ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 132

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
29. svibnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/827 od 28. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

1

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/828 od 28. svibnja 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

3

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/829 оd 27. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

6

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/830 оd 28. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ( 1 )

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/831 оd 28. svibnja 2015. o ažuriranju popisa stranaka koje su izuzete od proširene antidampinške pristojbe na određene dijelove bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine u skladu s Uredbom (EZ) br. 88/97 nakon postupka provjere pokrenutog na temelju Obavijesti Komisije 2014/C 299/08

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/832 оd 28. svibnja 2015. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju kompenzacijskih mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1239/2013 na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine uvozom kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

53

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/833 оd 28. svibnja 2015. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1238/2013 na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine uvozom kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

60

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/834 оd 28. svibnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

67

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/835 od 11. svibnja 2015. o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU-EFTA o zajedničkom provozu u pogledu donošenja Odluke o izmjeni Konvencije o zajedničkom provoznom postupku

69

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/836 od 11. svibnja 2015. o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u vezi s donošenjem Odluke Zajedničkog odbora EU-EFTA o zajedničkom provozu i Odluke Zajedničkog odbora EU-EFTA o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom u pogledu pozivâ bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji da pristupi Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku i Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

78

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/837 od 28. svibnja 2015. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

82

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/838 оd 28. svibnja 2015. o izmjeni Provedbene odluke 2014/909/EU o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na potvrđene pojave etinioze u Italiji (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Odluka (EU) 2015/839 Europske središnje banke оd 27. travnja 2015. o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni (ESB/2015/21)

88

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/827

od 28. svibnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 36/2012 (2) provode se mjere predviđene Odlukom 2013/255/ZVSP, uključujući zabranu trgovine kulturnim dobrima i drugim predmetima koji su izneseni iz Sirije od 9. svibnja 2011.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je 12. veljače 2015. Rezoluciju RVSUN 2199 (2015), čijim se stavkom 17. zabranjuje trgovina sirijskim kulturnim dobrima i drugim predmetima nezakonito iznesenima iz Sirije od 15. ožujka 2011. Vijeće je 28. svibnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/837 (3) o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP radi usklađivanja Odluke 2013/255/ZVSP s RVSUN-om 2199 (2015), primjenom te Odluke na predmete koji su nezakonito izneseni iz Sirije od 15. ožujka 2011.

(3)

Ova mjera obuhvaćena je područjem primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stoga je za njezinu provedbu potrebna regulatorna mjera na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da je gospodarski subjekti ujednačeno primjenjuju u svim državama članicama.

(4)

Uredbu (EU) br. 36/2012 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 11.c stavku 2. Uredbe (EU) br. 36/2012 točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

predmeti su izvezeni iz Sirije prije 15. ožujka 2011.; ili”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (SL L 16, 19.1.2012., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/837 od 28. svibnja 2015. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (vidjeti str. 82. ovog Službenog lista).


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/3


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/828

od 28. svibnja 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012.

(2)

Imajući u vidu težinu situacije, na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja sadržan u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi dodati jednu osobu.

(3)

Jedna osoba više se ne bi trebala nalaziti na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja sadržanom u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012.

(4)

Slijedom presude Općeg suda od 9. srpnja 2014. u spojenim predmetima T-329/12 i T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Vijeće (2) te presude Općeg suda od 26. veljače 2015. o predmetu T-652/11, Bassam Sabbagh/Vijeće (2), Mazen Al-Tabbaa i Bassam Sabbagh ne nalaze se na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja sadržanom u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012.

(5)

Podatke koji se odnose na određene osobe navedene u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi ažurirati.

(6)

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) 36/2012 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.

(2)  Još nije objavljena.


PRILOG

I.

Na popis osoba naveden u odjeljku A Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012 dodaje se sljedeća osoba.

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

206.

General Muhamad (

Image

) (također poznat kao Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

)(također poznat kao Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Rođen u Jablehi/pokrajina Lattakia.

Načelnik sirijske vojne obavještajne službe (SMI) sektor 293 (unutarnji poslovi) od travnja 2015. Odgovoran za represiju i nasilje nad civilnim stanovništvom u Damasku/okolici Damaska.

Bivši zamjenik načelnika za političku sigurnost (2012.), časnik sirijske republikanske garde i zamjenik direktora ureda za političku sigurnost. Načelnik vojne policije, član nacionalnog sigurnosnog ureda.

29.5.2015.

II.

Unos za sljedeću osobu briše se s popisa osoba navednog u odjeljku A Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012.:

Br. 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Unosi za osobe navedene u nastavku, kako je navedeno u odjeljku A Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012., zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Ime

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (također poznat kao Mamlouk)

Datum rođenja: 19. veljače 1946.

Mjesto rođenja: Damask;

Diplomatska putovnica br. 983

Direktor nacionalnog sigurnosnog ureda. Bivši načelnik sirijske obavještajne službe (GID), uključen u nasilje nad prosvjednicima.

9.5.2011.

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (također poznat kao Mohammed Dib Zeitoun; također poznat kao Mohamed Dib Zeitun)

Datum rođenja: 20. svibnja 1951.

Mjesto rođenja: Damask;

Diplomatska putovnica br. D000001300

Načelnik uprave za opću sigurnost; uključen u nasilje nad prosvjednicima.

9.5.2011.

16.

Faruq (

Image

) (također poznat kao Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (također poznat kao Al Char', Al Shara', Al Shara)

Datum rođenja: 10. prosinca 1938.

Bivši potpredsjednik Sirije; uključen u nasilje nad civilnim stanovništvom.

23.5.2011.

37.

Brigadni general Rafiq (

Image

) (također poznat kao Rafeeq) Shahadah (

Image

) (također poznat kao Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Bivši načelnik sirijske vojne obavještajne službe (SMI) sektor 293 (unutarnji poslovi) u Damasku. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u Damasku. Savjetnik predsjednika Bashara Al-Assada za strateška pitanja i vojnu-obavještajnu djelatnost.

23.8.2011.

42.

Brigadni general Nawful (

Image

) (također poznat kao Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (također poznat kao Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Voditelj sektora sirijske vojne obavještajne službe (SMI) u Idlibu. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u pokrajini Idlib.

23.8.2011.

44.

Brigadni general Muhammed (

Image

) (također poznat kao Muhamad) Zamrini (

Image

) (također poznat kao Zamreni)

 

Voditelj sektora sirijske vojne obavještajne službe (SMI) u Homsu. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u Homsu.

23.8.2011.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (također poznat kao André Mayard)

Rođen: 15. svibnja 1955.

Mjesto rođenja: Bassir

Adib Mayaleh odgovoran je za pružanje gospodarske i financijske potpore sirijskom režimu putem svoje funkcije guvernera Središnje banke Sirije.

15.5.2012.

55.

Pukovnik Lu'ai (

Image

) (također poznat kao Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Načelnik sirijske vojne obavještajne službe, sektor na području Dara'ae. Odgovoran za nasilje nad prosvjednicima u Dara'ai.

14.11.2011.

80.

Brigadni general Nazih (

Image

) (također poznat kao Nazeeh) Hassun (

Image

) (također poznat kao Hassoun)

 

Načelnik sirijske vojne obavještajne službe, okolica Damaska/sektor Rif Dimashq, bivša obavještajna služba sirijskih zračnih snaga. Vojni dužnosnik uključen u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

137.

Brigadni general Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (također poznat kao Maala, Maale, Ma'la)

 

Načelnik sektora 285 (Damask) opće obavještajne uprave (zamijenio brigadnog generala Hussama Fendija krajem 2011.). Odgovoran za mučenje protivnika u pritvoru.

24.7.2012.


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/6


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/829

оd 27. svibnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. točku (b),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju trgovinskih aranžmana primjenjivih na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EZ) br. 1216/2009 i (EZ) br. 614/2009 (2), a posebno njezin članak 5. stavak 6. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1484/95 (3) utvrđena su detaljna pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određene su reprezentativne cijene u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja.

(2)

Iz redovitog praćenja podataka na temelju kojih se određuju reprezentativne cijene za proizvode od mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja proizlazi da je reprezentativne uvozne cijene za određene proizvode potrebno izmijeniti, uzimajući u obzir razlike u cijeni ovisno o podrijetlu.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1484/95 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Budući da je potrebno osigurati što skoriju primjenu ove mjere nakon što ažurirani podaci postanu dostupni, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1484/95 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. svibnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 150, 20.5.2014., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1484/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju dodatnih uvoznih carina u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ (SL L 145, 29.6.1995., str. 47.).


PRILOG

„PRILOG I.

Oznaka KN

Naziv robe

Reprezentativna cijena

(EUR/100 kg)

Jamstvo u skladu s člankom 3.

(EUR/100 kg)

Podrijetlo (1)

0207 12 10

Trupovi pilića pod nazivom ‚70 % piletina’, smrznuti

141,4

0

AR

0207 12 90

Trupovi pilića pod nazivom ‚65 % piletina’, smrznuti

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Rezani dijelovi peradi vrste Gallus domesticus bez kostiju, smrznuti

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Rezani dijelovi puretine bez kostiju, smrznuti

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Jaja bez ljuske, sušena

468,7

0

AR

1602 32 11

Pripravci nekuhane peradi vrste Gallus domesticus

259,1

8

BR


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom ‚ZZ’ označava se ‚drugo podrijetlo’.”


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/8


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830

оd 28. svibnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđuju se zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova, koji se upotrebljavaju za pružanje informacija o kemijskim tvarima i smjesama u Europskoj uniji.

(2)

Globalno usklađenim sustavom razvrstavanja i označivanja kemikalija (GHS), razvijenim u okviru Ujedinjenih naroda, utvrđuju se međunarodno usklađeni kriteriji za razvrstavanje i označivanje kemikalija te pravila za sigurnosno-tehničke listove.

(3)

Zahtjeve za sigurnosno-tehničke listove iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi prilagoditi u skladu s petom revizijom pravila GHS-a za sigurnosno-tehničke listove.

(4)

Dvije oprečne izmjene Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, jedna na temelju članka 59. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i druga na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 453/2010 (3), istodobno će stupiti na snagu 1. lipnja 2015. Kako bi se izbjegle nejasnoće o tome koja se verzija Priloga II. primjenjuje, taj Prilog u njegovu izmijenjenom obliku treba zamijeniti novim Prilogom II.

(5)

Zahtjev da gospodarski subjekti koji su već sastavili sigurnosno-tehničke listove odmah ažuriraju te listove u skladu s izmijenjenim Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 predstavljao bi nerazmjerno opterećenje. Sukladno tome, subjektima bi se na određeno razdoblje trebala dopustiti upotreba sigurnosno-tehničkih listova dostavljenih bilo kojem primatelju do 1. lipnja 2015.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006, kako je izmijenjen člankom 59. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 i Uredbom (EU) br. 453/2010, zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ne dovodeći u pitanje članak 31. stavak 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, sigurnosno-tehnički listovi dostavljeni bilo kojem primatelju do 1. lipnja 2015. mogu se i dalje upotrebljavati i do 31. svibnja 2017. ne moraju biti u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 453/2010 od 20. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 133, 31.5.2010., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG II.

ZAHTJEVI ZA SASTAVLJANJE SIGURNOSNO-TEHNIČKIH LISTOVA

DIO A

0.1.   Uvod

0.1.1.   U ovom se Prilogu utvrđuju zahtjevi koje dobavljač mora ispuniti pri sastavljanju sigurnosno-tehničkog lista koji dostavlja za tvar ili smjesu u skladu s člankom 31.

0.1.2.   Informacije koje se navode u sigurnosno-tehničkom listu odgovaraju informacijama u izvješću o kemijskoj sigurnosti, ako je ono potrebno. Ako je izvješće o kemijskoj sigurnosti dovršeno, sigurnosno-tehničkom listu treba priložiti odgovarajući scenarij ili scenarije izloženosti.

0.2.   Opći zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkog lista

0.2.1.   Sigurnosno-tehničkim listom omogućuje se korisnicima da poduzmu potrebne mjere u pogledu zaštite zdravlja ljudi i sigurnosti na radnome mjestu te zaštite okoliša. Autor sigurnosno-tehničkog lista treba voditi računa o tome da se sigurnosno-tehničkim listom čitatelja mora obavijestiti o opasnostima tvari ili smjese i pružiti informacije o sigurnom skladištenju, rukovanju i zbrinjavanju tvari ili smjese.

0.2.2.   Informacije koje se pružaju u sigurnosno-tehničkim listovima također moraju biti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi 98/24/EZ. Sigurnosno-tehničkim listom posebno se poslodavcima mora omogućiti da odrede jesu li na radnom mjestu prisutna opasna kemijska sredstva te da procijene sve rizike za zdravlje i sigurnost radnika koji proizlaze iz njihove uporabe.

0.2.3.   Informacije u sigurnosno-tehničkom listu moraju biti jasne i sažete. Sigurnosno-tehnički list izrađuje stručna osoba, koja mora uzeti u obzir specifične potrebe i znanja korisnika u mjeri u kojoj su oni poznati. Dobavljači tvari i smjesa stručnim osobama osiguravaju potrebno osposobljavanje, uključujući tečajeve za obnavljanje znanja.

0.2.4.   Jezik sigurnosno-tehničkog lista mora biti jednostavan, jasan i precizan te treba izbjegavati žargon, akronime i kratice. Ne smiju se koristiti obavijesti kao što su ‚može biti opasno’, ‚nema učinaka na zdravlje’, ‚sigurno u većini uvjeta uporabe’ ili ‚nije štetno’ i druge obavijesti kojima se ukazuje na to da tvar ili smjesa nije opasna, odnosno sve obavijesti koje nisu u skladu s razvrstavanjem te tvari ili smjese.

0.2.5.   Datum sastavljanja sigurnosno-tehničkog lista navodi se na prvoj stranici. Kad je sigurnosno-tehnički list izmijenjen i primateljima se dostavlja nova, izmijenjena verzija, u odjeljku 16. sigurnosno-tehničkog lista primateljima treba skrenuti pozornost na izmjene, osim ako su one već navedene drugdje. Za izmijenjene sigurnosno-tehničke listove, na prvoj se stranici navodi datum sastavljanja označen kao ‚Izmjena: (datum)’ i broj verzije, broj izmjene te datum ili neka druga oznaka verzije koja se zamjenjuje.

0.3.   Format sigurnosno-tehničkog lista

0.3.1.   Sigurnosno-tehnički listovi mogu biti različite duljine. Duljina sigurnosno-tehničkog lista razmjerna je opasnosti tvari ili smjese i dostupnim informacijama.

0.3.2.   Sve stranice sigurnosno-tehničkog lista, uključujući priloge, treba numerirati i na svakoj stranici naznačiti duljinu sigurnosno-tehničkog lista (npr. ‚stranica 1. od 3’) ili navesti ima li još stranica (npr. ‚Nastavak na sljedećoj stranici’ ili ‚Kraj sigurnosno-tehničkog lista’).

0.4.   Sadržaj sigurnosno-tehničkog lista

Informacije koje se zahtijevaju ovim Prilogom upisuju se, ovisno o potrebi i dostupnosti, u odgovarajuće pododjeljke sigurnosno-tehničkog lista utvrđene u dijelu B. Sigurnosno-tehnički list ne sadrži prazne pododjeljke.

0.5.   Ostali zahtjevi za obavješćivanje

S obzirom na širok raspon svojstava tvari i smjesa ponekad je u odgovarajuće pododjeljke potrebno unijeti i dodatne relevantne i dostupne informacije.

Dodatne informacije o sigurnosti i utjecaju na okoliš potrebne su pomorcima i drugim radnicima u prijevozu tijekom prijevoza opasnog tereta u razlivenom stanju plovilima za prijevoz tereta u razlivenom stanju ili tankerima koji plove morem ili unutarnjim vodnim putovima i podložni su propisima Međunarodne pomorske organizacije (IMO) ili nacionalnim propisima. Kad se takav teret prevozi u razlivenom stanju, pododjeljkom 14.7. preporučuje se uključivanje osnovnih informacija o razvrstavanju u skladu s Prilogom II. Međunarodnoj konvenciji o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973., kako je izmijenjena Protokolom iz 1978. koji se na nju odnosi (MARPOL) (1), i s Međunarodnim kodeksom za gradnju i opremanje brodova za prijevoz opasnih kemikalija u razlivenom stanju (Međunarodni kodeks o kemikalijama u razlivenom stanju) (Kodeks IBC) (2). Osim toga, za brodove kojima se prevozi nafta kao teret u razlivenom stanju ili kao gorivo, kako je utvrđeno Prilogom I. MARPOL-u, prije utovara mora se sastaviti ‚sigurnosno-tehnički list materijala’ u skladu s rezolucijom Odbora za pomorsku sigurnost (MSC) IMO-a ‚Preporuke za sigurnosno-tehničke listove materijala u odnosu na Prilog I. MARPOL-u o nafti kao teretu i nafti kao gorivu’ (MSC.286(86)). Stoga, kako bi postojao jedan usklađen sigurnosno-tehnički list za uporabu na moru i drugdje, u sigurnosno-tehničke listove za pomorski prijevoz tereta i nafte kao goriva za plovila iz Priloga I. MARPOL-u mogu se prema potrebi uključiti dodatne odredbe iz Rezolucije MSC.286(86).

0.6.   Jedinice

Koriste se mjerne jedinice utvrđene u Direktivi Vijeća 80/181/EEZ (3).

0.7.   Posebni slučajevi

Sigurnosno-tehnički listovi također se zahtijevaju u posebnim slučajevima navedenima u stavku 1.3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 za koje vrijede odstupanja od zahtjeva za označivanje.

1.    ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista propisuje se kako se označavaju tvari ili smjese te kako se u sigurnosno-tehničkom listu navode utvrđene relevantne uporabe, naziv dobavljača tvari ili smjese te podaci za kontakt dobavljača tvari ili smjese, uključujući kontakt za izvanredna stanja.

1.1.   Identifikacijska oznaka proizvoda

Identifikacijska oznaka proizvoda navodi se u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 u slučaju tvari, a u skladu s člankom 18. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1272/2008 u slučaju smjesa, te kako je navedeno na oznaci na službenom jeziku ili službenim jezicima države članice ili država članica gdje se tvar ili smjesa stavlja na tržište, osim ako je predmetna država članica odredila drukčije.

Za tvari koje podliježu registraciji identifikacijska oznaka proizvoda mora odgovarati onoj navedenoj u registraciji, a treba navesti i broj registracije dodijeljen na temelju članka 20. stavka 3. ove Uredbe.

Bez utjecaja na obveze daljnjih korisnika utvrđene u članku 39. ove Uredbe, dobavljač koji je distributer ili daljnji korisnik može izostaviti dio broja registracije koji se odnosi na pojedinačnog podnositelja registracije koji sudjeluje u zajedničkoj dostavi pod uvjetom da:

(a)

taj dobavljač preuzme obvezu da će za potrebe provedbe na zahtjev dostaviti potpuni broj registracije ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, proslijediti zahtjev svojem dobavljaču u skladu s točkom (b); i

(b)

taj dobavljač u roku od 7 dana od zahtjeva koji je primio izravno od provedbenog tijela ili koji mu je proslijedio njegov primatelj dostavi potpuni broj registracije tijelu države članice nadležnom za provedbu (dalje u tekstu: ‚provedbeno tijelo’) ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, u roku od 7 dana od zahtjeva proslijedi zahtjev svojem dobavljaču i istodobno o tomu obavijesti provedbeno tijelo.

Jednim sigurnosno-tehničkim listom može se obuhvatiti više tvari ili smjesa ako se informacijama u tom sigurnosno-tehničkom listu ispunjavaju zahtjevi iz ovog Priloga za svaku od tih tvari ili smjesa.

Ostala sredstva identifikacije

Mogu se navesti i drugi nazivi ili sinonimi kojima se označava tvar ili smjesa, ili koji su opće poznati, kao što su alternativni nazivi, brojevi, vlastite šifre proizvoda i druge jedinstvene identifikacijske oznake.

1.2.   Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Potrebno je navesti barem identificirane uporabe koje su bitne za primatelja ili primatelje tvari ili smjese. Pritom je potrebno ukratko opisati namjenu tvari ili smjese, npr. ‚usporivač gorenja’ ili ‚antioksidans’.

