ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 23

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
29. siječnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/131 оd 23. siječnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/132 оd 23. siječnja 2015. o zabrani ribolova škarpine u grenlandskim vodama u zoni NAFO-a 1F i u grenlandskim vodama u zonama V. i XIV. za plovila koja plove pod zastavom Njemačke

5

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/133 оd 23. siječnja 2015. o zabrani ribolova haringe u zonama IV. i VII.d te u vodama Unije u zoni II.a za plovila koja plove pod zastavom Danske

7

 

*

Uredba Komisije (EU) 2015/134 оd 26. siječnja 2015. o zabrani ribolova patarača u zonama VIII.c, IX. i X.; u vodama Unije u zoni CECAF-a 34.1.1 za plovila koja plove pod zastavom Portugala

9

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/135 оd 28. siječnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

11

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/136 оd 28. siječnja 2015. o izdavanju dozvola za uvoz riže u okviru carinskih kvota koje su za podrazdoblje mjeseca siječnja 2015. otvorene Provedbenom uredbom (EU) br. 1273/2011

13

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/137 od 26. siječnja 2015. o produljenju mandata potpredsjednika Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) i dvaju predsjedatelja žalbenih vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

17

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) ( SL L 381, 28.12.2006. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/sv. 07 od 2. travnja 2013.)

19

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/131

оd 23. siječnja 2015.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavke 2. i 3. te članak 38. točku (d),

budući da:

(1)

U Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 (2) utvrđen je popis trećih zemalja čiji su sustavi proizvodnje i mjere kontrole za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda priznati kao ekvivalentni onima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007.

(2)

Republika Koreja dostavila je Komisiji u skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 zahtjev za uvrštavanje na popis iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 za određene prerađene poljoprivredne proizvode. Dostavila je informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima 7. i 8. te Uredbe. Na temelju pregleda tih informacija, rasprava s nadležnim tijelima Republike Koreje koje su uslijedile i pregleda na licu mjesta pravila proizvodnje i mjera kontrole koje se primjenjuju u Republici Koreji zaključeno je da su u toj zemlji pravila kojima se uređuje proizvodnja i kontrola ekološke proizvodnje prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji se upotrebljavaju kao hrana ekvivalentni onima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 834/2007. Stoga bi Republiku Koreju trebalo uvrstiti na popis iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 za prerađene poljoprivredne proizvode koji se upotrebljavaju kao hrana (Kategorija proizvoda D).

(3)

U Prilogu IV. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 nalazi se popis kontrolnih ustanova i kontrolnih tijela nadležnih za provođenje kontrola i izdavanje certifikata u trećim zemljama u svrhu ekvivalentnosti. Zbog uvrštavanja Republike Koreje u Prilog III. toj Uredbi iz Priloga IV. trebalo bi izbrisati odgovarajuće kontrolne ustanove i kontrolna tijela priznate do sada za uvoz proizvoda kategorije D iz Republike Koreje.

(4)

Priloge III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Uključivanje Republike Koreje u Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 trebalo bi se primjenjivati od 1. veljače 2015. Međutim, kako bi se subjektima omogućilo da se prilagode izmjenama u prilozima III. i IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008, izmjenu tog Priloga trebalo bi primjenjivati tek nakon razumnog vremenskog razdoblja.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem regulatornog Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Točka 1. članka 1. primjenjuje se od 1. veljače 2015.

Točka 2. članka 1. primjenjuje se od 1. svibnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008., str. 25.).


PRILOG I.

U Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 umeće se sljedeći tekst:

„REPUBLIKA KOREJA

1.    Kategorije proizvoda :

Kategorija proizvoda

Oznaka kategorije prema Prilogu IV.

Ograničenja

Prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se koriste kao hrana

D

 

2.    Podrijetlo : ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije D koji su uzgojeni u Republici Koreji ili koji su uvezeni u Republiku Koreju:

bilo iz Unije,

ili iz treće zemlje za koju je Republika Koreja priznala da su proizvodi proizvedeni i kontrolirani u toj trećoj zemlji u skladu s pravilima koja su ekvivalentna onima utvrđenim u zakonodavstvu Republike Koreje.

3.    Proizvodne norme : Zakon o promicanju ekološki prihvatljive poljoprivrede i ribarstva te o upravljanju i potpori za ekološku hranu.

