ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 113

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
1. svibnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/702 od 18. studenoga 2014. o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

1

 

 

Protokol uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/703 оd 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka ( 1 )

13

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/704 оd 30. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias) ( 1 )

27

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/705 оd 30. travnja 2015. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i kriterija učinkovitosti za metode analize za službenu kontrolu razina eruka kiseline u hrani te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 80/891/EEZ ( 1 )

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/706 оd 30. travnja 2015. o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/82 na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom limunske kiseline koja se otprema iz Malezije, neovisno o tome je li deklarirana kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili nije, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

38

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/707 оd 30. travnja 2015. o neodobravanju ekstrakta korijena Rheum officinale kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja ( 1 )

44

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/708 оd 30. travnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

46

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/709 od 21. travnja 2015. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje EU-Turska u pogledu zamjene Protokola 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode, o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se, u pogledu pravila o podrijetlu, upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

48

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/710 od 21. travnja 2015. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu zamjene Protokola 1. uz taj Sporazum, o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

53

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/711 od 28. travnja 2015. o prihvaćanju doprinosa treće države vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)

58

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/702

od 18. studenoga 2014.

o potpisivanju i privremenoj primjeni Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 310. u vezi s člankom 300. stavkom 2. prvim podstavkom drugom rečenicom,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 2003., a posebno njegov članak 6. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 10. veljače 2004. u ime Europske zajednice i njezinih država članica ovlastilo Komisiju da otvori pregovore s Libanonskom Republikom s ciljem prilagodbe Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, (1) kako bi se uzelo u obzir pristupanje novih država članica Europskoj uniji.

(2)

Ti su pregovori dovršeni na zadovoljstvo Komisije.

(3)

Člankom 9. stavkom 2. Protokola koji je u pregovorima dogovoren s Libanonskom Republikom predviđa se privremena primjena Protokola prije njegova stupanja na snagu.

(4)

Protokol bi trebalo potpisati u ime Zajednice i njezinih država članica te ga privremeno primjenjivati, podložno njegovu kasnijem sklapanju.

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se imenovati osobu ovlaštenu (osobe ovlaštene) za potpisivanje, u ime Europske zajednice i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Protokol se privremeno primjenjuje, podložno njegovu kasnijem sklapanju.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. studenoga 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


(1)  SL L 143, 30.5.2006., str. 2.


1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/3


PROTOKOL

uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanonske Republike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

dalje u tekstu „države članice EZ-a”, koje predstavlja Vijeće Europske unije, te

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu „Zajednica”, koju predstavlja Vijeće Europske unije i Komisija Europskih zajednica,

s jedne strane, i

LIBANONSKA REPUBLIKA; dalje u tekstu „Libanon”,

s druge strane,

BUDUĆI DA je Euro-mediteranski sporazum sklopljen između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanona, s druge strane, dalje u tekstu „Euro-mediteranski sporazum” potpisan u Luxembourgu 17. lipnja 2002. te je stupio na snagu 1. travnja 2006.;

BUDUĆI DA je Ugovor o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike potpisan u Ateni 16. travnja 2003. te je stupio na snagu 1. svibnja 2004.;

BUDUĆI DA je Privremeni sporazum o trgovinskim i s trgovinom povezanim odredbama Euro-mediteranskog sporazuma stupio na snagu 1. ožujka 2003.;

BUDUĆI DA se u skladu s člankom 6. stavkom 2. Akta o pristupanju iz 2003. pristupanje novih ugovornih stranaka Euro-mediteranskom sporazumu treba odobriti sklapanjem protokola uz navedeni Sporazum;

BUDUĆI DA su održana savjetovanja u skladu s člankom 21. Euro-mediteranskog sporazuma kako bi se osiguralo da se uzmu u obzir uzajamni interesi Zajednice i Libanona,

SPORAZUMJELI SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Češka Republika, Republika Estonija, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Mađarska, Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija i Slovačka Republika postaju ugovorne stranke Euro-mediteranskog sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Libanona, s druge strane, te svaka za sebe prihvaća i prima na znanje, na isti način kao i ostale države članice Zajednice, tekstove Sporazuma kao i zajedničkih izjava, jednostranih izjava i razmjena pisama.

Članak 2.

Kako bi se uzeo u obzir nedavni institucionalni razvoj unutar Europske unije, stranke su suglasne da se, nakon isteka Ugovora o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, za postojeće odredbe Sporazuma koje upućuju na Europsku zajednicu za ugljen i čelik smatra da upućuju na Europsku zajednicu, koja je preuzela sva prava i obveze koje je ugovorila Europska zajednica za ugljen i čelik.

POGLAVLJE I.

IZMJENE TEKSTA EURO-MEDITERANSKOG SPORAZUMA, UKLJUČUJUĆI NJEGOVE PRILOGE I PROTOKOLE

Članak 3.

Pravila o podrijetlu

Protokol br. 4 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 18. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Naknadno izdane potvrde o prometu robe EUR.1 moraju sadržavati jedan od sljedećih izraza:

ES

‚EXPEDIDO A POSTERIORI’

CS

‚VYSTAVENO DODATEČNĚ’

DA

‚UDSTEDT EFTERFØLGENDE’

DE

‚NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT’

ET

‚VÄLJA ANTUD TAGANTJÄRELE’

EL

‚ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ’

EN

‚ISSUED RETROSPECTIVELY’

FR

‚DÉLIVRÉ A POSTERIORI’

IT

‚RILASCIATO A POSTERIORI’

LV

‚IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI’

LT

‚RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS’

HU

‚KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL’

MT

‚MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT’

NL

‚AFGEGEVEN A POSTERIORI’

PL

‚WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE’

PT

‚EMITIDO A POSTERIORI’

SL

‚IZDANO NAKNADNO’

SK

‚VYDANÉ DODATOČNE’

FI

‚ANNETTU JÄLKIKÄTEEN’

SV

‚UTFÄRDAT I EFTERHAND’

AR

Image

’.”

2.

U članku 19. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Tako izdani duplikat mora sadržavati jednu od ovih riječi:

ES

‚DUPLICADO’

CS

‚DUPLIKÁT’

DA

‚DUPLIKAT’

DE

‚DUPLIKAT’

ET

‚DUPLIKAAT’

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ’

EN

‚DUPLICATE’

FR

‚DUPLICATA’

IT

‚DUPLICATO’

LV

‚DUBLIKĀTS’

LT

‚DUBLIKATAS’

HU

‚MÁSODLAT’

MT

‚DUPLIKAT’

NL

‚DUPLICAAT’

PL

‚DUPLIKAT’

PT

‚SEGUNDA VIA’

SL

‚DVOJNIK’

SK

‚DUPLIKÁT’

FI

‚KAKSOISKAPPALE’

SV

‚DUPLIKAT’

AR

Image

’.”

3.

Prilog V. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

IZJAVA NA RAČUNU

Izjava na računu, čiji se tekst nalazi u nastavku, mora biti sastavljena u skladu s bilješkama. Međutim, bilješke nije potrebno navoditi.

Španjolska verzija

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2).

Češka verzija

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Danska verzija

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Njemačka verzija

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonska verzija

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Grčka verzija

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francuska verzija

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)).

Talijanska verzija

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Latvijska verzija

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Litavska verzija

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Mađarska verzija

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Malteška verzija

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nizozemska verzija

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poljska verzija

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalska verzija

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no (1)), declara que, salvo indicação clara em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Slovenska verzija

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovačka verzija

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finska verzija

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švedska verzija

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arapska verzija

Image

 (3)

(Mjesto i datum)

 (4)

(Potpis izvoznika; dodatno mora biti čitko navedeno ime osobe koja je potpisala izjavu)

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik u smislu članka 22. Protokola, broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika mora biti naveden u ovom prostoru. Kada izjavu na računu ne daje ovlašteni izvoznik, riječi u zagradama se ispuštaju ili se prostor ostavlja praznim."

(2)  Mora se navesti podrijetlo proizvoda. Kada se izjava na računu u cijelosti ili djelomično odnosi na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 37. Protokola, izvoznik ih mora jasno naznačiti u dokumentu u kojem je izjava napisana stavljanjem oznake ‚CM’."

(3)  Ovi se navodi mogu ispustiti ako su informacije sadržane u samoj ispravi."

(4)  Vidjeti članak 21. stavak 5. Protokola Kada izvoznik nije dužan potpisati, izuzeće od potpisa također uključuje izuzeće od navođenja imena potpisnika.”"

POGLAVLJE II.

PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 4.

Dokazi o podrijetlu i administrativna suradnja

1.   Dokazi o podrijetlu koje je pravilno izdao Libanon ili nova država članica u okviru preferencijalnih sporazuma ili autonomnih režima koji se među njima primjenjuju prihvaćaju se u odnosnim zemljama na temelju ovog Protokola, pod uvjetom:

(a)

da se stjecanjem takvog podrijetla dodjeljuje pravo na povlašteno tarifno postupanje na temelju povlaštenih tarifnih mjera sadržanih u Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Libanona ili u sustavu općih carinskih povlastica Zajednice;

(b)

da su dokaz o podrijetlu i prijevozne isprave izdani najkasnije na dan prije dana pristupanja;

(c)

da je dokaz o podrijetlu podnesen carinskim tijelima u roku od četiri mjeseca od dana pristupanja.

U slučaju kada je roba prijavljena za uvoz u Libanon ili novu državu članicu prije dana pristupanja, u okviru preferencijalnih sporazuma ili autonomnih režima koji se u tom trenutku primjenjuju između Libanona i te nove države članice, dokaz o podrijetlu koji je izdan rnaknadno u skladu s tim sporazumima ili režimima može se također prihvatiti, pod uvjetom da bude dostavljen carinskim tijelima u roku od četiri mjeseca od dana pristupanja.

2.   Libanonu i novim državama članicama dopušteno je zadržavanje odobrenja kojima se dodjeljuje status „ovlaštenog izvoznika” u okviru preferencijalnih sporazuma ili autonomnih režima koji se primjenjuju među njima, pod uvjetom:

(a)

da je takva odredba također predviđena u sporazumu sklopljenom između Libanona i Zajednice prije dana pristupanja; i

(b)

da ovlašteni izvoznik primjenjuje pravila o podrijetlu koja su na snazi na temelju tog sporazuma.

Ta se odobrenja najkasnije godinu dana od dana pristupanja zamjenjuju novim odobrenjima izdanima u skladu s uvjetima iz Sporazuma.

3.   Zahtjeve za naknadnu provjeru dokaza o podrijetlu izdanih na temelju preferencijalnih sporazuma ili autonomnih režima iz stavaka 1. i 2. nadležna carinska tijela Libanona odnosno novih država članica prihvaćaju tijekom razdoblja od tri godine od izdavanja predmetnog dokaza o podrijetlu te ih ta tijela mogu podnositi tijekom razdoblja od tri godine od primitka dokaza o podrijetlu koji je podnesen tim tijelima u prilog uvozne deklaracije.

Članak 5.

Roba u provozu

1.   Odredbe Sporazuma mogu se primijeniti na robu izvezenu iz Libanona u jednu od novih država članica, ili iz jedne od novih država članica u Libanon, koja ispunjava odredbe Protokola 4. i koja se na dan pristupanja nalazi u provozu ili privremenom smještaju, u carinskom skladištu ili u slobodnoj zoni u Libanonu ili toj novoj državi članici.

2.   U takvim se slučajevima može dodijeliti povlašteni tretman, pod uvjetom da se carinskim tijelima zemlje uvoznice u roku od četiri mjeseca od dana pristupanja podnese dokaz o podrijetlu koji su naknadno izdala carinska tijela zemlje izvoznice.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Libanon se obvezuje da neće, u vezi s proširenjem Zajednice, isticati nikakva potraživanja, zahtjeve ili podneske niti mijenjati ili povlačiti bilo koju koncesiju u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. GATT-a iz 1994.

Članak 7.

Ovaj Protokol je sastavni dio Euro-mediteranskog sporazuma. Prilozi i izjave priložene ovom Protokolu njegov su sastavni dio.

Članak 8.

1.   Ovaj Protokol odobravaju Zajednica, Vijeće Europske unije u ime država članica i Libanon, u skladu s njihovim vlastitim postupcima.

2.   Stranke se međusobno obavješćuju o dovršetku odgovarajućih postupaka navedenih u stavku 1. Isprave o odobrenju polažu se kod Glavnog tajništva Vijeća Europske unije.

Članak 9.

1.   Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon dana polaganja zadnje isprave o odobrenju.

2.   Ovaj se Protokol privremeno primjenjuje od 1. travnja 2006.

Članak 10.

Ovaj je Protokol sastavljen u dva primjerka na svakom od službenih jezika ugovornih stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Članak 11.

Tekst Euro-mediteranskog sporazuma, uključujući priloge i protokole koji su njegov sastavni dio, kao i Završni akt zajedno s njemu priloženim izjavama, sastavljen je na češkom, estonskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, poljskom, slovačkom i slovenskom jeziku, pri čemu su ti tekstovi vjerodostojni na jednak način kao i izvorni tekstovi. Vijeće za pridruživanje treba odobriti te tekstove.

Съставено в Брюксел на първи април две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el uno de abril de dos mil quince.

V Bruselu dne prvního dubna dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den første april to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am ersten April zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the first day of April in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le premier avril deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu prvog travnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì primo aprile duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada pirmajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų balandžio pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év április havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' April tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de eerste april tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego kwietnia roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em um de abril de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la întâi aprilie două mii cincisprezece.

V Bruseli prvého apríla dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den första april tjugohundrafemton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Ливан

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Za Libanonsku Republiku

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā –

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Pentru Republica Libaneză

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

ImagePRIJEVOD

ZAJEDNIČKA IZJAVA

Europske unije i Republike Libanona o potpisivanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Libanona, s druge strane, kako bi se u obzir uzelo pristupanje Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike Europskoj uniji

Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009., Europska unija zamijenila je i naslijedila Europsku zajednicu i od tog datuma Europska unija ostvaruje sva prava i preuzima sve obveze Europske zajednice.

Stoga se upućivanja na „Europsku zajednicu” u tekstu spomenutoga Protokola, gdje je to primjereno, tumače kao upućivanja na „Europsku uniju”.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. travnja 2015.

Za Europsku uniju

Za Republiku Libanon


UREDBE

1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/13


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/703

оd 30. travnja 2015.

o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 11.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 715/2009 utvrđeno je nekoliko zadataka Europske mreže operatora transportnih sustava za plin („ENTSOG”) i Agencije za suradnju energetskih regulatora uspostavljene Uredbom (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2) („Agencija”). Među njima je i razvoj europskih mrežnih kodeksa za područja navedena u članku 8. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009 koje moraju primjenjivati svi operatori transportnih sustava za plin.