Prema potrebi treba navesti i uporabe koje dobavljač ne preporučuje, kao i razloge za to. Tim popisom ne moraju se obuhvatiti sve moguće uporabe.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, informacije u ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista moraju biti u skladu s identificiranim uporabama u izvješću o kemijskoj sigurnosti i scenarijima izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti navedenima u prilogu sigurnosno-tehničkom listu.

1.3.   Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Treba navesti podatke o dobavljaču, bilo da se radi o proizvođaču, uvozniku, jedinstvenom zastupniku, daljnjem korisniku ili distributeru. Navodi se puna adresa i broj telefona dobavljača, kao i adresa elektroničke pošte stručne osobe koja je odgovorna za sigurnosno-tehnički list.

Osim toga, ako se dobavljač ne nalazi u državi članici u kojoj se tvar ili smjesa stavlja na tržište i imenovao je odgovornu osobu za tu državu članicu, navodi se puna adresa i broj telefona te odgovorne osobe.

Ako se radi o podnositelju registracije, ti podaci moraju odgovarati podacima o proizvođaču ili uvozniku koji su navedeni u registraciji.

Ako je imenovan jedinstveni zastupnik, mogu se navesti i podaci o proizvođaču ili formulatoru izvan Unije.

1.4.   Broj telefona za izvanredna stanja

Treba navesti podatke o informacijskim službama za izvanredna stanja. Ako u državi članici gdje se tvar ili smjesa stavlja na tržište postoji službeno savjetodavno tijelo (to može biti tijelo nadležno za primanje zdravstvenih informacija iz članka 45. Uredbe (EZ) br. 1272/2008), treba navesti broj telefona tog tijela i to može biti dovoljno. Ako je dostupnost takvih službi ograničena iz bilo kojeg razloga, kao što je radno vrijeme, ili ako postoje ograničenja u pogledu pružanja određenih vrsta informacija, to mora biti jasno navedeno.

2.    ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista opisuju se opasnosti tvari ili smjese i odgovarajuća upozorenja povezana s tim opasnostima.

2.1.   Razvrstavanje tvari ili smjese

Navodi se razvrstavanje tvari ili smjese koje proizlazi iz primjene pravila za razvrstavanje iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Ako je dobavljač dostavio informacije o tvari za potrebe popisa razvrstavanja i označivanja u skladu s člankom 40. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, razvrstavanje navedeno u sigurnosno-tehničkom listu mora biti jednako razvrstavanju koje je pritom naveo.

Ako smjesa ne ispunjava kriterije za razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, to se mora jasno navesti.

Informacije o tvarima u smjesi navode se u pododjeljku 3.2.

Ako se razvrstavanje i oznake upozorenja ne ispisuju u cijelosti, treba navesti uputu na odjeljak 16., u kojemu se navodi cjelovit tekst svakog razvrstavanja, uključujući sve oznake upozorenja.

Najvažniji štetni fizikalno-kemijski učinci i učinci na zdravlje i okoliš navode se u skladu s odjeljcima 9.–12. sigurnosno-tehničkog lista, i to tako da i laici mogu prepoznati opasnosti tvari ili smjese.

2.2.   Elementi označivanja

Na temelju razvrstavanja, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, na oznaci treba navesti barem sljedeće elemente: piktogram(e) opasnosti, oznaku/e opasnosti, oznaku/e upozorenja i oznaku/e obavijesti. Umjesto piktograma u boji predviđena Uredbom (EZ) br. 1272/2008 može se koristiti grafički prikaz cjelovitog piktograma opasnosti u crno-bijeloj boji ili samo grafički prikaz simbola.

Navode se relevantni elementi oznake u skladu s člankom 25. i člankom 32. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

2.3.   Ostale opasnosti

Navodi se ispunjava li tvar ili smjesa kriterije za PBT ili vPvB u skladu s Prilogom XIII.

Navode se informacije o ostalim opasnostima koje ne dovode do razvrstavanja, ali mogu pridonijeti ukupnim opasnostima tvari ili smjese, kao što su nastanak onečišćivača zraka prilikom stvrdnjavanja ili prerade, prašenje, eksplozivna svojstva koja ne zadovoljavaju kriterije razvrstavanja iz dijela 2. odjeljka 2.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008, opasnosti od eksplozije prašine, unakrsna preosjetljivost, opasnost od gušenja, opasnost od smrzavanja, znatna sposobnost utjecanja na miris ili okus ili učinci na okoliš (npr. opasnosti za organizme koji žive u tlu ili potencijal stvaranja fotokemijskog ozona). Izjava ‚Ako se raspršuje, može nastati eksplozivna smjesa prašine i zraka’ prikladna je ako postoji opasnost od eksplozije prašine.

3.    ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navodi se kemijski identitet sastoj(a)ka tvari ili smjese, uključujući nečistoće i stabilizatore, kako je navedeno u nastavku. Potrebno je navesti relevantne i dostupne sigurnosne informacije o površinskoj kemiji.

3.1.   Tvari

Kemijski identitet glavnog sastojka tvari navodi se tako da se navede barem identifikacijska oznaka proizvoda ili neko drugo sredstvo identifikacije navedeno u pododjeljku 1.1.

Kemijski identitet svih nečistoća, stabilizatora ili pojedinačnih sastojaka osim glavnog sastojka, koji je sâm razvrstan i koji pridonosi razvrstavanju tvari, navodi se na sljedeći način:

(a)

identifikacijska oznaka proizvoda u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008;

(b)

ako identifikacijska oznaka proizvoda nije dostupna, neki od drugih naziva (uobičajeni naziv, trgovački naziv, kratica) ili identifikacijskih brojeva.

Dobavljači tvari mogu prema želji navesti i sve sastojke, uključujući one koji nisu razvrstani.

Ovaj se odjeljak može koristiti i za pružanje informacija o tvarima s više sastojaka.

3.2.   Smjese

Identifikacijska oznaka proizvoda, koncentracija ili rasponi koncentracije i razvrstavanje navode se barem za sve tvari iz točaka 3.2.1. i 3.2.2. Dobavljači smjesa mogu prema želji navesti i sve tvari u smjesi, uključujući tvari koje ne ispunjavaju kriterije za razvrstavanje. Ove informacije primatelju moraju omogućiti lako prepoznavanje opasnosti tvari u smjesi. Opasnosti same smjese navode se u odjeljku 2.

Koncentracije tvari u smjesi navode se kao:

(a)

točni maseni ili volumni postoci, od najvećega prema najmanjemu, ako je to tehnički izvedivo; ili

(b)

rasponi masenih ili volumnih postotaka, od najvećega prema najmanjemu, ako je to tehnički izvedivo.

Kad se koristi raspon postotaka, u okviru opisa opasnosti za zdravlje i okoliš moraju se opisati učinci najviše koncentracije svakog sastojka.

Ako su dostupne informacije o učincima smjese u cjelini, one se navode u odjeljku 2.

Ako je na temelju članka 24. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 dopuštena uporaba alternativnog kemijskog naziva, može se koristiti taj naziv.

3.2.1.   Za smjese koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 treba navesti sljedeće tvari, zajedno s njihovom koncentracijom ili rasponom koncentracije u smjesi:

(a)

tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008, ako je njihova koncentracija jednaka ili veća od najniže od sljedećih vrijednosti:

i.a

općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

i.b

općih graničnih vrijednosti koncentracije iz dijelova 3.–5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008, uzimajući u obzir koncentracije navedene u napomenama uz određene tablice u dijelu 3. u vezi s obvezom omogućavanja pristupa sigurnosno-tehničkom listu za smjesu na zahtjev, a za opasnost od aspiracije (odjeljak 3.10. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008) ≥ 10 %;

Popis razreda opasnosti, kategorija opasnosti i graničnih vrijednosti koncentracije na temelju kojih se tvar mora navesti kao tvar u smjesi u pododjeljku 3.2.

1.1.

Razred opasnosti i kategorija opasnosti

Granična vrijednost koncentracije

(%)

Akutna toksičnost, 1., 2. i 3. kategorija

≥ 0,1

Akutna toksičnost, 4. kategorija

≥ 1

Nagrizanje ili nadraživanje kože, 1.A, 1.B, 1.C i 2. kategorija

≥ 1

Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju, 1. i 2. kategorije

≥ 1

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože

≥ 0,1

Mutageni učinak na zametne stanice, 1.A i 1.B kategorije

≥ 0,1

Mutageni učinak na zametne stanice, 2. kategorije

≥ 1

Karcinogenost, 1.A, 1.B i 2. kategorija

≥ 0,1

Reproduktivna toksičnost, 1.A, 1.B i 2. kategorija i učinci na dojenje ili putem dojenja

≥ 0,1

Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – jednokratno izlaganje, 1. i 2. kategorije

≥ 1

Specifična toksičnost za ciljane organe (STOT) – ponavljano izlaganje, 1. i 2. kategorije

≥ 1

Opasnost od aspiracije

≥ 10

Opasnost za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorije

≥ 0,1

Opasnost za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorije

≥ 0,1

Opasnost za vodeni okoliš – kronična opasnost, 2., 3. i 4. kategorije

≥ 1

Opasno za ozonski omotač

≥ 0,1

ii.

specifičnih graničnih vrijednosti koncentracije navedenih u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

iii.

ako je u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 naveden M faktor, općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. toj Uredbi, prilagođenih primjenom izračuna iz odjeljka 4.1. Priloga I. toj Uredbi;

iv.

specifičnih graničnih vrijednosti koncentracije navedenih u popisu razvrstavanja i označivanja sastavljenom na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008;

v.

graničnih vrijednosti koncentracije iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

vi.

ako je u popisu razvrstavanja i označivanja sastavljenog na temelju Uredbe (EZ) br. 1272/2008 naveden M faktor, općih gornjih graničnih vrijednosti iz tablice 1.1. Priloga I. toj Uredbi, prilagođenih primjenom izračuna iz odjeljka 4.1. Priloga I. toj Uredbi;

(b)

tvari za koje u Uniji postoje granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu, ako već nisu navedene na temelju točke (a);

(c)

postojane, bioakumulativne i toksične ili vrlo postojane i vrlo bioakumulativne tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII., ili tvari uvrštene u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. iz drugih razloga osim zbog opasnosti iz točke (a), ako je koncentracija pojedinačne tvari jednaka ili veća od 0,1 %.

3.2.2.   Ako smjesa ne ispunjava kriterije za razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, treba navesti tvari čija je pojedinačna koncentracija jednaka ili veća od sljedećih vrijednosti, zajedno s njihovom koncentracijom ili rasponom koncentracije:

(a)

1 % masenog udjela u slučaju neplinovitih smjesa i 0,2 % volumnog udjela u slučaju plinovitih smjesa za:

i.

tvari koje predstavljaju opasnost za zdravlje ili okoliš u smislu Uredbe (EZ) br. 1272/2008; ili

ii.

tvari za koje su u Uniji određene granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu;

(b)

0,1 % masenog udjela u slučaju postojanih, bioakumulativnih i toksičnih tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII., vrlo postojanih i vrlo bioakumulativnih tvari u skladu s kriterijima iz Priloga XIII. ili tvari koje su uvrštene u popis sastavljen u skladu s člankom 59. stavkom 1. iz drugih razloga osim zbog opasnosti iz točke (a).

3.2.3.   Za tvari navedene u pododjeljku 3.2. navodi se razvrstavanje tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, uključujući razred(e) opasnosti i kod(ove) kategorije, kako je predviđeno u tablici 1.1. Priloga VI. toj Uredbi, kao i oznake upozorenja dodijeljene u skladu s njihovim fizikalnim opasnostima i opasnostima za zdravlje ljudi i okoliš. Oznake upozorenja u ovom odjeljku nije potrebno ispisati u cijelosti; dovoljne su njihove šifre. U slučaju kad se oznake upozorenja ne ispisuju u cijelosti, treba navesti uputu na odjeljak 16., gdje se navodi cjelovit tekst svih relevantnih oznaka upozorenja. Ako tvar ne ispunjava kriterije za razvrstavanje, treba navesti razlog za navođenje tvari u pododjeljku 3.2., kao što je ‚nerazvrstana tvar vPvB’ ili ‚tvar za koju u Uniji postoji granična vrijednost izlaganja na radnom mjestu’.

3.2.4.   Za tvari navedene u pododjeljku 3.2. navodi se naziv te, ako je dostupan, broj registracije dodijeljen na temelju članka 20. stavka 3. ove Uredbe.

Bez utjecaja na obveze daljnjih korisnika utvrđene u članku 39. ove Uredbe, dobavljač smjese može izostaviti dio broja registracije koji se odnosi na pojedinačnog podnositelja registracije koji sudjeluje u zajedničkoj dostavi pod uvjetom da:

(a)

taj dobavljač preuzme obvezu da će za potrebe provedbe na zahtjev dostaviti potpuni broj registracije ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, proslijediti zahtjev svojem dobavljaču u skladu s točkom (b); i

(b)

taj dobavljač u roku od 7 dana od zahtjeva koji je primio izravno od provedbenog tijela ili koji mu je proslijedio njegov primatelj dostavi potpuni broj registracije tijelu države članice nadležnom za provedbu (dalje u tekstu: ‚provedbeno tijelo’) ili, ako mu potpuni broj registracije nije dostupan, u roku od 7 dana od zahtjeva proslijedi zahtjev svojem dobavljaču i istodobno o tomu obavijesti provedbeno tijelo.

Ako je dostupan, treba navesti EZ broj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008. Ako su dostupni, mogu se navesti i CAS broj i naziv prema IUPAC-u.

Za tvari za koje se u ovom pododjeljku koristi alternativni kemijski naziv u skladu s člankom 24. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 nisu potrebni broj registracije, EZ broj i druge precizne kemijske oznake.

4.    ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista opisuje se početno zbrinjavanje izložene osobe tako da ga može razumjeti i provesti i neobučena osoba bez posebne opreme i u situaciji u kojoj nije dostupan velik izbor lijekova. Ako je potrebna liječnička pomoć, to se mora navesti u uputama uz naznaku hitnosti.

4.1.   Opis mjera prve pomoći

4.1.1.   Navode se upute za pružanje prve pomoći po načinima izlaganja. Treba zasebno navesti postupke za svaki način izlaganja, npr. udisanje, koža, oči i gutanje.

4.1.2.   Treba navesti:

(a)

je li potrebna hitna liječnička pomoć i mogu li se nakon izlaganja očekivati odgođeni učinci;

(b)

preporučuje li se izloženu osobu premjestiti na svježi zrak;

(c)

preporučuje li se skinuti odjeću i izuti cipele izložene osobe te postupanje s tom odjećom i cipelama; i

(d)

preporučuje li se osobna zaštitna oprema za pružatelje prve pomoći.

4.2.   Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Treba ukratko navesti informacije o najvažnijim simptomima i učincima izlaganja, kako akutnim, tako i odgođenim.

4.3.   Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom skrbi

Prema potrebi pružaju se informacije o kliničkim pregledima i liječničkom nadzoru za odgođene učinke te konkretni podaci o protuotrovima (ako su poznati) i kontraindikacijama.

Za neke je tvari i smjese važno naglasiti da na radnom mjestu moraju biti dostupna posebna sredstva za pružanje specifične i neposredne pomoći.

5.    ODJELJAK 5.: Mjere za gašenje požara

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista treba opisati zahtjeve za gašenje požara izazvanog određenom tvari ili smjesom ili požara koji izbije u njihovoj blizini.

5.1.   Sredstva za gašenje

 

Prikladna sredstva za gašenje:

Treba pružiti informacije o prikladnim sredstvima za gašenje.

 

Neprikladna sredstva za gašenje:

Treba navesti jesu li neka sredstva za gašenje neprikladna za određenu situaciju u kojoj se može naći tvar ili smjesa (npr. izbjegavanje sredstava pod visokim tlakom, čijom bi uporabom moglo doći do nastanka potencijalno eksplozivne smjese prašine i zraka).

5.2.   Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Treba navesti informacije o opasnostima koje mogu proizaći iz tvari ili smjese, kao što su opasni proizvodi izgaranja koji nastaju gorenjem tvari ili smjese, npr. ‚gorenjem mogu nastati toksični plinovi ugljikova monoksida’ ili ‚izgaranjem nastaju sumporovi i dušikovi oksidi’.

5.3.   Savjeti za gasitelje požara

Treba pružiti savjete o svim zaštitnim mjerama koje je potrebno poduzeti tijekom gašenja požara, npr. ‚hladiti spremnike prskanjem vode’ i o posebnoj zaštitnoj opremi za gasitelje, kao što su čizme, odijelo, rukavice, zaštita za oči i lice i uređaj za disanje.

6.    ODJELJAK 6.: Mjere za slučajno ispuštanje

U ovom se odjeljku sigurnosno-tehničkog lista preporučuju prikladni postupci u slučaju izlijevanja, istjecanja ili ispuštanja kako bi se spriječili ili umanjili štetni učinci na ljude, imovinu i okoliš. Pritom treba razlikovati mjere kod malog i kod velikog izlijevanja ako prolivena količina ima znatan učinak na opasnost. Ako postupci sprečavanja širenja i prikupljanja zahtijevaju različite metode postupanja, one se moraju navesti u sigurnosno-tehničkom listu.

6.1.   Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

6.1.1.   Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

Potrebno je pružiti savjete u vezi sa slučajnim izlijevanjem i ispuštanjem tvari ili smjese kao što su:

(a)

nošenje prikladne zaštitne opreme (uključujući osobnu zaštitnu opremu iz odjeljka 8. sigurnosno-tehničkog lista) kako bi se spriječila kontaminacija kože, očiju i osobne odjeće;

(b)

uklanjanje izvora zapaljenja, osiguravanje dostatne ventilacije, nadzor nad prašinom; i

(c)

postupci za izvanredna stanja, npr. evakuacija zone opasnosti ili savjetovanje sa stručnjakom.

6.1.2.   Za interventno osoblje

Treba pružiti savjete u pogledu prikladne tkanine za osobnu zaštitnu odjeću (npr. ‚prikladno: butilen’; ‚nije prikladno: PVC’).

6.2.   Mjere zaštite okoliša

Pružaju se savjeti u pogledu mjera opreza koje treba poduzeti kako bi se zaštitio okoliš ako dođe do slučajnog izlijevanja ili ispuštanja tvari ili smjese, npr. držati podalje od kanalizacijskih odvoda, površinskih i podzemnih voda.

6.3.   Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

6.3.1.   Pružaju se odgovarajući savjeti kako spriječiti širenje prolivenog materijala. Prikladne tehnike sprečavanja širenja mogu uključivati:

(a)

zaštitno ograđivanje, prekrivanje odvoda;

(b)

postupke začepljivanja.

6.3.2.   Treba pružiti odgovarajuće savjete o tomu kako očistiti proliveni materijal. Prikladni postupci čišćenja mogu uključivati:

(a)

tehnike neutralizacije;

(b)

tehnike dekontaminacije;

(c)

upijajuće materijale;

(d)

tehnike čišćenja;

(e)

tehnike usisavanja;

(f)

opremu koja je potrebna za sprečavanje širenja ili čišćenje (uključujući, prema potrebi, uporabu neiskrećih alata i opreme).

6.3.3.   Treba pružiti sve ostale informacije u vezi s izlijevanjem i ispuštanjem, uključujući savjete o neprikladnim tehnikama sprečavanja širenja ili čišćenja, npr. ‚nikako ne koristiti …’.

6.4.   Uputa na druge odjeljke

Prema potrebi uputiti na odjeljke 8. i 13.

7.    ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista pružaju se savjeti o postupcima sigurnog rukovanja. Treba naglasiti odgovarajuće mjere opreza za identificirane uporabe iz pododjeljka 1.2. i za jedinstvena svojstva tvari ili smjese.

Informacije u ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista odnose se na zaštitu zdravlja ljudi, sigurnosti i okoliša. One trebaju pomoći poslodavcu pri uspostavi prikladnih radnih postupaka i organizacijskih mjera u skladu s člankom 5. Direktive 98/24/EZ i člankom 5. Direktive 2004/37/EZ.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, informacije u ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista moraju biti u skladu s informacijama za identificirane uporabe iz izvješća o kemijskoj sigurnosti i sa scenarijima izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti koji su navedeni u prilogu sigurnosno-tehničkom listu i kojima se pokazuje nadzor nad rizikom.

Osim u ovom odjeljku, relevantne se informacije mogu pronaći i u odjeljku 8.

