ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 2

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 58.
6. siječnja 2015.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1 оd 30. rujna 2014. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde za periodično izvješćivanje o naknadama agencija za kreditni rejting za potrebe kontinuiranog nadzora koji provodi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ( 1 )

1

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2 оd 30. rujna 2014. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala ( 1 )

24

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/3 оd 30. rujna 2014. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na zahtjeve za objavu povezane sa strukturiranim financijskim instrumentima  ( 1 )

57

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

6.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1

оd 30. rujna 2014.

o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde za periodično izvješćivanje o naknadama agencija za kreditni rejting za potrebe kontinuiranog nadzora koji provodi Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 21. stavak 4.a treći podstavak,

budući da:

(1)

U članku 11. stavku 3. i Prilogu I. odjeljku E dijelu II. točki 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 zahtijeva se da agencija za kreditni rejting ESMA-i svake godine dostavi popis naknada naplaćenih svakom klijentu za pojedinačne kreditne rejtinge i sve pomoćne usluge te svoju cjenovnu politiku, uključujući strukturu naknada i kriterije za određivanje cijena u odnosu na kreditne rejtinge za različite kategorije imovine. Nužno je predvidjeti tehničke detalje u pogledu sadržaja i oblika izvješćivanja agencija za kreditni rejting kako bi agencije mogle ispuniti svoje obveze, a ESMA izvršavati svoje ovlasti povezane s kontinuiranim nadzorom.

(2)

Kako bi se umanjili sukobi interesa i olakšalo pošteno tržišno natjecanje na tržištu kreditnih rejtinga, ESMA bi trebala osigurati da cjenovne politike, postupci i naknade koje naplaćuju agencije za kreditni rejting ne budu diskriminirajući. Razlike u naknadama koje se naplaćuju za istu vrstu usluge trebale bi se moći opravdati razlikom u stvarnim troškovima pružanja usluge različitim klijentima. Štoviše, naknade koje se pojedinom izdavatelju naplaćuju za usluge vezane uz kreditni rejting ne bi smjele ovisiti o rezultatima ili ishodu obavljenog posla.

(3)

Informacije o naknadama koje dostavljaju registrirane agencije za kreditni rejting trebale bi ESMA-i omogućiti da utvrdi kreditne rejtinge koji zahtijevaju podrobnije ispitivanje i moguće daljnje nadzorne mjere. Za kreditne rejtinge i pomoćne usluge sa sličnim obilježjima trebale bi se naplaćivati slične naknade, a razlike u visini trebale bi se moći opravdati razlikom u troškovima. Prikupljene informacije trebale bi ESMA-i omogućiti da za svaku registriranu agenciju za kreditni rejting utvrdi usporedive usluge i odgovarajuće naknade kako bi utvrdila moguća znatna odstupanja u naplaćenim naknadama. ESMA nakon toga može provesti istragu kako bi se uvjerila da su te naknade određene u skladu sa zakonitim cjenovnim politikama i postupcima te da su razlike u visini naknada na temelju razlika u troškovima u skladu s načelima poštenog tržišnog natjecanjan i da nisu posljedica sukoba interesa te ne ovise o rezultatima ili ishodu obavljenog posla.

(4)

Potrebno je izvješćivati o cjenovnim politikama i postupcima za sve vrste rejtinga. Za potrebe izvješćivanja, a u cilju jasnog razlikovanja pojedinih cjenovnih politika i postupaka i njihovih ažuriranih verzija, svaka bi verzija cjenovnih politika i odgovarajućih tarifa naknada, programa naknada i postupaka trebala biti označena identifikacijskim brojem. Cjenovne politike za sve druge potrebe trebale bi sadržavati strukture naknada ili tarife naknada te kriterije za određivanje cijena koje mogu primijeniti osobe koje pregovaraju o naknadama koje se naplaćuju za pojedinačni kreditni rejting. Cjenovne politike trebale bi sadržavati i programe učestalog korištenja ili druge programe naknada od kojih subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili pretplaćeni korisnik može imati koristi u smislu naplate drukčije naknade za pojedinačni kreditni rejting ili skup kreditnih rejtinga. Agencije za kreditni rejting trebale bi zabilježiti sve primjere kada nisu primijenjene cjenovne politike, tarife naknada, programi naknada i postupci te sve primjere odstupanja od cjenovne politike u odnosu na pojedinačne kreditne rejtinge uz jasnu naznaku o kojem je kreditnom rejtingu riječ.

(5)

Registrirane agencije za kreditni rejting koje su članice grupe trebale bi imati mogućnost ESMA-i zasebno dostaviti podatke o kreditnim rejtinzima ili ovlastiti jednu od agencija za kreditni rejting unutar grupe da dostavi podatke u ime svih članica grupe koje podliježu zahtjevima izvješćivanja.

(6)

Za potrebe ove Uredbe „strukturiranje izdanja dužničkih instrumenata” i „izdanje dužničkih instrumenata” trebali bi obuhvaćati financijske instrumente i drugu imovinu koja proizlazi iz sekuritizacijske transakcije ili programa iz članka 4. stavka 61. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(7)

Kako bi se registriranim agencijama za kreditni rejting omogućilo da razviju prikladne sustave i postupke u skladu s tehničkim specifikacijama koje osigurava ESMA te kako bi se osiguralo potpuno i ispravno izvješćivanje o podacima o naknadama, registrirane bi agencije za kreditni rejting trebale prvi put izvijestiti o podacima o pojedinačnim naknadama devet mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Prvo bi se izvješće trebalo odnositi na podatke o naknadama od stupanja na snagu ove Uredbe. Ta se obveza ne bi smjela tumačiti kao oslobođenje od obveze registriranih agencija za kreditni rejting u pogledu dostavljanja periodičnih informacija o naknadama u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 tijekom prijelaznog razdoblja.

(8)

Cjenovne politike i postupci trebali bi se dostavljati kontinuirano, tako da se značajne promjene prijave bez nepotrebnog odlaganja nakon njihova donošenja, a najkasnije 30 dana nakon provedbe. Informacije o kojima se izvješćuje trebale bi biti pripremljene u standardnom obliku kako bi se ESMA-i omogućilo da ih automatski zaprima i obrađuje u okviru svojih internih sustava. Uzimajući u obzir tehničke probleme koji se mogu javiti s vremenom te tehnički napredak, ESMA će prema potrebi ažurirati i dostaviti niz tehničkih uputa za izvješćivanje u vezi s prijenosom ili oblikom datoteka koje dostavljaju registrirane agencije za kreditni rejting putem posebnih komunikacija ili smjernica.

(9)

Ako agencija za kreditni rejting ne ispuni zahtjeve izvješćivanja, ESMA-u bi se trebalo ovlastiti da zatraži informacije odlukom u skladu s člankom 23.b stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ili poduzme druge istražne mjere.

(10)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA podnijela Komisiji u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(11)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i financijska tržišta osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Opća načela

1.   Registrirane agencije za kreditni rejting ESMA-i podnose sljedeće vrste izvješća:

(a)

cjenovne politike i postupci iz članka 2.;

(b)

podaci o naknadama za aktivnosti vezane uz kreditni rejting u okviru modela „izdavatelj plaća”, kako je navedeno u članku 3. stavku 1.;

(c)

podaci o naknadama za aktivnosti vezane uz kreditni rejting u okviru modela „pretplaćeni korisnik plaća” ili „ulagatelj plaća”, kako je navedeno u članku 3. stavku 2.

2.   Registrirane agencije za kreditni rejting osiguravaju točnost i potpunost informacija i podataka o kojima izvješćuju ESMA-u.

3.   U slučaju grupa agencija za kreditni rejting, članice grupe mogu ovlastiti jednu članicu da u njihovo ime dostavlja izvješća koja se zahtijevaju na temelju ove Uredbe. U podacima koji se dostavljaju ESMA-i moraju se navesti sve agencije za kreditni rejting u čije se ime podnosi izvješće.

Članak 2.

Cjenovne politike i postupci

1.   Registrirane agencije za kreditni rejting ESMA-i dostavljaju svoje cjenovne politike, strukturu naknada ili tarife naknada te kriterije za određivanje cijena za subjekte ili financijske instrumente za koje dodjeljuju kreditne rejtinge te, ako je primjenjivo, cjenovne politike za pomoćne usluge.

2.   Registrirane agencije za kreditni rejting osiguravaju da cjenovne politike za sve vrste kreditnog rejtinga koje nude sadržavaju sljedeće podatke ili da im oni budu priloženi:

(a)

imena osoba odgovornih za odobravanje i održavanje cjenovnih politika, tarifa naknada i/ili programa naknada, uključujući osobe odgovorne za određivanje naknada, te internu oznaku, funkciju i odjel kojem te osobe pripadaju;

(b)

interne smjernice za primjenu kriterija za određivanje cijena u cjenovnim politikama, tarifama naknada i/ili programima naknada koje se odnose na određivanje pojedinačnih naknada;

(c)

detaljan opis raspona naknada ili tarife naknada te kriterija koji se primjenjuju na različite vrste naknada, uključujući one koji su propisani u tarifama naknada;

(d)

detaljan opis programa naknada, uključujući programe odnosa s klijentima, programe učestalog korištenja, programe vjernosti i druge programe, te kriteriji primjene i opseg naknada koji se mogu primjenjivati na pojedinačne kreditne rejtinge ili skupove kreditnih rejtinga u pogledu naknada;

(e)

prema potrebi, načela određivanja cijena i pravila koja se primjenjuju kada postoji odnos ili veza između naknada naplaćenih za usluge vezane uz kreditni rejting i pomoćne usluge ili bilo koje druge usluge koje je klijentu, u smislu Priloga I. odjeljka E dijela II. točke 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 (klijent), pružila agencija za kreditni rejting i/ili bilo koji subjekt koji pripada grupi agencije za kreditni rejting u smislu članaka 1. i 2. Direktive Vijeća 83/349/EEZ (4) ili bilo koji subjekt koji je s agencijom za kreditni rejting ili drugim društvom iz grupe agencije za kreditni rejting povezan odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ;

(f)

geografsko područje primjene cjenovne politike, tarife naknada ili programa naknada u smislu lokacije klijenata i agencije za kreditni rejting ili agencija koje primjenjuju cjenovnu politiku, tarifu naknada ili program naknada;

(g)

imena osoba ovlaštenih za određivanje naknada i drugih pristojbi u okviru odgovarajuće cjenovne politike, tarife naknada ili programa naknada, uključujući osobe odgovorne za određivanje naknada, te internu oznaku, funkciju i odjel kojem te osobe pripadaju.

3.   Registirane agencije za kreditni rejting osiguravaju da postupci određivanja cijena sadržavaju sljedeće podatke ili da im oni budu priloženi:

(a)

imena osoba odgovornih za odobravanje i održavanje postupaka za provedbu cjenovnih politika, uključujući osobe odgovorne za određivanje naknada, te internu oznaku, funkciju i odjel kojem te osobe pripadaju;

(b)

detaljan opis postupaka i kontrola uspostavljenih za osiguravanje i praćenje strogog poštovanja cjenovnih politika;

(c)

detaljan opis postupaka uspostavljenih za sniženje naknada ili drugo odstupanje od tarife naknada ili programa naknada;

(d)

imena osoba koje su izravno odgovorne za praćenje primjene cjenovnih politika na pojedinačne naknade, uključujući internu oznaku, funkciju i odjel kojem te osobe pripadaju;

(e)

imena osoba koje su izravno odgovorne za osiguravanje sukladnosti pojedinačnih naknada s cjenovnim politikama, uključujući internu oznaku, funkciju i odjel kojem te osobe pripadaju;

(f)

detaljan opis mjera koje se donose u slučaju povrede cjenovnih politika, tarifa naknada, programa naknada i postupaka;

(g)

detaljan opis postupka za izvješćivanje ESMA-e o značajnoj povredi cjenovnih politika ili postupaka koja može dovesti do povrede Priloga I. odjeljka B točke 3.c Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 3.

Popis naknada naplaćenih svakom klijentu

1.   Registrirane agencije za kreditni rejting koje pružaju kreditne rejtinge prema modelu „izdavatelj plaća” ESMA-i dostavljaju podatke o naknadama naplaćenima svakom klijentu za pojedinačne kreditne rejtinge i sve pomoćne usluge, po pravnoj osobi i ukupno za grupu društava.

2.   Registrirane agencije za kreditni rejting koje pružaju kreditne rejtinge prema modelu „pretplaćeni korisnik plaća” ili „ulagatelj plaća” ESMA-i dostavljaju podatke o ukupnim naknadama naplaćenima za te usluge te za pružene pomoćne usluge, po klijentu.

3.   Registrirane agencije za kreditni rejting bilježe sva odstupanja od cjenovnih politika ili postupaka određivanja cijena te neprimjenjivanje cjenovne politike, tarife naknada ili programa naknada ili postupka određivanja cijena u odnosu na pojedini kreditni rejting, jasno navodeći glavne razloge odstupanja te pojedinačni kreditni rejting o kojem je riječ, u obliku utvrđenom u tablici 1. u Prilogu II. Ta se zabilješka odmah stavlja na raspolaganje ESMA-i na zahtjev.

Članak 4.

Vrste kreditnog rejtinga

Registrirane agencije za kreditni rejting razvrstavaju rejtinge o kojima izvješćuju prema vrstama utvrđenima u članku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2 (5).

Članak 5.

Podaci koji se dostavljaju

1.   Registrirane agencije za kreditni rejting ESMA-i dostavljaju podatke iz članka 2. stavaka 2. i 3., podatke iz tablica 1. do 4. u Prilogu I. te cjenovne politike, tarife naknada, programe naknada i postupke u zasebnim datotekama.

2.   Registrirane agencije za kreditni rejting ESMA-i dostavljaju podatke iz tablica 1. i 2. u Prilogu II. za podatke o naknadama za sve dodijeljene pojedinačne kreditne rejtinge te o naknadama naplaćenima za kreditne rejtinge i pomoćne usluge, po klijentu, u skladu s člankom 3. stavkom 1.

3.   Registrirane agencije za kreditni rejting koje su dodijelile kreditne rejtinge prema modelu „pretplaćeni korisnik plaća” ili „ulagatelj plaća” ESMA-i dostavljaju podatke iz tablice 1. u Prilogu III. za svakog klijenta kojem su pružili usluge vezane uz kreditni rejting, u skladu s člankom 3. stavkom 2.

4.   Podaci iz tablica 1. do 4. u Prilogu I., tablica 1. i 2. u Prilogu II. i tablice 1. u Prilogu III. ESMA-i se dostavljaju u zasebnim datotekama.

Članak 6.

Prvo izvješćivanje

1.   U roku od 30 dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe svaka registrirana agencija za kreditni rejting ESMA-i dostavlja ispunjene tablice 1. do 4. u Prilogu I. te zasebne datoteke za cjenovne politike, tarife naknada, programe naknada i postupke koje primjenjuje za svaku vrstu kreditnog rejtinga kojom se bavi, u skladu s člankom 5. stavkom 1.

2.   Prvo izvješće o naknadama iz članka 5. stavaka 2. i 3. dostavlja se ESMA-i devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe, a sadržava podatke za razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Uredbe do 30. lipnja 2015.

3.   Drugo izvješće o naknadama iz članka 5. stavaka 2. i 3. dostavlja se ESMA-i do 31. ožujka 2016., a sadržava podatke za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015.

Članak 7.

Kontinuirano izvješćivanje

1.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve prvog izvješćivanja iz članka 6., informacije koje se dostavljaju u skladu s člankom 5. dostavljaju se godišnje, do 31. ožujka, a sadržavaju podatke i cjenovne politike, tarife naknada, programe naknada i postupke za prethodnu kalendarsku godinu.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ESMA-u je potrebno kontinuirano i bez nepotrebnog odlaganja izvješćivati o svim značajnim promjenama cjenovnih politika, tarifa naknada, programa naknada i postupaka, a najkasnije 30 dana nakon provedbe.

3.   Registrirane agencije za kreditni rejting odmah izvješćuju ESMA-u o svim izvanrednim okolnostima koje mogu privremeno spriječiti ili odgoditi njihovo izvješćivanje u skladu s ovom Uredbom.

Članak 8.

Postupci izvješćivanja

1.   Registrirane agencije za kreditni rejting datoteke dostavljaju putem sustava izvješćivanja ESMA-e u skladu s tehničkim uputama koje ona osigurava.

2.   Registrirane agencije za kreditni rejting datoteke koje su poslale ESMA-i i primile od nje u skladu s člankom 5. te bilješke o odstupanjima iz članka 3. stavka 3. čuvaju u elektroničkom obliku najmanje pet godina. One su te datoteke dužne staviti na raspolaganje ESMA-i na zahtjev.

3.   Ako registrirana agencija za kreditni rejting utvrdi činjenične pogreške u podacima o kojima je izvijestila, ona bez nepotrebnog odlaganja o tome obavješćuje ESMA-u i ispravlja relevantne podatke u skladu s tehničkim uputama koje osigurava ESMA.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva kojim se mijenja Uredba (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Sedma direktiva Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o konsolidiranim financijskim izvještajima (SL L 193, 18.7.1983., str. 1.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2 оd 30. rujna 2014. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (vidjeti stranicu 24. ovog Službenog lista).


PRILOG I.

Tablica 1.

Izvješćivanje o cjenovnim politikama na snazi i naknadnim značajnim ažuriranim verzijama, po razredu kreditnog rejtinga

Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Područje AKR-a

Oznaka agencija za kreditni rejting koje primjenjuju cjenovnu politiku.

Obvezno.

ISO 17442

3

Oznaka cjenovne politike

Jedinstvena oznaka cjenovne politike koja ostaje nepromijenjena. Sve izmjene, osim područja primjene vrsta kreditnog rejtinga obuhvaćenih cjenovnom politikom, trebaju imati istu jedinstvenu oznaku. U slučaju izmjena u području primjene potrebna je nova oznaka cjenovne politike.

Obvezno.

Oznaka cjenovne politike u formatu „PP_[interna oznaka cjenovne politike]”

4

Početak valjanosti cjenovne politike

Datum od kojeg vrijedi cjenovna politika.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD)

5

Prestanak valjanosti cjenovne politike

Krajnji datum valjanosti cjenovne politike.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

6

Naznaka modela

Naznaka odnosi li se cjenovna politika na kreditne rejtinge prema modelu „izdavatelj plaća” ili na model „ulagatelj plaća” ili na model „pretplaćeni korisnik plaća”. ESMA je svjesna toga da CRA može pružati usluge u okviru više od jednog modela i da je moguće da se cjenovna politika primjenjuje za obje vrste modela. U tom se slučaju može odabrati i I i S.

Obvezno.

„I” za model „izdavatelj plaća” i/ili

„S” za model „ulagatelj plaća” ili „pretplaćeni korisnik plaća”

7

Područje primjene cjenovne politike

Opis vrste rejtinga ili pomoćnih usluga uključenih u politiku određivanja cijena ili obuhvaćenih njome.

Obvezno.

Naznaka primjenjuje li se cjenovna politika na jedno ili više od sljedećega:

„All”

„C” za kreditne rejtinge gospodarskih subjekata (isključujući pokrivene obveznice);

„S” za kreditne rejtinge države i javnih financija;

„T” za kreditne rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata

„B” za kreditne rejtinge pokrivenih obveznica

„O” za ostale vrste kreditnih rejtinga

„A” za pomoćne usluge

8

Grana djelatnosti cjenovne politike

U slučaju izvješćivanja o kreditnim rejtinzima gospodarskih subjekata, naznaka primjenjuje li se cjenovna politika na kreditne rejtinge u jednoj od sljedećih grana djelatnosti: i. financije, ii. osiguranje, iii. ostali gospodarski subjekti.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je u polju 7. „Područje primjene cjenovne politike” odabrano „C”.

Naznaka primjenjuje li se cjenovna politika na jedno ili više od sljedećega:

„All”

FI – za financijske institucije, uključujući banke, brokere i trgovce,

IN – za vrstu kreditnog rejtinga „osiguranje”,

CO – za izdavatelje koji su gospodarski subjekti, ali ne pripadaju razredu FI i IN.

9

Kategorija imovine cjenovne politike

U slučaju izvješćivanja o kreditnim rejtinzima strukturiranih financijskih instrumenata, naznaka primjenjuje li se cjenovna politika na kreditne rejtinge u jednoj od sljedećih grana: i. RMBS, ii. ABS, iii. CMBS, iv. CDO, v. ABCP, vi. ostalo.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je u polju 7. „Područje primjene cjenovne politike” odabrano „T”.

Naznaka primjenjuje li se cjenovna politika na jedno ili više od sljedećega:

„All”

„RMBS” za kreditne rejtinge RMBS;

„ABS” za kreditne rejtinge ABS;

„CMBS” za kreditne rejtinge CMBS,

„CDO” za kreditne rejtinge CDO

„ABCP” za kreditne rejtinge ABCP

„OTH” ostalo

10

Sektor

U slučaju izvješćivanja o kreditnim rejtinzima države i javnih financija, naznaka primjenjuje li se cjenovna politika na kreditne rejtinge u jednoj od sljedećih grana: i. kreditni rejting države, ii. kreditni rejting regionalnog ili lokalnog tijela, iii. nadnacionalne organizacije (osim međunarodnih financijskih institucija), iv. javni subjekti, v. međunarodne financijske institucije.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je u polju 7. „Područje primjene cjenovne politike” odabrano „S”.

Naznaka primjenjuje li se cjenovna politika na jedno ili više od sljedećega:

„All”

„SV” – kreditni rejting države

„SM” – kreditni rejting regionalnog ili lokalnog tijela

„SO” – kreditni rejting nadnacionalnih organizacija osim „IF”

„PE” – kreditni rejting javnih subjekata

„IF” – međunarodne financijske institucije

11

Prethodna cjenovna politika

Oznaka prethodne cjenovne politike koja se zamjenjuje tekućom politikom.

Obvezno.

Primjenjuje se ako se tekućom cjenovnom politikom mijenja područje primjene prethodne cjenovne politike.

Oznaka cjenovne politike u formatu „PP_[interna oznaka cjenovne politike]”

12

Ime datoteke cjenovne politike

Ime datoteke cjenovne politike. Dostavlja se u obliku zipirane datoteke.

Obvezno.

 


Tablica 2.

Izvješćivanje o tarifama naknada na snazi i naknadnim značajnim ažuriranim verzijama, po razredu kreditnog rejtinga

Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Područje AKR-a

Oznaka agencija za kreditni rejting koje primjenjuju tarifu naknada.

Obvezno.

ISO 17442

3

Oznaka tarife naknada

Jedinstvena oznaka tarife naknada koja ostaje nepromijenjena. Sve izmjene, osim područja primjene vrsta kreditnog rejtinga obuhvaćenih tarifom naknada, trebaju imati istu jedinstvenu oznaku. U slučaju izmjena u području primjene potrebna je nova oznaka tarife naknada.

Obvezno.

Oznaka tarife naknada u formatu „FS_[interna oznaka tarife naknada]”

4

Oznaka cjenovne politike

Oznaka cjenovne politike koja se provodi tarifom naknada. Ta oznaka cjenovne politike mora odgovarati oznaci/oznakama iz tablice 1. u Prilogu I.

Obvezno.

Oznaka cjenovne politike u formatu „PP_[interna oznaka cjenovne politike]”

5

Početak valjanosti tarife naknada

Datum od kojeg vrijedi tarifa naknada.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD)

6

Prestanak valjanosti tarife naknada

Krajnji datum valjanosti tarife naknada.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

7

Naznaka modela

Naznaka odnosi li se tarifa naknada na kreditne rejtinge prema modelu „izdavatelj plaća” ili na model „ulagatelj plaća”.

Obvezno.

„I” za model „izdavatelj plaća”

„S” za model „ulagatelj plaća” ili „pretplaćeni korisnik plaća”

8

Područje primjene tarife naknada s obzirom na vrstu kreditnog rejtinga

Opis vrste kreditnih rejtinga ili pomoćnih usluga uključenih u tarifu naknada.

Obvezno.

Naznaka primjenjuje li se tarifa naknada na jedno ili više od sljedećega:

Sve

„C” za kreditne rejtinge gospodarskih subjekata (isključujući pokrivene obveznice),

„S” za kreditne rejtinge države i javnih financija,

„T” za kreditne rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata,

„B” za kreditne rejtinge pokrivenih obveznica,

„O” za ostale vrste kreditnih rejtinga,

„A” za pomoćne usluge.

9

Grana djelatnosti tarife naknada

U slučaju izvješćivanja o kreditnim rejtinzima gospodarskih subjekata, naznaka primjenjuje li se tarifa naknada na rejtinge u jednoj od sljedećih grana djelatnosti: i. financije, ii. osiguranje, iii. ostali gospodarski subjekti.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je u polju 8. „Područje primjene tarife naknada s obzirom na vrstu kreditnog rejtinga” odabrano „C”.

Naznaka primjenjuje li se tarifa naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”

„FI” – za financijske institucije, uključujući banke, brokere i trgovce,

IN – za vrstu kreditnog rejtinga „osiguranje”,

„CO” – za izdavatelje koji su gospodarski subjekti, ali ne pripadaju razredu FI i IN.

10

Kategorija imovine tarife naknada

U slučaju izvješćivanja o rejtinzima strukturiranih financijskih instrumenata, naznaka primjenjuje li se tarifa naknada na kreditne rejtinge u jednoj od sljedećih grana: i. RMBS, ii. ABS, iii. CMBS, iv. CDO, v. ABCP, vi. ostalo.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je u polju 8. „Područje primjene tarife naknada s obzirom na vrstu kreditnog rejtinga” odabrano „T”.

Naznaka primjenjuje li se tarifa naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”

„RMBS” za kreditne rejtinge RMBS,

„ABS” za kreditne rejtinge ABS,

„CMBS” za kreditne rejtinge CMBS,

„CDO” za kreditne rejtinge CDO,

„ABCP” za kreditne rejtinge ABCP,

„OTH” ostalo

11

Sektor tarife naknada

U slučaju izvješćivanja o kreditnim rejtinzima države i javnih financija, naznaka primjenjuje li se tarifa naknada na rejtinge u jednoj od sljedećih grana: i. kreditni rejting države, ii. kreditni rejting regionalnog ili lokalnog tijela, iii. nadnacionalne organizacije (osim međunarodnih financijskih institucija), iv. javni subjekti, v. međunarodne financijske institucije.

Obvezno

Primjenjuje se samo ako je u polju 8. „Područje primjene tarife naknada s obzirom na vrstu kreditnog rejtinga” odabrano „S”.

Naznaka primjenjuje li se tarifa naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”

SV – kreditni rejting države,

SM – kreditni rejting regionalnog ili lokalnog tijela,

SO – kreditni rejting nadnacionalnih organizacija osim „IF”

PE – kreditni rejting javnih subjekata,

IF – međunarodne financijske institucije

12

Potkategorija imovine tarife naknada

Navode se potkategorije imovine za kreditne rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata.

Obvezno

Primjenjuje se samo ako je u polju 8. odabrano „T” i „kategorija imovine” = „ABS” ili „RMBS” ili „CDO” ili „OTH”.

Naznaka primjenjuje li se tarifa naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”,

CCS – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni potraživanjima po kreditnim karticama

ALB – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni kreditom za kupnju automobila

CNS – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni potrošačkim kreditom

SME – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni kreditima za mala i srednja poduzeća

LES – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni leasingom za privatne i poslovne korisnike

HEL – ako RMBS: hipotekarni stambeni krediti,

PRR – ako RMBS: prvorazredni RMBS,

NPR – ako RMBS: neprvorazredni RMBS,

CFH – ako CDO: novčani tok ili hibridni CDO/CLO instrumenti,

SDO – ako CDO: sintetički CDO/CLO instrumenti,

MVO – ako CDO: CDO instrumenti vezani za tržišnu vrijednost,

SIV – ako OTH: strukturirani investicijski alati,

ILS – ako OTH: vrijednosni papiri povezani s rizicima osiguranja,

DPC – ako OTH: ponuditelji izvedenih financijskih instrumenata,

SCB – ako OTH: strukturirane pokrivene obveznice,

OTH – ostalo.

13

Prethodna tarifa naknada

Oznaka prethodne tarife naknada koja se zamjenjuje tekućom tarifom naknada.

Primjenjuje se ako se tekućom tarifom naknada mijenja područje primjene prethodne tarife naknada.

Oznaka tarife naknada u formatu „FS_[interna oznaka tarife naknada]”

14

Ime datoteke tarife naknada

Ime datoteke tarife naknada. Dostavlja se u obliku zipirane datoteke.

Obvezno.

 


Tablica 3.

Izvješćivanje o programima naknada na snazi i naknadnim značajnim ažuriranim verzijama, po razredu kreditnog rejtinga

Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Područje AKR-a

Oznaka agencija za kreditni rejting koje primjenjuju program naknada.

Obvezno.

ISO 17442

3

Oznaka programa naknada

Jedinstvena oznaka programa naknada koja ostaje nepromijenjena. Sve izmjene, osim područja primjene vrsta kreditnog rejtinga ili vrste programa obuhvaćenog programom naknada, trebaju imati istu jedinstvenu oznaku. U slučaju izmjena u području primjene potrebna je nova oznaka programa naknada.

Obvezno.

Oznaka programa naknada u formatu „FP_[interna oznaka programa naknada]”

4

Oznaka cjenovne politike

Oznaka cjenovne politike koja se provodi programom naknada. Ta oznaka cjenovne politike mora odgovarati oznaci/oznakama iz tablice 1. u Prilogu I.

Obvezno.

Oznaka cjenovne politike u formatu „PP_[interna oznaka cjenovne politike]”

5

Početak valjanosti programa naknada

Datum od kojeg vrijedi tarifa naknada.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD)

6

Prestanak valjanosti programa naknada

Krajnji datum valjanosti programa naknada.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

7

Naznaka modela

Naznaka odnosi li se program naknada na rejtinge prema modelu „izdavatelj plaća” ili na model „ulagatelj plaća” ili na model „pretplaćeni korisnik plaća”.

Obvezno.

„I” za model „izdavatelj plaća” i/ili

„S” za model „ulagatelj plaća” ili „pretplaćeni korisnik plaća”

8

Područje primjene programa naknada s obzirom na vrstu kreditnog rejtinga

Opis vrste kreditnih rejtinga ili pomoćnih usluga uključenih u program naknada.

Obvezno.

Naznaka primjenjuje li se program naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”

„C” za kreditne rejtinge gospodarskih subjekata (isključujući pokrivene obveznice),

„S” za kreditne rejtinge države i javnih financija,

„T” za kreditne rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata,

„B” za kreditne rejtinge pokrivenih obveznica,

„O” za ostale vrste kreditnih rejtinga,

„A” za pomoćne usluge.

9

Grana djelatnosti programa naknada

U slučaju izvješćivanja o kreditnim rejtinzima gospodarskih subjekata, naznaka primjenjuje li se program naknada na rejtinge u jednoj od sljedećih grana djelatnosti: i. financije, ii. osiguranje, iii. ostali gospodarski subjekti.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je u polju 8. „Područje primjene programa naknada s obzirom na vrstu kreditnog rejtinga” odabrano „C”.

