ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 168

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
7. lipnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

 

2014/334/EU

 

*

Odluka Vijeća od 19. svibnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

1

 

 

Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Vijeća (EU) br. 607/2014 od 19. svibnja 2014. o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

27

 

*

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije

29

 

*

Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinačeno)

39

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 610/2014 оd 14. veljače 2014. o utvrđivanju odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa zajedničkim poduzećem ECSEL ( 1 )

53

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 611/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o programima potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina

55

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 612/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 u vezi s novim mjerama u okviru nacionalnih programa potpore u sektoru vina

62

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 613/2014 оd 3. lipnja 2014. o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pagnotta del Dittaino (ZOI))

68

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 614/2014 оd 6. lipnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 555/2008 u pogledu primjene određenih mjera potpore u sektoru vina

73

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 615/2014 оd 6. lipnja 2014. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programâ rada za potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina

95

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 616/2014 оd 6. lipnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

103

 

 

ODLUKE

 

 

2014/335/EU, Euratom

 

*

Odluka Vijeća od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije

105

 

 

2014/336/EU

 

*

Odluka Komisije оd 5. lipnja 2014. o izmjeni odluka 2006/799/EZ, 2007/64/EZ, 2009/300/EZ, 2009/894/EZ, 2011/330/EU, 2011/331/EU i 2011/337/EU radi produljenja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3674)  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EU

 

*

Odluka Europske središnje banke od 5. lipnja 2014. o remuneraciji depozita, stanja i držanja viška pričuva (ESB/2014/23)

115

 

 

2014/338/EU

 

*

Odluka Europske središnje banke od 5. lipnja 2014. o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (ESB/2014/24)

117

 

 

SMJERNICE

 

 

2014/339/EU

 

*

Smjernica Europske središnje banke od 5. lipnja 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2014/9 o domaćim operacijama upravljanja imovinom i obvezama od strane nacionalnih središnjih banaka (ESB/2014/22)

118

 

 

2014/340/EU

 

*

Smjernica Europske središnje banke od 5. lipnja 2014. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET2) (ESB/2014/25)

120

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 12/2014 оd 8. siječnja 2014. o upisu naziva u registar garantirano tradicionalnih specijaliteta (Salinātā rudzu rupjmaize (GTS)) ( SL L 4, 9.1.2014 )

122

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/1


ODLUKA VIJEĆA

od 19. svibnja 2014.

o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

(2014/334/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. u vezi s člankom 218. stavkom 5.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. srpnja 2007. odobrilo Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice (dalje u tekstu „Sporazum o partnerstvu”) donošenjem Uredbe (EZ) br. 894/2007 (1).

(2)

Primjena zadnjeg Protokola (2) o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu prestala je 12. svibnja 2014.

(3)

Unija je ispregovarala s Demokratskom Republikom Svetim Tomom i Prinsipeom novi Protokol za razdoblje od četiri godine kojim se plovilima Unije odobravaju ribolovne mogućnosti u vodama koje su u području ribarstva pod suverenitetom ili jurisdikcijom Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea. Po završetku pregovora, 19. prosinca 2013. parafiran je novi Protokol.

(4)

Kako bi se osigurao nastavak ribolovnih aktivnosti plovila Unije, predviđeno je da se novi Protokol privremeno primjenjuje do okončanja postupaka za njegovo sklapanje. Privremena primjena počinje važiti od datuma potpisivanja, ali ne prije datuma prestanka važenja zadnjeg Protokola.

(5)

Potrebno je potpisati novi Protokol,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se, u ime Unije, potpisivanje Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea (dalje u tekstu „Protokol”), podložno njegovu sklapanju.

Tekst Protokola priložen je ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednika Vijeća ovlašćuje se za određivanje jedne ili više osoba ovlaštenih za potpisivanje Protokola u ime Unije.

Članak 3.

Protokol se, u skladu s njegovim člankom 14., privremeno primjenjuje od dana njegova potpisivanja (3), a najranije 13. svibnja 2014., do okončanja postupaka za njegovo sklapanje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 894/2007 od 23. srpnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice (SL L 205, 7.8.2007., str. 35.).

(2)  Protokol o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea (SL L 136, 24.5.2011., str. 5.).

(3)  Datum potpisivanja Protokola objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/3


PROTOKOL

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea


Članak 1.

Razdoblje primjene i ribolovne mogućnosti

1.   Za razdoblje od četiri godine od datuma početka privremene primjene utvrđuju se ribolovne mogućnosti odobrene plovilima Europske unije prema članku 5. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu kojima se dopušta ulov visoko migratornih vrsta (vrste s popisa Priloga 1. Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.), s iznimkom onih vrsta koje ICCAT štiti ili zabranjuje njihov ulov.

2.   Ribolovne mogućnosti dodjeljuju se za:

(a)

28 tunolovaca plivaričara;

(b)

6 plovila s površinskim parangalima.

3.   Stavak 1. primjenjuje se podložno odredbama članaka 5., 6., 7. i 8. ovog Protokola.

4.   U skladu s člankom 6. Sporazuma, plovila koja plove pod zastavom države članice Europske unije mogu obavljati ribolovne aktivnosti u vodama Svetog Tome i Prinsipea samo ako imaju odobrenje za ribolov (povlastica za ribolov) izdanu na temelju ovog Protokola.

Članak 2.

Financijski doprinos – načini plaćanja

1.   Utvrđen je financijski doprinos iz članka 7. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu u visini od 2 805 000 EUR za razdoblje iz članka 1.

2.   Financijski doprinos uključuje:

(a)

godišnji iznos za pristup IGP-u Svetog Tome i Prinsipea u visini od 385 000 EUR tijekom prve tri godine i 350 000 EUR četvrtu godinu, koji odgovara referentnoj tonaži od 7 000 tona godišnje, i

(b)

poseban iznos od 325 000 EUR godišnje tijekom četiri godine za potporu provedbi sektorske ribarstvene politike Svetog Tome i Prinsipea.

3.   Stavak 1. primjenjuje se podložno odredbama članaka 3., 4., 5., 7. i 8. ovog Protokola i članaka 12. i 13. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu.

4.   Europska unija plaća financijski doprinos iz stavka 1. u visini od 710 000 EUR godišnje tijekom prve tri godine i 675 000 EUR za četvrtu godinu, što odgovara ukupnom godišnjem iznosu iz stavka 2. točaka (a) i (b).

5.   Ako ukupna godišnja količina ulova koju ostvare plovila Europske unije u vodama Svetog Tome i Prinsipea prelazi godišnju referentnu tonažu iz stavka 2., ukupan iznos godišnjeg financijskog doprinosa bit će uvećan za 55 EUR za prve tri godine i za 50 EUR za četvrtu godinu za svaku dodatnu ulovljenu tonu. Međutim, ukupan godišnji iznos koji plaća Europska unija ne smije biti veći od dvostrukog iznosa navedenog u stavku 2. točki (a). U slučaju da ulovi plovila Europske unije premaše količine čiji je ukupan godišnji iznos dvostruko veći od ukupnog godišnjeg iznosa, iznos količine koja premašuje to ograničenje isplaćuje se sljedeće godine.

6.   Plaćanje se vrši najkasnije devedeset (90) dana nakon datuma privremene primjene za prvu godinu, a najkasnije na datum obljetnice Protokola za iduće godine.

7.   Tijela Svetog Tome i Prinsipea jedina su nadležna za odlučivanje o raspodjeli financijskog doprinosa iz stavka 2. točke (a).

8.   Financijski doprinos naveden u stavku 2. ovog članka uplaćuje se na račun Državne riznice otvoren u Središnjoj banci Svetog Tome i Prinsipea, a financijski doprinos naveden u stavku 2. točki (b) ovog članka, namijenjen sektorskoj potpori, na raspolaganju je Upravi za ribarstvo. Tijela Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju Europsku komisiju o podacima o bankovnom računu svake godine.

Članak 3.

Poticanje održivog i odgovornog ribolova u vodama Svetog Tome i Prinsipea

1.   Stranke u okviru Zajedničkog odbora predviđenog u članku 9. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, najkasnije tri (3) mjeseca nakon stupanja na snagu ovog Protokola, usuglašavaju višegodišnji sektorski program i način njegove primjene, uključujući posebno:

(a)

godišnje i višegodišnje smjernice za korištenje financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 2. točke (b);

(b)

godišnje i višegodišnje ciljeve koje treba ostvariti radi uspostave održivog i odgovornog ribolova, uzimajući u obzir prioritete koje je Sveti Toma i Prinsipe odredio u svojoj nacionalnoj ribarstvenoj politici ili ostalim politikama koje su povezane s uspostavom održivog i odgovornog ribolova ili na njega imaju utjecaj, posebno u području potpore za mali ribolov, nadzora, kontrole i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova (NNN);

(c)

kriterije i postupke koji će se koristiti u procjeni rezultata dobivenih svake godine.

2.   Svaku predloženu izmjenu višegodišnjeg sektorskog programa moraju odobriti stranke u okviru Zajedničkog odbora.

3.   Tijela Svetog Tome i Prinsipea mogu svake godine odlučiti o korištenju dodatnog iznosa, zasebno od financijskog doprinosa predviđenog člankom 2. stavkom 2. točkom (b) u svrhu provođenja višegodišnjeg sektorskog programa. Europska unija mora biti obaviještena o tom korištenju najkasnije dva (2) mjeseca prije datuma obljetnice ovog Protokola.

4.   Obje stranke svake godine ocjenjuju rezultate provedbe višegodišnjeg sektorskog programa. U slučaju da ocjena rezultata pokaže da ostvarenje ciljeva koji se neposredno financiraju dijelom financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 2. točke (b) ovog Protokola nije zadovoljavajuće, Europska komisija zadržava pravo da taj dio financijskog doprinosa revidira te tako iznos namijenjen provedbi programa prilagodi rezultatima.

Članak 4.

Znanstvena suradnja u vezi s odgovornim ribolovom

1.   Stranke se obvezuju promicati odgovorni ribolov u vodama Svetog Tome i Prinsipea na temelju načela nediskriminacije između različitih flota koje obavljaju ribolov u tim vodama.

2.   U razdoblju obuhvaćenom ovim Protokolom Europska unija i Sveti Toma i Prinsipe obvezuju se surađivati radi praćenja stanja ribljih resursa u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea.

3.   Stranke se obvezuju promicati, na razini regije srednje Afrike, suradnju povezanu s odgovornim ribolovom. Stranke se obvezuju poštovati sve preporuke i rezolucije Međunarodne komisije za očuvanje atlantske tune (ICCAT).

4.   U skladu s člankom 4. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, na temelju preporuka i rezolucija koje donosi ICCAT i u svjetlu najboljih raspoloživih znanstvenih savjeta, stranke se u okviru Zajedničkog odbora predviđenog člankom 9. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu uzajamno savjetuju o poduzimanju mjera da bi se osiguralo održivo upravljanje ribljim vrstama obuhvaćenima ovim Protokolom te u pogledu aktivnosti plovila Europske unije.

Članak 5.

Sporazumna revizija ribolovnih mogućnosti i tehničkih mjera

1.   Ribolovne mogućnosti iz članka 1. mogu biti sporazumno revidirane u mjeri u kojoj se preporukama i rezolucijama koje donosi ICCAT potvrđuje da se tom revizijom jamči održivo upravljanje ribljim vrstama obuhvaćenima ovim Protokolom. U tom slučaju financijski doprinos iz članka 2. stavka 2. točke (a) revidira se razmjerno i pro rata temporis. Međutim, ukupni godišnji iznos financijskog doprinosa koji plaća Europska unija ne smije biti veći od dvostrukog iznosa navedenog u članku 2. stavku 2. točki (a).

2.   Zajednički odbor može, ako je potrebno, razmotriti i sporazumno prilagoditi odredbe koje se odnose na uvjete za obavljanje ribolova i provedbena pravila ovog Protokola i njegova Priloga.

Članak 6.

Nove ribolovne mogućnosti

1.   Za obavljanje ribolova koji nije obuhvaćen ovim Protokolom, tijela Svetog Tome i Prinsipea mogu se obratiti Europskoj uniji radi razmatranja mogućnosti takvog ribolova na temelju rezultata znanstvene kampanje, uzimajući u obzir najbolja znanstvena mišljenja koja su potvrdila znanstveni stručnjaci obiju stranaka.

2.   Ovisno o navedenim rezultatima i ako Europska unija izrazi svoj interes za takav ribolov, dvije stranke savjetuju se u okviru Zajedničkog odbora prije nego što tijela Svetog Tome i Prinsipea izdaju bilo koju dozvolu. Ako je primjereno, stranke se dogovaraju o uvjetima za nove ribolovne mogućnosti i, po potrebi, mijenjaju Protokol i njegov Prilog.

Članak 7.

Suspenzija i revizija plaćanja financijskog doprinosa

1.   Financijski doprinos predviđen člankom 2. stavkom 2. točkama (a) i (b) može biti revidiran ili suspendiran ako se utvrdi jedno ili više od sljedećih stanja:

(a)

neobične okolnosti, kako su definirane u članku 2. točki (h) Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, koje onemogućuju ribolovne aktivnosti u IGP-u Svetog Tome i Prinsipea;

(b)

nakon znatnih izmjena u oblikovanju i provedbi ribarstvene politike na temelju koje je sklopljen ovaj Protokol, jedna od dviju stranaka zahtijeva reviziju njegovih odredaba kako bi se one po potrebi izmijenile;

(c)

u slučaju da se utvrdi povreda osnovnih i temeljnih ljudskih prava predviđenih u članku 9. Sporazuma iz Cotonoua i nakon postupka predviđenog u člancima 8. i 96. tog Sporazuma.

2.   Europska unija zadržava pravo suspenzije, djelomično ili u cijelosti, plaćanja posebnog financijskog doprinosa iz članka 2. stavka 2. točke (b) ovog Protokola:

(a)

ako se u ocjeni Zajedničkog odbora utvrdi da dobiveni rezultati nisu u skladu s programiranjem;

(b)

ako financijski doprinos nije isplaćen.

3.   Plaćanje financijskog doprinosa nastavlja se nakon savjetovanja i sporazuma ugovornih stranaka čim se ponovno uspostavi stanje koje je prethodilo okolnostima iz stavka 1. i/ili ako rezultati financijske provedbe iz stavka 2. to opravdavaju. Unatoč tome poseban financijski doprinos predviđen u članku 2. stavku 2. točki (b) ne može se isplatiti nakon šest (6) mjeseci od isteka važenja Protokola.

Članak 8.

Suspenzija provedbe Protokola

1.   Provedba ovog Protokola može biti suspendirana na inicijativu jedne od stranaka u slučaju jednog od ili više sljedećih stanja:

(a)

neobičnih okolnosti, kako su definirane u članku 2. točki (h) Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu, koje onemogućuju ribolovne aktivnosti u IGP-u Svetog Tome i Prinsipea;

(b)

ako nakon znatnih izmjena u oblikovanju i provedbi ribarstvene politike na temelju koje je sklopljen ovaj Protokol, jedna od dviju stranaka zahtijeva reviziju njegovih odredaba kako bi se one po potrebi izmijenile;

(c)

ako jedna od dviju stranaka utvrdi povredu osnovnih i temeljnih ljudskih prava predviđenih u članku 9. Sporazuma iz Cotonoua i nakon postupka predviđenog u člancima 8. i 96. tog Sporazuma;

(d)

Europska unija ne isplaćuje financijski doprinos predviđen člankom 2. stavkom 2. točkom (a) zbog razloga koji nisu predviđeni u ovom članku;

(e)

između stranaka postoji spor u pogledu primjene i tumačenja ovog Protokola.

2.   Provedba Protokola može biti suspendirana na inicijativu jedne od stranaka ako spor između stranaka nije bilo moguće riješiti na savjetovanjima održanima u okviru Zajedničkog odbora.

3.   Ako stranka namjerava suspendirati primjenu Protokola, mora o svojoj namjeri poslati obavijest u pisanom obliku najmanje tri (3) mjeseca prije datuma na koji bi ta suspenzija stupila na snagu.

4.   U slučaju suspenzije stranke nastavljaju sa savjetovanjima u cilju pronalaženja sporazumnog rješenja spora. Ako se spor sporazumno riješi, primjena Protokola se nastavlja i iznos financijskog doprinosa smanjuje se razmjerno i pro rata temporis u pogledu duljine razdoblja u kojem je primjena Protokola bila suspendirana.

Članak 9.

Nacionalno zakonodavstvo

1.   Osim ako je Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu, ovim Protokolom i njegovim Prilogom i Dodacima drugačije određeno, aktivnosti ribarskih plovila Europske unije koja djeluju u vodama Svetog Tome i Prinsipea uređuju se zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea.

2.   Tijela Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju Europsku komisiju o svakoj izmjeni zakonodavstva ili novom zakonodavstvu u vezi sa sektorom ribarstva.

3.   Europska komisija obavješćuje tijela Svetog Tome i Prinsipea o svakoj izmjeni zakonodavstva ili novom zakonodavstvu u vezi s ribolovnim aktivnostima flote Europske unije u udaljenim vodama.

Članak 10.

Elektronička komunikacija

1.   Sveti Toma i Prinsipe i Europska unija obvezuju se uvesti u najkraćem roku računalne sustave koji su potrebni za elektroničku razmjenu svih informacija i svih dokumenata povezanih s provedbom Sporazuma.

2.   Elektronička inačica dokumenta smatra se u svakom pogledu istovjetnom papirnatom dokumentu.

3.   Sveti Toma i Prinsipe i Europska unija smjesta se uzajamno obavješćuju o bilo kakvoj neispravnosti računalnog sustava. U tom se slučaju informacije i dokumenti povezani s provedbom Sporazuma automatski zamjenjuju svojim papirnatim inačicama.

Članak 11.

Povjerljivost podataka

1.   Sveti Toma i Prinsipe i Europska unija obvezuju se da će se svi nominativni podaci u vezi s europskim plovilima i njihovim ribolovnim aktivnostima koji su dobiveni u okviru Sporazuma sve vrijeme obrađivati strogo u skladu s načelima povjerljivosti i zaštite podataka.

2.   Ugovorne stranke osiguravaju da su javno dostupni samo skupni podaci o ribolovnoj aktivnosti u vodama Svetog Tome i Prinsipea u skladu s relevantnim odredbama ICCAT-a. Podatke koji se mogu smatrati povjerljivima nadležna tijela moraju koristiti isključivo za potrebe provedbe Sporazuma i za upravljanje, kontrolu i praćenje ribarstva.

Članak 12.

Trajanje

Ovaj Protokol i njegov Prilog primjenjuju se četiri godine od početka privremene primjene u skladu s člancima 14. i 15., osim u slučaju raskida u skladu s člankom 13.

Članak 13.

Raskid

1.   U slučaju raskida ovog Protokola, dotična stranka pismeno obavješćuje drugu stranku o svojoj namjeri barem šest (6) mjeseci prije datuma na koji bi takav raskid stupio na snagu.

2.   Otpremom obavijesti iz prethodnog stavka započinje savjetovanje stranaka.

Članak 14.

Privremena primjena

Ovaj Protokol privremeno se primjenjuje od datuma njegova potpisivanja, a najranije 13. svibnja 2014.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ovaj Protokol i njegov Prilog stupaju na snagu na dan kada se stranke međusobno obavijeste o dovršetku postupaka potrebnih u tu svrhu.

Za Europsku uniju

Za Demokratsku Republiku Svetog Tome i Prinsipea

Съставено в Брюксел на двадесет и трети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého třetího května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-third day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și trei mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā —

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За правителството на Демократична република Cao Томе и Принсипи

Por el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

Za vládu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov

For regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe

Für die Regierung der Demokratischen Republik São Tomé und Príncipe

São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σάο Τομέ και Πρίνοτπε

For the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Pour le gouvernement de la République démocratique de São Tomé e Principe

Za vladu Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

Per il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas valdības vārdā —

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos Vyriausybės vardu

A São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika Demokratika ta' Sao Tome u Prinċipe

Voor de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe

W imieniu Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Pelo Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe

Pentru guvernul Republicii Democrate São Tomé și Príncipe

Za vládu Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova

Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe

São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen puolesta

För Demokratiska republiken São Tomé och Principes regerings vägnar

Image


PRILOG

Uvjeti za obavljanje ribolova plovilima Europske unije u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea

POGLAVLJE I.

FORMALNOSTI KOJE SE PRIMJENJUJU NA ZAHTJEV ZA IZDAVANJE I NA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RIBOLOV

ODJELJAK 1.

Odobrenja za ribolov

Preduvjeti za dobivanje odobrenja za ribolov

1.

Odobrenje za ribolov (povlastica za ribolov) u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea mogu dobiti samo plovila koja ispunjuju uvjete.

2.

Da bi plovilo ispunjavalo uvjete, vlasnik, zapovjednik ili samo plovilo ne smiju imati zabranu ribolovnih aktivnosti u Svetom Tomi i Prinsipeu. Moraju imati uređene odnose s nadležnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea u smislu da su ispunjene sve ranije obveze koje su proizašle iz njihovih ribolovnih aktivnosti u Svetom Tomi i Prinsipeu u skladu sa sporazumima o ribarstvu koji su zaključeni s Europskom unijom. Nadalje, moraju poštovati odredbe Uredbe (EZ) br. 1006/2008 (1) o odobrenjima za ribolov.

3.

Svako plovilo Europske unije za koje je podnesen zahtjev za odobrenje za ribolov može zastupati zastupnik s boravištem u Svetom Tomi i Prinsipeu. Ime i adresa tog predstavnika mogu biti navedeni na zahtjevu za odobrenje za ribolov.

Zahtjev za odobrenje za ribolov

4.

Nadležna tijela Europske unije elektroničkim putem podnose ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribarstvo zahtjev za odobrenje za svako plovilo koje želi obavljati ribolov u skladu sa Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu najmanje petnaest (15) radnih dana prije početka zatraženog razdoblja važenja, a presliku zahtjeva podnose Delegaciji Europske unije u Gabonu. Izvorne zahtjeve šalju izravno nadležna tijela Europske unije Svetom Tomi i Prinsipeu, a presliku Delegaciji Europske unije u Gabonu.

5.

Zahtjevi se podnose ministarstvu nadležnom za ribarstvo u skladu s primjerkom obrasca u Dodatku 1.

6.

Uz svaki zahtjev za odobrenje za ribolov moraju biti priloženi sljedeći dokumenti:

dokaz o uplati predujma za razdoblje važenja odobrenja za ribolov,

novija fotografija u boji koja prikazuje bočnu stranu plovila.

7.

Pristojba se uplaćuje na račun koji navode tijela Svetog Tome i Prinsipea u skladu s člankom 2. stavkom 8. Protokola.

8.

Pristojbe uključuju sve nacionalne i lokalne naknade osim lučkih pristojbi i naknada za obavljene usluge.

Izdavanje odobrenja za ribolov

9.

Ministarstvo nadležno za ribarstvo u Svetom Tomi i Prinsipeu izdaje vlasnicima ili njihovim predstavnicima putem Delegacije Europske unije u Gabonu odobrenja za ribolov za sva plovila u roku od 15 radnih dana od zaprimanja svih dokumenata iz točke 6. Istodobno, kako bi se čim prije omogućio ribolov u ribolovnoj zoni, jedna preslika odobrenja za ribolov šalje se vlasnicima elektroničkim putem. Ta se preslika može upotrijebiti najviše 60 dana od datuma izdavanja povlastice. U tom razdoblju preslika se smatra jednakovrijednom izvorniku.

10.

Odobrenje za ribolov izdaje se za određeno plovilo i nije prenosivo.

11.

Međutim, u slučaju dokazanog djelovanja više sile i na zahtjev Europske unije, odobrenje za ribolov za plovilo može se zamijeniti novim odobrenjem koje se izdaje za drugo plovilo jednake kategorije kao plovilo koje se zamjenjuje, bez plaćanja nove pristojbe. U tom se slučaju pri izračunavanju količine ulova za određivanje mogućeg dodatnog plaćanja uzima u obzir ukupni iznos ulova oba plovila.

12.

Vlasnik prvog plovila, ili njegov predstavnik, vraća poništeno odobrenje za ribolov ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribolov putem Delegacije Europske unije u Gabonu.

13.

Novo odobrenje za ribolov stupa na snagu na dan vraćanja poništenog odobrenja za ribolov ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribolov. Delegacija Europske unije u Gabonu obavješćuje se o prijenosu odobrenja za ribolov.

14.

Odobrenje za ribolov mora se u svakom trenutku nalaziti na plovilu, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 9. ovog odjeljka.

ODJELJAK 2.

Uvjeti odobrenja za ribolov – pristojbe i plaćanja unaprijed

1.

Odobrenja za ribolov vrijede godinu dana.

2.

Pristojba za tunolovce plivaričare i plovila s površinskim parangalima u EUR po toni ulova u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea iznosi:

 

55 EUR prvu i drugu godinu primjene,

 

60 EUR treću godinu primjene,

 

70 EUR četvrtu godinu primjene.

3.

Odobrenja za ribolov izdaju se nakon plaćanja nadležnim državnim tijelima sljedećih paušalnih pristojbi:

Za tunolovce plivaričare:

6 930 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 126 tona godišnje za prvu i drugu godinu primjene Protokola,

6 960 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 116 tona godišnje za treću godinu primjene Protokola,

7 000 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 100 tona godišnje za četvrtu godinu primjene Protokola.

Za plovila s površinskim parangalima:

2 310 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 42 tone godišnje za prvu i drugu godinu primjene Protokola,

2 310 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 38,5 tona godišnje za treću godinu primjene Protokola,

2 310 EUR po plovilu, što odgovara pristojbama za 33 tone godišnje za četvrtu godinu primjene Protokola.

4.

Obračun dospjelih pristojbi za godinu „n” utvrđuje Europska komisija najkasnije šezdeset (60) dana nakon datuma obljetnice Protokola u godini „n + 1” na temelju izjava o ulovu koje daje svaki vlasnik i koje su potvrdili znanstveni instituti nadležni za provjeru podataka o ulovima u državama članicama, kao što su IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografía), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), putem Delegacije Europske unije u Gabonu.

5.

Taj obračun šalje se istodobno ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribarstvo i vlasnicima.

6.

