ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 194

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
2. srpnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 729/2014 od 24. lipnja 2014. o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih za optjecaj (preinaka)

1

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 730/2014 оd 1. srpnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

8

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2014/85/EU оd 1. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama ( 1 )

10

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/1


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 729/2014

od 24. lipnja 2014.

o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih za optjecaj

(preinaka)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 128. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke,

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 975/98 od 3. svibnja 1998. o apoenima i tehničkim specifikacijama kovanica eura namijenjenih za optjecaj (1) nekoliko je puta bitno izmijenjena (2). Budući da su potrebne daljnje izmjene, trebalo bi je preinačiti radi jasnoće.

(2)

U skladu s člankom 128. stavkom 2. Ugovora, države članice mogu izdavati eurokovanice uz odobrenje Europske središnje banke (ESB) u pogledu opsega izdanja. Vijeće, na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i ESB-om, može usvojiti mjere za usklađivanje apoena i tehničkih specifikacija svih kovanica koje se namjeravaju staviti u optjecaj u mjeri koja omogućuje njihovo neometano kolanje unutar Unije.

(3)

Novčanice eura kreću se u rasponu od 5 do 500 eura. Apoenima novčanica i kovanica treba se osigurati jednostavno obavljanje gotovinskih plaćanja iznosa u eurima i centima.

(4)

Jedinstveni sustav kovanica Unije trebao bi poticati povjerenje javnosti i sadržavati tehničke inovacije kojima se osigurava siguran, pouzdan i učinkovit sustav.

(5)

Prihvaćanje tog sustava od strane javnosti jedan je od glavnih ciljeva sustava kovanica Unije. Povjerenje javnosti u sustav ovisi o fizičkim karakteristikama eurokovanica, koje bi trebale biti što jednostavnije za korištenje.

(6)

Obavljena su savjetovanja s udruženjima potrošača, Europskom unijom slijepih i predstavnicima industrije prodajnih automata, kako bi se vodilo računa o posebnim potrebama važnih kategorija korisnika kovanica. Kako bi se osigurao nesmetan prijelaz na euro i olakšalo prihvaćanje sustava kovanica od strane korisnika, trebalo je zajamčiti lako razlikovanje među kovanicama po vizualnim i taktilnim karakteristikama.

(7)

Eurokovanice lakše se razlikuju i na njih se jednostavnije priviknuti zbog povezanosti njihova promjera i nominalne vrijednosti.

(8)

Potrebne su određene posebne sigurnosne značajke kako bi se smanjila mogućnost krivotvorenja za kovanice od 1 i 2 eura zbog njihove velike vrijednosti. Kovanice izrađene u tri sloja i kombinacija dviju različitih boja na kovanici smatraju se najučinkovitijom sigurnosnom značajkom kojom se raspolaže.

(9)

Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/27/EZ (3) ograničuje se uporaba nikla u određenim proizvodima zbog spoznaje da bi nikal pod određenim uvjetima mogao prouzročiti alergije. Kovanice nisu obuhvaćene tom direktivom. Zbog javnog zdravlja čini se poželjnim smanjiti količinu nikla u kovanicama.

(10)

Oblikovanje kovanica s jednom zajedničkom europskom i posebnom nacionalnom stranom primjereni je izraz ideje Europske monetarne unije među državama članicama. Zajedničke europske strane eurokovanica imaju na sebi naziv jedinstvene valute i apoen kovanice. Na nacionalnoj se strani ne bi trebao ponavljati ni naziv jedinstvene valute ni apoen kovanice.

(11)

Jasnu oznaku imena države članice izdavateljice trebalo bi staviti na nacionalnu stranu kovanice kako bi se zainteresiranim korisnicima kovanica omogućilo lako utvrđivanje države članice izdavateljice.

(12)

Natpis na rubu eurokovanica trebalo bi smatrati dijelom nacionalne strane te stoga ne bi trebalo ponavljati oznaku apoena, osim u slučaju kovanica od 2 eura i to pod uvjetom da se upotrebljavaju samo brojka „2” ili izraz „euro”, ili oboje, pisano relevantnim pismom.