Pokazuje primjenjuje li se program naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”

FI – za financijske institucije, uključujući banke, brokere i trgovce,

IN – za vrstu kreditnog rejtinga „osiguranje”,

CO – za izdavatelje koji su gospodarski subjekti, ali ne pripadaju razredu FI i IN.

10

Kategorija imovine programa naknada

U slučaju izvješćivanja o kreditnim rejtinzima strukturiranih financijskih instrumenata, pokazuje primjenjuje li se program naknada na kreditne rejtinge u jednoj od sljedećih grana: i. RMBS, ii. ABS, iii. CMBS, iv. CDO, v. ABCP, vi. ostalo.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je u polju 8. „Područje primjene programa naknada s obzirom na vrstu kreditnog rejtinga” odabrano „T”.

Pokazuje primjenjuje li se program naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”

„RMBS” za kreditne rejtinge RMBS,

„ABS” za kreditne rejtinge ABS,

„CMBS” za kreditne rejtinge CMBS,

„CDO” za kreditne rejtinge CDO,

„ABCP” za kreditne rejtinge ABCP,

„OTH” ostalo.

11

Sektor programa naknada

U slučaju izvješćivanja o kreditnim rejtinzima države i javnih financija, naznaka primjenjuje li se program naknada na rejtinge u jednoj od sljedećih grana: i. kreditni rejting države, ii.kreditni rejting regionalnog ili lokalnog tijela, iii. nadnacionalne organizacije (osim međunarodnih financijskih institucija), iv. javni subjekti, v. međunarodne financijske institucije.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je u polju 8. „Područje primjene programa naknada s obzirom na vrstu kreditnog rejtinga” odabrano „S”.

Naznaka primjenjuje li se program naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”,

SV – kreditni rejting države,

SM – kreditni rejting regionalnog ili lokalnog tijela,

SO – kreditni rejting nadnacionalnih organizacija osim „IF”,

PE – kreditni rejting javnih subjekata,

IF – međunarodne financijske institucije.

12

Potkategorija imovine programa naknada

Navode se potkategorije imovine za kreditne rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata.

Obvezno

Primjenjuje se samo ako je u polju 8. odabrano „T” i „kategorija imovine” = „ABS” ili „RMBS” ili „CDO” ili „OTH”.

Naznaka primjenjuje li se program naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”,

CCS – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni potraživanjima po kreditnim karticama,

ALB – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni kreditom za kupnju automobila,

CNS – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni potrošačkim kreditom,

SME – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni kreditima za mala i srednja poduzeća,

LES – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni leasingom za privatne i poslovne korisnike,

HEL – ako RMBS: hipotekarni stambeni krediti,

PRR – ako RMBS: prvorazredni RMBS,

NPR – ako RMBS: neprvorazredni RMBS,

CFH– ako CDO: novčani tok ili hibridni CDO/CLO instrumenti,

SDO – ako CDO: sintetički CDO/CLO instrumenti,

MVO – ako CDO: CDO instrumenti vezani za tržišnu vrijednost,

SIV – ako OTH: strukturirani investicijski alati,

ILS – ako OTH: vrijednosni papiri povezani s rizicima osiguranja,

DPC – ako OTH: ponuditelji izvedenih financijskih instrumenata,

SCB – ako OTH: strukturirane pokrivene obveznice,

OTH – ostalo.

13

Vrsta uključenog programa

Opis vrste programa uključenog u program naknada, npr. odnosi li se i/ili uključuje li program učestalog korištenja, program vjernosti, program višestrukih izdanja, kupnju paketa kreditnih rejtinga ili druge vrste programa.

 

Nsznaka primjenjuje li se program naknada na jedno ili više od sljedećega:

„All”,

„F” program učestalog korištenja,

„L” program vjernosti,

„M” program višestrukih izdanja,

„B” za kupnju paketa unaprijed određenog broja kreditnih rejtinga,

„OTH” ostale vrste programa naknada.

14

Prethodni program naknada

Oznaka prethodnog programa naknada koji se zamjenjuje tekućim programom naknada.

Obvezno.

Primjenjuje se ako se tekućim programom naknada mijenja područje primjene prethodnog programa naknada.

Oznaka programa naknada u formatu „FP_[interna oznaka programa naknada]”

15

Tarifa/tarife naknada

Jedinstveni broj tarife ili tarifa naknada koje se primjenjuju na program naknada ili su s njim povezane. Ta oznaka tarife naknada mora odgovarati oznaci/oznakama iz tablice 2. u Prilogu I.

Obvezno

ako je primjenjivo.

Oznaka tarife naknada u formatu „FS_[interna oznaka tarife naknada]”

16

Ime datoteke programa naknada

Ime datoteke politike programa. Dostavlja se u obliku zipirane datoteke

Obvezno.

 


Tablica 4.

Izvješćivanje o postupcima određivanja cijena na snazi i naknadnim značajnim ažuriranim verzijama

Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Područje AKR-a

Oznaka agencija za kreditni rejting koje primjenjuju postupak određivanja cijena.

Obvezno.

ISO 17442

3

Oznaka postupka

Jedinstvena oznaka postupka određivanja cijena koja ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

 

4

Oznaka cjenovne politike

Oznaka cjenovne politike ili politika koje se provode postupkom određivanja cijena. Ta oznaka cjenovne politike mora odgovarati oznaci/oznakama iz tablice 2. u Prilogu I.

Obvezno.

Oznaka cjenovne politike u formatu „PP_[interna oznaka cjenovne politike]”

5

Oznaka tarife naknada

Oznaka tarife ili tarifa koje se provode postupkom određivanja cijena. Ta oznaka tarife naknada mora odgovarati oznaci/oznakama iz tablice 2. u Prilogu I.

Obvezno

Ako je primjenjivo.

Oznaka tarife naknada u formatu „FS_[interna oznaka tarife naknada]”

6

Oznaka programa naknada

Oznaka programa naknada koji se provode postupkom određivanja cijena. Ta oznaka programa naknada mora odgovarati oznaci/oznakama iz tablice 3. Priloga I.

Obvezno

Ako je primjenjivo.

Oznaka programa naknada u formatu „FP_[interna oznaka programa naknada]”

7

Početak valjanosti postupka određivanja cijena

Datum od kojeg vrijedi postupak određivanja cijena.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD)

8

Prestanak valjanosti postupka određivanja cijena

Krajnji datum valjanosti postupka određivanja cijena.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

9

Ime datoteke postupka određivanja cijena

Ime datoteke postupka određivanja cijena. Dostavlja se u obliku zipirane datoteke.

Obvezno.

 


PRILOG II.

Tablica 1.

Podaci koji se dostavljaju ESMA-i za svaki pojedinačni kreditni rejting dodijeljen u okviru modela „izdavatelj plaća”

Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Godina izvješćivanja

Kalendarska godina na koju se odnosi razdoblje izvješćivanja.

Obvezno.

Format: GGGG

3

Oznaka rejtinga

Jedinstvena oznaka kreditnog rejtinga. Ostaje nepromijenjena i odgovara oznaci dostavljenoj na temelju Delegirane uredbe (EU) 2015/2

Obvezno.

4

Početak ugovora o kreditnom rejtingu

Datum prvog ugovora za uslugu vezanu uz kreditni rejting. U pravilu odgovara datumu određivanja naknada za uslugu vezanu uz kreditni rejting.

Obvezno.

Prošireni oblik zapisa datuma i vremena prema ISO 8601: GGGG-MM-DD

5

Primijenjena tarifa naknada

Jedinstvena oznaka tarife naknada na temelju koje su određene naknade. Ta tarifa naknada mora odgovarati oznaci/oznakama iz tablice 2. u Prilogu I. Ako se pri određivanju cijene nije koristila tarifa naknada, mora se koristiti oznaka cjenovne politike. Ta oznaka cjenovne politike mora odgovarati oznaci/oznakama iz tablice 1. u Prilogu I.

Ako nije primijenjena ni cjenovna politika ni tarifa naknada, koristi se „N”.

Obvezno.

Tarifa naknada u formatu „FS [interna oznaka tarife naknada]” ili oznaka cjenovne politike u formatu „PP_[interna oznaka cjenovne politike]”

„N” nije primijenjeno

6

Osoba ili osobe odgovorne za određivanje cijena

Interna oznaka koju je agencija za kreditni rejting dodijelila osobi ili osobama odgovornima za određivanje naknada vezanih uz kreditni rejting, bilo da je riječ o primjeni primjenjive tarife naknada i/ili programa naknada ili odobravaju izuzetaka ili popusta na tarifu naknada i/ili program naknada.

Obvezno.

Interna oznaka odgovorne osobe

7

Oznaka klijenta

Jedinstvena oznaka koju je agencija za kreditni rejting dodijelila za identifikaciju klijenta. Ona bi u pravilu trebala odgovarati izdavatelju instrumenta ili subjektu, ali u svakom slučaju ne smije biti SPV. U slučaju strukturiranih financijskih instrumenata, jedinstvenom oznakom treba označiti inicijatora ili drugog subjekta koji s ekonomskog stajališta (npr. organizator) izravno ili neizravno preko SPV-a ili SIV-a stvarno pregovara o naknadama s agencijom za kreditni rejting. Ona odgovara jednoj oznaci klijenta iz tablice 2. u Prilogu II.

Obvezno.

 

8

Naznaka je li na pojedinačni kreditni rejting primijenjeno oslobođenje od naknade ili sniženje naknade

Moguće je da za određeni kreditni rejting nije plaćena pojedinačna izravna naknada ili je naknada snižena jer je klijent platio za skup rejtinga ili je platio godišnji nominalni iznos (ili iznos za neko drugo razdoblje), paušalnu naknadu ili je kreditni rejting dio „paketa” kreditnih rejtinga („skupna naknada”). U ovom se polju navodi je li pojedinačni kreditni rejting obuhvaćen takvim sporazumom s klijentom.

Obvezno.

„C” – obuhvaćeno sporazumom o skupnoj naknadi

„N” nije obuhvaćeno sporazumom o skupnoj naknadi

9

Ukupni zaračunani iznos naknada

Navodi se ukupni iznos naknada zaračunanih za rejting tijekom prethodne kalendarske godine izvješćivanja. Ako nije plaćena naknada za pojedinačni kreditni rejting, iznos treba biti 0 za sve osim za rejting na koji je primijenjena skupna naknada.

Obvezno.

Iznos u EUR

10

Plaćeni iznos početnih naknada

Navodi se iznos unaprijed plaćenih/početnih naknada zaračunanih tijekom prethodne kalendarske godine izvješćivanja.

Obvezno.

Iznos u EUR

11

Plaćene naknade za nadzor

Navode se godišnje naknade za nadzor/praćenje zaračunane u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obvezno.

Iznos u EUR

12

Ostale naknade zaračunane za uslugu vezanu uz kreditni rejting

Navodi se ukupni iznos ostalih naknada ili nadoknada zaračunanih u prethodnoj kalendarskoj godini.

Ako je primjenjivo.

Iznos u EUR

13

Opis ostalih naknada

Naznaka uključuju li zaračunane naknade nagradu ili naknadu za žurnu uslugu vezanu uz kreditni rejting.

Obvezno.

Primjenjuje se ako je u polju „Ostale naknade naplaćene za usluge vezane uz kreditni rejting” odabrano „Ostale naplaćene naknade” (polje 12.).

„Y” – ako je primijenjena naknada za žurnost

„N” – ako nije primijenjena naknada za žurnost

14

Pregovaračke poveznice s drugim kreditnim rejtinzima

Navodi se jesu li pregovori o naknadi za kreditni rejting bili povezani s drugim postojećim kreditnim rejtinzima klijenta i to je dovelo do razlike u konačnim naknadama koje su primijenjene i koje je klijent platio. To uključuje usluge vezane uz kreditni rejting pružene u odnosu na alate uspostavljene radi pojednostavnjenja izdanja, npr. program MTN.

Obvezno.

„Y” za da

„N” za ne

15

Oznaka jednog ili više povezanih kreditnih rejtinga

Jedinstvena oznaka kreditnog rejtinga ili kreditnih rejtinga povezanih s rejtingom o kojem se izvješćuje (npr. u slučaju strukturiranog financiranja, struktura „master trust” i pripadajuća serija)

Obvezno.

Primjenjuje ako je u polju 14. upisano „Y”.

Popis oznaka

16

Program naknada

Naznaka primjenjuju li se na klijenta niže pojedinačne naknade na temelju programa učestalog korištenja ili drugog programa naknada.

Obvezno.

„Y” za da

„N” za ne

17

Oznaka programa naknada

Oznaka programa naknada na temelju kojeg se određuje cijena kreditnog rejtinga. Navodi se program naknada, koji mora odgovarati oznaci utvrđenoj u primjenjivom programu naknada iz tablice 3. u Prilogu I.

Obvezno ako je u polju 16. upisano „Y”.

Oznaka programa naknada u formatu „FP_[interna oznaka programa naknada]”


Tablica 2.

Podaci koji se dostavljaju ESMA-i u pogledu naknada primljenih za usluge vezane uz kreditni rejting i pomoćne usluge, po klijentu

Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Oznaka klijenta

Jedinstvena oznaka koju je agencija za kreditni rejting dodijelila za identifikaciju klijenta. Klijenti mogu biti izdavatelji, subjekti kojima se dodjeljuje rejting i/ili inicijatori i/ili uključivati subjekte koji s ekonomskog stajališta izravno ili neizravno preko SPV-a ili SIV-a pregovaraju o naknadama s agencijom za kreditni rejting u okviru sporazuma o kreditnom rejtingu. U interesu jasnoće valja napomenuti da klijent u svakom slučaju ne može biti SPV ili SIV. Klijent u svakom navedenom slučaju zadržava istu jedinstvenu oznaku.

Obvezno.

 

3

Pravne osobe

Popis pravnih osoba uključenih u polje „Oznaka klijenta”.

Obvezno.

Popis naziva pravnih osoba

4

Ukupni iznos zaračunanih naknada

Ukupni iznos naknada zaračunanih klijentu u prethodnoj kalendarskoj godini za usluge vezane uz kreditni rejting prema modelu „izdavatelj plaća”.

Obvezno.

Iznos u EUR

5

Kreditni rejtinzi klijenta

Pokazuje koliko kreditnih rejtinga klijent ima u agenciji za kreditni rejting na dan 31. prosinca prethodne kalendarske godine.

Obvezno.

Broj rejtinga

6

Ukupni iznos naknada za programe

Ukupni iznos naknada zaračunanih klijentu u prethodnoj kalendarskoj godini za usluge vezane uz kreditni rejting koje se ne odnose na pojedinačni kreditni rejting, već proizlaze iz programa učestalog korištenja, odnosa s klijentima ili druge vrste programa paušalnih naknada i naknada za višak izdanja, koji mogu obuhvaćati jedan ili više rejtinga.

Obvezno.

Iznos u EUR

7

Oznaka rejtinga

Oznaka kreditnih retjinga dodijeljenih na temelju programa naknada ili obuhvaćenih tim programima u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obvezno.

Oznaka popisa rejtinga

8

Naknade primljene za pomoćne usluge

Ukupne naknade koje je grupa agencije za kreditni rejting zaračunala klijentu za pomoćne usluge u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obvezno.

Iznos u EUR

9

Glavne pomoćne usluge

Navode se tri glavne usluge koje je grupa agencije za kreditni rejting pružila klijentu u prethodnoj kalendarskoj godini, sa stajališta prihoda.

Obvezno Ako je u polju 8. „Naknade primljene za pomoćne usluge” upisan iznos viši od 0.

Popis pomoćnih usluga

10

Rang pomoćnih usluga

Rang pomoćnih usluga za prve tri glavne usluge navedene u polju 9. „Glavne pomoćne usluge”, sa stajališta prihoda.

Obvezno Ako je u polju 8. „Naknade primljene za pomoćne usluge” upisan iznos viši od 0.

Rang pomoćnih usluga

11

Ostale usluge

Naznaka jesu li pri određivanju naknada za usluge vezane uz kreditni rejting uzete u obzir usluge koje su klijentu pružili subjekti koji pripadaju grupi agencije za kreditni rejting u smislu članaka 1. i 2. Direktive 83/349/EEZ ili bilo koji subjekt povezan s agencijom za kreditni rejting ili drugim društvom iz grupe agencije za kreditni rejting odnosom u smislu članka 12. stavka 1. Direktive 83/349/EEZ.

Obvezno.

„Y” za da

„N” za ne


PRILOG III.

Tablica 1.

Podaci koji se dostavljaju ESMA-i u pogledu naknada primljenih za usluge vezane uz kreditni rejting na temelju pretplate ili modela „ulagatelj plaća”

Dostavljaju se po klijentu za sljedeće:

i.

prvih 100 klijenata sa stajališta prihoda za ovu vrstu usluge vezane uz kreditni rejting,

ii.

i za sve ostale klijente koji su pretplaćeni korisnici ili plaćaju za rejtinge kao ulagatelji, a ocjenjuje ih i grupa agencije za kreditni rejting.

Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje ESMA pri registraciji.

Obvezno.

 

2

Oznaka klijenta

Interna oznaka koju koristi sustav za identifikaciju klijenta koji plaća, kojem se izdaje račun ili koji s agencijom za kreditni rejting pregovara o cijenama usluge vezane uz kredini rejting.

Obvezno.

 

3

Naknade po klijentu

Ukupne naknade zaračunane klijentu za usluge vezane uz kreditni rejting na temelju pretplate pružene u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obvezno.

Iznos u EUR

4

Oznaka cjenovne politike

Oznaka cjenovne politike na temelju koje je agencija za kreditni rejting naplatila uslugu klijentu. Oznaka cjenovne politike mora odgovarati oznaci iz primjenjive cjenovne politike iz tablice 1. u Prilogu I. ovom RTS-u.

Obvezno.

Ako je primjenjivo.

Oznaka cjenovne politike u formatu „PP_[interna oznaka cjenovne politike]”

5

Oznaka tarife naknada

Navode se tri glavne tarife naknada na temelju kojih je agencija za kreditni rejting naplatila uslugu klijentu. Oznaka tarife naknada mora odgovarati oznaci navedenoj u primjenjivom dijelu tarife naknada iz cjenovne politike u tablici 3. Priloga I. ovom RTS-u.

Obvezno.

Ako je primjenjivo.

Oznaka tarife naknada u formatu „FS_[interna oznaka tarife naknada]”

6

Oznaka programa naknada

Navode se tri glavna programa naknada na temelju kojih je agencija za kreditni rejting naplatila uslugu klijentu. Oznaka programa naknada mora odgovarati oznaci navedenoj u primjenjivom dijelu programa naknada cjenovne politike iz tablice 4. u Prilogu I. ovom RTS-u.

Obvezno.

Ako je primjenjivo.

Oznaka programa naknada u formatu „FP_[interna oznaka programa naknada]”

7

Izdavatelj ili subjekt kojem se dodjeljuje rejting

Naznaka je li klijent i izdavatelj, subjekt kojem se dodjeljuje rejting ili klijent iz tablice 2. u Prilogu II.

Obvezno.

„Y” za da

„N” za ne

8

Naznaka glavnog klijenta

Naznaka je li klijent bio jedan od prvih 100 pretplatnika sa stajališta prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obvezno.

„Y” za da

„N” za ne

9

Naknade primljene za pomoćne usluge

Ukupni iznos naknada koje je grupa agencije za kreditni rejting zaračunala klijentu za pomoćne usluge u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obvezno.

Iznos u EUR


6.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/24


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2

оd 30. rujna 2014.

o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 21. stavak 4. treći podstavak i članak 21. stavak 4.a treći podstavak,

budući da:

(1)

U članku 11.a stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 zahtijeva se da registrirane i certificirane agencije za kreditni rejting pri dodjeli kreditnog rejtinga ili izgleda vezanih uz rejting Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostave informacije o kreditnom rejtingu. Zahtjev se ne odnosi na rejtinge koji se izrađuju ili objavljuju isključivo ulagateljima uz plaćanje naknade. Od ESMA-e se zahtijeva da informacije o rejtingu koje su dostavile agencije za kreditni rejting objavi na javnoj internetskoj stranici naziva Europska platforma za kreditni rejting. Stoga je potrebno utvrditi pravila u vezi sa sadržajem i prezentacijom informacija koje bi agencije za kreditni rejting trebale dati na raspolaganje ESMA-i za objavu na Europskoj platformi za kreditni rejting.

(2)

Uz to, u članku 11. stavku 2. i članku 21. stavku 4. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 zahtijeva se da agencije za kreditni rejting ESMA-i dostave informacije o svojim prethodnim rezultatima i za potrebe kontinuiranog nadzora. Sadržaj i prezentacija tih informacija utvrđeni su u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 448/2012 (2) odnosno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 446/2012 (3). Kako bi ESMA mogla na učinkovitiji način obrađivati podatke te kako bi se registriranim i certificiranim agencijama za kreditni rejting pojednostavila dostava podataka, potrebno je utvrditi integrirane zahtjeve izvješćivanja za sve podatke koje bi registrirane i certificirane agencije za kreditni rejting trebale dostavljati ESMA-i. Stoga se ovom Uredbom utvrđuju pravila u vezi s podacima o kojima se izvješćuje za potrebe Europske platforme za kreditni rejting, informacijama o prethodnim rezultatima koje se daju na raspolaganje u središnjem registru koji je osnovala ESMA te informacijama koje agencije za kreditni rejting moraju periodično dostavljati ESMA-i za potrebe kontinuiranog nadzora agencija za kreditni rejting. Ovom se Uredbom stoga stavljaju izvan snage Delegirana uredba (EU) br. 448/2012 i Delegirana uredba (EU) br. 446/2012. ESMA bi u jednu bazu podataka trebala integrirati sve podatke koje su agencije za kreditni rejting dostavile za potrebe Europske platforme za kreditni rejting, za središnji registar i za stalni nadzor agencija za kreditni rejting.

(3)

Kako bi se osiguralo da se na Europskoj platformi za kreditni rejting nalaze ažurirane informacije o mjerama vezanima uz rejting koje se ne objavljuju isključivo ulagateljima uz plaćanje naknade, potrebno je opisati podatke koje treba dostaviti, uključujući rejting i izglede instrumenta ili subjekta kojem se dodjeljuje rejting, priopćenja za tisak uz mjere vezane uz rejting, izvješća uz aktivnosti državnog rejtinga, vrstu mjere vezane uz rejting te datum i vrijeme objave. Priopćenja za tisak posebno pružaju informacije o ključnim elementima za donošenje odluke o rejtingu. Europska platforma za kreditni rejting korisnicima pruža središnju točku pristupa ažuriranim informacijama o rejtingu te se njome smanjuju troškovi informacija tako što se omogućuje globalni pregled različitih rejtinga izdanih za svaki subjekt ili instrument kojem se dodjeljuje rejting.

(4)

Kako bi se osigurao globalni pregled svih rejtinga koje su dodijelile različite agencije za kreditni rejting istom subjektu ili instrumentu kojem se dodjeljuje rejting, agencije za kreditni rejting trebale bi se koristiti zajedničkim oznakama za subjekt i instrument kojem se dodjeljuje rejting pri dostavljanju podataka o rejtingu ESMA-i. Stoga bi jedini način jedinstvene globalne identifikacije za identifikaciju subjekata kojima se dodjeljuje rejting, izdavatelja, inicijatora i agencija za kreditni rejting trebao biti globalni identifikator pravne osobe (LEI).

(5)

Kako bi se osiguralo da su informacije na Europskoj platformi za kreditni rejting ažurirane, informacije o rejtingu trebale bi se prikupljati i objavljivati svakodnevno da bi se omogućilo ažuriranje platforme jednom dnevno izvan radnog vremena u Uniji.

(6)

Kako bi ESMA bila u stanju promptno reagirati u slučaju stvarnih ili mogućih nesukladnosti s Uredbom (EZ) br. 1060/2009, informacije o rejtingu koje su dostavile registrirane i certificirane agencije za kreditni rejting trebale bi ESMA-i omogućiti da strogo nadzire ponašanje i aktivnosti agencija za kreditni rejting. Stoga bi se podaci o kreditnim rejtinzima ESMA-i trebali dostavljati jednom mjesečno. Međutim, u cilju osiguravanja proporcionalnosti, agencije za kreditni rejting koje imaju manje od 50 zaposlenika i koje nisu članice grupe trebale bi imati mogućnost da podatke o kreditnim rejtinzima podnose svaka dva mjeseca. ESMA bi svejedno trebala imati mogućnost od tih agencija za kreditni rejting zahtijevati mjesečno izvješćivanje, ovisno o broju i vrsti njihovih kreditnih rejtinga, uključujući i složenost kreditne analize, značaj instrumenata ili izdavatelja kojima se dodjeljuje rejting i prikladnost samih ocjena da se koriste za regulatorne potrebe.

(7)

Kako bi se izbjeglo dvostruko dostavljanje podataka, ESMA bi se za kontinuirani nadzor trebala služiti podacima koji su već dostavljeni za potrebe Europske platforme za kreditni rejting. Za potrebe kontinuiranog nadzora od agencija za kreditni rejting trebalo bi se zahtijevati i da dostavljaju informacije o kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting koji se ne dostavljaju za potrebe Europske platforme za kreditni rejting.

(8)

ESMA bi se trebala služiti podacima dostavljenima za potrebe Europske platforme za kreditni rejting i za potrebe kontinuiranog nadzora kako bi prikupila informacije o prethodnim rezultatima koje bi trebala dati na raspolaganje u središnjem registru u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Kako bi se dodatno olakšala usporedivost i osigurala dosljednost s podacima dostavljenima u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 448/2012, od tek certificiranih agencija za kreditni rejting trebalo bi se zahtijevati da dostave podatke koji se odnose na razdoblje od najmanje deset godina prije certifikacije ili razdoblje od početka njihove djelatnosti. Certificirana agencija za kreditni rejting ne bi trebala biti dužna dostavljati te podatke, potpuno ili djelomično, ako može dokazati da to s obzirom na razmjer i složenost podataka ne bi bilo primjereno.

(9)

Agencije za kreditni rejting koje su članice grupe svoje bi podatke o rejtinzima ESMA-i trebale dostavljati zasebno ili ovlastiti jednu od agencija iz grupe da dostavlja podatke u njihovo ime. Međutim, zbog visoko integrirane organizacije agencija za kreditni rejting na razini Unije i radi lakšeg razumijevanja statističkih podataka, agencije za kreditni rejting potiče se da podnose zajednička izvješća za cijelu grupu.

(10)

Za potrebe kontinuiranog nadzora od strane ESMA-e i za objavljivanje izvješćâ o prethodnim rezultatima agencija za kreditni rejting, ove posljednje mogu također, na dobrovoljnoj osnovi, ESMA-u izvijestiti o kreditnim rejtinzima koje je izdala agencija za kreditni rejting iz treće zemlje koja pripada istoj grupi agencija za kreditni rejting, ali koji nisu priznati u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(11)

Pri podnošenju podataka, agencije za kreditni rejting trebale bi dodijeljene kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting razvrstati u različite kategorije: prema vrsti rejtinga i potkategoriji, poput sektora, grane djelatnosti ili vrsti imovine, ili prema vrsti izdavatelja i izdanju. Te se kategorije temelje na ESMA-inom prethodnom iskustvu pri prikupljanju podataka i potrebi nadzora podataka o kreditnom rejtingu.

(12)

Kako bi se osigurala dostava izvješća o kreditnim rejtinzima novih financijskih instrumenata koji bi mogli nastati kao rezultat financijskih inovacija, za izvješćivanje bi trebalo dodati kategoriju „ostali financijski instrumenti”. Štoviše, kreditni rejtinzi gospodarskih subjekata i kategorije rejtinga strukturiranih financijskih instrumenata također bi trebale sadržavati kategoriju „ostalo” kako bi uključili sve nove vrste izdanja gospodarskih subjekata ili strukturiranih financijskih instrumenata koji se ne mogu razvrstati u postojeće kategorije.

(13)

Kako bi ESMA mogla uspostaviti Europsku platformu za kreditni rejting i kako bi agencije za kreditni rejting imale dovoljno vremena da prilagode svoje unutarnje sustave novim zahtjevima izvješćivanja, agencije za kreditni rejting prvo bi izvješće trebale podnijeti do 1. siječnja 2016. Kako bi se osigurala usporedivost i kontinuitet podataka dostavljenih na temelju ove Uredbe, prvo bi izvješće trebalo sadržavati podatke o svim rejtinzima koji su dodijeljeni i nisu povučeni do 21. lipnja 2015. Uz to, prvo bi izvješće trebalo sadržavati podatke koji se odnose na kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting koje su dodijelile agencije za kreditni rejting u razdoblju od 21. lipnja 2015. do 1. siječnja 2016. Prvo bi izvješće trebalo sadržavati istu vrstu podataka kao što su podaci o rejtingu koje je nakon toga potrebno svakodnevno dostavljati.

(14)

Kako bi ESMA mogla primati i automatski obrađivati podatke u svojim internim sustavima, podaci koji se dostavljaju trebali bi biti sastavljeni u standardnom obliku. Zbog tehničkog napretka ESMA će vjerojatno morati ažurirati određene tehničke upute za izvješćivanje u pogledu prijenosa ili oblika datoteka koje agencije za kreditni rejting moraju podnositi te o tim uputama izvijestiti putem posebnih priopćenja ili smjernica.

(15)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA podnijela Komisiji u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(16)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se ova Uredba temelji, izvršila analizu mogućih povezanih troškova i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i financijska tržišta osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(17)

Kako bi se ispunile obveze iz članka 2. stavka 3. Uredbe (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 21. lipnja 2015.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Podaci koji se dostavljaju

1.   Agencije za kreditni rejting dostavljaju podatke o svim svojim dodijeljenim ili priznatim kreditnim rejtinzima ili izgledima vezanima uz rejting u skladu s člancima 8., 9. i 11. Agencije za kreditni rejting dostavljaju podatke o svim kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting koji su dodijeljeni na razini subjekta kojem se odjeljuje rejting te, kada je to primjenjivo, o svim njegovim izdanim dužničkim instrumentima.

2.   Agencije za kreditni rejting osiguravaju točnost, potpunost i dostupnost podataka koji se dostavljaju ESMA-i i osiguravaju da se izvješća podnose u skladu s člancima 8., 9. i 11. koristeći se primjerenim sustavima koji su izrađeni na temelju tehničkih uputa koje dostavlja ESMA.

3.   Agencije za kreditni rejting odmah izvješćuju ESMA-u o svim izvanrednim okolnostima koje mogu privremeno spriječiti ili odgoditi njihovo podnošenje izvješća u skladu s ovom Uredbom.

4.   Kad je riječ o grupama agencija za kreditni rejting, članice svake grupe mogu ovlastiti jednu članicu da u njihovo ime podnosi izvješća propisana ovom Uredbom. Svaka agencija za kreditni rejting u čije se ime takvo izvješće podnosi navodi se u podacima koji se podnose ESMA-i.

5.   Za potrebe članka 11. stavka 2. i članka 21. stavka 4. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencija za kreditni rejting koja podnosi izvješće u ime grupe može uključiti podatke o kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting koje je dodijelila agencija za kreditni rejting iz treće zemlje koja pripada istoj grupi, a koji nisu priznati. Ako agencija za kreditni rejting ne dostavi takve podatke, ona to objašnjava u svojem izvješću s kvalitativnim podacima, u Prilogu I. dijelu 1. tablici 1. poljima 9. i 10. ove Uredbe.

