ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 209

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
16. srpnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 763/2014 оd 11. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 764/2014 оd 11. srpnja 2014. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

5

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 765/2014 оd 11. srpnja 2014. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

7

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 766/2014 оd 11. srpnja 2014. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

9

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 767/2014 оd 11. srpnja 2014. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

12

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 768/2014 оd 11. srpnja 2014. o zabrani ribolova alfonsina u vodama EU-a i međunarodnim vodama zonâ III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV. za brodove koji plove pod španjolskom zastavom

14

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 769/2014 оd 11. srpnja 2014. o zabrani ribolova koljuške u zoni VI.; vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama V.b, XII. i XIV. za plovila koja plove pod španjolskom zastavom

16

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 770/2014 оd 11. srpnja 2014. o zabrani ribolova velikog srebrnjaka u vodama Unije u zonama III. i IV. za plovila koja plove pod zastavom Irske

18

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 771/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu modela operativnih programa, strukture planova kompenzacije dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija, modela za dostavu financijskih podataka, sadržaja izvješća o ex ante evaluaciji te minimalnih zahtjeva za plan evaluacije koji se dostavlja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

20

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 772/2014 оd 14. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

47

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 773/2014 оd 15. srpnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

49

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 774/2014 оd 15. srpnja 2014. o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenjivih od 16. srpnja 2014.

51

 

 

ODLUKE

 

 

2014/462/EU

 

*

Odluka Vijeća od 8. srpnja 2014. o imenovanju članova i zamjenskih članova upravnog odbora Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za Mađarsku

54

 

 

2014/463/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 14. srpnja 2014. o odobravanju stavljanja na tržište ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage odluka 2003/427/EZ i 2009/778/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 15. srpnja 2014. kojom se identificiraju prioriteti Unije za politiku provedbe i kontrole u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

59

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 763/2014

оd 11. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu tehničkih obilježja mjera informiranja i promidžbe i uputa za izradu amblema Unije

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 119. stavak 4.,

budući da:

(1)

Člankom 119. Uredbe (EU) br. 508/2014 utvrđuju se opća pravila u pogledu informiranja i promidžbe koja se primjenjuju na sve operativne programe i operacije financirane u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”). Detaljna pravila povezana s mjerama informiranja i promidžbe za javnost i mjere informiranja za podnositelje zahtjeva i korisnike navedeni su u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 508/2014.

(2)

Kako bi se osigurao usklađen vizualni identitet mjera informiranja i komunikacija za operacije u području kohezijske politike Unije, uključujući operacije koje se financiraju u okviru EFPR-a, potrebno je utvrditi upute za izradu amblema Unije i definirati standardne boje te tehnička obilježja za prikaz amblema Unije i napomenu o fondu ili fondovima koji podupiru operaciju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prepoznavanje potpore Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Država članica ili upravljačko tijelo odgovorno je za osiguravanje da se u okviru svih mjera informiranja i promidžbe koje su usmjerene na korisnike, moguće korisnike i javnost prepozna potpora Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dotičnoj operaciji tako što će se prikazati:

(a)

amblem Unije u skladu s člankom 2. zajedno s upućivanjem na Europsku uniju u skladu s člankom 3.;

(b)

upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ili, u slučaju operacije koja se financira iz više fondova, upućivanje na europske strukturne i investicijske fondove, u skladu s člankom 4.

Članak 2.

Amblem Unije

1.   Amblem Unije treba izraditi u skladu s grafičkim normama iz Priloga.

2.   Amblem Unije na web-mjestima prikazuje se u boji. U svim drugim medijima boja se upotrebljava kad god je to moguće. Jednobojna verzija može se upotrijebiti samo u opravdanim slučajevima.

3.   Amblem Unije uvijek je jasno vidljiv i na istaknutom mjestu. Mjesto amblema i njegova veličina primjereni su veličini predmetnog materijala ili dokumenta. Amblem Unije visok je najmanje 1 cm. U manjim promocijskim materijalima amblem Unije visok je najmanje 5 mm.

4.   Kada je amblem Unije prikazan na web-mjestu, vidljiv je unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora prema dolje.

5.   Ako su uz amblem Unije prikazani drugi logotipi, amblem Unije barem je visine i širine najvećeg od drugih logotipa. Preporučuje se amblem Unije jasno odvojiti od logotipa treće strane.

Članak 3.

Upućivanje na Europsku uniju

1.   Naziv Europska unija uvijek je ispisan u svojem punom obliku. Tipografski oblici koji se mogu upotrebljavati uz amblem Unije jesu sljedeći: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma i Verdana. Upotreba kurziva, podcrtavanja i tematskih fontova nije dopuštena.

2.   Položaj teksta u odnosu na amblem Unije nije propisan, ali tekst se ne smije ni na koji način preklapati s amblemom Unije.

3.   Veličina fonta razmjerna je veličini amblema. Boja fonta jest plava „reflex blue”, crna ili bijela, ovisno o pozadini.

Članak 4.

Upućivanje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Ako se na web-mjestu upućuje na Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ili europske strukturne i investicijske fondove, upućivanje mora biti vidljivo unutar područja prikaza digitalnog uređaja bez potrebe pomicanja prozora prema dolje.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.


PRILOG

Grafičke norme za izradu amblema Unije i definicija standardnih boja

Za više informacija i upute vidjeti:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

OPIS SIMBOLA

Na nebeskoplavoj podlozi 12 zlatnih zvijezda oblikuje krug koji prikazuje zajednicu naroda Europe. Broj zvijezda je nepromjenjiv, a broj dvanaest simbolizira potpunost i jedinstvo.

HERALDIČKI OPIS

Na nebeskoplavoj podlozi nalazi se krug od 12 zlatnih petokrakih zvijezda čiji se krakovi ne dodiruju.

GEOMETRIJSKI OPIS

Image

Amblem ima oblik plave pravokutne zastave čija je osnovica jedan i pol puta dulja od stranice. Dvanaest zlatnih zvijezda nalazi se na jednakoj udaljenosti i tvore nevidljivi krug čije je središte sjecište dijagonala pravokutnika. Polumjer kruga jednak je trećini visine stranice pravokutnika. Svaka zvijezda ima pet krakova koji su na obodu nevidljiva kruga čiji je polumjer jednak jednoj osamnaestini visine stranice pravokutnika. Sve su zvijezde uspravne, tj. jedan je krak okomit, a dva su kraka u vodoravnoj liniji pod pravim kutom na okomiti rub pravokutnika. Krug je uređen tako da su zvijezde raspoređene kao brojčanik na satu. Njihov je broj nepromjenljiv.

PROPISANE BOJE

Amblem je u sljedećim bojama:

PANTONE REFLEX BLUE za površinu pravokutnika,

PANTONE YELLOW za zvijezde.

ČETVEROBOJNI POSTUPAK

Ako se upotrebljava četverobojni postupak, napravite dvije standardne boje uporabom četiriju boja četverobojnog postupka.

PANTONE YELLOW postiže se uporabom 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE postiže se miješanjem 100 % „Process Cyan” i 80 % „Process Magenta”.

INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE na mrežnoj paleti odgovara boji RGB:0/51/153 (heksadecimalni zapis: 003399), a PANTONE YELLOW na mrežnoj paleti odgovara boji RGB: 255/204/0 (heksadecimalni zapis: FFCC00).

JEDNOBOJNI REPRODUKCIJSKI POSTUPAK

Ako upotrebljavate crnu boju, nacrtajte crni pravokutnik i otisnite crne zvijezde na bijeloj podlozi.

Image

Ako upotrebljavate plavu boju (Reflex Blue), za podlogu upotrijebite 100 % Reflex Blue, a zvijezde neka budu u negativ-bijeloj boji.

Image

REPRODUKCIJA NA PODLOZI U BOJI

Ako ne postoji druga mogućnost osim pozadine u boji, pravokutnik neka ima bijeli obrub čija širina mora biti jednaka 1/25 visine pravokutnika.

Image

16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 764/2014

оd 11. srpnja 2014.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguranja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila o tumačenju kombinirane nomenklature. Ta se pravila također primjenjuju na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci, te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a u cilju primjene tarifa i drugih mjera u vezi s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice iz Priloga potrebno je razvrstati u odgovarajuću oznaku KN iz stupca 2., a na temelju razloga iz stupca 3. navedene tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije povezane s razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom, mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

1.

2.

3.

Proizvod je u obliku bezbojnih kapsula ispunjenih žućkastim prahom, pripremljen za pojedinačnu prodaju u označenoj bočici od plastične mase s navojnim poklopcem koja sadržava 60 kapsula. Svaka kapsula sadržava sljedeće komponente:

glukozamin hidroklorid (300 mg)

kondroitin sulfat,

metil sulfonil metan,

male količine estera askorbinske kiseline (vitamin C).

Prema oznaci na proizvodu pojavljuje se kao dodatak hrani za ljudsku prehranu. Preporučena dnevna doza navedena na oznaci iznosi tri tablete dnevno.

2106 90 92

Razvrstavanje se utvrđuje općim pravilima 1 i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature, dodatnom napomenom 5 uz poglavlje 21. i nazivom oznaka KN 2106, 2106 90 i 2106 90 92.

Uzimajući u obzir preporučenu dnevnu dozu navedenu na oznaci, proizvod nema jasno određena profilaktička ili terapeutska svojstva. Stoga se ne može razvrstati u tarifnu oznaku 3004 kao lijek.

Budući da je riječ o prehrambenom proizvodu u obliku odmjerenih doza koji je namijenjen upotrebi kao dodatak prehrani, ispunjeni su zahtjevi iz dodatne napomene 5 uz poglavlje 21.

Proizvod se stoga razvrstava u tarifni broj 2106 kao dodatak prehrani koji nije drugdje naveden ili uključen.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 765/2014

оd 11. srpnja 2014.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguranja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a s ciljem primjene tarifa i drugih mjera u vezi s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice iz Priloga potrebno je razvrstati u odgovarajuće oznake KN iz stupca 2. na temelju razloga iz stupca 3. navedene tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije u vezi s razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.

Za Komisiju

u ime predsjednika,

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Razlozi

1.

2.

3.

Mješavina smrznutog voća koja se sastoji od (u postotku masenog udjela):

jagoda

55

banana

20

ananasa

15

borovnica

10

Proizvod se pakira u vreće koje sadržavaju smrznuto voće u komadima spremno za miješanje u mikseru.

0811 10 90

Razvrstavanje se utvrđuje u skladu s odredbama Općih pravila 1., 3.(b) i 6. o tumačenju kombinirane nomenklatue ri tekstom oznaka KN 0811, 0811 10 i 0811 10 90.

Proizvod je mješavina raznog smrznutog voća. Osnovno obilježje proizvodu daju jagode s obzirom na to da one čine njegov najveći udio.

