ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 370

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
30. prosinca 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/953/EU

 

*

Odluka Vijeća od 4. prosinca 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju

1

 

 

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – okvirnom programu za istraživanja i inovacije i Programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju

3

 

 

2014/954/Euratom

 

*

Odluka Vijeća od 4. prosinca 2014. kojom se Europskoj komisiji odobrava sklapanje, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju

19

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1392/2014 оd 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta u Sredozemnom moru

21

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1393/2014 оd 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u sjeverozapadnim vodama

25

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1394/2014 оd 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u jugozapadnim vodama

31

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1395/2014 оd 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta i ribolov u industrijske svrhe u Sjevernome moru

35

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1396/2014 оd 20. listopada 2014. o uspostavi plana za odbačeni ulov u Baltičkome moru

40

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1397/2014 оd 22. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 318/2013 o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 ( 1 )

42

 

 

ODLUKE

 

 

2014/955/EU

 

*

Odluka Komisije оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

44

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/1


ODLUKA VIJEĆA

od 4. prosinca 2014.

o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju

(2014/953/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 186., zajedno s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. studenoga 2013. ovlastilo Komisiju da u ime Unije i Europske zajednica za atomsku energiju otvori pregovore sa Švicarskom Konfederacijom s ciljem sklapanja sveobuhvatnog sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu za istraživanje i inovacije – Obzor 2020. (2014.–2020.) i programu Europske zajednice za atomsku energiju za istraživanje i osposobljavanje (2014.–2018.) kojim se nadopunjuje Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske u projektu ITER u razdoblju 2014.–2020.

(2)

Navedeni pregovori uspješno su završeni, a Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju („Sporazum”) trebalo bi potpisati i privremeno primjenjivati, do završetka postupaka potrebnih za njegovo sklapanje.

(3)

S obzirom na pitanja koja se nalaze u području primjene Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, sklapanje Sporazuma podliježe zasebnom postupku.

(4)

Kako bi se švicarske pravne subjekte moglo tretirati kao subjekte iz pridružene zemlje, u vezi s aktivnostima u okviru programa Obzor 2020. za koje rok istječe u zadnjem tromjesečju 2014., a posebno u vezi s pozivima u okviru posebnog cilja „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja”, Sporazum bi trebalo privremeno primjenjivati s učinkom od 15. rujna 2014.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se potpisivanje, u ime Unije, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju, podložno sklapanju navedenog Sporazuma.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se da odredi jednu ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Sporazuma u ime Unije.

Članak 3.

Sporazum se u skladu s njegovim člankom 15. privremeno primjenjuje od 15. rujna 2014. do završetka postupaka potrebnih za njegovo sklapanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/3


SPORAZUM

o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – okvirnom programu za istraživanja i inovacije i Programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju

EUROPSKA UNIJA i EUROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

(dalje u tekstu „Unija” i „Euratom”),

s jedne strane,

i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

(dalje u tekstu „Švicarska”),

s druge strane,

(dalje u tekstu: „stranke”),

UZIMAJUĆI U OBZIR da su bliski odnosi između Švicarske, s jedne strane, te Unije i Euratoma, s druge strane, korisni za stranke,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost znanstvenih i tehnoloških istraživanja za Uniju i Euratom te za Švicarsku i njihov obostrani interes za suradnju u tom području kako bi se bolje iskoristila sredstva i izbjeglo nepotrebno udvostručivanje,

BUDUĆI DA Švicarska i Unija i Euratom trenutačno provode istraživačke programe u područjima od zajedničkog interesa,

BUDUĆI DA je Uniji i Euratomu i Švicarskoj u interesu suradnja u tim programima radi obostrane koristi,

UZIMAJUĆI U OBZIR da je strankama u interesu poticanje uzajamnog pristupa njihovih istraživačkih subjekata aktivnostima istraživanja i tehnološkog razvoja u Švicarskoj, s jedne strane, i Okvirnom programu Unije za istraživanja i inovacije, programu za istraživanja i osposobljavanje Euratoma te aktivnostima koje provodi Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (1), s drug strane,

BUDUĆI DA su 1978. Euratom i Švicarska 14. rujna 1978. sklopili Sporazum o suradnji u području kontrolirane termonuklearne fuzije i fizike plazme (dalje u tekstu: „Sporazum o fuziji”),

BUDUĆI DA obje stranke žele naglasiti obostrane koristi od izvršavanja Sporazuma o fuziji, u slučaju Euratoma, ulogu Švicarske u unapređenju svih elemenata fuzijskog programa Zajednice, posebno JET-a i ITER-a pri razvoju demonstracijskog reaktora DEMO, a u slučaju Švicarske, razvoj i jačanje švicarskog programa i njegovu integraciju u europske i međunarodne okvire,

BUDUĆI DA obje stranke ponovno potvrđuju svoju želju da nastave s dugoročnom suradnjom u području kontrolirane termonuklearne fuzije i fizike plazme na temelju novog okvira i instrumenata kojima će se osigurati potpora istraživačkim aktivnostima,

BUDUĆI DA se ovim Sporazumom raskida i zamjenjuje Sporazum o fuziji,

BUDUĆI DA su stranke 8. siječnja 1986. sklopile Okvirni sporazum o znanstvenoj i tehničkoj suradnji koji je stupio na snagu 17. srpnja 1987. (dalje u tekstu „Okvirni sporazum”),

UZIMAJUĆI U OBZIR da se u članku 6. Okvirnog sporazuma navodi da suradnju kojoj se teži Okvirnim sporazumom treba ostvariti sklapanjem odgovarajućih sporazuma,

BUDUĆI DA su Zajednice i Švicarska 25. lipnja 2007. potpisale Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane,

BUDUĆI DA su Euratom i Švicarska 7. prosinca 2012. sklopile Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice za atomsku energiju, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu Europske zajednice za atomsku energiju za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2012. – 2013.),

UZIMAJUĆI U OBZIR da je u gore navedenom Sporazumu iz 2007. i u članku 9. stavku 2. gore navedenog Sporazuma iz 2012. predviđena obnova sporazuma radi sudjelovanja u novim višegodišnjim okvirnim programima za istraživanja i tehnološki razvoj ili u drugim trenutačnim i budućim aktivnostima, pod sporazumno dogovorenim uvjetima,

BUDUĆI DA je Euratom 21. studenoga 2006. sklopio Sporazum o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajedničku provedbu projekta ITER (2). U skladu s člankom 21. tog Sporazuma i sporazumima u obliku razmjene pisama između Europske zajednice za atomsku energiju i Švicarske Konfederacije: i. o primjeni Sporazuma o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajednički provedbu projekta ITER, Sporazumu o povlasticama i imunitetima za Međunarodnu organizaciju za energiju fuzije ITER za zajednički provedbu projekta ITER i Sporazumu između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Japana o zajedničkoj provedbi aktivnosti šireg pristupa u području istraživanja energije fuzije na državnom području Švicarske, te ii. o članstvu Švicarske u Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije od 28. studenoga 2007., gore navedeni Sporazum iz 2006. primjenjuje se na Švicarsku koja u fuzijskom programu Euratoma sudjeluje kao potpuno pridružena treća država,

BUDUĆI DA je Euratom član Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije. U skladu s člankom 2. Odluke 2007/198/Euratom i sporazumima u obliku razmjene pisama između Europske zajednice za atomsku energiju i Švicarske Konfederacije o: i. primjeni Sporazuma o osnivanju Međunarodne organizacije za energiju fuzije ITER za zajednički provedbu projekta ITER, Sporazumu o povlasticama i imunitetima za Međunarodnu organizaciju za energiju fuzije ITER za zajednički provedbu projekta ITER i Sporazumu između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Japana o zajedničkoj provedbi aktivnosti šireg pristupa u području istraživanja energije fuzije na državnom području Švicarske, te ii. o članstvu Švicarske u Europskom zajedničkom poduzeću za ITER i razvoj energije fuzije od 28. studenoga 2007., Švicarska je postala članicom Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije kao treća država koja je svoj istraživački program pridružila fuzijskom programu Euratoma,

BUDUĆI DA je Euratom sklopio Sporazum između Europske zajednice za atomsku energiju i Vlade Japana o zajedničkoj provedbi aktivnosti šireg pristupa u području istraživanja energije fuzije (3). U skladu s člankom 26. tog Sporazuma, on se primjenjuje na Švicarsku koja u fuzijskom programu Euratoma sudjeluje kao potpuno pridružena treća država,

BUDUĆI DA su program Unije „Obzor 2020. – Okvirni program za istraživanja i inovacije (2014. – 2020.)” (dalje u tekstu „Obzor 2020.”), donesen Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4), Posebni program za provedbu programa Obzor 2020. donesen Odlukom Vijeća 2013/743/EU (5), program za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2014. – 2018.) kojim se nadopunjuje Obzor 2020. (dalje u tekstu „program Euratoma”), donesen Uredbom Vijeća (Euratom) br. 1314/2013 (6), pravila za sudjelovanje u programu Obzor 2020. i programu Euratoma te širenje njihovih rezultata donesena Uredbom (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7), te Uredbom (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (8) (dalje u tekstu „Uredba o EIT-u”) koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1292/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9), i odluka o osiguravanju temelja za financiranje aktivnosti povezanih s ITER-om u razdoblju 2014.-2020 donesena Odlukom Vijeća 2013/791/Euratom (10),

BUDUĆI DA, ne dovodeći u pitanje odredbe Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu „UFEU”) i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (dalje u tekstu „Ugovor o Euroatomu”), ovaj Sporazum i sve aktivnosti koje se provode na temelju njega neće ni na koji način utjecati na ovlasti država članica Unije da provode bilateralne aktivnosti sa Švicarskom u području znanosti, tehnologije, istraživanja i razvoja te da, prema potrebi, sklapaju sporazume u tu svrhu,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Predmet

1.   Uvjeti sudjelovanja Švicarske u provedbi stupa I. programa Obzor 2020. i aktivnostima u okviru posebnog cilja „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja”, u programu Euratoma za razdoblje 2014. – 2018. te u aktivnostima Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije (dalje u tekstu „Fuzija za energiju”) za razdoblje 2014. – 2020. utvrđuju se u ovom Sporazumu.

2.   Podložno članku 13. stavku 6., ovim se Sporazumom od 1. siječnja 2017. određuju uvjeti sudjelovanja Švicarske u provedbi cijelog programa Obzor 2020. i programa Euratoma za razdoblje 2014. – 2018. te u aktivnostima fuzije za energiju za razdoblje 2014. – 2020.

3.   Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj mogu sudjelovati u programima obuhvaćenima ovim Sporazumom i u aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju pod uvjetima navedenima u članku 7.

4.   Od 1. siječnja 2017. pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj mogu sudjelovati u aktivnostima Zajedničkog istraživačkog centra Unije u mjeri u kojoj to sudjelovanje nije obuhvaćeno stavkom 1.

5.   Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Uniji, uključujući Zajednički istraživački centar Unije, mogu sudjelovati u švicarskim istraživačkim programima i/ili projektima čije su teme istovrijedne onima programa navedenih u stavku 1. te, od 1. siječnja 2017., programa navedenih u stavku 2.

6.   Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„pravni subjekt” znači svaka fizička osoba ili pravna osoba osnovana i priznata kao takva prema nacionalnom pravu, pravu Unije ili međunarodnom pravu koja ima pravnu osobnost i koja može, djelujući u vlastito ime, izvršavati prava i podlijegati obvezama;

(b)

„programi obuhvaćeni ovim Sporazumom” znači aktivnosti iz područja prvog stupa programa Obzor 2020., aktivnosti u okviru posebnog cilja „Širenje izvrsnosti i sudjelovanja” i program Euratoma za razdoblje 2014. – 2018. ili, podložno članku 13. stavku 6., cijeli program Obzor 2020. i program Euratoma za razdoblje 2014. – 2018. od 1. siječnja 2017.;

(c)

„stup I. programa Obzor 2020.” znači aktivnosti u okviru posebnih ciljeva nabrojanih u Prilogu I. dijelu I. Uredbi (EU) br. 1291/2013, tj. Europsko istraživačko vijeće, buduće tehnologije i tehnologije u nastajanju, aktivnosti Marie Skłodowska-Curie, te istraživačke infrastrukture.

Članak 2.

Oblici i načini suradnje

1.   Suradnja se odvija u sljedećim oblicima:

(a)

sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Švicarskoj u programima obuhvaćenima ovim Sporazumom u skladu s uvjetima utvrđenima u njihovim pravilima o sudjelovanju u tim programima i širenju njihovih rezultata te u svim aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju, u skladu s uvjetima koje je utvrdilo zajedničko poduzeće.

Ako Unija donese odredbe za provedbu članaka 185. i 187. UFEU-a, Švicarska može sudjelovati u pravnim strukturama uspostavljenima na temelju tih odredbi, u skladu s odlukama i uredbama koje su donesene ili će biti donesene u svrhu uspostavljanja navedenih pravnih struktura. Podložno članku 13. stavku 6., ova se odredba primjenjuje tek od 1. siječnja 2017.

Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj mogu sudjelovati, kao subjekti iz pridružene zemlje, u neizravnim aktivnostima na temelju članaka 185. i 187. UFEU-a. Podložno članku 13. stavku 6., ova se odredba primjenjuje tek od 1. siječnja 2017.

Uredba (EZ) br. 294/2008 kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 1292/2013 primjenjuje se na sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Švicarskoj u zajednicama znanja i inovacija.

Švicarske se sudionike poziva na forum dionika Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT);

(b)

financijski doprinos Švicarske proračunima radnih programa donesenima radi provedbe programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2.;

(c)

sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Uniji u švicarskim istraživačkim programima i/ili projektima o kojima je odlučilo Savezno vijeće, s temama koje su istovrijedne temama programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju, u skladu s uvjetima utvrđenima u odgovarajućim švicarskim propisima i uz suglasnost partnera u konkretnom projektu i vodstva odgovarajućeg švicarskog programa. Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Uniji koji sudjeluju u švicarskim istraživačkim programima i/ili projektima pokrivaju vlastite troškove, uključujući svoj razmjerni udio u administrativnim troškovima i općim troškovima upravljanja projektom.

2.   Uz pravovremeno pružanje informacija i dostavljanje dokumentacije o provedbi programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju kao i švicarskih programa i/ili projekata, suradnja među strankama može uključivati sljedeće oblike i načine:

(a)

redovite razmjene stajališta o smjernicama istraživačke politike te prioritetima i planovima u Švicarskoj te u Uniji i Euratomu;

(b)

razmjene stajališta o mogućnostima i razvoju suradnje;

(c)

pravovremeno pružanje informacija o provedbi istraživačkih programa i projekata u Švicarskoj i u Uniji i Euratomu te o rezultatima rada obavljenog u okviru ovog Sporazuma;

(d)

zajedničke sastanke i zajedničke izjave kao rezultat tih sastanaka;

(e)

posjete i razmjene istraživača, inženjera i tehničara;

(f)

redovite kontakte i praćenje među voditeljima programa ili projekata u Švicarskoj te u Uniji i Euratomu;

(g)

sudjelovanje stručnjaka na seminarima, simpozijima i radionicama;

(h)

pravovremene razmjene informacija o aktivnostima ITER-a na sličan način kao za države članice Unije.

Članak 3.

Prava i obveze intelektualnog vlasništva

1.   Podložno Prilogu I. ovom Sporazumu i mjerodavnom pravu, pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj koji sudjeluju u programima obuhvaćenima ovim Sporazumom i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju, u pogledu vlasništva nad informacijama, njihova iskorištavanja i širenja te intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz tog sudjelovanja imaju jednaka prava i obveze kao i pravni subjekti s poslovnim nastanom u Uniji koji sudjeluju u predmetnim istraživačkim programima i aktivnostima. Ova se odredba ne primjenjuje na rezultate projekata započetih prije privremene primjene ovog Sporazuma.

2.   Podložno Prilogu I. i mjerodavnom pravu, pravni subjekti s poslovnim nastanom u Uniji koji sudjeluju u švicarskim istraživačkim programima i/ili projektima, kako je predviđeno u članku 2. stavku 1. točki (c), u pogledu vlasništva nad informacijama, njihova iskorištavanja i širenja te intelektualnog vlasništva koje proizlazi iz tog sudjelovanja imaju jednaka prava i obveze kao i pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj koji sudjeluju u predmetnim programima i/ili projektima. Ova se odredba ne primjenjuje na rezultate projekata započetih prije privremene primjene ovog Sporazuma.

3.   Za potrebe ovog Sporazuma „intelektualno vlasništvo” ima značenje navedeno u članku 2. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, potpisane u Stockholmu 14. srpnja 1967.

Članak 4.

Financijske odredbe

1.   Financijski doprinos Švicarske koji proizlazi iz sudjelovanja u provedbi programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i u aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju utvrđuje se razmjerno iznosu te povrh iznosa koji je svake godine raspoloživ u općem proračunu Unije za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za ispunjavanje financijskih obveza Europske komisije (dalje u tekstu „Komisija”) koje proizlaze iz poslova koje je potrebno obaviti u oblicima potrebnima za provedbu, funkcioniranje i rad programa obuhvaćenih ovim Sporazumom te upravljanje njima.

Unija zadržava pravo korištenja odobrenim sredstvima za poslovanje i za administrativne rashode iz doprinosa Švicarske programima obuhvaćenima ovim Sporazumom i svim aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju u skladu s potrebama navedenih programa i aktivnosti.

2.   Faktor proporcionalnosti kojim se uređuje doprinos Švicarske na temelju ovog Sporazuma dobiva se utvrđivanjem omjera između bruto domaćeg proizvoda Švicarske, po tržišnim cijenama, i zbroja bruto domaćih proizvoda država članica Unije, po tržišnim cijenama.

Kao iznimka, faktor proporcionalnosti kojim se uređuje doprinos Švicarske aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju i dijelu programa Euratoma za fuziju dobiva se utvrđivanjem omjera između bruto domaćeg proizvoda Švicarske, po tržišnim cijenama, i zbroja bruto domaćih proizvoda država članica Unije i Švicarske, po tržišnim cijenama.

Navedeni omjeri izračunavaju se na temelju najnovijih statističkih podataka Eurostata koji su dostupni u trenutku objave nacrta općeg proračuna Unije za istu godinu.

3.   Pravila kojima se uređuje financijski doprinos Švicarske utvrđena su u Prilogu II.

Članak 5.

Istraživački odbor Švicarske i Zajednica

1.   Istraživački odbor Švicarske i Zajednica (dalje u tekstu „Odbor”) osnovan Okvirnim sporazumom preispituje, ocjenjuje i osigurava pravilnu provedbu ovog Sporazuma. Sva pitanja koja proizlaze iz provedbe ili tumačenja ovog Sporazuma upućuju se tom Odboru.

2.   Odbor može odlučiti o izmjeni upućivanja na akte Unije sadržane u Prilogu III.

3.   Odbor se sastaje na zahtjev bilo koje od stranaka. Osim toga, Odbor će djelovati kontinuirano, putem razmjene dokumenata, e-pošte te putem drugih sredstava komunikacije.

Članak 6.

Sudjelovanje u odborima

1.   Predstavnici Švicarske sudjeluju kao promatrači u odborima nadležnima za provedbu programa obuhvaćenih ovim Sporazumom. Sudjelovanje mora biti u skladu s poslovnicima tih odbora. Švicarsku se obavješćuje o rezultatima glasovanja u tim odborima. To se sudjelovanje odvija se na isti način kao i sudjelovanje predstavnika država članica Unije, uključujući postupke za primanje informacija i dokumentacije.

2.   Predstavnici Švicarske sudjeluju kao promatrači u Vijeću guvernera Zajedničkog istraživačkog centra. To sudjelovanje mora biti u skladu s poslovnikom Vijeća guvernera Zajedničkog istraživačkog centra.

3.   Putne troškove i troškove boravka predstavnika Švicarske koji sudjeluju na sastancima odbora i Vijeća iz stavaka 1. i 2. nadoknađuje Komisija na istoj osnovi te u skladu s postupcima koji su trenutačno na snazi za predstavnike država članica Unije.

4.   Predstavnici Švicarske sudjeluju u tijelima fuzije za energiju. Sudjelovanje mora biti u skladu sa statutima fuzije za energiju, uključujući njihove odredbe o glasačkim pravima.

5.   Sudjelovanje predstavnika Švicarske u Odboru za europski istraživački prostor i inovacije (ERAC) i skupinama povezanima s europskim istraživačkim prostorom mora biti u skladu s poslovnikom tog Odbora i tih skupina.

Članak 7.

Sudjelovanje

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 3., pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj koji sudjeluju u programima obuhvaćenima ovim Sporazumom i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju imaju jednaka ugovorna prava i obveze kao i pravni subjekti s poslovnim nastanom u Uniji.

2.   Za pravne subjekte s poslovnim nastanom u Švicarskoj, uvjeti koji se primjenjuju na podnošenje i ocjenjivanje prijedloga te uvjeti za dodjelu i sklapanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili ugovora u okviru programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju isti su kao i uvjeti koji se primjenjuju na sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili ugovore sklopljene u okviru istih programa ili aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju s pravnim subjektima s poslovnim nastanom u Uniji.

