ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 64

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
7. ožujka 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/372 od 8. listopada 2014. o potpisivanju, u ime Unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

1

 

 

Protokol o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/373 od 5. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

6

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/374 od 6. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

8

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/375 od 6. ožujka 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

10

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/376 od 6. ožujka 2015. o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/377 оd 2. ožujka 2015. o utvrđivanju modela dokumenata potrebnih za isplatu godišnjeg iznosa u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

17

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/378 оd 2. ožujka 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu provedbe godišnjeg postupka poravnavanja računâ i provedbe potvrđivanja usklađenosti

30

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/379 оd 6. ožujka 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

33

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/380 оd 6. ožujka 2015. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na zahtjeve za uvozne dozvole za maslinovo ulje podnesene od 2. do 3. ožujka 2015. u okviru tuniske carinske kvote i o suspenziji izdavanja uvoznih dozvola za mjesec ožujak 2015.

35

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/381 od 17. veljače 2015. o imenovanju voditelja Policijske misije Europske unije za Palestinska područja (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015)

37

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/382 od 6. ožujka 2015. o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

38

 

*

Provedbena odluka Vijeća (ZVSP) 2015/383 od 6. ožujka 2015. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

41

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 668/2013 оd 12. srpnja 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb i piraklostrobin u ili na određenim proizvodima ( SL L 192, 13.7.2013. )

46

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/372

od 8. listopada 2014.

o potpisivanju, u ime Unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Hrvatske, a posebno njegov članak 6. stavak 2. drugi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 14. rujna 2012. ovlastilo Komisiju da u ime Unije, njezinih država članica i Republike Hrvatske započne pregovore radi sklapanja Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane (1), kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji („Protokol”).

(2)

Ti su pregovori uspješno zaključeni 12. prosinca 2013.

(3)

Protokol bi trebalo potpisati u ime Unije i njezinih država članica, podložno njegovu kasnijem sklapanju.

(4)

Protokol bi se trebao privremeno primjenjivati,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U ime Unije i njezinih država članica odobrava se potpisivanje Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, podložno sklapanju Protokola.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi osobu ovlaštenu (osobe ovlaštene) potpisati Protokol u ime Unije i njezinih država članica.

Članak 3.

Protokol se primjenjuje privremeno, u skladu s njegovim člankom 3. stavkom 2., od dana kada ga stranke potpišu (2) do njegova stupanja na snagu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 8. listopada 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

M. LUPI


(1)  Tekst Sporazuma objavljen je u SL L 208, 2.8.2013., str. 3.

(2)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će u Službenom listu Europske unije datum od kojeg će se Protokol privremeno primjenjivati.


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/3


PROTOKOL

o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA HRVATSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPAR,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

RUMUNJSKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

kao stranke Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije i kao države članice Europske unije (dalje u tekstu: „države članice”), i

EUROPSKA UNIJA,

s jedne strane, i

VLADA DRŽAVE IZRAELA,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013.,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Republika Hrvatska stranka je Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Države Izraela, s druge strane (1), potpisanog 10. lipnja 2013. (dalje u tekstu: „Sporazum”).

Članak 2.

Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku (2) vjerodostojan je pod istim uvjetima kao i verzije na drugim jezicima.

Članak 3.

1.   Stranke odobravaju ovaj Protokol u skladu sa svojim internim postupcima i zakonodavstvom. Protokol stupa na snagu na dan stupanja na snagu Sporazuma. Međutim, ako ugovorne stranke odobre ovaj Protokol nakon dana stupanja na snagu Sporazuma, Protokol u tom slučaju stupa na snagu u skladu s člankom 30. stavkom 2. Sporazuma.

2.   Ovaj Protokol čini sastavni dio Sporazuma i primjenjuje se privremeno od dana kada su ga stranke potpisale.

Sastavljeno u Bruxellesu, u po dva primjerka, devetnaestog veljače dvije tisuće petnaeste, što odgovara tridesetom danu mjeseca švata pet tisuća sedamsto sedamdeset pete godine po hebrejskom kalendaru, na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i hebrejskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За правителството на Държавата Израел

Por el Gobierno del Estado de Israel

Za vládu Státu Izrael

For Staten Israels regering

Für die Regierung des Staates Israel

Iisraeli Riigi valitsuse nimel

Για την Κυβερνηση του Κρατουσ του Ισραηλ

For the Government of the State of Israel

Pour le Gouvernement de l' État d'Israël

Za vladu Države Izraela

Per il Governo dello Stato di Israele

Izraēlas Valsts valdības vārdā —

Izraelio Valstybės Vyriausybės vardu

Izrael Állam Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Istat tal-Israel

Voor de regering van de Staat Israël

W imieniu rządu Państwa Izrael

Pelo Governo do Estado de Israel

Pentru guvernul Statului Israel

Za vládu Izraelského štátu

Za vlado Države Izrael

Israelin valtion hallituksen puolesta

För staten Israels regering

Image

Image


(1)  Tekst Sporazuma objavljen je u SL L 208, 2.8.2013., str. 3.

(2)  Tekst Sporazuma na hrvatskom jeziku objavljen je u posebnom izdanju Službenog lista, 07/Sv. 027, 11.11.2014., str. 31.


UREDBE

7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/6


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/373

od 5. ožujka 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 5. stavak 4.,

uzimajući u obzir preporuku Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 129. stavku 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i u članku 41. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 2533/98 (4) ključna je sastavnica pravnog okvira koji podržava zadaće Europske središnje banke (ESB) povezane s prikupljanjem statističkih podataka uz pomoć nacionalnih središnjih banaka. ESB se dosljedno oslanja na tu Uredbu radi obavljanja i praćenja koordiniranog prikupljanja statističkih podataka potrebnih za obavljanje zadaća Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), uključujući zadaću pružanja doprinosa nesmetanom vođenju politika nadležnih tijela koje se odnose na bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama i na stabilnost financijskog sustava, kako je određeno u članku 127. stavku 5. Ugovora.

(2)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 (5) ESB-u se dodjeljuju određene zadaće u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija i stabilnošću financijskog sustava unutar Unije i pojedinačnih država članica.

(3)

Kako bi se smanjio teret izvještavanja za izvještajne jedinice i omogućila pravilna provedba nadzora financijskih institucija, tržišta i infrastruktura koji je dodijeljen svim nadležnim tijelima, kao i pravilno izvršavanje zadaća koje su povjerene tijelima odgovornima za zaštitu stabilnosti financijskog sustava, potrebno je izmijeniti Uredbu (EZ) br. 2533/98 radi omogućivanja prijenosa i uporabe statističkih podataka koje prikuplja ESSB od strane članova ESSB-a i odgovarajućih tijela. Navedena tijela trebala bi uključivati nadležna tijela odgovorna za nadzor financijskih institucija, tržišta i infrastruktura i makrobonitetni nadzor, Europska nadzorna tijela (ESA), Europski odbor za sistemske rizike, kao i tijela ovlaštena za sanaciju kreditnih institucija.

(4)

Ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na povjerljive statističke podatke prikupljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (6),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 2533/98 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 8. stavku 1.:

(a)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

u slučaju ESB-a i nacionalnih središnjih banaka, ako se navedeni statistički podaci upotrebljavaju u području bonitetnog nadzora;”

;

(b)

dodaje se sljedeća točka:

„(e)

u slučaju nacionalnih središnjih banaka za izvršavanje funkcija koje nisu određene u Statutu, u skladu s člankom 14. stavkom 4. Statuta.”

2.

U članku 8. stavku 4. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

u onoj mjeri i onoliko detaljno koliko je to potrebno za izvršavanje zadaća ESSB-a iz Ugovora ili zadaća u području bonitetnog nadzora povjerenih članovima ESSB-a; ili”

.

3.

U članku 8. umeće se sljedeći stavak:

„4.a   ESSB može prenositi povjerljive statističke podatke tijelima država članica i Unije odgovornima za nadzor financijskih institucija, tržišta i infrastruktura ili za stabilnost financijskog sustava u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom i Europskom stabilizacijskom mehanizmu (ESM), samo u onoj mjeri i onoliko detaljno koliko je to potrebno za izvršavanje njihovih odgovarajućih zadaća. Tijela koja primaju povjerljive statističke podatke poduzimaju sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka. Svaki daljnji prijenos nakon toga mora biti potreban za izvršavanje navedenih zadaća i član ESSB-a koji je prikupio povjerljive statističke podatke mora ga izričito odobriti. Takvo odobrenje nije potrebno za daljnji prijenos od članova ESM-a prema nacionalnim parlamentima u mjeri u kojoj je to potrebno u skladu s nacionalnim pravom, pod uvjetom da se član ESM-a savjetovao s članom ESSB-a prije prijenosa i da je, u svakom slučaju, država članica poduzela sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka u skladu s ovom Uredbom. Pri prenošenju povjerljivih statističkih podataka u skladu s ovim stavkom, ESSB poduzima sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka u skladu sa stavkom 3. ovog članka.”

.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  SL C 188, 20.6.2014., str. 1.

(2)  Mišljenje od 26. studenoga 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL C 362, 14.10.2014., str. 1.

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (SL L 318, 27.11.1998., str. 8.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

(6)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/8


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/374

od 6. ožujka 2015.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2011/137/ZVSP od 28. veljače 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 204/2011 (2) provode se određene mjere utvrđene Odlukom 2011/137/ZVSP.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 27. kolovoza 2014. donijelo je Rezoluciju („RVSUN”) 2174 (2014) kojom se proširuje područje primjene mjera zamrzavanja imovine kako je navedeno u stavku 22. RVSUN-a 1970 (2011) i stavku 23. RVSUN-a 1973 (2011).

