ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 320

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
6. studenoga 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

 

2014/762/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 16. listopada 2014. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu i o stavljanju izvan snage odluka Komisije 2004/277/EZ, Euratom i 2007/606/EZ, Euratom (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7489)  ( 1 )

1

 

 

2014/763/EU

 

*

Odluka Komisije оd 24. listopada 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7735)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

ODLUKE

6.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 320/1


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 16. listopada 2014.

o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu i o stavljanju izvan snage odluka Komisije 2004/277/EZ, Euratom i 2007/606/EZ, Euratom

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7489)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/762/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

(1)

Opći je cilj Mehanizma Unije za civilnu zaštitu („Mehanizam Unije”) jačanje suradnje između Unije i država članica i olakšavanje koordinacije u području civilne zaštite kako bi se poboljšala učinkovitost sustavâ za prevenciju prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem te za pripremu i odgovor na te katastrofe.

(2)

Budući da se katastrofe mogu dogoditi bilo kada, Koordinacijski centar za odgovor na hitne situacije (ERCC), osnovan na temelju članka 7. Odluke br. 1313/2013/EU trebao bi u svakom trenutku osigurati usku suradnju s kontaktnim točkama država članica.

(3)

Bitan element Mehanizma Unije je Zajednički komunikacijski i informacijski sustav za hitne situacije (CECIS), s obzirom da bi se njime trebali jamčiti vjerodostojnost, potpunost i povjerljivost informacija koje se razmjenjuju među državama članicama u rutinskim uvjetima te hitnim situacijama. Imajući na umu posebnosti odgovora na slučajeve onečišćenja mora, trebalo bi stvoriti zasebnu inačicu CECIS-a kojom bi se omogućio pristup tajništvima regionalnih konferencija o moru i trećim zemljama koje dijele regionalno podmorje s Unijom.

(4)

Radi osiguravanja operativne učinkovitosti trebalo bi odrediti minimalne zahtjeve za module, druge kapacitete za odgovor i stručnjake utvrđene u skladu s člankom 9. stavkom 1. Odluke br. 1313/2013/EU te za njihove operativne zahtjeve, funkcioniranje i interoperabilnost, kako je predviđeno člankom 9. stavkom 2. Odluke br. 1313/2013/EU. Moduli bi se posebice trebali odlikovati značajkama interoperabilnosti i samodostatnog funkcioniranja tijekom određenog vremena, a mora postojati i mogućnost njihova brzog raspoređivanja. Kako bi se poboljšala interoperabilnost modula, potrebno je provesti određene mjere na razini Unije i država članica.

(5)

Trebalo bi utvrditi ciljeve Europskog kapaciteta za odgovor na hitne situacije (EERC) te ih redovito preispitivati kako bi u okviru Mehanizma Unije dovoljan broj svih potrebnih tipova modula, drugih kapaciteta za odgovor i stručnjaka bio raspoloživ za raspoređivanje. Trebalo bi utvrditi zahtjeve u pogledu kvalitete i interoperabilnosti te ih redovito preispitivati kako bi se osigurala jedinstvena minimalna razina kvalitete i interoperabilnosti svih kapaciteta koji sudjeluju u EERC-u.

(6)

Trebalo bi utvrditi postupak certificiranja i registracije, uključujući elemente samoprocjene, kako bi se potvrdilo da se kapacitetima dobrovoljnog fonda ispunjuju potrebni zahtjevi i da ograničeno sufinanciranje „troškova prilagodbe” sredstvima Unije povoljno utječe na kapacitete. Tim bi se postupkom certificiranja i registracije osim toga trebala osigurati primjerena geografska uravnoteženost kapaciteta u skladu s lokacijom rizika te razmatrati sudjelovanje svih zainteresiranih država članica.

(7)

Utvrđivanjem mogućih nedostataka kapaciteta za odgovor EERC-a Komisiji i državama članicama trebalo bi se omogućiti da zajedno ustanove područja unutar ili izvan dobrovoljnog fonda u kojima nisu raspoloživi odgovarajući kapaciteti. Države članice koje te nedostatke razmatraju pojedinačno ili preko konzorcija trebale bi profitirati od ograničenog sufinanciranja sredstvima Unije, pod uvjetom da je ono isplativo i potvrđeno u okviru procjena rizika.

(8)

Kako bi se razvilo funkcioniranje EERC-a, ograničenim iznosima sufinanciranja sredstvima Unije preko okvirnih ugovora, okvirnih sporazuma o partnerstvu i sličnih dogovora trebao bi se poduprijeti pristup država članica dodatnim kapacitetima kako bi uklonile privremene nedostatke u izvanrednim katastrofama, tj. katastrofama čiji obilježja i opseg nadmašuju ono što se razumno može očekivati i za što se razumno može pripremiti. Te kapacitete trebalo bi uključiti u dobrovoljni fond za raspoređivanje u okviru Mehanizma Unije.

(9)

Program osposobljavanja u okviru Mehanizma Unije i dalje predstavlja bitan element pripravnosti osoblja koje djeluje u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama, a raspoređuje se u okviru Mehanizma Unije. U skladu s opsegom utvrđenim u članku 13. stavku 1. Odluke br. 1313/2013/EU tim bi se programom trebale obuhvatiti faze prevencije, pripravnosti i odgovora.

(10)

Program vježbi u okviru Mehanizma unije i dalje bi trebao imati presudnu ulogu u praktičnoj pripravnosti na raspoređivanje, što obuhvaća Mehanizam Unije i dijeljenje iskustava stečenih u okviru aktivnosti civilne zaštite provedenih u sklopu Mehanizma Unije. Programom vježbi trebalo bi upravljati na temelju strateškog okvira u kojem se utvrđuju ciljevi i uloge vježbi u okviru Mehanizma Unije te na temelju posebnih prioriteta uvrštenih u godišnje programe rada.

(11)

Trebalo bi uspostaviti sustavan, usmjeren i usklađen pristup prikupljanju, analizi, širenju i provedbi stečenih iskustava kojim bi se pokrio cjelokupni ciklus upravljanja katastrofama.

(12)

U okviru Mehanizma Unije važni su jasni operativni postupci za odgovor na katastrofu u okviru Mehanizma kako bi se osigurala učinkovita pomoć u slučaju katastrofa, uključujući operativne postupke za relevantne međunarodne organizacije utvrđene u skladu s člankom 16. stavkom 1. Odluke br. 1313/2013/EU.

(13)

Kako bi se Mehanizam Unije provodio na najučinkovitiji i najdjelotvorniji način, svi zahtjevi za pomoć i ponude pomoći trebali bi biti što je moguće detaljniji i obuhvaćati sve potrebne informacije.

(14)

Kako bi se osigurala učinkovita koordinacija pomoći, ERCC bi svoju procjenu hitnih potreba i svoje preporuke u pogledu raspoređivanja kapaciteta iz dobrovoljnog fonda trebao podijeliti sa svim državama članicama i za svaki zahtjev za pomoć izraditi odgovarajuće planove raspoređivanja. Odabir kapaciteta iz dobrovoljnog fonda trebao bi se temeljiti na specifičnim i objektivnim kriterijima, čiji bi se prioritet trebao procijeniti na temelju trenutačnih operativnih potreba.

(15)

Kako bi prema potrebi skratile vrijeme za odgovor u okviru Mehanizma Unije, države članice bi trebale poduzeti potrebne pripremne aktivnosti za raspoređivanje svojih kapaciteta evidentiranih u dobrovoljnoj pričuvi.

(16)

Dostupnost stručnjaka za tehniku, procjenu i koordinaciju, uključujući voditelje timova, predstavlja važan element Mehanizma Unije. Trebalo bi odrediti zadaće i funkcije stručnjaka te postupak njihova raspoređivanja.

(17)

U članku 23. Odluke br 1313/2013/EU utvrđuju se posebne odredbe o pružanju potpore u obliku prijevoza u slučaju katastrofe kako bi se osigurao brz i učinkoviti odgovor u slučaju katastrofe s pomoću Mehanizma Unije. Potrebno je odrediti pravila i postupke u pogledu zahtjeva država članica za financijsku potporu Unije za prijevoz pomoći u pogođenu zemlju i obrađivanje tih zahtjeva u Komisiji.

(18)

Radi transparentnosti, usklađenosti i učinkovitosti potrebno je odrediti podatke koji se navode u zahtjevima za potporu u obliku prijevoza i za povezane odgovore država članica i Komisije.

(19)

Ako se može pružiti financijska pomoć Unije u skladu s Odlukom br. 1313/2013/EU, države članice trebale bi moći birati između zahtjeva za bespovratna sredstava ili za prijevoznu uslugu.

(20)

Trebalo bi staviti izvan snage Odluke Komisije 2004/277/EZ, Euratom (2) i 2007/606/EZ, Euratom (3).

(21)

Mjere predviđene ovom odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za civilnu zaštitu,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju detaljna pravila o provedbi Odluke br. 1313/2013/EU, u pogledu:

(a)

interakcije Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije (ERCC) s kontaktnim točkama država članica;

(b)

komponenti Zajedničkog informacijskog i komunikacijskog sustava za hitne situacije (CECIS) te organizacije dijeljenja informacija preko CECIS-a;

(c)

utvrđivanja modula, drugih kapaciteta za odgovor i stručnjaka te operativnih zahtjeva u pogledu funkcioniranja i interoperabilnosti modula, uključujući njihove zadaće, kapacitete, glavne komponente, samodostatnost i raspoređivanje;

(d)

ciljeva kapaciteta, zahtjeva u pogledu kvalitete i interoperabilnosti te postupka certifikacije i registracije nužnog za funkcioniranje EERC-a, uključujući financijske aranžmane;

(e)

utvrđivanja i uklanjanja nedostataka EERC-a;

(f)

organizacije programa osposobljavanja, okvira vježbi i programa stečenih iskustava;

(g)

operativnih postupaka za odgovor na katastrofe unutar i izvan Unije, uključujući utvrđivanje relevantnih međunarodnih organizacija;

(h)

postupaka za raspoređivanje timova stručnjaka;

(i)

organizacije potpore u prijevozu pomoći.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„tražitelj pomoći” znači država članica ili treća zemlja koja je pogođena katastrofom ili je u neposrednoj opasnosti od katastrofe ili očekuje da će biti u neposrednoj opasnosti od katastrofe te Ujedinjeni narodi i njegove agencije i druge relevantne međunarodne organizacije izričito navedene u Prilogu VII.;

2.

„pomoć u okviru civilne zaštite” znači timovi, stručnjaci ili moduli namijenjeni civilnoj zaštiti, uključujući materijale za pomoć i zalihe potrebne za ublažavanje neposrednih posljedica katastrofa;

3.

„kapaciteti za ublažavanje” znači kapaciteti za odgovor na katastrofu, čija se raspoloživost i brzi pristup tim kapacitetima sufinanciraju na temelju članka 21. stavka 2. točke (d) Odluke br. 1313/2013/EU;

4.

„interventni tim” znači ljudski i materijalni resursi, uključujući module, koje uspostavlja jedna ili više država članica za intervencije u području civilne zaštite;

5.

„tim za tehničku pomoć i potporu” znači ljudski i materijalni resursi koje uspostavlja jedna ili više država članica radi ispunjenja zadaća potpore iz Priloga II.

POGLAVLJE 2.

KOORDINACIJSKI CENTAR ZA ODGOVOR NA HITNE SITUACIJE (ERCC)

Članak 3.

Interakcija ERCC-a s kontaktnim točkama država članica

1.   Svaka država članica određuje nacionalnu kontaktnu točku za ERCC koja je raspoloživa 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Određivanje se vrši s pomoću predloška „Country card” utvrđenog u Prilogu I.

2.   ERCC održava tijesnu suradnju s kontaktnim točkama država članica radi izvršavanja redovitih dužnosti i operacija odgovora predviđenih ovom Odlukom i Odlukom br. 1313/2013/EU.

POGLAVLJE 3.

ZAJEDNIČKI KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV U IZVANREDNIM SITUACIJAMA (CECIS)

Članak 4.

Razine CECIS-a

CECIS obuhvaća sljedeće tri komponente:

(a)

razinu mreže, kojom se povezuju nadležna tijela i kontaktne točke u državama članicama s ERCC-om;

(b)

razinu primjene koja se sastoji od baza podataka i drugih informacijskih sustava potrebnih za funkcioniranje Mehanizma Unije, posebno onih potrebnih za:

i.

priopćavanje obavijesti;

ii.

osiguravanje komunikacije i razmjene informacija između ERCC-a, nadležnih tijela i kontaktnih točaka;

iii.

širenje iskustava stečenih u intervencijama;

(c)

sigurnosnu razinu koja se sastoji od niza sustava, pravila i postupaka za osiguravanje vjerodostojnosti, potpunosti i povjerljivosti podataka koji se pohranjuju i razmjenjuju preko CECIS-a.

Članak 5.

Sigurnost podataka

1.   CECIS omogućuje sigurno rukovanje dokumentima, bazama podataka i informacijskim sustavima preko mreže Sigurne transeuropske usluge za telematiku među upravama (sTESTA) ili slične mreže.

2.   Dokumenti i informacije klasificirani kao „EU CONFIDENTIAL” ili više šalju se u skladu s posebnim dogovorima između izvora od kojeg podaci potječu i jednog ili više primatelja kako je utvrđeno u Odluci Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom (4).

Članak 6.

Podaci i njihovo ažuriranje

1.   Države članice Komisiji dostavljaju potrebne podatke s pomoću predloška „Country card” utvrđenoga u Prilogu I.

2.   Države članice dostavljaju podatke o kontaktnim točkama i, prema potrebi, o drugim službama koje se bave prirodnim, tehnološkim, radiološkim ili ekološkim nesrećama, uključujući nenamjerno onečišćenje mora.

3.   Države članice odmah obavješćuju Komisiju o svim promjenama podataka iz stavaka 1. i 2.

4.   Baza podataka CECIS obuhvaća označeni dio koji sadržava informacije o registraciji i raspoloživosti kapaciteta za odgovor u EERC-u. Komisija osigurava stalan pristup nacionalnim kontaktnim točkama za civilnu zaštitu.

5.   Države članice osiguravaju stalnu ažuriranost označenog dijela u bazi podataka CECIS u svakom trenutku, i to u pogledu statusa raspoloživosti i svih potrebnih činjeničnih podataka o bitnim obilježjima svih kapaciteta za odgovor registriranih u EERC-u.

6.   Države članice prema potrebi mogu drugim relevantnim nacionalnim tijelima odobriti pristup CECIS-u samo za čitanje podataka.

Članak 7.

Korisnička skupina CECIS

Korisnička skupina sastavljena od predstavnika koje imenuju države članice pomaže Komisiji u vrednovanju, ispitivanju i daljnjem razvoju CECIS-a.

Članak 8.

Implementacija i daljnji razvoj

1.   Komisija upravlja CECIS-em i nastavlja ga razvijati, vodeći računa o potrebama i zahtjevima država članica.

2.   Države članice na svom državnom području implementiraju prikladno okruženje informacijske tehnologije za CECIS u skladu s preuzetim obvezama, koristeći predložak „Country card” utvrđen u Prilogu I.

Članak 9.

CECIS za onečišćenje mora

1.   Komisija osigurava raspoloživost posebne aplikacije CECIS dostupne državama članicama i Europskoj agenciji za pomorsku sigurnost preko interneta u slučaju onečišćenja mora kako bi se razmotrile posebnosti odgovora na hitne situacije u moru.

2.   Aplikacija je preko interneta otvorena i trećim zemljama koje dijele regionalno podmorje s Unijom. Pristup se može ad hoc odobriti i tajništvima odgovarajućih regionalnih konferencija o moru.

POGLAVLJE 4.

MODULI, TIMOVI ZA TEHNIČKU POMOĆ I POTPORU, DRUGI KAPACITETI ZA ODGOVOR I STRUČNJACI

Članak 10.

Registracija modula, timova za tehničku pomoć i potporu, drugih kapaciteta za odgovor i stručnjaka

1.   Države članice registriraju svoje module, timove za tehničku pomoć i potporu, druge kapacitete za odgovor i stručnjake utvrđene u skladu s člankom 9. stavkom 6. Odluke br. 1313/2013/EU u bazi podataka CECIS.

2.   Moduli, timovi za tehničku pomoć i potporu, drugi kapaciteti za odgovor i stručnjaci koji su se prethodno obvezali EERC-u registriraju se u označenom dijelu baze podataka CECIS.

3.   Podaci iz stavaka 1. i 2. ažuriraju se prema potrebi.

Članak 11.

Sastav modula, timova za tehničku pomoć i potporu, drugih kapaciteta za odgovor i stručnjaka

1.   Moduli te timovi za tehničku pomoć i potporu mogu biti sastavljeni od resursa koje osiguravaju jedna ili više država članica.

2.   Ako je modul ili tim za tehničku pomoć i potporu sastavljen od više komponenti, raspoređivanje tog modula ili tima za tehničku pomoć i potporu u intervenciji može biti ograničeno komponentama potrebnima za tu intervenciju.

Članak 12.

Samodostatnost modula

1.   Sljedeći elementi samodostatnosti primjenjuju se na svaki modul kako je opisano u Prilogu II.:

(a)

prikladno sklonište za vremenske prilike koje prevladavaju;

(b)

proizvodnja struje i rasvjeta kojima se pokriva potrošnja baze za operacije i opreme potrebne za izvršenje misije;

(c)

prostori za sanitarije i higijenu namijenjeni osoblju modula;

(d)

raspoloživost hrane i vode za osoblje modula;

(e)

zdravstveno ili pomoćno zdravstveno osoblje, objekti i zalihe za osoblje modula;

(f)

skladište opreme i održavanje opreme modula;

(g)

oprema za komunikaciju s relevantnim partnerima, posebno onima zaduženima za koordinaciju na terenu;

(h)

lokalni prijevoz;

(i)

logistika, oprema i osoblje koji omogućuju uspostavljanje baze za operacije i početak misije odmah po dolasku na teren.

2.   Država članica koja nudi pomoć svakim od sljedećih elemenata jamči usklađenost sa zahtjevima u pogledu samodostatnosti:

(a)

uključivanje u modul potrebnog osoblja, opreme i potrepština;

(b)

provedba potrebnih aktivnosti na lokaciji operacija;

(c)

provedba potrebnih pripremnih aktivnosti radi kombiniranja interventnih timova koji nisu samodostatni s timom za tehničku pomoć i potporu kako bi se prije registracije dotičnog modula u skladu s člankom 10. stavkom 1. ispunili zahtjevi iz članka 13.

3.   Razdoblje u kojem samodostatnost mora biti zajamčena na početku misije ne smije biti kraće od jedne od navedenih mogućnosti:

(a)

96 sati;

(b)

razdoblja utvrđenih u Prilogu II.

Članak 13.

Zahtjevi u pogledu modula i timova za tehničku pomoć i potporu

1.   Moduli ispunjuju opće zahtjeve utvrđene u Prilogu II.

2.   Timovi za tehničku pomoći i potporu ispunjuju opće zahtjeve utvrđene u Prilogu II.

3.   Opći zahtjevi utvrđeni u Prilog II. povremeno se preispituju.

4.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale sljedeće uvjete:

(a)

sposobnost suradnje modula s drugim modulima;

(b)

sposobnost suradnje timova za tehničku pomoć i potporu s drugim timovima za tehničku pomoć i potporu i s bitnim dionicima na terenu;

(c)

sposobnost zajedničkog djelovanja komponenti pojedinog modula kao jedan modul;

(d)

sposobnost zajedničkog djelovanja komponenti tima za tehničku pomoć i potporu kao jedan tim za tehničku pomoć i potporu;

(e)

sposobnost suradnje modula i timova za tehničku pomoć i potporu prilikom raspoređivanja izvan Unije s međunarodnim kapacitetima za odgovor na katastrofe koji pružaju potporu pogođenoj zemlji;

(f)

voditelji timova, zamjenici voditelja timova i časnici za vezu modula i timova za tehničku pomoć i potporu pohađaju odgovarajuće tečajeve osposobljavanja i vježbe koje organizira Komisija, kako je utvrđeno u člancima 26.–32.

POGLAVLJE 5.

