ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 68

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
13. ožujka 2015.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području ( 1 )

1

 

*

Direktiva (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama ( 1 )

9

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/414 оd 12. ožujka 2015. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina koja se upotrebljava u proizvodnji dodataka prehrani ( 1 )

26

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/415 оd 12. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova valjanosti odobrenja aktivnih tvari etefon i fenamifos ( 1 )

28

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/416 оd 12. ožujka 2015. o odobrenju dinotefurana kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

30

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/417 оd 12. ožujka 2015. o odobrenju Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743 kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/418 оd 12. ožujka 2015. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat ( 1 )

36

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/419 оd 12. ožujka 2015. o odobrenju tolilfluanida kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21 ( 1 )

39

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/420 оd 12. ožujka 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

43

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka (EU) 2015/421 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2014. o aktivaciji instrumenta fleksibilnosti

45

 

*

Odluka (EU) 2015/422 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2014. o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije

47

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/423 od 6. ožujka 2015. o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru sedmog sastanka Konferencije stranaka Roterdamske konvencije u pogledu izmjena Priloga III. Roterdamskoj konvenciji o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

48

 

*

Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/424 оd 11. ožujka 2015. o odobrenju odluke o izuzeću u skladu s člankom 9. Direktive Vijeća 96/67/EZ u pogledu pružanja određenih zemaljskih usluga u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 473)

50

 

*

Odluka (EU) 2015/425 Europske središnje banke od 15. prosinca 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (ESB/2014/55)

54

 

 

SMJERNICE

 

*

Smjernica (EU) 2015/426 Europske središnje banke od 15. prosinca 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2014/54)

69

 

 

POSLOVNICI

 

*

Izmjena 1/2014 Poslovnika Nadzornog odbora Europske središnje banke od 15. prosinca 2014.

88

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 517/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prevalencije određenih serotipova salmonele u kokoši nesilica vrste Gallus gallus i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 i Uredbe Komisije (EU) br. 200/2010 ( SL L 138, 26.5.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 23 od 28. listopada 2014.)

90

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1086/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 2073/2005 o salmoneli u svježem mesu peradi ( SL L 281, 28.10.2011. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 03/ sv. 60 od 28. lipnja 2013.)

90

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 200/2012 od 8. ožujka 2012. o cilju Unije za smanjenje prevalencije bakterija Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u jatima tovnih pilića, kako je predviđen u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 71, 9.3.2012. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 03/Sv. 61 od 16. srpnja 2013.)

90

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1190/2012 od 12. prosinca 2012. o cilju Unije za smanjenje prisutnosti Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod jata pura kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća ( SL L 340, 13.12.2012. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 25 od 28. listopada 2014.)

91

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

DIREKTIVE

13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/1


DIREKTIVA (EU) 2015/412 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2015.

o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama (GMO-a) na svojem državnom području

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (5) uspostavlja se sveobuhvatan pravni okvir za odobravanje genetski modificiranih organizama (GMO-a) koji je u cijelosti primjenjiv na GMO-e koji se trebaju upotrijebiti u svrhu uzgoja širom Unije kao sjeme ili drugi biljni reprodukcijski materijal („GMO-i za uzgoj”).

(2)

Prema navedenom pravnom okviru, GMO-i u svrhu uzgoja trebaju biti podvrgnuti pojedinačnoj procjeni rizika prije nego što se za njih dobije odobrenje za stavljanje na tržište Unije u skladu s Prilogom II. Direktivi 2001/18/EZ, uzimajući u obzir izravne, neizravne, neposredne i odgođene učinke te kumulativne dugoročne učinke na zdravlje ljudi i na okoliš. Tom se procjenom rizika dobivaju znanstveni savjeti kako bi se postupak odlučivanja zasnivao na informacijama, a nakon procjene donosi se odluka o upravljanju rizicima. Cilj tog postupka odobravanja jest osigurati visoku razinu zaštite života i zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, interesa okoliša i potrošača te ujedno osigurati djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Ujednačeno visoku razinu zaštite zdravlja, okoliša i potrošača trebalo bi ostvariti i održavati širom područja Unije. U okviru Direktive 2001/18/EZ i njezine kasnije provedbe trebalo bi uvijek uzimati u obzir načelo predostrožnosti.

(3)

U skladu sa zaključcima koje je Vijeće usvojilo 4. prosinca 2008. o genetski modificiranim organizmima („Zaključci Vijeća iz 2008.”) potrebno je raditi na poboljšanju provedbe pravnog okvira za odobravanje GMO-a. U tom bi kontekstu pravila o procjeni rizika trebalo prema potrebi redovito ažurirati kako bi se u obzir uzeo stalni napredak znanstvenih saznanja i postupaka analize, posebno u vezi s dugoročnim učincima genetski modificiranih usjeva na okoliš, kao i njihovim potencijalnim učincima na neciljane organizme, obilježjima prihvatnih okoliša i zemljopisnih područja u kojima se genetski modificirani usjevi mogu uzgajati te kriterijima i zahtjevima za procjenu GMO-a kojima se stvaraju GMO-i otporni na pesticide i herbicide. Priloge Direktivi 2001/18/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Dodatno uz odobrenje za stavljanje na tržište, genetski modificirane biljne sorte također moraju ispunjavati zahtjeve prava Unije o stavljanju na tržište sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala, kako je posebno određeno u direktivama Vijeća 66/401/EEZ (6), 66/402/EEZ (7), 68/193/EEZ (8), 98/56/EZ (9), 1999/105/EZ (10), 2002/53/EZ (11), 2002/54/EZ (12), 2002/55/EZ (13), 2002/56/EZ (14), 2002/57/EZ (15) i 2008/90/EZ (16). Među navedenim direktivama, direktive 2002/53/EZ i 2002/55/EZ sadržavaju odredbe prema kojima se državama članicama dopušta da zabrane, pod određenim jasno utvrđenim uvjetima, upotrebu određene biljne sorte na cijelom svojem državnom području ili na dijelu svojeg državnog područja ili da utvrde odgovarajuće uvjete za uzgoj određene biljne sorte.

(5)

Jednom kada je GMO odobren u svrhu uzgoja u skladu s pravnim okvirom Unije o GMO-ima i kada ispuni, u pogledu sorte koju treba staviti na tržište, zahtjeve prava Unije o stavljanju na tržište sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala, države članice nisu ovlaštene zabraniti, ograničiti ili ometati njegov slobodan promet na svojem državnom području, osim pod uvjetima utvrđenima pravom Unije.

(6)

Iskustvo je pokazalo da je uzgoj GMO-a pitanje koje se temeljitije razmatra na razini država članica. Pitanja povezana sa stavljanjem na tržište i uvozom GMO-a trebalo bi radi očuvanja unutarnjeg tržišta i dalje regulirati na razini Unije. Međutim, uzgoj u pojedinim slučajevima može zahtijevati više fleksibilnosti jer se radi o pitanju s naglašenom nacionalnom, regionalnom i lokalnom dimenzijom s obzirom na njegovu povezanost s upotrebom zemljišta, lokalnim poljoprivrednim strukturama i zaštitom ili održavanjem staništa, ekosustava i krajobraza. U skladu s člankom 2. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) države članice imaju pravo na mogućnost donošenja pravno obvezujućih akata kojima se ograničava ili zabranjuje uzgoj GMO-a na njihovu državnom području nakon što su takvi GMO-i odobreni za stavljanje na tržište Unije. Međutim, takva fleksibilnost ne bi trebala nepovoljno utjecati na zajednički postupak odobravanja, posebno na postupak evaluacije koji u prvom redu provodi Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”).

(7)

Kako bi ograničile ili zabranile uzgoj GMO-a, pojedine su države članice u prošlosti primjenjivale zaštitne klauzule i hitne mjere na temelju članka 23. Direktive 2001/18/EZ i članka 34. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kao rezultat, ovisno o slučaju, novih ili dodatnih informacija koje su postale dostupne od dana suglasnosti i koje utječu na procjenu rizika za okoliš ili ponovne procjene postojećih informacija. Druge su se države članice koristile postupkom obavješćivanja određenim u članku 114. stavcima 5. i 6. UFEU-a kojim se zahtijeva izlaganje novih znanstvenih dokaza u vezi sa zaštitom okoliša ili radnom okolinom. Osim toga, postupak odlučivanja u pogledu uzgoja GMO-a pokazao se posebno teškim s obzirom na iznesene nacionalne zabrinutosti koje nisu povezane samo s pitanjima koja se odnose na sigurnost GMO-a u pogledu zdravlja ili okoliša.

(8)

U tom se kontekstu čini primjerenim državama članicama omogućiti, u skladu s načelom supsidijarnosti, više fleksibilnosti pri odlučivanju o tome žele li uzgajati GMO-e na svojem državnom području, a da to ne utječe na procjenu rizika predviđenu u sustavu Unije za odobravanje GMO-a, bilo za vrijeme postupka odobravanja ili nakon njega te, neovisno o mjerama na koje države članice koje uzgajaju GMO-e imaju pravo ili koje moraju poduzeti primjenom Direktive 2001/18/EZ, kako bi izbjegle nenamjernu prisutnost GMO-a u drugim proizvodima. Pružanjem te mogućnosti državama članicama vjerojatno će se poboljšati postupak za odobravanje GMO-a i u isto će se vrijeme vjerojatno osigurati sloboda izbora potrošača, poljoprivrednika te gospodarskih subjekata, a uključenim dionicima istodobno omogućiti više jasnoće u vezi s uzgojem GMO-a u Uniji. Ova Direktiva trebala bi stoga olakšati neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(9)

Kako bi se osiguralo da se uzgojem GMO-a ne uzrokuje njihova nenamjerna prisutnost u drugim proizvodima i uz poštovanje načela supsidijarnosti, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti prevenciji moguće prekogranične kontaminacije iz države članice u kojoj je uzgoj dopušten u susjednu državu članicu u kojoj je on zabranjen, osim ako se dotične države članice slože da to nije potrebno s obzirom na posebne zemljopisne uvjete.

(10)

Preporuka Komisije od 13. srpnja 2010. (17) državama članicama daje smjernice za razvoj mjera koegzistencije, uključujući u graničnim područjima. Preporukom se države članice potiče na međusobnu suradnju radi provedbe odgovarajućih mjera na granicama između država članica kako bi se izbjegle neželjene posljedice prekogranične kontaminacije.

(11)

Za vrijeme postupka odobravanja određenog GMO-a država članica trebala bi imati mogućnost zahtijevati prilagođavanje zemljopisnog područja iz obavijesti/prijave podnesene u skladu s dijelom C Direktive 2001/18/EZ ili u skladu s člancima 5. i 17. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 tako da se cijelo državno područje ili dio državnog područja te države članice izuzme iz uzgoja. Komisija bi trebala olakšati postupak podnošenjem zahtjeva države članice podnositelju obavijesti/podnositelju prijave bez odgađanja, a podnositelj obavijesti/podnositelj prijave trebao bi odgovoriti na zahtjev unutar utvrđenog roka.

(12)

Zemljopisno područje iz obavijesti/prijave trebalo bi prilagoditi na odgovarajući način, osim ako podnositelj obavijesti/podnositelj prijave zemljopisno područje iz svoje obavijesti/prijave potvrdi unutar utvrđenog roka nakon što Komisija dostavi taj zahtjev. Međutim, to potvrđivanje ne dovodi u pitanje ovlasti Komisije u skladu s člankom 19. Direktive 2001/18/EZ ili s člancima 7. i 19. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, ovisno o slučaju, da provede takvo prilagođavanje, prema potrebi, s obzirom na procjenu rizika za okoliš koju je provela Agencija.

(13)

Premda je za očekivati da će se većina ograničenja ili zabrana donesenih na temelju ove Direktive provoditi u fazi suglasnosti/odobravanja ili njihove obnove, države članice trebale bi, osim toga, također imati mogućnost donijeti obrazložene mjere kojima se na cijelom njihovu državnom području ili dijelu njihova državnog područja ograničava ili zabranjuje uzgoj GMO-a ili skupine GMO-a, određenih prema usjevu ili značajkama, nakon što su isti odobreni na temelju razloga koji se razlikuju od onih i dopunjuju one razloge koji su procijenjeni u skladu s usklađenim pravilima Unije, to jest Direktive 2001/18/EZ i Uredbe (EZ) br. 1829/2003, i koji su u skladu s pravom Unije. Navedeni razlozi mogu biti povezani s ciljevima okolišne ili poljoprivredne politike ili s drugim imperativnim razlozima poput urbanističkog i prostornog planiranja, upotrebe zemljišta, društveno-ekonomskih utjecaja, koegzistencije i javnog poretka. Na te se razloge moguće pozivati pojedinačno ili u kombinaciji, ovisno o posebnim okolnostima u državi članici, regiji ili na području u kojima će se te mjere primjenjivati.

(14)

Razina zaštite zdravlja ljudi ili životinja i okoliša koja je uspostavljena u Uniji omogućuje jedinstvenu znanstvenu procjenu širom Unije te ova Direktiva ne bi trebala promijeniti tu situaciju. Stoga bi se, kako bi se izbjeglo bilo kakvo preklapanje s nadležnostima koje su dodijeljene osobama odgovornima za procjenu rizika i upravljanje rizicima u okviru Direktive 2001/18/EZ i Uredbe (EZ) br. 1829/2003, država članica trebala koristiti samo razlozima koji se odnose na ciljeve okolišne politike povezane s utjecajima koji se razlikuju od procjene rizika za zdravlje i okoliš i dopunjuju je, a koji su procijenjeni u kontekstu postupaka odobravanja predviđenih u Direktivi 2001/18/EZ i u Uredbi (EZ) 1829/2003, kao što su održavanje i razvoj poljoprivredne prakse koja pruža bolji potencijal za usklađivanje proizvodnje s održivošću ekosustava ili održavanje lokalne bioraznolikosti, uključujući određena staništa i ekosustave, ili određene vrste značajki prirode i značajki krajobraza, kao i specifičnih funkcija i usluga ekosustavâ.

(15)

Odluke koje donose na temelju Direktive 2001/18/EZ države članice trebale bi moći zasnivati i na razlozima povezanima s društveno-ekonomskim utjecajima koji mogu proizaći iz uzgoja GMO-a na državnom području dotične države članice. Iako se preporuka Komisije od 13. srpnja 2010. bavila mjerama koegzistencije, za države članice također bi trebala postojati mogućnost da donesu mjere kojima se, u skladu s ovom Direktivom, na cijelom njihovu državnom području ili dijelu njihova državnog područja ograničava ili zabranjuje uzgoj odobrenih GMO-a. Navedeni razlozi mogu biti povezani s visokim troškovima, praktičnom neprovedivošću ili nemogućnošću provedbe mjera koegzistencije zbog specifičnih zemljopisnih uvjeta, primjerice na malim otocima ili u planinskim područjima, ili potrebe izbjegavanja prisutnosti GMO-a u drugim proizvodima kao što su specifični ili posebni proizvodi. Nadalje, Komisija je, kako je zatraženo u zaključcima Vijeća iz 2008., izvijestila Europski parlament i Vijeće o društveno-ekonomskim posljedicama uzgoja GMO-a. Ishod tog izvješća može pružiti vrijedne informacije državama članicama koje razmatraju donošenje odluka na temelju ove Direktive. Razlozi koji su povezani s ciljevima poljoprivredne politike mogu uključivati potrebu da se zaštiti raznolikost poljoprivredne proizvodnje i potrebu da se osigura čistoća sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala. Državama članicama trebalo bi također omogućiti da svoje mjere temelje na drugim razlozima koji mogu obuhvaćati upotrebu zemljišta, urbanističko i prostorno planiranje ili druge legitimne čimbenike uključujući one povezane s kulturnim tradicijama.

(16)

Ograničenja ili zabrane donesene na temelju ove Direktive trebali bi se odnositi na uzgoj, a ne na slobodan promet i uvoz genetski modificiranog sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala, kao proizvodâ ili u proizvodima, kao i od proizvodâ njihove žetve, te bi osim toga trebali biti u skladu s Ugovorima, posebno u pogledu načela nediskriminacije između domaćih i stranih proizvoda, načela proporcionalnosti i članka 34., članka 36. te članka 216. stavka 2. UFEU-a.

(17)

Mjere država članica donesene na temelju ove Direktive trebale bi biti podložne postupku nadzora i osiguravanja informacija na razini Unije. S obzirom na razinu nadzora i osiguravanja informacija od strane Unije, nije potrebno osim toga predvidjeti ni primjenu Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (18). Države članice mogu na cijelom svojem državnom području ili dijelu svojeg državnog područja ograničiti ili zabraniti uzgoj GMO-a od dana stupanja na snagu odobrenja Unije i za vrijeme cijelog trajanja suglasnosti/odobrenja, pod uvjetom da je isteklo utvrđeno razdoblje mirovanja tijekom kojega je Komisija imala prigodu iznijeti komentare na predložene mjere. Dotična država članica trebala bi stoga Komisiji dostaviti nacrt tih mjera najmanje 75 dana prije njihova donošenja kako bi Komisiji pružila prigodu za iznošenje komentara o njima te bi se trebala suzdržati od donošenja i provedbe tih mjera tijekom navedenog razdoblja. Nakon isteka utvrđenog razdoblja mirovanja država članica trebala bi moći donijeti mjere u obliku u kojem su one bile prvotno predložene ili izmijenjene kako bi se u obzir uzeli komentari Komisije.

(18)

Tijekom utvrđenog razdoblja mirovanja podnositelj zahtjeva/nositelj odobrenja na kojeg bi utjecale mjere ograničenja ili zabrane uzgoja GMO-a u državi članici trebao bi se suzdržati od svih aktivnosti povezanih s uzgojem tog GMO-a u toj državi članici.

(19)

Odluke država članica o ograničavanju ili zabrani uzgoja GMO-a na cijelom svojem državnom području ili dijelu svojeg državnog područja ne bi trebale sprečavati provedbu biotehnoloških istraživanja, pod uvjetom da se pri provedbi takvih istraživanja poštuju sve potrebne mjere sigurnosti koje se odnose na zdravlje ljudi i životinja te na zaštitu okoliša i da ta aktivnost ne dovodi u pitanje poštovanje razloga na temelju kojih su ograničenje ili zabrana uvedeni. Štoviše, Agencija i države članice trebale bi nastojati uspostaviti široku mrežu znanstvenih organizacija u kojoj bi bile zastupljene sve discipline, uključujući one povezane s ekološkim pitanjima, i trebale bi surađivati kako bi u ranoj fazi utvrdile moguća razilaženja među znanstvenim mišljenjima u cilju rješavanja ili pojašnjenja spornih znanstvenih pitanja. Komisija i države članice trebale bi osigurati sigurnost resursa potrebnih za neovisno istraživanje mogućih rizika koji proizlaze iz namjernog uvođenja ili stavljanja GMO-a na tržište te bi neovisnim istraživačima trebale osigurati pristup svim relevantnim materijalima, uz poštovanje prava intelektualnog vlasništva.

(20)

S obzirom na važnost znanstvenih dokaza prilikom odlučivanja o zabrani ili odobravanju GMO-a, Agencija bi trebala prikupiti i analizirati rezultate istraživanja u vezi s rizikom od ili opasnosti GMO-a za zdravlje ljudi ili okoliš i obavijestiti osobe odgovorne za upravljanje rizicima o svim novim rizicima. Takve informacije trebale bi biti dostupne javnosti.

(21)

Država članica trebala bi imati mogućnost da od nadležnog tijela ili Komisije zatraži ponovno uvrštavanje cijelog svojeg državnog područja ili dijela svojeg državnog područja u zemljopisno područje suglasnosti/odobrenja iz kojeg je prethodno bilo/bio izuzeto/izuzet. U tom slučaju ne bi trebalo biti potrebe za prosljeđivanje zahtjeva nositelju suglasnosti/odobrenja i traženje njegova dopuštenja. Nadležno tijelo koje je izdalo pisanu suglasnost ili Komisija, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ odnosno Uredbom (EZ) br. 1829/2003, trebali bi na odgovarajući način izmijeniti zemljopisno područje iz suglasnosti ili odluke o odobrenju.

(22)

Pisane suglasnosti ili odluke o odobrenju koje su izdane ili donesene tako da je zemljopisno područje ograničeno na određena područja ili mjere koje su u skladu s ovom Direktivom donijele države članice, a kojima se ograničava ili zabranjuje uzgoj GMO-a, ne bi trebale sprječavati ni ograničavati druge države članice da upotrebljavaju odobrene GMO-e. Osim toga, ova Direktiva i nacionalne mjere koje se donesu na temelju nje ne bi trebale dovoditi u pitanje zahtjeve prava Unije povezane s nenamjernom i slučajnom prisutnošću GMO-a u sortama sjemena i biljnom reprodukcijskom materijalu koji nisu genetski modificirani te ne bi trebale sprječavati uzgoj sorti koje ispunjavaju te zahtjeve.

(23)

Uredbom (EZ) br. 1829/2003 predviđa se da se za upućivanja iz dijelova A i D Direktive 2001/18/EZ na GMO-e koji su odobreni prema dijelu C te Direktive treba smatrati da se jednako primjenjuju na GMO-e koji su odobreni prema toj Uredbi. Mjere koje su države članice donijele u skladu s Direktivom 2001/18/EZ trebale bi se u skladu s time primjenjivati i na GMO-e koji su odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003.

(24)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica u pogledu slobodnog prometa konvencionalnog sjemena, biljnog reprodukcijskog materijala i proizvodâ žetve na temelju relevantnog prava Unije i u skladu s UFEU-om.

