ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 366

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
20. prosinca 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 1367/2014 od 15. prosinca 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2015. i 2016.

1

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1368/2014 оd 17. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe Komisije (EU) br. 1372/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1369/2014 оd 17. prosinca 2014. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Garda (ZOI)]

17

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1370/2014 оd 19. prosinca 2014. o privremenoj izvanrednoj pomoći proizvođačima mlijeka u Finskoj

18

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1371/2014 оd 19. prosinca 2014. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

20

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1372/2014 оd 19. prosinca 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

32

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1373/2014 оd 19. prosinca 2014. o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. prosinca 2014. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) br. 413/2014 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine

34

 

*

Uredba (EU) br. 1374/2014 Europske središnje banke od 28. studenoga 2014. o statističkim izvještajnim zahtjevima za osiguravajuća društva (ESB/2014/50)

36

 

*

Uredba (EU) br. 1375/2014 Europske središnje banke od 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1071/2013 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2013/33) (ESB/2014/51)

77

 

*

Uredba (EU) br. 1376/2014 Europske središnje banke od 10. prosinca 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2003/9) (ESB/2014/52)

79

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2014/110/EU оd 17. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2004/33/EZ u pogledu kriterija za privremeno odbijanje davatelja alogeničnih doza krvi ( 2 )

81

 

*

Provedbena direktiva Komisije 2014/111/EU оd 17. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2009/15/EZ s obzirom na određene kodekse i povezane izmjene određenih konvencija i protokola koje je donijela Međunarodna pomorska organizacija (IMO) ( 2 )

83

 

 

ODLUKE

 

 

2014/938/EU

 

*

Odluka Komisije od 9. srpnja 2014. o mjeri SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) koju su provele Danska i Švedska za poduzetnika Scandinavian Airlines (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4532)  ( 2 )

88

 

 

2014/939/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Provedbene odluke 2014/833/EU o određenim zaštitnim mjerama u vezi s nedavnim izbijanjima visoko patogene influence ptica podtipa H5N8 u Nizozemskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 9741)  ( 2 )

104

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe (EZ) br. 2111/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o uspostavi liste Zajednice koji sadrži zračne prijevoznike na koje se primjenjuje zabrana letenja unutar Zajednice, o informiranju putnika u zračnom prometu o identitetu zračnog prijevoznika koji obavlja let i stavljanju izvan snage članka 9. Direktive 2004/36/EZ ( SL L 344, 27.12.2005. ) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 7/Sv. 16 od 19. travnja 2013.)

109

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP i Švicarsku

 

(2)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

20.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 366/1


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1367/2014

od 15. prosinca 2014.

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za ribarska plovila Unije za određene dubokomorske riblje stokove za 2015. i 2016.

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniraju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 43. stavkom 3. Ugovora predviđeno je da Vijeće na prijedlog Komisije donosi mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti.

(2)

Uredbom (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) zahtijeva se donošenje mjera očuvanja, uzimajući u obzir raspoložive znanstvene, tehničke i gospodarske savjete, uključujući, kada je to relevantno, izvješća koja je sastavio Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF).

(3)

Zadaća je Vijeća donijeti mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti, uključujući, prema potrebi, određene uvjete koji su s time funkcionalno povezani. Ribolovne mogućnosti trebalo bi raspodijeliti među državama članicama tako da se svakoj državi članici osigura relativna stabilnost ribolovnih aktivnosti za svaki stok ili ribarstvo i uvažavajući na odgovarajući način ciljeve zajedničke ribarstvene politike utvrđene Uredbom (EU) br. 1380/2013.

(4)

Ukupno dopuštene ulove (TAC-ovi) trebalo bi utvrditi na temelju dostupnih znanstvenih savjeta, uzimajući u obzir biološke i društveno-gospodarske aspekte te istodobno osiguravajući pošten tretman različitim ribarskim sektorima, kao i s obzirom na mišljenja izražena tijekom savjetovanja s dionicima, a posebno u predmetnim regionalnim savjetodavnim vijećima.

(5)

Ribolovne mogućnosti trebale bi biti u skladu s međunarodnim sporazumima i načelima, kao što je Sporazum Ujedinjenih naroda o očuvanju i upravljanju pograničnim ribljim stokovima i visokomigracijskim ribljim stokovima iz 1995. (2), i detaljnim načelima upravljanja utvrđenima u Međunarodnim smjernicama za upravljanje dubokomorskim ribolovom na otvorenom moru Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu iz 2008., prema kojima bi regulatorno tijelo trebalo biti opreznije u slučaju kada su informacije nesigurne, nepouzdane ili nedostatne. Nepostojanje odgovarajućih znanstvenih informacija ne bi smjelo biti razlog za odgađanje ili nepoduzimanje mjera očuvanja i upravljanja.

(6)

Najnoviji znanstveni savjeti Međunarodnog vijeća za istraživanje mora (ICES) i STECF-a ukazuju na to da se većina dubokomorskih stokova i dalje izlovljava na neodrživ način i da bi ribolovne mogućnosti za te stokove, radi osiguravanja njihove održivosti, trebalo dodatno smanjiti sve dok razvoj stokova ne pokaže pozitivan trend. ICES je osim toga preporučio da ne bi trebalo dopustiti ciljani ribolov zvjezdooka ni na jednom području niti ciljani ribolov određenih stokova rumenca okana i tuponosoga grenadira.

(7)

U pogledu četiri stoka tuponosoga grenadira znanstveni savjeti i nedavne rasprave u okviru Komisije za ribarstvo sjeveroistočnog Atlantika (NEAFC) ukazuju na mogućnost da bi se ulovi te vrste mogli lažno prijavljivati kao ulovi grenadira. U tom je kontekstu primjereno utvrditi TAC koji obuhvaća obje vrste no kojim se istodobno omogućuje odvojeno prijavljivanje za svaku od njih.

(8)

Što se tiče dubokomorskih morskih pasa, glavne komercijalne vrste smatraju se iscrpljenima te stoga ne bi trebalo obavljati ciljani ribolov. Osim toga, s obzirom na migratornu prirodu dubokomorskih morskih pasa i njihovu široku rasprostranjenost diljem sjeveroistočnog Atlantika, STECF je preporučio da se mjere upravljanja za te vrste prošire na vode Unije u području Odbora za ribarstvo za istočni središnji Atlantik (CECAF) oko Madeire.

(9)

Ribolovne mogućnosti za dubokomorske vrste, kako su određene u članku 2. točki (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002 (3), utvrđuju se svake dvije godine. Bez obzira na to, uvedena je iznimka za stokove velikog srebrnjaka i stokove manjića morskog. U pogledu potonjega, glavni ribolov manjića morskog povezan je s godišnjim pregovorima s Norveškom; radi pojednostavljenja, sve TAC-ove za manjića morskog trebalo bi utvrditi u skladu s time i u okviru istog pravnog akta. Ribolovne mogućnosti za stokove velikog srebrnjaka i manjića morskog trebalo bi stoga utvrditi u drugoj relevantnoj godišnjoj uredbi o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti.

(10)

U skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 847/96 (4) trebalo bi odrediti stokove koji podliježu različitim mjerama iz te Uredbe. Zaštitne TAC-ove trebalo bi primjenjivati na stokove za koje, izričito za godinu u kojoj treba utvrditi TAC-ove, nije dostupna znanstveno utemeljena procjena ribolovnih mogućnosti; u ostalim slučajevima trebalo bi primjenjivati analitičke TAC-ove. S obzirom na ICES-ove i STECF-ove savjete povezane s dubokomorskim ribljim stokovima, oni stokovi za koje nije dostupna znanstveno utemeljena procjena relevantnih ribolovnih mogućnosti trebali bi podlijegati zaštitnim TAC-ovima iz ove Uredbe.

(11)

Kako bi se izbjegao prekid ribolovnih aktivnosti i osigurala egzistencija ribara Unije, ovu bi Uredbu trebalo primjenjivati od 1. siječnja 2015. Zbog razloga hitnosti ova Uredba trebala bi stupiti na snagu odmah nakon objave,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom za 2015. i 2016. utvrđuju godišnje ribolovne mogućnosti koje su na raspolaganju ribarskim plovilima Unije za riblje stokove određenih dubokomorskih vrsta u vodama Unije i u određenim vodama koje nisu vode Unije u kojima su potrebna ograničenja ulova.

Članak 2.

Definicije

1.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„ribarsko plovilo Unije” znači ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom države članice i registrirano je u Uniji;

(b)

„vode Unije” znači vode pod suverenitetom ili jurisdikcijom država članica, s izuzetkom voda koje graniče s područjima navedenima u Prilogu II. Ugovoru;

(c)

„ukupni dopušteni ulov” (TAC) znači količina koja se smije izloviti i iskrcati iz svakog ribljeg stoka svake godine;

(d)

„kvota” znači udjel TAC-a koji je raspodijeljen Uniji ili državi članici;

(e)

„međunarodne vode” znači vode koje nisu pod suverenitetom ili jurisdikcijom niti jedne države.

2.   Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije zona:

(a)

zone ICES-a (Međunarodnog vijeća za istraživanje mora) zemljopisna su područja navedena u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5);

(b)

zone CECAF-a (Odbor za ribarstvo za istočni središnji Atlantik) zemljopisna su područja navedena u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

Članak 3.

TAC-ovi i raspodjele

U Prilogu ovoj Uredbi navedeni su TAC-ovi za dubokomorske vrste koje ulove ribarska plovila Unije u vodama Unije ili u određenim vodama koje nisu vode Unije, raspodjela tih TAC-ova među državama članicama i, prema potrebi, uvjeti koji su s time funkcionalno povezani.

Članak 4.

Posebne odredbe o raspodjeli ribolovnih mogućnosti

1.   Raspodjelom ribolovnih mogućnosti među državama članicama kako je utvrđeno u ovoj Uredbi ne dovode se u pitanje:

(a)

razmjene obavljene u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

smanjenja i ponovne raspodjele obavljeni u skladu s člankom 37. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (7) ili u skladu s člankom 10. stavkom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (8);

(c)

dodatni istovari dopušteni u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 847/96;

(d)

smanjenja obavljena u skladu s člancima 105., 106. i 107. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.   Članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 primjenjuje se na stokove koji podliježu zaštitnom TAC-u, dok se članak 3. stavci 2. i 3. i članak 4. navedene Uredbe primjenjuju na stokove koji podliježu analitičkom TAC-u, osim ako je u Prilogu ovoj Uredbi navedeno drukčije.

Članak 5.

Uvjeti za iskrcaj ulova i usputnog ulova

Riba koja potječe iz stokova za koje su utvrđeni TAC-ovi zadržava se na plovilu ili iskrcava jedino ako su ulove ostvarila ribarska plovila koja plove pod zastavom države članice koja raspolaže kvotom i ako ta kvota nije iscrpljena.

Članak 6.

Prijenos podataka

Kada u skladu s člancima 33. i 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 države članice Komisiji dostavljaju podatke o iskrcanim količinama ulova, one upotrebljavaju šifre stokova navedene u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

M. MARTINA


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Sporazum o primjeni odredaba Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. u pogledu očuvanja i upravljanja pograničnim ribljim stokovima i visokomigracijskim ribljim stokovima (SL L 189, 3.7.1998., str. 16.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2347/2002 od 16. prosinca 2002. o određivanju posebnih uvjeta pristupa i s njima povezanih pravila za ribolov dubokomorskih stokova (SL L 351, 28.12.2002., str. 6.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).

(5)  Uredba (EZ) br. 218/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u sjeveroistočnom Atlantiku (SL L 87, 31.3.2009., str. 70.).

(6)  Uredba (EZ) br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o podnošenju statističkih podataka o nominalnom ulovu država članica koje obavljaju ribolov u određenim područjima osim na području sjevernog Atlantika (SL L 87, 31.3.2009., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008. o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice i o pristupu plovila trećih zemalja vodama Zajednice te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.).


