ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 243

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
15. kolovoza 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 887/2014 оd 14. kolovoza 2014. o tehničkom formatu za slanje europskih statističkih podataka o vinogradima u skladu s Uredbom (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 888/2014 оd 14. kolovoza 2014. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju

21

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 889/2014 оd 14. kolovoza 2014. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 u pogledu priznavanja zajedničkih sigurnosnih zahtjeva iz programa reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja te programa ovlaštenoga gospodarskog subjekta ( 1 )

39

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 890/2014 оd 14. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari metobromurona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

42

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 891/2014 оd 14. kolovoza 2014. o odobravanju aktivne tvari aminopiralid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 ( 1 )

47

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 892/2014 оd 14. kolovoza 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

52

 

 

ODLUKE

 

 

2014/531/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 14. kolovoza 2014. o usklađenosti europskih normi EN 16433:2014 i EN 16434:2014 i određenih odredbi europske norme EN 13120:2009+A1:2014 za unutarnje zastore s općim sigurnosnim zahtjevom Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o objavljivanju uputa na te norme u Službenom listu Europske unije  ( 1 )

54

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 887/2014

оd 14. kolovoza 2014.

o tehničkom formatu za slanje europskih statističkih podataka o vinogradima u skladu s Uredbom (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1337/2011 utvrđuje se okvir za izradu usporedivih europskih statističkih podataka o trajnim nasadima.

(2)

Trebalo bi odrediti strukturu podataka za slanje statističkih podataka o vinogradima te standard razmjene podataka.

(3)

Mjere propisane ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za poljoprivrednu statistiku,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice šalju statističke podatke o vinogradima iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 1337/2011 na temelju strukture utvrđene definicijama strukture podataka SDMX. Podaci se šalju Europskoj komisiji (Eurostatu) koristeći usluge jedinstvene ulazne točke ili se stavljaju na raspolaganje kako bi im Europska komisija (Eurostat) mogla pristupiti koristeći usluge jedinstvene ulazne točke.

Članak 2.

Struktura podataka za slanje statističkih podataka o vinogradima Europskoj komisiji (Eurostatu) navedena je u Prilogu.

Članak 3.

Podaci se dostavljaju za svaku pojedinu obveznu varijablu i sve agregate.

Članak 4.

Podaci se dostavljaju u hektarima i u brojevima gospodarstava.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 30.12.2011., str. 7.


PRILOG

Struktura podataka za slanje statističkih podataka o vinogradima

Informacije koje treba uključiti u poslanu dokumentaciju:

Tablica 1.

Gospodarstva na kojima se proizvodi vino prema vrsti proizvodnje

Broj

Polje

Napomene

1.

Regija/država

Oznake NUTS0/NUTS2 kako su definirane u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013.)

2.

Godina

Referentna godina za podatke (2015., 2020. itd.)

3.

Vrsta proizvodnje

Oznake su navedene u tablici 5.

4.

Vrijednost opažanja

Brojčana (s 2 decimale)

5.

Jedinica

Oznake su navedene u tablici 11.

6.

Status opažanja

Popis standardnih oznaka

7.

Status povjerljivosti

Popis standardnih oznaka


Tablica 2.

Gospodarstva na kojima se proizvodi vino prema razredu veličine (i agregatnoj proizvodnji) na nacionalnoj razini

Broj

Polje

Napomene

1.

Država

Oznake NUTS 0 kako su definirane u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013.)

2.

Godina

Referentna godina za podatke (2015., 2020. itd.)

3.

Agregatna proizvodnja

Oznake su navedene u tablici 6.

4.

Razred veličine ukupne površine pod vinovom lozom

Oznake su navedene u tablici 7.

5.

Vrijednost opažanja

Brojčana (s 2 decimale)

6.

Jedinica

Oznake su navedene u tablici 11.

7.

Status opažanja

Popis standardnih oznaka

8.

Status povjerljivosti

Popis standardnih oznaka


Tablica 3.

Gospodarstva na kojima se proizvodi vino prema stupnju specijalizacije i razredu veličine na nacionalnoj razini

Broj

Polje

Napomene

1.

Država

Oznake NUTS 0 kako su definirane u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013.)

2.

Godina

Referentna godina za podatke (2015., 2020. itd.)

3.

Specijalizacija

Oznake su navedene u tablici 8.

4.

Razred veličine ukupne površine pod vinovom lozom

Oznake su navedene u tablici 7.

5.

Vrijednost opažanja

Brojčana (s 2 decimale)

6.

Jedinica

Oznake su navedene u tablici 11.

7.

Status opažanja

Popis standardnih oznaka

8.

Status povjerljivosti

Popis standardnih oznaka


Tablica 4.

Glavne sorte vinove loze prema dobnom razredu

Broj

Polje

Napomene

1.

Regija/država

Oznake NUTS0/NUTS2 kako su definirane u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1319/2013 od 9. prosinca 2013. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 342, 18.12.2013.)

2.

Godina

Referentna godina za podatke (2015., 2020. itd.)

3.

Glavna sorta grožđa

Oznake su navedene u tablici 10.

4.

Dobni razred

Oznake su navedene u tablici 9.

5.

Vrijednost opažanja

Brojčana (s 2 decimale)

6.

Jedinica

Oznake su navedene u tablici 11.

7.

Status opažanja

Popis standardnih oznaka

8.

Status povjerljivosti

Popis standardnih oznaka


Tablica 5.

Oznake vrste proizvodnje

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupna površina pod vinovom lozom (u/još uvijek nije u proizvodnji)

Σ 2, 9, 16, 17

2.

Vinova loza u proizvodnji – ukupno

Σ 3, 7, 8

3.

Vinova loza u proizvodnji – vinsko grožđe – ukupno

Σ 4, 5, 6

4.

Vinova loza u proizvodnji – vinsko grožđe za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

 

5.

Vinova loza u proizvodnji – vinsko grožđe za vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

6.

Vinova loza u proizvodnji – vinsko grožđe za vina bez zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

 

7.

Vinova loza u proizvodnji – grožđe dvostruke namjene

 

8.

Vinova loza u proizvodnji – suho grožđe

 

9.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – ukupno

Σ 10, 14, 15

10.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – vinsko grožđe – ukupno

Σ 11, 12, 13

11.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – vinsko grožđe za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

 

12.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – vinsko grožđe za vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

13.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – vinsko grožđe za vina bez zaštićene oznake izvornosti ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

 

14.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – grožđe dvostruke namjene

 

15.

Vinova loza koja još nije u proizvodnji – suho grožđe

 

16.

Vinova loza namijenjena za proizvodnju materijala za vegetativno razmnožavanje vinove loze

 

17.

Sorte vinove loze koje nisu drugdje klasificirane

 


Tablica 6.

Oznake agregatne proizvodnje

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupna površina pod vinovom lozom

Σ 2, 6, 7, 8

2.

Vinova loza za vinsko grožđe – ukupno

Σ 3, 4, 5

3.

Vinova loza za vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

 

4.

Vinova loza za vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

5.

Vinova loza za vina bez zaštićene oznake izvornosti i/ili zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

 

6.

Vinova loza za grožđe dvostruke namjene

 

7.

Vinova loza za suho grožđe

 

8.

Sorte vinove loze koje nisu drugdje klasificirane

 


Tablica 7.

Oznake razreda veličine ukupne površine pod vinovom lozom

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupno

Σ 2 – 8

2.

Manje od 0,10 ha

 

3.

Od 0,10 do 0,49 ha

 

4.

Od 0,50 do 0,99 ha

 

5.

Od 1 do 2,9 ha

 

6.

Od 3 do 4,9 ha

 

7.

Od 5 do 9,9 ha

 

8.

10 ha ili više

 


Tablica 8.

Oznake stupnja specijalizacije

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom – ukupno

Σ 2, 9, 10, 11

2.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina

Σ 3, 7, 8

3.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i/ili sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

Σ 4, 5, 6

4.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

 

5.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

6.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla

 

7.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom isključivo za proizvodnju vina bez zaštićene oznake izvornosti i/ili bez zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

 

8.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom za proizvodnju nekoliko vrsta vina

 

9.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom za proizvodnju suhog grožđa

 

10.

Gospodarstva s drugim površinama pod vinovom lozom

 

11.

Gospodarstva s površinama pod vinovom lozom namijenjenom za nekoliko vrsta proizvodnje

 


Tablica 9.

Oznake dobnog razreda

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupno

Σ 2 – 5

2.

Manje od 3 godine

 

3.

Od 3 do 9 godina

 

4.

Od 10 do 29 godina

 

5.

30 godina ili više

 


Tablica 10.

Oznake glavne sorte grožđa

Broj

Oznaka

Napomene

1.

Ukupan broj glavnih sorti grožđa

Σ 2, 170, 375, 387

2.

Ukupan broj glavnih sorti crnog grožđa (R)

Σ 3 – 169

3.

Agiorgitiko (R)

 

4.

Aglianico (R)

 

5.

Aglianico del Vulture (R)

 

6.

Alfrocheiro/Tinta Bastardinha (R)

 

7.

Alicante Bouschet (R)

 

8.

Alicante Henri Bouschet (R)

 

9.

Alphon Lavallee (R)

 

10.

Ancellotta (R)

 

11.

Aragonez/Tinta Roriz/Tempranillo (R)

 

12.

Aramon (R)

 

13.

Avarengo (R)

 

14.

Băbească neagră (R)

 

15.

Baga (R)

 

16.

Barbera nera (R)

 

17.

Bastardo/Graciosa (R)

 

18.

Blauburger (R)

 

19.

Blaufränkisch/Kékfrankos/Frankovka/Frankovka modrá/Modra frankinja/Burgund mare (R)

 

20.

Bobal (R)

 

21.

Bombino rosso (R)

 

22.

Bonarda (R)

 

23.

Brachetto (R)

 

24.

Cabernet franc (R)

 

25.

Cabernet Sauvignon (R)

 

26.

Caiño tinto (R)

 

27.

Calabrese (R)

 

28.

Caladoc (R)

 

29.

Canaiolo nero (R)

 

30.

Cannonau (R)

 

31.

Carignan (R)

 

32.

Carignano (R)

 

33.

Carmenere (R)

 

34.

Castelão/João-de-Santarém/Periquita (R)

 

35.