3.   Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj mogu se koristiti financijskim instrumentima uspostavljenima u okviru programa obuhvaćenih ovim Sporazumom.

4.   Pri izboru ocjenjivača ili stručnjaka u okviru programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i za aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju u obzir se uzima odgovarajući broj švicarskih stručnjaka, vodeći računa o vještinama i znanjima koje su primjerene za zadaće koje im se dodjeljuju.

5.   Ne dovodeći u pitanje članak 1. stavak 5., članak 2. stavak 1. točku (c) i članak 3. stavak 2. te postojeće propise i poslovnike, pravni subjekti s poslovnim nastanom u Uniji mogu sudjelovati u programima i/ili projektima švicarskih istraživačkih programa i aktivnostima navedenim u članku 2. stavku 1. točki (c) pod istim uvjetima kao i švicarski partneri. Švicarska tijela mogu uvjetovati sudjelovanje u projektu jednog ili više pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Uniji zajedničkim sudjelovanjem barem jednog subjekta s poslovnim nastanom u Švicarskoj.

Članak 8.

Mobilnost

Svaka stranka obvezuje se, u skladu s postojećim propisima i sporazumima koji su na snazi, jamčiti ulazak i boravak, u mjeri u kojoj je to nužno za uspješno dovršenje predmetne aktivnosti, određenog broja njezinih istraživača koji u Švicarskoj i u Uniji sudjeluju u aktivnostima obuhvaćenima ovim Sporazumom.

Članak 9.

Revidiranje i buduća suradnja

1.   Ako Unija ili Euratom revidiraju ili prošire svoje odgovarajuće istraživačke programe ili aktivnosti fuzije za energiju, ovaj se Sporazum može revidirati ili proširiti pod sporazumno dogovorenim uvjetima. Stranke razmjenjuju informacije i stajališta o svakom takvom revidiranju ili proširenju, kao i o svim pitanjima koja izravno ili neizravno utječu na suradnju Švicarske u područjima u okviru programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju. Švicarsku se obavješćuje o točnom sadržaju revidiranih ili proširenih programa ili aktivnosti u roku od dva tjedna od njihovog donošenja od strane Unije i Euratoma. U slučaju takvog revidiranja ili proširenja istraživačkih programa ili aktivnosti, Švicarska može otkazati ovaj Sporazum pridržavajući se otkaznog roka od šest mjeseci. Stranke dostavljaju obavijest o svakoj namjeri otkazivanja ili proširenja ovog Sporazuma u roku od tri mjeseca nakon donošenja odluke od strane Unije ili Euratoma.

2.   Ako Unija ili Euratom donesu nove višegodišnje okvirne programe za istraživanje i tehnološki razvoj ili novu odluku o financiranju aktivnosti fuzije za energiju, ovaj se Sporazum može obnoviti ili se on može u pregovorima ponovno dogovoriti pod uvjetima o kojima se stranke sporazumno dogovore. Stranke u okviru Odbora razmjenjuju informacije i mišljenja o pripremi takvih programa ili o drugim trenutačnim i budućim istraživačkim aktivnostima, uključujući one koje provodi Fuzija za energiju.

Članak 10.

Odnos prema drugim međunarodnim sporazumima

1.   Ovaj Sporazum primjenjuju se ne dovodeći u pitanje prednosti predviđene drugim međunarodnim sporazumima kojima je obvezana jedna od stranaka i koji vrijede samo za pravne subjekte s poslovnim nastanom na državnom području te stranke.

2.   Pravni subjekt s poslovnim nastanom u drugoj zemlji pridruženoj Obzoru 2020. (dalje u tekstu „pridružena zemlja”) ili programu Euratoma ima jednaka prava i obveze na temelju ovog Sporazuma kao i pravni subjekti s poslovnim nastanom u državi članici Unije, pod uvjetom da je navedena pridružena zemlja u kojoj subjekt ima poslovni nastan pristala pravnim subjektima iz Švicarske priznati jednaka prava i obveze.

Članak 11.

Teritorijalna primjena

Ovaj se Sporazum s jedne strane primjenjuje na područjima na kojima se primjenjuju UFEU i Ugovor o Euratomu te pod uvjetima utvrđenima u tim ugovorima, a s druge strane na državnom području Švicarske.

Članak 12.

Prilozi

Prilozi I., II. i III. sastavni su dio ovog Sporazuma.

Članak 13.

Izmjena i otkazivanje Sporazuma

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje za razdoblje trajanja programa Obzor 2020., do 31. prosinca 2018. za program Euratoma i do 31. prosinca 2020. za aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju.

Neovisno o stavku 3., tijekom razdoblja od 1. siječnja 2019. do 31. ožujka 2019. svaka stranka može pisanom obaviješću otkazati ovaj Sporazum u odnosu na aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju. U tom se slučaju Sporazum prestaje primjenjivati 31. prosinca 2018. u odnosu na te aktivnosti.

Ovaj se Sporazum automatski produljuje i primjenjuje pod istim uvjetima na program Euratoma za razdoblje 2019. – 2020., osim ako jedna od stranaka dostavi obavijest o svojoj odluci da ne proširi ovaj Sporazum na navedeni program u roku od tri mjeseca nakon donošenja programa Euratoma za razdoblje 2019. – 2020. U slučaju takve obavijesti, ovaj se Sporazum 31. prosinca 2018. prestaje primjenjivati na program Euratoma, ne dovodeći u pitanje sudjelovanje Švicarske u programu Obzor 2020. i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju.

2.   Ova Sporazum moguće je izmijeniti samo u pisanom obliku, zajedničkom suglasnošću stranaka. Postupak za stupanje na snagu izmjena isti je kao i postupak koji se primjenjuje na ovaj Sporazum.

3.   Svaka stranka može u svakom trenutku otkazati ovaj Sporazum, pridržavajući se otkaznog roka od šest mjeseci.

4.   U slučaju prestanka Sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba, ovaj se Sporazum prestaje primjenjivati istog dana kad i navedeni Sporazum. U tu svrhu nije potrebna prethodna pisana obavijest.

5.   Ovaj Sporazum prestaje se primjenjivati ako Švicarska ne dostavi obavijest potrebnu za stupanje na snagu protokola o proširenju na Hrvatsku Sporazuma između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba (dalje u tekstu „protokol o proširenju na Hrvatsku”), u roku od šest mjeseci nakon završetka unutarnjih postupaka u Švicarskoj. U tu svrhu nije potrebna prethodna pisana obavijest.

6.   Ovaj se Sporazum prestaje primjenjivati s retroaktivnim učinkom od 31. prosinca 2016. ako Švicarska do 9. veljače 2017. ne ratificira protokol o proširenju na Hrvatsku. Ako Švicarska Konfederacija ratificira navedeni Protokol, ovaj se Sporazum od 1. siječnja 2017. primjenjuje na cijeli program Obzor 2020., program Euratoma za razdoblje 2014. – 2018. i aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju.

7.   Projekti i aktivnosti koji su u tijeku u vrijeme otkaza i/ili isteka ovog Sporazuma nastavljaju se do njihovog završetka, pod uvjetima utvrđenima u ovom Sporazumu. Sve ostale posljedice otkazivanja stranke rješavaju zajedničkom suglasnošću.

Članak 14.

Klauzula o preispitivanju

U četvrtoj godini nakon početka primjene ovog Sporazuma, stranke zajednički preispituju njegovu provedbu, uključujući faktor proporcionalnosti kojim se uređuje financijski doprinos Švicarske, na temelju podataka o sudjelovanju pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Švicarskoj u izravnim i neizravnim aktivnostima u okviru programa obuhvaćenih ovim Sporazumom u razdoblju 2014. - 2016. i aktivnostima fuzije za energiju.

Članak 15.

Stupanje na snagu i privremena primjena

1.   Stranke ratificiraju ili sklapaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim pravilima. Sporazum stupa na snagu na dan posljednje obavijesti o završetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

U odnosu na pridruživanje Švicarske programu Obzor 2020., privremena primjena ovog Sporazuma počinje kada ga potpišu predstavnici Švicarske i Unije.

U odnosu na pridruživanje Švicarske programu Euratoma i aktivnostima fuzije za energiju, privremena primjena ovog Sporazuma počinje kada Švicarska potpiše Sporazum i Euratom obavijesti Švicarsku o završetku postupaka potrebnih za sklapanje Sporazuma.

Privremena primjena proizvodi učinke od 15. rujna 2014. Pravne subjekte s poslovnim nastanom u Švicarskoj tretira se kao subjekte iz pridružene zemlje u smislu članka 2. stavka 1. točke 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013 za potrebe poziva na podnošenje prijedloga ili ograničenih poziva na podnošenje prijedloga, postupaka nabave ili natječaja u okviru programa obuhvaćenih ovim Sporazumom za koje rok istječe 15. rujna 2014. ili kasnije.

Ako pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj nisu prihvatljivi za financiranje u okviru poziva na podnošenje prijedloga ili ograničenih poziva na podnošenje prijedloga ili natječaja u okviru programa obuhvaćenih ovim Sporazumom koji se financiraju iz proračuna navedenih programa za 2015. na temelju članka 10. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1290/2013, za izračun financijskog doprinosa Švicarske za 2015., u skladu s Prilogom II. ovom Sporazumu, proračun odgovarajućeg programa umanjuje se za proračun tih poziva na podnošenje prijedloga ili ograničenih poziva na podnošenje prijedloga ili natječaja.

2.   Ako jedna od stranaka obavijesti drugu da neće sklopiti ili ratificirati ovaj Sporazum, time je dogovoreno da:

(a)

Unija i Euratom nadoknađuju Švicarskoj njezin doprinos općem proračunu Unije, kako je predviđeno u članku 2. stavku 1. točki (b);

(b)

međutim, sredstva koja su Unija i Euratom već namijenili tijekom privremene primjene ovog Sporazuma za sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Švicarskoj u neizravnim aktivnostima ili za sudjelovanje u aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju, Unija i Euratom oduzimaju od nadoknade iz točke (a);

(c)

projekti i aktivnosti koji su započeti tijekom privremene primjene i koji su još u tijeku u trenutku gore navedene obavijesti nastavljaju se do svojeg završetka pod uvjetima utvrđenima u ovom Sporazumu.

Članak 16.

Odnos prema Sporazumu o fuziji

1.   Privremenom primjenom ovog Sporazuma suspendira se Sporazum o fuziji.

2.   Stupanjem na snagu ovog Sporazuma raskida se i zamjenjuje Sporazum o fuziji.

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на пети декември две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de diciembre de dos mil catorce.

V Bruselu dne pátého prosince dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte december to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Dezember zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta detsembrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the fifth day of December in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu petog prosinca dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque dicembre duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada piektajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gruodžio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év december havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de vijfde december tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego grudnia roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de dezembro de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la cinci decembrie două mii paisprezece.

V Bruseli piateho decembra dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne petega decembra leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den femte december tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Za Švicarsku Konfederaciju

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image


(1)  Osnovano Odlukom Vijeća 2007/198/Euratom od 27. ožujka 2007. o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (SL L 90, 30.3.2007., str. 58.).

(2)  SL L 358, 12.12.2006., str. 62.

(3)  SL L 246, 21.9.2007., str. 34.

(4)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(5)  Odluka Vijeća od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(6)  Uredba Vijeća (Euratom) br. 1314/2013 od 16. prosinca 2013. o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2014. – 2018.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 948.).

(7)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(8)  Uredba (EZ) br. 294/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (SL L 97, 9.4.2008., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1292/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (SL L 347, 20.12.2013., str. 174.).

(10)  Odluka Vijeća od 13. prosinca 2013. o izmjeni Odluke 2007/198/Euratom o osnivanju Europskog zajedničkog poduzeća za ITER i razvoj energije fuzije i davanju povlastica tom poduzeću (SL L 349, 21.12.2013., str. 100.).


PRILOG I.

NAČELA DODJELE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

I.   PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA PRAVNIH SUBJEKATA STRANAKA

1.

Svaka stranka osigurava da se s pravima intelektualnog vlasništva pravnih subjekata druge stranke koji sudjeluju u aktivnostima koje se provode na temelju ovog Sporazuma te prema pravima i obvezama koje proizlaze iz tog sudjelovanja postupa na način koji je u skladu s relevantnim međunarodnim konvencijama koje se primjenjuju na stranke, a posebno u skladu sa Sporazumom TRIPS (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva kojim upravlja Svjetska trgovinska organizacija), Bernskom konvencijom (Pariški akt iz 1971.) i Pariškom konvencijom (Stockholmski akt iz 1967.).

2.

Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj koji sudjeluju u neizravnim aktivnostima u okviru programa obuhvaćenih ovim Sporazumom imaju prava intelektualnog vlasništva i obveze u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 i sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava Euratoma.

3.

Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj koji sudjeluju u aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju imaju prava intelektualnog vlasništva i obveze u skladu s pravilima o pravima intelektualnog vlasništva i širenju informacija i s financijskim pravilima koje donosi Fuzija za energiju.

4.

Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj koji sudjeluju u neizravnim aktivnostima u okviru Obzora 2020. koje se provode u skladu s člankom 185. i člankom 187. UFEU-a imaju prava intelektualnog vlasništva i obveze u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 te u skladu s odredbama mjerodavnih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, kao i u skladu s drugim mjerodavnim pravilima, ako su primjenjiva.

5.

Pravni subjekti s poslovnim nastanom u državi članici Unije koji sudjeluju u švicarskim istraživačkim programima i/ili projektima imaju ista prava intelektualnog vlasništva i obveze kao i pravni subjekti s poslovnim nastanom u Švicarskoj koji sudjeluju u tim istraživačkim programima ili projektima.

II.   PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA STRANAKA I RAZMJENA INFORMACIJA MEĐU NJIMA

1.

Osim ako se stranke drukčije sporazume, na prava intelektualnog vlasništva koja stranke stvore tijekom aktivnosti provedenih u skladu s člankom 2. stavkom 2. ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

stranka koja stvori intelektualno vlasništvo ima vlasništvo na njemu. Ako nije moguće utvrditi udjele stranaka u djelu, one postaju suvlasnici intelektualnog vlasništva;

(b)

stranka koja ima vlasništvo drugoj stranci daje pravo pristupa intelektualnom vlasništvu i dopušta korištenje njime s obzirom na aktivnosti iz članka 2. stavka 2. ovog Sporazuma. Za dodjelu prava pristupa intelektualnom vlasništvu i korištenja njime ne naplaćuje se nikakva naknada.

2.

Osim ako se stranke drukčije sporazume, na znanstvene publikacije stranaka primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

ako stranka u časopisima, člancima, izvješćima i knjigama, uključujući audiovizualne medije i softver, objavi djelo koje sadrži podatke, informacije i tehničke ili znanstvene rezultate koji proizlaze iz aktivnosti provedenih u okviru ovog Sporazuma, drugoj se stranci dodjeljuje globalna, neisključiva, neopoziva i besplatna dozvola za prevođenje, prilagođavanje, prenošenje i javnu distribuciju dotičnih podataka, informacija i tehničkih ili znanstvenih rezultata, osim ako je to onemogućeno postojećim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba;

(b)

na svim kopijama podataka i informacija zaštićenih autorskim pravima koje se moraju javno distribuirati i izraditi na temelju ovog odjeljka navodi se ime autora/imena autora, osim ako autor izričito odbije biti imenovan. Kopije također moraju imati jasno vidljivo priznanje zajedničke potpore stranaka.

3.

Osim ako se stranke drukčije sporazume, na informacije stranaka koje ne smiju biti otkrivene primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

u trenutku priopćavanja drugoj stranci informacija povezanih s aktivnostima koje se provode na temelju ovog Sporazuma, svaka stranka navodi informacije za koje želi da ostanu neotkrivene;

(b)

za posebne potrebe primjene ovog Sporazuma stranka primateljica može na vlastitu odgovornost takve informacije koje ne smiju biti otkrivene prenijeti kao povjerljive informacije tijelima ili osobama pod svojom nadležnošću koji su dužni čuvati povjerljivost informacija;

(c)

uz prethodnu pisanu suglasnost stranke koja pruža informacije koje ne smiju biti otkrivene, stranka primateljica može takve informacije širiti u većoj mjeri nego što je to inače dopušteno na temelju točke (b). Stranke surađuju u razvijanju postupaka za traženje i dobivanje prethodne pisane suglasnosti za širenje u većoj mjeri, a svaka stranka daje takvo odobrenje u mjeri u kojoj je to dopušteno njezinim unutarnjim politikama, propisima i zakonima;

(d)

nedokumentirane informacije koje ne smiju biti otkrivene ili druge povjerljive ili povlaštene informacije pružene na seminarima ili drugim sastancima predstavnika stranaka organiziranima u okviru ovog Sporazuma, ili informacije koje proizlaze iz djelovanja osoblja, korištenja objektima ili iz neizravnih aktivnosti moraju ostati povjerljive ako je primatelj takvih informacija koje ne smiju biti otkrivene ili drugih povjerljivih ili povlaštenih informacija bio upoznat s povjerljivom naravi informacija prije nego što su one priopćene, u skladu s točkom (a);

(e)

svaka stranka osigurava da informacije koje ne smiju biti otkrivene, a koje je primila u skladu s točkom (a) ili točkom (d), budu nadzirane kako je predviđeno u ovom Sporazumu. Ako jedna od stranaka dozna da neće moći, ili se pak može očekivati da neće moći, ispuniti zahtjeve o neširenju navedene u točkama (a) i (d), ona odmah o tome obavješćuje drugu stranku. Stranke se nakon toga savjetuju radi utvrđivanja prikladnog djelovanja.


PRILOG II.

FINANCIJSKA PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJE DOPRINOS ŠVICARSKE IZ ČLANKA 4. OVOG SPORAZUMA

I.   ODREĐIVANJE FINANCIJSKOG SUDJELOVANJA

1.

Komisija Švicarskoj što je prije moguće, a najkasnije 1. rujna svake godine, zajedno s relevantnim popratnim materijalima, uključujući odgovarajuće podatke Eurostata, te svim ažuriranjima višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. čim budu dostupna, priopćuje:

(a)

iznose odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u izvještaju o rashodima nacrta općeg proračuna Unije za sljedeću godinu koji se odnose na programe obuhvaćene ovim Sporazumom i konačni doprinos Unije fuziji za energiju;

(b)

procijenjeni iznos doprinosa prema nacrtu općeg proračuna Unije koji se odnose na sudjelovanje Švicarske u svakome od programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i u aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju u sljedećoj godini.

2.

Nakon što je opći proračun Unije konačno donesen i istodobno s prvim pozivom za osiguravanje sredstava u godini, Komisija priopćuje Švicarskoj iznose iz stavka 1 točke (a) i točke (b) s relevantnim popratnim materijalima, uključujući odgovarajuće podatke Eurostata, u zasebnim izvještajima o rashodima koji se odnose na sudjelovanje Švicarske u svakome od programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i u aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju.

II.   POSTUPCI PLAĆANJA

1.

U lipnju i studenome svake financijske godine Komisija za Švicarsku objavljuje zaseban poziv za sredstva koja odgovaraju njezinom financijskom doprinosu svakom od programa obuhvaćenih ovim Sporazumom i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju na temelju ovog Sporazuma. Navedenim pozivima za sredstva osigurava se plaćanje šest dvanaestina doprinosa Švicarske za svaki poziv za sredstva u roku od najviše 30 dana nakon primitka odgovarajućeg poziva za sredstva. Međutim, u posljednjoj godini dvaju programa i posljednjoj godini Odluke 2013/791/Euratom, Komisija u lipnju te godine objavljuje jedinstveni poziv za sredstva za cijelu godinu koja treba isplatiti najkasnije 30 dana nakon primitka odgovarajućeg poziva za sredstva.

2.

Neovisno o stavku 1., Komisija do 15. prosinca 2014. objavljuje poziv za sredstava za Švicarsku koji odgovara 7/24 njezina godišnjeg doprinosa programima obuhvaćenima ovim Sporazumom za 2014., uz iznimku aktivnosti u području fuzije u okviru programa Euratoma. Komisija do 15. prosinca 2014. objavljuje i poziv za sredstva u iznosu 12/12 godišnjeg doprinosa Švicarske aktivnostima u području fuzije u okviru programa Euratoma i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju za 2014. Navedenim pozivima za sredstva osigurava se plaćanje doprinosa Švicarske najkasnije 30 dana nakon primitka odgovarajućeg poziva za sredstva.

3.

Doprinosi Švicarske izražavaju se i uplaćuju u eurima.

4.

Švicarska plaća svoj doprinos na temelju ovog Sporazuma u skladu s rasporedom iz stavka 1. odnosno stavka 2. Svako kašnjenje u plaćanju uzrokuje plaćanje kamate po stopi jednakoj jednomjesečnoj međubankovnoj ponudbenoj kamatnoj stopi (EURIBOR). Ta se stopa uvećava za 1,5 postotni bod za svaki mjesec kašnjenja. Uvećana stopa primjenjuje se na cijelo razdoblje kašnjenja.

