ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 147

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
17. svibnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 518/2014 оd 5. ožujka 2014. o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) br. 1059/2010, (EU) br. 1060/2010, (EU) br. 1061/2010, (EU) br. 1062/2010, (EU) br. 626/2011, (EU) br. 392/2012, (EU) br. 874/2012, (EU) br. 665/2013, (EU) br. 811/2013 i (EU) br. 812/2013 u pogledu označivanja proizvoda povezanih s energijom na internetu ( 1 )

1

 

*

Uredba Komisije (EU) br. 519/2014 оd 16. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu metoda uzorkovanja velikih serija, začina i dodataka prehrani, kriterija učinkovitosti za toksine T-2, HT-2 i citrinin te orijentacijskih metoda analize ( 1 )

29

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 520/2014 оd 16. svibnja 2014. o dodavanju određenih količina zadržanih u godini 2013. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 ribolovnim kvotama za 2014.

44

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 521/2014 оd 16. svibnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

68

 

 

ODLUKE

 

 

2014/285/CFSP

 

*

Odluka Političkog i sigurnosnog odbora EUTM Mali/2/2014 od 13. svibnja 2014. o prihvaćanju doprinosa trećih zemalja vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali)

70

 

 

2014/286/EU

 

*

Delegirana odluka Komisije оd 10. ožujka 2014. o utvrđivanju kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvene zaštite koji se žele pridružiti europskoj referentnoj mreži ( 1 )

71

 

 

2014/287/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 10. ožujka 2014. o određivanju kriterija za osnivanje i ocjenjivanje europskih referentnih mreža i njihovih članova te za olakšavanje razmjene informacija i stručnih spoznaja u vezi s osnivanjem i ocjenjivanjem tih mreža ( 1 )

79

 

 

2014/288/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 12. svibnja 2014. u pogledu standardnih zahtjeva za izvješćivanje o nacionalnim programima za iskorjenjivanje, kontrolu i praćenje određenih bolesti životinja i zoonoza koje sufinancira Unija i o stavljanju izvan snage Odluke 2008/940/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2976)

88

 

 

2014/289/EU

 

*

Provedbena odluka Komisije оd 15. svibnja 2014. o dopuštanju državama članicama da produlje privremena odobrenja izdana za aktivne tvari pinoksaden i meptildinokap (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 3059)  ( 1 )

114

 

 

AKTI KOJE DONOSE TIJELA STVORENA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

 

 

2014/290/EU

 

*

Odluka Vijeća od 14. travnja 2014. o stajalištu koje se u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Odbora za pridruživanje EU-Čile u vezi s izmjenom Priloga XII. Sporazumu o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Čilea, s druge strane, kojim se utvrđuju popisi čileanskih subjekata koji provode nabavu u skladu s odredbama dijela IV. glave IV. o javnoj nabavi

116

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Komisije (EU) br. 750/2013 оd 29. srpnja 2013. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ( SL L 212, 7.8.2013 )

122

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

17.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 147/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 518/2014

оd 5. ožujka 2014.

o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) br. 1059/2010, (EU) br. 1060/2010, (EU) br. 1061/2010, (EU) br. 1062/2010, (EU) br. 626/2011, (EU) br. 392/2012, (EU) br. 874/2012, (EU) br. 665/2013, (EU) br. 811/2013 i (EU) br. 812/2013 u pogledu označivanja proizvoda povezanih s energijom na internetu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (1), a posebno njezine članke 7. i 10.,

budući da:

(1)

Direktivom 2010/30/EU traži se od Komisije da utvrdi pojedinosti koje se odnose na označivanje proizvoda povezanih s energijom putem delegiranih akata koji sadrže mjere kojima se osigurava da se potencijalnim krajnjim korisnicima u slučajevima prodaje na daljinu, uključujući narudžbu putem pošte, katalošku prodaju, telemarketing ili prodaju putem interneta, pruže podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu.

(2)

Trenutačno je određeno da se u slučaju prodaje na daljinu podaci na oznaci moraju navoditi određenim redoslijedom. Međutim, trenutačno nema zahtjeva za prikaz same oznake ili informacijskog lista za proizvod. Stoga, u slučajevima prodaje na daljinu, to utječe na sposobnost krajnjih korisnika da donesu bolje, informirane odluke o kupnjama, budući da im nije dana smjernica u vidu ljestvice boja na oznaci, nisu informirani o tome koji je razred za označivanje energetske učinkovitosti najbolji za određenu skupinu proizvoda niti su im dani dodatni podaci navedeni u informacijskom listu.

(3)

Prodaja na daljinu putem interneta sve više zauzima značajan udio u prodaji proizvoda povezanih s energijom. Kod prodaje putem interneta, prikaz oznake i informacijskog lista moguć je bez nametanja dodatnog administrativnog opterećenja. Stoga, distributeri kod prodaje putem interneta trebaju prikazati oznaku i informacijski list.

(4)

Za potrebe prikazivanja oznake i informacijskog lista na internetu, dobavljači trebaju za svaki model proizvoda povezanog s energijom distributerima dostaviti elektroničku inačicu oznake i informacijskog lista, primjerice staviti je na web-mjesto na kojem je distributeri mogu preuzeti.

(5)

Kako bi se zahtjevi iz ove Uredbe primijenili u okviru uobičajenog poslovnog ciklusa, dobavljači trebaju biti obvezni staviti oznaku i informacijski list na raspolaganje u elektroničkom obliku samo za nove modele, uključujući nadogradnje postojećih modela, što u praksi znači one s novom identifikacijskom oznakom modela. Za postojeće modele elektronička oznaka i informacijski list trebali bi se pružati na dobrovoljnoj osnovi.

(6)

Budući da prikazivanje oznake i informacijskog lista pored proizvoda može zahtijevati više prostora na zaslonu, potrebno je omogućiti njihov prikaz putem ugniježđenog prikaza.

(7)

Stoga je delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1059/2010 (2), (EU) br. 1060/2010 (3), (EU) br. 1061/2010 (4), (EU) br. 1062/2010 (5), (EU) br. 626/2011 (6), (EU) br. 392/2012 (7), (EU) br. 874/2012 (8), (EU) br. 665/2013 (9), (EU) br. 811/2013 (10) i (EU) br. 812/2013 (11) potrebno na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 1059/2010

Delegirana uredba (EU) br. 1059/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu I., bude dostupna distributerima za svaki model kućanske perilice posuđa stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele kućanskih perilica posuđa;”

(b)

dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu II., bude dostupan distributerima za svaki model kućanske perilice posuđa stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupan distributerima i za druge modele kućanske perilice posuđa.”

2.

U članku 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se za kućanske perilice posuđa koje se nude na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženu kućansku perilicu posuđa, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom IV. Ako se ti uređaji nude putem interneta i ako su elektronička oznaka i elektronički informacijski list dostupni u skladu s člankom 3. točkama (f) i (g), primjenjuju se odredbe Priloga VIII.;”

3.

U skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog VIII.

Članak 2.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 1060/2010

Delegirana uredba (EU) br. 1060/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu II., bude dostupna distributerima za svaki model kućanskih rashladnih uređaja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele kućanskih rashladnih uređaja;”

(b)

dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu III., bude dostupan distributerima za svaki model kućanskih rashladnih uređaja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupan distributerima i za druge modele kućanskih rashladnih uređaja.”

2.

U članku 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se za kućanske rashladne uređaje koji se nude na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom V. Ako se ti uređaji nude putem interneta i ako su elektronička oznaka i elektronički informacijski list dostupni u skladu s člankom 3. točkama (f) i (g), primjenjuju se odredbe Priloga X.;”

3.

U skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog X.

Članak 3.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 1061/2010

Delegirana uredba (EU) br. 1061/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu I., bude dostupna distributerima za svaki model kućanske perilice rublja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele kućanskih perilica rublja;”

(b)

dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu II., bude dostupan distributerima za svaki model kućanske perilice rublja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupan distributerima i za druge modele kućanskih perilica rublja.”

2.

U članku 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se za kućanske perilice rublja koje se nude na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom IV. Ako se ti uređaji nude putem interneta i ako su elektronička oznaka i elektronički informacijski list dostupni u skladu s člankom 3. točkama (f) i (g), primjenjuju se odredbe Priloga VIII.;”

3.

U skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog VIII.

Članak 4.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2010

Delegirana uredba (EU) br. 1062/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu V., bude dostupna distributerima za svaki model televizora stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele televizora;”

(b)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu III., bude dostupan distributerima za svaki model televizora stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupan distributerima i za druge modele televizora.”

2.

U članku 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se televizori ponuđeni na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi televizor, prodaju s priloženim informacijama koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom VI. Ako se ti televizori nude putem interneta i ako su elektronička oznaka i elektronički informacijski list dostupni u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkama (f) i (g), primjenjuju se odredbe Priloga IX.;”

3.

U skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog IX.

Članak 5.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 626/2011

Delegirana uredba (EU) br. 626/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (h):

„(h)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III., daje se na raspolaganje distributerima za svaki model klimatizacijskog uređaja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela, u skladu s razredima energetske učinkovitosti utvrđenima u Prilogu II. Može se dati na raspolaganje distributerima i za druge modele klimatizacijskih uređaja;”

(b)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (i).:

„(i)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu IV., daje se na raspolaganje distributerima za svaki model klimatizacijskog uređaja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može se dati na raspolaganje distributerima i za druge modele klimatizacijskih uređaja.”

2.

U članku 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se klimatizacijski uređaji ponuđeni na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prodaju s priloženim informacijama koje dobavljač osigurava u skladu s prilozima IV. i VI. Ako se ti uređaji nude putem interneta i ako su elektronička oznaka i elektronički informacijski list dani na raspolaganje u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkama (h) i (i)., primjenjuju se odredbe Priloga IX.;”

3.

U skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog IX.

Članak 6.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 392/2012

Delegirana uredba (EU) br. 392/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu I., bude dostupna distributerima za svaki model kućanske bubnjaste sušilice rublja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele kućanskih bubnjastih sušilica rublja;”

(b)

dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu II., bude dostupan distributerima za svaki model kućanske bubnjaste sušilice rublja stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupan distributerima i za druge modele kućanskih bubnjastih sušilica rublja.”

2.

U članku 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

kućanske bubnjaste sušilice rublja koje se nude na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, pri čemu se za krajnjeg korisnika ne može očekivati da će vidjeti izloženi proizvod, kako je navedeno u članku 7. Direktive 2010/30/EU, budu stavljene na tržište s informacijama koje pružaju dobavljači u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi. Ako se ti uređaji nude putem interneta i ako su elektronička oznaka i elektronički informacijski list dostupni u skladu s člankom 3. točkama (f) i (g), primjenjuju se odredbe Priloga VIII.;”

3.

U skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog VIII.

Članak 7.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 874/2012

Delegirana uredba (EU) br. 874/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 1. Priloga I., bude dostupna distributerima za svaki model žarulje stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele žarulja.”;

(b)

u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 2. Priloga I., bude dostupna distributerima za svaki model rasvjetnog tijela stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele rasvjetnih tijela.”

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećom:

„(a)

se svaki model ponuđen na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će konačni vlasnik vidjeti izloženi proizvod, prodaje s priloženim informacijama koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom IV. Ako se ti proizvodi nude putem interneta i ako je elektronička oznaka dostupna u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (f), primjenjuju se odredbe Priloga VIII.;”

(b)

u stavku 2. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

svaki model ponuđen na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene putem interneta za koji je dostupna elektronička oznaka u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (e) nosi oznaku u skladu s Prilogom VIII.”

3.

U skladu s Prilogom VII. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog VIII.

Članak 8.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 665/2013

Delegirana uredba (EU) br. 665/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu II., bude dostupna distributerima za svaki model usisavača stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupna distributerima i za druge modele usisavača;”

(b)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu III., bude dostupan distributerima za svaki model usisavača stavljen na tržište od 1. siječnja 2015. s novom identifikacijskom oznakom modela. Može biti dostupan distributerima i za druge modele usisavača.”

2.

U članku 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se usisavačima ponuđenima za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, kao što je navedeno u članku 7. Direktive 2010/30/EU, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom V. ove Uredbe. Ako se ti uređaji nude putem interneta i ako su elektronička oznaka i elektronički informacijski list dostupni u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkama (f) i (g), primjenjuju se odredbe Priloga VIII.;”.

3.

U skladu s Prilogom VIII. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog VIII.

Članak 9.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 811/2013

Delegirana uredba (EU) br. 811/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 1.1. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model grijača prostora koji je u skladu s razredima sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora utvrđenima u točki 1. Priloga II.;”

(b)

u stavku 1. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 1. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model grijača prostora, pri čemu je elektronički informacijski list za modele toplinskih crpki za grijanje prostora dostupan distributerima barem za generator topline;”

(c)

u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Od 26. rujna 2019. elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 1.2. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model grijača prostora koji je u skladu s razredima sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora utvrđenima u točki 1. Priloga II.”;

(d)

u stavku 2. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 2.1. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model kombiniranog grijača koji je u skladu s razredima sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora i razredima energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode utvrđenima u točkama 1. i 2. Priloga II.;”

(e)

u stavku 2. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 2. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model kombiniranog grijača, pri čemu je elektronički informacijski list za modele kombiniranih grijača s toplinskom crpkom dostupan distributerima barem za generator topline.”;

(f)

u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Od 26. rujna 2019. elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 2.2. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model kombiniranog grijača koji je u skladu s razredima sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora i razredima energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode utvrđenima u točkama 1. i 2. Priloga II.”;

(g)

u stavku 3. dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 3. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model uređaja za upravljanje temperaturom.”

(h)

u stavku 4. dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 4. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model solarnog uređaja.”

(i)

u stavku 5. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 3. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model kompleta koji sadržava grijač prostora, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj koji je u skladu s razredima sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora iz točke 1. Priloga II.;”

(j)

u stavku 5. dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 5. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model kompleta koji sadržava grijač prostora, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj.”

(k)

u stavku 6. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 4. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model kompleta koji sadržava kombinirani grijač, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj koji je u skladu s razredima sezonske energetske učinkovitosti pri zagrijavanju prostora i razredima energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode utvrđenima u točkama 1. i 2. Priloga II.;”

(l)

u stavku 6. dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 6. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model kompleta koji sadržava kombinirani grijač, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj.”

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se grijačima prostora ponuđenima za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s točkom 1. Priloga VI., osim ako se ti uređaji nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga IX.;”

(b)

u stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se kombiniranim grijačima ponuđenima za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s točkom 2. Priloga VI., osim ako se ti uređaji nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga IX.;”

(c)

u stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se kompletima koji sadržavaju grijač prostora, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj ponuđenima za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prilažu informacije osigurane u skladu s točkom 3. Priloga VI., osim ako se ti uređaji nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga IX.;”

(d)

u stavku 4. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se kompletima koji sadržavaju kombinirani grijač, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj ponuđenima za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prilažu informacije osigurane u skladu s točkom 4. Priloga VI., osim ako se ti uređaji nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga IX.;”.

3.

Prilog VI. izmjenjuje se u skladu s Prilogom IX. ovoj Uredbi.

4.

U skladu s Prilogom IX. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog IX.

Članak 10.

