ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 362

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
17. prosinca 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1321/2014 оd 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

17.12.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 362/1


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1321/2014

оd 26. studenoga 2014.

o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

(Preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 5. i članak 6. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. studenoga 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (2) nekoliko je puta znatno izmijenjena (3). Budući da treba provesti daljnje izmjene, trebalo bi je preinačiti radi jasnoće.

(2)

Uredbom (EZ) br. 216/2008 utvrđuju se zajednički osnovni zahtjevi za pružanje visoke jedinstvene razine sigurnosti civilnog zrakoplovstva i zaštite okoliša; njome se od Komisije traži donošenje potrebnih provedbenih pravila kako bi se osigurala njihova jedinstvena primjena; ona osniva Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa (dalje u tekstu „Agencija”) koja bi Komisiji pomagala pri pripremi takvih provedbenih pravila.

(3)

Potrebno je utvrditi zajedničke tehničke zahtjeve i upravne postupke kako bi se zajamčila kontinuirana plovidbenost aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja podložno Uredbi (EZ) br. 216/2008.

(4)

Od organizacija i osoblja uključenih u održavanje proizvoda, dijelova i uređaja treba se zahtijevati da ispunjavaju određene tehničke zahtjeve kako bi pokazali svoju sposobnost i sredstva za izvršavanje svojih obveza i s tim povezanih prava; Komisija mora utvrditi mjere za utvrđivanje uvjeta za izdavanje, održavanje, izmjene, privremeno ili trajno oduzimanje potvrda kojima se potvrđuje takva sukladnost.

(5)

Potreba za osiguravanjem jedinstvenosti primjene zajedničkih tehničkih zahtjeva na području kontinuirane plovidbenosti aeronautičkih dijelova i uređaja zahtijeva od nadležnih tijela da slijede zajedničke postupke za ocjenu sukladnosti s tim zahtjevima; Agencija mora pripremiti certifikacijske specifikacije kako bi omogućila potrebnu regulatornu jedinstvenost.

(6)

Potrebno je potvrditi stalnu valjanost potvrda izdanih prije stupanja Uredbe (EZ) br. 2042/2003 na snagu, u skladu s člankom 69. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(7)

Članak 5. Uredbe (EZ) br. 216/2008 koji se odnosi na plovidbenost proširen je na način da su u provedbena pravila za certifikaciju tipova ugrađeni elementi ocjene operativne prikladnosti.

(8)

Europska agencija za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) utvrdila je da je nužno izmijeniti Uredbu Komisije (EU) br. 748/2012 (4) kako bi joj se u sklopu postupka certifikacije tipova omogućilo odobravanje podataka o operativnoj prikladnosti.

(9)

Podaci o operativnoj prikladnosti trebali bi obuhvaćati obvezne elemente za osposobljavanje za ovlaštenje za tip osoblja koje izdaje potvrde. Ti elementi trebali bi biti osnova za razvoj tečajeva osposobljavanja za tipove.

(10)

Uvjete koji se odnose na uspostavu tečajeva osposobljavanja za ovlaštenje za tip osoblja koje izdaje potvrde potrebno je izmijeniti kako bi se odnosili na podatke o operativnoj prikladnosti.

(11)

Agencija je pripremila nacrt pravila provedbe koncepta podataka o operativnoj prikladnosti i dostavila ih Komisiji kao mišljenje (5) u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(12)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (6) osnovanim u skladu s člankom 65. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zajednički tehnički zahtjevi i administrativni postupci za osiguravanje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, uključujući i sve sastavne dijelove za ugradnju u zrakoplov, koji je:

(a)

registriran u nekoj državi članici; ili

(b)

registriran u nekoj trećoj zemlji i koristi ga operator za kojeg neka država članica osigurava nadzor operacija.

2.   Stavak 1. se ne primjenjuje na zrakoplove, za koje je regulatorni sigurnosni nadzor prenesen u neku treću zemlju i koje ne koristi operator iz EU-a ili na zrakoplove iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 216/2008.

3.   Odredbe ove Uredbe vezane uz komercijalni zračni prijevoz primjenjive su na licencirane zračne prijevoznike kako je definirano pravom EU-a.

Članak 2.

Definicije

U okviru područja primjene Uredbe (EZ) br. 216/2008 primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„zrakoplov” znači svaka naprava koja se može održati u atmosferi zbog reakcije zraka osim reakcije zraka u odnosu na površinu zemlje;

(b)

„osoblje koje izdaje potvrde” znači osoblje odgovorno za otpuštanje zrakoplova ili sastavnog dijela u uporabu nakon održavanja;

(c)

„sastavni dio” znači bilo koji motor, elisa, dio ili uređaj;

(d)

„kontinuirana plovidbenost” znači svi postupci koji osiguravaju da zrakoplov, u bilo koje vrijeme svog radnog vijeka, ispunjava važeće zahtjeve za plovidbenost i u stanju je sigurno operirati

(e)

„JAA” znači „Zajedničke zrakoplovne vlasti”;

(f)

„JAR” znači „Zahtjevi zajedničkih zrakoplovnih vlasti”;

(g)

„velik zrakoplov” znači zrakoplov razvrstan kao zrakoplov s najvećom uzletnom masom većom od 5 700 kg ili višemotorni helikopter;

(h)

„održavanje” znači pojedinačni postupak ili kombinacija sljedećih postupaka: obnova, popravak, pregled, zamjena, preinaka ili otklanjanje kvara na zrakoplovu ili sastavnim dijelovima, s izuzetkom pretpoletnog pregleda;

(i)

„organizacija” znači fizička osoba, pravna osoba ili dio pravne osobe. Takva organizacija može biti osnovana na više lokacija od jedne, bilo unutar područja neke države članice ili ne;

(j)

„pretpoletni pregled” znači pregled koji se izvodi prije leta kako bi se zajamčilo da je zrakoplov sposoban za namjeravani let;

(k)

„zrakoplov ELA 1” znači sljedeći europski laki zrakoplov s posadom:

i.

zrakoplov s najvećom uzletnom masom (MTOM) 1 200 kg ili manje, koji nije razvrstan kao složeni motorni zrakoplov;

ii.

jedrilica ili jedrilica s pomoćnim motorom čiji je MTOM 1 200 kg ili manje;

iii.

balon s najvećim projektiranim volumenom uzgonskog plina ili toplog zraka koji nije veći od 3 400 m3 za toplozračne balone, 1 050 m3 za plinske balone i 300 m3 za sputane plinske balone;

iv.

zračni brod projektiran za najviše četiri osobe s najvećim projektiranim volumenom uzgonskog plina ili toplog zraka koji nije veći od 3 400 m3 za toplozračni zračni brod i 1 000 m3 za plinski zračni brod;

(l)

„zrakoplov LSA” znači laki sportski zrakoplov koji ima sve sljedeće osobine:

i.

najviša dopuštena masa pri uzlijetanju (MTOM) nije veća od 600 kg;

ii.

najveća brzina gubitka uzgona u konfiguraciji za slijetanje (VS0) koja nije veća od 45 čvorova kalibrirane brzine (CAS) pri najvećoj certificiranoj masi zrakoplova pri polijetanju i najkritičnijem položaju težišta;

iii.

sjedala za najviše dvije osobe, uključujući pilota;

iv.

jedan motor s elisom koji nije turbinski;

v.

kabina koja nije pod tlakom;

(m)

„glavno mjesto poslovanja” znači sjedište ili registrirano sjedište poduzeća unutar kojeg se izvode glavne financijske funkcije i operativni nadzor aktivnosti iz ove Uredbe.

Članak 3.

Zahtjevi za kontinuiranu plovidbenost

1.   Kontinuirana plovidbenost zrakoplova i sastavnih dijelova zajamčena je u skladu s odredbama Priloga I. (dio M).

2.   Organizacije i osoblje uključeni u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i sastavnih dijelova, uključujući održavanje, moraju ispunjavati odredbe Priloga I. (dio M) i, gdje je to primjenjivo, one utvrđene u člancima 4. i 5.

3.   Odstupanjem od stavka 1., kontinuirana plovidbenost zrakoplova koji imaju dozvolu za letenje osigurava se na temelju posebnih postupaka za održavanje kontinuirane plovidbenosti, kako je definirano u dozvoli za letenje izdanoj u skladu s Prilogom I. (dio 21.) Uredbi Komisije (EU) br. 748/2012 (7).

Članak 4.

Odobrenja organizacije za održavanje

1.   Organizacije uključene u održavanje velikih zrakoplova ili zrakoplova koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu, te sastavnih dijelova namijenjenih za ugradnju u zrakoplov, odobravaju se u skladu s odredbama Priloga II. (dio 145.).

2.   Ovlaštenje za održavanje koje je izdala ili priznala država članica u skladu sa zahtjevima i postupcima JAA-a i koje važi prije stupanja Uredbe (EZ) br. 2042/2003 na snagu smatra se izdanim u skladu s ovom Uredbom.

3.   Osoblje osposobljeno za provođenje i/ili nadzor kontinuirane plovidbenosti ispitivanjima konstrukcija zrakoplova i/ili sastavnih dijelova bez razaranja, u skladu sa standardima koje je neka država članica priznala prije stupanja Uredbe (EZ) br. 2042/2003 na snagu, a koji osiguravaju istovjetnu razinu osposobljenosti, može nastaviti s provođenjem i/ili nadzorom takvih ispitivanja.

4.   Potvrde o otpuštanju u uporabu i potvrde o ovlaštenom otpuštanju u uporabu koje su organizacije za održavanje, odobrene u skladu sa zahtjevima države članice, izdale prije datuma stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1056/2008, smatraju se jednakovrijednima onima koje su izdane u skladu sa zahtjevima iz točaka M.A.801 i M.A.802 Priloga I. (dijela M).

Članak 5.

Ovlašteno osoblje

1.   Ovlašteno osoblje mora biti kvalificirano u skladu s odredbama Priloga III. (dio 66.), osim kako je predviđeno u točkama M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) i M.A.803 Priloga I. i u točki 145.A.30(j), te u Dodatku IV. Prilogu II. (dio 145.).

2.   Dozvola za održavanje zrakoplova i moguća tehnička ograničenja vezana uz tu dozvolu, koju je izdala ili priznala neka država članica u skladu sa zahtjevima i postupcima JAA-a, a koja je valjana u vrijeme stupanja Uredbe (EZ) br. 2042/2003 na snagu, smatra se izdanom u skladu s ovom Uredbom.

3.   Ovlašteno osoblje koje posjeduje dozvolu izdanu u skladu s Prilogom III. (dio 66.) s odobrenom kategorijom/potkategorijom smatra se da ima ovlasti opisane u točki 66.A.20(a) istog Priloga, koje odgovaraju toj odobrenoj kategoriji/ potkategoriji. Zahtjevi vezani uz osnovno znanje koji odgovaraju novim ovlastima smatraju se ispunjenima u svrhu dopune takve dozvole s novom kategorijom/potkategorijom.

4.   Ovlašteno osoblje koje posjeduje dozvolu koja uključuje zrakoplov za koji nije potrebno ovlaštenje za tip može nastaviti koristiti svoje ovlasti do prvog produženja ili izmjene, kada dozvola mora biti konvertirana u skladu s postupkom opisanom u točki 66.B.125 Priloga III. (dio 66.) i ovlaštenjima određenim u točki 66.A.45 istog Priloga.

5.   Izvješća o konverziji i izvješća o prijenosu ispita koji su sukladni zahtjevima primjenjivim prije stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 1149/2011 smatraju se sukladnima s ovom Uredbom.

6.   Dok ova Uredba ne odredi zahtjeve za ovlašteno osoblje:

(i)

za zrakoplove koji nisu avioni i helikopteri;

(ii)

za sastavne dijelove;

nastavljaju se primjenjivati zahtjevi koji su na snazi u pojedinim državama članicama, osim za organizacije za održavanje sa sjedištem izvan Europske unije, kada zahtjeve odobrava Agencija.

Članak 6.

Zahtjevi za organizaciju za osposobljavanje

1.   Organizacije za osposobljavanje osoblja iz članka 5. moraju biti odobrene u skladu s Prilogom IV. (dio 147.) tako da imaju pravo:

(a)

provoditi priznato osnovno osposobljavanje; i/ili

(b)

provoditi priznato osposobljavanje za tip; te

(c)

provoditi ispite; te

(d)

izdavati potvrde o osposobljavanju.

2.   Ovlaštenje organizacije za osposobljavanje iz održavanja, koje je izdala ili priznala neka država članica u skladu sa zahtjevima i postupcima JAA-a i koje je valjano u trenutku stupanja Uredbe (EZ) br. 2042/2003 na snagu, smatra se izdanim u skladu s ovom Uredbom.

3.   U tečajeve osposobljavanja za tip odobrene prije nego što je u podacima o operativnoj prikladnosti za odgovarajući tip u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012 odobren minimalni nastavni plan osposobljavanja za ovlaštenje za tip osoblja koje izdaje potvrde odgovarajući će se elementi određeni u obveznom dijelu tih podataka o operativnoj prikladnosti uvrstiti najkasnije do 18. prosinca 2017. ili u roku od dvije godine od odobrenja podataka o operativnoj prikladnosti, što god bilo kasnije.

Članak 7.

Uredba (EZ) br. 2042/2003 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VI.

Članak 8.

Stupanje na snagu

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Iznimno od odredaba stavka 1., države članice mogu odlučiti ne primjenjivati:

(a)

za održavanje aviona s klipnim motorom, bez regulacije tlaka kabine, s MTOM od 2 000 kg i manje, a koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz;

do 28. rujna 2014., zahtjev da ima ovlašteno osoblje stručno osposobljeno u skladu sa sljedećim odredbama Priloga III. (dio66.):

točkama M.A.606(g) i M.A.801(b)2 Priloga I. (dio M),

točkama 145.A.30(g) i (h) Priloga II. (dio 145.);

(b)

za održavanje ELA1 aviona koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, do 28. rujna 2015.:

i.

zahtjev za nadležno tijelo da izdaje dozvole za održavanje zrakoplova u skladu s Prilogom III. (dio 66.), kao nove ili konvertirane na temelju točke 66.A.70 istog Priloga;

ii.

zahtjev da ima ovlašteno osoblje stručno osposobljeno u skladu s Prilogom III. (dio 66.) sadržan u sljedećim odredbama:

točkama M.A.606(g) i M.A.801(b)2 Priloga I. (dio M),

točkama 145.A.30(g) i (h) Priloga II. (dio 145.).

3.   Kada država članica bude primjenjivala odredbe stavka 2., ona o tome mora obavijestiti Komisiju i Agenciju.

4.   U svrhu vremenskih ograničenja sadržanih u točkama 66.A.25, 66.A.30 i Dodatku III. Priloga III. (dio 66.) vezano uz ispite osnovnog znanja, osnovnog iskustva, teorijsko osposobljavanje za tip i ispite, praktično osposobljavanje i procjenjivanje, ispit za tip i osposobljavanje na radnom mjestu koje se moraju okončati prije stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 2042/2003, vrijeme počinje teći od datuma kad Uredba (EZ) br. 2042/2003 stupi na snagu.

5.   Agencija dostavlja mišljenje Komisiji uključujući prijedloge za jednostavan i proporcionalan sustav za izdavanje dozvola za ovlašteno osoblje, uključeno u održavanje ELA1 aviona, kao i zrakoplova koji nisu avioni i helikopteri.

Članak 9.

Mjere koje provodi Agencija

1.   Agencija razvija prihvatljive načine udovoljavanja (acceptable means of compliance, dalje u tekstu „AMC”) koje primjenjuju nadležna tijela, organizacije i osoblje za dokazivanje sukladnosti s odredbama Priloga ove Uredbe.

2.   AMC koje izdaje Agencija ne uvode nove zahtjeve niti umanjuju zahtjeve iz Priloga ovoj Uredbi.

3.   Ne dovodeći u pitanje članke 54. i 55. Uredbe (EZ) br. 216/2008, ispunjavanjem prihvatljivih načina udovoljavanja koje izdaje Agencija, s njima povezani zahtjevi iz Priloga ovoj Uredbi smatraju se ispunjenima bez daljnjeg dokazivanja.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. studenoga 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 79,19.3.2008.,str. 1.

(2)  SL L 315, 28.11.2003., str. 1.

(3)  Vidjeti Prilog V.

(4)  SL L 224, 21.8.2012., str. 1.

(5)  Mišljenje br. 07/2011 Europske agencije za sigurnost zračnog prometa od 13. prosinca 2011., dostupno na adresi http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(6)  Mišljenje Odbora Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, 23. rujna 2003.

(7)  SL L 224, 21.8.2012., str. 1.


PRILOG I.

(Dio-M)

SADRŽAJ

M.1

ODJELJAK A –

TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODODJELJAK A –

OPĆENITO

M.A.101.

Područje primjene

PODODJELJAK B –

ODGOVORNOST

M.A.201.

Odgovornosti

M.A.202.

Izvješćivanje o događajima povezanim sa sigurnošću

PODODJELJAK C –

KONTINUIRANA PLOVIDBENOST

M.A.301.

Zadaci za kontinuiranu plovidbenost

M.A.302.

Program održavanja zrakoplova

M.A.303.

Naredbe o plovidbenosti

M.A.304.

Podaci za preinake i popravke

M.A.305.

Sustav dokumentacije za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova

M.A.306.

Operatorov sustav tehničke dokumentacije knjige zrakoplova

M.A.307.

Prijenos dokumentacije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova

PODODJELJAK D –

STANDARDI ODRŽAVANJA

M.A.401.

Podaci za održavanje

M.A.402.

Provođenje održavanja

M.A.403.

Kvarovi zrakoplova

PODODJELJAK E –

KOMPONENTE

M.A.501.

Ugradnja

M.A.502.

Održavanje komponenata

M.A.503.

Komponente s ograničenim vijekom trajanja

M.A.504.

Kontrola neispravnih komponenata

PODODJELJAK F –

ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

M.A.601.

Područje primjene

M.A.602.

Zahtjev

M.A.603.

Opseg odobrenja

M.A.604.

Priručnik organizacije za održavanje

M.A.605.

Objekti

M.A.606.

Zahtjevi u vezi osoblja

M.A.607.

Ovlašteno osoblje

M.A.608.

Komponente, oprema i alati

M.A.609.

Podaci za održavanje

M.A.610.

Radni nalozi za radove održavanja

M.A.611.

Standardi održavanja

M.A.612.

Potvrda za otpuštanje zrakoplova u uporabu

M.A.613.

Potvrda za otpuštanje komponente u uporabu

M.A.614.

Dokumentacija o održavanju

M.A.615.

Ovlasti organizacije

M.A.616.

Organizacijske provjere

M.A.617.

Promjene u odobrenoj organizaciji za održavanje

M.A.618.

Kontinuirana valjanost odobrenja

M.A.619.

Nalazi

PODODJELJAK G —

ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

M.A.701.

Područje primjene

M.A.702.

Zahtjev

M.A.703.

Opseg odobrenja

M.A.704.

Priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti

M.A.705.

Objekti

M.A.706.

Zahtjevi u vezi osoblja

M.A.707.

Osoblje za provjeru plovidbenosti

M.A.708.

Vođenje kontinuirane plovidbenosti

M.A.709.

Dokumentacija

M.A.710.

Provjera plovidbenosti

M.A.711.

Ovlasti organizacije

M.A.712.

Sustav kakvoće

M.A.713.

Promjene u odobrenoj organizaciji za kontinuiranu plovidbenost

M.A.714.

Čuvanje dokumentacije

M.A.715.

Kontinuirana valjanost odobrenja

M.A.716.

Nalazi

PODODJELJAK H –

POTVRDA O OTPUŠTANJU U UPORABU (CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE — CRS)

M.A.801.

Potvrda o otpuštanju zrakoplova u uporabu

M.A.802.

Potvrda o otpuštanju komponente u uporabu

M.A.803.

Ovlaštenje pilota-vlasnika

PODODJELJAK I –

POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI

M.A.901.

Provjera plovidbenosti zrakoplova

M.A.902.

Valjanost potvrde o provjeri plovidbenosti

M.A.903.

Prijenos registracije zrakoplova unutar EU-a

M.A.904.

Provjera plovidbenosti zrakoplova uvezenog u EU

M.A.905.

Nalazi

ODJELJAK B –

POSTUPCI ZA NADLEŽNA TIJELA

PODODJELJAK A –

OPĆENITO

M.B.101.

Područje primjene

M.B.102.

Nadležno tijelo

M.B.104.

Čuvanje dokumentacije

M.B.105.

Međusobna razmjena podataka

PODODJELJAK B –

ODGOVORNOST

M.B.201.

Odgovornosti

PODODJELJAK C –

KONTINUIRANA PLOVIDBENOST

M.B.301.

Program održavanja

M.B.302.

Izuzeća

M.B.303.

Praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova

M.B.304.

Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje

PODODJELJAK D –

STANDARDI ODRŽAVANJA

PODODJELJAK E –

KOMPONENTE

PODODJELJAK F –

ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

M.B.601.

Zahtjev

M.B.602.

Početno odobrenje

M.B.603.

Izdavanje odobrenja

M.B.604.

Kontinuirani nadzor

M.B.605.

Nalazi

M.B.606.

Izmjene

M.B.607.

Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

PODODJELJAK G –

ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

M.B.701.

Zahtjev

M.B.702.

Početno odobrenje

M.B.703.

Izdavanje odobrenja

M.B.704.

Kontinuirani nadzor

M.B.705.

Nalazi

M.B.706.

Izmjene

M.B.707.

Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

PODODJELJAK H –

POTVRDA O OTPUŠTANJU U UPORABU - CRS

PODODJELJAK I –

POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI

M.B.901.

Ocjena preporuka

M.B.902.

Provjera plovidbenosti od strane nadležnog tijela

M.B.903.

Nalazi

Dodatak I. –

Sporazum o kontinuiranoj plovidbenosti

Dodatak II. –

Potvrda o ovlaštenom otpuštanju zrakoplova u uporabu – EASA Obrazac 1

Dodatak III. –

Potvrda o provjeri plovidbenosti – EASA Obrazac 15

Dodatak IV. –

Klase odobrenja i sustav ovlaštenja unutar odobrenja organizacija za održavanje iz Priloga I. (dio M) pododjeljka F i Priloga II. (dio 145.)

Dodatak V. –

Potvrda o odobrenju organizacije za održavanje iz Priloga I. (dio M) pododjeljka F

Dodatak VI. –

Potvrda o odobrenju organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti iz Priloga I. (dio M) pododjeljka G

Dodatak VII. –

Složeni zadaci održavanja

Dodatak VIII. –

Ograničeno održavanje koje obavlja pilot-vlasnik

M.1.

U smislu ovog dijela, nadležno je tijelo:

1.

za nadzor nad kontinuiranom plovidbenosti pojedinačnog zrakoplova i izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti tijelo koje je imenovala država članica u kojoj je izvršena registracija;

2.

za nadzor nad organizacijom za održavanje kako je utvrđeno u odjeljku A pododjeljku F ovog Priloga (dio M):

i.

tijelo koje je imenovala država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja te organizacije;

ii.

Agencija, ako se organizacija nalazi u nekoj trećoj zemlji;

3.

za nadzor nad organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti kako je utvrđeno u odjeljku A pododjeljku G ovog Priloga (dio M):

i.

tijelo koje je imenovala država članica u kojoj se nalazi glavno mjesto poslovanja te organizacije ako odobrenje nije uključeno u svjedodžbu zračnog prijevoznika;

ii.

tijelo koje je imenovala država članica operatora ako je odobrenje uključeno u svjedodžbu zračnog prijevoznika;

iii.

Agencija, ako ta organizacija ima sjedište u nekoj trećoj zemlji;

4.

za odobrenje programa održavanja:

i.

tijelo koje je imenovala država članica u kojoj je izvršena registracija;

ii.

u slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, kada se država članica operatora razlikuje od države članice u kojoj je izvršena registracija, tijelo koje su imenovale gornje dvije države prije odobrenja programa održavanja.

iii.

Odstupajući od točke 4. i., kada kontinuiranu plovidbenost zrakoplova koji se ne upotrebljava za komercijalni zračni prijevoz vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G, ovog Priloga (dijelom M), koja ne podliježe nadzoru države članice u kojoj je zrakoplov registriran, i samo u dogovoru s tom državom članicom prije odobrenja programa održavanja:

(a)

tijelo koje odredi država članica odgovorna za nadzor organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti; ili

(b)

Agencija, ako je organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti smještena u trećoj zemlji.

ODJELJAK A

TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODDIO A

OPĆENITO

M.A.101.   Područje primjene

U ovom se dijelu utvrđuju mjere koje je potrebno poduzeti kako bi se osigurala plovidbenost, uključujući održavanje. U njemu se također utvrđuju uvjeti kojima trebaju udovoljiti osobe ili organizacije uključene u vođenje kontinuirane plovidbenosti.

PODDIO B

ODGOVORNOST

M.A.201.   Odgovornosti

(a)

Vlasnik je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova te mora osigurati da se let ne provodi ako:

1.

zrakoplov nije održavan u stanju plovidbenosti te;

2.

bilo koja operativna oprema i oprema za hitni slučaj nije ispravno ugrađena i upotrebljiva ili nije jasno označena kao neispravna te;

3.

svjedodžba o plovidbenosti nije valjana te;

4.

se održavanje zrakoplova ne obavlja u skladu s odobrenim programom održavanja kako je utvrđeno u točki M.A. 302.

(b)

Kad se zrakoplov daje u zakup, odgovornosti vlasnika prenose se na zakupnika ako:

1.

je najmoprimac naveden u dokumentu registracije; ili

2.

detaljno naznačen u ugovoru o zakupu.

Kada se u ovom dijelu govori o „vlasniku”, termin vlasnik odnosi se na vlasnika ili zakupnika, kako je primjenjivo.

(c)

Svaka osoba ili organizacija koja provodi održavanje odgovorna je za obavljene poslove.

(d)

Zapovjednik zrakoplova ili, u slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, operator, odgovoran je za zadovoljavajuće obavljanje pretpoletnog pregleda. Taj pregled mora obaviti pilot ili druga osposobljena osoba, ali ga ne mora obaviti odobrena organizacija za održavanje ili osoblje koje izdaje potvrde iz dijela 66.

(e)

Kako bi se ispunile odgovornosti iz točke (a),

i.

vlasnik zrakoplova može za poslove povezane s kontinuiranom plovidbenošću sklopiti sporazum s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenom u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dijelom M). U ovom slučaju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti preuzima odgovornost za ispravno obavljanje ovih poslova;

ii.

vlasnik koji odluči upravljati kontinuiranom plovidbenošću zrakoplova pod vlastitom odgovornošću, bez ugovora u skladu s Dodatkom I., može ipak sklopiti ograničeni sporazum s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenom u skladu s odjeljkom A, pododjeljkom G ovog Priloga (dijelom M) za razvoj programa održavanja i njegovo odobrenje u skladu s točkom M.A.302. U tom slučaju, ograničeni ugovor prenosi odgovornost za razvoj i odobrenje programa održavanja na organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti s kojom je ugovor sklopljen.

(f)

U slučaju velikih zrakoplova, kako bi se ispunile odgovornosti iz točke (a), vlasnik zrakoplova mora osigurati da poslove vezane uz kontinuiranu plovidbenost provodi odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti. Mora biti sastavljen pisani ugovor u skladu s Dodatkom I. U tom slučaju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti preuzima odgovornost za uspješno izvođenje tih poslova.

(g)

Održavanje velikih zrakoplova, zrakoplova koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i sastavnih dijelova za te zrakoplove provodi organizacija za održavanje odobrena prema dijelu 145.

(h)

U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza operator je odgovoran za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova kojima upravlja i mora:

1.

imati odobrenje, kao dio svjedodžbe zračnog prijevoznika izdane od nadležnog tijela, u skladu s dijelom M.A. poddijelom G odjeljkom A, pododjeljkom G ovog Priloga (dio M) za zrakoplove kojima upravlja; te

2.

imati odobrenje u skladu s Prilogom II. (dio 145.) ili ugovoriti takvu organizaciju; te

3.

osigurati udovoljavanje točki (a).

(i)

Kada država članica zahtijeva od operatora da ima potvrdu za svoje komercijalne aktivnosti, osim za komercijalni zračni prijevoz, on mora:

1.

imati odgovarajuće odobrenje, prema odjeljku A, pododjeljku G ovog Priloga (dio M), za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova kojima upravlja ili ugovoriti takvu organizaciju; te

2.

imati odgovarajuće odobrenje u skladu s odjeljkom A, pododjeljkom F ovog Priloga (dio M) ili s Prilogom II. (dio 145.) ili ugovoriti takvu organizaciju; te

3.

osigurati udovoljavanje točki (a).

(j)

Vlasnik/operator je odgovoran da nadležnom tijelu odobri pristup do organizacija/zrakoplova kako bi ocijenilo stalnu sukladnost s tim dijelom.

M.A.202.   Izvještavanje o događajima

(a)

Bilo koja osoba ili organizacija odgovorna u skladu s točkom M.A.201. mora podnijeti izvješće nadležnom tijelu koje određuje država u kojoj je zrakoplov registriran, organizaciji odgovornoj za projektiranje tipa ili dodatno projektiranje tipa i, ako je primjenjivo, državi članici operatora, o svakom utvrđenom stanju zrakoplova ili komponente koje ugrožava sigurnost leta.

(b)

Izvještaji moraju biti sastavljeni na način koji je utvrdila Agencija i sadržavati sve relevantne informacije o stanju s kojim je upoznata ta osoba ili organizacija.

(c)

Kada neka osoba ili organizacija koja održava zrakoplov sklopi ugovor s vlasnikom ili operatorom o izvođenju održavanja, ta osoba ili organizacija koja održava zrakoplov mora također podnijeti izvještaj vlasniku, operatoru ili organizaciji za vođenje kontinuirane plovidbenosti o svakom takvom stanju koje utječe na zrakoplov vlasnika ili operatora ili njegov sastavni dio.

(d)

Izvještaji se izrađuju čim je to izvedivo, ali u svakom slučaju u roku od 72 sata nakon što je ta osoba ili organizacija ustanovila stanje na koje se taj izvještaj odnosi.

PODDIO C

KONTINUIRANA PLOVIDBENOST

M.A.301.   Zadaci za kontinuiranu plovidbenost

Kontinuirana plovidbenost zrakoplova i upotrebljivost operativne opreme i opreme za slučaj opasnosti osigurava se:

1.

izvođenjem pretpoletnog pregleda;

2.

otklanjanjem svih kvarova i oštećenja koji utječu na siguran rad, u skladu s podacima navedenim u točki M.A.304. i/ili točki M.A.401., kako je primjereno, uvažavajući, za sve velike zrakoplove ili zrakoplove koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz, listu minimalne opreme i listu odstupanja konfiguracije, ako je to primjenjivo na određeni tip zrakoplova;

3.

izvođenjem cjelokupnog održavanja, u skladu s odobrenim programom održavanja zrakoplova prema dijelu M.A.302.;

4.

za sve velike zrakoplove ili zrakoplove koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz, analizom djelotvornosti Odobrenog programa održavanja zrakoplova prema dijelu M.A.302.;

5.

provođenjem svih primjenjivih:

i.

naredbi o plovidbenosti;

ii.

operativnih uredbi koje imaju učinak na kontinuiranu plovidbenost;

iii.

zahtjeva za kontinuiranu plovidbenost koje je utvrdila Agencija;

iv.

mjera koje donese nadležno tijelo pri neposrednom reagiranju na problem vezan uz sigurnost;

6.

izvođenjem preinaka i popravaka u skladu s dijelom M.A.304.;

7.

uvođenjem izvedbene politike za neobavezne preinake i/ili preglede, za sve velike zrakoplove ili zrakoplove koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz;

8.

izvođenjem probnih letova prema potrebi.

M.A.302.   Program održavanja zrakoplova

(a)

Održavanje svakog zrakoplova organizira se u skladu s programom održavanja zrakoplova.

(b)

Program održavanja i sve naknadne izmjene mora odobriti nadležno tijelo.

(c)

Kada kontinuiranu plovidbenost zrakoplova vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dijelom M), program za održavanje zrakoplova i njegove izmjene mogu se odobriti postupkom neizravnog odobravanja.

i.

U tom slučaju, postupak neizravnog odobravanja utvrđuje organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti kao dio priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti, a odobrava ga nadležno tijelo odgovorno za tu organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

ii.

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti ne upotrebljava postupak neizravnog odobravanja kada ta organizacija nije pod nadzorom države članice u kojoj je zrakoplov registriran, osim ako postoji sporazum u skladu s točkom M.1., 4. ii. ili 4. iii., kojim se odgovornost za odobrenje programa održavanja zrakoplova prenosi na nadležno tijelo odgovorno za organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

(d)

U programu održavanja zrakoplova mora se uspostaviti sukladnost s:

i.

uputama koje izdaje nadležno tijelo;

ii.

uputama za kontinuiranu plovidbenost:

koje izdaju nositelji certifikata tipa, ograničenih certifikata tipa, certifikata tipa, odobrenja projekta velikog popravka, odobrenja ETSO ili bilo kojeg drugog relevantnog odobrenja izdanog u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012 i njezinim Prilogom I. (dio-21.), i

koje su uključene u certifikacijske specifikacije iz točke 21A.90B ili 21A.431B Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012, ako je to primjenjivo;

iii.

dodatnim ili alternativnim uputama koje predlaže vlasnik ili organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, kada je potvrđena u skladu s točkom M.A.302, osim što se tiče razdoblja za zadaće povezane sa sigurnošću iz točke (e), koja se mogu povećati, pod uvjetom da se provodi dovoljno revizija u skladu s točkom (g) i samo ako podliježu izravnom odobrenju u skladu s točkom M.A.302(b).