(13)

O dizajnu na nacionalnoj strani eurokovanica odlučuje svaka država članica čija je valuta euro te bi trebalo voditi računa o činjenici da su eurokovanice u optjecaju na cijelom europodručju, a ne samo u državi članici izdavateljici. Kako bi se osiguralo da su kovanice i s njihove nacionalne strane odmah prepoznatljive kao eurokovanice, dizajn bi trebao biti u potpunosti okružen s 12 zvijezda zastave Unije.

(14)

Kako bi se olakšalo prepoznavanje optjecajnih kovanica i osigurao odgovarajući kontinuitet u kovanju, državama članicama trebalo bi dopustiti promjene dizajna koji se upotrebljavaju za nacionalne strane redovitih optjecajnih kovanica jednom u 15 godina, osim ako se promijeni šef države naveden na kovanici. Međutim, to ne bi trebalo dovesti u pitanje promjene koje su potrebne kako bi se spriječilo krivotvorenje valute. O promjenama dizajna zajedničke europske strane optjecajnih kovanica trebalo bi odlučivati Vijeće, a prava glasa trebalo bi ograničiti na države članice čija je valuta euro.

(15)

Pojedinim bi državama članicama trebalo dopustiti izdavanje prigodnih kovanica u čast događaja od velikog nacionalnog ili europskog značaja, dok bi prigodne kovanice koje zajednički izdaju sve države članice čija je valuta euro trebale ostati rezervirane za događaje od najvećeg europskog značaja. Kovanica od 2 eura najprikladniji je apoen za tu svrhu, ponajprije zbog velikog promjera kovanice i njezinih tehničkih karakteristika koje pružaju odgovarajuću zaštitu od krivotvorenja.

(16)

Uzimajući u obzir da su eurokovanice u optjecaju u cijelom europodručju, države članice izdavateljice trebale bi se međusobno obavijestiti i obavijestiti Komisiju o nacrtima dizajna za nacionalnu stranu eurokovanica prije planiranog dana izdavanja kako bi se izbjegli neprikladni dizajni. Komisija bi trebala provjeriti usklađenost dizajna s tehničkim zahtjevima ove Uredbe. Nacrti dizajna trebali bi se dostaviti Komisiji dovoljno prije planiranog datuma izdavanja kako bi države članice izdavateljice mogle izmijeniti dizajn ako je to potrebno.

(17)

Nadalje, trebalo bi utvrditi jedinstvene uvjete za odobravanje dizajna nacionalnih strana eurokovanica kako bi se izbjegao odabir dizajna koji bi se u nekim državama članicama mogli smatrati neprimjerenima. S obzirom na činjenicu da nadležnost za tako osjetljivo pitanje kao što je dizajn nacionalnih strana eurokovanica pripada državama članicama izdavateljicama, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Vijeću. Sve provedbene odluke koje na toj osnovi donosi Vijeće bile bi usko povezane s aktima koje Vijeće donosi na temelju članka 128. stavka 2. Ugovora. Stoga bi se, kada Vijeće donosi te odluke, suspenzija prava glasa članova Vijeća koji predstavljaju države članice čija valuta nije euro trebala primjenjivati kako je navedeno u članku 139. stavku 4. Ugovora. Postupak bi trebao državama članicama izdavateljicama omogućiti pravodobnu izmjenu dizajna, ako je potrebno,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Serija eurokovanica uključuje osam apoena u rasponu od 1 centa do 2 eura koji zadovoljavaju tehničke specifikacije navedene u Prilogu I.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„optjecajne kovanice” znači eurokovanice namijenjene optjecaju čiji su apoeni i tehničke specifikacije utvrđeni u članku 1.;

(2)

„redovite kovanice” znači optjecajne kovanice isključujući prigodne kovanice;

(3)

„prigodne kovanice” znači optjecajne kovanice koje su namijenjene sjećanju na posebne događaje kako je navedeno u članku 9.

Članak 3.

Optjecajne kovanice imaju zajedničku europsku stranu i posebnu nacionalnu stranu.

Članak 4.

1.   Na nacionalnoj strani optjecajnih kovanica ne ponavlja se nikakva oznaka apoena kovanice ili bilo kojeg njegova dijela. Ne ponavlja se naziv jedinstvene valute ili njezina dijela, osim ako takva oznaka proizlazi iz upotrebe drugačijeg pisma.

2.   Odstupajući od odredaba stavka 1., natpis na rubu kovanice od 2 eura može uključivati oznaku apoena, pod uvjetom da se upotrebljavaju samo brojka „2” ili izraz „euro” ili oboje pisano relevantnim pismom.