(3)

Vijeće je 20. listopada 2014. donijelo Odluku 2014/727/ZVSP (3) u skladu s RVSUN-om 2174 (2014) kojom se omogućuje uvrštavanje na popis osoba i subjekata unutar područja primjene Priloga III. Odluci 2011/137/ZVSP, kako su navedeni na popisu Odbora za sankcije. U svojoj Odluci ZVSP 2015/382 (4) Vijeće je odlučilo proširiti područje primjene dodatnih kriterija na osobe i subjekte koji nisu na popisu Odbora za sankcije, ali koji ispunjavaju iste kriterije.

(4)

Ova izmjena obuhvaćena je područjem primjene Ugovora i za njezinu provedbu potrebno je regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da je gospodarski subjekti ujednačeno primjenjuju u svim državama članicama.

(5)

Uredbu (EU) br. 204/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 6. stavak 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prilog III. uključuje fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koji nisu obuhvaćeni Prilogom II.:

(a)

koji surađuju ili sudjeluju u naređivanju, nadzoru ili usmjeravanju na drugi način, počinjenja povreda ljudskih prava osoba u Libiji, uključujući tako da surađuju ili sudjeluju u planiranju, zapovijedanju, naređivanju ili provođenju napada, pritom kršeći međunarodno pravo, uključujući zračne napade, na civilno stanovništvo i objekte,

(b)

koji su prekršili odredbe RVSUN-a 1970 (2011) ili RVSUN-a 1973 (2011) ili ove Uredbe ili su pomagali pri njihovu kršenju,

(c)

koji sudjeluju u djelima ili podržavaju djela kojima se ugrožava mir, stabilnost ili sigurnost Libije, ili kojima se ometa ili potkopava uspješni završetak političke tranzicije u Libiji, uključujući:

i.

planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši mjerodavno međunarodno pravo povezano s ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo ili radnji koje predstavljaju kršenje ljudskih prava u Libiji;

ii.

planiranje, usmjeravanje ili izvršenje napada na bilo koju zračnu, kopnenu ili morsku luku u Libiji ili na libijske državne institucije ili objekte ili bilo koju stranu misiju u Libiji;

iii.

pružanje potpore naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja sirove nafte ili bilo kojeg drugog prirodnog resursa u Libiji;

(d)

koji djeluju za račun, u ime ili prema uputama fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela s popisa u prilozima II. ili III.,ili fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom kontrolom.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

K. GERHARDS


(1)  SL L 58, 3.3.2011., str. 53.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 204/2011 od 2. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 58, 3.3.2011., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/727/ZVSP od 20. listopada 2014. o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 301, 21.10.2014., str. 30.).

(4)  Uredba Vijeća (ZVSP) 2015/382 od 6. ožujka 2015. o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (vidjeti str. 38. ovog Službenog lista).


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/10


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/375

od 6. ožujka 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012.

(2)

Imajući u vidu težinu situacije, na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi dodati sedam osoba i šest subjekata.

(3)

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

K. GERHARDS


(1)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.


PRILOG

Na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela naveden u odjeljcima A i B Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012 dodaju se sljedeće osobe i subjekti:

A.   Osobe

 

Ime i prezime

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

199.

Bayan Bitar

(također poznat kao Dr Bayan Al-Bitar)

Adresa: P.O. Box 11037 Damask, Sirija

Glavni direktor organizacije Organisation for Technological Industries (OTI) i poduzeća Syrian Company for InformationTechnology (SCIT), društava kćeri sirijskog Ministarstva obrane koje je Vijeće uvrstilo na popis.

OTI pomaže u proizvodnji kemijskog oružja za sirijski režim.

Kao glavni direktor OTI-a i SCIT-a Bayan Bitar pruža podršku sirijskom režimu. S obzirom na svoju ulogu u proizvodnji kemijskog oružja, također dijeli odgovornost za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom.

Zbog svojeg vodećeg položaja u tim subjektima također je povezan sa subjektima OTI i SCIT koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

200.

Brigadni general Ghassan Abbas

Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;

(također poznato kao SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damask)

Upravitelj podružnice organizacije Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS), koja je uvrštena na popis, blizu mjesta Jumraya/Jmraiya.

Sudjelovao je u širenju kemijskog oružja te organizaciji napadâ kemijskim oružjem, između ostalog u Ghouti u kolovozu 2013. On stoga dijeli odgovornost za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom.

Kao upravitelj podružnice organizacije SSRC/CERS blizu mjesta Jumraya/Jmraiya Ghassan Abbas pruža potporu sirijskom režimu.

Zbog svojeg vodećeg položaja u organizaciji SSRC također je povezan sa subjektom SSRC koji je uvršten na popis.

7.3.2015.

201.

Wael Abdulkarim

(također poznat kao Wael Al Karim)

Adresa: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Ujedinjeni Arapski Emirati

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damask Sirija

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE

Glavni direktor poduzeća Pangates International Corp Ltd, subjekta uvrštenog na popis, koje djeluje kao posrednik u opskrbi sirijskog režima naftom.

Kao glavni direktor poduzeća Pangrates, Wael Abdulkarim pruža podršku sirijskom režimu te ostvaruje korist od njega. Također ima vodeći položaj u subjektu Al Karim Group koji je uvršten na popis, a matično je društvo poduzeća Pangates.

Zahvaljujući svojem vodećem položaju u poduzećima Pangates i Al Karim Group također je povezan s tim subjektima uvrštenima na popis.

7.3.2015.

202.

Ahmad Barqawi

(također poznat kao Ahmed Barqawi)

Adresa: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Ujedinjeni Arapski Emirati. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damask Sirija

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE

Glavni direktor poduzeća Pangates International Corp Ltd, koje djeluje kao posrednik u opskrbi sirijskog režima naftom, i direktor poduzeća Al Karim Group. I poduzeće Pangates International i poduzeće Al Karim Group Vijeće je uvrstilo na popis.

Kao glavni direktor poduzeća Pangates i kao direktor matičnog društva poduzeća Pangates, Al Karim Group, Ahmad Barqawi pruža podršku sirijskom režimu te ostvaruje korist od njega. Zbog svojeg vodećeg položaja u poduzećima Pangates i Al Karim Group također je povezan sa subjektima Pangates International i Al Karim Group koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

203.

George Haswani

(također poznat kao Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Provincija Damask, Yabroud, Al Jalaa St, Sirija

Istaknuti sirijski poslovni čovjek, suvlasnik poduzeća HESCO Engineering and Construction Company, važnog inženjerskog i građevinskog poduzeća u Siriji. Blisko je povezan sa sirijskim režimom.

George Haswani pruža podršku sirijskom režimu te ostvaruje korist od njega svojom ulogom posrednika u poslovima putem kojih sirijski režim kupuje naftu od organizacije ISIL.

Također ostvaruje korist od režima putem povoljnog tretmana, između ostalog dodjelom ugovora (kao podizvođaču) s poduzećem Stroytransgaz, velikom ruskom naftnom kompanijom.

7.3.2015.

204.

Emad Hamsho

(također poznat kao Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Zaposlen na visokom upravljačkom položaju u poduzeću Hamsho Trading.

Svojim visokim položajem u poduzeću Hamsho Trading, društvu kćeri poduzeća Hamsho International koje je Vijeće uvrstilo na popis, pruža podršku sirijskom režimu. Također je povezan sa subjektom Hamsho International koji je uvršten na popis.

Emad Hamsho financira paravojne postrojbe Shabiha, koje zauzvrat prikupljaju čelik s područja koje su uništile vojne snage sirijskog režima i paravojne postrojbe te ga tope u lokalnim sirijskim tvornicama čelika (Hmisho Steel). Također je potpredsjednik Sirijskog vijeća za željezo i čelik (Syrian Council of Iron and Steel) zajedno s poslovnim ljudima odanima režimu koji su uvršteni na popis, poput Aymana Jabera. Također je suradnik Bashara Al-Assada.

7.3.2015.

205.

Samir Hamsho

(također poznat kao Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Samir Hamsho je poznati sirijski poslovni čovjek koji pruža podršku režimu i ostvaruje korist od njega. Vlasnik je i predsjednik poduzećâ Al Buroj i Syria Steel/Hamsho Steel, društava kćeri poduzeća Hamsho Trading, društva kćeri poduzeća Hamsho International koje je Vijeće uvrstilo na popis.

Ministar industrije imenovao ga je u ožujku 2014. u gospodarsku komoru grada Homsa.

Stoga pruža podršku sirijskom režimu i ostvaruje korist od svojih veza s režimom.

Također je povezan sa subjektima Hamsho International, Syria Steel SA i Al Buroj Trading koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

B.   Subjekti

 

Naziv

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

65.

Organisation for Technological Industries

(poznato također kao Technical Industries Corporation (TIC))

Adresa: PO Box 11037 Damask, Sirija

Društvo kći sirijskog Ministarstva obrane, koje je Vijeće uvrstilo na popis.

OTI sudjeluje u proizvodnji kemijskog oružja za sirijski režim.

Stoga je odgovorno za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom.

Kao društvo kći Ministarstva obrane također je povezano sa subjektom koji je uvršten na popis.

7.3.2015.

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adresa: PO Box 11037 Damask, Sirija

Društvo kći poduzeća Organisation for Technological Industries (OTI) te time i sirijskog Ministarstva obrane koje je Vijeće uvrstilo na popis. Također surađuje sa Središnjom bankom Sirije koju je Vijeće uvrstilo na popis.

