ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 169

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
7. lipnja 2014.


Sadržaj

 

I.   Zakonodavni akti

Stranica

 

 

ODLUKE

 

*

Odluka br. 553/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o sudjelovanju Unije u Programu za istraživanje i razvoj koji zajednički poduzima više država članica s ciljem podupiranja malih i srednjih poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem ( 1 )

1

 

*

Odluka br. 554/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o sudjelovanju Unije u Programu istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života, koji zajednički poduzima više država članica

14

 

*

Odluka br. 555/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o sudjelovanju Unije u Europskom programu za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva (EMPIR) koji zajednički poduzima više država članica ( 1 )

27

 

*

Odluka br. 556/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o sudjelovanju Unije u drugom Programu partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija (EDCTP2) koji zajednički poduzima više država članica

38

 

 

II.   Nezakonodavni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 557/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2 ( 1 )

54

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća Clean Sky 2 ( 1 )

77

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 559/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 ( 1 )

108

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 560/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća za bioindustriju ( 1 )

130

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL ( 1 )

152

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


I. Zakonodavni akti

ODLUKE

7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/1


ODLUKA br. 553/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. svibnja 2014.

o sudjelovanju Unije u Programu za istraživanje i razvoj koji zajednički poduzima više država članica s ciljem podupiranja malih i srednjih poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 185. i članak 188. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020. – strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (strategija „Europa 2020”) naglasila potrebu za razvojem povoljnih uvjeta za ulaganje u znanje i inovacije s ciljem ostvarivanja pametnog, održivog i uključivog rasta u Uniji. Tu su strategiju poduprli i Europski parlament i Vijeće.

(2)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) osnovan je Obzor 2020. - Okvirni program za istraživanja i inovacije (2014. – 2020.) („program Obzor 2020.”). Cilj programa Obzor 2020. jest ostvariti snažniji utjecaj u odnosu na istraživanja i inovacije doprinosom jačanju javno-javnih partnerstava, među ostalim i putem sudjelovanja Unije u programima koje poduzima više država članica u skladu s člankom 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(3)

Cilj javno-javnih partnerstava trebao bi biti razvoj bliskijih sinergija, povećanje koordinacije te izbjegavanje nepotrebnog udvostručavanja u odnosu na istraživačke programe Unije te međunarodne, nacionalne i regionalne istraživačke programe te bi ona trebala u potpunosti poštovati opća načela programa Obzor 2020., a posebno ona koja se odnose na otvorenost i transparentnost. Uz to bi trebalo osigurati otvoren pristup znanstvenim publikacijama.

(4)

Odlukom br. 743/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) Zajednica je odlučila dati financijski doprinos programu Eurostars, zajedničkom programu za istraživanje i razvoj koji su poduzele sve države članice i pet zemalja koje sudjeluju u okviru Eureke, međuvladine inicijative pokrenute 1985. s ciljem promicanja suradnje u području industrijskog istraživanja (program „Eurostars”).

(5)

Komisija je u travnju 2012. dostavila Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o privremenom ocjenjivanju programa Eurostars koju je provela skupina neovisnih stručnjaka dvije godine nakon početka programa. Opće je mišljenje stručnjaka bilo da program Eurostars ispunjava svoje ciljeve, stvara dodanu vrijednost za europska mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem („MSP-ovi”) te da bi ga trebalo nastaviti i nakon 2013. Smatra se da program Eurostars također zadovoljava određeni broj stvarnih potreba MSP-ova koji se bave istraživanjem i razvojem; program je privukao velik broj prijava, a proračun za projekte koji ostvaruju pravo na financiranje premašio je prvotni proračun. Dane su određene preporuke za poboljšanje koje su se uglavnom odnosile na potrebu daljnje integracije nacionalnih programa i poboljšanja operativne uspješnosti kako bi se skratilo vrijeme potrebno za sklapanje ugovora i povećala transparentnost postupaka.

(6)

Trebala bi se primjenjivati definicija MSP-a predviđena u Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih i srednjih poduzeća (5).

(7)

U skladu s Odlukom Vijeća 2013/743/EU (6), može se poduprijeti djelovanje koje se nadovezuje na program Eurostars i preusmjerava ga u skladu s preporukama iz privremene ocjene.

(8)

Cilj drugog programa za istraživanje i razvoj kojeg je poduzelo nekoliko država članica s ciljem podupiranja istraživanja i razvoja koje provode mala i srednja poduzeća („Eurostars-2”), koji je usklađen sa strategijom Europa 2020., njezinom vodećom inicijativom „Unija inovacija” i Komunikacijom Komisije od 17. srpnja 2012. pod nazivom „Produbljeno partnerstvo za izvrsnost i rast u Europskom istraživačkom prostoru” jest poduprijeti MSP-ove koji se bave istraživanjem i razvojem sufinanciranjem njihovih tržišno usmjerenih istraživačkih projekata u bilo kojem području. Time će se, kao i aktivnostima koje se provode u okviru cilja „Vodstvo u vodećim i razvojnim tehnologijama” iz programa Obzor 2020., doprinijeti ciljevima iz dijela tog programa „Industrijsko vodstvo” kako bi se ubrzao razvoj tehnologija i inovacija koje su temelj budućnosti poduzeća i koje će inovativnim europskim MSP-ovima omogućiti da se ostvare vodeću ulogu na svjetskom tržištu. Kao dio poboljšanja u odnosu na prethodni program Eurostars, Eurostars-2 trebao bi težiti ubrzanju dodjele bespovratnih sredstava, snažnijoj integraciji te smanjenoj, transparentnijoj i učinkovitijoj administraciji na dobrobit MSP-ova koji se bave istraživanjem i razvojem. Kako bi se zadržao pristup odozdo prema gore i poslovno usmjeren plan s glavnim fokusom na potencijal tržišta, prethodni program Eurostars ključ je uspjeha programa Eurostars-2.

(9)

Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor 2020., pozive na podnošenje prijedloga na temelju programa Eurostars-2 trebalo bi pokrenuti najkasnije do 31. prosinca 2020. U opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga mogu se pokrenuti do 31. prosinca 2021.

(10)

Ministarska konferencija Eureka poduprla je u Budimpešti 22. lipnja 2012. stratešku viziju programa Eurostars-2 („Budimpeštanski dokument”). Ministri su se obvezali poduprijeti nastavak programa Eurostars nakon njegova završetka 2013. u razdoblju obuhvaćenom programom Obzor 2020. To podrazumijeva produbljeno partnerstvo u skladu s preporukama privremene ocjene programa Eurostars. U Budimpeštanskom dokumentu utvrđena su dva glavna cilja programa Eurostars-2. To je, kao prvo, strukturni cilj – veća sinkronizacija i ujednačenost nacionalnih programa istraživanja u području financiranja, što je ključno za ostvarenje Europskog istraživačkog prostora u državama članicama. Kao drugo, to je sadržajni cilj – podupiranje MSP-ova koji se bave istraživanjem i razvojem u sudjelovanju u transnacionalnim projektima za istraživanje i inovacije. Uniju se Budimpeštanskim dokumentom poziva na sudjelovanje u programu Eurostars-2.

(11)

Radi pojednostavljenja, trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebale bi se izbjegavati dvostruke revizije te prekomjerna dokumentacija i izvješćivanje. Pri obavljanju revizije trebalo bi, prema potrebi, uzeti u obzir posebnosti nacionalnih programa.

(12)

Revizije primatelja sredstava Unije dodijeljenih u okviru programa Eurostars-2 trebalo bi obavljati u skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013.

(13)

Države sudionice namjeravaju doprinijeti provedbi programa Eurostars-2 tijekom razdoblja obuhvaćenog tim programom (2014. – 2024.).

(14)

Aktivnosti u okviru programa Eurostars-2 trebale bi biti u skladu s ciljevima i načelima „odozdo prema gore” programa Obzor 2020. te s općim načelima i uvjetima utvrđenima u članku 26. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

(15)

Trebalo bi utvrditi gornju granicu financijskog sudjelovanja Unije u programu Eurostars-2 za trajanja programa Obzor 2020. U okviru te gornje granice trebala bi postojati fleksibilnost u vezi s doprinosom Unije koji bi trebao iznositi najmanje jednu trećinu, ali ne više od polovice doprinosa država sudionica kako bi se osigurala kritična masa nužna za zadovoljavanje potreba projekata koji su prihvatljivi za financijsku potporu, ostvario snažan učinak financijske poluge i osigurala snažnija integracija nacionalnih programa istraživanja država sudionica.

(16)

U skladu s ciljevima Uredbe (EU) br. 1291/2013. sve države članice i zemlje pridružene programu Obzor 2020. trebale bi imati pravo sudjelovanja u programu Eurostars-2.

(17)

Bilo koji član inicijative Eureka ili zemlja pridružena inicijativi Eureka koja nije država članica ili zemlja pridružena programu Obzor 2020. može postati zemlja partner programa Eurostars-2.

(18)

Financijski doprinos Unije trebao bi biti uvjetovan preuzimanjem formalnih obveza od strane država sudionica da doprinesu provedbi programa Eurostars-2 i ispunjenjem tih obveza. Financijska potpora u okviru programa Eurostars-2 trebala bi se uglavnom dodjeljivati u obliku bespovratnih sredstava za projekte odabrane na temelju poziva na podnošenje projektnih prijedloga koji su pokrenuti u okviru programa Eurostars-2. Kako bi ispunile ciljeve programa Eurostars-2, države sudionice moraju osigurati dostatni financijski doprinos za financiranje primjerenog broja projektnih prijedloga odabranih putem svakog poziva.

(19)

Zajednička provedba programa Eurostars-2 iziskuje provedbenu strukturu. Države sudionice sporazumjele su se o određivanju Tajništva inicijative Eureka („Tajništvo”) kao provedbene strukture programa Eurostars-2. Tajništvo je neprofitna međunarodna udruga koju su u skladu s belgijskim pravom 1997. osnovale zemlje članice inicijative Eureka, a koja je od 2008. nadležna i za provedbu programa Eurostars. Uloga Tajništva nije ograničena na provedbu programa Eurostars – ono je istodobno tajništvo inicijative Eureka, koja ima vlastitu upravnu strukturu za upravljanje projektima Eureka izvan programa Eurostars. Unija, koju predstavlja Komisija, jedan je od osnivača inicijative Eureka i punopravni član udruge Tajništvo Eureke.

(20)

Kako bi se ostvarili ciljevi programa Eurostars-2, Tajništvo bi trebalo biti zaduženo za organizaciju poziva na podnošenje projektnih prijedloga, provjeru kriterija prihvatljivosti, stručnog ocjenjivanja, odabir i praćenje projekata te dodjelu doprinosa Unije. Projektne prijedloge trebali bi ocjenjivati neovisni vanjski stručnjaci na središnjoj razini i pod odgovornošću Tajništva slijedom poziva na podnošenje projektnih prijedloga. Rang-lista projekata trebala bi biti obvezujuća za države sudionice u pogledu dodjele sredstava iz financijskog doprinosa Unije i doprinosa država sudionica.

(21)

Cjelokupni program Eurostars-2 trebao bi, kao istinski zajednički program s povećanom znanstvenom, upravljačkom i financijskom sinkronizacijom, pokazati vidljiv napredak prema daljnjem ujednačavanju i sinkronizaciji nacionalnih programa za istraživanja i inovacije. Zajedničkim određivanjem i provedbom aktivnosti trebala bi se ostvariti snažnija znanstvena integracija i osigurati izvrsnost i snažan utjecaj odabranih projekata. Integracijom upravljanja trebalo bi osigurati daljnje poboljšanje operativne izvrsnosti i odgovornosti za program. Snažnija financijska integracija trebala bi se temeljiti na odgovarajućem ukupnom i godišnjem financijskom doprinosu država sudionica programa Eurostars-2 te visokom stupnju sinkronizacije na nacionalnoj razini. To bi trebalo ostvariti postupnim usklađivanjem nacionalnih pravila financiranja.

(22)

Financijskim doprinosom Unije trebalo bi upravljati u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja te pravilima o neizravnom upravljanju određenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 (8).

(23)

Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, Komisija bi trebala imati pravo smanjiti, suspendirati ili obustaviti financijski doprinos Unije ako se program Eurostars-2 ne provodi primjereno ili se provodi djelomično ili uz zakašnjenje ili ako države sudionice ne doprinose financiranju programa Eurostars-2 ili to čine djelomično ili uz zakašnjenje. Ta bi prava trebalo predvidjeti sporazumom o delegiranju koji treba sklopiti između Unije i Tajništva.

(24)

Na sudjelovanje u neizravnim aktivnostima koje se financiraju iz programa Eurostars-2 primjenjuje se Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9). Međutim, zbog posebnih operativnih potreba programa Eurostars-2 potrebno je predvidjeti odstupanja od te Uredbe u skladu s njezinim člankom 1. stavkom 3.

(25)

Kako bi se olakšalo sudjelovanje MSP-ova koji su uglavnom naviknuti na nacionalne kanale i koji bi inače svoje istraživačke aktivnosti provodili isključivo unutar njihovih državnih granica, financijski doprinos iz programa Eurostars-2 trebao bi se dodjeljivati u skladu s dobro poznatim pravilima njihovih nacionalnih programa i provoditi putem sporazuma o financiranju kojima izravno upravljaju nacionalna tijela, a kojima se financiranje Unije kombinira s odgovarajućim nacionalnim financiranjem. Stoga bi trebalo predvidjeti odstupanje od članka 15. stavka 9., članka 18. stavka 1., članka 23. stavka 1. i stavaka od 5. do 7. te članaka od 28. do 34. Uredbe (EU) br. 1290/2013.

(26)

Pozivi na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Eurostars-2 također bi trebali biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava za širenje rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

(27)

Financijske interese Unije trebalo bi zaštititi putem proporcionalnih mjera tijekom cijelog ciklusa rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i ispitivanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativnim i financijskim sankcijama u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(28)

Komisija bi, u suradnji s državama članicama, trebala provesti privremeno ocjenjivanje kojim će se posebno ocijeniti kvaliteta i učinkovitost programa Eurostars-2 i napredak postignut u ostvarivanju ciljeva kao i završno ocjenjivanje te bi trebala sastaviti izvješće o tim ocjenjivanjima.

(29)

Tajništvo i države sudionice trebali bi Komisiji na njezin zahtjev dostavitisve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje izvještajaâ o ocjenjivanju programa Eurostars-2.

(30)

S obzirom na to da ciljeve ove Odluke, odnosno pružanje potpore transnacionalnim istraživačkim aktivnostima koje provode MSP-ovi s većim istraživačkim kapacitetima i doprinijeti integraciji, ujednačavanju i sinkronizaciji nacionalnih programa za financiranje istraživanja ne mogu dostatno ostvariti države članice i to zbog nedostatka transnacionalne dimenzije i komplementarnosti i interoperabilnosti nacionalnih programa nego se zbog opsega ili učinka djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Odlukom utvrđuju pravila sudjelovanja Unije u drugom programu za istraživanja i razvoj koji zajednički poduzima više država članica s ciljem podupiranja malih i srednjih poduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem („Eurostars-2”) te uvjeti njezina sudjelovanja.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„MSP” znači mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Preporuci 2003/361/EZ;

2.

„MSP koji se bavi istraživanjem i razvojem” jest MSP koji ispunjava barem jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

ulaže barem 10 % svog prihoda u aktivnosti istraživanja i razvoja;

(b)

kojemu barem 10 % ekvivalenata punog radnog vremena otpada na aktivnosti istraživanja i razvoja;

(c)

ima barem pet ekvivalenata punog radnog vremena (za MPS-ove koji nemaju više od 100 ekvivalenata punog radnog vremena); za istraživačke i razvojne aktivnosti; ili

(d)

10 ekvivalenata punog radnog vremena (za MPS-ove koji imaju više od 100 ekvivalenata punog radnog vremena) za istraživačke i razvojne aktivnosti.

Članak 3.

Ciljevi

Program Eurostars-2 ima sljedeće ciljeve:

1.

promicanje istraživačkih aktivnosti koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

aktivnosti se provode putem međusobne transnacionalne suradnje MSP-ova koji se bave istraživanjem i razvojem ili uz sudjelovanje drugih subjekata u inovacijskom lancu (npr. sveučilišta, istraživačke organizacije);

(b)

očekuje se da će rezultati aktivnosti biti stavljeni na tržište najkasnije dvije godine nakon završetka aktivnosti;

2.

povećanje dostupnosti, učinkovitosti i djelotvornosti javnog financiranja za MSP-ove u Europi ujednačavanjem, usklađivanjem i sinkroniziranjem nacionalnih mehanizama financiranja država sudionica;

3.

promicanje i povećanje sudjelovanja MSP-ova bez prethodnog iskustva u transnacionalnom istraživanju.

Članak 4.

Sudjelovanje u programu Eurostars-2 i partnerstvo s programom Eurostars-2

1.   Unija sudjeluje u programu Eurostars-2 koji zajednički poduzimaju Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Izrael, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Ujedinjena Kraljevina, („države sudionice”), u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Odluci.

2.   Sve države članice osim onih navedenih u stavku 1. i sve druge zemlje pridružene programu Obzor 2020. mogu sudjelovati u programu Eurostars-2 ako ispunjavaju uvjet utvrđen u članku 6. stavku 1. točki (c) ove Odluke. Ako ispunjavaju uvjet utvrđen u članku 6. stavku 1. točki (c) smatraju se državama sudionicama za potrebe ove Odluke.

3.   Bilo koji član inicijative Eureka ili zemlja pridružena inicijativi Eureka koja nije država članica ili zemlja pridružena programu Obzor 2020. može postati zemlja partner programa Eurostars-2 ako ispunjava uvjet utvrđen u članku 6. stavku 1. točki (c). Članovi inicijative Eureka ili pridružene zemlje koje ispunjavaju uvjet utvrđen u članku 6. stavku 1. točki (c) smatraju se zemljama partnerima za potrebe ove Odluke. Pravni subjekti iz tih zemalja partnera ne ostvaruju pravo na financijske doprinose Unije u okviru programa Eurostars-2.

Članak 5.

Financijski doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije programu Eurostars-2, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi 287 000 000 EUR. Financijski doprinos Unije isplaćuje se iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije dodijeljenih odgovarajućim dijelovima Posebnog programa kojim se provodiprograma Obzor 2020. osnovanog Odlukom 2013/743/EU u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vi. i člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 te posebno iz odobrenih sredstava pod naslovom „Inovacije u MSP-ovima” iz dijela II.

2.   Doprinos Unije iznosi najmanje jednu trećinu doprinosa država sudionica iz članka 7. stavka 1. točke (a), a u svakom slučaju ne premašuje iznos utvrđen u stavku 1. On pokriva operativne troškove, uključujući troškove ocjenjivanja prijedloga te administrativne troškove. Ako tijekom trajanja programa Eurostars-2 bude potrebno prilagoditi iznos doprinosa Unije, doprinos Unije mogao bi se povećati najviše za polovicu doprinosa država sudionica kako je navedeno u članku 7. stavku 1. točki (c).

3.   Najviše 4 % financijskog doprinosa Unije iż stavka 1. može se koristiti kao doprinos administrativnim troškovima programa Eurostars-2. Države sudionice snose nacionalne administrativne troškove potrebne za provedbu programa Eurostars-2.

Članak 6.

Uvjeti financijskog doprinosa Unije

1.   Financijski doprinos Unije podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

da države sudionice dokažu da su program Eurostars-2 uspostavile u skladu s ciljevima utvrđenima u članku 3.;

(b)

da države sudionice ili organizacije koje su odredile države sudionice, odrede Tajništvo kao strukturu nadležnu za provedbu programa Eurostars-2 te za primanje, dodjeljivanje i praćenje financijskog doprinosa Unije;

(c)

da se sve države sudionice obvežu doprinijeti financiranju programa Eurostars-2;

(d)

da Tajništvo dokaže sposobnost provedbe programa Eurostars-2, uključujući primanje, dodjeljivanje i praćenje financijskog doprinosa Unije, u okviru neizravnog upravljanja proračunom Unije u skladu s člancima 58., 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012; i

(e)

da se za program Eurostars-2 uspostavi model upravljanja u skladu s Prilogom II.

2.   Financijski doprinos Unije tijekom provedbe programa Eurostars-2 podliježe i sljedećim uvjetima:

(a)

da Tajništvo provede ciljeve programa Eurostars-2 određene u članku 3. i aktivnosti određene u Prilogu I. u skladu s pravilima za sudjelovanje i širenje rezultata iz članka 8.;

(b)

da se zadrži prikladan i učinkovit model upravljanja u skladu s Prilogom II.;

(c)

da Tajništvo poštuje zahtjeve izvješćivanja određene u članku 60. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

(d)

da države sudionice isplate financijski doprinos svim sudionicima projekata programa Eurostars-2 odabranih za financiranje slijedom poziva na podnošenje projektnih prijedloga prijedloga pokrenutih u okviru programa Eurostars-2, ispunjavajući obveze iz stavka 1. točke (c) ovog članka;

(e)

da se financijska sredstva iz nacionalnih proračuna za projekte programa Eurostars-2 i financijski doprinos Unije dodijele u skladu s popisima redoslijeda projekata;i

(f)

da se dokaže vidljiv napredak u znanstvenoj, upravljačkoj i financijskoj suradnji utvrđivanjem minimalnih ciljeva operativne uspješnosti i faza provedbe programa Eurostars-2.

Članak 7.

Doprinosi država sudionica

1.   Doprinos država sudionica sastoji se od sljedećeg:

(a)

sufinanciranja odabranih projekata programa Eurostars-2 kroz odgovarajuće nacionalne oblike financiranja, uglavnom bespovratnim sredstvima. Komisija se za vrednovanje doprinosa država sudionica koji nisu u obliku bespovratnih sredstava može služiti postojećim pravilima za sredstva ekvivalentna bespovratnim sredstvima;

(b)

financijskog doprinosa administrativnim troškovima programa Eurostars-2 koji nisu pokriveni doprinosom Unije kako je određeno u članku 5. stavku 3.

2.   Svaka država sudionica određuje nacionalno financijsko tijelo koje upravlja financijskom potporom nacionalnim sudionicima programa Eurostars-2 u skladu s člankom 8.

Članak 8.

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

1.   Za potrebe Uredbe (EU) br. 1290/2013 Tajništvo se smatra tijelom za financiranje.

2.   Odstupajući od članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1290/2013, nadležna nacionalna tijela za financiranje, pod koordinacijom Tajništva, provjeravaju financijsku sposobnost svih podnositelja zahtjeva za financiranje u okviru programa Eurostars-2.

3.   Odstupajući od članka 18. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1290/2013, sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnicima neizravnog djelovanja u okviru programa Eurostars-2 potpisuju dotična nadležna nacionalna tijela za financiranje.

4.   Odstupajući od članka 23. stavaka 1., 5., 6. i 7. te članaka od 28. do 34. Uredbe (EU) br. 1290/2013, na bespovratna sredstva programa Eurostars-2 kojima upravljaju nadležna nacionalna tijela za financiranje primjenjuju se pravila financiranja uključenih nacionalnih programa.

Članak 9.

Provedba programa Eurostars-2

1.   Program Eurostars-2 provodi se na temelju godišnjih planova rada.

2.   Financijska potpora u okviru programa Eurostars-2 uglavnom se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava sudionicima slijedom poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

Članak 10.

Sporazumi između Unije i Tajništva

1.   Komisija u ime Unije s Tajništvom sklapa sporazum o delegiranju i sporazume o godišnjem prijenosu sredstava, podložno pozitivnoj ex-ante ocjeni Tajništva u skladu s člankom 61. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

2.   Sporazum o delegiranju iz stavka 1. sklapa se u skladu s člankom 58. stavkom 3. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i u skladu s člankom 40. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012. U njemu se određuje i sljedeće:

(a)

zahtjevi za Tajništvo u vezi s pokazateljima uspješnosti određenima u Prilogu II. Odluci (EU) br. 2013/743;

(b)

zahtjevi u pogledu doprinosa Tajništva u odnosu na praćenje iz Priloga III. Odluci (EU) br. 2013/743;

(c)

posebni pokazatelji uspješnosti povezani s funkcioniranjem Tajništva u pogledu programa Eurostars-2;

(d)

zahtjevi za Tajništvo u pogledu pružanja informacija o administrativnim troškovima i detaljnih brojki u vezi s provedbom programa Eurostars-2;

(e)

aranžmani u vezi s dostavom podataka koji su potrebni kako bi Komisija mogla ispuniti svoju obvezu širenja rezultata i izvješćivanja;

(f)

obveza Tajništva da prije provođenja bilo kakvih prijenosa financijskog doprinosa Unije potpiše bilateralne sporazume s nadležnim nacionalnim tijelima kojim se bilateralnim sporazumima utvrđuju minimalni ciljevi operativne uspješnosti i faze provedbe programa Eurostars-2;

(g)

odredbe za objavljivanje poziva na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa Eurostars-2, posebno na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava za širenje rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

Članak 11.

Obustava, smanjenje ili suspenzija financijskog doprinosa Unije

1.   Ako se program Eurostars-2 ne provodi ili se provodi neprimjereno, djelomično ili uz zakašnjenje, Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije u skladu sa stvarnom provedbom programa Eurostars-2.

2.   Ako države sudionice ne doprinose financiranju programa Eurostars-2 ili doprinose samo djelomično ili uz zakašnjenje, Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije, uzimajući u obzir iznos financijskih sredstava koja su države sudionice dodijelile za provedbu programa Eurostars-2.

Članak 12.

Ex-post revizije

1.   Tajništvo je dužno osigurati da nadležna nacionalna tijela za financiranje obavljaju ex-post revizije rashoda neizravnih djelovanja u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

2.   Komisija može odlučiti sama obaviti revizije iz stavka 1. U takvim slučajevima, ona to čini u skladu s primjenjivim pravilima, posebno s odredbama uredaba (EU, Euratom) br. 966/2012, (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013.

Članak 13.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.   Komisija poduzima primjerene mjere kako bi osigurala zaštitu financijskih interesa Unije pri provedbi djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke, uključujući primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji, djelotvornim provjerama i, ako se nepravilnosti utvrde, povratom pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, djelotvornim, razmjernim i odvraćajućim administrativnim i financijskim sankcijama.

2.   Tajništvo osoblju Komisije i drugim osobama koje ona ovlasti te Revizorskom sudu omogućuje pristup svojim lokacijama i prostorima te svim informacijama koje su im potrebne za obavljanje revizija, uključujući informacije u elektroničkom obliku.

3.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na licu mjesta, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (10) i Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11) s ciljem otkrivanja prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Unije u vezi sa sporazumima ili odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorima koji se financiranju u okviru ove Odluke.

4.   Ugovori, sporazumi i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava koji proizlaze iz provedbe ove Odluke sadržavaju odredbe kojima se Komisija, Revizorski sud, OLAF i Tajništvo izričito ovlašćuju za obavljanje takvih revizije i provedbu istraga u okviru svojih nadležnosti.

5.   Pri provedbi programa Eurostars-2 države sudionice poduzimaju zakonodavne, regulatorne, upravne i druge mjere potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije, a posebno za osiguranje punog povrata svih iznosa dugovanih Uniji, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012.

Članak 14.

Priopćivanje informacija

1.   Tajništvo na zahtjev Komisije dostavlja sve informacije koje su potrebne za sastavljanje izvješćâ iz članka 15.

2.   Države sudionice dostavljaju Komisiji putem Tajništva sve informacije koje zatraže Europski parlament, Vijeće ili Revizorski sud u vezi s financijskim upravljanjem programom Eurostars-2.

3.   Komisija informacije iz stavka 2. ovog članka uključuje u izvješća iz članka 15.

Članak 15.

Ocjenjivanje

1.   Komisija do 30. lipnja 2017. provodi privremeno ocjenjivanje programa Eurostars-2, u bliskoj suradnji s državama sudionicama i uz pomoć nezavisnih stručnjaka. Komisija sastavlja izvješće o tom ocjenjivanju koje sadrži zaključke ocjenjivanja i zapažanja Komisije. Komisija to izvješće šalje Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. Rezultati privremenog ocjenjivanja programa Eurostars-2 uzimaju se u obzir u privremenom ocjenjivanju programa Obzor 2020.

2.   Komisija po završetku sudjelovanja Unije u programu Eurostars-2, a najkasnije do 31. prosinca 2022., provodi završno ocjenjivanje programa Eurostars-2. Komisija sastavlja izvješće o tom ocjenjivanju koje sadržava rezultate ocjenjivanja. Komisija šalje to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 17.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  Mišljenje od 10. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 6. svibnja 2014.

(3)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(4)  Odluka br. 743/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanje i razvoj koji je poduzelo nekoliko država članica s ciljem podupiranja istraživanja i razvoja koje provode mala i srednja poduzeća (SL L 201, 30.7.2008., str. 58.).

(5)  SL L 124, 20.5.2003., str. 36.

(6)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(7)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(10)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(11)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).


PRILOG I.

Provedba programa Eurostars-2

1.

Tajništvo kontinuirano organizira otvorene pozive na podnošenje projektnih prijedloga s rokovima za dodjelu financijske potpore neizravnim djelovanjima.

2.

Podnositelji zahtjeva podnose prijedloge projekata Tajništvu kao jedinstvenoj ulaznoj točki.

3.

Tajništvo nakon zatvaranja poziva na podnošenje projektnih prijedloga obavlja provjeru prihvatljivosti na središnjoj razini na temelju kriterija prihvatljivosti određenih u godišnjem planu rada. Države sudionice ne mogu uvesti drukčije ili dodatne kriterije prihvatljivosti.

4.

Nadležna nacionalna tijela za financiranje pod koordinacijom Tajništva provjeravaju financijsku sposobnost sudionika prema jasnim i transparentnim zajedničkim pravilima.

5.

Prihvatljive prijedloge ocjenjuje skupina neovisnih vanjskih stručnjaka na središnjoj razini i sastavlja rang-listu u skladu s kriterijima određenima u članku 15. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013, na temelju transparentnih postupaka.

6.

Tajništvo pruža postupak preispitivanja ocjenjivanja u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1290/2013.

7.

Rang-lista, koju Skupina na visokoj razini Eurostars-2 iz Priloga II. odobrava u cjelini, obvezujuća je pri dodjeli financijskih sredstava iz nacionalnih proračuna za projekte programa Eurostars-2.

8.

Nakon što je rang-lista odobrena svaka država sudionica financira sudionike odabranih projekata iz svoje države putem nacionalnog tijela za financiranje koje je za to odredila, ulažući sve potrebne napore kako bi osigurala financiranje za 50 najviše rangiranih projekata i barem 50 % do 75 % projekata koji su prešli pragove. Financijski doprinos za sudionike izračunava se u skladu s pravilima financiranja nacionalnog programa države sudionice programa Eurostars-2 o kojoj se radi. Tajništvo prosljeđuje financijski doprinos Unije nacionalnim tijelima za financiranje pod uvjetom da su ona uplatila svoj financijski doprinos za projekte.

9.

Financiraju se svi prihvatljivi sudionici projekata odabranih na središnjoj razini. Nacionalna tijela za financiranje odobravaju financijsku potporu sudionicima projekta odabranog na središnjoj razini prema načelima jednakog postupanja, transparentnosti i sufinanciranja.

10.

Tajništvo je nadležno za ocjenjivanje prijedloga, obavješćivanje nadležnih nacionalnih tijela za financiranje, koordiniranje procesa sinkronizacije, praćenje projekata pomoću izvješćivanja i revizija koje obavljaju nadležna nacionalna tijela za financiranje te izvješćivanje Komisije, osiguravajući kratko vrijeme potrebno za dodjelu dodjele bespovratnih sredstava. Ono također poduzima potrebne mjere u svrhu priznavanja doprinosa Unije programu Eurostars-2, uključujući doprinos pojedinačnim projektima. Koristeći logotip programa Obzor 2020. u svim materijalima koje objavljuje u vezi s programom Eurostars-2, uključujući tiskane i elektroničke publikacije, ono promiče prikladnu vidljivost doprinosa Unije.

11.

Tajništvo sklapa bilateralne sporazume o programu Eurostars-2 s nadležnim nacionalnim tijelima za financiranje država sudionica. U tim se bilateralnim sporazumima o programu Eurostars-2 određuju obveze ugovornih stranaka u skladu s pravilima, ciljevima i načinima provedbe programa Eurostars-2. Bilateralni sporazumi o programu Eurostars-2 sadržavaju pravila za prijenos doprinosa Unije i minimalne operativne ciljeve te nacionalne fazeza daljnju integraciju i sinkronizaciju nacionalnih programa, uključujući skraćivanje vremena potrebno za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Uredbom (EU) br. 1290/2013. Te ciljeve i faze dogovara Skupina na visokoj razini Eurostars-2 u savjetovanju s Europskom komisijom. Potpisivanje bilateralnog sporazuma o programu Eurostars-2 i usklađenost s operativnim ciljevima i fazama preduvjet su za prijenos doprinosa Unije nacionalnim tijelima za financiranje.

12.

Tajništvo može sklopiti bilateralne sporazume o programu Eurostars-2 s nadležnim nacionalnim tijelima za financiranje zemalja partnera. U tim se sporazumima utvrđuju obveze ugovornih stranaka u skladu s pravilima, ciljevima i načinima provedbe programa Eurostars-2, određuju uvjeti pod kojima se ostvaruje partnerstvo s programom Eurostars-2 i uključuju minimalne operativne ciljeve, uključujući skraćivanje vremena potrebnog za dodjelu bespovratnih sredstava.

13.

Osim toga organiziraju se aktivnosti umrežavanja i razmjena najbolje prakse među državama sudionicama kako bi se potaknula čvršća integracija na znanstvenoj, upravljačkoj i financijskoj razini.

14.

Među ostalim aktivnostima predviđene su aktivnosti posredovanja, promicanja programa i umrežavanja s ostalim dionicima (ulagateljima, istraživačima, inovatorima, posrednicima), uglavnom kako bi se obuhvatilo što više korisnika u svim državama sudionicama i uključili MSP-ovi bez prethodnog iskustva u transnacionalnim istraživačkim projektima.


PRILOG II.

Upravljanje programom Eurostars-2

1.

Programom Eurostars-2 upravlja Tajništvo.

Voditelj Tajništva kao njegov pravni zastupnik zadužen je za provedbu programa Eurostars-2 što obavlja putem:

(a)

pripremanja godišnjeg proračuna za pozive na podnošenje prijedloga, središnju organizaciju zajedničkih poziva na podnošenje prijedloga i primanje prijedloga kao jedinstvene ulazne točke; središnju organizaciju provjere prihvatljivosti i ocjene prijedloga u skladu sa zajedničkim kriterijima prihvatljivosti i ocjene, središnju organizaciju rangiranja i odabira prijedloga za financiranje i praćenje projekata, uključujući popratne mjere; primanje, dodjelu i praćenje doprinosa Unije;

(b)

prikupljanja potrebnih informacija od nadležnih nacionalnih tijela za financiranje za prijenos doprinosa Unije;

(c)

promicanja programa Eurostars-2;

(d)

izvješćivanja Skupine na visokoj razini Eurostars-2 i Komisije o programu Eurostars-2;

(e)

obavješćivanja mreže inicijative Eureka o aktivnostima programa Eurostars-2;

(f)

potpisivanja sporazuma o delegiranju s Komisijom, bilateralnih sporazuma s nadležnim nacionalnim tijelima za financiranje te ugovora sa stručnjacima koji ocjenjuju podnesene zahtjeve u okviru programa Eurostars-2;

(g)

donošenja godišnjeg plana rada programa Eurostars-2 uz prethodnu suglasnost Skupine na visokoj razini Eurostars-2 i Komisije.

2.

Skupina na visokoj razini Eurostars-2, sastavljena od nacionalnih predstavnika država koje sudjeluju u programu Eurostars-2 u Skupini na visokoj razini Eureka, nadzire poslovanje Tajništva u vezi s programom Eurostars-2 putem:

(a)

nadziranja provedbe programa Eurostars-2;

(b)

imenovanja članova savjetodavne skupine programa Eurostars-2 („Savjetodavna skupina”);

(c)

odobravanja godišnjeg plana rada;

(d)

odobravanja rang-liste projekata programa Eurostars-2 koji će se financirati i donošenje odluke o sklapanju ugovora.

Unija, koju zastupa Komisija, ima status promatrača u skupini na visokoj razini Eurostars-2. Komisiji se upućuje poziv za sudjelovanje na sastancima i dostavljaju svi dokumenti u vezi s tim sastancima te ona može sudjelovati u raspravi.

Bilo koja zemlja partner ima pravo poslati svoje predstavnike na sastanke skupine na visokoj razini Eurostars-2 u svojstvu promatrača.

3.

Savjetodavna skupina sastavljena je od nacionalnih projektnih koordinatora inicijative Eureka (osoba u nacionalnim tijelima izvršne vlasti ili agencijama koje su zadužene za operativno upravljanje inicijativom Eureka/programom Eurostars i za promicanje programa Eurostars-2 u državama sudionicama) iz država sudionica. Komisija i zemlje partneri imaju pravo poslati svoje predstavnike na sastanke savjetodavne skupine u svojstvu promatrača. Sastancima savjetodavne skupine predsjeda Tajništvo.

Savjetodavna skupina savjetuje Tajništvo i Skupinu na visokoj razini Eurostars-2 u pogledu mjera za provedbu programa Eurostars-2.

4.

Nadležno nacionalno tijelo za financiranje zaduženo je za upravljanje financijskom potporom nacionalnim sudionicima.


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/14


ODLUKA br. 554/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. svibnja 2014.

o sudjelovanju Unije u Programu istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života, koji zajednički poduzima više država članica

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 185. i članak 188. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” („strategija Europa 2020.”) naglasila potrebu stvaranja povoljnih uvjeta za ulaganje u znanje i inovacije s ciljem postizanja pametnog, održivog i uključivog rasta u Uniji. I Europski parlament i Vijeće podržali su tu strategiju.

(2)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („program Obzor 2020.”). Cilj je programa Obzor 2020. postići snažniji učinak u pogledu istraživanja i inovacija jačanjem javno-javnih partnerstava, uključujući i sudjelovanjem Unije u programima koje poduzima više država članica u skladu s člankom 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(3)

Cilj javno-javnih partnerstava trebao bi biti razvoj bliskijih sinergija, povećanje koordinacije te izbjegavanje nepotrebnog udvostručavanja u odnosu na istraživačke programe Unije te međunarodne, nacionalne i regionalne istraživačke programe te bi ona trebala u potpunosti poštovati opća načela programa Obzor 2020., a posebno ona koja se odnose na otvorenost i transparentnost. Uz to bi trebalo osigurati otvoreni pristup znanstvenim publikacijama.

(4)

Odlukom br. 742/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) predviđen je financijski doprinos Zajednice Zajedničkom programu istraživanja i razvoja u području života potpomognutog okolinom („zajednički program AAL”) koji odgovara doprinosu država članica, ali ne premašuje 150 000 000 EUR u razdoblju trajanja Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) uspostavljenog Odlukom br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(5)

U prosincu 2012. Komisija je Europskom parlamentu i Vijeću podnijela izvješće o privremenoj evaluaciji zajedničkog programa AAL. Tu evaluaciju provelo je stručno povjerenstvo. Opće je mišljenje stručnog povjerenstva da je u ostvarivanju ciljeva zajedničkog programa AAL ostvaren dobar napredak, da su programom postignuti izvanredni rezultati te da bi ga trebalo nastaviti i nakon završetka trenutačnog razdoblja financiranja. Međutim, stručno povjerenstvo utvrdilo je i nekoliko nedostataka, posebno potrebu za većim sudjelovanjem korisnika u projektima u što ranijoj fazi i za dodatnim poboljšanjem operativne uspješnosti u pogledu trajanja postupaka do sklapanja ugovora i isplate.

(6)

U privremenoj evaluaciji iz 2010. i procesu savjetovanja iz 2012. istaknuta je raznolikost financijskih instrumenata, pravila o prihvatljivosti i sustava povrata troškova. Države sudionice bi, kroz Opću skupštinu zajedničkog programa AAL, mogle razmotriti ovo pitanje i promicati razmjenu dobrih praksi.

(7)

U svojoj komunikaciji od 12. listopada 2006. pod nazivom „Demografska budućnost Europe – od izazova do mogućnosti”, Komisija je naglasila činjenicu da je demografsko starenje jedan od glavnih izazova s kojima se suočavaju sve države članice te da bi sve veća uporaba novih tehnologija mogla pomoći u kontroliranju troškova, poboljšati blagostanje i promicati aktivno sudjelovanje starijih osoba u društvu te poboljšati konkurentnost gospodarstva Unije.