RAZVOJ EUROPSKOG KAPACITETA ZA ODGOVOR NA HITNE SITUACIJE (EERC) U OBLIKU DOBROVOLJNOG FONDA

Članak 14.

Ciljevi u pogledu kapaciteta

1.   Ciljevi u pogledu kapaciteta EERC-a opisani su u Prilogu III.

2.   Komisija u suradnji s državama članicama barem svake druge godine procjenjuje primjerenost ciljeva u pogledu kapaciteta i po potrebi ih revidira na temelju rizika utvrđenih u okviru nacionalnih procjena rizika ili drugih odgovarajućih nacionalnih ili međunarodnih izvora informacija.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju bitne informacije o rizicima potrebne za procjenu ciljeva u pogledu kapaciteta.

Članak 15.

Zahtjevi u pogledu kvalitete i interoperabilnosti

1.   Zahtjevi u pogledu kvalitete i interoperabilnosti izričito navedeni u Prilogu IV. primjenjuju se na module, timove za tehničku pomoć i potporu, druge kapacitete za odgovor i stručnjake u EERC-u.

2.   Komisija u suradnji s državama članica barem svake druge godine procjenjuje prikladnost zahtjeva u pogledu kvalitete i interoperabilnosti i prema potrebi ih revidira. Zahtjevi u pogledu kvalitete temelje se na priznatim međunarodnim standardima, ako takvi standardi već postoje.

Članak 16.

Postupak certifikacije i registracije

1.   Postupak certifikacije i registracije opisan u stavcima od 2. do 8. primjenjuje se na module, timove za tehničku pomoć i potporu, druge kapacitete za odgovor i stručnjake u EERC-u.

2.   Certifikacija i registracija podliježu ispunjenju zahtjeva u pogledu kvalitete određenih u Prilogu IV., osim kapaciteta za ublažavanje na koje se primjenjuje članak 25. stavak 3.

3.   Države članice koje nude određeni modul, tim za tehničku pomoć i potporu, drugi kapacitet za odgovor ili stručnjaka za uključivanje u EERC dostavljaju podatkovne elemente utvrđene u Prilogu V.

4.   Komisija procjenjuje može li se modul, tim za tehničku pomoć i potporu, drugi kapacitet za odgovor ili predmetni stručnjak uzeti u obzir za uključivanje u EERC i svoje zaključke bez odgode priopćuje odgovarajućoj državi članici. Komisija u okviru te procjene posebno razmatra ispunjenje zahtjeva u pogledu kvalitete, ciljeva u pogledu kapaciteta, potpunost dostavljenih podataka, zemljopisnu blizinu i sudjelovanje svih država članica te druge bitne faktore koje unaprijed određuje i koji se primjenjuju na sve usporedive module, timove za tehničku pomoć i potporu, druge kapacitete za odgovor ili stručnjake.

5.   Ako smatra da se moduli, timovi za tehničku pomoć i potporu, drugi kapacitet za odgovor ili stručnjak mogu uključiti u EERC, Komisija na temelju dostavljenih podataka i svih dodatnih informacija koje je zatražila od odgovarajućih tijela države članice započinje postupak njihove certifikacije. U slučajevima kada na temelju raspoloživih informacija smatra da su ispunjeni zahtjevi u pogledu kvalitete i interoperabilnosti, Komisija može registrirati modul, tim za tehničku pomoć i potporu, drugi kapacitet za odgovor ili stručnjaka u dobrovoljnom fondu.

6.   Komisija pismenim putem priopćuje odgovarajućem tijelu države članice svoju procjenu potrebnih osposobljavanja, vježbi i/ili radionica i drugih bitnih uvjeta za certifikaciju i registraciju.

7.   Ako su ispunjeni svi uvjeti, Komisija objavljuje da su modul, tim za tehničku pomoć i potporu, drugi kapacitet za odgovor ili stručnjak certificirani za EERC i to priopćuje državi članici.

8.   Ako se resurs podnosi na ponovnu registraciju u EERC-u, certificiranje modula, tima za tehničku pomoć i potporu, drugog kapaciteta za odgovor ili stručnjaka trebalo bi ponovno procijeniti najkasnije nakon tri godine.

9.   Komisija u suradnji s državama članicama barem svake druge godine procjenjuje prikladnost postupka certifikacije i registracije i po potrebi ga revidira.

Članak 17.

Financijski aranžmani za troškove prilagodbe

1.   Države članice mogu podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva za financiranje troškova prilagodbe pojedinačno po modulu, timu za tehničku pomoć i potporu ili drugom kapacitetu za odgovor, a da Komisija ne objavljuje poziv na podnošenje prijedloga. Troškovi prilagodbe obuhvaćaju troškovne elemente izričito navedene u članku 21. stavku 2. točki (c) Odluke br. 1313/2013/EU.

2.   Kako bi obrazložile taj zahtjev, države članice Komisiji podnose provedbene planove za troškove prilagodbe, koji obuhvaćaju procijenjene troškove i vremenski raspored.

3.   Komisija procjenjuje i, ako su ispunjeni odgovarajući zahtjevi, odobrava provedbene planove iz stavka 2., uz izričito navođenje troškova koji su prihvatljivi kao troškovi prilagodbe.

4.   Nakon ocjenjivanja zahtjeva Komisija donosi odluku o dodjeli sredstava.

5.   Države članice Komisiju izvješćuju o pojedinostima troškova nastalih u okviru troškova prilagodbe.

POGLAVLJE 6.

UKLANJANJE NEDOSTATAKA KAPACITETA ZA ODGOVOR

Članak 18.

Praćenje napretka u ostvarenju ciljeva u pogledu kapaciteta

Komisija u suradnji s državama članicama neprekidno prati napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu kapaciteta, vodeći računa o kapacitetima utvrđenima na temelju članka 20., i redovito obavješćuje države članice o svojoj ocjeni postignutog napretka. Komisija onoliko detaljno koliko je potrebno obavješćuje države članice o svim preostalim nedostacima kapaciteta za odgovor.

Članak 19.

Postupak utvrđivanja nedostataka kapaciteta za odgovor

1.   U okviru praćenja napretka u ostvarenju ciljeva u pogledu kapaciteta, Komisija u suradnji s državama članica ocjenjuje razliku između kapaciteta država članica koji su registrirani u EERC-u i ciljeva u pogledu kapaciteta određenih u Prilogu III.

2.   U skladu s člankom 16. Komisija i države članice smatraju da su se samo oni kapaciteti obvezali EERC-u koji su registrirani kao kapaciteti koje su države članice stavile na raspolaganje EERC-u.

Članak 20.

Postupak utvrđivanja kapaciteta za odgovor izvan EERC-a

1.   Ako Komisija zajedno s državama članicama utvrdi potencijalno znatne nedostatke kapaciteta za odgovor u skladu s člankom 19. ove Odluke, ona u suradnji s državama članicama ispituje jesu li potrebni kapaciteti raspoloživi izvan EERC-a, u skladu s člankom 12. stavkom 2. Odluke br. 1313/2013/EU.

2.   Komisija smatra samo sljedeće kapacitete raspoloživima izvan EERC-a:

(a)

kapacitete registrirane u CECIS-u;

(b)

kapacitete za ublažavanje; ili

(c)

kapacitete koji nisu obuhvaćeni točkama (a) i (b), ali mogu biti brzo stavljeni na raspolaganje državama članicama u zatraženim količinama, na zatraženoj lokaciji, u zatraženom vremenskom roku i unutar zatraženog razdoblja.

3.   Radi procjene kapaciteta iz stavka 2. točke (c) Komisija podnosi zahtjev nacionalnim kontaktnim točkama u kojem određuje pojedinosti procjene potencijalno znatnih nedostataka kapaciteta za odgovor i poziva države članice da dostave informacije o svim kapacitetima raspoloživima izvan EERC-a kako je navedeno u stavku 2. točki (c).

4.   Komisija u zahtjevu navodi rok za odgovor do 60 kalendarskih dana, pri čemu točan rok ovisi o očekivanoj složenosti procjene kapaciteta iz stavka 2. koju izvršavaju države članice.

5.   Države članice u utvrđenom roku pismenim putem obavješćuju Komisiju o pojedinostima svih kapaciteta iz stavka 2.

6.   Ako država članica ne odgovori pismenim putem unutar izričito navedenog roka, Komisija za potrebe te procjene pretpostavlja da u toj državi nema raspoloživih kapaciteta iz stavka 2.

7.   Na temelju informacija zaprimljenih od država članica i uzimajući u obzir samo kapacitete iz stavka 2. Komisija procjenjuje uklanjaju li se tim kapacitetima nedostaci utvrđeni u skladu s člankom 19. ove Odluke. Komisija smatra da su nedostaci kapaciteta uklonjeni samo ako je broj kapaciteta unutar EERC-a i kapaciteta iz stavka 2. zajedno jednak ciljevima u pogledu kapaciteta određenima u Prilogu III. ili te ciljeve premašuje.

Članak 21.

Postupak uklanjanja nedostataka kapaciteta za odgovor

1.   Ako je Komisija zajedno s državama članicama ustanovila potencijalno znatne nedostatke kapaciteta u skladu s člankom 19., koji se ne mogu ukloniti u skladu s člankom 20., ona o tome obavješćuje države članice pismenim putem, detaljno opisujući što smatra strateškim nedostacima kapaciteta za odgovor.

2.   U skladu s člankom 12. stavkom 3. Odluke br. 1313/2013/EU Komisija pismenim putem poziva države članice na uklanjanje strateških nedostataka kapaciteta za odgovor.

3.   Države članice priopćuju Komisiji namjeravaju li pojedinačno ili u suradnji s drugim državama članicama te kada i na koji način ukloniti strateške nedostatke kapaciteta za odgovor.

Članak 22.

Potpora Komisije uklanjanju strateških nedostataka kapaciteta za odgovor

1.   Ako je za uklanjanje strateških nedostataka kapaciteta za odgovor potrebno financiranje sredstvima Unije u skladu s člankom 12. stavkom 3. i člankom 21. stavkom 1. točkom (j) Odluke br. 1313/2013/EU, Komisija objavljuje poziv na podnošenje prijedloga.

2.   Prilikom odgovora na poziv za podnošenje prijedloga, države članice djeluju u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (j) podtočkama iii. i iv. Odluke br. 1313/2013/EU.

3.   Države članice među ostalim navode postotak zatraženog sufinanciranja sredstvima Unije.

Članak 23.

Prihvatljivi troškovi potpore uklanjanju nedostataka kapaciteta za odgovor

1.   Prihvatljivi su svi troškovi opreme, usluga ili ljudskih resursa potrebni za početno uspostavljanje kapaciteta za odgovor.

2.   Tekući troškovi održavanja ili drugi tekući troškovi nisu prihvatljivi.

POGLAVLJE 7.

UKLANJANJE PRIVREMENIH NEDOSTATAKA U IZVANREDNIM KATASTROFAMA

Članak 24.

Financijski aranžmani

1.   Komisija u godišnjem programu rada određuje tražene vrste i broj kapaciteta za ublažavanje u općenitom smislu, uzimajući u obzir mogućnost određenih izvanrednih vrsta katastrofa u državama članicama te izvanredan intenzitet ili druge čimbenike koji katastrofu čine izvanrednom kao što je podudaranje s drugom katastrofom ili potencijal za privremene nedostatke u takvim scenarijima.

2.   Komisija redovito pokreće potrebne financijske postupke radi pokrivanja troškova definiranih u članku 21. stavku 2. točki (d) Odluke br. 1313/2013/EU kako bi osigurala brz pristup kapacitetima za ublažavanje utvrđenima u godišnjem programu rada.

3.   Kapacitetima za ublažavanje koje sufinancira Komisija nadopunjuju se, a ne zamjenjuju postojeći kapaciteti za odgovor kojima raspolažu države članice u okviru nacionalne pripravnosti.

Članak 25.

Uvjeti za financijski doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije ovisi o prihvaćanju uvjeta navedenih u stavcima od 2. do 9. od strane država članica koje sudjeluju u financijskim postupcima predviđenima u članku 24. stavku 2. Komisija u financijskim postupcima može izričito navesti dodatne uvjete.

2.   Države članice stavljaju na raspolaganje kapacitete za ublažavanje u okviru dobrovoljnog fonda.

3.   Kapaciteti za ublažavanje ispunjuju potrebne zahtjeve u pogledu kvalitete i certificiranja opisane u financijskim postupcima koji su predviđeni u članku 24. stavku 2.

4.   Kapaciteti za ublažavanje registriraju se u dobrovoljnom fondu tijekom cjelokupnog razdoblja određenog u odgovarajućim okvirnim ugovorima, okvirnim sporazumima o partnerstvu ili sličnim dogovorima. Svi uvjeti i ograničenja koje nameće država članica/države članice koja(-e) registrira(ju) kapacitete dostatno su opravdani operativnim zahtjevima.

5.   Kapaciteti za ublažavanje nisu prihvatljivi za financijsku pomoć iz članka 17.

6.   Komisija preko CECIS-a odmah obavješćuje države članice o kapacitetima za ublažavanje registriranima u dobrovoljnom fondu.

7.   U skladu s člankom 11. Odluke br. 1313/2013/EU kapaciteti za ublažavanje registrirani u dobrovoljnom fondu raspoloživi su za raspoređivanje u okviru Mehanizma Unije pod istim uvjetima kao i drugi kapaciteti registrirani u dobrovoljnom fondu.

8.   Nakon zahtjeva za pomoć podnesenog preko ERCC-a, prilikom raspoređivanja kapaciteta za ublažavanje registriranih u dobrovoljnom fondu provode se svi operativni postupci za odgovor na katastrofe koji su u glavnim crtama prikazani u poglavlju 11.

9.   Kapaciteti za ublažavanje registrirani u dobrovoljnom fondu raspoloživi su za korištenje unutar zemlje u državama članicama koje su sufinancirale raspoloživost kapaciteta. Prije korištenja unutar zemlje te se države članice savjetuju s ERCC-om kako bi potvrdile da:

i.

istodobno ne postoji izvanredna katastrofa ili opasnost od izvanredne katastrofe zbog koje bi bilo potrebno podnijeti zahtjev za raspoređivanje kapaciteta za ublažavanje;

ii.

se korištenjem unutar zemlje nepotrebno ne ometa brz pristup drugih država članica u slučaju novih izvanrednih katastrofa.

POGLAVLJE 8.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

Članak 26.

Program osposobljavanja

1.   Uspostavlja se program osposobljavanja koji obuhvaća sprečavanje katastrofa, pripravnost na katastrofe i odgovor na njih. Program obuhvaća opće i posebne tečajeve, vježbe i sustav razmjene stručnjakâ. Program je namijenjen ciljnim skupinama određenima u članku 27.

2.   Komisija je odgovorna za koordinaciju i organizaciju te utvrđivanje sadržaja i rasporeda programa osposobljavanja.

Članak 27.

Sudionici

1.   Ciljne skupine programa osposobljavanja su:

(a)

osoblje država članica zaduženo za civilnu zaštitu i upravljanje katastrofama, posebno voditelji timova, njihovi zamjenici i časnici za vezu, stručnjaci država članica kako su određeni u članku 41., uključujući stručnjake za prevenciju i pripravnost i ključno osoblje nacionalnih kontaktnih točaka;

(b)

osoblje institucija i agencija Unije;

(c)

odabrani stručnjaci iz zemalja u okviru Europske politike susjedstva, zemlje kandidatkinje i potencijalni kandidati.

2.   Sudjelovanje u tečajevima osposobljavanja otvoreno je i odabranim stručnjacima:

(a)

Ujedinjenih naroda i njegovih agencija;

(b)

međunarodnih organizacija izričito navedenih u Prilogu VII.;

(c)

trećim zemljama i prema potrebi drugim bitnim dionicima.

3.   Države članice i Komisija određuju svoje polaznike za svako pojedino osposobljavanje.

Članak 28.

Tečajevi osposobljavanja

1.   Program se sastoji od niza tečajeva na početnoj razini, operativnoj razini i upravljačkoj razini.

2.   Komisija u suradnji s državama članicama određuje niz tečajeva, sadržaj, kurikulume i raspored tečaja, uključujući zahtjeve u pogledu pristupa.

3.   Komisija osigurava da su instruktori upoznati s bitnim novostima u pogledu Mehanizma Unije.

Članak 29.

Razmjena stručnjaka

Sustav razmjene stručnjaka među državama članicama ili s Komisijom stručnjacima omogućuje:

(a)

stjecanje i dijeljenje iskustva;

(b)

upoznavanje s raznim tehnikama i operativnim postupcima koji se primjenjuju;

(c)

proučavanje pristupa drugih hitnih službi i institucija koje sudjeluju u razmjeni.

Članak 30.

Dodatne aktivnosti osposobljavanja

Prema potrebi i u skladu s godišnjim programom rada pružaju se dodatne mogućnosti osposobljavanja kako bi se zadovoljile utvrđene potrebe za glatkom i učinkovitom provedbom aktivnosti civilne zaštite i upravljanja katastrofama.

Članak 31.

Sustav ocjenjivanja

Komisija omogućava usklađenost razine osposobljavanja i njegovog sadržaja. U tu svrhu Komisija uspostavlja prikladan sustav ocjenjivanja organiziranih aktivnosti osposobljavanja.

POGLAVLJE 9.

OKVIR VJEŽBI

Članak 32.

Program vježbi, strateški okvir i prioriteti

1.   Komisija uspostavlja program vježbi u području civilne zaštite i upravlja njime.

2.   Program vježbi u području civilne zaštite temelji se na strateškom okviru kojim se određuju ciljevi i uloge vježbi u okviru Mehanizma Unije.

3.   Program vježbi posebno je namijenjen:

(a)

poboljšanju kapaciteta država članica za odgovor, posebno u pogledu timova i drugih resursa osiguranih u sklopu interventne pomoći u okviru Mehanizma Unije;

(b)

poboljšanju i provjeri postupaka te uspostavi zajedničkog pristupa koordinaciji interventne pomoći u okviru Mehanizma Unije i smanjenju vremena za odgovor u velikim katastrofama;

(c)

olakšavanju suradnje između službi civilne zaštite država članica i Komisije;

(d)

utvrđivanju i dijeljenju stečenih iskustava;

(e)

ispitivanju provedbe stečenih iskustava.

4.   Opći prioriteti programa vježbi u kratkim se crtama prikazuju u opsežnom dugoročnom planu, koji obuhvaća elemente bitnih scenarija katastrofa i odgovarajućih sposobnosti.

5.   Komisija:

(a)

u suradnji s državama članicama razvija strateški okvir i opsežni dugoročni plan, vodeći računa o programu stečenih iskustava i drugim bitnim informacijama;

(b)

određuje ciljeve vježbi i njihovu ulogu u odnosu na druge komponente Mehanizma Unije; i

(c)

jedanput godišnje u programu rada iznosi prijedlog prioriteta za posebne vježbe u skladu s opsežnim dugoročnim planom.

POGLAVLJE 10.

PROGRAM STEČENIH ISKUSTAVA

Članak 33.

Praćenje, analiza i ocjenjivanje

1.   Komisija i države članice razmjenjuju podatke, informacije i procjene potrebne za praćenje, analizu i ocjenjivanje svih bitnih aktivnosti u području civilne zaštite koje se provode u okviru Mehanizma Unije.

2.   Komisija uspostavlja bazu podataka kojom se može koristiti zajedno s državama članicama za prikupljanje i dijeljenje podataka, širenje utvrđenih iskustava i zadržavanje pregleda nad statusom njihove provedbe, te upravlja tom bazom podataka.

3.   Komisija olakšava utvrđivanje iskustava s relevantnim dionicima, među ostalim organizacijom sastanaka s njima.

Članak 34.

Promicanje provedbe

1.   Komisija osigurava da iskustva koja je utvrdila zajedno s državama članicama i relevantnim dionicima utječu na postupak donošenja odluka radi daljnjeg razvoja Mehanizma Unije.

2.   Utvrđenim se iskustvima posebno treba pridonijeti određivanju:

(a)

prioriteta programa osposobljavanja, uključujući prema potrebi sadržaj i kurikulume tečajeva za osposobljavanje i program vježbi;

(b)

prioritete godišnjih poziva na podnošenje prijedloga za projekte u području prevencije i pripravnosti; i

(c)

prioritete aktivnosti planiranja iz članka 10. Odluke br. 1313/2013/EU.