(25)

Kako bi jamčile visoku razinu zaštite potrošača, države članice i gospodarski subjekti trebali bi također poduzeti djelotvorne mjere za označivanje i informiranje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 i Uredbom (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (19) radi jamčenja transparentnosti u pogledu prisutnosti GMO-a u proizvodima.

(26)

Kako bi se ciljevi ove Direktive uskladili s legitimnim interesima gospodarskih subjekata u vezi s GMO-ima koji su odobreni, ili u odnosu na koje je postupak odobravanja bio u tijeku prije stupanja na snagu ove Direktive, trebalo bi predvidjeti primjerene prijelazne mjere. Prijelazne mjere opravdane su i potrebom izbjegavanja nastanka mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja drukčijim tretiranjem sadašnjih nositelja odobrenja u odnosu na buduće podnositelje prijava za odobrenje. U interesu pravne sigurnosti, razdoblje tijekom kojeg se takve prijelazne mjere mogu donijeti trebalo bi ograničiti na ono razdoblje koje je nužno kako bi se osigurao nesmetan prijelaz na novi režim. Takve bi prijelazne mjere državama članicama stoga trebale omogućiti primjenu odredaba ove Direktive na proizvode koji su odobreni, ili u odnosu na koje je postupak odobravanja bio u tijeku prije stupanja na snagu ove Direktive, pod uvjetom da to ne utječe na odobrene genetski modificirane sorte sjemena i biljni reprodukcijski materijal koji su već zakonito zasađeni.

(27)

Odredbe utvrđene u člancima 26.b i 26.c Direktive 2001/18/EZ primjenjuju se ne dovodeći u pitanje članak 23. te direktive ni članak 34. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

(28)

Direktivu 2001/18/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2001/18/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 26.a umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Od 3. travnja 2017. države članice u kojima se uzgaja GMO poduzimaju odgovarajuće mjere na graničnim područjima svojeg državnog područja s ciljem izbjegavanja moguće prekogranične kontaminacije u susjednim državama članicama u kojima je uzgoj tih GMO-a zabranjen, osim ako takve mjere nisu potrebne s obzirom na posebne zemljopisne uvjete. Komisiju se obavješćuje o tim mjerama.”

.

2.

Umeću se sljedeći članci:

„Članak 26.b

Uzgoj

1.   Za vrijeme postupka odobravanja određenog GMO-a ili za vrijeme obnove suglasnosti/odobrenja, država članica može zahtijevati prilagođavanje zemljopisnog područja iz svoje pisane suglasnosti ili odobrenja tako da cijelo državno područje ili dio državnog područja te države članice bude izuzeto iz uzgoja. Taj se zahtjev Komisiji dostavlja najkasnije 45 dana od dana slanja izvješća o procjeni u skladu s člankom 14. stavkom 2. ove Direktive ili od primitka mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane u skladu s člankom 6. stavkom 6. i člankom 18. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1829/2003. Komisija bez odgađanja dostavlja zahtjev države članice podnositelju obavijesti/podnositelju prijave i drugim državama članicama. Komisija elektroničkim putem stavlja zahtjev na uvid javnosti.

2.   U roku od 30 dana nakon što je Komisija podnijela taj zahtjev, podnositelj obavijesti/podnositelj prijave može prilagoditi ili potvrditi zemljopisno područje iz svoje prvotne obavijesti/prijave.

Ako ono ne bude potvrđeno, prilagođavanje zemljopisnog područja iz obavijesti/prijave provodi se u okviru pisane suglasnosti koja se izdaje na temelju ove Direktive i, kada je to primjenjivo, odluke koja se donosi u skladu s člankom 19. ove Direktive, kao i odluke o odobrenju koja se donosi u skladu s člancima 7. i 19. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

Pisana suglasnost koja se izdaje na temelju ove Direktive i, kada je to primjenjivo, odluka koja se donosi u skladu s člankom 19. ove Direktive, kao i odluka o odobrenju koja se donosi u skladu s člancima 7. i 19. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, tada se izdaju na temelju prilagođenog zemljopisnog područja iz obavijesti/prijave.

Ako se zahtjev u skladu sa stavkom 1. ovog članka dostavi Komisiji nakon datuma slanja izvješća o procjeni iz članka 14. stavka 2. ove Direktive ili nakon primitka mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane u skladu s člankom 6. stavkom 6. i člankom 18. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, rokovi za izdavanje pisane suglasnosti navedeni u članku 15. ove Direktive ili, ovisno o slučaju, za podnošenje Odboru nacrta odluke koju treba donijeti, navedeni u člancima 7. i 19. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, produljuju se jednom za 15 dana neovisno o broju država članica koje podnose takve zahtjeve.

3.   Ako nije podnesen zahtjev u skladu sa stavkom 1. ovog članka ili ako je podnositelj obavijesti/podnositelj prijave potvrdio zemljopisno područje iz svoje prvotne obavijesti/prijave, država članica može donijeti mjere kojima na cijelom svojem državnom području ili dijelu svojeg državnog područja ograničava ili zabranjuje uzgoj GMO-a ili skupine GMO-a, određenih prema usjevu ili značajkama, nakon što su isti odobreni u skladu s dijelom C ove Direktive ili u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003, pod uvjetom da su takve mjere u skladu s pravom Unije, obrazložene, proporcionalne i nediskriminirajuće te da se, osim toga, temelje na imperativnim razlozima kao što su oni koji se odnose na:

(a)

ciljeve okolišne politike;

(b)

urbanističko i prostorno planiranje;

(c)

upotrebu zemljišta;

(d)

društveno-ekonomske utjecaje;

(e)

izbjegavanje prisutnosti GMO-a u drugim proizvodima, ne dovodeći u pitanje članak 26.a;

(f)

ciljeve poljoprivredne politike;

(g)

javni poredak.

Na te razloge moguće je pozivati se pojedinačno ili u kombinaciji, uz iznimku razloga navedenoga u točki (g), koji se ne može navoditi pojedinačno, ovisno o posebnim okolnostima u državi članici, regiji ili na području u kojima će se te mjere primjenjivati, ali ni u kojem slučaju ne smiju biti protivne procjeni rizika za okoliš koja je provedena na temelju ove Direktive ili Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

4.   Država članica koja namjerava donijeti mjere na temelju stavka 3. ovog članka najprije Komisiji dostavlja nacrt tih mjera i odgovarajućih razloga na koje se poziva. Ta se dostava može provesti prije dovršetka postupka odobravanja GMO-a u skladu s dijelom C ove Direktive ili u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003. Tijekom razdoblja od 75 dana koje počinje od dana takve dostave:

(a)

dotična država članica suzdržava se od donošenja i provedbe tih mjera;

(b)

dotična država članica osigurava da se gospodarski subjekti suzdržavaju od sadnje dotičnog ili dotičnih GMO-a; i

(c)

Komisija može iznijeti sve komentare koje smatra primjerenima.

Po isteku razdoblja od 75 dana iz prvog podstavka dotična država članica može tijekom cijelog trajanja suglasnosti/odobrenja i od dana stupanja na snagu odobrenja Unije donositi mjere u obliku u kojem su one bile prvotno predložene ili u izmijenjenom obliku kako bi se u obzir uzeli eventualni neobvezujući komentari Komisije. Te se mjere bez odgađanja priopćavaju Komisiji, drugim državama članicama i nositelju odobrenja.

Države članice stavljaju sve takve mjere na uvid svim gospodarskim subjektima, uključujući uzgajivače.

5.   Ako država članica želi ponovno uvrstiti svoje cijelo državno područje ili dio svojeg državnog područja u zemljopisno područje iz suglasnosti/odobrenja iz kojeg je bilo/bio prethodno izuzeto/izuzet na temelju stavka 2., ona može podnijeti takav zahtjev nadležnom tijelu koje je izdalo pisanu suglasnost u skladu s ovom Direktivom, ili Komisiji ako je GMO odobren u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003. Nadležno tijelo koje je izdalo pisanu suglasnost ili Komisija, ovisno o slučaju, na odgovarajući način mijenjaju zemljopisno područje iz suglasnosti ili odluke o odobrenju.

6.   Za potrebe prilagođavanja zemljopisnog područja suglasnosti/odobrenja GMO-a u skladu sa stavkom 5.:

(a)

za GMO koji je odobren u skladu s ovom Direktivom, nadležno tijelo koje je izdalo pisanu suglasnost na odgovarajući način mijenja zemljopisno područje i po dovršetku izmjene obavješćuje Komisiju, države članice i nositelja odobrenja;

(b)

za GMO koji je odobren u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003, Komisija na odgovarajući način mijenja odluku o odobrenju bez primjene postupka navedenog u članku 35. stavku 2. te Uredbe. Komisija na odgovarajući način obavješćuje države članice i nositelja odobrenja.

7.   Ako je država članica opozvala mjere poduzete na temelju stavaka 3. i 4., ona o tome bez odgađanja obavješćuje Komisiju i druge države članice.

8.   Mjere donesene prema ovom članku ne utječu na slobodan promet odobrenih GMO-a kao proizvodâ ili u proizvodima.

Članak 26.c

Prijelazne mjere

1.   Od 2. travnja 2015. do 3. listopada 2015. država članica može zahtijevati prilagođavanje zemljopisnog područja iz obavijesti/prijave ili iz odobrenja koja/koje je podnesena/dano u skladu s ovom Direktivom ili Uredbom (EZ) br. 1829/2003 prije 2. travnja 2015. Komisija bez odgađanja dostavlja zahtjev države članice podnositelju obavijesti/podnositelju prijave i drugim državama članicama.

2.   Ako o obavijesti/prijavi još nije odlučeno, a podnositelj obavijesti/podnositelj prijave nije potvrdio zemljopisno područje iz svoje prvotne obavijesti/prijave u roku od 30 dana od dostave zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, zemljopisno područje iz njegove obavijesti/prijave prilagođava se na odgovarajući način. Pisana suglasnost koja se izdaje u skladu s ovom Direktivom i, kada je to primjenjivo, odluka koja se donosi u skladu s člankom 19. ove Direktive, kao i odluka o odobrenju koja se donosi u skladu s člancima 7. i 19. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, tada se izdaju na temelju prilagođenog zemljopisnog područja iz obavijesti/prijave.

3.   Ako je odobrenje već dano, a nositelj odobrenja nije potvrdio zemljopisno područje odobrenja u roku od 30 dana od dostave zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, odobrenje se na odgovarajući način mijenja. Za pisanu suglasnost u skladu s ovom Direktivom, nadležno tijelo na odgovarajući način mijenja zemljopisno područje iz suglasnosti i po dovršetku izmjene obavješćuje Komisiju, države članice i nositelja odobrenja. Za odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Komisija na odgovarajući način mijenja odluku o odobrenju bez primjene postupka navedenog u članku 35. stavku 2. te Uredbe. Komisija na odgovarajući način obavješćuje države članice i nositelja odobrenja.

4.   Ako nije podnesen zahtjev u skladu sa stavkom 1. ovog članka ili ako je podnositelj obavijesti/podnositelj prijave ili, ovisno o slučaju, nositelj odobrenja potvrdio zemljopisno područje iz svoje prvotne prijave ili, ovisno o slučaju, iz odobrenja, primjenjuju se mutatis mutandis članak 26.b stavci od 3. do 8.

5.   Ovaj članak ne dovodi u pitanje uzgoj odobrenog genetski modificiranog sjemena i biljnog reprodukcijskog materijala koji su zakonito zasađeni prije nego što je uzgoj GMO-a ograničen ili zabranjen u državi članici.

6.   Mjere donesene prema ovom članku ne utječu na slobodan promet odobrenih GMO-a kao proizvodâ ili u proizvodima.”

.

Članak 2.

Komisija najkasnije do 3. travnja 2019. Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o primjeni ove Direktive od strane država članica, uključujući djelotvornost odredaba koje državama članicama omogućavaju da na cijelom svojem državnom području ili na dijelu svojeg državnog područja ograniče ili zabrane uzgoj GMO-a, kao i neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. To izvješće može biti popraćeno svim zakonodavnim prijedlozima koje Komisija smatra primjerenima.

Do istog datuma iz prvog stavka Komisija također izvješćuje Europski parlament i Vijeće o stvarnom otklanjanju štete u okolišu do koje može doći zbog uzgoja GMO-a, i to na temelju informacija koje su Komisiji stavljene na raspolaganje u skladu s člancima 20. i 31. Direktive 2001/18/EZ i člancima 9. i 21. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

Članak 3.

Komisija najkasnije do 3. travnja 2017. ažurira priloge Direktivi 2001/18/EZ u skladu s člankom 27. te Direktive u pogledu procjene rizika za okoliš i u svrhu uključivanja poboljšanih smjernica Agencije iz 2010. o procjeni rizika koji genetski modificirane biljke predstavljaju za okoliš te nadovezivanja na te smjernice.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  SL C 54, 19.2.2011., str. 51.

(2)  SL C 102, 2.4.2011., str. 62.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. srpnja 2011. (SL C 33 E, 5.2.2013., str. 350.) i stajalište Vijeća u prvom čitanju od 23. srpnja 2014. (SL C 349, 3.10.2014., str. 1.). Stajalište Europskog parlamenta od 13. siječnja 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 2. ožujka 2015.

(4)  Direktiva 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. ožujka 2001. o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/220/EEZ (SL L 106, 17.4.2001., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (SL L 268, 18.10.2003., str. 1.).

(6)  Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (SL 125, 11.7.1966., str. 2298.).

(7)  Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (SL 125, 11.7.1966., str. 2309.).

(8)  Direktiva Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (SL L 93, 17.4.1968., str. 15.).

(9)  Direktiva Vijeća 98/56/EZ od 20. srpnja 1998. o stavljanju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište (SL L 226, 13.8.1998., str. 16.).

(10)  Direktiva Vijeća 1999/105/EZ od 22. prosinca 1999. o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala (SL L 11, 15.1.2000., str. 17.).

(11)  Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, 20.7.2002., str. 1.).

(12)  Direktiva Vijeća 2002/54/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena repe (SL L 193, 20.7.2002., str. 12.).

(13)  Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20.7.2002., str. 33.).

(14)  Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira (SL L 193, 20.7.2002., str. 60.).

(15)  Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (SL L 193, 20.7.2002., str. 74.).

(16)  Direktiva Vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (SL L 267, 8.10.2008., str. 8.).

(17)  Preporuka Komisije od 13. srpnja 2010. o smjernicama za razvoj nacionalnih mjera koegzistencije kako bi se izbjegla nenamjerna prisutnost GMO-a u konvencionalnim i organskim usjevima (SL C 200, 22.7.2010., str. 1.).

(18)  Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 204, 21.7.1998., str. 37.).

(19)  Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o sljedivosti i označivanju genetski modificiranih organizama te sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedene od genetski modificiranih organizama i izmjeni Direktive 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.).


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/9


DIREKTIVA (EU) 2015/413 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2015.

o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91. stavak 1. točku (c),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Unapređenje sigurnosti prometa na cestama glavni je cilj prometne politike Unije. Unija provodi politiku unapređenja sigurnosti prometa na cestama s ciljem smanjenja broja poginulih, ozlijeđenih i materijalne štete. Važan element te politike jest dosljedno izvršenje sankcija za prometne prekršaje počinjene u Uniji koji značajno ugrožavaju sigurnost prometa na cestama.

(2)

Međutim, zbog nepostojanja odgovarajućih postupaka i neovisno o postojećim mogućnostima u skladu s Odlukom Vijeća 2008/615/PUP (3) i Odlukom Vijeća 2008/616/PUP (4) („prümske odluke”), sankcije u obliku novčanih kazni za određene prometne prekršaje često se ne izvršavaju ako su ti prekršaji počinjeni vozilom koje je registrirano u drugoj državi članici, a ne u onoj u kojoj je počinjen prekršaj. Ovom se Direktivom nastoji, čak i u takvim slučajevima, osigurati učinkovitu istragu prometnih prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama.

(3)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 20. srpnja 2010. pod naslovom „Prema europskom području sigurnosti prometa na cestama: smjernice politike sigurnosti prometa na cestama 2011.–2020.” naglasila da je provedba pravila o cestovnom prometu i dalje ključni čimbenik za stvaranje uvjeta za značajnije smanjenje broja poginulih i ozlijeđenih osoba. U svojim zaključcima o sigurnosti prometa na cestama od 2. prosinca 2010. Vijeće je zatražilo da se ispita potreba za daljnjim jačanjem provedbe pravila o cestovnom prometu u državama članicama i, prema potrebi, na razini Unije. Vijeće je pozvalo Komisiju da ispita mogućnosti usklađivanja prometnih pravila na razini Unije tamo gdje je to potrebno i usvajanja daljnjih mjera za olakšavanje prekogranične provedbe kad je riječ o prekršajima u cestovnom prometu, a posebno onima koji su povezani s teškim prometnim nesrećama.

(4)

Komisija je 19. ožujka 2008. donijela prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične provedbe u području sigurnosti prometa na cestama na temelju članka 71. stavka 1. točke (c) Ugovora o osnivanju Europske zajednice (sada članka 91. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)). Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća (5) bila je, međutim, donesena na temelju članka 87. stavka 2. UFEU-a. Presudom Suda od 6. svibnja 2014. u predmetu C-43/12 (6) poništena je Direktiva 2011/82/EU na temelju toga što ta Direktiva nije mogla biti valjano donesena na temelju članka 87. stavka 2. UFEU-a. Presudom su održani na snazi pravni učinci Direktive 2011/82/EU do stupanja na snagu, u razumnom roku koji ne može premašiti dvanaest mjeseci od dana objave presude, nove direktive koja će se temeljiti na članku 91. stavku 1. točki (c) UFEU-a. Stoga bi trebalo donijeti novu direktivu na temelju tog članka.

(5)

Trebalo bi poticati veće približavanje kontrolnih mjera između država članica, a Komisija bi u tom smislu trebala ispitati potrebu za razvojem zajedničkih normi za automatiziranu opremu za kontrolu sigurnosti prometa na cestama.

(6)

Trebalo bi povećati svijest građana Unije u pogledu pravila o sigurnosti prometa na cestama koja su na snazi u različitim državama članicama i u pogledu provedbe ove Direktive, posebno odgovarajućim mjerama kojima se jamči pružanje dovoljne količine informacija o posljedicama kršenja pravila o sigurnosti prometa na cestama za vrijeme putovanja u državi članici koja nije država članica registracije.

(7)

S ciljem unapređenja sigurnosti prometa na cestama u cijeloj Uniji i kako bi se osiguralo jednako postupanje prema vozačima, bili oni rezidentni ili nerezidentni prekršitelji, trebalo bi olakšati provedbu bez obzira na to koja je država članica registracije vozila. S tim ciljem trebalo bi koristiti sustav prekogranične razmjene informacija za određene utvrđene prometne prekršaje protiv sigurnosti prometa na cestama, bez obzira na to jesu li upravne ili kaznene prirode prema pravu dotične države članice, kojim će se državi članici prekršaja omogućiti pristup podacima iz registra vozila (PRV) države članice registracije.

(8)

Učinkovitija prekogranična razmjena PRV-a, koja bi trebala olakšati identifikaciju osoba koje se sumnjiči da su počinile prometni prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama, mogla bi imati odvraćajući učinak i potaknuti na opreznije ponašanje vozače vozila koja su registrirana u državi članici koja nije država članica prekršaja, čime će se spriječiti stradanja uzrokovana prometnim nesrećama.

(9)

Prometni prekršaji protiv sigurnosti prometa na cestama obuhvaćeni ovom Direktivom nemaju ujednačeni tretman u svim državama članicama. Neke države članice takve prekršaje u nacionalnom pravu klasificiraju kao prekršaje, dok ih druge klasificiraju kao kaznena djela. Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati bez obzira na način na koji su ti prekršaji klasificirani u nacionalnom pravu.

(10)

Države članice trebale bi jedna drugoj dati pravo pristupa svojem PRV-u s ciljem bolje razmjene informacija i ubrzanja važećih postupaka. U tu svrhu, odredbe koje se odnose na tehničke specifikacije i raspoloživost automatizirane razmjene podataka navedene u prümskim odlukama trebale bi, u što većoj mogućoj mjeri, biti uključene u ovu Direktivu.

(11)

U Odluci 2008/616/PUP utvrđuju se sigurnosne karakteristike za postojeće softverske aplikacije i povezani tehnički zahtjevi za razmjenu podataka o registraciji vozila. Ne dovodeći u pitanje opću primjenjivost te Odluke, te bi se sigurnosne karakteristike i tehnički zahtjevi, zbog regulatorne i praktične učinkovitosti, trebali koristiti za potrebe ove Direktive.

(12)

Postojeće softverske aplikacije trebale bi činiti osnovu za razmjenu podataka u skladu s ovom Direktivom te bi istodobno trebale olakšati državama članicama izvješćivanje Komisije. Te bi aplikacije trebale omogućiti brzu, sigurnu i povjerljivu razmjenu specifičnog PRV-a između država članica. Trebalo bi iskoristiti prednost softverske aplikacije Europskog informacijskog sustava o vozilima i vozačkim dozvolama (Eucaris) koja je, u odnosu na PRV, obvezna za države članice prema prümskim odlukama. Komisija bi trebala ocijeniti i izvijestiti o funkcioniranju softverskih aplikacija koje se koriste u svrhe ove Direktive.

(13)

Područje primjene navedenih softverskih aplikacija trebalo bi se ograničiti na procese upotrijebljene u razmjeni informacija između nacionalnih kontaktnih točaka u državama članicama. Postupci i automatizirani procesi u kojima će se informacije koristiti izvan su područja primjene tih aplikacija.