Kao društvo kći poduzeća OTI i Ministarstva obrane, poduzeće SCIT povezano je s tim subjektima koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

67.

Hamsho Trading

(poznato također kao Hamsho Group;Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Društvo kći poduzeća Hamsho International koje je Vijeće uvrstilo na popis.

Poduzeće Hamsho Trading kao takvo povezano je sa subjektom uvrštenim na popis, poduzećem Hamsho International.

Pruža podršku sirijskom režimu putem svojih društava kćeri, između ostalog poduzeća Syria Steel. Putem svojih društava kćeri povezano je sa skupinama poput prorežimskih paravojnih postrojbi Shabiha.

7.3.2015.

68.

Syria Steel SA

(poznato također kao Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Društvo kći poduzeća Hamsho Trading i time u konačnici društvo kći poduzeća Hamsho International, koje je Vijeće uvrstilo na popis. Poduzeće Syria Steel SA kao takvo povezano je sa subjektom uvrštenim na popis. Syria Steel također pruža podršku sirijskom režimu putem suradnje s paravojnim postrojbama Shabiha i putem proizvodnje naoružanja.

7.3.2015.

69.

Al Buroj Trading

(poznato također kao Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Društvo kći poduzeća Hamsho Trading i time u konačnici društvo kći poduzeća Hamsho International, koje je Vijeće uvrstilo na popis.

Poduzeće Al Buroj Trading kao takvo povezano je sa subjektom uvrštenim na popis, poduzećem Hamsho International.

7.3.2015.

70.

DK Group

(poznato također kao DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adrese: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Bejrut, Libanon

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beijut, Libanon

Poduzeće DK Group opskrbljuje novim novčanicama Središnju banku Sirije.

Poduzeće DK Group stoga pruža podršku režimu. Zbog tog odnosa opskrbe također je povezano sa subjektom uvrštenim na popis, Središnjom bankom Sirije.

7.3.2015.


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/15


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/376

od 6. ožujka 2015.

o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 204/2011 od 2. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 2. ožujka 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 204/2011.

(2)

Nakon presude Općeg suda od 24. rujna 2014. u predmetu T-348/13 (2), Kadhaf Al Dam/Vijeće, unos vezan za Ahmeda Mohammeda Qadhafa Al-Dama trebalo bi brisati iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 204/2011. Nadalje, unos vezan za jednu osobu, kako je utvrđeno u Prilogu trebalo bi ažurirati.

(3)

Prilog III. Uredbi (EU) br. 204/2011 stoga trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EU) br. 204/2011 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu toj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

K. GERHARDS


(1)  SL L 58, 3.3.2011., str. 1.

(2)  Još nije objavljeno u Zborniku.


PRILOG

1.

Unos za sljedeću osobu utvrđen u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 204/2011 zamijenjen je sljedećim unosom:

 

Ime

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja

„1.

ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud (također poznat kao ABDULHAFID (prezime); Massoud (ime)).

Položaj: zapovjednik oružanih snaga

Datum rođenja: 1. siječnja 1937.

Mjesto rođenja: Tripoli, Libija

Treći u liniji zapovijedanja oružanim snagama. Važna uloga u vojnoj obavještajnoj službi.

28.2.2011.”

2.

Briše se unos naveden u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 204/2011 vezan za dolje navedenu osobu određenog:

„8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed.”


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/377

оd 2. ožujka 2015.

o utvrđivanju modela dokumenata potrebnih za isplatu godišnjeg iznosa u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (1), a posebno njezin članak 44. stavak 3.,

budući da:

(1)

Člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 514/2014 propisuje se da svaka država članica podnosi dokumente koji se zahtijevaju prema članku 59. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i koji služe kao zahtjev za plaćanje godišnjeg iznosa. U tu je svrhu potrebno uspostaviti modele prema kojima bi države članice trebale sastavljati dokumente.

(2)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi te kako se ne bi odgađala priprema zahtjeva država članica za isplatu, Uredba bi trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(3)

Ujedinjena Kraljevina i Irska obvezane su Uredbom (EU) br. 514/2014 te ih stoga obvezuje i ova Uredba.

(4)

Ne dovodeći u pitanje uvodnu izjavu 47 Uredbe (EU) br. 514/2014, Dansku ne obvezuje Uredba (EU) br. 514/2014 ni ova Uredba.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Fond za azil, migracije i integraciju te unutarnju sigurnost,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Modeli zahtjeva za isplatu godišnjeg iznosa

Modeli koji se trebaju koristiti za podnošenje zahtjeva za isplatu godišnjeg iznosa navedeni su u prilozima I.–IV.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 112.

(2)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


PRILOG 1.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

CCI

< 0.1 type=„S” maxlength=„15” input=„G”>

Naslov

Nacionalni program fonda za [državu članicu]

Verzija

< 0.3 type=„N” input=„G”>

Prva godina

< 0.4 type=„N” maxlength=„4” input=„M”>

Posljednja godina

2020.

Prihvatljivo od

1. siječnja 2014.

Broj odluke Europske komisije

< 0.8 type=„S” input=„G”>>

Datum odluke Europske komisije

< 0.8 type=„D” input=„G”>> 1

Datum podnošenja projekta i financijskih izvješća

<type = date, input M>

Financijska godina

<type = year, input G>


ODJELJAK A1: INFORMACIJE O PROJEKTU

(projekt može biti jedan događaj ili može trajati više godina)

(osnovne informacije treba unijeti samo jednom, ali mogu se ažurirati na godišnjoj bazi)

Referentna oznaka projekta: [MS/start YEAR/PR/number] (20 characters unique number)

Posebni cilj (SO)/nacionalni cilj ili posebne mjere: [drop menu]

Naziv projekta: [10 word title/90 characters]

Sažetak projekta: [900 characters]

Službeni naziv korisnika: [90 characters]

Skraćeni naziv korisnika: [20 characters]

Vrsta korisnika [drop menu]

Upućivanje na postupak odabira: (uključujući godinu) [50 characters]

Vrsta postupka [drop box: Open, restricted negotiated]

% sufinanciranja iz Fonda: %

Obrazloženje za sufinanciranje > 75 % [250 characters] e.g specific actions maximum of >/= 90 %;


ODJELJAK A2: POSEBNI SLUČAJEVI

Obećana sredstva (prioriteti Unije): Referentna oznaka projekta: [MS/start YEAR/RP/number] (20 characters)

Prioritet Unije

Zemlja azila:

Zemlja podrijetla:

Broj odraslih osoba:

Broj odraslih ženskih osoba:

Broj maloljetnika bez pratnje

Ukupan broj

Ukupan broj × paušalni iznos

[Drop Box]

[Drop Box]

[Drop Box]

number

number

number

number generated

Euro generated

UKUPNO

generated

generated

generated

generated

generated

Obećana sredstva (Ostalo) – referentna oznaka projekta: [MS/YEAR/RO/number] (20 characters)

Zemlja azila:

Zemlja podrijetla:

Broj odraslih osoba

Broj odraslih ženskih osoba

Broj maloljetnika bez pratnje

Ukupan broj

Ukupan broj × paušalni iznos

[drop box]

[drop box]

number

number

number

number generated

Euro generated

UKUPNO

generate

generate

generate

generated

generated


Druga obećana sredstva – referentna oznaka projekta: [MS/year/ST/number] (20 character)

Država članica iz koje su korisnici međunarodne zaštite prebačeni

Zemlja podrijetla:

Broj odraslih osoba

Broj odraslih ženskih osoba:

Broj maloljetnika bez pratnje

Ukupan broj

Ukupan broj × paušalni iznos

[drop box]

[drop box]

number

number

number

number generated

Euro generated

UKUPNO

Generate

generated

generated

generated

generated


ODJELJAK A3 PROJEKTI OPERATIVNE POTPORE

Nacionalni cilj

Referentna oznaka projekta [MS/start Year/O[v/b]/number] (20 character)

Naziv projekta

[90 characters]

Službeni naziv korisnika:

[90 characters]

Skraćeni naziv korisnika:]

[20 characters]

 

Mjerna jedinica

Broj

Godišnji doprinos Unije

1.1.

Troškovi osoblja, uključujući za osposobljavanje

1 ekvivalent punog radnog vremena (EPRV)

 

 

1.2.

Troškovi servisiranja (podugovori), kao što su održavanje i popravci

Broj ugovora

 

 

1.3.

Nadogradnja/zamjena opreme

Broj predmeta

 

 

1.4.

Nekretnine (amortizacija ili renoviranje)

Broj zgrada na koje se to odnosi

 

 

1.5.

IT sustavi (operativno upravljanje Viznim informacijskim sustavom, Schengenskim informacijskim sustavom i novim IT sustavima, najam i renoviranje prostorija, komunikacijska infrastruktura i sigurnost)

/

 

 

1.6.

Operativni troškovi (troškovi koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim kategorijama)

/

 

 

Ukupno:

 

 

Opišite svaku stavku

1.1.

Troškovi osoblja, uključujući za osposobljavanje

(Navedite predmetne usluge i zadatke te glavna mjesta rada)

[1 000 characters]

1.2.

Troškovi servisiranja, kao što su održavanje i popravci (podugovori)

(Detaljno navedite 10 najvećih ugovora i navedite što obuhvaćaju i na koje se razdoblje odnose)

[1 500 characters]

1.3.

Nadogradnja/zamjena opreme

[500 characters]

1.4.

Nekretnine (amortizacija ili renoviranje)

[500 characters]

1.5.