(8)

U okviru vodeće inicijative strategije Europa 2020. „Unija inovacija” Komisija je navela starenje stanovništva kao jedan od društvenih izazova u kojem revolucionarne inovacije mogu imati važnu ulogu i povećati konkurentnost te europskim poduzećima omogućiti prednost u razvoju novih tehnologija te ostvarivanje rasta i zauzimanje globalnog vodećeg položaja na novim tržištima rasta, zatim poboljšati kvalitetu i učinkovitost javnih usluga i na taj način doprinijeti stvaranju velikog broja novih kvalitetnih radnih mjesta.

(9)

Oko 20 milijuna ljudi širom Unije zaposleno je na poslovima „bijelih kuta” u sektoru zdravstva i socijalnih usluga, što je brojka za koju se očekuje da će se povećati u nadolazećim godinama zbog starenja stanovništva. Osposobljavanje i cjeloživotno učenje u tom osjetljivom sektoru trebali bi biti ključni prioritet. Stoga bi se potreba za poslovima bijelih kuta i za ulaganjem u moderne vještine, kao što je korištenje informacijskih tehnologija, trebala točnije procijeniti.

(10)

U svojoj komunikaciji od 19. svibnja 2010. pod nazivom „Digitalni program za Europu”, Komisija je predložila da se ojača zajednički program AAL kako bi se odgovorilo na izazov starenja stanovništva.

(11)

U svojoj komunikaciji od 29. veljače 2012. pod nazivom „Ostvarivanje strateškog provedbenog plana Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje” Komisija je predložila da se uzmu u obzir relevantni prioriteti strateškog provedbenog plana za buduće programe rada i instrumente u području istraživanja i inovacija koji su dio programa Obzor 2020. Komisija je također predložila da se uzmu u obzir doprinosi koje zajednički program AAL može dati Europskom inovacijskom partnerstvu za aktivno i zdravo starenje.

(12)

U okviru Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje, osnovanog u sklopu Unije inovacija, očekuje se da će inovativna rješenja temeljena na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama znatno doprinijeti ostvarivanju njegovih ciljeva od dvije dodatne godine zdravog života do 2020. te poboljšati kvalitetu života građana i učinkovitost sustavâ skrbi u Uniji. Njegovim strateškim provedbenim planom određuju se prioriteti za ubrzanje i povećanje inovacija u trima područjima povezanima s aktivnim i zdravim starenjem širom Unije: prevencija i promicanje zdravlja, skrb i liječenje te samostalan život i društvena uključenost.

(13)

S obzirom na to da se sustavima informacijskih i komunikacijskih tehnologija obrađuje velika količina osobnih podataka i profila te se komunicira u stvarnom vremenu, što sa sobom nosi visok rizik od povreda sigurnosti podataka, trebalo bi uzeti u obzir aspekte zaštite podataka. Povrh toga, trebalo bi poštovati pravo na privatnost.

(14)

Program istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života („program AAL”) trebao bi se nadovezati na dostignuća prethodnog programa te riješiti njegove nedostatke poticanjem sudjelovanja dovoljnog broja korisnika u projektima od samog početka kako bi se osiguralo da su osmišljena rješenja prihvatljiva i da odgovaraju specifičnim potrebama korisnika te osiguranjem bolje provedbe programa AAL.

(15)

Pri provedbi programa AAL trebalo bi uzeti u obzir široku definiciju inovacija kojom se obuhvaćaju organizacijski, poslovni, tehnološki, društveni i okolišni aspekti. Trebala bi osigurati multidisciplinaran pristup i integraciju društvenih i humanističkih znanosti u programu AAL.

(16)

Aktivnosti u okviru programa AAL trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor 2020. te općim načelima i uvjetima utvrđenima u članku 26. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

(17)

Trebalo bi odrediti gornju granicu za financijsko sudjelovanje Unije u programu AAL u razdoblju trajanja programa Obzor 2020. Financijsko sudjelovanje Unije u programu AAL ne bi smjelo biti veće od financijskog doprinosa država sudionica u razdoblju trajanja programa Obzor 2020. kako bi se postigao snažan učinak poluge i osiguralo aktivno sudjelovanje država sudionica u postizanju ciljeva programa AAL.

(18)

Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor 2020., pozive na podnošenje prijedloga na temelju ovog programa AAL trebalo bi pokrenuti najkasnije 31. prosinca 2020. U opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga mogu se pokrenuti do 31. prosinca 2021.

(19)

U skladu s ciljevima Uredbe (EU) br. 1291/2013, svaka država članica i svaka zemlja pridružena programu Obzor 2020. trebala bi imati pravo na sudjelovanje u programu AAL u svakom prikladnom trenutku.

(20)

Kako bi se osiguralo da financijska obveza koju je preuzela Unija ne bude veća od financijske obveze koju su preuzele države sudionice, financijski doprinos Unije trebao bi biti uvjetovan preuzimanjem formalnih obveza od strane država sudionica prije pokretanja programa AAL i njihovim ispunjavanjem tih obveza. Doprinos država sudionica programu AAL trebao bi uključivati administrativne troškove nastale na nacionalnoj razini pri učinkovitoj provedbi programa AAL.

(21)

Za zajedničku provedbu programa AAL potrebna je provedbena struktura. Države sudionice sporazumjele su se o provedbenoj strukturi za program AAL te su 2007. osnovale „Ambient Assisted Living” aisbl, međunarodno neprofitno udruženje koje ima pravnu osobnost i osnovano je u skladu s belgijskim pravom („AALA”). S obzirom na to da se, u skladu s izvješćem o privremenoj evaluaciji, postojeća upravljačka struktura zajedničkog programa AAL pokazala učinkovitom i kvalitetnom, AALA bi trebala služiti kao provedbena struktura te bi trebala preuzeti ulogu tijela za dodjelu i praćenje programa AAL. AALA bi trebala upravljati financijskim doprinosom Unije i osigurati učinkovitu provedbu programa AAL.

(22)

Kako bi se ostvarili ciljevi programa AAL, AALA bi trebala pružati financijsku potporu uglavnom bespovratnim sredstvima za sudionike u djelovanjima koje je ona odabrala. Ta djelovanja trebala bi se odabirati na temelju poziva na podnošenje prijedloga u nadležnosti AALA-e uz pomoć neovisnih vanjskih stručnjaka. Popis redoslijeda prijedloga trebao bi biti obvezujući u pogledu odabira prijedloga i dodjele sredstava iz financijskoga doprinosa Unije i nacionalnih proračuna za projekte programa AAL.

(23)

Financijskim doprinosom Unije trebalo bi upravljati u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i pravilima neizravnog upravljanja utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 (7).

(24)

Komisija bi radi zaštite financijskih interesa Unije trebala imati pravo razmjernim mjerama smanjiti, uskratiti ili ukinuti financijski doprinos Unije kada se program AAL provodi neprimjereno, djelomično ili s kašnjenjem, odnosno kada države sudionice ne doprinose financiranju programa AAL ili to čine djelomično ili s kašnjenjem. Ta bi prava trebalo predvidjeti u sporazumu o delegiranju koji se treba sklopiti između Unije i AALA-e.

(25)

Radi pojednostavljenja, trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebale bi se izbjegavati dvostruke revizije te prekomjerna dokumentacija i izvješća. Pri provođenju revizije trebalo bi, prema potrebi, uzeti u obzir posebnosti nacionalnih programa.

(26)

Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koja se financiraju iz programa AAL podliježe Uredbi (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8). Međutim, zbog posebnih operativnih potreba programa AAL potrebno je predvidjeti odstupanja od te uredbe u skladu s njezinim člankom 1. stavkom 3.

(27)

Pozivi na podnošenje prijedloga od strane AALA-e također bi trebali biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih načina širenja informacija u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

(28)

Posebna odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 potrebna su jer je program AAL osmišljen kao tržišno usmjeren program za istraživanja i inovacije u okviru kojeg se objedinjuju brojni različiti tokovi nacionalnog financiranja (poput programa financiranja istraživanja, inovacija, zdravstva i industrije). Ovisno o svojoj prirodi, ti nacionalni programi imaju različita pravila za sudjelovanje i od njih se ne može očekivati da budu u potpunosti usklađeni s Uredbom (EU) br. 1290/ 2013. Osim toga, program AAL usmjeren je posebno na mala i srednja poduzeća i organizacije korisnika koji obično ne sudjeluju u istraživačkim i inovacijskim aktivnostima Unije. Kako bi se olakšalo sudjelovanje tih poduzeća i organizacija, financijski doprinos Unije daje se u skladu s dobro poznatim pravilima njihovih nacionalnih programa financiranja te provodi kao jednokratna dodjela bespovratnih sredstava u kojoj je financiranje Unije združeno s odgovarajućim nacionalnim financiranjem.

(29)

Financijske interese Unije trebalo bi zaštititi razmjernim mjerama tijekom cijelog ciklusa rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i istraživanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, pogrešno isplaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativnim i financijskim sankcijama u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(30)

Komisija bi trebala, uz pomoć neovisnih stručnjaka, provesti privremenu evaluaciju kojom se posebno ocjenjuje kvaliteta i učinkovitost programa AAL te napredak u odnosu na postavljene ciljeve, kao i završnu evaluaciju te sastaviti izvješće o tim evaluacijama.

(31)

Evaluacija bi se trebala temeljiti na točnim i ažuriranim informacijama. AALA i države sudionice trebale bi stoga na zahtjev Komisije dostaviti sve informacije potrebne Komisiji kako bi ih uključila u izvješća o evaluaciji programa AAL.

(32)

Djelovanja predviđena u programu AAL trebala bi doprinijeti jačanju europskih javnih zdravstvenih sustava i sustava skrbi jer su oni od presudne važnosti za održavanje društvenog blagostanja i smanjenje razlika u blagostanju između regija i kategorija stanovništva koje se alarmantno povećavaju zbog trenutačne gospodarske i društvene krize.

(33)

Program AAL trebao bi osigurati djelotvorno promicanje ravnopravnosti spolova kako je utvrđeno u programu Obzor 2020. Program AAL trebao bi promicati ravnopravnost spolova i rodnu dimenziju u području istraživanja i inovacija. Posebnu pozornost trebalo bi obratiti na rodnu ravnotežu, podložno stanju u tom području, u evaluacijskim povjerenstvima i tijelima poput savjetodavnih ili stručnih skupina. Rodna dimenzija trebala bi se adekvatno integrirati u sadržaj istraživanja i inovacija u strategijama, programima i projektima te pratiti kroz sve faze ciklusa istraživanja.

(34)

Program AAL trebao bi se pridržavati etičkih načela kako su utvrđena u programu Obzor 2020. Posebna pozornost trebala bi se obratiti na načelo proporcionalnosti, pravo na privatnost, pravo na zaštitu osobnih podataka, pravo na fizički i psihički integritet, pravo na nediskriminaciju i potrebu za osiguranjem visokih razina zaštite ljudskog zdravlja.

(35)

S obzirom na to da su države sudionice odlučile nastaviti program AAL i s obzirom na to da ciljeve ove Odluke, to jest izravno podupiranje i nadopunjavanje politika Unije u području aktivnog i zdravog starenja, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sudjelovanje u programu AAL

1.   Unija sudjeluje u Programu istraživanja i razvoja u području aktivnog i potpomognutog života („program AAL”) koji zajednički poduzimaju Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Francuska, Irska, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina („države sudionice”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Odluci.

2.   Svaka država članica koja nije navedena u stavku 1. i svaka druga zemlja pridružena programu Obzor 2020. može se prijaviti za sudjelovanje u programu AAL u svakom trenutku, ako ispunjava uvjet utvrđen u članku 3. stavku 1. točki (c) ove Odluke. Ako ispunjava uvjet utvrđen u članku 3. stavku 1. točki (c), za potrebe ove Odluke smatra se državom sudionicom.

Članak 2.

Financijski doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije za pokrivanje administrativnih i operativnih troškova programa AAL iznosi najviše 175 000 000 EUR. Financijski doprinos Unije isplaćuje se iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije dodijeljenih odgovarajućim dijelovima posebnog programa za provedbu programa Obzor 2020., uspostavljenog Odlukom Vijeća 2013/743/EU (9) u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vi. i člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

2.   Godišnja financijska obveza Unije za program AAL ne smije biti veća od godišnje financijske obveze koju su za program AAL preuzele države sudionice.

3.   Iznos koji ne premašuje 6 % financijskog doprinosa Unije iz stavka 1. koristi se kao doprinos za administrativne troškove programa AAL.

Članak 3.

Uvjeti financijskog doprinosa Unije

1.   Financijski doprinos Unije podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

da države sudionice dokažu da je program AAL uspostavljen u skladu s prilozima I. i II.;

(b)

da države sudionice ili organizacije koje su imenovale države sudionice imenuju AALA-u, kao strukturu nadležnu za provedbu programa AAL te dodjelu i praćenje financijskog doprinosa Unije;

(c)

da se svaka država sudionica obveže doprinijeti financiranju programa AAL;

(d)

da AALA dokaže sposobnost provedbe programa AAL, uključujući dodjelu i praćenje doprinosa Unije u okviru neizravnog upravljanja proračunom Unije u skladu s člancima 58., 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012; i

(e)

da se za program AAL uspostavi model upravljanja u skladu s Prilogom III.

2.   Tijekom provedbe programa AAL financijski doprinos Unije podliježe i sljedećim uvjetima:

(a)

da AALA provede ciljeve programa AAL utvrđene u Prilogu I. i aktivnosti utvrđene u Prilogu II. ovoj Odluci u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013, podložno članku 5. ove Odluke;

(b)

da se zadrži prikladan i učinkovit model upravljanja u skladu s Prilogom III.;

(c)

da AALA poštuje zahtjeve izvješćivanja utvrđene u članku 60. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012; i

(d)

da svaka država sudionica ispuni preuzete obveze iz stavka 1. točke (c) i da se ispune preuzete godišnje obveze doprinosa financiranju programa AAL.

Članak 4.

Doprinosi država sudionica

Doprinosi država sudionica obuhvaćaju sljedeće:

(a)

financijske doprinose za neizravna djelovanja podržana u okviru programa AAL u skladu s Prilogom II.;

(b)

doprinose u naravi koji odgovaraju administrativnim troškovima nacionalnih uprava nastalih pri učinkovitoj provedbi programa AAL u skladu s Prilogom II.

Članak 5.

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

1.   Za potrebe Uredbe (EU) br. 1290/2013, AALA se smatra tijelom za financiranje i pruža financijsku potporu neizravnim djelovanjima u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

2.   Odstupajući od članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1290/2013, financijsku sposobnost podnositelja zahtjeva provjerava imenovana nacionalna organizacija za upravljanje programima u skladu s pravilima za sudjelovanje u utvrđenim nacionalnim programima.

3.   Odstupajući od članka 18. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1290/2013, sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava sa sudionicima potpisuju imenovane nacionalne agencije za upravljanje programima.

4.   Odstupajući od članka 23. stavka 1. i stavaka od 5. do 7. te članaka od 25. do 35. Uredbe (EU) br. 1290/2013, na bespovratna sredstva kojima upravljaju imenovane nacionalne agencije za upravljanje programima primjenjuju se pravila financiranja iz utvrđenih nacionalnih programa.

5.   Odstupajući od članaka od 41. do 49. Uredbe (EU) br. 1290/2013, primjenjuju se pravila utvrđenih nacionalnih programa koja se odnose na rezultate i prava pristupa postojećem znanju i rezultatima, ne dovodeći u pitanje načelo otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama utvrđeno u članku 18. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

Članak 6.

Provedba programa AAL

Program AAL provodi se na temelju strategije provedene putem godišnjih planova rada u skladu s Prilogom II.

Članak 7.

Sporazumi između Unije i AALA-e

1.   Komisija, podložno pozitivnoj ex-ante ocjeni AALA-e u skladu s člankom 61. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, u ime Unije s AALA-om sklapa sporazum o delegiranju i sporazume o godišnjem prijenosu sredstava.

2.   Sporazum o delegiranju iz stavka 1. sklapa se u skladu s člankom 58. stavkom 3. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i člankom 40. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012. U njemu se utvrđuje i sljedeće:

(a)

zahtjevi povezani s doprinosom AALA-e u pogledu relevantnih pokazatelja među pokazateljima uspješnosti utvrđenima u Prilogu II. Odluci (EU) br. 2013/743/EU;

(b)

zahtjevi povezani s doprinosom AALA-e praćenju iz Odluke (EU) br. 2013/743/EU;

(c)

posebni pokazatelji uspješnosti potrebni za praćenje rada AALA-e u skladu s člankom 3. stavkom 2.;

(d)

postupci u vezi s dostavom podataka i informacija koji su potrebni kako bi se osiguralo da Komisija može ispuniti svoje obveze širenja rezultata i izvješćivanja.

(e)

odredba za objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga od strane AALA-e, posebno na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih načina širenja informacija u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

Članak 8.

Ukidanje, smanjenje ili suspenzija financijskog doprinosa Unije

1.   Kada se program AAL ne provodi u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 3., Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije u skladu sa stvarnom provedbom programa AAL.

2.   Kada države sudionice ne doprinose financiranju programa AAL, doprinose mu djelomično ili s kašnjenjem, Komisija može ukinuti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije uzimajući u obzir iznos financiranja koji su dodijelile države sudionice u svrhu provedbe programa AAL.

Članak 9.

Ex-post revizije

1.   Ex post revizije rashoda za neizravna djelovanja provode imenovane nacionalne agencije za upravljanje programima u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

2.   Komisija može odlučiti sama provesti revizije iz stavka 1. U takvim slučajevima ona to čini u skladu s primjenjivim pravilima, posebno s odredbama uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012, (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013.

Članak 10.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.   Komisija poduzima primjerene mjere kako bi osigurala da su pri provedbi djelovanja koja se financiraju na temelju ove Odluke financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, povratom pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i financijskim sankcijama.

2.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (10) i Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (11), s ciljem utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti koja utječe na financijske interese Unije, a povezana je sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava, odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom koji se financira u skladu s ovom Odlukom.

3.   Ugovori, sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava i oduke o dodjeli bespovratnih sredstava koji proizlaze iz provedbe ove Odluke sadrže odredbe kojima se Komisija, AALA, Revizorski sud i OLAF izričito ovlašćuju da u skladu sa svojim nadležnostima provode revizije i istrage.

4.   AALA odobrava osoblju Komisije i drugim osobama koje ovlasti Komisija ili Revizorski sud pristup svojim lokacijama i prostorima te svim informacijama koje su potrebne za provedbu revizija iz stavka 3., uključujući informacije u elektroničkom obliku.

5.   Pri provedbi programa AAL države sudionice poduzimaju zakonodavne, regulatorne, upravne ili druge mjere potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije, posebno kako bi se osigurao puni povrat svih sredstava dugovanih Uniji u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012.

Članak 11.

Priopćivanje informacija

1.   AALA na zahtjev Komisije dostavlja sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje izvješćâ iz članka 12.

2.   Države sudionice putem AALA-e dostavljaju sve relevantne informacije koje zatraže Europski parlament ili Vijeće u vezi s financijskim upravljanjem programom AAL.

3.   Komisija informacije iz stavka 2. ovog članka priopćuje u izvješćima utvrđenima u članku 12.

Članak 12.

Evaluacija

1.   Komisija do 30. lipnja 2017. provodi privremenu evaluaciju programa AAL uz pomoć nezavisnih stručnjaka. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadrži zaključke evaluacije i zapažanja Komisije. Komisija šalje to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. Rezultati privremene evaluacije programa AAL uzimaju se u obzir u privremenoj evaluaciji programa Obzor 2020.

2.   Komisija po završetku sudjelovanja Unije u programu AAL, a najkasnije 31. prosinca 2022., provodi završnu evaluaciju programa AAL. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje treba sadržavati rezultate evaluacije. Komisija šalje to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  Mišljenje od 10. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 6. svibnja 2014.

(3)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(4)  Odluka br. 742/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanje i razvoj koji poduzima nekoliko država članica, a koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života starijih ljudi kroz korištenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (SL L 201, 30.7.2008., str. 49.).

(5)  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.)

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(9)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(10)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(11)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).


PRILOG I.

CILJEVI PROGRAMA AAL

1.

Programom AAL ostvaruju se sljedeći ciljevi:

1.1.

ubrzati stvaranje i korištenje relevantnih, pristupačnih i integriranih inovativnih rješenja temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama namijenjenih aktivnom i zdravom starenju kod kuće, u zajednici ili na poslu, čime se poboljšava kvaliteta života, samostalnost, društvena uključenost, sudjelovanje u društvenom životu, vještine ili zapošljivost starijih osoba i doprinosi poboljšanju učinkovitosti i djelotvornosti pružanja zdravstvene i socijalne skrbi;

1.2.

podupirati razvoj rješenja koja doprinose neovisnosti i ublažavanju osjećaja društvene izolacije starijih ljudi, pri čemu komponenta informacijskih i komunikacijskih tehnologija ne umanjuje ljudski kontakt, nego ga nadopunjuje. Rješenja temeljena na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koja se podupiru u okviru programa AAL trebala bi biti osmišljena tako da integriraju aspekte izvan informacijskih i komunikacijskih tehnologija;

1.3.

održati i dalje razvijati kritičnu masu primijenjenih istraživanja, razvoja i inovacija na razini Unije u područjima proizvoda i usluga za aktivno i zdravo starenje temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama;

1.4.

razviti ekonomična, pristupačna i, prema potrebi, energetski učinkovita rješenja, uključujući utvrđivanje relevantnih normi interoperabilnosti i olakšavanje lokalizacije i prilagodbe zajedničkih rješenja koja su usklađena s različitim društvenim sklonostima, socioekonomskim čimbenicima (uključujući energetsko siromaštvo, socijalnu uključenost), rodnim aspektima i regulatornim aspektima na nacionalnoj ili regionalnoj razini te kojima se poštuje privatnost i dostojanstvo starijih osoba, uključujući zaštitu i sigurnost osobnih podataka primjenom najsuvremenije ugrađene privatnosti i koja, gdje je primjenjivo, podupiru pristup uslugama u ruralnim i udaljenim područjima ili koriste drugim skupinama ljudi, poput osoba s invaliditetom. Radi poboljšanja pristupačnosti, koncept Dizajn za sve promicat će se u razvoju i primjeni rješenja.

2.

Programom AAL stvara se povoljno okruženje za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća.

3.

Program AAL usredotočen je na primijenjeno istraživanje i inovacije koji su tržišno usmjereni i dopunjuje povezana dugoročna istraživanja i opsežne inovacijske aktivnosti koji su predviđeni programom Obzor 2020. i drugim europskim i nacionalnim inicijativama, kao što su inicijative i aktivnosti zajedničke izrade programa koje se poduzimaju u sklopu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju i njegovih relevantnih zajednica znanja i inovacija. On doprinosi i provedbi Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje.


PRILOG II.

AKTIVNOSTI PROGRAMA AAL

I.   Neizravna djelovanja

1.

Provedbom programa AAL uglavnom se podupiru projekti tržišno usmjerenih istraživanja i inovacija za aktivno i zdravo starenje, koji pokazuju mogućnost iskorištavanja rezultata projekta u realnom roku; takva neizravna djelovanja financiraju se u okviru programa AAL pretežno bespovratnim sredstvima. Mogući su i drugi oblici financiranja poput nagrada, pretkomercijalne nabave i javne nabave inovativnih rješenja.

2.

Osim toga, može se dati potpora i djelovanjima u svrhu posredovanja, promicanja programa, posebno aktivnostima informiranja zemalja koje trenutačno ne sudjeluju u programu AAL, djelovanjima za podizanje svijesti o trenutačnim sposobnostima, poticanje primjene inovativnih rješenja i povezivanje organizacija sa strane ponude i potražnje te olakšavanje pristupa financiranju i investitorima.

3.

Mogu dobiti potporu i djelovanja namijenjena poboljšanju kvalitete prijedloga, studije izvedivosti i radionice. Može biti predviđena suradnja s regijama Unije kako bi se proširila skupina dionika koji sudjeluju u programu AAL.

4.

Djelovanja su usmjerena na konsolidaciju i analizu različitih metoda angažmana krajnjih korisnika kako bi se razvile smjernice najbolje prakse utemeljene na dokazima.

II.   Provedba

1.

Program AAL provodi se na temelju godišnjih planova rada kojima se utvrđuju oblici financiranja i teme poziva za podnošenje prijedloga. Planovi rada izvode se iz objavljene strategije koju je usvojila AALA, pri čemu se ističu izazovi i prioriteti.

2.

Godišnji planovi rada dogovaraju se s Komisijom i služe kao temelj za godišnji financijski doprinos Unije.

3.

Provedba programa AAL obuhvaća savjetovanja, uključujući savjetovanja o strategiji, s relevantnim dionicima (uključujući donositelje odluka iz tijela javne vlasti, predstavnike korisnika, pružatelje usluga i osiguranja u privatnom sektoru te industriju, uključujući mala i srednja poduzeća) u vezi s prioritetnim pitanjima o primijenjenim istraživanjima i inovacijama.

4.

Pri provedbi programa AAL uzimaju se u obzir demografska kretanja i demografska istraživanja s ciljem pronalaženja rješenja koja odražavaju društvenu i gospodarsku situaciju u Uniji.

5.

Pri provedbi programa AAL uzimaju se u obzir politike Unije u području industrije, klime i energetike. Programom AAL također se promiče energetska učinkovitost i odražava potreba za rješavanjem energetskog siromaštva.

6.

Pitanja ravnopravnosti spolova, etička pitanja, pitanja iz područja društvenih i humanističkih znanosti te pitanja privatnosti uzimaju se u obzir u skladu s načelima i pravilima programa Obzor 2020. Također se uzimaju u obzir relevantno zakonodavstvo Unije i nacionalno zakonodavstvo te međunarodne smjernice, posebno u vezi s pravima na privatnost i zaštitu podataka.

7.

U skladu s prirodom programa AAL, koji je blizak tržištu, te s pravilima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012, AALA osigurava vrijeme potrebno za dodjelu bespovratnih sredstava i vrijeme za plaćanje u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 te osigurava njihovo poštovanje od strane država sudionica tijekom provedbe programa AAL.

8.

Svaka država sudionica snažno promiče, od najranije faze svih projekata za istraživanja i inovacije, sudjelovanje organizacija koje predstavljaju subjekte sa strane ponude, uključujući krajnje korisnike.

9.

Svaka država sudionica svoje nacionalne sudionike čiji su prijedlozi prihvaćeni sufinancira putem nacionalnih agencija koje, dodatno, usmjeravaju sufinanciranje Unije iz posebne provedbene strukture na temelju opisa zajedničkog projekta koji je sastavni dio sporazuma koji trebaju sklopiti odgovarajuće imenovane nacionalne agencije za upravljanje programima i njihovi nacionalni sudionici za svaki pojedini projekt.

10.

Nakon zatvaranja poziva na podnošenje projektnih prijedloga, AALA u suradnji s imenovanim nacionalnim agencijama za upravljanje programima provodi centraliziranu provjeru prihvatljivosti. Provjera se obavlja na temelju zajedničkih kriterija prihvatljivosti za program AAL koji se objavljuju s pozivima na podnošenje projektnih prijedloga.

11.

AALA, uz pomoć nacionalnih agencija za upravljanje programima, provjerava jesu li ispunjeni dodatni nacionalni kriteriji prihvatljivosti utvrđeni u pozivima na podnošenje projektnih prijedloga.

12.

Nacionalni kriteriji prihvatljivosti odnose se samo na pravni i financijski status pojedinačnih predlagatelja, a ne na sadržaj prijedloga, i odnose se na sljedeće aspekte:

12.1.

vrstu predlagatelja, uključujući pravni status i svrhu;

12.2.

odgovornost i održivost, uključujući financijsku stabilnost, ispunjavanje poreznih i socijalnih obveza.

13.

Prihvatljive projektne prijedloge evaluira AALA uz pomoć neovisnih stručnjaka, na temelju transparentnih i zajedničkih kriterija za evaluaciju, kako je utvrđeno u objavljenom pozivu za podnošenje prijedloga, te se izrađuje redoslijed projekata. Projekti se biraju u skladu s tim redoslijedom i uzimajući u obzir dostupna financijska sredstva. Taj je odabir, nakon što ga opća skupština AALA-e usvoji, obvezujući za države sudionice.

14.

Ako određeni sudionik u projektu ne ispunjava neke od nacionalnih kriterija prihvatljivosti ili ako je odgovarajući nacionalni proračun povezan s preuzetom obvezom iscrpljen, izvršni odbor AALA-e može odlučiti da bi na središnjoj razini trebalo provesti dodatnu neovisnu evaluaciju povezanog prijedloga uz pomoć neovisnih stručnjaka kako bi se prijedlog evaluirao ili bez sudjelovanja dotičnog sudionika ili uz sudjelovanje zamjenskog sudionika, kako predlože sudionici u projektu.

15.

Pravna i financijska pitanja povezana sa sudionicima u projektima odabranima za financiranje rješavaju imenovane nacionalne agencije za upravljanje programima. Primjenjuju se nacionalna administrativna pravila i načela.


PRILOG III.

UPRAVLJANJE PROGRAMOM AAL

Organizacijska struktura za program AAL jest sljedeća:

1.

AALA je posebna provedbena struktura koju osnivaju države sudionice.

2.

AALA je nadležna za sve aktivnosti zajedničkog programa AAL. Zadaće AALA-e uključuju upravljanje ugovorima i proračunom, izradu godišnjih planova rada, organizaciju poziva na podnošenje projektnih prijedloga, provedbu evaluacije i rangiranje prijedloga za financiranje.

3.

Osim toga, AALA nadzire i nadležna je za praćenje projekata te prenosi povezana plaćanja doprinosa Unije na imenovane nacionalne agencije za upravljanje programima. Također organizira aktivnosti širenja rezultata.

4.

AALA-om upravlja opća skupština. Opća skupština je tijelo za donošenje odluka programa AAL. Ona imenuje članove izvršnog odbora i nadzire provedbu programa AAL, uključujući odobrenje strategije i godišnjih planova rada, raspodjelu nacionalnih sredstava za projekte i obradu zahtjeva za novo članstvo. Ona djeluje na temelju načela jedna zemlja – jedan glas. Odluke se donose običnom većinom, osim odluka o sukcesiji, prijemu ili isključenju članova ili raspuštanju AALA-e, za što se u statutu AALA-e mogu utvrditi posebni zahtjevi u pogledu glasovanja.

5.

Komisija na sjednicama opće skupštine AALA-e ima status promatrača i odobrava godišnji plan rada. Komisiju se poziva na sve sastanke AALA-e i može sudjelovati u raspravama. Svi relevantni dokumenti u optjecaju povezani s općom skupštinom AALA-e dostavljaju se Komisiji.

6.

Izvršni odbor programa AALA-e, koji se sastoji najmanje od predsjednika, zamjenika predsjednika, blagajnika i zamjenika blagajnika, bira opća skupština AALA-e kako bi preuzeo posebne odgovornosti povezane s upravljanjem, kao što je planiranje proračuna, zapošljavanje i sklapanje ugovora. On pravno zastupa i predstavlja AALA-u te podnosi izvješća općoj skupštini AALA-e.

7.

Odjel za upravljanje na središnjoj razini osnovan u sklopu AALA-e nadležan je za provedbu programa AAL na središnjoj razini u bliskoj koordinaciji i suradnji s nacionalnim agencijama za upravljanje programima, koje imenuju države sudionice kako bi za nacionalne sudionike u projektima izvršavale aktivnosti povezane s upravljanjem projektima te upravnim i pravnim aspektima i kako bi pružile podršku pri evaluaciji projektnih prijedloga i pregovaranju o njima. Odjel za upravljanje na središnjoj razini i nacionalne agencije za upravljanje programima zajednički djeluju kao odjel za upravljanje pod nadzorom AALA-e.

8.

AALA osniva savjetodavni odbor s predstavnicima industrije, korisnika i ostalih relevantnih dionika, vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti između različitih generacija i spolova. Savjetodavni odbor AALA-i daje preporuke o cjelokupnoj strategiji programa, u vezi s prioritetima i temama koje treba riješiti u pozivima na podnošenje prijedloga i u vezi s ostalim relevantnim djelovanjima programa AAL.


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/27


ODLUKA br. 555/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. svibnja 2014.

o sudjelovanju Unije u Europskom programu za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva (EMPIR) koji zajednički poduzima više država članica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 185. i članak 188. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” („strategija Europa 2020.”) naglasila potrebu razvoja povoljnih uvjeta za ulaganje u znanje i inovacije s ciljem ostvarivanja pametnog, održivog i uključivog rasta u Uniji. Tu su strategiju poduprli i Europski parlament i Vijeće.

(2)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) osnovan je Obzor 2020. - Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.) („program Obzor 2020.”). Cilj programa Obzora 2020. jest ostvariti snažniji utjecaj u odnosu na istraživanja i inovacije pružanjem doprinosa jačanju javno-javnih partnerstava, među ostalim i putem sudjelovanja Unije u programima koje poduzima više država članica u skladu s člankom 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(3)

Cilj javno-javnih partnerstava trebao bi biti razvoj bliskijih sinergija, povećanje koordinacije te izbjegavanje nepotrebnog udvostručavanja u odnosu na istraživačke programe Unije te međunarodne, nacionalne i regionalne istraživačke programe te bi ona trebala u potpunosti poštovati opća načela programa Obzor 2020., a posebno ona koja se odnose na otvorenost i transparentnost. Uz to bi trebalo osigurati otvoren pristup znanstvenim publikacijama.

(4)

Odlukom br. 912/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4), Zajednica je odlučila dati financijski doprinos Europskom istraživačkom programu u području mjeriteljstva („EMRP”) koji je jednak doprinosu država sudionica, ali ne premašuje 200 000 000 EUR, u razdoblju trajanja Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) osnovanog Odlukom br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(5)

Komisija je u travnju 2012. dostavila Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o privremenoj evaluaciji Europskog istraživačkog programa u području mjeriteljstva – EMRP. Tu privremenu evaluaciju provelo je stručno povjerenstvo tri godine nakon početka programa. Opće je mišljenje stručnog povjerenstva bilo da je EMRP zajednički europski istraživački program kojim se dobro upravlja i koji je već dostigao relativno visoku razinu znanstvene, upravljačke i financijske integracije. Međutim, stručno povjerenstvo upozorilo je na ograničeno industrijsko iskorištavanje tog programa i ograničenu otvorenost prema izvrsnoj znanosti izvan okvira mjeriteljskih instituta te nedovoljnu izgradnju sposobnosti. Stručno povjerenstvo također je smatralo da bi se provedbom programa EMRP mogao razviti uključiviji europski istraživački prostor u mjeriteljstvu.

(6)

U skladu s Odlukom Vijeća 2013/743/EU (6) EMRP-u se može osigurati daljnja potpora.

(7)

Europski program za istraživanje i inovacije u području mjeriteljstva („EMPIR”) koji je usklađen sa strategijom Europa 2020. i njezinim vodećim inicijativama, posebno „Unijom inovacija”, „Digitalnom agendom za Europu”, „Planom za Europu učinkovitih resursa” i „Industrijskom politikom za doba globalizacije”, bit će ambiciozniji i uključiviji program koji će tijekom razdoblja od deset godina (2014. - 2024.) provoditi 28 država sudionica. Kao dio poboljšanja u odnosu na prethodni program, EMPIR će uključivati aktivnosti povezane s inovacijama i industrijskim iskorištavanjem, istraživanjima u svrhu normizacije i regulacije te izgradnjom sposobnosti.

(8)

Države sudionice namjeravaju doprinijeti provedbi programa EMPIR tijekom razdoblja obuhvaćenog tim programom, odnosno od 2014. do 2024. Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor 2020., pozive na podnošenje projektnih prijedloga u okviru EMPIR-a trebalo bi pokrenuti najkasnije do 31. prosinca 2020. U odgovarajuće opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje projektnih prijedloga mogu se pokrenuti do 31. prosinca 2021.

(9)

Aktivnosti u okviru programa EMPIR trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor 2020. te općim načelima i uvjetima utvrđenima u članku 26. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

(10)

Trebalo bi utvrditi gornju granicu financijskog sudjelovanja Unije u programu EMPIR za trajanja programa Obzor 2020. U okviru te gornje granice doprinos Unije programu EMPIR trebao bi biti jednak doprinosu država koje sudjeluju u EMPIR-u kako bi se ostvario snažan učinak financijske poluge i osigurala snažnija integracija programa država sudionica.

(11)

U skladu s ciljevima Uredbe (EU) br. 1291/2013., sve države članice i zemlje pridružene programu Obzor 2020. trebale bi imati pravo sudjelovanja u programu EMPIR.

(12)

Financijski doprinos Unije trebao bi biti uvjetovan preuzimanjem formalnih obveza od strane država sudionica da doprinesu provedbi programa EMPIR i ispunjenjem tih obveza. Doprinosi država sudionica programu EMPIR trebali bi obuhvaćati doprinos za administrativne troškove do gornje granice od 5 % proračuna programa EMPIR. Države sudionice trebale bi se obvezati da će, u slučaju potrebe, povećati svoj doprinos programu EMPIR kapacitetima pričuvnog financiranja u iznosu od 50 % njihove preuzete obveze kako bi osigurale da budu u stanju financirati svoja nacionalna tijela, nacionalni mjeriteljski instituti („NMI”) i imenovani instituti („II”) koji sudjeluju u odabranim projektima.

(13)

Zajednička provedba programa EMPIR iziskuje provedbenu strukturu. Države sudionice sporazumjele su se o provedbenoj strukturi za program EMRP te su 2007. uspostavile EURAMET e.V. („EURAMET”), europsku regionalnu mjeriteljsku organizaciju i neprofitnu udrugu prema njemačkom pravu. Zadaće i obveze EURAMET-a također obuhvaćaju šire europsko i globalno usklađivanje mjeriteljstva. Članstvo u EURAMET-u otvoreno je svim europskim nacionalnim mjeriteljskim institutima kao članovima te imenovanim institutima kao pridruženim članovima. Članstvo u EURAMET-u nije uvjetovano postojanjem nacionalnih programa istraživanja u mjeriteljstvu. Budući da se, prema izvješću o privremenoj evaluaciji programa EMRP, upravljačka struktura EURAMET-a za provedbu programa EMRP pokazala učinkovitom i visoko kvalitetnom, EURAMET bi trebalo upotrijebiti i pri provedbi programa EMPIR. EURAMET bi stoga trebao biti primatelj financijskog doprinosa Unije.

(14)

Kako bi se ostvarili ciljevi programa EMPIR, EURAMET bi trebao pružiti financijsku potporu uglavnom u obliku bespovratnih sredstava namijenjenih sudionicima uključenima u djelovanja odabrana na razini EURAMET-a. Ta bi djelovanja trebala biti odabrana slijedom poziva na podnošenje projektnih prijedloga u nadležnosti EURAMET-a. Rang-lista projekata trebala bi biti obvezujuća u pogledu odabira projektnih prijedloga i financiranja iz financijskog doprinosa Unije i doprinosa država sudionica projektima u okviru programa EMPIR.

(15)

Financijskim doprinosom Unije trebalo bi upravljati u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i odgovarajućim pravilima o neizravnom upravljanju određenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 (8).

(16)

Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, Komisija bi trebala imati pravo smanjiti, suspendirati ili obustaviti financijski doprinos Unije ako se program EMPIR ne provodi primjereno ili se provodi djelomično ili uz zakašnjenje, ili ako države sudionice ne doprinose financiranju programa EMPIR ili to čine djelomično ili uz zakašnjenje. Ta bi prava trebalo predvidjeti sporazumom o delegiranju koji treba sklopiti između Unije i EURAMET-a.

(17)

Radi pojednostavljenja, trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebalo bi izbjegavati dvostruke revizije te prekomjernu dokumentaciju i izvješćivanje. Pri obavljanju revizija trebalo bi, prema potrebi, uzeti u obzir posebnosti nacionalnih programa.

(18)

Revizije primatelja sredstava Unije dodijeljenih u skladu s ovom Odlukom trebale bi osigurati smanjenje administrativnog opterećenja u skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013.

(19)

Na sudjelovanje u neizravnim aktivnostima koje se financiraju iz programa EMPIR primjenjuje se Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (9). Međutim, zbog posebnih operativnih potreba programa EMPIR potrebno je predvidjeti odstupanja od te Uredbe u skladu s njezinim člankom 1. stavkom 3.