7.1.   Mjere opreza za sigurno rukovanje

7.1.1.   Treba navesti odgovarajuće preporuke kako bi se:

(a)

omogućilo sigurno rukovanje tvari ili smjesom, npr. zatvorenim sustavima i mjerama za sprečavanje požara i stvaranja aerosola i prašine;

(b)

spriječilo rukovanje inkompatibilnim tvarima i smjesama;

(c)

skrenula pozornost na radnje i uvjete u kojima se promjenom svojstava tvari ili smjese stvaraju novi rizici, te na odgovarajuće protumjere; i

(d)

smanjilo oslobađanje tvari ili smjese u okoliš, npr. izbjegavati izlijevanje i držati podalje od odvoda.

7.1.2.   Treba navesti savjete o općoj higijeni na radnom mjestu, npr.:

(a)

ne jesti, ne piti i ne pušiti u radnom prostoru;

(b)

prati ruke nakon uporabe; i

(c)

skinuti onečišćenu odjeću i zaštitnu opremu prije ulaska u prostorije u kojima se jede.

7.2.   Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Navedeni savjeti moraju biti u skladu s fizikalnim i kemijskim svojstvima opisanima u odjeljku 9. sigurnosno-tehničkog lista. Prema potrebi treba pružiti savjete o posebnim zahtjevima za skladištenje, među ostalim:

(a)

kako upravljati rizicima koji su povezani s:

i.

eksplozivnim atmosferama;

ii.

nagrizajućim uvjetima;

iii.

opasnostima u vezi sa zapaljivošću;

iv.

inkompatibilnim tvarima i smjesama;

v.

hlapljivim uvjetima; i

vi.

potencijalnim izvorima zapaljenja (uključujući električnu opremu);

(b)

kako nadzirati učinke:

i.

vremenskih uvjeta;

ii.

okolnog tlaka;

iii.

temperature;

iv.

sunčeve svjetlosti;

v.

vlage; i

vi.

vibracija;

(c)

kako održati cjelovitost tvari ili smjese primjenom:

i.

stabilizatora; i

ii.

antioksidansa;

(d)

ostali savjeti, uključujući:

i.

zahtjeve za prozračivanje;

ii.

poseban oblik skladišnih prostorija ili posuda (uključujući retencijske zidove i ventilaciju);

iii.

količinska ograničenja u uvjetima skladištenja (prema potrebi); i

iv.

kompatibilnost ambalaže.

7.3.   Posebna krajnja uporaba ili uporabe

U slučaju tvari i smjesa koje imaju posebnu krajnju uporabu ili uporabe, navode se detaljne i praktične preporuke za identificiranu uporabu ili uporabe iz pododjeljka 1.2. Ako je priložen scenarij izloženosti, može se uputiti na njega, a u protivnome se moraju pružiti informacije predviđene u pododjeljcima 7.1. i 7.2. Ako je subjekt u lancu opskrbe proveo procjenu kemijske sigurnosti smjese, nije nužno da sigurnosno-tehnički list i scenariji izloženosti budu u skladu s izvješćima o kemijskoj sigurnosti za svaku pojedinu tvar u smjesi, već je dovoljno da budu u skladu s izvješćem o kemijskoj sigurnosti smjese. Ako su dostupne posebne industrijske ili sektorske smjernice, može se navesti i detaljna uputa na te smjernice (uključujući izvor i datum izdavanja).

8.    ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista opisuju se primjenjive granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu i potrebne mjere upravljanja rizikom.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, informacije u ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista moraju biti u skladu s informacijama za identificirane uporabe iz izvješća o kemijskoj sigurnosti i sa scenarijima izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti koji su navedeni u prilogu sigurnosno-tehničkom listu i kojima se pokazuje nadzor nad rizikom.

8.1.   Nadzorni parametri

8.1.1.   Ovisno o dostupnosti, za tvar ili za svaku tvar u smjesi treba navesti nacionalne granične vrijednosti koje se trenutačno primjenjuju u državi članici u kojoj se izdaje sigurnosno-tehnički list, zajedno s pravnom osnovom svake od njih, kako je navedeno u nastavku. Pri navođenju graničnih vrijednosti izlaganja na radnom mjestu koristi se kemijski identitet u skladu s odjeljkom 3.:

8.1.1.1.

nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu koje odgovaraju graničnim vrijednostima izlaganja na radnom mjestu Unije u skladu s Direktivom 98/24/EZ, uključujući sve oznake iz članka 2. stavka 3. Odluke Komisije 2014/113/EU (4);

8.1.1.2.

nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu koje odgovaraju graničnim vrijednostima Unije u skladu s Direktivom 2004/37/EZ, uključujući sve oznake iz članka 2. stavka 3. Odluke 2014/113/EU;

8.1.1.3.

sve ostale nacionalne granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu;

8.1.1.4.

nacionalne biološke granične vrijednosti koje odgovaraju biološkim graničnim vrijednostima Unije u skladu s Direktivom 98/24/EZ, uključujući sve oznake iz članka 2. stavka 3. Odluke 2014/113/EU;

8.1.1.5.

sve ostale nacionalne biološke granične vrijednosti.

8.1.2.   Navode se informacije o trenutačno preporučenim postupcima praćenja barem za najznačajnije tvari.

8.1.3.   Ako tijekom predviđene uporabe tvari ili smjese nastaju tvari koje onečišćuju zrak, i za njih se navode primjenjive granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu i/ili biološke granične vrijednosti.

8.1.4.   Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti ili je dostupan DNEL iz odjeljka 1.4. Priloga I. ili PNEC iz odjeljka 3.3. Priloga I., za tvar treba navesti odgovarajuće vrijednosti DNEL i PNEC za scenarije izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti navedene u prilogu sigurnosno-tehničkom listu.

8.1.5.   Ako se pri donošenju odluke o mjerama upravljanja rizikom za posebne uporabe primjenjuje pristup stupnjevitog nadzora, navodi se dovoljno podataka da se omogući učinkovito upravljanje rizikom. Pritom se jasno moraju navesti kontekst i ograničenja konkretne preporuke za stupnjevanje nadzora.

8.2.   Nadzor nad izloženošću

Informacije iz ovog pododjeljka obvezne su ako sigurnosno-tehničkom listu nije priložen scenarij izloženosti s tim informacijama.

Ako dobavljač nije proveo ispitivanje na temelju odjeljka 3. Priloga XI., mora navesti posebne uvjete uporabe kojima se opravdava to odstupanje.

Ako je tvar registrirana kao izolirani intermedijer (interni ili prevezeni), dobavljač navodi da je sigurnosno-tehnički list u skladu s posebnim uvjetima kojima se opravdava registracija u skladu s člankom 17. ili 18.

8.2.1.   Prikladan tehnički nadzor

Opis odgovarajućih mjera za nadzor nad izloženošću odnosi se na identificiranu uporabu ili uporabe tvari ili smjese, kako je navedeno u pododjeljku 1.2. Te informacije moraju biti dostatne da poslodavac može prema potrebi provesti procjenu rizika za sigurnost i zdravlje radnika koji je rezultat prisutnosti tvari ili smjese u skladu s člancima 4.–6. Direktive 98/24/EZ i u skladu s člancima 3.–5. Direktive 2004/37/EZ.

Ovim se informacijama nadopunjuju informacije koje su već pružene u odjeljku 7.

8.2.2.   Osobne mjere zaštite kao što je osobna zaštitna oprema

8.2.2.1.   Informacije o korištenju osobne zaštitne opreme moraju biti u skladu s dobrim higijenskim praksama na radnom mjestu i povezane s drugim mjerama nadzora, uključujući upravljačke uređaje, ventilaciju i izolaciju. Prema potrebi, za posebne savjete u pogledu osobne zaštitne opreme koja štiti od požara ili kemikalija upućuje se na odjeljak 5.

8.2.2.2.   Uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/686/EEZ (5), uz uputu na odgovarajuće norme CEN, navode se detaljne informacije o tome koja oprema pruža dostatnu i prikladnu zaštitu, među ostalim za:

(a)

zaštitu očiju/lica

Navodi se vrsta potrebne zaštitne opreme za oči/lice na temelju opasnosti tvari ili smjese i vjerojatnosti dodira, npr. zaštitne naočale, štitnik za lice;

(b)

zaštitu kože

i.

Zaštita ruku

Jasno se navodi vrsta rukavica koje treba nositi pri rukovanju tvari ili smjesom na temelju opasnosti tvari ili smjese i vjerojatnosti dodira te s obzirom na količinu i trajanje izlaganja kože, uključujući:

vrstu materijala i njegovu debljinu,

uobičajeno ili najmanje vrijeme probijanja materijala rukavica.

Prema potrebi treba navesti sve dodatne mjere za zaštitu ruku;

ii.

Ostalo

Ako je osim ruku potrebno zaštititi i neke druge dijelove tijela, navode se vrsta i kakvoća potrebne zaštitne opreme, npr. rukavice s dugim zaštitnim nastavkom, čizme ili zaštitno odijelo, na temelju opasnosti tvari ili smjese i vjerojatnosti dodira.

Prema potrebi navode se sve dodatne mjere za zaštitu kože i posebne higijenske mjere;

(c)

zaštitu dišnog sustava

Navodi se vrsta zaštitne opreme za plinove, pare, maglicu i prašinu na temelju opasnosti i vjerojatnosti izlaganja, uključujući sredstva za pročišćavanje zraka za zaštitu dišnog sustava, pri čemu treba navesti odgovarajući element za pročišćavanje (uložak ili spremnik), odgovarajuće filtre za lebdeće čestice i odgovarajuće maske ili samostalne uređaje za disanje;

(d)

toplinske opasnosti

Prilikom navođenja zaštitne opreme koju treba koristiti ako su prisutni materijali koji predstavljaju toplinsku opasnost, posebnu pozornost treba posvetiti izradi osobne zaštitne opreme.

8.2.3.   Nadzor nad izloženošću okoliša

Treba pružiti informacije koje su potrebne poslodavcu kako bi mogao ispuniti svoje obveze na temelju zakonodavstva Unije u području zaštite okoliša.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, treba dati sažetak mjera upravljanja rizikom za scenarije izloženosti navedene u prilogu sigurnosno-tehničkom listu kojima se osigurava odgovarajući nadzor nad izloženošću okoliša tvari.

9.    ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Ako su relevantni, u ovom se odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navode empirijski podaci o tvari ili smjesi. Primjenjuje se članak 8. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Informacije u ovom odjeljku odgovaraju informacijama u registraciji i/ili u izvješću o kemijskoj sigurnosti, ako je ono potrebno, te razvrstavanju tvari ili smjese.

9.1.   Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Treba jasno utvrditi svojstva navedena u nastavku, uključujući, prema potrebi, uputu na primijenjene ispitne metode i podatak o odgovarajućim mjernim jedinicama i/ili referentnim uvjetima. Ako je to bitno za tumačenje numeričke vrijednosti, treba navesti i metodu određivanja (npr. metodu za određivanje plamišta: metodu otvorene/zatvorene posude):

(a)

izgled:

Navode se agregatno stanje (kruto – uključujući odgovarajuće i dostupne sigurnosne informacije o granulometriji i specifičnoj površini, ako one nisu navedene drugdje u sigurnosno-tehničkom listu, tekuće, plinovito) i boja tvari ili smjese pri isporuci;

(b)

miris:

Ako se osjeti miris, daje se kratak opis tog mirisa;

(c)

prag mirisa;

(d)

pH vrijednost:

Navodi se pH vrijednost tvari ili smjese u izvornom obliku ili u vodenoj otopini; u slučaju vodene otopine navodi se i koncentracija;

(e)

talište/ledište;

(f)

početno vrelište i raspon vrenja;

(g)

plamište;

(h)

brzina isparavanja;

(i)

zapaljivost (kruta tvar, plin);

(j)

gornja/donja granica zapaljivosti ili granica eksplozivnosti;

(k)

tlak pare;

(l)

gustoća pare;

(m)

relativna gustoća;

(n)

topljivost(i);

(o)

koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda;

(p)

temperatura samozapaljenja;

(q)

temperatura raspada;

(r)

viskoznost;

(s)

eksplozivna svojstva;

(t)

oksidirajuća svojstva.

Ako se navede da određeno svojstvo nije relevantno ili ako informacije o određenom svojstvu nisu dostupne, navode se razlozi.

Da bi se omogućilo poduzimanje odgovarajućih mjera nadzora, pružaju se relevantne informacije o tvari ili smjesi. Informacije u ovom odjeljku odgovaraju informacijama navedenima u registraciji, ako je ona potrebna.

U slučaju smjesa, iz unosa mora biti jasno na koju se tvar u smjesi podaci odnose, osim ako podaci vrijede za čitavu smjesu.

9.2.   Ostale informacije

Prema potrebi navode se ostali fizikalni i kemijski parametri, kao što su sposobnost miješanja, topljivost u masnoći (navesti otapalo – ulje), provodljivost ili skupina plinova. Osim toga, navode se odgovarajuće i dostupne sigurnosne informacije o redoks-potencijalu, potencijalu tvorbe radikala i fotokatalitičkim svojstvima.

10.    ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista opisuju se stabilnost tvari ili smjese i mogućnost opasnih reakcija u određenim uvjetima uporabe te u slučaju ispuštanja u okoliš, uključujući, prema potrebi, uputu na primijenjene ispitne metode. Ako se navede da određeno svojstvo nije primjenjivo ili ako informacije o određenom svojstvu nisu dostupne, navode se razlozi.

10.1.   Reaktivnost

10.1.1.   Opisuju se opasnosti koje proizlaze iz reaktivnosti tvari ili smjese. Ako su dostupni, navode se konkretni podaci o ispitivanju za tvar ili smjesu u cjelini. Međutim, informacije se mogu temeljiti i na općim podacima za razred ili porodicu tvari ili smjese, ako su ti podaci dovoljno reprezentativni za pretpostavljenu opasnost tvari ili smjese.

10.1.2.   Ako nisu dostupni podaci za smjesu, navode se podaci o tvarima u smjesi. Pri određivanju inkompatibilnosti uzimaju se u obzir tvari, spremnici i onečišćujuće tvari kojima tvar ili smjesa može biti izložena tijekom prijevoza, skladištenja i uporabe.

10.2.   Kemijska stabilnost

Navodi se je li tvar ili smjesa stabilna ili nestabilna u uobičajenim uvjetima okoline te u očekivanim uvjetima tlaka i temperature skladištenja i rukovanja. Potrebno je opisati sve stabilizatore koji se koriste ili koji mogu biti potrebni kako bi se održala kemijska stabilnost tvari ili smjese. Navodi se važnost svih promjena fizičkog izgleda za sigurnost tvari ili smjese.

10.3.   Mogućnost opasnih reakcija

Prema potrebi navodi se hoće li tvar ili smjesa reagirati ili polimerizirati uz oslobađanje povišenog tlaka ili topline ili pojavu drugih opasnih uvjeta. Opisuju se uvjeti u kojima može doći do opasnih reakcija.

10.4.   Uvjeti koje treba izbjegavati

Navode se uvjeti, kao što su temperatura, tlak, svjetlost, udarci, statičko pražnjenje, vibracije i druga fizikalna naprezanja, koji mogu izazvati opasnost te se prema potrebi daje kratak opis mjera za upravljanje rizicima koji su povezani s takvim opasnostima.

10.5.   Inkompatibilni materijali

Navode se porodice tvari ili smjesa ili konkretne tvari, kao što su voda, zrak, kiseline, baze, oksidansi, koje u reakciji s tvari ili smjesom mogu izazvati opasnost (kao što je eksplozija, oslobađanje toksičnih ili zapaljivih materijala ili oslobađanje velike količine topline) te se prema potrebi daje kratak opis mjera za upravljanje rizicima koji su povezani s tom opasnošću.

10.6.   Opasni proizvodi raspadanja

Treba navesti opasne proizvode raspadanja koji nastaju kao posljedica uporabe, skladištenja, izlijevanja i zagrijavanja, ako su oni poznati i ako se mogu predvidjeti. Opasne proizvode izgaranja treba unijeti u odjeljak 5. sigurnosno-tehničkog lista.

11.    ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

Ovaj je odjeljak sigurnosno-tehničkog lista prvenstveno namijenjen zdravstvenom osoblju, stručnjacima u području zaštite na radu i toksikolozima. Treba dati kratak, ali potpun i razumljiv opis različitih toksikoloških (zdravstvenih) učinaka te navesti dostupne podatke na temelju kojih su ti učinci utvrđeni, uključujući, prema potrebi, informacije o toksikokinetici, metabolizmu i raspodjeli. Informacije u ovom odjeljku odgovaraju informacijama u registraciji i/ili u izvješću o kemijskoj sigurnosti, ako je ono potrebno, te razvrstavanju tvari ili smjese.

11.1.   Informacije o toksikološkim učincima

Informacije se navode za sljedeće razrede opasnosti:

(a)

akutna toksičnost;

(b)

nagrizanje ili nadraživanje kože;

(c)

teško oštećivanje ili nadraživanje očiju;

(d)

izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože;

(e)

mutageni učinak na zametne stanice;

(f)

karcinogenost;

(g)

reproduktivna toksičnost;

(h)

STOT – jednokratno izlaganje;

(i)

STOT – ponavljano izlaganje;

(j)

opasnost od aspiracije.

Te opasnosti uvijek se upisuju u sigurnosno-tehnički list.

Za tvari koje podliježu registraciji ukratko se navode informacije dobivene primjenom priloga VII.–XI., uključujući, prema potrebi, uputu na primijenjene ispitne metode. Za tvari koje podliježu registraciji te informacije uključuju i rezultat usporedbe dostupnih podataka s kriterijima navedenima u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 za tvari CMR kategorija 1.A i 1.B, u skladu s točkom 1.3.1. Priloga I. ovoj Uredbi.

11.1.1.   Pružaju se informacije za svaki razred opasnosti ili podjelu. Ako se navede da tvar ili smjesa nije razvrstana u odnosu na određeni razred opasnosti ili podjelu, u sigurnosno-tehničkom listu treba jasno navesti razlog tj. nedostaju li podaci ili ih nije moguće dobiti iz tehničkih razloga, nisu jasni ili su jasni, ali nisu dovoljni za razvrstavanje; u potonjem slučaju u sigurnosno-tehničkom listu treba navesti ‚na temelju dostupnih podataka kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni’.

11.1.2.   Podaci koji se unose u ovaj pododjeljak odnose se na tvar ili smjesu u obliku u kojemu se ona stavlja na tržište. U slučaju smjesa, podaci moraju sadržavati opis toksikoloških svojstava smjese u cjelini, osim ako se primjenjuje članak 6. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Ako su dostupna, navode se i relevantna toksikološka svojstva opasnih tvari u smjesi, kao što je LD50, procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti ili LC50.

11.1.3.   Ako je dostupna znatna količina podataka o ispitivanju tvari ili smjese, ponekad je potrebno sažeti rezultate upotrijebljenih ključnih studija, npr. prema načinima izlaganja.

11.1.4.   Ako nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje za određeni razred opasnosti, navode se informacije kojima se podupire taj zaključak.

11.1.5.   Informacije o vjerojatnim načinima izlaganja

Pružaju se informacije o vjerojatnim načinima izlaganja i učincima tvari ili smjese u okviru svakog od mogućih načina izlaganja, tj. gutanjem, udisanjem ili dodirom s kožom ili očima. Ako učinci na zdravlje nisu poznati, to treba navesti.

11.1.6.   Simptomi povezani s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima

Opisuju se potencijalni štetni učinci na zdravlje i simptomi povezani s izlaganjem tvari ili smjesi i njezinim sastojcima ili poznatim nusproizvodima. Pružaju se dostupne informacije o simptomima povezanima s fizikalnim, kemijskim i toksikološkim svojstvima tvari ili smjese nakon izlaganja. Opisuju se prvi simptomi pri niskim dozama, sve do posljedica teških slučajeva izloženosti, kao što su ‚može doći do glavobolje i vrtoglavice, koje mogu prijeći u nesvjesticu ili gubitak svijesti; velike doze mogu izazvati komu i smrt’.