Proizvod se stoga razvrstava u oznaku KN 0811 10 90 kao jagode.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/9


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 766/2014

оd 11. srpnja 2014.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguranja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a s ciljem primjene tarifa i drugih mjera povezanih s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu 1. tablice iz Priloga potrebno je razvrstati u odgovarajuće oznake KN iz stupca 2. na temelju razloga iz stupca 3. navedene tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije u vezi s razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca 1. tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca 2. te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.

Za Komisiju

u ime predsjednika,

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

1.

2.

3.

1.

Proizvod u tekućem obliku i pripremljen za pojedinačnu prodaju u bocama od 200 ml, 500 ml ili 1 000 ml.

Proizvod se sastoji od:

natrijeva klorida (0.9 %),

sterilne vode.

Svaka je boca opremljena ergonomskom očnom kapaljkom i poklopcem za zaštitu od prašine te je namijenjena jednokratnoj uporabi.

Prema oznaci, proizvod se upotrebljava za ispiranje očiju u hitnim slučajevima radi uklanjanja stranih tijela i kemikalija.

3307 90 00

Razvrstavanje se utvrđuje općim pravilima 1. i 6. za tumačenje kombinirane nomenklature (OPT), napomenom 2. uz odjeljak VI., napomenom 3. uz poglavlje 33. i nazivom oznaka KN 3307 i 3307 90 00.

S obzirom na to da je pripremljen u pakiranjima za pojedinačnu prodaju i prikladan za uporabu kao kozmetički ili toaletni pripravak, proizvod se smatra kozmetičkim ili toaletnim pripravkom. Razvrstavanje proizvoda u poglavlje 25. ili poglavlje 30. stoga je isključeno (vidjeti napomenu 2.(d) uz poglavlje 25. i napomenu 1.(e) uz poglavlje 30.).

Proizvod se stoga razvrstava u tarifni broj 3307 kao ostali kozmetički ili toaletni pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu.

2.

Proizvod u tekućem obliku i pripremljen za pojedinačnu prodaju u bocama od 200 ml ili 1 000 ml.

Proizvod se sastoji od:

dinatrijeva fosfata (1–5 %),

kalijeva fosfata (1 %),

sterilne vode.

Svaka je boca opremljena ergonomskom očnom kapaljkom i poklopcem za zaštitu od prašine te je namijenjena jednokratnoj uporabi.

Prema oznaci, proizvod se upotrebljava za ispiranje očiju u hitnim slučajevima radi neutraliziranja kiselina i lužina nakon dodira s očima.

3307 90 00

Razvrstavanje se utvrđuje općim pravilima 1. i 6., napomenom 2. uz odjeljak VI., napomenom 3. uz poglavlje 33. i nazivom oznaka KN 3307 i 3307 90 00.

S obzirom na to da proizvod nije zaseban kemijski određen spoj, isključeno je njegovo razvrstavanje u tarifni broj 2835 kao fosfati (vidjeti napomenu 1. uz poglavlje 28.).

S obzirom na to da je pripremljen u pakiranjima za pojedinačnu prodaju i prikladan za uporabu kao kozmetički ili toaletni pripravak, proizvod se smatra kozmetičkim ili toaletnim pripravkom. Razvrstavanje proizvoda u poglavlje 30. stoga je isključeno (vidjeti napomenu 1.(e) uz poglavlje 30.).

Proizvod se stoga razvrstava u tarifni broj 3307 kao ostali kozmetički ili toaletni pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/12


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 767/2014

оd 11. srpnja 2014.

o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Radi osiguranja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature koja je priložena Uredbi (EEZ) br. 2658/87, potrebno je donijeti mjere za razvrstavanje robe iz Priloga ovoj Uredbi.

(2)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 utvrđena su opća pravila za tumačenje kombinirane nomenklature. Ta se pravila primjenjuju i na svaku drugu nomenklaturu koja se u cijelosti ili djelomično temelji na njoj ili kojom se uvode dodatni pododjeljci te koja je utvrđena posebnim odredbama Unije, a s ciljem primjene tarifa i drugih mjera u vezi s trgovinom robom.

(3)

U skladu s navedenim općim pravilima, robu opisanu u stupcu (1) tablice iz Priloga potrebno je razvrstati u odgovarajuće oznake KN iz stupca (2) na temelju razloga iz stupca (3) navedene tablice.

(4)

Primjereno je odrediti da u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (2) korisnik može obvezujuće tarifne informacije u vezi s razvrstavanjem robe u kombiniranu nomenklaturu, a koje nisu u skladu s ovom Uredbom, nastaviti navoditi tijekom određenog razdoblja. Trebalo bi odrediti da to razdoblje traje tri mjeseca.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Roba iz stupca (1) tablice u Prilogu razvrstava se u kombiniranu nomenklaturu u oznaku KN iz stupca (2) te tablice.

Članak 2.

Obvezujuće tarifne informacije koje nisu u skladu s ovom Uredbom mogu se nastaviti navoditi u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 tijekom razdoblja od tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 302, 19.10.1992., str. 1.).


PRILOG

Opis robe

Razvrstavanje

(oznaka KN)

Obrazloženje

(1)

(2)

(3)

Proizvod koji se sastoji od kocke sušenih prethodno kuhanih rezanaca (približno 65 g), vrećice sa začinom (približno 3,4 g), vrećice jestivog ulja (približno 2 g) i vrećice sušenog povrća (približno 0,8 g).

Proizvod je u obliku seta (svi sastojci pakirani su zajedno) pripremljenog za pojedinačnu prodaju za pripremu jela od tjestenine.

U skladu s uputama otisnutima na pakiranju, prije konzumiranja potrebno je dodati kipuću vodu.

1902 30 10

Razvrstavanje se utvrđuje općim pravilima 1, 3(b) i 6 za tumačenje kombinirane nomenklature (OP) i nazivom oznaka KN 1902, 1902 30 i 1902 30 10.

Proizvod je set za pojedinačnu prodaju u smislu općeg pravila 3(b). Temeljnu značajku proizvodu daju rezanci koji čine njegov najveći udio. Razvrstavanje proizvoda u tarifni broj 2104 kao juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih stoga je isključeno.

Proizvod se razvrstava u tarifni broj 1902 kao tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena ili drukčije pripremljena ili ne.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/14


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 768/2014

оd 11. srpnja 2014.

o zabrani ribolova alfonsina u vodama EU-a i međunarodnim vodama zonâ III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV. za brodove koji plove pod španjolskom zastavom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 1262/2012 (2) utvrđuju se kvote za 2014.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, za ulove stoka iz Priloga ovoj Uredbi ostvarene plovilima koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2014.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti aktivnosti ribolova za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok koji je u njoj naveden za 2014. smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Aktivnosti ribolova za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Lowri EVANS

Glavna direktorica za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1262/2012 od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za plovila EU-a za određene dubokomorske riblje stokove za 2013. i 2014. (SL L 356, 22.12.2012., str. 22.).


PRILOG

Br.

08/DSS

Država članica

Španjolska

Stok

ALF/3X14-

Vrsta

Alfonsini (Beryx spp.)

Zona

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

Datum zabrane

17.5.2014.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/16


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 769/2014

оd 11. srpnja 2014.

o zabrani ribolova koljuške u zoni VI.; vodama Unije i međunarodnim vodama u zonama V.b, XII. i XIV. za plovila koja plove pod španjolskom zastavom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 43/2014 (2) utvrđuju se kvote za 2014.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, za ulove stoka iz Priloga ovoj Uredbi ostvarene plovilima koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2014.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti aktivnosti ribolova za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok koji je u njoj naveden za 2014. smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Aktivnosti ribolova za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.,

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Lowri EVANS

Glavna direktorica za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).


PRILOG

Br.

09/TQ43

Država članica

Španjolska

Stok

POK/56-14

Vrsta

Koljuška (Pollachius virens)

Zona

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, XII. i XIV.

Datum zabrane

23.6.2014.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/18


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 770/2014

оd 11. srpnja 2014.

o zabrani ribolova velikog srebrnjaka u vodama Unije u zonama III. i IV. za plovila koja plove pod zastavom Irske

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (1), a posebno njezin članak 36. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 43/2014 (2) utvrđuju se kvote za 2014.

(2)

Prema informacijama koje je primila Komisija, za ulove stoka iz Priloga ovoj Uredbi ostvarene plovilima koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici iscrpljena je kvota dodijeljena za 2014.

(3)

Stoga je potrebno zabraniti aktivnosti ribolova za taj stok,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iscrpljenje kvote

Ribolovna kvota dodijeljena državi članici iz Priloga ovoj Uredbi za stok koji je u njoj naveden za 2014. smatra se iscrpljenom od datuma utvrđenog u tom Prilogu.

Članak 2.

Zabrane

Aktivnosti ribolova za stok iz Priloga ovoj Uredbi za plovila koja plove pod zastavom države članice iz tog Priloga ili su registrirana u toj državi članici zabranjuju se od datuma utvrđenog u tom Prilogu. Nakon tog datuma posebno se zabranjuje zadržavati na plovilu, premještati, prekrcavati ili iskrcavati ribu iz tog stoka koja je ulovljena tim plovilima.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Lowri EVANS

Glavna direktorica za pomorstvo i ribarstvo


(1)  SL L 343, 22.12.2009., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova, koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).


PRILOG

Br.

10/TQ43

Država članica

Irska

Stok

ARU/34-C

Vrsta

Veliki srebrnjak (Argentina silus)

Zona

Vode Unije u zonama III. i IV.

Datum zabrane

25.6.2014.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/20


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 771/2014

оd 14. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu modela operativnih programa, strukture planova kompenzacije dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija, modela za dostavu financijskih podataka, sadržaja izvješća o ex ante evaluaciji te minimalnih zahtjeva za plan evaluacije koji se dostavlja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 18. stavak 3., članak 72. stavak 3., članak 98. stavak 2. i članak 115. stavak 1.,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu Uredbe (EU) br. 508/2014, potrebno je donijeti odredbe kojima se utvrđuje sljedeće:

model za izradu operativnih programa u pogledu mjera koje sufinancira Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (dalje u tekstu: „EFPR”),

struktura planova kompenzacije dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija iz članka 349. UFEU-a (dalje u tekstu: „planovi kompenzacije”),

model za dostavu financijskih podataka država članica u pogledu predviđanja iznosa u kojem namjeravaju podnijeti zahtjeve za plaćanja,

elementi koje moraju sadržavati izvješća o ex ante evaluacijama operativnih programa i

minimalni zahtjevi za planove u pogledu evaluacije operativnih programa tijekom programskog razdoblja.