4.    Nadležna tijela : Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs

5.    Nadzorna tijela :

Brojčana oznaka

Naziv

Internetska adresa

KR-ORG-001

Korea Agricultural Product and Food Certification

www.kafc.kr

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-003

Bookang tech

www.bkt21.co.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

Image

KR-ORG-006

Konkuk University industrial cooperation corps

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Center

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

www.woric.co.kr

KR-ORG-010

ACO(Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

BCS(BCS Oko-Garantie GmbH)

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-014

The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co.,Ltd.

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-016

Ecocert

www.ecocert.com

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbio.org/oc/oc01.asp

KR-ORG-018

Controlunion

http://certification.controlunion.com

6.    Ustanove i tijela izdavatelji potvrde : kao u točki 5.

7.    Trajanje uključenja :

31. siječnja 2018.”

PRILOG II.

Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U unosu koji se odnosi na „Australian Certified Organic”, pod točkom 3., briše se redak koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-107”.

2.

U unosu koji se odnosi na „BCS Öko-Garantie GmbH”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-141”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

3.

U unosu koji se odnosi na „Bioagricert S.r.l.”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-132”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

4.

U unosu koji se odnosi na „Bio.inspecta AG”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-161”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

5.

U unosu koji se odnosi na „Control Union Certifications”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-149”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

6.

Unos koji se odnosi na „Doalnara Certified Organic Korea, LLC” mijenja se kako slijedi:

(a)

pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-129”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”;

(b)

pod točkom 4. briše se riječ „vino”.

7.

U unosu koji se odnosi na „Ecocert SA”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-154”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.

8.

U unosu koji se odnosi na „Organic Certifiers”, pod točkom 3., u retku koji se odnosi na treću zemlju „Južna Koreja” i brojčanu oznaku „KR-BIO-106”, briše se znak „x” u stupcu D. „Južna Koreja” zamjenjuje se s „Republika Južna Koreja”.


29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/5


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/132

оd 23. siječnja 2015.

o zabrani ribolova škarpine u grenlandskim vodama u zoni NAFO-a 1F i u grenlandskim vodama u zonama V. i XIV. za plovila koja plove pod zastavom Njemačke

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 43/2014 (2) utvrđuju se kvote za 2014.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, za ulove stoka iz Priloga ovoj Uredbi ostvarene plovilima koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2014.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti aktivnosti ribolova za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2014. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok koji je u njemu naveden smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Aktivnosti ribolova za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Lowri EVANS

Glavna direktorica za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).


PRILOG

Br.

87/TQ43

Država članica

Njemačka

Stok

RED/N1G14P

Vrsta

Škarpina (Sebastes spp.)

Zona

Grenlandske vode u zoni NAFO-a 1F i grenlandske vode u zonama V. i XIV.

Datum zabrane

20.12.2014.


29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/133

оd 23. siječnja 2015.

o zabrani ribolova haringe u zonama IV. i VII.d te u vodama Unije u zoni II.a za plovila koja plove pod zastavom Danske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 43/2014 (2) utvrđuju se kvote za 2014.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, za ulove stoka iz Priloga ovoj Uredbi ostvarene plovilima koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2014.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti aktivnosti ribolova za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2014. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok koji je u njemu naveden smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Aktivnosti ribolova za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Lowri EVANS

Glavna direktorica za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).


PRILOG

Br.

89/TQ43

Država članica

Danska

Stok

HER/2A47DX

Vrsta

Haringa (Clupea harengus)

Zona

IV. i VII.d te vode Unije u zoni II.a

Datum zabrane

22.12.2014.


29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/9


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/134

оd 26. siječnja 2015.

o zabrani ribolova patarača u zonama VIII.c, IX. i X.; u vodama Unije u zoni CECAF-a 34.1.1 za plovila koja plove pod zastavom Portugala

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 43/2014 (2) utvrđuju se kvote za 2014.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, za ulove stoka iz Priloga ovoj Uredbi ostvarene plovilima koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2014.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti aktivnosti ribolova za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota za 2014. dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok koji je u njemu naveden smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Aktivnosti ribolova za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. siječnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Lowri EVANS

Glavna direktorica za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).


PRILOG

Br.

90/TQ43

Država članica

Portugal

Stok

LEZ/8C3411

Vrsta

Patarače (Lepidorhombus spp.)

Zona

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u zoni CECAF-a 34.1.1

Datum zabrane

26.12.2014.