(2)

Radi poticanja i olakšavanja učinkovitog trgovanja plinom i transporta plina transportnim sustavima za plin u Uniji, a time i približavanja boljoj integraciji unutarnjeg tržišta, potrebno je uspostaviti mrežna pravila interoperabilnosti i razmjene podataka kako je navedeno u članku 8. stavku 6. točkama (d) i (e) Uredbe (EZ) br. 715/2009 na temelju nacrta koji je izradio ENTSOG i preporučila Agencija te u skladu s postupkom utvrđenim u članku 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

(3)

Zbog nedostatka usklađenosti na tehničkim, operativnim i komunikacijskim područjima mogle bi nastati prepreke slobodnom protoku plina u Uniji čime bi se otežala integracija tržišta. Pravilima interoperabilnosti i razmjene podataka EU-a trebalo bi se omogućiti potrebno usklađivanje na tim područjima, što bi dovelo do učinkovite integracije tržišta. Radi toga i radi olakšavanja komercijalne i operativne suradnje između susjednih operatora transportnih sustava ovom bi Uredbom trebalo obuhvatiti pitanja sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima, jedinica, kvalitete plina, odorizacije i razmjene podataka. Njome bi se trebalo pružiti pravila i postupke za postizanje primjerene razine usklađenosti radi učinkovitog trgovanja plinom i transporta plina transportnim sustavima za plin u Uniji.

(4)

Susjedni operatori transportnih sustava trebali bi povećati transparentnost i osnažiti međusobnu suradnju u slučajevima gdje bi zbog razlike u kvaliteti plina i praksama odorizacije na bilo kojoj strani točke spajanja plinovoda mogle nastati prepreke integraciji tržišta plina. Obvezama predviđenima ovom Uredbom, a osobito obvezama u pogledu kvalitete plina i odorizacije, ne dovode se u pitanje nadležnosti država članica.

(5)

Odredbama ove Uredbe povezanima s kvalitetom plina trebala bi se propisati učinkovita rješenja, a da se pri tome ne dovodi u pitanje prihvaćanje europske norme za visokokalorični plin koju razvija Europski odbor za normizaciju u skladu s postupkom normizacije na temelju mandata M/400.

(6)

Cilj je pravila o interoperabilnosti utvrđenih u člancima 13., 17. i 18. osigurati integraciju tržišta, u skladu s odredbama članka 8. stavka 7. Uredbe (EZ) br. 715/2009, a njihovo je područje primjene šire nego isključivo točke spajanja plinovoda.

(7)

Članak 13. ove Uredbe nema utjecaja na jedinice i referentne uvjete koje države članice upotrebljavaju u svrhu članka 1. stavka 2. Direktive 2009/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Zainteresirane strane mogu upotrebljavati tablicu za konverziju u Prilogu u skladu s normom EN ISO 13443 „Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti”.

(8)

Poglavljem V. ove Uredbe trebala bi se osigurati primjerena razina usklađenja razmjene podataka radi potpore dovršenju i radu europskog unutarnjeg tržišta plina, sigurnosti opskrbe te primjerenog i sigurnog pristupa informacijama, čime bi se olakšale prekogranične transportne aktivnosti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 51. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(10)

U skladu s člankom 8. stavcima 8. i 9. Uredbe (EZ) br. 715/2009 ENTSOG bi trebao pratiti i analizirati primjenu ove Uredbe te izvijestiti Agenciju o svojim zaključcima kako bi omogućio Agenciji da ispuni svoje zadatke iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 715/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom Uredbom uspostavlja se mrežni kodeks kojim se utvrđuju pravila interoperabilnosti i razmjene podataka, kao i usklađena pravila rada transportnih sustava za plin.

2.   Ova se Uredba primjenjuje na točke spajanja plinovoda. Kad je riječ o objavi podataka, članak 13. primjenjuje se na relevantne točke određene u stavku 3.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009. Članak 17. primjenjuje na točke spajanja plinovoda i na ostale točke na transportnoj mreži na kojima se mjeri kvaliteta plina. Članak 18. primjenjuje se na transportne sustave. Ova se Uredba također može primjenjivati na ulazne točke iz trećih zemalja i izlazne točke prema njima, podložno odluci nacionalnih tijela.

3.   Ova Uredba ne može se primjenjivati na točke spajanja plinovoda između država članica ako jedna od tih država članica primjenjuje odstupanje na temelju članka 49. Direktive 2009/73/EZ, osim ako su se predmetne države članice dogovorile drukčije.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009, članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 984/2013 (5), članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 312/2014 (6) i članka 2. Direktive 2009/73/EZ. Osim toga, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„izuzetni događaj” znači svaki neplanirani događaj koji se ne može u razumnoj mjeri kontrolirati ili spriječiti i koji na ograničeno vrijeme može prouzročiti smanjenje kapaciteta, utječući tako na količinu ili kvalitetu plina na nekoj točki spajanja plinovoda, s mogućim posljedicama po interakcije između operatora transportnih sustava, kao i između operatora transportnih sustava i korisnika mreže;

(b)

„operator koji započinje uparivanje” znači operator transportnog sustava koji započinje postupak uparivanja slanjem potrebnih podataka odgovarajućem operatoru transportnog sustava;

(c)

„pravilo manjeg” znači da će u slučaju razlike u obrađenim količinama na bilo kojoj strani točke spajanja plinovoda potvrđena količina biti jednaka manjoj od dviju obrađenih količina;

(d)

„postupak uparivanja” znači postupak uspoređivanja i usklađivanja obrađenih količina plina za korisnike mreže s obiju strana određene točke spajanja plinovoda, što rezultira potvrđenim količinama za korisnike mreže;

(e)

„operator koji potvrđuje uparivanje” znači operator transportnog sustava koji provodi postupak uparivanja i šalje rezultat postupka uparivanja operatoru koji započinje uparivanje;

(f)

„izmjerena količina” znači količina plina koja je, prema mjernoj opremi operatora transportnog sustava, fizički protekla kroz točku spajanja plinovoda po vremenskom razdoblju;

(g)

„račun za operativno uravnoteženje” znači račun između operatora susjednih transportnih sustava koji se upotrebljava za upravljanje razlikama u usmjeravanju u točki spajanja plinovoda kako bi se pojednostavnilo računanje plina za korisnike mreže uključene na točki spajanja plinovoda;

(h)

„obrađena količina” znači količina plina koju utvrđuju operator koji započinje uparivanje i operator koji potvrđuje uparivanje, kod koje se u obzir uzimaju nominacija ili renominacija korisnika mreže i ugovorne odredbe kako su utvrđene u skladu s relevantnim ugovorima o transportu i koja se upotrebljava kao osnova za postupak uparivanja;

(i)

„razlika u usmjeravanju” znači razlika između količine plina čiji su protok najavili operatori transportnih sustava i izmjerene količine u točki spajanja plinovoda.

POGLAVLJE II.

SPORAZUMI O MEĐUDRŽAVNIM SPOJNIM PLINOVODIMA

Članak 3.

Opće odredbe

Operatori susjednih transportnih sustava moraju osigurati da su barem sljedeći uvjeti, detaljno opisani u člancima od 6. do 12., obuhvaćeni sporazumom o međudržavnim spojnim plinovodima u pogledu svake točke spajanja plinovoda:

(a)

pravila za nadzor protoka;

(b)

načela mjerenja količine i kvalitete plina;

(c)

pravila za postupak uparivanja;

(d)

pravila za raspodjelu količina plina;

(e)

komunikacijski postupci u slučaju izuzetnih događaja;

(f)

rješavanje sporova koji proizlaze iz sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima;

(g)

postupak izmjene sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima.

Članak 4.

Obveza informiranja

1.   Operatori transportnih sustava utvrđuju informacije sadržane u sporazumima o međudržavnim spojnim plinovodima koje izravno utječu na korisnike mreže i izvješćuju ih o njima.

2.   Prije sklapanja ili izmjene sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima koji sadrži pravila iz članka 3. točaka (c), (d) i (e), operatori transportnih sustava trebaju pozvati korisnike mreže da pošalju komentare na predloženi tekst tih pravila najmanje dva mjeseca prije sklapanja ili izmjene sporazuma. Pri sklapanju ili izmjeni svojeg sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima operatori transportnih sustava uzimaju u obzir te komentare korisnika mreže.

3.   U roku od 10 dana od sklapanja ili izmjene sporazuma operatori transportnih sustava svojim nacionalnim regulatornim tijelima i ENTSOG-u dostavljaju obvezne uvjete iz sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima popisane u članku 3. i sve njihove izmjene dogovorene nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Na zahtjev nadležnog nacionalnog tijela države članice operatori transportnih sustava u roku od 10 dana dostavljaju sporazume o međudržavnim spojnim plinovodima.

Članak 5.

Predložak sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima

1.   ENTSOG do 30. lipnja 2015. izrađuje i objavljuje predložak sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima kojim su obuhvaćeni standardni uvjeti utvrđeni člancima 6. do 10.

2.   Svako nacionalno regulatorno tijelo može Agenciji dati mišljenje o usklađenosti predloška s nacionalnim zakonodavstvom do 31. kolovoza 2015. Uzimajući u obzir mišljenje nacionalnih regulatornih tijela, Agencija daje svoje mišljenje o ENTSOG-ovu predlošku do 31. listopada 2015. Nakon što uzme u obzir mišljenje Agencije, ENTSOG na svojoj internetskoj stranici objavljuje konačni predložak do 31. prosinca 2015.

3.   Ako se operatori susjednih transportnih sustava u svojem sporazumu o međudržavnim spojnim plinovodima u skladu s člankom 3. ne uspiju dogovoriti oko jednog ili više uvjeta utvrđenih člancima 6. do 10., oni sklapaju sporazum o međudržavnim spojnim plinovodima na temelju predloška ENTSOG-a u pogledu svakog uvjeta oko kojeg se nisu mogli dogovoriti.

Članak 6.

Pravila za nadzor protoka

1.   U pogledu nadzora protoka, operatori susjednih transportnih sustava:

(a)

osiguravaju uspostavu pravila kojima se omogućuje da se protok plina kroz točku spajanja plinovoda može nadzirati te da je točan, predvidiv i djelotvoran;

(b)

osiguravaju uspostavu pravila za usmjeravanje protoka plina kroz točku spajanja plinovoda i smanjenje odstupanja od protoka u skladu s postupkom uparivanja na najmanju moguću mjeru;

(c)

imenuju operatora transportnog sustava koji je odgovoran za usmjeravanje protoka plina kroz točku spajanja plinovoda. Ako se operatori susjednih transportnih sustava oko toga ne uspiju složiti, operator transportnog sustava koji upravlja opremom za nadzor protoka odgovoran je, u suradnji s drugim operatorom ili operatorima transportnog sustava, za usmjeravanje protoka plina kroz točku spajanja plinovoda.

2.   Radi usmjeravanja protoka plina operatori susjednih transportnih sustava odlučuju o količini i smjeru protoka plina za svaku točku spajanja plinovoda i za svaki sat u plinskom danu.

Operator transportnog sustava imenovan u skladu sa stavkom 1. točkom (c) odgovoran je za usmjeravanje protoka plina kroz točku spajanja plinovoda pod uvjetom da svi operatori susjednih transportnih sustava poštuju obveze iz sporazuma u pogledu tlaka:

(a)

uz razinu točnosti dostatnu za smanjenje razlike u usmjeravanju na najmanju moguću mjeru; i

(b)

uz razinu stabilnosti u skladu s djelotvornom upotrebom mreža za transport plina.

3.   Količina i smjer protoka plina koje određuju operatori susjednih transportnih sustava odražavaju:

(a)

rezultate postupka uparivanja;

(b)

korekcije računa za operativno uravnoteženje;

(c)

sve dogovore za nadzor djelotvornog protoka između operatora susjednih transportnih sustava radi ubrzavanja, usporavanja, minimalnog protoka, dijeljenja protoka na virtualnoj točki spajanja plinovoda, ako takva točka postoji, i/ili promjene smjera protoka ili operativne troškovne učinkovitosti;

(d)

sve dogovore za upravljanje ograničenjima prekogranične trgovine zbog razlika u kvaliteti plina u skladu s člankom 15. i/ili u praksama odorizacije u skladu s člankom 19.

4.   Operator transportnog sustava može odlučiti izmijeniti količinu plina ili smjer protoka plina ili oboje, ako je potrebno, radi:

(a)

poštovanja odredbi utvrđenih u nacionalnom zakonodavstvu o sigurnosti ili zakonodavstvu o sigurnosti Unije koje se primjenjuju na točku spajanja plinovoda;

(b)

ispunjenja zahtjeva utvrđenih u interventnim planovima i planovima prevencije izrađenima u skladu s Uredbom (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (7);

(c)

reagiranja u situaciji kad operatorov sustav pogodi izvanredni događaj.

Članak 7.

Načela mjerenja količine i kvalitete plina

1.   U pogledu načela mjerenja volumena, energije i kvalitete plina operatori susjednih transportnih sustava osiguravaju da se:

(a)

uspostave detalji mjernih normi koje se primjenjuju na točki spajanja plinovoda;

(b)

odredi operator transportnog sustava koji je odgovoran za ugradnju, upravljanje i održavanje opreme za mjerenje. Taj je operator dužan pravovremeno i s utvrđenom učestalošću drugom susjednom operatoru ili operatorima transportnih sustava stavljati na raspolaganje sve informacije i podatke u pogledu mjerenja protoka plina na točki spajanja plinovoda.

2.   Pri ugradnji opreme za mjerenje, upravljanju tom opremom i njezinu održavanju na točki spajanja plinovoda uzimaju se u obzir tehnički zahtjevi koje moraju poštovati susjedni operatori transportnih sustava na temelju nacionalnih propisa.

3.   Susjedni operatori transportnih sustava dogovaraju se o načelima mjerenja koja obuhvaćaju barem:

(a)

opis mjerne stanice, uključujući opremu za mjerenje i za analizu koja se upotrebljava i detalje o svakoj sekundarnoj opremi koja se može upotrebljavati u slučaju kvara;

(b)

parametre kvalitete, volumena i energije plina koji se mjere te raspon i najveću dopustivu pogrešku ili raspon nesigurnosti u okviru kojeg smije raditi mjerna oprema, učestalost mjerenja, u kojim se jedinicama i prema kojim normama provode mjerenja te sve konverzijske faktore koji se upotrebljavaju;

(c)

postupke i metode koji se upotrebljavaju za izračun parametara koji se ne mjere izravno;

(d)

opis metode izračuna najveće dopuštene pogreške ili nesigurnosti pri određivanju transportirane energije;

(e)

opis postupka provjere valjanosti podataka koji se upotrebljava za mjerene parametre;

(f)

dogovore za provjeru valjanosti mjerenja i osiguranje kvalitete, uključujući postupke provjere i prilagodbi o kojima se moraju dogovoriti susjedni operatori transportnih sustava;

(g)

način dostave podataka o mjerenim parametrima, uključujući učestalost i sadržaj, između susjednih operatora transportnih sustava;

(h)

konkretan popis signala i znakova za uzbunu koje susjedni operator ili operatori transportnih sustava koji upravlja/upravljaju mjernom opremom dostavlja/dostavljaju drugom ili drugim susjednim operatorima transportnih sustava;

(i)

način određivanja korekcija mjerenja i sve naknadne postupke koji bi mogli biti potrebni u privremenoj situaciji kad mjerna oprema griješi ili kad je pogriješila (bilo ispod ili iznad utvrđenog raspona nesigurnosti). Taj operator transportnog sustava poduzima odgovarajuće mjere kako bi okončao tu situaciju;

(j)

pravila koja se primjenjuju između susjednih operatora transportnih sustava u slučaju kvara mjerne opreme;

(k)

pravila koja se primjenjuju između susjednih operatora transportnih sustava u pogledu:

i.

pristupa mjernom postrojenju;

ii.

dodatnih provjera mjernog postrojenja;

iii.

izmjene mjernog postrojenja;

iv.

prisutnosti osoba tijekom umjeravanja i održavanja u mjernom postrojenju.