Izmjene Delegirane uredbe (EU) br. 812/2013

Delegirana uredba (EU) br. 812/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 1.1. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model grijača vode koji je u skladu s razredima energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode utvrđenima u točki 1. Priloga II.;”

(b)

u stavku 1. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 1. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model grijača vode, pri čemu je elektronički informacijski list za modele toplinske crpke za grijanje vode dostupan distributerima barem za generator topline.”;

(c)

u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Od 26. rujna 2017. elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 1.2. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model grijača vode koji je u skladu s razredima energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode utvrđenima u točki 1. Priloga II.”;

(d)

u stavku 2. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 2.1. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model spremnika tople vode u skladu s razredima energetske učinkovitosti utvrđenima u točki 2. Priloga II.;”

(e)

u stavku 2. prvom podstavku dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 2. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model spremnika tople vode.”;

(f)

u stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Od 26. rujna 2017. elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 2.2. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model spremnika tople vode u skladu s razredima energetske učinkovitosti utvrđenima u točki 2. Priloga II.”;

(g)

u stavku 3. dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 3. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model solarnog uređaja.”;

(h)

u stavku 4. dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

elektronička oznaka, čiji je izgled i sadržaj utvrđen u točki 3. Priloga III., bude dostupna distributerima za svaki model kompleta koji sadržava grijač vode i solarni uređaj u skladu s razredima energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode utvrđenima u točki 1. Priloga II.;”

(i)

u stavku 4. dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

elektronički informacijski list, kako je utvrđen u točki 4. Priloga IV., bude dostupan distributerima za svaki model kompleta koji sadržava grijač vode i solarni uređaj.”

2.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se grijačima vode ponuđenima za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi grijač vode, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s točkom 1. Priloga VI., osim ako se ti uređaji nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga X.;”

(b)

u stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se spremnicima tople vode koji se nude na prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi spremnik tople vode, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s točkom 2. Priloga VI., osim ako se ti spremnici nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga X.;”

(c)

u stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećom:

„(b)

se kompletima koji sadržavaju grijač vode i solarni uređaj ponuđenima za prodaju, najam ili kupnju uz obročnu otplatu cijene, kad se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi komplet grijača vode i solarnog uređaja, prilažu informacije koje dobavljač osigurava u skladu s točkom 3. Priloga VI., osim ako se ti kompleti nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga X.;”.

3.

Prilog VI. izmjenjuje se u skladu s Prilogom X. ovoj Uredbi.

4.

U skladu s Prilogom X. ovoj Uredbi dodaje se novi Prilog X.

Članak 11.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. ožujka 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 153, 18.6.2010., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1059/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa (SL L 314, 30.11.2010., str. 1.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1060/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih rashladnih uređaja (SL L 314, 30.11.2010., str. 17.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1061/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perlica rublja (SL L 314, 30.11.2010., str. 47.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2010 od 28. rujna 2010. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti televizora (SL L 314, 30.11.2010., str. 64.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 626/2011 od 4. svibnja 2011. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti klimatizacijskih uređaja (SL L 178, 6.7.2011., str. 1.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 392/2012 od 1. ožujka 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih bubnjastih sušilica rublja (SL L 123, 9.5.2012., str. 1.).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 874/2012 od 12. srpnja 2012. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti električnih žarulja i rasvjetnih tijela (SL L 258, 26.9.2012., str. 1.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 665/2013 od 3. svibnja 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti usisavača (SL L 192, 13.7.2013., str. 1.).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 811/2013 od 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača prostora, kombiniranih grijača, kompleta koji sadržavaju grijač prostora, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj te kompleta koji sadržavaju kombinirani grijač, uređaj za upravljanje temperaturom i solarni uređaj (SL L 239, 6.9.2013., str. 1.).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 812/2013 od 18. veljače 2013. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti grijača vode, spremnika tople vode i kompleta koji sadržavaju grijač vode i solarni uređaj (SL L 239, 6.9.2013., str. 83.).


PRILOG I.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 1059/2010

Dodaje se sljedeći Prilog VIII.:

„PRILOG VIII.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚sredstvo prikaza’ znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na zaslonu na dodir;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. točkom (f) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini navedenoj u točki 4. Priloga I. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se mora pojaviti prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije ‚zatvori’ ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji je dobavljač učinio dostupnim u skladu s člankom 3. točkom (g) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski se list može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju u poveznici, koja se koristi za pristup informacijskom listu, mora jasno i čitljivo biti naznačeno ‚Informacijski list proizvoda’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski se list pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na poveznici.”


PRILOG II.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 1060/2010

Dodaje se sljedeći Prilog X.:

„PRILOG X.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚sredstvo prikaza’ znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na zaslonu na dodir;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. ili u slučaju kompleta, ako je primjereno, uredno popunjena na temelju oznake i informacijskih listova danih od strane dobavljača u skladu s člankom 3. prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda ili kompleta u skladu s rasporedom utvrđenim u članku 3. U slučaju da se prikazuju i proizvod i komplet, s tim da je navedena samo cijena za komplet, prikazuje se samo oznaka za komplet. Veličina oznake mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini utvrđenoj u Prilogu III. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta u bijeloj boji, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda ili kompleta;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije ‚zatvori’ ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji je dobavljač učinio dostupnim u skladu s člankom 3. prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda ili kompleta. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski se list može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju u poveznici, koja se koristi za pristup informacijskom listu, mora jasno i čitljivo biti naznačeno ‚Informacijski list proizvoda’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski se list pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na poveznici.”


PRILOG III.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 1061/2010

Dodaje se sljedeći Prilog VIII.:

„PRILOG VIII.

Podaci koji se moraju osigurati u slučaju internetske prodaje, najma ili najma s pravom kupnje

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚mehanizam za prikaz’ znači svaki zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija koja se koristi za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na druge skupine slika ili podataka;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu, omogućuje prikazivanje podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne omogućuju grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je unos za aplikacije za sintezu govora.

2.

Odgovarajuća oznaka koju osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. točkom (f) prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da oznaka bude jasno vidljiva i čitljiva te mora biti proporcionalna veličini utvrđenoj u točki 2. Priloga I. Oznaka se može prikazati korištenjem ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Za sliku koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza vrijedi sljedeće:

(a)

strelica je u boji koja odgovara razredu energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici se prikazuje razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji i veličini slova koja odgovara veličini slova cijene te se

(c)

u jednom je od sljedeća dva formata:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed prikaza oznaka je sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika ima poveznicu na oznaku;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja zaslona na dodir na slici;

(d)

oznaka se prikazuje na skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e)

za uvećavanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećavanje dodirom;

(f)

za zatvaranje prikazane oznake postoji mogućnost zatvaranja ili drugi standardni mehanizam zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje kada grafički prikaz ne radi, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda veličine slova koja odgovara veličini slova cijene.

5.

Odgovarajući informacijski list koji osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. točkom (g) prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski list može se prikazati korištenjem ugniježđenog prikaza. U tom se slučaju na poveznici koja se koristi za pristup listu jasno i čitljivo navodi ‚informacijski list’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski list prikazuje se prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.”


PRILOG IV.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 1062/2010

Dodaje se sljedeći Prilog IX.:

„PRILOG IX.

Podaci koji se moraju osigurati u slučaju internetske prodaje, najma ili najma s pravom kupnje

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚mehanizam za prikaz’ znači svaki zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija koja se koristi za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje na kojem se skupu slika ili podataka pristupa klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na druge skupine slika ili podataka;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu, omogućuje prikazivanje podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne omogućuju grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je unos za aplikacije za sintezu govora.

2.

Odgovarajuća oznaka koju osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (f) prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda u skladu s vremenskim rasporedom iz članka 3. stavka 3. Veličina mora biti takva da oznaka bude jasno vidljiva i čitljiva te mora biti proporcionalna veličini utvrđenoj u točki 5. Priloga V. Oznaka se može prikazati korištenjem ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, oznaka se prikazuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Za sliku koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza vrijedi sljedeće:

(a)

strelica je u boji koja odgovara razredu energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici se prikazuje razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji i veličini slova koja odgovara veličini slova cijene te se

(c)

u jednom je od sljedeća dva formata:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed prikaza oznaka je sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika ima poveznicu na oznaku;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja zaslona na dodir na slici;

(d)

oznaka se prikazuje na skočnom prozoru, u novoj kartici, na novoj stranici ili umetnutim prikazom na zaslonu;

(e)

za uvećavanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećavanje dodirom;

(f)

za zatvaranje prikazane oznake postoji mogućnost zatvaranja ili drugi standardni mehanizam zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje kada grafički prikaz ne radi, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda veličine slova koja odgovara veličini slova cijene.

5.

Odgovarajući informacijski list koji osiguravaju dobavljači u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (g) prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski list može se prikazati korištenjem ugniježđenog prikaza. U tom se slučaju na poveznici koja se koristi za pristup listu jasno i čitljivo navodi ‚informacijski list’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski list prikazuje se prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.”


PRILOG V.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 626/2011

Dodaje se sljedeći Prilog IX.:

„PRILOG IX.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚sredstvo prikaza’ znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na zaslonu na dodir;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (h) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda u skladu s rasporedom utvrđenim u članku 3. stavcima 4. do 6. Veličina oznake mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini utvrđenoj u Prilogu III. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se mora pojaviti prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije ‚zatvori’ ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji je dobavljač učinio dostupnim u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (i) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski se list može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju u poveznici, koja se koristi za pristup informacijskom listu, mora jasno i čitljivo biti naznačeno ‚Informacijski list proizvoda’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski se list pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na poveznici.”


PRILOG VI.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 392/2012

Dodaje se sljedeći Prilog VIII.:

„PRILOG VIII.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚sredstvo prikaza’ znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na zaslonu na dodir;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. točkom (f) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini navedenoj u točki 4. Priloga I. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se mora pojaviti prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije 'zatvori' ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji je dobavljač učinio dostupnim u skladu s člankom 3. točkom (g) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski se list može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju u poveznici, koja se koristi za pristup informacijskom listu, mora jasno i čitljivo biti naznačeno ‚Informacijski list proizvoda’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski se list pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na poveznici.”


PRILOG VII.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 874/2012

Dodaje se sljedeći Prilog VIII.:

„PRILOG VIII.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 4. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚sredstvo prikaza’ znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na zaslonu na dodir;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (f) ili člankom 3. stavkom 2. točkom (e) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini navedenoj u Prilogu I. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se mora pojaviti prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji, a veličina je fonta jednaka veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije ‚zatvori’ ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.”


PRILOG VIII.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 665/2013

Dodaje se sljedeći Prilog VII.:

„PRILOG VII.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚sredstvo prikaza’ znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na zaslonu na dodir;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (f) treba biti prikazana na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda u skladu s rasporedom utvrđenim u članku 3. stavku 2. Veličina oznake mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini utvrđenoj u točki 3. Priloga II. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se mora pojaviti prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije ‚zatvori’ ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji je dobavljač učinio dostupnim u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (g) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski se list može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju u poveznici, koja se koristi za pristup informacijskom listu, mora jasno i čitljivo biti naznačeno ‚Informacijski list proizvoda’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski se list pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na poveznici.”


PRILOG IX.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 811/2013

(a)

U Prilogu VI. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Podaci koje treba osigurati ako se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, osim na internetu”

(b)

Dodaje se sljedeći Prilog IX.:

„PRILOG IX.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚sredstvo prikaza’ znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na zaslonu na dodir;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. ili u slučaju kompleta, ako je primjereno, uredno popunjena na temelju oznake i informacijskih listova danih od strane dobavljača u skladu s člankom 3. prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda ili kompleta u skladu s rasporedom utvrđenim u članku 3. U slučaju da se prikazuju i proizvod i komplet, s tim da je navedena samo cijena za komplet, prikazuje se samo oznaka za komplet. Veličina oznake mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini utvrđenoj u Prilogu III. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se mora pojaviti prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta u bijeloj boji, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda ili kompleta;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije ‚zatvori’ ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji je dobavljač učinio dostupnim u skladu s člankom 3. prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda ili kompleta. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski se list može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju u poveznici, koja se koristi za pristup informacijskom listu, mora jasno i čitljivo biti naznačeno ‚Informacijski list proizvoda’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski se list pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na poveznici.”


PRILOG X.

Izmjene priloga Delegiranoj uredbi (EU) br. 812/2013

(a)

U Prilogu VI. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Podaci koje treba osigurati ako se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, osim na internetu”

(b)

Dodaje se sljedeći Prilog X.:

„PRILOG X.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚sredstvo prikaza’ znači bilo koji zaslon, uključujući zaslon na dodir, ili ostala vizualna tehnologija za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

‚ugniježđeni prikaz’ znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na zaslonu na dodir;

(c)

‚zaslon na dodir’ znači zaslon osjetljiv na dodir, poput onog tablet računala, tableta ili pametnog telefona;

(d)

‚alternativni tekst’ znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. ili u slučaju kompleta, ako je primjereno, uredno popunjena na temelju oznake i informacijskih listova danih od strane dobavljača u skladu s člankom 3. prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda ili kompleta u skladu s rasporedom utvrđenim u članku 3. U slučaju da se prikazuju i proizvod i komplet, s tim da je navedena samo cijena za komplet, prikazuje se samo oznaka za komplet. Veličina oznake mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini utvrđenoj u Prilogu III. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta u bijeloj boji, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na mehanizmu za prikaz u blizini cijene proizvoda ili kompleta;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na zaslonu na dodir;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na zaslonima na dodir, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za uvećanje dodirom;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije ‚zatvori’ ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda ili kompleta, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list proizvoda koji je dobavljač učinio dostupnim u skladu s člankom 3. prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda ili kompleta. Veličina mora biti takva da je informacijski list jasno vidljiv i čitljiv. Informacijski se list može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju u poveznici, koja se koristi za pristup informacijskom listu, mora jasno i čitljivo biti naznačeno ‚Informacijski list proizvoda’. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, informacijski se list pojavljuje prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem zaslona na dodir na poveznici.”


17.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 147/29


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2014

оd 16. svibnja 2014.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 401/2006 u pogledu metoda uzorkovanja velikih serija, začina i dodataka prehrani, kriterija učinkovitosti za toksine T-2, HT-2 i citrinin te orijentacijskih metoda analize

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (1), a posebno njezin članak 11. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (2) predviđaju se najveće dopuštene količine za određene mikotoksine u određenoj hrani.

(2)

Uzorkovanje ima ključnu ulogu u preciznosti određivanja razina mikotoksina koji su heterogeno raspoređeni u seriji. Stoga treba utvrditi kriterije koje metode uzorkovanja trebaju ispuniti.

(3)

Uredbom Komisije (EZ) br. 401/2006 (3) utvrđuju se kriteriji uzorkovanja radi kontrole razina mikotoksina.

(4)

Potrebno je izmijeniti pravila o uzorkovanju začina kako bi se uzele u obzir razlike u veličini čestica koje prouzročuju heterogenu distribuciju kontaminacije mikotoksinom u začinima. Nadalje, primjereno je utvrditi pravila uzorkovanja velikih serija kako bi se osiguralo da se u cijeloj Uniji primjenjuje jednak pristup provedbi propisa. Primjereno je i pojasniti koju metodu uzorkovanja treba primijeniti na uzorkovanje soka od jabuka.

(5)

Kriterije učinkovitosti za toksine T-2 i HT-2 treba ažurirati kako bi se u obzir uzeo znanstveni i tehnološki napredak. Kriterije učinkovitosti za citrinin treba utvrditi s obzirom na najveću dopuštenu količinu utvrđenu za citrinin u dodatcima prehrane na osnovi riže fermentirane crvenim kvascem Monascus purpureus.

(6)

Za potrebe analize mikotoksina sve se više upotrebljavaju orijentacijske metodologije. Primjereno je utvrditi kriterije s kojima orijentacijske metode moraju biti usklađene radi primjene u regulatorne svrhe.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 401/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu B, bilješka 1. zamjenjuje se sljedećom:

„1.

Uzorkovanje tih serija izvodi se u skladu s pravilima utvrđenima u dijelu L. Smjernice za uzorkovanje velikih serija navode se u smjernicama koje su dostupne na sljedećem web-mjestu: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf

Pravila uzorkovanja, koja u skladu s EN ISO 24333:2009 ili pravilima uzorkovanja GAFTA-e br. 124 primjenjuju subjekti u poslovanju s hranom kako bi osigurali sukladnost s odredbama u zakonodavstvu, istovjetna su pravilima uzorkovanja utvrđenima dijelom L.

