ISSN 1977-0847

Službeni list

Europske unije

L 121

European flag  

Hrvatsko izdanje

Zakonodavstvo

Svezak 57.
24. travnja 2014.


Sadržaj

 

II.   Nezakonodavni akti

Stranica

 

 

UREDBE

 

*

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 404/2014 оd 17. veljače 2014. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom ( 1 )

1

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 405/2014 оd 23. travnja 2014. o odobrenju laurinske kiseline kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 19 ( 1 )

8

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 406/2014 оd 23. travnja 2014. o odobrenju etil butilacetilaminopropionata kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 19 ( 1 )

11

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 407/2014 оd 23. travnja 2014. o odobrenju transflutrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

14

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 408/2014 оd 23. travnja 2014. o odobrenju sintetskog amorfnog silicijevog dioksida kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 ( 1 )

17

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 409/2014 оd 23. travnja 2014. o upisu naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ZTS))

20

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 410/2014 оd 23. travnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 u vezi s praćenjem emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih u višestupanjskom postupku ( 1 )

21

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 411/2014 оd 23. travnja 2014. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za svježe i zamrznuto goveđe i teleće meso podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

27

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 412/2014 оd 23. travnja 2014. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za jaja, proizvode od jaja i albumine podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

32

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 413/2014 оd 23. travnja 2014. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

37

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 414/2014 оd 23. travnja 2014. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za svježe i zamrznuto svinjsko meso podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

44

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 415/2014 оd 23. travnja 2014. o izmjeni i odstupanju od Uredbe (EZ) br. 2535/2001 u pogledu upravljanja carinskim kvotama za mliječne proizvode podrijetlom iz Ukrajine

49

 

*

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 416/2014 оd 23. travnja 2014. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za određene žitarice podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

53

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 417/2014 оd 23. travnja 2014. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

56

 

 

ODLUKE

 

 

2014/225/EU

 

*

Odluka Vijeća od 14. travnja 2014. o imenovanju nizozemskog člana i nizozemskog zamjenika člana Odbora regija

58

 

 

Ispravci

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1369/2013 od 13. prosinca 2013. o potpori Unije za programe pomoći za stavljanje izvan pogona nuklearnih postrojenja u Litvi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1990/2006 ( SL L 346, 20.12.2013 )

59

 

*

Ispravak Uredbe Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine ( SL L 78, 17.3.2014 )

60

 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR

Akti čiji su naslovi tiskani običnim slovima su oni koji se odnose na svakodnevno upravljanje poljoprivrednim pitanjima, a općenito vrijede ograničeno razdoblje.

Naslovi svih drugih akata tiskani su masnim slovima, a prethodi im zvjezdica.


II. Nezakonodavni akti

UREDBE

24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 404/2014

оd 17. veljače 2014.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih višestupanjskim postupkom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (1), a posebno njezin članak 8. stavak 9. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Prilogom XII. Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (2) utvrđuje se nova metoda za određivanje emisija CO2 i potrošnje goriva vozila kategorije N1 homologiranih višestupanjskim postupkom (dalje u tekstu „višestupanjska vozila”). Nova će se metoda primjenjivati od 1. siječnja 2014., no već se od 1. siječnja 2013. može primjenjivati na dobrovoljnoj osnovi.

(2)

U dijelu B točki 7. Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011 određeno je da se specifične emisije CO2 dovršenih vozila dodjeljuju proizvođaču osnovnog vozila. To zahtijeva da se dovršeno višestupanjsko vozilo može prepoznati u postupku praćenja i da se proizvođač osnovnog vozila može identificirati. Zahtijeva i da se određeni podaci koji se odnose na osnovno vozilo odrede u skladu s metodologijom određenom Prilogom XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008.

(3)

Proizvođači osnovnog vozila imaju, u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 510/2011, pravo provjeriti podatke koji se odnose na višestupanjsko vozilo, a na temelju kojih se izračunavaju njihove ciljne vrijednosti specifičnih emisija CO2. Zato je prikladno navesti odgovarajuće podatkovne parametre čime se osigurava da se takva provjera može učinkoviti provesti.

(4)

Metodologija utvrđena u Prilogu XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008 primjenjuje se u vezi s nepotpunim i dovršenim vozilima. Međutim, ako se potpuno vozilo dodatno preinačuje prije prve registracije, treba pojasniti da se kao osnovno vozilo koje treba biti praćeno i uzeto u obzir za izračun specifičnih ciljnih vrijednosti emisija upotrebljava masa u voznom stanju i emisije CO2 potpunog vozila.

(5)

Potrebno je još podrobnije navesti podatke koje treba dostaviti kako bi se vrijednosti emisija CO2 višestupanjskih vozila mogle prikladno i učinkoviti pratiti i provjeravati.

(6)

Vozilo se identificira prema identifikacijskom broju vozila (dalje u tekstu „VIN”), tj. alfanumeričkom kodu koji je vozilu dodijelio proizvođač u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 19/2011 (3). Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4) određeno je, u odjeljku 4. Priloga XVII., da se identifikacijski broj osnovnog vozila, kao osnovno pravilo, zadržava tijekom svih stupnjeva homologacijskog postupka kako bi se osigurala sljedivost postupka. Stoga VIN-om treba biti moguće povezati dovršeno vozilo s osnovnim vozilom i tako odrediti proizvođača osnovnog vozila odgovornog za emisije CO2. Povrh toga, VIN treba omogućiti proizvođaču osnovnog vozila da provjeri odgovarajuće podatke u vezi s osnovnim vozilom. Budući da nema drugih parametara kojima se može uspostaviti takva veza, prikladno je od država članica zahtijevati da sustavom prikupljanja podataka Europske agencije za okoliš prate i Komisiji prijavljuju VIN-ove novoregistriranih vozila kategorije N1.

(7)

Kako bi se izračunale ciljne vrijednosti specifičnih emisija, potrebno je, u skladu s dijelom B točkom 7. Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011, uzeti u obzir standardnu dodanu masu određenu u skladu s točkom 5.3. Priloga XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008. To će zahtijevati praćenje i prijavljivanje mase osnovnog vozila u voznom stanju i tehnički dopuštene najveće mase opterećenog vozila koji omogućuju određivanje standardne dodane mase ili, alternativno, praćenje i prijavljivanje same standardne dodane mase. Nadalje, radi određivanja ulazi li višestupanjsko vozilo u područje primjene Uredbe (EU) br. 510/2011, potrebno je provjeriti prelazi li referentna masa dovršenog vozila granice iz članka 2. stavka 1. te Uredbe.

(8)

Ako države članice ne mogu dostaviti sve zahtijevane parametre u skladu s Prilogom II. Uredbi (EU) br. 510/2011 zbog ustroja svojeg sustava za unošenje podataka o novim lakim gospodarskim vozilima, te parametre mogu dostaviti predmetni proizvođači u obavijesti iz članka 8. stavka 5. Uredbe (EU) br. 510/2011.

(9)

Zbog istog razloga proizvođači mogu, u skladu s Provedbenom odlukom Komisije (EU) br. 293/2012 (5), dostaviti Komisiji i EEA-u VIN-ove koje su dodijelili vozilima prodanima u prethodnoj kalendarskoj godini ili za koje je te godine izdano jamstvo.

(10)

VIN-ove se može, nakon registracije vozila radi puštanja u cestovni promet, povezati sa skupovima podataka koji omogućuju identifikaciju vlasnika vozila. Međutim, sam VIN nije nositelj osobnih podataka te obrada podataka za potrebe Uredbe (EU) br. 510/2011 ne zahtijeva pristup ili obradu bilo kakvih povezanih osobnih podataka. Stoga se praćenje i prijavljivanje VIN-ova ne smatra obradom podataka koja spada u područje primjene Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) ili Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (7). Ipak, poznato je da se VIN-ovi mogu smatrati osjetljivim podacima, između ostalog, s obzirom na sprječavanje krađe vozila i stoga je prikladno osigurati da se VIN-ovi prijavljeni Komisiji i EEA-u ne objavljuju javno.

(11)

Usporedbom VIN-ova koje prijave države članice s onima koje su dali proizvođači, Komisija bi trebala, uz potporu EEA-a, identificirati predmetne proizvođače i vozila te pripremiti privremeni skup podataka u skladu s člankom 10. točkom (b) Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012.

(12)

Kako bi se osigurala potpuna usklađenost zahtjeva za praćenje prema Uredbi (EU) br. 510/2011 s onima primjenjivima na osobne automobile prema Uredbi (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (8), prikladno je prilagoditi zahtjeve u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 510/2011 o dostavljanju zbirnih podataka i metodologiji za određivanje podataka za praćenje CO2 za laka gospodarska vozila.

(13)

Prilog II. Uredbi (EU) br. 510/2011 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 510/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 145, 31.5.2011., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 19/2011 od 11. siječnja 2011. o zahtjevima za homologaciju tipa za propisanu proizvođačevu pločicu i za identifikacijski broj vozila motornih vozila i njihovih prikolica i provedbi Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih njima (SL L 8, 12.1.2011., str. 1.).

(4)  Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 293/2012 od 3. travnja 2012. o praćenju i prijavi podataka o registraciji novih lakih gospodarskih vozila prema Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 98, 4.4.2012., str. 1.).

(6)  Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).

(7)  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(8)  Uredba (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile u okviru integriranog pristupa Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila (SL L 140, 5.6.2009., str. 1.).


PRILOG

Prilog II. Uredbi (EU) br. 510/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

Dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Detaljni podaci

1.1.   Potpuna vozila registrirana kao kategorija N1

Za EZ homologirane tipove potpunih vozila registriranih kao kategorija N1 države članice za svaku kalendarsku godinu bilježe sljedeće detaljne podatke za svako novo lako gospodarsko vozilo prvi put kad ga registriraju na svojem državnom području:

(a)

proizvođača;

(b)

homologacijski broj s proširenjem;

(c)

tip, varijantu i izvedbu;

(d)

marku;

(e)

kategoriju homologiranog vozila;

(f)

kategoriju registriranog vozila;

(g)

specifične emisije CO2;

(h)

masu u voznom stanju;

(i)

najveću tehnički dopuštenu masu opterećenog vozila;

(j)

otisak: međuosovinski razmak, razmak između kotača na upravljačkoj osovini i razmak između kotača na drugoj osovini;

(k)

vrstu goriva i režim goriva;

(l)

radni obujam motora;

(m)

potrošnju električne energije;

(n)

šifru inovativne tehnologije ili skupine inovativnih tehnologija i smanjenje emisija CO2 zahvaljujući toj tehnologiji;

(o)

identifikacijski broj vozila.

Upotrebljava se oblik utvrđen u dijelu C odjeljku 2.

1.2.   Vozila homologirana u višestupanjskom postupku i registrirana kao vozila kategorije N1

Za višestupanjska vozila koja su registrirana kao vozila kategorije N1 države članice za svaku kalendarsku godinu bilježe sljedeće detaljne podatke koji se odnose na:

(a)

osnovno (nepotpuno) vozilo: podatke navedene u točki 1.1. podtočkama (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (n) i (o) ili, umjesto podataka navedenih u podtočkama (h) i (i), standardnu dodanu masu dostavljenu kao dio homologacijskih podataka navedenih u točki 2.17.2. Priloga I. Direktivi 2007/46/EZ;

(b)

osnovno (potpuno) vozilo: podatke navedene u točki 1.1. podtočkama (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i), (n) i (o);

(c)

dovršeno vozilo: podatke navedene u točki 1.1. podtočkama (a), (f), (g), (h), (j), (k), (l), (m) i (o).

Ako se bilo koji podatak za osnovno vozilo iz podtočaka (a) i (b) ove točke ne može dostaviti, država članica umjesto toga dostavlja podatke koji se odnose na dovršeno vozilo.

Za dovršena se vozila kategorije N1 upotrebljava oblik utvrđen u dijelu C odjeljku 2.

