ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 311

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
31. listopada 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

*

Obavijest o privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

1

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 1159/2014 od 30. listopada 2014. o provedbi članka 8.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

2

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1160/2014 оd 30. listopada 2014. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa zemalja i područja ( 1 )

17

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1161/2014 оd 30. listopada 2014. o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu ( 1 )

19

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1162/2014 оd 30. listopada 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

21

 

*

Uredba (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41)

23

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2014/101/EU оd 30. listopada 2014. o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike ( 1 )

32

 

 

ODLUKE

 

 

2014/749/EU

 

*

Odluka Europskog vijeća od 23. listopada 2014. o imenovanju Europske komisije

36

 

*

Odluka Vijeća 2014/750/ZVSP od 30. listopada 2014. o izmjeni Odluke Vijeća 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa

39

 

*

Odluka Vijeća 2014/751/ZVSP od 30. listopada 2014. o izmjeni Odluke 2010/573/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv vodstva transnistrijske regije Republike Moldove

54

 

 

2014/752/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Japana za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

55

 

 

2014/753/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Singapura za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

58

 

 

2014/754/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Hong Konga za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

62

 

 

2014/755/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 30. listopada 2014. o istovrijednosti regulatornog okvira Australije za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

66

 

 

2014/756/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 29. listopada 2014. o ograničenjima odobrenja biocidnih proizvoda koji sadržavaju IPBC i propikonazol koje je prijavila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7909)  ( 1 )

69

 

 

2014/757/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 29. listopada 2014. o ograničenjima odobrenja biocidnog proizvoda koji sadržava IPBC koji je prijavila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7914)  ( 1 )

72

 

 

2014/758/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 29. listopada 2014. o odbacivanju odbijanja odobrenja za biocidni proizvod koji je prijavila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7915)  ( 1 )

75

 

 

2014/759/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 29. listopada 2014. o izmjeni Priloga III. Odluci 2007/777/EZ u pogledu zahtjeva za zdravlje životinja za trihinelu u obrascu veterinarskog certifikata za uvoz u Uniju određenih mesnih proizvoda koji potječu od domaćih svinja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7921)  ( 1 )

78

 

 

2014/760/EU

 

*

Odluka Komisije оd 29. listopada 2014. o mjeri povlačenja s tržišta odijela za zaštitu od topline pod nazivom Hitzeschutzanzug FW Typ 3 koju je Njemačka poduzela u skladu s člankom 7. Direktive Vijeća 89/686/EEZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7977)

80

 

 

PREPORUKE

 

 

2014/761/EU

 

*

Preporuka Komisije оd 29. listopada 2014. o primjeni pravila unutarnjeg energetskog tržišta između država članica EU-a i ugovornih stranaka Energetske zajednice

82

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/1


Obavijest o privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane

Sljedeći dijelovi Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te njihovih država članica, s jedne strane, i Ukrajine, s druge strane, potpisani u Bruxellesu 21. ožujka 2014. i 27. lipnja 2014. primjenjivat će se privremeno u skladu s člankom 4. odlukâ Vijeća o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma (1), pri čemu je druga od navedenih odluka izmijenjena (2) od 1. studenoga 2014., u mjeri u kojoj obuhvaćaju pitanja koja su u nadležnosti Unije:

 

glava I.;

 

glava II. članci 4.,5. i 6.;

 

glava III.: članci 14. i 19.;

 

glava V.: poglavlje 1. (uz iznimku članka 338. točke (k) i članaka 339. i 342.), poglavlje 6. (uz iznimku članaka 361., članka 362. stavka 1. točke (c), članka 364. i članka 365. točaka (a) i (c)), poglavlje 7. (uz iznimku članka 368. stavka 3. i članka 369. (3) točaka (a) i (d)), poglavlja 12. i 17. (uz iznimku članka 404. točke (h)), poglavlje 18. (uz iznimku članka 410. točke (b) i članka 411.), poglavlja 20., 26. i 28., kao i članci 353. i 428.;

 

glava VI.;

 

glava VII. (uz iznimku članka 479. stavka 1.), u mjeri u kojoj su odredbe navedene glave ograničene na potrebu osiguravanja privremene primjene Sporazuma;

 

Prilog XXVI., Prilog XXVII. (uz iznimku nuklearnih pitanja), prilozi od XXVIII. do XXXVI. (uz iznimku Priloga XXXII. točke 3.);

 

prilozi od XXXVIII. do XLI., prilozi XLIII. i XLIV., kao i Protokol III.


(1)  SL L 161, 29.5.2014., str. 1.

SL L 278, 20.9.2014., str. 1.

(2)  SL L 289, 3.10.2014., str. 1.

(3)  Upućivanje u članku 369. točki (c) na „razvoj strategija financiranja usmjerenih na održavanje, ograničenja kapaciteta i infrastrukture” ne stvara nikakve obveze financiranja za države članice.


UREDBE

31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/2


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1159/2014

od 30. listopada 2014.

o provedbi članka 8.a stavka 1. Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 765/2006 od 18. svibnja 2006. o mjerama ograničavanja u odnosu na Bjelarus (1), a posebno njezin članak 8.a stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. svibnja 2006. donijelo Uredbu (EZ) br. 765/2006.

(2)

Vijeće smatra da više nema razloga za zadržavanje određenih osoba i subjekata na popisu osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 765/2006.

(3)

Nadalje, trebalo bi ažurirati informacije koje se odnose na određene osobe i subjekte s popisa osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja kako je navedeno u prilogu I. Uredbi (EZ) br. 765/2006.

(4)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 mijenja se kako je navedeno u prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


(1)  SL L 134, 20.5.2006., str. 1.


PRILOG

I.

Sljedeće osobe i subjekti brišu se s popisa navedenog u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 765/2006:

A.   Osobe

Br. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

Br. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Br. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

Br. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

Br. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

Br. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

Br. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

Br. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

Br. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

Br. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

Br. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

Br. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

Br. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

Br. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

Br. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

Br. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

Br. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

Br. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

Br. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

Br. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

Br. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

Br. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

Br. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

Br. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

B.   Subjekti

Br. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

Br. 6

JLLC Neftekhimtrading;

Br. 21

JLLC Triplepharm;

Br. 22

LLC Triple-Veles;

Br. 23

Univest-M;

Br. 24

FLLC Unis Oil;

Br. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Unosi za sljedeće osobe i subjekte navedeni u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 765/2006 zamjenjuju se sljedećim:

A.   Osobe

 

Imena

Transkripcija bjelaruskog načina pisanja

Transkripcija ruskog načina pisanja

Ime

(bjelaruski način pisanja)

Ime

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor A ndreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresa: БФСО „Динамо”

220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši zamjenik voditelja KGB-a zadužen za osoblje i organizaciju njihovih zadaća, bio je odgovoran za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. U svibnju 2012. premješten je u rezervne snage.

Također član Središnjeg vijeća kluba CJSC Dinamo-Minsk koji je uvršten na popis pod točkom 20. odjeljka B.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Adresa: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Zamjenik voditelja KGB-a zadužen za područje stranih obavještajnih aktivnosti od travnja 2014. Pukovnik, bio je zapovjednik antiterorističke jedinice KGB-a „Alfa”. Osobno je sudjelovao u nehumanom i omalovažavajućem postupanju prema aktivistima oporbe u KGB-ovu zatvoru u Minsku nakon gušenja prosvjednih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Bivša potpredsjednica i sutkinja okružnog suda Partizanski u Minsku (do 18.6.2012.).

Vodila je suđenje bivšem predsjedničkom kandidatu Andreju Sanikovu, aktivistu civilnog društva Ilji Vasileviču, Fedoru Mirzojanovu, Olegu Gnedčiku i Vladimiru Jeriomenoku. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Datum rođenja: 1964.

Mjesto rođenja: Ošmijani, regija Hrodna

Adresa: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Do 2.8.2011. državni odvjetnik u regiji Vitebsk. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora održanih u prosincu 2010. To uključuje i odgovornost za slučajeve protiv Sjarheja Kavalenke i Andreja Hajdukova.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Datum rođenja: 20.9.1954.

Mjesto rođenja: okrug Čašniki, regija Vitebsk

Osobna iskaznica br.: 3200954E045PB4

Adresa: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Voditelj regionalnog carinskog odbora u Hrodni, bivši prvi zamjenik predsjednika KGB-a (2005. – 2007.), bivši zamjenik voditelja državnog carinskog odbora.

Odgovoran za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe, a posebno u razdoblju 2006. – 2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Datum rođenja: 10. 1964.

Osobna iskaznica br.: 3271064M000PB3

Adresa: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Bivši zamjenik voditelja KGB-a (od srpnja 2013.) zadužen za područje stranih obavještajnih aktivnosti. Suodgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova i voditelj predistražnog postupka, bio je odgovoran za nasilno gušenje prosvjeda i kršenja ljudskih prava tijekom istražnog postupka u vezi s izborima u prosincu 2010. U veljači 2012. pridružio se rezervnim snagama. Trenutačno general u rezervnim snagama.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Datum rođenja: 1968.

Adresa: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Načelnik regionalne policije u Vitebsku (od lipnja 2012.), policijski general (od 2013.). Bivši zamjenik voditelja policije u Minsku i voditelj protuizgredničke operativne jedinice u Minsku. Zapovijedao je postrojbama koje su ugušile mirne prosvjede 19. prosinca 2010. te je osobno sudjelovao u toj surovoj akciji, za što je u veljači 2011. primio nagradu i pisano priznanje predsjednika Lukašenka. Godine 2011. također je zapovijedao postrojbama koje su provodile represiju protiv nekoliko drugih prosvjeda političkih aktivista i mirnih građana u Minsku.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН, Александр Александрович

Image

Voditelj kažnjeničke kolonije IK-2 u Bobruisku

Odgovoran za nehumano postupanje prema političkim zatvorenicima A. Sanikovu i A. Beljatskom u kažnjeničkoj koloniji IK-2 u Bobruisku. Aktivisti oporbe pod njegovim su nadzorom u kažnjeničkoj koloniji mučeni, odbijen im je pristup odvjetniku i boravili su u samici. Kakunin je vršio pritisak na A. Beljatskog i A. Sanikova kako bi ih prisilio da potpišu zahtjev za oprost.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Datum rođenja: 3.1.1954.

Mjesto rođenja: Akulinci, regija Mogilev

Osobna iskaznica br.: 3030154A124PB9

Adresa: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Blisko je povezan s predsjednikom Lukašenkom s kojim je blisko surađivao tijekom 1980-ih, a posebno tijekom 1990-ih. Zamjenik predsjednika Državnog olimpijskog odbora (predsjednik je Aleksandar Lukašenko), predsjednik Rukometnog saveza. Bivši predsjednik Donjeg doma parlamenta, na to mjesto imenovao ga je predsjednik. Bio je jedan od glavnih aktera u namještenim predsjedničkim izborima 2006.

Predsjednička administracija dodijelila mu je rezidenciju u okrugu nomenklature Drozdi u Minsku.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Bivši upravitelj zatvora u Gorkom. Bio je odgovoran za nehumano postupanje prema pritvorenicima, a posebno za progon i mučenje aktivista civilnog društva Dmitrija Daškeviča koji je bio zatvoren u vezi s izborima održanima 19. prosinca 2010. te represijom protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresa: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Državni odvjetnik grada Minska. Bivši državni odvjetnik regije Brest. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

Promaknut u veljači 2011.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktivno je podrivao demokraciju u Bjelarusu. U bivšoj ulozi zamjenika glavnog državnog odvjetnika do 2012. bio je zadužen za i izravno umiješan u sve obavještajne aktivnosti Ureda glavnog državnog odvjetnika protiv neovisnih i oporbenih subjekata, među ostalim i tijekom 2010.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresa: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel.: +375 17 280 83 40

Predsjednik Okružnog suda Sovetski u Minsku, bivši sudac Suda grada Minska koji je odobrio odbacivanje Bjaljackove žalbe. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

General, voditelj KGB-a regije Hrodna. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Hrodna.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

General, bivši voditelj GRU-a (obavještajni odjel Ministarstva obrane) i zamjenik načelnika stožera oružanih snaga Bjelarusa (do veljače 2013.). Odgovoran je za represivno djelovanje obavještajnih službi protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresa: KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

General, voditelj centra za osposobljavanje KGB-a, bivši voditelj KGB-a u regiji Minsk i gradu Minsku.

Kao osoba odgovorna za pripremu i osposobljavanje osoblja KGB-a, odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. U vezi s njegovim prijašnjim funkcijama, bio je odgovoran za isto represivno djelovanje KGB-a u regiji Minsk i gradu Minsku.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresa: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Tijekom predsjedničke izborne kampanje 2010. imenovao ga je predsjednik Središnjeg izbornog odbora. Prvi zamjenik predsjednika (ponovno imenovan 21. siječnja 2014.) nadzornog odbora zadužen za praćenje usklađenosti s postupcima i pravilima izborne kampanje u medijima i stoga je imao aktivnu ulogu za režimsku propagandu tijekom izbornih kampanja 2010. i 2012. godine. Predsjednik mu je 26. listopada 2011. uručio odlikovanje „Red Franziska Skorine”. U rujnu 2012. odbio je u odbor uključiti članove nezavisnih medija. Prvi zamjenik urednika glavnih propagandnih novina „Sovietskaia Belarus” koje su pod nadzorom predsjedničke administracije. Izvor provladine politike, koji krivotvori činjenice i iznosi nepoštene komentare o procesima koji se trenutačno vode u Bjelarusu protiv demokratske oporbe i civilnog društva, a koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, posebno nakon predsjedničkih izbora 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Bivši voditelj KGB-a za regiju Homel i bivši zamjenik voditelja KGB-a za Homel. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Homel. Predsjednik ga je uklonio s položaja 2. travnja 2014. zbog neprimjerenog postupanja.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Datum rođenja: 27.1.1944.

Mjesto rođenja: Karabani, regija Minsk

Aktivno je podrivao demokraciju u Bjelarusu. Kao bivši predsjednik Odbora za državni nadzor (do 2010.) bio je jedna od ključnih osoba u predmetu Aleša Bjaljackog, jednog od najistaknutijih boraca za ljudska prava, voditelja bjelaruskog centra za ljudska prava „Vjasna” i potpredsjednika FIDH-a. A. Bjaljacki aktivno je sudjelovao u obrani i pružanju pomoći žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. te u vezi s nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Zamjenik voditelja kažnjeničke kolonije IK-9 U Mazyru

Odgovoran za neljudsko postupanje prema D. Daševiču, uključujući mučenja i uskraćivanje pristupa pravnim zastupnicima. Lopatko je bio na ključnom položaju u kažnjeničkoj koloniji u kojoj je Daškevič bio zatvoren i gdje su političke zatvorenike među kojima i Daškeviča podvrgavali psihološkom pritisku, između ostalog uskraćivanju sna i izolaciji.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Datum rođenja: 23.3.1980.

Adresa: President's Sports Club

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Poslovni čovjek, aktivno sudjeluje u financijskim operacijama u koje je uključena obitelj Lukašenko.

Predsjednik Predsjednikova sportskog kluba.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Datum rođenja: 29.8.1949.

Mjesto rođenja: Vetenevka, okrug Slonim, regija Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Osobna iskaznica br.: 3290849A002PB5

Voditelj Državnog odbora za granice, bivši tajnik Vijeća sigurnosti.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Datum rođenja: 7.2.1956.

Mjesto rođenja: Smolensk (Rusija)

Nije pokrenuo istragu slučaja neriješenih nestanaka Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999. – 2000. Bivši ministar unutarnjih poslova i bivši voditelj predsjedničke sigurnosne službe. Kao ministar unutarnjih poslova bio je odgovoran za represiju protiv mirnih prosvjeda do odlaska u mirovinu 6. travnja 2009. zbog zdravstvenih razloga.

Predsjednička administracija dodijelila mu je rezidenciju u okrugu nomenklature Drozdi u Minsku.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Datum rođenja: 1966.

Mjesto rođenja: Vitebsk

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Ključna osoba u neriješenim slučajevima nestanka Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999. – 2000., bivši voditelj Skupine za specijalne intervencije u Ministarstvu unutarnjih poslova (SOBR).

Poslovni čovjek, voditelj udruženja „Čast”, udruženja Ministarstva unutarnjih poslova koje okuplja veterane iz specijalnih snaga Ministarstva unutarnjih poslova.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Osobna iskaznica br.: 3130564A041PB9

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši prvi zamjenik ministra unutarnjih poslova (do 2012.), bio je odgovoran za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

Pukovnik u rezervnim snagama.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Datum rođenja: 20.4.1971.

Mjesto rođenja: Rakov

Adresa: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Odgovorna za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva. Sutkinja okružnog suda Partizanski koja je vodila predmet Likovid. Dana 29. ožujka 2011. osudila je g. Likovida, aktivista „Pokreta za slobodu”, na kaznu zatvora u trajanju od tri i pol godine. Imenovana je zamjenicom predsjednika okružnog suda Partizanski u Minsku.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Datum rođenja: 1970.

Mjesto rođenja: Hrodna

Članica Središnjeg izbornog povjerenstva i voditeljica Odjela za zahtjeve javnosti u regionalnoj administraciji Hrodne. Kao članica Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. i na parlamentarnim izborima u rujnu 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Datum rođenja: 15.4.1939.

Mjesto rođenja: Mohilev

Predsjednik Gornjeg doma Parlamenta, bivši zamjenik voditelja zaduženog za medije i ideologiju predsjedničke administracije (2006. – 2008.). Na toj je funkciji bio jedan od glavnih izvora i glasova državne propagande i ideološke potpore režimu. Član Vijeća sigurnosti od ožujka 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Datum rođenja: 4.5.1955.

Mjesto rođenja: Minsk

Adresa: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Član Donjeg doma Parlamenta, potpredsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost. Bivši voditelj Odbora KGB-a za ekonomsku sigurnost.

Bio je odgovoran je za represivno djelovanje aktivnost KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Voditelj prorežimskog sindikata, ogranka iz Hrodne. Bivši voditelj regionalnog izbornog povjerenstva regije Hrodna za predsjedničke izbore 2010. i lokalne izbore u ožujku 2014. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. i za lažiranje lokalnih izbora u ožujku 2014. u regiji Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Član Vijeća sigurnosti, voditelj istražnog odbora, bivši zamjenik voditelja istražnog odbora, bivši državni odvjetnik regije Homel. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Član Središnjeg izbornog povjerenstva i voditelj Odjela za obrazovanje u regionalnoj administraciji Vitebska. Kao član Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. i parlamentarnim izborima u rujnu 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Datum rođenja: 4.3.1962.

Osobna iskaznica br.: 3040362B062PB7

Adresa: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 22, корп. 2, 220006, г. Минск

Voditelj Odbora za zdravstvenu skrb grada Minska i bivši šef kirurgije bolnice za hitnu pomoć u Minsku. Nije se usprotivio otmici predsjedničkog kandidata Nekljajeva koji je dovezen u njegovu bolnicu nakon što je teško pretučen 19. prosinca 2010.; tako što nije pozvao policiju, surađivao je s nepoznatim počiniteljima. Takvo nečinjenje doprinijelo je njegovu napredovanju.

Kao voditelj Odbora za zdravstvenu skrb grada Minska odgovoran je za nadzor uporabe radno-medicinskih ustanova u gušenju ljudskih prava.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Datum rođenja: 5.8.1946.

Mjesto rođenja: Onory, regija Sahalin

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Organizirao je neriješene nestanke Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999. – 2000. Bivši ministar turizma i sporta, bivši ministar unutarnjih poslova i bivši zamjenik voditelja predsjedničke administracije.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Bivši voditelj Odjela za sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova. Na toj funkciji odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe, posebno u razdoblju nakon predsjedničkih izbora 2010. U veljači 2011. primio je nagradu u obliku priznanja za svoj rad. Umirovljen od veljače 2013. Voditelj odjela za sigurnost holding društva „MZOR”, koje je trgovačko društvo u vlasništvu države pod nadležnošću Ministarstva industrije Republike Bjelarusa te je stoga izravno povezano s Lukašenkovim režimom.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Potpukovnik, bivši operativac vojne protuobavještajne službe KGB-a (trenutačno voditelj tiskovnog ureda bjelaruskog Istražnog odbora). Krivotvorio je dokaze i koristio se prijetnjama kako bi iznudio priznanja od aktivista oporbe u zatvoru KGB-a u Minsku nakon gušenja protestnih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Izravno je odgovoran za okrutno, nehumano i omalovažavajuće postupanje ili kažnjavanje te uskraćivanje prava na pravično suđenje. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Zamjenik voditelja kažnjeničke kolonije IK-2 u Bobruisku

Odgovoran za nehumano i okrutno postupanje s političkim zatvorenicima A. Sanikovim i A. Beljatskim u kažnjeničkoj koloniji IK-2 u Bobruisku. Aktivisti oporbe pod njegovim su nadzorom u kažnjeničkoj koloniji mučeni, odbijan im je pristup pravnom zastupniku i boravili su u samici. Trutko je vršio pritisak na A. Beljatskog i A. Sanikova kako bi ih prisilio da potpišu zahtjev za oprost.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši voditelj Obavještajnog odbora KGB-a dijelio je odgovornost je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Državni odvjetnik grada Minska, bivši državni odvjetnik okruga Frunzenski u Minsku koji je vodio predmet prosvjednika Vasilija Parfenkova u veljači 2011. i predmet protiv A. Sanikova u srpnju 2011. Odgovoran za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Datum rođenja: 1964.,

Mjesto rođenja: Žitomir, Ukrajina (SSSR)

Glavni direktor poluprivatne televizije Cosmos TV od lipnja 2013., imenovala ga je bjelaruska vlada kao predstavnika države. Bivši šef KGB-a (srpanj 2008. – studeni 2012.).

Odgovoran je za preobrazbu KGB-a u glavni organ represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Odgovoran za širenje, putem medija, netočnih informacija o prosvjednicima 19. prosinca 2010. u kojima je tvrdio da su sa sobom donijeli materijale koje su namjeravali upotrebljavati kao oružje. Osobno je prijetio smrću i fizičkim napadom na ženu i dijete bivšeg predsjedničkog kandidata Andreja Sanikova. Glavni je inicijator naloga za nezakonito uznemiravanje demokratske oporbe, mučenje političkih protivnika i loše postupanje sa zatvorenicima.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši voditelj Protuobavještajnog odbora KGB-a (do 2012.) odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Pod njegovim je nadzorom osoblje KGB-a sudjelovalo u ispitivanjima političkih aktivista nakon prosvjeda 19. prosinca 2010.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Datum rođenja: 14.11.1954.

Mjesto rođenja: Dnipropetrovsk

Osobna iskaznica br.: 3141154A021PB0

Ministar obrane od prosinca 2009.

Kao član Vijeća sigurnosti odobrava represivne odluke usuglašene na ministarskoj razini, uključujući odluku o represiji protiv mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Nakon prosinca 2010. hvalio je „potpuni poraz destruktivnih snaga” govoreći o demokratskoj oporbi.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Sutkinja okružnog suda Pervomajski u Vitebsku. Dana 24. veljače 2012. Sjarheju Kavalenki, koji se od 2012. – 2013. smatra političkim zatvorenikom, izrekla je kaznu zatvora od dvije godine i mjesec dana zbog kršenja uvjetne kazne. Alena Žuk izravno je odgovorna za kršenja ljudskih prava pojedinca jer je Sjarheju Kavalenki uskratila pravo na pravično suđenje. Sjarheju Kavalenki prethodno je izrečena uvjetna kazna za vješanje zabranjene povijesne bijelo-crveno-bijele zastave, simbola oporbenog pokreta, u Vitebsku. Naknadna kazna koju je izrekla Alena Žuk bila je nerazmjerno stroga s obzirom na prirodu kaznenog djela i nije u skladu s bjelaruskim kaznenim zakonikom. Njezini postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Datum rođenja: 7.7.1970.

