ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 40

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
16. veljače 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/238 od 10. veljače 2015. o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o pristupu ribarskih plovila koja plove pod zastavom Sejšela vodama i morskim biološkim resursima Mayottea, koji su pod jurisdikcijom Europske unije

1

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/239 od 10. veljače 2015. o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

4

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/240 od 9. veljače 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

7

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/241 od 9. veljače 2015. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

14

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

16.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/1


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/238

od 10. veljače 2015.

o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o pristupu ribarskih plovila koja plove pod zastavom Sejšela vodama i morskim biološkim resursima Mayottea, koji su pod jurisdikcijom Europske unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) i člankom 218. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Europsko vijeće 11. srpnja 2012. donijelo je Odluku 2012/419/EU (1) od 11. srpnja 2012. o izmjeni, s učinkom od 1. siječnja 2014., statusa Mayottea u odnosu na Europsku uniju s učinkom od 1. siječnja 2014. Od tog je datuma Mayotte prestao biti prekomorska zemlja ili područje i postao je najudaljenija regija Unije u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

(2)

Vijeće je ovlastilo Komisiju za pregovore, u ime Unije, o Sporazumu s Republikom Sejšelima u pogledu pristupa ribarskih plovila koja plove pod zastavom Republike Sejšela, vodama i morskim biološkim resursima Unije u isključivom gospodarskom pojasu uz obalu Mayottea.

(3)

Sporazum između Europske unije i Republike Sejšela o pristupu ribarskih plovila koja plove pod zastavom Sejšela vodama i morskim biološkim resursima Mayottea, koji su pod jurisdikcijom Europske unije („Sporazum”) potpisan je u skladu s Odlukom Vijeća 2014/331/EU (2) i privremeno se primjenjuje od 20. svibnja 2014.

(4)

Sporazumom je osnovan Zajednički odbor zadzužen za praćenje njegove primjene. Nadalje, u skladu sa Sporazumom, Zajednički odbor može odobriti određene izmjene Sporazuma. Radi olakšanja odobrenja tih izmjena prikladno je ovlastiti Komisiju, podložno posebnim uvjetima, za njihovo odobravanje na temelju pojednostavnjenog postupka.

(5)

Kako bi nadležna tijela u Mayotteu provela pravila zajedničke ribarstvene politike (ZRP) od datuma kada Mayotte postaje najudaljenija regija, potrebno je uspostaviti odgovarajući administrativni okvir, aktivnosti kontrole, fizičku infrastrukturu te osigurati primjerenu izgradnju kapaciteta. To će također pomoći u pogledu zahtjeva za udovoljavanjem međunarodnim obvezama Unije u području izvješćivanja.

(6)

Trebalo bi osigurati potrebna financijska sredstva tijelima nadležnima za ribarstvo u Mayotteu upotrebom pristojbi koje vlasnici brodova plaćaju izravno Mayotteu. Takvo je rješenje još prikladnije kada se u obzir uzme snažna povezanost koja se razvila između sejšelske flote i lokalne zajednice francuske najudaljenije regije Mayotte. Ribarska flota koja plovi pod zastavom Sejšela obavlja aktivnosti u vodama Mayottea već više godina na temelju dogovora između Mayottea i vlasnikâ brodova, na osnovi čega brodovlasnici Mayotteu plaćaju pristojbu za dozvolu ribarenja u njegovim vodama. Kako bi se osigurao nastavak ribarskih aktivnosti i prednosti koje iz toga proizlaze za Mayotte, prikladno je da sva plaćanja povezana s dozvolama i ulovima iz tog Sporazuma idu izravno u korist lokalnoj zajednici Mayottea.

(7)

Sporazum bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Republike Sejšela o pristupu ribarskih plovila koja plove pod zastavom Sejšela vodama i morskim biološkim resursima Mayottea, koji su pod jurisdikcijom Europske unije, odobrava se u ime Unije (3).

Članak 2.

1.   Francuska je ovlaštena prikupljati, za račun svoje najudaljenije regije Mayotte, plaćanja povezana s dozvolama i ulovima i druge naknade koje su dužni platiti upravitelji sejšelskih plovila koja plove pod zastavom Sejšela kako bi im se odobrio pristup vodama i morskim biološkim resursima ribolovu u vodama EU-a Unije uz obalu Mayottea u skladu s odredbama iz poglavlja III. odjeljka 1. stavaka 8. i 9. i odjeljka 2. Priloga Sporazumu. Francuska je dužna te primitke iskoristiti za uspostavu odgovarajućeg administrativnog okvira, aktivnosti kontrole, fizičke infrastrukture te pružanje primjerene izgradnje kapaciteta kako bi vlasti Mayottea mogle udovoljiti zahtjevima zajedničke ribarstvene politike ZRP-a.