Identifikacijski broj vozila iz točke 1.1. podtočke (o) ne objavljuje se.”;

(b)

točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Države članice za svaku kalendarsku godinu određuju:

(a)

izvore upotrijebljene za prikupljanje detaljnih podataka iz točke 1.;

(b)

ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu EZ homologaciji tipa;

(c)

ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu EZ homologaciji tipa, ako je dostupno;

(d)

ukupan broj novih registracija novih pojedinačno homologiranih lakih gospodarskih vozila;

(e)

ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila s nacionalnom homologacijom za male serije.”

2.

Dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodni dio i točka 1. mijenjaju se kako slijedi:

„B.   Metodologija za određivanje podataka za praćenje CO2 za nova laka gospodarska vozila

Podaci za praćenje koje su države članice dužne odrediti u skladu s točkama 1. i 3. dijela A ovog Priloga određuju se u skladu s metodologijom u ovom dijelu.

1.   Broj registriranih novih lakih gospodarskih vozila

Države članice utvrđuju broj novih lakih gospodarskih vozila registriranih na njihovom državnom području u godini na koju se praćenje odnosi podijeljenih na vozila koja podliježu EZ homologaciji tipa, pojedinačno homologirana vozila i vozila s nacionalnom homologacijom za male serije te, prema potrebi, broj višestupanjskih vozila.”;

(b)

točka 4. briše se;

(c)

točki 7. dodaje se sljedeći podstavak:

„Unatoč tome što se standardna dodana masa uzima za dio C ovog Priloga, ako se ta vrijednost mase ne može utvrditi, za okvirni se izračun privremene ciljne vrijednosti specifičnih emisija iz članka 8. stavka 4. može upotrijebiti masa u voznom stanju dovršenog vozila.

Ako je osnovno vozilo potpuno vozilo, za izračun ciljne vrijednosti specifičnih emisija upotrebljava se masa u voznom stanju tog vozila. Međutim, ako se ta vrijednost mase ne može odrediti, za izračun privremene ciljne vrijednosti specifičnih emisija može se upotrijebiti masa u voznom stanju tog vozila.”

3.

Dio C zamjenjuje se sljedećim:

„C.   Oblici za prijenos podataka

Za svaku godinu države članice dostavljaju podatke navedene u točkama 1. i 3. dijela A u sljedećem obliku:

Odjeljak 1. – Zbirni podaci o praćenju

Država članica  (1)

 

Godina

 

Izvor podataka

 

Ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu EZ homologaciji tipa

 

Ukupan broj novih registracija novih pojedinačno homologiranih lakih gospodarskih vozila

 

Ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila s homologacijom kao nacionalne male serije

 

Ukupan broj novih registracija novih lakih gospodarskih vozila koja podliježu višestupanjskoj homologaciji tipa (ako je dostupno)

 


Odjeljak 2. – Detaljni podaci o praćenju – obrazac za jedno vozilo

Upućivanje na odjeljak 1.1. dijela A

Detaljni podaci po registriranom vozilu (2)

(a)

Naziv proizvođača – standardni naziv u EU-u (3)

Naziv proizvođača na OEM deklaraciji

POTPUNO VOZILO/OSNOVNO VOZILO (4)

Naziv proizvođača na OEM deklaraciji

DOVRŠENO VOZILO (4)

Naziv proizvođača u registru države članice (3)

(b)

Homologacijski broj sa svojim proširenjem

(c)

Tip

Varijanta

Izvedba

(d)

Marka

(e)

Kategorija homologiranog vozila

(f)

Kategorija registriranog vozila

(g)

Specifične emisije CO2

(h)

Masa u voznom stanju

OSNOVNO VOZILO

Masa u voznom stanju

DOVRŠENO VOZILO/POTPUNO VOZILO

(i) (5)

Najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila

(j)

Međuosovinski razmak

Razmak između kotača na upravljačkoj osovini (1. osovini)

Razmak između kotača na drugoj osovini (2. osovini)

(k)

Vrsta goriva

Režim goriva

(l)

Radni obujam motora (cm3)

(m)

Potrošnja električne energije (Wh/km)

(n)

Šifra inovativne tehnologije ili skupine inovativnih tehnologija

Smanjenje emisija inovativnim tehnologijama

(o)

Identifikacijski broj vozila

Točka 2.17.2. Priloga I. Direktivi 2007/46/EZ (6)

Standardna dodana masa (prema potrebi za višestupanjska vozila)


(1)  Kodovi ISO 3166 alpha-2 uz iznimku Grčke i Ujedinjene Kraljevine čiji su kodovi ‚EL’ odnosno ‚UK’.

(2)  Ako se za višestupanjska vozila ne mogu dostaviti podaci za osnovno vozilo, država članica kao minimum dostavlja podatke navedene u ovom obliku za dovršeno vozilo. Ako se ne može dostaviti identifikacijski broj vozila, svi se detaljni podaci moraju dostaviti za potpuno vozilo, dovršeno vozilo te osnovno vozilo u skladu s dijelom A točkom 1.2. podtočkama (a), (b) i (c) ovog Priloga.

(3)  U slučaju nacionalnih homologacija malih serija (NSS) ili pojedinačnih homologacija (IVA), naziv proizvođača navodi se u stupcu ‚Naziv proizvođača u registru države članice’, a u stupcu ‚Naziv proizvođača – standardni naziv u EU-u’ naznačuje se jedno od sljedećega: ‚AA-NSS’ ili ‚AA-IVA’, ovisno o slučaju.

(4)  Za višestupanjska vozila navesti proizvođača osnovnog (nepotpunog/potpunog) vozila. Ako proizvođač osnovnog vozila nije raspoloživ, navesti samo proizvođača dovršenog vozila.

(5)  Za višestupanjska vozila navesti najveću tehnički dopuštenu masu opterećenoga osnovnog vozila.

(6)  Za višestupanjska se vozila masu u voznom stanju i najveću tehnički dopuštenu masu opterećenog vozila može zamijeniti standardnom dodanom masom navedenom u homologacijskim podacima u skladu s točkom 2.17.2. Priloga I. Direktivi 2007/46/EZ.”


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/8


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 405/2014

оd 23. travnja 2014.

o odobrenju laurinske kiseline kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 19

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 (2) utvrđen je popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg uvrštenja u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Na tom se popisu nalazi i laurinska kiselina.

(2)

Laurinska kiselina je ocijenjena u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ za uporabu u vrsti proizvoda 19, repelentima i atraktantima, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 19 kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Njemačka je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je 17. svibnja 2010. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 Komisiji podnijela izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom.

(4)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 nalazi te revizije uvršteni su 13. ožujka 2014. u izvješće o ocjeni preispitano u okviru Stalnog odbora za biocidne proizvode.

(5)

U skladu s tim izvješćem o ocjeni može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 19 i sadrže laurinsku kiselinu ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti uporabu laurinske kiseline u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 19 podložno zadovoljenju tih specifikacija i uvjeta.

(7)

S obzirom na to da se ocjena nije odnosila na nanomaterijale, odobrenje ne bi trebalo obuhvaćati takve materijale, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Laurinska kiselina odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 19, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti (2)

Laurinska kiselina

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

Dodekanska kiselina

EZ br.: 205-582-1

CAS br.: 143-07-7

980 g/kg

1. studenoga 2015.

31. listopada 2025.

19

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvari na razini Unije.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Za provedbu općih načela Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni nalaze se na web-stranici Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 406/2014

оd 23. travnja 2014.

o odobrenju etil butilacetilaminopropionata kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 19

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na tržište i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 (2) utvrđen je opis aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg uvrštenja u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Na tom se popisu nalazi i etil butilacetilaminopropionat.

(2)

Etil butilacetilaminopropionat ocijenjen je u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ za uporabu u vrsti proizvoda 19, repelentima i atraktantima, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 19 kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Belgija je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je 5. studenoga 2009. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 Komisiji podnijela izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom.

(4)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 nalazi te revizije uvršteni su 13. ožujka 2014. u izvješće o ocjeni pregledano u okviru Stalnog odbora za biocidne proizvode.

(5)

U skladu s tim izvješćem o ocjeni može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 19 i sadržavaju etil butilacetilaminopropionat ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti etil butilacetilaminopropionat za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 19 podložno zadovoljenju tih specifikacija i uvjeta.

(7)

S obzirom na to da se ocjena nije odnosila na nanomaterijale, odobrenje ne bi trebalo obuhvaćati takve materijale, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Etil butilacetilaminopropionat odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 19, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari  (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti  (2)

Etil butilacetilaminopropionat

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

3-(N-acetil-N-butil) aminopropionska kiselina, etil ester

EZ br.: 257-835-0

CAS br.: 52304-36-6

990 g/kg

1. studenoga 2015.

31. listopada 2025.

19

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvari na razini Unije.

Odobrenja podliježu sljedećem uvjetu:

 

Primarna izloženost ljudi proizvodu mora se svesti na minimum poštivanjem i primjenom odgovarajućih mjera za smanjenje rizika, uključujući, prema potrebi, upute o količini i učestalosti primjene proizvoda na ljudsku kožu.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Za provedbu općih načela Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni nalaze se na web-mjestu Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/14


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 407/2014

оd 23. travnja 2014.

o odobrenju transflutrina kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na tržište i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

Budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 (2) utvrđen je popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg uvrštenja u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Na tom se popisu nalazi i transflutrin.

(2)

Transflutrin je ocijenjen u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ za uporabu u vrsti proizvoda 18, insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 18 kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Nizozemska je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je 13. srpnja 2010. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007. podnijela Komisiji izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom.

(4)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 nalazi te revizije uvršteni su 13. ožujka 2014. u izvješće o ocjeni pregledano u okviru Stalnog odbora za biocidne proizvode.

(5)

U skladu s tim izvješćem o ocjeni može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 18 i sadržavaju transflutrin ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti transflutrin za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 podložno zadovoljenju tih specifikacija i uvjeta.

(7)

S obzirom na to da se ocjena nije odnosila na nanomaterijale, odobrenje ne bi trebalo obuhvaćati takve materijale, u skladu s člankom 4. stavka 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Transflutrin se odobrava kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari  (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti (2)

Transflutrin

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

2,3,5,6-tetrafluorobenzil (1R, 3S)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

ili

2,3,5,6-tetrafluorobenzil (1R)-trans-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

EZ br.: 405-060-5

CAS br.: 118712-89-3

965 g/kg 1R trans konfiguracije

1. studenoga 2015.

31. listopada 2025.

18

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvari na razini Unije.

Odobrenja podliježu sljedećem uvjetu:

S obzirom na rizike za vodu, sedimente i tlo transflutrin se ne smije koristiti u isparivačima za uporabu u zatvorenom prostoru ili insekticidnim spiralama, osim ako se u zahtjevu za odobrenje proizvoda dokaže da se rizici mogu smanjiti na prihvatljivu razinu.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Za provedbu općih načela Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni nalaze se na web-stranici Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 408/2014

оd 23. travnja 2014.

o odobrenju sintetskog amorfnog silicijevog dioksida kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na tržište i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 (2) utvrđen je popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg uvrštenja u priloge I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3). Na tom se popisu nalazi i silicijev dioksid.

(2)

Silicijev dioksid ocijenjen je u skladu s člankom 11. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ za uporabu u vrsti proizvoda 18, insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca, kako je utvrđeno u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrsti proizvoda 18 kako je utvrđeno u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Podaci podneseni u svrhu ocjenjivanja omogućili su donošenje zaključaka samo za određeni oblik silicijevog dioksida, točnije sintetskog amorfnog silicijevog dioksida opisanog kao silika dobivena mokrim postupkom, CAS br. 112926-00-8. Na temelju ocjene nisu se mogli donijeti zaključci ni za koju drugu tvar koja je u skladu s definicijom silicijevog dioksida CAS 7631-86-9 u prethodno navedenom popisu aktivnih tvari iz Uredbe (EZ) br. 1451/2007. Stoga odobrenjem treba obuhvatiti samo sintetski amorfni silicijev dioksid.