6.   Agencije za kreditni rejting objavljuju informacije o tome je li prijavljeni kreditni rejting ili izgled vezan uz rejting naručen ili nije, navodeći u potonjem slučaju je li nenaručen uz sudjelovanje ili nenaručen bez sudjelovanja, u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 2.

Izvješćivanje o statusu neispunjavanja obveza i povlačenju

1.   Agencija za kreditni rejting izvješćuje o neispunjavanju obveza u pogledu rejtinga u Prilogu I. dijelu 2. tablici 2. poljima 6. i 13. u slučaju nastanka jednog od sljedećih događaja:

(a)

rejting pokazuje da je nastupilo neispunjavanje obveza u skladu s definicijom neispunjavanja obveza agencije za kreditni rejting;

(b)

rejting je povučen zbog insolventnosti subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili zbog restrukturiranja duga;

(c)

u svim drugim slučajevima kada agencija za kreditni rejting smatra da je za subjekt ili instrument kojem se dodjeljuje rejting nastupilo neispunjavanje obveza, da je materijalno ugrožen ili slično tome.

2.   U slučaju povlačenja rejtinga o kojem se izvješćuje, razlog povlačenja navodi se u Prilogu I. dijelu 2. tablici 2. polju 11.

Članak 3.

Vrste rejtinga

Pri izvješćivanju o kreditnim rejtinzima ili izgledima vezanima uz rejting, agencije za kreditni rejting razvrstavaju ih u jednu od sljedećih vrsta rejtinga:

(a)

rejtinzi gospodarskih subjekata;

(b)

rejtinzi strukturiranih financijskih instrumenata;

(c)

rejtinzi država i javnih financija;

(d)

ostali financijski instrumenti.

Članak 4.

Rejtinzi gospodarskih subjekata

1.   Pri izvješćivanju o rejtinzima gospodarskih subjekata, agencije za kreditni rejting razvrstavaju ih u jednu od sljedećih grana djelatnosti:

(a)

financijske institucije, uključujući banke, brokere i trgovce;

(b)

osiguranje;

(c)

svi ostali gospodarski subjekti ili izdavatelji koji nisu uključeni u točke (a) i (b).

2.   Agencije za kreditni rejting razvrstavaju izdanja gospodarskih subjekata kao jednu od sljedećih vrsta izdanja:

(a)

obveznice;

(b)

pokrivene obveznice kako su navedene u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) koje ispunjuju zahtjeve prihvatljivosti utvrđene člankom 129. stavcima 1. do 3., 6. i 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7);

(c)

ostale vrste pokrivenih obveznica za koje je agencija za kreditni rejting pri dodjeli kreditnog rejtinga upotrebljavala posebne metodologije, modele ili ključne pretpostavke vezane uz rejting i koje nisu uključene u točku (b);

(d)

ostale vrste izdanja gospodarskih subjekata koje nisu uključene u točke (a), (b) i (c).

3.   Oznaka države subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili njegovih izdanja u Prilogu I. dijelu 2. tablici 1. polju 10. jest oznaka države porijekla subjekta.

Članak 5.

Rejtinzi strukturiranih financijskih instrumenata

1.   Rejting strukturiranog financijskog instrumenta odnosi se na financijski instrument ili drugu imovinu koja proizlazi iz transakcije ili sheme sekuritizacije iz članka 4. stavka 1. podstavka 61. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2.   Pri izvješćivanju o rejtinzima strukturiranih financijskih instrumenata, agencije za kreditni rejting razvrstavaju ih u jednu od sljedećih kategorija imovine:

(a)

vrijednosni papiri pokriveni imovinom, uključujući kredite za kupnju automobila, plovila, zrakoplova, studentske kredite, potrošačke kredite, kredite za mala i srednja poduzeća, kredite za zdravstvene usluge, kredite za kupnju montažnih kuća, kredite za filmsku produkciju, kredite za komunalno uređenje, leasing opreme, potraživanja po kreditnim karticama, porezne zaloge, nenaplative kredite, kredite za kupnju rekreacijskih vozila, leasing za privatne i poslovne korisnike i potraživanja od kupaca;

(b)

vrijednosni papiri pokriveni stambenim hipotekama, uključujući prvorazredne i neprvorazredne vrijednosne papire pokrivene stambenim hipotekama te hipotekarne stambene kredite;

(c)

vrijednosni papiri pokriveni hipotekama na poslovnim nekretninama, uključujući kredite za maloprodajne ili poslovne prostore, kredite za bolnice, za domove za njegu, za skladišne objekte, za hotele, za ustanove za njegu, kredite za gospodarsku djelatnost i kredite za višestambene objekte;

(d)

financijski instrumenti osigurani dužničkim financijskim instrumentima (CDO), uključujući financijske instrumente kolateralizirane kreditima (CLO), financijske instrumente osigurane kreditima, financijske instrumente osigurane sintetskim financijskim instrumentima (CSO), jednotranšne financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima, financijske instrumente osigurane kreditnim fondovima (CFO), financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima vrijednosnih papira pokrivenih imovinom (CDO ABS-a) te financijske instrumente osigurane dužničkim financijskim instrumentima financijskih instrumenata osiguranih dužničkim financijskim instrumentima (CDO CDO-a);

(e)

komercijalni zapisi pokriveni imovinom;

(f)

drugi strukturirani financijski instrumenti koji nisu obuhvaćeni točkama (a) do (e), uključujući strukturirane pokrivene obveznice, strukturirane investicijske alate, vrijednosne papire povezane s rizicima osiguranja i ponuditelje izvedenih financijskih instrumenata.

3.   Prema potrebi, agencija za kreditni rejting u Prilogu I. dijelu 2. tablici 1. polju 34. navodi i kojoj potkategoriji imovine pripada svaki ocjenjivani instrument.

4.   Oznaka države strukturiranih financijskih instrumenata navodi se u Prilogu I. dijelu 2. tablici 1. polju 10. i odgovara oznaci države porijekla većine uključene imovine. Kada nije moguće utvrditi državu porijekla većine uključene imovine, instrument kojem se dodjeljuje rejting označava se kao „međunarodni”.

Članak 6.

Rejtinzi država i javnih financija

1.   Pri podnošenju podataka o rejtinzima državnih i javnih subjekata i nadnacionalnih organizacija te o njihovu izdanom dugu, agencije za kreditni rejting razvrstavaju ih u jedan od sljedećih sektora:

(a)

država, ako je subjekt kojem se dodjeljuje rejting država ili je izdavatelj dužničkog financijskog instrumenta ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira ili drugog financijskog instrumenta kojem se dodjeljuje rejting država ili subjekt posebne namjene države, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom v. podtočkama i. i ii. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i ako se rejting odnosi na državu;

(b)

regionalno ili lokalno tijelo, ako je ocjenjivani subjekt regionalno ili lokalno tijelo ili je izdavatelj dužničkog financijskog instrumenta ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira ili drugog financijskog instrumenta kojem se dodjeljuje rejting regionalno ili lokalno tijelo ili subjekt posebne namjene regionalnog ili lokalnog tijela, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom v. podtočkama i. i ii. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i ako se rejting odnosi na regionalno ili lokalno tijelo;

(c)

međunarodna financijska institucija, u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom v. podtočkom iii. Uredbe (EZ) br. 1060/2009;

(d)

nadnacionalne organizacije, poput institucija koje nisu uključene u točku (c) i koje su osnovale, u vlasništvu su i kojima upravlja više od jedne države dioničarke, uključujući organizacije iz Priloga I. odjeljka U Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (8);

(e)

javni subjekti, uključujući one iz Priloga I. odjeljaka O, P i Q Uredbe (EZ) br. 1893/2006.

2.   Kada u slučaju međunarodnih financijskih institucija ili nadnacionalnih organizacija, određenih u stavku 1. točkama (c) i (d), nije moguće odrediti jednu državu kao državu izdavanja, izdavatelj kojem se dodjeljuje rejting označava se kao „međunarodni” u Prilogu I. dijelu 2. tablici 1. polju 10.

Članak 7.

Ostali financijski instrumenti

Kreditni rejtinzi ili izgledi vezani uz rejting koji su dodijeljeni za financijske instrumente definirane člankom 3. stavkom 1. točkom (k) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 koji se ne mogu razvrstati kao izdanja gospodarskih subjekata iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe, kao strukturirani financijski instrumenti iz članka 5. ove Uredbe ili kao izdanja država i javnih subjekata iz članka 6. ove Uredbe, pri izvješćivanju se navode u kategoriji ostalih financijskih instrumenata.

Članak 8.

Izvješćivanje za potrebe objavljivanja na Europskoj platformi za kreditni rejting

1.   Agencije za kreditni rejting dostavljaju podatke o svim kreditnim rejtinzima ili izgledima vezanima uz rejting u skladu s člankom 11.a stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 svaki puta kada dodijele ili priznaju kreditni rejting ili izglede vezane uz rejting koji se ne objavljuju isključivo ulagateljima uz plaćanje naknade.

2.   O kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting iz stavka 1. koji su izdani između 20:00:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu (9) jednog dana i 19:59:59 sati prema srednjoeuropskom vremenu sljedećeg dana, izvješćuje se do 21:59:59 sati prema srednjoeuropskom vremenu sljedećeg dana.

3.   Za svaki kreditni rejting ili izglede vezane uz rejting dostavljene u skladu sa stavkom 1., istodobno se dostavlja prateće priopćenje za tisak iz Priloga I. odjeljka D dijela I. točke 5. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Ako se priopćenje za tisak prvo izda i dostavi na jeziku koji nije engleski, primjerak na engleskom jeziku može se dostaviti ako i kada postane raspoloživ.

4.   Za rejtinge iz članka 6. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) dostavlja se prateće izvješće o istraživanju iz Priloga I. odjeljka D dijela III. točke 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009. Ako se izvješće o istraživanju prvo izda i dostavi na jeziku koji nije engleski, primjerak na engleskom jeziku može se dostaviti ako i kada postane raspoloživ.

Članak 9.

Izvješćivanje za potrebe nadzora ESMA-e

1.   Kako je navedeno u članku 21. stavku 4. točki (e) Uredbe (EZ) br. 1060/2009, agencije za kreditni rejting dostavljaju podatke o svim kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting koji su dodijeljeni ili priznati, ili su dodijeljeni u trećoj zemlji i nisu priznati kako je navedeno članku 1. stavku 5., uključujući informacije o svim subjektima ili dužničkim instrumentima koje su im dostavljene radi inicijalnog pregleda ili preliminarnog rejtinga, kako je navedeno u Prilogu I. odjeljku D dijelu I. točki 6. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

2.   Za kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting na koje se ne primjenjuje članak 8. agencije za kreditni rejting svaki mjesec dostavljaju podatke o rejtingu koji se odnose na prethodni kalendarski mjesec.

3.   Agencija za kreditni rejting koja ima manje od 50 zaposlenika i koja nije članica grupe agencija za kreditni rejting može svaka dva mjeseca podnositi podatke o rejtingu iz stavka 2., osim ako ESMA zahtijeva mjesečno izvješćivanje s obzirom na prirodu, složenost i opseg izdanih ocjena kreditnog rejtinga. Ti podaci o rejtingu odnose se na prethodna dva kalendarska mjeseca.

4.   Podaci o rejtingu iz stavka 2. podnose se ESMA-i u roku od 15 dana od završetka razdoblja koje je obuhvaćeno izvješćem. Ako petnaesti dan u mjeseci pada na državni praznik u državi porijekla agencije za kreditni rejting ili, u slučaju kada agencija za kreditni rejting podnosi izvješće u ime grupe u skladu s člankom 1. stavkom 4., u državi porijekla te agencije za kreditni rejting, rok je sljedeći radni dan.

5.   Ako tijekom prethodnog kalendarskog mjeseca nisu dodijeljeni kreditni rejtinzi ili izgledi vezani uz rejting iz stavka 1., agencija za kreditni rejting nije obvezna dostavljati podatke.

Članak 10.

Izvješćivanje u vezi s prethodnim rezultatima

Kreditne rejtinge koji su izdani ili priznati, ili su izdani u trećoj zemlji i nisu priznati kako je navedeno u članku 1. stavku 5., ESMA upotrebljava kako bi stavila na raspolaganje informacije o prethodnim rezultatima, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i Prilogom I. odjeljkom E dijelom II. točkom 1. te Uredbe.

Članak 11.

Prvo izvješćivanje

1.   Agencije za kreditni rejting registrirane ili certificirane do 21. lipnja 2015. pripremaju prvo izvješće koje se mora dostaviti ESMA-i do 1. siječnja 2016. a ono sadržava sljedeće:

(a)

informacije o svim kreditnim rejtinzima i izgledima vezanima uz rejting iz članaka 8. i 9. koji su dodijeljeni i nisu povučeni do 21. lipnja 2015.;

(b)

kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting iz članaka 8. i 9. koji su dodijeljeni u razdoblju od 21. lipnja 2015. do 31. prosinca 2015.

2.   Agencije za kreditni rejting registrirane ili certificirane u razdoblju od 21. lipnja 2015. do 31. prosinca 2015. moraju biti usklađene s ovom Uredbom od 1. siječnja 2016. U svom prvom izvješću dužne su navesti, u skladu s člancima 8. i 9., sve kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting koji su dodijeljeni od datuma registracije ili certifikacije.

3.   Agencije za kreditni rejting registrirane ili certificirane nakon 1. siječnja 2016. dužne su uskladiti se s ovom Uredbom u roku od tri mjeseca od datuma registracije ili certifikacije. U svojem prvom izvješću dužne su navesti, u skladu s člancima 8. i 9., sve kreditne rejtinge i izglede vezane uz rejting koji su dodijeljeni od datuma registracije ili certifikacije.

4.   Uz prvo izvješće iz stavaka 2. i 3., agencija za kreditni rejting certificirana nakon 21. lipnja 2015. također dostavlja, u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i Prilogom I. odjeljkom E dijelom II. točkom 1. te Uredbe, svoje podatke o prethodnim rezultatima koji se odnose na razdoblje od najmanje deset godina prije datuma certifikacije ili, u slučaju da je započela svoju djelatnost vezanu uz rejting manje od deset godina prije datuma certifikacije, na razdoblje od početka svoje djelatnosti vezane uz rejting. Agencija za kreditni rejting nije dužna dostavljati te podatke, potpuno ili djelomično, ako dokaže da to s obzirom na razmjer i složenost podataka ne bi bilo primjereno.

Članak 12.

Struktura podataka

1.   Agencija za kreditni rejting ESMA-i podnosi izvješća s kvalitativnim podacima u obliku utvrđenom u tablicama u Prilogu I. dijelu 1. zajedno sa svojim prvim izvješćem s podacima o rejtingu u skladu s člankom 11. Sve promjene u izvješćima s kvalitativnim podacima odmah se prijavljuju u sustavu ESMA-e radi ažuriranja, prije nego što se ESMA-i podnesu podaci o rejtingu na koje se te promjene odnose. Ako agencija za kreditni rejting izvješćuje u ime grupe, kako je navedeno u članku 1. stavku 4., ESMA-i se može dostaviti jedan skup izvješća s kvalitativnim podacima.

2.   Agencije za kreditni rejting podnose izvješća s podacima o rejtingu za rejtinge iz članaka 8., 9. i 11. u obliku utvrđenom u tablicama u Prilogu I. dijelu 2.

Članak 13.

Postupci izvješćivanja

1.   Agencije za kreditni rejting dostavljaju izvješća s kvalitativnim podacima i izvješća s podacima o rejtingu iz članka 12. putem sustava izvješćivanja ESMA-e u skladu s tehničkim uputama koje ona osigurava.

2.   Agencije za kreditni rejting datoteke koje su poslale ESMA-i i primile od nje čuvaju u elektroničkom obliku najmanje pet godina. One su te datoteke dužne staviti na raspolaganje ESMA-i na zahtjev.

3.   Ako agencija za kreditni rejting utvrdi činjenične pogreške u podacima koje je dostavila, ona relevantne podatke ispravlja bez nepotrebnog odlaganja u skladu s tehničkim uputama koje osigurava ESMA.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

1.   S učinkom od 1. siječnja 2016. sljedeće se uredbe stavljaju izvan snage:

(a)

Delegirana uredba (EU) br. 446/2012;

(b)

Delegirana uredba (EU) br. 448/2012.

2.   Upućivanja na uredbe iz stavka 1. smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.

3.   Podaci koji su dostavljeni ESMA-i u skladu s uredbama iz stavka 1. prije 1. siječnja 2016. smatraju se dostavljenima u skladu s ovom Uredbom te ih ESMA i dalje upotrebljava u skladu s člankom 11. stavkom 2. i člankom 21. stavkom 4. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1060/2009 i Prilogom I. odjeljkom E dijelom II. točkom 1. te Uredbe.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. lipnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 448/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za prezentaciju informacija koje agencije za kreditni rejting daju na raspolaganje u središnjem registru koji je osnovalo Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (SL L 140, 30.5.2012., str. 17.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 446/2012 od 21. ožujka 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi regulatornih tehničkih standarda za sadržaj i oblik redovnih izvješća s podacima o kreditnim rejtinzima koja agencije za kreditni rejting podnose Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (SL L 140, 30.5.2012., str. 2.).

(4)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(5)  Uredba (EU) br. 462/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 o agencijama za kreditni rejting (SL L 146, 31.5.2013., str. 1.).

(6)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(7)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(9)  Srednjoeuropskim vremenom uzima se u obzir ljetno računanje vremena.


PRILOG I.

DIO 1.

POPIS POLJA ZA DATOTEKU S KVALITATIVNIM PODACIMA

Tablica 1.

Identifikacija agencije za kreditni rejting i opis metodologije

Ova tablica sadržava elemente kojima se omogućuje identifikacija agencije za kreditni rejting koja izvješćuje, uključujući pravnu identifikaciju, metodologiju i politike kojima se koristi.

Ova tablica sadržava jedan redak za svaku agenciju za kreditni rejting koja izvješćuje.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje je ESMA pri registraciji ili certifikaciji.

Obvezno.

 

Tehničko

2

Globalni identifikator pravne osobe (LEI) AKR-a koji izvješćuje

Oznaka LEI agencije za kreditni rejting koja šalje datoteku.

Obvezno.

ISO 17442

Javno

3

Naziv AKR-a

Naziv koji se upotrebljava za identifikaciju agencije za kreditni rejting. Odgovara nazivu kojim se agencija za kreditni rejting služila u postupku registracije i u svim drugim nadzornim postupcima unutar ESMA-e. Ako jedna članica grupe agencija za kreditni rejting izvješćuje u ime cijele grupe, navodi se naziv koji se odnosi na grupu agencija za kreditni rejting.

Obvezno.

 

Javno

4

Opis AKR-a

Kratki opis agencije za kreditni rejting.

Obvezno.

 

Javno

5

Metodologija AKR-a

Opis metodologije agencije za kreditni rejting. Agencija za kreditni rejting može opisati jedinstvena obilježja svoje metodologije za dodjelu rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

6

Poveznica na internetsku stranicu o metodologiji na internetskoj stranici AKR-a

Poveznica na internetsku stranicu agencije za kreditni rejting koja sadržava sve informacije povezane s metodologijama te opise modela i ključnih pretpostavki vezanih uz rejting.

Obvezno.

Valjana uputa na internetsku stranicu.

Javno

7

Politike u vezi s naručenim i nenaručenim rejtinzima

Opis politike agencije za kreditni rejting u vezi s naručenim i nenaručenim rejtinzima uz sudjelovanje ili bez sudjelovanja. U slučaju postojanja više od jedne politike, navode se odgovarajuće vrste rejtinga na koje se pojedine politike primjenjuju.

Obvezno.

 

Javno

8

Politika u vezi s rejtinzima društava kćeri

Opis politike u vezi s izvješćivanjem o kreditnom rejtingu društava kćeri.

Obvezno.

Primjenjuje se na agencije za kreditni rejting koje dodjeljuju kreditne rejtinge gospodarskih subjekata.

 

Javno

9

Zemljopisno područje primjene izvješćivanja

U slučaju kada je agencija za kreditni rejting dio grupe, treba navesti izvješćuje li o svim rejtinzima koje je dodijelila grupa (globalno područje primjene) ili ne (samo EU i priznati rejtinzi). Ako pokrivenost nije globalna, agencija za kreditni rejting navodi razlog. Za sve ostale agencije za kreditni rejting, pokrivenost se treba navesti kao „globalna” („Y”).

Obvezno.

Y – da

N – ne

Javno

10

Razlog neglobalnog područja primjene

Razlog zbog kojeg agencija za kreditni rejting koja je dio grupe ne izvješćuje o svim rejtinzima grupe.

Obvezno.

Primjenjuje se kada je „Zemljopisno područje primjene izvješćivanja” = „N”

 

Javno

11

Definicija statusa neispunjavanja obveza

Opis definicije statusa neispunjavanja obveza kojom se koristi agencija za kreditni rejting.

Obvezno.

 

Javno

12

Poveznica na internetsku stranicu

Poveznica na početnu stranicu javne internetske stranice agencije za kreditni rejting.

Obvezno.

Valjana uputa na internetsku stranicu.

Javno


Tablica 2.

Popis vrsta rejtinga izdavatelja

Ova se tablica ispunjuje kada agencija za kreditni rejting dodjeljuje kreditne rejtinge izdavatelja. Tablica sadržava jedan redak za svaku vrstu rejtinga koju agencija za kreditni rejting dodjeljuje na razini izdavatelja.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka vrste rejtinga izdavatelja

Jedinstvena oznaka za svaku vrstu rejtinga izdavatelja na temelju koje se subjekt kojem se dodjeljuje rejting procjenjuje.

Obvezno.

Primjenjuje se ako agencija za kreditni rejting dodjeljuje rejtinge izdavatelja.

 

Tehničko

2

Naziv vrste rejtinga izdavatelja

Naziv kategorije rejtinga izdavatelja.

Obvezno.

 

Tehničko

3

Opis vrste rejtinga izdavatelja

Opis kategorije duga kojoj se dodjeljuje rejting.

Obvezno.

 

Tehničko

4

Norma vrste rejtinga izdavatelja

Ovim bi se trebale razlikovati sljedeće vrste rejtinga izdavatelja: glavni/globalni kreditni rejting izdavatelja, rejting duga (različite kategorije bit će opisane u Prilogu 1. dijelu 2. tablici 2.) i svi ostali rejtinzi duga izdavatelja.

Obvezno.

IR – glavni rejting izdavatelja

DT – rejting duga

OT – ostalo

Tehničko


Tablica 3.

Popis kategorija duga

Ova se tablica ispunjuje ako agencija za kreditni rejting ocjenjuje kategorije duga ili dužnička izdanja/dužničke instrumente (poput nadređenog neosiguranog duga, podređenog neosiguranog duga, mlađeg podređenog neosiguranog duga). Tablica sadržava jedan redak za svaku vrstu duga.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka klasifikacije ocjenjivanog duga

Jedinstvena oznaka za svaku kategoriju duga koja se upotrebljava za klasifikaciju kategorija duga gospodarskih subjekata i državnih izdavatelja ili izdanja dužničkih instrumenata.

Obvezno.

Primjenjuje se ako agencija za kreditni rejting ocjenjuje kategorije duga gospodarskih subjekata ili države.

 

Tehničko

2

Naziv klasifikacije ocjenjivanog duga

Naziv ocjenjivane kategorije duga.

Obvezno.

 

Tehničko

3

Opis klasifikacije ocjenjivanog duga

Opis kategorije duga kojoj se dodjeljuje rejting.

Obvezno.

 

Tehničko

4

Nadređenost

Navodi se nadređenost kategorije duga ocjenjivanog izdavatelja ili izdanja.

Neobvezno.

SEU – u slučaju da ocjenjivani dug izdavatelja ili izdanje pripada kategoriji nadređenog neosiguranog duga

SEO – u slučaju da ocjenjivani izdavatelj ili izdanje pripada kategoriji nadređenog duga osim SEU-a

SB – u slučaju da dug izdavatelja ili izdanje pripada kategoriji podređenog duga.

Tehničko


Tablica 4.

Popis vrsta izdanja/programa

Ova se tablica ispunjuje ako agencija za kreditni rejting ocjenjuje dužnička izdanja/financijske instrumente. Agencija za kreditni rejting popisuje sve vrste izdanja ili programe u okviru kojih se izdaju dugovi (poput zapisa, srednjoročnih obveznica, obveznica, komercijalnih zapisa). Tablica sadržava jedan redak za svaki takav program ili vrstu izdanja.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka vrste izdanja/programa

Jedinstvena oznaka za svako izdanje/program koja se upotrebljava za klasifikaciju rejtinga izdanja.

Obvezno.

Primjenjuje se ako agencija za kreditni rejting ocjenjuje izdanja gospodarskih subjekata ili države.

 

Tehničko

2

Naziv vrste izdanja/programa

Naziv izdanja/programa.

Obvezno.

 

Tehničko

3

Opis vrste izdanja/programa

Opis izdanja/programa.

Obvezno.

 

Tehničko


Tablica 5.

Popis glavnih analitičara

Ova tablica sadržava popis svih glavnih analitičara koji rade u Uniji. Ako je glavni analitičar radio u različitim razdobljima kao glavni analitičar (s prekidima u međuvremenu), onda bi ga se trebalo navesti u tablici više puta, jednom za svako razdoblje u kojem je imenovan glavnim analitičarom. Datum početka i završetka obavljanja dužnosti ne smiju se preklapati za istog glavnog analitičara. Tablica sadržava jedan redak za svakog glavnog analitičara i razdoblje obavljanja dužnosti.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Interna oznaka glavnog analitičara

Interna jedinstvena oznaka člana osoblja kojeg je agencija za kreditni rejting imenovala analitičarom.

Obvezno.

 

Samo nadzor

2

Ime glavnog analitičara

Puno ime glavnog analitičara

Obvezno.

 

Samo nadzor

3

Datum početka funkcije glavnog analitičara

Datum na koji član osoblja započinje obavljati funkciju glavnog analitičara.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD)

Samo nadzor

4

Datum završetka funkcije glavnog analitičara

Datum na koji član osoblja prestaje obavljati funkciju glavnog analitičara. Ako član osoblja trenutačno obavlja funkciju glavnog analitičara, to je potrebno navesti kao 9999-01-01.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

Samo nadzor


Tablica 6.

Ljestvica rejtinga

Ova tablica sadržava opis svih ljestvica kreditnog rejtinga koje agencije za kreditni rejting upotrebljavaju za dodjelu kreditnih rejtinga o kojima se izvješćuje na temelju ove Uredbe. Agencije za kreditni rejting navode jedan redak za svaku ljestvicu kreditnog rejtinga. Za svaku ljestvicu kreditnog rejtinga o kojoj se izvješćuje informacije o jednoj ili više kategorija rejtinga mogu se navesti u podtablici „Kategorije”, a one koje se odnose na jedan ili više stupnjeva mogu se navesti u podizvješću „Stupnjevi”.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka ljestvice rejtinga

Služi za označivanje samo jedne ljestvice rejtinga agencije za kreditni rejting.

Obvezno.

 

Tehničko

2

Datum početka važenja ljestvice rejtinga

Datum od kojeg ljestvica rejtinga počinje važiti.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD)

Javno

3

Datum završetka važenja ljestvice rejtinga

Posljednji datum s kojim ljestvica rejtinga važi. Za ljestvicu rejtinga koja je trenutačno na snazi potrebno je navesti datum 9999-01-01.

Obvezno.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601 (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

Javno

4

Opis ljestvice rejtinga

Opis vrsta kreditnog rejtinga u okviru ljestvice, uključujući, gdje je to značajno, i zemljopisno područje primjene.

Obvezno.

 

Javno

5

Vremenski okvir

Određuje primjenjivost ljestvice rejtinga s obzirom na vremenski okvir.

Obvezno.

L – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na dugoročne rejtinge

S – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na kratkoročne rejtinge

Javno

6

Vrsta rejtinga

Određuje primjenjivost ljestvice rejtinga s obzirom na vrstu rejtinga.

Obvezno.

C – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na rejtinge gospodarskih subjekata

S – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na rejtinge države ili javnih financija

T – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na rejtinge strukturiranih financijskih instrumenta

O – ako se ljestvica rejtinga primjenjuje na ostale financijske instrumente

Javno

7

Područje primjene ljestvice rejtinga

Pobliže određuje upotrebljava li se ljestvica rejtinga za izdavanje preliminarnih rejtinga, konačnih rejtinga ili oboje.

Obvezno.

PR – ljestvica rejtinga upotrebljava se samo za izdavanje preliminarnih rejtinga

FR – ljestvica rejtinga upotrebljava se samo za izdavanje konačnih rejtinga

BT – ljestvica rejtinga upotrebljava se za izdavanje preliminarnih i konačnih rejtinga

Javno

8

Ljestvica rejtinga koja se upotrebljava za CEREP

Naznačuje treba li ESMA upotrijebiti rejting za izračunavanje statističkih podataka središnjeg registra (CEREP).

Za svako dano razdoblje može se upotrebljavati samo jedna ljestvica rejtinga po kombinaciji vrste rejtinga i vremenskog okvira.

Obvezno.

Y – da

N – ne

Tehničko

9

Kategorije

Vrijednost kategorije rejtinga

Mjesto kategorije rejtinga na ljestvici rejtinga (u kojoj vrijednost 1 odgovara kategoriji koja predstavlja najbolju kreditnu sposobnost).

Obvezno.

Redni broj je cijeli broj najmanje vrijednosti 1 i najveće vrijednosti 20. Vrijednosti kategorija rejtinga navode se uzastopno. Mora postojati najmanje jedna kategorija rejtinga za svaki rejting.

Javno

10

Oznaka kategorije rejtinga

Određuje određenu kategoriju rejtinga unutar ljestvice rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

11

Opis kategorije rejtinga

Definicija kategorije rejtinga u okviru ljestvice rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

12

Stupnjevi

Vrijednost stupnja

Mjesto stupnja na ljestvici rejtinga (u kojoj vrijednost 1 odgovara stupnju koji predstavlja najbolju kreditnu sposobnost).

Obvezno.

Vrijednost stupnja je cijeli broj najmanje vrijednosti 1 i najveće vrijednosti 99. Vrijednosti se navode uzastopno. Mora postojati najmanje jedan stupanj rejtinga za svaki rejting.

Javno

13

Oznaka stupnja

Određuje određeni stupanj unutar ljestvice rejtinga. Stupnjevima se pružaju detaljnije informacije o kategoriji rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

14

Opis stupnja

Opis stupnja unutar ljestvice rejtinga.

Obvezno.

 

Javno

DIO 2.

POPIS POLJA ZA DATOTEKE S PODACIMA O REJTINGU

Tablica 1.

