ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 115

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
6. svibnja 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/719 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice ( 1 )

1

 

*

Direktiva (EU) 2015/720 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje ( 1 )

11

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/721 оd 20. travnja 2015. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Vlaamse laurier (ZOZP))

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/722 оd 5. svibnja 2015. o odobrenju taurina kao dodatka hrani za Canidae, Felidae, Mustelidae i ribe mesojede ( 1 )

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/723 оd 5. svibnja 2015. o odobrenju biotina kao dodatka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

22

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/724 оd 5. svibnja 2015. o odobrenju retinil acetata, retinil palmitata i retinil propionata kao dodataka hrani za sve životinjske vrste ( 1 )

25

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/725 оd 5. svibnja 2015. o utvrđivanju roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/360

32

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/726 оd 5. svibnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

34

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2015/727 Europske središnje banke od 10. travnja 2015. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015. (ESB/2015/17)

36

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.( SL L 20, 27.1.2015. )

39

 

*

Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.( SL L 31, 7.2.2015. )

40

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

DIREKTIVE

6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/1


DIREKTIVA (EU) 2015/719 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2015.

o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Mora se naglasiti potreba za smanjenjem emisija stakleničkih plinova, a posebno emisija ugljikovog dioksida (CO2), potreba za poboljšanjem sigurnosti prometa na cestama, prilagođavanjem relevantnog zakonodavstva tehnološkom razvoju i promjenjivim potrebama tržišta te potreba za olakšavanjem intermodalnih prijevoznih djelatnosti uz istodobno osiguravanje neometanog tržišnog natjecanja i zaštitu cestovne infrastrukture.

(2)

Tehnološki razvoj omogućuje priključivanje aerodinamičnih naprava na uvlačenje ili sklopivih aerodinamičnih naprava na stražnji dio vozila. Međutim, to bi rezultiralo prekoračenjem najvećih duljina dozvoljenih prema Direktivi Vijeća 96/53/EZ (3). Stoga je potrebno odstupanje od najvećih duljina. Ova Direktiva ima za cilj dopustiti ugradnju takvih naprava čim se prenesu ili se počnu primjenjivati potrebne izmjene tehničkih zahtjeva za homologaciju aerodinamičnih naprava i nakon što Komisija donese provedbene akte kojima se utvrđuju operativna pravila za upotrebu takvih naprava.

(3)

Poboljšanom aerodinamikom kabina motornih vozila, eventualno u kombinaciji s aerodinamičnim napravama na uvlačenje ili sklopivim aerodinamičnim napravama priključenima na stražnji dio vozila, omogućila bi se znatna poboljšanja u pogledu energetskih svojstava vozila. Međutim, prema trenutačnim najvećim duljinama određenima Direktivom 96/53/EZ takvo poboljšanje nije moguće bez smanjivanja nosivosti vozila i ugrožavanja ekonomske ravnoteže sektora cestovnog prometa. Odstupanje od najvećih duljina potrebno je i zbog tog razloga. To odstupanje ne bi se smjelo upotrebljavati za povećanje nosivosti vozila.

(4)

U skladu s okvirom Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), aerodinamične naprave koje premašuju 500 mm duljine i motorna vozila opremljena kabinama kojima se poboljšavaju njihove aerodinamičke radne značajke trebaju, ako takva vozila premašuju ograničenja određena Direktivom 96/53/EZ, biti homologirana prije stavljanja na tržište.

(5)

Omogućivanje opremanja vozila novom konstrukcijom kabina doprinijelo bi poboljšavanju sigurnosti prometa na cestama smanjivanjem mrtvih kutova u vidnom polju vozača, uključujući one ispod vjetrobranskog stakla, te bi trebalo pomoći spašavanju života brojnih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu poput pješaka ili biciklista. Nova konstrukcija kabine također bi mogla uključivati strukture za apsorpciju energije u slučaju sudara. Nadalje, potencijalnim povećanjem prostora kabine trebale bi se poboljšati sigurnost vozača i udobnost za vozača. Nakon što budu razvijeni poboljšani sigurnosni zahtjevi za dulje kabine, moći će se razmotriti prikladnost njihove upotrebe na vozilima za koja nije predviđeno produljenje.

(6)

Alternativni pogonski sustavi, u koje spadaju hibridni pogonski sustavi, oni su sustavi koji za potrebe mehaničkog pogona povlače energiju iz pogonskog goriva i/ili akumulatora ili druge naprave za pohranu električne ili mehaničke energije. Njihovom upotrebom u teškim teretnim vozilima ili u autobusima može doći do povećanja mase vozila, ali se njome smanjuje onečišćenje. Ta dodatna masa ne bi se smjela uračunavati kao dio stvarne nosivosti vozila jer bi time sektor cestovnog prometa bio doveden u nepovoljniji položaj u ekonomskom smislu. Međutim, dodatna masa ne bi smjela dovesti niti do povećanja nosivosti vozila.

(7)

Buduća vozila s pogonom na alternativna goriva (s težim pogonskim sustavima od onih koji se upotrebljavaju u vozilima s pogonom na konvencionalna goriva) također bi mogla ostvariti koristi od dodatne dopuštene mase. Stoga se takva alternativna goriva mogu uključiti na popis alternativnih goriva predviđen ovom Direktivom ako njihova upotreba zahtijeva korištenje dodatne dopuštene mase.

(8)

Ovom se Direktivom predviđaju odstupanja od najvećih dopuštenih masa i dimenzija vozila i skupova vozila utvrđenih u Direktivi 96/53/EZ. Međutim, države članice trebale bi moći, zbog razloga povezanih sa sigurnošću prometa na cestama ili obilježjima infrastrukture, ograničiti prometovanje određenih vozila na specifičnim dijelovima svoje cestovne mreže.

(9)

U području kontejnerskog prijevoza sve se više upotrebljavaju kontejneri duljine 45 stopa. Takvi kontejneri prevoze se svim vrstama prijevoza. Međutim, cestovne komponente intermodalnih prijevoznih djelatnosti trenutačno se mogu obavljati samo ako i države članice i prijevoznici provode složene administrativne postupke ili ako ti kontejneri imaju patentirane užlijebljene rubove, što stvara izrazito visoke troškove. Povećavanjem dopuštene duljine vozila koja prevoze takve kontejnere za 15 cm prijevoznike bi se moglo osloboditi od navedenih administrativnih postupaka i mogle bi se olakšati intermodalne prijevozne djelatnosti, a bez ugrožavanja cestovne infrastrukture ili drugih sudionika u cestovnom prometu odnosno bez nanošenja štete toj infrastrukturi ili tim sudionicima. Definicijom intermodalne prijevozne djelatnosti u ovoj Direktivi ne dovodi se u pitanje rad na reviziji Direktive Vijeća 92/106/EEZ (5).

(10)

Radi daljnjeg poticanja intermodalnih prijevoznih djelatnosti i kako bi se uzela u obzir prazna masa kontejnera ili izmjenjivih sanduka duljine do 45 stopa, trebalo bi dopustiti prometovanje troosovinskim motornim vozilima s dvo- ili troosovinskim poluprikolicama uz ukupnu najveću dopuštenu masu od 44 tone. U intermodalnim prijevoznim djelatnostima trebala bi biti dopuštena dvoosovinska motorna vozila s troosovinskim poluprikolicama uz ukupnu najveću dopuštenu masu od 42 tone koja prevoze kontejnere ili izmjenjive sanduke duljine do 45 stopa.

(11)

Od donošenja Direktive 96/53/EZ znatno se povećala prosječna masa putnika u autobusnom prijevozu i njihove prtljage. S obzirom na ograničenja mase određena tom Direktivom to je dovelo do postupnog smanjenja broja prevezenih putnika. Osim toga, oprema potrebna za ispunjavanje važećih tehničkih zahtjeva, kao što je Euro VI, dodatno povećava masu vozila koja ih prevoze. Potreba davanja prednosti javnom prijevozu pred privatnim prijevozom u interesu bolje energetske učinkovitosti znači da je potrebno ponovno dosegnuti nekadašnji broj putnika u autobusnom prijevozu, vodeći pritom računa i o povećanju njihove mase i mase njihove prtljage. To je moguće ostvariti povećavanjem najveće dopuštene mase za dvoosovinske autobuse unutar ograničenja kojima se ipak osigurava izbjegavanje oštećenja cestovne infrastrukture koja nastaju zbog bržeg habanja.

(12)

Države članice trebaju na primjeren način rješavati kršenja povezana s pretovarenim vozilima kako bi se izbjeglo svako narušavanje tržišnog natjecanja i jamčila sigurnost prometa na cestama.

(13)

Kako bi se osiguralo neometano tržišno natjecanje između prijevoznika i poboljšalo otkrivanje kršenja, države članice trebale bi do 27. svibnja 2021. poduzeti specifične mjere radi identificiranja vozila ili skupova vozila u prometu koji vjerojatno premašuju odgovarajuća ograničenja mase te bi ih stoga trebalo provjeriti. Takvu se identifikaciju može provesti pomoću mehanizama za mjerenje mase koji su ugrađeni u cestovnu infrastrukturu ili senzora koji se nalaze u vozilu i koji odgovarajućim tijelima daljinski šalju podatke. Takvi podaci izmjereni u vozilu trebali bi biti dostupni i vozaču. Sve države članice trebale bi svake godine obaviti primjeren broj provjera mase vozila. Broj takvih provjera trebao bi biti razmjeran ukupnom broju vozila koja se svake godine pregleda u dotičnoj državi članici.