(14)

Strategija za upravljanje informacijama za unutarnju sigurnost EU-a ima za cilj pronaći najjednostavnija i najisplativija rješenja za razmjenu podataka koja je najlakše pratiti.

(15)

Države članice trebale bi moći kontaktirati vlasnika, korisnika vozila ili osobu utvrđenu na drugi način koju se sumnjiči da je počinila prometni prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama kako bi dotičnu osobu obavijestile o primjenjivim postupcima i pravnim posljedicama prema pravu države članice prekršaja. Pritom bi države članice trebale razmotriti da informacije o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama pošalju na jeziku dokumenata za registraciju ili na jeziku za koji je najvjerojatnije da će ga dotična osoba razumjeti, kako bi se osiguralo da ta osoba jasno razumije informacije koje su joj priopćene. Države članice trebale bi primijeniti odgovarajuće postupke kako bi osigurale da je obaviještena samo dotična osoba, a ne treća strana. S tim ciljem, države članice trebale bi koristiti detaljne načine postupanja slične onima koji se primjenjuju nakon počinjenja prekršaja, uključujući, prema potrebi, preporučene pošiljke. Na taj će način toj osobi biti omogućeno da na odgovarajući način reagira na tu pisanu obavijest, posebno tako da zatraži više informacija, plati kaznu ili ostvari svoje pravo na obranu, osobito u slučaju pogrešno identificirane osobe. Daljnji postupci obuhvaćeni su primjenjivim pravnim instrumentima, uključujući instrumente o uzajamnoj pomoći i o uzajamnom priznavanju, na primjer Okvirnom odlukom Vijeća 2005/214/PUP (7).

(16)

Države članice trebale bi osigurati odgovarajući prijevod pisane obavijesti koju šalje država članica prekršaja, kako je predviđeno u Direktivi 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(17)

S ciljem provedbe politike sigurnosti prometa na cestama kojom se nastoji postići visoka razina zaštite svih sudionika u prometu na cestama u Uniji i uzimajući u obzir vrlo različite okolnosti u Uniji, države članice trebale bi, ne dovodeći u pitanje restriktivnije politike i zakone, djelovati u svrhu osiguravanja većeg približavanja pravila o cestovnom prometu i njihove provedbe između država članica. U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive, Komisija bi trebala ispitati potrebu razvoja zajedničkih normi s ciljem uspostave usporedivih metoda, praksi i minimalnih normi na razini Unije, uzimajući u obzir međunarodnu suradnju i postojeće sporazume u području sigurnosti prometa na cestama, posebno Bečku konvenciju o cestovnom prometu od 8. studenoga 1968.

(18)

U svojem izvješću Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive u državama članicama, Komisija bi trebala ispitati potrebu za zajedničkim kriterijima za daljnja postupanja država članica u slučaju neplaćanja novčane kazne, u skladu sa zakonima i postupcima u državama članicama. Komisija bi se u tom izvješću trebala baviti pitanjima kao što su postupci između nadležnih tijela država članica za prosljeđivanje konačne odluke o izricanju sankcije i/ili novčane kazne te za priznanje i izvršenje konačne odluke.

(19)

Pripremajući preispitivanje ove Direktive, Komisija bi se trebala savjetovati s relevantnim dionicima kao što su tijela za sigurnost prometa na cestama i tijela kaznenog progona ili nadležna tijela, udruženja žrtava i druge nevladine organizacije koje djeluju u području sigurnosti prometa na cestama.

(20)

Bliskija suradnja između tijela kaznenog progona trebala bi ići ruku pod ruku s poštovanjem temeljnih prava, posebno prava na poštovanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka, koja su zajamčena posebnim aranžmanima za zaštitu podataka. Ti bi aranžmani posebno trebali uzeti u obzir specifičnu prirodu prekograničnog internetskog pristupa bazama podataka. Potrebno je da softverske aplikacije, koje treba stvoriti, omoguće razmjenu informacija u sigurnim uvjetima i osiguraju povjerljivost prenesenih podataka. Podaci prikupljeni u skladu s ovom Direktivom ne bi se smjeli koristiti u druge svrhe osim onih iz ove Direktive. Države članice trebale bi poštovati obveze u pogledu uvjeta uporabe i privremene pohrane podataka.

(21)

Obrada osobnih podataka predviđena ovom Direktivom primjerena je za ostvarivanje legitimnih ciljeva koji se nastoje postići ovom Direktivom u području sigurnosti prometa na cestama, to jest osiguravanje visoke razine zaštite svih sudionika u prometu u Uniji olakšavajući prekograničnu razmjenu informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama, a time i izvršenje sankcija, te se njome ne prelazi ono što je primjereno i potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(22)

Podaci koji se odnose na identifikaciju prekršitelja osobni su podaci. Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) trebala bi se primjenjivati na aktivnosti obrade podataka koje se provode primjenom ove Direktive. Ne dovodeći u pitanje postupovne zahtjeve za prigovore i mehanizme pravnog lijeka u dotičnoj državi članici, ispitanik bi, u trenutku kada je obaviješten o prekršaju, trebao biti na odgovarajući način obaviješten o pravu na pristup te pravu na ispravljanje i brisanje osobnih podataka, kao i o najduljem zakonskom razdoblju pohrane podataka. U tom kontekstu, ispitanik bi također trebao imati pravo na ispravak netočnih osobnih podataka ili neposredno brisanje svih podataka koji su nezakonito evidentirani.

(23)

U okviru prümskih odluka, obrada PRV-a koji sadrži osobne podatke podliježe posebnim odredbama o zaštiti podataka navedenima u Odluci 2008/615/PUP. U tom smislu, države članice imaju mogućnost primjenjivati te posebne odredbe na osobne podatke koji se također obrađuju za potrebe ove Direktive, pod uvjetom da osiguraju da obrada podataka povezanih sa svim prekršajima koji su obuhvaćeni ovom Direktivom bude u skladu s nacionalnim odredbama o provedbi Direktive 95/46/EZ.

(24)

Trećim bi zemljama trebalo biti omogućeno sudjelovanje u razmjeni PRV-a pod uvjetom da su s Unijom u tu svrhu sklopile sporazum. Taj bi sporazum trebao uključivati potrebne odredbe o zaštiti podataka.

(25)

Ovom se Direktivom poštuju temeljna prava i načela priznata Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, uključujući poštovanje privatnog i obiteljskog života, zaštitu osobnih podataka, pravo na pošteno suđenje, pretpostavku nedužnosti i pravo na obranu.

(26)

Radi ostvarenja cilja razmjene informacija između država članica putem interoperabilnih sredstava, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a u pogledu uzimanja u obzir relevantnih izmjena prümskih odluka ili kada se to zahtijeva pravnim aktima Unije koji su izravno relevantni za ažuriranje Priloga I. Posebno je važno da Komisija postupa u skladu sa svojom uobičajenom praksom i provede odgovarajuća savjetovanja tijekom svojeg pripremnog rada, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(27)

Komisija bi trebala analizirati primjenu ove Direktive s ciljem utvrđivanja daljnjih djelotvornih i učinkovitih mjera za unapređenje sigurnosti prometa na cestama. Ne dovodeći u pitanje obveze prenošenja ove Direktive, Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina trebale bi, prema potrebi, također surađivati s Komisijom u tom radu, kako bi se osiguralo pravovremeno i potpuno izvješćivanje o tom pitanju.

(28)

S obzirom na to da cilj ove Direktive, to jest osiguravanje visoke razine zaštite svih sudionika u prometu u Uniji olakšavanjem prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama kada su počinjeni vozilom koje je registrirano u državi članici koja nije ona u kojoj je počinjen prekršaj, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(29)

S obzirom na to da se Direktiva 2011/82/EU nije primjenjivala na Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu te je stoga one nisu prenijele u nacionalno zakonodavstvo, primjereno je tim državama članicama dati dovoljno dodatnog vremena da to učine.

(30)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 28. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (10) te je on dao mišljenje 3. listopada 2014.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Direktive osigurati visoku razinu zaštite svih sudionika u prometu na cestama u Uniji olakšavanjem prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama, a time i olakšavanjem izvršenja sankcija, kada su ti prekršaji počinjeni vozilom koje je registrirano u državi članici koja nije država članica u kojoj je počinjen prekršaj.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Direktiva primjenjuje na sljedeće prometne prekršaje protiv sigurnosti prometa na cestama:

(a)

prekoračenje ograničenja brzine;

(b)

vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa;

(c)

prolazak kroz crveno svjetlo;

(d)

vožnja pod utjecajem alkohola;

(e)

vožnja pod utjecajem opojnih droga;

(f)

vožnja bez zaštitne kacige;

(g)

vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja;

(h)

nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„vozilo” znači bilo koje motorno vozilo, uključujući motocikle, koje se uobičajeno koristi za cestovni prijevoz osoba ili robe;

(b)

„država članica prekršaja” znači država članica u kojoj je počinjen prekršaj;

(c)

„država članica registracije” znači država članica u kojoj je registrirano vozilo kojim je počinjen prekršaj;

(d)

„prekoračenje ograničenja brzine” znači vožnja iznad ograničenja brzine koje je na snazi u državi članici prekršaja u odnosu na dotičnu prometnicu ili vrstu vozila;

(e)

„vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa” znači nepoštovanje zahtjeva za korištenjem sigurnosnog pojasa ili sustava za sigurnosno vezivanje djece (sigurnosne sjedalice) u skladu s Direktivom Vijeća 91/671/EEZ (11) i pravom države članice prekršaja;

(f)

„prolazak kroz crveno svjetlo” znači vožnja kroz crveno svjetlo ili neki drugi znak obveze zaustavljanja, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(g)

„vožnja pod utjecajem alkohola” znači vožnja u alkoholiziranom stanju, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(h)

„vožnja pod utjecajem opojnih droga” znači vožnja pod utjecajem opojnih droga ili drugih tvari koje imaju sličan učinak, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(i)

„vožnja bez zaštitne kacige” znači nenošenje zaštitne kacige, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(j)

„vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja” znači nezakonito korištenje prometne trake, kao što je prometna traka za zaustavljanje, prometna traka za javni prijevoz ili privremeno zatvorena prometna traka radi zastoja ili radova na cesti, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(k)

„nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji” znači nezakonita uporaba mobilnog telefona ili nekog drugog komunikacijskog uređaja u vožnji, kako je utvrđeno u pravu države članice prekršaja;

(l)

„nacionalna kontaktna točka” znači nadležno tijelo određeno za razmjenu PRV-a;

(m)

„automatizirana pretraga” znači postupak internetskog pristupa za pretraživanje baza podataka jedne, nekoliko ili svih država članica ili zemalja sudionica;

(n)

„korisnik vozila” znači osoba u čije ime je vozilo registrirano, kako je utvrđeno u pravu države članice registracije.

Članak 4.

Postupak razmjene informacija između država članica

1.   U svrhu istraživanja prometnih prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama iz članka 2., države članice daju nacionalnim kontaktnim točkama drugih država članica, navedenima u stavku 2. ovog članka, pristup sljedećim nacionalnim PRV-ima s ovlastima obavljanja automatizirane pretrage u odnosu na njih:

(a)

podacima koji se odnose na vozila; i

(b)

podacima koji se odnose na vlasnike ili korisnike vozila.

Elementi podataka iz točaka (a) i (b), koji su potrebni za obavljanje pretrage, moraju biti u skladu s Prilogom I.

2.   U svrhu razmjene podataka kako je navedeno u stavku 1., svaka država članica određuje nacionalnu kontaktnu točku. Ovlasti nacionalnih kontaktnih točaka uređuje primjenjivo pravo dotične države članice.

3.   Prilikom obavljanja pretrage u obliku zahtjeva prema drugim tijelima, nacionalna kontaktna točka države članice prekršaja upotrebljava cjeloviti registracijski broj vozila.

Te se pretrage obavljaju u skladu s postupcima opisanima u poglavlju 3. Priloga Odluci 2008/616/PUP, osim u slučaju poglavlja 3. točke 1. Priloga Odluci 2008/616/PUP na koju se primjenjuje Prilog I. ovoj Direktivi.

Država članica prekršaja, u skladu s ovom Direktivom, koristi pribavljene podatke za utvrđivanje osobne odgovornosti za prometne prekršaje protiv sigurnosti prometa na cestama navedene u članku 2. ove Direktive.

4.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da se razmjena informacija provodi interoperabilnim elektronskim sredstvima bez razmjene podataka koji uključuju druge baze podataka koje se ne koriste za potrebe ove Direktive. Države članice osiguravaju da se ta razmjena informacija provodi na isplativ i siguran način. Države članice osiguravaju sigurnost i zaštitu podataka koji se prenose, u mjeri u kojoj je to moguće na temelju postojećih softverskih aplikacija, kao što je ona iz članka 15. Odluke 2008/616/PUP, i izmijenjenih verzija tih softverskih aplikacija, u skladu s Prilogom I. ovoj Direktivi i poglavljem 3. točkama 2. i 3. Priloga Direktivi 2008/616/PUP. Izmijenjene verzije softverskih aplikacija osiguravaju internetski modul razmjene u stvarnom vremenu i modul razmjene u serijama, pri čemu potonji omogućuje razmjenu višestrukih zahtjeva ili odgovora u jednoj poruci.

5.   Svaka država članica snosi vlastite troškove upravljanja, korištenja i održavanja softverskih aplikacija iz stavka 4.

Članak 5.

Pisana obavijest o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama

1.   Država članica prekršaja odlučuje hoće li pokrenuti daljnja postupanja u pogledu prometnih prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama navedenih u članku 2.

Ako država članica prekršaja odluči pokrenuti takav postupak, ta država članica, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, obavješćuje vlasnika, korisnika vozila ili osobu utvrđenu na drugi način, koju se sumnjiči da je počinila prometni prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama.

Ta obavijest, u mjeri u kojoj je to predviđeno nacionalnim pravom, uključuje pravne posljedice prekršaja na državnom području države članice prekršaja u skladu s pravom te države članice.

2.   Prilikom slanja pisane obavijesti vlasniku, korisniku vozila ili osobi utvrđenoj na drugi način, koju se sumnjiči da je počinila prometni prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama, država članica prekršaja uključuje, u skladu sa svojim pravom, sve važne informacije, a posebno prirodu tog prometnog prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama, mjesto, datum i vrijeme počinjenja prekršaja, naziv prekršenih propisa nacionalnog prava i sankciju te, prema potrebi, podatke o uređaju kojim je utvrđen prekršaj. U tu svrhu, država članica prekršaja može koristiti obrazac iz Priloga II.

3.   Ako država članica prekršaja odluči pokrenuti daljnja postupanja u pogledu prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama navedenih u članku 2., kako bi osigurala poštovanje temeljnih prava, država članica prekršaja šalje pisanu obavijest na jeziku dokumenta za registraciju vozila, ako je dostupan, ili na jednom od službenih jezika države članice registracije.

Članak 6.

Izvješćivanje Komisije od strane država članica

Svaka država članica šalje sveobuhvatno izvješće Komisiji do 6. svibnja 2016. i svake dvije godine nakon toga.

U tom sveobuhvatnom izvješću navodi se broj automatiziranih pretraga koje je obavila država članica prekršaja i koje je uputila nacionalnoj kontaktnoj točki države članice registracije nakon počinjenja prekršaja na njezinom državnom području, kao i vrsta prekršaja za koje su poslani zahtjevi te broj neuspjelih zahtjeva.

Sveobuhvatno izvješće uključuje i opis situacije na nacionalnoj razini u odnosu na daljnja postupanja u pogledu prekršaja protiv sigurnosti prometa na cestama, na temelju udjela takvih prekršaja nakon kojih je poslana pisana obavijest.

Članak 7.

Zaštita podataka

1.   Odredbe o zaštiti podataka iz Direktive 95/46/EZ primjenjuju se na osobne podatke koji se obrađuju u okviru ove Direktive.

2.   Svaka država članica posebno osigurava da se osobni podaci koji se obrađuju u okviru ove Direktive u odgovarajućem razdoblju isprave ako su neispravni ili izbrišu ili blokiraju kada više nisu potrebni, u skladu s člancima 6. i 12. Direktive 95/46/EZ, te da se odredi rok za pohranu podataka u skladu s člankom 6. te Direktive.

Države članice osiguravaju da se svi osobni podaci koji se obrađuju u okviru ove Direktive koriste samo za cilj naveden u članku 1. ove Direktive i da ispitanici imaju prava obavješćivanja, pristupa, ispravka, brisanja i blokiranja te prava na naknadu i sudsku zaštitu jednaka onima iz nacionalnog prava kojima se provode relevantne odredbe Direktive 95/46/EZ.

3.   Svaka osoba koje se to tiče ima pravo dobiti informaciju o tome koji su osobni podaci koji su evidentirani u državi članici registracije preneseni u državu članicu prekršaja, uključujući datum zahtjeva i nadležno tijelo države članice prekršaja.

Članak 8.

Informacije za sudionike u prometu u Uniji

1.   Komisija na svojim internetskim stranicama stavlja na raspolaganje sažetak pravila koja su na snazi u državama članicama u području na koje se odnosi ova Direktiva na svim službenim jezicima institucija Unije. Države članice dostavljaju Komisiji informacije o tim pravilima.

2.   Države članice daju sudionicima u prometu potrebne informacije o pravilima koja se primjenjuju na njihovom državnom području i mjerama za provedbu ove Direktive, u suradnji s, između ostalih organizacija, tijelima za sigurnost prometa na cestama, nevladinim organizacijama koje djeluju u području sigurnosti prometa na cestama i autoklubovima.

Članak 9.

Delegirani akti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte, u skladu s člankom 10., kojima se ažurira Prilog I. s obzirom na tehnički napredak kako bi se uzele u obzir relevantne promjene u prümskim odlukama ili kada se to zahtijeva pravnim aktima Unije koji su izravno relevantni za ažuriranje Priloga I.

Članak 10.

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuju se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 13. ožujka 2015. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Posebno je važno da Komisija postupa u skladu sa svojom uobičajenom praksom i da provede savjetovanja sa stručnjacima, uključujući sa stručnjacima država članica, prije donošenja navedenih delegiranih akata. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.

Revizija Direktive

Ne dovodeći u pitanje odredbe utvrđene u članku 12. stavku 1. drugom podstavku, Komisija do 7. studenoga 2016. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o primjeni ove Direktive od strane država članica. U svom izvješću Komisija se posebno usredotočuje na sljedeće aspekte i, prema potrebi, priprema prijedloge za njihovu obradu:

procjenu trebaju li se u područje primjene ove Direktive dodati i drugi prometni prekršaji protiv sigurnosti prometa na cestama,

procjenu učinkovitosti ove Direktive u pogledu smanjenja broja poginulih na cestama Unije,

procjenu potrebe razvoja zajedničkih normi za automatiziranu opremu za kontrolu i za postupke. U tom kontekstu, Komisiju se poziva da u okviru zajedničke prometne politike na razini Unije oblikuje smjernice za sigurnost prometa na cestama kako bi se usporedivim metodama i praksama osiguralo veće približavanje u vezi s provedbom pravila o cestovnom prometu od strane država članica. Te smjernice mogu obuhvaćati barem prekršaje navedene u članku 2. točkama (a) do (d),

procjenu potrebe da se u okviru relevantnih politika Unije, uključujući zajedničku prometnu politiku, ojača izvršenje sankcija u vezi s prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama i predlože zajednički kriteriji u vezi s daljnjim postupanjima u slučaju neplaćanja novčanih kazni,

mogućnosti za usklađivanje prometnih pravila, prema potrebi,

procjenu softverskih aplikacija iz članka 4. stavka 4. s ciljem da se osigura pravilna provedba ove Direktive te zajamči učinkovita, brza, sigurna i povjerljiva razmjena specifičnog PRV-a.

Članak 12.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 6. svibnja 2015. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

Odstupajući od prvog podstavka, Kraljevina Danska, Irska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske mogu odgoditi rok iz prvog podstavka do 6. svibnja 2017.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu četvrtog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 11. ožujka 2015.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednica

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  SL C 12, 15.1.2015., str. 115.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 2. ožujka 2015.

(3)  Odluka Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 1.).

(4)  Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).

(5)  Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (SL L 288, 5.11.2011., str. 1.).

(6)  Presuda u predmetu Komisija/Parlament i Vijeće, C-43/12, EU:C:2014:298.

(7)  Okvirna odluka Vijeća 2005/214/PUP od 24. veljače 2005. o primjeni načela uzajamnog priznavanja na novčane kazne (SL L 76, 22.3.2005., str. 16.).

(8)  Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, 26.10.2010., str. 1.).

(9)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(10)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(11)  Direktiva Vijeća 91/671/EEZ od 16. prosinca 1991. o obaveznoj uporabi sigurnosnih pojaseva i sustava za sigurnosno vezivanje djece u vozilima (sigurnosnih sjedalica) (SL L 373, 31.12.1991., str. 26.).


PRILOG I.

Elementi podataka potrebni za obavljanje pretrage iz članka 4. stavka 1.

Točka

O/N (1)

Primjedbe

Podaci o vozilu

O

 

Država članica registracije

O

 

Registracijski broj

O

(A (2))

Podaci o prekršaju

O

 

Država članica prekršaja

O

 

Referentni datum prekršaja

O

 

Referentno vrijeme prekršaja

O

 

Svrha pretrage

O

Kod za vrstu prekršaja navedenog u članku 2.

1.

=

prekoračenje ograničenja brzine

2.

=

vožnja pod utjecajem alkohola

3.

=

vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa

4.

=

prolazak kroz crveno svjetlo

5.

=

vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja

10.

=

vožnja pod utjecajem opojnih droga

11.