(4)

Francuska je imenovana državom članicom izvjestiteljicom te je 16. travnja 2009. u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 6. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 podnijela Komisiji izvješće nadležnog tijela zajedno s preporukom.

(5)

Izvješće nadležnog tijela pregledale su države članice i Komisija. U skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1451/2007 nalazi te revizije uvršteni su 13. ožujka 2014. u izvješće o ocjeni pregledano u okviru Stalnog odbora za biocidne proizvode.

(6)

U skladu s tim izvješćem o ocjeni može se očekivati da će biocidni proizvodi koji se upotrebljavaju u vrsti proizvoda 18 i sadržavaju amorfni silicijev dioksid ispuniti zahtjeve utvrđene u članku 5. Direktive 98/8/EZ, pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(7)

Stoga je primjereno odobriti sintetski amorfni silicijev dioksid za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18 podložno zadovoljenju tih specifikacija i uvjeta.

(8)

Budući da je sintetski amorfni silicijev dioksid nanomaterijal, odobrenjem treba obuhvatiti te nanomaterijale, u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012, pod uvjetom da se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njihovu uporabu.

(9)

Prije odobrenja aktivne tvari potrebno je zainteresiranim stranama omogućiti primjereno razdoblje za donošenje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Sintetski amorfni silicijev dioksid odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrstu proizvoda 18, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 325, 11.12.2007., str. 3.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari  (1)

Referentne strukturalne karakteristike (2)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti  (3)

Sintetski amorfni silicijev dioksid (nanomaterijal)

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

Silicijev dioksid

EZ br.: 231-545-4

CAS br.: 112926-00-8

Ovim se odobrenjem obuhvaća sintetski amorfni silicijev dioksid kao nanomaterijal u obliku stabilnih agregatnih čestica veličine > 1 μm s primarnim česticama nanoveličine.

800 g/kg

Veličina stabilnih agregatnih čestica > 1 μm

Veličina primarne čestice < 25 nm

Volumen specifične površine > 600 m2/cm3

1. studenoga 2015.

31. listopada 2025.

18

Pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvari na razini Unije.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.

(2)  Strukturalne karakteristike navedene u ovom stupcu strukturalne su karakteristike aktivne tvari upotrijebljene pri ocjenjivanju provedenom u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3)  Za provedbu općih načela Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012, sadržaj i zaključci izvješća o ocjeni nalaze se na web-mjestu Komisije: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm.


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/20


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 409/2014

оd 23. travnja 2014.

o upisu naziva u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa (ZTS))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (1), a posebno njezin članak 52. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 50. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1151/2012, zahtjev Portugala za upis naziva „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” u registar objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Budući da Komisiji nije dostavljen ni jedan prigovor u smislu članka 51. Uredbe (EU) br. 1151/2012, naziv „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” potrebno je upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv „Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa” (ZTS) upisuje se u registar.

Naziv iz prvog stavka odnosi se na proizvod iz razreda 1.7. Svježa riba, mekušci i rakovi i od njih dobiveni proizvodi iz Priloga II. Uredbi Komisije (EZ) br. 1216/2007 (3).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 343, 14.12.2012., str. 1.

(2)  SL C 292, 8.10.2013., str. 8.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima (SL L 275, 19.10.2007., str. 3.).


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/21


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 410/2014

оd 23. travnja 2014.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 293/2012 u vezi s praćenjem emisija CO2 iz novih lakih gospodarskih vozila homologiranih u višestupanjskom postupku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2011. o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije u cilju smanjivanja emisija CO2 iz osobnih i lakih gospodarskih vozila (1), a osobito njezin članak 8. stavak 9. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Prilogom XII. Uredbi Komisije (EZ) br. 692/2008 (2) utvrđena je nova metoda za određivanje emisija CO2 i potrošnje goriva vozila N1 homologiranih u višestupanjskom postupku (u nastavku „višestupanjska vozila”). Ta će se nova metoda primjenjivati od 1. siječnja 2014., ali se može primjenjivati dobrovoljno od 1. siječnja 2013.

(2)

Točkom 7. dijela B Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011 predviđeno je da se specifične emisije CO2 dovršenih vozila dodjeljuju proizvođaču osnovnog vozila. To zahtijeva mogućnost priznavanja dovršenih vozila u postupku praćenja i mogućnost identifikacije proizvođača osnovnog vozila. Zahtijeva se i utvrđivanje određenih podataka koji se odnose na osnovno vozilo u skladu s novom metodologijom utvrđenom Prilogom XII. Uredbi (EZ) br. 692/2008.

(3)

U skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 510/2011, proizvođači osnovnih vozila imaju pravo provjeriti podatke koji se odnose na višestupanjska vozila i na temelju kojih se izračunavaju njihovi konkretni ciljevi povezani s emisijama CO2. Stoga je primjereno donijeti detaljne odredbe o razmjeni relevantnih podataka između proizvođača i Komisije.

(4)

Međutim, zbog specifičnosti i oblika svojih sustava za registraciju vozila, države članice možda neće biti u mogućnosti dostaviti sve podatke relevantne za praćenje višestupanjskih vozila koji su naznačeni u detaljnim podatcima predviđenima Prilogom II. Uredbi (EU) br. 510/2011. Slijedom toga, Komisija bi trebala imati mogućnost uzimanja u obzir podataka koje su dostavili proizvođači u okviru procesa provjere u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 510/2011 za određivanje preliminarnih ciljnih vrijednosti specifičnih emisija.

(5)

Proizvođači bi stoga Komisiji i Europskoj agenciji za okoliš (EEA) trebali dostaviti identifikacijske brojeve vozila dodijeljene lakim gospodarskim vozilima koja su prodali prethodne kalendarske godine ili za koja su te godine izdali jamstvo. Proizvođači bi trebali imati i mogućnost Komisiji dostaviti detaljne podatke o tim vozilima. Da bi se ti podatci uzeli u obzir pri izračunu privremenih ciljnih vrijednosti, proizvođači bi trebali dostaviti svoje podatke Komisiji i EEA-u u isto vrijeme kada države članice dostavljaju svoje godišnje podatke.

(6)

Usklađivanjem detaljnih podataka koje su dostavile države članice s podatcima koje su dostavili proizvođači, na temelju identifikacijskih brojeva vozila, Komisija bi trebala pripremiti privremene podatke za izračun preliminarnih ciljnih vrijednosti. Privremeni podatci o kojima se obavješćuju proizvođači trebali bi uključivati identifikacijske brojeve vozila za evidenciju u kojoj se mogu uskladiti dva skupa podataka. Prema potrebi, privremeni podatci trebali bi uključiti i onu evidenciju u kojoj identifikacijski brojevi vozila država članica nisu usklađeni s identifikacijskim brojevima vozila koje su dostavili proizvođači. U tom se slučaju evidencija treba dostaviti proizvođaču bez identifikacijskih brojeva vozila. Privremene podatke, s iznimkom identifikacijskih brojeva vozila, treba objaviti u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 510/2011.

(7)

Kako bi se osigurala potpuna podudarnost zahtjeva utvrđenih Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 293/2012 (3) sa zahtjevima koji se primjenjuju na osobne automobile i koji su utvrđeni Uredbom Komisije (EU) br. 1014/2010 (4), prikladno je prilagoditi zahtjeve za prijavu pogrešaka proizvođača u skladu s odredbama te Uredbe.

(8)

Provedbenu uredbu (EU) br. 293/2012 treba u skladu s time izmijeniti.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 293/2012 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

‚detaljni podatci o praćenju’ su detaljni podatci navedeni u odjeljku 2. dijela C Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011, koji su razdvojeni po proizvođaču i seriji vozila određenoj u skladu s tipom, varijantom i verzijom ili, ako je to primjenjivo, po pojedinačnom vozilu koje je utvrđeno identifikacijskom oznakom vozila.”

2.

Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 8.

Vozila koja nisu obuhvaćena EZ homologacijom

Ako laka gospodarska vozila podliježu nacionalnoj homologaciji za manje serije u skladu s člankom 23. Direktive 2007/46/EZ ili pojedinačnim odobrenjima u skladu s člankom 24. te Direktive, države članice Komisiju obavješćuju o navedenim brojevima takvih vozila registriranih na njihovom području.

Pri ispunjavanju detaljnih podataka o praćenju, nadležno tijelo navodi ime proizvođača u stupcu ‚Ime proizvođača u registru države članice’ na obrascu utvrđenom dijelom C Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011, a u stupcu ‚Ime proizvođača – Standardni naziv u EU-u’ navodi jedno od sljedećeg:

(a)

‚AA-IVA’ ako prijavljuje tipove vozila koja su bila homologizirana pojedinačno;

(b)

‚AA-NSS’ ako prijavljuje tipove vozila koja su bila homologizirana na nacionalnoj razini kao vozila proizvedena u malim serijama.”

3.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako se podatci dostavljaju u skladu sa stavkom 3. ovog članka, i osoba za kontakt koju je naveo proizvođač ima pravo unijeti detaljne podatke u bazu podataka Europske agencije za okoliš.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci 3. i 4.:

„3.   Radi provjere privremenih podataka, proizvođači najkasnije do 28. veljače svake godine Komisiji dostavljaju identifikacijske oznake vozila za sva laka gospodarska vozila (potpuna, dovršena ili nepotpuna) koja su prodali prethodne kalendarske godine u Uniji ili za koja su te godine izdali jamstvo. Proizvođači mogu istovremeno Komisiji dostaviti detaljne podatke utvrđene Prilogom II. Uredbi (EU) br. 510/2011 koji se odnose na ta vozila.

Podatci se dostavljaju elektroničkim prijenosom podataka u bazu podataka kojom upravlja Europska agencija za okoliš.

4.   Ako proizvođači ne dostavljaju verifikacijske oznake vozila i detaljne podatke iz stavka 3., privremene ciljne vrijednosti specifičnih emisija izračunavaju se na temelju detaljnih podataka koje su dostavile države članice.”

4.

Umeću se sljedeći članci 10.a i 10.b:

„Članak 10.a

Prijave pogrešaka proizvođača

1.   Proizvođači koji prijavljuju pogreške u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 510/2011 koriste se privremenim skupom podataka o kojima ih je obavijestila Komisija u skladu s člankom 8. stavkom 4. kao osnovom za svoju prijavu.

Prijava pogreške uključuje sve podatke koji se odnose na registracije vozila za koja je odgovoran proizvođač koji šalje prijavu. U slučaju dovršenih vozila odgovoran je proizvođač koji je odgovoran za EZ homologaciju osnovnog vozila.

Pogreška se za svaku inačicu u podatcima navodi kao zaseban unos naziva ‚Napomene proizvođača’ u kojima se navodi jedna od sljedećih šifri:

(a)

šifra A ako je proizvođač promijenio evidenciju;

(b)

šifra B ako nije moguće identificirati vozilo;

(c)

šifra C ako vozilo nije obuhvaćeno Uredbom (EU) br. 510/2011 ili je izvan proizvodnje;

(d)

šifra D ako je proizvođač kojem je dodijeljena određena evidencija proizvođač dovršenog vozila, ali ne i nepotpunog osnovnog vozila.

Za potrebe točke (b) vozilo se ne može identificirati ako proizvođač ne može identificirati vozilo na temelju identifikacijske oznake vozila koju je dostavila država članica ili ako evidencija ne sadržava takvu oznaku i vozilo se ne može drukčije identificirati.

Za potrebe točke (d) proizvođač dovršenog vozila navodi i ime proizvođača osnovnog vozila u posebnoj stavci naziva ‚Napomene proizvođača’.

2.   Ako proizvođač nije prijavio pogreške Komisiji u skladu sa stavkom 1. ili ako je prijava dostavljena nakon isteka tromjesečnog razdoblja predviđenog člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 510/2011, privremene vrijednosti o kojima su obaviješteni u skladu s člankom 8. stavkom 4. te Uredbe smatraju se konačnima.