III.   UVJETI ZA PROVEDBU

1.

Financijski doprinos Švicarske dvama programima obuhvaćenima ovim Sporazumom i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju u skladu s člankom 4. ovog Sporazuma ostaje nepromijenjen za dotičnu financijsku godinu. Sve važne promjene u općem proračunu Unije donesene u dotičnoj financijskoj godini uzimaju se u obzir u prvom pozivu za sredstva koji se objavi sljedeće godine, osim u posljednjoj godini predmetnih programa i aktivnosti.

2.

Komisija u vrijeme zaključenja računa koji se odnose na svaku financijsku godinu (n), u okviru utvrđivanja računa prihoda i rashoda, pristupa uređivanje računa s obzirom na sudjelovanje Švicarske, uzimajući u obzir izmjene koje su provedene prijenosima, ukidanjima, prijenosima ili dopunama i izmjenama proračuna tijekom financijske godine.

3.

To se uređivanje provodi u trenutku prve uplate za godinu n + 1. Međutim, konačno usklađivanje provodi se najkasnije u srpnju četvrte godine nakon završetka svakog od dvaju programa i kraja trajanja Odluke 2013/791/Euratom. Plaćanja Švicarske pripisuju se programima Unije i Euratoma kao proračunski primici raspodijeljeni pod odgovarajući naslov proračuna u izvještaju o prihodima u općem proračunu Unije.

IV.   OBAVJEŠĆIVANJE

1.

Najkasnije do 1. rujna svake financijske godine (n + 1) priprema se izvještaj o odobrenim sredstvima za programe obuhvaćene ovim Sporazumom i aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju za prethodnu financijsku godinu (n) te se dostavlja Švicarskoj u svrhu informiranja, u skladu s modelom računa prihoda i rashoda Komisije.

2.

Komisija omogućuje Švicarskoj pristup statistikama i svim ostalim općim financijskim podacima povezanima s provedbom svakog od dvaju programa i aktivnosti fuzije za energiju koji su dostupni državama članicama Unije.


PRILOG III.

FINANCIJSKI NADZOR ŠVICARSKIH SUDIONIKA U PROGRAMU OBZOR 2020., PROGRAMU EURATOMA I AKTIVNOSTIMA KOJE PROVODI FUZIJA ZA ENERGIJU OBUHVAĆENIMA OVIM SPORAZUMOM

I.   IZRAVNA KOMUNIKACIJA

Komisija može izravno komunicirati sa subjektima s poslovnim nastanom u Švicarskoj koji sudjeluju u programima obuhvaćenima ovim Sporazumom i aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju te s njihovim podugovarateljima. Oni mogu izravno Komisiji dostavljati sve relevantne informacije i dokumentaciju koje su dužni dostavljati na temelju instrumenata iz ovog Sporazuma i sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili ugovora sklopljenih radi njihove provedbe.

II.   REVIZIJE

1.

U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (1), Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 (2) i drugim pravilima iz ovog Sporazuma, sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili ugovorima sklopljenima sa sudionicima u programima i aktivnostima s poslovnim nastanom u Švicarskoj mogu se predvidjeti znanstvene, financijske, tehnološke ili druge revizije koje, u bilo kojem trenutku, u prostorima sudionika i njihovih podizvođača, trebaju obaviti službenici Komisije ili druge osobe koje je ovlastila Komisija.

2.

Službenici Komisije, Europski revizorski sud i druge osobe koje je ovlastila Komisija imaju pristup predmetnim lokacijama, radovima i svim informacijama, uključujući informacije u elektroničkom obliku, potrebnima za obavljanje takvih revizija. To pravo pristupa izrijekom se navodi u sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili ugovorima sklopljenima radi provedbe instrumenata iz ovog Sporazuma.

3.

Nakon isteka programa Obzor 2020. i programa Euratoma, ili nakon 31. prosinca 2020. za aktivnosti koje provodi Fuzija za energiju, revizije se mogu obavljati pod uvjetima utvrđenima u dotičnim sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili ugovorima.

4.

Švicarski savezni ured za reviziju unaprijed se obavješćuje o svim revizijama koje će na državnom području Švicarske obaviti osobe iz stavka 2. Takva obavijest nije pravni preduvjet za obavljanje tih revizija. Švicarski savezni ured za reviziju ili druga nadležna švicarska tijela koja je odredio Švicarski savezni ured za reviziju mogu pomoći tijekom takvih revizija.

III.   ISTRAGE EUROPSKOG UREDA ZA BORBU PROTIV PRIJEVARA (OLAF)

1.

U okviru ovog Sporazuma, Komisija (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu na državnom području Švicarske, u skladu s uvjetima utvrđenima u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (3) i Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) u cilju utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije i/ili Euratoma.

2.

Provjere i inspekcije na terenu priprema i provodi OLAF u bliskoj suradnji sa Švicarskim saveznim uredom za reviziju ili s drugim nadležnim švicarskim tijelima koja je odredio Švicarski savezni ured za reviziju, a koje se pravodobno obavješćuje o predmetu, svrsi i pravnom temelju provjera i inspekcija kako bi mogla pružiti svu potrebnu pomoć. U tu svrhu službenici nadležnih švicarskih tijela mogu sudjelovati u provjerama i inspekcijama na terenu.

3.

Provjere i inspekcije na terenu mogu zajednički provoditi OLAF i predmetna švicarska nadležna tijela, ako ona to žele.

4.

Ako se sudionici u programima obuhvaćenima ovim Sporazumom i u aktivnostima koje provodi Fuzija za energiju protive provjeri ili inspekciji na terenu, švicarska tijela, postupajući u skladu s nacionalnim pravilima, pružaju inspektorima OLAF-a onu pomoć koja im je potrebna kako bi mogli izvršiti svoju dužnost provjere ili inspekcije na terenu.

5.

OLAF u najkraćem mogućem roku obavješćuje Švicarski savezni ured za reviziju ili druga nadležna švicarska tijela koja je odredio Švicarski savezni ured za reviziju o svim činjenicama ili sumnjama koje se odnose na nepravilnost koju je zamijetila tijekom provjere ili inspekcije na terenu. OLAF u svakom slučaju obavješćuje prethodno navedena nadležna tijela o rezultatu takvih provjera ili inspekcija.

IV.   OBAVJEŠĆIVANJE I SAVJETOVANJE

1.

Za potrebe pravilne provedbe ovog Priloga nadležna tijela Švicarske i Unije redovito razmjenjuju informacije i, na zahtjev jedne od stranaka, provode savjetovanja.

2.

Nadležna švicarska tijela bez odgode obavješćuju Komisiju o svim činjenicama ili sumnjama koje su zamijetila u vezi s nepravilnošću povezanom sa sklapanjem i provedbom sporazumâ o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili ugovora sklopljenih pri primjeni instrumenata iz ovog Sporazuma.

V.   POVJERLJIVOST

Informacije koje se u bilo kojem obliku priopće ili prime na temelju ovog Priloga smatraju se profesionalnom tajnom i zaštićene su na isti način na koji su slične informacije zaštićene švicarskim zakonima i odgovarajućim odredbama koje se primjenjuju na institucije Unije. Takve se informacije ne smiju priopćavati osobama koji nisu osobe iz institucija Unije ili iz država članica Unije ili Švicarske koje su na temelju svojih dužnosti dužne biti upoznate s njima, niti se smiju koristiti u druge svrhe osim radi osiguravanja djelotvorne zaštite financijskih interesa stranaka.

VI.   ADMINISTRATIVNE MJERE I SANKCIJE

Ne dovodeći u pitanje primjenu švicarskog kaznenog prava, Komisija može odrediti administrativne mjere i sankcije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012, Uredbom (EU) br. 1268/2012 i Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 (5).

VII.   POVRAT I IZVRŠAVANJE

Odluke Komisije donesene u okviru programa Obzor 2020. ili programa Euratoma u okviru područja primjene ovog Sporazuma kojima se pravnim osobama koje nisu države nameće novčana obveza izvršive su u Švicarskoj. Nalog za izvršavanje izdaju, bez ikakvog daljnjeg nadzora osim provjere vjerodostojnosti akta, tijela koja je odredila švicarska Vlada i koja o tome obavješćuje Komisiju. Izvršavanje se provodi u skladu sa švicarskim postupovnim pravilima. Zakonitost odluke o izvršavanju podliježe nadzoru Suda Europske unije. Presude koje taj sud donese na temelju arbitražne klauzule u određenom ugovoru ili sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020. ili programa Euratoma izvršive su pod istim uvjetima koji se primjenjuju na izvršavanje odluka Komisije.


(1)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(4)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL L 312, 23.12.1995., str. 1.).


30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/19


ODLUKA VIJEĆA

od 4. prosinca 2014.

kojom se Europskoj komisiji odobrava sklapanje, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju

(2014/954/Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 101. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. studenoga 2013. ovlastilo Komisiju da u ime Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju otvori pregovore sa Švicarskom Konfederacijom s ciljem sklapanja sveobuhvatnog sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje Okvirnom programu za istraživanje i inovacije – Obzor 2020. (2014.–2020.) i programu Europske zajednice za atomsku energiju za istraživanje i osposobljavanje (2014.–2018.) kojim se nadopunjuje Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske u projektu ITER u razdoblju 2014.–2020.

(2)

Navedeni pregovori uspješno su završeni.

(3)

Potpisivanje i sklapanje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju („Sporazum”) podliježu zasebnom postupku s obzirom na pitanja koja se nalaze u području primjene Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(4)

S obzirom na pitanja koja se nalaze u području primjene Ugovora o Euratomu, Sporazum bi trebalo sklopiti i u ime Europske zajednice za atomsku energiju.

(5)

Komisiji koja postupa u ime Europske zajednice za atomsku energiju trebalo bi odobriti sklapanje Sporazuma.

(6)

Kako bi se švicarske pravne subjekte moglo tretirati kao subjekte iz pridružene zemlje, u vezi s pozivima iz područja fizije u okviru programa za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. za koje rok istječe u zadnjem tromjesečju 2014., Sporazum bi trebalo primjenjivati s učinkom od 15. rujna 2014.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Komisiji se odobrava sklapanje, u ime Europske zajednice za atomsku energiju, Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te Švicarske Konfederacije kojim se Švicarska Konfederacija pridružuje programu Obzor 2020. – Okvirnom programu za istraživanja i inovacije i programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju kojim se nadopunjuje program Obzor 2020. te kojim se uređuje sudjelovanje Švicarske Konfederacije u aktivnostima ITER-a koje provodi Fuzija za energiju.

Tekst Sporazuma priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


UREDBE

30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/21


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1392/2014

оd 20. listopada 2014.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta u Sredozemnom moru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. te članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 nastoji se postupno napustiti praksa odbacivanja ulova u svim ribarstvima Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji se dodjeljuju ovlasti da donese planove za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine na temelju zajedničkih preporuka koje su izradile države članice nakon savjetovanja s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Grčka, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Malta i Slovenija imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u Sredozemnom moru. Te države članice Komisiji su dostavile zajedničke preporuke (2) nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za Sredozemlje. Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela. U skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 samo one mjere iz zajedničkih preporuka koje su u skladu s člankom 15. stavkom 6. te Uredbe trebale bi biti uključene u ovu Uredbu.

(4)

U pogledu Sredozemnog mora člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 uspostavlja se obveza iskrcavanja svog ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova i ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama kako je definirano u Prilogu III. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1967/2006 (3). U skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja trebala bi se odnositi na ribolov malih pelagijskih vrsta, ribolov krupnih pelagijskih vrsta i ribolov u industrijske svrhe najkasnije od 1. siječnja 2015.

(5)

U skladu sa zajedničkom preporukom planom za odbačeni ulov trebao bi biti obuhvaćen sav ulov vrsta koje podliježu minimalnim veličinama kako je definirano u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1967/2006 ulovljenih u ribolovu malih pelagijskih vrsta s pomoću pelagijskih koća i/ili okružujućih mreža plivarica u Sredozemnom moru od 1. siječnja 2015. (tj. ribolov inćuna, srdele, skuše i šaruna).

(6)

Kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi postupanja s neželjenim ulovom te u skladu s člankom 15. stavkom 5. točkom (c) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjereno je uspostaviti izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja u postotku ukupnog godišnjeg ulova vrsta koje podliježu obvezi iskrcavanja u ribolovu malih pelagijskih vrsta. Zajedničke preporuke koje su dostavile predmetne države članice u prilog su izuzeću de minimis zbog povećanih troškova povezanih s upravljanjem neželjenog ulova na plovilu (razvrstavanje i pakiranje, skladištenje i čuvanje) i na kopnu (prijevoz i skladištenje, čuvanje, stavljanje na tržište i prerada ili uništavanje kao posebni otpad) u odnosu na ograničenu i ponekad nepostojeću gospodarsku dobit koja bi se od tog neželjenog ulova mogla ostvariti. Dokaze koje su dostavile države članice preispitao je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) koji je zaključio da su u zajedničkim preporukama sadržani obrazloženi argumenti povezani s povećanjem troškova postupanja s neželjenim ulovom, a u nekim slučajevima to je potvrđeno kvalitativnom procjenom troškova (4). U svjetlu prethodno navedenoga i u nedostatku drugačijih znanstvenih informacija primjereno je uspostaviti izuzeće de minimis u skladu s postocima predloženima u zajedničkim preporukama i na razinama koje ne premašuju dopuštene u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(7)

U skladu sa zajedničkim preporukama i uzimajući u obzir vremenski okvir iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2015. U skladu s člankom 15. stavkom 6. te Uredbe, trebala bi se primjenjivati najviše 3 godine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, svog ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama u ribolovu malih pelagijskih vrsta iz Priloga od 1. siječnja 2015. u Sredozemnom moru.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„minimalna veličina” znači najmanja veličina morskih organizama kako je utvrđeno u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1967/2006.

„Sredozemno more” znači pomorske vode Sredozemlja istočno od crte 5°36′ zapadno;

(b)

„Geografsko potpodručje GFCM-a” znači geografsko potpodručje Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) kako je definirano u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (5);

(c)

„zapadno Sredozemno more” znači geografska potpodručja GFCM-a 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.1, 11.2, 12.;

(d)

„sjeverno Jadransko more” znači geografsko potpodručje GFCM-a 17.;

(e)

„južno Jadransko i Jonsko more” znači geografska potpodručja GFCM-a 18., 19. i 20.;

(f)

„Malta i jug Sicilije” znači geografska potpodručja GFCM-a 15. i 16.;

(g)

„Egejsko more i Kreta” znači geografska potpodručja GFCM-a 22. i 23.

Članak 3.

Izuzeće de minimis

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, sljedeće količine mogu biti odbačene:

(a)

u zapadnom Sredozemnom moru do 5 % ukupnog godišnjeg ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama u ribolovu malih pelagijskih vrsta s pomoću pelagijskih koća i okružujućih mreža plivarica utvrđenih u točki 1. Priloga;

(b)

u sjevernom Jadranskom moru do 5 % ukupnog godišnjeg ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama u ribolovu malih pelagijskih vrsta s pomoću pelagijskih koća i okružujućih mreža plivarica utvrđenih u točki 2. Priloga;

(c)

u južnom Jadranskom i Jonskom moru:

i.

do 3 % ukupnog godišnjeg ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama u ribolovu malih pelagijskih vrsta s pomoću okružujućih mreža plivarica; i

ii.

do 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama u ribolovu malih pelagijskih vrsta s pomoću pelagijskih koća utvrđenih u točki 3. Priloga;

(d)

na Malti i jugu Sicilije:

i.

do 3 % ukupnog godišnjeg ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama u ribolovu malih pelagijskih vrsta s pomoću okružujućih mreža plivarica; i

ii.

do 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama u ribolovu malih pelagijskih vrsta s pomoću pelagijskih koća utvrđenih u točki 4. Priloga;

(e)

u Egejskom moru i na Kreti do 3 % ukupnog godišnjeg ulova vrsta koje podliježu minimalnim veličinama u ribolovu malih pelagijskih vrsta s pomoću okružujućih mreža plivarica utvrđenih u točki 5. Priloga.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  „Plan upravljanja odbačenim ulovom za zapadno Sredozemno more (geografska potpodručja 1.–12. osim potpodručja 3. i 4.): zajednička preporuka koju su usuglasili direktori za ribarstvo Francuske, Španjolske i Italije” od 2. srpnja 2014.; „Plan upravljanja odbačenim ulovom u sjevernom Jadranskom moru (geografsko potpodručje 17.): zajednička preporuka Hrvatske, Italije i Slovenije” od 25. lipnja 2014.; „Grčki plan za odbačeni ulov pelagijskih vrsta u Egejskom moru i na Kreti (geografska potpodručja 22. i 23.)” od 30. lipnja 2014.; „Zajednička preporuka Europskoj komisiji za posebni plan za odbačeni ulov pelagijskih vrsta u južnom Jadranskom moru te zapadnom i istočnom Jonskom moru (geografska potpodručja 18., 19. i 20.)” Grčke i Italije od 25. lipnja 2014.; „Plan upravljanja odbačenim ulovom za Maltu i jug Sicilije (geografska potpodručja 15. i 16.): zajednička preporuka koju su usuglasile Italija i Malta” od 19. lipnja 2014.

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1626/94 (SL L 409, 30.12.2006., str. 11.).

(4)  Izvješće sa 46. plenarne sjednice Znanstvenog, tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo (PLEN-14-02), 7.–11. srpnja 2014., Kopenhagen, uredili Norman Graham, John Casey i Hendrik Doerner, 2014.

(5)  Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30.12.2011., str. 44.).


PRILOG

1.   Ribolov malih pelagijskih vrsta u zapadnom Sredozemnom moru

Oznaka

Ribolovni alat

Ciljne vrste

[unesite oznaku po potrebi]

pelagijska koća

inćun, srdela, skuša i šarun

[unesite oznaku po potrebi]

okružujuća mreža plivarica

inćun, srdela, skuša i šarun

2.   Ribolov malih pelagijskih vrsta u sjevernom Jadranskom moru

Oznaka

Ribolovni alat

Ciljne vrste

[unesite oznaku po potrebi]

pelagijska koća

inćun, srdela, skuša i šarun

[unesite oznaku po potrebi]

okružujuća mreža plivarica

inćun, srdela, skuša i šarun

3.   Ribolov malih pelagijskih vrsta u južnom Jadranskom i Jonskom moru

Oznaka

Ribolovni alat

Ciljne vrste

[unesite oznaku po potrebi]

pelagijska koća

inćun, srdela, skuša i šarun

[unesite oznaku po potrebi]

okružujuća mreža plivarica

inćun, srdela, skuša i šarun

4.   Ribolov malih pelagijskih vrsta na Malti i jugu Sicilije

Oznaka

Ribolovni alat

Ciljne vrste

[unesite oznaku po potrebi]

pelagijska koća

inćun, srdela, skuša i šarun

[unesite oznaku po potrebi]

okružujuća mreža plivarica

inćun, srdela, skuša i šarun

5.   Ribolov malih pelagijskih vrsta u Egejskom moru i na Kreti

Oznaka

Ribolovni alat

Ciljne vrste

[unesite oznaku po potrebi]

okružujuća mreža plivarica

inćun, srdela, skuša i šarun


30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/25


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1393/2014

оd 20. listopada 2014.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u sjeverozapadnim vodama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. te članak 18. stavke 1. i 3.;

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 nastoji se postupno napustiti praksa odbacivanja ulova u svim ribarstvima Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji se dodjeljuju ovlasti da donese planove za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine na temelju zajedničkih preporuka koje su izradile države članice nakon savjetovanja s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Belgija, Irska, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Ujedinjena Kraljevina imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u sjeverozapadnim vodama. Navedene države članice dostavile su zajedničku preporuku Komisiji nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za ribolov pelagijskih vrsta, Savjetodavnim vijećem za udaljeno ribarstvo i Savjetodavnim vijećem za sjeverozapadne vode. Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela. Mjere iz zajedničke preporuke u skladu su s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga bi u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebale biti uključene u ovu Uredbu.

(4)

U pogledu sjeverozapadnih voda u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja trebala bi se primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2015. na sva plovila uključena u ribolov malih i velikih pelagijskih vrsta u odnosu na vrste ulovljene u tom ribolovu koje podliježu ograničenjima ulova.

(5)

U skladu sa zajedničkom preporukom planom za odbačeni ulov trebao bi biti obuhvaćen ribolov određenih malih i velikih pelagijskih vrsta, odnosno ribolov skuše, haringe, šaruna, ugotice pučinke, kljunčice, velikog srebrnjaka, bijele tune i papaline u potpodručjima ICES-a V.b, VI. i VII. od 1. siječnja 2015.