Ciliegiolo (R)

 

36.

Cinsaut (R)

 

37.

Corvina (R)

 

38.

Corvinone (R)

 

39.

Cot (R)

 

40.

Croatina (R)

 

41.

Dolcetto (R)

 

42.

Dornfelder (R)

 

43.

Duras (R)

 

44.

Fer (R)

 

45.

Fetească neagră (R)

 

46.

Forcallat tinta (R)

 

47.

Frappato (R)

 

48.

Freisa (R)

 

49.

Gaglioppo (R)

 

50.

Gamay (R)

 

51.

Gamza (R)

 

52.

Garnacha (R)

 

53.

Garnacha peluda (R)

 

54.

Garnacha tinta (R)

 

55.

Garnacha tintorera (R)

 

56.

Graciano (R)

 

57.

Gran negro (R)

 

58.

Greco nero (R)

 

59.

Grenache (R)

 

60.

Grignolino (R)

 

61.

Grolleau (R)

 

62.

Jaen/Mencia (R)

 

63.

Juan Garcia (R)

 

64.

Jurancon noir (R)

 

65.

Kadarka (R)

 

66.

Kotsifali (R)

 

67.

Lagrein (R)

 

68.

Lambrusco a foglia frastagliata (R)

 

69.

Lambrusco di Sorbara (R)

 

70.

Lambrusco Grasparossa (R)

 

71.

Lambrusco maestri (R)

 

72.

Lambrusco Marani (R)

 

73.

Lambrusco Salamino (R)

 

74.

Liatiko (R)

 

75.

Limberger, Blauer (R)

 

76.

Listan negro (R)

 

77.

Magliocco canino (R)

 

78.

Malvasia (R)

 

79.

Malvasia nera di Brindisi (R)

 

80.

Malvasia Preta (R)

 

81.

Mandilari (R)

 

82.

Marselan (R)

 

83.

Marufo/Mourisco Roxo (R)

 

84.

Marzemino (R)

 

85.

Mavro (R)

 

86.

Mavroudi (R)

 

87.

Mavrud (R)

 

88.

Mazuela (R)

 

89.

Mencia (R)

 

90.

Merlot (R)

 

91.

Meunier (R)

 

92.

Miguel del arco (R)

 

93.

Molinara (R)

 

94.

Mollar (R)

 

95.

Monastrell (R)

 

96.

Monica (R)

 

97.

Montepulciano (R)

 

98.

Moravia agria (R)

 

99.

Moravia dulce (R)

 

100.

Moreto (R)

 

101.

Mourisco (R)

 

102.

Mourvedre (R)

 

103.

Müllerrebe/Schwarzriesling (R)

 

104.

Muscat Hambourg (R)

 

105.

Nebbiolo (R)

 

106.

Negramoll (R)

 

107.

Negrette (R)

 

108.

Negro amaro (R)

 

109.

Nerello Cappuccio (R)

 

110.

Nerello Mascalese (R)

 

111.

Nielluccio (R)

 

112.

Oporto (R)

 

113.

Pamid (R)

 

114.

Petit Verdot (R)

 

115.

Piedirosso (R)

 

116.

Pinot noir/Pinot/Spätburgunder, Blauer/Blauburgunder/Blauer Burgunder/Rulandské modré (R)

 

117.

Plantet (R)

 

118.

Plavac mali crni (R)

 

119.

Plavina (R)

 

120.

Portugieser, Blauer/Portoghese/Modrý Portugal/Oporto/Kékoportó (R)

 

121.

Prieto picudo (R)

 

122.

Primitivo (R)

 

123.

Raboso Piave (R)

 

124.

Refosco dal peduncolo rosso (R)

 

125.

Refošk (R)

 

126.

Regent (R)

 

127.

Rojal tinta (R)

 

128.

Romeiko (R)

 

129.

Rondinella (R)

 

130.

Rosioara (R)

 

131.

Royal (R)

 

132.

Rufete/Tinta Pinheira (R)

 

133.

Sagrantino (R)

 

134.

Saint Laurent/Svatovavřinecké/Svätovavrinecké (R)

 

135.

Sangiovese (R)

 

136.

Santareno (R)

 

137.

Schiava (R)

 

138.

Schiava gentile (R)

 

139.

Schiava grossa (R)

 

140.

Sciaccarello (R)

 

141.

Shiroka melnishka loza (R)

 

142.

Souson (R)

 

143.

Storgozia (R)

 

144.

Syrah/Shiraz (Sirah) (R)

 

145.

Tannat (R)

 

146.

Tempranillo (R)

 

147.

Teroldego (R)

 

148.

Tinta (R)

 

149.

Tinta Barroca (R)

 

150.

Tinta Carvalha (R)

 

151.

Tinta Negra (R)

 

152.

Tinto de la pampana blanca (R)

 

153.

Tinto de toro (R)

 

154.

Tinto velasco (R)

 

155.

Tocai rosso (R)

 

156.

Touriga Franca (R)

 

157.

Touriga nacional (R)

 

158.

Trepat (R)

 

159.

Trincadeira/Tinta Amarela/Trincadeira Preta (R)

 

160.

Trollinger, Blauer (R)

 

161.

Uva di Troia (R)

 

162.

Uva longanesi (R)

 

163.

Villard noir (R)

 

164.

Vinhão/Sousão (R)

 

165.

Xinomavro (R)

 

166.

Žametovka (R)

 

167.

Zweigelt/Zweigeltrebe/Zweigelt, Blauer/Rotburger (R)

 

168.

Ostale glavne sorte crnog grožđa (R)

 

169.

Ostale glavne sorte crnog miješanog grožđa (R)

 

170.

Ukupan broj glavnih sorti bijelog grožđa (W)

Σ 171 – 374

171.

Airen (W)

 

172.

Alarije (W)

 

173.

Albana (W)

 

174.

Albariño (W)

 

175.

Albillo (W)

 

176.

Albillo Mayor (W)

 

177.

Alicante Branco (W)

 

178.

Aligote (W)

 

179.

Alvarinho (W)

 

180.

Ansonica (W)

 

181.

Antão Vaz (W)

 

182.

Arany sárfehér (W)

 

183.

Arinto/Pedernã (W)

 

184.

Arneis (W)

 

185.

Asirtiko (W)

 

186.

Athiri (W)

 

187.

Auxerrois (W)

 

188.

Avesso (W)

 

189.

Azal (W)

 

190.

Bacchus (W)

 

191.

Baco blanc (W)

 

192.

Beba (W)

 

193.

Bellone (W)

 

194.

Bianca (W)

 

195.

Biancame (W)

 

196.

Bical/Borrado das Moscas (W)

 

197.

Blanca Cayetana (W)

 

198.

Bombino bianco (W)

 

199.

Borba (W)

 

200.

Bourboulenc (W)

 

201.

Calagraño (W)

 

202.

Cariñena blanco (W)

 

203.

Cataratto lucido (W)

 

204.

Catarratto commune (W)

 

205.

Cayetana blanca (W)

 

206.

Chardonnay/Feinburgunder/Morillon (W)

 

207.

Chasan (W)

 

208.

Chasselas (W)

 

209.

Chenin (W)

 

210.

Clairette (W)

 

211.

Cococciola (W)

 

212.

Coda di volpe bianca (W)

 

213.

Côdega do Larinho (W)

 

214.

Colombard (W)

 

215.

Cortese (W)

 

216.

Cramposie selectionata (W)

 

217.

Cserszegi fűszeres (W)

 

218.

Diagalves (W)

 

219.

Dimyat (W)

 

220.

Doña Blanca (W)

 

221.

Elbling, Weißer (W)

 

222.

Ezerfürtű (W)

 

223.

Ezerjó (W)

 

224.

Falanghina (W)

 

225.

Fernão Pires/Maria Gomes (W)

 

226.

Feteasca alba (W)

 

227.

Feteasca regala (W)

 

228.

Fiano (W)

 

229.

Folle blanche (W)

 

230.

Frâncușă (W)

 

231.

Frühroter Veltliner/Malvasier (W)

 

232.

Furmint (W)

 

233.

Galbena de Odobesti (W)

 

234.

Garganega (W)

 

235.

Garnacha blanca (W)

 

236.

Glera/ex-Prosecco (W)

 

237.

Godello (W)

 

238.

Gouveio (W)

 

239.

Gouveio Real (W)

 

240.

Grasă de Cotnari (W)

 

241.

Grecanino dorato (W)

 

242.

Grechetto (W)

 

243.

Greco (W)

 

244.

Greco bianco (W)

 

245.

Grenache blanc (W)

 

246.

Grillo (W)

 

247.

Gros Manseng blanc (W)

 

248.

Gutedel, Weißer (W)

 

249.

Hárslevelű (W)

 

250.

Huxelrebe (W)

 

251.

Iordana (W)

 

252.

Irsai Olivér/Irsai Oliver (W)

 

253.

Jacquere (W)

 

254.

Kerner (W)

 

255.

Királyleányka (W)

 

256.

Kövidinka (W)

 

257.

Kunleány (W)

 

258.

Lakhegyi mézes (W)

 

259.

Leányka/Dievčie hrozno (W)

 

260.

Len de l'El (W)

 

261.

Listan blanca (W)

 

262.

Loureiro (W)

 

263.

Macabeu/Macabeo (W)

 

264.

Malvasia (W)

 

265.

Malvasia/Malvasia bianca (W)

 

266.

Malvasia bianca di Candia (W)

 

267.

Malvasia bianca lunga (W)

 

268.

Malvasia Branca (W)

 

269.

Malvasia del Lazio (W)

 

270.

Malvasia di candia aromatica (W)

 

271.

Malvasia Fina/Boal (W)

 

272.

Malvasia Istriana/Malvazija/Istarska malvazija (W)

 

273.

Malvasia Rei (W)

 

274.

Mantua/Chelva (W)

 

275.

Marisancho (W)

 

276.

Marsanne (W)

 

277.

Mauzac (W)

 

278.

Melon (W)

 

279.

Messeguera (W)

 

280.

Misket cherven (W)

 

281.

Monemvasia (W)

 

282.

Montepulciano bianco (W)

 

283.

Montua (W)

 

284.

Moscatel de Alejandría (W)

 

285.