3.   Ako prijava pogreške iz stavka 1. uključuje identifikacijske oznake vozila, ona se dostavlja u bazu podataka iz članka 10. stavka 3., dok se u drugim slučajevima dostavlja na elektroničkom neizbrisivom nosaču podataka s oznakom ‚Prijava pogreške – CO2 iz furgona’ poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Elektronički primjerak prijave šalje se na znanje na sljedeću zajedničku adresu e-pošte:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

i

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

Članak 10.b

Priprema privremenih podataka

1.   Ako proizvođači dostavljaju podatke Komisiji u skladu s člankom 10. stavkom 3., privremeni podatci o kojima proizvođač treba biti obaviješten uključuju sljedeću evidenciju:

(a)

evidenciju koja uključuje identifikacijske oznake vozila u onim slučajevima kada su identifikacijske oznake vozila koje su dostavili proizvođači u skladu s člankom 10. stavkom 3. usklađene s identifikacijskim oznakama vozila koje su dostavile države članice kako je utvrđeno dijelom C odjeljka 2. Priloga II. Uredbi (EU) br. 510/2011;

(b)

evidenciju koja se može pripisati proizvođaču, isključujući identifikacijske oznake vozila, u onim slučajevima kada identifikacijske oznake vozila koje su dostavile države članice nisu usklađene s identifikacijskim oznakama vozila koje su dostavili proizvođači.

Proizvođače se obavješćuje o pripremljenim privremenim podatcima, uključujući evidenciju iz točaka (a) i (b), u skladu s člankom 8. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 510/2011.

Središnji registar podataka iz članka 8. stavka 4. prvog podstavka ne uključuje podatke o identifikacijskim oznakama vozila.

2.   Obrada identifikacijskih oznaka vozila ne uključuje obradu bilo kojih osobnih podataka koje se može povezati s tim oznakama ili bilo koje druge podatke kojima bi se moglo omogućiti povezivanje identifikacijskih oznaka vozila s osobnim podatcima.”

5.

Prilog I. zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 145, 31.5.2011., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 692/2008 od 18. srpnja 2008. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji motornih vozila s obzirom na emisije iz lakih osobnih i teretnih vozila (Euro 5 i Euro 6) i dostupnosti podataka za popravke i održavanje vozila (SL L 199, 28.7.2008., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 293/2012 od 3. travnja 2012. o praćenju i prijavi podataka o registraciji novih lakih gospodarskih vozila prema Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 98, 4.4.2012., str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1014/2010 od 10. studenoga 2010. o praćenju i dostavi podataka o registraciji novih osobnih automobila u skladu s Uredbom (EZ) br. 443/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 293, 11.11.2010., str. 15.).


PRILOG

„PRILOG I.

IZVORI PODATAKA

Parametar

Certifikat o sukladnosti (obrazac B dijela 1., naveden u Prilogu IX. Direktivi 2007/46/EZ)

Dokumentacija za homologaciju (Direktiva 2007/46/EZ)

Proizvođač (potpuna vozila)

Točka 0.5.

Točka 0.5. dijela I. Priloga III.

Proizvođač osnovnog vozila (višestupanjska vozila)

Točka 0.5.1.

Točka 0.5. dijela I. Priloga VI.

Homologacijski broj

Točka 0.10. podtočka (b)

Uvodni dio Priloga VI.

Tip

Točka 0.2.

Točka 0.2. dijela I. Priloga III.

Varijanta

Točka 0.2.

Dio I. ili II. Priloga III. ili odjeljak 3. Priloga VIII.

Verzija

Točka 0.2.

Dio I. ili II. Priloga III. ili odjeljak 3. Priloga VIII.

Marka

Točka 0.1.

Točka 0.1. dijela I. Priloga III.

Kategorija homologiranog vozila

Točka 0.4.

Točka 0.4. dijela I. Priloga III.

Masa u voznom stanju (potpuna i dovršena vozila) (kg)

Odjeljak 13.

Točka 2.6. dijela I. Priloga III. ili od 10. siječnja 2014. točka 2.6. podtočka (b) dijela I. Priloga III. (u slučaju raspona, uzima se najmanja masa)

Masa u voznom stanju (osnovno vozilo) (kg)

Odjeljak 14.

Točka 2.17.1. Priloga I.

Tehnički dopustiva najveća masa tereta (osnovnog vozila u slučaju višestupanjske homologacije) (kg)

Točka 16.1.

Točka 2.8. dijela I. Priloga III.

Otisak – međusobni razmak kotača (mm)

Odjeljak 4.

Točka 2.1. dijela I. Priloga III. (1)

Otisak – širina kolničke trake (mm)

Odjeljak 30.

Točke 2.3.1. i 2.3.2. dijela I. Priloga III. (2)

Specifične emisije CO2 (g/km) (3)

Točka 49.1.

Odjeljak 3. Priloga VIII.

Vrsta goriva

Odjeljak 26.

Točka 3.2.2.1. dijela I. Priloga III.

Režim goriva

Točka 26.1.

Točka 3.2.2.4. dijela I. Priloga III.

Radni obujam (cm3)

Odjeljak 25.

Točka 3.2.1.3. dijela I. Priloga III.

Potrošnja električne energije (Wh/km)

Točka 49.2.

Odjeljak 3. Priloga VIII.

Inovativna tehnologija ili skup inovativnih tehnologija i smanjenje emisija CO2 prouzročeno tom tehnologijom

Točka 49.3.

Odjeljak 4. Priloga VIII.

Identifikacijski broj vozila

Točka 0.10.

Točka 9.17. dijela I. Priloga III.

Standardna dodana masa

 

Točka 2.17.2. Priloga I.


(1)  U skladu s člankom 4. stavkom 9. ove Uredbe.

(2)  U skladu s člankom 4. stavcima 8. i 9. ove Uredbe.

(3)  U skladu s člankom 4. stavkom 5. ove Uredbe.”


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/27


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 411/2014

оd 23. travnja 2014.

o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za svježe i zamrznuto goveđe i teleće meso podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a), (c) i (d),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeni su povlašteni sporazumi za 2014. u pogledu carina za uvoz određene robe podrijetlom iz Ukrajine. U skladu s člankom 3. te Uredbe dopušta se uvoz u Uniju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga III. u okviru kvota utvrđenih u tom Prilogu. Kvotama iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 upravlja Komisija u skladu s člankom 184. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Iako predmetnom kvotom uobičajeno treba upravljati na temelju uvoznih dozvola, ipak je primjereno dodijeliti uvozna prava kao prvi korak i izdati uvozne dozvole kao drugi korak, kako je predviđeno člankom 6. stavkom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006. (3) Na taj način gospodarski subjekti koji su dobili uvozna prava trebali bi biti u mogućnosti odrediti tijekom razdoblja kvote trenutak kada žele podnijeti zahtjev za uvozne dozvole, s obzirom na njihove stvarne trgovinske tokove.

(3)

Uredbu Komisije (EZ) br. 376/2008 (4) i Uredbu Komisije (EZ) br. 382/2008 (5) treba primjenjivati na uvozne dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom, osim ako su primjerena odstupanja.

(4)

Nadalje, odredbe Uredbe (EZ) br. 1301/2006 koje se odnose na zahtjeve za uvozna prava, status podnositelja zahtjeva i izdavanje uvoznih dozvola treba primjenjivati na uvozne dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom, ne dovodeći u pitanje dodatne uvjete utvrđene ovom Uredbom.

(5)

Za primjereno upravljanje carinskim kvotama treba položiti sredstvo osiguranja u trenutku podnošenja zahtjeva za uvozna prava.

(6)

Kako bi se gospodarske subjekte obvezalo da podnesu zahtjeve za uvozne dozvole za sva dodijeljena uvozna prava, treba predvidjeti da ta obveza bude primarna u smislu Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 282/2012. (6)

(7)

Budući da su kvote iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 otvorene samo do 31. listopada 2014., ova Uredba treba stupiti na snagu što je prije moguće.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Otvaranje carinskih kvota i upravljanje njima

1.   Ovom Uredbom otvara se uvozna carinska kvota za proizvode navedene u Prilogu I. te se njome upravlja.

2.   Količina proizvoda obuhvaćena kvotom iz stavka 1., primjenjiva stopa carine i redni brojevi utvrđeni su u Prilogu I.

3.   Uvoznom carinskom kvotom iz stavka 1. upravlja se dodjeljivanjem uvoznih prava kao prvi korak i izdavanjem uvoznih dozvola kao drugi korak.

4.   Primjenjuju se uredbe (EZ) br. 1301/2006, (EZ) br. 376/2008 i (EZ) br. 382/2008, osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom.

Članak 2.

Razdoblje uvoznih carinskih kvota

Uvozna carinska kvota iz članka 1. stavka 1. otvorena je do 31. listopada 2014.

Članak 3.

Zahtjevi za uvozna prava

1.   Zahtjevi za uvozna prava podnose se najkasnije do 13:00 sati prema briselskom vremenu petnaestog kalendarskog dana nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Sredstvo osiguranja od 6 EUR na 100 kilograma neto mase polaže se u trenutku podnošenja zahtjeva za uvozna prava.

3.   Podnositelji zahtjeva za uvozna prava dokazuju da su količinu proizvoda od telećeg mesa obuhvaćenih oznakama KN 0201 ili 0202 uvezli sami ili u svoje ime u skladu s odgovarajućim carinskim odredbama, tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci neposredno prije razdoblja uvozne carinske kvote (u daljnjem tekstu „referentna količina”). Poduzeće nastalo spajanjem više poduzeća, od kojih je svako uvezlo referentne količine, može te referentne količine upotrijebiti kao osnovu svojeg zahtjeva.

4.   Ukupna količina obuhvaćena zahtjevima za uvozna prava podnesenima u razdoblju uvozne carinske kvote ne smije prijeći referentne količine podnositelja zahtjeva. Nadležna tijela odbijaju zahtjeve koji nisu u skladu s ovim pravilom.

5.   Najkasnije sedmog radnog dana nakon završetka razdoblja za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. države članice obavješćuju Komisiju o ukupnim količinama za koje je podnesen zahtjev u kilogramima mase proizvoda.

6.   Uvozna prava dodjeljuju se od sedmog do najkasnije dvanaestog radnog dana nakon završetka razdoblja za obavješćivanje iz stavka 5.

7.   Ako primjena koeficijenta dodjele iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1301/2006 dovede do dodjele manje uvoznih prava od zatraženih, sredstvo osiguranja položeno u skladu sa stavkom 2. oslobađa se razmjerno bez odgode.

8.   Uvozna prava vrijede od dana izdavanja do 31. listopada 2014. Uvozna prava nisu prenosiva.

Članak 4.

Izdavanje uvoznih dozvola

1.   Puštanje u slobodni promet količina dodijeljenih u okviru uvozne carinske kvote iz članka 1. stavka 1. podliježe predočenju uvozne dozvole.

2.   Zahtjevi za uvoznu dozvolu obuhvaćaju ukupnu količinu dodijeljenih uvoznih prava. Ta obveza primarna je u smislu članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 282/2012.

3.   Zahtjevi za dozvolu mogu se podnijeti samo u državi članici u kojoj je podnositelj podnio zahtjev i dobio uvozna prava u okviru uvozne carinske kvote iz članka 1. stavka 1.

Svako izdavanje uvozne dozvole dovodi do odgovarajućeg smanjenja dobivenih uvoznih prava, a sredstvo osiguranja položeno u skladu s člankom 3. stavkom 2. oslobađa se razmjerno bez odgode.

4.   Uvozne dozvole izdaju se na zahtjev i u ime gospodarskog subjekta koji je dobio uvozna prava.

5.   Zahtjevi za dozvole odnose se na samo jedan redni broj. Mogu se odnositi na nekoliko proizvoda obuhvaćenih različitim oznakama KN. U tom slučaju, sve oznake KN upisuju se u polje 15. zahtjeva za dozvole, a njihovi opisi u polje 16. dozvole.