(6)

Zajednička preporuka sadržava izuzeće od obveze iskrcavanja za skuše i haringe ulovljene okružujućim mrežama plivaricama pod određenim uvjetima na temelju znanstvenih dokaza o visokoj stopi preživljavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Znanstvene dokaze kojima se potvrđuje visoka stopa preživljavanja dostavila je skupina Scheveningen u zajedničkoj preporuci za plan za odbačeni ulov u Sjevernome moru, pozivajući se na znanstvenu studiju o preživljavanju riba nakon ispadanja u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama. Studijom je utvrđeno da stopa preživljavanja ovisi o vremenu sakupljanja i gustoći ribe u mreži, što je u tom ribolovu obično ograničeno. Te je informacije preispitao STECF. STECF je zaključio da bi, pod pretpostavkom da rezultati studije o preživljavanju predstavljaju stope preživljavanja u komercijalnom ribolovu, udio ispale skuše koja preživi vjerojatno bio oko 70 %. Gustoća bi isto tako bila manja od gustoće pri kojoj je uočen porast smrtnosti skuše. Zabrana puštanja skuše i haringe prije nego što je mreža u cijelosti na ribarskom plovilu kojim se uzrokuje gubitak uginule ribe ili ribe koja ugiba, utvrđena je u članku 19.b stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 (2). Izuzećem na temelju stope preživljavanja ne utječe se na zabranu na snazi jer će do puštanja ribe doći u fazi ribolovne aktivnosti u kojoj ribe imaju visoku stopu preživljavanja nakon puštanja. Stoga bi to izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(7)

Zajedničkom preporukom obuhvaćena su i četiri izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za određene vrste ribolova i do određene razine. Dokaze koje su dostavile države članice preispitao je STECF, koji je zaključio da su u zajedničkim preporukama sadržani obrazloženi argumenti povezani s povećanjem troškova postupanja s neželjenim ulovom, a u nekim slučajevima to je potvrđeno kvalitativnom procjenom troškova. U svjetlu prethodno navedenoga i u nedostatku drugačijih znanstvenih informacija primjereno je uspostaviti izuzeća de minimis u skladu s postotkom predloženim u zajedničkoj preporuci i na razinama koje ne premašuju dopuštene u skladu s člankom 15. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(8)

Izuzeće de minimis za ugoticu pučinku (Micromesistius poutassou) do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u industrijskom ribolovu pelagijskim koćaricama kojima se lovi ta vrsta u potpodručju ICES-a VIII. i na kojima se ona obrađuje radi dobivanja osnove surimija, temelji se na činjenici da se povećana selektivnost ne može postići te da su troškovi postupanja s neželjenim ulovom nerazmjerni. STECF je zaključio da je izuzeće u dovoljnoj mjeri opravdano. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(9)

Izuzeće de minimis do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. za bijelu tunu (Thunnus alalunga) ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu usmjerenom na bijelu tunu s pomoću pelagijskih koća kojima upravljaju dva plovila u području ICES-a VII. temelji se na nerazmjernim troškovima postupanja s neželjenim ulovom. To su troškovi skladištenja i postupanja na moru i na kopnu. STECF je u svojoj ocjeni naveo da postoji rizik od povećanja vrijednosti ulova. Međutim, to izuzeće ne dovodi u pitanje članak 19.a Uredbe (EZ) br. 850/98. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(10)

Kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi postupanja s neželjenim ulovom, kao što je skladištenje, rad i zaleđivanje i uzimajući u obzir otežano povećanje selektivnosti u pelagijskom ribolovu skuše, šaruna i haringe u sektoru ICES-a VII.d, zajedničkom preporukom obuhvaćeno je izuzeće de minimis od obveze iskrcavanja za takav miješani ribolov. To se izuzeće temelji na znanstvenim dokazima koje su dostavile države članice uključene u zajedničku preporuku, a preispitao ga je STECF. STECF je zaključio da zajednička preporuka predstavlja kvalitativna obrazloženja kojima se potkrjepljuje to izuzeće na temelju nerazmjernih troškova postupanja s neželjenim ulovom. Stoga bi to izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(11)

Izuzeće de minimis do najviše 1 % u 2015. i 0,75 % u 2016. TAC-a za kljunčicu (Caproidae) u ribolovu šaruna (Trachurus spp.) s pomoću koćarica hladnjača za pelagijski ribolov koje upotrebljavaju pelagijske koće u područjima ICES-a VI. i VII. temelji se na otežanom povećanju selektivnosti i nerazmjernim troškovima postupanja (odvajanje željenog od neželjenog ulova). STECF je zaključio da se izuzeće temelji na kvalitativnim obrazloženjima u pogledu otežanog povećanja selektivnosti i dodatnih troškova postupanja. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(12)

Kako bi se osigurao odgovarajući nadzor, trebali bi se utvrditi posebni zahtjevi za dokumentaciju ulova iz izuzeća temeljenog na stopi preživljavanja obuhvaćenog ovom Uredbom.

(13)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na gospodarske aktivnosti povezane sa sezonom ribolova plovila Unije i na njezino planiranje, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2015. kako bi bila u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. U skladu s člankom 15. stavkom 6. te Uredbe, ova bi se Uredba trebala primjenjivati najviše 3 godine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, od 1. siječnja 2015. u sjeverozapadnim vodama, kako je definirano u članku 4. stavku 2. točki (c) te Uredbe, u ribolovu utvrđenom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja ne primjenjuje se na ulove skuše i haringe u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama u području ICES-a VI. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

ulov se pušta prije zatvaranja određenog postotka (utvrđenog u stavcima 2. i 3. u nastavku) okružujuće mreže plivarice („točka vraćanja”),

okružujuća mreža plivarica opremljena je vidljivim plutačama kojima je jasno označena točka vraćanja,

plovilo i okružujuća mreža plivarica opremljeni su sustavom za elektroničko bilježenje i dokumentiranje kad, gdje i u kojem opsegu je okružujuća mreža plivarica upotrijebljena za sve ribolovne aktivnosti.

2.   Točka vraćanja iznosi 80 % zatvorene okružujuće mreže plivarice u ribolovu skuše i 90 % zatvorene okružujuće mreže plivarice u ribolovu haringe.

3.   Ako se okolno jato sastoji od mješavine obaju vrsta, točka vraćanja iznosi 80 % zatvorene okružujuće mreže plivarice.

4.   Zabranjeno je puštanje ulova skuše i haringe nakon točke vraćanja.

5.   Prije puštanja okolnog jata uzimaju se njegovi uzorci kako bi se ocijenio njegov sastav prema vrsti, struktura prema veličini i količina.

Članak 3.

Izuzeća de minimis

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, sljedeće količine mogu biti odbačene:

(a)

za ugoticu pučinku (Micromesistius poutassou) do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u industrijskom ribolovu pelagijskim koćaricama kojima se lovi ta vrsta u potpodručjima ICES-a V.b, VI. i VII. i na kojima se ta vrsta obrađuje radi dobivanja osnove surimija;

(b)

do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. za bijelu tunu (Thunnus alalunga) ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu usmjerenom na bijelu tunu s pomoću pelagijskih koća kojima upravljaju dva plovila u morskim područjima ICES-a VII.;

(c)

do najviše 3 % u 2015. i 2 % za 2016. ukupnog godišnjeg ulova skuše (Scomber scombrus), šaruna (Trachurus spp.), haringe (Clupea harengus) i pišmolja (Merlangius merlangus) u ribolovu pelagijskih vrsta koje ulove pelagijske koćarice do 25 metara ukupne dužine upotrebljavajući pelagijske koće i koje love skuše, šarune i haringe u potpodručju ICES-a VII.d;

(d)

do najviše 1 % u 2015. i 0,75 % u 2016. TAC-a kljunčice (Caproidae) u ribolovu šaruna (Trachurus spp.) s pomoću koćarica hladnjača za pelagijski ribolov koje upotrebljavaju pelagijske koće u područjima ICES-a VI. i VII.

Članak 4.

Dokumentacija o ulovu

Količine ribe puštene u okviru izuzeća predviđenog u članku 2. i rezultati uzorkovanja zahtijevanog u skladu s člankom 2. stavkom 5. bilježe se u očevidnik.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Vrste ribolova na koje se primjenjuju odredbe ove Uredbe o provedbi obveze iskrcavanja

1.   Ribolov u područjima ICES-a V.b, VI.a, VI.b

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

OTB

Povlačna mreža sa širilicama – pridnena

Skuša, haringa, šarun, ugotica pučinka, kljunčica, agentina

OTM

Pelagijska koća sa širilicama, ostale

Skuša, haringa, šarun, ugotica pučinka, kljunčica, agentina

PTB

Povlačna mreža kojom upravljaju dva plovila – pridnena (ostalo)

Skuša

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Haringa, skuša

PS

Okružujuća mreža plivarica

Skuša, ugotica pučinka

LMH

Povraz

Skuša

LTL

Povlačni povrazi

Skuša

2.   Ribolov u područjima ICES-a VII. (osim područja ICES-a VII.a, VII.d i VII.e)

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

LMH

Povraz

Skuša

LTL

Povlačni povrazi i štapovi

Bijela tuna

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Ugotica pučinka, skuša, šarun, bijela tuna, kljunčica, haringa

OTM

Pelagijska koća sa širilicama

Ugotica pučinka, skuša, šarun, kljunčica, haringa, bijela tuna

OTB

Povlačna mreža sa širilicama – pridnena

Haringa

PS

Okružujuća mreža plivarica

Skuša, šarun

3.   Ribolov u područjima ICES-a VII.d and VII.e

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

OTB

Povlačna mreža sa širilicama (nije određeno)

Papalina

GND

Jednostruke plutajuće stajaćice

Skuša, haringa

LMH

Povrazi i štapovi

Skuša

OTM

Pelagijska koća sa širilicama, ostale

Papalina, šarun, skuša, haringa, kljunčica

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila (ostalo)

Šarun

PS

Okružujuća mreža plivarica

Skuša, šarun

4.   Ribolov u području ICES-a VII.a:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

OTM

Pelagijska koća sa širilicama

Haringa

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Haringa

LMH

Povrazi

Skuša

LMH

Mreže stajaćice

Haringa


30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/31


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1394/2014

оd 20. listopada 2014.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pelagijskih vrsta u jugozapadnim vodama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. te članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 nastoji se postupno napustiti praksa odbacivanja ulova u svim ribarstvima Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji se dodjeljuju ovlasti da donese planove za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine na temelju zajedničkih preporuka koje su izradile države članice nakon savjetovanja s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska i Portugal imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u jugozapadnim vodama. Navedene države članice dostavile su zajedničku preporuku Komisiji u kojoj su sadržane posebne mjere nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za ribolov pelagijskih vrsta, Savjetodavnim vijećem za udaljeno ribarstvo i Savjetodavnim vijećem za jugozapadne vode. Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela. Mjere iz zajedničke preporuke u skladu su s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga bi u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebale biti uključene u ovu Uredbu.

(4)

U pogledu jugozapadnih voda u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja trebala bi se primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2015. na sva plovila uključena u ribolov malih i velikih pelagijskih vrsta u odnosu na vrste ulovljene u tom ribolovu koje podliježu ograničenjima ulova.

(5)

U skladu sa zajedničkom preporukom planom za odbačeni ulov trebalo bi obuhvatiti ribolov određenih malih i velikih pelagijskih vrsta, odnosno ribolov šaruna, skuše, papalina, inćuna, bijele tune, ugotice pučinke i čileanskog šnjura u područjima ICES-a VIII., IX. i X. te područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2. i 34.2.0. od 1. siječnja 2015.

(6)

U zajedničku je preporuku uključeno izuzeće od obveze iskrcavanja za inćune, šarun, čileanski šnjur i skušu ulovljene u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama u područjima ICES-a VIII., IX. i X. te područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2. i 34.2. na temelju znanstvenih dokaza visoke stope preživljavanja, u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Znanstveni dokazi kojima se potvrđuje visoka stopa preživljavanja dostavljeni su u zajedničkoj preporuci i njima se poziva na određenu znanstvenu studiju o preživljavanju riba nakon ispadanja u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama u južnim europskim vodama. Studija je pokazala da stopa preživljavanja ovisi o vremenu sakupljanja i gustoći ribe u mreži, što je u tom ribolovu obično ograničeno. Te je informacije STECF preispitao na drugoj plenarnoj sjednici u 2014. STECF je zaključio da bi, pod pretpostavkom da rezultati studije o preživljavanju predstavljaju stope preživljavanja u komercijalnom ribolovu, udio ispale ribe koja preživi vjerojatno bio veći od 50 %. Zabrana puštanja skuše i haringe prije nego što je mreža u cijelosti na ribarskom plovilu kojim se uzrokuje gubitak uginule ribe ili ribe koja ugiba, utvrđena je u članku 19.b stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 850/98 (2). Izuzećem na temelju stope preživljavanja ne utječe se na zabranu na snazi jer će do puštanja ribe doći u fazi ribolovne aktivnosti u kojoj ribe imaju visoku stopu preživljavanja nakon puštanja. Stoga bi takvo izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(7)

Zajedničkom preporukom obuhvaćena su i četiri izuzeća de minimis od obveze iskrcavanja za određene vrste ribolova i do određene razine. Dokaze koje su dostavile države članice preispitao je STECF, koji je zaključio da su u zajedničkim preporukama sadržani obrazloženi argumenti povezani s povećanjem troškova postupanja s neželjenim ulovom, a u nekim slučajevima to je potvrđeno kvalitativnom procjenom troškova. U svjetlu prethodno navedenoga i u nedostatku drugačijih znanstvenih informacija primjereno je uspostaviti izuzeća de minimis u skladu s postotkom predloženim u zajedničkoj preporuci i na razinama koje ne premašuju dopuštene u skladu s člankom 15. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(8)

Izuzeće de minimis za ugoticu pučinku (Micromesistius poutassou) do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u industrijskom ribolovu pelagijskim koćaricama kojima se lovi ta vrsta u području ICES-a VIII. i na kojima se ona obrađuje radi dobivanja osnove surimija, temelji se na činjenici da se povećana selektivnost ne može postići te da su troškovi postupanja s neželjenim ulovom nerazmjerni. STECF je zaključio da je izuzeće u dovoljnoj mjeri opravdano. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(9)

Izuzeće de minimis do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. za bijelu tunu (Thunnus alalunga) ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu usmjerenom na bijelu tunu s pomoću pelagijskih koća kojima upravljaju dva plovila u području ICES-a VIII. temelji se na nerazmjernim troškovima postupanja s neželjenim ulovom. To su troškovi skladištenja i postupanja na moru i na kopnu. STECF je u svojoj ocjeni naveo da postoji rizik od povećanja vrijednosti ulova. Međutim, to izuzeće ne dovodi u pitanje članak 19.a Uredbe (EZ) br. 850/98. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(10)

Izuzeće de minimis do najviše 5 % u 2015. i 2016. te 4 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu inćuna (Engraulis encrasicolus), skuše (Scomber scombrus) i šaruna (Trachurus spp.) pelagijskim koćaricama u području ICES-a VIII. temelji se na otežanom povećanju selektivnosti u toj vrsti ribolova. STECF je zaključio da je izuzeće za skušu i šarun opravdano te je primijetio postojanje djelomičnog rizika od povećanja vrijednosti ulova inćuna. Međutim, to izuzeće ne dovodi u pitanje članak 19.a Uredbe (EZ) br. 850/98. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(11)

Konačno izuzeće de minimis jest za ribolov okružujućim mrežama plivaricama u područjima ICES-a VIII., IX. i X. i područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2. i 34.2.0. usmjerenom na sljedeće vrste: do najviše 5 % u 2015. i 2016. te 4 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova šaruna (Trachurus spp.) i skuše (Scomber scombrus); i do najviše 2 % u 2015. i 2016. te 1 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova inćuna (Engraulis encrasicolus). STECF je zaključio da je to izuzeće potkrijepljeno obrazloženim argumentima kojima se dokazuje otežano povećanje selektivnosti u toj vrsti ribolova. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(12)

Naposljetku, zajednička preporuka uključuje 9 cm kao minimalnu referentnu veličinu za očuvanje dviju vrsta ribolova inćuna s ciljem osiguranja zaštite nedoraslih morskih organizama te vrste. STECF je tu mjeru ocijenio i zaključio da se njome neće negativno utjecati na nedorasle morske organizme inćuna, da će se povećati razina ulova koji se može prodati za ljudsku prehranu bez povećane ribolovne smrtnosti te da će možda koristiti nadzoru i provedbi. Stoga treba utvrditi 9 cm kao minimalnu referentnu veličinu za očuvanje inćuna u predmetnim vrstama ribolova.

(13)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na gospodarske aktivnosti povezane sa sezonom ribolova plovila Unije i na njezino planiranje, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave. Trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2015. kako bi bila u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u članku 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013. U skladu s člankom 15. stavkom 6. te Uredbe, ova bi se Uredba trebala primjenjivati najviše 3 godine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, od 1. siječnja 2015. u jugozapadnim vodama, kako je definirano u članku 4. stavku 2. točki (d) te Uredbe, u ribolovu utvrđenom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja ne primjenjuje se na ulove inćuna, šaruna, čileanskog šnjura i skuše u malom ribolovu okružujućim mrežama plivaricama. Sav se takav ulov može pustiti pod uvjetom da mreža nije u cijelosti izvučena na plovilo.

Članak 3.

Izuzeća de minimis

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, sljedeće količine mogu biti odbačene:

(a)

za ugoticu pučinku (Micromesistius poutassou) do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u industrijskom ribolovu pelagijskim koćaricama kojima se lovi ta vrsta u području ICES-a VIII. i na kojima se ta vrsta obrađuje radi dobivanja osnove surimija;

(b)

do najviše 7 % u 2015. i 2016. te 6 % u 2017. za bijelu tunu (Thunnus alalunga) ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu usmjerenom na bijelu tunu s pomoću pelagijskih koća kojima upravljaju dva plovila u području ICES-a VIII.;

(c)

do najviše 5 % u 2015. i 2016. te 4 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova u ribolovu inćuna (Engraulis encrasicolus), skuše (Scomber scombrus) i šaruna (Trachurus spp.) pelagijskim koćaricama u području ICES-a VIII.;

(d)

u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama u područjima ICES-a VIII., IX. i X. i područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2. i 34.2.0. usmjerenom na sljedeće vrste: do najviše 5 % u 2015. i 2016. te 4 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova šaruna (Trachurus spp.) i skuše (Scomber scombrus); i do najviše 2 % u 2015. i 2016. te 1 % u 2017. ukupnog godišnjeg ulova inćuna (Engraulis encrasicolus).

Članak 4.

Minimalna referentna veličina za očuvanje

Minimalna referentna veličina za očuvanje inćuna (Engraulis encrasicolus) ulovljenog u potpodručju ICES-a IX. i području CECAF-a 34.1.2. iznosi 9 cm.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 850/98 od 30. ožujka 1998. o očuvanju ribolovnih resursa putem tehničkih mjera za zaštitu nedoraslih morskih organizama (SL L 125, 27.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Vrste ribolova na koje se primjenjuju odredbe ove Uredbe o provedbi obveze iskrcavanja

1.

Ribolov u području ICES-a VIII.:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

PS

Okružujuća mreža plivarica

Šarun, skuša, papalina, inćun

PTM

Pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Šarun, skuša, inćun, bijela tuna

OTM

Pelagijska koća sa širilicama

Šarun, skuša, inćun, bijela tuna, ugotica pučinka

LHM/LTL/BB

Povrazi i ribarski štapovi (mehanizirani), ribarski brodovi za ribolov s mamcima, povlačni povrazi

Bijela tuna, skuša

2.

Ribolov u području ICES-a IX.:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

PS

Okružujuća mreža plivarica

Šarun, skuša, inćun

LHM/LTL/BB

Povrazi i ribarski štapovi (mehanizirani), ribarski brodovi za ribolov s mamcima, povlačni povrazi

Bijela tuna, skuša

LL

Parangali

Bijela tuna

GND/SB

Mali ribolov

Šarun

3.

Ribolov u području ICES-a X.:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

LHP/BB

Ribarski brodovi za ribolov s mamcima

Bijela tuna

LLD

Parangali

Bijela tuna

PS

Okružujuća mreža plivarica za mali ribolov

Čileanski šnjur

4.

Ribarstvo u područjima CECAF-a 34.1.1., 34.1.2., 34.2.0.:

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

PS

Okružujuća mreža plivarica

Čileanski šnjur

LHP/BB

Povrazi, ribarski brodovi za ribolov s mamcima i ribarski štapovi (ručni)

Bijela tuna

LLD

Parangali

Bijela tuna


30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/35


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1395/2014

оd 20. listopada 2014.

o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih malih pelagijskih vrsta i ribolov u industrijske svrhe u Sjevernome moru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. te članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 nastoji se postupno napustiti praksa odbacivanja ulova u svim ribarstvima Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji se dodjeljuju ovlasti da donese planove za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine na temelju zajedničkih preporuka koje su izradile države članice s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Belgija, Danska, Njemačka, Francuska, Nizozemska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u Sjevernome moru. Te države članice Komisiji su dostavile zajedničke preporuke nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za ribolov pelagijskih vrsta i Savjetodavnim vijećem za Sjeverno more. Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela. Mjere iz zajedničke preporuke u skladu su s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga bi u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebale biti uključene u ovu Uredbu.