(2)

Te su odredbe međusobno tijesno povezane jer se odnose na različite aspekte sadržaja i strukture operativnih programa i planova kompenzacije koje države članice moraju podnijeti u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Kako bi se osigurala potrebna usklađenost među tim odredbama, koje bi trebale stupiti na snagu istodobno, te kako bi se upravljačkim tijelima olakšala njihova primjena, poželjno je navedene odredbe uključiti u ovu Uredbu.

(3)

Modelom operativnih programa uskladio bi se način na koji se prikazuju podatci u svakom poglavlju operativnog programa. To je potrebno kako bi se osigurala dosljednost i usporedivost podataka te kako bi se podatci prema potrebi mogli objediniti.

(4)

Model operativnih programa bit će temelj za razvoj sustava elektroničke razmjene podataka iz članka 74. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) u pogledu operativnih programa. S pomoću tog modela stoga bi trebalo utvrditi način na koji će se podatci o operativnim programima unositi u sustav elektroničke razmjene podataka. To, međutim, ne bi trebalo utjecati na konačan izgled operativnih programa, uključujući prikaz teksta i tablica, jer će sustav elektroničke razmjene podataka omogućiti drukčiju strukturu i prikaz podataka unesenih u sustav.

(5)

Model za izradu operativnih programa trebao bi odgovarati sadržaju operativnog programa utvrđenom člankom 18. Uredbe (EU) br. 508/2014 te člankom 27. Uredbe (EU) br. 1303/2013. U cilju osiguranja ujednačenih uvjeta za unos podataka modelom bi se trebale utvrditi tehničke specifikacije svakog polja u sustavu elektroničke razmjene podataka. Osim strukturiranih podataka model bi trebao omogućiti dostavu nestrukturiranih informacija u obliku obveznih odnosno neobveznih priloga. Za takve priloge nije potrebno utvrditi tehničke specifikacije.

(6)

U skladu s člankom 72. Uredbe (EU) br. 508/2014 dotične države članice Komisiji moraju dostaviti plan za kompenzaciju dodatnih troškova koji nastaju gospodarskim subjektima koji se bave ribolovom, uzgojem, preradom i stavljanjem na tržište određenih proizvoda ribarstva i akvakulture iz najudaljenijih regija iz članka 349. UFEU-a.

(7)

U skladu s člankom 73. Uredbe (EU) br. 508/2014 planovi kompenzacije trebaju sadržavati i informacije o državnim potporama koje odobravaju države članice u obliku dodatnog financiranja za provedbu planova kompenzacije.

(8)

Strukturom plana kompenzacije trebala bi se osigurati ujednačenost i kvaliteta informacija, minimalna razina detaljnosti i standardizirani oblik. Nadalje, trebala bi se omogućiti usporedba među dotičnim regijama i godinama provedbe.

(9)

U strukturu plana kompenzacije trebao bi biti uključen popis prihvatljivih proizvoda ribarstva i akvakulture te vrsta gospodarskih subjekata iz članka 70. Uredbe (EU) br. 508/2014., raščlanjen prema najudaljenijim regijama.

(10)

Struktura plana kompenzacije trebala bi sadržavati i visinu kompenzacije izračunanu u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(11)

U skladu s člankom 98. Uredbe (EU) br. 508/2014 države članice Komisiji moraju dostaviti predviđanje iznosa u kojem namjeravaju podnijeti zahtjeve za plaćanje za tekuću i narednu financijsku godinu.

(12)

Modelom kojim se trebaju služiti države članice pri podnošenju navedenog predviđanja trebalo bi se osigurati da Komisiji pravodobno budu dostupni ujednačeni podatci kako bi se zajamčila zaštita financijskih interesa Unije, osigurala sredstva za učinkovitu provedbu programa i olakšalo financijsko upravljanje.

(13)

U skladu s člankom 55. Uredbe (EU) 1303/2013 države članice dužne su provoditi ex ante evaluacije radi poboljšanja kvalitete izrade svakog programa. Člankom 55. stavkom 2. Uredbe (EU) 1303/2013 propisano je da se ex ante evaluacije moraju dostaviti Komisiji u isto vrijeme kada i program, zajedno sa sažetkom. Elementima koje moraju sadržavati izvješća o ex-ante evaluaciji u skladu s člankom 115. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 omogućilo bi se potrebno usklađenje podataka kako bi Komisija mogla izraditi sintezu ex ante izvješća na razini Unije u skladu s člankom 118. Uredbe (EU) br. 508/2014

(14)

U skladu s člankom 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013 upravljačko tijelo sastavlja plan za evaluaciju operativnog programa tijekom programskog razdoblja. Člankom 18. stavkom 1. točkom (j) Uredbe (EU) br. 508/2014 propisano je da plan evaluacije treba biti sastavni dio operativnih programa. Minimalnim zahtjevima za plan evaluacije trebalo bi se Komisiji omogućiti da provjeri jesu li evaluacijske aktivnosti i sredstva predviđena u planu realistični, a državama članicama da ispune zahtjeve u pogledu evaluacije iz članka 54. stavaka 1. i 2. i članka 56. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(15)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prikaz sadržaja operativnih programa

Sadržaj operativnog programa iz članka 18. Uredbe (EU) br. 508/2014 prikazuje se u skladu s modelom iz Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Struktura plana kompenzacije za najudaljenije regije

Struktura plana kompenzacije za najudaljenije regije predviđenoga člankom 72. Uredbe (EU) br. 508/2014 utvrđena je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Model za dostavu financijskih podataka

Pri dostavljanju financijskih podataka Komisiji u skladu s člankom 98. Uredbe (EU) br. 508/2014 države članice moraju se služiti modelom utvrđenim u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Sadržaj ex ante evaluacija

Ex ante evaluacija iz članka 55. Uredbe (EU) 1303/2013 prilaže se operativnom programu u obliku izvješća koje sadržava sljedeće elemente:

(a)

sažetak na engleskom jeziku;

(b)

sažetak na jeziku ili jezicima dotične države članice;

(c)

posebne elemente utvrđene u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 5.

Minimalni zahtjevi u pogledu plana evaluacije

Minimalni zahtjevi plana evaluacije predviđeni člankom 56. Uredbe (EU) 1303/2013 utvrđeni su u točki 10. Priloga I. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).


PRILOG I.

Model operativnih programa u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Naziv

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Verzija

<0.3 type="N" input="G">

Prva godina

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Zadnja godina

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Prihvatljivo od

<0.6 type="D" input="G">

Prihvatljivo do

<0.7 type="D" input="G">

Broj odluke EZ-a

<0.8 type="S" input="G">

Datum odluke EZ-a

<0.9 type="D" input="G">

1.   PRIPREMA OPERATIVNOG PROGRAMA I UKLJUČIVANJE PARTNERA

(a)   Izrada operativnog programa i uključivanje partnera (u skladu s člankom 17. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

(b)   Ishod ex ante evaluacije (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 508/2014)

—   Opis postupka ex ante evaluacije

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

—   Pregled preporuka ex ante evaluatora i kratko objašnjenje što je učinjeno po tom pitanju

Tema (određuje Komisija)

Preporuka

Odgovor na preporuku odnosno razlog zašto preporuka nije uzeta u obzir

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

…..

(2)   SWOT ANALIZA I UTVRĐIVANJE POTREBA (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   SWOT analiza i utvrđivanje potreba

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije u okviru EFPR-a

Naziv prioriteta Unije u okviru EFPR-a <2.1 type="S" input="S">]

Prednosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Slabosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Prilike

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Prijetnje

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Utvrđivanje potreba na temelju SWOT analize

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Sukladnost SWOT analize s Višegodišnjim nacionalnim strateškim planom za akvakulturu (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Sukladnost SWOT analize s napretkom u postizanju dobrog stanja okoliša izradom i provedbom Okvirne direktive o pomorskoj strategiji

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Posebne potrebe u pogledu zapošljavanja, zaštite okoliša, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama te poticanja inovacija

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

(b)   Pokazatelji konteksta za opis početnog stanja

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije u okviru EFPR-a

Naziv prioriteta Unije u okviru EFPR-a <2.2 type="S" input="S">

Pokazatelj konteksta za opis početnog stanja

Početna godina

Vrijednost

Mjerna jedinica

Izvor informacija

Napomene/obrazloženje

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

(3)   OPIS STRATEGIJE KOJOM ĆE SE OMOGUĆITI DA OPERATIVNI PROGRAM PRIDONESE INTELIGENTNOM, ODRŽIVOM I UKLJUČIVOM RASTU (U SKLADU S ČLANKOM 27. UREDBE (EU) br. 1303/2013)

(a)   Opis strategije

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

(b)   Pojedinačni ciljevi i pokazatelji rezultata

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

Naziv prioriteta Unije <3.2 type="S" input="S">

Pojedinačni cilj

Naziv pojedinačnog cilja <3.2 type="S" input="S">

Pokazatelj rezultata odnosno cilj koji država članica nastoji ostvariti uz potporu EFPR-a

Naziv pokazatelja rezultata i mjerna jedinica

Ciljna vrijednost za 2023.

Mjerna jedinica

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

(c)   Relevantne mjere i pokazatelji ostvarenja

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki prethodno odabrani pojedinačni cilj relevantnog prioriteta Unije.

Prioritet Unije

Naziv prioriteta Unije <3.3 type="S" input="G">

Pojedinačni cilj

Naziv posebnog cilja <3.3 type="S" input="G">

Naziv odabrane relevantne mjere

 

Pokazatelji ostvarenja za svaku mjeru

Obrazloženje kombinacije mjera EFPR-a (potkrijepljeno ex ante evaluacijom i SWOT analizom)

Tematski cilj čijem ostvarenju pridonosi odabrana mjera

Treba li pokazatelj uključiti u okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Naziv pokazatelja ostvarenja i mjerna jedinica

Ciljna vrijednost za 2023.