PRILOG

Upućivanja na ribolovne zone su upućivanja na zone ICES-a, osim ako je drukčije navedeno.

DIO 1.

Definicija vrsta i skupina vrsta

1.

Na popisu navedenom u dijelu 2. ovog Priloga riblji stokovi navedeni su abecednim redom latinskih imena vrsta. Međutim, dubokomorski morski psi navedeni su na početku popisa. Za potrebe ove Uredbe vrijedi sljedeća usporedna tablica uobičajenih imena i latinskih imena:

Uobičajeno ime

Troslovna šifra

Znanstveno ime

Crni zmijičnjak

BSF

Aphanopus carbo

Alfonsini

ALF

Beryx spp.

Tuponosi grenadir

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadir

RHG

Macrourus berglax

Atlantski zrcalar

ORY

Hoplostethus atlanticus

Rumenac okan

SBR

Pagellus bogaraveo

Tabinja bjelica

GFB

Phycis blennoides

2.

Za potrebe ove Uredbe „dubokomorski morski psi” znači sljedeći popis vrsta:

Uobičajeno ime

Troslovna šifra

Znanstveno ime

Morska mačka vrste Apristurus

API

Apristurus spp.

Morski pas vrste Chlamydoselachus anguineus

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Kostelj dubljinac

CWO

Centrophorus spp.

Portugalski morski pas

CYO

Centroscymnus coelolepis

Dugonosi baršunasti kostelj

CYP

Centroscymnus crepidater

Crni morski pas

CFB

Centroscyllium fabricii

Kljunasti morski pas

DCA

Deania calcea

Drkovina

SCK

Dalatias licha

Kostelj svijetleći

ETR

Etmopterus princeps

Kostelj crnac

ETX

Etmopterus spinax

Morska mačka vrste Galeus murinus

GAM

Galeus murinus

Pas glavonja

SBL

Hexanchus griseus

Morski pas vrste Oxynotus paradoxus

OXN

Oxynotus paradoxus

Morski pas vrste Scymnodon ringens

SYR

Scymnodon ringens

Grenlandski morski pas

GSK

Somniosus microcephalus

DIO 2.

Godišnje ribolovne mogućnosti koje se primjenjuju na plovila Unije na područjima na kojima se primjenjuju TAC-ovi, po vrsti i području (u tonama žive mase)

Vrsta:

Dubokomorski morski psi

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI., VII., VIII. i IX., vode Unije u CECAF-u 34.1.1., 34.1.2. i 34.2.

(DWS/56789-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Njemačka

0

0

 

 

Estonija

0

0

 

 

Irska

0

0

 

 

Španjolska

0

0

 

 

Francuska

0

0

 

 

Litva

0

0

 

 

Poljska

0

0

 

 

Portugal

0

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

0

 

 

Unija

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

Dubokomorski morski psi

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zoni X.

(DWS/10-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Portugal

0

0

 

 

Unija

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

Dubokomorski morski psi, Deania hystricosa i Deania profundorum

Zona:

Međunarodne vode zone XII.

(DWS/12INT-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Irska

0

0

 

 

Španjolska

0

0

 

 

Francuska

0

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

0

 

 

Unija

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

Crni zmijičnjak

Aphanopus carbo

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III. i IV.

(BSF/1234-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Njemačka

3

3

 

 

Francuska

3

3

 

 

Ujedinjena Kraljevina

3

3

 

 

Unija

9

9

 

 

TAC

9

9

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

Crni zmijičnjak

Aphanopus carbo

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI., VII. i XII.

(BSF/56712-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Njemačka

42

39

 

 

Estonija

20

19

 

 

Irska

104

96

 

 

Španjolska

208

191

 

 

Francuska

2 918

2 684

 

 

Latvija

136

125

 

 

Litva

1

1

 

 

Poljska

1

1

 

 

Ujedinjena Kraljevina

208

191

 

 

Ostalo (1)

11

10

 

 

Unija

3 649

3 357

 

 

TAC

3 649

3 357

 

Analitički TAC


Vrsta:

Crni zmijičnjak

Aphanopus carbo

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VIII., IX. i X.

(BSF/8910-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Španjolska

12

12

 

 

Francuska

29

29

 

 

Portugal

3 659

3 659

 

 

Unija

3 700

3 700

 

 

TAC

3 700

3 700

 

Analitički TAC


Vrsta:

Crni zmijičnjak

Aphanopus carbo

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u području CECAF-a 34.1.2.

(BSF/C3412-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Portugal

3 141

2 827

 

 

Unija

3 141

2 827

 

 

TAC

3 141

2 827

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

Alfonsini

Beryx spp.

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

(ALF/3X14-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Irska

9

9

 

 

Španjolska

67

67

 

 

Francuska

18

18

 

 

Portugal

193

193

 

 

Ujedinjena Kraljevina

9

9

 

 

Unija

296

296

 

 

TAC

296

296

 

Analitički TAC


Vrsta:

Tuponosi grenadir i grenadir

Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II. i IV.

(RNG/124-) za tuponosoga grenadira

(RHG/124-) za grenadira

Godina

2015.

2016.

 

 

Danska

1

1

 

 

Njemačka

1

1

 

 

Francuska

10

10

 

 

Ujedinjena Kraljevina

1

1

 

 

Unija

13

13

 

 

TAC

13

13

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

Tuponosi grenadir i grenadir

Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zoni III.

(RNG/03-) za tuponosoga grenadira (2)

(RHG/03-) za grenadira

Godina

2015.

2016.

 

 

Danska

412

329

 

 

Njemačka

2

2

 

 

Švedska

21

17

 

 

Unija

435

348

 

 

TAC

435

348

 

Zaštitni TAC


Vrsta:

Tuponosi grenadir i grenadir

Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode zona V.b, VI. i VII.

(RNG/5B67-) za tuponosoga grenadira (5)

(RHG/5B67-) za grenadira

Godina

2015. (3)  (4)

2016. (3)  (4)

 

 

Njemačka

8

8

 

 

Estonija

59

60

 

 

Irska

260

265

 

 

Španjolska

65

66

 

 

Francuska

3 302

3 358

 

 

Litva

76

77

 

 

Poljska

38

39

 

 

Ujedinjena Kraljevina

194

197

 

 

Ostalo (4)

8

8

 

 

Unija

4 010

4 078

 

 

TAC

4 010

4 078

 

Analitički TAC


Vrsta:

Tuponosi grenadir i grenadir

Coryphaenoides rupestris i Macrourus berglax

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VIII., IX., X., XII. i XIV.

(RNG/8X14-) za tuponosoga grenadira (7)

(RHG/8X14-) za grenadira

Godina

2015. (6)

2016. (6)

 

 

Njemačka

24

21

 

 

Irska

5

5

 

 

Španjolska

2 617

2 354

 

 

Francuska

121

109

 

 

Latvija

42

38

 

 

Litva

5

5

 

 

Poljska

819

737

 

 

Ujedinjena Kraljevina

11

10

 

 

Unija

3 644

3 279

 

 

TAC

3 644

3 279

 

Analitički TAC


Vrsta:

Atlantski zrcalar

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zoni VI.

(ORY/06-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Irska

0

0

 

 

Španjolska

0

0

 

 

Francuska

0

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

0

 

 

Unija

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

Atlantski zrcalar

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zoni VII.

(ORY/07-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Irska

0

0

 

 

Španjolska

0

0

 

 

Francuska

0

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

0

 

 

Ostali

0

0

 

 

Unija

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

Atlantski zrcalar

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode na područjima I., II., III., IV., V., VIII., IX., X., XII. i XIV.

(ORY/1CX14)

Godina

2015.

2016.

 

 

Irska

0

0

 

 

Španjolska

0

0

 

 

Francuska

0

0

 

 

Portugal

0

0

 

 

Ujedinjena Kraljevina

0

0

 

 

Ostali

0

0

 

 

Unija

0

0

 

 

TAC

0

0

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.


Vrsta:

Rumenac okan

Pagellus bogaraveo

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u VI., VII. i VIII.

(SBR/678-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Irska

5

5

 

 

Španjolska

135

128

 

 

Francuska

7

6

 

 

Ujedinjena Kraljevina

17

16

 

 

Ostalo (8)

5

5

 

 

Unija

169

160

 

 

TAC

169

160

 

Analitički TAC


Vrsta:

Rumenac okan

Pagellus bogaraveo

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zoni IX.

(SBR/09-)

Godina

2015. (9)

2016. (9)

 

 

Španjolska

294

144

 

 

Portugal

80

39

 

 

Unija

374

183

 

 

TAC

374

183

 

Analitički TAC


Vrsta:

Rumenac okan

Pagellus bogaraveo

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zoni X.

(SBR/10-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Španjolska

6

5

 

 

Portugal

678

507

 

 

Ujedinjena Kraljevina

6

5

 

 

Unija

690

517

 

 

TAC

690

517

 

Analitički TAC


Vrsta:

Tabinja bjelica

Phycis blennoides

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II. III. i IV.

(GFB/1234-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Njemačka

10

10

 

 

Francuska

10

10

 

 

Ujedinjena Kraljevina

17

17

 

 

Unija

37

37

 

 

TAC

37

37

 

Analitički TAC


Vrsta:

Tabinja bjelica

Phycis blennoides

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode zona V., VI. i VII.

(GFB/567-)

Godina

2015. (10)

2016. (10)

 

 

Njemačka

12

12

 

 

Irska

312

312

 

 

Španjolska

706

706

 

 

Francuska

427

427

 

 

Ujedinjena Kraljevina

977

977

 

 

Unija

2 434

2 434

 

 

TAC

2 434

2 434

 

Analitički TAC


Vrsta:

Tabinja bjelica

Phycis blennoides

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VIII. i IX.

(GFB/89-)

Godina

2015. (11)

2016. (11)

 

 

Španjolska

290

290

 

 

Francuska

18

18

 

 

Portugal

12

12

 

 

Unija

320

320

 

 

TAC

320

320

 

Analitički TAC


Vrsta:

Tabinja bjelica

Phycis blennoides

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode u zonama X. i XII.

(GFB/1012-)

Godina

2015.

2016.

 

 

Francuska

10

10

 

 

Portugal

45

45

 

 

Ujedinjena Kraljevina

10

10

 

 

Unija

65

65

 

 

TAC

65

65

 

Analitički TAC

(1)  Samo za usputni ulov. U okviru ove kvote nije dopušten ciljni ribolov.

(2)  U ICES-ovoj zoni III.a ne smije se obavljati ciljni ribolov tuponosoga grenadira dok se ne obave savjetovanja između Europske unije i Norveške.

(3)  Najviše 10 % svake kvote smije se izloviti u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama VIII., IX., X., XII. i XIV. (RNG/*8X14-).

(4)  Samo za usputni ulov. Nije dopušten ciljni ribolov.

(5)  Iskrcaji tuponosoga grenadira ne prelaze 95 % kvote svake države članice.

(6)  Najviše 10 % svake kvote smije se izloviti u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama V.b, VI. i VII. (RNG/*5B67-).

(7)  Iskrcaji tuponosoga grenadira ne prelaze 80 % kvote svake države članice.

(8)  Samo za usputni ulov. U okviru ove kvote nije dopušten ciljni ribolov.

(9)  Najviše 8 % svake kvote smije se izloviti u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama VI., VII. i VIII. (SBR/*678-).

(10)  Najviše 8 % svake kvote smije se izloviti u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama VIII. i IX. (GFB/*89-).

(11)  Najviše 8 % svake kvote smije se izloviti u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama V., VI. i VII. (GFB/*567-).