Svako moguće dodatno plaćanje (za ulovljene količine koje premašuju tonaže iz stavka 4. ovog odjeljka) vlasnici plaćaju nadležnim državnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea najkasnije tri (3) mjeseca nakon datuma obljetnice Protokola u godini n+1 na račun predviđen stavkom 7. odjeljka 1. ovog poglavlja, na temelju iznosa po toni iz stavka 2. ovog odjeljka (55, 60 ili 70 EUR, ovisno o godini).

7.

Međutim, ako je iznos konačnog obračuna manji od plaćanja unaprijed iz točke 3. ovog odjeljka, nastala se razlika vlasniku broda ne nadoknađuje.

POGLAVLJE II.

RIBOLOVNE ZONE

1.

Plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea mogu svoje ribolovne aktivnosti obavljati u vodama više od 12 morskih milja od osnovne crte, u slučaju tunolovaca plivaričara i plovila s površinskim parangalima.

2.

Koordinate isključivoga gospodarskog pojasa Svetog Tome i Prinsipea koordinate su koje je Sveti Toma i Prinsipe prijavio Ujedinjenim narodima 7. svibnja 1998. (2)

3.

Bez iznimke zabranjena je svaka ribolovna aktivnost u zoni namijenjenoj zajedničkom korištenju između Svetog Tome i Prinsipea i Nigerije, određenoj koordinatama iz Dodatka 3.

POGLAVLJE III.

PRAĆENJE I NADZOR

ODJELJAK 1.

Sustav evidencije ulova

1.

Zapovjednici svih plovila koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea dužni su ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribarstvo prijavljivati ulove kako bi se omogućila kontrola ulovljenih količina koje su potvrdili nadležni znanstveni instituti u skladu s postupkom iz poglavlja I. odjeljka 2. stavka 4. ovog Priloga. Načini dostavljanja podataka o ulovu jesu sljedeći:

1.1

Plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea moraju ispuniti izvješće o ulovu čiji se primjerak obrasca nalazi u Dodatku 2. i koji u svim točkama odražava podatke iz očevidnika. Jedan primjerak dostavlja se, po mogućnosti elektroničkom poštom, Centru za praćenje ribarstva (CPR) Svetog tome i Prinsipea svaki tjedan i u trenutku izlaska iz ribolovne zone Svetog Tome i Prinsipea.

1.2

Zapovjednici plovila šalju kopije očevidnika ministarstvu Svetog Tome i Prinsipea nadležnom za ribarstvo i znanstvenim institutima iz poglavlja I. odjeljka 2. točke 4. najkasnije 14 dana nakon završetka istovara dotičnog putovanja.

2.

Zapovjednik svakog dana u izvješću o ulovu bilježi količinu svake ulovljene i u plovilu zadržane vrste, identificirane FAO-vom troslovnom oznakom i izražene u kilogramima žive vage ili, kada je to potrebno, brojem ulovljene pojedine ribe. Za svaku glavnu vrstu zapovjednik uključuje i loš ulov. Zapovjednik svakog dana u izvješće o ulovu također bilježi količine bačene natrag u more za svaku vrstu, izražene u kilogramima žive vage ili, kada je to potrebno, brojem ulovljene pojedine ribe.

3.

Izvješća o ulovu ispunjuju se čitljivo, a potpisuje ih zapovjednik plovila.

4.

U slučaju nepoštovanja odredaba ovog poglavlja, Vlada Svetog Tome i Prinsipea može suspendirati odobrenje za ribolov dotičnom plovilu sve dok se ne ispune sve formalnosti te može vlasniku plovila nametnuti kaznu predviđenu važećim zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea. Europska komisija i država članica zastave o tome se odmah obavješćuju.

5.

Stranke pokazuju zajedničku spremnost da osiguraju prelazak na elektronički sustav za prijavu ulova na temelju tehničkih obilježja utvrđenih u Dodatku 5. Stranke se sporazumijevaju da će zajedno odrediti način prelaska kako bi sustav postao operativan od 1. srpnja 2015.

ODJELJAK 2.

Dostavljanje podataka o ulovu: ulazak u vode Svetog Tome i Prinsipea i izlazak iz njih

1.

Plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju nadležna tijela Svetog Tome i Prinsipea najkasnije šest (6) sati unaprijed o svojoj namjeri ulaska u vode Svetog Tome i Prinsipea ili izlaska iz njih.

2.

Kada plovila javljaju da ulaze iz IGP-a Svetog Tome i Prinsipea i/ili iz njega izlaze, istodobno moraju javiti i svoj položaj kao i ulov koji se već nalazi na plovilu, identificiran FAO-vom troslovnom oznakom i izražen u kilogramima žive vage ili, kada je to potrebno, brojem ulovljene pojedine ribe, ne dovodeći u pitanje odredbe odjeljka 2. Te se obavijesti moraju poslati elektroničkom poštom ili telefaksom na adrese o kojima će obavijestiti tijela Svetog Tome i Prinsipea.

3.

Plovilo koje je zatečeno u ribolovu, a da o tome nije prethodno obavijestilo nadležno tijelo Svetog Tome i Prinsipea, smatra se plovilom bez odobrenja za ribolov te će mu se izreći kazne predviđene nacionalnim zakonodavstvom.

4.

Adresa e-pošte, brojevi telefaksa i telefona kao i podaci o radio postaji prilažu se uz odobrenje za ribolov.

ODJELJAK 3.

Pretovari i istovari

1.

Sva plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea i u tim vodama obavljaju pretovar, to čine u lukama Svetog Tome i Prinsipea.

Vlasnici tih plovila ili njihovi predstavnici koji žele obaviti istovar ili pretovar moraju nadležnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea najmanje 24 sati prije dostaviti sljedeće podatke:

 

imena ribarskih plovila koja sudjeluju u pretovaru ili istovaru,

 

imena teretnih plovila,

 

tonažu po vrstama ulova koji se pretovaruje ili istovaruje,

 

datum pretovara ili istovara,

 

odredište pretovarenog ili istovarenog ulova.

2.

Pretovar se dopušta samo u sljedećim zonama: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.

Pretovar ili istovar smatra se izlazom iz voda Svetog Tome i Prinsipea. Plovila su dužna nadležnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea podnijeti izvješća o ulovu i navesti namjeravaju li nastaviti s ribolovom ili napustiti vode Svetog Tome i Prinsipea.

4.

Svaki pretovar ili istovar ulova, koji nije obuhvaćen prethodno navedenim točkama, zabranjen je u vodama Svetog Tome i Prinsipea. Svaka osoba koja krši ovu odredbu podliježe sankcijama predviđenima važećim zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea.

ODJELJAK 4.

Sustav za satelitsko praćenje (VMS)

1.   Obavijesti o položaju plovila – Sustav VMS

Tijekom boravka u zoni Svetog Tome i Prinsipea plovila Europske unije koja posjeduju povlasticu moraju biti opremljena sustavom satelitskog praćenja (Sustav praćenja plovila VMS) da bi o svojem položaju omogućila automatsko i neprekidno izvješćivanje centra za kontrolu ribolova (Centar za praćenje ribolova – CPR) države zastave.

Svaka obavijest o položaju mora sadržavati:

a)

identifikacijske podatke plovila;

b)

posljednji zabilježeni geografski položaj plovila (zemljopisna širina i zemljopisna dužina) s dopuštenom pogreškom manjom od 100 metara i intervalom pouzdanosti od 99 %;

c)

datum i vrijeme kada je položaj zabilježen;

d)

brzinu i smjer plovila.

Svaka obavijest o položaju mora biti oblikovana u skladu s formatom iz Dodatka 4. ovom Prilogu.

Prvi zabilježeni položaj nakon ulaska u zonu Svetog Tome i Prinsipea označava se oznakom „ENT”. Svi sljedeći položaji identificiraju se oznakom „POS”, osim prvog zabilježenog položaja nakon izlaska iz zone Svetog Tome i Prinsipea koji se označuje oznakom „EXI”.

CPR države zastave osigurava automatsku obradu i, ako je potrebno, elektronički prijenos obavijesti o položaju. Obavijesti o položajima bilježe se na siguran način i čuvaju tri godine.

2.   Slanje poruka o položaju plovila u slučaju kvara na sustavu VMS

Zapovjednik u svakom trenutku osigurava da je VMS njegova plovila potpuno operativan te da se obavijesti o položaju na ispravan način prenose CPR-u države zastave.

U slučaju njegova kvara VMS plovila mora se popraviti ili zamijeniti u roku od 10 dana. Nakon isteka tog razdoblja plovilu više nije dopušteno obavljanje ribolova u zoni Svetog Tome i Prinsipea.

Plovila s neispravnim VMS-om koja obavljaju ribolov u zoni Svetog Tome i Prinsipea moraju barem svaka četiri sata obavješćivati CPR države zastave o svojem položaju putem elektroničke pošte, radija ili telefaksa i pružiti sve obvezne informacije.

3.   Sigurno slanje poruka o položaju Svetom Tomi i Prinsipeu

CPR države zastave automatski šalje obavijesti o položaju dotičnih plovila CPR-u Svetog Tome i Prinsipea. CPR-ovi države zastave i Svetog Tome i Prinsipea razmjenjuju adrese elektroničke pošte i uzajamno se bez odgode obavješćuju o svakoj promjeni tih adresa.

Slanje obavijesti o položaju između CPR-ova države zastave i Svetog Tome i Prinsipea obavlja se elektroničkim putem upotrebom sigurnog komunikacijskog sustava.

CPR Svetog Tome i Prinsipea smjesta obavješćuje CPR države zastave i Europsku uniju o svakom prekidu primanja uzastopnih obavijesti o položaju od plovila koje posjeduje povlasticu, kada dotično plovilo nije najavilo svoj izlazak iz zone.

4.   Neispravnost komunikacijskog sustava

Sveti Toma i Prinsipe osigurava da je njegova elektronička oprema kompatibilna s opremom CPR-a države zastave i smjesta obavješćuje Europsku uniju o svakoj neispravnosti u pogledu slanja i primitka obavijesti o položaju kako bi se što prije pronašlo tehničko rješenje problema.

Zapovjednik se smatra odgovornim za svako dokazano upletanje u rad VMS-a plovila radi ometanja njegova djelovanja ili lažiranja obavijesti o položaju plovila. Svako kršenje propisa podložno je kaznama predviđenima važećim zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea.

5.   Revizija frekvencije poruka o položaju

Na temelju dokumentacije kojom se dokazuje kršenje propisa, Sveti Toma i Prinsipe može zatražiti od CPR-a države zastave, šaljući primjerak Eropskoj uniji, da smanji vremenski interval slanja poruka o položaju plovila na trideset minuta za dogovoreno razdoblje istrage. Sveti Toma i Prinsipe bez odgode mora poslati dokumentirani dokaz CPR-u države zastave i Europskoj uniji. CPR države zastave smjesta šalje poruke o položaju Svetom Tomi i Prinsipeu na novoj frekvenciji.

Kada dogovoreno razdoblje za istragu završi, Sveti Toma i Prinsipe o tome smjesta obavješćuje CPR države zastave i Europsku uniju, te ih zatim obavješćuje o svakom daljnjem razvoju događaja.

POGLAVLJE IV.

UKRCAJ POMORACA

1.

Vlasnici tunolovaca plivaričara i plovila s površinskim parangalima zapošljavaju državljane država AKP-a podložno sljedećim uvjetima i ograničenjima:

za flotu tunolovaca plivaričara najmanje 20 % pomoraca koji su ukrcani tijekom sezone ribolova tune u ribolovnoj zoni trećih zemalja treba biti podrijetlom iz Svetog Tome i Prinsipea ili eventualno iz države AKP-a,

za flotu plovila s površinskim parangalima najmanje 20 % pomoraca koji su ukrcani tijekom sezone ribolova tune u ribolovnoj zoni trećih zemalja treba biti podrijetlom iz Svetog Tome i Prinsipea ili eventualno iz države AKP-a.

2.

Vlasnici plovila nastoje ukrcati dodatne pomorce podrijetlom iz Svetog Tome i Prinsipea.

3.

Vlasnici plovila slobodno biraju pomorce za ukrcaj na svoja plovila s popisa sposobnih i kvalificiranih pomoraca koji su dobili od tijela Svetog Tome i Prinsipea i predstavnika vlasnika plovila.

4.

Vlasnik plovila ili njegov predstavnik obavješćuje nadležno tijelo Svetog Tome i Prinsipea o imenima pomoraca koji su ukrcani na određeno plovilo te o njihovu radnom mjestu u posadi.

5.

Na pomorce koji se ukrcavaju na plovila Europske unije automatski i u cijelosti primjenjuje se Deklaracija Međunarodne organizacije rada (ILO) o temeljnim načelima i pravima na radu. To se posebno odnosi na slobodu udruživanja i stvarno priznanje prava na kolektivno pregovaranje radnika te na ukidanje diskriminacije pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

6.

Ugovori o radu pomoraca Svetog Tome i Prinsipea i država AKP-a, od kojih jedan primjerak dobivaju Ministarstvo rada, Ministarstvo ribarstva i potpisnici, sastavljaju se između jednog ili više predstavnika vlasnika plovila i pomoraca i/ili njihovih sindikata ili predstavnika. Ti ugovori pomorcima jamče odgovarajuću socijalnu sigurnost koja im pripada u skladu s važećim zakonodavstvom, uključujući životno osiguranje i osiguranje u slučaju bolesti i nezgode.

7.

Pomorcima plaće isplaćuju vlasnici plovila. Plaće se utvrđuju sporazumno između vlasnika plovila ili njihovih predstavnika i pomoraca i/ili njihovih sindikata ili predstavnika. Međutim, uvjeti plaćanja pomoraca ne smiju biti lošiji od onih koji se primjenjuju na posade iz njihovih zemalja i ne smiju biti ni u kojem slučaju ispod standarda MOR-a.

8.

Svi pomorci zaposleni na plovilima Europske unije javljaju se na dužnost zapovjedniku plovila određenog na dan prije njihova predloženog datuma ukrcavanja. Ako se pomorac ne pojavi na dogovoreni datum u dogovoreno vrijeme ukrcaja, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja pomorca.

POGLAVLJE V.

PROMATRAČI

1.

Plovila Europske unije koja djeluju u okviru ovog Protokola u vodama Svetog Tome i Prinsipea primaju na plovilo promatrače koje je imenovalo Ministarstvo ribarstva Svetog Tome i Prinsipea prema uvjetima navedenima u nastavku:

1.1

Na zahtjev nadležnih tijela Svetog Tome i Prinsipea, plovila Europske unije ukrcavaju promatrača kojeg su imenovala nadležna tijela radi provjere ulova u vodama Svetog Tome i Prinsipea.

1.2

Nadležna tijela Svetog Tome i Prinsipea sastavljaju popis plovila koja su određena za ukrcaj promatrača te popis imenovanih promatrača. Ti se popisi stalno ažuriraju. Prosljeđuju se Europskoj komisiji čim budu sastavljeni i svaka tri (3) mjeseca nakon toga u slučaju ažuriranja.

1.3

Nadležna tijela Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju Delegaciju Europske unije u Gabonu i dotične vlasnike plovila, po mogućnosti elektroničkom poštom, o imenu promatrača koji je imenovan za ukrcaj na njihovo plovilo, pri izdavanju odobrenja za ribolov ili najkasnije 15 dana prije predviđenog datuma ukrcavanja promatrača.

2.

Promatrač se na plovilo ukrcava za jedno ribolovno putovanje. Međutim, na izričit zahtjev nadležnih tijela Svetog Tome i Prinsipea promatrač može biti prisutan na više ribolovnih putovanja, ovisno o prosječnom trajanju predviđenih putovanja određenog plovila. Taj zahtjev podnosi nadležno tijelo kad se objavi ime promatrača koji je imenovan za ukrcaj na određeno plovilo.

3.

Vlasnik plovila ili njegov predstavnik i nadležno tijelo dogovaraju se o uvjetima za ukrcaj promatrača na plovilo.

4.

Promatrač se ukrcava na plovilo i iskrcava iz njega u luci koju je odredio vlasnik plovila. Promatrač se ukrcava na plovilo na početku prve plovidbe u ribolovnim vodama Svetog Tome i Prinsipea, nakon primitka popisa izabranih plovila.

5.

U roku od dva tjedna i 10 dana prije ukrcavanja promatrača dotični vlasnici plovila objavljuju datume i imena luka podregije predviđenih za ukrcaj i iskrcaj promatrača.

6.

Kad se promatrač ukrcava na plovilo izvan Svetog Tome i Prinsipea, njegove putne troškove snosi vlasnik plovila. Ako plovilo s promatračem na plovilu napusti ribolovnu zonu Svetog Tome i Prinsipea, moraju se poduzeti sve mjere da se promatraču što je prije moguće osigura povratak o trošku vlasnika plovila.

7.

Ako promatrač nije nazočan na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme i dvanaest sati nakon dogovorenog vremena, vlasnik plovila automatski se oslobađa obveze ukrcavanja promatrača.

8.

Prema promatraču se odnosi kao prema časniku. Dok plovilo djeluje u vodama Svetog Tome i Prinsipea, on ispunjuje sljedeće zadaće:

8.1

promatra ribolovne aktivnosti plovila;

8.2

provjerava položaj plovila uključenih u ribolovna djelovanja;

8.3

bilježi upotrijebljene ribolovne alate;

8.4

provjerava podatke o ulovu u ribolovnim vodama Svetog Tome i Prinsipea, koji su zabilježeni u očevidniku;

8.5

provjerava postotke usputnih ulova i ocjenjuje količinu škartiranih vrsta utrživih riba;

8.6

svojem nadležnom tijelu prijavljuje podatke o ribolovu na bilo koji prikladan način, uključujući količinu ulova i usputnih ulova na plovilu.

9.

Zapovjednik čini sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao fizičku sigurnost i dobrobit promatrača tijekom obavljanja njegovih dužnosti.

10.

Promatrač ima na raspolaganju sve tehničke mogućnosti potrebne za obavljanje svojih dužnosti. Zapovjednik mu omogućuje pristup sredstvima komuniciranja potrebnima za obavljanje njegovih dužnosti, dokumentaciji izravno povezanoj s ribolovnim aktivnostima plovila, uključujući očevidnik i navigacijski dnevnik te pristup onim dijelovima plovila koji su potrebni za izvođenje njegovih zadaća kao promatrača.

11.

Promatrač tijekom boravka na plovilu:

11.1

poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao da njegov ukrcaj i nazočnost na plovilu ne prekidaju i ne ometaju ribolovna djelovanja;

11.2

poštuje imovinu i opremu na plovilu te povjerljivost svih dokumenata koji pripadaju dotičnom plovilu.

12.

Na kraju razdoblja promatranja i prije napuštanja plovila promatrač sastavlja izvješće o aktivnostima koje se šalje nadležnim tijelima Svetog Tome i Prinsipea, a jedan primjerak Europskoj komisiji. Potpisuje ga u nazočnosti zapovjednika plovila koji izvješću može dodati sva zapažanja koja smatra važnima, uz vlastiti potpis. Primjerak izvješća uručuje se zapovjedniku kada se promatrač iskrca.

13.

Vlasnik plovila snosi troškove smještaja i prehrane promatrača pod jednakim uvjetima kao za časnike na plovilu i u skladu s praktičnim mogućnostima plovila.

14.

Plaću i doprinose za socijalno osiguranje promatrača snosi Sveti Toma i Prinsipe.

POGLAVLJE VI.

NADZOR I INSPEKCIJA

1.

Europska ribarska plovila moraju biti u skladu s mjerama i preporukama koje donosi ICCAT u pogledu njihovih ribolovnih alata i tehničkih specifikacija te svim ostalim tehničkim mjerama primjenjivima na njihove ribolovne aktivnosti i ulove.

2.

Postupci inspekcijskih pregleda:

 

Inspekcijski pregled plovila Europske unije s povlasticom na moru, u luci ili na sidrištu u ribolovnoj zoni Svetog Tome i Prinsipea obavljaju plovila i inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea koji se mogu jasno identificirati kao osobe zadužene za nadzor ribolova.

 

Prije ukrcaja na plovilo inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea obavješćuju plovilo Europske unije o svojoj odluci o provođenju inspekcije. Inspekciju provode najviše dva inspektora koji moraju dokazati svoj identitet i službeni položaj inspektora prije provođenja inspekcije.

 

Inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea borave na plovilu Europske unije samo onoliko vremena koliko im je potrebno za obavljanje dužnosti u vezi s inspekcijom. Inspekcijski pregled obavljaju na način da što manje utječu na plovilo, njegovu ribolovnu aktivnosti i teret.

 

Sveti Toma i Prinsipe može dopustiti Europskoj uniji da sudjeluje u inspekciji na moru kao promatrač.

 

Zapovjednik plovila Europske unije dopušta inspektorima iz Svetog Tome i Prinsipea ukrcaj na plovilo i obavljanje njihova posla.

 

Na kraju svakog inspekcijskog pregleda inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea sastavljaju izvješće o inspekcijskom pregledu. Zapovjednik plovila Europske unije ima pravo unijeti primjedbe u inspekcijsko izvješće. Inspektor koji je sastavio izvješće i zapovjednik plovila Europske unije potpisuju inspekcijsko izvješće.

 

Činjenica da je zapovjednik plovila potpisao izvješće o inspekcijskom pregledu ne dovodi u pitanje pravo vlasnika plovila na obranu tijekom postupka povodom kršenja. Ako zapovjednik odbije potpisati ovaj dokument, mora pismeno navesti svoje razloge, a inspektor stavlja navod „odbija potpisati”. Prije napuštanja plovila inspektori iz Svetog Tome i Prinsipea daju primjerak inspekcijskog izvješća zapovjedniku plovila Europske unije. Sveti Toma i Prinsipe dostavlja jedan primjerak inspekcijskog izvješća Europskoj uniji u roku od 7 dana nakon inspekcije.

POGLAVLJE VII.

KRŠENJE PROPISA

1.

Kršenje propisa:

Svako kršenje propisa plovila Europske unije koje posjeduje povlasticu u skladu s odredbama ovog Priloga mora se navesti u inspekcijskom izvješću. To se izvješće šalje Europskoj uniji i državi zastavi u roku od 24 sata. Činjenica da je zapovjednik plovila potpisao izvješće o inspekcijskom pregledu ne dovodi u pitanje pravo vlasnika plovila na obranu tijekom prekršajnog postupka. Zapovjednik plovila obvezuje se na suradnju tijekom obavljanja inspekcijskog postupka.

2.

Zadržavanje plovila – Informativni sastanak:

 

Ako je tako predviđeno zakonodavstvom Svetog Tome i Prinsipea na snazi u pogledu kršenja propisa, svako plovilo Europske unije koje je prekršilo propise može biti prisiljeno prekinuti svoje ribolovne aktivnosti i, kada se plovilo nalazi na moru, vratiti se u luku Svetog Tome i Prinsipea.

 

Sveti Toma i Prinsipe obavješćuje Europsku uniju o svakom zadržanom plovilu Europske unije koje posjeduje povlasticu u roku od 24 sata. Uz tu obavijest prilaže i dokumentirani dokaz o kršenju propisa.

 

Prije nego što poduzme bilo kakve mjere protiv plovila, zapovjednika, posade ili tereta, s izuzećem mjera radi zaštite dokaza, Sveti Toma i Prinsipe, na zahtjev Europske unije, organizira informativni sastanak u roku od jednog radnog dana od obavijesti o zadržavanju plovila da bi se razjasnile činjenice koje su dovele do zadržavanja plovila i da bi se obrazložilo koje se daljnje aktivnosti mogu poduzeti. Predstavnik države zastave može prisustvovati informativnom sastanku.

3.

Kazne za kršenje propisa – Nagodbeni postupak:

 

Kaznu za kršenje propisa određuje Sveti Toma i Prinsipe u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva na snazi.

 

Ako postupanja u vezi s kršenjem propisa uključuju pravni postupak, prije njegova pokretanja i pod uvjetom da kršenje propisa ne uključuje kazneno djelo, između Svetog Tome i Prinsipea i Europske unije provodi se nagodbeni postupak kako bi se odredili uvjeti i težina kazne. Predstavnici države zastave i Europske unije mogu sudjelovati u nagodbenom postupku. Nagodbeni postupak mora završiti najkasnije tri dana od obavijesti o zadržavanju plovila.

4.

Pravni postupak – Sigurnosni depozit:

 

Ako se nagodbenim postupkom ne postigne nagodba i ako je slučaj kršenja propisa izveden pred nadležni sud, vlasnik plovila koje je prekršilo propise polaže sigurnosni depozit u banku koju je odredio Sveti Toma i Prinsipe, u iznosu koji, kako je odredio Sveti Toma i Prinsipe, pokriva troškove u vezi sa zadržavanjem plovila, procijenjenom novčanom kaznom i bilo kakvom naknadom. Sigurnosni depozit ne može se povratiti sve do zaključenja pravnog postupka.

 

Sigurnosni depozit razrješuje se i vraća vlasniku plovila nakon donošenja presude:

a)

u cijelosti, ako nije izrečena kazna;

b)

u iznosu preostalog iznosa, ako je kazna novčana globa koja je niža od iznosa sigurnosnog depozita.

 

Sveti Toma i Prinsipe obavješćuje Europsku uniju o ishodu pravnog postupka u roku od sedam dana od donošenja presude.

5.

Puštanje plovila i posade:

Plovilu i njegovoj posadi dopušta se napuštanje luke nakon podmirenja kazne koja proizlazi iz postupka nagodbe ili nakon polaganja sigurnosnog depozita.


(1)  SL EU L 286, 29.10.2008., str. 33.

(2)  http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Dodaci

1 —

Zahtjev za odobrenje za ribolov

2 —

Obrazac izvješća o ulovu

3 —

Zemljopisne koordinate zone zabrane ribolova

4 —

Format obavijesti o položaju VMS

5 —

Smjernice za uvođenje elektroničkog sustava za prijenos podataka o ribolovnim aktivnostima (sustav ERS)

Dodatak 1.

SPORAZUM O RIBARSTVU SVETI TOMA I PRINSIPE – EUROPSKA UNIJA ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA RIBOLOV

Image

Dodatak 2.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O ULOVU

Image

Image

Dodatak 3.

