ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 174

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
13. lipnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/347/EU

 

*

Odluka Vijeća od 20. veljače 2014. o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima sudjelovanja Republike Armenije u programima Unije

1

 

 

Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima sudjelovanja Republike Armenije u programima Unije

3

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 622/2014 оd 14. veljače 2014. o utvrđivanju odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa Zajedničkim poduzećem za inicijativu za inovativne lijekove 2 ( 1 )

7

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 623/2014 оd 14. veljače 2014. o uspostavi odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa zajedničkim poduzećem za bioindustriju ( 1 )

12

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 624/2014 оd 14. veljače 2014. o uspostavi odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa Zajedničkim poduzećem Clean Sky 2 ( 1 )

14

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 625/2014 оd 13. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku ( 1 )

16

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 626/2014 оd 10. lipnja 2014. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

26

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 627/2014 оd 12. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 radi njezine prilagodbe tehničkom napretku u pogledu nadzora čestica ugrađenim sustavom za dijagnostiku ( 1 )

28

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 628/2014 оd 12. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 341/2007 u pogledu uvozne carinske kvote za češnjak podrijetlom iz Kine

31

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 629/2014 оd 12. lipnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari metil nonil keton ( 1 )

33

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 630/2014 оd 12. lipnja 2014. o 215. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

35

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 631/2014 оd 12. lipnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

38

 

 

ODLUKE

 

 

2014/348/EU

 

*

Odluka Vijeća od 5. lipnja 2014. o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda

40

 

*

Odluka Vijeća 2014/349/ZVSP od 12. lipnja 2014. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji uspostave vladavine prava Europske unije na Kosovu, EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/EU

 

*

Odluka Komisije оd 5. lipnja 2014. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3677)  ( 1 )

45

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 285/2014 od 13. veljače 2014. o dopuni Uredbe (EU)br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornihtehničkih standarda o izravnom, značajnom i predvidivom učinku ugovoraunutar Unije i sprječavanju izbjegavanja propisa i obveza ( SL L 85, 21.3.2014 .)

84

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/1


ODLUKA VIJEĆA

od 20. veljače 2014.

o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima sudjelovanja Republike Armenije u programima Unije

(2014/347/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 114., 168., 169. i 172., članak 173. stavak 3. i članke 188. i 192., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća 2012/777/EU (1), Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima sudjelovanja Republike Armenije u programima Unije (2) („Protokol”) potpisan je u ime Unije 17. prosinca 2012.

(2)

Protokol bi trebalo odobriti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima sudjelovanja Republike Armenije u programima Unije („Protokol”) odobrava se u ime Unije.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća u ime Unije šalje obavijest predviđenu u članku 10. Protokola (3).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. veljače 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

K. HATZIDAKIS


(1)  SL L 340, 13.12.2012., str. 26.

(2)  Vidjeti stranicu 3. ovoga Službenog lista.

(3)  Datum stupanja Protokola na snagu objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/3


PROTOKOL

uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Armenije, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Armenije o općim načelima sudjelovanja Republike Armenije u programima Unije

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”,

s jedne strane,

i

REPUBLIKA ARMENIJA, dalje u tekstu „Armenija”,

s druge strane,

dalje u tekstu „stranke”

budući da:

(1)

Armenija je sklopila Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Armenije, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), koji je stupio na snagu 1. srpnja 1999.

(2)

Europsko vijeće na zasjedanju 17. i 18. lipnja 2004. u Bruxellesu pozdravilo je prijedloge Europske komisije u pogledu Europske politike susjedstva (EPS) i podržalo zaključke Vijeća od 14. lipnja 2004.

(3)

Vijeće je u brojnim daljnjim prilikama u više navrata donosilo zaključke u prilog toj politici.

(4)

Vijeće je 5. ožujka 2007. izrazilo potporu općem i globalnom pristupu opisanom u Komunikaciji Europske komisije od 4. prosinca 2006. kako bi se omogućilo partnerima Europske politike susjedstva da sudjeluju u agencijama i programima Zajednice na temelju njihovih zasluga i ako za to postoji pravna osnova.

(5)

Armenija je izrazila želju za sudjelovanjem u više programa Unije.

(6)

Posebne uvjete u pogledu sudjelovanja Armenije u svakom pojedinačnom programu Unije, posebno u vezi s financijskim doprinosom te postupcima izvješćivanja i provedbe evaluacije, trebalo bi utvrditi u memorandumu o razumijevanju između Europske komisije i nadležnih tijela Armenije,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Armeniji je dopušteno sudjelovati u svim sadašnjim i budućim programima Unije koji su otvoreni za sudjelovanje Armenije, u skladu s odgovarajućim odredbama kojima se donose takvi programi.

Članak 2.

Armenija financijski doprinosi općem proračunu Europske unije na način koji odgovara posebnim programima u kojima Armenija sudjeluje.

Članak 3.

Predstavnici Armenije mogu, u vezi s pitanjima koja se tiču Armenije, sudjelovati kao promatrači u upravljačkim odborima koji su odgovorni za praćenje programa kojima Armenija financijski doprinosi.

Članak 4.

Projekti i inicijative koje predlažu sudionici iz Armenije podliježu, koliko god je to moguće, jednakim uvjetima, pravilima i postupcima koji se za programe o kojima je riječ primjenjuju na države članice.

Članak 5.

Posebni uvjeti u pogledu sudjelovanja Armenije u svakom pojedinačnom programu, posebno u vezi s plativim financijskim doprinosom i postupcima izvješćivanja i provedbe evaluacije, utvrđuju se memorandumom o razumijevanju između Europske komisije i nadležnih tijela Armenije na temelju kriterija utvrđenih programima o kojima je riječ.

Ako Armenija zatraži vanjsku pomoć Unije kako bi sudjelovala u određenom programu Unije na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 1638/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o utvrđivanju općih odredbi o uspostavi Europskog instrumenta za susjedstvo i partnerstvo ili na temelju bilo koje slične uredbe kojom se predviđa vanjska pomoć Unije Armeniji i koja bi mogla biti donesena u budućnosti, financijskim sporazumom određuju se uvjeti pod kojima Armenija koristi vanjsku pomoć Unije, u skladu s posebice člankom 20. Uredbe (EZ) br. 1638/2006.

Članak 6.

Svakim memorandumom o razumijevanju sklopljenim na temelju članka 5. određuje se, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, EURATOM) br. 1605/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica, da financijsku kontrolu ili revizije ili druge provjere, uključujući administrativne istrage, provode Europska komisija, Europski ured za borbu protiv prijevara i Revizorski sud ili se one provode pod njihovim nadzorom.

Utvrđuju se detaljne odredbe o financijskoj kontroli i reviziji, administrativnim mjerama, sankcijama i oduzimanju isplaćenih sredstava, kojima se omogućava dodjela ovlasti Europskoj komisiji, Europskom uredu za borbu protiv prijevara i Revizorskom sudu koje su jednake njihovim ovlastima prema korisnicima ili ugovarateljima s poslovnim nastanom u Uniji.

Članak 7.

Ovaj Protokol primjenjuje se u razdoblju u kojem je Sporazum na snazi.

Ovaj Protokol potpisuju i odobravaju stranke u skladu s njihovim odgovarajućim postupcima.

Svaka stranka može otkazati ovaj Protokol putem pisane obavijesti drugoj ugovornoj stranci.

Ovaj Protokol prestaje šest mjeseci nakon datuma takve obavijesti.

Prestanak Protokola otkazivanjem od strane bilo koje od stranaka nema utjecaja na provjere i kontrole koje se prema potrebi trebaju provesti u skladu s odredbama utvrđenima kako je predviđeno u člancima 5. i 6.

Članak 8.

Najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu ovog Protokola i svake treće godine nakon toga, obje stranke mogu preispitati provedbu ovog Protokola na temelju stvarnog sudjelovanja Armenije u programima Unije.

Članak 9.

Ovaj se Protokol primjenjuje, s jedne strane, na državna područja na koja se primjenjuje Ugovor o funkcioniranju Europske unije i u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru, a s druge strane na državno područje Armenije.

Članak 10.

Ovaj Protokol stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana kada su stranke jedna drugu diplomatskim putem obavijestile o završetku postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

Članak 11.

Ovaj Protokol sastavni je dio Sporazuma.

Članak 12.

Ovaj je Protokol sastavljen u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i armenskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на седемнадесети декември две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de diciembre de dos mil doce.

V Bruselu dne sedmnáctého prosince dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende december to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Dezember zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of December in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette dicembre duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada septiņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gruodžio septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év december havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende december tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego grudnia roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de dezembro de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece decembrie două mii doisprezece.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega decembra leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde december tjugohundratolv.

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Армения

Por la Republica de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la Republique dArménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Ghar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Armenia

Pentru Republica Armenia

Za Armensku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


UREDBE

13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 622/2014

оd 14. veljače 2014.

o utvrđivanju odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa Zajedničkim poduzećem za inicijativu za inovativne lijekove 2

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3. točku (b) i članak 1. stavak 3. točku (c) podtočke od i. do vii.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) osniva se Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i predviđa se uključivanje Unije u javno-privatna partnerstva, uključujući zajednička poduzeća, u ključnim područjima u kojima se istraživanjima i inovacijama može pridonijeti ciljevima Unije u pogledu veće konkurentnosti i pomoći u suočavanju s društvenim izazovima.

(2)

Sudjelovanje u neizravnim aktivnostima u okviru Obzora 2020. trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013. Međutim, kako bi se uzele u obzir posebne operativne potrebe zajedničkih poduzeća osnovanih u skladu s člankom 187. Ugovora u području inovativnih lijekova, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora delegirana je Komisiji za vrijeme trajanja Obzora 2020. kako bi se omogućilo da tijela za financiranje osnovana na temelju članka 187. Ugovora ograniče prihvatljivost za financiranje na određene vrste sudionika i donesu određena pravila intelektualnog vlasništva.

(3)

Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove osnovano je Uredbom Vijeća (EZ) br. 73/2008 (3) na razdoblje do 31. prosinca 2017. radi poticanja suradnje među svim dionicima kao što su industrija, javna tijela (uključujući regulatorna tijela), organizacije bolesnika, sveučilišta i klinički centri te radi poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti postupka razvoja lijekova, pri čemu je dugoročni cilj postići da farmaceutski sektor proizvodi djelotvornije i sigurnije inovativne lijekove.

(4)

Posebne operativne potrebe, potkrijepljene ciljem Inicijative za inovativne lijekove (IMI) da spoji velike industrijske partnere s neprofitnim organizacijama, javnim subjektima ili drugim subjektima i da poveća iskorištavanje projektnih rezultata, čime bi se lijekovi brže dovodili do bolesnika, utvrđene su u skladu s prihvatljivošću za financiranje i pravilima intelektualnog vlasništva. Zajedničkim poduzećem za inicijativu za inovativne lijekove osnovanim Uredbom Vijeća (EU) br. 557/2014 (4) trebalo bi nastaviti osiguravati financijska sredstva subjektima kao što su mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća, srednjoškolske i visokoškolske obrazovne ustanove i neprofitne organizacije te je stoga potrebno odstupanje od članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013.

(5)

Posebne operativne potrebe utvrđene su u pogledu pravila intelektualnog vlasništva u kontekstu ciljeva Inicijative za inovativne lijekove 2, radi postizanja otvorenog modela za inovacije, dinamičnog sustava razmjene znanja kojim se pruža više mogućnosti stvaranja i upotrebe znanja koje je rezultat projekata IMI i širi pristup tom znanju za sudionike, povezane subjekte i treće strane, s krajnjim ciljem ubrzavanja razvoja dijagnostike i medicinskih intervencija radi dobrobiti bolesnika, uključujući poticanje kliničkih, translacijskih istraživanja i kliničkih testiranja, posebno u području javnog zdravlja i visoke stope neispunjenih medicinskih potreba, kako je utvrđeno u izvješću Svjetske zdravstvene organizacije o prioritetnim lijekovima izdanom 9. srpnja 2013. (5). Te bi uvjete trebalo primjenjivati na sve sudionike radi zaštite njihovog postojećeg znanja, rezultata i znanja stvorenoga uz projekt. Primjereno je omogućiti prijenos te licenciranje rezultata i postojećeg znanja te pristup rezultatima i postojećem znanju drugih sudionika radi omogućivanja provođenja istraživanja. U tom je kontekstu primjereno razlikovati, u okviru iskorištavanja, korištenje za istraživanje i izravno iskorištavanje. Tim bi uvjetima trebale biti obuhvaćene i prethodne obveze sudionika, istodobno predviđajući moguće izravno iskorištavanje rezultata, uključujući klinička testiranja na rezultatima per se. Radi mogućnosti šireg iskorištavanja rezultata i omogućivanja dostave inovativnih lijekova bolesnicima te kako bi se poboljšalo istraživanje i razvoj lijekova, potrebno je utvrditi odstupanja od članka 41. i članaka od 44. do 48. Uredbe (EU) br. 1290/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013 u pogledu Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2, samo će sljedeći sudionici biti prihvatljivi za financiranje iz Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2:

(a)

pravni subjekti koji imaju poslovni nastan u državi članici ili pridruženoj zemlji, ili su osnovani na temelju prava Unije; i

(b)

oni koji su obuhvaćeni jednom od sljedećih kategorija:

i.

mikro, mala i srednja poduzeća te druga društva s godišnjim prometom od 500 milijuna EUR ili manje koja nisu povezani subjekti društava s godišnjim prometom od više od 500 milijuna; definicija „povezanih subjekata” u smislu članka 2. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1290/2013 primjenjuje se mutatis mutandis;

ii.

srednjoškolske i visokoškolske obrazovne ustanove;

iii.

neprofitne organizacije, uključujući one koje provode istraživanja ili tehnološki razvoj kao jedan od njihovih glavnih ciljeva ili one koje su organizacije bolesnika;

(c)

Zajednički istraživački centar;

(d)

međunarodne europske interesne organizacije.

Članak 2.

Odstupajući od članka 41. stavka 2. i članaka od 45. do 48. Uredbe (EU) br. 1290/2013, sljedeće se odredbe primjenjuju na vlasništvo i pristup znanju stvorenom uz projekt:

(a)

u rezultate se ne uključuje znanje stvoreno uz projekt, kao materijalni ili nematerijalni ishod koji je ostvario sudionik u okviru mjere, kao što su podaci, znanje i informacije neovisno o njihovu obliku ili prirodi, tome mogu li se ili ne mogu zaštititi, ali koji se nalaze izvan ciljeva mjere koji su određeni u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava i koji stoga nisu potrebni za provedbu mjere ili za korištenje rezultata za istraživanje;

(b)

svaki sudionik ostaje isključivi vlasnik znanja stvorenog uz projekt, ali može se dogovoriti različita raspodjela vlasništva;

(c)

sudionici nisu obvezni dodijeliti prava pristupa znanju stvorenog uz projekt.

Članak 3.

Odstupajući od članka 44. stavka 1. četvrtog podstavka Uredbe (EU) br. 1290/2013, sljedeća pravila primjenjuju se na prijenos i licenciranje rezultata i postojećeg znanja za povezane subjekte, kupce i bilo koje subjekte sljednike:

(a)

sudionik može, bez pristanka drugih sudionika, ali pod uvjetom da su drugi sudionici obaviješteni bez odgađanja i da se primatelj u pisanom obliku suglasi da bude vezan sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava i konzorcijskim sporazumom, prenijeti svoje rezultate bilo kojem od sljedećih subjekata:

i.

svojem povezanom subjektu;

ii.

bilo kojem od kupaca njegove čitave relevantne imovine ili njezina velikog dijela;

iii.

bilo kojem subjektu sljedniku proizašlom iz spajanja s takvim sudionikom ili konsolidacije takvog sudionika.

Odgodu iz prvog podstavka usuglašavaju svi sudionici u konzorcijskom sporazumu.

(b)

svaki sudionik ostaje slobodan licencirati, prenositi ili na neki drugi način raspolagati pravima vlasništva nad postojećim znanjem, podložno svim pravima i obvezama iz sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i konzorcijskog sporazuma;

(c)

ako sudionik prenese vlasništvo nad postojećim znanjem, primatelju se prenose obveze utvrđene u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava i konzorcijskog sporazuma, u pogledu tog prethodnog znanja, uključujući obvezu prenošenja tih obveza na sve naknadne primatelje;

(d)

sudionik može, bez pristanka drugih sudionika, ali pod uvjetom da su drugi sudionici obaviješteni bez odgađanja i da se primatelj u pisanom obliku suglasi da bude vezan sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava i konzorcijskim sporazumom, prenijeti svoje postojeće znanje bilo kojem od sljedećih subjekata:

i.

svojem povezanom subjektu;

ii.

bilo kojem od kupaca njegove čitave relevantne imovine ili njezina velikog dijela;

iii.

bilo kojem subjektu sljedniku proizašlom iz spajanja s takvim sudionikom ili konsolidacije takvog sudionika.

Odgodu iz prvog podstavka usuglašavaju svi sudionici u konzorcijskom sporazumu.

Članak 4.

Odstupajući od članka 44. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1290/2013, na prijenos i licenciranje rezultata primjenjuje se sljedeće:

 

Pod uvjetom da se sva prava pristupa rezultatima mogu provesti i da sudionik koji je vlasnik rezultata ispunjava sve druge obveze u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava ili konzorcijskog sporazuma, on može dodijeliti licence ili na neki drugi način omogućiti bilo kojem pravnom subjektu prava na iskorištavanje tih rezultata.

Članak 5.

Odstupajući od članka 46. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1290/2013, na načela prava pristupa primjenjuje se sljedeće:

 

Svaki pravni subjekt koji uživa prava pristupa radi izvršenja mjere ili radi korištenja za istraživanje može ovlastiti drugi pravni subjekt za izvršavanje tih prava u njegovo ime pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

pravni subjekt koji uživa prava pristupa odgovoran je za djela drugog pravnog subjekta kao da je ta djela izvršio taj prvi pravni subjekt;

(b)

u prava prijenosa odobrena drugom pravnom subjektu ne smije biti uključeno pravo podlicenciranja.

Članak 6.

Odstupajući od članka 47. Uredbe (EU) br. 1290/2013, na prava pristupa za provedbu primjenjuje se sljedeće:

(a)

sudionici tijekom izvršavanja mjere uživaju prava pristupa rezultatima drugih sudionika isključivo u svrhu i u mjeri potrebnoj za poduzimanje i izvršavanje mjere. Takav pristup odobrava se besplatno;

(b)

sudionici tijekom izvršavanja mjere, osim ako su u tome spriječeni ili im je to zabranjeno obvezama prema drugima koje postoje u trenutku stupanja u sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava, uživaju prava pristupa postojećem znanju drugih sudionika isključivo u svrhu i u mjeri potrebnoj za poduzimanje i izvršavanje mjere. Takav pristup odobrava se besplatno.

Članak 7.

Odstupajući od članka 48. Uredbe (EU) br. 1290/2013, primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

Primjenjuju se sljedeće definicije u pogledu iskorištavanja:

i.

„korištenje za istraživanje” znači korištenje rezultata ili postojećeg znanja potrebnoga za korištenje rezultata, za sve potrebe osim za izvršavanje mjere ili za izravno iskorištavanje, što uključuje, ali nije ograničeno na, primjenu rezultata kao alata za istraživanje, uključujući klinička istraživanja i testiranja, te koje izravno ili neizravno pridonosi ciljevima utvrđenima u Društvenom izazovu zdravlje, demografske promjene i blagostanje iz Uredbe (EU) br. 1291/2013;

ii.

„izravno iskorištavanje” znači razvoj rezultata za komercijalizaciju, uključujući kliničkim testiranjima, ili komercijalizacija samih rezultata.

(b)

Sudionici i njihovi povezani subjekti tijekom i nakon izvršavanja mjere uživaju prava pristupa rezultatima drugih sudionika za korištenje za istraživanje.

Prava pristupa za korištenje za istraživanje dodjeljuju se na neisključivoj osnovi pod pravednim i razumnim uvjetima, odnosno odgovarajućim uvjetima, uključujući financijske uvjete ili uvjete oslobođene plaćanja, uzimajući u obzir stvarnu ili potencijalnu vrijednost rezultata za koje se zahtijeva pristup i druga obilježja predviđenog korištenja za istraživanje.

Ako se u izravnom iskorištavanju koje izvodi sudionik ili treća strana zahtijevaju rezultati koji su u vlasništvu drugog sudionika, uključene strane mogu pregovarati o pravima pristupa.

(c)

Sudionici i njihovi povezani subjekti tijekom i nakon izvršavanja mjere uživaju prava pristupa postojećem znanju drugih sudionika, u razumno potrebnoj mjeri i u svrhu korištenja rezultata za istraživanje.

Takva prava pristupa dodjeljuju se na neisključivoj osnovi pod pravednim i razumnim uvjetima, odnosno odgovarajućim uvjetima, uključujući financijske uvjete ili uvjete oslobođene plaćanja, uzimajući u obzir stvarnu ili potencijalnu vrijednost postojećeg znanja za koje se zahtijeva pristup i druga obilježja predviđenog korištenja za istraživanje.

Sudionici nisu obvezni dodijeliti prava pristupa za izravno iskorištavanje njihovog postojećeg znanja i mogu upotrebljavati, iskorištavati, podlicencirati ili na neki drugi način komercijalizirati svoje postojeće znanje ako to smatraju prikladnim, podložno pravima pristupa za korištenje za istraživanje.

Ako se u izravnom iskorištavanju koje izvodi sudionik ili treća strana zahtijeva postojeće znanje potrebno za iskorištavanje rezultata koji su u vlasništvu drugog sudionika, uključene strane mogu pregovarati o pravima pristupa.

(d)

Nakon izvršavanja mjere treće strane imaju pravo zatražiti i dobiti prava pristupa rezultatima sudionika za korištenje za istraživanje.

Takva prava pristupa dodjeljuju se na neisključivoj osnovi pod uvjetima koje vlasnik rezultata i predmetna treća strana smatraju prikladnima. Ti uvjeti ne smiju biti povoljniji od uvjeta koji se primjenjuju za sudionike i povezane subjekte za korištenje za istraživanje.

(e)

Nakon izvršavanja mjere treće strane imaju pravo zatražiti i dobiti prava pristupa postojećem znanju sudionika, samo u mjeri razumno potrebnoj za potrebe korištenja rezultata za istraživanje.

Takva prava pristupa dodjeljuju se na neisključivoj osnovi pod uvjetima koje vlasnik postojećeg znanja i predmetna treća strana smatraju prikladnima.

(f)

Prije potpisivanja sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava sudionik može utvrditi određene elemente postojećeg znanja i podnijeti razuman zahtjev uredu programa Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 kojim traži da ti elementi budu potpuno ili djelomično isključeni iz obveza navedenih u članku 7. točki (e).

Ured programa Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 odobrava takve zahtjeve samo u iznimnim okolnostima, a u donošenju odluke razmatra ciljeve iz članka 2. Uredbe (EU) br. 557/2014, zadaće Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 navedene u njegovu statutu i legitimne interese predmetnog sudionika. Može odobriti takav zahtjev pod uvjetima dogovorenima sa sudionikom. Sve iznimke uključuju se u sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava i ne mogu se izmijeniti osim ako ta izmjena nije odobrena sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava.

(g)

Sudionici konzorcijskim sporazumom ugovaraju rokove u smislu zahtjeva za pristup na temelju točaka od (b) do (e).

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 81.

(2)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove, (SL L 30, 4.2.2008., str. 38.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 (SL L 169, 7.6.2014., str. 54.).

(5)  Priority Medicines for Europe and the World Update Report (Ažurirano izvješće o prioritetnim lijekovima za Europu i svijet), 2013., WHO, ISBN 978 92 4 150575 8 – http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/en/.


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/12


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 623/2014

оd 14. veljače 2014.

o uspostavi odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u „Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.)” i širenje njegovih rezultata u vezi sa zajedničkim poduzećem za bioindustriju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u „Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.)” i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3. točku (b),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uspostavlja se „Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.)” i predviđa se uključivanje Unije u javno-privatna partnerstva, uključujući zajednička poduzeća, u ključnim područjima u kojima se istraživanjima i inovacijama može pridonijeti ciljevima Unije u pogledu veće konkurentnosti i pomoći u suočavanju s društvenim izazovima.

(2)

Sudjelovanje u neizravnim mjerama u okviru Obzora 2020. trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013. Međutim, kako bi se uzele u obzir posebne operativne potrebe zajedničkih poduzeća utvrđene u skladu s člankom 187. Ugovora u području bioindustrije, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora delegirana je Komisiji za vrijeme trajanja Obzora 2020.

(3)

Zajedničko poduzeće za bioindustriju („BBI”) osnovano je Uredbom Vijeća (EU) br. 560/2014 (3) u području bioindustrije za razdoblje do 31. prosinca 2024. radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative o bioindustriji.

(4)

Posebne operativne potrebe utvrđene su kako bi se olakšalo i potaknulo sudjelovanje određenih vrsta sudionika. Te posebne operativne potrebe rezultat su trenutačne rascjepkanosti te industrije u nastajanju s brojnim malim i srednjim poduzećima dionicima u industriji. Trebalo bi se olakšati i poticati sudjelovanje tih dionika zajedno sa srednjoškolskim i visokoobrazovnim ustanovama i drugim subjektima u zajedničkom poduzeću „BBI” zbog njihova priznatog iskustva u istraživanjima i razvoju. Kako bi se postigla optimalna razina učinka poluge na privatna ulaganja, za zajedničko poduzeće „BBI” samo ti dionici trebali bi biti prihvatljivi za financiranje mjera koje nisu mjere inovacije.

(5)

U skladu s tim primjereno je uspostaviti odstupanje od članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013 kako bi se ograničila prihvatljivost za financiranje subjekata poput malih i srednjih poduzeća ili srednjoškolskih i visokoobrazovnih ustanova za mjere koje nisu mjere inovacije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013 u vezi sa zajedničkim poduzećem za bioindustriju samo sljedeći sudionici prihvatljivi su za financiranje zajedničkog poduzeća za bioindustriju za mjere u području bioindustrije koje nisu mjere inovacije:

(a)

mala i srednja poduzeća;

(b)

srednjoškolske i visokoobrazovne ustanove;

(c)

neprofitni pravni subjekti, uključujući one kojima je jedan od glavnih ciljeva provedba istraživanja ili tehnološki razvoj;

(d)

Zajednički istraživački centar;

(e)

međunarodne organizacije od europskog interesa.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 81.

(2)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvornog programa za istraživanja i inovacije Obzir 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju (SL L 169, 7.6.2014., str. 130.).


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/14


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 624/2014

оd 14. veljače 2014.

o uspostavi odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u „Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.)” i širenje njegovih rezultata u vezi sa Zajedničkim poduzećem „Clean Sky 2”

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u „Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.)” i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uspostavlja se Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i predviđa se uključivanje Unije u javno-privatna partnerstva, uključujući zajednička poduzeća, u ključnim područjima u kojima se istraživanjima i inovacijama može pridonijeti ciljevima Unije u pogledu veće konkurentnosti i pomoći u suočavanju s društvenim izazovima.

(2)

Sudjelovanje u neizravnim aktivnostima u okviru Obzora 2020. trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013. Međutim, kako bi se uzele u obzir posebne operativne potrebe zajedničkih poduzeća utvrđene u skladu s člankom 187. Ugovora u području aeronautike, ovlast za donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora delegirana je Komisiji za vrijeme trajanja Obzora 2020. kako bi se omogućilo da tijela za financiranje u području aeronautike utvrđena u članku 187. Ugovora smanje minimalni broj sudionika.