4.   Ako se susjedni operatori transportnih sustava ne pridržavaju svojih obveza propisanih stavcima 1. i 3.:

(a)

operator transportnog sustava koji nadzire mjernu opremu odgovoran je za ugradnju, upravljanje i održavanje te opreme i pravovremenu dostavu podataka o mjerenju protoka plina na točki spajanja plinovoda drugom operatoru transportnih sustava;

(b)

primjenjuje se europska norma EN1776 „Opskrba plinom – Mjerne stanice za prirodni plin – Funkcionalni zahtjevi”, verzija koja se primjenjuje u tom trenutku.

Članak 8.

Pravila za postupak uparivanja

1.   U pogledu postupka uparivanja, operatori susjednih transportnih sustava uspostavljaju:

(a)

detaljna pravila o postupku uparivanja kojima se prema potrebi uzimaju u obzir aranžmani za dnevne i satne nominacije;

(b)

pravila za dostavljanje i obradu relevantnih podataka između operatora susjednih transportnih sustava radi izračuna obrađenih količina i potvrđenih količina plina za korisnike mreže i količine plina čiji je protok na točki ili točkama spajanja plinovoda potrebno najaviti.

2.   S nominacijama i renominacijama postupa se u skladu sa sljedećim:

(a)

primjenom pravila uparivanja za svaki par korisnika mreže s obiju strana točke spajanja plinovoda dobivaju se jednake potvrđene količine kad obrađene količine nisu usklađene;

(b)

operatori susjednih transportnih sustava mogu se dogovoriti da zadrže ili provode neko drugo pravilo uparivanja osim pravila manjeg, pod uvjetom da se to pravilo objavi i da se korisnici mreže pozovu da daju komentare o predloženom pravilu uparivanja u razdoblju od najmanje dva mjeseca nakon objavljivanja pravila za uparivanje;

(c)

operatori susjednih transportnih sustava navode svoju ulogu u postupku uparivanja tako što navode jesu li operator transportnog sustava koji započinje uparivanje ili operator koji potvrđuje uparivanje;

(d)

operatori susjednih transportnih sustava navode primjenjiv vremenski raspored postupka uparivanja unutar ciklusa nominacije ili renominacije, pri čemu cijeli postupak uparivanja ne smije trajati dulje od dva sata od početka ciklusa nominacije ili renominacije, i mora uzeti u obzir:

i.

podatke koji se moraju razmijeniti između operatora susjednih transportnih sustava kako bi im se omogućilo da izvijeste korisnike mreže o njihovim potvrđenim količinama prije kraja ciklusa nominacije ili renominacije, uključujući barem podatke iz stavka 4. točke (b);

ii.

postupak razmjene podataka utvrđen u prethodnoj točki i. kojim se omogućuje operatorima susjednih transportnih sustava da točno i pravovremeno izvrše sve korake izračuna i dostavljanja.

3.   Pri obradi nominacija za točku spajanja plinovoda, operatori susjednih transportnih sustava osiguravaju da se protok plina s obiju strana točke spajanja plinovoda izračunava na dosljednoj osnovi, vodeći računa o mogućim privremenim smanjenjima kapaciteta zbog bilo kojeg od uvjeta iz članka 6. stavka 4. s jedne strane ili s obiju strana točke spajanja plinovoda.

4.   U svim sporazumima o međudržavnim spojnim plinovodima utvrđuje se u uredbama koje se odnose na razmjenu podataka za postupak uparivanja:

(a)

upotreba razmjene podataka između operatora susjednih transportnih sustava za postupak uparivanja;

(b)

usklađene informacije sadržane u razmjeni podataka za postupak uparivanja u kojima je sadržano barem sljedeće:

i.

identifikacija točke spajanja plinovoda;

ii.

identifikacija korisnika mreže ili njegova portfelja, ako je primjenjivo;

iii.

identifikacija strane koja dostavlja plin korisniku mreže ili od njega prima plin ili njezina portfelja, ako je primjenjivo;

iv.

vrijeme početka i kraja protoka plina u pogledu kojeg se provodi uparivanje;

v.

plinski dan;

vi.

obrađene i potvrđene količine;

vii.

smjer protoka plina.

5.   Ako se u svojem sporazumu o međudržavnim spojnim plinovodima operatori susjednih transportnih sustava ne dogovore drukčije, primjenjuje se sljedeće:

(a)

operatori transportnih sustava moraju primjenjivati pravilo manjeg. Primjena pravila manjeg kao osnovnog pravila može se ograničiti jedino u slučaju da su ispunjeni uvjeti iz točke 2.2.3.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009 i da bi njegova primjena mogla spriječiti ponudu stalnog kapaciteta iz postupka za upravljanje zagušenjem;

(b)

operator transportnog sustava koji upravlja opremom za nadzor protoka mora biti operator transportnog sustava koji potvrđuje uparivanje;

(c)

operatori transportnog sustava izvode postupak uparivanja sljedećim uzastopnim koracima:

i.

operator transportnog sustava koji započinje uparivanje izračunava i šalje obrađene količine plina u roku od 45 minuta od početka ciklusa nominacije ili renominacije;

ii.

operator transportnog sustava koji potvrđuje uparivanje izračunava i šalje obrađene količine plina u roku od 90 minuta od početka ciklusa nominacije ili renominacije;

iii.

operatori susjednih transportnih sustava šalju potvrđene količine plina korisnicima mreže i najavljuju protok plina kroz točku spajanja plinovoda u roku od dva sata od početka ciklusa nominacije ili renominacije. Ovim uzastopnim koracima ne dovodi se u pitanje pravilo o najkraćem vremenu trajanja prekida iz članka 22. Uredbe (EU) br. 984/2013. i stavka 2. točke (d) ovog članka.

Članak 9.

Pravila za raspodjelu količina plina

1.   U pogledu raspodjele količina plina, operatori susjednih transportnih sustava uspostavljaju pravila kojima se osigurava dosljednost između dodijeljenih količina na objema stranama točke spajanja plinovoda.

2.   Osim ako je u sporazumu o međudržavnim spojnim plinovodima dogovoreno drukčije, operatori transportnih sustava upotrebljavaju račun za operativno uravnoteženje. Operater transportnog sustava koji nadzire mjernu opremu ponovno izračunava račun za operativno uravnoteženje s potvrđenim količinama i dostavlja ga operatoru ili operatorima susjednih transportnih sustava.

3.   Ako se primjenjuje račun za operativno uravnoteženje:

(a)

razlika u usmjeravanju dodjeljuje se na račun za operativno uravnoteženje operatora susjednih transportnih sustava, a količine koje svaki operator susjednih transportnih sustava dodjeljuje svojim korisnicima mreže jednake su potvrđenim količinama;

(b)

operatori susjednih transportnih sustava održavaju bilancu računa za operativno uravnoteženje što je moguće bliže nuli;

(c)

za limite računa za operativno uravnoteženje uzimaju se u obzir specifične karakteristike svake točke spajanja plinovoda i/ili spojenih transportnih mreža, a osobito:

i.

fizičke karakteristike točke spajanja plinovoda;

ii.

skladišni kapacitet plinovoda svake transportne mreže;

iii.

ukupni tehnički kapaciteti u točki spajanja plinovoda;

iv.

dinamika protoka plina u spojenim transportnim mrežama.

Ako se dosegnu utvrđeni limiti računa za operativno uravnoteženje, operatori susjednih transportnih sustava mogu se dogovoriti da te limite povećaju radi dodjeljivanja količina korisnicima mreže koje su jednake njihovim potvrđenim količinama ili, u suprotnom, proporcionalno dodijeliti količine mrežnim korisnicima na temelju izmjerene količine.

4.   Operatori susjednih transportnih sustava mogu se dogovoriti da zadrže ili uvedu pravilo za raspodjelu koje nije račun za operativno uravnoteženje, pod uvjetom da se to pravilo objavi i da se korisnici mreže pozovu da daju komentare o predloženom pravilu za raspodjelu u razdoblju od najmanje dva mjeseca od objavljivanja pravila za raspodjelu.

Članak 10.

Komunikacijski postupci u slučaju izuzetnih događaja

1.   Operatori susjednih transportnih sustava osiguravaju da su uspostavljeni komunikacijski postupci kojima se omogućuje brza i istovremena komunikacija u slučajevima izuzetnih događaja. Osim ako je dogovoreno drukčije, komunikacija između uključenih operatora transportnih sustava obavlja se usmenom komunikacijom na engleskom jeziku radi informiranja, nakon čega slijedi elektronička pismena potvrda.

2.   Operator transportnog sustava pogođen izuzetnim događajem mora barem izvijestiti svoje korisnike mreže u pogledu točaka (b) i (c) ovog stavka ako postoji potencijalni utjecaj na potvrđene količine i operatora ili operatore susjednih transportnih sustava u pogledu točaka (a) i (c) ovog stavka o pojavi tog izuzetnog događaja te osigurati sve potrebne informacije o:

(a)

potencijalnom utjecaju na količine i kvalitetu plina koji se može transportirati kroz točku spajanja plinovoda;

(b)

potencijalnom utjecaju na potvrđene količine za mrežne korisnike aktivne na predmetnoj točki ili točkama spajanja plinovoda;

(c)

očekivanom i stvarnom završetku izuzetnog događaja.

3.   Primjenom ovog članka ne dovode se u pitanje odredbe Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (8) i njezini provedbeni akti.

Članak 11.

Rješavanje sporova koji proizlaze iz sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima;

1.   Operatori susjednih transportnih sustava pokušavaju prijateljski riješiti sve sporove koji proizlaze iz sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima ili u vezi s njima te u njima utvrđuju mehanizam rješavanja sporova za one sporove koji se ne mogu prijateljski riješiti.

U okviru mehanizma rješavanja sporova navodi se barem:

(a)

pravo koje se primjenjuje; i

(b)

nadležni sud ili uvjeti imenovanja stručnjaka u okviru institucionalnog foruma ili na ad hoc osnovi, što može uključivati arbitražu.

Ako je mehanizam rješavanja sporova arbitraža, primjenjuje se Konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka.

2.   Ako nije dogovoren mehanizam rješavanja sporova, primjenjuju se Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 (9) i Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

Članak 12.

Postupak izmjena

1.   Operatori susjednih transportnih sustava uspostavljaju transparentan i detaljan postupak izmjene svojeg sporazuma o međudržavnim spojnim plinovodima koji se treba pokrenuti pismenom obavijesti jednog od operatora transportnih sustava.

2.   Ako se operatori susjednih transportnih sustava ne uspiju dogovoriti o postupku izmjene, mogu upotrijebiti mehanizme rješavanja sporova uspostavljene u skladu s člankom 11.

POGLAVLJE III.

JEDINICE

Članak 13.

Zajednički skup jedinica

1.   Svi operatori transportnih sustava za sve razmjene podataka i objavu podataka u vezi s Uredbom (EZ) br. 715/2009 upotrebljavaju zajednički skup jedinica utvrđen ovim člankom.

2.   Za parametre tlaka, temperature, volumena, gornje ogrjevne vrijednosti, energije i Wobbeova indeksa operatori transportnih sustava upotrebljavaju:

(a)

tlak: bar;

(b)

temperatura: °C (Celzijevi stupnjevi);

(c)

volumen: m3;

(d)

gornja ogrjevna vrijednost (Hg): kWh/m3;

(e)

energija: kWh (na temelju Hg);

(f)

Wobbeov indeks: kWh/m3 (na temelju Hg).

Kod tlaka operatori transportnih sustava navode odnosi li se na apsolutni tlak (bar (a)) ili razliku tlakova (bar (g)).

Referentni uvjeti za volumen jesu 0 °C i 1,01325 bar (a). Za Hg, energiju i Wobbeov indeks referentna standardna temperatura izgaranja iznosi 25 °C.

Svaki put kad operatori transportnih sustava dostavljaju podatke o volumenu, Hg, energiji i Wobbeovu indeksu, oni moraju navesti referentne uvjete pri kojima su te vrijednosti izračunate.

3.   Kad je jedna država članica spojena samo s jednom drugom državom članicom, operatori prijenosnih sustava i strane s kojima komuniciraju mogu se dogovoriti da za razmjenu podataka u vezi s uredbom (EZ) br. 715/2009 nastave upotrebljavati druge referentne uvjete, ovisno o odobrenju njihovih nacionalnih regulatornih tijela.

Članak 14.

Dodatne jedinice

Operatori transportnih sustava i strane s kojima komuniciraju u vezi s Uredbom (EZ) br. 715/2009 mogu se dogovoriti da za razmjenu podatka ili objavu podataka osim zajedničkog skupa jedinica upotrebljavaju dodatne jedinice ili referentne uvjete. U takvoj situaciji konverzija između različitih referentnih uvjeta izvodi se na temelju stvarnog sastava plina. Ako relevantni podaci o sastavu plina nisu raspoloživi, korišteni konverzijski faktori moraju biti u skladu s postupcima opisanima u Prilogu koji se temelji na normi EN ISO 13443 „Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti”, verziji koja se primjenjuje u tom trenutku.

POGLAVLJE IV.

KVALITETA PLINA I ODORIZACIJA

Članak 15.

Upravljanje ograničenjima prekogranične trgovine zbog razlika u kvaliteti plina

1.   Operatori transportnih sustava surađuju kako bi se izbjegla ograničenja prekogranične trgovine zbog razlika u kvaliteti plina. Te radnje, koje u svom uobičajenom radu započinju i izvršavaju operatori transportnih sustava, mogu, između ostalog, uključivati razmjenu i miješanje.