20.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 366/15


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1368/2014

оd 17. prosinca 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe Komisije (EU) br. 1372/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 48.,

uzimajući u obzir Uredbu br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (1), a posebno njezin članak 72. točku (f),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (2), a posebno njezine članke 8, 9 i 92.,

budući da:

(1)

Države članice podnijele su Administrativnoj komisiji zahtjeve za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti za izmjenu unosa u Prilogu 1. Uredbi (EZ) br. 987/2009 kako bi se taj Prilog uskladilo s izmjenama njihovih nacionalnih zakonodavstava.

(2)

U Prilogu 1. Uredbi (EZ) br. 987/2009 daje se pregled provedbenih odredbi za bilateralne sporazume među državama članicama koji ostaju na snazi na temelju članka 8. stavka 1. te Uredbe ili su sklopljeni i navedeni na temelju članka 8. stavka 2. i članka 9. stavka 2. iste Uredbe.

(3)

Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti dala je Komisiji odgovarajuće prijedloge zatraženih izmjena na temelju članka 72. točke (f) Uredbe (EZ) br. 883/2004.

(4)

Komisija se složila s uvrštavanjem prijedloga tehničkih izmjena u Prilog 1. Uredbi (EZ) br. 987/2009.

(5)

Uredbom Komisije (EU) br. 1372/2013 (3) u članku 1. stavku 2. greškom je izmijenjen Prilog XI. Uredbi (EZ) br. 883/2004. Tu odredbu o izmjeni stoga treba izbrisati. Zbog pravne jasnoće brisanje članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1372/2013 trebalo bi se primjenjivati retroaktivno od 1. siječnja 2014.

(6)

Uredbe (EZ) br. 987/2009 i (EU) br. 1372/2013 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.

Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak „DANSKA – ITALIJA” briše se;

2.

U odjeljku „FRANCUSKA – LUKSEMBURG”, točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Razmjena nota od 17. srpnja i 20. rujna 1995. u vezi s uvjetima namirenja uzajamnih potraživanja prema člancima 93., 95. i 96. Uredbe (EEZ) br. 574/72 i Razmjena nota od 10. srpnja i 30. kolovoza 2013.”

Članak 2.

U članku 1. Uredbe (EU) br. 1372/2013 briše se stavak 2.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015. osim članka 2. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 166, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 284, 30.10.2009., str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1372/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 (SL L 346, 20.12.2013., str. 27.)


20.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 366/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1369/2014

оd 17. prosinca 2014.

o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Garda (ZOI)]

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Italije za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Garda”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2325/97 (2).

(2)

Budući da predmetna izmjena nije manja u smislu članka 53. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je u skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (a) te Uredbe objavila zahtjev za izmjenu u Službenom listu Europske unije  (3).

(3)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, izmjenu specifikacije potrebno je odobriti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrava se izmjena specifikacije objavljena u Službenom listu Europske unije povezana s nazivom „Garda” (ZOI).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 2325/97 od 24. studenoga 1997. (SL L 322, 25.11.1997., str. 33.–35.).

(3)  SL C 260, 9.8.2014., str. 17.


20.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 366/18


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1370/2014

оd 19. prosinca 2014.

o privremenoj izvanrednoj pomoći proizvođačima mlijeka u Finskoj

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1. u vezi s člankom 228.,

budući da:

(1)

Ruska vlada uvela je 7. kolovoza 2014. zabranu uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda iz Unije u Rusiju, uključujući mliječne proizvode.

(2)

S više od 25 % svoje proizvodnje mlijeka izvezene u Rusiju, što čini 64 % ukupnog izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u treće zemlje, Finska se ubraja među države članice čija je proizvodnja mlijeka najviše ovisila o izvozu u Rusiju prije uvođenja zabrane.

(3)

Otkupne cijene mlijeka u Finskoj zabilježile su u rujnu 2014. nagli pad, koji se isključivo pripisuje ruskoj zabrani. Iako je u usporedbi s Unijom u cjelini prosječna cijena mlijeka u Finskoj relativno visoka, u Finskoj su troškovi proizvodnje najviši u Uniji.

(4)

Kontinuitet finskog sektora mlijeka i mliječnih proizvoda ugrožen je zbog ruske zabrane uvoza jer se u tom sektoru ulagalo u proizvode visoke dodane vrijednosti prilagođene ukusu i potrebama ruskog tržišta. Mliječne proizvode proizvedene za rusko tržište morat će apsorbirati finsko maloprodajno tržište po sniženim cijenama. Sektoru mlijeka u Finskoj potrebno je određeno vrijeme za pronalazak novih tržišta i prilagodbu proizvodnje novim proizvodima kojima bi se moglo zadovoljiti potražnju. Oslanjanje na javnu intervenciju i privatno skladištenje nije dovoljno za rješavanje te prijetnje.

(5)

Kako bi se na učinkovit i djelotvoran način riješio nastali poremećaj tržišta, primjereno je dodijeliti pomoć Finskoj u obliku jednokratne financijske omotnice s ciljem pružanja potpore proizvođačima mlijeka koji su pogođeni ruskom zabranom uvoza i koji se zbog toga susreću s problemima s likvidnošću.

(6)

Raspoloživu financijsku omotnicu za Finsku trebalo bi izračunati na temelju proizvodnje mlijeka u 2013./2014. u okviru nacionalnih kvota i proporcionalno zabilježenom padu cijene mlijeka. Kako bi se osiguralo usmjerivanje potpore na one proizvođače koji su pogođeni zabranom, uzimajući u obzir ograničena proračunska sredstva, Finska bi trebala raspodijeliti taj iznos na temelju objektivnih kriterija i na nediskriminirajući način, izbjegavajući pritom svako narušavanje tržišta i tržišnog natjecanja.

(7)

Budući da će se financijskom omotnicom koja je dodijeljena Finskoj proizvođačima nadoknaditi samo ograničeni dio stvarnih pretrpljenih gubitaka, Finskoj bi trebalo odobriti dodjelu dodatnih potpora proizvođačima mlijeka.

(8)

Te bi se dodatne potpore trebale dodjeljivati pod istim uvjetima objektivnosti, nediskriminacije i nenarušavanja tržišnog natjecanja i trebale bi uzeti u obzir nacionalnu potporu koju su proizvođači primili u istu svrhu na temelju članka 142. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske.

(9)

Pomoć koja je predviđena ovim delegiranim aktom trebala bi se dodijeliti kao mjera za potporu poljoprivrednih tržišta u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(10)

Zbog proračunskih razloga Unija bi trebala financirati izdatke nastale u Finskoj u pogledu pružanja potpore proizvođačima mlijeka samo ako su takva plaćanja izvršena u određenom roku.

(11)

Kako bi se osigurala transparentnost i praćenje ispravnog upravljanja iznosima koji su joj na raspolaganju, Finska bi trebala obavijestiti Komisiju o objektivnim kriterijima koji se upotrebljavaju za određivanje metoda za dodjelu potpore i mjerama koje se poduzimaju kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja.

(12)

Kako bi se osiguralo da proizvođači mlijeka prime pomoć što je prije moguće, Finskoj bi trebalo omogućiti da provede ovu Uredbu bez odgode. Stoga bi ova Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana njezine objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Finskoj se stavlja na raspolaganje pomoć Unije u ukupnom iznosu od 10 729 307 EUR radi pružanja ciljane potpore proizvođačima mlijeka pogođenima ruskom zabranom uvoza proizvoda Unije.

Finska na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija upotrebljava taj iznos, pod uvjetom da odgovarajuća plaćanja ne uzrokuju narušavanje tržišnog natjecanja. U tu svrhu Finska uzima u obzir razmjer učinka ruske zabrane uvoza na predmetne proizvođače.

Finska izvršava ta plaćanja najkasnije do 31. svibnja 2015.

Članak 2.

Finska može dodjeljivati dodatne potpore proizvođačima mlijeka koji primaju pomoć iz članka 1. do maksimalnog iznosa koji je jednak iznosu predviđenom tim člankom.

Te dodatne potpore dodjeljuju se pod istim uvjetima objektivnosti, nediskriminacije i nenarušavanja tržišnog natjecanja i uzimaju u obzir nacionalnu potporu koju su proizvođači primili u istu svrhu na temelju članka 142. Akta o pristupanju Austrije, Finske i Švedske.

Finska isplaćuje dodatnu potporu najkasnije do 31. svibnja 2015.

Članak 3.

Finska priopćuje Komisiji sljedeće:

(a)

bez odgode i najkasnije do 30. travnja 2015., objektivne kriterije za određivanje metoda za dodjelu ciljnih potpora i mjere koje su poduzete radi sprečavanja narušavanja tržišnog natjecanja;

(b)

najkasnije do 31. srpnja 2015., ukupne plaćene iznose te broj i vrstu korisnika.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).


20.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 366/20


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1371/2014

оd 19. prosinca 2014.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 219. stavak 1. u vezi s člankom 228.,

budući da:

(1)

Ruska je vlada 7. kolovoza 2014. uvela zabranu uvoza određenih proizvoda iz Unije u Rusiju, uključujući voće i povrće.

(2)

Kako bi se spriječilo da posljedični tržišni poremećaji na tržištu voća i povrća na kojem postoje velike količine kvarljivih proizvoda prerastu u ozbiljnije ili trajnije poremećaje, donesena je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 932/2014 (2). Njome su predviđeni maksimalni iznosi potpore za postupke povlačenja, neubiranja i zelene berbe. Mehanizam uveden tom Uredbom naknadno je nadopunjen mjerama na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1031/2014 (3) u obliku dodatne, ciljane potpore za određene količine proizvoda izračunane na temelju tradicionalnog izvoza u Rusiju.

(3)

Ruska zabrana uvoza i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju od poremećaja na tržištu koju je uzrokovao znatan pad cijena zbog činjenice da je jedno važno izvozno tržište naglo postalo nedostupno. Za takvo stanje na tržištu, uobičajene mjere koje se mogu poduzeti na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 i dalje su nedostatne. Mehanizam koji se temelji na potpori za određene količine proizvoda na temelju Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014 trebalo bi stoga produljiti.

(4)

Uzimajući u obzir procijenjene količine na koje utječe zabrana, financijsku pomoć Unije treba produljiti u skladu s količinama dotičnih proizvoda. Za svaku državu članicu te količine treba izračunati u skladu s njezinim prosječnim opsegom izvoza dotičnih proizvoda u Rusiju tijekom prijašnje tri godine u sljedećim mjesecima: travnju i svibnju za voće te siječnju i svibnju za povrće. Nadalje, zbog njihova sezonskog izvoza, limune iz oznake KN 0805 50 10 trebalo bi uvrstiti na popis proizvoda koji ispunjavaju uvjete za potporu u skladu s Delegiranom uredbom (EU) br. 1031/2014.

(5)

Delegiranu uredbu (EU) br. 1031/2014 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Kako bi imala trenutačan učinak na tržište i pridonijela stabilizaciji cijena, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan njezina objavljivanja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 1031/2014

Delegirana uredba (EU) br. 1031/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (r):

„(r)

limuni iz oznake KN 0805 50 10.”

;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Potporom iz stavka 1. obuhvaćene su aktivnosti provedene u razdoblju koje se dijeli kako slijedi:

(a)

razdoblje od 30. rujna 2014. do datuma kada se količine utvrđene u članku 2. stavku 1. iscrpe u svakoj dotičnoj državi članici ili do 31. prosinca 2014., ovisno o tome koji datum nastupi ranije;

(b)

razdoblje od 1. siječnja 2015. do datuma kada se količine utvrđene u članku 2. stavku 1. iscrpe u svakoj dotičnoj državi članici ili do 30. lipnja 2015., ovisno o tome koji datum nastupi ranije.”

2.