Moscatel de grano menudo (W)

 

286.

Moscatel de Malaga (W)

 

287.

Moscatel Galego Branco/Muscat à Petits Grains/ Tămâioasă românească (W)

 

288.

Moscatel Graúdo/Moscatel-de-Setúbal (W)

 

289.

Moscato/Sárga muskotály (W)

 

290.

Moscato giallo (W)

 

291.

Moschato (W)

 

292.

Müller - Thurgau/Rizlingszilváni/Riesling x Sylvaner/Rivaner (W)

 

293.

Muscadelle (W)

 

294.

Muscat Alexandrie (W)

 

295.

Muscat blanc à petits grains (W)

 

296.

Muscat Ottonel/Otthonel muskotály (W)

 

297.

Muskateller (W)

 

298.

Mustoasă de Măderat (W)

 

299.

Neuburger (W)

 

300.

Nuragus (W)

 

301.

Ondarrabi Zuri (W)

 

302.

Ortega (W)

 

303.

Ortrugo (W)

 

304.

Palomino fino (W)

 

305.

Palomino superior (W)

 

306.

Pardina (W)

 

307.

Parellada (W)

 

308.

Passerina (W)

 

309.

Pecorino (W)

 

310.

Pedro Ximenez (W)

 

311.

Perruno (W)

 

312.

Petit Manseng (W)

 

313.

Pignoletto (W)

 

314.

Pinot blanc/Pinot/Burgunder, Weißer/Weißburgunder/Klevner/Rulandské bílé/Rulandské biele/Beli pinot (W)

 

315.

Piquepoul blanc (W)

 

316.

Planta nova (W)

 

317.

Prosecco lungo (W)

 

318.

Rabigato (W)

 

319.

Rabo de Ovelha (W)

 

320.

Rebula (W)

 

321.

Riesling italico/Olasz rizling/Rizling vlassky/Ryzlink vlašský/Laški rizling/Graševina/Risling vlašský (W)

 

322.

Riesling, Weißer/Riesling/Rheinriesling/Ryzlink rýnský/Renski rizling/Rajnai rizling/Rajnski rizling/Risling rýnsky (W)

 

323.

Rkatsiteli (W)

 

324.

Rompola (W)

 

325.

Roussanne (W)

 

326.

Sarba (W)

 

327.

Sardone (W)

 

328.

Sauvignon blanc/Sauvignon/Muskat-Sylvaner (W)

 

329.

Savagnin Blanc (W)

 

330.

Savvatiano (W)

 

331.

Scheurebe (W)

 

332.

Seara Nova (W)

 

333.

Semillon (W)

 

334.

Šipon (W)

 

335.

Síria/Roupeiro/Códega (W)

 

336.

Soultanina (W)

 

337.

Sylvaner/Silvaner, Grüner (W)

 

338.

Szürkebarát (W)

 

339.

Terret blanc (W)

 

340.

Tocai friulano (W)

 

341.

Torrontes (W)

 

342.

Tortosina (W)

 

343.

Trajadura/Treixadura (W)

 

344.

Tramini (W)

 

345.

Trebbiano abruzzese (W)

 

346.

Trebbiano di Soave (W)

 

347.

Trebbiano giallo (W)

 

348.

Trebbiano romagnolo (W)

 

349.

Trebbiano toscano (W)

 

350.

Treixadura (W)

 

351.

Ugni blanc (W)

 

352.

Veltliner/Veltliner, Grüner/Weißgipfler/Veltlínské zelené/Veltlínske zelené/Zöld veltelini (W)

 

353.

Verdeca (W)

 

354.

Verdejo blanco (W)

 

355.

Verdicchio bianco (W)

 

356.

Verdoncho (W)

 

357.

Verduzzo friulano (W)

 

358.

Verduzzo trevigiano (W)

 

359.

Vermentino (W)

 

360.

Vernaccia di S. Gimignano (W)

 

361.

Vilana (W)

 

362.

Viogner (W)

 

363.

Viognier (W)

 

364.

Viosinho (W)

 

365.

Vital (W)

 

366.

Welschriesling (W)

 

367.

Xarello blanco (W)

 

368.

Xinisteri (W)

 

369.

Zalagyöngye (W)

 

370.

Zalema (W)

 

371.

Zenit (W)

 

372.

Zibibbo (W)

 

373.

Ostale glavne sorte bijelog grožđa (W)

 

374.

Ostale glavne sorte bijelog miješanog grožđa (W)

 

375.

Ukupan broj ostalih glavnih sorti grožđa drugačije boje (O)

Σ 376 – 386

376.

Babeasca gri (O)

 

377.

Busuioaca de Bohotin (O)

 

378.

Gewürztraminer/Traminer aromatico/Tramín červený/Traminer roz (O)

 

379.

Grenache gris (O)

 

380.

Grenas Rose (O)

 

381.

Moschofilero (O)

 

382.

Pinot gris/Pinot grigio/Ruländer/Burgunder, Grauer/Rulandské šedé/Sivi pinot (O)

 

383.

Roditis (O)

 

384.

Sauvignon gris (O)

 

385.

Ostale glavne sorte grožđa drugačije boje (O)

 

386.

Ostale glavne sorte miješanog grožđa drugih miješanih boja (O)

 

387.

Ukupan broj glavnih sorti grožđa neodređene boje

 


Tablica 11.

Oznake jedinice

Broj

Oznaka

1.

Broj gospodarstava

2.

Hektari


15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/21


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 888/2014

оd 14. kolovoza 2014.

o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Uniju

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (1), a posebno njezin članak 4. stavak 6.,

budući da:

(1)

Člankom 4. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 338/97 predviđeno je da Komisija može odrediti ograničenja u pogledu unošenja primjeraka određenih vrsta u Uniju u skladu s uvjetima utvrđenim u njegovim točkama (a) do (d). Nadalje, provedbene mjere za takva ograničenja utvrđene su u članku 71. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 (2).

(2)

Popis vrsta čije je unošenje u Uniju zabranjeno posljednji je put utvrđen u lipnju 2013. Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 578/2013 (3).

(3)

Hrvatska je pristupila Uniji 1. srpnja 2013. Stoga bi s popisa vrsta čije je unošenje u Uniju zabranjeno trebalo izbrisati sva upućivanja na tu državu članicu.

(4)

Na temelju novih podataka, Skupina za znanstvenu reviziju zaključila je da će status očuvanja određenih dodatnih vrsta navedenih u prilozima A i B Uredbi (EZ) br. 338/97 biti ozbiljno ugrožen ako se ne zabrani njihovo unošenje u Uniju iz određenih država podrijetla. Stoga bi trebalo zabraniti unošenje primjeraka sljedećih novih vrsta u Uniju:

Loxodonta africana (lovački trofeji) iz Kameruna;

Manis tricuspis iz Gvineje;

Balearica pavonina iz Južnog Sudana;

Balearica regulorum iz Ruande i Tanzanije;

Calumma tarzan s Madagaskara;

Trioceros perreti i Trioceros serratus iz Kameruna;

Cordylus rhodesianus iz Mozambika;

Uroplatus sameiti s Madagaskara;

Candoia carinata iz Indonezije;

Python bivittatus iz Kine;

Kinixys erosa iz Demokratske Republike Kongo;

Pandinus imperator iz Benina (primjerci uzeti iz prirode) i Toga (primjerci uzeti iz prirode te primjerci uzeti iz prirode i othranjeni u kontroliranim uvjetima).

(5)

Skupina za znanstvenu reviziju također je zaključila da, na temelju najnovijih dostupnih informacija, zabrana unošenja u Uniju više nije potrebna za primjerke sljedećih vrsta:

Gopherus agassizii iz Meksika;

Stigmochelys pardalis iz Mozambika (primjerci uzeti iz prirode i othranjeni u kontroliranim uvjetima) i Zambije (primjerci uzeti iz prirode i othranjeni u kontroliranim uvjetima i primjerci s oznakom F)

Ornithoptera urvillianus (primjerci uzeti iz prirode te primjerci uzeti iz prirode i othranjeni u kontroliranim uvjetima) sa Salomonovih Otoka;

Nardostachys grandiflora iz Nepala.

(6)

Obavljena su savjetovanja sa svim državama podrijetla vrsta koje podliježu novim ograničenjima u pogledu unošenja u Uniju.

(7)

Na 16. Konferenciji stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) donesene su nove reference za nomenklaturu životinja (razdvajanje vrsta i preimenovanje roda) koje bi se na odgovarajući način trebale odraziti u zakonodavstvu Unije. Nadalje, vrstu Euphyllia picteti trebalo bi izbrisati jer ta vrsta nije priznata u standardnoj referenci za nomenklaturu dogovorenoj na 16. Konferenciji stranaka Konvencije.

(8)

Popis vrsta čije je unošenje u Uniju zabranjeno bi iz navedenih razloga trebalo ažurirati te zbog jasnoće zamijeniti Provedbenu uredbu (EU) br. 578/2013.

(9)

Obavljeno je savjetovanje sa Skupinom za znanstvenu reviziju sukladno članku 17. Uredbe (EZ) br. 338/97.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom osnovanog na temelju članka 18. Uredbe (EZ) br. 338/97,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zabranjuje se unošenje u Uniju primjeraka vrsta divlje faune i flore iz Priloga ovoj Uredbi iz država podrijetla navedenih u Prilogu.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) br. 578/2013 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Provedbenu uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 578/2013 od 17. lipnja 2013. o suspenziji unošenja primjeraka nekih vrsta divlje faune i flore u Uniju (SL L 169, 21.6.2013., str. 1.).