(e)

Program održavanja zrakoplova mora sadržavati pojedinosti, uključujući učestalost, o svim održavanjima koja se moraju provesti, uključujući bilo koje posebne zadaće povezane s vrstom i specifičnošću operacija.

(f)

Za velike zrakoplove, kada se program održavanja temelji na logici grupe za vođenje održavanja ili na praćenju stanja, program održavanja zrakoplova uključuje program pouzdanosti.

(g)

Program održavanja zrakoplova podliježe periodičkim pregledima i u skladu s njima se, kada je potrebno, izmjenjuje i dopunjuje. Ovi pregledi osiguravaju kontinuiranu valjanost programa s obzirom na operativno iskustvo i upute nadležnog tijela, uzimajući u obzir nove i/ili izmijenjene upute koje razvijaju nositelji certifikata tipa i dodatnog certifikata tipa i bilo koje druge organizacije koje objavljuju takve podatke u skladu s Prilogom I. (dijelom 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

M.A.303.   Naredbe o plovidbenosti

Svaka primjenjiva naredba o plovidbenosti mora se izvoditi u okviru zahtjeva te naredbe o plovidbenosti, osim ako Agencija nije odredila drukčije.

M.A.304.   Podaci za preinake i popravke

Oštećenja se procjenjuju, a preinake i popravci izvode upotrebom, prema potrebi:

(a)

podataka koje je odobrila Agencija; ili

(b)

podataka koje je odobrila organizacija za projektiranje iz dijela-21.; ili

(c)

podataka sadržanih u certifikacijskim specifikacijama iz točaka 21A.90B do 21A.431B Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

M.A.305.   Sustav evidentiranja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova

(a)

Po dovršenju bilo kakvog održavanja, u dokumentaciju o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova unosi se potvrda o otpuštanju u uporabu koja se zahtijeva točkom M.A.801. ili točkom 145.A.50. Svaki se unos obavlja čim je to izvedivo, ali ni u kojem slučaju kasnije od 30 dana nakon datuma obavljanja održavanja.

(b)

Dokumentacija o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova sastoji se od:

1.

knjige zrakoplova, knjiga (knjige) motora ili knjige modula motora, knjiga (knjige) elise i knjige bilo koje komponente s ograničenim vijekom trajanja, kako je primjereno; i,

2.

tehničke knjige operatora, kada se to zahtijeva točkom M.A.306 za komercijalni zračni prijevoz, ili kada to zahtijeva država članica za komercijalne operacije osim komercijalnog zračnog prijevoza.

(c)

Tip zrakoplova i registracijska oznaka, datum, zajedno s ukupnim vremenom letenja i/ili ciklusima letenja i/ili brojem slijetanja, prema potrebi se unose u knjige zrakoplova.

(d)

Evidencija o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova sadrži sljedeće:

1.

status naredbi o plovidbenosti i mjera koje zahtijeva nadležno tijelo pri neposrednom reagiranju na sigurnosni problem;

2.

status preinaka i popravaka;

3.

status ispunjavanja programa održavanja;

4.

status sastavnih dijelova s ograničenim vijekom trajanja;

5.

izvješće o masi i balansiranju;

6.

popis odgođenog održavanja.

(e)

Osim odobrenog dokumenta o otpuštanju u uporabu, EASA Obrazac 1 ili jednakovrijednog dokumenta, za svaku se ugrađenu komponentu (motor, elisu, modul motora ili komponentu s ograničenim vijekom trajanja) u odgovarajuću knjigu motora ili elise, dokumentacijsku karticu modula motora ili komponente s ograničenim vijekom trajanja unose sljedeći podaci:

1.

oznaka komponente; i

2.

tip, serijski broj i registracija, kako je primjereno, zrakoplova, motora, elise, modula motora ili komponente s ograničenim vijekom trajanja, u koji je pojedina komponenta ugrađena, zajedno s upućivanjem na ugradnju i odstranjivanje komponente; i

3.

datum zajedno s ukupnim brojem sati letenja i/ili ciklusima letenja i/ili brojem slijetanja i/ili kalendarskim vremenom, kako je primjereno; i

4.

tekući podaci iz točke (d) koji se odnose na komponentu.

(f)

Osoba odgovorna za upravljanje zadacima vezanih uz kontinuiranu plovidbenost prema odjeljku A, pododjeljku B ovog Priloga (dio M) provjerava evidenciju kako je navedeno u ovoj točki i na zahtjev dostavlja evidenciju nadležnom tijelu.

(g)

Svi podaci uneseni u evidenciju o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova moraju biti jasni i točni. Kada je neki unos potrebno ispraviti, ispravak se treba izvesti tako da je izvorni unos jasno uočljiv.

(h)

Vlasnik ili operator osiguravaju uspostavljanje sustava za čuvanje sljedeće dokumentacije tijekom navedenih vremenskih razdoblja:

1.

sva detaljna dokumentacija o održavanju u vezi zrakoplova i bilo kojih komponenata s ograničenim vijekom trajanja koje su ugrađene u njega, dok se podaci u njima ne nadomjeste novim podacima koji su jednaki po opsegu i detaljnosti, ali ne manje od 36 mjeseci od otpuštanja zrakoplova ili komponente u uporabu; i

2.

ukupno vrijeme uporabe zrakoplova i svih komponenata s ograničenim vijekom trajanja (sati, kalendarsko vrijeme, ciklusi i broj slijetanja), najmanje 12 mjeseci nakon što su zrakoplov ili komponenta trajno povučeni iz uporabe; i

3.

vrijeme uporabe (sati, kalendarsko vrijeme, ciklusi i broj slijetanja), kako je primjereno, od posljednjeg planiranog održavanja komponente koja podliježe ograničenju vremena uporabe, najmanje dok planirano održavanje komponente ne nadomjesti drugo planirano održavanje s odgovarajućim opsegom i specifikacijom radova; i

4.

sadašnji status usklađenosti s programom održavanja, tako da se može utvrditi usklađenost s odobrenim programom održavanja zrakoplova, najmanje dok planirano održavanje zrakoplova ili komponenta ne nadomjesti drugo planirano održavanje s odgovarajućim opsegom i specifikacijom radova; i

5.

sadašnji status naredaba o plovidbenosti primjenjivih na zrakoplove i komponente, najmanje 12 mjeseci nakon trajnog povlačenja zrakoplova ili komponente iz uporabe; i

6.

pojedinosti o tekućim preinakama i popravcima na zrakoplovu, motoru (motorima), elisi (elisama) i bilo kojoj drugoj komponenti bitnoj za sigurnost leta, najmanje 12 mjeseci nakon njihovog trajnog povlačenja iz uporabe.

M.A.306.   Operatorov sustav tehničke knjige

(a)

U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, pored zahtjeva iz točke M.A.305., operator koristi sustav tehničke knjige koji sadrži sljedeće informacije za svaki zrakoplov:

1.

podatke o svakom letu, koji su potrebni kako bi se osigurala kontinuirana sigurnost leta te;

2.

važeću potvrdu o otpuštanju zrakoplova u uporabu te;

3.

važeću izjavu o održavanju u kojem se navodi status održavanja zrakoplova s obzirom na to koje planirano ili izvanredno održavanje predstoji, osim što nadležno tijelo može pristati na to da se izjava o održavanju pohranjuje negdje drugdje te;

4.

sva neprovedena odgođena uklanjanja kvarova koja utječu na rad zrakoplova te;

5.

sve potrebne naputke o sporazumima za podršku održavanju.

(b)

Sustav tehničke knjige zrakoplova i sve naknadne izmjene odobrava nadležno tijelo.

(c)

Operator osigurava da se tehnička knjiga zrakoplova čuva 36 mjeseci nakon datuma zadnjeg unosa.

M.A.307.   Prijenos evidencije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova

(a)

Vlasnik ili operator osigurava da se pri trajnom prenošenju zrakoplova s jednog vlasnika ili operatora na drugog evidencija o kontinuiranoj plovidbenosti prema dijelu M.A.305. i, ako je primjenjivo, tehnička knjiga operatora prema dijelu M.A.306. također prenesu.

(b)

Vlasnik osigurava da se pri ugovaranju poslova za vođenje kontinuirane plovidbenosti s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti na tu organizaciju prenese i evidencija o kontinuiranoj plovidbenosti prema dijelu M.A.305.

(c)

Vremenska razdoblja utvrđena za čuvanje evidencije nastavljaju se primjenjivati na novog vlasnika, operatora ili organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

PODDIO D

STANDARDI ODRŽAVANJA

M.A.401.   Podaci za održavanje

(a)

Osoba ili organizacija koja održava zrakoplov pri izvođenju održavanja, uključujući preinake i popravke, mora imati pristup važećim primjenjivim podacima za održavanje i koristiti samo te podatke.

(b)

U smislu ovog dijela, primjenjivi podaci za održavanje su:

1.

svi primjenjivi zahtjevi, postupci, standardi ili podaci koje je izdalo nadležno tijelo ili Agencija,

2.

svaka primjenjiva naredba o plovidbenosti;

3.

primjenjive upute za kontinuiranu plovidbenost koje je izdao nositelj certifikata tipa, nositelj dodatnog certifikata tipa i svaka druga organizacija koja takve podatke objavljuje u skladu s dijelom Prilogom I. (dio-21) Uredbi (EU) br. 748/2012.

4.

svi primjenjivi podaci izdani u skladu s točkom 145.A.45.(d).

(c)

Osoba ili organizacija koja održava zrakoplov osigurava da su svi primjenjivi podaci za održavanje aktualni i odmah dostupni za uporabu kad je to potrebno. Osoba ili organizacija uspostavlja sustav radnih kartica ili radnih popisa koji će se koristiti te treba ili točno prepisati podatke za održavanje na takve radne kartice ili radne liste ili precizno upućivati na pojedinačni posao ili poslove održavanja sadržane u takvim podacima za održavanje.

M.A.402.   Provođenje održavanja

(a)

Sve održavanje mora provoditi osposobljeno osoblje koristeći metode, tehnike, standarde i upute utvrđene u podacima za održavanje prema dijelu M.A.401. Nadalje, potrebno je provesti neovisan pregled nakon svakog posla održavanja koji utječe na sigurnost leta osim ako nije drukčije utvrđeno u Prilogu II. (dio-145.) ili dogovoreno s nadležnim tijelom.

(b)

Sve se održavanje mora provoditi uz korištenje alata, opreme i materijala utvrđenih u podacima za održavanje M.A.401. ako nije drukčije utvrđeno u Prilogu II. (dio-145.). Gdje je to potrebno, alate i opremu treba kontrolirati i kalibrirati prema službeno priznatom standardu.

(c)

Područje u kojem se izvodi održavanje treba biti organizirano i čisto bez prljavštine i zagađenja.

(d)

Sve se održavanje mora provoditi u skladu s ograničenjima vezanih za zaštitu okoliša utvrđenih u podacima za održavanje prema dijelu M.A.401.

(e)

U slučaju lošeg vremena ili dugotrajnog održavanja, potrebno je koristiti odgovarajuće prostore.

(f)

Nakon završetka cjelokupnog održavanja, potrebno je provesti opću provjeru kako bi se osiguralo da na zrakoplovu ili sastavnom dijelu nema nikakvog alata, opreme i svih ostalih stranih dijelova i materijala, te da su sve pristupne ploče koje su skinute ponovno montirane.

M.A.403.   Kvarovi zrakoplova

(a)

Svaki kvar zrakoplova koji ozbiljno ugrožava sigurnost letenja treba se ispraviti prije daljnjeg leta.

(b)

Samo ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde, u skladu s točkama M.A.801.(b)1, M.A.801.(b)2, M.A.801.(c), M.A.801.(d) ili s Prilogom II. (dijelom 145.) može odlučiti, koristeći podatke o održavanju iz dijela M.A.401., ugrožava li neki kvar zrakoplova ozbiljno sigurnost letenja i prema tome odlučiti kada i koji se postupak uklanjanja kvara mora poduzeti prije daljnjeg leta, a koje je popravke moguće odgoditi. Međutim, to ne vrijedi kada:

1.

pilot koristi odobreni popis minimalne opreme koji zahtijeva nadležno tijelo; ili

2.

nadležno tijelo kvarove na zrakoplovu smatra prihvatljivima.

(c)

Svaki kvar zrakoplova koji ne bi ozbiljno ugrozio sigurnost letenja uklonit će se što je prije izvedivo, nakon datuma kad je kvar zrakoplova uočen i unutar vremena utvrđenog u podacima za održavanje.

(d)

Svaki kvar koji nije uklonjen prije leta mora se unijeti u evidenciju o održavanju zrakoplova prema dijelu M.A.305. ili u sustav tehničke knjige operatora prema dijelu M.A.306., ovisno o tome što je primjenjivo.

PODDIO E

SASTAVNI DIJELOVI

M.A.501.   Ugradnja

(a)

Ni jedan se sastavni dio ne smije ugraditi ako nije u zadovoljavajućem stanju, ako nije na odgovarajući način otpušten u uporabu na obrascu EASA 1 ili istovrijednom obrascu i ako nije označen u skladu s Prilogom I. (dio-21), poddijelom Q, ako nije drukčije određeno u Prilogu I. (dijelu 21) Uredbi (EU) br. 748/2012, Prilogu II. (dijelu 145.) ili pododjeljku F, dijelu A Priloga I. ovoj Uredbi.

(b)

Prije ugradnje nekog sastavnog dijela na zrakoplov osoba ili odobrena organizacija za održavanje mora osigurati da je odgovarajući sastavni dio prikladan za ugradnju kad su eventualno primjenjive različite konfiguracije preinake i/ili naredba o plovidbenosti.

(c)

Standardni se dijelovi smiju ugraditi na zrakoplov ili sastavni dio samo onda kada je u podacima za održavanje naveden taj pojedini standardni dio. Standardni dijelovi smiju se ugraditi samo onda kad su popraćeni dokazom o sukladnosti u kojem se može vidjeti primijenjeni standard.

(d)

Materijal koji je ili sirovina ili potrošni materijal smije se koristiti na zrakoplovu ili sastavnom dijelu samo kada proizvođač zrakoplova ili sastavnog dijela to navodi u relevantnim podacima za održavanje ili kako je utvrđeno u Prilogu II. (dio-145.). Takav materijal smije se koristiti samo ako ispunjava traženu specifikaciju što je moguće utvrditi. Uz sav materijal se mora priložiti dokumentacija koja se jasno odnosi na pojedini materijal i sadrži izjavu o sukladnosti sa specifikacijom i u kojoj se navodi izvor proizvođača i dobavljača.

M.A.502.   Održavanje komponenata

(a)

Osim za sastavne dijelove iz točke 21A.307(c) Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012, održavanje komponenata obavljaju organizacije za održavanje, odgovarajuće odobrene u skladu s ovim odjeljkom A, poddijelom F ovog Priloga (dio M) ili s Prilogom II. (dio-145.).

(b)

Odstupajući od točke (a), održavanje komponente u skladu s podacima o održavanju zrakoplova ili, uz suglasnost nadležnog tijela, u skladu s podacima o održavanju komponente, može obavljati organizacija A ovlaštenja koja je odobrena u skladu s odjeljkom A, pododjeljkom F ovog Priloga (dijelom M) ili u skladu s Prilogom II. (dijelom 145.), kao i certificirano osoblje iz točke M.A.801.(b)2, samo kada su takve komponente ugrađene u zrakoplov. Ipak, takva organizacija ili certificirano osoblje mogu privremeno takvu komponentu izvaditi kako bi se poboljšao pristup komponenti, osim kada takvo vađenje stvara potrebu za dodatnim održavanjem koje ne podliježe odredbama ove točke. Održavanje komponente koje se provodi u skladu s ovom točkom ne zahtijeva izdavanje EASA obrasca 1, nego podliježe zahtjevima za otpuštanje zrakoplova u uporabu predviđenim točkom M.A.801.

(c)

Odstupajući od točke (a), održavanje komponente motora/pomoćnog generatora (APU) u skladu s podacima o održavanju motora/APU-a, ili uz suglasnost nadležnog tijela, u skladu s podacima o održavanju komponente, može obavljati organizacija B ovlaštenja koja je odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom F ovog Priloga (dijelom M) ili u skladu s Prilogom II. (dijelom 145), samo kada su takve komponente ugrađene u motor/APU. Ipak, takva organizacija B ovlaštenja može privremeno takvu komponentu izvaditi radi održavanja kako bi se poboljšao pristup komponenti, osim kada takvo vađenje stvara potrebu za dodatnim održavanjem koje ne podliježe odredbama ove točke.

(d)

Odstupajući od točke (a) i točke M.A.801.(b)2, održavanje komponente dok je ona ugrađena ili privremeno odstranjena iz zrakoplova ELA1 koji se ne upotrebljava za komercijalni zračni prijevoz, koje se obavlja u skladu s podacima za održavanje komponente, može obavljati certificirano osoblje iz točke M.A.801.(b)2, osim za:

1.

obnavljanje komponenata, osim motora i elisa; i;

2.

obnavljanje motora i elisa za zrakoplove osim CS-VLA, CS-22 i LSA.

Održavanje komponente koje se provodi u skladu s točkom (d) ne zahtijeva izdavanje EASA obrasca 1, nego podliježe zahtjevima za otpuštanje zrakoplova u uporabu predviđenim točkom M.A.801.

(e)

Održavanje komponenata iz točke 21A.307(c) Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EZEU) br. 1702/2003 748/2012 obavlja organizacija za održavanje A ovlaštenja koja je odobrena u skladu s odjeljkom A poddijelom F ovog Priloga (dio-M) ili u skladu s Prilogom II (dio-145), osoblje koje izdaje potvrde iz točke M.A.801(b)2 ili pilot-vlasnik iz točke M.A.801(b)3 dok je takav sastavni dio ugrađen u zrakoplov ili privremeno izvađena kako bi joj se lakše pristupilo. Održavanje sastavnog dijela koje se izvodi u skladu s ovim stavkom ovom točkom ne ispunjava uvjete za izdavanje obrasca EASA 1 nego podliježe zahtjevima u vezi s otpuštanjem zrakoplova u uporabu predviđenim u točki M.A.801.

M.A.503.   Komponente s ograničenim vijekom trajanja

(a)

Ugrađene komponente s ograničenim vijekom trajanja ne smiju prelaziti odobreno ograničenje vijeka trajanja, koje je utvrđeno u odobrenom programu održavanja i naredbama o plovidbenosti, osim kako je predviđeno u točki M.A.504.(c).

(b)

Odobreni vijek trajanja izražava se kalendarskim vremenom, satima leta, brojem slijetanja ili ciklusima, kako je primjereno.

(c)

Na kraju odobrenog vijeka trajanja, komponenta se mora odstraniti iz zrakoplova radi održavanja, dok se komponenta s potvrđenim ograničenim vijekom trajanja odbacuje.

M.A.504.   Kontrola neispravnih sastavnih dijelova

(a)

Sastavni dio smatra se neispravnim ako nastupi bilo koja od sljedećih okolnosti:

1.

istek vijeka trajanja, kako je utvrđeno u programu održavanja;

2.

neudovoljavanje naredbi o plovidbenosti koja se primjenjuje i drugim zahtjevima koji se odnose na kontinuiranu plovidbenost, kako ih je utvrdila Agencija;

3.

izostanak podataka potrebnih za utvrđivanje statusa plovidbenosti ili prikladnosti za ugradnju;

4.

dokaz o kvarovima ili neispravnostima;

5.

uključenost u događaj ugrožavanja sigurnosti letenja ili nesreću, koja može utjecati na njegovu upotrebljivost.

(b)

Neispravne komponente moraju se identificirati i pohraniti na sigurno mjesto pod nadzorom odobrene organizacije dok se ne donese odluka o budućem statusu takve komponente. Ipak, za zrakoplove koji se ne upotrebljavaju u komercijalnom zračnom prijevozu, osim velikih zrakoplova, osoba ili organizacija koja je proglasila komponentu neispravnom može nakon identificiranja te komponente kao neispravne, prenijeti skrb za tu komponentu na vlasnika zrakoplova, pod uvjetom da se takav prijenos evidentira u knjizi zrakoplova ili knjizi motora ili knjizi komponente.

(c)

Sastavni dijelovi koji su dostigli svoje potvrđeno ograničenje trajanja ili s kvarom koji se ne može otkloniti, razvrstavaju se kao neobnovljivi i ne smije se dozvoliti da ponovno uđu u sustav opskrbe sastavnih dijelova, osim ako potvrđena ograničenja trajanja nisu produljena ili ako nije odobreno rješenje za popravak prema točki M.A.304.

(d)

Sve odgovorne osobe ili organizacije prema ovom Prilogu (dio-M), u slučaju sastavnih dijelova iz točke (c) koje nije moguće popraviti:

1.

zadržavaju takav sastavni dio na mjestu iz točke (b) ili;

2.

dogovaraju da se taj sastavni dio uništi na način kojim se osigurava da ga se ne može na ekonomičan način spasiti ili popraviti prije razrješenja od odgovornosti za takav sastavni dio.

(e)

Ne uzimajući u obzir točku (d), osoba ili organizacija odgovorna prema ovom Prilogu (dio-M) može prenijeti odgovornost za sastavni dio razvrstan kao neobnovljiv na organizaciju za obuku ili istraživanje bez prethodnog uništenja.

PODDIO F

ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

M.A.601.   Područje primjene

Ovaj pododjeljak utvrđuje zahtjeve koje mora ispuniti neka organizacija kako bi se kvalificirala za izdavanje ili produžavanje odobrenja za održavanje zrakoplova i komponenata koje nisu navedene u točki M.A.201.(g).

M.A.602.   Zahtjev

Zahtjev za izdavanje ili promjenu odobrenja za organizaciju za održavanje podnosi se na obrascu i na način koje utvrđuje nadležno tijelo.

M.A.603.   Opseg odobrenja

(a)

Organizacija koja se bavi djelatnostima koje podliježu ovom pododjeljku, ne smije obavljati svoje djelatnosti ako nema odobrenje nadležnog tijela. U Dodatku V. Prilogu I. (dio M) prikazan je model potvrde za ovo odobrenje.

(b)

U priručniku organizacije za održavanje iz točke M.A.604. navodi se opseg poslova za koji se smatra da predstavlja odobrenje. U Dodatku IV. Prilogu I. (dio M) utvrđene su sve moguće klase i ovlaštenja koji su obuhvaćeni pododjeljkom F ovog Priloga (dio-M).

(c)

Odobrena organizacija za održavanje može u skladu s podacima za održavanje proizvesti ograničeni opseg dijelova za uporabu tijekom tekućih radova u vlastitim objektima, kako je utvrđeno u priručniku organizacije za održavanje.

M.A.604.   Priručnik organizacije za održavanje

(a)

Organizacija za održavanje izrađuje priručnik koji sadrži najmanje sljedeće podatke:

1.

izjavu koju je potpisao odgovorni rukovoditelj, kojom se potvrđuje da će organizacija u svakom trenutku i kontinuirano djelovati u skladu s Prilogom I. (dio-M) i priručnikom te;

2.

opseg poslovanja organizacije te;

3.

naziv(-e) osobe(-a) navedene(-ih) u točki M.A.606.(b) te;

4.

organizacijski dijagram na kojem su prikazani lanci odgovornosti među osobama navedenim u točki M.A.606.(b) te;

5.

popis certificiranog osoblja s njihovim rasponom odobrenja; i;

6.

popis lokacija na kojima se obavlja održavanje, zajedno s općenitim opisima objekata;

7.

postupke kojima se utvrđuje kako organizacija za održavanje osigurava poštovanje ovog dijela te;

8.

postupak(-ke) za izmjene priručnika organizacije za održavanje.

(b)

Priručnik organizacije za održavanje te njegove izmjene odobrava nadležno tijelo.

(c)

Ne uzimajući u obzir točku (b) određenim je postupkom moguće odobriti manje izmjene priručnika (dalje u tekstu neizravno odobrenje).

M.A.605.   Objekti

Organizacija osigurava:

(a)

objekte za sve planirane radove, da su na odgovarajući način odvojene specijalizirane radionice i servisni prostori kako bi se osigurala zaštita od zagađenja i okoliš;

(b)

uredski smještaj za upravljanje nad svim planiranim radovima uključujući naročito izradu evidencije o održavanju;

(c)

skladišne prostore za sastavne dijelove, opremu, alate i materijal. Uvjeti skladištenja moraju osigurati odvajanje neobnovljivih sastavnih dijelova i materijala od svih drugih sastavnih dijelova, materijala, opreme i alata. Uvjeti skladištenja u skladu su s uputama proizvođača i pristup se ograničuje samo na ovlašteno osoblje.

M.A.606.   Zahtjevi za osoblje

(a)

Organizacija imenuje odgovornog rukovoditelja, koji ima statutarnu ovlast osigurati da se cjelokupno održavanje koje traži naručitelj može financirati i provesti prema standardu koji se zahtijeva ovim dijelom.

(b)

Imenuje se osoba ili grupa osoba odgovornih osigurati da organizacija stalno poštuje ovaj poddio. Takva osoba(-e) konačno odgovara(-ju) odgovornom rukovoditelju.

(c)

Sve osobe iz točke (b) moraju biti u stanju dokazati potrebno znanje, osnove i odgovarajuće iskustvo vezano uz održavanje zrakoplova i/ili sastavnih dijelova.

(d)

Organizacija raspolaže odgovarajućim osobljem za uobičajene očekivane ugovorene radove. Dopušteno je korištenje osoblja s kojim je sklopljen ugovor za privremeno obavljanje poslova u slučaju ugovorenih radova većih od onih koji se uobičajeno očekuju i to samo za osoblje koje ne izdaje potvrde o otpuštanju u uporabu.

(e)

Potrebno je dokazati i zabilježiti osposobljenost svog osoblja uključenog u održavanje.

(f)

Osoblje koje obavlja specijalizirane poslove kao što su zavarivanje, provjera/pregled bez razaranja osim ispitivanja kontrastnim penetrantima treba biti osposobljeno u skladu sa službeno priznatim standardom.

(g)

Organizacija za održavanje treba imati na raspolaganju dovoljno osoblja za izdavanje potvrda M.A.612. i M.A.613. o otpuštanju zrakoplova i sastavnih dijelova u uporabu. One trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz Priloga III. (dio-66).

(h)

Odstupajući od točke (g), organizacija može upotrijebiti certificirano osoblje osposobljeno u skladu sa sljedećim odredbama, kada potporu održavanja pruža operatorima uključenima u komercijalne operacije, u skladu s odgovarajućim postupcima koji moraju biti odobreni kao dio priručnika organizacije:

1.

Za naredbu o plovidbenosti s ponavljajućim pregledom prije leta koja specifično navodi da letačka posada smije provesti takvu naredbu o plovidbenosti, organizacija može zapovjedniku zrakoplova izdati ograničeno ovlaštenje za izdavanje potvrde na temelju dozvole letačke posade koju ima, pod uvjetom da organizacija osigura dostatnu praktičnu obuku kako bi se osiguralo da takva osoba može provesti naredbu o plovidbenosti u skladu s traženim standardom;

2.

U slučaju da zrakoplov leti s lokacije bez podrške, organizacija može zapovjedniku zrakoplova izdati ograničeno ovlaštenje za izdavanje potvrde na temelju dozvole letačke posade koju ima, pod uvjetom da organizacija osigura dostatnu praktičnu obuku kako bi se osiguralo da takva osoba može provesti naredbu o plovidbenosti u skladu s traženim standardom.

M.A.607.   Ovlašteno osoblje

(a)

Uz navedeno u točki M.A.606.(g), ovlašteno osoblje može ostvariti svoje povlastice samo ako je organizacija osigurala:

1.

da ovlašteno osoblje može dokazati kako ispunjava zahtjeve iz točke 66.A.20.(b) Priloga III. (dijela 66.), osim kada Prilog III. (dio 66.) upućuje na propis države članice, u kojem slučaju oni moraju ispunjavati zahtjeve takvog propisa; i

2.

da ovlašteno osoblje ima odgovarajuće znanje o relevantnim zrakoplovima i/ili komponenti (komponentama) zrakoplova koja (koji) se mora(ju) održavati, kao i o postupcima organizacije koji su s tim povezani.

(b)

U sljedećim nepredviđenim slučajevima, kad je zrakoplov prizemljen na drugoj lokaciji koja nije glavna baza, gdje nije raspoloživo nikakvo odgovarajuće ovlašteno osoblje, organizacija za održavanje s kojom je sklopljen ugovor za pružanje podrške za održavanje može izdati jednokratno ovlaštenje za izdavanje potvrde:

1.

jednom od svojih zaposlenika koji ima kvalifikacije za tip zrakoplova slične tehnologije, konstrukcije i sustava; ili

2.

bilo kojoj osobi koja ima najmanje tri godine iskustva na održavanju i valjanu ICAO-ovu dozvolu za održavanje zrakoplova, klasificiranu za tip zrakoplova za koji se zahtijeva potvrda, pod uvjetom da na toj lokaciji nema organizacije koja je odgovarajuće odobrena u skladu s ovim dijelom i da organizacija s kojom je sklopljen ugovor pribavi i ima u datoteci dokaz o iskustvu i licenci te osobe.

O svim takvim slučajevima mora se izvijestiti nadležno tijelo u roku od sedam dana od izdavanja takvog ovlaštenja za izdavanje potvrde. Odobrena organizacija za održavanje koja izdaje jednokratno ovlaštenje za izdavanje potvrde mora osigurati da se bilo koje takvo održavanje koje bi moglo utjecati na sigurnost leta ponovno provjeri.

(c)

Odobrena organizacija za održavanje mora zabilježiti sve podatke o ovlaštenom osoblju i voditi važeći popis cjelokupnog osoblja koje izdaje potvrde zajedno s njihovim opsegom odobrenja, i to kao dio priručnika organizacije u skladu s točkom M.A.604.(a)5.

M.A.608.   Sastavni dijelovi, oprema i alati

(a)

Organizacija:

1.

drži opremu i alate navedene u podacima za održavanje opisanima u M.A.609. ili provjerenu jednakovrijednu opremu i alate kako je navedeno u priručniku organizacije za održavanje, koji su potrebni za svakodnevno održavanje unutar opsega odobrenja; i;

2.

dokazuje da ima pristup do sve ostale opreme i alata koji se koriste samo povremeno.

(b)

Alat i oprema se pregledava i kalibrira prema službeno priznatom standardu. Evidenciju o takvim kalibriranjima i standardu koji se koristi vodi ta organizacija.

(c)

Organizacija vrši pregled, razvrstava i na odgovarajući način odvaja sve ulazne sastavne dijelove.

M.A.609.   Podaci za održavanje

Odobrena organizacija za održavanje posjeduje i koristi primjenjive aktualne podatke za održavanje utvrđene u točki M.A.401. pri provođenju održavanja uključujući preinake i popravke. U slučaju da podatke za održavanje osigurava naručitelj, takve je podatke potrebno posjedovati samo dok su radovi u tijeku.

M.A.610.   Radni nalozi za održavanja

Prije početka održavanja, organizacija i organizacija koja zahtijeva održavanje dogovaraju se o pisanom radnom nalogu kako bi se jasno utvrdilo održavanje koje se mora obaviti.

M.A.611.   Standardi održavanja

Sve se održavanje provodi u skladu sa zahtjevima iz odjeljka A, pododjeljka D ovog Priloga (dio M).

M.A.612.   Potvrda za otpuštanje zrakoplova u uporabu

Po okončanju svog potrebnog održavanja zrakoplova u skladu s ovim poddijelom izdaje se potvrda za otpuštanje zrakoplova u uporabu u skladu s točkom M.A.801.

M.A.613.   Potvrda za otpuštanje sastavnog dijela u uporabu

(a)

Po završetku sveg potrebnog održavanja sastavnog dijela u skladu s ovim poddijelom, izdaje se potvrda za otpuštanje sastavnog dijela u uporabu u skladu s točkom M.A.802. Izdaje se obrazac EASA 1 osim za one sastavne dijelove koji se održavaju u skladu s točkama M.A.502(b), M.A.502(d) ili M.A.502(e) i sastavne dijelove proizvedene u skladu s točkom M.A.603(c).

(b)

Dokument potvrde o otpuštanju sastavnog dijela u uporabu, obrazac EASA 1 može se izraditi iz računalske baze podataka.

M.A.614.   Zapisi o održavanju

(a)

Odobrena organizacija za održavanje bilježi sve podatke o provedenim radovima. Potrebno je čuvati zapise koji služe dokazivanju sukladnosti sa svim zahtjevima za izdavanje potvrde za otpuštanje u uporabu, uključujući dokumente za otpuštanje u uporabu od podizvođača.