2.   Ako predmetni operatori transportnih sustava ne mogu izbjeći ograničenje prekogranične trgovine zbog razlika u kvaliteti plina i ako to ograničenje prepoznaju nacionalna regulatorna tijela, ta tijela mogu od operatora transportnih sustava zatražiti da u roku od 12 mjeseci u slijedu izvedu radnje iz točaka (a) do (e):

(a)

da, bez mijenjanja specifikacija kvalitete plina, surađuju i razvijaju tehnički izvedive mogućnosti, koje mogu uključivati obveze protoka i tretiranje plina, kako bi se uklonilo prepoznato ograničenje;

(b)

da zajednički provedu analizu troškova i koristi tehnički izvedivih mogućnosti radi utvrđivanja ekonomski djelotvornih rješenja, u kojoj se mora navesti raspodjela troškova i koristi po kategorijama predmetnih strana;

(c)

da procjenjuju vrijeme potrebno za primjenu svake mogućnosti;

(d)

da provedu javnu raspravu o utvrđenim izvedivim rješenjima i uzmu u obzir rezultate rasprave;

(e)

da podnesu zajednički prijedlog za uklanjanje prepoznatog ograničenja, uključujući vrijeme potrebno za primjenu, koji se temelji na analizi troškova i koristi i na rezultatima javne rasprave, svojim nacionalnim regulatornim tijelima radi odobrenja te ostalim nacionalnim nadležnim tijelima svake uključene države članice radi obavješćivanja.

Ako se predmetni operatori transportnih sustava ne uspiju dogovoriti oko rješenja, svaki operator transportnog sustava odmah izvješćuje svoje nacionalno regulatorno tijelo.

3.   Prije donošenja odluke u skladu sa stavkom 2. točkom (e), svako nacionalno regulatorno tijelo savjetuje se s nacionalnim regulatornim tijelima predmetnih država članica. Pri donošenju odluke svako nacionalno regulatorno tijelo uzima u obzir mišljenja susjednih nacionalnih regulatornih tijela kako bi se na temelju uzajamnog dogovora donijela usklađena odluka.

Članak 16.

Kratkoročno praćenje kvalitete plina – objava podataka

Operatori transportnih sustava na svojoj internetskoj stranici najmanje jednom svakog sata tijekom plinskog dana za svaku točku spajanja plinovoda objavljuju Wobbeov indeks i gornju ogrjevnu vrijednost plina koji izravno ulazi u njihove transportne mreže na svim fizičkim točkama spajanja plinovoda. ENTSOG objavljuje na svojoj središnjoj platformi na razini EU-a, utemeljenoj u skladu s točkom 3.1.1.(1)(h) Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009, poveznice na relevantne informacije na internetskim stranicama operatora prijenosnih sustava.

Članak 17.

Pružanje informacija o kratkoročnim varijacijama u kvaliteti plina

1.   Ovaj se članak primjenjuje na točke spajanja plinovoda i na ostale točke na transportnim mrežama na kojima se mjeri kvaliteta plina.

2.   Operator transportnog sustava može odabrati jednu ili više od sljedećih strana koje će od njega primati informacije o varijacijama u kvaliteti plina:

(a)

krajnji potrošači izravno spojeni na mrežu operatora transportnog sustava na čije operativne procese negativno utječu promjene u kvaliteti plina ili korisnik mreže koji nastupa u ime krajnjeg potrošača na čije operativne procese negativno utječu promjene u kvaliteti plina u situaciji kad nacionalna pravila ne omogućuju izravan ugovorni odnos između operatora transportnog sustava i njegovih izravno spojenih krajnjih potrošača;

(b)

operatori distribucijskih sustava izravno spojeni na mrežu operatora transportnog sustava sa spojenim krajnjim potrošačima sustava na čije operativne procese negativno utječu promjene u kvaliteti plina;

(c)

operatori skladišnog sustava izravno spojeni na mrežu operatora transportnog sustava na čije operativne procese negativno utječu promjene u kvaliteti plina.

3.   Svaki operator transportnog sustava:

(a)

sastavlja i održava popis strana koje imaju pravo primati indikativne informacije o kvaliteti plina;

(b)

surađuje sa stranama s prethodno navedenog popisa kako bi procijenio:

i.

relevantne informacije o parametrima kvalitete plina koje je potrebno dostaviti;

ii.

učestalost dostavljanja informacija;

iii.

rok;

iv.

komunikacijsku metodu.

4.   Stavkom 3. operatorima transportnog sustava ne nameće se obveza ugradnje dodatne opreme za mjerenje ili predviđanje, osim ako drukčije ne zahtijeva nacionalno regulatorno tijelo. Informacije iz stavka 3. točke (b) podtočke i. ovog članka daju se kao najbolja procjena operatora transportnog sustava u određenom trenutku i za internu upotrebu primatelja informacija.

Članak 18.

Dugoročno praćenje kvalitete plina u transportnim sustavima

1.   ENTSOG svake dvije godine objavljuje rezultate dugoročnog praćenja i predviđanja kvalitete plina za transportne sustave kako bi utvrdio moguća kretanja parametara kvalitete plina i njihovu moguću varijabilnost tijekom sljedećih deset godina. Prvi rezultati dugoročnog praćenja i predviđanja kretanja objavljuju se zajedno s desetogodišnjim planom razvoja mreže iz 2017.

2.   Praćenje i predviđanje temelji se na ulaznim podacima prikupljenima u okviru regionalne suradnje uspostavljene u okviru ENTSOG-a u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

3.   Dugoročnim praćenjem i predviđanjem kvalitete plina obuhvaćeni su barem Wobbeov indeks i gornja ogrjevna vrijednost. Nakon savjetovanja s dionicima iz stavka 8. mogu se uključiti dodatni parametri kvalitete plina.

4.   Dugoročnim praćenjem i predviđanjem kvalitete plina utvrđuju se mogući novi izvori opskrbe sa stajališta kvalitete plina.

5.   Kako bi se utvrdile referentne vrijednosti parametara kvalitete plina za pojedine izvore opskrbe koji se upotrebljavaju u praćenju i predviđanju, analiziraju se prethodne godine. Takvi podaci mogu se zamijeniti ulaznim podacima dionika koji su rezultat postupka uključivanja dionika iz stavka 8.

6.   Za svaki obrađeni parametar kvalitete plina i svaku regiju analizom se dobiva raspon u kojem će se parametar vjerojatno kretati.

7.   Dugoročno praćenje i predviđanje kvalitete plina mora biti dosljedno i usklađeno s desetogodišnjim planom razvoja mreže Unije ENTSOG-a, koji se istodobno priprema.

8.   Postupak uključivanja dionika koji se upotrebljava za desetogodišnji plan razvoja mreže Unije proširuje se kako bi se uključila kvaliteta plina. U tom postupku dionike se poziva da ENTSOG-u iznesu svoja stajališta o razvoju parametara kvalitete plina izvora opskrbe.

Članak 19.

Upravljanje ograničenjima prekogranične trgovine zbog razlika u praksama odorizacije

1.   Ako predmetni operatori transportnih sustava ne mogu izbjeći ograničenje prekogranične trgovine zbog razlika u praksama odorizacije i to ograničenje prepoznaju nacionalna tijela, ta tijela mogu od operatora transportnih sustava zatražiti da u roku od šest mjeseci postignu sporazum o rješenju prepoznatog ograničenja, koji može uključivati razmjenu i obveze protoka. Predmetni operatori transportnih sustava šalju sporazum svojim nacionalnim tijelima radi odobrenja.

2.   Ako se predmetni operatori transportnih sustava ne uspiju dogovoriti oko rješenja nakon isteka razdoblja od šest mjeseci iz stavka 1. ili ako se nacionalna tijela slože da predloženi sporazum predmetnih operatora transportnih sustava nije dovoljno djelotvoran da bi se uklonilo ograničenje, predmetni operatori transportnih sustava tijekom sljedećih 12 mjeseci u suradnji s nacionalnim tijelima izrađuju detaljan plan kojim se utvrđuje troškovno najučinkovitija metoda uklanjanja prepoznatog ograničenja na određenoj prekograničnoj točki spajanja plinovoda.

3.   Radi ispunjavanja obveza iz stavka 2. predmetni operatori transportnih sustava slijedom izvode sljedeće:

(a)

razrađuju mogućnosti za uklanjanje ograničenja utvrđivanjem i procjenjivanjem:

i.

prijelaza na prekogranični fizički protok neodoriziranog plina;

ii.

mogućeg fizičkog protoka odoriziranog plina u neodoriziranu transportnu mrežu ili njezin dio i spojene daljnje sustave;

iii.

prihvatljive razine odoranta za prekogranični fizički protok plina;

(b)

zajednički provode analizu troškova i koristi tehnički izvedivih mogućnosti radi utvrđivanja ekonomski djelotvornih rješenja. U toj analizi:

i.

mora se uzeti u obzir razina sigurnosti;

ii.

moraju biti uključene informacije o predviđenim količinama plina koje će se transportirati i o detaljima troškova potrebnih ulaganja u infrastrukturu;

iii.

mora se navesti raspodjela troškova i koristi po kategorijama predmetnih strana;

(c)

procjenjuju vrijeme potrebno za primjenu svake mogućnosti;

(d)

provode javnu raspravu o utvrđenim izvedivim rješenjima i uzimaju u obzir rezultate rasprave;

(e)

nacionalnim tijelima radi odobrenja podnose izvediva rješenja zajedno s mehanizmom za povrat troškova i rasporedom za primjenu.

Kad nacionalna tijela odobre jedno rješenje, to se rješenje provodi u skladu s rokom predviđenim točkom (e).

4.   Ako nacionalna tijela ne odobre nijedno rješenje dostavljeno u skladu sa stavkom 3. točkom (e) u roku od 6 mjeseci od podnošenja rješenja ili ako predmetni operatori transportnih sustava ne predlože rješenje unutar 12 mjeseci iz stavka 2., prelazi se na prekogranični fizički protok neodoriziranog plina u roku koji odobre nadležna tijela, ali koji je najdulje 4 godine. Nakon potpunog tehničkog prelaska na neodorizirani plin operatori transportnih sustava prihvaćaju tehnički neizbježne razine postupnog smanjivanja preostalih količina odoranta u prekograničnim protocima.

POGLAVLJE V.

RAZMJENA PODATAKA

Članak 20.

Opće odredbe

1.   Za potrebe ovog poglavlja „protustrane” znači korisnici mreže aktivni na:

(a)

točkama spajanja plinovoda; ili

(b)

objema točkama spajanja i virtualnima točkama trgovanja.

2.   Zahtjevi za razmjenu podataka predviđeni u točki 2.2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 715/2009, Uredbi Komisije (EU) br. 984/2013, Uredbi Komisije (EU) br. 312/2014, Uredbi Komisije (EU) br. 1227/2011 i ovoj Uredbi između operatora transportnih sustava i od operatora transportnih sustava prema njihovim protustranama ispunjavaju se zajedničkim rješenjima za razmjenu podataka utvrđenima u članku 21.

Članak 21.

Zajednička rješenja za razmjenu podataka

1.   Ovisno o zahtjevima za razmjenu podataka na temelju članka 20. stavka 2., mogu se uvesti i primjenjivati jedna ili više od sljedećih vrsta razmjena podataka:

(a)   razmjena podataka u obliku dokumenata: podaci se prikupljaju u datoteke i automatski razmjenjuju između odgovarajućih sustava informacijske tehnologije;

(b)   integrirana razmjena podataka: podaci se izravno razmjenjuju između dviju aplikacija u odgovarajućim sustavima informacijske tehnologije;

(c)   interaktivna razmjena podataka: podaci se razmjenjuju interaktivno mrežnom aplikacijom putem preglednika.

2.   Zajednička rješenja za razmjenu podataka sastoje se od protokola, formata podataka i mreže. Za svaku od vrsta razmjena podataka navedenih u stavku 1. upotrebljavaju se sljedeća zajednička rješenja za razmjenu podataka:

(a)

Za razmjenu podataka u obliku dokumenata:

i.

protokol: AS4;

ii.

format podataka: Edig@s-XML ili ekvivalentan format podataka kojim se osigurava ista razina interoperabilnosti. ENTSOG objavljuje takav ekvivalentan format podataka.

(b)

Za integriranu razmjenu podataka:

i.

protokol: HTTP/S-SOAP;

ii.

format podataka: Edig@s-XML ili ekvivalentan format podataka kojim se osigurava ista razina interoperabilnosti. ENTSOG objavljuje takav ekvivalentan format podataka.

(c)

Za interaktivnu razmjenu podataka zajednički je protokol razmjene podataka HTTP/S.

Internet je mreža za sve vrste razmjena podataka iz točaka (a) do (c).

3.   Ako se utvrdi moguća potreba za promjenom zajedničkog rješenja za razmjenu podataka, ENTSOG treba, samoinicijativno ili na zahtjev Agencije, procijeniti relevantna tehnička rješenja i izraditi analizu troškova i koristi moguće potrebne promjene ili promjena, uključujući analizu razloga zbog kojih je nužan tehnološki pomak. ENTSOG provodi javnu raspravu sa svim dionicima koje uključuje prikaz rezultata procjene i prijedloga na temelju provedene analize troškova i koristi.

Ako je potrebno izmijeniti zajednička rješenja za razmjenu podataka, ENTSOG dostavlja prijedlog Agenciji za suradnju energetskih regulatora u skladu s postupkom iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

Članak 22.

Sigurnost i dostupnost sustava za razmjenu podataka

1.   Svaki operator transportnog sustava i svaka protustrana odgovorni su za osiguravanje poduzimanja odgovarajućih sigurnosnih mjera. Osobito moraju:

(a)

osigurati komunikacijski lanac kako bi se pružila sigurna i pouzdana komunikacija, uključujući zaštitu povjerljivosti podataka korištenjem enkripcije, zaštitu integriteta i vjerodostojnosti korištenjem potpisa pošiljatelja te zaštitu vjerodostojnosti korištenjem potpisane potvrde prijema;

(b)

primijeniti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi spriječili neovlašten pristup svojoj informacijskoj infrastrukturi;

(c)

bez odgode izvijestiti ostale strane s kojima komuniciraju o svakom neovlaštenom pristupu njihovu sustavu koji se dogodio ili se mogao dogoditi.

2.   Svaki operator transportnog sustava odgovoran je osigurati dostupnost svojeg sustava i mora:

(a)

poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio da zbog jednog kvara bude nedostupan sustav za razmjenu podataka, uključujući tu kvarove sve do mrežnog priključka ili mrežnih priključaka do jednog ili više pružatelja internetskih usluga;

(b)

osigurati od pružatelja internetskih usluga odgovarajuće usluge i podršku;

(c)

na najmanju moguću mjeru svesti trajanje prekida rada zbog planiranog održavanja informatičkih sustava te o prekidu pravovremeno izvijestiti svoje protustrane prije planiranog razdoblja nedostupnosti.

Članak 23.

Primjena zajedničkih rješenja za razmjenu podataka

1.   Ovisno o zahtjevima za razmjenu podataka na temelju članka 20. stavka 2., operatori transportnog sustava stavljaju na raspolaganje i primjenjuju sva zajednička rješenja za razmjenu podataka utvrđena člankom 21.