IT sustavi (operativno upravljanje Viznim informacijskim sustavom, Schengenskim informacijskim sustavom i novim IT sustavima, najam i renoviranje prostorija, komunikacijska infrastruktura i sigurnost); IT sustavi (stavke koje nisu obuhvaćene ni jednom drugom kategorijom)

[1 000 characters]

1.6.

Operativni troškovi (troškovi koji nisu obuhvaćeni prethodno navedenim kategorijama)

[1 500 characters]


ODJELJAK A4: PROJEKTI IZ PODRUČJA POSEBNE TRANZITNE SHEME

Referentna oznaka projekta: [LT/start YEAR/TS/number] (20 characters)

Naziv projekta

[90 characters]

Naziv korisnika:

[90 characters]

Sažetak projekta:

[350 characters]

 

Mjerna jedinica

Broj

Godišnji doprinos Unije (EUR)

1.1.

Ulaganja u infrastrukturu

Broj zgrada na koje se to odnosi

 

 

1.2.

Osposobljavanje osoblja koje provodi Shemu

Broj programa osposobljavanja

 

 

1.3.

Dodatni operativni troškovi, uključujući plaće osoblja kojem je posebno dodijeljena zadaća provedbe Sheme

1 ekvivalent punog radnog vremena (EPRV) itd.

 

 

1.4.

Nenaplaćene naknade za vize

Broj viza

 

 

Ukupno:

 

generated


ODJELJAK B: RAČUNOVODSTVENI PODACI

Financijski podaci mogu se unijeti u bilo kojem trenutku kako bi se zabilježili svi događaji u jednoj financijskoj godini. Financijska godina traje od 16. listopada godine N-1 do 15. listopada godine N. Nakon što se podaci svake godine upišu, potvrde (potpišu) i pošalju Komisiji (do 15. veljače ili s produljenim rokom do 1. ožujka), podaci i sažeci više se neće moći mijenjati.

Odgovorna tijela država članica koje nisu uvele euro vode računovodstvenu evidenciju u koju su uključeni iznosi izraženi u valuti u kojoj su rashodi nastali, a prihodi bili primljeni. Međutim, kako bi se svi njihovi rashodi i prihodi mogli konsolidirati, moraju moći dostaviti odgovarajuće podatke u nacionalnoj valuti i u eurima u skladu s člankom 43. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 514/2014.

Svako plaćanje unosi se u zaseban redak. Godišnje bi se po projektu trebalo uključiti najviše 13 plaćanja. Ako je potrebno, plaćanja se mogu grupirati na mjesečnoj razini kako bi se ograničio ukupan broj plaćanja izvršenih u godini.

Plaćanja obećanih sredstava trebala bi se bilježiti skupno na mjesečnoj razini (tj. sva plaćanja izvršena u jednom mjesecu bilježe se u SFC2014 kao jedno plaćanje izvršeno na kraju mjeseca).

Nalozi za povrat ili financijske kazne trebaju se bilježiti kao negativna plaćanja.

Neka se završna plaćanja mogu izvršiti i kao plaćanja s iznosom nula.

Referentna oznaka projekta:

[MS/…]

Knjigovodstvena referentna oznaka države članice

Je li to konačno plaćanje?

Plaćanja doprinosa Unije u financijskoj godini N

[15 characters]

Y/N

Ukupan doprinos Unije isplaćen u financijskoj godini N.

generated

 

 

Za višegodišnje projekte: Kumuliran doprinos Unije isplaćen od početka projekta:

generated

Iznos kumulativnog ukupnog doprinosa Unije isplaćenog za ovaj projekt za održavanje IT sustava Unije ili nacionalnih IT sustava (ako je primjenjivo):

Amount

Ovaj projekt povezan je s trećim zemljama u kojima se provode strateški prioriteti Unije ili se provodi u tim zemljama

[Yes/No]

(prema potrebi) Za konačna plaćanja: Je li kupnja opreme (ukupne vrijednosti > 10 000 € po komadu) uključena u ovaj projekt?

Y/N (If YES go to inventory

(prema potrebi) Za konačna plaćanja: Jesu li troškovi kupnje infrastrukture (ukupne vrijednosti > 100 000 €) uključeni u ovaj projekt?

Y/N (If YES go to inventory

Planira li se povrat doprinosa Unije?

Iznos doprinosa Unije koji će biti obuhvaćen povratom:

Ne dovodeći u pitanje bilo koje druge mjere provedbe predviđene nacionalnim zakonodavstvom, odgovorno tijelo ili delegirano tijelo nadoknađuje svaki nepodmiren dug korisnika utvrđen u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bilo kojim budućim plaćanjima koja izvrši odgovorno tijelo ili delegirano tijelo za osiguravanje povrata duga za tog korisnika

Y/N

Operativni/financijski nadzor na licu mjesta za ovaj projekt:

Y/N (if YES link to Section C)

 

TEHNIČKA POMOĆ

Plaćanja za tehničku pomoć trebala bi se bilježiti skupno (npr. sva plaćanja izvršena tijekom mjeseca bilježe se u SFC2014 kao jedinstveno plaćanje izvršeno na kraju mjeseca ili kao sva plaćanja izvršena tijekom godine u određenom broju kategorija troškova).

Referentna oznaka za tehničku pomoć:

[MS/YEAR/TA-AMIF/TA-ISF-B/TA-ISF-P]

Knjigovodstvena referentna oznaka države članice

[15 characters]

Doprinos Unije za tehničku pomoć isplaćen u financijskoj godini N

Euro

Ukupan doprinos Unije za tehničku pomoć isplaćen u financijskoj godini N

[generated]


INVENTAR (prema potrebi)

za opremu ukupne vrijednosti > 10 000 € i infrastrukturne troškove > 100 000 €

FOND

Referentna oznaka projekta

Ukupna vrijednost predmeta (u eurima)

Serijski broj

(za opremu)

Lokacija/adresa na kojoj se oprema/infrastruktura nalazi

Datum kupnje/podmirenja troškova

ISF B/P

[MS/…]

Euro

[35 characters]

[200 characters]

date

Opišite opremu/infrastrukturne troškove

[350 characters]


ODJELJAK C – KONTROLE NA LICU MJESTA

(ispunjava odgovorno tijelo)

Referentna oznaka projekta:

Vrsta kontrole na licu mjesta

Datumi kontrole na licu mjesta

Datum završnog izvješća:

od

do

[MS/…]

[drop box: operational – financial

[Date]

[date]

[date]

A:

Ukupan kontrolirani doprinos Unije:

B:

Iznos utvrđene pogreške u doprinosu Unije:

% utvrđene pogreške

[Euro]

[Euro]

% (generated: B/A)

Je li sustav prijavljen putem Sustava za upravljanje nepravilnostima?

Yes/No

Komentari (nije obvezno), npr. vrste nepravilnosti i korektivne mjere

[2 500 characters]


ODJELJAK D: SAŽETAK PODATAKA

Tablica FOND za financijsku godinu N

Posebni ciljevi

Ukupan doprinos Unije isplaćen u financijskoj godini N

%

1.1.: Nacionalni cilj …

[generated]

[generated]/Sp Ob

1.2.: Nacionalni cilj …

[generated]

[generated] Sp Ob

n.n.: Nacionalni cilj …

[generated]

[generated]/Sp Ob

Međuzbroj nacionalnih ciljeva

Total generated

[generated]/Total Sp Ob

SA1: Posebne mjere

[generated]

[generated]

SAn. Posebne mjere

[generated]

[generated]

Ukupno SO1: …

Total generated

[Sp Ob/TOTAL]

2.1.:

[generated]

[generated]/Sp Ob]

Međuzbroj nacionalnih ciljeva

Total generated

[generated]

Ukupno SOn

Total generated

[generated]

Obećana sredstva

[generated]

[generated]

Ostala obećana sredstva

[generated]

[generated]

Potpora

[generated]

[generated]

Sheme

[generated]

[generated]

Ukupno – posebni slučajevi

Total generated

[generated]

Tehnička pomoć

Total generated

[generated]

Ukupan doprinos Unije isplaćen u godini N za nacionalni program (€)

Total generated

 

% sredstava dodijeljenih za posebni cilj

 

[generated]

% broj posebnog cilja/osnovni iznos dodijeljenih sredstava

 

[generated]


RAČUNOVODSTVENA IZJAVA O IZVRŠENIM PLAĆANJIMA (SAMO ZA DOPRINOS UNIJE) ZA [DRŽAVA ČLANICA] U FINANCIJSKOJ GODINI N ZA NACIONALNI PROGRAM

Referentna oznaka projekta

Ukupan doprinos Unije isplaćen u financijskoj godini N (€)

Je li u financijskoj godini N izvršeno konačno plaćanje?

Da/Ne

Ako ovaj projekt nije bio prihvaćen ni u kojem od prethodno podnesenih godišnjih financijskih izvješća

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

[generated]

[generated]

[generated]

[generate years]

Zbroj ukupnog doprinosa Unije za projekte isplaćenog u godini N (€)

[Total generated]

Ukupan doprinos Unije isplaćen u godini N za tehničku pomoć(€)

[generated]

A:

Ukupan doprinos Unije isplaćen u godini N za nacionalni program (€)

[Total generated][a]

B:

Financijski ispravci države članice, ako je primjenjivo

[+/– manual][b]

C:

Zatraženo plaćanje

[generated]

Opis financijskih ispravaka države članice

[2 000 characters]


PRILOG II.