(b)

Odobrena organizacija za održavanje dostavlja vlasniku zrakoplova primjerak svake potvrde o otpuštanju u uporabu, zajedno s primjerkom bilo kojih specifičnih podataka o popravku/preinaci koji su se koristili za obavljene popravke/preinake.

(c)

Odobrena organizacija za održavanje čuva primjerak sve dokumentacije o održavanju i svih pratećih podataka o održavanju tri godine od datuma kad je zrakoplov ili komponenta zrakoplova na koju se radovi odnose otpušten u uporabu iz odobrene organizacije za održavanje.

1.

Dokumentacija iz ove točke pohranjuje se na način kojim se osigurava zaštita od oštećenja, izmjene i krađe.

2.

Sva računalna oprema koja se koristi za osiguravanje rezervne kopije pohranjuje se na nekoj drugoj lokaciji, a ne na onoj na kojoj se nalaze radni podaci, u okružju koje osigurava da će oni ostati u dobrom stanju.

3.

Kad odobrena organizacija za održavanje prestane s radom, sva dokumentacija o održavanju, koja obuhvaća posljednje tri godine, šalje se posljednjem vlasniku ili korisniku dotičnog zrakoplova ili komponente ili se čuvaju na način kako je utvrdilo nadležno tijelo.

M.A.615.   Ovlasti organizacije

Organizacija za održavanje odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom F ovog Priloga (dijelom M) može:

(a)

održavati bilo koji zrakoplov i/ili komponentu za koje je odobrena, na lokacijama navedenima u potvrdi o odobrenju i u priručniku organizacije za održavanje;

(b)

organizirati obavljanje specijaliziranih servisa koji su pod nadzorom organizacije za održavanje u drugoj odgovarajuće kvalificiranoj organizaciji, u skladu s odgovarajućim postupcima uspostavljenima kao dio priručnika organizacije koji je izravno odobrilo nadležno tijelo;

(c)

održavati bilo koji zrakoplov i/ili komponentu za koje je odobrena na bilo kojoj lokaciji, ako potreba za takvim održavanjem proizlazi ili iz neupotrebljivosti zrakoplova ili iz potrebe podržavanja povremenog održavanja, pod uvjetima navedenima u priručniku organizacije za održavanje;

(d)

izdavati potvrde o otpuštanju u uporabu nakon obavljenog održavanja, u skladu s točkom M.A.612. ili M.A.613.

M.A.616.   Organizacijske provjere

Kako bi se osiguralo da odobrena organizacija za održavanje nastavlja udovoljavati zahtjevima iz ovog poddijela, ona redovito organizira organizacijske provjere.

M.A.617.   Promjene u odobrenoj organizaciji za održavanje

Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo utvrđivanje kontinuirane sukladnosti s ovim dijelom, odobrena organizacija za održavanje ga mora obavijestiti o svim prijedlozima za provođenje bilo koje od sljedećih promjena, prije nego što takve promjene nastanu:

1.

naziv organizacije;

2.

lokacija organizacije;

3.

dodatne lokacije organizacije;

4.

odgovorni rukovoditelj;

5.

bilo koja od osoba utvrđena u točki M.A.606.(b);

6.

objekti, oprema, alati, materijal, postupci, opseg poslova i osoblje koje izdaje potvrde koji bi mogli utjecati na odobrenje.

U slučaju predloženih promjena koje se tiču osoblja, a koje nisu unaprijed poznate upravi, te promjene moraju biti javljene što je prije moguće.

M.A.618.   Kontinuirana valjanost odobrenja

(a)

Odobrenje se izdaje s neograničenim trajanjem. Ono ostaje valjano pod uvjetom da:

1.

organizacija je i dalje sukladna s ovim dijelom, u skladu s odredbama koje se odnose na uz postupanje s nalazima kako je utvrđeno prema točki M.A.619. te;

2.

je nadležnom tijelu odobren pristup organizaciji radi utvrđivanja kontinuirane sukladnosti s ovim dijelom te;

3.

se odobrenja ne odrekne, niti ga se trajno oduzme;

(b)

Po odricanju ili trajnom oduzimanju potvrda o odobrenju vraća se nadležnom tijelu.

M.A.619.   Nalazi

(a)

Nalaz 1. stupnja je svako značajno nepoštovanje zahtjeva iz dijela M koje smanjuje sigurnosni standard i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b)

Nalaz 2. stupnja je svako nepoštovanje zahtjeva iz dijela M koje bi moglo smanjiti sigurnosni standard i eventualno ugroziti sigurnost leta.

(c)

Nakon primitka obavijesti o nalazima u skladu s točkom M.B.605., nositelj odobrenja organizacije za održavanje utvrđuje plan za korektivni postupak i podnosi dokaze o korektivnim radnjama na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar vremenskog razdoblja dogovorenog s tim tijelom.

PODDIO G

ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

M.A.701.   Područje primjene

Ovim se poddijelom utvrđuju zahtjevi koje organizacija mora ispuniti kako bi imala pravo izdavati ili produljivati odobrenja za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova.

M.A.702.   Zahtjev

Zahtjev za izdavanje ili mijenjanje odobrenja organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti podnosi se na obrascu i na način koji je utvrdilo nadležno tijelo.

M.A.703.   Opseg odobrenja

(a)

Odobrenje je naznačeno na potvrdi iz Dodatka VI., koju izdaje nadležno tijelo.

(b)

Ne uzimajući u obzir točku (a), za komercijalni zračni prijevoz, odobrenje je dio svjedodžbe zračnog prijevoznika koju izdaje nadležno tijelo za zrakoplov kojim upravlja.

(c)

Opseg poslova za koje se smatra da čine odobrenje mora biti specificiran u priručniku za vođenje kontinuirane plovidbenosti u skladu s točkom M.A.704.

M.A.704.   Priručnik vođenja kontinuirane plovidbenosti

(a)

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti osigurava priručnik vođenja kontinuirane plovidbenosti, koje sadrži sljedeće podatke:

1.

izjavu koju je potpisao odgovorni rukovoditelj, kojom se potvrđuje da će organizacija u svakom trenutku djelovati u skladu s ovim dijelom i priručnikom te;

2.

opseg poslovanja organizacije te;

3.

titula (titule) i ime(na) osobe (osoba) iz točaka M.A.706.(a), M.A.706.(c), M.A.706.(d) i M.A.706.(i);

4.

organizacijski dijagram na kojem su prikazani lanci odgovornosti među svim osobama iz točaka M.A.706.(a), M.A.706.(c), M.A.706.(d) i M.A.706.(i);

5.

popis osoblja koje provjerava plovidbenost iz točke M.A.707., u kojem se, ako je primjereno, navodi osoblje ovlašteno za izdavanje dozvola za letenje u skladu s točkom M.A.711.(c), te;

6.

opći opis i lokaciju objekata, te;

7.

postupke kojima se utvrđuje kako organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti osigurava poštovanje ovog dijela, te;

8.

postupak(-ke) za izmjene priručnika vođenja kontinuirane plovidbenosti, te;

9.

popis odobrenih programa održavanja zrakoplova, ili, za zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, popis „generičkih” i „osnovnih” programa održavanja.

(b)

Priručnik o vođenju kontinuirane plovidbenosti i njegove izmjene odobrava nadležno tijelo.

(c)

Bez obzira na točku (b), manje dopune priručnika mogu se odobriti neizravno kroz postupak neizravnog odobrenja. Postupak neizravnog odobrenja utvrđuje prihvatljive manje izmjene, uspostavlja ga organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti kao dio priručnika, a odobrava ga nadležno tijelo koje je odgovorno za tu organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti.

M.A.705.   Objekti

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti osigurava odgovarajući uredski smještaj na odgovarajućim lokacijama za osoblje utvrđeno u točki M.A.706.

M.A.706.   Zahtjevi za osoblje

(a)

Organizacija imenuje odgovornog rukovoditelja, koji ima statutarnu ovlast osigurati da se sve daljnje aktivnosti vođenja kontinuirane plovidbenosti koje traži naručitelj mogu financirati i provesti u skladu s ovim dijelom.

(b)

Za komercijalni zračni prijevoz odgovorni rukovoditelj iz točke (a) je osoba koja također ima statutarnu ovlast osigurati da se sve aktivnosti operatora mogu financirati i provoditi prema standardu koji se zahtijeva za izdavanje potvrde zračnog operatora.

(c)

Imenovat će se osoba ili grupa osoba odgovornih za osiguranje da organizacija stalno poštuje ovaj poddio. Takva osoba(-e) konačno odgovara(-ju) odgovornom rukovoditelju.

(d)

Za komercijalni zračni prijevoz odgovorni rukovoditelj imenuje nositelja tog položaja. Ta je osoba odgovorna za vođenje i nadzor aktivnosti kontinuirane plovidbenosti prema točki (c).

(e)

Imenovani nositelj položaja is točke (d) nije zaposlen u organizaciji odobrenoj prema dijelu 145. na temelju ugovora s operatorom, ako nije drukčije dogovoreno s nadležnim tijelom.

(f)

Organizacija raspolaže dostatnim odgovarajućim osobljem za očekivane radove.

(g)

Sve osobe iz točaka (c) i (d) moraju biti u stanju dokazati potrebno znanje, osnove i odgovarajuće iskustvo vezano uz kontinuiranu plovidbenost zrakoplova.

(h)

Osposobljenost osoblja uključenog u vođenje kontinuirane plovidbenosti mora se evidentirati.

(i)

Za organizacije koje produžuju potvrde o provjeri plovidbenosti u skladu s točkama M.A.711.(a)4 i M.A.901.(f), organizacija imenuje osobe koje su za to ovlaštene, uz odobrenje nadležnog tijela.

(j)

Organizacija u priručniku za vođenje kontinuirane plovidbenosti utvrđuje i održava titulu (titule) i ime(na) osobe (osoba) iz točaka M.A.706.(a), M.A.706.(c), M.A.706.(d) i M.A.706.(i).

(k)

Za sve velike zrakoplove i za zrakoplove koji se koriste za komercijalni zračni prijevoz, organizacija utvrđuje i nadzire stručnost osoblja uključenog u vođenje kontinuirane plovidbenosti, pregled plovidbenosti i/ili nadzor kvalitete u skladu s postupkom i standardom koje je odobrilo nadležno tijelo.

M.A.707.   Osoblje za provjeru plovidbenosti

(a)

Kako bi bila odobrena za obavljanje provjera plovidbenosti i, ako je primjereno, za izdavanje dozvola za letenje, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora raspolagati odgovarajućim osobljem za provjeru plovidbenosti za izdavanje potvrda o provjeri plovidbenosti ili preporuka iz dijela A pododjeljka I. i, ako je primjereno, za izdavanje dozvola za letenje u skladu s točkom M.A.711.(c):

1.

Za sve zrakoplove koji se upotrebljavaju u komercijalnom zračnom prijevozu i za zrakoplove s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona, ovo osoblje mora imati:

(a)

najmanje pet godina iskustva u području kontinuirane plovidbenosti; i

(b)

odgovarajuću dozvolu u skladu s Prilogom III. (dio 66.) ili diplomu iz zrakoplovstva ili istovrijednu nacionalnu diplomu; i

(c)

propisano osposobljavanje za zrakoplovno održavanje; i

(d)

položaj u odobrenoj organizaciji s odgovarajućim odgovornostima;

(e)

bez obzira na točke (a) do (d), zahtjev utvrđen u točki M.A.707.(a)1.(b) može se zamijeniti s pet godina iskustva na području kontinuirane plovidbenosti, uz one koji se zahtijevaju točkom M.A.707.(a)1.(a).

2.

Za zrakoplove koji se ne upotrebljavaju u komercijalnom zračnom prijevozu s MTOM-om jednakim 2 730 kg ili manje, i za balone, ovo osoblje mora imati:

(a)

najmanje trogodišnje iskustvo na području kontinuirane plovidbenosti, i

(b)

odgovarajuću dozvolu u skladu s Prilogom III. (dio 66.) ili diplomu iz zrakoplovstva ili istovrijednu nacionalnu diplomu; i

(c)

odgovarajuće osposobljavanje za zrakoplovno održavanje; i

(d)

položaj u odobrenoj organizaciji s odgovarajućim odgovornostima;

(e)

bez obzira na točke (a) do (d) zahtjev utvrđen u točki M.A.707.(a)2.(b) može se zamijeniti s četiri godine iskustva na području kontinuirane plovidbenosti, uz one koji se zahtijevaju točkom M.A.707.(a)2.(a).

(b)

Osoblju za provjeru plovidbenosti, koje je imenovala organizacija odobrena za kontinuiranu plovidbenost može se izdati ovlaštenje od organizacije odobrene za kontinuiranu plovidbenost samo kada nadležno tijelo to službeno prihvati nakon zadovoljavajućeg okončanja provjere plovidbenosti koja se nadzire.

(c)

Organizacija osigurava da osoblje za provjeru plovidbenosti zrakoplova može dokazati odgovarajuće novije iskustvo u vođenju kontinuirane plovidbenosti.

(d)

Osoblje za provjeru plovidbenosti utvrđuje se navođenjem svake osobe u priručniku vođenja kontinuirane plovidbenosti zajedno s naznakom njihovih ovlaštenja za provjeru plovidbenosti.

(e)

Organizacija vodi evidenciju o svom osoblju za provjeru plovidbenosti, koja uključuje podatke o odgovarajućoj osposobljenosti, sažetak relevantnog iskustva u vođenju kontinuirane plovidbenosti i osposobljavanja te presliku ovlaštenja. Ta se evidencija čuva do dvije godine nakon što osoblje za provjeru plovidbenosti napusti organizaciju.

M.A.708.   Vođenje kontinuirane plovidbenosti

(a)

Sve vođenje kontinuirane plovidbenosti provodi se u skladu s dijelom M.A. poddijelom C.

(b)

Za svaki vođeni zrakoplov, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti:

1.

priprema i nadzire program održavanja za zrakoplove koji se vode, uključujući sve važeće programe pouzdanosti;

2.

podnosi program održavanja zrakoplova i njegove izmjene nadležnom tijelu na odobrenje, osim ako to nije obuhvaćeno postupkom neizravnog odobravanja u skladu s točkom M.A.302.(c), i dostavlja kopiju tog programa vlasniku zrakoplova koji nije uključen u komercijalni zračni prijevoz;

3.

vodi odobrenje preinaka i popravaka;

4.

osigurava sukladnost provođenja održavanja s odobrenim programom održavanja i otpuštanje u uporabu u skladu s odjeljkom A, pododjeljkom H ovog Priloga (dio M),

5.

osigurava primjenu svih važećih naredbi o plovidbenosti i operativnih naredbi koje utječu na kontinuiranu plovidbenost;

6.

osigurava uklanjanje svih otkrivenih ili prijavljenih kvarova kod planiranog održavanja od strane odgovarajuće odobrene organizacije za održavanje;

7.

osigurava otpremu zrakoplova do odgovarajuće odobrene organizacije za održavanje kad god je to potrebno;

8.

koordinira planiranim održavanjem, primjenom naredbi o plovidbenosti, zamjenom dijelova s ograničenim vijekom trajanja i pregledom sastavnih dijelova kako bi osigurala uredno obavljanje radova;

9.

vodi i arhivira svu evidenciju o kontinuiranoj plovidbenosti i/ili tehničku knjigu operatora;

10.

osigurava da izvještaj o masi i balansiranju odražava stvarno stanje zrakoplova.

(c)

U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, kada operator nema odgovarajuće odobrenje prema dijelu 145., operator sklapa pisani ugovor o održavanju između operatora i odobrene organizacije prema dijelu 145. ili drugog operatora, uz detaljno navođenje funkcija utvrđenih u točkama M.A.301.-2, M.A.301.-3, M.A.301.-5 i M.A.301.-6, čime se osigurava da cjelokupno održavanje provodi organizacija za održavanje odobrena prema dijelu 145. i utvrđuje podrška funkcijama kakvoće iz točke M.A.712.(b). Ugovore za bazno održavanje zrakoplova, planirano linijsko održavanje zrakoplova i održavanje motora, zajedno sa svim izmjenama, odobrava nadležno tijelo. Međutim, u slučaju:

1.

zrakoplova koji zahtijeva neplanirano linijsko održavanje, ugovor može biti u obliku pojedinačnih radnih naloga naslovljenih na organizaciju za održavanje prema dijelu 145.

2.

održavanja sastavnih dijelova, uključujući održavanje motora, ugovor iz točke (c) može biti u obliku pojedinačnih radnih naloga naslovljenih na organizaciju za održavanje prema dijelu 145.

M.A.709.   Dokumentacija

(a)

Odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora imati i koristiti trenutno važeće podatke o održavanju u skladu s točkom M.A.401. za izvođenje poslova kontinuirane plovidbenosti iz točke M.A.708. Ove podatke može pružati vlasnik ili operator, ovisno o odgovarajućem ugovoru koji je uspostavljen s vlasnikom ili operatorom. U tom slučaju, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora čuvati te podatke samo tijekom trajanja ugovora, osim ako se točkom M.A.714. ne zahtijeva drukčije.

(b)

Za zrakoplove koji nisu uključeni u komercijalni zračni prijevoz, odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti može razviti „osnovne” i/ili „generičke” programe održavanja kako bi se omogućilo početno odobrenje i/ili proširenje opsega odobrenja bez potrebe sklapanja ugovora iz Dodatka 1. ovom Prilogu (dijelu M). Međutim, ti „osnovni” i/ili „generički” programi održavanja ne isključuju potrebu pravovremenog uspostavljanja odgovarajućeg programa za održavanje zrakoplova u skladu s točkom M.A.302, prije ostvarenja povlastica iz točke M.A.711.

M.A.710.   Provjera plovidbenosti

(a)

Kako bi se ispunio zahtjev za provjeru plovidbenosti zrakoplova iz točke M.A.901., odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti provodi potpunu dokumentiranu provjeru evidencije zrakoplova kako bi se uvjerila da:

1.

je ukupan broj sati leta i s njima povezanih ciklusa zrakoplova propisno evidentiran za konstrukcije zrakoplova, motora i elise zrakoplova; i

2.

je letački priručnik primjenjiv na konfiguraciju zrakoplova i da odražava status pri posljednjoj reviziji; i

3.

je cjelokupno održavanje koje se treba izvršiti na zrakoplovu prema odobrenom programu održavanja provedeno, te;

4.

da su svi poznati kvarovi otklonjeni ili, prema potrebi, preneseni dalje pod nadzorom; i

5.

da su sve važeće naredbe o plovidbenosti primijenjene i pravilno evidentirane, te;

6.

da su sve preinake i popravci obavljeni na zrakoplovu evidentirani te da su u skladu s Prilogom I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012; i

7.

da su svi sastavni dijelovi s ograničenim vijekom trajanja ugrađeni na zrakoplov ispravno označeni, evidentirani i da nisu prekoračili svoje odobreno ograničenje vijeka trajanja, te;

8.

je cjelokupno održavanje otpušteno u uporabu u skladu s Prilogom (dio-M); i

9.

aktualna izjava o masi i balansu odražava konfiguraciju zrakoplova i da je valjana; te

10.

je zrakoplov u skladu s najnovijom revizijom projekta svog tipa, koji je odobrila Agencija; i

11.

da zrakoplov, ako se to zahtijeva, ima potvrdu o buci koja odgovara trenutačnoj konfiguraciji zrakoplova u skladu s poddijelom I Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

(b)

Osoblje za provjeru plovidbenosti odobrene organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti obavlja fizički pregled zrakoplova. Pri tom pregledu osoblju za provjeru plovidbenosti koje nije na odgovarajući način osposobljeno sukladno Prilogu III. (dio 66.) pomaže tako osposobljeno osoblje.

(c)

Fizičkim pregledom zrakoplova, osoblje za provjeru plovidbenosti osigurava:

1.

da su sve zahtijevane oznake i pločice s natpisima ispravno ugrađene; i

2.

da je zrakoplov sukladan odobrenom letačkom priručniku; i

3.

da je konfiguracija zrakoplova sukladna odobrenoj dokumentaciji; i

4.

da se ne može naći nikakav evidentan kvar koji nije riješen u skladu s točkom M.A.403.; i

5.

da se ne mogu pronaći nikakve nedosljednosti između zrakoplova i dokumentiranog pregleda dokumentacije iz točke (a).

(d)

Odstupajući od točke M.A.901.(a), provjera plovidbenosti može se očekivati kroz najviše 90 dana bez gubitka kontinuiteta obrasca provjere plovidbenosti kako bi se omogućilo da se fizička provjera obavi tijekom pregleda u svrhu održavanja.

(e)

Potvrdu o provjeri plovidbenosti (EASA Obrazac 15b) ili preporuku za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti (EASA Obrazac 15a) iz Dodatka III. Prilogu I. (dio M) može izdati samo:

1.

odgovarajuće ovlašteno osoblje za provjeru plovidbenosti u skladu s točkom M.A.707. u ime odobrene organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti, ili osoblje koje izdaje potvrde u slučajevima predviđenim u točki M.A.901.(g); i

2.

kad se uvjeri da je provjera plovidbenosti izvedena u potpunosti i da nema nesukladnosti za koju se zna da ugrožava sigurnost letenja.

(f)

Preslika svake potvrde o provjeri plovidbenosti koja je izdana ili produžena za neki zrakoplov šalje se u roku od 10 dana državi članici u kojoj je zrakoplov registriran.

(g)

Poslovi provjere plovidbenosti se ne povjeravaju podizvođačima.

(h)

Ako ishod provjere plovidbenosti nije zaključen, o tome se obavješćuje nadležno tijelo u najkraćem mogućem roku, ali u svakom slučaju unutar 72 sata od trenutka kad je organizacija utvrdila stanje na koje se pregled odnosi.

M.A.711.   Ovlasti organizacije

(a)

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dijela M), može:

1.

voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, osim onih koji su uključeni u komercijalni zračni prijevoz, kako je navedeno u potvrdi o odobrenju;

2.

voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova za komercijalni zračni prijevoz kad je to navedeno i u njegovoj potvrdi o odobrenju i u njegovoj svjedodžbi zračnog prijevoznika (AOC);

3.

organizirati izvođenje ograničenih poslova povezanih s kontinuiranom plovidbenošću s bilo kojom ugovornom organizacijom koja radi u skladu s njezinim sustavom kvalitete, kako je navedeno u potvrdi o odobrenju;

4.

produžiti, u skladu s uvjetima iz točke M.A.901.(f), potvrdu o provjeri plovidbenosti koju je izdalo nadležno tijelo ili neka druga organizacija za upravljanje kontinuiranom plovidbenošću odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dijela M);

(b)

Odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je registrirana u jednoj od država članica može dodatno biti odobrena za obavljanje provjera plovidbenosti iz točke M.A.710. i:

1.

izdavati potvrde o provjeri plovidbenosti i pravovremeno ih produživati u skladu s uvjetima iz točaka M.A.901.(c)2. ili M.A.901.(e)2.; i

2.

davati preporuku za provjeru plovidbenosti nadležnom tijelu države članice u kojoj je zrakoplov registriran.

(c)

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti čije odobrenje uključuje prava iz točke M.A.711.(b) može se dodatno odobriti za izdavanje dozvola za letenje u skladu s točkom 21.A.711.(d) Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 za određeni zrakoplov, za koji organizacija ima odobrenje za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti, kad organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti potvrđuje usklađenost s odobrenim uvjetima letenja, podložno odgovarajućem odobrenom postupku u priručniku iz točke M.A.704.

M.A.712.   Sustav kakvoće

(a)

Kako bi se osiguralo da odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti nastavi poštovati zahtjeve iz ovog poddijela, potrebno je uvesti sustav kakvoće i imenovati rukovoditelja kakvoće koji će pratiti sukladnost i primjerenost postupaka koji se zahtijevaju radi osiguranja plovidbenosti zrakoplova. Praćenje i nadzor sukladnosti uključuju sustav povratnih informacija odgovornom rukovoditelju kako bi se prema potrebi osigurao korektivni postupak.

(b)

Sustavom kakvoće nadziru se aktivnosti provedene prema odjeljku A, pododjeljku G ovog Priloga (dio M). U njega su najmanje uključene sljedeće funkcije:

1.

nadzor nad svim aktivnostima provedenima prema odjeljku A, pododjeljku G ovog Priloga (dio M) u skladu s odobrenim postupcima te;

2.

nadzor nad obavljanjem svog ugovorenog održavanja u skladu s ugovorom te;

3.

nadzor kontinuirane sukladnosti sa svim zahtjevima iz ovog dijela.

(c)

Evidencija tih aktivnosti čuva se najmanje dvije godine.

(d)

Kada je odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s nekim drugim dijelom, sustav kakvoće može se kombinirati sa sustavom koji se zahtijeva u tom drugom dijelu.

(e)

U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza sustav kakvoće predviđen odjeljkom A, pododjeljkom G ovog Priloga (dio M) sastavni je dio operatorovog sustava kakvoće.

(f)

U slučaju male organizacije koja ne obavlja vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu, sustav kvalitete može se zamijeniti redovitim organizacijskim provjerama koje podliježu odobrenju nadležnog tijela, osim kada organizacija izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti za zrakoplov s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona. U slučaju nepostojanja sustava kakvoće, organizacija ne sklapa ugovore s drugim strankama za poslove vođenja kontinuirane plovidbenosti.

M.A.713.   Promjene u odobrenoj organizaciji za kontinuiranu plovidbenost

Kako bi se nadležnom tijelu omogućilo utvrđivanje kontinuirane sukladnosti s ovim dijelom, odobrena ga organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti obavješćuje o svim prijedlozima za provođenje sljedećih promjena, prije nastanka takvih promjena:

1.

naziv organizacije;

2.

lokacija organizacije;

3.

dodatne lokacije organizacije;

4.

odgovorni rukovoditelj;

5.

sve osobe utvrđene u dijelu M.A.706.(c);

6.

objekti, postupci, opseg radova i osoblje, koji bi mogli utjecati na odobrenje.

U slučaju predloženih promjena koje se tiču osoblja, a koje nisu unaprijed poznate upravi, o tim ih se promjenama valja obavijestiti što je prije moguće.

M.A.714.   Čuvanje dokumentacije

(a)

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti dokumentira sve podatke o obavljenim radovima. Dokumentacija koja se zahtijeva točkom M.A.305. i, ako je primjenjivo, točkom M.A.306. mora se čuvati.

(b)

Ako organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti ima pravo iz točke M.A.711.(b), ona mora čuvati presliku svake izdane ili, ako je primjereno, produžene potvrde o provjeri plovidbenosti i preporuke, zajedno sa svim pratećim dokumentima. Osim toga, organizacija mora čuvati presliku bilo koje potvrde o provjeri plovidbenosti koju je produžila na temelju prava iz točke M.A.711.(a)4.

(c)

Ako organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti ima pravo iz točke M.A.711.(c), ona mora čuvati presliku svake dozvole za letenje koja je izdana u skladu s odredbama točke 21A.729. Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

(d)

Organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti mora čuvati presliku sve dokumentacije iz točaka (b) i (c) još dvije godine nakon što je zrakoplov trajno povučen iz uporabe.

(e)

Dokumentacija se čuva na način koji osigurava zaštitu od oštećenja, unošenja izmjena i krađe.

(f)

Sva računalna oprema koja se koristi za osiguravanje rezervne kopije pohranjuje se na nekoj drugoj lokaciji, a ne na onoj na kojoj se nalaze radni podaci, u okružju koje osigurava da će oni ostati u dobrom stanju.

(g)

Kad se vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova prenosi na drugu organizaciju ili osobu, sva se sačuvana dokumentacija predaje dotičnoj organizaciji ili osobi. Vremenska razdoblja propisana za čuvanje dokumentacije i dalje vrijede za dotičnu organizaciju ili osobu.

(h)

Kad organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti prestane raditi, sva postojeća dokumentacija predaje se vlasniku zrakoplova.

M.A.715.   Kontinuirana valjanost odobrenja

(a)

Odobrenje se izdaje na neograničeno trajanje. Ono ostaje valjano pod uvjetom da:

1.

je organizacija i dalje sukladna s ovim dijelom, u skladu s odredbama koje se odnose na postupanje s nalazima kako je utvrđeno prema točki M.B.705. te;

2.

je nadležnom tijelu odobren pristup organizaciji radi utvrđivanja kontinuirane sukladnosti s ovim dijelom te;

3.

se odobrenja ne odrekne, niti ga se trajno oduzme.

(b)

Po odricanju ili trajnom oduzimanju potvrda o odobrenju vraća se nadležnom tijelu.

M.A.716.   Nalazi

(a)

Nalaz 1. stupnja je svako značajno nepoštovanje zahtjeva iz dijela M koje smanjuje sigurnosni standard i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b)

Nalaz 2. stupnja je svako nepoštovanje zahtjeva iz dijela M koje bi moglo smanjiti sigurnosni standard i eventualno ugroziti sigurnost leta.

(c)

Nakon primitka obavijesti o nalazima u skladu s točkom M.B.705., nositelj odobrenja organizacije za održavanje utvrđuje plan za korektivni postupak i podnosi dokaze o korektivnim radnjama na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar vremenskog razdoblja dogovorenog s tim tijelom.

PODDIO H

POTVRDA O OTPUŠTANJU U UPORABU (CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE — CRS)

M.A.801.   Potvrda o otpuštanju zrakoplova u uporabu

(a)

Osim za zrakoplov koji u uporabu vrati organizacija odobrena u skladu s Prilogom II. (dijelom 145.), potvrda o otpuštanju u uporabu izdaje se u skladu s ovim pododjeljkom;

(b)

Nijedan zrakoplov ne može se otpustiti u uporabu ako nakon obavljenog održavanja, kada se dokaže da je cjelokupno potrebno održavanje bilo ispravno obavljeno, potvrdu o otpuštanju u uporabu ne izda:

1.

odgovarajuće ovlašteno osoblje u ime organizacije za održavanje koja je odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom F ovog Priloga (dijelom M); ili

2.

ovlašteno osoblje u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu III. (dijelu 66.), osim za složene poslove održavanja navedene u Dodatku VII. ovom Prilogu, za koje se primjenjuje točka 1.; ili

3.

pilot-vlasnik u skladu s točkom M.A.803.;

(c)

Odstupajući od točke M.A.801.(b)2. za zrakoplove ELA1 koji se ne koriste u komercijalne svrhe, poslove složenog održavanja navedene u Dodatku VII. može potvrditi ovlašteno osoblje iz točke M.A.801.(b)2.;

(d)

Odstupajući od točke M.A.801.(b), u nepredviđenim okolnostima kada je zrakoplov prizemljen na lokaciji na kojoj nema organizacije za održavanje koja je odgovarajuće odobrena u skladu s ovim Prilogom ili Prilogom II. (dijelom 145.), niti je na raspolaganju odobreno ovlašteno osoblje, vlasnik može ovlastiti bilo koju osobu s najmanje trogodišnjim odgovarajućim iskustvom na održavanju koja ima odgovarajuću kvalifikaciju da obavi održavanje u skladu sa standardima navedenim u pododjeljku D ovog Priloga i otpusti zrakoplov u uporabu. U tom slučaju vlasnik mora:

1.

pribaviti i čuvati u evidenciji zrakoplova detalje o cjelokupnom obavljenom poslu i o kvalifikacijama koje ima osoba koja je izdala potvrdu; i

2.

osigurati da svako takvo održavanje prvom prilikom, ali najkasnije u roku od sedam dana, ponovno provjeri i potvrdi odgovarajuće ovlaštena osoba iz točke M.A.801.(b) ili organizacija odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom F ovog Priloga (dijela M) ili s Prilogom II. (dijelom 145.); i

3.

obavijestiti u roku od sedam dana organizaciju odgovornu za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova ako je s njom sklopljen ugovor u skladu s točkom M.A.201.(e) ili, u nedostatku takvog ugovora, nadležno tijelo, o davanju takvog ovlaštenja za izdavanje potvrde;

(e)

U slučaju otpuštanja u uporabu u skladu s točkom M.A.801.(b)2. ili s točkom M.A.801.(c), ovlaštenom osoblju pri poslovima održavanja može pomagati jedna ili više osoba pod njegovim/njezinim neposrednim stalnim nadzorom;

(f)

Potvrda o otpuštanju u uporabu sadrži najmanje:

1.

osnovne detalje o obavljenom održavanju; i

2.

datum kada je takvo održavanje bilo završeno; i

3.

identitet organizacije i/ili osobe koja izdaje potvrdu o otpuštanju u uporabu, uključujući:

i.

upućivanje na odobrenje organizacije za održavanje koja je odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom F ovog Priloga (dijelom M) i ovlaštenog osoblja koje izdaje takvu potvrdu; ili

ii.

u slučaju potvrde o otpuštanju u uporabu iz točke M.A.801.(b)2. ili M.A.801.(c), identitet i, ako je primjereno, broj licence ovlaštenog osoblja koje izdaje takvu potvrdu;

4.

ograničenja plovidbenosti ili operacija, ako postoje;

(g)

Odstupajući od točke (b) i bez obzira na odredbe iz točke (h), kada se propisano održavanje ne može obaviti, potvrda o otpuštanju u uporabu može se izdati u okviru odobrenih ograničenja zrakoplova. Ova činjenica, zajedno s bilo kakvim primjenjivim ograničenjima plovidbenosti ili operacija, unosi se u potvrdu o otpuštanju zrakoplova u uporabu prije njezinog izdavanja kao dio informacija koje se zahtijevaju u točki (f)(4);

(h)

Potvrda o otpuštanju u uporabu ne smije se izdati u slučaju bilo koje poznate nesukladnosti koja ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

M.A.802.   Potvrda o otpuštanju komponente u uporabu

(a)

Potvrda o otpuštanju u uporabu izdaje se nakon dovršenja bilo kakvog održavanja na komponenti zrakoplova u skladu s točkom M.A.502.