=

vožnja bez zaštitne kacige

12.

=

nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji

Elementi podataka dostavljeni kao rezultat pretrage obavljene u skladu s člankom 4. stavkom 1.

Dio I.   Podaci o vozilima

Točka

O/N (3)

Primjedbe

Registracijski broj

O

 

Broj šasije/VIN

O

 

Država članica registracije

O

 

Marka

O

(D.1 (4)) npr. Ford, Opel, Renault

Komercijalni tip vozila

O

(D.3) npr. Focus, Astra, Megane

Kategorijska oznaka EU-a

O

(J) npr. mopedi, motocikli, osobni automobili

Dio II.   Podaci o vlasniku ili korisniku vozila

Točka

O/N (5)

Primjedbe

Podaci o korisniku vozila

 

(C.1 (6))

Podaci se odnose na nositelja konkretne potvrde o registraciji.

Ime (naziv pravne osobe) nositelja registracije

O

(C.1.1)

Za prezime, umetke, titule itd. koriste se zasebna polja, a ime se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Ime

O

(C.1.2)

Za ime(na) i inicijale koriste se zasebna polja, a ime se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Adresa

O

(C.1.3)

Za ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto boravišta, zemlju boravišta itd. koriste se zasebna polja, a adresa se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Spol

N

Muški, ženski

Datum rođenja

O

 

Pravni status

O

Pojedinac, udruženje, društvo, poduzeće itd.

Mjesto rođenja

N

 

Identifikacijski broj

N

Identifikator koji na jedinstveni način identificira fizičku ili pravnu osobu.

Podaci o vlasnicima vozila

 

(C.2) Podaci se odnose na vlasnika vozila

Ime vlasnika (naziv pravne osobe)

O

(C.2.1)

Ime

O

(C.2.2)

Adresa

O

(C.2.3)

Spol

N

Muški, ženski

Datum rođenja

O

 

Pravni status

O

Pojedinac, udruženje, društvo, poduzeće itd.

Mjesto rođenja

N

 

Identifikacijski broj

N

Identifikator koji na jedinstveni način identificira fizičku ili pravnu osobu.

 

 

Ako se radi o otpadnom vozilu, o ukradenom vozilu ili registracijskim tablicama ili o istekloj registraciji vozila, ne upisuju se podaci o vlasniku/korisniku. Umjesto toga, šalje se poruka „podatak nije otkriven”.


(1)  O = obavezno, ako postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(2)  Usklađeni kod, vidjeti Direktivu Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.).

(3)  O = obavezno, ako postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(4)  Usklađeni kod, vidjeti Direktivu Vijeća 1999/37/EZ.

(5)  O = obavezno, ako postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(6)  Usklađeni kod, vidjeti Direktivu Vijeća 1999/37/EZ.


PRILOG II.

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

II. Nezakonodavni akti

UREDBE

13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/26


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/414

оd 12. ožujka 2015.

o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina koja se upotrebljava u proizvodnji dodataka prehrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (1), a posebno njezin članak 4. stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Direktivi 2002/46/EZ utvrđuje se popis vitaminskih i mineralnih tvari te oblika svake od tih tvari, koje se smiju koristiti u proizvodnji dodataka prehrani. Uredbom Komisije (EZ) br. 1170/2009 (2) zamjenjuju se prilozi I. i II. Direktivi 2002/46/EZ.

(2)

U skladu s člankom 14. Direktive 2002/46/EZ, odredbe o vitaminskim i mineralnim tvarima u dodacima prehrani koje mogu imati učinak na javno zdravlje usvajaju se nakon savjetovanja s Europskom agencijom za sigurnost hrane („Agencija”).

(3)

Na temelju zahtjeva za dodavanje (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina kao izvora folata na popis iz Priloga II. Direktivi 2002/46/EZ, Agencija je 11. rujna 2013. donijela znanstveno mišljenje o (6S)-5-metiltetrahidrofolnoj kiselini, soli glukozamina kao izvoru folata dodanom u prehrambene svrhe dodacima prehrani i o biološkoj raspoloživosti folata iz tog izvora (3).

(4)

Iz mišljenja Agencije slijedi da uporaba (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina u dodacima prehrani ne predstavlja sigurnosni rizik kao izvor folata.

(5)

Na temelju pozitivnog mišljenja Agencije, (6S)-5-metiltetrahidrofolnu kiselinu, sol glukozamina trebalo bi dodati na popis iz Priloga II. Direktivi 2002/46/EZ.

(6)

(6S)-5-metiltetrahidrofolna kiselina, sol glukozamina novi je sastojak hrane čije je stavljanje na tržište odobreno Provedbenom odlukom Komisije 2014/154/EU (4).

(7)

Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranim stranama putem Savjetodavne skupine za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i biljaka te su uzete u obzir dostavljene primjedbe.

(8)

Stoga je Direktivu 2002/46/EZ potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu II. Direktivi 2002/46/EZ pod naslovom 10. (FOLAT) odjeljka A dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

(6S)-5-metiltetrahidrofolna kiselina, sol glukozamina”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 183, 12.7.2002., str. 51.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na popise vitamina i minerala i njihovih oblika koji se mogu dodavati hrani, uključujući dodatke prehrani ( SL L 314, 1.12.2009., str. 36.).

(3)  EFSA Journal 2013.; 11(10): 3358.

(4)  Provedbena odluka Komisije 2014/154/EU оd 19. ožujka 2014. o odobravanju stavljanja na tržište (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina, kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 85, 21.3.2014., str. 10.).


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/28


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/415

оd 12. ožujka 2015.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova valjanosti odobrenja aktivnih tvari etefon i fenamifos

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđuju se aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Odobrenja aktivnih tvari etefon i fenamifos istječu 31. srpnja 2017. Podneseni su zahtjevi za obnovu odobrenja tih aktivnih tvari. S obzirom na to da se na navedene aktivne tvari primjenjuju zahtjevi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 844/2012 (3), treba ostaviti dovoljno vremena za postupak obnove u skladu s tom Uredbom. Zato je vjerojatno da će valjanost odobrenja tih aktivnih tvari isteći prije donošenja odluke o njihovoj obnovi. Stoga je potrebno produljiti rok valjanosti tih odobrenja.

(3)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima kada dodatna dokumentacija u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 844/2012 nije dostavljena najkasnije 30 mjeseci prije datuma prestanka valjanosti utvrđenog u Prilogu toj Uredbi, Komisija će kao datum prestanka valjanosti odrediti isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili najraniji mogući datum nakon tog datuma.

(5)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima kada Komisija donese uredbu kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga toj Uredbi ne obnavlja jer nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja, Komisija kao datum prestanka valjanosti određuje isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari ne obnavlja, ovisno o tome koji je datum kasniji.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o utvrđivanju odredbi potrebnih za provedbu postupka obnove odobrenja aktivnih tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, retka 141., fenamifos, datum „31. srpnja 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”

2.

U šestom stupcu, prestanak odobrenja, retka 142., etefon, datum „31. srpnja 2017.” zamjenjuje se datumom „31. srpnja 2018.”


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/416

оd 12. ožujka 2015.

o odobrenju dinotefurana kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 90. stavak 2.,

budući da:

(1)

Ujedinjena Kraljevina primila je 29. ožujka 2012. zahtjev, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2), za uvrštenje aktivne tvari dinotefurana u Prilog I. toj Direktivi za uporabu u vrsti proizvoda 18: insekticidima, akaricidima i proizvodima za suzbijanje drugih člankonožaca, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi.

(2)

Dinotefuran 14. svibnja 2000. nije bio na tržištu kao aktivna tvar biocidnog proizvoda.

(3)

Ujedinjena Kraljevina je 15. listopada 2013. Europskoj agenciji za kemikalije podnijela izvješće o ocjeni zajedno sa svojim preporukama, u skladu s člankom 8. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(4)

Mišljenje Europske agencije za kemikalije sastavio je 17. lipnja 2014. Odbor za biocidne proizvode, uzimajući pritom u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

Prema tom mišljenju, može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 18 i sadržavaju dinotefuran ispunjavati zahtjeve utvrđene u članku 19. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) br. 528/2012, pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Iz mišljenja također proizlazi da je dinotefuran zbog svojih značajki vrlo postojan (vP) i otrovan (T) prema kriterijima utvrđenima u Prilogu XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Stoga dinotefuran treba smatrati potencijalnom tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 528/2012 za potrebe odobrenja proizvoda u skladu s člankom 23. te Uredbe.

(7)

Stoga je primjereno odobriti dinotefuran za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 podložno zadovoljenju određenih specifikacija i uvjeta.

(8)

S obzirom na to da se ocjene nisu odnosile na nanomaterijale, odobrenja ne bi trebala obuhvaćati takve materijale, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(9)

S obzirom na to da su uvjeti iz prvog podstavka članka 90. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 ispunjeni, odredbe te Uredbe trebale bi se primjenjivati. Dinotefuran bi trebalo odobriti za razdoblje od najviše sedam godina u skladu s člankom 10. stavkom 4. te Uredbe.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dinotefuran se odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti (2)

Dinotefuran

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

(RS)-1-metil-2-nitro-3-(tetrahidro-3-furilmetil)guanidin

EZ br.: Nije dostupno

CAS br.: 165252-70-0

991 g/kg

1. lipnja 2015.

31. svibnja 2022.

18

Dinotefuran se smatra potencijalnom tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 528/2012.

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije obuhvaćena procjenom rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećem uvjetu:

za industrijske ili profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere; ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu, proizvodi se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Za provedbu općih načela Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni dostupni su na web-mjestu Komisije: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/417

оd 12. ožujka 2015.

o odobrenju Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743 kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđuje se popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti s ciljem njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima ili njihova uključivanja u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012. Taj popis uključuje Bacillus sphaericus.

(2)

Bacillus sphaericus ocijenjen je u skladu s člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18, insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca, kako su definirani u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Podaci podneseni u svrhu ocjenjivanja omogućili su donošenje zaključaka samo za određeni oblik Bacillus sphaericus, tj. Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743. Na temelju ocjenjivanja nisu se mogli donijeti zaključci u odnosu na bilo koju drugu tvar koja je u skladu s definicijom Bacillus sphaericus iz navedenog popisa aktivnih tvari iz Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014. Stoga bi samo Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743 trebao biti obuhvaćen ovim odobrenjem.

(4)

Italija je određena kao nadležno ocjenjivačko tijelo te je 9. siječnja 2009. Komisiji podnijela izvješće o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama, u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1451/2007 (3).

(5)

Mišljenje Europske agencije za kemikalije je 19. lipnja 2014. sastavio Odbor za biocidne proizvode, uzimajući pritom u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(6)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrstama proizvoda 18 i sadržavaju Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743 ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(7)

Stoga je primjereno odobriti Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743 za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 podložno zadovoljenju određenih specifikacija i uvjeta.

(8)

S obzirom na to da se ocjene nisu odnosile na nanomaterijale, odobrenja ne bi trebala obuhvaćati takve materijale u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(9)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743 odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavno ispitivanje svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima navedenima u Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(4)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti (2)

Bacillus sphaericus 2362, serotip H5a5b, soj ABTS 1743

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

1. srpnja 2016.

30. lipnja 2026.

18

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije obuhvaćena procjenom rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

za profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere; ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu, proizvodi se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu;

2.

za proizvode čiji ostatci mogu ostati u hrani ili hrani za životinje treba provjeriti je li potrebno odrediti nove ili izmijeniti postojeće maksimalne razine ostataka (MRO-i) u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i poduzeti sve odgovarajuće mjere za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da se ne prekorače primjenjivi MRO-i.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Za provedbu općih načela Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni dostupni su na web-mjestu Komisije: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.).

(4)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/418

оd 12. ožujka 2015.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. točku (c),

budući da:

(1)

Aktivna tvar Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat uvrštena je u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (2) Direktivom Komisije 2008/127/EZ (3) u skladu s postupkom predviđenim člankom 24.b Uredbe Komisije (EZ) br. 2229/2004 (4). Od zamjene Direktive 91/414/EEZ Uredbom (EZ) br. 1107/2009 smatra se da je ta tvar odobrena u skladu s navedenom Uredbom te je uvrštena u dio A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (5).

(2)

U skladu s člankom 25.a Uredbe (EZ) br. 2229/2004 Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu „Agencija”) dostavila je Komisiji 18. prosinca 2013. svoje mišljenje o nacrtu izvješća o pregledu za tvar Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat (6). Agencija je svoje stajalište o toj tvari dostavila podnositelju prijave.

(3)

Komisija je podnositelja prijave pozvala da dostavi primjedbe na nacrt izvješća o pregledu za tvar Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat. Taj su nacrt izvješća o ocjeni i zaključak Agencije pregledale države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje te su ga finalizirale 12. prosinca 2014. u obliku izvješća Komisije o pregledu za tvar Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat.

(4)

Potvrđuje se da se aktivna tvar Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat smatra odobrenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009.

(5)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja potrebno je izmijeniti uvjete za odobrenje tvari Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat. Osobito je primjereno zahtijevati dodatne potvrdne informacije.

(6)

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(3)  Direktiva Komisije 2008/127/EZ od 18. prosinca 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ radi uvrštavanja nekoliko aktivnih tvari (SL L 344, 20.12.2008., str. 89.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 2229/2004 od 3. prosinca 2004. o utvrđivanju dodatnih detaljnih pravila za provedbu četvrte faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 379, 24.12.2004., str. 13.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(6)  Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat. EFSA Journal 2014; 12(12):3526. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


PRILOG

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 redak 258. o aktivnoj tvari Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat zamjenjuje se sljedećim:

Broj

Uobičajen naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„258

Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat

CAS br. 78617-58-0

CIPAC: 974

Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat

≥ 75 %

1. rujna 2009.

31. kolovoza 2019.

DIO A

Dopušten za uporabu samo kao atraktant.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za Z-13-heksadeken-11-in-1-il acetat (SANCO/2649/2008), a posebice dodaci I. i II., kako su finalizirani na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj prijave dužan je dostaviti podatke koji potvrđuju sljedeće:

(1)

specifikaciju tehničke aktivne tvari proizvedene za tržište, uključujući podatke o svim relevantnim nečistoćama;

(2)

ocjenu rizika od izlaganja za korisnike sredstva, radnike i druge prisutne osobe;

(3)

životni ciklus i ponašanje tvari u okolišu;

(4)

ocjenu rizika od izlaganja za organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini

Podnositelj Komisiji, državama članicama i Agenciji dostavlja informacije navedene u točki 1. do 30. lipnja 2015., a informacije navedene u točkama 2., 3. i 4. do 31. prosinca 2016.”


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/39


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/419

оd 12. ožujka 2015.

o odobrenju tolilfluanida kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na tržište i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđuje se popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti s ciljem njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima ili njihova uključivanja u Prilog I. Uredbi (EU) br. 528/2012. Na tom se popisu nalazi i tolilfluanid.

(2)

Tolilfluanid je ocijenjen u skladu s člankom 90. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21, proizvodi za suzbijanje obrastanja, kako su definirani u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Finska je određena kao nadležno ocjenjivačko tijelo te je 18. rujna 2012. Komisiji podnijela izvješće o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama, u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe Komisije(EZ) br. 1451/2007 (3).

(4)

Mišljenje Europske agencije za kemikalije sastavio je 17. lipnja 2014. Odbor za biocidne proizvode, uzimajući pritom u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjem može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 21 i sadržavaju tolilfluanid ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Međutim, potrebno je dodatno provjeriti prihvatljivost rizika koji se odnose na uporabu proizvoda za suzbijanje obrastanja i prikladnost predloženih mjera za smanjenje rizika. Kako bi se u razdoblju obnavljanja odobrenja postojećih proizvoda za suzbijanje obrastanja olakšalo preispitivanje i usporedba rizika i koristi od tih tvari kao i mjera za smanjivanje rizika, datum isteka odobrenja za te tvari treba biti isti.

(7)

Stoga je primjereno odobriti tolilfluanid za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21 podložno zadovoljenju određenih specifikacija i uvjeta.

(8)

S obzirom na to da se ocjene nisu odnosile na nanomaterijale, odobrenje ne bi trebalo obuhvaćati takve materijale, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(9)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tolilfluanid se odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 21, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 od 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavno ispitivanje svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima navedenima u Uredbi (EU) br. 528/2012. Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(4)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti (2)

Tolilfluanid

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

N-(diklorofluorometiltio)-N′, N′-dimetil-N-p-tolilsulfamid

EZ br.: 211-986-9

CAS br.: 731-27-1

960 g/kg

1. srpnja 2016.

31. prosinca 2025.

21

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

Ako se proizvodi koji sadrže tolilfluanid naknadno odobre za uporabu neprofesionalnim korisnicima, osobe koje stavljaju proizvode koji sadržavaju tolilfluanid na tržište za neprofesionalne korisnike moraju osigurati da su uz proizvode priložene i odgovarajuće rukavice.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

(1)

proizvodi koji sadrže tolilfluanid ne smiju biti odobreni ili upotrijebljeni za suzbijanje rasta i naseljavanja organizama koji obrastaju na plovilima koja se koriste na kopnenim vodama;

(2)

Za industrijske ili profesionalne korisnike moraju se utvrditi sigurni radni postupci i odgovarajuće organizacijske mjere. Ako se izloženost ne može na drugi način smanjiti na prihvatljivu razinu, proizvodi se moraju koristiti uz odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu.

(3)

na deklaracijama i, ako su dostupne, na uputama za uporabu mora biti navedeno da se proizvod mora čuvati izvan dohvata djece dok se tretirane površine ne osuše;

(4)

na deklaracijama i, ako su dostupni, na sigurnosno-tehničkim listovima mora biti navedeno da će se aktivnosti primjene, održavanja i popravka vršiti u zatvorenom prostoru na ograđenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi ili na tlu pokrivenom nepropusnim materijalom kako bi se spriječilo ispiranje i minimizirale emisije u okoliš te da se svi ostaci ili otpad koji sadržava tolilfluanid moraju prikupljati za ponovnu uporabu ili zbrinjavanje;

(5)

za proizvode čiji ostaci mogu ostati u hrani ili hrani za životinje treba provjeriti je li potrebno odrediti nove ili izmijeniti postojeće maksimalne razine ostataka (MRO) u skladu s Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te treba poduzeti sve odgovarajuće mjere za smanjenje rizika kako bi se osiguralo da se ne prekorače primjenjivi MRO-i.

Na tretirane proizvode primjenjuje se sljedeći uvjet:

ako je proizvod tretiran jednim ili s više biocidnih proizvoda koji sadržavaju tolilfluanid ili su mu namjerno dodani takvi proizvodi, i po potrebi zbog mogućeg dodira s kožom ili ispuštanja tolilfluanida u normalnim uvjetima uporabe tretiranog proizvoda, osoba odgovorna za stavljanje proizvoda na tržište mora osigurati da su na naljepnici navedene informacije o rizicima iritacije kože i informacije iz članka 58. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 528/2012.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Za provedbu općih načela iz Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni dostupni su na internetskoj stranici Komisije: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm.

(3)  Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.).

(4)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/43


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/420

оd 12. ožujka 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

EG

65,8

MA

84,3

TR

85,0

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

229,9

MA

182,1

TR

189,5

ZZ

200,5

0709 93 10

MA

117,6

TR

190,3

ZZ

154,0

0805 10 20

EG

50,8

IL

75,3

MA

67,6

TN

66,9

TR

59,7

ZZ

64,1

0805 50 10

TR

61,6

ZZ

61,6

0808 10 80

BR

68,9

CA

81,0

CL

102,6

MK

28,7

US

213,3

ZZ

98,9

0808 30 90

AR

109,7

CL

139,6

CN

90,9

US

124,8

ZA

107,3

ZZ

114,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/45


ODLUKA (EU) 2015/421 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. prosinca 2014.

o aktivaciji instrumenta fleksibilnosti

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (1) a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (2) omogućuje se aktivacija instrumenta fleksibilnosti u okviru godišnje gornje granice od 471 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.) radi financiranja jasno utvrđenih rashoda koji se nisu mogli financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova.

(2)

Nakon što su ispitane sve mogućnosti preraspodjele odobrenih sredstava u podnaslovu 1.b, čini se da je potrebno aktivirati instrument fleksibilnosti za dopunu financiranja u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2015. iznad gornje granice podnaslova 1.b, i to u iznosu od 83 285 595 EUR za financiranje programâ strukturnih fondova za Cipar, kako bi se Cipru dodijelila dodatna sredstva iz strukturnih fondova za 2015. u ukupnom iznosu od 100 000 000 EUR.

(3)

Za financijsku godinu 2014. Europski parlament i Vijeće već su Odlukom od 20. studenoga 2013. aktivirali instrument fleksibilnosti radi financiranja programâ strukturnih fondova za Cipar u iznosu od 89 330 000 EUR samo u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza.

(4)

Uzimajući u obzir dopunsku narav instrumenta fleksibilnosti potrebno je osigurati dodatna odobrena sredstva za plaćanja kako bi se pokrila dodatna odobrena sredstva za preuzimanje obveza za Cipar za dvije financijske godine (2014. i 2015.) na temelju očekivanog profila plaćanja procijenjenog na 11,3 milijuna EUR u 2015., 45,7 milijuna EUR u 2016., 75,4 milijuna EUR u 2017. i 40,2 milijuna EUR u 2018. godini. Godišnji iznosi za svaku godinu u razdoblju 2015.–2018. moraju se potvrditi u svakom nacrtu proračuna koji Komisija predstavi u tom razdoblju,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. instrument fleksibilnosti koristi se za pružanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz podnaslova 1.b u iznosu od 83 285 595 EUR.