(20)

Doprinos država sudionica uglavnom je u obliku institucionalnog financiranja nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta koji sudjeluju u odabranim projektima. Doprinos država sudionica trebao bi uključivati i doprinos u gotovini administrativnim troškovima programa EMPIR. Dio doprinosa Unije trebalo bi dodijeliti subjektima koji nisu nacionalni mjeriteljski instituti ni imenovani instituti koji sudjeluju u odabranim projektima. Izračunom financijskoga doprinosa Unije nacionalnim mjeriteljskim institutima i imenovanim institutima koji sudjeluju u projektima programa EMPIR trebalo bi osigurati da doprinos Unije programu EMPIR ne premašuje doprinose država sudionica. S obzirom na činjenicu da je institucionalno financiranje nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta od strane država sudionica jednako zajedničkim troškovima koji su dodijeljeni za projekte programa EMPIR koji se ne nadoknađuju iz doprinosa Unije, paušalni iznos za financiranje neizravnih prihvatljivih troškova nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta trebalo bi prilagoditi u odnosu na paušalni iznos utvrđen u Uredbi (EU) br. 1290/2013. Paušalni iznos za financiranje neizravnih prihvatljivih troškova mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta trebalo odrediti na temelju ukupnih neizravnih troškova koje su nacionalni mjeriteljski instituti i imenovani instituti koji sudjeluju u projektima programa EMRP prijavili kao prihvatljive, koji su stabilni i predstavljaju pouzdanu procjenu neizravnih troškova koji nastaju nacionalnim mjeriteljskim institutima i imenovanim institutima koji sudjeluju u projektima programa EMPIR. Budući da ti neizravni troškovi iznose 140 % ukupnih izravnih prihvatljivih troškova nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta, izuzev izravnih prihvatljivih troškova podugovaranja i besplatnih doprinosa u naravi koji se ne koriste u prostorima korisnika, paušalni iznos za financiranje neizravnih troškova nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta trebao bi, biti snižen s 25 %,kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1290/2013., na 5 %. Stoga je prikladno za nacionalne mjeriteljske institute i imenovane institute predvidjeti odstupanje od članka 29. te Uredbe. Financiranje ostalih subjekata koji sudjeluju u projektima programa EMPIR trebalo bi se provoditi u skladu s tom Uredbom.

(21)

Pozivi na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa EMPIR također bi trebali biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava za širenje rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

(22)

Prilikom privremene evaluacije programa EMPIR trebalo bi ponovno procijeniti prikladnost modela financiranja u odnosu na načelo usklađenosti sredstava Unije i ostalih sredstava.

(23)

Financijske interese Unije trebalo bi zaštititi putem proporcionalnih mjera tijekom cijelog ciklusa rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i ispitivanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativnim i financijskim sankcijama u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(24)

Komisija bi trebala provesti privremenu evaluaciju kojim će se posebno ocijeniti kvaliteta i učinkovitost programa EMPIR i napredak postignut u ostvarivanju ciljeva kao i završnu evaluaciju te bi trebala pripremiti izvješće o time evaluacijama.

(25)

EURAMET i države sudionice trebale bi Komisiji na njezin zahtjev dostaviti sve informacije koje su Komisiji potrebne za sastavljanje izvješćâ o evaluaciji programa EMPIR.

(26)

Cilj ove odluke je sudjelovanje Unije u programu EMPIR, odnosno pružanje potpore osiguravanju prikladnih, integriranih i svrhovitih mjeriteljskih rješenja te stvaranje integriranog europskog sustava istraživanja u mjeriteljstvu s kritičnom masom i aktivnim angažmanom na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini, što države članice same ne mogu dostatno ostvariti. Opseg i složenost mjeriteljskih zahtjeva zahtijevaju ulaganja koja nadmašuju osnovne proračune za istraživanje europskih nacionalnih instituta za mjeriteljstvo i njihovih imenovanih instituta. Izvrsnost potrebna za istraživanje i razvoj najmodernijih mjeriteljskih rješenja prelazi nacionalne granice te se stoga ne može postići samo na nacionalnoj razini. S obzirom na to da se cilj stoga može bolje ostvariti na razini Unije povezivanjem nacionalnih napora u usklađen europski pristup, ujedinjavanjem rascjepkanih nacionalnih istraživačkih programa, potporom pri razvoju zajedničkih prekograničnih strategija istraživanja i financiranja te postizanjem kritične mase potrebnih dionika i ulaganja, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sudjelovanje u Europskom programu za inovacije i istraživanje u području mjeriteljstva

1.   Unija sudjeluje u Europskom programu za inovacije i istraživanje u području mjeriteljstva („EMPIR”), koji zajedno poduzimaju Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Irska, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i Ujedinjena Kraljevina („države sudionice”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Odluci.

2.   Sve države članice osim onih navedenih u stavku 1. i sve druge zemlje pridružene programu Obzor 2020. mogu sudjelovati u programu EMPIR pod uvjetom da ispunjavaju uvjet utvrđen u članku 3. stavku 1. točki (c) ove Odluke. Ako ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 3. stavku 1. točki (c) smatraju se državama sudionicama za potrebe ove Odluke.

Članak 2.

Financijski doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije programu EMPIR, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi 300 000 000 EUR,. Financijski doprinos Unije isplaćuje se iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije dodijeljenih odgovarajućim dijelovima Posebnog programa za provedbu programa Obzor 2020. osnovanog Odlukom 2013/743/EU u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vi. i člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a posebno dijelom II. „Vodeći položaj industrije” i dijelom III. „Društveni izazovi“.

2.   Bez premašivanja iznosa utvrđenog u stavku 1. financijski doprinos Unije jednak je doprinosima država sudionica u programu EMPIR isključujući doprinose država sudionica administrativnim troškovima koji premašuju 5 % proračuna programa EMPIR.

3.   Financijski doprinos Unije ne upotrebljava se za pokrivanje administrativnih troškova programa EMPIR.

Članak 3.

Uvjeti financijskog doprinosa Unije

1.   Financijski doprinos Unije podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

da države sudionice dokažu da su program EMPIR uspostavile u skladu s Prilozima I. i II.;

(b)

da države sudionice ili nacionalni mjeriteljski instituti koje su odredile države sudionice, odrede EURAMET e.V. („EURAMET”) kao strukturu nadležnu za provedbu programa EMPIR te za primanje, dodjeljivanje i praćenje financijskih doprinosa Unije;

(c)

da se sve države sudionice obvežu doprinijeti financiranju programa EMPIR i osigurati kapacitete pričuvnog financiranja u visini od 50 % iznosa obveze;

(d)

da EURAMET dokaže sposobnost provedbe programa EMPIR, uključujući primanje, dodjeljivanje i praćenje financijskog doprinosa Unije u okviru neizravnog upravljanja proračunom Unije u skladu s člancima 58., 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012; i

(e)

da se za program EMPIR uspostavi model upravljanja u skladu s Prilogom III.;

2.   Financijski doprinos Unije tijekom provedbe programa EMPIR podliježe i sljedećim uvjetima:

(a)

da EURAMET provede ciljeve programa EMPIR određene u Prilogu I. i aktivnosti određene u Prilogu II. u skladu s pravilima za sudjelovanje i širenje rezultata iz članka 5.;

(b)

da se zadrži prikladan i učinkovit model upravljanja u skladu s Prilogom III.;

(c)

da EURAMET poštuje zahtjeve izvješćivanja određene u članku 60. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012; i

(d)

da se ispune obveze iz stavka 1. točke (c) ovog članka.

Članak 4.

Doprinosi država sudionica

Doprinosi država sudionica sastoje se od sljedećeg:

(a)

doprinosi putem institucionalnog financiranja nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta koji sudjeluju u projektima programa EMPIR;

(b)

financijski doprinosi administrativnim troškovima programa EMPIR.

Članak 5.

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

1.   Za potrebe Uredbe (EU) br. 1290/2013 EURAMET se smatra tijelom za financiranje i dodjeljuje financijsku potporu neizravnim djelovanjima u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

2.   Odstupajući od članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013 neizravni prihvatljivi troškovi nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta koji sudjeluju u projektima koji se financiraju u okviru programa EMPIR određuju se primjenom paušalnog iznosa u visini od 5 % njihovih ukupnih izravnih prihvatljivih troškova, ne uzimajući u obzir izravne prihvatljive troškove podugovaranja i troškove sredstava koja na raspolaganje stavljaju treće osobe, a koja se ne upotrebljavaju u prostorima korisnika, te financijsku potporu trećim osobama.

3.   Privremena evaluacija programa EMPIR-a iz članka 12. uključuje procjenu ukupnih neizravnih troškova nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta koji sudjeluju u projektima programa EMPIR i odgovarajućeg institucionalnog financiranja.

4.   Na temelju te procjene i za potrebe članka 2. stavka 2. EURAMET može prilagoditi paušalni iznos utvrđen u stavku 2. ovog članka.

5.   Ako to nije dovoljno EURAMET može, odstupajući od članka 28. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013, primijeniti nižu stopu povrata na prihvatljive troškove nacionalnih mjeriteljskih instituta i imenovanih instituta koji sudjeluju u projektima koji se financiraju u okviru programa EMPIR.

Članak 6.

Provedba programa EMPIR

1.   Program EMPIR provodi se na temelju godišnjih planova rada.

2.   EURAMET pruža financijsku potporu uglavnom u obliku bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju sudionicima slijedom poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

Prije određivanja tema svakog od poziva na podnošenje projektnih prijedloga EURAMET poziva zainteresirane pojedince ili organizacije iz istraživačke zajednice u području mjeriteljstva te korisnike da predlože moguće teme istraživanja.

Članak 7.

Sporazumi između Unije i EURAMET-a

1.   Komisija u ime Unije s EURAMET-om sklapa sporazum o delegiranju i sporazume o godišnjem prijenosu sredstava, podložno pozitivnoj ex ante ocjeni EURAMET-a u skladu s člankom 61. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

2.   Sporazum o delegiranju iz stavka 1. sklapa se u skladu s člankom 58. stavkom 3. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i člankom 40. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012. U njemu se određuje i sljedeće:

(a)

zahtjevi u pogledu doprinosa EURAMET-a u vezi s pokazateljima uspješnosti određenima u Prilogu II. Odluci 2013/743/EU;

(b)

zahtjevi u pogledu doprinosa EURAMET-a u odnosu na praćenje iz Priloga III. Odluci 2013/743/EU;

(c)

posebni pokazatelji uspješnosti povezani s funkcioniranjem EURAMET-a;

(d)

zahtjevi za EURAMET u pogledu pružanja informacija o administrativnim troškovima i detaljnih brojki u vezi s provedbom programa EMPIR;

(e)

aranžmani u vezi s dostavom podataka koji su potrebni kako bi Komisija mogla ispuniti svoje obveze širenja rezultata i izvješćivanja;

(f)

odredbe za objavljivanje poziva na podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa EMPIR, posebno na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstva za širenje rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

Članak 8.

Obustava, smanjenje ili suspenzija financijskog doprinosa Unije

Ako se program EMPIR ne provodi ili se provodi neprimjereno, djelomično ili uz zakašnjenje, Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije u skladu sa stvarnom provedbom programa EMPIR.

Ako države sudionice ne doprinose financiranju programa EMPIR ili doprinose samo djelomično ili uz zakašnjenje, Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije, uzimajući u obzir iznos sredstava koja su države sudionice dodijelile za provedbu programa EMPIR.

Članak 9.

Ex-post revizije

1.   Ex-post revizije rashoda za neizravne aktivnosti obavlja EURAMET u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

2.   Komisija može odlučiti sama obaviti revizije iz stavka 1. U takvim slučajevima, ona to čini u skladu s primjenjivim pravilima, posebno odredbama uredaba (EU, Euratom) br. 966/2012, (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013.

Članak 10.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.   Komisija poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala zaštitu financijskih interesa Unije pri provedbi djelovanja koja se financiraju u okviru ove Odluke, uključujući primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, djelotvornim provjerama i, ako se nepravilnosti utvrde, povratom pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, djelotvornim, razmjernim i odvraćajućim administrativnim i financijskim sankcijama.

2.   EURAMET osoblju Komisije, drugim osobama koje ona ovlasti i Revizorskom sudu omogućuje pristup svojim lokacijama i prostorima te svim informacijama koje su potrebne za obavljanje revizija, uključujući informacije u elektroničkom obliku.

3.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (10) i Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća (11) s ciljem otkrivanja prijevara, korupcije ili drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi sa sporazumima ili odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorima koji se financiranju u okviru ove Odluke.

4.   Ugovori, sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava koji proizlaze iz provedbe ove Odluke sadržavaju odredbe kojima se Komisija, EURAMET, Revizorski sud i OLAF izričito ovlašćuju za obavljanje takvih revizija i provedbu istraga u okviru svojih nadležnosti.

5.   Pri provedbi programa EMPIR države sudionice poduzimaju zakonodavne, regulatorne, upravne i druge mjere potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije, a posebno za osiguranje punog povrata svih iznosa dugovanih Uniji u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012.

Članak 11.

Priopćivanje informacija

1.   EURAMET na zahtjev Komisije dostavlja sve informacije koje su potrebne za sastavljanje izvješćâ iz članka 12.

2.   Države sudionice dostavljaju Komisiji putem EURAMET-a sve informacije koje zatraže Europski parlament, Vijeće ili Revizorski sud u vezi s financijskim upravljanjem programom EMPIR.

3.   Komisija informacije iz stavka 2. ovog članka uključuje u izvješća iz članka 12.

Članak 12.

Evaluacija

1.   Komisija do 30. lipnja 2017. provodi privremenu evaluaciju programa EMPIR, uz pomoć nezavisnih stručnjaka. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadrži zaključke evaluacije i zapažanja Komisije. Komisija to izvješće šalje Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. Rezultati privremene evaluacije programa EMPIR uzimaju se u obzir u privremenoj evaluaciji programa Obzor 2020.

2.   Po završetku sudjelovanja Unije u programu EMPIR, a najkasnije do 31. prosinca 2024., Komisija provodi završnu evaluaciju programa EMPIR. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadrži rezultate evaluacije. Komisija šalje to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Adresati

Ova Odluka upućena je državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  Mišljenje od 10. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 6. svibnja 2014.

(3)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(4)  Odluka br. 912/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o sudjelovanju Zajednice u Europskom programu istraživanja i razvoja u području mjeriteljstva, koji je poduzelo nekoliko država članica (SL L 257, 30.9.2009., str. 12.).

(5)  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 18.9.2013, str. 965.).

(7)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298 od 26.10.2012., str. 1.).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima primjene Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 362 od 31.12.2012., str. 1.).

(9)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(10)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(11)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).


PRILOG I.

CILJEVI PROGRAMA EMPIR

Opći ciljevi programa EMPIR su sljedeći:

(a)

osigurati prikladna, integrirana i svrhovita rješenja u mjeriteljstvu za potporu inovacijama i industrijskoj konkurentnosti te mjeriteljske tehnologije za rješavanje društvenih izazova kao što su zdravstvo, okoliš i energija, uključujući potporu razvoju i provedbi politika;

(b)

stvoriti integrirani europski sustav istraživanja u mjeriteljstvu s kritičnom masom i aktivnim angažmanom na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.


PRILOG II.

NEIZRAVNA DJELOVANJA KOJA PODUPIRE PROGRAM EMPIR

1.

U okviru programa EMPIR mogu se podupirati sljedeća neizravna djelovanja u području zajedničkog istraživanja i tehnološkog razvoja:

1.1.

znanstveno-tehnološka djelovanja za potporu temeljnom znanstvenom mjeriteljstvu čime se postavljaju temelji za sve sljedeće korake, uključujući primijenjeno istraživanje i razvoj u mjeriteljstvu te usluge povezane s mjeriteljstvom;

1.2.

istraživanje u području mjeriteljstva kako bi se osigurala rješenja za društvene izazove s naglaskom na doprinosima za energiju, okoliš i zdravlje;

1.3.

istraživanje s ciljem razvoja novih mjernih instrumenata usmjerenih na industrijsko preuzimanje mjeriteljskih tehnologija radi poticanja inovacija u industriji;

1.4.

prethodna i usporedna normativna istraživanja i razvoj u području mjeriteljstva u službi prioritetnih norma čiji je cilj iskoristiti stručnost mjeriteljskih instituta država sudionica radi pružanja podrške provedbi politika i bržeg stavljanja inovativnih proizvoda i usluga na tržište;

1.5.

aktivnosti izgradnje kapaciteta u mjeriteljstvu na različitim tehnološkim razinama, s ciljem ostvarenja uravnoteženog, integriranog sustava mjeriteljstva u državama sudionicama, koji im omogućuje razvoj znanstvenih i tehničkih mogućnosti u mjeriteljstvu.

2.

Programom EMPIR mogu se poduprijeti daljnja djelovanja u službi širenja i iskorištavanja rezultata istraživanja u mjeriteljstvu.

Programom EMPIR mogu se poduprijeti ostala djelovanja koja se posebno odnose na mjeriteljske institute koji nemaju znanstvene kapacitete ili su njihovi znanstveni kapaciteti ograničeni pružajući im podršku pri korištenju ostalih programa Europske unije, nacionalnih ili regionalnih programa za osposobljavanje i mobilnost, prekogranične suradnje ili ulaganja u mjeriteljsku infrastrukturu.

3.

Programom EMPIR može se poduprijeti organizacija aktivnosti umrežavanja radi promicanja programa EMPIR i maksimalnog jačanja njegova utjecaja.

4.

Neizravna djelovanja iz točke 1. provode nacionalni mjeriteljski instituti i imenovani instituti koje je odredilo odgovarajuće nadležno nacionalno tijelo. Međutim, programom EMPIR potiče se i podupire sudjelovanje drugih subjekata u svim pozivima na podnošenje projektnih prijedloga pokrenutima u okviru programa EMPIR. Očekuje se da će pomoću spomenutog pristupa ti subjekti iskoristiti oko 15 % proračuna programa EMPIR.


PRILOG III.

PROVEDBA PROGRAMA EMPIR I UPRAVLJANJE NJIME

I.   Uloga EURAMET-a

1.

EURAMET je nadležan za provedbu programa EMPIR, podložno članku 3. EURAMET upravlja financijskim doprinosom Unije programu EMPIR i nadležan je za pripremu i provedbu godišnjeg plana rada, organizaciju poziva na podnošenje projektnih prijedloga, provedbu evaluacije projektnih prijedloga i sastavljanje rang-liste projektnih prijedloga te sve ostale aktivnosti koje proizlaze iz godišnjeg plana rada. EURAMET je nadležan za upravljanje bespovratnim sredstvima uključujući potpisivanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava, primanje, dodjelu i praćenje korištenja financijskih doprinosa Unije te isplate sudionicima u odabranim projektima programa EMPIR.

Praćenje financijskog doprinosa Unije obuhvaća sve aktivnosti nadzora i revizije, ex ante i/ili ex post kontrole potrebne za provedbu zadaća koje je EURAMET-u povjerila Komisija. Te se aktivnosti provode s ciljem osiguravanja zakonitosti i regularnosti temeljnih transakcija te prihvatljivosti troškova prijavljenih u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

2.

EURAMET može državama sudionicama povjeriti određene administrativne i logističke zadatke vezane uz provedbu programa EMPIR.

II.   Organizacijska struktura EURAMET-a uključena u provedbu programa EMPIR

1.

Glavna skupština najviše je tijelo za sva pitanja u vezi s EURAMET-om. Odbor programa EMPIR upravlja programom u okviru koji definira EURAMET kako bi EURAMET mogao osigurati da se provedbom programa ispunjavaju ciljevi.

Odbor programa EMPIR sastoji se od predstavnika članova EURAMET-a iz država sudionica. Ponderiranje glasova računa se na temelju nacionalnih obveza u skladu s pravilom kvadratnog korijena.

Odbor programa EMPIR posebno donosi odluke o strateškoj agendi za istraživanje i inovacije, planiranju poziva na podnošenje projektnih prijedloga, postupku preispitivanja evaluacije, odabiru projekata koji će se financirati u skladu s rang-listom projekata te praćenju napretka financiranih projekata. On donosi godišnji plan rada nakon pribavljanja odobrenja Komisije.

Na sastancima Odbora programa EMPIR Komisija ima status promatrača. Međutim, za donošenje godišnjeg plana rada Odboru programa EMPIR potrebno je prethodno odobrenje Komisije. Odbor programa EMPIR Komisiji upućuje poziv za sudjelovanje na svojim sastancima i dostavlja joj odgovarajuće dokumente. Komisija može sudjelovati u raspravama Odbora programa EMPIR.

2.

Odbor programa EMPIR bira svog predsjednika i njegovog zamjenika. Predsjednik Odbora programa EMPIR jedan je od dva potpredsjednika EURAMET-a. Predsjednik Odbora programa EMPIR zastupa EURAMET u pitanjima povezanima s EMPIR-om.

3.

Istraživačko vijeće sastoji se od vrhunskih stručnjaka iz svijeta industrije, istraživanja, akademskih ustanova i međunarodnih organizacija dionika. Vijeće programu EMPIR daje neovisne strateške savjete o godišnjem planu rada. Članove Vijeća za istraživanja imenuje glavna skupština EURAMET-a.

4.

Tajništvo EURAMET-a koje EURAMET-u pruža opću administrativnu potporu vodi bankovne račune programa EMPIR.

5.

Odjel za potporu upravi osniva se kao dio tajništva EURAMET-a i nadležan je za provedbu programa EMPIR i svakodnevno upravljanje njime.


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/38


ODLUKA br. 556/2014/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. svibnja 2014.

o sudjelovanju Unije u drugom Programu partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija (EDCTP2) koji zajednički poduzima više država članica

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 185. i članak 188. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020. – Strategija za pametan, održiv i uključiv rast” („strategija Europa 2020”) naglasila potrebu stvaranja povoljnih uvjeta za ulaganje u znanje i inovacije s ciljem postizanja pametnog, održivog i uključivog rasta u Uniji. Europski parlament i Vijeće podržali su tu strategiju.

(2)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („program Obzor 2020.”). Cilj je programa Obzor 2020. postići snažniji učinak na istraživanja i inovacije jačanjem javno-javnih partnerstava, uključujući i sudjelovanjem Unije u programima koje poduzima više država članica u skladu s člankom 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(3)

Cilj javno-javnih partnerstava trebao bi biti razvoj bliskijih sinergija, povećanje koordinacije te izbjegavanje nepotrebnog udvostručavanja u odnosu na istraživačke programe Unije te međunarodne, nacionalne i regionalne istraživačke programe te bi ona trebala u potpunosti poštovati opća načela programa Obzor 2020., a posebno ona koja se odnose na otvorenost i transparentnost. Uz to bi trebalo osigurati otvoreni pristup znanstvenim publikacijama.

(4)

Odlukom br. 1209/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) Zajednica je odlučila dati financijski doprinos Partnerstvu europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija („program EDCTP1”) jednak doprinosu država sudionica, ali ne iznad 200 000 000 EUR, za razdoblje trajanja Šestog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti kojim se doprinosi stvaranju Europskog istraživačkog prostora i inovacijama (2002. – 2006.), uspostavljenog Odlukom br. 1513/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5). Program EDCTP1 je također podržan u sklopu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) uspostavljenog Odlukom br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(5)

Neovisni stručnjaci su 2009. usvojili izvješće o privremenoj evaluaciji programa EDCTP1. Mišljenje stručnog povjerenstva bilo je da je program EDCTP1 pružio jedinstvenu platformu za istinski dijalog s afričkim znanstvenicima pomoću koje su se počele smanjivati razlike između sjevera i juga izgradnjom istraživačkih kapaciteta te pružanjem mogućnosti mladim afričkim istraživačima za učenje i rad. Nakon tog izvješća, postoje temeljna pitanja koja treba razmotriti za drugi Program partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija („program EDCTP2”): potrebno je izmijeniti i proširiti trenutačni opseg programa EDCTP1; trebalo bi, prema potrebi, dalje razviti i ojačati mogućnosti zemalja u razvoju za pouzdano vođenje i upravljanje kliničkim studijama, posebno ulogu i razvoj etičkih istražnih odbora i odgovarajućeg regulatornog okruženja, trebalo bi dodatno poboljšati koordinaciju, suradnju te, ako je primjereno, integraciju europskih nacionalnih programa; potrebno je ojačati i proširiti suradnju s drugim glavnim javnim i privatnim partnerima, uključujući farmaceutsku industriju, te javno-privatna partnerstva kao što su partnerstva za razvoj proizvoda, civilno društvo, nevladine organizacije i zaklade; trebala bi postojati jasna i transparentna pravila upravljanja; trebalo bi razviti sinergiju s djelovanjima europske vanjske politike, posebno s razvojnom pomoći Unije; trebalo bi pojasniti i pojednostaviti pravila o sufinanciranju; te bi trebalo poboljšati alate za praćenje.

(6)

U skladu s Odlukom Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o uspostavi Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) (7), programu EDCTP2 može se osigurati dodatna potpora.

(7)

Unija je važan ulagač u istraživanja o bolestima povezanima sa siromaštvom i zanemarenim zaraznim bolestima. Komisija i države članice doprinose gotovo jednu četvrtinu (22 %) relevantnih ulaganja vlada na svjetskoj razini. Unija također ima važnu ulogu u području svjetskog zdravlja. Na primjer, Komisija i države članice osiguravaju otprilike polovicu sredstava za Svjetski fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

(8)

Program EDCTP1 postigao je znatne uspjehe, a u okviru njega razvijeno je osam poboljšanih načina liječenja, posebno kod novorođenčadi, djece i trudnica ili dojilja koji boluju od HIV-a/AIDS-a ili malarije. Rezultirao je pokretanjem prvih četiriju Afričkih regionalnih mreža izvrsnosti koje promiču suradnju juga s jugom u području kliničkog istraživanja te osposobljavanjem više od 400 afričkih znanstvenika. Također je doprinio osnivanju Panafričkog registra kliničkih studija i Afričkog foruma za regulatore cjepiva.

(9)

Unatoč znatnim rezultatima i postignućima programa EDCTP1 bolesti povezane sa siromaštvom još uvijek su glavna zapreka održivom razvoju u zemljama u razvoju zbog njihovih socijalnih i gospodarskih opterećenja, posebno u supsaharskoj Africi. Učinkovito, sigurno, prikladno i pristupačno liječenje, prilagođeno posebnim okolnostima u zemljama u razvoju, još uvijek ne postoji za većinu bolesti povezanih sa siromaštvom, a ulaganje u klinička istraživanja i dalje je nedostatno jer su kliničke studije skupe, a povrat ulaganja ograničen zbog tržišnih neuspjeha. Trebalo bi naglasiti da se samo 10 % svjetskih sredstava namijenjenih istraživanju dodjeljuje za bolesti koje su odgovorne za 90 % svjetskih patologija. Osim toga, europske istraživačke aktivnosti i europski programi još uvijek su često razjedinjeni i stoga ne postižu kritičnu masu ili se preklapaju, dok su sposobnost provedbe istraživanja, kao i ulaganja u zemljama u razvoju, nedostatni.

(10)

Podrška borbi protiv bolesti povezanih sa siromaštvom također bi pomogla u zaštiti građana Europe od tih bolesti jer sve veća globalna mobilnost (uključujući turizam), migracijska kretanja i pomaci u zemljopisnoj rasprostranjenosti tih bolesti znače da bi Europa mogla biti suočena s novim ili već upoznatim izazovima u vezi s tim bolestima.

(11)

Europski parlament donio je 15. lipnja 2010., uoči sastanka UN-a na visokoj razini u rujnu 2010., rezoluciju o napretku u ostvarivanju milenijskih razvojnih ciljeva u kojoj je tražio od Komisije, država članica i zemalja u razvoju da usklađeno i holistički pristupe ostvarenju milenijskog razvojnog cilja br. 5 (za poboljšanje zdravlja majki), milenijskog razvojnog cilja br. 4 (za smanjenje smrtnosti djece) i milenijskog razvojnog cilja br. 6 (za borbu protiv HIV-a/AIDS-a, malarije i tuberkuloze).

(12)

Unija je privržena zaključcima konferencije Rio+20 iz 2012. o razvijanju i ostvarivanju međunarodno dogovorenih ciljeva održivog razvoja, slijedeći i uključujući milenijske razvojne ciljeve.

(13)

Unija je 2000. godine pokrenula politički dijalog na visokoj razini s Afrikom usmjeren prema osnivanju strateškog partnerstva između Afrike i EU-a, nakon kojeg je 2007. donesena zajednička strategija Afrike i EU-a, a 2011. uspostavljen je politički dijalog na visokoj razini o znanosti, tehnologiji i inovacijama.

(14)

Komisija je 31. ožujka 2010. predstavila komunikaciju o ulozi Unije u globalnom zdravlju u kojoj je pozvala na koordiniraniji pristup među državama članicama i relevantnim politikama kako bi se utvrdila i zajedno riješila zajednička važna globalna pitanja u području zdravstvenog istraživanja. Komisija je u toj komunikaciji također podsjetila na potrebu promicanja pravedne i jedinstvene pokrivenosti kvalitetnim zdravstvenim uslugama, te potrebu za učinkovitim i pravednim financiranjem istraživanja koje koristi zdravlju svih ljudi.

(15)

Vijeće je u svojim Zaključcima od 10. svibnja 2010. o ulozi EU-a u globalnom zdravlju pozvalo Uniju da promiče učinkovito i pravedno financiranje istraživanja koje koristi zdravlju svih ljudi te osigurava da inovacije i intervencije vode do pristupačnih i dostupnih rješenja. Posebno bi trebalo istražiti modele u kojima je trošak istraživanja i razvoja odvojen od cijene lijekova, kao i mogućnosti prijenosa tehnologije u zemlje u razvoju.

(16)

Komisija je u svojoj Komunikaciji od 21. rujna 2011. o partnerstvu u istraživanju i inovacijama stavila partnerstva koja prelaze međunarodne, nacionalne i kontinentalne granice u središte istraživačke politike Unije.

(17)

Komisija je u svojoj komunikaciji od 27. veljače 2013. pod nazivom „Dostojan život za sve: okončanje siromaštva i pružanje održive budućnosti svijetu potvrdila svoju odlučnost da napravi sve kako bi doprinijela ostvarenju milenijskih razvojnih ciljeva do 2015. te naglasila da su istraživanja koja financira EU u okviru programa EDCTP1 doprinijela ostvarivanju milenijskih razvojnih ciljeva.

(18)

U skladu s ciljevima programa Obzor 2020. svaka država članica i zemlja pridružena programu Obzor 2020. trebala bi imati pravo sudjelovati u programu EDCTP2.

(19)

Trebalo bi uzeti u obzir doprinos ispitivanju modelâ za inovacije otvorenog tipa radi istraživanja na temelju potreba te dostupne i prihvatljive rezultate usklađene s drugim obvezama Unije u području istraživanja i razvoja zdravstva.

(20)

Države sudionice namjeravaju doprinijeti provedbi programa EDCTP2 tijekom razdoblja koje je njime obuhvaćeno, to jest 2014. – 2024. Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor 2020., pozive na podnošenje prijedloga na temelju programa EDCTP2 trebalo bi pokrenuti najkasnije 31. prosinca 2020. U opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga mogu se pokrenuti do 31. prosinca 2021.

(21)

Trebalo bi odrediti gornju granicu za financijsko sudjelovanje Unije u programu EDCTP2 u razdoblju trajanja programa Obzor 2020. U okviru te gornje granice doprinos Unije trebao bi biti jednak doprinosu država iz ove Odluke kako bi se postigao snažan učinak financijske poluge i osigurala veća integriranost programa tih država.

(22)

Financijski doprinos Unije trebao bi biti uvjetovan preuzimanjem formalnih obveza od strane država sudionica da doprinose provedbi programa EDCTP2 i ispunjenjem tih obveza.

(23)

Za zajedničku provedbu programa EDCTP2 potrebna je provedbena struktura. Države sudionice sporazumjele su se o provedbenoj strukturi za program EDCTP2 te su je i osnovale („provedbena struktura EDCTP2-IS”). Provedbena struktura EDCTP2-IS trebala bi biti korisnik financijskog doprinosa Unije te bi trebala osigurati učinkovitu provedbu programa EDCTP2.

(24)

Aktivnosti u okviru programa EDCTP2 trebale bi biti u skladu s ciljevima i prioritetima u području istraživanja i inovacija programa Obzor 2020. te općim načelima i uvjetima utvrđenima u članku 26. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

(25)

Pozivi na podnošenje prijedloga koje pokrene provedbena struktura EDCTP2-IS trebali bi također biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih načina širenja informacija u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

(26)

Financijskim doprinosom Unije trebalo bi upravljati u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i odgovarajućim pravilima neizravnog upravljanja utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (8) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 (9).

(27)

Kako bi se zaštitili financijski interesi Unije, Komisija bi trebala imati pravo smanjiti, suspendirati ili ukinuti financijski doprinos Unije ako se program EDCTP2 provodi neprimjereno, djelomično ili s kašnjenjem, odnosno ako države sudionice ne doprinose financiranju programa EDCTP2 ili to čine djelomično ili s kašnjenjem. Ta bi prava trebalo predvidjeti u sporazumu o delegiranju koji se treba sklopiti između Unije i provedbene strukture EDCTP2-IS.

(28)

Kako bi se učinkovito provodio program EDCTP2, provedbena struktura EDCTP2-IS trebala bi osigurati financijsku potporu uglavnom u obliku bespovratnih sredstava za sudionike u djelovanjima odabranima na razini provedbene strukture EDCTP2-IS. Odabir tih djelovanja trebao bi uslijediti nakon javnih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga pod odgovornošću provedbene strukture EDCTP2-IS.

(29)

Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima u okviru programa EDCTP2 podliježe Uredbi (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (10). Međutim, zbog posebnih operativnih potreba programa EDCTP2 potrebno je predvidjeti odstupanja od te uredbe u skladu s člankom 1. stavkom 3. te uredbe.

(30)

Odstupanja od članka 9. stavka 1. točke (b), članka 10. stavka 1. točke (c) i članka 12. Uredbe (EU) br. 1290/2013 potrebna su kako bi se zahtijevalo sudjelovanje i omogućilo financiranje afričkih subjekata te kako bi se omogućila suradnja između programa EDCTP2 i bilo kojeg drugog pravnog subjekta putem zajedničkih poziva na podnošenje prijedloga.

(31)

Radi pojednostavljenja trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebalo bi izbjegavati dvostruke revizije te prekomjernu dokumentaciju i izvješća. Pri provođenju revizije trebalo bi, prema potrebi, uzeti u obzir posebnosti nacionalnih programa.

(32)

Revizije primatelja sredstava Unije predviđene u skladu s ovom Odlukom trebale bi osigurati smanjenje administrativnog opterećenja u skladu s programom Obzor 2020.

(33)

Financijske interese Unije trebalo bi zaštititi proporcionalnim mjerama tijekom cijelog ciklusa rashoda, uključujući sprečavanjem, otkrivanjem i istraživanjem nepravilnosti, povratom izgubljenih, pogrešno isplaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativnim i financijskim sankcijama u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(34)

Komisija bi trebala provesti privremene evaluacije, posebno ocjenjujući kvalitetu i učinkovitost programa EDCTP2, napredak u odnosu na postavljene ciljeve, kao i završnu evaluaciju, te bi trebala sastaviti izvješća o tim evaluacijama.

(35)

Provedbena struktura EDCTP2-IS i države sudionice trebale bi na zahtjev Komisije dostaviti sve informacije potrebne Komisiji kako bi ih uključila u izvješća o evaluaciji programa EDCTP2.

(36)

Nužno je da su aktivnosti istraživanja koje se provode u okviru programa EDCTP2 u potpunosti usklađene s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i njezinim dopunskim protokolima, etičkim načelima uključenima u Helsinšku deklaraciju Svjetske liječničke udruge iz 2008., standardima dobre kliničke prakse donesenima na Međunarodnoj konferenciji o usklađivanju tehničkih zahtjeva za prijavu farmaceutskih proizvoda za ljudsku uporabu, relevantnim zakonodavstvom Unije i lokalnim etičkim zahtjevima zemalja u kojima se trebaju provesti aktivnosti istraživanja.

(37)

Od ključne je važnosti da se informirani pristanak za kliničke studije koje se provode u zemljama u razvoju uvijek dobije na istinski informiran i dobrovoljan način.

(38)

Također je važno da su aktivnosti koje se provode u okviru programa EDCTP2 usklađene s djelovanjima koja Unija provodi u području razvojne politike. U tom bi kontekstu trebalo nastojati postići sinergije između programa EDCTP2 i Europskog razvojnog fonda.

(39)

U okviru cilja suradnje s međunarodnim inicijativama razvojne pomoći, pri aktivnostima koje se financiraju iz programa EDCTP2 trebalo bi, prema potrebi, uzeti u obzir preporuke relevantnih inicijativa Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), uključujući preporuke savjetodavne Stručne radne skupine za istraživanje i razvoj („CEWG”).

(40)

U okviru programa Obzor 2020. uspostavljen je znanstveni odbor za zdravlje kao platforma zainteresiranih strana koja se rukovodi znanošću kako bi se razradio znanstveni doprinos, omogućila dosljedna, znanstveno utemeljena analiza uskih grla u području istraživanja i inovacija te mogućnosti u vezi s društvenim izazovom koji program Obzor 2020. predstavlja za zdravlje, demografske promjene i blagostanje, kako bi se doprinijelo utvrđivanju njegovih prioriteta u području istraživanja i inovacija te kako bi se potaklo znanstveno sudjelovanje širom Unije. Kroz aktivnu suradnju sa zainteresiranim stranama, on pomaže u izgradnji sposobnosti i potiče razmjenu znanja i jaču suradnju širom Unije u tom području. Stoga bi u okviru programa EDCTP2 trebalo surađivati sa znanstvenim odborom za zdravlje i s njim, prema potrebi, razmjenjivati informacije.

(41)

S obzirom na to da ciljeve ove Odluke, to jest doprinos smanjenju društvenog i gospodarskog tereta bolesti povezanih sa siromaštvom u zemljama u razvoju, a posebno u zemljama supsaharske Afrike ubrzavanjem kliničkog razvoja učinkovitih, sigurnih, dostupnih, prikladnih i pristupačnih medicinskih intervencija za bolesti povezane sa siromaštvom, ne mogu dostatno ostvariti države članice zbog nedostatka potrebne kritične mase koju treba postići, u smislu ljudstva i sredstava, nego se zbog opsega djelovanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Odluka ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sudjelovanje u drugom Programu partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija

1.   Unija sudjeluje u drugom Programu partnerstva europskih zemalja i zemalja u razvoju u području kliničkih studija („program EDCTP2”) koji zajedno poduzimaju Austrija, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Portugal, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjena Kraljevina („države sudionice”) u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Odluci.

2.   Svaka država članica koja nije navedena u stavku 1. i svaka druga zemlja pridružena programu Obzor 2020. može sudjelovati u programu EDCTP2 ako ispunjava uvjet naveden u članku 3. stavku 1. točki (e) ove Odluke. Ako ispunjava uvjet naveden u članku 3. stavku 1. točki (e), za potrebe ove Odluke smatra se „državom sudionicom”.

Članak 2.

Financijski doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije programu EDCTP2, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi najviše 683 000 000 EUR kako bi bio jednak doprinosu država sudionica.

2.   Financijski doprinos Unije isplaćuje se iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije dodijeljenih relevantnim dijelovima posebnog programa za provedbu programa Obzor 2020., uspostavljenog Odlukom 2013/743/EU, a posebno iz odobrenih sredstava u okviru posebnog cilja „Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života” u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom vi. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

3.   Do 6 % financijskog doprinosa Unije iz stavka 1. može iskoristiti provedbena struktura programa EDCTP2 („provedbena struktura EDCTP2-IS”) za pokriće vlastitih administrativnih troškova.

Članak 3.

Uvjeti financijskog doprinosa Unije

1.   Financijski doprinos Unije podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

da države sudionice dokažu da su uspostavile program EDCTP2 u skladu s prilozima I., II., i III.;

(b)

da države sudionice ili organizacije koje one odrede imenuju provedbenu strukturu EDCTP2-IS, subjekt s pravnom osobnošću, kao strukturu odgovornu za provedbu programa EDCTP2 i za primanje, dodjelu i praćenje financijskih doprinosa država sudionica, kao i financijskog doprinosa Unije;

(c)

da provedbena struktura EDCTP2-IS dokaže svoju sposobnost provedbe programa EDCTP2, uključujući primanje, dodjelu i praćenje doprinosa Unije u okviru neizravnog upravljanja proračunom Unije u skladu s člancima 58., 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012;

(d)

da se uspostavi model upravljanja za program EDCTP2 u skladu s Prilogom III.; i

(e)

da se svaka država sudionica obveže da će doprinijeti financiranju programa EDCTP2.

2.   Tijekom provedbe programa EDCTP2, financijski doprinos Unije uvjetovan je sljedećim:

(a)

da provedbena struktura EDCTP2-IS provede ciljeve utvrđene u Prilogu I. i aktivnosti utvrđene u Prilogu II. ovoj Odluci, posebno aktivnosti i neizravna djelovanja koje financira, u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 navedenom u članku 6. ove Odluke;

(b)

da se održi odgovarajući i učinkoviti model upravljanja za program EDCTP2 u skladu s Prilogom III.;

(c)

da provedbena struktura EDCTP-IS poštuje zahtjeve izvješćivanja utvrđene u članku 60. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012; i

(d)

da se ispune obveze iz stavka 1. točke (e).

Članak 4.

