ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 218

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
24. srpnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 796/2014 оd 23. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 501/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

1

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 797/2014 оd 23. srpnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

3

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/491/ZVSP od 22. srpnja 2014. o izmjeni Odluke 2013/189/ZVSP o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO)

6

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

24.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 218/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 796/2014

оd 23. srpnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 501/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (1), a posebno njezin članak 15.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 501/2008 (2) utvrđuju se pravila za sastavljanje, odabir, provedbu, financiranje i provjeru programa iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 3/2008.

(2)

S obzirom na reformu politike Unije u vezi s promicanjem poljoprivrednih proizvoda koja se namjerava primjenjivati od 1. prosinca 2015., primjereno je revidirati vremenske rokove za podnošenje programa utvrđenih u člancima 8. i 11. Uredbe (EZ) br. 501/2008. Revidiranim vremenskim rokovima omogućit će se i relevantnim trgovinskim i sektorskim organizacijama da se upoznaju s novom učestalošću podnošenja programa koja bi se primjenjivala od 2016. zbog reforme politike.

(3)

Uredbu (EZ) br. 501/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 501/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

U članku 8. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Trgovinske i sektorske organizacije u Uniji koje su predstavnice dotičnih sektora (dalje u tekstu:,organizacije predlagateljice') podnose svoje programe državi članici najkasnije 28. veljače”;

(b)

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

Izbor programa od strane Komisije

1.   Države članice Komisiji šalju popis iz članka 9. stavka 1., uključujući, prema potrebi, popis provedbenih tijela popis odabranih provedbenih tijela, ako su ona već odabrana u skladu s člankom 8. stavkom 3., kao i presliku svakog programa. Popis se podnosi i elektronički i poštom, a Komisiji se dostavlja najkasnije do 30. travnja.

U slučaju programa koji uključuju više od jedne države članice, ova se obavijest temelji na zajedničkom dogovoru dotičnih država članica.

2.   Komisija obavješćuje dotične države članice najkasnije do 15. srpnja ako utvrdi da cijeli ili dio predloženog programa koji je podnesen nije u skladu sa sljedećim:

(a)

pravilima Unije; ili

(b)

smjernicama, u slučaju unutarnjeg tržišta; ili

(c)

kriterijima iz članka 9. stavka 2., u slučaju trećih zemalja.

3.   U skladu s člankom 7. stavkom 2. trećim podstavkom Uredbe (EZ) br. 3/2008, države članice svoje izmijenjene programe šalju Komisiji u roku od 55 kalendarskih dana od primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka.

Nakon provjere izmijenjenih programa, Komisija odlučuje, najkasnije do 30. studenoga koje programe može sufinancirati u skladu s postupkom iz članka 16. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 3/2008.

4.   Organizacija(-e) predlagateljica(-e) odgovorna je za pravilnu provedbu i upravljanje odabranim programima.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se na prijedloge programa iz Uredbe (EZ) br. 3/2008 koji se podnose od 2015.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 3, 5.1.2008., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 501/2008 od 5. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 147, 6.6.2008., str. 3.).


24.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 218/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 797/2014

оd 23. srpnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

48,7

TR

83,0

ZZ

65,9

0709 93 10

TR

96,7

ZZ

96,7

0805 50 10

AR

119,1

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

128,7

ZA

127,6

ZZ

115,6

0806 10 10

BR

153,4

CL

81,7

EG

186,0

MA

148,9

TR

167,5

ZZ

147,5

0808 10 80

AR

213,6

BR

89,2

CL

117,9

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

138,1

ZZ

127,2

0808 30 90

AR

73,9

CL

94,2

NZ

163,0

ZA

86,4

ZZ

104,4

0809 10 00

MK

91,5

TR

240,2

XS

80,5

ZZ

137,4

0809 29 00

CA

344,6

TR

343,0

US

344,6

ZZ

344,1

0809 30

MK

74,6

TR

138,1

ZZ

106,4

0809 40 05

BA

50,6

MK

53,5

ZZ

52,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

24.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 218/6


ODLUKA VIJEĆA 2014/491/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o izmjeni Odluke 2013/189/ZVSP o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 42. stavak 4.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. travnja 2013. donijelo Odluku 2013/189/ZVSP (1) o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO).

(2)

Odlukom 2013/189/ZVSP osiguran je financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom prvih 12 mjeseci nakon sklapanja sporazuma o financiranju, od 1. kolovoza 2013. do 31. srpnja 2014.

(3)

Upravni odbor osnovan Odlukom 2013/189/ZVSP se 25. ožujka 2014. usuglasio da bi razdoblje obuhvaćeno sporazumom o financiranju trebalo biti usklađeno s razdobljem godišnjeg financijskog izvještaja, koje teče od 1. siječnja do 31. prosinca, a kako bi od 2016. bio potreban samo jedan financijski izvještaj.

(4)

Stoga bi trebalo utvrditi novi financijski referentni iznos za razdoblje od 1. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2015.

(5)

Odluku 2013/189/ZVSP stoga bi trebalo u skladu s time izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 16. stavak 2. Odluke 2013/189/ZVSP zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom prvih 12 mjeseci nakon sklapanja sporazuma o financiranju iz stavka 3. iznosi 535 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda EASO-a tijekom razdoblja od 1. kolovoza 2014. do 31. prosinca 2015. iznosi 756 000 EUR.

O financijskim referentnim iznosima namijenjenima pokrivanju rashoda EASO-a u sljedećim razdobljima odlučuje Vijeće.”.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Odluka Vijeća 2013/189/ZVSP od 22. travnja 2013.o osnivanju Europske akademije za sigurnost i obranu (EASO) i o stavljanju izvan snage Zajedničke akcije 2008/550/ZVSP (SL L 112, 24.4.2013., str. 22.).