Taj se iznos koristi za dopunu financiranja programâ strukturnih fondova za Cipar u sklopu podnaslova 1.b.

Plaćanja povezana s financiranjem programa strukturnih fondova za Cipar preko instrumenta fleksibilnosti 2014. i 2015. godine iznose 172 600 000 EUR za razdoblje 2015.–2018. Točni godišnji iznosi utvrđuju se u nacrtu proračuna za predmetnu godinu kako ih Komisija predstavi.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu, 17. prosinca 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

B. DELLA VEDOVA


(1)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/47


ODLUKA (EU) 2015/422 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. prosinca 2014.

o aktivaciji Fonda solidarnosti Europske unije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (1), a posebno njezin članak 4.a stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Europska unija osnovala je Fond solidarnosti Europske unije („Fond”) kako bi pokazala solidarnost prema stanovništvu iz regija pogođenih katastrofama.

(2)

Člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (3) omogućuje se aktivacija Fonda do godišnje gornje granice od 500 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.).

(3)

Člankom 4.a stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002 predviđa se da se Fond može aktivirati u iznosu do najviše 50 000 000 EUR za plaćanje predujmova te da se odgovarajuća odobrena sredstva unesu u opći proračun Unije,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. aktivira se Fond solidarnosti Europske unije i osigurava se iznos od 50 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzete obveze i odobrenim sredstvima za plaćanje predujmova.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske Unije.

Sastavljeno u Strasbourgu 17. prosinca 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

B. DELLA VEDOVA


(1)  SL L 311, 14.11.2002., str. 3.

(2)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/48


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/423

od 6. ožujka 2015.

o utvrđivanju stajališta koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru sedmog sastanka Konferencije stranaka Roterdamske konvencije u pogledu izmjena Priloga III. Roterdamskoj konvenciji o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 192. i 207., u vezi s člankom 218. stavkom 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Unija je odobrila Roterdamsku konvenciju o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (dalje u tekstu: „Roterdamska konvencija”) Odlukom Vijeća 2006/730/EZ. (1).

(2)

Roterdamska konvencija u Uniji se provodi Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

Kako bi se osiguralo da zemlje uvoznice imaju koristi od zaštite predviđene Roterdamskom konvencijom, potrebno je i primjereno podržati preporuke Odbora za provjeru kemikalija u pogledu uvrštenja u Prilog III. Roterdamskoj konvenciji krizotil azbesta, metamidofosa, triklorfona, fentiona (formulacije vrlo malog volumena (ULV) s koncentracijom aktivnog sastojka od 640 g/L ili više) i tekućih formulacija (emulzijski koncentrat i topljivi koncentrat) koje sadržavaju najmanje 276 g/L parakvat diklorida, što je jednako koncentraciji parakvat-iona od 200 g/L ili više. Te su tvari u Uniji već zabranjene ili strogo ograničene te stoga podliježu zahtjevima za izvoz strožim od onih predviđenih Roterdamskom konvencijom.

(4)

Očekuje se da će se na sedmom sastanku Konferencije stranaka Roterdamske konvencije odlučiti o predloženim izmjenama Priloga III. Unija bi trebala poduprijeti te izmjene,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje se u ime Unije treba donijeti na sedmom sastanku Konferencije stranaka Roterdamske konvencije jest da Unija podupire donošenje izmjena Priloga III. Roterdamskoj konvenciji o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (3) u pogledu uvrštenja krizotil azbesta, metamidofosa, triklorfona, fentiona (formulacije vrlo malog obujma (ULV) s koncentracijom aktivnog sastojka od 640 g/L ili više) i tekućih formulacija (emulzijski koncentrat i topljivi koncentrat) koje sadržavaju najmanje 276 g/L parakvat diklorida, što je jednako koncentraciji parakvat-iona od 200 g/L ili više.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

K. GERHARDS


(1)  Odluka Vijeća 2006/730/EZ od 25. rujna 2006. o sklapanju u ime Europske zajednice Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (SL L 299, 28.10.2006., str. 23.).

(2)  Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).

(3)  SL L 63, 6.3.2003., str. 29.


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/50


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/424

оd 11. ožujka 2015.

o odobrenju odluke o izuzeću u skladu s člankom 9. Direktive Vijeća 96/67/EZ u pogledu pružanja određenih zemaljskih usluga u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2015) 473)

(Vjerodostojan je samo tekst na hrvatskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (1), a posebno njezin članak 9. stavak 5.,

budući da:

1.   DOSTAVLJENA OBAVIJEST O ODLUCI O IZUZEĆU

(1)

Dopisom od 13. kolovoza 2014. koji je Komisija zaprimila 1. rujna 2014. hrvatska su tijela dostavila obavijest, u skladu s člankom 9. stavkom 3. Direktive 96/67/EZ (dalje u tekstu: „Direktiva”), o odluci o izuzeću Vlade Republike Hrvatske, donesenoj na temelju članka 9. stavka 1. točaka (b) i (d) Direktive, u vezi s Međunarodnom zračnom lukom Zagreb. Hrvatska tijela dostavila su dodatne informacije dopisom od 1. prosinca 2014. koji je Komisija zaprimila 17. prosinca 2014., a čime je upotpunjena obavijest.

(2)

Objavljenom odlukom predviđena su dva izuzeća. Prvo, zadržavaju se za jednog pružatelja kategorije zemaljskih usluga navedene u točkama 3., 4. i 5., uz iznimku točke 5.1. Priloga Direktivi, tj. rukovanje prtljagom, rukovanje teretom i poštom u pogledu fizičkog rukovanja teretom i poštom, bilo pri dolasku, odlasku ili transferu između zračnog terminala i zrakoplova te rukovanje na stajanci, osim raspoređivanja zrakoplova na tlu. Drugo, zabranjuje se samostalno obavljanje usluga za te tri kategorije zemaljskih usluga, osim raspoređivanja zrakoplova na tlu. Oba se izuzeća primjenjuju za razdoblje od dvije godine, od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2016.

2.   TRENUTAČNA SITUACIJA U MEĐUNARODNOJ ZRAČNOJ LUCI ZAGREB

(3)

Međunarodnom zračnom lukom Zagreb upravlja Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Protok putnika u zračnoj luci u 2013. iznosio je 2,3 milijuna putnika.

(4)

Međunarodna zračna luka Zagreb trenutačno ima jedan putnički terminal, a u izgradnji je novi putnički terminal s pridruženom infrastrukturom (stajanka, pristupne ceste i parkirališta). Novi će terminal biti dovršen i postati operativan do kraja 2016. Imat će kapacitet od 5 milijuna putnika. Postojeći terminal bit će zatvoren, osim za opći zračni promet i druge razne aktivnosti (najam uredskog prostora itd.).

(5)

Prema hrvatskim tijelima, do izgradnje novog terminala postojeći terminal, zbog svoje infrastrukture, ali i zbog operativnih razloga, ne nudi dovoljno mjesta za uključivanje dodatnih pružatelja zemaljskih usluga na gospodarski prihvatljiv i učinkovit način. Izgradnjom novog putničkog terminala i nove stajanke i njihovim puštanjem u pogon, problemi koji se odnose na prostor i kapacitet povezani s postojećom infrastrukturom trebali bi biti riješeni.

(6)

Prema hrvatskim tijelima, pristup tržištu za pružanje usluga rukovanja prtljagom, rukovanja na stajanci te rukovanja teretom i poštom trenutačno je otvoren. Međutim, do sada pružatelji zemaljskih usluga treće stranke nisu podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja i dozvole za pružanje tih zemaljskih usluga u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb. Te usluge korisnicima trenutačno pruža Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. preko društva kćeri koje je u njezinu potpunom vlasništvu.

(7)

Sloboda samostalnog obavljanja usluga također se primjenjuje na Međunarodnu zračnu luku Zagreb. Međutim, samo jedan zračni prijevoznik trenutačno samostalno obavlja usluge u jednoj potkategoriji koja se odnosi na pružanje usluga rukovanja na stajanci (utovar i istovar hrane i pića). Nijedan drugi zračni prijevoznik nije izrazio interes za samostalnim obavljanjem usluga.

(8)

Međunarodna zračna luka Zagreb ima jedan prostor za razvrstavanje prtljage namijenjen lokalnom kontroliranju prtljage i sve prtljage u provozu. Površina prostora za razvrstavanje iznosi 515 m2. Prostor za razvrstavanje nalazi se na podzemnoj razini središnjeg dijela terminala.

(9)

Međunarodna zračna luka Zagreb ima jedan teretni terminal s ukupnom površinom od 2 160 m2 i cijeli se postupak rukovanja teretom odvija u tom skladištu. Zbog znatnih prostornih ograničenja, cijeli se taj postupak obavlja ručno s pomoću ručnog alata i trake za podizanje prtljage. Operativna platforma za dostavu odnosno prihvat i otpremu tereta s jednom stajankom za utovar i istovar smještena je u carinskom skladištu na tlu.

(10)

Teretni terminal Međunarodne zračne luke Zagreb obrađuje između 8 000 i 8 500 tona tereta i pošte, od čega udio pošte iznosi između 1 000 i 1 500 tona godišnje.

(11)

Međunarodna zračna luka Zagreb ima jednu stajanku za komercijalne zrakoplove s ukupnom površinom od 140 000 m2 i 22 mjesta te stajanku za generalno zrakoplovstvo s ukupnom površinom od 28 000 m2 i kapacitetom od 20 zrakoplova.

3.   SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM STRANAMA

(12)

U skladu s člankom 9. stavkom 3. Direktive, Komisija je u Službenom listu Europske unije objavila sažetak odluke o izuzeću o kojoj su hrvatska tijela dostavila obavijest i pozvala zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe.

(13)

Komisija je zaprimila jednu primjedbu od pružatelja zemaljskih usluga koji je zatražio informacije o mogućnosti organiziranja postupka nadmetanja tijekom razdoblja izuzeća kako bi odabrani pružatelj zemaljskih usluga mogao započeti s radom odmah po isteku tog razdoblja. Druge primjedbe zainteresiranih strana nisu zaprimljene.

4.   OCJENJIVANJE ODLUKE O IZUZEĆU NA TEMELJU DIREKTIVE

(14)

Hrvatska tijela svoju su odluku o izuzeću donijela na temelju članka 9. stavka 1. točaka (b) i (d) Direktive, kojim se u slučaju posebnih ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta dopušta zadržati za jednog pružatelja usluga jednu ili više kategorija zemaljskih usluga iz članka 6. stavka 2. i zabraniti samostalno obavljanje usluga za kategorije iz članka 7. stavka 2. Direktive.

(15)

U skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Direktive, hrvatska tijela navela su kako se dva izuzeća primjenjuju na kategorije zemaljskih usluga navedene u točkama 3., 4. i 5., uz iznimku točke 5.1. Priloga Direktivi, tj. rukovanje prtljagom, rukovanje teretom i poštom u pogledu fizičkog rukovanja teretom i poštom te rukovanje na stajanci, osim raspoređivanja zrakoplova na tlu.

(16)

Što se tiče rukovanja prtljagom, Komisija smatra da su, na temelju dostavljenih informacija, hrvatska tijela dokazala kako nije moguće smjestiti drugog pružatelja zemaljskih usluga treće stranke uz odjel za zemaljske usluge zračne luke ili korisnika zračnih luka koji samostalno obavlja usluge.

(17)

Operativni je prostor ograničen i uzak, a teško je i manevrirati kolicima za prtljagu. Razvrstavanje prtljage tijekom razdoblja najvećeg opterećenja kada operiraju oba odjeljka za check-in posebno je problematično. Stoga ne postoji dovoljno prostora za učinkovit rad više od jednog operatera.

(18)

Prostorni problem nije moguće riješiti na postojećoj lokaciji, jer se prostor za razvrstavanje prtljage ne može proširiti na druga područja. Korištenje podzemne razine ne bi bilo izvedivo rješenje zbog razine podzemnih voda i povezanog rizika od poplava. Vanjska lokacija za izgradnju proširenja prostora za razvrstavanje također zahtijeva značajnu rekonstrukciju kojom bi se znatno utjecalo na postojeće procese prometa, što bi za posljedicu imalo velike troškove, dok bi učinkovitost tog objekta bila upitna.

(19)

Što se tiče rukovanja teretom i poštom, Komisija smatra da su, na temelju dostavljenih informacija, hrvatska tijela dokazala kako nije moguće smjestiti drugog pružatelja zemaljskih usluga treće stranke uz odjel za zemaljske usluge zračne luke ili korisnika zračnih luka koji samostalno obavlja usluge.

(20)

Veličina teretnog terminala je ograničena. Platforma za dostavu odnosno prihvat i otpremu tereta ima jednu stajanku za utovar i istovar, što značajno smanjuje operativne funkcije platforme kada je nekoliko teretnih vozila parkirano unutar zatvorenog prostora pri čekanju ili obavljanju utovara i istovara. Stoga ne postoji prostor za smještaj dodatnog operatera.

(21)

Komisija u tom kontekstu isto tako navodi da godišnji volumen tereta i pošte iznosi između 8 000 i 8 500 tona, što je znatno ispod praga od 50 000 tona za koji je Direktivom predviđena obveza otvaranja zemaljskih usluga za treće stranke i dopuštanje samostalnog obavljanja usluga.

(22)

Što se tiče rukovanja na stajanci, uz iznimku raspoređivanja zrakoplova na tlu pri dolasku i odlasku, Komisija smatra da su, na temelju dostavljenih informacija, hrvatska tijela dokazala kako nije moguće smjestiti drugog pružatelja zemaljskih usluga treće stranke uz vlastitog operatera za zemaljske usluge zračne luke ili korisnika zračne luke koji samostalno obavlja usluge.

(23)

Red letenja Međunarodne zračne luke Zagreb karakteriziraju tri kratkotrajna razdoblja najvećeg opterećenja, tj. jutarnje, poslijepodnevno i večernje. Tijekom tih razdoblja najvećeg opterećenja različite opremne jedinice moraju započeti s radom u relativno kratkom razdoblju kako bi se udovoljilo svim zahtjevima u vezi s pravovremenim rukovanjem zrakoplovima.

(24)

Problem se odnosi na kapacitet parkirališnog prostora potrebnog za taj veliki broj opremnih jedinica. Ako se uzme u obzir površina koju zauzimaju zgrade i drugi objekti, nema raspoloživog prostora u blizini parkirnog mjesta zrakoplova za smještaj parkirališta za dodatne opremne jedinice. Parkirališni prostor potreban za postojeću opremu već predstavlja problem za upravljanje zračnom lukom. Problem je još veći tijekom zime, kada su vozila zimske službe i komunalna vozila parkirana unutar ograničenog parkirališnog prostora. Zbog nedostatka parkirališnog prostora stoga nije moguće smjestiti drugog operatera.

(25)

Prethodno navedena ograničenja zbog nedostatka parkirališnog prostora ne primjenjuju se na raspoređivanje zrakoplova na tlu, međutim za te usluge ionako nije potrebna velika oprema. Te usluge nisu obuhvaćene odlukom o izuzeću o kojoj su hrvatska tijela dostavila obavijest i stoga neće biti ograničenja u broju pružatelja usluga za raspoređivanje zrakoplova u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb.

(26)

Nadalje, prema informacijama koje su dostupne Komisiji, izgradnja novog terminala u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb započela je u prosincu 2013. Završetak prve faze izgradnje novog terminala očekuje se u 2016., a terminal bi trebao postati operativan do kraja 2016. Novi terminal imat će kapacitet od 5 milijuna putnika godišnje, a uz novi potpuno integrirani sustav za razvrstavanje prtljage dobit će novu stajanku te nove vozne staze i servisne ceste. Hrvatska tijela objasnila su kako će se izgradnjom i puštanjem u uporabu novog terminala riješiti postojeća ograničenja prostora i kapaciteta. Izgradnja i puštanje u uporabu novog terminala može se stoga smatrati prikladnom mjerom radi rješavanja ograničenja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (b).

(27)

Izuzeća utvrđena odlukom o izuzeću o kojoj su hrvatska tijela dostavila obavijest vremenski su ograničena, i to za razdoblje od dvije godine. Stoga su udovoljeni zahtjevi utvrđeni u članku 9. stavku 6. Direktive.

(28)

Konačno, s obzirom na prethodno navedeno, a posebno s obzirom na trenutačnu situaciju u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb, ograničenja tih izuzeća u pogledu materijalnog i vremenskog opsega te u pogledu poduzetih mjera kojima se namjeravaju riješiti postojeća ograničenja, Komisija smatra da se izuzećima ne dovode u pitanje ciljevi te Direktive, niti se narušava tržišno natjecanje među pružateljima zemaljskih usluga i/ili korisnicima zračnih luka koji samostalno obavljaju usluge, i ne proširuju se dalje nego što je potrebno, u skladu s drugim podstavkom članka 9. stavka 2. Direktive.

(29)

U tom smislu uzete su u obzir i činjenice da se ograničenja predviđena izuzećima primjenjuju na nediskriminacijski način na sve (potencijalne) pružatelje zemaljskih usluga, osim na odjel za zemaljske usluge zračne luke, i sve korisnike zračne luke koji samostalno obavljaju usluge, da do danas nijedan pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke nije podnio zahtjev za stjecanje prava na obavljanje zemaljskih aktivnosti u Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb, iako trenutačno ne postoje ograničenja pristupa za pružatelje treće stranke ili ograničenja prava na samostalno obavljanje usluga te da nijedna zainteresirana strana nije dostavila prigovor na odluku o izuzeću. U odnosu na zaprimljenu primjedbu u vezi s mogućim postupkom nadmetanja, Komisija podsjeća na obvezu hrvatskih tijela da pravovremeno udovolje svim relevantnim propisima zakonodavstva Unije u tom pogledu, uključujući članak 11. Direktive.

(30)

Ovom se Odlukom ne dovodi u pitanje članak 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kojim se zabranjuje svaka zlouporaba vladajućeg položaja od strane jednog poduzetnika ili više njih na unutarnjem tržištu ili njegovu znatnom dijelu budući da nije spojiva s unutarnjim tržištem u mjeri u kojoj bi mogla utjecati na trgovinu među državama članicama.

5.   ZAKLJUČAK

(31)

Stoga, s obzirom na ishod provjere koju je provela Komisija i nakon savjetovanja s Republikom Hrvatskom, trebalo bi odobriti odluku o izuzeću koju je ta država članica donijela na temelju članka 9. stavka 1. točaka (b) i (d) Direktive u vezi s Međunarodnom zračnom lukom Zagreb o kojoj je Komisija dobila obavijest 1. rujna 2014. i 17. prosinca 2014.

(32)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Savjetodavnog odbora iz članka 10. Direktive,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ovim se odobrava odluka o izuzeću koju je Republika Hrvatska donijela na temelju članka 9. stavka 1. točaka (b) i (d) Direktive 96/67/EZ u vezi s Međunarodnom zračnom lukom Zagreb o kojoj je Komisija dobila obavijest 1. rujna 2014. i 17. prosinca 2014.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Republici Hrvatskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2015.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 272, 25.10.1996., str. 36.


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/54


ODLUKA (EU) 2015/425 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. prosinca 2014.

o izmjeni Odluke ESB/2010/21 o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (ESB/2014/55)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 26. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odluka ESB/2010/21 (1) određuje pravila za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja Europske središnje banke (ESB).

(2)

Postoji potreba za dodatnim pojašnjenjem pristupa vrednovanju vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike.

(3)

Potrebno je uvrstiti tehnička pojašnjenja u Odluku ESB/2010/21 na temelju Odluke ESB/2014/40 (2) i Odluke ESB/2014/45 (3).

(4)

Neke daljnje tehničke promjene Odluke ESB/2010/21 također su potrebne.

(5)

Odluku ESB/2010/21 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjena

Odluka ESB/2010/21 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Pravila vrednovanja bilance

1.   Za vrednovanje bilance upotrebljavaju se tekući tržišni tečajevi i cijene, osim ako je u Prilogu I. drukčije navedeno.

2.   Revalorizacija zlata, instrumenata u stranoj valuti, vrijednosnih papira (osim vrijednosnih papira koji su razvrstani kao vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća, neutrživi vrijednosni papiri i vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike koji se iskazuju po amortiziranom trošku), kao i financijskih instrumenata, bilančnih i izvanbilančnih, provodi se na kraju godine po srednjim tržišnim tečajevima i cijenama.

3.   Nema razlikovanja između revalorizacijskih razlika zbog promjene cijene i tečaja u odnosu na zlato, već se evidentira samo jedna razlika zbog revalorizacije zlata, koja se temelji na cijeni određene jedinice težine zlata u eurima, dobivenoj na temelju tečaja EUR/USD na datum tromjesečne revalorizacije. Za stranu valutu, uključujući bilančne i izvanbilančne transakcije, revalorizacija se provodi za svaku valutu posebno. Za potrebe ovog članka, udjeli u posebnim pravima vučenja, uključujući određene pojedinačne udjele u stranim valutama, koja su osnovica za košaricu valuta za posebna prava vučenja, tretiraju se kao jedan udjel. Za vrijednosne papire, revalorizacija se provodi prema pojedinim oznakama, odnosno prema istom broju ISIN/vrsti, pri čemu se bilo kakve ugrađene opcije neće odvajati za potrebe vrednovanja. Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike ili koji su uključeni u stavke ‚Ostala financijska imovina’ ili ‚Razno’ tretiraju se kao zasebni udjeli.