Osobna iskaznica br.: 3070770A081PB7

Adresa: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Glavni direktor državne novinske agencije BELTA od svibnja 2003.

Odgovoran je za širenje državne propagande u medijima, kojom se podupire i opravdava represija protiv demokratske oporbe i civilnog društva 19. prosinca 2010., a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Zamjenik državnog odvjetnika okruga Zavodskoj u Minsku, vodio je predmet protiv istaknutih predstavnika civilnog društva Irine Kalip, Sergeja Marceleva i Pavela Severineca. Optužba koju je iznio imala je jasan i neposredan politički motiv te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Temeljila se na pogrešnoj klasifikaciji događaja 19. prosinca 2010. te nije potkrijepljena dokazima ili izjavama svjedoka.

B.   Subjekti

 

Imena

Transkripcija bjelaruskog načina pisanja

Transkripcija ruskog načina pisanja

Ime

(bjelaruski način pisanja)

Ime

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi

1.

Beltechexport

 

Image

Republika Bjelarus, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel.: (+ 375 17) 263-63-83

Faks: (+ 375 17) 263-90-12

Beltechexport ostvaruje korist od režima kao glavni izvoznik oružja i vojne opreme u Bjelarusu, za što je potrebna dozvola vlasti Bjelarusa.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding ostvaruje korist od režima, posebice putem društva Beltechexport, koje je dio Beltech Holdinga. Beltechexport ostvaruje korist od režima kao glavni izvoznik oružja i vojne opreme u Bjelarusu, za što su potrebne dozvole vlasti Bjelarusa.


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/17


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1160/2014

оd 30. listopada 2014.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa zemalja i područja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ (1), a posebno njezine članke 10. i 19.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 998/2003 utvrđuju se zahtjevi zdravlja životinja primjenjivi na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i pravila koja se primjenjuju na provjere takvih kretanja.

(2)

U dijelu C Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003 navode se treće zemlje i područja u kojima nema bjesnoće te treće zemlje i područja za koja je utvrđeno da rizik od širenja bjesnoće u Uniju kao posljedica nekomercijalnog kretanja kućnih ljubimaca iz njih nije veći od rizika povezanog s takvim kretanjem među državama članicama.

(3)

Da bi bila uključena na taj popis, treća zemlja mora dokazati svoj status u pogledu bjesnoće te da je u skladu s određenim zahtjevima koji se odnose na obavješćivanje o sumnji na bjesnoću, sustav nadzora, strukturu i organizaciju njezinih veterinarskih službi, provedbu svih regulatornih mjera za sprečavanje i suzbijanje bjesnoće i propise o stavljanju na tržište cjepiva protiv bjesnoće.

(4)

Bivša jugoslavenska republika Makedonija dostavila je informacije o svojem statusu u pogledu bjesnoće kao i informacije o usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 998/2003. Iz procjene tih informacija, čini se da bivša jugoslavenska republika Makedonija poštuje odgovarajuće zahtjeve utvrđene u toj Uredbi te ju je stoga potrebno uvrstiti u popis naveden u dijelu C Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003.

(5)

Uredbu (EZ) br. 998/2003 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U dijelu C Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003, između unosa za Svetu Luciju i unosa za Montserrat umeće se sljedeći unos:

„MK … bivša jugoslavenska republika Makedonija”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 146, 13.6.2003., str. 1.


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/19


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1161/2014

оd 30. listopada 2014.

o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (1), a posebno njezin članak 17.,

budući da:

(1)

U Prilogu I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu navode se tehničke specifikacije za izradu, ispitivanje, ugradnju i inspekcijske preglede digitalnih tahografa.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 68/2009 (2) uvodi se adapter kao privremeno rješenje do 31. prosinca 2013. kako bi se omogućila ugradnja tahografa u skladu s Prilogom I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 za vozila kategorije M1 i N1.

(3)

Uredba (EEZ) br. 3821/85 zamijenjena je Uredbom (EU) br. 165/2014 (3) Europskog parlamenta i Vijeća o tahografu u cestovnom prometu za koju je zakonodavni postupak završio 15. siječnja 2014.

(4)

Uvodnom izjavom 5. Uredbe (EU) br. 165/2014 predviđa se da će Komisija razmotriti produljenje roka valjanosti adaptera za vozila kategorije M1 i N1 do 2015. i dodatno razmotriti dugoročno rješenje za vozila kategorije M1 i N1 prije 2015.

(5)

Komunikacijom Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Digitalni tahograf: plan za buduća djelovanja” (4), koja je priložena prijedlogu Uredbe (EU) br. 165/2014, predviđa se rok od dvije godine za pripremu i prilagodbu priloga i dodataka nakon donošenja Uredbe (EU) br. 165/2014.

(6)

Trajno rješenje u vezi s adapterom treba utvrditi u tehničkim specifikacijama Uredbe (EU) br. 165/2014. Primjenom načela legitimnog očekivanja stoga treba produljiti mogućnost korištenja adaptera u vozilima kategorije M1 i N1 barem do donošenja tih tehničkih priloga i dodataka.

(7)

S obzirom na to da je zahtjev 172. istekao 31. prosinca 2013., produljenje rješenja s adapterom treba vrijediti retroaktivno od tog datuma.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 18. Uredbe (EEZ) br. 3821/85,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 mijenja se kako slijedi:

 

U dijelu I. Definicije, točki (rr), prvoj alineji, datum „31. prosinca 2013.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2015.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 370, 31.12.1985., str. 8.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 68/2009 od 23. siječnja 2009. o devetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (SL L 21, 24.1.2009., str. 3.).

(3)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

(4)  COM(2011) 454 završna verzija


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/21


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1162/2014

оd 30. listopada 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

AL

59,9

MA

95,7

MK

50,7

ZZ

68,8

0707 00 05

AL

65,0

MK

80,7

TR

116,3

ZZ

87,3

0709 93 10

MA

82,8

TR

132,9

ZZ

107,9

0805 50 10

AR

72,8

TR

90,5

UY

29,5

ZZ

64,3

0806 10 10

BR

272,2

MD

36,9

PE

362,4

TR

139,8

US

406,3

ZZ

243,5

0808 10 80

BR

53,2

CL

87,3

NZ

141,0

ZA

214,7

ZZ

124,1

0808 30 90

CN

68,8

TR

99,6

ZZ

84,2


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EU) br. 1106/2012 od 27. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama, u pogledu ažuriranja nomenklature država i područja (SL L 328, 28.11.2012., str. 7.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/23


UREDBA (EU) br. 1163/2014 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 22. listopada 2014.

o naknadama za nadzor

(ESB/2014/41)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3., članak 30. i članak 33. podstavak 2.,

uzimajući u obzir javno savjetovanje i analizu provedenu u skladu s člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013.,

Budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1024/2013 osniva se jedinstveni nadzorni mehanizam (SSM) koji se sastoji od Europske središnje banke (ESB) i nacionalnih nadležnih tijela.

(2)

Sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2013, ESB je odgovoran za učinkovito i dosljedno funkcioniranje SSM-a za sve kreditne institucije, financijske holdinge i mješovite financijske holdinge u svim državama članicama europodručja kao i u državama članicama izvan europodručja koje uspostave blisku suradnju s ESB-om. Pravila i postupci koji uređuju suradnju između ESB-a i nacionalnih nadležnih tijela unutar SSM-a te s nacionalnim imenovanim tijelima utvrđeni su Uredbi (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (2).

(3)

Članak 30. Uredbe (EU) br. 1024/2013 propisuje da ESB ubire godišnje naknade za nadzor od kreditnih institucija sa sjedištem u državama članicama sudionicama i od podružnica sa sjedištem u državi članici sudionici koje je osnovala kreditna institucija sa sjedištem u državi članici nesudionici. Naknade koje ubire ESB-a trebale bi pokrivati i ne premašiti rashode ESB-a vezane za zadaće dodijeljene mu člancima od 4. do 6. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

(4)

Iznos naknade za nadzor trebao bi obuhvaćati iznos koji godišnje plaćaju sve kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama sudionicama i podružnice sa sjedištem u državi članici sudionici koje je osnovala kreditna institucija sa sjedištem u državi članici nesudionici, a koje se nadziru u okviru SSM-a.

(5)

U okviru SSM-a, nadzorne dužnosti ESB-a i svakog nacionalnog nadležnog tijela dodjeljuju se na temelju značaja nadziranih subjekata.

(6)

ESB ima izravnu nadležnost za nadzor u odnosu na značajne kreditne institucije, financijske holdinge, mješovite financijske holdinge sa sjedištem u državama članicama sudionicama, te u odnosu na podružnice značajnih kreditnih institucija sa sjedištem u državama članicama nesudionicama, a koje se nalaze u državama članicama sudionicama.

(7)

ESB također nadzire funkcioniranje SSM-a što uključuje sve kreditne institucije bez obzira na to jesu li one značajne ili manje značajne. ESB je isključivo nadležan za davanje odobrenja subjektima za početak poslovanja kreditne institucije, za oduzimanje odobrenja te za procjenu stjecanja i raspolaganja kvalificiranim udjelima u odnosu na sve kreditne institucije sa sjedištem u državama članicama sudionicama.

(8)

Nacionalna nadležna tijela odgovorna su za izravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata, ne dovodeći u pitanje ovlast ESB-a za provođenje izravnog nadzora u određenim slučajevima u kojima postoji potreba za dosljednom primjenom visokih standarda nadzora. Ova podjela odgovornosti kod nadzora u okviru SSM-a te povezani rashodi ESB-a uzimaju se obzir prilikom raspodjele iznosa koji je potrebno naplatiti putem naknada za nadzor između kategorija značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih nadziranih subjekata.

(9)

Člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 od ESB-a se zahtijeva da putem uredbi i odluka objavljuje detaljne operativne aranžmane za provedbu zadaća koje mu dodjeljuje Uredba (EU) br. 1024/2013.

(10)

Sukladno članku 30. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013, naknade trebaju biti utemeljene na objektivnim kriterijima vezanim za značaj i profil rizika dotične kreditne institucije, uključujući imovinu ponderiranu rizikom.

(11)

Naknade bi se trebale izračunavati na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica. To znači da kada su kreditne institucije dio nadzirane grupe sa sjedištem u državi članici sudionici, jedna naknada se izračunava i plaća na razini grupe.

(12)

Kod izračunavanja godišnje naknade za nadzor, društva kćeri sa sjedištem u državi članici nesudionici ne bi trebale biti uzete u obzir. U tom smislu, a kako bi se odredili odgovarajući faktori naknade nadzirane grupe, moraju se dostaviti potkonsolidirani podaci za sva društva kćeri i djelatnosti koje kontrolira matično društvo u državi članici sudionici. Međutim, troškovi dobivanja takvih potkonsolidiranih podataka mogu biti visoki, te bi se iz tog razloga nadzirani subjekti trebali moći odlučiti za naknadu izračunatu na temelju podataka dostavljenih na najvišoj razini konsolidacije unutar država članica sudionica, uključujući društva kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama, iako bi to moglo dovesti do veće naknade.

(13)

Institucije navedene u članku 2. stavku 5. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (3), isključene su iz nadzornih zadaća dodijeljenih ESB-u u skladu s Uredbom (EU) br. 1024/2013, te stoga ESB neće ubirati naknade za njih.

(14)

Uredba ima opću primjenu, obvezujuća je u cijelosti i izravno primjenjiva u svim državama članicama europodručja. Stoga uredba predstavlja prikladni pravni instrument za utvrđivanje konkretnih aranžmana za provedbu članka 30. Uredbe (EU) br. 1024/2013.

(15)

U skladu s člankom 30. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ova Uredba ne dovodi u pitanje pravo nacionalnih nadležnih tijela na ubiranje naknada u skladu s nacionalnim pravom, u mjeri u kojoj nadzorne zadaće nisu dodijeljene ESB-u, ili u odnosu na troškove za suradnju s ESB-om i pružanje pomoći ESB-u, i u odnosu na postupanje u skladu s njegovim uputama, a sukladno mjerodavnim pravom Unije i postupcima dogovorenim za provedbu Uredbe (EU) br. 1024/2013, uključujući njezine članke 6. i 12.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

DIO I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju:

(a)

mehanizmi za izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru u odnosu na nadzirane subjekte i nadzirane grupe;

(b)

metodologija i kriteriji za izračun godišnje naknade koju snose svaki nadzirani subjekt i svaka nadzirana grupa;

(c)

postupak za ubiranje godišnjih naknada za nadzor od strane ESB-a.

2.   Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor obuhvaća godišnju naknadu za nadzor u odnosu na svaki značajni nadzirani subjekt ili grupu i svaki manje značajni nadzirani subjekt ili grupu te ga ESB izračunava na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama.

Članak 2.

Definicije

Osim ako nije drukčije propisano, definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 1024/2013 i Uredbi (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) primjenjuju se za potrebe ove Uredbe zajedno sa sljedećim definicijama:

1.

„godišnja naknada za nadzor” znači naknada koja se plaća za svaki nadzirani subjekti i svaku nadziranu grupu, koja je izračunata u skladu s mehanizmima utvrđenim u članku 10. stavku 6.;

2.

„godišnji troškovi” znači iznos utvrđen u skladu s odredbama članka 5. koji ESB naplaćuje putem godišnjih naknada za nadzor za određeno razdoblje za koje se plaća naknada;

3.

„obveznik naknade” znači kreditna institucija koja plaća naknadu ili podružnica koja plaća naknadu u skladu s člankom 4. i kojoj je upućena obavijest o naknadi;

4.

„faktori naknade” znači podaci vezani za nadzirani subjekt ili nadziranu grupu utvrđeni u članku 10. stavku 3. točki (a) koji se upotrebljavaju za izračun godišnje naknade za nadzor;

5.

„obavijest o naknadi” znači obavijest kojom se određuje godišnja naknada za nadzor koju u skladu s ovom Uredbom plaća ogovarajući obveznik naknade i koja mu se izdaje u skladu s ovom Uredbom;

6.

„kreditna institucija koja plaća naknadu” znači kreditna institucija sa sjedištem u državi članici sudionici;

7.

„podružnica koja plaća naknadu” znači podružnica koju je kreditna institucija osnovana u državi članici nesudionici osnovala u državi članici sudionici;

8.

„razdoblje za koje se plaća naknada” znači kalendarska godina;

9.

„prvo razdoblje za koje se plaća naknada” znači razdoblje između dana kada ESB preuzme zadaće dodijeljene mu na temelju Uredbe (EU) br. 1024/2013 i kraja kalendarske godine u kojoj ESB preuzme te zadaće;

10.

„grupa subjekata koji plaćaju naknadu” znači i. nadzirana grupa i ii. broj podružnica koje plaćaju naknadu koje se smatraju jednom podružnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3.;

11.

„država članica” znači država članica Unije;

12.

„ukupna imovina” znači ukupna vrijednost imovine kao što je utvrđena u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17). U slučaju grupe subjekata koji plaćaju naknadu, ukupna imovina isključuje društva kćeri sa sjedištem u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama;

13.

„ukupna izloženost riziku” znači, u odnosu na grupu subjekata koji plaćaju naknadu i kreditnu instituciju koja plaća naknadu i koja nije dio grupe subjekata koji plaćaju naknadu, iznos utvrđen na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama i izračunan primjenom članka 92. stavka 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

Članak 3.

Opća obveza plaćanja godišnje naknade za nadzor

1.   ESB ubire godišnju naknadu za nadzor u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu za svako razdoblje za koje se plaća naknada.

2.   Godišnja naknada za nadzor za svaki nadzirani subjekt i nadziranu grupu određuje se u obavijesti o naknadi i koja se izdaje obvezniku naknade i koju plaća obveznik naknade. Obveznik naknade je primatelj obavijesti o naknadi i primatelj svake obavijesti ili priopćenja od ESB-a u odnosu na naknade za nadzor. Obveznik naknade odgovoran je za plaćanje godišnje naknade za nadzor.

3.   Dvije ili više podružnica koje plaćaju naknadu, koje je osnovala ista kreditna institucija u istoj državi članici sudionici, smatraju se jednom podružnicom. Podružnice iste kreditne institucije koje plaćaju naknadu, sa sjedištem u različitim državama članicama sudionicama, ne smatraju se jednom podružnicom.

4.   Podružnice koje plaćaju naknadu smatraju se odvojenim od društava kćeri iste kreditne institucije osnovane u istoj državi članici sudionici za potrebe ove Uredbe.

Članak 4.

Obveznik naknade

1.   Obveznici naknade u pogledu godišnje naknade za nadzor su:

(a)

kreditna institucija koja plaća naknadu, ako je riječ o kreditnoj instituciji koja plaća naknadu koja nije dio nadzirane grupe;

(b)

podružnica koja plaća naknadu, ako je riječ o podružnici koja plaća naknadu koja nije objedinjena s drugom podružnicom koja plaća naknadu;

(c)

obveznici naknade koji su utvrđeni u skladu s odredbama stavka 2., ako je riječ o nadziranoj grupi subjekata koji plaćaju naknadu.

2.   Neovisno o sporazumima unutar grupe subjekata koji plaćaju naknadu s obzirom na raspodjelu troškova, s grupom subjekata koji plaćaju naknadu postupa se kao s jednom jedinicom. Svaka grupa subjekata koji plaćaju naknadu imenuje obveznika naknade za cijelu grupu i obavještava ESB o identitetu obveznika naknade. Obveznik naknade mora imati sjedište u državi članici sudionici. Takva se obavijest smatra valjanom samo:

(a)

ako su u njoj navedeni nazivi svih nadziranih subjekata i koji su dio grupe obuhvaćene obaviješću;

(b)

ako je potpisana u ime svih nadziranih subjekata koji su dio grupe;

(c)

ako je dostavljena ESB-u najkasnije do 1. srpnja svake godine, kako bi se mogla uzeti u obzir za izdavanje obavijesti o naknadi u odnosu na sljedeće razdoblje za plaćanje naknade.

Ako se ESB-u pravovremeno dostavi više od jedne obavijesti po grupi subjekata koji plaćaju naknadu, prednost ima najkasnija obavijest koju ESB primi prije roka.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., ESB pridržava pravo utvrđivanja obveznika naknade.

DIO II.

RASHODI I TROŠKOVI

Članak 5.

Godišnji troškovi

1.   Godišnji troškovi predstavljaju osnovicu za utvrđivanje godišnjih naknada za nadzor i nadoknađuju se plaćanjem tih godišnjih naknada za nadzor.

2.   Iznos godišnjih troškova određuje se na temelju iznosa godišnjih rashoda koji se sastoje od: svih troškova ESB-a u odgovarajućem razdoblju za koje se plaća naknada, a koji su izravno ili neizravno povezani s njegovim nadzornim zadaćama.

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor, pokriva, ali ne premašuje rashode ESB-a vezane uz njegove nadzorne zadaće u odgovarajućem razdoblju za koje se plaća naknada.

3.   Kod utvrđivanja godišnjih troškova, ESB uzima u obzir:

(a)

sve iznose naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su za prethodna razdoblja za koja se plaća naknada;

(b)

sve uplate kamata u skladu s člankom 14.;

(c)

sve iznose primljene ili nadoknađene u skladu s člankom 7. stavkom 3.

Članak 6.

Procjena i utvrđivanje godišnjih troškova

1.   Neovisno o njegovim izvještajnim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 1024/2013, ESB do kraja svake kalendarske godine izračunava procijenjene godišnje troškove u odnosu na razdoblje za koje se plaća naknada za sljedeću kalendarsku godinu.

2.   U roku od četiri mjeseca od kraja svakog razdoblja za koje se plaća naknada, ESB određuje stvarne godišnje troškove za to razdoblje.

3.   Procijenjeni godišnji troškovi i stvarni godišnji troškovi služe kao osnovica za izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor navedenih u članku 9. stavku 1.

DIO III.

UTVRĐIVANJE GODIŠNJE NAKNADE ZA NADZOR

Članak 7.

Novi nadzirani subjekti ili promjena statusa

1.   Ako se nad nadziranim subjektom ili nadziranom grupom provodi nadzor samo za dio razdoblja za koje se plaća naknada, godišnja naknada za nadzor izračunava se prema broju navršenih mjeseci razdoblja za koje se plaća naknada nad nadziranim subjektom ili nad nadziranom grupom.

2.   Ako se nakon odgovarajuće odluke ESB-a status nadziranog subjekta ili nadzirane grupe promijeni iz značajnog u manje značajni ili obrnuto, godišnja naknada za nadzor izračunava se na temelju broja mjeseci za vrijeme kojih su nadzirani subjekt ili nadzirana grupa posljednjeg dana u mjesecu imali svojstvo značajnog ili manje značajnog nadziranog subjekta ili grupe.

3.   Ako iznos godišnje naknade za nadzor koja se ubire odstupa od iznosa naknade izračunate u skladu sa stavcima 1. ili 2., ESB vrši povrat obvezniku naknade, ili izdaje dodatni račun koji obveznik naknade treba platiti.

Članak 8.

Podjela godišnjih troškova između značajnih i manje značajnih nadziranih subjekata

1.   Radi izračuna godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt i svaku nadziranu grupu, godišnji troškovi dijele se na dva dijela, jedan za svaku kategoriju nadziranih subjekata i nadziranih grupa, i to kako slijedi:

(a)

godišnji troškovi koji se naplaćuju od značajnih nadziranih subjekata;

(b)

godišnji troškovi koji se naplaćuju od manje značajnih nadziranih subjekata.

2.   Podjela godišnjih troškova u skladu sa stavkom 1. vrši se na temelju troškova raspoređenih odgovarajućim organizacijskim jedinicama koje obavljaju izravni nadzor značajnih nadziranih subjekata i neizravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata.

Članak 9.

Iznos koji se naplaćuje

1.   Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor koju ubire ESB predstavlja zbroj:

(a)

procijenjenih godišnjih troškova za tekuće razdoblje za koje se plaća naknada koji su utemeljeni na odobrenom proračunu za razdoblje za koje se plaća naknada;

(b)

bilo kakvog viška ili manjka iz prethodnog razdoblja za koje se plaća naknada koji su utvrđeni oduzimanjem stvarnih godišnjih troškova nastalih u vezi s prethodnim razdobljem za koje se plaća naknada od procijenjenih godišnjih troškova ubranih za prethodno razdoblje za koje se plaća naknada.

2.   ESB donosi odluku o ukupnom iznosu koji se ubire putem godišnjih naknada za nadzor, a koja se objavljuje na njegovoj mrežnoj stranici do 30. travnja odgovarajućeg razdoblja za koje se plaća naknada.

Članak 10.

Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na nadzirane subjekte ili nadzirane grupe

1.   Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki značajni nadzirani subjekt ili značajnu nadziranu grupu određuje se putem raspodjele iznosa koji se ubire u odnosu na kategoriju značajnih nadziranih subjekata i značajnih nadziranih grupa, na pojedinačne značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe na temelju njihovih faktora naknade.

2.   Godišnja naknada za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki manje značajni nadzirani subjekt ili manje značajnu nadziranu grupu određuje se putem raspodjele iznosa koji se ubire u odnosu na kategoriju manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih nadziranih grupa na pojedinačne manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe na temelju njihovih faktora naknade.

