ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 305

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
24. listopada 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1125/2014 оd 19. rujna 2014. o dopuni Direktive 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde u pogledu minimalnog novčanog iznosa osiguranja od profesionalne odgovornosti ili odgovarajućeg jamstva koje moraju imati kreditni posrednici ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1126/2014 оd 17. listopada 2014. o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za asulam, cijanamid, dikloran, flumioksazin, flupirsulfuron-metil, pikolinafen i propizoklor u određenim proizvodima ili na njima ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1127/2014 оd 20. listopada 2014. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimetalin, propizamid i piridat u određenim proizvodima ili na njima ( 1 )

47

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1128/2014 оd 21. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 u vezi s određivanjem reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

100

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 1129/2014 оd 21. listopada 2014. o zabrani ribolova koljaka u vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama V.b i VI.a za plovila koja plove pod španjolskom zastavom

102

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1130/2014 оd 22. listopada 2014. o otvaranju carinskih kvota za 2015. godinu za uvoz u Europsku uniju određene robe podrijetlom iz Norveške dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 510/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

104

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1131/2014 оd 23. listopada 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

107

 

 

ODLUKE

 

 

2014/737/EU

 

*

Odluka Vijeća od 9. listopada 2014. o stajalištu koje treba donijeti u ime Europske unije u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje osnovanog Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Albanije, s druge strane, u pogledu zamjene Protokola 4. uz taj sporazum o definiciji pojma proizvodi s podrijetlom i načinima administrativne suradnje novim protokolom u kojem se u pogledu pravila o podrijetlu upućuje na Regionalnu konvenciju o Pan-Euro-Mediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla

109

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (SL L 255, 30.9.2005.) (Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 5/Sv. 1 od 16. listopada 2012.)

115

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 1105/2014 od 20. listopada 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji (SL L 301, 21.10.2014.)

115

 

*

Ispravak Provedbene odluke Vijeća 2014/730/ZVSP od 20. listopada 2014. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL L 301, 21.10.2014.)

116

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

24.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1125/2014

оd 19. rujna 2014.

o dopuni Direktive 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na regulatorne tehničke standarde u pogledu minimalnog novčanog iznosa osiguranja od profesionalne odgovornosti ili odgovarajućeg jamstva koje moraju imati kreditni posrednici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/17/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010 (1), a posebno njezin članak 29. stavak 2. točku (a) drugi podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 29. stavkom 2. točkom (a) Direktive 2014/17/ЕU zahtijeva se da kreditni posrednici imaju osiguranje od profesionalne odgovornosti koje vrijedi na čitavom području na kojem nude usluge ili neko drugo odgovarajuće jamstvo koje pokriva odgovornost za profesionalni nemar.

(2)

Iako je zahtjev da kreditni posrednici u sektoru hipotekarnih kredita imaju osiguranje od profesionalne odgovornosti ili odgovarajuće jamstvo novi regulatorni zahtjev na razini Unije, on je u nekim državama članicama već uveden na nacionalnoj razini. Upravo države koje već imaju iskustva sa zahtjevima u pogledu osiguranja od profesionalne odgovornosti bilježe najviši udio prodaje hipotekarnih kredita preko posrednika u Uniji i imaju povijest znatnog prodora kreditnih posrednika na tržište te, kao posljedica toga, imaju konkretniji pristup reguliranju tog sektora. Stoga bi se pravila Unije o minimalnom iznosu osiguranja od profesionalne odgovornosti ili odgovarajućeg jamstva trebala temeljiti na iskustvima tih država u pogledu utvrđivanja najprikladnijeg pristupa izračunavanju minimalnog iznosa.

(3)

Taj bi pristup bio prikladan za Uniju u cjelini, uključujući države s manjim hipotekarnim tržištima. To je stoga što odštetni zahtjevi prema kreditnim posrednicima nisu povezani s temeljnim iznosom hipotekarnog kredita, koji može znatno varirati po državama članicama, već se temelje na profesionalnom nemaru, a šteta koja iz njega proizlazi nije toliko varijabilna.

(4)

Člankom 29. stavkom 2. točkom (a) trećim podstavkom Direktive 2014/17/EU zahtijeva se preispitivanje minimalnog novčanog iznosa osiguranja od profesionalne odgovornosti ili odgovarajućeg jamstva u redovitim razmacima. Stoga je moguće da će u budućnosti biti primjerenije neke druge metode za utvrđivanje razine tih obveza kreditnih posrednika, osobito kada budu raspoloživi dodatni povijesni podaci te s povećanjem nadzornog iskustva u odnosu na funkcioniranje osiguranja od profesionalne odgovornosti.

(5)

Kako bi se jasno propisao novčani iznos osiguranja od profesionalne odgovornosti ili odgovarajućeg jamstva i osigurao ujednačeniji pristup na razini Unije, bilo bi primjereno utvrditi primjenu minimalnog iznosa po odštetnom zahtjevu i godini. Direktivom 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) utvrđuje se zahtjev minimalnog iznosa osiguranja od profesionalne odgovornosti ili odgovarajućeg jamstva po godini i odštetnom zahtjevu. Kao posljedica toga, većina posrednika koji se bave posredovanjem u osiguranju i njihovih osiguravatelja upoznata je s tim pristupom, te je stoga sličan sustav primjereno uspostaviti i za kreditne posrednike. Nadalje, i većina država članica čijim se nacionalnim zakonodavstvom zahtijeva osiguranje od profesionalne odgovornosti za kreditne posrednike primjenjuje takav pristup. Stoga bi i pravilima o osiguranju od profesionalne odgovornosti kreditnih posrednika trebalo predvidjeti razlikovanje po godini i odštetnom zahtjevu.

(6)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadležno tijelo za bankarstvo.

(7)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo očitovanje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Minimalni novčani iznos osiguranja od profesionalne odgovornosti ili odgovarajućeg jamstva koje moraju imati kreditni posrednici, kako je navedeno u članku 29. stavku 2. točki (a) prvom podstavku Direktive 2014/17/EU, utvrđuje se kako slijedi:

(a)

460 000 EUR po svakom odštetnom zahtjevu;

(b)

750 000 EUR ukupno za sve odštetne zahtjeve u jednoj kalendarskoj godini.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. rujna 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 60, 28.2.2014., str. 34.

(2)  Direktiva 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. prosinca 2002. o posredovanju u osiguranju (SL L 9, 15.1.2003., str. 3.).

(3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).


24.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/3


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1126/2014

оd 17. listopada 2014.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za asulam, cijanamid, dikloran, flumioksazin, flupirsulfuron-metil, pikolinafen i propizoklor u određenim proizvodima ili na njima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a), članak 18. stavak 1. točku (b) i članak 49. stavak 2.,

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za asulam, cijanamid, dikloran i propizoklor utvrđene su u dijelu A Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-ovi za flumioksazin, flupirsulfuron-metil i pikolinafen utvrđeni su u Prilogu II. i dijelu B Priloga III. toj Uredbi.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1045/2011 (2) predviđeno je da se asulam ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Sva su postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar asulam ukinuta. Stoga je u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 14. stavkom 1. točkom (a) MRO-ove utvrđene za tu aktivnu tvar u Prilogu III. potrebno izbrisati.

(3)

Odlukom Komisije 2008/745/EZ (3) predviđeno je da se cijanamid ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Sva su postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar cijanamid ukinuta. Stoga je u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 14. stavkom 1. točkom (a) MRO-ove utvrđene za tu aktivnu tvar u Prilogu III. potrebno izbrisati.

(4)

Provedbenom odlukom Komisije 2011/329/EU (4) predviđeno je da se dikloran ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Sva su postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar dikloran ukinuta. Stoga je u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 14. stavkom 1. točkom (a) MRO-ove utvrđene za tu aktivnu tvar u Prilogu III. potrebno izbrisati. Ta se odredba ne treba primjenjivati na one MRO-ove koji odgovaraju CXL-ovima koji se temelje na primjeni u trećim zemljama ako su CXL-ovi prihvatljivi u pogledu sigurnosti potrošača. Isto tako se ne treba primjenjivati ako su MRO-ovi posebno utvrđeni kao uvozna odstupanja.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu „Agencija”, dostavila je za dikloran obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005 (5). Agencija je u pogledu CXL-ova za breskve, stolno grožđe, vinsko grožđe i mrkve utvrdila rizik za potrošače. Stoga je primjereno te MRO-ove utvrditi na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj razini MRO-a kako je utvrđeno člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005. Agencija je zaključila da u pogledu CXL-ova za luk određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO za taj proizvod potrebno je utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Taj će se MRO preispitati, a pri preispitivanju uzet će se u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe.