ZEMLJOPISNE KOORDINATE ZONE ZABRANE RIBOLOVA

Zemljopisna širina

Zemljopisna dužina

Stupnjevi

Minute

Sekunde

Stupnjevi

Minute

Sekunde

03

02

22

S

07

07

31

I

02

50

00

S

07

25

52

I

02

42

38

S

07

36

25

I

02

20

59

S

06

52

45

I

01

40

12

S

05

57

54

I

01

09

17

S

04

51

38

I

01

13

15

S

04

41

27

I

01

21

29

S

04

24

14

I

01

31

39

S

04

06

55

I

01

42

50

S

03

50

23

I

01

55

18

S

03

34

33

I

01

58

53

S

03

53

40

I

02

02

59

S

04

15

11

I

02

05

10

S

04

24

56

I

02

10

44

S

04

47

58

I

02

15

53

S

05

06

03

I

02

19

30

S

05

17

11

I

02

22

49

S

05

26

57

I

02

26

21

S

05

36

20

I

02

30

08

S

05

45

22

I

02

33

37

S

05

52

58

I

02

36

38

S

05

59

00

I

02

45

18

S

06

15

57

I

02

50

18

S

06

26

41

I

02

51

29

S

06

29

27

I

02

52

23

S

06

31

46

I

02

54

46

S

06

38

07

I

03

00

24

S

06

56

58

I

03

01

19

S

07

01

07

I

03

01

27

S

07

01

46

I

03

01

44

S

07

03

07

I

03

02

22

S

07

07

31

I

Dodatak 4.

FORMAT OBAVIJESTI O POLOZAJU VMS

Podatak

Oznaka

Obvezno/Neobvezno

Sadržaj

Početak zapisa

SR

O

Podatak o sustavu koji označava početak zapisa

Primatelj

AD

O

Podatak o poruci – primatelj Alfa-3 oznaka države (ISO-3166)

Pošiljatelj

FR

O

Podatak o poruci – pošiljatelj Alfa-3 oznaka države (ISO-3166)

Država zastave

FS

O

Podatak o poruci – država zastave Alfa-3 oznaka (ISO-3166)

Vrsta poruke

TM

O

Podatak o poruci – vrsta poruke (ENT, POS, EXI)

Radijski pozivni znak (IRCS)

RC

O

Podatak o plovilu – međunarodni radijski pozivni znak plovila (IRCS)

Unutarnji referentni broj ugovorne stranke

IR

N

Podatak o plovilu – jedinstveni broj ugovorne stranke Alfa-3 oznaka (ISO-3166) iza koje slijedi broj

Vanjski registarski broj

XR

O

Podatak o plovilu – broj označen na boku plovila (ISO-8859.1)

Zemljopisna širina

LT

O

Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama S/J SSMM (WGS84)

Zemljopisna dužina

LG

O

Podatak o položaju plovila – položaj plovila u stupnjevima i minutama I/Z SSMM (WGS84)

Smjer

CO

O

Smjer plovila na ljestvici od 360 °

Brzina

SP

O

Brzina plovila u desetinkama čvorova

Datum

DA

O

Podatak o položaju plovila – datum bilježenja položaja UTC (GGGGMMDD)

Vrijeme

TI

O

Podatak o položaju plovila – vrijeme bilježenja položaja UTC (SSMM)

Kraj zapisa

ER

O

Podatak o sustavu koji označuje kraj zapisa

Svaki prijenos podataka strukturiran je na sljedeći način:

 

Oznake podataka u skladu su s normom ISO 8859.1.

 

Dvostruka kosa crta (//) i oznaka „SR” označuju početak prijenosa.

 

Svaki je podatak označen svojom oznakom i razdvaja se od drugih podataka dvostrukom kosom crtom (//).

 

Jedna kosa crta (/) razdvaja oznaku i podatke.

 

Oznaka „ER” i dvostruka kosa crta (//) označuju kraj zapisa.

 

Neobvezni se podaci moraju umetnuti između početka i kraja zapisa.

Dodatak 5.

SMJERNICE ZA UVOĐENJE ELEKTRONIČKOG SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA O RIBOLOVNIM AKTIVNOSTIMA (SUSTAV ERS)

Opće odredbe

(1)

Svako ribarsko plovilo EU-a mora biti opremljeno elektroničkim sustavom (dalje u tekstu: „sustav ERS”), koji je u mogućnosti zapisati i prenijeti podatke o ribolovnoj aktivnosti plovila (dalje u tekstu: „podaci ERS”) kad to plovilo djeluje u vodama Svetog Tome i Prinsipea.

(2)

Plovilo EU-a koje nije opremljeno sustavom ERS ili koje je opremljeno sustavom ERS koji ne radi, nije ovlašteno ulaziti u vode Svetog Tome i Prinsipea kako bi obavljalo ribolovne aktivnosti.

(3)

Podaci ERS prenose se u skladu s postupcima države zastave plovila, s time da se prvo šalju Centru za praćenje ribolova (dalje u tekstu: CPR) države zastave, koji će ih automatski učiniti dostupnima CPR-u Svetog Tome i Prinsipea.

(4)

Država zastave i Sveti Toma i Prinsipe osiguravaju da su njihovi CPR-ovi opremljeni informatičkom opremom i računalnim programima potrebnima za automatski prijenos podataka ERS u formatu XML dostupnom na web-mjestu (http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm) i da imaju postupak zapisivanja i pohranjivanja podataka ERS u računalno čitljivom formatu tijekom razdoblja od najmanje tri godine.

(5)

Svaka promjena ili osuvremenjivanje tog formata utvrđuje se i datira te mora biti operativno šest (6) mjeseci nakon njegove primjene.

(6)

U prijenosu podataka ERS upotrebljavaju se elektronička sredstva komunikacije kojima upravlja Europska komisija u ime EU-a, poznata kao DEH (Data Exchange Highway).

(7)

Država zastave i Sveti Toma i Prinsipe imenuju po jednog dopisnika ERS koji će biti osoba za kontakt.

(a)

Dopisnici ERS određuju se za razdoblje od najmanje šest (6) mjeseci.

(b)

CPR-ovi države zastave i Svetog Tome i Prinsipea međusobno razmjenjuju podatke za kontakt (imena, adrese, broj telefona i telefaksa, e-pošta) svojih dopisnika ERS, prije početka rada sustava ERS.

(c)

Svaka se promjena podataka o dopisniku ERS dostavlja bez odlaganja.

Sastavljanje i prijenos podataka ERS

(8)

Ribarsko plovilo EU-a mora:

(a)

slati na dnevnoj osnovi podatke ERS za svaki dan proveden u vodama Svetog Tome i Prinsipea;

(b)

za svako ribolovno djelovanje zapisati količinu svake ulovljene i zadržane vrste u plovilu, kao ciljanu vrstu ili usputni ulov te količinu odbačenog ulova;

(c)

prijaviti loš ulov za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je izdao Sveti Toma i Prinsipe;

(d)

identificirati svaku vrstu FAO-vom troslovnom oznakom;

(e)

izraziti količine u kilogramima žive mase i, ako je zatraženo, brojem ulovljenih riba;

(f)

zapisati u podacima ERS, za svaku vrstu, količine koje su pretovarene i/ili istovarene;

(g)

pri svakom ulasku u vode Svetog Tome i Prinsipea (poruka COE) ili izlasku iz njih (poruka COX), zabilježiti u podacima ERS posebnu obavijest o količinama koje plovilo ima u vrijeme prolaska za svaku vrstu navedenu u odobrenju za ribolov koje je izdao Sveti Toma i Prinsipe;

(h)

svakodnevno prenositi CPR-u države zastave podatke ERS u formatu utvrđenom u navedenom stavku 3., najkasnije do 23.59 sati UTC.

(9)

Zapovjednik odgovara za točnost zapisanih i prenesenih podataka ERS.

(10)

CPR države zastave šalje automatski i bez dogode CPR-u Svetog Tome i Prinsipea podatke ERS.

(11)

CPR Svetog Tome i Prinsipea povratnom porukom potvrđuje primitak podataka ERS i vodi računa o povjerljivosti svih podataka ERS.

Neispravnost sustava ERS na plovilu i/ili prijenosa podataka ERS između plovila i CPR-a države zastave

(12)

Država zastave obavješćuje bez odlaganja zapovjednika i/ili vlasnika plovila koje plovi pod njezinom zastavom ili njegova predstavnika o svim neispravnostima sustava ERS ugrađenog u plovilu ili prijenosa podataka ERS između plovila i CPR-a države zastave.

(13)

Država zastave obavješćuje Svetog Tomu i Prinsipea o utvrđenoj neispravnosti i o poduzetim korektivnim mjerama.

(14)

U slučaju kvara sustava ERS na plovilu zapovjednik plovila i/ili vlasnik moraju otkloniti kvar ili zamijeniti sustav ERS u roku od deset dana. Ako pristane u luci u roku od deset dana, plovilo ne smije ponovno obavljati ribolov u vodama Svetog Tome i Prinsipea sve dok njegov sustav ERS nije doveden u besprijekorno funkcionalno stanje, osim u slučaju posebnog odobrenja Svetog Tome i Prinsipea.

(15)

Ribarsko plovilo ne smije napustiti luku uslijed neispravnosti sustava ERS prije nego što:

(a)

njegov sustav ERS ne bude ponovno u funkcionalnom stanju, koje je zadovoljavajuće za državu zastave i Svetog Tomu i Prinsipea, ili

(b)

dobije odobrenje od države zastave. U potonjem slučaju, država zastave obavješćuje Svetog Tomu i Prinsipea o svojoj odluci prije odlaska plovila.

(16)

Svako plovilo EU-a koje djeluje u vodama Svetog Tome i Prinsipea s neispravnim sustavom ERS mora dostaviti sve podatke ERS CPR-u države zastave bilo kojim drugim sredstvom elektroničke komunikacije koji je dostupan CPR-u Svetog Tome i Prinsipea svaki dan najkasnije do 23.59 sati UTC.

(17)

CPR države zastave šalje CPR-u Svetog Tome i Prinsipea podatke ERS koji zbog neispravnosti sustava nisu bili dostupni Svetom Tomi i Prinsipeu putem sustava ERS koristeći neki drugi zajednički dogovoreni oblik elektroničke komunikacije. Takav alternativni prijenos smatra se prioritetnim jer rokovi prijenosa koji se redovito primjenjuju možda neće biti poštovani.

(18)

Ako CPR Svetog Tome i Prinsipea ne primi podatke ERS s plovila tri dana zaredom, Sveti Toma i Prinsipe može plovilu narediti da odmah pristane u luku koju je Sveti Toma i Prinsipe odredio radi istrage.

Nemogućnost rada CPR-a - Kad CPR Svetog Tome i Prinsipea ne prima podatke ERS

(19)

U slučaju da CPR ne prima podatke ERS, njegov dopisnik ERS obavješćuje bez odlaganja dopisnika ERS drugog CPR-a i, ako je potrebno, surađuje u rješavanju problema.

(20)

CPR države zastave i CPR Svetog Tome i Prinsipea prije početka rada sustava ERS sporazumno određuju alternativna elektronička sredstva koja će koristiti za prijenos podataka ERS u slučaju neispravnosti CPR-ova te se međusobno obavješćuju o svakoj promjeni.

(21)

Ako CPR Svetog Tome i Prinsipea javi da podaci ERS nisu zaprimljeni, CPR države zastave utvrđuje uzroke problema i poduzima odgovarajuće mjere u svrhu rješavanja problema. CPR države zastave obavješćuje CPR Svetog Tome i Prinsipea i EU o ishodu poduzetih mjera u roku od 24 sata od ustanovljivanja problema.

(22)

Ako je za rješavanje problema potrebno više od 24 sata, CPR države zastave dostavlja bez odlaganja CPR-u Svetog Tome i Prinsipea podatke ERS koji nedostaju, koristeći alternativno elektroničko sredstvo utvrđeno u točki 17.

(23)

Sveti Toma i Prinsipe obavješćuje svoje nadležne nadzorne službe (MCS) kako plovila EU-a ne bi bila zatečena u počinjenju prekršaja zbog neslanja podataka ERS uslijed nemogućnosti rada jednog od CPR-ova.

Održavanje CPR-a

(24)

O planiranom održavanju CPR-a (plan održavanja) koje bi moglo utjecati na razmjenu podataka ERS obavješćuje se drugi CPR najmanje 72 sata unaprijed, uz napomenu, ako je moguće, o datumu i trajanju održavanja. U slučaju neplaniranog održavanja ti se podaci dostavljaju u najkraćem roku drugom CPR-u.

(25)

Tijekom održavanja prijenos podataka ERS može biti stavljen na čekanje sve dok sustav ne bude ponovno u funkciji. Ti podaci ERS dostavljaju se neposredno nakon završetka održavanja.

(26)

Ako održavanje traje duže od 24 sata, podaci ERS prenose se drugom CPR-u alternativnim elektroničkim sredstvom utvrđenim u točki 17.

(27)

Sveti Toma i Prinsipe obavješćuje svoje nadležne nadzorne službe (MCS) kako plovila EU-a ne bi bila zatečena u počinjenju prekršaja zbog neslanja podataka ERS uslijed nemogućnosti rada CPR-a.


UREDBE

7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/27


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 607/2014

od 19. svibnja 2014.

o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. srpnja 2007. odobrilo Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice (dalje u tekstu „Sporazum o partnerstvu”) donošenjem Uredbe (EZ) br. 894/2007 (1).

(2)

Unija i Demokratska Republika Sveti Toma i Prinsipe ispregovarale su i parafirale 19. prosinca 2013. novi Protokol uz Sporazum o partnerstvu kojim se plovilima Unije odobravaju ribolovne mogućnosti u vodama koje su u području ribarstva pod suverenitetom ili jurisdikcijom Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea.

(3)

Vijeće je 19. svibnja 2014. donijelo Odluku 2014/334/EU (2) o potpisivanju i privremenoj primjeni novog Protokola.

(4)

Trebalo bi utvrditi način raspodjele ribolovnih mogućnosti među državama članicama za razdoblje primjene Protokola.

(5)

Ako se pokaže da odobrenja za ribolov ili ribolovne mogućnosti dodijeljena Uniji temeljem novog Protokola nisu u potpunosti iskorištena, Komisija o tom obavješćuje države članice u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1006/2008 (3). Ako odgovor ne stigne u roku koji utvrđuje Vijeće, to će se smatrati potvrdom da plovila dotične države članice ne iskorištavaju u potpunosti svoje ribolovne mogućnosti tijekom dotičnog razdoblja. Trebalo bi odrediti taj rok.

(6)

Kako bi se osigurala kontinuiranost ribolovnih aktivnosti plovila EU-a, novi Protokol utvrđuje se da ga ugovorne strane privremeno primjenjuju od datuma njegova potpisivanja. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati od datuma potpisivanja novog Protokola,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ribolovne mogućnosti utvrđene Protokolom o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea (dalje u tekstu „Protokol”) raspodjeljuju se među državama članicama kako slijedi:

(a)

tunolovci plivaričari:

Španjolska

16 plovila

Francuska

12 plovila

(b)

plovila s površinskim parangalima:

za prve dvije godine važenja protokola:

Španjolska

4 plovila

Portugal

2 plovila

za posljednje dvije godine važenja protokola:

Španjolska

5 plovila

Portugal

1 plovilo

2.   Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 primjenjuje se bez utjecaja na Sporazum o partnerstvu.

3.   Ako zahtjevima za izdavanje odobrenja za ribolov država članica iz stavka 1. nisu obuhvaćene sve ribolovne mogućnosti utvrđene Protokolom, Komisija uzima u obzir zahtjeve za izdavanje odobrenja za ribolov bilo koje druge države članice u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1006/2008.

4.   Države članice moraju potvrditi da ne iskorištavaju u cijelosti sve ribolovne mogućnosti koje su im dodijeljene, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1006/2008, u roku od deset radnih dana od dana kada ih Komisija izvijesti da ribolovne mogućnosti nisu u potpunosti iskorištene.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od datuma potpisivanja Protokola.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 894/2007 od 23. srpnja 2007. o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu između Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea i Europske zajednice (SL L 205, 7.8.2007., str. 35.).

(2)  Odluka Vijeća 2014/334/EU od 19. svibnja 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i o privremenoj primjeni Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Demokratske Republike Svetog Tome i Prinsipea (vidjeti stranicu 1 ovog Službenog lista).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1006/2008 od 29. rujna 2008.o odobravanju ribolovnih aktivnosti koje ribarska plovila Zajednice obavljaju izvan voda Zajednice, te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2874/93 i (EZ) br. 1627/94 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 3317/94 (SL L 286, 29.10.2008., str. 33.).


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/29


UREDBA VIJEĆA (EU, Euratom) br. 608/2014

od 26. svibnja 2014.

o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 311. četvrti stavak,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (1), a posebno njezin članak 9.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Trebalo bi osigurati transparentnost sustava vlastitih sredstava Unije putem dostavljanja odgovarajućih informacija proračunskom tijelu. Stoga bi države članice trebale držati na raspolaganju Komisiji dokumente i informacije koji su joj potrebni kako bi joj se omogućilo izvršavanje ovlasti koje su joj dodijeljene u pogledu vlastitih sredstava Unije, te bi joj iste, kada je to potrebno, trebali proslijediti.

(2)

Aranžmani u okviru kojih države članice odgovorne za prikupljanje vlastitih sredstva izvješćuju Komisiju, trebali bi Komisiji omogućiti praćenje njihovog djelovanja s ciljem naplate vlastitih sredstava, a posebno u slučajevima prijevara i nepravilnosti.

(3)

Kako bi se osigurao uravnotežen proračun, svaki višak prihoda Unije u odnosu na ukupne stvarne izdatke tijekom određene financijske godine trebalo bi prenijeti u sljedeću financijsku godinu. Stoga bi trebalo utvrditi saldo koji je potrebno prenijeti.

(4)

Države članice trebale bi provoditi provjere i ispitivanja koja se odnose na utvrđivanje i stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava Unije. Kako bi se olakšala primjena financijskih pravila koja se odnose na vlastita sredstva, potrebno je osigurati suradnju između država članica i Komisije.

(5)

Radi dosljednosti i jasnoće, trebalo bi utvrditi odredbe o ovlastima i obvezama agenata koje je Komisija ovlastila za obavljanje inspekcija koje se odnose na vlastita sredstva Unije, uzimajući u obzir posebnu prirodu svakog vlastitog sredstva. Trebalo bi odrediti uvjete pod kojima ovlašteni agenti obavljaju svoje zadaće, a posebno bi trebalo utvrditi pravila koja, u pogledu čuvanja poslovne tajne i zaštite osobnih podataka, trebaju poštovati svi dužnosnici i drugi službenici Unije, kao i upućeni nacionalni stručnjaci. Potrebno je utvrditi status upućenih nacionalnih stručnjaka i mogućnost države članice o kojoj je riječ da prigovori prisutnosti službenika drugih država članica pri inspekciji.

(6)

Zbog razloga usklađenosti, određene odredbe Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 (2) trebalo bi uključiti u ovu Uredbu. Te se odredbe odnose na izračun i izradu salda, kontrolu i nadzor vlastitih sredstava i odgovarajuće zahtjeve u pogledu izvješćivanja, kao i na Savjetodavni odbor za vlastita sredstva.

(7)

Kako bi se osigurali jednoobrazni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(8)

S obzirom na tehničku prirodu provedbenih akata koji su potrebni radi utvrđivanja zahtjeva u pogledu izvješćivanja, za donošenje provedbenih akata trebalo bi primijeniti savjetodavni postupak kako bi se utvrdila detaljna pravila o izvješćivanju o prijevarama i nepravilnostima koje utječu na prava na tradicionalna vlastita sredstva i godišnja izvješća država članica o njihovim inspekcijama.

(9)

Odgovarajući parlamentarni nadzor, kakav je određen u Ugovorima, nužan je za odredbe opće naravi koje su primjenjive na sve vrste vlastitih sredstava i obuhvaćaju kontrolu i nadzor prihoda uključujući odgovarajuće zahtjeve u pogledu izvješćivanja.

(10)

Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1026/1999 (4) trebalo bi staviti izvan snage.

(11)

Provedeno je savjetovanje s Europskim revizorskim sudom i Europskim gospodarskim i socijalnim odbor, koji su donijeli mišljenja (5).

(12)

Zbog razloga dosljednosti i uzimajući u obzir članak 11. Odluke 2014/335/EU, Euratom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu isti dan kao ta Odluka i trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2014.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

UTVRĐIVANJE VLASTITIH SREDSTAVA

Članak 1.

Izračun i unos salda u proračun

1.   Za potrebe primjene članka 7. Odluke 2014/335/EU, Euratom saldo određene financijske godine sastoji se od razlike između svih prihoda prikupljenih za tu financijsku godinu i iznosa uplata za odobrena sredstva za tu financijsku godinu uvećanog za iznos odobrenih sredstava za istu financijsku godinu koji je prenesen na temelju članka 13. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (6) (u daljnjem tekstu „Financijska uredba”).

Ta se razlika uvećava ili umanjuje za neto iznos odobrenih sredstava prenesenih iz prethodnih financijskih godina koja su ukinuta. Odstupajući od članka 8. stavka 1. Financijske uredbe, razlika se također uvećava ili umanjuje za:

(a)

plaćanja izvan okvira nediferenciranih odobrenih sredstava prenesenih iz prethodne financijske godine u skladu s člankom 13. stavcima 1. i 4. Financijske uredbe zbog promjena tečaja eura;

(b)

saldo koji je proizašao iz dobitaka i gubitaka povezanih s tečajem tijekom financijske godine.

2.   Prije kraja listopada svake financijske godine Komisija, na temelju podataka kojima raspolaže u tom trenutku, izrađuje procjenu vlastitih sredstava prikupljenih za cijelu godinu. Svako znatno odstupanje u odnosu na prvobitne procjene može dovesti do izrade pisma kojim se izmjenjuje nacrt proračuna za sljedeću financijsku godinu ili do izmjene proračuna za tekuću financijsku godinu.

POGLAVLJE II.

ODREDBE ZA KONTROLU I NADZOR, UKLJUČUJUĆI ODGOVARAJUĆE ZAHTJEVE U POGLEDU IZVJEŠĆIVANJA

Članak 2.

Mjere kontrole i nadzora

1.   Inspekcija vlastitih sredstva iz članka 2. stavka 1. Odluke 2014/335/EU, Euratom provodi se kako je predviđeno u ovoj Uredbi, ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 (7) i Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (8).

2.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da vlastita sredstva iz članka 2. stavka 1. Odluke 2014/335/EU, Euratom budu stavljena na raspolaganje Komisiji.

3.   Kada se mjere kontrole i nadzora odnose na tradicionalna vlastita sredstva iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom:

(a)

Države članice provode provjere i ispitivanja koji se odnose na utvrđivanje i stavljanje na raspolaganje tih vlastitih sredstava.

(b)

Države članice obavljaju dodatne inspekcijske mjere na zahtjev Komisije. U svom zahtjevu Komisija navodi razloge za dodatnu inspekciju. Komisija može također zahtijevati da joj se proslijede određeni dokumenti.

(c)

Države članice, ako to Komisija zahtijeva, uključuju Komisiju u inspekcije koje obavljaju. Kada je Komisija uključena u inspekciju, Komisija ima pristup, u mjeri u kojoj to iziskuje primjena ove Uredbe, popratnim dokumentima koji se odnose na utvrđivanje i stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava i svakom drugom odgovarajućem dokumentu povezanom s tim popratnim dokumentima.

(d)

Komisija može sama obavljati inspekcije na licu mjesta. Agenti koje je Komisija ovlastila za provođenje takvih inspekcija imaju pristup dokumentima kako je utvrđeno za inspekcije iz točke (c). Države članice olakšavaju te inspekcije.

(e)

Inspekcije iz točaka od (a) do (d) ne dovode u pitanje:

i.

inspekcije koje provode države članice u skladu sa svojim nacionalnim zakonima i drugim propisima;

ii.

mjere predviđene člancima 287. i 319. Ugovora o funkcioniranja Europske unije (UFEU-a);

iii.

aranžmane o inspekciji na temelju članka 322. stavka 1. točke (b) UFEU-a.

4.   Kada se mjere kontrole i nadzora odnose na vlastita sredstva koja se temelje na porezu na dodanu vrijednost (PDV) iz članka 2. stavka 1. točke (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom, one se provode u skladu s člankom 11. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89.

5.   Kada se mjere kontrole i nadzora odnose na vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku (BND) iz članka 2. stavka 1. točke (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom:

a)

Komisija svake godine, zajedno s državom članicom o kojoj je riječ, provjerava ukupne iznose u odnosu na pogreške pri sastavljanju, osobito u slučajevima na koje je ukazao Odbor za BND, koji je uspostavljen Uredbom (EZ, Euratom) br. 1287/2003. Pritom ona u pojedinačnim slučajevima također može izvršiti uvid u izračune i statističke podloge, osim u informacije o određenim pravnim ili fizičkim osobama, ako valjana procjena na neki drugi način ne bi bila moguća.

b)

Komisija također ima pristup dokumentima koji se odnose na statističke postupke i osnovne statističke podatke iz članka 3. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003.

6.   Za potrebe mjera kontrole i nadzora iz stavaka 3., 4. i 5. ovog članka, Komisija može zatražiti od država članica da joj proslijede odgovarajuće dokumente ili izvješća koja se odnose na sustave za prikupljanje vlastitih sredstava ili na njihovo stavljanje na raspolaganje Komisiji.

Članak 3.

Ovlasti i obveze ovlaštenih agenata Komisije

1.   Za potrebe obavljanja inspekcija iz članka 2. Komisija posebno imenuje određene svoje dužnosnike ili druge službenike („ovlašteni agenti”).

Za svaku inspekciju ovlašteni agenti od Komisije primaju pisano ovlaštenje u kojem se navodi njihov identitet i službeni položaj.

U inspekcijama mogu sudjelovati osobe u svojstvu upućenih nacionalnih stručnjaka koje su države članice stavile na raspolaganje Komisiji.

Uz izričito i prethodno odobrenje države članice o kojoj je riječ, Komisija može zatražiti pomoć službenika iz drugih država članica kao promatrača. Komisija osigurava da se ti službenici pridržavaju stavka 3. ovog članka.

2.   Tijekom inspekcija tradicionalnih vlastitih sredstava i inspekcija vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u iz članka 2. stavka 3. odnosno članka 2. stavka 4., ovlašteni agenti postupaju sukladno pravilima koja se primjenjuju na službenike države članice o kojoj je riječ. Dužni su čuvati poslovnu tajnu pod uvjetima utvrđenima u stavku 3. ovog članka.

