ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 217

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
23. srpnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 790/2014 od 22. srpnja 2014. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 125/2014

1

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 791/2014 od 22. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

5

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 792/2014 od 22. srpnja 2014. o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

9

 

*

Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 793/2014 od 22. srpnja 2014. o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

10

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 794/2014 оd 22. srpnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

13

 

*

Uredba Europske središnje banke (EU) br. 795/2014 od 3. srpnja 2014. o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave (ESB/2014/28)

16

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka Vijeća 2014/482/ZVSP od 22. srpnja 2014. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

31

 

*

Odluka Vijeća 2014/483/ZVSP od 22. srpnja 2014. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2014/72/ZVSP

35

 

*

Odluka Vijeća 2014/484/ZVSP od 22. srpnja 2014. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2003/495/ZVSP o Iraku

38

 

*

Odluka Vijeća 2014/485/ZVSP od 22. srpnja 2014. o izmjeni Odluke 2012/389/ZVSP o misiji Europske unije za izgradnju regionalne pomorske sposobnosti u državama Roga Afrike (EUCAP NESTOR)

39

 

*

Odluka Vijeća 2014/486/ZVSP od 22. srpnja 2014. o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine)

42

 

*

Provedbena odluka Vijeća 2014/487/ZVSP od 22. srpnja 2014. o provedbi Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

48

 

*

Provedbena odluka Vijeća 2014/488/ZVSP od 22. srpnja 2014. o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

49

 

 

2014/489/EU

 

*

Odluka Komisije od 19. lipnja 2013. o državnoj potpori SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)) Kraljevine Španjolske za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima (osim u Kastilji – La Mancha) ( 1 )

52

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

 

2014/490/EU

 

*

Odluka br. 2 Zajedničkog odbora Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu od 21. svibnja 2014. u pogledu zahtjeva Republike Moldove da postane ugovorna stranka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu

53

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/1


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 790/2014

od 22. srpnja 2014.

o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 125/2014

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2580/2001 od 27. prosinca 2001. o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Vijeće je 10. veljače 2014. donijelo Provedbenu uredbu (EU) br. 125/2014 (2) o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001, kojom se utvrđuje ažurirani popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje Uredba (EZ) br. 2580/2001 („popis”).

(2)

Vijeće je svim osobama, skupinama i subjektima za koje je to praktično bilo moguće, dostavilo obrazloženje u kojem se objašnjava zašto su uvršteni na popis.

(3)

Vijeće je putem obavijesti objavljene u Službenom listu Europske unije obavijestilo osobe, skupine i subjekte uvrštene na popis da ih je odlučilo zadržati na popisu. Vijeće je također obavijestilo dotične osobe, skupine i subjekte da je moguće zatražiti obrazloženje Vijeća za njihovo uvrštavanje na popis ako im ono već nije dostavljeno.

(4)

Vijeće je ispitalo popis u skladu sa zahtjevima iz članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001. Pritom je uzelo u obzir primjedbe koje su Vijeću podnijele zainteresirane strane.

(5)

Vijeće je zaključilo da više ne postoje razlozi za zadržavanje jedne osobe na popisu.

(6)

Vijeće je zaključilo da su osobe, skupine i subjekti koji se nalaze na popisu u Prilogu ovoj Uredbi umiješani u teroristička djela u smislu članka 1. stavka 2. i stavka 3. Zajedničkog stajališta Vijeća 2001/931/ZVSP (3), da je odluku o njima donijelo nadležno tijelo u smislu članka 1. stavka 4. navedenog Zajedničkog stajališta te da bi se na njih i dalje trebale primjenjivati posebne mjere ograničavanja predviđene Uredbom (EZ) br. 2580/2001.

(7)

Popis bi trebalo na odgovarajući način ažurirati, a Provedbenu uredbu (EU) br. 125/2014 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis predviđen člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 naveden je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Provedbena uredba (EU) br. 125/2014 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 344, 28.12.2001., str. 70.

(2)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 125/2014 od 10. veljače 2014. o provedbi članka 2. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 2580/2001 o posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s ciljem borbe protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 714/2013 (SL L 40, 11.2.2014., str. 9.).

(3)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 93.).


PRILOG

Popis osoba, skupina i subjekata iz članka 1.

I.   OSOBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (također poznat kao Mustafa Abdullahi), rođen 11. kolovoza 1960. u Iranu. Putovnica: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1966. u Tarutu (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (također poznat kao Mansour Arbabsiar), rođen 6. ili 15. ožujka 1955. u Iranu. Državljanin Irana i SAD-a. Putovnica: C2002515 (Iran); putovnica: 477845448 (SAD). Br. nacionalne osobne isprave: 07442833, vrijedi do 15. ožujka 2016. (vozačka dozvola SAD-a).

5.

BOUYERI, Mohammed (također poznat kao Abu ZUBAIR, također poznat kao SOBIAR, također poznat kao Abu ZOUBAIR), rođen 8.3.1978. u Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, Ahmed, također poznat kao SA-ID, također poznat kao SALWWAN, Samir), Libanon, rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem, također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith, također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul), rođen 14.4.1965. ili 1.3.1964. u Pakistanu, putovnica br. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (također poznat kao Abdol Reza Shala'i, također poznat kao Abd-al Reza Shalai, također poznat kao Abdorreza Shahlai, također poznat kao Abdolreza Shahla'i, također poznat kao Abdul-Reza Shahlaee, također poznat kao Hajj Yusef, također poznat kao Haji Yusif, također poznat kao Hajji Yasir, također poznat kao Hajji Yusif, također poznat kao Yusuf Abu-al-Karkh), rođen oko 1957. u Iranu. Adrese: (1) Kermanshah, Iran, (2) Vojna baza Mehran, provincija Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, rođen oko 1965. u Teheranu, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (također poznat kao Ghasem Soleymani, također poznat kao Qasmi Sulayman, također poznat kao Qasem Soleymani, također poznat kao Qasem Solaimani, također poznat kao Qasem Salimani, također poznat kao Qasem Solemani, također poznat kao Qasem Sulaimani, također poznat kao Qasem Sulemani), rođen 11. ožujka 1957. u Iranu. Iranski državljanin. Putovnica: 008827 (iranska diplomatska putovnica), izdana 1999. Položaj: general bojnik.

II.   SKUPINE I SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” (Organizacija Abu Nidal) (također poznata kao „Fatah Revolutionary Council” (Revolucionarno vijeće Fataha), također poznata kao „Arab Revolutionary Brigades” (Arapske revolucionarne brigade), također poznata kao „Black September” (Crni rujan), također poznata kao „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” (Revolucionarna organizacija socijalističkih Muslimana)).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (Brigada mučenika Al-Aqse).

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Al-Takfir” i „Al-Hijra”.

5.

„Babbar Khalsa”.

6.

„Communist Party of the Philippines” (Komunistička partija Filipina), uključujući „New People's Army” (Nova narodna vojska) – „NPA”, Filipini.

7.

„Gama'a al Islamiyya” (također poznata kao „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Islamic Group” (Islamistička grupa) – „IG”).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”) (Fronta ratnika velikoga islamskog istoka).

9.

„Hamas”, uključujući „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Vojno krilo Hizballah” (također poznato kao „Vojno krilo Hezbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbullah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hezballah”, također poznato kao „Vojno krilo Hisbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbu'llah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizb Allah”, također poznato kao „Džihadsko vijeće” (kao i sve jedinice koje su mu podređene, uključujući Organizaciju za vanjsku sigurnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Hofstadgroep”.

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development” (Fondacija Svete zemlje za pomoć i razvoj).

14.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” (Međunarodna federacija mladeži pripadnika Sikha).

15.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” (Snage Khalistan Zindabad).

16.

„Kurdistan Workers' Party” (Kurdistanska radnička stranka) – „PKK”, (također poznata kao „KADEK”, također poznata kao „KONGRA-GEL”).

17.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” (Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama) – „LTTE”.

18.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”) (Nacionalna oslobodilačka vojska).

19.

„Palestinian Islamic Jihad” (Palestinski islamski džihad) – „PIJ”.

20.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine) – „PFLP”.

21.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine – Glavni stožer) (također poznata kao „PFLP – General Command” (PFLP – Glavni stožer)).

22.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Revolutionary Armed Forces of Colombia”) (Revolucionarne oružane snage Kolumbije).

23.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (također poznata kao „Devrimci Sol” („Revolutionary Left”) (Revolucionarna ljevica), također poznata kao „Dev Sol”) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”) (Narodna oslobodilačka revolucionarna vojska/fronta/stranka).

24.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”) (Osvijetljeni put).

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (također poznata kao „Kurdistan Freedom Falcons” (Kurdistanski sokolovi slobode), također poznata kao „Kurdistan Freedom Hawks” (Kurdistanski jastrebovi slobode)).


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/5


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 791/2014

od 22. srpnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1210/2003 o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Zajedničko stajalište 2003/495/ZVSP od 7. srpnja 2003. o Iraku i stavljanju izvan snage zajedničkih stajališta 96/741/ZVSP i 2002/599/ZVSP (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1210/2003 (2) uvode se mjere ograničavanja u pogledu Iraka, u skladu sa Zajedničkim stajalištem 2003/495/ZVSP i s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1483 (2003).

(2)

Trebalo bi spojiti stavke 3. i 4. članka 4. Uredbe (EZ) br. 1210/2003 kojima se propisuje da se nikakva sredstva ili ekonomski izvori ne stavljaju na raspolaganje, izravno ili neizravno, ili u korist fizičke ili pravne osobe, tijela ili subjekta navedenih u Prilogu IV. toj Uredbi koji bi navedenoj osobi, tijelu ili subjektu omogućili stjecanje sredstava, robe ili usluga.

(3)

Vijeće je 22. srpnja 2014. donijelo odluku 2014/484/ZVSP (3) kojom se zabranjuje stavljanje na raspolaganje sredstava ili ekonomskih izvora, izravno ili neizravno, u korist osoba i subjekata koji su uvršteni na popis. Predviđena su posebna izuzeća, odnosno izuzeća za sredstva i ekonomske izvore koji su: (a) potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba; (b) namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i za naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga; (c) namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za vođenje zamrznutih sredstava i ekonomskih izvora ili njihovo održavanje; ili (d) potrebni za plaćanje izvanrednih troškova.

(4)

Također je primjereno ažurirati Uredbu (EZ) br. 1210/2003 uključivanjem novih informacija o utvrđivanju nadležnih tijela koje su dostavile države članice.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1210/2003 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1210/2003 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„(3)   Nikakva se sredstva ili ekonomski izvori ne stavljaju na raspolaganje, izravno ili neizravno, ili u korist fizičkih ili pravnih osoba, tijela ili subjekata uvrštenih na popis iz Priloga IV.”;

(b)

stavak 4. briše se.

2.

Članak 4.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.a

Zabrana određena u članku 4. stavku 3. nema za posljedicu nikakvu odgovornost predmetnih fizičkih ili pravnih osoba ili subjekata, ako oni nisu znali i nisu imali opravdane razloge za sumnju da svojim djelovanjem krše ovu zabranu.”

3.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

1.   Člankom 4. ne sprječava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune upisuju sredstva koja treće osobe doznače naračun osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis, pod uvjetom da se svaki priljev na takve račune također zamrzava. Financijske ili kreditne institucije o takvim transakcijama odmah obavješćuju nadležna tijela.

2.   Odstupajući od članka 4. stavka 3. nadležna tijela, kako su naznačena na mrežnim stranicama navedenim na popisu iz Priloga V., mogu odobriti stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili ekonomskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što utvrde da su dotična sredstva ili ekonomski izvori:

(a)

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz Priloga IV. i uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i za naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za rutinsko vođenje zamrznutih sredstava ili ekonomskih izvora ili njihovo održavanje; ili

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo, najmanje dva tjedna prije odobrenja, obavijestilo nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo izdati posebno odobrenje.

3.   Dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanima na temelju ovog članka.”

4.

Prilog V. zamjenjuje se tekstom navedenim u prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 169, 8.7.2003., str. 72.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1210/2003 od 7. srpnja 2003. o određenim posebnim ograničenjima gospodarskih i financijskih odnosa s Irakom i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2465/96 (SL L 169, 8.7.2003., str. 6.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/484/ZVSO od 22. srpnja 2014. o izmjeni Zajedničkog stajališta 2003/495/ZVSP o Iraku (vidjeti str. 38. ovog Službenog lista).


PRILOG

„PRILOG V.

Internetske stranice s informacijama o nadležnim tijelima iz članaka 5., 6., 7. i 8. i adresom za slanje obavijesti Europskoj komisiji

A.   Nadležna tijela u svakoj državi članici:

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BUGARSKA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEŠKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAĐARSKA

http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NIZOZEMSKA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAČKA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

B.   Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgija

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu”.


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/9


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 792/2014

od 22. srpnja 2014.

o provedbi članka 16. stavka 2. Uredbe (EU) br. 204/2011 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 204/2011 od 2. ožujka 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 2. ožujka 2011. donijelo Uredbu (EU) br. 204/2011.

(2)

Vijeće smatra da više ne postoje razlozi za zadržavanje jedne osobe na popisu navedenom u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 204/2011.

(3)

Uredbu (EU) br. 204/2011 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

S popisa navedenoga u Prilogu III. Uredbi (EU) br. 204/2011 briše se unos za sljedeću osobu:

23.

ZIDANE, Mohamad Ali.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 58, 3.3.2011., str. 1.


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/10


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 793/2014

od 22. srpnja 2014.

o provedbi Uredbe (EU) br. 36/2012 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 36/2012 od 18. siječnja 2012. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Siriji i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 442/2011 (1), a posebno njezin članak 32. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 18. siječnja 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 36/2012.

(2)

Imajući u vidu težinu situacije, na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012 trebalo bi dodati tri osobe i devet subjekata.

(3)

Prilog II. Uredbi (EU) br. 36/2012 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osobe i subjekti navedeni u Prilogu ovoj Odluci dodaju se na popis iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 36/2012.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 16, 19.1.2012., str. 1.


PRILOG

Popis osoba i subjekata iz članka 1.

A.   Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

180.

Hashim Anwar al-Aqqad također poznat kao Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

datum rođenja: 1961

Mohagirine, Sirija.

Istaknuti poslovni čovjek, predsjedatelj poduzećâ Akkad Group koje posluju u više sektora sirijskog gospodarstva, uključujući sektor nafte i plina. Pruža potporu sirijskom režimu od kojeg ima koristi.

23.7.2014.

181.

pukovnik Suhayl Hasan također poznat kao pukovnik Suhayl al-Hasan, „al-Nimir”/„Tigar”, Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, potpukovnik Suhayl Hassan, brigadni general Suhayl Hasan

 

Vojni zapovjednik sirijskog ražima, odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom; pruža potporu režimu.

23.7.2014.

182.

Amr Armanazi također poznat kao Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

datum rođenja: 7. veljače 1944.

Generalni direktor Sirijskih znanstvenih studija i Istraživačkog centra (SSRC), odgovoran za pružanje potpore sirijskoj vojsci za nabavu opreme i oružja koje se izravno koriste za nadzor nad prosvjednicima i represiju nad njima.

Odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom; pruža potporu režimu.

23.7.2014.

B.   Subjekti

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

54.

Oceans Petroleum Trading. također poznat pod nazivom Overseas Petroleum Tradeing (SAL), Overseas Petroleum Company.

Dunant Street, Snoubra Sector, Bejrut, Libanon.

Pruža potporu sirijskom režimu od kojeg ima koristi tako što organizira tajne pošiljke nafte sirijskom režimu.

23.7.2014.

55.

Tri Oceans Trading

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Kairo, Egipat, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Pruža potporu sirijskom režimu od kojeg ima koristi tako što organizira tajne pošiljke nafte sirijskom režimu.

23.7.2014.

56.

The Baniyas Refinery Company također poznat pod nazivom Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Sirija.