(6)

Agencija je za flumioksazin dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 12. stavkom 1. (6). Agencija je preporučila da se snize MRO-ovi za jabuke, kruške, koštuničavo voće, krumpir, mrkvu, pastrnjak, grašak (bez mahuna), sjemenke suncokreta, soju, kukuruz u zrnu, zob u zrnu, sirak u zrnu i pšenicu u zrnu. Za ostale je proizvode preporučila da se zadrže postojeći MRO-ovi. Agencija je zaključila da u pogledu MRO-a za luk određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO za taj proizvod potrebno je utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Taj će se MRO preispitati, a pri preispitivanju uzet će se u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe.

(7)

Agencija je za flupirsulfuron-metil dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 12. stavkom 1. (7). Agencija je zaključila da u pogledu MRO-ova za sjemenke lana, ječam u zrnu, pšenicu u zrnu, zob u zrnu i raž u zrnu određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-ove za te proizvode potrebno je utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Budući da je Francuska prijavila raspoloživost informacija koje nedostaju, bilješka kojom se zahtijeva podnošenje tih informacija neće se dodati.

(8)

Agencija je za pikolinafen dostavila obrazloženo mišljenje o postojećim MRO-ovima u skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 12. stavkom 1. (8). Agencija je zaključila da u pogledu MRO-ova za ječam u zrnu, zob u zrnu, raž u zrnu, pšenicu u zrnu, goveđe meso, mast, jetra i bubreg; ovčje meso, mast, jetra, bubreg i mlijeko; kozje meso, mast, jetra, bubreg i mlijeko te goveđe mlijeko određene informacije nisu dostupne i da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Budući da nema rizika za potrošače, MRO-ove za te proizvode potrebno je utvrditi u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koju odredi Agencija. Ti će se MRO-ovi preispitati, a pri preispitivanju uzet će se u obzir informacije koje budu dostupne unutar dvije godine nakon objave ove Uredbe.

(9)

Provedbenom odlukom Komisije br. 2011/262/EU (9) predviđeno je da se propizoklor ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Sva su postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar propizoklor ukinuta. Stoga je u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 396/2005 u vezi s njezinim člankom 14. stavkom 1. točkom (a) MRO-ove utvrđene za tu aktivnu tvar u Prilogu III. potrebno izbrisati.

(10)

U pogledu proizvoda biljnog i životinjskog podrijetla za koje nisu prijavljena odgovarajuća odobrenja ni uvozna odstupanja na razini Unije te nisu dostupni CXL-ovi, Agencija je zaključila da je potrebno da osobe koje upravljaju rizikom izvrše daljnje razmatranje. Uzimajući u obzir trenutačna znanstvena i tehnička saznanja MRO-ove za te proizvode potrebno je utvrditi na posebnoj granici određivanja ili na zadanoj razini MRO-a u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(11)

Komisija je zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije za ostatke pesticida o potrebi prilagođavanja određenih granica određivanja. Za neke tvari ti su laboratoriji zaključili da je zahvaljujući tehnološkom razvoju za određene proizvode potrebno utvrditi posebne granice određivanja.

(12)

Na temelju obrazloženih mišljenja Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra, potrebne izmjene MRO-ova ispunjavaju zahtjeve iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(13)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 potrebno je stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Kako bi se omogućilo uobičajeno stavljanje na tržište, prerada i potrošnja proizvoda, ovom je Uredbom potrebno utvrditi prijelazne odredbe za proizvode koji su zakonito proizvedeni prije izmjene MRO-ova i za koje postoje informacije kojima se pokazuje da je zadržana visoka razina zaštite potrošača.

(15)

Potrebno je državama članicama, trećim zemljama i subjektima u poslovanju s hranom ostaviti razuman rok prije početka primjene izmijenjenih MRO-ova kako bi se mogli pripremiti za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz izmjene MRO-ova.

(16)

Preko Svjetske trgovinske organizacije zatraženo je mišljenje trgovačkih partnera Unije o novim MRO-ovima te su njihove napomene uzete u obzir.

(17)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 396/2005 kako je glasila prije nego što je izmijenjena ovom Uredbom nastavlja se primjenjivati na proizvode koji su zakonito proizvedeni prije 13. svibnja 2015.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 13. svibnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. listopada 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1045/2011 od 19. listopada 2011. o neodobravanju aktivne tvari asulama, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Odluke Komisije 2008/934/EZ (SL L 275, 20.10.2011., str. 23.).

(3)  Odluka Komisije 2008/745/EZ od 18. rujna 2008. o neuvrštenju cijanamida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (SL L 251, 19.9.2008., str. 45.).

(4)  Provedbena odluka Komisije br. 2011/329/EU od 1. lipnja 2011. o neuvrštavanju diklorana u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (SL L 153, 11.6.2011., str. 194.).

(5)  Europska agencija za sigurnost hrane; pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) za dikloran u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013;11(6):3274. [30 str.].

(6)  Europska agencija za sigurnost hrane; pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) za flumioksazin u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3225. [35 str.].

(7)  Europska agencija za sigurnost hrane; pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) za flupirsulfuron-metil u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3226. [28 str.].

(8)  Europska agencija za sigurnost hrane; pregled postojećih maksimalnih razina ostataka (MRO-ovi) za pikolinafen u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3222. [34 str.].

(9)  Provedbena odluka Komisije br. 2011/262/EU od 27. travnja 2011. o neuvrštavanju propizoklora u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o izmjeni Odluke Komisije 2008/941/EZ (SL L 111, 30.4.2011., str. 19.).


PRILOG

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

Stupci za flumioksazin, flupirsulfuron-metil i pikolinafen zamjenjuju se sljedećima:

„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (2)

Flumioksazin

Flupirsulfuron-metil

Pikolinafen

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE

 

0,02 (1)

0,01 (1)

0110000

(i.)

Agrumi

0,02 (1)

 

 

0110010

Grejp (Pomelo, Citrus grandis (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi)

 

 

 

0110020

Naranča (Bergamot, gorka naranča, chinotto (Citrus myrtifolia) i ostali hibridi)

 

 

 

0110030

Limun (Četrun, limun, Budina ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

0110050

Mandarina (Klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

0120000

(ii.)

Orašasti plodovi

0,05 (1)

 

 

0120010

Bademi

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

0120030

Indijski orasi

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

0120050

Kokosov orah

 

 

 

0120060

Lješnjaci (Pitomi lješnjak)

 

 

 

0120070

Australski orasi (macadamia)

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

0120990

Ostalo

 

 

 

0130000

(iii.)

Jezgričavo voće

0,02 (1)

 

 

0130010

Jabuka (Divlja jabuka)

 

 

 

0130020

Kruška (Azijska kruška)

 

 

 

0130030

Dunja

 

 

 

0130040

Mušmula

 

 

 

0130050

Japanska mušmula

 

 

 

0130990

Ostalo

 

 

 

0140000

(iv.)

Koštuničavo voće

0,02 (1)

 

 

0140010

Marelica

 

 

 

0140020

Trešnja (Divlja trešnja, višnja)

 

 

 

0140030

Breskva (Nektarina i srodni hibridi)

 

 

 

0140040

Šljiva (Damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

0140990

Ostalo

 

 

 

0150000

(v.)

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

0,05 (1)

 

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

0152000

(b)

Jagoda

0,02 (1)

 

 

0153000

(c)

Jagodičasto voće

0,02 (1)

 

 

0153010

Kupina

 

 

 

0153020

Ostružnica (Loganove bobice, tayberries (Rubus fruticosus × idaeus), bobice Boysen (Rubus ursinus × idaeus), nordijska kupina i drugi hibridi roda Rubus)

 

 

 

0153030

Malina (Japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), Rubus arcticus × Rubus idaeus)

 

 

 

0153990

Ostalo

 

 

 

0154000

(d)

Drugo sitno i bobičasto voće

0,02 (1)

 

 

0154010

Borovnica (Šumske borovnice)

 

 

 

0154020

Brusnica (Europska brusnica (crvena borovnica) (V. vitis-idaea))

 

 

 

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

 

 

 

0154040

Ogrozd (Uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

 

 

 

0154050

Šipak

 

 

 

0154060

Dud (Obična planika)

 

 

 

0154070

Azarola (mušmulasti glog) (Sibirski kivi (Actinidia arguta))

 

 

 

0154080

Bazgine bobice (Crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

 

 

 

0154990

Ostalo

 

 

 

0160000

(vi.)