Podaci koji opisuju subjekt/instrument kojem se dodjeljuje rejting

Ovom se tablicom utvrđuju i opisuju svi kreditni rejtinzi koje je dodijelila agencija za kreditni rejting i o kojima se mora podnijeti izvješće u okviru ove Uredbe. Ova tablica sadržava jedan redak za svaki pojedinačni kreditni rejting o kojem se izvješćuje. Prema potrebi se za svaki redak kreditnog rejtinga mogu navesti jedan ili više „inicijatora”.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka AKR-a

Oznaka koja se koristi za identifikaciju agencije za kreditni rejting koja izvješćuje. Dodjeljuje je ESMA pri registraciji ili certifikaciji.

Obvezno.

 

Tehničko

2

LEI AKR-a koji izvješćuje

Oznaka LEI agencije za kreditni rejting koja šalje datoteku.

Obvezno.

ISO 17442

Javno

3

LEI nadležnog AKR-a

Oznaka LEI agencije za kreditni rejting nadležne za rejting, tj. u slučaju:

rejtinga dodijeljenog u Uniji, registrirana agencija za kreditni rejting koja je dodijelila rejting,

priznatog rejtinga, registrirana agencija za kreditni rejting koja je priznala rejting,

rejtinga koji je dodijelila certificirana agencija za kreditni rejting, certificirana agencija za kreditni rejting,

rejtinga koji je dodijeljen u trećoj zemlji, ali ga nije priznala registrirana agencija za kreditni rejting, agencija za kreditni rejting treće zemlje koja je dodijelila rejting.

Obvezno.

ISO 17442

Javno

4

LEI AKR-a izdavatelja

Oznaka LEI agencije za kreditni rejting koja je dodijelila rejting, odnosno u slučaju:

rejtinga dodijeljenog u Uniji, registrirana agencija za kreditni rejting,

priznatog rejtinga, agencija za kreditni rejting treće zemlje koja je dodijelila priznati rejting,

rejtinga koji je dodijelila certificirana agencija za kreditni rejting, certificirani subjekt,

rejtinga koji je dodijeljen u trećoj zemlji, ali ga nije priznala registrirana agencija za kreditni rejting, agencija za kreditni rejting treće zemlje koja je dodijelila rejting.

Obvezno.

ISO 17442

Javno

5

Oznaka rejtinga

Jedinstvena oznaka rejtinga koja ostaje nepromijenjena. Oznaka rejtinga jedinstvena je u svim izvješćima koja se podnose ESMA-i.

Obvezno.

 

Tehničko

6

Vrsta rejtinga

Određuje je li rejting rejting gospodarskog subjekta, rejting države ili javnih financija, rejting strukturiranih financijskih instrumenata ili rejting ostalih financijskih instrumenata. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

C – ako se rejting primjenjuje na rejtinge gospodarskih subjekata

S – ako se rejting primjenjuje na rejting države

T – ako se rejting primjenjuje na rejtinge strukturiranih financijskih instrumenta

O – ako se rejting primjenjuje na ostale financijske instrumente.

Javno

7

Ostale vrste rejtinga

Opisuje vrstu ocijenjenog financijskog instrumenta koji je naveden kao vrsta rejtinga „O”.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „O”.

 

Samo nadzor

8

Predmet rejtinga

Određuje odnosi li se rejting na subjekt/izdavatelja duga ili izdavanje duga ocjenjivanog subjekta/financijski instrument.

Obvezno.

ISR – rejting se odnosi na subjekt ili izdavatelja duga

INT – rejting se odnosi na izdavanje duga/financijski instrument.

Javno

9

Vremenski okvir

Navodi se je li rejting kratkoročan ili dugoročan. Ostaje nepromijenjen.

Obvezno.

L – ako je riječ o dugoročnom rejtingu,

S – ako je riječ o kratkoročnom rejtingu.

Javno

10

Zemlja

Oznaka zemlje subjekta/instrumenta kojem se dodjeljuje rejting.

Obvezno.

Oznaka ISO 3166-1.

Za kategoriju „međunarodna” navodi se oznaka „ZZ”.

Javno

11

Valuta

Navodi se je li kreditni rejting izražen u domaćoj ili stranoj valuti.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” ili „S”

LC – u slučaju rejtinga u domaćoj valuti

FC – u slučaju rejtinga u stranoj valuti.

Javno

12

LEI pravne osobe/izdavatelja

Oznaka LEI pravne osobe/izdavatelja. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako ocjenjivani subjekt ispunjuje uvjete za stjecanje oznake LEI.

ISO 17442

Javno

13

Nacionalni porezni broj pravne osobe/izdavatelja

Jedinstveni nacionalni porezni broj ocjenjivanog subjekta. Ostaje nepromijenjen.

Neobvezno.

Ako je primjenjivo.

 

Javno

14

Broj poreza na dodanu vrijednost (PDV) pravne osobe/izdavatelja

Jedinstveni nacionalni broj PDV-a subjekta kojem se dodjeljuje rejting. Ostaje nepromijenjen.

Neobvezno.

Ako je primjenjivo.

 

Javno

15

Bankovni identifikacijski kod (BIC) pravne osobe/izdavatelja

Jedinstveni BIC subjekta kojem se dodjeljuje rejting. Ostaje nepromijenjen.

Neobvezno.

Primjenjuje se samo na subjekte koji predstavljaju financijske institucije („Grana djelatnosti” = „FI” ili „IN”).

ISO 9362

Javno

16

Interna oznaka pravne osobe/izdavatelja

Jedinstvena interna oznaka izdavatelja. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

 

Samo nadzor

17

Naziv pravne osobe/izdavatelja

Sadržava odgovarajuće razumljivo upućivanje na pravni naziv pravne osobe/izdavatelja.

Obvezno.

 

Javno

18

LEI matične pravne osobe/izdavatelja

Oznaka LEI matičnog društva. Navodi se samo u slučaju da je ocjenjivani izdavatelj društvo kći drugog subjekta kojem se dodjeljuje rejting. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je subjekt/izdavatelj duga kojem se dodjeljuje rejting društvo kći nekog drugog ocjenjivanog subjekta.

ISO 17442

Javno

19

Interna oznaka pravne osobe/izdavatelja

Jedinstvena interna oznaka matične pravne osobe/izdavatelja. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je subjekt kojem se dodjeljuje rejting društvo kći drugog subjekta kojem se dodjeljuje rejting.

 

Samo nadzor

20

Oznaka Nomenklature teritorijalnih jedinica za statistiku (NUTS) ispod državne razine

Oznaka grada/regije ocjenjivane općine/subjekta ispod državne razine.

Obvezno.

Primjenjuje se samo ako je „Zemlja” dio Unije i ako je „Vrsta rejtinga” = „S” i „Sektor” = „SM”

Nomenklatura Eurostat: NUTS 1 do 3

Javno

21

ISIN

Međunarodni broj za identifikaciju vrijednosnih papira (ISIN) ocjenjivanog instrumenta. Ostaje nepromijenjen.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT” i ako je ocjenjivanim instrumentima dodijeljen ISIN.

ISO 6166

Javno

22

Jedinstvena oznaka instrumenta

Kombinacija značajki instrumenata kojima se na jedinstven način označava instrument.

Neobvezno.

Standard ESMA-e

Samo nadzor

23

Interna oznaka instrumenta

Jedinstvena oznaka ocjenjivanog financijskog instrumenta. Ostaje nepromijenjena.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

 

Samo nadzor

24

Vrsta izdanja/programa

Označava vrstu izdanja/programa rejtinga.

Neobvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” ili „S” i „Predmet rejtinga” = „INT”.

Valjana „oznaka vrste izdanja/programa” prethodno navedena u retku „popis vrsta izdanja/programa”.

Javno

25

Vrsta rejtinga izdavatelja

Pobliže označava vrstu rejtinga izdavatelja.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” i „Predmet rejtinga” = „ISR”.

Valjana „oznaka vrste rejtinga izdavatelja” prethodno navedena u retku „popis vrsta rejtinga izdavatelja”.

Javno

26

Kategorija duga

Pobliže označava kategoriju duga za ocjenjivana izdanja ili dugove.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” ili „S” i „Predmet rejtinga” = „ISR” i „Vrsta rejtinga izdavatelja” = „DT” ili „Predmet rejtinga” = „INT”, ako je primjenjivo.

Valjana „oznaka klasifikacije ocjenjivanog duga” prethodno navedena u retku „popis kategorija duga”.

Javno

27

Datum izdavanja

Pobliže označava datum izdavanja ocjenjivanog instrumenta ili izdanja duga. Ostaje nepromijenjen.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601: (GGGG-MM-DD)

Samo nadzor

28

Datum dospijeća

Datum dospijeća ocjenjivanog instrumenta ili izdanja duga.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

Ako je neprekidan: 9999-01-01.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601: (GGGG-MM-DD) ili 9999-01-01

Samo nadzor

29

Preostali obujam izdanja

Preostali obujam izdanja pri prvom izdavanju rejtinga. Iznos se navodi u valuti izdavanja prijavljenoj u polju „Oznaka valute preostalog obujma izdanja”

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

 

Samo nadzor

30

Oznaka valute preostalog obujma izdanja

Oznaka valute ocjenjivanog izdanja.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

ISO 4217

Samo nadzor

31

Grana djelatnosti

Razvrstavanje subjekta ili izdanja dužničkih instrumenata kojima se dodjeljuje rejting koji su navedeni pod vrstom rejtinga gospodarskog subjekta u kategoriju financijske institucije, osiguravateljska društva i nefinancijski gospodarski subjekti.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C”.

FI – za rejting financijskih institucija, uključujući banke, brokere i trgovce,

IN – za rejting osiguravateljskih društava,

CO – za rejting gospodarskih subjekata koji ne pripadaju kategoriji „FI” ili „IN”

Javno

32

Sektor

Navode se potkategorije za kreditne rejtinge države i javnih financija.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „S”.

SV – za rejting države

SM – za rejting regionalnog ili lokalnog tijela

IF – za rejting međunarodnih financijskih institucija

SO – za rejting nadnacionalnih organizacija osim „IF”

PE – za rejting javnih subjekata.

Javno

33

Kategorija imovine

Definiraju se glavne kategorije imovine za rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

ABS – za rejting ABS

RMBS – za rejting RMBS

CMBS – za rejting CMBS

CDO – za rejting CDO

ABCP – za rejting ABCP

OTH – za ostalo.

Javno

34

Potkategorija imovine

Definiraju se potkategorije imovine za rejtinge strukturiranih financijskih instrumenata.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

CCS – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni potraživanjima po kreditnim karticama

ALB – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni kreditom za kupnju automobila

CNS – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni potrošačkim kreditom

SME – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni kreditima za mala i srednja poduzeća

LES – ako ABS: vrijednosni papiri pokriveni leasingom za privatne i poslovne korisnike

HEL – ako RMBS: hipotekarni stambeni krediti

PRR – ako RMBS: prvorazredni RMBS, NPR – ako RMBS: neprvorazredni RMBS

CFH– ako CDO: novčani tok ili hibridni CDO/CLO instrumenti

SDO – ako CDO: sintetički CDO/CLO instrumenti

MVO – ako CDO: CDO instrumenti vezani za tržišnu vrijednost

SIV – ako OTH: strukturirani investicijski alati

ILS – ako OTH: vrijednosni papiri povezani s rizicima osiguranja

DPC – ako OTH: ponuditelji izvedenih financijskih instrumenata

SCB – ako OTH: strukturirane pokrivene obveznice

OTH – ostalo

Javno

35

Ostale potkategorije imovine

Navode se ostale kategorije ili potkategorije imovine.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” i „Potkategorija imovine” = „OTH”.

 

Samo nadzor

36

Klasifikacija izdanja gospodarskih subjekata

Klasifikacija pokrivenih obveznica.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „C” i „Predmet rejtinga” = „INT”.

BND – obveznice

CBR – pokrivene obveznice kako su navedene u članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koje ispunjuju zahtjeve prihvatljivosti utvrđene člankom 129. Uredbe (EU) br. 575/2013

OCB – ostale vrste pokrivenih obveznica za koje je agencija za kreditni rejting pri dodjeli kreditnog rejtinga upotrebljavala posebne metodologije, modele ili ključne pretpostavke vezane uz rejting i koje nisu uključene u članak 5. stavak 2. točku (b) ove Uredbe

OTH – ostale vrste izdanja gospodarskih subjekata koje nisu uključene u članak 5. stavak 2. točke (a), (b) i (c) ove Uredbe.

Javno

37

Ostala izdanja gospodarskih subjekata

Opisuje vrstu izdanja navedenu pod kategorijom izdanja gospodarskih subjekata „Ostalo”.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Klasifikacija izdanja gospodarskih subjekata” = „OTH”.

 

Samo nadzor

38

Kategorija tranše

Kategorija tranše.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

 

Javno

39

Serijski br./ProgramId

U slučaju da je izdanje dio serije višestrukih izdanja u okviru istog programa, pobliže određuje poseban serijski broj izdanja. Ako postoji, može se dodati identifikacijski broj programa (ProgramId) kako bi se dopunilo polje „Naziv programa/transakcije/izdanja”.

Neobvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” ili „Vrsta rejtinga” = „C” i „Predmet rejtinga” = „INT”.

 

Javno

40

Naziv programa/transakcije/izdanja

Određuje naziv programa/transakcije/izdanja koji se upotrebljava u javnim dokumentima izdanja.

Neobvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Predmet rejtinga” = „INT”.

 

Javno

41

Inicijatori

Interna oznaka inicijatora

Jedinstvena interna oznaka koju agencija za kreditni rejting dodjeljuje inicijatoru.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

U slučaju višestrukih inicijatora koje nije moguće pojedinačno identificirati, trebalo bi navesti „MUTIPLE”.

 

Samo nadzor

42

LEI inicijatora

Oznaka LEI inicijatora

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” i ako „Interna oznaka inicijatora” nije „MULTIPLE”.

ISO 17442

Samo nadzor

43

BIC inicijatora

Jedinstveni BIC inicijatora.

Neobvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” i ako „Interna oznaka inicijatora” nije „MULTIPLE”.

ISO 9362

Samo nadzor

44

Naziv inicijatora

Sadržava odgovarajuće razumljivo upućivanje na pravni naziv inicijatora (ili matičnog društva inicijatora).

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T” i ako „Interna oznaka inicijatora” nije „MULTIPLE”.

 

Samo nadzor

45

Prethodni preliminarni rejting

Za sve nove rejtinge pobliže određuje je li agencija za kreditni rejting dodijelila preliminarni rejting ili inicijalni pregled prije dodjele konačnog rejtinga.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je u dijelu 2. tablici 2. „Vrsta mjere” = „NEW”.

Y – da

N – ne

Samo nadzor

46

Oznaka prethodnog preliminarnog rejtinga

Označava oznaku rejtinga prethodno izdanog preliminarnog rejtinga ili inicijalnog pregleda. „Oznaka prethodnog preliminarnog rejtinga” trebala bi odgovarati valjanoj „oznaci rejtinga” preliminarnog rejtinga koja je već dostavljena.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Prethodni preliminarni rejting” = „Y”

 

Samo nadzor

47

Pokazatelj složenosti

Određuje stupanj složenosti dodijeljen rejtingu strukturiranog financijskog instrumenta uzimajući u obzir faktore poput broja inicijatora, drugih ugovornih strana, zemalja, potrebe da se razviju nove metodologije ili inovativne značajke, kreditnih poboljšanja, temeljne dokumentacije, složenog kolaterala, različitih ili novih područja sudske nadležnosti i/ili postojanja izvedenih komponenti, među ostalim faktorima koje agencija za kreditni rejting može smatrati relevantnima pri procjeni složenosti usluge rejtinga.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

S – standardna složenost

C – dodatna složenost

Samo nadzor

48

Vrsta transakcije strukturiranog financijskog instrumenta

Označava odnosi li se instrument na samostalnu transakciju („stand-alone”) ili transakciju „Master Trust”.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „T”.

S – samostalna transakcija

M – transakcija „Master Trust”

Samo nadzor

49

Vrsta rejtinga za Europsku platformu za kreditni rejting

Označava kreditne rejtinge koji spadaju u područje primjene Europske platforme za kreditni rejting, na temelju zahtjeva utvrđenih člankom 11.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Obvezno.

NXI – rejting se ne izrađuje isključivo za ulagatelje i ne objavljuje se ulagateljima uz plaćanje naknade

EXI – rejting se izrađuje isključivo za ulagatelje i objavljuje ulagateljima uz plaćanje naknade

Tehničko

50

Relevantno za izračunavanje statističkih podataka CEREP-a

Označava upotrebljava li se rejting za izračunavanje statističkih podataka CEREP-a.

Obvezno.

Y – da

N – ne

Tehničko


Tablica 2.

Podaci o pojedinačnim mjerama vezanima uz kreditni rejting

Ova tablica sadržava sve mjere vezane uz rejting dodijeljene u vezi s kreditnim rejtinzima navedenima u tablici 1. Ako se priopćenja za tisak ili izvješća o istraživanju državnih rejtinga izdaju na više jezika, može se dostaviti više primjeraka priopćenja za tisak ili izvješćâ o istraživanju državnih rejtinga za istu mjeru vezanu uz rejting.


Br.

Naziv polja

Opis

Vrsta

Norma

Područje primjene

1

Oznaka mjere rejtinga

Jedinstvena oznaka mjere rejtinga. Oznaka mjere rejtinga jedinstvena je za svaki rejting o kojem se izvješćuje.

Obvezno.

 

Tehničko

2

Oznaka rejtinga

Jedinstvena oznaka rejtinga

Obvezno.

Trebala bi biti valjana „oznaka rejtinga” navedena u dijelu 2. tablici 1.

Tehničko

3

Datum i vrijeme valjanosti mjere

Datum i vrijeme valjanosti mjere. Odgovara koordiniranom svjetskom vremenu (UTC) objave mjere ili distribucije pretplatnicima.

Obvezno.

Prošireni oblik zapisa datuma i vremena prema ISO 8601: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS)

Javno

4

Datum i vrijeme obavijesti o mjeri

Datum i vrijeme obavijesti subjekta kojem se dodjeljuje rejting o mjeri.

Izražava se u koordiniranom svjetskom vremenu (UTC). Treba se prijaviti samo za rejtinge dodijeljene u Uniji.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

Prošireni oblik zapisa datuma i vremena prema ISO 8601: GGGG-MM-DD (SS:MM:SS)

Samo nadzor

5

Datum donošenja odluke

Navodi se datum donošenja odluke o mjeri.

Riječ je o datumu preliminarnog odobrenja mjere (primjerice od strane odbora za kreditni rejting) o kojem se zatim prije konačnog odobrenja obavješćuje subjekt kojem se dodjeljuje rejting.

Treba se prijaviti samo za rejtinge dodijeljene u Uniji.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

Oblik zapisa datuma prema ISO 8601: (GGGG-MM-DD)

Samo nadzor

6

Vrsta mjere

Navodi se vrsta mjere koju je agencija za kreditni rejting provela u vezi s određenim rejtingom.

Obvezno.

OR – u slučaju rejtinga u tijeku (samo za prvo izvješćivanje)

PR – u slučaju preliminarnog rejtinga

NW – kada se kreditni rejting izdaje po prvi put

UP – kada se rejting povisuje

DG – kada se rejting snižava

AF – kada se rejting potvrđuje

DF – u slučaju da je ocjenjivanom subjektu ili instrumentu dodijeljen status neispunjavanja obveza ili je taj status ukinut i nije povezan s drugom mjerom vezanom uz rejting

SP – kada je rejting obustavljen

WD – kada je rejting povučen

OT – kada se rejtingu dodjeljuje ili ukida status izgledi/trend

WR – kada se rejtingu dodjeljuje ili ukida status promatranje/pregled

Javno

7

Status izgledi/promatranje/neispunjavanje obveza

Rejtingu se dodjeljuje, zadržava ili ukida status izgledi/promatranje/obustava/neispunjavanje obveza.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „OT”, „WR”, „DF”, „SP” ili „OR”

P – status je dodijeljen

M – status je zadržan

R – status je ukinut

Javno

8

Izgledi

Navode se izgledi/trend koje je agencija za kreditni rejting dodijelila rejtingu u skladu sa svojom važećom politikom.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „OT” i „WR”

POS – kada su izgledi pozitivni

NEG – kada su izgledi negativni

EVO – kada se izgledi mijenjaju i razvijaju

STA – kada su izgledi stabilni

Javno

9

Promatranje/pregled

Navodi se status promatranja ili pregleda koji je agencija za kreditni rejting dodijelila rejtingu u skladu sa svojom važećom politikom.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „WR” i „OR”

POW – u slučaju pozitivnog promatranja/pregleda

NEW – u slučaju negativnog promatranja/pregleda

EVW – u slučaju promatranja/pregleda koji se mijenja ili razvija

UNW – u slučaju promatranja/pregleda neodređenog smjera

Javno

10

Razlog promatranja/pregleda

Navodi se razlog statusa promatranja/pregleda rejtinga. Treba se prijaviti samo za rejtinge dodijeljene u Uniji.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „WR” i „OR” i „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

1 – kada su razlog statusa promatranja/pregleda promjene metodologije, modela ili ključnih pretpostavki ocjenjivanja

2 – kada je status promatranja/pregleda posljedica gospodarskih ili financijskih razloga ili razloga kreditne prirode

3 – kada je status promatranja/pregleda posljedica drugih razloga (npr. odlaska analitičara, postojanja sukoba interesa)

Javno

11

Razlog povlačenja

Navodi se razlog mjere povlačenja.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „WD”.

1 – u slučaju netočnih ili nedostatnih informacija o izdavatelju/izdanju

2 – u slučaju stečaja subjekta kojem se dodjeljuje rejting ili restrukturiranja duga

3 – u slučaju reorganizacije subjekta kojem se dodjeljuje rejting, (uključujući spajanje ili preuzimanje subjekta kojem se dodjeljuje rejting)

4 – u slučaju krajnjeg dospijeća dugovne obveze ili u slučaju da je dug opozvan, vraćen, pretfinanciran, ukinut

5 – u slučaju automatske nevaljanosti kreditnog rejtinga zbog modela poslovanja agencije za kreditni rejting (kao što je istek unaprijed određenog razdoblja valjanosti ocjene)

6 – u slučaju povlačenja rejtinga zbog drugih razloga

7 – u slučaju da na rejting utječe jedna od točaka određenih u Prilogu I. odjeljku B točki 3. Uredbe (EZ) br. 1060/2009

8 – u slučaju zahtjeva klijenta

Javno

12

Ostali razlozi za povlačenje

Ako je rejting povučen zbog drugog razloga osim predviđenih, navesti razlog

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Razlog povlačenja” = 6

 

Samo nadzor

13

Naznaka o statusu neispunjenja obveza

Ako je ocjenjivanom subjektu ili financijskom instrumentu dodijeljen ili uklonjen status neispunjenja obveza kao rezultat druge mjere vezane uz rejting (tj. povisivanje, snižavanje).

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „AF”, „DG”, „UP” ili „OR”

Y – da

N – ne

Javno

14

Razlog obustave

Pobliže određuje razlog mjere obustave.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „SP”

 

Javno

15

Oznaka ljestvice rejtinga

Navodi se ljestvica rejtinga korištena za dodjelu mjere vezane uz rejting.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „NW” ili „UP” ili „AF” ili „DG” ili „PR” ili „OR”

Valjana „oznaka ljestvice rejtinga”, prethodno navedena u tablici „Ljestvica rejtinga”.

Javno

16

Vrijednost rejtinga

Vrijednost stupnja koju je dodijelila agencija za kreditni rejting kao rezultat mjere vezane uz rejting.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta mjere” = „NW” ili „UP” ili „AF” ili „DG” ili „PR” ili „OR”

Valjana „vrijednost stupnja”, prethodno prijavljena u tablici „Ljestvica rejtinga”.

Javno

17

Mjesto izdavanja rejtinga

Navodi se mjesto izdavanja kreditnih rejtinga razlikujući: rejtinge koje je u Uniji dodijelila registrirana agencija za kreditni rejting, rejtinge koje je dodijelila agencija za kreditni rejting iz treće zemlje koja pripada istoj grupi agencija za kreditni rejting i koji su priznati u Uniji, rejtinge koje je dodijelila certificirana agencija za kreditni rejting ili rejtinge koje je dodijelila agencija za kreditni rejting iz treće zemlje koja pripada istoj grupi agencija za kreditni rejting, ali koji nisu priznati u Uniji.

Obvezno.

I – izdan u Uniji

E – priznat

T – certificirani AKR izdao u trećoj zemlji

O – ostalo (nije priznat)

N – nije dostupan (valjan samo do 1.1.2011.)

Javno

18

Oznaka glavnog analitičara

Jedinstvena oznaka glavnog analitičara nadležnog za rejting. Treba se prijaviti samo za rejtinge dodijeljene u Uniji.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

Valjana „interna oznaka glavnog analitičara”, prethodno navedena u „popisu glavnih analitičara”.

Samo nadzor

19

Država glavnog analitičara

Navodi se država u kojoj se nalazio ured nadležnog glavnog analitičara kada je izdan rejting.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Mjesto dodjele rejtinga” = „I”.

Oznaka ISO 3166-1.

Samo nadzor

20

Status u pogledu naručivanja

Status ocjenjivanog subjekta/instrumenta koji se odnosi na naručivanje.

Obvezno.

S – kada je kreditni rejting naručen

U – kada je kreditni rejting nenaručen bez sudjelovanja

P – kada je kreditni rejting nenaručen uz sudjelovanje.

Javno

21

Priopćenje za tisak

Priopćenje za tisak

Navodi se je li mjera vezana uz rejting bila popraćena priopćenjem za tisak.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga za Europsku platformu za kreditni rejting” = „NXI”

Y – da

N – ne.

Javno

22

Jezik priopćenja za tisak

Navodi se jezik na kojem je objavljeno priopćenje za tisak.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Priopćenje za tisak” = „Y”.

ISO 639-1

Javno

23

Naziv datoteke priopćenja za tisak

Navodi se naziv datoteke pod kojim je dostavljeno priopćenje za tisak.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Priopćenje za tisak” = „Y”.

Standard ESMA-e

Javno

24

Poveznica na priopćenje za tisak

Ako je mjera vezana uz rejting popraćena istim priopćenjem za tisak kao i neka druga mjera vezana uz rejting, treba navesti „oznaku mjere” za mjeru za koju je zajedničko priopćenje za tisak prvotno podneseno.

Obvezno.

Primjenjivo za priopćenja za tisak koja se odnose na više od jedne mjere vezane uz rejting.

Valjana „oznaka mjere”

Tehničko

25

Izvješće o istraživanju

Izvješće o istraživanju

Pobliže određuje je li mjera vezana uz rejting bila popraćena izvješćem o istraživanju. Primjenjivo samo za državne rejtinge prijavljene pod sektorom: „SV” ili „SM” ili „IF”

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Vrsta rejtinga” = „S” i „Sektor” = „SV” ili „SM” ili „IF”

Y – da

N – ne

Javno

26

Jezik izvješća o istraživanju

Navodi se jezik na kojem je objavljeno izvješće o istraživanju.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Izvješće o istraživanju državnih rejtinga” = „Y”

ISO 639-1

Javno

27

Naziv datoteke izvješća o istraživanju

Navodi se naziv datoteke pod kojim je dostavljeno izvješće o istraživanju.

Obvezno.

Primjenjuje se u slučaju da je „Izvješće o istraživanju državnih rejtinga” = „Y”

Standard ESMA-e

Javno

28

Poveznica na izvješće o istraživanju

Ako je rejting popraćen istim izvješćem o istraživanju kao i neka druga mjera vezana uz rejting, treba navesti „oznaku mjere” za mjeru za koju je zajedničko izvješće o istraživanju prvotno podneseno.

Neobvezno.

Valjana „oznaka mjere”

Tehničko


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Ova Uredba

Uredba (EU) br. 446/2012

Uredba (EU) br. 448/2012

Članak 1. stavak 1.

 

Članak 3. stavak 1.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članak 1. stavak 3.

Članak 2. stavak 6.

 

Članak 1. stavak 4.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 1. stavak 5.

 

Članak 3. stavak 3.

Članak 1. stavak 6.

 

Članak 3. stavak 2.

Članak 2. stavak 1.

 

Članak 8. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

 

Članak 8. stavak 3.

Članak 3.

Članak 4. stavak 1.

Članak 3. stavak 5.

Članak 4.

Članak 4. stavak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 4. stavak 2.

Članak 5.

Članak 6.

 

Članak 6.

Članak 7.

 

 

Članak 8.

 

 

Članak 9. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

 

Članak 9. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

 

Članak 9. stavak 3.

Članak 2. stavak 4.

 

Članak 9. stavak 4.

Članak 2. stavak 5.

 

Članak 9. stavak 5.

Članak 3. stavak 3.

 

Članak 10.

 

 

Članak 11. stavci od 1. do 3.

 

 

Članak 11. stavak 4.

 

Članak 3. stavak 4.

Članak 12.

članak 3. stavci 1. i 4.

Članak 2. stavak 1. i članak 7. i članak 8. stavak 1.

Članak 13.

Članak 5.

Članak 9., članak 10., članak 11., članak 12. i članak 13.

Članak 14.

 

 

Članak 15.

Članak 6.

Članak 14.


6.1.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/57


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/3

оd 30. rujna 2014.

o dopuni Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na zahtjeve za objavu povezane sa strukturiranim financijskim instrumentima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (1), a posebno njezin članak 8.b stavak 3. treći podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 8.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009 ulagateljima bi trebale biti pružene dostatne informacije o kvaliteti i svojstvima odnosne imovine kako bi im se omogućila utemeljena procjena kreditne sposobnosti strukturiranih financijskih instrumenata. Time bi se i smanjila ovisnost ulagatelja o kreditnim rejtinzima te bi se olakšalo izdavanje nenaručenih kreditnih rejtinga.

(2)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati na sve financijske instrumente ili drugu imovinu koja proizlazi iz transakcije ili sheme sekuritizacije iz članka 4. stavka 1. točke 61. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), uz uvjet da izdavatelj, inicijator ili sponzor imaju poslovni nastan, a u tu svrhu i statutarno sjedište, u Uniji. Stoga bi ovom Uredbom trebalo obuhvatiti samo financijske instrumente ili drugu imovinu koja proizlazi iz svake transakcije ili sheme, pri kojima se kreditni rizik povezan s izloženošću ili skupom izloženosti tranšira i ima obilježja iz tog članka. Stoga se, u skladu s tom Uredbom, izloženost iz koje proizlazi izravna obveza plaćanja za transakciju ili shemu koja se koristi za financiranje ili upravljanje materijalnom imovinom ne bi trebala smatrati izloženošću prema sekuritizaciji, čak i ako iz transakcije ili sheme proizlaze obveze plaćanja različitog statusa u redoslijedu naplate.

(3)

Područje primjene ove Uredbe ne bi trebalo ograničiti na izdavanje strukturiranih financijskih instrumenata koji se priznaju kao vrijednosni papiri, nego bi trebalo obuhvaćati i druge financijske instrumente i imovinu koja proizlazi iz transakcije ili sheme sekuritizacije, primjerice instrumenti tržišta novca, uključujući programe komercijalnih zapisa osiguranih imovinom. Ova bi se Uredba osim toga trebala primjenjivati na strukturirane financijske instrumente koji imaju ili nemaju kreditni rejting koji im je dodijelila agencija za kreditni rejting registrirana u Uniji. Područjem primjene ove Uredbe trebale bi biti obuhvaćene i privatne i dvostrane transakcije te transakcije koje nisu ponuđene javno ili prihvaćene za trgovanje na reguliranom tržištu.