2.   Francuska Komisiji dostavlja pojedinosti o tom bankovnom računu.

3.   Na kraju svake godine provedbe Sporazuma, Francuska Komisiji dostavlja iscrpan izvještaj o plaćanjima koja su izvršila plovila kojima je odobren ribolov te o korištenju tih plaćanja.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća, u ime Unije, daje obavijest predviđenu člankom 19. Sporazuma (4).

Članak 4.

Podložno odredbama i uvjetima navedenima u Prilogu, Europska komisija ovlaštena je za odobravanje, u ime Unije, izmjena Sporazuma u okviru Zajedničkog odbora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  Odluka Europskog vijeća od 11. srpnja 2012. o izmjeni statusa prekomorske zemlje Mayotte u odnosu na Europsku uniju (2012/419/EU) (SL L 204, 31.7.2012., str. 131.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/331/EU od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o pristupu ribarskih plovila koja plove pod zastavom Sejšela vodama i morskim biološkim resursima Mayottea, koji su pod jurisdikcijom Europske unije (SL L 167, 6.6.2014., str. 1.).

(3)  Sporazum je objavljen u SL L 167, 6.6.2014., str. 4. zajedno s odlukom o potpisivanju.

(4)  Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja Sporazuma na snagu u Službenom listu Europske unije.


PRILOG

Opseg ovlaštenja i postupak za utvrđivanje stajališta Unije u okviru Zajedničkog odbora

1.

Komisija je ovlaštena pregovarati s Republikom Sejšelima i sporazumjeti se, ako je to primjereno te podložno poštovanju stavka 3. ovog Priloga, o izmjenama Sporazuma u odnosu na sljedeća pitanja:

(a)

ponovnu ocjenu i prilagodbu ribolovnih mogućnosti u skladu s člankom 9. Sporazuma;

(b)

preispitivanje tehničkih odredbi Sporazuma, uključujući i preispitivanje tehničkih pravila o VMS-u u skladu s točkom 10. Dodatka 6. Prilogu Sporazumu.

2.

U okviru Zajedničkog odbora uspostavljenog na temelju članka 8. Sporazuma, Komisija:

(a)

djeluje u skladu s ciljevima koje Unija želi postići u okviru ZRP-a;

(b)

poštuje zaključke Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji Komisije o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike;

(c)

promiče stajališta usklađena s mjerodavnim pravilima koja su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

3.

Kada se predviđa donošenje odluke o izmjenama Sporazuma iz stavka 1. na sastanku Zajedničkog odbora, poduzimaju se mjere potrebne kako bi se osiguralo da će se stajalištem koje će se izraziti u ime Unije uzeti u obzir najnovije statističke, biološke i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji.

U tu svrhu i na temelju tih informacija, službe Komisije Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima, pravovremeno prije relevantnog sastanka Zajedničkog odbora, šalju na razmatranje i odobrenje pripremni dokument koji sadržava pojedinosti o predviđenom stajalištu Unije.

Ako tijekom daljnjih sastanaka, uključujući sastanke na licu mjesta, nije moguće postići dogovor kako bi se stajalištem Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.

Komisija je pozvana poduzeti sve pravovremene mjere potrebne u smislu daljnjeg postupanja u vezi s odlukom Zajedničkog odbora, uključujući, prema potrebi, objavu relevantne odluke u Službenom listu Europske unije i podnošenje svih prijedloga potrebnih za provedbu te odluke.


16.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/4


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/239

od 10. veljače 2015.

o sklapanju, u ime Europske unije, Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218., stavkom 6., drugim podstavkom, točkom (a) i člankom 218. stavkom 7.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. srpnja 2007. odobrilo Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice (dalje u tekstu „Sporazum o partnerstvu”) donošenjem Uredbe (EZ) br. 894/2007 (1).

(2)

Primjena zadnjeg Protokola (2) o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu prestala je 12. svibnja 2014.