3.   Faktori naknade na najvišoj razini konsolidacije u državi članici sudionici izračunavaju se na temelju sljedećeg.

(a)

Faktori naknade, koji se koriste radi određivanja godišnje naknade za nadzor koja se plaća u odnosu na svaki nadzirani subjekt ili nadziranu grupu, predstavljaju iznos:

i.

ukupne imovine na referentni datum;

ii.

ukupne izloženosti riziku na referentni datum. U slučaju podružnice koja plaća naknadu, ukupna izloženost riziku iznosu nula.

(b)

Podaci u vezi s faktorom naknade utvrđuju se i prikupljaju u skladu s odlukom ESB-a kojom se utvrđuju primjenjiva metodologija i postupci. Ova se odluka objavljuje na mrežnoj stranici ESB-a.

(c)

Za potrebe izračunavanja faktora naknade, nadzirane bi grupe u pravilu trebale isključiti imovinu društava kćeri koji se nalaze u državama članicama nesudionicama i trećim zemljama. Nadzirane grupe mogu odlučiti da neće isključiti takvu imovinu radi utvrđivanja faktora naknade.

(d)

Za nadzirane subjekte ili nadzirane grupe koji su razvrstani kao manje značajni na temelju članka 6. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1024/2013, faktor naknade ukupne imovine neće premašiti 30 milijardi eura.

(e)

Relativni ponder koji se koristi u pogledu faktora naknade predstavlja:

i.

ukupna imovina; 50 %;

ii.

ukupna izloženost riziku: 50 %.

4.   Obveznici naknade dostavljaju faktore naknade s referentnim datumom 31. prosinca prethodne godine te dostavljaju predmetnom nacionalnom nadležnom tijelu potrebne podatke za izračun godišnjih naknada za nadzor, koji vrši ESB do završetka poslovanja 1. srpnja u godini nakon referentnog datuma ili sljedećeg radnog dana, ako 1. srpnja nije radni dan. Kada nadzirani subjekti pripremaju godišnje račune utemeljene na završetku obračunske godine koji odstupa od kalendarske godine, obveznici naknade mogu dostaviti faktore naknade s referentnim datumom koji odgovara završetku njihove obračunske godine. Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u te podatke u skladu s postupcima koje uspostavlja ESB. Zbroj ukupne imovine svih obveznika naknade i zbroj izloženosti riziku svih obveznika naknade objavljuje se na mrežnoj stranici ESB-a.

5.   U slučaju da obveznik naknade ne dostavi faktore naknade, ESB će utvrditi faktore naknade u skladu s metodologijom određenom u odluci ESB-a. Nedostavljanje faktora naknade kao što je određeno u stavku 4. ovog članka, smatrat će se povredom ove uredbe.

6.   Izračun godišnje naknade za nadzor za svakog obveznika naknade obavlja se kako je dolje navedeno.

(a)

Godišnja naknada za nadzor predstavlja zbroj najnižeg sastavnog dijela naknade i promjenjivog sastavnog dijela naknade.

(b)

Najniži sastavni dio naknade računa se kao fiksni postotak ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za svaku kategorije nadziranih subjekata i nadziranih grupa, kao što je utvrđeno u skladu s člancima 8 i 9. Za kategoriju značajnih nadziranih subjekata i značajnih nadziranih grupa, fiksni postotak iznosi 10 % Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe s ukupnom imovinom od 10 milijardi eura ili manje, najniži sastavni dio naknade je prepolovljen. Za kategoriju manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih grupa, fiksni postotak iznosi 10 %. Ovaj se iznos ravnomjerno dijeli između svih obveznika naknade. Najniži sastavni dio naknade predstavlja donju granicu godišnje naknade za nadzor po obvezniku naknade.

(c)

Promjenjivi sastavni dio naknade predstavlja razliku između ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za svaku kategoriju nadziranih subjekata, kao što je određeno u skladu s člancima 8. i 9. i najnižeg sastavnog dijela naknade za istu kategoriju. Promjenjivi sastavni dio naknade raspodjeljuje se na pojedinačne obveznike naknade u svakoj kategoriji prema udjelu svakog obveznika naknade u zbroju ponderiranih faktora naknade svih obveznika naknade, kako je utvrđeno sukladno stavku 3.

Na temelju izračuna izvršenog u skladu s prethodnim stavcima i na temelju faktora naknade dostavljanih u skladu sa stavkom 4. ovog članka, ESB odlučuje o godišnjoj naknadi za nadzor koju svaki obveznik naknade treba platiti. Obavijest o godišnjoj naknadi za nadzor koja se treba platiti priopćava se obvezniku naknade putem obavijesti o naknadi.

DIO IV.

SURADNJA S NACIONALNIM NADLEžNIM TIJELIMA

Članak 11.

Suradnja s nacionalnim nadležnim tijelima

1.   ESB komunicira s nacionalnim nadležnim tijelima prije donošenja odluke o konačnoj razini naknade kako bi se osiguralo da nadzor ostane troškovno učinkovit i razuman za sve uključene kreditne institucije i podružnice. U tu svrhu ESB razvija i uspostavlja odgovarajući komunikacijski kanal u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima.

2.   Nacionalna nadležna tijela pružaju pomoć ESB-u kod ubiranja naknada ako to ESB zatraži.

3.   U slučaju kreditnih institucija u državi članici sudionici izvan europodručja čija suradnja s ESB-om nije suspendirana niti raskinuta, ESB izdaje upute nacionalnim nadležnim tijelima te države članice u vezi s prikupljanjem faktora naknade i izdavanjem računa za godišnju naknadu za nadzor.

DIO V.

IZDAVANJE RAČUNA

Članak 12.

Obavijest o naknadi

1.   ESB jednom godišnje izdaje obavijest o naknadi svakom obvezniku naknade.

2.   U obavijesti o naknadi određuje se način plaćanja godišnje naknade za nadzor. Obveznik naknade postupa u skladu sa zahtjevima utvrđenim u obavijesti o naknadi u odnosu na plaćanje godišnje naknade za nadzor.

3.   Dugovani iznos koji se plaća na temelju obavijesti o naknadi, obveznik naknade dužan je platiti u roku od 35 dana od dana izdavanja obavijesti o naknadi.

Članak 13.

Dostavljanje obavijesti o naknadi

1.   Obveznik naknade odgovoran je za ažuriranje podataka za kontakt potrebnih za dostavu obavijesti o naknadi i dostavlja ESB-u sve promjene u podacima za kontakt (tj. ime, funkciju, organizacijsku jedinicu, adresu, adresu elektroničke pošte, telefonski broj, broj telefaksa). Obveznik naknade dostavlja ESB-u sve promjene u podacima za kontakt najkasnije do 1. srpnja svakog razdoblja za koje se plaća naknada. Ovi podaci za kontakt odnose se na fizičku osobu, ili po mogućnosti, na organizacijsku jedinicu unutar organizacije obveznika naknade.

2.   ESB dostavlja obavijest o naknadi osobi određenoj u skladu sa stavkom 1. na jedan od sljedećih načina: (a) u elektroničkom obliku ili drugim usporedivim komunikacijskim sredstvom, b) telefaksom, (c) kurirskom službom, (d) preporučenom poštom s dostavnicom; (e) osobnom dostavom. Obavijest o naknadi valjana je bez potpisa.

Članak 14.

Kamata u slučaju neplaćanja

Ne dovodeći u pitanje bilo koje pravno sredstvo kojim ESB raspolaže, u slučaju djelomičnog plaćanja, neplaćanja ili nepostupanja u skladu s uvjetima za plaćanje utvrđenim u obavijesti o naknadi, kamata se dnevno obračunava na nepodmireni iznos godišnje naknade za nadzor po kamatnoj stopi za glavnu stopu refinanciranja ESB-a uvećanoj za 8 postotnih bodova od dana dospijeća plaćanja.

DIO VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Sankcije

U slučaju povrede ove Uredbe, ESB može izreći sankcije nadziranim subjektima u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2532/98, dopunjenom Uredbom (EU) br. 468/2014 (ESB/2014/17) (5).

Članak 16.

Prijelazne odredbe

1.   Obavijest o naknadi za prvo razdoblje za koje se plaća naknada izdaje se zajedno s obaviješću o naknadi za razdoblje za koje se plaća naknada u 2015.

2.   Kako bi se omogućilo ESB-u da počne ubirati godišnju naknadu za nadzor, svaka grupa nadziranih subjekata koji plaćaju naknadu imenuje obveznika naknade za grupu i dostavlja ESB-u podatke o identitetu obveznika naknade do 31. prosinca 2014. u skladu s člankom 4. stavkom 2.

3.   Obveznik naknade će prvi put dostaviti podatke navedene u članku 13. stavku 1. do 1. ožujka 2015.

Članak 17.

Izvješće i preispitivanje

1.   U skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB svake godine dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji i Euroskupini izvješće o predviđenom razvoju strukture i iznosu godišnjih naknada za nadzor.

2.   ESB preispituje ovu uredbu do 2017., a osobito u odnosu na metodologiju i kriterije za izračun godišnjih naknada za nadzor koje se ubiru od svakog nadziranog subjekta i grupe.

Članak 18.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni, 22. listopada 2014.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ ( SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(4)  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (SL L 318, 27.11.1998., str. 4.).


DIREKTIVE

31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/32


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/101/EU

оd 30. listopada 2014.

o izmjeni Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (1), a posebno njezin članak 20. stavak 1. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Treba osigurati kakvoću i usporedivost metoda korištenih za praćenje tipskih parametara razvijenih u okviru odgovornosti država članica za praćenje ekološkog stanja voda u skladu s člankom 8. Direktive 2000/60/EZ.

(2)

U Prilogu V. odjeljku 1.3.6. Direktive 2000/60/EZ zahtijeva se da metode koje se koriste za praćenje tipskih parametara moraju biti u skladu s međunarodnim standardima koji su ondje navedeni ili drugim nacionalnim ili međunarodnim standardima kojima će se osigurati dobivanje usporedivih podataka istovjetne znanstvene kvalitete. U Prilogu V. navedeni su međunarodni standardi koji su bili raspoloživi u trenutku donošenja te Direktive.

(3)

Od objavljivanja Direktive 2000/60/EZ, Europski odbor za normizaciju (CEN) objavio je brojne nove standarde, neke zajedno s Međunarodnom organizacijom za normizaciju, koji se odnose na biološko uzorkovanje fitoplanktona, makrofita i fitobentosa, bentičkih beskralježnjaka, riba i hidromorfoloških značajki. Te bi standarde trebalo dodati Prilogu V. odjeljku 1.3.6. Direktive 2000/60/EZ.

(4)

Zbog kontinuiranog procesa izrade novih i ažuriranja postojećih standarda, tijela članovi CEN-a više ne objavljuju neke od standarda navedenih u Prilogu V. odjeljku 1.3.6. Direktive 2000/60/EZ, koje je stoga potrebno ukloniti.

(5)

Dva standarda (EN ISO 8689-1:1999 i EN ISO 8689-2:1999 9) navedena u odjeljku 1.3.6. Priloga V. Direktivi 2000/60/EZ odnose se na biološku klasifikaciju, a ne praćenje; oni su naknadno uzeti u obzir pri izradi protokola za određivanje granica klasifikacije u okviru Zajedničke provedbene strategije povezane s Direktivom te sada mogu biti uklonjeni.

(6)

Direktivu 2000/60/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 21. stavka 1. Direktive 2000/60/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog V. Direktivi 2000/60/EZ izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 20. svibnja 2016. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1.


PRILOG

U Prilogu V. Direktivi 2000/60/EZ odjeljak 1.3.6. zamjenjuje se sljedećim:

„1.3.6.   Standardi za praćenje elemenata kvalitete

Metode koje se koriste za praćenje tipskih parametara moraju biti u skladu s međunarodnim standardima koji su ovdje navedeni u mjeri u kojoj oni obuhvaćaju praćenje ili drugim nacionalnim ili međunarodnim standardima kojima će se osigurati dobivanje usporedivih podataka istovjetne znanstvene kvalitete.

Standardi za uzorkovanje bioloških elemenata kvalitete

Generičke metode za uporabu s posebnim metodama navedenima u standardima koji se odnose na sljedeće biološke elemente kvalitete:

EN ISO 5667-3:2012

Kvaliteta vode – Uzorkovanje – 3. dio: Čuvanje i rukovanje uzorcima vode

Standardi za fitoplankton

EN 15204:2006

Kakvoća vode – Savjetodavna norma za brojenje fitoplanktona pomoću inverznog mikroskopa (Utermöhl tehnikom)

EN 15972:2011

Kvaliteta vode – Smjernice za kvantitativno i kvalitativno istraživanje morskog fitoplanktona

ISO 10260:1992

Kakvoća vode – Mjerenje biokemijskih pokazatelja – Spektrometrijsko određivanje koncentracije klorofila a

Standardi za makrofite i fitobentos

EN 15460:2007

Kakvoća vode – Savjetodavna norma za ispitivanje makrofita u jezerima

EN 14184:2014

Kvaliteta vode – Upute za ispitivanje akvatičkih makrofita u tekućicama

EN 15708:2009

Kvaliteta vode – Savjetodavna norma za ispitivanje, uzorkovanje i laboratorijsku analizu fitobentosa u plitkim tekućicama

EN 13946:2014

Kvaliteta vode – Upute za rutinsko uzorkovanje i prethodnu obradu riječnih i jezerskih bentoskih dijatomeja

EN 14407:2014

Kvaliteta vode – Upute za identifikaciju i brojenje dijatomeja u uzorcima riječnog i jezerskog bentosa

Standardi za bentičke beskralježnjake

EN ISO 10870:2012

Kvaliteta vode – Smjernice za odabir metoda i naprava za uzorkovanje bentoskih slatkovodnih makrobeskralježnjaka

EN 15196:2006

Kakvoća vode – Smjernice za uzorkovanje i obradu kukuljičnih svlakova trzalaca Chironomidae (Red Diptera: dvokrilci) za ekološko ocjenjivanje

EN 16150:2012

Kvaliteta vode – Smjernice za ravnomjerno uzorkovanje bentoskih makrobeskralježnjaka u plitkim rječicama prema zastupljenosti različitih staništa

EN ISO 19493:2007

Kakvoća vode – Smjernice za biološka ispitivanja morskih zajednica čvrste podloge

EN ISO 16665:2013

Kvaliteta vode – Smjernice za kvantitativno uzorkovanje i obradu uzoraka morske makrofaune mekog dna

Standardi za ribe

EN 14962:2006

Kakvoća vode — Smjernice za područje primjene i odabir metoda uzorkovanja riba

EN 14011:2003

Kakvoća vode — Uzorkovanje riba električnom strujom

EN 15910:2014

Kvaliteta vode — Upute za procjenu brojnosti riba mobilnim hidroakustičnim metodama

EN 14757:2005

Kakvoća vode — Uzorkovanje riba mrežama raznih veličina oka

Standardi za hidromorfološke pokazatelje

EN 14614:2004

Kakvoća vode – Savjetodavna norma za određivanje hidromorfoloških obilježja rijeka

EN 16039:2011

Kvaliteta vode – Savjetodavna norma za procjenu hidromorfoloških značajka jezera

Standardi za fizičko-kemijske pokazatelje

Svi mjerodavni CEN/ISO standardi”


ODLUKE

31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/36


ODLUKA EUROPSKOG VIJEĆA

od 23. listopada 2014.

o imenovanju Europske komisije

(2014/749/EU)

EUROPSKO VIJEĆE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 17. stavak 3. i članak 17. stavak 7. treći podstavak,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

budući da:

(1)

Mandat Komisije imenovane Odlukom Europskog vijeća 2010/80/EU (1) istječe 31. listopada 2014.

(2)

U skladu s člankom 17. stavkom 5. Ugovora o Europskoj uniji Europsko vijeće donijelo je Odluku 2013/272/EU (2) o broju članova Europske komisije.

(3)

Novu Komisiju, koja se sastoji od po jednog državljanina svake države članice, uključujući njezina predsjednika i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, koji bi trebao biti jedan od njezinih potpredsjednika, trebalo bi imenovati za razdoblje od kraja sadašnjeg mandata Komisije do 31. listopada 2019.

(4)

Europsko vijeće imenovalo je g. Jean-Claudea JUNCKERA osobom koju Europskom parlamentu predlaže za predsjednika Komisije, a Europski parlament izabrao ga je za predsjednika Komisije na plenarnoj sjednici održanoj 15. srpnja 2014.

(5)

Odlukom 2014/648/EU, Euratom (3) Vijeće je zajedničkom suglasnošću s izabranim predsjednikom Komisije donijelo popis ostalih osoba koje ono predlaže za imenovanje članovima Komisije. Odlukom 2014/716/EU, Euratom (4) kojom se stavlja izvan snage i zamjenjuje Odluka 2014/648/EU, Euratom, Vijeće je zajedničkom suglasnošću s izabranim predsjednikom Komisije donijelo novi popis ostalih osoba koje ono predlaže za imenovanje članovima Komisije.

(6)

Glasovanjem održanim 22. listopada 2014. Europski parlament je potvrdio imenovanje kolektivno, kao tijela, predsjednika, Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ostalih članova Komisije.

(7)

Komisiju bi stoga trebalo imenovati,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeće osobe imenuju se u Europsku komisiju za razdoblje od 1. studenoga 2014. do 31. listopada 2019.:

kao predsjednik:

g. Jean-Claude JUNCKER

kao članovi:

g. Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

g. Andrus ANSIP

g. Miguel ARIAS CAÑETE

g. Dimitris AVRAMOPOULOS

gđa Elżbieta BIEŃKOWSKA

gđa Violeta BULC

gđa Corina CREȚU

g. Valdis DOMBROVSKIS

gđa Kristalina GEORGIEVA

g. Johannes HAHN

g. Jonathan HILL

g. Phil HOGAN

gđa Věra JOUROVÁ

g. Jyrki KATAINEN

gđa Cecilia MALMSTRÖM

g. Neven MIMICA

g. Carlos MOEDAS

g. Pierre MOSCOVICI

g. Tibor NAVRACSICS

g. Günther OETTINGER

g. Maroš ŠEFČOVIČ

g. Christos STYLIANIDES

gđa Marianne THYSSEN

g. Frans TIMMERMANS

g. Karmenu VELLA

gđa Margrethe VESTAGER

gđa Federica MOGHERINI, Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2014.

Ona se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. listopada 2014.

Za Europsko vijeće

Predsjednik

H. VAN ROMPUY


(1)  Odluka Europskog vijeća 2010/80/EU od 9. veljače 2010. o imenovanju Europske komisije (SL L 38, 11.2.2010., str. 7.).

(2)  Odluka Europskog vijeća 2013/272/EU od 22. svibnja 2013. o broju članova Europske komisije (SL L 165, 18.6.2013., str. 98.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/648/EU, Euratom, donesena zajedničkom suglasnošću s izabranim predsjednikom Komisije, od 5. rujna 2014. o donošenju popisa ostalih osoba koje Vijeće predlaže za imenovanje članovima Komisije (SL L 268, 9.9.2014., str. 5.).

(4)  Odluka Vijeća 2014/716/EU, Euratom, donesena zajedničkom suglasnošću s izabranim predsjednikom Komisije, od 15. listopada 2014. o donošenju popisa ostalih osoba koje Vijeće predlaže za imenovanje članovima Komisije kojom se stavlja izvan snage i zamjenjuje Odluka 2014/648/EU, Euratom (SL L 299, 17.10.2014., str. 29.).


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/39


ODLUKA VIJEĆA 2014/750/ZVSP

od 30. listopada 2014.

o izmjeni Odluke Vijeća 2012/642/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 15. listopada 2012. donijelo Odluku 2012/642/ZVSP (1).

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2012/642/ZVSP, mjere ograničavanja protiv Bjelarusa trebalo bi produljiti do 31. listopada 2015.

(3)

Vijeće smatra da više nema razloga za zadržavanje određenih osoba i subjekata na popisu osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja kako je navedeno u prilogu Odluci 2012/642/ZVSP.

(4)

Nadalje, trebalo bi ažurirati informacije koje se odnose na određene osobe i subjekte s popisa osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja kako je navedeno u prilogu Odluci 2012/642/ZVSP.

(5)

Odluku 2012/642/ZVSP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/542/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 8., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova se Odluka primjenjuje do 31. listopada 2015. Ona se stalno preispituje. Prema potrebi se može obnoviti ili izmijeniti ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”

.

2.

Prilog se mijenja se kako je navedeno u prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


(1)  Odluka Vijeća 2012/642/ZVSP od 15. listopada 2012. o mjerama ograničavanja protiv Bjelarusa (SL L 285, 17.10.2012., str. 1.).


PRILOG

I.

Sljedeće osobe i subjekti brišu se s popisa navedenog u prilogu Odluci 2012/642/ZVSP:

A.   Osobe

Br. 2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna;

Br. 3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich;

Br. 34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich;

Br. 45

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich;

Br. 46

Guseu, Aliaksei Viktaravich;

Br. 70

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich;

Br. 76

Kastsian, Siarhei Ivanavich;

Br. 82

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich;

Br. 90

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna;

Br. 99

Krot, Ihar Uladzimiravich;

Br. 100

Krukouski, Viachaslau Iafimavich;

Br. 102

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich;

Br. 132

Mikhalchanka, Aliaksei Yakaulevich;

Br. 141

Orda, Mikhail Siarheevich;

Br. 143

Padaliak, Eduard Vasilievich;

Br. 147

Peftsieu, Uladzimir Paulavich;

Br. 159

Reliava, Aksana Anatolyeuna;

Br. 172

Sheiko, Ina Valerieuna;

Br. 189

Stosh, Mikalai Mikalaevich;

Br. 197

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich;

Br. 198

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna;

Br. 199

Ternavsky, Anatoly Andreevich;

Br. 205

Tsitsiankova, Alena Viktarauna;

Br. 220

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich.

B.   Subjekti

Br.. 2

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications;

Br.. 6

JLLC Neftekhimtrading;

Br.. 21

JLLC Triplepharm;

Br.. 22

LLC Triple-Veles;

Br.. 23

Univest-M;

Br.. 24

FLLC Unis Oil;

Br.. 25

JLLC UnivestStroyInvest.

II.

Unosi za sljedeće osobe i subjekte navedeni u prilogu Odluci 2012/642/ZVSP zamjenjuju se sljedećim:

A.   Osobe

 

Imena

Transkripcija bjelaruskog načina pisanja

Transkripcija ruskog načina pisanja

Ime

(bjelaruski način pisanja)

Ime

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

Image

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

Adresa: БФСО

„Динамо” 220030, г. Минск, ул. Кирова 8 корп. 2

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši zamjenik voditelja KGB-a zadužen za osoblje i organizaciju njihovih zadaća, bio je odgovoran za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. U svibnju 2012. premješten je u rezervne snage.

Također član Središnjeg vijeća kluba CJSC Dinamo-Minsk koji je uvršten na popis pod točkom 20 odjeljka B.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

Image

Image

Adresa: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Zamjenik voditelja KGB-a zadužen za područje stranih obavještajnih aktivnosti od travnja 2014. Pukovnik, bio je zapovjednik antiterorističke jedinice KGB-a „Alfa”. Osobno je sudjelovao u nehumanom i omalovažavajućem postupanju prema aktivistima oporbe u KGB-ovu zatvoru u Minsku nakon gušenja prosvjednih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

35.