U pogledu uzorkovanja serija na prisutnost toksina Fusarium plijesni, pravila uzorkovanja, koja u skladu s EN ISO 24333:2009 ili pravilima uzorkovanja GAFTA-e br. 124 primjenjuju subjekti u poslovanju s hranom kako bi osigurali sukladnost s odredbama u zakonodavstvu, istovjetna su pravilima uzorkovanja utvrđenima u dijelu B.”;

(b)

u dijelu B.2. tablica 1. zamjenjuje se sljedećom tablicom:

„Tablica 1.

Podjela serija na podserije ovisno o proizvodu i težini serije

Proizvod

Težina serije (tone)

Težina ili broj podserija

Nema pojedinačnih uzoraka

Težina skupnog uzorka (u kg)

Žitarice i proizvodi od žitarica

> 300 i < 1 500

3 podserije

100

10

≥ 50 i ≤ 300

100 tona

100

10

< 50

3–100 (4)

1–10

(c)

u dijelu B.3. na kraju prve alineje dodaje se sljedeća rečenica:

„Za serije > 500 tona broj pojedinačnih uzoraka predviđen je u dijelu L.2. Priloga I.”;

(d)

u dijelu D.2. nakon prve rečenice dodaje se sljedeća rečenica:

„Ova se metoda uzorkovanja primjenjuje i na službenu kontrolu najvećih dopuštenih količina utvrđenih za okratoksin A, aflatoksin B1 i ukupne aflatoksine u začinima čije su čestice relativno velike (veličina čestica usporediva s kikirikijem ili veća, npr. muškatni oraščić).”;

(e)

u dijelu E prva se rečenica zamjenjuje sljedećom:

„Ova se metoda uzorkovanja primjenjuje na službenu kontrolu najvećih dopuštenih količina utvrđenih za okratoksin A, aflatoksin B1 i ukupne aflatoksine u začinima, osim u slučajevima začina čije su čestice relativno velike (heterogena distribucija kontaminacije mikotoksinom).”;

(f)

u dijelu I. naslov i prva rečenica zamjenjuju se sljedećim:

„I.   METODE UZORKOVANJA ZA ČVRSTE PROIZVODE OD JABUKA

Ova se metoda uzorkovanja primjenjuje na službenu kontrolu najvećih dopuštenih količina utvrđenih za patulin u čvrstim proizvodima od jabuka, uključujući čvrste proizvode od jabuka za dojenčad i malu djecu.”;

(g)

u drugom stavku dijela I.1. brišu se sljedeće rečenice:

„U slučaju tekućih proizvoda, serija se mora temeljito promiješati koliko je to moguće, bilo ručno ili mehaničkim sredstvima neposredno prije uzorkovanja. U tom slučaju, pretpostavlja se homogena distribucija patulina unutar dotične serije. Stoga je dovoljno uzeti tri pojedinačna uzorka iz serije kako bi se oblikovao skupni uzorak.”;

(h)

dodaju se novi dijelovi L i M, kako su utvrđeni Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

U Prilogu II. točke 4.2. „Opći zahtjevi”, 4.3. „Posebni zahtjevi” i 4.4. „Procjena mjerne nesigurnosti, izračun iskorištenja i izvješćivanje o rezultatima” zamjenjuju se tekstom utvrđenim u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. svibnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9.3.2006., str. 12.).

(4)  Ovisno o težini serije – vidjeti tablicu 2.”;


PRILOG I.

„L.   METODA UZORKOVANJA ZA VRLO VELIKE SERIJE ILI SERIJE KOJE SE SKLADIŠTE ILI PREVOZE TAKO DA UZORKOVANJE U ČITAVOJ SERIJI NIJE MOGUĆE

L.1.   Opća načela

Ako način prijevoza ili skladištenja serije onemogućuje uzimanje pojedinačnih uzoraka u čitavoj seriji, uzorkovanje tih serija treba po mogućnosti provoditi kada je serija u protoku (dinamičko uzorkovanje).

U slučaju velikih skladišta namijenjenih skladištenju hrane, subjekte treba poticati da u skladište ugrade opremu kojom se omogućuje (automatsko) uzorkovanje čitave skladištene serije.

Kada se primjenjuju postupci uzorkovanja na način predviđen u dijelu L, subjekte u poslovanju s hranom ili njegove predstavnike treba obavijestiti o postupcima uzorkovanja. Ako subjekt u poslovanju s hranom ili njegov predstavnik dovede u pitanje taj postupak uzorkovanja, subjekt u poslovanju s hranom ili njegov predstavnik omogućuje nadležnom tijelu provođenje uzrokovanja u čitavoj seriji na vlastiti trošak.

Dopušta se uzorkovanje dijela serije uz uvjet da količina uzorkovanog dijela iznosi najmanje 10 % serije koju treba uzorkovati. Ako je dio jedne serije hrane jednakog razreda ili opisa uzorkovan te se utvrdi da ne udovoljava zahtjevima Unije, pretpostavlja se da ni cijela serija ne udovoljava tim zahtjevima, osim ako se daljnjom detaljnom analizom utvrdi da nema dokaza da ostatak serije ne udovoljava zahtjevima.

Relevantne se odredbe poput mase pojedinačnog uzorka predviđene u drugim dijelovima ovog Priloga primjenjuju na uzorkovanje vrlo velikih serija ili serija koje se skladište ili prevoze tako da uzorkovanje u čitavoj seriji nije moguće.

L.2.   Broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti u slučaju vrlo velikih serija

Kad se uzorkuju veliki dijelovi (uzorkovani dijelovi > 500 tona), broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti = 100 pojedinačnih uzoraka + √tona. Međutim, u slučaju kad je serija manja od 1 500 tona i može se podijeliti na podserije u skladu s tablicom 1. dijela B te uz uvjet da je podserije moguće fizički odvojiti, treba uzeti broj pojedinačnih uzorka predviđen u dijelu B.

L.3.   Velike serije koje se prevoze brodom

L.3.1.   Dinamičko uzorkovanje velikih serija koje se prevoze brodom

Uzorkovanje velikih serija u brodovima po mogućnosti se provodi dok je proizvod u protoku (dinamičko uzorkovanje).

Uzorkovanje se provodi po brodskom skladištu (subjekt koji se može fizički odvojiti). Međutim, brodska se skladišta djelomično prazne jedna za drugim tako da početno fizičko odvajanje više ne postoji nakon prijenosa u skladišne objekte. Uzorkovanje se stoga može provesti na temelju početnog fizičkog odvajanja ili na temelju odvajanja nakon prijenosa u skladišne objekte.

Istovar broda može trajati nekoliko dana. Obično se uzorkovanje mora provesti u redovnim intervalima tijekom čitavog trajanja istovara. Međutim, nije uvijek moguće ili prikladno da službeni inspektor bude prisutan na uzorkovanju tijekom čitavog trajanja istovara. Stoga je dopušteno provesti uzorkovanje dijela serije (uzorkovani dio). Broj pojedinačnih uzoraka određuje se uzimajući u obzir veličinu uzorkovanog dijela.

Prisutnost inspektora potrebna je čak i kada je službeni uzorak uzet automatski. Međutim, ako se automatsko uzorkovanje provodi na temelju unaprijed zadanih parametara koje nije moguće mijenjati tijekom uzorkovanja, a pojedinačni se uzorci skupljaju u zapečaćeni prijamni spremnik čime se sprječava svaka moguća prijevara, tada je prisutnost inspektora potrebna samo na početku uzorkovanja, pri svakoj promjeni spremnika za uzorak i na kraju uzorkovanja.

L.3.2.   Statičko uzorkovanje serija koje se prevoze brodom

Ako se uzorkovanje provodi statičkim uzorkovanjem, primjenjuje se istovjetni postupak koji je predviđen za skladišne objekte (silose) kojima se pristupa odozgo (vidjeti točku L.5.1.).

Uzorkovanje se mora provesti na pristupačnom dijelu (odozgo) serije/brodskog skladišta. Broj pojedinačnih uzoraka određuje se uzimajući u obzir veličinu uzorkovanog dijela.

L.4.   Uzorkovanje velikih serija koje se skladište u skladištima

Uzorkovanje se mora provesti na pristupačnom dijelu serije. Broj pojedinačnih uzoraka određuje se uzimajući u obzir veličinu uzorkovanog dijela.

L.5.   Uzorkovanje skladišnih objekata (silosa)

L.5.1.   Uzorkovanje silosa kojima se (jednostavno) pristupa odozgo

Uzorkovanje se mora provesti na pristupačnom dijelu serije. Broj pojedinačnih uzoraka određuje se uzimajući u obzir veličinu uzorkovanog dijela.

L.5.2.   Uzorkovanje silosa kojima se ne pristupa odozgo (zatvoreni silosi)

L.5.2.1.   Silosi kojima se ne pristupa odozgo (zatvoreni silosi) pojedinačne veličine > 100 tona

Hrana skladištena u tim silosima ne može se uzorkovati na statički način. Stoga, ako se hrana u silosu mora uzorkovati i ne postoji mogućnost premještanja pošiljke, potrebno je sa subjektom sklopiti dogovor u skladu s kojim je on ili ona dužan obavijestiti inspektora o tome kada će se silos, djelomično ili potpuno, istovariti da bi se omogućilo uzorkovanje u trenutku kada je hrana u protoku.

L.5.2.2.   Silosi kojima se ne pristupa odozgo (zatvoreni silosi) pojedinačne veličine < 100 tona

Suprotno odredbi točke L.1. (uzorkovani dio najmanje 10 %) postupak uzorkovanja uključuje ispuštanje u prijamni spremnik količine od 50 do 100 kg i uzimanje uzorka iz njega. Veličina skupnog uzorka u skladu je s čitavom serijom, a broj pojedinačnih uzoraka odnosi se na količinu hrane puštenu iz silosa u prijamni spremnik za uzorkovanje.

L.6.   Uzorkovanje hrane u rasutom stanju u velikim zatvorenim spremnicima

Te se serije često mogu uzorkovati samo nakon istovara. U određenim slučajevima nije moguće obaviti istovar na mjestu utovara ili kontrole te, stoga, uzorkovanje treba obavljati pri istovaru tih spremnika. Subjekt mora obavijestiti inspektora o mjestu i vremenu istovara spremnika.

M.   METODA UZORKOVANJA DODATAKA PREHRANI ČIJA JE OSNOVA RIŽA KOJA JE FERMENTIRALA S POMOĆU CRVENE PLIJESNI MONASCUS PURPUREUS

Ova se metoda uzorkovanja primjenjuje na službenu kontrolu najvećih dopuštenih količina utvrđenih za citrinin u dodatcima prehrani čija je osnova riža koja je fermentirala s pomoću crvene plijesni Monascus purpureus.

Postupak uzorkovanja i veličina uzorka

Postupak uzorkovanja temelji se na pretpostavci da se dodatci prehrani čija je osnova riža koja je fermentirala s pomoću crvene plijesni Monascus purpureus stavljaju na tržište u maloprodajnim pakiranjima koja uobičajeno sadržavaju od 30 do 120 kapsula po maloprodajnom pakiranju.

Veličina serije (broj maloprodajnih pakiranja)

Broj maloprodajnih pakiranja koje treba uzeti za uzorak

Veličina uzorka

1–50

1

Sve kapsule

51–250

2

Sve kapsule

251–1 000

4

Iz svakog maloprodajnog pakiranja uzetog za uzorak polovica kapsula

> 1 000

4 + 1 maloprodajno pakiranje na 1 000 maloprodajnih pakiranja s najviše 25 maloprodajnih pakiranja

≤ 10 maloprodajnih pakiranja: iz svakog maloprodajnog pakiranja polovica kapsula

> 10 maloprodajnih pakiranja: iz svakog maloprodajnog pakiranja uzima se identičan broj kapsula kako bi se dobio uzorak istovrsnog sadržaja kao 5 maloprodajnih pakiranja”


PRILOG II.

„4.2.   Opći zahtjevi

Potvrdne metode analize koje se upotrebljavaju u svrhe kontrole hrane u skladu su s odredbama stavki 1. i 2. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 882/2004.

4.3.   Posebni zahtjevi

4.3.1.   Posebni zahtjevi u pogledu potvrdnih metoda

4.3.1.1.   Kriteriji učinkovitosti

Preporučuje se primjena potpuno validiranih potvrdnih metoda (tj. metoda koje su validirane međulaboratorijskim ispitivanjem relevantnih matrica) prema potrebi i dostupnosti. Moguće je primjenjivati i druge odgovarajuće validirane potvrdne metode (npr. metode koje su validirane u laboratoriju na relevantnim matricama koje pripadaju skupini proizvoda od interesa), uz uvjet da ispunjuju kriterije učinkovitosti utvrđene sljedećim tablicama.

Ako je moguće, validacijom metoda koje su validirane u laboratoriju obuhvaća se certificirani referentni materijal.

(a)

Kriteriji učinkovitosti za aflatoksine

Kriterij

Raspon koncentracije

Preporučena vrijednost

Najveća dopuštena vrijednost

Slijepa proba

Sve

Zanemarivo

 

 

 

 

Iskorištenje – aflatoksin M1

0,01–0,05 mg/kg

od 60 do 120 %

 

 

> 0,05 mg/kg

od 70 do 110 %

 

 

 

 

 

Iskorištenje – aflatoksini B1, B2, G1, G2

< 1,0 mg/kg

od 50 do 120 %

 

 

1–10 mg/kg

od 70 do 110 %

 

 

> 10 mg/kg

80 do 110 %

 

 

 

 

 

Obnovljivost RSDR

Sve

Dobivena s pomoću Horwitzove jednadžbe (*), (**)

2 × vrijednost dobivena s pomoću Horwitzove jednadžbe (*), (**)

Ponovljivost RSDr može se izračunati kao 0,66 puta Obnovljivost RSDR pri koncentraciji od interesa

Napomena:

Vrijednosti koje treba primijeniti na B1 i na zbroj B1 + B2 + G1 + G2.

Ako treba izraziti zbroj pojedinih aflatoksina B1 + B2 + G1 + G2, tada odgovor svakog na analitički sustav mora biti ili poznat ili jednak.

(b)

Kriteriji učinkovitosti za okratoksin A

Razina

μg/kg

Okratoksin A

RSDr %

RSDR %

Iskorištenje %

< 1

≤ 40

≤ 60

od 50 do 120

≥ 1

≤ 20

≤ 30

od 70 do 110

(c)

Kriteriji učinkovitosti za patulin

Razina

μg/kg

Patulin

RSDr %

RSDR %

Iskorištenje %

< 20

≤ 30

≤ 40

od 50 do 120

20–50

≤ 20

≤ 30

od 70 do 105

> 50

≤ 15

≤ 25

od 75 do 105

(d)

Kriteriji učinkovitosti za deoksinivalenol

Razina

μg/kg

Deoksinivalenol

RSDr %

RSDR %

Iskorištenje %

> 100–≤ 500

≤ 20

≤ 40

od 60 do 110

> 500

≤ 20

≤ 40

od 70 do 120

(e)

Kriteriji učinkovitosti za zearalenon

Razina

μg/kg

Zearalenon

RSDr %

RSDR %

Iskorištenje %

≤ 50

≤ 40

≤ 50

od 60 do 120

> 50

≤ 25

≤ 40

od 70 do 120

(f)

Kriteriji učinkovitosti za fumonizin B1 i B2 zasebno

Razina

μg/kg

Fumonizin B1 i B2 zasebno

RSDr %

RSDR %

Iskorištenje %

≤ 500

≤ 30

≤ 60

od 60 do 120

> 500

≤ 20

≤ 30

od 70 do 110

(g)

Kriteriji učinkovitosti za toksine T-2 i HT-2 zasebno

Razina

μg/kg

Toksini T-2 i HT-2 zasebno

RSDr %

RSDR %

Iskorištenje %

15–250

≤ 30

≤ 50

od 60 do 130

> 250

≤ 25

≤ 40

od 60 do 130

(h)

Kriteriji učinkovitosti za citrinin

Razina

μg/kg

Citrinin

RSDr %

Preporučeni RSDR %

Najviši dopušteni RSDR %

Iskorištenje %

Sve

0,66 × RSDR

Dobivena s pomoću Horwitzove jednadžbe (*), (**)

2 × vrijednost dobivena s pomoću Horwitzove jednadžbe (*), (**)

od 70 do 120

(i)

Napomene uz kriterije učinkovitosti za mikotoksine:

Granice detekcije korištenih metoda nisu navedene jer su vrijednosti preciznosti dane kod koncentracije od interesa.