Aktivnosti u okviru programa EDCTP2

1.   Aktivnostima u okviru programa EDCTP2 ostvaruju se ciljevi opisani u Prilogu I. te su u skladu s Prilogom II.

Aktivnostima mogu biti obuhvaćene aktivnosti nacionalnih programa država sudionica, uključujući aktivnosti koje poduzimaju javne ili privatne neprofitne istraživačke organizacije, te nove aktivnosti, uključujući pozive na podnošenje prijedloga kojima upravlja provedbena struktura EDCTP2-IS.

Aktivnosti su uključene u plan rada programa EDCTP2 koji provedbena struktura EDCTP2-IS donosi na godišnjoj razini („godišnji plan rada programa EDCTP2”) nakon pozitivnog ishoda njihove vanjske evaluacije međunarodnim stručnim pregledom s obzirom na ciljeve programa EDCTP2.

2.   U godišnjem planu rada programa EDCTP2 detaljno je navedena proračunska vrijednost svake aktivnosti te je predviđena i dodjela sredstava kojom upravlja provedbena struktura EDCTP2-IS, uključujući i financijski doprinos Unije.

U godišnjem planu rada programa EDCTP2 razlikuju se aktivnosti koje financira ili sufinancira Unija i one koje financiraju države sudionice ili dolaze iz drugih izvora.

3.   Provedbena struktura EDCTP2-IS provodi godišnji plan rada programa EDCTP2.

Provedbena struktura EDCTP-IS prati i izvješćuje Komisiju o provedbi svih aktivnosti obuhvaćenih planom ili odabranih nakon poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja provedbena struktura EDCTP2-IS.

4.   Aktivnosti uključene u godišnji plan rada programa EDCTP2 koje provedbena struktura EDCTP2-IS ne financira provode se u skladu s općim načelima koja trebaju dogovoriti države sudionice i Komisija, uzimajući u obzir načela utvrđena u ovoj Odluci, u glavi VI. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Uredbi (EU) br. 1290/2013, posebno načelima jednakog postupanja, transparentnosti, neovisne stručne evaluacije i odabira. Države sudionice i Komisija dogovaraju i zahtjeve izvješćivanja provedbene strukture EDCTP2-IS, uključujući u pogledu pokazatelja uključenih u svaku od tih aktivnosti.

Svaka aktivnost koju financira provedbena struktura EDCTP-IS u skladu s godišnjim planom rada programa EDCTP2 ili nakon poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja provedbena struktura EDCTP2-IS smatra se neizravnim djelovanjem u smislu Uredbe (EU) br. 1290/2013 te se provodi u skladu s člankom 6. ove Odluke.

5.   Svaka komunikacija ili objava u području aktivnosti programa EDCTP2, provedena u bliskoj suradnji s programom EDCTP2, bilo da je poduzima provedbena struktura EDCTP2-IS, država sudionica ili sudionici neke aktivnosti, označuje se ili suoznačuje kao „[naziv aktivnosti] je dio programa EDCTP2 koji podupire Europska unija”.

Članak 5.

Doprinosi država sudionica

1.   Doprinosi država sudionica obuhvaćaju sljedeće:

(a)

financijske doprinose u korist provedbene strukture EDCTP2-IS;

(b)

doprinose u naravi koji obuhvaćaju troškove nastale kada države sudionice provode aktivnosti koje su uključene i jasno određene u godišnjem planu rada programa EDCTP2 ili u vezi s administrativnim proračunom provedbene strukture EDCTP2-IS.

2.   U svrhu evaluacije doprinosa iz stavka 1. točke (b), troškovi se utvrđuju u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom i računovodstvenim standardima predmetne države sudionice te mjerodavnim međunarodnim računovodstvenim standardima/međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Članak 6.

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

1.   Uredba (EU) br. 1290/2013 primjenjuje se na neizravna djelovanja koja odabire i financira provedbena struktura EDCTP2-IS na temelju godišnjeg plana rada programa EDCTP2 ili nakon poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja provedbena struktura EDCTP2-IS. U skladu s tom Uredbom, provedbena struktura EDCTP2-IS smatra se tijelom za financiranje te osigurava financijsku potporu neizravnim djelovanjima u skladu s Prilogom II. ovoj Odluci.

2.   Odstupajući od članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1290/2013, najmanji broj sudionika su dva pravna subjekta s poslovnim nastanom u dvjema različitim državama sudionicama i treći pravni subjekt u zemlji supsaharske Afrike naveden u godišnjem planu rada programa EDCTP2.

3.   Odstupajući od članka 10. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) br. 1290/2013, za financiranje je prihvatljiv svaki pravni subjekt s poslovnim nastanom u zemlji supsaharske Afrike naveden u godišnjem planu rada programa EDCTP2.

4.   Kada je takva aktivnost uključena u godišnji plan rada programa EDCTP2, provedbena struktura EDCTP2-IS može pokrenuti zajedničke pozive na podnošenje prijedloga s trećim zemljama ili njihovim organizacijama i agencijama iz područja znanosti i tehnologije, s međunarodnim organizacijama i ili s ostalim trećim stranama, posebno nevladinim organizacijama, u skladu s pravilima oblikovanima na temelju članka 12. Uredbe (EU) br. 1290/2013.

Članak 7.

Sporazumi između Unije i provedbene strukture EDCTP2-IS

1.   Komisija, podložno pozitivnoj ex-ante ocjeni provedbene strukture EDCTP2-IS u skladu s člankom 61. stavkom 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, u ime Unije s provedbenom strukturom EDCTP2-IS sklapa sporazum o delegiranju i sporazume o godišnjem prijenosu sredstava.

2.   Sporazum o delegiranju iz stavka 1. sklapa se u skladu s člankom 58. stavkom 3. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i člankom 40. Delegirane uredbe Komisije br. (EU) 1268/2012. U njemu je među ostalim utvrđeno i sljedeće:

(a)

zahtjevi u pogledu doprinosa provedbene strukture EDCTP2-IS u vezi s pokazateljima uspješnosti navedenima u Prilogu II. Odluci 2013/743/EU;

(b)

zahtjevi u pogledu doprinosa provedbene strukture EDCTP2-IS u vezi s praćenjem iz Priloga III. Odluci 2013/743/EU;

(c)

posebni pokazatelji uspješnosti povezani s funkcioniranjem provedbene strukture EDCTP2-IS;

(d)

zahtjevi upućeni provedbenoj strukturi EDCTP2-IS u pogledu pružanja informacija o administrativnim troškovima i detaljnim iznosima povezanima s provedbom programa EDCTP2;

(e)

aranžmani u vezi s dostavljanjem podataka potrebnih kako bi se osiguralo da Komisija može ispuniti svoje obveze širenja rezultata i izvješćivanja;

(f)

aranžmani za prihvaćanje ili odbijanje, od strane Komisije, nacrta godišnjeg plana rada programa EDCTP2 prije nego što ga donese provedbena struktura EDCTP2-IS; i

(g)

odredbe za objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa EDCTP2, posebno na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih načina širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija.

Članak 8.

Ukidanje, smanjenje ili suspenzija financijskog doprinosa Unije

Kada se program EDCTP2 ne provodi ili se provodi neprimjereno, djelomično ili s kašnjenjem, Komisija može ukinuti, proporcionalno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije u skladu sa stvarnom provedbom programa EDCTP2.

Kada države sudionice ne doprinose financiranju programa EDCTP2, odnosno doprinose samo djelomično ili s kašnjenjem, Komisija može ukinuti, proporcionalno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije uzimajući u obzir iznos financiranja koji su dodijelile države sudionice u svrhu provedbe programa EDCTP2.

Članak 9.

Ex-post revizije

1.   Ex-post revizije rashoda za neizravna djelovanja obavlja provedbena struktura EDCTP2-IS u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

2.   Komisija može odlučiti sama obaviti revizije iz stavka 1. U takvim slučajevima ona to čini u skladu s primjenjivim pravilima, posebno s odredbama uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012, (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013.

Članak 10.

Zaštita financijskih interesa Unije

1.   Komisija poduzima primjerene mjere kako bi osigurala da su pri provedbi djelovanja koja se financiraju na temelju ove Odluke financijski interesi Unije zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji, učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, povratom pogrešno plaćenih iznosa te, prema potrebi, učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i financijskim sankcijama.

2.   Provedbena struktura EDCTP2-IS odobrava osoblju Komisije, drugim osobama koje Komisija ovlasti i Revizorskom sudu pristup svojim lokacijama i prostorima, kao i svim informacijama, uključujući informacije u elektroničkom obliku, koje su potrebne za provedbu revizija.

3.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (11) i Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (12) s ciljem utvrđivanja je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite radnje koja utječe na financijske interese Unije, a povezana je sa sporazumom o dodjeli bespovratnih sredstava ili odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovorom koji se financira u skladu s ovom Odlukom.

4.   Ugovori, sporazumi o dodjeli bespovratnih sredstava i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava koji proizlaze iz provedbe ove Odluke sadrže odredbe kojima se Komisija, provedbena struktura EDCTP2-IS, Revizorski sud i OLAF izričito ovlašćuju da provode takve revizije i istrage u skladu sa svojim nadležnostima.

5.   Pri provedbi programa EDCTP2 države sudionice poduzimaju zakonodavne, regulatorne, administrativne i druge mjere potrebne za zaštitu financijskih interesa Unije, posebno kako bi se osigurao puni povrat svih sredstava dugovanih Uniji u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom (EU) br. 1268/2012.

Članak 11.

Priopćivanje informacija

1.   Provedbena struktura EDCTP2-IS na zahtjev dostavlja Komisiji sve informacije potrebne za sastavljanje izvješća iz članka 12.

2.   Države sudionice dostavljaju Komisiji putem provedbene strukture EDCTP2-IS sve informacije koje zatraže Europski parlament, Vijeće ili Revizorski sud u vezi s financijskim upravljanjem programom EDCTP2.

3.   Komisija informacije iz stavka 2. ovog članka unosi u izvješća iz članka 12.

Članak 12.

Evaluacija

1.   Komisija do 30. lipnja 2017. provodi privremenu evaluaciju programa EDCTP2 uz pomoć nezavisnih stručnjaka. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadrži zaključke evaluacije i zapažanja Komisije. Komisija šalje to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. Rezultati privremene evaluacije programa EDCTP2 uzimaju se u obzir u privremenoj evaluaciji programa Obzor 2020.

2.   Komisija po završetku sudjelovanja Unije u programu EDCTP2, a najkasnije 31. prosinca 2023., provodi drugu privremenu evaluaciju programa EDCTP2. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje treba sadržavati zaključke te evaluacije. Komisija šalje to izvješće Europskom parlamentu i Vijeću.

3.   Komisija provodi završnu evaluaciju programa EDCTP2 do 31. prosinca 2026. Komisija šalje rezultate te evaluacije Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 14.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. svibnja 2014.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

D. KOURKOULAS


(1)  Mišljenje od 10. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. travnja 2014. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 6. svibnja 2014.

(3)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(4)  Odluka br. 1209/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o sudjelovanju Zajednice u programu za istraživanja i razvoj koji je poduzelo nekoliko država članica, a čiji je cilj razvoj novih kliničkih intervencija u borbi protiv HIV-a/AIDS-a, malarije i tuberkuloze putem dugoročnih partnerstava između Europe i zemalja u razvoju (SL L 169, 8.7.2003., str. 1.).

(5)  Odluka br. 1513/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti kojim se doprinosi stvaranju Europskog istraživačkog prostora i inovacijama (2002. – 2006.) (SL L 232, 29.8.2002., str. 1.).

(6)  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.).

(7)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(8)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(10)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(11)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(12)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).


PRILOG I.

CILJEVI PROGRAMA EDCTP2

Program EDCTP2 doprinosi sljedećim ciljevima:

1.   Opći cilj

Program EDCTP2 doprinosi smanjenju socijalnog i gospodarskog tereta bolesti povezanih sa siromaštvom u zemljama u razvoju, posebno u zemljama supsaharske Afrike, tako što u okviru partnerstva sa supsaharskom Afrikom ubrzava klinički razvoj učinkovitih, sigurnih, dostupnih, prikladnih i pristupačnih medicinskih intervencija (1) za bolesti povezane sa siromaštvom.

2.   Posebni ciljevi

Kako bi se doprinijelo općem cilju, programom EDCTP2 ostvaruju se sljedeći posebni ciljevi:

a)

povećani broj novih ili poboljšanih medicinskih intervencija za HIV/AIDS, tuberkulozu, malariju i druge bolesti povezane sa siromaštvom, uključujući bolesti koje su zanemarene, te isporuka najmanje jedne nove medicinske intervencije do okončanja programa; izdavanje otprilike 30 smjernica za poboljšano ili produljeno korištenje postojećih medicinskih intervencija; te ostvarenje napretka u kliničkom razvoju kod otprilike 20 predloženih medicinskih intervencija;

b)

poboljšana suradnja sa zemljama supsaharske Afrike, posebno u izgradnji njihove sposobnosti provedbe kliničkih studija u skladu s temeljnim etičkim načelima i relevantnim nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom te zakonodavstvom Unije, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima, Europsku konvenciju o ljudskim pravima i njezine dopunske protokole, Helsinšku deklaraciju Svjetske liječničke udruge iz 2008. te standarde dobre kliničke prakse donesene na Međunarodnoj konferenciji o usklađivanju tehničkih zahtjeva za prijavu farmaceutskih proizvoda za ljudsku uporabu (ICH);

c)

bolja koordinacija, usklađenje i, prema potrebi, integracija relevantnih nacionalnih programa kako bi se povećala isplativost europskih javnih ulaganja. Nadalje, prioritete istraživanja trebalo bi utvrditi na objektivan način kako bi se ubrzalo postizanje rezultata i doprinijelo kontroli i suzbijanju bolesti povezanih sa siromaštvom, uključujući bolesti koje su zanemarene.

d)

proširena međunarodna suradnja s drugim javnim i privatnim partnerima kako bi se osiguralo da sva istraživanja postignu najveći mogući učinak te da se može voditi računa o sinergijama i potaknuti sredstva i investicije;

e)

povećani učinak zbog učinkovite suradnje s relevantnim inicijativama Unije, uključujući njezinu razvojnu pomoć.

3.   Operativni pokazatelji i ciljevi

Kako bi se ostvarili posebni ciljevi određeni u točki 2., tijekom provedbe programa EDCTP2 prate se sljedeći pokazatelji:

a)

podržati kliničke studije o novim i poboljšanim medicinskim intervencijama za bolesti povezane sa siromaštvom, uključujući bolesti koje su zanemarene, putem partnerstava između Europe i zemalja u razvoju, posebno zemalja supsaharske Afrike:

 

Pokazatelj: povećati broj podržanih kliničkih studija na najmanje 150, u usporedbi s 88 u okviru programa EDCTP1, čiji su rezultat novi proizvodi, postupci, metodologije, dijagnostike, liječenja ili prevencije.

 

Pokazatelj: održati ili povećati udio kliničkih studija koje financira provedbena struktura EDCTP2-IS i kojima upravljaju afričke zemlje.

 

Pokazatelj: nastojati povećati broj objavljenih stručno recenziranih znanstvenih članaka na razinu koja bi bila tri puta veća od razine u programu EDCTP1.

b)

pružiti potporu aktivnostima za izgradnju sposobnosti provedbe istraživanja u supsaharskoj Africi kako bi se omogućila provedba kliničkih studija te pomoglo u smanjenju „odljeva mozgova”:

 

Pokazatelj: nastojati održati ili povećati sudjelovanje zemalja supsaharske Afrike u programu EDCTP2.

 

Pokazatelj: povećati broj stipendija dodijeljenih supsaharskim afričkim istraživačima te broj studenata na magistarskim i doktorskim studijima od 400 studenata u okviru programa EDCTP1, snažno ih poticati i podupirati da nastave svoje istraživačke karijere u supsaharskoj Africi nakon stipendije.

 

Pokazatelj: povećati broj aktivnosti za izgradnju sposobnosti provedbe kliničkih studija u supsaharskoj Africi u usporedbi sa 74 aktivnosti u okviru programa EDCTP1.

c)

razviti planove u području istraživanja za program EDCTP2 na temelju zajedničkih kriterija za određivanje prioriteta te zajedničke evaluacije, uzimajući u obzir da se doprinosi iz nacionalnih programa mogu razlikovati od doprinosa u okviru programa EDCTP.

Cilj: da najmanje 50 % javnih ulaganja država sudionica bude integrirano, usklađeno ili koordinirano putem programa EDCTP2.

d)

osigurati učinkovitost provedbe programa EDCTP2:

Cilj: da administrativni troškovi budu ispod 5 % proračuna provedbene strukture EDCTP2-IS.

e)

uspostaviti suradnju i pokrenuti zajednička djelovanja s drugim javnim i privatnim ulagačima.

 

Cilj: povećati doprinose primljene iz zemalja u razvoju na najmanje 30 000 000 EUR u usporedbi s 14 000 000 EUR u okviru programa EDCTP1.

 

Cilj: pribaviti dodatne doprinose, javne ili privatne, od najmanje 500 000 000 EUR u usporedbi sa 71 000 000 EUR u okviru programa EDCTP1.

f)

uspostaviti suradnju i pokrenuti zajednička djelovanja s inicijativama razvojne pomoći Unije te nacionalnim i međunarodnim inicijativama razvojne pomoći, uključujući, prema potrebi, relevantne inicijative WHO-a, kako bi se osigurala komplementarnost i povećao učinak rezultata aktivnosti koje se financiraju u okviru programa EDCTP.


(1)  Za potrebe ove odluke „medicinske intervencije” obuhvaćaju mjere čija je svrha poboljšanje ili održavanje zdravlja ili izmjena ishoda bolesti, posebno prevencija i terapije koje se temelje na medicinskim proizvodima poput lijekova, mikrobicida i cjepiva, uključujući način njihove isporuke, dodatne terapije i prevenciju u zahvaćenom stanovništvu te medicinsku dijagnostiku za otkrivanje i praćenje razvoja bolesti/zdravlja.


PRILOG II.

AKTIVNOSTI I PROVEDBA PROGRAMA EDCTP2

1.   Aktivnosti

Programom EDCTP2 obuhvaćene su sljedeće aktivnosti:

a)

promicanje umrežavanja, koordinacije, usklađivanja, suradnje i integracije nacionalnih istraživačkih programa i aktivnosti u vezi sa zaraznim bolestima povezanim sa siromaštvom, uključujući bolesti koje su zanemarene, na znanstvenoj i financijskoj razini te na razini upravljanja;

b)

pružanje potpore kliničkim istraživanjima i povezanim aktivnostima u području bolesti povezanih sa siromaštvom, posebno HIV-a/AIDS-a, malarije, tuberkuloze i drugih bolesti povezanih sa siromaštvom, uključujući bolesti koje su zanemarene;

c)

unapređenje sposobnosti provedbe kliničkih studija i povezanih istraživanja u zemljama u razvoju, posebno u supsaharskoj Africi, pomoću bespovratnih sredstava za: razvoj karijere mlađih i starijih istraživača, promicanje mobilnosti, razmjenu osoblja, mreže za izobrazbu u području istraživanja, jačanje etičkih i regulatornih tijela, mentorstvo i partnerstva na individualnoj ili institucionalnoj ili regionalnoj razini;

d)

uspostavljanje suradnje i pokretanje zajedničkih djelovanja s drugim javnim i privatnim ulagačima;

e)

osiguravanje osviještenosti o programu EDCTP2, kao i odobrenja i priznanja programa EDCTP2 i njegovih aktivnosti zagovaranjem i komunikacijom, ne samo na razini Unije i zemalja u razvoju, nego i na svjetskoj razini.

2.   Definicija i provedba programa

Program EDCTP2 provodi provedbena struktura EDCTP2-IS na temelju godišnjeg plana rada i višegodišnjeg strateškog plana rada koje priprema provedbena struktura EDCTP2-IS, uz savjetovanje s relevantnim dionicima, te donosi opća skupština provedbene strukture EDCTP2-IS nakon međunarodnog stručnog pregleda te podložno prethodnom odobrenju Komisije.

Godišnjim planom rada utvrđuju se teme i aktivnosti koje se trebaju provoditi, uključujući pozive na podnošenje prijedloga koje pokreće provedbena struktura EDCTP2-IS radi odabira i financiranja neizravnih djelovanja, te proračun i sredstva programa EDCTP2 potrebna za te teme i aktivnosti. Prema potrebi, u okviru programa EDCTP2 moguća je razmjena informacija s drugim javnim ili privatnim inicijativama, uključujući one u okviru programa Obzor 2020.

U godišnjem planu rada razlikuju se aktivnosti koje financira ili sufinancira Unija i one koje financiraju države sudionice ili koje dolaze iz drugih izvora.

Višegodišnjim strateškim planom rada utvrđuju se zajednički strateški planovi u području istraživanja koji se pripremaju i ažuriraju na godišnjoj razini.

Provedbena struktura EDCTP2-IS prati provedbu aktivnosti obuhvaćenih planom rada, uključujući neizravna djelovanja odabrana na temelju poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja. Ona dodjeljuje sredstva i upravlja njima u skladu s ovom Odlukom te osigurava učinkovitu provedbu aktivnosti koje su odabrane i utvrđene u prošlim planovima rada.

3.   Očekivani rezultati provedbe programa EDCTP2

Provedbena struktura EDCTP2-IS pruža godišnje izvješće kojim se omogućuje detaljni pregled provedbe programa EDCTP2. Tim se pregledom pružaju informacije o svakoj aktivnosti koja je odabrana u skladu s planom rada, uključujući neizravna djelovanja odabrana na temelju poziva na podnošenje prijedloga kojima upravlja provedbena struktura EDCTP2-IS. Takve informacije sadržavaju opis svake aktivnosti, uključujući neizravna djelovanja, proračun te aktivnosti, iznos dodijeljenih sredstava (ako su dodijeljena) i status aktivnosti.

Što se tiče poziva kojima upravlja provedbena struktura EDCTP2-IS, godišnje izvješće ujedno obuhvaća informacije o broju projekata podnesenih i odabranih za financiranje, detaljnom korištenju financijskog doprinosa Unije, raspodjeli nacionalnih i drugih doprinosa, uključujući specifikaciju o vrstama doprinosa u naravi, vrstama sudionika, statističkim podacima zemalja, događajima povezanima s posredovanjem i o aktivnostima širenja. Godišnje izvješće može također uključivati, prema potrebi, informacije o mjerama poduzetima kako bi se olakšao pristup proizvodima proizašlima iz programa EDCTP2.

Godišnjim izvješćem obuhvaćene su i informacije o napretku u ostvarivanju ciljeva programa EDCTP2 utvrđenih u Prilogu I.

Osim toga, provedbena struktura EDCTP2-IS pruža sva izvješća i informacije koji su predviđeni ovom Odlukom i sporazumom sklopljenim s Unijom.


PRILOG III.

UPRAVLJANJE PROGRAMOM EDCTP2

Organizacijska struktura programa EDCTP2 je sljedeća:

1.

Provedbenom strukturom EDCTP2-IS upravlja opća skupština u kojoj su zastupljene sve države sudionice.

Glavna je odgovornost opće skupštine osigurati da se poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi se postigli ciljevi programa EDCTP2 te da se propisno i učinkovito upravlja resursima. Opća skupština donosi godišnji plan rada.

Opća skupština odluke donosi konsenzusom. Ako se ne postigne konsenzus, opća skupština donosi svoje odluke s najmanje tročetvrtinskom većinom glasova.

Unija, koju predstavlja Komisija, pozvana je na sve sastanke opće skupštine u ulozi promatrača te dobiva sve potrebne dokumente. Unija može sudjelovati u raspravama.

2.

Opća skupština imenuje upravni odbor koji nadzire tajništvo provedbene strukture EDCTP2-IS („tajništvo”) koje opća skupština osniva kao izvršno tijelo programa EDCTP2. Upravni odbor sastoji se od onolikog broja članova koliko odredi opća skupština, ali ne manje od pet.

Tajništvo ima barem sljedeće zadaće:

a)

provoditi godišnji plan rada;

b)

pružati potporu općoj skupštini;

c)

pratiti i izvješćivati o provedbi programa EDCTP2;

d)

upravljati financijskim doprinosima država sudionica, Unije i svake treće strane te izvješćivati opću skupštinu i Uniju o njihovom korištenju;

e)

povećati vidljivost programa EDCTP2 zagovaranjem i komunikacijom;

f)

povezati se s Komisijom u skladu sa sporazumom o delegiranju iz članka 7.

3.

Znanstveni savjetodavni odbor savjetuje opću skupštinu o strateškim prioritetima programa EDCTP2.

Opća skupština imenuje znanstveni savjetodavni odbor koji se sastoji od europskih i afričkih neovisnih stručnjaka nadležnih za područja relevantna u okviru programa EDCTP2, uzimajući u obzir rodnu ravnotežu.

Znanstveni savjetodavni odbor ima sljedeće zadaće:

a)

savjetovati opću skupštinu o prioritetima i strateškim potrebama povezanima s kliničkim istraživanjima u Africi;

b)

savjetovati opću skupštinu o sadržaju, području primjene i veličini nacrta godišnjeg plana rada programa EDCTP2, uključujući obuhvaćene bolesti i pristupe koje je potrebno usvojiti, sa znanstvenog i tehničkog stajališta;

c)

pregledavati znanstvene i tehničke aspekte provedbe programa EDCTP2 te davati mišljenje o godišnjem izvješću.

U izvršavanju svojih zadaća znanstveni savjetodavni odbor prati i promiče visoke standarde etičkog postupanja u pogledu kliničkih studija te uspostavlja dijalog s regulatornim tijelima zaduženima za cijepljenje.

Znanstveni savjetodavni odbor može predložiti općoj skupštini osnivanje znanstvenih pododbora te projektnih i radnih skupina.

Opća skupština utvrđuje broj članova znanstvenog savjetodavnog odbora, njihova glasačka prava i načine njihova imenovanja u skladu s člankom 40. Uredbe (EU) br. 1290/2013. Opća skupština može osnovati specijalizirane radne skupine u okviru znanstvenog savjetodavnog odbora s dodatnim neovisnim stručnjacima za posebne zadaće.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/54


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 557/2014

od 6. svibnja 2014.

o osnivanju zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativne lijekove 2

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 187. i članak 188. prvi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora,

budući da:

(1)

Javno-privatna partnerstva u obliku zajedničkih tehnoloških inicijativa prvotno su bila predviđena u Odluci br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1).

(2)

Odlukom Vijeća 2006/971/EZ (2) utvrđena su posebna javno-privatna partnerstva koja treba podržati, uključujući javno-privatno partnerstvo u zajedničkoj tehnološkoj inicijativi za inovativne lijekove između Unije i Europske federacije farmaceutske industrije i udruženja („EFPIA”).

(3)

Komunikacijom Komisije pod nazivom „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast”, koju su potvrdili Europski parlament i Vijeće, naglašava se potreba za stvaranjem povoljnih uvjeta za ulaganje u znanje i inovacije kako bi se ostvario pametan, održiv i uključiv rast u Uniji.

(4)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3) uspostavljen je Okvirni programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) („Obzor 2020.”) Programom Obzor 2020. želi se povećati utjecaj na istraživanja i inovacije udruživanjem sredstava programa Obzor 2020. i sredstva privatnog sektora u javno-privatna partnerstva u ključnim područjima u kojima istraživanja i inovacije mogu pridonijeti ciljevima Unije u pogledu konkurentnosti u širem smislu, jačanju privatnih ulaganja i pomoći pri suočavanju s društvenim izazovima. Ta bi se partnerstva trebala temeljiti na dugoročnoj obvezi koja uključuje uravnotežen doprinos svih partnera, ona bi trebala uključivati odgovornost za ostvarivanje svojih ciljeva i biti usklađena sa strateškim ciljevima Unije koji se odnose na istraživanja, razvoj i inovacije. Upravljanje tim partnerstvima i njihovo funkcioniranje trebalo bi biti otvoreno, transparentno, djelotvorno i učinkovito te bi sudjelovanje u njima trebalo omogućiti brojnim dionicima koji su aktivni u svojem specifičnom području. U skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013 sudjelovanje Unije u tim partnerstvima može imati oblik financijskih doprinosa zajedničkim poduzećima koja su osnovana na temelju članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije prema Odluci br. 1982/2006/EZ.

(5)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013. i Odlukom Vijeća 2013/743/EU (4) trebalo bi pružiti daljnju potporu zajedničkim poduzećima osnovanima u skladu s Odlukom br. 1982/2006/EZ pod uvjetima koji su navedeni u Odluci 2013/743/EU.

(6)

Zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („zajedničko poduzeće IMI”) osnovano Uredbom Vijeća (EZ) br. 73/2008 (5) pokazalo je djelotvorno pokretanje resursa povezivanjem više partnera iz farmaceutske industrije, sveučilišne zajednice, malih i srednjih poduzeća („MSP-ovi”), udruga pacijenata i regulatornih agencija.

(7)

Zajedničkim poduzećem IMI intenzivirana je suradnja među dionicima u područjima zdravstvenog istraživanja i inovacija omogućivanjem pristupa stručnom znanju partnera jačajući suradnju između farmaceutske industrije i drugih dionika u Uniji, razvojem opsežnih istraživačkih programa i usklađivanjem horizontalne politike. Nijedan drugi europski ili nacionalni program nije u okviru farmaceutskog sektora omogućio suradnju među poduzećima u onom opsegu u kojem je to ostvarila zajednička tehnološka inicijativa za inovativne lijekove. U okviru privremene evaluacije zajedničkog poduzeća IMI istaknuto je da se njime omogućuje uzajamno učenje i pruža prigoda za poboljšavanje uzajamnog razumijevanja među dionicima, od čega imaju koristi sve strane, te da je ono u biofarmaceutskom istraživanju značajno pridonijelo prelasku na model za inovacije otvorenog tipa.

(8)

Istraživanja povezana s budućnošću medicine trebalo bi provoditi u područjima u kojima ciljevi društvene politike, javnoga zdravstva i konkurentnosti biomedicinske industrije iziskuju udruživanje sredstava i učvršćivanje suradnje između javnoga i privatnoga sektora uz uključivanje MSP-ova. Područje primjene inicijative trebalo bi proširiti tako da obuhvaća sva područja bioznanstvenih istraživanja i inovacija koja su od interesa za javno zdravstvo, kako je utvrđeno u izvješću Svjetske zdravstvene organizacije o prioritetnim lijekovima za Europu i svijet koje je nadopunjeno 2013. Inicijativom bi stoga trebalo obuhvatiti što širi raspon partnera, uključujući srednje kapitalizirana poduzeća iz različitih sektora, kao što su biomedicinsko prikazivanje, medicinska informatika, dijagnostika i zdravlje životinja. Širim sudjelovanjem pridonijelo bi se napretku razvoja novih pristupa i tehnologija za prevenciju, dijagnozu i liječenje bolesti sa snažnim utjecajem na javno zdravstvo.

(9)

Novo bi zajedničko poduzeće trebalo osnovati radi provedbe nove zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove („zajedničko poduzeće IMI2”) te bi ono trebalo zamijeniti zajedničko poduzeće IMI i postati njegov pravni sljednik. Zajedničko poduzeće IMI2 trebalo bi nastojati poticati kapacitet malih sudionika kao što su istraživačke organizacije, sveučilišta i MSP-ovi za sudjelovanje u modelima za inovacije otvorenog tipa te promicati uključivanje MSP-ova u svoje aktivnosti, u skladu s njegovim ciljevima.

(10)

Pri nastavljanju te inicijative trebalo bi uzeti i iskustva stečena djelovanjem zajedničkog poduzeća IMI, uključujući rezultate privremene evaluacije i preporuke dionika te bi je trebalo provoditi korištenjem strukture i primjenom pravila prikladnijih za njezinu svrhu kako bi se povećala učinkovitost i osiguralo pojednostavljenje na operativnoj razini. U tu bi svrhu zajedničko poduzeće IMI2 trebalo donijeti financijska pravila usklađena s njegovim potrebama u skladu s člankom 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(11)

Članovi zajedničkog poduzeća IMI2 koji nisu Unija izrazili su svoju suglasnost s nastavljanjem istraživačkih aktivnosti u području djelovanja zajedničkog poduzeća IMI2 u okviru strukture koja je bolje prilagođena prirodi javno-privatnog partnerstva. Potrebno je da članovi zajedničkog poduzeća IMI2 koji nisu Unija putem izjave o suglasnosti prihvate Statut iz priloga ovoj Uredbi.

(12)

U interesu daljnjeg razvoja ciljeva zajedničkog poduzeća IMI2 članstvo bi trebalo biti otvoreno i drugim pravnim subjektima. Štoviše, pravnim subjektima koji u svojim posebnim područjima istraživanja žele podržavati ciljeve zajedničkog poduzeća IMI2 trebala bi biti ponuđena mogućnost da postanu pridruženi članovi zajedničkog poduzeća IMI2.

(13)

Bilo koja institucija koja ispunjava uvjete trebala bi moći postati sudionik u odabranim projektima ili koordinator odabranih projekata.

(14)

Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, zajedničko poduzeće IMI2 trebalo bi pružati financijsku potporu sudionicima, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava slijedom otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga.

(15)

Sudionici bi trebali biti u potpunosti obaviješteni o primjenjivim pravnim uvjetima i uvjetima postupka, uključujući one utvrđene na temelju članka 1. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) posebno u vezi s prihvatljivošću za financiranje te u vezi s iskorištavanjem i širenjem rezultata. Ti bi uvjeti trebali biti dosljedni i razumni te bi trebali osigurati ravnopravan i pravedan tretman sudionika u vezi s vlasništvom i pristupom rezultatima ostvarenima u sklopu projekata zajedničkog poduzeća IMI2.

(16)

Doprinosi članova koji nisu Unija trebali bi se odnositi na administrativne troškove zajedničkog poduzeća IMI2 i, zajedno s doprinosima pridruženih članova za njihovo posebno područje istraživanja, na sufinanciranje potrebno za provođenje djelovanja istraživanja i inovacija koje podupire zajedničko poduzeće IMI2.

(17)

Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koje financira zajedničko poduzeće IMI2 trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013. Zajedničko poduzeće IMI2 trebalo bi k tome osigurati dosljednu primjenu tih pravila na temelju odgovarajućih mjera koje je donijela Komisija.

(18)

Zajedničko poduzeće IMI2 također bi trebalo koristiti elektronička sredstva kojima upravlja Komisija kako bi se osigurala otvorenost i transparentnost te kako bi se olakšalo sudjelovanje. Stoga bi pozivi na podnošenje prijedloga koje pokreće zajedničko poduzeće IMI2 također trebali biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija. Nadalje, zajedničko poduzeće IMI2 trebalo bi staviti na raspolaganje relevantne podatke o, između ostalog, prijedlozima, podnositeljima zahtjeva, bespovratnim sredstvima i sudionicima kako bi se isti uključilo u elektroničke sustave izvješćivanja i širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija, u odgovarajućem formatu i u vremenskim intervalima koji odgovaraju obvezama izvješćivanja Komisije.

(19)

Financijskim doprinosom Unije trebalo bi upravljati u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i odgovarajućim pravilima neizravnog upravljanja koja su određena u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 (8).

(20)

Radi pojednostavljenja trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebalo bi izbjegavati dvostruke revizije te nerazmjernu količinu dokumentacije i opseg izvješćivanja. Revizije primatelja sredstava Unije u okviru ove Uredbe trebalo bi obavljati u skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013.

(21)

Financijske interese Unije i drugih članova zajedničkog poduzeća IMI2 trebalo bi tijekom cijelog ciklusa rashoda zaštititi razmjernim mjerama, uključujući sprečavanje, otkrivanje i ispitivanje nepravilnosti, povrat izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativne i financijske sankcije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(22)

Unutarnji revizor Komisije trebao bi u odnosu na zajedničko poduzeće IMI2 imati ovlasti koje su jednake ovlastima koje ima u odnosu na Komisiju.

(23)

Imajući u vidu posebnu prirodu i trenutačni status zajedničkih poduzeća te radi osiguravanja kontinuiteta sa Sedmim okvirnim programom, svako od zajedničkih poduzeća trebalo bi i dalje podlijegati zasebnoj razrješnici. Odstupajući od članka 60. stavka 7. i članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, razrješnicu za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća IMI2 stoga bi trebao dati Europski parlament na preporuku Vijeća. Stoga se zahtjevi u odnosu na izvješćivanje određeni u članku 60. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 ne bi trebali primjenjivati na financijski doprinos Unije zajedničkom poduzeću IMI2, ali bi ih trebalo uskladiti, koliko je to moguće, s onima koji su predviđeni za tijela prema članku 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Revizorski sud trebao bi obaviti reviziju računa te zakonitosti i regularnosti osnovnih transakcija.

(24)

Zajedničko poduzeće IMI2 trebalo bi poslovati otvoreno i transparentno tako da svojim odgovarajućim tijelima pravodobno dostavlja sve relevantne informacije kao i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i širenja rezultata koje su namijenjene široj javnosti. Poslovnici tijela zajedničkog poduzeća IMI2 trebali bi biti javno dostupni.

(25)

U okviru programa Obzor 2020. uspostavljen je znanstveni odbor za zdravlje kao platforma dionika koja se oslanja na znanost kako bi se izradio znanstveni doprinos, omogućila dosljedna, znanstveno utemeljena analiza uskih grla u području istraživanja i inovacija te mogućnosti povezanih s društvenim izazovom za zdravlje, demografske promjene i kvalitetu života iz programa Obzor 2020., kako bi se pridonijelo utvrđivanju njegovih prioriteta u području istraživanja i inovacija te kako bi se potaklo znanstveno sudjelovanje širom Unije. Kroz aktivnu suradnju s dionicima on pomaže u izgradnji sposobnosti i potiče razmjenu znanja i jaču suradnju u tom području širom Unije u ovom području. Zajedničko poduzeće IMI2 stoga bi trebalo, prema potrebi, surađivati i razmjenjivati informacije sa znanstvenim odborom za zdravlje.

(26)

Program Obzor 2020. trebao bi pridonijeti premošćivanju jaza u području istraživanja i inovacija unutar Unije poticanjem sinergija s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF). Stoga bi zajedničko poduzeće IMI2 trebalo nastojati razvijati blisku interakciju s ESIF-ima, što posebno može pomoći u jačanju lokalnih, regionalnih i nacionalnih sposobnosti istraživanja i inovacija u području zajedničkog poduzeća IMI2 te u podupiranju napora u pogledu pametne specijalizacije.

(27)

Zajedničko poduzeće IMI osnovano je za razdoblje do 31. prosinca 2017. Zajedničko poduzeće IMI2 trebalo bi pružati kontinuiranu podršku istraživačkog programu za inovativne lijekove provedbom preostalih djelovanja koja su pokrenuta u okviru Uredbe (EZ) br. 73/2008 i u skladu s tom uredbom. Radi osiguravanja optimalnog korištenja financiranja dostupnog za istraživanja, prijelaz sa zajedničkog poduzeća IMI na zajedničko poduzeće IMI2 trebalo bi uskladiti i sinkronizirati s prijelazom sa Sedmog okvirnog programa na program Obzor 2020. U interesu pravne sigurnosti i jasnoće Uredbu (EZ) br. 73/2008 trebalo bi stoga staviti izvan snage i utvrditi prijelazne odredbe.

(28)

S obzirom na cilj programa Obzor 2020., to jest ostvarivanje većeg pojednostavljenja i usklađenosti, svi pozivi na podnošenje prijedloga od strane zajedničkog poduzeća IMI2 trebali bi uzimati u obzir trajanje programa Obzor 2020.

(29)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest osnivanje zajedničkog poduzeća IMI2 radi jačanja istraživanja i inovacija u industriji širom Unije ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog izbjegavanja udvostručavanja, održavanja kritične mase i osiguravanja da se javno financiranje koristi na optimalan način on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osnivanje

1.   Radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove osniva se zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („zajedničko poduzeće IMI2”) za razdoblje do 31. prosinca 2024. Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor 2020., pozivi na podnošenje prijedloga od strane zajedničkog poduzeća IMI2 pokreću se najkasnije do 31. prosinca 2020. U odgovarajuće opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga mogu se pokrenuti do 31. prosinca 2021.

2.   Zajedničko poduzeće IMI2 zamjenjuje Zajedničko poduzeće IMI osnovano Uredbom Vijeća (EZ) br. 73/2008 i postaje njegov pravni sljednik.

3.   Zajedničko poduzeće IMI2 je tijelo kojemu je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

4.   Zajedničko poduzeće IMI2 ima pravnu osobnost. U svakoj od država članica ono ima najširu pravnu sposobnost koja se pravnim osobama priznaje prema zakonodavstvu tih država članica. Ono posebno može steći pokretnine i nekretnine ili raspolagati njima te može biti stranka u sudskom postupku.