Razno voće

0,02 (1)

 

 

0161000

(a)

Jestiva kora

 

 

 

0161010

Datulje

 

 

 

0161020

Smokve

 

 

 

0161030

Stolne masline

 

 

 

0161040

Kumkvat (Kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Kaki jabuka

 

 

 

0161070

Jamun (java šljiva) (Jambolan (Syzygium javanicum), Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 

 

 

0161990

Ostalo

 

 

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

0162020

Liči (Pulasan (Nephelium mutabile), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak)

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

0162060

Virginijski dragun (Virginijski kaki) (Crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, Pouteria sapota)

 

 

 

0162990

Ostalo

 

 

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banane (Patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), Musa acuminata)

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Nar

 

 

 

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (Mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostalo voće iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

 

 

 

0163070

Guava (Crvena pitaja (Hylocereus undatus))

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

 

 

 

0163100

Durijan

 

 

 

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

 

 

 

0163990

Ostalo

 

 

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

 

 

0210000

(i.)

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0211000

(a)

Krumpir

 

 

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

0212030

Jam (Jam (Pachyrhizus tuberosus), Pachyrhizus erosus)

 

 

 

0212040

Maranta (arorut)

 

 

 

0212990

Ostalo

 

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

0213020

Mrkva

 

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0213040

Hren (Korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda Gentiana)

 

 

 

0213050

Čičoka (Kineska artičoka (Stachys affinis))

 

 

 

0213060

Pastrnjak

 

 

 

0213070

Korijen peršina

 

 

 

0213080

Rotkvica (Crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodne sorte, Cyperus esculentus)

 

 

 

0213090

Bijeli korijen (Zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak)

 

 

 

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

0213990

Ostalo

 

 

 

0220000

(ii.)

Lukovičasto povrće

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0220010

Češnjak (bijeli luk)

 

 

 

0220020

Luk (crveni luk) (Ostale vrste luka, srebrenac)

(+)

 

 

0220030

Ljutika

 

 

 

0220040

Mladi luk i zimski crvenac (Ostale vrste mladog luka i srodne sorte)

 

 

 

0220990

Ostalo

 

 

 

0230000

(iii.)

Plodovito povrće

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

 

 

0231010

Rajčica (Cherry rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense), drvenasta rajčica)

 

 

 

0231020

Paprika (Feferoni)

 

 

 

0231030

Patlidžan (Pepino, afrički patlidžan (S. macrocarpon))

 

 

 

0231040

Bamija

 

 

 

0231990

Ostalo

 

 

 

0232000

(b)

Tikvenjače — s jestivom korom

 

 

 

0232010

Krastavac

 

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

0232030

Talijanska tikvica, bučica (Tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (Lagenaria siceraria), čajota, gorka dinja (Mormodica charantia), zmijska buča (Trichosanthes cucumerina var. Anguina), lufa (Luffa acutangula))

 

 

 

0232990

Ostalo

 

 

 

0233000

(c)

Tikvenjače – s nejestivom korom

 

 

 

0233010

Dinja (Kivano)

 

 

 

0233020

Bundeva (Zimska bundeva, buča (kasna sorta))

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

 

0233990

Ostalo

 

 

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz (Mladi kukuruz)

 

 

 

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

 

 

 

0240000

(iv.)

Kupusnjače

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

 

 

0241010

Brokula (Talijanska brokula (Calabrese), Brassica rapa var. cymosa, kineska brokula)

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

0241990

Ostalo

 

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

 

0242020

Glavati kupus (Kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus)

 

 

 

0242990

Ostalo

 

 

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

 

 

0243010

Kineski kupus (Smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), choi sum (Brassica parachinensis), pekinški kupus)

 

 

 

0243020

Kelj (Raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj)

 

 

 

0243990

Ostalo

 

 

 

0244000

(d)

Korabica

 

 

 

0250000

(v.)

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

 

 

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

 

 

0251020

Salata (Salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula))

 

 

 

0251030

Širokolisna endivija (Divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), listovi maslačka)

 

 

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata) (Klice graha mungo, klice alfalfe)

 

 

 

0251050

Barica

 

 

 

0251060

Rikola (rukola, riga) (Divlja rikola (Diplotaxis spp.))

 

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

 

0251080

Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (Mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice)

 

 

 

0251990

Ostalo

 

 

 

0252000

(b)

Špinat i srodne biljke (listovi)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0252010

Špinat (Novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium), bitterblad/bitawiri)

 

 

 

0252020

Tušt (portulak) (Zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 

 

 

0252030

Blitva (Listovi cikle)

 

 

 

0252990

Ostalo

 

 

 

0253000

(c)

Lišće vinove loze (Indijski špinat (Basella alba), listovi banane, Acacia pennata)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0254000

(d)

Potočarka (Vodeni ili kineski špinat (Ipomea aquatica), vodena djetelina (Marsilea crenata), vodena mimoza (Neptunia oleracea))

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0255000

(e)

Cikorija, vrtni radič

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0256000

(f)

Začinsko bilje

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

0256020

Luk vlasac

 

 

 

0256030

Lišće celera (Listovi komorača, listovi korijandra, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (Eryngium foetidum))

 

 

 

0256040

Peršin (Listovi peršina korjenaša)

 

 

 

0256050

Kadulja (Primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača)

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

0256070

Timijan (Mažuran, origano)

 

 

 

0256080

Bosiljak (Listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), Centella asiatica, list biljke Piper sarmentosum, listovi curryja)

 

 

 

0256090

Lišće lovora (Limunska trava)

 

 

 

0256100

Estragon (Miloduh (isop))

 

 

 

0256990

Ostalo

 

 

 

0260000

(vi.)

Mahunarke (svježe)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0260010

Grah (s mahunama) (Mahuna, grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis), guar, soja)

 

 

 

0260020

Grah (bez mahuna) (Bob, rod Canavalia, flageolat grupa, lima grah, mletački grah)

 

 

 

0260030

Grašak (s mahunama) (Mahunasti grašak ili grašak šećerac)

 

 

 

0260040

Grašak (bez mahuna) (Vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak)

 

 

 

0260050

Leća

 

 

 

0260990

Ostalo

 

 

 

0270000

(vii.)

Stabljikasto povrće (svježe)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0270010

Šparoga

 

 

 

0270020

Karda (španjolska artičoka) (Stabljike borača)

 

 

 

0270030

Celer

 

 

 

0270040

Komorač

 

 

 

0270050

Artičoka (Cvijet banane)

 

 

 

0270060

Poriluk

 

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

 

0270080

Mladice bambusa

 

 

 

0270090

Palmina srčika

 

 

 

0270990

Ostalo

 

 

 

0280000

(viii.)

Gljive

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0280010

Kultivirane gljive (Plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, shitake, micelij gljiva (vegetativni dijelovi))

 

 

 

0280020

Divlje gljive (Lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj)

 

 

 

0280990

Ostalo

 

 

 

0290000

(ix.)

Morske trave

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0300000

3.

SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE

0,02 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

0300010

Grah (Bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

0300030

Grašak (Slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica - lat. Lathyrus sativus))

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

0300990

Ostalo

 

 

 

0400000

4.

ULJARICE – SJEME I PLODOVI

0,05 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0401000

(i.)

Sjeme uljarica

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

 

 

0401020

Kikiriki

 

 

 

0401030

Sjemenke maka

 

 

 

0401040

Sjemenke sezama

 

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

 

 

0401060

Sjeme repice (Uljana repica, postrna ili bijela repa)

 

 

 

0401070

Soja

 

 

 

0401080

Sjeme gorušice

 

 

 

0401090

Sjeme pamuka

 

 

 

0401100

Bučine sjemenke (Ostalo sjeme iz porodice tikvenjača)

 

 

 

0401110

Šafranika

 

 

 

0401120

Borač (Trputasta lisičina (Echium plantagineum), bijela biserka (Buglossoides arvensis))

 

 

 

0401130

Podlanak

 

 

 

0401140

Sjeme konoplje

 

 

 

0401150

Ricinus

 

 

 

0401990

Ostalo

 

 

 

0402000

(ii.)

Plodovi uljarica

 

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 

 

 

0402030

Plodovi palme

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Ostalo

 

 

 

0500000

5.

ŽITARICE

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0500010

Ječam

 

 

0,05 (1) (+)

0500020

Heljda (Amarant, kvinoja)

 

 

0,05 (1)

0500030

Kukuruz

 

 

0,05 (1)

0500040

Proso (Talijansko proso, Eragrostis tef, afričko proso, biserno proso)

 

 

0,05 (1)

0500050

Zob

 

 

0,05 (1) (+)

0500060

Riža (Divlja riža (Zizania aquatica))

 

 

0,05 (1)

0500070

Raž

 

 

0,05 (1) (+)

0500080

Sirak

 

 

0,05 (1)

0500090

Pšenica (Pir, pšenoraž)

 

 

0,05 (1) (+)

0500990

Ostalo (Sjeme kanarske trave (Phalaris canariensis))

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0610000

(i.)