(3)

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” osnovano je Uredbom Vijeća (EU) br. 558/2014 (3) u području aeronautike za razdoblje do 31. prosinca 2024. Usmjereno je na poboljšavanje utjecaja europskih aeronautičkih tehnologija na okoliš i osiguranje buduće međunarodne konkurentnosti europske aeronautičke industrije.

(4)

Posebne operativne potrebe utvrđene su u odnosu na pravila sudjelovanja u Obzoru 2020., a posebno minimalni broj sudionika. Pozivi na podnošenje prijedloga koje objavljuje zajedničko poduzeće i kojima se donose inovativna rješenja koja moraju biti u skladu s konačnim demonstratorima vrlo su specifični i ciljani. Osim toga, omogućujući jedinstvenim subjektima da odgovore na pozive na podnošenje prijedloga zajedničkog poduzeća „Clean Sky” pokazalo se vrlo učinkovitim u privlačenju malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), istraživačkih organizacija i sveučilišta.

(5)

Kako bi se nastavilo podržavati široko sudjelovanje MSP-ova, istraživačkih organizacija i sveučilišta, primjereno je predvidjeti odstupanje od minimalnog broja sudionika utvrđenog člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013 radi omogućivanja jedinstvenim subjektima da odgovore na pozive na podnošenje prijedloga koje objavljuje zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013, u vezi s pozivima na podnošenje prijedloga koje objavljuje zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”, minimalni uvjet je sudjelovanje jednog pravnog subjekta koji ima poslovni nastan u državi članici ili pridruženoj zemlji.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 81.

(2)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” (SL L 169, 7.6.2014., str. 77.).


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/16


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 625/2014

оd 13. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima kojima se određuju zahtjevi za institucije ulagatelje, sponzore, izvorne zajmodavce i inicijatore koji se odnose na izloženosti prenesenom kreditnom riziku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 410. stavak 2.,

budući da:

(1)

Svrha je zadržavanja ekonomskog udjela uskladiti udjele među stranama koje prenose odnosno preuzimaju kreditni rizik sekuritizacijskih izloženosti. Ako subjekt sekuritizira vlastite obveze, usklađenje udjela utvrđuje se automatski, bez obzira na to je li konačni dužnik osigurao svoj dug. Ako je jasno da kreditni rizik ostaje kod inicijatora, zadržavanje udjela inicijatora nepotrebno je te se time ne bi poboljšala prethodna pozicija.

(2)

Primjereno je razjasniti kada se smatra da izloženost prenesenom kreditnom riziku nastaje u vezi s određenim specifičnim slučajevima u kojima institucije, osim institucija u svojstvu inicijatora, sponzora ili izvornog zajmodavca, mogu postati izložene kreditnom riziku sekuritizacijske pozicije, uključujući slučajeve u kojima institucije djeluju kao druga ugovorna strana izvedenog instrumenta sa sekuritizacijskom transakcijom, kao druga ugovorna strana u zaštiti sa sekuritizacijskom transakcijom, kao pružatelj likvidnosne linije u transakciji i slučajeve u kojima institucije drže sekuritizacijske pozicije u knjizi trgovanja u kontekstu aktivnosti održavanja tržišta.

(3)

U resekuritizacijskim transakcijama prijenos kreditnog rizika nastaje na razini prve sekuritizacije imovine i na drugoj „pretvorenoj” razini transakcije. Navedene dvije razine transakcije i dva odgovarajuća slučaja prijenosa kreditnog rizika neovisni su u pogledu zahtjeva iz ove Uredbe. Na svakoj razini transakcije zadržavanje neto ekonomskog udjela i dubinsku analizu trebale bi osigurati institucije koje postanu izložene prenesenom kreditnom riziku na toj konkretnoj razini. Stoga, ako institucije postanu izložene samo drugoj „pretvorenoj” razini transakcije, zahtjevi koji se odnose na zadržavanje neto ekonomskog udjela i dubinsku analizu primjenjuju se samo na tu instituciju u odnosu na drugu razinu transakcije. U okviru iste resekuritizacijske transakcije navedene institucije koje su postale izložene prvoj razini sekuritizacije imovine trebale bi postupati u skladu sa zahtjevima za zadržavanje i zahtjevima u vezi s dubinskom analizom u odnosu na prvu razinu sekuritizacije u transakciji.

(4)

Primjereno je detaljnije odrediti primjenu spremnosti za zadržavanje, uključujući usklađenost ako postoji više inicijatora, sponzora ili izvornih zajmodavaca, podatke o različitim opcijama zadržavanja, način mjerenja zahtjeva za zadržavanje na početku sekuritizacije i na kontinuiranoj osnovi te način primjene izuzeća.

(5)

Člankom 405. stavkom 1. točkama (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 utvrđene su različite opcije u skladu s kojima se može provesti potrebno zadržavanje udjela. Ovom se Uredbom detaljno pojašnjavaju načini postupanja u skladu sa svakom od tih opcija.

(6)

Zadržavanje udjela moglo bi se postići i sintetskim ili potencijalnim oblikom zadržavanja pod uvjetom da su te metode u potpunosti u skladu s jednom od opcija utvrđenih u članku 405. stavku 1. točkama (a) do (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 s kojom se sintetski ili potencijalni oblik može izjednačiti te pod uvjetom da se osigura usklađenost sa zahtjevima za objavu.

(7)

Zabranjena je zaštita ili prodaja zadržanog udjela ako se navedenim tehnikama ugrožava svrha zahtjeva za zadržavanje, podrazumijevajući da se oni mogu odobriti ako se njima subjekt koji zadržava udjel ne štiti od kreditnog rizika zadržanih sekuritizacijskih pozicija ili zadržanih izloženosti.

(8)

Kako bi se osiguralo kontinuirano održavanje neto ekonomskog udjela, institucije bi trebale osigurati da ne postoji mehanizam koji je ugrađen u sekuritizacijsku strukturu kojim bi se minimalni zahtjev za zadržavanje na početku sekuritizacije nužno smanjivao brže od prenesenog udjela. Slično tome, zadržani udjel ne bi trebao imati prioritet u pogledu novčanih tokova kako bi se ostvarila korist od otplate ili se ne bi trebao amortizirati tako da iznosi manje od 5 % kontinuirane nominalne vrijednosti prodanih tranši ili sekuritiziranih izloženosti. Nadalje, kreditna potpora pružena instituciji koja preuzima izloženost prema sekuritizacijskoj poziciji ne bi se trebala nerazmjerno smanjiti u odnosu na stopu otplate odnosnih izloženosti.

(9)

Institucije bi trebale moći iskoristiti financijske modele koje su razvile treće osobe, osim VIPKR-ova, kako bi smanjile administrativno opterećenje i troškove povezane s usklađivanjem u cilju ispunjavanja obveza dubinske analize. Institucije bi trebale upotrebljavati financijske modele trećih osoba samo ako su prije ulaganja s dužnom pozornošću vrednovale relevantne pretpostavke i strukturu modela te razumjele metodologiju, pretpostavke i rezultate tih modela.

(10)

Potrebno je dodatno odrediti učestalost kojom bi institucije trebale preispitivati svoju usklađenost sa zahtjevima u vezi s dubinskom analizom, način procjene je li upotreba različitih politika i postupaka za knjigu trgovanja i knjigu pozicija kojima se ne trguje primjerena, način procjene usklađenosti ako se pozicije odnose na korelacijski portfelj namijenjen trgovanju te pojasniti određene pojmove u skladu s člankom 406. Uredbe (EU) br. 575/2013, kao što su „rizične karakteristike” i „strukturne odlike”.

(11)

U skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 za subjekte s poslovnim nastanom u trećim zemljama koji su uključeni u konsolidaciju u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 575/2013, ali koji nisu izravno obuhvaćeni opsegom primjene dodatnih pondera rizika ne bi se trebalo, u ograničenim okolnostima, kao na primjer za izloženosti koje se drže u knjizi trgovanja za potrebe aktivnosti održavanja tržišta, smatrati da krše članak 405. Uredbe (EU) br. 575/2013. Za institucije se ne bi trebalo smatrati da krše navedeni članak ako bilo koja takva izloženost ili pozicija u knjizi trgovanja nije značajna i ne čini nerazmjeran udjel u aktivnostima trgovanja, pod uvjetom da u cijelosti razumiju navedene izloženosti ili pozicije i da imaju implementirane formalne politike i postupke primjerene i razmjerne ukupnom profilu rizičnosti subjekta i grupe.

(12)

Početna i kontinuirana objava ulagateljima razine spremnosti za zadržavanje i svih materijalno značajnih podataka, uključujući podatke o kreditnoj kvaliteti i uspješnosti odnosne izloženosti, potrebne su za učinkovitu dubinsku analizu sekuritizacijskih pozicija. Objavljeni podaci trebali bi uključivati pojedinosti o identitetu subjekta koji zadržava udjel, odabranoj opciji zadržavanja te početnoj i kontinuiranoj spremnosti za zadržavanje ekonomskog udjela. Ako se primjenjuju izuzeća iz članka 405. stavaka 3. i 4. Uredbe (EU) br. 575/2013, potrebno je izrijekom objaviti sekuritizirane izloženosti ako se ne primjenjuje zahtjev za zadržavanje i razlog neprimjenjivanja.

(13)

Ova se Uredba temelji na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koje je europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) dostavilo Komisiji.

(14)

Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, napravilo analizu mogućih povezanih troškova i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

DEFINICIJE I IZLOŽENOST RIZIKU SEKURITIZACIJE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„subjekt koji zadržava udjel” znači subjekt u svojstvu inicijatora, sponzora ili izvornog zajmodavca koji zadržava neto ekonomski udjel u sekuritizaciji u skladu s člankom 405. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.;

(b)

„sintetski oblik zadržavanja” znači zadržavanje ekonomskog udjela upotrebnom izvedenih instrumenata;

(c)

„potencijalni oblik zadržavanja” znači zadržavanje ekonomskog udjela upotrebom jamstava, akreditiva i drugih sličnih oblika kreditne potpore kojima se osigurava neposredna provedba zadržavanja;

(d)

„vertikalna tranša” znači tranša kojom se imatelja tranše izlaže kreditnom riziku svake izdane tranše sekuritizacijske transakcije na proporcionalnoj osnovi.

POGLAVLJE II.

IZLOŽENOST KREDITNOM RIZIKU SEKURITIZACIJSKE POZICIJE

Članak 2.

Posebni slučajevi izloženosti kreditnom riziku sekuritizacijske pozicije

1.   Ako institucija djeluje u svojstvu druge ugovorne strane u izvedenicama ili ugovorne strane koja pruža zaštitu ili pružatelja likvidnosne linije u sekuritizacijskoj transakciji, smatra se da je postala izložena kreditnom riziku sekuritizacijske pozicije ako se izvedenim instrumentom, zaštitom ili likvidnosnom linijom preuzima kreditni rizik sekuritiziranih izloženosti ili sekuritizacijskih pozicija.

2.   Za potrebe članaka 405. i 406. Uredbe (EU) br. 575/2013, ako je likvidnosna linija u skladu s uvjetima iz članka 255. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, smatra se da pružatelj likvidnosti nije postao izložen kreditnom riziku sekuritizacijske pozicije.

3.   U kontekstu resekuritizacije s više razina sekuritizacije ili s više zasebnih odnosnih transakcija, smatra se da je institucija postala izložena kreditnom riziku samo pojedinačne sekuritizacijske pozicije ili transakcije za koju preuzima izloženost.

4.   Ne smatra se da institucije krše članak 405. Uredbe (EU) br. 575/2013 u skladu s člankom 14. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

subjekt koji drži sekuritizacijske pozicije ima poslovni nastan u trećoj zemlji i uključen je u konsolidiranu grupu u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

sekuritizacijske pozicije drže se u knjizi trgovanja subjekta iz točke (a) za potrebe aktivnosti održavanja tržišta;

(c)

sekuritizacijske pozicije nisu značajne s obzirom na ukupni profil rizičnosti knjige trgovanja grupe iz točke (a) i ne čine nerazmjeran udjel u aktivnostima trgovanja grupe.

POGLAVLJE III.

ZADRŽAVANJE NETO EKONOMSKOG UDJELA

Članak 3.

Subjekti koji zadržavaju značajan neto ekonomski udjel

1.   Zadržani značajni ekonomski udjel ne smije se dijeliti među različitim vrstama subjekata koji zadržavaju udjel. Zahtjev za zadržavanje značajnog neto ekonomskog udjela mora u cijelosti ispuniti netko od sljedećih:

(a)

inicijator ili više inicijatora;

(b)

sponzor ili više sponzora;

(c)

izvorni zajmodavac ili više izvornih zajmodavaca.

2.   Ako je sekuritizirane izloženosti stvorilo više inicijatora, zahtjev za zadržavanje mora ispuniti svaki inicijator u odnosu na udio u ukupnim sekuritiziranim izloženostima za koje je inicijator.

3.   Ako je sekuritizirane izloženosti stvorilo više izvornih zajmodavaca, zahtjev za zadržavanje mora ispuniti svaki izvorni zajmodavac u odnosu na udio u ukupnim sekuritiziranim izloženostima za koje je izvorni zajmodavac.

4.   Odstupajući od stavaka 2. i 3., ako je sekuritizirane izloženosti stvorilo više inicijatora ili više izvornih zajmodavaca, zahtjev za zadržavanje može u cijelosti ispuniti jedan inicijator ili izvorni zajmodavac ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

inicijator ili izvorni zajmodavac uspostavio je program ili sekuritizacijsku strukturu i njima upravlja; ili

(b)

inicijator ili izvorni zajmodavac uspostavio je program ili sekuritizacijsku strukturu i pridonio s više od 50 % ukupnih sekuritiziranih izloženosti.

5.   Ako sekuritizirane izloženosti financira više sponzora, zahtjev za zadržavanje mora ispuniti netko od sljedećih:

(a)

sponzor čiji je ekonomski udjel najviše usklađen s ulagateljima kako je dogovoreno s više sponzora na temelju objektivnih kriterija, uključujući strukturu naknade, uključenost u uspostavljanje programa ili sekuritizacijske strukture i upravljanje njima te izloženost kreditnom riziku sekuritizacije;

(b)

svaki sponzor razmjerno s obzirom na broj sponzora.

Članak 4.

Ispunjavanje zahtjeva za zadržavanje sintetskim ili potencijalnim oblikom zadržavanja

1.   Zahtjev za zadržavanje može se ispuniti na način istovjetan jednoj od opcija iz članka 405. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013 sintetskim ili potencijalnim oblikom zadržavanja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

zadržani iznos najmanje je jednak zahtjevu u skladu s opcijom s kojom se sintetski ili potencijalni oblik zadržavanja može izjednačiti;

(b)

subjekt koji zadržava udjel izrijekom je objavio da će na kontinuiranoj osnovi na taj način zadržati značajan neto ekonomski udjel, uključujući podatke o obliku zadržavanja, metodologiji primijenjenoj u njegovom određivanju i njegovoj usklađenosti s jednom od navedenih opcija.

2.   Ako subjekt koji nije kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 djeluje u svojstvu subjekta koji zadržava udjel sintetskim ili potencijalnim oblikom zadržavanja, udjel zadržan na sintetskoj ili potencijalnoj osnovi u potpunosti je osiguran gotovinskim kolateralom i drži se odvojeno kao novac „klijenata” iz članka 13. stavka 8. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

Članak 5.

Opcija zadržavanja (a): razmjerno zadržavanje u svim tranšama prodanima ili prenesenima ulagateljima

1.   Zadržavanje najmanje 5 % nominalne vrijednosti svih tranši prodanih ili prenesenih ulagateljima iz članka 405. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 može se ostvariti i na sljedeći način:

(a)

zadržavanjem najmanje 5 % nominalne vrijednosti svih sekuritiziranih izloženosti, pod uvjetom da je kreditni rizik tih izloženosti jednako rangiran ili podređen u odnosu na kreditni rizik koji je sekuritiziran za iste izloženosti. U slučaju obnovljive sekuritizacije, kako je definirana u članku 242. stavku 13. Uredbe (EU) br. 575/2013, to bi se ostvarilo zadržavanjem udjela inicijatora, uz pretpostavku da je udjel inicijatora činio najmanje 5 % nominalne vrijednosti svake od sekuritiziranih izloženosti i da je bio jednako rangiran ili podređen u odnosu na kreditni rizik koji je sekuritiziran u pogledu tih istih izloženosti;

(b)

pružanjem, u kontekstu programa ABCP, likvidnosne linije koja može biti nadređena u ugovorenom redoslijedu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

likvidnosnom linijom obuhvaćeno je 100 % kreditnog rizika sekuritiziranih izloženosti;

ii.

likvidnosnom linijom obuhvaćen je kreditni rizik dok god subjekt koji zadržava udjel mora zadržati ekonomski udjel s pomoću te likvidnosne linije za relevantnu sekuritizacijsku poziciju;

iii.

likvidnosnu liniju pruža inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac u sekuritizacijskoj transakciji;

iv.

institucija koja preuzima izloženost prema toj sekuritizaciji dobila je pristup odgovarajućim informacijama kako bi mogla provjeriti usklađenost s točkama i., ii. i iii.

(c)

Zadržavanje vertikalne tranše čija nominalna vrijednost iznosi najmanje 5 % ukupne nominalne vrijednosti svih izdanih tranši zapisa.

Članak 6.

Opcija zadržavanja (b): zadržavanje udjela inicijatora za obnovljive izloženosti

Zadržavanje iz članka 405. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 može se postići zadržavanjem najmanje 5 % nominalne vrijednosti svake sekuritizirane izloženosti, pod uvjetom da je zadržani kreditni rizik tih izloženosti jednako rangiran ili podređen u odnosu na kreditni rizik koji je sekuritiziran za iste izloženosti.

Članak 7.

Opcija zadržavanja (c): zadržavanje nasumice odabranih izloženosti

1.   Skup od najmanje 100 potencijalno sekuritiziranih izloženosti od kojih se nasumice odabiru zadržane i sekuritizirane izloženosti iz članka 405. stavka 1. točke (c) drugog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013 mora biti dovoljno različit kako bi se izbjegla pretjerana koncentracija zadržanog udjela. Pri pripremi za postupak odabira subjekt koji zadržava udjel uzima u obzir odgovarajuće kvantitativne i kvalitativne čimbenike kako bi osigurao da je razlika između zadržanih i sekuritiziranih izloženosti zaista nasumična. Subjekt koji zadržava nasumice odabrane izloženosti pri odabiru izloženosti u obzir prema potrebi uzima čimbenike kao što su datum izdavanja, proizvod, geografija, datum početka izloženosti, datum dospijeća, stopa pokrivenosti kredita vrijednošću kolaterala, vrsta imovine, industrijski sektor i iskorišteni iznos kredita.

2.   Subjekt koji zadržava udjel ne određuje pojedinačne izloženosti kao zadržane izloženosti u različitim vremenskim intervalima, osim ako je to potrebno radi ispunjavanja zahtjeva za zadržavanje u odnosu na sekuritizaciju u kojoj sekuritizirane izloženosti variraju tijekom vremena zbog novih izloženosti koje se dodaju sekuritizaciji ili promjena razine pojedinačnih sekuritiziranih izloženosti.

Članak 8.

Opcija zadržavanja (d): zadržavanje tranše prvoga gubitka

1.   Zadržavanje tranše prvoga gubitka u skladu s člankom 405. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 provodi se na bilančnim ili izvanbilančnim pozicijama, a može se provesti i bilo čime od sljedećeg:

(a)

pružanjem potencijalnog oblika zadržavanja iz članka 1. stavka 1. točke (c) likvidnosne linije u kontekstu programa ABCP koji ispunjava sljedeće kriterije:

i.

njime je obuhvaćeno najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti;

ii.

čini poziciju prvoga gubitka u odnosu na sekuritizaciju;

iii.

njime je obuhvaćen kreditni rizik za čitavo razdoblje trajanja spremnosti za zadržavanje;

iv.

pruža ga inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac u sekuritizaciji;

v.

institucija koja preuzima izloženost prema toj sekuritizaciji dobila je pristup odgovarajućim informacijama kako bi mogla provjeriti usklađenost s točkama i., ii., iii. i iv.

(b)

prekomjernim osiguranjem u obliku kreditnog poboljšanja ako navedeno prekomjerno osiguranje djeluje kao zadržavanje „prvoga gubitka” najmanje 5 % nominalne vrijednosti tranši izdanih sekuritizacijom.

2.   Ako tranša prvoga gubitka premašuje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti, subjekt koji zadržava udjel može zadržati samo udio te tranše prvoga gubitka ako taj udio iznosi najmanje 5 % nominalne vrijednosti sekuritiziranih izloženosti.

3.   U cilju ispunjavanja zahtjeva za zadržavanje rizika na razini sekuritizacijske strukture institucije ne uzimaju u obzir postojanje odnosnih transakcija u kojima inicijatori ili izvorni zajmodavci zadržavaju izloženost prvoga gubitka na razini specifičnoj za transakciju.

Članak 9.

Opcija zadržavanja (e): zadržavanje prvoga gubitka u svakoj sekuritiziranoj izloženosti

1.   Zadržavanje izloženosti prvoga gubitka na razini svake sekuritizirane izloženosti u skladu s člankom 405. stavkom 1. točkom (e) drugog podstavka primjenjuje se tako da je zadržani kreditni rizik uvijek podređen kreditnom riziku koji je sekuritiziran u odnosu na te iste izloženosti.

2.   Zadržavanje iz stavka 1. može se provesti kada inicijator ili izvorni zajmodavac prodaje odnosne izloženosti po diskontiranoj vrijednosti ako iznos diskonta iznosi najmanje 5 % nominalne vrijednosti svake izloženosti i ako se diskontni prodajni iznos može vratiti inicijatoru ili izvornom zajmodavcu ako nije apsorbiran gubicima povezanima s kreditnim rizikom koji se odnosi na sekuritizirane izloženosti.

Članak 10.

Mjerenje razine zadržavanja

1.   Ako se mjeri razina zadržavanja neto ekonomskog udjela, primjenjuju se sljedeći kriteriji:

(a)

početkom sekuritizacije smatra se trenutak u kojom su izloženosti prvi put sekuritizirane;

(b)

izračun razine zadržavanja temelji se na nominalnim vrijednostima i ne uzima se obzir nabavna cijena imovine;

(c)

„višak raspona” kako je definiran u članku 242. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ne uzima se u obzir pri mjerenju neto ekonomskog udjela subjekta koji zadržava udjel;

(d)

Ista opcija i metodologija zadržavanja upotrebljavaju se za izračun neto ekonomskog udjela tijekom trajanja sekuritizacijske transakcije, osim ako je promjena potrebna zbog iznimnih okolnosti i ta se promjena ne upotrebljava kao sredstvo smanjenja iznosa zadržanog udjela;

2.   Osim kriterija iz stavka 1., pod uvjetom da ne postoji ugrađeni mehanizam kojim bi se zadržani udjel na početku sekuritizacije smanjivao brže od prenesenog udjela, smatra se da na ispunjenje zahtjeva za zadržavanje nije utjecala amortizacija zadržavanja raspoređivanjem novčanog toka ili raspoređivanjem gubitaka kojima se de facto smanjuje razina zadržavanja tijekom vremena. Subjekt koji zadržava udjel nije obvezan stalno popunjavati ili ponovno prilagođavati svoj zadržani udjel na najmanje 5 % jer se gubici realiziraju na osnovi njegovih izloženosti ili se razvrstavaju u njegovu zadržanu poziciju.

Članak 11.

Mjerenje zadržavanja neiskorištenih iznosa u izloženostima u obliku kreditnih linija

Izračun neto ekonomskog udjela koji je potrebno zadržati za kreditne linije, uključujući kreditne kartice, temelji se samo na iznosima koji su već iskorišteni, realizirani ili primljeni i prilagođava se u skladu s promjenama tih iznosa.

Članak 12.

Zabrana zaštite ili prodaje zadržanog udjela

1.   Obveza iz članka 405. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu neprimjenjivanja bilo kakvog smanjenja kreditnog rizika, kratkih pozicija, druge zaštite ili prodaje na zadržani neto ekonomski udjel primjenjuje se s obzirom na svrhu zahtjeva za zadržavanje i uzimajući u obzir ekonomsku bit transakcije. Zaštite neto ekonomskog udjela ne smatraju se zaštitom za potrebe članka 405. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013 i mogu se u skladu s tim odobriti samo ako se njima ne štiti subjekt koji zadržava udjel od kreditnog rizika zadržanih sekuritizacijskih pozicija ili zadržanih izloženosti.

2.   Subjekt koji zadržava udjel može upotrijebiti zadržane izloženosti ili sekuritizacijske pozicije kao kolateral za potrebe osiguranog financiranja dok god se tom upotrebom kreditni rizik navedenih zadržanih izloženosti ili sekuritizacijskih pozicija ne prenosi na treću osobu.

Članak 13.

Izuzeća od članka 405. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013

Transakcije iz članka 405. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 uključuju sekuritizacijske pozicije u korelacijskom portfelju namijenjenom trgovanju koje su referentni instrumenti koji ispunjavaju kriterij iz članka 338. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 ili se priznaju za uključivanje u korelacijski portfelj namijenjen trgovanju.

Članak 14.

Zadržavanje na konsolidiranoj osnovi

U slučaju da subjekt koji zadržava udjel više nije uključen u opseg nadzora na konsolidiranoj razini, institucija koja ispunjava zahtjev za zadržavanje na temelju konsolidirane situacije povezane matične kreditne institucije u EU-u, financijskog holdinga u EU-u ili mješovitog financijskog holdinga u EU-u u skladu s člankom 405. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 osigurava da su jedan preostali subjekt ili više njih uključeni u opseg nadzora na konsolidiranoj razini preuzimaju izloženost u sekuritizaciji kako bi se osiguralo kontinuirano ispunjavanje zahtjeva.

POGLAVLJE IV.

ZAHTJEVI U VEZI S DUBINSKOM ANALIZOM ZA INSTITUCIJE KOJE POSTAJU IZLOŽENE SEKURITIZACIJSKOJ POZICIJI

Članak 15.

Eksternalizacija i druga opća razmatranja

1.   Ako ne postoje informacije o specifičnim izloženostima koje je potrebno sekuritizirati, uključujući ako izloženosti nastaju prije njihove sekuritizacije ili se mogu zamijeniti postojećom obnovljivom sekuritizacijom, smatra se da je institucija ispunila svoje obveze dubinske analize iz članka 406. Uredbe (EU) br. 575/2013 za svaku od svojih pojedinačnih sekuritizacijskih pozicija na temelju relevantnih kriterija za priznavanje tih izloženosti.

2.   Pri eksternalizaciji određenih zadatka u okviru procesa u cilju ispunjavanja obveza iz članka 406. Uredbe (EU) br. 575/2013, uključujući vođenje evidencije, institucije koje postaju izložene rizicima sekuritizacije zadržavaju punu kontrolu nad tim procesom.

Članak 16.

Određivanje rizičnih karakteristika i strukturnih odlika

1.   Rizične karakteristike pojedinačne sekuritizacijske pozicije iz članka 406. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 uključuju sljedeće najprimjerenije značajne karakteristike kao što su:

(a)

razina nadređenosti tranše;

(b)

profil novčanog toka;

(c)

svaki postojeći rejting;

(d)

povijesni rezultati sličnih tranši;

(e)

obveze povezane s tranšama uključenima u dokumentaciju koja se odnosi na sekuritizaciju;

(f)

kreditno poboljšanje.

2.   Rizične karakteristike izloženosti koje su osnova za sekuritizacijske pozicije iz članka 406. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 575/2013 uključuju najprimjerenije značajne karakteristike, uključujući informacije o rezultatima iz članka 406. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koje se odnose na izloženosti osigurane stambenim nekretninama. Institucije utvrđuju primjerena i usporediva mjerila za analizu rizičnih karakteristika ostalih kategorija imovine.

