi dosljednosti, u kriteriju 3. (Učinkovitost pri uporabi), tablici 2., petom stupcu („Debeli dekorativni premaz za unutarnje i vanjske prostore (l)”), prvom retku (odnosi se na kriterij razmazivosti 3.(a)) Odluke 2014/312/EU mjernu jedinicu (1 m2/L) trebalo bi zamijeniti s „1 m2/kg”.

(5)

U kriteriju 5.(a)(i.) Odluke 2014/312/EU sadržan je popis skupina tvari koje su izričito navedene kao predmet procjene i verifikacije kriterija 5.(a). S obzirom na to da je dokazano kako taj popis tvari nije potpun, treba dodati dodatnu skupinu tvari, tj. „8. Tvari u vezivima i polimernim disperzijama, 8.(a). Veziva i sredstva za povezivanje, 8.(b). Reakcijski proizvodi i rezidue”. Nadalje, popis skupina tvari trebalo bi radi jasnoće premjestiti u tekst o procjeni i verifikaciji u okviru kriterija jer se popis koristi za procjenu i verifikaciju.

(6)

U točki 7.(a) Dodatka Odluci 2014/312/EU utvrđene su granične vrijednosti koncentracije za prisutnost formaldehida u konačnom proizvodu, ali su granične vrijednosti koncentracije u tablici pogrešno umetnute. U tablici bi trebalo biti jasno naznačeno da je granična vrijednost koncentracije za sve proizvode 0,0010 %, osim ako se primjenjuju odstupanja.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

(8)

Odluku 2014/312/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2014/312/EU mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 2., točka 13. zamjenjuje se sljedećim:

„13.

‚hlapivi organski spojevi’ (HOS) znači svi organski spojevi čija je početna točka vrelišta niža ili jednaka 250 °C, izmjereno pri standardnom tlaku od 101,3 kPa, kako su definirani u Direktivi 2004/42/EZ te koji u kapilarnoj koloni eluiraju do n-tetradekana i uključujući n-tetradekan (C14H30)”

;

(2)

u članku 2., točka 14. zamjenjuje se sljedećim:

„14.

‚poluhlapivi organski spojevi’ (PHOS) znači svi organski spojevi čija je početna točka vrelišta viša od 250 °C i niža od 370 °C, izmjereno pri standardnom tlaku od 101,3 kPa, te koji u kapilarnoj koloni eluiraju u retencijskom rasponu nakon n-tetradekana (C14H30) do n-dokosana i uključujući n-dokosan (C22H46);”

;

(3)

u članku 7. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Dozvole za znak za okoliš EU-a dodijeljene u skladu s kriterijima utvrđenima odlukama 2009/543/EZ ili 2009/544/EZ mogu se koristiti 21 mjesec od dana donošenja ove Odluke.”

;

(4)

Prilog se izmjenjuje u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2015.

Za Komisiju

Karmenu VELLA

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2014/312/EU оd 28. svibnja 2014. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu (SL L 164, 3.6.2014., str. 45.).


PRILOG

Prilog Odluci 2014/312/EU mijenja se kako slijedi:

1.

naziv kriterija 3.(a) u kriteriju 3. (Učinkovitost pri uporabi), tablici 2. zamjenjuje se sljedećim: „3.(a) Razmazivost (samo za bijele i svijetle boje, uključujući bijele osnovne boje koje se upotrebljavaju u sustavima za nijansiranje) – ISO 6504/1. Ne odnosi se na lakove, lazure, prozirne adhezivne temeljne premaze ili bilo kakve druge prozirne premaze”.

2.

tekst „6 m2/L (nije neproziran)” u kriteriju 3. (Učinkovitost pri uporabi), tablici 2., u osmom i devetom stupcu koji se odnose na „Temeljni premaz (g)” te „Osnovni i temeljni premaz (h)”, u oba stupca zamjenjuje se sljedećim: „6 m2/L (nije neproziran ili ima posebna svojstva)”.