3.   Komisija redovito izvješćuje o programu stečenih iskustava, navodeći pritom bitna utvrđena iskustva, predviđene korektivne mjere, nadležnosti i vremenske okvire te status provedbe iskustava.

4.   Države članice povremeno izvješćuju o napretku postignutom u provedbi utvrđenih iskustava koja su pod njihovom nacionalnom nadležnošću.

POGLAVLJE 11.

OPERATIVNI POSTUPCI ZA ODGOVOR NA KATASTROFE

Članak 35.

Zahtjevi za pomoć i odgovor

1.   Ako se u Uniji dogodi katastrofa ili postoji neposredna opasnost od katastrofe, Komisija po zaprimanju zahtjeva za pomoć preko CECIS-a prema potrebi i bez odlaganja provodi mjere predviđene člankom 15. stavkom 3. Odluke br. 1313/2013/EU.

2.   Ako se katastrofa dogodi izvan Unije ili postoji neposredna opasnost od katastrofe izvan Unije, zbog čega bi mogla biti potrebna pomoć u okviru civilne zaštite, Komisija može obavijestiti treću zemlju o mogućnostima podnošenja zahtjeva u okviru Mehanizma Unije.

3.   Država članica ili treća zemlja pogođena katastrofom ili u neposrednoj opasnosti od katastrofe, koja želi zatražiti pomoć preko Mehanizma Unije, preko nadležnih nacionalnih tijela ERCC-u podnosi zahtjev u pisanom obliku za pomoć u okviru civilne zaštite. Ako Ujedinjeni narodi i njegove agencije ili bilo koja međunarodna organizacija izričito navedena u Prilogu VII. želi zatražiti pomoć preko Mehanizma Unije, oni podnose ERCC-u zahtjev u pisanom obliku za pomoć u okviru civilne zaštite.

4.   Tražitelj pomoći ERCC-u dostavlja sve bitne informacije o situaciji, u prvom redu o posebnim potrebama, zatraženoj pomoći i lokaciji.

5.   Tražitelj pomoći obavješćuje ERCC o vremenskom okviru, točki ulaska i lokaciji za koju se traži pomoć te o operativnoj kontaktnoj točki na terenu koja upravlja katastrofom.

6.   ERCC u mjeri u kojoj je to moguće za svaki zahtjev za pomoć priprema posebne planove raspoređivanja. Oni obuhvaćaju preporuke za pružanje pomoći, uključujući pozive na raspoređivanje modula, timova za tehničku pomoć i potporu, drugih kapaciteta za odgovor i stručnjaka registriranih u EERC-u, te procjenu mogućih hitnih potreba. Struktura posebnih planova raspoređivanja odgovara strukturi i nacrtu navedenima u Prilogu VI. i temelji se na općim, unaprijed izrađenim planovima iz članka 15. stavka 3. točke (c) i članka 16. stavka 3. točke (b) Odluke br. 1313/2013/EU, koji obuhvaćaju najvažnije vrste rizika od katastrofa te u kojima se vodi računa o scenarijima rizika koje su države članice utvrdile u okviru procjene rizika. Posebni planovi raspoređivanja dostavljaju se svim državama članicama.

7.   U postupku odabira kapaciteta EERC-a razmatraju se sljedeći kriteriji, čiji prioritet ovisi o posebnostima zahtjeva za pomoć:

(a)

raspoloživost;

(b)

prikladnost;

(c)

lokacija/blizina;

(d)

procijenjeno vrijeme i troškovi prijevoza;

(e)

prethodno iskustvo;

(f)

prethodno korištenje resursa;

(g)

drugi bitni kriteriji poput poznavanja jezika, kulturološka povezanost.

8.   Osim ako je drukčije dogovoreno među državama članicama ERCC ne poziva države članice na raspoređivanje posebnih kapaciteta iz EERC-a u područja oružanog sukoba, prijetnje od takvog sukoba ili u ona u kojima postoje drugi uvjeti rizični za sigurnost timova.

9.   Države članice kojima je upućen poziv na raspoređivanje kapaciteta iz EERC-a u skladu s člankom 11. stavkom 7. Odluke br. 1313/2013/EU ERCC-u priopćuju svoju konačnu odluku o raspoređivanju. ERCC određuje rok do kojega države članice načelno dostavljaju odgovor. Taj se rok temelji na prirodi katastrofe i u svakom slučaju nije kraći od dva sata.

10.   Tražitelj pomoći obavješćuje ERCC o ponudama za pružanje pomoći koje je prihvatio.

11.   Ako je pomoć potrebna za rješavanje hitne potrebe, a pomoć nije ili nije u dostatnoj mjeri raspoloživa u EERC-u, Komisija preko CECIS-a odmah obavješćuje sve nacionalne kontaktne točke o financijskoj potpori Unije raspoloživoj za prijevoz, u skladu s člankom 23. stavkom 3. točkom (b) Odluke br. 1313/2013/EU.

12.   Kad je riječ o zahtjevima za interventne timove i sredstva, ERCC obavješćuje države članice o odabiru tražitelja pomoći. Države članice koje pružaju pomoć redovito obavješćuju ERCC o raspoređivanju interventnih timova i sredstava, uključujući sve kapacitete koji su dio EERC-a.

13.   U skladu s člankom 17. Odluke br. 1313/2013/EU Komisija može odabrati, imenovati i rasporediti tim stručnjaka za potporu na terenu.

Članak 36.

Misije stručnjaka

1.   Raspoređeni stručnjaci izvršavaju zadaće utvrđene u članku 8. točki (d) Odluke br. 1313/2013/EU. Oni redovito podnose izvješća tijelima države koja zahtijeva pomoć i ERCC-u.

2.   ERCC obavješćuje države članice o napretku misije stručnjaka.

3.   Tražitelj pomoći redovito obavješćuje ERCC o razvoju tekućih aktivnosti na terenu.

4.   U slučaju intervencija u trećim zemljama voditelj tima redovito obavješćuje ERCC o razvoju tekućih aktivnosti na terenu.

5.   ERCC objedinjuje sve zaprimljene informacije te ih prosljeđuje kontaktnim točkama i nadležnim tijelima država članica.

Članak 37.

Završetak operacije

1.   Ako država članica koja zahtijeva pomoć ili bilo koja država članica koja pruža pomoć smatraju da njihova pomoć više nije potrebna odnosno da se više ne može pružati, one o tome što je moguće prije obavješćuju ERCC te raspoređene stručnjake i interventne timove. Tražitelj pomoći i države članice na prikladan način organiziraju učinkoviti završetak operacije. ERCC se o tome obavješćuje.

2.   U trećim zemljama voditelj tima što je prije moguće podnosi izvješće ERCC-u ako nakon savjetovanja s tražiteljem pomoći smatra da pomoć više nije potrebna ili ako postoje prepreke učinkovitom pružanju pomoći. ERCC tu informaciju prosljeđuje delegaciji Unije u toj zemlji te relevantnim službama Komisije, Europskoj službi za vanjsko djelovanje i državama članicama. ERCC u suradnji s tražiteljem pomoći osigurava učinkovito povlačenje raspoređenih stručnjaka i interventnih timova.

Članak 38.

Izvješćivanje i utvrđena iskustva

1.   Nakon pružanja pomoći nadležna tijela tražitelja pomoći i država članica te raspoređeni stručnjaci imaju mogućnost predstaviti ERCC-u svoje zaključke o svim aspektima intervencije. ERCC sastavlja sažeto izvješće o pruženoj pomoći i bitnim utvrđenim iskustvima.

2.   Dodatno uz članke 33. i 34. ERCC zajedno s državama članica prati provedbu utvrđenih iskustava kako bi poboljšao interventnu pomoć u okviru Mehanizma Unije.

Članak 39.

Troškovi

1.   Ako nije drukčije dogovoreno, tražitelj pomoći snosi troškove pomoći koju pružaju države članice.

2.   Svaka država članica koja pruža pomoć može je ponuditi potpuno ili djelomično besplatno, posebno vodeći računa o prirodi katastrofe i opsegu štete. Država članica može se u svakom trenutku u potpunosti ili djelomično odreći povrata troškova.

3.   Osim ako je drukčije dogovoreno, tražitelj pomoći za trajanja intervencije besplatno osigurava prehranu i smještaj timovima za pomoć i besplatno obnavlja zalihe hrane i potrepština. Ipak, timovi za pomoć u početku su logistički neovisni i samodostatni unutar razumnog vremenskog razdoblja ovisno o količini iskorištenih resursa, o čemu obavješćuju Centar za praćenje i informiranje.

4.   Troškovima raspoređivanja stručnjaka i odgovarajuće logističke potpore upravlja se u skladu s člankom 22. točkom (a) Odluke br. 1313/2013/EU. Ti su troškovi prihvatljivi za financiranje sredstvima Unije.

Članak 40.

Naknada štete

1.   Države članice koje zahtijevaju pomoć uzdržavaju se od svakog podnošenja zahtjeva državama članicama za naknadu nanesene štete ako je ta šteta posljedica interventne pomoći pružene u okviru Mehanizma Unije i na temelju ove Odluke, osim ako se dokaže da je ta šteta posljedica prijevare ili teže povrede dužnosti.

2.   Ako su kao posljedicu interventne pomoći štetu pretrpjele treće osobe, države članice koje zahtijevaju pomoć i država članica koja pruža pomoć surađuju kako bi olakšale naknadu takve štete u skladu s primjenjivim zakonskim propisima i odgovarajućim okvirima.

POGLAVLJE 12.

POSTUPAK RASPOREĐIVANJA TIMOVA STRUČNJAKA

Članak 41.

Kategorije stručnjaka

Države članice stručnjake razvrstavaju u sljedeće kategorije:

(a)

tehnički stručnjaci;

(b)

stručnjaci za procjenu;

(c)

stručnjaci za koordinaciju;

(d)

voditelji timova.

Članak 42.

Zadaće i funkcije

1.   Tehnički stručnjaci sposobni su davati savjete o specifičnim, vrlo tehničkim pitanjima i uključenim rizicima te su raspoloživi za misije.

2.   Stručnjaci za procjenu sposobni su izvršiti procjenu situacije i davati savjete o prikladnim mjerama koje treba poduzeti te su raspoloživi za misije.

3.   Stručnjaci za koordinaciju mogu prema potrebi obuhvaćati zamjenike voditelja timova, osobe odgovorne za logistiku i komunikaciju te drugo osoblje. Tehnički stručnjaci i stručnjaci za procjenu na zahtjev mogu biti pripojeni koordinacijskom timu kako bi pomogli voditelju tima za cjelokupnog trajanja misije.

4.   Voditelj tima odgovoran je za vođenje tima za procjenu i koordinacijskog tima tijekom intervencije. Voditelj tima održava primjerenu vezu s tijelima pogođene zemlje, s ERCC-om, uključujući časnika za vezu ERCC-a, s drugim međunarodnim organizacijama i, u slučaju interventne pomoći u okviru Mehanizma Unije izvan država članica, s delegacijom Unije u toj zemlji.

5.   Stručnjaci raspoređeni na zadatke u području pripravnosti mogu u dogovoru s državom članicom koja ih imenuje biti raspoređeni po nalogu Komisije kako bi preuzeli funkcije izričito navedene u članku 41. i sposobni su davati savjete i izvješćivati o prikladnim mjerama pripravnosti, uključujući administrativne kapacitete, potrebe za ranim upozoravanjem, osposobljavanje, vježbe i podizanje svijesti.

6.   Stručnjaci raspoređeni na zadatke u području prevencije mogu u dogovoru s državom članicom koja ih imenuje biti raspoređeni po nalogu Komisije kako bi preuzeli funkcije izričito navedene u članku 41. i sposobni su davati savjete i izvješćivati o prikladnim preventivnim mjerama i sposobnosti upravljanja rizicima.

Članak 43.

Baza podataka o stručnjacima

1.   Komisija objedinjuje informacije o stručnjacima u bazi podataka o stručnjacima, koje su dostupne putem CECIS-a.

2.   Stručnjaci uključeni u EERC poimence se navode u bazi podataka iz stavka 1.

Članak 44.

Potrebe za osposobljavanjem

Prema potrebi stručnjaci pohađaju program obuke uspostavljen u skladu s člankom 26.

Članak 45.

Imenovanje

U slučaju zahtjeva za pomoć, države članice odgovorne su za imenovanje raspoloživih stručnjaka i za dijeljenje svojih podataka za kontakt s ERCC-om.

Članak 46.

Mobilizacija i ugovor o službi

1.   ERCC je sposoban za mobilizaciju i raspoređivanje odabranih stručnjaka u vrlo kratkom roku nakon što ih države članice imenuju za određenu misiju.

2.   Komisija sa svakim stručnjakom potpisuje ugovor o službi, koji obuhvaća sljedeće elemente:

(a)

ciljeve misije;

(b)

opis zadataka;

(c)

predviđeno trajanje misije;

(d)

podatke o lokalnoj osobi za kontakt;

(e)

uvjete osiguranja;

(f)

dnevnice za pokrivanje troškova;

(g)

posebne uvjete plaćanja;

(h)

smjernice za tehničke stručnjake, stručnjake za procjenu, koordinaciju i voditelje timova.

POGLAVLJE 13.

POTPORA U OBLIKU PRIJEVOZA

Članak 47.

Vrste potpore u obliku prijevoza

Potpora u obliku prijevoza može biti:

(a)

ujedinjavanje ili dijeljenje prijevoznih kapaciteta;

(b)

utvrđivanje i olakšavanje pristupa država članica prijevoznim resursima na komercijalnom tržištu ili onima iz drugih izvora; ili

(c)

pružanje potpore Unije državama članicama u obliku bespovratnih sredstava ili prijevoznih usluga naručenih od privatnih ili drugih subjekata.

Članak 48.

Postupak za potporu u obliku prijevoza u okviru Mehanizma Unije

1.   Postupci predviđeni člancima 49. i 50. primjenjuju se prilikom svakog podnošenja zahtjeva za potporu u obliku prijevoza.

2.   Zahtjeve izdaje nadležno tijelo iz članka 56. i šalje ih Komisiji pismenim putem. Zahtjevi sadržavaju informacije predviđene dijelom A Priloga VIII.

3.   U slučaju objedinjavanja prijevoznih kapaciteta jedna država članica može preuzeti vodstvo u traženju financijske potpore Unije za cjelokupnu operaciju.

4.   Svi zahtjevi za potporu u obliku prijevoza na temelju ove Odluke i povezani odgovori i razmjena informacija između država članica i Komisije dostavljaju se ERCC-u na obradu.

5.   Zahtjevi se šalju preko CECIS-a ili elektronskom poštom. Slanje zahtjeva koji se odnose na financiranje sredstvima Unije preko CECIS-a, telefaksa ili elektronskom poštom prihvaća se pod uvjetom da je nadležno tijelo potpisalo izvornike koji su potom bez odgode dostavljeni Komisiji.

6.   Međutim, u skladu s člankom 179. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/2012 (5) Komisija može implementirati sustav elektroničke razmjene za razmjenu svih informacija s korisnicima, uključujući sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, obavijesti o odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava i svim izmjenama tih odluka.

Članak 49.

Zahtjevi za potporu u obliku prijevoza

1.   Komisija po primitku zahtjeva za potporu odmah obavješćuje kontaktne točke koje su odredile države članice na temelju članka 9. stavka 7. Odluke br. 1313/2013/EU.

2.   Komisija u obavijesti može prema potrebi pozvati države članice da joj dostave pojedinosti o svim prijevoznim resursima koje mogu staviti na raspolaganje državi članici koja podnosi zahtjev ili o svakom drugom alternativnom rješenju koje predlažu radi zadovoljavanja potreba koje je iskazala pogođena zemlja. Komisija može navesti maksimalno vremensko razdoblje za pružanje tih informacija.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 53., nakon što Komisija obavijesti kontaktne točke kako je navedeno u stavku 1., zatražena potpora u obliku prijevoza postaje prihvatljiva za sufinanciranje sredstvima Unije.

Članak 50.

Odgovori na zahtjeve za potporu u obliku prijevoza

1.   Države članice koje mogu pružiti potporu u obliku prijevoza što je prije moguće, a najkasnije unutar 24 sata od zaprimanja obavijesti iz članka 49., osim ako u obavijesti nije drukčije navedeno, obavješćuju Komisiju o svim prijevoznim resursima koje mogu dobrovoljno staviti na raspolaganje kao odgovor na zahtjev za potporu u obliku ujedinjavanja ili utvrđivanja prijevoznih resursa. Te informacije sadržavaju elemente predviđene dijelom B Priloga VIII. i obuhvaćaju informacije o financijskim uvjetima ili drugim ograničenjima ako ona postoje.

2.   Komisija što je prije moguće objedinjuje informacije o raspoloživim prijevoznim resursima i prosljeđuje ih državi članici koja podnosi zahtjev.

3.   Pored informacija iz stavka 2. Komisija državama članicama prosljeđuje sve druge informacije kojima raspolaže, a odnose se na raspoložive prijevozne resurse iz drugih izvora, uključujući komercijalno tržište, te olakšava pristup država članica tim dodatnim resursima.

4.   Država članica koja podnosi zahtjev obavješćuje Komisiju o prijevoznim rješenjima koje je odabrala i povezuje se s državama članicama koje pružaju tu potporu ili s prijevoznikom kojeg je odredila Komisija.

5.   Komisija obavješćuje države članice o odabiru koji je izvršila država članica koja podnosi zahtjev. Država članica redovito obavješćuje Komisiju o napretku u isporuci pomoći u okviru civilne zaštite.

Članak 51.

Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava

1.   Ako je država članica utvrdila moguće prijevozno rješenje, ali je za prijevoz pomoći u okviru civilne zaštite potrebno financiranje sredstvima Unije, država članica može od Unije zatražiti dodjelu bespovratnih sredstava.

2.   Država članica u svom zahtjevu navodi postotak sufinanciranja sredstvima Unije za koji se prijavljuje, koji ne premašuje 55 % prihvatljivih troškova prijevoznih aktivnosti na temelju članka 23. stavka 2. Odluke br. 1313/2013/EU i ne premašuje 85 % prihvatljivih troškova prijevoznih aktivnosti na temelju članka 23. stavka 3. točaka (a) i (b) Odluke br. 1313/2013/EU. Komisija o zahtjevu odmah obavješćuje sve države članice.

3.   Komisija može uspostaviti okvirna partnerstva s odgovarajućim nadležnim tijelima država članica kako je navedeno u članku 178. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012.

Članak 52.

Zahtjev za prijevoznu uslugu

1.   U slučajevima kada država članica koja zahtijeva potporu u obliku prijevoza nije utvrdila prijevozno rješenje, ona može od Komisije zahtijevati ugovaranje prijevozne usluge s privatnim ili drugim subjektima radi prijevoza svoje pomoći u okviru civilne zaštite u pogođenu zemlju.

2.   Po primitku zahtjeva iz stavka 1. Komisija odmah obavješćuje države članice o zahtjevu i obavješćuje državu članicu koja zahtijeva prijevoznu uslugu o svim raspoloživim prijevoznim rješenjima i njihovim troškovima.

3.   Država članica na temelju razmjene informacija iz stavaka 1. i 2. pisanim putem potvrđuje zahtjev za prijevoznu uslugu i preuzetu obvezu povrata troškova Komisiji u skladu s člankom 54. Država članica navodi postotak troškova koji će vratiti. Taj postotak nije manji od 45 % za prijevozne aktivnosti na temelju članka 23. stavka 2. Odluke br. 1313/2013/EU odnosno 15 % za prijevozne aktivnosti na temelju članka 23. stavka 3. točaka (a) i (b) Odluke br. 1313/2013/EU.

4.   Država članica odmah obavješćuje Komisiju o svim izmjenama zahtjeva za prijevoznu uslugu.

Članak 53.