3.   Dodatne strukturne odlike iz članka 406. stavka 1. točke (g) Uredbe (EU) br. 575/2013 uključuju izvedene instrumente, jamstva, akreditive i druge slične oblike kreditne potpore.

Članak 17.

Učestalost provjere

Nakon što postanu izložene sekuritizacijskoj poziciji, institucije preispituju svoju usklađenost s člankom 406. Uredbe (EU) br. 575/2013 najmanje jednom godišnje i češće čim institucije postanu svjesne kršenja obveza uključenih u dokumentaciju koja se odnosi na sekuritizaciju ili značajne promjene bilo čega od sljedećeg:

(a)

strukturnih odlika koje mogu značajno utjecati na rezultate sekuritizacijske pozicije;

(b)

rizične karakteristike sekuritizacijskih pozicija i odnosnih izloženosti.

Članak 18.

Testiranja otpornosti na stres

1.   Testiranja otpornosti na stres iz članka 406. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013 uključuju sve relevantne sekuritizacijske pozicije i uključuju se u strategije i procese testiranja otpornosti na stres koje institucije provode u skladu s postupkom procjene adekvatnosti internog kapitala iz članka 73. Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4).

2.   Kako bi ispunile zahtjeve za testiranje otpornosti na stres iz članka 406. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013, institucije se mogu koristiti usporedivim financijskim modelima koje su razvile treće osobe, uz one koje su razvili VIPKR-ovi, ako prije ulaganja mogu dokazati, kada se to od njih zatraži, da su s dužnom pozornošću vrednovale relevantne pretpostavke i strukture modela te da razumiju metodologiju, pretpostavke i rezultate.

3.   Pri provođenju testiranja otpornosti na stres iz članka 406. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 u okviru programa ABCP iz članka 242. stavka 9. Uredbe (EU) br. 575/2013, uz potporu likvidnosne linije kojom je u potpunosti obuhvaćen kreditni rizik sekuritiziranih izloženosti, institucije mogu provesti testiranje otpornosti na stres na kreditnoj sposobnosti pružatelja likvidnosne linije, a ne na sekuritiziranim izloženostima.

Članak 19.

Izloženosti koje proizlaze iz stavki u knjizi trgovanja i knjizi pozicija kojima se ne trguje

1.   Držanje sekuritizacijske pozicije u knjizi trgovanja ili knjizi pozicija kojima se ne trguje ne predstavlja samo po sebi dostatno obrazloženje za primjenu različitih politika i postupaka ili različitog intenziteta provjere u cilju ispunjavanja obveza dubinske analize iz članka 406. Uredbe (EU) br. 575/2013. Pri određivanju primjenjuju li se različite politike i postupci ili različit intenzitet provjere, razmatraju se svi relevantni čimbenici koji značajno utječu na profil rizičnosti svake knjige i relevantnih sekuritizacijskih pozicija, uključujući veličinu pozicija, utjecaj na kapitalnu osnovu institucije tijekom razdoblja stresa te koncentraciju rizika u jednoj specifičnoj transakciji, izdavatelju ili kategoriji imovine.

2.   Institucije osiguravaju da se svaka značajna promjena kojom se povećava profil rizičnosti sekuritizacijskih pozicija u njihovoj knjizi trgovanja i knjizi pozicija kojima se ne trguje odražava u razmjernoj promjeni njihovih postupaka dubinske analize u pogledu navedenih sekuritizacijskih pozicija. U tom pogledu institucije u svojim formalnim politikama i postupcima koji se odnose na knjigu trgovanja i knjigu pozicija kojima se ne trguje utvrđuju okolnosti koje bi pokrenule preispitivanje obveza dubinske analize.

Članak 20.

Pozicije u korelacijskom portfelju namijenjenom trgovanju

Smatra se da postoji usklađenost s člankom 406. Uredbe (EU) br. 575/2013 ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sekuritizacijske pozicije drže se u korelacijskom portfelju namijenjenom trgovanju i referentni su instrumenti iz članka 338. stavka 1. točke (b) navedene Uredbe ili se priznaju za uključivanje u korelacijski portfelj namijenjen trgovanju;

(b)

institucija postupa u skladu s člankom 377. navedene Uredbe u pogledu izračuna kapitalnih zahtjeva koji se odnose na korelacijski portfelj namijenjen trgovanju;

(c)

pristup institucije izračunu regulatornog kapitala u odnosu na njezin portfelj namijenjen trgovanju dovodi do sveobuhvatnog i cjelovitog razumijevanja profila rizičnosti njezina ulaganja u sekuritizacijske pozicije.

(d)

institucija je provela formalne politike i postupke koji su primjereni korelacijskom postupku namijenjenom trgovanju i razmjerni profilu rizičnosti njezinih ulaganja u odgovarajuće sekuritizacijske pozicije u cilju analize i bilježenja relevantnih informacija iz članka 406. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

POGLAVLJE V.

ZAHTJEVI ZA INICIJATORE, SPONZORE I IZVORNE ZAJMODAVCE

Članak 21.

Politike odobravanja kredita

1.   Ispunjavanjem obveza institucija inicijatora ili sponzora iz članka 408. Uredbe (EU) br. 575/2013 ne podrazumijeva se da vrste dužnika i krediti moraju biti jednaki za sekuritizirane i nesekuritizirane izloženosti.

2.   Ako institucije sponzora i inicijatora nisu bile uključene u izvorno odobravanje kredita na izloženosti koje se sekuritiziraju ili ne posluju u području odobravanja kredita na specifične vrste izloženosti koje se sekuritiziraju, navedene institucije moraju dobiti sve potrebne informacije radi procjene jesu li kriteriji koji se primjenjuju na odobravanje kredita na te izloženosti dobri i detaljno definirani kao kriteriji koji se primjenjuju na nesekuritizirane izloženosti.

Članak 22.

Objava razine spremnosti za održavanje neto ekonomskog udjela

1.   U skladu s člankom 409. Uredbe (EU) br. 575/2013 subjekt koji zadržava udjel ulagateljima mora objaviti najmanje sljedeće informacije o razini svoje spremnosti za održavanje neto ekonomskog udjela u sekuritizaciji:

(a)

potvrdu identiteta subjekta koji zadržava udjel i zadržava li udjel kao inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac;

(b)

primjenjuju li se načini predviđeni u članku 405. stavku 1. točkama (a), (b), (c), (d) ili (e) drugog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013 na zadržavanje neto ekonomskog udjela;

(c)

sve promjene načina zadržavanja neto ekonomskog udjela iz točke (b) u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (d);

(d)

potvrdu razine zadržavanja na početku sekuritizacije i spremnosti za zadržavanje na kontinuiranoj osnovi koja se odnosi samo na nastavak ispunjavanja izvorne obveze i za koju nisu potrebni podaci o sadašnjoj nominalnoj ili tržišnoj vrijednosti ili umanjenju ili smanjenju vrijednosti zadržanog udjela.

2.   Ako se izuzeća iz članka 405. stavaka 3. ili 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 primjenjuju na sekuritizacijsku transakciju, institucije koje djeluju kao inicijator, sponzor ili izvorni zajmodavac moraju ulagateljima objaviti informacije o primjenjivom izuzeću.

3.   Objava iz stavaka 1. i 2. mora se primjereno dokumentirati i učiniti javno dostupnom, osim u bilateralnim ili privatnim transakcijama kada strane smatraju da je privatna objava dovoljna. Uključivanje izjave o spremnosti za zadržavanje u brošuru o vrijednosnim papirima izdanima u okviru sekuritizacijskog programa smatra se primjerenim sredstvom ispunjavanja zahtjeva.

4.   Objava se potvrđuje i nakon početka sekuritizacije u jednakim intervalima kao što je to učestalost izvješćivanja o transakciji, najmanje jednom godišnje i u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

(a)

ako je prekršena spremnost za zadržavanje iz članka 405. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b)

ako se uspješnost sekuritizacijske pozicije ili rizične karakteristike sekuritizacije ili odnosne izloženosti značajno promijene;

(c)

nakon kršenja obveza uključenih u dokumentaciju koja se odnosi na sekuritizaciju.

Članak 23.

Objava materijalno značajnih podataka

1.   Inicijatori, sponzori i izvorni zajmodavci osiguravaju da su materijalno značajni podaci iz članka 409. Uredbe (EU) br. 575/2013 dostupni ulagateljima bez prekomjernog administrativnog opterećenja.

2.   Primjerena objava iz članka 409. Uredbe (EU) br. 575/2013 provodi se najmanje jednom godišnje i u sljedećim okolnostima:

(a)

ako se uspješnost sekuritizacijske pozicije ili rizične karakteristike sekuritizacije ili odnosne izloženosti značajno promijene;

(b)

nakon kršenja obveza uključenih u dokumentaciju koja se odnosi na sekuritizaciju.

(c)

Kako bi se podaci smatrali materijalno značajnima u pogledu pojedinačnih odnosnih izloženosti, općenito se moraju dostaviti za svaki kredit pojedinačno. Međutim, u nekim se slučajevima podaci mogu dostaviti na agregiranoj osnovi. Pri procjenjivanju jesu li ukupne informacije dovoljne, čimbenici koje je potrebno uzeti u obzir uključuju granularnost odnosnog skupa i informaciju o tome temelji li se upravljanje izloženostima u tom skupu na samom skupu ili ovisi o svakom pojedinačnom kreditu.

3.   Zahtjev za objavu podliježe svim ostalim zakonskim ili regulatornim zahtjevima koji se primjenjuju na subjekt koji zadržava udjel.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(3)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

(4)  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/26


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 626/2014

оd 10. lipnja 2014.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uvedena je nomenklatura robe koja se u daljnjem tekstu naziva „kombiniranom nomenklaturom” ili „KN”, a navodi se u Prilogu I. toj Uredbi.

(2)

U pogledu razvrstavanja (u tarifne brojeve 2207 i 3824) mješavina koje sadržavaju etilni alkohol koji se upotrebljava kao sirovina za proizvodnju goriva za motorna vozila postoje različiti stavovi.

(3)

Stoga je radi pravne sigurnosti potrebno razjasniti opseg podbroja 2207 20 koji se odnosi na etilni alkohol.

(4)

Podbroj 2207 20 morao bi obuhvaćati etilni alkohol volumne alkoholne jakosti 50 % i više, a posebno mješavine s osnovom etilnog alkohola koje se upotrebljavaju u proizvodnji goriva za motorna vozila, denaturiranog dodavanjem određenih tvari etilnom alkoholu kako bi postao nepovratno neprikladan za prehranu ljudi.

(5)

Europskom normom EN 15376 pod nazivom „Pogonska goriva – Etanol kao komponenta za miješanje u benzinu – Zahtjevi i načini testiranja” koju je 24. prosinca 2010. odobrio Europski odbor za normizaciju pridonosi se ciljevima Europske unije za uspostavljanje dobrovoljnih tehničkih standarda kojima se promiču slobodna trgovina i potpuno jedinstveno tržište. U točki 4.3. nalazi se popis preporučenih sredstava za denaturiranje koji nisu štetni za sustave vozila. Na tom su popisu navedene sljedeće tvari: pogonsko gorivo u skladu s EN 228, etil tert-butil-eter (ETBE), metil tert-butil-eter (MTBE), tercijarni butil alkohol (TBA), 2-metil-1-propanol (izobutanol) i 2-propanol (izopropanol). Najmanje jedno od tih sredstava za denaturiranje može se upotrijebiti u mješavini, osim izobutanola i izopropanola, koji su lako odvojivi od mješavine. Stoga ih je uvijek potrebno upotrebljavati u spoju s drugim sredstvima za denaturiranje.

(6)

Stoga je poglavlju 22. drugog dijela kombinirane nomenklature potrebno dodati napomenu kako bi se osiguralo jedinstveno tumačenje u cijeloj Uniji.

(7)

Odbor za Carinski zakonik nije dostavio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U poglavlje 22. drugog dijela kombinirane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 dodaje se sljedeća dodatna napomena 12.:

„12.

Podbroj 2207 20 obuhvaća mješavine etilnog alkohola koje se upotrebljavaju u proizvodnji goriva za motorna vozila volumne alkoholne jakosti 50 % i više te denaturiranog najmanje jednom od sljedećih tvari:

(a)

pogonsko gorivo (u skladu s EN 228);

(b)

tert-butil etil-eter (etil tert-butil-eter (ETBE));

(c)

metil tert-butil-eter (MTBE);

(d)

2-metilpropan-2-ol (tert-butil-alkohol, tercijarni butil-alkohol (TBA));

(e)

2-metilpropan-1-ol (2-metil-1-propanol, izobutanol);

(f)

propan-2-ol (izopropil-alkohol,2-propanol, izopropanol).

Sredstva za denaturiranje iz točaka (e) i (f) prvog stavka moraju se upotrebljavati u spoju s najmanje jednim od sredstava za denaturiranje popisanih u točkama (a) do (d) prvog stavka.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. lipnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Algirdas ŠEMETA

Član Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/28


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 627/2014

оd 12. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 582/2011 radi njezine prilagodbe tehničkom napretku u pogledu nadzora čestica ugrađenim sustavom za dijagnostiku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora u odnosu na emisije iz teških vozila (Euro VI.) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 4. i članak 12. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 582/2011 (2) utvrđuje se obveza Komisije da za vozila s motorom s kompresijskim paljenjem provede preispitivanje tehničke izvedivosti nadzora učinkovitosti filtra čestica Dieselovih motora (DPF) u odnosu na granične vrijednosti za ugrađeni sustav za dijagnostiku (OBD) iz tablice 1. u Prilogu X. navedenoj Uredbi.

(2)

Komisija je navedeno preispitivanje provela i zaključila da je tehnologija kojom se omogućuje nadzor učinkovitosti filtra čestica Dieselovih motora u odnosu na granične vrijednosti za ugrađeni sustav za dijagnostiku dostupna. Međutim, to preispitivanje pokazalo je i da je primjereno odgoditi datum za provedbu navedenih zahtjeva za učinkovitost filtra čestica Dieselovih motora kako bi se industrijskom sektoru dalo odgovarajuće vremensko razdoblje potrebno da se zajamči dostupnost opreme za masovnu proizvodnju i prilagodba vozilima. Stoga je tablicu 1. u Dodatku 9. Prilogu I. Uredbi (EU) br. 582/2011 potrebno prilagoditi kako bi se umetnuo novi datum za provedbu.

(3)

Nadalje, za motore s vanjskim izvorom paljenja tablicu 1. u Dodatku 9. Prilogu I. Uredbi (EU) br. 582/2011 potrebno je prilagoditi umetanjem stupca za zahtjeve koji se odnose na nadzor razina ugljičnog monoksida u odnosu na granične vrijednosti za ugrađeni sustav za dijagnostiku iz tablice 2. u Prilogu X. Uredbi (EU) br. 582/2011 te stupca za zahtjeve radne učinkovitosti u uporabi iz točaka od 6. do 6.5.5.1. Priloga X. navedenoj Uredbi.

(4)

Uredbu (EU) br. 582/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Tehničkog odbora – Motorna vozila,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 582/2011 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 4. stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   Na zahtjev proizvođača mogu se do 31. prosinca 2015., u slučaju novih tipova vozila ili motora te do 31. prosinca 2016. za sva nova vozila prodana, registrirana ili stavljena u uporabu u Uniji, koristiti alternativne odredbe što se tiče nadzora filtra čestica Dieselovih motora kako je određeno u točki 2.3.3.3. Priloga X.”;

(2)

Prilog I. izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Homologacije koje su prije datuma primjene ove Uredbe dodijeljene za motore i vozila s kompresijskim paljenjem u skladu sa znakom B u tablici 1. Dodatka 9. Prilogu I. vrijede i nakon tog datuma.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 188, 18.7.2009., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 167, 25.6.2011., str. 1.).


PRILOG

Tablica 1. Dodatka 9. Priloga 1. Uredbe (EU) br. 582/2011 zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 1.

Znak

Granične vrijednosti OBD za NOx  (1)

Granične vrijednosti OBD za čestice  (2)

Granične vrijednosti OBD za ugljični monoksid (6)

Koeficijent radne učinkovitosti u uporabi (IUPR)

Kakvoća i potrošnja reagensa

Datumi za provedbu: novi tipovi

Datumi za provedbu: sva vozila

Krajnji datum za registraciju

A

Redak ‚razdoblje uvođenja’ u tablicama 1. ili 2.

Nadzor učinkovitosti  (3)

 

Uvođenje  (7)

Uvođenje (4)

31.12.2012.

31.12.2013.

31.8.2015. (9)

30.12.2016. (10)

B (11)

Redak ‚razdoblje uvođenja’ u tablici 2.

 

Redak ‚razdoblje uvođenja’ u tablici 2.

Uvođenje  (7)

Uvođenje (4)

1.9.2014.

1.9.2015.

30.12.2016.

C

Redak ‚opći zahtjevi’ u tablicama 1. ili 2.

Redak ‚opći zahtjevi’ u tablici 1.

Redak ‚opći zahtjevi’ u tablici 2.

Opći (8)

Opći  (5)

31.12.2015.

31.12.2016.

 


(1)  Zahtjevi za nadzor ‚graničnih vrijednosti OBD za NOx’ iz tablica 1. i 2. u Prilogu X.

(2)  Zahtjevi za nadzor ‚graničnih vrijednosti OBD za čestice’ iz tablice 1. u Prilogu X.

(3)  Zahtjevi za ‚nadzor učinkovitosti’ iz točke 2.1.1. Priloga X.

(4)  Zahtjevi za ‚razdoblje uvođenja’ za kakvoću i potrošnju reagensa iz točaka 7.1.1.1. i 8.4.1.1. Priloga XIII.

(5)  ‚Opći’ zahtjevi za kakvoću i potrošnju reagensa iz točaka 7.1.1. i 8.4.1. Priloga XIII.

(6)  Zahtjevi za nadzor ‚graničnih vrijednosti OBD za ugljični monoksid’ iz tablice 2. u Prilogu X.

(7)  Zahtjevi za ‚razdoblje uvođenja’ za koeficijent radne učinkovitosti u uporabi (IUPR) iz točaka 6.4.4., 6.5.5. i 6.5.5.1. Priloga X.

(8)  ‚Opći’ zahtjevi za koeficijent radne učinkovitosti u uporabi (IUPR) iz odjeljka 6. Priloga X.

(9)  Za motore s vanjskim izvorom paljenja i vozila opremljena takvim motorima.

(10)  Za motore s kompresijskim paljenjem i vozila opremljena takvim motorima.

(11)  Primjenjuje se samo za motore s vanjskim izvorom paljenja i vozila opremljena takvim motorima.”.


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/31


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 628/2014

оd 12. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 341/2007 u pogledu uvozne carinske kvote za češnjak podrijetlom iz Kine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 341/2007 (2) otvara se i uređuje upravljanje carinskim kvotama za češnjak i određene druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja.

(2)

Sporazumom u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija u rasporedima Republike Bugarske i Rumunjske u okviru njihova pristupanja Europskoj uniji (3), koji se odobrava Odlukom Vijeća 2014/116/EU (4), predviđa se povećanje dodijeljene količine u iznosu od 12 375 tona za Narodnu Republiku Kinu u okviru carinske kvote EU-a za češnjak.

(3)

Povećanje carinske kvote trebalo bi se odraziti u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 341/2007. Budući da je Vijeće 28. siječnja 2014. odobrilo Sporazum između Europske unije i Narodne Republike Kine, uvoznici bi trebali imati pristup povećanim količinama od drugog podrazdoblja razdoblja uvoznih carinskih kvota 2014./2015.

(4)

Uredbu (EZ) br. 341/2007 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 341/2007

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 341/2007 zamjenjuje se tekstom u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 341/2007 od 29. ožujka 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama te uvođenju sustava uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja (SL L 90, 30.3.2007., str. 12.).

(3)  SL L 64, 4.3.2014., str. 2.

(4)  Odluka Vijeća 2014/116/EU od 28. siječnja 2014. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Narodne Republike Kine u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija u rasporedima Republike Bugarske i Rumunjske u okviru njihova pristupanja Europskoj uniji (SL L 64, 4.3.2014., str. 1.).


PRILOG

„PRILOG I.

Carinske kvote otvorene u skladu s Odlukama 2001/404/EZ, 2006/398/EZ i 2014/116/EU za uvoz češnjaka obuhvaćenog oznakom KN 0703 20 00

Podrijetlo

Redni broj

Kvota (tone)

Prvo podrazdoblje (od lipnja do kolovoza)

Drugo podrazdoblje (od rujna do studenoga)

Treće podrazdoblje (od prosinca do veljače)

Četvrto podrazdoblje (od ožujka do svibnja)

Ukupno

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Tradicionalni uvoznici

09.4104

9 590

3 813

 

Novi uvoznici

09.4099

4 110

1 634

 

Ukupno

 

13 700

5 447

 

Kina

 

 

 

 

 

46 075

Tradicionalni uvoznici

09,4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Novi uvoznici

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Ukupno

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Ostale treće zemlje

 

 

 

 

 

6 023

Tradicionalni uvoznici

09.4106

941

1 960

929

386

 

Novi uvoznici

09.4102

403

840

398

166

 

Ukupno

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Ukupno

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245”


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/33


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 629/2014

оd 12. lipnja 2014.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari metil nonil keton

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno drugu mogućnost iz članka 21. stavka 3. i njezin članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 (2) izmijenjena je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 608/2012 (3) u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari metil nonil keton kojom se utvrđuje uvjet da podnositelj prijave dostavlja daljnje potvrdne informacije u obliku studija o specifikaciji s pratećim podacima o seriji i potvrđenim metodama analize.

(2)

Podnositelj prijave dostavio je dodatne informacije u obliku studija o specifikaciji s pratećim podacima serije i potvrđenim metodama analize državi članici izvjestiteljici Belgiji unutar vremenskog razdoblja predviđenog za njihovo podnošenje.

(3)

Belgija je ocijenila dodatne informacije koje je dostavio podnositelj prijave. Svoju je ocjenu u obliku revidiranog nacrta izvješća o ocjeni 25. studenoga 2013. dostavila drugim državama članicama, Komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane, u daljnjem tekstu „Agencija”.

(4)

Države članice i Komisija su u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja pregledale taj revidirani nacrt izvješća o ocjeni i dovršile ga 16. svibnja 2014. u obliku izvješća Komisije o ponovnoj ocjeni za metil nonil keton.

(5)

Komisija je pozvala podnositelja prijave da dostavi primjedbe o izvješću o pregledu za metil nonil keton.

(6)

Komisija je zaključila da se dodatnim potvrdnim informacijama pokazalo da je minimalnu čistoću aktivne tvari potrebno utvrditi na 985 g/kg.

(7)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti. Državama članicama trebalo bi, prema potrebi, osigurati dovoljno vremena da izmijene ili povuku odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju metil nonil keton.

(8)

U slučaju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju metil nonil keton, ako države članice odobre razdoblje odgode u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, to bi razdoblje moralo isteći najkasnije osamnaest mjeseci nakon dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

U dijelu A retku 238., metil nonil keton, stupcu „Čistoća” Priloga Provedbenoj Uredbi (EU) br. 540/2011 vrijednost za čistoću zamjenjuje se s „> 985 g/kg”.

Članak 2.

Prijelazne mjere

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 države članice dužne su prema potrebi izmijeniti ili oduzeti postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju metil nonil keton kao aktivnu tvar do 3. siječnja 2015.

Članak 3.

Razdoblje odgode

Sva razdoblja odgode koja države članice odobre u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju biti što kraća i istječu najkasnije 3. siječnja 2016.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. godine kojom se provodi Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (sl l 153, 11.6.2011., str 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 608/2012 od 6. srpnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivnih tvari denatonij benzoata, metil nonil ketona i biljnih ulja/ulja klasaste metvice (SL L 177, 7.7.2012., str. 19.).


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/35


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 630/2014

оd 12. lipnja 2014.

o 215. izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 881/2002 o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al Qaidom

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 881/2002 od 27. svibnja 2002. o određenim posebnim mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata povezanih s mrežom Al-Qaidom (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1. točku (a), članak 7.a stavak 1. i članak 7.a stavak 5.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 navode se osobe, skupine i subjekti na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora u skladu s tom Uredbom.

(2)

Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2. lipnja 2014. odlučio je dodati tri osobe na svoj popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora. Odbor za sankcije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda istog je datuma odlučio izbrisati dvije osobe te izmijeniti tri upisa na svojem popisu osoba, skupina i subjekata na koje se treba primjenjivati zamrzavanje financijskih sredstava i ekonomskih izvora.

(3)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način ažurirati,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

voditelj službe za instrumente vanjske politike


(1)  SL L 139, 29.5.2002., str. 9.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 881/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Sljedeći se upisi dodaju pod naslov „Pravne osobe, skupine i subjekti”:

(a)

„Al Mouakaoune Biddam (također poznat kao (a) Les Signataires par le Sang; (b) Ceux Qui Signent avec le Sang; (c) Those Who Sign in Blood). Adresa: Mali. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 2. 6. 2014.”

(b)

„Al Moulathamoun (također poznat kao (a) Les Enturbannés; (b) The Veiled. Adresa: (a) Alžir; (b) Mali; (c) Niger. Ostali podaci: Djeluje u Sahelu/Sahari. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 2. 6. 2014.”

(c)

„Al Mourabitoun (također poznat kao (a) Les Sentinelles; (b) The Sentinels). Adresa: Mali. Ostali podaci: Djeluje u regiji Sahela/Sahare. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 2. 6. 2014.”

2.

Sljedeći se upisi pod naslovom „Fizičke osobe” brišu:

(a)

„Jainal Antel Sali (jr.) (također poznat kao (a) Abu Solaiman, (b) Abu Solayman, (c) Apong Solaiman, (d) Apung). Datum rođenja: 1. 6. 1965. Mjesto rođenja: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, Filipini. Državljanstvo: filipinsko. Ostali podaci: Navodno preminuo 2007. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6. 12. 2005.”

(b)

„Mohammad Ilyas Kashmiri (također poznat kao (a) Muhammad Ilyas Kashmiri, (b) Elias al-Kashmiri, (c) Ilyas Naib Amir). Titula: Mufti. Adresa: Selo Thathi, Samahni, okrug Bhimber, Kašmir – dio u nadležnosti Pakistana (Pakistan-administered Kashmir). Datum rođenja: (a) 2. 1. 1964, (b) 10. 2. 1964. Mjesto rođenja: Bhimber, dolina Samahani, Kašmir – dio u nadležnosti Pakistana (Pakistan-administered Kashmir). Ostali podaci: (a) Prijašnja titula: Maulana. (b) Navodno preminuo u Pakistanu 11. 6. 2011. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 6. 8. 2010.”

3.

Upis „Abu Mohammed Al-Jawlani (također poznat kao (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih. Datum rođenja: između 1975. i 1979. Mjesto rođenja: Sirija. Državljanstvo: sirijsko. Adresa: u Siriji od lipnja 2013. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 24. 7. 2013.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Abu Mohammed Al-Jawlani (također poznat kao (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih). Datum rođenja: između 1975. i 1979. Mjesto rođenja: Sirija. Državljanstvo: sirijsko. Adresa: u Siriji od lipnja 2013. Ostali podaci: od siječnja 2012. on je vođa skupine Fronta Al-Nusrah za narod Levanta (‚Al-Nusrah Front for the People of the Levant’). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 24. 7. 2013.”

4.