(b)

Odobrena potvrda o otpuštanju u uporabu, označena kao obrazac EASA 1, predstavlja potvrdu o otpuštanju sastavnog dijela zrakoplova u uporabu, osim kada je takvo održavanje sastavnog dijela zrakoplova obavljeno u skladu s točkom M.A.502(b), točkom M.A.502(d) ili točkom M.A.502(e), u kojem slučaju održavanje podliježe postupku otpuštanja zrakoplova u uporabu u skladu s točkom M.A.801.

M.A.803.   Ovlaštenje pilota-vlasnika

(a)

Da bi neka osoba mogla biti pilot-vlasnik, ona mora:

1.

imati valjanu pilotsku dozvolu (ili jednakovrijedan dokument) koju je izdala ili vrednovala država članica za tip ili klasu zrakoplova; i

2.

posjedovati zrakoplov, bilo u svom ili u zajedničkom vlasništvu; takav vlasnik mora biti:

i.

jedna od fizičkih osoba u registracijskom obrascu; ili

ii.

član neprofitne organizacije za rekreativno zrakoplovstvo, pri čemu je pravna osoba navedena u registracijskom dokumentu kao vlasnik ili operator, a taj je član izravno uključen u postupak donošenja odluka pravne osobe i pravna osoba ga je imenovala za održavanje koje obavlja pilot-vlasnik.

(b)

Za bilo koji jednostavan motorni zrakoplov s najvećom masom pri polijetanju jednakom 2 730 kg i manje, jedrilicu, motornu jedrilicu ili balon u privatnoj uporabi, pilot-vlasnik može izdati potvrdu otpuštanju u uporabu nakon ograničenog održavanja koje obavlja pilot-vlasnik, kako je navedeno u Dodatku VIII. ovom Prilogu.

(c)

Opseg ograničenog održavanja koje obavlja pilot-vlasnik mora se specificirati u programu održavanja zrakoplova iz točke M.A.302.

(d)

Potvrda o otpuštanju u uporabu mora se unijeti u knjige i sadržavati osnovne podatke o obavljenom održavanju, datum kad je to održavanje dovršeno i identitet, potpis i broj pilotske dozvole pilota-vlasnika koji izdaje takvu potvrdu.

PODDIO I.

POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI

M.A.901.   Provjera plovidbenosti zrakoplova

Kako bi se osigurala valjanost svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova, mora se periodički obaviti provjera plovidbenosti zrakoplova i njegove dokumentacije o kontinuiranoj plovidbenosti.

(a)

Potvrda o provjeri plovidbenosti izdaje se u skladu s Dodatkom III. (EASA Obrazac 15a ili 15b) ovom Prilogu nakon dovršenja zadovoljavajuće provjere plovidbenosti. Potvrda o provjeri plovidbenosti vrijedi jednu godinu;

(b)

Zrakoplov u kontroliranom okruženju je zrakoplov (i.) koji je tijekom prethodnih 12 mjeseci kontinuirano vodila jedna organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dijelom M), i (ii.) koji su tijekom prethodnih 12 mjeseci održavale organizacije za održavanje odobrene u skladu s odjeljkom A pododjeljkom F ovog Priloga (dijelom M), ili u skladu s Prilogom II. (dijelom 145.). To uključuje poslove održavanja iz točke M.A.803.(b) i otpuštanje u uporabu u skladu s točkom M.A.801.(b)2. ili točkom M.A.801.(b)3.;

(c)

Za sve zrakoplove koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i zrakoplove s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona koji su u kontroliranom okruženju, organizacija iz točke (b) koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, ako je odobrena na odgovarajući način i ako je u skladu s točkom (k), može:

1.

izdavati potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.A.710.; i

2.

za potvrde o provjeri plovidbenosti koje je izdala, kad je zrakoplov ostao u kontroliranom okruženju, dvaput produžiti valjanost potvrde o provjeri plovidbenosti, svaki put za razdoblje od jedne godine;

(d)

Za sve zrakoplove koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i zrakoplove s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona koji (i.) nisu u kontroliranom okruženju ili (ii.), čiju kontinuiranu plovidbenost vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja nema ovlast za obavljanje provjere plovidbenosti, potvrdu o provjeri plovidbenosti izdaje nadležno tijelo nakon zadovoljavajuće procjene na temelju preporuke organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti odgovarajuće odobrene u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dijelom M), poslane zajedno sa zahtjevom vlasnika ili operatora. Ta se preporuka mora temeljiti na provjeri plovidbenosti izvedenoj u skladu s točkom M.A.710;

(e)

Za zrakoplove koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu s MTOM-om jednakim ili manjim od 2 730 kg, i balone, bilo koja organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dijelom M) i koju imenuje vlasnik ili operator, ako je odobrena na odgovarajući način i ako je u skladu s točkom (k):

1.

izdavati potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.A.710.; i

2.

za potvrde o provjeri plovidbenosti koje je izdala, kad je zrakoplov ostao u kontroliranom okruženju pod njezinim vođenjem, dvaput produžiti valjanost potvrde o provjeri plovidbenosti, svaki put za razdoblje od jedne godine;

(f)

Odstupajući od točaka M.A.901.(c)2 i M.A.901.(e)2, za zrakoplove koji su u kontroliranom okruženju, organizacija iz točke (b) koja vodi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova, ako je u skladu s točkom (k), može dvaput, svaki put za razdoblje od jedne godine, produžiti valjanost potvrde o provjeri plovidbenosti koju je izdalo nadležno tijelo ili druga organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dijelom M);

(g)

Odstupajući od točaka M.A.901.(e) i M.A.901.(i)2., za zrakoplove ELA 1 koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i na koje se ne odnosi točka M.A.201.(i), potvrdu o provjeri plovidbenosti može također izdati nadležno tijelo nakon zadovoljavajuće procjene, temeljene na preporuci ovlaštenog osoblja koje je formalno odobrilo nadležno tijelo i koje je u skladu s odredbama Priloga III. (dijelom 66.), kao i sa zahtjevima utvrđenima u točki M.A.707.(a)2(a), poslanoj zajedno sa zahtjevom vlasnika ili operatora. Ta se preporuka mora temeljiti na provjeri plovidbenosti izvedenoj u skladu s točkom M.A.710. i ne smije se izdavati za više od dvije uzastopne godine;

(h)

Uvijek kada okolnosti ukazuju na postojanje potencijalne opasnosti za sigurnost, nadležno tijelo samo provodi provjeru plovidbenosti i izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti;

(i)

Uz točku (h), nadležno tijelo može također samo provesti provjeru plovidbenosti i izdati potvrdu o provjeri plovidbenosti u sljedećim slučajevima:

1.

kad zrakoplov vodi organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrena u skladu s odjeljkom A pododjeljkom G ovog Priloga (dio M), koja se nalazi u trećoj zemlji;

2.

za sve balone i bilo koje druge zrakoplove s MTOM-om jednakim ili manjim od 2 730 kg, ako to zatraži vlasnik;

(j)

Kada nadležno tijelo obavlja provjeru plovidbenosti i/ili izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti, vlasnik ili operator nadležnom tijelu osigurava:

1.

dokumentaciju koju nadležno tijelo zahtijeva; i

2.

prikladan smještaj na odgovarajućoj lokaciji za njegovo osoblje; i

3.

kada je potrebno, podršku osoblja koje je odgovarajuće kvalificirano u skladu s Prilogom III. (dijelom 66.) ili s jednakovrijednim zahtjevima u odnosu na osoblje utvrđenim u točki 145.A.30.(j)(1) i (2) Priloga II. (dio 145.);

(k)

Potvrda o provjeri plovidbenosti ne može se izdati niti produžiti ako postoji dokaz ili razlog vjerovanju da zrakoplov nije plovidben.

M.A.902.   Valjanost potvrde o provjeri plovidbenosti

(a)

Potvrda o provjeri plovidbenosti postaje nevažećom ako:

1.

je privremeno ili trajno oduzeta; ili

2.

je svjedodžba o plovidbenosti privremeno ili trajno oduzeta; ili

3.

zrakoplov nije u registru zrakoplova države članice; ili

4.

se potvrda o tipu prema kojoj je izdana svjedodžba o plovidbenosti privremeno ili trajno oduzme.

(b)

Zrakoplov ne smije letjeti ako je svjedodžba o plovidbenosti nevaljana ili ako:

1.

kontinuirana plovidbenost zrakoplova ili bilo kojeg sastavnog dijela ugrađenog u zrakoplov ne udovoljava zahtjevima ovog dijela; ili

2.

zrakoplov ne ostane sukladan s dizajnom tipa koji je odobrila Agencija; ili

3.

se zrakoplov koristio izvan ograničenja odobrenog letačkog priručnika ili svjedodžbe o plovidbenosti, bez poduzimanja odgovarajućeg postupka; ili

4.

je zrakoplov sudjelovao u nesreći ili događaju ugrožavanja sigurnosti letenja koji utječu na plovidbenost zrakoplova, bez naknadnog odgovarajućeg postupka za ponovno uspostavljanje plovidbenosti; ili

5.

preinaka ili popravak nisu u skladu s Prilogom I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

(c)

Po odricanju ili trajnom oduzimanju, potvrda o provjeri plovidbenosti vraća se nadležnom tijelu.

M.A.903.   Prijenos registracije zrakoplova unutar EU-a

(a)

Pri prijenosu registracije zrakoplova unutar EU-a, podnositelj zahtjeva:

1.

obavješćuje prethodnu državu članicu u kojoj će državi članici biti registriran, a zatim;

2.

podnosi zahtjev novoj državi članici za izdavanje nove svjedodžbe o plovidbenosti u skladu s Prilogom I. (dio-21) Uredbi (EU) br. 748/2012.

(b)

Ne uzimajući u obzir točku M.A.902.(a) (3), prethodna potvrda o provjeri plovidbenosti ostaje važeća do svog datuma isteka.

M.A.904.   Provjera plovidbenosti zrakoplova uvezenog u EU

(a)

Kod unosa zrakoplova iz treće zemlje u registar države članice, podnositelj zahtjeva:

1.

podnosi molbu državi članici u kojoj je zrakoplov registriran za izdavanje nove svjedodžbe o plovidbenosti u skladu s Prilogom I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012; i

2.

za zrakoplov koji nije nov, osigurava provjeru plovidbenosti koja se obavlja na zadovoljavajući način u skladu s točkom M.A.901.; i

3.

organizira obavljanje cjelokupnog održavanja koje je u skladu s odobrenim programom održavanja u skladu s točkom M.A.302.

(b)

Kada se uvjeri da je zrakoplov u skladu s odgovarajućim zahtjevima, organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, ako je primjereno, šalje dokumentiranu preporuku za izdavanje potvrde o provjeri plovidbenosti državi članici u kojoj je zrakoplov registriran.

(c)

Vlasnik dopušta pristup zrakoplovu radi pregleda od države članice u kojoj se zrakoplov registrira.

(d)

Novu svjedodžbu o plovidbenosti izdaje država članica u kojoj se zrakoplov registrira nakon što se uvjeri da je zrakoplov sukladan s propisanim zahtjevima iz Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

(e)

Država članica izdaje i potvrdu o provjeri plovidbenosti koja uobičajeno vrijedi godinu dana osim ako država članica ima neki sigurnosni razlog za ograničenje valjanosti.

M.A.905.   Nalazi

(a)

Nalaz 1. stupnja je svako značajno nepoštovanje zahtjeva utvrđenih u ovom Prilogu (dio-M) koje smanjuje sigurnosni standard i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b)

Nalaz 2. stupnja je svako nepoštovanje zahtjeva utvrđenih u ovom Prilogu (dio-M) koje bi moglo smanjiti sigurnosni standard i eventualno ugroziti sigurnost leta.

(c)

Nakon primitka obavijesti o nalazima u skladu s točkom M.B.303., odgovorna osoba ili organizacija iz točke M.A.201. utvrđuje plan za korektivni postupak i podnosi dokaze o korektivnim radnjama na zadovoljstvo nadležnog tijela, unutar vremenskog razdoblja dogovorenog s tim tijelom, uključujući i odgovarajuće korektive radnje radi sprječavanja ponovne pojave nesukladnosti i temeljnog uzroka za njezino nastajanje.

ODJELJAK B

POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

PODDIO A

OPĆENITO

M.B.101.   Područje primjene

Ovim se dijelom utvrđuju upravni zahtjevi koje moraju poštovati nadležna tijela zadužena za primjenu i provođenje odjeljka A ovog dijela.

M.B.102.   Nadležno tijelo

(a)   Općenito

Država članica određuje nadležno tijelo kojemu su dodijeljene odgovornosti za izdavanje, produljivanje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje potvrda i za nadzor kontinuirane plovidbenosti. To nadležno tijelo uspostavlja dokumentirane postupke i organizacijsku strukturu.

(b)   Potencijali

Broj osoblja treba biti odgovarajući za provođenje zahtjeva kako je navedeno u ovom dijelu.

(c)   Kvalificiranost i osposobljavanje

Sve osoblje uključeno u aktivnosti obuhvaćene ovim Prilogom mora biti na odgovarajući način osposobljeno, posjedovati znanje, iskustvo, početnu obuku i kontinuiranu obuku za provođenje povjerenih mu zadataka.

(d)   Postupci

Nadležno tijelo utvrđuje postupke kojima se utvrđuje kako se može postići sukladnost s ovim Prilogom (dio-M).

Postupci se pregledavaju te izmjenjuju radi osiguranja kontinuirane sukladnosti.

M.B.104.   Čuvanje evidencije

(a)

Nadležna tijela utvrđuju sustav za vođenje evidencije koji omogućuje prikladnu mogućnost praćenja postupaka za izdavanje, produljenje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje svake potvrde.

(b)

Evidencija za nadzor nad organizacijama odobrenima u skladu s ovim Prilogom treba najmanje uključivati sljedeće:

1.

zahtjev za odobrenje organizacije;

2.

potvrdu o odobrenju organizacije uključujući sve promjene;

3.

presliku programa provjere u kojoj se navode datumi kada provjere treba provesti i kad su bile provedene;

4.

kontinuiranu evidenciju nadležnog tijela o nadzoru uključujući svu evidenciju o provjerama;

5.

preslike sve relevantne korespondencije;

6.

pojedinosti o postupcima izuzeća i izvršenja;

7.

sve izvještaje bilo kojih drugih nadležnih tijela koji se odnose na nadzor nad radom organizacije;

8.

priručnik organizacije ili priručnik organizacije i izmjene;

9.

presliku drugih dokumenata koje je izravno odobrilo nadležno tijelo.

(c)

Razdoblje čuvanja evidencije iz točke (b) traje najmanje četiri godine.

(d)

Minimalna evidencija za nadzor nad svakim zrakoplovom uključuje barem presliku:

1.

svjedodžbe o plovidbenosti zrakoplova;

2.

potvrde o provjeri plovidbenosti;

3.

preporuke organizacije prema dijelu A, poddijelu G;

4.

izvještaje s provjera plovidbenosti koje je izravno provela država članica;

5.

svu relevantnu korespondenciju koja se odnosi na zrakoplov;

6.

pojedinosti o postupcima izuzeća i izvršenja;

7.

bilo kojeg dokumenta koji je odobrilo nadležno tijelo u skladu s Prilogom I. (dio-M) ili Prilogom II. (dio-ARO) Uredbi (EU) br. 965/2012.

(e)

Evidencija navedena u točki (d) čuva se do dvije godine nakon trajnog povlačenja zrakoplova iz uporabe.

(f)

Sva evidencija navedena u točki M.B.104. mora biti dostupna na zahtjev neke druge države članice ili Agencije.

M.B.105.   Međusobna razmjena podataka

(a)

Kako bi pridonijela poboljšanju zračne sigurnosti, nadležna tijela međusobno razmjenjuju sve potrebne podatke u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

(b)

Ne dovodeći u pitanje nadležnost država članica, u slučaju potencijalne opasnosti za sigurnost koja uključuje nekoliko država članica, dotična nadležna tijela međusobno si pomažu u provođenju potrebnog nadzornog postupka.

PODDIO B

ODGOVORNOST

M.B.201.   Odgovornosti

Nadležna tijela iz dijela M.l odgovorna su za provođenje pregleda i ispitivanja radi provjere sukladnosti sa zahtjevima iz ovog dijela.

PODDIO C

KONTINUIRANA PLOVIDBENOST

M.B.301.   Program održavanja

(a)

Nadležno tijelo potvrđuje da je program održavanja sukladan s točkom M.A.302.

(b)

Osim ako je navedeno drukčije u točki M.A.302.(c) program održavanja i njegove izmjene izravno odobrava nadležno tijelo.

(c)

U slučaju neizravnog odobrenja, postupke programa održavanja odobrava nadležno tijelo priručnikom o vođenju kontinuirane plovidbenosti.

(d)

Radi odobravanja programa održavanja prema točki (b), nadležno tijelo mora imati pristup do svih podataka koji se zahtijevaju u točkama M.A.302.(d), (e) i (f).

M.B.302.   Izuzeća

Nadležno tijelo evidentira i čuva sva izuzeća dopuštena u skladu s člankom 14. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

M.B.303.   Praćenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova

(a)

Nadležno tijelo razvija program provjere za praćenje statusa plovidbenosti zrakoplova iz flote koju vodi u svom registru.

(b)

Program provjere uključuje preglede uzoraka proizvoda zrakoplova.

(c)

Potrebno je izraditi program uzimajući u obzir broj zrakoplova u registru, lokalno znanje i prethodne aktivnosti nadziranja.

(d)

Provjera proizvoda usredotočena je na određeni broj elemenata ključnih za plovidbenost i označivanje svih nalaza. Nadalje, nadležno tijelo analizira svaki nalaz kako bi odredilo njegov glavni uzrok.

(e)

Svi se nalazi potvrđuju pisanim putem osobi ili organizaciji odgovornoj prema točki M.A.201.

(f)

Nadležno tijelo evidentira sve nalaze, postupke zaključivanja i preporuke.

(g)

Ako se tijekom provjera zrakoplova otkriju dokazi koji ukazuju na nepoštovanje zahtjeva utvrđenog u ovom Prilogu (dio-M), nadležno tijelo poduzima postupke u skladu s točkom M.B.903.

(h)

Ako osnovni uzrok nalaza ukazuje na neusklađenost s bilo kojim poddijelom ili drugim dijelom, takva se neusklađenost rješava kako je propisano u relevantnom dijelu.

(i)

Kako bi se olakšalo odgovarajuće osiguranje primjene propisa, nadležna tijela razmjenjuju informacije o nesukladnosti utvrđenoj u skladu s točkom (h).

M.B.304.   Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje

Nadležno tijelo:

(a)

privremeno oduzima potvrdu o provjeri plovidbenosti iz utemeljenih razloga u slučaju potencijalne opasnosti po sigurnost ili;

(b)

privremeno oduzima, trajno oduzima ili ograničava potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.B.303.(g).

PODDIO D

STANDARDI ODRŽAVANJA

(potrebno razraditi na odgovarajući način)

PODDIO E

SASTAVNI DIJELOVI

(potrebno razraditi na odgovarajući način)

PODDIO F

ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE

M.B.601.   Zahtjev

Kada su objekti za održavanje locirani u više od jedne države članice ispitivanje i kontinuirani nadzor nad odobrenjem se provodi u suradnji s nadležnim tijelima koje su imenovale države članice na čijem se državnom području nalaze drugi objekti za održavanje.

M.B.602.   Početno odobrenje

(a)

Pod uvjetom da je udovoljeno zahtjevima iz točaka M.A.606. (a) i (b), nadležno tijelo podnositelju zahtjeva pisanim putem službeno naznačuje svoje prihvaćanje osoblja prema dijelu M.A.606.(a) i (b).

(b)

Nadležno tijelo utvrđuje da su postupci utvrđeni u priručniku organizacije za održavanje sukladni s poddijelom F odjeljka A ovog Priloga (dio-M) i utvrđuje potpisivanje izjave o obvezi od strane odgovornog rukovoditelja.

(c)

Nadležno tijelo provjerava ispunjava li organizacija zahtjeve utvrđene u pododjeljku F odjeljka A ovog Priloga (dio-M).

(d)

Sastanak s odgovornim rukovoditeljem saziva se najmanje jednom tijekom ispitivanja radi odobrenja kako bi se osiguralo da on/ona u cijelosti razumije značenje odobrenja i razlog za potpisivanje obveze organizacije o ispunjavanju postupaka utvrđenih u priručniku.

(e)

Svi se nalazi pisanim putem potvrđuju organizaciji koja je podnositelj zahtjeva.

(f)

Nadležno tijelo evidentira sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se zaključio neki nalaz) i preporuke.

(g)

Za početno odobrenje organizacija ispravlja sve nalaze, a nadležno tijelo ih zaključuje prije nego što je moguće izdati odobrenje.

M.B.603.   Izdavanje odobrenja

(a)

Nadležno tijelo izdaje podnositelju zahtjeva potvrdu o odobrenju na obrascu EASA 3 (Dodatak V.) uključujući opseg odobrenja, kada organizacija za održavanje ispunjava važeće točke tog dijela.

(b)

Nadležno tijelo navodi uvjete priložene odobrenju na obrascu potvrde o odobrenju EASA 3.

(c)

Referentni je broj uključen u obrazac potvrde o odobrenju EASA 3 na način koji utvrđuje Agencija.

M.B.604.   Kontinuirani nadzor

(a)

Nadležno tijelo pohranjuje i ažurira program koji sadrži ispis za svaku organizaciju za održavanje odobrenu u skladu s pododjeljkom F odjeljka B ovog Priloga (dio-M) koja je pod njegovim nadzorom, datume kad se trebaju izvršiti kontrolne posjete i kad su takve kontrolne posjete izvršene.

(b)

Svaka organizacija u cijelosti se pregledava u razdobljima ne duljim od 24 mjeseca.

(c)

Svi se nalazi potvrđuju pisanim putem organizaciji koja je podnositelj zahtjeva.

(d)

Nadležno tijelo evidentira sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se otklonio neki nalaz) i preporuke.

(e)

Sastanak s odgovornim rukovoditeljem saziva se najmanje jednom u svaka 24 mjeseca kako bi se osigurala njegova/njezina informiranost o značajnim pitanjima koja nastaju prilikom provjera.

M.B.605.   Nalazi

(a)

Kada se tijekom provjera ili drugim putem pronađu dokazi koji pokazuju neusklađenost sa zahtjevom utvrđenim u ovom Prilogu (dio-M), nadležno tijelo poduzima sljedeće korake:

1.

Za nalaze 1. stupnja, nadležno tijelo odmah poduzima korake kako bi se odobrenje organizacije za održavanje u cijelosti ili djelomično trajno oduzelo, ograničilo ili privremeno oduzelo, ovisno o opsegu nalaza 1. stupnja, sve dok ta organizacija ne provede uspješni korektivni postupak.

2.

Za nalaze 2. stupnja, nadležno tijelo odobrava razdoblje za korektivni postupak koji odgovara naravi nalaza, a koji ne smije biti duži od tri mjeseca. Pod određenim okolnostima, na kraju tog prvog razdoblja i ovisno o naravi nalaza, nadležno tijelo može produžiti to tromjesečno razdoblje uz uvjet zadovoljavajućeg plana za korektivni postupak.

(b)

Nadležno tijelo poduzima korake kako bi se u cijelosti ili djelomično privremeno oduzelo odobrenje u slučaju nepoštovanja vremenskog okvira koje je odobrilo nadležno tijelo.

M.B.606.   Izmjene

(a)

Nadležno tijelo mora ispunjavati važeće elemente početnog odobrenja za bilo koju izmjenu organizacije prijavljenu u skladu s točkom M.A.617.

(b)

Nadležno tijelo može propisati uvjete prema kojima odobrena organizacija za održavanje može poslovati tijekom takvih izmjena ako ne odluči da se odobrenje mora opozvati radi prirode ili opsega izmjena.

(c)

Za bilo koju izmjenu priručnika organizacije za održavanje:

1.

U slučaju izravnog odobrenja izmjena u skladu s točkom M.A.604.(b), nadležno tijelo provjerava jesu li postupci navedeni u priručniku u skladu s ovim Prilogom (dio M), prije formalnog obavješćivanja odobrene organizacije o odobrenju.

2.

U slučaju upotrebe postupka neizravnog odobrenja za odobravanje izmjena u skladu s točkom M.A.604.(c), nadležno tijelo osigurava (i.) da izmjene ostanu manje i (ii.) da ono ima odgovarajući nadzor nad odobrenjem izmjena kako bi se osiguralo da one ostanu sukladne sa zahtjevima ovog Priloga (dijelom M).

M.B.607.   Ukidanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

Nadležno tijelo:

(a)

privremeno oduzima potvrdu o provjeri plovidbenosti iz utemeljenih razloga u slučaju potencijalne opasnosti po sigurnost ili;

(b)

privremeno oduzima, ukida ili ograničava potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.B.605.

PODDIO G

ORGANIZACIJA ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI

M.B.701.   Zahtjev

(a)

Za komercijalni zračni prijevoz nadležno tijelo prima na odobrenje početni zahtjev za svjedodžbu zračnog prijevoznika i, prema potrebi, svaku izmjenu za koju se podnosi zahtjev i za svaki tip zrakoplova koji će se koristiti:

1.

priručnik o vođenju kontinuirane plovidbenosti;

2.

program zračnog prijevoznika za održavanje zrakoplova;

3.

tehnička knjiga zrakoplova;

4.

ako je prikladno, tehničku specifikaciju ugovora o održavanju između operatora i odobrene organizacije za održavanje prema dijelu 145.

(b)

Kada se objekti nalaze u više od jedne države članice kontrola i kontinuirani nadzor odobrenja provodi se u suradnji s nadležnim tijelima koje su imenovale države članice na čijem se državnom području nalaze drugi objekti.

M.B.702.   Početno odobrenje

(a)

Pod uvjetom da je udovoljeno zahtjevima iz točaka M.A.706.(a), (c), (d) i M.A.707., nadležno tijelo podnositelju zahtjeva pisanim putem službeno naznačuje svoje prihvaćanje osoblja prema dijelu M.A.706.(a), (c), (d) i M.A.707.

(b)

Nadležno tijelo utvrđuje da su postupci utvrđeni u priručniku o vođenju kontinuirane plovidbenosti u sukladnosti s odjeljkom A, pododjeljkom G ovog Priloga (dio M) i utvrđuje potpisivanje izjave o obvezi od strane odgovornog rukovoditelja.

(c)

Nadležno tijelo potvrđuje usklađenost organizacije sa zahtjevima utvrđenima u odjeljku A, pododjeljku G ovog Priloga (dio M).

(d)

Sastanak s odgovornim rukovoditeljem saziva se najmanje jednom tijekom ispitivanja radi odobrenja kako bi se osiguralo njegovo/njezino potpuno razumijevanje značaja odobrenja i razloga za potpisivanje obveze od organizacije o poštovanju postupaka utvrđenih u priručniku o vođenju kontinuirane plovidbenosti.

(e)

Svi se nalazi potvrđuju pisanim putem organizaciji koja je podnositelj zahtjeva.

(f)

Nadležno tijelo evidentira sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se otklonio neki nalaz) i preporuke.

(g)

Za početno odobrenje organizacija ispravlja sve nalaze, a nadležno tijelo ih zaključuje prije nego što je moguće izdati odobrenje.

M.B.703.   Izdavanje odobrenja

(a)

Nadležno tijelo izdaje podnositelju zahtjeva potvrdu o odobrenju na obrascu EASA 14 (Dodatak VI.) uključujući opseg odobrenja, kada organizacija za održavanje ispunjava važeće stavke odjeljka A, pododjeljka G ovog Priloga (dio M).

(b)

Nadležno tijelo navodi uvjete priložene odobrenju na obrascu potvrde o odobrenju EASA 14.

(c)

Referentni je broj uključen u obrazac potvrde o odobrenju EASA 14 na način koji utvrđuje Agencija.

(d)

U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, podaci sadržani na obrascu EASA 14 bit će uključeni u potvrdu zračnog prijevoznika.

M.B.704.   Kontinuirani nadzor

(a)

Nadležno tijelo pohranjuje i ažurira program koji sadrži ispis za svaku organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenu prema odjeljku A, pododjeljku G ovog Priloga (dio M) koja je pod njegovim nadzorom, datume kad se trebaju izvršiti kontrolne posjete i kad su takve kontrolne posjete izvršene.

(b)

Svaka organizacija u cijelosti se pregledava u razdobljima ne duljim od 24 mjeseca.

(c)

U razdoblju od svaka 24 mjeseca pregledava se i mjerodavan uzorak zrakoplova koji vodi organizacija odobrena prema odjeljku B, pododjeljku G ovog Priloga (dio M). Nadležno tijelo odlučuje o veličini uzorka na temelju rezultata prijašnjih provjera i prethodnih pregleda proizvoda.

(d)

Svi se nalazi potvrđuju pisanim putem organizaciji koja je podnositelj zahtjeva.

(e)

Nadležno tijelo evidentira sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se zaključio neki nalaz) i preporuke.

(f)

Sastanak s odgovornim rukovoditeljem saziva se najmanje jednom u svaka 24 mjeseca kako bi se osigurala njegova/njezina informiranost o značajnim pitanjima koja nastaju prilikom provjera.

M.B.705.   Nalazi

(a)

Kada se tijekom provjera ili drugim putem pronađu dokazi koji pokazuju neusklađenost sa zahtjevom utvrđenim u ovom Prilogu (dio-M), nadležno tijelo poduzima sljedeće korake:

1.

Za nalaze 1. stupnja, nadležno tijelo odmah poduzima korake kako bi se odobrenje organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti u cijelosti ili djelomično trajno oduzelo, ograničilo ili privremeno oduzelo, ovisno o opsegu nalaza 1. stupnja, sve dok ta organizacija ne provede uspješni korektivni postupak.

2.

Za nalaze 2. stupnja, nadležno tijelo odobrava razdoblje za korektivni postupak koji odgovara naravi nalaza, a koji ne smije biti duži od tri mjeseca. Pod određenim okolnostima, na kraju tog prvog razdoblja i ovisno o naravi nalaza, nadležno tijelo može produžiti to tromjesečno razdoblje uz uvjet zadovoljavajućeg plana za korektivni postupak.

(b)

Nadležno tijelo poduzima korake kako bi se u cijelosti ili djelomično privremeno oduzelo odobrenje u slučaju nepoštovanja vremenskog okvira koje je odobrilo nadležno tijelo.

M.B.706.   Izmjene

(a)

Nadležno tijelo mora ispunjavati važeće elemente početnog odobrenja za bilo koju izmjenu organizacije prijavljenu u skladu s točkom M.A.713.

(b)

Nadležno tijelo može propisati uvjete prema kojima odobrena organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti može poslovati tijekom takvih izmjena ako ne odluči da se odobrenje mora opozvati radi prirode ili opsega izmjena.

(c)

Za bilo koju izmjenu priručnika za vođenje kontinuirane plovidbenosti:

1.

U slučaju izravnog odobrenja izmjena u skladu s točkom M.A.704.(b), nadležno tijelo provjerava jesu li postupci navedeni u priručniku u skladu s ovim Prilogom (dijelom M), prije nego se odobrena organizacija formalno obavijesti o odobrenju.

2.

U slučaju upotrebe postupka neizravnog odobrenja za odobravanje izmjena u skladu s točkom M.A.704.(c), nadležno tijelo osigurava (i.) da izmjene ostanu manje i (ii.) da ono ima odgovarajući nadzor nad odobrenjem izmjena kako bi se osiguralo da one ostanu sukladne sa zahtjevima ovog Priloga (dijelom M).

M.B.707.   Ukidanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

Nadležno tijelo:

(a)

privremeno oduzima potvrdu o provjeri plovidbenosti iz utemeljenih razloga u slučaju potencijalne opasnosti po sigurnost ili;

(b)

privremeno oduzima, ukida ili ograničava potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.B.705.

PODDIO H

POTVRDA O OTPUŠTANJU U UPORABU (CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE – CRS)

(potrebno razraditi na odgovarajući način)

PODDIO I.

POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI

M.B.901.   Ocjena preporuka

Po primitku zahtjeva i pripadajuće preporuke za potvrdu o provjeri plovidbenosti u skladu s točkom M.A.901.:

1.