Mjerna jedinica

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

(d)   Objašnjenje komplementarnosti programa s drugim Europskim strukturnim i investicijskim fondovima

—   Komplementarnost i koordiniranje s drugim europskim strukturnim i investicijskim fondovima i ostalim relevantnim instrumentima financiranja na razini Unije i nacionalnoj razini

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

—   Glavne mjere planirane u cilju smanjenja administrativnog opterećenja

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(e)   Informacije o makroregionalnim strategijama i strategijama morskih bazena (ako je primjenjivo)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

(4)   ZAHTJEVI U POGLEDU POJEDINAČNIH MJERA EFPR-A

(a)   Opis posebnih potreba područja obuhvaćenih mrežom Natura 2000. te doprinos programa uspostavi koherentne mreže područja za obnovu ribljih stokova u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

(b)   Opis akcijskog plana za razvoj, konkurentnost i održivost malog priobalnog ribolova (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (i) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

(c)   Opis metode izračuna pojednostavnjenih troškova u skladu s člankom 67. stavkom 1. točkama (b) do (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

(d)   Opis metode izračuna dodatnih troškova ili izgubljenog prihoda u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) br. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

(e)   Opis metode izračuna kompenzacije u skladu s mjerodavnim kriterijima utvrđenima za svaku od aktivnosti provedenih u skladu s člankom 40. stavkom 1. te člancima 53., 54., 55. i 67. Uredbe (EU) br. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

(f)   U pogledu mjera trajnog prestanka ribolovnih aktivnosti u skladu s člankom 34. Uredbe (EU) br. 508/2014, opis mora sadržavati i ciljeve i mjere koje će se poduzeti za smanjenje ribolovnog kapaciteta u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Potrebno je navesti i opis metode izračuna premije koja se odobrava u skladu s člancima 33. i 34. Uredbe (EU) br. 508/2014.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

(g)   Uzajamni fondovi za slučaj nepovoljnih klimatskih pojava i ekoloških incidenata (u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

(h)   Opis uporabe tehničke pomoći (u skladu s člankom 78. Uredbe (EU) br. 508/2014)

—   Tehnička pomoć na inicijativu država članica

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

—   Uspostava nacionalnih mreža

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(5)   INFORMACIJE O INTEGRIRANOM TERITORIJALNOM RAZVOJU

(a)   Informacije o provedbi mjera lokalnog razvoja na razini lokalne zajednice (CLLD)

Informacije se moraju usredotočiti na ulogu CLLD-a u operativnom programu u okviru EFPR-a te se moraju podudarati s informacijama sadržanima u sporazumu o partnerstvu. Treba izbjegavati ponavljanje informacija koje su već navedene u dopisu.

—   Opis strategije za CLLD (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

—   Popis kriterija za odabir ribarstvenih područja (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

—   Popis kriterija za odabir strategija lokalnog razvoja (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

—   Jasan opis uloge lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG), upravljačkog tijela ili imenovanog tijela za sve provedbene zadatke povezane sa strategijom (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (m) podtočkom ii. Uredbe (EU) br. 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

—   Informacije o plaćanju predujma FLAG-ovima (u skladu s člankom 18. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014)

Za odjeljak o nacionalnim mrežama FLAG-ova vidjeti točku 4.8.2. (tehnička pomoć).

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

(b)   Informacije o integriranim teritorijalnim ulaganjima (ITI) (u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013).

Ako se za ITI utvrđen u okviru strukturnih fondova prima financijska potpora iz EFPR-a, treba popuniti sljedeću tablicu.

Obuhvaćene mjere EFPR-a (odabrati s padajućeg popisa)

Okvirni iznos dodijeljen iz EFPR-a, u eurima

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

(6)   ISPUNJENJE UVJETA ZA EX ANTE EVALUACIJE (U SKLADU S ČLANKOM 55. UREDBE (EU) br. 1303/2013)

(a)   Utvrđivanje važećih uvjeta za ex ante evaluacije i ocjena njihova ispunjenja

—   Tablica: Posebni važeći uvjeti za ex ante evaluacije za EFPR i ocjena njihova ispunjenja

Ex ante uvjet

Prioritet/prioriteti Unije na koje se primjenjuju važeći uvjeti

Jesu li važeći uvjeti ispunjeni

DA

/

NE

/

DJELOMIČNO

Kriteriji

Kriteriji ispunjeni

(da/ne)

Samoprocjena s objašnjenjem o ispunjenju svakog kriterija važećih uvjeta ex ante evaluacija

Referentni dokumenti

(strategije, pravni akti ili drugi relevantni dokumenti, uključujući relevantne odjeljke, članke ili stavke te poveznice na internetske stranice ili pristup punom tekstu)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterij 1.

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Kriterij 2.

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

—   Tablica: Važeći opći uvjeti za ex ante evaluacije i ocjena njihova ispunjenja

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

(b)   Opis mjera koje će biti poduzete, nadležnih tijela i vremenskog plana za njihovu provedbu

—   Tablica: Mjere predviđene za ispunjenje posebnih važećih uvjeta za ex ante evaluacije za EFPR

Ex ante uvjet

Kriteriji nisu ispunjeni

Mjere koje će se poduzeti

Rok (datum)

Tijela odgovorna za ispunjenje

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Mjera 1.

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Tijelo x

 

 

 

 

—   Tablica: Mjere predviđene za ispunjenje općih uvjeta ex ante evaluacija

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

(7)   OPIS OKVIRA ZA PROCJENU OSTVARENJA POSTIGNUĆA (U SKLADU S ČLANKOM 22. I PRILOGOM II. UREDBI (EU) br. 1303/2013)

(a)   Tablica: Okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

 

Pokazatelj i mjerna jedinica, ako je primjenjivo (pokazatelji ostvarenja koji su već odabrani u odjeljku 3.3. u okviru prioriteta Unije koje treba uključiti u okvir za procjenu ostvarenja postignuća)

Ključna etapa za 2018.

Ciljevi za 2023.

(generiraju se automatski na temelju podataka iz poglavlja operativnog programa o strategiji operativnog programa)

Financijski pokazatelj

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Pokazatelj ostvarenja 1.

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Pokazatelj ostvarenja 2.

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

(b)   Tablica: obrazloženja odabira pokazatelja ostvarenja za uključivanje u okvir za procjenu ostvarenja postignuća

Tablicu u nastavku treba popuniti za svaki od relevantnih prioriteta Unije u okviru EFPR-a.

Prioritet Unije

 

Obrazloženje odabira pokazatelja ostvarenja uključenih u okvir za procjenu ostvarenja postignuća (4), uključujući objašnjenje udjela financijskih sredstava dodijeljenih mjerama kojima se postiže ostvarenje te objašnjenje korištene metode izračuna udjela koji mora iznositi više od 50 % sredstava dodijeljenih prioritetu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Podatci ili dokazi za utvrđivanje vrijednosti ključnih etapa i ciljeva te metoda izračuna (npr. jedinični troškovi, mjerila, standardna ili prethodna stopa provedbe, mišljenja stručnjaka, zaključci ex ante evaluacije)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informacije o tome na koji su način primjenjivana metodologija i mehanizmi za osiguravanje dosljednosti u funkcioniranju okvira za procjenu ostvarenja postignuća u skladu s odredbama sporazuma o partnerstvu

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

(8)   PLAN FINANCIRANJA (U SKLADU S ČLANKOM 20. UREDBE (EU) br. 1303/2013 TE PROVEDBENIM AKTOM KOMISIJE IZ ČLANKA 16. STAVKA 2. UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   Ukupni doprinos iz EFPR-a za svaku godinu, u eurima

Godina

Glavna dodijeljena sredstva iz EFPR-a  (5)

Pričuva EFPR-a za ostvarenje postignuća

2014.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020.

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Ukupno

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

(b)   Doprinos iz EFPR-a i stopa financiranja za prioritete Unije, tehničku pomoć i drugu potporu (u eurima)

 

 

Ukupna potpora

Glavna dodijeljena sredstva (ukupno financiranje umanjeno za pričuvu za ostvarenje postignuća)

Pričuva za ostvarenje postignuća

Iznos pričuve za ostvarenje postignuća kao udio u ukupnoj potpori Unije

Prioriteti Unije

Mjera/mjere u okviru prioriteta Unije

Doprinos iz EFPR-a

(uključena pričuva za ostvarenje postignuća)

Nacionalni doprinos

(uključena pričuva za ostvarenje postignuća)

Stopa sufinanciranja iz EFPR-a

Potpora iz EFPR-a

Nacionalni doprinos

Pričuva EFPR-a za ostvarenje postignuća

Nacionalni doprinos (6)

a

b

c = a/(a + b) * 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b * (f/a)

h = f/a * 100

1.

Poticanje ekološki održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva

Članak 33., članak 34. i članak 41. stavak 2. (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Sredstva dodijeljena za ostatak prioriteta 1. Unije (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Poticanje ekološki održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Poticanje provedbe ZRP-a

Poboljšanje i pružanje znanstvenih spoznaja te prikupljanje i upravljanje podacima (članak 13. stavak 4. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Poticanje nadzora, kontrole i provedbe propisa, jačanje institucijskih kapaciteta, povećanje učinkovitosti javne uprave bez povećanja administrativnog opterećenja (članak 76. stavak 2. točke (a) do (d) i (f) do (l)) (članak 13. stavak 3. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Poticanje nadzora, kontrole i provedbe propisa, jačanje institucijskih kapaciteta, povećanje učinkovitosti javne uprave bez povećanja administrativnog opterećenja (članak 76. stavak 2. točka (e)) lanak 13. stavak 3. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 85 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Poticanje stavljanja na tržište i prerade

Potpora za skladištenje (članak 67.) (članak 13. stavak 6. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0.

0.

0.

Kompenzacija za najudaljenije regije (članak 70.) (članak 13. stavak 5. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Sredstva dodijeljena za ostatak prioriteta 5. Unije lanak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Poticanje provedbe integrirane pomorske politike (članak 13. stavak 7. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tehnička pomoć (članak 13. stavak 2. Uredbe o EFPR-u)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

najviše 75 %,

najmanje 20 %

 

 

0.

0.

0.

Ukupno (automatski izračun):

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nije primjenjivo

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

Nije primjenjivo

(c)   Doprinos iz EFPR-a za tematske ciljeve Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Tematski cilj

Doprinos iz EFPR-a, u eurima

(3)

Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora (za EPFRR) te sektora ribarstva i akvakulture (za EFPR)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

Potpora prelasku na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima

<8.3 type="N" input="M">

(6)

Očuvanje i zaštita okoliša te promicanje učinkovitosti resursa

<8.3 type="N" input="M">

(8)

Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja te potpora mobilnosti radne snage

<8.3 type="N" input="M">

(9)   HORIZONTALNA NAČELA

(a)   Opis mjera kojima se osigurava poštovanje načela utvrđenih u člancima 5.  (7) , 7. i 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013

—   Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca i zabrana diskriminacije (članak 7. Uredbe (EU) 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

—   Održivi razvoj

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

(b)   Navođenje okvirnog iznosa potpore za ostvarenje ciljeva povezanih s klimatskim promjenama (u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 508/2014)

Mjere u okviru EFPR-a koje pridonose ostvarenju ciljeva povezanih s klimatskim promjenama (odgovarajuće mjere EFPR-a koje je država članica navela u operativnom programu u poglavlju „Opis strategije”)

Koeficijent  (8)

Okvirni iznos doprinosa iz EFPR-a u EUR (ukupni iznos za svaku mjeru)

Udjel u ukupnim sredstvima dodijeljenima iz EFPR-a za operativni program (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

(10)   PLAN EVALUACIJE (U SKLADU S ČLANKOM 56. UREDBE (EU) br. 1303/2013) I ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (j) UREDBE (EU) br. 508/2014

Ciljevi i svrha plana evaluacije

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

SWOT analizom i ex ante evaluacijom trebala bi se dobiti procjena potreba evaluacije za određeno razdoblje. Ciljevi i svrha moraju biti usmjereni na spomenute potrebe kojima se osigurava provedba dostatnih i prikladnih evaluacijskih aktivnosti, posebice u pogledu pružanja informacija potrebnih za upravljanje programom, za godišnja izvješća o provedbi za 2017. i 2019. i ex-post evaluacije te osiguravanja dostupnosti podataka potrebnih za evaluacije EFPR-a.