11.1.7.   Odgođeni i neposredni učinci te kronični učinci nakon kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Navodi se mogu li se očekivati odgođeni ili neposredni učinci nakon kratkotrajnog ili dugotrajnog izlaganja. Osim toga, pružaju se informacije o akutnim i kroničnim posljedicama za zdravlje koje mogu nastupiti nakon izlaganja ljudi tvari ili smjesi. Ako nisu dostupni podaci dobiveni na ljudima, daje se sažetak podataka dobivenih na životinjama i pritom jasno naznačuje o kojim se vrstama radi. Navodi se temelje li se toksikološki podaci na podacima dobivenima na ljudima ili životinjama.

11.1.8.   Interaktivni učinci

Pružaju se relevantne i dostupne informacije o interakcijama.

11.1.9.   Nedostatak specifičnih podataka

Ponekad nije moguće dobiti informacije o opasnostima neke tvari ili smjese. Ako podaci o određenoj tvari ili smjesi nisu dostupni, mogu se, gdje je to primjereno, koristiti podaci o sličnim tvarima ili smjesama, pod uvjetom da je utvrđena relevantna slična tvar ili smjesa. Ako se ne koriste specifični podaci ili ako podaci nisu dostupni, to treba jasno navesti.

11.1.10.   Smjese

Ako smjesa nije u cjelini ispitana s obzirom na njezine učinke na zdravlje, navode se odgovarajuće informacije o pojedinim učincima na zdravlje za relevantne tvari navedene u odjeljku 3.

11.1.11.   Informacije o smjesi i tvarima u smjesi

11.1.11.1.   U tijelu može doći do interakcija između tvari u smjesi, što može rezultirati različitim brzinama apsorpcije, metabolizma i izlučivanja. Pritom se njihovo toksično djelovanje može promijeniti i ukupna toksičnost smjese može biti različita od toksičnosti tvari koje su u njoj sadržane. To treba uzeti u obzir kod pružanja toksikoloških informacija u ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista.

11.1.11.2.   Potrebno je razmotriti je li koncentracija pojedine tvari dovoljno visoka da može pridonijeti ukupnim učincima smjese na zdravlje. Informacije o toksičnim učincima treba prikazati za svaku tvar, osim u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se neka informacija ponavlja, navodi se samo jednom za smjesu u cjelini, npr. ako postoje dvije tvari koje izazivaju povraćanje i proljev;

(b)

ako nije vjerojatno da će se učinci pojaviti u postojećim koncentracijama, npr. u slučaju kad se blago nadražujuća tvar razrjeđuje do koncentracije ispod određene granice u nenadražujućoj otopini;

(c)

ako informacije o interakcijama među tvarima u smjesi nisu dostupne, ne iznose se pretpostavke, već se zasebno navode učinci svake tvari na zdravlje.

11.1.12.   Ostale informacije

Navode se i ostale relevantne informacije o štetnim učincima na zdravlje, čak i ako se one ne zahtijevaju u okviru kriterija za razvrstavanje.

12.    ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista pružaju se informacije za potrebe ocjenjivanja utjecaja tvari ili smjese na okoliš u slučaju njezina ispuštanja u okoliš. U pododjeljcima 12.1.–12.6. sigurnosno-tehničkog lista daje se kratak sažetak podataka, uključujući relevantne podatke o ispitivanju, ako su dostupni, i pritom se jasno naznačuju vrste, mediji, jedinice te trajanje i uvjeti ispitivanja. Te informacije mogu biti korisne za postupanje u slučaju izlijevanja te pri ocjenjivanju postupaka obrade otpada, nadzora ispuštanja, provedbe mjera kod slučajnog ispuštanja i prijevoza. Ako se navede da određeno svojstvo nije relevantno (jer je na temelju dostupnih podataka vidljivo da tvar ili smjesa ne ispunjava kriterije za razvrstavanje), ili ako informacije o određenom svojstvu nisu dostupne, treba navesti razloge za to. Osim toga, ako tvar ili smjesa nije razvrstana iz drugih razloga (na primjer, zbog tehničke nemogućnosti dobivanja podataka ili zbog nejasnih podataka), to treba jasno navesti u sigurnosno-tehničkom listu.

Budući da su neka svojstva (bioakumulacija, postojanost i razgradivost) specifična za određene tvari, te se informacije, u odgovarajućim slučajevima i ako su dostupne, navode za sve pojedinačne relevantne tvari u smjesi (tj. one koje se navode u odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista). Informacije treba pružiti i za opasne proizvode pretvorbe koji nastaju tijekom razgradnje tvari i smjesa.

Informacije u ovom odjeljku odgovaraju informacijama u registraciji i/ili u izvješću o kemijskoj sigurnosti, ako je ono potrebno, te razvrstavanju tvari ili smjese.

12.1.   Toksičnost

Ako su dostupne, pružaju se informacije o toksičnosti na temelju podataka iz ispitivanja na vodenim i/ili kopnenim organizmima. To uključuje relevantne i dostupne podatke o toksičnosti u vodi, akutnoj i kroničnoj, za ribe, rakove, alge i druge vodene biljke. Osim toga, ako su dostupni, treba navesti i podatke o toksičnosti za mikroorganizme i makroorganizme koji žive u tlu i druge organizme bitne za okoliš, kao što su ptice, pčele i biljke. Ako tvar ili smjesa ima inhibitorne učinke na aktivnost mikroorganizama, treba spomenuti mogući utjecaj na postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Za tvari koje podliježu registraciji treba dati sažetke informacija dobivenih primjenom priloga VII.–XI. ove Uredbe.

12.2.   Postojanost i razgradivost

Postojanost i razgradivost jesu sposobnost tvari ili odgovarajućih tvari u smjesi da se razgrade u okolišu, biorazgradnjom ili drugim procesima, kao što su oksidacija ili hidroliza. Ako su dostupni, navode se rezultati bitni za procjenu postojanosti i razgradivosti. Ako se navode vremena poluraspadanja, treba naznačiti odnose li se ona na mineralizaciju ili na primarnu razgradnju. Treba spomenuti i sposobnost tvari ili određenih tvari u smjesi da se razgrade u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.

U odgovarajućim slučajevima i ako su dostupne, te se informacije navode za sve pojedinačne tvari u smjesi koje se navode u odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista.

12.3.   Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacijski potencijal sposobnost je tvari ili određenih tvari u smjesi da se nakupljaju u bioti i tako s vremenom prođu kroz hranidbeni lanac. Navode se rezultati ispitivanja bitni za procjenu bioakumulacijskog potencijala. To uključuje i koeficijent raspodjele oktanol-voda (Kow) i faktor biokoncentracije (BCF), ako su dostupni.

U odgovarajućim slučajevima i ako su dostupne, te se informacije navode za sve pojedinačne tvari u smjesi koje se navode u odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista.

12.4.   Pokretljivost u tlu

Pokretljivost u tlu sposobnost je tvari ili sastojaka smjese da u slučaju ispuštanja u okoliš djelovanjem prirodnih sila dospiju u podzemne vode ili na određenu udaljenost od mjesta ispuštanja. Potencijal pokretljivosti u tlu navodi se ako je dostupan. Informacije o pokretljivosti u tlu mogu se dobiti iz relevantnih podataka o pokretljivosti, kao što su studije o adsorpciji ili ispiranju, poznata ili predviđena raspodjela po segmentima okoliša ili površinska napetost. Primjerice, vrijednosti Koc mogu se predvidjeti na temelju koeficijenata raspodjele oktanol/voda (Kow). Ispiranje i pokretljivost mogu se predvidjeti iz modela.

U odgovarajućim slučajevima i ako su dostupne, te se informacije navode za sve pojedinačne tvari u smjesi koje se navode u odjeljku 3. sigurnosno-tehničkog lista.

Ako su dostupni podaci iz pokusa, ti podaci u pravilu imaju prednost u odnosu na modele i predviđanja.

12.5.   Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti, navode se rezultati procjene svojstava PBT i vPvB, kako je navedeno u izvješću o kemijskoj sigurnosti.

12.6.   Ostali štetni učinci

Ako su dostupne, treba uključiti informacije o svim drugim štetnim učincima na okoliš, kao što su životni ciklus okoliša (izloženost), mogućnost stvaranja fotokemijskog ozona, mogućnost oštećivanja ozonskog omotača, mogućnost uzrokovanja poremećaja endokrinog sustava i/ili mogućnost utjecaja na globalno zatopljenje.

13.    ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navode se informacije za pravilno gospodarenje otpadom tvari ili smjese i/ili njezinim spremnikom, čime se pomaže pri utvrđivanju sigurnih i ekološki poželjnih mogućnosti gospodarenja otpadom u državi članici u kojoj se isporučuje sigurnosno-tehnički list, u skladu sa zahtjevima Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6). Informacije navedene u odjeljku 8. treba nadopuniti informacijama koje su bitne za sigurnost osoba koje provode zbrinjavanje otpada.

Ako je potrebno izvješće o kemijskoj sigurnosti i ako je provedena analiza stanja otpada, informacije o mjerama gospodarenja otpadom moraju biti u skladu s identificiranim uporabama u izvješću o kemijskoj sigurnosti i scenarijima izloženosti iz izvješća o kemijskoj sigurnosti navedenima u prilogu sigurnosno-tehničkom listu.

13.1.   Metode obrade otpada

U ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista:

(a)

navode se spremnici za obradu otpada i metode obrade, uključujući prikladne metode obrade otpada za tvar ili smjesu te za onečišćenu ambalažu (npr. spaljivanje, recikliranje, odlaganje);

(b)

navode se fizikalna ili kemijska svojstva koja mogu utjecati na mogućnosti obrade otpada;

(c)

preporuča se da se otpad ne ispušta u kanalizaciju;

(d)

prema potrebi utvrđuju se posebne mjere opreza za sve preporučene mogućnosti obrade otpada.

Navodi se uputa na sve relevantne odredbe Unije povezane s otpadom ili, u nedostatku tih propisa, sve relevantne nacionalne ili regionalne odredbe.

14.    ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navode se osnovne informacije o razvrstavanju za potrebe prijevoza/otpreme tvari ili smjesa iz odjeljka 1. u cestovnom, željezničkom, pomorskom i zračnom prometu te unutarnjim plovnim putovima. Ako takve informacije nisu dostupne ili relevantne, to treba također navesti.

U ovom se odjeljku prema potrebi navode i informacije o prijevoznom razredu prema svakom od Oglednih propisa UN-a: Europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR) (7), Pravilniku o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (RID) (8) i Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN) (9), koji su svi provedeni Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10), te Međunarodnom pomorskom kodeksu o opasnim tvarima (IMDG) (11) (more) i Tehničkim uputama za siguran prijevoz opasnih tvari u zračnom prometu (ICAO) (12) (zrak).

14.1.   UN broj

Navodi se UN broj (tj. četveroznamenkasti identifikacijski broj tvari, smjese ili proizvoda sa slovima ‚UN’ na početku) iz Oglednih propisa UN-a.

14.2.   Pravilno otpremno ime prema UN-u

Navodi se pravilno otpremno ime iz Oglednih propisa UN-a, osim ako je ono navedeno kao identifikacijska oznaka proizvoda u pododjeljku 1.1.

14.3.   Razred(i) opasnosti pri prijevozu

Navodi se razred opasnosti pri prijevozu (i dodatni rizici) koji se dodjeljuje tvarima ili smjesama s obzirom na glavnu opasnost koju predstavljaju u skladu s Oglednim propisima UN-a.

14.4.   Skupina pakiranja

Prema potrebi navodi se broj skupine pakiranja iz Oglednih propisa UN-a. Broj skupine pakiranja dodjeljuje se određenim tvarima u skladu s njihovim stupnjem opasnosti.

14.5.   Opasnosti za okoliš

Navodi se je li tvar ili smjesa opasna za okoliš u skladu s kriterijima iz Oglednih propisa UN-a (prema Kodeksu IMDG, ADR-u, RID-u i ADN-u) i/ili zagađuje more u skladu s Kodeksom IMDG. Ako je tvar ili smjesa odobrena za prijevoz ili namijenjena prijevozu unutarnjim plovnim putovima u tankerima, tada se navodi je li u tankerima opasna za okoliš samo u skladu s ADN-om.

14.6.   Posebne mjere opreza za korisnika

U vezi s prijevozom ili prenošenjem tvari ili smjese unutar vlastitog prostora korisnika i izvan njega, pružaju se informacije o svim posebnim mjerama opreza kojih se korisnik mora ili bi se trebao pridržavati ili s kojima mora biti upoznat.

14.7.   Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

Ovaj se pododjeljak primjenjuje samo ako je teret namijenjen prijevozu u razlivenom stanju u skladu sa sljedećim instrumentima Međunarodne pomorske organizacije (IMO): Prilogom II. MARPOL-u i Kodeksom IBC.

Navodi se naziv proizvoda (ako se razlikuje od naziva navedenog u pododjeljku 1.1.) kako se zahtijeva u otpremnom dokumentu i koji odgovara nazivu koji se koristi u popisu naziva proizvoda iz poglavlja 17. ili 18. Kodeksa IBC ili u najnovijem izdanju Okružnice Odbora za zaštitu morskog okoliša IMO-a (MEPC).2/Okružnica (13). Navode se propisana vrsta broda i kategorija zagađenja.

15.    ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

U ovom odjeljku sigurnosno-tehničkog lista navode se informacije o ostalim propisima koji se odnose na tvar ili smjesu, a koje već nisu navedene drugdje u sigurnosno-tehničkom listu (npr. podliježe li tvar ili smjesa Uredbi (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (14), Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (15) ili Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (16).

15.1.   Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Pružaju se informacije o relevantnim odredbama Unije u području sigurnosti, zdravlja i okoliša (npr. kategorija Seveso/imenovane tvari iz Priloga I. Direktivi Vijeća 96/82/EZ (17)) ili o nacionalnom regulatornom statusu tvari ili smjese (uključujući tvari u smjesi), zajedno sa savjetima u pogledu mjera koje primatelj treba poduzeti kao rezultat tih odredaba. Prema potrebi treba spomenuti nacionalne zakone odgovarajućih država članica koje provode te odredbe, kao i sve ostale nacionalne mjere koje mogu biti relevantne.

Ako tvar ili smjesa obuhvaćena ovim sigurnosno-tehničkim listom podliježe posebnim odredbama u pogledu zaštite zdravlja ljudi ili okoliša na razini Unije (kao što su odobrenja koja se dodjeljuju na temelju glave VII. ili ograničenja na temelju glave VIII.), treba spomenuti te odredbe.

15.2.   Procjena kemijske sigurnosti

U ovom pododjeljku sigurnosno-tehničkog lista navodi se je li dobavljač proveo procjenu kemijske sigurnosti za tvar ili smjesu.

16.    ODJELJAK 16.: Ostale informacije

U ovaj sigurnosno-tehnički list treba uključiti ostale informacije koje nisu obuhvaćene odjeljcima 1.–15., uključujući informacije o izmjeni sigurnosno-tehničkog lista, npr.:

(a)

u slučaju izmijenjenog sigurnosno-tehničkog lista, jasnu naznaku gdje su unesene izmjene u odnosu na prethodnu verziju sigurnosno-tehničkog lista, ako to već nije navedeno drugdje u sigurnosno-tehničkom listu, prema potrebi uz obrazloženje tih izmjena. Dobavljač tvari ili smjese na zahtjev mora moći obrazložiti izmjene;

(b)

objašnjenje ili popis kratica i akronima upotrijebljenih u sigurnosno-tehničkom listu;

(c)

ključnu literaturu i izvore podataka;

(d)

za smjese, naznaku koja je od metoda ocjenjivanja informacija iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 upotrijebljena za potrebe razvrstavanja;

(e)

popis relevantnih oznaka upozorenja ili oznaka obavijesti. Treba ispisati cjeloviti tekst svih obavijesti koje nisu ispisane u cijelosti u odjeljcima 2.–15.;

(f)

savjete o potrebnom osposobljavanju radnika kako bi se osigurala zaštita zdravlja ljudi i okoliša.

DIO B

Sigurnosno-tehnički list sadrži sljedećih 16 naslova u skladu s člankom 31. stavkom 6. te navedene podnaslove, osim odjeljka 3., gdje treba uključiti samo pododjeljak 3.1. ili 3.2., ovisno o slučaju:

ODJELJAK 1.:

Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1.

Identifikacijska oznaka proizvoda

1.2.

Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

1.3.

Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

1.4.

Broj telefona za izvanredna stanja

ODJELJAK 2.:

Identifikacija opasnosti

2.1.

Razvrstavanje tvari ili smjese

2.2.

Elementi označivanja

2.3.

Ostale opasnosti

ODJELJAK 3.:

Sastav/informacije o sastojcima

3.1.

Tvari

3.2.

Smjese

ODJELJAK 4.:

Mjere prve pomoći

4.1.

Opis mjera prve pomoći

4.2.

Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

4.3.

Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

ODJELJAK 5.:

Mjere gašenja požara

5.1.

Sredstva za gašenje

5.2.

Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

5.3.

Savjeti za gasitelje požara

ODJELJAK 6.:

Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1.

Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

6.2.

Mjere zaštite okoliša

6.3.

Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

6.4.

Uputa na druge odjeljke

ODJELJAK 7.:

Rukovanje i skladištenje

7.1.

Mjere opreza za sigurno rukovanje

7.2.

Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

7.3.

Posebna krajnja uporaba ili uporabe

ODJELJAK 8.:

Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1.

Nadzorni parametri

8.2.

Nadzor nad izloženošću

ODJELJAK 9.:

Fizikalna i kemijska svojstva

9.1.

Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

9.2.

Ostale informacije

ODJELJAK 10.:

Stabilnost i reaktivnost

10.1.

Reaktivnost

10.2.

Kemijska stabilnost

10.3.

Mogućnost opasnih reakcija

10.4.

Uvjeti koje treba izbjegavati

10.5.

Inkompatibilni materijali

10.6.

Opasni proizvodi raspadanja

ODJELJAK 11.:

Toksikološke informacije

11.1.

Informacije o toksikološkim učincima

ODJELJAK 12.:

Ekološke informacije

12.1.

Toksičnost

12.2.

Postojanost i razgradivost

12.3.

Bioakumulacijski potencijal

12.4.

Pokretljivost u tlu

12.5.

Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

12.6.

Ostali štetni učinci

ODJELJAK 13.:

Zbrinjavanje

13.1.

Metode obrade otpada

ODJELJAK 14.:

Informacije o prijevozu

14.1.

UN broj

14.2.

Pravilno otpremno ime prema UN-u

14.3.

Razred(i) opasnosti pri prijevozu

14.4.

Skupina pakiranja

14.5.

Opasnosti za okoliš

14.6.

Posebne mjere opreza za korisnika

14.7.

Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

ODJELJAK 15.:

Informacije o propisima

15.1.

Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

15.2.

Procjena kemijske sigurnosti

ODJELJAK 16.:

Ostale informacije

(1)  MARPOL – Pročišćeno izdanje 2006., London, IMO 2007., ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Kodeks IBC, izdanje 2007., London, IMO 2007., ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Direktiva Vijeća 80/181/EEZ od 20. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice i o stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ (SL L 39, 15.2.1980., str. 40.).

(4)  Odluka Komisije 2014/113/EU оd 3. ožujka 2014. o osnivanju Znanstvenog odbora za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima i stavljanju izvan snage Odluke 95/320/EZ (SL L 62, 4.3.2014., str. 18.).

(5)  Direktiva Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (SL L 399, 30.12.1989., str. 18.).

(6)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. godine o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(7)  Ujedinjeni narodi, Gospodarska komisija za Europu, verzija koja se primjenjuje od 1. siječnja 2015., ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Prilog 1. Dodatku B (Jedinstveni pravni propisi za ugovor o međunarodnom željezničkom prijevozu robe) Konvenciji o međunarodnom željezničkom prijevozu, verzija koja se primjenjuje od 1. siječnja 2009.

(9)  Izmijenjena verzija od 1. siječnja 2007.

(10)  Direktiva 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (SL L 260, 30.9.2008., str. 13.).

(11)  Međunarodna pomorska organizacija, izdanje 2006., ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, izdanje 2007.–2008.

(13)  MEPC.2/Okružnica, ‚Provisional categorisation of liquid substances’, verzija 19., primjenjuje se od 17. prosinca 2013.

(14)  Uredba (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 286, 31.10.2009., str. 1.).

(15)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).

(16)  Uredba (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).

(17)  Direktiva Vijeća 96/82/EZ od 9. prosinca 1996. o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (SL L 10, 14.1.1997., str. 13.).