(4)

U pogledu Sjevernog mora u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja trebala bi se primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2015. na sva plovila uključena u ribolov malih pelagijskih vrsta i ribolov u industrijske svrhe u odnosu na vrste ulovljene u tom ribolovu koje podliježu ograničenjima ulova.

(5)

U skladu sa zajedničkom preporukom, planom za odbačeni ulov trebao bi biti obuhvaćen određeni ribolov skuše, haringe, šaruna, ugotice pučinke, velikog srebrnjaka i papaline te ribolov u industrijske svrhe norveške ugotice, papaline i hujice u Sjevernome moru od 1. siječnja 2015.

(6)

Zajednička preporuka sadržava izuzeće od obveze iskrcavanja za skuše i haringe ulovljene okružujućim mrežama plivaricama pod određenim uvjetima na temelju znanstvenih dokaza o visokoj stopi preživljavanja u skladu s člankom 15. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Znanstvene dokaze kojima se potvrđuje visoka stopa preživljavanja dostavila je skupina Scheveningen u zajedničkoj preporuci pozivajući se na znanstvene studije o preživljavanju riba nakon ispadanja u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama. Te su studije pokazale da stopa preživljavanja ovisi o vremenu sakupljanja i gustoći ribe u mreži, što je u tom ribolovu obično ograničeno. Te je informacije STECF preispitao na plenarnoj sjednici 14-02. STECF je zaključio da bi, pod pretpostavkom da rezultati studija o preživljavanju predstavljaju stope preživljavanja u komercijalnom ribolovu, udio ispale skuše koja preživi vjerojatno bio oko 70 %, što bi uzrokovalo puno manju gustoću od gustoće pri kojoj je uočen porast smrtnosti skuše. Zabrana puštanja skuše i haringe prije nego što je mreža u cijelosti na ribarskom plovilu kojim se uzrokuje gubitak uginule ribe ili ribe koja ugiba, utvrđena je u članku 19.b stavku 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 850/98 (2). Izuzećem na temelju stope preživljavanja ne utječe se na zabranu na snazi jer će do puštanja ribe doći u fazi ribolovne aktivnosti u kojoj ribe imaju visoku stopu preživljavanja nakon puštanja. Stoga bi takvo izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(7)

Zajedničkom preporukom obuhvaćeno je i izuzeće de minimis od obveze iskrcavanja kako bi se izbjegli nerazmjerni troškovi postupanja s neželjenim ulovom, kao što je skladištenje, rad i zaleđivanje, uzimajući u obzir otežano povećanje selektivnosti u pelagijskom ribolovu skuše, šaruna i haringe u područjima ICES-a IV.b i c južno od 54° sjeverno. To se izuzeće temelji na znanstvenim dokazima koje su dostavile države članice uključene u zajedničku preporuku, a preispitao ga je Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF). STECF je zaključio da zajednička preporuka predstavlja kvalitativna obrazloženja kojima se potkrjepljuje izuzeće de minimis na temelju nerazmjernih troškova postupanja s neželjenim ulovom. U svjetlu prethodno navedenoga i u nedostatku drugačijih znanstvenih informacija primjereno je uspostaviti izuzeće de minimis u skladu s postocima predloženima u zajedničkim preporukama i na razinama koje ne premašuju dopuštene u skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1380/2013. Stoga bi to izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(8)

Kako bi se osigurao odgovarajući nadzor, trebali bi se utvrditi posebni zahtjevi za dokumentaciju ulova iz izuzeća obuhvaćenih ovom Uredbom.

(9)

Budući da mjere predviđene ovom Uredbom izravno utječu na gospodarske aktivnosti povezane sa sezonom ribolova plovila Unije i na njezino planiranje, Uredba bi trebala stupiti na snagu neposredno nakon objave.

(10)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2015. kako bi bila u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013. U skladu s člankom 15. stavkom 6. te Uredbe, trebala bi se primjenjivati najviše 3 godine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, od 1. siječnja 2015. u Sjevernome moru, kako je definirano u članku 4. stavku 2. točki (a) te Uredbe, u ribolovu utvrđenom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja

1.   Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja ne primjenjuje se na ulove skuše i haringe u ribolovu okružujućim mrežama plivaricama ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

ulov se pušta prije zatvaranja određenog postotka (utvrđenog u stavcima 2. i 3. u nastavku) okružujuće mreže plivarice („točka vraćanja”),

okružujuća mreža plivarica opremljena je vidljivim plutačama kojima je jasno označena točka vraćanja,

plovilo i okružujuća mreža plivarica opremljeni su sustavom za elektroničko bilježenje i dokumentiranje kad, gdje i u kojem opsegu je okružujuća mreža plivarica upotrijebljena za sve ribolovne aktivnosti.

2.   Točka vraćanja iznosi 80 % zatvorene okružujuće mreže plivarice u ribolovu skuše i 90 % zatvorene okružujuće mreže plivarice u ribolovu haringe.

3.   Ako se okolno jato sastoji od mješavine obaju vrsta, točka vraćanja iznosi 80 % zatvorene okružujuće mreže plivarice.

4.   Zabranjeno je puštanje ulova skuše i haringe nakon točke vraćanja.

5.   Prije puštanja okolnog jata uzimaju se njegovi uzorci kako bi se ocijenio njegov sastav prema vrsti, struktura prema veličini i količina.

Članak 3.

Izuzeće de minimis

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, do najviše 3 % ukupnog godišnjeg ulova skuše, šaruna, haringe i pišmolja u ribolovu pelagijskih vrsta koje ulove pelagijske koćarice do 25 metara ukupne dužine upotrebljavajući pelagijske koće (OTM) i koje love skuše, šarune i haringe u područjima ICES-a IV.b i c južno od 54° sjeverno u 2015. i do najviše 2 % u 2016. može biti odbačeno.

Članak 4.

Dokumentacija o ulovima iz izuzeća

1.   Količine ribe puštene u okviru izuzeća predviđenog u članku 2. i rezultati uzorkovanja zahtijevanog u skladu s člankom 2. stavkom 5. bilježe se u očevidnik.

2.   Količine ribe odbačene u okviru izuzeća predviđenog u članku 3. bilježe se u očevidnik.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  SL L 125, 27.4.1998., str. 1.


PRILOG

1.

Ribolov malih pelagijskih vrsta u području ICES-a III.a (Skagerrak i Kattegat):

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Ciljne vrste

OTM i PTM

Pelagijska koća i pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila

Haringa, skuša, ugotica pučinka, šarun, papalina (za prehranu ljudi)

PS

Okružujuća mreža plivarica

Haringa, skuša, papalina (za prehranu ljudi)

OTB i PTB (1)

Pridnena povlačna mreža sa širilicama i pridnena povlačna mreža kojom upravljaju dva plovila

Haringa, skuša, papalina (za prehranu ljudi)

GNS i GND (2)

Jednostruka mreža stajaćica (pričvršćena) i lebdeća mreža

Skuša, haringa

LLS, LHP i LHM

Stajaći parangali, povrazi i ribarski štapovi (ručni) te povrazi i ribarski štapovi (mehanički)

Skuša

MIS

Razni alati, uključujući klopke, vrše i pregrade

Skuša, haringa, papalina (za prehranu ljudi)

2.

Ribolov malih pelagijskih vrsta u području ICES-a IV. (Sjeverno more):

Oznaka

Ribolovni alati za pelagijske vrste

Kvota ciljnih vrsta

OTM i PTM

Pelagijska koća sa širilicama i pelagijska koća kojom upravljaju dva plovila (uključujući TR3)

Haringa, skuša, šarun, veliki srebrnjak, ugotica pučinka, papalina (za prehranu ljudi)

PS

Okružujuća mreža plivarica

Haringa, skuša, šarun, ugotica pučinka

GNS i GND (3)

Jednostruka mreža stajaćica (pričvršćena) i lebdeća mreža

Skuša, haringa

GTR

Trostruka mreža stajaćica

Skuša

LLS, LHP i LHM

Stajaći parangali, povrazi i ribarski štapovi (ručni) te povrazi i ribarski štapovi (mehanički)

Skuša

MIS

Razni alati, uključujući klopke, vrše i pregrade

Haringa, papalina (za prehranu ljudi)

3.

Druge vrste ribolova u kojima se upotrebljavaju plovila kojima se love male pelagijske vrste navedene u članku 15. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 koje nisu obuhvaćene točkama 1. i 2. ovog Priloga.

4.

Ribolov u industrijske svrhe u vodama Unije u područjima ICES-a III.a i IV.:

Oznaka

Ribolovni alat

Kvota ciljnih vrsta

Bilo koja povlačna mreža

Povlačna mreža veličine oka manje od 32 mm

Hujica, papalina, norveška ugotica

PS

Okružujuća mreža plivarica

Hujica, papalina, norveška ugotica


(1)  Pridnena povlačna mreža sa širilicama i pridnena povlačna mreža kojom upravljaju dva plovila veličine oka < 70 mm.

(2)  Veličina oka 50 – 99 mm.

(3)  Veličina oka 50 – 90 mm.


30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/40


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1396/2014

оd 20. listopada 2014.

o uspostavi plana za odbačeni ulov u Baltičkome moru

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (1), a posebno njezin članak 15. stavak 6. i članak 18. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 nastoji se postupno napustiti praksa odbacivanja ulova u svim ribarstvima Unije uvođenjem obveze iskrcavanja ulova vrsta koje podliježu ograničenjima ulova.

(2)

Člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Komisiji se dodjeljuju ovlasti da donese planove za odbačeni ulov s pomoću delegiranog akta za razdoblje od najviše tri godine na temelju zajedničkih preporuka koje su izradile države članice nakon savjetovanja s relevantnim savjetodavnim vijećima.

(3)

Danska, Njemačka, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Finska i Švedska imaju izravan upravljački interes u ribarstvu u Baltičkome moru. Te države članice Komisiji su dostavile zajedničku preporuku (2) nakon savjetovanja sa Savjetodavnim vijećem za Baltičko more. Znanstveni doprinos dala su relevantna znanstvena tijela. Mjere iz zajedničke preporuke u skladu su s člankom 15. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 i stoga bi u skladu s člankom 18. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1380/2013 trebale biti uključene u ovu Uredbu.

(4)

U skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja trebala bi se primjenjivati na ulove vrsta koje podliježu ograničenjima ulova ulovljenih u ribolovu malih pelagijskih vrsta, odnosno ribolovu haringe i papalina te u ribolovu u industrijske svrhe u Baltičkome moru od 1. siječnja 2015. Trebala bi se primjenjivati i na takve ulove u ribolovu lososa najkasnije od tog datuma. Bakalar se smatra vrstom kojom se određuju neke vrste ribolova u Baltičkome moru. Iverak zlatopjeg uglavnom se lovi kao prilov u nekim vrstama ribolova bakalara i podliježe ograničenjima ulova. U skladu s člankom 15. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1380/2013 obveza iskrcavanja treba se stoga primjenjivati na bakalar najkasnije od 1. siječnja 2015., a na iverak zlatopjeg najkasnije od 1. siječnja 2017. U skladu sa zajedničkom preporukom planom za odbačeni ulov trebao bi biti obuhvaćen sav ulov haringa, papalina, lososa, bakalara i iverka zlatopjegog u ribolovu u Baltičkome moru od 1. siječnja 2015. ili od 1. siječnja 2017., ovisno o slučaju.

(5)

Zajedničkom je preporukom obuhvaćeno izuzeće od obveze iskrcavanja za losos i bakalar ulovljen mrežnim klopkama, košarama/vršama, kogolima i pregradama. To se izuzeće temelji na znanstvenim dokazima o visokoj stopi preživljavanja koje je dostavio Forum za ribarstvo Baltičkog mora (BALTFISH), a preispitao Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF). STECF navodi da je većina podataka koji se zahtijevaju za opravdanje tog izuzeća obuhvaćena zajedničkom preporukom BALTFISH-a (3). STECF je zaključio da zbog činjenice da se s pomoću tog alata ribe ulove u statičnu strukturu mreže, za razliku od primjerice zaplećućih mreža ili udica, čini se razumnim pretpostaviti da je smrtnost u takvom alatu također niska, obično manje od 10 %. Međutim, STECF je preporučio daljnje djelovanje kako bi se potvrdilo je li pretpostavka o nižoj smrtnosti točna te u pogledu prakse postupanja i prevladavajućih ekoloških uvjeta. Stoga bi predmetno izuzeće trebalo uključiti u ovu Uredbu.

(6)

U skladu s člankom 15. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 1380/2013 minimalne referentne veličine za očuvanje mogu se odrediti u cilju osiguravanja zaštite nedoraslih morskih organizama. Trenutačno se na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2187/2005 (4) minimalna veličina od 38 cm primjenjuje na bakalar. Znanstveni dokazi koje je preispitao STECF govore u prilog tome da bi minimalne referentne veličine za očuvanje za bakalar trebalo utvrditi na 35 cm. STECF je posebno zaključio da bi mogli postojati uvjerljivi biološki razlozi za smanjenje trenutačne minimalne veličine od 38 cm kako bi se smanjile trenutačne razine odbacivanja ulova. STECF je zaključio i da bi se u okviru obveze iskrcavanja određivanjem 35 cm kao minimalne veličine za očuvanje za bakalar smanjila razina ulova koji se ne može prodati za prehranu ljudi te da nije bilo argumenata u pogledu prvog mriješćenja koji bi išli u prilog činjenici da se 38 cm odredi kao minimalna veličina za očuvanje u Baltičkome moru. Stoga bi minimalna referentna veličina za očuvanje za bakalar u Baltičkome moru trebalo utvrditi na 35 cm.

(7)

Ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2015. kako bi bila u skladu s vremenskim okvirom utvrđenim u članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013. U skladu s člankom 15. stavkom 6. te Uredbe, trebala bi se primjenjivati najviše 3 godine,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju pojedinosti za provedbu obveze iskrcavanja, kako je predviđeno člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, u Baltičkome moru, kako je određeno u članku 4. stavku 2. točki (b) te Uredbe:

(a)

od 1. siječnja 2015. u pogledu ribolova haringe, papaline, lososa i bakalara;

(b)

od 1. siječnja 2017. u pogledu iverka zlatopjega koji se lovi u svim vrstama ribolova.

Članak 2.

Izuzeće na temelju stope preživljavanja

Odstupajući od članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013, obveza iskrcavanja ne primjenjuje se na bakalar i losos ulovljen mrežnim klopkama, košarama/vršama, kogolima i pregradama. Sav tako ulovljen bakalar i losos smije se pustiti natrag u more.

Članak 3.

Minimalne referentne veličine za očuvanje

Minimalna referentna veličina za očuvanje za bakalar u Baltičkome moru iznosi 35 cm.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 354, 28.12.2013., str. 22.

(2)  „Zajednička preporuka skupine na visokoj razini BALTFISH o nacrtu plana za odbačeni ulov za Baltičko more” od 27. svibnja 2014.

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf

(4)  SL L 349, 31.12.2005., str. 1.


30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/42


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1397/2014

оd 22. listopada 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 318/2013 o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (1), a posebno njezin članak 7.a stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 318/2013 (2) donesen je program ad hoc modula za anketu o radnoj snazi na uzorku za razdoblje od 2016. do 2018. Njime se za svaki ad hoc modul utvrđuju tema, referentno razdoblje, veličina uzorka i rok za slanje rezultata.

(2)

U skladu s Uredbom (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3), programom se utvrđuju i popis i opis područja specijaliziranih informacija za sve ad hoc module („ad hoc podmoduli”).

(3)

Kako bi se osigurala usklađenost Uredbe (EU) br. 318/2013 s Uredbom (EZ) br. 577/98 kako je izmijenjena, nazive i opise svih ad hoc podmodula trebalo bi uključiti u prethodnu Uredbu.

(4)

Uredbu (EU) br. 318/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EU) br. 318/2013 zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 77, 14.3.1998., str. 3.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9.4.2013., str. 11.).

(3)  Uredba (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 163, 29.5.2014., str. 10.).


PRILOG

„PRILOG

ANKETA O RADNOJ SNAZI

Višegodišnji program ad hoc modula

1.   MLADI NA TRŽIŠTU RADA

Referentno razdoblje: 2016.

Podmoduli (područja o kojima je potrebno omogućiti detaljnije informacije):

 

Podmodul 1. Podaci o obrazovanju

Cilj: omogućiti više podataka o obrazovanju mladih, utvrditi aspekte koji bi mogli utjecati na mogućnosti razvoja njihove karijere.

 

Podmodul 2. Pronalazak radnog mjesta

Cilj: dobiti informacije o individualnim pristupima mladih pronalasku posla te o pomoći koju dobivaju pri traženju posla; ocijeniti percepcije mladih o tome odgovora li razina njihova obrazovanja zahtjevima trenutnog radnog mjesta.

2.   SAMOZAPOSLENJE

Referentno razdoblje: 2017.

Podmoduli (područja o kojima je potrebno omogućiti detaljnije informacije):

 

Podmodul 1. Ekonomski ovisna samozaposlenost

Cilj: odrediti profil ekonomski ovisnih samozaposlenih osoba. Pripadnici ove skupine imaju zajedničke osobine sa zaposlenicima, ali i sa samozaposlenim osobama te je njihov profesionalni status stoga ambivalentan.

 

Podmodul 2. Radni uvjeti samozaposlenih osoba

Cilj: analizirati radne uvjete samozaposlenih osoba i glavne razloge za odabir samozapošljavanja.

 

Podmodul 3. Samozaposlene osobe i zaposlenici

Cilj: usporediti stavove i perspektive samozaposlenih osoba s onima zaposlenika, npr. razinu zadovoljstva radnim mjestom.

3.   USKLAĐIVANJE POSLOVNOG I OBITELJSKOG ŽIVOTA

Referentno razdoblje: 2018.

Podmoduli (područja o kojima je potrebno omogućiti detaljnije informacije):

 

Podmodul 1. Skrb

Cilj: odrediti u kojoj mjeri dostupnost odgovarajućih usluga skrbi za djecu i ostale uzdržavane osobe utječe na sudjelovanje osoba na tržištu rada.

 

Podmodul 2. Fleksibilno radno vrijeme

Cilj: analizirati stupanj fleksibilnosti na radnom mjestu u smislu usklađivanja poslovnog i obiteljskog života.

 

Podmodul 3. Stanke u karijeri i roditeljski dopust

Cilj: odrediti stanke u karijeri povezane sa skrbi o djeci ili ostalim uzdržavanim osobama, osobito roditeljski dopust, i analizirati njihovo trajanje.”


ODLUKE

30.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 370/44


ODLUKA KOMISIJE

оd 18. prosinca 2014.

o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

(2014/955/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih Direktiva (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1.,

budući da:

(1)

Unijin popis opasnog otpada (dalje u tekstu: „popis otpada”) utvrđen je Odlukom Vijeća 94/904/EZ (2), a ta je Odluka zamijenjena Odlukom Komisije 2000/532/EZ (3).

(2)

Direktivom 2008/98/EZ određuje se da se opasna svojstva H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 i H 14 dodjeljuju na temelju kriterija utvrđenih Prilogom VI. Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (4).

(3)

Direktiva 67/548/EEZ od 1. lipnja 2015. zamjenjuje se Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5), što odražava tehnički i znanstveni napredak. Odstupanja mogu omogućiti da se Direktiva 67/548/EEZ primjenjuje na neke smjese do 1. lipnja 2017. ako su razvrstane, označene i pakirane u skladu s Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) i stavljene na tržište već prije 1. lipnja 2015.

(4)

Uvjete Odluke 2000/532/EZ za razvrstavanje otpada kao opasnog u pogledu opasnih svojstava H 3 do H 8, H 10 i H 11 potrebno je, kada je to primjereno, prilagoditi tehničkom i znanstvenom napretku i uskladiti s novim zakonodavstvom o kemikalijama. Ti su uvjeti uvršteni u Prilog III. Direktivi 2008/98/EZ.

(5)

Prilog Odluci 2000/532/EZ kojim se uspostavlja popis otpada potrebno je izmijeniti kako bi ga se uskladilo s terminologijom koja se koristi u Uredbi (EZ) br. 1272/2008. Primjereno je, kada se izvođenjem ispitivanja dodjeljuju opasna svojstva, pozivati se na Uredbu Vijeća (EZ) br. 440/2008 (7) ili na druge međunarodno priznate ispitne metode i smjernice.

(6)

Svojstva koja otpad čine opasnim točno su definirana u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ. Stoga svojstva koja otpad treba imati da bi ga se smatralo opasnim u odnosu na oznake H3 do H8, H 10 i H 11 koja su uvrštena u članak 2. Odluke 2000/532/EZ postaju suvišna.

(7)

Uvjeti članka 3. Odluke 2000/532/EZ uvršteni su u članak 7. stavke 2. i 3. Direktive 2008/98/EZ. Stoga su oni postali suvišni.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora navedenog u članku 39. Direktive 2008/98/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2000/532/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Brišu se članci 2. i 3.

2.

Prilog se zamjenjuje Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. lipnja 2015.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 312, 22.11.2008., str. 3.

(2)  SL L 356, 31.12.1994., str. 14.

(3)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

(4)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(6)  Direktiva 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 142, 31.5.2008., str. 1.).