PRILOG

Primjerci vrsta iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 338/97 čije je unošenje u Uniju zabranjeno

Vrsta

Podrijetlo primjeraka

Primjerci

Države podrijetla

Osnova u članku 4. stavku 6. točki:

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

Iz prirode

Lovački trofeji

Uzbekistan

(a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

Iz prirode

Lovački trofeji

Bjelarus, Mongolija, Tadžikistan, Turska

(a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

Iz prirode

Lovački trofeji

Kanada (Britanska Kolumbija), Kazakstan

(a)

Ursus thibetanus

Iz prirode

Lovački trofeji

Rusija

(a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

Iz prirode

Lovački trofeji

Kamerun

(a)

AVES

 

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Falconidae

 

 

 

 

Falco cherrug

Iz prirode

Svi

Bahrein

(a)

Primjerci vrsta iz Priloga B Uredbi (EZ) br. 338/97 čije je unošenje u Uniju zabranjeno

Vrsta

Podrijetlo primjeraka

Primjerci

Države podrijetla

Osnova u članku 4. stavku 6. točki:

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis vignei bocharensis

Iz prirode

Svi

Uzbekistan

(b)

Saiga borealis

Iz prirode

Svi

Rusija

(b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

Iz prirode

Svi

Uzbekistan

(b)

Hippopotamidae

 

 

 

 

Hexaprotodon liberiensis (sinonim Choeropsis liberiensis)

Iz prirode

Svi

Nigerija

(b)

Hippopotamus amphibius

Iz prirode

Svi

Kamerun, Gambija, Mozambik, Niger, Nigerija, Sijera Leone, Togo

(b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

Iz prirode

Svi

Rusija

(b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

Iz prirode

Svi

Etiopija

(b)

Profelis aurata

Iz prirode

Svi

Tanzanija, Togo

(b)

Mustelidae

 

 

 

 

Hydrictis maculicollis

Iz prirode

Svi

Tanzanija

(b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

Iz prirode

Svi

Grenland

(b)

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

 

Zaglossus bartoni

Iz prirode

Svi

Indonezija, Papua Nova Gvineja

(b)

Zaglossus bruijni

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

 

Manis temminckii

Iz prirode

Svi

Demokratska Republika Kongo

(b)

Manis tricuspis

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

PRIMATES

 

 

 

 

Atelidae

 

 

 

 

Alouatta guariba

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Ateles belzebuth

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Ateles fusciceps

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Ateles geoffroyi

Iz prirode

Svi

Belize, Kolumbija, Kostarika, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Panama

(b)

Ateles hybridus

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Lagothrix lagotricha

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Lagothrix lugens

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Lagothrix poeppigii

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

Iz prirode

Svi

Demokratska Republika Kongo

(b)

Cercopithecus erythrogaster

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Cercopithecus erythrotis

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Cercopithecus hamlyni

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Cercopithecus mona

Iz prirode

Svi

Togo

(b)

Cercopithecus petaurista

Iz prirode

Svi

Togo

(b)

Cercopithecus pogonias

Iz prirode

Svi

Nigerija

(b)

Cercopithecus preussi (sinonim C. lhoesti preussi )

Iz prirode

Svi

Nigerija

(b)

Colobus vellerosus

Iz prirode

Svi

Nigerija, Toga

(b)

Lophocebus albigena (sinonim Cercocebus albigena)

Iz prirode

Svi

Nigerija

(b)

Macaca cyclopis

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Macaca sylvanus

Iz prirode

Svi

Alžir, Maroko

(b)

Piliocolobus badius (sinonim Colobus badius)

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Galagidae

 

 

 

 

Euoticus pallidus (sinonim Galago elegantulus pallidus)

Iz prirode

Svi

Nigerija

(b)

Galago matschiei (sinonim G. inustus)

Iz prirode

Svi

Ruanda

(b)

Lorisidae

 

 

 

 

Arctocebus calabarensis

Iz prirode

Svi

Nigerija

(b)

Perodicticus potto

Iz prirode

Svi

Togo

(b)

Pithecidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

Iz prirode

Svi

Gvajana

(b)

Pithecia pithecia

Iz prirode

Svi

Gvajana

(b)

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

 

Callosciurus erythraeus

Svi

Živi

Sve

(d)

Sciurus carolinensis

Svi

Živi

Sve

(d)

Sciurus niger

Svi

Živi

Sve

(d)

AVES

 

 

 

 

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis

Svi

Živi

Sve

(d)

Ciconiiformes

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

Iz prirode

Svi

Tanzanija

(b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Accipiter melanoleucus

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Accipiter ovampensis

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Aquila rapax

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Aviceda cuculoides

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Gyps africanus

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Gyps bengalensis

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Gyps indicus

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Gyps rueppellii

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Gyps tenuirostris

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Hieraaetus ayresii

Iz prirode

Svi

Kamerun, Gvineja, Togo

(b)

Hieraaetus spilogaster

Iz prirode

Svi

Gvineja, Togo

(b)

Leucopternis lacernulatus

Iz prirode

Svi

Brazil

(b)

Lophaetus occipitalis

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Macheiramphus alcinus

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Polemaetus bellicosus

Iz prirode

Svi

Kamerun, Gvineja, Tanzanija, Togo

(b)

Spizaetus africanus

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Stephanoaetus coronatus

Iz prirode

Svi

Côte d'Ivoire, Gvineja, Tanzanija, Togo

(b)

Terathopius ecaudatus

Iz prirode

Svi

Tanzanija

(b)

Torgos tracheliotus

Iz prirode

Svi

Kamerun, Sudan, Tanzanija

(b)

Trigonoceps occipitalis

Iz prirode

Svi

Côte d'Ivoire, Gvineja

(b)

Urotriorchis macrourus

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

Iz prirode

Svi

Gvineja, Togo

(b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

Iz prirode

Svi

Kamerun, Gvineja, Tanzanija, Togo

(b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

Iz prirode

Svi

Gvineja, Mali, Južni Sudan, Sudan

(b)

Balearica regulorum

Iz prirode

Svi

Bocvana, Burundi, Demokratska Republika Kongo, Kenija, Ruanda, Južna Afrika, Tanzanija, Zambija, Zimbabve

(b)

Bugeranus carunculatus

Iz prirode

Svi

Južna Afrika, Tanzanija

(b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Loriidae

 

 

 

 

Charmosyna diadema

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis fischeri

Iz prirode

Svi

Tanzanija

(b)

Agapornis nigrigenis

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Agapornis pullarius

Iz prirode

Svi

Demokratska Republika Kongo, Côte d'Ivoire, Gvineja, Mali, Togo

(b)

Aratinga auricapillus

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Coracopsis vasa

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Deroptyus accipitrinus

Iz prirode

Svi

Surinam

(b)

Hapalopsittaca amazonina

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Leptosittaca branickii

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Poicephalus gulielmi

Iz prirode

Svi

Kamerun, Côte d'Ivoire, Kongo, Gvineja

(b)

Poicephalus robustus

Iz prirode

Svi

Demokratska Republika Kongo, Côte d'Ivoire, Gvineja, Mali, Nigerija, Togo, Uganda

(b)

Psittacus erithacus

Iz prirode

Svi

Benin, Ekvatorska Gvineja, Liberija, Nigerija

(b)

Psittacus erithacus timneh

Iz prirode

Svi

Gvineja, Gvineja Bisau

(b)

Psittrichas fulgidus

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Pyrrhura caeruleiceps

Iz prirode

Svi

Kolumbija

(b)

Pyrrhura pfrimeri

Iz prirode

Svi

Brazil

(b)

Pyrrhura subandina

Iz prirode

Svi

Kolumbija

(b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Bubo lacteus

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Bubo poensis

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Glaucidium capense

Iz prirode

Svi

Ruanda

(b)

Glaucidium perlatum

Iz prirode

Svi

Kamerun, Gvineja

(b)

Ptilopsis leucotis

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

Scotopelia bouvieri

Iz prirode

Svi

Kamerun

(b)

Scotopelia peli

Iz prirode

Svi

Gvineja

(b)

REPTILIA

 

 

 

 

CROCODYLIA

 

 

 

 

Alligatoridae

 

 

 

 

Palaeosuchus trigonatus

Iz prirode

Svi

Gvajana

(b)

Crocodylidae

 

 

 

 

Crocodylus niloticus

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

Iz prirode

Svi

Alžir, Mali, Sudan

(b)

Uromastyx geyri

Iz prirode

Svi

Mali, Niger

(b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma ambreense

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma capuroni

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma cucullatum

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma furcifer

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma guibei

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma hilleniusi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma linota

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma peyrierasi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma tarzan

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma tsaratananense

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Calumma vatosoa

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Chamaeleo africanus

Iz prirode

Svi

Niger

(b)

Chamaeleo gracilis

Iz prirode

Svi

Benin, Gana, Togo

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Benin

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Duljina od njuške do crijevnog otvora veća od 8 cm

Togo

(b)

Chamaeleo senegalensis

Iz prirode

Svi

Benin, Gana, Togo

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Duljina od njuške do crijevnog otvora veća od 6 cm

Benin, Togo

(b)

Furcifer angeli

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Furcifer balteatus

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Furcifer belalandaensis

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Furcifer labordi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Furcifer monoceras

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Furcifer nicosiai

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Furcifer tuzetae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Trioceros camerunensis

Iz prirode

Svi

Kamerun

(b)

Trioceros deremensis

Iz prirode

Svi

Tanzanija

(b)

Trioceros eisentrauti

Iz prirode

Svi

Kamerun

(b)

Trioceros feae

Iz prirode

Svi

Ekvatorska Gvineja

(b)

Trioceros fuelleborni

Iz prirode

Svi

Tanzanija

(b)

Trioceros montium

Iz prirode

Svi

Kamerun

(b)

Trioceros perreti

Iz prirode

Svi

Kamerun

(b)

Trioceros serratus

Iz prirode

Svi

Kamerun

(b)

Trioceros werneri

Iz prirode

Svi

Tanzanija

(b)

Trioceros wiedersheimi

Iz prirode

Svi

Kamerun

(b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus mossambicus

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)

Cordylus rhodesianus

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)

Cordylus tropidosternum

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)

Cordylus vittifer

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma abbotti

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma antanosy

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma barbouri

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma berghofi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma breviceps

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma comorensis

Iz prirode

Svi

Komori

(b)

Phelsuma dubia

Iz prirode

Svi

Komori, Madagaskar

(b)

Phelsuma flavigularis

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma guttata

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma hielscheri

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma klemmeri

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma laticauda

Iz prirode

Svi

Komori

(b)

Phelsuma malamakibo

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma masohoala

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma modesta

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma mutabilis

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma pronki

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma pusilla

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma seippi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma serraticauda

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma standingi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Phelsuma v-nigra

Iz prirode

Svi

Komori

(b)