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/831

оd 28. svibnja 2015.

o ažuriranju popisa stranaka koje su izuzete od proširene antidampinške pristojbe na određene dijelove bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine u skladu s Uredbom (EZ) br. 88/97 nakon postupka provjere pokrenutog na temelju Obavijesti Komisije 2014/C 299/08

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1), a posebno njezin članak 13. stavak 4.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 71/97 od 10. siječnja 1997. o proširivanju konačne antidampinške pristojbe, uvedene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2474/93 o biciklima podrijetlom iz Narodne Republike Kine na uvoz određenih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine i oslobađanju od plaćanja proširene pristojbe na takav uvoz registriran u skladu s Uredbom (EZ) br. 703/96 (2), a posebno njezin članak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 88/97 od 20. siječnja 1997. o odobrenju izuzeća uvoza određenih dijelova za bicikle podrijetlom iz Narodne Republike Kine od proširenja, na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 71/97, antidampinške pristojbe koja je uvedena Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2474/93 (3), a posebno njezine članke 7., 10. i 16.,

nakon obavješćivanja država članica,

budući da:

(1)

Trenutačno se primjenjuje antidampinška pristojba na uvoz u Europsku uniju osnovnih dijelova bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine („proširena pristojba”) koja proizlazi iz proširenja, na temelju Uredbe (EZ) br. 71/97 („Uredba o proširenju”), antidampinške pristojbe na uvoz bicikala podrijetlom iz Narodne Republike Kine.

(2)

U skladu s člankom 3. Uredbe o proširenju Europska komisija („Komisija”) ovlaštena je donositi potrebne mjere za odobrenje izuzeća uvoza osnovnih dijelova bicikala kojim se ne zaobilazi antidampinška pristojba. Te provedbene mjere sadržane su u Uredbi (EZ) br. 88/97 („Uredba o izuzeću”) o osnivanju posebnog sustava izuzeća („sustav izuzeća”).

(3)

Na temelju toga Komisija je izuzela određeni broj sastavljača bicikala od plaćanja proširene pristojbe („izuzete stranke”). Najnovija provedbena odluka Komisije o izuzećima na temelju Uredbe o izuzeću donesena je 16. travnja 2014. (4). Komisija je u Službenom listu Europske unije objavila uzastopne popise izuzetih stranaka (5) kako je predviđeno člankom 16. stavkom 2.

(4)

Kako je navedeno u uvodnoj izjavi 44. Uredbe o proširenju, Komisija sustav izuzeća mora neprestano preispitivati kako bi ga se prema potrebi moglo prilagoditi i tako uzeti u obzir iskustvo stečeno na temelju njegova djelovanja.

(5)

Komisija je saznala da su mnoge izuzete stranke prestale postojati ili promijenile djelatnost ili podatke o poduzeću (poput naziva poduzeća, pravnog oblika ili adrese sjedišta poduzeća).

(6)

Kako bi se osiguralo dobro upravljanje sustavom izuzeća, Komisija je 5. rujna 2014. objavila u Službenom listu Europske unije Obavijest Komisije 2014/C 299/08 (6) s popisom svih izuzetih stranaka i pokrenula njihovu provjeru („Obavijest o provjeri”).

(7)

Provjera je imala sljedeće ciljeve:

(a)

uskladiti upućivanja na izuzete stranke u bazi podataka TARIC s podacima o njihovim poduzećima kako su evidentirani u poslovnim registrima;

(b)

utvrditi izuzeća koja više nisu opravdana (npr. ako izuzeta stranka prestane postojati, zatraži opoziv izuzeća ili ne surađuje); i

(c)

prikupiti osnovne informacije o izuzetim strankama poput njihovih podataka za kontakt i drugih povezanih informacija o njihovim aktivnostima sastavljanja.

(8)

Obavijest o provjeri priopćena je i svim izuzetim strankama na njihovu posljednju poznatu adresu te državama članicama. Sve izuzete stranke pozvane su da najkasnije do 20. listopada 2014. odgovore na upitnik za postupak provjere.

(9)

Informacije prikupljene putem provjere ključne su za dobro upravljanje sustavom izuzeća. Stoga je izuzetim strankama skrenuta pozornost na činjenicu da će se, ako se na vrijeme ne odgovori potpuno i točno na upitnik, to smatrati nesuradnjom u smislu članka 10. Uredbe o izuzeću.

(10)

Za izuzete stranke koje nisu odgovorile na upitnik o postupku provjere u početnom roku Komisija je dodatno produžila rok za odgovor na njega do 21. studenoga 2014. Te stranke pojedinačno su obaviještene o tome i o posljedicama nesuradnje. Komisija se također savjetovala s državama članicama kako bi odredila njihov status.

(11)

Na temelju odgovora primljenih od izuzeti stranaka, od država članica i industrijskih udruženja, Komisija je utvrdila izuzete stranke čija bi izuzeća trebalo zadržati i stranke čije je izuzeće potrebno opozvati. Izuzetim je strankama dana mogućnost da budu saslušane i da iznesu svoje primjedbe na nalaze provjere. U slučaju opoziva zbog nepostojanja stranke, tu je činjenicu potvrdila dotična država članica.

Izuzete stranke čija su izuzeća zadržana

(12)

Izuzete stranke čija su izuzeća u skladu s uvjetima Uredbe o izuzeću i koja bi se stoga trebala zadržati navedene su u Prilogu I.

(13)

Upućivanja za neke od tih izuzetih stranaka (naziv, adresa, zemlja i dodatna oznaka TARIC) potrebno je ažurirati zbog promjena utvrđenih tijekom provjere. Nakon pregleda dostavljenih informacija Komisija je zaključila da te promjene ni na koji način ne utječu na djelatnost sastavljanja dijelova u pogledu uvjeta za izuzeće iz Uredbe o izuzeću.

(14)

Radi dobrog upravljanja sustavom izuzeća, dodatne oznake TARIC koje obuhvaćaju nekoliko izuzetih stranaka zamjenjuju se novim pojedinačnim oznakama.

(15)

Budući da će se izuzeća primjenjivati samo na stranke koje su izričito navedene u Prilogu I. zajedno s svojim nazivima i adresama, izuzete stranke trebaju odmah obavijestiti Komisiju (7) o svakoj promjeni (npr. nakon promjene naziva, pravnog oblika, adrese ili nakon osnivanja novih subjekata za sastavljanje dijelova). U takvom slučaju stranka treba pružiti sve relevantne informacije, posebno o svim promjenama svojih aktivnosti povezanih s djelatnošću sastavljanja. Kada je to primjereno, Komisija će ažurirati upućivanja za tu stranku.

Izuzete stranke čija su izuzeća opozvana

(16)

Izuzeće izuzetih stranaka koje su zatražile opoziv svojeg izuzeća, nisu odgovorile na upitnik do 21. studenoga 2014. ili su prestale postojati trebalo bi opozvati. Kako bi se osiguralo dobro upravljanje programom izuzeća, opoziv bi trebao biti na snazi od tog datuma.

(17)

Izuzete stranke čije je izuzeće opozvano navedene su u Prilogu II.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Prilog II. Uredbi (EZ) br. 88/97 zamjenjuje se Prilogom I. ovoj Uredbi. Izuzeća odobrena na temelju tog Priloga primjenjuju se samo na stranke koje su izričito navedene u njemu sa svojim nazivima i adresama. Svaka izuzeta stranka odmah obavješćuje Komisiju o svakoj promjeni tih podataka i dostavlja sve relevantne informacije, posebno o svim promjenama svojih aktivnosti povezanih s djelatnošću sastavljanja u pogledu uvjeta za izuzeće.

2.   Članak 12. Uredbe (EZ) br. 88/97 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Izuzete stranke

Stranke navedene u Prilogu II. ovime su izuzete od proširene pristojbe s učinkom od 20. travnja 1996. ili dana na koji je izuzeće odobreno odlukom Komisije, ovisno o tome što je kasnije.”

Članak 2.

Izuzeća na temelju Uredbe (EZ) br. 88/97 stranaka navedenih u Prilogu II. ovoj Uredbi ovime se opozivaju s učinkom od 21. studenoga 2014.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  SL L 16, 18.1.1997., str. 55.

(3)  SL L 17, 21.1.1997., str. 17.

(4)  SL L 119, 23.4.2014., str. 67.

(5)  SL C 45, 13.2.1997., str. 3., SL C 112, 10.4.1997., str. 9., SL C 220, 19.7.1997., str. 6., SL C 378, 13.12.1997., str. 2., SL C 217, 11.7.1998., str. 9., SL C 37, 11.2.1999., str. 3., SL C 186, 2.7.1999., str. 6., SL C 216, 28.7.2000., str. 8., SL C 170, 14.6.2001., str. 5., SL C 103, 30.4.2002., str. 2., SL C 35, 14.2.2003., str. 3., SL C 43, 22.2.2003., str. 5., SL C 54, 2.3.2004., str. 2., SL C 299, 4.12.2004., str. 4., SL L 17, 21.1.2006., str. 16. i SL L 313, 14.11.2006., str. 5., SL L 81, 20.3.2008., str. 73., SL C 310, 5.12.2008., str. 19., SL L 19, 23.1.2009., str. 62., SL L 314, 1.12.2009., str. 106., SL L 136, 24.5.2011., str. 99., SL L 343, 23.12.2011., str. 86., SL L 119, 23.4.2014., str. 67.

(6)  SL C 299, 5.9.2014., str. 7.

(7)  Strankama se savjetuje da se koriste sljedećom adresom elektroničke pošte: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


PRILOG I.

Ažurirani popis izuzetih stranaka

Stara upućivanja

Ažurirana upućivanja

Naziv

Adresa

Dodatna oznaka TARIC

Ažurirani naziv

Ažurirana adresa

Ažurirana dodatna oznaka TARIC (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerwegz 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l.

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

EtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale - Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa „Mexller” — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader - 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader - 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

n/a, Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios, Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K Orłowska, P Drobotowski Sp. J

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Etablissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lithuania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  Sljedećim izuzetim strankama izvorno obuhvaćenima dodatnom oznakom TARIC 8963 pripisuju se nove jedinstvene oznake: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). Sljedećoj izuzetoj stranci izvorno obuhvaćenoj dodatnom oznakom TARIC 8065 pripisuje se sljedeća oznaka: Esmaltina (C011). Sljedećim izuzetim strankama izvorno obuhvaćenima dodatnom oznakom TARIC 8067 pripisuju se sljedeće oznake: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Sljedećim izuzetim strankama izvorno obuhvaćenima dodatnom oznakom TARIC 8068 pripisuju se sljedeće oznake: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


PRILOG II.

Popis stranaka čije je izuzeće opozvano

Naziv

Adresa

Zemlja

Dodatna oznaka TARIC

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Ujedinjena Kraljevina

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Njemačka

8963

ADD SA

28820 Madrid

Španjolska

8085

AGECE - Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro - Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugal

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Slovačka

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Italija

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Poljska

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Italija

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Njemačka

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Italija

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugal

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Mađarska

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas - N.Santa Dimou Gallikou - Kilkis 61100

Grčka

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Mađarska

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Italija

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Italija

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Njemačka

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Italija

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., - 35028 Piove di Sacco (PD)

Italija

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Italija

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Italija

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Ujedinjena Kraljevina

8622

Confersil - Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugal

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Mađarska

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Ujedinjena Kraljevina

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

Francuska

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Poljska

A696

Denver Francuska

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

Francuska

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Nizozemska

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Germany

Njemačka

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg '1 87700 Memmingen

Njemačka

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Slovačka

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Mađarska

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

Češka

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Njemačka

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Njemačka

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Italija

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Grčka

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Danska

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Grčka

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Italija

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Njemačka

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

Francuska

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nizozemska

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Njemačka

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Njemačka

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Nizozemska

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

Francuska

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Ujedinjena Kraljevina

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Italija

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

Francuska

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

Francuska

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Poljska

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Ujedinjena Kraljevina

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Austrija

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Italija

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Italija

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italija

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Ujedinjena Kraljevina

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Njemačka

A349

Quantum International SA

59770 Marly

Francuska

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Ujedinjena Kraljevina

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Švedska

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Italija

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Italija

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Ujedinjena Kraljevina

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi - 27/b, 36027 Rosa (VI)

Italija

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Nizozemska

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Italija

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugal

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Nizozemska

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Njemačka

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Ujedinjena Kraljevina

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Njemačka

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italy

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Poljska

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgija

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgija

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Njemačka

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italija

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Italija

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Poljska

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugal

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Italija

A428


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/53


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/832

оd 28. svibnja 2015.

o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju kompenzacijskih mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1239/2013 na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine uvozom kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 597/2009 od 11. lipnja 2009. o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) (Osnovna uredba), a posebno njezin članak 23. stavak 4. i članak 24. stavak 5.,

nakon što je obavijestila države članice,

budući da:

A.   ZAHTJEV

(1)

Europska komisija („Komisija”) zaprimila je zahtjev u skladu s člankom 23. stavkom 4. i člankom 24. stavkom 5. Osnovne uredbe za ispitivanje mogućeg izbjegavanja kompenzacijskih mjera uvedenih na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine te za uvjetovanje evidentiranjem uvoza kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana.

(2)

Zahtjev je 15. travnja 2015. podnijelo društvo SolarWorld AG, proizvođač kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) iz Unije, odnosno zainteresirana strana u smislu članka 23. stavka 4. Osnovne uredbe.

B.   PROIZVOD

(3)

Proizvod na koji se odnosi moguće izbjegavanje mjera kristalni su silicijski fotonaponski moduli ili ploče i ćelije vrste koja se rabi u kristalnim silicijskim fotonaponskim modulima ili pločama (debljina ćelija nije veća od 400 mikrometara), trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90 i podrijetlom ili poslani iz Narodne Republike Kine, osim ako su u provozu u smislu članka V. GATT-a („predmetni proizvod”).

(4)

Sljedeće vrste proizvoda isključene su iz definicije predmetnog proizvoda:

solarni punjači koji se sastoje od manje od šest ćelija, prijenosni su i opskrbljuju uređaje energijom ili pune baterije,

tankoslojni fotonaponski proizvodi,

kristalni silicijski fotonaponski proizvodi koji su trajno integrirani u električnu robu kada funkcija električne robe nije proizvodnja energije i kada navedena električna roba koristi električnu energiju proizvedenu pomoću integriranih kristalnih silicijskih fotonaponskih ćelija,

moduli ili ploče izlaznog napona od najviše 50 V DC i izlazne snage od najviše 50 W samo za izravnu uporabu kao punjači baterija u sustavima s istim svojstvima u pogledu napona i snage.

(5)

Proizvod iz ispitnog postupka istovjetan je proizvodu definiranom u prethodnim uvodnim izjavama 3. i 4., ali je poslan iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome je li deklariran kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana, i trenutačno je razvrstan u iste oznake KN kao predmetni proizvod („proizvod iz ispitnog postupka”).

C.   POSTOJEĆE MJERE

(6)

Mjere koje su trenutačno na snazi i koje se na prvi pogled izbjegavaju kompenzacijske su mjere uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1239/2013 (2) („postojeće mjere”).

D.   OSNOVA

(7)

Zahtjev sadržava dostatne dokaze o izbjegavanju kompenzacijskih mjera na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine uvozima proizvoda iz ispitnog postupka poslanog iz Malezije i Tajvana.

(8)

Dostavljen je sljedeći dokaz.

(9)

Zahtjev upućuje na znatnu promjenu u strukturi trgovine povezanu s izvozom iz Narodne Republike Kine, Malezije i Tajvana u Uniju do koje je došlo nakon uvođenja mjera, pri čemu za tu promjenu nema dostatnog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja te pristojbe.

(10)

Čini se da ta promjena proizlazi iz otpreme predmetnog proizvoda preko Malezije i Tajvana za Uniju. Međutim ispitnim su postupkom obuhvaćene sve prakse, postupci ili djelovanja za koje nema dostatnog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja kompenzacijske pristojbe.

(11)

Nadalje, zahtjev sadržava dostatne dokaze da su popravni učinci postojećih kompenzacijskih mjera na predmetni proizvod umanjeni, i u pogledu količine i u pogledu cijene. Čini se da je uvoz predmetnog proizvoda zamijenjen znatnim količinama uvoza proizvoda iz ispitnog postupka. Osim toga postoje dostatni dokazi o tome da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka obavlja po cijenama koje su niže od neštetne cijene utvrđene u ispitnom postupku koji je doveo do postojećih mjera.

(12)

Naposljetku, zahtjev sadržava dostatne dokaze o tome da se cijene proizvoda iz ispitnog postupka i dalje subvencioniraju kako je prethodno utvrđeno.

E.   POSTUPAK

(13)

S obzirom na prethodno navedeno, Komisija je zaključila da postoje dostatni dokazi na temelju kojih se može opravdati pokretanje ispitnog postupka u skladu s člankom 23. stavkom 4. Osnovne uredbe, a uvoz proizvoda iz ispitnog postupka, neovisno o tome je li deklariran kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana, uvjetovati evidentiranjem, u skladu s člankom 24. stavkom 5. Osnovne uredbe.

(14)

Vlade Narodne Republike Kine, Malezije i Tajvana pozvane su na savjetovanje.

(a)   Upitnici

(15)

Kako bi dobila informacije koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike poznatim izvoznicima/proizvođačima i poznatim udruženjima izvoznika/proizvođača u Maleziji i Tajvanu, poznatim izvoznicima/proizvođačima i poznatim udruženjima izvoznika/proizvođača u Narodnoj Republici Kini, poznatim uvoznicima i poznatim udruženjima uvoznika u Uniji i nadležnim tijelima Narodne Republike Kine, Malezije i Tajvana. Prema potrebi informacije se mogu tražiti i od industrije u Uniji.

(16)

U svakom slučaju, sve zainteresirane strane trebale bi se odmah javiti Komisiji, a najkasnije u rokovima određenima u članku 3. ove Uredbe, i zatražiti upitnik u roku određenom u članku 3. stavku 1. ove Uredbe, s obzirom na to da se rok određen u članku 3. stavku 2. ove Uredbe primjenjuje na sve zainteresirane strane.

(17)

Nadležna tijela Narodne Republike Kine, Malezije i Tajvana bit će primjereno obaviještena o pokretanju ispitnog postupka.

(b)   Prikupljanje informacija i održavanje saslušanja

(18)

Sve zainteresirane strane ovime se pozivaju da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave dokaze kojima ih potkrjepljuju. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane uz uvjet da one podnesu zahtjev u pisanom obliku i da dokažu da postoje posebni razlozi zbog kojih ih treba saslušati.

(c)   Izuzeće od evidentiranja uvoza ili od mjera

(19)

U skladu s člankom 23. stavkom 5. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka može se izuzeti od evidentiranja ili mjera ako se uvoz ne smatra izbjegavanjem mjera.

(20)

Budući da se moguće izbjegavanje mjera odvija izvan Unije, izuzeća se u skladu s člankom 23. stavkom 5. Osnovne uredbe mogu dodijeliti proizvođačima proizvoda iz ispitnog postupka u Maleziji i Tajvanu koji mogu dokazati da nisu povezani (3) ni s jednim proizvođačem koji podliježe postojećim mjerama (4) te za koje se utvrdi da ne sudjeluju u praksi izbjegavanja mjera, kako je utvrđeno člankom 23. stavkom 3. Osnovne uredbe. Proizvođači koji žele dobiti izuzeće trebaju podnijeti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u roku navedenom u članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

F.   EVIDENTIRANJE

(21)

U skladu s člankom 24. stavkom 5. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka trebao bi podlijegati evidentiranju kako bi se osiguralo da se, ako se ispitnim postupkom utvrdi izbjegavanje mjera, od dana kada je uvedeno evidentiranje takvog uvoza poslanog iz Malezije i Tajvana mogu ubirati kompenzacijske pristojbe u odgovarajućem iznosu.

G.   CARINSKA DEKLARACIJA

(22)

Statistički podaci o kristalnim silicijskim fotonaponskim modulima i ključnim elementima (tj. ćelijama) često se izražavaju u vatima. Međutim, u Kombiniranoj nomenklaturi iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (5) nije utvrđena takva dodatna jedinica za kristalne silicijske fotonaponske module i ključne elemente (tj. ćelije). Stoga je potrebno predvidjeti da se za uvoz proizvoda iz ispitnog postupka u deklaraciji za puštanje robe u slobodan promet moraju navesti ne samo podaci o težini u kilogramima ili tonama, već i vrijednost u vatima. Vrijednost u vatima navodi se za oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 i 8541409033.