PRILOG

POPIS OTPADA NAVEDEN U ČLANKU 7. DIREKTIVE 2008/98/EZ

DEFINICIJE

Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„opasna tvar” znači tvar koja je razvrstana kao opasna jer ispunjava kriterije navedene u dijelovima 2. do 5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

2.

„teški metal” znači svaki spoj antimona, arsena, kadmija, kroma (IV), bakra, olova, žive, nikla, selena, telura, talija i kositra, kao i navedene materijale u obliku kovine, ako su oni razvrstani kao opasne tvari;

3.

„poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili” („PCB-ovi”) znači PCB-ovi kako su oni definirani u članku 2. točki (a) Direktive Vijeća 96/59/EZ (1);

4.

„prijelazni metali” znači bilo koji od sljedećih metala: svaki spoj skandija, vanadija, mangana, kobalta, bakra, itrija, niobija, hafnija, tungstena, titana, kroma, željeza, nikla, cinka, cirkonija, molibdena i tantala, kao i navedene materijale u obliku kovine, ako su oni razvrstani kao opasne tvari;

5.

„stabilizacija” znači procesi koji mijenjaju opasna svojstva sastojaka u otpadu i time pretvaraju opasan otpad u neopasan otpad;

6.

„solidifikacija” znači procese koji samo mijenjaju fizičko stanje otpada korištenjem dodataka bez izmjene kemijskih svojstava otpada;

7.

„djelomično stabilizirani otpad” znači otpad koji nakon procesa stabilizacije sadržava opasne sastojke koji nisu u potpunosti postali neopasni i koji bi mogli biti ispušteni u okoliš kratkoročno, srednjoročno ili dugoročno.

OCJENJIVANJE I RAZVRSTAVANJE

1.   Ocjenjivanje opasnih svojstava otpada

Pri ocjenjivanju opasnih svojstava otpada primjenjuju se kriteriji iz Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ. Za opasna svojstva HP 4, HP 6 i HP 8, za pojedinačne se tvari u ocjeni primjenjuju gornje granične vrijednosti naznačene u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ. Kada je u otpadu prisutna tvar koja je ispod gornje granične vrijednosti, neće je se uzimati u obzir pri izračunavanju praga. Kada je opasno svojstvo otpada ocijenjeno ispitivanjem i korištenjem koncentracija opasnih tvari kao što je navedeno u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ, prednost imaju rezultati ispitivanja.

2.   Razvrstavanje otpada kao opasnog

Svaki otpad koji je u popisu otpada označen zvjezdicom (*) smatra se opasnim otpadom u skladu s Direktivom 2008/98/EZ, osim ako se primjenjuje članak 20. te Direktive.

Za onaj otpad kojem se ne mogu dodijeliti oznake otpada za opasni i neopasni otpad primjenjuje se sljedeće:

Unos u usklađenom popisu otpada označen kao opasan, u kojem se posebno ili općenito spominju „opasne tvari”, prikladan je za otpad samo kada taj otpad sadržava relevantne opasne tvari koje uzrokuju da taj otpad ima jedno ili više opasnih svojstava HP 1 do HP 8 i/ili HP 10 do HP 15 kao što su ona navedena u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ. Ocjena opasnog svojstva HP 9 „zarazno” obavlja se u skladu s relevantnim zakonodavstvom ili referentnim dokumentima u državama članicama.

Opasno svojstvo može se ocijeniti uz pomoć koncentracije tvari u otpadu kao što je navedeno u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ ili, ako Uredbom (EZ) br. 1272/2008 nije drugačije određeno, obavljanjem ispitivanja u skladu s Uredbom (EZ) br. 440/2008 ili s drugim međunarodno priznatim načinima ispitivanja i smjernicama, uzimajući u obzir članak 7. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 u pogledu ispitivanja na životinjama i ljudima.

Otpad koji sadržava poliklorirane dibenzo-p-dioksine i dibenzofurane (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan), klordan, heksaklorocikloheksane (uključujući lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen, klordekon, aldrin, pentaklorobenzen, mireks, toksafen heksabromobifenil i/ili PCB koji premašuju granične vrijednosti koncentracije navedene u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2) razvrstava se kao opasan.

Granične vrijednosti koncentracije navedene u Prilogu III. Direktivi 2008/98/EZ ne primjenjuju se na čiste legure metala u čvrstom stanju (kada nisu kontaminirane opasnim tvarima). Legure otpada koje se smatraju opasnim otpadom posebno su nabrojene na ovom popisu i označene zvjezdicom (*).

Kada je to prikladno, pri utvrđivanju opasnih svojstava otpada može se uzeti u obzir sljedeće napomene iz Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008:

1.1.3.1. Napomene u vezi s identifikacijom, razvrstavanjem i označivanjem tvari: Napomene B, D, F, J, L, M, P, Q, R i U.

1.1.3.2. Napomene u vezi s razvrstavanjem i označivanjem smjesa: Napomene 1, 2, 3 i 5.

Nakon ocjene opasnih svojstava otpada u skladu s ovim načinom, potrebno je dodijeliti odgovarajući opasan ili neopasan unos s popisa otpada.

Svi drugi unosi na usklađenom popisu otpada smatraju se neopasnima.

POPIS OTPADA

Različite vrste otpada na popisu u potpunosti su definirane šesteroznamenkastom oznakom za otpad te pripadajućim dvoznamenkastim i četveroznamenkastim brojevima poglavlja. Ovo podrazumijeva da je za identifikaciju otpada na popisu potrebno učiniti sljedeće korake:

Utvrditi izvor otpada u poglavljima od 01 do 12 ili od 17 do 20 i utvrditi pripadajuće šesteroznamenkaste oznake otpada (isključujući oznake ovih poglavlja koje završavaju brojevima 99). Imajte na umu da je moguće da pojedina proizvodna jedinica treba razvrstati svoje aktivnosti u nekoliko poglavlja. Na primjer, proizvođač automobila može ustanoviti da je njegov otpad popisan u poglavljima 12 (Otpad nastao mehaničkim oblikovanjem i površinskom obradom metala i plastike), 11 (Anorganski otpad koji sadržava metale nastao obradom metala i zaštitom metala) i 08 (Otpad koji potječe od zaštite metala), ovisno o različitim stupnjevima proizvodnje.

Ako nije moguće pronaći odgovarajuću oznaku otpada u poglavljima od 01 do 12 ili od 17 do 20, za identifikaciju otpada potrebno je pregledati poglavlja 13, 14 i 15.

Ako nije moguće primijeniti niti jednu od tih oznaka otpada, potrebno je otpad identificirati prema poglavlju 16.

Ako se otpad ne nalazi niti u poglavlju 16, potrebno je koristiti oznaku 99 (otpad koji nije drugdje naveden) u odjeljku popisa koji se odnosi na aktivnost utvrđenu u prvom koraku.

INDEKS

Poglavlja popisa

01

Otpad koji nastaje kod istraživanja i kopanja ruda, iskopavanja kamena i fizičkog i kemijskog obrađivanja ruda

02

Otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva, pripremanja hrane i prerade

03

Otpad od prerade drva i proizvodnje ploča i namještaja, celuloze, papira i kartona

04

Otpad iz kožarske, krznarske i tekstilne industrije

05

Otpad od prerade nafte, pročišćivanja prirodnog plina i pirolitičke obrade ugljena

06

Otpad iz anorganskih kemijskih procesa

07

Otpad iz organskih kemijskih procesa

08

Otpad od proizvodnje, formulacije, opskrbe i uporabe (PFOU) premaza (boje, lakovi i staklasti emajli), ljepila, sredstava za brtvljenje i tiskarskih boja

09

Otpad iz fotografske industrije

10

Otpad iz termičkih procesa

11

Otpad od kemijske površinske obrade i zaštite metala i drugih materijala; hidrometalurgije obojenih metala

12

Otpad od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike

13

Otpadna ulja i otpadna tekuća goriva (osim jestivih ulja, i onih iz poglavlja 05 i 12)

14

Otpadna organska otapala, rashladni i potisni mediji (osim 07 i 08)

15

Ambalažni otpad: apsorbensi, tkanine za brisanje, filtarski materijali i zaštitna odjeća koja nije drugdje specificirana

16

Otpad koji nije specificiran drugdje na popisu

17

Građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući otpad od iskapanja onečišćenog tla)

18

Otpad koji nastaje kod zaštite zdravlja ljudi ili životinja i/ili srodnih istraživanja (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)

19

Otpad iz postrojenja za obradu otpada, stanica za pročišćivanje otpadnih voda izvan mjesta njihovog nastanka i pripreme vode za piće i vode za industrijsku uporabu

20

Komunalni otpad (otpad iz domaćinstava i sličan otpad iz trgovine, industrije i institucija) uključujući i odvojeno sakupljene frakcije


01

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ISTRAŽIVANJA I KOPANJA RUDA, ISKOPAVANJA KAMENA I FIZIČKOG I KEMIJSKOG OBRAĐIVANJA RUDA

01 01

otpad od iskapanja minerala

01 01 01

otpad od iskapanja metalnih mineralnih sirovina

01 01 02

otpad od iskapanja nemetalnih mineralnih sirovina

01 03

otpad od fizičke i kemijske prerade metalnih mineralnih sirovina

01 03 04*

kisela jalovina od prerade sulfidne rude

01 03 05*

ostala jalovina koja sadržava opasne tvari

01 03 06

jalovina koja nije navedena pod 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07*

ostali otpad od fizičke i kemijske prerade metalnih mineralnih sirovina koji sadržava opasne tvari

01 03 08

otpad u obliku prašine i praha koji nije naveden pod 01 03 07

01 03 09

crveni mulj iz proizvodnje aluminija koji nije naveden pod 01 03 10

01 03 10*

crveni mulj iz proizvodnje aluminija koji sadržava opasne tvari koje nisu otpad naveden pod 01 03 07

01 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

01 04

otpad od fizičke i kemijske prerade nemetalnih mineralnih sirovina

01 04 07*

otpad od fizičke i kemijske prerade nemetalnih mineralnih sirovina koji sadržava opasne tvari

01 04 08

otpadni šljunak i drobljeni kamen koji nisu navedeni pod 01 04 07

01 04 09

otpadni pijesak i glina

01 04 10

otpad u obliku prašine i praha koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 11

otpad od prerade potaše i kamene soli koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 12

jalovina i drugi otpad od ispiranja i čišćenja minerala koji nisu navedeni pod 01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

otpad od rezanja i piljenja kamena koji nije naveden pod 01 04 07

01 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

01 05

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja

01 05 04

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava slatku vodu

01 05 05*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava ulja

01 05 06*

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržava opasne tvari

01 05 07

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržavaju barit i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

isplačni muljevi i ostali otpad od bušenja koji sadržavaju kloride i nisu navedeni pod 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02

OTPAD IZ POLJOPRIVREDE, VRTLARSTVA, PROIZVODNJE VODENIH KULTURA, ŠUMARSTVA, LOVA I RIBARSTVA, PRIPREMANJA HRANE I PRERADE

02 01

otpad iz poljoprivrede, vrtlarstva, proizvodnje vodenih kultura, šumarstva, lova i ribarstva

02 01 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 01 02

otpadna životinjska tkiva

02 01 03

otpadna biljna tkiva

02 01 04

otpadna plastika (osim ambalaže)

02 01 06

životinjske fekalije, urin i gnoj (uključujući onečišćenu slamu) te otpadne vode, koji se posebno skupljaju i obrađuju izvan mjesta njihova nastanka

02 01 07

otpad iz šumarstva

02 01 08*

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu koji sadržava opasne tvari

02 01 09

otpad od kemikalija koje se koriste u poljodjelstvu koji nije naveden pod 02 01 08

02 01 10

otpadni metal

02 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 02

otpad od pripremanja i prerade mesa, ribe i ostale hrane životinjskog podrijetla

02 02 01

muljevi od pranja i čišćenja

02 02 02

otpadna životinjska tkiva

02 02 03

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 02 04

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 03

otpad od pripremanja i prerade voća, povrća, žitarica, jestivih ulja, kakaa, kave, čaja i duhana; konzerviranja; proizvodnje kvasca i ekstrakta kvasca, pripremanja melase i fermentacije

02 03 01

muljevi od pranja, čišćenja, guljenja, centrifugiranja i separacije

02 03 02

otpad od sredstava za konzerviranje

02 03 03

otpad od ekstrakcije otapalom

02 03 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 03 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 04

otpad od proizvodnje šećera

02 04 01

zemlja od čišćenja i pranja repe

02 04 02

kalcij karbonat koji nije u skladu sa specifikacijom

02 04 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 05

otpad iz proizvodnje mljekarskih proizvoda

02 05 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 05 02

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 06

otpad iz pekarstva i slastičarstva

02 06 01

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 06 02

otpad od sredstava za konzerviranje

02 06 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

02 07

otpad nastao proizvodnjom alkoholnih i bezalkoholnih pića (osim kave, čaja i kakaa)

02 07 01

otpad od pranja, čišćenja i mehaničke obrade sirovina

02 07 02

otpad od destilacije alkohola

02 07 03

otpad od kemijske obrade

02 07 04

materijali neprikladni za potrošnju ili preradu

02 07 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

02 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

03

OTPAD OD PRERADE DRVA I PROIZVODNJE PLOČA I NAMJEŠTAJA, CELULOZE, PAPIRA I KARTONA

03 01

otpad od prerade drva i proizvodnje ploča i namještaja

03 01 01

otpadna kora i pluto

03 01 04*

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji sadržavaju opasne tvari

03 01 05

piljevina, strugotine, otpaci od rezanja drva, drvo, otpaci dasaka i furnira, koji nisu navedeni pod 03 01 04

03 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

03 02

otpad od zaštite drva

03 02 01*

nehalogenirana organska sredstva za zaštitu drva

03 02 02*

organoklorna sredstva za zaštitu drva

03 02 03*

organometalna sredstva za zaštitu drva

03 02 04*

anorganska sredstva za zaštitu drva

03 02 05*

ostala sredstva za zaštitu drva koja sadržavaju opasne tvari

03 02 99

sredstva za zaštitu drva koja nisu specificirana na drugi način

03 03

otpad od proizvodnje i prerade celuloze, papira i kartona

03 03 01

otpadna kora i drvo

03 03 02

muljevi od obrade sulfitnih lugova (od oporabe komponenti iz tekućine za kuhanje)

03 03 05

muljevi od obezbojenja kod recikliranja papira

03 03 07

mehanički izdvojeni škart od prerade otpadnog papira i kartona

03 03 08

otpad od sortiranja papira i kartona namijenjenih recikliranju

03 03 09

otpadni vapneni mulj

03 03 10

škart od vlakana, muljevi od vlakana, punila i premaza iz mehaničke separacije

03 03 11

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 03 03 10

03 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

04

OTPAD IZ KOŽARSKE, KRZNARSKE I TEKSTILNE INDUSTRIJE

04 01

otpad iz kožarske i krznarske industrije

04 01 01

otpad od uklanjanja potkožnog tkiva i razlaganja vapnom

04 01 02

otpad od krečenja sirove kože

04 01 03*

otpad od odmašćivanja koji sadržava otapala bez tekuće faze

04 01 04

tekućine od štavljenja koje sadržavaju krom

04 01 05

tekućine od štavljenja koje ne sadržavaju krom

04 01 06

muljevi, posebno od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka, koji sadržavaju krom

04 01 07

muljevi, posebno od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka, koji ne sadržavaju krom

04 01 08

otpadna štavljena koža (plava platna, strugotine, otpaci, prah od poliranja) koja sadržava krom

04 01 09

otpad od obrade i završne obrade

04 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

04 02

otpad iz tekstilne industrije

04 02 09

otpad od složenih (kompozitnih) materijala (impregnirani tekstil, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

organske tvari iz prirodnih proizvoda (npr. mast, vosak)

04 02 14*

otpad od završne obrade koji sadržava organska otapala

04 02 15

otpad od završne obrade koji nije naveden pod 04 02 14

04 02 16*

bojila i pigmenti, koji sadržavaju opasne tvari

04 02 17

bojila i pigmenti, koji nisu navedeni pod 04 02 16

04 02 19*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

04 02 20

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 04 02 19

04 02 21

otpad od neprerađenih tekstilnih vlakana

04 02 22

otpad od prerađenih tekstilnih vlakana

04 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05

OTPAD OD PRERADE NAFTE, PROČIŠĆIVANJA PRIRODNOG PLINA I PIROLITIČKE OBRADE UGLJENA

05 01

otpad od prerade nafte

05 01 02*

muljevi od odsoljavanja

05 01 03*

talozi s dna spremnika

05 01 04*

kiseli muljevi iz alkilacije

05 01 05*

razlivena nafta

05 01 06*

zauljeni muljevi od održavanja uređaja i opreme

05 01 07*

kiseli katrani

05 01 08*

ostali katrani

05 01 09*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

05 01 10

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 05 01 09

05 01 11*

otpad od čišćenja goriva lužinama

05 01 12*

ulja koja sadržavaju kiseline

05 01 13

muljevi od pripreme napojne vode za kotlove

05 01 14

otpad iz rashladnih stupova

05 01 15*

istrošena glina za filtraciju

05 01 16

otpad koji sadržava sumpor iz procesa odsumporavanja nafte

05 01 17

bitumen

05 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05 06

otpad od pirolitičke obrade ugljena

05 06 01*

kiseli katrani

05 06 03*

ostali katrani

05 06 04

otpad iz rashladnih stupova

05 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

05 07

otpad od pročišćavanja i transporta prirodnog plina

05 07 01*

otpad koji sadržava živu

05 07 02

otpad koji sadržava sumpor

05 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06

OTPAD IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

06 01

otpad od proizvodnje, formulacije, opskrbe i uporabe (PFOU) kiselina

06 01 01*

sumporna i sumporasta kiselina

06 01 02*

solna kiselina

06 01 03*

fluorovodična kiselina

06 01 04*

fosforna i fosforasta kiselina

06 01 05*

nitratna i nitritna kiselina

06 01 06*

ostale kiseline

06 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 02

otpad od PFOU lužina

06 02 01*

kalcijev hidroksid

06 02 03*

amonijev hidroksid

06 02 04*

natrijev i kalijev hidroksid

06 02 05*

ostale lužine

06 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 03

otpad od PFOU soli i njihovih otopina i metalnih oksida

06 03 11*

krute soli i otopine koje sadržavaju cijanide

06 03 13*

krute soli i otopine koje sadržavaju teške metale

06 03 14

krute soli i otopine koje nisu navedene pod 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

metalni oksidi koji sadržavaju teške metale

06 03 16

metalni oksidi koji nisu navedeni pod 06 03 15

06 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 04

otpad koji sadržava metale koji nije naveden pod 06 03

06 04 03*

otpad koji sadržava arsen

06 04 04*

otpad koji sadržava živu

06 04 05*

otpad koji sadržava ostale teške metale

06 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 05

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

06 05 02*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

06 05 03

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 06 05 02

06 06

otpad od PFOU kemikalija sa sumporom, kemijskih procesa sa sumporom i procesa odsumporavanja

06 06 02*

otpad koji sadržava opasne sulfide

06 06 03

otpad koji sadržava sulfide i koji nije naveden pod 06 06 02

06 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 07

otpad od PFOU halogena i kemijskih procesa s halogenima

06 07 01*

otpad od elektrolize koji sadržava azbest

06 07 02*

aktivni ugljen od proizvodnje klora

06 07 03*

mulj barijevog sulfata koji sadržava živu

06 07 04*

otopine i kiseline, npr. kontaktna kiselina

06 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 08

otpad od PFOU silicija i silicijevih spojeva

06 08 02*

otpad koji sadržava opasne klorosilane

06 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 09

otpad od PFOU kemikalija s fosforom i kemijskih procesa s fosforom

06 09 02

šljaka koja sadržava fosfor

06 09 03*

otpad od reakcija na bazi kalcija, koji sadržava opasne tvari ili je onečišćen opasnim tvarima

06 09 04

otpad od reakcija na bazi kalcija, koji nije naveden pod 06 09 03

06 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 10

otpad od PFOU kemikalija s dušikom, kemijskih procesa s dušikom i proizvodnje umjetnih gnojiva

06 10 02*

otpad koji sadržava opasne tvari

06 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 11

otpad iz proizvodnje anorganskih pigmenata i sredstava za bojenje

06 11 01

otpad iz kemijskih procesa na bazi kalcija iz proizvodnje titanovog dioksida

06 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

06 13

otpad iz anorganskih kemijskih procesa koji nije specificiran na drugi način

06 13 01*

anorganska sredstva za zaštitu bilja, sredstva za zaštitu drva i drugi biocidi

06 13 02*

istrošeni aktivni ugljen (osim 06 07 02)

06 13 03

ugljeno crnilo

06 13 04*

otpad iz prerade azbesta

06 13 05*

čađa

06 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07

OTPAD IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESA

07 01

otpad nastao proizvodnjom, formulacijom, opskrbom i uporabom (PFOU) osnovnih organskih kemikalija

07 01 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 01 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 01 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 01 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 01 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 01 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 01 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 01 11