(14)

Kako bi se osigurala sukladnost s ovom Direktivom, države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama za kršenja ove Direktive te bi trebale osigurati njihovu provedbu. Navedene sankcije trebale bi biti djelotvorne, nediskriminirajuće, proporcionalne i odvraćajuće.

(15)

Kako bi provjere mase vozila ili skupova vozila postale djelotvornije na međunarodnoj razini te kako bi se olakšala neometana provedba tih provjera, važno je da nadležna tijela država članica razmjenjuju informacije. Kontaktnom točkom određenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (6) trebalo bi se koristiti za takve razmjene informacija.

(16)

Europski parlament i Vijeće trebalo bi redovito obavješćivati o provjerama koje nadležna tijela država članica provode u cestovnom prometu. Te informacije koje pružaju države članice Komisiji će omogućiti da osigura sukladnost prijevoznika s pravilima predviđenima ovom Direktivom kao i da utvrdi je li potrebno razviti dodatne prisilne mjere.

(17)

Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Direktive, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(18)

Komisija ne bi trebala donijeti provedbene akte koji se odnose na operativne zahtjeve za upotrebu aerodinamičnih naprava niti bi trebala donijeti detaljne specifikacije u vezi s opremom u vozilu koja je namijenjena mjerenju mase ako odbor koji je osnovan u skladu s ovom Direktivom nije dao mišljenje o nacrtu provedbenog akta koji je predložila Komisija.

(19)

Radi ažuriranja popisa alternativnih goriva koji je uključen u ovu Direktivu s obzirom na najnovija tehnološka postignuća, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada, a prije donošenja delegiranih akata, provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući savjetovanja sa stručnjacima država članica. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(20)

S obzirom na to da ciljeve ove Direktive ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njezina opsega i njezinih učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(21)

Direktivu 96/53/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 96/53/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

dimenzije motornih vozila kategorija M2 i M3 i njihove prikolice kategorije 0 te motorna vozila kategorija N2 i N3 i njihove prikolice kategorije 03 i 04, definirane Prilogom II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*);

(*)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).”"

2.

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u prvom stavku dodaju se sljedeće definicije:

„—

‚alternativna goriva’ znači goriva ili izvori energije koji služe, barem djelomično, kao nadomjestak za izvore fosilnih goriva u opskrbi prometa energijom i koji imaju potencijal doprinijeti njegovom smanjenju ugljikovih spojeva i poboljšati neškodljivost prometnog sektora za okoliš i obuhvaćaju:

(a)

električnu energiju potrošenu u svim vrstama električnih vozila;

(b)

vodik;

(c)

prirodni plin, uključujući biometan, u plinovitom (stlačeni prirodni plin – SPP) i ukapljenom stanju (ukapljeni prirodni plin – UPP);

(d)

ukapljeni naftni plin (UNP);

(e)

mehaničku energiju dobivenu iz spremnika ugrađenih u vozila odnosno iz izvora ugrađenih u vozila, uključujući otpadnu toplinu,

‚vozilo s pogonom na alternativna goriva’ znači motorno vozilo koje se potpuno ili djelomično pogoni alternativnim gorivom i koje je homologirano u skladu s okvirom Direktive 2007/46/EZ,

‚intermodalna prijevozna djelatnost’ znači:

(a)

postupanja u kombiniranom prijevozu utvrđena u članku 1. Direktive Vijeća 92/106/EEZ (**) u okviru kojih se prevoze jedan ili više kontejnera ili izmjenjivih sanduka do ukupne najveće duljine od 45 stopa; ili

(b)

postupanja u prijevozu u okviru kojih se prevoze jedan ili više kontejnera ili izmjenjivih sanduka do ukupne najveće duljine od 45 stopa, pri čemu se upotrebljava vodeni prijevoz, pod uvjetom da duljina početne ili završne dionice puta ne premašuje 150 km na teritoriju Unije. Gore navedena udaljenost od 150 km može biti premašena radi dolaska do najbližeg prikladnog transportnog terminala za predviđenu uslugu ako se radi o:

i.

vozilima koja su u skladu s točkama 2.2.2. (a) ili (b) Priloga I.; ili

ii.

vozilima koja su u skladu s točkama 2.2.2. (c) ili (d) Priloga I. u slučajevima kad su takve udaljenosti dozvoljene u određenoj državi članici.

Za intermodalne prijevozne djelatnosti najbliži prikladan transportni terminal koji pruža uslugu može biti smješten u državi članici koja nije država članica u kojoj je pošiljka utovarena ili istovarena,

‚otpremnik’ znači pravni subjekt ili pravna ili fizička osoba navedena kao otpremnik na teretnici ili jednakovrijednoj prijevoznoj ispravi, kao što je teretnica ‚s pravom prekrcaja’, i/ili u čije je ime ili za čiji je račun sklopljen ugovor o prijevozu s prijevoznim poduzećem.

(**)  Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).”"

;

(b)

u drugom stavku upućivanje na „Direktivu 70/156/EEZ” zamjenjuje se sljedećim:

„Direktivu 2007/46/EZ”.

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 4. treći i četvrti podstavak brišu se;

(b)

stavak 6. briše se.

4.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

Za potrebe članka 3. smatra se da su zglobna vozila koja su puštena u promet prije 1. siječnja 1991. i koja nisu u skladu sa specifikacijama navedenima u točkama 1.6. i 4.4. Priloga I. u skladu s tim specifikacijama ako ne premašuju ukupnu duljinu od 15,50 m.”

5.

Članci 8., 8.a i 9. brišu se.

6.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 8.b

1.   S ciljem poboljšavanja njihove energetske učinkovitosti, vozila ili skupovi vozila opremljeni aerodinamičnim napravama koje ispunjavaju zahtjeve utvrđene u stavcima 2. i 3., i koji su u skladu s Direktivom 2007/46/EZ, smiju premašiti najveće duljine predviđene u točki 1.1. Priloga I. kako bi se dopustilo dodavanje takvih naprava na stražnji dio vozila ili skupova vozila. Vozila ili skupovi vozila opremljeni takvim napravama moraju biti u skladu s točkom 1.5. Priloga I. ovoj Direktivi, a bilo kakvo prekoračenje najvećih duljina ne smije dovesti do povećanja utovarne duljine tih vozila ili skupova vozila.

2.   Prije stavljanja na tržište, aerodinamične naprave iz stavka 1. koje premašuju duljinu od 500 mm moraju biti homologirane u skladu s pravilima o homologaciji u okviru Direktive 2007/46/EZ.

Do 27. svibnja 2017. Komisija procjenjuje potrebu za donošenjem ili izmjenom bilo kojih tehničkih zahtjeva za homologaciju aerodinamičnih naprava koji su utvrđeni u tom okviru, vodeći pritom računa o potrebi da se jamči sigurnost prometa na cestama i sigurnost intermodalnih prijevoznih djelatnosti, a posebno:

(a)

sigurno priključenje naprava na način kojim se smanjuje rizik njihovog odvajanja tijekom vremena, uključujući tijekom intermodalne prijevozne djelatnosti;

(b)

sigurnost drugih sudionika u cestovnom prometu, posebno nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, osiguravajući, između ostalog, vidljivost oznaka obrisa nakon postavljanja aerodinamičnih naprava, prilagođavanjem zahtjeva u pogledu neizravne vidljivost i, u slučaju sudara sa stražnje strane vozila ili skupa vozila, neugrožavanjem zaštite od stražnjeg podlijetanja.

U tu svrhu Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog za izmjenu važećih pravila o homologaciji u okviru Direktive 2007/46/EZ.

3.   Aerodinamične naprave iz stavka 1. moraju ispunjavati sljedeće operativne uvjete:

(a)

u slučaju ugrožavanja sigurnosti drugih sudionika u cestovnom prometu ili samog vozača, vozač ih mora sklopiti, uvući ili ukloniti;

(b)

pri njihovoj upotrebi na gradskoj i međugradskoj cestovnoj infrastrukturi uzimaju se u obzir posebna obilježja područja u kojima ograničenje brzine iznosi 50 km/h ili manje i u kojima je vjerojatnija prisutnost nezaštićenih sudionika u prometu; i

(c)

njihova upotreba sukladna je s intermodalnim prijevoznim djelatnostima i, posebno, kada su uvučene/sklopljene, one ne smiju premašiti najveću dopuštenu duljinu za više od 20 cm.

4.   Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje detaljne odredbe kojima se osiguravaju jednaki uvjeti za provedbu stavka 3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10.i stavka 2.

5.   Stavak 1. primjenjuje se od dana prenošenja ili početka primjene potrebnih izmjena instrumenata iz stavka 2. i nakon donošenja provedbenih akata iz stavka 4., prema potrebi.