Odgovarajuće osposobljeno osoblje iz nadležnog tijela provjerava da se izjavom o usklađenosti sadržana u preporuci dokazuje da je izvršena cjelovita provjera plovidbenosti prema dijelu M.A.710.

2.

Nadležno tijelo ispituje i može zatražiti daljnje informacije koje će potkrijepiti ocjenu preporuke.

M.B.902.   Provjera plovidbenosti koju provodi nadležno tijelo

(a)

Kada nadležno tijelo provodi provjeru plovidbenosti i izdaje potvrdu o provjeri plovidbenosti, EASA Obrazac 15a (Dodatak III.), nadležno tijelo mora provjeru plovidbenosti provesti u skladu s točkom M.A.710.

(b)

Za provođenje provjera plovidbenosti, nadležno tijelo mora imati odgovarajuće osoblje za obavljanje provjere plovidbenosti.

1.

Za sve zrakoplove koji se koriste u komercijalnom zračnom prijevozu i zrakoplove s MTOM-om iznad 2 730 kg, osim balona, ovo osoblje mora imati:

(a)

najmanje pet godina iskustva na području kontinuirane plovidbenosti; i

(b)

odgovarajuću licencu u skladu s Prilogom III. (dijelom 66.), ili nacionalno priznatu kvalifikaciju osoblja za održavanje koja odgovara kategoriji zrakoplova (kada se u Prilogu III. (dijelu 66.) upućuje na nacionalna pravila) ili diplomu iz područja zrakoplovstva ili jednakovrijednu potvrdu; i

(c)

formalnu obuku za održavanje zrakoplova; i

(d)

položaj s odgovarajućim odgovornostima.

Bez obzira na gornje točke (a) do (d), zahtjevi utvrđeni u točki M.B.902.(b)1b mogu se zamijeniti petogodišnjim iskustvom u kontinuiranoj plovidbenosti uz one koji se već zahtijevaju točkom M.B.902.(b)1a.

2.

Za zrakoplove koji se ne koriste u komercijalnom zračnom prijevozu s MTOM-om jednakim ili manjim od 2 730 kg, te za balone, ovo osoblje mora imati:

(a)

najmanje trogodišnje iskustvo u kontinuiranoj plovidbenosti; i

(b)

odgovarajuću licencu u skladu s Prilogom III. (dijelom 66.) ili nacionalno priznatu kvalifikaciju osoblja za održavanje koja odgovara kategoriji zrakoplova (kada se u Prilogu III. (dijelu 66.) upućuje na nacionalna pravila) ili diplomu iz područja zrakoplovstva ili jednakovrijednu potvrdu; i

(c)

odgovarajuću obuku za održavanje zrakoplova; i

(d)

položaj s odgovarajućim odgovornostima.

Bez obzira na gornje točke (a) do (d), zahtjevi utvrđeni u točki M.B.902.(b)2b mogu se zamijeniti četverogodišnjim iskustvom u kontinuiranoj plovidbenosti, uz one koji se već zahtijevaju točkom M.B.902.(b)2a.

(c)

Nadležno tijelo mora voditi dokumentaciju o cjelokupnom osoblju za provjeru plovidbenosti koja uključuje podatke o svim odgovarajućim kvalifikacijama, zajedno sa sažetkom relevantnog iskustva i obuke u području vođenja kontinuirane plovidbenosti.

(d)

Kod obavljanja provjere plovidbenosti, nadležno tijelo mora imati pristup važećim podacima kako je specificirano u točkama M.A.305., M.A.306. i M.A.401.

(e)

Osoblje koje obavlja provjeru plovidbenosti izdaje Obrazac 15a nakon zadovoljavajuće obavljene provjere plovidbenosti.

M.B. 903.   Nalazi

Ako se tijekom provjera zrakoplova ili drugim putem pronađu dokazi koji pokazuju neusklađenost sa zahtjevom iz dijela M, nadležno tijelo poduzima sljedeće korake:

1.

za nalaze 1. stupnja, nadležno tijelo zahtijeva odgovarajući korektivni postupak koji se poduzima prije daljnjeg leta i nadležno tijelo odmah poduzima korake za trajno ili privremeno oduzimanje potvrde o provjeri plovidbenosti;

2.

za nalaze 2. stupnja, korektivni postupak koji traži nadležno tijelo treba biti prikladan naravi nalaza.

Dodatak I.

Sporazum o kontinuiranoj plovidbenosti

1.

Kad vlasnik u skladu s dijelom M.A.201. sklopi ugovor s organizacijom za provođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenom prema odjeljku A, pododjeljku G ovog Priloga (dio M) odobrene u skladu s točkom M.A.201. za provođenje poslova vezanih uz vođenje kontinuirane plovidbenosti, vlasnik na zahtjev nadležnog tijela šalje primjerak sporazuma nadležnom tijelu države članice u kojoj je izvršena registracija nakon što ga potpišu obje strane.

2.

Potrebno je sastaviti sporazum u kojem će se uzeti u obzir zahtjevi ovog Priloga (dio M) i utvrditi obveze potpisnika u odnosu na kontinuiranu plovidbenost zrakoplova.

3.

Sporazum sadrži najmanje:

registraciju zrakoplova,

tip zrakoplova,

serijski broj zrakoplova,

podatke o vlasniku zrakoplova ili registriranom zakupniku ili o društvu uključujući adresu,

podatke o organizaciji za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenoj u skladu s odjeljkom A, pododjeljkom G ovog Priloga (dio M), uključujući adresu.

4.

U sporazumu se navodi sljedeće:

„Vlasnik povjerava odobrenoj organizaciji vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova, razvoj programa održavanja koji odobravaju tijela za plovidbenost države članice u kojoj je zrakoplov registriran i organizaciju održavanja zrakoplova prema navedenom programu održavanja u odobrenoj organizaciji.

Prema ovom se sporazumu oba potpisnika obvezuju ispuniti svoje obveze po tom sporazumu.

Vlasnik potvrđuje da, koliko najbolje zna, sve informacije o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova, koje su dane odobrenoj organizaciji jesu i bit će točne i da se zrakoplov neće mijenjati bez prethodnog odobrenja odobrene organizacije.

U slučaju nepoštovanja ovog sporazuma od bilo kojeg potpisnika isti će postati ništavan. U takvom slučaju vlasnik zadržava potpunu odgovornost za svaki zadaća povezan s kontinuiranom plovidbenosti zrakoplova i vlasnik se obvezuje u roku od dva puna tjedna obavijestiti o tome nadležna tijela države članice u kojoj je izvršena registracija.”

5.

Kad vlasnik sklopi ugovor s organizacijom za vođenje kontinuirane plovidbenosti odobrenu prema odjeljku A, pododjeljku G ovog Priloga (dio M) odobrenom u skladu s točkom M.A.201., obveze svake strane međusobno se dijele kako slijedi.

5.1.

Obveze odobrene organizacije:

1.

mora imati tip zrakoplova unutar njegovog odobrenja;

2.

mora poštovati niže navedene uvjete za održavanje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova:

(a)

razviti program održavanja zrakoplova, uključujući bilo koji razvijeni program pouzdanosti, ako je to primjereno;

(b)

navesti poslove održavanja (u programu održavanja) koje može obavljati pilot-vlasnik u skladu s točkom M.A.803.(c);

(c)

organizirati odobrenje programa za održavanje zrakoplova;

(d)

kada se odobri, dati primjerak programa za održavanje zrakoplova vlasniku;

(e)

organizirati premošćujući inspekcijski pregled s prethodnim programom održavanja zrakoplova;

(f)

organizirati da cjelokupno održavanje obavlja odobrena organizacija za održavanje;

(g)

organizirati da se primjenjuju sve važeće naredbe o plovidbenosti;

(h)

organizirati da sve kvarove koji se otkriju tijekom planiranog održavanja, tijekom provjere plovidbenosti ili o kojima izvijesti vlasnik, popravi odobrena organizacija za održavanje;

(i)

koordinirati planirano održavanje, primjenu naredaba o plovidbenosti, zamjenu dijelova s ograničenim vijekom trajanja i zahtjeve za pregled komponenata;

(j)

obavijestiti vlasnika svaki put kada zrakoplov treba dovesti odobrenoj organizaciji za održavanje;

(k)

voditi svu tehničku dokumentaciju;

(l)

arhivirati svu tehničku dokumentaciju;

3.

organizirati odobrenje bilo koje izmjene na zrakoplovu u skladu s Prilogom I. (dio 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 prije nego što se realizira;

4.

organizirati odobrenje bilo kakvog popravka na zrakoplovu u skladu s Prilogom I. (dio 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 prije nego što se izvede;

5.

obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran svaki put kada vlasnik ne doveze zrakoplov odobrenoj organizaciji za održavanje kako to zahtijeva odobrena organizacija;

6.

obavijestiti nadležno tijelo države članice svaki put kada se ne poštuje postojeće uređenje;

7.

obaviti provjeru plovidbenosti zrakoplova, kada je to potrebno, i izdati potvrdu o provjeri plovidbenosti ili preporuku nadležnom tijelu države članice u kojoj je zrakoplov registriran;

8.

u roku od deset dana, poslati kopiju svake izdane ili produžene potvrde o provjeri plovidbenosti nadležnom tijelu države članice u kojoj je zrakoplov registriran;

9.

obaviti cjelokupno izvješćivanje o događajima koje se obvezno traži važećim propisima;

10.

obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran svaki put kad bilo koja strana otkaže postojeće uređenje.

5.2.

Obveze vlasnika:

1.

mora općenito razumjeti odobreni program održavanja;

2.

mora općenito razumjeti ovaj Prilog (dio M);

3.

mora dovesti zrakoplov odobrenoj organizaciji za održavanje koja je dogovorena s odobrenom organizacijom, u određeno vrijeme koje je utvrđeno zahtjevom odobrene organizacije;

4.

ne smije modificirati zrakoplov bez prethodnog savjetovanja s odobrenom organizacijom;

5.

mora obavijestiti odobrenu organizaciju o svim održavanjima koja su izvedena izuzetno, bez znanja i nadzora odobrene organizacije;

6.

mora podnijeti izvješće odobrenoj organizaciji, kroz knjigu zrakoplova, o svim kvarovima otkrivenima tijekom operacija;

7.

mora obavijestiti nadležno tijelo države članice u kojoj je zrakoplov registriran svaki put kad bilo koja strana otkaže ovo uređenje;

8.

mora obavijestiti nadležno tijela države članice u kojoj je zrakoplov registriran i odobrenu organizaciju svaki put kada se zrakoplov proda;

9.

mora obaviti cjelokupno izvješćivanje o događajima koji se obvezno traže važećim propisima;

10.

mora redovito obavješćivati odobrenu organizaciju o satima letenja zrakoplova i bilo kojim drugim podacima o uporabi, kako je dogovoreno s odobrenom organizacijom;

11.

mora unijeti u knjige potvrdu o otpuštanju u uporabu, kako je navedeno u točki M.A.803.(d), kada održavanje obavlja pilot-vlasnik ne prelazeći ograničenja popisa poslova održavanja koji je naveden u odobrenom programu održavanja, kako je utvrđeno u točki M.A.803.(c);

12.

mora obavijestiti odobrenu organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je odgovorna za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova najkasnije 30 dana nakon bilo kojeg održavanja koje je obavio pilot-vlasnik u skladu s točkom M.A.305.(a).

Dodatak II.

POTVRDA O OVLAŠTENOM OTPUŠTANJU U UPORABU EASA OBRAZAC 1

Ove se upute odnose samo na uporabu EASA Obrasca 1 za namjene održavanja. Treba obratiti pažnju na Dodatak I. Prilogu I. (dio 21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 koji obuhvaća uporabu EASA Obrasca 1 za namjene proizvodnje.

1.   NAMJENA I UPORABA

1.1.   Osnovna namjena potvrde je izjava o plovidbenosti u vezi održavanja obavljenog na proizvodima, dijelovima i uređajima (dalje u tekstu „element(i)”).

1.2.   Treba uspostaviti korelaciju između potvrde i elementa (elemenata). Izdavatelj mora zadržati potvrdu u obliku koji omogućava provjeru izvornih podataka.

1.3.   Potvrda je prihvatljiva mnogim nadležnim tijelima za plovidbenost, međutim, to može ovisiti o postojanju dvostranih sporazuma i/ili o politici nadležnog tijela za plovidbenost. Navod „odobreni podaci o projektu” u ovoj potvrdi tada znači da su odobreni od strane nadležnog tijela za plovidbenost države uvoznice.

1.4.   Ova potvrda nije izdatnica ili otpremnica.

1.5.   Zrakoplov se ne smije vratiti u uporabu uporabom ove potvrde.

1.6.   Ova potvrda ne predstavlja odobrenje za ugradnju elementa u određeni zrakoplov, motor ili elisu, nego pomaže krajnjem korisniku da utvrdi njegov status odobrenja plovidbenosti.

1.7.   Na istoj potvrdi se ne smiju miješati elementi pušteni iz proizvodnje i elementi pušteni iz održavanja.

2.   OPĆENITI FORMAT

2.1.   Potvrda mora biti u skladu s priloženim formatom, uključujući brojeve polja i smještaj svakog polja. Međutim, veličina svakog polja može se mijenjati kako bi odgovarala pojedinačnoj primjeni, ali ne u takvom opsegu koji bi potvrdu učinio neprepoznatljivom.

2.2.   Potvrda mora biti u formatu „landscape”, međutim ukupna veličina potvrde može se značajno povećati ili smanjiti sve dok potvrda ostaje prepoznatljiva i čitljiva. Ako se dvoumite, posavjetujte se s nadležnim tijelom.

2.3.   Izjava o odgovornosti korisnika/ugraditelja može se nalaziti na bilo kojoj strani obrasca.

2.4.   Svi ispisi moraju biti jasni i čitljivi kako bi se omogućilo lako čitanje.

2.5.   Potvrda mora biti unaprijed otiskana ili izrađena na računalu, ali u oba slučaja ispis crta i slova mora biti jasan i čitljiv te u skladu s utvrđenim formatom.

2.6.   Potvrda mora biti na engleskom jeziku i, ako je primjereno, na još jednom ili više drugih jezika.

2.7.   Podaci koji se unose u potvrdu mogu se ispisati strojem/računalom ili ručno velikim tiskanim slovima i moraju biti lako čitljivi.

2.8.   Radi veće jasnoće, uporabu skraćenica treba ograničiti na minimum.

2.9.   Izdavatelj potvrde može prostor koji preostane na poleđini potvrde koristiti za moguće dodatne informacije, ali on ne smije sadržavati nikakve izjave u smislu potvrde. Svaka uporaba poleđine potvrde mora se naznačiti u odgovarajućem polju na prednjoj strani potvrde.

3.   PRESLIKE

3.1.   Ne postoji ograničenje u vezi broja preslika potvrde koje se šalju klijentu ili koje zadržava izdavatelj.

4.   POGREŠKA(-E) NA POTVRDI

4.1.   Ako krajnji korisnik na potvrdi pronađe pogrešku(-e), o tom mora pismeno obavijestiti izdavatelja. Izdavatelj može izdati novu potvrdu, samo ako se pogreške mogu provjeriti i ispraviti.

4.2.   Nova potvrda mora imati novi referentni broj, potpis i datum.

4.3.   Zahtjev za novu potvrdu može se ispuniti bez ponovne provjere stanja elementa (elemenata). Nova potvrda nije izjava o trenutnom stanju i u polju 12 mora upućivati na prethodnu potvrdu izjavom: „Ovom potvrdom se ispravlja(-ju) pogreška(-e) u polju(–ima) [upisati ispravljeno(-a) polje(-a)] na potvrdi [upisati izvorni referentni broj] od [upisati datum prvobitnog izdavanja] i ona ne obuhvaća sukladnost/stanje/ otpuštanje u uporabu”. Obje potvrde se čuvaju u skladu s razdobljem čuvanja koje se odnosi na prvobitnu potvrdu.

5.   POPUNJAVANJE POTVRDE OD STRANE IZDAVATELJA

Polje 1. Nadležno tijelo koje izdaje potvrdu/država

Upisuje se naziv i država nadležnog tijela pod čijom nadležnošću je ova potvrda izdana. Ako je nadležno tijelo Agencija, upisuje se samo „EASA”.

Polje 2. Zaglavlje EASA Obrasca 1

Polje 3. Referentni broj obrasca

Upisuje se jedinstveni broj koji se određuje sustavom/postupkom numeriranja koji koristi organizacija navedena u polju 4.; može uključivati alfanumeričke znakove.

Polje 4. Naziv i adresa organizacije

Unosi se puni naziv i adresa odobrene organizacije (vidjeti EASA Obrazac 3) koja otpušta u uporabu stavke na koje se odnosi ova potvrda. Logotipi itd. su dopušteni ako stanu unutar polja.

Polje 5. Radni nalog/ugovor/račun

Kako bi se olakšala sljedivost elementa (elemenata), upišite broj radnog naloga, broj ugovora, broj računa ili sličan referentni broj.

Polje 6. Element

Upišite brojeve stavke elemenata, kad postoji više od jednog elemenata. Ovo polje omogućava lako upućivanje na polje 12.

Polje 7. Opis

Upišite naziv ili opis elementa. Prednost ima izraz koji je upotrijebljen u uputama za kontinuiranu plovidbenost ili u podacima za održavanje (npr. Ilustrirani katalog dijelova, Priručnik za održavanje zrakoplova, Servisni bilten, Priručnik za održavanje komponenata).

Polje 8. Broj dijela

Upisuje se broj dijela, onako kako je označen na elementu ili na oznaci/ambalaži. Ako se radi o motoru ili elisi, može se upotrijebiti oznaka tipa.

Polje 9. Količina

Upišite količinu elemenata.

Polje 10. Serijski broj

Ako se propisima zahtijeva da element bude označen serijskim brojem, upišite ga u ovo polje. Osim toga, može se upisati i bilo koji drugi serijski broj koji se ne zahtijeva propisima. Ako element nije označen serijskim brojem, upišite „N/A”.

Polje 11. Status/rad

Slijedi opis dopuštenih upisa u polje 11. Upisuje se samo jedan od ovih izraza – ako bi se moglo primijeniti više od jednog izraza, upotrijebite onaj koji najtočnije opisuje većinu obavljenog posla i/ili status artikla.

i.

Obnovljeno

.

Označava postupak kojim se osigurava da je element u potpunoj sukladnosti sa svim važećim radnim odstupanjima navedenim u uputama nositelja certifikata tipa ili proizvođača opreme u vezi kontinuirane plovidbenosti, ili u podacima koje je odobrilo ili prihvatilo nadležno tijelo. Element se u najmanju ruku rastavlja, čisti, pregleda, prema potrebi popravi, ponovno sastavlja i ispituje u skladu s gore navedenim podacima.

ii.

Popravljeno

.

Otklanjanje kvara (kvarova) uporabom primjenjivog standarda (1).

iii.

Pregledano/ispitano

.

Ispitivanje, mjerenje itd. u skladu s primjenjivim standardom (1) (npr. vizualni pregled, funkcionalno ispitivanje, ispitivanje u radionici itd.).

iv.

Preinačeno

.

Izmjena nekog dijela u skladu s primjenjivim standardom (1).

Polje 12. Napomene

Opisuje se rad naveden u polju 11., bilo izravno ili upućivanjem na prateću dokumentaciju koja je korisniku ili ugraditelju potrebna za utvrđivanje plovidbenosti elementa (elemenata) u odnosu na rad za koji se izdaje potvrda. Ako je potrebno, može se upotrijebiti poseban list papira na koji se upućuje u glavnom EASA Obrascu 1. Svakom se izjavom mora jasno označiti na koji element (elemente) iz polja 6. se ona odnosi.

Primjeri podataka koji se upisuju u polje 12. su:

i.

Upotrijebljeni podaci za održavanje, uključujući status promjene i upućivanje.

ii.

Usklađenost s naredbama za plovidbenost ili sa servisnim biltenima.

iii.

Obavljeni popravci.

iv.

Obavljene preinake.

v.

Ugradnja zamjenskih dijelova.

vi.

Status dijelova s ograničenim vijekom trajanja.

vii.

Odstupanja od radnog naloga klijenta.

viii.

Izjave o otpuštanju u uporabu, za ispunjavanje zahtjeva stranih tijela za civilno zrakoplovstvo u vezi održavanja.

ix.

Informacije potrebne za podršku pošiljke s manjkavostima ili ponovnog sastavljanja nakon isporuke.

x.

Za organizacije za održavanje odobrene u skladu s pododjeljkom F Priloga I. (dio M), izjava o potvrdi o otpuštanju komponente u uporabu iz točke M.A.613.:

„Potvrđuje se da je, ako u ovom polju nije drukčije navedeno, rad naveden u polju 11. i opisan u ovom polju obavljen u skladu sa zahtjevima iz odjeljka A pododjeljka F Priloga I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014 te da se u vezi s tim radom element smatra spremnim za otpuštanje u uporabu. OVO NIJE OTPUŠTANJE U UPORABU NA TEMELJU PRILOGA II. (DIO 145.) UREDBI (EU) BR. 1321/2014.”

Kada se podaci tiskaju na elektroničkom EASA Obrascu 1, svi odgovarajući podaci koji nisu primjereni za druga polja, upisuju se u ovo polje.

Polja 13.a-13.e

Općeniti zahtjevi za polja 13.a-13.e: Ne upotrebljavaju se za otpuštanje u uporabu nakon održavanja. Osjenčite ih, potamnite ili označite na neki drugi način kako biste spriječili nenamjernu ili neovlaštenu uporabu.

Polje 14.a

Označite odgovarajući kvadratić (kvadratiće) koji označavaju propise koji se primjenjuju na obavljeni rad. Ako se označi kvadratić „ostali propisi navedeni su u polju 12.”, tada u polju 12. moraju biti navedeni propisi drugih nadležnih tijela za plovidbenost. Mora se označiti najmanje jedan kvadratić, a mogu se označiti i oba, kako je primjereno.

Za sva održavanja koja obavljaju organizacije za održavanje odobrene u skladu s odjeljkom A pododjeljkom F Priloga I. (dio M) Uredbi (EU) br. 1321/2014, mora se označiti kvadratić „ostali propisi navedeni su u polju 12.” i izjava o potvrdi o otpuštanju u uporabu u polju 12. U tom slučaju je izjava „osim ako u ovom polju nije drukčije navedeno” namijenjena za rješavanje sljedećih slučajeva:

(a)

kad održavanje nije moglo biti završeno;

(b)

kad je održavanje odstupilo od standarda koji se zahtijeva Prilogom I. (dio M);

(c)

kad je održavanje obavljeno u skladu s nekim drugim zahtjevom, a ne onim koji je naveden u Prilogu I. (dio M). U tom slučaju u polju 12. se navodi određeni nacionalni propis.

Za sva održavanja koja obavljaju organizacije za održavanje odobrene u skladu s odjeljkom A Priloga II. (dio 145.) Uredbi (EU) br. 1321/2014, izjava „osim ako u ovom polju nije drukčije navedeno” namijenjena je za rješavanje sljedećih slučajeva:

(a)

kad održavanje nije moglo biti završeno;

(b)

kad je održavanje odstupilo od standarda koji se zahtijeva Prilogom II. (dio 145.);

(c)

kad je održavanje obavljeno u skladu s nekim drugim zahtjevom, a ne onim koji je naveden u Prilogu II. (dio 145.). U tom slučaju u polju 12. se navodi određeni nacionalni propis.

Polje 14.b Potpis ovlaštene osobe

U ovaj se prostor potpisuje ovlaštena osoba. U ovo se polje mogu potpisati samo osobe posebno ovlaštene na temelju pravila i politika nadležnog tijela. Za pomoć pri prepoznavanju, može se dodati jedinstveni broj kojim se određuje ovlaštena osoba.

Polje 14.c Broj potvrde/odobrenja

Upisuje se broj/referentna oznaka potvrde/odobrenja. Ovaj broj ili referentnu oznaku izdaje nadležno tijelo.

Polje 14.d Ime

Upisuje se u čitljivom obliku ime osobe koja se potpisala u polju 14.b.

Polje 14.e Datum

Upisuje se datum kad je potpisano polje 14.b; datum mora biti napisan u obliku dd = dan označen dvjema znamenkama, mmm = prva tri slova naziva mjeseca, gggg = godina u obliku 4 znamenke.

Odgovornosti korisnika/ugraditelja

Na potvrdu upišite sljedeću izjavu kojom obavješćujete krajnje korisnike da nisu oslobođeni od svojih odgovornosti u vezi ugradnje i uporabe bilo kojeg elementa kojem je priložen obrazac:

„OVA POTVRDA NE PREDSTAVLJA AUTOMATSKI OVLAŠTENJE ZA UGRADNJU.

KADA KORISNIK/UGRADITELJ OBAVLJA POSAO U SKLADU S PROPISIMA NEKOG DRUGOG NADLEŽNOG TIJELA ZA PLOVIDBENOST A NE NADLEŽNOG TIJELA ZA PLOVIDBENOST KOJE JE NAVEDENO U POLJU 1., BITNO JE DA KORISNIK/UGRADITELJ OSIGURA DA NJEGOVO/NJEZINO NADLEŽNO TIJELO ZA PLOVIDBENOST PRIHVATI ELEMENTE OD NADLEŽNOG TIJELA ZA PLOVIDBENOST NAVEDENOG U POLJU 1.

IZJAVE U POLJIMA 13.A I 14.A NE PREDSTAVLJAJU POTVRDU ZA UGRADNJU. U SVIM SLUČAJEVIMA DOKUMENTACIJA O ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA MORA SADRŽAVATI POTVRDU ZA UGRADNJU KOJU KORISNIK/UGRADITELJ IZDAJE U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA, PRIJE NEGO ŠTO SE ZRAKOPLOV MOŽE UPOTRIJEBITI ZA LETENJE.”

Image


(1)  Primjenjivi standard je standard, metoda, tehnika ili praksa proizvodnje/projekta/održavanja/kvalitete, koje je nadležno tijelo odobrilo ili prihvatilo. Primjenjivi standard se opisuje u polju 12.

Dodatak III.

POTVRDA O PROVJERI PLOVIDBENOSTI – EASA OBRAZAC 15

Image

Image

Dodatak IV.

KLASE ODOBRENJA I SUSTAV OVLAŠTENJA UNUTAR ODOBRENJA ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE IZ PRILOGA I. (DIO M) PODODJELJKA F I PRILOGA II. (DIO 145.)

1.

Osim kad je za najmanje organizacije u točki 12. drukčije navedeno, tablica iz točke 13. predstavlja standardni sustav za odobrenje organizacija za održavanje na temelju pododjeljka F Priloga I. (dio M) i Priloga II. (dio 145.). Organizaciji se mora dodijeliti odobrenje koje se kreće od jedne klase i ovlaštenja s ograničenjima, do svih klasa i ovlaštenja s ograničenjima.

2.

Osim tablice iz točke 13., od odobrene organizacije za održavanje traži se da navede opseg radova u svom priručniku organizacije za održavanje. Vidjeti također točku 11.

3.

Unutar klase(-a) i ovlaštenje(-a) odobrenja koje dodjeljuje nadležno tijelo, opsegom radova utvrđenim u priručniku organizacije za održavanje definiraju se točna ograničenja odobrenja. Stoga je od bitnog značaja da klasa(-e) i ovlaštenje(-a) unutar odobrenja i opseg radova organizacije budu usklađeni.

4.

Ovlaštenje kategorije klase A znači da odobrena organizacija za održavanje smije obavljati održavanje na zrakoplovu i bilo kojoj komponenti (uključujući motore i/ili pomoćne pogonske uređaje (APU)) u skladu s podacima o održavanju zrakoplova ili, ako se s tim složi nadležno tijelo, u skladu s podacima o održavanju komponente, samo dok su takve komponente ugrađene u zrakoplov. Međutim, takva odobrena organizacija za održavanje s ovlaštenjem A može privremeno odstraniti komponentu radi održavanja, kako bi se olakšao pristup toj komponenti, osim u slučaju kad takvo odstranjivanje stvara potrebu za dodatnim održavanjem koje nije predmet odredaba ove točke. To je predmet postupka nadzora u priručniku organizacije za održavanje, koji mora odobriti nadležno tijelo. U dijelu koji se odnosi na ograničenja utvrđuje se opseg takvog održavanja i pritom se navodi opseg odobrenja.

5.

Ovlaštenje kategorije klase B znači da odobrena organizacija za održavanje smije obavljati održavanje na neugrađenom motoru i/ili APU-u i na komponentama motora i/ili APU-a u skladu s podacima o održavanju motora i/ili APU-a ili, ako se s tim složi nadležno tijelo, u skladu s podacima o održavanju komponente, samo dok su takve komponente ugrađene u motor i/ili APU. Međutim, takva odobrena organizacija za održavanje s ovlaštenjem B može privremeno odstraniti komponentu radi održavanja, kako bi se olakšao pristup toj komponenti, osim u slučaju kad takvo odstranjivanje stvara potrebu za dodatnim održavanjem koje nije predmet odredaba ove točke. U dijelu koji se odnosi na ograničenja utvrđuje se opseg takvog održavanja i pritom se navodi opseg odobrenja. Organizacija za održavanje odobrena ovlaštenjem kategorije klase B smije također izvoditi održavanje na ugrađenom motoru tijekom „baznog” i „linijskog” održavanja, što podliježe postupku nadzora u priručniku organizacije za održavanje, koji mora odobriti nadležno tijelo. Opseg radova iz priručnika organizacije za održavanje odražava takvu djelatnost kad to dopušta nadležno tijelo.

6.

Ovlaštenje kategorije klase C znači da odobrena organizacija za održavanje smije obavljati održavanje na neugrađenim komponentama (osim motora i APU-a) koji su namijenjeni za ugradnju u zrakoplov ili u motor/APU. U dijelu koji se odnosi na ograničenja utvrđuje se opseg takvog održavanja i pritom se navodi opseg odobrenja. Organizacija za održavanje odobrena ovlaštenjem kategorije klase C smije također obavljati održavanje na ugrađenoj komponenti tijekom baznog i linijskog održavanja ili u objektu za održavanje motora/APU-a, što podliježe postupku nadzora u priručniku organizacije za održavanje koji odobrava nadležno tijelo. Opseg radova iz priručnika organizacije za održavanje odražava takvu djelatnost kad to dopušta nadležno tijelo.

7.

Ovlaštenje kategorije klase D je samostalno ovlaštenje za klasu, koje nije nužno povezano s određenim zrakoplovom, motorom ili drugom komponentom. Ovlaštenje D1 - provjera bez razaranja („Non Destructive Testing” - NDT) je potrebno samo za odobrenu organizaciju za održavanje koja izvodi NDT kao poseban posao za neku drugu organizaciju. Organizacija za održavanje odobrena ovlaštenjem kategorije klase A ili B ili C smije obavljati NDT na proizvodima koje održava uz uvjet da priručnik organizacije za održavanje sadrži postupke NDT-a, bez potrebe za ovlaštenjem za klasu D1.

8.

U slučaju organizacije za održavanje koja je odobrena u skladu s Prilogom II. (dio 145.), ovlaštenja kategorije klase A dijele se dalje na „bazno” i „linijsko” održavanje. Takva organizacija može imati odobrenje ili za „bazno” ili za „linijsko” održavanje, ili za oba. Valja napomenuti da se za „linijski” objekt koji se nalazi na lokaciji objekta glavne baze zahtijeva odobrenje za „linijsko” održavanje.

9.

Namjena dijela odobrenja sa ograničenjima je da se nadležnim tijelima omogući fleksibilnost za prilagođavanje odobrenja bilo kojoj određenoj organizaciji. Ovlaštenja se na odobrenju navode samo ako su odgovarajuće ograničena. U tablici iz točke 13. navedene su moguće vrste ograničenja. Iako je u svakom ovlaštenju za klasu održavanje navedeno posljednje, prihvatljivo je da se umjesto tipa ili proizvođača zrakoplova ili motora istakne posao održavanja, ako je to za organizaciju primjerenije (primjer može biti ugradnja i održavanje sustava avionike). Ovakvo navođenje u odjeljku s ograničenjima pokazuje da organizacija za održavanje ima odobrenje za izvođenje održavanja do i uključujući taj određeni tip/posao.

10.

Pri upućivanju na seriju, tip i grupu u dijelu s ograničenjima klase A i B, serija znači specifičnu seriju tipa kao što su Airbus 300 ili 310 ili 319 ili Boeing serije 737-300 ili serija RB211-524 ili Cessna 150 ili Cessna 172 ili Beech 55 ili kontinentalna serija O-200 itd.; tip znači specifični tip ili model kao što je Airbus tipa 310-240 ili RB tipa 211-524 B4 ili Cessna tipa 172RG; može se navesti bilo koji broj serija ili tipova; grupa znači, na primjer, jednomotorni klipni zrakoplovi Cessna ili klipni motori Lycoming bez kompresora itd.

11.

Kad se koristi duža lista ovlaštenja koja može podlijegati čestim izmjenama, tada takve izmjene moraju biti u skladu s postupkom neizravnog odobrenja iz točaka M.A.604.(c) i M.B.606.(c) ili 145.A.70.(c) i 145.B.40., kako je primjereno.

12.