Chatviartkova, Natallia Alexeeuna

Chetvertkova, Natalia Alexeevna (Chetvertkova, Natalya Alexeevna)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля Алексееўнa

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья Алексеевнa

 

Bivša potpredsjednica i sutkinja okružnog suda Partizanski u Minsku (do 18.6.2012.).

Vodila je suđenje bivšem predsjedničkom kandidatu Andreju Sanikovu, aktivistu civilnog društva Ilji Vasileviču, Fedoru Mirzojanovu, Olegu Gnedčiku i Vladimiru Jeriomenoku. Njezin način vođenja suđenja predstavljao je jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Dopustila je da se protiv optuženih iskoriste nevažni dokazi i svjedočenja.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

Image

Image

Datum rođenja: 1964.

Mjesto rođenja: Ošmijani, regija Hrodna

Adresa: 210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а (ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Do 2.8.2011. državni odvjetnik u regiji Vitebsk. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora održanih u prosincu 2010. To uključuje i odgovornost za slučajeve protiv Sjarheja Kavalenke i Andreja Hajdukova.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich (Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Datum rođenja: 20.9.1954.

Mjesto rođenja: okrug Čašniki, regija Vitebsk

Osobna iskaznica br.: 3200954E045PB4

Adresa: Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Voditelj regionalnog carinskog odbora u Hrodni, bivši prvi zamjenik predsjednika KGB-a (2005. – 2007.), bivši zamjenik voditelja državnog carinskog odbora.

Odgovoran za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe, a posebno u razdoblju 2006. – 2007.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Datum rođenja: 10. 1964.

Osobna iskaznica br.: 3271064M000PB3

Adresa: КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Bivši zamjenik voditelja KGB-a (od srpnja 2013.) zadužen za područje stranih obavještajnih aktivnosti. Suodgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich (Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich, (Gureyev Sergey Viktorovich)

Image

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova i voditelj predistražnog postupka, bio je odgovoran za nasilno gušenje prosvjeda i kršenja ljudskih prava tijekom istražnog postupka u vezi s izborima u prosincu 2010. U veljači 2012. pridružio se rezervnim snagama. Trenutačno general u rezervnim snagama.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich (Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Datum rođenja: 1968.

Adresa: г.Витебск, пр-т Фрунзе, д.41а

Načelnik regionalne policije u Vitebsku (od lipnja 2012.), policijski general (od 2013.). Bivši zamjenik voditelja policije u Minsku i voditelj protuizgredničke operativne jedinice u Minsku. Zapovijedao je postrojbama koje su ugušile mirne prosvjede 19. prosinca 2010. te je osobno sudjelovao u toj surovoj akciji, za što je u veljači 2011. primio nagradu i pisano priznanje predsjednika Lukašenka. Godine 2011. također je zapovijedao postrojbama koje su provodile represiju protiv nekoliko drugih prosvjeda političkih aktivista i mirnih građana u Minsku.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich (Kakunin, Aliaxandr Aliaxandravich)

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich (Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

Alexander Aleksandrovich Kakunin (Александр Александрович Какунин, Аляксандр, Аляксандровіч Какунін)

КАКУНИН, Александр Александрович

Image

Voditelj kažnjeničke kolonije IK-2 u Bobruisku

Odgovoran za nehumano postupanje prema političkim zatvorenicima A. Sanikovu i A. Beljatskom u kažnjeničkoj koloniji IK-2 u Bobruisku. Aktivisti oporbe pod njegovim su nadzorom u kažnjeničkoj koloniji mučeni, odbijen im je pristup odvjetniku i boravili su u samici. Kakunin je vršio pritisak na A. Beljatskog i A. Sanikova kako bi ih prisilio da potpišu zahtjev za oprost.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Datum rođenja: 3.1.1954.

Mjesto rođenja: Akulinci, regija Mogilev

Osobna iskaznica br.: 3030154A124PB9

Adresa: Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

220020 г. Минск ул.Радужная, 27

Blisko je povezan s predsjednikom Lukašenkom s kojim je blisko surađivao tijekom 1980-ih, a posebno tijekom 1990-ih. Zamjenik predsjednika Državnog olimpijskog odbora (predsjednik je Aleksandar Lukašenko), predsjednik Rukometnog saveza. Bivši predsjednik Donjeg doma parlamenta, na to mjesto imenovao ga je predsjednik. Bio je jedan od glavnih aktera u namještenim predsjedničkim izborima 2006.

Predsjednička administracija dodijelila mu je rezidenciju u okrugu nomenklature Drozdi u Minsku.

78.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Bivši upravitelj zatvora u Gorkom. Bio je odgovoran za nehumano postupanje prema pritvorenicima, a posebno za progon i mučenje aktivista civilnog društva Dmitrija Daškeviča koji je bio zatvoren u vezi s izborima održanima 19. prosinca 2010. te represijom protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

85.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich (Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiнавiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

Adresa: Прокуратура г. Минска ул. Раковская 38

Državni odvjetnik grada Minska. Bivši državni odvjetnik regije Brest. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

Promaknut u veljači 2011.

93.

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktivno je podrivao demokraciju u Bjelarusu. U bivšoj ulozi zamjenika glavnog državnog odvjetnika do 2012. bio je zadužen za i izravno umiješan u sve obavještajne aktivnosti Ureda glavnog državnog odvjetnika protiv neovisnih i oporbenih subjekata, među ostalim i tijekom 2010.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Adresa: Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Tel.: +375 17 280 83 40

Predsjednik Okružnog suda Sovetski u Minsku, bivši sudac Suda grada Minska koji je odobrio odbacivanje Bjaljackove žalbe. Bjaljacki je bio aktivan u obrani i pomaganju žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. i nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

General, voditelj KGB-a regije Hrodna. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Hrodna.

97.

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

Image

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

General, bivši voditelj GRU-a (obavještajni odjel Ministarstva obrane) i zamjenik načelnika stožera oružanih snaga Bjelarusa (do veljače 2013.). Odgovoran je za represivno djelovanje obavještajnih službi protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

Adresa: KGB Training Centre Бядули 2, 220034, Минск

General, voditelj centra za osposobljavanje KGB-a, bivši voditelj KGB-a u regiji Minsk i gradu Minsku.

Kao osoba odgovorna za pripremu i osposobljavanje osoblja KGB-a, odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. U vezi s njegovim prijašnjim funkcijama, bio je odgovoran za isto represivno djelovanje KGB-a u regiji Minsk i gradu Minsku.

114.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

Adresa: Ул. Б.Хмельницкого, 10 а, Минск, 220013

Tijekom predsjedničke izborne kampanje 2010. imenovao ga je predsjednik Središnjeg izbornog odbora. Prvi zamjenik predsjednika (ponovno imenovan 21. siječnja 2014.) nadzornog odbora zadužen za praćenje usklađenosti s postupcima i pravilima izborne kampanje u medijima i stoga je imao aktivnu ulogu za režimsku propagandu tijekom izbornih kampanja 2010. i 2012. godine. Predsjednik mu je 26. listopada 2011. uručio odlikovanje „Red Franziska Skorine”. U rujnu 2012. odbio je u odbor uključiti članove nezavisnih medija. Prvi zamjenik urednika glavnih propagandnih novina „Sovietskaia Belarus” koje su pod nadzorom predsjedničke administracije. Izvor provladine politike, koji krivotvori činjenice i iznosi nepoštene komentare o procesima koji se trenutačno vode u Bjelarusu protiv demokratske oporbe i civilnog društva, a koji su sustavno označivani na negativan i omalovažavajući način, posebno nakon predsjedničkih izbora 2010.

115.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Bivši voditelj KGB-a za regiju Homel i bivši zamjenik voditelja KGB-a za Homel. Odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe u regiji Homel. Predsjednik ga je uklonio s položaja 2. travnja 2014. zbog neprimjerenog postupanja.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Datum rođenja: 27.1.1944.

Mjesto rođenja: Karabani, regija Minsk

Aktivno je podrivao demokraciju u Bjelarusu. Kao bivši predsjednik Odbora za državni nadzor (do 2010.) bio je jedna od ključnih osoba u predmetu Aleša Bjaljackog, jednog od najistaknutijih boraca za ljudska prava, voditelja bjelaruskog centra za ljudska prava „Vjasna” i potpredsjednika FIDH-a. A. Bjaljacki aktivno je sudjelovao u obrani i pružanju pomoći žrtvama represije u vezi s izborima od 19. prosinca 2010. te u vezi s nasiljem protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

118.

Lopatko, Alexander Alexandrovich

Александр Александрович Лопатко

Аляксандр Аляксандровiч Лапатка

Zamjenik voditelja kažnjeničke kolonije IK-9 U Mazyru

Odgovoran za neljudsko postupanje prema D. Daševiču, uključujući mučenja i uskraćivanje pristupa pravnim zastupnicima. Lopatko je bio na ključnom položaju u kažnjeničkoj koloniji u kojoj je Daškevič bio zatvoren i gdje su političke zatvorenike među kojima i Daškeviča podvrgavali psihološkom pritisku, između ostalog uskraćivanju sna i izolaciji.

120.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

Image

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Datum rođenja: 23.3.1980.

Adresa: President's Sports Club

220029, г. Минск, ул. Старовиленская, 4.

Poslovni čovjek, aktivno sudjeluje u financijskim operacijama u koje je uključena obitelj Lukašenko.

Predsjednik Predsjednikova sportskog kluba.

126.

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Datum rođenja: 29.8.1949.

Mjesto rođenja: Vetenevka, okrug Slonim, regija Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

Osobna iskaznica br.: 3290849A002PB5

Voditelj Državnog odbora za granice, bivši tajnik Vijeća sigurnosti.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Datum rođenja: 7.2.1956.

Mjesto rođenja: Smolensk (Rusija)

Nije pokrenuo istragu slučaja neriješenih nestanaka Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999. – 2000. Bivši ministar unutarnjih poslova i bivši voditelj predsjedničke sigurnosne službe. Kao ministar unutarnjih poslova bio je odgovoran za represiju protiv mirnih prosvjeda do odlaska u mirovinu 6. travnja 2009. zbog zdravstvenih razloga.

Predsjednička administracija dodijelila mu je rezidenciju u okrugu nomenklature Drozdi u Minsku.

146.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich (Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

Image

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Datum rođenja: 1966.

Mjesto rođenja: Vitebsk

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Ključna osoba u neriješenim slučajevima nestanka Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999. – 2000., bivši voditelj Skupine za specijalne intervencije u Ministarstvu unutarnjih poslova (SOBR).

Poslovni čovjek, voditelj udruženja „Čast”, udruženja Ministarstva unutarnjih poslova koje okuplja veterane iz specijalnih snaga Ministarstva unutarnjih poslova.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Osobna iskaznica br.: 3130564A041PB9

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši prvi zamjenik ministra unutarnjih poslova (do 2012.), bio je odgovoran za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

Pukovnik u rezervnim snagama.

155.

Pykina, Natallia Mikhailauna (Pykina, Natalia Mikhailauna)

Pikina, Natalia Mikhailovna (Pykina, Natalya Mikhailovna)

Image

Image

Datum rođenja: 20.4.1971.

Mjesto rođenja: Rakov

Adresa: Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Odgovorna za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva. Sutkinja okružnog suda Partizanski koja je vodila predmet Likovid. Dana 29. ožujka 2011. osudila je g. Likovida, aktivista „Pokreta za slobodu”, na kaznu zatvora u trajanju od tri i pol godine. Imenovana je zamjenicom predsjednika okružnog suda Partizanski u Minsku.

157.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА, Марына Юр'еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

Datum rođenja: 1970.

Mjesto rođenja: Hrodna

Članica Središnjeg izbornog povjerenstva i voditeljica Odjela za zahtjeve javnosti u regionalnoj administraciji Hrodne. Kao članica Središnjeg izbornog povjerenstva bila je odgovorna za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. i na parlamentarnim izborima u rujnu 2012.

160.

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Datum rođenja: 15.4.1939.

Mjesto rođenja: Mohilev

Predsjednik Gornjeg doma Parlamenta, bivši zamjenik voditelja zaduženog za medije i ideologiju predsjedničke administracije (2006. – 2008.). Na toj je funkciji bio jedan od glavnih izvora i glasova državne propagande i ideološke potpore režimu. Član Vijeća sigurnosti od ožujka 2014.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Datum rođenja: 4.5.1955.

Mjesto rođenja: Minsk

Adresa: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Član Donjeg doma Parlamenta, potpredsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost. Bivši voditelj Odbora KGB-a za ekonomsku sigurnost.

Bio je odgovoran je za represivno djelovanje aktivnost KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Voditelj prorežimskog sindikata, ogranka iz Hrodne. Bivši voditelj regionalnog izbornog povjerenstva regije Hrodna za predsjedničke izbore 2010. i lokalne izbore u ožujku 2014. Kao predsjednik regionalnog izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. i za lažiranje lokalnih izbora u ožujku 2014. u regiji Hrodna.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich (Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Član Vijeća sigurnosti, voditelj istražnog odbora, bivši zamjenik voditelja istražnog odbora, bivši državni odvjetnik regije Homel. Odgovoran je za represiju protiv civilnog društva nakon izbora u prosincu 2010.

171.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Član Središnjeg izbornog povjerenstva i voditelj Odjela za obrazovanje u regionalnoj administraciji Vitebska. Kao član Središnjeg izbornog povjerenstva bio je odgovoran za kršenja međunarodnih izbornih normi na predsjedničkim izborima 19. prosinca 2010. i parlamentarnim izborima u rujnu 2012.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

Image

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Datum rođenja: 4.3.1962.

Osobna iskaznica br.: 3040362B062PB7

Adresa: Комитет по здравоохранению Минского горисполкома

ул. Маяковского, 2, корп. 2, 220006, г. Минск

Voditelj Odbora za zdravstvenu skrb grada Minska i bivši šef kirurgije bolnice za hitnu pomoć u Minsku. Nije se usprotivio otmici predsjedničkog kandidata Nekljajeva koji je dovezen u njegovu bolnicu nakon što je teško pretučen 19. prosinca 2010.; tako što nije pozvao policiju, surađivao je s nepoznatim počiniteljima. Takvo nečinjenje doprinijelo je njegovu napredovanju.

Kao voditelj Odbora za zdravstvenu skrb grada Minska odgovoran je za nadzor uporabe radno-medicinskih ustanova u gušenju ljudskih prava.

185.

Sivakau, Iury Leanidavich (Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Datum rođenja: 5.8.1946.

Mjesto rođenja: Onory, regija Sahalin

Adresa: Белорусская ассоциация ветеранов спецподразделений войск МВД „Честь”

220028, Минск Маяковского, 111

Organizirao je neriješene nestanke Jurija Zakarenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovskog i Dmitrija Zavadskog u Bjelarusu u razdoblju 1999. – 2000. Bivši ministar turizma i sporta, bivši ministar unutarnjih poslova i bivši zamjenik voditelja predsjedničke administracije.

186.

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Bivši voditelj Odjela za sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova. Na toj funkciji odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava i represiju protiv civilnog društva i demokratske oporbe, posebno u razdoblju nakon predsjedničkih izbora 2010. U veljači 2011. primio je nagradu u obliku priznanja za svoj rad. Umirovljen od veljače 2013. Voditelj odjela za sigurnost holding društva „MZOR”, koje je trgovačko društvo u vlasništvu države pod nadležnošću Ministarstva industrije Republike Bjelarusa te je stoga izravno povezano s Lukašenkovim režimom.

201.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Potpukovnik, bivši operativac vojne protuobavještajne službe KGB-a (trenutačno voditelj tiskovnog ureda bjelaruskog Istražnog odbora). Krivotvorio je dokaze i koristio se prijetnjama kako bi iznudio priznanja od aktivista oporbe u zatvoru KGB-a u Minsku nakon gušenja protestnih demonstracija nakon izbora 19. prosinca 2010. u Minsku. Izravno je odgovoran za okrutno, nehumano i omalovažavajuće postupanje ili kažnjavanje te uskraćivanje prava na pravično suđenje. Njegovi postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

202.

Trutka, Iury Igorevich (Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Zamjenik voditelja kažnjeničke kolonije IK-2 u Bobruisku

Odgovoran za nehumano i okrutno postupanje s političkim zatvorenicima A. Sanikovim i A. Beljatskim u kažnjeničkoj koloniji IK-2 u Bobruisku. Aktivisti oporbe pod njegovim su nadzorom u kažnjeničkoj koloniji mučeni, odbijan im je pristup pravnom zastupniku i boravili su u samici. Trutko je vršio pritisak na A. Beljatskog i A. Sanikova kako bi ih prisilio da potpišu zahtjev za oprost.

217.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich (Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši voditelj Obavještajnog odbora KGB-a dijelio je odgovornost je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe.

221.

Zaharouski, Anton Uladzimiravich

Zagorovski, Anton Vladimirovich

ЗАГАРОЎСКI, Антон Уладзiмiравiч

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон Владимирович

 

Državni odvjetnik grada Minska, bivši državni odvjetnik okruga Frunzenski u Minsku koji je vodio predmet prosvjednika Vasilija Parfenkova u veljači 2011. i predmet protiv A. Sanikova u srpnju 2011. Odgovoran za provedbu politički motiviranih administrativnih i kaznenih sankcija protiv predstavnika civilnog društva.

222.

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Datum rođenja: 1964.,

Mjesto rođenja: Žitomir, Ukrajina (SSSR)

Glavni direktor poluprivatne televizije Cosmos TV od lipnja 2013., imenovala ga je bjelaruska vlada kao predstavnika države. Bivši šef KGB-a (srpanj 2008. – studeni 2012.).

Odgovoran je za preobrazbu KGB-a u glavni organ represije protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Odgovoran za širenje, putem medija, netočnih informacija o prosvjednicima 19. prosinca 2010. u kojima je tvrdio da su sa sobom donijeli materijale koje su namjeravali upotrebljavati kao oružje. Osobno je prijetio smrću i fizičkim napadom na ženu i dijete bivšeg predsjedničkog kandidata Andreja Sanikova. Glavni je inicijator naloga za nezakonito uznemiravanje demokratske oporbe, mučenje političkih protivnika i loše postupanje sa zatvorenicima.

224.

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich (Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Aktivno sudjeluje u represiji protiv civilnog društva u Bjelarusu. Kao bivši voditelj Protuobavještajnog odbora KGB-a (do 2012.) odgovoran je za represivno djelovanje KGB-a protiv civilnog društva i demokratske oporbe. Pod njegovim je nadzorom osoblje KGB-a sudjelovalo u ispitivanjima političkih aktivista nakon prosvjeda 19. prosinca 2010.

226.

Zhadobin, Iury Viktaravich (Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich (Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Datum rođenja: 14.11.1954.

Mjesto rođenja: Dnipropetrovsk

Osobna iskaznica br.: 3141154A021PB0

Ministar obrane od prosinca 2009.

Kao član Vijeća sigurnosti odobrava represivne odluke usuglašene na ministarskoj razini, uključujući odluku o represiji protiv mirnih prosvjeda 19. prosinca 2010. Nakon prosinca 2010. hvalio je „potpuni poraz destruktivnih snaga” govoreći o demokratskoj oporbi.

227.

Zhuk, Alena Siamionauna (Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna (Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Sutkinja okružnog suda Pervomajski u Vitebsku. Dana 24. veljače 2013. Sjarheju Kavalenki, koji se od 2012. – 2013. smatra političkim zatvorenikom, izrekla je kaznu zatvora od dvije godine i mjesec dana zbog kršenja uvjetne kazne. Alena Žuk izravno je odgovorna za kršenja ljudskih prava pojedinca jer je Sjarheju Kavalenki uskratila pravo na pravično suđenje. Sjarheju Kavalenki prethodno je izrečena uvjetna kazna za vješanje zabranjene povijesne bijelo-crveno-bijele zastave, simbola oporbenog pokreta, u Vitebsku. Naknadna kazna koju je izrekla Alena Žuk bila je nerazmjerno stroga s obzirom na prirodu kaznenog djela i nije u skladu s bjelaruskim kaznenim zakonikom. Njezini postupci predstavljali su izravno kršenje međunarodnih obveza Bjelarusa u području ljudskih prava.

228.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Datum rođenja: 7.7.1970.

Osobna iskaznica br.: 3070770A081PB7

Adresa: БЕЛОРУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО

Республика Беларусь, 220030, Минск, ул. Кирова, 26

Glavni direktor državne novinske agencije BELTA od svibnja 2003.

Odgovoran je za širenje državne propagande u medijima, kojom se podupire i opravdava represija protiv demokratske oporbe i civilnog društva 19. prosinca 2010., a u tu se svrhu koriste krivotvorene informacije.

230.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Zamjenik državnog odvjetnika okruga Zavodskoj u Minsku, vodio je predmet protiv istaknutih predstavnika civilnog društva Irine Kalip, Sergeja Marceleva i Pavela Severineca. Optužba koju je iznio imala je jasan i neposredan politički motiv te je predstavljala jasno kršenje Zakona o kaznenom postupku. Temeljila se na pogrešnoj klasifikaciji događaja 19. prosinca 2010. te nije potkrijepljena dokazima ili izjavama svjedoka.

B.   Subjekti

 

Imena

Transkripcija bjelaruskog načina pisanja

Transkripcija ruskog načina pisanja

Ime

(bjelaruski način pisanja)

Ime

(ruski način pisanja)

Identifikacijski podaci

Razlozi

1.

Beltechexport

 

Image

Republika Bjelarus, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel.: (+ 375 17) 263-63-83

Faks: (+ 375 17) 263-90-12

Beltechexport ostvaruje korist od režima kao glavni izvoznik oružja i vojne opreme u Bjelarusu, za što je potrebna dozvola vlasti Bjelarusa.

3.

Beltech Holding

Белтех Холдинг

 

 

Beltech Holding ostvaruje korist od režima, posebice putem društva Beltechexport, koje je dio Beltech Holdinga. Beltechexport ostvaruje korist od režima kao glavni izvoznik oružja i vojne opreme u Bjelarusu, za što su potrebne dozvole vlasti Bjelarusa.


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/54


ODLUKA VIJEĆA 2014/751/ZVSP

od 30. listopada 2014.

o izmjeni Odluke 2010/573/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv vodstva transnistrijske regije Republike Moldove

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. rujna 2010. donijelo Odluku 2010/573/ZVSP (1).

(2)

Na temelju preispitivanja Odluke 2010/573/ZVSP mjere ograničavanja protiv vodstva transnistrijske regije Republike Moldove trebalo bi produljiti do 31. listopada 2015.

(3)

Odluku 2010/573/ZVSP stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 4. stavak 2. Odluke 2010/573/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ova se Odluka primjenjuje do 31. listopada 2015. Ona se stalno preispituje. Prema potrebi se obnavlja ili mijenja ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

S. GOZI


(1)  Odluka Vijeća 2010/573/ZVSP od 27. rujna 2010. o mjerama ograničavanja protiv vodstva transnistrijske regije Republike Moldove (SL L 253, 28.9.2010., str. 54.).


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/55


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 30. listopada 2014.

o istovrijednosti regulatornog okvira Japana za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

(2014/752/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno članak 25. stavak 6.,

budući da:

(1)

Postupkom priznavanja središnje druge ugovorne strane (central counterparty, CCP) s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, koji je utvrđen člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, želi se CCP-u koji ima poslovni nastan i odobrenje u trećoj zemlji čiji su regulatorni standardi istovrijedni onima utvrđenima Uredbom omogućiti pružanje usluga poravnanja članovima sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji odnosno pružanje tih usluga na mjestima trgovanja čiji je poslovni nastan u Uniji. Taj postupak priznavanja i odluka o istovrijednosti koja iz njega proizlazi pridonose tako postizanju nadređenog cilja Uredbe (EU) br. 648/2012 o smanjivanju sistemskog rizika uključivanjem sigurnih i stabilnih CCP-ova u poravnanje ugovora o OTC izvedenicama (OTC), uključujući CCP-ove koji imaju poslovni nastan i odobrenje u trećoj zemlji.

