ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 19

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
24. siječnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Informacije o datumu potpisivanja Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi partnerstva u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

1

 

*

Odluka Vijeća (EU) 2015/105 od 14. travnja 2014. o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije

2

 

 

Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije

4

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) 2015/106 od 19. siječnja 2015. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnom moru za 2015.

8

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/107 оd 23. siječnja 2015. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

12

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Odluke Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) od 14. siječnja 2015. o produljenju mandata voditelja misije ZSOP-a Europske unije u Maliju (EUCAP Sahel Mali) ( SL L 11, 17.1.2015. )

14

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

24.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 19/1


Informacije o datumu potpisivanja Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i njegova Protokola o provedbi partnerstva u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala

Europska unija i Republika Senegal potpisale su 20. studenoga 2014. Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Senegala i Protokol o provedbi partnerstva u održivom ribarstvu.

Sporazum i Protokol privremeno se primjenjuju od 20. studenoga 2014. u skladu s člankom 17. Sporazuma odnosno člankom 12. Protokola.


24.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 19/2


ODLUKA VIJEĆA (EU) 2015/105

od 14. travnja 2014.

o potpisivanju, u ime Unije, i privremenoj primjeni Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 212., u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. lipnja 2007. ovlastilo Komisiju da u pregovorima dogovori Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane (1), o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije („Protokol”).

(2)

Pregovori su završeni.

(3)

Cilj je Protokola utvrditi financijska i tehnička pravila koja Azerbajdžanu omogućuju sudjelovanje u određenim programima Unije. Horizontalni okvir uspostavljen Protokolom predstavlja mjeru gospodarske, financijske i tehničke suradnje koja omogućuje pristup pomoći, osobito financijskoj pomoći, koju Unija treba pružiti u skladu s tim programima. Taj se okvir primjenjuje samo na one programe za koje je u relevantnim osnivačkim pravnim aktima predviđena mogućnost sudjelovanja Republike Azerbajdžana. Potpisivanje i privremena primjena Protokola stoga ne podrazumijevaju izvršavanje ovlasti na temelju raznih sektorskih politika koje se programima ostvaruju, a koje se izvršavaju pri uspostavi programa.

(4)

Protokol bi trebalo potpisati u ime Unije te bi se trebao privremeno primjenjivati do završetka postupaka za njegovo sklapanje,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije (dalje u tekstu „Protokol”), podložno sklapanju navedenog Protokola.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi osobu ovlaštenu (osobe ovlaštene) potpisati Protokol u ime Unije.

Članak 3.

Protokol se privremeno primjenjuje od dana njegova potpisivanja (2) do završetka postupaka potrebnih za njegovo sklapanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 246, 17.9.1999., str. 3.

(2)  Datum potpisivanja Sporazuma objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


24.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 19/4


PROTOKOL

uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžana o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžana u programima Unije

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”,

s jedne strane, i

REPUBLIKA AZERBAJDŽAN, dalje u tekstu „Azerbajdžan”,

s druge strane,

dalje u tekstu zajednički nazvane „stranke”,

budući da:

(1)

Azerbajdžan je sklopio Sporazum o partnerstvu i suradnji s Europskim zajednicama i njihovim državama članicama („Sporazum”) (1) koji je stupio na snagu 1. srpnja 1999.

(2)

Europsko vijeće na zasjedanju 17. i 18. lipnja 2004. pozdravilo je prijedlog Europske komisije u pogledu Europske politike susjedstva (EPS) i podržalo zaključke Vijeća od 14. lipnja 2004.

(3)

Vijeće je u brojnim drugim prilikama u svojim zaključcima podržalo tu politiku.

(4)

Vijeće je 5. ožujka 2007. izrazilo potporu općem pristupu opisanom u Komunikaciji Europske komisije od 4. prosinca 2006. kako bi se omogućilo zemljama partnerima EPS-a da sudjeluju u agencijama i programima Zajednice na temelju njihovih zasluga i ako za to postoji pravna osnova.

(5)

Azerbajdžan je izrazio želju za sudjelovanjem u više programa Unije.

(6)

Posebne uvjete za sudjelovanje Azerbajdžana u svakom pojedinačnom programu Unije, posebno u vezi s financijskim doprinosom koji Azerbajdžan treba platiti, kao i postupcima izvješćivanja i evaluacije, trebalo bi utvrditi sporazumom između Europske komisije i nadležnih tijela Azerbajdžana,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Azerbajdžanu je dopušteno sudjelovati u svim sadašnjim i budućim programima Unije koji su otvoreni za sudjelovanje Azerbajdžana, prema odgovarajućim odredbama kojima se donose takvi programi.