2.   Ako su na dan stupanja na snagu ove Uredbe između operatora transportnog sustava i predmetnih protustrana uspostavljena rješenja za razmjenu podataka te ako su postojeća rješenja za razmjenu podataka kompatibilna sa člankom 22. i sa zahtjevima za razmjenu podataka na temelju članka 20. stavka 2., postojeća rješenja za razmjenu podataka smiju se i dalje primjenjivati nakon savjetovanja s korisnicima mreže i ovisno o odobrenju nacionalnog regulatornog tijela operatora transportnog sustava.

Članak 24.

Razvojni proces za zajedničke instrumente za upravljanje mrežom

1.   Za svaki zahtjev za razmjenu podataka na temelju članka 20. stavka 2. ENTSOG razvija zajednički instrument za upravljanje mrežom u skladu s člankom 8. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 715/2009 i objavljuje ga na svojoj internetskoj stranici. U zajedničkom instrumentu za upravljanje mrežom navodi se koje se zajedničko rješenje za razmjenu podataka odnosi na taj zahtjev za razmjenu podataka. U zajedničkom instrumentu za upravljanje mrežom također se mogu nalaziti specifikacije poslovnih zahtjeva, upravljanje softverskim izdanjima i implementacijske smjernice.

2.   ENTSOG mora uspostaviti transparentan proces za razvoj svih zajedničkih instrumenata za upravljanje mrežom. ENTSOG mora provesti savjetovanje o svakom zajedničkom instrumentu za upravljanje mrežom.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Praćenje primjene

1.   Najkasnije do 30. rujna 2016. ENTSOG mora pratiti i analizirati kako su operatori transportnih sustava proveli poglavlja od II. do V. ove Uredbe u skladu sa svojim obvezama praćenja i izvješćivanja iz članka 8. stavaka 8. i 9. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i dostaviti Agenciji sve potrebne informacije, čime se Agenciji omogućuje da obavlja svoje dužnosti iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

2.   Najkasnije do 31. srpnja 2016. operatori transportnih sustava dostavljaju ENTSOG-u sve potrebne informacije kako bi omogućili ENTSOG-u da postupa u skladu sa svojim obvezama iz stavka 1.

Članak 26.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2016., ne dovodeći u pitanje članak 5.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 211, 14.8.2009., str. 36.

(2)  Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 211, 14.8.2009., str. 1.).

(3)  Direktiva 2009/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o aparatima na plinovita goriva (SL L 330, 16.12.2009., str. 10.).

(4)  Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (SL L 211, 14.8.2009., str. 94.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 984/2013 оd 14. listopada 2013. o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 273, 15.10.2013., str. 5.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 312/2014 оd 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža (SL L 91, 27.3.2014., str. 15.).

(7)  Uredba (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (SL L 295, 12.11.2010., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).

(9)  Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o sudskoj nadležnosti, priznavanju i izvršavanju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 12, 16.1.2001., str. 1.).

(10)  Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL L 177, 4.7.2008., str. 6.).


PRILOG

Konverzijski faktori između referentnih uvjeta

Referentna temperatura u °C (izgaranje, volumen)

25/20 do 25/0

25/20 do 15/15

25/20 do 0/0

25/0 do 15/15

25/0 do 0/0

15/15 do 0/0

Gornja stvarna ogrjevna vrijednost na temelju volumena

1,0738

1,0185

1,0766

0,9486

1,0026

1,0570

Donja stvarna ogrjevna vrijednost na temelju volumena

1,0738

1,0176

1,0741

0,9477

1,0003

1,0555

Stvarni Wobbeov indeks

1,0736

1,0185

1,0764

0,9487

1,0026

1,0569

Izvor: EN ISO 13443 „Prirodni plin – Standardni referentni uvjeti”


1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/27


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/704

оd 30. travnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontaminante u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđuju se najveće dopuštene razine dioksina, dioksinima sličnih polikloriranih bifenila (PCB) i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u ribi i proizvodima ribarstva.

(2)

Udruge dionika dostavile su podatke o prisutnosti PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias). Iz tih se podataka može zaključiti da nakon primjene dobre prakse ribarstva u normalnim uvjetima ulova i uzgoja trenutačna najveća dopuštena količina 75 ng/g mokre težine često nije ostvariva. Iz dostavljenih se podataka može vidjeti da trenutačna najveća dopuštena količina nije u skladu s načelom utvrđivanja najvećih dopuštenih količina kontaminanata na najnižoj razumno ostvarivoj razini. Stoga je primjereno povećati trenutačnu najveću dopuštenu količinu PCB-ova koji nisu slični dioksinima u divlje ulovljenom psu kostelju piknjavcu (Squalus acanthias), a da se ne ugrožava javno zdravlje.

(3)

Uredbu (EZ) br. 1881/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Točka 5.3. zamjenjuje se sljedećim:

„5.3.

Mišićno meso riba i proizvodi ribarstva (25) (34), osim:

divlje ulovljenih jegulja,

divlje ulovljenog psa kostelja piknjavca (Squalus acanthias),

divlje ulovljene slatkovodne ribe, osim diadromnih vrsta riba iz slatkovodnog ulova,

riblje jetre i iz nje dobivenih proizvoda,

ulja iz morskih organizama.

Najveća dopuštena količina za rakove primjenjuje se na mišićno meso iz kliješta i abdomena (44). U slučaju rakova te kratkorepaca i srednjorepaca (Brachyura i Anomura) najveća dopuštena količina primjenjuje se na mišićno meso iz kliješta.

3,5 pg/g mokre težine

6,5 pg/g mokre težine

75 ng/g mokre težine”

2.

Iza točke 5.4. umeće se sljedeća točka 5.4.a:

„5.4.a

Mišićno meso divlje ulovljenog psa kostelja piknjavca (Squalus acanthias) i njegovih proizvoda (34)

3,5 pg/g mokre težine

6,5 pg/g mokre težine

200 ng/g mokre težine”


1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/29


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/705

оd 30. travnja 2015.

o utvrđivanju metoda uzorkovanja i kriterija učinkovitosti za metode analize za službenu kontrolu razina eruka kiseline u hrani te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 80/891/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) utvrđuju se najveće dopuštene količine eruka kiseline u biljnim uljima i mastima koji su kao takvi namijenjeni za prehranu ljudi, hrani koja sadržava dodana biljna ulja i masti te početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad.

(2)

Direktivom Komisije 80/891/EEZ (3) utvrđena je metoda analize za određivanje udjela eruka kiseline u uljima i mastima namijenjenima kao takvima za prehranu ljudi te u hrani koja sadržava dodana ulja ili masti. Ta je metoda analize zastarjela i potrebno ju je zamijeniti.

(3)

Primjereno je da se ne utvrdi određena metoda analize već da se uspostave kriteriji učinkovitosti s kojima metoda analize koja se upotrebljava za službenu kontrolu mora biti u skladu. Nadalje, trebalo bi utvrditi pravila u pogledu metode uzorkovanja.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Uzorkovanje i analiza za službenu kontrolu razina eruka kiseline navedenih u odjeljku 8. Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 provode se skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

2.   Primjenom stavka 1. ne dovode se u pitanje odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Članak 2.

Direktiva 80/891/EEZ stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  Direktiva Komisije 80/891/EEZ od 25. srpnja 1980. o metodi analize Zajednice za određivanje udjela eruka kiseline u uljima i mastima namijenjenim kao takvima za prehranu ljudi te u hrani koja sadrži dodana ulja ili masti (SL L 254, 27.9.1980., str. 35.).


PRILOG

DIO A:   DEFINICIJE

Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

„serija”

:

točno određena količina hrane isporučena jednokratno za koju nadležni inspektor može odrediti da posjeduje zajedničke karakteristike [kao što su podrijetlo, vrsta, vrsta pakiranja, osoba koja je pakirala, pošiljatelj ili oznake].

„podserija”

:

određeni dio velike serije na kojoj se provodi uzorkovanje. Svaku se podseriju treba fizički odvojiti od ostalih i mora biti točno određena;

„pojedinačni uzorak”

:

količina materijala uzetog s jednog mjesta u seriji ili podseriji;

„skupni uzorak”

:

zbroj svih pojedinačnih uzoraka uzetih iz serije, odnosno podserije; skupni uzorci smatraju se reprezentativnim uzorcima serije ili podserije iz kojih su uzeti;

„laboratorijski uzorak”

:

uzorak namijenjen laboratorijskoj analizi.

DIO B:   METODE UZORKOVANJA

B.1.   OPĆE ODREDBE

B.1.1.   Osoblje

Uzorkovanje obavlja ovlaštena osoba koju je odredila država članica.

B.1.2.   Materijal za uzorkovanje

Svaka serija ili podserija koja se ispituje uzorkuje se zasebno.

B.1.3.   Mjere predostrožnosti koje treba poduzeti

Tijekom uzorkovanja poduzimaju se mjere predostrožnosti kako bi se izbjegle bilo kakve promjene koje bi mogle utjecati na razine eruka kiseline, štetno djelovati na analitičko određivanje ili skupni uzorak učiniti nereprezentativnim.

B.1.4.   Pojedinačni uzorci

Pojedinačni se uzorci uzimaju, koliko je to moguće, na različitim mjestima razdijeljenim unutar serije ili podserije. Odstupanje od tog postupka unosi se u zapisnik iz točke B.1.8. ovog Priloga.

B.1.5.   Priprema skupnog uzorka

Skupni uzorak sastavljen je objedinjavanjem pojedinačnih uzoraka.

B.1.6.   Uzorci za provjeru ispunjivanja normi te za potrebe obrane i arbitraže

Uzorci za provjeru ispunjivanja normi te za potrebe obrane i arbitraže uzimaju se iz homogeniziranog skupnog uzorka, osim ako je to suprotno pravilima država članica u pogledu prava subjekta u poslovanju s hranom.

B.1.7.   Pakiranje i dostava uzoraka

Svaki uzorak stavlja se u čist, inertan spremnik koji pruža odgovarajuću zaštitu od zagađenja, gubitka analita adsorpcijom na stijenke spremnika te od oštećenja tijekom dostave. Poduzimaju se sve potrebne mjere predostrožnosti kako bi se izbjegla promjena sastava uzorka koja bi mogla nastati tijekom prijevoza ili skladištenja.

B.1.8.   Pečaćenje i označivanje uzoraka

Svaki uzorak uzet za službene potrebe službeno se zapečaćuje na mjestu uzorkovanja i obilježava u skladu s pravilima država članica.

O svakom se uzorkovanju vodi zapisnik kojim se omogućava nedvojbeno prepoznavanje svake serije i podserije iz koje je uzet uzorak. Zapisnik sadržava sljedeće:

i.

upućivanje na broj serije iz kojeg je uzet uzorak;

ii.

datum i mjesto uzorkovanja;

iii.

sve dodatne podatke koji mogu poslužiti analitičaru.

B.2.   PLANOVI UZORKOVANJA

B.2.1.   Podjela serija u podserije

Velike serije dijele se u podserije pod uvjetom da se podserije mogu i fizički odvojiti. Masa ili broj podserije za proizvode koji se prodaju u rasutim pošiljkama naveden je u tablici 1. Masa ili broj podserije za ostale proizvode naveden je u tablici 2. Uzimajući u obzir da masa serije nije uvijek točan umnožak mase podserija, masa podserije navedene u tablici 1. i 2. može odstupati za najviše 20 %.

B.2.2.   Broj, masa i volumen pojedinačnih uzoraka

Skupni uzorak iznosi najmanje 1 kg ili 1 litru, osim ako to nije moguće, primjerice kad se uzorak sastoji od jednog paketa ili jedinice.

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se uzimaju iz serije ili podserije navodi se u tablici 3.

Kada je riječ o tekućim proizvodima u rasutoj pošiljci serija ili podserija moraju se dobro promiješati ručno ili mehaničkim sredstvima do mjere do koje to neće utjecati na kvalitetu proizvoda neposredno prije uzorkovanja. U tom slučaju pretpostavlja se da će se kontaminanti ravnomjerno rasporediti kroz cijelu seriju ili podseriju. Stoga je za skupni uzorak dovoljno uzeti tri pojedinačna uzorka iz serije odnosno podserije.

Pojedinačni uzorci podjednake su mase ili volumena. Masa ili volumen pojedinačnog uzorka jest najmanje 100 grama ili 100 mililitara, a dobiveni skupni uzorak jest barem 1 kg ili 1 litru. Odstupanje od ove metode unosi se u zapisnik iz točke B.1.8. ovog Priloga.

Tablica 1.

Podjela serija na podserije za proizvode koji se prodaju u rasutim pošiljkama

Masa serije (tona)

Masa ili broj podserija

≥ 1 500

500 tona

> 300 i < 1 500

3 podserije

≥ 100 i ≤ 300

100 tona

< 100


Tablica 2.

Podjela serija na podserije za ostale proizvode

Masa serije (tona)

Masa ili broj podserija

≥ 15

15 – 30 tona

< 15


Tablica 3.

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti iz serije ili podserije

Masa ili volumen serije/podserije (u kg ili litrama)

Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti

< 50

3

≥ 50 i ≤ 500

5

> 500

10

Ako se serija ili podserija sastoji od pojedinačnih pakiranja ili jedinica, tada je broj pakiranja ili jedinica koji će se uzeti za skupni uzorak naveden u tablici 4.

Tablica 4.

Broj pakiranja ili jedinica (pojedinačnih uzoraka) koji se uzorkuju za skupni uzorak kad se serija ili podserija sastoji od pojedinačnih pakiranja ili jedinica

Broj pakiranja ili jedinica u seriji/podseriji

Broj pakiranja ili jedinica koje treba uzeti

≤ 25

najmanje 1 pakiranje ili jedinica

26 – 100

oko 5 %, a najmanje 2 pakiranja ili jedinice

> 100

oko 5 %, a najviše 10 pakiranja ili jedinica

Ako bi uzorkovanje primjenom metode iz ovog Poglavlja B.2. uzrokovalo neprihvatljive komercijalne posljedice (primjerice zbog oblika pakiranja, oštećenja serije itd.) ili ako bi bilo gotovo nemoguće, tada se može primijeniti alternativna metoda uzorkovanja, pod uvjetom da je dovoljno reprezentativna za uzorkovanu seriju ili podseriju i da je u potpunosti dokumentirana u izvješću predviđenom u točki B.1.8.

B.3.   UZORKOVANJE U MALOPRODAJI

Uzorkovanje hrane u maloprodaji provodi se, ako je moguće, u skladu s odredbama o uzorkovanju iz točke B.2.2.

Ako bi uzorkovanje primjenom metode iz točke B.2.2. uzrokovalo neprihvatljive komercijalne posljedice (primjerice zbog oblika pakiranja, oštećenja serije itd.) ili ako bi bilo gotovo nemoguće, tada se može primijeniti alternativna metoda uzorkovanja, pod uvjetom da je dovoljno reprezentativna za uzorkovanu seriju ili podseriju i da je u potpunosti dokumentirana u izvješću predviđenom u točki B.1.8.