Odluka o financiranju potpore u obliku prijevoza sredstvima Unije

1.   Kako bi se odredilo jesu li ispunjeni kriteriji utvrđeni u članku 23. stavku 1. točki (d) Odluke br. 1313/2013/EU i poštuju li se načela ekonomičnosti, djelotvornosti i učinkovitosti iz Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6), u obzir se uzima sljedeće:

(a)

informacije sadržane u zahtjevu za financiranje sredstvima Unije koji je podnijela država članica u skladu s člankom 48.stavkom 2.;

(b)

potrebe koje je iskazala pogođena zemlja;

(c)

svaka procjena potreba koju su izvršili stručnjaci koji izvješćuju Komisiju tijekom katastrofe;

(d)

druge bitne i pouzdane informacije dostupne Komisiji u trenutku donošenja odluke, koje su dostavile države članice i međunarodne organizacije;

(e)

djelotvornost i učinkovitost prijevoznih rješenja kojima se treba osigurati pravodobna isporuka pomoći u okviru civilne zaštite;

(f)

mogućnosti lokalne nabave;

(g)

druge mjere koje poduzima Komisija.

2.   Države članice dostavljaju sve dodatne informacije potrebne za procjenu ispunjenja kriterija utvrđenih u članku 23. stavku 1. točki (d) Odluke br. 1313/2013/EU. Države članice u najkraćem mogućem roku obavješćuju Komisiju o zaprimanju zahtjeva Komisije za dostavljanje takvih informacija.

3.   Komisija navodi predfinanciranje koje treba platiti, što može iznositi do 85 % zatraženog financijskog doprinosa Unije, podložno raspoloživosti proračunskih resursa. Predfinanciranje nije moguće za bespovratna sredstva ispod praga utvrđenog za bespovratna sredstva male vrijednosti kako je određeno u članku 185. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012, osim ako država članica koja zahtijeva financijsku potporu može dokazati da bi se bez predfinanciranja ugrozila provedba aktivnosti.

4.   Odluka o financijskoj potpori odmah se priopćuje državi članici koja zahtijeva financijsku potporu. Odluka se priopćuje i svim drugim državama članicama.

5.   Pojedinačni zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava za uslugu prijevoza kod kojih zatraženi financijski doprinos Unije iznosi manje od 2 500 eura nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima Unije, osim ako su pokriveni okvirnim partnerstvima iz članka 51. stavka 3.

Članak 54.

Povrat financiranja potpore u obliku prijevoza sredstvima Unije

U roku od 90 dana od završetka prijevozne operacije za koju je odobrena financijska potpora Unije, za troškove nastale za Komisiju u okviru postupka utvrđenog u članku 52. Komisija državama članicama koje su koristile financiranje Unije izdaje obavijest o terećenju za iznos koji odgovara odredbama odluke koju je Komisija donijela u vezi sa zahtjevom za prijevoznu uslugu i koji predstavlja barem 15 % prijevoznih troškova za prijevozne aktivnosti na temelju članka 23. stavka 3. Odluke br. 1313/2013/EU odnosno 45 % za prijevozne aktivnosti na temelju članka 23. stavka 2. Odluke br. 1313/2013/EU.

Članak 55.

Naknada štete

Država članica koja zahtijeva potporu u obliku prijevoza uzdržava se od svih zahtjeva Uniji za naknadu štete nanesene njezinoj imovini ili osoblju u službi ako je takva šteta posljedica pružanja potpore u obliku prijevoza na temelju ove Odluke, osim ako se dokaže da je ta šteta posljedica prijevare ili teže povrede dužnosti.

Članak 56.

Određivanje nadležnih tijela

Države članice određuju nadležna tijela ovlaštena za podnošenje zahtjeva Komisiji za financijsku potporu i za primanje takve potpore prilikom provedbe ove Odluke i o tome obavješćuju Komisiju u roku od 60 dana od obavijesti o ovoj Odluci. Komisija se odmah obavješćuje o svim promjenama u pogledu tih informacija.

Međutim, obavijesti država članica o nadležnim tijelima na temelju članka 12. Odluke 2007/606/EZ, Euratom ostaju važeće sve dok dotična država članica ne uputi odgovarajuću obavijest.

POGLAVLJE 14.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Stavljanje izvan snage

Odluke 2004/277/EZ, Euratom i 2007/606/EZ, Euratom stavljaju se izvan snage. Upućivanja na odluke stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Odluku i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga IX.

Članak 58.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. listopada 2014.

Za Komisiju

Kristalina GEORGIEVA

Članica Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 924.

(2)  Odluka Komisije 2004/277/EZ, Euratom od 29. prosinca 2003. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke Vijeća 2001/792/EZ, Euratom o uspostavi mehanizma Zajednice za olakšavanje pojačane suradnje u intervencijama pomoći civilne zaštite (SL L 87, 25.3.2004., str. 20.).

(3)  Odluka Komisije 2007/606/EZ, Euratom od 8. kolovoza 2007. o postavljanju pravila za provedbu odredba o prijevozu u Odluci Vijeća 2007/162/EZ, Euratom kojom se uspostavlja financijski instrument civilne zaštite (SL L 241, 14.9.2007., str. 17.).

(4)  Odluka Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom od 29. studenoga 2001. o izmjeni njezina unutarnjeg Poslovnika (SL L 317, 3.12.2001., str. 1.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).


PRILOG I.

CECIS

Image

Tekst slike

Image

Tekst slike

PRILOG II.

OPĆI ZAHTJEVI ZA MODULE I TIMOVE ZA TEHNIČKU POMOĆ I POTPORU

1.   Crpenje crpkama visokog kapaciteta

Zadaće

Crpenje:

u poplavljenim područjima,

kao pomoć u gašenju požara dopremanjem vode.

Kapaciteti

Crpenje pokretnim crpkama srednjeg i visokog kapaciteta:

ukupnog kapaciteta barem 1 000 m3/sat, i

smanjenog kapaciteta za svladavanje visinske razlike od 40 metara.

Sposobnost:

rada u nepristupačnim područjima i na nepristupačnom terenu,

crpenja blatne vode koja ne sadrži više od 5 posto krutih tvari čije su čestice veličine do 40 mm,

crpenja vode do 40 °C u duljim operacijama,

opskrbe vodom na udaljenost veću od 1 000 metara.

Glavne komponente:

Crpke srednjeg i visokog kapaciteta

Cijevi i spojnice usklađene s različitim standardima, uključujući standard Storz

Dovoljan broj osoblja za izvršavanje zadaće, po potrebi bez prekida

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati nakon prihvaćanja ponude

Spremnost na raspoređivanje na razdoblje do 21 dan

2.   Pročišćavanje vode

Zadaće

Osiguravanje pitke vode iz površinskih vodnih izvora, u skladu sa standardima koji se primjenjuju i barem na razini standarda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)

Provjera kvalitete vode na izljevnom mjestu opreme za pročišćavanje

Kapaciteti

Pročišćavanje 225 000 litara vode dnevno

Skladišni kapacitet jednak proizvodnji tijekom pola dana

Glavne komponente:

Pokretna jedinica za pročišćavanje vode

Pokretna jedinica za skladištenje vode

Pokretni terenski laboratorij

Spojnice usklađene s različitim standardima, uključujući standard Storz

Dovoljan broj osoblja za izvršavanje zadaće, po potrebi bez prekida

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati nakon prihvaćanja ponude

Spremnost na raspoređivanje na razdoblje do 12 tjedana

3.   Potraga i spašavanje u gradovima u srednje teškim uvjetima

Zadaće

Potraga za žrtvama (1) koje se nalaze ispod ruševina (poput srušenih zgrada) ili žrtvama automobilskih nesreća, njihovo lociranje i spašavanje

Pružanje prve pomoći radi spašavanja života po potrebi, sve do predaje žrtve na daljnje liječenje

Kapaciteti

Modul treba biti sposoban za izvršenje sljedećih zadaća, uz poštovanje priznatih međunarodnih smjernica poput smjernica Međunarodne savjetodavne skupine za potrage i spašavanje (INSARAG):

potraga s psima tragačima i/ili tehničkom opremom za traganje,

spašavanje, uključujući podizanje,

rezanje betona,

spašavanje užetom,

osnovno podupiranje,

otkrivanje i izoliranje opasnih tvari (2),

proširenu reanimaciju (3).

Sposobnost rada 24 sata dnevno na jednoj lokaciji tijekom 7 dana

Glavne komponente:

Upravljanje (vođenje, veza/koordinacija, planiranje, mediji/izvješćivanje, procjena/analiza, sigurnost/zaštita)

Potraga (potraga s pomoću tehničke opreme ili pasa tragača, otkrivanje opasnih tvari i njihova izolacija)

Spašavanje (lomljenje i probijanje, rezanje, podizanje i pomicanje, podupiranje, spašavanje užetom)

Zdravstveno zbrinjavanje, uključujući njegu bolesnika i članova tima te pasa tragača

Samodostatnost

Najmanje 7 dana djelovanja

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Spremnost na djelovanje u pogođenoj zemlji unutar 32 sata

4.   Potraga i spašavanje u gradovima u teškim uvjetima

Zadaće

Potraga za žrtvama (4) koje se nalaze ispod ruševina (poput srušenih zgrada) ili žrtvama automobilskih nesreća, njihovo lociranje i spašavanje

Osiguravanje prve pomoći radi spašavanja života po potrebi, sve do predaje žrtve na daljnje liječenje

Kapaciteti

Modul treba biti sposoban za izvršenje sljedećih zadaća, uz poštovanje priznatih međunarodnih smjernica poput smjernica INSARAG–a:

potraga s psima tragačima i tehničkom opremom za traganje,

spašavanje, uključujući podizanje tereta,

rezanje armiranog betona i građevinskog čelika,

spašavanje užetom,

napredno podupiranje,

otkrivanje i izoliranje opasnih tvari (5),

proširena reanimacija (6).

Sposobnost rada 24 sata dnevno na više lokacija tijekom 10 dana

Glavne komponente:

Upravljanje (vođenje, veza/koordinacija, planiranje, mediji/izvješćivanje, procjena/analiza, sigurnost/zaštita)

Potraga (potraga s pomoću tehničke opreme, potraga s pomoću pasa tragača, otkrivanje opasnih tvari i njihova izolacija)

Spašavanje (lomljenje i probijanje, rezanje, podizanje i pomicanje, podupiranje, spašavanje užetom)

Zdravstveno zbrinjavanje, uključujući njegu bolesnika i tima te pasa tragača (7)

Samodostatnost

Najmanje 10 dana djelovanja

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Spremnost na djelovanje u pogođenoj zemlji unutar 48 sati

5.   Modul za gašenje šumskih požara helikopterima

Zadaće

Pomaganje u gašenju velikih šumskih požara i požara raslinja iz zraka

Kapaciteti

Tri helikoptera pojedinačnog kapaciteta 1 000 litara

Sposobnost provedbe operacija bez prekida

Glavne komponente:

Tri helikoptera s posadom kako bi se osiguralo da su u svakom trenutku najmanje dva helikoptera u operativnom stanju

Tehničko osoblje

4 kante vode ili 3 naprtnjače za gašenje

1 komplet za održavanje

1 komplet zamjenskih dijelova

2 dizalice za spašavanje

Komunikacijska oprema

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12. stavak 1.točke (f) i (g).

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 3 sata od prihvaćanja ponude

6.   Modul za gašenje šumskih požara zrakoplovima

Zadaće

Pomaganje u gašenju velikih šumskih požara i požara raslinja iz zraka

Kapaciteti

Dva zrakoplova pojedinačnog kapaciteta 3 000 litara

Sposobnost provedbe operacija bez prekida

Glavne komponente:

Dva zrakoplova

Najmanje četiri posade

Tehničko osoblje

Komplet za održavanje na terenu

Komunikacijska oprema

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12. stavak 1. točke (f) i (g).

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 3 sata od prihvaćanja ponude

7.   Terenska zdravstvena stanica

Zadaće

Razvrstavanje bolesnika (trijaža) na mjestu katastrofe

Stabilizacija stanja bolesnika i njihova priprema za prijevoz do najprikladnije zdravstvene ustanove na završno liječenje

Kapaciteti

Trijaža barem 20 bolesnika po satu

Zdravstveni tim sposoban za stabilizaciju 50 pacijenata tijekom 24 sata rada u dvije smjene

Raspoloživost materijala za liječenje 100 bolesnika s lakšim ozljedama tijekom 24 sata

Glavne komponente:

Zdravstveni tim koji obavlja sljedeće zadaće u smjenama od 12 sati:

trijaža: 1 medicinska sestra i/ili 1 liječnik,

intenzivna njega: 1 liječnik i 1 medicinska sestra,

teške ozljede koje nisu opasne po život: 1 liječnik i 2 medicinske sestre,

evakuacija: 1 medicinska sestra,

stručno osoblje za potporu: 4.

Šatori:

šator/šatori s međusobno povezanim prostorima za trijažu, zdravstvenu njegu i evakuaciju,

šator/šatori za osoblje

Stožer

Skladište za logistiku i medicinsku opremu

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude

Spremnost na djelovanje 1 sat nakon dolaska na lokaciju

8.   Terenska zdravstvena stanica s kirurškim timom

Zadaće

Razvrstavanje bolesnika (trijaža) na mjestu katastrofe

Hitno kirurško zbrinjavanje po život opasnih ozljeda

Stabilizacija stanja bolesnika i njihova priprema za prijevoz do najprikladnije zdravstvene ustanove na završno liječenje

Kapaciteti

Trijaža barem 20 bolesnika po satu

Zdravstveni tim sposoban za stabilizaciju 50 pacijenata tijekom 24 sata rada u dvije smjene

Kirurški tim sposoban za hitno kirurško zbrinjavanje po život opasnih ozljeda na 12 bolesnika tijekom 24 sata rada u dvije smjene

Raspoloživost zaliha za liječenje 100 bolesnika s lakšim ozljedama tijekom 24 sata

Glavne komponente:

Zdravstveni tim koji obavlja sljedeće zadaće u smjenama od po 12 sati:

trijaža: 1 medicinska sestra i/ili 1 liječnik,

intenzivna njega: 1 liječnik i 1 medicinska sestra,

kirurško zbrinjavanje: 3 kirurga, 2 medicinske sestre koje sudjeluju u operaciji, 1 anesteziolog, 1 medicinska sestra koja sudjeluje u anesteziji,

teške ozljede koje nisu opasne po život: 1 liječnik i 2 medicinske sestre,

evakuacija: 1 medicinska sestra,

stručno osoblje za potporu: 4.

Šatori:

šator/šatori s međusobno povezanim prostorima za trijažu, zdravstvenu njegu i evakuaciju,

šator/šatori za kirurško zbrinjavanje,

šator/šatori za osoblje

Stožer

Skladište za logistiku i medicinsku opremu

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude

Spremnost na djelovanje 1 sat nakon dolaska na lokaciju

9.   Poljska bolnica

Zadaće

Pružanje prve i kasnije njege bolesnika s traumatskim ozljedama te zdravstvene njege, uz poštovanje priznatih međunarodnih smjernica o korištenju poljske bolnice u inozemstvu poput smjernica Svjetske zdravstvene organizacije ili Crvenog križa

Kapaciteti

10 kreveta za bolesnike teškim traumatskim ozljedama, mogućnost proširenja kapaciteta

Glavne komponente:

Liječnički tim za:

trijažu,

intenzivnu njegu,

kirurško zbrinjavanje,

teške ozljede koje nisu opasne po život,

evakuaciju,

stručno osoblje za potporu,

koji obuhvaća barem sljedeće: liječnika opće medicine, liječnike hitne medicine, ortopeda, pedijatra, anesteziologa, farmaceuta, opstetričara, voditelja tima zdravstvene njege, laboratorijskog tehničara i rentgenskog tehničara.

Šatori:

prikladni šatori za medicinske aktivnosti,

šatori za osoblje

Stožer

Skladište za logistiku i medicinsku opremu

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 7 dana od prihvaćanja ponude

Spremnost na djelovanje 12 sati nakon dolaska na lokaciju

Mogućnost djelovanja tijekom najmanje 15 dana

10.   Medicinska evakuacija žrtava katastrofa iz zraka

Zadaće

Prijevoz žrtava katastrofa u zdravstvene ustanove na liječenje

Kapaciteti

Kapacitet za prijevoz 50 bolesnika tijekom 24 sata

Sposobnost letenja danju i noću

Glavne komponente:

Helikopteri/zrakoplovi s nosilima

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12. stavak 1.točke (f) i (g).

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude

11.   Privremeni kamp za hitne situacije

Zadaće

Osiguravanje privremenog skloništa, uključujući osoblje za podizanje kampa, prvenstveno u prvim fazama katastrofe i u koordinaciji s postojećim strukturama, tijelima lokalne vlasti i međunarodnim organizacijama, sve do predaje žrtava tijelima lokalne vlasti ili humanitarnim organizacijama, ako je kapacitet potreban tijekom duljeg razdoblja

U slučaju predaje žrtava, osposobljavanje odgovarajućeg osoblja (na lokalnoj i/ili međunarodnoj razini) prije povlačenja modula

Kapaciteti

Kamp sa šatorima opremljen za 250 osoba (50 šatora)

Glavne komponente

Poštovanje priznatih međunarodnih smjernica i smjernica EU–a:

šatori s grijanjem (za zimske uvjete) i poljskim krevetima s vrećom za spavanje i/ili pokrivačem,

strujni agregati i električna rasvjeta,

prostori za sanitarije i higijenu,

distribucija pitke vode, u skladu sa standardom WHO–a,

sklonište za osnovne društvene aktivnosti (mogućnost okupljanja).

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude

Misija u pravilu traje najviše 4–6 tjedana ili bi po potrebi započeo postupak predaje žrtava.

12.   Otkrivanje kemijske, biološke, radiološke i nuklearne (KBRN) opasnosti i uzorkovanje

Zadaće

Provedba/potvrđivanje početne procjene, uključujući:

opis opasnosti ili rizika,

određivanje zagađenog područja,

procjena ili potvrda već poduzetih zaštitnih mjera

Uzorkovanje koje provodi kvalificirano osoblje

Obilježavanje zagađenog područja

Predviđanje situacije, praćenje, dinamična procjena rizika, uključujući preporuke o upozorenju i druge mjere

Pružanje potpore radi trenutačnog smanjenja rizika

Kapaciteti

Otkrivanje kemijske i radiološke opasnosti kombinacijom ručne, pokretne i laboratorijske opreme:

sposobnost otkrivanja alfa, beta i gama zračenja i određivanja izotopa koji se često javljaju,

sposobnost otkrivanja uobičajenih otrovnih industrijskih kemikalija i definiranih bojnih otrova i po mogućnosti provedbe polukvantitativnih analiza tih kemikalija i otrova,

Sposobnost prikupljanja i pripreme bioloških, kemijskih i radioloških uzoraka te rukovanja tim uzorcima za potrebe budućih analiza na drugoj lokaciji (8),

Sposobnost primjene odgovarajućeg znanstvenog modela u predviđanju opasnosti i potvrđivanja tog modela kontinuiranim praćenjem.

Pružanje potpore radi trenutačnog smanjenja rizika:

zaustavljanje opasnosti,

neutraliziranje opasnosti,

pružanje tehničke potpore drugim timovima ili modulima

Glavne komponente:

Pokretni kemijski i radiološki terenski laboratorij

Ručna ili prijenosna oprema za otkrivanje

Oprema za uzorkovanje na terenu

Sustavi modeliranja disperzije

Pokretna meteorološka postaja

Materijal za obilježavanje

Referentna dokumentacija i pristup odgovarajućim znanstvenim izvorima

Sigurni spremnici za uzorke i otpad

Prostorije za dekontaminaciju osoblja

Odgovarajuće osoblje i zaštitna oprema za operacije u zagađenom okruženju/okruženju s niskom koncentracijom kisika, uključujući po potrebi odjeću nepropusnu za plin

Zalihe tehničke opreme za zaustavljanje i neutralizaciju opasnosti.