Vrijednosti preciznosti računaju se iz Horwitzove jednadžbe, a posebno iz originalne Horwitzove jednadžbe (za koncentracije 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138) (*) te iz preinačene Horwitzove jednadžbe (za koncentracije C < 1,2 × 10–7) (**).

(*)

Horwitzova jednadžba za koncentracije 1,2 × 10–7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2(1-0,5logC)

(izvor: W. Horwitz, L.R. Kamps, K.W. Boyer, J.Assoc.Off.Analy.Chem.,1980., 63., 1344.)

(**)

Preinačena Horwitzova jednadžba (*) za koncentracije C < 1,2 × 10–7:

RSDR = 22 %

(izvor: M. Thompson, Analyst, 2000., 125., str. 385.–386.)

pri čemu je:

RSDR relativna standardna devijacija izračunana iz rezultata dobivenih uz uvjete obnovljivosti [(sR/ ) × 100],

C omjer koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1 000 mg/kg).

Ovo je generalizirana jednadžba preciznosti koja se pokazala neovisnom o analitu i matrici, već isključivo ovisi o koncentraciji za većinu rutinskih metoda analize.

4.3.1.2.   Pristup ‚spremnost za svrhu’

Za metode koje su validirane u laboratoriju može se, kao alternativa, upotrebljavati pristup ‚spremnosti za svrhu’ (***) kako bi se ocijenila njihova pogodnost za uporabu tijekom službene kontrole. Metode pogodne za uporabu tijekom službene kontrole moraju dati rezultate sa standardnom mjernom nesigurnošću (u) koja je manja od maksimalne standardne mjerne nesigurnosti izračunane primjenom formule u nastavku:

Formula

pri čemu je:

Uf maksimalna standardna mjerna nesigurnost (μg/kg),

LOD granica detekcije metode (μg/kg),

α konstanta, brojčani faktor koji se upotrebljava ovisno o vrijednosti C. Vrijednosti koje treba upotrebljavati utvrđene su u tablici u nastavku,

C koncentracija od interesa (μg/kg).

Ako metoda analize daje rezultate s mjernom nesigurnošću manjom od maksimalne standardne nesigurnosti, metoda se smatra jednako pogodnom kao i ona koja udovoljava kriterijima učinkovitosti iz točke 4.3.1.1.

Tablica

Brojčane vrijednosti koje treba upotrebljavati za α kao konstantu u formuli utvrđenoj ovom točkom, ovisno o koncentraciji od interesa

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51–500

0,18

501–1 000

0,15

1 001–10 000

0,12

> 10 000

0,1

(***)

Izvor: M. Thompson i R. Wood, Accred. Qual. Assur., 2006., 10., str. 471.–478.

4.3.2.   Posebni zahtjevi u pogledu polukvantitativnih orijentacijskih metoda

4.3.2.1.   Područje primjene

Područjem primjene obuhvaćene su bioanalitičke metode koje se temelje na imunološkom prepoznavanju ili vezivanju na receptore (poput ELISA-e, biokemijskih traka za testiranje dip-sticks, imunokromatografskih testova lateral flow, imunosenzora) te fiziokemijske metode koje se temelje na kromatografiji ili na direktnoj detekciji s pomoću masene spektrometrije (npr. masena spektrometrija u ambijentalnom okruženju). Druge se metode (npr. tankoslojna kromatografija) ne isključuju uz uvjet da su dobiveni signali izravno povezani s mikotoksinima od interesa te da se njima dopušta primjenjivost načela opisanog u ovom dokumentu.

Posebni se zahtjevi primjenjuju u pogledu metoda čiji je rezultat mjerenja numerička vrijednost, na primjer (relativni) odgovor dobiven s pomoću čitača biokemijske trake, signal iz vezanog sustava tekućinske kromatografije – masene spektrometrije (LC-MS) itd. i da se primjenjuju uobičajeni statistički podaci.

Zahtjevi se ne primjenjuju u pogledu metoda kojima se ne dobiva numerička vrijednost (npr. kada je riječ samo o crti koja je prisutna ili nije prisutna), a u pogledu njih zahtijevaju se drugačiji pristupi validaciji. Posebni zahtjevi u pogledu ovih metoda navedeni su u točki 4.3.3.

Ovim se dokumentom opisuju postupci validacije orijentacijskih metoda s pomoću unutarlaboratorijske validacije, provjere učinkovitosti metode validirane s pomoću unutarlaboratorijske vježbe te validacije orijentacijske metode u jednom laboratoriju.

4.3.2.2.   Nazivlje

Orijentacijska ciljna koncentracija (STC): koncentracija od interesa za detekciju mikotoksina u uzorku. Kada je svrha ispitivanje sukladnosti s regulatornim dopuštenim količinama, STC je jednak najvećoj primjenjivoj razini. Za ostale potrebe ili kada nije utvrđena najveća razina, STC se unaprijed određuje u laboratoriju.

Orijentacijska metoda: znači metoda koja se upotrebljava za odabir onih uzoraka čije količine mikotoksina s određenom sigurnošću premašuju orijentacijsku ciljnu koncentraciju (STC). Za potrebe orijentacije u pogledu mikotoksina postojanje 95-postotne sigurnosti smatra se spremnim za svrhu. Rezultat orijentacijske analize izražava se kao ‚negativan’ ili ‚sumnjiv’. Orijentacijskim je metodama omogućena jeftina analiza velikog broja uzoraka te se tako povećava mogućnost otkrivanja novih pojava visoke izloženosti i rizika za zdravlje potrošača. Ove se metode temelje na bioanalitičkim metodama LC-MS (tekućinska kromatografija – masena spektrometrija) ili HPLC (tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti). Rezultate dobivene iz uzoraka koji premašuju graničnu vrijednost (cut-off value) provjerava se provođenjem potpune ponovne analize originalnog uzorka s pomoću potvrdne metode.

‚Negativni uzorak’ znači uzorak čiji je udjel mikotoksina u uzorku < STC sa sigurnošću od 95 % (tj. postoji 5-postotna mogućnost da su uzorci netočno prikazani kao negativni).

‚Lažno negativni uzorak’ znači uzorak čiji je udjel mikotoksina u uzorku > STC, no utvrđen je kao negativan.

‚Sumnjivi uzorak’ (orijentacijski pozitivan) znači uzorak koji premašuje graničnu vrijednost (vidjeti u nastavku) te može sadržavati veće količine mikotoksina nego STC. U slučaju sumnjivog rezultata pokreće se potvrdna analiza radi jednoznačnog utvrđivanja mikotoksina i njegove kvantifikacije.

‚Lažno sumnjivi uzorak’ znači negativni uzorak koji je utvrđen kao sumnjiv.

‚Potvrdne metode’ znači metode kojima se dobivaju potpuni ili dopunski podaci čime se omogućuje utvrđivanje mikotoksina i nedvosmisleno kvantificiranje pri količini od interesa.

Razina granične vrijednosti: odgovor, signal ili koncentracija dobiveni orijentacijskom metodom, iznad koje se uzorak razvrstava kao ‚sumnjiv’. Granična vrijednost određuje se tijekom validacije te se njome u obzir uzima varijabilnost mjerenja.

Negativni kontrolni uzorak (slijepa proba matrice): uzorak za koji je poznato da u njemu nema (1) mikotoksina za orijentaciju, npr. prethodno je utvrđena dostatna osjetljivost primjenom potvrdne metode. Ako nije moguće dobiti slijepi uzorak, tada se može upotrebljavati materijal s najnižom dostupnom količinom, sve dok se na temelju te količine dolazi do zaključka da je orijentacijska metoda spremna za svrhu.

Pozitivni kontrolni uzorak: uzorak koji sadržava mikotoksin u orijentacijskoj ciljnoj koncentraciji, npr. certificirani referentni materijal, materijal poznatog sadržaja (npr. ispitni materijal iz ispitivanja sposobnosti) ili na drugačiji način dovoljno obilježen s pomoću potvrdne metode. Ako ne postoji nijedna od prethodno navedenih mogućnosti, može se uzeti mješavina uzoraka različitih razina kontaminacije ili obogaćeni uzorak pripremljen u laboratoriju koji je dovoljno obilježen uz uvjet da se može dokazati da je razina kontaminacije provjerena.

4.3.2.3.   Postupak validacije

Cilj je validacije dokazivanje spremnosti orijentacijske metode za svrhu. To se postiže određivanjem granične vrijednosti i određivanjem postotka lažno negativnih i lažno sumnjivih rezultata. U ova su dva parametra ugrađene značajke učinkovitosti poput osjetljivosti, selektivnosti i preciznosti.

Orijentacijske je metode moguće validirati unutar laboratorija odnosno unutar jednog laboratorija. Ako su već dostupni podatci unutarlaboratorijske validacije za određene kombinacije mikotoksina/matrice/STC-a, dostatno je izvršiti provjeru učinkovitosti metode u laboratoriju koji primjenjuje metodu.

4.3.2.3.1.   Početna validacija s pomoću validacije u jednom laboratoriju

Mikotoksini:

Za svaki se pojedinačni mikotoksin iz područja primjene provodi validacija. U slučaju bioanalitičkih metoda kojima se dobiva kombinirani odgovor za određenu skupinu mikotoksina (npr. aflatoksini B1, B2, G1 i G2; fumonizini B1 i B2) mora se dokazati primjenjivost te se u području primjene metode moraju navesti ograničenja u pogledu ispitivanja. Ne smatra se da se neželjenom unakrsnom reaktivnošću (npr. DON-3-glukozid, 3- ili 15-acetil-DON u imunološkim metodama ispitivanja DON-a) povećava postotak lažno negativnih rezultata u pogledu ciljnih mikotoksina, no može doći do povećanja postotka lažno sumnjivih rezultata. Neželjeno povećanje opada provedbom potvrdne analize radi jednoznačnog utvrđivanja mikotoksina i njihove kvantifikacije.

Matrice:

Početnu validaciju treba provesti za svaki proizvod, odnosno, ako je poznato da se metoda može primijeniti na više proizvoda, za svaku skupinu proizvoda. U potonjem se slučaju iz te skupine odabire jedan reprezentativni i relevantni proizvod (vidjeti tablicu A).

Skup uzoraka:

Minimalan broj različitih uzoraka koji je nužan za provedbu validacije jest 20 homogenih negativnih kontrolnih uzoraka i 20 homogenih pozitivnih kontrolnih uzoraka koji sadržavaju mikotoksin u orijentacijskoj ciljnoj koncentraciji, a koje se analizira pri uvjetima srednje preciznosti (RSDRi) tijekom pet različitih dana. Druga je opcija mogućnost dodavanja skupu za validaciju dodatnog skupa od 20 uzoraka koji sadržavaju drugačije količine mikotoksina radi dobivanja uvida u kojoj se mjeri metodom mogu razlikovati različite koncentracije mikotoksina.

Koncentracija:

U pogledu svake orijentacijske ciljne koncentracije koju treba upotrebljavati za rutinsku primjenu mora se provesti validacija.

4.3.2.3.2.   Početna validacija međulaboratorijskim ispitivanjem

Validacija međulaboratorijskim ispitivanjem provodi se u skladu s međunarodno priznatim protokolom o međulaboratorijskim ispitivanjima (npr. ISO 5725:1994 ili IUPAC – Međunarodno usklađeni protokol) na temelju kojeg se zahtijeva uključivanje važećih podataka iz najmanje osam različitih laboratorija. Osim toga, jedina razlika u odnosu na validaciju u jednom laboratoriju očituje se u tome da se ≥ 20 uzoraka po proizvodu/količini može ujednačeno podijeliti među laboratorijima koji sudjeluju, uz uvjet da jedan laboratorij obrađuje najmanje dva uzorka.

4.3.2.4.   Određivanje granične razine i postotka lažno sumnjivih rezultata slijepih uzoraka

Kao osnova za izračun traženih parametara uzimaju se (relativni) odgovori u slučaju negativnih i pozitivnih kontrolnih uzoraka.

Orijentacijske metode kod kojih je odgovor proporcionalan koncentraciji mikotoksina

Na orijentacijske metode kod kojih je odgovor proporcionalan koncentraciji mikotoksina primjenjuje se sljedeće:

Granična vrijednost = RSTC – t-vrijednost0,05 * SDSTC

RSTC =

srednji odgovor pozitivnih kontrolnih uzoraka (pri orijentacijskoj ciljnoj koncentraciji)

t-vrijednost:

jednosmjerna t-vrijednost kod kojih je postotak lažno negativnih rezultata 5 % (vidjeti tablicu B)

SDSTC =

standardna devijacijaOrijentacijske metode kod kojih je odgovor obrnuto proporcionalan koncentraciji mikotoksina

Slično tome, za orijentacijske metode kod kojih je odgovor obrnuto proporcionalan koncentraciji mikotoksina granična vrijednost određuje se kao:

Granična vrijednost = RSTC + t-vrijednost0,05 * SDSTC

Primjenom ove specifične t-vrijednosti radi utvrđivanja granične vrijednosti unaprijed je zadan postotak lažno negativnih rezultata i iznosi 5 %.

Ocjena spremnosti za svrhu

Rezultati dobiveni na temelju negativnih kontrolnih uzoraka upotrebljavaju se za procjenu odgovarajućeg postotka lažno sumnjivih rezultata. T-vrijednost se izračunava u slučaju kad je rezultat negativnog kontrolnog uzorka veći od granične vrijednosti te je tako pogrešno razvrstan kao sumnjiv.

t-vrijednost == (granična vrijednost – srednja vrijednostslijepa proba)/SDslijepa probaza orijentacijske metode kod kojih je odgovor proporcionalan koncentraciji mikotoksina

ili

t-vrijednost == (srednja vrijednost slijepa proba – granična vrijednost)/SDslijepa probaza orijentacijske metode kod kojih je odgovor obrnuto proporcionalan koncentraciji mikotoksina

Iz dobivene t-vrijednosti, na temelju stupnjeva slobode izračunatih iz brojnih eksperimenata, može se izračunati mogućnost pojave lažno sumnjivih uzoraka za jednosmjernu raspodjelu (npr. funkcija proračunske tablice ‚TDIST’) ili preuzeti iz tablice t-raspodjele.

Odgovarajućom vrijednošću jednosmjerne t-raspodjele određuje se postotak lažno sumnjivih rezultata.

Ovaj je koncept detaljno opisan uz navođenje primjera u časopisu Analytical and Bioanalytical Chemistry DOI 10.1007/s00216 -013-6922-1.

4.3.2.5.   Proširenje područja primjene metode

4.3.2.5.1.   Proširenje područja primjene na druge mikotoksine:

Kada se području primjene postojeće orijentacijske metode dodaju novi mikotoksini, nužno je provesti potpunu validaciju radi dokazivanja pogodnosti metode.

4.3.2.5.2.   Proširenje na druge proizvode:

Ako je orijentacijska metoda poznata ili se očekuje da će biti primjenjiva na druge proizvode, provjerava se pouzdanost njezine primjene na te druge proizvode. Sve dok novi proizvod pripada skupini proizvoda (vidjeti tablicu A) u pogledu koje je već provedena početna validacija, dostatno je provesti dodatnu ograničenu validaciju. Da bi se to učinilo, analizira se minimalno 10 homogenih negativnih i 10 homogenih pozitivnih kontrolnih uzoraka (pri orijentacijskoj ciljnoj koncentraciji), uz uvjete srednje preciznosti. Pozitivni su kontrolni uzorci iznad granične vrijednosti. Ako se ne ispuni ova kriterij, nužno je provesti potpunu validaciju.