Članak 5.

Nacionalna strana svih apoena optjecajnih kovanica ima na sebi oznaku države članice izdavateljice u obliku imena države članice ili njegove kratice.

Članak 6.

1.   Nacionalna strana optjecajnih kovanica ima na sebi krug od 12 zvijezda koje u potpunosti okružuju nacionalni dizajn, uključujući oznaku godine i oznaku imena države članice izdavateljice. To ne sprečava da se neki elementi dizajna prošire na krug zvijezda, pod uvjetom da su sve zvijezde jasno i potpuno vidljive. Dvanaest zvijezda prikazuje se kao na zastavi Unije.

2.   Dizajni za nacionalne strane optjecajnih kovanica odabiru se uzimajući u obzir da su eurokovanice u optjecaju u svim državama članicama čija je valuta euro.

Članak 7.

1.   Dizajni koji se upotrebljavaju za nacionalne strane redovitih kovanica smiju se mijenjati samo jednom u 15 godina, ne dovodeći u pitanje promjene koje su potrebne kako bi se spriječilo krivotvorenje valute.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., promjene dizajna koji se upotrebljavaju za nacionalne strane redovitih kovanica moguće su ako se promijeni šef države naveden na kovanici. Međutim, privremeno upražnjeno mjesto šefa države ili privremeno obavljanje funkcije šefa države ne daje dodatno pravo na takvu promjenu.

Članak 8.

Države članice izdavateljice ažuriraju nacionalne strane redovitih kovanica kako bi se u potpunosti uskladile s ovom Uredbom do 20. lipnja 2062.

Članak 9.

1.   Prigodne kovanice imaju različit nacionalni dizajn od dizajna koji je na redovitim kovanicama i izdaju se samo u čast događaja od velikog nacionalnog ili europskog značaja. Prigodne kovanice koje zajednički izdaju sve države članice čija je valuta euro izdaju se samo u čast događaja od najvećeg europskog značaja i njihov dizajn ne dovodi u pitanje moguće ustavne zahtjeve tih država članica.

2.   Natpis na rubu prigodnih kovanica jednak je natpisu na rubu redovitih kovanica.

3.   Nominalna vrijednost prigodnih kovanica može biti samo 2 eura.

Članak 10.

1.   Države članice se prije službenog odobrenja dizajna međusobno obavješćuju o nacrtima dizajna novih nacionalnih strana optjecajnih kovanica, uključujući natpis na rubu, a za prigodne kovanice obavješćuju se o procijenjenom opsegu izdanja.

2.   Ovlast za odobravanje dizajna za nove ili izmijenjene nacionalne strane optjecajnih kovanica dodjeljuje se Vijeću koje odlučuje kvalificiranom većinom u skladu s postupkom utvrđenom u stavcima od 3. do 7.

Prava glasa država članica čija valuta nije euro suspendiraju se pri donošenju odluka iz ovog članka.

3.   Za potrebe stavka 1. država članica izdavateljica podnosi nacrte dizajna optjecajnih kovanica Vijeću, Komisiji i ostalim državama članicama čija je valuta euro u načelu najmanje tri mjeseca prije planiranog datuma izdavanja.

4.   U roku od sedam dana od podnošenja iz stavka 3. svaka država članica čija je valuta euro može obrazloženim mišljenjem upućenim Vijeću i Komisiji uložiti prigovor na nacrt dizajna koji je predložila država članica izdavateljica ako bi nacrt dizajna vjerojatno izazvao nepovoljne reakcije njezinih građana.

5.   Ako Komisija smatra da nacrt dizajna ne poštuje tehničke zahtjeve navedene u ovoj Uredbi, dostavlja negativnu ocjenu Vijeću u roku od sedam dana od podnošenja iz stavka 3.

6.   Ako u roku navedenom u stavku 4., odnosno stavku 5. Vijeću nije dostavljeno obrazloženo mišljenje ili negativna ocjena, smatra se da je Vijeće donijelo odluku o odobrenju dizajna sljedećeg dana od dana isteka roka iz stavka 5.

7.   U svim ostalim slučajevima Vijeće odlučuje bez odgode o odobrenju nacrta dizajna, osim ako u roku od sedam dana od dostave obrazloženog mišljenja ili negativne ocjene država članica izdavateljica povuče svoj predloženi dizajn i obavijesti Vijeće o namjeri podnošenja novog nacrta dizajna.