Članak 9.a

1.   S ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti, posebno u pogledu aerodinamičkih radnih značajki kabina, kao i sigurnosti prometa na cestama, vozila ili skupovi vozila koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u stavku 2. i koji su u skladu s Direktivom 2007/46/EZ smiju premašiti najveće dopuštene duljine utvrđene u točki 1.1. Priloga I. ovoj Direktivi pod uvjetom da njihove kabine pružaju poboljšane aerodinamičke radne značajke, bolju energetsku učinkovitost i poboljšane sigurnosne radne značajke. Vozila ili skupovi vozila opremljeni takvim kabinama moraju biti u skladu s točkom 1.5. Priloga I. ovoj Direktivi, a bilo koje prekoračenje najvećih duljina ne smije dovesti do povećanja nosivosti tih vozila.

2.   Vozila iz stavka 1. prije stavljanja na tržište moraju biti homologirana u skladu s pravilima o homologaciji u okviru Direktive 2007/46/EZ. Do 27. svibnja 2017. Komisija ocjenjuje potrebu za razvojem tehničkih zahtjeva za homologaciju vozila opremljenih takvim kabinama kako je utvrđeno u tom okviru, uzimajući pritom u obzir sljedeće:

(a)

poboljšane aerodinamičke radne značajke vozila ili skupova vozila;

(b)

nezaštićene sudionike u cestovnom prometu i poboljšavanje njihove vidljivosti za vozače, posebno smanjenjem mrtvih kutova;

(c)

smanjenje oštećenja ili ozljeda prouzročenih drugim sudionicima u cestovnom prometu u slučaju sudara;

(d)

sigurnost vozača i udobnost za vozača.

U tu svrhu Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog za izmjenu važećih pravila o homologaciji u okviru Direktive 2007/46/EZ.

3.   Stavak 1. primjenjuje se od tri godine nakon dana prenošenja ili početka primjene potrebnih izmjena instrumenata iz stavka 2., prema potrebi.”

7.

Članak 10.a briše se.

8.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 10.b

Najveće dopuštene mase vozila s pogonom na alternativna goriva navedene su u točkama 2.3.1., 2.3.2. i 2.4. Priloga I.

Vozila s pogonom na alternativna goriva također su u skladu s ograničenjima najveće dopuštene mase po osovini koja su navedena u točki 3. Priloga I.

Dodatna masa koju iziskuju vozila s pogonom na alternativna goriva određuje se na temelju dokumentacije koju pruža proizvođač kada je dotično vozilo homologirano. Ta dodatna masa navodi se u službenom dokazu koji je potreban u skladu s člankom 6.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 10.h radi ažuriranja, za potrebe ove Direktive, popisa alternativnih goriva iz članka 2. koja iziskuju dodatnu masu. Posebno je važno da prije donošenja navedenih delegiranih akata Komisija postupa u skladu sa svojom uobičajenom praksom i da provede savjetovanja sa stručnjacima, uključujući i ona sa stručnjacima država članica.

Članak 10.c

Najveće duljine utvrđene u točki 1.1. Priloga I., podložno, kada je to primjenjivo, članku 9.a stavku 1., i najveća udaljenost utvrđena u točki 1.6. Priloga I. mogu se premašiti za 15 cm kada se radi o vozilima ili skupovima vozila kojima se prevoze kontejneri duljine 45 stopa ili izmjenjivi sanduci duljine 45 stopa, prazni ili s teretom, pod uvjetom da je cestovni prijevoz dotičnog kontejnera ili izmjenjivog sanduka dio intermodalne prijevozne djelatnosti.

Članak 10.d

1.   Do 27. svibnja 2021. države članice poduzimaju specifične mjere radi identificiranja vozila ili skupova vozila u prometu koji vjerojatno premašuju najveću dopuštenu masu te bi ih stoga njihova nadležna tijela trebala provjeriti kako bi se osigurala sukladnost sa zahtjevima ove Direktive. Navedene se mjere mogu poduzeti uz pomoć automatiziranih sustava postavljenih na cestovnoj infrastrukturi ili pomoću opreme u vozilu namijenjene mjerenju mase koja je ugrađena u vozila u skladu sa stavkom 4.

Država članica ne smije zahtijevati ugradnju opreme namijenjene mjerenju mase u vozila ili skupove vozila koji su registrirani u drugoj državi članici.

Ne dovodeći u pitanje pravo Unije i nacionalno pravo, kada se za utvrđivanje kršenja ove Direktive i određivanje sankcija upotrebljavaju automatski sustavi, takvi automatski sustavi moraju biti potvrđeni. Kada se automatski sustavi upotrebljavaju samo u svrhu identifikacije, oni ne moraju biti potvrđeni.

2.   Svaka država članica svake kalendarske godine provodi odgovarajući broj provjera mase vozila ili skupova vozila u prometu koji je razmjeran ukupnom broju vozila koja se svake godine pregledaju na njezinom državnom području.

3.   U skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (1) države članice osiguravaju da njihova nadležna tijela razmjenjuju informacije o kršenjima i sankcijama koji se odnose na ovaj članak.

4.   Oprema u vozilu namijenjena mjerenju mase vozila iz stavka 1. mora biti precizna i pouzdana, u potpunosti interoperabilna i kompatibilna sa svim vrstama vozila.

5.   Do 27. svibnja 2016. Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje detaljne odredbe kojima se osiguravaju jednaki uvjeti za provedbu pravila o interoperabilnosti i kompatibilnosti navedenih u stavku 4.

Kako bi se osigurala interoperabilnost, tim se detaljnim odredbama omogućava, u svakom trenutku, iz vozila u pokretu, slanje podataka o masi nadležnim tijelima kao i njegovom vozaču. Slanje podataka obavlja se putem sučelja koje je utvrđeno normama CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 i ISO 14906. Osim toga, takvim se slanjem podataka osigurava da nadležna tijela država članica mogu na isti način komunicirati i razmjenjivati informacije s vozilima i skupovima vozila registriranima u bilo kojoj državi članici koji upotrebljavaju opremu u vozilu namijenjenu mjerenju mase.

Kako bi se osigurala kompatibilnost sa svim vrstama vozila, sustavi ugrađeni u motorna vozila moraju imati sposobnost primanja i obrade svih podataka koji dolaze iz bilo koje vrste prikolice ili poluprikolice priključene na motorna vozila.

Navedeni provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10.i stavka 2.

Članak 10.e

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja ove Direktive te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osigurala njihova provedba. Navedene su sankcije djelotvorne, nediskriminirajuće, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim pravilima.

Članak 10.f

1.   Za prijevoz kontejnera i izmjenjivih sanduka države članice utvrđuju pravila kojima se zahtijeva da:

(a)

otpremnik prijevozniku kojemu povjerava prijevoz kontejnera ili izmjenjivog sanduka preda izjavu u kojoj je navedena masa kontejnera ili izmjenjivog sanduka koji se prevozi; i

(b)

prijevoznik osigura uvid u svu relevantnu dokumentaciju koju je otpremnik dostavio.

2.   Države članice utvrđuju pravila o odgovornosti i otpremnika i prijevoznika, prema potrebi, u slučajevima u kojima informacije iz stavka 1. nedostaju ili su netočne, a vozilo ili skup vozila je pretovareno/pretovaren.

Članak 10.g

Svake dvije godine, a najkasnije do 30. rujna godine koja slijedi nakon kraja dotičnog dvogodišnjeg razdoblja, države članice šalju Komisiji potrebne informacije o:

(a)

broju provjera provedenih tijekom prethodne dvije kalendarske godine; i

(b)

broju otkrivenih pretovarenih vozila ili skupova vozila.

Navedene informacije mogu biti dijelom informacija podnesenih u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

Komisija analizira informacije primljene na temelju ovog članka i uključuje takvu analizu u izvješće koje treba dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s Uredbom (EZ) br. 561/2006.

Članak 10.h

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 10.b dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 26. svibnja 2015. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 10.b. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 10.b stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože prigovor ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 10.i

1.   Komisiji pomaže Odbor za cestovni promet iz članka 42. Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

3.   Ako odbor ne da mišljenje, Komisija ne donosi nacrt provedbenog akta i primjenjuje se članak 5. stavak 4. treći podstavak Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 10.j

Do 8. svibnja 2020. Komisija prema potrebi Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o provedbi izmjena ove Direktive koje su provedene Direktivom (EU) 2015/719 Europskog parlamenta i Vijeća (5), uzimajući pritom u obzir posebna obilježja određenih tržišnih segmenata. Na temelju tog izvješća Komisija, ako je to potrebno, podnosi zakonodavni prijedlog kojem propisno prilaže procjenu utjecaja. Navedeno izvješće objavljuje se najmanje šest mjeseci prije podnošenja bilo kojeg zakonodavnog prijedloga.

(1)

(1)*

Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

(2)

(2)*

Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (SL L 102, 11.4.2006., str. 1.).

(3)

(3)*

Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

(4)

(4)*

Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(5)

(5)*

Direktiva (EU) 2015/719 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o izmjeni Direktive Vijeća 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 115, 6.5.2015., str. 1.).”

9.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1.2.(a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

sva vozila osim vozila iz podtočke (b): 2,55 m”

;

(b)

točka 1.2.(b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

nadogradnja klimatiziranih vozila ili klimatiziranih kontejnera ili izmjenjivih sanduka koje prevoze vozila: 2,60 m”

;

(c)

točka 2.2.2.(c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

dvoosovinsko motorno vozilo s troosovinskom poluprikolicom koje u intermodalnim prijevoznim djelatnostima prevozi jedan ili više kontejnera ili izmjenjivih sanduka, uz ukupnu najveću duljinu do 45 stopa: 42 tone”

;

(d)

u točki 2.2.2. dodaje se sljedeća podtočka:

„(d)

troosovinsko motorno vozilo s dvo- ili troosovinskom poluprikolicom koje u intermodalnim prijevoznim djelatnostima prevozi jedan ili više kontejnera ili izmjenjivih sanduka, uz ukupnu najveću duljinu do 45 stopa: 44 tone”

;

(e)

točka 2.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

„2.3.1.