Uroplatus ebenaui

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus fimbriatus

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus guentheri

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus henkeli

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus lineatus

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus malama

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus phantasticus

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus pietschmanni

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus sameiti

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Uroplatus sikorae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

Iz prirode

Svi

Salomonovi Otoci

(b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

Iz prirode

Svi

Tanzanija

(b)

Varanus beccarii

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Varanus dumerilii

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Varanus exanthematicus

Iz prirode

Svi

Benin, Togo

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Ukupne duljine veće od 35 cm

Benin, Togo

(b)

Varanus jobiensis (sinonim V. karlschmidti)

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Varanus niloticus

Iz prirode

Svi

Benin, Togo

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Ukupne duljine veće od 35 cm

Benin

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Togo

(b)

Varanus ornatus

Iz prirode

Svi

Togo

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Togo

(b)

Varanus salvadorii

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Varanus spinulosus

Iz prirode

Svi

Salomonovi Otoci

(b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Boa constrictor

Iz prirode

Svi

Honduras

(b)

Calabaria reinhardtii

Iz prirode

Svi

Togo

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Benin, Togo

(b)

Candoia carinata

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Elapidae

 

 

 

 

Naja atra

Iz prirode

Svi

Laos

(b)

Naja kaouthia

Iz prirode

Svi

Laos

(b)

Naja siamensis

Iz prirode

Svi

Laos

(b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Morelia boeleni

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Python bivittatus

Iz prirode

Svi

Kina

(b)

Python molurus

Iz prirode

Svi

Kina

(b)

Python natalensis

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Mozambik

(b)

Python regius

Iz prirode

Svi

Benin, Gvineja

(b)

Python reticulatus

Iz prirode

Svi

Malezija (poluotočna)

(b)

Python sebae

Iz prirode

Svi

Mauritanija

(b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

Svi

Živi

Sve

(d)

Trachemys scripta elegans

Svi

Živi

Sve

(d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur borneoensis

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Cuora amboinensis

Iz prirode

Svi

Indonezija, Malezija

(b)

Cuora galbinifrons

Iz prirode

Svi

Kina, Laos

(b)

Heosemys annandalii

Iz prirode

Svi

Laos

(b)

Heosemys grandis

Iz prirode

Svi

Laos

(b)

Heosemys spinosa

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Leucocephalon yuwonoi

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Malayemys subtrijuga

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Notochelys platynota

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Siebenrockiella crassicollis

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Peltocephalus dumerilianus

Iz prirode

Svi

Gvajana

(b)

Podocnemis lewyana

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Podocnemis unifilis

Iz prirode

Svi

Surinam

(b)

Testudinidae

 

 

 

 

Geochelone sulcata

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Benin, Togo

(b)

Gopherus agassizii

Iz prirode

Svi

Sjedinjene Američke Države

(b)

Gopherus berlandieri

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Indotestudo forstenii

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Indotestudo travancorica

Iz prirode

Svi

Sve

(b)

Kinixys belliana

Iz prirode

Svi

Benin, Gana, Mozambik

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Duljiine leđnog dijela oklopa veće od 5 cm

Benin

(b)

Kinixys erosa

Iz prirode

Svi

Demokratska Republika Kongo, Togo

(b)

Kinixys homeana

Iz prirode

Svi

Benin, Gana, Togo

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Benin

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Duljiine leđnog dijela oklopa veće od 8 cm

Togo

(b)

Kinixys spekii

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)

Manouria emys

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Manouria impressa

Iz prirode

Svi

Vijetnam

(b)

Stigmochelys pardalis

Iz prirode

Svi

Demokratska Republika Kongo, Mozambik, Uganda

(b)

Testudo horsfieldii

Iz prirode

Svi

Kazakstan

(b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Chitra chitra

Iz prirode

Svi

Malezija

(b)

Pelochelys cantorii

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

Iz prirode

Svi

Kamerun

(b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

Iz prirode

Svi

Peru

(b)

Ranitomeya variabilis

Iz prirode

Svi

Peru

(b)

Ranitomeya ventrimaculata

Iz prirode

Svi

Peru

(b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Mantella bernhardi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Mantella cowani

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Mantella crocea

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Mantella expectata

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Mantella milotympanum (sin. M. aurantiaca milotympanum)

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Mantella pulchra

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Mantella viridis

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Ranidae

 

 

 

 

Lithobates catesbeianus

Svi

Živi

Sve

(d)

ACTINOPTERYGII

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus barbouri

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Hippocampus comes

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Hippocampus erectus

Iz prirode

Svi

Brazil

(b)

Hippocampus histrix

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Hippocampus kelloggi

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Hippocampus kuda

Iz prirode

Svi

Kina, Indonezija, Vijetnam

(b)

Hippocampus spinosissimus

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

Iz prirode

Svi

Benin, Gana, Togo

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Benin, Togo

(b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Ornithoptera victoriae

Iz prirode

Svi

Salomonovi Otoci

(b)

 

Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Salomonovi Otoci

(b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

Iz prirode

Svi

Nova Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vijetnam

(b)

Tridacna crocea

Iz prirode

Svi

Kambodža, Fidži, Salomonovi Otoci, Tonga, Vanuatu, Vijetnam

(b)

Tridacna derasa

Iz prirode

Svi

Fidži, Nova Kaledonija, Filipini, Palau, Salomonovi Otoci, Tonga, Vanuatu, Vijetnam

(b)

Tridacna gigas

Iz prirode

Svi

Maršalovi Otoci, Salomonovi Otoci, Tonga, Vijetnam

(b)

Tridacna maxima

Iz prirode

Svi

Kambodža, Fidži, Maršalovi Otoci, Mikronezija, Mozambik, Nova Kaledonija, Salomonovi Otoci, Tonga, Vanuatu, Vijetnam

(b)

Tridacna rosewateri

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)

Tridacna squamosa

Iz prirode

Svi

Kambodža, Fidži, Mozambik, Nova Kaledonija, Salomonovi Otoci, Tonga, Vanuatu, Vijetnam

(b)

Tridacna tevoroa

Iz prirode

Svi

Tonga

(b)

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

Iz prirode

Svi

Grenada, Haiti

(b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

Iz prirode

Svi

Salomonovi Otoci

(b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

Iz prirode

Svi

Gana

(b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

Iz prirode

Svi

Haiti

(b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Catalaphyllia jardinei

Iz prirode

Svi

Salomonovi Otoci

(b)

Euphyllia cristata

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Euphyllia divisa

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Euphyllia fimbriata

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Euphyllia paraancora

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Euphyllia paradivisa

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Euphyllia yaeyamaensis

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Plerogyra spp.

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Dendrophylliidae

 

 

 

 

Eguchipsammia fistula

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Faviidae

 

 

 

 

Favites halicora

Iz prirode

Svi

Tonga

(b)

Platygyra sinensis

Iz prirode

Svi

Tonga

(b)

Fungiidae

 

 

 

 

Heliofungia actiniformis

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Merulinidae

 

 

 

 

Hydnophora microconos

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Mussidae

 

 

 

 

Acanthastrea hemprichii

Iz prirode

Svi

Tonga

(b)

Blastomussa spp.

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Cynarina lacrymalis

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Scolymia vitiensis

Iz prirode

Svi

Tonga

(b)

Scolymia vitiensis

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

Iz prirode

Svi

Indonezija

(b)

Trachyphylliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

Iz prirode

Svi

Fidži

(b)

Trachyphyllia geoffroyi

Iz prirode

Svi osim primjeraka iz marikulture pričvršćenih na umjetne podloge

Indonezija

(b)

FLORA

 

 

 

 

Amaryllidaceae

 

 

 

 

Galanthus nivalis

Iz prirode

Svi

Bosna i Hercegovina, Švicarska, Ukrajina

(b)

Apocynaceae

 

 

 

 

Pachypodium inopinatum

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Pachypodium rosulatum

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Pachypodium sofiense

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycadaceae spp.

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia banae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia berorohae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia bongolavensis

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia bulbispina

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia duranii

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia fianarantsoae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia guillauminiana

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia iharanae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia kondoi

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia labatii

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia lophogona

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia millotii

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia neohumbertii

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia pachypodioides

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia razafindratsirae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Euphorbia waringiae

Iz prirode

Svi

Madagaskar

(b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Anacamptis pyramidalis

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Barlia robertiana

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Cypripedium japonicum

Iz prirode

Svi

Kina, Sjeverna Koreja, Japan, Južna Koreja

(b)

Cypripedium macranthos

Iz prirode

Svi

Južna Koreja, Rusija

(b)

Cypripedium margaritaceum

Iz prirode

Svi

Kina

(b)

Cypripedium micranthum

Iz prirode

Svi

Kina

(b)

Dactylorhiza romana

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Dendrobium bellatulum

Iz prirode

Svi

Vijetnam

(b)

Dendrobium nobile

Iz prirode

Svi

Laos

(b)

Dendrobium wardianum

Iz prirode

Svi

Vijetnam

(b)

Myrmecophila tibicinis

Iz prirode

Svi

Belize

(b)

Ophrys holoserica

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Ophrys pallida

Iz prirode

Svi

Alžir

(b)

Ophrys tenthredinifera

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Ophrys umbilicata

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Orchis coriophora

Iz prirode

Svi

Rusija

(b)

Orchis italica

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Orchis mascula

Iz prirode/Uzeti iz prirode i othranjeni u kontrolira-nim uvjetima

Svi

Albanija

(b)

Orchis morio

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Orchis pallens

Iz prirode

Svi

Rusija

(b)

Orchis punctulata

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Orchis purpurea

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Orchis simia

Iz prirode

Svi

Bosna i Hercegovina, bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Turska

(b)

Orchis tridentata

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Orchis ustulata

Iz prirode

Svi

Rusija

(b)

Phalaenopsis parishii

Iz prirode

Svi

Vijetnam

(b)

Serapias cordigera

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Serapias parviflora

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Serapias vomeracea

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Primulaceae

 

 

 

 

Cyclamen intaminatum

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Cyclamen mirabile

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Cyclamen pseudibericum

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Cyclamen trochopteranthum

Iz prirode

Svi

Turska

(b)

Stangeriaceae

 

 

 

 

Stangeriaceae spp.

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)

Zamiaceae

 

 

 

 

Zamiaceae spp.