Upis „Doku Khamatovich Umarov (također poznat kao Умаров Доку Хаматович). Datum rođenja: 12. 5. 1964. Mjesto rođenja: Selo Kharsenoy, okrug Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Ruska Federacija Državljanstvo: (a) rusko, (b) USSR (do 1991.). Ostali podaci: (a) boravi u Ruskoj Federaciji od studenoga 2010.; (b) međunarodni nalog za uhićenje izdan 2000. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 10. 3. 2011.” pod naslovom „Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim:

„Doku Khamatovich Umarov (također poznat kao Умаров Доку Хаматович). Datum rođenja: 12. 5. 1964. Mjesto rođenja: Selo Kharsenoy, okrug Shatoyskiy (Sovetskiy), Chechenskaya Respublika, Ruska Federacija. Državljanstvo: (a) rusko, (b) USSR (do 1991.). Ostali podaci: (a) boravi u Ruskoj Federaciji od studenoga 2010.; (b) međunarodni nalog za uhićenje izdan 2000. Navodno preminuo prema podacima iz travnja 2014. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 10. 3. 2011.”

5.

Upis „Al-Qaida u Iraku (Al-Qaida in Iraq) (također poznata kao (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) Skupina monoteizma i džihada (the Monotheism and Jihad Group), (d) Qaida džihada u zemlji dvije rijeke (Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers), (e) Al-Qaida džihada u zemlji dvije rijeke (Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers), (f) Organizacija džihada sa sjedištem u zemlji dvije rijeke (The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers), (g) Središnja organizacija džihada/zemlja dvije rijeke (The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers), (h) Organizacijsko središte džihada/Mezopotamija (The Organization Base of Jihad/Mesopotamia), (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamska Država Irak (Islamic State of Iraq), (n) ISI, (o) mreža al-Zarqawi (al-Zarqawi network), (p) Jabhat al Nusrah, (q) Jabhet al-Nusra, (r) Fronta Al-Nusrah (Al-Nusrah Front), (s) Pobjednička fronta (The Victory Front), (t) Islamska Država u Iraku i Levantu (Islamic State in Iraq and the Levant). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 18. 10. 2004.” pod naslovom „Fizičke osobe, skupine i subjekti” zamjenjuje se sljedećim:

„Al-Qaida u Iraku (Al-Qaida in Iraq) (također poznata kao (a) AQI, (b) al-Tawhid, (c) Skupina monoteizma i džihada (the Monotheism and Jihad Group), (d) Qaida džihada u zemlji dvije rijeke (Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers), (e) Al-Qaida džihada u zemlji dvije rijeke (Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers), (f) Organizacija džihada sa sjedištem u zemlji dvije rijeke (The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers), (g) Središnja organizacija džihada/zemlja dvije rijeke (The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers), (h) Organizacijsko središte džihada/Mezopotamija (The Organization Base of Jihad/Mesopotamia), (i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn, (j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini, (k) Jama'at Al-Tawhid Wa'al-Jihad, (l) JTJ, (m) Islamska Država Irak (Islamic State of Iraq), (n) ISI, (o) mreža al-Zarqawi (al-Zarqawi network), (p) Islamska Država u Iraku i Levantu (Islamic State in Iraq and the Levant). Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4. točke (b): 18. 10. 2004.”


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/38


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 631/2014

оd 12. lipnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MK

62,3

TR

71,7

ZZ

67,0

0707 00 05

MK

50,6

TR

105,0

ZZ

77,8

0709 93 10

MA

68,1

TR

109,3

ZA

27,3

ZZ

68,2

0805 50 10

AR

103,3

TR

120,8

ZA

121,5

ZZ

115,2

0808 10 80

AR

135,5

BR

76,6

CL

96,5

CN

99,1

NZ

133,4

US

183,9

UY

168,2

ZA

99,1

ZZ

124,0

0809 10 00

TR

248,2

ZZ

248,2

0809 29 00

TR

456,1

ZZ

456,1

0809 30

MA

135,6

ZZ

135,6


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/40


ODLUKA VIJEĆA

od 5. lipnja 2014.

o stajalištu koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda

(2014/348/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 46. točku (d), članak 149., članak 153. stavak 2. točku (a), članak 175. treći stavak i članak 218. stavak 9.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2894/94 od 28. studenoga 1994. u vezi s rješenjima za provedbu Sporazuma o Europskom gospodarskom području (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Protokol 31. uz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”) sadrži posebne odredbe i rješenja o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda.

(2)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u kako bi se uključila Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(3)

Protokol 31. uz Sporazum o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2014.

(4)

Stajalište Unije u Zajedničkom odboru EGP-a trebalo bi se stoga temeljiti na priloženom nacrtu Odluke,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Stajalište koje treba donijeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru EGP-a o predloženoj izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u, o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda, temelji se na nacrtu Odluke Zajedničkog odbora EGP-a priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 5. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

N. DENDIAS


(1)  SL L 305, 30.11.1994., str. 6.

(2)  Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 347, 20.12.2013., str. 238.).


NACRT

ODLUKE ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. .../2014

od

o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u posebnim područjima izvan četiriju sloboda

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

Uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma o EGP-u kako bi se uključila Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (1).

(2)

Protokol 31 uz Sporazum o EGP-u trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2014.,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 15. Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

U stavku 2. riječi „koje se izvrše prije 1. siječnja 2014.,” dodaju se nakon riječi „stavku 1.”.

2.

U stavku 8. dodaje se sljedeće:

„—

32013 R 1296: Uredba (EU) br. 1296/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o Programu Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije i izmjeni Odluke br. 283/2010/EU o uspostavi Europskog mikrofinancijskog instrumenta za zapošljavanje i socijalnu uključenost – Progress (SL L 347, 20.12.2013., str. 238.).

Lihtenštajn se izuzima iz sudjelovanja i financijskog doprinosa programu. Norveška sudjeluje i financijski doprinosi samo potprogramu EURES programa.”

3.

Tekst stavka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Države članice EFTA-e sudjeluju u aktivnostima Zajednice iz prve alineje stavka 8. od 1. siječnja 1999., u aktivnostima iz druge alineje od 1. siječnja 2003. i u aktivnostima iz treće alineje od 1. siječnja 2014.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon posljednje obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (2).

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i u Dodatku o EGP-u u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Tajnici

Zajedničkog odbora EGP-a


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 238.

(2)  [Ustavni zahtjevi nisu navedeni.] [Ustavni zahtjevi su navedeni.]


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/42


ODLUKA VIJEĆA 2014/349/ZVSP

od 12. lipnja 2014.

o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji uspostave vladavine prava Europske unije na Kosovu (1), EULEX KOSOVO

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, posebno njegov članak 28., članak 42. stavak 4. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 4. veljače 2008. donijelo Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP (2).

(2)

Vijeće je 8. lipnja 2010. donijelo Odluku 2010/322/ZVSP (3) o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP i produljilo trajanje Misije o uspostavi vladavine prava na Kosovu (EULEX KOSOVO) na razdoblje od dvije godine do 14. lipnja 2012.

(3)

Vijeće je 6. lipnja 2012. donijelo Odluku 2012/291/ZVSP (4) o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP i produljilo trajanje misije EULEX KOSOVO na razdoblje od dvije godine do 14. lipnja 2014.

(4)

Na temelju preporuka strateškog preispitivanja usvojenog 2014. godine, potrebno je produženje trajanja misije EULEX KOSOVO na dodatno razdoblje od dvije godine.

(5)

Vijeće je 27. svibnja 2013. donijelo Odluku 2013/241/ZVSP (5) koja je izmijenila Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP kako bi se osigurao novi financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju razdoblja od 15. lipnja 2013. do 14. lipnja 2014. Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP trebalo bi izmijeniti kako bi se osigurao novi financijski referentni iznos namijenjen za pokrivanje prijelaznog razdoblja od 15. lipnja 2014. do 14. listopada 2014.

(6)

Misija EULEX KOSOVO provodit će se u kontekstu stanja koje bi se moglo pogoršati i koje bi moglo ugroziti ostvarenje ciljeva vanjskog djelovanja Unije kako su određeni u članku 21. Ugovora.

(7)

Zajedničku akciju 2008/124/ZVSP stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zajednička akcija 2008/124/ZVSP mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

umeće se sljedeći stavak:

„1.a   Šef misije jest predstavnik misije. Šef misije može, u okviru svoje cjelokupne nadležnosti, delegirati zadaće u vezi s upravljanjem osobljem i financijama članovima osoblja misije.”;

(b)

stavak 5. briše se;

(c)

stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Šef misije osigurava da misija EULEX KOSOVO usko surađuje i koordinira s nadležnim kosovskim vlastima te s relevantnim međunarodnim sudionicima, prema potrebi, uključujući i NATO/KFOR, UNMIK, OESS i treće države uključene u vladavinu prava na Kosovu.”

2.

Članak 9. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Sveukupno osoblje izvršava svoje obveze i djeluje u interesu misije. Sveukupno osoblje poštuje načela sigurnosti i minimalne standarde utvrđene Odlukom Vijeća 2013/488/EU (6).

(6)  Odluka Vijeća 2013/488/EU od 23. rujna 2013. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 274, 15.10.2013. str. 1.).”"

3.

Članak 10. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Uvjeti zaposlenja te prava i obveze međunarodnog i lokalnog osoblja utvrđuju se ugovorima koji se trebaju sklopiti između misije EULEX-a KOSOVO i dotičnog člana osoblja.”

4.

U članku 14. stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Voditelj misije osigurava zaštitu klasificiranih podataka EU-a u skladu s Odlukom 2013/488/EU.”

5.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 15.a

Pravne odredbe

Misija EULEX KOSOVO može nabavljati usluge i robu, sklapati ugovore i administrativne dogovore, zapošljavati osoblje, imati bankovne račune, stjecati imovinu i raspolagati njome, ispunjavati svoje obveze te biti stranka u pravnom postupku u mjeri u kojoj je to potrebno s ciljem provedbe ove Odluke.”

6.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO do 14. listopada 2010. iznosi EUR 265 000 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. listopada 2010. do 14. prosinca 2011. iznosi EUR 165 000 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. prosinca 2010. do 14. lipnja 2012. iznosi EUR 72 800 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. lipnja 2012. do 14. lipnja 2013. iznosi EUR 111 000 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. lipnja 2013. do 14. lipnja 2014. iznosi EUR 110 000 000.

Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda misije EULEX KOSOVO od 15. lipnja 2014. do 14. listopada 2014. iznosi EUR 34 000 000.

O referentnom financijskom iznosu za sljedeće razdoblje za misiju EULEX KOSOVO odlučuje Vijeće.”;

(b)

stavci 4. do 6. zamjenjuju se sljedećim:

„4.   EULEX KOSOVO odgovoran je za izvršenje proračuna misije. U tu svrhu, misija potpisuje sporazum s Komisijom.

5.   Misija EULEX KOSOVO odgovorna je za sva potraživanja i obveze koje proizlaze iz provedbe mandata koji počinje 15. lipnja 2014. uz izuzetak svih potraživanja koja se odnose na tešku povredu dužnosti šefa misije za koju on snosi odgovornost.

6.   Provedbom financijskih aranžmana ne dovodi se u pitanje zapovjedni lanac kako je predviđeno člancima 7., 8. i 11. te operativne zahtjeve misije EULEX-a KOSOVO, uključujući kompatibilnost opreme i interoperabilnost njezinih skupina.

7.   Rashodi su prihvatljivi od dana stupanja na snagu ove Odluke.”

7.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 16.a

Projektna jedinica

1.   EULEX KOSOVO ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provođenje projekata. Misija EULEX KOSOVO, prema potrebi, usklađuje, omogućava i pruža savjete o projektima koje provode države članice i treće države pod njihovom odgovornošću u područjima povezanima s misijom EULEX KOSOVO i u potporu njezinim ciljevima.

2.   EULEX KOSOVO ima pravo zatražiti financijske doprinose država članica ili trećih država za provedbu projekata koji dosljedno dopunjuju druge aktivnosti EULEX-a KOSOVO, ako je projekt:

(a)

predviđen u financijskom izvješću koje se odnosi na Zajedničku akciju; ili

(b)

integriran u tijek mandata putem prilagodbe ovog financijskog izvješća na zahtjev šefa misije. Misija EULEX KOSOVO sklapa aranžman s tim državama kojim se posebno uređuju specifični načini postupanja sa svim pritužbama trećih stranaka u pogledu štete nastale zbog posljedica djelovanja ili propuštanja djelovanja EULEX-a KOSOVO prilikom korištenja financijskih sredstava dobivenih od tih država. Unija ili visoki predstavnik (VP) ni u kojem slučaju ne odgovaraju državama članicama koje daju doprinose za posljedice djelovanja ili propuštanja djelovanja EULEX-a KOSOVO prilikom korištenja financijskih sredstava dobivenih od tih država.

3.   Politički i sigurnosni odbor (PSO) suglasan je da projektna jedinica prihvati financijski doprinos trećih država.”

8.

U članku 18. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   VP je ovlašten Ujedinjenim narodima, NATO-u/KFOR-u i ostalim trećim strankama povezanima s ovom Zajedničkom akcijom dostaviti klasificirane informacije i dokumente EU-a nastale za potrebe misije EULEX KOSOVO do razine tajnosti koja važi za svakog od njih, u skladu s Odlukom 2013/488/EU. Kako bi se to olakšalo, utvrđuju se lokalni tehnički aranžmani.

2.   U slučaju posebne i neodložne operativne potrebe, VP je također ovlašten nadležnim lokalnim tijelima dostaviti klasificirane informacije i dokumente EU-a do razine ‚RESTREINT UE/EU RESTRICTED’ koji su nastali za potrebe misije EULEX-a KOSOVO u skladu s Odlukom 2013/488/EU. U svim ostalim slučajevima, takve se informacije i dokumenti dostavljaju nadležnim lokalnim tijelima u skladu s postupcima prikladnima za predmetnu razinu suradnje tijela s EU-om.”

9.

U članku 20. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Prestaje važiti 14. lipnja 2016.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 12. lipnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

Y. MANIATIS


(1)  Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu te je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a (RVSUN) 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde (ICJ) o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.

(2)  Zajednička akcija Vijeća 2008/124/ZVSP od 4. veljače 2008. o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 42, 16.2.2008., str. 92.).

(3)  Odluka Vijeća 2010/322/ZVSP od 8. lipnja 2010. o izmjeni i produljenju Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji uspostave vladavine prava Europske unije na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 145, 11.6.2010., str. 13.).

(4)  Odluka Vijeća 2012/291/ZVSP od 5. lipnja 2012. o izmjeni i produljenju Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji Europske unije o uspostavi vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 146, 6.6.2012., str. 46.).

(5)  Odluka Vijeća 2013/241/ZVSP od 27. svibnja 2013. o izmjeni Zajedničke akcije 2008/124/ZVSP o Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava na Kosovu, EULEX KOSOVO (SL L 141, 28.5.2013., str. 47.).


13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/45


ODLUKA KOMISIJE

оd 5. lipnja 2014.

o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3677)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/350/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak za okoliš,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 znak za okoliš EU-a može se dodijeliti proizvodima sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom cijelog njihova životnog ciklusa.

(2)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 predviđa se utvrđivanje posebnih kriterija za dodjelu znaka za okoliš EU-a po skupinama proizvoda.

(3)

Odlukom Komisije 2009/567/EZ (2) utvrđeni su ekološki kriteriji i s njima povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere za tekstilne proizvode, koji važe do 30. lipnja 2014.

(4)

Kako bi se što bolje odrazilo sadašnje stanje stvari na tržištu za ovu skupinu proizvoda te uzele u obzir inovacije koje su se dogodile u međuvremenu, smatra se prikladnim preinačiti područje primjene za skupinu proizvoda i utvrditi revidirani skup ekoloških kriterija.

(5)

Cilj je ovih kriterija osobito utvrđivanje proizvoda koji imaju manji utjecaj na okoliš tijekom njihova životnog ciklusa, s time da se u proizvode unose određena poboljšanja tako da: potječu iz održivijih oblika poljoprivrede i šumarstva, proizvode se s pomoću učinkovitije primjene resursa i energije, proizvode se primjenom čišćih postupaka uz manja onečišćenja, proizvode se na način da sadržavaju manje opasne tvari, osmišljavaju se i određuju na način da budu visoko kvalitetni i trajni. Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a tekstilnim proizvodima utvrđuju se za prethodno navedene aspekte te bi trebalo promicati proizvode čija je učinkovitost u odnosu na te aspekte poboljšana. Stoga je prikladno utvrditi kriterije za dodjelu znaka za okoliš EU-a za skupinu proizvoda „tekstili”.

(6)

Revidirani kriteriji i povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere trebali bi važiti četiri godine od dana donošenja ove Odluke, uzimajući u obzir inovacijski ciklus za ovu skupinu proizvoda.

(7)

Odluku 2009/567/EZ treba stoga zamijeniti ovom Odlukom.

(8)

Proizvođačima čijim je proizvodima dodijeljen znak za okoliš EU-a za tekstilne proizvode na temelju kriterija utvrđenih Odlukom 2009/567/EZ omogućuje se prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena za prilagodbu svojih proizvoda tako da budu u skladu s revidiranim kriterijima i zahtjevima.

(9)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Skupina proizvoda „tekstilni proizvodi” obuhvaća:

(a)

odjeću i dodatke od tekstila: odjeća i dodaci koji se sastoje od najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana u tkanom, netkanom ili pletenom obliku;

(b)

tekstile za unutarnju uporabu: tekstilni proizvodi za unutarnju uporabu koji se sastoje od najmanje 80 % masenog udjela tekstilnih vlakana u tkanom, netkanom ili pletenom obliku;

(c)

vlakna, pređu, tkaninu i pletene proizvode: namijenjeni su uporabi u odjeći i dodacima od tekstila i u tekstilima za unutarnju uporabu, uključujući tkanine za presvlačenje namještaja i inlet madraca prije primjene podloge i obrada povezanih s konačnim proizvodom;

(d)

elemente koji ne sadržavaju vlakna: patentni zatvarači, dugmad i drugi dodaci koji su ušiveni u proizvod; membrane, presvlake i laminate;

(e)

proizvode za čišćenje: tkane ili netkane tkanine koje su namijenjene mokrom ili suhom čišćenju površina te sušenju kuhinjskog posuđa.

2.   Skupina proizvoda „tekstilni proizvodi” ne obuhvaća sljedeće proizvode:

(a)

proizvode namijenjene odlaganju nakon jednokratne uporabe;

(b)

podne obloge obuhvaćene Odlukom Komisije 2009/967/EZ (3);

(c)

tkanine koje su dio struktura namijenjenih vanjskoj uporabi.

3.   Iz skupine proizvoda izuzeti su odjevni predmeti, tkanine i vlakna koji sadržavaju sljedeće:

(a)

električne uređaje ili uređaje koji su sastavni dio električnog strujnog kruga;

(b)

uređaje ili impregnirane tvari namijenjene otkrivanju promjena uvjeta u okolišu ili reakciji na njih.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„tekstilna vlakna” znači prirodna vlakna, sintetička vlakna i umjetna celulozna vlakna;

(b)

„prirodna vlakna” znači pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna, lan i ostala likova vlakna, vuna i ostala keratinska vlakna;

(c)

„sintetička vlakna” znači akril, elastan, poliamid, poliester i polipropilen;

(d)

„umjetna celulozna vlakna” znači liocelna vlakna, modalna vlakna i viskoza.

Članak 3.

Pri izračunu postotnog udjela tekstilnih vlakana u pogledu „odjeće i dodataka od tekstila” i „tekstila za unutarnju uporabu” ne treba uzimati u obzir punila, podstave, umetke, membrane i presvlake od vlakana obuhvaćene područjem primjene ove Odluke.

Članak 4.

Materijali za punjenje koji nisu napravljeni od tekstilnih vlakana u skladu su s ograničenjima navedenima u kriteriju 10. iz Priloga koji se odnose na pomoćna sredstva, tenzide, biocide i formaldehid.

Članak 5.

Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a na temelju Uredbe (EZ) br. 66/2010 za proizvod koji pripada skupini proizvoda „tekstilni proizvodi” definiranoj člankom 1. ove Odluke i s time povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere utvrđeni su u Prilogu.

Članak 6.

Kriteriji i povezani zahtjevi u pogledu procjene i provjere utvrđeni u Prilogu vrijede četiri godine od dana donošenja ove Odluke.

Članak 7.

Za administrativne potrebe skupini proizvoda „tekstilni proizvodi” dodjeljuje se kodni broj „016”.

Članak 8.

Odluku 2009/567/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 9.

1.   Zahtjevi za dodjelu znaka za okoliš EU-a za proizvode obuhvaćene skupinom proizvoda „tekstilni proizvodi” koji su dostavljeni unutar dva mjeseca od dana donošenja ove Odluke mogu se temeljiti na kriterijima utvrđenima Odlukom 2009/567/EZ ili na kriterijima utvrđenima ovom Odlukom. Zahtjeve se ocjenjuje u skladu s kriterijima na kojima se temelje.

2.   Dozvole za znak za okoliš dodijeljene u skladu s kriterijima utvrđenima Odlukom 2009/567/EZ mogu se koristiti dvanaest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Članak 10.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. lipnja 2014.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  Odluka Komisije 2009/567/EZ od 9. srpnja 2009. o utvrđivanju ekoloških kriterija za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za tekstilne proizvode (SL L 197, 29.7.2009., str. 70.).

(3)  Odluka Komisije 2009/967/EZ od 30. studenog 2009. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš Zajednice za tekstilne podne obloge (SL L 332, 17.12.2009., str. 1.).


PRILOG

Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a za tekstilne proizvode te potkategorije prema kojima su podijeljeni u skupine:

Tekstilna vlakna

1.

Pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna

2.

Lan i ostala likova vlakna

3.

Vuna i ostala keratinska vlakna

4.

Akril

5.

Elastan

6.

Poliamid

7.

Poliester

8.

Polipropilen

9.

Umjetna celulozna vlakna (liocelna vlakna, modalna vlakna i viskoza)

Komponente i dodaci

10.

Punila

11.

Presvlake, laminati i membrane

12.

Dodaci

Kemikalije i postupci

13.

Popis ograničenih tvari (Restricted Substance List – RSL)

14.

Zamjena opasnih tvari pri bojenju, tisku i završnoj obradi

15.

Energetska učinkovitost pranja, sušenja i njegovanja

16.

Postupanje s emisijama u zrak i vodu

Prikladnost za uporabu

17.

Promjene veličine tijekom pranja i sušenja

18.

Otpornost boje na pranje

19.

Otpornost boje na znojenje (kiselo, lužnato)

20.

Otpornost boje na mokro trljanje

21.

Otpornost boje na suho trljanje

22.

Otpornost boje na svjetlost

23.

Otpornost proizvoda za čišćenje na pranje

24.

Otpornost tkanina na piling i abraziju

25.

Trajnost svojstava

Korporativna društvena odgovornost (KDO)

26.

Osnovna načela i prava na poslu

27.

Ograničenja u pogledu pjeskarenja traper platna

Dodatne informacije

28.

Podaci na znaku za okoliš EU-a

Dodatak 1. sadržava i popis ograničenih tvari (RSL) iz kriterija 13. U njemu se navode ograničenja koja se primjenjuju na opasne tvari koje se mogu koristiti u proizvodnji tekstilnih proizvoda i biti sadržane u konačnom proizvodu.

Kriteriji za dodjelu znaka za okoliš EU-a odražavaju najbolju okolišnu učinkovitost proizvoda na tržištu proizvoda od tekstila. S obzirom na to da su uporaba kemijskih proizvoda i ispuštanje onečišćujućih tvari dio proizvodnog postupka, proizvodom koji nosi znak za okoliš EU-a potrošačima se jamči da je uporaba tih tvari ograničena koliko god je tehnički moguće a da se ne dovodi u pitanje prikladnost za uporabu.

Kriterijima se, kad god je moguće, isključuju ili ograničavaju na najmanju mjeru koncentracije (neophodne za omogućivanje određenih djelovanja i svojstava) tvari koje su identificirane kao opasne ili potencijalno opasne po zdravlje ljudi i okoliš, a koje bi se mogle koristiti u proizvodnji tekstila. Isključivo u slučajevima kada se za tvar očekuje da ispuni očekivanja potrošača u pogledu učinkovitosti ili da ispuni obvezne zahtjeve u pogledu proizvoda (na primjer vatrootpornost) te u slučajevima kada na tržištu nisu dostupne primjenjive i ispitane alternative, odobravaju se odstupanja za tu tvar koja će se uporabiti u proizvodima kojima je dodijeljen znak za okoliš.

Odstupanja se ocjenjuju na osnovi načela predostrožnosti te znanstvenih i tehničkih dokaza, posebno ako su sigurniji proizvodi dostupni na tržištu.

Zahtijeva se provođenje ispitivanja proizvoda na prisutnost ograničenih opasnih tvari kako bi se potrošačima osigurala visoka razina sigurnosti. Nameću se i strogi uvjeti u pogledu postupaka proizvodnje tekstila radi kontroliranja onečišćenja vode i zraka te smanjenja izlaganja radnika rizicima. Provjera sukladnosti s kriterijima formulira se tako da se potrošačima osigura visoka razina sigurnosti, odražava praktična mogućnost za podnositelje zahtjeva da dobiju informacije iz lanca opskrbe te se podnositeljima zahtjeva isključuje mogućnost za oportunizam.

Procjena i provjera Kako bi se dokazala sukladnost s kriterijima, podnositelj zahtjeva mora dostaviti sljedeće informacije o proizvodu (proizvodima) i njihovu lancu opskrbe:

U svakom su kriteriju sadržani detaljni zahtjevi u pogledu provjere kojima se od podnositelja zahtjeva traži da sakupi izjave, dokumentaciju, analize, izvješća o ispitivanju i druge dokaze povezane s proizvodima i njihovim opskrbnim lancem.

Valjanost odobrenja temelji se na provjeri koja se provodi nakon podnošenja zahtjeva te, ako je navedeno u kriteriju 13., na ispitivanju proizvoda čije se izvješće dostavlja nadležnim tijelima radi provjere. O svakoj se promjeni dobavljača ili promjeni u proizvodnom pogonu u vezi s odobrenim proizvodima obavješćuju nadležna tijela te im se dostavljaju popratne informacije kako bi provjerili trajnu sukladnost s uvjetima odobrenja.

Nadležna tijela priznaju u prvom redu ispitivanja laboratorija akreditiranih prema normi ISO 17025 i provjere koje obavljaju tijela akreditirana prema normi EN 45011 ili nekoj drugoj jednakovrijednoj međunarodnoj normi.

Funkcionalna jedinica u odnosu na koju se mjere ulazni i izlazni podaci jest 1 kg tekstilnog proizvoda pri normalnim uvjetima (65 % RH ± 4 % i 20 oC ± 2 oC; ovi su normativni uvjeti utvrđeni normom ISO 139 Tekstil — standardna atmosfera za kondicioniranje i ispitivanje).

Ako podnositelj zahtjeva koristi certifikacijski sustav kako bi osigurao neovisnu provjeru, odabrani sustav i povezani sustavi za akreditaciju provjeravatelja ispunjavaju opće zahtjeve normi EN 45011 i ISO 17065. Nadležna tijela mogu prema potrebi zahtijevati popratnu dokumentaciju i provoditi neovisne provjere te obići postrojenje.

Nadležnim se tijelima preporučuje da pri ocjenjivanju zahtjeva i praćenju sukladnosti s kriterijima uzimaju u obzir primjenu priznatih sustava za upravljanje okolišem, kao što su EMAS, ISO 14001 i ISO 50001 (napomena: primjena takvih sustava upravljanja nije obvezna).

KRITERIJI ZA DODJELU ZNAKA ZA OKOLIŠ EU-a

Podnositelji zahtjeva dokazuju sukladnost s kriterijima koji su relevantni u odnosu na sastav materijala, kemijske formulacije, proizvodne pogone i prikladnost za uporabu u pogledu proizvoda za koje žele da nose znak za okoliš EU-a.