(4)

Ova Uredba sadržava standardizirane obrasce za objavu za više kategorija imovine. Ne dovodeći u pitanje područje primjene ove Uredbe i sve dok ESMA ne razradi obveze izvješćivanja te ih Komisija ne donese, ti bi se standardizirani obrasci za objavu i sve obveze izvješćivanja na temelju ove Uredbe trebali primjenjivati samo na strukturirane financijske instrumente koji se podupiru odnosnom imovinom prema kategorijama obuhvaćenima popisom u ovoj Uredbi i koji osim toga nisu privatne ili dvostrane naravi.

(5)

Poštujući ovu Uredbu, izdavatelji, inicijatori i sponzori trebali bi poštovati nacionalno i Unijino zakonodavstvo kojim se uređuje zaštita povjerljivosti izvora informacija ili obrada osobnih podataka kako bi se izbjegnulo kršenje tih propisa.

(6)

Izdavatelj, inicijator i sponzor mogu imenovati subjekt odgovoran za dostavu informacija na internetskoj stranici koju treba izraditi ESMA u skladu s člankom 8.b stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 (internetska stranica za SFI). Omogućiti bi trebalo i eksternalizaciju obveze izvješćivanja drugom subjektu, primjerice pružatelju usluge. Time se u pitanje ne bi trebala dovoditi odgovornost izdavatelja, inicijatora ili sponzora na temelju ove Uredbe.

(7)

ESMA bi na svojoj internetskoj stranici trebala priopćiti niz tehničkih uputa o izvješćivanju, koje se među ostalim odnose i na prijenos ili format datoteka koje izdavatelji, inicijatori i sponzori trebaju dostaviti. ESMA bi te tehničke upute o izvješćivanju trebala priopćiti pravodobno prije datuma primjene obveza izvješćivanja utvrđenih ovom Uredbom kako bi se izdavateljima, inicijatorima, sponzorima i drugim uključenim osobama omogućilo dostatno vrijeme za razvoj odgovarajućih sustava i postupaka utemeljenih na tehničkim uputama koje priopći ESMA.

(8)

Informacije koje se dostavljaju u skladu s ovom Uredbom trebalo bi prikupljati u standardnom formatu radi omogućivanja automatske obrade podataka na internetskoj stranici za SFI. Informacije bi trebalo objavljivati u formatu kojem svaki korisnik internetske stranice za SFI može jednostavno pristupiti. ESMA bi trebala osigurati da nadležna sektorska tijela imaju pristup internetskoj stranici za SFI kako bi mogla obavljati zadatke koji su im dodijeljeni na temelju Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(9)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je ESMA podnijela Komisiji u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(10)

ESMA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se ova Uredba temelji, provela analizu mogućih povezanih troškova i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i financijska tržišta osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(11)

Razuman rok potreban je kako bi se izdavateljima, inicijatorima i sponzorima strukturiranih financijskih instrumenata s poslovnim nastanom u Uniji omogućili prilagodba i poduzimanje mjera nužnih za poštovanje ove Uredbe te kako bi se ESMA-i omogućilo da razvije internetsku stranicu za SFI na kojoj bi se informacije zatražene na temelju ove Uredbe trebale objavljivati. Ova bi se Uredba stoga trebala primjenjivati od 1. siječnja 2017. ESMA bi međutim pravodobno prije datuma početka primjene ove Uredbe trebala priopćiti nužne tehničke upute za izvješćivanje. To je potrebno kako bi se izdavateljima, inicijatorima i sponzorima strukturiranih financijskih instrumenata s poslovnim nastanom u Uniji omogućilo dovoljno vremena da razviju odgovarajuće sustave i postupke utemeljene na tim tehničkim uputama u svrhu cjelovitog i ispravnog izvješćivanja te kako bi se u obzir uzela daljnja kretanja na financijskim tržištima Unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na strukturirane financijske instrumente izdane nakon datuma njezina stupanja na snagu ako izdavatelj, inicijator ili sponzor imaju poslovni nastan u Uniji.

Članak 2.

Izvješćujući subjekt

1.   Izdavatelj, inicijator i sponzor strukturiranog financijskog instrumenta mogu imenovati jedan izvješćujući subjekt ili više njih da na internetskoj stranici iz članka 8.b stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 („internetska stranica za SFI”) objavljuju informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima 3. i 4. te člankom 5. stavkom 3. ove Uredbe. Ti subjekti objavljuju tražene informacije na internetskoj stranici za SFI u skladu s člancima 4. do 7. ove Uredbe.

2.   Izdavatelj, inicijator i sponzor strukturiranog financijskog instrumenta koji su imenovali subjekt ili subjekte iz stavka 1. bez odgode obavješćuju ESMA-u o imenovanju tih subjekata u skladu s tim stavkom. Tim se imenovanjem u pitanje ne dovodi odgovornost izdavatelja, inicijatora i sponzora da poštuju članak 8.b Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Članak 3.

Informacije koje treba dostaviti

U slučaju da se strukturirani financijski instrument podupire odnosnom imovinom iz članka 4., izvješćujući subjekt na internetskoj stranici za SFI pruža sljedeće informacije:

(a)

informacije o kreditu na temelju standardiziranih obrazaca za objavu obuhvaćenih prilozima I. do VII.;

(b)

ako je to primjenjivo na strukturirane financijske instrumente, sljedeće dokumente, uključujući detaljan opis redoslijeda isplate strukturiranog financijskog instrumenta:

i.

završnu ponudu ili prospekt, zajedno s dokumentima o završnoj transakciji, uključujući sve javne dokumente na koje se upućuje u prospektu ili kojima se propisuje mehanizam transakcije, ali isključujući pravna mišljenja;

ii.

ugovor o prodaji, dodjeli, obnovi ili prijenosu imovine i sve bitne fiducijarne izjave;

iii.

ugovore o servisiranju, dopunskom servisiranju, administriranju i upravljanju gotovinom;

iv.

ugovore o punomoći, jamstvu, zastupanju, ugovor o bankovnom računu, ugovor o osiguranju ulaganja, uključene uvjete poslovanja, okvirne sporazume i temeljne ugovore;

v.

sve bitne ugovore sklopljene među vjerovnicima, dokumentaciju povezanu s ugovorima o razmjeni, ugovore o podređenim kreditima, ugovore o kreditima za pokretanje poslovanja i ugovore o likvidnosnim linijama;

vi.

ostalu povezanu dokumentaciju koja je nužna za razumijevanje transakcije;

(c)

u slučaju da prospekt nije sastavljen u skladu s Direktivom 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), sažetak transakcije ili pregled osnovnih obilježja strukturiranog financijskog instrumenta, uključujući:

i.

strukturu posla;

ii.

značajke imovine, novčane tokove, obilježja kreditnog poboljšanja i likvidnosne podrške;

iii.

glasačka prava imatelja mjenice, odnos između posjednika mjenice i drugih osiguranih vjerovnika u transakciji;

iv.

popis svih pokretača i događaja navedenih u dokumentaciji dostavljenoj za internetsku stranicu za SFI u skladu s točkom (b) koji bi mogli značajno utjecati na svojstva strukturiranih financijskih instrumenata;

v.

strukturne dijagrame koji sadržavaju pregled transakcije, novčanih tokova i vlasničku strukturu;

(d)

ulagateljska izvješća koja sadržavaju informacije uvrštene u Prilog VIII.

Članak 4.

Odnosna imovina

Zahtjevi u pogledu informacija iz članka 3. primjenjuju se na strukturirane financijske instrumente koji se podupiru sljedećom odnosnom imovinom:

(a)

stambenim hipotekama: ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata obuhvaćeni su strukturirani financijski instrumenti koji se podupiru prvorazrednim i neprvorazrednim hipotekama i hipotekarnim stambenim kreditima. Za internetsku stranicu za SFI dostavljaju se u vezi s ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata informacije uvrštene u obrazac u Prilogu I.;

(b)

hipotekama na poslovne nekretnine: ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata obuhvaćeni su strukturirani financijski instrumenti koji se podupiru kreditima za maloprodajne ili uredske prostore, bolnice, ustanove za skrb, skladišta, hotele, ustanove za njegu, proizvodna postrojenja i višeobiteljske nekretnine. Za internetsku stranicu za SFI dostavljaju se u vezi s ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata informacije uvrštene u obrazac u Prilogu II.;

(c)

krediti malim i srednjim poduzećima: za internetsku stranicu za SFI dostavljaju se u vezi s ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata informacije uvrštene u obrazac u Prilogu III.;

(d)

krediti za automobile: za internetsku stranicu za SFI dostavljaju se u vezi s ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata informacije uvrštene u obrazac u Prilogu IV.;

(e)

potrošački krediti: za internetsku stranicu za SFI dostavljaju se u vezi s ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata informacije uvrštene u obrazac u Prilogu V.;

(f)

krediti po kreditnim karticama: za internetsku stranicu za SFI dostavljaju se u vezi s ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata informacije uvrštene u obrazac u Prilogu VI.;

(g)

leasing za privatne i poslovne korisnike: za internetsku stranicu za SFI dostavljaju se u vezi s ovom kategorijom strukturiranih financijskih instrumenata informacije uvrštene u obrazac u Prilogu VII.

Članak 5.

Učestalost izvješćivanja

1.   Informacije iz članka 3. točaka (a) i (d) dostavljaju se tromjesečno, najkasnije jedan mjesec nakon dana na koji dospijeva obveza plaćanja kamate na predmetni strukturirani financijski instrument.

2.   Informacije iz članka 3. točaka (b) i (c) dostavljaju se bez odgode nakon izdavanja strukturiranog financijskog instrumenta.

3.   Dodatno, uz zahtjeve iz stavaka 1. i 2.:

(a)

ako se zahtjevi utvrđeni člankom 17. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (5) o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporaba tržišta) primjenjuju i u odnosu na strukturirani financijski instrument, svaku objavu informacija u skladu s tim člankom bez odgode prati i objava izvješćujućeg subjekta na internetskoj stranici za SFI;

(b)

ako se točka (a) ne primjenjuje, izvješćujući subjekt bez odgode objavljuje na internetskoj stranici za SFI sve značajne promjene i događaje u svakom od sljedećih slučajeva:

i.

zbog kršenja obveza utvrđenih u dokumentima dostavljenima u skladu s člankom 3. točkom (b);

ii.

zbog toga što strukturna obilježja mogu značajno utjecati na svojstva strukturiranog financijskog instrumenta;

iii.

zbog rizičnih karakteristika strukturiranog financijskog instrumenta i odnosne imovine.

Članak 6.

Postupci izvješćivanja

1.   Izvješćujući subjekt dostavlja datoteke u skladu sa sustavom izvješćivanja na internetskoj stranici za SFI i tehničkim uputama koje na svojoj internetskoj stranici pruži ESMA.

2.   ESMA te tehničke upute objavljuje na svojoj internetskoj stranici najkasnije 1. srpnja 2016.

3.   Izvješćujući subjekt pohranjuje u elektroničkom obliku datoteke koje je poslao na internetsku stranicu za SFI i koje je od nje zaprimio na razdoblje od najmanje pet godina. Te datoteke izvješćujući subjekt, izdavatelj, inicijator ili sponzor moraju na zahtjev dostaviti nadležnim sektorskim tijelima kako je uređeno člankom 3. stavkom 1. točkom (r) Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

4.   Ako izvješćujući subjekt, izdavatelj, inicijator ili sponzor utvrde činjeničnu pogrešku u podatcima koje su dostavili na internetsku stranicu za SFI, dužni su bez neopravdane odgode ispraviti relevantne podatke.

Članak 7.

Izvješćivanje u razdoblju između datuma stupanja na snagu i datuma primjene

1.   Izdavatelj, inicijator i sponzor poštuju, u vezi sa strukturiranim financijskim instrumentima izdanima u razdoblju između datuma stupanja na snagu i datuma primjene ove Uredbe, zahtjeve o izvješćivanju utvrđene ovom Uredbom samo u odnosu na strukturirane financijske instrumente preostale na dan početka njezine primjene.

2.   Izdavatelj, inicijator i sponzor nisu dužni voditi evidenciju o informacijama koje se na temelju ove Uredbe zahtijevaju između datuma njezina stupanja na snagu i datuma njezine primjene.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017.

Međutim, članak 6. stavak 2. primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 302, 17.11.2009., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(4)  Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (SL L 345, 31.12.2003., str. 64.).

(5)  Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ (SL L 173, 12.6.2014., str. 1.).


PRILOG I.

Obrazac za izvješćivanje za strukturirane financijske instrumente osigurane stambenim hipotekama

IMOVINA:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Granični datum skupa

Dinamički

Datum

Granični datum skupa ili portfelja. Svi su datumi navedeni u obliku GGGG-MM-DD.

Identifikacijska oznaka skupa

Statički

Tekstualni/brojčani

Identifikacijska oznaka skupa ili portfelja/naziv transakcije.

Identifikacijska oznaka kredita

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka (ID) svakog kredita. ID kredita ne bi trebalo mijenjati tijekom trajanja transakcije.

Inicijator

Statički

Tekst

Zajmodavac koji je odobrio izvorni kredit.

Identifikacijska oznaka servisera

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka servisera kako bi se označio subjekt koji servisira kredit.

Identifikacijska oznaka zajmoprimca

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka (ID) zajmoprimca (kojom se ne navodi pravi naziv) za identifikaciju zajmoprimaca kojima je odobreno više kredita (primjerice, novi krediti/druga založna prava navedeni su kao zasebne stavke). ID zajmoprimca ne bi trebalo mijenjati tijekom trajanja transakcije.

Identifikacijska oznaka nekretnine

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka nekretnine za identifikaciju nekretnina kojima je osigurano više kredita (primjerice, novi krediti/druga založna prava navedeni su kao zasebne stavke).

Informacije o zajmoprimcu

Radni status zajmoprimca

Statički

Popis

Radni status primarnog podnositelja zahtjeva.

Primarni dohodak

Statički

Brojčani

Primarni procijenjeni bruto godišnji dohodak zajmoprimca (ne uključujući najam).

Provjera primarnog dohotka

Statički

Popis

Provjera primarnog dohotka.

Obilježja kredita

Datum početka kredita

Statički

Datum/brojčani

Datum odobravanja izvornog kredita.

Datum dospijeća kredita

Dinamički

Datum/brojčani

Datum dospijeća kredita.

Namjena

Statički

Popis

Namjena kredita.

Razdoblje otplate kredita

Statički

Brojčani

Izvorno ugovorno razdoblje otplate (broj mjeseci).

Oznaka valute kredita

Statički

Popis

Oznaka valute kredita.

Izvorni saldo

Statički

Brojčani

Saldo izvornog kredita (uključujući naknade).

Trenutačni saldo

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni iznos kredita na granični datum skupa. Ovdje je potrebno navesti sve iznose koji su osigurani hipotekom i koji će tijekom transakcije biti klasificirani kao glavnica.

Način otplate

Statički

Popis

Vrsta otplate glavnice.

Učestalost otplate

Statički

Popis

Učestalost dospijeća plaćanja, odnosno broj mjeseci između plaćanja.

Dospijeće plaćanja

Dinamički

Brojčani

Redovno ugovorno dospijeće plaćanja (dospijeće plaćanja ako nisu na snazi drugi mehanizmi plaćanja).

Vrsta plaćanja

Statički

Popis

Vrsta plaćanja glavnice.

Kamatna stopa

Vrsta kamatne stope

Statički

Popis

Vrsta kamatne stope.

Trenutačni indeks kamatne stope

Dinamički

Popis

Trenutačni indeks kamatne stope (referentna stopa prema kojoj se utvrđuje kamatna stopa hipoteke).

Trenutačna kamatna stopa

Dinamički

Brojčani

Trenutačna kamatna stopa (%).

Trenutačna marža kamatne stope

Dinamički

Brojčani

Trenutačna marža kamatne stope (u slučaju kredita s fiksnom kamatnom stopom ona je jednaka trenutačnoj kamatnoj stopi, a u slučaju kredita s promjenjivom kamatnom stopom to je marža veća (ili manja u slučaju negativnih vrijednosti) od stope indeksa).

Interval za ponovno utvrđivanje kamatne stope

Dinamički

Brojčani

Interval u kojem se prilagođava kamatna stopa, u mjesecima (u slučaju kredita s promjenjivom kamatnom stopom).

Marža pri prvoj reviziji

Dinamički

Brojčani

Marža (%) po kreditu na datum prve revizije.

Kamata pri prvoj reviziji

Dinamički

Datum/brojčani

Datum sljedećih promjena kamatne stope (primjerice, promjene diskontne marže, završeci fiksnih razdoblja, ponovno fiksirani kredit itd. To nije datum za sljedeće ponovno utvrđivanje LIBOR-a).

Marža pri drugoj reviziji

Dinamički

Brojčani

Marža (%) po kreditu na datum druge revizije.

Kamata pri drugoj reviziji

Dinamički

Datum/brojčani

Datum druge promjene kamatne stope.

Marža pri trećoj reviziji

Dinamički

Brojčani

Marža (%) po kreditu na datum treće revizije.

Kamata pri trećoj reviziji

Dinamički

Datum/brojčani

Datum treće promjene kamatne stope.

Revidirani indeks kamatne stope

Dinamički

Popis

Sljedeći indeks kamatne stope.

Nekretnine i dodatni kolaterali

Poštanski broj nekretnine

Statički

Tekstualni/brojčani

Potrebno je navesti najmanje prva dva ili tri znaka.

Vrsta nekretnine

Statički

Popis

Vrsta nekretnine.

Izvorna pokrivenost kredita vrijednošću kolaterala

Statički

Brojčani

Izvorni procijenjeni omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (LTV) inicijatora. U slučaju kredita s drugim založnim pravom pokrivenost je potrebno kombinirati ili ukupni LTV.

Iznos procjene

Statički

Brojčani

Vrijednost nekretnine na datum posljednjeg odobravanja kredita prije sekuritizacije. Iznosi procjene trebali bi biti u valuti kredita.

Vrsta izvorne procjene

Statički

Popis

Vrsta procjene na početku.

Datum procjene

Statički

Datum/brojčani

Datum posljednje procjene nekretnine u vrijeme posljednjeg odobravanja kredita prije sekuritizacije.

Trenutačna pokrivenost kredita vrijednošću kolaterala

Dinamički

Brojčani

Trenutačni omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (LTV). U slučaju kredita s drugim založnim pravom pokrivenost je potrebno kombinirati ili ukupni LTV.

Trenutačni iznos procjene

Dinamički

Brojčani

Iznos posljednje procjene (ako je, primjerice, pri ovrsi bilo više procjena, ovdje je potrebno navesti najnižu). Iznosi procjene trebali bi biti u valuti kredita.

Trenutačna vrsta procjene

Dinamički

Popis

Trenutačna vrsta procjene.

Datum trenutačne procjene

Dinamički

Datum/brojčani

Datum posljednje procjene.

Informacije o učinkovitosti

Status računa

Dinamički

Popis

Trenutačni status računa.

Saldo dugovanja

Dinamički

Brojčani

Trenutačni saldo dugovanja. Dugovanja su definirana kao: ukupni iznos svih dospjelih uplata do određenog datuma UMANJEN ZA ukupni iznos primljenih uplata do određenog datuma UMANJEN ZA sve kapitalizirane iznose. Tu nije potrebno uključiti naknade po računu.

Broj mjeseci dugovanja

Dinamički

Brojčani

Broj mjeseci tijekom kojih postoje dugovanja po ovome kreditu (na granični datum skupa) u skladu s definicijom izdavatelja.

Jednomjesečna dugovanja

Dinamički

Brojčani

Saldo dugovanja (definiran kao „saldo dugovanja”) iz prethodnog mjeseca.

Dvomjesečna dugovanja

Dinamički

Brojčani

Saldo dugovanja (definiran kao „saldo dugovanja”) iz prethodna dva mjeseca.

Spor

Dinamički

D/N

Označiti za spor koji je u tijeku.

Datum otkupa

Dinamički

Datum/brojčani

Datum otkupa računa.

Neispunjenje obveza ili ovršni postupak

Dinamički

Brojčani

Ukupni iznos neispunjenih obveza prije primjene prihoda od prodaje i povrata.

Datum neispunjenja obveza ili ovršnog postupka

Dinamički

Brojčani

Datum neispunjenja obveza ili ovršnog postupka.

Niže ograničenje kupoprodajne cijene

Dinamički

Brojčani

Cijena ostvarena pri prodaji nekretnine u slučaju ovršnog postupka, zaokružena na najnižih približnih 10 000.

Gubitak od prodaje

Dinamički

Brojčani

Ukupni gubitak umanjen za naknade, obračunate kamate itd. nakon primjene prihoda od prodaje (ne uključujući naknadu za prijevremenu otplatu ako je ona podređena povratima glavnice).

Kumulativni povrati

Dinamički

Brojčani

Kumulativni povrati – relevantni samo u predmetima s gubitkom.


INFORMACIJE O OBVEZNICAMA:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Polja na razini vrijednosnog papira ili obveznice

Datum izvješća

Dinamički

Datum

Datum izdavanja izvješća o transakciji. Svi su datumi navedeni u obliku GGGG-MM-DD.

Izdavatelj

Statički

Tekst

Naziv izdavatelja i serija izdanja ako je primjenjivo.

Povlačenja u okviru likvidnosne linije

Dinamički

D/N

Potvrditi je li došlo ili ne do povlačenja u okviru likvidnosne linije u razdoblju koje završava na posljednji datum plaćanja kamata.

Polja na razini podataka o kolateralu

Mjere/omjeri u slučaju događaja koji je pokretač

Dinamički

DA/NE

Status raznih neurednosti u plaćanju, razrjeđivanja, neispunjenja obveza, gubitaka i sličnih mjera i omjera u pogledu kolaterala u odnosu na njihovu ranu amortizaciju ili razine ostalih događaja koji su pokretači na trenutačni datum utvrđivanja. Je li se dogodio kakav događaj koji je pokretač?

Prosječna stalna stopa prijevremene otplate

Dinamički

Brojčani

U izvješću je potrebno navesti prosječnu konstantnu brzinu stope prijevremene otplate (CPR) osnovnih kredita osiguranih stambenim nekretninama. U nekim nadležnostima skup hipoteka može uključivati i kredite poslovnim subjektima. Prosječna je brzina CPR-a iznos izražen kao godišnji postotak viška prijevremeno otplaćene glavnice u odnosu na plan otplate. Prosječna se brzina CPR-a izračunava tako da se prvo podijeli trenutačni saldo glavnice kredita osiguranog stambenim hipotekama (odnosno, stvarni saldo) s planiranim saldom glavnice kredita osiguranog stambenim hipotekama uz pretpostavku da nije bilo prijevremenih otplata (odnosno, izvršena su samo plaćanja prema planu otplate). Taj se količnik potom potencira, pri čemu je potencija broj 12 podijeljen s brojem mjeseci od izdavanja. Za utvrđivanje prosječne brzine CPR-a taj rezultat treba oduzeti od jedan i pomnožiti sa sto (100). Formula je tog izračuna kako slijedi:

Formula

Informacije za kontakt u pogledu izvješća o transakciji

Kontaktna točka

Statički

Tekst

Naziv odjela ili zaposlenika kontaktne točke za dostavu informacija.

Podaci za kontakt

Statički

Tekst

Telefonski broj i adresa elektroničke pošte.


PODACI O OBVEZNICI PREMA TRANŠI:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Polja na razini tranše

Naziv klase obveznice

Statički

Tekstualni/brojčani

Oznaka (u pravilu slovo i/ili brojka) koja se dodjeljuje tranši vrijednosnih papira osiguranih stambenim hipotekama (RMBS) kojom se dodjeljuju jednaka prava, prioriteti i obilježja prema definiciji iz brošure, odnosno serija 1. klasa A1 itd.

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)

Statički

Tekstualni/brojčani

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira ili, ako ne postoji ISIN, bilo koji drugi jedinstveni broj vrijednosnog papira, poput oznake CUSIP, koji je toj tranši dodijelila burza ili drugi subjekt. U slučaju više oznaka, oznake razdvojiti zarezom.

Datum isplate kamate

Dinamički

Datum

Planirani redovni datum isplate kamata imateljima posebne tranše strukturiranog financijskog instrumenta osiguranog stambenim hipotekama.

Datum plaćanja glavnice

Dinamički

Datum

Planirani redovni datum isplate glavnice imateljima posebne tranše strukturiranog financijskog instrumenta osiguranog stambenim hipotekama.

Valuta

Statički

Tekst

Valute salda i plaćanja na razini vrijednosnog papira o kojima se izvješćuje.

Referentna stopa

Statički

Popis

Osnovni referentni kamatni indeks prema definiciji iz ponude (primjerice, tromjesečni EURIBOR) koji se primjenjuje na posebnu tranšu strukturiranog financijskog instrumenta osiguranog stambenim hipotekama.

Datum izdavanja obveznice

Statički

Datum

Datum izdavanja obveznica.


PRILOG II.

Podaci na razini kredita – Obrazac za izvješćivanje za strukturirane financijske instrumente osigurane hipotekama na poslovnim nekretninama

KREDIT:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Identifikacijske oznake kredita

Identifikacijska oznaka skupa transakcija

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstveni naziv transakcije ili posla

Granični datum skupa

Dinamički

Datum

Trenutačni granični datum skupa ili portfelja.

Datum sekuritizacije

Statički

Datum

Datum izdavanja posla – datum prvog izlistavanja obveznice

Uvjeti izvornog kredita

Identifikacijska oznaka skupine

Statički

Tekstualni/brojčani

Alfanumerička oznaka koja se dodjeljuje svakoj skupini kredita unutar izdanja.

Identifikacijska oznaka servisera kredita

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstveni identifikacijski niz servisera kredita koji se dodjeljuje kreditu.

Identifikacijska oznaka kružne ponude kredita

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstveni broj kružne ponude ili brošure ili naziv kreditne transakcije koji se dodjeljuje kreditu unutar transakcije ili skupa.

Sponzor kredita

Statički

Tekstualni/brojčani

Sponzor kredita.

Datum početka kredita

Statički

Datum

Datum odobravanja izvornog kredita.

Valuta kredita

Statički

Popis

Oznaka valute kredita.

Ukupni saldo kredita na datum početka

Statički

Brojčani

Ukupni saldo kredita na početku koji predstavlja sveukupnu kreditnu liniju, odnosno sekuritizirani i nesekuritizirani iznos/iznos u vlasništvu i iznos koji nije u vlasništvu (u valuti kredita).

Izvorno razdoblje otplate

Statički

Brojčani

Ugovorno razdoblje (u mjesecima) na datum početka.

Datum početka amortizacije

Statički

Datum

Datum početka amortizacije ukupnog kredita (to može biti raniji datum u odnosu na datum sekuritizacije).

Oznaka indeksa kamatne stope

Statički

Popis

Trenutačni indeks kamatne stope (referentna stopa prema kojoj se utvrđuje kamatna stopa hipoteke).

Kamatna stopa po izvornom kreditu

Statički

Brojčani

Sveobuhvatna kamatna stopa po kreditu na datum početka kredita. U slučaju više tranši s različitim kamatnim stopama primjenjuje se ponderirana prosječna stopa.

Datum dospijeća prvog plaćanja kamate

Statički

Datum

Datum dospijeća prvog plaćanja kamate po kreditu nakon datuma početka.

Zemlja u kojoj je odobren kredit

Statički

Popis

Zemlja u kojoj je odobren kredit.

Namjena kredita

Statički

Popis

Namjena kredita.

Hipoteka kao instrument osiguranja

Statički

D/N

Je li kredit osiguran hipotekama na nekretninama?

Statistički podaci o kreditu na datum sekuritizacije

Omjer pokrivenosti otplate duga po kreditu (u cijelosti) na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Omjer pokrivenosti otplate duga po kreditu (u cijelosti) na datum sekuritizacije.

Omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala po kreditu (u cijelosti) na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala po kreditu (u cijelosti) na datum sekuritizacije.

Omjer pokrivenosti kamate na datum sekuritizacije (kredit A)

Statički

Brojčani

Izračun omjera pokrivenosti kamate pri sekuritizaciji za kredit A na temelju ponudbene dokumentacije.

Omjer pokrivenosti otplate duga na datum sekuritizacije (kredit A)

Statički

Brojčani

Izračun omjera pokrivenosti otplate duga pri sekuritizaciji za kredit A na temelju ponudbene dokumentacije.

Omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala na datum sekuritizacije (kredit A)

Statički

Brojčani

Omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (LTV) pri sekuritizaciji za kredit A na temelju ponudbene dokumentacije.

Obvezujući saldo glavnice na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Obvezujući saldo, uključujući sve neiskorištene iznose, ukupnog kredita na datum sekuritizacije.

Stvarni saldo glavnice na datum sekuritizacije (ukupni kredit)

Statički

Brojčani

Stvarni saldo glavnice ukupnog kredita na datum sekuritizacije kako je naveden u kružnoj ponudi.

Redovna uplata glavnice i kamata na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Redovni iznos glavnice i kamata koji dospijeva sljedećeg datuma plaćanja kredita na datum sekuritizacije.

Stopa kredita na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Ukupna kamatna stopa (primjerice, LIBOR uvećan za maržu) koja se upotrebljava za izračun dospjelih kamata po kreditu na datum sekuritizacije.

Rangiranje vrijednosnog papira na datum sekuritizacije

Statički

Popis

Je li vrijednosni papir za sekuritizaciju prvoklasni vrijednosni papir?

Preostalo razdoblje kredita na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Preostali broj mjeseci (ne uključujući opcije produljenja) do dospijeća kredita na datum sekuritizacije.

Preostalo razdoblje amortizacije na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Preostali broj mjeseci do dospijeća kredita razdoblja amortizacije. Ako amortizacija nije započela na datum sekuritizacije, to će razdoblje biti kraće od preostalog razdoblja kredita na datum sekuritizacije.

Datum dospijeća kredita na datum sekuritizacije

Statički

Datum

Datum dospijeća kredita prema definiciji iz ugovora o kreditu. Ovdje se ne uzimaju u obzir dopušteni produljeni datumi dospijeća na temelju ugovora o kreditu, već izvorni datum dospijeća.

Stvarni saldo glavnice na datum sekuritizacije (kredit A)

Statički

Brojčani

Stvarni saldo glavnice kredita A na datum sekuritizacije kako je naveden u kružnoj ponudi.

Opcija produljenja

Dinamički

D/N

Navesti postoji li opcija za produljenje razdoblja kredita i odgađanje datuma dospijeća.

Trajanje najkraće opcije produljenja

Statički

Brojčani

Trajanje, u mjesecima, najkraće opcije produljenja dostupne po kreditu.

Karakteristike opcije produljenja

Statički

Popis

Vrsta opcije produljenja.

Podaci o kolateralu

Broj nekretnina na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Broj nekretnina koje predstavljaju instrument osiguranja kredita na datum sekuritizacije.

Broj nekretnina na granični datum skupa

Dinamički

Brojčani

Broj nekretnina koje predstavljaju instrument osiguranja kredita na granični datum skupa.