6.   Zahtjevi za dozvolu i uvozne dozvole sadržavaju:

(a)

u polju 8. ime „Ukrajina” kao država podrijetla i polje „da” označeno križićem;

(b)

u polju 20. jedan od unosa iz Priloga II.

7.   U svakoj dozvoli navodi se količina za svaku oznaku KN.

8.   Odstupajući od članka 5. stavka 3. točke (b) Uredbe (EZ) br. 382/2008, uvozna dozvola vrijedi 30 dana od stvarnog datuma izdavanja dozvole u smislu članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008. Međutim, rok valjanosti uvoznih dozvola istječe najkasnije 31. listopada 2014.

Članak 5.

Obavijesti Komisiji

1.   Odstupajući od članka 11. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1301/2006, države članice obavješćuju Komisiju:

(a)

najkasnije 14. studenoga 2014. o količinama proizvoda, uključujući i podatke o tome da ih nema, za koje su izdane uvozne dozvole tijekom trajanja razdoblja kvote;

(b)

najkasnije 28. veljače 2015. o količinama proizvoda, uključujući i podatke o tome da ih nema, obuhvaćenima neiskorištenim ili djelomično iskorištenim uvoznim dozvolama, koje odgovaraju razlici između količina unesenih na poleđinu uvoznih dozvola i količina za koje su izdane.

2.   Države članice najkasnije 28. veljače 2015. obavješćuju Komisiju o količinama proizvoda koje su stvarno puštene u slobodni promet tijekom razdoblja uvozne carinske kvote utvrđenog ovom Uredbom.

3.   U slučaju obavijesti iz stavaka 1. i 2., količine se izražavaju u kilogramima mase proizvoda.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (SL L 118, 22.4.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26.4.2008., str. 3.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 382/2008 od 21. travnja 2008. o pravilima za primjenu uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru govedine i teletine (SL L 115, 29.4.2008., str. 10.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 282/2012 od 28. ožujka 2012. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (SL L 92, 30.3.2012., str. 4.).


PRILOG I.

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda smatra se okvirnom vrijednošću jer je primjena povlaštenih režima u kontekstu ovog Priloga utvrđena oznakama KN.

Redni broj

Oznake KN

Opis

Količina u tonama (neto mase)

Primjenjiva carina

(EUR/tona)

09.4270

0201 10 00

0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

0202 10 00

0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

Meso goveda, svježe, rashlađeno ili zamrznuto

12 000

0


PRILOG II.

Unosi iz članka 4. stavka 6. točke (b)

na bugarskom jeziku: Регламент за изпълнение (ЕC) № 411/2014

na španjolskom jeziku: Reglamento de Ejecución (UE) no 411/2014

na češkom jeziku: Prováděcí nařízení (EU) č. 411/2014

na danskom jeziku: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 411/2014

na njemačkom jeziku: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 411/2014

na estonskom jeziku: Rakendusmäärus (EL) nr 411/2014

na grčkom jeziku: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 411/2014

na engleskom jeziku: Implementing Regulation (EU) No 411/2014

na francuskom jeziku: Règlement d'exécution (UE) no 411/2014

na hrvatskom jeziku: Provedbena uredba (EU) br. 411/2014

na talijanskom jeziku: Regolamento di esecuzione (UE) n. 411/2014

na latvijskom jeziku: Īstenošanas regula (ES) Nr. 411/2014

na litavskom jeziku: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 411/2014

na mađarskom jeziku: 411/2014/EU végrehajtási rendelet

na malteškom jeziku: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 411/2014

na nizozemskom jeziku: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 411/2014

na poljskom jeziku: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 411/2014

na portugalskom jeziku: Regulamento de Execução (UE) n.o 411/2014

na rumunjskom jeziku: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 411/2014

na slovačkom jeziku: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 411/2014

na slovenskom jeziku: Izvedbena uredba (EU) št. 411/2014

na finskom jeziku: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 411/2014

na švedskom jeziku: Genomförandeförordning (EU) nr 411/2014.


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/32


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 412/2014

оd 23. travnja 2014.

o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za jaja, proizvode od jaja i albumine podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a), (c) i (d),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeni su povlašteni sporazumi za 2014. u pogledu carina za uvoz određene robe podrijetlom iz Ukrajine. U skladu s člankom 3. te Uredbe dopušta se uvoz u Uniju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga III. u okviru kvota utvrđenih u tom Prilogu. Kvotama iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 upravlja Komisija u skladu s člankom 184. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Predmetnim uvoznim carinskim kvotama treba upravljati na temelju uvoznih dozvola. U tu svrhu Uredbu Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3) treba primjenjivati ne dovodeći u pitanje dodatne uvjete utvrđene ovom Uredbom.

(3)

Uredbu Komisije (EZ) br. 376/2008 (4) treba primjenjivati na uvozne dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom, osim ako su primjerena odstupanja.

(4)

Za primjereno upravljanje carinskim kvotama treba položiti sredstvo osiguranja za uvozne dozvole u trenutku podnošenja zahtjeva za uvozna prava.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1001/2013 (5) neke oznake KN u Prilogu I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (6) zamijenjene su novim oznakama KN koje se sada razlikuju od onih navedenih u Uredbi (EU) br. 374/2014. Stoga nove oznake KN treba navesti u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(6)

Budući da su kvote iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 otvorene samo do 31. listopada 2014., ova Uredba treba stupiti na snagu što je prije moguće.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Otvaranje carinskih kvota i upravljanje njima

1.   Ovom Uredbom otvaraju se uvozne carinske kvote za sektor jaja i proizvode od albumina navedene u Prilogu I. te se njima upravlja.

2.   Količina proizvoda obuhvaćena kvotama iz stavka 1., primjenjiva stopa carine i redni brojevi utvrđeni su u Prilogu I.

3.   Uvoznom carinskom kvotom iz stavka 1. upravlja se na temelju uvoznih dozvola.

4.   Primjenjuju se uredbe (EZ) br. 1301/2006 i (EZ) br. 376/2008, osim ako je drugačije predviđeno ovom Uredbom.

5.   U smislu ove Uredbe masa proizvoda od jaja pretvara se u ekvivalent jaja u ljusci u skladu s uobičajenim normativima proizvodnje utvrđenima u Prilogu 69. Uredbi Komisije (EEZ) br. 2454/93 (7).

6.   U smislu ove Uredbe masa albumina iz mlijeka pretvara se u ekvivalent jaja u ljusci u skladu s uobičajenim normativima proizvodnje od 7,00 za sušene albumine iz mlijeka (oznaka KN 3502 20 91) i 53,00 za druge albumine iz mlijeka (oznaka KN 3502 20 99) na temelju načela pretvorbe utvrđenima u Uredbi (EEZ) br. 2454/93.

Članak 2.

Razdoblje uvoznih carinskih kvota

Uvozne carinske kvote iz članka 1. stavka 1. otvorene su do 31. listopada 2014.

Članak 3.

Zahtjevi za uvoznu dozvolu i uvozne dozvole

1.   Zahtjevi za dozvole podnose se najkasnije do 13:00 sati prema briselskom vremenu petnaestog kalendarskog dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Zahtjevi za dozvole mogu se odnositi na samo jedan redni broj. Mogu se odnositi na nekoliko proizvoda obuhvaćenih različitim oznakama KN. U tom slučaju, sve oznake KN upisuju se u polje 15. zahtjeva za dozvole, a njihovi opisi u polje 16. dozvole. U slučaju carinske kvote 09.4275 utvrđene u Prilogu I. ukupna količina pretvara se u ekvivalent jaja u ljusci.

3.   Zahtjevi za dozvole izdaju se za količinu od najmanje jedne tone i najviše 10 % količine raspoložive za određenu kvotu.

4.   Zahtjevi za dozvolu i dozvole sadržavaju:

(a)

u polju 8. ime „Ukrajina” kao država podrijetla i polje „da” označeno križićem;

(b)

u polju 20. jedan od unosa iz Priloga II.

5.   Sredstvo osiguranja od 20 EUR na 100 kilograma polaže se u trenutku podnošenja zahtjeva za dozvolu.

6.   Najkasnije sedmog radnog dana nakon završetka roka za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. države članice obavješćuju Komisiju o ukupnoj količini u zahtjevima u kilogramima mase ekvivalenta jaja u ljusci, raščlanjenoj po rednom broju.

7.   Puštanje u slobodni promet količine dodijeljene u okviru uvozne carinske kvote iz članka 1. stavka 1. podliježe predočenju uvozne dozvole.

8.   Uvozne dozvole izdaju se od sedmog do najkasnije dvanaestog radnog dana nakon završetka roka za obavješćivanje iz stavka 6.

Članak 4.

Valjanost uvoznih dozvola

1.   Uvozne dozvole vrijede od prvog dana izdavanja do 31. listopada 2014.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 376/2008, prava koja proizlaze iz dozvola mogu se prenijeti samo na nositelje koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti utvrđene u članku 5. Uredbe (EZ) br. 1301/2006.

Članak 5.

Obavijesti Komisiji

1.   Odstupajući od članka 11. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1301/2006, države članice obavješćuju Komisiju:

(a)

najkasnije 14. studenoga 2014. o količinama proizvoda, uključujući i podatke o tome da ih nema, za koje su izdane uvozne dozvole tijekom trajanja razdoblja kvote;

(b)

najkasnije 28. veljače 2015. o količinama proizvoda, uključujući i podatke o tome da ih nema, obuhvaćenima neiskorištenim ili djelomično iskorištenim uvoznim dozvolama, koje odgovaraju razlici između količina unesenih na poleđinu uvoznih dozvola i količina za koje su izdane.

2.   Države članice najkasnije 28. veljače 2015. obavješćuju Komisiju o količinama proizvoda koje su stvarno puštene u slobodni promet tijekom razdoblja uvozne carinske kvote utvrđenog ovom Uredbom.

3.   U slučaju obavijesti iz stavaka 1. i 2., količina se izražava u kilogramima mase ekvivalenta jaja u ljusci i raščlanjena je po rednom broju.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (SL L 118, 22.4.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26.4.2008., str. 3.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. listopada 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 290, 31.10.2013., str. 1.).

(6)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).


PRILOG I.

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda smatra se okvirnom vrijednošću jer je primjena povlaštenih režima u kontekstu ovog Priloga utvrđena oznakama KN.

Redni broj

Oznake KN

Opis

Količina u tonama

Primjenjiva carina

(EUR/tona)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Jaja peradi u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana; ptičja jaja, bez ljuske, i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u vodi ili na pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervirani, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili bez njih, uporabljivi za prehranu ljudi; albumini iz jaja i albumini iz mlijeka, uporabljivi za prehranu ljudi

1 500

(izraženo u ekvivalentu jaja u ljusci)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Jaja peradi u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana

3 000 (izraženo u neto masi)

0


PRILOG II.

Unosi iz članka 3. stavka 4. točke (b)

na bugarskom jeziku: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

na španjolskom jeziku: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

na češkom jeziku: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

na danskom jeziku: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

na njemačkom jeziku: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

na estonskom jeziku: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

na grčkom jeziku: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

na engleskom jeziku: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

na francuskom jeziku: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

na hrvatskom jeziku: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

na talijanskom jeziku: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

na latvijskom jeziku: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

na litavskom jeziku: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

na mađarskom jeziku: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

na malteškom jeziku: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

na nizozemskom jeziku: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

na poljskom jeziku: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

na portugalskom jeziku: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

na rumunjskom jeziku: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

na slovačkom jeziku: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

na slovenskom jeziku: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

na finskom jeziku: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

na švedskom jeziku: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 413/2014

оd 23. travnja 2014.

o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a), (c) i (d),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeni su povlašteni sporazumi za 2014. u pogledu carina za uvoz određene robe podrijetlom iz Ukrajine. U skladu s člankom 3. te Uredbe dopušta se uvoz u Uniju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga III. u okviru carinskih kvota utvrđenih u tom Prilogu. Kvotama iz Priloga III. toj Uredbi upravlja Komisija u skladu s člankom 184. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Iako predmetnom kvotom uobičajeno treba upravljati na temelju uvoznih dozvola, ipak je primjereno dodijeliti uvozna prava kao prvi korak i izdati uvozne dozvole kao drugi korak, kako je predviđeno člankom 6. stavkom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006. (3) Na taj način gospodarski subjekti koji su dobili uvozna prava trebali bi biti u mogućnosti odrediti tijekom trajanja razdoblja kvote trenutak kada žele podnijeti zahtjev za uvozne dozvole, s obzirom na njihove stvarne trgovinske tokove.