Iz prirode

Svi

Mozambik

(b)


15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/39


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 889/2014

оd 14. kolovoza 2014.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 u pogledu priznavanja zajedničkih sigurnosnih zahtjeva iz programa reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja te programa ovlaštenoga gospodarskog subjekta

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1), a posebno njezin članak 247.,

budući da:

(1)

U području carina i sigurnosti u zračnom prometu odgovarajućim zakonodavstvom, a posebno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice te Uredbom (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (2) o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa, omogućuje se da se subjektima koji ispunjavaju određene uvjete i zahtjeve izdaju potvrde da osiguravaju i pridonose sigurnosti lanca opskrbe.

(2)

Postojećim carinskim i zrakoplovnim propisima predviđa se određeno priznavanje potvrde u skladu s odgovarajućim programima, posebno s obzirom na sigurnosne preglede svakih od njih. Člankom 14.k stavkom 2. točkom (b) i člankom 14.k stavkom 3. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (3) predviđa se da, ako je podnositelj zahtjeva za status ovlaštenoga gospodarskog subjekta (AEO) već regulirani agent, kriterij „primjereni standardi zaštite i sigurnosti” smatra se ispunjenim u odnosu na prostore za koje je gospodarski subjekt stekao status reguliranog agenta. Točkama 6.3.1.2. i 6.4.1.2. Priloga Uredbi Komisije (EU) br. 185/2010 (4) predviđa se da nadležno tijelo ili neovisni ocjenjivač koji djeluje u njegovo ime mora uzeti u obzir podatak ima li podnositelj zahtjeva za reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja potvrdu AEO.

(3)

Praktičnom provedbom carinskih propisa kojima se uređuje status ovlaštenoga gospodarskog subjekta te zrakoplovnim propisima kojima se uređuju regulirani agent i poznati pošiljatelj pokazalo se da postojeće priznavanje između programa nije dovoljno kako bi se osigurala najveća moguća sinergija između predmetnih sigurnosnih programa. Sigurnosni zahtjevi za program reguliranog agenta i poznatog pošiljatelja u okviru zaštite zračnog prometa te za carinski program AEO u tolikoj su mjeri istovjetni da se oba programa mogu dodatno uskladiti.

(4)

Daljnje usklađivanje obaju programa u smislu jednake razine priznavanja, uključujući zahtijevanu razmjenu informacija, potrebno je radi smanjenja administrativnog opterećenja za predmetni gospodarski sektor i vladina tijela (carina i civilni zračni promet), istodobno dalje jačajući trenutačnu razinu sigurnosti.

(5)

Izmjena Uredbe (EEZ) br. 2454/93 potrebna je kako bi se ažurirala upućivanja na zrakoplovne propise na snazi, uključilo priznavanje statusa poznatog pošiljatelja uz njegovu važnost za AEO, odredio opseg priznavanja zajedničkih zahtjeva između predmetnih programa te omogućila potrebna razmjena informacija između carinskih i zrakoplovnih tijela.

(6)

Uredbu (EEZ) br. 2454/93 potrebno je stoga izmijeniti sukladno s tim.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 2454/93 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 14.k mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

biti regulirani agent kako je definirano u članku 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5) (‚regulirani agent’) i udovoljavati zahtjevima utvrđenima u Uredbi Komisije (EU) br. 185/2010 (6)

(5)  SL L 97, 9.4.2008., str. 72."

(6)  SL L 55, 5.3.2010., str. 1.”;"

(b)

u stavak 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako je zračni prijevoznik regulirani agent, uvjeti utvrđeni u stavku 1. smatraju se ispunjenima u pogledu lokacija i djelatnosti za koje je podnositelj zahtjeva stekao status reguliranog agenta ako su uvjeti za izdavanje statusa reguliranog agenta jednaki ili odgovaraju onima utvrđenima u stavku 1.”;

(c)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Ako podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan u carinskom području Zajednice i regulirani je agent ili poznati pošiljatelj kako je definirano u članku 3. Uredbe (EZ) br. 300/2008 i ako ispunjava uvjete utvrđene Uredbom (EU) br. 185/2010, uvjeti utvrđeni u stavku 1. smatraju se ispunjenima u pogledu lokacija i djelatnosti za koje je podnositelj zahtjeva stekao status reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja ako su uvjeti za izdavanje statusa reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja jednaki ili odgovaraju onima utvrđenima u stavku 1.”

2.

U članak 14.w dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Carinsko tijelo izdavatelj mora odmah staviti na raspolaganje odgovarajućem nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu civilnog zračnog prometa sljedeće minimalne podatke koji se odnose na status ovlaštenoga gospodarskog subjekta koji su mu na raspolaganju:

(a)

potvrda AEO – zaštita i sigurnost (AEOS) te potvrda AEO – carinska pojednostavnjenja/zaštita i sigurnost (AEOF), uključujući ime vlasnika potvrde i, ako je potrebno, izmjenu, opoziv ili suspenziju statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta te razloge;

(b)

informacije o tome jesu li carinska tijela posjetila predmetnu lokaciju, datum zadnjeg posjeta i svrhu posjeta (postupak odobravanja, ponovno ocjenjivanje, praćenje);

(c)

ponovno ocjenjivanje potvrda AEOF i AEOS te njegove rezultate.

Nacionalna carinska tijela, u dogovoru s odgovarajućim nacionalnim tijelom nadležnim za zaštitu civilnog zračnog prometa, utvrđuju detaljne postupke za razmjenu svih informacija iz prvog podstavka koje nisu obuhvaćene elektroničkim informacijskim i komunikacijskim sustavom iz članka 14.x, najkasnije do 1. ožujka 2015.

Nacionalna tijela nadležna za zaštitu civilnog zračnog prometa koja na raspolaganju imaju predmetne informacije upotrebljavaju ih isključivo za potrebe odgovarajućih programa za reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja te provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala zaštita tih informacija.”

3.

U članak 14.x umeće se sljedeći stavak 2.a:

„2.a   Prema potrebi, a posebno kada se status ovlaštenoga gospodarskog subjekta smatra osnovom za izdavanje odobrenja, dozvola ili olakšica na temelju ostalog zakonodavstva Unije, pravo na pristup informacijama navedenima u članku 14.w stavku 4. točkama (a) i (c) može se dodijeliti i odgovarajućem nacionalnom tijelu nadležnom za zaštitu civilnog zračnog prometa.”

4.

Prilog 1.C mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov polja 15. zamjenjuje se sljedećim:

Image

(b)

naslov objašnjenja uz polje 15. zamjenjuje se sljedećim:

„15.

Već odobrena pojednostavnjenja ili olakšice, potvrde iz članka 14.k stavka 4. i/ili status reguliranog agenta ili poznatog pošiljatelja dobiven kako je navedeno u članku 14.k stavcima 2. i 3.:”;

(c)

objašnjenja uz polje 15. zamjenjuju se sljedećim:

„Ako su pojednostavnjenja već odobrena, navesti vrstu pojednostavnjenja, odgovarajući carinski postupak i broj odobrenja.Odgovarajući carinski postupak unosi se u obliku slova koja se upotrebljavaju kao naslov stupca (A do K) za označavanje carinskih postupaka iz tablice u Prilogu 37. glavi I. točki B.

U slučajevima iz članka 14.k stavaka 2. i 3., navesti dobiveni status:regulirani agent ili poznati pošiljatelj i broj potvrde.

Ako podnositelj zahtjeva posjeduje jednu potvrdu ili više njih iz članka 14.k stavka 4., navesti vrstu i broj potvrde.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(2)  Uredba (EZ) br. 300/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002 (SL L 97, 9.4.2008., str. 72.).

(3)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 185/2010 od 4. ožujka 2010. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda o zaštiti zračnog prometa (SL L 55, 5.3.2010., str. 1.).


15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/42


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 890/2014

оd 14. kolovoza 2014.

o odobravanju aktivne tvari metobromurona u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009, Direktiva Vijeća 91/414/EEZ (2) primjenjuje se, u odnosu na postupak i uvjete za odobravanje, na aktivne tvari za koje je odluka donesena u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Direktive prije 14. lipnja 2011. Provedbenom odlukom Komisije 2011/253/EU (3) potvrđeno je da metobromuron ispunjava uvjete iz članka 80. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ Francuska je 15. prosinca 2010. od trgovačkog društva Belchim Crop Protection NV/SA primila zahtjev za uvrštenje aktivne tvari metobromurona u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Odlukom 2011/253/EU potvrđeno je da je dokumentacija „cjelovita” te se može smatrati da u načelu ispunjava zahtjeve u pogledu podataka i informacija iz priloga II. i III. Direktivi 91/414/EEZ.

(3)

Za tu su aktivnu tvar ocijenjeni učinci na zdravlje ljudi, zdravlje životinja te na okoliš u skladu s odredbama iz članka 6. stavaka 2. i 4. Direktive 91/414/EEZ za uporabe koje je predložio podnositelj zahtjeva. Imenovana država članica izvjestiteljica Francuska dostavila je 10. siječnja 2013. nacrt izvješća o ocjeni. U skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 188/2011 (4) dana 13. svibnja 2013. od podnositelja zahtjeva zatražene su dodatne informacije. Ocjena dodatnih podataka koju je sastavila Francuska dostavljena je u obliku ažuriranog nacrta izvješća o ocjeni u listopadu 2013.

(4)

Nacrt izvješća o ocjeni pregledale su države članice i Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”). Agencija je 15. siječnja 2014. Komisiji dostavila svoj zaključak o ocjeni rizika od pesticida koji sadržavaju aktivnu tvar metobromuron (5). Taj su nacrt izvješća o ocjeni i zaključak Agencije pregledale države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje te su ga finalizirale 11. srpnja 2014. u obliku izvješća Komisije o pregledu za metobromuron.

(5)

Razna su ispitivanja pokazala kako se za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju metobromuron može očekivati da načelno ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) i članku 5. stavku 3. Direktive 91/414/EEZ, posebno u pogledu uporaba koje su ispitane i iscrpno opisane u izvješću Komisije o pregledu. Stoga je primjereno odobriti metobromuron.