U članku 2., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Potpora iz članka 1. stavka 1. stavlja se na raspolaganje državama članicama za sljedeće količine proizvoda:

(a)

za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (a), količine navedene u Prilogu I.;

(b)

za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (b), količine navedene u Prilogu I.a.

Za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (a), ta je potpora dostupna i u svim državama članicama za postupke povlačenja s tržišta, zelene berbe ili neubiranja u odnosu na jedan ili više proizvoda iz članka 1. stavka 2. kako odluči država članica, pod uvjetom da dodatna količina o kojoj je riječ ne prelazi 3 000 tona po državi članici.”

3.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Organizacije proizvođača podnose zahtjev za isplatu financijske pomoći Unije iz članaka 4., 5. i 6. do 31. siječnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (a) i do 31. srpnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (b).

2.   Organizacije proizvođača podnose zahtjev za isplatu ukupne financijske pomoći Unije iz članaka 4. i 6. ove Uredbe u skladu s postupkom iz članka 72. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 do 31. siječnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (a) ove Uredbe i do 31. srpnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (b) ove Uredbe.”

;

(b)

U stavku 3. riječi „do datuma iz stavka 1.” zamjenjuju se riječima „do datumâ iz stavka 1.”

4.

U članku 10. stavku 1. uvodni dio prvog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice do 30. rujna 2014., 15. listopada 2014., 31. listopada 2014., 15. studenoga 2014., 30. studenoga 2014., 15. prosinca 2014., 31. prosinca 2014., 15. siječnja 2015., 31. siječnja 2015. i 15. veljače 2015. za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (a) te do 30. rujna 2015., do 15. i zadnjeg dana u svakom mjesecu za razdoblje iz članka 1. stavka 3. točke (b) Komisiju obavješćuju o sljedećim informacijama za svaki proizvod:”

.

5.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Isplata financijske pomoći Unije

Rashodi država članica povezani s isplatama na temelju ove Uredbe prihvatljivi su za financijsku pomoć Unije samo ako su nastali do sljedećih datuma:

(a)

30. lipnja 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (a);

(b)

30. rujna 2015. za postupke provedene tijekom razdoblja iz članka 1. stavka 3. točke (b).”

6.

Naslov Priloga I. zamjenjuju se sljedećim:

„Maksimalne količine proizvoda dodijeljene po državi članici u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (a)”

.

7.

Umeće se Prilog I.a., čiji je tekst utvrđen u Prilogu I. ovoj Uredbi;

8.

Prilozi III. i IV. zamjenjuju se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 932/2014 оd 29. kolovoza 2014. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća i o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 913/2014 (SL L 259, 30.8.2014., str. 2.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1031/2014 оd 29. rujna 2014. o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća (SL L 284, 30.9.2014., str. 22.).


PRILOG I.

„PRILOG I.a

Maksimalne količine proizvoda dodijeljene po državi članici u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b)

(u tonama)

Jabuke i kruške

Šljive, stolno grožđe i kivi

Rajčice, mrkve, slatke paprike, krastavci i mali krastavci za kiseljenje

Naranče, klementine, mandarine i limuni

Belgija

21 200

0

13 200

0

Njemačka

3 450

0

0

0

Grčka

200

3 100

2 000

0

Španjolska

300

0

26 650

15 775

Francuska

3 800

0

1 450

0

Italija

8 400

3 800

0

0

Cipar

0

0

0

1 750

Litva

0

0

6 000

0

Nizozemska

9 700

0

24 650

0

Austrija

500

0

0

0

Poljska

155 700

0

18 650

0

Portugal

350

0

0

0”


PRILOG II.

PRILOG III.

Obrasci za obavijesti iz članka 10.

OBAVIJESTI O POVLAČENJIMA – BESPLATNA DISTRIBUCIJA

Država članica:

Obuhvaćeno razdoblje:

Datum:


Proizvod:

Organizacije proizvođača

Proizvođači nečlanovi

Ukupne količine (u tonama)

Ukupna financijska pomoć Unije (u EUR)

Količine (u tonama)

Financijska pomoć Unije (u EUR)

Količine (u tonama)

Financijska pomoć Unije (u EUR)

Povlačenje

Prijevoz

Sortiranje i pakiranje

UKUPNO

Povlačenje

Prijevoz

Sortiranje i pakiranje

UKUPNO

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabuke i kruške ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatke paprike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povrće ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo voće ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrumi ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gljive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagodasto voće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Za svaku obavijest treba popuniti jedan list u Excelu.

OBAVIJESTI O POVLAČENJIMA – OSTALE NAMJENE

Država članica:

Obuhvaćeno razdoblje:

Datum:


Proizvod:

Organizacije proizvođača

Proizvođači nečlanovi

Ukupne količine (u tonama)

Ukupna financijska pomoć Unije (u EUR)

Količine

(u tonama)

Financijska pomoć Unije

(u EUR)

Količine

(u tonama)

Financijska pomoć Unije

(u EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

Jabuke i kruške ukupno

 

 

 

 

 

 

Rajčice

 

 

 

 

 

 

Mrkve

 

 

 

 

 

 

Slatke paprike

 

 

 

 

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

Povrće ukupno

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Ostalo voće ukupno

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

Agrumi ukupno

 

 

 

 

 

 

Kupus

 

 

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

 

 

 

 

Gljive

 

 

 

 

 

 

Jagodasto voće

 

 

 

 

 

 

Ostalo ukupno

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

*

Za svaku obavijest treba popuniti jedan list u Excelu.

OBAVIJESTI O NEUBIRANJU I ZELENOJ BERBI

Država članica:

Obuhvaćeno razdoblje:

Datum:


Proizvod:

Organizacije proizvođača

Proizvođači nečlanovi

Ukupne količine

(u tonama)

Ukupna financijska pomoć Unije (u EUR)

Područje

(u hektarima)

Količine

(u tonama)

Financijska pomoć Unije

(u EUR)

Područje

(u hektarima)

Količine

(u tonama)

Financijska pomoć Unije

(u EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Jabuke

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabuke i kruške ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčice

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkve

 

 

 

 

 

 

 

 

Slatke paprike

 

 

 

 

 

 

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

 

 

Povrće ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

 

 

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo voće ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrumi ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupus

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

 

 

 

 

 

 

Gljive

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagodasto voće

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Za svaku obavijest treba popuniti jedan list u Excelu.

PRILOG IV.

TABLICE KOJE TREBA POSLATI UZ PRVU OBAVIJEST U SKLADU S ČLANKOM 10. STAVKOM 1.

POVLAČENJA – OSTALE NAMJENE

Maksimalni iznosi potpore koje utvrđuju države članice u skladu s člankom 79. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i člancima 4. i 5. ove Uredbe

Država članica:

Datum:


Proizvod

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/100 kg)

Financijska pomoć Unije

(EUR/100 kg)

Jabuke

 

 

Kruške

 

 

Rajčice

 

 

Mrkve

 

 

Kupus

 

 

Slatke paprike

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

Gljive

 

 

Šljive

 

 

Jagodasto voće

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

Kivi

 

 

Naranče

 

 

Klementine

 

 

Mandarine

 

 

Limuni

 

 

NEUBIRANJE I ZELENA BERBA

Maksimalni iznosi potpore koje utvrđuju države članice u skladu s člankom 85. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 i člankom 6. ove Uredbe

Država članica:

Datum:


Proizvod

Na otvorenom

Staklenik

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/ha)

Financijska pomoć Unije

(EUR/ha)

Doprinos organizacije proizvođača

(EUR/ha)

Financijska pomoć Unije

(EUR/ha)

Jabuke

 

 

 

 

Kruške

 

 

 

 

Rajčice

 

 

 

 

Mrkve

 

 

 

 

Kupus

 

 

 

 

Slatke paprike

 

 

 

 

Cvjetača i brokula

 

 

 

 

Krastavci i mali krastavci za kiseljenje

 

 

 

 

Gljive

 

 

 

 

Šljive

 

 

 

 

Jagodasto voće

 

 

 

 

Svježe stolno grožđe

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Naranče

 

 

 

 

Klementine

 

 

 

 

Mandarine

 

 

 

 

Limuni

 

 

 

 


20.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 366/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1372/2014

оd 19. prosinca 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

65,6

EG

176,9

IL

88,5

MA

85,1

TN

241,9

TR

106,4

ZZ

127,4

0707 00 05

IL

241,9

TR

149,1

ZZ

195,5

0709 93 10

MA

83,0

TR

137,8

ZZ

110,4

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,5

ZA

50,5

ZW

33,9

ZZ

46,8

0805 20 10

MA

68,5

ZZ

68,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

97,8

MA

75,3

TR

79,5

ZZ

84,2

0805 50 10

TR

65,2

US

236,5

ZZ

150,9

0808 10 80

BR

59,1

CL

80,1

NZ

90,6

US

97,4

ZA

54,1

ZZ

76,3

0808 30 90

CN

90,3

US

141,4

ZZ

115,9


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


20.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 366/34


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1373/2014

оd 19. prosinca 2014.

o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na količine obuhvaćene zahtjevima za uvozne dozvole podnesenima od 1. do 7. prosinca 2014. u okviru carinskih kvota koje su Provedbenom uredbom (EU) br. 413/2014 otvorene za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 188. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 413/2014 (2) otvorene su godišnje carinske kvote za uvoz proizvoda iz sektora mesa peradi podrijetlom iz Ukrajine.

(2)

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozna prava podnesenima od 1. do 7. prosinca 2014. za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. za kvotu rednog broja 09.4273 premašuju raspoložive količine. Stoga je potrebno odrediti u kojoj se mjeri uvozna prava mogu dodjeljivati i odrediti koeficijent dodjele koji će se primjenjivati na količine za koje je podnesen zahtjev, izračunan u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3) u vezi s njezinim člankom 7. stavkom 2.

(3)

Kako bi se osigurala učinkovitost mjere, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Količine obuhvaćene zahtjevima za uvozna prava podnesenima u skladu s Provedbenom uredbom (EU) br. 413/2014 za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. množe se s koeficijentom dodjele iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 413/2014 od 23. travnja 2014. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama (SL L 121, 24.4.2014., str. 37.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).


PRILOG

Redni br.

Koeficijent dodjele – zahtjevi podneseni za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015.

(u %)

09.4273

3,3555

09.4274


20.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 366/36


UREDBA (EU) br. 1374/2014 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 28. studenoga 2014.

o statističkim izvještajnim zahtjevima za osiguravajuća društva

(ESB/2014/50)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 5.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 6. stavak 4.,

uzimajući u obzir Mišljenje Europske komisije (2),

budući da:

(1)

Uredba (EZ) br. 2533/98 određuje u članku 2. stavku 1. da, kako bi ispunila svoje statističke izvještajne zahtjeve, Europska središnja banka (ESB), uz pomoć nacionalnih središnjih banaka, ima pravo prikupljati statističke podatke u okviru referentne izvještajne populacije i u okviru potrebnom za izvršavanje zadaća Europskog sustava središnjih banaka (ESSB). U članku 2. stavku 2. točki (a) Uredbe (EZ) br. 2533/98 određeno je da osiguravajuća društva čine dio referentne izvještajne populacije za potrebe ispunjavanja statističkih izvještajnih zahtjeva ESB-a, između ostaloga, u području monetarne i financijske statistike. Nadalje, članak 2. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 2533/98 utvrđuje da u opravdanim slučajevima ESB ima pravo prikupljati statističke podatke na konsolidiranoj osnovi. Članak 3. Uredbe (EZ) br. 2533/98 zahtijeva od ESB-a da odredi stvarnu izvještajnu populaciju u okviru referentne izvještajne populacije i ovlašćuje ga da u cijelosti ili djelomično izuzme određene kategorije izvještajnih jedinica iz svojih statističkih izvještajnih zahtjeva.