5.   Sjedište zajedničkog poduzeća IMI2 je u Bruxellesu, u Belgiji.

6.   Statut zajedničkog poduzeća IMI2 naveden je u prilogu.

Članak 2.

Ciljevi

Ciljevi zajedničkog poduzeća IMI2 su sljedeći:

(a)

podržavati, u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 1291/2013, razvoj i provedbu pretkonkurentskog istraživanja i inovacijskih aktivnosti od strateške važnosti za konkurentnost Unije i njezin vodeći položaj u industriji ili rješavati specifične društvene izazove, posebno kao što je opisano u dijelovima II. i III. Priloga I. Odluci 2013/743/EU, te posebice izazov poboljšanja zdravlja i kvalitete života europskih građana.

(b)

pridonijeti ciljevima zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove, te posebno:

i.

povećati stopu uspješnosti u kliničkim studijama za prioritetne lijekove koje je utvrdila Svjetska zdravstvena organizacija;

ii.

kada je to moguće, smanjiti vrijeme do kliničkog dokaza koncepta u razvoju lijekova, na primjer za rak, imunološke bolesti, bolesti dišnih putova, neurološke i neurodegenerativne bolesti;

iii.

razviti nove terapije za bolesti za koje postoji velika potreba koja nije zadovoljena, na primjer za Alzheimerovu bolest te terapije za bolesti za koje je tržišni poticaj ograničen, na primjer za antimikrobnu otpornost;

iv.

razviti biomarkere za dijagnostiku i liječenje bolesti s jasnom kliničkom relevantnošću, a koje su odobrile regulatorne agencije;

v.

smanjiti stopu neuspješnosti kandidata za cjepiva u kliničkim studijama faze III. putem novih biomarkera za provjere učinkovitosti i sigurnosti na početku studija;

vi.

poboljšati postojeći postupak razvoja lijekova pružanjem podrške razvoju alata, normi i koncepata za procjenu učinkovitosti, sigurnosti i kvalitete reguliranih zdravstveni proizvoda.

Članak 3.

Doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije administrativnim i operativnim troškovima zajedničkog poduzeća IMI2, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi do 1 638 000 000 EUR i sastoji se od sljedećeg:

(a)

do 1 425 000 000 EUR, što odgovara doprinosu Europske federacije farmaceutske industrije i udruženja („EFPIA”) ili njezinih sastavnih subjekata ili povezanih subjekata;

(b)

do 213 000 000 EUR, što odgovara doprinosu ostalih članova, pridruženih partnera ili njihovih sastavnih odnosno povezanih subjekata.

Doprinos Unije se, u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. i člancima 60. i 61.Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 za tijela iz članka 209. te Uredbe, isplaćuje iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije koja su dodijeljena posebnom programu Obzor 2020. kojim se provodi program Obzor 2020.

2.   Uvjeti za financijski doprinos Unije određuju se u sporazumu o delegiranju i godišnjim sporazumima o prijenosu sredstava koje sklapaju Komisija, u ime Unije, i zajedničko poduzeće IMI2.

3.   Sporazum o delegiranju iz stavka 2. obuhvaća elemente navedene u članku 58. stavku 3. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i u članku 40. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 kao i, između ostalog, sljedeće:

(a)

zahtjeve za doprinos zajedničkog poduzeća IMI2 u vezi s odgovarajućim pokazateljima uspješnosti iz Priloga II. Odluci 2013/743/EU;

(b)

zahtjeve za doprinos zajedničkog poduzeća IMI2 u vezi s praćenjem iz Priloga III. Odluci 2013/743/EU;

(c)

posebne pokazatelje uspješnosti povezane s funkcioniranjem zajedničkog poduzeća IMI2;

(d)

aranžmane u pogledu pružanja podataka potrebnih kako bi se osiguralo da Komisija može ispuniti svoje obveze širenja rezultata i izvješćivanja, uključujući putem jedinstvenog portala namijenjenog sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija;

(e)

odredbe za objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga u okviru zajedničkog poduzeća IMI2, također putem jedinstvenog portala namijenjenog sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija;

(f)

korištenje ljudskih resursa i s tim povezane promjene, posebno zapošljavanje prema funkcijskoj skupini, razredu i kategoriji, postupak reklasifikacije i sve promjene u pogledu broja zaposlenika.

Članak 4.

Doprinosi članova koji nisu Unija i pridruženih partnera

1.   EFPIA daje ili osigurava da njezini sastavni ili povezani subjekti daju doprinose u iznosu od najmanje 1 425 000 000 EUR. Ostali članovi koji nisu Unija i pridruženi partneri daju ili osiguravaju da njihovi sastavni ili povezani subjekti daju doprinose u visini iznosa na koje su se obvezali u trenutku kada su postali član ili pridruženi partner.

2.   Doprinosi iz stavka 1. ovog članka sastoje se od doprinosa zajedničkom poduzeću IMI2 kako su navedeni u članku 13. stavku 2. točki (b), članku 13. stavku 3. točki (b) i članku 13. stavku 3. točki (c) Statuta. Doprinosi u naravi koji se sastoje od troškova nastalih u trećim zemljama koje nisu zemlje povezane s programom Obzor 2020. opravdani su i relevantni za ciljeve navedene u članku 2. ove Uredbe, i ne prelaze 30 % opravdanih troškova na razini programa IMI2 nastalih članovima koji nisu Unija i pridruženim partnerima.

3.   Članovi koji nisu Unija i pridruženi partneri svake godine do 31. siječnja podnose izvješće upravnom odboru zajedničkog poduzeća IMI2 o iznosu doprinosa iz stavka 2. koji su dani u svakoj od prethodnih financijskih godina. Skupina predstavnika država također se pravovremeno obavješćuje o tome.

4.   U svrhu procjene doprinosa iz članka 13. stavka 3. točke (b) Statuta, troškovi se utvrđuju u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom dotičnih subjekata kada je riječ o troškovima, mjerodavnim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj subjekt ima poslovni nastan i mjerodavnim međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Troškove potvrđuje neovisni vanjski revizor kojeg imenuje dotični subjekt. IMI2 može provjeriti metodu procjene. U slučaju kada nejasnoće i dalje postoje, zajedničko poduzeće IMI2 može obaviti reviziju.

5.   Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije zajedničkom poduzeću IMI2 ili pokrenuti postupak likvidacije iz članka 21. stavka 2. Statuta ako ti članovi i pridruženi partneri, njihovi sastavni ili povezani subjekti ne daju doprinose, daju samo djelomične doprinose ili kasne s davanjem doprinosa iz stavka 2 ovog članka.

Članak 5.

Financijska pravila

Ne dovodeći u pitanje članak 12. ove Uredbe, zajedničko poduzeće IMI2 donosi svoja posebna financijska pravila u skladu s člankom 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 110/2014 (9).

Članak 6.

Osoblje

1.   Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije kako su utvrđeni Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (10), (dalje u tekstu „Pravilnik o osoblju” i „Uvjeti zapošljavanja”) kao i propisi koje su zajednički donijele institucije Unije u svrhu primjene Pravilnika o osoblju i Uvjeta zapošljavanja primjenjuju se na osoblje zajedničkog poduzeća IMI2.

2.   Upravni odbor u odnosu na osoblje zajedničkog poduzeća IMI2 izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje te ovlasti koje su Uvjetima zapošljavanja dodijeljene tijelu nadležnom za sklapanje ugovora o radu (dalje u tekstu „ovlasti tijela za imenovanja”).

Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku, na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zapošljavanja, kojom se odgovarajuće ovlasti tijela za imenovanja delegiraju izvršnom direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti pod kojima se to delegiranje ovlasti može suspendirati. Izvršni direktor je ovlašten dalje delegirati te ovlasti.

Kada izvanredne okolnosti to zahtijevaju, upravni odbor odlukom može privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanja izvršnom direktoru i bilo koje kasnije delegiranje tih ovlasti od strane izvršnog direktora. U takvim slučajevima upravni odbor samostalno izvršava ovlasti tijela za imenovanje ili ih delegira jednom od svojih članova ili članu osoblja zajedničkog poduzeća IMI2 koji nije izvršni direktor.

3.   Upravni odbor donosi odgovarajuća provedbena pravila za Pravilnik o osoblju i Uvjete zapošljavanja u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju.

4.   Broj zaposlenika utvrđuje se u planu radnih mjesta za osoblje zajedničkog poduzeća IMI2 u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu te broj ugovornog osoblja iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena, u skladu s njegovim godišnjim proračunom.

5.   Osoblje zajedničkog poduzeća IMI2 sastoji se od privremenog osoblja i ugovornog osoblja.

6.   Sve troškove povezane s osobljem snosi zajedničko poduzeće IMI2.

Članak 7.

Upućeni nacionalni stručnjaci i vježbenici

1.   Zajedničko poduzeće IMI2 može se koristiti upućenim nacionalnim stručnjacima i vježbenicima koji nisu zaposleni u zajedničkom poduzeću IMI2. Broj upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena dodaje se, u skladu s godišnjim proračunom, informacijama o broju zaposlenika kako je navedeno u članku 6. stavku 4.

2.   Upravni odbor donosi odluku kojom se utvrđuju pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u zajedničko poduzeće IMI2 i o korištenju vježbenicima.

Članak 8.

Povlastice i imuniteti

Protokol br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, primjenjuje se na zajedničko poduzeće IMI2 i njegovo osoblje.

Članak 9.

Odgovornost zajedničkog poduzeća IMI2

1.   Ugovorna odgovornost zajedničkog poduzeća IMI2 uređena je odgovarajućim ugovornim odredbama i pravom koje se primjenjuje na dotični sporazum, odluku ili ugovor.

2.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti, zajedničko poduzeće IMI2, u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica, nadoknađuje svu štetu koju je njegovo osoblje prouzročilo pri izvršavanju svojih dužnosti.

3.   Sve isplate zajedničkog poduzeća IMI2 s osnove odgovornosti iz stavaka 1. ili 2. te troškovi i izdatci koji su nastali s tim u vezi, smatraju se rashodima zajedničkog poduzeća IMI2 i pokrivaju se iz njegovih sredstava.

4.   Zajedničko poduzeće IMI2 isključivo je odgovorno za ispunjavanje svojih obveza.

Članak 10.

Nadležnost Suda Europske unije i primjenjivo pravo

1.   Sud Europske unije je nadležan:

(a)

na temelju arbitražnih klauzula u sporazumima ili ugovorima koje sklapa zajedničko poduzeće IMI2 ili arbitražnih klauzula u njegovim odlukama;

(b)

za sporove o naknadi štete koju je prouzročilo osoblje zajedničkog poduzeća IMI2 pri izvršavanju svojih dužnosti;

(c)

za sve sporove između zajedničkog poduzeća IMI2 i njegova osoblja u okvirima i pod uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju i Uvjetima zapošljavanja.

2.   Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom ili drugim pravnim aktima Unije primjenjuje se pravo države u kojoj se nalazi sjedište zajedničkog poduzeća IMI2.

Članak 11.

Evaluacija

1.   Komisija, uz pomoć nezavisnih stručnjaka, provodi privremenu evaluaciju zajedničkog poduzeća IMI2 do 30. lipnja 2017. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadrži zaključke o evaluaciji i zapažanja Komisije. Komisija navedeno izvješće šalje Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. Rezultati privremene evaluacije zajedničkog poduzeća IMI2 uzimaju se u obzir pri dubinskoj procjeni i privremenoj evaluaciji iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

2.   Na temelju zaključaka privremene evaluacije iz stavka 1. ovog članka Komisija može djelovati u skladu s člankom 4. stavkom 5. ili poduzeti druge prikladne mjere.

3.   Unutar šest mjeseci nakon likvidacije zajedničkog poduzeća IMI2, ali ne kasnije od dvije godine od pokretanja postupka likvidacije iz članka 21. Statuta, Komisija provodi konačnu evaluaciju zajedničkog poduzeća IMI2. Rezultati konačne evaluacije dostavljaju se Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 12.

Razrješnica

Odstupajući od članka 60. stavka 7. i članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, razrješnicu za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća IMI2 daje Europski parlament na preporuku Vijeća, u skladu s postupkom predviđenim u financijskim pravilima zajedničkog poduzeća IMI2.

Članak 13.

Ex-post revizije

1.   Zajedničko poduzeće IMI2 obavlja ex post revizije rashoda za neizravna djelovanja u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1291/2013 kao dio neizravnih djelovanja programa Obzor 2020.

2.   Komisija može odlučiti sama obaviti revizije iz stavka 1. sudionika koji su primili sredstva od zajedničkog poduzeća IMI2. U takvim slučajevima ona to čini u skladu s primjenjivim pravilima, posebno odredbama uredaba (EU, Euratom) br. 966/2012, (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013.

Članak 14.

Zaštita financijskih interesa članova

1.   Zajedničko poduzeće IMI2 osoblju Komisije i drugim osobama koje zajedničko poduzeće IMI2 ili Komisija ovlasti, kao i Revizorskom sudu, odobrava pristup svojim lokacijama i prostorijama te svim informacijama koje su im potrebne za obavljanje revizija, uključujući informacije u elektroničkom obliku.

2.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (11) i Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (12) s ciljem utvrđivanja prijevara, korupcije ili drugih protuzakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi s određenim sporazumom, odlukom ili ugovorom financiranim u okviru ove Uredbe.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., sporazumi, odluke i ugovori koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe sadržavaju odredbe kojima se izričito ovlašćuju:

(a)

zajedničko poduzeće IMI2 i OLAF da, u svrhu opisanu u stavcima 1. i 2., obavljaju revizije i provode istrage, u skladu sa svojim nadležnostima;

(b)

Komisija i Revizorski sud da, u svrhu opisanu u stavcima 1. i 2., obavljaju revizije primatelja sredstava od zajedničkog poduzeća IMI2, u skladu sa svojim nadležnostima.

4.   Zajedničko poduzeće IMI2 osigurava odgovarajuću zaštitu financijskih interesa svojih članova, provedbom provjera ili davanjem naloga za provedbu primjerenih unutarnjih i vanjskih provjera.

5.   Zajedničko poduzeće IMI2 pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (13). Zajedničko poduzeće IMI2 donosi mjere potrebne za lakšu provedbu unutarnjih istraga koje provodi OLAF.

Članak 15.

Povjerljivost

Ne dovodeći u pitanje članak 16., zajedničko poduzeće IMI2 osigurava zaštitu osjetljivih informacija čije bi otkrivanje moglo naštetiti interesima njegovih članova ili sudionika u aktivnostima zajedničkog poduzeća IMI2.

Članak 16.

Transparentnost

1.   Na dokumente zajedničkog poduzeća IMI2 primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (14).

2.   Upravni odbor zajedničkog poduzeća IMI2 može donijeti praktična rješenja za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. ove Uredbe, odluke koje donosi zajedničko poduzeće IMI2 mogu na temelju članka 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 biti predmetom pritužbe Europskom ombudsmanu pod uvjetima utvrđenima u članku 228. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Članak 17.

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

Uredba (EU) br. 1290/2013 primjenjuje se na djelovanja koja financira zajedničko poduzeće IMI2. U skladu s tom Uredbom, zajedničko poduzeće IMI2 smatra se tijelom za dodjelu potpora te dodjeljuje financijsku potporu neizravnim djelovanjima kako je određeno u članku 1. Statuta.

Članak 18.

Potpora države domaćina

Između zajedničkog poduzeća IMI2 i države u kojoj se nalazi njegovo sjedište moguće je sklopiti administrativni sporazum o povlasticama i imunitetima te drugim oblicima potpore koje ta država pruža zajedničkom poduzeću IMI2.

Članak 19.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

1.   Uredba (EZ) br. 73/2008 stavlja se izvan snage.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., na djelovanja koja su pokrenuta prema Uredbi (EZ) br. 73/2008 i na financijske obveze koje su povezane s tim djelovanjima nastavlja se, do njihova završetka, primjenjivati ta Uredba.

Djelovanja na temelju poziva na podnošenje prijedloga predviđenih u godišnjim provedbenim planovima donesenim prema Uredbi (EZ) br. 73/2008 također se smatraju djelovanjima koja su pokrenuta u okviru te uredbe.

Privremena evaluacija iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe uključuje konačnu evaluaciju zajedničkog poduzeća IMI prema Uredbi (EZ) br. 73/2008.

3.   Ova Uredba ne utječe na prava i obveze osoblja koje je zaposleno prema Uredbi (EZ) br. 73/2008.

Ugovori o radu osoblja iz prvog podstavka mogu se obnoviti prema ovoj Uredbi u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zapošljavanja.

Izvršnom direktoru koji je imenovan na temelju Uredbe (EZ) br. 73/2008 za preostalo se razdoblje mandata dodjeljuju zadaće izvršnog direktora kako je propisano u ovoj Uredbi s učinkom od 27. lipnja 2014. Ostali uvjeti ugovora ostaju nepromijenjeni.

4.   Osim ako se članovi zajedničkog poduzeća IMI2 na temelju Uredbe (EZ) br. 73/2008 ne dogovore drukčije, sva prava i obveze, uključujući imovinu, dugove ili obveze članova zajedničkog poduzeća IMI2 na temelju Uredbe (EZ) br. 73/2008 prenose se na članove zajedničkog poduzeća IMI2 na temelju ove Uredbe.

5.   Sva neiskorištena odobrena sredstva u okviru Uredbe (EZ) br. 73/2008 prenose se na zajedničko poduzeće IMI2.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. STOURNARAS


(1)  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.).

(2)  Odluka Vijeća 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Suradnja” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 400, 30.12.2006., str. 86.).

(3)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(4)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za inovativne lijekove (SL L 30 od 4.2.2008., str. 38.).

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 110/2014 оd 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 38, 7.2.2014., str. 2.).

(10)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere privremeno primjenjive na dužnosnike Komisije (SL 56, 4.3.1968., str. 1.).

(11)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(12)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(13)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(14)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


PRILOG

STATUT ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA ZA INICIJATIVU ZA INOVATIVNE LIJEKOVE

Članak 1.

Zadaće

Zajedničko poduzeće IMI2 obavlja sljedeće zadaće:

(a)

pokretanje resursa javnog i privatnog sektora potrebnih za ostvarivanje ciljeva zajedničkog poduzeća IMI2;

(b)

redovita provedba preispitivanja i svih potrebnih usklađivanja agende za strateška istraživanja u okviru zajedničkog poduzeća IMI2 s obzirom na znanstveni razvoj tijekom njezine provedbe;

(c)

uspostavljanje i razvijanje bliske i dugoročne suradnje između Unije, drugih članova, pridruženih partnera i drugih dionika, kao što su industrija, regulatorne agencije, udruge pacijenata, akademska zajednica i klinički centri, kao i suradnje između industrije i akademske zajednice;

(d)

olakšavanje koordinacije među europskim, nacionalnim i međunarodnim aktivnostima u tom području te komunikacije i interakcije s državama članicama i zemljama pridruženima programu Obzor 2020.;

(e)

djelotvorna podrška pretkonkurentnom istraživanja i inovacija u biološkim znanostima uglavnom putem bespovratnih sredstava; ako su nužna klinička ispitivanja, prednost se daje fazama I. i II.; faze III. i IV. se financiraju u opravdanim slučajevima kada je dokazano da postoje nezadovoljene zdravstvene potrebe i ako su one ili nekonkurentne ili pretkonkurentne;

(f)

utvrđivanje i provedba godišnjeg plana rada zajedničkog poduzeća IMI2 uglavnom putem poziva na podnošenje prijedloga;

(g)

objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga i svih drugih potrebnih postupaka za financiranje, provedba evaluacije prijedloga i dodjeljivanje financijskih sredstva projektima u skladu s primjenjivim pravilima, u okviru raspoloživih sredstava;

(h)

objavljivanje informacija o projektima, uključujući o subjektima koji sudjeluju i iznosu financijskog doprinosa zajedničkog poduzeća IMI2 po sudioniku;

(i)

poduzimanje aktivnosti informiranja, komuniciranja, iskorištavanja i širenja rezultata primjenjujući mutatis mutandis članak 28. Uredbe (EU) br. 1291/2013, uključujući stavljanje na raspolaganje detaljnih informacija o rezultatima poziva na podnošenje prijedloga u zajedničkoj elektroničkoj bazi podataka programa Obzor 2020. te održavanje tih informacija dostupnima;

(j)

povezivanje sa širokim rasponom dionika, uključujući istraživačke organizacije i sveučilišta;

(k)

organiziranje redovite komunikacije, uključujući barem godišnje sastanke s interesnim skupinama i dionicima putem foruma dionika radi osiguranja otvorenosti i transparentnosti istraživačkih aktivnosti zajedničkog poduzeća IMI2;

(l)

sve ostale zadaće potrebne za ostvarivanje ciljeva iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 2.

Članovi i pridruženi partneri

1.

Članovi zajedničkog poduzeća IMI2 su:

(a)

Unija, koju predstavlja Komisija;

(b)

nakon prihvaćanja ovog Statuta putem izjave o suglasnosti, Europska federacija farmaceutske industrije i udruženja („EFPIA”).

2.

Pod uvjetom da pridonosi financiranju kako je navedeno u članku 13. ovog Statuta radi ostvarivanja ciljeva zajedničkog poduzeća IMI2 navedenih u članku 2. ove Uredbe i da prihvaća ovaj Statut, svaki pravni subjekt koji izravno ili neizravno podupire istraživanja i inovacije u nekoj državi članici ili zemlji koja je pridružena programu Obzor 2020. može podnijeti zahtjev za članstvo u zajedničkom poduzeću IMI2.

3.

Sastavni subjekti člana su oni subjekti koji čine sastavni dio svakog člana zajedničkog poduzeća IMI2 koji nisu Unija, u skladu sa statutom tog člana

4.

Nakon prihvaćanja ovog Statuta putem izjave o suglasnosti, svaki pravni subjekt koji nije član ili sastavni subjekt člana ili povezani subjekt bilo kojeg od njih, a koji podupire ciljeve zajedničkog poduzeća IMI2 u svojem posebnom području istraživanja u određenoj državi članici ili zemlji koja je pridružena programu Obzor 2020. može podnijeti zahtjev da postane pridruženi partner u zajedničkom poduzeću IMI2. U izjavi o suglasnosti detaljno se navodi opseg pridruživanja u smislu njegova sadržaja, aktivnosti i trajanja.

5.

Pridruženi partneri pridonose operativnim troškovima zajedničkog poduzeća IMI2 na isti način kao i članovi koji nisu Unija, u skladu s člankom 13. ovog Statuta.

U izjavi o suglasnosti detaljno se navodi doprinos pridruženih partnera zajedničkom poduzeću IMI2 koji će pridonijeti i Unija, u skladu s člancima 3. i 4. ove Uredbe.

Članak 3.

Promjene u članstvu i pridruživanju

1.

Svi zahtjevi za članstvo ili pridruženo članstvo u zajedničkom poduzeću IMI2 upućuju se upravnom odboru. Kada je riječ o zahtjevu za članstvo zahtjevu se prilaže prijedlog za usklađivanje sastava upravnog odbora.

2.

Upravni odbor procjenjuje zahtjev uzimajući u obzir važnost i potencijalnu dodanu vrijednost podnositelja zahtjeva za ostvarivanje ciljeva zajedničkog poduzeća IMI2 i odlučuje o zahtjevu.

3.

Svi članovi ili pridruženi članovi mogu otkazati svoje članstvo u ili pridruženje zajedničkom poduzeću IMI2. Otkazivanje članstva proizvodi učinke i postaje neopozivo šest mjeseci nakon obavješćivanja drugih članova i pridruženih partnera. Od tog se trenutka bivši član ili pridruženi partner oslobađa svih obveza, osim onih koje je zajedničko poduzeće IMI2 odobrilo ili koje su nastale prije otkazivanja članstva ili pridruženja.

4.

Članstvo u ili pridruženje zajedničkom poduzeću IMI2 ne može se prenijeti na treću stranu bez prethodne suglasnosti upravnog odbora.

5.

Nakon svake promjene članstva ili pridruženja na temelju ovog članka, Komisija na svojoj internetskoj stranici odmah objavljuje ažurirani popis članova i pridruženih partnera zajedničkog poduzeća IMI2 i datum stupanja na snagu te promjene.

Članak 4.

Tijela zajedničkog poduzeća IMI2

1.

Tijela zajedničkog poduzeća IMI2 su:

(a)

upravni odbor;

(b)

izvršni direktor;

(c)

znanstveni odbor;

(d)

skupina predstavnika država;

(e)

forum dionika.

2.

Znanstveni odbor, skupina predstavnika država i forum dionika savjetodavna su tijela zajedničkog poduzeća IMI2.

Članak 5.

Sastav upravnog odbora

Upravni odbor sastoji se od pet predstavnika po članu.

Članak 6.

Funkcioniranje upravnog odbora

1.

Ne dovodeći u pitanje stavak 2., svaki član ima postotak glasačkih prava koji odgovara postotku njegovih doprinosa zajedničkom poduzeću IMI2.

Unija ima 50 % glasačkih prava. Glasačka prava Unije su nedjeljiva. Svi članovi mogu podijeliti svoja glasačka prava među svojim predstavnicima u upravnom odboru. Članovi ulažu sve svoje napore u postizanje konsenzusa. U nedostatku konsenzusa upravni odbor odlučuje većinom od najmanje 75 %, glasova, uključujući glasove onih članova koji su odsutni.

Unija i ostali članovi naizmjenično imenuju predsjednika upravnog odbora na godinu dana.

2.

Upravni odbor održava svoje redovite sastanke najmanje dva puta godišnje. Odbor može održati izvanredne sastanke na zahtjev svakog člana ili na zahtjev predsjednika. Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjednik, a oni se obično održavaju u sjedištu zajedničkog poduzeća IMI2.

Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, ali nema glasačka prava.

Upravni odbor poziva sve pridružene članove da sudjeluju u raspravama upravnog odbora o onim točkama dnevnog reda na koje se pridruženje odnosi. Pridruženi partneri nemaju glasačka prava.

Predsjednik skupine predstavnika država prisustvuje sastancima upravnog odbora i sudjeluje u raspravama, ali nema glasačka prava.

Predsjednik znanstvenog odbora ima pravo, uvijek kada se raspravlja o pitanjima koja spadaju u zadaće tog odbora, prisustvovati sastancima upravnog odbora u svojstvu promatrača te sudjelovati u raspravama, ali nema glasačka prava.

Upravni odbor može, ovisno o pojedinačnom slučaju, pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima u svojstvu promatrača, a posebno predstavnike regionalnih tijela unutar Unije.

3.

Predstavnici članova nisu osobno odgovorni za radnje koje poduzimaju u svojstvu predstavnika u upravnom odboru.

4.

Upravni odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 7.

Zadaće upravnog odbora

1.

Upravni je odbor u cijelosti odgovoran za strateško usmjeravanje i djelovanje zajedničkog poduzeća IMI2 te nadgleda provedbu njegovih aktivnosti.

2.

Komisija, u okviru svoje uloge u upravnom odboru, nastoji osigurati usklađenost između aktivnosti zajedničkog poduzeća IMI2 i odgovarajućih aktivnosti programa Obzor 2020. s ciljem promicanja sinergija pri utvrđivanju prioriteta obuhvaćenih suradnjom pri istraživanju.

3.

Upravni odbor posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

ocjenjuje, prihvaća ili odbija zahtjeve za članstvo ili pridruženje u skladu s člankom 3. ovog Statuta;

(b)

odlučuje o prestanku članstva ili pridruženja u zajedničkom poduzeću IMI2 svakog člana ili pridruženog partnera koji ne ispunjava svoje obveze;

(c)

donosi financijska pravila Zajedničkog poduzeća IMI2 u skladu s člankom 5. ove Uredbe;

(d)

donosi godišnji proračun zajedničkog poduzeća IMI2, uključujući pripadajući plan radnih mjesta osoblja u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu kao i broj ugovornog osoblja te upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(e)

izvršava ovlasti tijela za imenovanja u odnosu na osoblje u skladu s člankom 6. stavkom 2. ove Uredbe;

(f)

imenuje i razrješuje izvršnog direktora te produljuje njegov mandat, daje smjernice izvršnom direktoru i prati njegov rad;

(g)

odobrava ustroj programskog ureda na temelju preporuke izvršnog direktora;

(h)

usvaja godišnji plan rada i pripadajuću procjenu rashoda koje predlaže izvršni direktor u bliskoj suradnji sa savjetodavnim skupinama, nakon savjetovanja sa znanstvenim odborom i skupinom predstavnika država;

(i)

odobrava godišnje izvješće o aktivnostima, uključujući pripadajuće rashode;

(j)

prema potrebi osigurava uspostavu službe za unutarnju reviziju zajedničkog poduzeća IMI2;

(k)

odobrava pozive na podnošenje prijedloga kao i, prema potrebi, povezana pravila za postupke predaje, evaluacije, izbora, dodjele i postupke preispitivanja evaluacije koje predlaže izvršni direktor u bliskoj suradnji sa savjetodavnim skupinama;

(l)

odobrava popis prijedloga projekata odabranih za financiranje;

(m)

utvrđuje komunikacijsku politiku zajedničkog poduzeća IMI2 na preporuku izvršnog direktora;

(n)

prema potrebi utvrđuje provedbena pravila za Pravilnik o osoblju i Uvjete zapošljavanja u skladu s člankom 6. stavkom 3. ove Uredbe;

(o)

prema potrebi utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u zajedničko poduzeće IMI2 i o korištenju vježbenika, u skladu s člankom 7. ove Uredbe;

(p)

prema potrebi uspostavlja savjetodavne skupine uz tijela zajedničkog poduzeća IMI2;

(q)

prema potrebi podnosi Komisiji zahtjev za izmjenu ove Uredbe koji predloži član zajedničkog poduzeća IMI2;

(r)

odgovoran je za sve zadaće koje nisu posebno dodijeljene određenom tijelu zajedničkog poduzeća IMI2; on takve zadaće može dodijeliti bilo kojem od tih tijela.

Članak 8.

Imenovanje i razrješenje izvršnog direktora ili produljenje njegova mandata

1.

Izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koji predlože Komisija nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. Komisija u postupak odabira prema potrebi uključuje predstavnike ostalih članova zajedničkog poduzeća IMI2.

U fazi postupka izbora koja prethodi odabiru posebno se osigurava odgovarajuća zastupljenost ostalih članova zajedničkog poduzeća IMI2. U tu svrhu članovi koji nisu Unija sporazumno imenuju predstavnika i promatrača u ime upravnog odbora.

2.

Izvršni direktor član je osoblja i zapošljava se kao privremeni zaposlenik zajedničkog poduzeća IMI2 u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zapošljavanja.

Predsjednik upravnog odbora predstavlja zajedničko poduzeće IMI2 u svrhu sklapanja ugovora s izvršnim direktorom.

3.

Mandat izvršnoga direktora traje tri godine. Na kraju tog razdoblja Komisija, prema potrebi, uz sudjelovanje članova koji nisu Unija, ocjenjuje rad izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove zajedničkog poduzeća IMI2.

4.

Upravni odbor može, postupajući na temelju prijedloga Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3., jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najviše četiri godine.

5.

Izvršni direktor čiji je mandat produljen ne može sudjelovati u još jednom postupku odabira za isto radno mjesto na kraju ukupnog razdoblja.

6.

Izvršnog direktora može se razriješiti dužnosti isključivo odlukom upravnog odbora na temelju prijedloga Komisije i, prema potrebi, uz sudjelovanje članova koji nisu Unija.

Članak 9.

Zadaće izvršnog direktora

1.

Izvršni je direktor glavni izvršitelj odgovoran za svakodnevno upravljanje zajedničkim poduzećem IMI2 u skladu s odlukama upravnog odbora.

2.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik zajedničkog poduzeća IMI2. Izvršni direktor odgovora upravnom odboru.

3.

Izvršni direktor izvršava proračun zajedničkog poduzeća IMI2.

4.

Izvršni direktor neovisno obavlja posebno sljedeće zadaće:

(a)

izrađuje i podnosi na donošenje upravnom odboru nacrt godišnjeg proračuna zajedno s pripadajućim planom radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema svakom razredu i funkcijskoj skupini kao i broj ugovornog osoblja te upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(b)

izrađuje u bliskoj suradnji sa savjetodavnim skupinama i podnosi na usvajanje upravnom odboru godišnji plan rada i pripadajuću procjenu rashoda;

(c)

podnosi na mišljenje upravnom odboru godišnja financijska izvješća;

(d)

izrađuje i podnosi na odobrenje upravnom odboru godišnje izvješće o aktivnostima, uključujući informacije o pripadajućim rashodima;

(e)

podnosi na odobrenje upravnom odboru popis prijedloga koji trebaju biti odabrani za financiranje;

(f)

redovito izvješćuje skupinu predstavnika država i znanstveni odbor o svim pitanjima koja su značajna s obzirom na njihovu savjetodavnu ulogu.

(g)

potpisuje pojedinačne sporazume i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava;

(h)

potpisuje ugovore o javnoj nabavi;

(i)

provodi komunikacijsku politiku zajedničkog poduzeća IMI2;

(j)

organizira, usmjerava i nadgleda djelovanje zajedničkog poduzeća IMI2 i njegovog osoblja, u okviru granica delegiranja koje mu je odredio upravni odbor kako je propisano u članku 6. stavku 2. ove Uredbe;

(k)

uspostavlja i osigurava rad djelotvornog i učinkovitog sustava unutarnje kontrole i izvješćuje upravni odbor o svakoj bitnoj promjeni u njemu;

(l)

osigurava provedbu procjene rizika i upravljanja rizikom;

(m)

poduzima sve druge potrebne mjere za ocjenu napretka zajedničkog poduzeća IMI2 u ostvarivanju svojih ciljeva;

(n)

izvršava sve ostale zadaće koje mu povjeri ili za koje ga ovlasti upravni odbor.

5.

Izvršni direktor uspostavlja programski ured radi obavljanja, pod njegovom odgovornošću, svih zadaća potpore koje proizlaze iz ove Uredbe. Programski ured čini osoblje zajedničkog poduzeća IMI2, a on i posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

pruža potporu pri uspostavi odgovarajućeg računovodstvenog sustava i upravljanju tim sustavom u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća IMI2;

(b)

upravlja pozivima na podnošenje prijedloga kako je predviđeno u godišnjem planu rada kao i sporazumima te odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući njihovo usklađivanje;

(c)

pruža članovima i drugim tijelima zajedničkog poduzeća IMI2 sve relevantne informacije i potporu koji su im potrebni za obavljanje njihovih zadaća te odgovara na njihove posebne zahtjeve;

(d)

djeluje kao tajništvo tijela zajedničkog poduzeća IMI2 i pruža potporu svim savjetodavnim skupinama koje osniva upravni odbor.

Članak 10.

Znanstveni odbor

1.

Znanstveni odbor sastoji se od najviše 11 članova koji su imenovani mandat od dvije godine koji se može obnoviti. Odbor među svojim članovima bira predsjednika na mandat od dvije godine.

Dodatne stručnjake moguće je ako je to potrebno imenovati na ograničeno razdoblje za posebne ad hoc zadaće. Oni se biraju istim postupkom koji se primjenjuje na stalne članove Znanstvenog odbora.

2.

Članstvo znanstvenog odbora odražava uravnoteženu zastupljenost svjetski priznatih stručnjaka iz akademske zajednice, industrije i regulatornih agencija. Članovi znanstvenog odbora zajedno raspolažu potrebnom znanstvenom osposobljenošću i stručnim znanjem u tehničkom području koji su potrebni za davanje strateških, znanstveno utemeljenih preporuka zajedničkom poduzeću IMI2.

3.

Upravni odbor utvrđuje posebne kriterije i postupak odabira za sastav znanstvenog odbora te imenuje njegove članove. Upravni odbor uzima u obzir moguće kandidate koje predlaže skupina predstavnika država.

4.

Znanstveni odbor obavlja sljedeće zadaće:

(a)

daje savjete o tome koje znanstvene prioritete treba uključiti u program strateškog istraživanja uzimajući u obzir povezane aktivnosti u programu Obzor 2020.;

(b)

daje savjete o tome koje znanstvene prioritete treba obuhvatiti u godišnjem izvješću o aktivnostima;

(c)

daje savjete o znanstvenim postignućima koja su opisana u godišnjem izvješću o radu.

5.

Znanstveni odbor sastaje se najmanje dvaput godišnje. Sastanke saziva njegov predsjednik.

6.

Znanstveni odbor može, uz suglasnost predsjednika, pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima.

7.

Zajednički odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 11.

Skupina predstavnika država

1.

Skupina predstavnika država sastoji se od po jednog predstavnika svake države članice i svake zemlje pridružene programu Obzor 2020. Skupina bira predsjednika među svojim članovima.

2.

Skupina predstavnika država sastaje se najmanje dvaput godišnje. Sastanke saziva njezin predsjednik. Predsjednik upravnog odbora i izvršni direktor ili njihovi predstavnici prisustvuju sastancima.

Predsjednik skupine predstavnika država može pozvati druge osobe da prisustvuju sastancima skupine u svojstvu promatrača, a posebno predstavnike regionalnih tijela unutar Unije i predstavnike udruga MSP-ova.

3.

Sa skupinom predstavnika država provode se savjetovanja te ona posebno preispituje informacije i daje mišljenja o sljedećim pitanjima:

(a)

napretku programa zajedničkog poduzeća IMI2 i ostvarivanju njegovih ciljeva, uključujući informacije o pozivima i postupku evaluacije prijedloga;

(b)

ažuriranju strateškog usmjerenja;

(c)

poveznicama s programom Obzor 2020.;

(d)

godišnjim planovima rada;

(e)

sudjelovanju MSP-ova.

4.

Skupina predstavnika država također pruža informacije zajedničkom poduzeću IMI2 i djeluje kao poveznica s njim u vezi sa sljedećim pitanjima:

(a)

statusom odgovarajućih nacionalnih ili regionalnih programa istraživanja i inovacija i određivanjem mogućih područja suradnje, uključujući uvođenje, kako bi se omogućile sinergije i izbjegla preklapanja;

(b)

posebnim mjerama koje se poduzimaju na nacionalnoj ili regionalnoj razini u vezi s događanjima za širenje informacija, specijaliziranim tehničkim radionicama i komunikacijskim aktivnostima.

5.

Skupina predstavnika država može na vlastitu inicijativu dati preporuke ili prijedloge zajedničkom poduzeću IMI2 o tehničkim, upravnim i financijskim pitanjima, kao i godišnjim planovima, posebno kada su ta pitanja od nacionalnog ili regionalnog interesa.

Upravni odbor bez neopravdanog odgađanja obavješćuje skupinu predstavnika država o daljnjem postupanju koje je odredio na temelju takvih preporuka ili prijedloga ili pak daje obrazloženje u slučaju izostanka daljnjeg postupanja.

6.

Skupina predstavnika država redovito prima informacije, između ostalog, o sudjelovanju u neizravnim djelovanjima koja financira zajedničko poduzeće IMI2, o rezultatu svakog poziva i o provedbi projekata, o obrazloženjima aktivnosti iz članka 4. stavka 2. ove Uredbe, o sinergijama s drugim odgovarajućim programima Unije i o izvršenju proračuna poduzeća IMI2.

7.

Skupina predstavnika država donosi svoj poslovnik.

Članak 12.

Forum dionika

1.

Forum dionika otvoren je javnim i privatnim dionicima, međunarodnim interesnim skupinama iz država članica, pridruženih zemalja kao i trećih zemalja.

2.

Forum dionika izvješćuje se o aktivnostima zajedničkog poduzeća IMI2 i pozvan je dati komentare.

3.

Sastanke foruma dionika saziva izvršni direktor.

Članak 13.

Izvori financiranja

1.

Zajedničko poduzeće IMI2 zajednički financiraju Unija, članovi koji nisu Unija i pridruženi članovi, njihovi sastavni ili s njima povezani subjekti putem financijskih doprinosa koji se uplaćuju u obrocima i doprinosima koji se sastoje od troškova koji su im nastali pri provedbi neizravnih djelovanja, a koje zajedničko poduzeće IMI2 ne nadoknađuje.

2.

Administrativni troškovi zajedničkog poduzeća IMI2 ne prelaze 85 200 000 EUR,a financiraju se putem financijskih doprinosa koji se na godišnjoj osnovi ravnomjerno dijele između Unije i članova koji nisu Unija. Ako dio doprinosa administrativnim troškovima ne bude iskorišten, on se može staviti na raspolaganje za financiranje operativnih troškova zajedničkog poduzeća IMI2.

3.

Operativni troškovi zajedničkog poduzeća IMI2 financiraju se putem sljedećih doprinosa:

(a)

financijskog doprinosa Unije;

(b)

doprinosa u naravi članova koji nisu Unija i pridruženih članova, njihovih sastavnih ili s njima povezanih subjekata koji se sastoje od troškova koji su im nastali pri provedbi neizravnih djelovanja, te ako je predviđeno u godišnjem planu rada u vezi sa savjetodavnim skupinama, koji su umanjeni za doprinos zajedničkog poduzeća IMI2 i bilo koje druge financijske doprinos Unije tim troškovima;

(c)

financijskih doprinosa članova koji nisu Unija i povezanih partnera, njihovih sastavnih ili povezanih subjekata koji se mogu dati dodatno uz točku (b) ili umjesto te točke.