8.   Komisija objavljuje sve relevantne informacije o novim nacionalnim dizajnima optjecajnih kovanica u Službenom listu Europske unije.

Članak 11.

Članci 4., 5. i 6. te članak 9. stavak 2.:

(a)

ne primjenjuju se na optjecajne kovanice koje su izdane ili proizvedene prije 19. lipnja 2012.;

(b)

tijekom prijelaznog razdoblja koje završava 20. lipnja 2062. ne primjenjuju se na dizajne koji su 19. lipnja 2012. već zakonito bili u upotrebi na optjecajnim kovanicama.

Optjecajne kovanice koje su izdane ili proizvedene tijekom tog prijelaznog razdoblja mogu ostati zakonsko sredstvo plaćanja bez vremenskog ograničenja.

Članak 12.

Uredba (EZ) br. 975/98 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Luxembourgu 24. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

E. VENIZELOS


(1)  SL L 139, 11.5.1998., str. 6.

(2)  Vidjeti Prilog II.

(3)  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/27/EZ od 30. lipnja 1994. o 12. izmjeni Direktive 76/769/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka (SL L 188, 22.7.1994., str. 1.).


PRILOG I.

Tehničke specifikacije iz članka 1.

Nominalna vrijednost (euro)

Promjer u mm

Debljina u mm

Težina u g

Oblik

Boja

Sastav

Rub

2

25,75

2,20

8,5

Okrugao

Vanjski dio: bijela

Bakar-nikal

(Cu75Ni25)

Natpis na rubu, fino nazupčan

Unutarnji dio: žuta

Tri sloja:

nikal-mjed/nikal/nikal-mjed

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Okrugao

Vanjski dio: žuta

Nikal-mjed

(CuZn20Ni5)

Prekinuto nazupčan

Unutarnji dio: bijela

Tri sloja:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Okrugao

Žuta

Nordijsko zlato

Cu89Al5Zn5Sn1

Valovito nazupčan rub

0,20

22,25

2,14

5,7

Oblik „španjolskog cvijeta”

Žuta

Nordijsko zlato

Cu89Al5Zn5Sn1

Ravan

0,10

19,75

1,93

4,1

Okrugao

Žuta

Nordijsko zlato

Cu89Al5Zn5Sn1

Valovito nazupčan rub

0,05

21,25

1,67

3,9

Okrugao

Crvena

Bakrom prekriveni čelik

Glatki

0,02

18,75

1,67

3

Okrugao

Crvena

Bakrom prekriveni čelik

Glatki s utorom

0,01

16,25

1,67

2,3

Okrugao

Crvena

Bakrom prekriveni čelik

Glatki


PRILOG II.

Uredba stavljena izvan snage s popisom njezinih kasnijih izmjena

Uredba Vijeća (EZ) br. 975/98

(SL L 139, 11.5.1998., str. 6.)

Uredba Vijeća (EZ) br. 423/1999

(SL L 52, 27.2.1999., str. 2.)

Uredba Vijeća (EU) br. 566/2012

(SL L 169, 29.6.2012., str. 8.)


PRILOG III.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 975/98

Ova Uredba

Članak 1., uvodna formulacija

Članak 1.

Članak 1.a

Članak 2.

Članak 1.b

Članak 3.

Članak 1.c

Članak 4.

Članak 1.d

Članak 5.

Članak 1.e

Članak 6.

Članak 1.f

Članak 7.

Članak 1.g

Članak 8.

Članak 1.h

Članak 9.

Članak 1.i

Članak 10.

Članak 1.j, uvodna formulacija, točka (a) i točka (b) prva rečenica

Članak 11. prvi stavak

Članak 1.j točka (b) druga rečenica

Članak 11. drugi stavak

Članak 12.

Članak 2.

Članak 13.

Članak 1., tablica

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.