Nekretnine koje predstavljaju kolateral po kreditu pri sekuritizaciji

Statički

Tekstualni/brojčani

Unijeti jedinstvene identifikacijske oznake nekretnina (PC1) koje su predstavljale instrument osiguranja kredita na datum sekuritizacije.

Nekretnine koje predstavljaju kolateral po kreditu na granični datum skupa

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Unijeti jedinstvene identifikacijske oznake nekretnina (PC1) koje predstavljaju instrument osiguranja kredita na granični datum skupa.

Podaci o uvjetima kredita

Metoda omjera pokrivenosti kamata (ukupni kredit)

Statički

Popis

Definirajte izračun zahtjeva za financijske uvjete za omjer pokrivenosti kamata na razini ukupnog kredita,tj. definirajte izvedenu metodu izračuna.

Metoda omjera pokrivenosti servisiranja duga (ukupni kredit)

Statički

Popis

Definirajte izračun zahtjeva za financijske uvjete za omjer pokrivenosti servisiranja duga na razini ukupnog kredita, tj. definirajte izvedenu metodu izračuna.

Metoda pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (ukupno)

Statički

Popis

Definirajte izračun zahtjeva za financijske uvjete za pokrivenost kredita vrijednošću kolaterala na razini ukupnog kredita, tj. definirajte izvedenu metodu izračuna.

Druga oznaka financijskih uvjeta (ukupno)

Statički

Popis

Ako postoji druga oznaka potrebna za financijske uvjete za omjer pokrivenosti kamata ili omjer pokrivenosti servisiranja duga na razini ukupnog kredita.

Metoda omjera pokrivenosti kamata (kredit A)

Statički

Popis

Definirajte metodu izračuna omjera pokrivenosti kamata po kreditu A.

Metoda omjera pokrivenosti servisiranja duga (kredit A)

Statički

Popis

Definirajte metodu izračuna omjera pokrivenosti servisiranja duga po kreditu A.

Metoda pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (kredit A)

Statički

Popis

Definirajte metodu izračuna pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala po kreditu A.

Osnovni statistički podaci o nekretninama na datum sekuritizacije

Prihodi na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Ukupni procijenjeni prihodi iz svih izvora za nekretninu prema opisu iz kružne ponude. U slučaju više nekretnina zbrojiti njihove vrijednosti.

Troškovi poslovanja na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Ukupni preuzeti troškovi poslovanja iz svih izvora za nekretninu prema opisu iz kružne ponude. Oni mogu uključivati poreze na nekretnine, osiguranje, troškove upravljanja, režijske troškove, troškove održavanja i popravaka te izravne troškove nekretnine prema vlasniku; kapitalni rashodi i provizije za najam nisu uključeni.

Neto prihodi iz poslovanja na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Prihodi umanjeni za troškove poslovanja na datum sekuritizacije (polje „Prihodi na datum sekuritizacije” minus „Troškovi poslovanja na datum sekuritizacije”). U slučaju više nekretnina zbrojiti vrijednosti.

Kapitalni rashodi na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Kapitalni rashodi na datum sekuritizacije (za razliku od troškova popravaka i održavanja) ako su navedeni u kružnoj ponudi.

Neto novčani tijek na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Neto prihodi iz poslovanja umanjeni za kapitalne rashode na datum sekuritizacije (polje „Neto prihodi iz poslovanja na datum sekuritizacije” minus „Kapitalni rashodi na datum sekuritizacije”).

Valuta financijskih izvještaja pri sekuritizaciji

Statički

Popis

Valuta koja se upotrebljava u izvornim financijskim izvještajima za polja „Prihodi na datum sekuritizacije” – „Neto novčani tijek na datum sekuritizacije”.

Pokazatelj omjera pokrivenosti kamata/omjera pokrivenosti servisiranja duga

Statički

Popis

Način izračuna/primjene omjera pokrivenosti servisiranja duga u slučaju više nekretnina kojima je osiguran kredit.

Vrijednost nekretninskog portfelja na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Procjena nekretnina kojima je kredit osiguran na datum sekuritizacije prema opisu iz kružne ponude. U slučaju više nekretnina zbrojiti njihove vrijednosti.

Valuta procjene nekretninskog portfelja na datum sekuritizacije

Statički

Popis

Valuta procjene u polju „Vrijednost nekretninskog portfelja na datum sekuritizacije”.

Datum procjene na datum sekuritizacije

Statički

Datum

Datum izrade procjene vrijednosti navedenih u kružnoj ponudi. U slučaju više nekretnina i nekoliko datuma, navesti posljednji datum.

Komercijalno zauzeće na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Postotak prostora za iznajmljivanje za koje su potpisani ugovori o najmu na datum sekuritizacije ako je naveden u kružnoj ponudi (najmoprimci ne upotrebljavaju nužno prostor, ali plaćaju najam). U slučaju više nekretnina, za svaku nekretninu upotrijebiti ponderirani prosjek na temelju izračuna {trenutačno raspoređeni % (nekretnine) × (zauzeće)}.

Iznosi pologa na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Ukupni saldo zakonski naplaćenih rezervi na razini kredita na datum sekuritizacije.

Naplata pologa

Statički

D/N

Unijeti D ako se na računima rezervi čuvaju uplate samo za pokrivanje plaćanja najma za zemljište, osiguranja ili poreza (ne uključujući održavanje, poboljšanja, kapitalne rashode itd.) kako se zahtijeva ugovorom o kreditu. Ako to nije slučaj, unijeti N.

Naplata ostalih rezervi

Statički

D/N

Čuvaju li se na računima rezervi drugi iznosi osim poreza na najam zemljišta ili osiguranja kako se zahtijeva na temelju uvjeta ugovora o kreditu za poboljšanja najmoprimaca, provizije za najam i slične stavke u pogledu pripadajuće nekretnine ili za potrebe osiguranja dodatnog kolaterala po takvom kreditu?

Polog nakon događaja koji je pokretač

Statički

D/N

Zahtijeva li se na temelju ugovora o kreditu rezervacija iznosa nakon nastanka događaja koji su pokretači?

Pokretač koji je uzrok rezerviranja pologa

Statički

Popis

Vrsta događaja koji je pokretač:

Iznosi/rezerve pologa nakon pokretača

Statički

Brojčani

Iznosi/rezerve pologa nakon pokretača.

Uvjeti povrata pologa

Statički

Tekst

Uvjeti oslobađanja iznosa pologa.

Uvjeti povlačenja gotovinskih rezervi

Statički

Popis

Okolnosti kad se mogu iskoristiti gotovinske rezerve.

Valuta pologa

Statički

Popis

Valuta uplata pologa. Polja „Iznosi pologa na datum sekuritizacije” i „Iznosi/rezerve pologa nakon pokretača”.

Podaci o grupiranju kredita i zamjenama

Uzajamno kolateralizirani krediti

Statički

D/N

Navesti je li riječ o uzajamno kolateraliziranom kreditu (primjerice, krediti 1. i 44. unakrsno su kolateralizirani kao krediti 4. i 47.).

Zamjenski kredit

Dinamički

D/N

Je li ovaj kredit zamjena za drugi kredit na datum nakon datuma sekuritizacije?

Datum zamjene

Dinamički

Datum

Ako je kredit zamijenjen nakon datuma sekuritizacije, navesti datum zamjene.

Dopušteni poček

Statički

Brojčani

Broj dana nakon dospijeća plaćanja tijekom kojih zajmodavac neće obračunavati zatezne kamate ili evidentirati plaćanje kao zakašnjelo.

Pokazatelj dodatnog financiranja

Statički

Popis

Je li u cijelom kreditu bilo prisutno dodatno financiranje/mezanin dug?

Podaci o kamatnoj stopi po kreditu (na datum sekuritizacije)

Vrsta kamatne stope

Statički

Popis

Vrsta kamatne stope koja se primjenjuje po kreditu.

Oznaka metode obračuna kamata

Statički

Popis

„Dnevna” metoda izračuna kamata.

Zatezne kamate

Statički

D/N

Jesu li kamate obračunate po kreditu zatezne kamate?

Vrsta amortizacije kredita A (ako je primjenjivo)

Statički

Popis

Vrsta amortizacije kredita A.

Podaci o amortizaciji cijelog kredita (na datum sekuritizacije)

Vrsta amortizacije cijelog kredita (ako je primjenjivo)

Statički

Popis

Vrsta amortizacije cijelog kredita.

Obračun dopuštenih kamata

Statički

D/N

Jesu li u dokumentaciji o kreditu dopušteni obračun i kapitalizacija kamata?

Završni datum zabrane prijevremene otplate

Statički

Datum

Datum nakon kojeg zajmodavac dopušta prijevremenu otplatu kredita.

Završni datum obračuna naknade za održavanje prinosa

Statički

Datum

Datum nakon kojeg zajmodavac dopušta prijevremenu otplatu kredita bez zahtjeva za plaćanje naknade za prijevremenu otplatu ili naknade za održavanje prinosa. Datum nakon kojeg je moguća prijevremena otplata kredita bez obračunavanja naknade za održavanje prinosa.

Završni datum obračuna premije za prijevremenu otplatu

Statički

Datum

Datum nakon kojeg zajmodavac dopušta prijevremenu otplatu kredita bez zahtjeva za plaćanje naknade za prijevremenu otplatu.

Opis uvjeta prijevremene otplate

Statički

Tekstualni/brojčani

Trebali bi se podudarati s podacima iz kružne ponude. Primjerice, ako su uvjeti prijevremene otplate plaćanje naknade u iznosu od 1 % u prvoj godini, 0,5 % u drugoj godini i 0,25 % u trećoj godini kredita, to se u kružnoj ponudi može navesti kao: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

Predstavljaju li neplaćanja prethodnih potraživanja u pogledu rangiranja neispunjenje obveza po kreditu?

Statički

D/N

Predstavljaju li neplaćanja prethodnih potraživanja u pogledu rangiranja neispunjenje obveza po kreditu?

Predstavljaju li neplaćanja po kreditima istog ranga neispunjenje obveza u pogledu nekretnine?

Statički

D/N

Predstavljaju li neplaćanja po kreditima istog ranga neispunjenje obveza u pogledu nekretnine?

Podaci o zaštiti kredita (na datum sekuritizacije)

Najviša promjenjiva stopa

Statički

Brojčani

Najviša stopa koju zajmoprimac mora platiti po kreditu s promjenjivom kamatnom stopom na temelju uvjeta ugovora o kreditu.

Najniža promjenjiva stopa

Statički

Brojčani

Najniža stopa koju zajmoprimac mora platiti po kreditu s promjenjivom kamatnom stopom na temelju uvjeta ugovora o kreditu.

Vrsta razmjene razine kredita

Statički

Popis

Opisati vrstu razmjene razine kredita koja se primjenjuje.

Pružatelj usluge razmjene kredita

Dinamički

Tekst

Naziv pružatelja usluge razmjene kredita.

Vrsta razmjene kamatne stope po kreditu

Statički

Popis

Opisati vrstu razmjene kamatne stope koja se primjenjuje po kreditu.

Vrsta razmjene valute po kreditu

Statički

Popis

Opisati vrstu razmjene stope valute.

Tečaj razmjene razine kredita

Statički

Brojčani

Tečaj koji je utvrđen za razmjenu valute po kreditu.

Početni datum razmjene razine kredita

Statički

Datum

Početni datum razmjene razine kredita.

Završni datum razmjene razine kredita

Statički

Datum

Završni datum razmjene razine kredita.

Obveza zajmoprimca plaćanja štete kod razmjene razine kredita

Statički

Popis

Mjera u kojoj je zajmoprimac obvezan platiti troškove štete pružatelju usluge razmjene kredita.

Podaci o usklađenju kamatne stope po kreditu (na datum sekuritizacije)

Učestalost plaćanja

Statički

Popis

Učestalost plaćanja kamata i amortizacije po kreditu u skladu s dokumentacijom o izvornom kreditu.

Učestalost ponovnog utvrđivanja stope

Statički

Popis

Učestalost ponovnog utvrđivanja kamatne stope u skladu s dokumentacijom o izvornom kreditu.

Učestalost ponovnog utvrđivanja plaćanja

Statički

Popis

Učestalost ponovnog utvrđivanja plaćanja glavnice i kamata u skladu s dokumentacijom o izvornom kreditu.

Indeks Look Back In Days

Statički

Brojčani

Broj dana prije datuma plaćanja kamata za utvrđivanje kamatne stope (primjerice, EURIBOR se utvrđuje dva dana prije datuma plaćanja kamata).

Datum utvrđivanja indeksa

Statički

Datum

Ako su u ugovoru o kreditu navedeni posebni datumi za utvrđivanje indeksa, navesti sljedeći datum utvrđivanja indeksa.

Podaci o sindiciranju kredita i sudjelovanju

Struktura kredita

Statički

Popis

Navesti oznaku strukture kredita za opis strukture koja se primjenjuje na ovaj kredit, odnosno cijeli kredit, podjele A/B, sindicirani.

Sindicirani kredit

Statički

D/N

Je li kredit dio sindiciranog kredita?

Postotak ukupne kreditne linije koja se sekuritizira

Statički

Brojčani

Postotak ukupnog kredita u sekuritizaciji na datum sekuritizacije.

Prava većinske strane pri donošenju ključnih odluka

Statički

D/N

Ima li vlasnik udjela koji nije izdavatelj pravo donošenja glavnih odluka?

Banka agent za sindiciranje

Statički

Tekst

Banka agent.

Razno Podaci o kreditu

Naknada za kršenje financijskih uvjeta

Statički

Popis

Naknada za kršenje financijskih uvjeta.

Inicijator kredita

Statički

Tekst

Naziv inicijatora/zajmodavca koji je prodao kredit izdavatelju. Naziv subjekta koji je u konačnici odgovoran za izjave i jamstva po kreditu.

Kazne u pogledu dostavljanja financijskih podataka

Statički

Popis

Pokazatelj kazni u slučaju da zajmoprimac ne dostavi zatražene financijske podatke (račun dobiti i gubitka, plan itd.) za dokumentaciju o kreditu.

Regres kredita

Statički

D/N

Postoji li regres drugoj strani (primjerice, davatelju jamstva) u slučaju da zajmoprimac ne ispunjava obvezu iz ugovora o kreditu?

Oznaka zaokruživanja

Statički

Popis

Metoda zaokruživanja kamatne stope.

Povećanje zaokruživanja

Statički

Brojčani

Postotak povećanja za koji je potrebno zaokružiti stopu indeksa pri utvrđivanju kamatne stope utvrđene ugovorom o kreditu.

Naziv posebnog servisera na datum sekuritizacije

Statički

Tekst

Naziv posebnog servisera na datum sekuritizacije.

Standard servisiranja

Statički

Popis

Standard servisiranja (izbor). Servisira li serviser kredita cijeli kredit (komponente A i B) ili samo jednu od njih?

Podaci o datumu plaćanja

Datum plaćanja kredita

Dinamički

Datum

Datum plaćanja glavnice i kamata izdavatelju, odnosno u pravilu datum plaćanja kamata po kreditu.

Datum otplate

Dinamički

Datum

Datum plaćanja svih iznosa u cijelosti, bez manjaka. U slučaju naplativog kredita riječ je o datumu plaćanja kredita neposredno prije datuma navedenog u polju „Datum plaćanja kredita”.

Datum ponovnog utvrđivanja stope indeksa

Dinamički

Datum

U slučaju kredita s promjenjivom stopom riječ je o sljedećem datumu planirane promjene kamatne stope. U slučaju kredita s fiksnom stopom navesti sljedeći datum plaćanja kamata.

Sljedeći datum usklađenja plaćanja

Dinamički

Datum

U slučaju kredita s promjenjivom stopom riječ je o sljedećem datumu planirane promjene iznosa planirane glavnice i/ili kamate. U slučaju kredita s fiksnom stopom navedi sljedeći datum plaćanja.

Datum dospijeća kredita

Dinamički

Datum

Trenutačni datum dospijeća kredita prema definiciji iz ugovora o kreditu. Ovdje se ne uzimaju u obzir dopušteni produljeni datumi dospijeća na temelju ugovora o kreditu.

Sljedeći datum plaćanja kredita

Dinamički

Datum

Datum sljedećeg plaćanja kredita.

Podaci o stopi

Trenutačna stopa indeksa (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Stopa indeksa za utvrđivanje trenutačne kamatne stope po cijelom kreditu. Kamatna stopa (prije marže) za izračun plaćenih kamata na datum plaćanja (cijelog) kredita u polju „Datum plaćanja kredita”.

Trenutačna stopa marže (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Marža za utvrđivanje trenutačne kamatne stope po cijelom kreditu. Marža za izračun plaćenih kamata na datum plaćanja (cijelog) kredita u polju „Datum plaćanja kredita”.

Trenutačna kamatna stopa (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Ukupna kamatna stopa za izračun plaćenih kamata na datum plaćanja (cijelog) kredita u polju „Datum plaćanja kredita” (zbroj polja „Trenutačna stopa indeksa (cijeli kredit)” i „Trenutačna stopa marže (cijeli kredit)” u slučaju kredita s promjenjivom kamatnom stopom).

Trenutačna kamatna stopa (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Bruto godišnja stopa za izračun planirane kamate za trenutačno razdoblje na dio A kredita.

Sljedeća stopa indeksa (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Stopa indeksa za sljedeće razdoblje za utvrđivanje trenutačne kamatne stope po cijelom kreditu. Kamatna stopa (prije marže) za izračun plaćenih kamata na temelju stvarnog završnog salda kredita (cijeli kredit) „Stvarni završni saldo kredita (cijeli kredit)”.

Trenutačna stopa zateznih kamata (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Ukupne kamate za izračun zateznih kamata plaćenih na datum plaćanja kredita u polju „Datum plaćanja kredita”.

Podaci o glavnici

Trenutačni početni saldo na početku razdoblja (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni saldo na početku tekućeg razdoblja. Nepodmireni saldo kredita na početku kamatnog razdoblja za izračun dospjelih kamata na datum plaćanja kredita u polju „Datum plaćanja kredita”.

Planirani iznos glavnice (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Dospijeće plaćanja planirane glavnice po kreditu za tekuće razdoblje. Glavnica koja dospijeva za plaćanje izdavatelju na datum plaćanja kredita u polju „Datum plaćanja kredita”, npr. amortizacija, ne uključujući prijevremene otplate.

Trenutačni završni planirani saldo (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni planirani saldo glavnice kredita na kraju tekućeg razdoblja nakon amortizacije, ali prije prijevremenih otplata. Saldo glavnice po kreditu koji bi ostao nepodmiren nakon planiranog plaćanja glavnice, ali prije prijevremenih otplata (polje „Trenutačni početni saldo na početku razdoblja (cijeli kredit)” minus „Planirani iznos glavnice (cijeli kredit)”).

Neplanirane naplate glavnice (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Neplanirane uplate glavnice primljene tijekom tekućeg razdoblja. Ostale uplate glavnice primljene tijekom kamatnog razdoblja koje će se upotrijebiti za otplatu kredita. To se može odnositi na prihode od prodaje, dobrovoljne prijevremene otplate ili iznose likvidacije.

Ostala usklađenja glavnice (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Neplanirana usklađenja glavnice za kamatno razdoblje, nepovezana s kretanjem gotovine. Svi ostali iznosi koji bili uzrok smanjenja ili povećanja salda kredita u tekućem razdoblju koji se ne smatraju neplaniranim naplatama glavnice i koji nisu planirana glavnica.

Stvarno plaćena glavnica

Dinamički

Brojčani

Stvarno plaćena glavnica od posljednjeg datuma plaćanja kamata.

Stvarni završni saldo kredita (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni stvarni saldo glavnice na kraju tekućeg razdoblja. Stvarni saldo nepodmirenog kredita za sljedeće kamatno razdoblje nakon svih plaćanja glavnice.

Trenutačni početni saldo (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni saldo (kredit A) na početku tekućeg razdoblja. Nepodmireni saldo kredita A na početku kamatnog razdoblja za izračun dospjelih kamata na „Datum plaćanja kredita”.

Ukupne naplate glavnice (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Sve uplate glavnice (kredit A) primljene tijekom tekućeg razdoblja. Glavnica kredita A koja dospijeva za isplatu izdavatelju na datum plaćanja kredita u polju „Datum plaćanja kredita”, npr. amortizacija, ne uključujući prijevremene otplate.

Stvarni završni saldo kredita (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni stvarni saldo glavnice (kredit A) na kraju tekućeg razdoblja. Saldo glavnice kredita A koji bi ostao nepodmiren nakon planiranog plaćanja glavnice.

Saldo obvezujuće neiskorištene kreditne linije (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Ukupna preostala linija cijelog kredita (nadređeni dug)/neiskorišteni saldo na kraju razdoblja. Ukupna preostala linija cijelog kredita (nadređeni dug) na kraju datuma plaćanja kamata koju zajmoprimac i dalje može iskoristiti.

Podaci o kamatama

Planirani dospjeli iznos kamata (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Bruto kamate za razdoblje uz pretpostavku da u tekućem razdoblju nije došlo do otplate cijelog kredita. Ukupne kamate koje dospijevaju na datum plaćanja kredita, uz pretpostavku da u kamatnom razdoblju nije bilo prijevremenih uplata. Kamate bi se trebale temeljiti na osnovnoj stopi prema ugovoru o kreditu.

Višak/manjak kamata u slučaju prijevremene otplate

Dinamički

Brojčani

Manjak ili višak stvarnih plaćanja kamata u odnosu na planirana plaćanja kamata za tekuće razdoblje koji nije povezan s neispunjenjem obveza po kreditu. Rezultati prijevremenih uplata primljenih na datum koji nije planirani datum dospijeća plaćanja.

Ostala usklađenja kamata

Dinamički

Brojčani

Dodatak polju za ostala usklađenja glavnice (polje „Ostala usklađenja glavnice (cijeli kredit)”) za navođenje neplaniranih usklađenja kamata za povezano razdoblje naplate.

Negativna amortizacija

Dinamički

Brojčani

Negativna amortizacija/odgođene kamate/kapitalizirane kamate bez kazni.

Stvarno plaćene kamate (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Stvarno plaćene kamate po cijelom kreditu tijekom tekućeg razdoblja. Ukupni iznos kamata koje je platio zajmoprimac tijekom kamatnog razdoblja ili na datum plaćanja kredita.

Stvarno plaćene kamate (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Ukupni iznos kamata plaćenih po kreditu A tijekom kamatnog razdoblja ili na datum plaćanja kredita.

Stvarno zatezne kamate

Dinamički

Brojčani

Stvarno plaćene zatezne kamate po cijelom kreditu tijekom tekućeg razdoblja. Ukupni iznos zateznih kamata koje je platio zajmoprimac tijekom kamatnog razdoblja ili na datum plaćanja kredita.

Odgođene kamate (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Odgođene kamate po cijelom kreditu. Odgođene su kamate iznos za koji su kamate koje zajmoprimac mora platiti po hipotekarnom kreditu manje od iznosa obračunatih kamata na nepodmireni saldo glavnice.

Kapitalizirane kamate (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Kapitalizirane kamate po cijelom kreditu. Kapitalizirane su kamate one kamate koje su dodane saldu kredita na kraju kamatnog razdoblja u skladu s ugovorom o kreditu.

Podaci o glavnici i kamatama

Ukupne planirane dospjele kamate i glavnica (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Planirano dospjelo plaćanje glavnice i kamata po kreditu za tekuće razdoblje za izdavatelja (cijeli kredit). Ukupne planirane dospjele kamate i glavnica na dan plaćanja kredita (zbroj polja „Planirani iznos glavnice (cijeli kredit)” i „Planirani dospjeli iznos kamata (cijeli kredit)”) – može se upotrijebiti za izračune omjera pokrivenosti servisiranja duga.

Ukupni manjkovi dospjelih kamata i glavnice (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Kumulativni nepodmireni dospjeli iznosi glavnice i kamata po kreditu na kraju tekućeg razdoblja. Kumulativni iznos svih neplaćenih kamata i glavnice na datum plaćanja kredita.

Ukupni ostali nepodmireni iznosi

Dinamički

Brojčani

Kumulativni nepodmireni iznosi po kreditu (primjerice, premija osiguranja, najam zemljišta, kapitalni rashodi) na kraju tekućeg razdoblja koji predstavljaju trošak izdavatelja/servisera. Kumulativni iznos svih predujmova za zaštitu nekretnine ili ostali iznosi koje je platio serviser ili izdavatelj, a koje zajmoprimac još nije nadoknadio.

Nepodmireni kumulativni iznos

Dinamički

Brojčani

Zbroj polja „Ukupni manjkovi dospjelih kamata i glavnice (cijeli kredit)” i „Ukupni ostali nepodmireni iznosi”.

Dostizanje pokretača amortizacije

Dinamički

D/N

Je li dosegnut pokretač amortizacije?

Trenutačna vrsta amortizacije

Dinamički

Popis

Vrsta amortizacije koja se primjenjuje na kredit A.

Ukupne planirane plaćene kamate i glavnica (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Planirano dospjelo plaćanje glavnice i kamata po kreditu A za tekuće razdoblje za izdavatelja.

Posljednji ovogodišnji financijski podaci

Kršenje obveze izvješćivanja zajmoprimca

Dinamički

D/N

Krši li zajmoprimac svoju obvezu dostave izvješća serviseru kredita ili zajmodavcu?

Posljednji prihodi

Dinamički

Brojčani

Ukupni prihodi za razdoblje obuhvaćeno posljednjim računom dobiti i gubitka (odnosno, ovogodišnji podaci ili podaci za posljednjih 12 mjeseci) za sve nekretnine.

Posljednji omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Posljednji omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (LTV) za (cijeli) kredit na temelju dokumentacije o kreditu.

Posljednji omjer pokrivenosti servisiranja duga (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Posljednji omjer pokrivenosti servisiranja duga (DSCR) za (cijeli) kredit na temelju dokumentacije o kreditu.

Posljednji omjer pokrivenosti kamata (cijeli kredit)

Dinamički

Brojčani

Posljednji omjer pokrivenosti kamata (ICR) za (cijeli) kredit na temelju dokumentacije o kreditu.

Posljednji omjer pokrivenosti kamata (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Posljednji izračun omjera pokrivenosti kamata za kredit A na temelju ponudbene dokumentacije.

Posljednji omjer pokrivenosti servisiranja duga (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Posljednji izračun omjera pokrivenosti servisiranja duga za kredit A na temelju ponudbene dokumentacije.

Posljednji omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (kredit A)

Dinamički

Brojčani

Posljednji omjer pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala (LTV) za kredit A na temelju ponudbene dokumentacije.

Podaci o rezervama i polozima

Ukupni saldo rezervi

Dinamički

Brojčani

Ukupni saldo računa rezervi na razini kredita na datum plaćanja kredita. Uključuje održavanje, popravke i okoliš itd. (ne uključuje rezerve za porez i osiguranje, uključuje proviziju za leasing za rezerve. Potrebno popuniti ako je u polju „Naplata ostalih rezervi” u postavkama kredita navedeno „D” = Da.

Nastanak događaja koji je pokretač u pogledu pologa

Dinamički

D/N

Navesti D ako je došlo do događaja koji je uzrok uspostave iznosa rezervi. Navesti N ako su uplate posljedica uobičajenih uvjeta ugovora o kreditu.

Iznosi dodani polozima u tekućem razdoblju

Dinamički

Brojčani

Iznos koji je dodan polozima ili rezervama tijekom tekućeg razdoblja.

Valuta salda rezervi

Dinamički

Popis

Oznaka valute računa rezervi.

Valuta pologa

Statički

Popis

Oznaka valute računa pologa.

Podaci o likvidaciji i prijevremenoj otplati

Datum likvidacije/prijevremene otplate

Dinamički

Datum

Datum primitka neplanirane uplate glavnice ili sredstava od likvidacije.

Šifra likvidacije/prijevremene otplate

Dinamički

Popis

Šifra koja se dodjeljuje svim neplaniranim plaćanjima glavnice ili sredstava od likvidacije primljenima tijekom razdoblja naplate.

Podaci o zaštiti na razini zajmoprimca

Naziv pružatelja usluge razmjene kredita (razina zajmoprimca)

Dinamički

Tekst

Naziv pružatelja usluge razmjene kredita ako zajmoprimac ima izravni kontakt s drugom stranom u razmjeni.

Stvarni rejting pružatelja usluge razmjene kredita (razina zajmoprimca)

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Navesti rejting druge strane u razmjeni na datum plaćanja kredita.

Potpuni ili djelomični prekid razmjene razine kredita za tekuće razdoblje (razina zajmoprimca)

Dinamički

Popis

Navesti razlog ako je razmjena kredita prekinuta tijekom tekućeg razdoblja.

Dospjelo neto redovno plaćanje pružatelju usluge razmjene kredita (razina zajmoprimca)

Dinamički

Brojčani

Iznos uplate koju je izvršio zajmoprimac drugoj strani u razmjeni na datum plaćanja kredita prema ugovoru o razmjeni.

Dospjelo neto redovno plaćanje pružatelja usluge razmjene kredita (razina zajmoprimca)

Dinamički

Brojčani

Iznos uplate koju je izvršila druga strana u razmjeni zajmoprimcu na datum plaćanja kredita prema ugovoru o razmjeni.

Dospjeli troškovi štete prema pružatelju usluge razmjene kredita

Dinamički

Brojčani

Iznos svih dospjelih plaćanja zajmoprimca prema drugoj strani u razmjeni za potpuni ili djelomični prekid razmjene.

Manjak plaćanja troškova štete po razmjeni razine kredita

Dinamički

Brojčani

Iznos svih manjaka, ako postoje, troškova štete koji su posljedica potpunog ili djelomičnog prekida razmjene, koje plaća zajmoprimac.

Dospjeli troškovi štete druge strane u razmjeni razine kredita

Dinamički

Brojčani

Iznos svih dobitaka koje druga strana u razmjeni isplaćuje zajmoprimcu pri potpunom ili djelomičnom prekidu.

Datum sljedećeg ponovnog utvrđivanja za razmjenu razine kredita

Dinamički

Datum

Datum sljedećeg ponovnog utvrđivanja po razmjeni razine kredita

Podaci o razmjeni

Dinamički

Tekst

Podaci o razmjeni.

Podaci o statusu nenaplativih kredita

Status nekretnina

Dinamički

Popis

Status nekretnina.

Status kredita

Dinamički

Popis

Status kredita (odnosno, trenutačno, neispunjenje obveza plaćanja itd.). Ako u pogledu kredita postoji više oznaka statusa, serviser odlučuje o oznaci koju će navesti.

Datum početka ovrhe

Dinamički

Datum

Datum pokretanja ovršnih ili administrativnih postupaka ili alternativnih ovršnih postupaka protiv zajmoprimca ili uz njegovu suglasnost.

Oznaka strategije rješavanja problema

Dinamički

Popis

Strategija rješavanja problema.

Očekivano trajanje povrata

Dinamički

Brojčani

Očekivano trajanje povrata u mjesecima.

Insolventnost

Dinamički

D/N

Status insolventnosti kredita (ako je riječ o insolventnosti navesti „D”, u svim ostalim slučajevima navesti „N”).

Datum insolventnosti

Dinamički

Datum

Datum insolventnosti.