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude

13.   Potraga i spašavanje u uvjetima KBRN opasnosti

Zadaće

Posebna potraga i spašavanje uz korištenje zaštitne odjeće

Kapaciteti

Posebna potraga i spašavanje uz korištenje zaštitne odjeće, prema potrebi u skladu sa zahtjevima za module za potragu i spašavanje u gradovima u srednje teškim i teškim uvjetima

Tri osobe koje rade istodobno u kriznoj zoni

Neprekidna intervencija tijekom 24 sata

Glavne komponente:

Materijal za obilježavanje

Sigurni spremnici za otpad

Prostorije za dekontaminaciju osoblja i spašenih žrtava

Odgovarajuće osoblje i zaštitna oprema za operacije potrage i spašavanja u zagađenom okruženju, prema potrebi u skladu sa zahtjevima za module za potragu i spašavanje u gradovima u srednje teškim i teškim uvjetima

Zalihe tehničke opreme za zaustavljanje i neutralizaciju opasnosti

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude

14.   Gašenje šumskog požara sa zemlje

Zadaće

Pomaganje u gašenju velikih šumskih požara i požara raslinja sredstvima sa zemlje

Kapaciteti

Dostatni ljudski resursi za 7 dana neprekidnog djelovanja

Sposobnost rada u područjima s ograničenim pristupom

Sposobnost postavljanja niza cijevi s crpkama duljine najmanje 2 km i/ili postavljanja neprekinutih obrambenih crta

Glavne komponente:

Vatrogasci osposobljeni za izvršavanje prethodno spomenute zadaće uz dodatno osposobljavanje u području sigurnosti, pri čemu treba voditi računa o različitim vrstama požara za koje se taj modul može rasporediti

Ručni alati za postavljanje obrambenih crta

Cijevi, prijenosni spremnici i crpke za postavljanje crta

Adapteri za priključivanje cijevi, uključujući standard Storz

Vodene naprtnjače

Oprema koja se može spustiti užetom ili vitlom iz helikoptera

Postupke evakuacije za vatrogasce treba dogovoriti s državom koja prima pomoć

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 6 sati od prihvaćanja ponude

Sposobnost neprekidnog rada tijekom 7 dana

15.   Gašenje šumskih požara sa zemlje vozilima

Zadaće

Pomaganje u gašenju velikih šumskih požara i požara raslinja uz korištenje vozila

Kapaciteti

Dostatni ljudski resursi i vozila za neprekidno djelovanje uz dostupnost barem 20 vatrogasaca u svakom trenutku

Glavne komponente:

Vatrogasci osposobljeni za izvršavanje prethodno spomenute zadaće

4 terenska vozila

Kapacitet spremnika svakog vozila barem 2 000 litara

Adapteri za priključivanje cijevi, uključujući standard Storz

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 6 sati od prihvaćanja ponude

Sposobnost neprekidnog rada tijekom 7 dana

Raspoređivanje na kopnu ili moru. Raspoređivanje zračnim putem moguće je samo u opravdanim slučajevima.

16.   Zaustavljanje poplave

Zadaće

Pojačavanje postojećih struktura i izgradnja novih barijera radi sprečavanja daljnjeg izlijevanja rijeka, vodenih korita i vodnih putova čija razina raste

Kapaciteti

Sposobnost zaustavljanja vode na minimalnoj visini od 0,8 metara uz korištenje:

materijala za izgradnju barijere duge 1 000 metara,

drugih materijala dostupnih na lokaciji

Sposobnost pojačavanja postojećih nasipa

Sposobnost djelovanja na najmanje 3 lokacije istodobno unutar područja kojemu se može pristupiti kamionima

Spremnost na djelovanje 24 sata dnevno, 7 sata tjedno

Nadzor i održavanje barijera i nasipa

Sposobnost suradnje s lokalnim osobljem

Glavne komponente:

Materijal za izgradnju vodonepropusnih barijera ukupne duljine 1 000 metara od jednog kraja do drugog (pijesak trebaju osigurati tijela lokalne vlasti)

Folije/plastične cerade (ako su potrebne da bi se postojeća barijera učinila vodonepropusnom, ovisi o konstrukciji barijere).

Stroj za punjenje vreća pijeskom

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude

Raspoređivanje na kopnu ili moru Raspoređivanje zračnim putem moguće je samo u opravdanim slučajevima.

Mogućnost djelovanja tijekom najmanje 10 dana

17.   Spašavanje žrtava poplave čamcima

Zadaće

Potraga za osobama pogođenih poplavom, njihovo spašavanje i pružanje pomoći korištenjem čamaca

Prema potrebi pružanje pomoći za spašavanje života i dostavljanje osnovnih potrepština

Kapaciteti

Sposobnost potrage za ljudima u gradskim i seoskim područjima

Sposobnost spašavanja osoba iz poplavljenog područja, uključujući zdravstvenu njegu na razini prve pomoći

Sposobnost suradnje s osobljem koje provodi potragu iz zraka (helikopterima i zrakoplovima)

Sposobnost dostavljanja osnovnih potrepština na poplavljeno područje:

prijevoz liječnika, lijekova itd.

hrane i vode

Modul mora imati na raspolaganju najmanje 5 čamaca i mogućnost prijevoza ukupno 50 osoba, ne računajući osoblje modula

Čamci moraju biti namijenjeni korištenju u hladnim vremenskim uvjetima i moći voziti uzvodno brzinom od najmanje 10 čvorova

Spremnost na djelovanje 24 sata dnevno, 7 sati tjedno

Glavne komponente:

Čamci namijenjeni:

korištenju u plitkim vodama (> 0,5 m),

korištenju u vjetrovitim uvjetima,

korištenju danju i noću,

opremljeni u skladu s međunarodnim sigurnosnim standardima, što uključuje prsluke za spašavanje putnika

Osoblje osposobljeno za brzo spašavanje u vodi (bez ronjenja, samo spašavanje na površini)

Samodostatnost

Primjenjuje se članak 12.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude

Raspoređivanje na kopnu ili na moru Raspoređivanje zračnim putem moguće je samo u opravdanim slučajevima.

Mogućnost djelovanja tijekom najmanje 10 dana

Timovi za tehničku pomoć i potporu

Opći zahtjevi za timove za tehničku pomoć i potporu

Zadaće

Pružanje i raspoređivanje:

potpore uspostavljanju i vođenju ureda,

potpore za IKT,

potpore u obliku logistike i opskrbe

potpore u obliku prijevoza na lokaciji

Kapaciteti

Sposobnost pružanja pomoći timu za procjenu, koordinaciju i/ili pripravnost te koordinacijskom operativnom centru na lokaciji ili za objedinjavanje u modul za civilnu zaštitu iz članka 12. stavka 2. točke (c).

Glavne komponente:

Sljedeće komponente potpore kojima se omogućuje provedba svih operacija koordinacijskog centra na lokaciji uz poštovanje priznatih međunarodnih smjernica poput smjernica UN-a:

potpora uspostavljanju i vođenju ureda,

oprema za potporu za IKT,

oprema za potporu u obliku logistike i opskrbe,

potpore u obliku prijevoza na lokaciji

Komponente se trebaju moći podijeliti na različite jedinice kako bi se osigurala fleksibilna prilagodba potrebama specifične intervencije.

Raspoređivanje

Raspoloživost za polazak najkasnije 12 sati od prihvaćanja ponude


(1)  Preživjeli ranjenici.

(2)  Osnovni kapacitet; prošireni kapaciteti dio su modula „Otkrivanje kemijske, biološke, radiološke i nuklearne opasnosti i uzorkovanje”.

(3)  Njega bolesnika (prva pomoć i stabilizacija zdravstvenog stanja) od pristupa žrtvi do predaje žrtve.

(4)  Preživjeli ranjenici.

(5)  Osnovni kapacitet; prošireni kapaciteti dio su modula „Otkrivanje kemijske, biološke, radiološke i nuklearne opasnosti i uzorkovanje”.

(6)  Njega bolesnika (prva pomoć i stabilizacija zdravstvenog stanja) od pristupa žrtvi do predaje žrtve.

(7)  Podložno uvjetima za izdavanje odobrenja za rad liječnika i veterinara.

(8)  U okviru ovog postupka po mogućnosti se vodi računa o zahtjevima države koja podnosi zahtjev u pogledu dokaza.


PRILOG III.

POČETNI RASPORED EERC-A

Moduli

Modul

Broj modula koji su istodobno raspoloživi za raspoređivanje (1)

HCP (Crpenje crpkama visokog kapaciteta)

6

MUSAR (Potraga i spašavanje u gradovima u srednje teškim uvjetima – 1 za hladne vremenske uvjete)

6

WP (Pročišćavanje vode)

2

FFFP (Modul za gašenje šumskih požara zrakoplovima)

2

AMP (Terenska zdravstvena stanica)

2

ETC (Privremeni kamp za hitne situacije)

2

HUSAR (Potraga i spašavanje u gradovima u teškim uvjetima)

2

CBRNDET (Otkrivanje KBRN opasnosti i uzorkovanje)

2

GFFF (Gašenje šumskih požara sa zemlje)

2

GFFF-V (Gašenje šumskih požara sa zemlje vozilima)

2

CBRNUSAR (USAR (Potraga i spašavanje u gradovima) u uvjetima KBRN opasnosti)

1

AMP-S (Terenska zdravstvena stanica s kirurškim timom)

1

FC (Zaustavljanje poplave)

2

FRB (Spašavanje žrtava poplave čamcima)

2

MEVAC (Medicinska evakuacija žrtava katastrofa iz zraka)

1

FHOS (Poljska bolnica)

2

FFFH (Modul za gašenje šumskih požara helikopterom)

2


Timovi za tehničku pomoć i potporu

Tim za tehničku pomoć i potporu

Broj TAST-ova koji su istodobno raspoloživi za raspoređivanje (1)

TAST (Tim za tehničku pomoć i potporu)

2


Drugi kapaciteti za odgovor

Drugi kapacitet za odgovor

Broj drugih kapaciteta za odgovor koji su istodobno raspoloživi za raspoređivanje (1)

Timovi za potragu i spašavanje u planinama

2

Timovi za potragu i spašavanje u vodi

2

Timovi za potragu i spašavanje u špiljama

2

Timovi s posebnom opremom za potragu i spašavanje, npr. robotima za potragu

2

Timovi s bespilotnim letjelicama

2

Timovi za hitne situacije u moru

2

Timovi građevinskih tehničara koji vrše procjene štete i sigurnosti, zgrada koje treba srušiti/popraviti i infrastrukture, kratkoročno podupiranje

2

Potpora u evakuaciji: obuhvaća timove za upravljanje informacijama i logistiku

2

Gašenje požara: timovi za savjetovanje/procjenu

2

Timovi za dekontaminaciju u uvjetima KBRN opasnosti

2

Pokretni laboratoriji za hitne ekološke situacije

2

Komunikacijski timovi ili platforme za brzu ponovnu uspostavu komunikacije u udaljenim područjima

2

Mlazni zrakoplovi za hitnu medicinsku evakuaciju i helikopteri za medicinsku evakuaciju, zasebno za raspoređivanje unutar Europe i u svijetu

2

Skloništa s dodatnim kapacitetom: jedinice za 250 osoba (50 šatora), uključujući samodostatnu jedinicu za pomoćno osoblje

100

Oprema za skloništa s dodatnim kapacitetom: jedinice za 2 500 osoba (500 cerada); mogućnost lokalne nabave ručnog alata

6

Vodene crpke s minimalnim kapacitetom crpenja: 800 l/min.

100

Strujni agregati 5 – 150 kW

Strujni agregati iznad 150 kW

100

10

Kapaciteti u slučaju zagađenja mora

prema potrebi

Drugi kapaciteti za odgovor potrebni za rješavanje utvrđenih rizika (1)

prema potrebi


(1)  Kako bi se osigurala dostupnost kapaciteta, moguće je registrirati veći broj kapaciteta u EERC-u (npr. u slučaju rotacije). U slučaju da države članice oslobode više kapaciteta, isto je tako moguće registrirati veći broj kapaciteta u EERC-u.


PRILOG IV.

ZAHTJEVI EERC-A U POGLEDU KVALITETE I INTEROPERABILNOSTI

U okviru početnog rasporeda na module i timove za tehničku pomoć i potporu primjenjuju se zahtjevi utvrđeni u Prilogu II. Ubuduće, Komisija će u suradnji s državama članicama ocjenjivati zahtjeve u pogledu kvalitete i interoperabilnosti, s ciljem daljnjeg poboljšanja raspoloživosti kapaciteta EERC–a za odgovor, uključujući vrijeme odgovora.

Komisija će u suradnji s državama članicama utvrditi zahtjeve u pogledu kvalitete i interoperabilnosti i za druge kapacitete za odgovor i stručnjake.


PRILOG V.

POSTUPAK CERTIFIKACIJE I REGISTRACIJE ZA EERC – PODATKOVNI ELEMENTI

PODATKOVNI ELEMENTI

Podatkovni elementi koje treba dostaviti kako bi se udovoljilo uvjetima postupka certifikacije i registracije određene imovine u EERC-u obuhvaćaju sljedeće elemente i sve druge informacije koje Komisija smatra potrebnima:

1.

Samoprocjenu kojom se utvrđuje da imovina udovoljava zahtjevima u pogledu kvalitete utvrđenima za tu vrstu imovine;

2.

Informacijski list o modulu, uključujući tim za tehničku pomoć i potporu, drugi kapacitet za odgovor u hitnim situacijama ili stručnjaka (informacijski listovi CECIS-a);

3.

Potvrdu o mjerama koje su poduzete kako bi se osiguralo da su odgovarajuće tijelo i nacionalne kontaktne točke uvijek sposobni bez odgode razmotriti zahtjeve za raspoređivanje u pogledu njihove imovine registrirane u EERC-u;

4.

Potvrdu da su poduzete sve mjere, uključujući potrebne financijske aranžmane, kojima se osigurava mogućnost raspoređivanja imovine registrirane u EERC-u neposredno nakon poziva Komisije na raspoređivanje;

5.

Točno razdoblje prethodnog obavezivanja u EERC-u [najmanje godina dana, najviše tri godine, osim za stručnjake kod kojih ono može iznositi i 6 mjeseci];

6.

Podatak o zajamčenom maksimalnom razdoblju mobilizacije [najviše 12 sati od prihvaćanja ponude];

7.

Zemljopisnu lokaciju imovine, indikativnu lokaciju mobilizacije (zračna luka itd.), uobičajeno zemljopisno područje raspoređivanja i zemljopisna ograničenja ako postoje;

8.

Standardne operativne postupke (SOP-ove) modula, uključujući tim za tehničku pomoć i potporu ili drugi kapacitet za odgovor (npr. smjernice za SOP-ove modula);

9.

Sve bitne podatke u vezi s odvijanjem prijevoza poput mjera, mase, ograničenja letova itd., preferiranim načinima prijevoza; pristupa lukama ako je to bitno;

10.

Sva druga ograničenja ili predvidive uvjete raspoređivanja;

11.

„Dokumentaciju o stečenim iskustvima” koja sadržava sažetak prethodnog raspoređivanja modula, drugog kapaciteta za odgovor ili stručnjaka; sudjelovanje u vježbama Mehanizma Unije, osposobljavanje ključnog osoblja (voditelj tima, zamjenik voditelja tima) u okviru Mehanizma Unije, prema potrebi usklađenost s međunarodnim standardima (npr. – INSARAG-a, SZO-a, Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca itd.);

12.

Samoprocjenu potrebne prilagodbe i povezanih troškova,

13.

Sve potrebne podatke za kontakt;

14.

Potvrdu o usklađenosti modula, uključujući tim za tehničku pomoć i potporu, drugi kapacitet za odgovor ili stručnjaka, sa zahtjevima u pogledu kvalitete [i o uspješnom polaganju postupka certifikacije];

Modul

Informacijski listovi, SOP–ovi, osposobljavanje

Terenske vježbe modula

Simulacijska vježba modula

HCP (Crpenje crpkama visokog kapaciteta)

x

x

x

MUSAR (Potraga i spašavanje u gradovima u srednje teškim uvjetima)

x

(x) ako nije IEC (*)

x

WP (Pročišćavanje vode)

x

x

x

FFFP (Modul za gašenje šumskih požara zrakoplovima)

x

 

x

AMP (Terenska zdravstvena stanica)

x

x

x

ETC (Privremeni kamp za hitne situacije)

x

 

x

HUSAR (Potraga i spašavanje u gradovima u teškim uvjetima)

x

(x) ako nije IEC (*)

x

CBRNDET (Otkrivanje KBRN opasnosti i uzorkovanje)

x

x

x

GFFF (Gašenje šumskih požara sa zemlje)

x

 

x

GFFF-V (Gašenje šumskih požara sa zemlje vozilima)

x

 

x

CBRNUSAR (Potraga i spašavanje u gradovima – USAR) u uvjetima KBRN opasnosti)

x

x

x

AMP-S (Terenska zdravstvena stanica s kirurškim timom)

x

 

x

FC (Zaustavljanje poplave)

x

 

x

FRB (Spašavanje žrtava poplave čamcima)

x

x

x

MEVAC (Medicinska evakuacija žrtava katastrofa iz zraka)

x

 

x

FHOS (Poljska bolnica)

x

 

x

FFFH (Modul za gašenje šumskih požara helikopterom)

x

 

x

TAST (Tim za tehničku pomoć i potporu)

x

x

x


(*)  

IEC= Vanjska klasifikacija INSARAG–a


PRILOG VI.

NACRT PLANOVA RASPOREĐIVANJA SPECIFIČNIH ZA ERCC

Plan raspoređivanja za [katastrofa] specifičan za ERCC

Opis scenarija intervencije

Analiza situacije – koordinacija na terenu

Upućivanje na prethodno izrađene opće scenarije intervencije

Scenariji izlaska

Kriteriji odabira imovine EERC-a

Upućivanje na sigurnosnu situaciju na terenu

Upućivanje na prethodno utvrđene kriterije odabira: dostupnost, prikladnost, lokacija/blizina, vrijeme i troškovi prijevoza itd.

Podatak o hitnosti

Zemljopisne granice i druge prethodno utvrđene granice

Ažurirane informacije o statusu Mehanizma

Zahtjevi, ponude, tim Mehanizma EU-a za civilnu zaštitu (EUCP), objedinjavanje prijevoza

Preporuke o:

Pružanju pomoći

Hitno potrebnoj pomoći

Prema potrebi drugim bitnim elementima poput logistike, carine, primateljima


PRILOG VII.

RELEVANTNE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Ovaj prilog sadržava popis relevantnih međunarodnih organizacija iz članka 16. stavka 1. Odluke br. 1313/2013/EU. Zahtjev za pomoć Unije u području civilne zaštite može se podnijeti preko svake od tih relevantnih međunarodnih organizacija.

1.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

2.

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC)

3.

Organizacija za zabranu kemijskog oružja (OPCW)


PRILOG VIII.

POTPORA U OBLIKU PRIJEVOZA

DIO A

Podaci koje trebaju dostaviti države članice koje podnose zahtjev za potporu u obliku prijevoza

1.

Katastrofa/hitna situacija; pogođena zemlja

2.

Upućivanje na poruke koje je uputio Koordinacijski centar za hitne situacije (ERCC)

3.

Država/vlasti koji podnose zahtjev za potporu u obliku prijevoza

4.

Oblik potpore u obliku prijevoza koji se traži: (odabrati jednu od mogućnosti navedenih u nastavku):

A.   Oznaka prijevoznog sredstva koje stavlja na raspolaganje druga država članica (objedinjavanje prijevoza)

DA/NE

B.   Oznaka prijevoznog sredstva raspoloživog na komercijalnom tržištu (ponuditelj prijevoznih usluga (ugovorni suradnik Europske komisije za pružanje usluga prijevoza) ili preko drugih izvora

DA/NE

C.   Financijska potpora u obliku bespovratnih sredstava za prijevoz

DA/NE

5.

Krajnji primatelj/korisnik pomoći koja se prevozi

6.

Pojedinosti u vezi s pomoći koja se treba prevesti u okviru civilne zaštite, uključujući detaljan opis predmeta, njihovu masu, veličinu, obujam, podnu površinu, pakiranje uz poštovanje normi za pakiranje u zračnom, kopnenom i pomorskom prijevozu, sve opasne predmete, obilježja vozila te ukupnu masu veličinu, obujam, podnu površinu vozila te druge pravne, carinske, zdravstvene ili sanitarne zahtjeve bitne za prijevoz i isporuku pomoći.

Podaci o broju osoblja koje putuje/putnika koji se trebaju prevesti.