Čaj

 

 

 

0620000

(ii.)

Zrnje kave

 

 

 

0630000

(iii.)

Biljne infuzije (sušene)

 

 

 

0631000

(a)

Cvijeće

 

 

 

0631010

Cvjetovi kamilice

 

 

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

 

 

0631030

Ružine latice

 

 

 

0631040

Cvjetovi jasmina (Cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Ostalo

 

 

 

0632000

(b)

Lišće

 

 

 

0632010

Listovi jagode

 

 

 

0632020

Rooibos listovi (Lišće ginka)

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Ostalo

 

 

 

0633000

(c)

Korijenje

 

 

 

0633010

Korijen valerijane

 

 

 

0633020

Korijen ginsenga

 

 

 

0633990

Ostalo

 

 

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

 

 

0640000

(iv.)

Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)

 

 

 

0650000

(v.)

Rogač

 

 

 

0700000

7.

HMELJ (osušeni)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0800000

8.

ZAČINI

 

 

 

0810000

(i.)

Sjemenke

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0810010

Anis

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

0810030

Sjeme celera (Sjeme ljupčaca)

 

 

 

0810040

Sjeme korijandra

 

 

 

0810050

Sjeme kumina

 

 

 

0810060

Sjeme kopra

 

 

 

0810070

Sjeme komorača

 

 

 

0810080

Piskavica (grčka djetelina)

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

0810990

Ostalo

 

 

 

0820000

(ii.)

Voće i bobice

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Anispapar (japanski papar)

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Bobice kleke (borovice)

 

 

 

0820060

Papar, crni, zeleni i bijeli (Pipal, ružičasti papar)

 

 

 

0820070

Mahune vanilije

 

 

 

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 

 

 

0820990

Ostalo

 

 

 

0830000

(iii.)

Kora

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0830010

Cimet (Kineski cimet (kasija))

 

 

 

0830990

Ostalo

 

 

 

0840000

(iv.)

Korijen ili podanak (rizom)

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840020

Đumbir

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840030

Kurkuma

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostalo

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850000

(v.)

Pupoljci

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0850010

Klinčić

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

0850990

Ostalo

 

 

 

0860000

(vi.)

Njuška tučka

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0860010

Šafran

 

 

 

0860990

Ostalo

 

 

 

0870000

(vii.)

Ovojnica ploda

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0870010

Muškatni cvijet (macis)

 

 

 

0870990

Ostalo

 

 

 

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 

 

 

0900020

Šećerna trska

 

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

0900990

Ostalo

 

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

 

1010000

(i.)

Tkivo

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1011000

(a)

Svinje

 

 

 

1011010

Mišić

 

 

 

1011020

Mast

 

 

 

1011030

Jetra

 

 

 

1011040

Bubreg

 

 

 

1011050

Jestive iznutrice

 

 

 

1011990

Ostalo

 

 

 

1012000

(b)

Goveda

 

 

 

1012010

Mišić

 

 

(+)

1012020

Mast

 

 

(+)

1012030

Jetra

 

 

(+)

1012040

Bubreg

 

 

(+)

1012050

Jestive iznutrice

 

 

 

1012990

Ostalo

 

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

1013010

Mišić

 

 

(+)

1013020

Mast

 

 

(+)

1013030

Jetra

 

 

(+)

1013040

Bubreg

 

 

(+)

1013050

Jestive iznutrice

 

 

 

1013990

Ostalo

 

 

 

1014000

(d)

Koze

 

 

 

1014010

Mišić

 

 

(+)

1014020

Mast

 

 

(+)

1014030

Jetra

 

 

(+)

1014040

Bubreg

 

 

(+)

1014050

Jestive iznutrice

 

 

 

1014990

Ostalo

 

 

 

1015000

(e)

Konji, magarci, mule ili mazge

 

 

 

1015010

Mišić

 

 

 

1015020

Mast

 

 

 

1015030

Jetra

 

 

 

1015040

Bubreg

 

 

 

1015050

Jestive iznutrice

 

 

 

1015990

Ostalo

 

 

 

1016000

(f)

Perad — kokoši, guske, patke, pure i biserke, nojevi, golubovi

 

 

 

1016010

Mišić

 

 

 

1016020

Mast

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

1016040

Bubreg

 

 

 

1016050

Jestive iznutrice

 

 

 

1016990

Ostalo

 

 

 

1017000

(g)

Ostale životinje iz uzgoja (Kunići, klokani, jeleni)

 

 

 

1017010

Mišić

 

 

 

1017020

Mast

 

 

 

1017030

Jetra

 

 

 

1017040

Bubreg

 

 

 

1017050

Jestive iznutrice

 

 

 

1017990

Ostalo

 

 

 

1020000

(ii.)

Mlijeko

0,02 (1)

0,02 (1)

0,01 (1)

1020010

Kravlje

 

 

(+)

1020020

Ovčje

 

 

(+)

1020030

Kozje

 

 

(+)

1020040

Konjsko

 

 

 

1020990

Ostalo

 

 

 

1030000

(iii.)

Ptičja jaja

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1030010

Kokošja

 

 

 

1030020

Pačja

 

 

 

1030030

Guščja

 

 

 

1030040

Prepeličja

 

 

 

1030990

Ostalo

 

 

 

1040000

(iv.)

Med (Matična mliječ, polen (pelud), saće s medom (med u saću))

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

1050000

(v.)

Vodozemci i gmazovi (Žablji kraci, krokodili)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1060000

(vi.)

Puževi

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

1070000

(vii.)

Ostali proizvodi od kopnenih životinja (Divljač)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

(b)

Dodaje se sljedeći stupac za dikloran:

„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (4)

Dikloran

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE

0,01 (3)

0110000

(i.)

Agrumi

 

0110010

Grejp (Pomelo, Citrus grandis (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi)

 

0110020

Naranča (Bergamot, gorka naranča, chinotto (Citrus myrtifolia) i ostali hibridi)

 

0110030

Limun (Četrun, limun, Budina ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

0110040

Limeta

 

0110050

Mandarina (Klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Ostalo

 

0120000

(ii.)

Orašasti plodovi

 

0120010

Bademi

 

0120020

Brazilski orasi

 

0120030

Indijski orasi

 

0120040

Kesteni

 

0120050

Kokosov orah

 

0120060

Lješnjaci (Pitomi lješnjak)

 

0120070

Australski orasi (macadamia)

 

0120080

Pekan orasi

 

0120090

Pinjoli

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orasi

 

0120990

Ostalo

 

0130000

(iii.)

Jezgričavo voće

 

0130010

Jabuka (Divlja jabuka)

 

0130020

Kruška (Azijska kruška)

 

0130030

Dunja

 

0130040

Mušmula

 

0130050

Japanska mušmula

 

0130990

Ostalo

 

0140000

(iv.)

Koštuničavo voće

 

0140010

Marelica

 

0140020

Trešnja (Divlja trešnja, višnja)

 

0140030

Breskva (Nektarina i srodni hibridi)

 

0140040

Šljiva (Damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Ostalo

 

0150000

(v.)

Bobičasto i sitno voće

 

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

0151010

Stolno grožđe

 

0151020

Vinsko grožđe

 

0152000

(b)

Jagoda

 

0153000

(c)

Jagodičasto voće

 

0153010

Kupina

 

0153020

Ostružnica (Loganove bobice, tayberries (Rubus fruticosus × idaeus), bobice Boysen (Rubus ursinus × idaeus), nordijska kupina i drugi hibridi roda Rubus)

 

0153030

Malina (Japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), Rubus arcticus × Rubus idaeus)

 

0153990

Ostalo

 

0154000

(d)

Drugo sitno i bobičasto voće

 

0154010

Borovnica (Šumske borovnice)

 

0154020

Brusnica (Europska brusnica (crvena borovnica) (V. vitis-idaea))

 

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

 

0154040

Ogrozd (Uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

 

0154050

Šipak

 

0154060

Dud (Obična planika)

 

0154070

Azarola (mušmulasti glog) (Sibirski kivi (Actinidia arguta))

 

0154080

Bazgine bobice (Crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

 

0154990

Ostalo

 

0160000

(vi.)