Datum preuzimanja nekretnine

Dinamički

Datum

Datum stjecanja vlasništva (ili alternativnog oblika učinkovite kontrole i mogućnosti raspolaganja) nad nekretninom koja predstavlja kolateral.

Neto sredstva ostvarena od likvidacije

Dinamički

Brojčani

Neto sredstva ostvarena od likvidacije za utvrđivanje gubitka izdavatelja prema dokumentaciji o transakciji. Iznos neto sredstava ostvarenih od prodaje s pomoću kojeg će se utvrditi postoji li po kreditu gubitak ili manjak.

Trošak likvidacije

Dinamički

Brojčani

Troškovi koji se odnose na likvidaciju koje je potrebno netirati od ostale imovine izdavatelja kako bi se utvrdio gubitak prema dokumentaciji o transakciji. Iznos svih troškova likvidacije koji će se isplatiti od neto sredstava od prodaje kako bi se utvrdilo hoće li postojati gubitak.

Ostvareni gubitak od sekuritizacije

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni saldo kredita (uvećan za troškove likvidacije) umanjen za neto sredstva od likvidacije. Iznos gubitaka izdavatelja nakon odbijanja troškova likvidacije od neto sredstava od prodaje.

Broj mjeseci dugovanja

Dinamički

Brojčani

Broj mjeseci tijekom kojih postoje dugovanja po ovome kreditu na kraju tekućeg razdoblja u skladu s definicijom izdavatelja.

Iznos neispunjenih obveza

Dinamički

Brojčani

Ukupni iznos neispunjenih obveza prije primjene prihoda od prodaje i povrata.

Kumulativni povrati

Dinamički

Brojčani

Ukupni povrati, uključujući sve prihode od prodaje.

Status posebnog servisiranja

Dinamički

D/N

Ima li kredit na datum plaćanja kredita trenutačno status posebnog servisiranja?

Datum nastanka neispunjenja obveza

Dinamički

Datum

Datum nastanka neispunjenja obveza po kreditu.

Valuta likvidacije

Dinamički

Popis

Oznaka valute likvidacije.

Valuta gubitaka

Dinamički

Popis

Oznaka valute gubitaka.

Valuta neispunjenja obveza/zateznih kamata

Dinamički

Popis

Oznaka valute neispunjenja obveza/zateznih kamata

Podaci o izmjenama po kreditu

Suglasnost imatelja zapisa

Dinamički

D/N

Je li pri restrukturiranju potrebna suglasnost imatelja zapisa?

Planirani sastanak imatelja zapisa

Dinamički

Datum

Za koji je datum planiran sljedeći sastanak imatelja zapisa?

Datum posljednje prodaje kredita

Dinamički

Datum

Datum prodaje kredita izdavatelju. Ako je kredit bio dio izvorne sekuritizacije, tada je riječ o datumu sekuritizacije.

Datum sekuritizacije posljednje nekretnine

Dinamički

Datum

Datum unosa posljednje nekretnine ili posljednjih nekretnina u ovu sekuritizaciju. Ako je došlo do zamjene nekih nekretnina, navesti datum posljednje zamjene. Ako su nekretnine bile dio izvorne sekuritizacije, radi se o datumu sekuritizacije.

Datum preuzimanja

Dinamički

Datum

Datum dodjele/zamjene starog ugovora novim ili preuzimanja koje je obavio novi zajmoprimac.

Datum smanjenja iznosa procjene

Dinamički

Datum

Datum izračuna i odobrenja smanjenog iznosa procjene (izvorni ili ažurirani izračun na datum).

Datum posljednje izmjene

Dinamički

Datum

Posljednji efektivni datum izmjene kredita.

Oznaka izmjene

Dinamički

Popis

Vrsta izmjene.

Izmijenjena stopa plaćanja

Dinamički

Brojčani

Ako je došlo do restrukturiranja kredita (vjerojatno tijekom postupka rješavanja problema) i izmjene plana amortizacije, potrebno je navesti novi iznos izražen kao postotak salda kredita.

Izmijenjena kamatna stopa po kreditu

Dinamički

Brojčani

Ako je došlo do restrukturiranja kredita (vjerojatno tijekom postupka rješavanja problema) i izmjene kamatne stope/marže, potrebno je navesti novu stopu.

Podaci o posebnom servisiranju

Serviserov popis za praćenje

Dinamički

Datum

Datum utvrđivanja kad je kredit uvršten na popis za praćenje. Ako je kredit uklonjen s popisa za praćenje u prethodnom razdoblju i sad se ponovno vraća, navesti novi datum uvrštavanja.

Posljednji datum prijenosa posebnom serviseru

Dinamički

Datum

Datum prijenosa kredita posebnom serviseru nakon prijenosa servisiranja. Napomena: Ako je bilo više prijenosa kredita, potrebno je navesti posljednji datum prijenosa u posebno servisiranje.

Posljednji datum vraćanja primarnom serviseru

Dinamički

Datum

Datum kad kredit postaje „korigirani hipotekarni kredit”, odnosno datum vraćanja kredita glavnom/primarnom serviseru od posebnog servisera.

Utvrđivanje nemogućnosti povrata

Dinamički

D/N

Navesti (Da/Ne) ako je posebni serviser utvrdio da će doći do manjka pri povratu predujmova koje je odobrio i nepodmirenog salda kredita te svih ostalih iznosa po kreditu od sredstava nakon prodaje ili likvidacije nekretnine ili kredita.

Datum kršenja obveza po kreditu

Dinamički

Datum

Datum nastanka kršenja obveza po kreditu. U slučaju više kršenja, datum najranijeg kršenja.

Datum rješavanja kršenja obveza po kreditu

Dinamički

Datum

Datum rješavanja kršenja obveza po kreditu. U slučaju više kršenja, datum rješavanja posljednjeg kršenja.

Oznaka kriterija popisa za praćenje

Dinamički

Popis

Oznaka serviserovog popisa za praćenje. Ako se primjenjuju višestruki kriteriji, navesti najštetniju oznaku.

Valuta naknada

Dinamički

Popis

Oznaka valute naknada.

Podaci o posebnom serviseru

Naziv posebnog servisera

Dinamički

Tekst

Naziv posebnog servisera.

Promjena posebnog servisera?

Dinamički

D/N

Je li došlo do promjene posebnog servisera od prethodnog razdoblja izvješćivanja?

Sudjelovanje ostalih rangiranih zajmodavaca u ovrsi

Dinamički

D/N

Sudjeluje li drugi rangirani zajmodavac u ovrsi?

Podaci o neispunjenju obveza po kreditu

Neispunjenje obveza ili ovršni postupak

Dinamički

D/N

Nalazi li se kredit trenutačno u statusu neispunjenja obveza ili ovršnom postupku?

Razlog za neispunjenje obveza

Dinamički

 

Razlog za neispunjenje obveza.

Kršenje uvjeta/pokretač

Dinamički

Popis

Vrsta kršenja uvjeta/pokretača.

Informacije u pogledu Direktive o kapitalnim zahtjevima

Navesti usklađenost inicijatora s jednom od četiri opcije zadržavanja

Dinamički

Popis

Vrsta zadržavanja.

Zadržava inicijator

Dinamički

Brojčani

Neto ekonomski udjel koji zadržava inicijator u postotnim (%) uvjetima na temelju članka 405. Uredbe (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva.


NEKRETNINA:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Podaci o kolateralu u obliku nekretnine

Identifikacijska oznaka nekretnine

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka nekretnine. U slučaju više nekretnina (poput stambene zgrade) to bi trebala biti jedinstvena skupna oznaka za identifikaciju.

Grupiranje nekretnina za osiguranje više kredita

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Navedite odgovarajuće oznake kredita iz kružne ponude. Ako je jednom nekretninom osigurano nekoliko kredita unutar transakcije ili skupa, zarezima razdvojiti identifikacijske oznake.

Naziv nekretnine

Statički

Tekstualni/brojčani

Naziv nekretnine koja je instrument osiguranja kredita. U slučaju više nekretnina (poput stambene zgrade) to bi trebao biti naziv za skupnu identifikaciju.

Adresa nekretnine

Statički

Tekstualni/brojčani

Adresa nekretnine koja je instrument osiguranja kredita.

Grad nekretnine

Statički

Tekst

Grad u kojem se nekretnina nalazi.

Poštanski broj nekretnine

Statički

Tekstualni/brojčani

Primarni poštanski broj nekretnine. Potrebno je navesti najmanje prva dva do četiri znaka.

Zemlja nekretnine

Statički

Popis

Zemlja u kojoj se nekretnina nalazi.

Oznaka vrste nekretnine

Statički

Popis

Navesti vrstu nekretnine ili upotrijebiti referentnu vrijednost iz izvješća o procjeni ili ponudbene dokumentacije.

Godina izgradnje

Statički

Datum

Godina izgradnje nekretnine iz izvješća o procjeni ili ponudbene dokumentacije.

Godina posljednje renovacije

Dinamički

Datum

Godina dovršetka posljednje velike renovacije/nove izgradnje nekretnine iz izvješća o procjeni ili ponudbene dokumentacije.

Neto kvadratura na datum sekuritizacije

Dinamički

Brojčani

Ukupna neto površina za najam u kvadratnim metrima nekretnina koje su instrument osiguranja kredita iz posljednjeg izvješća o procjeni. U slučaju više nekretnina zbrojiti površine.

Neto procijenjena površina unutrašnjeg prostora

Dinamički

D/N

Je li procjenitelj provjerio neto površinu unutrašnjeg prostora nekretnine?

Broj jedinica/kreveta/soba

Statički

Brojčani

Za višestambenu vrstu nekretnine navesti broj jedinica, za ugostiteljske objekte/hotele/zdravstvene objekte broj kreveta, za kampove broj jedinica, za smještajne objekte broj soba i jedinica za samostalni smještaj. U slučaju više nekretnina iste vrste zbrojiti vrijednosti.

Status nekretnine

Dinamički

Popis

Posljednji status nekretnine.

Vrsta vlasništva nad nekretninom

Statički

Popis

Odgovarajuća vrsta vlasništva nad nekretninom. Najam samo zemljišta, pri kojem je zajmoprimac u pravilu vlasnik građevine ili ima obvezu izgradnje kako je određeno uvjetima najma.

Istek zakupa nad nekretninom

Statički

Datum

Navesti najraniji datum isteka zakupa.

Obveza najamnine za zemljište

Dinamički

Brojčani

Ako je nekretnina u zakupu, navesti trenutačnu godišnju zakupninu koja se isplaćuje zakupodavcu.

Datum posljednje procjene

Dinamički

Datum

Datum posljednje procjene nekretnine.

Posljednja procjena

Dinamički

Brojčani

Posljednja procjena nekretnine.

Osnova za posljednju procjenu

Dinamički

Popis

Osnova za posljednju procjenu.

Valuta najamnine za zemljište

Dinamički

Popis

Valuta najamnine za zemljište („Obveza najamnine za zemljište”).

Valuta posljednje procjene

Dinamički

Popis

Valuta posljednje procjene („Posljednja procjena”).

Podaci o datumu sekuritizacije

Datum sekuritizacije nekretnine

Statički

Datum

Datum unosa nekretnine u ovu sekuritizaciju. Ako je došlo do zamjene ove nekretnine, navesti datum zamjene. Ako je nekretnina bila dio izvorne sekuritizacije, to će biti datum sekuritizacije.

Dodijeljeni postotak kredita na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Dodijeljeni postotak kredita koji se može pripisati nekretnini na datum sekuritizacije u slučaju kad je više nekretnina instrument osiguranja kredita.

Datum financijskih izvještaja na datum sekuritizacije

Statički

Datum

Završni datum financijskih izvještaja za informacije navedene u kružnoj ponudi (primjerice, ovogodišnji, godišnji, tromjesečni ili za posljednjih 12 mjeseci).

Neto prihodi iz poslovanja na datum sekuritizacije

Dinamički

Brojčani

Prihodi umanjeni za troškove poslovanja na datum sekuritizacije.

Procjena na datum sekuritizacije

Statički

Brojčani

Procjena nekretnina kojima je kredit osiguran na datum sekuritizacije prema opisu iz kružne ponude.

Naziv procjenitelja pri sekuritizaciji

Statički

Tekst

Naziv društva za procjenu nekretnina koje je izradilo procjenu nekretnine pri sekuritizaciji.

Datum procjene na datum sekuritizacije

Dinamički

Datum

Datum izrade procjene vrijednosti navedenih u kružnoj ponudi.

Vrijednost praznog vlasništva na datum sekuritizacije

Dinamički

Brojčani

Vrijednost praznog vlasništva na datum sekuritizacije.

Komercijalna površina

Dinamički

Brojčani

Ukupna neto komercijalna površina za najam u kvadratnim metrima nekretnine koja je instrument osiguranja kredita iz posljednjeg izvješća o procjeni.

Stambena površina

Dinamički

Brojčani

Ukupna neto stambena površina za najam u kvadratnim metrima nekretnine koja je instrument osiguranja kredita iz posljednjeg izvješća o procjeni.

Valuta financijskih izvještaja

Dinamički

Popis

Oznaka valute kredita.

Posljednji ovogodišnji financijski podaci o nekretnini

Trenutačni dodijeljeni postotak kredita

Dinamički

Brojčani

Dodijeljeni postotak kredita koji se može pripisati nekretnini na datum plaćanja kredita u slučaju kad je više nekretnina instrument osiguranja kredita. Zbroj bi svega trebao iznositi 100 %. To može biti utvrđeno ugovorom o kreditu.

Trenutačno dodijeljeni završni iznos kredita

Dinamički

Brojčani

Primijeniti trenutačno dodijeljeni postotak na stvarno nepodmireni saldo po kreditu.

Posljednji financijski izvještaj na početni datum

Dinamički

Datum

Početni datum financijskih izvještaja koji su upotrijebljeni za posljednji račun dobiti i gubitka (odnosno, mjesečni, tromjesečni, ovogodišnji ili za posljednjih 12 mjeseci).

Posljednji financijski izvještaj na završni datum

Dinamički

Datum

Završni datum financijskih izvještaja koji su upotrijebljeni za posljednji račun dobiti i gubitka (odnosno, mjesečni, tromjesečni, ovogodišnji ili za posljednjih 12 mjeseci).

Zadnji mjesec godine upotrijebljen za podnošenje financijskih izvještaja

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Navesti završni mjesec financijskih izvještaja za svaku godinu (posljednji, prethodni i mjesec prije prethodnog).

Posljednji financijski pokazatelj

Dinamički

Popis

U ovom se polju navodi opis razdoblja na koje se odnose posljednji financijski podaci.

Posljednji prihodi

Dinamički

Brojčani

Ukupni prihodi za razdoblje obuhvaćeno posljednjim računom dobiti i gubitka (odnosno, mjesečni, tromjesečni, ovogodišnji ili podaci za posljednjih 12 mjeseci) za sve nekretnine. U slučaju više nekretnina zbrojiti prihode.

Posljednji troškovi poslovanja

Dinamički

Brojčani

Ukupni troškovi poslovanja za razdoblje obuhvaćeno posljednjim računom dobiti i gubitka (odnosno, mjesečni, tromjesečni, ovogodišnji ili podaci za posljednjih 12 mjeseci) za sve nekretnine.

Posljednji neto prihodi iz poslovanja

Dinamički

Brojčani

Ukupni prihodi umanjeni za ukupne troškove poslovanja za razdoblje obuhvaćeno posljednjim računom dobiti i gubitka.

Posljednji kapitalni rashodi

Dinamički

Brojčani

Ukupni kapitalni rashodi (za razliku od troškova popravaka i održavanja) za razdoblje obuhvaćeno posljednjim računom dobiti i gubitka, odnosno, mjesečni, tromjesečni, ovogodišnji ili podaci za posljednjih 12 mjeseci za sve nekretnine.

Posljednji neto novčani tok

Dinamički

Brojčani

Ukupni neto prihodi iz poslovanja umanjeni za kapitalne rashode za razdoblje obuhvaćeno posljednjim računom dobiti i gubitka.

Posljednji iznos servisiranja duga

Dinamički

Brojčani

Ukupna planirana plaćanja dospjelih kamata i glavnice tijekom razdoblja obuhvaćenog posljednjim računom dobiti i gubitka (odnosno, mjesečni, tromjesečni, ovogodišnji podaci ili podaci za posljednjih 12 mjeseci).

Posljednji omjer pokrivenosti servisiranja duga (neto prihodi iz poslovanja)

Dinamički

Brojčani

Izračunati omjer pokrivenosti servisiranja duga na temelju neto prihoda iz poslovanja za razdoblje obuhvaćeno posljednjim računom dobiti i gubitka (odnosno, mjesečni, tromjesečni, ovogodišnji podaci ili podaci za posljednjih 12 mjeseci).

Ugovorni godišnji prihodi od najma

Dinamički

Brojčani

Ugovorni godišnji prihodi od najma dobiveni na temelju posljednjeg rasporeda najma zajmoprimca.

Podaci o zauzeću nekretnine

Zauzeće na datum

Dinamički

Datum

Datum primitka posljednjeg registra nekretnina za najam/rasporeda najma. (U slučaju ugostiteljskih objekata (hotela) i zdravstvenih objekata navesti prosječno zauzeće za razdoblje za koje se podnose financijski izvještaji).

Fizičko zauzeće na datum sekuritizacije

Dinamički

Brojčani

Dostupni postotak prostora za najam koji su doista popunjeni pri sekuritizaciji (odnosno, prostora u kojima se najmoprimci doista nalaze, a ne praznih prostora). Podatak bi se trebao temeljiti na registru nekretnina za najam ili drugom dokumentu u kojem je navedeno zauzeće koje je u skladu s posljednjim podacima za financijsku godinu.

Posljednje fizičko zauzeće

Dinamički

Brojčani

Posljednji dostupni postotak prostora za najam koji su doista popunjeni (odnosno, prostora u kojima se najmoprimci doista nalaze, a ne praznih prostora). Podatak bi se trebao temeljiti na registru nekretnina za najam ili drugom dokumentu u kojem je navedeno zauzeće koje je u skladu s posljednjim podacima za financijsku godinu.

Dostupni podaci o pojedinačnim najmoprimcima

Dinamički

D/N

Jesu li dostupni podaci o pojedinačnim najmoprimcima?

Ponderirano prosječno trajanje najma

Dinamički

Brojčani

Ponderirano prosječno trajanje najma u godinama.

Ponderirano prosječno trajanje najma (prvi prekid)

Dinamički

Brojčani

Ponderirano prosječno trajanje najma (u godinama) nakon svih opcija prvog prekida

Podaci o tri najveća najmoprimca

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od jednog mjeseca do 12 mjeseci

Dinamički

Brojčani

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od jednog mjeseca do 12 mjeseci.

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od 13 mjeseci do 24 mjeseca

Dinamički

Brojčani

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od 13 mjeseci do 24 mjeseca.

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od 25 do 36 mjeseci

Dinamički

Brojčani

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od 25 do 36 mjeseci.

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od 37 do 48 mjeseci

Dinamički

Brojčani

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od 37 do 48 mjeseci.

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju nakon 49 mjeseci

Dinamički

Brojčani

Postotak prihoda koji istječu u razdoblju od 49 i više mjeseci.

Najveći najmoprimac prema prihodima (neto)

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Naziv trenutačno najvećeg najmoprimca prema neto najamnini.

Datum isteka najma najvećeg najmoprimca

Dinamički

Datum

Datum isteka najma trenutačno najvećeg najmoprimca (prema neto najamnini).

Najamnina koju plaća najveći najmoprimac

Dinamički

Brojčani

Godišnja najamnina koju plaća najveći najmoprimac.

Drugi najveći najmoprimac prema prihodima (neto)

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Naziv trenutačno drugog najvećeg najmoprimca (prema neto najamnini).

Datum isteka najma drugog najvećeg najmoprimca

Dinamički

Datum

Datum isteka najma trenutačno drugog najvećeg najmoprimca (neto godišnja najamnina).

Najamnina koju plaća drugi najveći najmoprimac

Dinamički

Brojčani

Najamnina koju plaća trenutačno drugi najveći najmoprimac.

Treći najveći najmoprimac prema prihodima (neto)

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Naziv trenutačno trećeg najvećeg najmoprimca (prema neto najamnini).

Datum isteka najma trećeg najvećeg najmoprimca

Dinamički

Datum

Datum isteka najma trenutačno trećeg najvećeg najmoprimca (neto godišnja najamnina).

Najamnina koju plaća treći najveći najmoprimac

Dinamički

Brojčani

Najamnina koju plaća trenutačno treći najveći najmoprimac.

Valuta najamnine

Dinamički

Popis

Oznaka valute najamnine.

Podaci o ovršnom postupku

Datum očekivane sanacije ili ovršnog postupka u pogledu imovine

Dinamički

Datum

Procijenjeni datum kad posebni serviser očekuje sanaciju. U slučaju više nekretnina, navesti posljednji datum u pogledu povezanih nekretnina. U slučaju ovršnog postupka, navesti očekivani datum ovršnog postupka, a u slučaju preuzimanja nekretnine očekivani datum prodaje.

Datum početka postupka preuzimanja

Dinamički

Datum

Datum pokretanja ovršnih postupaka ili alternativnih ovršnih postupaka protiv zajmoprimca ili uz njegovu suglasnost.

Datum stjecanja

Dinamički

Datum

Datum stjecanja vlasništva (ili alternativnog oblika učinkovite kontrole i mogućnosti raspolaganja) nad nekretninom koja predstavlja kolateral.


PODACI O OBVEZNICAMA:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Opći podaci o obveznicama

Identifikacijska oznaka skupa transakcija

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstveni identifikacijski niz transakcije ili skupa.

Datum distribucije

Statički

Datum

Datum plaćanja kamata i tranše obveznica.

Datum zapisa

Statički

Datum

Datum na koji se klasa zapisa mora držati kako bi se smatrala imateljem zapisa.

Naziv klase obveznice

Statički

Tekstualni/brojčani

Oznaka (u pravilu slovo i/ili brojka) koja se dodjeljuje tranši strukturiranih financijskih instrumenata osiguranih komercijalnim nekretninama kojom se dodjeljuju jednaka prava, prioriteti i obilježja prema definiciji iz brošure, odnosno serija 1. klasa A1 itd.

CUSIP (pravilo 144.A)

Statički

Tekstualni/brojčani

Identifikacija oznaka vrijednosnog papira koja se dodjeljuje svim klasama zapisa ili tranšama u skladu sa standardima koje je utvrdio Odbor za jedinstveni identifikacijski broj postupaka u pogledu vrijednosnog papira za zahtjeve iz pravila 144.A ili druga oznaka vrijednosnog papira koju je dodijelila burza ili drugi subjekt.

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira

Statički

Tekstualni/brojčani

Identifikacija oznaka vrijednosnog papira koja se dodjeljuje svim klasama zapisa ili tranšama u skladu sa standardima koje je utvrdila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISIN) ili druga oznaka vrijednosnog papira koju je dodijelila burza ili drugi subjekt.

Zajednička oznaka (pravilo 144.A)

Statički

Tekstualni/brojčani

Deveteroznamenkasta identifikacijska oznaka koju za sve klase zapisa ili tranše zajednički izdaju društva CEDEL i Euroclear.

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (Uredba S)

Statički

Tekstualni/brojčani

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira koja se dodjeljuje svim klasama zapisa ili tranšama u skladu sa standardima koje je utvrdila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISIN) za zahtjeve iz Uredbe S ili druga oznaka vrijednosnog papira koju je dodijelila burza ili drugi subjekt.

Zajednička oznaka (Uredba S)

Statički

Tekstualni/brojčani

Identifikacija oznaka vrijednosnog papira koja se dodjeljuje svim klasama zapisa ili tranšama u skladu sa standardima koje je utvrdio Odbor za jedinstveni identifikacijski broj postupaka u pogledu vrijednosnog papira za zahtjeve iz Uredbe S ili druga oznaka vrijednosnog papira koju je dodijelila burza ili drugi subjekt.

Datum izdavanja obveznice

Statički

Datum

Datum izdavanja obveznice.

Datum ugovorenog dospijeća

Statički

Datum

Datum na koji posebna klasa zapisa ili tranša mora biti otplaćena kako ne bi imala status neispunjenja obveza.

Valuta

Statički

Popis

Vrsta valute u kojoj je izražena monetarna vrijednost klase zapisa ili tranše.

Izvorni saldo glavnice

Statički

Brojčani

Izvorni saldo glavnice posebne klase zapisa ili tranše na datum izdavanja.

Opći podaci o glavnici obveznica

Oznaka zamišljenog iznosa

Statički

D/N

„D” za zamišljeni iznos, „N” ako je ova klasa zapisa ili tranša samo kamatna, odnosno IO strip.

Početni saldo glavnice

Statički

Brojčani

Nepodmireni saldo glavnice klase zapisa ili tranše na početku tekućeg razdoblja.

Planirana glavnica

Statički

Brojčani

Planirana glavnica plaćena po klasi zapisa ili tranši tijekom razdoblja.

Neplanirana glavnica

Dinamički

Brojčani

Neplanirana glavnica plaćena po klasi zapisa ili tranši tijekom razdoblja.

Raspodjela ukupne glavnice

Dinamički

Brojčani

Ukupna glavnica (planirana i neplanirana) plaćena po klasi zapisa ili tranši tijekom razdoblja.

Vrsta amortizacije

Statički

Popis

Metoda amortizacije po kojoj se klasa zapisa ili tranša redovno plaća.

Trajanje razdoblja plaćanja samo kamata

Statički

Brojčani

Trajanje razdoblja plaćanja samo kamata u mjesecima.

Kapitalizirane kamate

Dinamički

Brojčani

Sve kamate dodane saldu klase, uključujući negativnu amortizaciju.

Gubitak glavnice

Dinamički

Brojčani

Ukupni gubitak glavnice tijekom razdoblja izvješćivanja.

Kumulativni gubici glavnice

Dinamički

Brojčani

Gubici glavnice dodijeljeni kumulativno do današnjeg datuma.

Završni saldo glavnice

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni saldo glavnice klase zapisa ili tranše na kraju tekućeg razdoblja.

Faktor plaćanja po zapisu

Dinamički

Brojčani

Glavnica plaćena po klasi zapisa ili tranši tijekom razdoblja izvješćivanja kao dio izvornog (početnog) salda zapisa ili tranše (0<x< 1), do 12 decimalnih mjesta.

Faktor završnog zapisa

Dinamički

Brojčani

Završna glavnica klase zapisa ili tranše nakon plaćanja tekućeg razdoblja izvješćivanja kao dio izvornog (početnog) salda zapisa ili tranše (0<x< 1), do 12 decimalnih mjesta.

Sljedeći datum plaćanja zapisa

Dinamički

Datum

Sljedeće redovno plaćanje klase zapisa ili tranše/datum raspodjele.

Opći podaci o kamatama po obveznicama

Vrsta stope indeksa

Statički

Popis

Indeks osnovne referentne kamate prema definiciji iz ponudbene dokumentacije koji se primjenjuje na posebnu klasu zapisa ili tranšu. Trenutačni indeks kamatne stope.

Trenutačna stopa indeksa

Dinamički

Brojčani

Trenutačna vrijednost stope indeksa koja se primjenjuje na posebnu klasu zapisa ili tranšu tijekom tekućeg obračunskog razdoblja, na najmanje pet decimalnih mjesta.

Metoda obračuna

Statički

Popis

Metoda obračuna po kojoj se klasa zapisa ili tranša redovno izračunava.

Trenutačni obračunski dani

Dinamički

Brojčani

Broj obračunskih dana koji se primjenjuje na izračun doznake kamate za tekuće razdoblje.

Obračunane kamate

Dinamički

Brojčani

Iznos obračunanih kamata.

Ograničenje dostupnih sredstava koje se primjenjuje

Statički

D/N

Ima li klasa zapisa koristi od mehanizma ograničavanja dostupnih sredstava (AFC)?

Iznos smanjenja procjene

Dinamički

Brojčani

Trenutačno smanjenje procjene dodijeljeno ovoj klasi.

Kumulativno smanjenje procjene

Dinamički

Brojčani

Ukupno dodijeljeno smanjenje procjene.

Ostale raspodjele kamata

Dinamički

Brojčani

Ostali posebni dodaci kamatama

Trenutačni manjak kamata

Dinamički

Brojčani

Iznos manjka kamata za tu klasu za to razdoblje izvješćivanja.

Kumulativni manjak kamata

Dinamički

Brojčani

Kumulativni manjak kamata na datum.

Raspodjela ukupnih kamata

Dinamički

Brojčani

Izvršena plaćanja ukupnih kamata.

Početni saldo neplaćenih kamata

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni manjak kamata na početku tekućeg razdoblja.

Kratkoročno neplaćene kamate

Dinamički

Brojčani

Sve odgođene kamate u tekućem razdoblju koje dospijevaju na sljedeći datum plaćanja.

Dugoročno neplaćene kamate

Dinamički

Brojčani

Sve odgođene kamate u tekućem razdoblju koje dospijevaju na datum dospijeća.

Događaj koji je pokretač ograničenja dostupnih sredstava

Dinamički

D/N

Je li pokrenut događaj u pogledu ograničenja dostupnih sredstava?

Stopa indeksa za sljedeće razdoblje

Dinamički

Brojčani

Vrijednost stope indeksa za sljedeće razdoblje.

Datum sljedećeg ponovnog utvrđivanja indeksa

Dinamički

Datum

Datum ponovnog utvrđivanja indeksa za sljedeće razdoblje.

Podaci o likvidnosnoj liniji

Likvidnosna linija – početni saldo

Dinamički

Brojčani

Početni saldo likvidnosne linije.

Usklađenje likvidnosne linije

Dinamički

Brojčani

Sva usklađenja likvidnosne linije.

Povlačenja po likvidnosnoj liniji

Dinamički

Brojčani

Iznos povlačenja po likvidnosnoj liniji.

Otplate po likvidnosnoj liniji

Dinamički

Brojčani

Iznosi otplata po likvidnosnoj liniji.

Završni saldo likvidnosne linije

Dinamički

Brojčani

Završni saldo.

Valuta likvidnosne linije

Dinamički

Popis

Valuta likvidnosne linije.


PRILOG III.

Podaci na razini kredita – Obrazac za izvješćivanje za strukturirane financijske instrumente osigurane kreditima malim i srednjim poduzećima

IMOVINA:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Granični datum skupa

Dinamički

Datum

Trenutačni granični datum skupa ili portfelja.

Identifikacijska oznaka skupa

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstveni identifikacijski niz transakcije ili skupa/naziv transakcije.

Identifikacijska oznaka kredita

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka svakog kredita.

Inicijator

Statički

Tekst

Zajmodavac koji je odobrio izvorni kredit.

Identifikacijska oznaka servisera

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka servisera kako bi se označio subjekt koji servisira kredit.

Naziv servisera

Dinamički

Tekst

Naziv servisera.

Identifikacijska oznaka zajmoprimca

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka zajmoprimca za identifikaciju zajmoprimaca kojima je odobreno više kredita (primjerice, novi krediti/ostali krediti navedeni su kao zasebne stavke).

Informacije o dužniku

Država

Statički

Popis

Zemlja sjedišta.