2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 730/2014

оd 1. srpnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MK

66,3

TR

88,4

XS

59,1

ZZ

71,3

0707 00 05

MK

32,3

TR

78,2

ZZ

55,3

0709 93 10

TR

109,2

ZZ

109,2

0805 50 10

AR

109,4

BO

136,6

TR

107,6

UY

127,1

ZA

119,1

ZZ

120,0

0808 10 80

AR

115,4

BR

78,2

CL

103,5

NZ

130,2

US

144,9

ZA

132,3

ZZ

117,4

0809 10 00

TR

215,6

ZZ

215,6

0809 29 00

TR

307,8

ZZ

307,8

0809 30

TR

149,8

XS

54,4

ZZ

102,1


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


DIREKTIVE

2.7.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/10


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/85/EU

оd 1. srpnja 2014.

o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (1), a posebno njezin članak 8.,

budući da:

(1)

Uvedena su značajna poboljšanja sigurnosti tunela unutar Unije, između ostalog i Direktivom 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Kako bi osigurali učinkovitost tih poboljšanja važno je da vozači znaju i razumiju načela sigurne vožnje u tunelima te ih mogu primijeniti vlastitom ponašanju u prometu. Teorijski i praktični uvjeti ispita stoga su izmijenjeni Direktivom Vijeća 91/439/EEZ (3) u skladu s Direktivom Komisije 2008/65/EZ (4), a izmijenjeni bi trebali biti i oni u preinačenoj Direktivi 2006/126/EZ.

(2)

Od donošenja Direktive 2006/126/EZ znanstvena saznanja o zdravstvenim tegobama koje utječu na sposobnost upravljanja vozilom su napredovala, osobito u pogledu procjene opasnosti za cestovnu sigurnost i učinkovitosti mjera za sprječavanje navedenih opasnosti. Nedavno su postale dostupne brojne studije i istraživanja koji potvrđuju da opstruktivni apnejički sindrom predstavlja jedan od najvećih rizičnih čimbenika u prometnim nezgodama. Taj se uvjet stoga ne smije više zanemarivati u kontekstu zakonodavstva Unije o vozačkim dozvolama.

(3)

Direktiva 2006/126/EZ stoga bi trebala biti izmijenjena kako bi Prilog III. bio usklađen sa znanstvenim i tehničkim napretkom.

(4)

Uredničke su pogreške primijećene u Prilogu II. Direktivi 2006/126/EZ nakon njegove izmjene Direktivom Komisije 2012/36/EU (5). Te se pogreške trebaju ispraviti.

(5)

U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije o dokumentima s objašnjenjima (6), od 28. rujna 2011. države članice obvezale su se da će, u opravdanim slučajevima, uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje zakonodavstva EU-a priložiti dokument ili više dokumenata u kojima će objasniti odnos između elemenata direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje zakonodavstva EU-a.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za vozačke dozvole,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Direktivi 2006/126/EZ izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 31. prosinca 2015. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 31. prosinca 2015.

Kad države članice donose te odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 2014.

Za Komisiju

U ime predsjednika

Siim KALLAS

Potpredsjednik


(1)  SL L 403, 30.12.2006., str. 18.

(2)  Direktiva 2004/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o minimalnim sigurnosnim uvjetima za tunele u transeuropskoj cestovnoj mreži (SL L 167, 30.4.2004., str. 39.).

(3)  Direktiva Vijeća 91/439/EEZ od 29. srpnja 1991. o vozačkim dozvolama (SL L 237, 24.8.1991., str. 1.).

(4)  Direktiva Komisije 2008/65/EZ od 27. lipnja 2008. o izmjeni Direktive 91/439/EEZ o vozačkim dozvolama (SL L 168, 28.6.2008., str. 36.).

(5)  Direktiva Komisije 2012/36/EU od 19. studenog 2012. koja izmjenjuje Direktivu 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 321, 20.11.2012., str. 54.).

(6)  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.


PRILOG

1.

Prilog II. Direktivi 2006/126/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 2.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„2.1.3.

Cesta:

najvažnija načela u vezi s poštivanjem sigurnosnog razmaka između vozila, zaustavnom udaljenošću i sposobnošću prianjanja vozila uz kolnik u različitim vremenskim uvjetima i uvjetima na cesti,

čimbenici rizika tijekom vožnje povezani s različitim uvjetima na cesti, posebno s obzirom na promjene vremenskih prilika te dobu dana ili noći,

značajke različitih vrsta cesta i s tim povezani zakonski propisi,

sigurna vožnja u cestovnim tunelima;”;

(b)

točka 5.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„5.1.3.