Za potrebe inspekcija vlastitih sredstava koja se temelje na BND-u iz članka 2. stavka 5. Komisija poštuje nacionalna pravila o povjerljivosti statističkih podataka.

Ovlašteni agent može, prema potrebi, stupiti u kontakt s dužnicima, ali isključivo u okviru inspekcija tradicionalnih vlastitih sredstava i jedino putem nadležnih tijela čiji su postupci prikupljanja vlastitih sredstava predmet inspekcije.

3.   Informacije koje su, neovisno o njihovom obliku, pružene ili pribavljene u okviru ove Uredbe, podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne te uživaju onakvu zaštitu kakva se sličnim informacijama pruža prema nacionalnom pravu države članice u kojoj su prikupljene i prema odgovarajućim odredbama koje se primjenjuju na institucije Unije.

Te se informacije priopćavaju jedino osobama u institucijama Unije ili državama članicama čija je dužnost da budu s njima upoznate, dok se u svrhe koje nisu utvrđene u ovoj Uredbi one koriste jedino uz prethodno odobrenje države članice u kojoj su prikupljene.

Prvi i drugi podstavak primjenjuju se na dužnosnike i druge službenike Unije te na upućene nacionalne stručnjake.

4.   Komisija osigurava da se ovlašteni agenti i druge osobe koji djeluju pod njezinim nadzorom pridržavaju Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) i Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (10) te drugih propisa Unije i nacionalnih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Priprema i vođenje inspekcija

1.   Putem odgovarajuće obrazložene komunikacije Komisija o inspekciji pravovremeno obavješćuje državu članicu u kojoj se inspekcija treba obaviti. U takvoj inspekciji mogu sudjelovati predstavnici dotične države članice.

2.   Za inspekcije tradicionalnih vlastitih sredstava u koje je uključena Komisija prema članku 2. stavku 3. i inspekcije vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u prema članku 2. stavku 4., za organizaciju rada i odnose sa službama koje su uključene u inspekciju nadležna je služba koju odredi država članica o kojoj je riječ.

3.   Inspekcije na licu mjesta tradicionalnih vlastitih sredstava iz članka 2. stavka 3. točke (d) obavljaju ovlašteni agenti. Za potrebe organizacije rada i odnosa sa službama i, prema potrebi, dužnicima uključenima u inspekciju, ti agenti prije inspekcija na licu mjesta uspostavljaju potrebne kontakte sa službenicima koje odredi država članica o kojoj je riječ. Za tu vrstu inspekcije uz ovlaštenje se prilaže dokument u kojem se navode cilj i svrha inspekcije.

4.   Inspekcije koje se odnose na vlastita sredstva koja se temelje na BND-u iz članka 2. stavka 5. obavljaju ovlašteni agenti. Za potrebe organizacije rada ti agenti uspostavljaju potrebne kontakte s nadležnim upravnim tijelima u državama članicama.

5.   Države članice osiguravaju da službe ili agencije odgovorne za utvrđivanje, prikupljanje i stavljanje na raspolaganje vlastitih sredstava, te tijela koja su one zadužile za obavljanje inspekcija nad njima, pruže ovlaštenim agentima pomoć potrebnu za obavljanje njihovih dužnosti.

Za potrebe inspekcija na licu mjesta tradicionalnih vlastitih sredstava iz članka 2. stavka 3. točke (d), države članice o kojima je riječ pravodobno obavješćuju Komisiju o identitetu i položaju osoba koje su imenovale za sudjelovanje u tim inspekcijama te za pružanje ovlaštenim agentima svake pomoći potrebne za obavljanje njihovih dužnosti.

6.   O rezultatima kontrola i inspekcija iz članka 2., osim inspekcija koje provode države članice iz članka 2. stavka 3. točaka (a) i (b), obavještava se, odgovarajućim kanalima u roku od tri mjeseca, državu članicu o kojoj je riječ. Država članica dostavlja svoje primjedbe u roku od tri mjeseca od primitka izvješća. Međutim, Komisija može iz opravdanih razloga od države članice o kojoj je riječ zatražiti da primjedbe o određenim pitanjima dostavi u roku od mjesec dana od primitka izvješća. Država članica o kojoj je riječ može uskratiti svoje očitovanje putem priopćenja u kojem se iznose razlozi koji je sprečavaju da odgovori na zahtjev Komisije.

Potom se sve države članice obavještava o rezultatima i primjedbama iz prvog podstavka, zajedno sa sveobuhvatnim izvješćem pripremljenim u vezi s kontrolama vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u.

Kada se inspekcijama na licu mjesta ili povezanim inspekcijama tradicionalnih vlastitih sredstava utvrdi potreba za izmjenom ili ispravkom podataka u izvješćima ili izjavama poslanima Komisiji u vezi s vlastitim sredstvima i kada se ispravci koji iz toga proizlaze trebaju provesti putem aktualnog izvješća ili izjave, odgovarajuće se izmjene, u takvoj izjavi ili izvatku, označavaju prikladnim bilješkama.

Članak 5.

Izvješćivanje o prijevarama i nepravilnostima koje utječu na prava na tradicionalna vlastita sredstva

1.   Tijekom dva mjeseca nakon kraja svakog tromjesečja, države članice šalju Komisiji opis otkrivenih slučajeva prijevare i nepravilnosti koji uključuju prava veća od 10 000 EUR u vezi s tradicionalnim vlastitim sredstvima iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom.

Unutar roka iz prvog podstavka svaka država članica dostavlja pojedinosti o statusu slučajeva prijevare i nepravilnosti o kojima je Komisija već obaviještena, a u kojima povrat, poništenje ili nemogućnost povrata nisu bili ranije naznačeni.

2.   Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju pojedinosti opisa iz stavka 1. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 7. stavka 2.

3.   Sažetak obavijesti iz stavka 1.ovog članka uključuje se u izvješće Komisije iz članka 325. stavka 5. UFEU-a.

Članak 6.

Izvješćivanje država članica o inspekcijama tradicionalnih vlastitih sredstava

1.   Države članice podnose Komisiji detaljna godišnja izvješća o svojim inspekcijama koje se odnose na tradicionalna vlastita sredstva u kojima iznose rezultate tih inspekcija, opće podatke i sva načelna pitanja koja se tiču najvažnijih problema koji se, posebno u vezi sa spornim temama, postavljaju u vezi s primjenom odgovarajućih uredbi za provođenje Odluke 2014/335/EU, Euratom. Izvješća se šalju Komisiji do 1. ožujka godine koja slijedi nakon financijske godine o kojoj je riječ. Na temelju tih izvješća Komisija priprema sveobuhvatno izvješće o kojem se obavještavaju sve države članice.

2.   Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju oblika godišnjih izvješća država članica navedenih u stavku 1. ovog članka. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 7. stavka 2.

3.   Komisija svake tri godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće o funkcioniranju aranžmana o inspekciji tradicionalnih vlastitih sredstava iz članka 2. stavka 3.

POGLAVLJE III.

ODBOR I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Postupak u odboru

1.   Komisiji u radu pomaže Savjetodavni odbor za vlastita sredstva (ACOR). Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 8.

Završne odredbe

Uredba (EZ, Euratom) br. 1026/1999 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage i odredbe Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 stavljene izvan snage Uredbom Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 (11), koja se navode u koleracijskoj tablici iz Priloga ovoj Uredbi, smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju u skladu s tom koleracijskom tablicom.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan stupanja na snagu Odluke 2014/335/EU, Euratom.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

Ch. VASILAKOS


(1)  Vidjeti stranicu 105. ovoga Službenog lista.

(2)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke 2007/436/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (SL L 130, 31.5.2000., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1026/1999 od 10. svibnja 1999. o utvrđivanju ovlasti i obveza agenata ovlaštenih od strane Komisije za obavljanje kontrola i inspekcija vlastitih sredstava Zajednica (SL L 126, 20.5.1999., str. 1.).

(5)  Mišljenje br. 2/2012 Europskog revizorskog suda od 20. ožujka 2012. (SL C 112, 18.4.2012., str. 1.) i Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 29. ožujka 2012. (SL C 181, 21.6.2012., str. 45.).

(6)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 155, 7.6.1989., str. 9.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (Uredba o BND-u) (SL L 181, 19.7.2003., str. 1.).

(9)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(10)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(11)  Uredba Vijeća (EU,Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (vidjeti stranicu 39. ovoga Službenog lista).


PRILOG

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ, Euratom) br. 1026/1999

Uredba (EZ, Euratom) br. 1150/2000

Ova Uredba

 

od članka 1. do članka 6. stavka 4.

 

članak 6. stavak 5.

članak 5. stavak 1.

 

članci od 7. do 12.

 

članak 15.

članak 1. stavak 1.

 

članak 16. stavci 1. i 2.

članak 1. stavak 2.

 

članak 16. stavak 3.

 

članak 17. stavci od 1. do 4.

članak 2. stavak 1.

članak 2. stavak 2.

 

članak 17. stavak 5. prva, druga i četvrta rečenica

članak 6. stavak 1.

 

članak 17. stavak 5. treća rečenica

članak 5. stavak 3.

 

članak 18. stavak 1.

članak 2. stavak 3. točka (a)

 

članak 18. stavak 2. prvi podstavak točka (a)

članak 2. stavak 3. prva i druga rečenica

 

članak 18. stavak 2. prvi podstavak točka (b)

članak 2. stavak 3. točka (c) prva rečenica

 

članak 18. stavak 2. drugi podstavak prva rečenica

članak 2. stavak 3. točka (d) treća rečenica

 

članak 18. stavak 2. drugi podstavak druga rečenica

članak 2. stavak 3. točka (c) druga rečenica

 

članak 18. stavak 2. treći podstavak točka (a)

članak 2. stavak 3. točka (b) treća rečenica

 

članak 18. stavak 2. treći podstavak točka (b)

članak 4. stavak 6. treći podstavak

 

članak 18. stavak 3. prva rečenica

članak 2. stavak 3. točka (d) prva rečenica

 

članak 18. stavak 3. druga rečenica

članak 2. stavak 3. točka (d) druga rečenica

 

članak 18. stavak 3. treća i četvrta rečenica

članak 4. stavak 1.

članak 2. stavak 3. točka (d) druga rečenica

 

članak 18. stavak 4.

članak 2. stavak 3. točka (e)

 

članak 18. stavak 5.

članak 6. stavak 3.

članak 2. stavak 4.

 

članak 19. prva i druga rečenica

članak 2. stavak 5. točka (a)

članak 2. stavak 5. točka (b)

članak 2. stavak 6.

članak 1. prvi podstavak

 

članak 3. stavak 1. prvi podstavak

članak 1. drugi podstavak

 

članak 3. stavak 1. treći podstavak

članak 1. treći podstavak

 

članak 3. stavak 1. četvrti podstavak

članak 2. stavci 1. i 2.

 

članak 2. stavak 3. prva rečenica

 

članak 3. stavak 1. drugi podstavak

članak 2. stavak 3. druga rečenica

 

članak 4. stavak 3. treća rečenica

članak 3. stavak 1. točke (a) i (b)

 

članak 3. stavak 2. prvi podstavak

 

članak 19. treća rečenica

članak 3. stavak 2. drugi podstavak

članak 3. stavak 1. točka (c)

 

članak 3. stavak 2. treći podstavak

članak 3. stavak 2. točka (a)

 

članak 4. stavak 2.

članak 3. stavak 2. točka (b)

 

članak 4. stavak 3. prva i druga rečenica

članak 3. stavak 2. točka (c)

 

članak 4. stavak 4.

članak 4.

 

članak 4. stavak 5.

članak 5. stavci 1. i 2.

 

članak 3. stavak 3.

članak 5. stavak 3.

 

članak 3. stavak 4.

članak 6.

 

članak 4. stavak 6. prvi i drugi podstavak

članak 7.

 

članak 8.

 

 

članci od 20. do 23.

članak 5. stavak 2.

članak 6. stavak 2.

 

članak 7.

članak 8.

članak 9.


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/39


UREDBA VIJEĆA (EU, Euratom) br. 609/2014

od 26. svibnja 2014.

o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

(preinačeno)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 322. stavak 2.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 106.a,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog revizorskog suda (1),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 (2) Europskih zajednica znatno je izmijenjena nekoliko puta. Budući da se trebaju provesti daljnje izmjene, trebalo bi ju preinačiti radi jasnoće.

(2)

Određene odredbe Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 uključene su u Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 (3), stoga ne trebaju biti obuhvaćene ovom Uredbom. Te se odredbe odnose na izračun i izradu salda, kontrolu i nadzor vlastitih sredstava i relevantne zahtjeve za izvješćivanje, kao i na Savjetodavni odbor za vlastita sredstva (ACOR).

(3)

Unija mora imati vlastita sredstva iz članka 2. Odluke Vijeća 2014/335/EU, Euratom (4) na raspolaganju pod najboljim mogućim uvjetima i u skladu s time trebala bi se utvrditi pravila prema kojima države članice trebaju osigurati Komisiji ta vlastita sredstva. Ova Uredba preuzima pravila o stavljanju na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom, vlastitih sredstava na temelju poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a) iz članka 2. stavka 1. točke (b) te Odluke („vlastita sredstva na temelju PDV-a”) i vlastita sredstva koja se temelje na bruto nacionalnom dohotku (BND-u) iz članka 2. stavka 1. točke (c) te Odluke („vlastita sredstva na temelju BND-a”), prethodno uključena u Uredbu (EZ, Euratom) br. 1150/2000.

(4)

Trebalo bi definirati koncept određivanja vlastitih sredstava i utvrditi detaljna pravila za ispunjenje obveze utvrđivanja tradicionalnih vlastitih sredstava iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom.

(5)

Za vlastita sredstva koja potječu iz pristojbi na šećer, koja se trebaju naplatiti u proračunskoj godini koja odgovora tržišnoj godini na koju se odnosi izdatak, trebalo bi osigurati da države članice te namete stave na raspolaganje Komisiji tijekom proračunske godine u kojoj su određene.

(6)

Države članice trebale bi staviti na raspolaganje Komisiji te, ako je potrebno, proslijediti joj potrebne dokumente i podatke kako bi se Komisiji omogućilo izvršavanje ovlasti koje su joj dodijeljene u pogledu vlastitih sredstava Unije.

(7)

Nacionalna tijela odgovorna za ubiranje vlastitih sredstava trebala bi moći u svakom trenutku predočiti Komisiji dokumente koji sadržavaju dokaze o prikupljenim vlastitim sredstvima.

(8)

Za prava koja nisu namirena potrebno je voditi posebne račune. Ti računi i podnošenje tromjesečnih izvadaka iz tih računa trebali bi omogućiti Komisiji bolji nadzor nad radnjama koje poduzimaju države članice za ubiranje vlastitih sredstava, a osobito one pri kojima je došlo do prijevare ili nepravilnosti.

(9)

Trebalo bi odrediti rok za odnose između država članica i Komisije s obzirom na to da se nova prava koja države članice utvrde u odnosu na prethodne godine smatraju utvrđenima za tekuću godinu.

(10)

Kako bi se osiguralo da se proračun Unije financira u svim okolnostima, potrebno je utvrditi postupak što se tiče vlastitih sredstava na temelju PDV-u i vlastitih sredstava na temelju BND-a u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 (5), kojim će zemlje članice Uniji staviti na raspolaganje vlastita sredstva u proračun u obliku stalnih mjesečnih dvanaestina, a naknadno prilagoditi iznose koje su stavile na raspolaganje u skladu sa stvarnom osnovicom vlastitih sredstava na temelju PDV-a i relevantnim promjenama BND-a čim budu u potpunosti poznati.

(11)

Trebalo bi pojasniti utjecaj promjena u podacima o BND-u izvršenih nakon završetka svake financijske godine na financiranje bruto smanjenja.

(12)

Vlastita sredstva moraju biti stavljena na raspolaganje u obliku knjiženja dospjelih iznosa na račun otvoren u tu svrhu pri državnoj riznici na ime Komisije, odnosno pri tijelu koje odredi svaka država članica. Kako bi se ograničili prijenosi sredstava na one koji su nužni za izvršenje proračuna, Unija se mora ograničiti na povlačenje sredstava s tih računa samo radi pokrića potreba Komisije za gotovinskim sredstvima.

(13)

Komisija mora imati dostatna gotovinska sredstva kako bi zadovoljila regulatorne zahtjeve za plaćanja učestala u prvim mjesecima godine, osobito za posebne potrebe plaćanja izdataka Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP-a) u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 73/2009 (6).

(14)

U skladu s načelom razumnoga financijskog upravljanja, trebalo bi se voditi računa da trošak povrata kamata na vlastita sredstva stavljena na raspolaganje sa zakašnjenjem ne bi trebao premašivati iznos kamatnih rashoda.

(15)

Trebalo bi uskladiti izvješćivanje o slučajevima otpisa koji se tiču utvrđenih prava koja su proglašena ili se smatraju nepovratnima.

(16)

Bliska suradnja između država članica i Komisije olakšat će pravilnu primjenu financijskih pravila koja se odnose na vlastita sredstva.

(17)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (7).

(18)

Kako bi se uspostavila detaljna pravila za mjesečne izvatke iz računa za prava na tradicionalna vlastita sredstva i tromjesečne izvatke s posebnih računa, kao i za slučajeve koji se odnose na nepovratne iznose koji premašuju 50 000 EUR, trebalo bi primijeniti savjetodavni postupak za donošenje provedbenih akata s obzirom na tehničku prirodu tih akata potrebnih u svrhu izvještavanja.

(19)

Uredbu (EZ, Euratom) br. 1150/2000 trebalo bi staviti izvan snage.

(20)

Radi dosljednosti i uzimajući u obzir članak 11. Odluke 2014/335/EU, Euratom, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu isti dan kao ta Odluka i trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2014.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba propisuje pravila o stavljanju na raspolaganje Komisiji vlastitih sredstava Unije iz članka 2. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom.

Članak 2.

Datum osnivanja tradicionalnih vlastitih sredstava

1.   Za potrebe primjene ove Uredbe, pravo Unije na tradicionalna vlastita sredstva iz članka 2. stavka 1. točke (a) Odluke 2014/335/EU, Euratom utvrđuje se čim su ispunjeni uvjeti predviđeni carinskim propisima o knjiženju prava na odgovarajuće račune i o obavješćivanju dužnika.

2.   Datumom utvrđivanja iz stavka 1. smatra se datum knjiženja u računovodstvene knjige koje su predviđene carinskim propisima.

U odnosu na pristojbe i ostala davanja u vezi sa zajedničkom organizacijom tržišta šećera, datumom utvrđivanja iz stavka 1. smatra se datum obavješćivanja u skladu s propisima o šećeru.

Ako to obavješćivanje nije izričito predviđeno, odgovarajućim datumom smatra se datum kada su države članice utvrdile iznose koji se potražuju od dužnika, prema potrebi putem plaćanja unaprijed ili plaćanja preostalog iznosa.

3.   U spornim slučajevima smatra se da su nadležna upravna tijela, za potrebe utvrđivanja iz stavka 1., u mogućnosti izračunati iznos prava najkasnije do trenutka donošenja prve upravne odluke kojom se dužnik obavješćuje o dugu ili do pokretanja sudskog postupka ako taj događaj nastupi prije.

Datumom utvrđivanja iz stavka 1. smatra se datum odluke, odnosno izračuna koji se treba provesti nakon početka tog sudskog postupka.

4.   Stavak 1. primjenjuje se kada se obavijest mora ispraviti.

Članak 3.

Čuvanje popratnih dokumenata

Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se popratni dokumenti u vezi s utvrđivanjem i stavljanjem na raspolaganje vlastitih sredstava čuvaju najmanje tri kalendarske godine počevši od kraja godine na koju se ti popratni dokumenti odnose.

Države članice čuvaju popratne dokumente koji se odnose na statističke postupke i osnovice iz članka 3. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003 do 30. rujna četvrte godine nakon dotične financijske godine. Popratni dokumenti u vezi s osnovicom vlastitih sredstava na temelju PDV-a čuvaju se tijekom istog razdoblja.

Ako se provjerom popratnih dokumenata iz prvog i drugog stavka, koja je provedena u skladu s člankom 2. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014 ili člankom 11. Uredbe Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 (8) utvrdi da je potreban ispravak, popratni se dokumenti čuvaju i nakon isteka roka iz prvog stavka u razdoblju dostatnom za provedbu i nadzor ispravka.

Ako se spor između države članice i Komisije o obvezi stavljanja na raspolaganje određenog iznosa vlastitih sredstava riješi sporazumno ili odlukom Suda Europske unije, država članica dostavlja Komisiji popratne dokumente potrebne za financijsko praćenje u roku od dva mjeseca nakon tog rješenja.

Članak 4.

Upravna suradnja

1.   Svaka država članica obavješćuje Komisiju:

(a)

o nazivima odjela ili agencija nadležnih za utvrđivanje, ubiranje, stavljanje na raspolaganje i kontrolu vlastitih sredstava te o osnovnim odredbama kojima se uređuju uloga i način rada tih odjela i agencija;

(b)

o općim odredbama zakona i ostalih propisa te o propisima koji se odnose na knjigovodstvene postupke u vezi s utvrđivanjem, ubiranjem, stavljanjem na raspolaganje i kontrolom vlastitih sredstava od strane Komisije;

(c)

o točnim naslovima svih upravnih i računovodstvenih evidencija u kojima su knjižena utvrđena prava, kako je navedeno u članku 2., a osobito onih koji se upotrebljavaju pri sastavljanju računa predviđenih u članku 6.

Komisiju se bez odgode obavješćuje o svim promjenama tih naziva ili odredaba.

2.   Na zahtjev neke od država članica, Komisija ostalim državama članicama prosljeđuje podatke iz stavka 1.

Članak 5.

Primjenjive stope

Jedinstvena stopa iz članka 2. stavka 1. točke (c) Odluke 2014/335/EU, Euratom određuje se tijekom proračunskog postupka i izračunava kao postotak zbroja prognoze bruto nacionalnog dohotka (BND-a) država članica na način da potpuno obuhvaća onaj dio proračuna koji se ne financira iz prihoda iz članka 2. stavka 1. točaka (a) i (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom, iz financijskih doprinosa za dodatne programe za istraživanja i tehnološki razvoj i drugih prihoda.

Stopa se u proračunu iskazuje brojkom koja ima onoliko decimalnih mjesta koliko je potrebno da bi se vlastita sredstva na temelju BND-a mogla u potpunosti podijeliti među državama članicama.

POGLAVLJE II.

RAČUNI ZA VLASTITA SREDSTVA

Članak 6.

Knjiženje i izvještavanje

1.   Računi za vlastita sredstva vode se pri državnoj riznici svake države članice, odnosno pri tijelu koje odredi svaka država članica, i to raščlanjeni prema vrsti sredstava.

2.   Za potrebe računovodstva vlastitih sredstava, mjesec završava najranije u 13:00 sati posljednjeg radnog dana u mjesecu tijekom kojeg je utvrđeno pravo.

3.   Prava utvrđena u skladu s člankom 2. knjiže se na računima, ovisno o odredbama drugog podstavka ovoga stavka, najkasnije prvog radnog dana nakon devetnaestog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravo utvrđeno.

Utvrđena prava koja nisu knjižena na računima iz prvog podstavka zbog toga što još nisu namirena, a za njihovu naplatu nije dano nikakvo osiguranje, iskazuju se na posebnim računima u roku iz prvog podstavka. Države članice mogu usvojiti ovaj postupak u slučajevima kada su predmet spora utvrđena prava za koje je dano osiguranje te postoji mogućnost da po rješenju nastalog spora dođe do njihove promjene.

Međutim, vlastita sredstva na temelju PDV-a i vlastita sredstva na temelju BND-a, uzimajući u obzir utjecaj korekcije proračunskih neravnoteža odobrene Ujedinjenoj Kraljevini i bruto smanjenja odobrenog Danskoj, Nizozemskoj, Austriji i Švedskoj na ta sredstva, knjižit će se na računima kako je utvrđeno u prvom podstavku kako slijedi:

dvanaestine iz članka 10. stavka 3. knjiže se prvog radnog dana svakog mjeseca,

salda iz članka 10. stavaka 4. i 6. te usklađenja iz članka 10. stavaka 5. i 7. evidentiraju se jedanput godišnje s iznimkom posebnih usklađenja iz prve alineje članka 10. stavka 5. koja se evidentiraju na računima prvoga radnog dana u mjesecu koji slijedi nakon što je postignut dogovor između dotične države članice i Komisije.

Utvrđena prava koja se odnose na pristojbe i ostala davanja u vezi sa zajedničkom organizacijom tržišta šećera knjiže se na račune iz prvog podstavka. Ako ta prava nisu namirena u za to propisanim rokovima, države članice mogu ispraviti knjiženje i iznimno knjižiti ta prava na posebne račune.

4.   Svaka država članica, u rokovima iz stavka 3., Komisiji dostavlja:

(a)

mjesečni izvadak iz svojih računa za prava iz prvog podstavka stavka 3.;

(b)

tromjesečni izvadak iz posebnih računa iz drugog podstavka stavka 3.

Uz mjesečne izvatke iz računa, dotične države članice dostavljaju detaljne podatke ili izvještaje o odbicima od vlastitih sredstava koji su provedeni temeljem odredaba o područjima s posebnim statusom.

Zajedno sa završnim tromjesečnim izvješćem za određenu godinu, države članice prosljeđuju procjenu ukupnog iznosa prava sadržanih na zasebnom računu, na dan 31. prosinca one godine za koju povrat nije vjerojatan.

Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila za mjesečna i tromjesečna izvješća. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 16. stavka 2.

Članak 7.

Knjigovodstveni ispravci

Nakon 31. prosinca treće godine nakon određene godine ne unose se daljnji ispravci iznosa mjesečnih izvještaja koje su države članice dostavile u skladu s prvim podstavkom članka 6. stavka 4. za dotičnu godinu, osim u vezi s pitanjima o kojima je upućena obavijest prije ovog datuma od strane Komisije ili dotične države članice.

Članak 8.

Ispravci prava

Ukupni iznos utvrđenih prava uvećava se ili umanjuje za ispravke provedene na temelju članka 2. stavka 4. Oni se knjiže na računima iz prvog i drugog podstavka članka 6. stavka 3. i u izvatcima iz računa iz članka 6. stavka 4. u skladu s datumom tih ispravaka.