3.

peti stavak kriterija 3.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„Poluprozirni temeljni i osnovni premazi imaju razmazivost od najmanje 6 m2, a oni neprozirni od najmanje 8 m2. Neprozirni temeljni premazi s posebnim blokirajućim/pečatnim svojstvima, penetracijskim/vezivnim svojstvima i temeljni premazi posebnih adhezivnih svojstava imaju razmazivost od najmanje 6 m2 po litri proizvoda.”

4.

kriterij 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

U četvrtom stavku rečenica „Markeri navedeni u tablici 4. koriste se kao osnova za razgraničenje rezultata dobivenih plinskom kromatografijom za PHOS.” zamjenjuje se rečenicom „Ispitivanje se provodi uporabom analitičkog sustava kako je naveden u uputama za uporabu kriterija.”;

(b)

Tablica 4. briše se;

(c)

u odjeljku Procjena i verifikacija, drugom stavku, druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Ispitivanje se provodi uzimajući u obzir izmjene u ISO 11890-2 iz uputa za uporabu kriterija.”;

5.

točka (a)(i.) kriterija 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe ove skupine proizvoda odobravaju se odstupanja u pogledu određenih skupina tvari koje mogu biti sadržane u konačnom proizvodu. Ovim se odstupanjima uvjetuju načini razvrstavanja prema opasnosti u odnosu na odstupanja za svaku određenu skupinu tvari te povezani uvjeti odstupanja i ograničenja koncentracije koji se primjenjuju. Odstupanja su utvrđena Dodatkom.”

;

6.

u kriteriju 5.(a)(ii.), drugom stavku, druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

sastojaka u formuli boja ili lakova koji su obuhvaćeni skupinom tvari navedenih u nastavku:

(1)

Konzervansi dodani kolorantima, vezivima i konačnom proizvodu

(a)

Konzervansi za gotove proizvode

(b)

Konzervansi za strojno nijansiranje

(c)

Konzervansi za zaštitu suhog sloja

(d)

Stabilizatori konzervansa

(2)

Tvari za sušenje i protiv stvaranja kore

(a)

Tvari za sušenje

(b)

Tvari protiv stvaranja kore

(3)

Inhibitori korozije

(a)

Inhibitori korozije

(b)

Sprečavanje pojave zelene patine

(4)

Površinski aktivne tvari

(a)

Površinski aktivne tvari za opću primjenu

(b)

Alkilfenoletoksilati (APEO-ovi)

(c)

Perfluorirane površinski aktivne tvari

(5)

Razne funkcionalne tvari za opću primjenu

(a)

Emulzije sa silikonskom smolom u bijelim bojama, kolorantima i podlogama za nijansiranje

(b)

Metali i njihovi spojevi

(c)

Mineralne sirovine uključujući punila

(d)

Sredstva za neutralizaciju

(e)

Optička bjelila

(f)

Pigmenti

(6)

Razne funkcionalne tvari za posebnu primjenu

(a)

UV zaštitna sredstva i stabilizatori

(b)

Plastifikatori

(7)

Rezidualne tvari koje mogu biti prisutne u konačnom proizvodu

(a)

Formaldehid

(b)

Otapala

(c)

Nereaktivni monomeri

(d)

Hlapivi aromatski spojevi i halogenirani spojevi

(8)

Tvari u vezivima i polimernim disperzijama

(a)

Veziva i sredstva za povezivanje

(b)

Reakcijski proizvodi i rezidue

te koji su prisutni u koncentracijama višim od 0,010 %.”

;

7.

unos za formaldehid u Dodatku zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Rezidualne tvari koje mogu biti prisutne u konačnom proizvodu

(a)

Formaldehid

Primjenjivost:

Svi proizvodi.

Slobodni formaldehid ne smije se namjerno dodavati konačnom proizvodu. Konačni se proizvod ispituje kako bi se odredio udio slobodnog formaldehida. Zahtjevi za ispitivanje uzorka odražavaju asortiman proizvoda.

Primjenjuju se sljedeće ukupne granične vrijednosti:

Odobravaju se sljedeća odstupanja od zahtjeva utvrđenog prvim stavkom:

(i.)

U slučaju kada su konzervansi koji su donori formaldehida neophodni za primjenu kao konzervansi za gotove proizvode radi zaštite određene vrste boje ili laka te kada se donor formaldehida koristi umjesto konzervansa izotiazolinona.