H.   ROKOVI

(23)

U interesu pouzdanosti postupka potrebno je navesti rokove u kojima:

se zainteresirane strane mogu javiti Komisiji, izložiti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge informacije koje treba uzeti u obzir tijekom ispitnog postupka,

proizvođači u Maleziji i Tajvanu mogu zatražiti izuzeće od evidentiranja uvoza ili od mjera,

zainteresirane strane mogu podnijeti pisani zahtjev da ih Komisija sasluša.

(24)

Važno je skrenuti pozornost na činjenicu da je za ostvarivanje većine postupovnih prava predviđenih Osnovnom uredbom potrebno da se zainteresirana strana javi Komisiji u rokovima utvrđenima u članku 3. ove Uredbe.

I.   NESURADNJA

(25)

U slučajevima u kojima zainteresirana strana odbija pristup ili ne pruža potrebne informacije u zadanim rokovima ili ako znatno ometa ispitni postupak, pozitivni ili negativni nalazi mogu se donijeti na temelju dostupnih činjenica u skladu s člankom 28. Osnovne uredbe.

(26)

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće informacije, informacije se zanemaruju, a mogu se koristiti dostupne činjenice.

(27)

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje djelomično te se stoga nalazi temelje na činjenicama dostupnima u skladu s člankom 28. Osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

(28)

Uskraćivanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana pokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku predstavljalo dodatno opterećenje ili neopravdani dodatni trošak. Zainteresirana strana trebala bi odmah kontaktirati s Komisijom.

J.   VREMENSKI OKVIR ISPITNOG POSTUPKA

(29)

Ispitni postupak zaključit će se, u skladu s člankom 23. stavkom 4. Osnovne uredbe, u roku od devet mjeseci od dana objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije.

K.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(30)

Napominje se da će se svi osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obraditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

L.   SLUŽBENIK ZA SASLUŠANJA

(31)

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanja u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanja veza je između zainteresiranih strana i ispitnih službi Komisije. Službenik za saslušanja ispituje zahtjeve za uvid u spis, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba da ih se sasluša. Službenik za saslušanja može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom i posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoje pravo na obranu.

(32)

Zahtjev za saslušanje pred službenikom za saslušanja podnosi se u pisanom obliku i trebao bi sadržavati razloge za podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnom fazom ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije. Nakon toga, zahtjev za saslušanje mora se predati u rokovima koje je u svojoj komunikaciji sa strankama odredila Komisija.

(33)

Službenik za saslušanja isto tako omogućuje saslušanje uz sudjelovanje stranaka kako bi se mogla izložiti različita stajališta i ponuditi pobijajući dokazi o pitanjima koja su, među ostalim, povezana s postojanjem promjene u strukturi trgovine, (ne)dostatnim opravdanim razlogom ili ekonomskim opravdanjem za takvu promjenu, umanjivanjem popravnih učinaka postojećih mjera i postojanjem subvencije za uvozni istovjetni proizvod i/ili njegove dijelove.

(34)

Zainteresirane strane mogu potražiti dodatne informacije i podatke za kontakt na web-stranicama službenika za saslušanja na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovime se pokreće ispitni postupak u skladu s člankom 23. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 597/2009 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 1239/2013 ako se u Uniju uvoze kristalni silicijski fotonaponski moduli ili ploče i ćelije vrste koja se rabi u kristalnim silicijskim fotonaponskim modulima ili pločama (debljina ćelija nije veća od 400 mikrometara), trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90 (oznake TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), poslani iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana.

Ispitni postupak ne odnosi se na uvoze sljedećih proizvoda u Uniju:

solarni punjači koji se sastoje od manje od šest ćelija, prijenosni su i opskrbljuju uređaje energijom ili pune baterije,

tankoslojni fotonaponski proizvodi,

kristalni silicijski fotonaponski proizvodi koji su trajno integrirani u električnu robu kada funkcija električne robe nije proizvodnja energije i kada navedena električna roba koristi električnu energiju proizvedenu pomoću integriranih kristalnih silicijskih fotonaponskih ćelija,

moduli ili ploče izlaznog napona od najviše 50 V DC i izlazne snage od najviše 50 W samo za izravnu uporabu kao punjači baterija u sustavima s istim svojstvima u pogledu napona i snage.

Članak 2.

Carinska tijela poduzimaju, u skladu s člankom 23. stavkom 4. i člankom 24. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 597/2009, odgovarajuće mjere radi evidentiranja uvoza u Uniju iz članka 1. ove Uredbe.

Evidentiranje istječe devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Komisija može uredbom uputiti carinska nadležna tijela da prestanu evidentirati uvoz u Uniju proizvoda koje su proizveli proizvođači koji su zatražili izuzeće od evidentiranja i za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete za odobravanje izuzeća.

Kada se deklaracija za puštanje robe u slobodan promet predaje s obzirom na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) trenutačno razvrstanih u oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 i 8541409033, te oznake TARIC i vrijednost u vatima uvezene robe unose se u odgovarajuće polje te deklaracije.

Države članice svaki mjesec obavješćuju Komisiju o vrijednosti u vatima za oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 i 8541409033.

Članak 3.

1.   Upitnici se od Komisije moraju zatražiti u roku od 15 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije.

2.   Ako zainteresirane strane žele da se njihove izjave uzmu u obzir tijekom ispitnog postupka, moraju se javiti Komisiji, izložiti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge informacije u roku od 37 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije, osim ako je utvrđeno drukčije.

3.   Proizvođači u Maleziji i Tajvanu koji zahtijevaju izuzeće uvoza od evidentiranja ili od mjera moraju dostaviti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u istom roku od 37 dana.

4.   Zainteresirane strane također mogu od Komisije zatražiti saslušanje u istom roku od 37 dana.

5.   Nositelji autorskih prava dopuštaju upotrebu informacija dostavljenih Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite koje podliježu autorskim pravima. Prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, zainteresirane strane moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se izričito dopušta sljedeće: (a) da Komisija upotrebljava informacije i podatke u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite, uključujući njegovu objavu u Službenom listu Europske unije i (b) da se informacije i/ili podaci pružaju zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku.

6.   Sve informacije koje zainteresirana strana dostavlja u pisanom obliku, uključujući informacije koje se traže u ovoj Uredbi, ispunjene upitnike i korespondenciju, i za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje nose oznaku „Limited” („Ograničeno”) (7). Ako zatraže povjerljivo postupanje, zainteresirane strane moraju dokazati osnovanost u skladu s člankom 29. stavkom 1. Osnovne uredbe.

7.   Zainteresirane strane koje dostavljaju informacije s oznakom „Limited” moraju dostaviti sažetke tih informacija u obliku koji nije povjerljiv, u skladu s člankom 29. stavkom 2. Osnovne uredbe, koji moraju biti označeni oznakom „For inspection by interested parties” („Na uvid zainteresiranim stranama”). Sažeci moraju biti dovoljno detaljni kako bi omogućili razumijevanje suštine informacija dostavljenih kao povjerljivih. Ako zainteresirana strana koja pruža povjerljive informacije ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva u traženom obliku i na traženoj razini kvalitete, takve se informacije ne moraju uzeti u obzir, osim ako zainteresirane strane mogu dokazati da takve informacije nisu pogodne za sažetak. U takvim se izvanrednim okolnostima mora dostaviti izjava o razlozima zašto takav sažetak nije moguć.

8.   Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-ROM-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Ako se koriste e-poštom, zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske iz dokumenta „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenog na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime/naziv, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je to ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon dostave podataka za kontakt Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako je zbog prirode dokumenta koji se šalje potrebno koristiti se preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno spomenutim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

9.   Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 188, 18.7.2009., str. 93.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1239/2013 od 2. prosinca 2013. o uvođenju konačne kompenzacijske pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine (SL L 325, 5.12.2013., str. 66.).

(3)  U skladu s člankom 143. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice, osobe se smatraju povezanima samo: (a) ako je jedna službenik ili direktor poduzeća u vlasništvu druge osobe i obratno; (b) ako su pravno priznati partneri u poslu; (c) ako su poslodavac i posloprimac; (d) ako je bilo koja osoba izravni ili neizravni vlasnik, nadzire ili posjeduje 5 % ili više glavnih dionica s pravom glasa ili udjela u obje osobe; (e) jedna od njih, izravno ili neizravno, nadzire drugu; (f) obje, izravno ili neizravno, nadzire treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno nadziru treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji. Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u jednom od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šogor i šogorica. (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.) U tom kontekstu „osoba” znači svaka fizička ili pravna osoba.

(4)  Međutim, čak i ako su proizvođači povezani u prethodno navedenom smislu s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju postojeće mjere, izuzeće se još uvijek može odobriti ako nema dokaza da je odnos s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju postojeće mjere uspostavljen ili da se upotrebljava radi izbjegavanja tih mjera.

(5)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(7)  Dokument s oznakom „Limited” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 29. Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 (SL L 188, 18.7.2009., str. 93.) i člankom 12. Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama. To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/60


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/833

оd 28. svibnja 2015.

o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1238/2013 na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine uvozom kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 13. stavak 3. i članak 14. stavak 5.,

nakon što je obavijestila države članice,

budući da:

A.   ZAHTJEV

(1)

Europska komisija („Komisija”) zaprimila je zahtjev u skladu s člankom 13. stavkom 3. i člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe za ispitivanje mogućeg izbjegavanja antidampinških mjera uvedenih na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine te za uvjetovanje evidentiranjem uvoza kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) poslanih iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana.

(2)

Zahtjev je 15. travnja 2015. podnijelo društvo SolarWorld AG, proizvođač kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) iz Unije, odnosno zainteresirana strana u smislu članka 13. stavka 3. Osnovne uredbe.

B.   PROIZVOD

(3)

Proizvod na koji se odnosi moguće izbjegavanje mjera kristalni su silicijski fotonaponski moduli ili ploče i ćelije vrste koja se rabi u kristalnim silicijskim fotonaponskim modulima ili pločama (debljina ćelija nije veća od 400 mikrometara), trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90 i podrijetlom ili poslani iz Narodne Republike Kine, osim ako su u provozu u smislu članka V. GATT-a („predmetni proizvod”).

(4)

Sljedeće vrste proizvoda isključene su iz definicije predmetnog proizvoda:

solarni punjači koji se sastoje od manje od šest ćelija, prijenosni su i opskrbljuju uređaje energijom ili pune baterije,

tankoslojni fotonaponski proizvodi,

kristalni silicijski fotonaponski proizvodi koji su trajno integrirani u električnu robu kada funkcija električne robe nije proizvodnja energije i kada navedena električna roba koristi električnu energiju proizvedenu pomoću integriranih kristalnih silicijskih fotonaponskih ćelija,

moduli ili ploče izlaznog napona od najviše 50 V DC i izlazne snage od najviše 50 W samo za izravnu uporabu kao punjači baterija u sustavima s istim svojstvima u pogledu napona i snage.

(5)

Proizvod iz ispitnog postupka istovjetan je proizvodu definiranom u prethodnim uvodnim izjavama 3. i 4., ali je poslan iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome je li deklariran kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana, i trenutačno je razvrstan u iste oznake KN kao predmetni proizvod („proizvod iz ispitnog postupka”).

C.   POSTOJEĆE MJERE

(6)

Mjere koje su trenutačno na snazi i koje se na prvi pogled izbjegavaju antidampinške su mjere uvedene Provedbenom uredbom Vijeća (EU) br. 1238/2013 (2) („postojeće mjere”).

D.   OSNOVA

(7)

Zahtjev sadržava dostatne dokaze o izbjegavanju antidampinških mjera na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine uvozima proizvoda iz ispitnog postupka poslanog iz Malezije i Tajvana.

(8)

Dostavljen je sljedeći dokaz.

(9)

Zahtjev upućuje na znatnu promjenu u strukturi trgovine povezanu s izvozom iz Narodne Republike Kine, Malezije i Tajvana u Uniju do koje je došlo nakon uvođenja mjera, pri čemu za tu promjenu nema dostatnog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja te pristojbe.

(10)

Čini se da ta promjena proizlazi iz otpreme predmetnog proizvoda preko Malezije i Tajvana za Uniju. Međutim ispitnim su postupkom obuhvaćene sve prakse, postupci ili djelovanja za koje nema dostatnog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja antidampinške pristojbe.

(11)

Nadalje, zahtjev sadržava dostatne dokaze da su popravni učinci postojećih antidampinških mjera na predmetni proizvod umanjeni, i u pogledu količine i u pogledu cijene. Čini se da je uvoz predmetnog proizvoda zamijenjen znatnim količinama uvoza proizvoda iz ispitnog postupka. Osim toga postoje dostatni dokazi o tome da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka obavlja po cijenama koje su niže od neštetne cijene utvrđene u ispitnom postupku koji je doveo do postojećih mjera.

(12)

Naposljetku, zahtjev sadržava dostatne dokaze o tome da su cijene proizvoda iz ispitnog postupka dampinške u odnosu na prethodno utvrđenu uobičajenu vrijednost.

E.   POSTUPAK

(13)

S obzirom na prethodno navedeno, Komisija je zaključila da postoje dostatni dokazi na temelju kojih se može opravdati pokretanje ispitnog postupka u skladu s člankom 13. stavkom 3. Osnovne uredbe, a uvoz proizvoda iz ispitnog postupka, neovisno o tome je li deklariran kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana, uvjetovati evidentiranjem, u skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe.

(a)   Upitnici

(14)

Kako bi dobila informacije koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike poznatim izvoznicima/proizvođačima i poznatim udruženjima izvoznika/proizvođača u Maleziji i Tajvanu, poznatim izvoznicima/proizvođačima i poznatim udruženjima izvoznika/proizvođača u Narodnoj Republici Kini, poznatim uvoznicima i poznatim udruženjima uvoznika u Uniji i nadležnim tijelima Narodne Republike Kine, Malezije i Tajvana. Prema potrebi informacije se mogu tražiti i od industrije u Uniji.

(15)

U svakom slučaju, sve zainteresirane strane trebale bi se odmah javiti Komisiji, a najkasnije u rokovima određenima u članku 3. ove Uredbe, i zatražiti upitnik u roku određenom u članku 3. stavku 1. ove Uredbe, s obzirom na to da se rok određen u članku 3. stavku 2. ove Uredbe primjenjuje na sve zainteresirane strane.

(16)

Nadležna tijela Narodne Republike Kine, Malezije i Tajvana bit će primjereno obaviještena o pokretanju ispitnog postupka.

(b)   Prikupljanje informacija i održavanje saslušanja

(17)

Sve zainteresirane strane ovime se pozivaju da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave dokaze kojima ih potkrjepljuju. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane uz uvjet da one podnesu zahtjev u pisanom obliku i da dokažu da postoje posebni razlozi zbog kojih ih treba saslušati.

(c)   Izuzeće od evidentiranja uvoza ili od mjera

(18)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka može se izuzeti od evidentiranja ili mjera ako se uvoz ne smatra izbjegavanjem mjera.

(19)

Budući da se moguće izbjegavanje mjera odvija izvan Unije, izuzeća se u skladu s člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe mogu dodijeliti proizvođačima proizvoda iz ispitnog postupka u Maleziji i Tajvanu koji mogu dokazati da nisu povezani (3) ni s jednim proizvođačem koji podliježe postojećim mjerama (4) te za koje se utvrdi da ne sudjeluju u praksi izbjegavanja mjera, kako je utvrđeno člankom 13. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 2. Osnovne uredbe. Proizvođači koji žele dobiti izuzeće trebaju podnijeti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u roku navedenom u članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

F.   EVIDENTIRANJE

(20)

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka trebao bi podlijegati evidentiranju kako bi se osiguralo da se, ako se ispitnim postupkom utvrdi izbjegavanje mjera, od dana kada je uvedeno evidentiranje takvog uvoza poslanog iz Malezije i Tajvana mogu ubirati antidampinške pristojbe u odgovarajućem iznosu.

G.   CARINSKA DEKLARACIJA

(21)

Statistički podaci o kristalnim silicijskim fotonaponskim modulima i ključnim elementima (tj. ćelijama) često se izražavaju u vatima. Međutim, u Kombiniranoj nomenklaturi iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (5) nije utvrđena takva dodatna jedinica za kristalne silicijske fotonaponske module i ključne elemente (tj. ćelije). Stoga je potrebno predvidjeti da se za uvoz proizvoda iz ispitnog postupka u deklaraciji za puštanje robe u slobodan promet moraju navesti ne samo podaci o težini u kilogramima ili tonama, već i vrijednost u vatima. Vrijednost u vatima navodi se za oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 i 8541409033.

H.   ROKOVI

(22)

U interesu pouzdanosti postupka potrebno je navesti rokove u kojima:

se zainteresirane strane mogu javiti Komisiji, izložiti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge informacije koje treba uzeti u obzir tijekom ispitnog postupka,

proizvođači u Maleziji i Tajvanu mogu zatražiti izuzeće od evidentiranja uvoza ili od mjera,

zainteresirane strane mogu podnijeti pisani zahtjev da ih Komisija sasluša.

(23)

Važno je skrenuti pozornost na činjenicu da je za ostvarivanje većine postupovnih prava predviđenih Osnovnom uredbom potrebno da se zainteresirana strana javi Komisiji u rokovima utvrđenima u članku 3. ove Uredbe.

I.   NESURADNJA

(24)

U slučajevima u kojima zainteresirana strana odbija pristup ili ne pruža potrebne informacije u zadanim rokovima ili ako znatno ometa ispitni postupak, pozitivni ili negativni nalazi mogu se donijeti na temelju dostupnih činjenica u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

(25)

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće informacije, informacije se zanemaruju, a mogu se koristiti dostupne činjenice.

(26)

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje djelomično te se stoga nalazi temelje na činjenicama dostupnima u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

(27)

Uskraćivanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana pokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku predstavljalo dodatno opterećenje ili neopravdani dodatni trošak. Zainteresirana strana trebala bi odmah kontaktirati s Komisijom.

J.   VREMENSKI OKVIR ISPITNOG POSTUPKA

(28)

Ispitni postupak zaključit će se, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Osnovne uredbe, u roku od devet mjeseci od dana objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije.

K.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(29)

Napominje se da će se svi osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obraditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

L.   SLUŽBENIK ZA SASLUŠANJA

(30)

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanja u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanja veza je između zainteresiranih strana i ispitnih službi Komisije. Službenik za saslušanja ispituje zahtjeve za uvid u spis, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba da ih se sasluša. Službenik za saslušanja može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom i posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoje pravo na obranu.

(31)

Zahtjev za saslušanje pred službenikom za saslušanja podnosi se u pisanom obliku i trebao bi sadržavati razloge za podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnom fazom ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije. Nakon toga, zahtjev za saslušanje mora se predati u rokovima koje je u svojoj komunikaciji sa strankama odredila Komisija.

(32)

Službenik za saslušanja isto tako omogućuje saslušanje uz sudjelovanje stranaka kako bi se mogla izložiti različita stajališta i ponuditi pobijajući dokazi o pitanjima koja su, među ostalim, povezana s postojanjem promjene u strukturi trgovine, (ne)dostatnim opravdanim razlogom ili ekonomskim opravdanjem za takvu promjenu, umanjivanjem popravnih učinaka postojećih mjera i dampingom u odnosu na prethodno utvrđenu uobičajenu vrijednost.

(33)

Zainteresirane strane mogu potražiti dodatne informacije i podatke za kontakt na web-stranicama službenika za saslušanja na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovime se pokreće ispitni postupak u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se mjere uvedene Provedbenom uredbom (EU) br. 1238/2013 ako se u Uniju uvoze kristalni silicijski fotonaponski moduli ili ploče i ćelije vrste koja se rabi u kristalnim silicijskim fotonaponskim modulima ili pločama (debljina ćelija nije veća od 400 mikrometara), trenutačno razvrstani u oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 i ex 8541 40 90 (oznake TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), poslani iz Malezije i Tajvana, neovisno o tome jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije i Tajvana.