(2)

Da bi se pravni sustav treće zemlje smatrao istovrijednim pravnom sustavu Unije u odnosu na CCP-ove, važeći bi pravni i nadzorni sustavi trebali u pogledu regulatornih ciljeva koji se postižu proizvoditi značajan rezultat koji je jednakovrijedan zahtjevima Unije. Stoga je svrha procjene istovrijednosti provjeriti osiguravaju li pravni i nadzorni sustavi Japana to da CCP-ovi koji ondje imaju poslovni nastan i odobrenje ne izlažu članove sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji višoj razini rizika nego što bi ih izložili CCP-ovi koji imaju odobrenje u Uniji te stoga ne čine razinu sistemskog rizika u Uniji neprihvatljivom.

(3)

Dana 1. rujna 2013. Komisija je zaprimila stručni savjet Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) u vezi s pravnim i nadzornim sustavima koji se u Japanu primjenjuju na CCP-ove koji ondje imaju poslovni nastan. Dodatak tom savjetu zaprimljen je 27. siječnja 2014. Stručnim su savjetom utvrđene mnoge razlike između pravno obvezujućih zahtjeva koji se primjenjuju u okviru nadležnosti Japana i pravno obvezujućih zahtjeva koji se na CCP-ove primjenjuju na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012. Ova se Odluka, međutim, ne temelji samo na komparativnoj analizi pravno obvezujućih zahtjeva koji se na CCP-ove primjenjuju u Japanu nego i na ocjeni ishoda tih zahtjeva u smislu smanjenja razine rizika koje se njima postiže.

(4)

U skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 tri se uvjeta moraju ispuniti kako bi se utvrdilo jesu li pravni i nadzorni sustavi treće zemlje u pogledu CCP-ova istovrijedni onima koji su utvrđeni tom Uredbom.

(5)

Prema prvom uvjetu CCP-ovi koji imaju odobrenje u trećoj zemlji moraju ispunjivati pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(6)

Pravno obvezujući zahtjevi Japana za klirinške organizacije (clearing organisations, CO) koje ondje imaju odobrenje sastoje se od Zakona o financijskim instrumentima i burzama od 2006. (Financial Instruments and Exchange Act 2006, FIEA), kojim je uspostavljen nadzorni okvir za organizacije koje se bave poravnanjem vrijednosnih papira i izvedenica, te Zakona o robnim izvedenicama od 2009. (Commodity Derivatives Act 2009, CDA), kojim je uređen nadzorni okvir za organizacije koje se bave poravnanjem robe. Ovom je Odlukom obuhvaćen samo sustav uređen FIEA-om.

(7)

FIEA-om je predviđeno da se prije izdavanja licencije za obavljanje poslova poravnanja premijer Japana mora uvjeriti da CO raspolaže pravilima poslovanja – unutarnjim pravilima i postupcima klirinških organizacija – koja su u skladu s važećim zakonima i propisima; da financijska sposobnost CO-a dopušta obavljanje poravnanja financijskih instrumenata; da su očekivani prihod i rashod povezani s poslovanjem CO-a povoljni; da osoblje CO-a raspolaže dostatnim znanjem i iskustvom za primjereno i sigurno obavljanje poravnanja financijskih instrumenata; da su struktura i sustav CO-a adekvatno razvijeni za pravilnu provedbu namire. U skladu s člankom 194-7 stavkom 1. FIEA-e premijer svoju ovlast u okviru FIEA-e delegira direktoru Agencije za financijske usluge Japana (Financial Services Agency of Japan, JFSA). Stoga je za izdavanje licencije za poslove poravnanja nadležan direktor JFSA-e.

(8)

JFSA je osim toga u prosincu 2013. objavila Cjelovite smjernice za nadzor infrastruktura financijskih tržišta (Smjernice), u kojima je detaljno opisan nadzorni okvir za infrastrukture financijskog tržišta, uključujući CO-ove, a osobito način na koji CO-ovi moraju poštovati odredbe FIEA-e. Smjernice se primjenjuju pomoću unutarnjih pravila i postupaka CO-ova.

(9)

Tako su pravno obvezujući zahtjevi Japana raspoređeni na dvije razine. Temeljna načela za CO-ove utvrđena FIEA-om (primarna pravila) sastoje se od strogih standarda koje CO-ovi moraju poštovati kako bi dobili licenciju za pružanje usluga poravnanja u Japanu. Ta su primarna pravila prva razina pravno obvezujućih zahtjeva u Japanu. Da bi dokazali usklađenost s primarnim pravilima, CO-ovi moraju dostaviti direktoru JFSA-e svoja unutarnja pravila i propise te ih on mora odobriti. Ta unutarnja pravila i postupci čine drugu razinu pravno obvezujućih zahtjeva Japana te moraju sadržavati iscrpne pojedinosti o tome kako će CO koji podnosi zahtjev ispuniti te standarde u skladu sa Smjernicama. Interna pravila i postupci CO-ova moraju osim toga sadržavati dodatne odredbe kojima se dopunjuju primarna pravila. Nakon što ih direktor JFSA-e odobri, ta unutarnja pravila i postupci postaju pravno obvezujući za CO. Ta su pravila stoga sastavni dio pravnog i nadzornog sustava Japana, koje CCP-ovi s poslovnim nastanom u Japanu moraju poštovati. U slučaju da CO ne poštuje primarna pravila i postupke, direktor JFSA-e ima ovlast poduzimati upravne mjere protiv CO-a, uključujući izdavanje naloga za poboljšanje poslovanja ili poništenje svih ili dijela CO-ovih licencija.

(10)

Primarna pravila koja se primjenjuju na CO-ove i dopunjena su unutarnjim pravilima i postupcima imaju značajne rezultate koji su istovrijedni učincima pravila iz glave IV. Uredbe (EU) br. 648/2012. Posebno je pravno obvezujućim zahtjevima koji se primjenjuju na CO-ove u pogledu broja neispunjenih obveza koje treba pokriti ukupnim financijskim resursima propisano to da CO-ovi čiji je obujam poravnanja u Japanu veći od 95 % moraju moći pokriti neispunjene obveze dvaju najvećih članova sustava poravnanja u odnosu na koje bi u ekstremnim ali vjerojatnim tržišnim uvjetima imali najveću izloženost (načelo minimalnog pokrivanja). Tim se zahtjevom osigurava stupanj smanjenja rizika u mjeri u kojoj se to postiže na temelju zahtjeva iz glave IV. Uredbe (EU) br. 648/2012, pa se stoga treba smatrati istovrijednim.

(11)

Pravno obvezujućim zahtjevima koji se na CO-ove primjenjuju u pogledu likvidnosnog rizika propisano je to da CO-ovi čiji je obujam poravnanja u Japanu veći od 95 % primjenjuju „načelo minimalnog pokrivanja”. Tim se zahtjevom osigurava stupanj smanjenja rizika u mjeri u kojoj se to postiže na temelju zahtjeva iz glave IV. Uredbe (EU) br. 648/2012, pa se stoga treba smatrati istovrijednim. Konačno, pravno obvezujući zahtjevi koji se na CO-ove primjenjuju u pogledu kontinuiteta poslovanja, kolateralnih zahtjeva, rizika namire, odvajanja i prenosivosti, izračuna inicijalnih iznosa naknade i upravljanja, uključujući organizacijske zahtjeve, zahtjeve koji se odnose na više rukovodstvo, odbor za rizike, vođenje evidencije, kvalificirane udjele, informacije dostavljene nadležnom tijelu, sukob interesa, izdvajanje poslovnih aktivnosti i provedbu poslova, imaju značajne rezultate koji odgovaraju onima utvrđenima Uredbom (EU) br. 648/2012, pa se stoga trebaju smatrati istovrijednima.

(12)

Komisija stoga zaključuje da se pravnim i nadzornim sustavima Japana osigurava to da CO-ovi koji ondje imaju odobrenje poštuju pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(13)

U skladu s drugim uvjetom u članku 25. stavku 6. pravni i nadzorni sustavi Japana u odnosu na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje moraju omogućiti učinkovit nadzor nad tim CCP-ovima i izvršenje na kontinuiranoj osnovi.

(14)

JFSA je nadležna za nadzor nad infrastrukturama financijskih tržišta. JFSA kontinuirano prati usklađenost CO-ova sa zahtjevima za upravljanje rizikom tako što provodi nadzorne i ispitne postupke utemeljene na procjeni rizika, uključujući testiranje bonitetnih zahtjeva. JFSA može zahtijevati od CO-ova da dostave informacije, izvješća i druge materijale povezane s njihovim poslovanjem te može provesti pregled nad njihovim poslovanjem, evidencijom i knjigama. JFSA ocjenjuje i poštuju li CO-ovi svoje obveze. Ta se ispitivanja zaključuju izvješćem u kojem se utvrđuju eventualni zabilježeni nedostatci. JFSA raspolaže različitim mjerama pomoću kojih osigurava da CO-ovi primjereno pristupe svim utvrđenim problemima, što uključuje i zahtjev CO-ovima da pismeno potvrde njihovo pravodobno rješavanje. JFSA raspolaže dodatnim sredstvima za postizanje usklađenosti, uključujući ovlast za izdavanje naloga za poboljšanje poslovnih operacija te izvršenje tih naloga. JFSA može poništiti CO-ove licencije, u cijelosti ili djelomično.

(15)

Komisija stoga zaključuje da se pravnim i nadzornim sustavima Japana u pogledu CCP-ova koji ondje imaju odobrenje osiguravaju djelotvoran nadzor i izvršenje na kontinuiranoj osnovi.

(16)

U skladu s trećim uvjetom iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Japana moraju uključivati učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje CCP-ova koji imaju odobrenje u skladu s pravnim sustavima trećih zemalja (CCP-ovi trećih zemalja).

(17)

CCP-ovi trećih zemalja mogu podnijeti zahtjev za licenciju kao „strani CCP”, koja će im omogućiti da u Japanu pružaju iste one usluge za koje imaju odobrenje u trećoj zemlji. Kriteriji koji se primjenjuju na CCP-ove trećih zemalja koji podnose zahtjev za licenciju slični su kriterijima koji se primjenjuju za licenciranje japanskih klirinških organizacija. CCP treće zemlje koji podnosi zahtjev treba, na temelju pravnih i nadzornih sustava koji se primjenjuju u trećoj zemlji, raspolagati dostatnim financijskim temeljima, dostatnim znanjem i iskusnim osobljem te dostatnim sustavom i ustrojem za primjereno i sigurno obavljanje poslova poravnanja. Osim toga CCP-ovi trećih zemalja izuzeti su od određenih zahtjeva koji se primjenjuju na domaće CCP-ove s odobrenjem u Japanu ako su im strana nadležna tijela s kojima JFSA ima ugovore o suradnji dodijelila istovrijedne licencije.

(18)

Stoga se treba smatrati da pravni i nadzorni sustavi Japana osiguravaju učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje CCP-ova trećih zemalja.

(19)

Stoga se može smatrati da pravni i nadzorni sustavi Japana u pogledu CO-ova ispunjuju uvjete iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 te da bi se ti pravni i nadzorni sustavi trebali smatrati istovrijednima zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 648/2012. Potrebno je da Komisija, koju obavješćuje ESMA, nastavi pratiti razvoj pravnog i nadzornog okvira Japana u pogledu CCP-a te ispunjivanje uvjeta na temelju kojih je donesena ova odluka.

(20)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Japana koji se sastoje od Zakona o financijskim instrumentima i burzama od 2006. (Financial Instruments and Exchange Act 2006, FIEA) kako je upotpunjen Cjelovitim smjernicama za nadzor infrastruktura financijskih tržišta (Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Market Infrastructures) te se primjenjuju na klirinške organizacije (clearing organisations, CO) koje ondje imaju odobrenje smatraju se istovrijednima zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) br. 648/2012.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/58


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 30. listopada 2014.

o istovrijednosti regulatornog okvira Singapura za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

(2014/753/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno članak 25. stavak 6.,

budući da:

(1)

Postupkom priznavanja središnje druge ugovorne strane (central counterparty, CCP) s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, koji je utvrđen člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, želi se CCP-u koji ima poslovni nastan i odobrenje u trećoj zemlji čiji su regulatorni standardi istovrijedni onima utvrđenima Uredbom omogućiti pružanje usluga poravnanja članovima sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji odnosno pružanje tih usluga na mjestima trgovanja čiji je poslovni nastan u Uniji. Taj postupak priznavanja i odluka o istovrijednosti koja iz njega proizlazi pridonose tako postizanju nadređenog cilja Uredbe (EU) br. 648/2012 o smanjivanju sistemskog rizika uključivanjem sigurnih i stabilnih CCP-ova u poravnanje ugovora o OTC izvedenicama („OTC izvedenice”), uključujući CCP-ove koji imaju poslovni nastan i odobrenje u trećoj zemlji.

(2)

Da bi se pravni sustav treće zemlje smatrao istovrijednim pravnom sustavu Unije u odnosu na CCP-ove, važeći bi pravni i nadzorni sustavi trebali u pogledu regulatornih ciljeva koji se postižu proizvoditi značajan rezultat koji je jednakovrijedan zahtjevima Unije. Stoga je svrha procjene istovrijednosti provjeriti osiguravaju li pravni i nadzorni sustavi Singapura to da CCP-ovi koji ondje imaju poslovni nastan i odobrenje ne izlažu članove sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji višoj razini rizika nego što bi ih izložili CCP-ovi koji imaju odobrenje u Uniji te stoga ne čine razinu sistemskog rizika u Uniji neprihvatljivom.

(3)

Dana 1. rujna 2013. Komisija je zaprimila stručni savjet Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) u vezi s pravnim i nadzornim sustavima koji se u Singapuru primjenjuju na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje. Stručnim su savjetom utvrđene mnoge razlike između pravno obvezujućih zahtjeva koji se primjenjuju u okviru nadležnosti Singapura i pravno obvezujućih zahtjeva koji se na CCP-ove primjenjuju na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012. Ova se Odluka međutim ne temelji samo na komparativnoj analizi pravno obvezujućih zahtjeva koji se na CCP-ove primjenjuju u Singapuru nego i na ocjeni ishoda tih zahtjeva te njihovoj adekvatnosti da ublaže rizike za članove sustava poravnanja i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji kojima oni mogu biti izloženi, i to na način koji se smatra istovrijednim ishodu zahtjeva utvrđenih Uredbom (EU) br. 648/2012. Pritom stoga u obzir osobito treba uzeti znatno niže rizike poslova poravnanja koji se obavljaju na financijskim tržištima koja su manja od financijskog tržišta Unije.

(4)

U skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 tri se uvjeta moraju ispuniti kako bi se utvrdilo jesu li pravni i nadzorni sustavi treće zemlje u pogledu CCP-ova istovrijedni onima koji su utvrđeni tom Uredbom.

(5)

Prema prvom uvjetu CCP-ovi koji imaju odobrenje u trećoj zemlji moraju ispunjivati pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(6)

Pravno obvezujući zahtjevi Singapura u odnosu na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje sastoje se od poglavlja 289. Zakona o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (Securities and Futures Act, SFA) i Pravilima o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (instrumenti poravnanja) od 2013. (Pravila o SFA-u) (Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013, SFA Regulations). SFA je usmjeren na promicanje sigurnih i učinkovitih instrumenata poravnanja i smanjenje sistemskog rizika. Pravilima o SFA-u razvijaju se i dopunjuju zahtjevi SFA-a. Na temelju SFA-a uvodi se sustav odobravanja za sve sistemski bitne instrumente poravnanja koji imaju ulogu CCP-ova, koje Monetarno tijelo Singapura („MAS”) mora odobriti kao ovlaštenu klirinšku kuću (Approved Clearing House, ACH). Druge instrumente poravnanja, uključujući prekomorske CCP-ove, MAS odobrava kao priznate klirinške kuće (Recognised Clearing House, RCH).

(7)

U siječnju 2013. MAS je izdao i Monografiju o nadzoru infrastruktura financijskih tržišta („Monografija”) u kojoj su utvrđeni standardi koji se primjenjuju na CCP-ove pri primjeni načela za infrastrukture financijskih tržišta (Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI), koja su Odbor za platni sustav i sustav namire (2) (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) i Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) objavili u travnju 2012. U Monografiji se posebno objašnjava kako MAS očekuje od ACH-ova da poštuju svoje obveze u okviru SFA-a, a MAS je uzima u obzir pri ocjenjivanju toga poštuju li ACH-ovi obveze u okviru SFA-a.

(8)

Da bi dobila odobrenje kao ACH, klirinška kuća mora ispuniti posebne zahtjeve utvrđene u SFA-u i Pravilima o SFA-u. MAS može uvesti uvjete ili ograničenja za odobrenje ACH-ova i može u bilo kojem trenutku dodati, izmijeniti ili opozvati bilo koji uvjet ili ograničenje koji za njih vrijede. ACH-ovi moraju instrumente poravnanja primjenjivati sigurno i učinkovito te razborito upravljati rizicima povezanima s njihovim poslovanjem i aktivnostima. Moraju raspolagati i dostatnim financijskim, ljudskim i sistemskim resursima.

(9)

Osim toga ACH-ovi moraju na temelju SFA-a na pojedinačnoj osnovi donositi unutarnja pravila i postupke kojima osiguravaju ispravno i učinkovito poslovanje instrumenata poravnanja te ispravno reguliranje svojih članova i nadzor nad njima. Unutarnjim pravilima i postupcima ACH-ova moraju biti obuhvaćene posebne teme koje propisuje MAS, uključujući zahtjeve u pogledu rizika kod primjene instrumenata poravnanja, postupanje u slučaju neispunjivanja obveza te kriterije i uvjete koje njihovi članovi moraju ispunjivati. U tom se smislu Monografija primjenjuje s pomoću unutarnjih pravila i postupaka ACH-ova. Unutarnja pravila i postupci ACH-ova te eventualne izmjene moraju se dostaviti MAS-u prije nego što započne njihova primjena. MAS može odbiti, promijeniti ili dopuniti unutarnja pravila i postupke ili bilo koji dio predložene izmjene. Osim toga Pravilima o SFA-u izrijekom je propisano da MAS mora prethodno odobriti svaku promjenu ACH-ovih okvira za upravljanje rizicima, uključujući vrste prihvaćenih kolaterala, metodologije za njihovo vrednovanje i utvrđivanje iznosa nadoknade za upravljanje ACH-ovom izloženošću riziku u odnosu na njihove sudionike, kao i visinu financijskih resursa dostupnih za pokrivanje neispunjenih obveza njihovih članova (isključujući iznose naknade zadržane u ACH-u). SFA-om su propisane kazne ako se unutarnja pravila i postupci ACH-ova izmjenjuju tako da se više ne poštuju zahtjevi MAS-a. Tako su, prema SFA-u, unutarnji postupci i pravila ACH-ova za njih i obvezujuća.

(10)

Tako su pravno obvezujući zahtjevi Singapura raspoređeni na dvije razine. Temeljni zahtjevi za ACH-ove utvrđeni SFA-om i Pravilima o SFA-u („primarna pravila”) sastoje se od strogih standarda koje ACH-ovi moraju poštovati kako bi dobili odobrenje za pružanje usluga poravnanja u Singapuru. Ta su primarna pravila prva razina pravno obvezujućih zahtjeva u Singapuru. Da bi dokazali usklađenost s primarnim pravilima, ACH-ovi moraju dostaviti MAS-u svoja unutarnja pravila i postupke prije nego što ih počnu primjenjivati, a MAS ih može odbiti, promijeniti ili dopuniti. Ta unutarnja pravila i postupci čine drugu razinu pravno obvezujućih zahtjeva Singapura te moraju sadržavati iscrpne pojedinosti o tome kako ACH koji podnosi zahtjev ispunjuje te stroge standarde u skladu s Monografijom. Interna pravila i postupci ACH-ova moraju osim toga sadržavati dodatne odredbe kojima se dopunjuju primarna pravila.

(11)

Pri ocjeni istovrijednosti pravnih i nadzornih sustava koji se primjenjuju na ACH-ove u obzir treba uzeti mjeru u kojoj se rizik kojem su izloženi članovi sustava poravnanja i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji smanjuje zbog njihova sudjelovanja u ACH-ovima. Smanjenje rizika ovisi o razini rizika svojstvenoj poslovima poravnanja koje obavlja predmetni CCP, što zatim ovisi o veličini financijskog tržišta na kojem posluje te o primjerenosti pravnih i nadzornih sustava koji se primjenjuju na CCP-ove radi smanjenja razine rizika. Da se postigne smanjenje rizika u jednakoj mjeri, stroži su zahtjevi za smanjenje rizika potrebni za CCP-ove koji posluju na većim financijskim tržištima kojima je svojstvena veća razina rizika nego u slučaju CCP-ova koji posluju na manjim financijskim tržištima kojima je svojstvena manja razina rizika.

(12)

Financijska tržišta na kojima ACH-ovi pružaju usluge poravnanja znatno su manja od onih na kojima posluju CCP-ovi s poslovnim nastanom u Uniji. Tijekom zadnje tri godine ukupna je vrijednost transakcija poravnanih u Singapuru iznosila manje od 1 % ukupne vrijednosti transakcija poravnanih u državama članicama Unije koje su i članice skupine G10. Stoga se članovi sustava poravnanja i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji sudjelovanjem u ACH-ovima izlažu znatno nižim rizicima nego što bi se izložili sudjelovanjem u CCP-ovima koji imaju odobrenje u Uniji.

(13)

Pravni i nadzorni sustavi koji se primjenjuju na ACH-ove mogu se stoga smatrati istovrijednima ako su primjereni za smanjivanje te niže razine rizika. Primarnim se pravilima koja se primjenjuju na ACH-ove i dopunjena su njihovim unutarnjim pravilima i postupcima za primjenu načela za infrastrukture financijskih tržišta umanjuju niže razine rizika koje postoje u Singapuru i postiže se mjera smanjenja rizika koja je istovrijedna mjeri koja se nastoji postići Uredbom (EU) br. 648/2012.

(14)

Komisija stoga zaključuje da se pravnim i nadzornim sustavima Singapura osigurava to da ACH-ovi koji ondje imaju odobrenje poštuju pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(15)

U skladu s drugim uvjetom u članku 25. stavku 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Singapura u odnosu na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje moraju omogućiti učinkovit nadzor nad tim CCP-ovima i izvršenje na kontinuiranoj osnovi.

(16)

MAS može izdavati opće ili posebne naputke kojima osigurava to da ACH-ovi posluju sigurno i učinkovito, a osobito to da se poštuju obveze i zahtjevi u okviru SFA-a odnosno zahtjevi koje je propisao MAS i koji se moraju ugraditi u unutarnja pravila i postupke ACH-ova. SFA-om su propisane kazne ako predmetni ACH ne poštuje naputke MAS-a. U vezi s izvršenjem unutarnjih pravila i postupaka ACH-ova MAS se može obratiti Visokom sudu, koji može izdati nalog ACH-u kojim mu nalaže da se njegova unutarnja pravila i postupci moraju poštovati, slijediti, izvršavati ili biti na snazi. MAS može opozvati odobrenje ACH-a u slučaju nepoštovanja propisanih zahtjeva, uvedenih uvjeta ili ograničenja povezanih s odobrenjem, naputaka koje je MAS izdao na temelju SFA-a ili bilo koje druge odredbe SFA-a i slično.