(3)

Unija je ispregovarala s Demokratskom Republikom Svetim Tomom i Prinsipeom novi Protokol za razdoblje od četiri godine kojim se plovilima Unije odobravaju ribolovne mogućnosti u vodama koje su u području ribarstva pod suverenitetom ili jurisdikcijom Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea.

(4)

Taj novi Protokol potpisan je u skladu s Odlukom Vijeća 2014/334/EU (3) i privremeno se primjenjuje od datuma njegova potpisivanja.

(5)

Stoga je primjereno odobriti novi Protokol.

(6)

Sporazumom o partnerstvu osniva se Zajednički odbor koji je zadužen za nadzor primjene tog Sporazuma. Nadalje, u skladu s Protokolom, Zajednički odbor može odobriti određene izmjene Protokola. Radi olakšanja odobrenja tih izmjena, prikladno je ovlastiti Komisiju, podložno posebnim uvjetima, za njihovo odobravanje na temelju pojednostavnjenog postupka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea (dalje u tekstu „Protokol”) odobrava se u ime Unije (4).

Članak 2.

Predsjednik Vijeća, u ime Unije, daje obavijest predviđenu člankom 15. Protokola (5).

Članak 3.

Podložno odredbama i uvjetima utvrđenima u Prilogu, Komisiju se ovlašćuje da u ime Unije odobri izmjene Protokola učinjene u okviru Zajedničkog odbora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. veljače 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 894/2007 od 23. srpnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice (SL L 205, 7.8.2007., str. 35.).

(2)  Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea (SL L 136, 24.5.2011., str. 5.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/334/EU od 19. svibnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea (SL L 168, 7.6.2014., str. 1.).

(4)  Protokol je objavljen u SL L 168, 7.6.2014., str. 3. zajedno s odlukom o njegovu potpisivanju.

(5)  Datum stupanja na snagu Protokola objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


PRILOG

Opseg ovlaštenja i postupak za utvrđivanje stajališta Unije u okviru Zajedničkog odbora

1.

Komisija je ovlaštena pregovarati s Demokratskom Republikom Svetim Tomom i Prinsipeom i, prema potrebi te podložno poštovanju stavka 3. ovog Priloga, odobriti izmjene Protokola u odnosu na sljedeća pitanja:

(a)

odluku o modalitetima sektorske potpore u skladu s člankom 3. Protokola;

(b)

prilagodbu odredbi koje se odnose na uvjete za obavljanje ribolova i provedbena pravila Protokola i njegovih priloga u skladu s člankom 5. stavkom 2. Protokola..

2.

U okviru Zajedničkog odbora uspostavljenog na temelju Sporazuma o partnerstvu Unija:

(a)

djeluje u skladu s ciljevima koje Unija želi postići u okviru zajedničke ribarstvene politike;

(b)

poštuje zaključke Vijeća od 19. ožujka 2012. o Komunikaciji o vanjskoj dimenziji zajedničke ribarstvene politike;

(c)

promiče stajališta usklađena s mjerodavnim pravilima koja su donijele regionalne organizacije za upravljanje u ribarstvu.

3.

Kada se predviđa donošenje odluke o izmjenama Protokola iz stavka 1. na sastanku Zajedničkog odbora, poduzimaju se mjere potrebne kako bi se osiguralo da će se stajalištem koje će se izraziti u ime Unije uzeti u obzir najnovije statističke, biološke i druge relevantne informacije dostavljene Komisiji.

U tu svrhu i na temelju tih informacija službe Komisije Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima, pravovremeno prije relevantnog sastanka Zajedničkog odbora, šalju na razmatranje i odobrenje dokument koji sadržava pojedinosti o prijedlogu stajališta Unije.

Stajalište Unije predviđeno u pripremnom dokumentu smatra se usuglašenim, osim ako se tome protivi određeni broj država članica koji predstavlja blokirajuću manjinu tijekom sastanka pripremnog tijela Vijeća ili u roku od dvadeset dana od primitka pripremnog dokumenta, ovisno o tome što nastupi ranije. U slučaju takvog protivljenja, pitanje se upućuje Vijeću.

Ako tijekom daljnjih sastanaka, uključujući sastanke na licu mjesta, nije moguće postići dogovor kako bi se stajalištem Unije uzeli u obzir novi elementi, pitanje se upućuje Vijeću ili njegovim pripremnim tijelima.