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Na temelju vlastite prosudbe i svih informacija koje su mi na raspolaganju, uključujući rezultate svih kontrola koje je provelo odgovorno tijelo ili koje su provedene pod nadležnošću odgovornog tijela (administrativne, financijske i operativne kontrole na licu mjesta) u odnosu na rashode Unije u financijskoj godini [yyyy] i uzimajući u obzir svoje obveze u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014, izjavljujem sljedeće:

informacije u poslovnim knjigama ispravno su prikazane, potpune i točne,

izdaci Unije korišteni su u predviđene svrhe u skladu s nacionalnim programom i u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja,

sustav upravljanja i kontrole uspostavljen za nacionalni program učinkovito funkcionira tijekom referentne financijske godine te pruža potrebna jamstva povezana sa zakonitošću i pravilnošću osnovnih transakcija, u skladu s mjerodavnim pravom.

Potvrđujem da se sve nepravilnosti utvrđene u završnom revizijskom izvješću ili izvješću o kontroli u odnosu na financijsku godinu rješavaju na odgovarajući i da su, ako je potrebno, za ta izvješća dostavljene odgovarajuće povratne informacije.

Ovo jamstvo, međutim, podliježe sljedećim zadrškama: (može se dodati najviše 5 zadrški).

1.

[500 characters]

2.

[500 characters]

3.

[500 characters]

4.

[500 characters]

5.

[500 characters]

Nadalje, potvrđujem da nemam saznanja ni o kakvim neotkrivenim podacima koji bi mogli naštetiti financijskom interesu Unije.

Ime dužnosnika: [50 characters]

Funkcija, organizacija: [90 characters]

Datum podnošenja: [date]

(Potpis = potvrda i datum podnošenja Komisiji)

Jedan dokument može se priložiti kao opis akcijskog plana i rasporeda za otklanjanje nedostataka u odnosu na bilo koje zadrške.


PRILOG III.

GODIŠNJI SAŽETAK ZAVRŠNIH REVIZIJSKIH IZVJEŠĆA I PROVEDENIH KONTROLA

A.   SAŽETAK ZAVRŠNIH REVIZIJSKIH IZVJEŠĆA

Revizijsko tijelo:

Drop box: AA, COM, ECOA, MSCOA, other

Godina revizije

[year]

Referentna oznaka revizije

[25 characters]

Vrsta revizije

[drop menu: System: financial, re-performance or other]

Opseg revizije

[90 characters]

Opći sažetak vrlo važnih i ključnih rezultata, zajedno s preporukama odgovornom tijelu.

[900 characters]

Opći zaključak revizije, uključujući identifikaciju problema koji se odnose na cijeli sustav.

[500 characters]

Procijenjen financijski i operativni učinak utvrđenih slabosti

[500 characters]

Korektivne mjere za funkcioniranje sustava (akcijski plan)

[900 characters]

Stanje provedbe korektivnih mjera (uključujući neriješena pitanja iz prethodno dostavljenih revizija)

Drop box: planned, in progress, implemented in full

Iznos provedenih ili planiranih financijskih ispravaka (ako je primjenjivo)

Amount Euro

B:   SAŽETAK ADMINISTRATIVNIH KONTROLA PROVEDENIH TIJEKOM FINANCIJSKE GODINE N

Ukratko opišite ili sažmite:

donesenu strategiju kontrole, npr. po vrsti izdataka Unije ili načinu (provedba ili dodjela)

glavne rezultate i vrstu otkrivenih pogrešaka,

zaključke donesene na temelju tih kontrola te korektivne mjere donesene ili planirane u vezi s funkcioniranjem sustava.

[2 500 characters]

C:   SAŽETAK KONTROLA PROVEDENIH NA LICU MJESTA TIJEKOM FINANCIJSKE GODINE N

Ukratko opišite ili sažmite:

donesenu strategiju kontrole, npr. po vrsti izdataka Unije ili načinu (provedba ili dodjela)

glavne rezultate i vrstu otkrivenih pogrešaka, i

zaključke donesene na temelju tih kontrola te korektivne mjere donesene ili planirane u vezi s funkcioniranjem sustava

[2 500 characters]

Popis financijskih kontrola na licu mjesta provedenih tijekom financijske godine N

Financijska godina

Referentna oznaka projekta

Ukupan kontrolirani doprinos Unije (€)

Ukupan doprinos Unije s pogreškom (€)

Vraćen doprinos Unije

Doprinos Unije koji će se vratiti (€)

generated

generated

generated

generated

Manual

Manual

generated

generated

generated

generated

Manual

Manual

Total

 

Total generated

Total generated

Total generated

Total generated


Sažetak operativnih kontrola na licu mjesta provedenih tijekom financijske godine N

Ukupan broj operativnih kontrola na licu mjesta u financijskoj godini (a)

Broj projekata koji nisu finalizirani na početku financijske godine (b)

Broj projekata započetih u financijskoj godini (c)

Ukupan broj projekata koji se provode tijekom financijske godine (d = b + c)

% operativnih kontrola na licu mjesta (a/d)

generated

generated

generated

generated

generated


Ukupan sažetak financijskih kontrola na licu mjesta

Financijska godina

Ukupni doprinosi unije koji se kontroliraju financijskim kontrolama (a)

Ukupan iznos utvrđene pogreške u doprinosu Unije (b)

% utvrđene pogreške (c = b/a)

Prijavljen kumulirani doprinos Unije za finalizirane projekte (d)

% provedenih financijskih kontrola na licu mjesta (e = a/d)

2014

generated

generated

generated

Generated

generated

2015

generated

generated

generated

Generated

generated

Total

Total generated

Total generated

Total generated

Total generated

Total generated


PRILOG IV.

MIŠLJENJA REVIZIJSKOG TIJELA

Molimo vas da ukratko opišete revizijsku strategiju, uključujući metodologiju uzorkovanja kojom se revizijskom tijelu omogućuje donošenje valjanih zaključaka o cjelokupnom stanovništvu.

[2 500 characters]

A:   REVIZORSKO MIŠLJENJE O GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA

Europska komisija, Glavna uprava za unutarnje poslove

Ja, niže potpisani/a, predstavljam [name of the authority], revizijsko tijelo za Fond za azil, migracije i integraciju/Fond za unutarnju sigurnost u [država članica] i ispitao/la sam funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole za [FAMI/FUS] , kao i dokumente i informacije koje je sastavilo odgovorno tijelo u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 514/2014 i člankom 59. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i koji služe kao zahtjev za plaćanje godišnjeg iznosa za financijsku godinu N kako bi se izdalo revizorsko mišljenje u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 514/2014 i člankom 59. stavkom 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Svoje zaključke iznosim u nastavku.

A:   MIŠLJENJE: POZITIVNO, UVJETNO ILI NEGATIVNO

(izaberite jedno mišljenje)

Pozitivno mišljenje o potvrđivanju financijskih izvješća

Na temelju gore spomenutog ispitivanja, smatram da su financijska izvješća za financijsku godinu N istinit i pošten prikaz, a troškovi Unije za koje je nadoknada zatražena od Komisije zakoniti su i pravilni.

Uvjetno mišljenje o potvrđivanju financijskih izvješća

Na temelju gore spomenutog ispitivanja, smatram da su financijska izvješća za financijsku godinu N istinit i pošten prikaz, a troškovi Unije za koje je nadoknada zatražena od Komisije zakoniti su i pravilni, osim u vezi sljedećih točaka:

A

[500 characters]

B

[500 characters]

C

[500 characters]

D

[500 characters]

E

[500 characters]

Stoga ocjenjujem da je utjecaj uvjeta (uvjetâ) [ograničen]/[znatan]. Taj utjecaj odgovara [iznos u €] i [ %] ukupnog prijavljenog doprinosa Unije.

Negativno mišljenje o potvrđivanju financijskih izvještaja

Na temelju gore spomenutog ispitivanja, smatram da financijski izvještaji za financijsku godinu N nisu istinit i pošten prikaz te da troškovi Unije za koje je nadoknada zatražena od Komisije nisu zakoniti i pravilni.

Ovo negativno mišljenje temelji se na:

[900 characters]

B.   MIŠLJENJE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA UPRAVLJANJA I KONTROLE

Opseg ispitivanja

Ispitivanje za ovaj program provedeno je u skladu s mojom strategijom revizije za ovaj nacionalni program i uzimajući u obzir međunarodno priznate revizijske standarde, u odnosu na financijsku godinu N, a izvješće je podneseno u okviru revizijskog izvješća [include reference – do not attach].

B:   MIŠLJENJE: POZITIVNO, UVJETNO ILI NEGATIVNO (izaberite jedno mišljenje)

Pozitivno mišljenje

Na temelju gore spomenutog ispitivanja i s obzirom na program, imam razumno jamstvo da sustavi upravljanja i kontrole koji su uspostavljeni ispravno funkcioniraju.

Uvjetno mišljenje

Na temelju gore spomenutog ispitivanja i s obzirom na program, imam razumno jamstvo da sustavi upravljanja i kontrole koji su uspostavljeni ispravno funkcioniraju, osim u vezi sljedećih točaka:

A

[500 characters]

B

[500 characters]

C

[500 characters]

D

[500 characters]

E

[500 characters]

Ako se problematične stavke odnose na sustave upravljanja i kontrole, navedite tijelo ili tijela i aspekt(e) njihovih sustava koji nisu bili u skladu sa zahtjevima i nisu učinkovito djelovali.