DIO C:   PRIPREMA UZORKA I ANALIZA

C.1.   LABORATORIJSKI STANDARDI KVALITETE

Laboratoriji udovoljavaju odredbama članka 12. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Laboratoriji sudjeluju u odgovarajućim programima za provjeru kvalitete rada koji udovoljavaju „Međunarodnom usuglašenom protokolu za provjeru kvalitete rada (kemijskih) analitičkih laboratorija” (1) koji je razvijen pod pokroviteljstvom IUPAC/ISO/AOAC-a.

Laboratoriji moraju moći dokazati da raspolažu internim postupkom za kontrolu kvalitete. Za to kao primjeri služe „Smjernice ISO/AOAC/IUPAC-a o internoj kontroli kvalitete u analitičkim kemijskim laboratorijima” (2).

Kad god je to moguće, točnost analize ocjenjuje se tako da se u analizu uključe certificirani referentni materijali.

C.2.   PRIPREMA UZORKA

C.2.1.   Mjere predostrožnosti i opća pitanja

Temeljni je zahtjev pripraviti reprezentativan i homogen laboratorijski uzorak i izbjeći sekundarno onečišćenje.

Sav uzorkovani materijal koji laboratorij primi upotrebljava se za pripremu laboratorijskog uzorka.

Sukladnost s najvišim dopuštenim količinama propisanim Uredbom (EZ) br. 1881/2006 utvrđuje se na temelju razina utvrđenih u laboratorijskim uzorcima.

C.2.2.   Obrada uzorka po prispijeću u laboratorij

Čitav skupni uzorak melje se na sitno (kad je to primjenjivo) i temeljito se izmiješa postupkom kojim se dokazano postiže potpuna homogenizacija.

C.3.   KRITERIJI UČINKOVITOSTI ZA METODE ANALIZE

C.3.1.   Definicije

Primjenjuju se sljedeće definicije:

„r”

=

ponovljivost, vrijednost ispod koje se može s određenom vjerojatnošću (obično 95 %) očekivati da će iznositi apsolutna razlika između vrijednosti rezultata pojedinačnih testova provedenih u uvjetima ponovljivosti (npr. isti uzorak, isti izvođač, ista naprava, isti laboratorij i kratak vremenski razmak provedbe) te je stoga r = 2,8 × sr.

„sr

=

standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih pod uvjetima ponovljivosti.

„RSDr

=

relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih pod uvjetima ponovljivostiFormula.

„R”

=

obnovljivost, vrijednost ispod koje se može, s određenom vjerojatnošću (obično 95 %), očekivati da će iznositi apsolutna razlika između vrijednosti rezultata pojedinačnih testova provedenih u uvjetima obnovljivosti (npr. na identičnom materijalu koji su izvođači dobili koristeći se standardiziranom metodom za testiranje u različitim laboratorijima,); R = 2,8 × sR.

„sR

=

standardna devijacija, izračunana iz rezultata dobivenih u uvjetima obnovljivosti.

„RSDR

=

relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih pod uvjetima obnovljivostiFormula.

„LOD”

=

granica detekcije, najmanji izmjereni sadržaj iz kojeg se s opravdanom statističkom sigurnošću može utvrditi prisutnost analita. Brojčano je granica detekcije jednakovrijedna trostrukoj standardnoj devijaciji srednje vrijednosti dobivene slijepim probama (n > 20).

„LOQ”

=

granica kvantifikacije, najmanji sadržaj analita koji se može izmjeriti s opravdanom statističkom sigurnošću. Ako su točnost i preciznost stalno u području raspona oko granice detekcije, tada je granica kvantifikacije brojčano jednakovrijedna šesterostrukoj ili deseterostrukoj standardnoj devijaciji od srednje vrijednosti dobivene slijepim probama (n > 20).

„u”

=

Kombinirana standardna mjerna nesigurnost dobivena uporabom pojedinačnih standardnih mjernih nesigurnosti povezanih s ulaznim količinama u modelu za mjerenje (3).

„U”

=

proširena mjerna nesigurnost, uz uporabu čimbenika pokrivanja 2, što daje razinu pouzdanosti od približno 95 % (U = 2u).

„Uf”

=

najviša standardna mjerna nesigurnost.

C.3.2.   Opći zahtjevi

Metode analize koje se upotrebljavaju za potrebe kontrole hrane u skladu su s odredbama Priloga III. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

C.3.3.   Posebni zahtjevi

C.3.3.1.   Kriteriji učinkovitosti

Kad na razini Europske unije nisu propisane posebne metode za utvrđivanje prisutnosti kontaminanata u hrani, laboratoriji mogu odabrati bilo koju validiranu metodu analize za dotičnu matricu pod uvjetom da odabrana metoda zadovoljava posebne kriterije učinkovitosti utvrđene u tablici 5.

Preporučuje se primjena potpuno validiranih metoda (tj. metoda koje su validirane međulaboratorijskim ispitivanjem dotične matrice) prema potrebi i dostupnosti. Mogu se upotrebljavati i druge odgovarajuće validirane metode (primjerice metode validirane u laboratoriju za dotičnu matricu) pod uvjetom da ispunjuju kriterije učinkovitosti iz tablice 5.

Detaljni podaci navedeni su u Napomenama za kriterije učinkovitosti kako je navedeno u ovoj točki.

Ako je moguće, validacijom metoda koje su validirane u laboratoriju obuhvaća se certificirani referentni materijal.

Tablica 5.

Kriteriji učinkovitosti za metode analize za eruka kiselinu

Parametar

Kriterij

Primjenjivost

Hrana navedena u Uredbi (EZ) br. 1881/2006

Specifičnost

Bez utjecaja matrice i spektralnih interferencija

Ponovljivost (RSDr)

0,66 × RSDR dobiven s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Obnovljivost (RSDR)

2 × vrijednost dobivena s pomoću (preinačene) Horwitzove jednadžbe

Iskoristivost

95 – 105 %

LOD

≤ 1 g/kg

LOQ

≤ 5 g/kg

Napomene za kriterije učinkovitosti

Horwitzova jednadžba (4) (za koncentracije 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138) i preinačena Horwitzova jednadžba (5) (za koncentracije C < 1,2 × 10– 7) generalizirane su jednadžbe preciznosti koje su neovisne o analitu i matrici te isključivo ovise o koncentraciji za većinu rutinskih metoda analize.

Preinačena Horwitzova jednadžba za koncentracije C < 1,2 × 10– 7:

RSDR = 22 %

pri čemu je:

RSDR relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih uz uvjete obnovljivostiFormula

C omjer koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Preinačena Horwitzova jednadžba primjenjuje se na koncentracije C < 1,2 × 10– 7.

Horwitzova jednadžba za koncentracije 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2C(– 0,15)

pri čemu je:

RSDR relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih uz uvjete obnovljivostiFormula

C omjer koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg). Horwitzova jednadžba primjenjuje se na koncentracije 1,2 × 10– 7 ≤ C ≤ 0,138.

C.3.3.2.   Pristup „primjerenost svrsi”

Za metode koje su validirane u laboratoriju može se, kao alternativa, upotrebljavati pristup „primjerenost svrsi” (6) kako bi se ocijenila njihova pogodnost za uporabu tijekom službene kontrole. Metode pogodne za uporabu tijekom službene kontrole daju rezultate s kombiniranom standardnom mjernom nesigurnošću (u) koja je manja od maksimalne standardne mjerne nesigurnosti izračunane primjenom formule u nastavku:

Formula

pri čemu je:

Uf najviša dopuštena standardna mjerna nesigurnost (μg/kg);

LOD granica detekcije metode (μg/kg); LOD mora zadovoljavati kriterije učinkovitosti navedene u točki C.3.3.1. za relevantnu koncentraciju;

C relevantna koncentracija (μg/kg);

α brojčani čimbenik koji se upotrebljava ovisno o vrijednosti C. Vrijednosti koje se upotrebljavaju navedene su u tablici 6.

Tablica 6.

Brojčane vrijednosti koje treba upotrebljavati za α kao konstantu u formuli utvrđenoj ovom točkom, ovisno o relevantnoj koncentraciji

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51 – 500

0,18

501 – 1 000

0,15

1 001 – 10 000

0,12

> 10 000

0,1

DIO D:   IZVJEŠĆIVANJE I TUMAČENJE REZULTATA

D.1.   IZVJEŠĆIVANJE

D.1.1.   Izražavanje rezultata

Rezultati se izražavaju u istim jedinicama i zaokružuju se na isti broj decimala kakve su u propisanim najvišim dopuštenim količinama u Uredbi (EZ) br. 1881/2006.

D.1.2.   Izračuni iskorištenja

Ako se u analitičkoj metodi primjenjuje postupak ekstrakcije, analitički se rezultat radi iskorištenja mora ispraviti. U tom slučaju izvješćuju se podaci o razini iskorištenja.

U slučaju da se u analitičkoj metodi ne primjenjuje postupak ekstrakcije, rezultat se radi iskorištenja može objaviti bez ispravke ako se dokaže, najbolje uporabom odgovarajućeg certificiranog referentnog materijala, da je postignuta certificirana koncentracija, dopuštajući mogućnost mjerne nesigurnosti (primjerice visok stupanj točnosti mjerenja) te da metoda stoga nije pristrana. Potrebno je navesti ako se rezultat izvješćuje bez ispravke radi iskorištenja.

D.1.3.   Mjerna nesigurnost

Analitički rezultat izražava se kao x +/– U, pri čemu x označava analitički rezultat, a U je proširena mjerna nesigurnost, ako se upotrebljava čimbenik pokrivanja 2, što daje razinu pouzdanosti od približno 95 % (U = 2u).

Analitičar uzima u obzir „Izvješće o odnosu između analitičkih rezultata, mjerne nesigurnosti, čimbenika iskoristivosti i o odredbama u zakonodavstvu EU-a u području hrane i krmiva (7)”.

D.2.   TUMAČENJE REZULTATA

D.2.1.   Prihvaćanje serije ili podserije

Serija ili podserija prihvaća se ako rezultat laboratorijske analize uzorka ne premašuje odgovarajuću najvišu količinu utvrđenu Uredbom (EZ) br. 1881/2006, uzimajući u obzir proširenu mjernu nesigurnost i ispravak rezultata radi iskorištenja, ako je u korištenoj analitičkoj metodi primijenjen postupak ekstrakcije.

D.2.2.   Odbijanje serije ili podserije

Serija ili podserija odbija se ako rezultat laboratorijske analize uzorka bez sumnje premašuje odgovarajuću najvišu dopuštenu količinu utvrđenu Uredbom (EZ) br. 1881/2006, uzimajući u obzir proširenu mjernu nesigurnost i ispravak rezultata radi iskorištenja, ako je u korištenoj analitičkoj metodi primijenjen postupak ekstrakcije.

D.2.3.   Primjenjivost

Tumačenje pravila iz točaka D.2.1. i D.2.2. primjenjuju se na analitički rezultat dobiven na uzorku za provjeru ispunjivanja normi. U slučaju analize u svrhu obrane ili arbitraže, primjenjuju se nacionalna pravila.


(1)  „Međunarodni usuglašeni protokol za provjeru kvalitete rada (kemijskih) analitičkih laboratorija”, autori M. Thompson, S.L.R. Ellison i R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006., 78., 145.-196.

(2)  Uredili M. Thompson i R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995., 67., 649.-666.

(3)  Međunarodni mjeriteljski rječnik – Osnovni i opći pojmovi i pridruženi nazivi (VIM), JCGM 200:2008.

(4)  W. Horwitz, L.R. Kamps. K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980., 63., 1344.

(5)  M. Thompson, Analyst, 2000., 125., 385-386.

(6)  M. Thompson i R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006., 10., 471.-478.

(7)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf


1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/38


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/706

оd 30. travnja 2015.

o pokretanju ispitnog postupka o mogućem izbjegavanju antidampinških mjera uvedenih Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/82 na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom limunske kiseline koja se otprema iz Malezije, neovisno o tome je li deklarirana kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili nije, te o uvjetovanju takvog uvoza evidentiranjem

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice (1) („Osnovna uredba”), a posebno njezin članak 13. stavak 3. i članak 14. stavak 5.,

nakon što je obavijestila države članice,

budući da:

A.   POKRETANJE POSTUPKA EX OFFICIO

(1)

Europska komisija („Komisija”) odlučila je, na temelju članka 13. stavka 3. i članka 14. stavka 5. Osnovne uredbe, na vlastitu inicijativu ispitati moguće izbjegavanje antidampinških mjera uvedenih na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine i uvjetovati evidentiranjem uvoz limunske kiseline koja se otprema iz Malezije, neovisno o tome je li deklarirana kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili nije.

B.   PROIZVOD

(2)

Proizvod na koji se odnosi moguće izbjegavanje mjera jest limunska kiselina (uključujući trinatrijev citrat dihidrat), razvrstana pod oznakama KN 2918 14 00 i ex 2918 15 00 i podrijetlom iz Narodne Republike Kine („predmetni proizvod”).

(3)

Proizvod koji se ispituje istovjetan je proizvodu iz prethodne uvodne izjave, ali se otprema iz Malezije, neovisno o tome je li deklariran kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili nije, i trenutačno je razvrstan pod istim oznakama KN kao predmetni proizvod („proizvod iz ispitnog postupka”).

C.   POSTOJEĆE MJERE

(4)

Mjere koje su trenutačno na snazi i za koje je moguće da se izbjegavaju antidampinške su mjere uvedene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/82 (2) („postojeće mjere”).

D.   OSNOVA

(5)

Komisija ima dostatne dokaze prima facie o izbjegavanju postojećih antidampinških mjera na uvoz predmetnog proizvoda podrijetlom iz Narodne Republike Kine uvozom iz Malezije proizvoda iz ispitnog postupka.

(6)

Dokazi prima facie na raspolaganju Komisiji jesu sljedeći:

(7)

Informacije kojima raspolaže Komisija upućuju na znatnu promjenu u strukturi trgovine povezane s izvozom iz Narodne Republike Kine i Malezije u Uniju do koje je došlo nakon uvođenja mjera na predmetni proizvod (3), pri čemu za tu promjenu nema dostatnog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja te pristojbe.

(8)

Čini se da ta promjena proizlazi iz otpreme predmetnog proizvoda preko Malezije za Uniju. Međutim istragom su obuhvaćene sve prakse, postupci ili djelovanja za koje nema dostatnog valjanog razloga ili gospodarskog opravdanja osim uvođenja antidampinške pristojbe.

(9)

Nadalje, Komisija ima dostatne dokaze prima facie da su korektivni učinci postojećih antidampinških mjera na predmetni proizvod umanjeni, kako u pogledu količine tako i u pogledu cijene. Čini se da je uvoz predmetnog proizvoda zamijenjen znatnim količinama uvoza proizvoda iz ispitnog postupka. Osim toga postoje dostatni dokazi prima facie o tome da se uvoz proizvoda iz ispitnog postupka obavlja po cijenama koje su niže od neštetne cijene utvrđene u ispitnom postupku koji je doveo do postojećih mjera.