(6)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s njezinim člankom 6. te s obzirom na postojeća znanstvena i tehnička saznanja, potrebno je međutim postaviti određene uvjete i ograničenja. Posebno je primjereno zatražiti dodatne potvrdne informacije.

(7)

Prije izdavanja odobrenja državama članicama i zainteresiranim stranama treba omogućiti primjereno razdoblje za pripremu za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(8)

Ne dovodeći u pitanje obveze predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009 koje proizlaze iz odobrenja i uzimajući u obzir posebnu situaciju nastalu prijelazom s Direktive 91/414/EEZ na Uredbu (EZ) br. 1107/2009, treba primijeniti sljedeće. Nakon izdavanja odobrenja državama članicama treba omogućiti šestomjesečno razdoblje za preispitivanje odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju metobromuron. Države članice prema potrebi mijenjaju, zamjenjuju ili oduzimaju odobrenja. Odstupajući od tog roka, treba predvidjeti dulje razdoblje za dostavu i ocjenu cjelovite dokumentacije iz Priloga III., kako je utvrđeno u Direktivi 91/414/EEZ, za svako sredstvo za zaštitu bilja i svaku predviđenu uporabu u skladu s jedinstvenim načelima.

(9)

Iskustvo stečeno uvrštenjem aktivnih tvari ocijenjenih u okviru Uredbe Komisije (EEZ) br. 3600/92 (6) u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ pokazalo je da može doći do poteškoća u tumačenju obveza nositelja postojećih odobrenja u pogledu pristupa podacima. Stoga je, radi izbjegavanja daljnjih poteškoća, potrebno pojasniti obveze država članica, a posebno obvezu provjere ima li nositelj odobrenja pristup dokumentaciji koja ispunjava zahtjeve iz Priloga II. toj Direktivi. Tim se pojašnjenjem, međutim, državama članicama ili nositeljima odobrenja ne nameću nove obveze u odnosu na do sada donesene direktive o izmjeni Priloga I. toj Direktivi ili uredbe o odobravanju aktivnih tvari.

(10)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 treba na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (7).

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobravanje aktivne tvari

Aktivna tvar metobromuron, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja

1.   U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice prema potrebi do 30. lipnja 2015. mijenjaju ili oduzimaju postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju metobromuron kao aktivnu tvar.

Do tog datuma posebno provjeravaju jesu li ispunjeni uvjeti iz Priloga I. ovoj Uredbi, uz iznimku onih navedenih u stupcu o posebnim odredbama tog Priloga, te posjeduje li nositelj odobrenja dokumentaciju odnosno ima li pristup dokumentaciji koja ispunjava zahtjeve iz Priloga II. Direktivi 91/414/EEZ u skladu s uvjetima iz članka 13. stavaka 1. do 4. te Direktive i članka 62. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice najkasnije do 31. prosinca 2014. ponovno ocjenjuju svako odobreno sredstvo za zaštitu bilja koje sadržava metobromuron kao jedinu aktivnu tvar ili kao jednu od više aktivnih tvari koje su navedene u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, u skladu s jedinstvenim načelima iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, na temelju dokumentacije koja ispunjava zahtjeve iz Priloga III. Direktivi 91/414/EEZ i uzimajući u obzir stupac s posebnim odredbama iz Priloga I. ovoj Uredbi. Na temelju te ocjene utvrđuju ispunjava li sredstvo uvjete utvrđene u članku 29. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Nakon što to utvrde države članice:

(a)

u slučaju da sredstvo sadržava metobromuron kao jedinu aktivnu tvar, prema potrebi mijenjaju ili oduzimaju odobrenje najkasnije do 30. lipnja 2016.; ili

(b)

u slučaju da sredstvo sadržava metobromuron kao jednu od više aktivnih tvari, prema potrebi mijenjaju ili oduzimaju odobrenje do 30. lipnja 2016. ili do datuma utvrđenog za izmjenu ili oduzimanje u odgovarajućem aktu ili aktima kojima su dotična tvar ili tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ ili kojima su dotična tvar ili tvari odobrene, ovisno o tome što je nastupilo poslije.

Članak 3.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(3)  Provedbena odluka Komisije 2011/253/EU od 26. travnja 2011. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja metobromurona, S-abscizinske kiseline, Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747, Bacillus pumilus QST 2808 i Streptomyces lydicus WYEC 108 u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (SL L 106, 27.4.2011., str. 13.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 188/2011 od 25. veljače 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Direktive Vijeća 91/414/EEZ u pogledu postupka ocjene aktivnih tvari koje nisu bile na tržištu u 2 godine nakon priopćenja o toj Direktivi (SL L 53, 26.2.2011., str. 51.).

(5)  EFSA Journal 2014.; 12(2):3541. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu.

(6)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 366, 15.12.1992., str. 10.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv,

identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

Metobromuron

CAS br. 3060-89-7

CIPAC br. 168

3-(4-bromofenil)-1-metoksi-1-metilurea

≥ 978 g/kg

1. siječnja 2015.

31. prosinca 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za metobromuron, a posebice dodaci I. i II., kako su finalizirani na Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 11. srpnja 2014.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost:

(a)

na zaštitu radnika i korisnika sredstava;

(b)

na rizik za ptice, sisavce, vodene organizme i kopnene biljke koje ne pripadaju ciljanoj skupini.

Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti informacije koje potvrđuju:

(a)

toksikološku ocjenu metabolita CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 i 4-bromoanilina;

(b)

prihvatljivost dugoročnog rizika za ptice i sisavce.

Podnositelj zahtjeva te informacije mora dostaviti Komisiji, državama članicama i Agenciji do 31. prosinca 2016.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv,

identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„76.

Metobromuron

CAS br. 3060-89-7

CIPAC br. 168

3-(4-bromofenil)-1-metoksi-1-metilurea

≥ 978 g/kg

1. siječnja 2015.

31. prosinca 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za metobromuron, a posebice dodaci I. i II., kako su finalizirani na Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 11. srpnja 2014.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost:

(a)

na zaštitu radnika i korisnika sredstava;

(b)

na rizik za ptice, sisavce, vodene organizme i kopnene biljke koje ne pripadaju ciljanoj skupini.

Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti informacije koje potvrđuju:

(a)

toksikološku ocjenu metabolita CGA 18236, CGA 18237, CGA 18238 i 4-bromoanilina;

(b)

prihvatljivost dugoročnog rizika za ptice i sisavce.

Podnositelj zahtjeva te informacije mora dostaviti Komisiji, državama članicama i Agenciji do 31. prosinca 2016.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/47


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 891/2014

оd 14. kolovoza 2014.

o odobravanju aktivne tvari aminopiralid u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Direktiva Vijeća 91/414/EEZ (2) primjenjuje se, u odnosu na postupak i uvjete za odobravanje, na aktivne tvari za koje je odluka donesena u skladu s člankom 6. stavkom 3. te Direktive prije 14. lipnja 2011. Odlukom Komisije 2005/778/EZ (3) potvrđeno je da aminopiralid ispunjava uvjete iz članka 80. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ Ujedinjena Kraljevinaprimila je 22. travnja 2004. od trgovačkog društva Dow AgroSciences Ltd. zahtjev za uvrštenje aktivne tvari aminopiralid u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Odlukom 2005/778/EZ potvrđeno je da je dokumentacija „cjelovita” te se može smatrati da u načelu ispunjava zahtjeve u pogledu podataka i informacija iz priloga II. i III. Direktivi 91/414/EEZ.

(3)

Za tu su aktivnu tvar ocijenjeni učinci na zdravlje ljudi, zdravlje životinja te na okoliš u skladu s odredbama iz članka 6. stavaka 2. i 4. Direktive 91/414/EEZ za uporabe koje je predložio podnositelj zahtjeva. Imenovana država članica izvjestiteljica dostavila je 22. kolovoza 2006. nacrt izvješća o ocjeni. U skladu s člankom 11. stavkom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 188/2011 (4) dana 27. svibnja 2011. od podnositelja zahtjeva zatražene su dodatne informacije. Ocjena dodatnih podataka koju je sastavila Ujedinjena Kraljevina dostavljena je u obliku ažuriranog nacrta izvješća o ocjeni 8. lipnja 2012.

(4)

Nacrt izvješća o ocjeni pregledale su države članice i Europska agencija za sigurnost hrane (dalje u tekstu: „Agencija”). Agencija je 30. kolovoza 2013. Komisiji dostavila svoj zaključak o ocjeni rizika od pesticida koji sadržavaju aktivnu tvar aminopiralid (5). Taj su nacrt izvješća o ocjeni i zaključak Agencije pregledale države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja te su ga u okviru Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje finalizirale 11. srpnja 2014. u obliku izvješća Komisije o pregledu za aminopiralid.

(5)

Razna su ispitivanja pokazala kako se za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju aminopiralid može očekivati da načelno ispunjavaju zahtjeve utvrđene u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) i članku 5. stavku 3. Direktive 91/414/EEZ, posebno u pogledu uporaba koje su ispitane i iscrpno opisane u izvješću Komisije o pregledu. Stoga je primjereno odobriti aminopiralid.

(6)

Prije izdavanja odobrenja državama članicama i zainteresiranim stranama treba omogućiti primjereno razdoblje za pripremu za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(7)

Ne dovodeći u pitanje obveze predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009 koje proizlaze iz odobrenja i uzimajući u obzir posebnu situaciju nastalu prijelazom s Direktive 91/414/EEZ na Uredbu (EZ) br. 1107/2009, treba primijeniti sljedeće. Nakon izdavanja odobrenja državama članicama treba omogućiti šestomjesečno razdoblje za preispitivanje odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju aminopiralid. Države članice prema potrebi mijenjaju, zamjenjuju ili oduzimaju odobrenja. Odstupajući od tog roka, treba predvidjeti dulje razdoblje za dostavu i ocjenu cjelovite dokumentacije iz Priloga III., kako je utvrđeno u Direktivi 91/414/EEZ, za svako sredstvo za zaštitu bilja i svaku predviđenu uporabu u skladu s jedinstvenim načelima.