Komisija je pozvana poduzeti sve pravovremene mjere potrebne u smislu daljnjeg postupanja u vezi s odlukom Zajedničkog odbora, uključujući, prema potrebi, objavu relevantne odluke u Službenom listu Europske unije i podnošenje svih prijedloga potrebnih za provedbu te odluke.


UREDBE

16.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/7


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/240

od 9. veljače 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 269/2014.

(2)

S obzirom na činjenicu da je stanje na terenu u Ukrajini i dalje ozbiljno, Vijeće smatra da bi dodatne osobe i subjekte trebalo dodati na popis fizičkih i pravnih osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja kako je naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014.

(3)

Prilog I. Uredbi (EU) br. 269/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osobe i subjekti navedeni u Prilogu ovoj Uredbi dodaju se na popis naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 16. veljače 2015.

Ona se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 6.


PRILOG

Popis osoba i subjekata iz članka 1.

I.   Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

133.

Pavel DREMOV također poznat kao Batya

Павел ДРЁМОВ

Rođen 1976. u Stakhanovu

Zapovjednik „Prve kozačke pukovnije”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

134.

Alexey MILCHAKOV također poznat kao Fritz, Serbian (Srbin)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Rođen 1991. u Sankt Peterburgu

Zapovjednik jedinice „Rusich”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

135.

Arseny PAVLOV također poznat kao Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (također poznat kao Моторóла)

Rođen 2. veljače 1983. u Ukhti, Komi

Zapovjednik „Bataljuna Sparta”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

136.

Mikhail TOLSTYKH također poznat kao Givi

Михаил Толстых

Rođen 1980. u Ilovaisku

Zapovjednik bataljuna „Somali”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Takozvani „zamjenik zapovjednika” u Ministarstvu obrane takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Takozvani „ministar pravosuđa” nezakonite takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Takozvani zamjenik predsjednika Vijeća ministara takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Takozvani glavni zapovjednik narodnih paravojnih snaga takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Rođena 20. studenoga 1988. u Krasnoarmëisku

U ulozi takozvane „ministrice pravosuđa” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Rođen 27. siječnja 1974.

Takozvani „ministar proračuna” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Takozvani „ministar proračuna” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Rođen 22. travnja 1985. u Khersonu

Takozvani „ministar komunikacija” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Takozvana „ministrica gospodarskog razvoja i trgovine” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Rođen 1975., Krasny Luch, Voroshilovgrad Lugansk

Takozvani „vršitelj dužnosti glavnog tužitelja” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Rođen 15. svibnja 1955. u Omsku

Zamjenik ministra obrane te je u toj ulozi sudjelovao u pružanju potpore razmještanju ruskih postrojbi u Ukrajini.

Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva obrane, u toj ulozi sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Rođen 8. svibnja 1956. u Kaunasu, Litva

Prvi zamjenik ministra obrane te je u toj ulozi sudjelovao u pružanju potpore razmještanju ruskih postrojbi u Ukrajini.

Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva obrane, u toj ulozi sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Rođen 9. studenoga 1963. u DDR-u

Ravnatelj Glavnog odjela za operacije i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije. U obje uloge aktivno sudjeluje u oblikovanju i provedbi vojne kampanje ruskih snaga u Ukrajini.

Prema utvrđenim aktivnostima glavnog stožera, provođenjem operativne kontrole nad oružanim snagama aktivno sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Rođen 11. rujna 1937., Tchassov Yar, Ukrajina

Član državne Dume.

Posjetio je takozvanu „Narodnu Republiku Donjeck” te je tijekom posjeta svojim izjavama podupro separatiste. Također je imenovan počasnim konzulom takozvane „Narodne Republike Donjecka” u Ruskoj Federaciji.

Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i stvaranju, unutar Ruske Federacije, novih federalnih entiteta – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

16.2.2015.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Rođen 14. ožujka 1955., Kalinjingradska oblast, SSSR.

Prvi zamjenik predsjednika Odbora državne Dume za etnička pitanja.

Osnivač je civilnog pokreta „Krassnaya Moskva – pomoć patriotskoj fronti Crvena Moskva (Red Moscow Patriotic Front Aid)” koji je organizirao javne prosvjede u potporu separatistima, time podupirući politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i stvaranju, unutar Ruske Federacije, novih federalnih entiteta – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

16.2.2015.

II.   Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

29.

Kozačka nacionalna garda

Казачья Национальная Гвардия

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Nikolay KOZITSYN, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

30.

Bataljun Sparta

Батальон „Спарта”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Arseny PAVLOV, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

31.