Upravljanje i usklađivanje

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kratak opis mjera nadzora i evaluacije s podatcima o koordinaciji s provedbom operativnog programa u okviru EFPR-a. Podatci o najvažnijim uključenim tijelima i njihovim nadležnostima. Informacije o upravljanju evaluacijama, uključujući organizacijske strukture kao što je služba za evaluacije i/ili upravljačka skupina, kontrola kvalitete, pojednostavnjenje itd.

Teme i aktivnosti evaluacije

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Pružanje informacija o planiranim temama i aktivnostima evaluacije, uključujući među ostalim ispunjenje zahtjeva EU-a. Treba navesti aktivnosti potrebne za procjenu doprinosa svakog prioriteta ostvarenju ciljeva, procjenu vrijednosti pokazatelja rezultata i njihova učinka, analizu neto učinka, tematska pitanja, horizontalna pitanja kao što su održivi razvoj, klimatske promjene te druge potrebe u pogledu evaluacije.

Strategija u pogledu podataka i informacija

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kratak opis sustava za spremanje i održavanje, upravljanje i izvješćivanje o statističkim informacijama o provedbi operativnog programa te pružanju podataka o praćenju radi evaluacije. Utvrđivanje izvora podataka koji će se upotrebljavati, nedostataka u podatcima, mogućih institucijskih pitanja u vezi s pružanjem podataka te mogućih rješenja. Ovaj odjeljak trebao bi pokazati da će odgovarajući sustav za upravljanje podacima biti pravodobno u funkciji.

Vremenski plan

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Prikaz okvirnog plana mjera kojima će se osigurati dostupnost rezultata evaluacije u trenutku kada budu potrebni, osobito u pogledu obveznih evaluacija predviđenih Uredbom o zajedničkim odredbama te u pogledu podataka potrebnih za proširena godišnja izvješća o provedbi za 2017. i 2019. te izvješće o ex post evaluacijama.

Posebni zahtjevi za evaluaciju CLLD-a

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis potpore predviđene za evaluaciju na razini FLAG-ova, osobito uporabe metoda samoprocjene i smjernica za FLAG-ove kako bi se mogla pokazati ukupna postignuća na razini operativnog programa u okviru EFPR-a.

Obavještavanje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informacije o prosljeđivanju rezultata evaluacija zainteresiranim stranama i kreatorima politika te informacije o mehanizmima za praćenje uporabe rezultata evaluacije.

Resursi

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis resursa koji su potrebni i predviđeni kako bi se proveo plan, uključujući podatke o administrativnim kapacitetima, podacima, financijskim resursima, informatičkim potrebama. Opis predviđenih aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi se osiguralo da plan ocjenjivanja može biti u potpunosti proveden.

(11)   NAČINI PROVEDBE PROGRAMA (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (m) UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   Podatci o nadležnim tijelima te posredničkim tijelima

Tijelo

Naziv tijela

Upravljačko tijelo

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredničko tijelo države članice (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo za ovjeravanje (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredničko tijelo tijela za ovjeravanje (ako je primjenjivo)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo za reviziju

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

(b)   Opis postupaka praćenja i evaluacije

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(c)   Okvirni sastav odbora za praćenje

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

(d)   Sažeti opis mjera informiranja i obavještavanja javnosti koje će biti poduzete

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

(12)   INFORMACIJE O TIJELU NADLEŽNOM ZA PROVEDBU SUSTAVA KONTROLE, INSPEKCIJE I PROVEDBE (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (o) UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   Tijela koja provode sustav kontrole, inspekcije i provedbe

Naziv tijela

Tijelo x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Tijelo y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

(b)   Kratak opis dostupnih ljudskih i financijskih resursa za provedbu sustava kontrole, inspekcije i provedbe

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

(c)   Najvažnija dostupna oprema, osobito broj plovila, zrakoplova i helikoptera

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

(d)   Popis odabranih vrsta mjera

Vrsta mjere

Opis

Odabrana vrsta mjere

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

(e)   Poveznica s prioritetima koje je utvrdila Komisija u skladu s člankom 20. stavkom 3. EFPR-a

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

(13)   PRIKUPLJENI PODATCI (U SKLADU S ČLANKOM 18. STAVKOM 1. TOČKOM (p) UREDBE (EU) br. 508/2014)

(a)   Općeniti opis aktivnosti prikupljanja podataka predviđenih za razdoblje 2014.–2020.

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

(b)   Opis metoda pohranjivanja podataka, upravljanja podacima i uporabe podataka

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(c)   Opis načina na koji će se postići učinkovito financijsko i administrativno upravljanja pri prikupljanju podataka

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

(14)   FINANCIJSKI INSTRUMENTI (U SKLADU S GLAVOM IV. DIJELA DRUGOG UREDBE (EU) br. 1303/2013)

(a)   Opis planirane uporabe financijskog instrumenta

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

(b)   Odabir mjera u okviru EFPR-a koje se planiraju provesti s pomoću financijskih instrumenata

Mjere u okviru EFPR-a (odabrati s padajućeg popisa mjera koje je unaprijed odredila Komisija)

<14.2 type="S" input="S">

(c)   Okvirni iznosi koji bi se osigurali financijskim instrumentom

Ukupni iznos iz EFPR za razdoblje 2014.–2020., u eurima

<14.3 type="N" input="M">

Prilozi programu

(1)

popis konzultiranih partnera,

(2)

izvješće o ex ante evaluaciji sa sažetkom,

(3)

izvješće o strateškoj ocjeni utjecaja na okoliš,

(4)

sažeti opis sustava upravljanja i kontrole (sažeti opis mora uključivati i objašnjenje načina na koji je osigurano načelo razdvajanja funkcija i neovisnosti funkcija),

(5)

plan kompenzacije za najudaljenije regije,

(6)

karta koja pokazuje veličinu i položaj ribolovnih i akvakulturnih sektora, položaj najvažnijih ribarskih luka i ribogojilišta te položaj zaštićenih područja (ICZM, zaštićena morska područja, Natura 2000.).


(1)  Kazalo za karakteristike polja:

 

type (vrsta): N = Number (broj), D = Date (datum), S = String (niz znakova), C = Checkbox (kućica), P = Percentage (postotak), B = Booleanov operator

 

input (unos): M = Manual (ručno), S = Selection (odabir), G = Generated by system (generira sustav)

 

„maxlength” = najveći broj znakova uključujući razmake.

(2)  Primjenjivo na prioritet Unije br. 2.

(3)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(4)  Pokazatelji ostvarenja definiraju se odabirom mjera, međutim, treba obrazložiti podskupinu pokazatelja ostvarenja iz okvira za procjenu ostvarenja postignuća.

(5)  Glavna dodijeljena sredstva iz EFPR-a = ukupna dodijeljena sredstva Unije umanjena za pričuvu za ostvarenje postignuća.

(6)  Nacionalni doprinos dijeli se razmjerno između glavnih dodijeljenih sredstava i pričuve za ostvarenje postignuća.

(7)  Članak 5. opisan je u poglavlju 1. operativnog programa „Izrada operativnog programa i uključivanje partnera”.

(8)  Za pojedine mjere država članica može promijeniti predloženi postotak s 0 % na 40 % u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 215/2014 (SL L 69, 8.3.2014., str. 65.).


PRILOG II.

STRUKTURA PLANA KOMPENZACIJE

1.   Podatci o proizvodima ili kategorijama proizvoda ribarstva ili akvakulture  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorije  (2)

Trgovački naziv

Znanstveni naziv

FAO oznaka

Priprema  (3)

Oznaka KN

Količina  (4)

1.

Rakovi

Crvene kozice

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

Zamrznuti

 

X tona/godina

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Podatci o gospodarskim subjektima  (5)

#

(1)

(2)

Gospodarski subjekti ili njihova udruženja

Kategorije proizvoda ili proizvodi

(u skladu sa stupcem (1) ili (2) tablice 1.)

1.

Ribari

Rakovi (ako je izračun po kategoriji/crvena kozica (ako je izračun po proizvodu

2.

Uzgajivači ribe

 

 

3.   Visina kompenzacije za dodatne troškove, izračunane po proizvodu ili kategoriji proizvoda

Proizvod ili kategorija proizvoda  (6)

Kategorija i stavke troškova

Prosječni trošak (7)/godina

Obrazloženje dodatnih troškova

Troškovi nastali gospodarskom subjektu iz najudaljenije regije

Troškovi nastali gospodarskom subjektu na kontinentalnom dijelu područja države članice

Dodatni troškovi (8) (najveći iznos kompenzacije)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategorija 1-A: Troškovi proizvodnje proizvoda ribarstva

Gorivo

 

 

 

 

Sredstvo za podmazivanje

 

 

 

 

Potrošni dijelovi

 

 

 

 

Održavanje

(uključujući održavanje podvodnog dijela broda)

 

 

 

 

Ribolovna, navigacijska i sigurnosna oprema

 

 

 

 

Mamci

 

 

 

 

Led za spremište za ribu

 

 

 

 

Pristojbe za uporabu lučke infrastrukture

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konzultantske usluge

 

 

 

 

Troškovi povezani s marketinškim mjerama iz članka 68. uredbe o EFPR-u

 

 

 

 

Prehrana (posada)

 

 

 

 

Troškovi osoblja

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Ukupni iznos dodatnih troškova  (8) za kategoriju 1-A

 

 

 

 

Kategorija 1-B: Troškovi proizvodnje proizvoda akvakulture

Nedorasli morski organizmi

 

 

 

 

Hrana za životinje (nabava i skladištenje)

 

 

 

 

Energija i kisik

 

 

 

 

Održavanje (uključujući fitosanitarno održavanje)

 

 

 

 

Sitni materijal i rezervni dijelovi

 

 

 

 

Pristojbe za uporabu lučke infrastrukture

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konzultantske usluge

 

 

 

 

Troškovi povezani s marketinškim mjerama iz članka 68. uredbe o EFPR-u

 

 

 

 

Troškovi osoblja

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Ukupni iznos  (8) dodatnih troškova za kategoriju 1-B

 

 

 

 

Kategorija 2.: Troškovi obrade

Sirovine

 

 

 

 

Obrada otpada

 

 

 

 

Sortiranje i neutralizacija toksičnih ili otrovnih vrsta

 

 

 

 

Energija

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konzultantske usluge

 

 

 

 

Troškovi povezani s ulaganjima iz članka 69. uredbe o EFPR-u

 

 

 

 

Troškovi osoblja

 

 

 

 

Priprema i pakiranje

 

 

 

 

Rashlađivanje i duboko zamrzavanje

 

 

 

 

Troškovi povezani s odgovarajućim mjerama iz članka 69. uredbe o EFPR-u

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Ukupni iznos dodatnih troškova  (8) za kategoriju 2.