Dvoosovinska motorna vozila, osim autobusa: 18 tona

Dvoosovinska motorna vozila, osim autobusa, s pogonom na alternativna goriva: najveća dopuštena masa od 18 tona povećava se najviše za 1 tonu za dodatnu masu koju iziskuje tehnologija za alternativna goriva

Dvoosovinski autobusi: 19,5 tona”

;

(f)

točka 2.3.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.3.2.

Troosovinska motorna vozila: 25 tona ili 26 tona ako je pogonska osovina opremljena s dva para kotača i zračnim ovjesom ili ovjesom koji je unutar Unije priznat kao jednakovrijedan zračnom kako je određeno u Prilogu II., ili ako je svaka pogonska osovina opremljena s dva para kotača i ako najveća masa po svakoj osovini ne premašuje 9,5 tona.

Troosovinska motorna vozila s pogonom na alternativna goriva: najveća dopuštena masa od 25 tona ili 26 tona ako je pogonska osovina opremljena s dva para kotača i zračnim ovjesom ili ovjesom koji je unutar Unije priznat kao jednakovrijedan zračnom kako je određeno u Prilogu II., ili ako je svaka pogonska osovina opremljena s dva para kotača i ako se najveća masa po osovini koja ne premašuje 9,5 tona povećava najviše za 1 tonu za dodatnu masu koju iziskuje tehnologija za alternativna goriva”

;

(g)

točka 2.4. zamjenjuje se sljedećim:

„2.4.

Troosovinski zglobni autobusi: 28 tona

Troosovinski zglobni autobusi s pogonom na alternativna goriva: najveća dopuštena masa od 28 tona povećava se najviše za 1 tonu za dodatnu masu koju iziskuje tehnologija za alternativna goriva”

.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 7. svibnja 2017. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 29. travnja 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  SL C 327, 12.11.2013., str. 133.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Stajalište Vijeća u prvom čitanju od 16. listopada 2014. (SL C 40, 5.2.2015., str. 1.). Stajalište Europskog parlamenta od 10. ožujka 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 20. travnja 2015.

(3)  Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.).

(4)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(5)  Direktiva Vijeća 92/106/EEZ od 7. prosinca 1992. o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica (SL L 368, 17.12.1992., str. 38.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1071/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavljanju zajedničkih pravila koja se tiču uvjeta za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoznika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/26/EZ (SL L 300, 14.11.2009., str. 51.).

(7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).


6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/11


DIREKTIVA (EU) 2015/720 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 29. travnja 2015.

o izmjeni Direktive 94/62/EZ u pogledu smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ (4) donesena je kako bi se spriječio ili smanjio utjecaj ambalaže i ambalažnog otpada na okoliš. Iako plastične vrećice za nošenje predstavljaju ambalažu u smislu te Direktive, ona ne sadržava specifične mjere u vezi s potrošnjom takvih vrećica.

(2)

Trenutačne razine potrošnje plastičnih vrećica za nošenje uzrokuju visoke razine smeća koje dospije u okoliš i neučinkovitu uporabu resursa te se očekuje njihovo povećanje ako ne budu poduzeta nikakva djelovanja. Onečišćivanje okoliša smećem u obliku plastičnih vrećice za nošenje uzrokuje onečišćenje okoliša i pogoršava vrlo raširen problem smeća u vodnim tijelima, ugrožavajući vodne ekosustave diljem svijeta.

(3)

Nadalje, gomilanje plastičnih vrećica za nošenje u okolišu ima nedvojbeno negativan utjecaj na određene gospodarske aktivnosti.

(4)

Plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 50 mikrona („lagane plastične vrećice za nošenje”) koje čine veliku većinu ukupnog broja plastičnih vrećica za nošenje koje se troše u Uniji, rjeđe se ponovno uporabljuju od debljih plastičnih vrećica za nošenje. Lagane plastične vrećice za nošenje zbog toga brže postaju otpad te se njima, zbog njihove male mase, češće onečišćuje okoliš smećem.

(5)

Trenutačne stope recikliranja laganih plastičnih vrećica za nošenje vrlo su niske te zbog niza praktičnih i gospodarskih poteškoća u bliskoj budućnosti vjerojatno neće dosegnuti značajnu razinu.

(6)

Prema hijerarhiji otpada sprečavanje je na prvome mjestu. Plastične vrećice za nošenje služe raznim svrhama i njihova potrošnja će se nastaviti u budućnosti. Radi osiguravanja da potrebne plastične vrećice za nošenje ne završavaju u okolišu kao otpad trebalo bi donijeti odgovarajuće mjere, a potrošače bi trebalo informirati o pravilnoj obradi otpada.

(7)

Razine potrošnje plastičnih vrećica za nošenje jako se razlikuju širom Unije zbog razlika u potrošačkim navikama, svijesti o okolišu i djelotvornosti mjera politike koje poduzimaju države članice. Pojedine države članice uspjele su znatno smanjiti razine potrošnje plastičnih vrećica za nošenje, pri čemu prosječna razina potrošnje u sedam država članica koje imaju najbolje rezultate iznosi samo 20 % prosječne potrošnje Unije.

(8)

Dostupnost i točnost podataka o trenutačnim razinama potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje razlikuju se među državama članicama. Točni i usporedivi podaci o potrošnji ključni su za procjenu djelotvornosti mjera za smanjivanje i osiguravanje jedinstvenih uvjeta za provedbu. Stoga bi, radi praćenja napretka u smanjenju potrošnje takvih vrećica, trebalo razviti zajedničku metodologiju za izračun godišnje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje po osobi.

(9)

Nadalje, pokazalo se da informiranje potrošača ima ključnu ulogu u postizanju svih ciljeva koji se odnose na smanjenje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje. Stoga su potrebni napori na institucionalnoj razini radi podizanja svijesti o utjecaju plastičnih vrećica za nošenje na okoliš i uklanjanja trenutačne percepcije o plastici kao neškodljivoj i jeftinoj robi.

(10)

Radi promicanja održivog smanjenja prosječne razine potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje, države članice trebale bi poduzeti mjere za znatno smanjivanje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje u skladu s općim ciljevima politike Unije o otpadu i njezine hijerarhije otpada kako su predviđeni u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5). Takvim mjerama za smanjivanje trebalo bi, s jedne strane, uzeti u obzir trenutačne razine potrošnje plastičnih vrećica za nošenje u pojedinačnim državama članicama, pri čemu više razine zahtijevaju ambicioznije napore, a s druge strane, već postignuta smanjenja. Radi praćenja napretka u smanjivanju potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje potrebno je da nacionalna tijela dostave podatke o njihovoj potrošnji u skladu s člankom 12. Direktive 94/62/EZ.

(11)

Mjere koje države članice trebaju poduzeti mogu uključivati uporabu ekonomskih instrumenata poput određivanja cijene, poreza i pristojbi koji su se pokazali posebno djelotvornima u smanjivanju potrošnje plastičnih vrećica za nošenje, i ograničenja stavljanja na tržište poput zabrana kojima se odstupa od članka 18. Direktive 94/62/EZ, pod uvjetom da su ta ograničenja razmjerna i nediskriminirajuća.

(12)

Navedene mjere mogu se razlikovati ovisno o utjecaju laganih plastičnih vrećica za nošenje na okoliš kada se one oporabljuju ili zbrinjavaju, ovisno o njihovim svojstvima recikliranja i kompostiranja, njihovoj trajnosti ili specifičnoj namjeni tih vrećica, te uzimajući u obzir bilo koje moguće negativne učinke zamjene.

(13)

Države članice mogu odabrati da izuzmu plastične vrećice za nošenje s debljinom stjenke manjom od 15 mikrona („vrlo lagane plastične vrećice za nošenje”) koje služe kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada je to potrebno zbog higijenskih razloga ili kada njihova uporaba pomaže spriječiti bacanje hrane.

(14)

Države članice mogu se slobodno koristiti prihodima ostvarenima mjerama koje su na temelju Direktive 94/62/EZ poduzete radi postizanja održivog smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje.

(15)

Programi za podizanje svijesti potrošača općenito i obrazovni programi za djecu mogu imati važnu ulogu u smanjivanju potrošnje plastičnih vrećica za nošenje.

(16)

Europskom normom EN 13432 o „zahtjevima za ambalažu oporabljivu putem kompostiranja i biološke razgradnje – plan ispitivanja i kriteriji ocjenjivanja za konačno prihvaćanje ambalaže” određuju se svojstva koja materijal mora posjedovati kako bi se smatralo da „se može kompostirati”, odnosno da se može reciklirati putem postupka organske oporabe koji se sastoji od kompostiranja i anaerobne digestije. Komisija bi trebala zatražiti od Europskog odbora za normizaciju da razvije zasebnu normu za ambalažu koja se može kompostirati doma.