4.

Sredstva zajedničkog poduzeća IMI2 koja su uvrštena u njegov proračun sastoje se od sljedećih doprinosa:

(a)

financijskih doprinosa članova administrativnim troškovima;

(b)

financijskih doprinosa članova i pridruženih partnera operativnim troškovima;

(c)

svih prihoda ostvarenih od strane zajedničkog poduzeća IMI2;

(d)

svih ostalih financijskih doprinosa, sredstava i prihoda.

Sve kamate od doprinosa koje zajedničkom poduzeću IMI2 uplate njegovi članovi i pridruženi partneri smatraju se prihodom tog poduzeća.

5.

Sva sredstva zajedničkog poduzeća IMI2 i njegovih aktivnosti namijenjena su ciljevima navedenima u članku 2. ove Uredbe.

6.

Zajedničko poduzeće IMI2 vlasnik je sve imovine koju je samo stvorilo ili koja mu je prenesena radi ostvarivanja njegovih ciljeva.

7.

Osim u slučaju likvidacije zajedničkog poduzeća IMI2, višak prihoda nad rashodima ne isplaćuje se članovima zajedničkog poduzeća IMI2.

Članak 14.

Financijske obveze

Financijske obveze zajedničkog poduzeća IMI2 ne prelaze iznos raspoloživih financijskih sredstava ili iznos koji njegovi članovi i pridruženi partneri uplaćuju u njegov proračun.

Članak 15.

Financijska godina

Financijska godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 16.

Operativno i financijsko planiranje

1.

Izvršni direktor podnosi upravnom odboru na usvajanje nacrt godišnjeg plana rada koji uključuje detaljan plan aktivnosti istraživanja i inovacija, administrativnih aktivnosti i pripadajuću procjenu rashoda za sljedeću godinu. Nacrt plana rada također uključuje procijenjenu vrijednosti doprinosa koje treba uplatiti u skladu s člankom 13. stavkom 3. točkom (b).

2.

Godišnji plan rada za određenu godinu donosi se do kraja prethodne godine. Godišnji plan rada javno je dostupan.

3.

Izvršni direktor priprema nacrt godišnjeg proračuna za sljedeću godinu i podnosi ga na usvajanje upravnom odboru.

4.

Upravni odbor usvaja godišnji proračun za određenu godinu do kraja prethodne godine.

5.

Godišnji proračun prilagođava se kako bi se u obzir uzeo iznos financijskog doprinosa Unije koji je utvrđen u proračunu Unije.

Članak 17.

Operativno i financijsko izvješćivanje

1.

Izvršni direktor svake godine podnosi upravnom odboru izvješće o izvršavanju dužnosti izvršnog direktora u skladu s financijskim pravilima zajedničkog poduzeća IMI2.

Izvršni direktor u roku od dva mjeseca od zaključenja svake financijske godine upravnom odboru na odobrenje podnosi godišnje izvješće o aktivnostima u vezi s napretkom koji je zajedničko poduzeće IMI2 postiglo u prethodnoj kalendarskoj godini, posebno u vezi s godišnjim planom rada za tu godinu. Godišnje izvješće o aktivnostima između ostalog obuhvaća informacije o sljedećim pitanjima:

(a)

provedenim djelovanjima u području istraživanja i inovacija, drugim djelovanjima i pripadajućim rashodima;

(b)

predloženim djelovanjima, uz raščlambu prema vrsti sudionika, uključujući MSP-ove i prema zemljama;

(c)

djelovanjima odabranima za financiranje, uz raščlambu prema vrsti sudionika, uključujući MSP-ove i prema zemljama, te navođenje doprinosa zajedničkog poduzeća IMI2 pojedinačnim sudionicima i djelovanjima.

2.

Nakon što upravni odbor odobri godišnje izvješće o aktivnostima, to se izvješće objavljuje.

3.

Računovodstveni službenik zajedničkog poduzeća IMI2 do 1. ožujka sljedeće financijske godine šalje privremene financijske izvještaje računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu.

Do 31. ožujka sljedeće financijske godine zajedničko poduzeće IMI2 šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu.

Nakon što zaprimi zapažanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća IMI2 na temelju članka 148. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, računovodstveni službenik zajedničkog poduzeća IMI2 izrađuje konačne financijske izvještaje zajedničkog poduzeća IMI2, a izvršni direktor ih podnosi upravnom odboru kako bi pribavio njegovo mišljenje.

Upravni odbor daje mišljenje o konačnim financijskim izvještajima zajedničkog poduzeća IMI2.

Izvršni direktor do 1. srpnja sljedeće financijske godine konačne financijske izvještaje, zajedno s mišljenjem upravnog odbora, šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

Konačni financijski izvještaji objavljuju se u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga sljedeće financijske godine.

Izvršni direktor Revizorskom sudu daje odgovor na njegova zapažanja iz godišnjeg izvješća najkasnije do 30. rujna. Izvršni direktor taj odgovor podnosi i upravnom odboru.

Izvršni direktor Europskom parlamentu, na njegov zahtjev, podnosi sve informacije potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za dotičnu financijsku godinu, u skladu s člankom 165. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 18.

Unutarnja revizija

Unutarnji revizor Komisije u odnosu na zajedničko poduzeće IMI2 ima ovlasti koje su jednake ovlastima koje ima u odnosu na Komisiju.

Članak 19.

Odgovornost članova i osiguranje

1.

Financijska odgovornost članova za dugove zajedničkog poduzeća IMI2 ograničena je na njihove doprinose administrativnim troškovima koje su već dali.

2.

Zajedničko poduzeće IMI2 sklapa i održava odgovarajuće osiguranje.

Članak 20.

Sukob interesa

1.

Zajedničko poduzeće IMI2, njegova tijela i njegovo osoblje izbjegavaju sukob interesa pri provedbi svojih aktivnosti.

2.

Upravni odbor zajedničkog poduzeća IMI2 donosi pravila za sprječavanje sukoba interesa u odnosu na svoje članove, pridružene članove, tijela i osoblje te za upravljanje sukobom interesa. Ta pravila uključuju odredbe namijenjene izbjegavanju sukoba interesa u odnosu na predstavnike članova koji su članovi upravnog odbora.

Članak 21.

Likvidacija

1.

Zajedničko poduzeće IMI2 likvidira se na kraju razdoblja utvrđenog u članku 1. ove Uredbe.

2.

Dodatno uz stavak 1., postupak likvidacije automatski se pokreće ako se Unija ili svi ostali članovi povuku iz zajedničkog poduzeća IMI2.

3.

Za potrebe provedbe postupka likvidacije zajedničkog poduzeća IMI2 upravni odbor imenuje jednog ili više likvidatora koji poštuju odluke upravnog odbora.

4.

Pri likvidaciji zajedničkog poduzeća IMI2, njegova se imovina koristi se za podmirivanje njegovih obveza i troškova povezanih s njegovom likvidacijom. Svaki se višak raspoređuje među onim subjektima koji su članovi u trenutku likvidacije i to razmjerno njihovim financijskim doprinosima zajedničkom poduzeću IMI2. Svaki takav višak koji se dodijeli Uniji vraća se u proračun Unije.

5.

Uspostavlja se ad hoc postupak radi osiguravanja odgovarajućeg upravljanja svim sporazumima koje je sklopilo ili odlukama koje je donijelo zajedničko poduzeće IMI2, kao i svim ugovorima o javnoj nabavi u trajanju duljem od trajanja zajedničkog poduzeća IMI2.


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/77


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 558/2014

od 6. svibnja 2014.

o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 187. i članak 188. prvi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

budući da:

(1)

Javno-privatna partnerstva u obliku zajedničkih tehnoloških inicijativa prvotno su bila predviđena u Odluci br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

Odlukom Vijeća 2006/971/EZ (3) utvrđena su posebna javno-privatna partnerstva koja treba podržati, uključujući javno-privatno partnerstvo u posebnom području zajedničke tehnološke inicijative „Clean Sky”.

(3)

Komunikacijom Komisije od 3. ožujka 2010. pod nazivom „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast” („strategija Europa 2020.”), koju su potvrdili Europski parlament i Vijeće, naglašava se potreba za stvaranjem povoljnih uvjeta za ulaganje u znanje i inovacije kako bi se postigao pametan, održiv i uključiv rast u Uniji.

(4)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) uspostavljen je Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) („Obzor 2020.”). Programom Obzor 2020. želi se povećati utjecaj na istraživanja i inovacije udruživanjem sredstava programa Obzor 2020. i sredstava privatnog sektora u javno-privatnim partnerstvima u ključnim područjima u kojima istraživanja i inovacije mogu doprinijeti ciljevima Unije u pogledu konkurentnosti u širem smislu, jačanju privatnih ulaganja i pomoći pri suočavanju s društvenim izazovima. Ta bi se partnerstva trebala temeljiti na dugoročnoj obvezi, uključujući uravnotežen doprinos svih partnera, ona bi uključivala odgovornost za ostvarenje svojih ciljeva i bila usklađena sa strateškim ciljevima Unije koji se odnose na istraživanja, razvojem i inovacije. Upravljanje tim partnerstvima i njihovo funkcioniranje trebalo bi biti otvoreno, transparentno, djelotvorno i učinkovito te bi sudjelovanje u njima trebalo omogućiti brojnim dionicima koji su aktivni u svojem specifičnom području. U skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013 sudjelovanje Unije u tim partnerstvima može imati oblik financijskih doprinosa zajedničkim poduzećima koja su osnovana na temelju članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s Odlukom br. 1982/2006/EZ.

(5)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013 i Odlukom Vijeća 2013/743/EU (5) trebalo bi pružiti daljnju potporu zajedničkim poduzećima osnovanima u skladu s Odlukom br. 1982/2006/EZ pod uvjetima koji su navedeni u Odluci 2013/743/EU.

(6)

Zajedničko poduzeće „Clean Sky” osnovano Uredbom Vijeća (EZ) br. 71/2008 (6) ostvaruje svoje ciljeve poticanja novih istraživanja u okviru javno-privatnog partnerstva koje omogućuje dugoročnu suradnju među dionicima europskog sektora aeronautike. Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) sudjelovala su vrlo intenzivno u Zajedničkom poduzeću „Clean Sky”, dodijeljeno im je približno 40 % proračuna za pozive na podnošenje prijedloga. Privremena evaluacija Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” pokazala je da Zajedničko poduzeće uspješno potiče razvoj prema ciljevima koji se odnose na okoliš. Ono je pored toga bilo vrlo uspješno u privlačenju i opsežnom uključivanju svih ključnih industrija Unije, uključujući i velik broj MSP-ova. To je dovelo do novih oblika suradnje i sudjelovanja novih organizacija. Njegovo područje istraživanja stoga bi trebalo nastaviti podupirati kako bi se postigli njegovi ciljevi koji su navedeni u ovoj Uredbi.

(7)

Kontinuirana podrška istraživačkom programu „Clean Sky” trebala bi uzeti u obzir i iskustva stečena djelovanjem Zajedničkog poduzeća „Clean Sky”, uključujući rezultate privremene evaluacije i preporuke dionika, te bi se trebala provoditi uz korištenje strukture i pravila prikladnijih za tu svrhu kako bi se povećala učinkovitost i osiguralo pojednostavnjenje. U tu bi svrhu Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo usvojiti financijska pravila koja su specifična za njegove potrebe u skladu s člankom 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(8)

Privatni članovi Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” izrazili su svoju suglasnost s nastavljanjem istraživačkih aktivnosti u području djelovanja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” u okviru strukture koja je bolje prilagođena prirodi javno-privatnog partnerstva. Potrebno je da privatni članovi Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” putem izjave o suglasnosti prihvate Statut priložen ovoj Uredbi.

(9)

Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo bi pružati financijsku potporu članovima i sudionicima, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava nakon javnih i konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga.

(10)

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo bi poslovati otvoreno i transparentno tako da svojim odgovarajućim tijelima pravodobno dostavlja sve relevantne informacije kao i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i širenja rezultata koje su namijenjene široj javnosti. Poslovnici tijela Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” trebali bi biti javno dostupni.

(11)

Doprinosi privatnih članova ne bi trebali biti ograničeni samo na administrativne troškove Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i na sufinanciranje potrebno za provođenje aktivnosti istraživanja i inovacija koje podupire Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”, nego bi trebali također obuhvaćati prethodno prijavljene dodatne aktivnosti koje privatni članovi trebaju provesti, kako je navedeno u planu dodatnih aktivnosti. Kako bi se stekao pravi pregled učinka poluge tih dodatnih aktivnosti, one bi trebale predstavljati doprinose široj Zajedničkoj tehnološkoj inicijativi „Clean Sky”.

(12)

Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koje financira Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća (8). Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo bi k tome osigurati dosljednu primjenu tih pravila na temelju relevantnih mjera koje je donijela Komisija.

(13)

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” također bi trebalo koristiti elektronička sredstva kojima upravlja Komisija kako bi se osigurala otvorenost i transparentnost te olakšalo sudjelovanje. Stoga bi pozivi na podnošenje prijedloga koje pokreće Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” također trebali biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija. Nadalje, Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo bi staviti na raspolaganje relevantne podatke o, između ostalog, prijedlozima, podnositeljima zahtjeva, bespovratnim sredstvima i sudionicima kako bi se isti uključilo u elektroničke sustave izvješćivanja i širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija, u odgovarajućem formatu i u vremenskim intervalima koji odgovaraju obvezama izvješćivanja Komisije.

(14)

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo bi uzeti u obzir definicije OECD-a u vezi s razinom tehnološke spremnosti u klasifikaciji tehnoloških istraživanja, razvoju proizvoda i demonstracijskih aktivnosti.

(15)

Financijskim doprinosom Unije trebalo bi upravljati u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i pravilima neizravnog upravljanja koja su utvrđena u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 i u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 (9).

(16)

Radi pojednostavljenja trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebalo bi izbjegavati dvostruke revizije te nerazmjernu količinu dokumentacije i opseg izvješćivanja. Revizije primatelja sredstava Unije iz ove Uredbe trebalo bi provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013.

(17)

Financijske interese Unije i drugih članova Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” trebalo bi tijekom cijelog ciklusa rashoda zaštititi razmjernim mjerama, uključujući sprečavanje, otkrivanje i ispitivanje nepravilnosti, povrat izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te prema potrebi administrativne i financijske sankcije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(18)

Unutarnji revizor Komisije trebao bi u odnosu na Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” imati ovlasti koje su jednake ovlastima koje ima u odnosu na Komisiju.

(19)

Imajući u vidu posebnu prirodu i trenutni status zajedničkih poduzeća te radi osiguravanja kontinuiteta sa Sedmim okvirnim programom, svako od zajedničkih poduzeća trebala bi i dalje podlijegati zasebnoj razrješnici. Odstupajući od članka 60. stavka 7. i članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, razrješnicu za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” stoga bi trebao dati Europski parlament na preporuku Vijeća. Stoga se zahtjevi u odnosu na izvješćivanje koji su određeni u članku 60. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 ne bi trebali primjenjivati na financijski doprinos Unije Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2”, ali bi ih trebalo uskladiti, koliko je to moguće, s onima koji su predviđeni za tijela prema članku 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Revizorski sud trebao bi provesti reviziju računa te zakonitosti i regularnosti temeljnih transakcija.

(20)

Radi provedbe financijske potpore Unije namijenjene opsežnim djelovanjima koja se izvode nekoliko godina, preporučuje se omogućiti podjelu višegodišnjih proračunskih obveza Unije i Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u godišnje obroke. Preuzete obveze Unije i Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” na dugoročno razdoblje trebale bi omogućiti smanjenje neizvjesnosti koja je povezana s dovršavanjem takvih opsežnih djelovanja.

(21)

Program Obzor 2020. trebao bi doprinijeti premošćivanju jaza u području istraživanja i inovacija unutar Unije promicanjem sinergija s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF). Stoga bi Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo nastojati razviti blisku interakciju s ESIF-ovima, što posebno može pomoći u jačanju lokalnih, regionalnih i nacionalnih sposobnosti istraživanja i inovacija u području Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” te u podupiranju napora u pogledu pametne specijalizacije.

(22)

Zajedničko poduzeće „Clean Sky” osnovano je za razdoblje do 31. prosinca 2017. Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo bi pružati kontinuiranu potporu istraživačkom programu „Clean Sky” provedbom preostalih djelovanja koja su pokrenuta u okviru Uredbe (EZ) br. 71/2008 i u skladu s tom Uredbom. Radi osiguravanja optimalnog korištenja financiranja dostupnog za istraživanja, prijelaz sa Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” na Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” trebalo bi uskladiti i sinkronizirati s prijelazom sa Sedmog okvirnog programa na program Obzor 2020. U interesu pravne sigurnosti i jasnoće Uredbu (EZ) br. 71/2008 trebalo bi stoga staviti izvan snage i utvrditi prijelazne odredbe.

(23)

S obzirom na ukupni cilj programa Obzor 2020., to jest ostvarivanje većeg pojednostavljenja i usklađenosti, svi pozivi na podnošenje prijedloga od strane Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” trebali bi uzimati u obzir trajanje programa Obzor 2020.

(24)

S obzirom na važnost neprestanih inovacija za konkurentnost transportnog sektora Unije i broj zajedničkih poduzeća Unije u tom području, trebalo bi pravodobno izraditi analizu primjerenosti napora zajedničkih istraživanja u području transporta, posebno s obzirom na privremenu evaluaciju programa Obzor 2020.

(25)

S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, to jest osnivanje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” radi jačanja istraživanja i inovacija u industriji širom Unije, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog izbjegavanja udvostručavanja, održavanja kritične mase i osiguravanja da se javno financiranje koristi na optimalan način oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unije može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osnivanje

1.   Radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative u aeronautici osniva se zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije („Zajedničko poduzeće ‚Clean Sky 2’ ”) za razdoblje do 31. prosinca 2024. Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor 2020., pozivi na podnošenje prijedloga od strane Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” pokreću se najkasnije do 31. prosinca 2020. U odgovarajuće opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga mogu se pokrenuti do 31. prosinca 2021.

2.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” zamjenjuje Zajedničko poduzeće „Clean Sky” osnovano Uredbom (EZ) br. 71/2008 i postaje njegov pravni sljednik.

3.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” tijelo je kojem je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

4.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” ima pravnu osobnost. U svakoj od država članica ono ima najširu pravnu sposobnost koja se pravnim osobama priznaje prema zakonodavstvu tih država. Ono može steći pokretnine i nekretnine ili raspolagati njima te može biti stranka u sudskom postupku.

5.   Sjedište Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” je u Bruxellesu, u Belgiji.

6.   Statut Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” naveden je u Prilogu I.

Članak 2.

Ciljevi

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” ima sljedeće ciljeve:

(a)

doprinijeti dovršetku aktivnosti istraživanja koje su pokrenute u okviru Uredbe (EZ) br. 71/2008 i provedbi Uredbe (EU) br. 1291/2013, a posebno izazovima pametnog, ekološkog i integriranog transporta u okviru dijela III. – Društveni izazovi Odluke 2013/743/EU;

(b)

doprinijeti poboljšanju učinka zrakoplovnih tehnologija na okoliš, uključujući onih koje se odnose na malo zrakoplovstvo, kao i razvijanju snažne i globalno konkurentne zrakoplovne industriju i lanca opskrbe u Europi.

To se može ostvariti ubrzavanjem razvoja čišćih tehnologija zračnog transporta kako bi se što prije moglo započeti s njihovom uporabom, a posebno integracijom, demonstracijom i potvrđivanjem tehnologija kojima se:

i.

povećava učinkovitost goriva za zrakoplove i tako smanjuju emisije CO2 između 20 i 30 % u usporedbi s najsuvremenijim zrakoplovima koji ulaze u upotrebu od 2014.;

ii.

smanjuju emisije NOx i buke zrakoplova između 20 i 30 % u usporedbi s najsuvremenijim zrakoplovima koji ulaze u upotrebu od 2014.

Članak 3.

Financijski doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije administrativnim i operativnim troškovima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi do 1 755 000 000 EUR. Doprinos se, u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 za tijela iz članka 209. te Uredbe, isplaćuje iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije koja su dodijeljena posebnom programu Obzora 2020. kojim se provodi program Obzor 2020.

2.   Uvjeti za financijski doprinos Unije utvrđuju se sporazumom o delegiranju i godišnjim sporazumima o prijenosu sredstava koje sklapaju Komisija u ime Unije i Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”.

3.   Sporazum o delegiranju iz stavka 2. ovog članka pokriva aspekte navedene u članku 58. stavku 3. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i u članku 40. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012, kao i, među ostalim, sljedeće:

(a)

zahtjeve za doprinose Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u vezi s mjerodavnim pokazateljima uspješnosti navedenima u Prilogu II. Odluci 2013/743/EU;

(b)

zahtjeve za doprinose Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u vezi s praćenjem navedenim u Prilogu III. Odluci 2013/743/EU;

(c)

posebne pokazatelje uspješnosti u vezi s funkcioniranjem Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”;

(d)

aranžmane u pogledu pružanja podataka potrebnih kako bi se osiguralo da Komisija može ispuniti svoje obveze širenja rezultata i izvješćivanja, što uključuje one na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih načina širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija;

(e)

odredbe za objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga od strane Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, uključujući putem jedinstvenog portala namijenjenog sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija;

(f)

korištenje ljudskih resursa i s time povezane promjene, posebno zapošljavanje prema funkcijskoj skupini, razredu i kategoriji, postupak reklasifikacije i sve promjene u pogledu broja zaposlenika.

Članak 4.

Doprinosi članova koji nisu Unija

1.   Svaki voditelj i glavni partner Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” daje ili osigurava da njegovi povezani subjekti daju svoj doprinos. Ukupni doprinos svih članova je najmanje 2 193 750 000 EUR tijekom razdoblja koje je utvrđeno u članku 1.

2.   Doprinos iz stavka 1. sastoji se od sljedećeg:

(a)

doprinosa za Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” u skladu s člankom 15. stavkom 2. i člankom 15. stavkom 3. točkom (b) Statuta;

(b)

doprinosa u naravi od najmanje 965 250 000 EUR tijekom razdoblja koje je utvrđeno u članku 1. od strane voditelja i glavnih partnera ili njihovih povezanih subjekata, za njihove troškove u provedbi dodatnih aktivnosti izvan plana rada Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” koje doprinose ciljevima zajedničke tehnološke inicijative „Clean Sky”. Ostali programi financiranja Unije mogu poduprijeti te troškove u skladu s mjerodavnim pravilima i postupcima. U takvim slučajevima financijski doprinos Unije ne zamjenjuje doprinose u naravi voditelja i glavnih partnera ili njihovih povezanih subjekata.

Troškovi iz prvog podstavka točke (b) nisu prihvatljivi za financijsku potporu Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”. Odgovarajuće aktivnosti navode se u planu dodatnih aktivnosti koji navodi procijenjene vrijednosti tih doprinosa.

3.   Voditelji i glavni partneri Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” svake godine do 31. siječnja podnose izvješće upravnom odboru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” o iznosu doprinosa iz stavka 2. koji su dani u svakoj od prethodnih financijskih godina. Skupina predstavnika država također se pravovremeno obavješćuje o tome

4.   U svrhu procjene doprinosa iz članka 15. stavka 2. prvog podstavka točke (b) i članka 15. stavka 3. točke (b) Statuta, troškovi se utvrđuju u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom dotičnih subjekata kada je riječ o troškovima, mjerodavnim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj subjekt ima poslovni nastan i mjerodavnim međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Troškove potvrđuje neovisni vanjski revizor kojeg imenuje dotični subjekt. U slučaju bilo kakve nejasnoće u pogledu potvrđivanja, Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” može provjeriti metodu procjene. Za potrebe ove Uredbe, reviziju troškova nastalih uslijed dodatnih aktivnosti ne obavljaju Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” ni bilo koje tijelo Unije.

5.   Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2” ili pokrenuti postupak likvidacije iz članka 24. stavka 2. Statuta ako ti članovi ili njihovi povezani subjekti ne daju doprinose, daju samo djelomične doprinose ili kasne s davanjem doprinosa iz stavka 2. ovog članka. Odlukom Komisije ne sprječava se povrat prihvatljivih troškova tih članova koji su već nastali do trenutka priopćenja odluke Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2”.

Članak 5.

Financijska pravila

Ne dovodeći u pitanje članak 12. ove Uredbe, Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” donosi svoja posebna financijska pravila u skladu s člankom 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 110/2014 (10).

Članak 6.

Osoblje

1.   Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije kako su utvrđeni Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (11), (dalje u tekstu „Pravilnik o osoblju” i „Uvjeti zapošljavanja”) kao i propisi koje su zajednički donijele institucije Unije u svrhu primjene Pravilnika o osoblju i Uvjeta zapošljavanja primjenjuju se na osoblje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

2.   Upravni odbor u odnosu na osoblje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje i ovlasti koje su Uvjetima zapošljavanja dodijeljene tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora („ovlasti tijela za imenovanja”).

Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku, na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zapošljavanja, kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju izvršnom direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti pod kojima se to delegiranje može suspendirati. Izvršni direktor ovlašten je dalje delegirati te ovlasti.

Kada izvanredne okolnosti to zahtijevaju, upravni odbor odlukom može privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje izvršnom direktoru i svako daljnje prenošenje tih ovlasti od strane izvršnog direktora. U takvim slučajevima upravni odbor samostalno izvršava ovlasti tijela za imenovanje ili ih delegira jednom od svojih članova ili članu osoblja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” koji nije izvršni direktor.

3.   Upravni odbor usvaja odgovarajuća provedbena pravila za Pravilnik o osoblju i Uvjete zapošljavanja u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju.

4.   Broj zaposlenika utvrđuje se u planu radnih mjesta za osoblje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu te broj ugovornog osoblja iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena, u skladu s njegovim godišnjim proračunom.

5.   Osoblje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” sastoji se od privremenog osoblja i ugovornog osoblja.

6.   Sve troškove koji se odnose na osoblje pokriva Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”.

Članak 7.

Upućeni nacionalni stručnjaci i vježbenici

1.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” može se koristiti upućenim nacionalnim stručnjacima i vježbenicima koji nisu zaposleni u Zajedničkom poduzeću”Clean Sky 2”. Broj upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena dodaje se, u skladu s godišnjim proračunom, informacijama o broju zaposlenika kako je navedeno u članku 6. stavku 4.

2.   Upravni odbor donosi odluku kojom se utvrđuju pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” i o korištenju vježbenika.

Članak 8.

Povlastice i imuniteti

Protokol br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, primjenjuje se na Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” i njegovo osoblje.

Članak 9.

Odgovornost Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”

1.   Ugovorna odgovornost Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” utvrđena je odgovarajućim ugovornim odredbama i pravom koje se primjenjuje na dotični sporazum, odluku ili ugovor.

2.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”, u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica, nadoknađuje svu štetu koju je njegovo osoblje prouzročilo pri izvršavanju svojih dužnosti.

3.   Sve isplate Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” s osnove odgovornosti iz stavaka 1. ili 2. te troškovi i izdatci koji su nastali s tim u vezi, smatraju se rashodima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i pokrivaju se iz njegovih sredstava.

4.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” isključivo je odgovorno za ispunjavanje svojih obveza.

Članak 10.

Nadležnost Suda Europske unije i primjenjivo pravo

1.   Sud Europske unije je nadležan:

(a)

na temelju arbitražnih klauzula u sporazumima ili ugovorima koje sklapa Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” ili arbitražnih klauzula u njegovim odlukama;

(b)

za sporove o naknadi štete koju je prouzročilo osoblje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” pri izvršavanju svojih dužnosti;

(c)

za sve sporove između Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i njegovog osoblja u okvirima i pod uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju i Uvjetima zapošljavanja.

2.   Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom ili drugim pravnim aktima Unije primjenjuje se pravo države u kojoj se nalazi sjedište Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Članak 11.

Evaluacija

1.   Komisija, uz pomoć nezavisnih stručnjaka, provodi privremenu evaluaciju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” do 30. lipnja 2017. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadrži zaključke evaluacije i zapažanja Komisije. Komisija navedeno izvješće šalje Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. Rezultati privremene evaluacije Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” uzimaju se u obzir pri dubinskoj procjeni i privremenoj evaluaciji iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

2.   Na temelju zaključaka privremene evaluacije iz stavka 1. ovog članka Komisija može djelovati u skladu s člankom 4. stavkom 5. ili poduzeti druge prikladne mjere.

3.   Unutar šest mjeseci od likvidacije Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, ali u svakom slučaju ne kasnije od dvije godine od pokretanja postupka likvidacije iz članka 24. Statuta, Komisija provodi konačnu evaluaciju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”. Rezultati konačne evaluacije dostavljaju se Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 12.

Razrješnica

Odstupajući od članka 60. stavka 7. i članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, razrješnicu za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” daje Europski parlament na preporuku Vijeća, u skladu s postupkom predviđenim u financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Članak 13.

Ex-post revizije

1.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” provodi ex post revizije rashoda za neizravna djelovanja u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1291/2013 kao dio neizravnih djelovanja programa Obzor 2020.

2.   Komisija može odlučiti sama obaviti revizije iz stavka 1. U takvim slučajevima ona to čini u skladu s primjenjivim pravilima, posebno s odredbama uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012, (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013.

Članak 14.

Zaštita financijskih interesa članova

1.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” osoblju Komisije i drugim osobama koje Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” ili Komisija ovlasti, kao i Revizorskom sudu, odobrava pristup svojim lokacijama i prostorima te svim informacijama koje su im potrebne za provedbu revizija, uključujući informacije u elektroničkom obliku.

2.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (12) i Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (13) s ciljem utvrđivanja prijevara, korupcije ili drugih protuzakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi sa sporazumom, odlukom ili ugovorom financiranim na temelju ove Uredbe.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2., sporazumi, odluke i ugovori koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe sadržavaju odredbe kojima se izričito ovlašćuje Komisiju, Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”, Revizorski sud i OLAF za obavljanje revizija i provođenje istraga u svrhe navedene u tim stavcima, u skladu sa svojim nadležnostima.

4.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” osigurava prikladnu zaštitu financijskih interesa svojih članova, provedbom provjera ili davanjem naloga za provedbu primjerenih unutarnjih i vanjskih provjera.

5.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (14). Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” usvaja mjere potrebne za lakšu provedbu unutarnjih istraga koje provodi OLAF.

Članak 15.

Povjerljivost

Ne dovodeći u pitanje članak 16., Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” osigurava zaštitu osjetljivih informacija čije bi otkrivanje moglo naštetiti interesima njegovih članova ili sudionika u aktivnostima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Članak 16.

Transparentnost

1.   Na dokumente Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (15).

2.   Upravni odbor može donijeti praktična rješenja za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. ove Uredbe, odluke koje donosi Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” mogu na temelju članka 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 biti predmetom pritužba Europskom ombudsmanu pod uvjetima utvrđenima u članku 228. UFEU-a.

4.   Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” donosi praktična rješenja za provedbu Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (16).

Članak 17.

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

Uredba (EU) br. 1290/2013 primjenjuje se na djelovanja koja financira Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”. U skladu s tom Uredbom, Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” smatra se tijelom za dodjelu potpora te dodjeljuje financijsku potporu neizravnim djelovanjima kako je određeno u članku 2. Statuta.

Članak 18.

Potpora države domaćina

Moguće je sklopiti administrativni sporazum između Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i države domaćina u kojoj se nalazi njegovo sjedište u vezi s povlasticama i imunitetima te drugim oblicima potpore koje ta država pruža Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2”.

Članak 19.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

1.   Uredba (EZ) br. 71/2008 stavlja se izvan snage.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., na djelovanja koja su pokrenuta prema Uredbi (EZ) br. 71/2008 i na financijske obveze koje su povezane s tim djelovanjima nastavlja se, do njihovog završetka, primjenjivati ta Uredba.

Djelovanja na temelju poziva za podnošenje prijedloga predviđenih u godišnjim provedbenim planovima donesenima prema Uredbi (EZ) br. 71/2008 također se smatraju djelovanjima koja su pokrenuta u okviru te Uredbe.

Privremena evaluacija iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe uključuje konačnu evaluaciju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” prema Uredbi (EZ) br. 71/2008.

3.   Ova Uredba ne utječe na prava i obveze osoblja koje je zaposleno prema Uredbi (EZ) br. 71/2008.

Ugovori o radu osoblja iz prvog podstavka mogu se obnoviti prema ovoj Uredbi u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zapošljavanja.

Posebno, izvršnom direktoru koji je imenovan na temelju Uredbe (EZ) br. 71/2008 za preostalo se razdoblje mandata dodjeljuju zadaće izvršnog direktora kako je propisano u ovoj Uredbi s učinkom od 27. lipnja 2014. Ostali uvjeti ugovora ostaju nepromijenjeni.

4.   Osim ako se članovi na temelju Uredbe (EZ) br. 71/2008 ne dogovore drukčije, sva prava i obveze uključujući imovinu, dugove ili obveze članova na temelju Uredbe (EZ) br. 71/2008 prenose se na članove na temelju ove Uredbe.

5.   Sva neiskorištena odobrena sredstva u okviru Uredbe (EZ) br. 71/2008 prenose se na Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. STOURNARAS


(1)  Mišljenje od 10. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 412 30.12.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Suradnja” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za aktivnosti u području istraživanja i tehnološkog razvoja te za demonstracijske aktivnosti (2007. – 2013.) (SL L 400 30.12.2006., str. 86.).

(4)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(5)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 71/2008 od 20. prosinca 2007. o osnivanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky” (SL L 30 4.2.2008., str. 1.).

(7)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1906/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 110/2014 оd 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 38, 7.2.2014., str. 2.).

(11)  Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere privremeno primjenjive na dužnosnike Komisije (SL L 56, 4.3.1968., str. 1.).

(12)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(13)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(14)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(15)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

(16)  Uredba (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (SL L 264, 25.9.2006., str. 13.).


PRILOG I.

STATUT ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA „CLEAN SKY 2”

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovog Statuta primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„pridruženi član” znači pravni subjekt koji je izabran u skladu s Uredbom (EZ) br. 71/2008 i koji je prihvatio ovaj Statut potpisivanjem izjave o suglasnosti; članstvo pridruženog člana završava čim završe djelovanja pokrenuta u skladu s Uredbom (EZ) br. 71/2008 u kojima sudjeluje, a najkasnije 31. prosinca 2017.;

(b)

„glavni partner” znači pravni subjekt koji sudjeluje u ITD-u ili IADP-u ili u TA-ovima koji je izabran nakon poziva kako je navedeno u članku 4. stavku 2. i koji je prihvatio ovaj Statut potpisivanjem izjave o suglasnosti;

(c)

„IADP” znači jedna od inovativnih platformi za demonstraciju zrakoplova navedenih u članku 11.;

(d)

„ITD” znači integrirani tehnološki demonstrator naveden u članku 11.;

(e)

„voditelj” znači suvoditelj jednog od ITD-ova, IADP-ova ili TA-ova;

(f)

„pridružena podružnica” znači povezani subjekt kako je definiran člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1290/2013 koji provodi aktivnosti relevantnog voditelja, pridruženog člana ili glavnog partnera u skladu s uvjetima koji su navedeni u relevantnim sporazumima ili odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava;

(g)

„poprečne aktivnosti” ili „TA-ovi” znači djelovanja koja se odnose na nekoliko ITD-ova i/ili IADP-ova i koja zahtijevaju koordinaciju i upravljanje preko ITD-ova i/ili IADP-ova radi optimalnog postizanja općih ciljeva Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Članak 2.

Zadaće

Zadaće Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” su sljedeće:

(a)

pružanje financijske potpore neizravnim djelovanjima istraživanja i inovacija, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava;

(b)

okupljanje niza ITD-ova i IADP-ova uz potporu TA-ova, s naglaskom na inovativnim tehnologijama i razvoju sveobuhvatnih demonstratora;

(c)

usmjerivanje napora u okviru ITD-ova, IADP-ova i TA-ova na postizanje krajnjih rezultata koji mogu pomoći Uniji u ispunjavanju njezinih ciljeva u području okoliša i konkurentnosti, uključujući kako je izneseno u Bijeloj knjizi Komisije iz 2011. pod nazivom „Plan za jedinstveni europski transportni prostor – ususret konkurentnom transportnom sustavu u kojem se učinkovito gospodari resursima”;

(d)

poboljšanje postupka tehnološke provjere kako bi se utvrdile i uklonile prepreke pri budućim ulascima na tržište;

(e)

prikupljanje zahtjeva korisnika na temelju kojih bi se usmjerivala ulaganja u istraživanje i razvoj radi pronalaženja operativnih i tržišnih rješenja;

(f)

osiguravanje pružanja usluga i ugovora o nabavi robe, prema potrebi, putem poziva na podnošenje ponuda;

(g)

pokretanje potrebnih javnih i privatnih sektorskih fondova;

(h)

povezivanje s nacionalnim i međunarodnim aktivnostima u tehničkom području Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, posebno sa Zajedničkim poduzećem SESAR osnovanim Uredbom Vijeća (EZ) br. 219/2007 (1);

(i)

poticanje uključivanja MSP-ova u svoje aktivnosti, u skladu s ciljevima Sedmog okvirnog programa i programa Obzor 2020.;

(j)

razvoj bliske suradnje i osiguravanje koordinacije s povezanim europskim (posebno u skladu s okvirnim programima), nacionalnim i transnacionalnim aktivnostima;

(k)

poduzimanje aktivnosti informiranja, komuniciranja, iskorištavanja i širenja, primjenjujući mutatis mutandis članak 28. Uredbe (EU) br. 1291/2013, uključujući stavljanje detaljnih informacija o rezultatima poziva na podnošenje prijedloga na raspolaganje u zajedničkoj elektroničkoj bazi podataka programa Obzor 2020. te održavanje tih informacija dostupnima;

(l)

povezivanje sa širokim rasponom dionika, uključujući istraživačke organizacije i sveučilišta;

(m)

bilo koja druga zadaća koja je potrebna za postizanje ciljeva koji su navedeni u članku 2. ove Uredbe.

Članak 3.

Članovi

1.

Članovi Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” su sljedeći:

(a)

Unija, koju predstavlja Komisija;

(b)

nakon prihvaćanja ovog Statuta putem izjave o suglasnosti, voditelji i pridruženi članovi kako su navedeni u Prilogu II. ovoj Uredbi i glavni partneri koji se izabiru u skladu s člankom 4. stavkom 2.

2.

Svi članovi Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” osim Unije nazivaju se „privatni članovi”.

Članak 4.

Promjene u članstvu

1.

Pod uvjetom da doprinosi financiranju iz članka 15. ovog Statuta radi postizanja ciljeva Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” navedenih u članku 2. ove Uredbe i da prihvaća Statut Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, svaki pravni subjekt s poslovnim nastanom u nekoj državi članici ili zemlji koja je pridružena programu Obzor 2020. može podnijeti zahtjev da postane glavni partner u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

2.

Glavni partneri i njihovi povezani subjekti izabiru se putem otvorenog, nediskriminirajućeg i natjecateljskog poziva na prijavu te su podvrgnuti neovisnoj evaluaciji. Pozivi na prijavu temelje se na potrebi za ključnim sposobnostima za provedbu programa. Pozivi se objavljuju na internetskim stranicama Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” i priopćavaju putem skupine predstavnika država i ostalih kanala radi osiguranja najšireg mogućeg sudjelovanja.

3.

Svaki član može otkazati svoje članstvo u Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2”. Otkazivanje članstva proizvodi učinke i postaje neopoziv šest mjeseci nakon obavješćivanja ostalih članova o tome. Od tog se trenutka bivši član oslobađa svih obveza, osim onih koje je Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” odobrilo ili koje su nastale prije otkazivanja članstva.

4.

Članstvo u Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2” ne može se prenositi na treću stranu bez prethodne suglasnosti upravnog odbora.

5.

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” nakon svake promjene članstva u skladu s ovim člankom odmah objavljuje na svojoj internetskoj stranici ažurirani popis svojih članova i datum te promjene.

6.

Članstvo pridruženih članova automatski prestaje čim završe djelovanja pokrenuta u skladu s Uredbom (EZ) br. 71/2008 u koja su bili uključeni, a najkasnije 31. prosinca 2017.

Članak 5.

Tijela Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”

1.

Tijela Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” su sljedeća:

(a)

upravni odbor;

(b)

izvršni direktor;

(c)

upravljački odbori;

(d)

znanstveni odbor;

(e)

skupina predstavnika država.

2.

Znanstveni odbor i skupina predstavnika država savjetodavna su tijela Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Članak 6.

Sastav upravnog odbora

Upravni odbor sastoji se od:

(a)

jednog predstavnika Komisije u ime Unije;

(b)

jednog predstavnika svakog voditelja;

(c)

jednog predstavnika glavnih partnera po ITD-u;

(d)

jednog predstavnika pridruženih članova po ITD-u;

(e)

jednog predstavnika glavnih partnera po IADP-u.