(ii.)

Ako polimerne disperzije (veziva) imaju, putem rezidualnih razina formaldehida, djelovanje donora formaldehida umjesto konzervansa za gotove proizvode.

I u točki (i.) i (ii.) ukupni iznos ne smije prelaziti sljedeću graničnu vrijednost:

 

Verifikacija:

Udio slobodnog formaldehida određuje se za bijelu podlogu ili prozirnu podlogu za nijansiranje za koje se predviđa da sadržavaju teoretski najveću količinu formaldehida. Određuje se i sadržaj boje za nijansiranje za koju se predviđa da sadržava teoretski najveću količinu formaldehida.

Ispitna metoda:

 

Granična vrijednost od 0,0010 %:

Određivanje koncentracije u gotovim proizvodima primjenom metode Merckoquant. Ako nakon primjene ove metode rezultat nije konačan, koristi se metoda tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC) kako bi se potvrdila koncentracija u gotovim proizvodima.

 

Granična vrijednost od 0,010 %:

(1)

sve boje: Određivanje koncentracije formaldehida u gotovom proizvodu analizom uz primjenu VdL-RL 03 ili tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC);

(2)

unutarnje bijele boje i lakovi: Određivanje analizom u skladu s normom ISO 16000-3. Emisije ne smiju prelaziti 0,25 ppm nakon prvog nanošenja te moraju biti manje od 0,05 ppm nakon što je prošlo 24 sata od prvog nanošenja.”

0,0010 %

0,010 %


10.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 144/17


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/887

оd 9. lipnja 2015.

o priznavanju sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” za dokazivanje usklađenosti s kriterijima održivosti prema direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Provedbene odluke Komisije 2012/427/EU

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (1), a posebno njezin članak 7.c stavak 6.,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (2), a posebno njezin članak 18. stavak 6.,

nakon savjetovanja s Odborom za održivost pogonskih biogoriva i drugih tekućih biogoriva,

budući da:

(1)

Direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ utvrđuju se kriteriji održivosti za pogonska biogoriva. Odredbe članaka 7.b i 7.c te Prilog IV. Direktivi 98/70/EZ slični su odredbama članaka 17. i 18. te Prilogu V. Direktivi 2009/28/EZ.

(2)

Kad se pogonska biogoriva i druga tekuća biogoriva uzimaju u obzir za potrebe članka 17. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Direktive 2009/28/EZ, države članice bi od gospodarskih subjekata trebale zahtijevati da se dokaže usklađenost pogonskih biogoriva i drugih tekućih biogoriva s kriterijima održivosti iz članka 17. stavaka od 2. do 5. Direktive 2009/28/EZ.

(3)

Komisija može odlučiti da se dobrovoljnim nacionalnim ili međunarodnim sustavom dokazuje da pošiljke biogoriva udovoljavaju kriterijima održivosti iz članka 17. stavaka od 3. do 5. Direktive 2009/28/EZ ili da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni sustav za mjerenje uštede emisija stakleničkih plinova sadržava točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. te Direktive.

(4)

Kad gospodarski subjekt dostavi dokaze ili podatke dobivene u skladu s dobrovoljnim sustavom koji je priznala Komisija, u mjeri predviđenoj odlukom o priznavanju, država članica ne bi trebala od dobavljača zahtijevati dostavljanje dodatnih dokaza o usklađenosti s kriterijima održivosti.

(5)

Sustav „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” priznat je Provedbenom odlukom Komisije 2012/427/EU (3) za određeni popis usjeva. Komisiji je 30. lipnja 2014. podnesen zahtjev za priznavanje tog sustava za prošireni popis usjeva. Ažurirani sustav obuhvaća sve žitarice i uljarice proizvedene na sjeveru Velike Britanije do prve točke isporuke tih usjeva. Priznati sustav trebao bi biti dostupan na platformi za transparentnost utvrđenoj Direktivom 2009/28/EZ.