POGLAVLJE III.

STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE VLASTITIH SREDSTAVA

Članak 9.

Državna riznica i računovodstveni postupci

1.   U skladu s postupkom iz članka 10. svaka država članica odobrava iznos vlastitih sredstava na račun otvoren na ime Komisije pri svojoj državnoj riznici, odnosno pri drugom tijelu koje je imenovala.

Taj se račun vodi u nacionalnoj valuti i bez naknade.

2.   Države članice ili tijela koja one imenuju Komisiji elektroničkim putem dostavljaju:

(a)

na radni dan kada se vlastita sredstva odobravaju na račun Komisije, izvještaj o stanju na računu ili potvrdu o knjiženju vlastitih sredstava;

(b)

ne dovodeći u pitanje točku (a), najkasnije drugoga radnog dana od dana odobravanja računa, izvještaj o stanju na računu iz kojeg je vidljivo knjiženje vlastitih sredstava.

3.   Odobreni iznosi knjiže se u eurima u skladu s Uredbom (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (9) („Financijska uredba”) i Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 (10).

Članak 10.

Utvrđivanje količine, vrijeme stavljanja na raspolaganje, prilagodbe

1.   Nakon odbitka troškova naplate u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 10. stavkom 3. Odluke 2014/335/EU, Euratom, knjiženje tradicionalnih vlastitih sredstava iz članka 2. stavka 1. točke (a) te Odluke obavlja se najkasnije prvoga radnog dana nakon devetnaestog dana drugog mjeseca od mjeseca u kojem je utvrđeno pravo u skladu s člankom 2. ove Uredbe.

Međutim, knjiženje prava koja se iskazuju na posebnim računima u skladu s drugim podstavkom članka 6. stavka 3. ove Uredbe mora se obaviti najkasnije prvoga radnog dana nakon devetnaestog dana drugog mjeseca od mjeseca u kojem su ta prava naplaćena.

2.   Ako je potrebno, Komisija može pozvati države članice da sredstva, osim vlastitih sredstava na temelju PDV-a i vlastitih sredstava na temelju BND-a, knjiže mjesec dana unaprijed na temelju informacija koje su im dostupne petnaestog dana istog mjeseca.

Svako knjiženje unaprijed prilagođava se sljedećeg mjeseca prilikom knjiženja iz stavka 1. Ta prilagodba podrazumijeva knjiženje negativnog iznosa koji je jednak onomu koji je knjižen unaprijed.

3.   Vlastita sredstva na temelju PDV-a i vlastita sredstva na temelju BND-a, uzimajući u obzir utjecaj korekcije proračunskih neravnoteža odobrene Ujedinjenoj Kraljevini i bruto smanjenja odobrena Danskoj, Nizozemskoj, Austriji i Švedskoj na ta sredstva, knjiže se prvoga radnog dana svakog mjeseca u iznosima koji predstavljaju jednu dvanaestinu odgovarajućih ukupnih iznosa u proračunu, preračunano u nacionalne valute prema deviznom tečaju važećem posljednjeg dana kotacije u kalendarskoj godini koja prethodi financijskoj godini, kako je objavljeno u Službenom listu Europske unije, seriji C.

Za posebne potrebe plaćanja izdataka EFJP-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 73/2009, ovisno o stanju gotovine u Uniji, Komisija može pozvati države članice da do jednog ili dva mjeseca u prvom tromjesečju financijske godine unaprijed knjiže jednu dvanaestinu ili dio jedne dvanaestine iznosa predviđenih u proračunu za vlastita sredstva na temelju PDV-a i vlastita sredstva na temelju BND-a, uzimajući u obzir učinak koji na ta sredstva imaju korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini i bruto smanjenje odobreno Danskoj, Nizozemskoj, Austriji i Švedskoj.

Nakon prvog tromjesečja iznos zahtijevanih mjesečnih knjiženja ne smije biti veći od jedne dvanaestine iznosa vlastitih sredstava na temelju PDV-a i BND-a, pri čemu ona moraju ostati u okvirima granica proračunskih iznosa za tu svrhu.

Komisija o tome unaprijed obavješćuje države članice, a najkasnije dva tjedna prije traženog knjiženja.

Na ta ranija knjiženja primjenjuju se osmi podstavak koji se odnosi na iznos koji se knjiži u siječnju svake godine i deveti podstavak koji se primjenjuje u slučaju kada proračun nije konačno donesen prije početka financijske godine.

Svaka promjena jedinstvene stope vlastitih sredstava na temelju PDV-a, stope vlastitih sredstava na temelju BND-a, korekcije proračunskih neravnoteža odobrene Ujedinjenoj Kraljevini i njezina financiranja iz članaka 4. i 5. Odluke 2014/335/EU, Euratom te financiranja bruto smanjenja odobrenog Danskoj, Nizozemskoj, Austriji i Švedskoj zahtijeva konačno donošenje izmjene proračuna i iziskuje ponovno usklađivanje iznosa dvanaestina koji su knjiženi od početka financijske godine.

Navedene prilagodbe obavljaju se prilikom prvog knjiženja nakon konačnog donošenja izmjene proračuna ako je on donesen prije šesnaestog dana u mjesecu. U suprotnom se obavljaju prilikom drugog knjiženja nakon konačnog donošenja izmjene proračuna. Odstupajući od članka 11. Financijske uredbe, te prilagodbe se knjiže na računima za onu financijsku godinu na koju se odnosi dotična izmjena proračuna.

Izračun dvanaestina za siječanj svake financijske godine temelji se na iznosima utvrđenima nacrtom proračuna iz članka 314. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i preračunanima u nacionalne valute po tečaju koji vrijedi prvog dana kotacije nakon 15. prosinca kalendarske godine koja prethodi proračunskoj godini; prilagodba se obavlja u knjiženju za sljedeći mjesec.

Ako proračun nije konačno donesen najkasnije dva tjedna prije knjiženja za siječanj sljedeće financijske godine, države članice prvoga radnog dana svakog mjeseca, uključujući siječanj, knjiže jednu dvanaestinu iznosa vlastitih sredstava na temelju PDV-a i vlastitih sredstava na temelju BND-a, uzimajući u obzir učinak koji na ta sredstva imaju korekcija proračunskih neravnoteža odobrena Ujedinjenoj Kraljevini i bruto smanjenje odobreno Danskoj, Nizozemskoj, Austriji i Švedskoj, iz posljednjega konačno donesenog proračuna; usklađenje se provodi prvog datuma dospijeća nakon konačnog donošenja proračuna ako je proračun donesen prije 16. dana u mjesecu. U suprotnom se prilagodba obavlja drugog dana dospijeća nakon konačnog donošenja proračuna.

4.   Svaka država članica tereti se, na temelju godišnjeg izvješća o osnovici za izračun vlastitih sredstava na temelju PDV-a iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89, za iznos izračunan na temelju podataka sadržanih u tom izvješću po jedinstvenoj stopi određenoj za prethodnu financijsku godinu, dok se u njezinu korist knjiži 12 iznosa plaćanja koja su obavljena tijekom te financijske godine. Međutim, osnovica svake države članice za izračun vlastitih sredstava na temelju PDV-a na koju se primjenjuje ta stopa ne smije premašiti postotak iz članka 2. stavka 1. točke (b) Odluke 2014/335/EU, Euratom njezina BND-a, kako je navedeno u prvom podstavku članka 2. stavka 7. te Odluke. Komisija izračunava saldo i pravovremeno obavješćuje države članice kako bi ga one mogle knjižiti na račun iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe prvog radnog dana u prosincu te iste godine.

5.   U slučaju korekcije osnovice za izračun vlastitih sredstava od PDV-a na temelju članka 9. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89, za svaku dotičnu državu članicu čija osnovica, uzimajući u obzir te korekcije, ne prelazi postotke iz članka 2. stavka 1. točke (b) i članka 10. stavka 2. Odluke 2014/335/EU, Euratom dolazi do sljedećih usklađenja iznosa salda iz stavka 4. ovoga članka:

korekcije na temelju prvog podstavka članka 9. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 obavljene prije 31. srpnja imaju za posljedicu opće usklađenje koje se knjiži na račun iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe prvog radnog dana u prosincu iste godine. Međutim, određeno usklađenje može se knjižiti i prije toga datuma ako se s time suglase dotična država članica i Komisija,

ako mjere koje Komisija poduzima na temelju drugog podstavka članka 9. stavka 1. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1553/89 kako bi ispravila iznos osnovice imaju za posljedicu usklađenje knjiženja na račun iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe, takvo usklađenje provodi se na datum koji odredi Komisija u skladu s navedenim mjerama.

Promjene BND-a iz stavka 7. ovoga članka također imaju za posljedicu usklađivanje salda svake države članice čija je osnovica, uzimajući u obzir ispravke iz prvog podstavka ovog stavka, ograničena u postocima iz članka 2. stavka 1. točke (b) i članka 10. stavka 2. Odluke 2014/335/EU, Euratom.

Komisija pravodobno obavješćuje države članice o tim usklađenjima kako bi ih one mogle knjižiti na račun iz članka 9. stavka 1. prvoga radnog dana u prosincu iste godine.

Međutim, određeno usklađenje može se knjižiti u bilo kojem trenutku ako se s time suglase dotična država članica i Komisija.

6.   Na temelju podatka o ukupnom BND-u po tržišnim cijenama i njegovim komponentama iz prethodne godine koje države članice dostavljaju u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003, svaka država članica tereti se za iznos izračunan primjenom stope usvojene za prethodnu financijsku godinu na BND i knjiže joj se u korist plaćanja izvršena tijekom prethodne financijske godine. Komisija izračunava saldo i pravodobno obavješćuje države članice kako bi ga one mogle knjižiti na računu iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe prvog radnog dana u prosincu iste godine.

7.   Svaka promjena BND-a iz prethodnih financijskih godina u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003 pridržavajući se članka 5. te Uredbe podrazumijeva za svaku dotičnu državu članicu provođenje prilagodbe salda utvrđenoga u skladu sa stavkom 6. ovog članka. Iznos te prilagodbe utvrđuje se na način utvrđen u stavku 5. prvom podstavku 1. ovog članka. Komisija obavješćuje države članice o tim prilagodbama kako bi ih one mogle knjižiti na računu iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe prvog radnog dana u prosincu iste godine. Nakon 30. rujna četvrte godine nakon određene financijske godine promjene BND-a više se ne uzimaju u obzir, osim u slučaju pitanja o kojima je Komisija ili država članica dala obavijest u tom roku.

8.   Postupci iz stavaka od 4. do 7. predstavljaju promjene u prihodima za financijsku godinu u kojoj se postupci provode.

Iznos prihoda iskazan u proračunu za tekuću financijsku godinu može se uvećati ili umanjiti putem izmjene proračuna za iznos koji proizlazi iz tih postupaka u skladu s člankom 1. stavkom 2. Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014.

9.   Nema naknadne revizije financiranja bruto smanjenja odobrenih Danskoj, Nizozemskoj, Austriji i Švedskoj u slučaju promjena podataka o BND-u u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1287/2003.

Članak 11.

Prilagodba zbog nesudjelovanja

1.   Kada država članica ne sudjeluje u financiranju određenog djelovanja ili politike Unije prema UFEU-u i njegovim protokolima 21. i 22., ona ima pravo na prilagodbu iznosa koji je uplatila u vlastitim sredstvima za svaku godinu u kojoj nije sudjelovala, koja se izračunava u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

2.   Komisija izračunava prilagodbu tijekom godine koja slijedi dotičnu financijsku godinu u isto vrijeme kada utvrđuje salda BND-a iz članka 10. ove Uredbe.

Izračun se obavlja na temelju iznosa koji se odnose na relevantnu financijsku godinu:

(a)

ukupan BND po tržišnim cijenama i njegovi sastavni dijelovi;

(b)

realizacija proračuna rashoda poslovanja koji odgovaraju dotičnoj mjeri ili politici.

Prilagodba je jednaka umnošku ukupnog iznosa dotičnih rashoda, s iznimkom onoga koji financiraju treće zemlje sudionice, u postotku BND-a države članice koja ima pravo na prilagodbu u BND-u svih država članica. Prilagodba se financira sredstvima država članica sudionica u visini koja se utvrđuje podjelom njihovih BND-ova s BND-om svih država članica sudionica. Radi izračuna te prilagodbe, preračunavaju se iznosi između nacionalne valute i eura prema važećem tečaju posljednjeg dana kotacije u kalendarskoj godini koja prethodi dotičnoj proračunskoj godini.

Ta prilagodba za svaku relevantnu godinu obavlja se samo jedanput i konačna je u slučaju naknadne izmjene iznosa BND-a.

3.   Komisija pravodobno obavješćuje države članice o iznosu prilagodbe kako bi one mogle obaviti odobrenje u korist računa iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe prvog radnog dana u prosincu.

Članak 12.

Kamate na sredstva koja su stavljena na raspolaganje sa zakašnjenjem

1.   Na svako kašnjenje u knjiženju na račun iz članka 9. stavka 1. dotičnoj državi članici obračunavaju se kamate.

Međutim, povrat iznosa kamata manjega od 500 eura ne provodi se.

2.   U slučaju država članica koje pripadaju Ekonomskoj i monetarnoj uniji kamatna stopa jednaka je stopi objavljenoj u Službenom listu Europske unije, serija C, koju je Europska središnja banka primijenila na svoje glavne operacije refinanciranja, prvog dana mjeseca u kojem iznos dospijeva, uvećanoj za dva postotna boda.

Ta se stopa uvećava za 0,25 postotnih bodova za svaki mjesec kašnjenja. Uvećana stopa primjenjuje se za cijelo razdoblje kašnjenja.

3.   U slučaju država članica koje ne pripadaju Ekonomskoj i monetarnoj uniji ta je stopa jednaka stopi koju su središnje banke primijenile prvog dana u dotičnom mjesecu za svoje glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za dva postotna boda, a u slučaju država članica kod kojih stopa središnje banke nije dostupna primjenjuje se najbliža ekvivalentna stopa primijenjena na tržištu novca te države članice prvog dana dotičnog mjeseca, uvećana za dva postotna boda.

Ta se stopa uvećava za 0,25 postotnih bodova za svaki mjesec kašnjenja. Uvećana stopa primjenjuje se za cijelo razdoblje kašnjenja.

4.   U odnosu na plaćanja kamata iz stavka 1. na odgovarajući način primjenjuje se članak 9. stavci 2. i 3.

Članak 13.

Nenaplativi iznosi

1.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da iznos prava utvrđenih na temelju članka 2. ove Uredbe bude stavljen na raspolaganje Komisiji na način utvrđen ovom Uredbom.

2.   Države članice oslobađaju se obveze stavljanja na raspolaganje Komisiji iznosa koji su jednaki pravima utvrđenim u članku 2. koji se pokažu nenaplativim zbog nekog od sljedećih razloga:

(a)

zbog više sile;

(b)

zbog drugih razloga koji se ne mogu pripisati državama članicama.

Iznosi utvrđenih prava proglašavaju se nenaplativima odlukom nadležnoga upravnog tijela koje utvrdi da se njihov povrat ne može osigurati.

Iznosi utvrđenih prava smatraju se nenaplativima najkasnije nakon razdoblja od pet godina od dana utvrđivanja iznosa u skladu s člankom 2. ili, u slučaju upravnog ili sudskog žalbenog postupka, kada je konačna odluka donesena, priopćena ili objavljena.

Ako je primljeno djelomično plaćanje ili su primljena djelomična plaćanja, rok od najviše pet godina počinje teći od dana posljednjeg plaćanja, ako dug nije poravnan.

Iznosi koji su proglašeni ili se smatraju nenaplativima trajno se uklanjaju iz zasebnoga računa navedenog u članku 6. stavku 3. podstavku drugom. Oni se iskazuju u prilogu tromjesečnom izvješću iz članka 6. stavka 4. podstavka prvog i, prema potrebi, u tromjesečnim prikazima iz članka 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014.

3.   U roku od tri mjeseca od upravne odluke iz stavka 2. ovog članka ili u skladu s rokovima iz tog stavka, države članice Komisiji podnose izvješće s informacijama o slučajevima primjene stavka 2. ovog članka pod uvjetom da dotična utvrđena prava premašuju iznos od 50 000 EUR.

To izvješće sadržava sve potrebne činjenice za potpuno ispitivanje razloga iz stavka 2. točaka (a) i (b) ovog članka, koji su spriječili dotičnu državu članicu da stavi na raspolaganje dotične iznose, kao i mjere utjerivanja koje je poduzela država članica u dotičnom slučaju odnosno slučajevima.

To se izvješće podnosi na obrascu koji utvrđuje Komisija. U tu svrhu Komisija donosi provedbene akte. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 16. stavka 2.

4.   U roku od šest mjeseci od primitka izvješća iz stavka 3., Komisija priopćava svoje komentare dotičnoj državi članici.

Ako Komisija smatra potrebnim zahtijevati dodatne informacije, rok od šest mjeseci počinje danom primitka zatraženih dodatnih informacija.

POGLAVLJE IV.

UPRAVLJANJE GOTOVINSKIM SREDSTVIMA

Članak 14.

Uvjeti za upravljanje gotovinskim sredstvima

1.   Komisija se služi sredstvima knjiženim na račune iz članka 9. stavka 1. u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi pokrila svoje potrebe za gotovinskim sredstvima nastale zbog izvršenja proračuna.

2.   Ako su potrebe za gotovinskim sredstvima veće od sredstava raspoloživih na računima, Komisija smije iskoristiti više od ukupnog iznosa tih sredstava pod uvjetom da u proračunu postoje raspoloživa sredstva i u okvirima vlastitih sredstava doznačenih u proračun. U tom slučaju unaprijed obavješćuje države članice o svim predvidljivim potrebama koje premašuju raspoložive iznose.

3.   Samo u slučaju nepodmirivanja obveza po zajmu koji je ugovoren ili osiguran jamstvom u skladu s uredbama i odlukama Vijeća, a u slučajevima kada Komisija ne može na vrijeme aktivirati druge instrumente predviđene financijskim mehanizmima koji se odnose na te zajmove, kako bi se osiguralo da Unija ispuni svoje pravne obveze prema vjerovnicima, mogu se privremeno primijeniti stavci 2. i 4., neovisno o uvjetima iz stavka 2., kako bi se podmirili dugovi Unije.

4.   Razlika između ukupnih sredstava raspoloživih na računima i potreba za gotovinskim sredstvima dijeli se među državama članicama što je više moguće razmjerno procijenjenim proračunskim prihodima od svake države članice.

Članak 15.

Izvršenje platnih naloga

1.   Države članice ili tijela koja one imenuju izvršavaju platne naloge Komisije u skladu s uputama Komisije u roku od najviše tri radna dana od primitka. Međutim, u slučaju transakcija koje uključuju prijenos gotovinskih sredstava, države članice izvršavaju naloge u roku koji zahtijeva Komisija.

2.   Države članice ili tijela koja one imenuju najkasnije drugog radnog dana nakon okončanja svake transakcije elektroničkim putem dostavljaju Komisiji izvještaj o stanju na računu iz kojeg su vidljiva kretanja u vezi s dotičnim transakcijama.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Postupak Odbora

1.   Komisiji pomaže Savjetodavni odbor za vlastita sredstva iz članka 7. Uredbe (EU, Euratom) br. 608/2014. Taj Odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 17.

Prijelazna odredba o kamatnoj stopi

Stopa iz članka 11. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 u inačici prije stupanja na snagu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2028/2004 (11) i nadalje se primjenjuje za izračun kamata u slučaju kašnjenja u plaćanju ako je datum dospijeća prije 1. prosinca 2004.

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba (EZ, Euratom) br. 1150/2000 stavlja se izvan snage.

2.   Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu na dan stupanja na snagu Odluke 2014/335/EU, Euratom.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. svibnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

Ch. VASILAKOS


(1)  Mišljenje br. 2/2012 od 20. ožujka 2012. (SL C 112, 18.4.2012., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke br. 94/728/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 130, 31.5.2000., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije (vidjeti str. 29 ovoga Službenog lista).

(4)  Odluka Vijeća 2014/335/ EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (vidjeti str. 105 ovoga Službenog lista).

(5)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 od 15. srpnja 2003. o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka po tržišnim cijenama (SL L 181, 19.7.2003., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(7)  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(8)  Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL L 155, 7.6.1989., str. 9.).

(9)  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (SL L 362, 31.12.2012., str. 1.).

(11)  Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2028/2004 od 16. studenoga 2004. o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 1150/2000 o provedbi Odluke 94/728/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL L 352, 27.11.2004., str. 1.).


PRILOG I.

UREDBA STAVLJENA IZVAN SNAGE S POPISOM SVOJIH UZASTOPNIH IZMJENA

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000

(SL L 130, 31.5.2000., str. 1.)

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 2028/2004

(SL L 352, 27.11.2004., str. 1.)

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 105/2009

(SL L 36, 5.2.2009., str. 1.)


PRILOG II.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ, Euratom) br. 1150/2000

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3., prvi, drugi i treći stavak

Članak 3. prvi, drugi i treći stavak

Članak 3. četvrti stavak

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6. stavci 1. i 2.

Članak 6. stavci 1. i 2.

Članak 6. stavak 3. točka (a)

Članak 6. stavak 3. prvi podstavak

Članak 6. stavak 3. točka (b)

Članak 6. stavak 3. drugi podstavak

Članak 6. stavak 3. točka (c)

Članak 6. stavak 3. treći podstavak

Članak 6. stavak 3. točka (d)

Članak 6. stavak 3. četvrti podstavak

Članak 6. stavak 4. prvi podstavak točka (a), prva rečenica

Članak 6. stavak 4. prvi podstavak točka (a)

Članak 6. stavak 4. prvi podstavak točka (a), druga rečenica

Članak 6. stavak 4. drugi podstavak

Članak 6. stavak 4. prvi podstavak točka (b), prva rečenica

Članak 6. stavak 4. prvi podstavak točka (b)

Članak 6. stavak 4. prvi podstavak točka (b), druga rečenica

Članak 6. stavak 4. treći podstavak

Članak 6. stavak 4. drugi podstavak

Članak 6. stavak 4. četvrti podstavak

Članak 6. stavak 5.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8. prvi stavak

Članak 8.

Članak 8. drugi stavak

Članak 9. stavak 1.

Članak 9. stavak 1.

Članak 9. stavak 1.a

Članak 9. stavak 2.

Članak 9. stavak 2.

Članak 9. stavak 3.

Članak 10. stavci od 1. do 7.

Članak 10. stavci od 1. do 7.

Članak 10. stavak 8.

Članak 10. stavak 8. prvi podstavak

Članak 10. stavak 9.

Članak 10. stavak 9.

Članak 10. stavak 10.

Članak 10.a

Članak 11.

Članak 11. stavak 1.

Članak 12. stavak 1. prvi podstavak

Članak 12. stavak 1. drugi podstavak

Članak 11. stavci 2., 3. i 4.

Članak 12. stavci 2., 3. i 4.

Članak 12. stavci 1., 2., 3. i 4.

Članak 14.

Članak 12. stavak 5. prvi podstavak

Članak 15. stavak 1.

Članak 12. stavak 5. drugi podstavak

Članak 15. stavak 2.

Članak 15.

Članak 16. prvi i drugi stavak

Članak 16. treći stavak

Članak 10. stavak 8. drugi podstavak

Članak 17. stavci 1. i 2.

Članak 13. stavci 1. i 2.

Članak 17. stavak 3. prvi podstavak

Članak 13. stavak 3. prvi podstavak

Članak 17. stavak 3. drugi podstavak

Članak 17. stavak 3. treći podstavak

Članak 13. stavak 3. drugi podstavak

Članak 13. stavak 3. treći podstavak

Članak 17. stavak 4.

Članak 13. stavak 4.

Članak 17. stavak 5.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 16.

Članak 21.a

Članak 17.

Članak 22.

Članak 23.

Članak 18.

Članak 19.

Prilog

 

 

Prilog I.

Prilog II.


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/53


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 610/2014

оd 14. veljače 2014.

o utvrđivanju odstupanja od Uredbe (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata u vezi sa zajedničkim poduzećem ECSEL

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za sudjelovanje u Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i širenje njegovih rezultata (1), a posebno njezin članak 1. stavak 3. točku (d),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1290/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uspostavlja se Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i predviđa se uključivanje Unije u javno-privatna partnerstva, uključujući zajednička poduzeća, u ključnim područjima u kojima se istraživanjima i inovacijama može pridonijeti ciljevima Unije u pogledu veće konkurentnosti i pomoći u suočavanju s društvenim izazovima.

(2)

Sudjelovanje u neizravnim mjerama u okviru Obzora 2020. trebalo bi biti u skladu s Uredbom (EU) br. 1290/2013. Međutim, kako bi se uzele u obzir posebne operativne potrebe zajedničkih poduzeća utvrđene u skladu s člankom 187. Ugovora u području elektroničkih komponenti i sustava, ovlast za donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora delegirana je Komisiji za vrijeme trajanja Obzora 2020. kako bi se omogućilo da tijela za financiranje u tom području primijene različite stope povrata za financiranje Unije u slučajevima kad jedna država članica ili više njih sufinanciraju sudionika ili mjeru.

(3)

Zajedničko poduzeće ECSEL osnovano je Uredbom Vijeća (EU) br. 561/2014 (3) za razdoblje do 31. prosinca 2024. radi provedbe zajedničke tehnološke inicijative u području elektroničkih komponenti i sustava.

(4)

Posebne operativne potrebe utvrđene su u odnosu na sufinanciranje država članica i primjenjivost nacionalnih pravila financiranja.

(5)

S obzirom na te posebne potrebe i kako bi se omogućila stopa povrata za financiranje Unije po vrsti sudionika i vrsti mjere potrebno je odstupanje od jedinstvenih stopa povrata iz članka 28. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013 u slučajevima kad jedna država članica ili više njih sufinanciraju sudionika ili mjeru. Stopa povrata trebala bi ovisiti o vrsti sudionika i vrsti mjere kako bi se olakšala prekogranična suradnja, osobito s malim i srednjim poduzećima te neprofitnim pravnim subjektima uz postizanje optimalne razine učinka poluge na privatna ulaganja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 28. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1290/2013 zajedničko poduzeće ECSEL može unutar mjere primjenjivati različite stope povrata za financiranje Unije ovisno o vrsti sudionika i vrsti aktivnosti u okviru mjera u kojima jedna država članica ili više njih sufinanciraju sudionika ili mjeru.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 81.