Poštanski broj

Statički

Tekst

Potrebno je navesti najmanje prva dva ili tri znaka. Ne navodi cijeli poštanski broj.

Pravni oblik/vrsta poslovanja dužnika

Statički

Popis

 

Segment zajmoprimca iz Basela III

Statički

Popis

 

Povezano društvo inicijatora?

Statički

D/N

Je li zajmoprimac povezano društvo inicijatora?

Vrsta imovine

Statički

Popis

 

Nadređenost

Dinamički

Popis

 

Interna procjena banke u pogledu gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD)

Dinamički

Brojčani

Gubitak zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza u uobičajenim ekonomskim uvjetima.

Oznaka djelatnosti NACE

Statički

Tekstualni/brojčani

Oznaka djelatnosti NACE zajmoprimca.

Karakteristike najma

Datum početka kredita

Statički

Datum

Datum odobravanja izvornog kredita.

Datum konačnog dospijeća

Statički

Datum

Datum konačnog dospijeća kredita.

Oznaka valute kredita

Statički

Popis

Oznaka kredita.

Zaštita kredita

Dinamički

D/N

Je li određeni kredit zaštićen od valutnog rizika?

Saldo izvornog kredita

Statički

Brojčani

Saldo ukupnog izvornog kredita.

Trenutačni saldo

Dinamički

Brojčani

Nepodmireni iznos kredita na granični datum skupa. Ovdje treba navesti sve iznose koji su tijekom transakcije klasificirani kao glavnica. Primjerice, ako su saldu kredita tijekom transakcije dodane naknade kao dio glavnice, treba dodati i njih. Ne uključujući zatezne kamate ili iznose kazne.

Sekuritizirani iznos kredita

Statički

Brojčani

Saldo sekuritiziranog kredita na granični datum.

Učestalost plaćanja glavnice

Statički

Popis

Učestalost dospijeća plaćanja glavnice, odnosno broj mjeseci između plaćanja.

Učestalost plaćanja kamata

Statički

Popis

Učestalost dospijeća plaćanja kamata, odnosno broj mjeseci između plaćanja.

Vrsta amortizacije

Dinamički

Popis

Vrsta amortizacije.

Vrsta kredita

Statički

Popis

 

Iznos balona

Dinamički

Brojčani

Iznos balonskog plaćanja

Vrsta plaćanja

Dinamički

Popis

 

Kamatna stopa

Trenutačna kamatna stopa

Dinamički

Brojčani

Trenutačna kamatna stopa (%)

Najviša kamatna stopa

Dinamički

Brojčani

Najviša kamatna stopa (%).

Najniža kamatna stopa

Statički

Brojčani

Najniža kamatna stopa (%).

Vrsta kamatne stope

Dinamički

Popis

Vrsta kamatne stope.

Trenutačni indeks kamatne stope

Dinamički

Popis

Trenutačni indeks kamatne stope (referentna stopa prema kojoj se utvrđuje kamatna stopa hipoteke).

Trenutačna marža kamatne stope

Dinamički

Brojčani

Trenutačna marža kamatne stope (u slučaju kredita s fiksnom kamatnom stopom ona je jednaka trenutačnoj kamatnoj stopi, a u slučaju kredita s promjenjivom kamatnom stopom to je marža veća ili manja u slučaju negativnih vrijednosti) od stope indeksa.

Razdoblje ponovnog utvrđivanja kamata

Statički

Popis

 

Podaci o učinkovitosti

Iznos dugovanja kamata

Dinamički

Brojčani

Trenutačni saldo dugovanja kamata.

Broj mjeseci dugovanja kamata

Dinamički

Brojčani

Broj dana tijekom kojih postoje dugovanja po ovome kreditu (na granični datum skupa) u skladu s definicijom izdavatelja.

Iznos dugovanja glavnice

Dinamički

Brojčani

Trenutačni saldo dugovanja glavnice. Dugovanja su definirana kao: ukupni iznos svih dospjelih uplata glavnice do određenog datuma UMANJEN ZA ukupni iznos primljenih uplata glavnice do određenog datuma UMANJEN ZA sve kapitalizirane iznose.

Broj dana dugovanja glavnice

Dinamički

Brojčani

Broj dana tijekom kojih postoje dugovanja po ovome kreditu (na granični datum skupa) u skladu s definicijom izdavatelja.

Neispunjenje obveza ili ovršni postupak po kreditu prema definiciji transakcije

Dinamički

D/N

Navesti je li došlo do neispunjenja obveza ili ovršnog postupka po kreditu prema definiciji transakcije.

Neispunjenje obveza ili ovršni postupak po kreditu prema definiciji Basela III

Dinamički

D/N

Navesti je li došlo do neispunjenja obveza ili ovršnog postupka po kreditu prema definiciji Basela III.

Razlog neispunjenja obveza (definicija Basela II)

Dinamički

Popis

Upotrijebiti razlog prema definiciji Basela II kao zadanu vrijednost.

Datum nastanka neispunjenja obveza

Dinamički

Datum

Datum nastanka neispunjenja obveza po kreditu prema definiciji neispunjenja obveza transakcije

Iznos neispunjenih obveza

Dinamički

Brojčani

Ukupni iznos neispunjenih obveza (prema definiciji neispunjenja obveza transakcije) prije primjene prihoda od prodaje i povrata.

Kumulativni povrati

Dinamički

Brojčani

Ukupni povrati, uključujući sve prihode od prodaje. Relevantno samo za kredite koji su u statusu neispunjenja obveza/ovršnom postupku.

Raspoređeni gubici

Dinamički

Brojčani

Raspoređeni gubici do danas.

Datum raspoređivanja gubitka

Dinamički

Datum

Datum raspoređivanja gubitka.


PROFIL AMORTIZACIJE:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Nepodmireni saldo za prvo razdoblje

Dinamički

Brojčani

Profil amortizacije s 0 % prijevremenih uplata

Datum nepodmirenog salda za prvo razdoblje

Dinamički

Datum

Datum koji se odnosi na saldo za prvo razdoblje

Razdoblje nepodmirenog salda [od drugog do 120. razdoblja]

Dinamički

Brojčani

Profil amortizacije s 0 % prijevremenih uplata

Datum razdoblja nepodmirenog salda [od drugog do 120. razdoblja]

Dinamički

Datum

Datum koji se odnosi na saldo od drugog do 120. razdoblja


KOLATERAL:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Kolateral

Identifikacijska oznaka kolaterala

Statički

Tekst

Jedinstvena oznaka kolaterala za subjekt inicijatora.

Identifikacijska oznaka kredita

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka kredita povezanog s kolateralom. Te bi se oznake trebale podudarati s identifikacijskim oznakama u polju „Identifikacijska oznaka kredita”.

Vrsta vrijednosnog papira

Statički

Popis

Postoji li nad imovinom fiksno ili promjenjivo pravo na naknadu?

Vrsta kolaterala

Statički

Popis

Vrsta kolaterala.

Iznos izvorne procjene

Statički

Brojčani

Vrijednost nekretnine na datum posljednjeg odobravanja kredita prije sekuritizacije.

Datum izvorne procjene

Statički

Datum

Datum posljednje procjene nekretnine u vrijeme posljednjeg odobravanja kredita prije sekuritizacije.

Datum trenutačne procjene

Dinamički

Datum

To bi trebao biti datum posljednje procjene.

Vrsta izvorne procjene

Statički

Popis

Vrsta procjene na početku.

Poredak

Dinamički

Tekst

 

Poštanski broj nekretnine

Statički

Tekst

Potrebno je navesti najmanje prva dva ili tri znaka.

Izvorni kanal/banka ili odjel aranžer

Statički

Popis

 

Valuta kolaterala

Statički

Popis

Ovo bi trebala biti valuta koja se odnosi na iznos procjene u polju „Vrijednost kolaterala”.

Broj kolaterala kojima je osiguran kredit

Dinamički

Brojčani

Ukupni broj kolaterala kojima je osiguran kredit. Taj bi broj trebao predstavljati broj izvješća o kolateralu podnesenih u pogledu kredita u trenutačnoj dokumentaciji.


PODACI O OBVEZNICAMA:

Naziv polja

Dinamički/statički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Polja na razini podataka o vrijednosnom papiru ili obveznici

Datum izvješća

Dinamički

Datum

Datum izdavanja izvješća o transakciji.

Izdavatelj

Statički

Tekst

Naziv izdavatelja i serija izdanja ako je primjenjivo.

Povlačenja u okviru likvidnosne linije

Dinamički

D/N

Ako transakcija ima likvidnosnu liniju, potvrditi je li ili nije došlo do povlačenja u okviru likvidnosne linije u razdoblju koje završava na posljednji datum plaćanja kamata.

Polja na razini podataka o kolateralu

Mjere/omjeri u slučaju događaja koji je pokretač

Dinamički

D/N

Je li se dogodio kakav događaj koji je pokretač? Status raznih neurednosti u plaćanju, razrjeđivanja, neispunjenja obveza, gubitaka i sličnih mjera i omjera u pogledu kolaterala u odnosu na njihovu ranu amortizaciju ili razine ostalih događaja koji su pokretači na trenutačni datum utvrđivanja.

Prosječna stalna stopa prijevremene otplate

Dinamički

Brojčani

Izvješće uključuje brzinu prosječne stalne stope prijevremene otplate osnovnih kredita. Brzina je prosječne stalne stope prijevremene otplate iznos izražen kao godišnji prosjek viška prijevremeno otplaćene glavnice u odnosu na planirane otplate. Brzina prosječne stalne stope prijevremene otplate izračunava se tako da se prvo podijeli trenutačni saldo glavnice kredita (odnosno, stvarni saldo) s planiranim saldom glavnice kredita pod pretpostavkom da nije bilo prijevremenih otplata (odnosno, da su izvršene samo planirane uplate). Taj se količnik potom potencira pri čemu je potencija broj 12 podijeljen s brojem mjeseci od izdavanja. Za utvrđivanje brzine prosječne stalne stope prijevremene otplate taj rezultat treba oduzeti od jedan i potom pomnožiti sa sto (100).

Polja za podatke za kontakt u pogledu izvješća o transakciji

Kontaktna točka

Statički

Tekst

Naziv odjela ili zaposlenika kontaktne točke za dostavu informacija.

Podaci za kontakt

Statički

Tekst

Telefonski broj i adresa elektroničke pošte.


PODACI O OBVEZNICI PREMA TRANŠI:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Polja na razini tranše

Naziv klase obveznice

Statički

Tekstualni/brojčani

Oznaka (u pravilu slovo i/ili brojka) koja se dodjeljuje tranši obveznica kojom se dodjeljuju jednaka prava, prioriteti i obilježja prema definiciji iz brošure, odnosno serija 1. klasa A1 itd.

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN)

Statički

Tekstualni/brojčani

Identifikacija oznaka vrijednosnog papira koja se dodjeljuje svim klasama malih i srednjih poduzeća u skladu sa standardima koje je utvrdila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISIN) ili druga jedinstvena oznaka vrijednosnog papira koju je dodijelila burza ili drugi subjekt.

Datum isplate kamate

Dinamički

Datum

Planirani redovni datum posljednje isplate kamata imateljima posebne tranše obveznica.

Datum isplate glavnice

Dinamički

Datum

Planirani redovni datum isplate glavnice imateljima posebne tranše obveznica.

Valuta obveznice

Statički

Tekst

Oznaka obveznice.

Referentna stopa

Statički

Popis

Osnovni referentni kamatni indeks prema definiciji iz ponude (primjerice, tromjesečni EURIBOR) koji se primjenjuje na posebnu tranšu obveznica.

Ugovoreno dospijeće

Statički

Datum

Datum prije kojega posebna tranša obveznica mora biti otplaćena kako ne bi imala status neispunjenja obveza.

Datum izdavanja obveznice

Statički

Datum

Datum izdavanja obveznica.


PRILOG IV.

Podaci na razini kredita – Obrazac za izvješćivanje za strukturirane financijske instrumente osigurane auto-kreditima

IMOVINA:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Informacije specifične za svaki posao

Granični datum skupa

Dinamički

GGGG-MM-DD

Granični datum skupa ili portfelja. Radi se o datumu na koji se upućuju podaci o osnovnoj imovini u izvješću.

Identifikacijska oznaka skupa

Statički

Tekstualni/brojčani

Identifikacijska oznaka skupa ili portfelja/naziv transakcije.

Naziv servisera

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka servisera kako bi se označio subjekt koji servisira kredit ili najam.

Naziv rezervnog servisera

Dinamički

Tekst

Naziv rezervnog servisera.

Informacije na razini kredita ili najma

Identifikacijska oznaka kredita ili najma

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka kredita ili najma. ID ne bi trebalo mijenjati tijekom trajanja transakcije.

Inicijator

Statički

Tekst

Zajmodavac koji je odobrio izvorni kredit ili najam.

Identifikacijska oznaka zajmoprimca

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka zajmoprimca ili najmoprimca.

Identifikacijska oznaka trgovačkog društva grupe

Dinamički

Tekst

Jedinstvena identifikacijska oznaka trgovačkog društva grupe kojom se identificira posljednje matično društvo zajmoprimca.

Oznaka valuta kredita ili najma

Statički

Popis

Oznaka valute kredita ili najma.

Radni status zajmoprimca

Statički

Popis

Radni status primarnog podnositelja zahtjeva.

Primarni dohodak

Statički

9(11).99

Zajamčeni bruto godišnji dohodak primarnog zajmoprimca.

Valuta primarnog dohotka

Statički

Popis

Oznaka valute dohotka.

Vrsta amortizacije

Dinamički

Popis

Vrsta amortizacije.

Provjera primarnog dohotka

Statički

Popis

Provjera primarnog dohotka.

Zemljopisna regija

Statički

Popis

Regija u kojoj se nalazi zajmoprimac u trenutku pružanja usluge preuzimanja rizika.

Datum početka

Statički

DDDD-MM

Datum odobravanja izvornog kredita ili početka najma.

Očekivano dospijeće kredita ili najma

Dinamički

DDDD-MM

Očekivani datum dospijeća kredita ili isteka najma.

Razdoblje otplate izvornog kredita ili najma

Statički

Brojčani

Izvorno ugovorno razdoblje otplate (broj mjeseci).

Datum uključivanja u skup

Statički

DDDD-MM

Datum prijenosa kredita ili najma u subjekt posebne namjene (SPV).

Izvorni saldo glavnice

Statički

9(11).99

Saldo glavnice kredita zajmoprimca ili saldo diskontiranog najma (uključujući sve kapitalizirane naknade) na početku.

Trenutačni nepodmireni saldo glavnice

Dinamički

9(11).99

Nepodmireni saldo kredita ili diskontiranog najma zajmoprimca na granični datum skupa. To bi trebalo uključivati sve iznose koji su osigurani u pogledu vozila. Primjerice, ako su saldu tijekom transakcije dodane naknade kao dio glavnice, treba dodati i njih.

Planirano dospijeće plaćanja

Dinamički

9(11).99

Sljedeće ugovorno planirano dospijeće plaćanja (dospijeće plaćanja ako nisu na snazi drugi mehanizmi plaćanja).

Učestalost planiranih plaćanja

Dinamički

Popis

Učestalost planiranih plaćanja.

Iznos predujma

Statički

9(11).99

Iznos depozita/predujma na početku kredita ili najma (ovdje treba navesti vrijednost vozila po principu staro za novo itd.)

Izvorna pokrivenost kredita vrijednošću kolaterala

Statički

9(3).99

Izvorna pokrivenost kredita vrijednošću kolaterala za vozilo na početku koja se može zaokružiti na najbližih pet posto.

Vrsta proizvoda

Statički

Popis

Vrsta proizvoda.

Cijena opcije kupnje

Statički

9(11).99

Iznos koji zajmoprimac mora platiti po završetku kredita ili najma kako bi preuzeo vlasništvo nad vozilom.

Interval za ponovno utvrđivanje kamatne stope

Statički

9(2).99

Broj mjeseci između datuma ponovnog utvrđivanja kamatne stope po kreditu ili najmu.

Trenutačna kamatna ili diskontna stopa

Dinamički

9(4).9(5)

Ukupna trenutačna kamatna ili diskontna stopa (%) koja se primjenjuje na kredit ili najam (može se zaokružiti na najbližih pola postotka).

Osnova trenutačne kamatne stope

Dinamički

Popis

Osnova trenutačne kamatne stope.

Trenutačna marža kamatne stope

Dinamički

9(4).9(5)

Trenutačna marža kamatne stope (%) po kreditu ili najmu (može se zaokružiti na najbližih pola postotka). U slučaju kredita s fiksnom kamatnom stopom, ova je vrijednost jednaka trenutačnoj kamatnoj ili diskontnoj stopi. U slučaju kredita s promjenjivom kamatnom stopom, radi se o marži većoj (ili manjoj, pri čemu je ulazna vrijednost negativna) od stope indeksa.

Diskontna stopa

Statički

9(4).9(5)

Diskontna stopa koja se primjenjuje na potraživanje pri prodaji SPV-u (može se zaokružiti na najbližih pola postotka).

Proizvođač automobila

Statički

Tekst

Naziv trgovačke marke proizvođača vozila.

Model automobila

Statički

Tekstualni/brojčani

Naziv modela automobila.

Novi ili rabljeni automobil

Statički

Popis

Stanje vozila na početku kredita ili najma.

Izvorna preostala vrijednost vozila

Statički

9(11).99

Procijenjena preostala vrijednost vozila na datum početka kredita ili najma. Vrijednost se može zaokružiti.

Sekuritizirana preostala vrijednost

Statički

9(11).99

Iznos preostale vrijednosti koji je samo sekuritiziran. Iznos se može zaokružiti.

Ažurirana preostala vrijednost vozila

Dinamički

9(11).99

Posljednja procijenjena preostala vrijednost vozila po završetku ugovora. Vrijednost se može zaokružiti.

Datum ažurirane procjene preostale vrijednosti vozila

Dinamički

DDDD-MM

Datum izračuna posljednje ažurirane procjene preostale vrijednosti vozila. Ako je došlo do ažuriranja, navesti datum izvorne procjene.

Vrsta klijenta

Statički

Popis

Pravni oblik klijenta.

Način plaćanja

Dinamički

Popis

Uobičajeni način plaćanja (može se temeljiti na posljednjoj primljenoj uplati).

Datum uklanjanja iz skupa

Dinamički

DDDD-MM

Datum uklanjanja kredita ili najma iz skupa, primjerice zbog repo transakcije, otkupa, prijevremene otplate ili završetka postupka naplate.

Najviša kamatna stopa

Dinamički

9(4).9(8)

Ako postoji ograničenje najviše kamatne stope koja se može naplatiti po ovom računu, ovdje navesti njegov iznos bez znaka %.

Najniža kamatna stopa

Dinamički

9(4).9(8)

Ako postoji ograničenje najniže kamatne stope koja se može naplatiti po ovom računu ovdje navesti njegov iznos bez znaka %.

Saldo dugovanja

Dinamički

9(11).99

Trenutačni saldo dugovanja.

Broj mjeseci dugovanja

Dinamički

9(5).99

Broj mjeseci tijekom kojih postoje dugovanja po kreditu ili najmu na granični datum skupa.

Datum nastanka neispunjenja obveza

Dinamički

DDDD-MM

Datum nastanka neispunjenja obveza.

Bruto iznos neispunjenih obveza

Dinamički

9(11).99

Bruto iznos neispunjenih obveza po ovome računu.

Kupoprodajna cijena

Dinamički

9(11).99

 

Gubitak od prodaje

Dinamički

9(11).99

Bruto iznos neispunjenih obveza umanjen za prihode od prodaje (ne uključujući naknadu za prijevremenu otplatu ako je ona podređena povratima glavnice).

Kumulativni povrati

Dinamički

9(11).99

Kumulativni povrati po ovome računu, umanjeni za troškove.

Datum otkupa

Dinamički

DDDD-MM

Datum otkupa računa ili datum dovršetka postupka naplate u slučaju kredita sa statusom neispunjenja obveza.

Gubici preostale vrijednosti

Dinamički

9(11).99

Gubitak preostale vrijednosti pri povratu vozila.

Status računa

Dinamički

Popis

Trenutačni status računa.


PODACI O OBVEZNICAMA:

Naziv polja

Statički/dinamički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Informacije na razini obveznica

Datum izvješća

Dinamički

GGGG-MM-DD

Datum izdavanja izvješća o transakciji, odnosno datum podnošenja popunjenog obrasca s podacima na razini kredita u repozitoriju podataka.

Izdavatelj

Statički

Tekst

Naziv izdavatelja i serija izdanja ako je primjenjivo.

Svi računi rezervi na ciljnom saldu Saldo

Dinamički

D/N

Jesu li svi računi rezervi (novčane rezerve, rezerve za stapanje sredstava, rezerve za prijeboj) na njihovim potrebnim razinama?

Povlačenja u okviru likvidnosne linije

Dinamički

D/N

Upotrebljava li se likvidnosna linija za podmirivanje manjaka u razdoblju koje završava na posljednji datum plaćanja kamata?

Mjere/omjeri u slučaju događaja koji je pokretač

Dinamički

D/N

Je li se dogodio kakav događaj koji je pokretač?

Godišnja konstanta Stopa prijevremene otplate

Dinamički

9(3).99

Godišnja stalna stopa prijevremene otplate (CPR) osnovnih potraživanja na temelju posljednjeg redovnog CPR-a. Redovni je CPR jednak ukupnoj neplaniranoj glavnici primljenoj u posljednjem razdoblju podijeljenoj sa saldom glavnice na početku razdoblja.

Ukupna potraživanja prodana SPV-u

Dinamički

9(11).99

Zbroj iznosa glavnice potraživanja prodanih SPV-u (odnosno, na završetku i tijekom razdoblja nadopune, ovisno o slučaju) na datum.

Kumulativne bruto neispunjene obveze – skup

Dinamički

9(11).99

Zbroj svih bruto neispunjenih obveza od zatvaranja u iznosu valute.

Kumulativni povrati – skup

Dinamički

9(11).99

Zbroj svih povrata od zatvaranja, umanjen za troškove, u iznosu valute.

Završni datum revolving razdoblja

Dinamički

DDDD-MM

Datum očekivanog ili stvarnog završetka revolving razdoblja.

Podaci za kontakt u pogledu izvješća o transakciji

Kontaktna točka

Statički

Tekstualni/brojčani

Naziv odjela i zaposlenika kontaktne točke za dostavu informacija.

Podaci za kontakt

Statički

Tekstualni/brojčani

Telefonski broj i adresa elektroničke pošte.


PODACI O OBVEZNICI PREMA TRANŠI:

Naziv polja

Dinamički/statički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Informacije na razini tranše

Naziv klase obveznice

Statički

Tekstualni/brojčani

Oznaka (u pravilu slovo i/ili brojka) koja se dodjeljuje ovoj tranši obveznica kojom se dodjeljuju jednaka prava, prioriteti i obilježja prema definiciji iz brošure, odnosno serija 1. klasa A1a itd.

Međunarodni vrijednosni papiri Identifikacijski broj

Statički

Tekstualni/brojčani

Međunarodni jedinstveni identifikacijski broj vrijednosnog papira ili, ako ne postoji ISIN, bilo koji drugi jedinstveni broj vrijednosnog papira, poput oznake CUSIP, koji je toj tranši dodijelila burza ili drugi subjekt. U slučaju više oznaka, oznake razdvojiti zarezom.

Datum isplate kamate

Dinamički

GGGG-MM-DD

Prvi datum, nakon navođenja graničnog datuma skupa, nakon kojeg se planira raspodjela isplata kamata imateljima ove tranše obveznica.

Datum plaćanja glavnice

Dinamički

GGGG-MM-DD

Prvi datum, nakon navođenja graničnog datuma skupa, nakon kojeg se planira raspodjela plaćanja glavnice imateljima ove tranše obveznica.

Valuta obveznice

Statički

Popis

Oznaka ove tranše.

Referentna stopa

Statički

Popis

Osnovni referentni kamatni indeks prema definiciji iz ponude (primjerice, tromjesečni EURIBOR) koji se primjenjuje na ovu posebnu tranšu.

Ugovoreno dospijeće

Statički

GGGG-MM-DD

Datum prije kojega ova posebna tranša mora biti otplaćena kako ne bi imala status neispunjenja obveza.

Datum izdavanja obveznice

Statički

GGGG-MM-DD

Datum izdavanja obveznica.

Učestalost plaćanja kamata

Statički

Popis

Učestalost dospijeća plaćanja kamata po ovoj tranši.


PRILOG V.

Podaci na razini kredita – Obrazac za izvješćivanje za strukturirane financijske instrumente osigurane potrošačkim kreditima

IMOVINA:

Naziv polja

Dinamički/statički

Vrsta podatka

Definicija polja i kriteriji

Informacije specifične za svaki posao

Granični datum skupa

Dinamički

GGGG-MM-DD

Granični datum skupa ili portfelja. Radi se o datumu na koji se usklađuju podaci o osnovnoj imovini u izvješću.

Identifikacijska oznaka skupa

Statički

Tekstualni/brojčani

Identifikacijska oznaka skupa ili portfelja/naziv transakcije.

Naziv servisera

Dinamički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka servisera kako bi se označio subjekt koji servisira kredit.

Naziv rezervnog servisera

Dinamički

Tekst

Naziv rezervnog servisera.

Informacije na razini kredita

Identifikacijska oznaka kredita

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka određenog kredita u skupu.

Inicijator

Statički

Tekst

Zajmodavac koji je odobrio izvorni kredit.

Identifikacijska oznaka zajmoprimca

Statički

Tekstualni/brojčani

Jedinstvena identifikacijska oznaka zajmoprimca. Oznaka mora biti šifrirana (odnosno, ne smije se navesti stvarni identifikacijski broj) kako bi se osigurala anonimnost zajmoprimca.

Oznaka valute kredita

Statički

Popis

Oznaka valute kredita.

Ukupni kreditni limit

Dinamički

9(11).99

U slučaju kredita s fleksibilnim obilježjima u pogledu ponovnog povlačenja/revolvinga navesti najveći iznos koji može biti nepodmiren.

Završni datum revolvinga – kredit

Dinamički

DDDD-MM

U slučaju kredita s fleksibilnim obilježjima u pogledu ponovnog povlačenja/revolvinga navesti datum očekivanog isteka fleksibilnih obilježja, odnosno završetka revolving razdoblja.

Radni status zajmoprimca

Statički

Popis

Radni status primarnog podnositelja zahtjeva.

Primarni dohodak

Statički

9(11).99

Zajamčeni bruto godišnji dohodak primarnog zajmoprimca (ne uključujući najam). Iznos treba zaokružiti na najbližih 1 000 jedinica.

Valuta primarnog dohotka

Statički

Popis

Oznaka valute dohotka.

Provjera primarnog dohotka

Statički

Popis

Provjera primarnog dohotka.

Zemljopisna regija

Statički

Popis

Regija u kojoj se nalazi zajmoprimac.

Datum početka

Statički

DDDD-MM

Datum odobravanja izvornog kredita.

Očekivano dospijeće kredita

Dinamički

DDDD-MM

Očekivani datum dospijeća kredita.

Razdoblje otplate izvornog kredita

Statički

Brojčani

Izvorno razdoblje otplate kredita (broj mjeseci).

Datum uključivanja u skup

Statički

DDDD-MM

Datum prijenosa kredita u SPV.

Izvorni saldo glavnice

Statički

9(11).99

Saldo glavnice izvornog kredita (uključujući sve kapitalizirane naknade) na početku.

Trenutačni nepodmireni saldo glavnice

Dinamički

9(11).99

Nepodmireni saldo glavnice kredita na granični datum skupa, ne uključujući zatezne kamate ili iznose kazne.

Planirano dospijeće plaćanja

Dinamički

9(11).99

Sljedeće ugovorno planirano dospijeće plaćanja (dospijeće plaćanja ako nisu na snazi drugi mehanizmi plaćanja).

Učestalost planiranih plaćanja

Dinamički

Popis

Učestalost otplate

Način otplate

Dinamički

Popis

Vrsta otplate glavnice.

Interval za ponovno utvrđivanje kamatne stope

Statički

9(2).99

Broj mjeseci između svakog datuma ponovnog utvrđivanja kamatne stope.

Trenutačna kamatna stopa

Dinamički

9(4).9(8)

Ukupna trenutačna kamatna stopa (%) koja se primjenjuje po kreditu. Bez navođenja znaka %.

Osnova trenutačne kamatne stope

Dinamički

Popis

Osnova trenutačne kamatne stope.

Trenutačna marža kamatne stope

Dinamički

9(4).9(5)

Trenutačna marža kamatne stope (%) po kreditu. U slučaju kredita s fiksnom kamatnom stopom, ova je vrijednost jednaka trenutačnoj kamatnoj stopi.

Broj zajmoprimaca

Dinamički

Brojčani

Broj zajmoprimaca po kreditu.

Dopušteni postotak prijevremenih otplata

Dinamički

9(3).99

Najveći postotak nepodmirenog salda koji je na razini godine dopušteno prijevremeno otplatiti bez kazne. Bez navođenja znaka %.

Naknade za prijevremenu otplatu

Dinamički

9(3).99

Postotak nepodmirenog salda koji se naplaćuje kao naknada u slučaju prekoračenja ograničenja prijevremene otplate. Bez navođenja znaka %.

Vrsta klijenta

Statički

Popis

Vrsta klijenta na početku.

Način plaćanja

Dinamički

Popis

Uobičajeni način plaćanja (može se temeljiti na posljednjoj primljenoj uplati).

Datum uklanjanja iz skupa

Dinamički

DDDD-MM

Datum uklanjanja kredita iz skupa, primjerice zbog repo transakcije, otkupa, prijevremene otplate ili završetka postupka naplate.

Zaposlenik

Statički

D/N

Je li zajmoprimac zaposlenik inicijatora?

Najviša kamatna stopa

Dinamički

9(4).9(8)

Ako postoji ograničenje najviše kamatne stope koja se može naplatiti po ovom računu, ovdje navesti njegov iznos.

Najniža kamatna stopa

Dinamički

9(4).9(8)

Ako postoji ograničenje najniže kamatne stope koja se može naplatiti po ovom računu, ovdje navesti njegov iznos.

Podaci o učinkovitosti

Saldo dugovanja

Dinamički

9(11).99

Trenutačni saldo dugovanja definiran kao zbroj minimalnih ugovornih plaćanja koja su dospjela, a koja zajmoprimac nije izvršio.

Broj mjeseci dugovanja

Dinamički

9(5).99

Broj mjeseci tijekom kojih postoje dugovanja po kreditu na granični datum skupa.

Datum nastanka neispunjenja obveza

Dinamički

DDDD-MM

Datum nastanka neispunjenja obveza.

Bruto iznos neispunjenih obveza

Dinamički

9(11).99

Bruto iznos neispunjenih obveza po ovome računu.

Kumulativni povrati

Dinamički

9(11).99

Kumulativni povrati po ovome računu, umanjeni za troškove.

Datum otkupa

Dinamički

DDDD-MM

Datum otkupa računa ili datum dovršetka postupka naplate u slučaju kredita sa statusom neispunjenja obveza.

Status računa

Dinamički

Popis

Trenutačni status računa.

Kapitalizirani saldo dugovanja