4.   Vrijednosni papiri koji se razvrstavaju kao oni koji se drže do dospijeća tretiraju se kao zasebni udjeli, koji se vrednuju po amortiziranom trošku i podliježu umanjenju. Isti tretman primjenjuje se na neutržive vrijednosne papire i vrijednosne papire koji se drže za potrebe monetarne politike koji su iskazani po amortiziranom trošku. Vrijednosni papiri koji su razvrstani u one koji se drže do dospijeća mogu se prodati prije njihova dospijeća u svakom od navedenih slučajeva:

(a)

ako se smatra da prodana količina nije značajna, u usporedbi s ukupnim iznosom portfelja vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća;

(b)

ako se vrijednosni papiri prodaju tijekom mjeseca koji prethodi datumu dospijeća;

(c)

u iznimnim okolnostima, kao što je značajno pogoršanje kreditne sposobnosti izdavatelja.”

;

2.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2014.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 15. prosinca 2014.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka ESB/2010/21 od 11. studenoga 2010. o godišnjim financijskim izvještajima Europske središnje banke (SL L 35, 9.2.2011., str. 1.).

(2)  Odluka ESB/2014/40 od 15. listopada 2014. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (SL L 335, 22.11.2014., str. 22.).

(3)  Odluka (EU) 2015/5 Europske središnje banke od 19. studenoga 2014. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2014/45) (SL L 1, 6.1.2015., str. 4.).


PRILOG

„PRILOG I.

SASTAV I PRAVILA VREDNOVANJA BILANCE

IMOVINA

Bilančna stavka

Kategorizacija sadržaja bilančnih stavki

Načelo vrednovanja

1.

Zlato i potraživanja u zlatu

Fizičko zlato, tj. poluge, kovanice, pločice, grumeni u pohrani ili ‚u izradi’ . Nefizičko zlato, poput salda u zlatu na računima po viđenju (neraspoređeni računi), oročeni depoziti i potraživanja u zlatu koja proizlaze iz sljedećih transakcija: (a) više ili niže vrednovane transakcije i (b) zamjene lokacije zlata ili čistoće zlata, ako je razlika između izdavanja i primitka veća od jednoga radnog dana

Tržišna vrijednost

2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti

Potraživanja nominirana u stranoj valuti od drugih ugovornih strana koje su rezidenti izvan europodručja, uključujući međunarodne i nadnacionalne institucije i središnje banke izvan europodručja

 

2.1.

Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF)

(a)

Prava vučenja u sklopu tranše pričuve (neto)

Nacionalna kvota minus stanja u eurima na raspolaganju MMF-u. Račun br. 2 MMF-a (račun za administrativne troškove u eurima) može biti uključen u tu stavku ili u stavku ‚Obveze u eurima prema rezidentima izvan europodručja’

(a)

Prava vučenja u sklopu tranše pričuve (neto)

Nominalna vrijednost preračunata po tržišnom tečaju

(b)

Posebna prava vučenja

Udjeli u posebnim pravima vučenja (bruto)

(b)

Posebna prava vučenja

Nominalna vrijednost preračunata po tržišnom tečaju

(c)

Ostala potraživanja

Opći sporazumi o zaduživanju, krediti iz posebnih sporazuma o zaduživanju, depoziti u fondovima kojima upravlja MMF

(c)

Ostala potraživanja

Nominalna vrijednost preračunata po tržišnom tečaju

2.2.

Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti, obratne repo transakcije

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja

Nominalna vrijednost preračunata po tržišnom tečaju

(b)

Ulaganja u vrijednosne papire izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, vlasnički instrumenti koji se drže kao dio deviznih pričuva, svi izdani od rezidenata izvan europodručja

(b)

i.

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena i tržišni tečaj

(c)

Inozemni krediti (depoziti) rezidentima izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

(c)

Inozemni krediti

Depoziti po nominalnoj vrijednosti, preračunati po tržišnom tečaju

(d)

Ostala inozemna imovina

Novčanice i kovanice izvan europodručja

(d)

Ostala inozemna imovina

Nominalna vrijednost preračunata po tržišnom tečaju

3.

Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti

(a)

Ulaganja u vrijednosne papire unutar europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, vlasnički instrumenti koji se drže kao dio deviznih pričuva, svi izdani od rezidenata europodručja

(a)

i.

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena i tržišni tečaj

(b)

Ostala potraživanja od rezidenata europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Krediti, depoziti, obratne repo transakcije, ostalo kreditiranje

(b)

Ostala potraživanja

Depoziti po nominalnoj vrijednosti, preračunati po tržišnom tečaju

4.   Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima

4.1.

Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti, obratne repo transakcije povezane s upravljanjem vrijednosnim papirima nominiranima u eurima

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja

Nominalna vrijednost

(b)

Ulaganja u vrijednosne papire izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Vlasnički vrijednosni papiri, mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, svi izdani od strane rezidenata izvan europodručja

(b)

i.

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

(c)

Krediti rezidentima izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

(c)

Krediti izvan europodručja

Depoziti po nominalnoj vrijednosti

(d)

Vrijednosni papiri koje izdaju subjekti izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Vrijednosni papiri koje izdaju nadnacionalne i međunarodne organizacije, npr. Europska investicijska banka, bez obzira na njihovu zemljopisnu lokaciju

(d)

i.

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

4.2.

Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

Kreditiranje u skladu s uvjetima ERM II

Nominalna vrijednost

5.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima

Stavke 5.1. do 5.5.: transakcije u skladu s odgovarajućim instrumentima monetarne politike, opisane u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14 (1)

 

5.1.

Glavne operacije refinanciranja

Redovite obratne transakcije kojima se osigurava likvidnost, s tjednom učestalošću i uobičajenim dospijećem od tjedan dana

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.2.

Operacije dugoročnijeg refinanciranja

Redovite obratne transakcije kojima se osigurava likvidnost, s mjesečnom učestalošću i uobičajenim dospijećem od 3 mjeseca

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.3.

Obratne operacije fine prilagodbe

Obratne transakcije koje se provode kao povremene transakcije za potrebe fine prilagodbe

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.4.

Obratne strukturne operacije

Obratne transakcije kojima se strukturna pozicija Eurosustava prilagođava u odnosu na financijski sektor

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.5.

Mogućnost posudbe na kraju dana

Prekonoćni kredit za likvidnost po unaprijed određenoj kamatnoj stopi na temelju prihvatljive imovine (stalno raspoloživa mogućnost)

Nominalna vrijednost ili repo trošak

5.6.

Krediti vezani uz poziv na uplatu marže

Dodatni kredit kreditnim institucijama koji proizlazi iz povećanja vrijednosti odnosne imovine s obzirom na drugi kredit tim kreditnim institucijama

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti, obratne repo transakcije povezane s upravljanjem portfeljima vrijednosnih papira pod stavkom imovine 7. ‚Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima’ , uključujući transakcije koje proizlaze iz preoblikovanja nekadašnjih deviznih pričuva europodručja i druga potraživanja. Korespondentni računi u drugim stranim kreditnim institucijama europodručja. Ostala potraživanja i operacije koje nisu povezane s operacijama monetarne politike Eurosustava

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

7.   Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima

7.1.

Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike

Vrijednosni papiri izdani u europodručju koji se drže za potrebe monetarne politike. Dužnički certifikati ESB-a koji su kupljeni za potrebe fine prilagodbe

(a)

Utrživi vrijednosni papiri

Iskazuju se ovisno o stajalištima monetarne politike:

i.

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Trošak nabave koji podliježe umanjenju (trošak nabave kada se umanjenje pokriva rezervacijom pod stavkom obveza 13. točkom (b) ‚Rezervacije’ )

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(b)

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

7.2.

Ostali vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri osim onih pod stavkom imovine 7.1. ‚Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike’ i pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’ , mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta u izravnom vlasništvu, uključujući državne vrijednosne papire koji potječu još iz vremena prije EMU, nominirani u eurima. Vlasnički instrumenti

(a)

Utrživi vrijednosni papiri, osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(b)

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(c)

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(d)

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Potraživanja od države koja proizlaze iz vremena prije EMU (neutrživi vrijednosni papiri, krediti)

Depoziti/krediti po nominalnoj vrijednosti, neutrživi vrijednosni papiri po trošku nabave

9.   Potraživanja unutar Eurosustava

9.1.

Potraživanja vezana uz izdavanje dužničkih certifikata ESB-a

Potraživanja unutar Eurosustava od nacionalnih središnjih banka, koja proizlaze iz izdavanja dužničkih certifikata ESB-a

Trošak nabave

9.2.

Potraživanja koja se odnose na raspodjelu euro novčanica unutar Eurosustava

Potraživanja povezana s izdavanjem novčanica od strane ESB-a, u skladu s Odlukom ESB/2010/29 (2)

Nominalna vrijednost

9.3.

Ostala potraživanja unutar Eurosustava (neto)

Neto pozicija sljedećih podstavki:

 

(a)

neto potraživanja koja proizlaze iz salda na računima u sustavu TARGET2 i na korespondentnim računima nacionalnih središnjih banaka, tj. neto iznos potraživanja i obveza. Vidjeti također stavku obveza 10.2. ‚Ostale obveze unutar Eurosustava (neto)’

(a)

Nominalna vrijednost

(b)

ostala moguća potraživanja unutar Eurosustava, nominirana u eurima, uključujući privremeno raspoređivanje prihoda ESB-a nacionalnim središnjim bankama

(b)

Nominalna vrijednost

10.

Stavke u postupku namire

Salda na računu za namiru (potraživanja), uključujući čekove u optjecaju

Nominalna vrijednost

11.   Ostala imovina

11.1.

Kovanice europodručja

Euro kovanice

Nominalna vrijednost

11.2.

Materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina

Zemljišta i zgrade, namještaj i oprema uključujući računalnu opremu, softver

Trošak nabave umanjen za amortizaciju

Amortizacija je sustavna raspodjela iznosa imovine koji se amortizira kroz njezin vijek upotrebe. Vijek upotrebe jest razdoblje u kojem se očekuje da će dugotrajna imovina biti na raspolaganju subjektu. Vjekovi upotrebe pojedine dugotrajne materijalne imovine mogu se sustavno preispitivati, ako se očekivanja razlikuju u odnosu na prethodne procjene. Glavna imovina može obuhvaćati komponente s različitim vijekom upotrebe. Vijek upotrebe tih komponenti treba pojedinačno procijeniti

Trošak nabave nematerijalne imovine uključuje cijenu stjecanja nematerijalne imovine. Ostale izravne ili neizravne troškove treba tretirati kao rashod

Kapitalizacija rashoda: ograničenog iznosa (manje od 10 000 eura bez PDV-a: bez kapitalizacije)

11.3.

Ostala financijska imovina

Sudjelujući udjeli i ulaganja u društva kćeri, vlasnički vrijednosni papiri koji se drže iz strateških razloga/razloga politike

Vrijednosni papiri, uključujući vlasničke vrijednosne papire, i drugi financijski instrumenti i salda, uključujući oročene depozite i tekuće račune koji se drže kao namjenski portfelj

Obratne repo transakcije s kreditnim institucijama, vezane uz upravljanje portfeljima vrijednosnih papira iz ove stavke

(a)

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

(b)

Sudjelujući udjeli i nelikvidne dionice i svi ostali vlasnički instrumenti koji se drže kao trajno ulaganje

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

(c)

Ulaganje u društva kćeri ili značajni udjeli

Neto vrijednost imovine

(d)

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Premije/diskonti se amortiziraju

(e)

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća ili kao trajno ulaganje

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

(f)

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

(g)

Salda u bankama i krediti

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju ako su salda/depoziti nominirani u stranim valutama

11.4.

Revalorizacijske razlike za izvanbilančne instrumente

Rezultati vrednovanja terminskih ugovora u stranoj valuti, valutnih ugovora o razmjeni, kamatnih ugovora o razmjeni (osim u slučaju primjene dnevne varijacijske marže), terminskih ugovora o kamatnoj stopi, terminskih transakcija vrijednosnim papirima, promptnih transakcija u stranoj valuti od datuma trgovanja do datuma namire

Neto pozicija između terminskog i promptnog, po tržišnom tečaju

11.5.

Obračunati prihodi i unaprijed plaćeni troškovi

Prihod koji nije dospio u izvještajnom razdoblju, no može se pripisati izvještajnom razdoblju. Unaprijed plaćeni troškovi i plaćene obračunate kamate, odnosno obračunate kamate kupljene s vrijednosnim papirom

Nominalna vrijednost, devize preračunate po tržišnom tečaju

11.6.

Razno

(a)

Predujmovi, krediti i druge manje stavke. Zajmovi na povjereničkoj osnovi

(a)

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

(b)

Ulaganja povezana s depozitima u zlatu klijenata

(b)

Tržišna vrijednost

(c)

Neto mirovinska sredstva

(c)

Kao u članku 24. stavku 2.

(d)

Nepodmirena potraživanja koja proizlaze iz statusa neispunjavanja obveza drugih ugovornih strana Eurosustava u sklopu kreditnih operacija Eurosustava

(d)

Nominalna/nadoknadiva vrijednost (prije/nakon podmirenja gubitaka)

(e)

Imovina ili potraživanja (od trećih stranki) prisvojena i/ili stečena u sklopu realizacije kolaterala koji su ponudile druge ugovorne strane Eurosustava koje nisu ispunile svoju obvezu

(e)

Trošak nabave (preračunat po tržišnom tečaju u vrijeme stjecanja ako je financijska imovina nominirana u stranim valutama)

12.

Gubitak tekuće godine

 

Nominalna vrijednost

OBVEZE

Bilančna stavka

Kategorizacija sadržaja bilančnih stavki

Načelo vrednovanja

1.

Novčanice u optjecaju

Euro novčanice koje izdaje ESB, u skladu s Odlukom ESB/2010/29

Nominalna vrijednost

2.

Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima

Stavke 2.1., 2.2., 2.3. i 2.5.: depoziti u eurima, kao što je opisano u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14

 

2.1.

Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva)

Eurski računi kreditnih institucija koji su uključeni u popis financijskih institucija koje podliježu minimalnim pričuvama prema Statutu ESSB-a. Ova stavka ponajprije sadržava račune koji se upotrebljavaju radi držanja minimalnih pričuva

Nominalna vrijednost

2.2.

Novčani depozit

Prekonoćni depoziti uz unaprijed određenu kamatnu stopu (stalno raspoloživa mogućnost)

Nominalna vrijednost

2.3.

Oročeni depoziti

Povlačenje za potrebe apsorpcije likvidnosti zbog operacija fine prilagodbe

Nominalna vrijednost

2.4.

Obratne operacije fine prilagodbe

Transakcije povezane s monetarnom politikom s ciljem apsorpcije likvidnosti

Nominalna vrijednost ili repo trošak

2.5.

Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže

Depoziti kreditnih institucija koji proizlaze iz smanjenja vrijednosti odnosne imovine po kreditima tim kreditnim institucijama

Nominalna vrijednost

3.

Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima

Repo transakcije u vezi s istodobnim obratnim repo transakcijama za upravljanje portfeljima vrijednosnih papira u sklopu stavke imovine pod točkom 7. ‚Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima’ . Ostale operacije koje nisu povezane s operacijama monetarne politike Eurosustava. Bez tekućih računa kreditnih institucija

Nominalna vrijednost ili repo trošak

4.

Izdani dužnički certifikati ESB-a

Dužnički certifikati kao što su opisani u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14. Diskontni zapis, izdan s ciljem apsorpcije likvidnosti

Trošak nabave

Svi diskonti se amortiziraju

5.   Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima

5.1.

Opća država

Tekući računi, oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev

Nominalna vrijednost

5.2.

Ostale obveze

Tekući računi osoblja, trgovačkih društava i klijenata, uključujući financijske institucije na popisu institucija izuzetih od obveze držanja obveznih pričuva (vidjeti stavku obveza pod točkom 2.1.); oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev

Nominalna vrijednost

6.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima

Tekući računi, oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev, uključujući račune koji se drže za potrebe plaćanja i računi koji se drže za potrebe upravljanja pričuvama: drugih banaka, središnjih banaka, međunarodnih/nadnacionalnih institucija, uključujući Europsku komisiju; tekući računi ostalih deponenata. Repo transakcije vezane uz istodobne obratne repo transakcije za upravljanje vrijednosnim papirima nominiranima u eurima. Salda na računima sustava TARGET2 središnjih banaka država članica čija valuta nije euro

Nominalna vrijednost ili repo trošak

7.

Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti

Tekući računi. Obveze u sklopu repo transakcija; obično investicijske transakcije u kojima se upotrebljava imovina u stranoj valuti ili zlato

Nominalna vrijednost, preračunavanje po tržišnom tečaju na kraju godine

8.   Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti

8.1.

Depoziti, salda i ostale obveze

Tekući računi. Obveze u sklopu repo transakcija; obično investicijske transakcije u kojima se upotrebljava imovina u stranoj valuti ili zlato

Nominalna vrijednost, preračunavanje po tržišnom tečaju na kraju godine

8.2.

Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

Zaduživanje u skladu s uvjetima ERM II

Nominalna vrijednost, preračunavanje po tržišnom tečaju na kraju godine

9.

Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF

Stavka nominirana u posebnim pravima vučenja koja pokazuje iznos posebnih prava vučenja koja je prvobitno dodijelio MMF određenoj državi/NSB-u

Nominalna vrijednost, preračunavanje po tržišnom tečaju na kraju godine

10.   Obveze unutar Eurosustava

10.1.

Obveze koje odgovaraju prijenosu deviznih pričuva

Bilančna stavka ESB-a, nominirana u eurima

Nominalna vrijednost

10.2.

Ostale obveze unutar Eurosustava (neto)

Neto pozicija sljedećih podstavki:

 

(a)

neto obveze koje proizlaze iz salda na računima u sustavu TARGET2 i na korespondentnim računima nacionalnih središnjih banaka, tj. neto iznos potraživanja i obveza. Vidjeti također stavku imovine 9.3. ‚Ostala potraživanja unutar Eurosustava (neto)’

(a)

Nominalna vrijednost

(b)

ostale moguće obveze unutar Eurosustava, nominirane u eurima, uključujući privremeno raspoređivanje dohotka ESB-a nacionalnim središnjim bankama

(b)

Nominalna vrijednost

11.

Stavke u postupku namire

Salda na računima za namiru (obveze), uključujući tokove žirodoznaka

Nominalna vrijednost

12.   Ostale obveze

12.1.

Revalorizacijske razlike za izvanbilančne instrumente

Rezultati vrednovanja terminskih ugovora u stranoj valuti, valutnih ugovora o razmjeni, kamatnih ugovora o razmjeni (osim u slučaju primjene dnevne varijacijske marže), terminskih ugovora o kamatnoj stopi, terminskih transakcija vrijednosnim papirima, promptnih transakcija u stranoj valuti od datuma trgovanja do datuma namire

Neto pozicija između terminskog i promptnog, po tržišnom tečaju

12.2.

Obračunati rashodi i odgođeni prihodi

Troškovi koji dospijevaju u budućem razdoblju, no odnose se na izvještajno razdoblje. Prihod primljen u izvještajnom razdoblju, no odnosi se na buduće razdoblje

Nominalna vrijednost, devize preračunate po tržišnom tečaju

12.3.

Razno

(a)

Prolazni porezni računi. Računi za pokriće kredita ili jamstava u stranoj valuti. Repo transakcije s kreditnim institucijama u vezi s istovremenim obratnim repo transakcijama za upravljanje portfeljima vrijednosnih papira pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’. Obvezni depoziti, osim depozita pričuve. Ostale manje stavke. Obveze na povjereničkoj osnovi

(a)

Nominalna vrijednost ili (repo) trošak

(b)

Depoziti u zlatu klijenata

(b)

Tržišna vrijednost

(c)

Neto mirovinske obveze

(c)

Kao u članku 24. stavku 2.

13.

Rezervacije

(a)

Za rizike tečaja, kamatnih stopa, kredita i cijene zlata i za ostale svrhe, npr. očekivani budući rashodi i doprinosi u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a s obzirom na središnje banke država članica čija su odstupanja prestala

(a)

Trošak nabave/nominalna vrijednost

(b)

Za rizik druge ugovorne strane ili kreditni rizik koji proizlazi iz operacija monetarne politike

(b)

Nominalna vrijednost (na temelju vrednovanja Upravnog vijeća ESB-a na kraju godine)

14.

Računi revalorizacije

(a)

Računi revalorizacije koji se odnose na kretanje cijena za zlato, za sve vrste vrijednosnih papira nominiranih u eurima, za sve vrste vrijednosnih papira nominiranih u stranoj valuti, za opcije; razlike u tržišnom vrednovanju koje se odnose na izvedenice za kamatni rizik, računi revalorizacije koji se odnose na kretanje tečaja za svaku neto valutnu poziciju, uključujući valutne ugovore o razmjeni/terminske ugovore u stranoj valuti i posebna prava vučenja

Posebni računi revalorizacije koji proizlaze iz doprinosa u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a s obzirom na središnje banke država članica čija su odstupanja prestala. Vidjeti članak 13. stavak 2.

(a)

Revalorizacijska razlika između prosječnog troška i tržišne vrijednosti, devize preračunate po tržišnom tečaju

(b)

Rezultati revalorizirane vrijednosti neto obveze (imovine) u odnosu na primanja nakon prestanka zaposlenja, a koji predstavljaju neto poziciju sljedećih podstavki:

i.

Aktuarska dobit i gubici u sadašnjoj vrijednosti definiranih primanja

ii.

Prinos na imovinu plana, isključujući iznose uključene u neto kamate na neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja

iii.

Svaku promjenu učinka gornje granice vrijednosti imovine, isključujući iznose uključene u neto kamate na neto obvezu (imovinu) na temelju definiranih primanja

(b)

Kao u članku 24. stavku 2.