(8)

Iskustvo stečeno uvrštenjem aktivnih tvari ocijenjenih u okviru Uredbe Komisije (EEZ) br. 3600/92 (6) u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ pokazalo je da može doći do poteškoća u tumačenju obveza nositelja postojećih odobrenja u pogledu pristupa podacima. Stoga je, radi izbjegavanja daljnjih poteškoća, potrebno pojasniti obveze država članica, a posebno obvezu provjere ima li nositelj odobrenja pristup dokumentaciji koja ispunjava zahtjeve iz Priloga II. toj Direktivi. Tim se pojašnjenjem, međutim, državama članicama ili nositeljima odobrenja ne nameću nove obveze u odnosu na do sada donesene direktive o izmjeni Priloga I. toj Direktivi ili uredbe o odobravanju aktivnih tvari.

(9)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 treba na odgovarajući način izmijeniti Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (7).

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobravanje aktivne tvari

Aktivna tvar aminopiralid, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja

1.   U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice prema potrebi do 30. lipnja 2015. mijenjaju ili oduzimaju postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju aminopiralid kao aktivnu tvar.

Do tog datuma posebno provjeravaju jesu li ispunjeni uvjeti iz Priloga I. ovoj Uredbi, uz iznimku onih navedenih u stupcu o posebnim odredbama tog Priloga, te posjeduje li nositelj odobrenja dokumentaciju odnosno ima li pristup dokumentaciji koja ispunjava zahtjeve iz Priloga II. Direktivi 91/414/EEZ u skladu s uvjetima iz članka 13. stavaka 1. do 4. te Direktive i članka 62. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice najkasnije do 31. prosinca 2014. ponovno ocjenjuju svako odobreno sredstvo za zaštitu bilja koje sadržava aminopiralid kao jedinu aktivnu tvar ili kao jednu od više aktivnih tvari koje su navedene u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011, u skladu s jedinstvenim načelima iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, na temelju dokumentacije koja ispunjava zahtjeve iz Priloga III. Direktivi 91/414/EEZ i uzimajući u obzir stupac s posebnim odredbama iz Priloga I. ovoj Uredbi. Na temelju te ocjene utvrđuju ispunjava li sredstvo uvjete utvrđene u članku 29. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

Nakon što to utvrde države članice:

(a)

u slučaju da sredstvo sadržava aminopiralid kao jedinu aktivnu tvar, prema potrebi mijenjaju ili oduzimaju odobrenje najkasnije do 30. lipnja 2016.; ili

(b)

u slučaju da sredstvo sadržava aminopiralid kao jednu od više aktivnih tvari, prema potrebi mijenjaju ili oduzimaju odobrenje do 30. lipnja 2016. ili do datuma utvrđenog za izmjenu ili oduzimanje u odgovarajućem aktu ili aktima kojima su dotična tvar ili tvari uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ ili kojima su dotična tvar ili tvari odobrene, ovisno o tome što je nastupilo kasnije.

Članak 3.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(3)  Odluka Komisije 2005/778/EZ od 28. listopada 2005. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja aminopiralida i fluopikolida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (SL L 293, 9.11.2005., str. 26.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 188/2011 od 25. veljače 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Direktive Vijeća 91/414/EEZ u pogledu postupka ocjene aktivnih tvari koje nisu bile na tržištu dvije godine nakon priopćenja o toj Direktivi (SL L 53, 26.2.2011., str. 51.).

(5)  EFSA Journal 2013.; 11(9):3352. Dostupno na internetu: www.efsa.europa.eu

(6)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 366, 15.12.1992., str. 10.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

Aminopiralid

CAS br. 150114-71-9

CIPAC br. 771

4-amino-3,6-diklorpiridin-2-karboksilna kiselina

≥ 920 g/kg

Sljedeće relevantne nečistoće ne smiju prijeći određeni prag:

Pikloram ≤ 40 g/kg

1. siječnja 2015.

31. prosinca 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za aminopiralid, a posebno njegovi dodaci I. i II., kako su finalizirani na Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 11. srpnja 2014.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na:

(a)

rizik za podzemne vode ako se tvar primjenjuje na osjetljivom tlu ili u nepovoljnim klimatskim uvjetima;

(b)

rizik za vodene makrofite i kopnene biljke koje ne pripadaju ciljanoj skupini;

(c)

kronični rizik za ribe.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„77.

Aminopiralid

CAS br. 150114-71-9

CIPAC br. 771

4-amino-3,6-diklorpiridin-2-karboksilna kiselina

≥ 920 g/kg

Sljedeće relevantne nečistoće ne smiju prijeći određeni prag:

Pikloram ≤ 40 g/kg

1. siječnja 2015.

31. prosinca 2024.

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o pregledu za aminopiralid, a posebno njegovi dodaci I. i II., kako su finalizirani na Stalnom odboru za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 11. srpnja 2014.

U toj cjelovitoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na:

(a)

rizik za podzemne vode ako se tvar primjenjuje na osjetljivom tlu ili u nepovoljnim klimatskim uvjetima;

(b)

rizik za vodene makrofite i kopnene biljke koje ne pripadaju ciljanoj skupini;

(c)

kronični rizik za ribe.

Uvjeti uporabe prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.”


(1)  Dodatni podaci o identifikaciji i specifikaciji aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/52


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 892/2014

оd 14. kolovoza 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0707 00 05

TR

81,4

ZZ

81,4

0709 93 10

TR

101,0

ZZ

101,0

0805 50 10

AR

160,5

CL

209,1

TR

74,0

UY

161,8

ZA

135,2

ZZ

148,1

0806 10 10

BR

183,2

EG

209,7

MA

170,8

MX

246,5

TR

157,8

ZZ

193,6

0808 10 80

AR

86,7

BR

91,3

CL

100,1

CN

120,9

NZ

115,0

US

134,0

ZA

110,7

ZZ

108,4

0808 30 90

AR

217,5

CL

89,0

TR

142,0

ZA

99,4

ZZ

137,0

0809 30

MK

69,0

TR

134,7

ZZ

101,9

0809 40 05

BA

42,6

MK

49,3

TR

127,6

ZA

207,0

ZZ

106,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

15.8.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 243/54


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 14. kolovoza 2014.

o usklađenosti europskih normi EN 16433:2014 i EN 16434:2014 i određenih odredbi europske norme EN 13120:2009+A1:2014 za unutarnje zastore s općim sigurnosnim zahtjevom Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o objavljivanju uputa na te norme u Službenom listu Europske unije

(Tekst značajan za EGP)

(2014/531/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Člankom 3. stavkom 1. Direktive 2001/95/EZ propisano je da proizvođači na tržište smiju stavljati samo sigurne proizvode.

(2)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2001/95/EZ proizvod se smatra sigurnim, s obzirom na rizike i kategorije rizika obuhvaćene odgovarajućim nacionalnim normama, ako je sukladan s neobveznim nacionalnim normama kojima su preuzete europske norme na koje je Komisija objavila uputu u Službenom listu Europske unije u skladu s člankom 4. stavkom 2. te Direktive.

(3)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive 2001/95/EZ europske norme utvrđuju europska tijela za normizaciju na temelju mandata koje izdaje Komisija.

(4)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive 2001/95/EZ Komisija objavljuje upute na te norme.

(5)

Komisija je 27. srpnja 2011. donijela Odluku 2011/477/EU (2). Tom se Odlukom određuje da, kako bi se smanjio rizik od davljenja i gušenja, unutarnji prozorski zastori (i prozorski zastori na upravljanje uzicom) moraju biti sigurno izvedeni, a eventualne dostupne uzice, lanci i lanci s kuglicama ne smiju stvarati opasnu petlju. Nadalje, ako samom izvedbom proizvoda nije uklonjen rizik od nastanka opasne petlje, proizvod mora imati odgovarajuće sigurnosne naprave kako bi se smanjio rizik od davljenja. Ako postoji sigurnosna naprava, mora biti osigurano da mala djeca ne mogu njome rukovati. Pored toga, iz sigurnosnih naprava ne smiju se odvajati mali dijelovi koji mogu uzrokovati gušenje djeteta, sigurnosne naprave ne smiju za djecu predstavljati rizik od fizičkih ozljeda, primjerice zbog oštrih rubova, priklještenja prstiju ili izbočenih dijelova, moraju proći ispitivanja izdržljivosti i trošenja materijala i moraju biti otporne na starenje uslijed vremenskih uvjeta.

(6)

Komisija je 4. rujna 2012. europskim tijelima za normizaciju izdala mandat M/505 za izradu europskih normi radi sprječavanja određenih rizika koje za djecu predstavljaju unutarnji zastori, prozorski zastori na upravljanje uzicom i sigurnosne naprave.

(7)

U okviru mandata Komisije Europski odbor za normizaciju 19. veljače 2014. po prvi je put objavio europske norme EN 16433:2014 i EN 16434:2014 te revidiranu europsku normu EN 13120:2009+A1:2014 za unutarnje zastore.

(8)

Europske norme EN 16433 i EN 16434 i određene odredbe europske norme EN 13120+A1 u skladu su s mandatom M/505 i ispunjavaju opći sigurnosni zahtjev Direktive 2001/95/EZ. Stoga treba objaviti upute na te norme u Službenom listu Europske unije.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju Direktive 2001/95/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeće europske norme ispunjavaju opći sigurnosni zahtjev Direktive 2001/95/EZ u pogledu rizika koje su njima obuhvaćene:

(a)

EN 16433:2014 „Unutarnji zastori — Zaštita protiv opasnosti od davljenja — Metode ispitivanja”;

(b)

EN 16434:2014 „Unutarnji zastori — Zaštita protiv opasnosti od davljenja — Zahtjevi i metode ispitivanja za sigurnost naprava”; i

(c)

odredbe 8.2. i 15. europske norme EN 13120:2009+A1:2014 „Unutarnji zastori — Zahtjevi izvedbe uključujući sigurnost”.

Članak 2.

Upute na norme EN 16433:2014 i EN 16434:2014 te odredbe 8.2. i 15. europske norme EN 13120:2009+A1:2014 objavljuju se u seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. kolovoza 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 11, 15.1.2002., str. 4.

(2)  Odluka Komisije 2011/477/EU od 27. srpnja 2011. o sigurnosnim zahtjevima koje trebaju ispuniti europske norme kako bi se spriječili određeni rizici koje za djecu predstavljaju unutarnji zastori, prozorski zastori na upravljanje uzicom i sigurnosne naprave u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 196, 28.7.2011., str. 21.).