1.   KRITERIJI ZA TEKSTILNA VLAKNA

U ovom su odjeljku utvrđeni zasebni kriteriji za sljedeće vrste vlakana:

(a)

prirodna vlakna: pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna, lan i ostala likova vlakna, vuna i ostala keratinska vlakna;

(b)

sintetička vlakna: akril, elastan, poliamid, poliester i polipropilen;

(c)

umjetna celulozna vlakna: liocelna vlakna, modalna vlakna i viskoza.

Kriteriji za pojedinu vrstu vlakna ne moraju biti zadovoljeni ako to vlakno teži manje od 5 % od ukupne težine proizvoda ili ako vlakna sačinjavaju umetke ili podstavu. Uz iznimku poliamida i poliestera, ovi kriteriji ne moraju biti zadovoljeni:

(a)

u pogledu cjelokupnog proizvoda ako sadržava vlakna čiji reciklirani udio iznosi najmanje 70 % masenog udjela svih vlakana u proizvodu,

(b)

u pogledu pojedinačnih vlakana koja čine dio proizvoda sa znakom za okoliš, a koja sadržavaju najmanje 70 % recikliranog masenog udjela.

U ovom se kontekstu vlakna s recikliranim udjelom definiraju kao vlakna koja potječu iz otpada prije uporabe proizvoda (uključujući iz otpada nastalih u proizvodnji polimera i vlakana, iz ostataka proizvodnje tekstila i odjeće) ili iz otpada nakon uporabe proizvoda (tekstilnih i svih vrsta vlakana i tekstilnih proizvoda te netekstilnog otpada uključujući PET boce i ribarske mreže).

Izuzevši PET (Poli-etilen-tereftalat – PET) boce koje se koriste za proizvodnju poliestera, reciklirani udio ispunjava zahtjeve kriterija 13. koji se odnosi na RSL. Njime se obuhvaća nasumično godišnje analitičko ispitivanje na prisutnost određenih skupina tvari.

Procjena i provjera u pogledu recikliranog udjela : Reciklirani udio sljediv je do ponovne prerade sirovine. To se provjerava primjenom postupka certificiranja nadzornog lanca koji provodi neovisna treća strana ili uvidom u dokumentaciju koju dostavljaju dobavljači sirovina i prerađivači. Ako se tako zahtijeva u kriteriju 13., proizvođači vlakana i dobavljači sirovina dostavljaju izjave i rezultate laboratorijskog ispitivanja.

Kriterij 1. Pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna (uključujući kapok)

Pamuk i ostala prirodna celulozna vlakna (dalje u tekstu pamuk) sadržavaju minimalni udio bilo organskog pamuka (vidjeti kriterij 1.(a)) bilo pamuka u čijem je uzgoju primijenjen integrirani pristup tretiranju štetočina (Integrated Pest Management – IPM, odnosno IPM pamuk) (vidjeti kriterij 1.(b)). Osim toga:

Sav konvencionalno proizveden pamuk i IPM pamuk u skladu su s ograničenjima u pogledu uporabe pesticida iz kriterija 1.c.

U odnosu na proizvodne norme 1.(a) organski, sav konvencionalni pamuk i IPM pamuk potječu od vrsta koje nisu genetski modificirane;

U skladu s kriterijem 1.d. sav organski i IPM pamuk potpuno su sljedivi;

Odjeća za dojenčad starosti do 3 godine sadržava najmanje 95 % organskog pamuka;

U pogledu proizvoda koji udovoljavaju određenim graničnim vrijednostima udjela organskog i IPM pamuka dopušta se prikazivanje dodatnog teksta uz znak za okoliš EU-a kojim se priopćuje postotak tog udjela. U kriteriju 28. navode se smjernice.

1.(a)   Standard ekološke proizvodnje

Osim u odnosu na proizvode navedene u nastavku, najmanje 10 % pamuka uzgaja se u skladu sa zahtjevima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 834/2007 (1), američkim Nacionalnom programom ekološke proizvodnje (National Organic Programme – NOP) ili jednakovrijednim pravnim obvezama koje su utvrdili trgovinski partneri EU-a. Organski pamuk može sadržavati ekološki uzgojen pamuk i prijelazni organski pamuk.

Pamuk u sljedećim proizvodima sastoji se od najmanje 95 % organskog pamuka: majice kratkih rukava, ženske majice bez rukava, muške košulje za neformalnu uporabu, traperice, pidžame i spavaćice, donje rublje i čarape.

Procjena i provjera : Neovisno tijelo za kontrolu trebalo bi provesti certifikaciju udjela organskog pamuka kojom se potvrđuje da je on proizveden u skladu sa zahtjevima u pogledu proizvodnje i provjere utvrđenima Uredbom (EZ) br. 834/2007, američkim Nacionalnim programom organske proizvodnje (National Organic Programme – NOP) ili onima koje su utvrdili drugi trgovinski partneri. Provjera se obavlja jednom godišnje, za svaku zemlju podrijetla.

Vrste pamuka koje nisu genetski modificirane provjeravaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

1.(b)   Proizvodnja pamuka u skladu s načelima IPM-a

Najmanje 20 % pamuka uzgaja se u skladu s načelima IPM-a kako ih je definirala Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (Food and Agricultural Organisation – FAO) u okviru programa IPM-a ili sustava integrirane kontrole usjeva (Integrated Crop Management – ICM) koji integrira načela IPM-a te je u skladu s ograničenjima u pogledu uporabe pesticida iz kriterija 1.(c).

U sljedećim proizvodima najmanji postotak pamuka koji se uzgaja u skladu s načelima IPM-a kako su prethodno definirani je 60 %: majice kratkih rukava, ženske majice bez rukava, muške košulje za neformalnu uporabu, traperice, pidžame i spavaćice, donje rublje i čarape.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz o tome da su pamuk uzgojili poljoprivrednici koji su sudjelovali u službenim programima osposobljavanja koje provodi FAO UN-a ili državnim programima IPM-a i ICM-a i/ili da su prošli službeni pregled u okviru certificiranih sustava IPM-a koji obavlja treća strana. Provjera se obavlja jednom godišnje za svaku zemlju podrijetla ili na temelju certificiranja svih bala IPM pamuka koje su kupljene radi proizvodnje.

Sukladnost s uvjetom ograničenja uporabe pesticida ne zahtijeva se kod sustava kojima se zabranjuje uporaba tvari navedenih u kriteriju 1.(c) te ako se provodi ispitivanje ili su dostavljene izjave poljoprivrednika i/ili skupina poljoprivrednika proizvođača o nekorištenju, koje je provjerilo tijelo za kontrolu tijekom obilazaka pogona, a koje je dobilo akreditaciju nacionalnih vlada ili priznatih sustava certificiranja za ekološku odnosno IPM proizvodnju.

Vrste IPM pamuka koje nisu genetski modificirane korištene u kombinaciji s organskim pamukom provjeravaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća. Sustavi IPM-a kojima se isključuje genetski modificirani pamuk prihvaćaju se kao dokaz sukladnosti u pogledu udjela IPM-a.

1.(c)   Ograničenja uporabe pesticida koja se primjenjuju na konvencionalni i IPM pamuk

Sav pamuk korišten u tekstilnim proizvodima koji nose znak za okoliš, osim organskog pamuka i pamuka iz programa IPM-a koji su izuzeti u točki 1(b), uzgaja se bez uporabe bilo koje od sljedećih tvari:

alaklor, aldikarb, aldrin, kamfeklor (toksafen), kaptafol, klordan, 2,4,5-T, klordimeform, klorbenzilat, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb i njegove soli, endosulfan, endrin, glifosulfat, heptaklor, heksaklorbenzen, heksaklorcikloheksan (svi izomeri), metamidofos, metil-o-dematon, metilparation, monokrotofos, neonikotinoid (klotianindin, imidakloprid, tiametoksan), paration, fosfamidon, pentaklorfenol, tiofaneks, triafaneks, triazofos

Pamuk ne sadržava više od 0,5 ppm ukupne količine prethodno navedenih tvari.

Procjena i provjera : Pamuk se ispituje na prisutnost navedenih tvari. Izvješće o ispitivanju temelji se na sljedećim ispitnim metodama, prema potrebi:

US EPA 8081 B (organoklorovi pesticidi, korištenjem ultrazvučne ili Soxhletove ekstrakcije i nepolarnih otapala (izo-oktan ili heksan)),

US EPA 8151 A (klorirani herbicidi, korištenjem metanola),

US EPA 8141 B (organofosforni spojevi),

US EPA 8270 D (poluhlapivi organski spojevi).

Ispitivanje se provodi na uzorcima sirovog pamuka iz svake zemlje podrijetla te prije nego prođe mokru obradu. Za svaku se zemlju podrijetla ispitivanje provodi na sljedećoj osnovi:

i.

ako se koristi samo jedna pošiljka pamuka godišnje, uzorak se uzima iz nasumično odabrane bale,

ii.

ako se koriste dvije ili više pošiljaka pamuka godišnje, kombinirani uzorci uzimaju se iz 5 % bala.

Ne treba ispitivati pamuk ako je on certificiran u okviru sustava IPM-a kojim se zabranjuje uporaba navedenih tvari.

1.(d)   Zahtjevi u pogledu sljedivosti koji se primjenjuju na organski i IPM pamuk

Sav pamuk koji se uzgaja u skladu s normama u organskoj i IPM proizvodnji te se koristi za proizvodnju tekstilnih proizvoda sa znakom za okoliš slijedi se od točke provjere proizvodne norme najmanje do točke proizvodnje neobrađene tkanine.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dokazuje sukladnost sa zahtjevom u pogledu najmanjeg udjela pamuka bilo za godišnji obujam kupljenog pamuka bilo za mješavinu pamuka koja je korištena za proizvodnju konačnog (konačnih) proizvoda te za svaku proizvodnu liniju:

i.

na godišnjoj osnovi: Dostavljaju se evidencije o transakcijama i/ili računi kojima se dokazuje količina pamuka kupljenog od poljoprivrednika ili skupina proizvođača na godišnjoj osnovi i/ili ukupna težina certificiranih bala sve do proizvodnje neobrađene tkanine.

ii.

na osnovi konačnog proizvoda: Dokumentacija se dostavlja iz faze predenja i/ili faze proizvodnje tkanina. U dokumentaciji koja se dostavlja tijelu za kontrolu ili izdavatelju certifikata navode se različiti oblici pamuka.

Kriterij 2. Lan i ostala likova vlakna (uključujući konoplju, jutu i ramiju)

2.(a)   Lan i ostala likova vlakna namaču se u okolišnim uvjetima i bez utroška toplinske energije.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu poljoprivrednika i/ili tvornica za preradu lana koje dostavljaju vlakno o načinu namakanja.

2.(b)   Ako se primjenjuje namakanje, otpadna se voda iz bazena za namakanje obrađuje tako da se KPK (kemijska potrošnja kisika) ili UOU (ukupni organski ugljik) smanje za najmanje 75 % za vlakna konoplje i za najmanje 95 % za lanena i ostala likova vlakna.

Procjena i provjera : Ako se primjenjuje namakanje, podnositelj zahtjeva dostavlja izvješće o ispitivanju primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 6060 (KPK).

Kriterij 3. Vuna i ostala keratinska vlakna (uključujući vunu ovce i janjeta te dlaku deve, alpake i koze)

3.(a)   U pogledu koncentracija ektoparaziticida u sirovoj vuni prije čišćenja ne premašuju se ukupni zbrojevi iz tablice 2.

Ovi se zahtjevi ne primjenjuju ako je moguće podastrijeti i dokumentarni dokaz kojim se utvrđuje identitet poljoprivrednika koji proizvode najmanje 75 % predmetnih vunenih i keratinskih vlakana te provesti neovisnu provjeru na temelju obilazaka pogona kojima se utvrđuje da prethodno navedene tvari nisu korištene na predmetnim poljima ili dane predmetnim životinjama.

Tablica 2.

Ukupni zbroj ograničenja u pogledu koncentracija ektoparaziticida u vuni

Skupine ektoparaziticida

Ukupni zbroj graničnih vrijednosti

γ-heksaklorocikloheksan (lindan), α-heksaklorocikloheksan, β-heksaklorocikloheksan, δ-heksaklorocikloheksan, aldrin, dieldrin, endrin, p, p'-DDT, p, p'-DDD.

0,5 ppm

Cipermetrin, deltametrin, fenvalerat, cihalotrin, flumetrin.

0,5 ppm

Diazinon, propetamfos, klorfenvinifos, diklorfenthion, klorpirifos, fenklorfos

2 ppm

Diflubenzuron, triflumuron, diciklanil

2 ppm

Odobrava se odstupanje od zahtjeva u pogledu ispitivanja vune postrojenjima za čišćenje vune koja rade na principu zatvorene petlje, bez ispuštanja otpadnih voda te koja prethodno spomenute ektoparaziticide, eventualno prisutne u ostacima od čišćenja i mulju, razgrađuju spaljivanjem, no ona moraju biti u skladu s najmanje dvije mjere iz 3.(c).

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja prethodno navedenu dokumentaciju ili prikuplja izvješća o ispitivanju primjenom sljedeće ispitne metode: IWTO Nacrt ispitne metode 59. Ispitivanje se provodi na prodajnim pošiljkama sirove vune za svaku zemlju podrijetla (ako ih je više) te prije nego prođe mokru obradu. Najmanje jedan kompozitni uzorak iz više pošiljaka za svaku zemlju podrijetla ispituje se po pošiljci namijenjenoj preradi. Kompozitni se uzorak treba sastojati od:

i.

vlakana vune iz najmanje 10 nasumično odabranih pošiljaka poljoprivrednika u prodajnoj pošiljci, ili

ii.

jednog kompozitnog uzorka po poljoprivredniku koji dostavlja pošiljke ako postoji manje od 10 prodajnih pošiljki u pošiljci namijenjenoj preradi.

Kao alternativa mogu se dostaviti potvrde o ispitivanju rezidua za sve prodajne pošiljke u pošiljci namijenjenoj preradi.

Ako se primjenjuje odstupanje, tada podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz kojim se potvrđuje konfiguracija postrojenja za čišćenje te izvješća o laboratorijskim ispitivanjima kojima se dokazuje razgradnja ektoparaziticida eventualno prisutnih u ostacima od čišćenja i mulju.

3.(b)   Postupcima čišćenja vune smanjuje se udio KPK u otpadnim vodama tako što se povećava uklanjanje nečistoće i oporaba masti, nakon čega slijedi pročišćavanje u skladu s vrijednošću iz tablice 3. u postrojenju ili izvan njega. Sljedeće se granične vrijednosti KPK-a primjenjuju na grubo i fino čišćenje masne vune. Fina se vuna definira kao merino vuna, čiji je promjer vlakana ≤ 23,5 mikrona.

Tablica 3.

Vrijednosti KPK-a u otpadnim vodama od čišćenja vune koje se konačno ispuštaju

Vrsta vune

Konačno ispuštanje u okoliš (g KPK/kg masne vune)

Gruba vuna

25 g/kg

Fina vuna

45 g/kg

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja relevantne podatke i izvješća o ispitivanju koja se odnose na ovaj kriterij primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 6060. Podacima se dokazuje sukladnost u pogledu postrojenja za čišćenje vune, a ako se otpadna voda pročišćava izvan postrojenja, u pogledu subjekta koji obavlja pročišćavanje otpadnih voda. Sukladnost s ovim kriterijem temelji se na mjesečnim prosjecima za šest mjeseci koji prethode zahtjevu.

3.(c)   Postrojenja za čišćenje vune provode najmanje jednu od sljedećih mjera da ostvare povrat vrijednosti iz oksidirane masti, vlakna, vunskog znoja ili mulja iz postupaka u postrojenjima za čišćenje vune, koja se koriste za proizvodnju proizvoda od vune sa znakom za okoliš:

i.

oporaba radi prodaje u obliku kemijske sirovine,

ii.

proizvodnja komposta ili tekućeg gnojiva,

iii.

izrada proizvoda poput građevnih materijala,

iv.

obrada i oporaba energije anaerobnom razgradnjom ili spaljivanjem.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješće i bilješke o prijenosu otpada kojima se potvrđuje vrsta i količina oporabljenog otpada te primijenjeni način oporabe.

Kriterij 4. Akril

4.(a)   Emisije akrilonitrila u zrak (tijekom polimerizacije i sve do otopine spremne za predenje), izražene kao godišnji prosjek, moraju biti manje od 1,0 g po kilogramu proizvedenog vlakna.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljnu dokumentaciju i/ili izvješća o ispitivanju kojima dokazuje sukladnost s ovim kriterijem te izjavu o sukladnosti proizvođača vlakana.

4.(b)   Emisije u zrak N,N-dimetilacetimida (127-19-5) na radnom mjestu tijekom polimerizacije i predenja ne premašuju indikativne granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu (GVI) od 10,0 ppm.

Procjena i provjera : Vrijednosti emisija treba mjeriti u procesnim fazama u kojima se tvari koriste, izražene kao osmosatna prosječna vrijednost (srednja vrijednost smjenske izloženosti). Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima i podatke o praćenju proizvođača vlakana kojima se dokazuje sukladnost s ovim kriterijem.

Kriterij 5. Elastan

5.(a)   Organsko-kositreni spojevi ne koriste se za proizvodnju vlakana.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o nekorištenju proizvođača vlakana.

5.(b)   Emisije u zrak sljedećih tvari na radnom mjestu tijekom polimerizacije i predenja ne premašuju sljedeće indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti (GVI):

i.

difenilmetan-4,4'-diizocijanat (101-68-8) 0,005 ppm

ii.

toluen-2,4-diizocijanat (584-84-9) 0,005 ppm

iii.

N,N-dimetilacetamid (127-19-5) 10,0 ppm

Procjena i provjera : Vrijednosti emisija treba mjeriti u procesnim fazama u kojima se tvari koriste, izražene kao osmosatna prosječna vrijednost (srednja vrijednost smjenske izloženosti). Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima i podatke o praćenju proizvođača vlakana kojima se dokazuje sukladnost s ovim kriterijem.

Kriterij 6. Poliamid (ili najlon)

Proizvodi od poliamida u skladu su s najmanje jednom proizvodnom normom iz podkriterija 6.(a) i 6.(b).

U pogledu proizvoda koji udovoljavaju minimalnim graničnim vrijednostima za reciklirani udio dopušta se prikazivanje dodatnog teksta uz znak za okoliš kojim se priopćuje postotak udjela. U kriteriju 28. navode se smjernice.

6.(a)   Proizvodna norma 1.: Minimalni reciklirani udio.

Vlakna se proizvode primjenom minimalnog udjela najlona od 20 % koji je recikliran iz otpada prije uporabe proizvoda i otpada nakon uporabe proizvoda.

Procjena i provjera : Reciklirani je udio sljediv do ponovne prerade sirovine. To se provjerava primjenom neovisnog sustava certificiranja lanca nadzora ili dokumentacijom koju dostavljaju dobavljači sirovina i prerađivači.

6.(b)   Proizvodna norma 2.: Emisije N2O nastale tijekom proizvodnje monomera.

Emisije N2O u zrak tijekom proizvodnje monomera najlona, izražene kao godišnji prosjek, ne premašuju 9 g N2O po kilogramu kaprolaktama (za najlon 6) ili adipinske kiseline (za najlon 6,6).

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja dokumentaciju ili izvješća o ispitivanju kojima na temelju podataka o praćenju dokazuje sukladnost te izjavu o sukladnosti proizvođača vlakana i njihovih dobavljača sirovina.

Kriterij 7. Poliester

Tekstilni proizvodi koji su prvenstveno namijenjeni prodaji potrošačima u skladu su s podkriterijima (a) i (b). Tekstilni proizvodi koji su prvenstveno namijenjeni prodaji kupcima u gospodarskom i javnom sektoru u skladu su s podkriterijem (a) i podkriterijem (b) ili (c).

U pogledu proizvoda koji udovoljavaju minimalnim graničnim vrijednostima za reciklirani udio dopušta se prikazivanje dodatnog teksta uz znak za okoliš kojim se priopćuje postotak tog udjela. U kriteriju 28. navode se smjernice.

7.(a)   Razina antimona u poliesterskim vlaknima ne premašuje 260 ppm. U pogledu ovog zahtjeva odobrava se odstupanje za vlakna poliestera koja su proizvedena od recikliranih PET boca.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o nekorištenju ili izvješće o ispitivanju primjenom sljedeće ispitne metode: neposredno određivanje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom ili masenom spektrometrijom induktivno vezane plazme (Inductively Coupled Plasma – ICP). Pokus se izvodi na kompozitnom uzorku sirovih vlakana prije mokre obrade. Dostavlja se izjava u pogledu vlakana proizvedenih od recikliranih PET boca.

7.(b)   Vlakna se proizvode korištenjem minimalnog udjela PET-a koji je recikliran iz otpada prije uporabe proizvoda i otpada nakon uporabe proizvoda. Sortirana vlakna sadržavaju minimalni udio od 50 %, a filament vlakna minimalni udio od 20 %. Na mikrovlakna se ne primjenjuje ovaj zahtjev te su ona umjesto toga u skladu s točkom (c).

Procjena i provjera : Reciklirani je udio sljediv do ponovne prerade sirovine. To se provjerava primjenom neovisnog sustava certificiranja lanca nadzora ili dokumentacijom koju dostavljaju dobavljači sirovina i prerađivači.

7.(c)   Emisije HOS-a (hlapivih organskih spojeva) tijekom proizvodnje vlakana poliestera uključujući točkaste izvore i fugitivne emisije, izražene kao godišnji prosjek, ne premašuju 1,2 g po kilogramu za otpatke PET-a i 10,3 g po kilogramu za filament vlakna.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja podatke o praćenju i/ili izvješća o ispitivanju kojima dokazuje sukladnost s EN 12619 ili normama s jednakovrijednom ispitnom metodom. Mjesečni se prosjeci ukupnih emisija organskih spojeva u pogonima koji proizvode proizvode sa znakom za okoliš dostavljaju za najmanje šest mjeseci koji prethode zahtjevu.

Kriterij 8. Polipropilen

Pigmenti na bazi olova ne koriste se.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o nekorištenju.

Kriterij 9. Umjetna celulozna vlakna (uključujući viskozu, modalna vlakna i liocelna vlakna)

Podkriteriji koji se odnose na proizvodnju celuloze

9.(a)   Najmanje 25 % celuloznih vlakana proizvodi se od drva koje je uzgajano u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama kako ih je definirala organizacija UN-a „FAO”. Preostala količina celuloznih vlakna je iz celuloze koja potječe iz zakonski reguliranih šumskih rasadnika i plantaža.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva od proizvođača vlakana dobiva valjane certifikate o lancu nadzora koji je certificirala neovisna strana, a kojima se dokazuje da su drvna vlakna uzgajana u skladu s načelima održivog gospodarenja šumama i/ili potječu od zakonski reguliranih izvora. U okviru neovisnog sustava certificiranja prihvaćaju se FSC, PEFC ili jednakovrijedni sustavi.

Proizvođač vlakna dokazuje da su poštovani postupci detaljnog pregleda kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3) kako bi se osiguralo da je drvo dobiveno na legalni način. Kao dokaz o zakonski reguliranom izvoru prihvaćaju se dozvole koje su izdane na temelju sustava važećeg zakona EU-a o šumama, gospodarenja šumama i trgovine šumskim proizvodima (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) ili Konvencije UN-a o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) i/ili certifikati sustava certificiranja treće strane.

9.(b)   Celuloza proizvedena od pamučnog lintersa najmanje ispunjava zahtjeve kriterija 1.(a) ili kriterija 1.(b) koji se odnose na pamuk.

Procjena i provjera : Kako je navedeno u odgovarajućim kriterijima.

9.(c)   Celuloza koja se koristi za proizvodnju vlakana bijeli se bez uporabe elementarnog klora. Tako dobivena ukupna količina klora i organski vezanog klora u gotovim vlaknima (OX) ne premašuje 150 ppm, a u otpadnim vodama nastalim nakon proizvodnje celuloze (AOX) ne premašuje 0,170 kg po ADt celuloze.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješće o ispitivanju kojim dokazuje sukladnost sa zahtjevom u pogledu OX-a ili AOX-a primjenom prikladne ispitne metode: OX: ISO 11480 (kontrolirano izgaranje i mikrokulometrija).

AOX: ISO 9562

9.(d)   Najmanje 50 % celuloze koja se koristi za proizvodnju vlakana nabavlja se od tvornica topljive celuloze koje ostvare povrat vrijednosti iz potrošnih procesnih tekućina bilo:

i.

proizvodnjom električne energije i pare u pogonu

ii.

bilo proizvodnjom kemijskih nusproizvoda.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja popis dobavljača celuloze koji dobavljaju sirovine za proizvodnju vlakana te udio celuloze koju dobavljaju. Dostavljaju se dokumentacija i dokaz kojima se potvrđuje da predmetni postotak dobavljača ima u odgovarajućim proizvodnim pogonima ugrađenu odgovarajuću opremu za proizvodnju energije i/ili oporabu nusproizvoda te uvedene proizvodne sustave.

Podkriteriji koji se odnose na proizvodnju vlakana

9.(e)   Kod viskoznih i modalnih vlakana, udio sumpora u emisijama sumpornih spojeva u zrak pri postupcima proizvodnje vlakana, izražen kao godišnji prosjek, ne smije premašiti sljedeće vrijednosti u pogledu učinkovitosti iz tablice 4.

Tablica 4.

Vrijednosti emisija sumpora za viskozna i modalna vlakna

Vrsta vlakna

Vrijednost u pogledu učinkovitosti (g S/kg)

Sortirano vlakno

30 g/kg

Filament vlakno

 

serijsko pranje

integrirano pranje

40 g/kg

170 g/kg

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja detaljnu dokumentaciju i/ili izvješća o ispitivanju kojima dokazuje sukladnost s ovim kriterijem te izjavu o sukladnosti.

2.   KRITERIJI KOJI SE ODNOSE NA KOMPONENTE I DODATKE

Kriteriji iz ovog odjeljka primjenjuju se na komponente i dodatke koji čine dio konačnog proizvoda.

Kriterij 10. Punila

10.(a)   Materijali za punjenje koji se sastoje od tekstilnih vlakana u skladu su s kriterijima za tekstilna vlakna (1 – 9), prema potrebi.

10.(b)   Materijali za punjenje u skladu su sa zahtjevima u pogledu RSL-a za biocide i formaldehid koji se koriste za tekstil (vidjeti Dodatak 1.).

10.(c)   Deterdženti i druge kemikalije koje se koriste za pranje punila (paperje, perje, prirodna ili umjetna vlakna), u skladu su sa zahtjevima u pogledu RSL-a za pomoćne kemikalije i deterdžente, omekšivače tkanina i kompleksirajuća sredstva (vidjeti Dodatak 1.).

Procjena i provjera : Kako je navedeno u odgovarajućim kriterijima.

Kriterij 11. Presvlake, laminati i membrane

11.(a)   Komponente izrađene od poliuretana u skladu su s kriterijem za tekstilna vlakna 5.(a) koje se odnosi na organski kositar te kriterijem 5.(b) koji se odnosi na izloženost aromatskim diizocijanatima i dimetilacetamidu na radnom mjestu.

11.(b)   Komponente izrađene od poliestera u skladu su s kriterijima za tekstilna vlakna 7.(a) i 7(c) u pogledu udjela antimona i emisija HLS-eva tijekom polimerizacije.

11.(c)   Polimeri su u skladu s ograničenjem g(v) popisa RSL koji se nalazi u Dodatku 1. ovoj Odluci.

Procjena i provjera : Kako je navedeno u odgovarajućim kriterijima i/ili Dodatku 1. ovoj Odluci.