(10)

Naposljetku, Komisija ima dostatne dokaze prima facie o tome da su cijene proizvoda iz ispitnog postupka dampinške u odnosu na prethodno utvrđenu uobičajenu vrijednost za predmetni proizvod.

E.   POSTUPAK

(11)

S obzirom na gore navedeno, Komisija je zaključila da postoje dostatni dokazi na temelju kojih se može opravdati pokretanje ispitnog postupka u skladu s člankom 13. stavkom 3. Osnovne uredbe, a uvoz proizvoda iz ispitnog postupka, neovisno o tome je li deklariran kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili nije, uvjetovati evidentiranjem, u skladu s člankom 14. stavkom 5. Osnovne uredbe.

(a)   Upitnici

(12)

Kako bi dobila podatke koje smatra potrebnima za svoj ispitni postupak, Komisija će poslati upitnike poznatim izvoznicima/proizvođačima i poznatim udruženjima izvoznika/proizvođača u Maleziji, poznatim izvoznicima/proizvođačima i poznatim udruženjima izvoznika/proizvođača u Narodnoj Republici Kini, poznatim uvoznicima i poznatim udruženjima uvoznika u Uniji te tijelima Narodne Republike Kine i Malezije. Prema potrebi podaci se mogu tražiti i od industrije Unije.

(13)

U svakom slučaju, sve zainteresirane strane trebale bi se odmah javiti Komisiji, a najkasnije u rokovima određenima u članku 3. ove Uredbe, i zatražiti upitnik u roku određenom u članku 3. stavku 1. ove Uredbe, s obzirom na to da se rok određen u članku 3. stavku 2. ove Uredbe primjenjuje na sve zainteresirane strane.

(14)

Tijela Narodne Republike Kine i Malezije bit će primjereno obaviještena o pokretanju ispitnog postupka.

(b)   Prikupljanje podataka i održavanje saslušanja

(15)

Sve zainteresirane strane ovime se pozivaju da iznesu svoja stajališta u pisanom obliku i dostave dokaze kojima ih potkrjepljuju. Nadalje, Komisija može saslušati zainteresirane strane uz uvjet da one dostave zahtjev u pisanom obliku i da dokažu da postoje posebni razlozi zbog kojih ih treba saslušati.

(c)   Izuzeće od evidentiranja uvoza ili od mjera

(16)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka može se izuzeti od evidentiranja ili mjera ako se uvoz ne smatra izbjegavanjem mjera.

(17)

Budući da se moguće izbjegavanje mjera odvija izvan Unije, izuzeća se mogu dodijeliti, u skladu s člankom 13. stavkom 4. Osnovne uredbe, proizvođačima limunske kiseline u Maleziji koji mogu dokazati da nisu povezani (4) ni s jednim proizvođačem koji podliježe postojećim mjerama (5) te za koje se utvrdi da ne sudjeluju u izbjegavanju mjera, kako je utvrđeno člankom 13. stavkom 1. i člankom 13. stavkom 2. Osnovne uredbe. Proizvođači koji žele dobiti izuzeće trebaju podnijeti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u roku navedenom u članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

F.   EVIDENTIRANJE

(18)

Prema članku 14. stavku 5. Osnovne uredbe, uvoz proizvoda iz ispitnog postupka trebao bi podlijegati evidentiranju kako bi se osiguralo da se, ako se ispitnim postupkom utvrdi izbjegavanje mjera, od dana kada je uvedeno evidentiranje takvog uvoza koji se otprema iz Malezije mogu ubirati antidampinške pristojbe u odgovarajućem iznosu.

G.   ROKOVI

(19)

U interesu pouzdanosti postupka potrebno je navesti rokove u kojima:

se zainteresirane strane mogu javiti Komisiji, predstaviti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge podatke koje treba uzeti u obzir tijekom ispitnog postupka,

proizvođači u Maleziji mogu zatražiti izuzeće od evidencije uvoza ili od mjera,

zainteresirane strane mogu podnijeti pisani zahtjev da ih Komisija sasluša.

(20)

Važno je skrenuti pozornost na činjenicu da je za ostvarivanje većine postupovnih prava predviđenih Osnovnom uredbom potrebno da se zainteresirana strana javi Komisiji u rokovima utvrđenima u članku 3. ove Uredbe.

H.   NESURADNJA

(21)

U slučajevima u kojima zainteresirana strana odbija pristup ili ne pruža potrebne podatke u zadanim rokovima ili ako znatno ometa ispitni postupak, pozitivni ili negativni nalazi mogu se donijeti na temelju raspoloživih podataka u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe.

(22)

Ako se utvrdi da je zainteresirana strana dostavila lažne ili obmanjujuće podatke, podaci se zanemaruju, a mogu se koristiti dostupne činjenice.

(23)

Ako zainteresirana strana ne surađuje ili surađuje djelomično te se stoga nalazi temelje na činjenicama dostupnima u skladu s člankom 18. Osnovne uredbe, ishod za tu stranu može biti manje povoljan nego što bi bio da je surađivala.

(24)

Uskraćivanje odgovora u elektroničkom obliku ne smatra se nesuradnjom, pod uvjetom da zainteresirana strana pokaže da bi dostavljanje odgovora u traženom obliku predstavljalo dodatno opterećenje ili neopravdani dodatni trošak. Zainteresirana strana trebala bi odmah kontaktirati s Komisijom.

I.   VREMENSKI OKVIR ISPITNOG POSTUPKA

(25)

Ispitni postupak zaključit će se, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Osnovne uredbe, u roku od devet mjeseci od dana objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije.

J.   OBRADA OSOBNIH PODATAKA

(26)

Napominje se da će se svi osobni podaci prikupljeni u ovom ispitnom postupku obraditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

K.   SLUŽBENIK ZA SASLUŠANJA

(27)

Zainteresirane strane mogu zatražiti intervenciju službenika za saslušanja u trgovinskim postupcima. Službenik za saslušanja veza je između zainteresiranih strana i ispitnih službi Komisije. Službenik za saslušanja ispituje zahtjeve za uvid u spis, sporove povezane s povjerljivošću dokumenata, zahtjeve za produljenje rokova i zahtjeve trećih osoba da ih se sasluša. Službenik za saslušanja može organizirati saslušanje s pojedinačnom zainteresiranom stranom i posredovati kako bi osigurao da zainteresirana strana u potpunosti ostvaruje svoje pravo na obranu.

(28)

Zahtjev za saslušanje pred službenikom za saslušanja podnosi se u pisanom obliku i trebao bi sadržavati razloge za podnošenje. Zahtjev za saslušanje o pitanjima povezanima s početnom fazom ispitnog postupka mora se podnijeti u roku od 15 dana od datuma objave ove Uredbe Komisije u Službenom listu Europske unije. Nakon toga, zahtjev za saslušanje mora se predati u rokovima koje je u svojoj komunikaciji sa strankama odredila Komisija.

(29)

Službenik za saslušanja isto tako omogućuje saslušanje uz sudjelovanje stranaka kako bi se mogla predstaviti različita stajališta i ponuditi pobijajući dokazi o pitanjima koja su, među ostalim, povezana s postojanjem promjene u strukturi trgovine, (ne)dostatnim opravdanim razlogom ili ekonomskim opravdanjem za takvu promjenu, smanjivanjem korektivnih učinaka postojećih mjera i dampingom u pogledu normalne vrijednosti određene za proizvod iz ispitnog postupka.

(30)

Zainteresirane strane mogu potražiti više informacija i podatke za kontakt na internetskim stranicama službenika za saslušanja na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovime se pokreće ispitni postupak u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 kako bi se utvrdilo izbjegavaju li se uvozom u Uniju limunske kiseline i trinatrijeva citrata dihidrata, trenutačno razvrstanih pod oznake KN ex 2918 14 00 (oznaka TARIC 2918140010) i ex 2918 15 00 (oznaka TARIC 2918150011), otpremljenih iz Malezije, bez obzira na to jesu li deklarirani kao proizvod podrijetlom iz Malezije ili ne, mjere uvedene Uredbom Vijeća (EU) 2015/82.

Članak 2.

Carinska tijela poduzimaju, u skladu s člankom 13. stavkom 3. i člankom 14. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009, odgovarajuće mjere radi evidentiranja uvoza u Uniju iz članka 1. ove Uredbe.

Evidentiranje istječe devet mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Komisija može uredbom uputiti carinska tijela da prestanu evidentirati uvoz u Uniju proizvoda koje su proizveli proizvođači koji su zatražili izuzeće od evidentiranja i za koje je utvrđeno da ispunjuju uvjete za odobravanje izuzeća.

Članak 3.

1.   Upitnici se od Komisije moraju zatražiti u roku od 15 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije.

2.   Ako zainteresirane strane žele da se njihove izjave uzmu u obzir tijekom ispitnog postupka, moraju se javiti Komisiji, predstaviti svoje stavove u pisanom obliku i dostaviti odgovore na upitnik ili bilo koje druge podatke u roku od 37 dana od datuma objave ove Uredbe u Službenom listu Europske unije, osim ako je utvrđeno drukčije.

3.   Proizvođači u Maleziji koji zahtijevaju izuzeće uvoza od evidentiranja ili od mjera moraju dostaviti zahtjev koji je valjano potkrijepljen dokazima u istom roku od 37 dana.

4.   Zainteresirane strane mogu isto tako od Komisije zatražiti saslušanje u istom roku od 37 dana.

5.   Informacije dostavljene Komisiji u svrhu ispitnih postupaka trgovinske zaštite ne podliježu autorskim pravima. Zainteresirane strane, prije nego što Komisiji dostave informacije i/ili podatke koji podliježu autorskim pravima treće strane, moraju zatražiti posebno dopuštenje od nositelja autorskih prava kojim se Komisiji izričito dopušta (a) upotreba informacija i podataka u svrhu ovog postupka trgovinske zaštite i (b) pružanje informacija i/ili podataka zainteresiranim stranama u ovom ispitnom postupku u obliku kojim im se omogućuje ostvarivanje prava na obranu.

6.   Sve informacije koje zainteresirana strana dostavlja u pisanom obliku, uključujući podatke koji se traže u ovoj Uredbi Komisije, ispunjene upitnike i korespondenciju, i za koje se zahtijeva povjerljivo postupanje nose oznaku „Limited” („Ograničeno”) (7).

7.   Zainteresirane strane koje dostavljaju podatke s oznakom „Limited” moraju dostaviti sažetke tih podataka u obliku koji nije povjerljiv, u skladu s člankom 19. stavkom 2. Osnovne uredbe, koji moraju biti označeni oznakom „For inspection by interested parties” („Na uvid zainteresiranim stranama”). Sažeci moraju biti dovoljno detaljni kako bi omogućili razumijevanje suštine podataka dostavljenih kao povjerljivih. Ako zainteresirana strana koja dostavlja povjerljive podatke ne dostavi njihov sažetak u verziji koja nije povjerljiva, u traženom obliku i s traženom razinom kvalitete, ti se podaci mogu zanemariti.

8.   Zainteresirane strane pozivaju se da sve podneske i zahtjeve, uključujući skenirane punomoći i potvrde, dostavljaju e-poštom, osim opsežnih odgovora koji se moraju dostaviti na CD-ROM-u ili DVD-u osobno ili preporučenom poštom. Uporabom e-pošte zainteresirane strane izražavaju svoju suglasnost s pravilima koja se primjenjuju na elektroničke podneske sadržanima u dokumentu „KORESPONDENCIJA S EUROPSKOM KOMISIJOM U PREDMETIMA TRGOVINSKE ZAŠTITE” objavljenom na web-mjestu Glavne uprave za trgovinu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresirane strane moraju navesti svoje ime/naziv, adresu, broj telefona i valjanu adresu e-pošte te osigurati da je to ispravna službena adresa e-pošte koja se svakodnevno provjerava. Po primitku podataka za kontakt Komisija sa zainteresiranim stranama komunicira isključivo e-poštom, osim ako one izričito zatraže da sve dokumente koje im šalje Komisija primaju nekim drugim sredstvom komunikacije ili ako je zbog prirode dokumenta koji se šalje potrebno korištenje preporučene pošte. Dodatna pravila i informacije o korespondenciji s Komisijom, uključujući načela koja se primjenjuju na podneske poslane e-poštom, zainteresirane strane mogu pronaći u prethodno spomenutim uputama za komunikaciju sa zainteresiranim stranama.

9.   Adresa Komisije za korespondenciju:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pošta: TRADE-R614-CITRIC-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 51.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/82 оd 21. siječnja 2015. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 i parcijalnim privremenim revizijama u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1225/2009 (SL L 15, 22.1.2015., str. 8.).

(3)  Antidampinške mjere na uvoz limunske kiseline podrijetlom iz NRK-a izvorno su uvedene Uredbom Vijeća (EZ) br. 1193/2008 od 1. prosinca 2008. (SL L 323, 3.12.2008., str. 1.). Antidampinške mjere zadržane su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/82 nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera.

(4)  U skladu s člankom 143. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.) osobe se smatraju povezanima samo u sljedećim situacijama: (a) ako je jedna službenik ili direktor poduzeća u vlasništvu druge osobe i obratno; (b) ako su pravno priznati poslovni partneri; (c) ako su poslodavac i posloprimac; (d) ako je jedna od njih izravni ili neizravni vlasnik, nadzire ili posjeduje najmanje 5 % glavnih dionica s pravom glasa ili udjela obiju osoba; (e) ako jedna izravno ili neizravno nadzire drugu; (f) ako su obje izravno ili neizravno pod nadzorom treće osobe; (g) ako zajedno izravno ili neizravno nadziru treću osobu; ili (h) ako su članovi iste obitelji. Osobe se smatraju članovima iste obitelji samo ako su u jednom od sljedećih odnosa: i. suprug i supruga, ii. roditelj i dijete, iii. brat i sestra (i polubrat i polusestra), iv. djed ili baka i unuk ili unuka, v. ujak ili ujna/tetak ili tetka/stric ili strina i nećak ili nećakinja, vi. roditelj supružnika i zet ili snaha, vii. šogor ili šogorica. U tom kontekstu „osoba” znači svaka fizička ili pravna osoba.

(5)  Međutim, čak i ako su proizvođači povezani u prethodno navedenom smislu s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju postojeće mjere, izuzeće se još uvijek može odobriti ako nema dokaza da je odnos s trgovačkim društvima na koja se primjenjuju postojeće mjere uspostavljen ili da se upotrebljava radi izbjegavanja tih mjera.

(6)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(7)  Dokument s oznakom „Limited” dokument je koji se smatra povjerljivim u skladu s člankom 19. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 (SL L 343, 22.12.2009., str. 51.) i člankom 6. Sporazuma WTO-a o provedbi članka VI. GATT-a iz 1994. (Sporazum o antidampingu). To je ujedno zaštićeni dokument u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/707

оd 30. travnja 2015.

o neodobravanju ekstrakta korijena Rheum officinale kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 23. stavak 5. u vezi s njezinim člankom 13. stavkom 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Komisija je 26. travnja 2013. primila zahtjev od subjekta Institut Technique de l'Agriculture Biologique za odobrenje ekstrakta korijena Rheum officinale kao osnovne tvari. Uz navedeni zahtjev priložene su tražene informacije u skladu s člankom 23. stavkom 3. drugim podstavkom.