(3)

Uredbu Komisije (EZ) br. 376/2008 (4) treba primjenjivati na uvozne dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom, osim ako su primjerena odstupanja.

(4)

Nadalje, odredbe Uredbe (EZ) br. 1301/2006 koje se odnose na zahtjeve za uvozna prava, status podnositelja zahtjeva i izdavanje uvoznih dozvola treba primjenjivati na uvozne dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom, ne dovodeći u pitanje dodatne uvjete utvrđene ovom Uredbom.

(5)

Za primjereno upravljanje carinskim kvotama treba položiti sredstvo osiguranja u trenutku podnošenja zahtjeva za uvozna prava i u vrijeme izdavanja uvozne dozvole.

(6)

Kako bi se gospodarske subjekte obvezalo da podnesu zahtjeve za uvozne dozvole za sva dodijeljena uvozna prava, treba predvidjeti da ta obveza bude primarna u smislu Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 282/2012. (5)

(7)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1001/2013 (6) neke oznake KN u Prilogu I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (7) zamijenjene su novim oznakama KN koje se sada razlikuju od onih navedenih u Uredbi (EU) br. 374/2014. Stoga nove oznake KN treba navesti u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(8)

Budući da su kvote iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 otvorene samo do 31. listopada 2014., ova Uredba treba stupiti na snagu što je prije moguće.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Otvaranje carinskih kvota i upravljanje njima

1.   Ovom Uredbom otvaraju se uvozne carinske kvote za proizvode navedene u Prilogu I. te se njima upravlja.

2.   Količina proizvoda obuhvaćena kvotama iz stavka 1., primjenjiva stopa carine i redni brojevi utvrđeni su u Prilogu I.

3.   Uvoznim carinskim kvotama iz stavka 1. upravlja se dodjeljivanjem uvoznih prava kao prvi korak i izdavanjem uvoznih dozvola kao drugi korak.

4.   Primjenjuju se uredbe (EZ) br. 1301/2006 i (EZ) br. 376/2008, osim ako je drugačije predviđeno ovom Uredbom.

Članak 2.

Razdoblje uvoznih carinskih kvota

Carinske kvote iz članka 1. otvorene su do 31. listopada 2014.

Članak 3.

Zahtjevi za uvozna prava

1.   Zahtjevi za uvozna prava podnose se najkasnije do 13:00 sati prema briselskom vremenu petnaestog kalendarskog dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Sredstvo osiguranja od 35 EUR na 100 kilograma polaže se u trenutku podnošenja zahtjeva za uvozna prava.

3.   Podnositelji zahtjeva za uvozna prava dokazuju da su količinu proizvoda od peradi obuhvaćenih oznakama KN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ili 1602 39 21 uvezli sami ili je to učinjeno u njihovo ime u skladu s odgovarajućim carinskim odredbama, tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci neposredno prije razdoblja uvozne carinske kvote (u daljnjem tekstu „referentna količina”). Poduzeće nastalo spajanjem više poduzeća, od kojih je svako uvezlo referentnu količinu, može te referentne količine upotrijebiti kao osnovu svojeg zahtjeva.

4.   Ukupna količina obuhvaćena zahtjevom za uvozna prava podnesenim u razdoblju uvozne carinske kvote ne smije prijeći referentnu količinu podnositelja zahtjeva. Nadležna tijela odbijaju zahtjeve koji nisu u skladu s ovim pravilom.

5.   Najkasnije sedmog radnog dana nakon završetka roka za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. države članice obavješćuju Komisiju o ukupnim količinama u svim zahtjevima u kilogramima mase proizvoda, raščlanjenima po rednom broju.

6.   Uvozna prava dodjeljuju se od sedmog do najkasnije dvanaestog radnog dana nakon završetka roka za obavješćivanje iz stavka 5.

7.   Ako primjena koeficijenta dodjele iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1301/2006 dovede do dodjele manje uvoznih prava od zatraženih, sredstvo osiguranja položeno u skladu sa stavkom 2. oslobađa se razmjerno bez odgode.

8.   Uvozna prava vrijede od dana izdavanja do 31. listopada 2014. Uvozna prava nisu prenosiva.

Članak 4.

Izdavanje uvoznih dozvola

1.   Puštanje u slobodni promet količina dodijeljenih u okviru uvoznih carinskih kvota iz članka 1. stavka 1. podliježe predočenju uvozne dozvole.

2.   Zahtjevi za uvoznu dozvolu obuhvaćaju ukupnu količinu dodijeljenih uvoznih prava. Ta obveza primarna je u smislu članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 282/2012.

3.   Zahtjevi za dozvolu mogu se podnijeti samo u državi članici u kojoj je podnositelj podnio zahtjev i dobio uvozna prava u okviru uvoznih carinskih kvota iz članka 1. stavka 1.

4.   Sredstvo osiguranja od 75 EUR na 100 kilograma polaže gospodarski subjekt u trenutku izdavanja uvozne dozvole. Svako izdavanje uvozne dozvole dovodi do odgovarajućeg smanjenja dobivenih uvoznih prava, a sredstvo osiguranja položeno za uvozna prava oslobađa se razmjerno bez odgode.

5.   Uvozne dozvole izdaju se na zahtjev i u ime gospodarskog subjekta koji je dobio uvozna prava.

6.   Zahtjevi za dozvole odnose se na samo jedan redni broj. Mogu se odnositi na nekoliko proizvoda obuhvaćenih različitim oznakama KN. U tom slučaju, sve oznake KN upisuju se u polje 15. zahtjeva za dozvole, a njihovi opisi u polje 16. dozvole.

7.   Zahtjevi za dozvolu i uvozne dozvole sadržavaju:

(a)

u polju 8. ime „Ukrajina” kao država podrijetla i polje „da” označeno križićem;

(b)

u polju 20. jedan od unosa iz Priloga II.

8.   U svakoj dozvoli navodi se količina za svaku oznaku KN.

9.   U skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008, uvozna dozvola vrijedi 30 dana od stvarnog datuma izdavanja dozvole. Međutim, rok valjanosti uvoznih dozvola istječe najkasnije 31. listopada 2014.

Članak 5.

Obavijesti Komisiji

1.   Odstupajući od članka 11. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1301/2006, države članice obavješćuju Komisiju:

(a)

najkasnije 14. studenoga 2014. o količinama proizvoda, uključujući i podatke o tome da ih nema, za koje su izdane uvozne dozvole tijekom trajanja razdoblja kvote;

(b)

najkasnije 28. veljače 2015. o količinama proizvoda, uključujući i podatke o tome da ih nema, obuhvaćenima neiskorištenim ili djelomično iskorištenim uvoznim dozvolama, koje odgovaraju razlici između količina unesenih na poleđinu uvoznih dozvola i količina za koje su izdane.

2.   Države članice najkasnije 28. veljače 2015. obavješćuju Komisiju o količinama proizvoda koje su stvarno puštene u slobodni promet tijekom razdoblja uvozne carinske kvote utvrđenog ovom Uredbom.

3.   U slučaju obavijesti iz stavaka 1. i 2., količina se izražava u kilogramima i raščlanjena je po rednom broju.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (SL L 118, 22.4.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26.4.2008., str. 3.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 282/2012 od 28. ožujka 2012. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (SL L 92, 30.3.2012., str. 4.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. listopada 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 290, 31.10.2013., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG I.

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda smatra se okvirnom vrijednošću jer je primjena povlaštenih režima u kontekstu ovog Priloga utvrđena oznakama KN. Ako oznaci KN prethodi riječ „ex”, primjena povlaštenog režima određuje se na temelju oznake KN zajedno s odgovarajućim opisom robe.

Redni broj

Oznake KN

Opis

Količina u tonama (neto masa)

Primjenjiva carina

(EUR/tona)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Meso peradi i jestivi klaonički proizvodi od peradi, svježi, rashlađeni ili zamrznuti; ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od purećeg mesa i kokoši vrste Gallus domesticus

16 000

0

09.4274

0207 12

Meso peradi i jestivi klaonički proizvodi od peradi, neisječeni na komade, zamrznuti

20 000

0


(1)  Svježe ili rashlađeno, polovice ili četvrtine biserke.


PRILOG II.

Navodi iz članka 4. stavka 7. točke (b)

na bugarskom: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014

na španjolskom: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

na češkom: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

na danskom: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

na njemačkom: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

na estonskom: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

na grčkom: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

na engleskom: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

na francuskom: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

na hrvatskom: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

na talijanskom: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

na latvijskom: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

na litavskom: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

na mađarskom: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

na malteškom: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

na nizozemskom: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

na poljskom: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

na portugalskom: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

na rumunjskom: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

na slovačkom: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

na slovenskom: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

na finskom: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

na švedskom: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/44


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 414/2014

оd 23. travnja 2014.

o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za svježe i zamrznuto svinjsko meso podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a), (c) i (d),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeni su povlašteni sporazumi za 2014. u pogledu carina za uvoz određene robe podrijetlom iz Ukrajine. U skladu s člankom 3. te Uredbe dopušta se uvoz u Uniju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga III. u okviru carinskih kvota utvrđenih u tom Prilogu. Kvotama iz Priloga III. toj Uredbi upravlja Komisija u skladu s člankom 184. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Iako predmetnom kvotom uobičajeno treba upravljati na temelju uvoznih dozvola, ipak je primjereno dodijeliti uvozna prava kao prvi korak i izdati uvozne dozvole kao drugi korak, kako je predviđeno člankom 6. stavkom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006. (3) Na taj način gospodarski subjekti koji su dobili uvozna prava trebali bi biti u mogućnosti odrediti tijekom trajanja razdoblja kvote trenutak kada žele podnijeti zahtjev za uvozne dozvole, s obzirom na njihove stvarne trgovinske tokove.

(3)

Uredbu Komisije (EZ) br. 376/2008 (4) treba primjenjivati na uvozne dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom, osim ako su primjerena odstupanja.

(4)

Nadalje, odredbe Uredbe (EZ) br. 1301/2006 koje se odnose na zahtjeve za uvozna prava, status podnositelja zahtjeva i izdavanje uvoznih dozvola treba primjenjivati na uvozne dozvole izdane u skladu s ovom Uredbom, ne dovodeći u pitanje dodatne uvjete utvrđene ovom Uredbom.

(5)

Za primjereno upravljanje carinskim kvotama treba položiti sredstvo osiguranja u trenutku podnošenja zahtjeva za uvozna prava i u vrijeme izdavanja uvozne dozvole.

(6)

Kako bi se gospodarske subjekte obvezalo da podnesu zahtjeve za uvozne dozvole za sva dodijeljena uvozna prava, treba predvidjeti da ta obveza bude primarna u smislu Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 282/2012. (5).

(7)

Budući da su kvote iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 otvorene samo do 31. listopada 2014., ova Uredba treba stupiti na snagu što je prije moguće.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Otvaranje carinskih kvota i upravljanje njima

1.   Ovom Uredbom otvaraju se uvozne carinske kvote za proizvode navedene u Prilogu I. te se njima upravlja.

2.   Količina proizvoda obuhvaćena kvotama iz stavka 1., primjenjiva stopa carine i redni brojevi utvrđeni su u Prilogu I.

3.   Uvoznim carinskim kvotama iz stavka 1. upravlja se dodjeljivanjem uvoznih prava kao prvi korak i izdavanjem uvoznih dozvola kao drugi korak.