Podružnica Glavne korporacije za rafineriju i distribuciju naftnih derivata (GCRDPP), odjel Ministarstva nafte i mineralnih resursa. U tom svojstvu pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

23.7.2014.

57.

The Homs Refinery Company. također poznat kao Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sirija.

Podružnica Glavne korporacije za rafineriju i distribuciju naftnih derivata (GCRDPP), odjel Ministarstva nafte i mineralnih resursa. U tom svojstvu pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

23.7.2014.

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damask

Uključen u nabavu vojne opreme kao potpora režimu te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji. Ogranak sirijskog Ministarstva obrane.

23.7.2014.

59.

Industrial Establishment of Defence. Također poznat kao Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, ili Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Uključen u nabavu vojne opreme kao potpora režimu te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji. Ogranak sirijskog Ministarstva obrane.

23.7.2014.

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Pridružen Sirijskim znanstvenim studijima i Istraživačkom centru (SSRC) i njihova podružnica, a koji su prethodno navedeni. Osigurava izobrazbu i pruža potporu SSRC-u te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom.

23.7.2014.

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470, Damask

Pridružen Sirijskim znanstvenim studijima i Istraživačkom centru (SSRC) i njihova podružnica, a koji su prethodno navedeni. Osigurava izobrazbu i pruža potporu SSRC-u te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom.

23.7.2014.

62.

El Jazireh također poznat kao Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrut; sektor ugljikovodika

U vlasništvu i pod nadzorom Aymana Jabera koji se povezuje s navedenom osobom.

23.7.2014.


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/13


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 794/2014

оd 22. srpnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MK

59,9

TR

57,9

XS

56,8

ZZ

58,2

0707 00 05

MK

27,7

TR

79,1

ZZ

53,4

0709 93 10

TR

92,4

ZZ

92,4

0805 50 10

AR

113,7

BO

100,6

CL

116,3

EG

75,0

NZ

145,2

TR

74,0

UY

124,4

ZA

122,2

ZZ

108,9

0806 10 10

BR

145,7

CL

45,2

EG

145,4

TR

80,5

ZZ

104,2

0808 10 80

AR

204,8

BR

126,0

CL

110,3

NZ

129,2

PE

57,3

US

145,0

ZA

136,7

ZZ

129,9

0808 30 90

AR

181,2

CL

91,6

NZ

97,5

ZA

109,5

ZZ

120,0

0809 10 00

MK

86,8

TR

231,6

XS

80,5

ZZ

133,0

0809 29 00

TR

348,5

US

563,9

ZZ

456,2

0809 30

MK

75,2

TR

142,2

ZZ

108,7

0809 40 05

BA

53,1

MK

53,5

ZZ

53,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/16


UREDBA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE (EU) br. 795/2014

od 3. srpnja 2014.

o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave

(ESB/2014/28)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 127. stavak 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 1., članak 22. i prvu alineju članka 34. stavka 1.,

budući da:

(1)

Četvrta alineja članka 127. stavka 2. Ugovora i četvrta alineja članka 3. stavka 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: „Statut ESSB-a”) ovlašćuju Eurosustav za promicanje nesmetanog funkcioniranja platnih sustava.

(2)

Eurosustav promiče nesmetano funkcioniranje platnih sustava, između ostalog, provođenjem nadzora.

(3)

U siječnju 2001. Eurosustav je usvojio Temeljna načela za sistemski važne platne sustave Odbora za platni sustav i sustav namire (CPSS) Banke za međunarodne namire (BIS) kao minimalne zahtjeve za sistemski važne platne sustave (SIPS) (1).

(4)

U travnju 2012. Temeljna načela za sistemski važne platne sustave zamijenjena su Načelima za infrastrukturu financijskog tržišta Odbora za platni sustav i sustav namire (CPSS) i Tehničkog odbora Međunarodne organizacije nadzornih tijela za vrijednosne papire (dalje u tekstu: „CPSS-IOSCO načela”) (2), koja usklađuju i jačaju postojeće međunarodne nadzorne standarde, između ostalog, za SIPS.

(5)

Prema CPSS-IOSCO načelima, SIPS bi trebali podlijegati nadzoru, prema jasno određenim i javno objavljenim kriterijima, zbog njihove mogućnosti izazivanja sistemskih rizika ako su nedovoljno zaštićeni protiv rizika kojima su izloženi. Pored toga, nadležna bi tijela trebala imati dovoljne ovlasti i sredstva za ispunjenje svojih odgovarajućih zadaća, uključujući poduzimanje korektivnih mjera. CPSS-IOSCO predlaže provedbu tih načela u najvećoj mjeri dozvoljenoj nacionalnim pravnim i regulatornim okvirima.

(6)

Stoga, radi osiguravanja učinkovitosti i stabilnosti SIPS-a, Europska središnja banka (ESB) odlučila je provesti CPSS-IOSCO načela uredbom. Od tijela u drugim zemljama također se očekuje da na sličan način uvedu i primijene načela CPSS-IOSCO u svojim odgovarajućim pravnim i regulatornim okvirima u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj takvim okvirom.

(7)

Ova Uredba uređuje SIPS, uključujući sistemski važne sustave velikih plaćanja i platne sustave za mala plaćanja. Primjenjuje se na platne sustave kojima upravljaju središnje banke i privatni upravitelji. CPSS-IOSCO načela potvrđuju da postoje izvanredni slučajevi kada se ta načela drugačije primjenjuju na platne sustave kojima upravljaju središnje banke zbog zahtjeva utvrđenih mjerodavnim pravom, uredbom ili politikom. Eurosustav ima ciljeve javne politike, odgovornosti i institucionalno uređenje određeno u Ugovoru i Statutu ESSB-a, što znači da bi SIPS Eurosustava mogli biti izuzeti iz određenih zahtjeva sukladno ovoj Uredbi. U tom kontekstu, SIPS Eurosustava mogu biti izuzeti od posebnih zahtjeva u vezi upravljanja, planova vezanih uz prestanak rada, vlasničke udjele i likvidnu imovinu, rizike instrumenata osiguranja i investicijske rizike koji pokrivaju ista područja kao i odnosni zahtjevi koje je formalno donijelo Upravno vijeće. Ove iznimke su navedene u nekoliko odredaba ove Uredbe.

(8)

U skladu sa Smjernicom ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (3), TARGET2 ima decentraliziranu strukturu koja povezuje više platnih sustava. Komponente sustava TARGET2 usklađene su u najvećoj mogućoj mjeri s određenim iznimkama u slučaju ograničenja koja proizlaze iz nacionalnog prava. Sustav TARGET2 također je obilježen jedinstvenom tehničkom platformom pod nazivom Jedinstvena zajednička platforma. Upravno vijeće ima konačnu nadležnost u vezi sa sustavom TARGET2 i štiti njegovu javnu funkciju; ovo uređenje upravljanja odražava se u nadzoru sustava TARGET2.

(9)

Za učinkovitost i stabilnost SIPS-a potrebni su usklađenost s mjerodavnim nacionalnim zakonima te jasna pravila, postupci i ugovori na temelju kojih djeluje. Sukladnost sa zakonom odnosi se na pravne sustave svih zemalja u kojima djeluju upravitelj SIPS-a ili sudionici SIPS-a.

(10)

Učinkovitost i pouzdanost SIPS-a također ovise o jasnoći i primjerenosti njegovih pravila upravljanja, koja moraju biti jasno dokumentirana.

(11)

Pouzdan okvir koji se razvija radi sveobuhvatnog upravljanja pravnim rizicima, kreditnim rizicima, likvidnosnim rizicima, operativnim rizicima, općim rizicima poslovanja, rizicima skrbništva, investicijskim rizicima i drugim rizicima, nužan je zbog utvrđivanja, mjerenja, praćenja i upravljanja svim vrstama rizika koji nastaju kod upravitelja SIPS-a ili ih snosi upravitelj SIPS-a. Ovo također vrijedi za stabilnost i otpornost okvira instrumenata osiguranja upravitelja SIPS-a, pravila i postupaka u vezi neispunjenja obveza sudionika te planova kontinuiteta poslovanja.

(12)

Smanjenje sistemskog rizika zahtijeva, između ostalog, konačnost namire. Unija je donijela Direktivu 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (4). Direktiva 98/26/EZ zahtijeva da pravila za sustave određene u skladu s navedenom Direktivom odrede trenutak unosa (nakon kojega nalozi za prijenos postaju pravno provedivi i, u slučaju stečajnog postupka nad sudionikom, obvezujući za treće osobe) te trenutak neopozivosti naloga za prijenos. Unutardnevna namira ili namira u realnom vremenu može se također preporučiti ako je u skladu s općim modelom poslovanja SIPS-a i ako je potrebna radi omogućavanja upravitelju i sudionicima SIPS-a upravljanja njihovim odgovarajućim kreditnim i likvidnosnim rizicima.

(13)

Objektivni kriteriji, utemeljeni na riziku i javno objavljeni za sudionike u SIPS-u, koji dozvoljavaju pošten i (prema prihvatljivim standardima kontrole rizika), slobodan pristup SIPS-u, promiču sigurnost i učinkovitost SIPS-a i tržišta koje oni opslužuju, ali ne ograničava slobodno pružanje usluga u nerazmjernom opsegu.

(14)

Odredbe ove Uredbe koje zahtijevaju od upravitelja SIPS-a da prikupljaju, obrađuju i prenose podatke, trebaju biti bez utjecaja na bilo koja primjenjiva pravila o zaštiti podataka sudionika ili klijenata.

(15)

Općenito učinkoviti i djelotvorni SIPS, s jasno definiranim, mjerljivim i dostižnim ciljevima najbolje udovoljavaju potrebama sudionika SIPS-a i tržišta koje oni opslužuju.

(16)

ESB ima mogućnost tražiti od nacionalnih središnjih banaka da provode zadaće ESSB-a u mogućoj i prikladnoj mjeri.

(17)

Zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom razmjerni su specifičnim rizicima i izloženostima SIPS-a.

(18)

Mogućnost nadležnih tijela da zahtijevaju korektivne mjere radi otklanjanja neusklađenosti s ovom Uredbom ili izbjegavanja ponavljanja takvih neusklađenosti i mogućnost za ESB da izriče djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije zbog povreda ove Uredbe, osnovni su elementi u provedbi načela CPSS-IOSCO u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj Ugovorom i Statutom ESSB-a.

(19)

Za usklađivanje s nadzornim zahtjevima utvrđenim ovom Uredbom neophodno je odrediti prijelazno razdoblje u kojem bi se upravitelji SIPS-a upoznali s navedenim zahtjevima i provodili ih,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju nadzorni zahtjevi za SIPS.

2.   Upravno vijeće donosi odluku kojom se utvrđuju platni sustavi na koje se primjenjuje ova Uredba, upravitelji tih platnih sustava i nadležna tijela. Popis platnih sustava na koje se primjenjuje ova Uredba, upravitelja platnih sustava i nadležnih tijela vodi se na internetskoj stranici ESB-a te se ažurira nakon svake promjene.

3.   Platni sustav se određuje kao SIPS ako: (a) je prikladan da bude odabran kao sustav sukladno Direktivi 98/26/EZ od strane države članice čija je valuta euro ili ako upravitelj tog sustava ima poslovni nastan u europodručju, uključujući poslovni nastan preko podružnice, preko koje sustav posluje; i (b) ako tijekom kalendarske godine ispuni najmanje dva od sljedećih uvjeta:

i.

ukupna prosječna dnevna vrijednost obrađenih plaćanja nominiranih u eurima prelazi 10 milijardi eura;

ii.

njegov tržišni udio iznosi najmanje:

15 % ukupnih plaćanja nominiranih u eurima,

5 % ukupnih prekograničnih plaćanja nominiranih u eurima,

75 % ukupnih plaćanja nominiranih u eurima na razini države članice čija je valuta euro;

iii.

njegova prekogranična aktivnost (odnosno sudionici osnovani u zemlji koja nije zemlja upravitelja SIPS-a i/ili prekogranične veze s drugim platnim sustavima) obuhvaća pet ili više zemalja i ostvaruje najmanje 33 % ukupnih plaćanja nominiranih u eurima obrađenih od strane tog SIPS-a;

iv.

koristi se samo za namiru drugih infrastruktura financijskog tržišta (FMI).

4.   Upravitelji SIPS-a osiguravaju usklađenost SIPS-a kojim upravljaju, sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. do 21.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(1)

„platni sustav” znači formalni sporazum između tri ili više sudionika, ne uključujući moguće banke za namiru, središnje protustranke, klirinške kuće ili neizravne sudionike, sa zajedničkim pravilima i tipskim sporazumima za izvršenje naloga za prijenos među sudionicima;

(2)

„nalog za prijenos” ima isto značenje kako je utvrđeno u prvoj alineji članka 2. točke i. Direktive 98/26/EZ;

(3)

„sistemski rizik” znači da će rizik sudionika ili upravitelja SIPS-a koji ne ispunjavaju svoje odgovarajuće obveze unutar SIPS-a uzrokovati da drugi sudionici i/ili upravitelj SIPS-a ne budu u mogućnosti ispuniti svoje obveze po dospijeću, s mogućnošću da učinci prelijevanja ugroze stabilnost financijskog sustava ili povjerenje u financijski sustav;

(4)

„upravitelj SIPS-a” znači pravna osoba koja je zakonski odgovorna za upravljanje SIPS-om;

(5)

„nadležno tijelo” znači središnja banka Eurosustava s temeljnim nadzornim ovlastima koja je kao takva utvrđena u članku 1. stavku 2.;

(6)

„SIPS Eurosustava” znači SIPS koji su u vlasništvu središnje banke Eurosustava i kojima upravlja ta banka;

(7)

„pravni rizik” znači rizik koji proizlazi iz primjene zakona ili drugih propisa, a koji obično ima za posljedicu gubitak;

(8)

„kreditni rizik” znači rizik da protustranka, bilo da se radi o sudioniku ili drugom subjektu, neće biti u mogućnosti u cijelosti ispuniti svoje financijske obveze po njihovom dospijeću ili u bilo kojem trenutku u budućnosti;

(9)

„likvidnosni rizik” znači rizik da protustranka, bilo da se radi o sudioniku ili drugom subjektu, neće imati dovoljno novčanih sredstava za ispunjenje svojih financijskih obveza po njihovom dospijeću, iako će možda imati dovoljno novčanih sredstava da to učini u budućnosti;

(10)

„operativni rizik” znači rizik da će nedostaci u informacijskim sustavima ili interni postupci, ljudska pogreška, propusti u upravljanju ili smetnje uzrokovane vanjskim događajima ili eksternaliziranim uslugama imati za posljedicu smanjenje, pogoršanje ili prekid usluga koje pružaju SIPS;

(11)

„rizik skrbništva” znači rizik nastanka gubitka u vezi s imovinom u skrbništvu u slučaju insolventnosti skrbnika ili podskrbnika, nepažnje, prijevare, lošeg upravljanja ili neodgovarajućeg vođenja evidencije;

(12)

„investicijski rizik” znači rizik gubitka s kojim je suočen upravitelj ili sudionik SIPS-a kada upravitelj SIPS-a ulaže svoja vlastita sredstva ili sredstva svojih sudionika, npr. instrumente osiguranja;

(13)

„tržišni rizik” znači rizik gubitaka na bilančnim i izvanbilančnim pozicijama, koji proizlaze iz kretanja tržišnih cijena;

(14)

„sustav neto namire s odgođenom isplatom” (DNS), znači sustav kojim se vrši namira na neto osnovi na kraju prethodno određenog ciklusa namire, npr. na kraju, ili tijekom radnog dana;

(15)

„prekogranični instrumenti osiguranja” znači instrument osiguranja u odnosu na koji je, sa stajališta zemlje u kojoj je imovina prihvaćena kao instrument osiguranja, najmanje jedan od sljedećih elemenata strani: (a) valuta nominacije; (b) zemlja u kojoj se nalazi imovina; ili (c) zemlja u kojoj je osnovan izdavatelj;

(16)

„prekogranično plaćanje” znači plaćanje između sudionika osnovanih u različitim državama;