 

 

 

 

Kategorija 3.: Marketinški troškovi

Pakiranje (uključujući led za svježe proizvode)

 

 

 

 

Fizički prijevoz (kopneni, pomorski i zračni), uključujući troškove osiguranja i carinjenja

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Konzultantske usluge

 

 

 

 

Financijski troškovi povezani s rokovima isporuke

 

 

 

 

Troškovi osoblja

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

Ukupni iznos dodatnih troškova  (8) za kategoriju 3.

 

 

 

 

Ukupni iznos dodatnih troškova  (8) : zbroj dodatnih troškova iz stupca (c)

 

 

 

 

Ukupni iznos ostalih vrsta javnih intervencija koje utječu na visinu dodatnih troškova  (9)

 

 

 

 

Ukupni iznos kompenzacije (ukupni dodatni troškovi + ukupne javne intervencije)

 

 

 

 

Dodatne informacije:

U slučaju da je iznos kompenzacije manji od dodatnih troškova, treba obrazložiti kako je utvrđen odabrani iznos kompenzacije.

 

4.   Podatci o nadležnom tijelu

 

Naziv nadležnog tijela

Upravljačko tijelo

Naziv ustanove spomenute u točki 11.1. „Podatci o nadležnim tijelima te posredničkim tijelima” Operativnog programa

5.   Dodatna sredstva za provedbu plana kompenzacije (državne potpore)

Treba navesti informacije za svaki predviđeni program/jednokratnu potporu

Regija

Naziv regije/regija (NUTS  (10))

Davatelj potpore

Naziv

Poštanska adresa

Internetska adresa

Naslov mjere potpore

Nacionalna pravna osnova (uputa na mjerodavnu nacionalnu službenu publikaciju)

Mrežna poveznica na cjeloviti tekst mjere potpore

Vrsta mjere

Program potpore

 

Jednokratna potpora

Naziv korisnika i skupine poduzeća (11) kojoj pripada

Promjena postojećeg programa potpore ili jednokratne potpore

 

Referentni broj potpore Komisije

Produljenje

Izmjena

Trajanje (12)

Program potpore

dd/mm/gggg do dd/mm/gggg

Datum odobravanja (13)

Jednokratna potpora

dd/mm/gggg

Predmetni gospodarski sektor(i)

svi gospodarski sektori koji mogu primati potporu

 

ograničeno na određene sektore: navesti na razini skupine prema NACE-u (14)

Vrsta korisnika

Mala i srednja poduzeća

 

Velika poduzeća

 

Proračun

Ukupni godišnji iznos proračuna planiran u programu (15)

Nacionalna valuta … (puni iznosi)

……………………………………

Ukupni iznos jednokratnih potpora odobrenih poduzeću (16)

Nacionalna valuta … (puni iznosi)

Za jamstva (17)

Nacionalna valuta … (puni iznosi)

Instrument potpore

Nepovratna sredstva/subvencija kamatne stope

Zajam/povratni predujmi

Jamstvo (s uputom na odluku Komisije ako je primjenjivo (18))

Porezna olakšica ili oslobođenje od poreza

Osiguravanje financiranja rizika

Ostalo (navesti)

Utemeljenost

Navesti zašto je uspostavljen program državnih potpora ili dodijeljena jednokratna potpora umjesto pomoći iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR):

mjera nije obuhvaćena nacionalnim operativnim programom

prioriteti pri dodjeli sredstava u okviru nacionalnoga operativnog programa

financiranje u okviru EMFF-a više nije dostupno

ostalo (navesti)


(1)  Kategorija proizvoda skup je proizvoda na koje se pri izračunu dodatnih troškova može primjenjivati isti pristup.

(2)  Nije obvezno ako se kompenzacija izračunava na razini proizvoda.

(3)  Svježe, zamrznuto, pripremljeno, konzervirano.

(4)  Izraženo u tonama žive mase u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(5)  U skladu s člankom 70. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 508/2014.

(6)  Tablicu treba ispuniti za svaki proizvod ili kategoriju proizvoda.

(7)  Izračun na temelju kriterija utvrđenih u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) …/2014.

(8)  Dodatni troškovi moraju biti izraženi u eurima po toni žive mase, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1224/2009.

(9)  U skladu s člankom 71. točkom (b) Uredbe (EU) br. 508/2014.

(10)  NUTS – nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku. Regija se uobičajeno utvrđuje na razini.2. Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2013.o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

(11)  Za potrebe pravila o tržišnom natjecanju utvrđenih u Ugovoru i za potrebe ove Uredbe poduzetnikom se smatra svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njegov pravni status i na način njegova financiranja. Sud je odlučio da se subjekti koji su pod kontrolom (zakonski ili de facto) istog subjekta trebaju smatrati jednim poduzetnikom.

(12)  Razdoblje u kojem se davatelj potpore može obvezati na dodjelu potpore.

(13)  „Datum odobravanja potpore” znači datum kada je korisnik stekao zakonsko pravo na potporu na temelju važećega nacionalnog prava.

(14)  NACE Rev. 2 – statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji. Sektor se uobičajeno utvrđuje na razini skupine.

(15)  U slučaju programa potpore: navesti ukupni godišnji iznos sredstava planiranih u okviru programa ili procijenjeni godišnji gubitak poreznog prihoda za sve instrumente potpore obuhvaćene programom.

(16)  U slučaju odobravanja jednokratne potpore: navesti ukupni iznos potpore/poreznog gubitka.

(17)  Za jamstva, navesti (maksimalni) iznos potpore u zajmovima obuhvaćenim jamstvom.

(18)  Prema potrebi, uputa na odluku Komisije kojom se odobrava metodologija izračuna bruto ekvivalenta nepovratnog sredstva.


PRILOG III.

Procjena iznosa u kojem država članica planira podnijeti zahtjev za plaćanje za tekuću i sljedeću financijsku godinu

 

Doprinos Unije (u EUR)

(tekuća financijska godina)

(sljedeća financijska godina)

siječanj – listopad

studeni – prosinac

siječanj – prosinac

Operativni program (CCI)

<type=„N” input=„M”>

<type=„N” input=„M”>

<type=„N” input=„M”>


PRILOG IV.

Elementi koje mora sadržavati izvješće o ex-ante evaluaciji

Dio I.: Uvod

1.

Svrha i ciljevi ex ante evaluacije

2.

Opis pojedinačnih koraka pri provedbi ex ante evaluacije

3.

Suradnja između ex ante evaluatora, upravljačkog tijela i evaluatora koji provodi stratešku ocjenu utjecaja na okoliš

Dio II.: Izvješće o ex ante evaluaciji

1.   SWOT analiza i procjena potreba

2.   Strategija i struktura operativnog programa

2.1.

Doprinos strategiji Europa 2020.

2.2.

Doprinos provedbi zajedničke ribarstvene politike

2.3.

Sukladnost sa zajedničkim strateškim okvirom, sporazumom o partnerstvu, preporukama za svaku državu članicu i drugim relevantnim instrumentima

2.4.

Logika intervencije u okviru programa

2.5.

Predloženi oblici potpore

2.6.

Očekivani doprinos odabranih mjera postignuću ciljeva

2.7.

Razmjernost između dodijeljenih sredstava i ciljeva

2.8.

Mjere za CLLD

2.9.

Uporaba tehničke pomoći

2.10.

Relevantnost i koherentnost programa

3.   Ocjena mjera poduzetih za praćenje napretka i rezultata operativnog programa

3.1.

Kvantificirane ciljne vrijednosti za pokazatelje

3.2.

Prikladnost ključnih etapa za okvir za procjenu ostvarenja postignuća

3.3.

Predloženi sustav nadzora i evaluacije

3.4.

Plan evaluacije

4.   Procjena planiranih mjera za provedbu operativnog programa

4.1.

Prikladnost ljudskih i administrativnih kapaciteta za upravljanje

4.2.

Smanjenje administrativnog opterećenja

5.   Ocjena horizontalnih tema

5.1.

Promicanje jednakih mogućnosti i sprječavanje diskriminacije

5.2.

Promicanje održivog razvoja


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/47


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 772/2014

оd 14. srpnja 2014.

o utvrđivanju pravila o iznosu javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za određene operacije koje se financiraju u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 te Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 95. stavak 5.,

budući da:

(1)

Člankom 95. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 508/2014 utvrđuju se opća pravila u pogledu iznosa javne potpore koja će se primjenjivati na ukupno prihvatljive rashode za operaciju koja se financira u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo („EFPR”).

(2)

Odstupajući od toga člankom 95. stavkom 4. predviđeni su dodatni postotni bodovi iznosa javne potpore koji se primjenjuju na posebne vrste operacija navedene u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 508/2014. Kako se ne bi ugrozila održivost reforme Zajedničke ribarstvene politike („ZRP”), člankom 94. stavkom 3. točkom (c) i člankom 69. točkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014 istodobno se ograničava potpora EFPR-a određenim vrstama operacija uvođenjem smanjene stope sufinanciranja. Takva logika odražava se i u različitim razinama dodatnih postotnih bodova iznosa javne potpore navedenima u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 508/2014. Stoga ispunjenje određenih uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014 može dovesti do povećanja postotnih bodova iznosa javne potpore ili je potrebno smanjiti postotne bodove iznosa javne potpore.

(3)

Zato je potrebno osigurati da akumuliranje dodatnih postotnih bodova iznosa javne potpore u slučaju ispunjenja nekoliko uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014 u odnosu na jednu operaciju ne ugrozi ciljeve EFPR-a i ne dovede do prekomjerne naknade ili prevelikog narušavanja tržišnih pravila u ribolovnom i akvakulturnom sektoru.

(4)

Ako operacija ispunjuje uvjete iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014, koji omogućuju dodatno povećanje postotnih bodova, države članice mogu primjenjivati veći iznos javne potpore. Međutim, u slučaju ispunjenja više od jednog uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014, što omogućuje dodatno povećanje postotnih bodova u odnosu na jednu operaciju, moguće povećanje trebalo bi biti ograničeno na najveće povećanje. U slučaju ispunjenja više od jednog uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014, što dovodi do smanjenja postotnih bodova u odnosu na jednu operaciju, smanjenje bi trebalo biti ograničeno na najveće smanjenje.