(6)

Procjenom sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” utvrđeno je da on na odgovarajući način obuhvaća kriterije održivosti iz članka 7.b stavaka 3., 4. i 5. Direktive 98/70/EZ i članka 17. stavaka 3., 4. i 5. Direktive 2009/28/EZ te da se do prve točke isporuke tih usjeva primjenjuje metodologija bilance mase u skladu sa zahtjevima iz članka 7.c stavka 1. Direktive 98/70/EZ i članka 18. stavka 1. Direktive 2009/28/EZ. Sustavom se pružaju točni podaci o dvama elementima potrebnima u svrhe članka 7.b stavka 2. Direktive 98/70/EZ i članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ, naime o zemljopisnom području iz kojeg usjevi potječu te godišnjim emisijama koje su rezultat promjene zaliha ugljika zbog prenamjene zemljišta. Mali postotak članova sustava ne zadovoljava kriterije održivosti za dio svojih zemljišta. U okviru sustava se u internetskoj bazi podataka za provjeru članova navodi status potpune ili djelomične usklađenosti zemljišta njegovih članova te se u putovnici „Scottish Quality Crops” prikazuje usklađenost pošiljaka s kriterijima održivosti.

(7)

Iz ocjene sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” vidljivo je da on ispunjava odgovarajuće standarde pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije.

(8)

Svi dodatni elementi održivosti obuhvaćeni sustavom „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” nisu predmet razmatranja ove Odluke. Nije obvezno dokazivati usklađenost tih dodatnih elemenata održivosti sa zahtjevima održivosti predviđenima direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ.

(9)

Stoga bi Provedbenu odluku 2012/427/EU, kojom se taj sustav priznaje za ograničeni opseg usjeva, trebalo staviti izvan snage.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za održivost pogonskih biogoriva i drugih tekućih biogoriva,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dobrovoljni sustav „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” (dalje u tekstu: „sustav”), podnesen Komisiji 30. lipnja 2014. za priznavanje proširenog popisa usjeva, svojom putovnicom „Scottish Quality Crops” dokazuje da pošiljke sirovina udovoljavaju kriterijima održivosti navedenima u članku 17. stavcima 3., 4. i 5. Direktive 2009/28/EZ te članku 7.b stavcima 3., 4. i 5. Direktive 98/70/EZ.

Sustav sadržava točne podatke za potrebe članka 17. stavka 2. Direktive 2009/28/EZ i članka 7.b stavka 2. Direktive 98/70/EZ u mjeri u kojoj se oni odnose na godišnje emisije koje su rezultat promjene zaliha ugljika zbog prenamjene zemljišta (e l ) iz točke 1. dijela C Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i točke 1. dijela C Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ, za koje se dokazuje da su jednake nuli, i na zemljopisno područje iz točke 6. dijela C Priloga IV. Direktivi 98/70/EZ i točke 6. dijela C Priloga V. Direktivi 2009/28/EZ.

Sustav se može upotrebljavati do prve točke isporuke za dotične pošiljke za dokazivanje usklađenosti s člankom 7.c stavkom 1. Direktive 98/70/EZ i člankom 18. stavkom 1. Direktive 2009/28/EZ.

Članak 2.

Odluka je valjana u razdoblju od pet godina nakon stupanja na snagu. Ako nakon donošenja ove Odluke dođe do promjena u sadržaju sustava na način da bi one mogle utjecati na osnovu ove Odluke, o tome se bez odgode obavješćuje Komisija. Komisija procjenjuje promjene radi utvrđivanja obuhvaća li sustav još uvijek na odgovarajući način kriterije održivosti za koje je priznat.

Ako se jasno pokaže da u okviru sustava nisu provedeni elementi koji se smatraju ključnima za ovu Odluku ili ako je došlo do teškog i strukturnog kršenja tih elemenata, Komisija može ovu Odluku staviti izvan snage.

Članak 3.

Provedbena odluka 2012/427/EU stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. lipnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 350, 28.12.1998., str. 58.

(2)  SL L 140, 5.6.2009., str. 16.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2012/427/EU od 24. srpnja 2012. o priznavanju sustava „Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” radi dokazivanja usklađenosti s kriterijima održivosti prema direktivama 98/70/EZ i 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 198, 25.7.2012., str. 17.).