(17)

„infrastruktura financijskog tržišta” (FMI) znači višestrani sustav među institucijama sudionicama, uključujući upravitelja sustava, koji se koristi za kliring, namiru ili evidentiranje plaćanja, vrijednosnih papira, izvedenih financijskih instrumenata ili drugih financijskih transakcija;

(18)

„sudionik” znači subjekt kojeg platni sustav utvrđuje ili priznaje i koji ima dopuštenje da izravno ili neizravno šalje naloge za prijenos tom sustavu te je u mogućnosti primati naloge za prijenos od tog platnog sustava;

(19)

„Odbor” znači upravni ili nadzorni odbor upravitelja SIPS-a, ili oboje, u skladu s nacionalnim pravom;

(20)

„rukovodstvo” znači izvršni direktori, tj. članovi jedinstvene uprave koji su uključeni u dnevno rukovođenje upravitelja SIPS-a i članovi upravljačkog odbora upravitelja SIPS-a u dvojnom sustavu uprave;

(21)

„zainteresirane strane” znači sudionici, infrastrukture financijskih tržišta (FMI) koje imaju utjecaj na rizik u SIPS-u, kao i, na pojedinačnoj osnovi, drugi uključeni sudionici na tržištu;

(22)

„kreditna izloženost” znači iznos ili vrijednost za koju postoji rizik da je sudionik neće namiriti u cijelosti, bilo po dospijeću ili u bilo kojem trenutku nakon dospijeća;

(23)

„instrument osiguranja” znači imovina ili obveza treće osobe koju upotrebljava davatelj instrumenta osiguranja radi osiguranja obveze prema primatelju instrumenta osiguranja. Instrument osiguranja obuhvaća domaće i prekogranične instrumente osiguranja;

(24)

„osiguravatelj likvidnosti” znači osiguravatelj gotovine sukladno članku 5. stavku 3., članku 6. stavku 5., članku 8. stavku 1., stavku 9. i stavku 11. ili osiguravatelj imovine sukladno članku 8. stavku 4., uključujući sudionika SIPS-a ili treću osobu;

(25)

„iznimni ali mogući tržišni uvjeti” znači sveobuhvatan niz povijesnih i hipotetskih slučajeva, uključujući razdoblja najveće volatilnosti kojima su bila izložena tržišta koja opslužuje SIPS;

(26)

„predviđeni datum namire” znači datum koji je pošiljatelj naloga za prijenos upisao u SIPS-u kao datum namire;

(27)

„opći poslovni rizik” znači bilo kakvo moguće pogoršanje financijskog položaja SIPS-a u smislu trajnog poslovanja kao posljedica smanjenja njegovih prihoda ili povećanje njegovih rashoda, na način da rashodi premašuju prihode te imaju za posljedicu gubitak koji se mora naplatiti iz kapitala;

(28)

„plan oporavka” znači plan koji je izradio upravitelj SIPS-a radi ponovnog uspostavljanja nesmetanog funkcioniranja SIPS-a;

(29)

„plan redovnog prestanka rada” znači plan za redovno zatvaranje SIPS-a koji je izradio upravitelj SIPS-a;

(30)

„značajno” znači rizik, ovisnost i/ili promjena koja može imati utjecaj na sposobnost subjekta da izvršava ili pruža usluge u skladu s očekivanjima;

(31)

„odgovarajuća tijela” znači tijela koja imaju opravdani interes za pristup informacijama SIPS-a radi ispunjavanja svojih zakonskih obveza, npr. tijela nadležna za sanaciju i supervizori glavnih sudionika;

(32)

„osnovni rizik” znači rizik da će protustranka izgubiti punu vrijednost uključenu u transakciju, tj. bilo rizik da će prodavatelj financijske imovine neopozivo isporučiti imovinu, ali neće primiti plaćanje, ili rizik da će kupac financijske imovine neopozivo platiti, ali neće primiti imovinu;

(33)

„banka skrbnik” znači banka koja drži i štiti financijsku imovinu trećih osoba;

(34)

„banka za namiru” znači banka koja drži račune u vezi s plaćanjima, na kojima dolazi do ispunjenja obveza koje proizlaze iz platnog sustava;

(35)

nostro agent” znači banka koju koriste sudionici SIPS-a za namiru;

(36)

„jednostrano plaćanje” znaci plaćanje koje uključuje samo jedan prijenos novčanih sredstava u jednoj valuti;

(37)

„dvostrano plaćanje” znači plaćanje koje uključuje dva prijenosa novčanih sredstava u različitim valutama u sustavu namire razmjene za vrijednost;

(38)

„povratni rizik” znači rizik koji proizlazi iz izloženosti prema sudioniku ili izdavatelju ako je instrument osiguranja koji je dao taj sudionik ili koji je izdao taj izdavatelj izrazito povezan s kreditnim rizikom tog sudionika odnosno tog izdavatelja;

(39)

„radni dan” ima isto značenje kako je utvrđeno u članku 2. točki (n) Direktive 98/26/EZ.

Članak 3.

Pravna stabilnost

1.   Upravitelj SIPS-a ocjenjuje omogućuje li primjenjivo pravo u svim relevantnim pravnim sustavima visok stupanj sigurnosti za svaki značajni aspekt aktivnosti svog SIPS-a i podržava li ga.

2.   Upravitelj SIPS-a donosi pravila i postupke SIPS-a i sklapa ugovore koji su jasni i u skladu s primjenjivim pravom u svim odgovarajućim pravnim sustavima.

3.   Upravitelj SIPS-a je sposoban na jasan i razumljiv način odrediti primjenjivo pravo, pravila, postupke i ugovore za djelovanje SIPS-a nadležnim tijelima, sudionicima, i, po potrebi, klijentima sudionika.

4.   Upravitelj SIPS-a poduzima mjere kako bi osigurao da su njegova pravila, postupci i ugovori provedivi u svim odgovarajućim pravnim sustavima i da radnje poduzete temeljem takvih pravila, postupaka i ugovora neće biti utvrđene ništetnim, pobojnim ili biti predmetom obustave.

5.   Upravitelj SIPS-a koji posluje u više od jednog pravnog sustava utvrđuje i ublažava rizike koji proizlaze iz mogućih sukoba zakona.

6.   Upravitelj SIPS-a poduzima sve što je moguće kako bi osigurao pravni oblik SIPS-a sukladno Direktivi 98/26/EZ.

Članak 4.

Upravljanje

1.   Upravitelj SIPS-a ima dokumentirane ciljeve koji daju visoki prioritet sigurnosti i učinkovitosti SIPS-a. Ciljevi izričito podržavaju financijsku stabilnost i druge odgovarajuće procjene javnog interesa, a posebno otvorena i učinkovita financijska tržišta.

2.   Upravitelj SIPS-a ima dokumentirana pravila upravljanja koja osiguravaju jasne i izravne linije odgovornosti. Ova se pravila upravljanja stavljaju na raspolaganje nadležnim tijelima, vlasnicima i sudionicima. Upravitelj SIPS-a javno objavljuje skraćene verzije navedenih pravila upravljanja.

3.   Funkcije i odgovornosti Odbora su jasno određene. Funkcije i odgovornosti Odbora uključuju sve navedeno u nastavku:

(a)

utvrđivanje jasnih strateških ciljeva SIPS-a;

(b)

utvrđivanje dokumentiranih postupaka za funkcioniranje SIPS-a, uključujući postupke utvrđivanja, sagledavanja i rješavanja sukoba interesa svojih članova;

(c)

s iznimkom SIPS-a Eurosustava, osiguravanje djelotvornog izbora, praćenja, i, gdje je prikladno, smjenjivanje članova Odbora;

(d)

s iznimkom SIPS-a Eurosustava, utvrđivanje primjerenih politika naknade, u skladu s najboljim praksama utemeljenim na dugoročnim postignućima.

4.   Osim za SIPS Eurosustava, Odbor preispituje uspješnost čitavog Odbora i uspješnost njegovih pojedinih članova najmanje jednom godišnje.

5.   Sastav Odbora osigurava integritet i, osim za SIPS Eurosustava, potrebnu kombinaciju tehničkih vještina, znanja i iskustva vezano uz SIPS i za financijska tržišta općenito, kako bi se omogućilo Odboru da ispunjava svoje funkcije i odgovornosti. Sastav Odbora također ovisi o općenitoj raspodjeli nadležnosti sukladno nacionalnom pravu. Osim za SIPS Eurosustava, Odbor se sastoji i od neizvršnih članova Odbora ako je to dozvoljeno nacionalnim pravom.

6.   Funkcije rukovodstva, odgovornosti i linije izvještavanja se jasno određuju. Sastav rukovodstva osigurava integritet i potrebnu kombinaciju tehničkih vještina, znanja i iskustva vezano uz SIPS i uz financijska tržišta općenito, kako bi se omogućilo rukovodstvu da ispunjava svoje zadaće u vezi djelovanja i upravljanja rizicima upravitelja SIPS-a. Funkcije rukovodstva uključuju, prema uputama Odbora, osiguravanje svega navedenog u nastavku:

(a)

da su aktivnosti upravitelja SIPS-a u skladu s njegovim ciljevima, strategijom i tolerancijom rizika;

(b)

da su unutarnje kontrole i povezani postupci utvrđeni, izvršeni i na odgovarajući način nadgledani kako bi unaprijedili ciljeve upravitelja SIPS-a;

(c)

da su unutarnje kontrole i povezani postupci predmet redovitog preispitivanja i testiranja od strane odjela zaduženih za upravljanje rizikom i unutarnju reviziju, koji su dobro osposobljeni i imaju dovoljno zaposlenih;

(d)

aktivno sudjelovanje u postupku kontrole rizika;

(e)

da su okviru upravljanja rizikom SIPS-a dodijeljena dovoljna novčana sredstva.

7.   Odbor određuje i nadzire dokumentirani okvir upravljanja rizikom koji:

(a)

uključuje politiku tolerancije rizika upravitelja SIPS-a;

(b)

dodjeljuje odgovornosti za odluke u vezi rizika;

(c)

rješava donošenje odluka u kriznim i izvanrednim situacijama;

(d)

rješava funkcije unutarnje kontrole.

Odbor osigurava da funkcija upravljanja rizikom i funkcija unutarnje kontrole imaju dovoljne ovlasti, neovisnost, sredstva i pristup Odboru.

8.   Odbor osigurava da glavne odluke koje utječu na tehničku i funkcionalnu strukturu SIPS-a, pravila i sveukupnu strategiju, posebice u odnosu na odabir klirinškog sustava i sustava namire, operativne strukture, opseg proizvoda koji su predmet kliringa ili namire te na korištenje tehnologije i postupaka, na prikladan način odražavaju zakonite interese odgovarajućih zainteresiranih strana SIPS-a. O takvim se odlukama, dovoljno unaprijed, savjetuje s odgovarajućim zainteresiranim stranama i, kada je to prikladno, s javnošću.

Članak 5.

Okvir za sveobuhvatno upravljanje rizicima

1.   Upravitelj SIPS-a određuje i održava stabilan okvir upravljanja rizikom radi sveobuhvatnog utvrđivanja, mjerenja, praćenja i upravljanja rasponima rizika koji nastaju u SIPS-u ili koje snosi SIPS. Upravitelj SIPS-a preispituje okvir upravljanja rizikom najmanje jednom godišnje. Okvir upravljanja rizikom:

(a)

uključuje politiku tolerancije rizika upravitelja SIPS-a i odgovarajuće alate za upravljanje rizicima;

(b)

dodjeljuje odgovornosti za odluke u vezi rizika;

(c)

rješava donošenje odluka, u izvanrednim situacijama, koje se odnose na SIPS, uključujući događaje na financijskim tržištima koji mogu imati nepovoljan utjecaj na likvidnost na tržištu i stabilnost financijskog sustava u bilo kojoj državi članici čija je valuta euro, a u kojoj su osnovani upravitelj SIPS-a ili jedan od sudionika.

2.   Upravitelj SIPS-a potiče sudionike i, prema potrebi, njihove klijente da upravljaju rizicima i ograničavaju rizike koje oni predstavljaju za SIPS i koje snose zbog SIPS-a. U odnosu na sudionike, takvi poticaji uključuju djelotvoran, proporcionalan i odvraćajući sustav novčanih kazni ili sustav podjele gubitka, ili oboje.

3.   Upravitelj SIPS-a najmanje jednom godišnje preispituje značajne rizike koje, kao posljedica međuovisnosti, SIPS snosi zbog ili uzrokuje drugim subjektima, uključujući između ostaloga, infrastrukture financijskih tržišta (FMI), banke za namiru, pružatelje likvidnosti i pružatelje usluga. Upravitelj SIPS-a razvija alate za upravljanje rizicima koji su pouzdani i proporcionalni utvrđenoj razini rizika.

4.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje ključne poslove i usluge SIPS-a. Upravitelj SIPS-a utvrđuje posebne scenarije koji mu mogu onemogućiti obavljanje ovih ključnih poslova i usluga kao trajnu djelatnost i ocjenjuje učinkovitost svih opcija za oporavak ili, s iznimkom SIPS-a Eurosustava, redovan prestanak rada. Upravitelj SIPS-a preispituje ključne poslove i usluge SIPS-a najmanje jednom godišnje. Na temelju te procjene, upravitelj SIPS-a priprema plan oporavka SIPS-a i, osim za SIPS Eurosustava, redovan prestanak rada. Plan oporavka i redovan prestanak rada sadrži, između ostalog, temeljni prikaz ključnih strategija oporavka i redovnog prestanka rada, navođenje ključnih poslova i usluga SIPS-a i opis mjera potrebnih radi provedbe ključnih strategija. Upravitelj SIPS-a, ako je primjenjivo, pruža nadležnim tijelima informacije koje su im potrebne radi planiranja odluka. Upravitelj SIPS-a preispituje plan oporavka i redovnog prestanka rada najmanje jednom godišnje.

Članak 6.

Kreditni rizik

1.   Upravitelj SIPS-a određuje pouzdani okvir za mjerenje, praćenje i upravljanje svojim kreditnim izloženostima prema sudionicima i kreditnim izloženostima među sudionicima koje proizlaze iz postupaka plaćanja, kliringa i namire SIPS-a.

2.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje sve izvore kreditnog rizika. Mjerenje i praćenje kreditnih izloženosti odvija se tijekom dana, upotrebom pravovremenih informacija i prikladnih alata za mjerenje rizika.

3.   Upravitelj SIPS-a, uključujući upravitelja koji upravlja DNS-om s jamstvom namire, kod kojeg tijekom djelovanja SIPS-a nastaje kreditna izloženost prema njegovim sudionicima, pokriva svoju kreditnu izloženost svakom sudioniku upotrebom instrumenta osiguranja, jamstvenih fondova, vlasničkog kapitala (nakon oduzimanja iznosa namijenjenog pokriću općeg rizika poslovanja) ili drugih jednakovrijednih financijskih sredstava.

4.   Upravitelj SIPS-a, uključujući onog koji upravlja DNS-om bez jamstva namire, ali kod kojeg su sudionici suočeni s kreditnom izloženošću koja proizlazi iz postupaka plaćanja, kliringa ili namire SIPS-a, uspostavlja pravila ili ugovorne odnose s navedenim sudionicima. Pravila ili ugovorni odnosi osiguravaju da sudionici pribavljaju dovoljna sredstva, kako su definirana u stavku 3., radi pokrića kreditnih izloženosti koje proizlaze iz postupaka plaćanja, kliringa i namire SIPS-a u odnosu na dva sudionika koji, zajedno sa svojim povezanim društvima imaju najveću ukupnu kreditnu izloženost.

5.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje pravila i postupke radi rješavanja gubitaka koji neposredno proizlaze iz neispunjenja ugovorne obveze prema SIPS-u od strane jednog ili više sudionika. Ova pravila i postupci rješavaju raspodjelu potencijalnih nepokrivenih gubitaka, uključujući otplatu bilo kojih novčanih sredstava koje upravitelj SIPS-a može pozajmiti od pružatelja likvidnosti. Ona uključuju pravila i postupke upravitelja SIPS-a radi obnavljanja bilo kojih financijskih sredstava koje je SIPS koristio tijekom stresnog događaja, do razine utvrđene u stavku 3.