29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/135

оd 28. siječnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

EG

362,8

MA

99,0

TR

128,7

ZZ

196,8

0707 00 05

JO

229,9

TR

192,7

ZZ

211,3

0709 91 00

EG

122,4

ZZ

122,4

0709 93 10

EG

165,4

MA

226,4

TR

233,5

ZZ

208,4

0805 10 20

EG

47,9

IL

78,7

MA

55,0

TN

52,5

TR

77,7

ZZ

62,4

0805 20 10

IL

148,1

MA

90,6

ZZ

119,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

74,4

IL

100,6

MA

133,5

TR

126,1

ZZ

108,7

0805 50 10

TR

56,2

ZZ

56,2

0808 10 80

BR

59,3

CL

89,3

MK

26,7

US

161,6

ZZ

84,2

0808 30 90

CL

316,1

US

138,7

ZZ

227,4


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/136

оd 28. siječnja 2015.

o izdavanju dozvola za uvoz riže u okviru carinskih kvota koje su za podrazdoblje mjeseca siječnja 2015. otvorene Provedbenom uredbom (EU) br. 1273/2011

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1273/2011 (2) otvorene su određene uvozne carinske kvote za rižu i lomljenu rižu, razvrstane po zemlji podrijetla i podijeljene na nekoliko podrazdoblja u skladu s Prilogom I. navedenoj Provedbenoj uredbi, te je predviđeno upravljanje njima.

(2)

Siječanj je prvo podrazdoblje za kvote predviđene člankom 1. stavkom 1. točkama (a) do (d) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011.

(3)

Iz obavijesti dostavljenih u skladu s člankom 8. točkom (a) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 proizlazi da se za kvote s rednim brojem 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 i 09.4166 zahtjevi podneseni u prvih deset radnih dana siječnja 2015. u skladu s člankom 4. stavkom 1. te Provedbene uredbe odnose na količinu veću od dostupne. Stoga je potrebno odrediti u kojoj se mjeri izdaju uvozne dozvole tako da se odredi koeficijent dodjele koji će se primjenjivati na zatražene količine za predmetne kvote, izračunan u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3).

(4)

Iz tih obavijesti proizlazi i da se za kvote s rednim brojem 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 i 09.4153, zahtjevi podneseni u prvih deset radnih dana siječnja 2015. u skladu s člankom 4. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 odnose na količinu manju od dostupne.

(5)

Potrebno je utvrditi i ukupnu količinu raspoloživu za sljedeće podrazdoblje za kvote s rednim brojem 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 i 09.4166, u skladu s člankom 5. prvim podstavkom Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011.

(6)

Kako bi se omogućilo dobro upravljanje postupkom izdavanja uvoznih dozvola, ova Uredba treba stupiti na snagu odmah nakon objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Za zahtjeve za uvozne dozvole za rižu u okviru kvota s rednim brojem 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 i 09.4166 iz Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 podnesene u prvih deset radnih dana siječnja 2015. dozvole se izdaju za zatraženu količinu pomnoženu s koeficijentom dodjele utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

2.   Ukupna količina raspoloživa za sljedeće podrazdoblje u okviru kvota s rednim brojem 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 - 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 i 09.4166 iz Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011 utvrđena je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1273/2011 od 7. prosinca 2011. o otvaranju određenih carinskih kvota za uvoz riže i lomljene riže i o upravljanju tim kvotama (SL L 325, 8.12.2011., str. 6.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).


PRILOG

Količine koje se trebaju dodijeliti za podrazdoblje siječnja 2015 i količine raspoložive za sljedeće podrazdoblje u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 1273/2011

(a)

Kvota za bijelu ili polubijelu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 30 iz članka 1. stavka 1. točke (a) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele za podrazdoblje siječnja 2015.

Ukupna količina raspoloživa za podrazdoblje travnja 2015. (kg)

Sjedinjene Američke Države

09.4127

 (1)

24 446 294

Tajland

09.4128

 (1)

10 513 071

Australija

09.4129

 (2)

1 019 000

Drugo podrijetlo

09.4130

 (2)

1 805 000

(b)

Kvota za oljuštenu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 20 iz članka 1. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele za podrazdoblje siječnja 2015.

Ukupna količina raspoloživa za podrazdoblje srpnja 2015. (kg)

Sve države

09.4148

 (3)

1 612 000

(c)

Kvota za lomljenu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 40 00 iz članka 1. stavka 1. točke (c) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele za podrazdoblje siječnja 2015.