(17)

Osim toga od ACH-ova se na temelju Pravila o SFA-u zahtijeva da dostavljaju MAS-u godišnje izvješće o tome kako su tijekom financijske godine ispunjivali svoje obveze. MAS-u moraju dostaviti i opširno revizorsko izvješće ACH-a koje, prema potrebi, mora sadržavati nalaze i preporuke revizora povezane s unutarnjim kontrolama ACH-a te o eventualnom nepoštovanju odredaba SFA-a od strane ACH-a, kao i sve naputke koje je MAS eventualno izdao na temelju SFA-a.

(18)

Komisija stoga zaključuje da se pravnim i nadzornim sustavima Singapura u pogledu CCP-ova koji ondje imaju odobrenje osiguravaju djelotvoran nadzor i izvršenje na kontinuiranoj osnovi.

(19)

U skladu s trećim uvjetom iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Singapura moraju uključivati učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje CCP-ova koji imaju odobrenje u skladu s pravnim sustavima trećih zemalja („CCP-ovi trećih zemalja”).

(20)

CCP-ovi trećih zemalja mogu podnijeti zahtjev za odobrenje kao RCH, koje će im omogućiti da u Singapuru pružaju iste one usluge za koje imaju odobrenje u trećoj zemlji.

(21)

Prije nego što dodijeli odobrenje za RCH, MAS ocjenjuje je li regulatorni sustav treće zemlje u kojoj CCP ima odobrenje usporediv s pravnim i nadzornim sustavima koji se primjenjuju na CCP-ove s poslovnim nastanom u Singapuru, među ostalim i to primjenjuju li se načela za infrastrukture financijskih tržišta. Za dodjelu odobrenja za RCH potrebno je uspostaviti mehanizme suradnje između MAS-a i nadležnog stranog nadzornog tijela.

(22)

Iako je postupak priznavanja koji se u pravnom sustavu Singapura primjenjuje na CCP-ove trećih zemalja drukčije strukturiran nego postupak utvrđen Uredbom (EU) br. 648/2012, treba ipak smatrati da se njime osigurava učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje CCP-ova trećih zemalja.

(23)

Stoga se može smatrati da pravni i nadzorni sustavi Singapura u pogledu ACH-ova ispunjuju uvjete iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 te da bi se ti pravni i nadzorni sustavi trebali smatrati istovrijednima zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 648/2012. Potrebno je da Komisija, koju obavješćuje ESMA, nastavi pratiti razvoj pravnog i nadzornog okvira Singapura u pogledu CCP-ova te ispunjivanje uvjeta na temelju kojih je donesena ova odluka.

(24)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Singapura, koji se sastoje od poglavlja 289. Zakona o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (Securities and Futures Act) i Pravila o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (instrumenti poravnanja) od 2013. (Securities and Futures (Clearing Facilities) Regulations 2013) kako su upotpunjena „Monografijom o nadzoru infrastruktura financijskih tržišta” („Monograph on Supervision of Financial Market Infrastructures”) te se primjenjuju na ovlaštene klirinške kuće (Approved Clearing House, ACH) koje ondje imaju odobrenje, smatraju se istovrijednima zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) br. 648/2012.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Od 1. rujna 2014. Odbor za platni sustav i sustav namire promijenio je naziv u Odbor za platne i tržišne infrastrukture (Committee on Payment and Market Infrastructures, CPMI).


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/62


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 30. listopada 2014.

o istovrijednosti regulatornog okvira Hong Konga za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

(2014/754/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno članak 25. stavak 6.,

budući da:

(1)

Postupkom priznavanja središnje druge ugovorne strane (central counterparty, CCP) s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, koji je utvrđen člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, želi se CCP-u koji ima poslovni nastan i odobrenje u trećoj zemlji čiji su regulatorni standardi istovrijedni onima utvrđenima Uredbom omogućiti pružanje usluga poravnanja članovima sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji odnosno pružanje tih usluga na mjestima trgovanja čiji je poslovni nastan u Uniji. Taj postupak priznavanja i odluka o istovrijednosti koja iz njega proizlazi pridonose tako postizanju nadređenog cilja Uredbe (EU) br. 648/2012 o smanjivanju sistemskog rizika uključivanjem sigurnih i stabilnih CCP-ova u poravnanje ugovora o OTC izvedenicama („OTC izvedenice”), uključujući CCP-ove koji imaju poslovni nastan i odobrenje u trećoj zemlji.

(2)

Da bi se pravni sustav treće zemlje smatrao istovrijednim pravnom sustavu Unije u odnosu na CCP-ove, važeći bi pravni i nadzorni sustavi trebali u pogledu regulatornih ciljeva koji se postižu proizvoditi značajan rezultat koji je jednakovrijedan zahtjevima Unije. Stoga je svrha procjene istovrijednosti provjeriti osiguravaju li pravni i nadzorni sustavi Hong Konga to da CCP-ovi koji ondje imaju poslovni nastan i odobrenje ne izlažu članove sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji višoj razini rizika nego što bi ih izložili CCP-ovi koji imaju odobrenje u Uniji te stoga ne čine razinu sistemskog rizika u Uniji neprihvatljivom.

(3)

Dana 1. rujna 2013. Komisija je zaprimila stručni savjet Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) u vezi s pravnim i nadzornim sustavima koji se u Hong Kongu primjenjuju na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje. Stručnim su savjetom utvrđene mnoge razlike između pravno obvezujućih zahtjeva koji se primjenjuju u okviru nadležnosti Hong Konga i pravno obvezujućih zahtjeva koji se na CCP-ove primjenjuju na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012. Ova se Odluka međutim ne temelji samo na komparativnoj analizi pravno obvezujućih zahtjeva koji se na CCP-ove primjenjuju u Hong Kongu, nego i na ocjeni ishoda tih zahtjeva te njihovoj adekvatnosti da ublaže rizike za članove sustava poravnanja i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji kojima oni mogu biti izloženi, i to na način koji se smatra istovrijednim ishodu zahtjeva utvrđenih Uredbom (EU) br. 648/2012. Pritom stoga u obzir osobito treba uzeti znatno niže rizike poslova poravnanja koji se obavljaju na financijskim tržištima koja su manja od financijskog tržišta Unije.

(4)

U skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 tri se uvjeta moraju ispuniti kako bi se utvrdilo jesu li pravni i nadzorni sustavi treće zemlje u pogledu CCP-ova istovrijedni onima koji su utvrđeni tom Uredbom.

(5)

Prema prvom uvjetu CCP-ovi koji imaju odobrenje u trećoj zemlji moraju ispunjivati pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(6)

Pravno obvezujući zahtjevi Hong Konga u odnosu na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje sastoje se od Pravilnika o sustavima poravnanja i namire (Clearing and Settlement Systems Ordinance, CSSO) i Pravilnika o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (Securities and Futures Ordinance, SFO). Subjekte koji imaju odobrenje na temelju CSSO-a regulira Monetarno tijelo Hong Konga (Hong Kong Monetary Authority, HKMA), a subjekte koji imaju odobrenje na temelju SFO-a regulira Komisija Hong Konga za vrijednosne papire i budućnosnice (Hong Kong Securities and Futures Commission, SFC). CCP-ovi u Hong Kongu dobivaju odobrenje samo na temelju SFO-a. Stoga ovu Odluku treba ograničiti samo na sustav utvrđen u okviru SFO-a.

(7)

SFC ima, na temelju dijela III. SFO-a, ovlast odobriti CCP kao priznatu klirinšku kuću (Recognised Clearing House, RCH). Kad razmatra to da određeni CCP odobri kao RHC, SFC mora u obzir uzimati „interes ulagateljske javnosti” i „pravilnu regulaciju tržišta”. Prije nego što određeni CCP odobri kao RCH, SFC može odrediti „uvjete koje smatra primjerenima”, ali ih može i promijeniti „ako to smatra primjerenim”. Pri utvrđivanju primjerenosti SFC je dužan uzimati u obzir svoj zakonski mandat za održavanje financijske stabilnosti i smanjenje sistemskog rizika.

(8)

SFO sadržava dužnosti i zahtjeve koje RCH-ovi moraju poštovati. SFC je objavio smjernice u skladu s odjeljkom 399. stavkom 1. SFO-a (Smjernice) za primjenu međunarodnih standarda utvrđenih na temelju načela za infrastrukture financijskih tržišta (Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI), koja su u travnju 2012. objavili Odbor za platni sustav i sustav namire (2) (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) i Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (International Organization of Securities Commissions, IOSCO). Kad ocjenjuje poštuju li RCH-ovi obveze na temelju SFO-a, SFC uzima u obzir Smjernice. Ako RCH ne poštuje obveze na temelju SFO-a kako je dopunjen Smjernicama, SFC može donijeti mjere za rješavanje te situacije.

(9)

Na temelju SFO-a zahtijeva se od RCH-a da donese unutarnja pravila i postupke koji su potrebni za pravilnu regulaciju instrumenata poravnanja i namire te za pravilnu regulaciju njihovih članova sustava poravnanja. Zahtjevi SFO-a i Smjernica stoga se primjenjuju u unutarnjim pravilima i postupcima RCH-a. Na temelju SFO-a sva unutarnja pravila i postupke koje donese RCH te njihove izmjene mora odobriti SFC.

(10)

Tako su pravno obvezujući zahtjevi Hong Konga raspoređeni na dvije razine. Temeljna načela za RCH-ove utvrđena SFO-om („primarna pravila”) sastoje se od strogih standarda koje RCH-ovi moraju poštovati kako bi dobili odobrenje za pružanje usluga poravnanja u Hong Kongu. Ta su primarna pravila prva razina pravno obvezujućih zahtjeva u Hong Kongu. Da bi dokazali usklađenost s primarnim pravilima, RCH-ovi moraju dostaviti SFC-u svoja unutarnja pravila i propise te ih on mora odobriti. Ta unutarnja pravila i postupci čine drugu razinu pravno obvezujućih zahtjeva Hong Konga te moraju sadržavati iscrpne pojedinosti o tome kako će RCH ispuniti te standarde u skladu sa Smjernicama. Kad ih SFC odobri, unutarnja pravila i postupci postaju pravno obvezujući za RCH.

(11)

Pri ocjeni istovrijednosti pravnih i nadzornih sustava koji se primjenjuju na RCH-ove u obzir treba uzeti mjeru u kojoj se rizik kojem su izloženi članovi sustava poravnanja i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji smanjuje zbog njihova sudjelovanja u RCH-ovima. Smanjenje rizika ovisi o razini rizika svojstvenoj poslovima poravnanja koje obavlja predmetni CCP, što zatim ovisi o veličini financijskog tržišta na kojem posluje te o primjerenosti pravnih i nadzornih sustava koji se primjenjuju na CCP-ove radi smanjenja razine rizika. Da se postigne smanjenje rizika u jednakoj mjeri, stroži su zahtjevi za smanjenje rizika potrebni za CCP-ove koji posluju na većim financijskim tržištima kojima je svojstvena veća razina rizika nego u slučaju CCP-ova koji posluju na manjim financijskim tržištima kojima je svojstvena manja razina rizika.

(12)

Financijsko tržište na kojem RCH-ovi pružaju usluge poravnanja znatno je manje od onih na kojima posluju CCP-ovi s poslovnim nastanom u Uniji. Tijekom zadnje tri godine godišnja je ugovorena vrijednost kotiranih izvedenica kojima se trgovalo u Hong Kongu činila manje od jedan posto godišnje ugovorene vrijednosti kotiranih izvedenica kojima se trgovalo u Uniji. Tijekom tog razdoblja tržišna je kapitalizacija vrijednosnih papira kojima se trgovalo na burzi u Hong Kongu činila prosječno manje od 25 % tržišne kapitalizacije u Uniji. Osim toga, poravnanja RCH-ova povezana sa složenijim proizvodima, primjerice OTC izvedenicama, još su u početnoj fazi jer su usluge poravnanja za OTC izvedenice pokrenute tek 25. studenoga 2013. Stoga se članovi sustava poravnanja i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji sudjelovanjem u RCH-ovima izlažu znatno nižim rizicima nego što bi se izložili sudjelovanjem u CCP-ovima koji imaju odobrenje u Uniji.

(13)

Pravni i nadzorni sustavi koji se primjenjuju na RCH-ove mogu se stoga smatrati istovrijednima ako su primjereni za smanjivanje te niže razine rizika. Primarnim se pravilima koja se primjenjuju na RCH-ove i dopunjena su njihovim unutarnjim pravilima i postupcima za primjenu načela za infrastrukture financijskih tržišta umanjuju niže razine rizika koje postoje u Hong Kongu i postiže se mjera smanjenja rizika koja je istovrijedna mjeri koja se nastoji postići Uredbom (EU) br. 648/2012.

(14)

Komisija stoga zaključuje da se pravnim i nadzornim sustavima Hong Konga osigurava to da RCH-ovi koji ondje imaju odobrenje poštuju pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(15)

U skladu s drugim uvjetom u članku 25. stavku 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Hong Konga u odnosu na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje moraju omogućiti učinkovit nadzor nad tim CCP-ovima i izvršenje na kontinuiranoj osnovi.

(16)

SFC kontinuirano prati usklađenost RCH-ova sa zahtjevima za upravljanje rizikom tako što provodi nadzorne i ispitne postupke utemeljene na procjeni rizika, uključujući testiranje bonitetnih zahtjeva. SFC raspolaže dodatnim sredstvima za postizanje usklađenosti. SFC osobito ima ovlast da naloži RCH-ovima prestanak pružanja instrumenata poravnanja ili namire odnosno upravljanja njima te da povuče njihovo odobrenje. SFC može osim toga zahtijevati od RCH-a da prema potrebi izmijeni svoja unutarnja pravila te ima ovlast jednostrano mijenjati ta pravila ako predmetni RCH ne ispuni zahtjev. SFC ima ovlast zahtijevati od RCH-ova da na uvid dostave knjige i evidenciju koje vode u vezi s poslovanjem ili u svrhu poslovanja ili u vezi s bilo kojim aranžmanom poravnanja ili namire za bilo koju transakciju vrijednosnih papira ili budućnosnica te druge informacije koje se odnose na njihovo poslovanje ili bilo koji aranžman poravnanja ili namire za bilo koju transakciju vrijednosnih papira ili budućnosnica, koje SFC-u objektivno mogu biti potrebne za obavljanje njegovih zadaća. Nepružanje tih informacija i dokumentacije bez razumnog obrazloženja može dovesti do izricanja kazni.

(17)

Komisija stoga zaključuje da se pravnim i nadzornim sustavima Hong Konga u pogledu CCP-ova koji ondje imaju odobrenje osiguravaju djelotvoran nadzor i izvršenje na kontinuiranoj osnovi.

(18)

U skladu s trećim uvjetom iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Hong Konga moraju uključivati učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje CCP-ova koji imaju odobrenje u skladu s pravnim sustavima trećih zemalja („CCP-ovi trećih zemalja”).

(19)

Da bi kao CCP poslovao u Hong Kongu, subjekt mora biti određen kao RCH ili priznat kao pružatelj automatiziranih usluga trgovanja (Automated Trading Services, ATS) na temelju SFO-a. ATS su definirani kao subjekti koji s pomoću elektroničkih sredstava pružaju usluge trgovanja vrijednosnim papirima ili budućnosnicama odnosno njihova poravnanja. U ožujku 2014. Zakonodavno vijeće Hong Konga donijelo je pravilnik o izmjeni radi proširenja definicije ATS-a kako bi se u nju uključile i OTC izvedenice.

(20)

ATS sustav pogodan je za CCP-ove trećih zemalja koji žele pružati usluge sudionicima u Hong Kongu. CCP-ovi trećih zemalja mogu podnijeti zahtjev za to da u Hong Kongu budu priznati kao RCH, što će im omogućiti da u Hong Kongu pružaju iste one usluge za koje imaju odobrenje u trećoj zemlji.

(21)

Kad obrađuje zahtjev za priznavanje statusa ATS koji je podnio CCP treće zemlje, SFC ocjenjuje poštuje li CCP treće zemlje načela za infrastrukture financijskih tržišta i primjenjuje li ih kao mjerilo. Prije nego što se zahtjev za priznavanje statusa ATS-a odobri, potrebno je zaključiti i memorandum o razumijevanju između SFC-a i nadležnog nadzornog tijela treće zemlje jer se SFC u vezi sa svakodnevnim nadzorom CCP-a treće zemlje oslanja na domaćeg regulatora.

(22)

Iako je postupak priznavanja koji se u pravnom sustavu Hong Konga primjenjuje na CCP-ove trećih zemalja drukčije strukturiran nego postupak utvrđen Uredbom (EU) br. 648/2012, treba ipak smatrati da se njime osigurava učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje CCP-ova trećih zemalja.

(23)

Stoga se može smatrati da pravni i nadzorni sustavi Hong Konga u pogledu RCH-ova ispunjuju uvjete iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 te da bi se ti pravni i nadzorni sustavi trebali smatrati istovrijednima zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 648/2012. Potrebno je da Komisija, koju obavješćuje ESMA, nastavi pratiti razvoj pravnog i nadzornog okvira Hong Konga u pogledu CCP-ova te ispunjivanje uvjeta na temelju kojih je donesena ova Odluka.

(24)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Hong Konga, koji se sastoje od Pravilnika o vrijednosnim papirima i budućnosnicama (Securities and Futures Ordinance, SFO) kako je dopunjen Smjernicama donesenima u skladu s odjeljkom 399. stavkom 1. SFO-a te se primjenjuje na priznate klirinške kuće (Recognised Clearing House, RCH) koje ondje imaju odobrenje, smatraju se istovrijednima zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) br. 648/2012.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Od 1. rujna 2014. Odbor za platni sustav i sustav namire promijenio je naziv u Odbor za platne i tržišne infrastrukture (Committee on Payment and Market Infrastructures, CPMI).


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/66


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 30. listopada 2014.

o istovrijednosti regulatornog okvira Australije za središnje druge ugovorne strane u odnosu na zahtjeve Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

(2014/755/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno članak 25. stavak 6.,

budući da:

(1)

Postupkom priznavanja središnje druge ugovorne strane (central counterparty, CCP) s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, koji je utvrđen člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012, želi se CCP-u koji ima poslovni nastan i odobrenje u trećoj zemlji čiji su regulatorni standardi istovrijedni onima utvrđenima Uredbom omogućiti pružanje usluga poravnanja članovima sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji odnosno pružanje tih usluga na mjestima trgovanja čiji je poslovni nastan u Uniji. Taj postupak priznavanja i odluka o istovrijednosti koja iz njega proizlazi pridonose tako postizanju nadređenog cilja Uredbe (EU) br. 648/2012 o smanjivanju sistemskog rizika uključivanjem sigurnih i stabilnih CCP-ova u poravnanje ugovora o OTC izvedenicama („OTC izvedenice”), uključujući CCP-ove koji imaju poslovni nastan i odobrenje u trećoj zemlji.

(2)

Da bi se pravni sustav treće zemlje smatrao istovrijednim pravnom sustavu Unije u odnosu na CCP-ove, važeći bi pravni i nadzorni sustavi trebali u pogledu regulatornih ciljeva koji se postižu proizvoditi značajan rezultat koji je jednakovrijedan zahtjevima Unije. Stoga je svrha procjene istovrijednosti provjeriti osiguravaju li pravni i nadzorni sustavi Australije to da CCP-ovi koji ondje imaju poslovni nastan i odobrenje ne izlažu članove sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji i mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji višoj razini rizika nego što bi ih izložili CCP-ovi koji imaju odobrenje u Uniji te stoga ne čine razinu sistemskog rizika u Uniji neprihvatljivom.

(3)

Dana 1. rujna 2013. Komisija je zaprimila stručni savjet Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) u vezi s pravnim i nadzornim sustavima koji se u Australiji primjenjuju na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje. Zaključak je stručnog savjeta da se sve odredbe glave IV. Uredbe (EU) br. 648/2012 odražavaju u odgovarajućim pravno obvezujućim zahtjevima koji se u okviru nadležnosti Australije primjenjuju na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje.

(4)

U skladu s člankom 25. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 tri se uvjeta moraju ispuniti kako bi se utvrdilo jesu li pravni i nadzorni sustavi treće zemlje u pogledu CCP-ova istovrijedni onima koji su utvrđeni tom Uredbom.

(5)

Prema prvom uvjetu CCP-ovi koji imaju odobrenje u trećoj zemlji moraju ispunjivati pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(6)

Pravno obvezujući zahtjevi Australije u odnosu na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje sastavljeni su od Zakona o trgovačkim društvima od 2001. („Corporations Act”), koji uz Pravila o trgovačkim društvima od 2001. („Corporations Regulations”) čine pravni okvir za instrumente poravnanja i namire. Dijelom 7.3 Zakona o trgovačkim društvima predviđeno je da se, među ostalim, prije dodjele licencije za obavljanje poslova poravnanja ili namire nadležni ministar mora uvjeriti da predmetni CCP raspolaže primjerenim pravilima poslovanja i postupcima u skladu s važećim zakonima i drugim propisima kako bi se osiguralo, u razumnoj mjeri u kojoj je to provedivo, smanjivanje sistemskog rizika te pošteno i djelotvorno poslovanje CCP-a. CCP mora imati i odgovarajuće mehanizme za postupanje u slučaju sukoba interesa te za provedbu unutarnjih pravila i postupaka. Australska komisija za vrijednosne papire i ulaganja (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) te australska središnja banka (Reserve Bank of Australia, RBA) savjetuju ministra u vezi s izdavanjem licencija za instrumente poravnanja i namire te promjenama u njihovim unutarnjim pravilima i postupcima te su nadležne za procjenu usklađenosti s obvezama CCP-ova u odnosu na Zakon o trgovačkim društvima, a u slučaju ASIC-a i za osiguranje toga da se te obveze poštuju.

(7)

ASIC reguliranim subjektima pruža regulatorne smjernice kojima objašnjava posebne teme koje su već obuhvaćene zakonodavstvom. ASIC je revidirao regulatorne smjernice o licenciranju i nadzoru licencija instrumenata poravnanja i namire u prosincu 2012. u okviru ažuriranih regulatornih smjernica 211 „Instrumenti poravnanja i namire: australski i prekomorski operateri” (Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators, RG 211). ASIC RG 211 primjenjuje načela za infrastrukture financijskih tržišta (Principles for Financial Market Infrastructures, PFMI), koja su u travnju 2012. objavili Odbor za platni sustav i sustav namire (2) (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) i Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) i koja su mjerodavna za obveze utvrđene Zakonom o trgovačkim društvima, te sadržava smjernice za CCP-ove o tome kako poštovati obveze u okviru Zakona o trgovačkim društvima. Stoga nepoštovanje Zakona o trgovačkim društvima kako je objašnjeno u RG 211 može dovesti do prinudnih mjera ili kazni.

(8)

RBA na temelju Zakona o trgovačkim društvima ima ovlast utvrđivati standarde financijske stabilnosti kako bi se osiguralo da CCP-ovi posluju tako da potiču ili promiču sveukupnu stabilnost financijskog sustava Australije. U studenome 2012. Odbor za platni sustav (Payments System Board) australske središnje banke odobrio je utvrđivanje novih standarda financijske stabilnosti za središnje druge ugovorne strane (Financial Stability Standards for Central Counterparties, FSS), koji su sastavljeni od 21 standarda za CCP-ove, uz prateće podstandarde i smjernice. Ne računajući određene podstandarde koji su stupili na snagu 31. ožujka 2014., FSS je stupio na snagu u ožujku 2013. FSS moraju poštovati svi licencirani CCP-ovi.