Članak 7.

Instrument osiguranja

1.   Upravitelj SIPS-a prihvaća samo sljedeću imovinu kao instrument osiguranja: (a) gotovinu; i (b) imovinu s niskim kreditnim, likvidnosnim i tržišnim rizikom, odnosno imovinu za koju upravitelj SIPS-a može dokazati nadležnim tijelima na temelju primjerene unutarnje procjene da udovoljava svim sljedećim uvjetima:

i.

izdana je od strane izdavatelja s niskim kreditnim rizikom;

ii.

slobodno je prenosiva bez bilo kakvih pravnih zapreka ili potraživanja trećih osoba;

iii.

nominirana je u valuti čijim rizikom upravlja upravitelj SIPS-a;

iv.

ima pouzdane podatke o cijenama koji se redovno objavljuju;

v.

nije na drugi način predmet značajnog povratnog rizika;

vi.

nije izdana od strane sudionika koji daje instrument osiguranja ili od strane subjekta koji je dio iste grupe kao taj sudionik, osim u slučaju pokrivenih obveznica i samo ako je imovina u skupini za pokriće na odgovarajući način izdvojena u okviru pouzdanog pravnog okvira i udovoljava uvjetima utvrđenima u točkama i. do v.

U provođenju unutarnje procjene točaka i. do vi., upravitelj SIPS-a određuje, dokumentira i primjenjuje objektivnu metodologiju.

2.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje i provodi politike i postupke za praćenja kvalitete kredita, likvidnosti tržišta i volatilnosti cijena za svaku imovinu prihvaćenu kao instrument osiguranja. Upravitelj SIPS-a redovno, a najmanje jednom godišnje, prati adekvatnosti svojih politika i postupaka vrednovanja. Takva preispitivanja se također provode svaki put kad dođe do značajne promjene koja utječe na izloženost riziku SIPS-a. Upravitelj SIPS-a usklađuje vrijednost svog instrumenta osiguranja s tržišnom vrijednošću najmanje jednom dnevno.

3.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje stabilne i konzervativne korektivne faktore i testira ih najmanje jednom godišnje te uzima u obzir stresne tržišne uvjete. Postupke u vezi korektivnih faktora provjeravaju najmanje jednom godišnje zaposlenici koji nisu kreirali korektivne faktore i koji ih ne primjenjuju.

4.   Upravitelj SIPS-a poduzima mjere kako bi se izbjeglo koncentriranje određene imovine ako bi to značajno smanjilo mogućnost brzog unovčenja takve imovine bez značajnih nepovoljnih utjecaja na cijenu.

5.   Upravitelj SIPS-a koji prihvaća prekogranični instrument osiguranja utvrđuje i ublažava rizike povezane s njihovom upotrebom i osigurava da se prekogranični instrument osiguranja može pravodobno upotrijebiti.

6.   Upravitelj SIPS-a upotrebljava djelotvoran i operativno prilagodljiv sustav upravljanja instrumentom osiguranja.

7.   Stavak 1. ne primjenjuje se na SIPS Eurosustava.

Članak 8.

Likvidnosni rizik

1.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje sveobuhvatan okvir za upravljanje likvidnosnim rizikom kojem su izloženi sudionici SIPS-a, banke za namiru, nostro agenti, skrbničke banke, pružatelji likvidnosti i drugi odgovarajući subjekti.

2.   Upravitelj SIPS-a uspostavlja operativne i analitičke alate koji mu omogućuju utvrđivanje, mjerenje i praćenje tokova namire i financiranja, uključujući upotrebu unutardnevne likvidnosti, na trajnoj i pravodobnoj osnovi.

3.   Upravitelj SIPS-a drži, ili osigurava da sudionici drže, dovoljno likvidnih sredstava u svako doba, u svim valutama u kojima djeluje, radi izvršavanja namire obveze plaćanja u istom danu u širokom rasponu mogućih stresnih scenarija. Gdje je prikladno, to uključuje unutardnevnu namiru ili namiru tijekom više dana. Stresni scenariji uključuju: (a) neispunjenje ugovorne obveze, pod iznimnim ali mogućim tržišnim uvjetima, od strane sudionika koji, zajedno sa svojim povezanim društvima, ima najveću ukupnu obvezu plaćanja; i (b) druge scenarije u skladu sa stavkom 11.

4.   Upravitelj SIPS-a koji namiruje jednostrana plaćanja u eurima drži, ili osigurava da sudionici drže, likvidna sredstva, u skladu sa stavkom 3., kako bi pravovremeno izvršili namiru obveze plaćanja u slučaju neispunjenja ugovorne obveze sudionika koji, zajedno sa svojim povezanim društvima, ima najveću ukupnu obvezu plaćanja kako je određeno stavkom 3. točkom (a) na bilo koji od sljedećih načina:

(a)

u gotovini s Eurosustavom; ili

(b)

s prihvatljivim instrumentom osiguranja kako je određen okvirnim ugovorom o instrumentu osiguranja Eurosustava utvrđenom u Smjernici ESB/2011/14 od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike Eurosustava (5), posebno ako upravitelj SIPS-a ima pristup stalno raspoloživim mogućnostima Eurosustava.

5.   Upravitelj SIPS-a koji namiruje jednostrana plaćanja u eurima ima, ili osigurava da sudionici imaju, dodatna likvidna sredstva, u skladu sa stavkom 3. točkom (b), na način određen u stavku 4. ili s kreditno sposobnom poslovnom bankom, u obliku jednog ili više sljedećih instrumenata:

(a)

obvezujuće kreditne linije;

(b)

obvezujuće valutne ugovore o razmjeni;

(c)

obvezujuće repo ugovore;

(d)

imovinu kako je određena u članku 7. stavku 1., koju drži skrbnik;

(e)

investicije koje su lako dostupne i koje je moguće zamijeniti za gotovinu pomoću prethodnih sporazuma o financiranju za koje upravitelj SIPS-a može dokazati nadležnom tijelu, na temelju primjerene unutarnje procjene, da su sporazumi o financiranju vrlo pouzdani, čak i u iznimnim ali mogućim tržišnim uvjetima.

Upravitelj SIPS-a spreman je dokazati nadležnom tijelu, na temelju primjerene unutarnje procjene, da je poslovna banka kreditno sposobna.

6.   Upravitelj SIPS-a koji namiruje dvostrana plaćanja ili jednostrana plaćanja u valutama koje nisu euro ima, ili osigurava da sudionici imaju, likvidna sredstva, u skladu sa stavkom 3. u oblicima određenim u stavku 5.

7.   Ako upravitelj SIPS-a dopunjuje sredstva iz stavka 3. drugom imovinom, ta imovina mora biti vjerojatno utrživa ili prihvatljiva kao instrument osiguranja (primjerice kreditne linije, ugovori o razmjeni ili repo ugovori) na ad hoc osnovi u slučaju neispunjenja ugovorne obveze, čak ako to ne može biti pouzdano prethodno ugovoreno ili zajamčeno u slučaju iznimnih ali mogućih tržišnih uvjeta. Ako sudionik dopunjuje sredstva navedena u stavku 3. drugom imovinom, upravitelj SIPS-a osigurava da ta druga imovina udovoljava zahtjevima navedenim u prvoj rečenici. Pretpostavlja se da je imovina vjerojatno utrživa ili prihvatljiva kao instrument osiguranja ako je upravitelj SIPS-a uzeo u obzir pravila i prakse odgovarajućih središnjih banaka o prihvatljivosti instrumenta osiguranja.

8.   Upravitelj SIPS-a ne pretpostavlja da će biti dostupan izvanredan kredit središnje banke.

9.   Upravitelj SIPS-a provodi dubinsku analizu kako bi potvrdio da svaki pružatelj likvidnih sredstava SIPS-a, u skladu sa stavkom 3.: (a) ima dovoljne i ažurne podatke kako bi razumio i upravljao svojim likvidnosnim rizikom povezanim s osiguravanjem gotovine ili imovine; i (b) ima mogućnost osigurati potrebnu gotovinu ili imovinu. Upravitelj SIPS-a preispituje svoju usklađenost s obvezom provođenja dubinske analize najmanje jednom godišnje. Samo subjekti koji imaju pristup kreditima od središnjih banaka izdavatelja prihvaćaju se kao pružatelji likvidnosti. Upravitelj SIPS-a redovno testira svoje postupke za pristup likvidnim sredstvima SIPS-a.

10.   Upravitelj SIPS-a s pristupom računima središnje banke, platnim uslugama ili uslugama u vezi s vrijednosnim papirima koristi ove usluge kada je to moguće.

11.   Upravitelj SIPS-a, putem strogih testiranja otpornosti na stres određuje koliko je gotovine i druge imovne potrebno da bi se zadovoljili zahtjevi iz stavka 3. i stavka 4. Upravitelj SIPS-a redovno preispituje ovaj iznos, između ostalog, uzimajući u obzir širok raspon scenarija, uključujući:

(a)

najviše povijesne volatilnosti cijena naprijed navedene imovine;

(b)

promjene drugih tržišnih čimbenika uključujući, između ostalog, određivanje cijena i krivulje prinosa;

(c)

jedan ili više sudionika nisu ispunili ugovornu obvezu istoga dana ili na različite kasnije dane;

(d)

istovremene pritiske na tržištima financiranja i imovine;

(e)

raspon stresnih scenarija okrenutih budućnosti u nizu iznimnih ali mogućih tržišnih uvjeta.

Takvi scenariji također uzimaju u obzir oblik i djelovanje SIPS-a, ispituju sve subjekte koji mogu uzrokovati značajan likvidnosni rizik za SIPS uključujući, između ostalog, banke za namiru, nostro agente, skrbničke banke, pružatelje likvidnosti i povezane infrastrukture financijskog tržišta (FMI) i, gdje je prikladno, pokrivaju višednevno razdoblje.

12.   Upravitelj SIPS-a dokumentira svoje razloge za držanje, i ima odgovarajuće mehanizme upravljanja u vezi s iznosom gotovine i druge imovine koju drži ili koju drže sudionici. Upravitelj SIPS-a utvrđuje jasne postupke za izvještavanje Odbora o rezultatima testiranja otpornosti na stres. Upravitelj SIPS-a upotrebljava te rezultate kako bi procijenio adekvatnost i izvršio odgovarajuće prilagodbe okvira upravljanja likvidnosnim rizikom.

13.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje jasna pravila i postupke koji omogućuju SIPS-u da izvrši namiru istog dana i, gdje je to prikladno, pravodobnu namiru obveza unutardnevnog plaćanja i plaćanja tijekom više dana nakon neispunjenja ugovorne obveze jednog ili više sudionika SIPS-a. Ova pravila i postupci:

(a)

rješavaju nepredvidive i potencijalno nepokrivene manjkove likvidnosti;

(b)

imaju za cilj izbjegavanje vraćanja sredstava, povlačenja ili zakašnjenja u namiri obveza plaćanja istoga dana;

(c)

navode kako obnoviti gotovinu i drugu imovinu upotrijebljenu od strane SIPS-a za vrijeme stresnih događaja, u mjeri određenoj sukladno stavcima 3. do 5.

Članak 9.

Konačna namira

Upravitelj SIPS-a određuje pravila i postupke kako bi omogućio da se konačna namira provede najkasnije na kraju predviđenog datuma namire.

Članak 10.

Novčane namire

1.   Upravitelj SIPS-a koji namiruje jednostrana plaćanja u eurima osigurava da se konačna namira provede u novcu središnje banke.

2.   Upravitelj SIPS-a koji namiruje dvostrana plaćanja ili jednostrana plaćanja u valutama koje nisu euro osigurava da se konačna namira provede u novcu središnje banke kad je to provedivo i moguće.

3.   Ako se novac središnje banke ne upotrebljava, upravitelj SIPS-a osigurava da se novčana namira provede upotrebom imovine za namiru s malim kreditnim ili likvidnosnim rizikom ili bez kreditnog ili likvidnosnog rizika.

4.   Ako se namira provodi u novcu poslovne banke, upravitelj SIPS-a prati, upravlja i ograničava kreditne i likvidnosne rizike koji proizlaze iz poslovnih banaka za namiru. Naročito, upravitelj SIPS-a utvrđuje i prati usklađenost svojih banaka za namiru sa strogim kriterijima koji uzimaju u obzir, između ostalog, njihovo reguliranje i nadzor, kreditnu sposobnost, kapitaliziranost, pristup likvidnosti i operativnu pouzdanost. Upravitelj SIPS-a također prati i upravlja koncentracijom kreditnih i likvidnosnih izloženosti poslovnih banaka za namiru SIPS-a.

5.   Ako upravitelj SIPS-a provodi novčanu namiru u svojim knjigama, on smanjuje i strogo kontrolira svoj kreditni i likvidnosni rizik.

6.   Ako se namira provodi u novcu poslovne banke, ugovori s bilo kojom poslovnom bankom za namiru izričito utvrđuju:

(a)

kada se očekuje prijenos u knjigama pojedine banke za namiru;

(b)

da su prijenosi konačni kad su izvršeni;

(c)

da se primljena novčana sredstva prenose što je prije moguće, a najkasnije do kraja dana.

Članak 11.

Plaćanje po plaćanju

Upravitelj SIPS-a koji koristi mehanizam plaćanje po plaćanju otklanja osnovni rizik osiguravanjem da konačna namira jedne obveze nastupi ako i samo ako je nastupila konačna namira povezane obveze. Ovo pravilo se primjenjuje neovisno o tome provodi li se namira na bruto ili neto osnovi i kad nastupa konačnost.

Članak 12.

Pravila i postupci u vezi neispunjenja ugovorne obveze od strane sudionika

1.   Upravitelj SIPS-a u pravilima i postupcima SIPS-a utvrđuje definiciju neispunjenja ugovorne obveze od strane sudionika koja uključuje najmanje propust sudionika da ispuni svoje financijske obveze o dospijeću zbog, između ostaloga, operativnih razloga, povrede ugovora ili pokretanja stečajnog postupka nad takvim sudionikom. Upravitelj SIPS-a razlikuje automatsko neispunjenje obveze i diskrecijsko neispunjenje obveze. U slučaju diskrecijskog neispunjenja obveze, upravitelj SIPS-a navodi koji se subjekt može koristiti takvom diskrecijom. Upravitelj SIPS-a preispituje navedenu definiciju najmanje jednom godišnje.

2.   Upravitelj SIPS-a ima pravila i postupke o neispunjenju obveza koji mu omogućuju da nastavi ispunjavati svoje obveze u slučaju neispunjenja obveza od strane sudionika, a koji rješavaju obnavljanje sredstava nakon neispunjenja obveze. Pravila i postupci određuju, najmanje, sve dolje navedeno:

(a)

radnje koje upravitelj SIPS-a može poduzeti kad dođe do neispunjenja obveze;

(b)

da se takve radnje poduzimaju automatski ili diskrecijski te načine na koje se izvršava diskrecijska ovlast;

(c)

moguće promjene redovnih praksi namire upravitelja SIPS-a kako bi se osigurala pravodobna namira;

(d)

upravljanje plaćanjima u različitim fazama obrade;

(e)

moguće utvrđivanje redoslijeda radnji;

(f)

uloge, obveze i odgovornosti odgovarajućih strana, uključujući sudionike kod kojih je došlo do neispunjenja obveze;

(g)

ostale mehanizme koji će se pokrenuti kako bi se ograničio utjecaj neispunjenja obveze.