15.   Kapital i pričuve

15.1.

Kapital

Uplaćeni kapital

Nominalna vrijednost

15.2.

Pričuve

Zakonske pričuve u skladu s člankom 33. Statuta ESSB-a i doprinosi u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a s obzirom na središnje banke država članica čija su odstupanja prestala

Nominalna vrijednost

16.

Dobit tekuće godine

 

Nominalna vrijednost”


(1)  Smjernica ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (SL L 331, 14.12.2011., str. 1.).

(2)  Odluka ESB/2010/29 od 13. prosinca 2010. o izdavanju euro novčanica (SL L 35, 9.2.2011., str. 26.).


SMJERNICE

13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/69


SMJERNICA (EU) 2015/426 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 15. prosinca 2014.

o izmjeni Smjernice ESB/2010/20 o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (ESB/2014/54)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak 1., članak 14. stavak 3. i članak 26. stavak 4.,

uzimajući u obzir doprinos Općeg vijeća Europske središnje banke, u skladu s drugom i trećom alinejom članka 46. stavka 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke,

budući da:

(1)

Smjernicom ESB/2010/20 (1) utvrđuju se pravila za standardizaciju računovodstva i financijskog izvještavanja operacija koje provode nacionalne središnje banke.

(2)

Postoji potreba za dodatnim pojašnjenjem pristupa vrednovanju vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike.

(3)

Potrebno je uključiti tehnička pojašnjenja u Smjernicu ESB/2010/20 na temelju Odluke ESB/2014/40 (2) i Odluke ESB/2014/45 (3).

(4)

Potrebne su također i neke daljnje tehničke promjene Smjernice ESB/2010/20.

(5)

Smjernicu ESB/2010/20 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica ESB/2010/20 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Pravila vrednovanja bilance

1.   Za vrednovanje bilance upotrebljavaju se tekući tržišni tečajevi i cijene, osim ako je u Prilogu IV. drukčije navedeno.

2.   Revalorizacija zlata, instrumenata u stranoj valuti, vrijednosnih papira (osim vrijednosnih papira koji su razvrstani kao vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća, neutrživih vrijednosnih papira i vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike koji su evidentirani po amortiziranom trošku), kao i financijskih instrumenata, bilančnih i izvanbilančnih, provodi se na datum tromjesečne revalorizacije po srednjim tržišnim tečajevima i cijenama. To ne sprečava izvještajne subjekte da češće revaloriziraju svoje portfelje za interne potrebe, ako za vrijeme tromjesečja prikazuju stavke u svojim bilancama samo po transakcijskoj vrijednosti.

3.   Za zlato se revalorizacijske razlike zbog promjene cijene i tečaja ne tretiraju različito, već se evidentira samo jedna razlika zbog revalorizacije zlata, koja se temelji na cijeni određene jedinice težine zlata u eurima, dobivenoj na temelju tečaja EUR/USD na datum tromjesečne revalorizacije. Za stranu valutu, uključujući bilančne i izvanbilančne transakcije, revalorizacija se provodi za svaku valutu posebno. Za potrebe ovog članka, udjeli u posebnim pravima vučenja, uključujući određene pojedinačne udjele u stranim valutama, koja su osnovica za košaricu valuta za posebna prava vučenja, tretiraju se kao jedan udio. Za vrijednosne papire, revalorizacija se provodi prema pojedinim oznakama, odnosno prema istom broju ISIN/vrsti, pri čemu se ugrađene opcije neće razdvajati za potrebe vrednovanja. Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike ili koji su uključeni u stavke ‚Ostala financijska imovina’ ili ‚Razno’ tretiraju se kao zasebni udjeli.

4.   Knjiženje revalorizacije poništava se na kraju sljedećeg tromjesečja, osim za nerealizirane gubitke koji se evidentiraju u računu dobiti i gubitka na kraju godine. Tijekom tromjesečja transakcije se iskazuju po transakcijskim cijenama i tečajevima.

5.   Vrijednosni papiri koji se razvrstavaju kao oni koji se drže do dospijeća tretiraju se kao zasebni udjeli, koji se vrednuju po amortiziranom trošku i podliježu umanjenju. Isti tretman primjenjuje se na neutržive vrijednosne papire i vrijednosne papire koji se drže za potrebe monetarne politike koji su evidentirani po amortiziranom trošku. Vrijednosni papiri koji su razvrstani u one koji se drže do dospijeća mogu se prodati prije njihova dospijeća u svakom od navedenih slučajeva:

(a)

ako se smatra da prodana količina nije značajna u usporedbi s ukupnim iznosom portfelja vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća;

(b)

ako se vrijednosni papiri prodaju tijekom mjeseca koji prethodi datumu dospijeća;

(c)

u iznimnim okolnostima, kao što je značajno pogoršanje kreditne sposobnosti izdavatelja.”

;

2.

U članku 13., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Premije ili diskonti koji proizlaze iz izdanih i kupljenih vrijednosnih papira, izračunavaju se i prikazuju kao dio kamatnog prihoda, i amortiziraju se tijekom preostalog ugovornog razdoblja do dospijeća vrijednosnih papira, bilo prema linearnoj metodi bilo prema metodi interne stope prinosa. Međutim, metoda interne stope prinosa obvezna je za diskontirane vrijednosne papire koji u trenutku stjecanja imaju preostalo dospijeće dulje od godinu dana.”

3.

u članku 15., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kamatni ugovori o razmjeni, ročnice, terminski ugovori o kamatnoj stopi, ostali kamatni instrumenti i opcije, osim opcija ugrađenih u vrijednosne papire, evidentiraju se i revaloriziraju po pojedinačnim stavkama. Ti se instrumenti tretiraju odvojeno od ostalih bilančnih stavki.”

4.

Članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Naknade se iskazuju u računu dobiti i gubitka.”

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Kamatni ugovori o razmjeni koji nisu poravnati preko središnje klirinške protustranke revaloriziraju se pojedinačno i ako je to potrebno, preračunavaju u euro po promptnom deviznom tečaju. Preporučuje se da se nerealizirani gubici, iskazani u računu dobiti i gubitka na kraju godine, amortiziraju idućih godina, da u slučaju terminskih kamatnih ugovora o razmjeni amortizacija započne od datuma valute transakcije i da amortizacija bude linearna. Nerealizirani revalorizacijski dobici knjiže se u korist računa revalorizacije.”

;

(c)

dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Za kamatne ugovore o razmjeni koji su poravnati preko središnje klirinške protustranke:

(a)

početna marža evidentira se kao zasebna imovina ako je položena u gotovini. Ako je položena u obliku vrijednosnih papira, ostaje nepromijenjena u bilanci;

(b)

dnevne promjene varijacijske marže evidentiraju se u računu dobiti i gubitka i utječu na valutnu poziciju;

(c)

sastavnica obračunatih kamata razdvaja se od realiziranog rezultata i iskazuje na bruto osnovi na računu dobiti i gubitka.”

;

5.

U članku 22., stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Uz iznimku opcija ugrađenih u vrijednosne papire, svaki opcijski ugovor revalorizira se pojedinačno. Nerealizirani gubici iskazani u računu dobiti i gubitka ne poništavaju se u idućim godinama na teret nerealiziranih dobitaka. Nerealizirani revalorizacijski dobici knjiže se u korist računa revalorizacije. Nerealizirani gubici po jednoj opciji ne smiju se netirati s nerealiziranim dobicima po nekoj drugoj opciji.”

;

6.

Prilogu II. dodaju se sljedeće definicije:

„—    Središnja klirinška protustranka (CCP) : subjekt koji pravno posreduje između protustranaka u ugovorima kojima se trguje na financijskim tržištima tako da postaje kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu.”

;

7.

u Prilogu III. točka 2.2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.2

Obračuni za kuponske kamate i amortizacija premije ili diskonta, provode se i knjiže od datuma namire kupnje vrijednosnog papira do datuma namire prodaje, ili do datuma ugovorenog dospijeća.”

;

8.

Prilog IV. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Smjernici.

Članak 2.

Stupanje na snagu

1.   Ova Smjernica stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviještene nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro.

2.   Središnje banke Eurosustava postupat će se u skladu s ovom Smjernicom od 31. prosinca 2014.

Članak 3.

Adresati

Ova Smjernica upućena je svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 15. prosinca 2014.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica ESB/2010/20 od 11. studenoga 2010. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (SL L 35, 9.2.2011., str. 31.).

(2)  Odluka ESB/2014/40 od 15. listopada 2014. o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica (SL L 335, 22.11.2014., str. 22.).

(3)  Odluka (EU) 2015/5 Europske središnje banke od 19. studenoga 2014. o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom (ESB/2014/45) (SL L 1, 6.1.2015., str. 4.).


PRILOG

„PRILOG IV.

SASTAV I PRAVILA VREDNOVANJA BILANCE  (1)

IMOVINA

Bilančna stavka (2)

Kategorizacija sadržaja bilančnih stavki

Načelo vrednovanja

Opseg primjene (3)

1.

1.

Zlato i potraživanja u zlatu

Fizičko zlato, tj. poluge, kovanice, pločice, grumeni u pohrani ili ‚u izradi’. Nefizičko zlato, poput salda u zlatu na računima po viđenju (neraspoređeni računi), oročeni depoziti i potraživanja u zlatu koja proizlaze iz sljedećih transakcija: (a) više ili niže vrednovane transakcije; i (b) zamjene lokacije zlata ili čistoće zlata, ako je razlika između izdavanja i primitka veća od jednoga radnog dana

Tržišna vrijednost

Obvezno

2.

2.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti

Potraživanja nominirana u stranoj valuti od drugih ugovornih strana, koje su rezidenti izvan europodručja, uključujući međunarodne i nadnacionalne institucije i središnje banke izvan europodručja

 

 

2.1.

2.1.

Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF)

(a)

Prava vučenja u sklopu tranše pričuve (neto)

Nacionalna kvota minus stanja u eurima na raspolaganju MMF-u. Račun br. 2 MMF-a (račun za administrativne troškove u eurima) može biti uključen u tu stavku ili u stavku ‚Obveze u eurima prema rezidentima izvan euro područja’

(a)

Prava vučenja u sklopu tranše pričuve (neto)

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

Obvezno

(b)

Posebna prava vučenja

Udjeli u posebnim pravima vučenja (bruto)

(b)

Posebna prava vučenja

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

Obvezno

(c)

Ostala potraživanja

Opći sporazumi o zaduživanju, krediti iz posebnih sporazuma o zaduživanju, depoziti u fondovima kojima upravlja MMF

(c)

Ostala potraživanja

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

Obvezno

2.2.

2.2.

Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja, osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti, obratne repo transakcije

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

Obvezno

(b)

Ulaganja u vrijednosne papire izvan europodručja, osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, vlasnički instrumenti koji se drže kao dio deviznih pričuva, svi izdani od rezidenata izvan europodručja

(b)

i.

Utrživi vrijednosni papiri, osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

ii.

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena i tržišni tečaj

Obvezno

(c)

Inozemni krediti (depoziti) izvan europodručja, osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

(c)

Inozemni krediti

Depoziti po nominalnoj vrijednosti, preračunati po tržišnom tečaju

Obvezno

(d)

Ostala inozemna imovina

Novčanice i kovanice izvan europodručja

(d)

Ostala inozemna imovina

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

Obvezno

3.

3.

Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti

(a)

Ulaganja u vrijednosne papire unutar europodručja, osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, vlasnički instrumenti koji se drže kao dio deviznih pričuva, svi izdani od rezidenata europodručja

(a)

i.

Utrživi vrijednosni papiri, osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

ii.

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju i tržišni tečaj

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena i tržišni tečaj

Obvezno

(b)

Ostala potraživanja od rezidenata europodručja, osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Krediti, depoziti, obratne repo transakcije, ostalo kreditiranje

(b)

Ostala potraživanja

Depoziti po nominalnoj vrijednosti, preračunati po tržišnom tečaju

Obvezno

4.

4.

Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima

 

 

 

4.1.

4.1.

Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti. Obratne repo transakcije povezane s upravljanjem vrijednosnim papirima nominiranima u eurima

(a)

Salda kod banaka izvan europodručja

Nominalna vrijednost

Obvezno

(b)

Ulaganja u vrijednosne papire izvan europodručja, osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

Vlasnički vrijednosni papiri, mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta, svi izdani od strane rezidenata izvan europodručja

(b)

i.

Utrživi vrijednosni papiri, osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

ii.

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

iv.

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

Obvezno

(c)

Krediti izvan europodručja, osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’

(c)

Krediti izvan europodručja

Depoziti po nominalnoj vrijednosti

Obvezno

(d)

Vrijednosni papiri, osim onih pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’, koje izdaju subjekti izvan europodručja

Vrijednosni papiri koje izdaju nadnacionalne i međunarodne organizacije, npr. Europska investicijska banka, bez obzira na njihovu zemljopisnu lokaciju

(d)

i.

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

ii.

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

iii.

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

4.2.

4.2.

Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

Kreditiranje u skladu s uvjetima iz ERM II

Nominalna vrijednost

Obvezno

5.

5.

Krediti kreditnim institucijama iz europodručja vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima

Stavke 5.1. do 5.5.: transakcije u skladu s odgovarajućim instrumentima monetarne politike, opisane u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14 Europske središnje banke (4)

 

 

5.1.

5.1.

Glavne operacije refinanciranja

Redovite obratne transakcije kojima se osigurava likvidnost, s tjednom učestalošću i uobičajenim dospijećem od tjedan dana

Nominalna vrijednost ili repo trošak

Obvezno

5.2.

5.2.

Operacije dugoročnijeg refinanciranja

Redovite obratne transakcije kojima se osigurava likvidnost, s mjesečnom učestalošću i uobičajenim dospijećem od 3 mjeseca

Nominalna vrijednost ili repo trošak

Obvezno

5.3.

5.3.

Obratne operacije fine prilagodbe

Obratne transakcije koje se provode kao povremene transakcije za potrebe fine prilagodbe

Nominalna vrijednost ili repo trošak

Obvezno

5.4.

5.4.

Obratne strukturne operacije

Obratne transakcije kojima se strukturna pozicija Eurosustava prilagođava u odnosu na financijski sektor

Nominalna vrijednost ili repo trošak

Obvezno

5.5.

5.5.

Mogućnost posudbe na kraju dana

Prekonoćni kredit za likvidnost po unaprijed određenoj kamatnoj stopi na temelju prihvatljive imovine (stalno raspoloživa mogućnost)

Nominalna vrijednost ili repo trošak

Obvezno

5.6.

5.6.

Krediti vezani uz poziv na uplatu marže

Dodatni kredit kreditnim institucijama, koji proizlazi iz povećanja vrijednosti odnosne imovine s obzirom na drugi kredit tim kreditnim institucijama.

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

Obvezno

6.

6.

Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima

Tekući računi, oročeni depoziti, prekonoćni depoziti, obratne repo transakcije povezane s upravljanjem portfeljima vrijednosnih papira pod stavkom imovine 7. ‚Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima’, uključujući transakcije koje proizlaze iz preoblikovanja nekadašnjih deviznih pričuva europodručja i druga potraživanja. Korespondentni računi u drugim stranim kreditnim institucijama europodručja. Ostala potraživanja i operacije koje nisu povezane s operacijama monetarne politike Eurosustava. Sva potraživanja koja proizlaze iz operacija monetarne politike koje je započeo NSB prije pridruživanja Eurosustavu.

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

Obvezno

7.

7.

Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima

 

 

 

7.1.

7.1.

Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike

Vrijednosni papiri izdani u europodručju koji se drže za potrebe monetarne politike. Dužnički certifikati ESB-a koji su kupljeni za potrebe fine prilagodbe

(a)

Utrživi vrijednosni papiri

Iskazuju se ovisno o stajalištima monetarne politike:

i.

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

ii.

Trošak nabave koji podliježe umanjenju (trošak nabave kada se umanjenje pokriva rezervacijom pod stavkom obveza 13. točkom (b) ‚Rezervacije’)

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

(b)

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

7.2.

7.2.

Ostali vrijednosni papiri

Vrijednosni papiri osim onih pod stavkom imovine 7.1. ‚Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike’ i pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’, mjenice i obveznice, blagajnički zapisi, obveznice bez kupona, vrijednosni papiri novčanog tržišta u izravnom vlasništvu, uključujući državne vrijednosne papire koji potječu još iz vremena prije EMU, nominirani u eurima. Vlasnički instrumenti

(a)

Utrživi vrijednosni papiri, osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

(b)

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

(c)

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Obvezno

(d)

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

Obvezno

8.

8.

Dug opće države nominiran u eurima

Potraživanja od države koja proizlaze iz vremena prije EMU (neutrživi vrijednosni papiri, krediti)

Depoziti/krediti po nominalnoj vrijednosti, neutrživi vrijednosni papiri po trošku nabave

Obvezno

9.

Potraživanja unutar Eurosustava+)

 

 

 

9.1.

Sudjelujući udio u ESB-u+)

Stavka samo u bilanci NSB-a

Udio u kapitalu ESB-a svakog NSB-a, u skladu s Ugovorom i mjerodavnim ključem kapitala i doprinosima u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a

Trošak nabave

Obvezno

9.2.

Potraživanja koja odgovaraju prijenosu deviznih pričuva+)

Stavka samo u bilanci NSB-a

Potraživanja od ESB-a nominirana u eurima s obzirom na početne i dodatne prijenose deviznih pričuva prema članku 30. Statuta ESSB-a

Nominalna vrijednost

Obvezno

9.3.

Potraživanja vezana uz izdavanje dužničkih certifikata ESB-a+)

Stavka samo u bilanci ESB-a

Potraživanja unutar Eurosustava od nacionalnih središnjih banka, koja proizlaze iz izdavanja dužničkih certifikata ESB-a

Trošak nabave

Obvezno

9.4.

Neto potraživanja koja se odnose na raspodjelu euro novčanica unutar Eurosustava+)  (*)

Za nacionalne središnje banke: neto potraživanje povezano s primjenom ključa za raspodjelu novčanica, tj. uključujući salda unutar Eurosustava, povezana s izdavanjem euronovčanica od strane ESB-a, kompenzacijskim iznosom i njegovim uknjiženjem u svrhu uravnoteženja, kao što je određeno Odlukom ESB/2010/23 (5)

Za ESB: potraživanja povezana s izdavanjem novčanica od ESB-a, u skladu s Odlukom ESB/2010/29

Nominalna vrijednost

Obvezno

9.5.

Ostala potraživanja unutar Eurosustava (neto)+)

Neto pozicija sljedećih podstavki:

 

 

(a)

neto potraživanja koja proizlaze iz salda na računima u sustavu TARGET2 i na korespondentnim računima nacionalnih središnjih banaka, tj. neto iznos potraživanja i obveza — vidjeti također stavku obveza 10.4. ‚Ostale obveze unutar Eurosustava (neto)’

(a)

Nominalna vrijednost

Obvezno

(b)

potraživanja na osnovi razlike između monetarnog prihoda koji se udružuje i preraspoređuje. Relevantno samo za razdoblje između knjiženja monetarnog prihoda kao dio postupaka na kraju godine i njegove namire posljednjeg radnog dana u siječnju svake godine

(b)

Nominalna vrijednost

Obvezno

(c)

ostala moguća potraživanja unutar Eurosustava, nominirana u eurima, uključujući privremeno raspoređivanje prihoda ESB-a (*)

(c)

Nominalna vrijednost

Obvezno

9.

10.

Stavke u postupku namire

Salda na računu za namiru (potraživanja), uključujući čekove u optjecaju

Nominalna vrijednost

Obvezno

9.

11.

Ostala imovina

 

 

 

9.

11.1.

Kovanice europodručja

Eurokovanice ako NSB nije zakoniti izdavatelj

Nominalna vrijednost

Obvezno

9.

11.2.

Materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina

Zemljišta i zgrade, namještaj i oprema uključujući računalnu opremu, softver

Trošak nabave umanjen za amortizaciju

Preporučeno

 

Stopa amortizacije:

računala i njihov hardver/softver i motorna vozila: 4 godine

oprema, namještaj i postrojenje u zgradi: 10 godina

zgrade i kapitalizirani glavni troškovi obnove: 25 godina

Kapitalizacija rashoda: ograničenog iznosa (manje od 10 000 eura bez PDV-a: bez kapitalizacije)

 

9.

11.3.

Ostala financijska imovina

Sudjelujući udjeli i ulaganja u društva kćeri vlasnički vrijednosni papiri koji se drže iz strateških razloga/razloga politike

Vrijednosni papiri, uključujući vlasničke vrijednosne papire i druge financijske instrumente i salda (npr. oročeni depoziti i tekući računi), koji se drže kao namjenski portfelj

Obratne repo transakcije s kreditnim institucijama, vezane uz upravljanje portfeljima vrijednosnih papira iz ove stavke

(a)

Utrživi vlasnički instrumenti

Tržišna cijena

Preporučeno

(b)

Sudjelujući udjeli i nelikvidne dionice i svi ostali vlasnički instrumenti koji se drže kao trajno ulaganje

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Preporučeno

(c)

Ulaganje u društva kćeri ili značajni udjeli

Neto vrijednost imovine

Preporučeno

(d)

Utrživi vrijednosni papiri osim onih koji se drže do dospijeća

Tržišna cijena

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Preporučeno

(e)

Utrživi vrijednosni papiri razvrstani kao oni koji se drže do dospijeća ili kao trajno ulaganje

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Preporučeno

(f)

Neutrživi vrijednosni papiri

Trošak nabave koji podliježe umanjenju

Sve premije ili diskonti se amortiziraju

Preporučeno

(g)

Salda u bankama i krediti

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju ako su salda ili depoziti nominirani u stranim valutama

Preporučeno

9.