Kriterij 12. Dodaci

Komponente od metala i plastike poput patent zatvarača, dugmadi i kopči u skladu su sa zahtjevima u pogledu popisa RSL za dodatke (vidjeti Dodatak 1.)

Procjena i provjera : Kako je navedeno u odgovarajućim kriterijima.

3.   KRITERIJI KOJI SE ODNOSE NA KEMIKALIJE I POSTUPKE

Kriteriji u ovome odjeljku primjenjuju se prema potrebi na sljedeće faze proizvodnje:

i.

predenje

ii.

oblikovanje tkanine

iii.

prethodna obrada

iv.

bojenje

v.

tisak

vi.

završna obrada

vii.

izrada krojeva i proizvodnja

Osim ako je navedeno drukčije, ovi se kriteriji, uključujući zahtjeve u pogledu nasumičnog ispitivanja, primjenjuju i na vlakna s recikliranim udjelom.

Kriterij 13. Popis ograničenih tvari (Restricted Substance List – RSL)

13.(a)   Opći zahtjevi

Konačni proizvod i proizvodne recepture koje se koriste za proizvodnju konačnog proizvoda ne sadržavaju opasne tvari navedene u popisu ograničenih tvari u ili iznad navedenih graničnih vrijednosti koncentracija ili u skladu s navedenim ograničenjima. RSL je moguće pronaći u Dodatku 1. Ograničenja iz RSL-a imaju prednost pred odstupanjima navedenima u tablici 6. kriterija 14.

RSL se priopćava dobavljačima i posrednicima odgovornima za proizvodne faze predenja, bojenja, tiska i završne obrade. Zahtjevi u pogledu provjere i ispitivanja navedeni su u RSL-u za svaku proizvodnu fazu i za konačni proizvod.

Laboratorijsko se ispitivanje prema potrebi provodi na svakoj proizvodnoj liniji, na temelju nasumičnog uzorkovanja. Ispitivanje se provodi svake godine tijekom razdoblja važenja odobrenja kako bi se dokazala trajna sukladnost s RSL-om.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o sukladnosti s RSL-om koju potkrepljuje dokazima povezanima s tvarima i proizvodnim recepturama koji se koriste za proizvodnju konačnog proizvoda. Zahtjevi su navedeni u RSL-u i obuhvaćaju izjave dobivene od osoba odgovornih za povezane proizvodne faze, izjave dobavljača kemikalija i rezultate ispitivanja u laboratorijskoj analizi uzoraka konačnog proizvoda. Uz izjave dobivene na temelju proizvodnih faza dostavljaju se sigurnosno-tehnički listovi (STL) u vezi s proizvodnim recepturama te, prema potrebi, izjave dobavljača kemikalija. STL sastavlja se u skladu sa smjernicama iz odjeljaka 2., 3., 9., 10., 11 i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (4)(Smjernice za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova). Nepotpune STL-ove treba dopuniti izjavama dobavljača kemikalija.

Laboratorijska analiza konačnog proizvoda provodi se na reprezentativni način u pogledu odobrenih proizvodnih linija ako se tako zahtijeva u STL-u te u skladu s navedenim ispitnim metodama. Ispitivanje se prema potrebi provodi neposredno nakon podnošenja zahtjeva i zatim jednom godišnje na svakoj proizvodnoj liniji na temelju nasumično odabranog uzorka, a rezultate se potom priopćava mjerodavnom nadležnom tijelu. Prihvaćaju se podaci ispitivanja koji su prikupljeni za potrebe postizanja sukladnosti s RSL-om za sektor te ostali sustavi ako su ispitne metode jednakovrijedne i primijenjene na reprezentativnom uzorku konačnog proizvoda.

Neuspjeh ostvaren na ispitivanju tijekom razdoblja važenja odobrenja ima za posljedicu provođenje ponovnog ispitivanja određene proizvodne linije. Ako drugo ispitivanje ne uspije, odobrenje dano za određenu proizvodnu liniju ukida se. Tada treba izvršiti popravne radnje kako bi se odobrenje ponovno izdalo.

13.(b)   Posebno zabrinjavajuće tvari (Substances of Very High Concern – SVHC)

Osim ako je odstupanje izričito navedeno, konačni proizvod, uključujući bilo koju komponentu ili dodatak, ne sadržava tvari koje:

i.

ispunjavaju kriterije iz članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

ii.

su identificirane u skladu s postupkom opisanim u članku 59. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 kojim se utvrđuje popis posebno zabrinjavajućih tvari kandidata za uvrštenje.

Ovo se primjenjuje na tvari koje se koriste kako bi dale određena svojstva konačnom proizvodu i na tvari koje su namjerno korištene u proizvodnim formulama.

Ne odobrava se odstupanje u pogledu tvari koje ispunjavaju jedan od ova dva uvjeta te koje su prisutne u predmetu od tekstila ili u bilo kojem homogenom dijelu kompleksnog proizvoda od tekstila u koncentracijama višim od 0,10 % (masenog udjela).

Procjena i provjera : Tvari i recepture koji se koriste u svakoj proizvodnoj fazi analiziraju se prema najnovijoj inačici popisa kandidata koji je objavila Europska agencija za kemikalije (European Chemicals Agency – ECHA). Podnositelj zahtjeva u svakoj proizvodnoj fazi prikuplja izjave o sukladnosti uz koje dostavlja i dokumentaciju o izvršenoj analizi.

Ako je odobreno odstupanje, podnositelj zahtjeva u tom slučaju dokazuje da je uporabljena tvar sukladna s graničnim vrijednostima koncentracija i uvjetima odstupanja utvrđenima RSL-om.

Kriterij 14. Zamjena opasnih tvari korištenih pri bojenju, tisku i završnoj obradi

Tvari koje se nanose na tkanine i pletene proizvode tijekom postupaka bojenja, tiska i završne obrade, a koje ostaju u konačnom proizvodu te koje u skladu Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5) ili Direktivom Vijeća 67/548/EZ (6) ispunjavaju kriterij za razvrstavanje u razrede opasnosti ili oznake upozorenja navedene u tablici 5. ne koriste se osim ako je izričito odobreno odstupanje u pogledu njih. Ova se ograničenja primjenjuju i na funkcionalne tvari koje su dodane umjetnim vlaknima tijekom njihove proizvodnje.

14.(a)   Ograničenja u pogledu razvrstavanja prema opasnosti

Ograničenja u pogledu razvrstavanja prema opasnosti navode se u tablici 5. Najnovija pravila Europske unije o razvrstavanju imaju prednost pred razvrstavanjima prema oznakama opasnosti i upozorenja navedenima na popisu. Podnositelji zahtjeva stoga osiguravaju da se sva razvrstavanja temelje na najnovijim pravilima o razvrstavanju.

Uporaba tvari ili smjesa koje preradom promijene svoja svojstva (npr. nisu više bioraspoložive, promijene kemijski sastav) u tolikoj mjeri da se utvrđena opasnost više ne primjenjuje, izuzima se od gornjih zahtjeva. Time se obuhvaćaju polimeri koji su preinačeni kako bi dali određeno svojstvo i monomeri ili aditivi koji postaju kovalentno povezani s polimerima.

Tablica 5.

Ograničena razvrstavanja prema oznakama opasnosti i oznakama upozorenja i njihova kategorizacija prema CLP-u

Akutna toksičnost

Kategorija 1. i 2.

Kategorija 3.

H300 Smrtonosno ako se proguta (R28)

H301 Otrovno ako se proguta (R25)

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom (R27)

H311 Otrovno u dodiru s kožom (R24)

H330 Smrtonosno ako se udiše (R23/26)

H331 Otrovno ako se udiše (R23)

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav (R65)

EUH070 Otrovno u dodiru s očima (R39/41)

Specifična toksičnost za ciljne organe

Kategorija 1.

Kategorija 2.

H370 Oštećuje organe (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Može uzrokovati oštećenje organa (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Oštećuje organe tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (R48/20, R48/21, R48/22)

Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova i kože

Kategorija 1.A

Kategorija 1.B

H317: Može izazvati alergijsku reakciju kože (R43)

H317: Može izazvati alergijsku reakciju kože (R43)

H334: Može izazvati alergiju ili simptome astme ili dišne tegobe ako se udiše (R42)

H334: Može izazvati alergiju ili simptome astme ili dišne tegobe ako se udiše (R42)

Karcinogeni, mutageni ili reproduktivno toksični

Kategorija 1.A i 1.B

Kategorija 2.

H340 Može prouzročiti genetska oštećenja (R46)

H341 Sumnja na moguća genetska oštećenja (R68)

H350 Može prouzročiti rak (R45)

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka (R40)

H350i Može prouzročiti rak ako se udiše (R49)

 

H360F Može štetno djelovati na plodnost (R60)

H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost (R62)

H360D Može naškoditi nerođenom djetetu (R61)

H361d Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete (R63)

H360FD Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu (R60, R60/61)

H361fd Sumnja na štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete (R62/63)

H360Fd Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete (R60/63)

H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom (R64)

H360Df Može naškoditi nerođenom djetetu. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost (R61/62)

 

Opasno za vodeni okoliš

Kategorija 1. i 2.

Kategorija 3. i 4.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš (R50)

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima (R52/53)

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima (R50/53)

H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš (R53)

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima (R51/53)

 

Opasno za ozonski sloj

EUH059 Opasno za ozonski sloj (R59)

 

14.(b)   Odstupanja koja se primjenjuju na skupine tvari za tekstile

U skladu s člankom 6. stavkom 7. Uredbe (EZ) br. 66/2010 u pogledu skupina tvari iz tablice 6. izričito se odobrava odstupanje od zahtjeva utvrđenih kriterijem 14. (a) te u skladu s uvjetima odstupanja opisanima u tablici 6. Za svaku skupinu tvari svi uvjeti odstupanja predviđaju se za određeno razvrstavanje prema opasnosti. Ta se odstupanja primjenjuju i na tvari dodane umjetnim sintetičkim ili celuloznim vlaknima tijekom njihove proizvodnje.

Tablica 6.

Razvrstavanja prema opasnosti od kojih se odstupa, po skupini proizvoda

Tvari koje konačnom proizvodu daju određena svojstva

Skupina tvari

Razvrstavanja prema opasnosti od kojih se odstupa

Uvjeti odstupanja

i.

Bojila za bojenje i nepigmentni tisak

H301, H311, H331, H317, H334

Bojadisaonice i tiskarske radionice uporabljuju besprašna bojila ili uređaje za automatsko doziranje i raspršivanje boje kako bi se za radnike na najmanju mjeru svela opasnost od izloženosti;

H411, H412, H413

U pogledu postupaka bojenja u kojima se koriste reaktivna, direktna, indigoidna, sumporna bojila razvrstana u te razrede treba ispuniti najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

uporaba bojila visokog afiniteta;

postotak škarta ispod 3,0 %;

uporaba uređaja za slaganje boja;

provođenje standardnih radnih postupaka tijekom postupaka bojenja;

uporaba sredstva za uklanjanje boje radi pročišćavanja otpadnih voda u skladu s kriterijem 16.(a).

Iz ovih uvjeta izuzimaju se bojenje otopina i/ili digitalno tiskanje.

ii.

Inhibitori plamena

H317 (1B), H373, H411, H412, H413

Proizvod mora biti namijenjen za uporabu u proizvodima u pogledu kojih treba ispuniti zahtjeve za zaštitu od požara propisane normama ISO, EN, normama država članica ili normama i propisima o nabavi u javnome sektoru.

Proizvod ispunjava zahtjeve u pogledu trajnosti svojstava (vidjeti kriterij 25.)

Odobrava se odstupanje od H351 u odnosu na primjenu sinergista antimonovog trioksida kao premaza za podloge tekstilnih proizvoda namijenjenih unutarnjem uređenju.

Proizvod mora biti namijenjen za uporabu u proizvodima u pogledu kojih treba ispuniti zahtjeve za zaštitu od požara propisane normama ISO, EN, normama država članica ili normama i propisima o nabavi u javnome sektoru.

Emisije u zrak na radnome mjestu na kojem se primjenjuje inhibitor plamena u tekstilnim proizvodima ispunjavaju graničnu vrijednost profesionalne izloženosti na radnom mjestu od 0,50 mg/m3 tijekom osam sati.

iii.

Optička bjelila

H411, H412, H413

Optička bjelila mogu se primijeniti samo u sljedećim slučajevima:

pri tisku bijelom bojom;

radi postizanja većeg sjaja uniformi i radne odjeće;

kao aditivi tijekom proizvodnje poliamida i poliestera s recikliranim udjelom.

iv.

Repelenti vode, nečistoća i mrlja

H413

Repelent i njegovi produkti razgradnje su lako i/ili inherentno biorazgradivi i nebioakumulativni u vodenom okolišu, uključujući i vodeni sediment.

Proizvod ispunjava zahtjeve u pogledu trajnosti svojstava (vidjeti kriterij 25.)

Druge rezidualne tvari koje mogu biti pronađene na konačnom proizvodu

v.

Pomoćne kemikalije koje uključuju:

nosače,

sredstva za ujednačavanje

disperzante,

tenzide,

zgušnjivače,

veziva

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H334, H411, H412, H413, EUH070

Recepture se formuliraju s pomoću sustava za automatsko doziranje, a postupci su u skladu sa standardnim radnim postupcima.

Tvari koje su razvrstane kao H311, H331, H317 (1B) nisu prisutne u konačnom proizvodu u koncentracijama većim od 1,0 % masenog udjela.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dobavlja izjave o sukladnosti svakog proizvodnog pogona za bojenje, tisak i završnu obradu te, prema potrebi, njihovih dobavljača kemikalija. Njima se izjavljuje da sljedeće tvari, ako su korištene u proizvodnim recepturama, kao i bilo koje uporabljene dodatne funkcionalne tvari, a koje mogu ostati u konačnom proizvodu, ne ispunjavaju kriterije u pogledu razvrstavanja u jedan ili više razreda opasnosti i upozorenja navedenih u tablici 5.:

biocidi

bojila i pigmenti

pomoćni nosači, sredstva za ujednačavanje i disperzanti

optička sjajila

zgušnjivači za tisak, vezivna sredstva i plastifikatori

sredstva za međusobno vezivanje (od završne obrade koja obuhvaća lagano održavanje te tiska)

inhibitori plamena i sinergisti

repelenti vode, nečistoća i mrlja

omekšivači tkanina

Ako su odobrena odstupanja u pogledu tvari u tablici 6., u izjavi se izričito navodi na koje se tvari odstupanje odnosi i dostavljaju se prateći dokazi kojima se dokazuje način ispunjavanja uvjeta odstupanja.

Odstupanje v. Za pomoćne tvari zahtijeva se provođenje provjere koja se temelji na laboratorijskom ispitivanju konačnog proizvoda ako se proizvodnim formulama obuhvaćaju tvari koje su razvrstane u navedene razrede opasnosti.

Kako bi se potkrijepila izjava o razvrstavanju ili nerazvrstavanju, za svaku tvar dostavljaju se sljedeći tehnički podaci:

i.

U pogledu tvari koje nisu registrirane na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006, odnosno čije razvrstavanje nije usklađeno s CLP-om: podaci o ispunjavanju zahtjeva navedenih u Prilogu VII. toj Uredbi;

ii.

U pogledu tvari koje su registrirane na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006, no koje ne udovoljavaju zahtjevima u pogledu razvrstavanja prema CLP-u: podaci na temelju registracijskog spisa REACH-a kojima se potvrđuje da tvar nije razvrstana;

iii.

U pogledu tvari čije je razvrstavanje usklađeno (prema CLP-u) ili koje su samorazvrstane: STL-ovi, ako su dostupni. Ako nisu dostupni ili je tvar samorazvrstana, dostavljaju se podaci koji se odnose na razvrstavanje te tvari u razred opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006;

iv.

U slučaju smjesa: sigurnosno-tehnički listovi, ako su dostupni. Ako nisu dostupni, tada se dostavlja izračun za razvrstavanje smjese u skladu s pravilima iz Uredbe (EZ) br. 1272/2008 zajedno s podacima koji se odnose na razvrstavanje tih smjesa prema opasnosti u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

Sigurnosno-tehnički list (STL) sastavlja se u skladu sa smjernicama u odjeljcima 2., 3., 9., 10., 11. i 12. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (zahtjevi za sastavljanje STL-a). Nepotpune STL-ove treba dopuniti izjavama dobavljača kemikalija.

Kriterij 15. Energetska učinkovitost tijekom pranja, sušenja i njegovanja

Podnositelj zahtjeva dokazuje da se energiju korištenu pri pranju, sušenju i njegovanju povezanu s fazama bojenja, tiska i završne obrade proizvoda sa znakom za okoliš mjeri i uspoređuje u okviru sustava gospodarenja energijom i emisijama ugljičnog dioksida.

Nadalje, on dokazuje da se u proizvodnim pogonima provodi barem minimalni broj najboljih raspoloživih tehnika (NRT), odnosno tehnika energetske učinkovitosti, kako je navedeno u tablici 7. te u Dodatku 3. ovoj Odluci.

Tablica 7.

Tehnike energetske učinkovitosti tijekom pranja, ispiranja i sušenja

Sustav najboljih raspoloživih tehnika

Obujam proizvodnje

< 10 tona po danu

> 10 tona po danu

1.

Općenito gospodarenje energijom

Dvije tehnike

Tri tehnike

2.

Postupci pranja i ispiranja

Jedna tehnika

Dvije tehnike

3.

Sušenje i njegovanje s pomoću stroja za istezanje

Jedna tehnika

Dvije tehnike

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva za svaki proizvodni pogon u kojem se obavlja bojenje, tisak i završna obrada prikuplja izvješća sustava za gospodarenje energijom. Kao dokaz postojanja sustava za gospodarenje energijom prihvaća se norma ISO 50001 ili jednakovrijedni sustavi koji se odnose na energiju ili emisije ugljičnog dioksida.

Kao dokaz o provođenju najbolje raspoloživih tehnika dostavljaju se najmanje fotografije pogona, tehnički opisi svake tehnike i evaluacije postignute uštede energije.

Kriterij 16. Postupanje s emisijama u zrak i vodu

16.(a)   Ispuštanje otpadnih voda iz mokre obrade

Ispuštanje otpadnih voda u okoliš ne premašuje 20 g KPK/kg obrađenog tekstila. Ovaj se zahtjev primjenjuje na postupke tkanja, bojenja, tiska i završne obrade koji se primjenjuju u proizvodnji. Ovom se zahtjevu udovoljava tako što se mjeri nizvodno od postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji i/ili nizvodno od postrojenja izvan lokacije koje prihvaća otpadnu vodu iz tih pogona za preradu.

Ako se otpadne vode pročišćavaju na lokaciji i ispuštaju izravno u površinske vode, one ispunjavaju i sljedeće zahtjeve:

i.

pH između 6,0 i 9,0 (osim ako je pH prihvatne vode izvan tog raspona)

ii.

temperatura manja od 35 oC (osim ako je temperatura prihvatne vode veća od te vrijednosti)

Ako je uklanjanje boje nužno na temelju uvjeta odstupanja iz kriterija 14., ispunjavaju se sljedeći spektralni apsorpcijski koeficijenti:

i.

436 nm (žuti sektor) 7 m-1

ii.

525 nm (crveni sektor) 5 m-1

iii.

620 nm (plavi sektor) 3 m-1

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva uz izjavu o sukladnosti dostavlja detaljnu dokumentaciju i izvješća o ispitivanju primjenom norme ISO 6060 i norme ISO 7887 te dokazuje sukladnost s ovim kriterijem na temelju mjesečnih prosjeka za šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva. Podacima se dokazuje sukladnost proizvodnog pogona ili, ako se otpadne vode pročišćavaju izvan lokacije, subjekta koji obavlja pročišćavanje otpadnih voda.

16.(b)   Emisije u zrak tijekom postupaka tiska i završne obrade

Ukupne emisije organskih spojeva kako su definirane Direktivom Vijeća 1999/13/EZ (7) iz proizvodnih pogona za tisak i završnu obradu tekstilnih proizvoda koji se koriste za proizvodnju proizvoda sa znakom za okoliš ne premašuju 100,0 mg C/Nm3.

Ako se postupcima presvlačenja i sušenja tekstila omogućuje oporaba i ponovna uporaba otapala, primjenjuje se granična vrijednost za emisije od 150,0 mg C/Nm3.

Postupci završne obrade uključuju termofiksaciju, obradu na termosol uređaju, presvlačenje i impregnaciju tekstila, uključujući njihova zasebna postrojenja za sušenje (istezanje).

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dokazuje sukladnost u skladu s normom EN 12619 ili drugom jednakovrijednom normom. Mjesečni se prosjeci ukupnih emisija organskih spojeva u proizvodnim pogonima dostavljaju za šest mjeseci koji prethode zahtjevu. Ako se otapala oporabljuju i ponovno uporabljuju, dostavljaju se podaci o praćenju kojima se dokazuje djelovanje ovih sustava.

4.   KRITERIJ PRIKLADNOSTI ZA UPORABU

Kriteriji iz ovog odjeljka primjenjuju se na prijelazne i pletene materijale i na konačni proizvod.

Kriterij 17. Promjene veličine tijekom pranja i sušenja

Promjene veličine nakon pranja i sušenja pri temperaturama i uvjetima kućnog ili industrijskog pranja ne premašuju one navedene u tablici 8.

Tablica 8.

Odstupanja u pogledu promjena veličine tijekom pranja i sušenja

Tekstilni proizvodi ili vrsta materijala

Promjene veličine tijekom pranja i sušenja

Pleteni materijali

± 4,0 %

Grubo pleteni

± 6,0 %

Isprepletena vlakna

± 5,0 %

Tkani materijali:

 

pamuk i mješavine pamuka

mješavine vune

sintetička vlakna

± 3,0 %

± 2,0 %

± 2,0 %

Sokne i čarape

± 8,0 %

Kupaonsko rublje, uključujući frotirne ručnike i tkanine sa sitnim rebrima

± 8,0 %

Tkanine za presvlačenje namještaja koje se mogu prati i skidati - zavjese i tkanine za namještaj

± 2,0 %

inlet madraca

± 3,0 %

Netkani materijali

 

inlet madraca

sve ostale tkanine

± 5,0 %

± 6,0 %

Ovaj se kriterij ne primjenjuje na:

(a)

vlakna ili pređu,

(b)

proizvode na kojima je jasno naznačeno „samo za kemijsko čišćenje” ili istovrijedni tekst,

(c)

tkanine za namještaj koje se ne mogu prati i skidati.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom normi prikladnih za proizvod.

Na kućno se pranje primjenjuje norma EN ISO 6330 u kombinaciji s normom EN ISO 5077 na sljedeći način: tri pranja na temperaturama naznačenim na proizvodu, a sušenje u bubnju nakon svakog ciklusa pranja.

Na komercijalno pranje u industrijskim praonicama rublja primjenjuje se norma ISO 15797 u kombinaciji s normom EN ISO 5077 i to se pere na temperaturi od najmanje 75 oC ili kako je naznačeno u normi za vlakna i izbjeljivanje. Na oznaci proizvoda naznačuje se način sušenja.

Alternativno se na inlet madraca koji se može prati i skidati može primijeniti norma EN ISO 6330 u kombinaciji s normom EN 25077. Osim ako je na oznaci proizvoda drukčije naznačeno, standardni su uvjeti pranje 3A (60 oC) i sušenje C (ravno sušenje).

Kriterij 18. Otpornost boje na pranje

Otpornost boje na pranje je najmanje na razini 3 do 4 za promjenu boje i najmanje na razini 3 do 4 za mrlje.

Ovaj se kriterij ne odnosi na proizvode na kojima je jasno naznačeno „samo za kemijsko čišćenje” ili istovrijedni tekst (ako je za takve proizvode uobičajeno da imaju oznaku), na bijele proizvode ili proizvode koji nisu obojani niti tiskani, ili na tkanine za pokućstvo koje se ne mogu prati.

Procjena i provjera : U pogledu kućnog pranja podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom ispitne metode: ISO 105 C06 (jedno pranje, na temperaturi koja je označena na proizvodu, s praškom od perborata).

Na komercijalno pranje u industrijskim praonicama rublja primjenjuje se norma ISO 15797 u kombinaciji s normom ISO 105 C06 i to se pere na temperaturi od najmanje 75 oC ili kako je naznačeno u normi za vlakna i izbjeljivanje.

Kriterij 19. Otpornost boje na znojenje (kiselo, lužnato)

Otpornost boje na znojenje (kiselo i alkalno) je najmanje na razini 3 do 4 (promjena boje i mrlje). Međutim, dopušta se razina 3 ako je tkanina tamno obojena (standardna dubina > 1/1) i ujedno izrađena od regenerirane vune. Ovaj se kriterij ne odnosi na bijele proizvode, na proizvode koji nisu obojani ni tiskani, te na tkanine za pokućstvo, zavjese ili slične tekstilne proizvode namijenjene unutarnjem uređenju.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima s pomoću sljedeće ispitne metode: ISO 105 E04 (kiselo i lužnato, usporedba s tkaninom koja se sastoji od više vlakana).

Kriterij 20. Otpornost boje na mokro trljanje

Otpornost boje na mokro trljanje je najmanje na razini 2 do 3. Međutim, za indigo obojen denim dopuštena je razina 2.

Ovaj se kriterij ne odnosi na bijele proizvode te na proizvode koji nisu obojani niti tiskani.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 105 X12.

Kriterij 21. Otpornost boje na suho trljanje

Otpornost boje na suho trljanje je najmanje na razini 4. Međutim, za indigo obojen denim dopuštena je razina 3 do 4.

Ovaj se kriterij ne odnosi na bijele proizvode, na proizvode koji nisu obojani niti tiskani te na zavjese ili slične tekstilne proizvode namijenjene unutarnjem uređenju.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 105 X12.

Kriterij 22. Otpornost boje na svjetlost

Za tkanine namijenjene za pokućstvo, zavjese ili draperije otpornost boje na svjetlost je najmanje na razini 5. Za sve ostale proizvode otpornost boje na svjetlost je najmanje na razini 4.

Međutim, dopuštena razina je 4 ako su tkanine namijenjene za pokućstvo, zavjese ili draperije svijetlo obojane (standardna dubina < 1/12) i ujedno izrađene od više od 20 % vune ili drugih keratinskih vlakana, ili od više od 20 % svile, ili od više od 20 % lana ili drugih likovih vlakana.

Ovaj se kriterij ne odnosi na inlet madraca, zaštitu madraca ili donje rublje.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom sljedeće ispitne metode: ISO 105 B02.

Kriterij 23. Otpornost proizvoda za čišćenje na pranje i sposobnost njihova upijanja

Proizvodi za čišćenje otporni su na pranje i upijajući u skladu s odgovarajućim parametrima ispitivanja naznačenima u tablicama 9. i 10. Ispitivanje u odnosu na sposobnost upijanja ne primjenjuje se na upredenu pređu.

Tablica 9.

Vrijednosti i parametri koji se odnose na otpornost proizvoda za čišćenje na pranje

Tekstilni proizvodi za čišćenje ili vrsta materijala

Broj pranja

Temperatura

Referentno ispitivanje EN ISO 6630

Tkani i netkani proizvodi namijenjeni mokrom čišćenju

80

40 °C

Postupak 4N

Proizvodi od mikrovlakana za brisanje prašine

200

40 °C

Postupak 4N

Proizvodi od recikliranih tekstilnih vlakana

20

30 °C

Postupak 3G

Navlake za pranje podova

200

60 °C

Postupak 6N

Krpe za pranje podova

5

30 °C

Postupak 3G


Tablica 10.