3.   Upravitelj SIPS-a spreman je provesti pravila i postupke vezane za neispunjenje obveza, uključujući bilo koji prikladan diskrecijski postupak propisan u njegovim pravilima. Upravitelj SIPS-a osigurava, između ostalog, da: (a) ima operativnu sposobnost, uključujući dovoljan broj dobro osposobljenih zaposlenika za pravodobnu primjenu postupaka navedenih u stavku 2.; i (b) pravila i postupci SIPS-a rješavaju potrebe za dokumentacijom, informacijama i obavijestima i, kad je uključeno više od jedne infrastrukture financijskog tržišta (FMI) ili tijela, suradnju.

4.   Upravitelj SIPS-a javno objavljuje ključne aspekte pravila i postupaka navedenih u stavku 2., uključujući, najmanje, sve dolje navedeno:

(a)

okolnosti pod kojima će radnja biti poduzeta;

(b)

tko će poduzeti navedene radnje;

(c)

opseg radnji koje će biti poduzete;

(d)

mehanizme koji rješavaju obveze upravitelja SIPS-a u odnosu na sudionike kod kojih je došlo do neispunjenja obveze.

5.   Upravitelj SIPS-a testira i preispituje pravila i postupke SIPS-a navedene u stavku 2. najmanje jednom godišnje ili nakon svake značajne promjene SIPS-a koje utječu na ta pravila i postupke. Upravitelj SIPS-a u takva testiranja i preispitivanja uključuje sudionike SIPS-a i odgovarajuće zainteresirane strane.

Članak 13.

Opći poslovni rizik

1.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje pouzdan sustav upravljanja i kontrole radi utvrđivanja, praćenja i upravljanja općim poslovnim rizikom, uključujući gubitke nastale zbog lošeg provođenja poslovne strategije, negativnih novčanih tokova ili neočekivanih i iznimno velikih operativnih troškova.

2.   Upravitelj SIPS-a drži likvidnu neto imovinu financiranu vlasničkim udjelima, primjerice redovnim dionicama, objavljenim pričuvama ili drugom zadržanom dobiti, tako da može nastaviti svoje poslovanje i usluge kao trajnu djelatnost ako pretrpi opće poslovne gubitke. Iznos ove imovine se određuje u odnosu na opći profil poslovnog rizika i duljinu vremena potrebnu da bi se postigao oporavak ili redovan prestanak obavljanja njegovih ključnih poslova i usluga ako je takva radnja poduzeta.

3.   Upravitelj SIPS-a održava plan ostvarivog oporavka ili, osim za SIPS Eurosustava, redovan plan prestanka rada.

4.   Upravitelj SIPS-a drži dovoljno likvidne neto imovine financirane vlasničkim udjelima radi provođenja plana iz stavka 3. Najmanje, upravitelj SIPS-a drži likvidnu neto imovinu financiranu vlasničkim udjelima u vrijednosti jednakoj najmanje šestomjesečnim tekućim operativnim troškovima. Navedena imovina je povrh sredstava koja se drže radi pokrića rizika neispunjenja obveza od strane sudionika ili drugih rizika temeljem članka 6. i članka 8. Vlasnički udjeli koji se drže temeljem međunarodnih standarda kapitala utemeljenih na riziku mogu biti uključeni radi izbjegavanja umnožavanja kapitalnih zahtjeva.

5.   Imovina koja se drži radi pokrića općih poslovnih rizika treba biti dovoljno likvidna i visoke kvalitete kako bi bila pravodobno dostupna. Upravitelj SIPS-a je u mogućnosti unovčiti navedenu imovinu uz malo nepovoljnog utjecaja na cijenu ili bez takvog utjecaja, tako da može nastaviti svoje poslovanje kao trajnu djelatnost ako pretrpi opće poslovne gubitke.

6.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje ostvariv plan za prikupljanje dodatnog vlasničkog kapitala ako se njegov vlasnički kapital smanji na razinu iznosa iz stavka 4. ili padne ispod tog iznosa. Plan se podnosi na odobrenje Odboru i ažurira se najmanje jednom godišnje.

7.   Stavak 2. i stavci 4. do 6. ne primjenjuju se na SIPS Eurosustava.

Članak 14.

Rizici skrbništva i investicijski rizici

1.   Upravitelj SIPS-a drži svoju vlastitu imovinu i imovinu sudionika kod nadziranih i reguliranih subjekata (dalje u tekstu „skrbnici”), koji imaju računovodstvene prakse, postupke u vezi čuvanja i unutarnje kontrole koji u potpunosti štite ovu imovinu od rizika gubitka u slučaju insolventnosti skrbnika ili podskrbnika, nepažnje, prijevare, lošeg upravljanja ili neodgovarajućeg vođenja evidencije.

2.   Upravitelj SIPS-a ima pravodoban pristup svojoj imovini i imovini koju su osigurali sudionici.

3.   Upravitelj SIPS-a ocjenjuje i shvaća svoju izloženost prema svojim bankama skrbnicima, uzimajući u obzir ukupnost svog odnosa sa svakom od njih.

4.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje svoju investicijsku strategiju koja je u skladu s njegovom sveukupnom strategijom upravljanja rizikom i u cijelosti je objavljena sudionicima. Upravitelj SIPS-a preispituje investicijsku strategiju najmanje jednom godišnje.

5.   Investicije upravitelja SIPS-a na temelju njegove investicijske strategije investiranja osigurane su od strane visokokvalitetnih dužnika ili potraživanjima od takvih dužnika. Upravitelj SIPS-a utvrđuje kriterije za visokokvalitetne dužnike. Ulaganja se vrše u instrumente s minimalnim kreditnim, tržišnim i likvidnosnim rizicima.

6.   Stavci 3. do 5. se ne primjenjuju na SIPS Eurosustava.

Članak 15.

Operativni rizik

1.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje pouzdan okvir s prikladnim sustavima, politikama, postupcima i kontrolama radi utvrđivanja, praćenja i upravljanja operativnim rizikom.

2.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje ciljeve u vezi razine usluge i operativne pouzdanosti i politike zasnovane radi postizanja tih ciljeva. Upravitelj SIPS-a preispituje ciljeve i politike najmanje jednom godišnje.

3.   Upravitelj SIPS-a osigurava da SIPS, u svako doba, ima prilagodljivu mogućnosti za postupanje u slučaju povećanja količine plaćanja koje se pojavljuje zbog stresnih događaja i da može doseći ciljanu razinu svojih usluga.

4.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje sveobuhvatne politike fizičke i informatičke sigurnosti koje na odgovarajući način utvrđuju, procjenjuju i upravljaju svim mogućim slabostima i opasnostima. Upravitelj SIPS-a preispituje navedene politike najmanje jednom godišnje.

5.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje plan kontinuiteta poslovanja koji rješava događaje koji djelovanje SIPS-a izlažu značajnom riziku ili onemogućavaju njegovo djelovanje. Plan uključuje upotrebu sekundarne lokacije i utvrđen je kako bi se osiguralo da ključni sustavi informatičke tehnologije mogu nastaviti djelovanje unutar dva sata od nastanka ovih događaja. Plan se određuje na takav način da je SIPS uvijek u stanju namiriti sva dospjela plaćanja do kraja radnog dana kada je smetnja nastala. Upravitelj SIPS-a testira i preispituje plan najmanje jednom godišnje.

6.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje ključne sudionike naročito na temelju količine plaćanja i vrijednosti i njihovih mogućih utjecaja na druge sudionike i na SIPS kao cjelinu u slučaju značajnih operativnih problema kojima su bili izloženi takvi sudionici.

7.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje, prati i upravlja rizicima koje ključni sudionici, druge infrastrukture financijskog tržišta (FMI), pružatelji usluga i pružatelji komunalnih usluga mogu prouzročiti djelovanju SIPS-a.

Članak 16.

Kriteriji za pristup i sudjelovanje

1.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje i javno objavljuje nediskriminirajući kriterij za pristup uslugama SIPS-a i za sudjelovanje u uslugama SIPS-a za izravne i, kad je primjenjivo, neizravne sudionike i za druge infrastrukture financijskog tržišta (FMI). Upravitelj SIPS-a preispituje kriterije najmanje jednom godišnje.

2.   Kriteriji za pristup i sudjelovanje iz stavka 1. opravdavaju se sa stajališta sigurnosti i učinkovitosti SIPS-a i tržišta kojima on služi te se prilagođavaju i usklađuju sa specifičnim rizicima SIPS-a. U skladu s načelom razmjernosti, upravitelj SIPS-a utvrđuje zahtjeve koji ograničavaju pristup u najmanjoj mogućoj mjeri. Ako upravitelj SIPS-a uskrati pristup subjektu, mora to pisano obrazložiti temeljem sveobuhvatne analize rizika.

3.   Upravitelj SIPS-a neprekidno prati usklađenost sudionika s kriterijima za pristup i sudjelovanje u SIPS-u. Upravitelj SIPS-a utvrđuje i javno objavljuje nediskriminirajuće postupke kako bi olakšao privremeno ili trajno ukidanje prava sudionika na sudjelovanje ako sudionik ne ispuni kriterije u vezi pristupa i sudjelovanja. Upravitelj SIPS-a preispituje postupke najmanje jednom godišnje.

Članak 17.

Posredni sporazumi o sudjelovanju

1.   Za potrebe upravljanja rizikom, upravitelj SIPS-a osigurava da pravila, postupci i ugovorne odredbe SIPS-a dozvoljavaju da upravitelj SIPS-a prikuplja informacije o neizravnom sudjelovanja radi utvrđivanja, praćenja i upravljanja bilo kojim značajnim rizikom za SIPS koji može proisteći iz sudjelovanja. Ova informacija, najmanje, sadrži sve što je navedeno u nastavku:

(a)

udio aktivnosti koje izravni sudionik obavlja u ime neizravnih sudionika;

(b)

broj neizravnih sudionika koji provode namiru preko pojedinačnih izravnih sudionika;

(c)

količinu ili vrijednosti plaćanja u SIPS-u koje potječu od svakog neizravnog sudionika;

(d)

količinu ili vrijednosti plaćanja iz točke (c) u odnosu na količinu i vrijednosti plaćanja izravnih sudionika putem kojim neizravni sudionik pristupa SIPS-u.

2.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje značajne ovisnosti između izravnih i neizravnih sudionika koje mogu utjecati na SIPS.

3.   Upravitelj SIPS-a utvrđuje neizravne sudionike koji uzrokuju značajne rizike za SIPS i izravne sudionike putem kojih oni pristupaju SIPS-u s ciljem upravljanja ovim rizicima.

4.   Upravitelj SIPS-a preispituje rizike koji proizlaze iz posrednih sporazuma o sudjelovanju najmanje jednom godišnje. Upravitelj SIPS-a poduzima radnje za ublažavanje kad je to potrebno radi osiguravanja ispravnog upravljanja rizicima.

Članak 18.

Učinkovitost i djelotvornost

1.   Upravitelj SIPS-a ima uspostavljen postupak za utvrđivanje i udovoljavanje potrebama tržišta kojima SIPS služi, a posebno, u odnosu na:

(a)

odabir klirinškog sustava i sustava namire;

(b)

operativnu strukturu;

(c)

opseg proizvoda za koje je izvršen kliring ili namira;

(d)

upotrebu tehnologije i postupaka.

2.   Upravitelj SIPS-a ima jasno određene mjerljive i provedive ciljeve, kao što su u područjima minimalnih razina usluga, očekivanja u vezi s upravljanjem rizicima i poslovnih prioriteta.

3.   Upravitelj SIPS-a ima utvrđene mehanizme pomoću kojih redovno, najmanje jednom godišnje, preispituje zahtjeve utvrđene u stavcima 1. i 2.

Članak 19.

Postupci i standardi komunikacije

Upravitelj SIPS-a upotrebljava ili prihvaća odgovarajuće međunarodno priznate postupke i standarde komunikacije kako bi olakšao učinkovito plaćanje, kliring, namiru i evidentiranje.

Članak 20.

Objava pravila, ključnih postupaka i tržišnih podataka

1.   Upravitelj SIPS-a donosi jasna i sveobuhvatna pravila i postupke koji su u cijelosti objavljeni sudionicima. Odgovarajuća pravila i ključni postupci se također javno objavljuju.

2.   Upravitelj SIPS-a objavljuje jasne opise modela i djelovanja sustava, jednako kao i prava i obveze upravitelja SIPS-a i sudionika, tako da sudionici mogu lako ocijeniti rizike koji mogu nastati sudjelovanjem u SIPS-u.

3.   Upravitelj SIPS-a dostavlja svu potrebnu i odgovarajuću dokumentaciju i obuku kako bi omogućio sudionicima razumijevanje pravila i postupaka SIPS-a i rizika s kojima se suočavaju sudjelovanjem u SIPS-u.

4.   Upravitelj SIPS-a javno objavljuje naknade SIPS-a na razini pojedinačnih usluga koje nudi jednako kao i svoje politike popusta. Upravitelj SIPS-a osigurava jasne opise naplaćenih usluga radi usporedbe.

5.   Upravitelj SIPS-a izdaje i javno objavljuje odgovore na Okvir CPSS-IOSCO za objavu za infrastrukture financijskih tržišta. Upravitelj SIPS-a ažurira svoje odgovore nakon značajnih promjena u sustavu ili njegovom okruženju, ali najmanje svake dvije godine. Upravitelj SIPS-a također objavljuje, najmanje, osnovne podatke o količini i vrijednosti transakcija.

Članak 21.

Izvještavanje nadležnog tijela

Nadležno tijelo je ovlašteno dobiti od upravitelja SIPS-a sve informacije i dokumente potrebne za ocjenu usklađenosti sa zahtjevima temeljem ove Uredbe. Upravitelj SIPS-a dostavlja nadležnom tijelu odgovarajuće posebne informacije.

Članak 22.

Korektivne mjere

1.   Ako upravitelj SIPS-a nije postupio i skladu s ovom Uredbom, nadležno tijelo:

(a)

obavještava upravitelja SIPS-a o prirodi postupanja protivno ovoj Uredbi; i

(b)

pruža upravitelju SIPS-a mogućnost da bude saslušan i da dostavi obrazloženja.

2.   Na temelju informacija dostavljenih od upravitelja SIPS-a, nadležno tijelo može dati uputu upravitelju SIPS-a da primjeni posebne korektivne mjere radi ispravljanja neusklađenosti i/ili izbjegavanja ponavljanja postupanja protivno Uredbi.

3.   Nadležno tijelo može naložiti korektivne mjere neposredno nakon što utvrdi, uz obrazloženo mišljenje, da je postupanje protivno Uredbi dovoljno ozbiljno da zahtijeva neposredno djelovanje.

4.   Nadležno tijelo odmah obavještava ESB o svakoj korektivnoj mjeri izrečenoj upravitelju SIPS-a.

5.   Korektivne mjere mogu se izreći neovisno o sankcijama u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (6) ili zajedno sa sankcijama.

Članak 23.

Sankcije

U slučaju povrede ove Uredbe, ESB izriče sankcije u skladu s Uredbom (EZ) br. 2532/98 i Uredbom (EZ) br. 2157/1999 Europske središnje banke od 23. rujna 1999. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (ESB/1999/4) (7). ESB objavljuje obavijest o metodologiji izračuna iznosa sankcija.

Članak 24.

Preispitivanje

Najkasnije dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe i svake dvije godine nakon toga, Upravno vijeće preispituje opću primjenu ove Uredbe te procjenjuje treba li biti izmijenjena.

Članak 25.

Završne odredbe

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Upravitelji SIPS-a trebaju se uskladiti sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Uredbi u roku od godinu dana od datuma kada budu obaviješteni o odluci Upravnog vijeća u skladu s člankom 1. stavkom 2.

3.   Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i neposredno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 3. srpnja 2014.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Dostupno na internetskoj stranici BIS-a, www.bis./org/publ/cpss43.pdf.

(2)  Dostupno na internetskoj stranici BIS-a, www.bis./org/publ/cpss101a.pdf.

(3)  SL L 30, 30.1.2013., str. 1.

(4)  SL L 166, 11.6.1998., str. 45.

(5)  SL L 331, 14.12.2011., str. 1.

(6)  SL L 318, 27.11.1998., str. 4.

(7)  SL L 264, 12.10.1999., str. 21.