(2)

Svrha uvođenja statističkih izvještajnih zahtjeva osiguravajućim društvima jest dostavljanje ESB-u odgovarajuće statistike financijskih aktivnosti podsektora osiguravajućih društava u državama članicama čija je valuta euro (dalje u tekstu „države članice europodručja”) koje se smatraju jednim gospodarskim područjem. Prikupljanje statističkih podataka o osiguravajućim društvima potrebno je radi zadovoljenja redovnih i ad hoc analitičkih potreba, radi podupiranja ESB-a u provođenju monetarnih i financijskih analiza i radi doprinosa ESSB-a stabilnosti financijskog sustava.

(3)

Nacionalne središnje banke trebale bi imati ovlast za prikupljanje podataka o osiguravajućim društvima od stvarne izvještajne populacije kao dio šireg okvira statističkog izvještavanja, pod uvjetom da to ne dovodi u pitanje ispunjavanje statističkih zahtjeva ESB-a. U takvim slučajevima primjereno je osigurati transparentnost obavještavanjem izvještajnih jedinica o različitim statističkim potrebama za koje se podaci prikupljaju.

(4)

Kako bi se smanjio teret izvještavanja osiguravajućim društvima, nacionalne središnje banke trebale bi imati ovlast za povezivanje svojih izvještajnih zahtjeva na temelju ove Uredbe sa svojim izvještajnim zahtjevima na temelju Uredbe (EU) br. 1011/2012 Europske središnje banke (ESB/2012/24) (3).

(5)

Postoji uska veza između podataka koje prikupljaju nacionalne središnje banke za potrebe statistike na temelju ove Uredbe i podataka koje prikupljaju nacionalna nadležna tijela za potrebe nadzora na temelju okvira utvrđenog Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4). S obzirom na opću zadaću ESB-a da na temelju članka 5. stavka 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”) surađuje s drugim tijelima u području statistike, a radi ograničavanja administrativnog tereta i izbjegavanja udvostručavanja zadaća, nacionalne središnje banke mogu izvoditi podatke koji se trebaju dostaviti na temelju ove Uredbe iz podataka prikupljenih na temelju Direktive 2009/138/EZ, uključujući nacionalni propis kojim se prenosi ta Direktiva, uzimajući u obzir uvjete svakog sporazuma o suradnji između odgovarajućeg NSB-a i odgovarajućeg nacionalnog nadležnog tijela. Članak 70. Direktive 2009/138/EZ utvrđuje da nacionalna nadležna tijela mogu prenositi podatke koji služe ispunjavanju njihovih zadaća na temelju te Direktive nacionalnim središnjim bankama i drugim tijelima koja imaju sličnu funkciju u njihovom svojstvu monetarnih vlasti.

(6)

Europski sustav računa utvrđen Uredbom (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5) (dalje u tekstu „ESA 2010”) zahtijeva da se imovina i obveze institucionalnih jedinica dostavljaju u državi u kojoj je institucionalna jedinica rezident. Radi smanjivanja tereta izvještavanja, ako nacionalne središnje banke izvode podatke koji se trebaju dostaviti na temelju ove Uredbe iz podataka prikupljenih na temelju Direktive 2009/138/EZ, imovina i obveze podružnica osiguravajućih društava čiji su glavni uredi rezidenti u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), mogu se agregirati s podacima glavnih ureda. Za potrebe praćenja njihove veličine i svih odstupanja od ESA-e 2010 potrebno je prikupljati ograničene podatke o podružnicama osiguravajućih društava.

(7)

Na prikupljanje statističkih podataka na temelju ove Uredbe trebalo bi primjenjivati standarde za zaštitu i korištenje statističkih podataka kako je utvrđeno u članku 8. Uredbe (EZ) br. 2533/98.

(8)

Iako je utvrđeno da uredbe donesene na temelju članka 34. stavka 1. Statuta ESSB-a ne daju nikakva prava i ne nameću nikakve obveze državama članicama čija valuta nije euro (dalje u tekstu „države članice izvan europodručja”), članak 5. Statuta ESSB-a primjenjuje se na države članice europodručja i na države članice izvan europodručja. Uvodna izjava 17. Uredbe (EZ) br. 2533/98 utvrđuje da članak 5. Statuta ESSB-a, zajedno s člankom 4. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji, podrazumijeva obvezu izrade i provedbe, na nacionalnoj razini, svih mjera koje države članice izvan europodručja smatraju potrebnim da bi se prikupili statistički podaci potrebni za ispunjenje statističkih izvještajnih zahtjeva ESB-a i provele pravovremene pripreme u području statistike kako bi te države postale države članice europodručja.

(9)

Članak 7. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 2533/98 utvrđuje da je ESB ovlašten izricati sankcije izvještajnim jedinicama koje ne ispunjavaju statističke izvještajne zahtjeve utvrđene uredbama ili odlukama ESB-a.

(10)

Upravno vijeće trebalo bi najkasnije do 2020. procijeniti značajke i troškove: (a) povećanja obuhvata tromjesečnog izvještavanja s 80 % na 95 % ukupnog tržišnog udjela osiguravajućih društava u svakoj državi članici europodručja; (b) odvojenog izvještavanja o imovini i obvezama podružnica osiguravajućih društava kada su podružnice rezidenti u državama članicama europodručja, a matični subjekti takvih podružnica su rezidenti u EGP-u; i (c) daljnjeg smanjenja vremena prijenosa podataka od strane izvještajnih jedinica na četiri tjedna od kraja tromjesečja na koje se podaci odnose,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„osiguravajuće društvo” i „IC” (podsektor 128 ESA 2010) znači financijsko društvo ili kvazidruštvo koje se uglavnom bavi financijskim posredovanjem zbog udruživanja rizika, većinom u obliku izravnog osiguranja ili reosiguranja.

Definicija uključuje:

(a)

financijsko društvo ili kvazidruštvo koje pruža usluge životnog osiguranja, kada ugovaratelj osiguranja redovito ili jednokratno plaća osiguravatelju, a osiguravatelj zauzvrat jamči ugovaratelju osiguranja plaćanje dogovorenog iznosa ili rente na određeni datum ili ranije;

(b)

financijsko društvo ili kvazidruštvo koje pruža usluge neživotnog osiguranja za pokrivanje rizika kao što su, primjerice, nezgoda, bolest, požar ili neispunjenje kreditnih obveza;

(c)

financijsko društvo ili kvazidruštvo koje pruža usluge reosiguranja, kada osiguravatelj kupuje osiguranje radi zaštite od neočekivano velikog broja odštetnih zahtjeva ili iznimno velikih odštetnih zahtjeva.

Definicija ne uključuje:

(a)

investicijske fondove kako su definirani u članku 1. Uredbe (EU) br. 1073/2013 Europske središnje banke (ESB/2013/38) (6);

(b)

financijska društva posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama kako su definirana u članku 1. Uredbe (EU) br. 1075/2013 Europske središnje banke (ESB/2013/40) (7);

(c)

monetarne financijske institucije kako su definirane u članku 1. Uredbe (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke (ESB/2013/33) (8);

(d)

mirovinske fondove kako su definirani u stavku 2.105 ESA 2010;

2.

„podružnica” znači ured ili poslovna jedinica bez pravne osobnosti, ali ne glavni ured osiguravajućeg društva ili društva za reosiguranje;

3.

„društvo kći” znači subjekt koji ima pravnu osobnost, a u kojem drugi subjekt ima većinsko ili potpuno sudjelovanje;

4.

„izvještajna jedinica” ima značenje kako je definirano u članku 1. Uredbe (EZ) br. 2533/98;

5.

„rezident” ima značenje kako je definirano u članku 1. Uredbe (EZ) br. 2533/98. Za potrebe ove Uredbe, ako pravnom subjektu nedostaje fizički element, njegova se rezidentnost određuje gospodarskim područjem prema čijim je propisima subjekt osnovan. Ako subjekt nije osnovan, njegova rezidentnost određuje se njegovom pravnom pripadnošću, odnosno državom čiji pravni sustav uređuje osnivanje i kontinuirano postojanje subjekta;

6.

„odgovarajući NSB” znači NSB države članice europodručja u kojoj je osiguravajuće društvo rezident;

7.

„odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo” znači nacionalno nadležno tijelo države članice europodručja u kojoj je osiguravajuće društvo rezident;

8.

„podaci po pojedinačnim vrijednosnim papirima” znači podaci raščlanjeni prema pojedinačnim vrijednosnim papirima;

9.

„podaci po pojedinačnim stavkama” znači podaci raščlanjeni prema pojedinačnoj imovini ili obvezama;

10.

„agregirani podaci” znači podaci koji nisu raščlanjeni prema pojedinačnoj imovini ili obvezama;

11.

„financijske transakcije” znači transakcije koje proizlaze iz nastanka, likvidacije ili promjene vlasništva nad financijskom imovinom ili obvezama, kako je dalje opisano u dijelu 5. Priloga II.;

12.

„revalorizacije cijena i tečaja” znači promjene u vrednovanju imovine i obveza koje se pojavljuju zbog promjena cijena imovine i obveza i/ili učinka tečaja na vrijednosti, izražene u eurima, imovine i obveza nominiranih u stranoj valuti, kako je dalje opisano u dijelu 5. Priloga II.

Članak 2.

Stvarna izvještajna populacija

1.   Ako nacionalne središnje banke prikupljaju podatke na temelju ESA-e 2010, što zahtijeva da se imovina i obveze institucionalnih jedinica dostavljaju u rezidentnoj državi, stvarna izvještajna populacija sastoji se od osiguravajućih društava rezidentnih na području odgovarajuće države članice europodručja.

2.   Ako nacionalne središnje banke izvode podatke koji se dostavljaju na temelju ove Uredbe iz podataka prikupljenih na temelju odredbi Direktive 2009/138/EZ ili nacionalnog propisa kojim se prenosi ta Direktiva, stvarna izvještajna populacija obuhvaća:

(a)

osiguravajuća društva koja su osnovana i koja su rezidenti na području odgovarajuće države članice europodručja, uključujući društva kćeri čiji se matični subjekti nalaze izvan tog područja;

(b)

podružnice osiguravajućih društava navedenih u točki (a) koje su rezidenti izvan područja odgovarajuće države članice europodručja; i

(c)

podružnice osiguravajućih društava koje su rezidenti na području odgovarajuće države članice europodručja, ali čiji je glavni ured izvan EGP-a.

Podružnice osiguravajućih društava koje su rezidenti na području države članice europodručja, a čiji je glavni ured unutar EGP-a, nisu dio stvarne izvještajne populacije.

3.   Osiguravajuća društva u stvarnoj izvještajnoj populaciji trebaju ispunjavati statističke izvještajne zahtjeve u punom opsegu, osim ako se primjenjuje odstupanje sukladno članku 7.

Članak 3.

Popis osiguravajućih društava za potrebe statistike

1.   Izvršni odbor ESB-a za potrebe statistike utvrđuje i održava popis osiguravajućih društava koja čine stvarnu izvještajnu populaciju na temelju ove Uredbe. Popis može biti utemeljen na popisima osiguravajućih društava koje trenutno sastavljaju nacionalna tijela, ako takvi popisi postoje, dopunjen drugim popisima osiguravajućih društava koja ulaze u definiciju „osiguravajućih društava” iz članka 1.

2.   Odgovarajući NSB može zahtijevati od izvještajne jedinice iz članka 2. stavka 2. točke (a) da dostavi potrebne podatke o svojim podružnicama ako se takvi podaci zahtijevaju za potrebe popisa.

3.   Nacionalne središnje banke i ESB stavljaju na raspolaganje popis i njegova ažuriranja u odgovarajućem obliku, uključujući elektroničkim sredstvima, internetom ili u papirnatom obliku, na zahtjev dotičnih izvještajnih jedinica.