Bataljun Somali

Батальон „Сомали”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Mikhail TOLSTYKH, poznat kao Givi, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

32.

Bataljun Zarya

Батальон „Заря”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

33.

Brigada Prizrak

Бригада „Призрак”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Oleksiy MOZGOVY, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

34.

Bataljun Oplot

Батальон „Оплот”

Društveni mediji:

http://vk.com/oplot_info

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

35.

Bataljun Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

36.

Bataljun Smrt

Батальон „Смерть”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

37.

Javni pokret „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Javni pokret „Novorossiya”/„Nova Rusija” osnovan je u studenome 2014. u Rusiji, a na čelu mu je ruski časnik Igor Strelkov (za kojeg je utvrđeno da je član osoblja Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije (GRU)).

Prema utvrđenim ciljevima, usmjeren je na pružanje sveobuhvatne, djelotvorne pomoći pokretu „Novorossiya”, između ostalog pružanjem pomoći paravojnim skupinama koje se bore u istočnoj Ukrajini, time podupirući politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Povezan s osobom koja je uvrštena na popis zbog podrivanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine.

16.2.2015.


ODLUKE

16.2.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 40/14


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/241

od 9. veljače 2015.

o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 17. ožujka 2014. donijelo Odluku 2014/145/ZVSP.

(2)

S obzirom na činjenicu da je stanje na terenu u Ukrajini i dalje ozbiljno, Vijeće smatra da bi dodatne osobe i subjekte trebalo dodati na popis osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja kako je naveden u Prilogu Odluci 2014/145/ZVSP.

(3)

Prilog Odluci 2014/145/ZVSP trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Osobe i subjekti navedeni u Prilogu ovoj Odluci dodaju se na popis naveden u Prilogu Odluci 2014/145/ZVSP.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 16. veljače 2015.

Ona se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2015.

Za Vijeće

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 16.


PRILOG

Popis osoba i subjekata iz članka 1.

I.   Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

133.

Pavel DREMOV također poznat kao Batya

Павел ДРЁМОВ

Rođen 1976. u Stakhanovu

Zapovjednik „Prve kozačke pukovnije”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

134.

Alexey MILCHAKOV također poznat kao Fritz, Serbian (Srbin)

Алексей МИЛЬЧАКОВ

Rođen 1991. u Sankt Peterburgu

Zapovjednik jedinice „Rusich”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

135.

Arseny PAVLOV također poznat kao Motorola

Арсéний Сергéевич ПÁВЛОВ (također poznat kao Моторóла)

Rođen 2. veljače 1983. u Ukhti, Komi

Zapovjednik „Bataljuna Sparta”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

136.

Mikhail TOLSTYKH također poznat kao Givi

Михаил Толстых

Rođen 1980. u Ilovaisku

Zapovjednik bataljuna „Somali”, oružane separatističke skupine koja je sudjelovala u sukobima u istočnoj Ukrajini.

U toj ulozi aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

137.

Eduard BASURIN

Image

 

Takozvani „zamjenik zapovjednika” u Ministarstvu obrane takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

138.

Alexandr SHUBIN

Александр Васильевич ШУБИН

 

Takozvani „ministar pravosuđa” nezakonite takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

139.

Sergey LITVIN

Сергей Анатольевич ЛИТВИН

 

Takozvani zamjenik predsjednika Vijeća ministara takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

Takozvani glavni zapovjednik narodnih paravojnih snaga takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

141.

Ekaterina FILIPPOVA

Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА

Rođena 20. studenoga 1988. u Krasnoarmëisku

U ulozi takozvane „ministrice pravosuđa” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

142.

Aleksandr TIMOFEEV

Александр ТИМОФЕЕВ

Rođen 27. siječnja 1974.

Takozvani „ministar proračuna” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira ta zemlja.

16.2.2015.

143.

Evgeny MANUILOV

Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ

 

Takozvani „ministar proračuna” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

144.

Viktor YATSENKO

Виктор ЯЦЕНКО

Rođen 22. travnja 1985. u Khersonu

Takozvani „ministar komunikacija” takozvane „Narodne Republike Donjecka”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

Takozvana „ministrica gospodarskog razvoja i trgovine” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirala djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

146.

Zaur ISMAILOV

Заур Исмаилов

Rođen 1975., Krasny Luch, Voroshilovgrad Lugansk

Takozvani „vršitelj dužnosti glavnog tužitelja” takozvane „Narodne Republike Luganska”.