Razno voće

 

0161000

(a)

Jestiva kora

 

0161010

Datulje

 

0161020

Smokve

 

0161030

Stolne masline

 

0161040

Kumkvat (Kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

0161060

Kaki jabuka

 

0161070

Jamun (java šljiva) (Jambolan (Syzygium javanicum), Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 

0161990

Ostalo

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

0162010

Kivi

 

0162020

Liči (Pulasan (Nephelium mutabile), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak)

 

0162030

Marakuja

 

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

0162060

Virginijski dragun (Virginijski kaki) (Crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, Pouteria sapota)

 

0162990

Ostalo

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane (Patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), Musa acuminata)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Nar

 

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (Mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostalo voće iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

 

0163070

Guava (Crvena pitaja (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

 

0163100

Durijan

 

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

 

0163990

Ostalo

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

0210000

(i.)

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01 (3)

0211000

(a)

Krumpir

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

0212020

Slatki krumpir

 

0212030

Jam (Jam (Pachyrhizus tuberosus), Pachyrhizus erosus)

 

0212040

Maranta (arorut)

 

0212990

Ostalo

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

0213010

Cikla

 

0213020

Mrkva

 

0213030

Celer korjenaš

 

0213040

Hren (Korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda Gentiana)

 

0213050

Čičoka (Kineska artičoka (Stachys affinis))

 

0213060

Pastrnjak

 

0213070

Korijen peršina

 

0213080

Rotkvica (Crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodne sorte, Cyperus esculentus)

 

0213090

Bijeli korijen (Zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak)

 

0213100

Stočna koraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Ostalo

 

0220000

(ii.)

Lukovičasto povrće

 

0220010

Češnjak (bijeli luk)

0,01 (3)

0220020

Luk (crveni luk) (Ostale vrste luka, srebrenac)

0,2 (+)

0220030

Ljutika

0,01 (3)

0220040

Mladi luk i zimski crvenac (Ostale vrste mladog luka i srodne sorte)

0,01 (3)

0220990

Ostalo

0,01 (3)

0230000

(iii.)

Plodovito povrće

0,01 (3)

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

0231010

Rajčica (Cherry rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense), drvenasta rajčica)

 

0231020

Paprika (Feferoni)

 

0231030

Patlidžan (Pepino, afrički patlidžan (S. macrocarpon))

 

0231040

Bamija

 

0231990

Ostalo

 

0232000

(b)

Tikvenjače — s jestivom korom

 

0232010

Krastavac

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

0232030

Talijanska tikvica, bučica (Tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (Lagenaria siceraria), čajota, gorka dinja (Mormodica charantia), zmijska buča (Trichosanthes cucumerina var. Anguina), lufa (Luffa acutangula))

 

0232990

Ostalo

 

0233000

(c)

Tikvenjače – s nejestivom korom

 

0233010

Dinja (Kivano)

 

0233020

Bundeva (Zimska bundeva, buča (kasna sorta))

 

0233030

Lubenica

 

0233990

Ostalo

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz (Mladi kukuruz)

 

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

 

0240000

(iv.)

Kupusnjače

0,01 (3)

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

0241010

Brokula (Talijanska brokula (Calabrese), Brassica rapa var. cymosa, kineska brokula)

 

0241020

Cvjetača

 

0241990

Ostalo

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

0242010

Kelj pupčar

 

0242020

Glavati kupus (Kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus)

 

0242990

Ostalo

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

0243010

Kineski kupus (Smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), choi sum (Brassica parachinensis), pekinški kupus)

 

0243020

Kelj (Raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj)

 

0243990

Ostalo

 

0244000

(d)

Korabica

 

0250000

(v.)

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

0,01 (3)

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

0251020

Salata (Salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula))

 

0251030

Širokolisna endivija (Divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), listovi maslačka)

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata) (Klice graha mungo, klice alfalfe)

 

0251050

Barica

 

0251060

Rikola (rukola, riga) (Divlja rikola (Diplotaxis spp.))

 

0251070

Crvena gorušica

 

0251080

Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (Mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice)

 

0251990

Ostalo

 

0252000

(b)

Špinat i srodne biljke (listovi)

0,01 (3)

0252010

Špinat (Novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium), bitterblad/bitawiri)

 

0252020

Tušt (portulak) (Zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 

0252030

Blitva (Listovi cikle)

 

0252990

Ostalo

 

0253000

(c)

Lišće vinove loze (Indijski špinat (Basella alba), listovi banane, Acacia pennata)

0,01 (3)

0254000

(d)

Potočarka (Vodeni ili kineski špinat (Ipomea aquatica), vodena djetelina (Marsilea crenata), vodena mimoza (Neptunia oleracea))

0,01 (3)

0255000

(e)

Cikorija, vrtni radič

0,01 (3)

0256000

(f)

Začinsko bilje

0,02 (3)

0256010

Vrtna krasuljica

 

0256020

Luk vlasac

 

0256030

Lišće celera (Listovi komorača, listovi korijandra, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (Eryngium foetidum))

 

0256040

Peršin (Listovi peršina korjenaša)

 

0256050

Kadulja (Primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača)

 

0256060

Ružmarin

 

0256070

Timijan (Mažuran, origano)

 

0256080

Bosiljak (Listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), Centella asiatica, list biljke Piper sarmentosum, listovi curryja)

 

0256090

Lišće lovora (Limunska trava)

 

0256100

Estragon (Miloduh (isop))

 

0256990

Ostalo

 

0260000

(vi.)

Mahunarke (svježe)

0,01 (3)

0260010

Grah (s mahunama) (Mahuna, grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis), guar, soja)

 

0260020

Grah (bez mahuna) (Bob, rod Canavalia, flageolat grupa, lima grah, mletački grah)

 

0260030

Grašak (s mahunama) (Mahunasti grašak ili grašak šećerac)

 

0260040

Grašak (bez mahuna) (Vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak)

 

0260050

Leća

 

0260990

Ostalo

 

0270000

(vii.)

Stabljikasto povrće (svježe)

0,01 (3)

0270010

Šparoga

 

0270020

Karda (španjolska artičoka) (Stabljike borača)

 

0270030

Celer

 

0270040

Komorač

 

0270050

Artičoka (Cvijet banane)

 

0270060

Poriluk

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Mladice bambusa

 

0270090

Palmina srčika

 

0270990

Ostalo

 

0280000

(viii.)

Gljive

0,01 (3)

0280010

Kultivirane gljive (Plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, shitake, micelij gljiva (vegetativni dijelovi))

 

0280020

Divlje gljive (Lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj)

 

0280990

Ostalo

 

0290000

(ix.)

Morske trave

0,01 (3)

0300000

3.

SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE

0,02 (3)

0300010

Grah (Bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

 

0300020

Leća

 

0300030

Grašak (Slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica - lat. Lathyrus sativus))

 

0300040

Lupine

 

0300990

Ostalo

 

0400000

4.

ULJARICE – SJEME I PLODOVI

0,01 (3)

0401000

(i.)

Sjeme uljarica

 

0401010

Sjemenke lana

 

0401020

Kikiriki

 

0401030

Sjemenke maka

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0401060

Sjeme repice (Uljana repica, postrna ili bijela repa)

 

0401070

Soja

 

0401080

Sjeme gorušice

 

0401090

Sjeme pamuka

 

0401100

Bučine sjemenke (Ostalo sjeme iz porodice tikvenjača)

 

0401110

Šafranika

 

0401120

Borač (Trputasta lisičina (Echium plantagineum), bijela biserka (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Podlanak

 

0401140

Sjeme konoplje

 

0401150

Ricinus

 

0401990

Ostalo

 

0402000

(ii.)

Plodovi uljarica

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 

0402030

Plodovi palme

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostalo

 

0500000

5.

ŽITARICE

0,02 (3)

0500010

Ječam

 

0500020

Heljda (Amarant, kvinoja)

 

0500030

Kukuruz

 

0500040

Proso (Talijansko proso, Eragrostis tef, afričko proso, biserno proso)

 

0500050

Zob

 

0500060

Riža (Divlja riža (Zizania aquatica))

 

0500070

Raž

 

0500080

Sirak

 

0500090

Pšenica (Pir, pšenoraž)

 

0500990

Ostalo (Sjeme kanarske trave (Phalaris canariensis))

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,05 (3)

0610000

(i.)

Čaj

 

0620000

(ii.)

Zrnje kave

 

0630000

(iii.)

Biljne infuzije (sušene)

 

0631000

(a)

Cvijeće

 

0631010

Cvjetovi kamilice

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

0631030

Ružine latice

 

0631040

Cvjetovi jasmina (Cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 

0631050

Lipa

 

0631990

Ostalo

 

0632000

(b)

Lišće

 

0632010

Listovi jagode

 

0632020

Rooibos listovi (Lišće ginka)

 

0632030

Maté

 

0632990

Ostalo

 

0633000

(c)

Korijenje

 

0633010

Korijen valerijane

 

0633020

Korijen ginsenga

 

0633990

Ostalo

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

0640000

(iv.)

Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)

 

0650000

(v.)

Rogač

 

0700000

7.

HMELJ (osušeni)

0,05 (3)

0800000

8.

ZAČINI

 

0810000

(i.)

Sjemenke

0,05 (3)

0810010

Anis

 

0810020

Crni kim

 

0810030

Sjeme celera (Sjeme ljupčaca)

 

0810040

Sjeme korijandra

 

0810050

Sjeme kumina

 

0810060

Sjeme kopra

 

0810070

Sjeme komorača

 

0810080

Piskavica (grčka djetelina)

 

0810090

Muškatni oraščić

 

0810990

Ostalo

 

0820000

(ii.)

Voće i bobice

0,05 (3)

0820010

Piment

 

0820020

Anispapar (japanski papar)

 

0820030

Kim

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Bobice kleke (borovice)

 

0820060

Papar, crni, zeleni i bijeli (Pipal, ružičasti papar)

 

0820070

Mahune vanilije

 

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 

0820990

Ostalo

 

0830000

(iii.)

Kora

0,05 (3)

0830010

Cimet (Kineski cimet (kasija))

 

0830990

Ostalo

 

0840000

(iv.)

Korijen ili podanak (rizom)

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (3)

0840020

Đumbir

0,05 (3)

0840030

Kurkuma

0,05 (3)

0840040

Hren

(+)

0840990

Ostalo

0,05 (3)

0850000

(v.)

Pupoljci

0,05 (3)

0850010

Klinčić

 

0850020

Kapari

 

0850990

Ostalo

 

0860000

(vi.)

Njuška tučka

0,05 (3)

0860010

Šafran

 

0860990

Ostalo

 

0870000

(vii.)

Ovojnica ploda

0,05 (3)

0870010

Muškatni cvijet (macis)

 

0870990

Ostalo

 

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01 (3)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 

0900020

Šećerna trska

 

0900030

Korijen cikorije

 

0900990

Ostalo

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

1010000

(i.)

Tkivo

 

1011000

(a)

Svinje

 

1011010

Mišić

0,01 (3)

1011020

Mast

0,01 (3)

1011030

Jetra

0,02 (3)

1011040

Bubreg

0,01 (3)

1011050

Jestive iznutrice

0,01 (3)

1011990

Ostalo

0,01 (3)

1012000

(b)

Goveda

 

1012010

Mišić

0,01 (3)

1012020

Mast

0,01 (3)

1012030

Jetra

0,02 (3)

1012040

Bubreg

0,01 (3)

1012050

Jestive iznutrice

0,01 (3)

1012990

Ostalo

0,01 (3)

1013000

(c)

Ovce

 

1013010

Mišić

0,01 (3)

1013020

Mast

0,01 (3)

1013030

Jetra

0,02 (3)

1013040

Bubreg

0,01 (3)

1013050

Jestive iznutrice

0,01 (3)

1013990

Ostalo

0,01 (3)

1014000

(d)

Koze

 

1014010

Mišić

0,01 (3)

1014020

Mast

0,01 (3)

1014030

Jetra

0,02 (3)

1014040

Bubreg

0,01 (3)

1014050

Jestive iznutrice

0,01 (3)

1014990

Ostalo

0,01 (3)

1015000

(e)

Konji, magarci, mule ili mazge

 

1015010

Mišić

0,01 (3)

1015020

Mast

0,01 (3)

1015030

Jetra

0,02 (3)

1015040

Bubreg

0,01 (3)

1015050

Jestive iznutrice

0,01 (3)

1015990

Ostalo

0,01 (3)

1016000

(f)

Perad — kokoši, guske, patke, pure i biserke, nojevi, golubovi

 

1016010

Mišić

0,01 (3)

1016020

Mast

0,01 (3)

1016030

Jetra

0,02 (3)

1016040

Bubreg

0,01 (3)

1016050

Jestive iznutrice

0,01 (3)

1016990

Ostalo

0,01 (3)

1017000

(g)

Ostale životinje iz uzgoja (Kunići, klokani, jeleni)

 

1017010

Mišić

0,01 (3)

1017020

Mast

0,01 (3)

1017030

Jetra

0,02 (3)

1017040

Bubreg

0,01 (3)

1017050

Jestive iznutrice

0,01 (3)

1017990

Ostalo

0,01 (3)

1020000

(ii.)

Mlijeko

0,01 (3)

1020010

Kravlje

 

1020020

Ovčje

 

1020030

Kozje

 

1020040

Konjsko

 

1020990

Ostalo

 

1030000

(iii.)

Ptičja jaja

0,01 (3)

1030010

Kokošja

 

1030020

Pačja

 

1030030

Guščja

 

1030040

Prepeličja

 

1030990

Ostalo

 

1040000

(iv.)

Med (Matična mliječ, polen (pelud), saće s medom (med u saću))

0,05 (3)

1050000

(v.)

Vodozemci i gmazovi (Žablji kraci, krokodili)

0,01 (3)

1060000

(vi.)

Puževi

0,01 (3)

1070000

(vii.)

Ostali proizvodi od kopnenih životinja (Divljač)

0,01 (3)

(2)

U Prilogu III. brišu se stupci za asulam, cijanamid, dikloran, flumioksazin, flupirsulfuron-metil, pikolinafen i propizoklor.

(3)

U Prilogu V. dodaju se sljedeći stupci za asulam, cijanamid i propizoklor:

„Ostatci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (6)

Asulam

Cijanamid uključujući soli izražene kao cijanamid

Propizoklor

0100000

1.

VOĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO ORAŠASTO VOĆE

 

0,01 (5)

0,01 (5)

0110000

(i.)

Agrumi

0,05 (5)

 

 

0110010

Grejp (Pomelo, Citrus grandis (sweetie), tanđelo (osim mineole), ugli i ostali hibridi)

 

 

 

0110020

Naranča (Bergamot, gorka naranča, chinotto (Citrus myrtifolia) i ostali hibridi)

 

 

 

0110030

Limun (Četrun, limun, Budina ruka (Citrus medica var. sarcodactylis))

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

0110050

Mandarina (Klementina, tanđerina, mineola i ostali hibridi, tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

 

0110990

Ostalo

 

 

 

0120000

(ii.)

Orašasti plodovi

0,1 (5)

 

 

0120010

Bademi

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

 

0120030

Indijski orasi

 

 

 

0120040

Kesteni

 

 

 

0120050

Kokosov orah

 

 

 

0120060

Lješnjaci (Pitomi lješnjak)

 

 

 

0120070

Australski orasi (macadamia)

 

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orasi

 

 

 

0120990

Ostalo

 

 

 

0130000

(iii.)

Jezgričavo voće

0,05 (5)

 

 

0130010

Jabuka (Divlja jabuka)

 

 

 

0130020

Kruška (Azijska kruška)

 

 

 

0130030

Dunja

 

 

 

0130040

Mušmula

 

 

 

0130050

Japanska mušmula

 

 

 

0130990

Ostalo

 

 

 

0140000

(iv.)

Koštuničavo voće

0,05 (5)

 

 

0140010

Marelica

 

 

 

0140020

Trešnja (Divlja trešnja, višnja)

 

 

 

0140030

Breskva (Nektarina i srodni hibridi)

 

 

 

0140040

Šljiva (Damson, zeleni ringlo, mirabela, trnina (divlja šljiva), žižula/kineska datulja (Ziziphus zizyphus))

 

 

 

0140990

Ostalo

 

 

 

0150000

(v.)

Bobičasto i sitno voće

0,05 (5)

 

 

0151000

(a)

Stolno i vinsko grožđe

 

 

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

0152000

(b)

Jagoda

 

 

 

0153000

(c)

Jagodičasto voće

 

 

 

0153010

Kupina

 

 

 

0153020

Ostružnica (Loganove bobice, tayberries (Rubus fruticosus × idaeus), bobice Boysen (Rubus ursinus × idaeus), nordijska kupina i drugi hibridi roda Rubus)

 

 

 

0153030

Malina (Japanska malina, arktička kupina (Rubus arcticus), Rubus arcticus × Rubus idaeus)

 

 

 

0153990

Ostalo

 

 

 

0154000

(d)

Drugo sitno i bobičasto voće

 

 

 

0154010

Borovnica (Šumske borovnice)

 

 

 

0154020

Brusnica (Europska brusnica (crvena borovnica) (V. vitis-idaea))

 

 

 

0154030

Ribiz (crveni, crni i bijeli)

 

 

 

0154040

Ogrozd (Uključujući hibride s drugim vrstama iz roda Ribes)

 

 

 

0154050

Šipak

 

 

 

0154060

Dud (Obična planika)

 

 

 

0154070

Azarola (mušmulasti glog) (Sibirski kivi (Actinidia arguta))

 

 

 

0154080

Bazgine bobice (Crnoplodna aronija, jarebika, vučji trn, glog, aronika i ostale bobice)

 

 

 

0154990

Ostalo

 

 

 

0160000

(vi.)