(9)

Temeljnim načelima za instrumente poravnanja i namire utvrđenima u dijelu 7.3 Zakona o trgovačkim društvima i Pravila o trgovačkim društvima, kako je objašnjeno u ASIC RG 211, i FSS-om koji je utvrdila australska središnja banka (zajedno čine „primarna pravila”) postavljeni su visoki standardi koje CCP-ovi moraju poštovati kako bi dobili odobrenje za pružanje usluga poravnanja u Australiji. Ta su primarna pravila prva razina pravno obvezujućih zahtjeva u Australiji. Da bi poštovali primarna pravila, CCP-ovi dodatno donose svoja unutarnja pravila i postupke koji moraju biti usklađeni s posebnim zahtjevima Zakona o trgovačkim društvima i Pravila o trgovačkim društvima, kako je objašnjeno u RG 211 i FSS-u, te ih dostavljaju ministru prije nego što ih se odobri kao instrumente poravnanja i namire. O promjenama unutarnjih pravila i postupaka CCP-ova mora se obavijestiti ministra. Ministar može odbiti promjene unutarnjih pravila i postupaka CCP-ova. Unutarnja pravila i postupci CCP-ova imaju snagu ugovora i pravno su obvezujući za CCP-ove i njihove sudionike.

(10)

Pravno obvezujući zahtjevi utvrđeni primarnim pravilima koja se primjenjuju na CCP-ove koji imaju odobrenje u Australiji proizvode značajne rezultate koji su istovrijedni zahtjevima iz glave IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(11)

Komisija stoga zaključuje da se pravnim i nadzornim sustavima Australije osigurava to da CCP-ovi koji ondje imaju odobrenje poštuju pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(12)

U skladu s drugim uvjetom u članku 25. stavku 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Australije u odnosu na CCP-ove koji ondje imaju odobrenje moraju omogućiti učinkovit nadzor nad tim CCP-ovima i izvršenje na kontinuiranoj osnovi.

(13)

CCP-ovi koji imaju odobrenje u Australiji podliježu nadzoru ASIC-a i RBA-a. ASIC je nadležan za to da CCP-ovi poštuju svoje obveze u okviru Zakona o trgovačkim društvima te u tu svrhu i u mjeri u kojoj je to moguće provodi periodične ocjene usklađenosti CCP-ova s obvezama njihovih licencija, osim s obvezama povezanima s FSS-om i smanjivanjem sistemskog rizika, a osobito s dužnošću poštenog i učinkovitog poslovanja, te o tome podnosi izvješće ministru, koje se objavljuje. RBA nadzire poštuju li CCP-ovi svoje obveze u okviru licencija koje su im izdane te u vezi s financijskom stabilnošću i smanjivanjem sistemskog rizika, provodi periodiočne ocjene usklađenosti svakog CCP-a s FSS-om i podnosi izvješće ministru, koje se također objavljuje. Ministar i ASIC mogu CCP-ovima koji imaju odobrenje u Australiji upućivati pismene naputke. Ako CCP ne poštuje pismeni naputak, ASIC se može obratiti sudovima koji mogu naložiti CCP-u da poštuje pismeni naputak.

(14)

Komisija stoga zaključuje da se pravnim i nadzornim sustavima Australije u pogledu CCP-ova koji ondje imaju odobrenje osiguravaju djelotvoran nadzor i izvršenje na kontinuiranoj osnovi.

(15)

U skladu s trećim uvjetom iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Australije moraju uključivati učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje CCP-ova koji imaju odobrenje u skladu s pravnim sustavima trećih zemalja („CCP-ovi trećih zemalja”).

(16)

CCP-ovi trećih zemalja mogu podnijeti zahtjev za „prekomorsku licenciju za poravnanja i namire” („prekomorska licencija za CCP-ove”), koja im omogućuje da u Australiji pružaju neke ili sve usluge poravnanja za koje imaju odobrenje u svojim matičnim zemljama.

(17)

Kriteriji koji se primjenjuju na CCP-ove trećih zemalja koji podnose zahtjev za prekomorsku licenciju za CCP-ove u Australiji usporedivi su s kriterijima za CCP-ove trećih zemalja koji podnose zahtjev za priznavanje u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 648/2012. Kao preduvjet za priznavanje regulatorni se sustav treće zemlje u kojoj CCP ima odobrenje mora smatrati „dovoljno istovrijednim” u odnosu na stupanj zaštite od sistemskog rizika te razinu učinkovitosti i pravednosti pruženih usluga koji vrijedi u regulatornom sustavu Australije za usporedive domaće CCP-ove. Ocjenom „dovoljne istovrijednosti” obuhvaćena su slična razmatranja kao i ona koja se ocjenjuju na temelju Uredbe (EU) br. 648/2012. Za dodjelu prekomorske licencije za CCP-ove potrebno je uspostaviti mehanizme suradnje između tijela Australije i nadležnih stranih nadzornih tijela.

(18)

Stoga se treba smatrati da se pravnim i nadzornim sustavima Australije osigurava učinkovit istovrijedan sustav za priznavanje CCP-ova trećih zemalja.

(19)

Stoga se može smatrati da pravni i nadzorni sustavi Australije u pogledu CCP-ova koji ondje imaju odobrenje ispunjuju uvjete iz članka 25. stavka 6. Uredbe (EU) br. 648/2012 te da bi se ti pravni i nadzorni sustavi trebali smatrati istovrijednima zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 648/2012. Potrebno je da Komisija, koju obavješćuje ESMA, nastavi pratiti razvoj pravnog i nadzornog okvira Australije u pogledu CCP-ova te ispunjivanje uvjeta na temelju kojih je donesena ova Odluka.

(20)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 25. Uredbe (EU) br. 648/2012 pravni i nadzorni sustavi Australije u pogledu CCP-ova koji ondje imaju odobrenje, koji su sastavljeni od dijela 7.3 Zakona o trgovačkim društvima od 2001. („Corporations Act 2001”) i Pravila o trgovačkim društvima od 2001. („Corporations Regulations 2001”) kako su obrazložena regulatornom smjernicom 211 „Instrumenti poravnanja i namire: australski i prekomorski operateri” („Clearing and settlement facilities: Australian and overseas operators”) te Standarda financijske stabilnosti za središnje druge ugovorne strane (Financial Stability Standards for Central Counterparties), smatraju se istovrijednima zahtjevima utvrđenima Uredbom (EU) br. 648/2012.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Od 1. rujna 2014. Odbor za platni sustav i sustav namire promijenio je naziv u Odbor za platne i tržišne infrastrukture (Committee on Payment and Market Infrastructures, CPMI).


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/69


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 29. listopada 2014.

o ograničenjima odobrenja biocidnih proizvoda koji sadržavaju IPBC i propikonazol koje je prijavila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7909)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/756/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 36. stavak 3.,

budući da:

(1)

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) sadržavao je popis aktivnih tvari koje su na razini Unije odobrene za uvrštavanje u biocidne proizvode. Direktivama Komisije 2008/78/EZ (3) i 2008/79/EZ (4) dodane su aktivne tvari propikonazol i IPBC za uporabu u proizvodima koji pripadaju vrsti proizvoda 8, sredstvima za zaštitu drva, kako je utvrđeno u Prilogu V. Direktivi 98/8/EZ. Na temelju članka 86. Uredbe (EU) br. 528/2012 te su tvari stoga odobrene aktivne tvari uvrštene u popis iz članka 9. stavka 2. te Uredbe.

(2)

U skladu s člankom 8. Direktive 98/8/EZ poduzeće Janssen PMP podnijelo je zahtjeve Ujedinjenoj Kraljevini za odobrenje tri biocidna proizvoda za zaštitu drva koji sadržavaju IPBC i propikonazol (dalje u tekstu: „sporni proizvodi”). Odobrenja proizvoda koja je izdala Ujedinjena Kraljevina obuhvaćala su različite metode primjene, uključujući automatizirano uranjanje za industrijsku uporabu i raspršivanje (u zatvorenom i na otvorenom) za profesionalnu i neprofesionalnu uporabu. Neke države članice naknadno su odobrile sporne proizvode međusobnim priznavanjem.

(3)

Poduzeće Janssen PMP (dalje u tekstu: „podnositelj zahtjeva”) podnijelo je Njemačkoj potpune zahtjeve za međusobno priznavanje odobrenja spornih proizvoda koje je izdala Ujedinjena Kraljevina.

(4)

Njemačka je 28. kolovoza 2013. obavijestila Komisiju, druge države članice i podnositelja zahtjeva o svojem prijedlogu za ograničavanje odobrenja u skladu s člankom 4. stavkom 4. Direktive 98/8/EZ. Njemačka smatra da sporni proizvodi ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 5. stavka 1. Direktive 98/8/EZ u pogledu zdravlja ljudi i okoliša.

(5)

Po mišljenju Njemačke, Ujedinjena Kraljevina nije primjereno ocijenila odobrenje metode primjenom raspršivanja na otvorenom s obzirom na rizike za okoliš. Njemačkom procjenom za tri proizvoda zaključeno je da je riječ o neprihvatljivim rizicima za udaljena tla.

(6)

Njemačka također smatra da bi za jedan od proizvoda primjena automatiziranim uranjanjem trebala biti ograničena na sustave s dovoljno visokim stupnjem automatizacije zbog neprihvatljivih rizika za zdravlje profesionalnih korisnika.

(7)

Komisija je pozvala druge države članice i podnositelja zahtjeva da u roku od 90 dana u pismenom obliku dostave primjedbe na obavijesti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ. U tom roku primjedbe su dostavile Njemačka, Ujedinjena Kraljevina i podnositelj zahtjeva. Komisija i nadležna tijela država članica za biocidne proizvode raspravljali su o obavijesti 24. rujna 2013. na sastanku koordinacijske skupine osnovane na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

S obzirom na rizike za okoliš, iz tih rasprava i primjedbi slijedi da su zaključci procjene utjecaja na okoliš koju je provela Ujedinjena Kraljevina temeljeni na relevantnom scenariju iz serije dokumenata Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) o scenarijima emisija (5), dostupnom u vrijeme procjene.

(9)

Također slijedi da se zaključci Njemačke temelje na revidiranom scenariju serije dokumenata OECD-a o scenarijima emisija (6), dostupnom otkad je Ujedinjena Kraljevina izdala odobrenja te otkad je Njemačka izdala obavijest.

(10)

Nadalje, prema dogovorenim smjernicama s 47. sastanka predstavnika nadležnih tijela država članica za provedbu Direktive 98/8/EZ o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (7), nove se smjernice mogu uzeti u obzir jedino ako su bile dostupne prije datuma podnošenja zahtjeva za odobrenje proizvoda, osim ako znanstveni napredak pokazuje da je oslanjanje na stare smjernice razlog za ozbiljnu zabrinutost. U tim se smjernicama dalje utvrđuje da bi ozbiljna zabrinutost pokrenula reviziju postojećih odobrenja. Međutim, ni Ujedinjena Kraljevina ni druge države članice koje su proizvode odobrile međusobnim priznavanjem nisu smatrale da je zabrinutost takva da bi opravdala reviziju postojećih odobrenja.

(11)

S obzirom na navedene argumente Komisija podupire zaključke ocjene koju su provele Ujedinjena Kraljevina i druge države članice koje su odobrile proizvode međusobnim priznavanjem te smatra da sporni proizvodi ispunjavaju zahtjeve iz članka 5. stavka 1. Direktive 98/8/EZ u pogledu okoliša. Komisija stoga smatra da zahtjev Njemačke za ograničenje odobrenja ne može biti opravdan na temelju navedenih razloga.

(12)

Uzimajući u obzir primjenu automatiziranim uranjanjem, Komisija smatra da bi sporni proizvod trebao podlijegati odredbama utvrđenima prethodnom Odlukom Komisije (8) o zaštiti zdravlja profesionalnih korisnika prilikom primjene proizvoda koji sadržavaju IPBC tom metodom. Stoga bi sporni proizvod trebalo odobriti prema uputama na deklaraciji kojima se njegova uporaba ograničava na postupke potpuno automatiziranog uranjanja, a odobrenje proizvoda trebalo bi odgovarajuće izmijeniti.

(13)

Uredba (EU) br. 528/2012 primjenjuje se na sporni proizvod u skladu s odredbama članka 92. stavka 2. te Uredbe. Budući da je pravna osnova ove Odluke članak 36. stavak 3. te Uredbe, ovu Odluku treba uputiti svim državama članicama u skladu s člankom 36. stavkom 4. te Uredbe.

(14)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ova se odluka primjenjuje na proizvode navedene u zahtjevima sa sljedećim referentnim brojevima u referentnoj državi članici, kako je predviđeno Registrom biocidnih proizvoda:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

Članak 2.

Odbija se prijedlog Njemačke da se ne odobre biocidni proizvodi iz članka 1. za raspršivanje na otvorenom.

Članak 3.

Odobrenja biocidnih proizvoda navedenih u zahtjevu s referentnim brojem 2010/2709/7626/UK/AA/8666 uključuju uvjet da se na deklaraciji proizvoda navedu sljedeće upute:

„Proizvod (umetnuti naziv proizvoda) se može upotrebljavati jedino u potpuno automatiziranim postupcima uranjanja kada su svi koraci postupka tretiranja i sušenja mehanizirani i ne uključuju ručno prenošenje, uključujući kada se tretirani proizvodi prenose kroz spremnik za uranjanje na cijeđenje/sušenje i pohranu (ako se površina prije prenošenja u pohranu nije već osušila). Ako je to primjenjivo, drveni proizvodi koji se tretiraju moraju biti potpuno učvršćeni (npr. zateznim remenima ili stegama) prije tretiranja i tijekom postupka uranjanja te se ne smiju prenositi ručno dok se površina tretiranih proizvoda ne osuši.”

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2014.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Direktiva Komisije 2008/78/EZ od 25. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja propikonazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 198, 26.7.2008., str. 44.).

(4)  Direktiva Komisije 2008/79/EZ od 28. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja IPBC-a kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 200, 29.7.2008., str. 12.).

(5)  Vidjeti scenarije emisija za tretiranje na otvorenom iz Dijela II. Dokumenta OECD-a o scenarijima emisija (ESD) za sredstva za zaštitu drva (2003.), dostupne na internetskoj stranici http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf

(6)  Vidjeti scenarij emisije vanjskog raspršivanja iz Revidiranog dokumenta OECD-a o scenarijima emisija za sredstva za zaštitu drva (ENV/JM/MONO(2013)21) dostupan na internetskoj stranici http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en

(7)  Vidjeti dokument CA-July 12-Doc.6.2d – završna verzija o relevantnosti novih smjernica koje postaju dostupne za vrijeme postupka odobrenja i uzajamnog priznavanja biocidnih proizvoda, dostupan na internetskoj stranici https://circabc.europa.eu/w/browse/1960acce-3e3b-4dea-9a97-b9a044f68317

(8)  Provedbena odluka Komisije 2014/402/EU od 25. lipnja 2014. o ograničenju odobrenja za biocidne proizvode koji sadržavaju IPBC, o čemu je obavijestila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 188, 27.6.2014., str. 85.).


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/72


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 29. listopada 2014.

o ograničenjima odobrenja biocidnog proizvoda koji sadržava IPBC koji je prijavila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7914)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/757/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 36. stavak 3.,

budući da:

(1)

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) sadržavao je popis aktivnih tvari koje su odobrene na razini Unije za uporabu u biocidnim proizvodima. Direktivom Komisije 2008/79/EZ (3) dodana je aktivna tvar IPBC za uporabu u proizvodima koji pripadaju vrsti proizvoda 8, sredstvima za zaštitu drva, kako je utvrđeno u Prilogu V. Direktivi 98/8/EZ. Na temelju članka 86. Uredbe (EU) br. 528/2012, ta je tvar stoga odobrena aktivna tvar uvrštena u popis iz članka 9. stavka 2. te Uredbe.

(2)

U skladu s člankom 8. Direktive 98/8/EZ, poduzeće ISP Cologne Holding GmbH podnijelo je 22. prosinca 2010. zahtjev Danskoj za odobravanje biocidnog proizvoda za zaštitu drva, koji sadržava IPBC (dalje u tekstu: „sporni proizvod”). Danska je odobrila sporni proizvod 19. prosinca 2011. za razrede uporabe 2 i 3 tretiranog drva, kako je opisano u Tehničkim bilješkama s uputama za ocjenjivanje proizvoda (4). Odobravanje proizvoda obuhvaća različite metode primjene, uključujući automatizirano uranjanje za profesionalnu uporabu. Dvije države članice zatim su odobrile sporni proizvod međusobnim priznavanjem.

(3)

Poduzeće ISP Cologne Holding GmbH (dalje u tekstu: „podnositelj zahtjeva”). 20. veljače 2012. podnijelo je Njemačkoj potpuni zahtjev za međusobno priznavanje odobrenja spornog proizvoda koje je izdala Danska.

(4)

Njemačka je 30. kolovoza 2013. obavijestila Komisiju, druge države članice i podnositelja zahtjeva o svojem prijedlogu za ograničavanje odobrenja u skladu s člankom 4. stavkom 4. Direktive 98/8/EZ. Njemačka smatra da sporni proizvod ne ispunjava zahtjeve iz članka 5. stavka 1. Direktive 98/8/EZ u pogledu zdravlja ljudi i okoliša.

(5)

Po mišljenju Njemačke procjenom Danske nije na odgovarajući način obrađena potencijalna opasnost spornog proizvoda za okoliš. Procjenom rizika za okoliš Njemačke u pogledu životnog vijeka tretiranog drva u skladu s uvjetima razreda uporabe 3 zaključeno je da je riječ o neprihvatljivom riziku za tlo nakon tridesetog dana („vrijeme 1”) bez obzira na metodu primjene. Zbog toga Njemačka predlaže odbijanje odobravanja uporabe drva tretiranog spornim proizvodom na temelju uvjeta razreda uporabe 3.

(6)

Njemačka također smatra da bi primjena proizvoda automatiziranim uranjanjem trebala biti ograničena na sustave s dovoljno visokim stupnjem automatizacije zbog neprihvatljivih rizika za zdravlje profesionalnih korisnika.

(7)

Komisija je pozvala druge države članice i podnositelja zahtjeva da u roku od 90 dana u pismenom obliku dostave primjedbe na obavijesti u skladu s člankom 27. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ. U tom roku primjedbe su dostavile Njemačka, Danska i podnositelj zahtjeva. O obavijesti su Komisija i nadležna tijela država članica za biocidne proizvode raspravljali 24. rujna 2013. na sastanku koordinacijske skupine osnovane na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

Uzimajući u obzir rizike za okoliš, iz tih rasprava i primjedbi proizlazi da je ocjena Danske u skladu s trenutačnim smjernicama (5). Ako je rizik u vremenu 1 utvrđen kao rezultat pretpostavljenog najgoreg razvoja događaja, može se smatrati da je uporaba tretiranog drva u skladu s uvjetima razreda uporabe 2 i 3 sigurna kada se rizik za okoliš na kraju radnoga vijeka smatra prihvatljivim.

(9)

Komisija napominje i da se o slučajevima kada je u vremenu 1 utvrđen neprihvatljiv rizik trenutačno raspravlja na razini Unije kako bi se uspostavio usklađen pristup. U tom kontekstu Komisija smatra da bi se, dok se takav pristup službeno ne donese, zaključci Ujedinjene Kraljevine nakon procjene spornog proizvoda trebali smatrati valjanima do obnove odobrenja proizvoda.

(10)

U svjetlu tih argumenata Komisija podupire zaključke ocjene koju su provele Danska i druge države članice koje su odobrile proizvod međusobnim priznavanjem te smatra da sporni proizvod ispunjava zahtjeve iz članka 5. stavka 1. Direktive 98/8/EZ u pogledu okoliša. Komisija stoga smatra da zahtjev Njemačke za ograničavanje odobrenja ne može biti opravdan na temelju navedenih razloga.

(11)

Uzimajući u obzir primjenu proizvoda automatiziranim uranjanjem, Komisija smatra da bi sporni proizvod trebao podlijegati odredbama utvrđenima prethodnom Odlukom Komisije (6) u kojoj se obrađuje zaštita zdravlja profesionalnih korisnika prilikom primjene proizvoda koji sadržavaju IPBC tom metodom. Stoga bi sporni proizvod trebao biti odobren podložno uputama na deklaraciji kojima se njegova uporaba ograničava na postupke automatiziranog uranjanja, a odobrenje proizvoda trebalo bi odgovarajuće izmijeniti.

(12)

Uredba (EU) br. 528/2012 primjenjuje se na sporni proizvod u skladu s odredbama članka 92. stavka 2. te Uredbe. Budući da je pravna osnova ove Odluke članak 36. stavak 3. te Uredbe, ovu Odluku treba uputiti svim državama članicama u skladu s člankom 36. stavkom 4. te Uredbe.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka se primjenjuje na proizvode navedene u zahtjevu pod sljedećim referentnim brojem u referentnoj državi članici, kako je predviđeno Registrom biocidnih proizvoda:

2010/5411/6906/DK/AA/8325

Članak 2.

Prijedlog Njemačke za ograničavanje odobrenja koje je Danska 19. prosinca 2011. izdala za proizvod naveden u članku 1. odbacuje se.

Članak 3.

Odobrenja biocidnih proizvoda navedenih u zahtjevu pod referentnim brojem iz članka 1. uključuju uvjet da se na deklaraciji proizvoda navedu sljedeće upute:

„Proizvod (umetnuti naziv proizvoda) može se koristiti jedino u potpuno automatiziranim postupcima uranjanja kada su svi koraci postupka tretiranja i sušenja mehanizirani i ne uključuju rukovanje, uključujući kada se tretirani proizvodi prenose kroz spremnik za uranjanje na cijeđenje/sušenje i pohranu (ako se površina prije prenošenja u pohranu nije već osušila). Ako je primjenjivo, drveni proizvodi koji se tretiraju moraju biti potpuno osigurani (npr. zateznim remenima ili stegama) prije tretiranja i tijekom postupka uranjanja te se njima ne smije rukovati dok se površina tretiranih proizvoda ne osuši.”

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2014.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Direktiva Komisije 2008/79/EZ od 28. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja IPBC-a kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 200, 29.7.2008., str. 12.).

(4)  Dostupno na internetskoj stranici http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(5)  Izvješće s radionice o procjeđivanju (Arona, Italija, 13. – 14. lipnja 2005.), dostupno na internetskoj stranici http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file

(6)  Provedbena odluka Komisije 2014/402/EU od 25. lipnja 2014. o ograničenjima odobrenja biocidnih proizvoda koji sadržavaju IPBC, koje je prijavila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 188, 27.6.2014., str. 85.).


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/75


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 29. listopada 2014.

o odbacivanju odbijanja odobrenja za biocidni proizvod koji je prijavila Njemačka u skladu s Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7915)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/758/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 36. stavak 3.,

budući da:

(1)

Prilog I. Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) sadržava popis aktivnih tvari koje su odobrene na razini Unije za uporabu u biocidnim proizvodima. Direktivama Komisije 2008/78/EZ (3), 2008/79/EZ (4) i 2008/86/EZ (5) dodane su aktivne tvari propikonazol, IPBC i tebukonazol za uporabu u proizvodima koji pripadaju vrsti proizvoda 8, sredstvima za zaštitu drva, kako je utvrđeno u Prilogu V. Direktivi 98/8/EZ. Na temelju članka 86. Uredbe (EU) br. 528/2012 te su tvari stoga odobrene aktivne tvari uvrštene na popis iz članka 9 stavka 2. te Uredbe.