Preuzimanjem te uloge i djelovanjem u njoj aktivno je podupirao djelovanja i politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

Анатолий Иванович Антонов

Rođen 15. svibnja 1955. u Omsku

Zamjenik ministra obrane te je u toj ulozi sudjelovao u pružanju potpore razmještanju ruskih postrojbi u Ukrajini.

Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva obrane, u toj ulozi sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

Аркадий Викторович Бахин

Rođen 8. svibnja 1956. u Kaunasu, Litva

Prvi zamjenik ministra obrane te je u toj ulozi sudjelovao u pružanju potpore razmještanju ruskih postrojbi u Ukrajini.

Prema postojećoj strukturi ruskog Ministarstva obrane, u toj ulozi sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade. Tom politikom ugrožava se teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

Андрей Валерьевич Картaполов

Rođen 9. studenoga 1963. u DDR-u

Ravnatelj Glavnog odjela za operacije i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije. U obje uloge aktivno sudjeluje u oblikovanju i provedbi vojne kampanje ruskih snaga u Ukrajini.

Prema utvrđenim aktivnostima glavnog stožera, provođenjem operativne kontrole nad oružanim snagama aktivno sudjeluje u oblikovanju i provedbi politike ruske vlade kojom se ugrožava teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

16.2.2015.

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON

Иосиф Дaвыдович Кобзон

Rođen 11. rujna 1937., Tchassov Yar, Ukrajina

Član državne Dume.

Posjetio je takozvanu „Narodnu Republiku Donjeck” te je tijekom posjeta svojim izjavama podupro separatiste. Također je imenovan počasnim konzulom takozvane „Narodne Republike Donjecka” u Ruskoj Federaciji.

Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i stvaranju, unutar Ruske Federacije, novih federalnih entiteta – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

16.2.2015.

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

Валерий Фёдорович Рашкин

Rođen 14. ožujka 1955., Kalinjingradska oblast, SSSR.

Prvi zamjenik predsjednika Odbora državne Dume za etnička pitanja.

Osnivač je civilnog pokreta „Krassnaya Moskva – pomoć patriotskoj fronti Crvena Moskva (Red Moscow Patriotic Front Aid)” koji je organizirao javne prosvjede u potporu separatistima, time podupirući politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Dana 20. ožujka 2014. glasovao je za nacrt federalnog ustavnog zakona „o primanju Republike Krima u Rusku Federaciju i stvaranju, unutar Ruske Federacije, novih federalnih entiteta – Republike Krima i Federalnog grada Sevastopolja”.

16.2.2015.

II.   Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

Datum uvrštenja

29.

Kozačka nacionalna garda

Казачья Национальная Гвардия

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Nikolay KOZITSYN, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

30.

Bataljun Sparta

Батальон „Спарта”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Arseny PAVLOV, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

31.

Bataljun Somali

Батальон „Сомали”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Mikhail TOLSTYKH, poznat kao Givi, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

32.

Bataljun Zarya

Батальон „Заря”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

33.

Brigada Prizrak

Бригада „Призрак”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

Njome zapovijeda Oleksiy MOZGOVY, koji je uvršten na popis, te je stoga povezana s njime.

16.2.2015.

34.

Bataljun Oplot

Батальон „Оплот”

Društveni mediji:

http://vk.com/oplot_info

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

35.

Bataljun Kalmius

Батальон „Кальмиус”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

36.

Bataljun Smrt

Батальон „Смерть”

 

Oružana separatistička skupina koja aktivno podupire djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine i kojima se dodatno destabilizira Ukrajina.

16.2.2015.

37.

Javni pokret „NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Javni pokret „Novorossiya”/„Nova Rusija” osnovan je u studenome 2014. u Rusiji, a na čelu mu je ruski časnik Igor Strelkov (za kojeg je utvrđeno da je član osoblja Glavne obavještajne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga Ruske Federacije (GRU)).

Prema utvrđenim ciljevima, usmjeren je na pružanje sveobuhvatne, djelotvorne pomoći pokretu „Novorossiya”, između ostalog pružanjem pomoći paravojnim skupinama koje se bore u istočnoj Ukrajini, time podupirući politike kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine.

Povezan s osobom koja je uvrštena na popis zbog podrivanja teritorijalne cjelovitosti Ukrajine.

16.2.2015.