Članak 7.

Funkcioniranje upravnog odbora

1.

Unija ima 50 % glasačkih prava. Pravo glasa Unije nedjeljivo je. Ostali predstavnici imaju jednak broj glasova. Predstavnici ulažu sve svoje napore u postizanje konsenzusa. U nedostatku konsenzusa upravni odbor odluke donosi većinom glasova od najmanje 80 %, uključujući glasove odsutnih.

2.

Upravni odbor izabire svojeg predsjednika na razdoblje od dvije godine.

3.

Upravni odbor svoje redovite sastanke održava najmanje dva puta godišnje. Odbor može održati izvanredne sastanke na zahtjev Komisije ili većine predstavnika privatnih članova ili na zahtjev predsjednika. Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjednik, a oni se obično održavaju u sjedištu Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Izvršni direktor ima pravo sudjelovati u raspravama, ali nema pravo glasa.

Predsjednik ili potpredsjednik skupine predstavnika država ima pravo prisustvovati sastancima upravnog odbora kao promatrač i sudjelovati u njegovim raspravama, ali nema pravo glasa.

Predsjednik znanstvenog odbora ima pravo, kada se raspravlja o pitanjima u njegovoj nadležnosti, prisustvovati sastancima upravnog odbora kao promatrač te sudjelovati u njegovim raspravama, ali nema pravo glasa.

Upravni odbor može pozvati druge osobe da budu nazočni njihovim sastancima kao promatrači, posebno predstavnike regionalnih tijela unutar Unije.

4.

Predstavnici članova nisu osobno odgovorni za djelovanja koja poduzimaju u ulozi predstavnika na upravnom odboru.

5.

Upravni odbor donosi svoj poslovnik.

6.

Upravni odbor prema potrebi usvaja prijelazne mjere.

Članak 8.

Zadaće upravnog odbora

1.

Upravni odbor je u cijelosti odgovoran za strateško usmjerivanje i djelovanje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i nazire provedbu njegovih aktivnosti.

Komisija u sklopu svoje uloge u upravnom odboru nastoji osigurati koordinaciju između aktivnosti Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i odgovarajućih aktivnosti programa Obzor 2020. s ciljem promicanja sinergija prilikom utvrđivanja prioriteta obuhvaćenih zajedničkim istraživanjem.

2.

Upravni odbor posebno izvršava sljedeće zadaće:

(a)

ocjenjuje, prihvaća ili odbija prijave za članstvo u skladu s člankom 4. ovog Statuta;

(b)

odlučuje o prekidu članstva u Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2” svakog člana koji ne ispunjava svoje obveze;

(c)

usvaja financijska pravila Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u skladu s člankom 5. ove Uredbe;

(d)

usvaja godišnji proračun Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” uključujući odgovarajući plan radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu te broj ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(e)

izvršava ovlasti tijela za imenovanje u odnosu na osoblje, u skladu s člankom 6. stavkom 2. ove Uredbe;

(f)

imenuje, razrješuje ili produljuje mandat izvršnog direktora, daje smjernice izvršnom direktoru i prati rad izvršnog direktora;

(g)

odobrava organizacijsko ustrojstvo programskog ureda na temelju preporuke izvršnog direktora;

(h)

usvaja plan rada i odgovarajuće procjene rashoda, na temelju prijedloga izvršnog direktora i nakon savjetovanja sa znanstvenim odborom i skupinom predstavnika država;

(i)

odobrava plan dodatnih aktivnosti iz članka 4. stavka 2. točke (b) ove Uredbe na temelju prijedloga privatnih članova i, prema potrebi, nakon savjetovanja s ad hoc savjetodavnom skupinom;

(j)

zaprima i pruža mišljenje o izjavi iz članka 4. stavka 3.

(k)

odobrava godišnje izvješće o radu, uključujući pripadajuće rashode;

(l)

osigurava, prema potrebi, uspostavu službe za unutarnju reviziju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”;

(m)

osigurava postupke za otvorene i transparentne pozive na prijavu i prema potrebi, pripadajuća pravila za postupke predaje, evaluacije, izbora, dodjele i revizije;

(n)

odobrava popis prijedloga i ponuda koje su odabrane za financiranje na temelju popisa redoslijeda koji je sastavio odbor nezavisnih stručnjaka;

(o)

utvrđuje komunikacijsku politiku Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” na preporuku izvršnog direktora;

(p)

prema potrebi, utvrđuje provedbena pravila Pravilnika o osoblju i Uvjeta zapošljavanja u skladu s člankom 6. stavkom 3. ove Uredbe;

(q)

prema potrebi, utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” i o korištenju vježbenika u skladu s člankom 7. ove Uredbe;

(r)

prema potrebi, uspostavlja savjetodavne skupine pored tijela Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”;

(s)

prema potrebi, predaje Komisiji zahtjev za izmjenu ove Uredbe koji predloži član Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”;

(t)

odgovoran je za sve zadaće koje nisu posebno dodijeljene pojedinom tijelu Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”; on može dodijeliti takve zadaće bilo kojem od tih tijela.

Članak 9.

Imenovanje, razrješenje ili produljenje mandata izvršnog direktora

1.

Izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. Komisija prema potrebi u postupak odabira uključuje predstavnike privatnih članova.

U predizbornoj fazi postupka odabira posebno se osigurava odgovarajuća zastupljenost privatnih članova. U tu svrhu, privatni članovi sporazumno imenuju predstavnika i promatrača u ime upravnog odbora.

2.

Izvršni direktor član je osoblja i zapošljava se kao privremeni djelatnik Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zapošljavanja.

Predsjednik upravnog odbora predstavlja Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom.

3.

Mandat izvršnog direktora traje tri godine. Na kraju tog razdoblja Komisija prema potrebi uključuje privatne članove u ocjenjivanje rada izvršnog direktora te budućih zadaća i izazova Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

4.

Na prijedlog Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3. upravni odbor može jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najviše pet godina.

5.

Izvršni direktor čiji je mandat produljen ne može sudjelovati u još jednom postupku odabira za isto radno mjesto na kraju ukupnog razdoblja.

6.

Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo odlukom upravnog odbora koji postupa na prijedlog Komisije uključujući prema potrebi privatne članove.

Članak 10.

Zadaće izvršnog direktora

1.

Izvršni direktor je glavni izvršitelj odgovoran za svakodnevno upravljanje Zajedničkim poduzećem „Clean Sky 2” u skladu s odlukama upravnog odbora.

2.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”. Izvršni direktor odgovora Upravnom odboru.

3.

Izvršni direktor izvršava proračun Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

4.

Izvršni direktor neovisno izvršava posebno sljedeće zadaće:

(a)

izrađuje i podnosi na usvajanje upravnom odboru nacrt godišnjeg proračuna uključujući odgovarajući plan radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema svakom razredu i funkcijskoj skupini i broj ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(b)

izrađuje i podnosi na usvajanje upravnom odboru plan rada i odgovarajuću procjenu rashoda;

(c)

podnosi upravnom odboru na mišljenje godišnja financijska izvješća;

(d)

izrađuje i podnosi na odobravanje upravnom odboru godišnje izvješće o radu, uključujući informacije o odgovarajućim rashodima;

(e)

bavi se rješavanjem drugostupanjskih sporova unutar ITD-ova ili IADP-ova ili TA-ova;

(f)

bavi se rješavanjem prvostupanjskih sporova između ITD-ova ili IADP-ova ili TA-ova;

(g)

nadgleda pozive na podnošenje prijedloga na temelju sadržaja i tema predloženih od pripadajućeg upravljačkog odbora ITD-a/IADP-a i u skladu s ciljevima programa te podnosi upravnom odboru na odobravanje popis aktivnosti odabranih za financiranje;

(h)

redovito izvješćuje skupinu predstavnika država i znanstveni odbor o svim pitanjima vezanima uz njihovu savjetodavnu ulogu;

(i)

potpisuje pojedinačne sporazume i odluke;

(j)

potpisuje ugovore o javnoj nabavi;

(k)

provodi komunikacijsku politiku Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”;

(l)

organizira, usmjerava i nadzire djelovanje i osoblje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u okviru ograničenja delegiranja od strane upravnog odbora kako je predviđeno člankom 6. stavkom 2. ove Uredbe;

(m)

uspostavlja i osigurava rad učinkovitog i djelotvornog sustava unutarnje kontrole i izvješćuje upravni odbor o svakoj bitnoj promjeni u njemu;

(n)

osigurava provedbu procjene rizika i upravljanja rizikom;

(o)

poduzima druge potrebne mjere za ocjenu napretka Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u postizanju svojih ciljeva;

(p)

izvršava sve ostale zadaće koje mu povjeri ili delegira upravni odbor;

(q)

osigurava koordinaciju između različitih ITD-ova, IADP-ova i TA-ova i poduzima prikladne mjere za upravljanje sučeljima, izbjegava nepotrebna preklapanja projekata i zagovara međusobnu sinergiju ITD-ova, IADP-ova i TA-ova;

(r)

predlaže upravnom odboru prilagodbe tehničkih sadržaja i dodijeljenih proračunskih sredstava između ITD-ova, IADP-ova i TA-ova;

(s)

osigurava djelotvornu komunikaciju između evaluatora tehnologije, IADP-ova i ITD-ova i brine se da se podaci koji su potrebni evaluatoru tehnologije dostave u roku.

(t)

predsjeda upravljačkim tijelom tehnološkog evaluatora i osigurava da su poduzete sve potrebne mjere da evaluator tehnologije izvrši svoje zadaće opisane u članku 12. ovog Statuta;

(u)

osigurava postizanje planiranih ciljeva i pridržavanje rasporeda, koordinira i prati aktivnosti ITD-ova i IADP-ova i predlaže odgovarajući razvoj ciljeva i rasporeda koji je time povezan;

(v)

nadzire postignuti napredak ITD-ova i IADP-ova u postizanju ciljeva, posebno na temelju ocjena evaluatora tehnologije;

(w)

odobrava svaki prijenos proračunskih sredstava koji je manji od 10 % od odobrenih sredstava godišnjeg proračuna između i unutar ITD-ova i IADP-ova;

(x)

organizira razmjenu informacija sa skupinom predstavnika država.

5.

Izvršni direktor uspostavlja programski ured koji je pod njegovom odgovornošću za zadaće potpore koje proizlaze iz ove Uredbe. Programski ured sastavljen je od osoblja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i posebno izvršava sljedeće zadaće:

(a)

pruža potporu uspostavi prikladnog računovodstvenog sustava i njegovom upravljanju u skladu s financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”;

(b)

upravlja pozivima kako je predviđeno planom rada te provodi sporazume i odluke, uključujući njihovu koordinaciju;

(c)

pruža sve potrebne informacije i potporu članovima i ostalim tijelima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” koja im je potrebna za izvršavanje njihovih zadaća u skladu s njihovim posebnim zahtjevima;

(d)

djeluje kao tajništvo Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i pruža podršku savjetodavnim skupinama koje osniva upravni odbor.

Članak 11.

Upravljački odbori

1.

Upravljački odbori osnivaju se za sljedeće ITD-ove i IADP-ove:

(a)

IADP za velike putničke zrakoplove;

(b)

IADP za regionalne zrakoplove;

(c)

IADP za helikoptere;

(d)

ITD za konstrukcije zrakoplova;

(e)

ITD za zrakoplovne motore;

(f)

ITD za sustave zrakoplova.

2.

Upravljački odbori sljedećih ITD-ova Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” nastavljaju postojati i djeluju na temelju postojećih pravila (u pogledu sastava, sastanaka, zadaća i pravilnika) kako je definirano Uredbom (EZ) br. 71/2008 do završetka djelovanja proizašlih u skladu s tom Uredbom.

(a)

ITD za pametne zrakoplove fiksnih krila;

(b)

ITD za zelene regionalne zrakoplove;

(c)

ITD za zelene helikoptere;

(d)

ITD za sustave zelenog upravljanja;

(e)

ITD za zelene i održive motore;

(f)

ITD za ekološki dizajn.

3.

Svaki upravljački odbor sastoji se od:

(a)

predsjednika — višeg predstavnika voditelja ITD-a ili IADP-a;

(b)

predstavnika svakog od glavnih partnera ITD-a ili IADP-a; također mogu sudjelovati voditelji drugih ITD-ova ili IADP-ova;

(c)

jednog ili više predstavnika programskog ureda, kako odredi izvršni direktor.

4.

Svaki upravljački odbor sastaje se barem svaka tri mjeseca. Izvanredni sastanci sazivaju se na zahtjev predsjednika ili izvršnog direktora.

Predstavnik Komisije može sudjelovati kao promatrač.

Mogu se pozvati i privatni članovi koje zanimaju rezultati ITD-ova i IADP-ova da budu nazočni.

5.

Svaki upravljački odbor odgovoran je za:

(a)

usmjeravanje i praćenje tehničkih funkcija svog ITD-a ili IADP-a i donošenje odluka u ime Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” o tehničkim pitanjima koja su od posebne važnosti za pojedini ITD ili IADP u skladu sa sporazumima ili odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava;

(b)

podnošenje izvješća izvršnom direktoru na temelju pokazatelja za izvješćivanje koje definira Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”;

(c)

pružanje svih potrebnih podataka evaluatoru tehnologije u formatu koji se s njim dogovori i prema uvjetima mandata kojeg mu upravni odbor povjerava za njegovu ocjenu;

(d)

izradu detaljnog godišnjeg plana rada za ITD ili IADP u skladu s radnim planom;

(e)

predlaganje sadržaja poziva na podnošenje prijedloga;

(f)

savjetovanje u vezi s pozivima na podnošenje ponuda koje objavljuje zajedničko poduzeće zajedno i u suradnji sa zainteresiranim članovima;

(g)

utvrđivanje redoslijeda izmjene predstavnika glavnih partnera u upravnom odboru. Odluke o tim pitanjima donose isključivo predstavnici glavnih partnera. Predstavnici voditelja nemaju pravo glasanja.

(h)

rješavanje sporova unutar ITD-a ili IADP-a;

(i)

predlaganje izvršnom direktoru promjena u raspodjeli proračunskih sredstava unutar svog ITD-a ili IADP-a.

6.

Svaki upravni odbor usvaja svoj poslovnik koji se temelji na modelu koji je zajednički svim upravljačkim odborima.

Članak 12.

Evaluator tehnologije i druge poprečne aktivnosti

1.

Nezavisni evaluator tehnologije postoji, kao poprečna aktivnost, za cjelokupno razdoblje trajanja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Zadaće evaulatora tehnologije su:

(a)

praćenje i ocjenjivanje učinka tehnoloških postignuća pojedinih ITD-ova i IADP-ova kroz sve aktivnosti poduzeća „Clean Sky” na okoliš i društvo, posebno kvantificiranje očekivanih poboljšanja u pogledu buke, stakleničkih plinova i emisije onečišćivača zraka sektora zrakoplovstva ukupno u budućim scenarijima u usporedbi s polaznim scenarijem;

(b)

pružanje povratnih informacija za ITD-ove i IADP-ove radi optimiranja njihovog rada i postizanja njihovih ciljeva;

(c)

informiranje upravnog odbora preko izvršnog direktora o učincima aktivnosti poduzeća „Clean Sky” na okoliš i društvo radi poduzimanja potrebnih mjera upravnog odbora za optimiranje koristi od svih programa poduzeća „Clean Sky” u skladu s glavnim ciljevima dotičnih programa;

(d)

redovito pružanje informacija preko članova, izvršnog direktora i ostalih tijela zajedničkog poduzeća o učinku tehnoloških postignuća ITD-ova i IADP-ova.

2.

Upravnim tijelom evaluatora tehnologije presjeda izvršni direktor. Njegov sastav i pravilnik usvaja upravni odbor na temelju prijedloga izvršnog direktora.

3.

Poprečne aktivnosti Ekološki dizajn i Mali zračni transport svaka imaju koordinacijski odbor koji je zadužen za koordinaciju njihovih aktivnosti u suradnji s ITD-ovima i IADP-ovima. Koordinacijskim odborom predsjeda odgovarajući voditelj odnosno voditelji. Njegov sastav i pravilnik usvaja upravni odbor na temelju prijedloga izvršnog direktora.

Članak 13.

Znanstveni odbor

1.

Znanstveni odbor ima najviše 12 članova. Odbor bira predsjednika među svojim članovima.

2.

Članovi Znanstvenog odbora uravnoteženo odražavaju stručno znanje svjetski priznatih stručnjaka iz sveučilišta, industrije i regulatornih tijela. Članovi znanstvenog odbora zajedno imaju potrebnu znanstvenu osposobljenost i stručno znanje u tehničkom području za davanje strateških znanstveno utemeljenih preporuka Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2”.

3.

Upravni odbor utvrđuje posebne kriterije i postupak odabira za sastav znanstvenog odbora te imenuje njegove članove. Upravni odbor uzima u obzir moguće kandidate koje predlaže skupina predstavnika država.

4.

Znanstveni odbor ima sljedeće zadaće:

(a)

savjetuje kojim se znanstvenim prioritetima treba baviti u godišnjem planu rada;

(b)

savjetuje o znanstvenim postignućima koja su opisana u godišnjem izvješću o radu.

5.

Znanstveni odbor sastaje se najmanje dvaput godišnje. Sastanke saziva njezin predsjednik.

6.

Znanstveni odbor može, uz suglasnost predsjednika, pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima.

7.

Znanstveni odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 14.

Skupina predstavnika država

1.

Skupina predstavnika država sastoji se od po jednog predstavnika iz svake države članice i svake pridružene zemlje u programu Obzor 2020. Skupina bira predsjednika ili potpredsjednika među svojim članovima.

2.

Skupina predstavnika država sastaje se najmanje dvaput godišnje. Sastanke saziva njezin predsjednik. Izvršni direktor i predsjednik upravnog odbora ili njihovi predstavnici prisustvuju sastancima.

Predsjednik skupine predstavnika država može pozvati druge osobe da budu nazočni njihovim sastancima kao promatrači, posebno predstavnike regionalnih tijela unutar Unije i predstavnike udruženja MSP-ova.

3.

Skupina predstavnika država savjetuje se i posebno pregledava informacije i daje mišljenje o sljedećem:

(a)

postignutom napretku u programu Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i postizanju njegovih ciljeva;

(b)

ažuriranju strateških usmjerenja;

(c)

poveznicama s programom Obzor 2020.;

(d)

planovima rada;

(e)

sudjelovanju MSP-ova.

4.

Skupina predstavnika država također pruža informacije Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2” i djeluje kao poveznica s njim u vezi sa sljedećim:

(a)

statusom relevantnih nacionalnih i regionalnih programa istraživanja i inovacija i određivanjem mogućih područja suradnje, uključujući uvođenje zrakoplovnih tehnologija;

(b)

posebnim mjerama koje se poduzimaju na nacionalnoj ili regionalnoj razini u vezi sa širenjem rezultata, specijaliziranim tehničkim radionicama i komunikacijskim aktivnostima.

5.

Skupina predstavnika država može na vlastitu inicijativu upravnom odboru dati preporuke ili prijedloge o tehničkim, upravljačkim i financijskim pitanjima, kao i o godišnjim planovima, posebno ako ta pitanja utječu na nacionalne ili regionalne interese.

Upravni odbor bez odgode obavješćuje skupinu predstavnika država o daljnjim postupcima u vezi s takvim preporukama ili prijedlozima, ili daje obrazloženje ako daljnjih postupaka nema.

6.

Skupina predstavnika država redovito prima informacije, između ostalog, o sudjelovanju u djelovanjima koja financira Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”, o ishodu svakog poziva i provedbi projekta, o sinergijama s ostalim relevantnim programima Unije i o izvršenju proračuna za Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”.

7.

Skupina predstavnika država usvaja svoj poslovnik.

Članak 15.

Izvori financiranja

1.

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” zajednički se financira financijskim doprinosima Unije i privatnih članova i njihovih povezanih subjekata koji se isplaćuju u obrocima i doprinosima koji se sastoje od troškova nastalih u provedbi neizravnih djelovanja koje Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” ne nadoknađuje.

2.

Administrativni troškovi Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” ne prelaze 78 000 000 EUR i pokrivaju se financijskim doprinosima koji se na godišnjoj osnovi u jednakoj mjeri dijele između Unije i privatnih članova Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”. Ako se dio doprinosa za administrativne troškove ne iskoristi, oni se mogu staviti na raspolaganje za pokrivanje troškova poslovanja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

3.

Troškovi poslovanja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” pokrivaju se:

(a)

financijskim doprinosom Unije;

(b)

doprinosima u naravi od strane voditelja i glavnih partnera i njihovih povezanih subjekata koji se sastoje od troškova koje imaju u provedbi neizravnih djelovanja umanjenih za doprinose Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i svih ostalih doprinosa Unije tim troškovima.

4.

Sredstva iz proračuna Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” sastoje se od sljedećih doprinosa:

(a)

financijskih doprinosa članova za administrativne troškove;

(b)

financijskih doprinosa Unije troškovima poslovanja;

(c)

svih ostvarenih prihoda Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”;

(d)

svih ostalih financijskih doprinosa, sredstava i prihoda.

Prihodom se smatraju sve kamate na doprinose plaćene Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2” od strane njenih članova.

5.

Sva sredstva Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” i njegovih aktivnosti namijenjena su za postizanje ciljeva navedenih u članku 2. ove Uredbe.

6.

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” vlasnik je svih sredstava koje je samo stvorilo ili su mu dodijeljena za ostvarenje svojih ciljeva.

7.

Višak prihoda nad rashodima isplaćuje se članovima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” jedino u slučaju likvidacije Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Članak 16.

Raspodjela doprinosa Unije

1.

Namjenski doprinosi unije za operativne troškove dodjeljuju se kako slijedi:

(a)

do 40 % ukupnog financiranja Unije dodjeljuje se voditeljima i njihovim pridruženim podružnicama;

(b)

do 30 % ukupnog financiranja Unije dodjeljuje se glavnim partnerima i njihovim pridruženim podružnicama;

(c)

najmanje 30 % ukupnog financiranja Unije dodjeljuje se putem konkurentnih poziva na podnošenje prijedloga i poziva na podnošenje ponuda. Posebna se pozornost pridaje osiguravanju odgovarajućeg sudjelovanja MSP-ova.

2.

Financijska sredstva u skladu sa stavkom 1. dodjeljuju se nakon evaluacije prijedloga od strane neovisnih stručnjaka.

3.

Okvirna raspodjela dodijeljenih doprinosa Unije za ITD-ove,IADP-ove i TA-ove utvrđena je u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 17.

Financijske obveze

1.

Financijske obveze Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” ne prelaze iznos financijskih sredstava koji je na raspolaganju ili iznos koji njegovi članovi uplaćuju u proračun.

2.

Proračunske se obveze mogu podijeliti na godišnje obroke. Svake godine Komisija i Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” uplaćuju godišnje obroke uzimajući u obzir napredak aktivnosti koje dobivaju financijsku potporu, procijenjene potrebe i raspoloživi proračun.

Okvirni vremenski plan za uplate pojedinih godišnjih obroka dostavlja se korisnicima sredstava Unije na koje se one odnose.

Članak 18.

Financijska godina

Financijska godinu traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Članak 19.

Operativno i financijsko planiranje

1.

Izvršni direktor podnosi na usvajanje upravnom odboru nacrt višegodišnjeg ili godišnjeg plana rada koji uključuje detaljni plan aktivnosti istraživanja i inovacija, administrativne aktivnosti i odgovarajuće procjene rashoda. Nacrt plana rada također uključuje procjenu vrijednosti doprinosa koje treba izvršiti u skladu s člankom 15. stavkom 3. točkom (b) Statuta.

2.

Plan rada usvaja se do kraja godine koja prethodi njegovoj provedbi. Plan rada se objavljuje.

3.

Izvršni direktor priprema nacrt godišnjeg proračuna za sljedeću godinu i dostavlja ga Upravnom odboru na usvajanje.

4.

Upravni odbor usvaja godišnji proračun za određenu godinu do isteka prethodne godine.

5.

Godišnji proračun prilagođava se kako bi se uzeo u obzir iznos financijskog doprinosa Unije koji je naveden u proračunu Unije.

Članak 20.

Operativno i financijsko izvješćivanje

1.

Izvršni direktor na godišnjoj osnovi izvješćuje upravni odbor o izvršavanju zadaća izvršnog direktora u skladu s financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Izvršni direktor u roku od dva mjeseca od zaključenja svake financijske godine upravnom odboru na odobrenje podnosi godišnje izvješće o radu u vezi s napretkom koji je Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” postiglo u prethodnoj kalendarskoj godini, posebno u odnosu na godišnji plan rada za tu godinu. Godišnje izvješće o radu između ostalog obuhvaća podatke o sljedećem:

(a)

istraživanjima, inovacijama i drugim provedenim djelovanjima i odgovarajućim rashodima;

(b)

podnesenim djelovanjima, uključujući podjelu prema vrsti sudionika, uključujući MSP-ove, te prema zemljama;

(c)

djelovanjima koja su odabrana za financiranje, uključujući podjelu prema vrsti sudionika, uključujući MSP-ove, i prema zemljama te uz navođenje doprinosa Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” pojedinim sudionicima i djelovanjima.

2.

Nakon što Upravni odbor odobri godišnje izvješće o radu, ono se objavljuje.

3.

Do 1. ožujka sljedeće financijske godine računovodstveni službenik Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” šalje privremena financijska izvješća računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu.

Do 31. ožujka sljedeće financijske godine Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” šalje izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu.

Nakon što primi zapažanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvješćima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” u skladu s člankom 148. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, računovodstveni službenik Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” sastavlja konačna financijska izvješća Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, a izvršni direktor podnosi ih upravnom odboru kako bi pribavio njegovo mišljenje.

Upravni odbor daje mišljenje o konačnim financijskim izvješćima Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

Izvršni direktor do 1. srpnja sljedeće financijske godine konačna financijska izvješća, zajedno s mišljenjem upravnog odbora, šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

Konačna financijska izvješća objavljuju se u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga sljedeće financijske godine.

Izvršni direktor dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegova zapažanja u godišnjem izvješću do 30. rujna. Izvršni direktor također šalje taj odgovor upravnom odboru.

Izvršni direktor Europskom parlamentu, na zahtjev Europskog parlamenta, podnosi sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za dotičnu financijsku godinu, u skladu s člankom 165. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Članak 21.

Unutarnja revizija

Unutarnji revizor Komisije ima jednake ovlasti u odnosu na Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” kao što ih ima u odnosu na Komisiju.

Članak 22.

Odgovornost članova i osiguranje

1.

Financijska odgovornost članova za dugove Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” ograničava se na njihove već dane doprinose za pokrivanje administrativnih troškova.

2.

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” sklapa i održava odgovarajuće osiguranje.

Članak 23.

Sukob interesa

1.

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” i njegova tijela i osoblje izbjegavaju svaki sukob interesa u provedbi svojih aktivnosti.

2.

Upravni odbor usvaja pravila za sprječavanje i upravljanje sukobima interesa koja se primjenjuju na članove, tijela i osoblje Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”. Ta pravila sadržavaju odredbu namijenjenu izbjegavanju sukoba interesa u pogledu predstavnika članova koji su u upravnom odboru.

Članak 24.

Likvidacija

1.

Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” likvidira se na kraju razdoblja utvrđenog člankom 1. ove Uredbe.

2.

Uz stavak 1., postupak likvidacije pokreće se automatski ako se Unija ili svi privatni članovi povuku iz Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.

3.

Za potrebe provedbe postupka likvidacije Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” upravni odbor imenuje jednog ili više likvidatora koji poštuju odluke upravnog odbora.

4.

Kod likvidacije Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” njegova se imovina koristi za podmirivanje preuzetih obveza i rashoda povezanih s njegovom likvidacijom. Svaki se višak raspoređuje među članovima u trenutku likvidacije, i to razmjerno njihovim financijskim doprinosima Zajedničkom poduzeću „Clean Sky 2”. Svaki višak koji se dodijeli Uniji vraća se u proračun Unije.

5.

Uspostavlja se ad hoc postupak za osiguranje odgovarajućeg upravljanja svim sporazumima koje je sklopilo ili odlukama koje je donijelo Zajedničko poduzeće „Clean Sky 2”, kao i svim ugovorima o nabavi trajanja duljeg od trajanja Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR) (SL L 64, 2.3.2007., str. 1.).


PRILOG II.

PRIVATNI ČLANOVI ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA „CLEAN SKY 2”

1.   VODITELJI:

1.

AgustaWestland SpA i AgustaWestland Limited

2.

Airbus SAS

3.

Alenia Aermacchi SpA

4.

Dassault Aviation SA

5.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) e.V.

6.

EADS-CASA

7.

Airbus Helicopters SAS

8.

Evektor

9.

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V

10.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH

11.

MTU Aero Engines AG

12.

Piaggio Aero Industries

13.

Rolls-Royce Plc.

14.

SAAB AB

15.

Safran SA

16.

Thales Avionics SAS

2.   PRIDRUŽENI ČLANOVI

Popis pridruženih članova Zajedničkog poduzeća „Clean Sky” na temelju Uredbe (EZ) br. 71/2008 koji su također članovi Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” na temelju ove Uredbe do završetka njihovih djelovanja koja su pokrenuta u skladu s Uredbom (EZ) br. 71/2008 (1).

1.

LMS International NV

2.

Micromega Dynamics

3.

EPFL Ecole Polytechnique Lausanne

4.

ETH Zurich

5.

Huntsman Advanced Materials

6.

RUAG Schweiz AG

7.

University of Applied Sciences NW Switzerland (FHNW)

8.

DIEHL Aerospace

9.

DLR

10.

EADS Deutschland GmbH

11.

HADEG Recycling GmbH

12.

MTU Aero Engines

13.

Aeronova Aerospace SAU

14.

Aeronova Engineering Solutions

15.

Aeronova Manufacturing Engineering

16.

ITP

17.

EADS France

18.

ONERA

19.

Zodiac ECE

20.

Zodiac Intertechnique

21.

Zodiac Aerazur

22.

HAI

23.

IAI

24.

Aerosoft

25.

Avio

26.

CIRA

27.

CSM

28.

DEMA

29.

FOX BIT

30.

IMAST

31.

Piaggio Aero Industries

32.

Politecnico di Torino

33.

Università degli Studi Di Napoli „Federico II” Polo delle Scienze e della Tecnologia

34.

Selex ES

35.

SICAMB SPA

36.

Università di Bologna

37.

Università degli Studi di Pisa

38.

ATR

39.

ELSIS

40.

University of Malta

41.

Aeronamic

42.

Airborne Technology Centre

43.

KIN Machinebouw B.V.

44.

Eurocarbon

45.

Fokker Aerostructures B.V. (2)

46.

Fokker Elmo

47.

Green Systems for Aircraft Foundation (GSAF)

48.

Igor Stichting IGOR

49.

Microflown Technologies

50.

NLR

51.

Stichting NL Cluster for ED

52.

Stichting NL Cluster for SFWA

53.

Sergem Engineering

54.

GKN Aerospace Norway (3)

55.

TU Delft

56.

Universiteit Twente

57.

PZL - Świdnik

58.

Avioane Craiova

59.

INCAS

60.

Romaero

61.

Straero

62.

GKN Aerospace Sweden AB (4)

63.

CYTEC (5)

64.

Cranfield University

65.

QinetiQ

66.

University of Nottingham


(1)  Ovaj popis utemeljen je na Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 71/2008 i ažuriran na temelju postojećih sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava koje je potpisalo zajedničko poduzeće „Clean Sky”.

(2)  Prijašnji Stork Aerospace.

(3)  Prijašnji Volvo Aero Norge AS.

(4)  Prijašnji Volvo Aero Corporation.

(5)  Prijašnji UMECO Structural Materials (DERBY) Limited; prijašnji Advanced Composites Group (ACG).


PRILOG III.

OKVIRNA RASPODJELA DODIJELJENIH DOPRINOSA UNIJE ZA ITD-OVE/IADP-OVE/TA-OVE

 

100 %

IADP-ovi

Veliki putnički zrakoplovi

32 %

Regionalni zrakoplovi

6 %

Helikopteri

12 %

ITD-ovi

Konstrukcije zrakoplova

19 %

Zrakoplovni motori

17 %

Sustavi zrakoplova

14 %

Poprečne aktivnosti

Evaluator tehnologije

1 % gore navedenih vrijednosti IADP-ova/ITD-ova

Poprečna aktivnost Ekološki dizajn

2 % gore navedenih vrijednosti IADP-ova/ITD-ova

Poprečna aktivnost Mali zračni transport

4 % gore navedenih vrijednosti IADP-ova/ITD-ova


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 169/108


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 559/2014

od 6. svibnja 2014.

o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 187. i članak 188. prvi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

budući da:

(1)

Javno-privatna partnerstva u obliku zajedničkih tehnoloških inicijativa prvotno su bila predviđena u Odluci br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(2)

Odlukom Vijeća 2006/971/EZ (3) utvrđena su posebna javno-privatna partnerstva koja treba podržati, uključujući javno-privatno partnerstvo u posebnom području zajedničke tehnološke inicijative za gorivne članke i vodik.

(3)

Komunikacijom Komisije pod nazivom „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast” („Strategija Europa 2020.”) naglašava se potreba za stvaranjem povoljnih uvjeta za ulaganja u znanje i inovacije kako bi se ostvario pametan, održiv i uključiv rast u Uniji. Europski parlament i Vijeće potvrdili su Strategiju Europa 2020.

(4)

Uredbom (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) („Obzor 2020.”) želi se povećati utjecaj na istraživanja i inovacije udruživanjem sredstava programa Obzor 2020. i sredstava privatnog sektora u okviru javno-privatnih partnerstva u ključnim područjima u kojima istraživanja i inovacije mogu doprinijeti ciljevima Unije u pogledu konkurentnosti u širem smislu, jačanju privatnih ulaganja i pomoći pri suočavanju s društvenim izazovima. Ta bi se partnerstva trebala temeljiti na dugoročnoj obvezi koja uključuje uravnotežen doprinos svih partnera; ona bi trebala uključivati odgovornost za ostvarivanje svojih ciljeva i biti usklađena sa strateškim ciljevima Unije koji se odnose na istraživanja, razvoj i inovacije. Upravljanje tim partnerstvima i njihovo funkcioniranje trebalo bi biti otvoreno, transparentno, djelotvorno i učinkovito te bi sudjelovanje u njima trebalo omogućiti brojnim dionicima koji su aktivni u svojem specifičnom području. U skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013 sudjelovanje Unije u tim partnerstvima može imati oblik financijskih doprinosa zajedničkim poduzećima koja su osnovana na temelju članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) prema Odluci br. 1982/2006/EZ.

(5)

U skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013 i Odlukom Vijeća 2013/743/EU (5) trebalo bi pružiti daljnju potporu zajedničkim poduzećima osnovanima u skladu s Odlukom br. 1982/2006/EZ pod uvjetima koji su navedeni u Odluci (EU) br. 2013/743/EU.

(6)

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik osnovano Uredbom Vijeća (EZ) br. 521/2008 (6) pokazalo je potencijal vodika kao nositelja energije i gorivnih članaka kao pretvornika energije, koji otvaraju put za čiste sustave koji smanjuju emisije, poboljšavaju sigurnost opskrbe energijom i potiču gospodarstvo. Privremena evaluacija Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik, sadržana u Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija iz 2011. pod nazivom „Partnerstvo u istraživanju i razvoju” pokazala je da je Zajedničko poduzeće poslužilo kao platforma za stvaranje čvrstog partnerstva, poticanje javnog i privatnog financiranja i za jaku uključenost industrije, posebno malih i srednjih poduzeća (MSP-ova). U toj je evaluaciji također preporučeno jačanje aktivnosti povezanih s proizvodnjom, pohranjivanjem i distribucijom vodika što je uključeno u nove ciljeve. Trebalo bi nastaviti pružati potporu području istraživanja koje je obuhvaćeno Zajedničkim poduzećem kako bi se razvio portfelj čistih, učinkovitih i cjenovno pristupačnih rješenja do faze uvođenja na tržište.

(7)

U tu bi svrhu trebalo osnovati novo zajedničko poduzeće za provedbu zajedničke tehnološke inicijative za gorivne članke i vodik („Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2”) te bi ono trebalo zamijeniti Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik i postati njegov pravni sljednik.

(8)

Daljnjom potporom istraživačkom programu gorivnih članaka i vodika trebala bi se također uzeti u obzir iskustva stečena djelovanjem Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik, uključujući rezultate prve privremene evaluacije Komisije i rezultate preporuka dionika. Ta bi se daljnja potpora trebala provoditi korištenjem strukture i primjenom pravila prikladnijih za njegovu svrhu kako bi se povećala učinkovitost i osiguralo pojednostavljenje. U tu bi svrhu Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo donijeti financijska pravila usklađena s njegovim potrebama u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(9)

Članovi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik koji nisu Unija u pisanom su obliku izrazili svoju suglasnost da se nastave istraživačke aktivnosti u području djelovanja Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik u okviru strukture koja je bolje prilagođena prirodi javno-privatnog partnerstva. Potrebno je da članovi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija putem izjave o suglasnosti prihvate Statut iz Priloga ovoj Uredbi.

(10)

Kako bi se ostvarili ciljevi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, ono bi trebalo pružati financijsku potporu sudionicima, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava slijedom otvorenih i konkurentnih poziva na podnošenje projektnih prijedloga.

(11)

Doprinosi članova koji nisu Unija i njihovih sastavnih subjekata ili njihovih povezanih subjekata ne bi smjeli biti ograničeni samo na administrativne troškove Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i na sufinanciranje potrebno za provedbu djelovanja istraživanja i inovacija koje podupire Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2. Njihovi doprinosi trebali bi obuhvaćati i dodatne aktivnosti koje članovi koji nisu Unija ili njihovi sastavni subjekti ili njihovi povezani subjekti trebaju provoditi kako je navedeno u planu dodatnih aktivnosti. Kako bi stekao pravi pregled učinka poluge tih dodatnih aktivnosti, one bi trebale predstavljati doprinose široj zajedničkoj tehnološkoj inicijativi za gorivne članke i vodik.

(12)

Bilo koja institucija koja ispunjava uvjete može postati sudionik u odabranim projektima ili koordinator odabranih projekata. U skladu s posebnim zahtjevima politika ili s prirodom i ciljem djelovanja određenog u planu rada, može se zahtijevati da sudionici budu sastavni subjekt jednog od članova, koji nije Unija, u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(13)

Posebna obilježja sektora gorivnih članaka i vodika, a posebno činjenica da se radi o sektoru koji se tek počeo razvijati, kod kojeg nema jasnog povrata ulaganja i čije su glavne koristi društvene, opravdavaju to što je doprinos Unije veći od doprinosa članova koji nisu Unija. Kako bi se potaknula šira zastupljenost skupina koje su članovi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i podržalo sudjelovanje novih sastavnih subjekata u zajedničkoj tehnološkoj inicijativi, doprinos Unije trebalo bi podijeliti u dva obroka, od kojih bi drugi trebalo uvjetovati dodatnim obvezama, posebno kada je riječ o novim sastavnim subjektima.

(14)

Pri procjeni cjelokupnog utjecaja zajedničke tehnološke inicijative za gorivne članke i vodik uzimat će se u obzir ulaganja svih pravnih subjekata koji nisu Unija, a koji doprinose ciljevima zajedničke tehnološke inicijative za gorivne članke i vodik. Troškovi koji su svim pravnim subjektima nastali u vezi s dodatnim aktivnostima izvan plana rada Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, a koji doprinose ciljevima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, trebali bi biti iskazani prilikom potpisivanja sporazumâ o dodjeli bespovratnih sredstava. Očekuje se da će ukupna ulaganja u zajedničku tehnološku inicijativu za gorivne članke i vodik iznositi najmanje 665 000 000 EUR.

(15)

Sudjelovanje u neizravnim djelovanjima koja financira Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013. Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo bi k tome osigurati dosljednu primjenu tih pravila na temelju odgovarajućih mjera koje je donijela Komisija.

(16)

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 također bi trebalo koristiti elektronička sredstva kojima upravlja Komisija kako bi se osigurala otvorenost i transparentnost te kako bi se olakšalo sudjelovanje. Stoga bi pozivi na podnošenje prijedloga koje pokreće Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 također trebali biti objavljeni na jedinstvenom portalu namijenjenom sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja informacija u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija. Nadalje, Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo bi staviti na raspolaganje relevantne podatke o, između ostalog, prijedlozima, podnositeljima zahtjeva, bespovratnim sredstvima i sudionicima kako bi se isti uključili u elektroničke sustave izvješćivanja i širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija, u odgovarajućem formatu i u vremenskim intervalima koji odgovaraju obvezama izvješćivanja Komisije.

(17)

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo bi uzeti u obzir definicije OECD-a o razini tehnološke spremnosti pri klasifikaciji tehnološkog istraživanja, razvoju proizvoda i demonstracijskih aktivnosti.