4.   Ako je posljednja elektronička verzija popisa iz ovog članka netočna, ESB neće izreći kaznu izvještajnoj jedinici koja nije pravilno ispunila izvještajne zahtjeve u mjeri u kojoj se izvještajna jedinica u dobroj vjeri pouzdala u netočan popis.

Članak 4.

Statistički izvještajni zahtjevi

1.   Izvještajne jedinice dostavljaju odgovarajućem NSB-u, izravno ili putem odgovarajućeg nacionalnog nadležnog tijela, sukladno lokalnom sporazumu o suradnji i u skladu s prilozima I. i II.:

(a)

na tromjesečnoj osnovi, podatke o stanju imovine i obveza osiguravajućih društava na kraju tromjesečja i, u skladu s člankom 5., tromjesečna vrijednosna usklađivanja ili financijske transakcije, ako je to primjenjivo;

(b)

na tromjesečnoj osnovi, podatke o stanju tehničkih pričuva neživotnih osiguranja na kraju tromjesečja raščlanjene prema vrsti osiguranja;

(c)

na godišnjoj osnovi, podatke o stanju tehničkih pričuva neživotnih osiguranja na kraju godine raščlanjene prema vrsti osiguranja i zemljopisnom području.

2.   Osim zahtjeva iz stavka 1., izvještajne jedinice koje su osiguravajuća društva osnovana u državi članici europodručja i koja su rezidenti u državi članici europodručja dostavljaju odgovarajućem NSB-u, izravno ili putem odgovarajućeg nacionalnog nadležnog tijela sukladno lokalnom sporazumu o suradnji, podatke o zaračunatim premijama, odštetnim zahtjevima i plaćenim provizijama. Ovi se podaci dostavljaju na godišnjoj osnovi u skladu s prilozima I. i II.

3.   Nacionalne središnje banke mogu dobiti podatke koji se zahtijevaju na temelju ove Uredbe iz sljedećih podataka prikupljenih na temelju okvira utvrđenog Direktivom 2009/138/EZ:

(a)

iz podataka sadržanih u obrascima za kvantitativno izvještavanje namijenjenim nadzornom izvještavanju koje nacionalna nadležna tijela prenose nacionalnim središnjim bankama, neovisno o tome jesu li NSB i nacionalno nadležno tijelo zasebna tijela ili su integrirani unutar iste institucije, u skladu s uvjetima lokalnog sporazuma o suradnji između dva tijela; ili

(b)

iz podataka sadržanih u obrascima za kvantitativno izvještavanje namijenjenim nadzornom izvještavanju koje izvještajne jedinice izravno i istodobno prenose NSB-u i nacionalnom nadležnom tijelu.

Ako obrazac za kvantitativno izvještavanje namijenjen nadzornom izvještavanju sadrži podatke potrebne za ispunjavanje statističkih izvještajnih zahtjeva iz ove Uredbe, nacionalne središnje banke imaju pristup čitavom obrascu i bilo kojem drugom povezanom obrascu potrebnom u svrhu osiguranja kvalitete podataka.

Države članice mogu sklopiti sporazume o suradnji radi osiguravanja centraliziranog prikupljanja od strane odgovarajućeg nacionalnog nadležnog tijela, podataka koji udovoljavaju zahtjevima za prikupljanje podataka na temelju okvira ustanovljenog Direktivom 2009/138/EZ i dodatnih zahtjeva za prikupljanje podataka utvrđenih u ovoj Uredbi, u skladu s nacionalnim pravom i usklađenim referentnim okvirom koji može odrediti ESB.

4.   Nacionalne središnje banke obavještavaju izvještajne jedinice o različitim svrhama za koje se njihovi podaci prikupljaju.

Članak 5.

Vrijednosna usklađivanja i financijske transakcije

Podaci o vrijednosnim usklađivanjima i financijskim transakcijama, kako su dalje navedeni u Prilogu I. i opisani u Prilogu II., dobivaju se kako slijedi:

(a)

izvještajne jedinice dostavljaju agregirane podatke o vrijednosnim usklađivanjima i/ili financijskim transakcijama, ovisno o uputama odgovarajućeg NSB-a;

(b)

nacionalne središnje banke izvode aproksimacije vrijednosti transakcija s vrijednosnim papirima iz podataka po pojedinačnim vrijednosnim papirima ili izravno prikupljaju podatke o takvim transakcijama od izvještajnih jedinica na osnovi pojedinačnih vrijednosnih papira. Nacionalne središnje banke mogu koristiti sličan pristup za drugu imovinu osim vrijednosnih papira kada prikupljaju podatke po pojedinačnim stavkama;

(c)

aproksimacije vrijednosti financijskih transakcija o tehničkim pričuvama osiguranja koje održavaju osiguravajuća društva izvode se:

i.

od strane izvještajnih jedinica, u skladu sa smjernicama odgovarajućeg NSB-a utemeljenim na najboljoj zajedničkoj praksi koja se može utvrditi na razini europodručja; ili

ii.

od strane odgovarajućeg NSB-a, na temelju podataka koje su dostavila osiguravajuća društava.

Članak 6.

Računovodstvena pravila

1.   Osim ako je drugačije propisano u ovoj Uredbi, računovodstvena pravila koja primjenjuju osiguravajuća društva za potrebe izvještavanja na temelju ove Uredbe jesu ona utvrđena odgovarajućim nacionalnim propisom kojim se prenosi Direktiva 2009/138/EZ ili bilo koji drugi nacionalni ili međunarodni standardi koje primjenjuju osiguravajuća društva na temelju uputa nacionalnih središnjih banaka.

2.   Pored zahtjeva računovodstvenih pravila koja primjenjuju osiguravajuća društva u skladu sa stavkom 1., depoziti i krediti koje drže osiguravajuća društva i koji su označeni kao „nominalna vrijednost” u tablici 2.1. i tablici 2.2. Priloga I. dostavljaju se prema iznosu nepodmirene glavnice na kraju tromjesečja. Otpisi i djelomični otpisi kako su utvrđeni odgovarajućim računovodstvenim praksama isključeni su iz tog iznosa.

3.   Ne dovodeći u pitanje računovodstvene prakse i postupke netiranja koji se primjenjuju u državama članicama, sva financijska imovina i obveze dostavljaju se, za potrebe statistike, na bruto osnovi.

Članak 7.

Odstupanja

1.   Odstupanja se mogu odobriti malim osiguravajućim društvima kako slijedi:

(a)

nacionalne središnje banke mogu odobriti odstupanja osiguravajućim društvima koja su, s obzirom na tržišni udjel, najmanja, kako je određeno u članku 35. stavku 6. Direktive 2009/138/EZ, pod uvjetom da osiguravajuća društva koja sudjeluju u tromjesečnoj agregiranoj bilanci čine najmanje 80 % ukupnog tržišnog udjela osiguravajućih društava u svakoj državi članici europodručja;

(b)

osiguravajuće društvo kojem je odobreno odstupanje na temelju točke (a) udovoljava izvještajnim zahtjevima iz članka 4. na godišnjoj osnovi tako da osiguravajuća društva koja sudjeluju u godišnjoj agregiranoj bilanci čine najmanje 95 % ukupnog tržišnog udjela osiguravajućih društava u svakoj državi članici europodručja;

(c)

osiguravajuće društvo koje ne treba dostavljati podatke na temelju točke (a) i točke (b) dostavlja smanjeni skup podataka, kako je utvrđeno od strane odgovarajućeg NSB-a;

(d)

nacionalne središnje banke provjeravaju ispunjavanje uvjeta utvrđenih u točkama (a) i (b) godišnje i pravovremeno, a kako bi, ako je potrebno, odobrile ili povukle odstupanje s učinkom od početka sljedeće kalendarske godine.

2.   Nacionalne središnje banke mogu odobriti odstupanja osiguravajućim društvima u odnosu na izvještavanje o držanju gotovine i depozita po nominalnoj vrijednosti.

Ako podaci prikupljeni na višoj razini agregacije pokazuju da držanje gotovine i depozita od strane rezidentnih osiguravajućih društava iznosi manje od 10 % nacionalnog kombiniranog ukupnog iznosa bilanci osiguravajućih društava i manje od 10 % ukupnog držanja gotovine i depozita od strane osiguravajućih društava iz europodručja u odnosu na stanja, odgovarajući NSB može odlučiti ne zahtijevati izvještavanje o držanju gotovine i depozita po nominalnoj vrijednosti. Odgovarajući NSB obavještava izvještajne jedinice o takvoj odluci.

3.   Osiguravajuća društva mogu izabrati da neće koristiti odstupanje nego da će u punom opsegu ispunjavati statističke izvještajne zahtjeve navedene u članku 4. Ako osiguravajuće društvo tako odluči, dužno je pribaviti prethodnu suglasnost odgovarajućeg NSB-a prije bilo kojeg naknadnog korištenja odstupanja.

Članak 8.

Pravodobnost

1.   Za 2016. godinu, izvještajne jedinice prenose potrebne tromjesečne podatke odgovarajućem NSB-u ili odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu, ili i jednom i drugom, u skladu s lokalnim sporazumom o suradnji, najkasnije osam tjedana nakon kraja tromjesečja na koje se podaci odnose. Nakon toga ovaj rok se pomiče za jedan tjedan godišnje i iznosi pet tjedana za tromjesečja koja završavaju 2019.

2.   Za 2016., izvještajne jedinice prenose potrebne godišnje podatke odgovarajućem NSB-u ili odgovarajućem nacionalnom nadležnom tijelu ili i jednom i drugom, u skladu s lokalnim sporazumom o suradnji, najkasnije 20 tjedana nakon kraja godine na koju se podaci odnose. Nakon toga ovaj rok se pomiče za dva tjedna godišnje i iznosi 14 tjedana za 2019.

Članak 9.

Minimalni standardi i nacionalni izvještajni mehanizmi

1.   Izvještajne jedinice ispunjavaju statističke izvještajne zahtjeve u skladu s minimalnim standardima za prijenos, točnost, konceptualnu usklađenost i revizije određene u Prilogu III.

2.   Nacionalne središnje banke određuju i provode izvještajne mehanizme koje je stvarna izvještajna populacija dužna poštovati u skladu s nacionalnim zahtjevima. Nacionalne središnje banke osiguravaju da ti izvještajni mehanizmi osiguravaju potrebne statističke podatke i dopuštaju točnu provjeru ispunjavanja minimalnih standarda za prijenos, točnost, konceptualnu usklađenost i revizije određenih u Prilogu III.

Članak 10.

Spajanja odnosno pripajanja, podjele i reorganizacije

U slučaju spajanja odnosno pripajanja, podjele ili reorganizacije koja može utjecati na ispunjavanje njihovih statističkih obveza, dotične izvještajne jedinice obavještavaju odgovarajući NSB, izravno ili preko odgovarajućeg nacionalnog nadležnog tijela u skladu s lokalnim sporazumom o suradnji, čim namjera provođenja postupka bude objavljena, a prije nego proizvede učinak, o postupcima koji se planiraju za ispunjavanje statističkih izvještajnih zahtjeva navedenih u ovoj Uredbi.

Članak 11.

Provjera i obvezno prikupljanje

Nacionalne središnje banke ostvaruju pravo na provjeru ili obvezno prikupljanje podataka koje izvještajne jedinice moraju dostaviti sukladno ovoj Uredbi, ne dovodeći u pitanje pravo ESB-a da sam provjeri ili obvezno prikuplja takve podatke. Posebno, nacionalne središnje banke ostvaruju to pravo kad izvještajna jedinica ne ispunjava minimalne standarde za prijenos, točnost, konceptualnu usklađenost ili revizije određene u Prilogu III.

Članak 12.