4.   Primjenjuju se uredbe (EZ) br. 1301/2006 i (EZ) br. 376/2008, osim ako je drugačije predviđeno ovom Uredbom.

Članak 2.

Razdoblje uvoznih carinskih kvota

Uvozne carinske kvote iz članka 1. stavka 1. otvorene su do 31. listopada 2014.

Članak 3.

Zahtjevi za uvozna prava

1.   Zahtjevi za uvozna prava podnose se najkasnije do 13:00 sati prema briselskom vremenu petnaestog kalendarskog dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.   Sredstvo osiguranja od 20 EUR na 100 kilograma polaže se u trenutku podnošenja zahtjeva za uvozna prava.

3.   Podnositelji zahtjeva za uvozna prava dokazuju da su količinu proizvoda od svinjskog mesa obuhvaćenih oznakom KN 0203 uvezli sami ili je to učinjeno u njihovo ime u skladu s odgovarajućim carinskim odredbama, tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci neposredno prije razdoblja uvozne carinske kvote (u daljnjem tekstu „referentna količina”). Poduzeće nastalo spajanjem više poduzeća, od kojih je svako uvezlo referentne količine, može te referentne količine upotrijebiti kao osnovu svojeg zahtjeva.

4.   Ukupna količina obuhvaćena zahtjevima za uvozna prava podnesenima u razdoblju uvozne carinske kvote ne smije prijeći referentne količine podnositelja zahtjeva. Nadležna tijela odbijaju zahtjeve koji nisu u skladu s ovim pravilom.

5.   Najkasnije sedmog radnog dana nakon završetka roka za podnošenje zahtjeva iz stavka 1. države članice obavješćuju Komisiju o ukupnim količinama u zahtjevima u kilogramima mase proizvoda, raščlanjenima po rednom broju.

6.   Uvozna prava dodjeljuju se od sedmog do najkasnije dvanaestog radnog dana nakon završetka roka za obavješćivanje iz stavka 5.

7.   Ako primjena koeficijenta dodjele iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1301/2006 dovede do dodjele manje uvoznih prava od zatraženih, sredstvo osiguranja položeno u skladu sa stavkom 2. oslobađa se razmjerno bez odgode.

8.   Uvozna prava vrijede od dana izdavanja do 31. listopada 2014. Uvozna prava nisu prenosiva.

Članak 4.

Izdavanje uvoznih dozvola

1.   Puštanje u slobodni promet količina dodijeljenih u okviru uvoznih carinskih kvota iz članka 1. stavka 1. podliježe predočenju uvozne dozvole.

2.   Zahtjevi za uvoznu dozvolu obuhvaćaju ukupnu količinu dodijeljenih uvoznih prava. Ta obveza primarna je u smislu članka 19. stavka 2. Uredbe (EU) br. 282/2012.

3.   Zahtjevi za dozvolu mogu se podnijeti samo u državi članici u kojoj je podnositelj podnio zahtjev i dobio uvozna prava u okviru uvozne carinske kvote iz članka 1. stavka 1.

4.   Sredstvo osiguranja od 50 EUR na 100 kilograma polaže gospodarski subjekt u trenutku izdavanja uvozne dozvole. Svako izdavanje uvozne dozvole dovodi do odgovarajućeg smanjenja dobivenih uvoznih prava, a sredstvo osiguranja položeno za uvozna prava oslobađa se razmjerno bez odgode.

5.   Uvozne dozvole izdaju se na zahtjev i u ime gospodarskog subjekta koji je dobio uvozna prava.

6.   Zahtjevi za dozvole odnose se na samo jedan redni broj. Mogu se odnositi na nekoliko proizvoda obuhvaćenih različitim oznakama KN. U tom slučaju, sve oznake KN upisuju se u polje 15. zahtjeva za dozvole, a njihovi opisi u polje 16. dozvole.

7.   Zahtjevi za dozvolu i uvozne dozvole sadržavaju:

(a)

u polju 8. ime „Ukrajina” kao država podrijetla i polje „da” označeno križićem;

(b)

u polju 20. jedan od unosa iz Priloga II.

8.   U svakoj dozvoli navodi se količina za svaku oznaku KN.

9.   U skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008, uvozna dozvola vrijedi 30 dana od stvarnog datuma izdavanja dozvole. Međutim, rok valjanosti uvoznih dozvola istječe najkasnije 31. listopada 2014.

Članak 5.

Obavijesti Komisiji

1.   Odstupajući od članka 11. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 1301/2006, države članice obavješćuju Komisiju:

(a)

najkasnije 14. studenoga 2014. o količinama proizvoda, uključujući i podatke o tome da ih nema, za koje su izdane uvozne dozvole tijekom trajanja razdoblja kvote;

(b)

najkasnije 28. veljače 2015. o količinama proizvoda, uključujući i podatke o tome da ih nema, obuhvaćenima neiskorištenim ili djelomično iskorištenim uvoznim dozvolama, koje odgovaraju razlici između količina unesenih na poleđinu uvoznih dozvola i količina za koje su izdane.

2.   Države članice najkasnije 28. veljače 2015. obavješćuju Komisiju o količinama proizvoda koje su stvarno puštene u slobodni promet tijekom razdoblja uvozne carinske kvote utvrđenog ovom Uredbom.

3.   U slučaju obavijesti iz stavaka 1. i 2., količine se izražavaju u kilogramima mase proizvoda i raščlanjene su po rednom broju.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (SL L 118, 22.4.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26.4.2008., str. 3.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 282/2012 od 28. ožujka 2012. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (SL L 92, 30.3.2012., str. 4.).


PRILOG I.

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda smatra se okvirnom vrijednošću jer je primjena povlaštenih režima u kontekstu ovog Priloga utvrđena oznakama KN.

Redni broj

Oznake KN

Opis robe

Količina u tonama (neto masa)

Primjenjiva carina

(EUR/tona)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Meso domaćih svinja, svježe, rashlađeno ili zamrznuto

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Meso domaćih svinja, svježe, rashlađeno ili zamrznuto, osim šunki, leđa i komada bez kostiju

20 000

0


PRILOG II.

Unosi iz članka 4. stavka 7. točke (b)

na bugarskom jeziku: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

na španjolskom jeziku: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

na češkom jeziku: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

na danskom jeziku: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

na njemačkom jeziku: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

na estonskom jeziku: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

na grčkom jeziku: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

na engleskom jeziku: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

na francuskom jeziku: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

na hrvatskom jeziku: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

na talijanskom jeziku: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

na latvijskom jeziku: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

na litavskom jeziku: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

na mađarskom jeziku: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

na malteškom jeziku: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

na nizozemskom jeziku: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

na poljskom jeziku: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

na portugalskom jeziku: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

na rumunjskom jeziku: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

na slovačkom jeziku: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

na slovenskom jeziku: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

na finskom jeziku: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

na švedskom jeziku: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/49


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 415/2014

оd 23. travnja 2014.

o izmjeni i odstupanju od Uredbe (EZ) br. 2535/2001 u pogledu upravljanja carinskim kvotama za mliječne proizvode podrijetlom iz Ukrajine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a) i (c),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeni su povlašteni sporazumi za 2014. u pogledu carina za uvoz određene robe podrijetlom iz Ukrajine. U skladu s člankom 3. te Uredbe dopušta se uvoz u Uniju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga III. u okviru carinskih kvota utvrđenih u tom Prilogu. Kvotama iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 upravlja Komisija u skladu s člankom 184. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Prilog III. Uredbi (EU) br. 374/2014 sadržava carinske kvote za mlijeko i mliječne proizvode. Te kvote treba uključiti u Prilog I. Uredbi Komisije (EZ) br. 2535/2001 (3) i u članak 19. te Uredbe unijeti upućivanje na odgovarajuće pravilo o dokazu podrijetla proizvoda koje se zahtijeva za uvoz u okviru tih kvota.

(3)

Budući da su kvote iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 otvorene samo do 31. listopada 2014., treba utvrditi razdoblje podnošenja zahtjeva za uvoznu dozvolu i rok valjanosti uvoznih dozvola.

(4)

U skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 2535/2001, uvoznici odobreni u svibnju 2013. mogu uvoziti u okviru kvota samo u razdoblju od 1. srpnja 2013. do 30. lipnja 2014. Budući da kvote otvorene za Ukrajinu iznimno traju tijekom dva uzastopna šestomjesečna razdoblja, odobreni uvoznici mogu uvoziti samo do 30. lipnja 2014., dok su dotične kvote otvorene do 31. listopada 2014. Stoga je primjereno tim uvoznicima omogućiti uvoz u okviru kvota iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 do 31. listopada 2014.

(5)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1001/2013 (4) neke oznake KN u Prilogu I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (5) zamijenjene su novim oznakama KN koje se sada razlikuju od onih navedenih u Uredbi (EU) br. 374/2014. Stoga nove oznake KN treba navesti u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 2535/2001.

(6)

Uredbu (EZ) br. 2535/2001 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Budući da su kvote iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 otvorene samo do 31. listopada 2014., ova Uredba treba stupiti na snagu što je prije moguće.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 2535/2001 mijenja se kako slijedi:

(a)

U članku 5. dodaje se sljedeća točka (l):

„(l)

kvote iz dijela L Priloga I.”

(b)

U članku 19. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (j):

„(j)

Članak 2 točka (a) Uredbe 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (6).

(6)  Uredba (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (SL L 118, 22.4.2014., str. 1.).”"

(c)

U Prilogu I. dodaje se novi Dio L, čiji je tekst utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Zahtjevi za dozvole za kvote iz dijela L Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2535/2001, dodanog člankom 1. točkom (c) ove Uredbe, dostavljaju se najkasnije do 13:00 sati prema bruxelleskom vremenu desetog kalendarskog dana od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Izdane dozvole vrijede od dana izdavanja do 31. listopada 2014.

Članak 3.

Odstupajući od članka 10. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EZ) br. 2535/2001, uvoznici odobreni 2013. i 2014. ovlašteni su uvoziti u okviru kvota iz dijela L Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2535/2001, dodanog člankom 1. točkom (c) ove Uredbe, do 31. listopada 2014.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (SL L 118, 22.4.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 2535/2001 od 14. prosinca 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota (SL L 341, 22.12.2001., str. 29.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1001/2013 od 4. listopada 2013. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 290, 31.10.2013., str. 1.).

(5)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

„I.L

CARINSKE KVOTE IZ PRILOGA III. UREDBI (EU) br. 374/2014

Kvota

Broj

Oznaka KN

Opis (1)

Zemlja podrijetla

Razdoblje uvoza

Količina kvote

(u tonama mase proizvoda)

Uvozna carina (EUR/100 kg neto mase)

09. 4600

0401

 

UKRAJINA

Do 31. listopada 2014.

8 000

0

 

0402 91

 

 

 

 

 

 

0402 99

 

 

 

 

 

 

0403 10 11

 

 

 

 

 

 

0403 10 13

 

 

 

 

 

 

0403 10 19

 

 

 

 

 

 

0403 10 31

Mlijeko i vrhnje, koje nije u prahu, granulama ili drugim krutim stanjima; jogurt, koji nije aromatiziran ili ne sadržava dodano voće, orašaste plodove ili kakao; fermentirani ili zakiseljeni mliječni proizvodi, koji nisu aromatizirani ili ne sadržavaju dodano voće, orašaste plodove ili kakao i koji nisu u prahu, granulama ili drugim krutim stanjima

 

 

 

 

 

0403 10 33

 

 

 

 

 

 

0403 10 39

 

 

 

 

 

 

0403 90 51

 

 

 

 

 

 

0403 90 53

 

 

 

 

 

 

0403 90 59

 

 

 

 

 

 

0403 90 61

 

 

 

 

 

 

0403 90 63

 

 

 

 

 

 

0403 90 69

 

 

 

 

 

09. 4601

0402 10

 

UKRAJINA

Do 31. listopada 2014.