(2)

U skladu s člankom 8. Direktive 98/8/EZ poduzeće Arch Timber Protection Ltd. podnijelo je 2. travnja 2010. zahtjev Ujedinjenoj Kraljevini za odobravanje biocidnog proizvoda za zaštitu drva, koji sadržava propikonazol, IPBC i tebukonazol (dalje u tekstu: „sporni proizvod”). Ujedinjena Kraljevina odobrila je sporni proizvod 7. lipnja 2012. samo za industrijsku uporabu i privremenu zaštitu svježe ispiljenog/posječenog i sirovog drva, navodeći pritom da se drvo tretirano tim proizvodom može upotrebljavati za razrede uporabe 2 i 3 kako je opisano u Tehničkim bilješkama s uputama za ocjenjivanje proizvoda (6). Proizvod se sastoji od dva pakiranja čiji se sadržaj miješa i razrjeđuje u industrijskim pogonima uranjanjem ili potapanjem, ovisno o uvjetima primjene na posebnim lokacijama. Deset država članica zatim je odobrilo sporni proizvod međusobnim priznavanjem.

(3)

Poduzeće Arch Timber Protection Ltd. (dalje u tekstu: „podnositelj zahtjeva”) 16. srpnja 2012. podnijelo je Njemačkoj potpuni zahtjev za međusobno priznavanje odobrenja spornog proizvoda koji je odobrila Ujedinjena Kraljevina.

(4)

Njemačka je 19. kolovoza 2013. obavijestila Komisiju, druge države članice i podnositelja zahtjeva o svojem prijedlogu za odbijanje odobrenja u skladu s člankom 4. stavkom 4. Direktive 98/8/EZ. Njemačka je smatrala da sporni proizvod ne ispunjava zahtjeve iz članka 5. stavka 1. Direktive 98/8/EZ u pogledu okoliša.

(5)

Po mišljenju Njemačke odobrenjem se ne odražava na odgovarajući način činjenica da je proizvod namijenjen za privremenu zaštitu drva te ga Ujedinjena Kraljevina nije prikladno procijenila u smislu rizika za okoliš. Procjenom Njemačke zaključeno je da je riječ o neprihvatljivom riziku za okoliš tridesetog dana nakon primjene proizvoda („vrijeme 1”), što je izazvalo zabrinutost u pogledu moguće uporabe drva tretiranog spornim proizvodom na temelju uvjeta razreda uporabe 2 i 3.

(6)

Njemačka također smatra da, budući da je omjer aktivnih i neaktivnih tvari u radnoj otopini proizvoda promjenjiv, proizvod ne odgovara definiciji biocidnih pripravaka iz članka 2. točke (a) Direktive 98/8/EZ i trebao je biti odobren kao okvirna formulacija kako je definirano člankom 2. točkom (j) Direktive 98/8/EZ.

(7)

Komisija je pozvala druge države članice i podnositelja zahtjeva da u roku od 90 dana u pisanom obliku dostave primjedbe na obavijest u skladu s člankom 27. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ. U tom roku primjedbe su dostavile Njemačka, Ujedinjena Kraljevina i podnositelj zahtjeva. O obavijesti se raspravljalo i 24. rujna 2013. na sastanku koordinacijske skupine osnovane na temelju članka 35. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

Uzimajući u obzir rizike za okoliš, iz tih rasprava i primjedbi proizlazi da je Ujedinjena Kraljevina pri provedbi ocjene, u nedostatku dogovorenog modela za privremenu zaštitu drva, slijedila tadašnje najbolje smjernice (7) koje se temelje na modelima za tretirano drvo koje se stavlja na tržište u skladu s uvjetima razreda uporabe 2 i 3. Procjena je temeljena i na pretpostavljenom najgorem razvoju događaja u smislu potpunog otpuštanja aktivne tvari u vremenu 1.

(9)

Također proizlazi da je ocjena koju je provela Ujedinjena Kraljevina slijedeći te modele u skladu s trenutačnim smjernicama (8). Ako je rizik u vremenu 1 utvrđen kao rezultat pretpostavljenog najgoreg razvoja događaja, može se smatrati da je uporaba tretiranog drva u skladu s uvjetima razreda uporabe 2 i 3 sigurna kada se rizik za okoliš na kraju radnoga vijeka smatra prihvatljivim.

(10)

Komisija napominje i da se o slučajevima kada je u vremenu 1 utvrđen neprihvatljiv rizik trenutačno raspravlja na razini Unije kako bi se uspostavio usklađen pristup. U tom kontekstu Komisija smatra da bi se, dok se takav pristup službeno ne donese, zaključci Ujedinjene Kraljevine nakon procjene spornog proizvoda trebali smatrati valjanima do obnove odobrenja proizvoda.

(11)

U odnosu na identitet proizvoda, iz tih rasprava i primjedbi proizlazi da sporni proizvod, u obliku u kojem se dostavlja industrijskim korisnicima, ima specifične fiksne koncentracije aktivnih i neaktivnih tvari. Komisija smatra da se činjenica da industrijski korisnici mogu pripremiti različite otopine proizvoda na radnome mjestu, koje ovise o postupku, ne može tumačiti kao da je nositelj odobrenja stavio na tržište skupinu različitih biocidnih proizvoda kako je navedeno u članku 2. točki (j) Direktive 98/8/EZ.

(12)

U svjetlu tih argumenata Komisija podupire zaključke ocjene koju su provele Ujedinjena Kraljevina i druge države članice koje su odobrile proizvod međusobnim priznavanjem te smatra da sporni proizvod odgovara definiciji iz članka 2. točke (a) Direktive 98/8/EZ i zadovoljava uvjete utvrđene člankom 5. stavkom 1. te Direktive u pogledu okoliša. Komisija stoga smatra da zahtjev Njemačke za odbijanje odobrenja ne može biti opravdan navedenim razlozima.

(13)

Konačno, na temelju održanih rasprava, u odobrenju proizvoda potrebno je izričito napomenuti da je on namijenjen privremenoj zaštiti drva i, kao uvjet za odobrenje, osigurati da se industrijskim korisnicima dostave posebne upute za uporabu proizvoda u kojima se uzimaju u obzir značajke industrijskih područja u kojima će se proizvod upotrebljavati.

(14)

Uredba (EU) br. 528/2012 primjenjuje se na sporni proizvod u skladu s odredbama članka 92. stavka 2. te Uredbe. Budući da je pravna osnova ove Odluke članak 36. stavak 3. te Uredbe, ovu Odluku treba uputiti svim državama članicama u skladu s člankom 36. stavkom 4. te Uredbe.

(15)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka se primjenjuje na proizvode navedene u zahtjevu pod sljedećim referentnim brojem u referentnoj državi članici, kako je predviđeno Registrom biocidnih proizvoda:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

Članak 2.

Prijedlog Njemačke za odbijanje odobrenja koje je Ujedinjena Kraljevina izdala 7. lipnja 2012. za proizvod naveden u članku 1. odbacuje se.

Članak 3.

Predviđena uporaba opisana u odobrenju proizvoda mijenja se kako slijedi:

„Za privremenu zaštitu drva od gljivica koje uzrokuju promjenu boje i površinskih plijesni na svježe ispiljenom/posječenom i sirovom drvu. Drvo tretirano tim proizvodom može se upotrebljavati za razrede uporabe 2 i 3 (tj. drvo koje nije u kontaktu s tlom, trajno izloženo vremenskim uvjetima ili zaštićeno od njih, ali izloženo čestom močenju).”

Članak 4.

Za proizvode navedene u članku 1. uvodi se sljedeći uvjet za odobrenje:

„Kao uvjet za odobrenje, nositelj odobrenja mora osigurati da se detaljne upute za uporabu proizvoda, uzimajući u obzir značajke industrijskog područja u kojem će se proizvod upotrebljavati, dostave korisnicima na mjestu primjene.”

Članak 5.

Ova je Odluka upućena svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2014.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Direktiva Komisije 2008/78/EZ od 25. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja propikonazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 198, 26.7.2008., str. 44.).

(4)  Direktiva Komisije 2008/79/EZ od 28. srpnja 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja IPBC-a kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 200, 29.7.2008., str. 12.).

(5)  Direktiva Komisije 2008/86/EZ od 5. rujna 2008. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja tebukonazola kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (SL L 239, 6.9.2008., str. 9.).

(6)  Dostupno na internetskoj stranici http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf

(7)  Vidjeti dokumente OECD-a o scenarijima emisija za sredstva za zaštitu drva: Dio 1. – 4. (2003.), dostupan na internetskoj stranici http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents

(8)  Izvješće s radionice o procjeđivanju (Arona, Italija, 13. – 14. lipnja 2005.), dostupno na internetskoj stranici http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/78


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 29. listopada 2014.

o izmjeni Priloga III. Odluci 2007/777/EZ u pogledu zahtjeva za zdravlje životinja za trihinelu u obrascu veterinarskog certifikata za uvoz u Uniju određenih mesnih proizvoda koji potječu od domaćih svinja

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7921)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/759/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2007/777/EZ (2) među ostalim utvrđuju se obrasci certifikata za uvoz u Uniju određenih mesnih proizvoda. Njome je predviđeno da se u Uniju uvoze samo pošiljke mesnih proizvoda koje su u skladu sa zahtjevima iz obrasca certifikata o životinjskom zdravlju i javnozdravstvenog certifikata. Taj obrazac uključuje jamstva za trihinelu.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 2075/2005 (3) utvrđuju se pravila uzorkovanja trupova vrsta koje su sklone zarazi trihinelom i za određivanje statusa gospodarstava na kojima se drže domaće svinje.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 216/2014 (4) o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2075/2005 omogućuje se primjena odstupanja od odredaba o testiranju pri klanju za gospodarstva koja su službeno priznata kao gospodarstva koja primjenjuju kontrolirane uvjete držanja. Isto tako, Uredbom (EU) br. 216/2014 utvrđuje se da gospodarstvo na kojem se drže domaće svinje može biti priznato kao gospodarstvo koje primjenjuje kontrolirane uvjete držanja samo ako, među ostalim, subjekt u poslovanju s hranom na svoje gospodarstvo prima nove domaće svinje samo ako potječu iz gospodarstava koja su također službeno priznata kao gospodarstva koja primjenjuju kontrolirane uvjete držanja.

(4)

Obrazac certifikata o zdravlju životinja i javnozdravstvenog certifikata iz Priloga III. Odluci 2007/777/EZ treba izmijeniti kako bi se u obzir uzeli zahtjevi povezani s uvozom mesnih proizvoda iz Uredbe (EZ) br. 2075/2005, kako je izmijenjena Uredbom (EU) br. 216/2014.

(5)

Odluku 2007/777/EZ trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(6)

Kako se ne bi narušio uvoz u Uniju pošiljki mesnih proizvoda od domaćih svinja, potrebno je tijekom prijelaznog razdoblja, pod određenim uvjetima, odobriti upotrebu certifikata o zdravlju životinja izdanih u skladu s Odlukom 2007/777/EZ u inačici prije izmjena uvedenih ovom Odlukom.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Obrazac certifikata o zdravlju životinja i javnozdravstvenog certifikata iz Priloga III. Odluci 2007/777/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

točka II.2.3.1. zamjenjuje se sljedećom:

ili

(2)[II.2.3.1.

mesni proizvodi su dobiveni od mesa domaće svinje koje je bilo podvrgnuto ili pregledu na trihinozu s negativnim rezultatima ili postupku rashlađivanja u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2075/2005;]

ili

(2)(6)[II.2.3.1.

mesni proizvodi dobiveni su od mesa domaće svinje koja potječe s gospodarstva koje je službeno priznato kao gospodarstvo koje primjenjuje kontrolirane uvjete držanja u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 2075/2005 ili mesa neodbijene domaće svinje mlađe od pet tjedana;]”

2.

u dijelu II. napomena nakon bilješke 5. dodaje se sljedeća bilješka:

„(6)

Primjenjuje se samo na treće zemlje s unosom ‚K’ u stupcu ‚DJ’ dijela 1. Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010.”

Članak 2.

U prijelaznom razdoblju do 31. ožujka 2015. u Uniju se i dalje smiju unositi pošiljke mesnih proizvoda popraćene odgovarajućim certifikatom izdanim najkasnije 1. ožujka 2015. u skladu s obrascem certifikata za zdravlje životinja i javnozdravstvenim certifikatom iz Priloga III. Odluci 2007/777/EZ u inačici prije stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  Odluka Komisije 2007/777/EZ od 29. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta za zdravlje životinja i javno zdravlje te obrazaca certifikata za uvoz iz trećih zemalja određenih mesnih proizvoda i obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2005/432/EZ (OJ L 312, 30.11.2007., str. 49.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 2075/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu (SL L 338, 22.12.2005., str. 60.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 216/2014 оd 7. ožujka 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2075/2005 o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu (SL L 69, 8.3.2014., str. 85.).


31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/80


ODLUKA KOMISIJE

оd 29. listopada 2014.

o mjeri povlačenja s tržišta odijela za zaštitu od topline pod nazivom „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” koju je Njemačka poduzela u skladu s člankom 7. Direktive Vijeća 89/686/EEZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7977)

(2014/760/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/686/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na osobnu zaštitnu opremu (1), a posebno njezin članak 7.,

budući da:

(1)

U siječnju 2014. njemačka tijela vlasti obavijestila su Komisiju o mjeri povlačenja s tržišta i zabrani plasiranja na tržištu modela odijela za zaštitu od topline pod nazivom „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” koji proizvodi društvo KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46–48, 73614 Schorndorf (Njemačka). Proizvodi nose oznaku EZ-a o sukladnosti u skladu s Direktivom 89/686/EEZ o osobnoj zaštitnoj opremi, nakon što je nad njima provedeno ispitivanje i pregled tipa u skladu s usklađenom normom EN 1486:2007 Zaštitna odjeća za vatrogasce – Ispitne metode i zahtjevi za reflektirajuću odjeću za posebna gašenja požara.

(2)

Zaštitna odjeća za vatrogasce osobna je zaštitna odjeća (OZO) iz III. kategorije certificiranja. OZO te vrste koji je namijenjen zaštiti od opasnosti za život ili ozbiljnih rizika za zdravlje s neizlječivim posljedicama koje prema pretpostavci proizvođača korisnik ne može pravodobno prepoznati podliježu EZ pregledu tipa te provjeri EZ-ove kvalitete koje provodi prijavljeno tijelo prema izboru proizvođača.

(3)

Revizijom koju je proveo Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA – Institut za zdravlje i sigurnost na radu njemačkog Obveznog fonda za osiguranje od nesreća) u St Augustinu (ref. oznaka ispitivanja 2013 22805, 7. kolovoza 2013.) pokazalo se da zahtjev propisanih vrijednosti prijenosa topline (radijacijska toplina) iz odjeljka 6.2 i prijenosa topline (konvektivna toplina) iz odjeljka 6.3 navedene usklađene norme nije ispunjen. Prema tome, sljedeći osnovni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi iz Priloga II. Direktivi 89/686/EEZ nisu ispunjeni:

3.6.1 Sastavni materijali i ostale komponente OZO-a,

3.6.2 Potpuni OZO spreman za uporabu.

(4)

S obzirom na to postoji opasnost da bi odijelo za zaštitu od topline moglo prenositi toplinu za gašenja požara što bi vatrogasce izložilo opasnosti od ozbiljnih opeklina ili smrti u požaru.

(5)

Budući da odgovarajući osnovni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi nisu ispunjeni te nisu predočene važeće EZ potvrde o pregledu tipa, mišljenje je njemačkih tijela vlasti da se odijelo za zaštitu od topline ne može plasirati na tržištu. Odijelo za zaštitu od topline ne ispunjava zahtjeve njemačkog naloga za plasiranje osobne zaštitne opreme na tržištu (8. ProdSV) i njegova upotreba ugrožava sigurnost, zdravlje i živote vatrogasaca i drugih.

(6)

Komisija je uputila dopis proizvođaču pozivajući ga da dostavi svoje primjedbe o mjeri koju su poduzela njemačka nadležna tijela. Do sada nije zaprimljen nikakav odgovor.

(7)

S obzirom na dostupnu dokumentaciju, Komisija smatra da odijelo za zaštitu od topline pod nazivom „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” ne ispunjava zahtjeve iz klauzula § 6.2. i § 6.3 usklađene norme EN 1486:2007 u kojima se upućuje na osnovne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve 3.6.1 (Sastavni materijali i ostale komponente OZO-a) i 3.6.2 (Potpuni OZO spreman za uporabu) navedene u Prilogu II. Direktivi 89/686/EEZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Mjera njemačkih tijela vlasti koja se odnosi na povlačenje s tržišta i zabranu plasiranja na tržištu odijela za zaštitu od topline pod nazivom „Hitzeschutzanzug FW Typ 3” proizvođača KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH je opravdana.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2014.

Za Komisiju

Ferdinando NELLI FEROCI

Član Komisije


(1)  SL L 399, 30.12.1989., str. 18.


PREPORUKE

31.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 311/82


PREPORUKA KOMISIJE

оd 29. listopada 2014.

o primjeni pravila unutarnjeg energetskog tržišta između država članica EU-a i ugovornih stranaka Energetske zajednice

(2014/761/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 292.,

budući da:

(1)

Europska unija stranka je Energetske zajednice čiji je cilj stvaranje jedinstvenog regulatornog okvira za energetska tržišta u Europi.

(2)

Prilagodbom zakonodavstva EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije te njegovim ugrađivanjem u nacionalna zakonodavstva ugovorne stranke (1) Energetske zajednice nastoje ujediniti svoja energetska tržišta s unutarnjim energetskim tržištem EU-a.

(3)

Ključna načela zakonodavstva EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije utvrđena su u Direktivi 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (2), Direktivi 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina (3), Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije (4) i Uredbi (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (5), koje se u državama članicama primjenjuju od 3. ožujka 2011. Važna pravila zakonodavstva EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije utvrđena su i u pravno obvezujućim mrežnim kodeksima i smjernicama donesenima na temelju prethodno navedenog zakonodavstva te su djelomično u fazi razvoja.

(4)

Ugovorne stranke Energetske zajednice obvezne su provesti prethodno navedene direktive i uredbe do 1. siječnja 2015. (6) te primjenjivati provedbene mjere od istog datuma, uz nekoliko iznimki. I mrežni kodeksi i smjernice postupno se ugrađuju u pravni poredak Energetske zajednice.

(5)

Predviđa se da će ugovorne stranke provesti još zakonskih akata EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije, osobito Direktivu 2005/89/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. siječnja 2006. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe električnom energijom i ulaganja u infrastrukturu (7), Uredbu (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (8) te Uredbu (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009 (9).

(6)

Geografsko područje primjene zakonodavstva EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije obuhvaća cijelo područje EU-a.

(7)

Dana 23. rujna 2014. Vijeće ministara Energetske zajednice donijelo je Tumačenje u skladu s člankom 94. Ugovora o Energetskoj zajednici kako bi se u pravnim aktima Energetske zajednice u koje je ugrađeno zakonodavstvo Europske unije s energetskim tokovima, uvozom i izvozom energije, tržišnim transakcijama i transakcijama za uravnoteženje, mrežnim kapacitetima i spojnim vodovima između ugovornih stranaka i država članica EU-a postupalo jednako kao s odgovarajućim tokovima, uvozom, izvozom, transakcijama, kapacitetima i infrastrukturom između ugovornih stranaka u pravu Energetske zajednice.

(8)

Jednako postupanje s prekograničnim tokovima, prekograničnim transakcijama i prekograničnom infrastrukturom (spojnim plinovodima) među svim strankama Ugovora o Energetskoj zajednici važan je element jedinstvenog regulatornog okvira za trgovinu plinom i električnom energijom te neophodan element za postizanje ciljeva Energetske zajednice. Štoviše, nužno je da Regulatorni odbor Energetske zajednice i Agencija za suradnju energetskih regulatora surađuju u donošenju odluka kako bi se olakšala integracija ugovornih stranaka na unutarnjem energetskom tržištu EU-a,

DONIJELA JE OVU PREPORUKU:

1.

Pozivaju se države članice, uključujući regulatorna tijela koja moraju imenovati na temelju zakonodavstva o unutarnjem tržištu plina i električne energije, Agencija za suradnju energetskih regulatora i gospodarski subjekti na suradnju s nacionalnim tijelima i gospodarskim subjektima ugovornih stranaka Energetske zajednice u primjeni zakonodavstva EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije između ugovornih stranaka i država članica EU-a.

2.

Pozivaju se države članice, uključujući regulatorna tijela koja moraju imenovati na temelju zakonodavstva o unutarnjem tržištu plina i električne energije, Agencija za suradnju energetskih regulatora i gospodarski subjekti da pri provedbi zakonodavstva EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije primijene sva upućivanja na:

(a)

energetske tokove, uvoz i izvoz energije kao i na tržišne transakcije i transakcije za uravnoteženje;

(b)

mrežni kapacitet;

(c)

postojeću i novu infrastrukturu za plin i električnu energiju

koji prelaze granice, granične zone, ulazno-izlazna područja ili kontrolna područja između država članica na tokove, uvoz, izvoz, transakcije, kapacitete i infrastrukturu koji prelaze granice između ugovornih stranaka i država članica EU-a.

3.

Treba podrazumijevati da su u upućivanjima u zakonodavstvu EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije na suradnju i zajedničke aktivnosti nacionalnih institucija, tijela i gospodarskih subjekata uključene suradnja i zajedničke aktivnosti nacionalnih institucija, tijela i gospodarskih subjekata iz država članica i ugovornih stranaka.

4.

Ako se u pravnim aktima zakonodavstva EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije spominju „utjecaji” na jednu ili više država članica, to upućivanje treba tumačiti i u smislu utjecaja na ugovorne stranke ili na ugovornu stranku i državu članicu.

5.

Poziva se Agencija za suradnju energetskih regulatora da, u područjima u kojima je nadležna za donošenje odluka na temelju zakonodavstva EU-a o unutarnjem tržištu plina i električne energije, surađuje s Regulatornim odborom Energetske zajednice, u područjima njegove nadležnosti na temelju pravne stečevine Energetske zajednice, kako bi se omogućilo da ta dva tijela donose usklađene akte.

6.

Ova je Preporuka upućena državama članicama, Agenciji za suradnju energetskih regulatora, gospodarskim subjektima i Regulatornom odboru Energetske zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2014.

Za Komisiju

Günther OETTINGER

Potpredsjednik


(1)  Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Republika Moldova, Republika Crna Gora, Republika Srbija, Ukrajina i Misija privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 1244.

(2)  SL L 211, 14.8.2009., str. 55.

(3)  SL L 211, 14.8.2009., str. 94.

(4)  SL L 211, 14.8.2009., str. 15.

(5)  SL L 211, 14.8.2009., str. 36.

(6)  Uz neke iznimke kako je navedeno u pravnoj stečevini Energetske zajednice. Za pojedinosti posjetite http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  SL L 33, 4.2.2006., str. 22.

(8)  SL L 295, 12.11.2010., str. 1.

(9)  SL L 115, 25.4.2013., str. 39.