07 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 02

otpad iz PFOU plastike, sintetske gume i umjetnih vlakana

07 02 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 02 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 02 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 02 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 02 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 02 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 02 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 02 11

07 02 13

otpadna plastika

07 02 14*

otpad od dodataka koji sadržava opasne tvari

07 02 15

otpad od dodataka koji nije naveden pod 07 02 14

07 02 16*

otpad koji sadržava opasne silikone

07 02 17

otpad koji sadržava silikone osim onog koji je naveden pod 07 02 16

07 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 03

otpad iz PFOU organskih boja i pigmenata (osim 06 11)

07 03 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 03 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 03 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 03 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 03 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 03 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 03 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 03 11

07 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 04

otpad iz PFOU organskih sredstava za zaštitu bilja (osim 02 01 08 i 02 01 09), zaštitu drva (osim 03 02) i drugih biocida

07 04 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 04 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 04 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 04 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 04 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 04 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 04 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 04 11

07 04 13*

kruti otpad koji sadržava opasne tvari

07 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 05

otpad iz PFOU farmaceutskih proizvoda

07 05 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 05 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 05 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 05 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 05 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 05 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 05 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 05 11

07 05 13*

kruti otpad koji sadržava opasne tvari

07 05 14

kruti otpad koji nije naveden pod 07 05 13

07 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 06

otpad iz PFOU masti, masnoće, sapuna, deterdženata, sredstava za dezinfekciju i kozmetike

07 06 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 06 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 06 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 06 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 06 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 06 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 06 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 06 11

07 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

07 07

otpad iz PFOU finih kemikalija i kemijskih proizvoda koji nisu specificirani na drugi način

07 07 01*

vodene tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 03*

organska halogenirana otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 04*

ostala organska otapala, tekućine za ispiranje i matični lugovi

07 07 07*

halogenirani talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 07 08*

ostali talozi od destilacija i ostaci reakcija

07 07 09*

halogenirani filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 07 10*

ostali filtarski kolači i istrošeni apsorbensi

07 07 11*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

07 07 12

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 07 07 11

07 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08

OTPAD NASTAO PROIZVODNJOM, FORMULACIJOM, OPSKRBOM I UPORABOM (PFOU) PREMAZA (BOJE, LAKOVI I STAKLASTI EMAJLI), LJEPILA, SREDSTAVA ZA BRTVLJENJE I TISKARSKIH BOJA

08 01

otpad iz PFOU i nastao uklanjanjem boja i lakova

08 01 11*

otpadne boje i lakovi koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 12

otpadne boje i lakovi koji nisu navedeni pod 08 01 11

08 01 13*

muljevi od boja ili lakova koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 14

muljevi od boja ili lakova koji nisu navedeni pod 08 01 13

08 01 15*

vodeni muljevi koji sadržavaju boje ili lakove koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 16

vodeni muljevi koji sadržavaju boje ili lakove koji nisu navedeni pod 08 01 15

08 01 17*

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 18

otpad od uklanjanja boja ili lakova koji nije naveden pod 08 01 17

08 01 19*

vodene suspenzije koje sadržavaju boje ili lakove koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 01 20

vodene suspenzije koje sadržavaju boje ili lakove, a koje nisu navedene pod 08 01 19

08 01 21*

otpad od sredstava za uklanjanje boja ili lakova

08 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 02

otpad iz PFOU drugih premaza (uključujući keramičke materijale)

08 02 01

otpadni prah za premazivanje

08 02 02

vodeni muljevi koji sadržavaju keramičke materijale

08 02 03

vodene suspenzije koje sadržavaju keramičke materijale

08 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 03

otpad iz PFOU tiskarskih boja

08 03 07

vodeni muljevi koji sadržavaju tiskarske boje

08 03 08

vodeni tekući otpad koji sadrži tiskarske boje

08 03 12*

otpadne tiskarske boje koje sadržavaju opasne tvari

08 03 13

otpadne tiskarske boje koje nisu navedene pod 08 03 12

08 03 14*

muljevi od tiskarskih boja koji sadržavaju opasne tvari

08 03 15

muljevi od tiskarskih boja koji nisu navedeni pod 08 03 14

08 03 16*

otpadne otopine za graviranje

08 03 17*

otpadni tiskarski toneri koji sadržavaju opasne tvari

08 03 18

otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17

08 03 19*

disperzivno ulje

08 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 04

otpad nastao iz PFOU ljepila i sredstava za brtvljenje (uključujući vodonepropusne proizvode)

08 04 09*

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 10

otpadna ljepila i sredstva za brtvljenje koja nisu navedena pod 08 04 09

08 04 11*

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 12

muljevi od ljepila i sredstava za brtvljenje koji nisu navedeni pod 08 04 11

08 04 13*

vodeni muljevi koji sadržavaju ljepila ili sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 14

vodeni muljevi koji sadržavaju ljepila ili sredstva za brtvljenje, a koji nisu navedeni pod 08 04 13

08 04 15*

vodeni tekući otpad koji sadržava ljepila ili sredstva za brtvljenje koja sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari

08 04 16

vodeni tekući otpad koji sadržava ljepila ili sredstva za brtvljenje koji nije naveden pod 08 04 15

08 04 17*

kolofonij ulje

08 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

08 05

otpad koji nije specificiran na drugi način u 08

08 05 01*

otpadni izocijanati

09

OTPAD IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE

09 01

otpad iz fotografske industrije

09 01 01*

razvijači i aktivatori na bazi vode

09 01 02*

razvijači za offset ploče na bazi vode

09 01 03*

razvijači na bazi otapala

09 01 04*

otopine za fiksiranje

09 01 05*

otopine za izbjeljivanje i otopine za izbjeljivanje i fiksiranje

09 01 06*

otpad koji sadržava srebro, a potječe od obrade fotografskog otpada na mjestu njegova nastanka

09 01 07

fotografski film i papir, koji sadrže srebro ili spojeve srebra

09 01 08

fotografski film i papir koji ne sadrže srebro ili spojeve srebra

09 01 10

fotografski aparati za jednokratnu uporabu bez baterija

09 01 11*

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadržavaju baterije navedene pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03

09 01 12

fotografski aparati za jednokratnu uporabu koji sadržavaju baterije, a koji nisu navedeni pod 09 01 11

09 01 13*

vodeni tekući otpad od regeneracije srebra na mjestu nastanka, koji nije naveden pod 09 01 06

09 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

10 01

otpad iz elektrana i ostalih postrojenja za sagorijevanje (osim 19)

10 01 01

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04)

10 01 02

lebdeći pepeo od izgaranja ugljena

10 01 03

lebdeći pepeo od izgaranja treseta i neobrađenog drva

10 01 04*

lebdeći pepeo od izgaranja ulja i prašina iz kotla

10 01 05

kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 07

muljeviti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 09*

sumporna kiselina

10 01 13*

lebdeći pepeo od emulgiranih ugljikovodika koji se koriste kao gorivo

10 01 14*

šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja koje sadrže opasne tvari

10 01 15

pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja koji nisu navedeni pod 10 01 14

10 01 16*

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadržava opasne tvari

10 01 17

lebdeći pepeo od suspaljivanja koji nije naveden pod 10 01 16

10 01 18*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadržava opasne tvari

10 01 19

otpad od pročišćavanja plinova koji nije naveden pod 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

10 01 21

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 10 01 20

10 01 22*

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji sadržavaju opasne tvari

10 01 23

vodeni muljevi od čišćenja kotla koji nisu navedeni pod 10 01 22

10 01 24

pijesci iz fluidiziranog sloja

10 01 25

otpad od skladištenja i pripreme goriva u elektranama koje rade na ugljen

10 01 26

otpad od obrade rashladne vode

10 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 02

otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 01

otpad od prerade šljake

10 02 02

neprerađena šljaka

10 02 07*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 02 08

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 02 07

10 02 10

ogorine

10 02 11*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 02 12

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 02 11

10 02 13*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 02 14

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 02 13

10 02 15

ostali muljevi i filtarski kolači

10 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 03

otpad iz termičke metalurgije aluminija

10 03 02

istrošene anode

10 03 04*

šljaka iz primarne proizvodnje

10 03 05

otpadna glinica

10 03 08*

šljaka iz sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 03 09*

crna drozga iz sekundarne proizvodnje

10 03 15*

plivajuća pjena koja je zapaljiva ili koja u dodiru s vodom ispušta zapaljive plinove u opasnim količinama

10 03 16

plivajuća pjena koja nije navedena pod 10 03 15

10 03 17*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava katran

10 03 18

otpad iz proizvodnje anoda koji sadrži ugljik i koji nije naveden pod 10 03 17

10 03 19*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 03 20

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 03 19

10 03 21*

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje sadržavaju opasne tvari

10 03 22

ostale čestice i prašina (uključujući prašinu iz kugličnog mlina) koje nisu navedene pod 10 03 21

10 03 23*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 03 24

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 03 23

10 03 25*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 03 26

muljevi i filtarski kolači od obrade plina koji nisu navedeni pod 10 03 25

10 03 27*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 03 28

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 03 27

10 03 29*

otpad od obrade šljake koja sadržava soli i obrade crne drozge, koji sadržava opasne tvari

10 03 30

otpad od obrade šljake koja sadržava soli i obrade crne drozge, koji nije naveden pod 10 03 29

10 03 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 04

otpad iz termičke metalurgije olova

10 04 01*

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02*

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 03*

kalcijev arsenat

10 04 04*

prašina iz dimnih plinova

10 04 05*

ostale čestice i prašina

10 04 06*

kruti otpad od obrade plinova

10 04 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 04 09*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 04 10

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 04 09

10 04 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 05

otpad iz termičke metalurgije cinka

10 05 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 05 03*

prašina iz dimnih plinova

10 05 04

ostale čestice i prašina

10 05 05*

kruti otpad od obrade plinova

10 05 06*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 05 08*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 05 09

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 05 08

10 05 10*

drozga i plivajuća pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

10 05 11

drozga i plutajuća pjena koje nisu navedene pod 10 05 10

10 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 06

otpad iz termičke metalurgije bakra

10 06 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 02

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 06 03*

prašina iz dimnih plinova

10 06 04

ostale čestice i prašina

10 06 06*

kruti otpad od obrade plinova

10 06 07*

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 06 09*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 06 10

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 06 09

10 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 07

otpad iz termičke obrade srebra, zlata i platine

10 07 01

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 02

drozga i plutajuća pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 07 03

kruti otpad od obrade plinova

10 07 04

ostale čestice i prašina

10 07 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 07 07*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 07 08

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 07 07

10 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 08

otpad iz termičke obrade ostalih obojenih metala

10 08 04

čestice i prašina

10 08 08*

šljaka iz primarne i sekundarne proizvodnje koja sadržava soli

10 08 09

ostala šljaka

10 08 10*

drozga i plivajuća pjena koje su zapaljive ili koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove u opasnim količinama

10 08 11

drozga i plutajuća pjena koje nisu navedene pod 10 08 10

10 08 12*

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava katran

10 08 13

otpad iz proizvodnje anoda koji sadržava ugljik i koji nije naveden pod 10 08 12

10 08 14

otpadne anode

10 08 15*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 08 16

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 08 15

10 08 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 08 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 08 17

10 08 19*

otpad od obrade rashladnih voda koji sadržava ulje

10 08 20

otpad od obrade rashladnih voda koji nije naveden pod 10 08 19

10 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 09

otpad od lijevanja željeznih komada

10 09 03

šljaka iz visoke peći

10 09 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 09 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05

10 09 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 09 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 09 07

10 09 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 09 10

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 09 09

10 09 11*

ostale čestice koje sadržavaju opasne tvari

10 09 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 09 11

10 09 13*

otpadna veziva koja sadržavaju opasne tvari

10 09 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 09 13

10 09 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadržavaju opasne tvari

10 09 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 09 15

10 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 10

otpad od lijevanja obojenih metala

10 10 03

šljaka iz visoke peći

10 10 05*

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 10 06

nekorišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 10 05

10 10 07*

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji sadržavaju opasne tvari

10 10 08

korišteni ljevački pijesak i kalupi koji nisu navedeni pod 10 10 07

10 10 09*

prašina iz dimnih plinova koja sadržava opasne tvari

10 10 10

prašina iz dimnog plina koja nije navedena pod 10 10 09

10 10 11*

ostale čestice koje sadržavaju opasne tvari

10 10 12

ostale čestice koje nisu navedene pod 10 10 11

10 10 13*

otpadna veziva koja sadržavaju opasne tvari

10 10 14

otpadna veziva koja nisu navedena pod 10 10 13

10 10 15*

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja sadržavaju opasne tvari

10 10 16

otpadna sredstva za otkrivanje pukotina koja nisu navedena pod 10 10 15

10 10 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 11

otpad od proizvodnje stakla i proizvoda od stakla

10 11 03

otpadni vlaknasti materijali na bazi stakla

10 11 05

čestice i prašina

10 11 09*

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade koji sadržava opasne tvari

10 11 10

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade koji nije naveden pod 10 11 09

10 11 11*

otpadno staklo u malim česticama i stakleni prah koji sadržavaju teške metale (npr. iz katodnih cijevi)

10 11 12

otpadno staklo koje nije navedeno pod 10 11 11

10 11 13*

mulj od poliranja i brušenja stakla koji sadržava opasne tvari

10 11 14

mulj od poliranja i brušenja stakla koji nije naveden pod 10 11 13

10 11 15*

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji sadržava opasne tvari

10 11 16

kruti otpad od obrade dimnih plinova koji nije naveden pod 10 11 15

10 11 17*

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova koji sadržavaju opasne tvari

10 11 18

muljevi i filtarski kolači od obrade dimnih plinova, koji nisu navedeni pod 10 11 17

10 11 19*

kruti otpad od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržava opasne tvari

10 11 20

kruti otpad od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nije naveden pod 10 11 19

10 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 12

otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala

10 12 01

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade

10 12 03

čestice i prašina

10 12 05

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 12 06

odbačeni kalupi

10 12 08

otpad od keramike, cigli, pločica i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)

10 12 09*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 12 10

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 12 09

10 12 11*

otpad od glaziranja koji sadržava teške metale

10 12 12

otpad od glaziranja koji nije naveden pod 10 12 11

10 12 13

mulj od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka

10 12 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 13

otpad od proizvodnje cementa, vapna i gipsa te predmeti i proizvodi dobiveni od njih

10 13 01

otpad od pripravka mješavine prije toplinske obrade

10 13 04

otpad od kalciniranja i hidratizacije vapna

10 13 06

čestice i prašina (osim 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

muljevi i filtarski kolači od obrade plinova

10 13 09*

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji sadržava azbest

10 13 10

otpad iz proizvodnje azbestnog cementa koji nije naveden pod 10 13 09

10 13 11

otpad od kompozitnih materijala na bazi cementa koji nije naveden pod 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

kruti otpad od obrade plinova koji sadržava opasne tvari

10 13 13

kruti otpad od obrade plinova koji nije naveden pod 10 13 12

10 13 14

otpadni beton i betonski mulj

10 13 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

10 14

otpad iz krematorija

10 14 01*

otpad od pročišćavanja plinova koji sadržava živu

11

OTPAD OD KEMIJSKE POVRŠINSKE OBRADE I ZAŠTITE METALA I DRUGIH MATERIJALA; HIDROMETALURGIJE OBOJENIH METALA

11 01

otpad od kemijske površinske obrade i zaštite metala i drugih materijala (npr. galvanskih postupaka, postupaka pocinčavanja, dekapiranja, jetkanja, fosfatiranja, alkalnog odmašćivanja, anodiziranja)

11 01 05*

kiseline za dekapiranje

11 01 06*

kiseline koje nisu specificirane na drugi način

11 01 07*

lužine za dekapiranje

11 01 08*

muljevi od fosfatiranja

11 01 09*

muljevi i filtarski kolači, koji sadržavaju opasne tvari

11 01 10

muljevi i filtarski kolači koji nisu navedeni pod 11 01 09

11 01 11*

vodene tekućine za ispiranje koje sadržavaju opasne tvari

11 01 12

vodene tekućine za ispiranje koje nisu navedene pod 11 01 11

11 01 13*

otpad od odmašćivanja koji sadržava opasne tvari

11 01 14

otpad od odmašćivanja koji nije naveden pod 11 01 13

11 01 15*

eluati i muljevi iz membranskih sustava ili sustava ionskih izmjenjivača, koji sadrže opasne tvari

11 01 16*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

11 01 98*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

11 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11 02

otpad iz postupaka hidrometalurgije obojenih metala

11 02 02*

muljevi od hidrometalurgije cinka (uključujući jarozit, getit)

11 02 03

otpad iz proizvodnje anoda za elektrolitičke procese u vodenom mediju

11 02 05*

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra koji sadrži opasne tvari

11 02 06

otpad iz procesa hidrometalurgije bakra koji nije naveden pod 11 02 05

11 02 07*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

11 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

11 03

muljevi i krute tvari od postupaka temperiranja

11 03 01*

otpad koji sadržava cijanide

11 03 02*

ostali otpad

11 05

otpad iz galvanizacijskih procesa pri povišenoj temperaturi

11 05 01

tvrdi cink

11 05 02

cinkov pepeo

11 05 03*

kruti otpad od obrade plinova

11 05 04*

iscrpljena kupka

11 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

12

OTPAD OD OBLIKOVANJA I FIZIČKE I MEHANIČKE POVRŠINSKE OBRADE METALA I PLASTIKE

12 01

otpad od oblikovanja i fizičke i mehaničke površinske obrade metala i plastike

12 01 01

strugotine i otpiljci koji sadržavaju željezo

12 01 02

prašina i čestice koje sadržavaju željezo

12 01 03

strugotine i otpiljci obojenih metala

12 01 04

prašina i čestice obojenih metala

12 01 05

strugotine i otpiljci od plastike

12 01 06*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja sadržavaju halogene (osim emulzija i otopina)

12 01 07*

strojna ulja na mineralnoj bazi koja ne sadržavaju halogene (osim emulzija i otopina)

12 01 08*

emulzije i otopine za strojnu obradu koje sadržavaju halogene

12 01 09*

emulzije i otopine za strojnu obradu koje ne sadržavaju halogene

12 01 10*

sintetska ulja za strojnu obradu

12 01 12*

istrošeni voskovi i masti

12 01 13

otpad od zavarivanja

12 01 14*

muljevi od strojne obrade koji sadržavaju opasne tvari

12 01 15

muljevi od strojne obrade koji nisu navedeni pod 12 01 14

12 01 16*

otpad od pjeskarenja koji sadržava opasne tvari

12 01 17

otpadni materijal od pjeskarenja koji nije naveden pod 12 01 16

12 01 18*

metalni mulj (mulj od brušenja, vlačnog glačanja i poliranja) koji sadržava ulje

12 01 19*

biološki lako razgradivo strojno ulje

12 01 20*

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji sadrže opasne tvari

12 01 21

istrošena brusna tijela i brusni materijali, koji nisu navedeni pod 12 01 20

12 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

12 03

otpad od postupaka odmašćivanja vodom i parom (osim 11)

12 03 01*

vodene tekućine za ispiranje

12 03 02*

otpad od odmašćivanja parom

13

OTPADNA ULJA I OTPADNA TEKUĆA GORIVA (osim jestivih ulja i onih iz poglavlja 05, 12 i 19)

13 01

otpadna hidraulična ulja

13 01 01*

hidraulična ulja koja sadrže PCB-ove

13 01 04*

klorirane emulzije

13 01 05*

neklorirane emulzije

13 01 09*

klorirana hidraulička ulja na bazi minerala

13 01 10*

neklorirana hidraulička ulja na bazi minerala

13 01 11*

sintetska hidraulička ulja

13 01 12*

biološki lako razgradiva hidraulička ulja

13 01 13*

ostala hidraulička ulja

13 02

otpadna ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 04*

klorirana ulja na bazi minerala za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 05*

neklorirana ulja na bazi minerala za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 06*

sintetska ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 07*

biološki lako razgradiva ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 02 08*

ostala ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

13 03

otpadna izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 01*

izolacijska ulja ili ulja za prijenos topline koja sadrže PCB-ove

13 03 06*

klorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala, koja nisu navedena pod 13 03 01

13 03 07*

neklorirana izolacijska ulja i ulja za prijenos topline na bazi minerala

13 03 08*

sintetska izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 09*

biološki lako razgradiva izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 03 10*

ostala izolacijska ulja i ulja za prijenos topline

13 04

kaljužna ulja

13 04 01*

kaljužna ulja iz riječnih plovila

13 04 02*

kaljužna ulja iz odvodnih kanala u pristaništima

13 04 03*

kaljužna ulja iz drugih plovila

13 05

sadržaj separatora ulja i vode

13 05 01*

krute tvari iz pješčanih komora i separatora ulja i vode

13 05 02*

muljevi iz separatora ulja i vode

13 05 03*

muljevi iz hvatača ulja

13 05 06*

ulje iz separatora ulja i vode

13 05 07*

zauljena voda iz separatora ulja i vode

13 05 08*

mješavine otpada iz pješčanih komora i separatora ulja i vode

13 07

otpad tekućih goriva

13 07 01*

loživo ulje i dizel

13 07 02*

benzin

13 07 03*

ostala goriva (uključujući mješavine)