4.3.2.6.   Provjera metoda koje su već validirane međulaboratorijskim ispitivanjima

U pogledu orijentacijskih metoda koje su već uspješno validirane međulaboratorijskim ispitivanjima provjerava se njihova učinkovitost. Da bi se to učinilo, analizira se minimalno 6 negativnih kontrolnih i 6 pozitivnih kontrolnih uzoraka (pri orijentacijskoj ciljnoj koncentraciji). Pozitivni su kontrolni uzorci iznad granične vrijednosti. Ako se ne ispuni ovaj kriterij, laboratorij mora provesti analizu osnovnog uzroka kako bi utvrdio razlog zbog kojeg ne mogu udovoljiti specifikacijama koje su dobivene međulaboratorijskim ispitivanjem. Tek nakon poduzimanja popravnih radnji u vlastitom laboratoriju ponovno se provjerava učinkovitost metode. U slučaju da laboratorij nije u mogućnosti provjeriti rezultate međulaboratorijskog ispitivanja, trebat će utvrditi vlastite granične vrijednosti provodeći cjelovitu validaciju u jednom laboratoriju.

4.3.2.7.   Postojana provjera metode/neprekidna validacija metode

Nakon početne validacije dodatni se podatci o validaciji dobivaju uključenjem najmanje dva pozitivna kontrolna uzorka u svaku seriju uzoraka koje se provjerava. Jedan pozitivni kontrolni uzorak je poznat uzorak (npr. jedan korišten tijekom početne validacije), drugi je od različitog proizvoda iz iste skupine proizvoda (u slučaju kad se analizira samo jedan proizvod, upotrebljava se drugi uzorak tog proizvoda). Ne postoji obveza uključivanja negativnog kontrolnog uzorka. Rezultati dobiveni za dva pozitivna kontrolna uzorka dodaju se postojećem skupu za validaciju.

Najmanje jednom godišnje ponovno se utvrđuje granična vrijednost, a pouzdanost se metode ponovno ocjenjuje. Postojana provjera metode služi različitim svrhama:

kontroli kvalitete serije uzoraka koje se provjerava,

dostavljanju podataka o otpornosti metode pri uvjetima u laboratoriju koji primjenjuje metodu,

opravdanosti primjenjivosti metode na različite proizvode,

dopuštanju prilagodbe graničnih vrijednosti u slučaju postupnih odstupanja tijekom vremena.

4.3.2.8.   Izvješće o validaciji

Izvješće o validaciji sadržava:

izjavu o orijentacijskoj ciljnoj koncentraciji (STC),

izjavu o dobivenoj graničnoj vrijednosti.

Napomena: Granična vrijednost mora imati jednak broj značajnih znamenki kao i STC. Numeričke vrijednosti koje se upotrebljavaju za izračun granične vrijednosti moraju imati najmanje jednu značajnu znamenku više od STC-a.

Izjavu o izračunanom postotku lažno sumnjivih rezultata.

izjavu o načinu dobivanja postotka lažno sumnjivih rezultata.

Napomena: Izjavom o izračunanom postotku lažno sumnjivih rezultata naznačuje se je li metoda spremna za svrhu s obzirom na to da naznačuje broj slijepih (ili nisku razinu kontaminacije) uzoraka koji podliježu provjeri.

Tablica A

Skupine proizvoda u usporedbi s kojima se vrednuju orijentacijske metode

Skupine proizvoda

Kategorije proizvoda

Tipični reprezentativni proizvodi obuhvaćeni kategorijom

Visok udjel vode

Voćni sokovi

Jabučni sok, sok od grožđa

Alkoholna pića

Vino, pivo, jabukovača

Korjenasto i gomoljasto povrće

Svježi đumbir

Žitarice ili voćni pire

Pire za dojenčad i malu djecu

Visok udjel masti

Orašasti plodovi

Orah, lješnjak, kesten

Uljarice i njihovi proizvodi

Uljana repica, suncokret, pamukovo sjeme, soja, kikiriki, sezam itd.

Uljasto voće i njihovi proizvodi

Ulja i paste (npr. maslac od kikirikija, tahina)

Visok udjel škroba i/ili proteina te nizak udjel vode i masti

Zrna žitarica i njihovi proizvodi

Pšenica, raž, ječam, kukuruz, riža, zob Integralni kruh, kruh od bijelog brašna, krekeri, žitarice za doručak, tjestenina

Proizvodi za posebne medicinske potrebe

Suhi prašci za pripremu hrane za dojenčad i malu djecu

Visok udjel kiseline i visok udjel vode (2)

Citrusni proizvodi

 

‚Komplicirani ili jedinstveni proizvodi’ (3)

 

Kakao i njegovi proizvodi, kopra i njezini proizvodi,

kava, čaj

Začini, sladić

Visok udjel šećera, nizak udjel vode

Sušeno voće

Smokve, grožđice (od bijelog grožđa, od bijelog grožđa bez sjemenki, od crnog grožđa bez sjemenki)

Mlijeko i mliječni proizvodi

Mlijeko

Kravlje, kozje i bivolje mlijeko

Sir

Kravlji, kozji sir

Mliječne prerađevine (npr. mlijeko u prahu)

Jogurt, vrhnje


Tablica B

Jednosmjerna t-vrijednost za postotak lažno negativnih rezultata od 5 %

Stupnjevi slobode

Broj ponavljanja

t-vrijednost (5 %)

10

11

1,812

11

12

1,796

12

13

1,782

13

14

1,771

14

15

1,761

15

16

1,753

16

17

1,746

17

18

1,74

18

19

1,734

19

20

1,729

20

21

1,725

21

22

1,721

22

23

1,717

23

24

1,714

24

25

1,711

25

26

1,708

26

27

1,706

27

28

1,703

28

29

1,701

29

30

1,699

30

31

1,697

40

41

1,684

60

61

1,671

120

121

1,658

1,645

4.3.3.   Zahtjevi u pogledu kvalitativnih orijentacijskih metoda (metode koje ne daju numeričke vrijednosti)

Izradom smjernica za validaciju binarnih ispitnih metoda trenutačno se bave razna tijela za normizaciju (npr. AOAC, ISO). Nedavno je AOAC o ovoj temi pripremio smjernice. Taj se dokument može smatrati najnovijim važećim dokumentom u tom području. Stoga metode koje daju binarne rezultate (npr. vizualni pregled biokemijske trake za testiranje) treba validirati u skladu s tim smjernicama.

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC_Docs/ISPAM/Qual_Chem_Guideline_Final_Approved_031412.pdf

4.4.   Procjena mjerne nesigurnosti, izračun iskorištenja i izvješćivanje o rezultatima (4)

4.4.1.   Potvrdne metode

Rezultat analize mora se prikazati na sljedeći način:

(a)

s korekcijom za iskorištenje, pri čemu se navodi razina iskorištenja. Korekcija za iskorištenje nije potrebna ako je postotak iskorištenja od 90 % do 110 %;

(b)

kao x +/– U, pri čemu je x rezultat analize, a U proširena mjerna nesigurnost uz uporabu faktora pokrivanja 2, čime se postiže razina pouzdanosti od oko 95 %.

Za hranu životinjskog podrijetla, uzimanje u obzir mjerne nesigurnosti može se provesti i utvrđivanjem granice odlučivanja (CCα) u skladu s Odlukom Komisije 2002/657/EZ (5) (točka 3.1.2.5. Priloga I. – u slučaju tvari s utvrđenom dopuštenom granicom).

Međutim, ako je rezultat analize znatno (> 50 %) niži od najveće razine ili mnogo viši od najveće razine (tj. više od 5 puta veći od najveće razine) i uz uvjet da su korišteni primjereni postupci za osiguranje kvalitete, a svrha je analize samo provjera usklađenosti sa zakonskim odredbama, rezultat analize može se prikazati bez korekcije za iskorištenje i u tim se slučajevima korekcija za iskorištenje i mjerna nesigurnost mogu izostaviti.

Trenutna pravila tumačenja rezultata analize s obzirom na prihvaćanje ili odbacivanje serije primjenjuju se na analitički rezultat dobiven na uzorku za službenu kontrolu. U slučaju analize u svrhu obrane ili arbitraže, primjenjuju se nacionalna pravila.

4.4.2.   Orijentacijske metode

Rezultat orijentacijske metode iskazuje se tako da je uzorak sukladan ili da postoji sumnja o njegovoj nesukladnosti.

‚Sumnja o nesukladnosti’ znači da uzorak premašuje graničnu vrijednost te može sadržavati veće količine mikotoksina nego STC. U slučaju sumnjivog rezultata pokreće se potvrdna analiza radi jednoznačnog utvrđivanja mikotoksina i njegove kvantifikacije.

‚Sukladan’ znači da je udjel mikotoksina u uzorku < STC s 95-postotnom sigurnošću (tj. postoji 5-postotna mogućnost da su uzorci netočno prikazani kao negativni). Rezultat analize prikazuje se kao ‚< razine STC-a’, pri čemu je razina STC-a navedena”.


(1)  Smatra se da u uzorcima nema analita ako količina prisutna u uzorku ne premašuje više od jedne petine orijentacijske ciljne koncentracije (STC). Ako je moguće kvantificirati količinu s pomoću potvrdne metode, mora se u obzir uzeti količina radi ocjene validacije.

(2)  Ako se tijekom ekstrakcije za stabilizaciju pH promjena upotrebljava puferska otopina, tad je moguće pripojiti ovu skupinu proizvoda jednoj skupini proizvoda ‚Visok udjel vode’.

(3)  ‚Komplicirane ili jedinstvene proizvode’ treba potpuno validirati samo ako ih se učestalo analizira. Ako ih se samo povremeno analizira, validacija se može svesti na provjeru razina izvješćivanja uz primjenu obogaćenih ekstrakata slijepe probe.

(4)  Više se pojedinosti o postupcima za procjenu mjerne nesigurnosti i postupcima za ocjenu iskorištenja može pronaći u izvješću ‚Izvješće o odnosu između analitičkih rezultata, mjerne nesigurnosti, faktora iskorištenja i odredbi zakonodavstva EU-a o hrani i hrani za životinje’ – http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

(5)  Odluka Komisije 2002/657/EZ od 14. kolovoza 2002. o provedbi Direktive Vijeća 96/23/EZ o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata (SL L 221, 17.8.2002., str. 8.).


17.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 147/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 520/2014

оd 16. svibnja 2014.

o dodavanju određenih količina zadržanih u godini 2013. u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 847/96 ribolovnim kvotama za 2014.

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje godišnjim ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (1), a posebno njezin članak 4. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 847/96, države članice mogu prije 31. listopada godine primjene dodijeljene ribolovne kvote od Komisije zatražiti zadržavanje najviše 10 % te kvote za prebacivanje u sljedeću godinu. Komisija će dodati zadržanu količinu odgovarajućoj kvoti.

(2)

Uredbama Vijeća (EU) br. 1262/2012 (2), (EU) br. 1088/2012 (3), (EU) br. 1261/2012 (4), (EU) br. 39/2013 (5) i (EU) br. 40/2013 (6) utvrđuju se ribolovne kvote za određene stokove za 2013. i određuje se na koje će se stokove primjenjivati mjere predviđene Uredbom (EZ) br. 847/96.

(3)

Uredbama Vijeća (EU) br. 1262/2012, (EU) br. 1180/2013 (7), (EU) br. 24/2014 (8) i (EU) br. 43/2014 (9) utvrđuju se ribolovne kvote za određene stokove za 2014.

(4)

Neke su države članice prije 31. listopada 2013. zatražile, u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 847/96, da se dio njihovih kvota za 2013. zadrži i prenese u sljedeću godinu. U granicama navedenima u toj Uredbi zadržane bi količine trebalo dodati kvotama za 2014.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ribarstvo i akvakulturu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ribolovne kvote za 2014. utvrđene u uredbama (EU) br. 1262/2012, (EU) br. 1180/2013, (EU) br. 24/2014 i (EU) br. 43/2014 povećavaju se kako je utvrđeno u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. svibnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 115, 9.5.1996., str. 3.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 1262/2012 od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za plovila EU-a za određene dubokomorske riblje stokove za 2013. i 2014. (SL L 356, 22.12.2012., str. 22.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 1088/2012 od 20. studenoga 2012. o utvrđivanju za 2013. ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koji se primjenjuju u Baltičkom moru (SL L 323, 22.11.2012., str. 2.).

(4)  Uredba Vijeća (EU) br. 1261/2012 od 20. prosinca 2012. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koji se primjenjuju u Crnom moru za 2013. (SL L 356, 22.12.2012., str. 19.).

(5)  Uredba Vijeća (EU) br. 39/2013 od 21. siječnja 2013. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2013. dostupnih plovilima EU-a za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje ne podliježu međunarodnim pregovorima ili sporazumima (SL L 23, 25.1.2013., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EU) br. 40/2013 od 21. siječnja 2013. o utvrđivanju za 2013. mogućnosti ribolova dostupnih u vodama Unije i, za plovila EU-a, u određenim vodama izvan EU-a za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koji podliježu međunarodnim pregovorima ili sporazumima (SL L 23, 25.1.2013., str. 54.).

(7)  Uredba Vijeća (EU) br. 1180/2013 od 19. studenoga 2013. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Baltičkom moru (SL L 313, 22.11.2013., str. 4.).

(8)  Uredba Vijeća (EU) br. 24/2014 od 10. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Crnom moru (SL L 9, 14.1.2014., str. 4.).

(9)  Uredba Vijeća (EU) br. 43/2014 od 20. siječnja 2014. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2014. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 24, 28.1.2014., str. 1.).


PRILOG

Ozna-ka drža-ve

Oznaka stoka

Vrsta

Zona

Konačna kvota 2013. (1)

(u tonama)

Ulovi 2013.

(u tonama)

Ulovi u posebnim uvjetima 2013.

(u tonama)

Konačna kvota (%)

Prenesena količina

(u tonama)

BE

ANF/07.

Grdobina

VII.

1 702,800

1 127,900

134,600

74,14 %

170,280

BE

ANF/2AC4-C

Grdobina

Vode Unije u zonama II.a i IV.

343,800

136,800

0

39,79 %

34,380

BE

ANF/8ABDE.

Grdobina

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

259,500

238,000

0

91,71 %

21,500

BE

COD/07A.

Bakalar

VII.a

20,800

12,900

0

62,02 %

2,080

BE

COD/07D.

Bakalar

VII.d

67,100

52,200

0

77,79 %

6,710

BE

COD/7XAD34

Bakalar

VII.b, VII.c, VII.e – k, VIII., IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

513,700

202,000

0

39,32 %

51,370

BE

HAD/07A.

Koljak

VII.a

37,900

6,200

0

16,36 %

3,790

BE

HAD/2AC4.

Koljak

IV.; vode Unije u II.a

85,400

78,400

0

91,80 %

7,000

BE

HAD/5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

0,700

0

0

0 %

0,070

BE

HAD/6B1214

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

2,800

0

0

0 %

0,280

BE

HKE/2AC4-C

Oslić

Vode Unije u zonama II.a i IV.

38,200

31,200

0

81,68 %

3,820

BE

HKE/571214

Oslić

VI. i VII.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

97,300

12,000

0

12,33 %

9,730

BE

HKE/8ABDE.

Oslić

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

13,000

7,600

0

58,46 %

1,300

BE

LEZ/07.

Patarače

VII.

578,100

520,200

0

89,98 %

57,810

BE

LEZ/2AC4-C

Patarače

Vode Unije u zonama II.a i IV.

6,900

0,400

0

5,80 %

0,690

BE

LEZ/8ABDE.