(2)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014.–2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 561/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju zajedničkog poduzeća ECSEL (SL L 169, 7.6.2014., str. 152.).


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/55


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 611/2014

оd 11. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o programima potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1) te posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

Člankom 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013 utvrđuju se pravila o programima rada za potporu sektoru maslinova ulja i stolnih maslina. Ta se pravila moraju nadopuniti kako bi se zajamčilo učinkovito i stvarno korištenje potporom Unije. Tim će se novim pravilima zamijeniti pravila predviđena Uredbom Komisije (EZ) br. 867/2008 (2) koje je zato potrebno staviti izvan snage.

(2)

Kako bi se omogućila stvarna provedba programâ rada, treba utvrditi da se financijska sredstva Unije dodjeljuju razmjerno trajanju programâ rada te osigurati da godišnji troškovi za provedbu odobrenih programa rada ne prelaze iznos predviđen člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3)

Kako bi se osigurala sveukupna usklađenost aktivnosti priznatih organizacija proizvođača, priznatih udruženja proizvođača i priznatih sektorskih organizacija (dalje u tekstu: „organizacije korisnici”), potrebno je utvrditi vrste mjera koje su Uniji prihvatljive za financiranje i vrste mjere koje joj nisu prihvatljive. Potrebno je utvrditi i detaljna pravila predstavljanja programâ rada te kriterije za odabir tih programa. Predmetnim državama članicama treba dopustiti da utvrde dodatne uvjete prihvatljivosti kako bi mjere što više prilagodile nacionalnom stanju u sektoru maslina.

(4)

Na temelju iskustva, treba utvrditi pragove financiranja koje provodi Unija barem za područja poboljšanja učinka uzgoja maslina na okoliš, poboljšanja konkurentnosti uzgoja maslina modernizacijom i sustava sljedivosti, certificiranja i zaštite kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina osobito praćenjem kvalitete maslinovih ulja koja se prodaju krajnjem potrošaču kako bi se osigurala provedba barem određenog broja mjera u osjetljivim prioritetnim područjima.

(5)

Kako bi se osigurala provedba programâ rada u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje programom potpore organizacijama korisnicima, treba utvrditi postupke za podnošenje zahtjeva za odobrenje, odabir i odobravanje programâ rada.

(6)

Člankom 231. Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđa se da se višegodišnji programi doneseni do 1. siječnja 2014. i dalje vode prema odgovarajućim odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (3) do njihova isteka. Zato je potrebno utvrditi da se Uredba (EZ) br. 867/2008 nastavlja primjenjivati za tekuće programe rada do datuma stupanja na snagu ove Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Područje primjene

Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu mjera koje su Uniji prihvatljive za financiranje, najmanje dodjele financijskih sredstava država članica Unije posebnim područjima te kriterija i postupaka za odobravanje programâ rada u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina.

Članak 2.

Financijska sredstva Unije

Države članice osiguravaju da se financijska sredstva Unije kako je predviđeno člankom 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013 dodjeljuju razmjerno trajanju programa rada predviđenih navedenim člankom, osiguravajući tako da godišnji troškovi namijenjeni provedbi odobrenih programa rada ne prelaze iznos predviđen stavkom 2. navedenog članka.

Članak 3.

Mjere koje su Uniji prihvatljive za financiranje

1.   Mjere koje su Uniji prihvatljive za financiranje predviđene člankom 29. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 jesu sljedeće:

(a)

u području praćenja tržišta i upravljanja u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina:

i.

prikupljanje podataka o sektoru i tržištu u skladu sa specifikacijama koje se odnose na metodu, geografsku reprezentativnost i preciznost koje je utvrdilo nadležno nacionalno tijelo;

ii.

izrada studija o temama povezanima s ostalim mjerama predviđenima u programu rada predmetnih organizacija korisnika;

(b)

u području poboljšanja utjecaja uzgoja maslina na okoliš:

i.

zajedničke aktivnosti radi održavanja maslinika visoke vrijednosti za okoliš, za koje postoji opasnost od napuštanja, u skladu s uvjetima koje je, na temelju objektivnih kriterija, odredilo nadležno nacionalno tijelo, posebno u odnosu na regionalna područja koja mogu biti prihvatljiva, i na područje i na najmanji broj proizvođača maslinova ulja koji moraju biti uključeni kako bi predmetne aktivnosti bile učinkovite;

ii.

razvijanje dobre poljoprivredne prakse u uzgoju maslina, utemeljene na ekološkim kriterijima prilagođenima lokalnim uvjetima, njezino širenje među uzgajivačima maslina i praćenje njezine praktične primjene;

iii.

mjere praktičnog predstavljanja tehnika kojima se nudi alternativa kemijskim proizvodima u suzbijanju maslinove mušice, kao i mjere sezonskog promatranja njezina razvoja;

iv.

mjere praktičnog predstavljanja tehnika uzgoja maslina usmjerenih prema zaštiti okoliša i očuvanju krajolika, kao što je ekološka poljoprivreda, poljoprivreda s niskim ulaganjima, zaštita tla ograničavanjem erozije i integrirana poljoprivreda;

v.

mjere zaštite otpornih i ugroženih sorta;

(c)

u području poboljšanja konkurentnosti uzgoja maslina modernizacijom:

i.

poboljšanje sustava navodnjavanja i tehnika uzgoja;

ii.

zamjena slaborodnih maslina novim stablima;

iii.

izobrazba proizvođača o novim tehnikama uzgoja;

iv.

mjere izobrazbe i komunikacije;

(d)

u području poboljšanja kvalitete proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina:

i.

poboljšanje uvjeta za uzgoj, berbu, isporuku i skladištenje maslina prije prerade, u skladu s tehničkim specifikacijama koje je utvrdilo nadležno nacionalno tijelo;

ii.

poboljšanje sorta maslinika na pojedinačnim gospodarstvima, pod uvjetom da pridonose ciljevima programâ rada;

iii.

poboljšanje uvjeta skladištenja maslinova ulja i stolnih maslina i upotreba ostataka od proizvodnje maslinova ulja i stolnih maslina te poboljšanje uvjeta flaširanja maslinova ulja;

iv.

tehnička pomoć proizvodnji, prerađivačkoj industriji maslinova ulja, poduzećima za proizvodnju stolnih maslina, uljarama i pakiranju u pogledu aspekata povezanih s kvalitetom proizvoda;

v.

osnivanje i unapređenje laboratorija za analizu djevičanskih maslinovih ulja;

vi.

izobrazba sudaca kušača u svrhu organoleptičkih vrednovanja djevičanskih maslinovih ulja i stolnih maslina;

(e)

u području sljedivosti, certificiranja i zaštite kvalitete maslinova ulja i stolnih maslina, posebno praćenju kvalitete maslinovih ulja koja se prodaju krajnjem potrošaču:

i.

uspostavljanje sustava koji omogućavaju sljedivost proizvoda od uzgajivača maslina sve do pakiranja i označivanja i upravljanje njima, u skladu sa specifikacijama koje je utvrdilo nadležno nacionalno tijelo;

ii.

uspostavljanje sustava certificiranja kvalitete, utemeljenih na sustavu analize rizika i provjere kritičnih točaka i upravljanje njima, što je u skladu s tehničkim kriterijima koje je donijelo nadležno nacionalno tijelo;

iii.

uspostavljanje sustava praćenja sukladnosti s normama kojima se potvrđuje autentičnost, kvaliteta i prodaja maslinova ulja i stolnih maslina stavljenih na tržište i upravljanje njima, u skladu s tehničkim specifikacijama koje je utvrdilo nadležno nacionalno tijelo;

(f)

u području širenja informacija o mjerama koje su provele organizacije korisnici kako bi se poboljšala kvaliteta maslinova ulja i stolnih maslina:

i.

širenje informacija o mjerama što ih provode organizacije korisnika u područjima iz točaka (a) do (e);

ii.

uspostavljanje i održavanje internetskih stranica o mjerama koje provode organizacije korisnici u područjima iz točaka (a) do (e).

2.   U pogledu mjera predviđenih stavkom 1., točkom (c) podtočkom ii. i točkom (d) podtočkom ii. države članice osiguravaju donošenje odgovarajućih odredaba za povrat investicije ili ostatka njezine vrijednosti ako član napusti organizaciju proizvođača.

3.   Države članice mogu donijeti dodatne uvjete navodeći prihvatljive mjere, pod uvjetom da se njima ne onemogućava njihovo predstavljanje ili provedba.

4.   Eksternalizacija mjera organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača u skladu s člankom 155. Uredbe (EU) br. 1308/2013 može se dopustiti za mjere iz stavka 1. točaka (b), (c) i (d) pod sljedećim uvjetima:

(a)

sklapanje pisanog ugovora između organizacije proizvođača ili udruženja organizacija proizvođača i drugog subjekta u svrhu provođenja predmetne mjere. Organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača ipak zadržava odgovornost za provođenje te mjere te za kontrolu nad sveukupnim upravljanjem i opći nadzor predmetnog pisanog ugovora;

(b)

kako bi se omogućila stvarna kontrola nad upravljanjem i nadzor, ugovorom iz točke (a):

i.

omogućuje se organizaciji proizvođačâ ili udruženju organizacija proizvođača da daje obvezujuće upute te su sadržane odredbe prema kojima organizacija ili udruženje organizacija smije raskinuti ugovor ako pružatelj usluge ne poštuje uvjete predmetnog ugovora;

ii.

utvrđuju se precizni uvjeti, uključujući obveze izvješćivanja i rokove, prema kojima organizacija proizvođača ili udruženje organizacija proizvođača smiju ocjenjivati i provoditi stvarnu kontrolu nad mjerama povjerenima vanjskim izvršiteljima.

Članak 4.

Aktivnosti i troškovi koji Uniji nisu prihvatljivi za financiranje

1.   Sljedeće aktivnosti ne ostvaruju pravo na financijska sredstva Unije prema članku 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013:

(a)

aktivnosti koje se koriste nekim drugim financijskim sredstvima Unije koja nisu navedena u članku 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013;

(b)

aktivnosti koje su izravno usmjerene prema povećanju proizvodnje i kapaciteta skladištenja ili prerade;

(c)

aktivnosti povezane s kupnjom ili skladištenjem maslinova ulja ili stolnih maslina ili one koje imaju utjecaj na njihovu cijenu;

(d)

aktivnosti povezane s komercijalnom promidžbom maslinova ulja ili stolnih maslina;

(e)

aktivnosti povezane sa znanstvenim istraživanjima, osim objavljivanja rezultata istraživanja maslinarskim poduzećima;

(f)

aktivnosti koje bi mogle narušiti tržišno natjecanje u ostalim gospodarskim aktivnostima organizacija korisnika;

(g)

aktivnosti povezane sa suzbijanjem maslinovih mušica, osim mjera predviđenih člankom 3. stavkom 1. točkom (b) podtočkom iii.

2.   Kako bi se osigurala sukladnost sa stavkom 1. točkom (a), organizacije korisnici moraju se obvezati u pisanom obliku, u svoje ime i u ime svojih članova, da će odbiti svako financiranje na temelju drugog programa potpore Unije za mjere koje se stvarno financiraju u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

3.   U provedbi mjera iz članka 3. za dobivanje financijskih sredstava Unije nisu prihvatljivi troškovi nastali kao posljedica:

(a)

povrata, osobito povrata u obliku godišnjih isplata, zajmova uzetih za mjeru koja je u cijelosti ili djelomično provedena prije početka programa rada;

(b)

isplata organizacijama korisnicima koji sudjeluju na sastancima i programima izobrazbe, kako bi se nadoknadio gubitak prihoda;

(c)

izdataka u vezi s administrativnim troškovima i troškovima osoblja koje su imale države članice i organizacije korisnici potpore EFJP-a u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1306/2013 (4);

(d)

kupnje neizgrađenog zemljišta;

(e)

kupnje rabljene opreme;

(f)

izdataka u vezi s ugovorima o leasingu, uključujući poreze, kamate i troškove osiguranja;

(g)

najma kao alternative kupnji i operativnih troškova za robu uzetu u najam.

4.   Države članice mogu donijeti dodatne uvjete dajući dodatne pojedinosti o neprihvatljivim aktivnostima i troškovima iz stavaka 1. i 3.

Članak 5.

Raspodjela financijskih sredstava Unije

1.   U svakoj državi članici najmanje 20 % iznosa financijskih sredstava Unije raspoloživih u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) br. 1308/2013 dodjeljuje se području iz članka 3. stavka 1. točke (b), najmanje 15 % predmetnog iznosa financijskih sredstava Unije dodjeljuje se području iz članka 3. stavka 1. točke (c), i najmanje 10 % predmetnog iznosa financijskih sredstava Unije dodjeljuje se području iz članka 3. stavka 1. točke (e).

2.   Ako najmanji postotak utvrđen stavkom 1. nije u potpunosti iskorišten u područjima iz stavka 1., neiskorišteni iznosi ne mogu se iskoristiti za ostala područja aktivnosti, već se vraćaju u proračun Unije.

Članak 6.

Kriteriji za odabir i prihvatljivost programâ rada

1.   Države članice biraju programe rada iz članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 na temelju sljedećih kriterija:

(a)

opće kvalitete programa i njegove usklađenosti s ciljevima i prioritetima sektora maslina u predmetnom regionalnom području, kako je utvrdila država članica;

(b)

financijskoga kredibiliteta i dostatnosti financijskih sredstava organizacija korisnika za provedbu predloženih mjera;

(c)

veličine regionalnog područja uključenog u program rada;

(d)

različitog gospodarskog stanja u uključenim regionalnim područjima koja se uzimaju u obzir u programu rada;

(e)

postojanja nekoliko područja mjera i veličine financijskoga doprinosa organizacija korisnika;

(f)

kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja učinkovitosti koji omogućavaju procjenu tijekom provedbe i ex post procjene programa koji je sastavila država članica;

(g)

procjene programâ koje su prethodno organizacije korisnici mogle provesti u okviru Uredbe Komisije (EZ) br. 1334/2002 (5), Uredbe Komisije (EZ) br. 2080/2005 (6) ili Uredbe (EZ) br. 867/2008.

Države članice vode računa o raspodjeli zahtjeva među različitim vrstama organizacija korisnika u svakom regionalnom području.

2.   Države članice odbijaju sve programe rada koji su nepotpuni ili koji sadržavaju netočne podatke, ili uključuju neku od neprihvatljivih aktivnosti iz članka 4.

Članak 7.

Početak i odobravanje programâ rada

1.   Prvo trogodišnje razdoblje za programe rada iz članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 počinje 1. travnja 2015. Sljedeća razdoblja počinju 1. travnja svake tri godine.

2.   Svaka organizacija korisnik odobrena u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 može podnijeti zahtjev za odobrenje za samo jedan program rada do datuma koji određuje država članica, ali najkasnije do 15. veljače svake godine.

3.   Zahtjev za odobrenje mora sadržavati sljedeće elemente:

(a)

informacija o predmetnoj organizaciji korisniku;

(b)

informacije o kriterijima odabira predviđenima člankom 6. stavkom 1.;

(c)

opis, opravdanost i vremenski raspored svake predložene mjere;

(d)

planirane izdatke, raščlanjene po mjerama i područjima mjera, kako je navedeno u članku 3. stavku 1., s pojedinostima za svako 12-mjesečno razdoblje od dana odobrenja programa rada, uz razlikovanje općih troškova koji ukupno ne smiju prijeći 5 % i ostalih glavnih vrsta troškova;

(e)

financijski plan za svako područje iz članka 3. stavka 1. s podacima za svako najviše 12-mjesečno razdoblje od dana odobrenja programa rada, u kojem se posebno navode financijska sredstva Unije za koja su podneseni zahtjevi i, prema potrebi, financijski doprinosi organizacija korisnika i doprinos države članice;

(f)

opis kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja učinkovitosti koji omogućavaju ocjene tijekom provedbe i ex post ocjene programa na temelju općih načela koje je utvrdila država članica;

(g)

dokaz da je položeno sredstvo osiguranja u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 282/2012 (7);

(h)

zahtjev za predujam;

(i)

izjavu predviđenu člankom 4. stavkom 2.;

(j)

za organizacije korisnike, informacije o organizacijama korisnicima odgovornima za stvarnu provedbu mjera iz svojih programa koje su dodijeljene izvođačima;

(k)

izjavu da mjere predviđene u programima organizacija korisnika nisu obuhvaćene nekim drugim zahtjevom za financijska sredstva Unije u skladu s ovom Uredbom.

4.   Konačno odobrenje programa rada može se dati ovisno o unošenju izmjena koje država članica smatra potrebnima. U tom slučaju predmetna organizacija korisnik priopćuje svoju suglasnost u roku od 15 dana nakon obavijesti o izmjeni.

Države članice osiguravaju da se iznos financijskih sredstava Unije dodijeli unutar svake kategorije korisnika, uzimajući u obzir vrijednost maslinova ulja koje su proizveli ili stavili na tržište članovi organizacija korisnika.

Najkasnije do 15. ožujka svake godine države članice obavješćuju organizacije korisnike o odobrenim programima rada i, prema potrebi, o programima rada kojima su dodijelile odgovarajuća nacionalna financijska sredstva.

Ako predloženi program rada nije odabran, država članica odmah oslobađa sredstvo osiguranja iz stavka 3. točke (g).

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 867/2008 stavlja se izvan snage. Međutim, ta se Uredba nastavlja primjenjivati za tekuće programe rada do dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 867/2008 od 3. rujna 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu organizacija gospodarskih subjekata u sektoru maslina, njihovih programa rada i njihova financiranja (SL L 237, 4.9.2008., str. 5.).

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2002 od 23. srpnja 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1638/98 u pogledu programa aktivnosti organizacija gospodarskih subjekata u sektoru maslina za tržišne godine 2002./03. i 2003./04. (SL L 195, 24.7.2002., str. 16.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 2080/2005 od 19. prosinca 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 865/2004 u pogledu organizacija gospodarskih subjekata u sektoru maslina, njihovih programa rada i njihova financiranja (SL L 333, 20.12.2005., str. 8.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 282/2012 od 28. ožujka 2012. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (SL L 92, 30.3.2012., str. 4.).


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/62


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 612/2014

оd 11. ožujka 2014.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 u vezi s novim mjerama u okviru nacionalnih programa potpore u sektoru vina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 53. točke (b), (c), (e), (f) i (h),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (2) i ona sadržava, u glavi I. dijelu II. poglavlju II. odjeljku 4., pravila o nacionalnim programima potpore u sektoru vina. Iako se većinom pravila utvrđenih u tom odjeljku osigurava nastavak pravila koji se primjenjuju na nacionalne programe potpore u sektoru vina u skladu s Uredbom (EZ) br. 1234/2007, utvrđena su i neka nova pravila. Tim se novim pravilima uvode tri nova elementa, i to promocija vina u državama članicama kao podmjera usporedna s postojećom promocijom vina na tržištima trećih zemalja, mjera inovacija u sektoru vina te proširenje mjere restrukturiranja i prenamjene vinograda kako bi se obuhvatila i ponovna sadnja vinograda nakon obveznog krčenja zbog zdravstvenih i fitosanitarnih razloga. Potrebno je utvrditi pravila o sadržaju tih novih elemenata.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 555/2008 (3) utvrđuju se pravila u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina predviđenih Uredbom (EZ) br. 1234/2007. Kako bi se dopunila nova pravila utvrđena Uredbom (EU) br. 1308/2013, u Uredbu (EZ) br. 555/2008 treba unijeti odgovarajuće odredbe.

(3)

Člankom 45. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđa se posebna potpora za promociju vina u državama članicama. Nužno je utvrditi kriterije prihvatljivosti u okviru te nove podmjere tako da se ona može uključiti u nacionalne programe potpore. Ti bi kriteriji trebali biti u skladu sa sličnim mjerama iz ostalih programa, a posebno s onima o informiranju i promociji poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem tržištu predviđenima Uredbom Vijeća (EZ) br. 3/2008 (4).

(4)

Kako bi se sektoru vina osigurala potrebna struktura i stručnost, potrebno je utvrditi da javno tijelo ne može biti jedini korisnik podmjere za promociju vina u državama članicama.

(5)

Promocija vina u državama članicama mora biti u skladu s pravilima Unije o tržišnom natjecanju. Stoga treba utvrditi da informiranje u okviru podmjere za promociju vina ne smije biti usmjereno na određene robne marke ni poticati potrošnju točno određenih vina.

(6)

Radi informiranja i zaštite potrošača, treba utvrditi da svaka poruka upućena potrošačima o utjecaju na zdravlje proizvoda koji se promovira u državama članicama mora imati priznatu znanstvenu osnovu i moraju je prihvatiti nadležna nacionalna tijela odgovorna za javno zdravlje u državi članici u kojoj se aktivnosti provode.

(7)

Trebalo bi utvrditi i trajanje aktivnosti koje se provode u državama članicama i ono bi trebalo biti u skladu s trajanjem informativnih i promotivnih programa koji se financiraju na temelju Uredbe (EZ) br. 3/2008.

(8)

Uzimajući u obzir posebnu prirodu mjere promocije vina u državama članicama i s obzirom na iskustvo stečeno u promociji vina u trećim zemljama u okviru nacionalnih programa potpore te u provedbi informativnog i promotivnog programa poljoprivrednih proizvoda na unutarnjem tržištu, treba utvrditi pravila prihvatljivosti troškova osoblja i režijskih troškova nastalih korisniku u provedbi takvih mjera.

(9)

Kako bi se olakšala provedba mjera za koje se daje potpora u okviru podmjere promocije vina u državama članicama i uzimajući u obzir trajanje tih mjera, treba omogućiti plaćanja prije izvršenja cjelokupne mjere ili njezina dijela, uz uvjet da je položeno jamstvo kojim se osigurava izvršenje predmetne mjere.

(10)

Kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje mjera prihvatljivih na temelju članka 45. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članka 2. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 3/2008 i mjera promocije koje se financiraju na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5), države članice morale bi utvrditi jasne kriterije razgraničenja u nacionalnim programima potpore.

(11)

Člankom 46. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđa se proširenje mjere potpore koja se odnosi na restrukturiranje i prenamjenu vinograda tako da obuhvaća i ponovnu sadnju vinograda nakon obveznog krčenja zbog zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga. Potrebno je stoga predvidjeti pravila kojima omogućuju uključivanje takve aktivnosti u nacionalne programe potpore te utvrditi gornju granicu za izdatke. Kako bi se osigurala dosljednost s fitosanitarnim zakonodavstvom Unije, potpora bi trebala biti moguća jedino ako su te mjere u skladu s Direktivom Vijeća 2000/29/EZ (6). Nadalje, izdatke za ponovnu sadnju vinograda treba ograničiti na 15 % ukupnih godišnjih izdataka u svakoj državi članici kako bi se osiguralo da većina sredstava potrošenih za mjeru restrukturiranja i prenamjene bude iskorištena za poboljšanje konkurentnosti proizvođača vina.

(12)

Kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje mjera ponovne sadnje vinograda zbog zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga koje su prihvatljive na temelju članka 46. stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 i aktivnosti za koje se dodjeljuje potpora na temelju članaka 22., 23. i 24. Direktive 2000/29/EZ i članka 18. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013, države članice morale bi utvrditi jasne kriterije razgraničenja u nacionalne programe potpore.

(13)

Člankom 51. Uredbe (EU) br. 1308/2013 predviđa se posebna mjera potpore za inovacije u sektoru vina kako bi se poticao razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija u vezi s proizvodima iz Priloga VII. dijela II. te Uredbe i povećala utrživost i konkurentnost proizvoda Unije od vinove loze. Nužno je utvrditi pravila o prihvatljivim aktivnostima u okviru te nove mjere tako da se ona može uključiti u nacionalne programe potpore.

(14)

Kako bi se osigurala kvaliteta podnesenih projekata i u sektor vina prenijelo znanje stečeno istraživanjem, istraživački i razvojni centri morali bi sudjelovati u projektu koji podupiru korisnici mjere povezane s inovacijama.

(15)

Treba odrediti vrste prihvatljivih ulaganja u okviru mjere povezane s inovacijama. Posebno treba navesti da ulaganja u zamjenu nisu prihvatljiv izdatak kako bi se osiguralo da se tim potporama ispunjuje cilj mjere, a to je razvoj novih proizvoda, procesa i tehnologija.

(16)

Kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje aktivnosti prihvatljivih na temelju članka 51. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članaka 36., 61., 62. i 63. Uredbe (EU) br. 1305/2013 te Uredbe (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7), države članice morale bi uvesti jasne kriterije razgraničenja u nacionalnim programima potpore.

(17)

Uredbu (EZ) br. 555/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 555/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U glavi II. poglavlje II. mijenja se kako slijedi:

(a)

odjeljak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

naslov odjeljka zamjenjuje se sljedećim:

„Odjeljak 1.

Promocija”;

ii.

prije članka 4. umeće se sljedeći naslov:

„Pododjeljak 1.

Promocija u trećim zemljama”;

iii.

briše se članak 5.a;

iv.

dodaju se sljedeći pododjeljci 2. i 3.:

„Pododjeljak 2.

Promocija u državama članicama

Članak 5.b

Prihvatljive aktivnosti

1.   Podmjera promocije vina Unije iz članka 45. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 sastoji se od informiranja potrošača o:

(a)

odgovornoj konzumaciji vina i rizicima koji su povezani s konzumacijom alkohola;

(b)

sustavu Unije o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, osobito o uvjetima i učincima s obzirom na posebnu kvalitetu, ugled ili ostale značajke koje vino ima zbog posebnog zemljopisnog okruženja ili podrijetla.

2.   Aktivnosti informiranja iz stavka 1. mogu se provoditi informativnim kampanjama ili sudjelovanjem na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Uniju.

3.   Aktivnosti su prihvatljive u okviru promotivne mjere uz uvjet:

(a)

da su jasno određene te da su aktivnosti informiranja opisane i da su navedeni procijenjeni troškovi;

(b)

da su u skladu sa zakonodavstvom koje se primjenjuje u državi članici u kojoj se provode;

(c)

da korisnici imaju sredstva kojima će osigurati učinkovitu provedbu mjere.