(5)

Kako bi se ispunila obveza smanjenja postotnih bodova za određene vrste operacija iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014, ako je na operaciju zbog ispunjenja više kriterija u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 508/2014 primjenjivo jedno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno smanjenje postotnih bodova ili više njih, trebalo bi zanemariti moguća povećanja i primijeniti samo najveće smanjenje.

(6)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za europski fond za pomorstvo i ribarstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Posebni iznos javne potpore

Kada je ispunjeno više uvjeta iz Priloga I. Uredbi (EU) br. 508/2014 u odnosu na jednu operaciju, različita se dodatna povećanja i smanjenja iznosa javne potpore primjenjuju kako slijedi:

(a)

ako je u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 508/2014 primjenjivo više povećanja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće povećanje;

(b)

ako je u skladu s Prilogom I. Uredbi (EU) br. 508/2014 primjenjivo više smanjenja postotnih bodova, primjenjuje se samo najveće smanjenje;

(c)

ako je na operaciju primjenjivo jedno dodatno povećanje postotnih bodova ili više njih i istodobno jedno dodatno smanjenje postotnih bodova ili više njih, kako je navedeno u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 508/2014, primjenjuje se samo najveće smanjenje.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/49


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 773/2014

оd 15. srpnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MK

97,3

TR

67,6

ZZ

82,5

0707 00 05

AL

74,4

MK

27,7

TR

75,8

ZZ

59,3

0709 93 10

TR

91,4

ZZ

91,4

0805 50 10

AR

108,1

BO

89,3

TR

155,1

UY

111,5

ZA

123,5

ZZ

117,5

0808 10 80

AR

124,0

BR

90,0

CL

122,8

NZ

132,8

US

142,6

ZA

147,0

ZZ

126,5

0808 30 90

AR

75,7

CL

144,1

NZ

191,9

ZA

119,1

ZZ

132,7

0809 10 00

BA

82,8

MK

85,8

TR

234,2

XS

85,6

ZZ

122,1

0809 29 00

TR

309,3

ZZ

309,3

0809 30

MK

71,0

TR

148,6

XS

50,2

ZZ

89,9

0809 40 05

BA

63,2

ZZ

63,2


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/51


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 774/2014

оd 15. srpnja 2014.

o određivanju uvoznih carina za sektor žitarica primjenjivih od 16. srpnja 2014.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/20071 (1), a posebno njezin članak 183.,

budući da:

(1)

Člankom 1. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 642/2010 (2) utvrđuje se da uvozna carina na proizvode obuhvaćene oznakama KN 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (sjeme obične pšenice), ex 1001 99 00 (visokokvalitetna obična pšenica osim za sjetvu), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 i 1007 90 00, mora biti jednaka interventnoj cijeni koja vrijedi za te proizvode pri uvozu, uvećanoj za 55 % te umanjenoj za uvoznu cijenu CIF koja se primjenjuje na predmetnu pošiljku. Međutim, ta carina ne smije biti veća od stope carine u Zajedničkoj carinskoj tarifi.

(2)

Člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 642/2010 predviđeno je da se za izračunavanje uvozne carine iz stavka 1. tog članka redovito određuju reprezentativne uvozne cijene CIF za predmetne proizvode iz tog stavka.

(3)

U skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 uvozna cijena koja se koristi za izračunavanje uvozne carine za proizvode iz članka 1. stavka 1. navedene Uredbe je dnevna reprezentativna uvozna cijena CIF koja se određuje na način predviđen u članku 5. navedene Uredbe.

(4)

Potrebno je odrediti uvozne carine za razdoblje od 16. srpnja 2014. koje će se primjenjivati do određivanja i stupanja na snagu novih uvoznih carina.

(5)

U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 642/2010, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Od 16. srpnja 2014. uvozne carine za sektor žitarica navedene u članku 1. stavku 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 jesu uvozne carine određene u Prilogu I. Uredbi na temelju informacija sadržanih u Prilogu II.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 642/2010 od 20. srpnja 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu uvoznih carina uza sektor žitarica (SL L 187, 21.7.2010., str. 5.).


PRILOG I.

Uvozne carine za proizvode iz članka 1. stavka 1. Uredbe (EU) br. 642/2010 koje se primjenjuju od 16. srpnja 2014.

Oznaka KN

Opis proizvoda

Uvozne carine (1)

(EUR/t)

1001 11 00

Sjeme tvrde PŠENICE

0,00

1001 19 00

Tvrda PŠENICA visoke kvalitete, osim za sjetvu

0,00

srednje kvalitete, osim za sjetvu

0,00

niske kvalitete, osim za sjetvu

0,00

ex 1001 91 20

Sjeme obične PŠENICE

0,00

ex 1001 99 00

Obična PŠENICA visoke kvalitete, osim za sjetvu

0,00

1002 10 00

Sjeme RAŽI

5,32

1002 90 00

RAŽ, osim za sjetvu

5,32

1005 10 90

KUKURUZ za sjetvu, osim hibrida

5,32

1005 90 00

KUKURUZ, osim za sjetvu (2)

5,32

1007 10 90

SIRAK u zrnu, osim hibrida za sjetvu

5,32

1007 90 00

SIRAK u zrnu, osim za sjetvu

5,32


(1)  Uvozniku se u skladu s člankom 2. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 642/2010 može smanjiti carina za:

3 EUR po toni ako se luka iskrcaja nalazi na Sredozemlju (iza Gibraltarskih vrata) ili na Crnom moru i ako roba u Uniju stiže preko Atlantskog oceana ili Sueskog kanala,

2 EUR po toni ako se luka iskrcaja nalazi u Danskoj, Estoniji, Irskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Finskoj, Švedskoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili na atlantskoj obali Iberijskog poluotoka i ako roba stiže u Uniju preko Atlantskog oceana.

(2)  Uvoznik može koristiti paušalno smanjenje od 24 EUR po toni ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 3. Uredbe (EU) br. 642/2010.


PRILOG II.

Čimbenici za izračunavanje carina utvrđenih u Prilogu I.

1.

Prosječne vrijednosti za referentno razdoblje iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 642/2010:

(EUR/t)

 

Obična pšenica (1)

Kukuruz

Burza

Minneapolis

Chicago

Kotacija

 

 

Premija za Meksički zaljev

 

Premija za Velika jezera

 

2.

Prosječne vrijednosti za referentno razdoblje iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 642/2010:

Troškovi vozarine: Meksički zaljev–Rotterdam

11,87 EUR/t

Troškovi vozarine: Velika jezera–Rotterdam

46,07 EUR/t


(1)  Premija od 14 EUR/t uključena (članak 5. stavak 3. Uredbe (EU) br. 642/2010).


ODLUKE

16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/54


ODLUKA VIJEĆA

od 8. srpnja 2014.

o imenovanju članova i zamjenskih članova upravnog odbora Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za Mađarsku

(2014/462/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (1), a posebno njezin članak 6.,

uzimajući u obzir popise kandidata koje su Vijeću podnijele vlade država članica i organizacije radnika i poslodavaca,

budući da:

(1)

Odlukom od 2. prosinca 2013. (2) Vijeće je imenovalo članove i zamjenike članova upravnog odbora Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta za razdoblje koje završava 30. studenoga 2016., uz izuzeće određenih članova.

(2)

Mađarska vlada dostavila je prijedloge kandidata za dva mjesta koja treba popuniti.

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članom i zamjenskim članom upravnog odbora Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za razdoblje koje završava 30. studenoga 2016. ovime se imenuju:

I.   PREDSTAVNICI VLADA:

Zemlja

Član

Zamjenik

Mađarska

gđa Katalin KISSNÉ BENCZE

gđa Mariann GÉHER

Članak 2.

Članove i zamjenske članove koji još nisu predloženi Vijeće će imenovati kasnije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

P. C. PADOAN


(1)  SL L 139, 30.5.1975., str. 1.

(2)  SL C 358, 7.12.2013., str. 5.


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/55


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 14. srpnja 2014.

o odobravanju stavljanja na tržište ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage odluka 2003/427/EZ i 2009/778/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 4670)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

(2014/463/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. o novoj hrani i sastojcima nove hrane (1), a posebno njezin članak 7.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2003/427/EZ (2) utvrđena je specifikacija ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. te je odobreno njegovo stavljanje na tržište u više vrsta hrane do određenih najviših dopuštenih razina upotrebe. Prvo proširenje uporabe ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. odobreno je Odlukom Komisije 2009/778/EZ (3).

(2)

Dana 16. siječnja 2013. trgovačko društvo DSM Nutritional Products od nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine zatražilo je proširenje upotrebe ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. kao novog sastojka hrane. Ugovorom od 30. lipnja 2012. trgovačko društvo DSM Nutritional Products steklo je trgovačko društvo Martek Biosciences, primatelja prethodnih odluka.

(3)

Dana 29. travnja 2013. nadležno tijelo za procjenu hrane u Ujedinjenoj Kraljevini izdalo je izvješće o početnoj procjeni. U tom je izvješću zaključeno da proširenje upotrebe ovog ulja alge ispunjuje kriterije za novu hranu utvrđene člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 258/97.

(4)

Dana 9. srpnja 2013. Komisija je izvješće o početnoj procjeni proslijedila ostalim državama članicama.

(5)

U propisanom roku od 60 dana iz članka 6. stavka 4. prvog podstavka Uredbe (EZ) br. 258/97 uložene su obrazložene primjedbe. Primjedbe su posebno uložene u pogledu povišenih razina unosa dokozaheksaenske kiseline (DHK). U skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 258/97 potrebno je donijeti provedbenu odluku Komisije kojom se uzimaju u obzir uložene primjedbe. Podnositelj zahtjeva je stoga izmijenio zahtjev u pogledu najviše količine DHK-a u dodacima hrani. Tom izmjenom i dodatnim objašnjenjima koje je dostavio podnositelj zahtjeva otklonjene su sumnje država članica i Komisije.

(6)

Direktivom 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđuju se zahtjevi o dodacima prehrani. Uredbom (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5) utvrđuju se zahtjevi u pogledu dodavanja vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani. Direktivom 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) utvrđuju se zahtjevi o hrani za posebne prehrambene potrebe. Direktivom Komisije 96/8/EZ (7) utvrđuju se zahtjevi u pogledu hrane namijenjene smanjenju tjelesne mase pri energetski ograničenim dijetama. Upotrebu ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. treba odobriti ne dovodeći u pitanje zahtjeve tih zakonodavnih akata.