Patarače

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

25,000

18,200

0

72,80 %

2,500

BE

LIN/04-C.

Manjić

Vode Unije u zoni IV.

15,400

14,800

0

96,10 %

0,600

BE

LIN/6X14.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

77,400

52,100

0

67,31 %

7,740

BE

MAC/2A34.

Skuša

III.a i IV.; vode Unije u zonama II.a, III.b, III.c i potpodjele 22-32

79,100

61,600

0

77,88 %

7,910

BE

NEP/07.

Škamp

VII.

16,200

13,600

0

83,95 %

1,620

BE

NEP/2AC4-C

Škamp

Vode Unije u zonama II.a i IV.

1 034,800

286,800

0

27,72 %

103,480

BE

NEP/8ABDE.

Škamp

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

5,600

0,400

0

7,14 %

0,560

BE

PLE/07A.

Iverak zlatopjeg

VII.a

220,300

144,100

0

65,41 %

22,030

BE

PLE/7DE.

Iverak zlatopjeg

VII.d i VII.e

1 556,300

1 391,100

0

89,39 %

155,630

BE

PLE/7HJK.

Iverak zlatopjeg

VII.h, VII.j i VII.k

1,200

0

0

0 %

0,120

BE

SOL/07D.

List

VII.d

1 771,900

953,000

0

53,78 %

177,190

BE

SOL/07E.

List

VII.e

34,600

29,500

0

85,26 %

3,460

BE

SOL/24-C.

List

Vode Unije u zonama II. i IV.

1 339,800

697,300

0

52,05 %

133,980

BE

SOL/7FG.

List

VII.f i VII.g

860,200

787,600

0

91,56 %

72,600

BE

SOL/7HJK.

List

VII.h, VII.j i VII.k

36,900

4,500

0

12,20 %

3,690

BE

SOL/8AB.

List

VIII.a i VIII.b

331,800

311,900

0

94,00 %

19,900

BE

WHG/07A.

Pišmolj

VII.a

4,500

2,300

0

51,11 %

0,450

BE

WHG/7X7A-C

Pišmolj

VII.b, VII.c, VII.d, VII.e, VII.f, VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

390,600

319,800

0

81,87 %

39,060

DE

ANF/07.

Grdobina

VII.

353,900

310,413

0

87,71 %

35,390

DE

ANF/2AC4-C

Grdobina

Vode Unije u zonama II.a i IV.

369,600

248,831

0

67,32 %

36,960

DE

ARU/1/2.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I. i II.

27,300

0

0

0 %

2,730

DE

ARU/34-C

Veliki srebrnjak

Vode Unije u zonama III. i IV.

11,200

0

0

0 %

1,120

DE

ARU/567.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

432,600

416,765

0

96,34 %

15,835

DE

BLI/5B67-

Plavi manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

5,000

0

0

0 %

0,500

DE

BSF/56712-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII. i XII.

57,500

0

0

0 %

5,750

DE

COD/03AS.

Bakalar

Kattegat

1,200

0,481

0

40,08 %

0,120

DE

COD/3DX32.

Bakalar

Vode EU-a, pododjeljci 25-32

4 711,350

0

540,701

11,48 %

471,135

DE

GFB/1234-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama I., II. III. i IV.

9,900

0

0

0 %

0,990

DE

GFB/567-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

11,000

0

0

0 %

1,100

DE

GHL/2A-C46

Grenlandska ploča

Vode Unije u zonama II.a i IV., vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.

8,000

0

0

0 %

0,800

DE

HAD/2AC4.

Koljak

IV.; vode Unije u zoni II.a

700,990

233,909

436,130

95,58 %

30,951

DE

HAD/5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

1,800

0

0

0 %

0,180

DE

HAD/6B1214

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

4,000

0

0

0 %

0,400

DE

HER/1/2-

Haringa

Vode Unije, norveške i međunarodne vode u zonama I. i II.

4 431,130

2 321,619

1 922,228

95,77 %

187,283

DE

HER/3D-R30

Haringa

Vode Unije u pododjeljcima 25-27, 28.2, 29 i 32

1 416,000

0

1 415,315

99,95 %

0,685

DE

HER/5B6ANB

Haringa

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, VI.b i VI.aN

4 481,680

4 032,643

0

89,98 %

448,168

DE

HER/7G-K.

Haringa

VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

501,970

450,217

0

89,69 %

50,197

DE

HKE/2AC4-C

Oslić

Vode Unije u zonama II.a i IV.

171,250

92,375

0

53,94 %

17,125

DE

JAX/2A-14

Šarun i povezani usputni ulovi

Vode u zonama II.a, IV.a, VI., VII.a-c, VII.e-k, VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

27 659,260

24 834,294

49,803

89,97 %

2 765,926

DE

LEZ/2AC4-C

Patarače

Vode Unije u zonama II.a i IV.

5,600

1,071

0

19,13 %

0,56

DE

LIN/04-C.

Manjić

Vode Unije u zoni IV.

104,160

45,061

0

43,26 %

10,416

DE

LIN/1/2.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I. i II.

8,900

0,663

0

7,45 %

0,890

DE

LIN/3A/BCD

Manjić

III.a; Vode Unije u zoni III.bcd

4,150

0,410

0

9,88 %

0,415

DE

LIN/6X14.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

93,070

2,589

0

2,78 %

9,307

DE

MAC/2A34.

Skuša

III.a i IV.; vode Unije u zonama II.a, III.b, III.c i potpodjele 22-32

871,140

836,766

0

96,05 %

34,374

DE

NEP/2AC4-C

Škamp

Vode Unije u zonama II.a i IV.

531,650

419,588

0

78,92 %

53,165

DE

NEP/3A/BCD

Škamp

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

12,500

3,139

0

25,11 %

1,250

DE

POK/56-14

Crni bakalar (koljuška)

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

85,270

0

0

0 %

8,527

DE

RNG/5B67-

Tuponosi grenadir

Vode Unije i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

8,500

0

0

0 %

0,850

DE

RNG/8X14-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX., X., XII. i XIV.

41,000

0

0

0 %

4,100

DE

SOL/24-C.

List

Vode Unije u zonama II. i IV.

658,500

560,818

0

85,17 %

65,850

DE

SOL/3A/BCD

List

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

22,400

8,892

0

39,70 %

2,240

DE

SPR/3BCD-C

Papalina

Vode Unije, pododjeljci 22 – 32

10 322,000

0

10 315,365

99,94 %

6,635

DE

USK/04-C.

Kljovan

Vode Unije u zoni IV.

20,800

1,817

0

8,74 %

2,080

DE

USK/1214EI

Kljovan

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II. i XIV.

4,700

0,297

0

6,32 %

0,470

DE

USK/3A/BCD

Kljovan

III.a, vode Unije u pododjeljcima 22 – 32

7,700

0,018

0

0,23 %

0,770

DE

USK/567EI.

Kljovan

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

3,000

0

0

0 %

0,300

DE

WHB/1X14

Ugotica pučinka

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d, VIII.e, XII. i XIV.

12 618,360

11 341,048

37,671

90,18 %

1 239,641

DE

WHG/56-14

Pišmolj

VI., vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b, međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

2,000

0

0

0 %

0,200

DK

ANF/2AC4-C

Grdobina

Vode Unije u zonama II.a i IV.

756,580

196,140

0

25,92 %

75,658

DK

ARU/34-C

Veliki srebrnjak

Vode Unije u zonama III. i IV.

1 017,300

317,760

0

31,24 %

101,730

DK

ARU/567.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

422,500

124,850

0

29,55 %

42,250

DK

COD/03AS.

Bakalar

Kattegat

71,700

56,730

0

79,12 %

7,170

DK

COD/3DX32.

Bakalar

Vode EU-a, pododjeljci 25 – 32

15 204,390

0

5 869,290

38,60 %

1 520,439

DK

GHL/2A-C46

Grenlandska ploča

Vode Unije u zonama II.a i IV., vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.

13,200

0

0

0 %

1,320

DK

HAD/2AC4.

Koljak

IV.; vode Unije u zoni II.a

1 470,160

1 282,900

0

87,26 %

147,016

DK

HER/1/2-

Haringa

Vode Unije, norveške i međunarodne vode u zonama I. i II.

17 184,200

16 880,370

0

98,23 %

303,830

DK

HER/3D-R30

Haringa

Vode Unije u pododjeljcima 25 – 27, 28.2, 29 i 32

2 204,000

0

2 197,030

99,68 %

6,970

DK

HER/5B6ANB

Haringa

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, VI.b i VI.aN

247,500

208,370

0

84,19 %

24,750

DK

HKE/2AC4-C

Oslić

Vode Unije u zonama II.a i IV.

1 351,570

870,060

0

64,37 %

135,157

DK

HKE/3A/BCD

Oslić

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

816,800

210,910

0

25,82 %

81,680

DK

JAX/2A-14

Šnjur i povezani usputni ulovi

Vode Unije u zonama II.a, IV.a, VI., VII.a-c, VII.e-k, VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

7 868,710

6 681,950

43,700

85,47 %

786,871

DK

LEZ/2AC4-C

Patarače

Vode Unije u zonama II.a i IV.

21,100

19,180

0

90,90 %

1,920

DK

LIN/04-C.

Manjić

Vode Unije u zoni IV.

204,330

83,180

0

40,71 %

20,433

DK

LIN/1/2.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I. i II.

8,900

0

0

0 %

0,890

DK

LIN/3A/BCD

Manjić

III.a; vode Unije u zoni III.bcd

63,310

56,380

0

89,05 %

6,331

DK

LIN/6X14.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

5,600

0

0

0 %

0,560

DK

MAC/2A4A-N

Skuša

Norveške vode u II.a i IV.a

11 413,440

0

11 413,080

100,00 %

0,360

DK

NEP/2AC4-C

Škamp

Vode Unije u zonama II.a i IV.

1 035,110

250,970

0

24,25 %

103,511

DK

NEP/3A/BCD

Škamp

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

4 298,680

2 646,290

0

61,56 %

429,868

DK

PRA/2AC4-C

Sjeverna kozica

Vode Unije u zonama II.a i IV.

2 530,600

163,460

0

6,46 %

253,060

DK

SOL/24-C.

List

Vode Unije u zonama II. i IV.

692,100

497,230

0

71,84 %

69,210

DK

SOL/3A/BCD

List

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

528,900

246,150

0

46,54 %

52,890

DK

SPR/3BCD-C

Papalina

Vode Unije, pododjeljci 22 – 32

27 569,000

0

27 113,080

98,35 %

455,920

DK

USK/04-C.

Kljovan

Vode Unije u zoni IV.

69,900

4,830

0

6,91 %

6,990

DK

USK/3A/BCD

Kljovan

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

16,300

0,820

0

5,03 %

1,630

DK

WHB/1X14

Ugotica pučinka

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d, VIII.e, XII. i XIV.

3 417,510

2 165,250

14,710

63,79 %

341,751

EE

COD/3DX32.

Bakalar

Vode EU-a, pododjeljci 25 – 32

1 633,670

0

248,622

15,22 %

163,367

EE

HER/03D.RG

Haringa

Pododjeljak 28.1

12 332,440

11 898,247

0

96,48 %

434,193

EE

HER/3D-R30

Haringa

Vode Unije u pododjeljcima 25-27, 28.2, 29 i 32

10 142,000

0

10 042,332

99,02 %

99,668

EE

RNG/5B67-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

63,000

0

0

0 %

6,300

EE

SPR/3BCD-C

Papalina

vode Unije, pododjeljci 22 – 32

29 810,000

0

29 805,065

99,98 %

4,935

ES

ANF/07.

Grdobina

VII.

2 971,400

2 868,090

0

96,52 %

103,310

ES

ANF/8ABDE.

Grdobina

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

1 070,400

1 019,850

0

95,28 %

50,550

ES

ANF/8C3411

Grdobina

VIII.c, IX. i X.; Vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

2 121,690

1 816,280

0

85,61 %

212,169

ES

GFB/567-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

588,220

568,360

19,830

99,99 %

0,030

ES

GHL/2A-C46

Grenlandska ploča

Vode Unije u zonama II.a i IV., vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.

13,200

0,110

0

0,83 %

1,320

ES

HAD/6B1214

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

3,300

0

0

0 %

0,330

ES

HKE/571214

Oslić

VI. i VII.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

12 446,040

11 941,040

0

95,94 %

505,000

ES

HKE/8ABDE.

Oslić

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

8 631,140

6 619,750

1 709,730

96,50 %

301,660

ES

HKE/8C3411

Oslić

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

9 882,200

7 099,500

0

71,84 %

988,220

ES

JAX/08C.

Šarun i povezani usputni ulovi

VIII.c

23 628,510

18 787,770

0

79,51 %

2 362,851

ES

JAX/09.

Šarun i povezani usputni ulovi

IX.

10 840,780

10 127,150

0

93,42 %

713,630

ES

JAX/2A-14

Šarun i povezani usputni ulovi

Vode u zonama II.a, IV.a, VI., VII.a-c, VII.e-k, VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

7 075,130

5 880,240

0

83,11 %

707,513

ES

LEZ/07.

Patarače

VII.

5 437,900

4 539,310

0

83,48 %

543,790

ES

LEZ/56-14

Patarače

Vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; VI.; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

427,400

212,710

0

49,77 %

42,740

ES

LEZ/8ABDE.

Patarače

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

685,100

581,130

0

84,82 %

68,510

ES

LEZ/8C3411

Patarače

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

1 158,770

735,070

0

63,44 %

115,877

ES

LIN/6X14.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

2 456,700

1 621,160

0

65,99 %

245,670

ES

MAC/8C3411

Skuša

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

20 223,800

15 444,990

620,400

79,44 %

2 022,380

ES

NEP/07.

Škamp

VII.

1 498,480

76,510

132,180

13,93 %

149,848

ES

NEP/08C.

Škamp

VIII.c

68,700

21,950

0

31,95 %

6,870

ES

NEP/5BC6.

Škamp

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b;

37,200

0,060

0

0,16 %

3,720

ES

NEP/8ABDE.

Škamp

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

131,200

0,570

0

0,43 %

13,120

ES

NEP/9/3411

Škamp

IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

36,850

31,340

0

85,05 %

3,685

ES

POK/56-14

Crni bakalar (koljuška)

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

23,000

21,190

0

92,13 %

1,810

ES

RNG/5B67-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

111,060

110,900

0

99,86 %

0,160

ES

RNG/8X14-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX., X., XII. i XIV.

3 650,020

2 417,700

202,060

71,77 %

365,002

ES

SBR/09-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode zone V.

682,500

111,530

52,720

24,07 %

68,250

ES

SBR/10-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zoni V.

10,000

0,510

0

5,10 %

1,000

ES

SBR/678-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VI., VII. i VIII.

118,230

118,170

0

99,95 %

0,060

ES

WHB/1X14

Ugotica pučinka

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d, VIII.e, XII. i XIV.

1 587,170

74,530

0

4,70 %

158,717

ES

WHB/8C3411

Ugotica pučinka

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

21 487,890

14 538,070

0

67,66 %

2 148,789

ES

WHG/56-14

Pišmolj

VI., vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b, međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

1,100

0

0

0 %

0,110

ES

WHG/7X7A-C

Pišmolj

VII.b, VII.c, VII.d, VII.e, VII.f, VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

11,200

4,190

0

37,41 %

1,120

FI

COD/3DX32.

Bakalar

Vode EU-a, pododjeljci 25 – 32

1 250,090

0

434,391

34,75 %

125,009

FI

HER/30/31.

Haringa

Pododjeljci 30 – 31

105 843,500

0

103 546,210

97,83 %

2 297,290

FI

HER/3D-R30

Haringa

Vode Unije u pododjeljcima 25-27, 28.2, 29 i 32

19 556,000

0

18 052,464

92,31 %

1 503,536

FI

SPR/3BCD-C

Papalina

vode Unije, pododjeljci 22 – 32

11 442,000

0

11 074,842

96,79 %

367,158

FR

ALF/3X14-

Alfonsini (ribe roda Beryx)

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

31,200

19,300

0

61,86 %

3,120

FR

ANF/07.