4.   Korisnici su stručne organizacije, organizacije proizvođača, udruženja organizacija proizvođača, sektorske organizacije ili javna tijela. Međutim, javno tijelo ne smije biti jedini korisnik promotivne mjere.

Članak 5.c

Značajke informacija

1.   Informacije iz članka 5.b stavka 1. temelje se na bitnim značajkama kvalitete vina ili njegovim svojstvima i nisu usmjerene na određene robne marke ili na poticanje potrošnje vina na temelju njegova posebnog podrijetla. Međutim, ako se informacije daju u svrhu članka 5.b stavka 1. točke (b), podrijetlo vina može se navesti kao dio informacije.

2.   Sve informacije koje se odnose na učinke konzumacije vina na zdravlje ili ponašanje temelje se na općeprihvaćenim znanstvenim podatcima i prihvaća ih nacionalno tijelo nadležno za javno zdravlje u državi članici u kojoj se predmetne aktivnosti provode.

Članak 5.d

Trajanje potpore

Potpora za promotivne aktivnosti ne traje dulje od tri godine.

Članak 5.e

Predujmovi

Države članice mogu predvidjeti da se potpora isplati kao predujam prije nego što se aktivnost provede, uz uvjet da je korisnik položio jamstvo.

Članak 5.f

Razgraničenje u odnosu na ruralni razvoj i promociju poljoprivrednih proizvoda

Države članice uvode jasne kriterije razgraničenja u svojim nacionalnim programima potpore kako bi osigurale da se na temelju članka 45. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne dodjeljuje nikakva potpora za aktivnosti za koje se dodjeljuje potpora na temelju ostalih instrumenata Unije.

Pododjeljak 3.

Zajednička pravila

Članak 5.g

Prihvatljivi troškovi

1.   Troškovi osoblja korisnika iz članaka 4. i 5.b smatraju se prihvatljivima ako su nastali u vezi s pripremom, provedbom ili praćenjem određenog promotivnog projekta za koji se prima potpora, uključujući ocjenjivanje. To podrazumijeva troškove za osoblje koje je korisnik zaposlio posebno za promotivni projekt i troškove koji su u skladu s udjelom radnog vremena koje je stalno zaposleno osoblje korisnika uložilo u promotivni projekt.

Države članice smatraju prihvatljivima samo troškove osoblja za koje korisnici dostave dokaznu dokumentaciju u kojoj je detaljno naveden posao stvarno obavljen u vezi s određenim promotivnim projektom za koji se prima potpora.

2.   Režijski troškovi nastali korisniku smatraju se prihvatljivima ako:

(a)

su povezani s pripremom, provedbom ili praćenjem projekta; i

(b)

ne prelaze 4 % stvarnih troškova provedbe projekata.

Države članice mogu odlučiti o prihvatljivosti tih troškova na temelju paušalnog iznosa ili na temelju predočenja dokazne dokumentacije. U potonjem slučaju izračun tih troškova temelji se na računovodstvenim načelima, pravilima i metodama koje se upotrebljuju u državi u kojoj korisnik ima poslovni nastan.”

(b)

umeće se sljedeći članak 6.a:

„Članak 6.a.

Ponovna sadnja zbog zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga

1.   Ponovna sadnja vinograda nakon obveznog krčenja zbog zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga po nalogu nadležnog tijela države članice iz članka 46. stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 prihvatljiva je uz uvjet da država članica:

(a)

predvidi tu mogućnost u svojem nacionalnom programu potpore;

(b)

dostavi Komisiji, u okviru dostavljanja nacionalnog programa potpore ili njegove izmjene, popis štetnih organizama obuhvaćenih tom mjerom te sažetak odgovarajućeg strateškog plana koji je uspostavilo nadležno tijelo predmetne države članice;

(c)

postupa u skladu s Direktivom Vijeća 2000/29/EZ (8).

2.   Izdatci za ponovnu sadnju zbog zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga ne premašuju 15 % ukupnih godišnjih izdataka za restrukturiranje i prenamjenu vinograda u predmetnoj državi članici.

3.   Države članice uvode jasne kriterije razgraničenja u svojim nacionalnim programima potpore kako bi osigurale da se na temelju članka 46. stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne dodjeljuje nikakva potpora za aktivnosti za koje se dodjeljuje potpora na temelju drugih instrumenata Unije.

(8)  Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).”"

(c)

umeće se sljedeći odjeljak 6.a:

„Odjeljak 6.a

Inovacije

Članak 20.a.

Prihvatljive aktivnosti

1.   Inovacije u sektoru vina iz članka 51. Uredbe (EU) br. 1308/2013 sastoje se od razvoja:

(a)

novih proizvoda povezanih sa sektorom vina ili nusproizvoda u proizvodnji vina,

(b)

novih procesa i tehnologija potrebnih za razvoj proizvoda od vinove loze.

2.   Prihvatljivi troškovi odnose se na materijalna i nematerijalna ulaganja za prijenos znanja, pripremne aktivnosti i pokusne studije.

3.   Korisnici potpore za inovacije jesu proizvođači proizvoda iz Priloga VII. dijela II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i organizacije proizvođača vina.

Istraživački i razvojni centri sudjeluju u projektu koji imaju podršku korisnika. Sektorske organizacije mogu biti povezane s projektom.

4.   Korisnici potpore za ulaganje mogu od agencija za plaćanja zatražiti isplatu predujma ako je ta mogućnost predviđena nacionalnim programom potpore. Isplata predujma podliježe obveznom polaganju jamstva.

5.   Jednostavna ulaganja u zamjenu nisu prihvatljivi izdatak.

Članak 20.b

Razgraničenje u odnosu na ruralni razvoj i ostale pravne režime i financijske instrumente

Države članice uvode jasne kriterije razgraničenja u svojim nacionalnim programima potpore kako bi osigurale da se na temelju članka 51. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ne dodjeljuje nikakva potpora za aktivnosti za koje se dodjeljuje potpora na temelju drugih instrumenata Unije.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina (SL L 170, 30.6.2008., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 3/2008 od 17. prosinca 2007. o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama (SL L 3, 5.1.2008., str. 1.).

(5)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

(6)  Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihova širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).

(7)  Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 104.).


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/68


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 613/2014

оd 3. lipnja 2014.

o odobrenju manje izmjene specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pagnotta del Dittaino (ZOI))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 53. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 53. stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je ispitala zahtjev Italije za odobrenje izmjene specifikacije za zaštićenu oznaku izvornosti „Pagnotta di Dittaino”, registriranu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 516/2009 (2).

(2)

Zahtjev se podnosi radi izmjene specifikacije kako bi sadržavala podrobnije informacije o načinu proizvodnje i radi ažuriranja pravne upute.

(3)

Komisija je ispitala tu izmjenu i utvrdila da je opravdana. Budući da je izmjena manja u smislu članka 53. stavka 2. trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012, Komisija je može odobriti bez primjene postupka utvrđenog u člancima 50. do 52. te Uredbe,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Specifikacija za zaštićenu oznaku izvornosti „Pagnotta del Dittaino” mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Pročišćeni jedinstveni dokument u kojem se navode glavne točke specifikacije nalazi se u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. lipnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL L 155, 18.6.2009., str. 7.


PRILOG I.

U specifikaciji za zaštićenu oznaku izvornosti „Pagnotta del Dittaino” odobravaju se sljedeće izmjene:

1.1   Način proizvodnje

Sorte brašna Bronte, Iride i Sant'Agata uključene su u skupinu sorti koje bi morale činiti 70 % brašna koje se upotrebljava. Ta je izmjena potrebna zbog neizbježnog procesa obogaćivanja sorte zahvaljujući kojem su sorte koje su certificirala nadležna tijela na Siciliji ili izvan nje i koje su se prilagodile okolišu Sicilije i posebno su prikladne za pekarstvo i općenitu poljoprivrednu okolinu dostupnije poljoprivrednicima i sektoru. Izmjenom se stoga želi potaknuti poljoprivrednike da certificirano sjeme najraširenijih sorti nabavljaju lokalno.

Može se upotrebljavati brašno svih sorti tvrde pšenice upisanih u nacionalni registar, do granice od 30 % ukupnog brašna. Izmjena se temelji na zahtjevu proizvođačâ za upotrebu i ostalih sorti koje proizlaze iz znanstvenih istraživanja i prikladne su za pekarstvo za proizvodnju kruha „Pagnotta del Dittaino”. Nadalje, širenje raspona sorti potrebno je i kako bi se prevladale poteškoće koje proizlaze iz upotrebe određenih sorti koje je teško pronaći jer ih se više ne uzgaja.

U pogledu opisa karakteristika tvrde (durum) pšenice i različitih vrsta brašna, matematički simbol za kemijske parametre za tvrdu pšenicu i brašno izmijenjen je s > na ≥ i s < na ≤, prema potrebi. U izmjeni su uzeti u obzir analitički rezultati sirovina koje se upotrebljavaju u proizvodnji kruha pagnotta i njome se ne ugrožavaju značajke kruha „Pagnotta del Dittaino” s obzirom na to da upotrijebljena pšenica i brašno imaju značajke slične trenutačnim graničnim vrijednostima.

Izmjena vrijednosti indeksa žute boje s > 17b minolta na ≥ 14b minolta. Ispitivanjima provedenima u kontekstu „pokusa na nacionalnoj razini” u pogledu sorti tvrde pšenice dokazano je da na Siciliji prosječne vrijednosti indeksa žute boje iznose 16 (vrijednost za brašno od cjelovitog zrna), što je puno niže od prvih procjena. Vrijednost od 14 jest razina s kojom su u skladu sve sorte koje se upotrebljavaju u proizvodnji kruha „Pagnotta del Dittaino”.

Odlučeno je ukloniti neke od kemijskih parametara u pogledu vrste brašna koju treba upotrebljavati u proizvodnji kruha „Pagnotta del Dittaino” kako bi se olakšala djelatnost proizvođača i ograničili troškovi kemijskih analiza. Konkretno, uklonjeni su parametri za gluten, indeks žute boje, upijanje, trajanje dizanja, stabilnost i stupanj omekšavanja. Za neke od tih parametara (upijanje, trajanje dizanja, stabilnost i stupanj omekšavanja) potrebna je posebna oprema za mjerenje, što podrazumijeva znatne troškove i zahtijeva dostupnost laboratorija s kvalificiranim osobljem, dok su parametri za gluten i indeks žute boje izravno povezani s udjelom bjelančevina te ih je stoga suvišno utvrđivati.

Što se tiče padajućeg broja, trenutačnom specifikacijom utvrđena je vrijednost ispod 480 sekundi. Izmjenom se unosi raspon između 480 i 800 sekundi kako bi se osigurala uravnotežena aktivnost amilaze, a u svakom slučaju iznad 480. Izmjenom se isključuje upotreba brašna s vrijednostima ispod utvrđenog ograničenja za koje su posebnim ispitivanjima otkriveni nedostaci u sredini kruha (ljepljivost) i u teksturi s rupicama (nepravilna).

Uveden je raspon u pogledu količine soli. Količina potrebne soli zapravo ovisi o količini vode u tijestu i vrsti soli koja se upotrebljava.

Trajanje dizanja i pečenja može se promijeniti kako bi se što je više moguće poboljšao postupak proizvodnje ovisno o veličini kruha pagnotta.

Uvedeno je više fleksibilnosti u vrijeme predviđeno za pojedine faze proizvodnje kako bi se olakšao postupak proizvodnje.

1.2   Ostalo Ažuriranje pravne upute

Pravna je uputa ažurirana.


PRILOG II.

PROČIŠĆENI JEDINSTVENI DOKUMENT

Uredba Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1)

„PAGNOTTA DEL DITTAINO”

EZ br.: IT-PDO-0105-01186 – 11.12.2013.

ZOZP () ZOI (X)

1.   Naziv

„Pagnotta del Dittaino”

2.   Država članica ili treća zemlja

Italija

3.   Opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

3.1.   Vrsta proizvoda

Razred 2.4. Kruh, pecivo, kolači, slastice, keksi i drugi pekarski proizvodi

3.2.   Opis proizvoda na koji se odnosi naziv iz točke 1.

Kruh „Pagnotta del Dittaino” stavlja se u promet u tradicionalnom obliku okrugle štruce koja teži između 500 i 1 100 g ili u polovicama štruce rezanima na kriške. Debljina je korice između 3 i 4 mm i srednje je tvrdoće. Sredina kruha blijedožute je boje, elastična, od finog zrna, kompaktna i ujednačena. Kruh ima udio vlage od najviše 38 %, a organoleptička svojstva kao što su aroma, okus i svježina ostaju nepromijenjena tijekom pet dana nakon datuma proizvodnje.

3.3.   Sirovine (samo za prerađene proizvode)

ZOI „Pagnotta del Dittaino” kruh je proizveden posebnim načinom kojim je obuhvaćena upotreba prirodnog sredstva za dizanje tijesta i brašna od tvrde pšenice sorti Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, Bronte, Iride i Sant'Agata koje se uzgajaju u području navedenom u točki 4. u nastavku, koji moraju činiti barem 70 % ukupno upotrijebljenog brašna. Preostalih 30 % može sačinjavati tvrda pšenica sorti Amedeo, Appulo, Cannizzo, Cappelli, Creso, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Tresor, Vendetta ili neka druga sorta tvrde pšenice koja je upisana u nacionalni registar sorti i uzgaja se na području proizvodnje.

Tvrda pšenica koja se upotrebljava u proizvodnji brašna mora se uzgajati iz certificiranog sjemena i ispunjavati minimalne zahtjeve za kvalitetu: elektrolitička težina ≥ 78 kg/hl; bjelančevine (N ukupno × 5,70) ≥ 12 % suhe tvari; udio vlage ≤ 12,5 %; gluten ≥ 8 % suhe tvari; indeks žute boje ≥ 14 b minolta.

3.4.   Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla)

3.5.   Posebni proizvodni postupci koji se moraju provesti na određenom zemljopisnom području

Uzgoj i žetva žita te proizvodnja i pakiranje kruha „Pagnotta del Dittaino” moraju se odvijati unutar područja proizvodnje navedenog u točki 4.

3.6.   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itd.

Radi očuvanja značajki kvalitete proizvoda, on mora biti odmah pakiran, unutar određenog zemljopisnog područja, u mikroperforiranu plastičnu foliju ili u kontroliranoj atmosferi kako bi se osigurala usklađenost sa zdravstvenim i higijenskim uvjetima, a istodobno omogućilo proizvodu da diše.

3.7.   Posebna pravila za označivanje

Na etiketi se moraju nalaziti: oznaka kruha „Pagnotta del Dittaino” i simbol EU-a.

Zabranjeno je dodavati opise koji nisu isključivo predviđeni. Međutim, mogu se upotrebljavati upućivanja na proizvodne marke, pod uvjetom da ne sadržavaju pohvalne izraze i da ne zavaravaju kupca. Oznaka ZOI pravokutnog je oblika, a u desnom donjem kutu prikazana su dva klasa tvrde pšenice pod pravim kutom, koji uokviruju dvije štruce od kojih je jedna čitava, a druga, postavljena na nju, prerezana na pola. Iznad njih, u sredini pravokutnog okvira, napisane u vodoravnoj liniji nalaze se riječi „PAGNOTTA DEL DITTAINO DOP” („PAGNOTTA DEL DITTAINO ZOI”).

4.   Sažeta definicija zemljopisnog područja

ZOI „Pagnotta del Dittaino” proizvodi se u zemljopisnom području koje se sastoji od općina Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe i Villarosa u pokrajini Enna te općina Castel di Iudica, Raddusa i Ramacca u pokrajini Catania.

5.   Povezanost sa zemljopisnim područjem

5.1.   Posebnosti zemljopisnog područja

Žito koje se upotrebljava u proizvodnji kruha „Pagnotta del Dittaino” uzgaja se u području tipične sredozemne klime. Količina oborina različita je tijekom čitave godine, a najviše oborina ima ujesen i zimi te je godišnji prosjek približno 500 mm. Prosječne mjesečne temperature najviše su u srpnju i kolovozu, a najniže u siječnju i veljači, no temperatura se rijetko spušta toliko nisko da bi usjevi pretrpjeli štetu (0 oC). Tlo na kojem se uzgaja tvrda pšenica prilično je ilovasto.

5.2.   Posebnosti proizvoda

Zaštićena oznaka izvornosti „Pagnotta del Dittaino” razlikuje se od drugih proizvoda iste vrste, među ostalim i zbog konzistencije korice i svijetložute, fine, kompaktne i ujednačene sredine. Još je jedna značajka ZOI „Pagnota del Dittaino” sposobnost održavanja organoleptičkih svojstava kao što su aroma, okus i svježina nepromijenjenima tijekom pet dana.

U prošlosti se požete žitarice čuvalo u posebnim rupama ili skladištima te ih se, naravno, štitilo od vode. Žitarice nisu bile tretirane u svrhu zaštite od napada gljivica ili kukaca nametnika. Žito se po potrebi odnosilo u lokalne mlinove radi mljevenja.

Danas se tvrda pšenica požeta u određenom području samo očisti kako bi se odvojilo zrnje od slame i uklonile nečistoće i strana tijela te je se zatim stavlja u silose i čuva bez upotrebe pesticida ili sintetičkih kemijskih proizvoda. U mlinu su dopuštena isključivo tretiranja fizičke prirode. Dopušteno je samo hlađenje hladnim zrakom i okretanje žita.

Tim se radnjama sprečava pretjerano zagrijavanje žita pri kojem se stvaraju idealni uvjeti za razvijanje plijesni, stvaranje mikotoksina i izlijeganje jajašaca kukaca nametnika zbog čega može doći do klijanja zrnja.

Prirodni kvasac dobiva se iz starter kulture koja se obnavlja prema potrebi. U to je uključeno uzimanje dijela starter kulture i njegovo miješanje s dva dijela brašna i jednim dijelom vode. Nakon miješenja iz toga nastaju četiri komada tijesta za dizanje. Jedan od njih poslužit će kao obnovljena starter kultura, a preostala tri bit će dodana smjesi za kruh kao prirodni kvasac nakon što ih se ostavi da sazrijevaju tijekom barem pet sati.

5.3.   Uzročna povezanost zemljopisnog područja i kvalitete ili karakteristika proizvoda (za ZOI) odnosno određene kvalitete, ugleda ili drugih karakteristika proizvoda (za ZOZP)

Posebna svojstva kruha „Pagnotta del Dittaino” opisana u točki 5.2. proizlaze izravno iz morfoloških karakteristika, tla i klime područja proizvodnje navedenog u točki 4. Ta su svojstva bez sumnje nastala zbog tvrde pšenice koja se upotrebljava kao glavna sirovina u postupku proizvodnje te su stoga blisko povezana s njom, a ona je zahvaljujući tlu i klimi područja proizvodnje izvrsne kvalitete i zdravstvenih karakteristika (bez mikotoksina) te njezina jedinstvena organoleptička svojstva prelaze i na kruh „Pagnotta del Dittaino” sa zaštićenom oznakom izvornosti.

U povijesnim se izvorima navodi kako se u tom području za izradu kruha uvijek upotrebljavala tvrda pšenica, za razliku od ostatka Italije gdje se upotrebljavalo i još se uvijek upotrebljava obično pšenično brašno. Time se dobiva proizvod koji svoja glavna organoleptička svojstva čuva tjedan dana.

Do toga ne dolazi samo zbog brašna tvrde pšenice već i zbog upotrebe „criscenti” (prirodni kvasac). Fermentacija kiselog tijesta temelji se na dinamičkoj ravnoteži između mliječnih bakterija i kvasaca. Prve su pronađene mikrobiološke vrste Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis ssp. lindneri), Candida milleri i Saccharomyces exiguus.

Velik dio dokaza navedenih u starim tekstovima sakupljen je na području proizvodnje tvrde pšenice, a ti su dokazi tijekom vremena postali skladište znanja i tradicija povezanih s proizvodnjom žitarica te posebno s proizvodnjom kruha.

Proizvodnja tvrde pšenice na područjima unutrašnjosti Sicilije, uključujući općine pokrajina Enna i Catania, važna je djelatnost ne samo zbog veličine područja posvećenog proizvodnji već i zato što uključuje i zemlju koja se tradicionalno upotrebljava za suhi uzgoj tvrde pšenice. U tim je općinama zbog uvjeta tla i klime tvrde pšenica jedini usjev koji je lokalnim poljoprivrednicima mogao omogućiti sigurno zaposlenje i primjeren dohodak.

Dokaze o važnoj ulozi tvrde pšenice u prehrani stanovnika Sicilije naveo je Plinije Stariji u svojem djelu „De Naturalis Historia”. Dok se u drugim regijama Italije brašno dobivalo iz žirova, kestena ili drugih žitarica kao što su ječam ili raž, na Siciliji su poljoprivrednici naučili raditi kruh od pšeničnog brašna. Sonnino tvrdi da su ljudi s ruralnog područja Sicilije preživjeli unatoč ozbiljnim nestašicama prehranjujući se kruhom napravljenim od pšeničnog brašna.

Upućivanje na objavu specifikacije

(članak 5. stavak 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006)

Cjelokupan tekst specifikacije proizvoda nalazi se na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ili

možete pristupiti izravno početnoj stranici Ministarstva poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike (www.politicheagricole.it) te odabrati „Qualità e sicurezza” (u gornjem desnom kutu zaslona) te potom „Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE”.


(1)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12., Zamijenjena Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/73


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 614/2014

оd 6. lipnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 555/2008 u pogledu primjene određenih mjera potpore u sektoru vina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 54. točke (a), (b), (c), (e) i (f),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (2), a u njezinu dijelu II. glavi I. poglavlju II. odjeljku 4. navedena su pravila za nacionalne programe potpore u sektoru vina. Iako se većinom pravila utvrđenih u tom odjeljku osigurava nastavak pravila primjenjivih na nacionalne programe potpore u sektoru vina na temelju Uredbe (EZ) br. 1234/2007, dodana su i određena nova pravila. Tim se pravilima uvode novi elementi, odnosno podmjera promotivne mjere koja se odnosi na promidžbu vina u državama članicama, mjera uvođenja inovacija u sektoru vina i proširenje opsega mjere restrukturiranja i konverzije vinograda kako bi se obuhvatila ponovna sadnja vinograda zbog obvezatnog krčenja iz zdravstvenih i fitosanitarnih razloga. Potrebno je utvrditi pravila za provedbu tih elemenata.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 555/2008 (3) utvrđuju se pravila u pogledu nacionalnih programa potpore u sektoru vina propisanih Uredbom (EZ) br. 1234/2007. Radi provedbe novih pravila utvrđenih Uredbom (EU) br. 1308/2013, u Uredbu (EZ) br. 555/2008 treba uvesti odgovarajuće odredbe.

(3)

Člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 555/2008 treba omogućiti državama članicama da izmijene svoje operativne programe i usklade ih s novim elementima uvedenima Uredbom (EU) br. 1308/2013. U tu svrhu državama članicama treba omogućiti izmjenu operativnih programa još jednom nakon 30. lipnja 2014., uzimajući u obzir datume donošenja Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 612/2014 (4) i ove Uredbe.

(4)

Potrebno je utvrditi pravila za odabir projekata informiranja i pravila povezana s dodjeljivanjem prednosti pri odabiru projekata na unutarnjem tržištu. Postupak odabira za promidžbu vina u državama članicama trebao bi biti usklađen s postupkom promidžbe vina na tržištima trećih zemalja, kako je utvrđeno u članku 5. Uredbe (EZ) br. 555/2008, ali bi njime trebalo uzeti u obzir i posebne ciljeve i zemljopisno područje primjene te podmjere.

(5)

Člankom 19. Uredbe (EZ) br. 555/2008 uređuje se financijsko upravljanje mjerom ulaganja. Ta bi pravila trebalo primjenjivati i na mjeru uvođenja inovacija u sektoru vina. Kako bi se omogućila bolja uporaba sredstava, trebalo bi omogućiti plaćanje potpore nakon izvršenja samo određenih mjera predviđenih u predmetnom zahtjevu, vodeći računa o tome da se dovrše sve ostale mjere. Nadalje, primjereno je odrediti maksimalne gornje granice za predujmove, slične onima određenima za ulaganja.

(6)

Člankom 37.b Uredbe (EZ) br. 555/2008 od korisnika se zahtijeva da dostave informacije o predujmovima dodijeljenima u skladu s određenim odredbama te Uredbe. Tu obvezu treba primjenjivati i na mjeru uvođenja inovacija uvedenu Uredbom (EU) br. 1308/2013.

(7)

U prilozima I. do VIII. te prilozima VIII.a i VIII.c Uredbi (EZ) br. 555/2008 određeni su obrasci koje države članice popunjavaju u vezi s nacionalnim programima potpore, a posebice u svrhu podnošenja programa potpore, njihove revizije i odgovarajućeg financijskog plana te radi podnošenja izvješća i ocjena. Te priloge treba izmijeniti kako bi se njima u obzir uzelo uvođenje novih odredaba o sadržaju, evaluaciji, troškovima i kontroli u dio II. glavu I. poglavlje II. odjeljak 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(8)

Uredbu (EZ) br. 555/2008 treba odgovarajuće izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 555/2008

Uredba (EZ) br. 555/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 3. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Izmjene programa potpore ne podnose se više od dva puta u financijskoj godini, do 1. ožujka i 30. lipnja, osim u slučaju hitnih mjera zbog prirodnih katastrofa.

Izmijenjeni programi dostavljaju se Komisiji, po potrebi:

(a)

s ažuriranim verzijama programa potpore na obrascu određenom u Prilogu I. i financijskom tablicom na obrascu određenom u Prilogu IV.;

(b)

s razlozima za predložene izmjene.

Odstupajući od prvog podstavka, rokovi navedeni u tom podstavku ne primjenjuju se u 2014. ako su izmjene programa u skladu s novim pravilima uvedenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

(5)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).”"

2.

U glavi II. poglavlju II. odjeljku 1. pododjeljku 2. dodaje se sljedeći članak:

„Članak 5.fa

Postupak odabira

1.   Države članice utvrđuju postupak podnošenja zahtjeva kojim se posebno osiguravaju pravila:

(a)

o provjeri ispunjavanja zahtjeva i kriterija određenih u člancima 5.b i 5.c;

(b)

o rokovima za podnošenje zahtjeva i ispitivanje prikladnosti svake predložene mjere;

(c)

o sklapanju ugovora, uključujući moguće standardne obrasce, pružanju sredstva osiguranja i dogovore za plaćanje predujma;

(d)

o procjeni svake podržane radnje, uključujući odgovarajuće pokazatelje.