Ovo su razlozi zbog kojih smatram da taj (ti) aspekt(i) sustava nije bio (nisu bili) u skladu sa zahtjevima ili nije (nisu) učinkovito djelovao (djelovali):

A

[500 characters]

B

[500 characters]

C

[500 characters]

D

[500 characters]

E

[500 characters]

Stoga ocjenjujem da je utjecaj uvjeta (uvjetâ) [ograničen]/[znatan].. Taj utjecaj odgovara [iznos u €] i [ %] ukupnog prijavljenih rashoda Unije.

Negativno mišljenje

Na temelju gore spomenutog ispitivanja i s obzirom na program, nemam razumno jamstvo da su uspostavljeni sustavi upravljanja i kontrole usklađeni sa zahtjevima iz članaka 21., 24. i 27. Uredbe (EU) br. 514/2014 ni da ispravno funkcioniraju.

Ovo negativno mišljenje temelji se na:

[900 characters]

Ovo su razlozi zbog kojih smatram da taj (ti) aspekt(i) sustava nije bio (nisu bili) u skladu sa zahtjevima ili nije (nisu) učinkovito djelovao (djelovali):

[900 characters]

Stoga ocjenjujem da je utjecaj uvjeta (uvjetâ) [ograničen]/[znatan].. Taj utjecaj odgovara [iznos u €] i [ %] ukupnog prijavljenog doprinosa Unije.

Revizijsko tijelo može uključiti i posebnu predmetnu napomenu koja ne utječe na njegovo mišljenje, kako je utvrđeno međunarodno priznatim revizijskim standardima. U iznimnim slučajevima može se predvidjeti uskraćeno mišljenje. Ti iznimni slučajevi trebali bi biti povezani s nepredviđenim, vanjskim čimbenicima izvan područja nadležnosti revizijskog tijela.

[500 characters]

C.   POTVRĐIVANJE IZJAVA O UPRAVLJANJU ODGOVORNOG TIJELA

Kao ukupno mišljenje, na temelju ispitivanja iz gore navedenih točaka A i B smatram da se provedenom revizijom: [select one]

ne dovode u pitanje navodi u izjavi o upravljanju.

ILI

dovode u pitanje navodi u izjavi o upravljanju, i to u sljedećim aspektima:

A

[500 characters]

B

[500 characters]

C

[500 characters]

D

[500 characters]

E

[500 characters]

Datum potvrde

[date]

Puni naziv i tijelo

(Nakon potvrde i slanja ovog dokumenta on se smatra potpisanim.)

[90 characters]


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/30


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/378

оd 2. ožujka 2015.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu provedbe godišnjeg postupka poravnavanja računâ i provedbe potvrđivanja usklađenosti

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (1), a osobito njezin članak 45. stavak 2. i članak 47. stavak 6.,

budući da:

(1)

Komisija bi trebala donijeti odluku o obračunu godišnjih financijskih izvještaja za svaki nacionalni program te odluku o potvrdi usklađenosti. Stoga je potrebno utvrditi modalitete provedbe tih zadaća, što uključuje razmjenu informacija između Komisije i država članica, te rokove koji se moraju ispoštovati.

(2)

Ujedinjena Kraljevina i Irska obvezane su Uredbom (EU) br. 514/2014 te ih stoga obvezuje ova Uredba.

(3)

Ne dovodeći u pitanje uvodnu izjavu 47. Uredbe (EU) br. 514/2014, Dansku ne obvezuje ni Uredba (EU) br. 514/2014 ni ova Uredba.

(4)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi te kako se ne bi usporila priprema zahtjeva država članica za plaćanje, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Fond za azil, migracije i integraciju te unutarnju sigurnost,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Godišnje poravnanje računâ

1.   Komisija ocjenjuje prihvatljivost svakog projekta obuhvaćenog zahtjevom za plaćanje godišnjeg iznosa iz članka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/377 (2) u vezi s ciljevima posebnih uredaba utvrđenih u Uredbi (EU) br. 514/2014 i onih iz nacionalnih programa odobrenih u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 514/2014.

Komisija će pri odlučivanju o plaćanju godišnjeg iznosa uzeti u obzir i informacije sadržane u sljedećim dokumentima:

(a)

godišnjem izvješću o provedbi iz članka 54. Uredbe (EU) br. 514/2014;

(b)

zahtjevu za plaćanje godišnjeg iznosa iz članka 1. Provedbene uredbe (EU) 2015/377.

2.   Komisija poravnava sve iznose iskazane na računima za koje se u dostavljenim financijskim izvještajima ne sumnja da su potpuni, točni i vjerodostojni.

3.   Komisija može zatražiti dodatne informacije u slučaju da su dostavljene informacije nepotpune ili nejasne, u slučaju neslaganja, različitih tumačenja ili bilo kojeg drugog oblika nedosljednosti povezane sa zahtjevom za plaćanje.

4.   Predmetna država članica po zahtjevu Komisije dostavlja dodatne informacije unutar roka utvrđenog u tom zahtjevu. Komisija može, na zahtjev države članice podnesen prije isteka roka, u opravdanim slučajevima prihvatiti zahtjev za kasnije podnošenje informacija i odrediti novi rok.

Ako predmetna država članica ne dostavi dodatne informacije u roku ili ako odgovor nije zadovoljavajući, Komisija može nastaviti s odlučivanjem o poravnavanju na temelju informacija kojima raspolaže.

5.   Komisija obavješćuje države članice o svojoj odluci o plaćanju godišnjeg iznosa, uključujući i razloge za svaki slučaj neplaćanja računa i iznosa na računima.

Ako Komisija ne plati račune ili iznose na računima, država članica može dostaviti dodatne informacije za račune ili iznose radi njihova ponovnog razmatranja u sljedećim financijskim godinama.

6.   Ako Komisija plati iznos koji je manji od godišnjeg pretfinanciranja isplaćenog državi članici u skladu s člankom 35. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 514/2014, godišnje pretfinanciranje poravnava se do odgovarajućeg iznosa. Povrat svakog preplaćenog iznosa pretfinanciranja izvršava se samo tijekom sljedećeg postupka godišnjeg poravnavanja.

7.   Povrat preplaćenog iznosa godišnjeg pretfinanciranja izvršava se u tijeku istog postupka poravnavanja samo ako država članica ne podnese zahtjev za plaćanje godišnjeg iznosa u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 514/2014.

8.   Stavci od 1. do 5. ovog članka primjenjuju se, mutatis mutandis, na iznose vraćene u okviru povrata.

Članak 2.

Potvrda usklađenosti i financijske korekcije Komisije

1.   Ako Komisija smatra da rashodi nisu bili u skladu s pravilima Unije i nacionalnim pravilima, ona o svojim nalazima obavještava predmetnu državu članicu, precizira koje su korektivne mjere potrebne da bi se osigurala buduća sukladnost te navodi iznos financijske korekcije za koji smatra da odgovara nalazima.

Ta obavijest sastavlja se u skladu s člankom 47. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 514/2014 i sadrži upućivanje na taj članak.

2.   Država članica dostavlja odgovor u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti. Konkretno, država članica u svom odgovoru ima priliku:

(a)

dokazati Komisiji da projekti zadovoljavaju uvjete;

(b)

dokazati Komisiji da su rizik za doprinos Unije za nacionalni program ili nesukladnost s doprinosom manji nego što je to navela Komisija;

(c)

obavijestiti Komisiju o korektivnim mjerama koje je poduzela radi osiguranja sukladnosti s pravilima Unije i nacionalnim pravilima i o datumu na koji su provedene; i

(d)

obavijestiti Komisiju o tome smatra li bi li bilo korisno održati bilateralni sastanak.

Komisija može na temelju obrazloženog zahtjeva države članice u opravdanim slučajevima odobriti produljenje dvomjesečnog razdoblja za najviše dva mjeseca. Zahtjev se podnosi Komisiji prije isteka početnih dvaju mjeseci.

3.   Komisija o svojim nalazima službeno obavješćuje državu članicu na temelju informacija zaprimljenih u okviru postupka potvrđivanja usklađenosti.

4.   Nakon što o svojim nalazima obavijesti državu članicu, Komisija prema potrebi donosi jednu odluku ili više njih na temelju članka 47. Uredbe (EU) br. 514/2014 kako bi iz financiranja iz sredstava Unije isključila sve rashode koji nisu u skladu s pravilima Unije o nesukladnosti.

Komisija može provoditi uzastopne postupke potvrđivanja usklađenosti dok država članica ne provede korektivne mjere.

Članak 3.

Odluka o nezapočinjanju s postupkom potvrđivanja usklađenosti ili o njegovu neprovođenju

Komisija može donijeti odluku o nezapočinjanju s postupkom potvrđivanja usklađenosti ili o njegovu neprovođenju u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) br. 514/2014 ako očekuje da mogući iznos financijske korekcije za utvrđenu nesukladnost neće biti veći od 50 000 EUR ni od 2 % posebnih rashoda za koje se smatra da nisu sukladni.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 112.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/377 оd 2. ožujka 2015. o utvrđivanju modela dokumenata potrebnih za isplatu godišnjeg iznosa u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (Vidjeti str. 17. ovog Službenog lista).