7.

Podaci o načinu na koji ta pomoć zadovoljava potrebe pogođene zemlje u odnosu na zahtjev ili procjenu potreba pogođene zemlje, posebno u pogledu ustanovljene hitno potrebne pomoći.

8.

Podaci pogođene zemlje ili koordinacijskog tijela o trenutačnom stanju te pomoći (prihvaćeno/odluka o prihvaćanju u tijeku)

9.

Tražena/predviđena prijevozna ruta

10.

Mjesto/luka ukrcaja i lokalna kontaktna točka

11.

Mjesto/luka iskrcaja i lokalna kontaktna točka. Podaci o osobi koja će dogovoriti istovar i carinjenje na mjestu/u luci iskrcaja, ako su dostupni

12.

Kontaktna točka za carinsku dokumentaciju/carinske formalnosti

13.

Datum/vrijeme kad je pomoć spremna/kad su putnici spremni za prijevoz iz luke ukrcaja

14.

Podaci o svim mogućnostima prebacivanja pomoći/putnika na alternativno mjesto/luku ukrcaja/prometni čvor na daljnji prijevoz

15.

Dodatne informacije (po potrebi) ako postoje, mjesto isporuke, adresa i podaci za kontakt s primateljem

16.

Podaci o mogućem sudjelovanju u prijevoznim troškovima

17.

Podaci o drugim već utvrđenim prijevoznim rješenjima

18.

Podaci o zahtjevu za sufinanciranje sredstvima Unije (ako je primjenjivo)

19.

Ime i podaci za kontakt s predstavnikom organizacije koja podnosi zahtjev za potporu u obliku prijevoza

DIO B

Podaci koje trebaju dostaviti države članice ili Komisija prilikom ponude potpore u obliku prijevoza

1.

Katastrofa/hitna situacija, pogođena zemlja

2.

Država/organizacija koja odgovara

3.

Upućivanja na poruke Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije (ERCC) i države članice/organizacije koja podnosi zahtjev za potporu u obliku prijevoza

4.

Tehničke pojedinosti u vezi s ponudom prijevoza, uključujući raspoložive vrste prijevoznih resursa, datume i vremena prijevoza, potreban broj prijevoznih tura ili letova

5.

Posebne pojedinosti, ograničenja i modaliteti u vezi s pomoći koja se treba prevesti u okviru civilne zaštite, uključujući masu, veličinu, obujam, podnu površinu, pakiranje, moguće opasne predmete, pripremu vozila, zahtjeve u pogledu rukovanja, osoblje/putnike koji putuju te druge pravne, carinske, zdravstvene ili sanitarne zahtjeve bitne za prijevoz

6.

Predložena prijevozna ruta

7.

Mjesto/luka ukrcaja i lokalna kontaktna točka

8.

Mjesto/luka iskrcaja i lokalna kontaktna točka

9.

Kontaktna točka za carinsku dokumentaciju/carinske formalnosti

10.

Datum/vrijeme kada pomoć/putnici trebaju biti spremni za prijevoz iz luke ukrcaja

11.

Podaci o svim zahtjevima za prebacivanjem pomoći/putnika na alternativno mjesto/luku ukrcaja/prometni čvor na daljnji prijevoz

12.

Datum/vrijeme predviđeni za dolazak pomoći/putnika u mjesto/luku iskrcaja

13.

Dodatne informacije (po potrebi)

14.

Podaci o mogućem zahtjevu za sudjelovanjem u prijevoznim troškovima i financiranju te pojedinosti svih uvjeta ili ograničenja povezanih s ponudom

15.

Ime i podaci za kontakt s predstavnikom organizacije koja nudi potporu u obliku prijevoza


PRILOG IX.

KORELACIJSKA TABLICA

Odluka 2004/277/EZ, Euratom

Odluka 2007/606/EZ, Euratom

Ova odluka

Članak 1.

 

Članak 1.

Članak 2.

 

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. (1)

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 4.

 

Članak 10. stavak 1.

Članak 10. stavak 3.

Članak 3.a stavak 1.

Članak 3.a stavak 2.

Članak 3.a stavak 3.

Članak 3.a stavak 4.

 

Članak 13. stavak 1.

Članak 13. stavak 2.

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 3.b

 

Članak 12.

Članak 3.c

 

Članak 13. stavak 4.

Članak 4.

 

Članak 5.

 

Članak 3. stavak 2.

Članak 6.

 

Članak 7.

 

Članak 8.

 

Članak 4.

Članak 9.

 

Članak 10.

 

Članak 5.

Članak 11. stavak 1.

Članak 11. stavak 2.

Članak 11. stavak 3.

 

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 2.

Članak 6. stavak 3.

Članak 12.

 

Članak 7.

Članak 13.

 

Članak 14.

 

Članak 10. stavak 1. i članak 10. stavak 3.

Članak 15.

 

Članak 41.

Članak 16. stavak 1.

Članak 16. stavak 2.

Članak 16. stavak 3.

Članak 16. stavak 4.

 

Članak 42. stavak 1.

Članak 42. stavak 2.

Članak 42. stavak 3.

Članak 42. stavak 4.

Članak 17.

 

Članak 43.

Članak 18.

 

Članak 44.

Članak 19.

 

Članak 45.

Članak 20.

 

Članak 46.

Članak 21.

 

Članak 26.

Članak 22.

 

Članak 27.1.

Članak 23.

 

Članak 26. stavak 1. treća rečenica

Članak 24.

 

Članak 32. stavak 3.

Članak 25.

 

Članak 29.

Članak 26.

 

Članak 30.

Članak 27. stavak 1.

Članak 27. stavak 2.

Članak 27. stavak 3.

 

Članak 31. prva rečenica

Članak 27. stavak 3.

Članak 31. druga rečenica

Članak 28.

 

Članak 29. stavak 1.

Članak 29. stavak 2.

Članak 29. stavak 3.

Članak 29. stavak 4.

Članak 29. stavak 5.

Članak 29. stavak 6.

Članak 29. stavak 7.

Članak 29. stavak 8.

Članak 29. stavak 9.

Članak 29. stavak 10.

Članak 29. stavak 11.

 

Članak 35. stavak 3. prva rečenica

Članak 35. stavak 2.

Članak 35. stavak 4. i članak 35. stavak 5.

Članak 35. stavak 1.

Članak 35. stavak 10.

Članak 35. stavak 12.

Članak 46. stavak 1.

Članak 30.

 

Članak 31.

 

Članak 32. stavak 1.

Članak 32. stavak 2.

Članak 32. stavak 3.

Članak 32. stavak 4.

Članak 32. stavak 5.

Članak 32. stavak 6.

 

Članak 36. stavak 1.

Članak 36. stavak 2.

Članak 36. stavak 2.

Članak 36. stavak 3.

Članak 36. stavak 4.

Članak 36. stavak 5.

Članak 33.

 

Članak 37.

Članak 34.

 

Članak 38.

Članak 35.

 

Članak 39.

Članak 36.

 

Članak 40.

Članak 37.

 

Članak 58.

 

Članak 1.

Članak 1.

 

Članak 2.

Članak 2.

 

Članak 3. stavak 1.

Članak 3. stavak 2.

Članak 3. stavak 3.

Članak 3. stavak 4.

Članak 3. stavak 5.

Članak 48. stavak 1.

Članak 48. stavak 2.

Članak 48. stavak 4.

Članak 48. stavak 5.

 

Članak 4. stavak 1.

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 3.

Članak 49. stavak 1.

Članak 49. stavak 2.

Članak 49. stavak 2. druga rečenica i članak 50. stavak 1. prva rečenica

 

Članak 5. stavak 1.

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 3.

Članak 5. stavak 4.

Članak 5. stavak 5.

Članak 5. stavak 6.

Članak 50. stavak 1.

Članak 50. stavak 2.

Članak 50. stavak 3.

Članak 50. stavak 4.

Članak 50. stavak 5.

 

Članak 6.

Članak 51.

 

Članak 7.

Članak 52.

 

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 2.

Članak 8. stavak 3.

Članak 8. stavak 4.

Članak 8. stavak 5.

Članak 53. stavak 1.

Članak 53. stavak 2.

Članak 53. stavak 3.

Članak 53. stavak 4.

 

Članak 9.

 

Članak 10.

Članak 54.

 

Članak 11.

Članak 55.

 

Članak 12.

Članak 56.

 

Članak 13.

Članak 58.

 

Prilog

Prilog VIII.

Prilog I. (2)

 

Prilog I.

Prilog II. (3)

 

Prilog II.

Prilog III. (4)

 

Prilog II., na kraju


(1)  Članci 3.a, 3.b i 3.c dodani su Odlukom Komisije 2008/73/EZ, Euratom o izmjeni Odluke 2004/277/EZ, Euratom (SL L 20, 24.1.2008., str. 23.).

(2)  Prilog I. kako je uveden Odlukom 2008/73/EZ, Euratom o izmjeni Odluke 2004/277/EZ, Euratom.

(3)  Prilog II. kako je izmijenjen Odlukom Komisije 2010/481/EU, Euratom (SL L 236, 7.9.2010., str. 5.) o izmjeni Odluke 2004/277/EZ, Euratom.

(4)  Prilog III. kako je uveden Odlukom 2008/73/EZ, Euratom o izmjeni Odluke 2004/277/EZ, Euratom.


6.11.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 320/46


ODLUKA KOMISIJE

оd 24. listopada 2014.

o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7735)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/763/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima koji imaju smanjen utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 predviđa se određivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a prema skupinama proizvoda.

(3)

Mjerila te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere trebali bi vrijediti četiri godine od datuma donošenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za ovu skupinu proizvoda.

(4)

Budući da potrošnja materijala može značajno pridonijeti ukupnim učincima upijajućih higijenskih proizvoda na okoliš, primjereno je utvrditi mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za ovu skupinu proizvoda. Mjerila bi posebno trebala promicati održivu nabavu materijala, ograničenu uporabu opasnih tvari te proizvode visoke kvalitete i učinkovitosti, koji su prikladni za uporabu i osmišljeni tako da stvaraju minimalne količine otpada.

(5)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Skupinu proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” čine dječje pelene, ženski ulošci, tamponi i jastučići za dojenje (također poznati kao jastučići za prsa), koji su razgradivi i sastoje se od mješavine prirodnih vlakana i polimera, uz sadržaj vlakana manji od 90 % masenog udjela (osim u tamponima).

2.   Ta skupina proizvoda ne uključuje proizvode za inkontinenciju niti druge vrste proizvoda na koje se primjenjuje Direktiva Vijeća 93/42/EEZ (2).

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„celulozna pulpa” znači vlaknasti materijal koji se uglavnom sastoji od celuloze i dobiven je obradom lignoceluloznih materijala jednom ili više vodenih otopina kemijskih proizvoda za razvlaknjivanje i/ili izbjeljivanje;

2.

„optički posvjetljivač” i „fluorescentni izbjeljivač” znači svaki aditiv korišten samo za „izbjeljivanje” ili „posvjetljivanje” materijala;

3.

„plastični materijali” ili „plastika” znači sintetički polimeri kojima su možda dodani aditivi ili druge tvari, koji se mogu oblikovani i koristiti kao glavni strukturni dio konačnih materijala i predmeta;

4.

„sintetski polimeri” znači makromolekularne tvari, osim celulozne pulpe, namjerno dobivene postupkom polimerizacije ili kemijskom izmjenom prirodnih ili sintetičkih makromolekula ili mikrobnim vrenjem;

5.

„super-upijajući polimeri” znači sintetički polimeri napravljeni za upijanje i zadržavanje velikih količina tekućine u odnosu na vlastitu masu.

Članak 3.

Da bi mu se dodijelio znak za okoliš EU-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, proizvod mora pripadati skupini proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” prema definiciji iz članka 1. ove Odluke te biti sukladan s mjerilima i s njima povezanim zahtjevima u pogledu procjene i provjere koji su utvrđeni u Prilogu.

Članak 4.

Mjerila za skupinu proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” te s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere vrijede četiri godine od datuma donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Za administrativne potrebe, skupini proizvoda „upijajući higijenski proizvodi” dodjeljuje se brojčana oznaka „047”.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2014.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL L 169, 12.7.1993., str. 1.).


PRILOG

ZAHTJEVI U POGLEDU PROCJENE I PROVJERE

Za svako mjerilo navedeni su specifični zahtjevi za procjenu i provjeru.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži dostavljanje izjava, dokumenata, analiza, izvješća o ispitivanju ili drugih dokaza kojima se dokazuje sukladnost s mjerilima, ti dokazi mogu potjecati od samog podnositelja zahtjeva, njegova dobavljača ili od obojice.

Nadležna tijela priznaju prvenstveno ispitivanja akreditirana prema normi ISO 17025 i provjere koje obavljaju tijela akreditirana prema normi EN 45011 ili nekoj drugoj istovrijednoj međunarodnoj normi.

Uz metode ispitivanja navedene za svako mjerilo mogu se prema potrebi primjenjivati i druge metode ako ih nadležno tijelo koje ocjenjuje zahtjev prihvaća kao istovrijedne.

Nadležna tijela mogu prema potrebi tražiti popratnu dokumentaciju i vršiti neovisne provjere.

Preduvjet je da proizvod udovoljava svim odgovarajućim pravnim zahtjevima zemlje(-alja) u kojoj(-ima) se taj proizvod namjerava staviti na tržište. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti proizvoda s tim zahtjevima.

MJERILA ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode:

1.

opis proizvoda;

2.

pahuljasta celuloza;

3.

umjetna celulozna vlakna (uključujući viskozu, modalna vlakna, liocel, bakrena vlakna, triacetat);

4.

pamuk i druga prirodna celulozna sjemenska vlakna;

5.

plastični materijali i super-upijajući polimeri;

6.

drugi materijali i sastavni dijelovi;

7.

tvari ili smjese čija je uporaba zabranjena ili ograničena;

8.

učinkovito korištenje materijala u proizvodnji;

9.

smjernice o zbrinjavanju proizvoda;

10.

prikladnost za uporabu i kvaliteta proizvoda;

11.

socijalni aspekti;

12.

podaci koji se navode na znaku za okoliš EU-a.

Mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a odražavaju ekološki najučinkovitije proizvode na tržištu upijajućih higijenskih proizvoda.

Mjerilo 1. Opis proizvoda

Opis proizvoda i ambalaže (naziv proizvoda, klasifikacija, funkcionalnosti) dostavlja se zajedno s podacima o svim sljedećim obilježjima:

ukupna težina proizvoda i ambalaže,

sastavni dijelovi, materijali i aditivi koji su korišteni u proizvodu sa svojim težinama i, kada je to primjenjivo, sa svojim brojevima CAS.

Podaci o težini proizvoda također se navode na ambalaži.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja uzorak proizvoda i izvješće koje uključuje tehnički opis i težinu proizvoda i svakog sastavnog dijela, materijala i aditiva koji je korišten.

Mjerilo 2. Pahuljasta celuloza

2.1.   Nabava

Za sva celulozna vlakna moraju postojati valjane potvrde o nadzornom lancu izdane u okviru programa certificiranja koji provode neovisne treće strane, primjerice programa FSC, PEFC ili nekog drugog istovrijednog programa.

Za minimalno 25 % celuloznih vlakana moraju postojati valjane potvrde o održivom upravljanju šumama izdane u okviru programa certificiranja koji provode neovisne treće strane, primjerice programa FSC, PEFC ili nekog drugog istovrijednog programa.

Preostala celulozna vlakna moraju biti obuhvaćena sustavom provjere kojim se osigurava da su vlakna pribavljena u skladu sa zakonom i svim drugim zahtjevima tog programa certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Tijela koja izdaju potvrde o održivom upravljanju šumama i/ili nadzornom lancu moraju imati ovlaštenje tog programa certificiranja ili ih taj program mora priznavati.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva pribavlja od proizvođača celuloze valjane, neovisno izdane potvrde o nadzornom lancu, kojima se dokazuje da su drvna vlakna uzgojena u skladu s načelima održivog upravljanja šumama i/ili potječu iz zakonitih i kontroliranih izvora. FSC, PEFC i istovrijedni programi prihvaćaju se kao neovisne potvrde treće strane.

2.2.   Izbjeljivanje

Celuloza koja se koristi u proizvodu ne smije se izbjeljivati klornim plinom. Ukupni iznos emisija adsorpcijskih organski vezanih halogena (AOX) iz proizvodnje celuloze ne smije prelaziti 0,170 kg/ADT (air dried tonne – zrakom sušena tona).

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu proizvođača celuloze da klorni plin nije korišten i izvješće o ispitivanju koje dokazuje poštovanje graničnih vrijednosti za AOX. ISO 9562 ili istovrijedni EPA 1650C prihvaćaju se kao metode ispitivanja, uz priložene detaljne izračune koji dokazuju sukladnost s tim zahtjevom, zajedno s povezanom popratnom dokumentacijom.

Popratna dokumentacija sadržava oznaku učestalosti mjerenja. AOX se mjeri samo u procesima gdje se spojevi klora koriste za izbjeljivanje celuloze.

Mjerenja se obavljaju na nefiltriranim i nenataloženim uzorcima nakon obrade u pogonu ili nakon obrade u javnom pogonu za pročišćavanje.

Mjerno razdoblje obuhvaća 12 mjeseci proizvodnje. Mjerenja se provode na mjesečnoj osnovi na reprezentativnim kompozitnim uzorcima (24-satnim kompozitnim uzorcima).

Za nove ili obnovljene pogone ili promjenu procesa u proizvodnom pogonu, mjerenja se obavljaju na tjednoj osnovi ukupno 8 uzastopnih tjedana nakon uspostavljanja redovnog rada pogona. Mjerenja moraju biti reprezentativna za dotično razdoblje.

2.3.   Optički posvjetljivači i bojila

Optički posvjetljivači i bojila, uključujući fluorescentne izbjeljivače, ne smiju se namjerno dodavati celulozi.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima.

2.4.   Emisije KPK i fosfora (P) u vodu te spojeva sumpora (S) i dušikovih oksida (NOx) u zrak tijekom proizvodnje

Emisije u zrak i vodu tijekom proizvodnje celuloze izražavaju se u bodovima (PKPK, PP, PS, PNOx). Bodovi se izračunavaju dijeljenjem stvarnih emisija referentnim vrijednostima navedenima u tablici 1.

Ni jedan od pojedinačnih bodova PKPK, PP, PS, PNOx ne smije iznositi više od 1,5.

Ukupni broj bodova (Pukupno = PKPK + PP + PS + PNOx) ne smije prelaziti 4,0.

Za svaku upotrijebljenu celulozu „i” odgovarajuće izmjerene emisije (izražene u kg/ADT) ponderiraju se prema udjelu upotrijebljene celuloze (celuloza „i” u odnosu na zrakom sušenu tonu celuloze) i zbrajaju. Referentne vrijednosti za svaki tip celuloze koji se koristi i za proizvodnju papira navedeni su u tablici 1. Konačno, ukupna količina emisija dijeli se s ukupnom referentnom vrijednošću, kako je prikazano u sljedećoj formuli za KPK:

Formula

Tablica 1.

Referentne vrijednosti za emisije od različitih vrsta celuloze

Vrsta celuloze

Referentne vrijednosti (kg/ADT)

KPKref

Pref

Sref

NOxref

Izbijeljena kemijska celuloza (osim sulfitne celuloze)

18,0

0,045 (*)

0,6

1,6

Izbijeljena kemijska celuloza (sulfitna celuloza)

25,0

0,045

0,6

1,6

Kemijsko-termomehanička celuloza (CTMP)

15,0

0,01

0,2

0,3

U pogonima s kogeneracijom topline i električne energije, emisije sumpora i dušikovih oksida koje proizlaze iz proizvodnje električne energije oduzimaju se od ukupnog iznosa. Sljedeća se jednadžba upotrebljava za izračunavanje udjela emisija koje nastaju zbog stvaranja topline: [MWh(toplina) – MWh(toplina)prodana]/[MWh(toplina) + 2 × MWh(električna energija)]

pri čemu:

MWh(električna energija) je električna energija koja se proizvodi u pogonu za kogeneraciju,

MWh(toplina) je korisna toplina koja se proizvodi u procesu kogeneracije,

MWh(toplina)prodana je korisna toplina koja se koristi izvan pogona za proizvodnju celuloze.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljne izračune kojima se dokazuje sukladnost s tim mjerilom, zajedno s povezanom popratnom dokumentacijom koja uključuje izvješća o ispitivanjima uporabom sljedećih metoda ispitivanja:

KPK: ISO 6060, EPA SM 5220D ili HACH 8000,

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 ili Dr. Lange LCK 349,

S(oksidirani): EPA 8 ili istovrijedne metode,

S(reducirani): EPA 8, EPA 16A ili istovrijedne metode,

udjel sumpora u nafti: ISO 8754 ili EPA 8,

udjel sumpora u ugljenu: ISO 351 ili EPA 8,

NOx: ISO 11564 ili EPA 7E.