Ukupna količina raspoloživa za podrazdoblje srpnja 2015. (kg)

Tajland

09.4149

 (4)

50 566 471

Australija

09.4150

 (5)

16 000 000

Gvajana

09.4152

 (5)

11 000 000

Sjedinjene Američke Države

09.4153

 (5)

9 000 000

Drugo podrijetlo

09.4154

92,307692 %

6 000 001

(d)

Kvota za bijelu ili polubijelu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 30 iz članka 1. stavka 1. točke (d) Provedbene uredbe (EU) br. 1273/2011

Podrijetlo

Redni broj

Koeficijent dodjele za podrazdoblje siječnja 2015.

(%)

Ukupna količina raspoloživa za podrazdoblje srpnja 2015. (kg)

Tajland

09.4112

0,842133

0

Sjedinjene Američke Države

09.4116

18,073078

0

Indija

09.4117

0,963486

0

Pakistan

09.4118

0,895330

0

Drugo podrijetlo

09.4119

0,873150

0

Sve države

09.4166

0,655752

17 011 019


(1)  Zahtjevi se odnose na količine manje od dostupnih ili jednake njima: stoga su svi zahtjevi prihvatljivi.

(2)  Za ovo podrazdoblje nema raspoložive količine.

(3)  Zahtjevi se odnose na količine manje od dostupnih ili jednake njima: stoga su svi zahtjevi prihvatljivi.

(4)  Zahtjevi se odnose na količine manje od dostupnih ili jednake njima: stoga su svi zahtjevi prihvatljivi.

(5)  Za ovo podrazdoblje ne primjenjuje se koeficijent dodjele: nije bilo zahtjeva za dozvole u obavijesti Komisiji.


ODLUKE

29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/17


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/137

od 26. siječnja 2015.

o produljenju mandata potpredsjednika Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) i dvaju predsjedatelja žalbenih vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (1), a posebno njezine članke 125. i 136.,

budući da:

(1)

Dana 18. studenoga 2014. Upravni odbor Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) („Ured”) predao je Vijeću prijedlog o produljenju mandata potpredsjednika Ureda i dvaju predsjedatelja žalbenih vijeća Ureda.

(2)

Mandate potpredsjednika Ureda g. Christiana ARCHAMBEAUA i predsjedatelja žalbenih vijeća Ureda g. Tomása DE LAS HERASA i g. Detlefa SCHENNENA trebalo bi produljiti za razdoblje od 5 godina ili do odlaska u mirovinu ako odlazak u mirovinu uslijedi tijekom novog mandata,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mandat potpredsjednika Ureda g. Christiana ARCHAMBEAUA produljuje se za razdoblje od 1. prosinca 2015. do 30. studenoga 2020. ili do odlaska u mirovinu ako odlazak u mirovinu uslijedi tijekom novog mandata.

Članak 2.

Mandat predsjedatelja žalbenih vijeća Ureda g. Tomása DE LAS HERASA produljuje se za razdoblje od 1. ožujka 2016. do 28. veljače 2021. ili do odlaska u mirovinu ako odlazak u mirovinu uslijedi tijekom novog mandata.

Članak 3.

Mandat predsjedatelja žalbenih vijeća Ureda g. Detlefa SCHENNENA produljuje se za razdoblje od 1. studenoga 2015. do 31. listopada 2020. ili do odlaska u mirovinu ako odlazak u mirovinu uslijedi tijekom novog mandata.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 20 dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. siječnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

J. DŪKLAVS


(1)  SL L 78, 24.3.2009., str. 1.


Ispravci

29.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/19


Ispravak Uredbe (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II)

( Službeni list Europske unije L 381 od 28. prosinca 2006. )

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 19/sv. 07 od 2. travnja 2013.)

Na stranici 74., u uvodnoj izjavi 3., u drugoj rečenici i bilješki 5.:

umjesto:

„Odluka Vijeća 2006/000/PUP o uspostavi, djelovanju i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (1) predstavlja …

treba stajati:

„Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (2) predstavlja …

Na stranici 85., u članku 27. stavku 3. i na stranici 86., u članku 31. stavku 6.:

umjesto:

„Odluke 2006/000/PUP”;

treba stajati:

„Odluke 2007/533/PUP”.