Posebne odredbe u vezi s vozilima kategorija C, CE, D i DE

Države članice mogu donijeti odluku da se ograničenje na vozila s automatskim mjenjačem ne bilježi na vozačke dozvole za vozila kategorija C, CE, D ili DE iz točke 5.1.2. kada kandidat već ima vozačku dozvolu koja je izdana za vozilo s ručnim prijenosom (mjenjačem) u barem jednoj od sljedećih kategorija: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ili D1E te je izvršio radnje opisane u točki 8.4. tijekom ispita vještina i ponašanja.”;

(c)

točka 6.3.8. zamjenjuje se sljedećim:

6.3.8.

„Posebne karakteristike ceste (ako postoje): kružni tokovi; prijelazi preko željezničkih pruga u istoj razini; tramvajske/autobusne postaje; pješački prijelazi; vožnja uzbrdo/nizbrdo po dugačkim padinama; tuneli;”;

(d)

točka 7.4.8. zamjenjuje se sljedećim:

7.4.8.

„Posebne karakteristike ceste (ako postoje): kružni tokovi; prijelazi preko željezničkih pruga u istoj razini; tramvajske/autobusne postaje; pješački prijelazi; vožnja uzbrdo/nizbrdo po dugačkim padinama; tuneli;”;

(e)

točka 8.3.8. zamjenjuje se sljedećim:

8.3.8.

„Posebne karakteristike ceste (ako postoje): kružni tokovi; prijelazi preko željezničkih pruga u istoj razini; tramvajske/autobusne postaje; pješački prijelazi; vožnja uzbrdo/nizbrdo po dugačkim padinama; tuneli;”;

2.

U Prilogu III. Direktivi 2006/126/EZ, odjeljak 11. (NEUROLOŠKE BOLESTI) zamjenjuje se sljedećim:

„NEUROLOŠKE BOLESTI I OPSTRUKTIVNI APNEJIČKI SINDROM

NEUROLOŠKE BOLESTI

11.1.

Vozačka dozvola ne smije se izdati ili produljiti kandidatu ili vozaču koji pati od teške neurološke bolesti, osim ako je uz zahtjev priloženo ovlašteno medicinsko mišljenje.

Neurološke smetnje povezane s bolestima ili kirurškim zahvatima na središnjem ili perifernom živčanom sustavu koje imaju za posljedicu senzorna ili motorna oštećenja te utječu na ravnotežu i koordinaciju trebaju se na odgovarajući način uzeti u obzir, imajući u vidu njihove funkcionalne učinke i rizik napredovanja. U takvim slučajevima, te ako postoji rizik pogoršanja, vozačka dozvola izdaje se ili produljuje na temelju redovitih pregleda.

OPSTRUKTIVNI APNEJIČKI SINDROM

11.2.

U sljedećim stavcima, umjerenim opstruktivnim apnejičkim sindromom smatra se slučaj u kojemu je broj apneja i hipopneja po satu (indeks apneja-hipopneja) između 15 i 29, dok se ozbiljnim opstruktivnim apnejičkim sindromom smatra slučaj u kojem indeks apneja-hipopneja iznosi 30 ili više. Oba slučaja povezuju se s pretjeranom dnevnom pospanošću.

11.3.

Kandidati ili vozači za koje se sumnja da pate od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma bit će upućeni da traže dodatni ovlašteni medicinski savjet prije nego im se izda ili produlji vozačka dozvola. Može ih se savjetovati da ne upravljaju vozilom do potvrde dijagnoze.

11.4.

Kandidatima ili vozačima koji imaju umjeren ili ozbiljan opstruktivni apnejički sindrom mogu se izdati vozačke dozvole ako dokažu odgovarajuću kontrolu nad vlastitim stanjem te pridržavanje odgovarajućeg liječenja i poboljšanje stanja, ako ono postoji, koje je potvrđeno ovlaštenim medicinskim mišljenjem.

11.5.

Povremeni zdravstveni pregledi u vremenskim razmacima od najviše tri godine za vozače koji pripadaju grupi 1 i jedne godine za vozače koji pripadaju grupi 2 obvezni su za kandidate ili vozače koji se liječe od umjerenog ili ozbiljnog opstruktivnog apnejičkog sindroma, u svrhu utvrđivanja razine pridržavanja liječenja, potrebe za nastavkom liječenja i daljnjim pomnim praćenjem.”.