2.   Države članice odabiru zahtjev ponajprije na temelju sljedećih kriterija:

(a)

dosljednosti predloženih strategija i postavljenih ciljeva;

(b)

kakvoće predloženih mjera;

(c)

njihova mogućeg utjecaja i uspjeha pri podizanju svijesti potrošača o Unijinu sustavu zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla ili o odgovornom konzumiranju vina i rizika povezanog s konzumacijom alkohola;

(d)

jamstva da je svaki uključeni gospodarski subjekt učinkovit i da ima pristup traženim tehničkim kapacitetima te da troškovi mjere koju namjerava sam provesti ne premašuju uobičajene tržišne cijene.

3.   Države članice nakon pregleda zahtjeva odabiru one koji su ekonomski najpogodniji.

Prednost se daje mjerama:

(a)

koje se odnose na više država članica;

(b)

koje se odnose na više upravnih ili vinskih regija;

(c)

koje se odnose na više zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla.

4.   Dvije ili više država članica mogu odlučiti izabrati zajedničko promotivno djelovanje. Pritom se obvezuju pridonositi njegovom financiranju te se dogovaraju o postupcima međusobne upravne suradnje kako bi se olakšalo praćenje, provedba i provjera zajedničkog promotivnog djelovanja.

5.   U slučaju kada države članice dodijele nacionalnu potporu za promociju, to priopćuju u odgovarajućem dijelu priloga I., V., VII., VIII. i VIII.c ovoj Uredbi.”

3.

U odjeljku 6.a dodaje se sljedeći članak:

„Članak 20.c

Financijsko upravljanje

1.   Potpora se isplaćuje nakon što se utvrdi da su jedna ili sve radnje na koje se odnosi zahtjev za potporu, ovisno o odabiru države članice u pogledu upravljanja mjerom, provedene i kontrolirane na licu mjesta.

U slučajevima kada se potpora obično isplaćuje isključivo nakon provedbe svih mjera, odstupajući od prvoga podstavka, potpora se isplaćuje za pojedine provedene radnje ako preostale radnje nije moguće izvršiti zbog više sile ili iznimnih okolnosti kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

Ako provjere pokažu da sve mjere na koje se odnosi zahtjev za potporu nisu u potpunosti provedene zbog razloga koji se ne smatraju višom silom ili iznimnim okolnostima kako je navedeno u članku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te ako je potpora isplaćena nakon provedbe pojedinih radnji koje su dio ukupnih radnji obuhvaćenih zahtjevom za potporu, države članice donose odluku o povratu isplaćene potpore.

2.   Korisnici potpore za inovacije mogu zatražiti isplatu predujma od nadležnih agencija za plaćanje ako je ta mogućnost uključena u nacionalni program potpore.

Iznos predujma ne smije premašiti 20 % državne potpore za ulaganje u inovacije, a uvjet za isplatu otvaranje je bankovnog jamstva ili jednakovrijednog jamstva u visini od 110 % od iznosa predujma. Međutim, u slučaju ulaganja u inovacije za koja se pojedinačna odluka o dodjeli potpore donosi u financijskim godinama 2014. ili 2015., iznos predujmova moguće je povećati i do 50 % državne potpore povezane s tim ulaganjem. Za potrebe Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 282/2012 (7) obveza je potrošiti ukupni iznos predujma za provedbu dotične mjere dvije godine nakon isplate.

Jamstvo se oslobađa kad nadležna agencija za plaćanje utvrdi da iznos stvarnoga izdatka u visini državne potpore za inovacije premašuje iznos predujma.

(6)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome (horizontalno uređenje) (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.)."

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 282/2012 od 28. ožujka 2012. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (SL L 92, 30.3.2012., str. 4.).”"

4.

Članak 37.b mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako se predujmovi dodjeljuju u skladu s člankom 5. stavkom 7., člankom 5.e, člankom 9. stavkom 2., člankom 19. stavkom 2., člankom 20.a stavkom 4. i člankom 24. stavkom 3., korisnici za svaki projekt agencijama za plaćanje svake godine moraju dostaviti sljedeće informacije:

(a)

troškovnike kojima se za svaku mjeru opravdava upotreba predujmova do 15. listopada; i

(b)

potvrdu o iznosu neiskorištenih predujmova za svaku mjeru preostalom na dan 15. listopada.

Države članice utvrđuju u svojim nacionalnim pravilima datum prijenosa tih podataka kako bi ih se uključilo u tekuća godišnja financijska izvješća agencija za plaćanje iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 885/2006 unutar roka određenog u članku 7. stavku 2. navedene Uredbe.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Za potrebe članka 18. stavka 2. Provedbene uredbe (EU) br. 282/2012 dokaz koji je potrebno dostaviti za konačno pravo na potporu zadnji je troškovnik i potvrda o preostalom iznosu iz stavka 1.

Kada je riječ o predujmovima iz članka 9. stavka 2., članka 19. stavka 2. i članka 20.a stavka 4. ove Uredbe, zadnji troškovnik i potvrdu o preostalom iznosu iz stavaka 1. i 2. potrebno je dostaviti do kraja druge financijske godine nakon njihove isplate.”

5.

U članku 77., stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Članak 24. stavci 1., 2., 3. i 6. te članak 26. stavci 1. i 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 65/2011 (8) primjenjuju se mutatis mutandis na mjere propisane člancima 50. i 51. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(8)  Uredba Komisije (EU) br. 65/2011 od 27. siječnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke sukladnosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja (SL L 25, 28.1.2011., str. 8.).”"

6.

Prilozi I. do VIII.a i Prilog VIII.c mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. lipnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina (SL L 170, 30.6.2008., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 612/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća izmjenom Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 u vezi s novim mjerama u okviru nacionalnih programa potpore u sektoru vina (vidjeti str. 62. ovog Službenog lista).


PRILOG

1.

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 555/2008 dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018.

Država članica (1):

Razdoblje (2): Datum podnošenja: Broj revizije:

Izmjenu zahtijeva Komisija/izmjenu zahtijeva država članica (3)

A.

Opis predloženih mjera i njihovi kvantificirani ciljevi

(a)

Potpora iz programa jedinstvenih plaćanja u skladu s člankom 103.o Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvedena u program potpore: da/ne:

(b)

i.

Promidžba na tržištima trećih zemalja u skladu s člankom 103.p Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

Državna potpora:

ii.

Promidžba u državama članicama u skladu s člankom 45. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013:

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

Državna potpora:

(c)

i.

Restrukturiranje i konverzija vinograda u skladu s člankom 103.q Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvedeno u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

ii.

Ponovna sadnja vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga u skladu s člankom 46. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013:

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

(d)

Zelena berba u skladu s člankom 103.r Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

(e)

Uzajamni fondovi u skladu s člankom 103.s Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvedeni u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

(f)

Osiguranje uroda u skladu s člankom 103.t Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvedeno u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

Državna potpora:

(g)

Ulaganja u poduzeća u skladu s člankom 103.u Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

Državna potpora:

(h)

Inovacije u sektoru vina u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 1308/2013:

Uvedene u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera:

Kvantificirani ciljevi:

i.

Destilacija nusproizvoda u skladu s člankom 103.v Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvedena u program potpore: da/ne, ako da:

Opis predloženih mjera (uključujući visinu potpore):

Kvantificirani ciljevi:

B.

Rezultati obavljenih savjetovanja

C.

Ocjena koja pokazuje očekivani tehnički, gospodarski, ekološki i socijalni utjecaj (4)

D.

Raspored provedbe mjera

E.

Opća financijska tablica u obliku iz Priloga II. (navedite broj revizije)

F.

Kriteriji i količinski pokazatelji koji će se koristiti za praćenje i ocjenjivanje

Poduzete mjere za osiguranje odgovarajuće i učinkovite provedbe programa

G.

Imenovanje nadležnih tijela i tijela odgovornih za provedbu programa

(1)  Upotrebljava se akronim Ureda za publikacije."

(2)  Vinske godine."

(3)  Neispravno prekrižite."

(4)  Države članice iz članka 103.o stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 nisu obvezne ispuniti točke C i F.”"

2.

U Prilogu II., dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018. (5)

(u tisućama EUR)

Država članica (6):

Datum obavijesti (5):

 

Financijska godina

 

Mjere

Uredba (EZ) br. 1234/2007

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Ukupno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Program jedinstvenih plaćanja

Članak 103.o

 

 

3-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 103.q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelena berba

Članak 103.r

 

 

 

 

 

 

5-

Uzajamni fondovi

Članak 103.s

 

 

 

 

 

 

6-

Osiguranje uroda

Članak 103.t

 

 

 

 

 

 

7-

Ulaganja u poduzeća

Članak 103.u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilacija nusproizvoda

Članak 103.v

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 

 

 

Mjere i podmjere

Uredba (EU) br. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promidžba

Članak 45.

 

 

 

 

 

 

3a-

Ponovna sadnja vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga

Članak 46. stavak 3. točka (c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovacije

Članak 51.

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

3.

U Prilogu III., dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018. (7)

(u tisućama EUR)

Država članica (8):

Regija:

Datum obavijesti:

 

Financijska godina

 

Mjere

Uredba (EZ) br. 1234/2007

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Ukupno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Program jedinstvenih plaćanja

Članak 103.o

 

 

3-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 103.q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelena berba

Članak 103.r

 

 

 

 

 

 

5-

Uzajamni fondovi

Članak 103.s

 

 

 

 

 

 

6-

Osiguranje uroda

Članak 103.t

 

 

 

 

 

 

7-

Ulaganja u poduzeća

Članak 103.u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilacija nusproizvoda

Članak 103.v

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 

 

 

Mjere i podmjere

Uredba (EU) br. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promidžba

Članak 45.

 

 

 

 

 

 

3a-

Ponovna sadnja vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga

Članak 46. stavak 3. točka (c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovacije

Članak 51.

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

4.

U Prilogu IV., dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018.

(u tisućama EUR)

Država članica (9):

Datum obavijesti (10):

Datum prethodne obavijesti:

Broj ove izmijenjene tablice:

Razlog: izmjenu zahtijeva Komisija/izmjenu zahtijeva država članica (11)

 

 

Financijska godina

 

Mjere

Uredba (EZ) br. 1234/2007

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Ukupno

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1-

Program jedinstvenih plaćanja

Članak 103.o

 

 

 

3-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 103.q

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

4-

Zelena berba

Članak 103.r

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

5-

Uzajamni fondovi

Članak 103.s

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

6-

Osiguranje uroda

Članak 103.t

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

7-

Ulaganja u poduzeća

Članak 103.u

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

9-

Destilacija nusproizvoda

Članak 103.v

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

 

Mjere i podmjere

Uredba (EU) br. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

2-

Promidžba

Članak 45.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

3a-

Ponovna sadnja vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga

Članak 46. stavak 3. točka (c)

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

8-

Inovacije

Članak 51.

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

Prethodno podnošenje

 

 

 

 

 

 

Izmijenjeni iznos

 

 

 

 

 

 

5.

U Prilogu V., dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018.

Država članica (12):

Razdoblje: Datum podnošenja: Broj revizije:

A.

Cjelovita ocjena:

B.

Uvjeti i rezultati provedbe predloženih mjera (13)

(a)

Potpora iz programa jedinstvenih plaćanja u skladu s člankom 103.o

(b)

1.

Promidžba na tržištima trećih zemalja u skladu s člankom 103.p Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvjeti provedbe:

Rezultati (14):

Državna potpora:

2.

Promidžba u državama članicama u skladu s člankom 45. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1308/2013:

Uvjeti provedbe:

Rezultati (14):

Državna potpora:

(c)

1.

Restrukturiranje i konverzija vinograda u skladu s člankom 103.q Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

2.

Ponovna sadnja vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga u skladu s člankom 46. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013:

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

(d)

Zelena berba u skladu s člankom 103.r Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

(e)

Uzajamni fondovi u skladu s člankom 103.s Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

(f)

Osiguranje uroda u skladu s člankom 103.t Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

Državna potpora:

(g)

Ulaganja u poduzeća u skladu s člankom 103.u Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

Državna potpora:

(h)

Inovacije u skladu s člankom 51. Uredbe (EZ) br. 1308/2013:

Uvjeti provedbe:

Rezultati:

(i)

Destilacija nusproizvoda u skladu s člankom 103.v Uredbe (EZ) br. 1234/2007:

Uvjeti provedbe (uključujući visinu potpore):

Rezultati:

C.

Zaključci (i, prema potrebi, predviđene izmjene)

(12)  Upotrebljava se akronim Ureda za publikacije."

(13)  Moraju se popuniti samo stavci koji se odnose na mjere koje su uvedene u program potpore."

(14)  Ocjena tehničkog, gospodarskog, ekološkog i socijalnog utjecaja na temelju kriterija i količinskih pokazatelja utvrđenih za praćenje i ocjenjivanje u podnesenom programu.”"

(14)  Ocjena tehničkog, gospodarskog, ekološkog i socijalnog utjecaja na temelju kriterija i količinskih pokazatelja utvrđenih za praćenje i ocjenjivanje u podnesenom programu.”"

6.

U Prilogu VI., dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018.

Država članica (15):

Datum obavijesti (16):

Izmijenjena tablica: da/ne (17)

Ako da, navedite broj:

 

Financijska godina

 

Mjere

Uredba (EZ) br. 1234/2007

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Ukupno

 

 

Prognoze/provedba(3)

Prognoze/provedba(3)

Prognoze/provedba(3)

Prognoze/provedba(3)

Prognoze/provedba(3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1-

Program jedinstvenih plaćanja

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 103.q

 

 

 

 

 

 

4-

Zelena berba

Članak 103.r

 

 

 

 

 

 

5-

Uzajamni fondovi

Članak 103.s

 

 

 

 

 

 

6-

Osiguranje uroda

Članak 103.t

 

 

 

 

 

 

7-

Ulaganja u poduzeća

Članak 103.u

 

 

 

 

 

 

9-

Destilacija nusproizvoda

Članak 103.v

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 

 

 

Mjere i podmjere

Uredba (EU) br. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

2-

Promidžba

Članak 45.

 

 

 

 

 

 

3a-

Ponovna sadnja vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga

Članak 46. stavak 3. točka (c)

 

 

 

 

 

 

8-

Inovacije

Članak 51.

 

 

 

 

 

 

Međuzbroj

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

7.

U Prilogu VII., dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018.

(financijski iznos u tisućama EUR)

Država članica (18):

Datum obavijesti (19):

Datum prethodne obavijesti:

Broj ove izmijenjene tablice:

 

 

Financijska godina

 

 

 

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Ukupno

Mjere

Uredba (EZ) br. 1234/2007

 

Prognoze

Provedba

Prognoze

Provedba

Prognoze

Provedba

Prognoze

Provedba

Prognoze

Provedba

Provedba

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-

Program jedinstvenih plaćanja

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2-

Promidžba na tržištima trećih zemalja

Članak 103.p

Broj projekata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

Prosječna potpora Zajednice (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne potpore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

3-

Restrukturiranje i prenamjena vinograda

Članak 103.q

Obuhvaćena površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

Prosječan iznos (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-

Zelena berba

Članak 103.r

Obuhvaćena površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječan iznos (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-

Uzajamni fondovi

Članak 103.s

Broj novih fondova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

Prosječna potpora Zajednice (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-

Osiguranje uroda

Članak 103.t

Broj proizvođača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

Prosječna potpora Zajednice (23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državna potpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7-

Ulaganja u poduzeća

Članak 103.u

Broj korisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

Prosječna potpora Zajednice (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državna potpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7.1

Ulaganja u poduzeća u konvergentnim regijama

Članak 103.u stavak 4. točka (a)

Prihvatljivi troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7.2

Ulaganja u poduzeća u drugim regijama, osim u konvergentnim

Članak 103.u stavak 4. točka (b)

Prihvatljivi troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7.3

Ulaganja u poduzeća u najudaljenijim regijama

Članak 103.u stavak 4. točka (c)

Prihvatljivi troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7.4

Ulaganja u poduzeća na manjim egejskim otocima

Članak 103.u stavak 4. točka (d)

Prihvatljivi troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7.5

Ulaganja u poduzeća u konvergentnim regijama

Članak 103.u stavak 4. točka (a)

Doprinos Zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7.6

Ulaganja u poduzeća u drugim regijama, osim u konvergentnim

Članak 103.u stavak 4. točka (b)

Doprinos Zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7.7

Ulaganja u poduzeća u najudaljenijim regijama

Članak 103.u stavak 4. točka (c)

Doprinos Zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

7.8

Ulaganja u poduzeća na manjim egejskim otocima

Članak 103.u stavak 4. točka (d)

Doprinos Zajednice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

9.-

Destilacija nusproizvoda

Članak 103.v

Raspon najviše potpore (EUR/% vol./hl) (25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosječna potpora Zajednice (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjere i podmjere

Uredba (EU) br. 1308/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a-

Promidžba u državama članicama

Članak 45. stavak 1. točka (a)

Broj projekata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

Prosječna potpora Zajednice (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državne potpore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

3a-

Ponovna sadnja vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga

Članak 46. stavak 3. točka (c)

Obuhvaćena površina (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

Prosječan iznos (EUR/ha) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-

Inovacije

Članak 51.

Broj korisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kumulativno)

Prosječna potpora Zajednice (24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

U Prilogu VIII., dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018.

1.   Promidžba u državama članicama

Država članica:

Prognoze/provedba(*)

Datum obavijesti(**):

Datum prethodne obavijesti:

Broj ove izmijenjene tablice:

Korisnici

Prihvatljiva mjera (članak 45. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 1308/2013)

Opis(***)

Ciljano tržište

Razdoblje

Prihvatljivi izdaci

(EUR)

od toga doprinos Zajednice

(EUR)

od toga druga javna potpora, ako postoji

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

2.   Promidžba u trećim zemljama

Država članica:

Prognoze/provedba (27)

Datum obavijesti (28):

Datum prethodne obavijesti:

Broj ove izmijenjene tablice:

Korisnici

Prihvatljiva mjera (članak 45. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 1308/2013)

Opis (29)

Obuhvaćena površina

Razdoblje

Prihvatljivi izdaci

(EUR)

od toga doprinos Zajednice

(EUR)

od toga druga javna potpora, ako postoji

(EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

9.

U Prilogu VIII.a, dio B mijenja se i glasi:

„B.   FINANCIJSKE GODINE 2014. – 2018.

1.   Restrukturiranje i konverzija vinograda u skladu s člankom 103.q Uredbe (EZ) br. 1234/2007

Država članica(*):

Financijska godina:

Datum obavijesti(**):

Regija

Globalno odobrene mjere restrukturiranja i konverzije

Mjere restrukturiranja na parcelama koje su prethodno iskrčene(***)

Kontrola prije krčenja(****)

Kontrola nakon restrukturiranja/prenamjene

konačno priznata površina nakon kontrole (ha)

nepriznata površina nakon kontrole (ha)

odbijena tražena premija (EUR)

Sankcije (****)

upravno

Na licu mjesta

Broj zahtjeva

površina (ha)

broj

prethodno iskrčena površina (ha)

broj proizvođača kod kojih je obavljena kontrola

kontrolirana površina (ha)

broj proizvođača kod kojih je obavljena kontrola

kontrolirana površina (ha)

broj proizvođača kod kojih je obavljena kontrola

kontrolirana površina (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Ponovna sadnja vinograda iz zdravstvenih ili fitosanitarnih razloga u skladu s člankom 46. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013

Financijske godine 2014. – 2018.

Država članica (30):

Financijska godina:

Datum obavijesti (31):

Regija

Globalno odobrene mjere ponovne sadnje

Upravna kontrola prije ponovne sadnje

Kontrola nakon ponovne sadnje

Konačno priznata površina nakon kontrole (ha)

Nepriznata površina nakon kontrole (ha)

Odbijene tražene premije (EUR)

Sankcije (32)

Broj zahtjeva

površina (ha)

broj proizvođača kod kojih je obavljena kontrola

kontrolirana površina (ha)

broj proizvođača kod kojih je obavljena kontrola

kontrolirana površina (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno država članica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

U Prilogu VIII.c, tablice 2. i 3. mijenjaju se i glase:

Image

Image

Image


(5)  Iznosi uključuju i troškove akcija pokrenutih u okviru prvog petogodišnjeg programa za 2009. – 2013. za koje će plaćanja biti izvršena u drugom petogodišnjem programu za 2014. – 2018.

(6)  Upotrebljava se akronim Ureda za publikacije.”

(7)  Iznosi uključuju i troškove akcija pokrenutih u okviru prvog petogodišnjeg programa za 2009.–2013. za koje će plaćanja biti izvršena u drugom petogodišnjem programu za 2014.–2018.

(8)  Upotrebljava se akronim Ureda za publikacije.”

(9)  Upotrebljava se akronim Ureda za publikacije.

(10)  Rok za slanje obavijesti: 1. ožujka i 30. lipnja.

(11)  Neispravno prekrižite.”

(15)  Upotrebljava se akronim Ureda za publikacije.

(16)  Rok za slanje obavijesti: 1. ožujka.

(17)  Neispravno prekrižite.”

(18)  Upotrebljava se akronim Ureda za publikacije.

(19)  Rok za slanje obavijesti: za prognozu svakog 1. ožujka i 30. lipnja; za provedbu svakog 1. ožujka (počevši od 2015.).

(20)  Izračunava se dijeljenjem potrošenog/potrošenih iznosa brojem projekata iz ovog Priloga.

(21)  Izračunava se dijeljenjem iznosa prijavljenog/prijavljenih u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za provedbu) područjem iz ovog Priloga.

(22)  Izračunava se dijeljenjem iznosa prijavljenog/prijavljenih u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za provedbu) brojem fondova iz ovog Priloga.

(23)  Izračunava se dijeljenjem iznosa prijavljenog/prijavljenih u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za provedbu) brojem proizvođača iz ovog Priloga.

(24)  Izračunava se dijeljenjem iznosa prijavljenog/prijavljenih u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za provedbu) brojem korisnika iz ovog Priloga.

(25)  Pojedinosti će se navesti u prilozima I. i V.

(26)  Izračunava se dijeljenjem iznosa prijavljenog/prijavljenih u Prilogu II. (za prognoze) i Prilogu VI. (za provedbu) brojem hektolitara iz ovog Priloga.”

(27)  Neispravno prekrižite.

(28)  Rok za slanje obavijesti: za prognozu svakog 1. ožujka i 30. lipnja; za provedbu svakog 1. ožujka (počevši od 2015.).

(29)  I u slučaju da se promidžbena mjera organizira u suradnji s jednom državom članicom ili više njih.”

(30)  Upotrebljavaju se akronimi Ureda za publikacije.

(31)  Rok za slanje obavijesti: 1. prosinca svake godine, počevši od 1. prosinca 2014.

(***)

Djelomično uključeno u stupce 2. i 3.

(32)  Prema potrebi.”


7.6.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 168/95


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 615/2014

оd 6. lipnja 2014.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programâ rada za potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 57. stavak 2., članak 58. stavak 4., članak 62. stavak 2., članak 63. stavak 5., članak 64. stavak 7. i članak 66. stavak 4.

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (2), a posebno njezin članak 31.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 uspostavljena su pravila za programe potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina. Kako bi se osigurala pravilna provedba i jednolika primjena novog pravnog okvira uspostavljenog navedenom Uredbom, Komisiji je dana ovlast za donošenje provedbenih akata o utvrđivanju mjera potrebnih za primjenu tih programâ rada. Oni bi trebali zamijeniti pravila predviđena Uredbom (EZ) br. 867/2008 koja je stavljena izvan snage Uredbom Komisije (EU) br. 611/2014 (3).

(2)

Kako bi se državama članicama proizvođačima omogućilo da upravljaju sustavom potpore sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, treba uspostaviti postupke u pogledu programâ rada i njihove izmjene, isplate financijskih sredstava Unije, uključujući predujmove, iznose sredstva osiguranja koja je potrebno položiti, provjere, izvješća o pregledu, ispravke i novčane kazne u slučaju nepravilnosti i nemara u primjeni programâ rada.

(3)

Kako bi se omogućilo ispravno korištenje financijskih sredstava koja su na raspolaganju državi članici, treba osigurati godišnju izmjenu programâ rada koji se odobravaju za sljedeću godinu, kako bi se u obzir uzele sve opravdane promjene početnih uvjeta. Države članice trebale bi imati i mogućnost da odrede uvjete potrebne za izmjenu sadržaja i proračuna programâ rada a da ne prekorače godišnje iznose koje su države članice proizvođači zadržale u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013. U slučaju izmjena programâ rada, te kako bi se omogućila fleksibilnost u primjeni tih programâ, primjereno je utvrditi krajnji rok za podnošenje zahtjeva.

(4)

Kako bi pravodobno mogle započeti provedbu programâ rada, treba predvidjeti da organizacije proizvođača maslinova ulja korisnice mogu polaganjem sredstva osiguranja pod uvjetima predviđenima Uredbom (EU) br. 1306/2013 primiti predujam od najviše 90 % doprinosa Unije predviđenih za svaku godinu obuhvaćenu odobrenim programom rada. Potrebno je utvrditi načine plaćanja tog predujma.

(5)

Treba uspostaviti određeni vremenski rok u kojem priznate proizvođačke organizacije, priznate udruge proizvođačkih organizacija te priznate sektorske organizacije (dalje u tekstu: „organizacije korisnice”) moraju agenciji za plaćanja države članice podnijeti zahtjev za financijska sredstva. Potrebno je predvidjeti i da se taj zahtjev treba sastaviti u skladu s obrascem koji dostavlja nadležno tijelo te mu mora biti priložen i prateći dokument o provedbi programâ rada te o nastalim izdatcima. Treba utvrditi da agencija za plaćanja države članice isplaćuje financijska sredstva i oslobađa sredstvo osiguranja nakon dovršetka cjelokupnog programa rada, pregleda pratećih dokumenata i provjera.

(6)

Za potrebe pravilnog upravljanja programima rada, dotične države članice uspostavljaju plan provjera na licu mjesta uzorka organizacija korisnica na temelju analize rizika te provjeravaju jesu li ispunjeni uvjeti za dodjelu financijskih s