ODLUKE

23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/31


ODLUKA VIJEĆA 2014/482/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 16. srpnja 2012. donijelo Odluku 2012/392/ZVSP (1) koja istječe 15. srpnja 2014.

(2)

Vijeće je 28. listopada 2013. donijelo Odluku 2013/533/ZVSP (2) kojom se osigurava financijski referentni iznos za razdoblje do 15. srpnja 2014.

(3)

Politički i sigurnosni odbor (PSO) je 28. ožujka 2014. preporučio produljenje misije ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) u trajanju od dvije godine u skladu sa strateškim preispitivanjem.

(4)

Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) primio je 2. svibnja 2014. pismo tijelâ Nigera u kojem se podupire produljenje misije EUCAP Sahel Niger od dvije godine.

(5)

Misija EUCAP Sahel Niger provodit će se u kontekstu situacije koja se može pogoršati i koja bi mogla otežati ostvarivanje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/392/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Članci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 2.

Ciljevi

U kontekstu provedbe Strategije Europske unije za sigurnost i razvoj u Sahelu, cilj je misije EUCAP Sahel Niger omogućavanje tijelima Nigera da utvrde i provedu vlastitu nacionalnu strategiju sigurnosti. Cilj misije EUCAP Sahel Niger je, također, doprinijeti da sigurnosni čimbenici Nigera koji se bore protiv terorizma i organiziranog kriminala razviju integrirani, multidisciplinarni, usklađen i održiv pristup koji se temelji na ljudskim pravima.

Članak 3.

Zadaće

1.   Kako bi se ostvarili ciljevi određeni u članku 2., misija EUCAP Sahel Niger:

(a)

spremna je podupirati utvrđivanje i provedbu Strategije Nigera za sigurnost, uz nastavak savjetovanja i pružanja pomoći u provedbi sigurnosne dimenzije Strategije Nigera za sigurnost i razvoj na sjeveru;

(b)

olakšava koordinaciju regionalnih i međunarodnih projekata koji podupiru Niger u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala;

(c)

jača vladavinu prava kroz razvoj kapaciteta za kaznene istrage i, u tom kontekstu, razvija i provodi odgovarajuće programe osposobljavanja;

(d)

podupire razvoj održivosti sigurnosnih i obrambenih snaga Nigera;

(e)

doprinosi utvrđivanju, planiranju i provedbi projekata u području sigurnosti.

2.   Misija EUCAP Sahel Niger usredotočena je na aktivnosti navedene u stavku 1. koje doprinose unaprjeđenju nadzora nad državnim područjem Nigera, uključujući uz koordinaciju s oružanim snagama Nigera.

3.   Misija EUCAP Sahel Niger nema nikakvu izvršnu funkciju.”

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Misija EUCAP Sahel Niger strukturirana je u skladu s njezinim dokumentima za planiranje.”;

(b)

stavak 4. briše se.

3.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Voditelj misije predstavlja misiju EUCAP Sahel Niger na njezinu području operacije. Voditelj misije može zadaće upravljanja u vezi s osobljem i financijskim pitanjima delegirati članovima osoblja misije EUCAP Sahel Niger koji su u okviru njegove ukupne odgovornosti.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Voditelj misije daje upute cjelokupnom osoblju misije EUCAP Sahel Niger, uključujući jedinicu za potporu u Bruxellesu, radi učinkovitog vođenja misije EUCAP Sahel Niger na terenu, preuzimajući na sebe koordinaciju i svakodnevno upravljanje i slijedeći upute zapovjednika civilne operacije na strateškoj razini.”;

(c)

stavci 4. i 8. brišu se.

4.

U članku 7. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Uvjeti zapošljavanja te prava i obveze međunarodnog i lokalnog osoblja utvrđuju se u ugovorima koji se sklapaju između misije EUCAP Sahel Niger i dotičnih članova osoblja.”

5.

U članku 11. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Voditelj misije osigurava zaštitu klasificiranih podataka EU-a u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU (3).

(3)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).”"

6.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 12.a

Pravni aranžmani

U mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu ove Odluke, misija EUCAP Sahel Niger ima mogućnost nabavljati usluge i robu, sklapati ugovore i administrativne dogovore, zapošljavati osoblje, imati bankovne račune, stjecati imovinu i raspolagati njome, ispunjavati svoje obveze i biti stranka u pravnom postupku.”.

7.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 13.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Niger za razdoblje od 16. srpnja 2012. do 31. listopada 2013. iznosi 8 700 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Niger za razdoblje od 1. studenoga 2013. do 15. srpnja 2014. iznosi 6 500 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP Sahel Niger za razdoblje od 16. srpnja 2014. do 15. srpnja 2015. iznosi 9 155 000 EUR.

2.   Svim se izdacima upravlja u skladu s postupcima i pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije. Državljanima trećih država i zemlje domaćina dopušteno je sudjelovanje u natječajima za sklapanje ugovora. Podložno odobrenju Komisije, misija EUCAP Sahel Niger može s državama članicama, državom domaćinom, trećim državama sudionicama te ostalim međunarodnim akterima sklopiti tehničke aranžmane u pogledu nabave opreme, usluga i prostora za misiju EUCAP Sahel Niger.

3.   Misija EUCAP Sahel Niger odgovorna je za izvršenje svojeg proračuna. U tu svrhu misija EUCAP Sahel Niger potpisuje sporazum s Komisijom.

4.   Ne dovodeći u pitanje Sporazum između Europske unije i Republike Nigera o statusu misije ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (4), misija EUCAP Sahel Niger odgovorna je za sve zahtjeve i obveze koji proizlaze iz provedbe njezina mandata počevši od 16. srpnja 2014., uz iznimku zahtjeva u vezi s teškom povredom dužnosti od strane voditelja misije, za koje on snosi odgovornost.

5.   Provedba financijskih aranžmana ne dovodi u pitanje zapovjedni lanac kako je predviđeno u člancima 4., 5. i 6. te operativne zahtjeve misije EUCAP Sahel Niger, uključujući kompatibilnost opreme i interoperabilnost njezinih timova.

6.   Rashodi su prihvatljivi od 16. srpnja 2012.

(4)  SL L 242, 11.9.2013., str. 2.”"

8.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 13.a

Projektna jedinica

1.   Misija EUCAP Sahel Niger ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provedbu projekata. Misija EUCAP Sahel Niger prema potrebi olakšava projekte koje provode države članice i treće države pod njihovom odgovornošću u područjima povezanima s misijom EUCAP Sahel Niger i u potporu njezinim ciljevima te pruža savjete u vezi s tim projektima.

2.   Misija EUCAP Sahel Niger ovlaštena je zatražiti financijske doprinose država članica ili trećih država radi provedbe projekta ako je za taj projekt utvrđeno da na dosljedan način nadopunjuje druga djelovanja misije EUCAP Sahel Niger te je projekt:

(a)

predviđen u ocjeni utjecaja na proračun u vezi s ovom Odlukom; ili

(b)

integriran u ocjenu utjecaja na proračun tijekom mandata misije EUCAP Sahel Niger putem izmjene te ocjene utjecaja na proračun na zahtjev voditelja misije.

Misija EUCAP Sahel Niger s državama koje daju doprinos sklapa aranžman kojim su osobito obuhvaćeni posebni načini postupanja s pritužbama trećih strana u pogledu štete nastale zbog djelovanja ili propusta misije EUCAP Sahel Niger pri raspolaganju financijskim sredstvima koja su osigurale te države. Unija ili VP ni pod kojim okolnostima ne mogu odgovarati državama koje daju doprinos za djelovanja ili propuste misije EUCAP Sahel Niger pri raspolaganju financijskim sredstvima tih država.

3.   PSO odlučuje o prihvaćanju financijskih doprinosa trećih država projektnoj jedinici.”

9.

U članku 15. tekst „Odlukom 2011/292/EU” zamjenjuje se tekstom „Odlukom 2013/488/EU”.

10.

U članku 16. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se do 15. srpnja 2016.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 16. srpnja 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Odluka Vijeća 2012/392/ZVSP od 16. srpnja 2012. o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 187, 17.7.2012., str. 48.).

(2)  Odluka Vijeća 2013/533/ZVSP od 28. listopada 2013. o izmjeni Odluke 2012/392/ZVSP o misiji ZSOP-a Europske unije u Nigeru (EUCAP Sahel Niger) (SL L 288, 30.10.2013., str. 68.).


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/35


ODLUKA VIJEĆA 2014/483/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2014/72/ZVSP

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. prosinca 2001. donijelo Zajedničko stajalište 2001/931/ZVSP (1).

(2)

Vijeće je 10. veljače 2014. donijelo Odluku 2014/72/ZVSP (2) o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP („popis”).

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 6. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP, potrebno je redovito revidirati imena osoba, skupina i subjekata navedenih na popisu kako bi se osiguralo postojanje razloga za zadržavanje imena na popisu.

(4)

U ovoj je Odluci naveden rezultat pregleda koji je izvršilo Vijeće u vezi s osobama, skupinama i subjektima na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP.

(5)

Vijeće je utvrdilo da više ne postoje razlozi za zadržavanje jedne osobe na popisu.

(6)

Vijeće je zaključilo da su osobe, skupine i subjekti na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP bili uključeni u teroristička djela u smislu članka 1. stavaka 2. i 3. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP, da je nadležno tijelo u vezi s njima donijelo odluku u smislu članka 1. stavka 4. tog Zajedničkog stajališta te da bi se na njih i dalje trebale primjenjivati posebne mjere ograničavanja iz navedenog Zajedničkog stajališta.

(7)

Popis bi trebalo na odgovarajući način ažurirati, a Odluku 2014/72/ZVSP trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP naveden je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Odluka 2014/72/ZVSP stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 93.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/72/ZVSP od 10. veljače 2014. o ažuriranju i izmjeni popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke 2013/395/ZVSP (SL L 40, 11.2.2014., str. 56.).


PRILOG

Popis osoba, skupina i subjekata iz članka 1.

I.   OSOBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (također poznat kao Mustafa Abdullahi), rođen 11. kolovoza 1960. u Iranu. Putovnica: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1966. u Tarutu (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (također poznat kao Mansour Arbabsiar), rođen 6. ili 15. ožujka 1955. u Iranu. Državljanin Irana i SAD-a. Putovnica: C2002515 (Iran); putovnica: 477845448 (SAD). Br. nacionalne osobne isprave: 07442833, vrijedi do 15. ožujka 2016. (vozačka dozvola SAD-a).

5.

BOUYERI, Mohammed (također poznat kao Abu ZUBAIR, također poznat kao SOBIAR, također poznat kao Abu ZOUBAIR), rođen 8.3.1978. u Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, Ahmed, također poznat kao SA-ID, također poznat kao SALWWAN, Samir), Libanon, rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem, također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith, također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul), rođen 14.4.1965. ili 1.3.1964. u Pakistanu, br. putovnice 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (također poznat kao Abdol Reza Shala'i, također poznat kao Abd-al Reza Shalai, također poznat kao Abdorreza Shahlai, također poznat kao Abdolreza Shahla'i, također poznat kao Abdul-Reza Shahlaee, također poznat kao Hajj Yusef, također poznat kao Haji Yusif, također poznat kao Hajji Yasir, također poznat kao Hajji Yusif, također poznat kao Yusuf Abu-al-Karkh), rođen oko 1957. u Iranu. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Vojna baza Mehran, provincija Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, rođen oko 1965. u Teheranu, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (također poznat kao Ghasem Soleymani, također poznat kao Qasmi Sulayman, također poznat kao Qasem Soleymani, također poznat kao Qasem Solaimani, također poznat kao Qasem Salimani, također poznat kao Qasem Solemani, također poznat kao Qasem Sulaimani, također poznat kao Qasem Sulemani), rođen 11. ožujka 1957. u Iranu. Iranski državljanin. Putovnica: 008827 (iranska diplomatska putovnica), izdana 1999. Položaj: general bojnik.

II.   SKUPINE I SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” (Organizacija Abu Nidal) (također poznata kao „Fatah Revolutionary Council” (Revolucionarno vijeće Fataha), također poznata kao „Arab Revolutionary Brigades” (Arapske revolucionarne brigade), također poznata kao „Black September” (Crni rujan), također poznata kao „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” (Revolucionarna organizacija socijalističkih Muslimana)).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (Brigada mučenika Al-Aqse).

3.

„Al-Aqsa e.V.”.

4.

„Al-Takfir” i „Al-Hijra”.

5.

„Babbar Khalsa”.

6.

„Communist Party of the Philippines” (Komunistička partija Filipina), uključujući „New People's Army” (Nova narodna vojska) – „NPA”, Filipini.

7.

„Gama'a al Islamiyya” (također poznata kao „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Islamic Group” (Islamistička grupa) – „IG”).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”) (Fronta ratnika velikoga islamskog istoka).

9.

„Hamas”, uključujući „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Vojno krilo Hizballah” (također poznato kao „Vojno krilo Hezbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbullah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hezballah”, također poznato kao „Vojno krilo Hisbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbu'llah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizb Allah”, također poznato kao „Džihadsko vijeće” (kao i sve jedinice koje su mu podređene, uključujući Organizaciju za vanjsku sigurnost)).

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Hofstadgroep”.

13.

„Holy Land Foundation for Relief and Development” (Fondacija Svete zemlje za pomoć i razvoj).

14.

„International Sikh Youth Federation” – „ISYF” (Međunarodna federacija mladeži pripadnika Sikha).

15.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” (Snage Khalistan Zindabad).

16.

„Kurdistan Workers' Party” (Kurdistanska radnička stranka) – „PKK”, (također poznata kao „KADEK”, također poznata kao „KONGRA-GEL”).

17.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” (Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama) – „LTTE”.

18.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”) (Nacionalna oslobodilačka vojska).

19.

„Palestinian Islamic Jihad” (Palestinski islamski džihad) – „PIJ”.

20.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine) – „PFLP”.

21.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine – Glavni stožer) (također poznata kao „PFLP – General Command” (PFLP – Glavni stožer)).

22.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Revolutionary Armed Forces of Colombia”) (Revolucionarne oružane snage Kolumbije).

23.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (također poznata kao „Devrimci Sol” („Revolutionary Left”) (Revolucionarna ljevica), također poznata kao „Dev Sol”) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”) (Narodna oslobodilačka revolucionarna vojska/fronta/stranka).

24.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”) (Osvijetljeni put).

25.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (također poznata kao „Kurdistan Freedom Falcons” (Kurdistanski sokolovi slobode), također poznata kao „Kurdistan Freedom Hawks” (Kurdistanski jastrebovi slobode)).


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/38


ODLUKA VIJEĆA 2014/484/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o izmjeni Zajedničkog stajališta 2003/495/ZVSP o Iraku

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 7. srpnja 2003. donijelo Zajedničko stajalište 2003/495/ZVSP (1) radi provedbe Rezolucije 1483 (2003) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN).

(2)

Pojedine odredbe Zajedničkog stajališta 2003/495/ZVSP potrebno je pojasniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U Zajedničko stajalište 2003/495/ZVSP umeće se sljedeći članak:

„Članak 2.a

Nikakva se sredstva ili ekonomski izvori ne stavljaju na raspolaganje, izravno ili neizravno, ili u korist osoba i subjekta iz članka 2. točke (b).

Izuzeća se mogu dopustiti za sredstva i ekonomske izvore koji su:

(a)

potrebni za zadovoljavanje osnovnih potreba osoba iz članka 2. točke (b) i njihovih uzdržavanih članova obitelji, uključujući plaćanja za hranu, najamninu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja te naknade za javne komunalne usluge;

(b)

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i za naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za rutinsko vođenje zamrznutih sredstava i ekonomskih izvora ili njihovo održavanje; ili

(d)

potrebni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je relevantno nadležno tijelo, najmanje dva tjedna prije odobrenja, obavijestilo nadležna tijela drugih država članica i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da bi trebalo izdati posebno odobrenje.”