Organizacija za održavanje koja zapošljava samo jednu osobu i za planiranjei za provođenje cjelokupnog održavanja može imati samo ograničeni opseg odobrenja ovlaštenja. Najveća dozvoljena ograničenja su:

KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJE

KLASA ZRAKOPLOVA

OVLAŠTENJE A2 AVIONI 5 700 KG I MANJE

S KLIPNIM MOTOROM 5 700 KG I MANJE

KLASA ZRAKOPLOVA

OVLAŠTENJE A3 HELIKOPTERI

S JEDNIM KLIPNIM MOTOROM 3 175 KG I MANJE

KLASA ZRAKOPLOVA

OVLAŠTENJE A4 ZRAKOPLOVI OSIM A1, A2 I A3

BEZ OGRANIČENJA

KLASA MOTORA

OVLAŠTENJE B2 KLIPNI

MANJE OD 450 KS

OVLAŠTENJE ZA KLASU KOMPONENATA OSIM ZA KOMPLETNE MOTORE ILI APU-E

C1 DO C22

PREMA LISTI OVLAŠTENJA

SPECIJALIZIRANA KLASA

D1 NDT

NDT MORA (MORAJU) SE SPECIFICIRATI METODA(E)

Valja napomenuti da takvu organizaciju nadležno tijelo može dodatno ograničiti u vezi opsega odobrenja, ovisno o mogućnostima određene organizacije.

13.

Tabela

KLASA

OVLAŠTENJE

OGRANIČENJE

BAZNO

LINIJSKO

ZRAKOPLOV

A1

avioni iznad 5 700 kg

[Ovlaštenje rezervirano za organizacije za održavanje odobrene u skladu s Prilogom II. (dio 145.)]

[Navodi se proizvođač ili grupa ili serija ili tip aviona i/ili poslovi održavanja]

Primjer: Airbus serije A320

[DA/NE]*

[DA/NE]*

A2

Avioni od 5 700 kg i manje

[Navodi se proizvođač ili grupa ili serija ili tip aviona i/ili poslovi održavanja]

Primjer: DHC-6 Twin Otter serija

[DA/NE]*

[DA/NE]*

A3

Helikopteri

[Navodi se proizvođač ili grupa ili serija ili tip helikoptera i/ili posao (poslovi)]

Primjer: Robinson R44

[DA/NE]*

[DA/NE]*

A4

Zrakoplovi osim Al, A2 i A3

Navodi se serija ili tip zrakoplova i/ili posao (poslovi) održavanja.

[DA/NE]*

[DA/NE]*

MOTORI

Bl

Turbinski

[Navodi se serija ili tip motora i/ili posao (poslovi) održavanja]

Primjer: serija PT6A

B2

Klipni

[Navodi se proizvođač ili grupa ili serija ili tip motora i/ili posao (poslovi) održavanja]

B3

APU

[Navodi se proizvođač ili serija ili tip motora i/ili posao (poslovi) održavanja]

KOMPONENTE OSIM KOMPLETNIH MOTORA ILI APU-A

C1

Klimatizacija i održavanje tlaka

[Navodi se tip zrakoplova ili proizvođač zrakoplova ili proizvođač komponente ili određena komponenta i/ili upućivanje na listu ovlaštenja u priručniku i/ili posao (poslovi) održavanja]

Primjer: PT6A Komanda za gorivo

C2

Automatika leta

C3

Komunikacija i navigacija

C4

Vrata – otvori

C5

Električna energija i svjetla

C6

Oprema

C7

Motor – APU

C8

Komande leta

C9

Gorivo

C10

Helikopter – rotori

C11

Helikopter – prijenos

C12

Hidraulika

C13

Sustav prikazivanja i zapisivanja

C14

Podvozje

C15

Kisik

C16

Elise

C17

Pneumatika i vakuum

C18

Zaštita od leda/kiše/požara

C19

Prozori

C20

Struktura

 

C21

Vodeni balast

 

 

 

 

C22

Povećanje propulzije

 

 

 

SPECIJALIZIRANE USLUGE

Dl

Provjera bez razaranja

[Navodi se određena metoda(e) NDT-a]

Dodatak V.

ODOBRENJE ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE IZ PRILOGA I. (DIO M) PODODJELJKA F

Image

Image

Dodatak VI.

ODOBRENJE ORGANIZACIJE ZA VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI IZ PRILOGA I. (DIO M) PODODJELJKA G

Image

Image

Dodatak VII.

Složeni zadaci održavanja

Sljedeće su složeni poslovi održavanja iz točaka M.A.502.(d)3, M.A.801.(b)2 i M.A.801.(c):

1.

Preinaka, popravak ili zamjena zakivanjem, spajanjem/vezanjem, laminiranjem ili zavarivanjem bilo kojeg od sljedećih dijelova konstrukcije zrakoplova:

(a)

krilni nosač kutijastog presjeka;

(b)

uzdužnica krila ili element tetive;

(c)

ramenjača;

(d)

pojas ramenjače;

(e)

element rešetkastog nosača;

(f)

tkivo nosača;

(g)

kobilica ili hrbat trupa zračnog broda ili plovka;

(h)

dio opterećen na sabijanje od rebrastog lima na površini krila ili repa;

(i)

glavno rebro krila;

(j)

upornica površine krila ili repa;

(k)

nosač motora;

(l)

ramenjača ili konstrukcija trupa;

(m)

element bočnog nosača, vodoravni nosač ili pregrada;

(n)

nosač ili okov podupirača sjedala;

(o)

zamjena šina stolaca;

(p)

potporanj ili upornica podvozja;

(q)

osovina;

(r)

kotač; te

(s)

skija ili nosač skije osim zamjene prevlake za niske razine trenja.

2.

Preinaka ili popravak bilo kojeg od sljedećih dijelova:

(a)

oplate zrakoplova ili oplate plovka zrakoplova, ako radovi zahtijevaju uporabu nosača, dizalice ili pribora;

(b)

oplate zrakoplova koja podliježe opterećenjima od povećanja tlaka (presurizacije), ako je izmjereno oštećenje oplate veće od 15 cm (6 inča) u bilo kojem smjeru;

(c)

dio kontrolnog sustava koji nosi opterećenje, uključujući komandnu palicu, pedalu, osovinu, kvadrant, prijenosnu polugu komandi, cjevasto vratilo, rogove za upravljanje i kovani ili lijevani nosač, ali osim

i.

kalupnog kovanja podmetača za popravak ili priključka za kabel, te

ii.

zamjene priključka na kraju protutaktne cijevi koji se pričvršćuje zakivanjem; te

(d)

bilo koje druge strukture, koja nije navedena pod (1), koju je proizvođač označio kao primarnu strukturu u svom priručniku za održavanje, priručniku za strukturalni popravak ili uputama za kontinuiranu plovidbenost.

3.

Izvođenje sljedećeg održavanja na klipnom motoru:

(a)

demontaža i kasnija ponovna montaža klipnog motora, osim radi i. postizanja pristupa sklopovima klipa/cilindra; ili ii. uklanjanja stražnje pomoćne ploče radi pregleda i/ili zamjene sklopova uljne pumpe, kada takav rad ne uključuje uklanjanje i ponovno postavljanje unutarnjih uređaja;

(b)

demontaža i kasnija ponovna montaža reduktora;

(c)

zavarivanje i tvrdo lemljenje spojeva, osim manjih popravaka zavarivanjem na ispušnim jedinicama koje obavlja odgovarajuće odobren ili ovlašten varilac, ali isključujući zamjenu komponenata;

(d)

posezanje za pojedinim dijelovima jedinica koje su dobavljene kao prethodno testirane jedinice, osim zamjene i podešavanja elemenata koji se uobičajeno zamjenjuju ili podešavaju u uporabi.

4.

balansiranje elise, osim:

(a)

za certificiranje statičkog balansiranja, kada se to zahtijeva priručnikom za održavanje;

(b)

dinamičko balansiranje ugrađenih elisa upotrebom elektroničke opreme za balansiranje, kada to dopušta priručnik za održavanje ili drugi odobreni podaci za plovidbenost;

5.

Bilo koji dodatan posao koji zahtijeva:

(a)

specijalizirani alat, opremu ili uređaje; ili

(b)

značajne postupke koordinacije radi produženog trajanja poslova i sudjelovanja nekoliko osoba.

Dodatak VIII.

OGRANIČENO ODRŽAVANJE KOJE OBAVLJA PILOT-VLASNIK

Uz zahtjeve utvrđene u Prilogu I. (dijelu M), moraju se ispuniti sljedeća osnovna načela prije izvođenja bilo kojeg posla održavanja u uvjetima održavanja od strane pilota-vlasnika:

(a)

Sposobnost i odgovornost

1.

Pilot-vlasnik je uvijek odgovoran za bilo koje održavanje koje on obavi.

2.

Prije izvođenja bilo kojeg posla održavanja, pilot-vlasnik mora biti siguran da je sposoban za obavljanje tog posla. Odgovornost je pilota-vlasnika da se upoznaju sa standardnim praksama održavanja za njihove zrakoplove i s programom održavanja zrakoplova. Ako pilot-vlasnik nije sposoban za posao koji treba obaviti, tada on taj posao ne smije obaviti.

3.

Pilot-vlasnik (ili njegova ugovorna organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti iz pododjeljka G, odjeljka A ovog Priloga) odgovoran je za utvrđivanje poslova pilota-vlasnika u skladu s ovim osnovnim načelima u programu održavanja i za osiguravanje pravovremenog ažuriranja dokumentacije.

4.

Odobravanje programa održavanja mora se obaviti u skladu s točkom M.A.302.

(b)

Zadaće

Pilot-vlasnik može obavljati jednostavne vizualne preglede ili operacije za provjeru općeg stanja i očiglednih oštećenja te uobičajenog rada konstrukcije zrakoplova, motora, sustava i komponenata.

Pilot-vlasnik ne smije izvoditi poslove održavanja, ako je takav posao:

1.

kritičan za sigurnost, čije neispravno izvođenje drastično utječe na plovidbenost zrakoplova, ili se radi o poslu održavanja osjetljivom za sigurnost leta, kako je navedeno u točki M.A.402.(a) i/ili;

2.

zahtijeva odstranjivanje većih komponenata ili većih sklopova i/ili;

3.

izvodi se u skladu s naredbom o plovidbenosti (AD) ili sa stavkom ograničenja plovidbenosti, osim ako je to posebno dopušteno u AD-u ili ALI-u i/ili;

4.

zahtijeva upotrebu posebnih alata, kalibriranih alata (osim moment ključa i alata za kabelske stopice) i/ili;

5.

zahtijeva upotrebu opreme za testiranje ili posebno testiranje (npr. NDT, testovi sustava ili operativne provjere za avioničku opremu) i/ili;

6.

sastoji se od bilo kakvih neplaniranih posebnih pregleda (npr. pregled zrakoplova nakon slijetanja uz preveliku težinu) i/ili;

7.

obuhvaća sustave koji su bitni za IFR operacije i/ili;

8.

naveden u Dodatku VII. ovom Prilogu ili je to posao održavanja sastavnog dijela u skladu s točkama M.A.502(a), (b), (c) ili (d).

Gore navedena mjerila 1. do 8. ne mogu se zamijeniti manje ograničavajućim uputama izdanim u skladu s točkom „M.A.302.(d) Program održavanja”.

Bilo koji posao koji se u letačkom priručniku zrakoplova opisuje kao priprema zrakoplova za let (primjer: sklapanje krila jedrilice ili pregled prije polijetanja), smatra se poslom pilota, a ne poslom u okviru održavanja koje obavlja pilot-vlasnik, pa stoga ne zahtijeva potvrdu o otpuštanju u uporabu.

(c)

Izvedba poslova održavanja koje obavlja pilot-vlasnik i zapisi

Podaci o održavanju navedeni u točki M.A.401. moraju uvijek biti na raspolaganju tijekom održavanja koje obavlja vlasnik-pilot i on ih se mora uvijek pridržavati. Detalji o podacima koji se odnose na održavanje koje obavlja pilot-vlasnik moraju biti uključeni u potvrdu o otpuštanju u uporabu u skladu s točkom M.A.803.(d).

U skladu s točkom M.A.305.(a), pilot-vlasnik mora obavijestiti odobrenu organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti koja je odgovorna za kontinuiranu plovidbenost zrakoplova (ako je primjenjivo) najkasnije 30 dana nakon održavanja koje je obavio pilot-vlasnik.


PRILOG II.

(Dio 145.)

SADRŽAJ

145.1   Općenito

ODJELJAK A —

TEHNIČKI ZAHTJEVI

145.A.10

Područje primjene

145.A.15

Zahtjev

145.A.20

Uvjeti za odobrenje

145.A.25

Zahtjevi u vezi s objektima

145.A.30

Zahtjevi u vezi s osobljem

145.A.35

Ovlašteno osoblje i osoblje za podršku

145.A.40

Oprema, alati i materijal

145.A.42

Prihvaćanje sastavnih dijelova

145.A.45

Podaci za održavanje

145.A.47

Planiranje proizvodnje

145.A.50

Izdavanje potvrde o održavanju

145.A.55

Dokumentacija o održavanju

145.A.60

Izvješćivanje o događajima

145.A.65

Politika sigurnosti i kvalitete, postupci održavanja i sustav kvalitete

145.A.70

Priručnik organizacije za održavanje

145.A.75

Ovlasti organizacije

145.A.80

Ograničenja organizacije

145.A.85

Promjene u organizaciji

145.A.90

Kontinuirana valjanost

145.A.95

Nalazi

ODJELJAK B —

POSTUPCI ZA NADLEŽNA TIJELA

145.B.1

Područja primjene

145.B.10

Nadležno tijelo

145.B.15

Organizacije smještene u nekoliko država članica

145.B.20

Početno odobrenje

145.B.25

Izdavanje odobrenja

145.B.30

Nastavak odobrenja

145.B.35

Promjene

145.B.40

Izmjene priručnika organizacije za održavanje

145.B.45

Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

145.B.50

Nalazi

145.B.55

Čuvanje dokumentacije

145.B.60

Izuzeća

Dodatak I. —

EASA obrazac 1. Ovlašteno vraćanje u uporabu

Dodatak II. —

Klase odobrenja i sustav ovlaštenja unutar odobrenja organizacije za održavanje iz Priloga I. (dio M) pododjeljka F i iz Priloga II. (dio 145.)

Dodatak III. —

Potvrda o odobrenju organizacije za održavanje iz Priloga II.(dio 145.)

Dodatak IV. —

Uvjeti za korištenje osoblja koje nije stručno osposobljeno u skladu s Prilogom III. (dio 66.) iz točaka 145.A.30(j) 1. i 2.

145.1   OPĆENITO

U smislu ovog dijela, nadležno je tijelo:

1.

za organizacije koje imaju sjedište poslovanja u državi članici, tijelo koje je odredila ta država članica ili;

2.

za organizacije koje imaju sjedište poslovanja u nekoj trećoj zemlji, Agencija.

ODJELJAK A

TEHNIČKI ZAHTJEVI

145.A.10.   Područje primjene

Ovim se dijelom utvrđuju zahtjevi koje organizacija mora ispuniti kako bi ispunjavala uvjete za izdavanje ili produljenje odobrenja za održavanje zrakoplova i sastavnih dijelova.

145.A.15.   Zahtjev

Zahtjev za izdavanje ili izmjenu odobrenja predaje se nadležnom tijelu na obrascu i na način koji utvrdi nadležno tijelo.

145.A.20.   Uvjeti za odobrenje

Organizacija u svom priručniku utvrđuje opseg radova za koje se smatra da čine odobrenje (Dodatak IV. Prilogu I. (dio M) sadrži tablicu svih klasa i ovlaštenja)

145.A.25.   Zahtjevi u vezi s objektima

Organizacija jamči:

(a)

da su osigurani objekti za planirane radove, a naročito da pružaju zaštitu od vremenskih uvjeta. Specijalizirane su radionice i servisni odjeljci odvojeni na odgovarajući način kako bi se zajamčilo da ne dođe do zagađenja okoliša i radnog prostora.

1.

Za bazno održavanje zrakoplova, hangari za zrakoplove moraju biti raspoloživi i dovoljno veliki za smještaj zrakoplova kod planiranog baznog održavanja;

2.

Za održavanje sastavnih dijelova radionice za sastavne dijelove moraju biti dovoljno velike za smještaj sastavnih dijelova kod planiranog održavanja;

(b)

da je osiguran uredski smještaj za upravljanje planiranim radovima navedenim u točki (a) i za osoblje koje izdaje potvrde kako bi ono moglo izvršavati naložene im zadatke na način koji doprinosi standardima dobrog održavanja zrakoplova;

(c)

da je radno okruženje uključujući hangare za zrakoplove, radionice za sastavne dijelove i uredski smještaj odgovarajuće za zadatke koji se provode, a naročito da se poštuju posebni zahtjevi. Ako okruženje za neki određeni zadaća ne nalaže drukčije, radno okruženje mora biti takvo da ne smanjuje učinkovitost osoblja:

1.

temperature se moraju održavati takvim da osoblje može provoditi naložene zadatke bez nepotrebne neugode;

2.

prašina i drugo onečišćenje koje se prenosi zrakom su minimalni i nije dopušteno da u području izvođenja radova bude dostignuta razina gdje je vidljiva površinska kontaminacija zrakoplova/sastavnih dijelova. Kada prašina/druga vrsta kontaminacije prenošena zrakom prouzroči vidljivu površinsku kontaminaciju, svi se osjetljivi sustavi moraju izolirati dok se ponovno ne uspostave prihvatljivi uvjeti;

3.

osvjetljenjem se mora osigurati da se svaka zadaća pregleda i održavanja može učinkovito obaviti;

4.

buka ne smije ometati osoblje u izvršavanju zadataka pregleda. Tamo gdje izvor buke nije moguće kontrolirati, osoblju je potrebno osigurati osobnu opremu kako bi se spriječilo ometanje tijekom pregleda izazvano prekomjernom bukom;

5.

kada se pri određenom zadatku održavanja zahtijeva primjena posebnih uvjeta okoliša, koji su drukčiji od gore navedenih, tada se poštuju ti uvjeti. Posebni su uvjeti utvrđeni u podacima za održavanje;

6.

radno okruženje za linijsko održavanje mora biti takvo da se određene zadaća održavanja ili pregleda mogu izvršiti bez nepotrebnog ometanja. Stoga se, kada se radno okruženje pogorša do neprihvatljive razine u pogledu temperature, vlage, tuče, vjetra, svjetlosti, prašine/druge kontaminacije koja se prenosi zrakom, određeni zadaća održavanja ili pregleda mora odgoditi dok se ponovno ne uspostave zadovoljavajući uvjeti;

(d)

da su zaštićeni skladišni prostori za sastavne dijelove, opremu, alate i materijal. Uvjeti skladištenja jamče odvajanje upotrebljivih sastavnih dijelova i materijala od neupotrebljivih sastavnih dijelova, materijala, opreme i alate zrakoplova. Uvjeti skladištenja u skladu su s uputama proizvođača kako bi se spriječilo propadanje i oštećenje uskladištenih predmeta. Pristup skladišnim prostorima ograničen je na ovlašteno osoblje.

145.A.30.   Zahtjevi u vezi s osobljem

(a)

Organizacija imenuje odgovornog rukovoditelja koji ima statutarnu ovlast osigurati financiranja i izvršavanja cjelokupnog održavanja koje traži korisnik prema standardu koji se traži ovim dijelom. Odgovorni rukovoditelj:

1.

jamči dostupnost svih potrebnih sredstava za provođenje održavanja u skladu s točkom 145.A.65.(b) kako bi se podržalo odobrenje organizacije;

2.

utvrđuje i promiče politiku sigurnosti i kakvoće utvrđenu u točki 145.A.65.(a);

3.

pokazuje osnovno razumijevanje ovog Priloga (dio-145.).

(b)

Organizacija imenuje osobu ili osobe, čije odgovornosti obuhvaćaju zajamčivanje sukladnosti organizacije s ovim dijelom. Takva(-e) osoba(-e) je(-su) u konačnici odgovorne odgovornom rukovoditelju.

1.

Imenovana osoba ili osobe predstavljaju strukturu organizacije za upravljanje održavanjem i odgovorna je(-su) za sve funkcije utvrđene u ovom dijelu.

2.

Imenovana osoba ili osobe trebaju se utvrditi, a njihove se isprave o kvalificiranosti predaju u obliku i na način koji je utvrdilo nadležno tijelo.

3.

Imenovana osoba ili osobe moraju moći pokazati potrebno znanje, dosadašnji rad i zadovoljavajuće iskustvo vezano uz održavanje zrakoplova ili sastavnih dijelova i pokazati aktivno poznavanje ovog dijela.

4.

U postupcima se mora pojasniti tko mijenja određenu osobu u slučaju duže odsutnosti dotične osobe.

(c)

Odgovorni rukovoditelj prema točki (a) imenuje osobu koja je odgovorna za praćenje sustava kakvoće, uključujući prateći sustav povratnih informacija prema točki 145.A.65.(c). Imenovana osoba ima izravan pristup odgovornom rukovoditelju kako bi zajamčila da je odgovorni rukovoditelj ispravno informiran o pitanjima kakvoće i poštovanja uvjeta.

(d)

Organizacija mora imati plan za održavanje sa satima rada koji pokazuje da organizacija ima dovoljno osoblja za planiranje, izvođenje, nadzor, provjeru i praćenje kakvoće organizacije u skladu s odobrenjem. Osim toga, organizacija treba raspolagati postupkom za daljnju procjenu radova namijenjenih za provođenje kad je stvarna raspoloživost osoblja manja od planirane razine zapošljavanja osoblja za bilo koju pojedinačnu radnu smjenu ili razdoblje.

(e)

Organizacija utvrđuje i kontrolira stručnost osoblja uključenog u bilo kakvo održavanje, upravljanje i/ili provjeru kakvoće u skladu s postupkom i prema standardu koje je donijelo nadležno tijelo. Pored potrebne stručnosti vezane uz funkciju na radnom mjestu, stručnost mora obuhvaćati razumijevanje korištenja ljudskog čimbenika i pitanja vezanih uz radne učinke osoblja primjerene funkciji te osobe u organizaciji. „Ljudski faktor” znači načela koja se odnose na aeronautički dizajn, izdavanje potvrde, osposobljavanje, postupke i održavanje i koja zahtijevaju sigurnu vezu ljudi i drugih sastavnih dijelova sustava propisanim razmatranjem radnih učinaka osoblja. „Radni učinak ljudi” znači ljudske sposobnosti i ograničenja koja utječu na sigurnost i djelotvornost aeronautičkih postupaka.

(f)

Organizacija jamči da osoblje koje izvodi i/ili nadzire provjeru kontinuirane plovidbenosti bez razaranja na konstrukciji i/ili sastavnim dijelovima zrakoplova bude odgovarajuće osposobljeno za određenu provjeru bez razaranja u skladu s europskim standardom ili standardom koji je priznala Agencija. Osoblje koje obavlja bilo koje druge specijalizirane zadatke mora biti odgovarajuće osposobljeno u skladu sa službeno priznatim standardom. Iznimno od odredaba ove točke, osoblje utvrđeno u točkama (g) i (h)(1) i (h)(2), osposobljeno kao kategorija B1 ili B3 u skladu s Prilogom III. (dio 66.), smije obavljati i/ili nadzirati provjere kontrastnim penetrantima.

(g)

Svaka organizacija koja održava zrakoplove, osim ako nije drukčije navedeno u točki (j), u slučaju linijskog održavanja zrakoplova, mora imati ovlašteno osoblje za odgovarajući zrakoplov stručno osposobljeno kao kategorija B1, B2, B3, kako je prikladno, u skladu s Prilogom III. (dio 66.) i točkom 145.A.35.

Pored toga, takva organizacija za obavljanje manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog popravka kvarova može također koristiti odgovarajuće osposobljeno ovlašteno osoblje za određene poslove koje ima ovlasti opisane u točkama 66.A.20(a)(1) i 66.A.20(a)(3) podtočki ii. te je stručno osposobljeno u skladu s Prilogom III. (dio 66.) i točkom 145.A.35. Raspoloživost takvog ovlaštenog osoblja ne zamjenjuje potrebu za ovlaštenim osobljem kategorije B1, B2, B3, prema potrebi.

(h)

Svaka organizacija koja održava zrakoplove, osim gdje je navedeno drukčije u točki (j):

1.

u slučaju baznog održavanja velikih zrakoplova, ima ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde za odgovarajući tip zrakoplova, stručno osposobljeno kao kategorija C u skladu s dijelom 66. i točkom 145.A.35. Osim toga, organizacija treba imati dovoljno osoblja ovlaštenog za odgovarajući tip zrakoplova stručno osposobljeno kao kategorija B1, B2, prema potrebi u skladu s dijelom 66 i točkom 145.A.35. kao podrška ovlaštenom osoblju kategorije C koje izdaje potvrde;

i.

osoblje za podršku B1 i B2 jamči izvođenje svih relevantnih zadataka ili pregleda prema traženom standardu prije nego ovlašteno osoblje kategorije C koje izdaje potvrde izda potvrdu o otpuštanju u uporabu;

ii.

organizacija vodi evidenciju o takvom pomoćnom osoblju B1 i B2;

iii.

ovlašteno osoblje kategorije C koje izdaje potvrde jamči sukladnost s točkom (i) i da su svi radovi koje zahtijeva korisnik izvršeni u okviru određene provjere u okviru baznog održavanja ili paketu radova, te također procjenjuje utjecaj svih radova koji nisu obavljeni s namjenom da se zatraži njihovo dovršenje ili da se s operatorom dogovori odlaganje takvih radova do neke druge utvrđene provjere ili vremenskog roka.

2.

u slučaju baznog održavanja zrakoplova koji nisu veliki zrakoplovi, ima ili:

i.

ovlašteno osoblje s odgovarajućim ovlaštenjem za zrakoplov, stručno osposobljeno kao kategorija B1, B2, B3, prema potrebi, u skladu s Prilogom III. (dio 66.) i točkom 145.A.35; ili

ii.

ovlašteno osoblje s odgovarajućim ovlaštenjem za zrakoplov, stručno osposobljeno kao kategorija C kojem pomaže osoblje za podršku kako je određeno u točki 145.A.35(a)(i).

(i)

Ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde za sastavne dijelove ispunjava odredbe Priloga III. (dio-66).

(j)

Iznimno od točaka (g) i (h), u vezi s obvezom usklađivanja s Prilogom III. (dio 66.), organizacija smije koristiti ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde osposobljeno u skladu sa sljedećim odredbama:

1.

Za objekte organizacije smještene izvan područja Zajednice ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde može biti osposobljeno u skladu s nacionalnim propisima o zrakoplovstvu države u kojoj su objekti organizacije registrirani, podložno uvjetima utvrđenim u Dodatku IV. ovom dijelu.

2.

Za linijsko održavanje koje se obavlja u postaji organizacije za linijsko održavanje koja je smještena izvan područja Zajednice, ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde može biti osposobljeno u skladu s nacionalnim propisima o zrakoplovstvu države u kojoj se nalazi postaja za linijsko održavanje, podložno uvjetima utvrđenim u Dodatku IV. ovom dijelu.

3.

Za pretpoletnu naredbu o plovidbenosti koja se ponavlja, a u kojoj se posebno navodi da posada leta smije provoditi takvu naredbu o plovidbenosti, organizacija smije izdati ograničeno ovlaštenje za izdavanje potvrde zapovjedniku zrakoplova i/ili inženjeru leta na temelju dozvole letačkog osoblja koju imaju. Međutim, organizacija jamči provođenje dostatne praktične obuke kako bi se osiguralo da takav zapovjednik zrakoplova ili inženjer leta može provoditi naredbu o plovidbenosti prema traženom standardu.

4.

U slučaju da zrakoplov djeluje dalje od lokacije na kojoj se pruža podrška, organizacija smije izdati ograničeno ovlaštenje za izdavanje potvrde zapovjedniku i/ili inženjeru leta na temelju dozvole letačkog osoblja koju imaju pod uvjetom da je provedena dostatna praktična obuka kako bi se osiguralo da zapovjednik ili inženjer leta mogu provesti utvrđenu zadaća prema traženom standardu. Odredbe ove točke trebaju se navesti u postupku priručnika.

5.

U sljedećim nepredviđenim slučajevima, kad je zrakoplov prizemljen na nekoj drugoj lokaciji osim glavne baze gdje nije raspoloživo nikakvo ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde, organizacija ugovorena za pružanje pomoći kod održavanja smije izdati jednokratno ovlaštenje za davanje potvrda:

i.

jednom od svojih zaposlenika koji ima odgovarajuća ovlaštenja za tip za zrakoplov slične tehnologije, konstrukcije i sustava; ili

ii.

bilo kojoj osobi koja ima najmanje pet godina iskustva u održavanju i važeću dozvolu ICAO-a za održavanje zrakoplova odgovarajuću za tip zrakoplova koji traži izdavanje potvrde ako na toj lokaciji ne postoji organizacija na odgovarajući način odobrena prema ovom dijelu i da ugovorena organizacija pribavi i ima dokaz o iskustvu i dozvoli te osobe.

Svi takvi slučajevi kako je utvrđeno u ovoj točki trebaju se prijaviti nadležnom tijelu u roku od sedam dana od izdavanja takvog ovlaštenja za izdavanje potvrde. Organizacija koja izdaje jednokratno ovlaštenje treba osigurati da odgovarajuća odobrena organizacija ponovno provjeri svako takvo održavanje koje bi moglo utjecati na sigurnost leta.

145.A.35.   Ovlašteno osoblje i osoblje za podršku

(a)

Pored odgovarajućih zahtjeva točaka 145.A.30(g) i (h), organizacija osigurava da ovlašteno osoblje i osoblje za podršku ima odgovarajuće znanje vezano uz određeni zrakoplov i/ili njegove sastavne dijelove koje je potrebno održavati zajedno s povezanim postupcima organizacije. U slučaju ovlaštenog osoblja to se mora izvršiti prije izdavanja ili ponovnog izdavanja ovlaštenja za izdavanje potvrde.

i.

„Osoblje za podršku” znači osoblje koje radi u okruženju baznog održavanja i ima dozvolu za održavanje zrakoplova prema Prilogu III. (dio-66.) kategorije B1, B2 i/ili B3 s odgovarajućim ovlaštenjem za zrakoplov, iako nužno ne mora imati ovlasti za izdavanje potvrde.

ii.

„Određeni zrakoplov/ili sastavni dijelovi” znači onaj zrakoplov ili sastavne dijelove određene u konkretnom ovlaštenju za izdavanje potvrde.

iii.

„Ovlaštenje za izdavanje potvrde” znači ovlaštenje izdano ovlaštenom osoblju odobrene organizacije da u njeno ime može potpisivati potvrde o vraćanju u uporabu unutar ograničenja navedenih u takvom ovlaštenju.

(b)

izuzimajući slučajeve navedene u točkama 145.A.30(j) i 66.A.20(a)3 podtočka ii. organizacija može izdati ovlaštenje za izdavanje potvrde samo ovlaštenom osoblju u vezi s osnovnim kategorijama ili potkategorijama i ovlaštenja za tip naveden u dozvoli za održavanje zrakoplova kako zahtijeva Prilog III. (dio 66.), pod uvjetom da dozvola ostaje valjana tijekom razdoblja valjanosti ovlaštenja i da ovlašteno osoblje ostane u skladu s Prilogom III. (dio 66.).

(c)

Organizacija osigurava da je cjelokupno ovlašteno osoblje i osoblje za podršku uključeno najmanje 6 mjeseci u poslove održavanja odgovarajućeg zrakoplova ili sastavnih dijelova u razdoblju od dvije uzastopne godine.

U svrhu ove točke „uključeno u poslove održavanja odgovarajućeg zrakoplova ili sastavnih dijelova” znači da je osoba radila u okruženju održavanja zrakoplova ili sastavnih dijelova te je ili koristila ovlasti iz ovlaštenja za izdavanje potvrde i/ili stvarno obavljala poslove održavanja na barem nekim od tipova zrakoplova ili zrakoplovnih sustava grupe zrakoplova, koji su navedeni u konkretnom ovlaštenju za izdavanje potvrde.

(d)

Organizacija jamči da sve osoblje koje izdaje potvrde i pomoćno osoblje za podršku ima dovoljno stalnog osposobljavanja u svakom dvogodišnjem razdoblju kako bi se osiguralo da takvo osoblje ima ažurirano poznavanje relevantne tehnologije, postupaka organizacije i pitanja vezanih uz ljudski faktor.

(e)

Organizacija utvrđuje program za stalno osposobljavanje ovlaštenog osoblja koje izdaje potvrde i pomoćno osoblje za podršku, uključujući postupak kojim se jamči sukladnost s relevantnim točkama 145.A.35. kao osnove za izdavanje ovlaštenja za izdavanje potvrda prema ovom dijelu ovlaštenom osoblju koje izdaje potvrde i postupak kojim se osigurava sukladnost s Prilogom III. (dio 66.).