11.4.

Revalorizacijske razlike za izvanbilančne instrumente

Rezultati vrednovanja terminskih ugovora u stranoj valuti, valutnih ugovora o razmjeni, kamatnih ugovora o razmjeni (osim u slučaju primjene dnevne varijacijske marže), terminskih ugovora o kamatnoj stopi, terminskih transakcija vrijednosnim papirima, promptnih transakcija u stranoj valuti od datuma trgovanja do datuma namire

Neto pozicija između terminskog i promptnog, po tržišnom tečaju

Obvezno

9.

11.5.

Obračunati prihodi i unaprijed plaćeni troškovi

Prihod koji nije dospio u izvještajnom razdoblju, no može se pripisati izvještajnom razdoblju. Unaprijed plaćeni rashodi i plaćene obračunate kamate (tj. obračunate kamate kupljene s vrijednosnim papirom).

Nominalna vrijednost, devize preračunate po tržišnom tečaju

Obvezno

9.

11.6.

Razno

Predujmovi, krediti i druge manje stavke.

Prolazni računi revalorizacije (bilančna stavka samo tijekom godine: nerealizirani gubici na datume revalorizacije tijekom godine, koji nisu pokriveni odgovarajućim računima revalorizacije pod stavkom obveza ‚Računi revalorizacije’). Zajmovi na povjereničkoj osnovi. Ulaganja povezana s depozitima u zlatu klijenata. Kovanice nominirane u jedinicama nacionalnih valuta europodručja. Tekući izdaci (neto akumulirani gubitak), gubitak iz prethodne godine prije pokrića. Neto mirovinska sredstva

Nominalna vrijednost ili trošak nabave

Preporučeno

Prolazni računi revalorizacije

Revalorizacijska razlika između prosječnog troška i tržišne vrijednosti, devize preračunate po tržišnom tečaju

Obvezno

Ulaganja povezana s depozitima u zlatu klijenata

Tržišna vrijednost

Obvezno

Nepodmirena potraživanja koja proizlaze iz statusa neispunjavanja obveza drugih ugovornih stranki Eurosustava u sklopu kreditnih operacija Eurosustava

Nepodmirena potraživanja (koja proizlaze iz statusa neispunjavanja obveza)

Nominalna/nadoknadiva vrijednost (prije/nakon podmirenja gubitaka)

Obvezno

Imovina ili potraživanja (od trećih stranki) prisvojena i/ili stečena u sklopu realizacije kolaterala koji su ponudile druge ugovorne strane Eurosustava koje nisu ispunile svoju obvezu

Imovina ili potraživanja (koja proizlaze iz statusa neispunjavanja obveza)

Trošak nabave (preračunat po tržišnom tečaju u vrijeme stjecanja ako je financijska imovina nominirana u stranoj valuti)

Obvezno

12.

Gubitak tekuće godine

 

Nominalna vrijednost

Obvezno


OBVEZE

Bilančna stavka (6)

Kategorizacija sadržaja bilančnih stavki

Načelo vrednovanja

Opseg primjene (7)

1.

1.

Novčanice u optjecaju  (**)

(a)

Euronovčanice, plus/minus usklađenja koja se odnose na primjenu ključa za raspodjelu novčanica u skladu s Odlukom ESB/2010/23 i Odlukom ESB/2010/29

(a)

Nominalna vrijednost

Obvezno

(b)

Novčanice nominirane u jedinicama nacionalne valute europodručja u godini prelaska na gotovinu eura

(b)

Nominalna vrijednost

Obvezno

2.

2.

Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima

Stavke 2.1., 2.2., 2.3., i 2.5.: depoziti u eurima, kao što je opisano u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14

 

 

2.1.

2.1.

Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva)

Eurski računi kreditnih institucija koji su uključeni u popis financijskih institucija koje podliježu minimalnim pričuvama prema Statutu ESSB-a. Ova stavka ponajprije sadržava račune koji se upotrebljavaju radi držanja minimalnih pričuva

Nominalna vrijednost

Obvezno

2.2.

2.2.

Novčani depozit

Prekonoćni depoziti uz unaprijed određenu kamatnu stopu (stalno raspoloživa mogućnost)

Nominalna vrijednost

Obvezno

2.3.

2.3.

Oročeni depoziti

Povlačenje za potrebe apsorpcije likvidnosti zbog operacija fine prilagodbe

Nominalna vrijednost

Obvezno

2.4.

2.4.

Obratne operacije fine prilagodbe

Transakcije povezane s monetarnom politikom s ciljem apsorpcije likvidnosti

Nominalna vrijednost ili repo trošak

Obvezno

2.5.

2.5.

Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže

Depoziti kreditnih institucija koji proizlaze iz smanjenja vrijednosti odnosne imovine po kreditima tim kreditnim institucijama

Nominalna vrijednost

Obvezno

3.

3.

Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima

Repo transakcije u vezi s istodobnim obratnim repo transakcijama za upravljanje portfeljima vrijednosnih papira u sklopu stavke imovine pod točkom 7. ‚Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima’. Ostale operacije koje nisu povezane s operacijama monetarne politike Eurosustava. Bez tekućih računa kreditnih institucija. Sve obveze/depoziti koji proizlaze iz operacija monetarne politike koje je započela središnja banka prije pridruživanja Eurosustavu

Nominalna vrijednost ili repo trošak

Obvezno

4.

4.

Izdani dužnički certifikati

Samo bilančna stavka ESB-a — za nacionalne središnje banke prijelazna stavka bilance.

Dužnički certifikati kao što su opisani u Prilogu I. Smjernici ESB/2011/14. Diskontni zapis, izdan s ciljem apsorpcije likvidnosti

Trošak nabave

Svi diskonti se amortiziraju

Obvezno

5.

5.

Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima

 

 

 

5.1.

5.1.

Opća država

Tekući računi, oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev

Nominalna vrijednost

Obvezno

5.2.

5.2.

Ostale obveze

Tekući računi osoblja, trgovačkih društava i klijenata, uključujući financijske institucije na popisu institucija izuzetih od obveze držanja obveznih pričuva (vidjeti stavku obveza pod 2.1. ‚Tekući računi’); oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev

Nominalna vrijednost

Obvezno

6.

6.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima

Tekući računi, oročeni depoziti, depoziti koji se vraćaju na zahtjev, uključujući račune koji se drže za potrebe plaćanja i računi koji se drže za potrebe upravljanja pričuvama: drugih banaka, središnjih banaka, međunarodnih/nadnacionalnih institucija, uključujući Europsku komisiju; tekući računi ostalih deponenata. Repo transakcije vezane uz istodobne obratne repo transakcije za upravljanje vrijednosnim papirima nominiranima u eurima.

Salda na računima sustava TARGET2 središnjih banaka država članica čija valuta nije euro

Nominalna vrijednost ili repo trošak

Obvezno

7.

7.

Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti

Tekući računi, obveze u sklopu repo transakcija, obično investicijske transakcije u kojima se upotrebljava imovina u stranoj valuti ili zlato

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

Obvezno

8.

8.

Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti

 

 

 

8.1.

8.1.

Depoziti, salda i ostale obveze

Tekući računi. Obveze u sklopu repo transakcija; obično investicijske transakcije u kojima se upotrebljava imovina u stranoj valuti ili zlato

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

Obvezno

8.2.

8.2.

Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II

Zaduživanje u skladu s uvjetima ERM II

Nominalna vrijednost, preračunata po tržišnom tečaju

Obvezno

9.

9.

Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF

Stavka nominirana u posebnim pravima vučenja koja pokazuje iznos posebnih prava vučenja koja je prvobitno dodijelio MMF određenoj državi/NSB-u

Nominalna vrijednost, preračunavanje po tržišnom tečaju

Obvezno

10.

Obveze unutar Eurosustava+)

 

 

 

10.1.

Obveze koje odgovaraju prijenosu deviznih pričuva+)

Stavka samo u bilanci ESB-a, nominirana u eurima

Nominalna vrijednost

Obvezno

10.2.

Obveze povezane s izdavanjem dužničkih certifikata ESB-a+)

Stavka samo u bilanci NSB-a

Obveza unutar Eurosustava prema ESB-u, koja proizlazi iz izdavanja dužničkih certifikata ESB-a

Trošak nabave

Obvezno

10.3.

Neto obveze povezane s raspodjelom euro novčanica unutar Eurosustava +),  (**)

Stavka samo u bilanci NSB-a.

Za nacionalne središnje banke: neto obveza povezana s primjenom ključa za raspodjelu novčanica, tj. uključujući salda unutar Eurosustava koja se odnose na izdavanje novčanica od ESB-a, kompenzacijski iznos i njegovo uknjiženje u svrhu uravnoteženja kao što je definirano Odlukom ESB/2010/23.

Nominalna vrijednost

Obvezno

10.4.

Ostale obveze unutar Eurosustava (neto)+)

Neto pozicija sljedećih podstavki:

 

 

(a)

neto obveze koje proizlaze iz salda na računima u sustavu TARGET2 i na korespondentnim računima nacionalnih središnjih banaka, tj. neto iznos potraživanja i obveza — vidjeti također stavku imovine 9.5. ‚Ostala potraživanja unutar Eurosustava (neto)’

(a)

Nominalna vrijednost

Obvezno

(b)

obveze na osnovi razlike između monetarnog prihoda koji se udružuje i preraspoređuje. Relevantno samo za razdoblje između knjiženja monetarnog prihoda kao dio postupaka na kraju godine i njegove namire posljednjeg radnog dana u siječnju svake godine

(b)

Nominalna vrijednost

Obvezno

(c)

ostale moguće obveze unutar Eurosustava, nominirane u eurima, uključujući privremeno raspoređivanje prihoda ESB-a (**)

(c)

Nominalna vrijednost

Obvezno

10.

11.

Stavke u postupku namire

Salda na računima za namiru (obveze), uključujući tokove žiro doznaka

Nominalna vrijednost

Obvezno

10.

12.

Ostale obveze

 

 

 

10.

12.1.

Revalorizacijske razlike za izvanbilančne instrumente

Rezultati vrednovanja terminskih ugovora u stranoj valuti, valutnih ugovora o razmjeni, kamatnih ugovora o razmjeni (osim u slučaju primjene dnevne varijacijske marže), terminskih ugovora o kamatnoj stopi, terminskih transakcija vrijednosnim papirima, promptnih transakcija u stranoj valuti od datuma trgovanja do datuma namire

Neto pozicija između terminskog i promptnog, po tržišnom tečaju

Obvezno

10.

12.2.

Obračunati rashodi i odgođeni prihodi

Troškovi koji dospijevaju u budućem razdoblju, no odnose se na izvještajno razdoblje. Prihod primljen u izvještajnom razdoblju, no odnosi se na buduće razdoblje

Nominalna vrijednost, devize preračunate po tržišnom tečaju

Obvezno

10.

12.3.

Razno

Prolazni porezni računi. Računi za pokriće kredita ili garancija u stranoj valuti. Repo transakcije s kreditnim institucijama u vezi s istovremenim obratnim repo transakcijama za upravljanje portfeljima vrijednosnih papira pod stavkom imovine 11.3. ‚Ostala financijska imovina’. Obvezni depoziti, osim depozita pričuve. Ostale manje stavke. Tekući prihod (neto akumulirana dobit), dobit iz prethodne godine prije raspodjele. Obveze na povjereničkoj osnovi. Depoziti u zlatu klijenata. Kovanice u optjecaju u slučaju da je NSB zakoniti izdavatelj. Novčanice u optjecaju, nominirane u jedinicama nacionalne valute euro područja, koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja, ali su još uvijek u optjecaju nakon godine prelaska na gotovinu eura, ako već nisu iskazane pod stavkom obveza ‚Rezervacije’. Neto mirovinske obveze.

Nominalna vrijednost ili (repo) trošak

Preporučeno

Depoziti u zlatu klijenata

Tržišna vrijednost

Depoziti u zlatu klijenata: obvezno

10.

13.

Rezervacije

(a)

Za mirovine, za rizike tečaja, kamatnih stopa, kredita i cijene zlata i za ostale svrhe, npr. očekivani budući rashodi, rezervacije za jedinice nacionalne valute europodručja, koje su prestale biti zakonsko sredstvo plaćanja, ali su još uvijek u optjecaju nakon godine prelaska na gotovinu eura, ako već nisu iskazane pod stavkom obveza 12.3. ‚Ostale obveze/Razno’

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka ESB-u, u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a, konsolidiraju se s odgovarajućim iznosima iz stavke imovine 9.1. ‚Sudjelujući udjeli u ESB-u’+)

(a)

Trošak nabave/nominalna vrijednost

Preporučeno

(b)

Za rizik druge ugovorne strane ili kreditni rizik koji proizlazi iz operacija monetarne politike

(b)

Nominalna vrijednost (razmjerno s ključem upisanog kapitala ESB-a, na temelju vrednovanja na kraju godine od strane Upravnog vijeća ESB-a)

Obvezno

11.

14.

Računi revalorizacije

Računi revalorizacije koji se odnose na kretanje cijena za zlato, za sve vrste vrijednosnih papira nominiranih u eurima, za sve vrste vrijednosnih papira nominiranih u stranoj valuti, za opcije; razlike u tržišnom vrednovanju koje se odnose na izvedenice za kamatni rizik, računi revalorizacije koji se odnose na kretanje tečaja za svaku neto valutnu poziciju, uključujući valutne ugovore o razmjeni/terminske ugovore u stranoj valuti i posebna prava vučenja

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka ESB-u, u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a, konsolidiraju se s odgovarajućim iznosima iz stavke imovine 9.1. ‚Sudjelujući udjeli u ESB-u’+)

Revalorizacijska razlika između prosječnog troška i tržišne vrijednosti, devize preračunate po tržišnom tečaju

Obvezno

12.

15.

Kapital i pričuve

 

 

 

12.

15.1.

Kapital

Uplaćeni kapital — kapital ESB-a konsolidira se s udjelima u kapitalu nacionalnih središnjih banaka

Nominalna vrijednost

Obvezno

12.

15.2.

Pričuve

Zakonske pričuve i ostale pričuve. Zadržana dobit

Doprinosi nacionalnih središnjih banaka ESB-u, u skladu s člankom 48. stavkom 2. Statuta ESSB-a, konsolidiraju se s odgovarajućim iznosima iz stavke imovine 9.1. ‚Sudjelujući udjeli u ESB-u’+)

Nominalna vrijednost

Obvezno

10.

16.

Dobit tekuće godine

 

Nominalna vrijednost

Obvezno


(*)  Stavke koje treba uskladiti. Vidjeti uvodnu izjavu 5. iz ove Smjernice.

(1)  Objavu koja se odnosi na euro novčanice u optjecaju, naknadu na neto potraživanja/obveze unutar Eurosustava, koji proizlaze iz raspodjele euro novčanica unutar Eurosustava, i monetarni prihod, treba uskladiti u objavljenim godišnjim financijskim izvještajima nacionalnih središnjih banaka. Stavke koje treba uskladiti označene su zvjezdicom u prilozima IV., VIII. i IX.

(2)  Broj u prvom stupcu odnosi se na formate bilance iz priloga V., VI. i VII. (tjedni financijski izvještaji i konsolidirana godišnja bilanca Eurosustava). Broj u drugom stupcu odnosi se na format bilance iz Priloga VIII. (godišnja bilanca središnje banke). Stavke označene s ‚+)’ konsolidiraju se u tjednim financijskim izvještajima Eurosustava.

(3)  Sastav i pravila vrednovanja navedeni u ovom Prilogu smatraju se obveznima za izvještaje ESB-a i za svu značajnu imovinu i obveze u izvještajima nacionalnih središnjih banaka za potrebe Eurosustava, odnosno značajnu za djelovanje Eurosustava.

(4)  Smjernica ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (SL L 331, 14.12.2011., str. 1.).

(5)  Odluka ESB/2010/23 od 25. studenoga 2010. o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (SL L 35, 9.2.2011., str. 17.).

(**)  Stavke koje treba uskladiti. Vidjeti uvodnu izjavu 5. iz ove Smjernice.

(6)  Broj u prvom stupcu odnosi se na formate bilance iz priloga V., VI. i VII. (tjedni financijski izvještaji i konsolidirana godišnja bilanca Eurosustava). Broj u drugom stupcu odnosi se na format bilance iz Priloga VIII. (godišnja bilanca središnje banke). Stavke označene s ‚+)’ konsolidiraju se u tjednim financijskim izvještajima Eurosustava.

(7)  Sastav i pravila vrednovanja navedeni u ovom Prilogu smatraju se obveznima za izvještaje ESB-a i za svu značajnu imovinu i obveze u izvještajima nacionalnih središnjih banaka za potrebe Eurosustava, odnosno značajnu za djelovanje Eurosustava.”


POSLOVNICI

13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/88


IZMJENA 1/2014 POSLOVNIKA NADZORNOG ODBORA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE OD15. PROSINCA 2014.

NADZORNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 26. stavak 12.,

uzimajući u obzir Odluku ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke (2), a posebno njezin članak 13.d,

budući da:

(1)

Člankom 11. stavkom 3. četvrtom rečenicom Poslovnika Nadzornog odbora Europske središnje banke (3) (u daljnjem tekstu „Poslovnik”) predviđa se preispitivanje raspoređivanja nacionalnih nadležnih tijela u četiri grupe uspostavljene kako bi se utvrdila zastupljenost Nadzornog odbora u Upravljačkom odboru, kako je navedeno u Prilogu Poslovniku, kada država članica usvoji euro.

(2)

Sudjelovanje litavskih nacionalnih nadležnih tijela u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu, koje je posljedica usvajanja eura u Litvi 1. siječnja 2015. (4), znači da litavska nacionalna nadležna tijela moraju biti uključena u jednu od četiri grupe iz uvodne izjave 1., u skladu s pravilima utvrđenim u članku 11. stavku 3. drugoj i petoj rečenici Poslovnika.

(3)

Poslovnik bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU IZMJENU POSLOVNIKA:

Članak 1.

Izmjena

Prilog Poslovniku zamjenjuje se Prilogom ovoj izmjeni.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova izmjena Poslovnika stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 15. prosinca 2014.

Predsjednica Nadzornog odbora

Danièle NOUY


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 80, 18.3.2004., str. 33.

(3)  SL L 182, 21.6.2014., str. 59.

(4)  Odluka Vijeća 2014/509/EU od 23. srpnja 2014. o usvajanju eura u Litvi 1. siječnja 2015. (SL L 228, 31.7.2014., str. 29.).


PRILOG

„PRILOG

SUSTAV ROTACIJE

Za potrebe članka 11. stavka 3. primjenjuje se sljedeći sustav rotacije, na temelju podataka na dan 31. prosinca 2014.:

Grupa

Država članica sudionica

Broj mjesta u Upravljačkom odboru

1

DE

1

FR

2

ES

1

IT

NL

3

BE

2

IE

EL

LU

AT

PT

FI

4

EE

1”

CY

LV

LT

MT

SI

SK


Ispravci

13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/90


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 517/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu cilja Unije za smanjenje prevalencije određenih serotipova salmonele u kokoši nesilica vrste Gallus gallus i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 i Uredbe Komisije (EU) br. 200/2010

( Službeni list Europske unije L 138 od 26. svibnja 2011. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 23 od 28. listopada 2014.)

Stranica 190., uvodne izjave 8. i 9., te stranica 191., članak 1. stavak 1. treći podstavak, članak 3. „Izmjena Uredbe (EZ) br. 2160/2003” te članak 4. „Izmjena Uredbe (EU) br. 200/2010”:

umjesto:

„1,4,[5],12:i:-”;

treba stajati:

1,4,[5],12:i:-”.


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/90


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1086/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 2073/2005 o salmoneli u svježem mesu peradi

( Službeni list Europske unije L 281 od 28. listopada 2011. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 03/ sv. 60 od 28. lipnja 2013.)

Na stranici 279., u uvodnoj izjavi 13. i na stranici 10., u Prilogu, u točki 1. kojom se izmjenjuje Prilog I. Uredbi (EZ) br. 2073/2005, u bilješci 21. tablice:

umjesto:

„1,4,[5],12:i:-”;

treba stajati:

1,4,[5],12:i:-”.


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/90


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 200/2012 od 8. ožujka 2012. o cilju Unije za smanjenje prevalencije bakterija Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u jatima tovnih pilića, kako je predviđen u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

( Službeni list Europske unije L 71 od 9. ožujka 2012. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 03/Sv. 61 od 16. srpnja 2013.)

Stranica 150., uvodna izjava 8. (dvaput) te članak 1., stavak 1., drugi podstavak; stranica 153., Prilog, točka 4.2., prvi podstavak, podtočka (c):

umjesto:

„1,4,[5],12:i:-”;

treba stajati:

1,4,[5],12:i:-”.


13.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 68/91


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 1190/2012 od 12. prosinca 2012. o cilju Unije za smanjenje prisutnosti Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium kod jata pura kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

( Službeni list Europske unije L 340 od 13. prosinca 2012. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 25 od 28. listopada 2014.)

Na stranici 26., dva puta u uvodnoj izjavi 8. i u članku 1. stavku 1. trećem podstavku; na stranici 29., u Prilogu, u trećem podstavku točke 3.3. i u prvom podstavku točke 4.1.; te na stranici 30., u Prilogu, u točki 4.2.1. podtočki (c) i u trećem podstavku točke 4.2.3.:

umjesto:

„1,4,[5],12:i:-”;

treba stajati:

1,4,[5],12:i:-”.