Razno voće

0,05 (5)

 

 

0161000

(a)

Jestiva kora

 

 

 

0161010

Datulje

 

 

 

0161020

Smokve

 

 

 

0161030

Stolne masline

 

 

 

0161040

Kumkvat (Kumkvat marumi, kumkvat nagami, limekvat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

0161060

Kaki jabuka

 

 

 

0161070

Jamun (java šljiva) (Jambolan (Syzygium javanicum), Syzygium malaccense, Syzygium jambos, Eugenia brasiliensis, Eugenia uniflora)

 

 

 

0161990

Ostalo

 

 

 

0162000

(b)

Nejestiva kora, manja

 

 

 

0162010

Kivi

 

 

 

0162020

Liči (Pulasan (Nephelium mutabile), rambutan, longan, mangostin, langsat, salak)

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

0162040

Kaktus smokva (plod kaktusa)

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

0162060

Virginijski dragun (Virginijski kaki) (Crna sapota, bijela sapota, zelena sapota, žuta sapota, Pouteria sapota)

 

 

 

0162990

Ostalo

 

 

 

0163000

(c)

Nejestiva kora, veća

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

 

0163020

Banane (Patuljasta banana, banana za kuhanje (plantain), Musa acuminata)

 

 

 

0163030

Mango

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

0163050

Nar

 

 

 

0163060

Tropska jabuka (čerimoja) (Mrežasta anona (Annona reticulata), ljuskasta anona (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) i ostalo voće iz porodice Annonaceae s plodovima srednje veličine)

 

 

 

0163070

Guava (Crvena pitaja (Hylocereus undatus))

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

 

 

 

0163100

Durijan

 

 

 

0163110

Bodljikava anona (guanabana)

 

 

 

0163990

Ostalo

 

 

 

0200000

2.

POVRĆE SVJEŽE ILI SMRZNUTO

 

0,01 (5)

 

0210000

(i.)

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0211000

(a)

Krumpir

 

 

 

0212000

(b)

Tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

0212010

Kasava (manioka) (Kolokazija ili japanski taro (Colocasia esculenta), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium))

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

0212030

Jam (Jam (Pachyrhizus tuberosus), Pachyrhizus erosus)

 

 

 

0212040

Maranta (arorut)

 

 

 

0212990

Ostalo

 

 

 

0213000

(c)

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

0213020

Mrkva

 

 

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0213040

Hren (Korijen anđelike, korijen ljupčaca, korijen biljaka iz roda Gentiana)

 

 

 

0213050

Čičoka (Kineska artičoka (Stachys affinis))

 

 

 

0213060

Pastrnjak

 

 

 

0213070

Korijen peršina

 

 

 

0213080

Rotkvica (Crna rotkva ili povrtnica (Raphanus niger), japanska rotkva (Raphanus sativus longipinnatus), mala rotkvica i srodne sorte, Cyperus esculentus)

 

 

 

0213090

Bijeli korijen (Zmijak, crni korijen (španjolski zmijak, zmijina trava), čičak)

 

 

 

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

0213990

Ostalo

 

 

 

0220000

(ii.)

Lukovičasto povrće

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0220010

Češnjak (bijeli luk)

 

 

 

0220020

Luk (crveni luk) (Ostale vrste luka, srebrenac)

 

 

 

0220030

Ljutika

 

 

 

0220040

Mladi luk i zimski crvenac (Ostale vrste mladog luka i srodne sorte)

 

 

 

0220990

Ostalo

 

 

 

0230000

(iii.)

Plodovito povrće

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0231000

(a)

Solanacea (pomoćnice)

 

 

 

0231010

Rajčica (Cherry rajčica, biljke iz roda Physalis, goji bobice (Lycium barbarum i L. chinense), drvenasta rajčica)

 

 

 

0231020

Paprika (Feferoni)

 

 

 

0231030

Patlidžan (Pepino, afrički patlidžan (S. macrocarpon))

 

 

 

0231040

Bamija

 

 

 

0231990

Ostalo

 

 

 

0232000

(b)

Tikvenjače — s jestivom korom

 

 

 

0232010

Krastavac

 

 

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

0232030

Talijanska tikvica, bučica (Tikvice, buče (patišon), kruškolika tikva (Lagenaria siceraria), čajota, gorka dinja (Mormodica charantia), zmijska buča (Trichosanthes cucumerina var. Anguina), lufa (Luffa acutangula))

 

 

 

0232990

Ostalo

 

 

 

0233000

(c)

Tikvenjače – s nejestivom korom

 

 

 

0233010

Dinja (Kivano)

 

 

 

0233020

Bundeva (Zimska bundeva, buča (kasna sorta))

 

 

 

0233030

Lubenica

 

 

 

0233990

Ostalo

 

 

 

0234000

(d)

Slatki kukuruz (Mladi kukuruz)

 

 

 

0239000

(e)

Ostalo plodovito povrće

 

 

 

0240000

(iv.)

Kupusnjače

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0241000

(a)

Cvjetne kupusnjače

 

 

 

0241010

Brokula (Talijanska brokula (Calabrese), Brassica rapa var. cymosa, kineska brokula)

 

 

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

0241990

Ostalo

 

 

 

0242000

(b)

Glavate kupusnjače

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

 

0242020

Glavati kupus (Kupus šiljatih glavica, crveni kupus, kelj, bijeli kupus)

 

 

 

0242990

Ostalo

 

 

 

0243000

(c)

Lisnate kupusnjače

 

 

 

0243010

Kineski kupus (Smeđa gorušica (Brassica juncea), kineska raštika (Brassica rapa subsp. chinensis), kineski plosnati kupus (Brassica rapa var. narinosa), choi sum (Brassica parachinensis), pekinški kupus)

 

 

 

0243020

Kelj (Raštika, lisnati kelj, portugalski lisnati kelj, portugalski kupus, stočni kelj)

 

 

 

0243990

Ostalo

 

 

 

0244000

(d)

Korabica

 

 

 

0250000

(v.)

Lisnato povrće i svježe začinsko bilje

 

 

 

0251000

(a)

Salata i drugo salatno bilje uključujući porodicu Brassicaceae (krstašice)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0251010

Matovilac (Valerianella eriocarpa)

 

 

 

0251020

Salata (Salata glavatica ili glavičasta salata, lollo rosso (lisnata salata), ledenka ili ledena salata, rimska salata (marula))

 

 

 

0251030

Širokolisna endivija (Divlja cikorija, crvenolisna cikorija, radič, kudrava endivija, slatka salata (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), listovi maslačka)

 

 

 

0251040

Vrtna grbica (kres salata) (Klice graha mungo, klice alfalfe)

 

 

 

0251050

Barica

 

 

 

0251060

Rikola (rukola, riga) (Divlja rikola (Diplotaxis spp.))

 

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

 

0251080

Lišće i stabljike kupusnjača, uključujući listove repe (Mizuna ili japanska gorušica, lišće graška i rotkvice i mlado lišće drugih biljaka uključujući biljke iz roda kupusnjača (berba do faze osmog pravog lista), listovi korabice)

 

 

 

0251990

Ostalo

 

 

 

0252000

(b)

Špinat i srodne biljke (listovi)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0252010

Špinat (Novozelandski špinat, kineski špinat (pak-khom, tampara), karipsko zelje (Xanthosoma sagittifolium), bitterblad/bitawiri)

 

 

 

0252020

Tušt (portulak) (Zimski tušt (Claytonia perfoliata), tušak širokolisni (Portulaca oleracea var. sativa), obični portulak, kiselica (Rumex sp.), caklenjača (Salicornia europea), sodna solnjača (Salsola soda))

 

 

 

0252030

Blitva (Listovi cikle)

 

 

 

0252990

Ostalo

 

 

 

0253000

(c)

Lišće vinove loze (Indijski špinat (Basella alba), listovi banane, Acacia pennata)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0254000

(d)

Potočarka (Vodeni ili kineski špinat (Ipomea aquatica), vodena djetelina (Marsilea crenata), vodena mimoza (Neptunia oleracea))

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0255000

(e)

Cikorija, vrtni radič

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0256000

(f)

Začinsko bilje

0,1 (5)

 

0,02 (5)

0256010

Vrtna krasuljica

 

 

 

0256020

Luk vlasac

 

 

 

0256030

Lišće celera (Listovi komorača, listovi korijandra, listovi kopra, listovi kima, ljupčac, anđelika, mirisna čehulja i ostale biljke iz porodice štitarki, meksički korijandar (Eryngium foetidum))

 

 

 

0256040

Peršin (Listovi peršina korjenaša)

 

 

 

0256050

Kadulja (Primorski vrijesak ili čubar, vrtni čubar, listovi borača)

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

 

 

0256070

Timijan (Mažuran, origano)

 

 

 

0256080

Bosiljak (Listovi matičnjaka, metvica, paprena metvica, sveti bosiljak, slatki bosiljak, limunski bosiljak, jestivo cvijeće (neven i drugi cvjetovi), Centella asiatica, list biljke Piper sarmentosum, listovi curryja)

 

 

 

0256090

Lišće lovora (Limunska trava)

 

 

 

0256100

Estragon (Miloduh (isop))

 

 

 

0256990

Ostalo

 

 

 

0260000

(vi.)