Članak 2.

Azerbajdžan u opći proračun Europske unije uplaćuje financijske doprinose koji odgovaraju posebnim programima u kojima Azerbajdžan sudjeluje.

Članak 3.

Predstavnici Azerbajdžana mogu, u vezi s pitanjima koja se tiču Azerbajdžana, sudjelovati kao promatrači u upravljačkim odborima koji su odgovorni za praćenje programa Unije za koje Azerbajdžan uplaćuje financijski doprinos.

Članak 4.

Projekti i inicijative koje predlažu sudionici iz Azerbajdžana podliježu, koliko god je to moguće, jednakim uvjetima, pravilima i postupcima koji se za programe o kojima je riječ primjenjuju u državama članicama.

Članak 5.

1.   Posebni uvjeti u pogledu sudjelovanja Azerbajdžana u svakom pojedinačnom programu Unije, posebno u vezi s financijskim doprinosom koji Azerbajdžan treba platiti kao i postupcima izvješćivanja i provođenja evaluacije, utvrđuju se sporazumom između Europske komisije i nadležnih tijela Azerbajdžana na temelju kriterija utvrđenih programima o kojima je riječ.

2.   Ako Azerbajdžan zatraži vanjsku pomoć Unije kako bi sudjelovao u određenom programu Unije na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 1638/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2) ili na temelju bilo koje slične uredbe kojom se predviđa vanjska pomoć Unije Azerbajdžanu i koja bi mogla biti donesena u budućnosti, financijskim sporazumom određuju se uvjeti pod kojima Azerbajdžan koristi vanjsku pomoć Unije, u skladu s posebice člankom 20. Uredbe (EZ) br. 1638/2006.

Članak 6.

1.   Svakim sporazumom sklopljenim na temelju članka 5. određuje se, u skladu s Uredbom (EU, EURATOM) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3) da financijsku kontrolu ili revizije ili druge provjere, uključujući administrativne istrage, provode Europska komisija, Europski ured za borbu protiv prijevara i Revizorski sud ili se one provode pod njihovim nadzorom.

2.   Utvrđuju se detaljne odredbe o financijskoj kontroli i reviziji, administrativnim mjerama, sankcijama i oduzimanju isplaćenih sredstava kojima se Europskoj komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevara i Revizorskom sudu dodjeljuju ovlasti koje su jednake njihovim ovlastima prema korisnicima ili ugovarateljima s poslovnim nastanom u Uniji.

Članak 7.

1.   Ovaj Protokol primjenjuje se u razdoblju u kojem je Sporazum na snazi.

2.   Ovaj Protokol potpisuju i odobravaju stranke u skladu s njihovim odgovarajućim postupcima.

3.   Svaka stranka može otkazati ovaj Protokol putem pisane obavijesti drugoj stranci. Ovaj Protokol prestaje šest mjeseci nakon datuma takve obavijesti. Prestanak Protokola zbog otkazivanja od strane bilo koje od stranaka ne utječe na provjere i kontrole koje se prema potrebi trebaju provesti u skladu s člancima 5. i 6.

Članak 8.

Najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu ovog Protokola i svake treće godine nakon toga, obje stranke mogu preispitati provedbu ovog Protokola na temelju stvarnog sudjelovanja Azerbajdžana u programima Unije.

Članak 9.

Ovaj se Protokol primjenjuje, s jedne strane, na državna područja na koja se primjenjuje Ugovor o funkcioniranju Europske unije i u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru, a s druge strane na državno područje Azerbajdžana.

Članak 10.

1.   Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu diplomatskim putem obavijestile o završetku njihovih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

2.   Do njegova stupanja na snagu, stranke su suglasne privremeno primjenjivati ovaj Protokol od dana njegova potpisivanja do njegova kasnijeg sklapanja.

Članak 11.

Ovaj Protokol sastavni je dio Sporazuma.

Članak 12.