Grdobina

VII.

17 267,500

14 859,400

0

86,05 %

1 726,750

FR

ANF/2AC4-C

Grdobina

Vode Unije u zonama II.a i IV.

70,200

17,600

0

25,07 %

7,020

FR

ANF/8ABDE.

Grdobina

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

7 397,600

6 154,300

0

83,19 %

739,760

FR

ANF/8C3411

Grdobina

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

49,500

38,400

0

77,58 %

4,950

FR

ARU/1/2.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I. i II.

8,900

0,200

0

2,25 %

0,890

FR

ARU/34-C

Veliki srebrnjak

Vode Unije u zonama III. i IV.

7,800

1,800

0

23,08 %

0,780

FR

ARU/567.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

7,800

0

0

0 %

0,780

FR

BLI/5B67-

Plavi manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

2 239,640

1 694,000

0

75,64 %

223,964

FR

BSF/56712-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII. i XII.

2 887,090

2 167,100

0

75,06 %

288,709

FR

BSF/8910-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX. i X.

31,900

7,400

0

23,20 %

3,190

FR

COD/07A.

Bakalar

VII.a

11,600

0,500

0

4,31 %

1,160

FR

COD/07D.

Bakalar

VII.d

1 414,400

642,300

0

45,41 %

141,440

FR

COD/7XAD34

Bakalar

VII.b, VII.c, VII.e – k, VIII., IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

8 182,100

4 016,200

0

49,09 %

818,210

FR

GFB/1012-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama X. i XII.

10,000

0

0

0 %

1,000

FR

GFB/1234-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama I., II. III. i IV.

10,000

0,600

0

6,00 %

1,000

FR

GFB/567-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

727,000

438,100

17,300

62,64 %

72,700

FR

GFB/89-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII. i IX.

16,000

10,100

0

63,13 %

1,600

FR

GHL/2A-C46

Grenlandska ploča

Vode Unije u zonama II.a i IV., vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.

598,400

305,600

0

51,07 %

59,840

FR

HAD/07A.

Koljak

VII.a

95,900

0,700

0

0,73 %

9,590

FR

HAD/2AC4.

Koljak

IV.; vode Unije u zoni II.a

256,700

179,000

0

69,73 %

25,670

FR

HAD/5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

103,100

51,700

0

50,15 %

10,310

FR

HAD/6B1214

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

149,800

0

0

0 %

14,980

FR

HAD/7X7A34

Koljak

VII.b-k, VIII., IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

8 878,000

8 778,600

0

98,88 %

99,400

FR

HER/5B6ANB

Haringa

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, VI.b i VI.aN

590,200

586,600

0

99,39 %

3,600

FR

HER/7G-K.

Haringa

VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

1 200,400

0,900

0

0,07 %

120,040

FR

HKE/2AC4-C

Oslić

Vode Unije u zonama II.a i IV.

1 032,750

800,800

0

77,54 %

103,275

FR

HKE/571214

Oslić

VI. i VII.; Vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

17 925,400

16 129,600

0

89,98 %

1 792,540

FR

HKE/8ABDE.

Oslić

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

18 839,000

13 633,600

0

72,37 %

1 883,900

FR

HKE/8C3411

Oslić

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

951,700

368,700

0

38,74 %

95,170

FR

JAX/08C.

Šarun i povezani usputni ulovi

VIII.c

411,100

9,800

0

2,38 %

41,110

FR

JAX/2A-14

Šarun i povezani usputni ulovi

Vode u zonama II.a, IV.a, VI., VII.a-c, VII.e-k, VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

12 410,200

6 461,500

300

54,48 %

1 241,020

FR

LEZ/07.

Patarače

VII.

6 633,800

3 679,500

0

55,47 %

663,380

FR

LEZ/2AC4-C

Patarače

Vode Unije u zonama II.a i IV.

35,200

6,800

0

19,32 %

3,520

FR

LEZ/56-14

Patarače

vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; VI.; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

1 665,600

95,600

0

5,74 %

166,560

FR

LEZ/8ABDE.

Patarače

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

1 194,700

849,700

0

71,12 %

119,470

FR

LEZ/8C3411

Patarače

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

62,100

12,900

0

20,77 %

6,210

FR

LIN/04-C.

Manjić

Vode Unije u zoni IV.

133,900

103,800

0

77,52 %

13,390

FR

LIN/1/2.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I. i II.

8,900

7,400

0

83,15 %

0,890

FR

LIN/6X14.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

2 678,200

2 215,400

0

82,72 %

267,820

FR

MAC/2A34.

Skuša

III.a i IV.; vode Unije u zonama II.a, III.b, III.c i pododjeljci 22 – 32

1 725,200

1 341,900

0

77,78 %

172,520

FR

MAC/2CX14-

Skuša

VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama II.a, XII. i XIV.

16 821,900

13 367,400

1 322,300

87,32 %

1 682,190

FR

MAC/8C3411

Skuša

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

1 037,100

221,300

642,700

83,31 %

103,710

FR

NEP/07.

Škamp

VII.

5 725,600

671,800

0

11,73 %

572,560

FR

NEP/08C.

Škamp

VIII.c

14,600

0,500

0

3,42 %

1,460

FR

NEP/2AC4-C

Škamp

Vode Unije u zonama II.a i IV.

30,800

0

0

0 %

3,080

FR

NEP/5BC6.

Škamp

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b

147,700

0

0

0 %

14,770

FR

NEP/8ABDE.

Škamp

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

4 195,500

2 430,900

0

57,94 %

419,550

FR

PLE/07A.

Iverak zlatopjeg

VII.a

20,000

0,300

0

1,50 %

2,000

FR

PLE/7DE.

Iverak zlatopjeg

VII.d i VII.e

3 152,400

2 358,200

0

74,81 %

315,240

FR

PLE/7HJK.

Iverak zlatopjeg

VII.h, VII.j i VII.k

50,300

48,600

0

96,62 %

1,700

FR

POK/56-14

Crni bakalar (koljuška)

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

4 794,000

3 805,600

0

79,38 %

479,400

FR

RNG/5B67-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

4 038,720

993,700

0

24,60 %

403,872

FR

RNG/8X14-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX., X., XII. i XIV.

133,900

0,200

0

0,15 %

13,390

FR

SBR/678-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VI., VII. i VIII.

78,500

51,200

0

65,22 %

7,850

FR

SOL/07D.

List

VII.d

3 505,600

2 864,500

0

81,71 %

350,560

FR

SOL/07E.

List

VII.e

354,100

321,100

0

90,68 %

33,000

FR

SOL/24-C.

List

Vode Unije u zonama II. i IV.

947,100

680,100

0

71,81 %

94,710

FR

SOL/7FG.

List

VII.f i VII.g

63,500

48,800

0

76,85 %

6,350

FR

SOL/7HJK.

List

VII.h, VII.j i VII.k

106,800

76,000

0

71,16 %

10,680

FR

SOL/8AB.

List

VIII.a i VIII.b

4 120,400

3 879,200

0

94,15 %

241,200

FR

USK/04-C.

Kljovan

Vode Unije u zoni IV.

47,700

10,900

0

22,85 %

4,770

FR

USK/1214EI

Kljovan

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II. i XIV.

7,700

6,900

0

89,61 %

0,770

FR

USK/567EI.

Kljovan

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

625,040

228,200

0

36,51 %

62,504

FR

WHB/1X14

Ugotica pučinka

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d, VIII.e, XII. i XIV.

8 319,000

7 181,600

0

86,33 %

831,900

FR

WHG/07A.

Pišmolj

VII.a

3,300

0,600

0

18,18 %

0,330

FR

WHG/56-14

Pišmolj

VI., vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b, međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

39,000

1,400

0

3,59 %

3,900

FR

WHG/7X7A-C

Pišmolj

VII.b, VII.c, VII.d, VII.e, VII.f, VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

15 078,900

6 997,700

0

46,41 %

1 507,890

IE

ALF/3X14-

Alfonsini (ribe roda Beryx)

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

1,100

0

0

0 %

0,110

IE

ANF/07.

Grdobina

VII.

3 523,950

3 172,717

0

90,03 %

351,233

IE

ARU/34-C

Veliki srebrnjak

Vode Unije u zonama III. i IV.

7,800

0

0

0 %

0,780

IE

ARU/567.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

338,800

0

0

0 %

33,880

IE

BLI/5B67-

Plavi manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

0,500

0,480

0

96,00 %

0,020

IE

BSF/56712-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII. i XII.

0,100

0

0

0 %

0,010

IE

COD/07A.

Bakalar

VII.a

175,100

159,692

0

91,20 %

15,408

IE

COD/7XAD34

Bakalar

VII.b, VII.c, VII.e – k, VIII., IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

1 612,010

1 452,085

0

90,08 %

159,925

IE

GFB/567-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

26,700

17,567

0

65,79 %

2,670

IE

HAD/07A.

Koljak

VII.a

541,640

491,903

0

90,82 %

49,737

IE

HAD/5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

777,260

746,274

0

96,01 %

30,986

IE

HAD/6B1214

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

105,400

105,358

0

99,96 %

0,042

IE

HER/07A/MM

Haringa

VII.a

2,500

0

0

0 %

0,250

IE

HER/1/2-

Haringa

Vode Unije, norveške i međunarodne vode u zonama I. i II.

3 755,230

0

3 593,584

95,70 %

161,646

IE

HER/5B6ANB

Haringa

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, VI.b i VI.aN

3 739,510

3 025,655

0

80,91 %

373,951

IE

HER/7G-K.

Haringa

Zone VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

16 643,450

14 790,997

0

88,87 %

1 664,345

IE

HKE/571214

Oslić

VI. i VII.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

1 972,160

1 772,351

0

89,87 %

197,216

IE

JAX/2A-14

Šarun i povezani usputni ulovi

Vode u zonama II.a, IV.a, VI., VII.a-c, VII.e-k, VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

41 195,510

37 398,143

0

90,78 %

3 797,367

IE

LEZ/07.

Patarače

VII.

3 386,900

3 053,295

0

90,15 %

333,605

IE

LEZ/56-14

Patarače

vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; VI.; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

487,300

384,113

0

78,82 %

48,730

IE

LIN/6X14.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

692,520

619,345

0

89,43 %

69,252

IE

MAC/2CX14-

Skuša

VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama II.a, XII. i XIV.

57 443,250

43 079,934

13 523,407

98,54 %

839,909

IE

NEP/*07U16

Škamp

VII. (Porcupine Bank – jedinica 16)

771,400

654,000

0

84,78 %

77,140

IE

NEP/07.

Škamp

VII.

9 352,420

7 762,505

654,000

89,99 %

935,242

IE

NEP/5BC6.

Škamp

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b

247,100

6,106

0

2,47 %

24,710

IE

PLE/07A.

Iverak zlatopjeg

VII.a

1 047,800

102,697

0

9,80 %

104,780

IE

POK/56-14

Crni bakalar (koljuška)

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

465,000

312,944

0

67,30 %

46,500

IE

RNG/5B67-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

27,700

0

0

0 %

2,770

IE

RNG/8X14-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX., X., XII. i XIV.

5,700

0

0

0 %

0,570

IE

SOL/7HJK.

List

VII.h, VII.j i VII.k

170,400

85,414

0

50,13 %

17,040

IE

USK/567EI.

Kljovan

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

14,300

1,865

0

13,04 %

1,430

IE

WHB/1X14

Ugotica pučinka

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d, VIII.e, XII. i XIV.

14 671,780

13 205,392

0

90,01 %

1 466,388

IE

WHG/07A.

Pišmolj

VII.a

47,910

44,360

0

92,59 %

3,550

IE

WHG/56-14

Pišmolj

VI., vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b, međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

92,370

72,363

0

78,34 %

9,237

IE

WHG/7X7A-C

Pišmolj

VII.b, VII.c, VII.d, VII.e, VII.f, VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

7 668,960

6 902,221

0

90,00 %

766,739

LT

COD/3DX32.

Bakalar

Vode EU-a, pododjeljci 25 – 32

4 353,400

0

1 743,276

40,04 %

435,340

LT

HER/3D-R30

Haringa

Vode Unije u pododjeljcima 25-27, 28.2, 29 i 32

2 663,000

0

2 478,427

93,07 %

184,573

LT

SPR/3BCD-C

Papalina

vode Unije, pododjeljci 22 – 32

10 355,000

0

10 353,744

99,99 %

1,256

LV

COD/3DX32.

Bakalar

Vode EU-a, pododjeljci 25 – 32

6 283,000

0

2 441,400

38,86 %

628,300

LV

HER/03D.RG

Haringa

Pododjeljak 28.1

18 463,000

18 462,300

0

100 %

0,700

NL

ANF/07.

Grdobina

VII.

15,200

0,501

0

3,30 %

1,520

NL

ANF/2AC4-C

Grdobina

Vode Unije u zonama II.a i IV.

274,100

23,815

0

8,69 %

27,410

NL

ARU/1/2.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I. i II.

20,700

0

0

0 %

2,070

NL

ARU/34-C

Veliki srebrnjak

Vode Unije u zonama III. i IV.

46,900

0

0

0 %

4,690

NL

ARU/567.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

3 147,100

1 430,210

0

45,45 %

314,710

NL

COD/07A.

Bakalar

VII.a

1,000

0

0

0 %

0,100

NL

COD/07D.

Bakalar

VII.d

46,030

36,978

0

80,33 %

4,603

NL

COD/7XAD34

Bakalar

VII.b, VII.c, VII.e – k, VIII., IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

2,600

0,922

0

35,46 %

0,260

NL

GFB/567-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

149,000

0

0

0 %

14,900

NL

HAD/07A.

Koljak

VII.a

0,200

0

0

0 %

0,020

NL

HAD/2AC4.

Koljak

IV.; vode Unije u zoni II.a

184,790

169,231

0

91,58 %

15,559

NL

HAD/7X7A34

Koljak

VII.b-k, VIII., IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

23,000

21,136

0

91,90 %

1,864

NL

HER/1/2-

Haringa

Vode Unije, norveške i međunarodne vode u zonama I. i II.

5 479,850

5 425,883

10,620

99,21 %

43,347

NL

HER/5B6ANB

Haringa

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, VI.b i VI.aN

2 370,260

2 130,949

0

89,90 %

237,026

NL

HER/7G-K.

Haringa

Zone VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

865,370

314,834

0

36,38 %

86,537

NL

HKE/2AC4-C

Oslić

Vode Unije u zonama II.a i IV.

81,020

42,102

0

51,96 %

8,102

NL

HKE/571214

Oslić

VI. i VII.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

238,150

76,346

1,177

32,55 %

23,815

NL

HKE/8ABDE.

Oslić

VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e

24,800

0

6,700

27,02 %

2,480

NL

JAX/2A-14

Šarun i povezani usputni ulovi

Vode u zonama II.a, IV.a, VI., VII.a-c, VII.e-k, VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

64 263,580

52 455,973

2450,424

85,44 %

6 426,358

NL

LEZ/2AC4-C

Patarače

Vode Unije u zonama II.a i IV.

27,600

15,124

0

54,80 %

2,760

NL

LIN/04-C.

Manjić

Vode Unije u zoni IV.

5,600

0

0

0 %

0,560

NL

LIN/6X14.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

0,300

0,100

0

33,33 %

0,030

NL

MAC/2A34.

Skuša

III.a i IV.; vode Unije u zonama II.a, III.b, III.c i pododjeljci 22 – 32

1 488,500

741,559

598,041

90,00 %

148,900

NL

MAC/2CX14-

Skuša

VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama II.a, XII. i XIV.

19 082,230

13 711,312

3 462,695

90,00 %

1 908,223

NL

NEP/2AC4-C

Škamp

Vode Unije u zonama II.a i IV.

1 219,270

862,899

0

70,77 %

121,927

NL

NEP/5BC6.