(17)

Važno je osigurati, na razini cijele Unije, priznavanje naljepnica ili oznaka za biorazgradive plastične vrećice za nošenje i plastične vrećice za nošenje koje se mogu kompostirati.

(18)

Pojedine plastične vrećice za nošenje njihovi proizvođači označuju kao „oksobiorazgradive” ili „oksorazgradive”. Takve vrećice sadrže aditive koji su dodani konvencionalnoj plastici. Zbog prisutnosti navedenih aditiva plastika s vremenom fragmentira u sitne čestice koje ostaju u okolišu. Označivanje takvih plastičnih vrećica „biorazgradivima” može biti obmanjujuće jer one možda i nisu rješenje za problem onečišćivanja okoliša smećem nego naprotiv mogu povećati onečišćenje. Komisija bi trebala ispitati utjecaj uporabe oksorazgradivih plastičnih vrećica za nošenje na okoliš te Europskom parlamentu i Vijeću dostaviti izvješće koje prema potrebi sadržava skup mjera za ograničavanje njihove potrošnje ili smanjivanje bilo kojih štetnih utjecaja.

(19)

Mjere koje države članice trebaju poduzeti za smanjivanje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje trebale bi dovesti do održivog smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje i ne bi trebale uzrokovati ukupno povećanje proizvodnje ambalaže.

(20)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s Komunikacijom Komisije o Planu za resursno učinkovitu Europu i trebale bi doprinijeti djelovanjima protiv onečišćivanja mora smećem koja se poduzimaju u skladu s Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(21)

Direktivu 94/62/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 94/62/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. umeću se sljedeće točke:

„1.a

‚plastika’ znači polimer u smislu članka 3. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (*) kojem mogu biti dodani aditivi ili druge tvari, a koji se može upotrebljavati kao glavni strukturni sastojak vrećica;

1.b

‚plastične vrećice za nošenje’ znači vrećice za nošenje s ručkom ili bez ručke, izrađene od plastike koje se daju potrošačima na prodajnom mjestu robe ili proizvodâ;

1.c

‚lagane plastične vrećice za nošenje’ znači plastične vrećice za nošenje s debljinom stijenke manjom od 50 mikrona;

1.d

‚vrlo lagane plastične vrećice za nošenje’ znači plastične vrećice za nošenje s debljinom stijenke manjom od 15 mikrona koje su potrebne zbog higijenskih razloga ili koje služe kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže spriječiti bacanje hrane;

1.e

‚oksorazgradive plastične vrećice za nošenje’ znači plastične vrećice za nošenje izrađene od plastičnih materijala kojima su dodani aditivi koji kataliziraju fragmentaciju plastičnog materijala u mikro-fragmente.

(*)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).”"

2.

U članku 4. umeću se sljedeći stavci:

„1.a   Države članice poduzimaju mjere za postizanje održivog smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje na svojem državnom području.

Navedene mjere mogu uključivati uporabu nacionalnih ciljeva smanjenja, održavanje ili uvođenje ekonomskih instrumenata kao i ograničenja stavljanja na tržište kojima se odstupa od članka 18., pod uvjetom da su navedena ograničenja razmjerna i nediskriminirajuća.

Takve mjere mogu se razlikovati ovisno o utjecaju laganih plastičnih vrećica za nošenje na okoliš kada se one oporabljuju ili zbrinjavaju, njihovim svojstvima kompostiranja, njihovoj trajnosti ili njihovoj specifičnoj namjeni.

Mjere koje poduzimaju države članice uključuju jedno ili oboje od sljedećega:

(a)

donošenje mjera kojima se osigurava da razina godišnje potrošnje od 31. prosinca 2019. ne premaši 90 laganih plastičnih vrećica za nošenje po osobi i od 31. prosinca 2025. 40 laganih plastičnih vrećica za nošenje po osobi ili istovjetne ciljeve određene u masi. Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje mogu se isključiti iz nacionalnih ciljeva potrošnje;

(b)

donošenje instrumenata kojima se osigurava da se lagane plastične vrećice za nošenje od 31. prosinca 2018. ne daju besplatno na prodajnome mjestu robe ili proizvoda, osim ako se provedu jednako djelotvorni instrumenti. Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje mogu se isključiti iz navedenih mjera.

Od 27. svibnja 2018. države članice izvješćuju o godišnjoj potrošnji laganih plastičnih vrećica za nošenje kada Komisiji dostavljaju podatke o ambalaži i ambalažnom otpadu u skladu s člankom 12.

Do 27. svibnja 2016. Komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija za izračun godišnje potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje po osobi i prilagođavaju formati za izvješćivanje doneseni na temelju članka 12. stavka 3. Navedeni provedbeni akt donosi se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 21. stavka 2.

1.b   Ne dovodeći u pitanje članak 15., države članice mogu poduzeti mjere poput ekonomskih instrumenata i nacionalnih ciljeva smanjenja u pogledu bilo koje vrste plastičnih vrećica za nošenje, bez obzira na debljinu njihovih stijenki.

1.c   Komisija i države članice najmanje tijekom prve godine nakon 27. studenoga 2016. aktivno potiču kampanje za informiranje javnosti i podizanje svijesti o negativnom utjecaju prekomjerne potrošnje plastičnih vrećica za nošenje na okoliš.”

3.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 8.a

Specifične mjere za biorazgradive plastične vrećice za nošenje i plastične vrećice za nošenje koje se mogu kompostirati

Do 27. svibnja 2017. Komisija donosi provedbeni akt kojim se utvrđuju specifikacije za naljepnice ili oznake radi osiguravanja priznavanja, na razini cijele Unije, biorazgradivih plastičnih vrećica za nošenje i plastičnih vrećica za nošenje koje se mogu kompostirati i pružanja potrošačima točnih informacija o svojstvima kompostiranja takvih vrećica. Navedeni provedbeni akt donosi se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 21. stavka 2.

Najkasnije osamnaest mjeseci nakon donošenja navedenog provedbenog akta, države članice osiguravaju da biorazgradive plastične vrećice za nošenje i plastične vrećice za nošenje koje se mogu kompostirati budu označene u skladu sa specifikacijama predviđenima u tom provedbenom aktu.”

4.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 20.a

Izvješćivanje o laganim plastičnim vrećicama za nošenje

1.   Do 27. studenoga 2021. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem se procjenjuje djelotvornost mjera iz članka 4. stavka 1.a na razini Unije, u borbi protiv onećišćivanja okoliša smećem, mijenjanju ponašanja potrošača i promicanju sprečavanja nastanka otpada. Ako procjena pokaže da donesene mjere nisu djelotvorne, Komisija ispituje druge moguće načine za postizanje smanjenja potrošnje laganih plastičnih vrećica za nošenje, uključujući postavljanjem realnih i ostvarivih ciljeva na razini Unije i, prema potrebi, podnosi zakonodavni prijedlog.

2.   Do 27. svibnja 2017. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću u kojem ispituje utjecaj uporabe okso-razgradivih plastičnih vrećica za nošenje na okoliš i, prema potrebi, podnosi zakonodavni prijedlog.

3.   Do 27. svibnja 2017. Komisija procjenjuje posljedice, u smislu životnog vijeka, različitih mogućnosti za smanjivanje potrošnje vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje i, prema potrebi, podnosi zakonodavni prijedlog.”

5.

U članku 22. stavku 3.a prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3.a   Pod uvjetom da su ciljevi navedeni u članku 4. i članku 6. postignuti, države članice mogu prenijeti odredbe navedene u članku 4. stavku 1.a i članku 7. putem sporazumâ između nadležnih tijela i dotičnih gospodarskih sektora.”

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 27. studenoga 2016. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja utvrđuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 29. travnja 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  SL C 214, 8.7.2014., str. 40.

(2)  SL C 174, 7.6.2014., str. 43.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 2. ožujka 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu). Stajalište Europskog parlamenta od 28. travnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom istu).

(4)  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

(5)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

(6)  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.).


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/721

оd 20. travnja 2015.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Vlaamse laurier (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Belgije za upis naziva „Vlaamse laurier” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Vlaamse laurier” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Vlaamse laurier” (ZOZP) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 2.13. Cvijeće i ukrasno bilje iz Priloga XI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 668/2014 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. travnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 432, 2.12.2014., str. 12.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 668/2014 od 13. lipnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 179, 19.6.2014., str. 36.).


6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/18


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/722

оd 5. svibnja 2015.

o odobrenju taurina kao dodatka hrani za Canidae, Felidae, Mustelidae i ribe mesojede

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna ocjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

U skladu s Direktivom 70/524/EEZ taurin je odobren bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za sve životinjske vrste. Ta je tvar nakon toga unesena u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za ponovnu procjenu taurina i pripravaka taurina kao dodatka hrani za sve životinjske vrste te, u skladu s člankom 7. te Uredbe, za novu uporabu u vodi za piće. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se taj dodatak razvrsta u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 22. svibnja 2012. (3) zaključila da se sintetički taurin može smatrati učinkovitim za uporabu u prehrani za mačke, pse i ribe mesojede. Dosadašnjom se upotrebom prehrane koja sadržava do 20 % hrane za životinje životinjskog podrijetla došlo do zaključka da sve životinjske vrste toleriraju do 0,2 % taurina u potpunoj krmnoj smjesi. Agencija preporučuje da se upotreba taurina kod peradi, svinja i preživača više ne bi trebala odobravati. Agencija je zaključila da taurin u predloženim uvjetima uporabe u hrani za životinje i vodi za piće nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš.