Popratna dokumentacija sadržava podatke o učestalosti mjerenja i izračun bodova za KPK, P, S i NOx. Ona uključuje sve emisije sumpora i dušikovih oksida koje nastaju tijekom proizvodnje celuloze, uključujući paru koja se stvara izvan mjesta proizvodnje, osim onih emisija koje su povezane s proizvodnjom električne energije.

Mjerenja uključuju kotlove za regeneraciju topline, vapnene peći za sušenje, parne kotlove i peći za spaljivanje plinova jakog mirisa. Difuzne emisije uzimaju se u obzir.

Navedene vrijednosti emisija sumpora u zrak uključuju emisije oksidiranog i reduciranog sumpora (dimetilsulfid, metil-merkaptan, vodikov sulfid i slične emisije). Emisije sumpora povezane s proizvodnjom toplinske energije iz nafte, ugljena i drugih vanjskih goriva u kojima je poznat udjel sumpora mogu se izračunati umjesto da se mjere i uzimaju se u obzir.

Mjerenja emisija u vodu obavljaju se na nefiltriranim i nenataloženim uzorcima nakon obrade u pogonu ili nakon obrade u javnom pogonu za pročišćavanje.

Mjerno razdoblje obuhvaća 12 mjeseci proizvodnje. Mjerenja za KPK i fosfor provode se na mjesečnoj osnovi, a mjerenja za sumpor i dušikove okside na godišnjoj osnovi. Alternativno, mogu se prihvatiti kontinuirana mjerenja ako ih provjerava treća strana barem jednom godišnje.

Za nova ili obnovljena postrojenja ili promjenu procesa u proizvodnom pogonu, mjerenja se obavljaju na tjednoj osnovi ukupno 8 uzastopnih tjedana nakon uspostavljanja redovnog rada postrojenja. Mjerenja moraju biti reprezentativna za dotično razdoblje.

2.5.   Emisije CO2 iz proizvodnje

Emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz neobnovljivih izvora energije ne smiju prelaziti 450 kg po toni proizvedene celuloze, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo na lokaciji ili izvan lokacije). Referentne vrijednosti emisija u skladu s tablicom 2. koriste se pri izračunu emisija CO2 iz goriva.

Tablica 2.

Referentne vrijednosti za emisije CO2 iz različitih izvora energije

Gorivo

Emisije CO2 iz fosila

Jedinica

Ugljen

95

g CO2 fosil/MJ

Sirova nafta

73

g CO2 fosil/MJ

Loživo ulje 1

74

g CO2 fosil/MJ

Loživo ulje 2–5

77

g CO2 fosil/MJ

Ukapljeni naftni plin (LPG)

69

g CO2 fosil/MJ

Zemni plin

56

g CO2 fosil/MJ

Mreže električne energije

400

g CO2 fosil/kWh

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti detaljne izračune iz kojih proizlazi sukladnost s tim zahtjevom, zajedno s povezanom popratnom dokumentacijom.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti podatke o emisijama ugljičnog dioksida u zrak. To uključuje sve izvore neobnovljivih goriva tijekom proizvodnje celuloze, uključujući emisije iz proizvodnje električne energije (bilo na lokaciji ili izvan nje).

Mjerno razdoblje obuhvaća 12 mjeseci proizvodnje. Mjerenja se provode na godišnjoj osnovi.

Za nove ili obnovljene pogone ili promjenu procesa u proizvodnom pogonu, mjerenja se obavljaju na tjednoj osnovi ukupno 8 uzastopnih tjedana nakon uspostavljanja redovnog rada pogona. Rezultati se moraju prikazati i nakon 12 mjeseci proizvodnje. Mjerenja moraju biti reprezentativna za dotično razdoblje.

Količina energije iz obnovljivih izvora (1) koja se kupuje i koristi za proizvodne procese neće se uzimati u obzir pri izračunu emisija CO2: podnositelj zahtjeva mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja dokazuje da se takva vrsta energije doista koristi u tvornici ili kupuje izvana.

Mjerilo 3. Umjetna celulozna vlakna (uključujući viskozu, modalna vlakna, liocel, bakrena vlakna, triacetat)

3.1.   Nabava

(a)

Za sva celulozna vlakna moraju postojati valjane potvrde o nadzornom lancu izdane u okviru programa certificiranja koji provode neovisne treće strane, primjerice programa FSC, PEFC ili nekog drugog istovrijednog programa.

Za minimalno 25 % celuloznih vlakana moraju postojati valjane potvrde o održivom upravljanju šumama izdane u okviru programa certificiranja koji provode neovisne treće strane, primjerice programa FSC, PEFC ili nekog drugoga istovrijednog programa.

Preostala celulozna vlakna moraju biti obuhvaćena sustavom provjere kojim se osigurava da su vlakna pribavljena u skladu sa zakonom i svim drugim zahtjevima tog programa certificiranja koji se odnose na necertificirani materijal.

Tijela koja izdaju potvrde o održivom upravljanju šumama i/ili nadzornom lancu moraju imati ovlaštenje tog programa certificiranja ili ih taj program mora priznavati.

(b)

Topljiva celuloza proizvedena od pamučnog lintersa mora ispunjavati mjerilo 4.1. za pamuk (nabava i sljedivost).

Procjena i provjera:

(a)

Podnositelj zahtjeva pribavlja od proizvođača celuloze valjane, neovisno izdane potvrde o nadzornom lancu, kojima se dokazuje da su drvna vlakna uzgojena u skladu s načelima održivog upravljanja šumama i/ili potječu iz zakonitih i kontroliranih izvora. FSC, PEFC i istovrijedni programi prihvaćaju se kao neovisne potvrde treće strane.

(b)

U zahtjevu se navode dokazi o sukladnosti s mjerilom 4.1. za pamuk (nabava i sljedivost).

3.2.   Izbjeljivanje

Celuloza koja se koristi za proizvodnju vlakana ne smije se izbjeljivati klornim plinom. Ukupna količina adsorpcijskih organski vezanih halogena (AOX) i organski vezanog klora (OCl) ne smije biti veća od sljedećih:

0,170 kg/ADT ako se mjeri u otpadnim vodama nastalim proizvodnjom celuloze (AOX), ili

150 ppm ako se mjeri u gotovim vlaknima (OCl).

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača celuloze da klorni plin nije korišten i izvješće o ispitivanju koje dokazuje poštovanje graničnih vrijednosti za AOX ili OCl, s odgovarajućom metodom ispitivanja:

ISO 9562 ili istovrijedni EPA 1650C za AOX,

ISO 11480 za OCl.

Učestalost mjerenja za AOX određuje se u skladu s mjerilom 2.2. za pahuljastu celulozu.

3.3.   Optički posvjetljivači i bojila

Optički posvjetljivači i bojila, uključujući fluorescentne izbjeljivače, ne smiju se namjerno dodavati vlaknima.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima.

3.4.   Proizvodnja vlakana

(a)

Više od 50 % celuloze korištene za proizvodnju vlakana mora se dobiti iz tvornica topljive celuloze koje povrate vrijednost tekućina utrošenih u postupak proizvodnje ili:

stvaranjem električne energije i pare u pogonu, ili

proizvodnjom kemijskih suproizvoda.

(b)

Sljedeće granične vrijednosti za emisije sumporovih spojeva u zrak treba poštovati u procesu proizvodnje viskoze i modalnih vlakana:

Tablica 3.

Vrijednosti emisija sumpora pri proizvodnji viskoze i modalnih vlakana

Vrsta vlakna

Emisije sumpora u zrak – granična vrijednost (g/kg)

Rezano vlakno

30

Filamentno vlakno

 

pranje u serijama

40

integrirano pranje

170

Napomena: Granične vrijednosti izražene su kao godišnji prosjek.

Procjena i provjera:

(a)

Podnositelj zahtjeva traži od proizvođača vlakana da dostave popis dobavljača celuloze za proizvodnju vlakana s udjelima celuloze koju dostavljaju. Dostavlja se popratna dokumentacija i dokaz da odgovarajući udjel dobavljača ima prikladnu opremu za proizvodnju električne energije ili sustave za proizvodnju i regeneraciju suproizvoda ugrađene u odgovarajuća proizvodna postrojenja.

(b)

Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljnu dokumentaciju i izvješća o ispitivanjima kojima se dokazuje sukladnost s tim mjerilom te izjavu o sukladnosti.

Mjerilo 4. Pamuk i druga prirodna celulozna sjemenska vlakna

4.1.   Nabava i sljedivost

(a)

Pamuk se uzgaja u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007 (2), američkim Nacionalnim ekološkim programom (NOP) ili istovrijednim zakonskim obvezama koje su odredili trgovinski partneri Unije. Udjel organskog pamuka može uključivati organski uzgojen pamuk i prijelazni organski pamuk.

(b)

Pamuk koji se uzgaja u skladu s mjerilom 4.1.(a) i upotrebljava za proizvodnju upijajućih higijenskih proizvoda mora biti sljediv od točke provjere proizvodne norme.

Procjena i provjera:

(a)

Za udjel organskog pamuka neovisno kontrolno tijelo izdaje potvrdu da je proizveden u skladu sa zahtjevima za proizvodnju i pregled utvrđenima Uredbom (EZ) br. 834/2007, američkim Nacionalnim ekološkim programom (NOP) ili onima koje su odredili drugi trgovinski partneri. Provjera se obavlja na godišnjoj osnovi za svaku zemlju podrijetla.

(b)

Podnositelj zahtjeva dokazuje sukladnost sa zahtjevom o udjelu pamuka za godišnju količinu pamuka kupljenog za proizvodnju konačnog proizvoda i prema svakoj proizvodnoj liniji na godišnjoj osnovi: Dostavljaju se evidencija transakcija ili računi koji prikazuju količinu pamuka koji se kupuje na godišnjoj osnovi od poljoprivrednika ili skupina proizvođača i ukupnu masu certificiranih bala.

4.2.   Izbjeljivanje

Pamuk se ne smije izbjeljivati klornim plinom.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača da se klorni plin ne koristi.

4.3.   Optički posvjetljivači i bojila

Optički posvjetljivači i bojila, uključujući fluorescentne izbjeljivače, ne smiju se namjerno dodavati pamuku.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima.

Mjerilo 5. Plastični materijali i super-upijajući polimeri

5.1.   Proizvodnja sintetičkih polimera i plastičnih materijala

Svi pogoni koji proizvode sintetičke polimere i plastične materijale koji se koriste u proizvodu moraju imati uvedene sustave za:

štednju vode (npr. praćenje protoka vode u objektu i optjecaj vode u zatvorenim sustavima),

integrirano zbrinjavanje otpada s ciljem optimizacije prevencije, ponovne uporabe, recikliranja, regeneracije i konačnog odlaganja otpada (npr. odvajanje različitih frakcija otpada),

optimizaciju energetske učinkovitosti i upravljanja energijom (npr. ponovno korištenje pare nastale tijekom proizvodnje super-upijajućih polimera).

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevom. Izjavi se prilaže izvješće s detaljnim opisom postupaka koje su dobavljači odredili kako bi udovoljili zahtjevima za svaku od dotičnih lokacija.

5.2.   Aditivi u plastičnim materijalima

(a)

Udjel olova, kadmija, heksavalentnog kroma i srodnih spojeva mora biti niži od 0,01 % (100 ppm) mase svakog plastičnog materijala i sintetičkog polimera korištenog u proizvodu.

(b)

Aditivi koji se koriste u plastici u koncentraciji većoj od 0,10 % masenog udjela ne označavaju se, u skladu s pravilima o razvrstavanju iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (3), ni jednom od sljedećih izjava o opasnosti:

kancerogeno, mutageno ili toksično za razmnožavanje, kategorije 1a, 1b i 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

akutno toksično, kategorije 1 i 2 (H300, H310, H330, H304),

toksično za ciljane organe (TCO, engl. Specific Target Organ Toxicity – STOT), kategorija 1 (H370, H372),

opasno za vodeni okoliš, kategorije 1 i 2 (H400, H410, H411).

Procjena i provjera:

(a), (b) Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima. Dostavlja se i popis dodanih tvari, s koncentracijama i pripadajućim izjavama o opasnosti/oznakama upozorenja, potkrijepljen sigurnosno-tehničkim listovima.

Kako bi se olakšalo praćenje i nadziranje dokumentacije, moguće su provjere nasumičnog uzorka dobavljača. Dobavljač je dužan osigurati pristup proizvodnim pogonima, skladištima i sličnim postrojenjima. Povjerljivost se primjenjuje na sve dokumente i podatke koji se dostavljaju i dijele.

5.3.   Super-upijajući polimeri

(a)

Akrilamid (broj CAS: 79-06-1) se ne smije namjerno dodavati proizvodu.

(b)

Super-upijajući polimeri koji se koriste u proizvodu mogu sadržavati najviše 1 000 ppm ostataka monomera koji su označeni izjavama o opasnosti navedenima u mjerilu 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena. Za natrijev poliakrilat te tvari uključuju svu nevezanu akrilnu kiselinu i poprečne veze.

(c)

Super-upijajući polimeri koji se koriste u proizvodu mogu sadržavati najviše 10 % (masenog udjela) u vodi topljivih ekstrakata i oni moraju biti u skladu s mjerilom 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena. Za natrijev poliakrilat te tvari uključuju monomere i oligomere akrilne kiseline s manjom molekularnom masom od super-upijajućih polimera u skladu s normom ISO 17190.

Procjena i provjera:

(a)

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu u kojoj se navodi da tvar nije korištena.

(b)

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača u kojoj je dokumentiran sastav super-upijajućeg polimera (ili više njih) korištenog u proizvodu. Sastav se dokumentira s pomoću sigurnosno-tehničkih listova u kojima se navode puni naziv i broj CAS te ostaci monomera koji su sadržani u proizvodu, svrstani prema zahtjevima i količinama. Preporučene metode ispitivanja su ISO 17190 i WSP 210. Moraju se opisati metode analize te navesti nazivi laboratorija koji se koriste za analizu.

(c)

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača u kojoj se navodi količina ekstrakata topljivih u vodi u super-upijajućem polimeru (polimerima). Preporučene metode ispitivanja su ISO 17190 i WSP 270. Moraju se opisati metode analize te navesti nazivi laboratorija koji se koriste za analizu.

Mjerilo 6. Drugi materijali i sastavni dijelovi

6.1.   Ljepljivi materijali

Ljepljivi materijali ne smiju sadržavati ni jednu od sljedećih tvari:

kolofonijske smole (brojevi CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diizobutil ftalat (DIBP, broj CAS 84-69-5),

diizononil ftalat (DINP, broj CAS 28553-12-0),

formaldehid (broj CAS 50-00-0).

Taj se zahtjev ne primjenjuje ako te tvari nisu namjerno dodane materijalu ili konačnom proizvodu, te ako su prisutne u ljepljivim materijalima u koncentracijama ispod 100 ppm (0,010 % masenog udjela).

Za formaldehid, gornja granica za udjel formaldehida nastalog tijekom proizvodnje ljepila je 250 ppm, mjereno u novo proizvedenoj disperziji polimera. Sadržaj slobodnog formaldehida u skrućenom ljepilu ne smije biti veći od 10 ppm. Topljena ljepila izuzimaju se od ovog zahtjeva.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti sa zahtjevima. Sigurnosno-tehnički listovi mogu se upotrijebiti kao dokaz. Dostavljaju se rezultati ispitivanja za formaldehid, uz iznimku topljenih ljepila.

6.2.   Tinte i boje

Proizvod i njegovi homogeni dijelovi ne smiju se bojati. Odstupanja od tog zahtjeva primjenjuju se na:

vrpce tampona, materijale za pakiranje i ljepljive vrpce,

titanov dioksid u polimerima i viskozi,

materijale koji nisu u izravnom kontaktu s kožom, koji mogu biti obojeni ako boja ispunjava posebne funkcije (npr. smanjenje vidljivosti proizvoda kroz bijelu ili svijetlu odjeću, označavanje ljepljivog područja vrpci, prikazivanje vlažnosti).

Tinte i boje koje se koriste moraju biti sukladne i s mjerilom 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja i traži od dobavljača da dostave izjavu o sukladnosti sa zahtjevima. Ako se koriste boje, njihovo korištenje mora biti opravdano navođenjem posebne funkcije koju ispunjavaju.

6.3.   Mirisi

(a)

Proizvodi koji se stavljaju na tržište kao proizvodi osmišljeni za djecu i namijenjeni djeci te tamponi i jastučići za dojenje moraju biti bez mirisa.

(b)

Bilo koja tvar ili smjesa koja se dodaje proizvodu kao miris proizvodi se i s njom se postupa u skladu s kodeksom prakse Međunarodnog udruženja za mirise (International Fragrance Association – IFRA). Kodeks je dostupan na internetskim stranicama IFRA-e: http://www.ifraorg.org. Proizvođač mora slijediti preporuke normi IFRA-e koje se odnose na zabranu, ograničenu uporabu i specifične kriterije čistoće materijala.

(c)

Svi mirisi koji se koriste moraju također zadovoljavati mjerilo 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena, neovisno o njihovoj koncentraciji u konačnom proizvodu.

(d)

Mirisi i sastojci mirisnih smjesa koje je Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS) odredio kao poznate kontaktne alergene posebnog rizika (4), kao i mirisi čije korištenje treba naznačiti u popisu sastojaka u skladu s Prilogom III. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5), ne smiju se koristiti. Daljnje korištenje nitromošusa i policikličkih mošusa nije dopušteno.

(e)

Na ambalaži proizvoda naznačuje se da su korišteni mirisi. Nadalje, dodatno se navode nazivi mirisa i/ili sastojaka mirisnih smjesa koje je Znanstveni odbor za sigurnost potrošača odredio kao poznate kontaktne alergene za ljude i čija uporaba nije ograničena mjerilom 6.3.(c) i (d).

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti za sve zahtjeve utvrđene u točkama (a) do (e), zajedno s izjavom proizvođača mirisa, ako je to primjereno. Kada se koriste mirisi, dostavlja se i popis mirisa koji su korišteni i vizualni dokaz da su podaci naznačeni na ambalaži.

6.4.   Losioni

(a)

Losioni se ne smiju koristiti u ženskim ulošcima, tamponima i jastučićima za dojenje. Korištenje losiona u drugim proizvodima naznačuje se na ambalaži.

(b)

Svaki losion koji se koristi u proizvodima osim ženskih uložaka, tampona i jastučića za dojenje mora biti u skladu s mjerilom 6.3. o mirisima i mjerilom 7. o tvarima ili smjesama čija je uporaba zabranjena ili ograničena, bez obzira na njegovu koncentracija u konačnom proizvodu.

(c)

Sljedeće se tvari ne smiju koristiti: triklosan, parabeni, formaldehid i tvari koje ispuštaju formaldehid.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti zajedno s izjavom proizvođača losiona, ako je to primjereno. Kada se koriste losioni, dostavlja se i vizualni dokaz da su podaci naznačeni na ambalaži.

6.5.   Silikon

(a)

Ako su dijelovi proizvoda tretirani silikonom, proizvođač osigurava zaštitu radnika od otapala.

(b)

Ni oktametil-ciklotetrasiloksan D4 (CAS 556-67-2) ni dekametil-ciklopentasiloksan D5 (CAS 541-02-6) ne smiju biti sadržani u kemijskim proizvodima koji se koriste za tretiranje sastavnih dijelova silikonom. Taj se zahtjev ne primjenjuje ako te tvari nisu namjerno dodane materijalu ili konačnom proizvodu, te ako su prisutne u silikonu u koncentracijama ispod 100 ppm (0,01 % masenog udjela).