Škamp

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b

18,000

0

0

0 %

1,800

NL

PLE/07A.

Iverak zlatopjeg

VII.a

0,100

0

0

0 %

0,010

NL

PRA/2AC4-C

Sjeverna kozica

Vode Unije u zonama II.a i IV.

41,900

0

0

0 %

4,190

NL

SOL/24-C.

List

Vode Unije u zonama II. i IV.

11 127,000

9 910,051

0

89,06 %

1 112,700

NL

SOL/3A/BCD

List

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

18,900

0

0

0 %

1,890

NL

SOL/7HJK.

List

VII.h, VII.j i VII.k

59,040

0

0

0 %

5,904

NL

WHB/1X14

Ugotica pučinka

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d, VIII.e, XII. i XIV.

57 308,710

51 536,926

16,221

89,96 %

5 730,871

NL

WHG/7X7A-C

Pišmolj

VII.b, VII.c, VII.d, VII.e, VII.f, VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

972,250

736,710

0

75,77 %

97,225

PL

BSF/56712-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII. i XII.

38,500

0

0

0 %

3,850

PL

COD/3DX32.

Bakalar

Vode EU-a, pododjeljci 25 – 32

19 438,400

0

11 794,652

60,68 %

1 943,840

PT

BSF/8910-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX. i X.

3 784,690

2 484,400

0

65,64 %

378,469

PT

GFB/1012-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama X. i XII.

40,000

6,400

0

16,00 %

4,000

PT

HKE/8C3411

Oslić

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

4 624,560

3 191,100

0

69,00 %

462,456

PT

JAX/08C.

Šarun i povezani usputni ulovi

VIII.c

2 281,270

1 778,700

0

77,97 %

228,127

PT

JAX/09.

Šarun i povezani usputni ulovi

IX.

22 413,800

20 088,700

0

89,63 %

2 241,380

PT

LEZ/8C3411

Patarače

VIII.c, IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

106,200

81,300

0

76,55 %

10,620

PT

NEP/9/3411

Škamp

IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

204,500

202,200

0

98,88 %

2,300

PT

SBR/09-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zoni IX.

184,200

109,800

0

59,61 %

18,420

PT

SBR/10-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zoni X.

1 128,000

571,700

0

50,68 %

112,800

SE

COD/3DX32.

Bakalar

Vode EU-a, pododjeljci 25 – 32

16 032,100

0

5 287,710

32,98 %

1 603,210

SE

HAD/2AC4.

Koljak

IV.; vode Unije u zoni II.a

28,500

17,570

0

61,65 %

2,850

SE

HER/1/2-

Haringa

Vode Unije, norveške i međunarodne vode u zonama I. i II.

57,340

50,550

0

88,16 %

5,734

SE

HER/30/31.

Haringa

Pododjeljci 30 – 31

11 892,500

0

10 937,740

91,97 %

954,760

SE

HER/3D-R30

Haringa

Vode Unije u pododjeljcima 25-27, 28.2, 29 i 32

29 272,000

0

28 830,000

98,49 %

442,000

SE

HKE/3A/BCD

Oslić

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

178,400

27,060

0

15,17 %

17,840

SE

JAX/2A-14

Šarun i povezani usputni ulovi

Vode u zonama II.a, IV.a, VI., VII.a-c, VII.e-k, VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

677,300

0

0

0 %

67,730

SE

LIN/04-C.

Manjić

Vode Unije u zoni IV.

11,100

0,240

0

2,16 %

1,110

SE

LIN/3A/BCD

Manjić

III.a; vode Unije u zoni III.bcd

27,300

11,700

0

42,86 %

2,730

SE

MAC/2A34.

Skuša

III.a i IV.; vode Unije u zonama II.a, III.b, III.c i pododjeljci 22 – 32

2 941,540

2 101,050

829,280

99,62 %

11,210

SE

NEP/3A/BCD

Škamp

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

1 538,400

1 124,740

0

73,11 %

153,840

SE

PRA/2AC4-C

Sjeverna kozica

Vode Unije u zonama II.a i IV.

101,300

0

0

0 %

10,130

SE

SOL/3A/BCD

List

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

57,340

54,250

0

94,61 %

3,090

SE

SPR/3BCD-C

Papalina

vode Unije, pododjeljci 22 – 32

50 490,000

0

50 489,430

100,00 %

0,570

SE

USK/04-C.

Kljovan

Vode Unije u zoni IV.

6,600

0

0

0 %

0,660

SE

USK/3A/BCD

Kljovan

III.a; vode Unije, pododjeljci 22 – 32

7,700

1,030

0

13,38 %

0,770

SE

WHB/1X14

Ugotica pučinka

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d, VIII.e, XII. i XIV.

29,710

26,710

0

89,90 %

2,971

UK

ALF/3X14-

Alfonsini (ribe roda Beryx)

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

11,100

1,400

0

12,61 %

1,110

UK

ANF/07.

Grdobina

VII.

6 533,860

6 152,200

197,500

97,18 %

184,160

UK

ANF/2AC4-C

Grdobina

Vode Unije u zonama II.a i IV.

7 893,800

4 778,900

314,100

64,52 %

789,380

UK

ARU/1/2.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I. i II.

43,600

0

0

0 %

4,360

UK

ARU/34-C

Veliki srebrnjak

Vode Unije u zonama III. i IV.

17,900

0

0

0 %

1,790

UK

ARU/567.

Veliki srebrnjak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

45,700

0

0

0 %

4,570

UK

BLI/5B67-

Plavi manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

253,560

203,600

0

80,30 %

25,356

UK

BSF/56712-

Crni zmijičnjak

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI., VII. i XII.

76,860

56,900

0

74,03 %

7,686

UK

COD/07A.

Bakalar

VII.a

120,400

107,400

0

89,20 %

12,040

UK

COD/07D.

Bakalar

VII.d

179,150

99,800

0

55,71 %

17,915

UK

COD/7XAD34

Bakalar

VII.b, VII.c, VII.e – k, VIII., IX. i X.; vode Unije u području CECAF-a 34.1.1

883,500

548,100

0

62,04 %

88,350

UK

GFB/1012-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama X. i XII.

10,000

0

0

0 %

1,000

UK

GFB/1234-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama I., II. III. i IV.

14,500

2,100

0

14,48 %

1,450

UK

GFB/567-

Tabinja bjelica

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

679,100

251,300

0

37,00 %

67,910

UK

GHL/2A-C46

Grenlandska ploča

Vode Unije u zonama II.a i IV., vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.

535,000

344,500

0

64,39 %

53,500

UK

HAD/07A.

Koljak

VII.a

615,000

154,400

0

25,11 %

61,500

UK

HAD/2AC4.

Koljak

IV.; vode Unije u zoni II.a

33 209,290

29 446,500

3 498,100

99,20 %

264,690

UK

HAD/5BC6A.

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b i VI.a

3 926,500

3 875,900

0

98,71 %

50,600

UK

HAD/6B1214

Koljak

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI.b, XII. i XIV.

1 097,800

595,400

0

54,24 %

109,780

UK

HER/07A/MM

Haringa

VII.a

5 012,700

5 000,200

0

99,75 %

12,500

UK

HER/5B6ANB

Haringa

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, VI.b i VI.aN

16 314,850

15 734,300

0

96,44 %

580,550

UK

HER/7G-K.

Haringa

Zone VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

23,800

1,200

0

5,04 %

2,380

UK

HKE/2AC4-C

Oslić

Vode Unije u zonama II.a i IV.

1 838,900

1 658,000

0

90,16 %

180,900

UK

HKE/571214

Oslić

VI. i VII.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

6 527,800

5 224,300

86,300

81,35 %

652,780

UK

JAX/2A-14

Šarun i povezani usputni ulovi

Vode u zonama II.a, IV.a, VI., VII.a-c, VII.e-k, VIII.a, VIII.b, VIII.d i VIII.e; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

7 909,400

6 788,600

0

85,83 %

790,940

UK

LEZ/07.

Patarače

VII.

3 212,050

3 055,400

0

95,12 %

156,650

UK

LEZ/2AC4-C

Patarače

Vode Unije u zonama II.a i IV.

2 043,600

1 686,900

0

82,55 %

204,360

UK

LEZ/56-14

Patarače

Vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b; VI.; međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

1 179,300

527,400

0

44,72 %

117,930

UK

LIN/04-C.

Manjić

Vode Unije u zoni IV.

2 172,400

2 069,100

0

95,24 %

103,300

UK

LIN/1/2.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I. i II.

8,900

0,800

0

8,99 %

0,890

UK

LIN/6X14.

Manjić

Vode Unije i međunarodne vode u zonama VI., VII., VIII., IX., X., XII. i XIV.

2 872,800

2 365,700

0

82,35 %

287,280

UK

MAC/2A34.

Skuša

III.a i IV.; vode Unije u zonama II.a, III.b, III.c i pododjeljci 22 – 32

1 364,600

795,400

546,700

98,35 %

22,500

UK

NEP/07.

Škamp

VII.

7 740,000

6 872,000

118,200

90,31 %

749,800

UK

NEP/2AC4-C

Škamp

Vode Unije u zonama II.a i IV.

15 949,850

8 423,600

0

52,81 %

1 594,985

UK

NEP/5BC6.

Škamp

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b

17 698,500

12 826,800

0

72,47 %

1 769,850

UK

PLE/07A.

Iverak zlatopjeg

VII.a

519,600

90,000

0

17,32 %

51,960

UK

PLE/7DE.

Iverak zlatopjeg

VII.d i VII.e

1 822,400

1 680,400

0

92,21 %

142,000

UK

POK/56-14

Crni bakalar (koljuška)

VI.; vode Unije i međunarodne vode u zonama V.b, XII. i XIV.

4 485,830

3 647,500

0

81,31 %

448,583

UK

PRA/2AC4-C

Sjeverna kozica

Vode Unije u zonama II.a i IV.

730,700

0,200

0

0,03 %

73,070

UK

RNG/5B67-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama Vb., VI., VII.

192,900

6,000

0

3,11 %

19,290

UK

RNG/8X14-

Tuponosi grenadir

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VIII., IX., X., XII. i XIV.

11,400

0

0

0 %

1,140

UK

SBR/10-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zoni X.

10,100

0

0

0 %

1,010

UK

SBR/678-

Rumenac okan

Vode EU-a i međunarodne vode u zonama VI., VII. i VIII.

5,400

0,400

0

7,41 %

0,540

UK

SOL/07D.

List

VII.d

1 233,200

604,900

0

49,05 %

123,320

UK

SOL/07E.

List

VII.e

581,300

536,900

0

92,36 %

44,400

UK

SOL/24-C.

List

Vode Unije u zonama II. i IV.

976,200

857,800

0

87,87 %

97,620

UK

SOL/7HJK.

List

VII.h, VII.j i VII.k

74,800

46,600

0

62,30 %

7,480

UK

USK/04-C.

Kljovan

Vode Unije u zoni IV.

105,300

74,600

0

70,85 %

10,530

UK

USK/567EI.

Kljovan

Vode Unije i međunarodne vode u zonama V., VI. i VII.

264,760

77,800

0

29,39 %

26,476

UK

WHB/1X14

Ugotica pučinka

Vode Unije i međunarodne vode u zonama I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII.a, VIII.b, VIII.d, VIII.e, XII. i XIV.

14 939,800

13 498,600

0

90,35 %

1 441,200

UK

WHG/07A.

Pišmolj

VII.a

31,700

20,200

0

63,72 %

3,170

UK

WHG/56-14

Pišmolj

VI., vode Unije i međunarodne vode u zoni V.b, međunarodne vode u zonama XII. i XIV.

164,100

118,500

0

72,21 %

16,410

UK

WHG/7X7A-C

Pišmolj

VII.b, VII.c, VII.d, VII.e, VII.f, VII.g, VII.h, VII.j i VII.k

2 095,000

1 379,600

0

65,85 %

209,500


(1)  Kvote dostupne državama članicama u skladu s odgovarajućim uredbama o ribolovnim mogućnostima nakon uzimanja u obzir trgovine ribolovnim mogućnostima u skladu s člankom 20. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 2371/2002 (SL L 358, 31.12.2002., str. 59.), prijenosa kvota u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 847/96 i/ili ponovne dodjele i smanjenja ribolovnih mogućnosti u skladu s člancima 37. i 105. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).


17.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 147/68


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 521/2014

оd 16. svibnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. svibnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

41,3

MK

84,5

TR

65,9

ZZ

63,9

0707 00 05

AL

41,5

MK

41,5

TR

125,0

ZZ

69,3

0709 93 10

TR

113,0

ZZ

113,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

74,1

MA

40,7

TN

68,6

TR

53,3

ZZ

56,2

0805 50 10

TR

85,1

ZZ

85,1

0808 10 80

AR

100,1

BR

88,0

CL

102,6

CN

127,0

MK

32,3

NZ

135,5

US

190,9

UY

78,1

ZA

98,2

ZZ

105,9


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

17.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 147/70


ODLUKA POLITIČKOG I SIGURNOSNOG ODBORA EUTM MALI/2/2014

od 13. svibnja 2014.

o prihvaćanju doprinosa trećih zemalja vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali)

(2014/285/CFSP)

POLITIČKI I SIGURNOSNI ODBOR,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 38. treći stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2013/34/ZVSP od 17. siječnja 2013. o vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali) (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je na temelju članka 8. stavka 2. Odluke 2013/34/ZVSP ovlastilo Politički i sigurnosni odbor (PSO) za donošenje odgovarajućih odluka o prihvaćanju doprinosa trećih zemalja.

(2)

Slijedom preporuke zapovjednika misije EU-a o doprinosima Gruzije, Republike Moldove i Crne Gore te savjeta Vojnog odbora Europske unije, trebalo bi prihvatiti doprinose Gruzije, Republike Moldove i Crne Gore.

(3)

U skladu s člankom 5. Protokola br. 22 o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u pripremi i provedbi odluka i djelovanja Unije koji imaju implikacije u području obrane,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Doprinosi Gruzije, Republike Moldove i Crne Gore vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali) prihvaćaju se i smatraju se značajnim.

2.   Gruzija, Republika Moldova i Crna Gora izuzete su od financijskih doprinosa proračunu misije EUTM Mali.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 2014.

Za Politički i sigurnosni odbor

Predsjednik

W. STEVENS


(1)  SL 14, 18.1.2013., str. 19.


17.5.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 147/71


DELEGIRANA ODLUKA KOMISIJE

оd 10. ožujka 2014.

o utvrđivanju kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvene zaštite koji se žele pridružiti europskoj referentnoj mreži

(Tekst značajan za EGP)

(2014/286/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi (1), a posebno njezin članak 12. stavak 4. točku (a),

budući da:

(1)

Člankom 12. Direktive 2011/24/EU propisuje se da Komisija podupire države članice u razvoju europskih referentnih mreža („mreže”) između pružatelja zdravstvene zaštite i stručnih centara u državama članicama, posebno u području rijetkih bolesti (2). U tu svrhu Komisija donosi popis određenih kriterija i uvjeta koje moraju ispuniti europske referentne mreže i pružatelji zdravstvene zaštite koji se žele pridružiti pojedinoj mreži i postati njezinim članom („član”). Mreže trebaju poboljšati pristup dijagnozama, liječenju i pružanju kvalitetne, dostupne skrbi pacijentima čija zdravstvena stanja zahtijevaju određeno koncentriranje resursa ili stručnog znanja, a mogle bi biti i središnje točke za medicinsko osposobljavanje i istraživanje, širenje informacija i ocjenu, posebno za rijetke bolesti.

(2)

Prema članku 12. stavku 2. Direktive 2011/24/EU, svaka mreža mora odabrati barem tri cilja s popisa utvrđenog u članku 12. stavku 2. Direktive 2011/24/EU i dokazati da ima potrebne sposobnosti za njihovo učinkovito provođenje. Osim toga, od mreža se zahtijeva da ispune popis zadaća i