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/379

оd 6. ožujka 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

EG

180,5

MA

81,3

TR

97,7

ZZ

119,8

0707 00 05

JO

253,9

TR

189,0

ZZ

221,5

0709 93 10

MA

105,2

TR

186,6

ZZ

145,9

0805 10 20

EG

47,9

IL

70,6

MA

63,2

TN

60,7

TR

71,2

ZZ

62,7

0805 50 10

TR

61,7

ZZ

61,7

0808 10 80

BR

68,7

CA

85,3

CL

94,7

MK

24,7

US

215,6

ZZ

97,8

0808 30 90

AR

119,3

CL

106,5

CN

90,8

ZA

109,5

ZZ

106,5


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/35


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/380

оd 6. ožujka 2015.

o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na zahtjeve za uvozne dozvole za maslinovo ulje podnesene od 2. do 3. ožujka 2015. u okviru tuniske carinske kvote i o suspenziji izdavanja uvoznih dozvola za mjesec ožujak 2015.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188.,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (2), a posebno njezin članak 7. stavak 2.,

budući da:

(1)

Člankom 3. stavcima 1. i 2. Protokola br. 1 (3) uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane (4), otvara se carinska kvota po nultoj stopi za uvoz neobrađenog maslinovog ulja obuhvaćenog oznakama KN 1509 10 10 i 1509 10 90 koje je u cijelosti dobiveno u Tunisu i prevezeno izravno iz te zemlje u Europsku uniju, u okviru ograničenja utvrđenog za svaku godinu.

(2)

Člankom 2. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1918/2006 od 20. prosinca 2006. o otvaranju i utvrđivanju upravljanja carinskom kvotom za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa (5) utvrđuju se mjesečna količinska ograničenja za izdavanje uvoznih dozvola.

(3)

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1918/2006 zahtjevi za uvozne dozvole podneseni su nadležnim tijelima za ukupnu količinu koja premašuje ograničenje utvrđeno za mjesec ožujak u članku 2. stavku 2. navedene Uredbe.

(4)

U tim okolnostima Komisija mora odrediti koeficijent dodjele kako bi se izvozne dozvole mogle izdavati razmjerno raspoloživoj količini.

(5)

Budući da je dosegnuto ograničenje za mjesec ožujak, za taj se mjesec više ne mogu izdavati uvozne dozvole,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine za koje su u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1918/2006 podneseni zahtjevi za uvozne dozvole 2. i 3. ožujka 2015. množe se s koeficijentom dodjele od 5,451531 %.

Za ožujak 2015. suspendira se izdavanje izvoznih dozvola za količine za koje su zahtjevi podneseni od 4. ožujka 2015.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 7. ožujka 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 238, 1.9.2006., str. 13.

(3)  SL L 97, 30.3.1998., str. 57.

(4)  SL L 97, 30.3.1998., str. 2.

(5)  SL L 365, 21.12.2006., str. 84.


ODLUKE

7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/37


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA (ZVSP) 2015/381

od 17. veljače 2015.

o imenovanju voditelja Policijske misije Europske unije za Palestinska područja (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/354/ZVSP od 3. srpnja 2013. o Policijskoj misiji Europske unije za Palestinska područja (EUPOL COPPS) (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1.,

budući da:

(1)

Na temelju Odluke 2013/354/ZVSP Politički i sigurnosni odbor ovlašten je, u skladu s člankom 38. Ugovora, donijeti odgovarajuće odluke u svrhu obavljanja političkog nadzora i strateškog usmjeravanja Policijske misije Europske unije za Palestinska područja (EUPOL COPPS), uključujući odluku o imenovanju voditelja misije.

(2)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku 5. veljače 2015. predložio je imenovanje g. Rodolphea MAUGETA voditeljem misije EUPOL COPPS od 16. veljače 2015. do 30. lipnja 2015.

(3)

Odlukom Vijeća 2014/447/ZVSP (2) produljeno je trajanje misije EUPOL COPPS do 30. lipnja 2015.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

G. Rodolphe MAUGET imenuje se voditeljem misije EUPOL COPPS za razdoblje od 16. veljače 2015. do 30. lipnja 2015.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 16. veljače 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2015.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(1)  SL L 185, 4.7.2013., str. 12.

(2)  Odluka Vijeća 2014/447/ZVSP od 9. srpnja 2014. o izmjeni Odluke Vijeća 2013/354/ZVSP o Policijskoj misiji Europske unije za Palestinska područja (EUPOL COPPS) (SL L 201, 10.7.2014., str. 28.).


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/38


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/382

od 6. ožujka 2015.

o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 28. veljače 2011. donijelo Odluku 2011/137/ZVSP (1).

(2)

Vijeće je 20. listopada 2014. izrazilo svoju zabrinutost o situaciji u Libiji te izjavilo kako je spremno za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda („RVSUN”) 2174 (2014) od 27. kolovoza 2014. kako bi se otklonile prijetnje miru i stabilnosti u Libiji. Vijeće je zaključilo da osobe odgovorne za nasilje te osobe koje ometaju ili potkopavaju demokraciju Libije za to moraju odgovarati.

(3)

RVSUN-om 2174 (2014) proširuje se, između ostalog, primjena mjera zabrane putovanja i zamrzavanja imovine, kao što je utvrđeno u stavku 22. RVSUN-a 1970 (2011) i u stavku 23. RVSUN-a 1973 (2011), kako bi se uključile osobe i subjekti koji podržavaju djela kojima se ugrožava mir, stabilnost ili sigurnost Libije, ili kojima se ometa ili potkopava uspješni završetak njezine političke tranzicije. Odlukom Vijeća 2014/727/ZVSP (2) na odgovarajući način izmijenjeni su prilozi I. i III. Odluci 2011/137/ZVSP.

(4)

Kriterije za primjenu mjera zabrane putovanja i zamrzavanja imovine, kako je utvrđeno u RVSUN-u 2174 (2014), također bi trebalo proširiti na osobe i subjekte koji nisu navedeni u prilozima I. i III. Odluci 2011/137/ZVSP.

(5)

Nakon presude Općeg suda od 24. rujna 2014. u predmetu T-348/13 (3), Kadhaf Al Dam/Vijeće, unos vezan za Ahmeda Mohammeda Qadhafa Al-Dama trebalo bi brisati iz prilogâ II. i IV. Odluci 2011/137/ZVSP. Osim toga, unos vezan za još jednu osobu trebalo bi brisati iz Priloga II. Odluci 2011/137/ZVSP. Nadalje, unos vezan za jednu drugu osobu, kako je utvrđeno u prilozima II. i IV. Odluci 2011/137/ZVSP, trebalo bi ažurirati.

(6)

Odluku 2011/137/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2011/137/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 5. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(c)

osobe koje nisu obuhvaćene Prilogom I. ovoj Odluci, a koje sudjeluju u djelima ili podržavaju djela kojima se ugrožava mir, stabilnost ili sigurnost Libije, ili kojima se ometa ili potkopava uspješni završetak njezine političke tranzicije, uključujući:

i.

planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo vezano za ljudska prava ili međunarodno humanitarno pravo, ili radnji koje predstavljaju kršenje ljudskih prava u Libiji;

ii.

napade na bilo koju zračnu, kopnenu ili morsku luku u Libiji ili na libijske državne institucije ili objekte, ili na bilo koju stranu misiju u Libiji;

iii.

pružanje potpore naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja sirove nafte ili bilo kojeg drugog prirodnog resursa u Libiji;

iv.

djeluju za račun osoba ili subjekata na popisu, ili u njihovo ime, ili prema njihovim uputama,

kako su navedene u Prilogu II. ovoj Odluci.”

2.

U članku 6. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(c)

osobe i subjekti koji nisu obuhvaćeni Prilogom III. ovoj Odluci, a koji sudjeluju u djelima ili podržavaju djela kojima se ugrožava mir, stabilnost ili sigurnost Libije, ili kojima se ometa ili potkopava uspješni završetak njezine političke tranzicije, uključujući:

i.

planiranje, usmjeravanje ili poduzimanje radnji kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo povezano s ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo ili radnji koje predstavljaju kršenje ljudskih prava u Libiji;

ii.

napade na bilo koju zračnu, kopnenu ili morsku luku u Libiji ili na libijske državne institucije ili objekte, ili na bilo koju stranu misiju u Libiji;

iii.

pružanje potpore naoružanim skupinama ili kriminalnim mrežama putem nezakonitog iskorištavanja sirove nafte ili bilo kojeg drugog prirodnog resursa u Libiji;

iv.

djeluju za račun osoba ili subjekata na popisu, ili u njihovo ime, ili prema njihovim uputama,

kako su navedeni u Prilogu IV. ovoj Odluci.”

Članak 2.

Prilozi II. i IV Odluci 2011/137/ZVSP mijenjaju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

K. GERHARDS


(1)  Odluka Vijeća 2011/137/ZVSP od 28. veljače 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 58, 3.3.2011., str. 53.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/727/ZVSP od 20. listopada 2014. o izmjeni Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (SL L 301, 21.10.2014., str. 30.).

(3)  Još nije objavljeno u Zborniku.


PRILOG

1.

Brišu se unosi navedeni u Prilogu II. Odluci 2011/137/ZVSP vezani za dolje navedene osobe:

„6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed”

„19.

ZIDANE, Mohamad Ali.”

2.

Briše se unos naveden u Prilogu IV. Odluci 2011/137/ZVSP vezan za dolje navedenu osobu:

„8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed”

3.

Unos naveden u prilozima II. i IV. Odluci 2011/137/ZVSP vezan za dolje navedenu osobu zamjenjuje se sljedećim unosom:

 

Ime (i mogući nadimci)

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi

Datum uvrštenja

„1.

ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud (također poznat kao ABDULHAFID (prezime); Massoud (ime).

Položaj: zapovjednik oružanih snaga

Datum rođenja: 1. siječnja 1937.

Mjesto rođenja: Tripoli, Libija

Treći u liniji zapovijedanja oružanim snagama. Važna uloga u vojnoj obavještajnoj službi.

28.2.2011.”