Procjena i provjera:

(a)

Podnositelj zahtjeva dostavlja informacije o metodi koja je korištena za tretiranje silikonom i dokumentaciju kojom se potvrđuje da su radnici zaštićeni.

(b)

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu dobavljača o sukladnosti s tim zahtjevom.

6.6.   Čestice nanosrebra

Čestice nanosrebra ne smiju se namjerno dodavati proizvodu ili bilo kojem njegovu homogenom dijelu ili materijalu.

Procjena i provjera

Podnositelj zahtjeva dostavlja i traži od dobavljača da dostavi izjavu o sukladnosti s tim zahtjevom.

Mjerilo 7. Tvari ili smjese čija je uporaba zabranjena ili ograničena

7.1.   Opasne tvari i smjese

Znak za okoliš EU-a može se ne dodijeliti ako proizvod ili bilo koji njegov sastavni dio, kako je definirano člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (6), ili bilo koji njegov homogeni dio sadržava tvari ili smjese koje ispunjavaju mjerila za označavanje izjavama o opasnosti ili oznakama upozorenja iz tablice 4., u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 ili Direktivom Vijeća 67/548/EEZ (7), ili sadržava tvari ili smjese iz članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, osim ako nije odobreno posebno izuzeće.

Najnovija pravila o razvrstavanju koja je usvojila Unija imaju prednost pred navedenim izjavama o opasnosti i oznakama upozorenja. Podnositelji zahtjeva osiguravaju da se svo razvrstavanje temelji na najnovijim pravilima za razvrstavanje.

Izjave o opasnosti i oznake upozorenja iz tablice 4. općenito se odnose na tvari. Međutim, kad nije moguće dobiti podatke o tvarima, primjenjuju se pravila za razvrstavanje za smjese.

Tvari ili smjese čija se svojstva mijenjaju obradom tako da više nisu bioraspoložive ili se kemijski izmijene tako da se ukloni ranije utvrđena opasnost izuzete su iz mjerila 7.1. To uključuje, na primjer, modificirane polimere i monomere ili aditive, koji se kovalentno vezuju u plastici.

Granične vrijednosti koncentracija za tvari ili smjese kojima se može dodijeliti ili kojima je dodijeljena izjava o opasnosti ili oznaka upozorenja iz tablice 4. i koje zadovoljavaju kriterije za razvrstavanje u razrede ili kategorije opasnosti te za tvari koje zadovoljavaju kriterije utvrđene u točkama (a), (b) ili (c) članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ne smiju prelaziti opće ili posebne granične vrijednosti koncentracija utvrđene u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Ako su utvrđene posebne granične vrijednosti koncentracija, one imaju prednost pred generičkima.

Tablica 4.

Izjave o opasnosti i oznake upozorenja

Izjava o opasnosti (1)

Oznaka upozorenja (2)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Otrovno ako se proguta

R25

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav

R65

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom

R27

H311 Otrovno u dodiru s kožom

R24

H330 Smrtonosno ako se udahne

R23/26

H331 Otrovno ako se udahne

R23

H340 Može prouzročiti genetska oštećenja

R46

H341 Sumnja se da uzrokuje genetska oštećenja

R68

H350 Može prouzročiti rak

R45

H350i Može prouzročiti rak ako se udiše

R49

H351 Sumnja se da uzrokuje rak

R40

H360F Može štetno djelovati na plodnost

R60

H360D Može naškoditi nerođenom djetetu

R61

H360FD Može štetno djelovati na plodnost, može naškoditi nerođenom djetetu

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno djelovati na plodnost, sumnja se da štetno djeluje na nerođeno dijete

R60/63

H360Df Može naškoditi nerođenom djetetu, sumnja se da štetno djeluje na plodnost

R61/62

H361f Sumnja se da štetno djeluje na plodnost

R62

H361d Sumnja se da štetno djeluje na nerođeno dijete

R63

H361fd Sumnja se da štetno djeluje na plodnost, sumnja se da štetno djeluje na nerođeno dijete

R62-63

H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom

R64

H370 Oštećuje organe

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može oštetiti organe

R68/20/21/22

H372 Oštećuje organe tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

R48/25/24/23

H373 Može oštetiti organe tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

R48/20/21/22

H400 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi

R50

H410 Vrlo otrovno s dugotrajnim učincima za organizme koji žive u vodi

R50-53

H411 Otrovno s dugotrajnim učincima za organizme koji žive u vodi

R51-53

H412 Štetno s dugotrajnim učincima za organizme koji žive u vodi

R52-53

H413 Može dugotrajno štetno djelovati na organizme koji žive u vodi

R53

EUH059 Opasno za ozonski omotač

R59

EUH029 U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin

R29

EUH031 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin

R31

EUH032 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

R32

EUH070 Otrovno u dodiru s očima

R39-41

H317 (potkategorija 1A): Može prouzročiti alergijsku kožnu reakciju (granična koncentracija ≥ 0,1 % w/w) (3)

R43

H317 (potkategorija 1B): Može prouzročiti alergijsku kožnu reakciju (granična koncentracija ≥ 1,0 % w/w) (3)

H334: Ako se udahne može prouzročiti simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem

R42

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke o sastavu proizvoda, uključujući i sve njegove sastavne i homogene dijelove.

Podnositelj zahtjeva provjerava prisutnost tvari i smjesa koje se mogu razvrstati s pomoću izjava o opasnosti ili oznaka upozorenja prethodno navedenih u ovom mjerilu. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s tim mjerilom za proizvod, svaki njegov sastavni ili homogeni dio.

Podnositelji zahtjeva odabiru odgovarajuće oblike provjere. Predviđeni su sljedeći glavni oblici provjere:

homogeni dijelovi i sve povezane obrade ili nečistoće (npr. sloj super-upijajućeg polimera): za sastavne materijale tog dijela proizvoda i za tvari i smjese koje se koriste pri oblikovanju i obradi materijala koji ostaju u konačnom dijelu proizvoda u koncentraciji iznad granične vrijednosti od 0,10 % w/w dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi, osim ako se primjenjuje niža generička ili posebna granična vrijednost koncentracije u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008,

kemijski recepti koji proizvodu ili sastavnim dijelovima proizvoda daju posebnu funkciju (npr. ljepila, boje): za tvari i smjese koje se koriste pri sastavljanju konačnog proizvoda ili tvari i smjese koje se koriste u sastavnim dijelovima proizvoda i ostaju u sastavnim dijelovima proizvoda dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi.

Izjava sadržava povezanu dokumentaciju kao što su izjave o sukladnosti koje potpisuju dobavljači, o nerazvrstavanju tvari, smjesa ili materijala u bilo koji razred opasnosti koji se povezuje s izjavama o opasnosti ili oznakama upozorenja navedenima u tablici 4. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008, u mjeri u kojoj se to može odrediti barem iz podataka koji udovoljavaju zahtjevima iz Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Dostavljeni podaci odnose se na oblik ili fizička stanja tvari ili smjesa onako kako su uporabljene u konačnom proizvodu.

Kao potpora izjavi o razvrstavanju ili nerazvrstavanju, za svaku tvar i smjesu dostavljaju se sljedeći tehnički podaci:

i.

za tvari koje nisu prijavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 ili koje još nisu razvrstane prema usklađenoj klasifikaciji CLP (Classification, Labelling and Packaging – razvrstavanje, označivanje i pakiranje): podaci u skladu sa zahtjevima iz Priloga VII. toj Uredbi;

ii.

za tvari koje su prijavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 i koje ne udovoljavaju zahtjevima za klasifikaciju CLP: podaci na temelju registracije u sustavu REACH kojima se potvrđuje nerazvrstanost tvari;

iii.

za tvari čije je razvrstavanje usklađeno ili koje su samorazvrstane: sigurnosno-tehnički listovi ako su dostupni. Ako nisu dostupni ili je tvar samorazvrstana, dostavljaju se podaci koji se odnose na razvrstavanje tvari prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

iv.

za smjese: sigurnosno-tehnički listovi ako su dostupni. Ako nisu dostupni, dostavlja se izračun za razvrstavanje smjese u skladu s pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008, zajedno s podacima koji se odnose na razvrstavanje smjesa prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Sigurnosno-tehnički listovi izrađuju se u skladu sa smjernicama koje su navedene u odjeljcima 2., 3., 9., 10., 11. i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova). Za nepotpune sigurnosno-tehničke listove bit će potrebna nadopuna podacima iz izjava dobavljača kemijskih tvari.

Informacije o bitnim svojstvima tvari mogu se dobiti i drugim sredstvima osim ispitivanjima, primjerice primjenom alternativnih metoda, poput metoda in vitro, modelima kvantitativnog odnosa strukture i djelovanja ili grupiranjem ili analogijom u skladu s Prilogom XI. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Snažno se potiče razmjena važnih podataka duž cijelog opskrbnog lanca.

7.2.   Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Za tvari vrlo visokog rizika uvrštene u popis u članku 59. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje su prisutne u smjesama, u nekom sastavnom dijelu ili u bilo kojem homogenom dijelu proizvoda u koncentracijama > 0,10 % masenog udjela nije dopušteno izuzeće od članka 6. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 66/2010.

Procjena i provjera

Na dan podnošenja zahtjeva upućuje se na najnoviji popis tvari vrlo visokog rizika. Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s mjerilom 7.2., zajedno s povezanom dokumentacijom, uključujući izjave o sukladnosti potpisane od strane dobavljača materijala i kopije odgovarajućih sigurnosno-tehničkih listova za tvari ili smjese u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 za tvari i smjese. Granične vrijednosti koncentracija navode se u sigurnosno-tehničkim listovima u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za tvari i smjese.

Mjerilo 8. Materijalna učinkovitost u proizvodnji

Količina otpada nastalog tijekom proizvodnje i pakiranja proizvoda, bez dijela koji se ponovno koristi ili pretvara u korisne materijale i/ili energiju, ne smije prelaziti:

10 % masenog udjela konačnih proizvoda za tampone,

5 % masenog udjela konačnih proizvoda za sve ostale proizvode.

Procjena i provjera

Podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o količini otpada koji nije ponovno upotrijebljen u postupku proizvodnje niti pretvoren u materijale i/ili energiju.

Izračuni se prikazuju u skladu s normom ISO 14025 i podnositelj zahtjeva dostavlja sve sljedeće parametre koji se odnose na:

težinu proizvoda i ambalaže,

sve otpadne tokove nastale tijekom proizvodnje i

odgovarajuću obradu (npr. recikliranje, spaljivanje), uključujući dio otpada koji se ponovno koristi i dio otpada koji se odlaže.

Neto otpad izračunava se kao razlika između količine proizvedenog otpada i količine ponovno upotrijebljenog otpada.

Mjerilo 9. Smjernice o zbrinjavanju proizvoda

Proizvođači moraju napisati ili naznačiti pomoću vizualnih simbola na ambalaži:

da se proizvod ne smije bacati u zahod,

kako se proizvod pravilno zbrinjava.

Procjena i provjera:

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti primjerak ambalaže.

Mjerilo 10. Prikladnost za uporabu i kvaliteta proizvoda

Učinkovitost/kvaliteta proizvoda mora biti zadovoljavajuća i barem jednaka onoj proizvoda koji su već na tržištu. Prikladnost za uporabu ispituje se s obzirom na obilježja i parametre navedene u tablici 6. Pragovi uspješnosti, ako su utvrđeni, moraju biti usklađeni.

Tablica 5.

Obilježja i parametri koji opisuju prikladnost za uporabu proizvoda koji se ispituje

Obilježje

Propisani postupak ispitivanja (prag uspješnosti)

Dječje pelene

Ženski ulošci

Tamponi

Jastučići za dojenje

Ispitivanja u uporabi

U1.

Upijanje i zaštita od propuštanja (**)

ispitivanje potrošača (propuštanje se javlja u manje od 5 % prilika uporabe proizvoda)

U2.

Suhoća kože

ispitivanje potrošača (80 % potrošača koji su ispitali proizvod ocjenjuju ga zadovoljavajućim)

nije primjenjivo

kao i za dječje pelene

U3.

Pristajanje i udobnost

ispitivanje potrošača (80 % potrošača koji su ispitali proizvod ocjenjuju ga zadovoljavajućim)

U4.

Ukupni rezultati

ispitivanje potrošača (80 % potrošača koji su ispitali proizvod ocjenjuju ga zadovoljavajućim)

Tehnička ispitivanja

T1.

Upijanje i zaštita od propuštanja

brzina upijanja i kapacitet upijanja prije propuštanja

metoda syngina

nema preporučene metode

T2.

Suhoća kože

TEWL, postupak ponovnog vlaženja ili ispitivanje korneometrom

nije primjenjivo

nema preporučene metode

Procjena i provjera:

Izvješće o ispitivanju dostavlja se za radna i tehnička ispitivanja i u njemu se navode metode ispitivanja, rezultati ispitivanja i korišteni podaci. Ispitivanja se provode u laboratorijima za koje je priznato da provode sustave upravljanja kvalitetom, neovisno o tome jesu li unutarnji ili vanjski laboratoriji.

Ispitivanja se provode za specifičnu vrstu i veličinu proizvoda koji se prijavljuju za dodjelu znaka za okoliš EU-a. Ipak, ako se može dokazati da proizvodi imaju isti učinak, može biti dovoljno ispitati samo jednu veličinu ili reprezentativnu kombinaciju veličina za svaki model proizvoda. Posebna pažnja posvećuje se uzorkovanju, prijevozu i skladištenju proizvoda, kako bi se zajamčili rezultati koji se mogu ponoviti. Preporučuje se ne pakirati proizvode u neprovidne materijale ili ih ponovno pakirati u neutralne ambalaže zbog rizika od promjene učinkovitosti proizvoda i/ili ambalaže.

Informacije o ispitivanju moraju biti dostupne nadležnim tijelima, uz poštovanje povjerljivosti. Rezultati ispitivanja moraju se jasno objasniti i predstaviti na jeziku te uz uporabu jedinica i simbola koji su razumljivi korisniku podataka. Navode se sljedeći elementi: vrijeme i mjesto ispitivanja; kriteriji prema kojima su odabrani proizvodi za ispitivanje i određena reprezentativnost tih proizvoda; obilježja odabrana za ispitivanje i, ako je primjenjivo, razlozi zašto neka obilježja nisu uključena; metode ispitivanja koje su korištene i njihova ograničenja ako postoje. Daju se jasne smjernice o uporabi rezultata ispitivanja.

Dodatne smjernice za ispitivanja korisnika:

uzorkovanje, plan ispitivanja, sastavljanje panela i analiza rezultata ispitivanja moraju biti u skladu sa standardnom statističkom praksom (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 ili istovrijedne metode),

svaki se proizvod procjenjuje na temelju upitnika. Ispitivanje treba trajati najmanje 72 sata, a ako je moguće punih tjedan dana te se mora ostvariti u uobičajenim uvjetima uporabe proizvoda,

preporučeni broj osoba za ispitivanje je najmanje 30. Svi pojedinci koji sudjeluju u ispitivanju moraju trenutno koristiti dotični tip/veličinu proizvoda koji se ispituje,

ako proizvod nije posebno namijenjen jednom spolu, omjer muških i ženskih osoba je 1:1,

mješovita skupina pojedinaca koji proporcionalno zastupaju različite skupine potrošača dostupne na tržištu sudjeluje u ispitivanju. Dob, zemlju i spol potrebno je jasno navesti,

bolesne osobe i one koje imaju kronične kožne bolesti ne sudjeluju u ispitivanju. U slučajevima kada se pojedinci razbole tijekom razdoblja ispitivanja, to treba navesti u upitniku i odgovori se ne uzimaju u obzir pri ocjenjivanju,

za suhoću kože, pristajanje i udobnost, potrebno je da 80 % potrošača koji ispituju proizvod ocijeni rezultate proizvoda zadovoljavajućima, što bi moglo značiti primjerice da potrošač dodijeli 60 bodova (na kvantitativnoj ljestvici od 1 do 100) ili da ocijeni proizvod dobrim ili vrlo dobrim (od pet kvalitativnih opcija: vrlo loš, loš, prosječan, dobar, vrlo dobar). Za apsorpciju i zaštitu od propuštanja, propuštanje se smije pojaviti u manje od 5 % proizvoda koje se ispituje,

rezultati se statistički vrednuju po završetku ispitivanja,

treba izvijestiti o vanjskim čimbenicima poput brendiranja, tržišnih udjela i oglašavanja, koji mogu utjecati na percepciju učinkovitosti proizvoda.

Dodatni zahtjevi za tehnička ispitivanja:

metode ispitivanja temelje se, što je više moguće, na metodama koje su relevantne za proizvod, ponovljive i stroge,

ispituje se najmanje pet uzoraka. Prosječni rezultati dostavljaju se zajedno s naznakom standardnog odstupanja.

Težina, dimenzije, i značajke dizajna proizvoda opisuju se i dostavljaju u skladu s mjerilom 1.

Mjerilo 11. Socijalni aspekti

Podnositelji zahtjeva osiguravaju da se na proizvodnim lokacijama duž opskrbnog lanca koji se upotrebljava za proizvodnju licenciranog proizvoda (ili više njih) poštuju temeljna načela i prava na radu, kao što je opisano u temeljnim standardima rada Međunarodne organizacije rada (ILO), UN-ovom Svjetskom sporazumu i OECD-ovim Smjernicama za multinacionalna poduzeća. Za potrebe provjere upućuje se na sljedeće temeljne standarde rada Međunarodne organizacije rada:

029

Prisilni rad

087

Sloboda udruživanja i zaštita prava na organiziranje

098

Pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje

100

Jednakost plaća

105

Ukidanje prisilnog rada

111

Diskriminacija (zapošljavanje i zanimanje)

138

Najniža dob za zapošljavanje

155

Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

182

Ukidanje najgorih oblika rada djece

O tim standardima potrebno je obavijestiti proizvodne pogone duž opskrbnog lanca koji se upotrebljava za izradu konačnog proizvoda.

Procjena i provjera

Podnositelj zahtjeva dokazuje provjeru sukladnosti koju je provela treća strana neovisnom provjerom ili dokumentarnim dokazom, uključujući posjete revizora lokaciji tijekom postupka provjere za znak za okoliš EU-a za proizvodne pogone u opskrbnom lancu licenciranih proizvoda. To se događa nakon podnošenja zahtjeva i naknadno tijekom razdoblja odobravanja dozvole ako se uvode nove proizvodne lokacije.

Mjerilo 12. Podaci koji se navode na znaku za okoliš EU-a

Znak za okoliš EU-a naznačuje se na ambalaži proizvoda. U polju 2. znaka za okoliš EU-a nalazi se sljedeći tekst:

„Smanjena potrošnja resursa”,

„Smanjena uporaba opasnih tvari”,

„Uspješno ispitivanje učinkovitosti i kvalitete”.

Sljedeći tekst treba također navesti na ambalaži: „Više informacija o tome zašto je ovome proizvodu dodijeljen znak za okoliš EU-a potražite na stranici http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/.”

Procjena i provjera

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti sa zahtjevom i vizualni dokaz.


(*)  Pri izračunu uzete su u obzir neto emisije fosfora. Fosfor koji se prirodno nalazi u drvnim sirovinama i u vodi može se oduzeti od ukupnih emisija fosfora. Prihvaćaju se smanjenja do 0,010 kg/ADT.

(1)  Kako je određeno Direktivom 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(4)  Mišljenje Znanstvenog odbora za sigurnost potrošača o mirisnim alergenima u kozmetičkim proizvodima doneseno u lipnju 2012.: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(5)  Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (SL L 342, 22.12.2009., str. 59.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 te Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(7)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(1)  U skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008.

(2)  U skladu s Direktivom 67/548/EEZ i Direktivom 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30.7.1999., str. 1.).

(3)  U skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 286/2011 od 10. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, za potrebe njezine prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (SL L 83, 30.3.2011., str. 1.).

(**)  Ulošci bez jezgre namijenjeni zaštiti ženskog rublja (tanki ulošci) izuzeti su od tog zahtjeva.