Ovaj je Protokol sastavljen u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom, i azerbajdžanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

Image

За Република Азербайджан

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas vārdā

AzerbaidÞano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részről

Għar-Repubblika ta' l-Ażerbajġan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanskiej

Pela República do Azerbaijão

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


(1)  Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžana, s druge strane (SL L 246, 17.9.1999., str. 3.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1638/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o utvrđivanju općih odredbi o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo (SL L 310, 9.11.2006., str. 1.).

(3)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


UREDBE

24.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 19/8


UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/106

od 19. siječnja 2015.

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnom moru za 2015.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 43. stavkom 3. Ugovora predviđa se da Vijeće na prijedlog Komisije usvaja mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti.

(2)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) zahtijeva se da se usvajanje mjere očuvanja donose uzimajući u obzir raspoložive znanstvene, tehničke i gospodarske savjete, uključujući, gdje je to relevantno, izvješća koja su sastavili Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) i druga savjetodavna tijela, kao i u svjetlu eventualnih savjeta primljenih od savjetodavnih vijeća.

(3)

Zadaća je Vijeća usvajati mjere za utvrđivanje i raspodjelu ribolovnih mogućnosti prema ribolovu ili ribolovnim skupinama u Crnom moru, prema potrebi uključujući određene uvjete koji su funkcionalno povezani s tim. U skladu s člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ribolovne mogućnosti trebalo bi utvrditi u skladu s ciljevima zajedničke ribarstvene politike utvrđenima u članku 2. stavku 2. te uredbe. U skladu s člankom 16. stavkom 1. te uredbe, ribolovne bi mogućnosti trebalo raspodijeliti državama članicama tako da se osigura relativna stabilnost ribolovnih aktivnosti svake države članice za svaki stok ili ribarstvo.

(4)

Ukupne dopuštene ulove (TAC-ovi) trebalo bi stoga, u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, utvrditi na temelju raspoloživih znanstvenih savjeta, uzimajući u obzir biološke i društveno-gospodarske aspekte, istodobno osiguravajući pravedno postupanje među različitim ribarskim sektorima, kao i u svjetlu mišljenja izraženih tijekom savjetovanja s dionicima.

(5)

Za ribolov papalina obveza iskrcavanja iz članka 15.. Uredbe (EU) br. 1380/2013 primjenjuje se od 1. siječnja 2015. Člankom 16. stavkom 2. te uredbe predviđeno je da se, kada se uvodi obveza iskrcavanja u pogledu ribljeg stoka, ribolovne mogućnosti utvrđuju uzimajući u obzir promjenu od utvrđivanja ribolovnih mogućnosti koje odražavaju iskrcavanje do utvrđivanja ribolovnih mogućnosti koje održavaju ulove.

(6)

Korištenje ribolovnim mogućnostima utvrđenima u ovoj Uredbi podliježe Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (2), a posebno člancima 33. i 34. te uredbe, u vezi s evidentiranjem ulova i obavješćivanjem o podacima o iscrpljenju ribolovnih mogućnosti. Stoga je potrebno odrediti oznake kojima se države članice trebaju koristiti pri slanju podataka Komisiji, a koji se odnose na iskrcaje stokova koji podliježu ovoj Uredbi.

(7)

U skladu s člankom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 (3), pri određivanju TAC-ova Vijeće odlučuje na koje se stokove članci 3. i 4. ne primjenjuju, posebno na temelju biološkog statusa stokova.

(8)

Kako bi se izbjegao prekid ribolovnih aktivnosti i osigurao izvor zarade ribarima iz Unije, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2015. Zbog hitnosti ova bi Uredba trebala stupiti na snagu odmah nakon objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se ribolovne mogućnosti za 2015. za određene riblje stokove u Crnom moru.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na plovila Unije koja ribare u Crnom moru.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„Crno more” znači geografsko potpodručje 29 kako je definirano u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(b)

„plovilo Unije” znači ribarsko plovilo Unije kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(c)

„stok” znači stok kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 14. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(d)

„ukupni dopušteni ulov” (TAC) znači:

i.

u vrsti ribarstva koja je podložna obvezi iskrcavanja iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, količina koja se smije izloviti iz svakog pojedinog stoka svake godine;

ii.

u svim drugim vrstama ribarstva, količina koja se smije iskrcati iz svakog pojedinog stoka svake godine;

(e)

„kvota” znači udio TAC-a dodijeljen Uniji, državi članici ili trećoj zemlji.

POGLAVLJE II.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI

Članak 4.