Prvo izvještavanje

1.   Prvo izvještavanje počinje s tromjesečnim podacima za prvo tromjesečje 2016. i godišnjim podacima za 2016.

2.   Osiguravajuća društva iz članka 7. stavka 1. točke (b) dostavljaju godišnje podatke iz referentne godine 2016. Osim toga, radi sastavljanja statistike podsektora osiguravajućih društava od početka 2016., ova osiguravajuća društva dostavljaju potpuni skup podataka u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (a) za provo tromjesečje 2016.

Članak 13.

Završna odredba

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 28. studenoga 2014.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

(2)  SL C 427, 28.11.2014., str. 1.

(3)  Uredba (EU) br. 1011/2012 Europske središnje banke od 17. listopada 2012. o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira (ESB/2012/24) (SL L 305, 1.11.2012., str. 6.).

(4)  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 10.10.2009., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (SL L 174, 26.6.2013., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 1073/2013 Europske središnje banke od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (ESB/2013/38) (SL L 297, 7.11.2013., str. 73.).

(7)  Uredba (EU) br. 1075/2013 Europske središnje banke od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza financijskih društava posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama (ESB/2013/40) (SL L 297, 7.11.2013., str. 107.).

(8)  Uredba (EU) br. 1071/2013 Europske središnje banke od 24. rujna 2013. o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2013/33) (SL L 297, 7.11.2013., str. 1.).


PRILOG I.

STATISTIČKI IZVJEŠTAJNI ZAHTJEVI

DIO 1.

Opći statistički izvještajni zahtjevi

1.

Stvarna izvještajna populacija mora tromjesečno dostavljati sljedeće statističke podatke:

(a)

podaci po pojedinačnim vrijednosnim papirima za vrijednosne papire s oznakama ISIN;

(b)

podaci o vrijednosnim papirima bez oznaka ISIN za svaki vrijednosni papir posebno ili na agregiranoj osnovi, podijeljeni prema kategorijama instrumenta/dospijeća i protustrankama;

(c)

podaci o imovini i obvezama koje nisu vrijednosni papiri, na razini pojedinačnih podataka ili na agregiranoj osnovi, podijeljeni prema kategoriji instrumenta/dospijeća i protustrankama.

2.

Agregirani podaci iskazuju se u smislu stanja i u skladu s uputama odgovarajućeg NSB-a, bilo u smislu: (a) revalorizacija zbog promjene cijene i tečaja; ili (b) financijskih transakcija.

3.

Osiguravajuća društva koja imaju sjedište i rezidenti su na području država članica europodručja moraju također jednom godišnje dostavljati podatke o premijama, potraživanjima i provizijama, naznačujući poslove koji se obavljaju u zemlji i u inozemstvu preko podružnica, koji su u slučaju država Europskog gospodarskog prostora (EGP) raspodijeljeni prema pojedinim državama.

4.

Podaci po pojedinačnim vrijednosnim papirima koji se dostavljaju odgovarajućem NSB-u navedeni su u tablici 2.1. za vrijednosne papire s oznakom ISIN, i u tablici 2.2. za vrijednosne papire bez oznake ISIN. Agregirani tromjesečni statistički izvještajni zahtjevi za stanja navedeni su u tablicama 1.a i 1.b, a oni koji se odnose na revalorizacije zbog promjene cijene ili tečaja ili financijske transakcije utvrđeni su u tablicama 3.a i 3.b. Godišnji izvještajni zahtjevi za premije, potraživanja i provizije navedeni su u tablici 4.

DIO 2.

Tehničke rezerve osiguranja

1.

U pogledu tehničkih rezervi osiguranja, za tromjesečne izvještajne zahtjeve navedene u nastavku, izvještajne jedinice računaju približne vrijednosti ako se podaci ne mogu utvrditi, u skladu sa smjernicama odgovarajućeg NSB-a, na temelju najbolje zajedničke prakse utvrđene na razini europodručja:

(a)

u odnosu na imovinu, podaci o rezidentnosti subjekta koji pruža reosiguranje izvještajnoj jedinici koje se vode kao tehničke pričuve neživotnih osiguranja (naplativa reosiguranja);

(b)

u odnosu na obveze, podaci o:

i.

rezidentnosti imatelja tehničkih pričuva osiguranja (životnih i neživotnih odvojeno) koje dostavljaju osiguravajuća društva rezidenti u državama članicama čija je valuta euro (dalje u tekstu „države članice europodručja”);

ii.

pravima iz mirovinskog osiguranja, koji se odnose na programe strukovnog mirovinskog osiguranja (raspodijeljene prema utvrđenim doprinosima, utvrđenim naknadama i kombiniranim mirovinskim sustavima);

iii.

financijskim transakcijama i/ili vrijednosnim usklađivanjima za sve zahtijevane raščlambe, kao što je prikazano u tablicama 3.a i 3.b.

2.

Nacionalne središnje banke mogu izvesti potrebne podatke iz podataka koje smatraju nužnim zahtijevati od izvještajnih jedinica za potrebe ovog dijela.

DIO 3.

Izvještajne tablice

Tablica 1.a

Tromjesečna stanja

 

Ukupno

Europodručje

Ostatak svijeta

Domaće

Europodručje osim domaće

Europodručje osim domaće

(podaci po pojedinoj državi)

Ukupno

Države članice nesudionice

(podaci po pojedinoj državi)

Glavne druge ugovorne strane izvan Europske unije

(podaci po pojedinoj državi za Brazil, Kanadu, Kinu, Hong Kong, Indiju, Japan, Rusiju, Švicarsku, SAD)

IMOVINA (F)

1.

Gotovina i depoziti (ESA 2010): F.21 + F.22 + F.29) - fer vrijednost

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

 

do 1 godine (preostalo do dospijeća)

SUM

 

 

 

 

 

 

više od 1 godine (preostalo do dospijeća)

SUM

 

 

 

 

 

 

1x.

Gotovina i depoziti od toga (o/w) prenosivi depoziti (F.22)

SUM

 

 

 

 

 

 

1.

Gotovina i depoziti (ESA 2010): F.21 + F.22 + F.29) - nominalna vrijednost

SUM

 

SUM

 

 

 

 

2.

Dužnički vrijednosni papiri (ESA 2010: F.3)

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

 

koje su izdale monetarne financijske institucije (MFI)

 

SUM

SUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država (GG)

 

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici (OFI)

 

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi (PF)

 

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva (NFC)

 

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva (HH) i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima (NPISH)

 

SUM

SUM

 

 

 

 

do 1 godine (prvobitno dospijeće)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

od 1 do 2 godine (prvobitno dospijeće)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

preko 2 godine (prvobitno dospijeće)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine (preostalo do dospijeća)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

od 1 do 2 godine (preostalo do dospijeća)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

od 2 do 5 godina (preostalo do dospijeća)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

Više od 5 godina (preostalo do dospijeća)

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

3.

Krediti (ESA 2010: F.4) - fer vrijednost

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

 

prvobitno dospijeće do 1 godine - fer vrijednost

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

monetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

općoj državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

ostalim financijskim posrednicima

 

 

 

 

 

 

 

osiguravajućim društvima

 

 

 

 

 

 

 

mirovinskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

nefinancijskim društvima

 

 

 

 

 

 

 

kućanstvima i neprofitnim ustanovama koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

prvobitno dospijeće od 1 do 5 godina - fer vrijednost

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

monetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

općoj državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

ostalim financijskim posrednicima

 

 

 

 

 

 

 

osiguravajućim društvima

 

 

 

 

 

 

 

mirovinskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

nefinancijskim društvima

 

 

 

 

 

 

 

kućanstvima i neprofitnim ustanovama koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

prvobitno dospijeće preko 5 godina - fer vrijednost

SUM

SUM

SUM

 

 

 

 

monetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

općoj državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

ostalim financijskim posrednicima

 

 

 

 

 

 

 

osiguravajućim društvima

 

 

 

 

 

 

 

mirovinskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

nefinancijskim društvima

 

 

 

 

 

 

 

kućanstvima i neprofitnim ustanovama koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine preostalo do dospijeća - fer vrijednost

SUM

 

 

 

 

 

 

od 1 do 2 godine preostalo do dospijeća - fer vrijednost

SUM

 

 

 

 

 

 

od 2 do 5 godina preostalo do dospijeća - fer vrijednost

SUM

 

 

 

 

 

 

preko 5 godina preostalo do dospijeća - fer vrijednost

SUM

 

 

 

 

 

 

3x.

Krediti od toga osigurani depoziti u vezi s poslovima reosiguranja - fer vrijednost

SUM

 

SUM

 

 

 

 

3.

Krediti (ESA 2010: F.4) - nominalna vrijednost

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

 

prvobitno dospijeće do 1 godine - nominalna vrijednost

SUM

 

 

 

 

 

 

prvobitno dospijeće od 1 do -5 godina - nominalna vrijednost

SUM

 

 

 

 

 

 

prvobitno dospijeće preko 5 godina - nominalna vrijednost

SUM

 

 

 

 

 

 

4.

Vlasnički udjeli (ESA 2010: F.51)

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

SUM

4.a

Vlasnički udjeli od toga uvrštene dionice

SUM

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

SUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

SUM

 

 

 

 

4.b

Vlasnički udjeli od toga neuvrštene dionice

SUM

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

SUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

SUM

 

 

 

 

4.c

Vlasnički udjeli od toga ostali vlasnički udjeli

SUM

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

SUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

SUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

SUM

 

 

 

 

5.

Dionice/udjeli u investicijskim fondovima (ESA 2010: F.52)

SUM

SUM

SUM

 

SUM

 

 

5.a

Dionice/udjeli u novčanim fondovima

SUM

 

 

 

 

 

 

5.b

Dionice/udjeli u nenovčanim fondovima

SUM

 

 

 

 

 

 

6.

Financijske izvedenice (ESA 2010:F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Tehničke pričuve neživotnih osiguranja (ESA 2010: F.61)  (1)

SUM

 

SUM

 

 

 

 

8.

Nefinancijska imovina (ESA 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Preostala imovina

 

 

 

 

 

 

 

10.

Ukupno imovina

SUM

 

 

 

 

 

 

SUM
Polja koja se mogu izvesti iz detaljnijih raščlambi

Kratice korištene u ovoj tablici o/w = od toga, MFI = monetarne financijske institucije, GG = opća država, IF = investicijski fond, OFI = ostali financijski posrednici, IC = osiguravajuće društvo, PF = mirovinski fond, NFC = nefinancijsko društvo, HH = kućanstva, NPISH = neprofitne ustanove koje služe kućanstvima, MMF = novčani fond.


Tablica 1.b

Tromjesečna stanja  (2)

 

Ukupno

Europodručje

Ostatak svijeta

Domaće

Države članice europodručja osim domaće

Države članice euroopodručja osim domaće

(podaci po pojedinoj državi)

Ukupno

Države članice nesudionice

(podaci po pojedinoj državi)

Glavne druge ugovorne strane izvan Europske unije

(podaci po pojedinoj državi za Brazil, Kanadu, Kinu, Hong Kong, Indiju, Japan, Rusiju, Švicarsku, SAD)

OBVEZE (F)

1.