(2)

Komisija je od Europske agencije za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”) zatražila znanstvenu pomoć. Agencija je 12. lipnja 2014. (2) Komisiji predstavila tehničko izvješće o dotičnoj tvari. Komisija je 20. ožujka 2015. Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje predstavila izvješće o pregledu (3) i nacrt ove Uredbe o neodobravanju ekstrakta korijena Rheum officinale.

(3)

U dokumentaciji koju je dostavio podnositelj zahtjeva stoji da ekstrakt korijena Rheum officinale ne ispunjava kriterije za hranu iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(4)

U tehničkom izvješću navedene su posebne bojazni u pogledu rizika za gospodarske subjekte, radnike, druge prisutne osobe, potrošače i neciljne organizme.

(5)

Komisija je pozvala podnositelja zahtjeva da podnese svoje primjedbe o ispitivanju koje je provela Agencija i o nacrtu izvješća o pregledu. Podnositelj zahtjeva podnio je svoje primjedbe, koje su detaljno pregledane.

(6)

Međutim, unatoč argumentima koje je iznio podnositelj zahtjeva, bojazni u pogledu tvari ne mogu se ukloniti.

(7)

Stoga, u pogledu uporaba koje su ispitane i iscrpno opisane u Komisijinu izvješću o pregledu, nije utvrđeno da su zahtjevi iz članka 23. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ispunjeni. Stoga je primjereno ne odobriti ekstrakt korijena Rheum officinale kao osnovnu tvar.

(8)

Ovom se Uredbom ne dovodi u pitanje podnošenje ponovnog zahtjeva za odobrenje ekstrakta korijena Rheum officinale kao osnovne tvari u skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Neodobrenje tvari kao osnovne tvari

Ekstrakt korijena Rheum officinale ne odobrava se kao osnovna tvar.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Rezultati savjetovanja s državama članicama i EFSA-om o primjeni osnovne tvari za tvar Rheum officinale i zaključci koje je donijela EFSA o iznesenim posebnim pitanjima. 2014:EN-617. 31 str.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).


1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/46


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/708

оd 30. travnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

IL

153,9

MA

84,1

MK

119,9

TR

96,0

ZZ

113,5

0707 00 05

AL

97,3

TR

125,6

ZZ

111,5

0709 93 10

MA

102,7

TR

139,9

ZZ

121,3

0805 10 20

EG

45,0

IL

75,7

MA

52,1

TR

70,3

ZZ

60,8

0805 50 10

TR

90,6

ZZ

90,6

0808 10 80

AR

101,4

BR

109,9

CL

117,0

CN

167,0

MK

31,3

NZ

155,2

US

226,6

UY

92,0

ZA

126,8

ZZ

125,2


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/48


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/709

od 21. travnja 2015.

o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje EU-Turska u pogledu zamjene Protokola 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se, u pogledu pravila o podrijetlu, upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Protokol 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode (1) odnosi se na definiciju pojma „proizvodi s podrijetlom” i načine administrativne suradnje („Protokol 3.”).

(2)

Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”) predviđene su odredbe o podrijetlu robe kojom se trguje na temelju odgovarajućih ugovora sklopljenih između ugovornih stranaka.

(3)

Unija i Turska potpisale su Konvenciju 15. lipnja 2011. odnosno 4. studenoga 2011.

(4)

Unija i Turska položile su kod depozitara Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 4. prosinca 2013. Stoga je Konvencija, primjenom njezinog članka 10. stavka 3., stupila na snagu 1. svibnja 2012. u pogledu Unije, a 1. veljače 2014. u pogledu Turske.

(5)

Člankom 6. Konvencije predviđa se da svaka ugovorna stranka poduzima odgovarajuće mjere kako bi se osigurala učinkovita primjena Konvencije. U tu svrhu, Vijeće za pridruživanje EU-Turska trebalo bi donijeti odluku kojom se Protokol 3. zamjenjuje novim protokolom u kojem se, u pogledu pravila o podrijetlu, upućuje na Konvenciju.

(6)

Stajalište Unije u okviru Vijeća za pridruživanje EU-Turska trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za pridruživanje EU-Turska u pogledu zamjene Protokola 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ-Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se, u pogledu pravila o podrijetlu, upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla, temelji se na nacrtu odluke Vijeća za pridruživanje EU-Turska priloženom ovoj Odluci.

Predstavnici Unije u Vijeću za pridruživanje EU-Turska mogu prihvatiti manje izmjene nacrta odluke Vijeća za pridruživanje EU-Turska bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Odluka Vijeća za pridruživanje EU-Turska objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. travnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 86, 20.3.1998., str. 1.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


NACRT

ODLUKE br. … VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU – TURSKA

od …

o zamjeni Protokola 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU – TURSKA,

uzimajući u obzir Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode (1), a posebno njegov članak 4.,

uzimajući u obzir Protokol 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje,

budući da:

(1)

Člankom 4. Odluke br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode upućuje se na Protokol 3. uz tu Odluku („Protokol 3.”) kojim se utvrđuju pravila o podrijetlu i predviđa kumulacija podrijetla između Unije, Turske i drugih ugovornih stranaka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”).

(2)

Člankom 39. Protokola 3. predviđa se da Vijeće za pridruživanje može odlučiti izmijeniti odredbe tog Protokola.

(3)

Konvencijom se nastoji protokole o pravilima o podrijetlu koji su trenutačno na snazi u zemljama paneuromediteranskog područja zamijeniti jedinstvenim pravnim aktom.

(4)

Unija i Turska potpisale su Konvenciju 15. lipnja 2011. odnosno 4. studenoga 2011.

(5)

Unija i Turska položile su kod depozitara Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 4. prosinca 2013. Stoga je Konvencija, primjenom njezinog članka 10. stavka 3., stupila na snagu 1. svibnja 2012. u pogledu Unije, a 1. veljače 2014. u pogledu Turske.

(6)

Konvencijom su sudionici procesa stabilizacije i pridruživanja uključeni u paneuromediteransku zonu kumulacije podrijetla.

(7)

Protokol 3. stoga bi trebalo zamijeniti novim protokolom kojim se upućuje na Konvenciju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol 3. uz Odluku br. 1/98 Vijeća za pridruživanje EZ – Turska o trgovinskom režimu za poljoprivredne proizvode, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od … (*).

Sastavljeno u

Za Vijeće za pridruživanje EU – Turska

Predsjednik


(1)  SL L 86, 20.3.1998., str. 1.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(*)  Datum primjene treba odrediti Vijeće za pridruživanje.

PRILOG

„Protokol 3.

o definiciji pojma ‚proizvodi s podrijetlom’ i načinima administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila o podrijetlu

1.   Za potrebe provedbe ove Odluke primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) (‚Konvencija’).

2.   Sva upućivanja na ‚odgovarajući ugovor’ u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Članak 2.

Rješavanje sporova

1.   Sporovi u pogledu postupaka provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji, koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja traže provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu provjere, upućuju se Vijeću za pridruživanje.

2.   U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se na temelju zakonodavstva te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Vijeće za pridruživanje može odlučiti izmijeniti ovaj Protokol.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Turska depozitaru Konvencije dostave pisanu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s člankom 9. Konvencije, Europska unija i Turska odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu radi provedbe ove Odluke.

2.   Do stupanja na snagu takvih novodogovorenih pravila o podrijetlu na ovu Odluku i dalje se primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena bilateralna kumulacija samo između Europske unije i Turske.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, ako kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Europsku uniju, Tursku i sudionike procesa stabilizacije i pridruživanja, dokaz o podrijetlu može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.”


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/53


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/710

od 21. travnja 2015.

o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu zamjene Protokola 1. uz taj Sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 4. prvi podstavak, u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Protokol 1. uz Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik (1) („Sporazum”) odnosi se na definiciju pojma „proizvodi s podrijetlom” i načine administrativne suradnje („Protokol 1.”).

(2)

Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”) predviđene su odredbe o podrijetlu robe kojom se trguje na temelju odgovarajućih ugovora sklopljenih između ugovornih stranaka.

(3)

Unija i Turska potpisale su Konvenciju 15. lipnja 2011. odnosno 4. studenoga 2011.

(4)

Unija i Turska položile su kod depozitara Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 4. prosinca 2013. Stoga je Konvencija, primjenom njezinog članka 10. stavka 3., stupila na snagu 1. svibnja 2012. u pogledu Unije, a 1. veljače 2014. u pogledu Turske.

(5)

Člankom 6. Konvencije predviđa se da svaka ugovorna stranka treba poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osigurala učinkovita primjena Konvencije. U tu svrhu, Zajednički odbor osnovan Sporazumom trebao bi donijeti odluku kojom se Protokol 1. zamjenjuje novim protokolom kojim se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Konvenciju.

(6)

Stajalište Unije u okviru Zajedničkog odbora trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik u pogledu zamjene Protokola 1. uz taj Sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla temelji se na nacrtu odluke Zajedničkog odbora priloženom ovoj Odluci.

Predstavnici Unije u Zajedničkom odboru mogu prihvatiti manje izmjene nacrta odluke Zajedničkog odbora bez daljnje odluke Vijeća.

Članak 2.

Odluka Zajedničkog odbora objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 21. travnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 227, 7.9.1996., str. 3.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


NACRT

ODLUKE br. … ZAJEDNIČKOG ODBORA EU – TURSKA

od …

o zamjeni Protokola 1. uz Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje

ZAJEDNIČKI ODBOR EU – TURSKA,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik (1), a posebno njegov članak 6. stavak 2.,

uzimajući u obzir Protokol 1. uz Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje,

budući da:

(1)

Člankom 6. stavkom 2. Sporazuma između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik („Sporazum”), upućuje se na Protokol 1. uz Sporazum („Protokol 1.”) kojim se utvrđuju pravila o podrijetlu i predviđa kumulacija podrijetla između Unije, Turske i drugih ugovornih stranaka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”).

(2)

Člankom 39. Protokola 1. predviđa se da Zajednički odbor utvrđen u skladu s člankom 14. Sporazuma može odlučiti izmijeniti odredbe tog Protokola.

(3)

Konvencijom se nastoji protokole o pravilima o podrijetlu koji su trenutačno na snazi u zemljama paneuromediteranskog područja zamijeniti jedinstvenim pravnim aktom.

(4)

Unija i Turska potpisale su Konvenciju 15. lipnja 2011. odnosno 4. studenoga 2011.

(5)

Unija i Turska položile su kod depozitara Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 4. prosinca 2013. Stoga je Konvencija, primjenom njezinog članka 10. stavka 3., stupila na snagu 1. svibnja 2012. u pogledu Europske unije, a 1. veljače 2014. u pogledu Turske.

(6)

Konvencijom su sudionici procesa stabilizacije i pridruživanja uključeni u paneuromediteransku zonu kumulacije podrijetla.

(7)

Protokol 1. stoga bi trebalo zamijeniti novim protokolom kojim se upućuje na Konvenciju,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol 1. uz Sporazum između Europske zajednice za ugljen i čelik i Republike Turske o trgovini proizvodima obuhvaćenima Ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje, zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od … (*).

Sastavljeno u

Za Zajednički odbor EU-Turska

Predsjednik


(1)  SL L 227, 7.9.1996., str. 3.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(*)  Datum primjene treba odrediti Zajednički odbor.

PRILOG

„Protokol 1.

o definiciji pojma ‚proizvodi s podrijetlom’ i načinima administrativne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila o podrijetlu

1.   Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) (‚Konvencija’).

2.   Sva upućivanja na ‚odgovarajući ugovor’ u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

1.   Sporovi u pogledu postupaka provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji, koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja traže provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu provjere, upućuju se Zajedničkom odboru.

2.   U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se na temelju zakonodavstva te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti ovaj Protokol.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Turska depozitaru Konvencije dostave pisanu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s člankom 9. Konvencije, Europska unija i Turska odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu radi provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu takvih novodogovorenih pravila o podrijetlu na ovaj Sporazum i dalje se primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena bilateralna kumulacija samo između Europske unije i Turske.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, ako kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Europsku uniju, Tursku i sudionike procesa stabilizacije i pridruživanja, dokaz o podrijetlu može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.”


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


1.5.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/58


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2015/711

od 28. travnja 2015.

o prihvaćanju doprinosa treće države vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) (ATALANTA/4/2015)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći podstavak,

uzimajući u obzir Zajedničku akciju Vijeća 2008/851/ZVSP od 10. studenoga 2008. o vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (1), a posebno njezin članak 10.,

uzimajući u obzir Odluku Političkog i sigurnosnog odbora ATALANTA/3/2009 od 21. travnja 2009. o osnivanju Odbora doprinositelja za vojnu operaciju Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) (2009/369/ZVSP) (2),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Zajedničke akcije 2008/851/ZVSP Vijeće je ovlastilo Politički i sigurnosni odbor (PSO) za donošenje odgovarajućih odluka o prihvaćanju predloženih doprinosa trećih država.

(2)

PSO je 29. travnja 2014. donio Odluku ATALANTA/2/2014 (3) kojom je izmijenjena Odluka ATALANTA/3/2009.

(3)

Slijedom pisma predsjednika Vojnog odbora Europske unije od 10. prosinca 2014., preporuke zamjenika zapovjednika operacije EU-a o doprinosu Republike Koreje od 9. travnja 2015. i preporuke Vojnog odbora Europske unije od 15. travnja 2015. trebalo bi prihvatiti doprinos Republike Koreje.

(4)

Sudjelovanje Republike Koreje podložno je stupanju na snagu Sporazuma između Europske unije i Republike Koreje o uspostavi okvira za sudjelovanje Republike Koreje u operacijama Europske unije za upravljanje krizama (4), potpisanog 23. svibnja 2014.

(5)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Prihvaća se doprinos Republike Koreje vojnoj operaciji Europske unije za doprinos odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) i taj se doprinos smatra značajnim.

2.   Republika Koreja je izuzeta od financijskih doprinosa proračunu operacije Atalanta.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. travnja 2015.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjedatelj

W. STEVENS


(1)  SL L 301, 12.11.2008., str. 33.

(2)  SL L 112, 6.5.2009., str. 9.

(3)  Odluka Političkog i sigurnosnog odbora Atalanta/2/2014 od 29. travnja 2014. o prihvaćanju doprinosa treće države vojnoj operaciji Europske unije radi doprinošenja odvraćanju, sprečavanju i suzbijanju djela piratstva i oružane pljačke uz obalu Somalije (Atalanta) te o izmjeni Odluke ATALANTA/3/2009 (2014/244/ZVSP) (SL L 132, 3.5.2014., str. 63.).

(4)  SL L 166, 5.6.2014., str. 3.