Vrijednosti i parametri koji se odnose na sposobnost upijanja proizvoda za čišćenje

Tekstilni proizvodi za čišćenje ili vrsta materijala

Sposobnost upijanja tekućine

Proizvodi od recikliranih tekstilnih vlakana

≤ 10 sekundi

Proizvodi od mikrofibre za čišćenje površina i podova

≤ 10 sekundi

Tkani i netkani proizvodi namijenjeni mokrom čišćenju

≤ 10 sekundi

Proizvodi za pranje podova

≤ 10 sekundi

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima primjenom sljedeće ispitne metode prema potrebi: EN ISO 6330 i EN ISO 9073-6. U pogledu svih proizvoda i materijala ispitivanje u skladu s EN ISO 6330 provodi se s pomoću perilice rublja tipa A.

Kriterij 24. Otpornost tkanina na piling i abraziju

Netkani materijali i pleteni odjevni predmeti, dodaci i prekrivači izrađeni od vune, mješavina vune i poliestera (uključujući flis) otporni su na piling te postižu najmanje 3.

Tkane pamučne tkanine koje se koriste za odjevne predmete otporne su na piling te postižu najmanje 3. Hulahopke i tajice od poliamida otporne su na piling te postižu najmanje 2.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća ispitivanja koja su prema potrebi provedena na podlozi:

Pleteni i netkani proizvodi: ISO 12945-1 metoda u komori za trenje

Tkani materijali: ISO 12945-2 Martindalova metoda

Kriterij 25. Trajnost svojstava

Proizvodi za završnu obradu, postupci i aditivi koji tekstilnim proizvodima daju svojstva odbojnosti vode, nečistoća i mrlja, vatrootpornosti i laganog održavanja (takozvana obrada protiv gužvanja ili obrada pritiskom i toplinom) tijekom njihove uporabe trajni su u skladu s vrijednostima i parametrima utvrđenima podkriterijem 25. točkama (a), (b) i (c).

U odnosu na repelente vode, ulja i mrlja potrošačima se daju smjernice o načinu zadržavanja svojstava proizvoda za završnu obradu koji su primijenjeni na proizvod.

Iz ovih se zahtjeva izuzimaju tekstilna vlakna, tkanine i membrane koje konačnom proizvodu daju intrinzična funkcionalna svojstva.

Procjena i provjera : U pogledu proizvoda s intrinzičnim svojstvima podnositelji zahtjeva dostavljaju izvješća o ispitivanjima kojima dokazuju jednaku ili poboljšanu učinkovitost u usporedbi s alternativama koje se mogu primijeniti za završnu obradu.

25.(a)   Svojstva repelenata vode, ulja i mrlja

Repelenti vode zadržavaju funkcionalnost koja iznosi 80 od ukupno 90 nakon 20 ciklusa kućnog pranja i ciklusa sušenja u bubnju pri 40 oC ili nakon 10 ciklusa industrijskog pranja i sušenja pri najmanje 75 oC.

Repelenti ulja zadržavaju funkcionalnost koja iznosi 3,5 od ukupno 4,0 nakon 20 ciklusa kućnog pranja i ciklusa sušenja u bubnju pri 40 oC ili nakon 10 ciklusa industrijskog pranja i sušenja pri najmanje 75 oC.

Repelenti mrlja zadržavaju funkcionalnost koja iznosi 3,0 od ukupno 5,0 nakon 20 ciklusa kućnog pranja i ciklusa sušenja u bubnju pri 40 oC ili nakon 10 ciklusa industrijskog pranja i sušenja pri najmanje 75 oC.

Kad se radi o odjevnim predmetima s lijepljenim šavovima, moguće je smanjiti temperaturu industrijskog pranja na 60 oC.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima koja su provedena u skladu sa sljedećim normama koje se primjenjuju ovisno o proizvodu:

U pogledu svih proizvoda ciklusa kućnog pranja ISO 6330 ili proizvoda ciklusa industrijskog pranja ISO 15797, u kombinaciji s:

repelentima vode: ISO 4920

repelentima ulja: ISO 14419

repelentima mrlja: ISO 22958

25.(b)   Svojstva inhibitora plamena

Proizvodi koje se mogu prati zadržavaju funkcionalnost nakon 50 ciklusa industrijskog pranja i sušenja u bubnju pri najmanje 75 oC. Proizvodi koji nisu namijenjeni pranju zadržavaju funkcionalnost nakon ispitivanja namakanjem.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima koja su provedena u skladu sa sljedećim normama, ovisno o proizvodu:

U pogledu ciklusa kućnog pranja ISO 6330 ili ciklusa komercijalnog pranja u praonici EN ISO 10528, oboje u kombinaciji s EN ISO 12138. Ako se tekstil ne skida, primjenjuje se norma BS 5651 ili jednakovrijedna.

25.(c)   lagano održavanje (takozvana obrada protiv gužvanja ili obrada pritiskom i toplinom)

Proizvodi od prirodnih vlakana u pogledu glatkoće tkanine postižu ocjenu SA-3, a proizvodi od miješanih prirodnih i sintetičkih vlakana postižu SA-4 nakon 10 ciklusa kućnog pranja i sušenja pri 40 oC.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja izvješća o ispitivanjima koja su provedena u skladu s ispitnom metodom norme ISO 7768 za procjenu glatkoće tkanine nakon pranja.

5.   KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST (KDO)

Kriteriji iz ovog odjeljka primjenjuju se na faze izrade krojeva i proizvodnje tekstilnih proizvoda.

Kriterij 26. Osnovna načela i prava na poslu

Podnositelji zahtjeva osiguravaju poštovanje osnovnih načela i prava na poslu u pogonima za izradu krojeva i proizvodnju odobrenih proizvoda, a kako su opisana u temeljnim standardima rada Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization – ILO), inicijativi UN-a Global Compact te smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća. Za potrebe provođenja provjere upućuje se na sljedeće temeljne standarde rada ILO-a:

029

prisilni rad

087

sloboda udruživanja i zaštita prava na organiziranje

098

pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje

100

jednaka naknada

105

ukidanje prisilnog rada

111

diskriminacija (zapošljavanje i zanimanje)

155

sigurnost i zdravlje na radu

138

konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje

182

ukidanje najgorih oblika dječjeg rada

Ovi se standardi priopćavaju pogonima za izradu krojeva i proizvodnju konačnih proizvoda.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva u pogledu treće strane dokazuje sukladnost provođenjem neovisne provjere ili dostavljajući dokumentarni dokaz, uključujući obilaske provjeravatelja pogonu tijekom postupka provjere znaka okoliš koji se dodjeljuje odobrenim proizvodima koji se proizvode u pogonima za izradu krojeva i proizvodnju tekstilnih proizvoda. Ovo se odvija odmah nakon podnošenja zahtjeva te naknadno tijekom razdoblja važenja odobrenja ako se otvaraju novi proizvodni pogoni.

Kriterij 27. Ograničenja u pogledu pjeskarenja traper platna

Ne dopušta se uporaba ručnog i mehaničkog pjeskarenja radi postizanja svojstva ispranog traper platna.

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja pojedinosti o svim pogonima u kojima se proizvode proizvodi od traper platna sa znakom za okoliš, zajedno s dokumentarnim dokazom i fotografijama alternativnih postupaka koji se primjenjuju radi postizanja izgleda ispranog trapera.

Kriterij 28. Podaci na znaku za okoliš EU-a

Neobvezna oznaka s poljem za tekst može sadržavati formulaciju odabranu iz sljedećeg

Održiviji način proizvodnje tkanina (ili tekst odabran iz tablice 11. u nastavku)

Proizvodni postupci uz manje onečišćenja

Ograničenja u pogledu opasnih tvari

Ispitano na trajnost

Tablica 11.

Tekst koji se može pojaviti uz znak za okoliš ovisno o sadržaju proizvoda

Korištena vlakna

Specifikacija proizvodnje

Tekst koji se može prikazati

Pamučna vlakna

Udio organskih vlakana veći od 50 %

Izrađeno od xx % organskog pamuka

Udio organskih vlakana veći od 95 %

Izrađeno od organskog pamuka

Udio IPM-a veći od 70 %

Pamuk uzgajan uz manju uporabu pesticida

Umjetna celulozna vlakna

Udio certificirane održive celuloze veći od 25 %

Izrađeno korištenjem xx % drva iz održivih šuma

Udio certificirane održive celuloze veći od 95 %

Izrađeno korištenjem drva iz održivih šuma

Poliamid

Udio recikliranih vlakana veći od 20 %

Izrađeno od xx % recikliranog najlona

Udio recikliranih vlakana veći od 95 %

Izrađeno s recikliranim najlonom

Poliester

Udio recikliranih vlakana veći od 50 %

Izrađeno od xx % recikliranog poliestera

Udio recikliranih vlakana veći od 95 %

Izrađeno s recikliranim poliesterom

Procjena i provjera : Podnositelj zahtjeva dostavlja primjerak ambalaže proizvoda na kojoj se vidjeti znak za okoliš, zajedno s izjavom o sukladnosti s ovim kriterijem.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1.).

(2)  Uredba (EZ) br. 1830/2003 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti i označavanju genetski modificiranih organizama i sljedivosti prehrambenih proizvoda i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ (SL L 268, 18.10.2003., str. 24.).

(3)  Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza subjekata koji stavljaju u promet drvo i drvne proizvode (SL L 295, 12.11.2010., str. 23.).

(4)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(6)  Direktiva Vijeća 67/548/EEZ od 27. lipnja 1967. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari (S L 196, 16.8.1967., str. 1.).

(7)  Direktiva Vijeća 1999/13/EZ od 11. ožujka 1999. o ograničenju emisija hlapivih organskih spojeva koji nastaju pri upotrebi organskih otapala u određenim aktivnostima i postrojenjima (SL L 85, 29.3.1999., str. 1.).

Dodatak 1.

POPIS OGRANIČENIH TVARI KOJI SE ODNOSI NA TEKSTILNE PROIZVODE SA ZNAKOM ZA OKOLIŠ EU-AL

U popisu ograničenih tvari povezanom sa znakom za okoliš EU-a navode se ograničenja koja se primjenjuju na sljedeće proizvodne faze u opskrbnom lancu tekstilnih proizvoda.

(a)

predenje vlakana i pređe

(b)

bijeljenje i prethodna obrada

(c)

bojenje tekstila

(d)

postupci tiska

(e)

postupci završne obrade

(f)

sve proizvodne faze

(g)

konačni proizvod

Niz ograničenja pod točkom (g) primjenjuje se i na konačni proizvod za koji se može zatražiti provođenje analitičkog ispitivanja.

(a)   Ograničenja koja se primjenjuju na predenje i tkanje vlakana i pređe

Skupina tvari

Područje primjene ograničenja

Granične vrijednosti

Zahtjevi u pogledu provjere

i.

Pripravci za rastezanje vlakna i pređe

Primjenjivost

Postupci predenja

Najmanje 95 % (suhe težine) sastavnih tvari je lako biorazgradivo.

U svim se slučajevima uzima u obzir zbroj svih komponenti.

Lako biorazgradivo:

70-postotna razgradivost otopljenog organskog ugljika unutar 28 dana

ili

60-postotno maksimalno teoretsko osiromašenje kisika ili stvaranje ugljikova dioksida unutar 28 dana.

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija koja se potkrepljuje rezultatima ispitivanja primjenom normi OECD ili ISO

Ispitna metoda:

OECD 301 A, ISO 7827

OECD 301 B, ISO 9439

OECD 301 C,

(2) OECD 301 D,

ISO 10708

OECD 301 E,

OECD 301 F, ISO 9408

ii.

Dodaci otopinama za pređu, dodaci za pređu i pripravci za osnovnu pređu (uključujući ulja za grebenanje, proizvode za završnu obradu pređe i sredstva za podmazivanje)

Primjenjivost:

Postupci primarnog predenja

Najmanje 90 % (suhe težine) sastavnih tvari je lako biorazgradivo, inherentno biorazgradivo ili odstranjivo u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.

U svim se slučajevima uzima u obzir zbroj svih komponenti.

Lako biorazgradivo:

Vidjeti definiciju pod točkama (a)(ii)

Inherentno biorazgradivo:

70-postotna razgradivost otopljenog organskog ugljika unutar 28 dana

ili

60-postotno maksimalno teoretsko osiromašenje kisika ili stvaranje ugljikova dioksida unutar 28 dana.

Odstranjivost:

80-postotna razgradivost otopljenog organskog ugljika unutar 28 dana

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija koja se potkrepljuje rezultatima ispitivanja primjenom normi OECD ili ISO

Ispitna metoda:

Vidjeti točke (a)(ii) u vezi s ispitivanjima lake biorazgradivosti. Ispitivanja inherentne biorazgradivosti koja se prihvaćaju:

ISO 14593

OECD 302 A, ISO 9887, OECD 302 B, ISO 9888

OECD 302 C,

Ispitivanja odstranjivosti: OECD 303A/B ISO 11733

(b)   Ograničenja koja se primjenjuju na bijeljenje

Skupina tvari

Područje primjene ograničenja

Granične vrijednosti

Zahtjevi u pogledu provjere

Bijeljenje pređe, vlakana i konačnih proizvoda

Primjenjivost:

Sve vrste vlakana

Za izbjeljivanje pređe, tkanina, pletenih proizvoda i konačnih proizvoda ne koriste se sredstva na bazi klora, a iznimka su umjetna celulozna vlakna.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava o nekorištenju za svaku proizvodnu fazu

(c)   Ograničenja koja se primjenjuju na bojadisaonice

Skupina tvari

Područje primjene ograničenja

Granične vrijednosti

Zahtjevi u pogledu provjere

i.

Halogenirani nosači

Primjenjivost:

Poliester, mješavine vune i poliestera, akril i poliamid ako se koriste disperzivna bojila.

Halogenirani pospješivači bojenja (nosači) ne koriste se za bojenje sintetičkih vlakana i tkanina ili mješavina poliestera i vune.

Primjeri nosača su 1,2 diklorobenzen, 1,2,4-triklorobenzen, klorofenoksietanol.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om.

ii.

Azo bojila

Primjenjivost:

Primjena boja iz Dodatka 2. na akrilna, pamučna, poliamidna i vunena vlakna te pletene proizvode i tkanine.

Ne koriste se azo bojila koja se mogu razgraditi u aromatske amine za koje se zna da su karcinogeni.

U Dodatku 2. nalazi se popis ograničenih arilamina te okvirni popis azo bojila koja se mogu razgraditi u arilamine. Drugi popis treba koristiti kao smjernicu za bojila koja se ne smiju koristiti. Granične vrijednosti arilamina primjenjuju se na konačni proizvod.

30 mg/kg za svaki amin (1)

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda provodit će se u skladu s navedenim.

Ispitna metoda:

EN 14362-1 i 3.

iii.

CMR bojila (karcinogena, mutagena ili toksična za reprodukciju)

Primjenjivost:

Svi proizvodi.

Ne koriste se bojila koja su karcinogena, mutagena ili toksična za reprodukciju.

U Dodatku 2. nalazi se popis CMR bojila koja se ne koriste.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om.

iv.

Bojila koja mogu izazvati preosjetljivost

Primjenjivost:

poliester, - akril, - poliamid

Elastični ili rastezljivi odjevni predmeti koji dolaze u dodir s kožom, odnosno donje rublje

Ne koriste se bojila koja mogu izazvati preosjetljivost.

U Dodatku 2. nalazi se popis bojila koja mogu izazvati preosjetljivost, a koja se ne koriste.

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om.

v.

Bojila od nagrizajućeg kroma

Primjenjivost:

Vuna, poliamid

Ne koriste se bojila od nagrizajućeg kroma.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om.

vi.

Metalkompleksna bojila

Primjenjivost:

Poliamid, vuna, celulozna vlakna

Dopušta se uporaba metalkompleksnih bojila zasnovanih na bakru, kromu i niklu isključivo za bojenje:

vunenih vlakana

poliamidnih vlakana

mješavina vune i/ili poliamida s umjetnim celuloznim vlaknima

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om

(d)   Ograničenja koja se primjenjuju na postupke tiska

Tisak

i.

Bojila i pigmenti

Bojila i pigmenti koji se koriste za tisak tekstila sa znakom za okoliš u skladu su s ograničenjima koja se primjenjuju na bojadisaonice (vidjeti odjeljak c ovog Dodatka).

Molim, pogledajte ograničenja koja se primjenjuju na bojadisaonice (odjeljak c)

Provjera:

Kako je navedeno za bojadisaonice

ii.

Paste za tisak

Primjenjivost:

Ako se primjenjuje tisak

Paste za tisak ne sadržavaju više od 5 % hlapivih organskih spojeva (HOS). Oni mogu obuhvaćati:

alifatske ugljikovodike (C10 - C20)

monomere poput akrilata, vinil acetata, stirena

monomere poput akrilonitrila, akrilamida, butadiena

alkohole, estere, poliole

formaldehid

estere fosforne kiseline

benzen kao nečistoća ugljikovodika gornjeg razmještaja

amonijak (npr. raspadanje ureje, biuret reakcija)

< 5,0 % masenog udjela HOS-eva

Provjera:

Izjava podnositelja zahtjeva da nije bilo tiska

ili

Izjava tiskara koja se potkrepljuje STL-om i/ili izračuni paste za tisak.

iii.

Plastisoli

Primjenjivost:

Ako se primjenjuje tisak

Ne koriste se aditivi plastisola koji se dodaju vezivnim sredstvima, uključujući PVC i ograničene ftalate.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava podnositelja zahtjeva da nije bilo tiska

ili

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om za aditive.

(e)   Ograničenja koja se primjenjuju na postupke završne obrade

Funkcionalni proizvodi za završnu obradu, postupci i aditivi

i.

Biocidni proizvodi za završnu obradu koji konačnom proizvodu daju biocidna svojstva.

Primjenjivost:

Svi proizvodi

Vlaknima, tkaninama ili konačnom proizvodu ne dodaju se biocidi kako bi se postigla biocidna svojstva.

Uobičajeni primjeri obuhvaćaju triklosan, nano-srebro, organske spojeve cinka, organske spojeve kositra, spojeve diklorofenila (ester), derivate benzimidazola i izotiazolinone.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava podnositelja zahtjeva o nekorištenju

ii.

Otpornost na filcanje i skupljanje

Primjenjivost:

Ako je primijenjeno.

Halogenirane tvari ili pripravci primjenjuju se isključivo na trakama vunene pređe i neobrađenoj očišćenoj vuni.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava prerađivača vune o nekorištenju.

iii.

Postupci obrade repelentima vode, mrlja i ulja

Primjenjivost:

Ako su primijenjeni radi postizanja svojstva.

Ne koriste se fluorirani repelenti vode, mrlja i ulja. Oni obuhvaćaju perfluorirane i poliflourirane proizvode za obradu.

Nefluorirani proizvodi za obradu su lako biorazgradivi i nebioakumulativni u vodnom okolišu, uključujući i vodni sediment. K tome, oni su u skladu s točkom (a) kriterija 25. koji se odnosi na prikladnost za uporabu.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjavu o nekorištenju koja se potkrepljuje STL-om u pogledu uporabljenih repelenata dostavljaju pogoni za završnu obradu.

Ispitna metoda:

Nije primjenjivo

iv.

Inhibitori plamena

Primjenjivost:

Ako su primijenjeni te kako je navedeno za sinergiste.

Ne koriste se sljedeći inhibitori plamena:

HBCDD – heksabromociklododekan

PeBDE – pentabromodifenil eter

OcBDE – oktabromodifenil eter

DecaBDE – dekabromodifenil eter

PBBs – polibromirani bifenili

TEPA – tris-(aziridinil)-fosfinoksid

TRIS – tris (2,3-dibromopropil) fosfat

TCEP – tris(2-kloroetil)-fosfat

Parafin, C10-C13, klorirani (SCCP)

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava o nekorištenju koja se potkrepljuje STL-om

Odobrava se odstupanje u odnosu na primjenu sinergista antimonovog trioksida (H351) kao sinergista za premazivanje podloge tekstilnih proizvoda namijenjenih unutarnjem uređenju isključivo pod uvjetom da proizvod treba biti vatrootporan te da su ispunjeni zahtjevi u pogledu granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu.

Srednja vrijednost smjenske izloženosti ELV za 0,50 mg/m3

Provjera:

Ako je primijenjen antimonov oksid, podatke o praćenju dostavlja pogon za završnu obradu.

(f)   Ograničenja koja se primjenjuju na sve proizvodne faze

Posebno zabrinjavajuće tvari (Substances of Very High Concern – SVHC)

i.

Tvari koje se nalaze na popisu kandidata ECHA-e.

Primjenjivost

Svi proizvodi.

Osim ako je odobreno odstupanje, posebno zabrinjavajuće tvari koje su identificirane u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Uredba o REACH-u) kao tvari koje ispunjavaju kriterije iz članka 57. te Uredbe te koje su uvrštene na popis kandidata za moguće uvrštenje u Prilog XIV. Uredbi REACH („Popis kandidata”), a koji je važeći u vrijeme podnošenja zahtjeva, ili koje su namjerno korištene tijekom proizvodnih faza, nisu prisutne u konačnom proizvodu da konačnom proizvodu daju određeno svojstvo.

Važeću listu kandidata moguće je pogledati na internetskoj stranici:

http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Odstupanja od izuzeća iz ovog kriterija ne mogu se odobriti u pogledu tvari koje su identificirane kao posebno zabrinjavajuće i uključene u popis predviđen člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, a koje su prisutne u proizvodu ili u bilo kojem homogenom dijelu proizvoda u koncentracijama većim od 0,10 % masenog udjela.

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava o sukladnosti njihova dobavljača kemikalija i to za svaku proizvodnu fazu.

Tenzidi, omekšivači i kompleksirajuća sredstva

ii.

Svi tenzidi, omekšivači i kompleksirajuća sredstva

Primjenjivost:

Svi mokri postupci

Najmanje 95 % mase omekšivača tkanina, kompleksirajućih sredstava i tenzida je:

lako biorazgradivo u aerobnim uvjetima ili

inherentno biorazgradivo i/ili

odstranjivo u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda.

Referentna točka u vezi s biorazgradivosti treba biti ažurirana Baza podataka o sastojcima deterdženata:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija koja se potkrepljuje STL-om i/ili rezultatima ispitivanja primjenom normi OECD ili ISO

Ispitna metoda:

Vidjeti popis pripravaka za istezanje i predenje ((Dodatak 1. točka (a) i/ii))

iii.

Neionski i kationski tenzidi

Primjenjivost:

Svi mokri postupci

Svi neionski i kationski tenzidi moraju isto tako biti lako biorazgradivi u anaerobnim uvjetima

Referentna točka u vezi s biorazgradivosti treba biti Baza podataka o sastojcima deterdženata:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Nije primjenjivo

Provjera:

STL i/ili izjava dobavljača kemikalija koja se potkrepljuje rezultatima ispitivanja primjenom normi OECD ili ISO

Ispitna metoda:

EN ISO 11734, ECETOC br. 28 OECD 311

Pomoćne tvari

iv.

Pomoćne tvari korištene u pripravcima i formulacijama.

Primjenjivost:

Svi proizvodi.

Sljedeće se tvari ne koriste u bilo kojim pripravcima ili formulacijama za tekstilne proizvode, a podliježu graničnim vrijednostima u pogledu prisutnosti tvari u konačnom proizvodu:

 

nonilfenol, miješani izomeri 25154-52-3

 

4-nonilfenol 104-40-5

 

4-nonilfenol, razgranati 84852-15-3

 

oktilfenol 27193-28-8

 

4-oktilfenol 1806-26-4

 

4-tert-oktilfenol 140-66-9

 

alkilfenoletoksilati (APEO-i) i njihovi derivati:

 

polioksietiliran oktil fenol 9002-93-1

 

polioksietiliran nonil fenol 9016-45-9

 

polioksietiliran p-nonil fenol 26027-38-3

Ukupni zbroj 25 mg/kg

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda provodit će se u skladu s onim za alkifenole.

Ispitna metoda:

Ekstrakcija u otopini nakon čega slijedi tekućinska kromatografija-masena spektrometrija (LC-MS)

 

Sljedeće se tvari ne koriste u bilo kojim pripravcima ili formulacijama za tekstilne proizvode:

 

bis(hidrogenirani lojev alkil) dimetil amonijev klorid (DTDMAC)

 

distearil dimetil amonijev klorid (DSDMAC)

 

di(očvrsli loj) dimetil amonijev klorid (DHTDMAC)

 

etilen diamin tetra acetat (EDTA),

 

dietilen triamin penta acetat (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

 

1-metil-2-pirolidon

nitrilotri-octena kiselina (NTA)

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava dobavljača kemikalija o nekorištenju, zajedno sa STL-om za sve proizvodne faze.

(g)   Ograničenja koja se primjenjuju na konačni proizvod

i.

Popis posebno zabrinjavajućih tvari kandidata za uvrštenje u pogledu kojih se odobrava odstupanje.

Primjenjivost:

Elastan, akril

N,N-dimetilacetamid (127-19-5)

Sljedeće se granične vrijednosti primjenjuju na konačne proizvode koji sadržavaju elastan i akril:

 

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda

Ispitna metoda:

Ekstrakcija u otopini, plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS) ili LC-MS

proizvodi za dojenčad i djecu starosti do 3 godine

0,001 % masenog udjela

proizvodi u izravnom kontaktu s kožom

0,005 % masenog udjela

odjevni predmeti koji malo dolaze u kontakt s kožom te tekstili namijenjeni unutarnjem uređenju

0,005 % masenog udjela

ii.

Rezidue formaldehida

Primjenjivost:

Svi proizvodi. Posebni se uvjeti primjenjuju na odjevne predmete kod kojih su uporabljeni proizvodi za završnu obradu namijenjeni lakom održavanju (takozvana obrada protiv gužvanja ili obrada pritiskom i toplinom)

Sljedeće se vrijednosti primjenjuju na rezidualni formaldehid nakon uporabe proizvoda za završnu obradu namijenjenih lakom održavanju:

 

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda na proizvode koji se koriste u završnoj obradi za lagano održavanje.

U pogledu svih ostalih proizvoda obvezna je izjava o nekorištenju.

Ispitna metoda:

EN ISO 14184-1

proizvodi za dojenčad i djecu starosti do 3 godine

16 ppm

svi proizvodi u izravnom kontaktu s kožom

16 ppm

odjevni predmeti koji malo dolaze u kontakt s kožom te tekstili namijenjeni unutarnjem uređenju

75 ppm

iii.

Biocidi koji se koriste za zaštitu tekstila tijekom prijevoza i skladištenja.

Primjenjivost:

Svi proizvodi

Dopušta se uporaba isključivo biocida koji su odobreni na temelju Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) te Uredbe (EZ) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3). Podnositelji zahtjeva trebali bi pogledati najnoviji popis tvari koje podliježu autorizaciji:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/annexi_and_ia.htm

Ograničavaju se sljedeći posebni biocidi:

klorofenoli (njihove soli i esteri)

poliklorirani bifenili (PCB)

organokositreni spojevi, uključujući TBT, TPhT, DBT i DOT

dimetil fumarat (DMFu)

Nije primjenjivo

Provjera:

Izjava o nekorištenju prije otpreme i skladištenja koja se potkrepljuje STL-om.

iv.

Ekstraktivni metali

Primjenjivost:

Svi proizvodi s različitim graničnim vrijednostima koje koriste dojenčad i djeca starosti do 3 godine.