7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/41


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/383

od 6. ožujka 2015.

o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1), a posebno njezin članak 30. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/255/ZVSP.

(2)

Imajući u vidu težinu situacije, na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP trebalo bi dodati sedam osoba i šest subjekata.

(3)

Odluku 2013/255/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. Odluci 2013/255/ZVSP mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. ožujka 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

K. GERHARDS


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.


PRILOG

Na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela naveden u odjeljcima A i B Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP dodaju se sljedeće osobe i subjekti:

A.   Osobe

 

Ime i prezime

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

199.

Bayan Bitar

(također poznat kao Dr Bayan Al-Bitar)

Adresa: P.O. Box 11037 Damask, Sirija

Glavni direktor organizacije Organisation for Technological Industries (OTI) i poduzeća Syrian Company for InformationTechnology (SCIT), društava kćeri sirijskog Ministarstva obrane koje je Vijeće uvrstilo na popis.

OTI pomaže u proizvodnji kemijskog oružja za sirijski režim.

Kao glavni direktor OTI-a i SCIT-a Bayan Bitar pruža podršku sirijskom režimu. S obzirom na svoju ulogu u proizvodnji kemijskog oružja, također dijeli odgovornost za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom.

Zbog svojeg vodećeg položaja u tim subjektima također je povezan sa subjektima OTI i SCIT koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

200.

Brigadni general Ghassan Abbas

Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;

(također poznato kao SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damask)

Upravitelj podružnice organizacije Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS), koja je uvrštena na popis, blizu mjesta Jumraya/Jmraiya.

Sudjelovao je u širenju kemijskog oružja te organizaciji napadâ kemijskim oružjem, između ostalog u Ghouti u kolovozu 2013. On stoga dijeli odgovornost za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom.

Kao upravitelj podružnice organizacije SSRC/CERS blizu mjesta Jumraya/Jmraiya Ghassan Abbas pruža potporu sirijskom režimu.

Zbog svojeg vodećeg položaja u organizaciji SSRC također je povezan sa subjektom SSRC koji je uvršten na popis.

7.3.2015.

201.

Wael Abdulkarim

(također poznat kao Wael Al Karim)

Adresa: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Ujedinjeni Arapski Emirati

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damask Sirija

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE

Glavni direktor poduzeća Pangates International Corp Ltd, subjekta uvrštenog na popis, koje djeluje kao posrednik u opskrbi sirijskog režima naftom.

Kao glavni direktor poduzeća Pangrates, Wael Abdulkarim pruža podršku sirijskom režimu te ostvaruje korist od njega. Također ima vodeći položaj u subjektu Al Karim Group koji je uvršten na popis, a matično je društvo poduzeća Pangates.

Zahvaljujući svojem vodećem položaju u poduzećima Pangates i Al Karim Group također je povezan s tim subjektima uvrštenima na popis.

7.3.2015.

202.

Ahmad Barqawi

(također poznat kao Ahmed Barqawi)

Adresa: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Ujedinjeni Arapski Emirati. Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damask Sirija

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, UAE

Glavni direktor poduzeća Pangates International Corp Ltd, koje djeluje kao posrednik u opskrbi sirijskog režima naftom, i direktor poduzeća Al Karim Group. I poduzeće Pangates International i poduzeće Al Karim Group Vijeće je uvrstilo na popis.

Kao glavni direktor poduzeća Pangates i kao direktor matičnog društva poduzeća Pangates, Al Karim Group, Ahmad Barqawi pruža podršku sirijskom režimu te ostvaruje korist od njega. Zbog svojeg vodećeg položaja u poduzećima Pangates i Al Karim Group također je povezan sa subjektima Pangates International i Al Karim Group koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

203.

George Haswani

(također poznat kao Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Provincija Damask, Yabroud, Al Jalaa St, Sirija

Istaknuti sirijski poslovni čovjek, suvlasnik poduzeća HESCO Engineering and Construction Company, važnog inženjerskog i građevinskog poduzeća u Siriji. Blisko je povezan sa sirijskim režimom.

George Haswani pruža podršku sirijskom režimu te ostvaruje korist od njega svojom ulogom posrednika u poslovima putem kojih sirijski režim kupuje naftu od organizacije ISIL.

Također ostvaruje korist od režima putem povoljnog tretmana, između ostalog dodjelom ugovora (kao podizvođaču) s poduzećem Stroytransgaz, velikom ruskom naftnom kompanijom.

7.3.2015.

204.

Emad Hamsho

(također poznat kao Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Zaposlen na visokom upravljačkom položaju u poduzeću Hamsho Trading.

Svojim visokim položajem u poduzeću Hamsho Trading, društvu kćeri poduzeća Hamsho International koje je Vijeće uvrstilo na popis, pruža podršku sirijskom režimu. Također je povezan sa subjektom Hamsho International koji je uvršten na popis.

Emad Hamsho financira paravojne postrojbe Shabiha, koje zauzvrat prikupljaju čelik s područja koje su uništile vojne snage sirijskog režima i paravojne postrojbe te ga tope u lokalnim sirijskim tvornicama čelika (Hmisho Steel). Također je potpredsjednik Sirijskog vijeća za željezo i čelik (Syrian Council of Iron and Steel) zajedno s poslovnim ljudima odanima režimu koji su uvršteni na popis, poput Aymana Jabera. Također je suradnik Bashara Al-Assada.

7.3.2015.

205.

Samir Hamsho

(također poznat kao Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Samir Hamsho je poznati sirijski poslovni čovjek koji pruža podršku režimu i ostvaruje korist od njega. Vlasnik je i predsjednik poduzećâ Al Buroj i Syria Steel/Hamsho Steel, društava kćeri poduzeća Hamsho Trading, društva kćeri poduzeća Hamsho International koje je Vijeće uvrstilo na popis.

Ministar industrije imenovao ga je u ožujku 2014. u gospodarsku komoru grada Homsa.

Stoga pruža podršku sirijskom režimu i ostvaruje korist od svojih veza s režimom.

Također je povezan sa subjektima Hamsho International, Syria Steel SA i Al Buroj Trading koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

B.   Subjekti

 

Naziv

Podaci o identitetu

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

65.

Organisation for Technological Industries

(poznato također kao Technical Industries Corporation (TIC))

Adresa: PO Box 11037 Damask, Sirija

Društvo kći sirijskog Ministarstva obrane, koje je Vijeće uvrstilo na popis.

OTI sudjeluje u proizvodnji kemijskog oružja za sirijski režim.

Stoga je odgovorno za nasilnu represiju nad sirijskim stanovništvom.

Kao društvo kći Ministarstva obrane također je povezano sa subjektom koji je uvršten na popis.

7.3.2015.

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adresa: PO Box 11037 Damask, Sirija

Društvo kći poduzeća Organisation for Technological Industries (OTI) te time i sirijskog Ministarstva obrane koje je Vijeće uvrstilo na popis. Također surađuje sa Središnjom bankom Sirije koju je Vijeće uvrstilo na popis.

Kao društvo kći poduzeća OTI i Ministarstva obrane, poduzeće SCIT povezano je s tim subjektima koji su uvršteni na popis.

7.3.2015.

67.

Hamsho Trading

(poznato također kao Hamsho Group;Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Društvo kći poduzeća Hamsho International koje je Vijeće uvrstilo na popis.

Poduzeće Hamsho Trading kao takvo povezano je sa subjektom uvrštenim na popis, poduzećem Hamsho International.

Pruža podršku sirijskom režimu putem svojih društava kćeri, između ostalog poduzeća Syria Steel. Putem svojih društava kćeri povezano je sa skupinama poput prorežimskih paravojnih postrojbi Shabiha.

7.3.2015.

68.

Syria Steel SA

(poznato također kao Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill; Hmisho Steel)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Društvo kći poduzeća Hamsho Trading i time u konačnici društvo kći poduzeća Hamsho International, koje je Vijeće uvrstilo na popis. Poduzeće Syria Steel SA kao takvo povezano je sa subjektom uvrštenim na popis. Syria Steel također pruža podršku sirijskom režimu putem suradnje s paravojnim postrojbama Shabiha i putem proizvodnje naoružanja.

7.3.2015.

69.

Al Buroj Trading

(poznato također kao Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damask,

Sirija

Društvo kći poduzeća Hamsho Trading i time u konačnici društvo kći poduzeća Hamsho International, koje je Vijeće uvrstilo na popis.

Poduzeće Al Buroj Trading kao takvo povezano je sa subjektom uvrštenim na popis, poduzećem Hamsho International.

7.3.2015.

70.

DK Group

(poznato također kao DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adrese: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Bejrut, Libanon

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beijut, Libanon

Poduzeće DK Group opskrbljuje novim novčanicama Središnju banku Sirije.

Poduzeće DK Group stoga pruža podršku režimu. Zbog tog odnosa opskrbe također je povezano sa subjektom uvrštenim na popis, Središnjom bankom Sirije.

7.3.2015.


Ispravci

7.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 64/46


Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 668/2013 оd 12. srpnja 2013. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2,4-DB, dimetomorf, indoksakarb i piraklostrobin u ili na određenim proizvodima

( Službeni list Europske unije L 192 od 13. srpnja 2013. )

Na stranici 27., u Prilogu, u točki 1(a), u izmijenjenom Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005, u tablici „Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)”, za unos 0400000„4. ULJARICE – SJEME I PLODOVI”, u stupcu 3 „2,4-DB (zbroj 2,4-DB, njegovih soli, njegovih estera i njegovih konjugata, izražen kao 2,4-DB) (R)”:

umjesto:

„0,02 (*)”

treba stajati:

„0,05 (*)”