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2003/495/ZVSP od 7. srpnja 2003. o Iraku i stavljanju izvan snage zajedničkih stajališta 96/741/ZVSP i 2002/599/ZVSP (SL L 169, 8.7.2003., str. 72.).


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/39


ODLUKA VIJEĆA 2014/485/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o izmjeni Odluke 2012/389/ZVSP o misiji Europske unije za izgradnju regionalne pomorske sposobnosti u državama Roga Afrike (EUCAP NESTOR)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 16. srpnja 2012. donijelo Odluku 2012/389/ZVSP (1). Ta odluka prestaje vrijediti 15. srpnja 2014.

(2)

Politički i sigurnosni odbor (PSO) preporučio je 18. ožujka 2014. produljenje misije do 12. prosinca 2016. u skladu sa strateškim preispitivanjem.

(3)

Misija EUCAP NESTOR provodit će se u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2012/389/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 2.

Zadaća misije

Misija EUCAP NESTOR pomaže državama na Rogu Afrike i zapadnom dijelu Indijskog oceana u jačanju njihove sposobnosti za pomorsku sigurnost kako bi im se omogućila učinkovitija borba protiv piratstva. Misija EUCAP NESTOR bit će ponajprije usredotočena na Somaliju, a zatim na Džibuti, Sejšele i Tanzaniju.”

2.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Ciljevi i zadaće

1.   Kako bi se ostvarila zadaća misije navedena u članku 2., misijom EUCAP NESTOR:

(a)

poboljšava se sposobnost država navedenih u članku 2. za provođenje učinkovitog pomorskog upravljanja njihovom obalom, unutarnjim vodama, teritorijalnim morima i isključivim gospodarskim zonama;

(b)

podupiru se te države u preuzimanju odgovornosti u borbi protiv piratstva u skladu s vladavinom prava i standardima ljudskih prava;

(c)

jača se regionalna suradnja i koordinacija u području pomorske sigurnosti;

(d)

daje se ciljani i posebni doprinos aktualnim međunarodnim naporima.

2.   Kako bi ostvarila ciljeve, misija EUCAP NESTOR djeluje u skladu s operativnim smjernicama i zadaćama utvrđenima u dokumentima za operativno planiranje koje odobrava Vijeće.

3.   Misija EUCAP NESTOR nema nikakvu izvršnu funkciju.”

3.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Misija EUCAP NESTOR strukturirana je u skladu je sa svojim dokumentima za planiranje.”;

(b)

stavak 3. briše se.

4.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Voditelj misije predstavlja misiju EUCAP NESTOR u njezinu području djelovanja. Voditelj misije može delegirati zadaće u vezi s upravljanjem osobljem i financijskim pitanjima članovima osoblja misije EUCAP NESTOR za koje je voditelj misije u cijelosti odgovoran.”;

(b)

stavak 4. briše se;

(c)

stavak 8. briše se.

5.

U članku 7. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Uvjeti zaposlenja te prava i obveze međunarodnog i lokalnog osoblja utvrđuju se ugovorima koji se trebaju sklopiti između misije EUCAP NESTOR i dotičnog člana osoblja.”

6.

U članku 11. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Voditelj misije osigurava zaštitu klasificiranih podataka EU-a u skladu s Odlukom Vijeća 2013/488/EU (2).

(2)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).”"

7.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 12.a

Pravni aranžmani

Misija EUCAP NESTOR može nabavljati usluge i robu, sklapati ugovore i administrativne dogovore, zapošljavati osoblje, imati bankovne račune, stjecati imovinu i raspolagati njome, ispunjavati svoje obveze te biti stranka u pravnom postupku, u mjeri u kojoj je to potrebno radi provedbe ove Odluke.”

8.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 13.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP NESTOR od 16. srpnja 2012. do 15. studenoga 2013. iznosi 22 880 000 EUR.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju izdataka povezanih s misijom EUCAP NESTOR za razdoblje od 16. studenoga 2013. do 15. listopada 2014. iznosi 11 950 000 EUR.

2.   Svim se izdatcima upravlja u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na opći proračun Unije. Državljanima trećih država i države domaćina dopušteno je sudjelovanje u natječajima za sklapanje ugovora. Podložno odobrenju Komisije, misija EUCAP NESTOR može s državama članicama, državom domaćinom, trećim državama sudionicama te ostalim međunarodnim akterima sklapati tehničke dogovore u pogledu nabave opreme, usluga i prostora za misiju EUCAP NESTOR.

3.   Misija EUCAP NESTOR odgovorna je za izvršenje svojeg proračuna. U tu svrhu EUCAP NESTOR potpisuje sporazum s Komisijom.

4.   Ne dovodeći u postojeće odredbe o statusu misije EUCAP NESTOR i njezina osoblja, misija EUCAP NESTOR odgovorna je za sve zahtjeve i obveze koji proizlaze iz provedbe mandata počevši od 16. srpnja 2014., uz iznimku svih zahtjeva koji se odnose na tešku povredu dužnosti od strane voditelja misije, za koje voditelj misije snosi odgovornost.

5.   Provedbom financijskih aranžmana ne dovodi se u pitanje zapovjedni lanac kako je predviđeno u člancima 4., 5. i 6. te operativni zahtjevi misije EUCAP NESTOR, uključujući kompatibilnost opreme i interoperabilnost njezinih timova.

6.   Izdatci su prihvatljivi od 16. srpnja 2012.”

9.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 13.a

Projektna jedinica

1.   Misija EUCAP NESTOR ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provedbu projekata. Misija EUCAP NESTOR prema potrebi omogućava projekte koje provode države članice i treće države pod njihovom odgovornošću u područjima povezanima s misijom EUCAP NESTOR i kao potporu njezinim ciljevima te pruža savjete o tim projektima.

2.   Misija EUCAP NESTOR ovlaštena je zatražiti financijske doprinose država članica ili trećih država za provedbu projekata koji dosljedno dopunjuju druga djelovanja misije EUCAP NESTOR ako je projekt:

(a)

predviđen u financijskom izvješću u vezi s ovom Odlukom; ili

(b)

integriran tijekom mandata putem izmjene financijskog izvješća na zahtjev voditelja misije.

Misija EUCAP NESTOR sklapa aranžman s tim državama kojim se posebno uređuju specifični načini postupanja sa svim pritužbama trećih strana u pogledu štete nastale kao posljedica djelovanja ili propuštanja djelovanja misije EUCAP NESTOR prilikom korištenja financijskih sredstava koja su osigurale te države. Unija ili VP ni pod kojim okolnostima ne odgovaraju državama koje daju doprinose za djelovanja ili propuštanja djelovanja misije EUCAP NESTOR prilikom korištenja financijskih sredstava koja su osigurale te države.

3.   PSO odlučuje o prihvaćanju financijskog doprinosa trećih država projektnoj jedinici.”

10.

U članku 15. tekst „Odlukom 2011/292/EU” zamjenjuje se tekstom „Odlukom 2013/488/EU”.

11.

U članku 16. drugi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Primjenjuje se do 12. prosinca 2016.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 16. srpnja 2014.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 187, 17.7.2012., str. 40.


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/42


ODLUKA VIJEĆA 2014/486/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o savjetodavnoj misiji Europske unije za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28., članak 42. stavak4. i članak 43. stavak2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 14. travnja 2014. izrazilo svoju spremnost za pomoć Ukrajini u području reforme sektora civilne sigurnosti, za potporu policiji i vladavini prava te razradu političkog okvira za pristup krizi u Ukrajini, ispitujući sve opcije, uključujući putem moguće misije zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP).

(2)

Ministar vanjskih poslova Ukrajine poslao je 8. svibnja 2014. pismo Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (VP) izražavajući zanimanje za pokretanje misije ZSOP-a u Ukrajini.

(3)

Vijeće je 12. svibnja 2014. podsjetilo na svoju spremnost u pomaganju Ukrajini u području reforme sektora civilne sigurnosti, pozdravilo je politički okvir za pristup krizi te je Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) zadužilo za pripremu koncepta upravljanja krizama za moguću civilnu misiju ZSOP-a. Vijeće je također naglasilo važnost koordinacije i komplementarnosti s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i ostalim međunarodnim akterima.

(4)

Vijeće je 23. lipnja 2014. odobrilo koncept upravljanja krizama u vezi s mogućim djelovanjem ZSOP-a kao podrške reformi sektora civilne sigurnosti.

(5)

Ministar vanjskih poslova Ukrajine poslao je 11. srpnja 2014. pismo VP-u prihvaćajući pokretanje misije ZSOP-a.

(6)

Misija EUAM Ukraine provodit će se u kontekstu stanja koje se može pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Misija

Unija provodi savjetodavnu misiju za reformu sektora civilne sigurnosti u Ukrajini (EUAM Ukraine) kako bi pomogla Ukrajini u području reforme sektora civilne sigurnosti, uključujući policiju i vladavinu prava.

Članak 2.

Mandat

1.   Podupirući predanost Ukrajine reformi sektora sigurnosti, civilna misija ZSOP-a koja nema izvršne ovlasti upućuje i savjetuje relevantna ukrajinska tijela u razradi obnovljenih sigurnosnih strategija te u posljedičnoj provedbi odgovarajućih sveobuhvatnih i kohezivnih reformskih nastojanja kako bi se:

stvorio konceptualni okvir za planiranje i provedbu reformi koje za posljedicu imaju održive sigurnosne službe koje provode vladavinu prava, na način koji doprinosi jačanju njihovog legitimiteta te povećanju povjerenja javnosti, uz potpuno poštovanje ljudskih prava i u skladu s procesom ustavne reforme;

preustrojile i restrukturirale sigurnosne službe na način koji dozvoljava ponovnu uspostavu kontrole i odgovornosti nad njima.

Kako bi se postigli ti ciljevi, misija EUAM Ukraine će djelovati u skladu s parametrima zadanima u konceptu upravljanja krizama koji je Vijeće odobrilo 23. lipnja 2014. i u dokumentima za operativno planiranje.

2.   U okviru svojeg početnog mandata misija pomaže u sveobuhvatnom procesu planiranja reforme sektora civilne sigurnosti, podupirući brzu pripremu i provedbu mjera reforme.

Članak 3.

Zapovjedni lanac i struktura

1.   Misija EUAM Ukraine ima jedinstveni zapovjedni lanac za operacije upravljanja krizama.

2.   Misija EUAM Ukraine ima sjedište u Kijevu.

3.   Struktura misije EUAM Ukraine u skladu je s njezinim dokumentima za planiranje.

Članak 4.

Planiranje i pokretanje misije EUAM Ukraine

1.   Misija se pokreće odlukom Vijeća na datum koji preporuči zapovjednik civilne operacije misije EUAM Ukraine kada ona dosegne početnu operativnu sposobnost.

2.   Zadaća prethodnice misije EUAM Ukraine jest logistička, infrastrukturna i sigurnosna priprema misije te pružanje elemenata potrebnih za pripremu dokumenata za operativno planiranje i druge ocjene utjecaja na proračun.

Članak 5.

Zapovjednik civilne operacije

1.   Ravnatelj civilne sposobnosti planiranja i vođenja (CPCC) jest zapovjednik civilne operacije za misiju EUAM Ukraine. CPCC je na raspolaganju zapovjedniku civilne operacije za planiranje i vođenje misije EUAM Ukraine.

2.   Zapovjednik civilne operacije zapovijeda misijom EUAM Ukraine i nadzire je, pod političkim nadzorom i strateškim vodstvom Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) te pod općom nadležnošću VP-a.

3.   S obzirom na vođenje operacija zapovjednik civilne operacije osigurava prikladnu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća kao i odluka PSO-a, uključujući davanjem, prema potrebi, uputa voditelju misije te pružanjem savjeta i tehničke potpore voditelju misije.

4.   Zapovjednik civilne operacije izvješćuje Vijeće putem VP-a.

5.   Sveukupno upućeno osoblje ostaje pod punim zapovjedništvom nacionalnih tijela države koja ga upućuje u skladu s nacionalnim pravilima, dotične institucije Unije ili Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD). Navedena tijela prenose operativni nadzor nad svojim osobljem na zapovjednika civilne operacije.

6.   Zapovjednik civilne operacije ima cjelokupnu odgovornost za osiguravanje pravilnog izvršenja obveze dužne pozornosti Unije.

Članak 6.

Voditelj misije

1.   Voditelj misije odgovoran je za misiju EUAM Ukraine i izvršava zapovjedništvo i nadzor nad njom na terenu. Voditelj misije odgovara izravno zapovjedniku civilne operacije i djeluje u skladu s uputama koje mu on daje.

2.   Voditelj misije predstavlja misiju EUAM Ukraine u njezinu području djelovanja. Voditelj misije može delegirati zadaće u vezi s upravljanjem osobljem i financijskim pitanjima članovima osoblja misije EUAM Ukraine za koje je u cijelosti odgovoran.

3.   Voditelj misije izvršava administrativnu i logističku odgovornost nad misijom EUAM Ukraine, uključujući u vezi sa sredstvima, resursima i informacijama na raspolaganju misiji.

4.   Voditelj misije odgovoran je za disciplinski nadzor nad osobljem. Disciplinske mjere nad upućenim osobljem provodi nacionalno tijelo u skladu s nacionalnim pravilima, dotična institucija Unije ili ESVD.

Članak 7.

Politički nadzor i strateško usmjeravanje

1.   PSO, u okviru odgovornosti Vijeća i VP-a, izvršava politički nadzor i strateško usmjeravanje nad misijom EUAM Ukraine. Vijeće ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka u tu svrhu u skladu s člankom38. trećim stavkom UEU-a. To ovlaštenje osobito uključuje ovlasti imenovanja voditelja misije na prijedlog VP-a te izmjene koncepta operacija (CONOPS) i plana operacije (OPLAN). Vijeće je i dalje ovlašteno za odlučivanje o ciljevima i okončanju misije EUAM Ukraine.

2.   PSO redovito izvješćuje Vijeće.

3.   PSO redovito i prema potrebi prima od zapovjednika civilne operacije i voditelja misije izvješća o pitanjima iz područjâ odgovornosti svakog od njih.

Članak 8.

Osoblje

1.   Misiju EUAM Ukraine čine ponajprije članovi osoblja koje upućuju države članice, institucije Unije ili ESVD. Svaka država članica, svaka institucija Unije i ESVD snose troškove povezane s osobljem koje upućuju, uključujući putne troškove do mjesta razmještaja i od njega, plaće, zdravstveno osiguranje i naknade, osim primjenjivih dnevnica.

2.   Svaka država članica, svaka institucija Unije i ESVD odgovorni su za odgovore na sve zahtjeve povezane s upućivanjem, a koje podnese upućeni član osoblja ili koji se odnose na njega te za pokretanje postupaka protiv te osobe.

3.   Misija EUAM Ukraine može također zaposliti međunarodno i lokalno osoblje na ugovornoj osnovi ako članovi osoblja koje su uputile države članice ne mogu obavljati potrebne funkcije. Iznimno, u opravdanim slučajevima, kada nije dostupan nijedan kvalificirani kandidat iz država članica, prema potrebi moguće je zaposliti na ugovornoj osnovi državljane trećih država sudionica.

4.   Uvjeti zaposlenja te prava i obveze međunarodnog i lokalnog osoblja utvrđuju se u ugovorima koji se sklapaju između misije EUAM Ukraine i dotičnih članova osoblja.

Članak 9.

Status misije EUAM Ukraine i njezina osoblja

Status misije EUAM Ukraine i njezina osoblja, uključujući, prema potrebi, povlastice, imunitete i druga jamstva potrebna za provedbu i neometano izvođenje misije EUAM Ukraine, predmet su sporazuma sklopljenog na temelju članka37. UEU-a i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 10.

Sudjelovanje trećih država

1.   Ne dovodeći u pitanje autonomiju Unije u donošenju odluka i njezin jedinstveni institucionalni okvir, treće države mogu biti pozvane da doprinesu misiji EUAM Ukraine, pod uvjetom da snose troškove osoblja koje upućuju, uključujući plaće, osiguranje protiv svih rizika, dnevnice i putne troškove do Ukrajine i iz nje te da doprinesu na odgovarajući način troškovima provedbe misije EUAM Ukraine.