Ispitni postupak ne odnosi se na uvoze sljedećih proizvoda u Uniju:

solarni punjači koji se sastoje od manje od šest ćelija, prijenosni su i opskrbljuju uređaje energijom ili pune baterije,

tankoslojni fotonaponski proizvodi,

kristalni silicijski fotonaponski proizvodi koji su trajno integrirani u električnu robu kada funkcija električne robe nije proizvodnja energije i kada navedena električna roba koristi električnu energiju proizvedenu pomoću integriranih kristalnih silicijskih fotonaponskih ćelija,

moduli ili ploče izlaznog napona od najviše 50 V DC i izlazne snage od najviše 50 W samo za izravnu uporabu kao punjači baterija u sustavima s istim svojstvima u pogledu napona i snage.

Članak 2.

Carinska tijela poduzimaju, u skladu s člankom 13. stavkom 3. i člankom 14. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1225/2009, odgovarajuće mjere radi evidentiranja uvoza u Uniju iz članka 1. ove Uredbe.

Evidentiranje istječe devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Komisija može uredbom uputiti carinska nadležna tijela da prestanu evidentirati uvoz u Uniju proizvoda koje su proizveli proizvođači koji su zatražili izuzeće od evidentiranja i za koje je utvrđeno da ispunjavaju uvjete za odobravanje izuzeća.

Kada se deklaracija za puštanje robe u slobodan promet predaje s obzirom na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) trenutačno razvrstanih u oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 i 8541409033, te oznake TARIC i vrijednost u vatima uvezene robe unose se u odgovarajuće polje te deklaracije.

Države članice svaki mjesec obavješćuju Komisiju o vrijednosti u vatima za oznake TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 i 8541409033.

Članak 3.

1.   Upitnici se od Komisije moraju zatražiti u roku od 15 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije.

2.   Ako zainteresirane strane žele da se njihove izjave uzmu u obzir tijekom ispitnog postupka, moraju se javiti Komisiji, izložiti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge informacije u roku od 37 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije, osim ako je utvrđeno drukčije.

3.   Proizvođači u Maleziji i Tajvanu koji zahtijevaju izuzeće uvoza od evidentiranja ili od mjera moraju dostaviti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u istom roku od 37 dana.

4.   Zainteresirane strane također mogu od Komisije zatražiti saslušanje u istom roku od 37 dana.

5.   Nositelji autorskih prava dopuštaju upotrebu informacija dostavljenih Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite koje podliježu autorskim pravima. Prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, zainteresirane strane moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se izričito dopušta sljedeće: (a) da Komisija upotrebljava informacije i podatke u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite, uključujući njegovu objavu u Službenom listu Europske unije, i (b) da se informacije i/ili podaci pružaju zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku.

6.   Sve informacije koje zainteresirana strana dostavlja u pisanom obliku, uključujući informacije koje se traže u ovoj Uredbi, ispunjene upitnike i korespondenciju, i za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje nose oznaku „Limited” („Ograničeno”) (7). Ako zatraže povjerljivo postupanje, zainteresirane strane moraju dokazati osnovanost u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1225/2009.

7.   Zainteresirane strane koje dostavljaju informacije s oznakom „Limited” moraju dostaviti sažetke tih informacija u obliku koji nije povjerljiv, u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1225/2009, koji moraju biti označeni oznakom „For inspection by interested parties” („Na uvid zainteresiranim stranama”). Sažeci moraju biti dovoljno detaljni kako bi omogućili razumijevanje suštine informacija dostavljenih kao povjerljivih. Ako zainteresirana strana koja pruža povjerljive informacije ne dostavi sažetak u verziji koja nije povjerljiva u traženom obliku i na traženoj razini kvalitete, takve se informacije ne moraju uzeti u obzir, osim ako zainteresirane strane mogu dokazati da takve informacije nisu pogodne za sažetak. U takvim se izvanrednim okolnostima mora dostaviti izjava o razlozima zašto takav sažetak nije moguć.

8.   Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-ROM-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Ako se koriste e-poštom, zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske iz dokumenta „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenog na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime/naziv, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je to ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Nakon dostave podataka za kontakt Komisija će sa zainteresiranim stranama komunicirati isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente Komisije primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako je zbog prirode dokumenta koji se šalje potrebno koristiti se preporučenom poštom. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno spomenutim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

9.   Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1238/2013 od 2. prosinca 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine (SL L 325, 5.12.2013., str. 1.).

(3)  U skladu s člankom 143. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Carinskog zakonika Zajednice, osobe se smatraju povezanima samo: (a) ako je jedna službenik ili direktor poduzeća u vlasništvu druge osobe i obratno; (b) ako su pravno priznati partneri u poslu; (c) ako su poslodavac i posloprimac; (d) ako je bilo koja osoba izravni ili neizravni vlasnik, nadzire ili posjeduje 5 % ili više glavnih dionica s pravom glasa ili udjela u obje osobe; (e) jedna od njih, izravno ili neizravno, nadzire drugu; (f) obje, izravno ili neizravno, nadzire treća osoba; (g) ako zajedno izravno ili neizravno nadziru treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji. Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u jednom od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šogor i šogorica. (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.) U tom kontekstu „osoba” znači svaka fizička ili pravna osoba.

(4)  Međutim, čak i ako su proizvođači povezani u prethodno navedenom smislu s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju postojeće mjere, izuzeće se još uvijek može odobriti ako nema dokaza da je odnos s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju postojeće mjere uspostavljen ili da se upotrebljava radi izbjegavanja tih mjera.

(5)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(7)  Dokument s oznakom „Limited” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.) i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/67


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/834

оd 28. svibnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/69


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/835

od 11. svibnja 2015.

o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EU-EFTA o zajedničkom provozu u pogledu donošenja Odluke o izmjeni Konvencije o zajedničkom provoznom postupku

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4., u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 15.a Konvencije između Europske ekonomske zajednice, Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije o zajedničkom provoznom postupku (1) („Konvencija”) omogućuje se da treća zemlja postane ugovorna stranka Konvencije slijedom odluke Zajedničkog odbora osnovanog tom Konvencijom o pozivanju te zemlje.

(2)

Člankom 15. Konvencije Zajednički odbor EU-EFTA ovlašćuje se da preporučuje izmjene Konvencije i njezinih dodataka te da donosi odluke o njima.

(3)

Bivša jugoslavenska republika Makedonija formalno je izrazila želju pridružiti se sustavu zajedničkog provoza.

(4)

Nakon što je ispunila bitne pravne i strukturne zahtjeve te zahtjeve u pogledu informacijskih tehnologija koji su preduvjeti za pristup te nakon formalnog postupka pristupa, bivša jugoslavenska republika Makedonija može pristupiti Konvenciji.

(5)

Proširenje sustava zajedničkog provoza iziskuje izmjene Konvencije koje se odnose na nova jezična upućivanja na službenom jeziku bivše jugoslavenske republike Makedonije i na odgovarajuće prilagodbe jamstvenih isprava.

(6)

Predložene izmjene predstavljene su i o njima se raspravljalo u okviru radne skupine EU-EFTA o „zajedničkom provozu” i „pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom” te je tekst preliminarno odobren.

(7)

Stajalište Unije o predloženim izmjenama trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu Odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje u ime Unije treba donijetiu okviru Zajedničkog odbora EU-EFTA o zajedničkom provozu temelji se na nacrtu Odluke priloženom ovoj Odluci.

Predstavnici Unije u okviru Zajedničkog odbora EU-EFTA mogu dogovoriti manje izmjene nacrta Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. DŪKLAVS


(1)  SL L 226, 13.8.1987., str. 2.


NACRT

ODLUKE br. …/2015 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-EFTA O ZAJEDNIČKOM PROVOZU

od…

o izmjeni Konvencije o zajedničkom provoznom postupku

ZAJEDNIČKI ODBOR EU-EFTA,

uzimajući u obzir Konvenciju od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku (1), a posebno njezin članak 15. stavak 3. točku (a),

budući da:

(1)

Bivša jugoslavenska republika Makedonija izrazila je želju pristupiti Konvenciji od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku („Konvencija”) te je slijedom Odluke br. …/2015 od … 2015 (*). Zajedničkog odbora uspostavljenog Konvencijom pozvana da to učini.

(2)

U skladu s time, verzije upućivanja na službenom jeziku bivše jugoslavenske republike Makedonije koje se upotrebljavaju u Konvenciji trebalo bi umetnuti u Konvenciju prema odgovarajućem redoslijedu.

(3)

Primjenu ove Odluke trebalo bi povezati s datumom pristupa bivše jugoslavenske republike Makedonije Konvenciji.

(4)

Kako bi se omogućilo upotrebu jamstvenih obrazaca tiskanih u skladu s kriterijima na snazi prije datuma pristupa bivše jugoslavenske republike Makedonije, trebalo bi utvrditi prijelazno razdoblje tijekom kojeg bi se tiskani obrasci, uz određene prilagodbe, mogli nastaviti upotrebljavati.

(5)

Stoga bi Konvenciju trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dodatak III. Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Ova se Odluka primjenjuje od 1. srpnja 2015.

2.   Obrasci koji se temelje na predlošcima obrazaca iz priloga C1., C2., C3., C4., C5. i C6. Dodatku III. u verziji u kojoj su na snazi od 1. prosinca 2012. mogu se i dalje upotrebljavati do 1. svibnja 2016., podložno potrebnim geografskim prilagodbama i prilagodbama u vezi s adresom za dostavu ili ovlaštenim zastupnikom.

Sastavljeno u Bruxellesu … 2015.

Za Zajednički odbor EU-EFTA

Predsjednik


(1)  SL L 226, 13.8.1987., str. 2.

(*)  SL: molimo umetnuti referentni broj i datum donošenja Odluke sadržane u dok. ST08194/2015.


PRILOG

1.

U Prilogu B1. u polju 51. između Latvije i Malte dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) bivša jugoslavenska republika Makedonija”

.

2.

U Prilogu B6. glava III. mijenja se kako slijedi:

2.1

U prvom dijelu tablice „Valjanost ograničena – 99200” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Ограничено важење”

.

2.2

U drugom dijelu tablice „Oslobođeno – 99201” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Изземање”

.

2.3

U trećem dijelu tablice „Alternativni dokaz – 99202” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Алтернативен доказ”

.

2.4

U četvrtom dijelu tablice „Razlike: carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) – 99203” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)”

.

2.5

U petom dijelu tablice „Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama na temelju Uredbe/Direktive/Odluke br. … – 99204” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № … .”

.

2.6

U šestom dijelu tablice „Oslobođeno od propisanog plana puta – 99205” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Изземање од пропишан правец на движење”

.

2.7

U sedmom dijelu tablice „Ovlašteni pošiljatelj – 99206” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK. (*) Овластен испраќач”

.

2.8

U osmom dijelu tablice „Oslobođeno potpisa – 99207” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK. (*) Изземање од потпис”

.

2.9

U devetom dijelu tablice „ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO – 99208” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА”

.

2.10

U 10. dijelu tablice „NEOGRANIČENA UPORABA – 99209” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ”

.

2.11

U 11. dijelu tablice „Izdano naknadno – 99210” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Дополнително издадено”

2.12

U 12. dijelu tablice „Razni – 99211” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Различни”

.

2.13

U 13. dijelu tablice „Rasuto – 99212” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Рефус”

.

2.14

U 14. dijelu tablice „Pošiljatelj – 99213” ispred MT dodaje se sljedeća alineja:

„MK (*) Испраќач

.

3.

Prilog C1. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„PRILOG C1.

Zajednički provozni postupak/provozni postupak Zajednice

Jamstvena isprava

Pojedinačno jamstvo

I.   Izjava jamca

1.

Potpisnik (1) … s boravištem u (2) … solidarno jamči u jamstvenoj carinarnici u … do najvišeg iznosa od … u korist Europske unije (koju čine Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Republika Hrvatska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska te Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) i Republike Islanda, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije, Republike Turske, Kneževine Andore i Republike San Marino (3) u odnosu na svaki iznos glavnice, sporednih obveza te troškova i nadoplata – ali ne i novčanih kazni – za koji glavni obveznik (4) može biti ili postati odgovoran gore navedenim zemljama za dug u obliku carine i drugih nameta koji se primjenjuju na dolje opisanu robu koja je stavljena u provozni postupak Zajednice ili u zajednički provozni postupak od polazne carinarnice … do odredišne carinarnice ….

Opis robe: ….

2.

Potpisnik se obvezuje da će na prvi pisani poziv nadležnih tijela zemalja iz stavka 1., a najkasnije u roku od 30 dana od dana poziva, platiti tražene iznose, osim ako on ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dokaže da je postupak završen.

Nadležna tijela mogu iz bilo kojeg razloga koji smatraju valjanim na zahtjev potpisnika produljiti rok od 30 dana od dana poziva na plaćanje u kojem je on dužan platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobravanja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da taj iznos odgovara iznosu koji bi u sličnim okolnostima bio naplaćen na tržištu novca ili na financijskom tržištu u dotičnoj zemlji.

3.

Ova izjava vrijedi od dana kada je prihvati jamstvena carinarnica. Potpisnik je i dalje odgovoran za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom provoznog postupka Zajednice ili zajedničkog provoznog postupka koji je obuhvaćen ovom izjavom i koji je započeo prije nego što su opoziv ili ukidanje jamstva počeli proizvoditi učinke, čak i ako je zahtjev za plaćanje podnesen nakon tog datuma.

4.

Za potrebe ove izjave potpisnik navodi svoju adresu za dostavu (5) u svakoj od ostalih zemalja iz stavka 1.:

Zemlja

Prezime i ime, ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

Potpisnik potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obavijesti te sve formalnosti ili postupci povezani s ovom izjavom koji su upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od njegovih adresa za dostavu.

Potpisnik potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima on ima adresu za dostavu.

Potpisnik se obvezuje da neće promijeniti svoje adrese za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstvenu carinarnicu.

Sastavljeno u: … …

(Potpis) (6)

II.   Prihvat od strane jamstvene carinarnice

Jamstvena carinarnica …

Izjava jamca prihvaćena je … za pokrivanje provoznog postupka Zajednice/zajedničkog provoznog postupka koji se provodi uz uporabu provozne deklaracije br. … od … (7).

(Pečat i potpis)”

4.

Prilog C2. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„PRILOG C2.

Zajednički provozni postupak/provozni postupak Zajednice

Jamstvena isprava

Pojedinačno jamstvo u obliku kupona

I.   Izjava jamca

1.

Potpisnik (8) …s boravištem u (9) … solidarno jamči u jamstvenoj carinarnici u … u korist Europske unije (koju čine Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Republika Hrvatska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska te Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) i Republike Islanda, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije, Republike Turske, Kneževine Andore i Republike San Marino (10) u odnosu na svaki iznos glavnice, sporednih obveza te troškova i nadoplata – ali ne i novčanih kazni – za koji glavni obveznik može biti ili postati odgovoran gore navedenim zemljama za dug u obliku carine i drugih nameta koji se primjenjuju na robu koja je stavljena u provozni postupak Zajednice ili u zajednički provozni postupak, a za koju se potpisnik obvezao izdati kupone pojedinačnog jamstva u najvišem iznosu od EUR 7 000 po kuponu.

2.

Potpisnik se obvezuje da će na prvi pisani poziv nadležnih tijela zemalja iz stavka 1., a najkasnije u roku od 30 dana od dana poziva, platiti tražene iznose u visini do EUR 7 000 po kuponu pojedinačnog jamstva, osim ako on ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dokaže da je postupak završen.

Nadležna tijela mogu iz bilo kojeg razloga koji smatraju valjanim na zahtjev potpisnika produljiti rok od 30 dana od dana poziva na plaćanje u kojem je on dužan platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobravanja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da taj iznos odgovara iznosu koji bi u sličnim okolnostima bio naplaćen na tržištu novca ili na financijskom tržištu u dotičnoj zemlji.

3.

Ova izjava vrijedi od dana kada je prihvati jamstvena carinarnica. Potpisnik je i dalje odgovoran za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom provoznog postupka Zajednice ili zajedničkog provoznog postupka koji je obuhvaćen ovom izjavom i koji je započeo prije nego što su opoziv ili ukidanje jamstva počeli proizvoditi učinke, čak i ako je zahtjev za plaćanje podnesen nakon tog datuma.

4.

Za potrebe ove izjave potpisnik navodi svoju adresu za dostavu (11) u svakoj od ostalih zemalja iz stavka 1.:

Zemlja

Prezime i ime, ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

Potpisnik potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obavijesti te sve formalnosti ili postupci povezani s ovom izjavu koji su upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od njegovih adresa za dostavu.

Potpisnik potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima on ima adresu za dostavu.

Potpisnik se obvezuje da neće promijeniti svoje adrese za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstvenu carinarnicu.

Sastavljeno u: … …

(Potpis) (12)

II.   Prihvat od strane jamstvene carinarnice

Jamstvena carinarnica

Izjava jamca prihvaćena

(Pečat i potpis)”

5.

Prilog C4. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„PRILOG C4.

Zajednički provozni postupak/provozni postupak zajednice

Jamstvena isprava

Zajedničko jamstvo

I.   Izjava jamca

1.

Potpisnik (13) … s boravištem u (14) … solidarno jamči u jamstvenoj carinarnici u … do najvišeg iznosa od… koji je 100/50/30 (15) % referentnog iznosa, u korist Europske unije (koju čine Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Republika Hrvatska, Talijanska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Mađarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska te Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) i Republike Islanda, bivše jugoslavenske republike Makedonije, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije, Republike Turske, Kneževine Andore i Republike San Marino (16) u odnosu na svaki iznos glavnice, sporednih obveza te troškova i nadoplata – ali ne i novčanih kazni – za koji glavni obveznik (17) … može biti ili postati odgovoran gore navedenim zemljama za dug u obliku carine i drugih nameta koji se primjenjuju na robu koja je stavljena u provozni postupak Zajednice ili u zajednički provozni postupak.

2.

Potpisnik se obvezuje da će na prvi pisani poziv nadležnih tijela zemalja iz stavka 1., a najkasnije u roku od 30 dana od dana poziva, platiti tražene iznose do granice gore navedenog najvišeg iznosa, osim ako on ili neka druga zainteresirana osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima dokaže da je postupak završen.

Nadležna tijela mogu iz bilo kojeg razloga koji smatraju valjanim na zahtjev potpisnika produljiti rok od 30 dana od dana poziva na plaćanje u kojem je on dužan platiti tražene iznose. Troškovi nastali zbog odobravanja tog dodatnog roka, a posebno kamate, moraju se obračunati tako da taj iznos odgovara iznosu koji bi u sličnim okolnostima bio naplaćen na tržištu novca ili na financijskom tržištu u dotičnoj zemlji.

Taj se iznos ne može umanjiti za iznose koji su već plaćeni na temelju ove izjave, osim ako se potpisnika pozove da plati dug koji nastane tijekom provoznog postupka Zajednice ili zajedničkog provoznog postupka koji je započeo prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanje ili u roku od 30 dana nakon toga.

3.

Ova izjava vrijedi od dana kada je prihvati jamstvena carinarnica. Potpisnik je i dalje odgovoran za plaćanje svakog duga koji nastane tijekom provoznog postupka Zajednice ili zajedničkog provoznog postupka koji je obuhvaćen ovom izjavom i koji je započeo prije nego što su opoziv ili ukidanje jamstva počeli proizvoditi učinke, čak i ako je zahtjev za plaćanje podnesen nakon tog datuma.

4.

Za potrebe ove izjave potpisnik navodi svoju adresu za dostavu (18) u svakoj od ostalih zemalja iz stavka 1.:

Zemlja

Prezime i ime, ili naziv poduzeća, i puna adresa

 

 

Potpisnik potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obavijesti te sve formalnosti ili postupci povezani s ovom izjavom koji su upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od njegovih adresa za dostavu.

Potpisnik potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima on ima adresu za dostavu.

Potpisnik se obvezuje da neće promijeniti svoje adrese za dostavu, ili ako mora promijeniti jednu ili više od tih adresa, da će unaprijed obavijestiti jamstvenu carinarnicu.

Sastavljeno u: … …

(Potpis) (19)

II.   Prihvat od strane jamstvene carinarnice

Jamstvena carinarnica

Izjava jamca prihvaćena

(Pečat i potpis)”

6.