Sljedeće se granične vrijednosti primjenjuju na proizvode koji su namijenjeni dojenčadi i djeci starosti do 3 godine:

mg/kg

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda

Ispitna metoda:

Ekstrakcija - EN ISO 105-E04-2013 (otopina kiselog znoja)

Detekcija – ICP-MS ili ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsen (As)

0,2

Kadmij (Cd)

0,1

Krom (Cr)

 

tekstili obojeni složenim metalnim bojilima

1,0

svi ostali tekstili

0,5

Kobalt (Co)

1,0

Bakar (Cu)

25,0

Olovo (Pb)

0,2

Nikl (Ni)

 

tekstili obojeni složenim metalnim bojilima

1,0

svi ostali tekstili

0,5

Živa (Hg)

0,02

Sljedeće se granične vrijednosti primjenjuju na sve druge proizvode uključujući tekstile namijenjene unutarnjem uređenju:

mg/kg

Provjera:

Ispitivanje konačnog proizvoda:

Ispitna metoda:

Ekstrakcija- DIN EN ISO 105-E04-2013 (otopina kiselog znoja)

Detekcija – ICP-MS ili ICP-OES

Antimon (Sb)

30,0

Arsen (As)

1,0

Kadmij (Cd)

0,1

Krom (Cr)

 

tekstili obojeni složenim metalnim bojilima

2,0

svi ostali tekstili

1,0

Kobalt (Co)

 

tekstili obojeni složenim metalnim bojilima

4,0

svi ostali tekstili

1,0

Bakar (Cu)

 

Olovo (Pb)

50,0

Nikl (Ni)

1,0

Živa (Hg)

1,0

0,02

v.

Presvlake, laminati i membrane

Primjenjivost:

Ako su ugrađeni u tekstilnu strukturu

Polimeri ne smiju sadržavati sljedeće ftalate:

DEHP (Bis(2-etilheksil)-ftalat)

BBP (butilbenzil-ftalat)

DBP (dibutil-ftalat)

DMEP (Bis2-metoksietil) ftalat

DIBP (diizobutil-ftalat)

DIHP (Di-C6-8-razgranati alkil ftalati)

DHNUP (Di-C7-11-razgranati alkil ftalati)

DHP (Di-n-heksil ftalat)

Ukupni zbroj 0,10 % masenog udjela

Provjera:

Izjava o nekorištenju koju dostavlja proizvođač polimera, koja se potkrepljuje STL-om u vezi s plastifikatorima uporabljenima u formulaciji. Ako nisu dostupni podaci, može se zahtijevati provođenje ispitivanja.

Ispitna metoda:

EN ISO 14389

Flouropolimerne membrane i laminati mogu se koristiti za odjeću namijenjenu vanjskim prostorima te za tehničku odjeću namijenjenu vanjskim prostorima. Ne proizvode se primjenom perfluorooktanske kiseline (PFOA) ili bilo kojeg njezina većeg homologa kako je definirano u normi OECD.

 

Provjera:

Izjava o sukladnosti proizvođača membrana ili laminata u pogledu proizvodnje polimera.

vi.

Dodaci poput dugmadi, zakovica i patent zatvarača

Primjenjivost:

Ako su ugrađeni u strukturu odjevnog predmeta

U pogledu dodataka od metala:

 

Provjera:

Ispitivanje sastava komponenti od metala.

Ispitne metode:

Za migraciju nikla

EN 12472-2005

EN 1811-1998+A1-2008

Za ostale metale

Detekcija – GC-ICP-MS

Migracijske granične vrijednosti primjenjuju se na nikl koji sadržava metalne slitine, a koje su u izravnom i produljenom kontaktu s kožom.

Nikl 0,5 μg/cm2/tjedno

Dodatno se ispitivanje provodi na prisutnost sljedećih metala u pogledu kojih se primjenjuju sljedeće granične vrijednosti:

 

Olovo (Pb),

90 mg/kg

Kadmij (Cd)

 

proizvodi namijenjeni dojenčadi i djeci starosti do 3 godine:

50 mg/kg

svi ostali proizvodi, uključujući tekstile namijenjene unutarnjem uređenju:

100 mg/kg

Krom (Cr), ako postoji prevlaka od kroma

60 mg/kg

Živa (Hg)

60 mg/kg

Sljedeći se ftalati ne koriste u dodacima od plastike:

DEHP (Bis(2-etilheksil)-ftalat)

BBP (butilbenzil-ftalat)

DBP (dibutil-ftalat)

DMEP (Bis2-metoksietil) ftalat

DIBP (diizobutil-ftalat)

DIHP (Di-C6-8-razgranati alkil ftalati)

DHNUP (Di-C7-11-razgranati alkil ftalati)

DHP (Di-n-heksil ftalat)

Sljedeći se ftalati ne koriste u dječjoj odjeći ako postoji rizik od stavljanja dodataka u usta, npr. ključevi patent zatvarača:

DINP (di-izononil ftalat)

DIDP (di-izodecil ftalat)

DNOP (di-n-oktil ftalat)

Nije primjenjivo

Provjera:

U pogledu formulacije plastike treba dostaviti STL.


(1)  Treba poduzeti mjere kako bi se izbjegli lažno pozitivni nalazi u pogledu prisutnosti 4-aminoazobenzena.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).

Dodatak 2.

OGRANIČENJA U POGLEDU BOJILA

(a)   Karcinogeni aromatski aminati

Arilamin

CAS broj

4-aminodifenil

92-67-1

Benzidin

92-87-5

4-kloro-o-toluidin

95-69-2

2-naftilamin

91-59-8

o-amino-azotoluen

97-56-3

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-kloroanilin

106-47-8

2,4-diaminoanizol

615-05-4

4,4'-diaminodifenilmetan

101-77-9

3,3′-diklorobenzidin

91-94-1

3,3′-dimetoksibenzidin

119-90-4

3,3′-dimetilbenzidin

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′-diaminodifenilmetan

838-88-0

p-krezidin

120-71-8

4,4′-metilen-bis-(2-kloroanilin)

101-14-4

4,4′-oksidianilin

101-80-4

4,4′-tiodianilin

139-65-1

o-toluidin

95-53-4

2,4-diaminotoluen

95-80-7

2,4,5-trimetilanilin

137-17-7

4-aminoazobenzen

60-09-3

o-anisidin

90-04-0

2,4-ksilidin

95-68-1

2,6-ksilidin

87-62-7

(b)   Okvirni popis bojila koja se mogu razgraditi u karcinogene aromatske aminate

Disperzivna bojila

Disperzivno narančasta 60

Disperzivno žuta 7

Disperzivno narančasta 149

Disperzivno žuta 23

Disperzivno crvena 151

Disperzivno žuta 56

Disperzivno crvena 221

Disperzivno žuta 218

Temeljna bojila

Temeljna smeđa 4

Temeljna crvena 114

Temeljna crvena 42

Temeljna žuta 82

Temeljna crvena 76

Temeljna žuta 103

Temeljna crvena 111

 

Kisela bojila

C.I. Kiselo crna 29

C.I. Kiselo crvena 24

C.I. Kiselo crvena 128

C.I. Kiselo crna 94

C.I. Kiselo crvena 26

C.I. Kiselo crvena 115

C.I. Kiselo crna 131

C.I. Kiselo crvena 26:1

C.I. Kiselo crvena 128

C.I. Kiselo crna 132

C.I. Kiselo crvena 26:2

C.I. Kiselo crvena 135

C.I. Kiselo crna 209

C.I. Kiselo crvena 35

C.I. Kiselo crvena 148

C.I. Kiselo crna 232

C.I. Kiselo crvena 48

C.I. Kiselo crvena 150

C.I. Kiselo smeđa 415

C.I. Kiselo crvena 73

C.I. Kiselo crvena 158

C.I. Kiselo narančasta 17

C.I. Kiselo crvena 85

C.I. Kiselo crvena 167

C.I. Kiselo narančasta 24

C.I. Kiselo crvena 104

C.I. Kiselo crvena 170

C.I. Kiselo narančasta 45

C.I. Kiselo crvena 114

C.I. Kiselo crvena 264

C.I. Kiselo crvena 4

C.I. Kiselo crvena 115

C.I. Kiselo crvena 265

C.I. Kiselo crvena 5

C.I. Kiselo crvena 116

C.I. Kiselo crvena 420

C.I. Kiselo crvena 8

C.I. Kiselo crvena 119:1

C.I. Kiselo ljubičasta 12

Direktna bojila

Direktno crna 4

Temeljna smeđa 4

Direktno crvena 13

Direktno crna 29

Direktno smeđa 6

Direktno crvena 17

Direktno crna 38

Direktno smeđa 25

Direktno crvena 21

Direktno crna 154

Direktno smeđa 27

Direktno crvena 24

Direktno plava 1

Direktno smeđa 31

Direktno crvena 26

Direktno plava 2

Direktno smeđa 33

Direktno crvena 22

Direktno plava 3

Direktno smeđa 51

Direktno crvena 28

Direktno plava 6

Direktno smeđa 59

Direktno crvena 37

Direktno plava 8

Direktno smeđa 74

Direktno crvena 39

Direktno plava 9

Direktno smeđa 79

Direktno crvena 44

Direktno plava 10

Direktno smeđa 95

Direktno crvena 46

Direktno plava 14

Direktno smeđa 101

Direktno crvena 62

Direktno plava 15

Direktno smeđa 154

Direktno crvena 67

Direktno plava 21

Direktno smeđa 222

Direktno crvena 72

Direktno plava 22

Direktno smeđa 223

Direktno crvena 126

Direktno plava 25

Direktno zelena 1

Direktno crvena 168

Direktno plava 35

Direktno zelena 6

Direktno crvena 216

Direktno plava 76

Direktno zelena 8

Direktno crvena 264

Direktno plava 116

Direktno zelena 8,1

Direktno ljubičasta 1

Direktno plava 151

Direktno zelena 85

Direktno ljubičasta 4

Direktno plava 160

Direktno narančasta 1

Direktno ljubičasta 12

Direktno plava 173

Direktno narančasta 6

Direktno ljubičasta 13

Direktno plava 192

Direktno narančasta 7

Direktno ljubičasta 14

Direktno plava 201

Direktno narančasta 8

Direktno ljubičasta 21

Direktno plava 215

Direktno narančasta 10

Direktno ljubičasta 22

Direktno plava 295

Direktno narančasta 108

Direktno žuta 1

Direktno plava 306

Direktno crvena 1

Direktno žuta 24

Direktno smeđa 1

Direktno crvena 2

Direktno žuta 48

Direktno smeđa 1:2

Direktno crvena 7

 

Direktno smeđa 2

Direktno crvena 10

 

(c)   Bojila koja su karcinogena, mutagena ili toksična za reprodukciju ili mogu izazvati preosjetljivost

Bojila koja su karcinogena, mutagena ili toksična za reprodukciju

C.I. Kiselo crvena 26

C.I. Direktno crna 38

C.I. Disperzivno plava 1

C.I. Temeljna crvena 9

C.I. Direktno plava 6

C.I. Disperzivno narančasta 11

C.I. Temeljna ljubičasta 14

C.I. Direktno crvena 28

C.I. Disperzivno žuta 3

Disperzivna bojila koja mogu izazvati preosjetljivost

C.I. Disperzivno plava 1

C.I. Disperzivno plava 124

C.I. Disperzivno crvena 11

C.I. Disperzivno plava 3

C.I. Disperzivno smeđa 1

C.I. Disperzivno crvena 17

C.I. Disperzivno plava 7

C.I. Disperzivno narančasta 1

C.I. Disperzivno žuta 1

C.I. Disperzivno plava 26

C.I. Disperzivno narančasta 3

C.I. Disperzivno žuta 3

C.I. Disperzivno plava 35

C.I. Disperzivno narančasta 37

C.I. Disperzivno žuta 9

C.I. Disperzivno plava 102

C.I. Disperzivno narančasta 76

C.I. Disperzivno žuta 39

C.I. Disperzivno plava 106

C.I. Disperzivno crvena 1

C.I. Disperzivno žuta 49

Dodatak 3.

NAJBOLJE RASPOLOŽIVE TEHNIKE U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PRANJA, SUŠENJA I NJEGOVANJA

Područje

Najbolje raspoložive tehnike (NRT)

1.

Općenito gospodarenje energijom

1.1.

Očitavanje na pojedinačnim brojilima,

1.2.

Sustavi nadzora postupaka i automatske kontrole protoka, obujma punjenja, temperatura i vremena;

1.3.

Izolacija cijevi, ventila i spojnica

1.4.

Elektromotori i pumpe s frekventnim pretvaračima

1.5.

Zatvoreni dizajn strojeva radi smanjenja gubitka pare

1.6.

Ponovna uporaba vode i tekućina/recikliranje u serijskim postupcima

1.7.

Oporaba topline, npr. voda za ispiranje, parni kondenzat, procesni ispušni zrak, plinovi koji nastaju izgaranjem

2.

Postupci pranja i ispiranja

2.1.

Uporaba rashladne vode kao procesne vode

2.2.

Zamjena tehnike odvođenja vode tijekom pranja s pomoću preljeva slivnikom/utjecanjem vode

2.3.

Uporaba „pametnih” tehnologija ispiranja s kontrolom protoka vode i uporabom već iskorištene vode

2.4.

Instalacija izmjenjivača topline

3.

Sušenje i njegovanje s pomoću strojeva za istezanje

3.1.

Optimizacija protoka zraka

3.2.

Izolacija kućišta

3.3.

Instalacija učinkovitih sustava plamenika

3.4.

Instalacija sustava za oporabu topline

Napomena:

Kao dodatak prethodno navedenim tehnikama uzimaju se u obzir nove najbolje raspoložive tehnike na koje tijela država članica EU-a upućuju i koje preporučuju nakon dana objave referentnog dokumenta Europske komisije o NRT-u za tekstilne proizvode BREF (2003.).


Ispravci

13.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/84


Ispravak Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 285/2014 od 13. veljače 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o izravnom, značajnom i predvidivom učinku ugovora unutar Unije i sprječavanju izbjegavanja propisa i obveza

( Službeni list Europske unije L 85 od 21. ožujka 2014 .)

Stranica 1., uvodna izjava (1):

umjesto:

„Kako bi se utvrdilo kada se može smatrati da ugovor o OCT izvedenicama ima izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije i u kojim je slučajevima potrebno ili primjereno spriječiti izbjegavanje propisa i obveza koji proizlaze iz bilo koje odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012, a uzimajući u obzir veliku raznolikost ugovora o OCT izvedenicama, potrebno je donijeti pristup temeljen na kriterijima.”;

treba stajati:

„Kako bi se utvrdilo kada se može smatrati da ugovor o OTC izvedenicama ima izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije i u kojim je slučajevima potrebno ili primjereno spriječiti izbjegavanje propisa i obveza koji proizlaze iz bilo koje odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012, a uzimajući u obzir veliku raznolikost ugovora o OTC izvedenicama, potrebno je donijeti pristup temeljen na kriterijima.”.

Stranica 1., uvodna izjava (5), prva rečenica:

umjesto:

„Ugovori o OCT izvedenicama koje sklope subjekti s poslovnim nastanom u trećim zemljama, a koji su osigurani jamstvom koje osiguravaju subjekti s poslovnim nastanom u Uniji, uzrokuju financijski rizik davatelju jamstva koji ima poslovni nastan u Uniji.”;

treba stajati:

„Ugovori o OTC izvedenicama koje sklope subjekti s poslovnim nastanom u trećim zemljama, a koji su osigurani jamstvom koje osiguravaju subjekti s poslovnim nastanom u Uniji, uzrokuju financijski rizik davatelju jamstva koji ima poslovni nastan u Uniji.”.

Stranica 1., uvodna izjava (6):

umjesto:

„Financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećim zemljama mogu sklapati ugovore o OCT izvedenicama preko svojih podružnica u Uniji. Zbog utjecaja aktivnosti tih podružnica na tržište Unije treba se smatrati da ugovori o OTC izvedenicama sklopljeni između tih podružnica u Uniji imaju izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije.”;

treba stajati:

„Financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećim zemljama mogu sklapati ugovore o OTC izvedenicama preko svojih podružnica u Uniji. Zbog utjecaja aktivnosti tih podružnica na tržište Unije treba se smatrati da ugovori o OTC izvedenicama sklopljeni između tih podružnica u Uniji imaju izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije.”.

Stranica 2., uvodna izjava (8):

umjesto:

„Trebalo bi se smatrati da se ugovorima o OTC izvedenicama koji su dio aranžmana čije se značajke ne temelje na poslovnoj logici ili poslovnom sadržaju, a čija je prvenstvena svrha izbjegavanje primjene Uredbe (EU) br. 648/2012, uključujući propise koji se odnose na uvjete izuzeća, izbjegavaju propisi i obveze utvrđene Uredbom.”;

treba stajati:

„Trebalo bi se smatrati da se ugovorima o OTC izvedenicama koji su dio aranžmana čije se značajke ne temelje na poslovnoj logici ili komercijalnom sadržaju, a čija je prvenstvena svrha izbjegavanje primjene Uredbe (EU) br. 648/2012, uključujući propise koji se odnose na uvjete izuzeća, izbjegavaju propisi i obveze utvrđene Uredbom.”.

Stranica 2., uvodna izjava (9):

umjesto:

„Situacije u kojima su pojedinačne sastavnice aranžmana neusklađene s pravnim sadržajem aranžmana u cjelini, u kojima se aranžman provodi na način koji se uobičajeno ne koristi u razumnom poslovnom djelovanju, u kojima aranžman ili niz aranžmana sadržavaju elemente s učinkom neutralizacije ili poništavanja njihove međusobne gospodarske vrijednosti, odnosno u kojima su transakcije kružne prirode, trebale bi se smatrati pokazateljima umjetnog aranžmana ili umjetnog niza aranžmana.”;

treba stajati:

„Situacije u kojima su pojedinačne sastavnice aranžmana neusklađene s pravnim sadržajem aranžmana u cjelini, u kojima se aranžman provodi na način koji se uobičajeno ne koristi u razumnom poslovnom ponašanju, u kojima aranžman ili niz aranžmana sadržavaju elemente s učinkom neutralizacije ili poništavanja njihove međusobne gospodarske vrijednosti, odnosno u kojima su transakcije kružne prirode, trebale bi se smatrati pokazateljima umjetnog aranžmana ili umjetnog niza aranžmana.”.

Stranica 2., uvodna izjava (10):

umjesto:

„Poželjno je tehničke standarde za ugovore koji imaju izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije i tehničke standarde za sprječavanje izbjegavanja propisa i obveza predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012 obuhvatiti jedinstvenim instrumentom jer se oba skupa standarda odnose na obvezu poravnanja i tehnike ublažavanja rizika. Nadalje, oni imaju zajedničke značajke kao što je primjena na ugovore čije druge ugovorne strane ne podliježu obvezi poravnanja ili tehnikama ublažavanja rizika ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) podtočke v. i članka 11. stavka 14. točke (e) Uredbe (EU) br. 648/2012. koji su dodatno određeni ovom Uredbom.”;

treba stajati:

„Poželjno je tehničke standarde za ugovore koji imaju izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije i tehničke standarde za sprječavanje izbjegavanja propisa i obveza predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012 obuhvatiti jedinstvenim instrumentom jer se oba skupa standarda odnose na obvezu poravnanja i tehnike smanjenja rizika. Nadalje, oni imaju zajedničke značajke kao što je primjena na ugovore čije druge ugovorne strane ne podliježu obvezi poravnanja ili tehnikama smanjenja rizika ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) podtočke v. i članka 11. stavka 14. točke (e) Uredbe (EU) br. 648/2012. koji su dodatno određeni ovom Uredbom.”.

Stranica 2., uvodna izjava (13):

umjesto:

„U skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (1), Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržište kapitala osnovane u skladu s člankom 37 te Uredbe,”;

treba stajati:

„U skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (1), Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu regulatornih tehničkih standarda, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37 te Uredbe,”.

Na stranici 2. u članku 1.

umjesto:

„‚jamstvo’ znači izričito dokumentirana pravna obveza koju je preuzeo davatelj jamstva za pokrivanje plaćanja korisniku dospjelih iznosa ili iznosa koji bi mogli dospjeti na temelju ugovora o OTC izvedenicama koji su osigurani tim jamstvom i koje je sklopio subjekt za koji je dano jamstvo u slučaju neispunjenja obveza kako je utvrđeno jamstvom ili ako subjekt za koji je dano jamstvo nije izvršio plaćanje.”;

treba stajati:

„‚jamstvo’ znači izričito dokumentirana pravna obveza koju je preuzeo davatelj jamstva za pokrivanje plaćanja dospjelih iznosa ili iznosa koji bi mogli dospjeti na temelju ugovora o OTC izvedenicama koji su osigurani tim jamstvom i koje je sklopio subjekt za koji je dano jamstvo u slučaju neispunjenja obveza kako je utvrđeno jamstvom ili ako subjekt za koji je dano jamstvo nije izvršio plaćanje.”.

Stranica 2., članak 2., prva rečenica:

umjesto:

„Smatra se da ugovor o OTC izvedenicama ima izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije kada barem jedan subjekt iz treće zemlje ostvaruje korist od jamstva koje osigurava financijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji, a kojim se pokriva cjelokupna ili djelomična odgovornost koja proizlazi iz ugovora o OTC izvedenicama, u mjeri u kojoj jamstvo ispunjuje oba sljedeća uvjeta:”;

treba stajati:

„Smatra se da ugovor o OTC izvedenicama ima izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije kada barem jedan subjekt iz treće zemlje ostvaruje korist od jamstva koje osigurava financijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji, a kojim se pokriva cjelokupna ili djelomična obveza koja proizlazi iz ugovora o OTC izvedenicama, pod uvjetom da jamstvo ispunjuje oba sljedeća uvjeta:”.

Stranica 2., članak 2., točka (a):

umjesto:

„njime se osigurava cjelokupna odgovornost subjekta iz treće zemlje koja proizlazi iz jednog ugovora o OTC izvedenicama ili više njih za ukupnu ugovorenu vrijednost u visini od najmanje 8 milijardi EUR ili istovrijednog iznosa u odgovarajućoj stranoj valuti, ili se osigurava samo dio odgovornosti subjekta iz treće zemlje koja proizlazi iz jednog ugovora o OTC izvedenicama ili više njih za ukupnu ugovorenu vrijednost u visini od najmanje 8 milijardi EUR ili istovrijednog iznosa u odgovarajućoj stranoj valuti podijeljenog postotkom osigurane odgovornosti;”;

treba stajati:

„njime se osigurava cjelokupna obveza subjekta iz treće zemlje koja proizlazi iz jednog ugovora o OTC izvedenicama ili više njih za ukupnu ugovorenu vrijednost u visini od najmanje 8 milijardi EUR ili istovrijednog iznosa u odgovarajućoj stranoj valuti, ili se osigurava samo dio obveze subjekta iz treće zemlje koja proizlazi iz jednog ugovora o OTC izvedenicama ili više njih za ukupnu ugovorenu vrijednost u visini od najmanje 8 milijardi EUR ili istovrijednog iznosa u odgovarajućoj stranoj valuti podijeljenog postotkom osigurane obveze;”.

Stranica 3., članak 2., treća rečenica:

umjesto:

„Ako je odgovornost koja proizlazi iz jednog ugovora o OTC izvedenicama ili više njih manja od praga utvrđenog točkom (a) prvog podstavka, za te se ugovore smatra da nemaju izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije, čak i u slučaju kada je najveći iznos jamstva kojim se osigurava ta odgovornost jednak ili veći od praga utvrđenog točkom (a) prvog podstavka i čak u slučaju kada je ispunjen uvjet utvrđen točkom (b) prvog podstavka.”;

treba stajati:

„Ako je obveza koja proizlazi iz jednog ugovora o OTC izvedenicama ili više njih manja od praga utvrđenog točkom (a) prvog podstavka, za te se ugovore smatra da nemaju izravan, značajan i predvidiv učinak unutar Unije, čak i u slučaju kada je najveći iznos jamstva kojim se osigurava ta obveza jednak ili veći od praga utvrđenog točkom (a) prvog podstavka i čak u slučaju kada je ispunjen uvjet utvrđen točkom (b) prvog podstavka.”.

Stranica 3., članak 2., četvrta rečenica:

umjesto:

„U slučaju povećanja odgovornosti koja proizlazi iz ugovora o OTC izvedenicama ili smanjenja sadašnje izloženosti, davatelj jamstva ponovno ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni točkama (a) i (b) prvog podstavka. Ta se ocjena provodi na dan povećanja odgovornosti za uvjet utvrđen točkom (a) prvog podstavka te na mjesečnoj osnovi za uvjet utvrđen podtočkom (b) prvog podstavka.”;

treba stajati:

„U slučaju povećanja obveze koja proizlazi iz ugovora o OTC izvedenicama ili smanjenja sadašnje izloženosti, davatelj jamstva ponovno ocjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti utvrđeni točkama (a) i (b) prvog podstavka. Ta se ocjena provodi na dan povećanja obveze za uvjet utvrđen točkom (a) prvog podstavka te na mjesečnoj osnovi za uvjet utvrđen podtočkom (b) prvog podstavka.”.

Stranica 3., članak 3., naslov:

umjesto:

„Slučajevi kada je potrebno ili primjereno spriječiti izbjegavanje propise ili obveza predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012.”;

treba stajati:

„Slučajevi kada je potrebno ili primjereno spriječiti izbjegavanje propisa ili obveza predviđenih Uredbom (EU) br. 648/2012”.

Stranica 3., članak 3., stavak 1.:

umjesto:

„Smatra se da je ugovor o OTC izvedenicama namijenjen izbjegavanju primjene odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 ako se smatra da je prvenstvena svrha načina na koji je ugovor sklopljen, razmatrajući ga u cjelini i u pogledu svih okolnosti, izbjegavanje primjene odredbe te Uredbe.”;

treba stajati:

„Smatra se da je ugovor o OTC izvedenicama namijenjen izbjegavanju primjene bilo koje odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 ako se smatra da je prvenstvena svrha načina na koji je ugovor sklopljen, razmatrajući ga u cjelini i uzimajući u obzir sve okolnosti, izbjegavanje primjene bilo koje odredbe te Uredbe.”.

Stranica 3., članak 3., stavak 2.:

umjesto:

„Za potrebe stavka 1. smatra se da ugovor ima prvenstvenu svrhu izbjegavanja primjene odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 ako je prvenstvena svrha aranžmana ili niza aranžmana koji se odnose na ugovor o OTC izvedenicama poništiti cilj, smisao i svrhu bilo koje odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 koja bi se inače primjenjivala, uključujući i ako je dio umjetnog aranžmana ili umjetnog niza aranžmana.”;

treba stajati:

„Za potrebe stavka 1. smatra se da ugovor ima prvenstvenu svrhu izbjegavanja primjene bilo koje odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 ako je prvenstvena svrha aranžmana ili niza aranžmana koji se odnose na ugovor o OTC izvedenicama poništiti cilj, smisao i svrhu bilo koje odredbe Uredbe (EU) br. 648/2012 koja bi se inače primjenjivala, uključujući i ako je dio umjetnog aranžmana ili umjetnog niza aranžmana.”.

Stranica 3., članak 3., treća rečenica:

umjesto:

„Umjetnim aranžmanom smatra se aranžman koji u suštini ne sadržava poslovnu logiku, poslovni sadržaj ili odgovarajuće gospodarsko objašnjenje te koji se sastoji od ugovora, transakcije, režima, mjere, djelovanja, sporazuma, bespovratnih sredstava, dogovora, obećanja, preuzimanja obveza ili događaja. Aranžman može sadržavati više koraka ili dijelova.”;

treba stajati:

„Umjetnim aranžmanom smatra se aranžman koji u suštini ne sadržava poslovnu logiku, komercijalni sadržaj ili odgovarajuće gospodarsko objašnjenje te koji se sastoji od ugovora, transakcije, režima, mjere, djelovanja, sporazuma, bespovratnih sredstava, dogovora, obećanja, preuzimanja ili događaja. Aranžman može sadržavati više koraka ili dijelova.”.