(18)

Financijskim doprinosom Unije trebalo bi upravljati u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja i odgovarajućim pravilima neizravnog upravljanja koja su određena u Uredbi (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 1268/2012 (9).

(19)

Radi pojednostavljenja trebalo bi smanjiti administrativno opterećenje svih strana. Trebalo bi izbjegavati dvostruke revizije te nerazmjernu količinu dokumentacije i opseg izvješćivanja. Revizije primatelja sredstava Unije u okviru ove Uredbe trebalo bi obavljati u skladu s Uredbom (EU) br. 1291/2013.

(20)

Financijske interese Unije i drugih članova Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 trebalo bi tijekom cijelog ciklusa rashoda zaštititi razmjernim mjerama, uključujući sprečavanje, otkrivanje i istraživanje nepravilnosti, povrat izgubljenih, pogrešno plaćenih ili nepravilno upotrijebljenih sredstava te, prema potrebi, administrativne i financijske sankcije u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012.

(21)

Unutarnji revizor Komisije trebao bi u odnosu na Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 imati ovlasti koje su jednake ovlastima koje ima u odnosu na Komisiju.

(22)

Imajući u vidu posebnu prirodu i trenutni status zajedničkih poduzeća te radi osiguravanja kontinuiteta sa Sedmim okvirnim programom, svako od zajedničkih poduzeća trebalo bi i dalje podlijegati zasebnoj razrješnici. Odstupajući od članka 60. stavka 7. i članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, razrješnicu za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 stoga bi trebao dati Europski parlament na preporuku Vijeća. Stoga se zahtjevi u odnosu na izvješćivanje određeni u članku 60. stavku 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 ne bi trebali primjenjivati na financijski doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2, ali bi ih trebalo uskladiti, koliko je to moguće, s onima koji su predviđeni za tijela u okviru članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012. Revizorski sud trebao bi provesti reviziju računa kao i zakonitosti i regularnosti osnovnih transakcija.

(23)

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo bi poslovati otvoreno i transparentno tako da svojim odgovarajućim tijelima pravodobno dostavlja sve relevantne informacije kao i da promiče svoje aktivnosti, uključujući aktivnosti informiranja i širenja rezultata koje su namijenjene široj javnosti. Poslovnici tijela Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 trebali bi biti javno dostupni.

(24)

Program Obzor 2020. trebao bi doprinijeti premošćivanju jaza u području istraživanja i inovacija unutar Unije poticanjem sinergija s Europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF). Stoga bi Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo nastojati razviti blisku interakciju s ESIF-ima, što posebno može pomoći u jačanju lokalnih, regionalnih i nacionalnih sposobnosti istraživanja i inovacija u području Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 te u podupiranju napora u pogledu pametne specijalizacije.

(25)

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik osnovano je za razdoblje do 31. prosinca 2017. Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo bi pružati kontinuiranu podršku istraživačkom programu za gorivne članke i vodik provedbom preostalih djelovanja koja su započeta u okviru Uredbe (EZ) br. 521/2008 i u skladu s tom Uredbom. Radi osiguravanja optimalnog korištenja financiranja dostupnog za istraživanja, prijelaz sa Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik na Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 trebalo bi uskladiti i sinkronizirati s prijelazom sa Sedmog okvirnog programa na program Obzor 2020. U interesu pravne sigurnosti i jasnoće Uredbu Vijeća (EZ) br. 521/2008 trebalo bi stoga staviti izvan snage i utvrditi prijelazne odredbe.

(26)

S obzirom na cilj programa Obzor 2020., to jest ostvarivanje većeg pojednostavljenja i usklađenosti, svi pozivi na podnošenje prijedloga u okviru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 trebali bi uzimati u obzir trajanje programa Obzor 2020.

(27)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest osnivanje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 radi jačanja istraživanja i inovacija u industriji širom Unije ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog izbjegavanja udvostručavanja, održavanja kritične mase i osiguravanja da se javno financiranje koristi na optimalan način on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Osnivanje

1.   Radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative za gorivne članke i vodik osniva se zajedničko poduzeće u smislu članka 187. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (dalje u tekstu: „Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2”) za razdoblje do 31. prosinca 2024. Kako bi se u obzir uzelo trajanje programa Obzor 2020., pozivi na podnošenje prijedloga od strane Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 pokreću se najkasnije do 31. prosinca 2020. U odgovarajuće opravdanim slučajevima pozivi na podnošenje prijedloga mogu se pokrenuti do 31. prosinca 2021.

2.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 zamjenjuje Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik osnovano Uredbom (EZ) br. 521/2008 i postaje njegov pravni sljednik.

3.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 je tijelo kojemu je povjerena provedba javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

4.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 ima pravnu osobnost. U svakoj od država članica ono ima najširu pravnu sposobnost koja se pravnim osobama priznaje prema zakonodavstvu tih država članica. Ono posebno može steći pokretnine i nekretnine ili raspolagati njima te može biti stranka u sudskom postupku.

5.   Sjedište Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 je u Bruxellesu, u Belgiji.

6.   Statut Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 naveden je u Prilogu.

Članak 2.

Ciljevi

1.   Ciljevi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 su sljedeći:

(a)

doprinijeti provedbi Uredbe (EU) br. 1291/2013, a posebno izazova „Sigurna, čista i učinkovita energija” i „Pametan, zelen i integrirani promet” u okviru Priloga I. dijela III. Odluke 2013/743/EU;

(b)

doprinijeti ciljevima zajedničke tehnološke inicijative za gorivne članke i vodik, razvojem snažnog, održivog sektora za gorivne članke i vodik u Uniji koji je konkurentan na globalnoj razini.

2.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 za cilj posebno ima:

(a)

smanjiti troškove proizvodnje sustava gorivnih članaka namijenjenih za primjenu u prometu i pritom produljiti njihov vijek trajanja na razine koje mogu konkurirati s konvencionalnim tehnologijama;

(b)

povećati učinkovitost električne energije i trajnost različitih gorivnih članaka koje se koriste za proizvodnju energije na razine koje mogu konkurirati konvencionalnim tehnologijama;

(c)

povećati energetsku učinkovitost u proizvodnji vodika uglavnom elektrolizom vode i iz obnovljivih izvora te pritom smanjiti operativne i kapitalne troškove, tako da kombinirani sustav proizvodnje vodika i konverzije pomoću sustava gorivnih članaka može konkurirati alternativnim načinima proizvodnje električne energije koji su dostupni na tržištu;

(d)

u velikom opsegu pokazati izvedivost uporabe vodika u potpori integracije obnovljivih izvora energije u energetske sustave, uključujući putem njegove uporabe kao konkurentnog medija za pohranjivanje električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije;

(e)

smanjiti upotrebu „kritičnih sirovina” definiranih na razini EU-a, na primjer putem upotrebe resursa s niskim udjelom platine ili bez platine te recikliranjem, smanjenjem ili izbjegavanjem upotrebe rijetkih zemljanih elemenata.

Članak 3.

Financijski doprinos Unije

1.   Financijski doprinos Unije administrativnim i operativnim troškovima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, uključujući odobrena sredstva EFTA-e, iznosi do 665 000 000 EUR i sastoji se od sljedećeg:

(a)

do 570 000 000 EUR, što odgovara doprinosu članova Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija ili njihovih sastavnih subjekata ili povezanih subjekata, u skladu s člankom 4. stavkom 1.;

(b)

do 95 000 000 EUR, što odgovara mogućim dodatnim doprinosima članova Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija ili njihovih sastavnih subjekata ili povezanih subjekata, iznad najmanjeg mogućeg iznosa određenog u članku 4. stavku 1.

Financijski doprinos Unije se, u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkom iv. i člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 za tijela iz članka 209. te Uredbe isplaćuje iz odobrenih sredstava općeg proračuna Unije koja su dodijeljena posebnom programu Obzor 2020. kojim se provodi program Obzor 2020.

2.   Uvjeti za financijski doprinos Unije utvrđuju se u sporazumu o delegiranju i godišnjim sporazumima o prijenosu sredstava koje sklapaju Komisija, u ime Unije, i Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2.

3.   Sporazum o delegiranju iz stavka 2. ovog članka obuhvaća elemente navedene u članku 58. stavku 3. te člancima 60. i 61. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i u članku 40. Delegirane uredbe (EU) br. 1268/2012 kao i, između ostalog, sljedeće:

(a)

zahtjeve za doprinos Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 u vezi s odgovarajućim pokazateljima uspješnosti iz Priloga II. Odluci 2013/743/EU;

(b)

zahtjeve za doprinos Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 u vezi s praćenjem iz Priloga III. Odluci 2013/743/EU;

(c)

posebne pokazatelje uspješnosti povezane s funkcioniranjem Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2;

(d)

aranžmane u pogledu pružanja podataka potrebnih kako bi se osiguralo da Komisija može ispuniti svoje obveze širenja rezultata i izvješćivanja, uključujući putem jedinstvenog portala namijenjenog sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija;

(e)

odredbe za objavljivanje poziva na dostavu prijedloga u okviru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, također putem jedinstvenog portala namijenjenog sudionicima te putem drugih elektroničkih sredstava širenja rezultata u sklopu programa Obzor 2020. kojima upravlja Komisija;

(f)

korištenje ljudskih resursa i s tim povezane promjene, posebno zapošljavanje prema funkcijskoj skupini, razredu i kategoriji, postupak reklasifikacije i sve promjene u pogledu broja zaposlenika.

Članak 4.

Doprinosi članova koji nisu Unija

1.   Članovi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija daju ili osiguravaju da njihovi sastavni subjekti ili njihovi povezani subjekti, tijekom razdoblja navedenog u članku 1., daju ukupni doprinos u iznosu od najmanje 380 000 000 EUR.

2.   Doprinos iz stavka 1. ovog članka sastoji se od sljedećeg:

(a)

doprinosa Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2 kako su navedeni u članku 13. stavku 2. i članku 13. stavku 3. točki (b) Statuta;

(b)

doprinosa u naravi od najmanje 285 000 000 EUR tijekom razdoblja utvrđenog u članku 1. od strane članova koji nisu Unija ili njihovih pridruženih subjekata ili njihovih povezanih subjekata koji su im nastali u vezi s provedbom dodatnih aktivnosti izvan plana rada Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, a koje doprinose ciljevima zajedničke tehnološke inicijative za gorivne članke i vodik. Ti se troškovi mogu pokriti drugim programima financiranja Unije u skladu s primjenjivim pravilima i postupcima. U takvim slučajevima financiranje Unije ne zamjenjuje doprinose u naravi članova koji nisu Unija ili njihovih pridruženih subjekata ili njihovih povezanih subjekata.

Troškovi iz prvog podstavka točke (b) nisu prihvatljivi za financijsku potporu Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2. Pripadajuće aktivnosti navode se u godišnjem planu dodatnih aktivnosti koji prikazuje procijenjene vrijednosti tih doprinosa.

3.   Članovi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija svake godine do 31. siječnja podnose izvješće upravnom odboru Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 o iznosu doprinosa iz stavka 2. koji su dani u svakoj od prethodnih financijskih godina.

4.   U svrhu procjene doprinosa iz točke (b) stavka 2. ovog članka i članka 13. stavka 3. točke (b) Statuta, troškovi se utvrđuju u skladu s uobičajenom računovodstvenom praksom dotičnih subjekata kada je riječ o troškovima, mjerodavnim računovodstvenim standardima zemlje u kojoj subjekt ima poslovni nastan i mjerodavnim međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Troškove potvrđuje neovisni vanjski revizor kojeg imenuje dotični subjekt. U slučaju bilo kakve nejasnoće u pogledu potvrđivanja, Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 može provjeriti metodu procjene. Za potrebe ove Uredbe, reviziju troškova nastalih uslijed dodatnih aktivnosti ne obavlja Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 ni bilo koje tijelo Unije.

5.   Komisija može obustaviti, razmjerno smanjiti ili suspendirati financijski doprinos Unije Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2 ili pokrenuti postupak likvidacije iz članka 21. stavka 2. Statuta ako članovi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija ili njihovi sastavni subjekti ili njihovi povezani subjekti ne daju doprinose, daju samo djelomične doprinose ili kasne s davanjem doprinosa iz stavka 2. ovog članka. Odlukom Komisije ne sprječava se nadoknada prihvatljivih troškova koji su članovima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija već nastali do trenutka priopćavanja odluke o obustavi, razmjernom smanjenju ili suspenziji financijskog doprinosa Unije Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2.

Članak 5.

Financijska pravila

Ne dovodeći u pitanje članak 12. ove Uredbe, Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 donosi svoja posebna financijska pravila u skladu s člankom 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 110/2014 (10).

Članak 6.

Osoblje

1.   Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europske unije kako su utvrđeni Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (11) („Pravilnik o osoblju” i „Uvjeti zapošljavanja”) kao i propisi koje su zajednički donijele institucije Unije u svrhu primjene Pravilnika o osoblju i Uvjeta zapošljavanja primjenjuju se na osoblje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.

2.   Upravni odbor u odnosu na osoblje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje te ovlasti koje su Uvjetima zapošljavanja dodijeljene tijelu nadležnom za sklapanje ugovora o radu (dalje u tekstu „ovlasti tijela za imenovanje”).

Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku, na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zapošljavanja, kojom se odgovarajuće ovlasti tijela za imenovanja delegiraju izvršnom direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti pod kojima se to delegiranje može suspendirati. Izvršni direktor je ovlašten dalje delegirati te ovlasti.

Kada izvanredne okolnosti to zahtijevaju, upravni odbor odlukom može privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanja izvršnom direktoru i bilo koje kasnije delegiranje tih ovlasti od strane izvršnog direktora. U takvim slučajevima upravni odbor samostalno izvršava ovlasti tijela za imenovanje ili ih delegira jednom od svojih članova ili članu osoblja Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nije izvršni direktor.

3.   Upravni odbor donosi odgovarajuća provedbena pravila za Pravilnik o osoblju i Uvjete zapošljavanja u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju.

4.   Broj zaposlenika utvrđuje se u planu radnih mjesta za osoblje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu te broj ugovornog osoblja iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena, u skladu s njegovim godišnjim proračunom.

5.   Osoblje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 sastoji se od privremenog osoblja i ugovornog osoblja.

6.   Sve troškove koji se odnose na osoblje pokriva Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2.

Članak 7.

Upućeni nacionalni stručnjaci i vježbenici

1.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 može se koristiti upućenim nacionalnim stručnjacima i vježbenicima koji nisu zaposleni u Zajedničkom poduzeće za gorivne članke i vodik 2. Broj upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena dodaje se, u skladu s godišnjim proračunom, informacijama o broju zaposlenika kako je navedeno u članku 6. stavku 4.

2.   Upravni odbor donosi odluku kojom se utvrđuju pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 i o korištenju vježbenicima.

Članak 8.

Povlastice i imuniteti

Protokol br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije, priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, primjenjuje se na Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 i njegovo osoblje.

Članak 9.

Odgovornost Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2

1.   Ugovorna odgovornost Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 uređena je odgovarajućim ugovornim odredbama i pravom koje se primjenjuje na dotični sporazum, odluku ili ugovor.

2.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti, Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica, nadoknađuje svu štetu koju je njegovo osoblje prouzročilo pri izvršavanju svojih dužnosti.

3.   Sve isplate Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, s osnove odgovornosti iz stavaka 1. ili 2. te troškovi i izdatci koji su nastali s tim u vezi, smatraju se rashodima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i pokrivaju se iz njegovih sredstava.

4.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 isključivo je odgovorno za ispunjavanje svojih obveza.

Članak 10.

Nadležnost Suda i primjenjivo pravo

1.   Sud je nadležan:

(a)

na temelju arbitražnih klauzula u sporazumima ili ugovorima koje je sklopilo Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 ili arbitražnih klauzula u njegovim odlukama;

(b)

za sporove o naknadi štete koju je prouzročilo osoblje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 pri izvršavanju svojih dužnosti;

(c)

za sve sporove između Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i njegovog osoblja u okvirima i pod uvjetima utvrđenima u Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zapošljavanja.

2.   Na sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom ili drugim pravnim aktima Unije primjenjuje se pravo države u kojoj se nalazi sjedište Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.

Članak 11.

Evaluacija

1.   Komisija uz pomoć neovisnih stručnjaka provodi privremenu evaluaciju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 do 30. lipnja 2017., a u kojem se posebno procjenjuje razina sudjelovanja sastavnih subjekata članova koji nisu Unija ili njihovih povezanih subjekata i drugih pravnih subjekata u neizravnim djelovanjima te njihov doprinos neizravnim djelovanjima. Komisija sastavlja izvješće o toj evaluaciji koje sadrži zaključke o evaluaciji i zapažanja Komisije. Komisija navedeno izvješće šalje Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2017. Rezultati privremene evaluacije Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 uzimaju se u obzir pri dubinskoj procjeni i privremenoj evaluaciji iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1291/2013.

2.   Na temelju zaključaka privremene evaluacije iz stavka 1. ovog članka Komisija može djelovati u skladu s člankom 4. stavkom 5. ili poduzeti druge prikladne mjere.

3.   Unutar šest mjeseci nakon likvidacije Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, ali ne kasnije od dvije godine od pokretanja postupka likvidacije iz članka 21. Statuta, Komisija provodi konačnu evaluaciju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2. Rezultati konačne evaluacije dostavljaju se Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 12.

Razrješnica

Odstupajući od članka 60. stavka 7. i članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, razrješnicu za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 daje Europski parlament na preporuku Vijeća, u skladu s postupkom predviđenim u financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.

Članak 13.

Ex post revizije

1.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 obavlja ex post revizije rashoda za neizravna djelovanja u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1291/2013 kao dio neizravnih djelovanja programa Obzor 2020.

2.   Komisija može odlučiti sama obaviti revizije iz stavka 1. ovog članka. U takvim slučajevima ona to čini u skladu s primjenjivim pravilima, posebno odredbama Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, Uredbe (EU) br. 1290/2013 i Uredbe (EU) br. 1291/2013.

Članak 14.

Zaštita financijskih interesa članova

1.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 osoblju Komisije i drugim osobama koje Komisija ili Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 ovlasti, kao i Revizorskom sudu, odobrava pristup svojim lokacijama i prostorima te svim informacijama koje su im potrebne za obavljanje revizija, uključujući informacije u elektroničkom obliku.

2.   Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 (12) i Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (13) s ciljem utvrđivanja prijevara, korupcije ili drugih protuzakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije u vezi s određenim sporazumom, odlukom ili ugovorom financiranim u okviru ove Uredbe.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1. i 2. ugovori, sporazumi i odluke koji proizlaze iz provedbe ove Uredbe sadrže odredbe kojima se izričito ovlašćuju Komisija, Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2, Revizorski sud i OLAF za obavljanje takvih revizija i provedbu istrage u skladu sa svojim nadležnostima.

4.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 osigurava odgovarajuću zaštitu financijskih interesa svojih članova, provedbom provjera ili davanjem naloga za provedbu primjerenih unutarnjih i vanjskih provjera.

5.   Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o unutarnjim istragama koje provodi OLAF (14). Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 donosi mjere potrebne za lakšu provedbu unutarnjih istraga koje provodi OLAF.

Članak 15.

Povjerljivost

Ne dovodeći u pitanje članak 16., Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 osigurava zaštitu osjetljivih informacija čije bi otkrivanje moglo naštetiti interesima njegovih članova ili sudionika u aktivnostima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.

Članak 16.

Transparentnost

1.   Na dokumente Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (15).

2.   Upravni odbor Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 može donijeti praktična rješenja za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. ove Uredbe, odluke koje donosi Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 mogu na temelju članka 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 biti predmetom pritužbe Europskom ombudsmanu pod uvjetima utvrđenima u članku 228. UFEU-a.

Članak 17.

Pravila za sudjelovanje i širenje rezultata

Uredba (EU) br. 1290/2013 primjenjuje se na djelovanja koja financira Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2. U skladu s tom Uredbom, Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 smatra se tijelom za dodjelu potpora te dodjeljuje financijsku potporu neizravnim djelovanjima kako je određeno u članku 1. Statuta.

Na temelju članka 9. stavka 5. Uredbe (EU) br. 1290/2013, u planovima rada mogu biti predviđeni opravdani dodatni uvjeti u skladu sa zahtjevima posebnih politika ili s prirodom i ciljem djelovanja.

Članak 18.

Potpora države domaćina

Između Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i države u kojoj se nalazi njegovo sjedište moguće je sklopiti administrativni sporazum o povlasticama i imunitetima te drugim oblicima potpore koje ta država pruža Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2.

Članak 19.

Stavljanje izvan snage i prijelazne odredbe

1.   Uredba (EZ) br. 521/2008 stavlja se izvan snage.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1., na djelovanja koja su pokrenuta prema Uredbi (EZ) br. 521/2008 i na financijske obveze koje su povezane s tim djelovanjima nastavlja se, do njihova završetka, primjenjivati ta Uredba.

Privremena evaluacija iz članka 11. stavka 1. ove Uredbe uključuje konačnu evaluaciju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik prema Uredbi (EZ) br. 521/2008.

3.   Ova Uredba ne utječe na prava i obveze osoblja koje je zaposleno prema Uredbi (EZ) br. 521/2008.

Ugovori o radu osoblja iz prvog podstavka mogu se obnoviti prema ovoj Uredbi u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zapošljavanja.

Izvršnom direktoru koji je imenovan na temelju Uredbe (EZ) br. 521/2008 za preostalo se razdoblje mandata dodjeljuju zadaće izvršnog direktora kako je propisano u ovoj Uredbi s učinkom od 27. lipnja 2014. Ostali uvjeti ugovora ostaju nepromijenjeni.

4.   Osim ako se članovi na temelju Uredbe (EZ) br. 521/2008 ne dogovore drukčije, sva prava i obveze, uključujući imovinu, dugove ili obveze članova na temelju Uredbe (EZ) br. 521/2008 prenose se na članove na temelju ove Uredbe.

5.   Sva neiskorištena odobrena sredstva u okviru Uredbe (EZ) br. 521/2008 prenose se na Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

G. STOURNARAS


(1)  Mišljenje od 10. prosinca 2013. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Odluka br. 1982/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (SL L 412, 30.12.2006., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2006/971/EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu „Suradnja” za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007.–2013.) (SL L 400, 30.12.2006., str. 86.).

(4)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(5)  Odluka Vijeća 2013/743/EU od 3. prosinca 2013. o osnivanju Posebnog programa za provedbu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i stavljanju izvan snage odluka 2006/971/EZ, 2006/972/EZ, 2006/973/EZ, 2006/974/EZ i 2006/975/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 965.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 521/2008 od 30. svibnja 2008. o osnivanju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik (SL L 153, 12.6.2008., str. 1.).

(7)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i širenje njegovih rezultata (SL L 347, 20.12.2013., str. 81.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 110/2014 оd 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 38, 7.2.2014., str. 2.).

(11)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere privremeno primjenjive na dužnosnike Komisije (SL 56, 4.3.1968., str. 1.).

(12)  Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

(13)  Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

(14)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(15)  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).


PRILOG

STATUT ZAJEDNIČKOG PODUZEĆA ZA GORIVNE ČLANKE I VODIK 2

Članak 1.

Zadaće

Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 obavlja sljedeće zadaće:

(a)

pružanje financijske potpore neizravnim djelovanjima u području istraživanja i inovacija, uglavnom u obliku bespovratnih sredstava;

(b)

postizanje kritične mase istraživačkih napora kako bi se kod industrije, javnih i privatnih ulagača, donositelja odluka i drugih dionika izgradilo povjerenje za sudjelovanje u dugoročnom programu;

(c)

povezivanje istraživanja i tehnološkog razvoja i fokusiranje na ostvarivanje ciljeva dugoročne održivosti i industrijske konkurentnosti za troškove, uspješnost i trajnost te uklanjanje kritičnih tehnoloških uskih grla;

(d)

poticanje inovacija i nastajanja novih vrijednosnih lanaca;

(e)

olakšavanje interakcije između industrije, sveučilišta i istraživačkih centara;

(f)

promicanje uključivanja MSP-ova u svoje aktivnosti, u skladu s ciljevima programa Obzor 2020.;

(g)

provedba široko koncipiranog socio-tehnološko-ekonomskog istraživanja za ocjenjivanje i praćenje tehnološkog napretka i netehničkih prepreka za ulazak na tržište;

(h)

poticanje razvoja novih propisa i normi te revizija postojećih radi uklanjanja umjetnih prepreka za ulazak na tržište te radi podupiranja zamjenjivosti, interoperabilnosti, prekogranične trgovine i izvoznih tržišta;

(i)

osiguravanje učinkovitog upravljanja Zajedničkim poduzećem za gorivne članke i vodik 2;

(j)

dodjela financijskih sredstava Unije i pokretanje resursa privatnog sektora i drugih resursa javnog sektora, koji su potrebni za provedbu istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u području gorivnih članaka i vodika;

(k)

poticanje i olakšavanje uključivanja industrije u dodatne aktivnosti koje se provode izvan neizravnih djelovanja;

(l)

poduzimanje aktivnosti informiranja, komuniciranja, iskorištavanja i širenja rezultata primjenjujući mutatis mutandis članak 28. Uredbe (EU) br. 1291/2013, uključujući stavljanje na raspolaganje detaljnih informacija o rezultatima poziva na podnošenje prijedloga u zajedničkoj elektroničkoj bazi podataka programa Obzor 2020. te održavanje tih informacija dostupnima;

(m)

povezivanje sa širokim rasponom dionika, uključujući istraživačke organizacije i sveučilišta;

(n)

sve ostale zadaće potrebne za ostvarivanje ciljeva navedenih u članku 2. ove Uredbe.

Članak 2.

Članovi

Članovi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 su:

(a)

Unija, koju predstavlja Komisija;

(b)

nakon prihvaćanju ovog Statuta putem izjave o suglasnosti – New Energy World Industry Grouping AISBL, neprofitna organizacija osnovana prema belgijskom pravu (registracijski broj: 890 025 478) sa stalnim sjedištem u Bruxellesu, u Belgiji („industrijska grupacija”); te

(c)

nakon prihvaćanja ovog Statuta putem izjave o suglasnosti – New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen AISBL, neprofitna organizacija osnovana prema belgijskom pravu (registracijski broj: 0897.679.372) sa stalnim sjedištem u Bruxellesu, u Belgiji („istraživačka grupacija”).

Sastavni subjekti su oni subjekti koji čine sastavni dio svakog člana Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nije Unija, u skladu sa statutom tog člana.

Članak 3.

Promjene u članstvu

1.

Svaki član može otkazati svoje članstvo u Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2. Otkazivanje članstva proizvodi učinke i postaje neopozivo šest mjeseci nakon obavješćivanja drugih članova. Od tog se trenutka bivši član oslobađa svih obveza, osim onih koje je Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 odobrilo ili koje su nastale prije otkazivanja članstva.

2.

Članstvo u Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2 ne može se prenijeti na treću stranu bez prethodne suglasnosti upravnog odbora.

3.

Nakon svake promjene članstva na temelju ovog članka, Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 na svojoj internetskoj stranici odmah objavljuje ažurirani popis članova Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i datum stupanja na snagu te promjene.

Članak 4.

Tijela Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2

1.

Tijela Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 su:

(a)

upravni odbor;

(b)

izvršni direktor;

(c)

znanstveni odbor;

(d)

skupina predstavnika država;

(e)

forum dionika.

2.

Znanstveni odbor, skupina predstavnika država i forum dionika savjetodavna su tijela Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.

Članak 5.

Sastav upravnog odbora

Upravni odbor sastoji se od:

(a)

tri predstavnika Komisije koji predstavljaju Uniju;

(b)

šest predstavnika industrijske grupacije, od kojih barem jedan predstavlja MSP-ove;

(c)

jednog predstavnika istraživačke grupacije.

Članak 6.

Funkcioniranje upravnog odbora

1.

Unija ima 50 % glasačkih prava. Glasačka prava Unije su nedjeljiva. Industrijska grupacija ima 43 % glasačkih prava, a istraživačka grupacija 7 % glasačkih prava. Članovi ulažu sve svoje napore u postizanje konsenzusa. U nedostatku konsenzusa upravni odbor odlučuje većinom od najmanje 75 % svih glasova, uključujući glasove onih članova koji su odsutni.

2.

Upravni odbor bira svog predsjednika na razdoblje od dvije godine.

3.

Upravni odbor održava svoje redovite sastanke najmanje dva puta godišnje. Upravni odbor može održati izvanredne sastanke na zahtjev Komisije ili većine predstavnika industrijske grupacije i istraživačke grupacije ili na zahtjev predsjednika. Sastanke upravnog odbora saziva njegov predsjednik, a oni se održavaju u sjedištu Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.

Izvršni direktor sudjeluje u raspravama, ali nema glasačka prava.

Predsjednik skupine predstavnika država prisustvuje sastancima upravnog odbora u svojstvu promatrača i sudjeluje u raspravama upravnog odbora, ali nema glasačka prava.

Predsjednik znanstvenog odbora ima pravo, uvijek kada se raspravlja o pitanjima koja spadaju u zadaće tog odbora, prisustvovati sastancima upravnog odbora u svojstvu promatrača te sudjelovati u raspravama, ali nema glasačka prava.

Upravni odbor može, ovisno o pojedinačnom slučaju, pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima u svojstvu promatrača, a posebno predstavnike regionalnih tijela unutar Unije.

4.

Predstavnici članova nisu osobno odgovorni za radnje koje poduzimaju u svojstvu predstavnika u upravnom odboru.

5.

Upravni odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 7.

Zadaće upravnog odbora

1.

Upravni odbor u cijelosti je odgovoran za strateško usmjeravanje i djelovanje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 te nadgleda provedbu njegovih aktivnosti.

2.

Komisija, u okviru svoje uloge u upravnom odboru, nastoji osigurati usklađenost između aktivnosti Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i odgovarajućih aktivnosti programa Obzor 2020. s ciljem promicanja sinergija pri utvrđivanju prioriteta obuhvaćenih suradnjom pri istraživanju.

3.

Upravni odbor posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

odlučuje o prestanku članstva u Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2 svakog člana koji ne ispunjava svoje obveze;

(b)

donosi financijska pravila Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 u skladu s člankom 5. ove Uredbe;

(c)

donosi godišnji proračun Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2, uključujući plan radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema funkcijskoj skupini i razredu kao i broj ugovornog osoblja te upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(d)

izvršava ovlasti tijela za imenovanje u odnosu na osoblje, u skladu s člankom 6. stavkom 2. ove Uredbe;

(e)

imenuje i razrješuje izvršnog direktora te produljuje njegov mandat, daje smjernice izvršnom direktoru i prati njegov rad;

(f)

odobrava ustroj programskog ureda na temelju preporuke izvršnog direktora;

(g)

usvaja godišnji plan rada i pripadajuću procjenu rashoda koje predlaže izvršni direktor, nakon savjetovanja sa znanstvenim odborom i skupinom predstavnika država;

(h)

odobrava godišnji plan dodatnih aktivnosti iz članka 4. stavka 2. točke (b) ove Uredbe na temelju prijedloga članova koji nisu Unija i prema potrebi nakon savjetovanja s ad hoc savjetodavnom skupinom;

(i)

odobrava godišnje izvješće o aktivnostima, uključujući pripadajuće rashode;

(j)

prema potrebi osigurava uspostavu službe za unutarnju reviziju Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2;

(k)

odobrava pozive kao i, prema potrebi, povezana pravila za postupke predaje, evaluacije, izbora, dodjele sredstava i postupke preispitivanja;

(l)

na temelju popisa prioriteta koji je sastavila skupina nezavisnih stručnjaka, odobrava popis djelovanja odabranih za financiranje;

(m)

utvrđuje komunikacijsku politiku Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 na temelju preporuke izvršnog direktora;

(n)

prema potrebi utvrđuje provedbena pravila za Pravilnik o osoblju i Uvjete zapošljavanja, u skladu s člankom 6. stavkom 3. ove Uredbe;

(o)

prema potrebi utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 i o korištenju vježbenika, u skladu s člankom 7. ove Uredbe;

(p)

prema potrebi uspostavlja savjetodavne skupine uz tijela Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2;

(q)

prema potrebi podnosi Komisiji zahtjev za izmjenu ove Uredbe koji predloži član Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2;

(r)

odgovoran je za sve zadaće koje nisu posebno dodijeljene određenom tijelu Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2; on takve zadaće može dodijeliti bilo kojem od tih tijela.

Članak 8.

Imenovanje i razrješenje izvršnog direktora ili produljenje njegova mandata

1.

Izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koji predlaže Komisija nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. Komisija u postupak odabira prema potrebi uključuje predstavnike članova Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija.

U fazi postupka izbora koja prethodi odabiru posebno se osigurava odgovarajuća zastupljenost članova Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija. U tu svrhu članovi Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija sporazumno imenuju predstavnika i promatrača u ime upravnog odbora.

2.

Izvršni direktor član je osoblja i zaposlen je kao privremeni djelatnik Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zapošljavanja.

Predsjednik upravnog odbora predstavlja Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2 u svrhu sklapanja ugovora s izvršnim direktorom.

3.

Mandat izvršnog direktora traje tri godine. Na kraju tog razdoblja Komisija, prema potrebi, uz sudjelovanje članova Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija, ocjenjuje rad izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.

4.

Upravni odbor može, postupajući na temelju prijedloga Komisije koja uzima u obzir ocjenu iz stavka 3., jedanput produljiti mandat izvršnog direktora za razdoblje od najviše četiri godine.

5.

Izvršni direktor čiji je mandat produljen ne može sudjelovati u još jednom postupku odabira za isto radno mjesto na kraju ukupnog razdoblja.

6.

Izvršnog direktora može se razriješiti dužnosti isključivo odlukom upravnog odbora na temelju prijedloga Komisije i, prema potrebi, uz sudjelovanje članova Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 koji nisu Unija.

Članak 9.

Zadaće izvršnog direktora

1.

Izvršni direktor je glavni izvršitelj odgovoran za svakodnevno upravljanje Zajedničkim poduzećem za gorivne članke i vodik 2 u skladu s odlukama upravnog odbora.

2.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2. Izvršni direktor odgovora upravnom odboru.

3.

Izvršni direktor izvršava proračun Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.

4.

Izvršni direktor neovisno obavlja posebno sljedeće zadaće:

(a)

izrađuje i podnosi upravnom odboru na donošenje nacrt godišnjeg proračuna zajedno s pripadajućim planom radnih mjesta u kojem se navodi broj privremenih radnih mjesta prema svakom razredu i funkcijskoj skupini kao i broj ugovornog osoblja te upućenih nacionalnih stručnjaka iskazan u ekvivalentima punog radnog vremena;

(b)

izrađuje i podnosi na donošenje upravnom odboru godišnji plan rada i pripadajuću procjenu rashoda;

(c)

podnosi na mišljenje upravnom odboru godišnja financijska izvješća;

(d)

izrađuje i podnosi na odobrenje upravnom odboru godišnje izvješće o aktivnostima, uključujući informacije o pripadajućim rashodima;

(e)

podnosi upravnom odboru izvješće o doprinosima u naravi u neizravnim djelovanjima kako je predviđeno u članku 13. stavku 3. točki (b) Statuta;

(f)

podnosi na odobrenje upravnom odboru popis prijedloga koji trebaju biti odabrani za financiranje;

(g)

redovito izvješćuje skupinu predstavnika država i znanstveni odbor o svim pitanjima koja su značajna s obzirom na njihovu savjetodavnu ulogu;

(h)

potpisuje pojedinačne sporazume i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava;

(i)

potpisuje ugovore o javnoj nabavi;

(j)

provodi komunikacijsku politiku Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2;

(k)

organizira, usmjerava i nadgleda djelovanje Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i njegovog osoblja, u okviru granica delegiranja koje mu je odredio upravni odbor kako je propisano u članku 6. stavku 2. ove Uredbe;

(l)

uspostavlja i osigurava rad djelotvornog i učinkovitog sustava unutarnje kontrole i izvješćuje upravni odbor o svakoj većoj promjeni u njemu;

(m)

osigurava provedbu procjene rizika i upravljanja rizikom;

(n)

poduzima sve druge potrebne mjere za ocjenu napretka Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 u ostvarivanju njegovih ciljeva;

(o)

izvršava sve ostale zadaće koje mu povjeri ili za koje ga ovlasti upravni odbor.

5.

Izvršni direktor uspostavlja programski ured radi obavljanja, pod njegovom odgovornošću, svih zadaća potpore koje proizlaze iz ove Uredbe. Programski ured sastoji se od osoblja Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

pruža potporu pri uspostavi odgovarajućeg računovodstvenog sustava i upravljanju tim sustavom u skladu s financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2;

(b)

upravlja pozivima kako je predviđeno u godišnjem planu rada kao i sporazumima te odlukama, uključujući njihovo usklađivanje;

(c)

pruža članovima i drugim tijelima Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 sve relevantne informacije i potporu koji su im potrebni za obavljanje njihovih zadaća te odgovara na njihove posebne zahtjeve;

(d)

djeluje kao tajništvo tijela Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i pruža potporu svim savjetodavnim skupinama koje osniva upravni odbor.

Članak 10.

Znanstveni odbor

1.

Znanstveni odbor sastoji se od najviše devet članova. Odbor bira predsjednika među svojim članovima.

2.

U članstvu znanstvenog odbora uravnoteženo su zastupljeni svjetski priznati stručnjaci iz akademske zajednice, industrije i regulatornih agencija. Članovi znanstvenog odbora zajedno raspolažu potrebnom znanstvenom osposobljenošću i stručnim znanjem u tehničkom području koji su potrebni za davanje strateških, znanstveno utemeljenih preporuka Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2.

3.

Upravni odbor utvrđuje posebne kriterije i postupak odabira za sastav znanstvenog odbora te imenuje njegove članove. Upravni odbor uzima u obzir moguće kandidate koje predlaže skupina predstavnika država u Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2.

4.

Znanstveni odbor obavlja sljedeće zadaće:

(a)

daje savjete o tome koje znanstvene prioritete treba uključiti u godišnji plan rada;

(b)

daje savjete o znanstvenim postignućima koja su opisana u godišnjem izvješću o radu.

5.

Znanstveni odbor sastaje se najmanje dvaput godišnje. Sastanke saziva predsjednik znanstvenog odbora.

6.

Znanstveni odbor može, uz suglasnost predsjednika, pozvati druge osobe da prisustvuju njegovim sastancima.

7.

Znanstveni odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 11.

Skupina predstavnika država

1.

Skupina predstavnika država u Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2 sastoji se od po jednog predstavnika svake države članice i svake zemlje pridružene programu Obzor 2020. Skupina bira predsjednika među svojim članovima.

2.

Skupina predstavnika država sastaje se najmanje dvaput godišnje. Sastanke saziva predsjednik skupine predstavnika država. Izvršni direktor i predsjednik upravnog odbora ili njihovi predstavnici prisustvuju sastancima.

Predsjednik skupine predstavnika država može pozvati druge osobe da prisustvuju sastancima skupine u svojstvu promatrača, a posebno predstavnike regionalnih tijela unutar Unije.

3.

Sa skupinom predstavnika država provode se savjetovanja te ona posebno preispituje informacije i daje mišljenja o sljedećim pitanjima:

(a)

napretku programa Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2 i ostvarivanju njegovih ciljeva;

(b)

ažuriranju strateškog usmjerenja;

(c)

poveznicama s programom Obzor 2020.;

(d)

godišnjim planovima rada;

(e)

sudjelovanju MSP-ova.

4.

Skupina predstavnika država također pruža informacije Zajedničkom poduzeću za gorivne članke i vodik 2 te djeluje kao poveznica s njim u vezi sa sljedećim pitanjima:

(a)

statusom odgovarajućih nacionalnih ili regionalnih programa istraživanja i inovacija i određivanjem mogućih područja suradnje, uključujući uvođenje tehnologija za gorivne članke i vodik kako bi se omogućile sinergije i izbjegla preklapanja;

(b)

posebnim mjerama koje se poduzimaju na nacionalnoj ili regionalnoj razini u vezi s događanjima za širenje rezultata, specijaliziranim tehničkim radionicama i komunikacijskim aktivnostima.

5.

Skupina predstavnika država može na vlastitu inicijativu upravnom odboru dati preporuke ili prijedloge o tehničkim, upravljačkim i financijskim pitanjima, kao i o godišnjim planovima, posebice kada su ta pitanja od nacionalnog ili regionalnog interesa.

Upravni odbor bez neopravdanog odgađanja obavješćuje skupinu predstavnika država o daljnjem postupanju koje je odredio na temelju takvih preporuka ili prijedloga ili pak daje obrazloženje u slučaju izostanka daljnjeg postupanja.

6.

Skupina predstavnika država redovito prima informacije, između ostalog, o sudjelovanju u neizravnim djelovanjima koja financira Zajedničko poduzeće za gorivne članke i vodik 2, o rezultatu svakog poziva na podnošenje prijedloga i o provedbi projekta, o sinergijama s drugim odgovarajućim programima Unije i o izvršenju proračuna Zajedničkog poduzeća za gorivne članke i vodik 2.