(f)

Osim gdje vrijedi bilo koji od nepredviđenih slučajeva iz točke 145.A.30(j)(5) 145.A.30.(j) (5), organizacija ocjenjuje sve potencijalno ovlašteno osoblje za izdavanje potvrda u smislu njihove stručnosti, osposobljenosti i sposobnosti za obavljanje dužnosti izdavanja potvrda u skladu s postupkom kako je utvrđeno u priručniku prije izdavanja ili ponovnog izdavanja ovlaštenja za izdavanje potvrde prema ovom dijelu.

(g)

Kada ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde ispuni uvjete točaka (a), (b), (d), (f) i, kada je primjenjivo, točke (c), organizacija treba izdati ovlaštenje za izdavanje potvrde koje jasno specificira opseg i ograničenja takvog ovlaštenja. Kontinuirano važenje ovlaštenja za izdavanje potvrde ovisi o kontinuiranom poštovanju točaka (a), (b), (d) i, kada je primjenjivo, (c).

(h)

Ovlaštenje za izdavanje potvrde mora biti u stilu koji jasno pojašnjava njegov opseg ovlaštenom osoblju koje izdaje potvrde i bilo kojoj ovlaštenoj osobi koja smije zatražiti pregled tog ovlaštenje. Kad se za definiranje opsega koriste šifre, organizacija treba pripremiti tumačenje šifre lako dostupnim. „Nadležna osoba” znači službenici nadležnih tijela, Agencije i države članice koja ima odgovornost za nadzor nad održavanim zrakoplovom ili komponentom.

(i)

Osoba odgovorna za sustav kakvoće treba također biti odgovorna u ime organizacije za izdavanje ovlaštenja za izdavanje potvrda ovlaštenom osoblju koje izdaje potvrde. Takva osoba treba imenovati druge osobe za stvarno izdavanje ili trajno oduzimanje ovlaštenja za izdavanje potvrda u skladu s postupkom kako je utvrđeno u priručniku.

(j)

Organizacija vodi dokumentaciju svog ovlaštenog osoblja i osoblja za podršku, koja sadrži:

1.

podatke o bilo kojoj dozvoli za održavanje zrakoplova, koju ima osoblje prema Prilogu III. (dio 66); i

2.

sve završeno odgovarajuće osposobljavanje; i

3.

opseg izdanog ovlaštenja za izdavanje potvrda, kad je to odgovarajuće; i

4.

podatke o osoblju s ograničenim ili jednokratnim ovlaštenjem za izdavanje potvrda.

Organizacija čuva dokumentaciju najmanje tri godine nakon što osoblje iz ove točke prestane biti zaposleno u organizaciji ili nakon što se ovlaštenje povuče. Osim toga, organizacija za održavanje na zahtjev dostavlja osoblju iz ove točke presliku njihove osobne dokumentacije, pri odlasku iz organizacije.

Osoblju iz ove točke se na zahtjev omogućuje pristup njihovoj osobnoj dokumentaciji kako je gore detaljno opisano.

(k)

Organizacija dostavlja ovlaštenom osoblju koje izdaje potvrde presliku njihovog ovlaštenja za izdavanje potvrde ili u obliku dokumenta ili elektronskom obliku.

(l)

Ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde treba dostaviti ovlaštenje za izdavanje potvrde bilo kojoj nadležnoj osobi u roku od 24 sata.

(m)

Minimalna starost za ovlašteno osoblje koje izdaje potvrde i pomoćno osoblje za podršku je 21 godina.

(n)

Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova kategorije A smije koristiti ovlasti za izdavanje potvrde za određeni tip zrakoplova samo nakon uspješno obavljenog osposobljavanja za zadaću relevantnu za kategoriju A, koje je provodila organizacija odgovarajuće odobrena u skladu s Prilogom II. (dio 145.) ili Prilogom IV. (dio 147.). To osposobljavanje uključuje izravno praktično osposobljavanje i teorijsko osposobljavanje prema potrebi za svaku ovlaštenu zadaću. Zadovoljavajuće završeno osposobljavanje dokazuje se ispitom ili procjenjivanjem na radnom mjestu, koje povodi organizacija.

(o)

Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova kategorije B2 smije koristiti ovlasti opisane u točki 66.A.20(a)(3) podtočki ii. Priloga III. (dio 66.) samo nakon zadovoljavajuće obavljenog i osposobljavanja za zadaću relevantnu za kategoriju A dozvole i ii. dokumentiranih šest mjeseci praktičnog iskustva na radovima koji pokrivaju opseg radova ovlaštenja koje će se izdati. Osposobljavanje za zadaću uključuje izravno praktično osposobljavanje i teorijsko osposobljavanje prema potrebi za svaku zadaću za koju se daje ovlaštenje. Zadovoljavajuće završeno osposobljavanje dokazuje se ispitom ili procjenom na radnom mjestu. Osposobljavanje za zadaću i ispitivanje/procjenjivanje provodi organizacija za održavanje koja izdaje ovlaštenje za izdavanje potvrde. Praktično iskustvo također se stiče unutar organizacije za održavanje.

145.A.40.   Oprema, alati i materijal

(a)

Organizacija ima na raspolaganju i koristiti potrebnu opremu, alate i materijal za provođenje odobrenog opsega radova.

1.

Kada proizvođač utvrdi određeni alat ili opremu, organizacija koristi taj alat ili opremu, osim ako se s nadležnim tijelom putem postupaka utvrđenih u priručniku ne dogovori korištenje zamjenskog alata ili opreme.

2.

Oprema i alat moraju biti stalno raspoloživi, osim u slučaju bilo kojeg alata ili opreme koji se tako rijetko koriste da njihova stalna raspoloživost nije potrebna. Takvi slučajevi trebaju se navesti u postupku iz priručnika.

3.

Organizacija odobrena za bazno održavanje treba imati dovoljno opreme za pristup zrakoplovu i platforme/dokove za pregled koje omogućuju pravilan pregled zrakoplova.

(b)

Organizacija jamči da se svi alati, oprema i posebno oprema za provjeru, na odgovarajući način nadzire i umjerava u skladu sa službeno priznatim standardom tako često da se osigura njihova upotrebljivost i točnost. Organizacija vodi evidenciju o takvim umjeravanjima i sljedivosti prema korištenom standardu.

145.A.42.   Prihvaćanje sastavnih dijelova

(a)

Svi sastavni dijelovi klasificiraju se i razvrstavaju u sljedeće kategorije:

1.

Sastavni dijelovi koji su u zadovoljavajućem stanju, otpušteni u uporabu na obrascu EASA 1 ili istovrijednom i označeni u skladu s poddijelom Q Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EZEU) br. 1702/2003 748/2012.

2.

Neispravni sastavni dijelovi koji se održavaju u skladu s ovim dijelom.

3.

Neobnovljivi sastavni dijelovi koji su razvrstani u skladu s točkom 145.A.42(d).

4.

Standardni dijelovi koji se koriste na zrakoplovu, motoru, elisi ili drugom sastavnom dijelu zrakoplova kada su navedeni u ilustriranom katalogu dijelova proizvođača i/ili podacima za održavanje.

5.

Materijal, koji je sirovina i potrošna roba, a koristi se tijekom održavanja kad se organizacija uvjerila da taj materijal zadovoljava traženu specifikaciju i ima odgovarajuću sljedivost. Sav materijal treba biti popraćen dokumentacijom koja se jasno odnosi na određeni materijal i u skladu je s izjavom o specifikaciji kao i oba izvora, proizvođača i dobavljača.

6.

Sastavni dijelovi iz točke 21A.307(c) Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

(b)

Prije ugradnje sastavnog dijela, organizacija jamči da se određeni sastavni dio može ugraditi kad se primjenjuju drukčija modifikacija i/ili standardi naredbe o plovidbenosti.

(c)

Organizacija može izraditi ograničeni opseg dijelova koji se trebaju koristiti tijekom radova koji su u tijeku u njezinim vlastitim objektima pod uvjetom da su postupci definirani u priručniku.

(d)

Sastavni dijelovi koji su dostigli svoj potvrđeni vijek trajanja ili sadrže nepopravljiv kvar razvrstavaju se kao neobnovljivi i ne smije im se dopustiti da ponovno uđu u sustav dobavljanja sastavnih dijelova ako potvrđeni vijek trajanja nije produžen ili nije odobreno rješenje za popravak prema Prilogu I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012.

(e)

Sastavni dijelovi iz točke 21A.307(c) Priloga I. (dio-21.) Uredbi (EU) br. 748/2012 ugrađuju se samo ako ih vlasnik zrakoplova smatra pogodnim za ugradnju u svoj zrakoplov.

145.A.45.   Podaci za održavanje

(a)

Organizacija ima i koristi pri provođenju održavanja važeće podatke za održavanje, uključujući preinake i popravke. „Primjenjiv” znači koji se odnosi na bilo koji zrakoplov, sastavni dio ili postupak utvrđen u planu ovlaštenja klase odobrenja organizacije i bilo kojem pratećem popisu sposobnosti.

U slučaju podataka za održavanje koje daje operator ili korisnik, organizacija čuva takve podatke kad su radovi u tijeku, osim ako se trebaju poštovati odredbe iz točke 145.A.55.(c).

(b)

Za potrebe ovog dijela, primjenjivi podaci za održavanje su bilo koji od sljedećih:

1.

svi primjenjivi zahtjevi, postupci, operativna naredba ili podaci koje je izdalo nadležno tijelo odgovorno za nadzor zrakoplova ili sastavnog dijela;

2.

sve primjenjive naredbe o plovidbenosti koje je izdalo nadležno tijelo odgovorno za nadzor zrakoplova ili sastavnog dijela;

3.

upute za kontinuiranu plovidbenost koje je izdao vlasnik potvrde o tipu, vlasnik dodatne potvrde o tipu, bilo koja druga organizacija koja takve podatke mora objaviti prema dijelu 1. i u slučaju zrakoplova ili sastavnih dijelova iz trećih zemalja, podaci o plovidbenosti koje zahtijeva nadležno tijelo odgovorno za nadzor zrakoplova ili sastavnog dijela;

4.

svi primjenjivi standardi, kao što su, ali nisu ograničeni na, standardne prakse održavanja koje Agencija priznaje kao dobar standard za održavanje;

5.

svi primjenjivi podaci izdani u skladu sa točkom (d).

(c)

Organizacija utvrđuje postupke kako bi osigurala da se bilo koji otkriven netočan, nepotpun ili nejasan postupak, praksa, informacije ili upute za održavanje sadržano u podacima za održavanje koje koristi osoblje za održavanje zabilježi i da se o njima obavijesti autor podataka za održavanje.

(d)

Organizacija smije mijenjati upute za održavanje samo u skladu s postupkom utvrđenim u priručniku organizacije za održavanje. U svezi s tim izmjenama, organizacija mora pokazati da iste dovode do istovrijednih ili poboljšanih standarda održavanja te o takvim izmjenama obavješćuje vlasnika potvrde o tipu. Upute za održavanje u smislu ove točke znače upute o tome kako se treba provesti određeni zadaća održavanja: one isključuju inženjersko projektiranje popravaka i preinaka.

(e)

Organizacija jamči uobičajen sustav radnih kartica ili radnih listova koji će se koristiti kroz relevantne dijelove organizacije. Osim toga, organizacija ili točno prepisuje podatke za održavanje sadržane u točkama (b) i (d) u takve radne kartice ili radne listove ili točno upućuje na određeni zadaća održavanja ili zadatke sadržane u takvim podacima za održavanje. Radne kartice i radni listovi mogu biti sačinjeni na računalu i mogu se čuvati u elektroničkoj bazi podataka pod uvjetom da su primjereno zaštićeni od neovlaštenog mijenjanja i da je načinjena sigurnosna elektronička kopija koja se mora ažurirati u roku od 24 sata od unosa bilo koje promjene u glavnu elektroničku bazu podataka. Složeni zadaci održavanja prepisuju se na radne kartice ili radne listove i dalje dijele u jasne faze kako bi se osiguralo bilježenje provođenja cjelokupnog zadatka održavanja.

Kada organizacija pruža uslugu održavanja operatoru zrakoplova koji traži da se koristi njegov sustav radnih kartica ili radnih listova, tada se može koristiti taj sustav radnih kartica ili radnih listova. U tom slučaju, organizacija utvrđuje postupak kako bi se osiguralo ispravno popunjavanje radnih kartica ili radnih listova operatora zrakoplova.

(f)

Organizacija jamči laganu dostupnost za uporabu svih primjenjivih podataka za održavanje kad ih zatraži osoblje za održavanje.

(g)

Organizacija utvrđuje postupak kako bi zajamčila ažuriranje podataka o održavanju koje nadzire. U slučaju podataka za održavanje koje nadzire i daje operator/korisnik, organizacija mora biti u stanju pokazati da ili ima pisanu potvrdu operatora/korisnika da su svi takvi podaci za održavanje ažurni ili ima radne naloge koji specificiraju status izmjene podataka za održavanje koji se trebaju koristiti ili može pokazati da su takvi podaci na popisu operatora/korisnika za izmjene podataka za održavanje.

145.A.47.   Planiranje proizvodnje

(a)

Organizacija ima sustav primjeren količini i složenosti radova za planiranje raspoloživosti svog potrebnog osoblja, alata, opreme, materijala, podataka za održavanje i objekata kako bi se osiguralo sigurno provođenje radova održavanja.

(b)

Pri planiranju zadataka održavanja i organiziranje smjena u obzir se uzimaju ograničenja u radnoj učinkovitosti ljudi.

(c)

Kad je potrebno predati nastavak ili dovršenje zadataka održavanja zbog promjene smjene ili osoblja, značajni podaci se na odgovarajući način prenose između osoblja koje dolazi i onog koje odlazi.

145.A.50.   Izdavanje potvrde o održavanju

(a)

Potvrdu o otpuštanju u uporabu izdaje odgovarajuće odobreno ovlašteno osoblje u ime organizacije, kada se utvrdi da je organizacija ispravno obavila cjelokupno naručeno održavanje u skladu s postupcima navedenim u točki 145.A.70., uvažavajući raspoloživost i upotrebu podataka za održavanje navedenih u točki 145.A.45. te da nema poznate neusklađenosti koja ugrožava sigurnost leta.

(b)

Potvrda o otpuštanju u uporabu izdaje se prije leta po okončanju svakog održavanja.

(c)

Novi kvarovi ili nepotpuni radni nalozi koji se utvrde tijekom gornjeg održavanja moraju se prijaviti operatoru zrakoplova radi specifične namjene dobivanja sukladnosti za uklanjanje takvih kvarova ili dovršenje nedostajućih elemenata u radnom nalogu za održavanje. U slučaju kada operator zrakoplova odbije provođenje takvog održavanja prema ovoj točki, primjenjuje se točka (e).

(d)

Potvrda o otpuštanju u uporabu izdaje se po okončanju svakog održavanja na sastavnom dijelu dok je uklonjen sa zrakoplova. Odobrena potvrda o otpuštanju u uporabu, „obrazac EASA 1” iz Dodatka II. Prilogu I. (dio-M), predstavlja potvrdu o otpuštanju u uporabu, osim ako je u točki M.A.502(b) ili M.A.502(e) navedeno drukčije. Kad neka organizacija održava sastavni dio za vlastitu uporabu, obrazac EASA 1 možda i nije potreban, ovisno o internim postupcima organizacije za otpuštanje u uporabu utvrđenima u priručniku.

(e)

Iznimno od odredaba stavka točke (a), kada organizacija nije u stanju dovršiti sve naloženo održavanje, ona može izdati potvrdu o otpuštanju u uporabu unutar odobrenih ograničenja zrakoplova. Organizacija treba tu činjenicu ubilježiti u potvrdu zrakoplova o otpuštanju u uporabu prije izdavanja takve potvrde.

(f)

Iznimno od odredaba stavka točaka (a) i 145.A.42., kad je zrakoplov prizemljen na drugoj lokaciji, a ne u glavnoj postaji za linijsko održavanje ili glavnoj bazi za održavanje zbog nedostupnosti sastavnog dijela s odgovarajućom potvrdom o otpuštanju u uporabu, dopušteno je privremeno ugraditi sastavni dio bez odgovarajuće potvrde o otpuštanju u uporabu za najviše 30 sati leta ili dok se zrakoplov ne vrati u glavnu postaju za linijsko održavanje ili glavnu bazu za održavanje, što god bude ranije, podložno sporazumu s operatorom zrakoplova i postojanju prikladne potvrde o otpuštanju u uporabu navedenog sastavnog dijela, ali koja je u skladu sa svim važećim zahtjevima za održavanje i operacije. Takvi se sastavni dijelovi moraju ukloniti do gore propisanog vremenskog roka osim ako se u međuvremenu ne pribavi odgovarajuća potvrda o vraćanju u uporabu prema stavku točkama (a) i 145.A.42.

145.A.55.   Evidencija održavanja

(a)

Organizacija bilježi sve podatke o provedenim radovima održavanja. Organizacija u najmanju ruku čuva evidenciju potrebnu da dokaže da su ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrde o otpuštanju u uporabu, uključujući dokumente o otpuštanju u uporabu od podizvođača.

(b)

Organizacija dostavlja operatoru zrakoplova primjerak svake potvrde o otpuštanju u uporabu, zajedno s primjerkom bilo kojih specifičnih podataka o popravku/preinaci koji su se koristili za obavljanje popravka/preinake.

(c)

Organizacija čuva presliku svih detaljnih dokumentacija o održavanju i svih pratećih podataka o održavanju tri godine od datuma kad je organizacija otpustila u uporabu zrakoplov ili komponentu na koju se radovi odnose.

1.

Dokumentacija iz ove točke pohranjuje se na način koji jamči zaštitu od oštećenja, izmjene ili krađe.

2.

Rezervne kopije na diskovima, vrpcama itd. pohranjuju se na drugoj lokaciji, a ne na onoj na kojoj se nalaze radni diskovi, vrpce itd., u okruženju koje osigurava da će oni ostati u dobrom stanju.

3.

Kad organizacija odobrena u skladu s ovim Prilogom (dio-145.) prekine s radom, sva pohranjena dokumentacija o održavanju koja obuhvaća posljednje dvije godine šalje se posljednjem vlasniku ili korisniku dotičnog zrakoplova ili komponente ili se čuva na način koji je utvrdilo nadležno tijelo.

145.A.60.   Izvještavanje o događajima

(a)

Organizacija podnosi izvješće nadležnom tijelu, državi u kojoj je izvršena registracija i organizaciji odgovornoj za projektiranje zrakoplova ili sastavnog dijela o svakom stanju zrakoplova ili sastavnog dijela koje utvrdi organizacija, a koje je rezultiralo ili bi moglo prouzročiti nesigurno stanje koje ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b)

Organizacija uspostavlja interni sustav izvještavanja o događajima kako je detaljno opisano u priručniku kako bi se omogućilo prikupljanje i vrednovanje takvih izvještaja, uključujući procjenu i izdvajanje onih događaja o kojima je potrebno izvijestiti prema točki (a). Tim postupkom treba utvrditi štetne trendove, korektivne mjere koje je organizacija poduzela ili treba poduzeti za rješavanje manjkavosti i obuhvaća vrednovanje svih poznatih relevantnih podataka koje se odnose na takve događaje i metodu za distribuciju podataka prema potrebi.

(c)

Organizacija sastavlja izvještaje u obliku i na način koji utvrdi Agencija i jamči da isti sadrže sve relevantne informacije o stanju i rezultatima vrednovanja poznatim organizaciji.

(d)

Kada komercijalni operator sklopi ugovor s organizacijom za provođenje održavanja, organizacija također izvješćuje operatora o bilo kojem takvom stanju koje utječe na operatorov zrakoplov ili sastavni dio.

(e)

Organizacija izrađuje i podnosi takve izvještaje čim je to moguće, ali u svakom slučaju u roku od 72 sata od trenutka kada je organizacija utvrdila stanje na koje se izvještaj odnosi.

145.A.65.   Politika sigurnosti i kakvoće, postupci održavanja i sustav kakvoće

(a)

Organizacija utvrđuje politiku sigurnosti i kakvoće za organizaciju koja treba biti uključena u priručniku pod točkom 145.A.70.

(b)

Organizacija utvrđuje postupke dogovorene s nadležnim tijelom uzimajući u obzir ljudski čimbenik i radne učinke osoblja kako bi osigurala dobru prakse održavanja i sukladnost s ovim dijelom, što uključuje i jasni radni nalog ili ugovor po kojima je moguće zrakoplov i sastavne dijelove otpustiti u uporabu u skladu s 145.A.50.

1.

Postupci održavanja prema ovoj točki primjenjuju se na točke 145.A.25. do 145.A.95.

2.

Postupci održavanja koje je utvrdila ili ih mora utvrditi organizacija prema ovoj točki obuhvaćaju sve aspekte provođenja postupaka održavanja, uključujući pružanje i nadzor specijaliziranih usluga i uspostavljaju standarde prema kojima organizacija namjerava raditi.

3.

U pogledu linijskog održavanja zrakoplova i baznog održavanja zrakoplova, organizacija utvrđuje postupke za smanjivanje rizika od višekratnih grešaka na najmanju moguću mjeru i za uočavanje grešaka na kritičnim sustavima, te jamči da se od jedne osobe ne traži provedba održavanja i nadzor u vezi sa nalogom za održavanje koji uključuje neki element rastavljanja/ponovnog sklapanja više sastavnih dijelova istog tipa ugrađenih na više od jednog sustava na istom zrakoplovu tijekom određene provjere u svrhu održavanja. Međutim, kad je samo jedna osoba raspoloživa za provođenje tih zadaća, tada u radnoj kartici ili radnom listu organizacije mora biti uključena dodatna faza za ponovni pregled radova od strane te osobe nakon dovršenja svih istih zadaća.

4.

Utvrđuju se postupci održavanja kako bi se zajamčila procjena šteta i izvršavanje preinaka i popravaka uz korištenje podataka navedenih u točki M.A.304.

(c)

Organizacija utvrđuje sustav kakvoće koji obuhvaća sljedeće:

1.

nezavisne provjere kako bi se pratilo poštovanje svih traženih standarda za zrakoplov/sastavne dijelove i primjerenost postupaka kako bi se zajamčilo da takvi postupci dovode do dobrih praksi održavanja i plovidbeno sposobnog zrakoplova/sastavnih dijelova zrakoplova. U najmanjim organizacijama dio nezavisne provjere sustava kakvoće se može ugovoriti s drugom organizacijom odobrenom prema ovom dijelu ili s osobom koja posjeduje odgovarajuće tehničko znanje i dokazano zadovoljavajuće iskustvo u provjerama; te

2.

sustav izvještavanja o povratnim informacijama o kakvoći osobi ili skupini osoba utvrđenim u točki 145.A.30.(b) i odgovornom rukovoditelju koji jamči provođenje pravilnih i pravovremenih korektivnih postupaka na temelju izvještaja nezavisnih provjera utvrđenih radi zadovoljavanja točke (1).

145.A.70.   Priručnik organizacije za održavanje

(a)

„Priručnik organizacije za održavanje” znači dokument ili dokumente koji sadrže materijal za utvrđivanje opsega radova za koje se smatra da čine odobrenje i pokazuju kako organizacija namjerava poštovati ovaj Prilog (dio-145.). Organizacija nadležnom tijelu dostavlja priručnik organizacije za održavanje, koji sadrži sljedeće informacije:

1.

izjavu koju je potpisao odgovorni rukovoditelj kojom se potvrđuje da je u priručniku organizacije za održavanje i bilo kojem navedenom pratećem priručniku utvrđena sukladnost organizacije s ovim Prilogom (dio-145.). i da će se uvijek poštovati. Kad odgovorni rukovoditelj nije glavni direktor organizacije, tada takav glavni direktor organizacije treba supotpisati izjavu;

2.

politiku sigurnosti i kakvoće organizacije kako je utvrđeno u točki 145.A.65.;

3.

naziv(-e) i ime(-na) osoba imenovanih pod točkom 145.A.30.(b);

4.

dužnosti i odgovornosti osoba imenovanih pod točkom 145.A.30.(b), uključujući pitanja koja mogu rješavati izravno s nadležnim tijelom u ime organizacije;

5.

organizacijski dijagram na kojem su prikazani povezani lanci odgovornosti između osoba imenovanih pod točkom 145.A.30.(b);

6.

popis osoblja koje izdaje potvrde i pomoćnog osoblja za podršku;

7.

opći opis ljudskih resursa;

8.

opći opis objekata smještenih na svakoj adresi navedenoj u potvrdi o odobrenju organizacije;

9.

specifikaciju opsega radova organizacije od značaja za opseg odobrenja;

10.

postupak obavješćivanja iz točke 145.A.85. za izmjene organizacije;

11.

postupak za dopunu priručnika organizacije za održavanje;

12.

postupke i sustav kakvoće koje je organizacija utvrdila prema točkama 145.A.25. do 145.A.90.;

13.

popis komercijalnih operatora, kada je primjenjivo, kojima organizacija pruža uslugu održavanja zrakoplova;

14.

popis podugovorenih organizacija, kada je primjenjivo, kako je utvrđeno u točki 145.A.75.(b);

15.

popis linijskih postaja, kada je primjenjivo, kako je utvrđeno u točki 145.A.75.(d);

16.

popis ugovorenih organizacija, kada je primjenjivo.

(b)

Priručnik se izmjenjuje prema potrebi kako bi ostao ažurni opis organizacije. Priručnik i sve naknadne dopune odobrava nadležno tijelo.

(c)

Ne uzimajući u obzir točku (b) mogu se odobriti manje dopune priručnika kroz postupak odobrenja (dalje u tekstu neizravno odobrenje).

145.A.75.   Ovlasti organizacije

U skladu s priručnikom, organizacija imati pravo provoditi sljedeće zadatke:

(a)

održavati zrakoplove i/ili sastavne dijelove za koje je odobrena na lokacijama naznačenim u potvrdi o odobrenju i u priručniku;

(b)

dogovoriti održavanje svih zrakoplova ili sastavnih dijelova za koje je odobrena, s nekom drugom organizacijom koja radi u okviru sustava kakvoće organizacije. To se odnosi na posao koji obavlja organizacija koja sama nije na odgovarajući način odobrena za obavljanje takvog održavanja prema ovom dijelu i ograničena je na opseg radova dopuštenih prema postupcima utvrđenima u točki 145.A.65.(b). Taj opseg radova ne uključuje provjeru baznog održavanja zrakoplova, potpunu provjeru održavanja u radionici ili obnavljanje motora ili modula motora;

(c)

održavati sve zrakoplove ili sastavne dijelove za koji je odobrena na bilo kojoj lokaciji pod uvjetom da potreba za takvim održavanjem proizlazi ili iz neispravnosti zrakoplova ili iz potrebe za podržavanje povremenog linijskog održavanja, pod uvjetima utvrđenim u priručniku;

(d)

održavati sve zrakoplove ili sastavne dijelove za koji je odobrena na bilo lokaciji utvrđenoj kao lokacija za linijsko održavanje, koja može podržati manje održavanje i samo ako su u priručniku organizacije dopuštene takve aktivnost i navedene takve lokacije;

(e)

izdavati potvrde o otpuštanju u uporabu po okončanju održavanja u skladu s točkom 145.A.50.

145.A.80.   Ograničenja organizacije

Organizacija održava samo zrakoplove ili sastavne dijelove za koje je odobrena kada ima dostupne sve potrebne objekte, opremu, alate, materijale, podatke za održavanje i ovlašteno osoblje.

145.A.85.   Promjene u organizaciji

Organizacija obavješćuje nadležno tijelo o svakom prijedlogu za provođenje sljedećih promjena, prije nego što se takve promjene provedu kako bi se nadležnom tijelu omogućilo utvrđivanje stalne sukladnosti s ovim dijelom i, ako je potrebno, izmjena potvrde o odobrenju, osim u slučaju predloženih promjena osoblja koje nisu upravi poznate unaprijed, koje trebaju što je moguće prije prijaviti:

1.

naziv organizacije;

2.

glavna lokacija organizacije;

3.

dodatne lokacije organizacije;

4.

odgovorni rukovoditelj;

5.

bilo koje od osoba utvrđenih u točki 145.A.30.(b);

6.

objekti, oprema, alati, materijal, postupci, opseg radova ili osoblje koje izdaje potvrde, koji bi mogli utjecati na odobrenje.

145.A.90.   Stalna valjanost

(a)

Odobrenje se izdaje na neograničeno trajanje. Ostaje valjano pod uvjetom da

1.

organizacija ostane usklađena s Prilogom II. (dio 145.), u skladu s odredbama koje se odnose na postupanje s nalazima, kako je navedeno u točki 145.B.50.; i

2.

se nadležnom tijelu odobri pristup organizaciji kako bi utvrdilo stalnu sukladnost s ovim dijelom; te

3.

se potvrda ne povuče ili je se trajno oduzme.

(b)

Po povlačenju ili trajnom oduzimanju, potvrda se vraća nadležnom tijelu.

145.A.95.   Nalazi

(a)

Nalaz 1. stupnja je svako značajno nepoštovanje zahtjeva utvrđenih u ovom Prilogu (dio-145.) koje smanjuje sigurnosni standard i ozbiljno ugrožava sigurnost leta.

(b)

Nalaz 2. stupnja je svako nepoštovanje zahtjeva utvrđenih u ovom Prilogu (dio-145.) koje bi moglo smanjiti sigurnosni standard i eventualno ugroziti sigurnost leta.

(c)

Po primitku obavijesti o nalazima prema točki 145.B.50, vlasnik potvrde organizacije za održavanje utvrđuje plan za korektivne mjere i dokazuje korektivni postupak na zadovoljstvo nadležnog tijela unutar razdoblja dogovorenog s tim tijelom.

ODJELJAK B

POSTUPAK ZA NADLEŽNA TIJELA

145.B.01.   Područje primjene

Ovim se dijelom utvrđuju administrativni postupci koje nadležno tijelo treba poštovati kod provođenja svojih zadataka i odgovornosti vezanih uz izdavanje, stalnu valjanost, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje odobrenja organizacijama za održavanje prema ovom Prilogu (dio-145.).

145.B.10.   Nadležno tijelo

1.   Općenito

Država članica imenuje nadležno tijelo kojemu su dodijeljene odgovornosti za izdavanje, produživanje, mijenjanje, privremeno ili trajno oduzimanje odobrenja za održavanje. To nadležno tijelo utvrđuje dokumentirane postupke i organizacijsku strukturu.

2.   Potencijali

Broj osoblja treba biti primjeren provođenju zahtjeva kako je navedeno u ovom dijelu.

3.   Osposobljenost i osposobljavanje

Sve osoblje uključeno u odobrenja prema ovom Prilogu (dio-145.):

(a)

mora biti odgovarajuće osposobljeno i imati odgovarajuće znanje, iskustvo i osposobljavanje za provođenje zadataka koji su mu dodijeljeni;

(b)

mora biti osposobljeno/biti kontinuirano obučavano prema ovom Prilogu (dio-145.) gdje je to relevantno, uključujući njegovo predviđeno značenje i standard.

4.   Postupci

Nadležno tijelo utvrđuje postupke koji detaljno opisuju kako se postiže sukladnost s ovim dijelom B.

Postupci se preispituju i izmjenjuju kako bi se osigurala stalna sukladnost.

145.B.15.   Organizacije koje se nalaze u nekoliko država članica

Kada su objekti za održavanje smješteni u više od jedne države članice ispitivanje i stalni nadzor odobrenja provodi se u suradnji s nadležnim tijelima imenovanim iz država članica na čijem državnom području se nalaze drugi objekti za održavanje.

145.B.20.   Početno odobrenje

1.

Pod uvjetom da su zahtjevi iz točaka 145.A.30.(a) i (b) ispunjeni, nadležno tijelo podnositelju zahtjeva formalno pisanim putem navodi prihvaćanje osoblja, utvrđenog u točkama 145.A.30.(a) i (b).

2.

Nadležno tijelo potvrđuje da su postupci utvrđeni u priručniku organizacije za održavanje u skladu s ovim Prilogom (dio-145.) i potvrđuje da je odgovorni rukovoditelj potpisao izjavu o obvezi.

3.

Nadležno tijelo potvrđuje da je organizacija u skladu sa zahtjevima iz ovog Priloga (dio-145.).

4.

Sastanak s odgovornim rukovoditeljem saziva se najmanje jednom tijekom ispitivanja radi odobrenja kako bi se osiguralo da on/ona u cijelosti razumije značenje odobrenja i razlog za potpisivanje obveze organizacije da će poštovati postupke utvrđene u priručniku.

5.

Svi se nalazi potvrđuju organizaciji pisanim putem.

6.

Nadležno tijelo evidentira sve nalaze, postupke zaključivanja (postupke potrebne da bi se zaključio neki nalaz) i preporuke.

7.

Za početno odobrenje svi nalazi moraju biti ispravljeni prije nego što se odobrenje može izdati.

145.B.25.   Izdavanje odobrenja

1.

Nadležno tijelo formalno odobrava priručnik i izdaje podnositelju zahtjeva potvrdu o odobrenju na obrascu 3, koja uključuje odobrena ovlaštenja. Nadležno tijelo izdaje potvrdu samo ako je organizacija sukladna s ovim Prilogom (dio-145.).

2.

Nadležno tijelo naznačuje uvjete odobrenja na potvrdi o odobrenju na obrascu 3.

3.

Referentni broj je uključen na potvrdu o odobrenju na obrascu 3 na način koji utvrđuje Agencija.