13 08

uljni otpad koji nije specificiran na drugi način

13 08 01*

muljevi ili emulzije iz desalinizatora

13 08 02*

ostale emulzije

13 08 99*

otpad koji nije specificiran na drugi način

14

OTPADNA ORGANSKA OTAPALA, RASHLADNI I POTISNI MEDIJI (osim 07 i 08)

14 06

otpadna organska otapala, rashladna sredstva i sredstva za pjenjenje/potiskivanje aerosola

14 06 01*

klorofluorougljici, HCFC, HFC

14 06 02*

ostala halogenirana otapala i mješavine otapala

14 06 03*

ostala otapala i mješavine otapala

14 06 04*

muljevi ili kruti otpad koji sadržavaju halogenirana otapala

14 06 05*

muljevi ili kruti otpad koji sadržavaju ostala otapala

15

AMBALAŽNI OTPAD; APSORBENSI, TKANINE ZA BRISANJE, FILTARSKI MATERIJALI I ZAŠTITNA ODJEĆA KOJA NIJE DRUGDJE SPECIFICIRANA

15 01

ambalaža (uključujući odvojeno prikupljen komunalni ambalažni otpad)

15 01 01

ambalaža od papira i kartona

15 01 02

ambalaža od plastike

15 01 03

ambalaža od drva

15 01 04

ambalaža od metala

15 01 05

višeslojna (kompozitna) ambalaža

15 01 06

miješana ambalaža

15 01 07

staklena ambalaža

15 01 09

tekstilna ambalaža

15 01 10*

ambalaža koja sadržava ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11*

metalna ambalaža koja sadržava opasnu krutu poroznu matricu (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

15 02

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje i zaštitna odjeća

15 02 02*

apsorbensi, filtarski materijali (uključujući filtere za ulje koji nisu specificirani na drugi način), tkanine i sredstva za brisanje te zaštitna odjeća, onečišćeni opasnim tvarima

15 02 03

apsorbensi, filtarski materijali, tkanine za brisanje te zaštitna odjeća, koji nisu navedeni pod 15 02 02

16

OTPAD KOJI NIJE SPECIFICIRAN DRUGDJE NA POPISU

16 01

dotrajala vozila različitih prijevoznih sredstava (uključujući tešku mehanizaciju) i otpad od rastavljanja dotrajalih vozila i održavanja vozila (osim 13, 14, 16 06 i 16 08)

16 01 03

istrošene gume

16 01 04*

dotrajala vozila

16 01 06

dotrajala vozila koja ne sadržavaju tekućine ni druge opasne komponente

16 01 07*

filtri za ulje

16 01 08*

komponente koje sadržavaju živu

16 01 09*

komponente koje sadržavaju PCB-ove

16 01 10*

eksplozivne komponente (npr. zračni jastuci)

16 01 11*

kočne obloge koje sadržavaju azbest

16 01 12

kočne obloge koje nisu navedene pod 16 01 11

16 01 13*

tekućine za kočnice

16 01 14*

antifriz tekućine koje sadržavaju opasne tvari

16 01 15

antifriz tekućine koje nisu navedene pod 16 01 14

16 01 16

spremnici za tekući plin

16 01 17

željezni metali

16 01 18

obojeni metali

16 01 19

plastika

16 01 20

staklo

16 01 21*

opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

komponente koje nisu specificirane na drugi način

16 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

16 02

otpad od električne i elektroničke opreme

16 02 09*

transformatori i kondenzatori koji sadržavaju PCB-ove

16 02 10*

odbačena oprema koja sadržava PCB-ove ili je onečišćena njima, a nije navedena pod 16 02 09

16 02 11*

odbačena oprema koja sadržava klorofluorougljike, HCFC, HFC

16 02 12*

odbačena oprema koja sadržava slobodni azbest

16 02 13*

odbačena oprema koja sadržava opasne komponente (3) koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

odbačena oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15*

opasne komponente izvađene iz odbačene opreme

16 02 16

komponente izvađene iz odbačene opreme koje nisu navedene pod 16 02 15

16 03

serije koje ne udovoljavaju specifikaciji i nekorišteni proizvodi

16 03 03*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

16 03 04

anorganski otpad koji nije naveden pod 16 03 03

16 03 05*

organski otpad koji sadržava opasne tvari

16 03 06

organski otpad koji nije naveden pod 16 03 05

16 03 07*

metalna živa

16 04

otpad od eksplozivnih sredstava

16 04 01*

otpadno streljivo

16 04 02*

pirotehnički otpad

16 04 03*

ostali otpad od eksplozivnih sredstava

16 05

plinovi u posudama pod tlakom i odbačene kemikalije

16 05 04*

plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadržavaju opasne tvari

16 05 05

plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04

16 05 06*

laboratorijske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju, uključujući mješavine laboratorijskih kemikalija

16 05 07*

odbačene anorganske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

16 05 08*

odbačene organske kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

16 05 09

odbačene kemikalije koje nisu navedene pod 16 05 06, 16 05 07 ili 16 05 08

16 06

baterije i akumulatori

16 06 01*

olovne baterije

16 06 02*

nikal-kadmij baterije

16 06 03*

baterije koje sadržavaju živu

16 06 04

alkalne baterije (osim 16 06 03)

16 06 05

ostale baterije i akumulatori

16 06 06*

odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora

16 07

otpad nastao čišćenjem spremnika za transport i skladištenje i bačava (osim 05 i 13)

16 07 08*

otpad koji sadržava ulja

16 07 09*

otpad koji sadržava druge opasne tvari

16 07 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

16 08

istrošeni katalizatori

16 08 01

istrošeni katalizatori koji sadržavaju zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ili platinu (osim 16 08 07)

16 08 02*

istrošeni katalizatori koji sadržavaju opasne prijelazne metale ili opasne spojeve prijelaznih metala

16 08 03

istrošeni katalizatori koji sadržavaju prijelazne metale ili spojeve prijelaznih metala, a koji nisu specificirani na drugi način

16 08 04

istrošeni tekući katalizatori za katalitičko krekiranje (osim 16 08 07)

16 08 05*

istrošeni katalizatori koji sadržavaju fosfornu kiselinu

16 08 06*

istrošene tekućine korištene kao katalizatori

16 08 07*

istrošeni katalizatori onečišćeni opasnim tvarima

16 09

oksidansi

16 09 01*

permanganati, na primjer kalijev permanganat

16 09 02*

kromati, na primjer kalijev kromat, kalijev ili natrijev dikromat

16 09 03*

peroksidi, na primjer vodikov peroksid

16 09 04*

oksidansi koji nisu specificirani na drugi način

16 10

vodeni tekući otpad za obradu izvan mjesta nastanka

16 10 01*

vodeni tekući otpad koji sadržava opasne tvari

16 10 02

vodeni tekući otpad koji nije naveden pod 16 10 01

16 10 03*

vodeni koncentrati koji sadržavaju opasne tvari

16 10 04

vodeni koncentrati koji nisu navedeni pod 16 10 03

16 11

otpad od obloga i vatrostalnih materijala

16 11 01*

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječu iz metalurških postupaka koji sadržavaju opasne tvari

16 11 02

obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječu iz metalurških postupaka i nisu navedeni pod 16 11 01

16 11 03*

ostale obloge i vatrostalni otpad koji potječu iz metalurških postupaka koji sadržavaju opasne tvari

16 11 04

ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji nisu navedeni pod 16 11 03

16 11 05*

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji sadržavaju opasne tvari

16 11 06

obloge i vatrostalni otpad iz nemetalurških procesa, koji nije naveden pod 16 11 05

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA (UKLJUČUJUĆI OTPAD OD ISKAPANJA ONEČIŠĆENOG TLA)

17 01

beton, cigle, pločice i keramika

17 01 01

beton

17 01 02

cigle

17 01 03

pločice i keramika

17 01 06*

mješavine ili odvojene frakcije betona, cigle, pločica i keramike, koje sadržavaju opasne tvari

17 01 07

mješavine betona, cigle, pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06

17 02

drvo, staklo i plastika

17 02 01

drvo

17 02 02

staklo

17 02 03

plastika

17 02 04*

staklo, plastika i drvo koji sadržavaju opasne tvari ili su onečišćeni opasnim tvarima

17 03

bitumenozne smjese, ugljeni katran i proizvodi koji sadržavaju katran

17 03 01*

mješavine bitumena koje sadržavaju ugljeni katran

17 03 02

mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01

17 03 03*

ugljeni katran i proizvodi koji sadržavaju katran

17 04

metali (uključujući njihove legure)

17 04 01

bakar, bronca, mjed

17 04 02

aluminij

17 04 03

olovo

17 04 04

cink

17 04 05

željezo i čelik

17 04 06

kositar

17 04 07

miješani metali

17 04 09*

metalni otpad onečišćen opasnim tvarima

17 04 10*

kablovi koji sadržavaju ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari

17 04 11

kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10

17 05

zemlja (uključujući iskope tla s kontaminiranih lokacija), kamenje i mulj od jaružanja

17 05 03*

zemlja i kamenje koji sadržavaju opasne tvari

17 05 04

zemlja i kamenje, osim onih koji su navedeni pod 17 05 03

17 05 05*

mulj od jaružanja koji sadržava opasne tvari

17 05 06

mulj od jaružanja koji nije naveden pod 17 05 05

17 05 07*

željeznički tucanik koji sadržava opasne tvari

17 05 08

željeznički tucanik koji nije naveden pod 17 05 07

17 06

izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadržavaju azbest

17 06 01*

izolacijski materijali koji sadržavaju azbest

17 06 03*

ostali izolacijski materijali, koji se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

17 06 04

izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05

građevinski materijali koji sadržavaju azbest

17 08

građevinski materijal na bazi gipsa

17 08 01*

građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02

građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01

17 09

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja

17 09 01*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava živu

17 09 02*

građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadržava PCB (na primjer sredstva za brtvljenje koja sadržavaju PCB, podne obloge na bazi smola koje sadržavaju PCB, izolirajući elementi ostakljenja koji sadržavaju PCB, kondenzatori koji sadržavaju PCB)

17 09 03*

ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata (uključujući miješani otpad), koji sadržava opasne tvari

17 09 04

miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18

OTPAD KOJI NASTAJE KOD ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI ILI ŽIVOTINJA I/ILI SRODNIH ISTRAŽIVANJA (osim otpada iz kuhinja i restorana koji ne potječe iz neposredne zdravstvene zaštite)

18 01

otpad od porodništva, dijagnoze, liječenja ili prevencije bolesti kod ljudi

18 01 01

oštri predmeti (osim 18 01 03)

18 01 02

dijelovi tijela i organi, uključujući vrećice i konzerviranu krv (osim 18 01 03)

18 01 03*

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 01 04

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje ne mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije (npr. zavoji, gips, posteljina, odjeća za jednokratnu upotrebu, pelene)

18 01 06*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

18 01 07

kemikalije koje nisu navedene pod 18 01 06

18 01 08*

citotoksici i citostatici

18 01 09

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 01 08

18 01 10*

amalgamski otpad iz stomatološke zaštite

18 02

otpad od istraživanja, dijagnoze, liječenja ili prevencije bolesti u životinja

18 02 01

oštri predmeti (osim 18 02 02)

18 02 02*

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 02 03

otpad čije prikupljanje i zbrinjavanje ne mora zadovoljavati posebne uvjete radi prevencije infekcije

18 02 05*

kemikalije koje se sastoje od opasnih tvari ili ih sadržavaju

18 02 06

kemikalije koje nisu navedene pod 18 02 05

18 02 07*

citotoksici i citostatici

18 02 08

lijekovi koji nisu navedeni pod 18 02 07

19

OTPAD IZ POSTROJENJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, POSTROJENJA ZA PROČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA IZVAN MJESTA NJIHOVOG NASTANKA I PRIPREME VODE ZA PIĆE I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

19 01

otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 02

željezni materijali izdvojeni iz pepela s ložišta

19 01 05*

filtarski kolači od obrade plinova

19 01 06*

vodeni tekući otpad od obrade plinova i drugi vodeni tekući otpad

19 01 07*

kruti otpad od obrade plinova

19 01 10*

istrošeni aktivni ugljen od obrade dimnih plinova

19 01 11*

pepeo s ložišta i šljaka koji sadržavaju opasne tvari

19 01 12

pepeo s ložišta i šljaka koji nisu navedeni pod 19 01 11

19 01 13*

lebdeći pepeo koji sadržava opasne tvari

19 01 14

lebdeći pepeo koji nije naveden pod 19 01 13

19 01 15*

prašina iz kotlova koja sadržava opasne tvari

19 01 16

prašina iz kotlova koja nije navedena pod 19 01 15

19 01 17*

otpad od pirolize koji sadržava opasne tvari

19 01 18

otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17

19 01 19

pijesci iz fluidiziranog sloja

19 01 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 02

otpad od fizičko/kemijskih obrada otpada (uključujući uklanjanje kroma, cijanida, neutralizaciju)

19 02 03

prethodno izmiješani otpad koji se sastoji samo od neopasnog otpada

19 02 04*

prethodno izmiješani otpad koji se sastoji od najmanje jedne vrste opasnog otpada

19 02 05*

muljevi od fizikalno-kemijske obrade koji sadržavaju opasne tvari

19 02 06

muljevi od fizičko/kemijske obrade koji nisu navedeni pod 19 02 05

19 02 07*

ulja i koncentrati iz separacije

19 02 08*

tekući zapaljivi otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 09*

kruti zapaljivi otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 10

zapaljivi otpad koji nije naveden pod 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11*

ostali otpad koji sadržava opasne tvari

19 02 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 03

stabilizirani/solidificirani otpad

19 03 04*

otpad označen kao opasan, djelomično stabiliziran, koji nije naveden pod 19 03 08

19 03 05

stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04

19 03 06*

solidificirani otpad koji je označen kao opasan

19 03 07

solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06

19 03 08*

djelomično stabilizirana živa

19 04

vitrificirani otpad i otpad od vitrifikacije

19 04 01

vitrificirani otpad

19 04 02*

lebdeći pepeo i ostali otpad od obrade dimnih plinova

19 04 03*

nevitrificirana čvrsta faza

19 04 04

vodeni tekući otpad od temperiranja vitrificiranog otpada

19 05

otpad od aerobne obrade krutog otpada

19 05 01

nekompostirana frakcija komunalnog i sličnog otpada

19 05 02

nekompostirana frakcija životinjskog i biljnog otpada

19 05 03

kompost koji nije u skladu sa specifikacijom

19 05 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 06

otpad od anaerobne obrade otpada

19 06 03

matičnica od anaerobne obrade komunalnog otpada

19 06 04

proizvod digestije od anaerobne obrade komunalnog otpada

19 06 05

matičnica od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

19 06 06

proizvod digestije od anaerobne obrade životinjskog i biljnog otpada

19 06 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 07

procjedne vode s odlagališta otpada

19 07 02*

procjedne vode s odlagališta otpada koje sadržavaju opasne tvari

19 07 03

procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02

19 08

otpad iz postrojenja za obradu otpadnih voda koji nije specificiran na drugi način

19 08 01

ostaci na sitima/rešetima

19 08 02

otpad iz pjeskolova

19 08 05

muljevi od obrade komunalnih otpadnih voda

19 08 06*

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

19 08 07*

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

19 08 08*

otpad iz membranskih sustava koji sadržava teške metale

19 08 09

mješavine masti i ulja iz separatora ulja i vode koje sadržavaju samo jestivo ulje i masnoće

19 08 10*

mješavine masti i ulja iz separatora ulja i vode koje nisu navedene pod 19 08 09

19 08 11*

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 08 12

muljevi iz biološke obrade industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 11

19 08 13*

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 08 14

muljevi iz ostalih obrada industrijskih otpadnih voda koji nisu navedeni pod 19 08 13

19 08 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 09

otpad od pripreme vode za piće ili vode za industrijske svrhe

19 09 01

kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja

19 09 02

muljevi od bistrenja voda

19 09 03

muljevi od dekarbonizacije

19 09 04

istrošeni aktivni ugljen

19 09 05

zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača

19 09 06

otopine i muljevi od regeneracije ionskih izmjenjivača

19 09 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 10

otpad od usitnjavanja otpada koji sadržava metale

19 10 01

otpad od željeza i čelika

19 10 02

otpad od obojenih metala

19 10 03*

laka frakcija i prašina koje sadržavaju opasne tvari

19 10 04

laka frakcija i prašina koje nisu navedene pod 19 10 03

19 10 05*

ostale frakcije koje sadržavaju opasne tvari

19 10 06

ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05

19 11

otpad od regeneracije ulja

19 11 01*

istrošene gline za filtraciju

19 11 02*

kiseli katrani

19 11 03*

vodeni tekući otpad

19 11 04*

otpad od pročišćavanja goriva lužinama

19 11 05*

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji sadržavaju opasne tvari

19 11 06

muljevi od obrade otpadnih voda na mjestu njihova nastanka koji nisu navedeni pod 19 11 05

19 11 07*

otpad od pročišćavanja dimnih plinova

19 11 99

otpad koji nije specificiran na drugi način

19 12

otpad od mehaničke obrade otpada (npr. izdvajanja, drobljenja, kompaktiranja, peletiziranja) koji nije specificiran na drugi način

19 12 01

papir i karton

19 12 02

željezni metali

19 12 03

obojeni metali

19 12 04

plastika i guma

19 12 05

staklo

19 12 06*

drvo koje sadržava opasne tvari

19 12 07

drvo koje nije navedeno pod 19 12 06

19 12 08

tekstil

19 12 09

minerali (npr. pijesak, kamenje)

19 12 10

zapaljivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)

19 12 11*

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji sadržava opasne tvari

19 12 12

ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11

19 13

otpad od sanacije tla i podzemnih voda

19 13 01*

kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji sadržava opasne tvari

19 13 02

kruti otpad nastao pri sanaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01

19 13 03*

muljevi nastali pri sanaciji tla koji sadržavaju opasne tvari

19 13 04

muljevi nastali pri sanaciji tla koji nisu navedeni pod 19 13 03

19 13 05*

muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji sadržavaju opasne tvari

19 13 06

muljevi nastali pri sanaciji podzemnih voda koji nisu navedeni pod 19 13 05

19 13 07*

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji sadrže opasne tvari

19 13 08

vodeni tekući otpad i vodeni koncentrati nastali pri sanaciji podzemnih voda, koji nisu navedeni pod 19 13 07

20

KOMUNALNI OTPAD (OTPAD IZ DOMAĆINSTVA I SLIČAN OTPAD IZ TRGOVINE, INDUSTRIJE I INSTITUCIJA) UKLJUČUJUĆI I ODVOJENO SAKUPLJENE FRAKCIJE

20 01

odvojeno sakupljene frakcije (osim 15 01)

20 01 01

papir i karton

20 01 02

staklo

20 01 08

biorazgradivi otpad iz kuhinja i iz kantina

20 01 10

odjeća

20 01 11

tekstil

20 01 13*

otapala

20 01 14*

kiseline

20 01 15*

lužine

20 01 17*

fotografske kemikalije

20 01 19*

pesticidi

20 01 21*

fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadržava živu

20 01 23*

odbačena oprema koja sadržava klorofluorougljike

20 01 25

jestiva ulja i masti

20 01 26*

ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

20 01 27*

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koji sadrže opasne tvari

20 01 28

boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koji nisu navedeni pod 20 01 27

20 01 29*

deterdženti koji sadržavaju opasne tvari

20 01 30

deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29

20 01 31*

citotoksici i citostatici

20 01 32

lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31

20 01 33*

baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadržavaju te baterije

20 01 34

baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33

20 01 35*

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadržava opasne komponente (3)

20 01 36

odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

drvo koje sadržava opasne tvari

20 01 38

drvo koje nije navedeno pod 20 01 37

20 01 39

plastika

20 01 40

metali

20 01 41

otpad od čišćenja dimnjaka

20 01 99

ostale frakcije koje nisu specificirane na drugi način

20 02

vrtni otpad i otpad iz parkova (uključujući i otpad s groblja)

20 02 01

biorazgradivi otpad

20 02 02

zemlja i kamenje

20 02 03

ostali otpad koji nije biorazgradiv

20 03

ostali komunalni otpad

20 03 01

miješani komunalni otpad

20 03 02

otpad s tržnica

20 03 03

ostaci od čišćenja ulica

20 03 04

muljevi iz septičkih jama

20 03 06

otpad nastao čišćenjem kanalizacije

20 03 07

glomazni otpad

20 03 99

komunalni otpad koji nije specificiran na drugi način


(1)  Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (SL L 243, 24.9.1996., str. 31.).

(2)  Uredba (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i izmjeni Direktive 79/117/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 7.).

(3)  Opasni sastavni dijelovi električne i elektroničke opreme mogu obuhvaćati akumulatore i baterije spomenute u 16 06 i označene kao opasne; živine prekidače, staklo iz katodnih cijevi i ostalo aktivno staklo itd.