Izdani dužnički vrijednosni papiri (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Krediti (ESA 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije (3)

SUM

 

 

 

 

 

 

koje su izdale nemonetarne financijske institucije (3)

SUM

 

 

 

 

 

 

2.x

Krediti od toga osigurani depoziti u vezi s poslovima reosiguranja

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vlasnički udjeli (ESA 2010: F.51)

SUM

 

 

 

 

 

 

3.a

Vlasnički udjeli od toga (o/w) uvrštene dionice

 

 

 

 

 

 

 

3.b

Vlasnički udjeli od toga neuvrštene dionice

 

 

 

 

 

 

 

3.c

Vlasnički udjeli od toga ostali vlasnički udjeli

 

 

 

 

 

 

 

4

Tehničke pričuve osiguranja (ESA 2010: F.6)  (4)

SUM

 

 

 

 

 

 

4.1

Tehničke pričuve životnih osiguranja

SUM

 

SUM

 

 

 

 

od toga povezane s udjelima

 

 

 

 

 

 

 

od toga nepovezane s udjelima

 

 

 

 

 

 

 

od toga Mirovinska prava

SUM

 

 

 

 

 

 

od toga utvrđeni planovi doprinosa

 

 

 

 

 

 

 

od toga utvrđeni planovi primanja

 

 

 

 

 

 

 

od toga hibridni planovi

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Tehničke pričuve neživotnih osiguranja

SUM

 

SUM

 

 

 

 

prema vrsti osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

Osiguranje medicinskih troškova

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Osiguranje zaštite prihoda

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Osiguranje naknada radnicima

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Ostale vrste osiguranja za motorna vozila

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Pomorsko, zrakoplovno i transportno osiguranje

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Osiguranje od požara i ostala osiguranja imovine

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Osiguranje od opće odgovornosti

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Kreditno osiguranje i osiguranje jamstava

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Osiguranje troškova pravne zaštite

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Osiguranje pomoći (asistencije)

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Razni financijski gubici

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

Reosiguranje

 

Godišnje

 

Godišnje

 

Godišnje

Godišnje

5

Financijske izvedenice (ESA 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Ostale obveze (ESA 2010: F.8)

 

 

 

 

 

 

 

Kratice korištene u ovoj tablici: o/w = od toga.

Tablica 2.

Potrebni podaci koji se prikupljaju na temelju podataka o pojedinačnim vrijednosnim papirima

Podaci za polja u tablici 2.1. i tablici 2.2. moraju se iskazivati za svaki vrijednosni papir iz kategorije „dužnički vrijednosni papiri”, „udjeli”, „dionice/udjeli investicijskih fondova” (kako je definirano u tablici A dijela 1. Priloga II.). Dok se tablica 2.1. odnosi na vrijednosne papire kojima je dodijeljena oznaka ISIN, tablica 2.2. odnosi se na vrijednosne papire bez oznake ISIN.

Tablica 2.1.

Držanja vrijednosnih papira s oznakom ISIN

Podaci za svako polje moraju biti iskazani za svaki vrijednosni papir u skladu sa sljedećim pravilima:

1.

Potrebno je iskazati podatke za polje 1.

2.

U slučaju da odgovarajući NSB ne prikuplja izravno podatke o financijskim transakcijama na temelju podataka o pojedinačnim vrijednosnim papirima, potrebno je iskazati podatke za dva od triju polja 2., 3. i 4. (npr. polja 2. i 3., polja 2. i 4. ili polja 3. i 4.). Ako su prikupljeni podaci za polje 3., podaci također moraju biti prikupljeni i za polje 3.b.

3.

U slučaju da odgovarajući NSB izravno prikuplja podatke o financijskim transakcijama na temelju podataka o pojedinačnim vrijednosnim papirima, potrebno je iskazati i sljedeće podatke:

(a)

polje 5. ili polja 6. i 7.; i

(b)

polje 4. ili polja 2. i 3.

4.

Odgovarajući NSB može također tražiti od izvještajnih jedinica da iskazuju podatke za polja 8., 9., 10. i 11.

Polje

Naziv

1.

Oznaka ISIN

2.

Broj jedinica ili ukupni nominalni iznos

3.

Cijena

3.b

Osnova za kotaciju

4.

Ukupan iznos po tržišnoj vrijednosti

5.

Financijske transakcije

6.

Kupljeni vrijednosni papiri

7.

Prodani vrijednosni papiri

8.

Valuta u kojoj je vrijednosni papir evidentiran

9.

Ostale promjene u obujmu po nominalnoj vrijednosti

10.

Ostale promjene u obujmu po tržišnoj vrijednosti

11.

Portfeljna ulaganja ili izravna ulaganja

Tablica 2.2.

Držanja vrijednosnih papira bez oznake ISIN

Potrebno je iskazati podatke za svako polje ili: (a) za svaki vrijednosni papir; ili (b) agregiranjem vrijednosnih papira, bez obzira na njihov broj, u jedinstvenu stavku.

U slučaju iz točke i. primjenjuju se sljedeća pravila:

1.

Iskazuju se podaci za polja 1., 12., 13., 14. i 15.

2.

U slučaju da odgovarajući NSB ne prikuplja izravno podatke o financijskim transakcijama na temelju podataka o pojedinačnim vrijednosnim papirima, potrebno je iskazati podatke za dva od triju polja 2., 3. i 4. (npr. polja 2. i 3., polja 2. i 4. ili polja 3. i 4.). Ako se prikupljaju podaci za polje 3., moraju se također prikupljati podaci za polje 3.b.

3.

U slučaju da odgovarajući NSB izravno prikuplja podatke o financijskim transakcijama na temelju podataka o pojedinačnim vrijednosnim papirima, potrebno je iskazati i sljedeće podatke:

(a)

polje 5. ili polja 6. i 7.; i

(b)

polje 4. ili polja 2. i 3.

4.

Odgovarajući NSB može također tražiti od izvještajnih jedinica da iskazuju podatke za polja 3.b, 8., 9., 10. i 11.

U slučaju iz točke (b) primjenjuju se sljedeća pravila:

1.

Potrebno je iskazati podatke za polja 4., 12., 13., 14., 15.

2.

Potrebno je iskazati podatke ili za polje 5., ili za polja 10. i 16.

3.

Odgovarajući NSB može također tražiti od izvještajnih jedinica da iskazuju podatke za polja 8., 9. i 11.

Polje

Naziv

1.

Identifikacijska oznaka vrijednosnog papira

2.

Broj udjela ili agregirana nominalna vrijednost

3.

Cijena

3.b

Osnova za kotaciju

4.

Ukupan iznos po tržišnoj vrijednosti

5.

Financijske transakcije

6.

Kupljeni vrijednosni papiri

7.

Prodani vrijednosni papiri

8.

Valuta u kojoj je vrijednosni papir evidentiran

9.

Ostale promjene u obujmu po nominalnoj vrijednosti

10.

Ostale promjene u obujmu po tržišnoj vrijednosti

11.

Portfeljna ulaganja ili izravna ulaganja

12.

Instrument (s klasifikacijom financijskih transakcija)

dužnički vrijednosni papiri (F.3)

vlasnički kapital (F.51)

o/w uvrštene dionice (F.511)

o/w dionice koje ne kotiraju na burzi (F.512)

o/w ostali vlasnički udjeli (F.519)

dionice ili udjeli investicijskih fondova (F.52)

13.

Datum izdanja i datum dospijeća dužničkih vrijednosnih papira. Umjesto toga, raščlamba prema rasponima dospijeća kako slijedi: izvorni rok dospijeća do jedne godine, od jedne do dvije godine, preko dvije godine i preostali rok dospijeća do jedne godine, od jedne do dvije godine, od dvije do pet godina, preko 5 godina.

14.

Sektor ili podsektor izdavatelja:

središnja banka (S.121)

institucije koje primaju depozite osim središnje banke (S.122)

novčani fondovi (S.123)

investicijski fondovi osim novčanih fondova (S.124)

ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova (isključujući ostala financijska društva posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama) + pomoćne financijske institucije + vlastite financijske institucije i zajmodavci (S.125 isključujući financijska društva posebne namjene + S.126 + S.127)

društva posebne namjene koja se bave sekuritizacijskim transakcijama (potpodjela S.125)

osiguravajuća društva (S.128)

mirovinski fondovi (S.129)

nefinancijska društva (S.11)

opća država (S.13)

kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (S.14 + S.15) (5)

15.

Zemlja izdavatelja

16.

Vrijednosna usklađivanja

Tablica 3.a

Tromjesečna vrijednosna usklađivanja ili financijske transakcije

 

Ukupno

Europodručje

Ostatak svijeta

Domaće

Države članice europodručja osim domaće

Države članice euroopodručja osim domaće

(podaci po pojedinoj državi)

Ukupno

Države članice nesudionice

(podaci po pojedinoj državi)

Glavne druge ugovorne strane izvan Europske unije

(podaci po pojedinoj državi za Brazil, Kanadu, Kinu, Hong Kong, Indiju, Japan, Rusiju, Švicarsku, SAD)

IMOVINA (F)

1.

Gotovina i depoziti (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) - fer vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine (preostalo do dospijeća)

 

 

 

 

 

 

 

više od 1 godine (preostalo do dospijeća)

 

 

 

 

 

 

 

1.x

Gotovina i depoziti od toga (o/w) prenosivi depoziti (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gotovina i depoziti (ESA 2010: F.21+F.22+F.29) - nominalna vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dužnički vrijednosni papiri (ESA 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje je izdala opća država

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

do 1 godine (prvobitno dospijeće)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

od 1 do 2 godine (prvobitno dospijeće)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

preko 2 godine (prvobitno dospijeće)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

do 1 godine (preostalo do dospijeća)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

od 1 do 2 godine (preostalo do dospijeća)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

od 2 do 5 godina (preostalo do dospijeća)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

Više od 5 godina (preostalo do dospijeća)

 

 

 

 

MINIMUM

 

 

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

koje su izdala kućanstva i neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

MINIMUM

MINIMUM

 

 

 

 

3.

Krediti (ESA 2010: F.4) - fer vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

prvobitno dospijeće do 1 godine - fer vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

monetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

općoj državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

ostalim financijskim posrednicima

 

 

 

 

 

 

 

osiguravajućim društvima

 

 

 

 

 

 

 

mirovinskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

nefinancijskim društvima

 

 

 

 

 

 

 

kućanstvima i neprofitnim ustanovama koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

prvobitno dospijeće od 1 do -5 godina - fer vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

monetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

općoj državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

ostalim financijskim posrednicima

 

 

 

 

 

 

 

osiguravajućim društvima

 

 

 

 

 

 

 

mirovinskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

nefinancijskim društvima

 

 

 

 

 

 

 

kućanstvima i neprofitnim ustanovama koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

prvobitno dospijeće preko 5 godina - fer vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

monetarnim financijskim institucijama

 

 

 

 

 

 

 

općoj državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

ostalim financijskim posrednicima

 

 

 

 

 

 

 

osiguravajućim društvima

 

 

 

 

 

 

 

mirovinskim fondovima

 

 

 

 

 

 

 

nefinancijskim društvima

 

 

 

 

 

 

 

kućanstvima i neprofitnim ustanovama koje služe kućanstvima

 

 

 

 

 

 

 

do 1 godine preostalo do dospijeća - fer vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

od 1 do 2 godine preostalo do dospijeća - fer vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

od 2 do 5 godina preostalo do dospijeća - fer vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

preko 5 godina preostalo do dospijeća - fer vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3.x

Krediti od toga osigurani depoziti u vezi s poslovima reosiguranja - fer vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

3.

Krediti (ESA 2010: F.4) - nominalna vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

prvobitno dospijeće do 1 godine - nominalna vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

prvobitno dospijeće od 1 do -5 godina - nominalna vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

prvobitno dospijeće preko 5 godina - nominalna vrijednost

 

MINIMUM

MINIMUM

 

MINIMUM

 

 

4.

Vlasnički udjeli (ESA 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4.a

Vlasnički udjeli od toga (o/w) uvrštene dionice

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdali mirovinski fondovi

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdala nefinancijska društva

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

4.b

Vlasnički udjeli od toga neuvrštene dionice

 

 

 

 

MINIMUM

 

MINIMUM

koje su izdale monetarne financijske institucije

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje je izdala opća država

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdali ostali financijski posrednici

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

MINIMUM

 

koje su izdala osiguravajuća društva

 

MINIMUM