145.B.30.   Nastavak odobrenja

Nastavak odobrenja mora se pratiti u skladu s važećim postupkom „početno odobrenje” prema točki 145.B.20. Pored toga:

1.

Nadležno tijelo vodi i ažurira programski ispis odobrenih organizacija za održavanje pod svojim nadzorom, datume kad se trebaju izvršiti provjere i kad su takve provjere izvršene.

2.

Svaka organizacija u potpunosti mora biti pregledana da se ustanovi je li u skladu s ovim Prilogom (dio-145.) u razdobljima ne duljim od 24 mjeseca.

3.

Sastanak s odgovornim rukovoditeljem saziva se najmanje jednom svaka 24 mjeseca kako bi se zajamčilo da on/ona i dalje bude informiran(-a) o pitanjima od značaja koja nastaju prilikom provjera.

145.B.35.   Promjene

1.

Nadležno tijelo prima obavijest od organizacije o bilo kakvim predloženim promjenama kako je navedeno u točki 145.A.85.

Nadležno tijelo u skladu je s važećim elementima iz točaka iz početnog postupka za bilo kakvu promjenu u organizaciji.

2.

Nadležno tijelo može propisati uvjete pod kojima organizacija smije poslovati tijekom takvih promjena ako ne odluči da odobrenje treba privremeno oduzeti.

145.B.40.   Izmjene priručnika organizacije za održavanje

Za svaku izmjenu priručnika organizacije za održavanje (MOE):

1.

U slučaju izravnog odobrenja izmjena u skladu s točkom 145.A.70.(b), nadležno tijelo provjerava jesu li postupci navedeni u priručniku u skladu s Prilogom II. (dio 145.), prije formalnog obavješćivanja odobrene organizacije o odobrenju.

2.

U slučaju kad se za odobrenje izmjena u skladu s točkom 145.A.70.(c) koristi postupak neizravnog odobravanja, nadležno tijelo jamči i. da izmjene ostaju manje te ii. da ima odgovarajući nadzor nad odobrenjem izmjena, kako bi se osiguralo da one ostanu u skladu sa zahtjevima iz Priloga II. (dio 145.).

145.B.45.   Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje i ograničenje odobrenja

Nadležno tijelo:

(a)

privremeno oduzima odobrenje iz utemeljenih razloga u slučaju potencijalne prijetnje po sigurnost; ili

(b)

privremeno oduzima, trajno oduzima ili ograničava odobrenje prema točki 145.B.50.

145.B.50.   Nalazi

(a)

Kada se tijekom provjera ili na drugi način pronađu dokazi koji ukazuju na nepoštovanje zahtjeva iz ovog Priloga (dio-145.), nadležno tijelo poduzima sljedeće korake:

1.

Za nalaze 1. stupnja nadležno tijelo odmah poduzima korake kako bi se u cijelosti ili djelomično trajno oduzelo, ograničilo ili privremeno oduzelo, ovisno o opsegu nalaza 1. stupnja, odobrenje organizacije za održavanje, sve dok ta organizacija ne poduzme uspješni korektivni postupak.

2.

Za nalaze 2. stupnja, razdoblje za korektivni postupak odobren od nadležnog tijela mora biti onaj koji odgovara naravi nalaza, ali u svakom slučaju u početku ne smije biti duže od tri mjeseca. U izvjesnim okolnostima i ovisno o naravi nalaza nadležno tijelo to razdoblje od tri mjeseca može produljiti uz uvjet zadovoljavajućeg plana za korektivni postupak koji je dogovoren s nadležnim tijelom.

(b)

Nadležno tijelo poduzima korake kako bi u cijelosti ili djelomično privremeno oduzelo odobrenje u slučaju nepoštovanja vremenskog roka koji je odobrilo nadležno tijelo.

145.B.55.   Čuvanje evidencije

1.

Nadležno tijelo uspostavlja sustav za vođenje evidencije uz minimalne kriterije za čuvanje koji omogućuje odgovarajuću sljedivost postupka izdavanja, nastavka, izmjene, privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja svake pojedinačne organizacije.

2.

Evidencija najmanje uključuje:

(a)

zahtjev za odobrenje organizacije, uključujući nastavak istog;

(b)

program nadležnog tijela za stalni nadzor uključujući svu evidenciju o provjerama;

(c)

potvrdu o odobrenju za organizaciju uključujući sve izmjene iste;

(d)

presliku programa provjere u kojoj su navedeni datumi kad provjere treba izvršiti i kad su iste provedene;

(e)

preslike sve formalne korespondencije uključujući obrazac 4 ili istovrijedan obrazac;

(f)

podatke o svim postupcima izuzeća i prisilnog provođenja;

(g)

sve druge obrasce za izvještavanje nadležnog tijela o provjeri;

(h)

priručnike organizacije za održavanje.

3.

Minimalno razdoblje čuvanja gore navedene evidencije je četiri godine.

4.

Nadležno tijelo može koristiti ili papir ili računalni sustav ili bilo koju kombinaciju jednog i drugog podložno odgovarajućem nadzoru.

145.B.60.   Izuzeća

Nadležno tijelo bilježi i čuva sva izuzeća odobrena u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 216/2008.

Dodatak I.

POTVRDA O OVLAŠTENOM VRAĆANJU U UPORABU – EASA OBRAZAC 1

Primjenjuju se odredbe iz Dodatka II. Prilogu I. (dio-M).

Dodatak II.

KLASE ODOBRENJA I SUSTAV OVLAŠTENJA UNUTAR ODOBRENJA ORGANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE IZ PRILOGA I. (DIO M) PODODJELJKA F I PRILOGA II. (DIO 145.)

Primjenjuju se odredbe iz Dodatka IV. Prilogu I. (dio-M).

Dodatak III.

ODOBRENJE ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE IZ PRILOGA II. (DIO 145.)

Image

Image

Dodatak IV.

UVJETI ZA KORIŠTENJE OSOBLJA KOJE NIJE STRUČNO OSPOSOBLJENO U SKLADU S PRILOGOM III. (DIO 66.) IZ TOČAKA 145.A.30(J)1 I 2

1.   Smatra se da ovlašteno osoblje u skladu sa sljedećim uvjetima ispunjava zahtjeve točke 145.A.30(j)(1) i (2):

(a)

Osoba mora imati dozvolu ili ovlaštenje ovlaštenog osoblja izdano na temelju nacionalnih propisa koji su u potpunom skladu s Prilogom 1. ICAO-a.

(b)

Opseg posla osobe ne smije biti veći od opsega posla određenog u nacionalnoj dozvoli ili ovlaštenju ovlaštenog osoblja, koja god ima veća ograničenja.

(c)

Osoba mora dokazati da je on/ona završila osposobljavanje o ljudskim čimbenicima i zrakoplovnim propisima iz modula 9. i 10. Dodatka I. Priloga III. (dio 66.).

(d)

Osoba mora dokazati da ima pet godina iskustva na održavanju za ovlašteno osoblje koje obavlja linijsko održavanje i 8 godina iskustva za ovlašteno osoblje koje obavlja bazno održavanje. Međutim, one osobe čije ovlaštene zadaće nisu veće od onih za ovlašteno osoblje kategorije A iz dijela 66., trebaju dokazati samo 3 godine iskustva na održavanju.

(e)

Ovlašteno osoblje koje obavlja linijsko održavanje i osoblje za podršku na baznom održavanju dokazuje da je završilo osposobljavanje za tip i položilo ispit za razinu kategorije B1, B2 ili B3, prema potrebi, iz Dodatka III. Priloga III. (dio 66.) za svaki tip zrakoplova u opsegu posla navedenim u točki (b). One osobe čiji opseg posla ne prelazi onaj ovlaštenog osoblja kategorije A može završiti osposobljavanje za zadaću umjesto cjelokupnog osposobljavanja za tip.

(f)

Ovlašteno osoblje za bazno održavanje mora dokazati da je završilo osposobljavanje za tip i položilo ispit za razinu kategorije C iz Dodatka III. Priloga III. (dio 66.) za svaki tip zrakoplova u opsegu posla iz točke (b), osim za prvi tip zrakoplova, pa osposobljavanje i ispit moraju biti za razinu kategorije B1, B2 ili B3 iz Dodatka III.

2.   Zaštićena prava

(a)

Osoblje koje ima ovlasti prije stupanja na snagu odgovarajućih zahtjeva iz Priloga III. (dio 66.) može nastaviti provoditi iste bez potrebe poštovanja točaka 1(c) do 1(f).

(b)

Međutim, nakon tog datuma, bilo koje ovlašteno osoblje koje je spremno proširiti opseg svojeg ovlaštenja tako da uključuje dodatne ovlasti mora ispuniti zahtjeve točke 1.

(c)

Neovisno o gornjoj točki 2(b), u slučaju dodatnog osposobljavanja za tip, ne traži se poštovanje točaka 1(c) i 1(d).


PRILOG III.

(Dio-66.)

SADRŽAJ

66.1.

Nadležno tijelo

ODJELJAK A —

TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODODJELJAK A —

DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

66.A.1

Područje primjene

66.A.3

Kategorije dozvole

66.A.5

Grupe zrakoplova

66.A.10

Zahtjev

66.A.15

Zahtijevana dob

66.A.20

Ovlasti

66.A.25

Zahtjevi vezani uz osnovno znanje

66.A.30

Zahtjevi vezani uz osnovno iskustvo

66.A.40

Kontinuirana valjanost dozvole za održavanje zrakoplova

66.A.45

Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za tip/grupu zrakoplova

66.A.50

Ograničenja

66.A.55

Dokaz o kvalificiranosti

66.A.70

Odredbe o konverziji

ODJELJAK B —

POSTUPCI ZA NADLEŽNA TIJELA

PODODJELJAK A —

OPĆENITO

66.B.1

Područje primjene

66.B.10

Nadležno tijelo

66.B.20

Vođenje dokumentacije

66.B.25

Međusobna razmjena informacija

66.B.30

Izuzeća

PODODJELJAK B —

IZDAVANJE DOZVOLE ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

66.B.100

Postupak za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova od strane nadležnog tijela

66.B.105

Postupak za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova putem odobrene organizacije za održavanje na temelju dijela 145.

66.B.110

Postupak za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova uključivanjem dodatne osnovne kategorije ili potkategorije

66.B.115

Postupak za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova kako bi se uključila tip/grupa zrakoplova ili uklonila ograničenja

66.B.120

Postupak za produženje valjanosti dozvole za održavanje zrakoplova

66.B.125

Postupak konverzije dozvole uključujući ovlaštenja za grupu

66.B.130

Postupak za izravno odobrenje osposobljavanja za tip zrakoplova

PODODJELJAK C —

ISPITI

66.B.200

Ispiti koje provodi nadležno tijelo

PODODJELJAK D —

KONVERZIJA KVALIFIKACIJA OVLAŠTENOG OSOBLJA

66.B.300

Općenito

66.B.305

Izvještaj o konverziji za nacionalne kvalifikacije

66.B.310

Izvještaj o konverziji za ovlaštenja odobrene organizacije za održavanje

PODODJELJAK E —

PRIZNAVANJEISPITA

66.B.400

Općenito

66.B.405

Izvještaj o priznavanju ispita

66.B.410

Valjanost izvještaja o priznavanju ispita

PODODJELJAK F –

KONTINUIRANI NADZOR

66.B.500

Trajno oduzimanje, privremeno oduzimanje ili ograničenje dozvole za održavanje zrakoplova

DODACI

Dodatak I. —

Zahtjevi vezani uz osnovno znanje

Dodatak II. —

Standard ispita osnovnog znanja

Dodatak III. —

Osposobljavanje za tip, standard ispita. Osposobljavanje na radnom mjestu.

Dodatak IV. —

Zahtjevi u vezi iskustva za proširenje dozvole za održavanje zrakoplova

Dodatak V. —

EASA obrazac 19 – Obrazac za zahtjev

Dodatak VI. —

EASA obrazac 26 — Dozvola za održavanje zrakoplova iz Priloga III. (dio 66.)

66.1.   Nadležno tijelo

(a)

U svrhu ovog Priloga (dio 66.), nadležno tijelo je:

1.

tijelo koje je odredila država članica kojem prvom osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za održavanje zrakoplova; ili

2.

tijelo koje je odredila druga država članica, u slučaju da je različito, ovisno o dogovoru s tijelom iz točke 1. U tom slučaju, dozvola iz točke 1. se stavlja izvan snage, a sva dokumentacija iz točke 66.B.20 se prenosi i nova dozvola se izdaje na temelju te dokumentacije.

(b)

Agencija je odgovorna za utvrđivanje:

1.

liste tipova zrakoplova; i

2.

koje su kombinacije konstrukcije zrakoplova/motora uključene u pojedino ovlaštenje za tip zrakoplova.

ODJELJAK A

TEHNIČKI ZAHTJEVI

PODODJELJAK A

DOZVOLA ZA ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

66.A.1   Područje primjene

Ovaj odjeljak određuje dozvolu za održavanje zrakoplova i uspostavlja zahtjeve za podnošenje zahtjeva, izdavanje i kontinuiranu valjanost dozvole.

66.A.3   Kategorije dozvola

(a)

Dozvola za održavanje zrakoplova uključuje sljedeće kategorije:

Kategorija A

Kategorija B1

Kategorija B2

Kategorija B3

Kategorija C

(b)

Kategorije A i B1 su podijeljene u potkategorije ovisno o kombinaciji aviona, helikoptera, turbinskih i klipnih motora. Te potkategorije su:

A1 i B1.1 Avioni s turbinskim motorom

A2 i B1.2 Avioni s klipnim motorom

A3 i B1.3 Helikopteri s turbinskim motorom

A4 i B1.4 Helikopteri klipnim motorom

(c)

Kategorija B3 se primjenjuje na avione s klipnim motorom, bez regulacije tlaka kabine, s MTOM od 2 000 kg i manje.

66.A.5   Grupe zrakoplova

U svrhu upisa ovlaštenja u dozvolu za održavanje zrakoplova, zrakoplovi se razvrstavaju u sljedeće grupe:

1.

Grupa 1: složeni zrakoplovi na motorni pogon kao i helikopteri s više motora, avioni s certificiranom najvećom dozvoljenom visinom leta iznad nivoa leta FL290, zrakoplovi opremljeni sa sustavima za upravljanje zrakoplovom pomoću računala, i drugi zrakoplovi, za koje se zahtijeva ovlaštenje za tip, ako tako odredi Agencija.

2.

Grupa 2: zrakoplovi osim onih iz grupe 1., koji pripadaju u sljedeće podgrupe:

podgrupa 2a: avioni s jednim turbinskim motorom

podgrupa 2b: helikopteri s jednim turbinskim motorom

podgrupa 2c: helikopteri s jednim klipnim motorom.

3.

Grupa 3.: avioni s klipnim motorom, osim onih iz grupe 1.

66.A.10   Zahtjev

(a)

Zahtjev za dozvolu za održavanje zrakoplova ili izmjenu takve dozvole podnosi se na EASA obrascu 19. (vidjeti Dodatak V.) na način koji određuje nadležno tijelo kojemu se podnosi.

(b)

Zahtjev za izmjenu dozvole za održavanje zrakoplova podnosi se nadležnom tijelu države članice koja je izdala dozvolu za održavanje zrakoplova.

(c)

Pored dokumenata koje zahtijevaju točke 66.A.10(a), 66.A.10(b) i 66.B.105, prema potrebi, podnositelj zahtjeva za dodatnu osnovnu kategoriju ili potkategoriju dozvole za održavanje zrakoplova podnosi svoju izvornu dozvolu za održavanje zrakoplova nadležnom tijelu zajedno s EASA obrascem 19.

(d)

Kada podnositelj zahtijeva izmjenu osnovnih kategorija putem postupka iz točke 66.B.100 u državi članici koja nije država članica koja je izdala dozvolu, zahtjev se šalje nadležnom tijelu iz točke 66.1.

(e)

Kada podnositelj zahtijeva izmjenu osnovnih kategorija putem postupka iz točke 66.B.105 u državi članici koja nije država članica koja je izdala dozvolu, organizacija za održavanje koja je odobrena u skladu s Prilogom II. (dio 145.) treba poslati dozvolu za održavanje zrakoplova zajedno s EASA obrascem 19. nadležnom tijelu iz točke 66.1. na ovjeru i potpis izmijenjene ili ponovno izdane dozvole, prema potrebi.

(f)

Svaki zahtjev mora biti popraćen dokumentacijom koja dokazuje udovoljavanje primjenjivim zahtjevima u vezi s teorijskim znanjem, praktičnim osposobljavanjem i iskustvom u vrijeme podnošenja zahtjeva.

66.A.15   Zahtijevana dob

Podnositelj zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova mora imati najmanje 18 godina.

66.A.20   Ovlasti

(a)

Primjenjuju se sljedeće ovlasti:

1.

Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije A dopušta imatelju iste da izdaje potvrde o vraćanju u uporabu nakon manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog otklanjanja kvarova unutar ograničenja zadataka zasebno odobrenih u ovlaštenju za izdavanje potvrde iz točke 145.A.35 Priloga II. (dio 145.). Ovlasti za izdavanje potvrde moraju biti ograničene na radove koje je imatelj dozvole osobno izvršio u organizaciji za održavanje koja je izdala ovlaštenje za izdavanje potvrde.

2.

Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B1 dopušta imatelju iste da izdaje potvrde o vraćanju u uporabu nakon održavanja i da djeluje kao B1 osoblje za podršku pri:

održavanju konstrukcije zrakoplova, pogonske grupe i mehaničkih i električnih sustava,

radu na sustavima avionike, koja zahtijeva samo jednostavne provjere za dokazivanje svoje uporabljivosti, a koji ne zahtijevaju otkrivanje kvarova (troubleshooting).

Kategorija B1 uključuje odgovarajuću potkategoriju A.

3.

Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B2 dozvoljava imatelju:

i.

izdavanje potvrda za vraćanje u uporabu nakon održavanja i da radi kao B2 osoblje za podršku pri:

održavanju avionike i električnih sustava; te

obavljanju zadaća na sustavima avionike i električnim sustavima u sklopu motornih i mehaničkih sustava, koji zahtijevaju samo jednostavne provjere za dokazivanje svoje uporabljivosti; te

ii.

izdavanje potvrda o vraćanju u uporabu nakon manjeg planiranog linijskog održavanja i jednostavnog otklanjanja kvarova unutar ograničenja poslova zasebno odobrenih u ovlaštenju za izdavanje potvrda iz točke 145.A.35 Priloga II. (dio 145.). Ova ovlast za izdavanje potvrde mora biti ograničena na rad koji je imatelj dozvole sam obavio u organizaciji za održavanje koja je izdala odobrenje za izdavanje potvrde i mora biti ograničena na ovlaštenja već upisana u B2 dozvolu.

Kategorija B2 ne uključuje niti jednu potkategoriju A.

4.

Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije B3 dopušta imatelju iste da izdaje potvrde o vraćanju u uporabu nakon održavanja i da djeluje kao B3 osoblje za podršku pri::

održavanju konstrukcije zrakoplova, pogonske grupe i mehaničkih i električnih sustava,

radu na sustavima avionike, koji zahtijevaju samo jednostavne provjere za dokazivanje svoje uporabljivosti, a koji ne zahtijevaju otkrivanje kvarova (troubleshooting).

5.

Dozvola za održavanje zrakoplova kategorije C dopušta imatelju iste da izdaje potvrdu o vraćanju u uporabu nakon provedenog baznog održavanja na zrakoplovu. Ovlasti se primjenjuju na zrakoplov u cijelosti.

(b)

Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova ne smije koristiti svoje ovlasti osim:

1.

u skladu s primjenjivim zahtjevima iz Priloga I. (dio M) ili Priloga II. (dio 145.); i

2.

ako je u prethodnom dvogodišnjem razdoblju on/ona imao 6 mjeseci iskustva na održavanju u skladu s ovlastima danim u dozvoli za održavanje zrakoplova ili, ispunjava odredbe za izdavanje odgovarajućih ovlasti; i

3.

odgovarajuće je osposobljen za potvrđivanje održavanja na odgovarajućem zrakoplovu; i

4.

sposoban je čitati, pisati i komunicirati na razumljivoj razini na jeziku (jezicima) na kojem (kojima) je napisana tehnička dokumentacija i postupci potrebni za podržavanje izdavanja potvrde o vraćanju u uporabu.

66.A.25   Zahtjevi u vezi osnovnog znanja

(a)

Podnositelj zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova, ili dodavanje kategorije ili potkategorije takvoj dozvoli, dokazuje ispitom razinu znanja iz odgovarajućih predmetnih modula u skladu s Dodatkom I. Priloga III. (dio 66.). Ispit provodi organizacija za osposobljavanje odobrena na odgovarajući način u skladu s Prilogom IV. (dio 147.) ili nadležno tijelo.

(b)

Tečajevi osposobljavanja i ispiti moraju biti položeni unutar 10 godina prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova ili dodavanje kategorije ili potkategorije takvoj dozvoli za održavanje zrakoplova. Ako to nije slučaj, priznavanje ispita može se ostvariti u skladu s točkom (c).

(c)

Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za potpuno ili djelomično priznavanje ispita u odnosu na zahtjeve u vezi osnovnog znanja za:

1.

ispite osnovnog znanja koji ne ispunjavaju zahtjeve opisane u točki (b) gore; te

2.

sve druge tehničke kvalifikacije koje nadležno tijelo smatra jednakovrijednima prema standardu znanja iz Priloga III. (dio 66.)

Priznanja ispita dodjeljuju se u skladu s pododjeljkom E odjeljka B ovog Priloga (dio 66.).

(d)

Priznanja ispita prestaju vrijediti 10 godina nakon što ih je nadležno tijelo dodijelilo podnositelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva može podnijeti zahtjev za nova priznanja nakon isteka ovog razdoblja.

66.A.30   Zahtjevi u vezi osnovnog iskustva

(a)

Podnositelj zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova mora imati stečeno:

1.

za kategoriju A, potkategorije B1.2 i B1.4 i kategoriju B3:

i.

3 godine praktičnog iskustva iz održavanja na zrakoplovu koji obavlja letove, ako podnositelj zahtjeva nema nikakvo prethodno odgovarajuće tehničko osposobljavanje; ili

ii.

2 godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se obavljaju letovi i završeno osposobljavanje koje nadležno tijelo smatra odgovarajućim kao kvalificiran radnik, u tehničkoj struci; ili

iii.

1 godinu praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se obavljaju letovi i završeni tečaj osnovnog osposobljavanja odobren u skladu s Prilogom IV. (dio 147.)

2.

za kategoriju B2 i potkategorije B1.1 i B1.3:

i.

5 godina praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se obavljaju letovi, ako podnositelj zahtjeva nema nikakvo prethodno odgovarajuće tehničko osposobljavanje; ili

ii.

3 godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se obavljaju letovi i završeno osposobljavanje koje nadležno tijelo smatra odgovarajućim kao kvalificirani radnik, u tehničkoj struci; ili

iii.

2 godine praktičnog iskustva iz održavanja zrakoplova kojim se obavljaju letovi i završeni tečaj osnovnog osposobljavanja odobren u skladu s Prilogom IV. (dio 147.);

3.

za kategoriju C u pogledu velikih zrakoplova:

i.

3 godine iskustva provođenja ovlasti kategorija B1.1, B1.3 ili B2 na velikim zrakoplovima ili kao osoblje za podršku u skladu s točkom 145.A.35, ili, kombinacija oboje; ili

ii.

5 godina iskustva provođenja ovlasti kategorija B1.2 ili B 1.4 na velikim zrakoplovima ili kao osoblje za podršku u skladu s točkom 145.A.35, ili kombinacija oboje;

4.

za kategoriju C u pogledu zrakoplova, koji nisu veliki zrakoplovi: 3 godine iskustva provođenja ovlasti kategorije B1 ili B2 na zrakoplovima koji nisu veliki ili kao osoblje za podršku u skladu s točkom 145.A.35(a), ili kombinacija oboje;

5.

za kategoriju C stečenu akademskim putem: podnositelj zahtjeva koji imati akademsku titulu iz tehničke discipline, od sveučilišta ili druge visokoškolske ustanove koju priznaje nadležno tijelo, 3 godine radnog iskustva u okruženju održavanja civilnih zrakoplova na reprezentativnom odabiru zadataka koje su izravno povezane s održavanjem zrakoplova, što uključuje 6 mjeseci nadgledanja zadataka baznog održavanja.

(b)

Podnositelj zahtjeva za dopunu dozvole za održavanje zrakoplova mora imati minimalno zahtijevano iskustvo iz održavanja civilnih zrakoplova odgovarajuće za dodatnu kategoriju ili potkategoriju dozvole za koju je predan zahtjev kako je određeno u Dodatku IV. Priloga (dio 66.).

(c)

Iskustvo mora biti praktično i uključivati reprezentativni presjek zadataka održavanja na zrakoplovu.

(d)

Za sve podnositelje zahtjeva, najmanje jedna godina zahtijevanog iskustva mora biti nedavno iskustvo održavanja na zrakoplovu kategorije/potkategorije za koju se traži početna dozvola za održavanje zrakoplova. Za dodatne kategorije/potkategorije postojećoj dozvoli za održavanje zrakoplova, zahtijevano dodatno nedavno iskustvo iz održavanja može biti manje od jedne godine, ali mora biti najmanje tri mjeseca. Zahtijevano iskustvo mora ovisiti o razlici između kategorije/potkategorije dozvole koju osoba ima i koju je zatražila. Takvo dodatno iskustvo mora biti tipično za novu kategoriju/potkategoriju dozvole koja se traži.

(e)

Neovisno o točki (a), iskustvo na održavanju zrakoplova stečeno izvan okruženja održavanja civilnih zrakoplova prihvatljivo je kada je takvo održavanje jednakovrijedno onom koje zahtijeva ovaj Prilog (dio 66.) kako je odredilo nadležno tijelo. Međutim, tražit će se dodatno iskustvo održavanja civilnih zrakoplova kako bi se osiguralo razumijevanje okruženja održavanja civilnih zrakoplova.

(f)

Iskustvo mora biti stečeno unutar 10 godina prije podnošenja zahtjeva za dozvolu za održavanje zrakoplova ili dodavanje kategorije ili potkategorije takvoj dozvoli.

66.A.40   Kontinuirana valjanost dozvole za održavanje zrakoplova

(a)

Dozvola za održavanje zrakoplova postaje nevažeća 5 godina nakon njenog zadnjeg izdavanja ili izmjene, osim ako imatelj nije podnio svoju dozvolu za održavanje zrakoplova nadležnom tijelu koje ju je izdalo, kako bi se potvrdilo da su podaci sadržani u dozvoli isti kao oni koje nadležno tijelo ima u evidenciji, u skladu s točkom 66.B.120.

(b)

Imatelj dozvole za održavanje zrakoplova popunjava odgovarajuće dijelove EASA obrasca 19. (vidjeti Dodatak V.) i dostavlja ga zajedno sa svojom preslikom dozvole nadležnom tijelu koje je izdalo izvornu dozvolu za održavanje zrakoplova, osim ako imatelj dozvole radi u organizaciji za održavanje odobrenoj u skladu s Prilogom II. (dio 145.) koja ima postupak u svom priručniku, po kojem takva organizacija može podnijeti potrebnu dokumentaciju u ime imatelja dozvole za održavanje zrakoplova.

(c)

Sve ovlasti za izdavanje potvrda koje se temelje na dozvoli za održavanje zrakoplova postaju nevažeće čim dozvola za održavanje zrakoplova postane nevažeća.

(d)

Dozvola za održavanje zrakoplova je važeća i. samo kad je izda i/ili izmijeni nadležno tijelo i ii. kada je imatelj potpisao dokument.

66.A.45   Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za tip/grupu zrakoplova

(a)

Kako bi bio provodio ovlasti izdavanja potvrda za određeni tip zrakoplova, imatelj dozvole za održavanje zrakoplova mora u svojoj dozvoli imati upisano odgovarajuće ovlaštenje za zrakoplov.

Za kategoriju B1, B2 ili C odgovarajuća ovlaštenja za zrakoplov su sljedeća:

1.

za zrakoplove grupe 1., odgovarajuće ovlaštenje za tip zrakoplova;

2.

za zrakoplove grupe 2., odgovarajuće ovlaštenje za tip zrakoplova, ovlaštenje za podgrupu proizvođača ili ovlaštenje za cijelu podgrupu;

3.

za zrakoplove grupe 3., odgovarajuće ovlaštenje za tip zrakoplova ili ovlaštenje za cijelu grupu.

Za kategoriju B3, odgovarajuće ovlaštenje „klipni avioni, bez regulacije tlaka kabine s MTOM od 2 000 kg i manje”.

Za kategoriju A ne zahtijeva se ovlaštenje u skladu sa zahtjevima iz točke 145.A.35 Priloga II. (dio 145).

(b)

Dopuna dozvole upisom ovlaštenja za tip zrakoplova zahtijeva zadovoljavajući završetak osposobljavanja za tip zrakoplova u odgovarajućoj kategoriji B1, B2 ili C.

(c)

Pored zahtjeva iz točke (b), dopunom dozvole upisom ovlaštenja za prvi tip zrakoplova unutar postojeće kategorije/potkategorije zahtijeva se zadovoljavajući završetak odgovarajućeg osposobljavanja na radnom mjestu, kako je opisano u Dodatku III. Priloga III. (dio 66.).

(d)

Osim kako je opisano u točkama (b) i (c), za zrakoplove grupe 2.i 3., ovlaštenja za tip također se mogu dodijeliti nakon:

zadovoljavajućeg završetka ispita za tip zrakoplova u odgovarajućoj kategoriji B1, B2 ili C kako je opisano u Dodatku III. ovog Priloga (dio 66.), te

za kategorije B1 i B2, dokaz o praktičnom iskustvu na tipu zrakoplova. U tom slučaju, praktično iskustvo uključuje presjek zadataka na održavanju koji odgovaraju kategoriji iz dozvole.

Za kategoriju C ovlaštenja za osobu koja je kvalificirana tako što ima akademsku titulu, kako je navedeno u točki 66.A.30(a)(5), prvi odgovarajući ispit za tip zrakoplova mora biti na razini B1 ili B2 kategorije.

(e)

Za zrakoplove grupe 2.:

1.

dopuna dozvole upisom ovlaštenja za proizvođačevu podgrupu za imatelje dozvole kategorije B1 i C zahtijeva ispunjavanje zahtjeva za ovlaštenje za tip od najmanje dva tipa zrakoplova istog proizvođača, koji su reprezentativni za primjenjivu podgrupu proizvođača;

2.

dopuna dozvole upisom ovlaštenja za cijelu podgrupu za imatelje dozvole kategorije B1 i C, zahtijeva ispunjavanje zahtjeva za ovlaštenje za tip od najmanje tri tipa zrakoplova različitih proizvođača, koji su reprezentativni za primjenjivu podgrupu;

3.

dopuna dozvole upisom ovlaštenja za proizvođačevu podgrupu i punu podgrupu za imatelje dozvole kategorije B2 zahtijeva dokaz o praktičnom iskustvu koje uključuje reprezentativni pregled aktivnosti na održavanju zrakoplova koji odgovaraju kategoriji iz dozvole i primjenljivoj podgrupi zrakoplova.

(f)

Za zrakoplove grupe 3.:

1.

dopuna dozvole upisom ovlaštenja za cijelu grupu za imatelje dozvole kategorija B1, B2 i C zahtijeva dokaz o praktičnom iskustvu koje uključuje reprezentativni pregled aktivnosti na održavanju zrakoplova koji odgovaraju kategoriji iz dozvole i grupi 3;

2.

za kategoriju B1, osim ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaz o odgovarajućem iskustvu, ovlaštenja za zrakoplove grupe 3. bit će pod sljedećim ograničenjima upisana u dozvolu:

avioni s regulacijom tlaka kabine,

avioni metalne konstrukcije,

avioni kompozitne konstrukcije,

avioni drvene konstrukcije,

avioni s konstrukcijom od metalnih cijevi, presvučeni tkaninom.

(g)

Za dozvolu B3:

1.

dopuna dozvole upisom ovlaštenja za „klipne avione, bez regulacije tlaka kabine, s MTOM od 2 000 kg i manje” zahtijeva dokaz o praktičnom iskustvu koje uključuje reprezentativni pregled aktivnosti na održavanju zrakoplova koji odgovaraju kategoriji iz dozvole;

2.

osim ako podnositelj zahtjeva ne dostavi dokaz o odgovarajućem iskustvu, ovlaštenja iz točke 1. bit će podležna sljedećim ograničenjima upisanim u dozvolu:

avioni drvene konstrukcije,

avioni s konstrukcijom od metalnih cijevi, presvučeni tkaninom,

avioni metalne konstrukcije,

avioni kompozitne konstrukcije.

66.A.50   Ograničenja

(a)

Ograničenja upisana u dozvolu za održavanje zrakoplova su iznimke od ovlasti za izdavanja potvrda i odnose se na zrakoplov u cijelosti.

(b)

Ograničenja iz točke 66.A.45 uklanjanju se nakon:

1.

dokazivanja odgovarajućeg iskustva; ili

<