1 500

0

 

0402 21

 

 

 

 

 

 

0402 29

Mlijeko i vrhnje, u prahu, granulama ili drugim krutim stanjima; fermentirani ili zakiseljeni mliječni proizvodi, u prahu, granulama ili drugim krutim stanjima, koji nisu aromatizirani ili ne sadržavaju dodano voće, orašaste plodove ili kakao; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, koji nisu navedeni ni uključeni na drugom mjestu

 

 

 

 

 

0403 90 11

 

 

 

 

 

 

0403 90 13

 

 

 

 

 

 

0403 90 19

 

 

 

 

 

 

0403 90 31

 

 

 

 

 

 

0403 90 33

 

 

 

 

 

 

0403 90 39

 

 

 

 

 

 

0404 90 21

 

 

 

 

 

 

0404 90 23

 

 

 

 

 

 

0404 90 29

 

 

 

 

 

 

0404 90 81

 

 

 

 

 

 

0404 90 83

 

 

 

 

 

 

0404 90 89

 

 

 

 

 

09. 4602

0405 10

 

UKRAJINA

Do 31. listopada 2014.

1 500

0

 

0405 20 90

Maslac i ostale masti i ulja dobiveni od mlijeka; mliječni namazi s masenim udjelom masti većim od 75 %, a manjim od 80 %

 

 

 

 

 

0405 90

 

 

 

 

 


(1)  Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda smatra se okvirnom vrijednošću jer je primjena povlaštenih režima u kontekstu ovog Priloga utvrđena oznakama KN.”


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/53


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 416/2014

оd 23. travnja 2014.

o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za određene žitarice podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a) i (c),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2) predviđeno je otvaranje carinskih kvota za uvoz određenih žitarica podrijetlom iz Ukrajine do 31. listopada 2014. Carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode iz Priloga III. toj Uredbi upravlja Komisija u skladu s pravilima propisanima člankom 184. stavkom 2. točkom (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2)

Kako bi se osigurao uredan i nešpekulativan uvoz žitarica podrijetlom iz Ukrajine u okviru tih carinskih kvota, za njega treba zahtijevati izdavanje uvoznih dozvola. Stoga treba primjenjivati uredbe Komisije (EZ) br. 1301/2006 (3), (EZ) br. 1342/2003 (4) i (EZ) br. 376/2008 (5) ne dovodeći u pitanje odstupanja koja mogu biti utvrđena ovom Uredbom.

(3)

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje tim kvotama, treba utvrditi rokove za podnošenje zahtjeva za uvozne dozvole i odrediti informacije koje treba uključiti u zahtjevima i dozvolama.

(4)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1006/2011 (6) oznake KN za žitarice u Prilogu I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (7) zamijenjene su novim oznakama KN koje se razlikuju od onih navedenih u Uredbi (EU) br. 374/2014. Stoga nove oznake KN treba navesti u Prilogu I. ovoj Uredbi.

(5)

Budući da su kvote iz Priloga III. Uredbi (EU) br. 374/2014 otvorene samo do 31. listopada 2014., ova Uredba treba stupiti na snagu što je prije moguće.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Otvaranje carinskih kvota i upravljanje njima

1.   Uvozne carinske kvote za određene proizvode podrijetlom iz Ukrajine, navedene u Prilogu ovoj Uredbi, otvorene su do 31. listopada 2014.

2.   Stopa uvozne carine u okviru carinskih kvota iz stavka 1. utvrđena je na 0 EUR po toni.

3.   Primjenjuju se uredbe (EZ) br. 376/2008, (EZ) br. 1301/2006 i (EZ) br. 1342/2003, osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom.

Članak 2.

Zahtjevi i izdavanje uvoznih dozvola

1.   Odstupajući od članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1301/2006, podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za uvoznu dozvolu za jedan redni broj i za jedan tjedan. Ako podnositelj zahtjeva podnese više od jednog zahtjeva, svi se zahtjevi odbijaju, a sredstva osiguranja uložena pri podnošenju zahtjeva zadržavaju predmetne države članice.

Zahtjevi za uvozne dozvole podnose se pri nadležnim tijelima država članica svakoga tjedna, najkasnije do petka u 13:00 sati prema briselskom vremenu. Nakon petka 17. listopada 2014. u 13:00 sati prema briselskom vremenu zahtjevi se ne mogu podnijeti.

2.   U svakom zahtjevu za uvoznu dozvolu navodi se količina u kilogramima (cijeli brojevi) koja ne smije prijeći ukupnu količinu predmetne kvote.

3.   Uvozne dozvole izdaju se četvrtog radnog dana nakon obavijesti iz članka 4. stavka 1.

4.   Zahtjevi za uvoznu dozvolu i uvozne dozvole sadržavaju u polju 8. ime „Ukrajina” i polje „da” označeno križićem. Dozvole vrijede isključivo za proizvode podrijetlom iz Ukrajine.

Članak 3.

Valjanost uvoznih dozvola

U skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008, rok valjanosti uvozne dozvole računa se od stvarnog datuma izdavanja.

Rok valjanosti uvoznih dozvola utvrđen je u članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1342/2003. U svakom slučaju, taj rok valjanosti istječe najkasnije 31. listopada 2014.

Članak 4.

Obavijesti

1.   Najkasnije do 18 sati prema briselskom vremenu u ponedjeljak koji slijedi nakon tjedna u kojemu je podnesen zahtjev države članice elektronskim putem obavješćuju Komisiju o svakom podnesenom zahtjevu, pod rednim brojem, navodeći podrijetlo proizvoda i količinu za koju je podnesen zahtjev, uključujući i obavijesti da nije bilo zahtjeva.

2.   Na dan izdavanja uvoznih dozvola države članice šalju Komisiji elektronskim putem informacije o dozvolama izdanima u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1301/2006, s ukupnim količinama za koje su izdane uvozne dozvole.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba (EU) br. 374/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o smanjenju ili ukidanju carina na robu podrijetlom iz Ukrajine (SL L 118, 22.4.2014., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (SL L 238, 1.9.2006., str. 13.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1342/2003 od 28. srpnja 2003. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola za žitarice i rižu (SL L 189, 29.7.2003., str. 12.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode (SL L 114, 26.4.2008., str. 3.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1006/2011 od 27. rujna 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 282, 28.10.2011., str. 1.).

(7)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


PRILOG

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature, tekst opisa proizvoda smatra se okvirnom vrijednošću jer je primjena povlaštenih režima u kontekstu ovog Priloga utvrđena oznakama KN. Ako oznaci KN prethodi riječ „ex”, primjena povlaštenog režima određuje se na temelju oznake KN zajedno s opisom robe.

Redni broj

Oznaka KN

Opis robe

Količina

09.4306

1001 99 (00)

pir, obična pšenica i suražica, osim sjemena

950 000 tona

1101 00 (15-90)

brašno od obične pšenice i pira, brašno od suražice

1102 90 (90)

brašno od žitarica osim pšenice, suražice, raži, kukuruza, ječma, zobi, riže

1103 11 (90)

prekrupa i krupica od obične pšenice i pira

1103 20 (60)

pelete od pšenice

09.4307

1003 90 (00)

ječam, osim sjemena

250 000 tona

1102 90 (10)

brašno od ječma

ex 1103 20 (25)

pelete od ječma

09.4308

1005 90 (00)

kukuruz, osim sjemena

400 000 tona

1102 20 (10-90)

brašno od kukuruza

1103 13 (10-90)

prekrupa i krupica od kukuruza

1103 20 (40)

pelete od kukuruza

1104 23 (40-98)

obrađena zrna kukuruza


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/56


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 417/2014

оd 23. travnja 2014.

o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1),

uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (2), a posebno njezin članak 136. stavak 1.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom (EU) br. 543/2011, prema ishodu Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini, utvrđuju se kriteriji kojima Komisija određuje paušalne vrijednosti za uvoz iz trećih zemalja, za proizvode i razdoblja određena u njezinu Prilogu XVI. dijelu A.

(2)

Paušalna uvozna vrijednost izračunava se za svaki radni dan, u skladu s člankom 136. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011, uzimajući u obzir promjenjive dnevne podatke. Stoga ova Uredba treba stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Paušalne uvozne vrijednosti iz članka 136. Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 određene su u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. travnja 2014.

Za Komisiju,

u ime predsjednika,

Jerzy PLEWA

Glavni direktor za poljoprivredu i ruralni razvoj


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 157, 15.6.2011., str. 1.


PRILOG

Paušalne uvozne vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Oznaka treće zemlje (1)

Standardna uvozna vrijednost

0702 00 00

MA

59,7

MK

105,0

TR

95,2

ZZ

86,6

0707 00 05

AL

65,0

MA

44,0

MK

59,4

TR

124,2

ZZ

73,2

0709 93 10

MA

33,9

TR

83,0

ZZ

58,5

0805 10 20

EG

52,8

IL

68,4

MA

46,6

TN

50,0

TR

48,7

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

35,6

TR

74,3

ZZ

55,0

0808 10 80

AR

98,2

BR

82,6

CL

101,8

CN

98,5

MK

25,2

NZ

142,5

US

189,1

ZA

120,6

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

97,8

CL

160,8

ZA

108,2

ZZ

122,3


(1)  Nomenklatura država utvrđena Uredbom Komisije (EZ) br. 1833/2006 (SL L 354, 14.12.2006., str. 19.). Oznakom „ZZ” označava se „drugo podrijetlo”.


ODLUKE

24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/58


ODLUKA VIJEĆA

od 14. travnja 2014.

o imenovanju nizozemskog člana i nizozemskog zamjenika člana Odbora regija

(2014/225/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 305.,

uzimajući u obzir prijedlog nizozemske vlade,

budući da:

(1)

Vijeće je 22. prosinca 2009. i 18. siječnja 2010. donijelo Odluku 2009/1014/EU (1) odnosno Odluku 2010/29/EU (2) o imenovanju članova i zamjenika članova Odbora regija za razdoblje od 26. siječnja 2010. do 25. siječnja 2015.

(2)

Mjesto člana u Odboru regija postalo je slobodno istekom mandata g. P.G. de VEYA MESTDAGHA. Mjesto zamjenika člana postalo je slobodno istekom mandata gđe S.A.E. POEPJES,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeće osobe imenuju se u Odbor regija do kraja tekućeg mandata, koji istječe 25. siječnja 2015.:

(a)

kao član:

 

g. Bote WILPSTRA, member of the Executive Council of the Province of Groningen,

i

(b)

kao zamjenik člana:

 

g. Hans KONST, member of the Executive Council of the Province of Fryslân.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Luxembourgu 14. travnja 2014.

Za Vijeće

Predsjednik

A. TSAFTARIS


(1)  SL L 348, 29.12.2009., str. 22.

(2)  SL L 12, 19.1.2010., str. 11.


Ispravci

24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/59


Ispravak Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1369/2013 od 13. prosinca 2013. o potpori Unije za programe pomoći za stavljanje izvan pogona nuklearnih postrojenja u Litvi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1990/2006

( Službeni list Europske unije L 346 od 20. prosinca 2013. )

U sadržaju i na stranici 7., naslov:

umjesto:

„Uredba Vijeća (Euratom) br. 1369/2013 od 13. prosinca 2013. o potpori Unije za programe pomoći za stavljanje izvan pogona nuklearnih postrojenja u Litvi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1990/2006”;

treba stajati:

„Uredba Vijeća (EU) br. 1369/2013 od 13. prosinca 2013. o potpori Unije za programe pomoći za stavljanje izvan pogona nuklearnih postrojenja u Litvi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1990/2006”.


24.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 121/60


Ispravak Uredbe Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

( Službeni list Europske unije L 78 od 17. ožujka 2014. )

Na stranici 7., u članku 2. stavku 1.:

umjesto:

„1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju fizičkim osobama ili s njima povezanim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima kako su navedene u Prilogu I. te koji su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovim nadzorom.”;

treba stajati:

„1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju fizičkim osobama ili s njima povezanim fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima kako su navedeni u Prilogu I. te koji su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovim nadzorom.”