2.   Treće države koje doprinose misiji EUAM Ukraine imaju jednaka prava i obveze kao i države članice u pogledu svakodnevnog upravljanja misijom EUAM Ukraine.

3.   Vijeće ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka koje se odnose na prihvaćanje predloženih doprinosa i za osnivanje Odbora doprinositelja.

4.   Detaljni aranžmani u pogledu sudjelovanja trećih država predmet su sporazumâ sklopljenih u skladu s člankom 37. UEU-a. Kada Unija i treća država sklapaju ili su sklopile sporazum o utvrđivanju okvira sudjelovanja te treće države u misijama Unije za upravljanje krizama, odredbe tog sporazuma primjenjuju se u kontekstu misije EUAM Ukraine.

Članak 11.

Sigurnost

1.   Zapovjednik civilne operacije upravlja planiranjem sigurnosnih mjera voditelja misije i osigurava njihovu primjerenu i učinkovitu provedbu od strane misije EUAM Ukraine u skladu s člankom 5.

2.   Voditelj misije odgovoran je za sigurnost misije EUAM Ukraine i za osiguravanje usklađenosti s minimalnim sigurnosnim zahtjevima primjenjivima na misiju EUAM Ukraine, u skladu s politikom Unije o sigurnosti osoblja razmještenog izvan Unije u operativnom svojstvu na temelju glaveV. UEU-a.

3.   Voditelju misije pomaže službenik za sigurnost misije, koji izvješćuje voditelja misije o svojim djelovanjima i održava bliski funkcionalni odnos s ESVD-om.

4.   U pogledu sigurnosti osoblje misije EUAM Ukraine prolazi obvezno sigurnosno osposobljavanje, prilagođeno procijenjenoj razini opasnosti u zoni razmještanja. Osoblje također prolazi redovito ponavljanje osposobljavanja na terenu koje organizira službenik za sigurnost misije.

5.   Voditelj misije osigurava zaštitu klasificiranih podataka EU-a u skladu s Odlukom Vijeća2013/488/EU (1).

Članak 12.

Sposobnost motrenja

Za misiju EUAM Ukraine aktivira se sposobnost motrenja.

Članak 13.

Pravni aranžmani

Misija EUAM Ukraine ima mogućnost nabavljati usluge i robu, sklapati ugovore i administrativne dogovore, zapošljavati osoblje, imati bankovne račune, stjecati imovinu i raspolagati njome i ispunjavati svoje obveze te biti stranka u pravnom postupku, u mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu ove Odluke.

Članak 14.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s misijom EUAM Ukraine do 30. studenoga 2014. iznosi 2 680 000 EUR. Vijeće odlučuje o financijskom referentnom iznosu za sljedeća razdoblja.

2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s pravilima i postupcima koji se primjenjuju na opći proračun Unije. Sudjelovanje fizičkih i pravnih osoba u dodjeli ugovora o javnoj nabavi od strane misije EUAM Ukraine otvoreno je bez ograničenjâ. Osim toga, u odnosu na robu koju kupuje misija EUAM Ukraine ne primjenjuje se pravilo o podrijetlu. Podložno odobrenju Komisije, misija može s državama članicama, državom domaćinom, trećim državama sudionicama te ostalim međunarodnim akterima sklapati tehničke dogovore o nabavi opreme, usluga i prostora za misiju EUAM Ukraine.

3.   Misija EUAM Ukraine odgovorna je za provedbu proračuna misije. U tu svrhu misija EUAM Ukraine potpisuje sporazum s Komisijom.

4.   Ne dovodeći u pitanje odredbe o statusu misije EUAM Ukraine i njezina osoblja, misija EUAM Ukraine odgovorna je za sve zahtjeve i obveze koji proizlaze iz provedbe mandata, izuzev svih zahtjeva koja se odnose na tešku povredu dužnosti od strane voditelja misije za koje voditelj misije snosi odgovornost.

5.   Provedba financijskih aranžmana ne dovodi u pitanje zapovjedni lanac predviđen u člancima4.,5. i6. te operativne potrebe misije EUAM Ukraine, uključujući kompatibilnost opreme i interoperabilnost njezinih timova.

6.   Rashodi su prihvatljivi od datuma potpisivanja sporazuma iz stavka3.

Članak 15.

Projektna jedinica

1.   Misija EUAM Ukraine ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provedbu projekata. Misija EUAM Ukraine prema potrebi olakšava provedbu projekata koje provode države članice i treće države u okviru njihove nadležnosti u područjima povezanima s misijom EUAM Ukraine i radi promicanja njezinih ciljeva te pruža savjete u vezi s tim projektima.

2.   Podložno stavku3., misija EUAM Ukraine ovlaštena je zatražiti financijske doprinose država članica ili trećih država radi provedbe projekata koji na dosljedan način nadopunjuju druga djelovanja misije EUAM Ukraine ako je projekt:

predviđen u financijskom izvještaju koji se odnosi na ovu Odluku; ili

integriran tijekom mandata putem izmjene financijskog izvještaja na zahtjev voditelja misije.

Misija EUAM Ukraine s tim državama sklapa aranžman kojim se osobito uređuju specifični načini postupanja sa svim pritužbama trećih strana u pogledu štete nastale zbog djelovanja ili propusta misije EUAM Ukraine prilikom upotrebe sredstava koja su te države stavile na raspolaganje. Ni Unija ni VP ni u kojem slučaju ne odgovaraju državama doprinositeljicama za djelovanja ili propuste misije EUAM Ukraine prilikom upotrebe sredstava koja su te države stavile na raspolaganje.

3.   Financijski doprinosi trećih država projektnoj jedinici podliježu prihvaćanju od strane PSO-a.

Članak 16.

Usklađenost odgovora Unije i koordinacija

1.   VP osigurava usklađenost provedbe ove Odluke s vanjskim djelovanjem Unije u cjelini.

2.   Ne dovodeći u pitanje zapovjedni lanac, voditelj misije djeluje u bliskoj koordinaciji s delegacijom Unije u Ukrajini radi osiguravanja usklađenosti djelovanja Unija u Ukrajini. Bez uplitanja u zapovjedni lanac, voditelj delegacije u Kijevu daje političke smjernice na lokalnoj razini voditelju misije EUAM Ukraine. Voditelj misije EUAM Ukraine i voditelj delegacije u Kijevu prema potrebi provode savjetovanja.

3.   Uspostavlja se suradnja između misije EUAM Ukraine i Misije pomoći Europske unije za granice u Republici Moldovi i Ukrajini (EUBAM Moldova/Ukraine).

4.   Osim toga, kako bi se osiguralo učinkovito djelovanje, trebalo bi težiti sustavnoj suradnji, koordinaciji i komplementarnosti s aktivnostima drugih relevantnih međunarodnih partnera, a osobito OESS-a.

Članak 17.

Dostava informacija

1.   Prema potrebi i u skladu s potrebama misije EUAM Ukraine, VP je ovlašten dostaviti trećim državama povezanima s ovom Odlukom klasificirane podatke EU-a do stupnja tajnosti „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” koji su nastali za potrebe misije EUAM Ukraine, u skladu s Odlukom2013/488/EU.

2.   U slučaju specifične i hitne operativne potrebe, VP je također ovlašten dostaviti državi domaćinu sve klasificirane podatke EU-a do stupnja tajnosti „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” koji su nastali za potrebe misije EUAM Ukraine, u skladu s Odlukom 2013/488/EU. U tu svrhu sklapaju se aranžmani između VP-a i nadležnih tijela države domaćina.

3.   VP je ovlašten dostaviti trećim državama povezanima s ovom Odlukom sve neklasificirane dokumente EU-a koji su povezani s raspravama Vijeća o misiji EUAM Ukraine i za koje vrijedi obveza čuvanja profesionalne tajne u skladu s člankom6. stavkom1. Poslovnika Vijeća (2).

4.   VP može takva ovlaštenja, kao i sposobnost sklapanja aranžmana iz stavka2., delegirati službenicima ESVD-a, zapovjedniku civilne operacije i/ili voditelju misije u skladu s PrilogomVI. odjeljkomVII. Odluke2013/488/EU.

Članak 18.

Strateško preispitivanje

Početni mandat misije EUAM Ukraine traje dvije godine. Strateško preispitivanje provodi se godinu dana od pokretanja misije.

Članak 19.

Stupanje na snagu i trajanje

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se do kraja razdoblja od24 mjeseca koje počinje na dan pokretanja misije EUAM Ukraine.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.).


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/48


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA 2014/487/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o provedbi Odluke 2011/137/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2011/137/ZVSP od 28. veljače 2011. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Libiji (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 28. veljače 2011. donijelo Odluku 2011/137/ZVSP.

(2)

Vijeće smatra da više ne postoje razlozi za zadržavanje jedne osobe na popisu navedenom u Prilogu IV. Odluci 2011/137/ZVSP.

(3)

Odluku 2011/137/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

S popisa navedenog u Prilogu IV. Odluci 2011/137/ZVSP briše se unos za sljedeću osobu:

23.

ZIDANE, Mohamad Ali.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 58, 3.3.2011., str. 53.


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/49


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA 2014/488/ZVSP

od 22. srpnja 2014.

o provedbi Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 31. stavak 2.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (1), a posebno njezin članak 30. stavak 1.,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/255/ZVSP.

(2)

Imajući u vidu težinu situacije, na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP trebalo bi dodati tri osobe i devet subjekata.

(3)

Odluku 2013/255/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Osobe i subjekti navedeni u Prilogu ovoj Odluci dodaju se na popis iz Priloga I. Odluci 2013/255/ZVSP.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednica

C. ASHTON


(1)  SL L 147, 1.6.2013., str. 14.


PRILOG

Popis osoba i subjekata iz članka 1.

A.   Osobe

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

180.

Hashim Anwar al-Aqqad također poznat kao Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

datum rođenja: 1961.

Mohagirine, Sirija.

Istaknuti poslovni čovjek, predsjedatelj poduzećâ Akkad Group koje posluju u više sektora sirijskog gospodarstva, uključujući sektor nafte i plina. Pruža potporu sirijskom režimu od kojeg ima koristi.

23.7.2014.

181.

pukovnik Suhayl Hasan također poznat kao pukovnik Suhayl al-Hasan, „al-Nimir”/„Tigar”, Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, potpukovnik Suhayl Hassan, brigadni general Suhayl Hasan

 

Vojni zapovjednik sirijskog ražima, odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom; pruža potporu režimu.

23.7.2014.

182.

Amr Armanazi također poznat kao Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

datum rođenja: 7. veljače 1944.

Generalni direktor Sirijskih znanstvenih studija i Istraživačkog centra (SSRC), odgovoran za pružanje potpore sirijskoj vojsci za nabavu opreme i oružja koje se izravno koriste za nadzor nad prosvjednicima i represiju nad njima.

Odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom; pruža potporu režimu.

23.7.2014.

B.   Subjekti

 

Ime

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštavanja na popis

54.

Oceans Petroleum Trading. također poznat pod nazivom Overseas Petroleum Tradeing (SAL), Overseas Petroleum Company.

Dunant Street, Snoubra Sector, Bejrut, Libanon.

Pruža potporu sirijskom režimu od kojeg ima koristi tako što organizira tajne pošiljke nafte sirijskom režimu.

23.7.2014.

55.

Tri Oceans Trading

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Kairo, Egipat, Postal Code 11431 P.O. Box: 1313 Maadi

Pruža potporu sirijskom režimu od kojeg ima koristi tako što organizira tajne pošiljke nafte sirijskom režimu.

23.7.2014.

56.

The Baniyas Refinery Company također poznat pod nazivom Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Sirija.

Podružnica Glavne korporacije za rafineriju i distribuciju naftnih derivata (GCRDPP), odjel Ministarstva nafte i mineralnih resursa. U tom svojstvu pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

23.7.2014.

57.

The Homs Refinery Company. također poznat kao Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Sirija.

Podružnica Glavne korporacije za rafineriju i distribuciju naftnih derivata (GCRDPP), odjel Ministarstva nafte i mineralnih resursa. U tom svojstvu pruža financijsku potporu sirijskom režimu.

23.7.2014.

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damask

Uključen u nabavu vojne opreme kao potpora režimu te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji. Ogranak sirijskog Ministarstva obrane.

23.7.2014.

59.

Industrial Establishment of Defence. Također poznat kao Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, ili Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Uključen u nabavu vojne opreme kao potpora režimu te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom u Siriji. Ogranak sirijskog Ministarstva obrane.

23.7.2014.

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Pridružen Sirijskim znanstvenim studijima i Istraživačkom centru (SSRC) i njihova podružnica, a koji su prethodno navedeni. Osigurava izobrazbu i pruža potporu SSRC-u te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom.

23.7.2014.

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470, Damask

Pridružen Sirijskim znanstvenim studijima i Istraživačkom centru (SSRC) i njihova podružnica, a koji su prethodno navedeni. Osigurava izobrazbu i pruža potporu SSRC-u te je stoga odgovoran za nasilnu represiju nad civilnim stanovništvom.

23.7.2014.

62.

El Jazireh također poznat kao Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrut; sektor ugljikovodika

U vlasništvu i pod nadzorom Aymana Jabera koji se povezuje s navedenom osobom.

23.7.2014.


23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/52


ODLUKA KOMISIJE

od 19. lipnja 2013.

o državnoj potpori SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)) Kraljevine Španjolske za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima (osim u Kastilji – La Mancha)

(Vjerodostojan je samo tekst na španjolskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/489/EU)

Ovaj će dokument biti objavljen u posebnom izdanju Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku ako zadovolji potrebne uvjete.


AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

23.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 217/53


ODLUKA br. 2 ZAJEDNIČKOG ODBORA REGIONALNE KONVENCIJE O PANEUROMEDITERANSKIM POVLAŠTENIM PRAVILIMA O PODRIJETLU

od 21. svibnja 2014.

u pogledu zahtjeva Republike Moldove da postane ugovorna stranka Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu

(2014/490/EU)

ZAJEDNIČKI ODBOR,

uzimajući u obzir Regionalnu konvenciju o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu (1),

budući da:

(1)

Člankom 5. stavkom 1. Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu (dalje u tekstu „Konvencija”) propisuje se da treća osoba može postati ugovorna stranka ove Konvencije pod uvjetom da zemlja kandidatkinja ili državno područje ima na snazi sporazum o slobodnoj trgovini kojim se predviđaju povlaštena pravila o podrijetlu s najmanje jednom ugovornom strankom.

(2)

Republika Moldova podnijela je depozitaru Konvencije pismeni zahtjev za pristupanje Konvenciji 17. srpnja 2013.

(3)

Republika Moldova članica je Srednjoeuropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, koji su potpisale Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Republika Moldova, Crna Gora, Srbija i Kosovo (2). Stoga Republika Moldova ima na snazi sporazum o slobodnoj trgovini sa šest ugovornih stranaka Konvencije i ispunjuje uvjet za nove ugovorne stranke određen člankom 5. stavkom 1. Konvencije.

(4)

Člankom 4. stavkom 3. točkom (b) Konvencije određeno je da Zajednički odbor donosi odlukom pozive trećim osobama da pristupe Konvenciji.

(5)

Švicarska Konfederacija i Kneževina Lihtenštajn obavijestili su tajništvo Zajedničkog odbora da nisu bili u mogućnosti dovršiti svoje unutarnje postupke prije sastanka 21. svibnja i da, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Konvencije, njihovo prihvaćanje odluke na tom sastanku ovisi o dovršenju tih postupaka,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Republiku Moldovu poziva se da pristupi Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2014.

U Bruxellesu 21. svibnja 2014.

Za Zajednički odbor

Predsjednik

P.-J. LARRIEU


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(2)  Ovim nazivom ne dovode se u pitanje stajališta o statusu te se on koristi u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244(1999) i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašavanju neovisnosti Kosova.