(5)

Agencija je zaključila i da neće doći do sigurnosnih rizika za potrošače. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje i vodi koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Zaključci u pogledu mačaka i pasa mogu se primijeniti i na vrste iste porodice, odnosno Felidae i Canidae, budući da je riječ o fiziološki povezanim vrstama u smislu gastrointestinalne funkcije.

(7)

Mustelidae pripadaju redu Carnivora, isto kao Felidae i Canidae. Mustelidae su mesojedne vrste, a mnoge su od njih isključivo mesojedne. Njihova prehrana mora sadržavati taurin i njegove prekursore metionin ili cistein kako bi održale normalnu koncentraciju taurina u tijelu. Tradicionalni su izvori taurina mišićna tkiva, mozak ili utroba. Budući da se toplinskom obradom i upotrebom alternativnih izvora proteina (s niskim udjelom navedene aminokiseline) smanjuje dostupnost taurina i njegovih prekursora u hrani za životinje, dosadašnjom se upotrebom prehrane koja sadržava taurin kao dodatak hrani za životinje osigurava zadovoljavanje potreba za taurinom vrsta iz porodice Mustelidae.

(8)

Ocjenom taurina utvrdilo se da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu te tvari kako je navedena u Prilogu ovoj Uredbi.

(9)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjivanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvar navedena u Prilogu, koja pripada kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

1.   Tvar navedena u Prilogu i premiksi koji tu tvar sadržavaju, a koji su proizvedeni i označeni prije 26. studenoga 2015. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvar kako je navedena u Prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 26. studenoga 2015. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni ribama mesojedima.

3.   Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvar kako je navedena u Prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 26. svibnja 2017. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni vrstama iz porodica Canidae, Felidae i Mustelidae.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal (2012.);10(6):2736.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % ili mg aktivne tvari po l vode

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka.

3a370

Taurin

Sastav dodatka hrani

Taurin

Aktivna tvar

Taurin

Kemijski naziv prema IUPAC-u: 2-amino-etansulfonska kiselina

C2H7NO3S

CAS broj: 107-35-7

Taurin u krutom obliku proizveden kemijskom sintezom: min. 98 %.

Metoda analize  (1)

Za određivanje taurina u dodatku hrani za životinje: kromatografija izmjene iona s postkolonskom ninhidrinom derivatizacijom (Europska farmakopejska metoda za određivanje aminokiselina (Ph. Eur. 6.6, 2.2.56, metoda 1)).

Za određivanje taurina u premiksima i hrani za životinje: kromatografija izmjene iona s postkolonskom ninhidrinom derivatizacijom i fotometrijskim otkrivanjem, na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 152/2009 (Prilog III., F), ili tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s reverznom fazom (RP-HPLC) s fluorescencijskim detektorom (AOAC 999.12).

Za određivanje taurina u vodi: tekućinska kromatografija s UV ili fluorescencijskim detektorom (AOAC 997.05).

Canidae, Felidae, Mustelidae i ribe mesojedi

1.

Taurin se može staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti.

3.

Preporučene razine najveće količine taurina u mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %:

Felidae: 2 500

ribe mesojedi: 25 000

Canidae i Mustelidae: 2 000 .

4.

Radi sigurnosti: pri rukovanju treba upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

5.

Dodatak se može upotrebljavati u vodi za piće.

26. svibnja 2025.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/22


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/723

оd 5. svibnja 2015.

o odobrenju biotina kao dodatka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna ocjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

U skladu s Direktivom 70/524/EEZ biotin je odobren bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za sve životinjske vrste. Taj je proizvod nakon toga unesen u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesena su dva zahtjeva za ponovnu procjenu biotina i pripravaka biotina za sve životinjske vrste te, u skladu s člankom 7. te Uredbe, za novu uporabu u vodi za piće. Podnositelji zahtjeva zatražili su da se ti dodaci razvrstaju u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Uz navedene zahtjeve priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojim je mišljenjima od 16. listopada 2012. i 17. listopada 2012. (3) zaključila da biotin u predloženim uvjetima uporabe u hrani za životinje i vodi za piće nema negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš. Agencija je također zaključila da se sintetički biotin smatra učinkovitim izvorom biotina u hrani za životinje te da neće doći do sigurnosnih rizika za potrošače. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje i vodi za piće koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjenom biotina utvrdilo se da su ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu te tvari kako je navedena u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjivanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvar navedena u Prilogu, koja pripada kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

1.   Tvar navedena u Prilogu i premiksi koji tu tvari sadržavaju, a koji su proizvedeni i označeni prije 26. studenoga 2015. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

2.   Krmne smjese i krmiva koja sadržavaju tvar navedenu u Prilogu, a koja su proizvedena i označena prije 26. studenoga 2015. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjena životinjama koje služe za proizvodnju hrane.

3.   Krmne smjese i krmiva koja sadržavaju tvar navedenu u Prilogu, a koja su proizvedena i označena prije 26. svibnja 2017. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjena životinjama koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal (2012.);10(11):2925;EFSA Journal (2012.);10(11):2926.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

mg aktivne tvari po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 % ili mg aktivne tvari po l vode

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka

3a880

Biotin

Sastav dodatka

Biotin

Aktivna tvar

D-(+)-biotin

C10H16N2O3S

CAS br.: 58-85-5

Biotin u krutom obliku proizveden kemijskom sintezom

Kriteriji čistoće: min. 97 %

Metoda analize  (1)

Za određivanje D-(+)-biotina u dodatku hrani za životinje: potenciometrijska titracija i identifikacija optičkom rotacijom (Europska farmakopeja 6.0, metoda 01/2008:1073).

Za određivanje D-(+)-biotina u premiksima i hrani za životinje: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s reverznom fazom s masenom spektrometrijom (RP-HPLC-MS/MS).

Za određivanje D-(+)-biotina u vodi: mikrobiološko određivanje (farmakopeja SAD-a 21, 3. dodatak, metoda (88) 1986)

Sve životinjske vrste

1.

Biotin se može staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

2.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti.

3.

Radi sigurnosti: pri rukovanju koristi se zaštita za disanje.

4.

Dodatak se može upotrebljavati u vodi za piće.

26. svibnja 2025.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/25


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/724

оd 5. svibnja 2015.

o odobrenju retinil acetata, retinil palmitata i retinil propionata kao dodataka hrani za sve životinjske vrste

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje tog odobrenja. Člankom 10. te Uredbe predviđa se ponovna procjena dodataka odobrenih u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (2).

(2)

U skladu s Direktivom 70/524/EEZ vitamin A odobren je bez vremenskog ograničenja kao dodatak hrani za sve životinjske vrste. Taj je proizvod nakon toga unesen u registar dodataka hrani za životinje kao postojeći proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 u vezi s njezinim člankom 7. podnesen je zahtjev za ponovnu procjenu vitamina A u obliku retinil acetata, retinil palmitata i retinil propionata i njihovih pripravaka kao dodataka hrani za sve životinjske vrste te, u skladu s člankom 7. te Uredbe, za novu uporabu u vodi za piće. Podnositelj zahtjeva zatražio je da se ti dodaci razvrstaju u kategoriju dodataka „nutritivni dodaci”. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) u svojem je mišljenju od 12. prosinca 2012. (3) zaključila da retinil acetat, retinil palmitat i retinil propionat u predloženim uvjetima uporabe u hrani za životinje nemaju negativan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili na okoliš.

(5)

Agencija je također zaključila da su retinil acetat, retinil palmitat i retinil propionat učinkoviti izvori vitamina A te da neće doći do sigurnosnih rizika za potrošače. Agencija smatra da ne postoji potreba za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Isto tako, potvrdila je izvješće o metodi analize dodataka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(6)

Ocjenom retinil acetata, retinil palmitata i retinil propionata utvrdilo se da su, osim u pogledu vode za piće, ispunjeni uvjeti za odobrenje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim treba odobriti uporabu tih tvari u hrani za životinje kako su navedene u Prilogu ovoj Uredbi. Treba utvrditi najveće dopuštene količine za vitamin A neovisno o njegovu obliku. Vitamin A ne bi se trebao primjenjivati putem vode za piće jer bi se dodatnim putem primjene povećao rizik za potrošače. Stoga je potrebno uskratiti odobrenje retinil acetata, retinil palmitata i retinil propionata kao nutritivnih dodataka koji pripadaju funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka” u pogledu njihove uporabe u vodi. Ta se zabrana ne primjenjuje na navedene dodatke u krmnim smjesama koje se potom primjenjuju putem vode.

(7)

Budući da ne postoje sigurnosni razlozi zbog kojih bi izmjene uvjeta izdavanja odobrenja bilo potrebno odmah primjenjivati, primjereno je zainteresiranim stranama omogućiti prijelazno razdoblje kako bi se pripremile za ispunjivanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tvari navedene u Prilogu, koje pripadaju kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka”, odobravaju se kao dodaci hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Odobrenje retinil acetata, retinil palmitata i retinil propionata kao dodataka koji pripadaju kategoriji dodataka „nutritivni dodaci” i funkcionalnoj skupini „vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka” uskraćuje se za uporabu u vodi.