Mahunarke (svježe)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0260010

Grah (s mahunama) (Mahuna, grah mnogocvjetni (Phaseolus coccineus), pločasti grah, grah metraš (Vigna unguiculata sesquipedalis), guar, soja)

 

 

 

0260020

Grah (bez mahuna) (Bob, rod Canavalia, flageolat grupa, lima grah, mletački grah)

 

 

 

0260030

Grašak (s mahunama) (Mahunasti grašak ili grašak šećerac)

 

 

 

0260040

Grašak (bez mahuna) (Vrtni grašak, zeleni grašak, slanutak)

 

 

 

0260050

Leća

 

 

 

0260990

Ostalo

 

 

 

0270000

(vii.)

Stabljikasto povrće (svježe)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0270010

Šparoga

 

 

 

0270020

Karda (španjolska artičoka) (Stabljike borača)

 

 

 

0270030

Celer

 

 

 

0270040

Komorač

 

 

 

0270050

Artičoka (Cvijet banane)

 

 

 

0270060

Poriluk

 

 

 

0270070

Rabarbara

 

 

 

0270080

Mladice bambusa

 

 

 

0270090

Palmina srčika

 

 

 

0270990

Ostalo

 

 

 

0280000

(viii.)

Gljive

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0280010

Kultivirane gljive (Plemenita pečurka ili šampinjon, bukovača, shitake, micelij gljiva (vegetativni dijelovi))

 

 

 

0280020

Divlje gljive (Lisičarka, tartuf, smrčak, vrganj)

 

 

 

0280990

Ostalo

 

 

 

0290000

(ix.)

Morske trave

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0300000

3.

SJEMENKE MAHUNARKI, SUHE

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0300010

Grah (Bob, mornarski grah, flageolat grupa, rod Canavalia, lima grah, poljski grah, mletački grah)

 

 

 

0300020

Leća

 

 

 

0300030

Grašak (Slanutak, stočni grašak, grah poljak (kukavčica, graholika, sjekirica - lat. Lathyrus sativus))

 

 

 

0300040

Lupine

 

 

 

0300990

Ostalo

 

 

 

0400000

4.

ULJARICE – SJEME I PLODOVI

0,1 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0401000

(i.)

Sjeme uljarica

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

 

 

0401020

Kikiriki

 

 

 

0401030

Sjemenke maka

 

 

 

0401040

Sjemenke sezama

 

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

 

 

0401060

Sjeme repice (Uljana repica, postrna ili bijela repa)

 

 

 

0401070

Soja

 

 

 

0401080

Sjeme gorušice

 

 

 

0401090

Sjeme pamuka

 

 

 

0401100

Bučine sjemenke (Ostalo sjeme iz porodice tikvenjača)

 

 

 

0401110

Šafranika

 

 

 

0401120

Borač (Trputasta lisičina (Echium plantagineum), bijela biserka (Buglossoides arvensis))

 

 

 

0401130

Podlanak

 

 

 

0401140

Sjeme konoplje

 

 

 

0401150

Ricinus

 

 

 

0401990

Ostalo

 

 

 

0402000

(ii.)

Plodovi uljarica

 

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

0402020

Palmin orah (koštice uljne palme)

 

 

 

0402030

Plodovi palme

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Ostalo

 

 

 

0500000

5.

ŽITARICE

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0500010

Ječam

 

 

 

0500020

Heljda (Amarant, kvinoja)

 

 

 

0500030

Kukuruz

 

 

 

0500040

Proso (Talijansko proso, Eragrostis tef, afričko proso, biserno proso)

 

 

 

0500050

Zob

 

 

 

0500060

Riža (Divlja riža (Zizania aquatica))

 

 

 

0500070

Raž

 

 

 

0500080

Sirak

 

 

 

0500090

Pšenica (Pir, pšenoraž)

 

 

 

0500990

Ostalo (Sjeme kanarske trave (Phalaris canariensis))

 

 

 

0600000

6.

ČAJ, KAVA, BILJNE INFUZIJE I KAKAO

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0610000

(i.)

Čaj

 

 

 

0620000

(ii.)

Zrnje kave

 

 

 

0630000

(iii.)

Biljne infuzije (sušene)

 

 

 

0631000

(a)

Cvijeće

 

 

 

0631010

Cvjetovi kamilice

 

 

 

0631020

Cvjetovi hibiskusa

 

 

 

0631030

Ružine latice

 

 

 

0631040

Cvjetovi jasmina (Cvjetovi bazge (Sambucus nigra))

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Ostalo

 

 

 

0632000

(b)

Lišće

 

 

 

0632010

Listovi jagode

 

 

 

0632020

Rooibos listovi (Lišće ginka)

 

 

 

0632030

Maté

 

 

 

0632990

Ostalo

 

 

 

0633000

(c)

Korijenje

 

 

 

0633010

Korijen valerijane

 

 

 

0633020

Korijen ginsenga

 

 

 

0633990

Ostalo

 

 

 

0639000

(d)

Ostale biljne infuzije

 

 

 

0640000

(iv.)

Kakao u zrnu (fermentirani ili osušeni)

 

 

 

0650000

(v.)

Rogač

 

 

 

0700000

7.

HMELJ (osušeni)

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0800000

8.

ZAČINI

 

 

 

0810000

(i.)

Sjemenke

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0810010

Anis

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

0810030

Sjeme celera (Sjeme ljupčaca)

 

 

 

0810040

Sjeme korijandra

 

 

 

0810050

Sjeme kumina

 

 

 

0810060

Sjeme kopra

 

 

 

0810070

Sjeme komorača

 

 

 

0810080

Piskavica (grčka djetelina)

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

0810990

Ostalo

 

 

 

0820000

(ii.)

Voće i bobice

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Anispapar (japanski papar)

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Bobice kleke (borovice)

 

 

 

0820060

Papar, crni, zeleni i bijeli (Pipal, ružičasti papar)

 

 

 

0820070

Mahune vanilije

 

 

 

0820080

Tamarind (indijska datulja)

 

 

 

0820990

Ostalo

 

 

 

0830000

(iii.)

Kora

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0830010

Cimet (Kineski cimet (kasija))

 

 

 

0830990

Ostalo

 

 

 

0840000

(iv.)

Korijen ili podanak (rizom)

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840020

Đumbir

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840030

Kurkuma

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

0840990

Ostalo

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0850000

(v.)

Pupoljci

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0850010

Klinčić

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

0850990

Ostalo

 

 

 

0860000

(vi.)

Njuška tučka

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0860010

Šafran

 

 

 

0860990

Ostalo

 

 

 

0870000

(vii.)

Ovojnica ploda

0,1 (5)

0,01 (5)

0,05 (5)

0870010

Muškatni cvijet (macis)

 

 

 

0870990

Ostalo

 

 

 

0900000

9.

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,05 (5)

0,01 (5)

0,01 (5)

0900010

Šećerna repa (korijen)

 

 

 

0900020

Šećerna trska

 

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

0900990

Ostalo

 

 

 

1000000

10.

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

0,02 (5)

0,01 (5)

 

1010000

(i.)

Tkivo

 

 

0,01 (5)

1011000

(a)

Svinje

 

 

 

1011010

Mišić

 

 

 

1011020

Mast

 

 

 

1011030

Jetra

 

 

 

1011040

Bubreg

 

 

 

1011050

Jestive iznutrice

 

 

 

1011990

Ostalo

 

 

 

1012000

(b)

Goveda

 

 

 

1012010

Mišić

 

 

 

1012020

Mast

 

 

 

1012030

Jetra

 

 

 

1012040

Bubreg

 

 

 

1012050

Jestive iznutrice

 

 

 

1012990

Ostalo

 

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

1013010

Mišić

 

 

 

1013020

Mast