U polju 7. Priloga C5. između riječi „Island” i „Norveška” umeću se riječi „bivša jugoslavenska republika Makedonija”.

7.

U polju 6. Priloga C6. između riječi „Island” i „Norveška” umeću se riječi „bivša jugoslavenska republika Makedonija”.


(1)  Prezime i ime, ili naziv poduzeća.

(2)  Puna adresa.

(3)  Prekrižiti ime ugovorne stranke ili ugovornih stranaka ili država (Andora ili San Marino) kroz čije se državno područje ne odvija provoz. Upućivanje na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primjenjuje se samo na provozne postupke Zajednice.

(4)  Prezime i ime, ili naziv poduzeća.

(5)  Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredbi o adresi za dostavu, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz stavka 4. drugog podstavka i obveza iz stavka 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim jamstvom nadležni su sudovi u mjestu u kojem se nalaze adrese za dostavu jamca ili njegovih zastupnika.

(6)  Osoba koja potpisuje ispravu mora ispred svojeg potpisa vlastoručno upisati sljedeće: ‚Jamstvo za iznos od …’, pri čemu iznos mora biti ispisan slovima.

(7)  Popunjava jamstvena carinarnica

(8)  Prezime i ime, ili naziv poduzeća.

(9)  Puna adresa.

(10)  Samo za provozne postupke Zajednice.

(11)  Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredbi o adresi za dostavu, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz stavka 4. drugog podstavka i obveza iz stavka 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim jamstvom nadležni su sudovi u mjestu u kojem se nalaze adrese za dostavu jamca ili njegovih zastupnika.

(12)  Ispred potpisa mora stajati riječ ‚Jamstvo’ koju potpisnik ispisuje vlastoručno.

(13)  Prezime i ime, ili naziv poduzeća.

(14)  Puna adresa.

(15)  Prekrižiti ono što se ne primjenjuje.

(16)  Prekrižiti ime ugovorne stranke ili država (Andora ili San Marino) kroz čije se državno područje ne odvija provoz. Upućivanje na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primjenjuje se samo na provozne postupke Zajednice.

(17)  Prezime i ime, ili naziv poduzeća.

(18)  Ako u zakonodavstvu zemlje nema odredbi o adresi za dostavu, jamac u toj zemlji imenuje zastupnika ovlaštenog za primanje poruka upućenih jamcu, a potvrda iz stavka 4. drugog podstavka i obveza iz stavka 4. četvrtog podstavka moraju se uskladiti. Za sporove povezane s ovim jamstvom nadležni su sudovi u mjestu u kojem se nalaze adrese za dostavu jamca ili njegovih zastupnika.

(19)  Ispred potpisa mora stajati sljedeći tekst koji potpisnik ispisuje vlastoručno: ‚Jamstvo za iznos od…’, pri čemu iznos mora biti ispisan slovima.


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/78


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/836

od 11. svibnja 2015.

o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u vezi s donošenjem Odluke Zajedničkog odbora EU-EFTA o zajedničkom provozu i Odluke Zajedničkog odbora EU-EFTA o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom u pogledu pozivâ bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji da pristupi Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku i Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4., u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 15. stavkom 3. Konvencije između Europske ekonomske zajednice, Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije o zajedničkom provoznom postupku (1) („Konvencija o zajedničkom provoznom postupku”) Zajednički odbor osnovan tom Konvencijom ovlašćuje se za donošenje odluka o pozivima trećim zemljama, u smislu članka 3. stavka 1. točke (c), da pristupe toj Konvenciji u skladu s člankom 15.a.

(2)

Člankom 11. stavkom 3. Konvencije između Europske ekonomske zajednice, Republike Austrije, Republike Finske, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske i Švicarske Konfederacije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom (2) („Konvencija o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom”) Zajednički odbor osnovan tom Konvencijom ovlašćuje se za donošenje odluka o pozivima trećim zemljama, u smislu članka 1. stavka 2., da pristupe toj Konvenciji u skladu s člankom 11.a.

(3)

Primjereno je utvrditi stajalište koje u ime Unije treba donijeti u okviru tih zajedničkih odbora u pogledu odluka o pozivanju bivše jugoslavenske republike Makedonije da pristupi tim konvencijama.

(4)

Stajalište Unije u okviru tih zajedničkih odbora trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje u ime Unije treba donijeti u okviru Zajedničkog odbora EU-EFTA o zajedničkom provozu u pogledu poziva bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji da pristupi Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku temelji se na nacrtu Odluke tog Zajedničkog odbora priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Stajalište koje u ime Unije treba donijeti u okviru Zajedničkog odbora EU-EFTA o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom u pogledu poziva bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji da pristupi Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom temelji se na nacrtu Odluke tog Zajedničkog odbora priloženom ovoj Odluci.

Članak 3.

Čim bivša jugoslavenska republika Makedonija ispuni tehničke uvjete za pristup, predstavnik Unije u okviru zajedničkih odbora iz članka 1. odnosno 2. predlaže odluke o pozivanju bivše jugoslavenske republike Makedonije da pristupi konvencijama te glasa o tim odlukama u skladu s člancima 1. i 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. DŪKLAVS


(1)  SL L 226, 13.8.1987., str. 2.

(2)  SL L 134, 22.5.1987., str. 2.


PRILOG I.

NACRT

ODLUKA br. …/2015 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-EFTA O ZAJEDNIČKOM PROVOZU

od …

u vezi s pozivom bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji da pristupi Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku

ZAJEDNIČKI ODBOR EU-EFTA,

uzimajući u obzir Konvenciju od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku (1) („Konvencija”), a posebno njezin članak 15. stavak 3. točku (e),

budući da:

(1)

Zajedničkim provoznim postupkom za robu koja se prevozi između bivše jugoslavenske republike Makedonije i Europske unije, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije i Republike Turske olakšalo bi se promicanje trgovine s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom.

(2)

Radi uvođenja takvog postupka, primjereno je pozvati bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju da pristupi Konvenciji,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U skladu s člankom 15.a Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju poziva se da pristupi Konvenciji od 1. srpnja 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u

Za Zajednički odbor EU-EFTA

Predsjednik


(1)  SL L 226, 13.8.1987., str. 2.


PRILOG II.

NACRT

ODLUKA br. …/2015 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-EFTA O POJEDNOSTAVLJENJU FORMALNOSTI U TRGOVINI ROBOM

od …

u pogledu poziva bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji da pristupi Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

ZAJEDNIČKI ODBOR EU-EFTA,

uzimajući u obzir Konvenciju od 20. svibnja 1987. o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom (1) („Konvencija”), a posebno njezin članak 11. stavak 3.,

budući da:

(1)

Pojednostavljenjem formalnosti koje utječu na trgovinu robom između bivše jugoslavenske republike Makedonije i Europske unije, Republike Islanda, Kraljevine Norveške, Švicarske Konfederacije i Republike Turske olakšala bi se razmjena robe s bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom.

(2)

Radi postizanja takvog pojednostavljenja, primjereno je pozvati bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju da pristupi Konvenciji,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U skladu s člankom 11.a Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom, bivšu jugoslavensku republiku Makedoniju poziva se da pristupi Konvenciji od 1. srpnja 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u

Za Zajednički odbor EU-EFTA

Predsjednik


(1)  SL L 134, 22.5.1987., str. 2.


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/82


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/837

od 28. svibnja 2015.

o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/255/ZVSP (1).

(2)

Vijeće je 28. svibnja 2014. donijelo Odluku 2014/309/ZVSP (2) o produljenju mjera ograničavanja utvrđenih u Odluci 2013/255/ZVSP do 1. lipnja 2015.

(3)

Na temelju preispitivanja Odluke 2013/255/ZVSP mjere ograničavanja trebalo bi dodatno produljiti do 1. lipnja 2016.

(4)

Imajući u vidu težinu situacije, na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja sadržan u Prilogu I. Odluci 2013/255/ZVSP trebalo bi dodati jednu osobu.

(5)

Jedna osoba više se ne bi trebala nalaziti na popisu pravnih i fizičkih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja sadržanom u Prilogu I. Odluci 2013/255/ZVSP.

(6)

Podatke koji se odnose na određene osobe s popisa iz odjeljka A Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP trebalo bi ažurirati.

(7)

Slijedom presude Općeg suda od 9. srpnja 2014. u spojenim predmetima T-329/12 i T-74/13, Mazen Al-Tabbaa/Vijeće (3) te presude Općeg suda od 26. veljače 2015. u predmetu T-652/11, Bassam Sabbagh/Vijeće (3), Mazen Al-Tabbaa i Bassam Sabbagh ne nalaze se na popisu fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja sadržanom u Prilogu I. Odluci Vijeća 2013/255/ZVSP.

(8)

Osim toga, 12. veljače 2015. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je Rezoluciju 2199 (2015), čijim se stavkom 17. zabranjuje trgovina sirijskim kulturnim dobrima i drugim predmetima od arheološke, povijesne, kulturne, rijetke znanstvene te vjerske važnosti nezakonito iznesenima iz Sirije od 15. ožujka 2011.

(9)

Odluku 2013/255/ZVSP stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2013/255/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 13.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.a

Zabranjuje se uvoz, izvoz, prijenos ili pružanje posredničkih usluga povezanih s kulturnim dobrima i drugim predmetima od arheološke, povijesne, kulturne, rijetke znanstvene te vjerske važnosti, koji su nezakonito izneseni iz Sirije ili ako postoji opravdana sumnja da su nezakonito izneseni iz Sirije na dan 15. ožujka 2011. ili nakon toga. Zabrana se ne primjenjuje ako se pokaže da se predmeti od kulturne vrijednosti sigurno vraćaju zakonitim vlasnicima u Siriju.

Unija donosi potrebne mjere za određivanje predmeta koji trebaju biti obuhvaćeni ovim člankom.”

.

2.

Članak 34. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 34.

Ova se Odluka primjenjuje do 1. lipnja 2016. Ona se stalno preispituje. Ona se može produljiti ili prema potrebi izmijeniti, ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”

.

Članak 2.

Prilog I. Odluci 2013/255/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 147, 1.6.2013., str. 14.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/309/ZVSP od 28. svibnja 2014. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 160, 29.5.2014., str. 37.).

(3)  Još nije objavljena.


PRILOG

I.

Na popis osoba naveden u odjeljku A Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP dodaje se sljedeća osoba:

 

Ime i prezime

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

206.

General Muhamad (

Image

) (također poznat kao Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (također poznat kao Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Rođen u Jablehi/pokrajina Lattakia.

Načelnik sirijske vojne obavještajne službe (SMI) sektor 293 (unutarnji poslovi) od travnja 2015. Odgovoran za represiju i nasilje nad civilnim stanovništvom u Damasku/okolici Damaska.

Bivši zamjenik načelnika za političku sigurnost (2012.), časnik sirijske republikanske garde i zamjenik direktora uprave za političku sigurnost. Načelnik vojne policije, član nacionalnog sigurnosnog ureda.

29.5.2015.

II.

Unos za sljedeću osobu briše se s popisa osoba navedenog u odjeljku A Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP:

Br. 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Unosi za osobe navedene u nastavku, kako je navedeno u odjeljku A Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP, zamjenjuju se sljedećim unosima:

 

Ime i prezime

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (također poznat kao Mamlouk)

Datum rođenja: 19. veljače 1946.;

Mjesto rođenja: Damask;

Diplomatska putovnica br. 983

Direktor nacionalnog sigurnosnog ureda. Bivši načelnik sirijske obavještajne službe (GID), uključen u nasilje nad prosvjednicima.

9.5.2011.

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (također poznat kao Mohammed Dib Zeitoun; također poznat kao Mohamed Dib Zeitun)

Datum rođenja: 20. svibnja 1951.;

Mjesto rođenja: Damask;

Diplomatska putovnica br. D000001300

Načelnik uprave za opću sigurnost; uključen u nasilje nad prosvjednicima.

9.5.2011.

16.

Faruq (

Image

) (također poznat kao Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (također poznat kao Al Char', Al Shara', Al Shara)

Datum rođenja: 10. prosinca 1938.

Bivši potpredsjednik Sirije; uključen u nasilje nad civilnim stanovništvom.

23.5.2011.

37.

Brigadni general Rafiq (

Image

) (također poznat kao Rafeeq) Shahadah (

Image

) (također poznat kao Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Bivši načelnik sirijske vojne obavještajne službe (SMI) sektor 293 (unutarnji poslovi) u Damasku. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u Damasku. Savjetnik predsjednika Bashara Al-Assada za strateška pitanja i vojno-obavještajnu djelatnost.

23.8.2011.

42.

Brigadni general Nawful (

Image

) (također poznat kao Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (također poznat kao Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Voditelj sektora sirijske vojne obavještajne službe (SMI) u Idlibu. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u pokrajini Idlib.

23.8.2011.

44.

Brigadni general Muhammed (

Image

) (također poznat kao Muhamad) Zamrini (

Image

) (također poznat kao Zamreni)

 

Voditelj sektora sirijske vojne obavještajne službe (SMI) u Homsu. Izravno sudjelovao u represiji i nasilju nad civilnim stanovništvom u Homsu.

23.8.2011.

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (također poznat kao André Mayard)

Rođen: 15. svibnja 1955.

Mjesto rođenja: Bassir

Adib Mayaleh odgovoran je za pružanje ekonomske i financijske potpore sirijskom režimu putem svoje funkcije guvernera Središnje banke Sirije.

15.5.2012.

55.

Pukovnik Lu'ai (

Image

) (također poznat kao Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Načelnik sirijske vojne obavještajne službe, sektor na području Dara'ae. Odgovoran za nasilje nad prosvjednicima u Dara'ai.

14.11.2011.

80.

Brigadni general Nazih (

Image

) (također poznat kao Nazeeh) Hassun (

Image

) (također poznat kao Hassoun)

 

Načelnik sirijske vojne obavještajne službe, okolica Damaska/sektor Rif Dimashq, bivša obavještajna služba sirijskih zračnih snaga. Vojni dužnosnik uključen u nasilje u Homsu.

1.12.2011.

137

Brigadni general Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (također poznat kao Maala, Maale, Ma'la)

 

Načelnik sektora 285 (Damask) opće obavještajne uprave (zamijenio brigadnog generala Hussama Fendija krajem 2011.). Odgovoran za mučenje protivnika u pritvoru.

24.7.2012.


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/86


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/838

оd 28. svibnja 2015.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/909/EU o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na potvrđene pojave etinioze u Italiji

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 3558)

(Vjerodostojan je samo tekst na talijanskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice radi uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice radi uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/909/EU (3) uspostavljene su određene zaštitne mjere nakon obavijesti Italije 11. rujna 2014. o prisutnosti etinioze (Aethina tumida) u pokrajinama Kalabriji i Siciliji.

(2)

Provedbena odluka 2014/909/EU primjenjuje se do 31. svibnja 2015. Međutim, budući da pregledi i epidemiološke istrage iz Provedbene odluke 2014/909/EU kao ni aktivni nadzor u pogledu pojave etinioze u predmetnim talijanskim pokrajinama nisu dovršeni, epidemiološka situacija još nije utvrđena unatoč činjenici da od prošlog prosinca nije zabilježena pojava etinioze.

(3)

Stoga je u svjetlu ovog prijelaznog stanja i do daljnjih informacija o stalnom nadzoru potrebno produljiti primjenu mjera predviđenih Provedbenom odlukom 2014/909/EU do očekivanog završetka tekuće pčelarske sezone u tim pokrajinama krajem studenoga 2015.

(4)

Provedbenu odluku 2014/909/EU trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 4. Provedbene odluke 2014/909/EU zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Ova se Odluka primjenjuje do 30. studenoga 2015.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Talijanskoj Republici.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2015.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  Provedbena odluka Komisije 2014/909/EU od 12. prosinca 2014. o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na potvrđene pojave etinioze u Italiji (SL L 359, 16.12.2014., str. 161.).


29.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 132/88


ODLUKA (EU) 2015/839 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

оd 27. travnja 2015.

o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni (ESB/2015/21)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 6.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 1. točku (f), članak 4. stavak 3., članak 6. stavak 5. točku (d) i članke od 9. do 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Nadzornog odbora,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 33. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013, Europska središnja banka (ESB) je u 2014. provela sveobuhvatnu procjenu, uključujući procjenu bilance kreditnih institucija određenih u Odluci ESB/2014/3 (2).

(2)

ESB bi trebao provesti sveobuhvatnu procjenu koja je s obzirom na opseg i dubinu usporediva sa sveobuhvatnom procjenom kreditnih institucija, provedenom u 2014., koje nisu bile obuhvaćene prethodnom procjenom, a koje su postale značajne nakon donošenja Odluke ESB/2014/3.

(3)

Ova bi procjena trebala obuhvatiti tri kreditne institucije razvrstane kao značajne od strane ESB-a na osnovi značajnosti prekograničnih djelatnosti nadzirane grupe u smislu članka 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013 i članaka 59. i 60. Uredbe (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (3). Procjena bi također trebala obuhvatiti kreditnu instituciju koja je razvrstana kao značajna na temelju članka 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013 zato što je jedna od tri najznačajnije institucije u državi članici sudionici i značajnu kreditnu instituciju koja je osnovana u 2014. uslijed mjera sanacije koje su poduzela nacionalna nadležna tijela u odnosu na kreditnu instituciju koja je prethodno razvrstana kao značajna.

(4)

S obzirom na to da je imovina potonje institucije bila podvrgnuta procjeni kvalitete imovine i posebnoj reviziji, ali sama institucija nije bila predmetom testiranja otpornosti na stres, instituciju bi trebalo podvrgnuti samo testiranju otpornosti na stres u 2015.

(5)

Povrh toga, a kako bi se osigurali jednaki uvjeti, četiri druge institucije koje ispunjavaju kriterije za značajnost utvrđene u članku 6. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013 na temelju podataka od kraja obračunske godine za financijsku godinu 2014. također bi trebale biti obuhvaćene ovom procjenom.

(6)

ESB može od osoba navedenih u članku 10. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1024/2013 zatražiti da dostave sve bitne informacije potrebne ESB-u za provođenje sveobuhvatne procjene. ESB se može koristiti i svojim ovlastima na temelju članaka od 11. do 13. te Uredbe.

(7)

ESB bi trebao usko surađivati s odgovarajućim nacionalnim nadležnim tijelima u provođenju sveobuhvatne procjene,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Subjekti koji podliježu sveobuhvatnoj procjeni

1.   Subjekti navedeni u Prilogu podliježu sveobuhvatnoj procjeni koju provodi ESB.

2.   Banka Novo Banco SA podliježe samo testiranju otpornosti na stres kao dijelu sveobuhvatne procjene.

3.   U skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1024/2013, kreditne institucije određene u Prilogu koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni dužne su dostaviti sve informacije bitne za sveobuhvatnu procjenu koje zatraži ESB.

Članak 2.

Istražne ovlasti

1.   U skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB može izvršavati svoje istražne ovlasti u odnosu na kreditne institucije određene u Prilogu.

2.   ESB provjerava informacije koje prima od kreditnih institucija, uključujući, kada je to potrebno, putem provjera na licu mjesta, te mu po potrebi pomažu nacionalna nadležna tijela uz sudjelovanje trećih osoba, u skladu s člancima od 9. do 13. Uredbe (EU) br. 1024/2013. ESB može pozvati, kad god je potrebno, nacionalna nadležna tijela da imenuju neslužbene revizore za obavljanje procjene kvalitete imovine kao dijela sveobuhvatne procjene.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 6. svibnja 2015.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 27. travnja 2015.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Odluka ESB/2014/3 od 4. veljače 2014. o određivanju kreditnih institucija koje podliježu sveobuhvatnoj procjeni (SL L 69, 8.3.2014., str. 107.).

(3)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).


PRILOG

INSTITUCIJE OBUHVAĆENE SVEOBUHVATNOM PROCJENOM

Belgija

Banque Degroof S.A.

Francuska

Agence Française de Développement (*)

Luksemburg

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (*)

Malta

Mediterranean Bank plc (*)

Austrija

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugal

Novo Banco, SA (samo za testiranje otpornosti na stres)

Slovenija

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finska

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Manje značajne institucije koje se mogu reklasificirati kao značajne kreditne institucije na temelju podataka od kraja obračunske godine za financijsku godinu 2014.