Članak 3.

Tvari navedene u Prilogu i premiksi koji te tvari sadržavaju, a koji su proizvedeni i označeni prije 26. studenog 2015. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe.

Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u Prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 26. svibnja 2016. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje služe za proizvodnju hrane.

Krmne smjese i krmiva koji sadržavaju tvari navedene u Prilogu, a koji su proizvedeni i označeni prije 26. svibnja 2017. u skladu s pravilima primjenjivima prije 26. svibnja 2015., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše postojeće zalihe ako su namijenjeni životinjama koje ne služe za proizvodnju hrane.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  Direktiva Vijeća 70/524/EEZ od 23. studenoga 1970. o dodacima hrani za životinje (SL L 270, 14.12.1970., str. 1.).

(3)  EFSA Journal (2013.); 11(1):3037.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Naziv nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

IU vitamina A po kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka.

3a672a

„Retinil acetat” ili „vitamin A”

Sastav dodatka

Retinil acetat

Trifenilfosfin oksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg

Karakteristike aktivne tvari

Retinil acetat

C22H32O2

CAS br.: 127-47-9

Retinil acetat u krutom obliku proizveden kemijskom sintezom.

Kriteriji čistoće: min. 95 % (min. 2,76 MIU/g).

Metode analize  (1)

Za određivanje vitamina A u dodatku hrani za životinje: tankoslojna kromatografija i UV detekcija (TLC-UV) (Ph. Eur. 6. izdanje, monografija 0217).

Za određivanje vitamina A u premiksima i hrani za životinje: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s reverznom fazom (RP-HPLC) s UV ili fluorescencijskom detekcijom – Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 (2).

Prasad i odbijena prasad

16 000

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi putem premiksa.

2.

Retinil acetat može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za navođenje sadržaja na oznaci upotrebljava se sljedeća jednakovrijednost: 1 IU = 0,344 μg retinil acetata.

4.

Mješavina retinil acetata, retinil palmitata ili retinil propionata ne smije premašiti najveću dopuštenu količinu za odgovarajuće vrste i kategorije.

5.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti.

6.

Radi sigurnosti: pri rukovanju treba upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

26. svibnja 2025.

Svinje za tov

6 500

Krmače

12 000

Ostale svinje

Pilići i manje značajne vrste peradi

≤ 14 dana

20 000

> 14 dana

10 000

Purani

≤ 28 dana

20 000

> 28 dana

10 000

Ostala perad

10 000

Mliječne krave i krave za razmnožavanje

 

9 000

Telad za uzgoj

4 mjeseca

16 000

Ostala telad i krave

25 000

Janjad i jarad za uzgoj

≤ 2 mjeseca

16 000

> 2 mjeseca

Goveda, ovce i koze za tov

10 000

Ostala goveda, ovce i koze

Sisavci

Samo nadomjesci mlijeka: 25 000

Ostale životinjske vrste

3a672b

 

„Retinil palmitat” ili „vitamin A”

Sastav dodatka

Retinil palmitat

Trifenilfosfin oksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg dodatka

Karakteristike aktivne tvari

Retinil palmitat

C36H60O2

CAS br.: 79-81-2

Retinil palmitat u krutom i tekućem obliku proizveden kemijskom sintezom: min. 90 % ili 1,64 MIU/g.

Metode analize  (1)

Za određivanje vitamina A u dodatku hrani za životinje: tankoslojna kromatografija i UV detekcija (TLC-UV) (Ph. Eur. 6. izdanje, monografija 0217).

Za određivanje vitamina A u premiksima i hrani za životinje: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s reverznom fazom (RP-HPLC) s UV ili fluorescencijskom detekcijom – Uredba (EZ) br. 152/2009.

Prasad i odbijena prasad

16 000

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi putem premiksa.

2.

Retinil palmitat može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za navođenje sadržaja na oznaci upotrebljava se sljedeća jednakovrijednost: 1IU = 0,5458 μg retinil palmitata.

4.

Mješavina retinil acetata, retinil palmitata ili retinil propionata ne smije premašiti najveću dopuštenu količinu za odgovarajuće vrste i kategorije.

5.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti.

6.

Radi sigurnosti: pri rukovanju treba upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

26. svibnja 2025.

Svinje za tov

6 500

Krmače

12 000

Ostale svinje

Pilići i manje značajne vrste peradi

≤ 14 dana

20 000

> 14 dana

10 000

Purani

≤ 28 dana

20 000

> 28 dana

10 000

Ostala perad

10 000

Mliječne krave i krave za razmnožavanje

9 000

Telad za uzgoj

4 mjeseca

16 000

Ostala telad i krave

25 000

Janjad i jarad za uzgoj

≤ 2 mjeseca

16 000

> 2 mjeseca

Goveda, ovce i koze za tov

10 000

Ostala goveda, ovce i koze

Sisavci

Samo nadomjesci mlijeka: 25 000

Ostale životinjske vrste

3a672c

 

„Retinil propionat” ili „vitamin A”

Sastav dodatka

Retinil propionat

Trifenilfosfin oksid (TPPO) ≤ 100 mg/kg dodatka

Karakteristike aktivne tvari

Retinil propionat

C23H34O2

CAS br.: 7069-42-3

Retinil propionat u tekućem obliku proizveden kemijskom sintezom: min. 95 % ili 2,64 MIU/g

Metode analize  (1)

Za određivanje vitamina A u dodatku hrani za životinje: tankoslojna kromatografija i UV detekcija (TLC-UV) (Ph. Eur. 6. izdanje, monografija 0217).

Za određivanje vitamina A u premiksima i hrani za životinje: tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti s reverznom fazom (RP-HPLC) s UV ili fluorescencijskom detekcijom – Uredba (EZ) br. 152/2009.

Prasad i odbijena prasad

16 000

1.

Dodatak se u hranu za životinje unosi putem premiksa.

2.

Retinil propionat može se staviti na tržište i upotrebljavati kao dodatak koji sadržava pripravak.

3.

Za navođenje sadržaja na oznaci upotrebljava se sljedeća jednakovrijednost: 1 IU = 0,3585 μg retinil propionata.

4.

Mješavina retinil acetata, retinil palmitata ili retinil propionata ne smije premašiti najveću dopuštenu količinu za odgovarajuće vrste i kategorije.

5.

U uputama za uporabu dodatka i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnosti.

6.

Radi sigurnosti: pri rukovanju treba upotrebljavati zaštitu za dišne organe, naočale i rukavice.

26. svibnja 2025.

Svinje za tov

6 500

Krmače

12 000

Ostale svinje

Pilići i manje značajne vrste peradi

≤ 14 dana

20 000

> 14 dana

10 000

Purani

≤ 28 dana

20 000

> 28 dana

10 000

Ostala perad

10 000

Mliječne krave i krave za razmnožavanje

9 000

Telad za uzgoj

4 mjeseca

16 000

Ostala telad ili krave

25 000

Janjad i jarad za uzgoj

≤ 2 mjeseca

16 000

> 2 mjeseca

Goveda, ovce i koze za tov

10 000

Ostala goveda, ovce i koze

Sisavci

Samo nadomjesci mlijeka: 25 000

Ostale životinjske vrste


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 152/2009 od 27. siječnja 2009. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (SL L 54, 26.2.2009., str. 1.).


6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/725

оd 5. svibnja 2015.

o utvrđivanju roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/360

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 18. stavak 2. prvi podstavak točku (b) i drugi podstavak točku (b),

budući da:

(1)

Potpora za privatno skladištenje dodijeljena u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/360 (2) imala je povoljan učinak na tržište svinjskog mesa. Očekuje se daljnja stabilizacija cijena.

(2)

Dodjelu potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa potrebno je stoga prekinuti i utvrditi rok za podnošenje zahtjeva.

(3)

Radi pravne sigurnosti Provedbenu uredbu (EU) 2015/360 treba staviti izvan snage.

(4)

Kako bi se izbjegle spekulacije, ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(5)

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta nije dao mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2015/360 jest 8. svibanj 2015.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) 2015/360 stavlja se izvan snage s učinkom od 8. svibnja 2015.

Međutim, ona se i dalje primjenjuje u odnosu na ugovore sklopljene na temelju te Uredbe prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/360 оd 5. ožujka 2015. o otvaranju privatnog skladištenja svinjskog mesa i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (SL L 62, 6.3.2015., str. 16.).


6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/726

оd 5. svibnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

153,9

MA

87,0

MK

119,9

TN

392,6

ZZ

188,4

0707 00 05

AL

49,4

TR

110,0

ZZ

79,7

0709 93 10

MA

130,6

TR

133,2

ZZ

131,9

0805 10 20

EG

44,6

IL

71,3

MA

53,6

ZZ

56,5

0805 50 10

BR

107,1

TR

101,0

ZZ

104,1

0808 10 80

AR

98,9

BR

93,6

CL

120,5

MK

32,8

NZ

135,8

US

161,3

UY

92,0

ZA

117,5

ZZ

106,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/36


ODLUKA (EU) 2015/727 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 10. travnja 2015.

o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015. (ESB/2015/17)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41) (1), a posebno njezin članak 9. i članak 16. stavak 1.,

budući da:

(1)

Europska središnja banka (ESB) dužna je donijeti odluku o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru putem izdavanja obavijesti o naknadama za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa i objaviti tu informaciju na svojim mrežnim stranicama do 30. travnja odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada.