(7)

Zbog pravne jasnoće odluke 2003/427/EZ i 2009/778/EZ treba staviti izvan snage i zamijeniti ovom Odlukom.

(8)

Obavijesti o stavljanju na tržište sastojka koji je bitno istovjetan ulju alge kako je odobreno odlukama 2003/427/EZ i 2009/778/EZ, a koje su Komisiji dostavljene u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 258/97 i dalje su valjane.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Ulje dobiveno iz mikroalge Schizochytrium sp. iz Priloga I. može se staviti na tržište u Uniji kao novi sastojak hrane za upotrebu i u najvećim dopuštenim razinama koje su određene u Prilogu II., ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2002/46/EZ, Uredbe (EZ) br. 1925/2006, Direktive 2009/39/EZ i Direktive 96/8/EZ.

Članak 2.

Određenje ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. koje je odobreno ovom Odlukom na oznaci hrane koja ga sadržava glasi „ulje dobiveno iz mikroalge Schizochytrium sp.

Članak 3.

Odluke 2003/427/EZ i 2009/778/EZ ovime se stavljaju izvan snage.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena trgovačkom društvu DSM Nutritional Products, 6480 Dobbin Road, Columbia, MD 21045, SAD.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2014.

Za Komisiju

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  SL L 43, 14.2.1997., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2003/427/EZ od 5. lipnja 2003. o odobravanju stavljanja na tržište ulja bogatog dokozaheksaenskom kiselinom (DHK) dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 144, 12.6.2003., str. 13.).

(3)  Odluka Komisije 2009/778/EZ od 22. listopada 2009. u pogledu proširenja uporabe ulja dobivenog iz mikroalge Schizochytrium sp. kao novog sastojka hrane u skladu s Uredbom (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 278, 23.10.2009., str. 56.).

(4)  Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani (SL L 183, 12.7.2002., str. 51.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani (SL L 404, 30.12.2006., str. 26.).

(6)  Direktiva 2009/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o hrani za posebne prehrambene potrebe (SL L 124, 20.5.2009., str. 21.).

(7)  Direktiva Komisije 96/8/EZ od 26. veljače 1996. o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase pri energetski ograničenim dijetama (SL L 55, 6.3.1996., str. 22.).


PRILOG I.

SPECIFIKACIJA ULJA DOBIVENOG IZ MIKROALGE SCHIZOCHYTRIUM SP.

Ispitivanje

Specifikacija

Kiselinski broj

Najviše 0,5 mg KOH/g

Peroksidni broj

Najviše 5,0 meq/kg ulja

Vlaga i hlapljive tvari

Najviše 0,05 %

Neosapunjive tvari

Najviše 4,5 %

Transmasne kiseline

Najviše 1,0 %

Sadržaj DHK-a

Najmanje 32,0 %


PRILOG II.

ODOBRENA UPOTREBA ULJA DOBIVENOG IZ MIKROALGE SCHIZOCHYTRIUM SP.

Kategorija hrane

Najviša dopuštena razina upotrebe DHK-a

Mliječni proizvodi, osim mliječnih napitaka

200 mg/100 g ili za sireve 600 mg/100 g

Mliječni analozi, osim napitaka

200 mg/100 g ili za analoge sireva 600 mg/100 g

Mazive masti i preljevi

600 mg/100 g

Žitne pahuljice

500 mg/100 g

Dodaci prehrani

250 mg DHK dnevno u skladu s preporukom proizvođača za uobičajenu populaciju

450 mg DHK dnevno u skladu s preporukom proizvođača za trudnice i dojilje

Hrana namijenjena smanjenju tjelesne mase pri energetski ograničenim dijetama kako je definirana u Direktivi 96/8/EZ

250 mg po zamjeni za obrok

Druga hrana za posebne prehrambene potrebe kako je definirana u Direktivi 2009/39/EZ, osim početne i prijelazne hrane za dojenčad

200 mg/100 g

Dijetna hrana za posebne medicinske potrebe

U skladu s posebnim prehrambenim potrebama osoba kojima su proizvodi namijenjeni

Pekarski proizvodi (kruh i pecivo), slatki keksi

200 mg/100 g

Žitne pločice

500 mg/100 g

Masti za kuhanje

360 mg/100 g

Bezalkoholna pića (uključujući mliječne analoge i mliječne napitke)

80 mg/100 ml


16.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 209/59


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

оd 15. srpnja 2014.

kojom se identificiraju prioriteti Unije za politiku provedbe i kontrole u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

(2014/464/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006 i (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3.,

nakon savjetovanja s Odborom za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo,

budući da:

(1)

Prioriteti Unije za politiku provedbe i kontrole moraju biti definirani kako bi se državama članicama omogućilo pripremu operativnih programa koji se odnose na mjere financirane u skladu s Uredbom (EU) br. 508/2014.

(2)

Potporom Unije trebalo bi se davati prioritet najučinkovitijim djelovanjima kako bi se poboljšala učinkovitost djelatnosti kontrole, uzimajući u obzir rezultate država članica u primjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (2) i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (3).

(3)

Prioriteti Unije za politiku provedbe i kontrole trebali bi obuhvaćati:

provedbu akcijskih planova izrađenih u skladu s člankom 102. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 za uklanjanje nedostataka kontrolnog sustava države članice;

provedbu specifičnih mjera za ispunjenje određenih ex ante uvjeta navedenih u Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 508/2014, kao što je propisano člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). U skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, kada primjenjivi ex ante uvjeti nisu ispunjeni, program treba sadržavati opis mjere koju treba poduzeti, uključujući i mjere koje će se financirati.

provedbu sustava potvrđivanja podataka kao što je određeno člankom 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a pogotovo projekata čiji je cilj uspostavljanje interoperabilnosti među sustavima pojedinih država članica, s obzirom na to da je potpuni i pouzdani sustav za izvješćivanje o ulovu i naporima temeljan za upravljanje resursima ribarstva Unije;

provedbu i kontrolu obaveze da se svi ulovi iskrcaju kao što je određeno člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Ta je nova obveza vrlo bitan dodatak novoj Zajedničkoj ribarstvenoj politici, koji je pridodan kako bi se pridonijelo održivosti iskorištavanja ribarskih stokova. Provedba te nove obveze prouzročit će prilagodbe u sustavu kontrole država članica, koje će obuhvaćati i nove troškove.

provedbu i kontrolu programa certificiranja ulova za uvoz i izvoz proizvoda ribarstva kao što je navedeno u poglavlju III. Uredbe (EZ) br. 1005/2008; Provedba programa certificiranja ulova temeljna je za suzbijanje NNN djelatnosti..

učinkovite mjere usmjerene prema provedbi ograničenja kapaciteta flote. Kako bi se osigurala ravnoteža između ribolovnih mogućnosti i ribolovnog kapaciteta, države članice moraju se pobrinuti za poštovanje ograničenja kapaciteta i potrebno je da one provode projekte čiji je cilj certifikacija, provjera i mjerenje snage motora za koju je potrebno financiranje.

provedbu posebnih programa kontrole i inspekcije (SCIP) ili koordinaciju kontrole u vezi s ribolovom ili područjem koje nije obuhvaćeno SCIP-om, u skladu s člankom 95. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i člankom 15. Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 (6). Te vrste djelovanja pridonose razvoju kulture poštovanja pravila, jačanju suradnje među državama članicama i stvaranju sinergije među različitim alatima za kontrolu.

provedbu i kontrolu zahtjeva sljedivosti kako su oni propisani člankom 58. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i člankom 67. stavkom 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 (7). Člankom 58. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 zahtijeva se da sve serije proizvoda ribarstva i akvakulture moraju biti sljedive u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije, od izlova ili sakupljanja do maloprodaje. Člankom 67. stavkom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 zahtijeva se od gospodarskih subjekata da stavljaju podatke o proizvodima ribarstva i akvakulture iz članka 58. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 pomoću sredstva za identifikaciju kao što je šifra, štapičasti kod, elektronički čip ili slični uređaj ili sustav označivanja; taj se zahtjev primjenjuje od 1. siječnja 2013. na proizvode ribarstva koji su obuhvaćeni višegodišnjim planom te od 1. siječnja 2015. na ostale proizvode ribarstva i akvakulture. Provedba i kontrola zahtjeva sljedivosti morale bi biti prioritet Unije. Provedba sustava sljedivosti temelj je politike kontrole ribarstva kako bi se osigurala transparentnost podrijetla proizvoda ribarstva.

(4)

Prioriteti Unije trebali bi se primjenjivati na fleksibilan način ovisno o jakim i slabim stranama politike provedbe i kontrole u svakoj državi članici. Ako je država članica već ostvarila određene prioritete, ta bi se država članica u načelu trebala baviti drugim prioritetima.

(5)

U skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 508/2014 prioriteti Unije za politiku provedbe i kontrole mogu se mijenjati svake dvije godine provedbom akata kako bi ih se prilagodilo razvoju potrebe za kontrolom,

(6)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Odluci, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prioriteti su Unije u politici provedbe i kontrole, kao što je navedeno u članku 17. stavku 3. Uredbe (EU) br. 508/2014 sljedeći:

(a)

provedba akcijskih planova donesenih u skladu s člankom 102. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 za uklanjanje nedostataka sustava kontrole države članice;

(b)

provedba mjera definiranih u skladu s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 kako bi se osigurala dostupnost administrativnog kapaciteta za poštovanje provedbe Unijinog sustava za kontrolu, inspekciju i provedbu, kao što je navedeno u Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 508/2014;

(c)

provedba sustava potvrđivanja podataka koji se navode u članku 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a pogotovo provedba projekata koji upotrebljavaju zajedničke standardne formate ili poboljšavaju interoperabilnost među sustavima država članica;

(d)

kontrola i provođenje obveze iskrcaja svih ulova kao što je propisano člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući prilagodbe sustava kontrole država članica u vezi s provedbom te obveze;

(e)

kontrola i provedba programa certificiranja ulova navedenog u Poglavlju III. Uredbe (EZ) br. 1005/2008; i

(f)

provedba projekata kojima je cilj certifikacija, provjera i mjerenje snage motora;

(g)

provedba posebnih programa kontrole i inspekcije uspostavljenih u skladu s člankom 95. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(h)

koordinacija kontrole u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 768/2005;

(i)

kontrola i provedba zahtjeva sljedivosti, uključujući sustave označivanja kako bi se potrošačima osiguralo pouzdane informacije, kao što je propisano člankom 58. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i člankom 67. stavkom 6. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. srpnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 149, 20.5.2014., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999 (SL L 286, 29.10.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

(5)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 768/2005 od 26. travnja 2005. o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 o uspostavi sustava kontrole koji se primjenjuje na zajedničku ribarstvenu politiku (SL L 128, 21.5.2005., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30.4.2011., str. 1.).