TAC-ovi i raspodjela

TAC-ovi za plovila Unije, raspodjela tih TAC-ova između država članica te, prema potrebi, uvjeti koji su funkcionalno povezani s tim, utvrđeni su u Prilogu.

Članak 5.

Posebne odredbe o raspodjeli

Raspodjelom ribolovnih mogućnosti između država članica kako je utvrđeno u ovoj Uredbi ne smiju se dovesti u pitanje:

(a)

razmjene izvršene na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

smanjenja i preraspodjele izvršene na temelju članka 37. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(c)

dodatno iskrcavanje dopušteno u skladu s člankom 15. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(d)

količine zadržane u skladu s člankom 15. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(e)

smanjenja izvršena na temelju članaka 105. i 107. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 6.

Uvjeti za iskrcaj ulova i usputnog ulova koji ne podliježu obvezi iskrcavanja

Ulovi i usputni ulovi oblića u ribolovu koji ne podliježe obvezi iskrcavanja zadržavaju se na plovilu ili se iskrcavaju samo ako su ulov plovila Unije koja plove pod zastavom države članice koja ima kvotu, a ta kvota nije iscrpljena.

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Prijenos podataka

Kada, na temelju članaka 33. i 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice Komisiji dostavljaju podatke koji se odnose na iskrcaj ulovljenih količina stoka, rabe oznake za stokove koje su utvrđene u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. siječnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKVIS


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).

(4)  Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30.12.2011., str. 44.).


PRILOG

TAC-ovi KOJI SE PRIMJENJUJU NA PLOVILA UNIJE U PODRUČJIMA U KOJIMA SU TAC-ovi ODREĐENI PREMA VRSTI I PODRUČJU

U tablicama u nastavku utvrđeni su TAC-ovi i kvote (u tonama žive mase, osim ako je navedeno drukčije) prema stoku te uvjeti koji su funkcionalno povezani s tim.

Riblji stokovi navedeni su abecednim redom prema latinskom nazivu vrste. Za potrebe ove Uredbe navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih naziva i uobičajenih naziva:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka (oznaka alpha-3)

Uobičajeni naziv

Psetta maxima

TUR

oblić

Sprattus sprattus

SPR

papalina


Vrsta:

oblić

Psetta maxima

Zona:

vode Unije u Crnom moru

TUR/F37.4.2.C.

Bugarska

43,2

 

 

Rumunjska

43,2

 

 

Unija

86,4 (1)

 

 

TAC

Nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

papalina

Sprattus sprattus

Zona:

vode Unije u Crnom moru

SPR/F37.4.2.C

Bugarska

8 032,5

 

 

Rumunjska

3 442,5

 

 

Unija

11 475

 

 

TAC

Nije relevantno

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


(1)  Od 15. travnja do 15. lipnja 2015. nisu dopuštene ribolovne aktivnosti, uključujući prekrcaj, prihvat na plovilo, iskrcaj i prvu prodaju.


24.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 19/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/107

оd 23. siječnja 2015.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2015.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

EG

330,7

IL

160,5

MA

116,0

TR

156,6

ZZ

191,0

0707 00 05

JO

229,9

TR

179,2

ZZ

204,6

0709 93 10

MA

232,2

TR

178,2

ZZ

205,2

0805 10 20

EG

54,1

MA

61,0

TN

54,1

TR

65,0

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

146,9

MA

89,2

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

87,6

IL

129,5

JM

118,0

MA

141,2

TR

122,7

ZZ

119,8

0805 50 10

TR

63,6

ZZ

63,6

0808 10 80

BR

63,3

CL

88,6

MK

26,7

US

184,8

ZZ

90,9

0808 30 90

CL

265,9

US

138,7

ZZ

202,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


Ispravci

24.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 19/14


Ispravak Odluke Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) od 14. siječnja 2015. o produljenju mandata voditelja misije ZSOP-a Europske unije u Maliju (EUCAP Sahel Mali)

( Službeni list Europske unije L 11 od 17. siječnja 2015. )

Naslov na naslovnici i stranici 72.:

umjesto:

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/67 (EUCAP Sahel Mali/1/2015) od 14. siječnja 2015. o produljenju mandata voditelja misije ZSOP-a Europske unije u Maliju (EUCAP Sahel Mali)

treba stajati:

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora (ZVSP) 2015/67 od 14. siječnja 2015. o produljenju mandata voditelja misije ZSOP-a Europske unije u Maliju (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2015)