(2)

Obavijest o naknadi za prvo razdoblje za koje se plaća naknada, tj. od studenoga do prosinca 2014., izdaje se zajedno s obavijesti o naknadi za razdoblje za koje se plaća naknada u 2015. Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u 2015. stoga treba odražavati rashode ESB-a vezane uz njegove nadzorne zadaće od studenoga 2014.

(3)

Ovi rashodi se prvenstveno sastoje od troškova koji su izravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, npr. nadzorom značajnih subjekata, nadgledanjem nadzora manje značajnih subjekata i provođenjem horizontalnih zadaća i specijaliziranih usluga. Rashodi također uključuju troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, npr. uslugama koje pružaju područja za potporu ESB-a, uključujući upravljanje poslovnim prostorom, upravljanje ljudskim potencijalima i usluge informacijske tehnologije.

(4)

Za izračun godišnje naknade za nadzor koja se plaća za svaki nadzirani subjekt ili nadziranu grupu, ukupni troškovi su podijeljeni na dva dijela: značajne subjekte i grupe, i manje značajne subjekte i grupe. Troškovi su podijeljeni na temelju rashoda raspoređenih odgovarajućim organizacijskim jedinicama koje obavljaju izravni nadzor značajnih nadziranih subjekata i neizravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata.

(5)

Rashodi ESB-a u prvom razdoblju za koje se plaća naknada vezani uz zadaće nadzora banaka i koji se naplaćuju putem naknada za nadzor, bili su uključeni u godišnje financijske izvještaje ESB-a za 2014 (2).

(6)

Procijenjeni godišnji rashodi za razdoblje za koje se plaća naknada u 2015. izvedeni su iz odobrenog proračuna ESB-a, uzimajući u obzir sva kretanja u procijenjenim godišnjim rashodima ESB-a koja su bila poznata u vrijeme izrade ove Odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (3) i Uredbi (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41).

Članak 2.

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015.

1.   Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor za prvo razdoblje za koje se plaća naknada i za 2015. je 325 986 085 EUR, što odgovara stvarnim troškovima ESB-a za studeni i prosinac 2014. i procjeni godišnjih troškova ESB-a za 2015. utvrđenim u Prilogu I. ovoj Odluci.

2.   Svaka kategorija nadziranih subjekata i nadziranih grupa plaća ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor iz Priloga II. ovoj Odluci.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 29. travnja 2015.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 10. travnja 2015.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 311, 31.10.2014., str. 23.

(2)  Objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a na www.ecb.europa.eu u veljači 2015.

(3)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).


PRILOG I.

(EUR)

 

2014.

2015.

Ukupno

Plaće i naknade

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Najamnina i održavanje zgrade

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Ostali operativni rashodi

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Ukupno

29 973 012

296 013 073

325 986 085


PRILOG II.

(EUR)

 

2014.

2015.

Ukupno

Naknade za nadzor

29 973 012

296 013 073

325 986 085

od toga:

 

 

 

Naknade koje se ubiru od značajnih subjekata ili značajnih grupa

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Naknade koje se ubiru od manje značajnih subjekata ili manje značajnih grupa

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Ispravci

6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/39


Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2015/116 od 26. siječnja 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.

( Službeni list Europske unije L 20 od 27. siječnja 2015. )

1.

Na stranici 49. u Prilogu I.:

umjesto:

„D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia”

treba stajati:

„D. Francesc HOMS I MOLIST

Consejero de Presidencia de la Generalitat de Catalunya”

2.

Na stranici 50. u Prilogu I.:

umjesto:

„Sr. D. Juan VICENTE HERRERA

Presidente de la Junta de Castilla y León”

treba stajati:

„Sr. D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Junta de Castilla y León”

3.

Na stranici 64. u Prilogu II.:

umjesto:

„Mr Joël RIGUELLE

Député bruxellois”

treba stajati:

„Mr Joël RIGUELLE

Bourgmestre de la commune de Berchem-Ste-Agathe”

4.

Na stranici 69. u Prilogu II.:

umjesto:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya”

treba stajati:

„D. Roger ALBINYANA I SAIGÍ

Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya”

5.

Na stranici 69. u Prilogu II.:

umjesto:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Inversiones y Acción Exterior de Extremadura”

treba stajati:

„D. Enrique BARRASA SÁNCHEZ

Director General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura”


6.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 115/40


Ispravak Odluke Vijeća (EU) 2015/190 od 5. veljače 2015. o imenovanju članova Odbora regija i njihovih zamjenika za razdoblje od 26. siječnja 2015. do 25. siječnja 2020.

( Službeni list Europske unije L 31 od 7. veljače 2015. )

1.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Cllr Stephen ALAMBRITIS

Leader of London Borough of Merton”

treba stajati:

„Cllr Soterios ALAMBRITIS

Member of London Borough of Merton”

2.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Mr Michael ANTONIW

Assembly Member for Pontypridd”

treba stajati:

„Mr Michael ANTONIW AM

Member of the National Assembly for Wales”

3.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Cllr Robert Charles BRIGHT

Leader of Newport City Council”

treba stajati:

„Cllr Robert Charles BRIGHT

Member of Newport City Council”

4.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Councillor East Renfrewshire Council”

treba stajati:

„Cllr Anthony Gerard BUCHANAN

Member of East Renfrewshire Council”

5.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Cllr Joseph COONEY

Leader of Pendle Council”

treba stajati:

„Cllr Joseph COONEY

Member of Pendle Council”

6.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Cllr Trevor CUMMINGS

Member of Ards Borough Council”

treba stajati:

„Cllr Trevor William CUMMINGS

Member of Ards Borough Council”

7.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Jeremy Roger EVANS

Assembly Member Greater London Authority”

treba stajati:

„Mr Jeremy Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly”

8.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Ms Megan FEARON

Member of the Northern Ireland Assembly”

treba stajati:

„Ms Megan FEARON MLA

Member of the Northern Ireland Assembly”

9.

Na stranici 27. u Prilogu I.:

umjesto:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON

Constituency member for Glasgow Maryhill & Springburn”

treba stajati:

„Ms Patricia Josephine FERGUSON MSP

Member of the Scottish Parliament”

10.

Na stranici 28. u Prilogu I.:

umjesto:

„Cllr Gordon Charles KEYMER

Leader of Tandridge District Council”

treba stajati:

„Cllr Gordon Charles KEYMER

Member of Tandridge Council”

11.

Na stranici 28. u Prilogu I.:

umjesto:

„Cllr Cormack MCCHORD

Councillor for Stirling”

treba stajati:

„Cllr Cormick MCCHORD

Member of Stirling Council”

12.

Na stranici 28. u Prilogu I.:

umjesto:

„Mr William Stewart MAXWELL

MSP for West of Scotland”

treba stajati:

„Mr William Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament”

13.

Na stranici 28. u Prilogu I.:

umjesto:

„Cllr Paul WATSON

Leader, Sunderland Council”

treba stajati:

„Cllr Paul WATSON

Member of Sunderland Council”

14.

Na stranici 29. u Prilogu II.:

umjesto:

„Jennette ARNOLD

Assembly Member Greater London Authority”

treba stajati:

„Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly”

15.

Na stranici 29. u Prilogu II.:

umjesto:

„Cllr Barbara GRANT

East Renfrewshire Council”

treba stajati:

„Cllr Barbara GRANT

Member of East Renfrewshire Council”

16.

Na stranici 29. u Prilogu II.:

umjesto:

„Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council”

treba stajati:

„Cllr Arnold George HATCH

Member of Craigavon Borough Council”

17.

Na stranici 29. u Prilogu II.:

umjesto:

„Mr James Robert HUME

Regional List member for South of Scotland”

treba stajati:

„Mr James Robert HUME MSP

Member of the Scottish Parliament”

18.

Na stranici 30. u Prilogu II.:

umjesto:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR

Regional List Member for the Highlands and Islands”

treba stajati:

„Sir James Angus Rhoderick MCGRIGOR MSP

Member of the Scottish Parliament”

19.

Na stranici 30. u Prilogu II.:

umjesto:

„Mr Fearghal MCKINNEY

Member of the Northern Ireland Assembly”

treba stajati:

„Mr Fearghal MCKINNEY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly”

20.

Na stranici 30. u Prilogu II.:

umjesto:

„Cllr Robert John PRICE

Leader of Oxford Council”

treba stajati:

„Cllr Robert John PRICE

Member of Oxford Council”

21.

Na stranici 30. u Prilogu II.:

umjesto:

„Cllr Gary ROBINSON

Leader Shetland Islands Council”

treba stajati:

„Cllr Gary ROBINSON

Member of Shetland Islands Council”

22.

Na stranici 30. u Prilog II.:

umjesto:

„Rhodri Glyn THOMAS

Assembly Member for Carmarthen East and Dinefwr”

treba stajati:

„Mr Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales”

23.

Na stranici 30. u Prilogu II.:

umjesto:

„Cllr Martin John Beresford VEAL

Chairman, Bath & North East Somerset Council”

treba stajati:

„Cllr Martin John Beresford VEAL

Member of Bath & North East Somerset Council”